Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 1 ноември 2002 г.
Открито в 9,02 ч.

01/11/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова, Юнал Лютфи и Благовест Сендов

  Секретари: Светослав Спасов и Веселин Черкезов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, днес е 1 ноември – Денят на народните будители. На този светъл общобългарски празник ние се прекланяме пред паметта и примера на нашите бележити деди, които с перо и слово, с просветна и културна дейност са внесли своя влог, за да излезе българският народ от тъмнините на робството и невежеството и да запази своята национална самобитност. Подвигът на тези будители на националната свяст е незаличим в народната памет. Нека и в наши дни този подвиг бъде източник на родолюбие и на вяра в бъдещето на народа ни.
  Уважаеми народни представители, все защото е 1 ноември, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Парламентарната група на Коалиция за България има право да внесе точка в дневния ред, която влиза по право.
  Аз получих писмо, подписано от председателя на Парламентарната група на Коалиция за България господин Сергей Станишев, който не е в залата, в което се казва, че на основание чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от името на Парламентарната група на Коалиция за България предлага в програмата на Народното събрание за 30 октомври – 1 íîåìâðè 2002 г. да бъде включен като точка от дневния ред проект за решение относно процедурата за приватизация на БТК. Както стана ясно, ибсо юре се включва в дневния ред.
  Искам да поканя господин Сергей Станишев да представи проекта за решение.
  За процедурен въпрос? Заповядайте, господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди да започнем разглеждането на дневния ред, именно във връзка с 1 ноември – Деня на народните будители, за който Вие напомнихте, аз искам да ви уведомя, че днес от 11,00 ч. в храм "Св. София" се открива паметна плоча в памет на убитите свещеници, продължители на народните будители, непосредствено след 9 септември 1944 г. от тоталитарния комунистически режим. Призовавам всички да вземем участие.
  А сега прeäëàãам да почетем тяхната памет с едноминутно мълчание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има предложение за едноминутно мълчание в памет на тези жертви.
  (Всички народни представители стават прави в едноминутно мълчание.)
  Благодаря ви.
  Уважаеми народни представители, искам да поканя вносителите на проекта за решение, да го представят.
  Господин Янаки Стоилов, заповядайте.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители!
  Смятаме въпроса за съществуването и развитието на Българската телекомуникационна компания за един от най-важните за бъдещето на българската икономика. Част от този въпрос е и в дискусията дали и по какъв начин може да се пристъпи към приватизацията на тази компания. Искам само да свържа този въпрос с някои от най-актуалните събития – положението в авиокомпания "Балкан". Този горчив опит показва, че когато една приватизация не бъде направена по начин, който гарантира интересите на работещите в голямо предприятие, който не осигурява запазването на неговите пазари и развитие на неговите услуги, се достига до трудно поправими последици. И трябва да си зададем въпроса има ли последователност в политиката на днешното българско правителство, което е готово в някои случаи да създава търговски дружества със 100-процентово държавно участие, а когато става дума за други такива дружества с преобладаващо изцяло държавно участие, с лека ръка да се пристъпва към отстъпването на мажоритарен дял на чужди собственици и то при условия, както всички знаем, крайно неизгодни и за страната, и за самата компания, и за ползвателите на нейните услуги?
  В нашия проект за решение ние отчитаме значението на Българската телекомуникационна компания за развитието и модернизацията на българската икономика. Изразяваме силна загриженост за социалните последици, които биха настъпили при продажбата на компанията, особено при днешните условия, които са оповестени от предложенията за приватизация.
  БТК има значение за гарантиране на националната сигурност на Република България и заедно с всичко това трябва да отчитаме, подчертавам, предимно неуспешната приватизация в България през последните години, включително на структуроопределящи предприятия. Но ако приватизацията на БТК бъде извършена по сега предлаганите условия, дори те незначително да бъдат подобрени, тази неуспешна приватизация ще се задълбочи и тя ще има своите дълготрайни и тежко преодолими последици.
  В нашето решение ние предлагаме, на първо място, Министерският съвет да не допуска сключване на договор за приватизация на БТК, докато не се изпълнят няколко изисквания. Те са следните – постигане на продажна цена за мажоритарен дял, която е не по-ниска от реалната оценка на материалните активи и размера на вложените инвестиции за модернизация през последните години. Стана вече ясно, че само продажбата на проводната система като материал, е близка до предлаганата от купувача цена. Освен това, БТК е една от компаниите, която разполага с най-голямо недвижимо имущество както с терени, така и със сгради, почивна и друга обслужваща база. Оценката на това недвижимо имущество, ако то бъде продавано на части, също ще бъде една много голяма величина. Но ние все пак се интересуваме не от това какви са оценките на ликвидационните дялове, а от това как да бъде раздадена и развита компанията именно като действаща, като осигуряваща достъпни за населението услуги. Освен това, само през последните няколко години в БТК са вложени инвестиции на стойност стотици милиони долари. Следователно, модернизацията и развитието на компанията през този период е било осигурявано.
  Не е логично държавата да извърши, казва се продажба, но по същество дарение и то не на някакъв инвеститор, а на посредник, който впоследствие би могъл да търси цена, близка до реалната от телекомуникационни оператори.
  На следващо място, ние предлагаме да се дадат гаранции за социалната достъпност на телекомуникационните услуги и те да бъдат запазени в малките и отдалечени населени места. Това са в редица случаи непечеливши дейности и точно осигуряването на тези услуги за населението в най-отдалечените населени места ще стане най-трудно достъпно. Това ще доведе и до социални последици, защото в предложението на купувачите се предлага заетостта да бъде намалена с 9000 души. Това е повече от една трета от сега заетите работници и служители в компанията. Няма друга приватизационна сделка, която да е предвидила изхвърлянето на толкова много работници и служители.
  Ние си даваме сметка, че е необходимо определена оптимизация на персонала, на заетите в компанията. Но това трябва да стане чрез вътрешно преструктуриране на дейностите, чрез постепенното пенсиониране на лицата, които са навършили съответната възраст и трудов стаж. Ние сме категорично против такива взривни съкращения, които ще доведат до още по-големи социални последици. Те ще се дължат и на това, че ще бъдат съкратени множество сега действащи предприятия в състава на БТК, някои от които се намират в по-малки населени места и тяхното съществуване е оправдано не само по икономически, но и по социални причини.


  Ние предлагаме да се постигнат реални договорености за модернизация, като се прецени размерът на собствените инвестиции на купувача, а не купувачът да инвестира от това, което в момента произвежда компанията. Дори ако такава сделка бъде сключена до края на годината, при очакваната печалба на БТК в порядъка от около 150-200 или малко повече милиона, ще се окаже, че купувачът е заплатил цената с печалбата, която е натрупала тази държавна компания в течение само на текущата година. Колегите ми подсказват, че тази схема на приватизация вече е прилагана с “Булбанк” по отношение на присвояването на печалбата, отстъпена от правителството на купувача.
  И най-накрая, като обобщаващ критерий, ние предлагаме параметрите за приватизация да не бъдат по-лоши от постигнатите от приватизацията на сравними с БТК компании в региона. Няма да привеждам конкретните данни тук, те също са известни на по-голямата част от аудиторията, тази сделка за БТК би била категорично най-неизгодната от всички приватизационни сделки, сключени в района на Югоизточна Европа както по цена, така и от гледна точка на условията за развитието на компанията.
  Ние категорично настояваме Министерският съвет да не прехвърля своята отговорност върху Агенцията за приватизация и да не допусне сключването на договор за приватизация на БТК, докато не бъдат постигнати гореизброените условия. Затова предлагаме тази процедура за приватизация на БТК да бъде прекратена.
  И най-накрая, нека Министерският съвет да информира Народното събрание за предприетите от него действия по изпълнението на посочените изисквания. Аз ви призовавам към отговорна дискусия и най-доброто, което може да постигне българският парламент, е това съгласие, което постигна по въпроса за съдбата на българската атомна централа и българската атомна енергетика, и необходимостта правителството да действа с оглед на тези критерии, посочени от парламента, за да може България да осигури своето икономическо и социално развитие. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Заповядайте за процедурно предложение, госпожо Масева.
  ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСОДС): Уважаеми колеги, уважаеми господин председателю! Искам да вярвам, че неумишлено пропуснахте нашето предложение за проект на решение, което на основание чл. 40, ал. 7 внесохме пред Вас в 16,43 ч. вчерашния ден. Тъй като това решение по същество е много близко до проекта за решение на Коалиция за България, Ви моля да упражните правомощието си по чл. 40, ал. 7, като представите нашия проект; и второто, което искам да Ви помоля, е да дадете възможност на вносителя да представи това решение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масева.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 8, ал. 1, т. 1 и на чл. 75, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на 25 октомври, повтарям датата – 25 октомври, председателят на Народното събрание разпредели проект за решение относно процедурата за приватизацията на БТК, предложение, внесено от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители в Комисията по транспорт и телекомуникации, и на Комисията по икономическа политика.
  Днес ние получаваме по този въпрос още едно разпореждане на председателя на Народното събрание с дата 1 ноември 2002 г.: “На основание на чл. 8, ал. 1, т. 1 è íà чл. 75, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, разпределям проект за решение относно приватизацията на БТК, внесено от Надежда Михайлова на 31 октомври, на Комисията по икономическа политика и на Комисията по транспорт и телекомуникации.”
  На вчерашното заседание на Комисията по транспорт и телекомуникации беше предложено следващата седмица на извънредно заседание да се разгледа предложението, внесено от Сергей Станишев и група народни представители. На основание на днешното предложение, което е постъпило от народния представител Надежда Михайлова, аз правя следното процедурно предложение. Във връзка с двете проекторешения предлагам да бъде прекратена процедурата по дискусията относно приватизацията на БТК до представянето на становището на Комисията по икономическа политика и Комисията по транспорт и телекомуникации. Винаги в тази зала сме държали, когато се внасят определени предложения, да се спазват сроковете. Мисля, че Комисията по транспорт и телекомуникации вчера заяви и предложи на вносителите извънредно заседание, когато те желаят – вторник или сряда следващата седмица, да бъдем готови и да внесем становището на комисията за разглеждане по този въпрос.
  Отново повтарям процедурното предложение за прекратяване на дискусията до представяне и разглеждане…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Мирчев, ще си позволя малко да Ви коригирам. Вероятно искате отлагане на разискванията, а не прекратяване?
  ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да, отлагане до представяне на становищата на Комисията по транспорт и телекомуникации и на Комисията по икономическа политика. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Има процедурно предложение за отлагане до разглеждане в комисията.
  Заповядайте за противно процедурно предложение, господин Петър Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Отново чрез процедурни хватки мнозинството в българския парламент се опитва да избяга от отговорността, която трябва да носи. Това е отговорността за една стратегия, която беше приета и дадоха изцяло свобода на Министерския съвет, за да се достигне до една позорна сделка за България – продажбата на БТК. Не само на ниска цена без ясна перспектива за бъдещето на БТК, а същевременно и с една много сериозна социална цена – съкратени близо 9 хил. от 23 хил. души.
  Категорично настоявам, господин председателю, имайки предвид, че вчера на комисията имаше сериозно искане от страна на вносителите да бъде разгледано, имаше възможност за подготовка по този въпрос, комисията го отхвърли, явно с целта днес да не се допусне разглеждането на този въпрос в пленарна зала. Когато става дума за решения, и то важни решения за България и за българския народ, смятам, че процедурните предложения и хватки не са важни. По-важно е ние да поемем собствената си отговорност.
  Предлагам ви днес, неприемайки процедурното предложение на господин Мирчев, председател на Комисията по транспорт и телекомуникациите, да поемем точно тази наша отговорност – отговорността пред българския народ. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев. (Шум и реплики в залата.)
  Уважаеми народни представители, има процедурно предложение за отлагане на разискванията до разглеждане на двете проекторешения – и на Коалиция за България, и на Обединените демократични сили в Комисията по транспорт и телекомуникации, което е насрочено за следващата седмица. Нали така, господин Мирчев?
  Има и противно процедурно предложение на господин Петър Мутафчиев.
  Моля, гласувайте процедурното предложение за отлагане на разискванията.
  Гласували 190 народни представители: за 117, против 73, въздържали се няма.
  Предложението се приема, което означава, че отлагаме разискванията.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
  Докладите са представени. Вносителите са представили законопроектите.
  Има процедурен въпрос от господин Иван Искров. Заповядайте, господин Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Дами и господа народни представители, моля да бъде допуснат в залата заместник-министърът на финансите господин Гати ал Джабури.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Той вчера не е ли бил допуснат?
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Бил е допуснат за вчерашното заседание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Щом е бил допуснат по точка от дневния ред, той е допуснат до снемане на точката от дневния ред, независимо колко дни тя се разглежда.
  Така че поканете господин Гати ал Джабури. Неговото допускане е гласувано още вчера и не се налага ново гласуване.
  Уважаеми народни представители, обявявам началото на разискванията по представените законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица.
  Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание давам време по 30 минути на парламентарна група плюс възможност за удължаване с една трета от това време.
  Имате думата.
  Господин Муравей Радев, заповядайте.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, вчера, когато представях законопроекта на Обединените демократични сили, се спрях подробно на нашето предложение за семейно подоходно облагане. Надявам се днес то да бъде дискутирано по-широко и в крайна сметка да бъде прието това много разумно и лесно осъществимо предложение.
  Сега искам да се спра малко на двете таблици за облагане доходите през следващата година – предложението на Министерския съвет и предложението на Обединените демократични сили.
  Като се запазва в нашето предложение най-ниската и най-високата сума на данъчната основа, каквато е тази година, знаем, че най-ниската е 110 лв., най-високата е 1000 лв., в нашето предложение ние установяваме една по-умерена стъпка в изменението на тези стойности по отделните етажи. Освен това се създава още един допълнителен ред, който създава възможност за по-плавно преминаване на облагането от една стойност към друга.
  Каква е сегашната стъпка в таблицата, която действа тази година? Сегашната стъпка е 30 лв., след това 260 лв. и накрая 600 лв. съответно по етажите в таблицата, която действа.
  Сега предлаганата стъпка в облагаемите доходи по етажи става 50-100-250-490 лв., което е много по-обосновано от сега действащата.
  Ние запазваме максималната данъчна ставка от 29 процента, която действаше до този момент, а минималната от 18, предлагаме да стане 15 процента. Същото е и предложението на правителството – за 15 процента начална ставка.
  Втората ставка след нея при нас нараства с 5 пункта – от 15 процента отива на 20 процента; следващата е 4 пункта, следващата е 3 пункта и накрая петата – с 2 пункта, което означава едно плавно, постепенно нарастване на данъчната тежест.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Красиво плавно нарастване!
  МУРАВЕЙ РАДЕВ: Каква е сегашната разлика в тези степени? Сега в момента действа данъчна ставка с разлика, първата разлика между двете данъчни ставки е 6 пункта, втората – 4 пункта и последната – 1 пункт. Виждате колко неравномерно и стръмно се променят тези ставки. В този случай разликата между двата проекта в събираемостта като резултат от данъчните таблици е съвсем малка, но ние твърдим, че нашата таблица, предложена от Обединените демократични сили, е много по-издържана и много по-приемлива от всяка една гледна точка. И съм убеден, че всеки един, който се занимава с тази материя, ще оцени това.
  Също така ние бихме желали авансовият данък, който се събира на доходите, които предварително се изплащат като аванс, това е предимно при свободните професии, ставката да бъде свалена от предложената 20 процента на много по-разумната 15 процента. Вчера аз се опитах да обясня защо това е необходимо. Защото, след като първата данъчна ставка е 15 процента, съвсем неразумно ще бъде да се събира по-висок налог като аванс, защото в края на годината ще има много повече случаи на възстановяване, а това е едно много уморително и тежко упражнение както за данъчната администрация, така и за данъкоплатците, които вече са авансирали държавата с прибран в по-голямо количество авансов данък.
  Аз бих могъл да направя няколко съпоставки в данъчната таблица при действието на сегашната таблица, такава, каквато е приета в досегашния закон, с онази, която предлага правителството, и другата, която е разчетена на база прилагането на първата стъпка на семейното подоходно облагане. И трябва да кажа, че в този случай разликата е сериозна само в ниските доходи. Тоест, облекчението, за което говорим, се отнася точно за онези категории данъкоплатци, които имат действителна нужда да бъдат подпомогнати в издръжката на своите непълнолетни деца. А по-нагоре стигаме до едно изравняване в двете системи на облагане, защото става дума за някаква нищожна сума като процент, отнесена в доходите на едната или другата система.
  Така че според нас няма никакви причини – нито от финансово естество, а още по-малко пък от политическо естество, да бъде отхвърлено това предложение.
  Разбира се, по този въпрос, надявам се, мнозинството да изкаже достатъчно сериозни аргументи, ако иска да отхвърли нашето предложение, а не това, което чухме до този момент – че, видите ли, нямало готовност, трябвало технически средства да се въвеждат, щял да бъде ощетен бюджетът. Казах, подобни съображения са много несериозни, не са верни преди всичко и не могат да служат за аргументи при отхвърлянето на това толкова разумно и, според нас, толкова полезно предложение.
  Аз се надявам да чуя от колегите народни представители становища по този въпрос, а също така, вероятно по-задълбочено и нашироко ще бъде дискутирано и състоянието, и предложението за промяна в патентните данъци, които заемат една сериозна част от този закон. Благодаря Ви, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Реплики? Не виждам.
  Кой друг желае думата? Има ли желаещи или да подложим на гласуване законопроектите?
  Да, заповядайте, господин Манов.
  АРСО МАНОВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Бих желал да взема отношение по направените предложения, свързани със скалата за подоходното облагане. Направих си труда, разработих един пример с трите предложения – на Министерския съвет, на господин Радев и на господин Пирински. Примерът е много елементарен и ще се опитам да споделя с вас резултатите, за да видите какви са различията между тези предложения.
  Взех няколко опорни точки на годишната данъчна основа, просто преизчислих годишния данък и данъчната тежест на база на годишната данъчна основа. Проблемът по изчисляването на годишната данъчна тежест е много сложен. Аз моля колегите да не злоупотребяват с тези цифри. Там могат да се използват различни измерители и с тях да се злоупотребява.
  Тук нещата са много прости. Имате годишна данъчна основа 2000 лв., имате известен годишен данък, отношението на данъка към основата ви дава данъчната тежест. Много прост и елементарен показател.
  Предложенията, които е направил господин Радев, не се различават съществено от тези на Министерския съвет. Какво е общото заключение? Има намаление във всички подоходни групи – едно намаление на данъка. Това е всичко. Намалението е пропорционално почти във всички подоходни групи. Значи философията на това предложение е много проста и ясна: да намалим данъка. Аз не виждам друг убедителен аргумент, за да се защитава едно такова предложение. Следователно, колкото повече намаляваме данъка, толкова по-добре бихме могли да защитим едно такова предложение. Аз мисля, че няма логика в този начин на мислене.
  В предложението на господин Пирински ми прави впечатление следното: в някои подоходни групи данъкът, който се получава съгласно неговото предлîжение, е по-голям, отколкото в предложението на господин Муравей Радев. Същото се отнася и за данъчната тежест. Сега ще ви кажа: при годишна данъчна основа 10 000, съгласно предложението на Министерския съвет данъкът се получава около 2240 лв., по предложението на господин Радев – 2098 лв. приблизително, по предложението на господин Пирински – 2212 лв.
  Данъчна тежест: съгласно предложението на Министерския съвет – 22,4 %, на господин Радев – 21%, на господин Пирински – 22,1%.
  Колеги, наистина, обърквам си представите за лява и дясна политика в подобни предложения. (Ръкопляскания от Иван Искров.)
  Подобни разминавания се срещат и на други места в тази скала. Какво представлява всъщност кривата, определяща данъка? Ако съпоставим тази крива данък – данъчна основа, се получава, ще използвам един термин, моля да ме извините, ако не разбирате, така наречената експоренциална крива с ускорително нарастване към високите данъци. Тя има три параметъра: начало, определено от необлагаемия ни минимум, наклон, определен от темпа на нарастване на данъка, и изпъкналост, определена от диференциацията в данъка. Просто кривата, предложена от господин Пирински, е по-малко изпъкнала. Тоест, при него има в по-голяма степен уравниловка на данъка. До известна степен той е ощетил средните подоходни групи. Докато кривата на господин Радев изцяло пасва с тази на Министерския съвет с един по-малък наклон – тоест по-малък данък във всички подоходни групи. Това е разликата, колеги. Аз не виждам основание да подкрепяме тези предложения. Не виждам сериозен мотив. Благодаря ви. (Ръкопляскания от Иван Искров.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Реплики?
  Заповядайте, господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин Манов, аз съм доволен, че сте си направили труда да смятате. Аз също съм смятал, ето Ви тук една таблица, в която са изчислени доходите и в трите случая – и сега действащата таблица, и тази, която вие предлагате, и тази, която ние предлагаме. (Показва таблицата.)
  И трябва да Ви кажа, че от това, което казахте, въобще нямаше един довод, един смислен аргумент да отхвърлите тази по-добра таблица, за която аз говоря. Защото тя е по-добра. Вие самият чудесно го знаете. Щом сте смятали, знаете, че това е най-добрата таблица от тези трите. Ама, това е повече от сигурно. Вижте колко елементарно е: вижте средната работна заплата тази година. Направихте ли сметка при 278,58 лв., колкото ще бъде средната работна заплата през тази година, на тази база да видите, че в момента 12,6% е данък общ доход при тази средна работна заплата. Вие предлагате това да стане 12,7% следващата година – по вашия модел. По нашия модел предлагаме това да стане 11,5%. Кое е по-нормално и по-справедливо? Да увеличим средната работна заплата или малко да я намалим? Ако смятате добре, ще видите какво ще се случи.
  Вие обаче не сте направили другата сметка, господин Манов. Другата сметка е да наложите нашето предложение за семейно подоходно облагане. И тогава ще се убедите, че точно в ниските доходи облекчението е сериозно и колкото по-нагоре доходът става по-голям, толкова по-малка е разликата и не се ощетява бедният за сметка на богатия. Направете тази сметка, върху нея да коментираме, защото това е основата на нашето предложение. Ето тук аз мога да Ви услужа с такава таблица, ако искате. Вижте какво се получава: при 150 лв. месечен доход, ниския доход, с който трудно се издържат деца, при две, три или повече непълнолетни деца не се дължи данък изобщо. Той става необлагаем – за бедните, за доходите до 150 лв.
  При едно дете – 3 лв., без деца – 6 лв. Без деца няма отношение, при едно дете данъкът е само 3 лв., а при две и три, за което данъците трябва да бъдат по-малко, наистина няма.
  Извинете, приключвам, и по-нататък в тази таблица ще се убедите, че това, което казвам, е вярно. За да не губите време да смятате, ще Ви я предоставя сега, ако желаете. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Други реплики?
  Господин Манов, желаете ли дуплика?
  Заповядайте.
  АРСО МАНОВ (ДПС): Господин Радев, ако общото намаление на данъка се използва като критерий за определяне на по-добра или по-лоша таблица, разбира се, Вашата е по-добра, но аз смятам, че това не може да бъде единственият критерий, тоест колкото по-нисък данък, толкова по-добра таблица.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Ама кой го предлага?
  АРСО МАНОВ: Що се отнася до Вашето предложение за включване на елементи от семейното подоходно облагане, струва ми се, че това е една модифицирана, ако трябва, даже би могло да се използва изразът мутантна форма на семейното подоходно облагане. Тя не може да пасне към общата фискална политика и общата данъчна политика на правителството и поради тази причина не би могло да се обсъжда на този етап. (Оживление.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, други желаещи?
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Нали с това дойдохте на власт? С тези обещания, а какво е в момента? Точно обратното. (Оживление.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля, без пререкания. За съжаление, нямам право да се намесвам. Мога да дам математическа оценка. Няма добра таблица. Има по-добра, а има още по-добра с много повече стъпки, но да не влизаме в математически дискусии.
  Заповядайте, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА: (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин министър! Аз взимам думата преди всичко като народен представител, избран от гр. София, и ще се спра само върху предлаганите промени на чл. 31 от сега действащия закон. Те фигурират и в двата проекта – и този на Министерския съвет, и този на групата народни представители от ОДС. Ще припомня само, че в чл. 31 се определя годишният размер на патентния данък в зависимост от вида дейност, групата населено място, а за столичния град и в зависимост от зоната, в която дадената дейност се извършва.
  Какво предлага законопроектът на Министерския съвет? Той запазва диференциацията по столични зони за платените паркинги, като размерът на този данък се увеличава почти двойно. Като се има предвид каква необходимост има в столицата от паркинги, аз не зная как тази стъпка ще стимулира изграждането на нови паркинги.
  В законопроекта на Министерския съвет патентният данък се разделя на две групи за авторемонтни услуги, като той се намалява, но тук вече зонирането не е въведено. Запазва се диференциацията по столични зони за козметични услуги и поставяне на татуировки, като сега действащите размери се намаляват. Аз разбирам, че вносителят в лицето на министъра на финансите иска да стимулира този бизнес, защото е дълбоко загрижен за добрия естетичен външен вид на българските граждани. Разбирам, че е много модерно сега да се правят татуировки – може би тази мода е дошла направо от лондонското Сити, но моля ви, господа управляващи, преди това осигурете на българските граждани условия да развиват своя бизнес почтено и прозрачно.
  За останалите патентни данъци в София се запазва въведената през 2001 г. уравниловка. За цяла София те са едни и същи без въвеждането на зониране. Според нея един фризьорски салон на бул. “Витоша” и един фризьорски салон в кв. “Обеля” трябва да плащат един и същи размер на патентния данък.
  Уважаеми господа и госпожи, вие обещахте преди две години, че ще стимулирате частния бизнес. Достатъчно беше да се погледне състоянието на всички тези занаятчийски работилници и магазинчета през изминаващата вече 2002 г., за да се види отрицателният ефект върху дребния бизнес от извършената от вас данъчна революция през миналата година: фалирали дребни собственици, цели семейства останали без прехрана или потънали в бездънната паст на сивата икономика. Сега вие отново тръбите фанфари, че стимулирате бизнеса. Аз обаче се съмнявам, че само с този фанфарен звук дребният бизнес ще може да развива своята дейност.
  Какво се предлага в законопроекта на групата народни представители от ОДС? Предлага се в столицата отново да се въведе диференциация на патентния данък по зони и то за онези представители на дребния бизнес, които предлагат най-необходими на българските граждани услуги: дърводелски, шивашки, кожарски, обущарски, бръснарски, фризьорски, ксероксни, часовникарски, тапицерски, строително-ремонтни, ремонти на електро- и водопроводни инсталации, ремонт на битова техника и др. Освен въвеждането на тази диференциация, се предвижда и намаляване на патентния данък, а в случаите на поправки и ремонт се предлага да се заплаща 50 на сто от размера на данъка. Това всъщност е основното предимство на предлагания от ОДС законопроект и може би точно затова той е отхвърлен.
  Защо, питам се аз, управляващите не желаят да създадат реални условия за намаляване на безработицата? Защото легалното съществуване на този дребен бизнес всъщност е стъпка точно в тази посока. Защо, питам се аз, управляващите не желаят да осигурят на българските граждани възможност да работят почтено и да изхранват семействата си? Защо, питам се аз, управляващите нямат политическа воля да намалят периметъра на сивата икономика, а насила тласкат към нея все повече и повече представители на дребния и средния бизнес?
  И аз имам един отговор. То е, защото бедните, безработните и отчаяните се управляват по-лесно. Те стават поданици, а не граждани на България. (Силно недоволство от НДСВ и ДПС.)
  Аз се обръщам към народните представители, които днес ще гласуват законопроектите, и най-вече към народните представители, избрани от гр. София, защото всички ние утре ще застанем пред нашите избиратели и трябва да имаме очи да им кажем какво сме направили тук.
  И накрая ще завърша с един апел към управляващото мнозинство. Погледнете различията между двата законопроекта и оценете достойнствата на законопроекта на групата народни представители от ОДС. Подкрепете го и това ще ви помогне да си изпълните предизборните обещания. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Реплики има ли? Няма.
  Заповядайте за изказване, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Едва ли в залата кипи голямо въодушевление, а и бурни дебати, след като сме свидетели на това, че каквото и да се предложи, колкото и да го аргументираме и обсъждаме, електронният носител е застопорил всичко, което мнозинството е решило, и оттук насетне всички наши изказвания ще бъдат може би само между нас, за поука, за това, което ще остане в историята на парламента, но може би и за подготовка за други бюджети…
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Всички добри предложения ще се вземат предвид и всички глупости ще бъдат отхвърлени.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: … по-добри и по-качествени, които в крайна сметка в много по-голяма степен ще дадат един по-различен поглед на всичко онова, което ние всички с вас сме обещавали.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): За 2005 г.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Първите 7 години са много важно нещо, господин Искров. Когато Вие говорите от трибуната, аз никога не Ви репликирам. Имате право на реплика, а пък аз ще Ви отговоря.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Не ни плашете – това искам да кажа.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: По този закон и така внесения законопроект искам да споделя моето виждане най-напред, че обещаните още по време на изборите варианти на семейно подоходно облагане липсват. Този елемент, даващ действително много по-справедливо разпределение на данъчната тежест, в крайна сметка отново липсва, няма го. Говоря за проекта на Министерския съвет.
  Похвално е това, че господин Муравей Радев прави такова предложение и аз се радвам, господин Радев, че след четири години, когато не искахте да има такова семейно подоходно облагане, го предлагате и аз бих подкрепила такова нещо с най-голямо съзнание, че това е необходимо. Поне първите стъпки трябва да се направят, за да се види, че то дава позитивни, добри резултати.
  Но аз ще се спра в по-голямата част от изказването си върху промяната в таблицата, която се предлага за облагане, защото за мен с числата, които ни се предлагат, това е една политика на подигравателно отношение към нискодоходните групи и ще се аргументирам. Всички сме смятали. Може би някой е сгрешил с някоя и друга стотинка, защото тук става реч за стотинки. Тук въобще не става реч за някакво данъчно облекчение. Тук става реч за стотинки.
  Ако имате заплата 130 лв. – 19 стотинки. Мощните 19 стотинки. И ако вкъщи и другият получава толкова, се получават 38 стотинки. Ако е четиричленно семейство, видите ли какво данъчно облекчение ще получи едно такова семейство!? Просто ще дишаме спокойно.

  Отивам по-нагоре. Ще прескоча 140 лева и ще отида на 200 лева. При 200 лева – 2 лева и 38 стотинки. Няма да коментирам многократното коментиране на необходимата издръжка на живот, на жизнените минимуми, на стандартите, на онова, което е необходимо, но 2 лева и 38 стотинки! Или хайде да отидем на 250 лева. Там са 3 лева и 27 стотинки. Отивам на 250 лева и 300 лева, защото се очертава там да е средната работна заплата. Между 3,27 лева и 3,48 лева – това е облекчението. Разделете го на 30 дни и ще видите, че това са 10 стотинки. Искам да ми покажете нещо в България, което струва 10 стотинки.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Стига популизъм.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Говоря за един член на семейството. Покажете ми, за да подчертая в крайна сметка, че в България се провежда политика, при която действително се намаляват данъците на нискодоходните групи и им се дава шанс да отидат на пазара и да потребяват. Защото свитото потребление ще ни убие икономиката. Защото ниските доходи и това, не смея да кажа, символично намаление на данъците, в крайна сметка продължава да води до онази политика на рестрикция на покупателната способност на българските граждани.
  Искам да попитам: какво означава 110 лева необлагаем доход? Какво е това? По какви изследвания се казва, че този е необлагаемият доход? Той с какво е свързан? С някаква издръжка ли, с някакъв процент от издръжка ли, с някакъв минимален критерий ли? Искам да зная. Колкото пъти задаваме този въпрос, толкова пъти не ни се отговаря. Слагат се числа, които не се коментират, както миналата година 150-те лева доход за член от семейството, които ще могат да получават детски добавки.
  В крайна сметка когато се прави промяна, когато се внася законопроект, който по някакъв начин ще оформи макрорамката на бюджета и данъчната политика, трябва да има някакви аргументи. Аргументи няма.
  Бих попитала господин Велчев. Миналата година с най-голям процент намалихме данъчната ставка на най-високодоходните групи. Идеята беше (от парламентарната трибуна се коментираше и аз имам стенограмите), че по този начин ние ще дадем шанс на хората с високи доходи, ще привлечем бизнеса, ще дойдат инвестициите и ще развием икономиката на страната. Кажете колко хора дойдоха, като намалихме тази данъчна ставка? Искам да знам как се повишиха инвестициите, колко работни места се разкриха вследствие на пренасочване и освобождаване от данък на високодоходните групи. Това е крайно дясната политика, която естествено една лява коалиция не може да сподели, но която продължава да мачка действително нискодоходните групи.
  Нещо друго. Искам да ми кажете като сте направили тази таблица, имате ли представа колко хора в България получават тези доходи, които предлагате с облекчението? Колко хора са с доходи до 150 лева, колко хора са с доходи до 200 лева, колко са с доходи между 200 и 400 лева, за да можем да преценим тази щедра данъчна политика, която правите при облагане доходите на физическите лица? Върху колко хора в България ще се отрази?
  Споделям това, което господин Пирински е предложил в неговия законопроект – само и единствено в частта му, касаеща облекчаване на данъчната тежест за хората, които отглеждат деца и намаляване с определен процент сумата, което е свързано с издръжката или по-точно със старта на учебната година на всяко едно дете. Разбира се, там имаме разминаване по другите негови предложения, но това е въпрос, който ще обсъждаме между първо и второ четене.
  Мисля си, че е добре, че все пак в законопроекта на правителството е направено предложение за облекчаване на данъчната основа при дарение с 10%. Тук обаче трябва да бъдем безкрайно прецизни и внимателни и контролът да бъде безупречен и безмилостен, защото под формата на дарения и това, което позволява чл. 28, могат да минат толкова други неща, че в крайна сметка да се окаже, че вместо да изпишем вежди, сме извадили очи.
  Лично аз няма да подкрепя в този вариант предложения законопроект на правителството. Много се надявам действително между първо и второ четене да се прояви малко повече разум и не такава твърдост в недобрия й вариант, когато се обсъждат конкретни неща. Бюджетът е все още проектобюджет. Варианти за създаване на по-благоприятна ситуация в България има, но това ще бъде може би тема на по-нататъшните ни обсъждания. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо Масларова.
  Има ли реплики? Няма.
  Други желаещи да се изкажат? Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председател, господин министър, уважаеми дами и господа, вчера, когато поставях мотивите за своя законопроект, заявих, че ще се възползвам от възможността да се изкажа по другите законопроекти в днешното пленарно заседание. Бих искал да припомня на господин Манов и на залата какво казах, когато представях своите мотиви.
  Уважаеми господин Манов, аз ясно заявих, че взимам скалата, стъпките, предложени от Министерския съвет. Защо? Защото така, както са предложени тези ставки, те предвиждат спадане на нетния разполагаем доход през 2003 г. в сравнение с разполагаемия доход за 2002 г. Казах ясно защо. Защото при разпределението между работодател и работник на осигурителната тежест при 75:25, както е сега, като вземете основни доходни категории с месечен трудов доход, да речем, 140 лева на месец, 250 лева на месец, 500 лева на месец, масовите случаи, вие във вашите категории третирате доходи 20-30-50 хил. лева и извеждате тези драматични графики, но колко са тези, които получават по 50 хил. на година? Да речем, че това е малко статистически прийом. Става дума за друго. Хората не са статистици, математици. Господин председателят Сендов много мъдро каза, че математически много можем да разсъждаваме. Хората в края на краищата искат да видят повече или по-малко пари ще им останат в кесията след широко прокламираните облекчения на управляващите.
  Искам да ви кажа, за да го знаете. Примерно при 140 лева доход при разпределение 75:25 на осигурителната тежест, вие намалявате нетния разполагаем доход с 2 лева и 4 стотинки – от 122,55 лева (както е сега, през 2002 г.) на 120 лева и 51 стотинка на месец. Същата работа е и при доход 200 лева – средата на втората категория. Намалява се точно с 90 стотинки. При 500 лева облагаем доход по чл. 19 – 6 лева и 2 стотинки по-малко остават на месец на човек по скалата, която Министерският съвет е предложил. И още едно сравнение, в най-високата категория над 720 лева – 800 лева. При 800 лева остават точно 8,29 лева по-малко.
  И аз, господин Манов, желаейки да помогна на правителството да изпълни това, което е записало в мотивите, че в резултат на всичките тези смели радикални реформи хората ще имат повече разполагаем нетен доход, съм предложил с по 1-2-процентни пункта да се намалят тези ставки, гдето е записало правителството, в резултат на което с цялата скромност искам да ви съобщя, че ако се приеме моето предложение, тези със 140 лева доход ще имат с 86 стотинки повече на месец, отколкото сега. Тези, които са с 200 лева, ще имат 96 стотинки повече и т.н. И в Комисията по бюджет и финанси, и вчера казах: “Да, разбирам, предполагам, правителството си е правило сметката не при съотношение 75:25, а при 70:30, както е обявило в своята данъчна политика за 2003-2005 г., така, както ни каза и в Комисията по бюджет и финанси.”

  Но тогава господин министър Велчев каза да бъда спокоен, защото те са предвидили това изменение в законопроекта за държавния бюджет за 2003 г., където ще предложат от 75 на 25 да стане 70 на 30 промяната в Кодекса за задължително обществено осигуряване, и сметката излиза. Тази сутрин получаваме законопроекта за държавния бюджет за 2003 г., четем тези 66 параграфа от преходни, заключителни и всякакви други разпоредби, не срещаме такъв текст – корекция от 75 на 25 на 70 на 30. Допускам, че може би ще е в бюджета, господин Искров, на Държавното обществено осигуряване или някъде другаде? Но той още не е внесен. Поправете ме, ако бъркам.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Ако ме питате, ще ви кажа.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Питам Ви, господин Искров, с цялата скромност на частично информиран човек.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Не е внесено.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Следователно, господин Манов, цялата конструкция, която излагате тук, вероятно от Вашата професионална гледна точка – математико-статистическа, има своята логика. Първо, аз не съм баща на тази скала, на тази скала баща е правителството. Ние имаме – какво казах и вчера – съвсем друга данъчна политика по облагане на дохода на физическите лица – с други ставки, с друга скала, с друга прогресия. И няма защо да се чудите кое е ляво и кое е дясно, просто си дайте малко време, за да прочетете нашите предложения. Аз съм направил предложение, което да извади правителството от едно неудобно положение, с цялата добронамереност на конструктивна лява опозиция. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли реплики? Не виждам.
  Господин Нихризов, заповядайте.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз се учудвам защо от мнозинството всички мълчат и никой не защитава проекта на правителството. Може би защото го считат за единствен и неповторим. Затова ще се върна малко назад в историята. В началото на година имаше големи социални протести, протести на занаятчиите в момента, в който беше въведен новият патентен данък. (Шум и реплики от мнозинството.) В тези протести бяха включени хора, които искаха да защитят интереса си да работят. Само че правителството създаде една работна група и обеща, че когато му дойде времето, гласът ще бъде чут. Сега му дойде времето и ние виждаме доколко е бил чут гласът на тези хора и доколко обещанията са изпълнени. Махнати са 5-те лв., господин Искров, 5-те лв. на онази брутна площ. Браво за това, че ги махате. Но това май е единствената заслуга за всичко, което е направено в правителствения законопроект. Зоните за София, както чухте от моята колежка, остават. Остават и всички онези нива, които вие въведохте по схемата – увеличаване с 30 на сто за едни, с 350 на сто за други.
  Затова, ако отворите законопроекта на ОДС, ще видите нещо много интересно. Ще видите, че се взема ниво, което е обосновано и което е свързано с натрупаната инфлация в този период. При вас нещата стоят по друг начин, както е удобно да бъде направено. Само че вчера чух, че бюджетът за следващата година бил бюджет на борба с безработицата. Така ли е господин Искров? Правилно. И аз се чудя как ще се борите с безработицата, когато ударът е именно срещу средния и дребен бизнес, срещу тези, които могат да ликвидират огромната безработица. Защото, както виждам, огромните чужди инвеститори не дойдоха и многото работни места не се откриха. Затова изглежда трябва да помислим сами за себе си. Но за да могат хората да реализират своята инициатива, държавата трябва да им даде необходимото за това съдействие.
  По-нататък. Ставаше въпрос за скалите, които господин Муравей Радев изложи и господин Арсо Манов потвърди със своите изчисления. Какво излиза? Излиза, че предизборните обещания, които сте давали, сега са забравени. Излиза, че отново не му е дошло времето. Не му е дошло времето за въвеждане на елементи на семейното подоходно облагане. Защо? Защото в момента нямаме демографска криза? Защото богатите са много богати, бедните много бедни? Господин Арсо Манов каза, че обърквал къде е ляво и къде е дясно. Тогава, когато мислиш по старата схема, ще объркаш всичко в България. Защото въпросът е не кое е ляво и кое е дясно, а кой мисли за хората в условията, в които ние съществуваме, в условията на една бедна страна.
  Надявам се, че с това свое изказване ще пораздвижа малко мнозинството и се надявам то да помисли все пак, че именно групите от хора с най-ниски доходи, ако се възприеме идеята, заложена в законопроекта на ОДС, ще бъдат до голяма степен стимулирани, макар и мъничко, макар и много мъничко, за да започнат да оглеждат своите деца в по-добри условия. Хубаво е, че госпожа Масларова се съгласи, макар че говореше за стотинки. Но в едно бедно семейство стотинките са много важни. Не всички в България живеят с широки джобове.
  Оттук нататък, искам да се върна на някои идеи, които има в проекта на ОДС, които имаше и в онези отхвърлени от вас законопроекти през месец март. Например, 50 на сто облагане с патентен данък в случай на извършване само на поправки и репаратура. Тогава, през месец март, казахте, че това може да се разглежда като вариант. Той беше предложен още миналата година. Сега пак се подминава с лека ръка. И когато пак приемете с гилотината на мнозинството вашето становище за Закон за облагане на доходите на физическите лица, вашите изменения, и когато пак излязат хората недоволни на улицата, вие пак ще кажете: не му е дошло времето.
  И за да бъда напълно ясен, другото оправдание - по схемата защо не го направихте вие, просто води до едно ниво на мислене, с което прогресът да бъде спрян завинаги. Защото всяко общество се развива и обществените отношения с него. Така че ние трябва да бъдем адекватни на времето, в което живеем, адекватни дотолкова, доколкото да можем да създадем стимули на работещите хора. Иначе повтарянето, че има ново време и нов морал, нищо повече няма да ни даде.
  Господин Искров, ако искате действително да стимулирате дребния и среден бизнес в България, направете необходимото за подпомагане на тези хора и за създаване на нови работни места. Това Ви дава законопроектът, който се предлага от Обединените демократични сили. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Господин министър, Вие желаете ли да вземете отношение? Не.
  Заповядайте, господин Черкезов.

  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Вие сигурно си задавате въпроса защо има толкова различни данни, които в момента слушате. Навярно има отговор на този въпрос и аз съм сигурен, че Вие го знаете: защото самото Министерство на финансите дава различна информация и всички хора стъпват на някаква информация и започват да си правят изчисленията. Мисля, че бившият министър на финансите господин Муравей Радев Ви доказа това със справките, които му дадохте навремето във връзка с изпълнението на бюджета и на приходите, които се събираха от митниците.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Които техните хора правеха.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ: Няма значение кои хора са ги правили, господин Искров, сега ги правят вашите хора и дават същата разнопосочна информация.
  Миналата година влязохме в много сериозно пререкание с Вас за тези пет лева, които в момента отменяте с този законопроект. Аз съм сигурен, че и миналата година проумявахте, че от тези дребни неща няма да напълните бюджета. Това много пъти го коментирахме и точно по тази причина си отиде един от заместник-министрите – господин Кацарчев. Защото той много упорито защитаваше, макар и да не беше убеден, това, което Вие му налагахте. В момента се получава абсолютно същото. (Реплика от народния представител Нина Радева.) Уважаема госпожо Радева, имате право да ми направите реплика, след което аз ще Ви направя дуплика, ако искате. Затова моля да слушате това, което Ви казвам в момента, защото Вие сте в същата комисия и също сте наблюдавали процеса за определянето и тогава на патентните данъци, за които аз в момента искам да благодаря, че все пак след една година има проумяване някои от тези данъци да отпаднат, а други да бъдат разделени така, както предлагаше Парламентарната група на ОДС и тогава. Ще ви посоча един пример: авторемонтните услуги. Но защо например не се запази патентният данък в размера му? Хубаво е, че се раздели патентният данък, но вие увеличихте патента за тази услуга.
  Другото сериозно нещо, което предлага Парламентарната група на ОДС, е семейното подоходно облагане. Много различни аргументи, много различни доводи се чуха защо не се приема това предложение, макар че било много хубаво. Аз искам да подчертая, че за да стимулираме по някакъв начин раждаемостта, да увеличим доходите на хората, които искат да получат това, което им се полага, това е една от стъпките, която трябва да се направи. Защо не можем да разберем, че това, което се предлага в случая, е даване на една възможност за обединяване на предложенията, които идват и от Коалиция за България, предложенията, които идват и от Обединените демократични сили, и това, което е предложено от Министерския съвет – тези законопроекти да бъдат приети на първо четене и между първо и второ четене да се даде възможност всички положителни неща, които се съдържат и в трите законопроекта, да бъдат обединени в един законопроект, който наистина да бъде качествен законопроект и народните представители да бъдат удовлетворени от това, което ще приемат при поставяне на гласуване.
  Това е моето предложение и аз категорично мисля, че в тази зала има здравомислещи хора, които ще подкрепят едно такова разумно предложение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Черкезов.
  Има ли реплики? Няма.
  Други желаещи? Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Може би ще бъде много нахално от моя страна, но, знаете ли, това, което прави впечатление и то прави впечатление не само на депутатите от ОДС, от опозицията, но прави впечатление на българските граждани, в името на които сме ние всички тук, е, че мнозинството не участва в дебатите. Аз забелязах как си поглеждате часовниците и бързате да дойде 10,30 ч., да сте гласували закона и след това да минем към парламентарния контрол, а може би преди това към почивката.
  Уважаеми колеги! Много е важно всеки един от нас да се ангажира с позиция, позиция, изразена от трибуната на Народното събрание. Още по-важно е управляващото мнозинство също да се ангажира с позиция, а не просто да натискате бутоните, както ви нарече един нископоставен чиновник – “онези с бутоните”. Защото ако днес ние натискаме бутона, ние определяме съдбата на хората за цялата година. Защото аз знам, че само след един месец вие ще започнете да давате стандартния отговор: бюджетът е приет, чакайте да изтече една година, да мине 2003 г., пък като дойде 2004 г., кой жив-кой здрав, тогава ще мислим за тези неща.
  Затова смятам, че да се мълчи днес, когато се гледа Законът за облагане на дохода на физическите лица, е крайно непочтено към българските граждани. Станете и кажете какво им предлагате! Станете им кажете, че, както беше казано тук, намалявате данъка с 19 стотинки. Но им го кажете вие! Кажете: да, такъв ресурс има държавата, толкова може да направи, ето ние това правим днес. Но вие не искате да го кажете. А в същото време, когато гледахме въпроса за хазарта, вие бяхте всички в бойна форма. Защо? Когато гледахме въпроса за аптеките, вие също бяхте в бойна форма. Защо? Когато трябваше да решим какъв да бъде директорът на някоя си банка там – дали да е бакалавър или магистър, вие също бяхте в бойна форма. Е, това ли е най-важното в нашата държава? След това ще гледаме другите закони, след това ще гледаме бюджета и пак по същия начин ще седите и ще цъкате с език. Да, но няма да цъкате само вие, а ще цъка целият български народ. И ще се чуди какво става в нашата държава – с вашето незабавно и несимволично повишаване на доходите, с вашите грижи за хората. Къде са вашите грижи за хората? Ето, на въпрос към финансовия министър колко български граждани са регистрирани по патентните дейности, той отговаря: регистрирани 229 531 човека към средата на годината. А за миналата година са регистрирани 320 230 български граждани, които извършват патентни дейности. Извадете и ще видите, че 100 хиляди български граждани не упражняват своята дейност, те са прекратили дейността си. Ако има промяна в данните, моля ви, дайте ни я, за да бъдем и ние по-спокойни. Но така или иначе, 100 хиляди български граждани са прекратили своята патентна дейност! Сметнали ли сте ги в работни места? Не сте ги сметнали в работни места! Защото вие можете само да гледате нагоре. Обаче хората гледат себе си.
  Ще кажа и още нещо. Знаете ли, че през тази година от тези 229 000, 20 000 са престанали да се осигуряват. Тоест, платили патентния данък, те казват: ние повече няма да упражняваме тази дейност! Знаете ли го това или не го знаете? Или за вас 20 хиляди са нищо, за да мислите за тях на фона на осем милиона. Е, тези 20 хиляди човека в България защо се отказаха, след като са си платили патентния данък, който вие повишихте с пъти миналата година? Просто защото виждат, че ако продължават да работят, те ще затънат и по този начин ще имат още по-големи проблеми. И къде отидоха тези хора? Къде отидоха всички тези 120 000 души в България? В сивата икономика, срещу която се борим, в бюрата по труда, та да правим бюджет за по-високата заетост. Тук не става въпрос за стотинките само, тук става въпрос за отношението към хората. И когато ние миналата година ви казвахме, че тези пет лева са пълен абсурд, вие казвахте: така сме го приели! Добре, искате ли да ви прочета колко дребни търговци са прекратили своята дейност?
  РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Не искаме.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Не искате! Аз обаче ще ви кажа! Вие какво искате? Искате да гласуваме, за да отидете да пиете кафе. От 150 000, които са били регистрирани в 2001 г. са останали 110 000, които са регистрирани през 2002 г. Тези дребни търговци, които продават вестници, които продават дъвки, които продават какви ли не дребни изделия, само и само да докарат някой лев, бяха лишени от тази възможност. Вие ги лишихте.
  Аз си мисля, че нашата основна грижа е не да отделим 220 000 лв. от бюджета и да накараме хората да метат листата през есента и да ринат сняг през зимата…
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Милиона, не хиляди.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Тези 220 милиона, господин Искров, вместо да ги даваме за такива неща, които няма да донесат нищо на обществото, ние трябва да намерим начин с тях да стимулираме хората те сами да развиват дейност и по този начин да поемат отговорността да изхранват и себе си, и семействата си.
  Защо трябва да им отнемаме тази възможност? Те са избрали какво да правят. Животът е принудил голяма част от тях да правят точно това. Сигурно имат и много по-високо образование, но нямат друг избор. Те са се спрели на тази дейност, която им носи все пак някаква сигурност за деня. Защо трябва да им отнемаме тази възможност? Това, което вие правите тази година, пак е същото. Абсолютно същото. И догодина те ще бъдат по-малко и пак ще си говорим по същия начин. Тогава няма да са нужни 220 млн., а ще трябват 400 млн. лева, за да можем да накараме не 100 хил. български граждани да метат листа, а 200 хил. български граждани да метат листа по улиците на България.
  Няма да направим нищо добро, ако просто си седим и някак си се отнасяме несериозно, иронично към всичко, което се говори в пленарната зала, уважаеми колеги. (Реплики от залата.) Аз знам, че когато фактите говорят, боговете могат и да не слушат. Знам го това. Обаче фактите говорят, че тази година безработните са цял 1% повече. Знаете ли го това или не го знаете? Отворете страницата на Министерството на труда и социалната политика и ще прочетете много ясно – 1% се е повишила безработицата тази година.
  РЕПЛИКА ОТ НДСВ: Това не е вярно.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Е, как да не е вярно. Вашият компютър може да дава някакви царски данни. Нашият дава данните на Министерството на труда и социалната политика, отворете компютъра и ще видите – цял процент, и това е трайно през цялата година, благодарение на всички тези мерки, които бяха взети миналата година – че специален закон, че реклама за това колко пари дадохме за насърчителни мерки. Нищо подобно. Всичките пари отидоха пак за субсидирана заетост и въпреки всичко не можахме да се справим, не можахте да се справите.
  Затова, господин Адемов, като председател на Комисията по труда и социалната политика, Вие най-добре знаете данните, кажете ги на Вашите колеги, с които вземате решения, че това е самата истина.
  Аз искам да си призная, че за мен най-добре би било, ще се чувствам най-добре, ако трябва да кажа: “Браво, колеги, намалихте безработните с 1%!”. Уверявам ви в това. Защото смятам, че това е нещо, което би зарадвало всеки човек, включително и вас. За съжаление обаче вие не ни давате такива поводи. Искрено съжалявам за това, още повече ще съжаляват хората, за които вие само гласувате, без да казвате какво правите и защо го правите. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви.
  Други желаещи има ли?
  За процедура думата има господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, процедурното ми предложение е по чл. 42, ал. 2, т. 5, която предвижда отлагане на гласуването. Вие искахте да пристъпим към гласуване, но аз предлагам пленарната зала да се съгласи да отложим гласуването.
  Мотивите ми са следните, уважаеми колеги. В мотивите към законопроекта, внесен от Министерския съвет, черно на бяло пише следното: “В съответствие с приетата политика на правителството за намаляване на приетите данъци и повишаване на реалния разполагаем доход на физическите лица скалата за облагане на доходите е съобразена с ръста на инфлацията, с ръста на доходите, като отчита и разпределението на осигурителните вноски между работниците и работодателите. Предлага се промяна в данъчната скала в посока на намаляване на данъчната тежест, като най-голямото намаление е за групите с ниски доходи. Сравнително по-малко ще е намалението на данъчната тежест за лицата в средата и в горната част”. Нищо подобно досега няма в този законопроект.
  Не, госпожо Тоткова, не се предвижда увеличаване с 19 стотинки, а се предвижда намаляване с 2 лева и 4 стотинки на разполагаемия доход на хора, които получават 140 лева месечен облагаем доход и т.н.
  Мотивът ми е, че правителството или лъже, или не може да си направи сметката, поради което предлагам да се отложи гласуването, за да може да си направи проверката и да влезе с предложения, които съответстват на заявените намерения. Кой може да гласува за нещо, което не е така?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Против това предложение има ли? Няма.
  Моля, гласувайте отлагане на гласуването, което може да бъде заменено с една почивка. (Шум и реплики.)
  Моля, гласувайте.
  Гласували 196 народни представители: за 88, против 108, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  За процедура думата има господин Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, във връзка с това, че вчера все пак започнахме и не стигнахме до никъде, а днес пак започваме и след това има парламентарен контрол, предлагам да се отложи почивката до изчерпване на дискусията и гласуването на т. 2 от дневния ред, а именно приемане на Закона за облагане доходите на физическите лица.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли друго предложение? Няма.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
  Гласували 180 народни представители: за 114, против 61, въздържали се 5.
  Предложението се приема.
  За процедура думата има госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение за проверка на кворума. В залата има по-малко от една четвърт от управляващото мнозинство, което трябва да си защитава бюджета. По-малко от една четвърт, пребройте се.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Това трябва да го направи заместник-председател на групата.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Аз съм заместник-председател на парламентарната група, господине, да знаете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Искате поименна проверка на кворума.
  (Председателят Благовест Сендов започва поименна проверка.)
  От 33-ма - 19 отсъстват. Няма кворум. Почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  Започваме с:
  ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  Думата иска заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика госпожа Лидия Шулева.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес използвам възможността като министър на труда и социалната политика, и вицепремиер на Република България, да ви представя новата стратегия в социалната политика на правителството на НДСВ и ДПС. Неслучайно избрахме датата 1 ноември – Денят на народните будители.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): И рожден ден на Петканов.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Питам се, кои са народните будители днес и как тези будители будят народа? Има и още един въпрос: какъв е народът ни днес? Ще цитирам в. “24 часа” от вчера: “Бедността и икономическия застой тормозят 90 процента от населението, сочи проучване, направено в бюджетната сфера. Безработицата, насилието и разпространението на дрогата в училищата също вадели хората от равновесие. Грешките на държавата се отразявали в семейството и от убежище го превръщат в източник на стрес. 92 процента от хората били притискани от финансови проблеми, постоянен страх от загуба на работа, здравословни проблеми и хронична умора допълнително вдигали напрежението. За лекарите, медицинските сестри и санитарите стресът идвал от ниското заплащане, отговорностите, рисковите ситуации, графика, недостатъчния щат, невъзможността за почивка в работно време" и т.н., и т.н.
  И накрая, каква е реакцията на българина – извод на изследването: “Българинът се тъпче с лекарства, алкохол и цигари. Ето такъв е народът, който днешните будители трябва да събудят.

  Трудна работа”. Няма да оспорвам резултатите, нито представянето им в това изследване. Задавам си въпроса: правейки години наред апокалиптични констатации, решаваме ли проблемите? А как аз виждам българина? Българинът е умен, сравнително добре образован, той може здраво да работи, особено на собствената си нива; българинът не е претенциозен, обича страната и децата си, за тях е готов да направи всичко; българинът е и горд, и не е изгубил достойнството си, но е изгубил вярата си.
  Уважаеми народни представители, моето скромно мнение е, че е крайно време ние да помогнем на българския народ да си повярва, за да успее България. Стига сме били пророци на лошото за страната си! Нека бъдем съзидатели на доброто! Нека като другите нации да величаем и най-малкия си успех, и най-малкия си напредък, за да ни възприеме и светът позитивно.
  Правителството на НДСВ и ДПС предлага на вашето внимание нов политически продукт. Досега съществуваще откъснатост на отделните политики – икономическа, финансова и социална. Икономическата тотално доминираше над социалната. Може би това е било неизбежно, но вече не е възможно да продължава. За пръв път тази година ние се опитваме да съчетаем политиките, като отчитаме взаимодействието във всички сфери. Този подход е заложен и в проектобюджета за 2003 г. В него за пръв път личи обвързаност с основните цели на икономическата и социалната политика, а именно повишаване на инвестициите и намаляване на безработицата.
  Точно преди две седмици в тази зала министър Василев представи своята програма за стимулиране на икономическия растеж. Това е конкретна и ясна визия за постигане на две основни цели: привличане на повече инвестиции и модернизиране на икономиката. След като България бе обявена за страна с функционираща пазарна икономика, сега можем да считаме, че навлизаме в нов етап. Той включва тясна връзка между икономическа, финансова и социална политика. Ние считаме, че без такава комбинация не можем да вървим напред. Създаването на инвестиционен фонд с държавно участие, както и развитието на индустриални зони, са две стъпки в посока на модернизирането на икономиката. В предложените от правителството данъчни закони е записано, че в районите с най-висока безработица инвестициите ще бъдат облагани с нулев данък печалба. Надяваме се това да стамулира рязко инвестиционния процес в тези най-трудни региони и съответно да намали безработицата.
  Друга мярка, заложена в данъчното законодателство, е признаването на двойния размер на данъци и осигуровки за работодатели, които назначават дългосрочно безработни, инвалиди и лица над 50 г. за минимум една година. Тук данъчните стимули целят също по-висока заетост. Виждате колко е тясна връзката между данъчната политика, икономическите стимули и социалните ефекти. Нашата цел не е да правим стратегии на книга. Целта ни е стратегиите да влизат веднага в действие. Затова те трябва да бъдат добре подготвени и финансово обезпечени.
  Новият политически продукт, който представяме, е в сегашно, а не в бъдеще време. За да не съм голословна, ще дам само един пример: допълнителните средства, предвидени в Бюджет 2003 за социална политика са с 900 млн. повече. В Бюджет 2001 г., който заварих в министерството, за борба с безработицата бяха отделени 40 млн. лв.; за 2003 г. са предвидени 330 млн. лв. Това е само част от новия политически продукт.
  Основното послание на стратегията в областта на социалната политика е повече ред и социална справедливост. Целта ни е да намалим тежестта на прехода на българските граждани, защото редовите българи изнесоха на гърба си промените през изминалите 12 години, понесоха основните загуби и несправедливости. Дошло е време да помислим и да поработим за тях, за да постигнем повече ред и социална справедливост в държавата ни.
  На базата на сериозни анализи на състоянието, десетки изчисления, подготвихме промени в законите, някои от тях дори вече минаха през Народното събрание, стартирахме много пилотни програми. Ние сме готови за приложението на стратегията веднага.
  Защо ни е необходима нова стратегия? След 12 години преход ситуацията е следната: 17,4 процента безработни, 600 000 на социални помощи, 2 млн. 400 хил. пенсионери и растящ дефицит във фонд “Пенсии”, 50 процента работещи в сивата икономика, неразвити социални услуги.
  Общият резултат от всичко това са ниските доходи на населението.
  За да решим проблемите се налага да приложим нов подход.
  Новата философия на социалната политика развиваме върху няколко основни принципа: диференциран подход, активна политика, финансова децентрализация и съгласуваност на политиките.
  По отношение на решаване на проблема с безработицата.
  През последната една година безработицата не расте, а намалява. Независимо от това тя остава висока. Досега борбата с нея се водеше с общи програми, насочени едновременно във всички групи.
  Какво е новото? Направен е сериозен анализ на структурата на безработицата, разделени са безработните на групи, например: безработни в предпенсионна възраст, трайно безработни, безработни младежи и т.н.
  И тук вече прилагаме диференцираният подход: за всяка различна група – различна програма. Целта е да се реши проблемът не повърхностно, а в дълбочина, не да изплащаме помощи до безкрай, а чрез активни мерки и програми за всяка конкретна група безработни - да им помогнем да си намерят работа, при това не временна, а постоянна.
  Веднага искам да дам конкретни примери, защото част от тези програми вече действат, макар и пилотно. За нас е много важно да тестваме тези програми, преди да ги стартираме в пълния им обхват. Вероятно вече сте чували за програмата “От социални помощи – към заетост”. Тя е насочена към групата на трайно безработните, които години наред живеят от социални помощи. Тази програма всъщност е по-модерен вариант на социално подпомагане, но с многопосочен ефект. Чрез програмата от “Социални помощи – към заетост” осигуряваме работа на тези хора за минимална работна заплата. От 2003 г. това са 100 000 души, които получават заплата от 110 лв. плюс социална и здравна осигуровка. Те възстановяват трудовите си навици. По този начин ние ги връщаме на пазара на труда и след година или две те ще си намерят постоянна работа.
  От днес – 1 ноември, в пилотната фаза на този проект работа ще започнат 20 000 души, които досега са живели от социални помощи. Ролята на Министерството на труда и социалната политика е не да създава работни места, а да поддържа работната сила в добра кондиция, за да отговаря на изискванията на пазара на труда. Това е смисълът на тази програма и на цялата наша работа.
  Ще дам още един пример за диференциран подход. В България има 130 000 безработни в предпенсионна възраст. Това е голям проблем. Сред тези 130 000 има 14 000, които имат навършени години за пенсия, но не им достига една година трудов стаж. За тази година също днес – 1 ноември, стартираме програма, която стимулира работодателите да ги наемат за една година, така че след този срок хората да могат да се пенсионират, а не до края на живота си да получават социални пенсии. Други са програмите за безработните младежи. Това е диференциран подход в политиката ни по заетостта. По този начин – чрез активни програми и мерки, искаме да намалим безработицата в страната.
  По отношение на социалното подпомагане. Защитната мрежа не е достатъчна. Необходими са специфични форми на социално подпомагане към всяка конкретна група. Сред 600 000 души на социално подпомагане се очертава групата на трайно нуждаещите се. Това са самотните майки и бащи, самотните възрастни хора и хората с увреждания. В момента те получават минимален гарантиран доход от 40 лв., което е крайно недостатъчно. Ако следвахме сегашната практика на плавно увеличение, трябваше да увеличим помощите с 10 процента, което прави 4 лв. Парите пак ще са крайно недостатъчни.
  Прилагайки диференцирания подход, отделяме тази група хора от останалите и за тях увеличаваме гарантирания минимален доход от 40 на 60 лв., а за самотните възрастни – от 40 на 80 лв.
  С промените в Закона за социално подпомагане, който мина вече на първо четене от Народното събрание, е заложено това увеличение от 50 и 100 процента за различните групи. Точните размери на праговете ще бъдат определени с Правилника за прилагане на закона, а средствата са предвидени в бюджет 2003. За другите групи, които са работоспособни, в същия закон са заложени и промените, необходими за преминаване на системата “От социални помощи – към заетост”. Разчитаме изключително силно на разбирането, което народните представители ще проявят по отношение на този закон, както и на разясняване на неговите предимства по региони.
  Принципът на финансовата децентрализация е 100 процента възприет за социалното подпомагане през 2003 г. Това означава, че Министерството на труда и социалната политика ще поеме на 100 процента изплащането на социалните помощи за всички за детските добавки. Ще бъдат възприети и стандарти за издръжка на живота в социалните домове. Това е важна крачка към европейските норми.
  Изключително важна промяна е даването на възможността на неправителствените организации да вземат участие в управлението на домовете за социални услуги.
  По отношение на социалноосигурителната система нашето послание е: повече приходи в НОИ – по-високи пенсии. Ниските пенсии са проблем за цялото ни общество. За съжаление те не могат да се увеличат с пари от държавния бюджет. Дефицитът на НОИ расте всяка година и се покрива от бюджета. Тази практика трябва да се прекрати. (Шум и реплики в КБ.) Проблемите тук са два. Първо, голяма безработица - малко приходи в НОИ.
  Второ, висок дял на сивата икономика – липса на приходи в НОИ.
  За първия проблем решението е ясно – повече заетост. Вторият проблем е по-сериозен. В момента осигуряващите се на минимална работна заплата в страната са 1 млн. 200 хил. души. Това не е реалността. За решаването му въвеждаме предварителна регистрация на трудовите договори в НОИ. Целта е проверките да са по-ефективни.
  На второ място, искаме да приложим системата с минимални осигурителни прагове по професии и отрасли. Ето, тук трябва да работят синдикатите и работодателите, за да може с общи усилия да повишим доходите на хората. Действително това са две административни мерки, но ние сме принудени да ги вземем, тъй като трябва да има и социална справедливост. Не може тези, които са коректни към държавата, да издържат цялото общество, а други цял живот да живеят на гърба на обществото. Коректният данъкоплатец трябва да бъде поощряван, а некоректният – наказван. Затова нашето послание е: повече ред и социална справедливост! Каквото и да говорим на хората, те не ни вярват и не ни обичат, защото 12 години раздори между политици ги докараха до това положение. (Шум и реплики в КБ.)
  Сега от нас се иска не само да работим повече, но и много по-ефективно и бързо, без да мислим за себе си. Днес, в Деня на народните будители, искам да ви помоля: нека да работим за българския народ, да повишим жизненото му равнище, за да станем достойни граждани на Европа. Само така ще върнем вярата в успеха на България. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Шулева.
  Давам думата за изказване от името на парламентарна група на госпожа Надежда Михайлова – Обединени демократични сили.
  НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги! Преди да премина по същество, за да избегна неверни тълкувания на настоящата изключително важна позиция на Обединените демократични сили, от името на нашата коалиция призовавам министър-председателят и президентът да заявят публично, че България няма да продава, прехвърля, заменя, възлага за управление, изобщо да дава каквито и да било права върху държавни и общински предприятия на изгонени от нашата страна чужди граждани и свързани по какъвто и да било начин с тях фирми и лица. И декларирам, че те ще имат пълната наша подкрепа, за да изпълнят това свое заявление.
  С декларацията си от 30 октомври ПС на ОДС посочва вицепремиера Николай Василев като персонален виновник за провала на приватизацията на “Булгартабак”. Поискахме отговор от министър-председателя докога ще прикрива неграмотността на икономическия си екип. И кой поема отговорността за провала на сделката? Премиерът Сакскобургготски не благоволи да отговори. Въпросът е защо? Сега ще дадем и отговора.
  С Решение № 95-55 от 29 октомври 2002 г., постановено по административно дело № 74-87 от 2002 г., тричленен състав на Върховния административен съд отмени Решение № 21-01 от 23 август 2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация, с което консорциумът между “Тобако Кепитъл Партнерс” АД, гр. София, и “Кларинс”, Холандия, е определен за участник, спечелил конкурса за продажба на 80 на сто от капитала на “Булгартабак холдинг” АД, гр. София. Върховният административен съд реши, че, цитирам: “Агенцията за приватизация не е изпълнила императивната разпоредба на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредбата за конкурсите”. Какво гласи тази императивна разпоредба на Наредбата за конкурсите, приета тази година от министрите на НДСВ, БСП и ДПС? Цитирам: “Чл. 21, ал. 1, т. 1. След получаване на доклада по чл. 20 органът по чл. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия взема решение да бъде поискано от участниците да представят еднократно подобряване на офертите си в частта относно условията, по които се извършва оценяването им, или някои от тях, когато:
  1. след датата на извършването от участниците на пълен правен и финансов анализ са настъпили благоприятни изменения в правното или финансово състояние на приватизиращото се дружество и това обстоятелство е станало известно на органа по чл. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общинските предприятия”.
  Върховният административен съд отмени решението на Агенцията за приватизация на основание чл. 12, т. 3 и т. 5 от Закона за Върховния административен съд, а те са, цитирам закона: “Чл. 12. Основания за отмяна на административните актове са:
  3. съществени нарушения на административно-производствените правила;
  5. несъответствия с целта на закона”.
  Следователно съдът е постановил, че при приватизацията на “Булгартабак” изпълнителната власт е извършила съществени нарушения на собствените си правила и е действала против целта на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Да припомним каква е целта на този закон, приет от сегашното Народно събрание с гласовете на НДСВ, БСП и ДПС. Цитирам закона:
  РЕПЛИКА ОТ КБ: Недей да лъжеш!
  НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА: “Чл. 2. (1) Целта на този закон е да създаде условия за прозрачна, бърза и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите”. Изводът е, че изпълнителната власт е нарушила най-съществения член на приватизационния закон.
  Сега да отговорим на въпроса защо министър-председателят Симеон Сакскобургготски не освободи виновния вицепремиер Николай Василев и не изгони некомпетентния и също виновен министър на земеделието и горите Мехмед Дикме, който, впрочем, два месеца се кълнеше, че ще настоява за увеличение на цената и не поиска отстраняването на Апостол Апостолов – шеф на Агенцията за приватизация. Ние не можем да допуснем, че той още не е научил каква Наредба за конкурсите е приело неговото правителство и каква е целта на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Той бе приет от мнозинството на НДСВ, БСП и ДПС след рекламна кампания, която започна още преди последните парламентарни избори.
  Съдът разкри, че премиерът Симеон Сакскобургготски и цялото правителство не само прикриват, но самите те са нарушили закона и наредбата. С т. 1 от свое решение на 22 август 2002 г. Министерският съвет е утвърдил доклада на Агенцията за приватизация за финансовото състояние на дружеството, забележете, цитирам решението на Върховния административен съд: “без да е сезиран с въпроса за приложението на чл. 21, ал. 1 от Наредбата за конкурсите и без да има компетентност да се произнесе по този въпрос е указал на приватизиращия орган да не поиска от участниците в конкурса подобряване на офертите им”. Следователно, за нарушението не са виновни посочените министри и шефа на Агенцията за приватизация, а цялото правителство.
  Този отговор обяснява напълно защо министър-председателят не потърси персонален виновник и не отговори на декларацията на Обединените демократични сили от 30 октомври 2002 г.
  Ето защо Парламентарният съюз на ОДС поставя следните въпроси на НДСВ, БСП и ДПС по отношение отговорността на техните министри.
  Първо, защо правителството на новия морал си е превишило по недопустим начин правата? Защо, след като е указало на Агенцията за приватизация да няма подобряване на офертите, се е опитало да облагодетелства финансово спечелилия купувач?
  И сега е моментът Парламентарният съюз на ОДС да напомни на народните представители какво отговори в същия този ден, в който се е състояло заседанието на правителството, а именно 22 август 2002 г., министър-председателят Симеон Сакскобургготски на следния журналистически въпрос, цитирам: “Защо не се съгласихте да се подобрят офертите след като трима от кандидатите го предложиха, а и одитът беше такъв?” Цитирам отговора дума по дума: “Знаете, одитът си е било наясно от месеци точно какво е. Нали, и оценката, и всичко. Това не е нищо ново. Да се подобрят, след като са отворени офертите, е нещо абсолютно неприемливо и никъде не се прави. Защото тогава всеки би казал: “Ами, аз мога да наддам повече”, след като е видял какво офертира другият. Това са, бих казал, нереални представи”.
  Напомняме също на народните представители, че месец по-късно, в деня на националния празник, министър-председателят подведе журналистите във Велико Търново с, цитирам: “Забавянето на сделката за приватизация на “Булгартабак” може да попречи при кандидатстването на България за НАТО”.
  След тези напомняния Парламентарният съюз на ОДС постави следните въпроси на народните представители от НДСВ, БСП и ДПС по отношение поведението на техния министър-председател. Защо премиерът на новото време в същия ден – 22 август 2002 г., в който нарушава закона и наредбата, съвсем съзнателно е заблудил българската общественост? Защо месец по-късно по недопустим начин оказа недопустим натиск на независимата съдебна власт?
  Нашият отговор е, защото най-вероятно е съучастник, изпълнил задачата да прикрие с обществения си авторитет драстичното нарушение на законите, което се прави с цел да се облагодетелства “Тобако Кепитъл Партнерс” АД, гр. София, “Кларинс”, Холандия, в ущърб на интересите на България за, цитирам: “прозрачна, бърза и икономически ефективна приватизация”.
  Госпожи и господа народни представители от НДСВ, БСП и ДПС (смях от КБ), българската общественост очаква да отговорите на разкритите от българския съд нарушения на законите и наредбите на страната, извършени от вашия министър-председател и вашите министри. Без тези очаквани от обществеността и от нас като опозиция отговори вие повече няма да имате никакво, нито ново, нито старо морално право да твърдите, че се борите срещу корупцията. Вие ще станете нейни защитници и проводници.
  И накрая, във връзка с втората част от Решение № 95-55 на Върховния административен съд, цитирам: “Връща долното като преписка на Агенцията за приватизация за продължаване на приватизационната процедура съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на решението”. А тези указания са, цитирам решението: “за продължаване на приватизационната процедура след вземане на решение от нея по чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредбата за конкурсите за изискване на еднократно подобряване на офертите от допуснатите до класация участници в публично оповестения конкурс с доклада на конкурсната комисия по чл. 20 от Наредбата за конкурсите в частта относно условията, по които се извършва оценяването им или някои от тях”.

  Във връзка с призива, който отправихме в началото на тази наша позиция, настояваме най-категорично изпълнителната власт да прекрати сегашната опорочена приватизация на “Булгартабак холдинг” АД, София и да открие нова процедура. Ако не сте разбрали, за да не попадне “Булгартабак” в ръцете на изгонени от България чужди граждани и свързани с тях лица и фирми. Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания от ПСОДС. Скандирания “Гаража!”, “Гаража!”от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
  Давам думата от името на Парламентарната група на Коалиция за България на господин Сергей Станишев. Заповядайте, господин Станишев.
  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! Преди да започна по същество, бих искал да кажа по повод на Декларацията от името на Парламентарния съюз на ОДС, че когато се отправят питания към правителството, не е лошо СДС и техните коалиционни партньори да си сметнат броя заместник-министри в това правителство, които са наследени от правителството на господин Иван Костов.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Няма нито един член на СДС министър!
  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: И, говорейки за приватизацията, само преди няколко дни станахме за пореден път свидетели на последствията от приватизацията, осъществена от СДС с Авиокомпания “Балкан”. (Ръкопляскания от КБ.)
  Затова, гледайки сламката в очите на другите, не е лошо да видите какво става и при вас.
  Преминавайки по същество, искам да кажа следното. Днес настроението ни би трябвало да е празнично, защото е Денят на народните будители. Става обаче друго. Към този момент започват протестните действия на профсъюзите. Те са обявили тази дата за ден на социалния протест. И без демонстрации обаче е очевидно, че социалното напрежение в страната се покачва. На фона на всичко случващо се напоследък, самочувствието, самодоволството, което демонстрира правителството, вече не просто дразни. То се превръща в главен проблем, защото след всяко по-важно решение на кабинета големи групи от хора излизат на улицата, за да протестират, или блокират пътищата до различни населени места, или стачкуват и се бунтуват.
  В създалата се обстановка дойде като естествено следствие решението на Върховния административен съд, с което се отмени сделката за продажбата на “Булгартабак”. Това, разбира се, е проблем за инвестиционния имидж на страната, но не е главният проблем. Главният проблем е, че месеци наред и опозиция, и профсъюзи, и тютюноработници, и граждани протестираха и предупреждаваха за възможните последствия, а кабинетът зае позата на единствено разбиращ, на най-добре знаещ и на най-правилно решаващ.
  В момента наблюдаваме развоя на събитията по идентичен сценарий и по отношение на готвената сделка за БТК. И в този случай управляващите вървят против интересите за развитието на този ключов за българската икономика отрасъл и са готови да го подарят, като междувременно изхвърлят на улицата 9000 души. Идва редът и на ДСК, на електроразпределителните дружества и на енергетиката като цяло. За съжаление, не можем да бъдем оптимисти и за подхода на кабинета към тяхната съдба.
  Очевидно е, че имаме работа с две оценки за водената от управляващото мнозинство политика. Едната е на премиера, според когото всичко е наред и върви към добро. А другата е на хората, която е точно в обратния смисъл. Това и друг път се е случвало. И тъкмо нежеланието на управляващите да приемат реалността такава, каквато е, е довеждала до драматични развръзки.
  В настоящия момент сме свидетели на правителствена активност не за справяне с влошаващата се икономическа и социална обстановка, а в съвсем други направления.
  Умишлено се заобикаля решението на Народното събрание за съдбата на 3 и 4 блок на Атомната електроцентрала в Козлодуй. По този въпрос правителството загърби националния интерес и даже започна пропагандна война с президента. Радостно е вчерашното откритие на премиера, който в интервю пред чуждестранна преса внезапно си е спомнил, че България е парламентарна република. Във връзка с това недоумявам докога Народното събрание ще си затваря очите за методичния и арогантен на моменти отказ от страна на кабинета да се изпълняват решенията на върховния орган на властта. Окопното мислене на правителството разгаря конфликти във всички посоки – не само с президента, но със синдикатите, работодателите, гражданското общество и органите на независимата съдебна власт. С какво ни се отвлича вниманието? Със съмнителни законодателни инициативи по второстепенни въпроси като промяната на Закона за радиото и телевизията например, с мнима активност по външнополитическите направления, с нелепи обяснения за заговори срещу правителството и злонамереност на опозицията. С инквизиторски старания се натрапва една пропагандна теза, че правителството денонощно работи за добруването на народа, но опозицията, президентът, съдебната власт му пречат да изпълни намеренията си. Каквото и да се случи вече, било когато взривят някоя аптека или нещо друго, се говори, че това е диверсия срещу кабинета, че са опити за политическа дестабилизация и страх на опозицията от успешната правителствена политика.
  Аз не се съмнявам, че по този начин ще бъдат обяснявани и днешните, и бъдещите граждански протести и демонстрации. Много пъти сме предупреждавали, че добронамереността на левицата има граници. В отговор на нашата конструктивност и готовност за диалог и сътрудничество получавахме високомерие и налагане на решения, взети на тъмно и в тесен кръг, без ясни политически и икономически мотиви. Време е да видим цялата опасност от тази тенденция и да я прекъснем навреме.
  Да не забравяме, че демокрацията не е нещо, с което разполагаме, а нещо, за което непрекъснато трябва да се борим.
  Струва ми се, че днешният ден е удачен повод да призова: време е да се събудите, господин премиер. Ако чакате хората да го направят, събуждането може да бъде доста неприятно! Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Станишев.
  Преминаваме към парламентарния контрол.
  Уважаеми дами и господа, новопостъпили питания в периода 25-31 октомври 2002 г.:
  Постъпило е питане от народния представител Николай Бучков към Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството, относно предприети действия от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 18, ал. 4 от ГПК за имот, находящ се на бул. “Дондуков” № 54 в София. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 ноември.
  Постъпило е питане от народния представител Росица Тоткова към Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика, относно осигуряването на енергийни помощи за предстоящия отоплителен сезон. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 ноември.
  Постъпило е питане от народния представител Йордан Нихризов към Георги Петканов, министър на вътрешните работи, относно контрола, осъществяван от Министерство на вътрешните работи на охранителната дейност за недопускане на възлагане охрана на обект от лица без правно основание във връзка с прецедента със седалището на БСДП на ул. “Екзарх Йосиф” № 37. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 ноември.
  Постъпило е питане от народния представител Мария Стоянова към Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите, относно зарибяване на р. Дунав с есетрови риби. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 ноември.
  Постъпило е питане от народния представител Евгени Чачев към Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България, относно разговорите с министър-председателя на Румъния господин Адриан Нъстасе за превръщане на Букурещ в Балканска енергийна борса. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 ноември.
  Постъпило е питане от народния представител Благовест Сендов към Николай Свинаров, министър на отбраната, относно Закона за военноинвалидите. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 ноември.
  Постъпило е питане от народния представител Йордан Бакалов към Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите, относно изпълнение на Закона за водите. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 ноември.
  Постъпило е питане от народния представител Панайот Ляков към Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика, относно осигуряване на прозрачност и публична отчетност при средствата по проекта “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 15 ноември.
  Постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Милен Велчев, министър на финансите, относно възможностите за откриване на митнически пунктове в местностите “Черната скала” и “Славчето”. Следва да се отговори писмено до 14 ноември.
  Постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията, относно транспортен коридор № 8. Следва да се отговори писмено до 14 ноември.
  Постъпило е питане от народния представител Благой Димитров към Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията, относно условията по сделката за продажба на БТК. Следва да се отговори в пленарното заседание на 15 ноември.
  Постъпило е питане от народния представител Панайот Ляков към Димитър Калчев, министър на държавната администрация, относно бездействието на областния управител на област Пазарджик относно заграбването на земи – държавна собственост, от кмета на община Батак. Следва да се отговори в пленарното заседание на 15 ноември.
  Писмени отговори за връчване:
  - от министъра на образованието и науката Владимир Атанасов – на актуален въпрос от народния представител Тошо Пейков;
  - от заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков. Господин Ляков, заповядайте да получите Вашия писмен отговор;
  - от заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева – на актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова. Госпожо Тоткова, заповядайте да получите Вашия отговор;
  - от заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева – на актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова – едновременно Ви давам и втория отговор;
  - от заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева – на актуален въпрос от народния представител Михаил Миков;
  - от заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева – на актуален въпрос от народния представител Сергей Станишев;
  - от министъра на отбраната Николай Свинаров – на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов. Заповядайте, господин Атанасов;
  - от министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев – на актуален въпрос от народния представител Евдокия Манева;
  - от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме – на актуален въпрос от народния представител Евдокия Манева;
  - от министъра на вътрешните работи Георги Петканов – на актуален въпрос от народния представител Евдокия Манева;
  - от министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев – на актуален въпрос на народния представител Лъчезар Тошев. Господин Тошев, Вие вероятно ще предадете отговорите и на госпожа Манева. Благодаря ви;
  - от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме – на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков. Господин Ляков, за Вас има и още един отговор. Заповядайте.
  Уважаеми народни представители, позволете ми да започнем парламентарния контрол с питане от народния представител Кина Андреева относно опазване на културното наследство на Република България. Отговаря министърът на културата господин Божидар Абрашев.
  Заповядайте, госпожо Андреева, да развиете Вашето питане.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Абрашев! Позволете ми най-напред да се извиня за недоразумението, което се е получило миналия петък. Бях в състава на официална българска парламентарна делегация в Брюксел, така че приемете моите извинения.
  Напоследък в пресата се появиха множество публикации за разграбване на българското културно историческо наследство, за набези на иманяри. Лично аз непрекъснато получавам сигнали от граждани за извършващи се груби нарушения на сега действащия Закон за паметниците на културата и музеите. Един от особено драстичните случаи е незаконното строителство на ресторант в Националния парк “Аязмото” в Стара Загора.
  Не би ми стигнало времето да изброя всички паметници на културата, които в момента се намират в плачевно състояние. Затова ще спомена само няколко: църквата в с. Подгумер със стенописи от ХVII век - отпуснатите средства не стигат дори да започнат реставрационните работи; стенописите на църквата в с. Локорско, които са от ХIХ век, загиват; руши се Долнолозенският манастир, който също е от ХIХ век; Сеславският манастир – също паметник на културата, е пред разрушаване; архитектурният резерват “Деспот Славова крепост” – Мелник, в който има изключително ценна църква от ХI век, но тя е недостъпна за посетители, тъй като има опасност от рухване на стени; комплексът Рилски манастир – всички сгради, които са извън самия манастир, но са част от комплекса, който е паметник със световно значение, не са реставрирани или реставрацията е започнала и е спряна; в Арбанаси има седем църкви – реставрирани са само три, а се показват на посетителите само две.
  Миналата година Министерство на културата отпусна от своя бюджет 400 хил. лева за реставрация на паметници на културата. В България има регистрирани около 40 хил. паметника на културата. Може всеки веднага да сметне каква сума се пада на един паметник. От тази символична държавна субсидия едва 44 хил. лева са отпуснати за реставрация на паметници на културата с художествена стойност – това са различни стенописи и фрески.
  Това, което мен обаче изключително много ме тревожи е, че договорите за реставрация на тези паметници започнаха да се сключват от Министерство на културата едва в средата на септември. И аз, без да съм специалист-реставратор, се боя, че есенно-зимният период не е най-подходящото време за извършване на подобна дейност.
  Няма да се спирам на щетите, които се нанасят на културно-историческото наследство от страна на иманярите, не защото този въпрос е маловажен, а защото за него трябва да питам по-скоро Вашия колега министъра на вътрешните работи. Всички изнесени от мен факти и онези, които нямам време тук да спомена, ме карат и като народен представител, и като гражданин на Република България, да изпитвам силна тревога за българското културно-историческо наследство.
  Затова Ви питам, господин министър, какви мерки предприема Министерство на културата, за да гарантира неговото опазване за бъдещите поколения?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
  Има думата за отговор министърът на културата Божидар Абрашев.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР АБРАШЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете и на мен на днешния ден от името на Министерството на културата и от мое име да поздравя вас, като представители на българския народ, с един от големите празници на българските будители.
  Уважаема госпожо Андреева, Вашето питане за мерките, които предприема Министерство на културата – точно така е формулирано, Вие доста по-пространно развихте във Вашия въпрос – мерките за опазване на културата ни, вероятно е предизвикано от публикация в пресата и без съмнение е събудило у Вас тревога, каквато споделяме и ние в министерството.
  Пространен отговор на подобен общ въпрос може да бъде намерен в годишните планове и отчети на Министерството на културата, както и на институциите, пряко ангажирани с опазването на паметниците на културата: музеи, галерии, Националния институт за паметниците на културата, Националния център за музеи, галерии, изобразителни изкуства. В тази основна работа могат да бъдат посочени действия, в които акцентът пада преди всичко върху разширяване на проучвателската и изследователската работа върху стотици обекти от всички исторически периоди в страната, които се субсидират основно или частично от министерството.

  Неделими от тази дейност са усилията на Министерството на културата за опазване и охраняване на паметници. Тук бих посочил разкопките на Тракийската гробница в с. Свирачи, новооткритата гробница в Старосел, средновековната крепост в Ивайловград, античен некропол в Созопол, две могили в община Малко Търново. Към тях трябва да добавя проектите на реконструкцията на скалните църкви край с. Иваново – Русенски Лом, и проекта за укрепване на гробницата в с. Александрово. Естествено, откритият материал не само попълва колекцията на съответните институции, но се съхранява и извън обсега на евентуални похитители. С подобен характер са и всички действия от страна на Националния съвет за опазване паметниците на културата, Съвета на теренни проучвания. Какво са оценили комисиите? Онова, което са оценили комисиите, продължават да оценяват.
  Тази обемна и отговорна работа не е престанала нито за миг. Тя продължава и сега. Тя е свързана с оценката на състоянието на статута на паметниците, както и с вземане на решения за охрана, за реставрация и нейното осъществяване, каквито са случаите с Боянската църква, Храм-паметника “Св. Александър Невски”, Храм-паметника “Рождество Христово” в гр. Шипка, църквата “Св. Богородица” в Пазарджик, фасадата на Княжеския дворец, която се прави съвместно с Фондация “Месершмидт”. Споменавам част от обектите, защото те са извънредно много.
  Към това ще прибавя и църквата “Св. Стефан” в Истанбул, гробницата на братя Евлоги и Христо Георгиеви в Букурещ, гробницата-църква в Истанбул и други български църкви в Одрин. В тази своя дейност Министерството на културата е подкрепено от дейността на българското представителство на една влиятелна неправителствена организация, каквато е “ИКОМОС”.
  В конкретен план, директното физическо опазване на паметниците на културата в страната, както и предотвратяване на разрушенията и грабежите, се извършва в съгласие със законодателството на страната чрез органите на реда. В това отношение примерите на предотвратени или разкрити престъпления, включително и незаконен износ, са десетки, но за съжаление и нарушенията не са никак малко, което печатът отразява приоритетно.
  Като една от основните причини за това състояние бих посочил законовата база, която въпреки многобройните промени, които претърпя през последните години, не е в състояние да отговори адекватно на съвременната ситуация. Тъй като става дума за преформулиране на принципите, свързани с определяне на статута на паметниците на културата, отговорностите на институтите, занимаващи се с тях, както и на частния сектор в страната, създаването на нов Закон за паметниците на културата е абсолютно актуално. В момента проектозакон, който третира и въпросите за опазване на паметниците на културата, се намира в Комисията по култура на Народното събрание и приключи неговото обсъждане в широк кръг от заинтересовани институции и неправителствени организации.
  Усилията на Министерството на културата са насочени към формулирането на позиции и закони, които позволяват навлизането на частния сектор в системата на опазването на паметниците на културата при стриктно съблюдаване на техния статут, основни характеристики, запазване на специални законови положения, които те трябва да спазват.
  Възможността за отдаване паметниците на културата на концесии се разглежда в индивидуален аспект за всеки отделен паметник и при повишени изисквания на неговото опазване.
  Наред с това нови позиции в проектозакона предвиждат не само повишаване отговорностите на институциите, свързани с опазване на паметниците на културата, но и тежки санкции. Аз съм на мнение, че тези санкции трябва да се увеличат и да станат още по-тежки.
  Нормите на законопроекта дават възможност за осъществяване на децентрализация на институциите и диференциация на пълномощията по опазване на паметниците на културата, изясняват взаимодействието с други физически и юридически лица, обвързани с опазването, популяризирането и разпространяването на паметниците на културата, въвеждане на нови понятия, свързани със съвременната терминология.
  Подходът на Министерството на културата по опазването на паметниците на културата е резултат на цялостна културна политика, за чието осъществяване Министерството на културата се стреми да отговори адекватно на изискванията на времето и да създаде правно-нормативна уредба, която е съвременна по дух и отговаря на европейското законодателство.
  В заключение ще посоча един факт. В своето четиригодишно управление СДС не направи много (да не кажа нищо) по въпроса за опазването на културните ценности. Не се прие Закон за паметниците, който нашето министерство внесе в Министерския съвет. Дали тази загриженост (според малко закъсняла) за опазване на българското културно наследство не е доста много закъсняла? Аз разбирам, че тя трябва да съществува, но вие имате четири години да направите това нещо в границите на вашето управление. Благодаря за вниманието.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Нали Надежда реституира паметник на културата?!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
  Госпожа Андреева, имате думата да зададете два уточняващи въпроса.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин министър, благодаря Ви за отговора. Аз наистина съм загрижена. За четири години българското правителство на ОДС не беше в състояние да направи всичко. Въпреки това ние внесохме Закон за паметниците на културата и музеите в Народното събрание. Просто времето не стигна той да бъде приет.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Нали Надка взе Римската баня?!
  КИНА АНДРЕЕВА: Аз съм изключително благодарна за това, че Вие всъщност сред мерките, които планирате за опазване на българското културно наследство, посочихте и внесения от правителството законопроект за паметниците на културата. Изключително съм благодарна, защото е крайно време българското общество да научи, че този законопроект по никакъв начин не допринася за опазване на културното наследство.
  Впрочем аз не знам дали Вие сте запознат със законопроекта, защото в частта, която Вие цитирахте – за концесиите, това не е грижа за българското културно наследство. Това, господин министър, е подаряване на българското културно наследство на хората, които доведоха НДСВ на власт. Когато говорите, че този нов законопроект предвижда децентрализация и разпределяне на пълномощията между различните видове власти, това изобщо не е така, защото в законопроекта липсват такива текстове. Когато Вие говорите, че с този законопроект ще спрете иманярството, това изобщо не е така, защото в законопроекта няма и един текст, в резултат на който да бъде намалено иманярството. Когато говорите, че се налагат строги санкции, санкцията от 6 хил. лв. за мен е символична, а не строга санкция.
  Не зная дали Вие сте запознат с това, че над 30 творчески и неправителствени експертни организации, които работят в областта на опазване на българското културно и историческо наследство, се обърнаха към Вас с призив да оттеглите този законопроект от Народното събрание и след един широк обществен дебат, на който присъстват всички заинтересовани страни и всички специалисти, да го внесете отново в един наистина опазващ културното наследство вид.
  И моят единствен въпрос към Вас е: ще се вслушате ли в гласа на българското общество и ще оттеглите ли своя законопроект?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин министър, имате думата за отговор на уточняващите въпроси.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР АБРАШЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаема госпожо Андреева, на това, което ме питате, Ви отговарям положително: разбира се, че съм запознат. Знам, че има много възражения срещу този закон, известно ми е. Но трябва да знаете, че когато той беше предмет на разискване, това разискване не стана без участието на широката общественост. В много голяма степен законът е съобразен с критиките, с допълненията, които тази широка общественост е направила. Но докога ще продължават тези разисквания и докога България ще стои без закон? Искам специално да ви обърна внимание, че няма нищо по-лошо от беззаконието и дори недобрият закон е по-добър от липса на закон.
  Затова аз няма да оттегля закона. Той е вече във ваши ръце. Вие сте тези, които можете да направите съответни поправки, имате пълното право за това, и всичко онова, което считате, че не е полезно, го допълнете. Това е във вашите прерогативи. Но да си играем на котка и мишка, да оттеглям закона и след това отново да го вкарвам, от това никой няма полза. Напротив, сега законът е във ваши ръце – пак повтарям – и вие сте в състояние до голяма степен да го оправите.
  Много от нещата в този закон са добри. Вгледайте се по-внимателно. Аз знам, че въпросът с концесиите породи много големи дебати в обществото. Всичко това ми е напълно ясно. Знам, че това не е конкретно предмет на закона, но вие трябва да знаете, че всеки един закон има допълнителни законови разпоредби, които доуточняват нещата. Никъде в един закон не може да бъде казано всичко. Ако не е казано всичко, то ще бъде доуточнено в правилници към прилагането на този закон. И точно там могат да се намесят тези неформални организации.
  Не бих искал да го кажа и може би нямам право да го кажа, но силно подозирам лични интереси. Не казвам нищо конкретно, нямам това право, защото нямам доказателства. Но помислете си и Вие, госпожо Андреева, дали в някаква степен не изпълняваме чужди внушения. Предпочитам да има закон, отколкото да няма. И моето желание е такъв закон час по-скоро да се яви. А вие го поправете и направете онова, което считате за нужно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Госпожо Андреева, заповядайте, имате две минути да изразите Вашето становище по отношение на отговора.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин министър, много е жалко, че министърът на културата превръща една загриженост за обществения интерес и се опитва да я опорочи. Това не Ви приляга. Но всъщност аз не се учудвам от Вашата реплика. Ако не знаете, Народното събрание не е създадено, за да поправя недоносчетата, които изпълнителната власт вкарва под формата на закони.
  Вие преди малко споделихте няколко неистини за това, че неправителствените организации са участвали в подготовката на този законопроект. Това не е вярно. Фактът, че нито един от работната група с изключение на директора на Центъра за музеи и галерии не е подписал този законопроект, е достатъчно красноречив. Той не влезе в Народното събрание след широк обществен дебат. Никой дори не разбра как се появи в Народното събрание веднага след почивката. Така че нямате никакво основание за твърденията, които изрекохте преди малко.
  Въпреки всичко аз се надявам, че общественият интерес ще надделее над личните интереси на няколкото души, които са поръчители на този законопроект. И със съжаление констатирам, че Вие не сте склонен да оттеглите законопроекта, защото все пак в момента в България действа Закон за паметниците на културата и музеите, въпреки и остарял. Между другото, всички присъстващи на обществената дискусия казаха, че е по-добре той да продължи да действа още два или три месеца, отколкото да се приеме това недоносче, което Вие предлагате на обществото и което окончателно ще съсипе българското културно наследство. Очевидно, че Вие сте готов да понесете тази отговорност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
  Продължаваме с актуален въпрос към министъра на държавната администрация Димитър Калчев, зададен от народния представител Румяна Георгиева, относно участията и възнагражденията, които получават министри, заместник-министри, представители на политическия кабинет и държавни служители в надзорни, управителни съвети, съвети на директори във фирми и финансови институции.
  Госпожо Георгиева, имате думата да развиете Вашия актуален въпрос.
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми министър Калчев, този въпрос задавам към Вас в качеството Ви на министър на държавната администрация, но считам, че той трябва да бъде зададен към всеки един от министрите на този кабинет. И като народен представител от мнозинството не се страхувам да задавам неудобни въпроси. Искам да кажа, че и мнозинството не се страхува да задава неудобни въпроси, защото това са въпроси, които касаят хората, а те искат да чуят как членовете на кабинета, техните политически сътрудници и държавни служители участват в така наречените бордове на държавни фирми и финансови институции, управляват ли ефективно и качествено държавното имущество или тяхното участие в бордовете е поредната държавна хранилка за партийни симпатизанти. Защо задавам въпроса по този начин? Защото Вие знаете, че в статия във вестник "24 часа" беше публикувана информация, че над 30 хил. симпатизанти на ОДС са участвали в бордове в предишното правителство и са получили за това над 1 млрд. лв. Това са български пари, на българския народ!
  Ако разполагате Вие, министър Калчев, с такава информация, защо досега не сте я изнесли пред обществеността? Защо хората не знаят има ли допуснати нарушения и, ако има такива, по какъв начин нашето правителство, това, което ние сме избрали с нашите гласове, е направило извод? Има ли го новият морал и новото време в назначаването на чиновници в бордовете на директори? Има ли създадени критерии за избор на тези чиновници в бордовете на директори? По какъв начин те се оценяват и по какъв начин им се търси отговорност? Но за тази отговорност хората трябва да чуят. Колко от предприятията, в които сме изпратили наши представители в бордовете, така наречените "специалисти", са допринесли за получаване на положителен финансов резултат на дружества, които досега са били на загуба, или допълнително сме ги разграбили? Какво на практика се получава и как така се получава, че работниците в някои от дружествата не получават работни заплати, а в същото време членовете на бордовете получават такива? И много моля да кажете и каква ще бъде посоката на работа на правителството за решаването на този въпрос. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
  Уважаеми господин министър, имате думата да отговорите на актуалния въпрос.
  МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Лютфи, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Георгиева, във връзка с Вашия въпрос относно участията и възнагражденията, които получават министри, заместник-министри, представители на политически кабинети и държавни служители в надзорни и управителни съвети, също така във фирми и финансови институции, мога да докладвам следното. От проучването, което направих по всички министерства, критериите, по които се определят представителите на държавата в управителните и контролните органи на търговските дружества и финансовите институции, по принцип трябва да бъдат личните професионални качества и мениджърски умения. Разбира се, че трябва да се спазват и ограничителните условия в законите или подзаконовите нормативни актове, когато такова участие не е позволено. Искам да кажа, че нито един министър не участва в никакви бордове поради тази причина. В случаите, в които държавата е едноличен собственик или има преобладаващо участие, определянето на представителите в управителните или в контролните органи се извършва, в първия случай, от принципала, който по принцип е съответният министър, а във втория случай – от общото събрание на съответното дружество.
  Назначените или избраните за членове на управителни и контролни съвети на търговски дружества, в които има държавно участие, са задължени периодично да информират принципала за възникнали сериозни проблеми и същевременно да правят предложения за тяхното преодоляване. Освен това те задължително трябва да представят годишен доклад след провеждане на годишното общо събрание, в който трябва да посочат постигнатите основни икономически и финансови резултати за отчетната година и да приложат съответните отчетни формуляри. Също трябва да информират и за предприетите мерки, насоки и програми за развитие за подобряване на дейността на дружеството в следващия период.
  По отношение на възнагражденията на членовете на контролните и управителните съвети на търговските дружества с еднолично или с преобладаващо държавно участие се прилага система от шест показателя, които характеризират дейността на дружеството. Тези показатели са определени в приложение към чл. 34 от Правилника за реда за упражняване на правата на собственост на държавата в предприятията. Този правилник е приет с Постановление № 7 на Министерския съвет от 1994 г. В останалите случаи, тоест когато държавата няма преобладаващо участие, размерът на възнаграждението се определя по правила, приети от общото събрание на дружеството съгласно чл. 221, т. 4 от Търговския закон.
  Бих искал да обърна внимание върху факта, че като министър на държавната администрация аз не участвам в управителни или контролни органи на търговски дружества с държавно участие, нито имам правомощия, свързани с тяхното управление или с определянето на членовете на техните ръководни и контролни органи. Служителите в моя кабинет не участват в органи на търговски дружества. Министър Неждет Моллов и служителите в неговия кабинет, както и началникът на политическия кабинет на министър-председателя господин Ради Найденов, също нямат участие в търговски дружества. Главният секретар на Министерския съвет господи Севдалин Мавров публично обяви участието си в ръководните органи на три търговски дружества.
  Не е установено законово задължение за министъра на държавната администрация да контролира или обобщава информация за участието на представители на държавата в търговски дружества. Поради това аз изпратих лично молба до министрите да ми бъде предоставена информация по поставения въпрос. Получената информация съм обобщил в таблична форма по отделни министерства и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към отделни министерства, агенции и т.н., по предварително определени критерии, които се намират в пряка връзка с въпросите, които ми поставяте. По-подробна информация за конкретно участие в управителни и контролни органи на търговските дружества можете да получите от отделните министри, които са принципали на търговските дружества с държавно участие.
  Уважаема госпожо Георгиева! Правителството има намерение да води политика на прозрачност и ограничаване на тези участия, както и свеждането им само до случаи, при които определянето на такива представители е необходимо. Участието на представители на държавата в определени търговски дружества е форма на осъществяване на контрол върху тяхната дейност, това е и презумпцията на това участие в бордове и управителни съвети. Усилията ни ще бъдат насочени към съобразяване на участията с установените критерии. Намеренията ни за провеждане на такава политика са и в съгласие с така наречения нов морал в управлението.
  Ще ви предоставя получената информация в таблична форма. Искам да направя само един кратък коментар. По смисъла на питането сме дали съответните министерства, заместник-министри, длъжност, каква е фирмата, в която участват – държавна, с преобладаващо държавно участие, позицията – председател, член на управителния съвет, средномесечното възнаграждение и финансовия резултат на дружеството – дали е на печалба, на загуба и т.н.
  Тъй като материалът е огромен, искам само да ви кажа, че с преобладаващо участие са единични изключения, максимум едно или две участия в бордове. Искам да кажа също, че Министерството на външните работи, Министерството на околната среда и водите и Министерството на младежта и спорта нямат участие на нито един от заместник-министрите в бордове. Там, където става въпрос за възнаграждение от банки, от ДСК, съответните министерства са посочили, че това е банкова тайна и аз се извинявам, че ви го представям в такъв вид, но това, което сме получили, сме го обобщили. Едно копие ще оставя за протокола и едно копие ще Ви връча. (Справката се прилага към протокола.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, господин министър.
  Госпожо Георгиева, да изразите Вашето отношение към отговора.
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА (НДСВ): Уважаеми господин министър, аз не мога да кажа, че съм удовлетворена от Вашия отговор. Аз зададох въпроса в качеството Ви наистина на министър на държавната администрация. Не може министърът на държавната администрация да няма поглед и, пак казвам, да имаме нов морал и ново виждане какви да бъдат критериите, дали да има конкурс. Вие говорите за професионални качества, за култура и едва ли не и за висок морал. Ами как можем да докажем на хората такива невероятни назначавания и участия в бордове на хора, които никога не са влизали и не знаят къде е вратата на предприятието? Той изобщо не е свързан, той не знае, той не е завършил още и управлява, взима управленски решения! Не мога да се съглася с Вас, господин министър.
  Аз казах, че този въпрос ще го задавам и към министрите, но смятам, че една от основните задачи и на министъра на администрацията е да наложи някаква политика в тази посока и тя трябва да бъде политика, свързана с нашите нови виждания и с новия морал. Защото, искам тук да кажа и това, което дискутираме в парламентарната група, и смятам, че ще излезем с такова политическо решение, наистина да се променят критериите и да е ограничат заплащанията в бордовете на представители на изпълнителната власт. Благодаря. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
  Господин министър, имате думата за дуплика.
  МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: Уважаема госпожо Георгиева, приемам критиката. Още един път искам да кажа, че принципалите на съответните дружества и фирми, в които участват представители на съответните министерства в бордове и управителни съвети, се определят от самите принципали. Те определят това. Единственото, което мога да Ви обещая, е в сега разглеждания Закон за държавния служител, който започна да се дискутира, това, което аз мога да направя, е да се опитам да включа някакви ограничителни критерии или в Закона за администрацията, който също подлежи на ремонт, за да има по-голяма прозрачност и по-голяма яснота при определяне на критериите, при които трябва да бъдат назначавани от съответните министри тези представители в бордове. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Калчев.
  Преминаваме към питане от народните представители Николай Младенов и Димитър Абаджиев относно промяна в позицията на България за 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".
  Питането е отправено към министъра по европейските въпроси Меглена Кунева.
  Господин Абаджиев, имате думата да развиете питането.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър и господин министър, уважаеми колеги народни представители! Питането ни е относно промяната в позицията на България за 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй". В Меморандума за общо разбиране от 1999 г., подписан от българското правителство и Европейската комисия, се създаде рамка за водене на преговори между България и Европейския съюз относно бъдещето на реакторите на АЕЦ "Козлодуй". Благодарение на меморандума България започна преговори за присъединяване към Европейския съюз, които води успешно. В рамките на своя мандат правителството на Обединените демократични сили защитаваше позицията, че 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" не могат да бъдат изведени от експлоатация по-рано съответно от 2008 и 2010 г. С тези дати Обединените демократични сили винаги са защитавали равнопоставеното третиране на България спрямо останалите страни-кандидатки.
  На 24 септември, тъй като питането ни е отправено на 26-и, разбрахме от медиите, а няколко дни по-късно това стана факт чрез решение на правителството за приемане на допълнителна позиция по глава “Енергетика”, че е дадено съгласие 3 и 4 блок да се затворят през 2006 г. Тоест приета е безпрекословно позицията на Европейската комисия и всъщност е променена първоначалната позиция на България.
  Затова нашето питане към Вас е какво наложи тази промяна на позицията на България и предлагането на допълнителна информация, свързана именно с приемането на позицията на Европейската комисия? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
  Госпожа Кунева, имате думата да отговорите на питането.

  МИНИСТЪР МЕГЛЕНА КУНЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! По този въпрос вече има многократно дебати, които са били предмет на вашето внимание, така че ще се опитам да обобщя отговорите.
  Уважаеми господин Абаджиев и уважаеми господин Младенов, няма промяна в позицията на България за 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй", още повече, че е малко несериозно да се говори за отказ от преговори и предварително безрезервно приемане на позицията на Европейската комисия. Това не са квалификации, които могат да се отнасят към преговорния процес.
  Поради липса на общностна политика по ядрена безопасност решаваща роля при формирането на позиция по тези въпроси играят държавите – членки. Фиксирането на политическата същност на въпроса за АЕЦ "Козлодуй" стана с приемането на обща позиция на Европейския съюз в преговорите с България по глава 14 "Енергетика", което стана през ноември 2001 г. – време, достатъчно да се запознаете и вие с позицията на Европейския съюз. В тази позиция от ноември 2001 г. страните – членки ясно и категорично определиха 2006 г. като краен срок за извеждане от експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй", който не може да бъде променян. С това на практика те премахнаха гъвкавостта на меморандума от 1999 г., в който се излага и позицията на България, към която вие реферирахте. Тоест, от самото начало нашата позиция, която е била позиция на една страна срещу позицията на 15 страни, е било вероятно ясно как ще завърши в подобен спор.
  По този начин въпросът за АЕЦ "Козлодуй" се превърна в един много значим политически фактор на преговорите ни с Европейския съюз. Направихме всичко възможно, за да можем да върнем времето и да изведем този въпрос отново в позицията на технически аргументи и техническа експертиза, която отново да даде повод на нашата страна да изтъкне това, което е направено за санирането на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" – нещо, към което, впрочем, и вашето правителство в предишния мандат се е насочило.
  Ето защо исканата от нас проверка под егидата на Европейския съвет за надеждността на централата е категорично условие, което поставяме, за да могат да продължат преговорите и в следващия кръг. Имала съм повод неколкократно да подчертавам и ще го направя без съмнение и сега, в тази зала пред вас, че българската позиция на този етап от преговорите категорично включва елемента партньорска проверка. Тази партньорска проверка може да ни даде шанс действително да убедим 15-те страни – членки в резултатите от усилията на поредни български правителства за една безопасна експлоатация и безопасна работа на двата блока – 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй".
  Присъединяването на България към Европейския съюз е един продължителен във времето процес, който зависи от изпълнението на условията и критериите за пълноправно членство, които България следва да изпълнява в хода на преговорите. Основен принцип на преговорите за присъединяване е: "Нищо не е договорено, докато всичко не е договорено". Двете страни ще могат да се върнат към преговори по глава "Енергетика" преди цялостното приключване на преговорите.
  Бих искала в скоби да реферирам към един друг опит, който е съвсем пресен, той е от последното октомврийско заседание на Европейската комисия със страните – членки, такова разширяване и такива преговори за първи път се случват и е много ценен опитът, който имаше по повод на глава "Околна среда" - Естония успя да отвори отново главата по нейно искане, преди да са приключили окончателно преговорите. Тоест, може да се каже, че наблюдаваме един прецедент. А щом има прецедент, това означава, че ще има и други и че още преди приключването на преговорите страната може да се върне отново и да предоговори при новооткрити обстоятелства ангажиментите по някои от другите глави. Това междупрочем успешно е успяла да направи Естония по глава "Околна среда", отваряйки и затваряйки в едно заседание и получавайки нов преходен период.
  Така че аз смятам, че избраният от нас подход се потвърждава, включително и с това развитие в сферата на правните аргументи на развитието на преговорния процес. Не изпитвам никакви съмнения, че в случай на една позитивна оценка от техническата проверка ние ще имаме възможност да се върнем към преговорите по тази глава и да посочим и стигнем договореност до срок, който ще удовлетвори българската позиция. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, министър Кунева.
  Господин Младенов, имате думата да зададете два уточняващи въпроса.
  НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Госпожо министър, благодаря Ви за отговора, който дадохте. В него обаче аз очаквах да чуя малко повече информация от това, което слушаме чрез медиите през последните дни. Учудва ме това, което Вие казахте, че няма промяна в позицията на България и ще цитирам два факта. Ако няма промяна в позицията на България, защо се наложи да приемате допълнителна информация към вече приета позиция по глава "Енергетика", в която да включите категоричен ангажимент, който в момента цитирам от с. 26 на допълнителната информация на българското правителство, в която се казва ясно и категорично, че "България приема общата позиция на Европейския съюз за затварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" през 2006 г."
  Това е първият документ, в който ясно и категорично се казва, че вашето правителство се е съгласило на закриването на тези реактори през 2006 г.
  Вторият документ е редовният доклад на Европейската комисия, където също има констатация, която потвърждава тази Ваша позиция. Една проста проверка на докладите на Европейската комисия през последните години ще покаже, че за първи път в този редовен доклад има запис, който казва, че "правителството се е съгласило току-що", както е в доклада, "с позицията на Европейския съюз да закрие 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" през 2006 г."
  Вие знаете колко са сложни преговорите и се радвам, че цитирате този случай с Естония, който дадохте, но защо не цитирате и един друг случай – това е случаят с Чехия и Унгария, които все още не са затворили главата "Институции"? Защото имат конкретни забележки относно броя народни представители, които ще имат в Европейския парламент. Та нима една бройка народен предтавител в Европейския парламент за Чехия и Унгария е от по-малко значение, отколкото бъдещето на АЕЦ "Козлодуй" за България, та да се съгласи България да затвори сега главата с някаква бегла надежда, че ще я отвори по-нататък? За съжаление обаче дори и тази надежда няма основание. Моето притеснение е във Вашата допълнителна информация, която сте изпратили в Брюксел, защото в нея не се съдържа и никакво условие, категорично обвързващо, така наречената техническа проверка, която сте поискали от Европейския съюз с предоговаряне на датите. Много е тънка позицията на вашето правителство, госпожо Кунева, и мен ме е страх, че Вие наистина ще доведете ситуацията дотам, че 3 и 4 реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще трябва да бъдат закрити през 2006 г.
  Но моят допълнителен въпрос към Вас е: защо, преди да приемете тази допълнителна информация, не дойдохте в Народното събрание, ако не Вие, може би министър-председателят или някой от вашето правителство, който да обясни на народните представители позицията ви и да я разискваме тук, преди тя да тръгне към Брюксел, което е практика, добре позната на българските парламенти до този момент, особено по толкова важни и националноотговорни въпроси, какъвто е бъдещето на АЕЦ "Козлодуй"?
  Ще се радвам да чуя Вашия отговор на този въпрос. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Младенов.
  Госпожо Кунева, заповядайте да отговорите на тези въпроси в рамките на 5 мин.
  МИНИСТЪР МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин Младенов, благодаря за уточняващите въпроси, защото наистина дават шанс отново да поговорим за някои митове, последния от които Вие споменахте - че позициите по преговорите се разискват в българския парламент. Категорично не е вярно. Позициите по преговорните глави не са се разисквали в предишния парламент, няма практика да се разискват и в пленарните заседания на този парламент. Впрочем, това никъде в света не е действителна практика. Проявява се оперативна воля да се разискват тези въпроси с комисии, например отделно по селско стопанство или транспорт, но не е правило и не се прави така – в пленарна зала да се разискват позициите по отделните преговорни позиции. Всеки, който се е занимавал с тази материя знае, че това е невъзможно. Една допълнителна информация, например по главата селско стопанство, съдържа около 800 страници и не е възможно народните представители да бъдат ангажирани с такава обемна и изключително специализирана материя. Преговорите в голямата си част са технически. Освен това ние имаме строго изграден механизъм и Конституция, която е редно да съблюдаваме и е ясно всяка една от институциите за какво отговаря. За преговорите отговаря правителството с всички плюсове и минуси от това.
  Разбира се, Козлодуй е един по-особен случай. Годината 2006 е година, която както споменах преди малко, е фиксирана най-напред в Меморандума, където ясно е казано, че Европейската комисия и страните-членки са категорично на мнение, че 2006 г. е годината, в която трябва да бъдат изведени от експлоатация 3 и 4 блок. Наистина направихме всичко възможно, за да защитим горната граница преди 2008 г., преди 2010 г. Става въпрос общо за 3 години. Много често се изпуска думата “преди”, но позицията на Европейския съюз и на Европейската комисия беше абсолютно категорична - от месец ноември 2001 г. Ние направихме максималното, за да може да се запише този текст, който Вие цитирахте само донякъде. В българската позиция категорично е споменато, че ние настояваме за тази проверка, в редовния доклад също се отбелязва, това го считаме за много положителен сигнал, че ще получим такава партньорска проверка. Във всеки случай ние я разглеждаме като едно необходимо условие, за да можем да приключим преговорите по глава “Енергетика”. Това е единственият път, както вече казах, по който може да бъде даден шанс на България да се чуят отново тези аргументи. Разбира се, ние бихме могли да не затворим глава “Енергетика”. Само че съгласно същия този меморандум датата за определяне на извеждането от експлоатация на 3 и 4 блок, все едно, остава края на 2001 г. Така че, ако ние “спестим” някой и друг месец, ние просто ще блокираме преговорите, без от това Козлодуй, българският преговорен процес, всички ние да имаме и най-малък намек за някаква полза. Това беше единственият начин да можем да постигнем това, към което се стремим – да вървят преговорите и да защитим интересите за по-продължителна работа на 3 и 4 блок. Аз имам убедеността, че една такава много ясно заявена позиция, по която работи цялото правителство, по която цяла година не сме преставали да полагаме усилия, също и министърът на енергетиката, който е тук, и министър-председателят, и министърът на външните работи, ще бъде увенчана с успех и ние ще получим тази искана партньорска проверка. Може би действително трябва да проявим малко търпение, за да се уверите и Вие, надявам се, че това е печелившата формула, която дава шанс и на исканията, които Вие поставяте, разбира се, основателно, в полза на тази партньорска проверка, и продължаването на работата на 3 и 4 блок, ако има основания, които ние ще докажем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин Младенов, имате 2 минути да изразите Вашето отношение по получените отговори.
  НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Госпожо Кунева, Вие не ми отговорихте на уточняващия въпрос - защо не дойдохте в Народното събрание да обсъдите ситуацията с АЕЦ “Козлодуй” преди да изпратите допълнителна информация?
  Аз не приемам това, че бъдещето на Козлодуй е един лист хартия, може да е в 800 страници, може и да е в 2, в преговорите ни с Европейския съюз. Българският парламент има практика и процедури, по които вие, ако сте политици, които имат национална отговорност, можете да дойдете тук и да разисквате позициите си, и да получите подкрепата на парламента преди да ги заявявате в Европейския съюз по тези теми, които са изключително важни за българския национален интерес. Може би трябваше да дойдете тук да обсъдите ситуацията с промяната в позициите на България, когато се съгласихте на предварителното въвеждане на ДДС върху лекарствата, както и предварителното въвеждане на акцизите и уеднаквяването им с тези на Европейския съюз, нещо, от което българският народ в момента страда и по-видимо ще усети това през следващата една година.
  Но, както Вие казахте, България има Конституция. И тя изисква решенията на Народното събрание да се спазват. От Вашия отговор аз не чух нито един аргумент, с който да стигна до извода, че вашето правителство има намерение да се съобрази с решението на Народното събрание относно Козлодуй – решение, което беше изработено с консенсус в тази зала и в консултациите на което Вие участвахте, както и целия екип на българското правителство. Надяваме се, че отговор на този въпрос ще получим от министър-председателя, защото този въпрос е зададен от лидера на опозицията и ние вече чакаме отговора му.
  И една последна реплика към Вас: всички аргументи, които Вие казахте, са много хубави и са технически. Но не забравяйте, че Вие и правителството сте изградени от политици. Вие бяхте експерт и господин Ковачев беше експерт в държавната администрация в предни периоди и знаете много добре какво съдържа Меморандума. Но като политици вие носите отговорността за това, което вършите в момента.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Извинявайте, времето Ви изтече, господин Младенов. Благодаря Ви.
  Госпожо Кунева, нямате право на дуплика.
  Преминаваме към второто питане, отново към министъра по европейските въпроси. Питането е от народните представители Елка Анастасова и Владимир Димитров относно преговорите на българското правителство с Европейската комисия за съдбата на АЕЦ “Козлодуй”.
  Госпожо Анастасова, имате думата да развиете Вашето питане.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
  Преди да развия питането си, позволете ми да поздравя всички, които се чувстват будители в тази зала и пред мониторите, и да изразя своя възторг от ежедневния им подвиг да надмогват прозата на сивото ежедневие и да намират сили в тези трудни времена да остават верни на своята мисия да бъдат будители. Честит празник на всички, които се чувстват будители!
  А сега към въпроса. Уважаема госпожо министър, най-напред искам да Ви поясня, че моите очаквания и принципното ни желание беше на нашето питане да отговори министър-председателят, тъй като, според нас, то касае общата политика на правителството.
  Председателят Герджиков обаче прецени, че не е така и затова ние отправихме въпросите към Вас, като към пряко преговарящ с Европейския съюз. Струва ми се, че е важно българският народ да чуе ясно и недвусмислено Вашата дума на министър на евроинтеграцията относно съдбата на АЕЦ “Козлодуй”, тъй като този въпрос непрекъснато се обвързва с приемането ни в Европейския съюз.
  На първо място, бих искала да подчертая, че Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни-членки от една страна и Република България от друга страна, от 8 март 1993 г., ратифицирана от Народното събрание, е основният правен източник на българската евроинтеграция, уреждащ всички основни области на отношенията България – Европейска общност – Европейски съюз. Неговият чл. 79 “Енергетика” изброява области на сътрудничество, без изобщо да става дума нито за преструктуриране на ядрената енергия, нито за намаляване на относителния дял в националния енергиен баланс, още по-малко пък за опасни енергоизточници или извеждане от експлоатация на съществуващи ядрени мощности. Можем да предположим, че ако българските реактори бяха считани за опасни и неподлежащи на модернизация, то това би било надлежно записано. Ако приемем, че тези въпроси не са засегнати в чл. 79, тъй като има отделен чл. 80, посветен изрично на въпроса за ядрената безопасност, то неговото съдържание е още по-показателно в това отношение. По никакъв начин този най-важен за европейската интеграция на България акт не засяга въпроса за закриване и извеждане от експлоатация на български ядрени мощности. Ясно се посочва, че целта на сътрудничеството е да осигури по-безопасно използване на ядрената енергетика. Известно е също така обаче, че е подписан през 1999 г. Меморандум за евентуалното затваряне на блоковете от бившия външен министър госпожа Михайлова и представителя от страна на Еврокомисията Гюнтер Ферхойген. Но е ясно, че този меморандум няма никаква правна стойност и съвсем естествено може да търпи промени и развитие във времето, точно както търпят развитие и промени фактите и събитията около АЕЦ “Козлодуй”. Както вероятно Ви е известно, неотдавна в доклада си по извършената проверка на блоковете Международната агенция по атомна енергия направи заключението, че безопасността на 3 и 4 блок е надминала нивото на надеждност на блоковете от този модел и съответства на западните реактори от същото поколение от целия свят.
  На 9 юли тази година Първоинстанционният съд на Европейските общности в Люксембург отсече: няма решение на Европейската комисия, с което се иска затварянето на блоковете! И съвсем естествено възникна въпросът: кой тогава иска това затваряне и на каква цена? Каква е целта, с която то се иска? Явно е, че АЕЦ днес не е тази, която е била преди десет години, когато е поставено началото на подобни разговори. Това твърдят чужди и наши специалисти. Министър Ковачев също го призна. Явно е, че проблемът безопасна ли е АЕЦ “Козлодуй” е претърпял развитие в положителна посока. И аз силно се надявам спорът да се базира наистина единствено върху нейната степен на безопасност, а не върху съществуването й въобще. Защото първото е постижимо и би могло да се определи от съответната проверка, докато второто предполага съвсем други интереси и поражда други въпроси.
  Във всички случаи обаче АЕЦ е въпрос от национална значимост и би било национално безотговорно да демонстрираме лекота в позицията си около нейната съдба. Всяко затваряне би се отразили сериозно на българската икономика и би нарушило в определена степен националната ни сигурност. Именно затова и в началото на месеца българският парламент даде на Вас и на правителството като цяло ясна индикация със своето решение да преговаряте с Еврокомисията за равноправно третиране на България в съответствие с принципите на Петото разширение на Европейския съюз.
  И ако управляващите преди Вас са постъпили може би не особено отговорно около АЕЦ, то, вярвам, Вие няма да приемете безкритично това, което са ви оставили, и да го продължите безусловно. Затова нашето питане към Вас като преговарящ е: ще поиска ли правителството на Република България нови преговори с Европейската комисия за съдбата на АЕЦ “Козлодуй”, предвид новите обстоятелства, изнесени от специалистите, решението на съда в Люксембург, а сега бих добавила и решението на Народното събрание от 2 октомври? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Анастасова.
  Госпожо министър, имате думата за отговор. Разполагате с 10 минути, за да развиете Вашия отговор. Заповядайте, имате думата.
  МИНИСТЪР МЕГЛЕНА КУНЕВА: Благодаря, госпожо Анастасова. Без да подценявам личното мнение на проф. Майсьо, около което се градеше Вашата теза, и неговата лична ангажираност с положението в България, не смятам, че правителството трябва да влиза в полемика с него или със Световната асоциация на атомните оператори – все пак една синдикална организация, която няма компетенции в областта на ядрената безопасност, а още повече по проблемите на членството ни в Европейския съюз.
  Изискванията на Европейската комисия и взаимоотношенията на България с нея в контекста на присъединяването ни към Европейския съюз съдържат известно противоречие, дотолкова доколкото Европейският съвет, поради отсъствие на специфично законодателство в областта на ядрената безопасност като общностно законодателство на Европейския съюз, винаги чрез свои решения е призовавал страните-кандидатки да поддържат най-високо ниво на ядрена безопасност и изискванията не трябва да са по-строги, отколкото тези към страните-членки.
  Поради липса на общностна политика по ядрена безопасност, решаваща роля при формирането на позициите по тези въпроси играят държавите-членки. Въпросите на ядрената безопасност не са от компетентност на Европейската комисия, тъй като няма acquis communautaire в тази област. Затова страните-членки са натоварили Групата по ядрени въпроси към съвета да прави оценка на състоянието на безопасността в контекста на разширяването, като всяка отделна страна-членка може да постави изисквания в съответствие със собственото си законодателство по ядрена безопасност, това е много важно, които понякога са по-високи от определените от МАЕ.
  От друга страна, знаете, че страната е поемала поетапно най-различни ангажименти, свързани с първите четири блока на АЕЦ “Козлодуй”, които ангажименти се считат от партньорите ни от Европейската комисия и Европейския съвет като обвързващи и задължителни в изграждането на система за доверие между нас и Европейския съвет, тоест в изпълнение на една наша стратегическа цел, каквато е присъединяването ни към Европейския съюз. Става въпрос за “План 2000” и “Партньорство за присъединяване”. Ще ви дам справка, която няма смисъл да изчитам сега, за да не утежнявам изказването си.
  Бих искала да повторя думите на министър Ковачев, че България и правителството ще търсят възможности в две посоки. Едната е изпълнение на стратегията за ускорени преговори с Европейския съюз и присъединяване на България към Европейския съюз, която впрочем също гласува парламентът, и втората е задължително отчитане на техническите предпоставки, съгласно законодателството и процедурите на Европейския съюз за състоянието на безопасността на АЕЦ “Козлодуй” и съответно включване на тези въпроси в преговорния процес.
  Мисля, че всички усилия на правителството са насочени в тази посока и смятам, че мога да отговоря положително на Вашия въпрос: да, действително когато тази проверка дойде и открие обстоятелствата по безопасността на Трети и Четвърти блок такива, каквито са, ще отворим отново главата и ще направим всичко възможно, за да може България да постигне най-добрите условия за ядрената си енергетика. Дори това да бъде над датите, които са заявени като желателни в меморандума от 1999 г., стига да се докаже безопасността на Трети и Четвърти блок по начин и до степен, която да не буди никакви въпроси и съмнения в нашите партньори. Надявам се това да стане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Госпожо Анастасова, имате право на два уточняващи въпроса.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Да, благодаря, господин председател.
  Благодаря Ви, госпожо министър, за този ангажимент, който поехте.
  И в духа на питането бих искала да развия още два въпроса, с които бих искала да поемете още два ангажимента евентуално и ясно пред българския народ, пред българските избиратели – пак относно съдбата, които трябва да изяснят недоразуменията, въртящи се в публичното пространство.
  Преди време, когато зададох този въпрос на господин Ковачев, го попитах дали в нон пейпър от 1 септември действително има условия за затваряне на Трети и Четвърти блок през 2006 г., след извършване на проверка по безопасността, или такова условие липсва. Тъй като в информациите, които изтекоха в медиите, се твърди, че министър Паси и господин Доган са признали, че българското правителство е депозирало нон пейпър на 1 септември в Брюксел за съдбата на двата блока, според който те ще бъдат закрити през 2006 г. без никакви условия, и тъй като това е един от споровете, които текат в публичното пространство, мисля, хубаво би било да отговорите тук и да поставите точка на съмненията и хипотезите по темата.
  И вторият ми въпрос е свързан с другия спор, който тече и който трябва да получи и Вашият ясен отговор, за да сложи край на вредните и абсолютно никому ненужни престрелки и напрежения между държавните институции, а именно: ще съобразите ли преговорите, които водите, с решението на Народното събрание, в което се настоява резултатите от извършената проверка на Международната агенция за атомна енергия през 2002 г. и очакваната проверка на безопасността да се използват като допълнителни аргументи при определяне срока за тяхната експлоатация, който да отчита и социално-икономическите възможности на страната и да не предхожда пълноправното ни членство в Европейския съюз? Ще поемете ли тези ангажименти? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Госпожо Кунева, заповядайте.
  МИНИСТЪР МЕГЛЕНА КУНЕВА: Госпожо Анастасова, с първия си въпрос Вие искате да коментирам моите колеги, което аз мисля, че не е коректно. Българската позиция по отношение на АЕЦ “Козлодуй” е изложена точно и ясно в допълнителната информация. Това е моят ангажимент, който …
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим, от място): Не, аз питам безусловно ли е или с условие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не влизайте в диалози, моля ви.
  МИНИСТЪР МЕГЛЕНА КУНЕВА: Условията по Трети и Четвърти блок и изобщо по цялото затваряне на главата са изложени само и единствено, и това ангажира правителството, в Глава “Енергетика”, в допълнителната информация, която е дадена към нея. Всякакви други уточняващи въпроси, които Вие искате да зададете към министъра на външните работи за нон пейпъра, аз мисля, че той го направи много точно: нито един нон пейпър не е част, впрочем, от позицията на правителството по Глава “Енергетика”. Там тя е абсолютно ясно и експлицитно казана.
  По отношение на втория Ви въпрос: дали ще изпълним решението на Народното събрание? Мисля, че единственият начин да се изпълни решението на Народното събрание е да се доведе докрай правителствената позиция, за да можем ние да постигнем тази техническа проверка, която няма абсолютно никакъв друг начин да обвърже 15-те страни-членки, освен чрез преговорите. Всякакви други проверки, които вече многократно са имали шанса да се състоят в България, няма да изиграят същата роля, защото няма да обвържат 15-те страни-членки. Това е единственият начин проверката действително да бъде получена и с резултатът да бъде ангажиран Европейския съюз.
  Колкото до резултата от тази проверка, разрешете ми да се въздържа на този етап, защото аз не съм енергетик и никой от нас не е. Нека да дойде тази проверка, да видим какви са резултатите. Аз имам убеждението и от министър Ковачев, че действително състоянието на безопасност е на достатъчно високо ниво. И тогава можем отново да говорим за нейния краен ефект върху преговорите.
  Колкото до социално-икономическия ефект, част от него би могъл да бъде изчислен. И той ще бъде част от преговорния процес, тъй като ние успоредно трябва да водим както всяка една от другите страни-кандидатки, които са с такъв проблем, разговори и за техническа помощ по извеждането от експлоатация на 3 и 4 блок, когато това се наложи. Така, както това са направили Словакия, както това е направила и Литва, България не бива да се лишава от тази възможност. И то да направи това сега, защото преговорите по финансовата рамка приключват.
  Това е още един аргумент защо трябваше да предприемем много спешни мерки и да вървим към приключването на преговорите по глава “Енергетика” именно в този момент, а не по-късно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Госпожо Анастасова, имате право в рамките на 2 мин. да изразите Вашето отношение към получените отговори от питането.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
  Госпожо министър, струва ми се, че не отговорихте на въпросите ми. Единият въпрос не беше да коментирате колегите си, а да кажете ясно нон пейпър от 1 септември има ли условия или няма за това кога ще бъдат закрити блоковете евентуално?
  А вторият въпрос беше дали всъщност решението на Народното събрание, с което се казва да се отчетат социално-икономическите възможности на страната и тази проверка, която ще се извърши, да бъде като допълнителен аргумент при определяне срока на експлоатацията на блоковете и да не предхожда пълноправното ни членство в Европейския съюз. Това беше въпросът, на който очаквах да отговорите.
  Но ако мога да цитирам премиера, нищо не е договорено, докато не е договорено.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Всичко. Това е точният израз.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА: И нашият апел към Вас като министър на евроинтеграцията е да използвате цялото си умение, воля и чар, за да не позволите АЕЦ “Козлодуй” да става заложник в преговорите за присъединяването към Европейския съюз. Българското общество го очаква от вас. То изисква българското правителство да заеме достойна позиция в тези преговори. И във Ваши ръце е да използвате добре аргументите, които специалистите Ви подадоха през последните месеци. Да използвате недвусмислената подкрепа на Народното събрание в същия дух и подкрепата на обществото.
  Нека проверката на Европейската комисия и на специалистите им позволи да направят своята констатация. Но нека не предопределяме сами изпреварващо закриването на блоковете, така както се твърди, че е станало с този нон пейпър. Защото ако Eвропа иска безопасна централа и се установи, че тя днес наистина е безопасна, нищо не би оправдало преждевременното закриване на блоковете. Нека разумът и добрата воля да надделеят все пак.
  Ако ми позволите, аз ще Ви предложа няколко варианта на действия по-нататък, които бихте могли да използвате, за да постигнем най-добрия резултат, който бихме искали всички, надявам се. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Анастасова.
  Питане към господин Ковачев – министър на енергетиката и енергийните ресурси, е отправил народният представител Стефан Мазнев.
  Господин Мазнев, заповядайте да развиете своето питане относно начина на образуване на цената по чл. 1, т. 1 от Постановление на Министерския съвет № 141 от 5.07.2002 г. за битовите потребители на топлинна енергия.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър! След като госпожа Кунева говори за ядрена енергия, на нас с господин Ковачев не ни остава нищо друго освен да говорим за топлоенергия, ако той няма нищо против!
  Поводът за моето питане е цената за мощност за куб. м, въведена с Постановление на Министерския съвет № 141 от 5 юли т.г., която се плаща от потребителите на топлинна енергия, настоящи и бивши, и то независимо от количеството потребена енергия.
  По същество тази величина представлява мощност на куб. м, тоест това е плътност на мощност. Тази странна величина явно е принос на сегашното управление в съвременната физика. И това не е толкова страшно, но твърде странен е начинът на заплащането й.
  По същество тази величина би следвало да се определя така. Имаме делимо, в случая мощност. Имаме делител, в случая обем. И в резултат би следвало да се получи частно, а именно – мощност на куб. м. Това е според законите на физиката.
  Само че за правителството това не е така. Според него, ако разделим мощност на обем се получава цена, тоест пари. Това е най-малкото странно, но парадоксите не свършват дотук.
  Ако даден консуматор е спрял парното си, тоест получава мощност нула, той също ще трябва да плаща някаква цена, което е абсурдно. Според законите на математиката, ако разделим нулата на кое да е реално число, се получава нула. Според правителството обаче това не е така, а именно, ако разделим нулата на кое да е реално число, се получава друго такова число, колкото каже правителството, в случая 0,05 лв. Това вече е върховен принос в областта на математиката!
  Уважаеми господин министър, законите, създадени в Народното събрание, както и правилниците, и наредбите, създадени от Министерския съвет, са човешка направа и могат да бъдат отменяни от съответния съд. В световен мащаб обаче никой съд досега не се е сетил да отменя някой закон в областта на физиката или математиката.
  Това правителство на Симеон обаче успя и това да направи! Така според Вас, ако разделим мощност на обем, се получават пари, както казах в случая, 0,05 лв., а ако разделим едно число на друго, се получава толкова, колкото каже Министерският съвет, а не математическите формули.
  Но абсурдите не завършват дотук. От всичко казано по същество, тук става дума и за принудително предлагане на услугата, при положение че самите консуматори, самите граждани не я желаят. А това вече е вид рекет върху населението. Такъв насилствен начин на предлагане на стоки и услуги е присъщ само на някои представители на подземния свят, но едва ли би следвало да бъде валиден за едно правителство.
  Но парадоксално е, че в случая ролята на рекетьор спрямо собствения си народ става самото българско правителство! Аз не знам дали това не е част от новия морал.
  И така, господин министър, кога най-после ще отмените срамното Постановление № 141 на Министерския съвет от 5 юли т.г. в частта му по ал. 1, т. 1 за въвеждане на странната цена за мощност на куб. м за битовите потребители – настоящи и бивши, на топлинна енергия даже за хора, които не ползват такава? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Мазнев.
  Заповядайте за отговор, министър Ковачев, в рамките на 10 мин.
  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Мазнев, трябва да отбележа, че Вашият въпрос не би трябвало да е насочен към мен, а това е във функциите на Държавната комисия по енергийно регулиране – да предлага наредби по ценообразуването на енергията въобще. С това, разбира се, аз няма да завърша отговора си. Ще се опитам да дам отговор на някои доста артистично представени твърдения във Вашия въпрос.
  Основанията и мотивите на правителството при приемането на тази наредба за въвеждане на двукомпонентна цена за топлинна енергия най-общо могат да се дефинират като законови, а именно приетия от това Народно събрание Закон за енергетиката и енергийната ефективност и подзаконовите нормативни актове към него. Икономическите мотиви за двукомпонентните цени са широко разпространен подход за тарифиране, който осигурява хармонизиране и съответствие на разходите и приходите от една дейност. Използва се в електроенергетиката, при топлоенергията, в комуникациите, включително и в лицензиите и тарифирането на мобилните оператори, които са едни съвременни частни оператори.
  Изпълнението на правителствения ангажимент също така е мотив по програмния заем за преструктуриране “ПАЛ-1” – нещо, в което има пръст и вашето правителство.
  По-конкретно за нормативната уредба – правителството изпълнява своите задължения, произтичащи от Закона за енергетиката и енергийната ефективност и приетите правила за образуване и прилагане на регулираните енергийни цени, а именно: съгласно § 14, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и енергийната ефективност след 31 декември 2001 г. за цени на електрическата и топлинната енергия се прилагат разпоредбите на глава трета, раздел II от закона, регламентиращ принципите за образуване, прилагане и регулиране на цените от Държавната комисия по енергийно регулиране. И Вие като член на Комисията по енергетика сте запознат много добре и с проекта на закон, и с неговото утвърждаване. Всичките тези неща са минали през Вашите ръце като заместник-председател на комисията.
  Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност, Министерският съвет определя задължителни правила за образуване и прилагане на цените и тарифите на електрическата и топлинната енергия и на природния газ по предложение на ДКЕР и на това основание с Постановление № 53 от 6 март 2002 г. е приета Наредбата за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинна енергия.
  Във връзка с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност се допуска цените да бъдат определяни като цени с повече от една компонента в съответствие със структурата на разходите и в наредбата за образуване и прилагане на тези цени е предвидено топлопреносните предприятия при продажба на топлинна енергия да образуват цена за мощност, покриваща постоянните, независещи от количеството произведена или пренесена топлинна енергия разходи на енергийното предприятие и възвръщаемостта на капитала, определена на топлинен мегават или на кубически метър – цена за енергия, чрез която се покриват променливите, зависещи от количеството произведена топлинна и електрическа енергия разходи за енергийното предприятие за един мегават час.
  Логиката на цената за мощност мисля, че е ясна на всички и Вашият въпрос по-скоро се опитва да внесе смут в това, което хората отдавна са разбрали. Плащането за мощност е свързано с условието за принадлежност към група потребители на топлинна енергия. Това са собственици, титуляри на вещно право на ползване върху самостоятелни сгради или отделни имоти в сграда, етажна собственост, присъединена към топлопреносната мрежа чрез абонатни станции.
  Присъединяването към топлопреносната мрежа се осъществява чрез сключване на договор за присъединяване и чрез придобиване на вече присъединен имот. Във всички случаи лицето изразява своята воля да стане потребител на топлинна енергия изрично или чрез конклодентни действия.
  В този смисъл, съдържащото се във Вашия въпрос твърдение за рекет е просто абсурдно, тъй като всичко е плод на договорни, законови взаимоотношения между предоставящия услугата и потребителя на услугата.
  Присъединяването на обекта към топлопреносната мрежа задължава енергийното предприятие да създаде условия за непрекъснато, сигурно и качествено топлоснабдяване на обект. Възможността отделни потребители в сградата, етажна собственост, временно да прекратяват ползването на енергия за целия или за част от имота си, което е един технически абсурд с премахването на радиатори, един технически абсурд, допуснат през 1996 г., не освобождава топлопреносното предприятие от задълженията му да прави разходи, за да поддържа обектите и съоръженията си така, че да има готовност и да гарантира във всеки един момент и за всеки един потребител снабдяването с топлинна енергия.
  По смисъла на § 1, т. 40 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката и енергийната ефективност снабдяването с топлинна енергия е всеобщо предлагана услуга, която не може да бъде отказвана по причини, непосочени в закона.
  Плащанията от потребителите за топлинна енергия са строго и точно дефинирани и прозрачни. Плащането за енергия е произведението от измереното количество топлинна енергия със средства за търговско измерване и цената за енергия, определена чрез постановлението на Министерския съвет или утвърдена от ДКЕР.
  Плащането за мощност е произведението на цената за мощност, определена по постановление на Министерския съвет или утвърдена от ДКЕР и базата за разпределение, а именно оттам се появява отопляем обем по проект или договорена мощност, която е безспорно измерима и точна. И двете неща са измерими и точни.
  Целта на топлоснабдяването е да се постигне определена температура в отопляемите имоти според мощността на отоплителните тела в тях, затова плащанията се изчисляват на базата на обема на имота или мощността на отоплителните тела в него, измерени в общоприетите за измерване на тези физически величини, а именно обем и мощност, мерки.
  Потребителят заплаща за своя избор да запази възможността си във всеки един момент да реши да отоплява целия си имот като включи всички отоплителни тела като това заплащане произтича от разходите, които прави, предоставящи услугата, за да поддържа своите производствени мощности в готовност за предоставяне на тази услуга.
  Ефектът от въвеждането на двукомпонентната цена на топлинната енергия е същностен по отношение на потребителите. Той е насочен към тези потребители. Тъй като топлофикационните дружества правят голяма част от разходите си по поддръжка и ремонт през лятото, за да могат през отоплителния сезон да доставят качествена и сигурна услуга на своите абонати, възприетият подход осигурява приходите на дружествата да извършват тази дейност и същевременно по-равномерното разпределение на задълженията на потребителите в рамките на цялата година, а не само концентрирани в рамките на 5-те зимни месеца. Именно поради това сметките на битовите абонати, например, от “Топлофикация”, София през този отоплителен сезон при равни други условия ще бъдат не по-високи от миналогодишните, въпреки направеното увеличение на цената с 10 процента от началото на месец юли. И аз се чудя в този Ваш въпрос дали всъщност не се съдържат някакви други корпоративни интереси, защото явно се подценява направеното от страна на правителството за нормализиране на взаимоотношенията при предоставяне на тази услуга.
  Ето защо считаме, че въвеждането на двукомпонентна цена за топлинна енергия е нормативно регламентирано, целесъобразно и е в интерес на потребителите, което пък от своя страна стабилизира пазара на топлинна енергия и оттам е в интерес и на топлофикационните дружества.
  В заключение ще кажа, че цената за мощност, която Вие не знам защо наричате “такса”… (Реплики.) Не, “такса” е във въпроса Ви!… Е не само логичен, но и широко използван стандартен метод за ценово тарифиране. Същото обаче не може да се каже за понятието “консумирана мощност”, което присъства във Вашия въпрос. Мощността може да бъде или инсталирана, или разполагаема, или договорена и прочие, а това, което се консумира, се нарича “енергия”. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате право на два уточняващи въпроса, господин Мазнев. Заповядайте.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  С последната си логика просто ме учудихте, господин Ковачев. Вие казвате, че мога да потребя енергия при нула мощност! Не знам как да си го обясня. Енергията е мощност по време. Ако тя е нула, каква енергия съм потребил? Не знам. Просто съм изумен от това!
  Аз напълно разбирам аргументите Ви, ако говорехте за случаи, когато има нормално потребление, правилно. Когато има мобифони, има някаква такса, но никой не плаща такса, ако си е хвърлил мобифона или си е изключил телефона. Тук става въпрос за хора, които не искат да ползват услугата на “Топлофикация”.
  Говорите за закона. Аз тук не съм дошъл да атакувам закона. Това го направих в пленарната зала, където сметнах, че е необходимо. Аз говоря за това постановление.
  Вярно е, че наредбите се предлагат от ДКЕР, но в случая Министерският съвет ги приема. Аз зададох въпроса си към премиера, защото той трябваше да отговори за приемането на наредбите, но председателят отправи въпроса ми към Вас, така че тук нямам никаква вина.
  Потребителят също има възможност за избор. Вие казвате, че, тъй като той някога би желал да се включи отново към “Топлофикация”, затова може и 10, и 20 години да плаща тази цена за мощност.
  Аз съм записал в моя въпрос “такса”, защото това представлява такса, макар че в постановлението е “цена”. Това е пълен абсурд!
  Във връзка с допълнителните въпроси, първо, държавната субсидия се разпределя пропорционално на разходената енергия, тоест, който разходва повече енергия, получава по-голяма субсидия и на пръв поглед се получава така, че се субсидират богатите хора в България, които ползват повече топлоенергия. Ако обаче някой реши да се откаже от услугата, не само че не получава субсидия, а бива глобяван, в случая плаща тази цена.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Мазнев, изтече Ви времето в констатации без да зададете въпроса.
  СТЕФАН МАЗНЕВ: Въпросът ми е има ли други страни в света, където се плаща цена за плътност на мощност без да има реална консумация?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Ковачев, заповядайте за отговор.
  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Господин Мазнев, аз не искам да продължавам да споря за неща, които са очевидни. В закона има възможност всяка една кооперация – колективен потребител на топлинна енергия, ако не иска да получава тази услуга, да се откаже. И това е на базата на отказ на повече от 50 на сто от консуматорите. Но е абсолютно ясно за всички вече, че не може в една сграда, когато един апартамент се откаже, останалите, примерно 10 апартамента, да му плащат енергията. Именно затова са въведени тези справедливи от гледна точка на всички потребители, а не само на отказалите се потребители правила. Именно затова този технически абсурд, въведен през 1996 г. – да можеш да подадеш молба да ти се изключи радиаторът или да го махнеш физически, което нарушава целостта на цялата инсталация и което в крайна сметка предизвиква ощетяване на останалите клиенти на Топлофикация, е премахнат чрез тези мерки.
  Същевременно искам да ви уверя, че наистина ние установихме, че за някои типове потребители, които имат големи обеми – не битови потребители, но друг тип потребители, които имат много големи обеми, се налага корекция. Затова са разработени изменения и допълнения на тази наредба, които са в процес на съгласуване и в скоро време ще бъдат разгледани в Министерския съвет.
  Надявам се все пак, че в стремежа ни да защитим потребителите, избирателите, българския народ ние трябва коректно да му представим информация, за да не може той да бъде объркан от едни чисто политически дебати, нямащи нищо общо с реалността.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте да изразите своето отношение към отговора на министъра, господин Мазнев.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Господин Ковачев, ако някой човек си е изключил парното и желае да го възстанови, сложете му допълнителна двойна, тройна или петорна такса, но не го карайте да плаща, когато си е изключил парното, защото той може никога да не пожелае повече да го включи. Това е несправедливо. Това е пълен абсурд – да плащаш за енергия при положение, че получаваш мощност нула. Няма никаква логика – нито математическа, нито каквато и да е друга логика.
  Всъщност какво става в случая? Човек, ако пожелае да живее в друг град – може да отиде, може да отиде и в друга държава; ако иска, може да се разведе, но не може да се разведе с Топлофикация. Това е просто абсурдно положение и тази цена вече се превръща в едно вечно проклятие, че някой някога е имал неблагоразумието да ползва услугите на Топлофикация. Това води до недоверие у потребителите.
  Има друг механизъм и аз Ви го подсказвам: изключил си си парното, след това решаваш да го включиш – плащаш някаква солена сума, ако трябва. Но за изключено въобще парно този човек да плаща цял живот! Представете си, че ходи командировка или отсъства една година и т.н. - той трябва да плаща. Да не говорим, че тук няма абсолютно никакъв социален момент. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Вторият актуален въпрос към министър Ковачев е пак Ваш, господин Мазнев. Останете на микрофона. Въпросът е относно начина на отчитане и заплащане на консумираната топлоенергия от битови потребители за зимния сезон.
  Заповядайте.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Ковачев! Повод за настоящия ми актуален въпрос е ниската информираност или по-точно пълна неинформираност на битовите консуматори на топлоенергия по отношение на отчитането и заплащането й през зимния сезон. В момента няма ясни критерии за измерване на подаваното количество топлина и това води до нарастване на недоверието към самите топлофикационни дружества.
  При сегашния начин на дялово разпределение търговското дружество ще си иска парите от потребителите за подадена на входа на жилищната сграда топлина без да участва в разпределението. Това е функция на самата фирма-счетоводител. Различните фирми обаче имат различен начин на осчетоводяване и то секретен и е напълно възможно консуматори с еднакво потребление да плащат различни суми, като понякога тази разлика ще бъде твърде осезаема. Това естествено ще доведе до масово недоверие. В края на краищата недоволството ще бъде насочено не само към фирмите-счетоводители, а и към самите топлофикационни дружества, които в случая са само производители на енергия.
  Една от причините за това е, че топлоизмерителните уреди не са по българския стандарт – няма такъв. Освен това гражданите нямат възможност пряко да изчислят необходимата сума за консумираната от тях топлоенергия. При положение, че недобросъвестен потребител манипулира уреда, който е в дадено жилище, а Топлофикация иска осчетоводяване на цялата топлинна енергия, подадена на входа, стига се до парадоксалното обстоятелство, че добросъвестните платци ще плащат и за тези, които манипулират измервателния уред, тоест крадат.
  За сравнение бих посочил, че отчитането на електрическата енергия се извършва от стандартни електромери, които са изнесени извън жилищните сгради и естествено трудно могат да бъдат манипулирани. Почти същото важи и за измерваното количество на потребената питейна вода.
  Уважаеми господин министър, моля да ми отговорите какви мерки ще предприемете за получаване на точна информация за потребеното количество топлина от хората и оттам – за точната сума, която следва да заплатят и най-вече за възстановяване на доверието у потребителите? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за отговор, министър Ковачев.
  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мазнев! Дяловото разпределение на разходите на топлинна енергия чрез прилагане на системата за топлинно счетоводство се въвежда в съответствие с изискванията на Директива ЕС 93-76 на Европейската комисия за ограничаване на емисиите на въглероден двуокис чрез подобряване на енергийната ефективност и Плана за действие за преструктуриране на топлофикационните дружества, приет с Решение на Министерския съвет № 582 от 23.08.2000 г., тоест от предходното правителство.
  Повечето вътрешни отоплителни инсталации в градовете с парно отопление са двутръбни, тоест през стаите на хората минават двойка тръби или, както е популярно, щрангове. За съжаление, чрез тези инсталации не може непосредствено да се измери консумираната топлинна енергия от отделен имот в сградата-етажна собственост. Радиаторите нямат термостатични вентили и това не позволява да се регулира потреблението в жилищата.
  Досега човек имаше единствения избор или да има топъл радиатор на общо основание – каквото за другите, това и за мен, или да си спре парното било като пломбира радиатора, било като го демонтира, което имах възможност и в предния си отговор да кажа, е един технически абсурд, въведен през 1996 г. – в края на една кризисна година.
  Реално консумираната топлоенергия в жилищата в сгради-етажна собственост днес се отчита чрез така наречената система топлинно счетоводство. Заплащането на парното също става на основата на топлинно счетоводство. При тази система се отчита колко топлоенергия е потребена от всяко отделно отоплително тяло. За целта на всеки радиатор се поставя термостатичен вентил и разпределител. Тези уреди отчитат в безмерни единици и само чрез съпоставяне на показанията на всички или поне на 90 на сто от потребителите, може да стане коректното определяне на дела на консумираната топлинна енергия от отделните обекти.
  Данните от всеки разпределител се коригират с коефициенти, отчитащи вида и мощността на радиаторите. Тези коефициенти са различни за различните типове разпределители и са получени след многогодишни изследвания от производителите на тези уреди. Чрез топлинно счетоводство всеки от нас може сам да регулира отоплението в жилището си както желае и сам да управлява разходите си за отопление. Може би от това ни е страх, защото това прави тази система справедлива за потребителя. Затова е съвсем нормално жилищата с еднакъв отопляем обем да имат различна консумация и различни разходи за отопление в зависимост от потребностите на този, който живее в тях, навиците му и начина му на експлоатация.
  Разпределението на топлинна енергия се извършва на еднакъв принцип, определен в Закона за енергетиката и енергийната ефективност и Наредбата за топлоснабдяване. Този принцип е задължителен за топлофикационните дружества и за фирмите, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия.
  Предлаганите в България разпределители на топлинна енергия са производство на водещи европейски фирми като “Броната” – Дания, “Техем кундо” и “Витара” – Германия и други. Редът и условията за извършване на дялово разпределение в сградна етажна собственост са заложени в Наредбата за топлоснабдяване. Едно от изискванията е разпределителите да отговарят на европейските норми ЕN-834 и EN-835, които са приети в България, господин Мазнев, и не знам кой Ви е излъгал, че нямало български държавен стандарт, а отгоре на всичко Вие сигурно знаете, че българският държавен стандарт и въобще стандартите не са задължителни съгласно друг закон, защото се считат като технически ограничения пред търговията. И въпреки това повтарям: има стандарти и те са приети у нас и са под контрола на Държавната агенция по стандартизация и метрология. Възможността за манипулиране на електронните разпределители е минимална. В паметта на уреда се записват денят и часът на всеки опит за въздействие, след което недобросъвестният потребител понася съответни санкции.
  Прекалено много обаче четете или си говорите с едно лице, което се опита да направи цяла кампания за заблуждаване на потребителите по-рано през тази година.
  Господин Мазнев, във всички топлофикационни дружества са създадени специализирани звена за контрол на дейността на фирмите за дялово разпределение. Тези звена следят стриктно за спазването на договорите между дружествата и фирмите за топлинно счетоводство. Специалистите от звената контролират изпълнението на договорите между потребителите и фирмите – дали се спазват точно нормативите и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия. Също така горните лица извършват проверки как се формират сметките на гражданите, разглеждат сигнали, жалби и други.
  Независимо от това поради обществения интерес към въпроса, с моя заповед в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси е създадена Постоянна комисия за контрол на работата на специализираните звена от топлофикационните дружества. Комисията прави текущи проверки за изпълнение на договорите на дружествата с фирмите за дялово разпределение.
  Разглеждането на всички постъпили молби от потребителите също се контролира от комисията, която следи за тяхното своевременно разрешаване. Комисията обобщава данните за извършените проверки и разработва предложения за топлофикационните дружества за разрешаване на възникнали въпроси по прилагане на тази нова форма на дялово разпределение на топлинната енергия, за която потребителите следва да получават пълна, изчерпателна и детайлна информация.
  Отделно в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси се провеждат редовни срещи с фирмите за дялово разпределение и топлофикационните дружества. На тях се поставят и обсъждат конкретни въпроси във връзка с прилагане на топлинното счетоводство.
  От 24 октомври 2002 г. в град София работи Подвижно информационно бюро. В него гражданите получават конкретни и точни отговори на интересуващите ги въпроси за топлинно счетоводство, приложение, отчитане, формиране на сметките, начин на заплащане и т.н. Резултатът от досегашната работа на Информационното бюро показа много голям интерес от страна на потребителите. Освен за дялово разпределение те питат и получават отговори за действащи нормативни актове и документи за централизирано топлоснабдяване, как се начисляват дължимите суми за отопление и топла вода, за работа на абонатните станции, вътрешно отоплителните инсталации. Част от гражданите ще бъдат проверени по тяхна молба за изясняване на конкретните случаи. Изглежда, че действително информираността на гражданите и намаляването на възможността за манипулация също така поражда може би Вашия въпрос.
  В заключение искам да подчертая, че през изминалия отоплителен сезон топлинното счетоводство категорично доказа своите предимства. По реални данни сградите с дялово разпределение са намалили потреблението си с 20%. Да не би от това да се притесняваме?! Което означава, че хората, живеещи в тези сгради, са получили и по-малки сметки. Негативното отношение на обществеността към тази система е в резултат на оплаквания на част от гражданите, а това са по-малко от 2% от всички абонати, монтирали индивидуални разпределители в жилищата си. Но явно всички са се обърнали към Вас. Повечето от тези потребители не са доволни вследствие на това, че не са регулирали ефективно своето потребление, имат недобри изолиращи ограждащи елементи, лошо състояние на дограмата, проблеми във вътрешните инсталации и фиктивно пломбирани радиатори в останалата част на сградата, т.е. някой краде заплащаната от тях енергия. Това е именно поради допускането на този технически абсурд, за който няколко пъти и в предишния, и в този отговор коментирам.
  Разбира се, че има случаи на неправилно монтиране на разпределители и тези грешки се отстраняват своевременно.
  Изтече ми времето. Затова ще спра дотук. Благодаря, надявам се, че съм отговорил на Вашия въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не, не сте, защото господин Мазнев има реплика.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Господин Ковачев, аз не можах да разбера точно как гражданите биха могли да си направят конкретно сметката. Това беше в същината на въпроса. Не знам, Вие проявихте може би известна мнителност, но аз с никого не съм разговарял. Не знам кой човек имате предвид, който предизвиквал скандали. Това е общественият интерес. Аз задавам въпрос, както и Вие сам казахте, че към този проблем има обществен интерес. Хората искат да знаят кой колко е консумирал, както става примерно при електромерите – толкова киловатчаса по толкова стотинки и плащаш толкова. При водомерите също е ясно. Казах, че дори електромерите са изнесени извън жилищата. А тук няма никаква прозрачност и хората се притесняват от това. И ако аз защитавам някакъв обществен интерес, не знам дали за това би следвало да бъда виновен. Не бих желал да оставате с впечатление, че съм против този начин на дялово разпределение. Естествено, че той е по-прогресивен. Става въпрос за по-добра отчетност.
  Аз съвсем конкретно Ви зададох въпроса за еднакво потребление, а не за еднакъв обем. Ако някой си е изключил радиаторите, макар че има еднакъв обем с този, който е включил радиаторите си, ще плаща различно. Тук става въпрос за еднакво потребление. Хората нямат обективни и ясни критерии. За това става въпрос и затова всъщност Ви зададох въпроса.
  Докато не се изчистят тези проблеми, положението всъщност не трябва да остава така, защото съвсем логично се стига до естественото положение да се толерират хора, които манипулират уреда, крадат енергия и в края на краищата този, който съвестно си ползва топлоенергията, да плаща и за този, който го е манипулирал. Това е така, то не може да се оспори, но аз с този актуален въпрос искам най-вече да предизвикам Вашето внимание, за да се вземе управленско решение, да се намери начин за по-конкретно отчитане на енергията и хората да бъдат по-спокойни. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата, господин Ковачев.

  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Благодаря Ви, господин Мазнев, че признахте предимствата на тази система. Това наистина успокоява хората, защото, ако го чуват само от една страна, те, разбира се, имат известни съмнения. Определено трябва да е ясно, че този начин на разпределение се ползва по цял свят по този начин и че това, което представих и в отговора си, относителни са единиците, които хората имат възможност да контролират. Но същевременно в техните годишни, 6-месечни или месечни сметки, зависи как си ги поръчат, би трябвало и получават – ние контролираме този процес – как е формирано общото потребление на сградата, колко относителни единици има измерени в сградата, колко енергия съответства на всяка една единица и оттам колко единици има всеки един. Това са изисквания, които ние сме представили пред топлинните счетоводители и те поетапно ги въвеждат.
  Нека да не заблуждаваме хората. Не знам защо избягвате въпроса за водомерите. Водомерите са вътре в собствеността, те също могат да бъдат манипулирани. Ако ще се лъжем, ние можем да се лъжем по хиляда начина. Това е известно.
  Благодаря ви за подкрепата, ние сме готови и в момента провеждаме широка информационна кампания, защото потребителите имат право да знаят, трябва да знаят и имат правото да им се даде възможността да управляват своето потребление. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Ковачев.
  Господин Лъчезар Тошев го няма в залата.
  Преминаваме към въпросите, зададени към министър Шулева.
  Актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков относно спешен ремонт на отоплителната инсталация в Дом на стари хора в Пазарджик.
  Заповядайте, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Ковачев! В Дома за стари хора в Пазарджик е необходим спешен ремонт. Трябва да бъдат сменени 29 радиатора със съответната арматура. Няма да изброявам. Ако този неотложен ремонт на отоплителната инсталация не бъде направен в дома, няма да има нормално безопасно отопление на старите безпомощни обитатели през зимата. Тези средства са на стойност 20 763 лв. и не са предвидени в бюджета на дома. Общинската служба за социално подпомагане е потърсила помощ от общината. Отговорът обаче е, че няма законово основание за ремонти на обекти, които не са общинска собственост. Тук обаче има една съществена подробност, че още в началото на годината общината се е обърнала към областния управител Иван Димитров, който да деактува имота и да издаде акт за общинска собственост. Ако това беше направено, община Пазарджик щеше да осъществи един съвместен проект с японското правителство за основен ремонт и преустройство на Дома за стари хора.И аз не мога да разбера това безмислено упорство òîâà äà íå áúäå íàïðàâåíî è ñðåäñòâàòà äà áúäàò èçïóñíàòè.
  И тъй като проблемът продължава да съществува, макар че аз имам информация за развитие, но преди това искам да чуя Вашия отговор, Ви питам: какво ще предприемете, за да решите проблема с отоплението на старите хора от Дома в Пазарджик? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо Шулева.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Ляков, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с поставения от Вас въпрос относно спешния ремонт на отоплителната инсталация на Дома за стари хора в гр. Пазарджик бих желала да Ви информирам преди всичко, че заведенията за социални услуги, какъвто е Домът в Пазарджик, се финансират изцяло от бюджета на съответната община, в конкретния случай от бюджета на община Пазарджик. В тази връзка буди недоумение констатацията в актуалния въпрос, че няма законово основание общината да финансира ремонтите, извършени в Дома.
  В справката, изпратена от общинската служба за социално подпомагане в гр. Пазарджик, е видно, че със средства на общината са извършвани ремонтни дейности от 1998 до 2002 г. включително. Бих желала да Ви информирам също, че поименният списък за капиталови разходи на обектите, които се финансират от Министерството на труда и социалната политика през 2002 г., е изготвен заедно с проектобюджета за същата година и е утвърден от Министерството на финансите на 31 март 2002 г. Независимо че Националната служба за социално подпомагане предварително даде подробни указания на всички общински служби за социално подпомагане относно реда, условията и сроковете за кандидатстване, общинската служба за социално подпомагане в Пазарджик не е заявила необходимостта от средства за ремонт. Пред Министерството на труда и социалната политика Домът за стари хора в Пазарджик не е включен в поименния списък за капиталови разходи за 2002 г.
  Проверката на Инспектората на Националната служба за социално подпомагане установи недобросъвестно изпълнение на служебните задължения на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане и занижено внимание към потребностите на обслужваните лица. Ето защо се наложи неговото освобождаване. За съжаление и до постъпването на актуалния въпрос на 11 октомври в Министерството на труда и социалната политика не беше постъпило искане от общинската служба за социално подпомагане в Пазарджик за финансиране на ремонта на отоплителната инсталация. Поради служебната ми ангажираност и отсъствието ми от страната беше отложен отговорът на този актуален въпрос. Междувременно на 28 октомври в националната служба е постъпила заявка от новото ръководство на общинската служба за социално подпомагане в Пазарджик за необходимите средства за спешен и неотложен ремонт на отоплителната инсталация в Дома за стари хора. Представена е количествено-стойностна сметка в размер, както Вие казахте, на 20 764 лв. С последващ факс от 30 октомври ръководителят на общинската служба в Пазарджик ни информира, че община Пазарджик осигурява от общинския бюджет сума в размер от 12 000 лв. Новата молба е за осигуряване на разликата от стойността на ремонта в размер на 10 000 лв.
  Независимо, че заявката не е подадена в срок, което да ни позволи да бъдат планирани сумите в бюджета за 2002 г. и че сега е последното тримесечие на 2002 г., като се взе предвид спешността на ремонта, Националната служба за социално подпомагане се ангажира да осигури сума в размер на 10 000 лв. за тази цел. Вярвам, че по този начин ще помогнем за осигуряване на малко повече конфорт на възрастните хора през зимния период. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Шулева. Право на реплика има господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Аз Ви благодаря, че все пак са осигурени средства. Няма да влизам в спор какви са задълженията на общината и какви са Вашите задължения, тъй като спорът е доста дълъг и подробен. Но мисля, че не сте права в това. Има достатъчно аргументи, които са изложени в писмото на кмета на община Пазарджик д-р Иван Колчаков. Но все едно, аз се радвам, че съвместните усилия на министерството и на общината ще решат проблема.
  Мисля обаче, че трябваше категорично да вземете отношение по това защо този имот не трябва да бъде деактуван и прехвърлен на общината, още повече, че след промените в Закона за социално подпомагане кметът на общината става работодател на хората от този дом и изобщо от социалните домове. Също така, ако това беше направено, щяха да се получат достатъчно средства, за да бъде извършен цялостен ремонт. Защото другата сграда на Дома също има нужда от основен капитален ремонт, за който са необходими много повече средства.
  Също така няма да коментирам кой от Вашите служители е виновен или не.
  Според мен кадровите промени, които правите в област Пазарджик и в община Пазарджик, са немотивирани. Сменят се хора, които са професионалисти, с хора, които изобщо нямат понятие от работа в социалната сфера. И веднага давам пример с новоназначената началничка на Общинската служба “Социално подпомагане”, която е икономист по образование и никога не е работила в социалната сфера, макар че има изискване за заемането на такава длъжност да има поне три години трудов стаж. И след това пак ще има проблеми, когато се случат такива неща, когато вашите служби не реагират бързо и адекватно.
  Затова аз ви моля, обърнете внимание, все пак Вие сте от този регион, не позволявайте по разни криворазбрани партийни критерии да се правят такива кадрови замени. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожо Шулева, заповядайте за дуплика.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Аз бих искал да кажа само две думи. Споменах преди малко, че директорът на дома не е дал заявка въобще толкова месеци за този ремонт. А директорът на дома предполагам че е професионалист, тъй като тя е бивша депутатка от СДС, господин Ляков, и съм сигурна, че е добър професионалист. Учудвам се защо тя не даде тази заявка навреме, защо директорката на общинската служба, която уволнихме, не даде заявка, а трябваше да се намесим и с Инспектората да установим неизпълнение на служебните задължения. И едва новото ръководство, което назначихме, направи тази заявка в министерството. Само това искам да кажа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Шулева.
  Следващият въпрос към министър Шулева е от народните представители Любен Петров и Кръстьо Петков относно бюджетните субсидии за “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД.
  Господин Петров, имате думата.
  ЛЮБЕН ПЕТРОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители! Нашият актуален въпрос е относно субсидиите за “Профилактика, рехабилитация и отдих”. Уважаема госпожо министър, преди една година ние приехме един изключително тежък бюджет за 2002 г., силно рестриктивен. Въпреки всичко в него бяха заделени около 8 млн. лв. за субсидия за почивките на социално слаби граждани. Парите са предоставени чрез Националния осигурителен институт на фирми, специализирани в тази дейност, в това число на “Профилактика, рехабилитация и отдих”. Разбираме, че субсидиите за “Профилактика, рехабилитация и отдих” са спрени до края на годината. Това лишава хиляди граждани, главно пенсионери и болни хора, от единствената възможност да ползват балнеосанаториуми и рехабилитационните центрове на страната.
  Във връзка с това е нашият актуален въпрос: уважаема госпожо министър, колко средства от общите разходи за почивки са предоставени на “Профилактика, рехабилитация и отдих”? Колко са усвоени за деветте месеца на 2002 г.? Кои други ведомства и фирми ползват субсидии през 2002 г.? Каква е причината за прекратяването на тези социални плащания? И, последно, каква сума за субсидиране на почивката е заложена в проектобюджета за 2003 г. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за отговор, министър Шулева.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Петров, уважаеми дами и господа народни представители! Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2002 г. определя паричните помощи за профилактика и рехабилитация в размер на 8 872 000 лв., които съгласно чл. 17 се изразходват по ред, определен с инструкция на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Ползващите помощи за профилактика и рехабилитация се насочват от лекуващ лекар към заведения по профила на тяхното заболяване. Националният осигурителен институт няма отношение към избора на конкретното заведение. Заведенията за профилактика и рехабилитация са по същество в конкурентни взаимоотношения и средствата, които усвояват, са в зависимост от брой преминали лица. С други думи, делът на средствата, усвоени от “ПРО” ЕАД, зависи от качеството на услугите и от капацитета на самото дружество.
  От определените в бюджета на ДОО за 2002 г. 8 872 000 лв. за първите девет месеца на годината са изплатени 5 789 000 лв., в това число за 14-те заведения на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД – 3 328 000 лв., което представлява 56 на сто от разходите за посочения период.
  На основание чл. 4 и въз основа на проведен конкурс през 2002 г. са сключени договори за срок от една година с 16 юридически лица с общо 42 заведения за профилактика и рехабилитация. Средният разход за престой на едно лице се увеличи от 200 лв. през 2001 г. на 280 през 2002 г. Увеличението се дължи на повишените цени за медицински услуги и това доведе до изчерпване на средствата, предвидени в бюджета на ДОО за 2002 г. преди края на бюджетната година.
  Във връзка с това и на основание изрична клауза в договорите, сключени с юридическите лица, НОИ определи като последен ден за престой на правоимащите лица в заведенията 20 октомври 2002 г. Датата е определена на база на анализ на направените разходи през 2002 г. Трябва да се отчете фактът, че средствата, изплатени до 30 септември, на практика се отнасят за фактури, издадени до края на месец август. Предстоят плащания за периода от 1 септември до 20 октомври, които ще се извършат и през месец ноември. Прогнозите са, че разходите за парични помощи за профилактика и рехабилитация за периода от 1 септември до 20 октомври ще бъдат в размер на около 2 400 000 лв. и заедно с изразходваните до 30 септември ще са приблизително 8 200 000 лв.
  Практиката през изминалите години показва, че изплатените фактури за даден период представляват разходите за около 65 на сто от издадените удостоверения за ползване на помощта, а останалите фактури се представят по-късно. С разликата от предвидените в бюджета на Държавното обществено осигуряване средства в размер на 600 000 лв. ще се изплатят по-късно представените фактури за предходни месеци.
  В проекта на Закон за бюджет на ДОО през 2003 г. са предвидени разходи за парични помощи за дейността по профилактика и рехабилитация в размер на 9 294 000 лв. Освен с “ПРО” ЕАД, договори са сключени със следните юридически лица: Специализирани болници за рехабилитация “Национален комплекс” ЕАД с 11 заведения; Военномедицинска академия с 3 заведения; Специализирана болница за рехабилитация в Банкя с 2 заведения; Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Св. Богородица” – Нареченски бани; Специализирана болница за рехабилитация “Вършец”; Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Вита” – Велинград; Специализирана болница за рехабилитация “Здраве” – Банкя; Специализирана болница за долекуване и продължително лечение и рехабилитация на опорно-двигателния апарат – София; Първа многопрофилна болница за активно лечение – София, база “Драгалевци”; Многопрофилна болница за долекуване – Перник; Многопрофилна болница за долекуване – Девня; Специализирана болница за рехабилитация “Св. Влас”, Комплекс “Слънчев бряг”; Многопрофилна болница за долекуване – Аспарухово, Варна; Специализирана болница за рехабилитация – Варна, и Специализирана болница за рехабилитация “Бургаски минерални бани”.
  Надявам се, че отговорих изчерпателно на поставения от Вас въпрос. Както сами се убедихте, не става дума за спиране на субсидии, а за преждевременно изчерпване на предвидените средства поради увеличаване на разходите. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За реплика – заповядайте господин Петров.
  ЛЮБЕН ПЕТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаема госпожо министър, първо, аз Ви благодаря за изчерпателния, много обстоятелствен и изключително конкретен отговор, който ми дадохте. Разсеяхте опасенията, че тези три месеца няма да бъдат субсидирани, така поне аз разбрах от отговора, и затова искрено Ви благодаря. Дано и моите, и Вашите избиратели са чули и са разбрали тази Ваша увереност, че ще се възползват от тези дейности и от заплащането им.
  Благодаря Ви и за това, че Вие сте предвидили за 2003 г. увеличение на субсидиите за тези социални дейности с близо около 1 млн. Не съм убеден обаче дали са достатъчни тези средства, като виждам какво е социалното и здравословно състояние на българина. Да се надяваме, че Вие ще продължите да отстоявате тези позиции и ще търсите още възможности за развиването на тази дейност и да даваме възможност на хората да укрепват своето здравословно състояние. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Господин Мутафчиев има думата за процедура.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Правя процедурно предложение, виждайки, че Вие като председател, сте затруднена в тази ситуация. Остават само четири въпроса до края на парламентарния контрол. Ако е възможно, тъй като към госпожа Шулева има също един важен въпрос, който с отлагане във времето губи своята актуалност, да продължим контрола до неговото приключване, тоест, до свършването на тези четири въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Приемам го като Ваше предложение, липсва противно предложение в залата, което нито мога да подложа на гласуване в момента, нито мога аз сама да взема това решение.
  Актуален въпрос към министър Шулева от народните представители Емилия Масларова и Петър Мутафчиев относно енергийните помощи за 2002–2003 г.
  Заповядайте, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Нашият актуален въпрос с госпожа Масларова е свързан с раздаването на енергийни помощи за 2002-2003 г. В самото начало, преди да изработите системата за тяхното раздаване, българските граждани, които се ползват от тази социална помощ, бяха със сериозни очаквания. За съжаление като всички добри намерения, които не са добре подплатени с нормативни документи и добра организация, и този път се допускат сериозни слабости, включително и затруднения от страна на социалните служби, а също така и кметствата на населени места по изпълнението на тази задача, тоест, да осигурят енергийни помощи на нуждаещите се социално слаби в българските села и градове.
  Искам да кажа за какво става дума само с няколко думи. Най-напред на една голяма част от документите, които се издават като решение за социално подпомагане, започва изкупуването от фирми и дистрибутори и то на половин цена, не за друго, а за да може една част от социално слабите, които по други пътища са намерили начин да осигурят част от своите нужди за отопление, да покрият тези разходи. От друга страна, кметовете на населени места, които са предприели по-рано своята инициатива и са осигурили чрез горски стопанства, чрез подбор на сеч също гориво за отдалечените малки населени места, сега по тази наредба не могат в никакъв случай да използват чрез финансови средства да подпомогнат тези граждани.
  Проблемите са сериозни, поставени са както от Старозагорски многомандатен избирателен район, така и от многомандатния избирателен район, в който аз съм избран като народен представител. При мен идваха представители на Брезовска община, на населените места там и най-вече по този въпрос: защо наистина не е договорено с горските стопанства, които дават право на подбор на сеч за съвсем малки суми, а да се договори така, че да се приеме като помощ и изплащането на средства за фирмите, които ще доставят след подборната сеч дървата в населените места.
  Затова Ви моля да ми отговорите на следния въпрос: каква е Вашата информация за получаването и използването на енергийните помощи? Констатирани ли са нарушения и ако има такива констатации, какви мерки са предприети от Ваша страна? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за отговор, министър Шулева.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Мутафчиев! Данните относно кампанията за енергийно подпомагане на социално слаби граждани, която Министерството на труда и социалната политика провежда от 1 септември т.г., ми дават основание да Ви уверя, че този процес върви с нормални темпове и като цяло успешно.
  Ето и няколко числа в подкрепа на това твърдение. Към 14 октомври, 14-то число на всеки месец е датата, на която привеждаме средствата на фирмите – дистрибутори на твърдо гориво, почти 50 хил. семейства на социално слаби или над 300 хил. души вече са си осигурили отопление за зимните месеци. Веднага искам да отбележа, че миналата година по това време същото число е било нула. Причината е, че за първи път сега Министерството на труда и социалната политика стартира енергийното подпомагане два месеца по-рано от обичайното. Досега подпомаганите получаваха първите 30 лв. за м. ноември през втората половина на м. декември. Промяната, която въвеждаме, е получаване на цялата помощ еднократно в самото начало на отоплителния сезон.
  Бих искала да подчертая още нещо, което може би убягва от погледа на широката публика. Преди тези 50 хил. семейства да се снабдят с дърва или въглища, общинските служби за социално подпомагане са извършили огромна по обем работа, а именно: приемане, обработка на документи, издаване на разрешения за ползване на енергийна помощ на над 350 хил. души. Зная, че всички очакват колкото може по-бързо да получат своите дърва, въглища или брикети, но нека си дадем сметка и за обхвата на този процес и реалните възможности за приключването му. Практически е невъзможно в една такава мащабна кампания да няма нарушения и опити за спекулации. Аз бих искала да обърна внимание на народните представители върху някои от тях, които според мен са симптоматични.
  За пореден път опитът ни да въведем ред в системата за социално подпомагане, като предоставим целевата енергийна помощ в натурален вид, се сблъска с пропуските и пукнатините в системата. Първият проблем, както и при други социални плащания, са мнимите социално слаби. Ще дам само два примера.
  В сливенските квартали “Надежда” и “Комлука” например служители на ОССП са установили, че от 110 подпомогнати и снабдени с гориво граждани, 14 не могат да представят получената помощ, тъй като вече са я продали. Подобни случаи има и в Старозагорско. Установихме, че социално слаби граждани от гр. Николаево, Елхово, Нова махала, Едрево са продавали получените документи на стойност от 150 лв. срещу 80 лв. в брой. Такива случаи има и ние ще бъдем безкомпромисни към тях, защото енергийното подпомагане е целево и трябва да отиде при този, който наистина има нужда от него.
  Смятам, че нарушители като тези трябва да бъдат лишени от правото на енергийна помощ през следващия отоплителен сезон, тъй като най-вероятно разхищението, което причиняват на бюджета, е за сметка на хора, които действително се нуждаят от помощ.
  Въвеждането на натурално енергийно подпомагане извади наяве и друг парадокс, който не говори добре за досегашната практика. Заявените количества дърва за отопление на социално слаби през миналата година са два пъти по-малко в сравнение с тази година. Само в една община, чието име ще премълча, миналата година са направили заявка за 1000 кубика, а тази година – за 7 хил. кубика дърва. В друга – от 2 хил. кубика заявките са скочили на 12 хил. кубика и не защото са повече социално слабите, а защото миналата година са се снабдили с дърва чрез незаконна сеч и са взели в брой парите от енергийната помощ. Колкото и да ми е неприятно, трябва да споделя с Вас, че много от сигналите за неуредици при снабдяване с дърва са породени тъкмо от проблемите, които създадохме на така наречената “дървена мафия”. За съжаление на някои места в страната тя е пуснала пипалата си и в местната власт, за което също ще бъдат предприети необходимите мерки.
  Част от търговците очевидно не се зарадваха много от факта, че Министерството на труда и социалната политика ще им превежда парите за гориво по банков път. Техният проблем е, че не искат да издават фактури. Нищо ново под слънцето. Само че не съм аз човекът, който ще ги стимулира да продължават по този начин.

  Средствата от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за енергийни помощи са осигурени, но те ще бъдат преведени само на изрядните дистрибутори. За щастие те са повече от неизрядните и могат да бъдат открити лесно след консултации в местните служби за социално подпомагане. За населените места, които са отдалечени и до които не достига дистрибуторска мрежа, е предвидена нормативна възможност в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, на подпомаганите да се представи месечна финансова помощ. Първото плащане в размер на 30 лв. ще бъде извършено през втората половина на м. декември. Използвам тази трибуна, за да напомня, че от днес, 1 ноември, стартира приемането на молби за енергийно подпомагане с ток и парно. Както вече съм имала възможността да обявя пред всички вас, тази година Министерството на труда и социалната политика ще изплаща увеличена максимална помощ от 45 лв. месечно на всички социално слаби с право на енергийни помощи. До миналата година те получаваха само разликата от гарантирания минимален доход, което в много случаи означаваше символични суми от 1, 2 или 5 лв. Тези помощи също ще се превеждат директно на топлофикационните и електроразпределителните дружества и не очакваме особени проблеми при тяхното целево реализиране.
  В заключение бих искала да кажа, че и сферата на енергийното подпомагане, както и много други страни на социалната политика, се нуждае от въвеждане на ред и по-голяма справедливост, за да се възползват от нея истински нуждаещите се. Надявам се да подкрепите екипа на Министерството на труда и социалната политика в тези негови усилия, които, убедена съм, са в полза на обществения интерес. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо министър, все пак аз се радвам, че Вие сте се постарали да получите пълна информация за нарушенията, които се извършват при прилагането на системата за помощи за отопление. Но аз искам да апелирам към Вас: за да няма такива нарушения, нека тази система да започне много по-рано. Защото, ако си направите една реална сметка за възможностите на брикетна фабрика, дори и с резервите, които имат, не могат да удовлетворят нуждите на всички нуждаещи се социално слаби в страната за брикети. Това означава, че ще останат хора, включително и м. ноември, които няма да получат своите помощи. Така че ако министерството и правителството мислят за тях, нека тези помощи за следващата година да започнат по-рано, през самото лято.
  Задължително трябва да се помисли за това, че голяма част от отдалечените населени места не ползват брикети, а дърва, и тези дърва се осигуряват от горските стопанства. Не искам да отварям темата за дървата, за която Вие говорихте. Но всеки един гражданин от тези населени места може да си вземе разрешително срещу 4 лв. и да наеме фирма, която да извърши подборната сеч и да бъде донесено до неговото жилище. Затова Ви моля, ако наистина има възможности, да се намери начин да се реши този въпрос. Искам да изкажа своето задоволство, ако правилно съм Ви разбрал, че с промяна в наредбата от Ваша страна – на министерството, има възможност за финансова помощ от 30 лв., която да покрие разходите, които предварително социално слаби граждани са вложили като средства и това ще им подпомогне съществуването през зимата. Ако това е вярно, много Ви моля да го потвърдите, защото се надявам, че всички Ваши служители в момента слушат и ще има възможност да поправим някои от грешките, които са допуснати в наредбата относно помощите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за дуплика, госпожо Шулева.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин Мутафчиев, не мислех да взимам думата, но Ви казах, че не става въпрос за промяна, а за съществуващ текст – чл. 15, ал. 10 от правилника. Това е по изключение по решение на ръководителя на службата за социално подпомагане, за местата, където няма дистрибуторска мрежа. Това е първо.
  Второ, по отношение на Вашето предложение, Министерството на труда и социалната политика обмисляше тази година за първи път да започне авансово да се предоставя помощта във вид на ваучери, разбира се, тази година не ни стигна времето и успяхме едва от м. септември, но нашите намерения са през следващата година от началото на лятото да започне снабдяването с твърдо гориво.
  Още веднъж искам да кажа, че няма основание за притеснения за това, че сме м. ноември. Пак задавам въпроса: миналата година, когато първите помощи се получаваха в края на м. декември, кой и как, и по какъв начин си получи твърдото гориво? Тази година имаме възможност това да го направим два месеца по-рано. Така че не мисля, че има някакъв особен проблем. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Шулева.
  Съобщения:
  Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 6 ноември, сряда, от 16,30 ч. в зала 130.
  Комисията по здравеопазване ще проведе заседание на 6 ноември, от 15,00 ч. в зала 142.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание на 6 ноември, сряда, от 14,30 ч. в зала 232.
  Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 6 ноември, от 15,00 ч. в зала 42.
  Днес, на 1 ноември е постъпил и е раздаден в пленарната зала обобщен проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, което означава, че народните представители вече могат да внасят своите предложения за второ четене по този законопроект.
  Следващото пленарно заседание ще бъде в сряда от 9,00 часа. Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14,12 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Благовест Сендов

  Юнал Лютфи
  Секретари:
  Светослав Спасов

  Веселин Черкезов

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания