Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 3 октомври 2002 г.
Открито в 9,06 ч.

03/10/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи
  Секретари: Величко Клингов и Наим Наим

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители, на основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам пренареждане на дневния ред – днешното заседание да започне с т. 5, 6 и 7 от приетата програма за седмицата, а именно:
  1. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Проект за решение за избиране състав на Комисията за борба с корупцията, което следва от първото решение.
  3. Проект за решение за създаване на Временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване това предложение.
  Гласували 154 народни представители: за 139, против 9, въздържали се 6.
  Предложението е прието.
  Започваме с:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  Искам да поканя председателя на Комисията по правни въпроси доц. д-р Анелия Мингова, която да представи доклада на комисията по т. 5 – проект за решение за изменение и допълнение на
  Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, представям ви доклада на Комисията по правни въпроси относно проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 254-02-61, внесен от Никола Николов и група народни представители.
  На редовно заседание, проведено на 26 септември 2002 г., Комисията по правни въпроси обсъди предложения проект за решение за изменение и допълнение на правилника и предлага следния проект за решение:

  “Проект!

  РЕШЕНИЕ
  за изменение и допълнение на Правилника за организацията
  и дейността на Народното събрание

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


  РЕШИ:

  § 1. В чл. 18, ал. 1 след думата “интеграция” се добавя “или Комисията за борба с корупцията”.”
  Това е текстът, който предлага комисията. Това е подобрена редакция на предложението в § 1 от внесения проект за решение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
  По заглавието и съдържанието на § 1 има ли желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване заглавието и § 1, както са предложени в редакция на комисията.
  Гласували 145 народни представители: за 132, против 7, въздържали се 6.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Параграф 2 от предложения проект е следният:
  “§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) При определяне състава на постоянните комисии, с изключение на Комисията за борба с корупцията, се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи. При определяне състава на Комисията за борба с корупцията се прилага принципът за паритетно представяне на парламентарните групи и участието на независим народен представител.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Ръководството на всяка постоянна комисия, с изключение на Комисията за борба с корупцията, се състои от председател и до трима заместник-председатели. Ръководството на Комисията за борба с корупцията се състои от председател и заместник-председатели – по един от всяка парламентарна група. Ръководството на всяка постоянна комисия организира дейността й въз основа на информацията, постъпваща в комисията.”
  Комисията по правни въпроси не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
  Уважаеми народни представители, имате думата по § 2.
  Господин Корнезов, заповядайте.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Още при дискусиите за формиране на такава комисия в пленарната зала както вносителите, инициаторите за създаване на такава комисия, така и парламентарните групи, включително и парламентарната група, имам предвид на Коалиция за България, приехме създаването на тази комисия при условието, че тя действително ще бъде една функционираща комисия, състояща се на един паритетен принцип, т.е. с право на участие от всички парламентарни групи. Тук може да се изложат много аргументи и няма смисъл да ги повтарям. И поне лично аз мисля, че действително една комисия, съставена на паритетен принцип, т.е. по равно представителство, ще бъде по-добре работеща комисия, а не едно мнозинство – съзнателно или не, злонамерено или не, да налага една воля. Тази комисия е много специфична. Тя не е типично парламентарна комисия.
  Затова се обръщам към народните представители да си припомнят това, което стана преди по-малко от месец в тази зала по време на дебатите за създаването на комисията и кой е гласувал за създаването на тази комисия, де факто на паритетен принцип. Не е необходимо сега ние да променяме това, което в края на краищата сме решили.
  Затова призовавам народните представители да подкрепят чл. 19, ал. 1, така както е предложено от вносителите. Парламентарната група на Коалиция за България също така счита, че в тази специфична комисия е целесъобразно, в интерес на работа на комисията на парламента, е да участват и независими народни представители. Защо трябва да изолираме колегите, които не членуват в парламентарни групи? Кому е необходимо това? Мисля, че най-малко това е необходимо на мнозинството. Това са нашите становища, нашето мнение и в тази посока ние ще подкрепим вносителите, а не решението и предложението на Комисията по правни въпроси. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Корнезов.
  Заповядайте, госпожо Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Действително въпросът, който се поставя сега пред нас като решение, е изключително важен за това как ще функционира тази комисия. Аз искам да напомня на всички народни представители, че тази комисия се създаде с волята на едно различно мнозинство на това Народно събрание от управляващото мнозинство. Практически тази постоянна комисия не беше желана от управляващото мнозинство и въпреки това, поради желанието на много народни представители от всички парламентарни групи да поставят на едно друго ниво борбата с корупцията, без да се поставя партиен признак отпред, тя се роди, тя се създаде, въпреки всички опити да бъдат извити ръцете на много от депутатите, въпреки заплахите, въпреки изнудванията. Именно заради това сега тази комисия трябва да има съвсем различен състав, тя трябва да следва логиката на създаването. Логиката беше да има представителство и то равностойно от всички парламентарни групи.
  Нищо страшно, колеги от мнозинството, няма да се случи, ако има равно представителство, тоест паритетно, от всички политически сили в тази комисия. Ако вие откажете това предложение и продължите силово да налагате своите решения, то това ще е поредното доказателство, че от нещо се боите, че нещо искате да скриете, че ви е нужно едно управляващо желязно, послушно мнозинство, което нещо май има да крие в тази комисия, която парламентът създаде. Това ще е усещането не тук в парламента, а това ще е усещането сред българските граждани, защото вече един месец виждат как управляващите отказват да се създаде такава комисия. Сега пак силово се опитват да направят мнозинство, за да не се разглеждат може би някои случаи, за които и ние тук, народните представители от опозицията чуваме в кулоарите, че засягали някои депутати или министри от управляващото мнозинство.
  За да разсеете това подозрение, за да го разсеете и нас да ни убедите, а и българските граждани, подкрепете вносителите комисията да бъде на паритетен принцип. Никакъв проблем няма да има за работата й, за излизането на истината, за това да се знае какво и как ще се прави. Иначе ще остане лош привкус от това какво е вашето поведение и този нов морал, в който се кълняхте само преди година и няколко месеца.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
  Има ли други желаещи народни представители?
  Заповядайте, господин Дончев.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпросът за паритетния принцип в тази комисия беше многократно обсъждан. Не искам диалогът в тази зала, поне от страна на НДСВ, да бъде воден на тази плоскост. В никакъв случай не можем да говорим за какъвто и бил привкус, нито за каквито и да било съмнения. Естествено е предложението, което беше направено от Комисията по правни въпроси, да бъде подкрепено от Парламентарната група на НДСВ, както това беше обсъждано и направено на заседание на нашата парламентарна група. Това е така, защото структурата на тази комисия повтаря структурите почти на всички комисии в Народното събрание, които са доказали по начина на своята работа до този момент, че няма нито политизация, нито преобладаване по какъвто и да било начин на една политическа сила. Напротив, всички тези комисии до този момент работят и не е имало никакво оплакване, че те не работят. И не виждам кой може да го каже в този случай.
  Самата законодателна работа на Народното събрание показва в този момент, че този принцип действа – принципът на пропорционалното представителство. Естествено е, че политическите сили - коалиция НДСВ и ДПС, носещи отговорност за управлението на страната и съставили парламентарното мнозинство, ще носят и своята отговорност при съставянето и работата на тази комисия.
  Ето защо нашата парламентарна група ще подкрепи предложението на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  За реплика думата има господин Муравей Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател!
  Господин Дончев, вчера Вие май не разбрахте какво се случи в българския парламент. Ако не сте разбрали, попитайте Вашите колеги да Ви кажат. Вчера по един въпрос, който е изключително важен, националноотговорен, парламентарните групи в този български парламент успяха да намерят сравнително добро, бих казал дори на момента най-доброто решение. Защо го намериха това решение? Защото направиха нужните консултации, защото се чуха мненията на всички, защото бе защитен в крайна сметка обединеният български национален интерес.
  Вие най-често обичате да говорите на темата “корупция”. Вие, които се явявате, едва ли не, защитници на един нов морал, искате по този начин, чрез едно претупване на нещата, без никакви консултации, без да се вслушате в разума на вашите колеги дори, отново с гилотината на мнозинството да постигнете нещо, което в крайна сметка няма да е във ваш интерес, като мнозинство, като управляващо мнозинство. Затова, понеже има някои закони, които имат политика, такива закони, в които се прокарва определена политическа линия, на базата на която вие сте дошли на власт, там колкото искате мускули показвайте, там си гласувайте с гилотината и си носете отговорността, но тук и в някои други случаи няма политика. Разбирате ли това? И там, където няма политика, бъдете така добри да се вслушате в разума и на Вашите колеги, и на останалите народни представители, защото те в крайна сметка мислят за общото добро на България. Ето това може би трябва да разберете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Радев.
  Господин Китов, заповядайте за втора реплика.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Уважаеми господин Дончев, кога мнозинството чрез Вашите уста говори истината? На последното заседание именно Вие бяхте казали, че мнозинството на НДСВ е готово да създаде подкомисия на паритетен принцип и на моята реплика: да, подкомисия, обаче в комисията ще имате мнозинство, Вие се опитвахте да ме убедите, че комисията работи много добре, тя взима винаги нещата с консенсус. Днес пак именно Вие говорите точно обратното.
  Не повтаряйте нашите допуснати грешки, господин Дончев, защото ще си счупите главата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Китов.
  За трета реплика думата има госпожа Банкова.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим): За да докажа, че наистина господин Дончев влага в това политика, първо ще кажа, че цялото управляващо мнозинство изключително остро се съпротивляваше срещу създаването въобще на такава комисия. Нека да си припомним. След това другата крепост, която те се опитаха да бранят, е на пропорционален принцип. Защо? За да може и този път с желязното си мнозинство управляващите да прикриват и да затрудняват пътя към истината.
  Вчера този парламент, въпреки управляващото мнозинство, успя да приеме нещо, което изми срама на парламента, успя да избегне едно национално предателство. Много моля, в този случай… (Шум и реплики в залата.) Много моля в този случай колегите да не забравят с какво спечелиха доверието на българския народ. Те казаха, че ще се борят срещу тези, които са грабили нашия народ.
  Нека да припомня и това, че в едно свое изявление господин Дончев също защити тезата за паритетния принцип.
  Тук няма политика. Всеки трябва да има равно участие в стремежа да се разкрият тези, които са грабили и са пристъпили закона. Щом искате мнозинство, това означава, ще вие ще разчитате на този железен принцип на вашето мнозинство, благодарение на което толкова много пъти ние приемаме неща, които са в разрез с интересите на хората.
  И още нещо и завършвам. Нека този парламент за пореден път да не дава порочен пример за погазване правата на независимия народен представител. Вие показахте пред цяла България, че в парламента погазихте Конституцията – един, че дваж, че три пъти.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Времето Ви изтече.
  СТЕЛА БАНКОВА: Моля в този случай парламентът да не погазва равностойните права на независимия народен представител. Хората ви гледат, хората ви слушат. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Ще дойде време, когато всеки един от нас ще отговаря пред съда на хората. Не го забравяйте!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Дончев, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Не.
  Първо има думата за изказване госпожа Анелия Мингова, след това господин Ремзи Осман.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Аз не искам да бъда многословна. Не е вярно, че борбата с корупцията не е политически въпрос. Напротив, това е част от предизборната програма на НДСВ и част от политическия ангажимент на НДСВ и управляващото мнозинство в момента.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Сложете чадъра тогава!
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Следователно, управляващото мнозинство, за да изпълни този свой политически ангажимент, трябва да гарантира, че ще вземе такива решения, каквито то предлага за съответни в дадената ситуация, и трябва да може да наложи подобно вземане на решения.
  Господин Корнезов, създаването на постоянна комисия е заложено в Конституцията. Вие знаете добре това – в чл. 79 и чл. 80 е предвидено, че постоянните комисии са подпомагащи дейността на Народното събрание и осъществяващи от негово име парламентарен контрол.
  В крайна сметка, след като точно Вие поискахте създаването на постоянна комисия, това означава, че постоянната комисия като конституционно предвиден орган на Народното събрание следва да бъде един огледален образ на това съотношение на парламентарно представените политически сили, което е налице в пленарния състав на Народното събрание.
  Ако вие бяхте се съгласили на подкомисия, на временна комисия, на работна група, и това е потвърждение на тезата, че господин Дончев е предлагал паритетен принцип в една подкомисия, това е възможно. Защото това може да бъде уредено в правилника и е видно от сегашните текстове в правилника.
  Но когато вие се съгласихте и гласувахте за постоянна комисия, това може да означава чисто юридически единствено и само, че постоянната комисия трябва да дублира това съотношение на парламентарно представените политически сили, което има в пленарния състав. Защото постоянните комисии в своята дейност са функция на Народното събрание като пленарен състав.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Не е задължително.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Това е моето мнение като юрист и затова аз гласувам за пропорционалния принцип, т.е. против предложението в § 2. Благодаря ви. (Шум и реплики в блока на КБ, ръкопляскания в НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
  Има думата за изказване господин Ремзи Осман. Заповядайте, господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, преди малко бяха изречени думи, че още малко вчера имало някакво предателство и парламентът е изчистил това. Точно обратното, госпожо Банкова, точно обратното! Защото, ако управляващото мнозинство вчера имаше желание да не се съобразява с другите парламентарни групи, просто щеше да гласува. Но вие видяхте вчера, че и министър-председателят, и лидерите на парламентарните групи от НДСВ и от ДПС, заедно с председателите на парламентарните групи на БСП и СДС успяха да направят едно общо решение. Тоест, не е имало нищо, което да притеснява.
  Що се отнася до предложението, направено от колегите, аз знам, че проф. Корнезов е опитен юрист, но, уважаеми господин професоре, по тази логика ние трябва да променим всичко. А в началото на Тридесет и деветия парламент заедно участвахме и ваше беше желанието във всички комисии да има пропорционално участие на всички парламентарни групи. Какво пречи, пак казвам, Вие сте опитен юрист, всички парламентарни комисии да се занимават с корупцията?
  ДПС не е било на власт досега. НДСВ за първи път е в парламента. Кои са били на власт? Ами, до вчера беше Съюзът на демократичните сили, преди това беше Българската социалистическа партия. Тоест, по Вашата логика също не бива да има представители от СДС и от БСП, защото само допреди една година обществото питаше и затова нашите колеги от СДС загубиха изборите. Основното обвинение беше, че има страшно голяма корупция в техните редици. Вие също паднахте от власт, когато Жан Виденов беше министър-председател, защото имаше обвинение в корупция. Кажете ми сега от двете парламентарни групи как ще участвате в тази комисия на паритетна основа и ще се борите против корупцията? (Шум и реплики в блока на КБ.)
  Затова аз мисля, уважаеми колеги, че това, което постигнахме в началото на Народното събрание, на Тридесет и деветия парламент - всички парламентарни групи да имат едно пропорционално участие, е най-разумното. И това е желанието и на СДС, и на БСП за разпределението на местата в тези комисии. (Шум и неразбираеми реплики на Любомир Пантелеев.)
  И най-важното, господин Пантелеев, най-важното Вие като народен представител от един регион…
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ, от място): Къде се намираш?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля Ви, господин Пантелеев. Господин Пантелеев, моля Ви, успокойте се! Ако имате да се изказвате, има трибуна, ще Ви дам думата.
  Господин Осман, заповядайте.
  РЕМЗИ ОСМАН: Уважаеми господин Пантелеев, в края на краищата аз се обръщам към колегите: НДСВ ще има ли мнозинство при едно пропорционално участие? Няма да има! Защо мислите, че НДСВ ще наложи на ДПС да вземе някакво решение? Тези, които ни познават, знаят, че ние сме много независими като парламентарна група. (Смях и оживление.) Някои се смеят, защото са свикнали да им диктуват. Тоест, представителите на Парламентарната група на ДПС ще гласуват само по собствено виждане и по собствена воля. Няма такава политическа сила, която да влияе на Парламентарната група на ДПС. Друг е въпросът, примерно, моите уважаеми колеги от БЗНС и от СДС преди като коалиционни партньори как са работили – не знам, как е бил при тях подходът към малката политическа сила, но не е възможно някой да диктува на Парламентарната група на ДПС.
  В близкото минало определени политически сили се опитваха да диктуват нещо на СДС и излезе, че ние бяхме прави и те паднаха от власт.
  Парламентарната група на ДПС ще подкрепи това споразумение, може да се каже, че това е общо виждане от самото начало на парламента - пропорционално участие във всички комисии. Благодаря ви. (Ръкопляскания в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Осман.
  Реплика – господин Гиньо Ганев. След това господин Осман Октай.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Уважаеми господин председателю, въпросът изглежда малък, но принципът е голям. Всеки народен представител е представител на целия народ, а не на избирателния си район, нито на партията си. Какво понятие “парламентарна група” има в Конституцията? Никъде не е написано това. Кой го измисли? За да се обслужват партиите. Защо фетишизирате тази идея за парламентарната група? Откъде-накъде това е така?
  ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ (НДСВ, от място): При възлагането на мандата е така. Това е конституционно понятие.
  ГИНЬО ГАНЕВ: Господин Вълчев, нали знаете, че имахме възможност да говорим с Вас по друг начин. (Смях и оживление.) И няма да бъде много весело за Вас.
  Вижте, комисиите наистина са помощен орган на Народното събрание, но не на мнозинството. Аз чух тук една дума, която ме плаши, че мнозинството всъщност ни налага решенията. Ами, тогава защо има парламент? Ами, това обезсмисля въобще парламентаризма! Има едно мнозинство, има едно негово правителство и аз съм казвал 100 пъти: кръвосмешение! Люлеят се в една парламентарна люлка, приемат това, което правителството им предлага, а другите са воайори! Така ли?
  В случая става дума за друго. Взето е едно решение въпреки неохотата на една парламентарна група. И сега се създава подозрение, че тя с друг тип действия иска да възстанови своите разколебани права. Това подозрение не трябва да се подкрепя от българското Народно събрание.
  Аз много добре ви познавам отдавна. Вземете много добре думите под внимание, а не правете опит с такова самодоволство на някаква парламентарна група да смятате, че другите народни представители, които и да са те, нямат равни на вашите права! Това е големият въпрос.
  Аз се чудя тук и на председателя на Комисията по правни въпроси да твърди, че щом е такова съотношението в парламента, естествено такова би трябвало да бъде съотношението и в комисиите, защото те подпомагали парламента. Те по този начин подпомагат мнозинството, а не Народното събрание като цяло. Благодаря ви.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Господин Ганев, трябваше да направите реплика на мен, за да мога да Ви репликирам и аз. Това е некоректно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Ганев.
  Имате думата, господин Осман Октай.
  ОСМАН ОКТАЙ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Ремзи Осман. Спомням си едно решение на Парламентарната група от миналия парламент на Движението за права и свободи, когато бях член на тази парламентарна група, когато се създаваше Комисията “Антимафия”. След като ние се стремим към демократичното общество на Европейския съюз и се стремим да спазваме всички демократични принципи, утвърдени вече в тези страни, каква е практиката Вие знаете много добре, господин Ремзи Осман, защото пътувате в чужбина и знаете, че там по принцип едно мнозинство винаги желае специфичната комисия за корупцията, която се различава по логика и принципи от други работни комисии на парламента, за да се защитят от изкушението, когато консумират властта, някой от неговите среди да не вземе от това изкушение да злоупотреби. Това е логиката.
  И когато се създава една такава комисия като антикорупционна, то винаги едно мнозинство има стремеж там да доминира опозицията. И тогава вече наистина се дава възможност на всички да останат с впечатление, че са за борба с корупцията.
  Няма политическа сила в България и в този парламент, която да не е заложила в своята платформа борба с корупцията. След като искаме да има борба с корупцията, защо всяко мнозинство във всички парламенти досега се стреми да има доминираща роля и избирателно отношение кои са корумпираните и за какво става въпрос?
  И затова аз апелирам българският парламент, за да не дискредитира и това мнозинство, тези, които излязоха, че наистина ще се борят с корупцията, да не оставят у мнозинството впечатлението, че пак искат да замаскират случая. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Октай.
  За трета реплика има думата господин Петър Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Осман! Аз имам една съвсем кратка реплика към Вас. Вие казахте, че не сте участвали в управлението, че СДС и БСП са били в управлението, че дори се съмнявате тяхното присъствие дали ще бъде полезно в парламентарните групи, тоест, че корупцията е била само в тези две парламентарни групи и в тези две партии.
  Аз искам да Ви попитам защо господин Осман Октай не е във Вашата парламентарна група? И какви бяха причините той да бъде освободен от нея? Благодаря. (Смях и ръкопляскания от ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Господин Осман, заповядайте за дуплика от 3 минути.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ганев! Аз уважавам Вашия опит, но не съм изрекъл думи, че мнозинството има право непременно да налага някакви решения. В края на краищата, разбира се, че всеки народен представител в тази комисия ще изрази своята воля. Но Вие като опитен парламентарист знаете, че практиката в различните страни е различна. Така че Вашата реплика, права е доц. Мингова, не беше адресирана към мен, а адресирана може би към колежката.
  Господин Октай, не можах да разбера сега точно каква беше Вашата реплика. Може би трябва допълнително да говорим, но аз не можах да разбера репликата.
  Господин Мутафчиев, трябва да попитате господин Октай защо не е. Аз се казвам Ремзи Осман. Попитайте господин Октай. Аз не знам защо той не е в нашата група.
  Но, господин Мутафчиев, това, което под формата на реплика казахте преди малко, че ние се съмняваме в СДС или в БСП, логиката на моето изказване беше, че по вашата логика, тъй като сте били на власт, една политическа сила, аз не обвинявам персонално колегите, нали обвинението днес е, че има едно мнозинство и те не бива да имат пропорционално участие в комисията. По тази логика защо тогава бившите управляващи пък трябва да имат мнозинство? Или пък по вашата логика трябва ли да се съмнявам в БСП или в СДС за това, че са били в опозиция? Натам води мисълта. Ние не сме били управляващи и аз ñå ó÷óäâàì защо се съмнявате в нас. Ние не сме били бизнесмени, не сме били министри. Благодаря ви. (Ръкопляскания и възгласи: “Браво!”от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Осман.
  Заповядайте, госпожо Литрова. Имате думата за изказване.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители на българския народ, който в този момент очаква нашето решение по един изключително важен въпрос.
  Вчера българският парламент демонстрира национален консенсус, когато защитавахме националните интереси на България. Това спомена в изказването си и председателят на Парламентарната група на НДСВ. Той каза, че НДСВ е носител на промяната, която търси национален консенсус. Тази промяна започна в началото на Тридесет и деветото Народно събрание, когато се демонстрира една изключителна толерантност и подадена ръка към всички парламентарни групи в българския парламент. Пример за това са ръководствата на постоянните комисии, където парламентарни групи, които имат 21 народни представители, имат заместник-председатели във всяка една парламентарна група. Това означава, че Парламентарната група на НДСВ в началото на своя мандат демонстрира в пълната си цялост предизборната теза, че търси национален консенсус.
  Дискусията, която продължи за създаване на комисия за борба срещу корупцията, показа, че българският парламент намери националния консенсус като гласува за борба срещу корупцията.
  Аз като представител на вносителите ще подкрепя предложението, което не получи разбиране в нашата парламентарна група, а именно – тази комисия да има паритетно участие. В днешния ден това е още по-наложително поради факта, че необяснима за мен и за моите колеги е съпротивата от страна на Парламентарната група на НДСВ да бъде създадена такава корупция (смях в залата), такава комисия за борба срещу корупцията. Това означава, че отговорността, която носим и евентуалните съмнения, които сме породили в нашите избиратели за това, че ние не искаме такива решителни действия, каквито част от народните представители от нашата парламентарна група предложиха, трябва да бъдат разсеяни окончателно. И Парламентарната група на НДСВ трябва да покаже реално своята политическа воля за борба срещу корупцията.
  Аз бих искала да призова своите колеги народни представители да покажат, че те по никакъв начин не се страхуват от паритетното участие в тази комисия. Не бих искала да се сметне в българското общество, че само парламентарните групи на Коалиция за България или на ОДС са борците срещу корупцията. И заради това призовавам колегите си за малко мъдрост.

  Говоря това не като човек, който иска да разцепва Парламентарната група на НДСВ, както имаше спекулации по медиите, говоря това от името на човек, който има отговорностите пред българския народ и е в ролята си на мандатоносител. Много ви моля, колеги, не се превръщайте само в мандатоползватели! Призовавам да демонстрирате мнозинството на Парламентарната група на НДСВ и на ДПС по начин, който е достоен за българския парламент, като в тази комисия се демонстрира мнозинство на хора, които няма да бъдат обект на разследване за корупция. И нека да покажем, че националното съгласие по този въпрос започва точно с гласуването на този член, в който освен еднакво участие на всички парламентарни групи приобщаваме по този важен проблем и един независим народен представител. Защото проблемът с корупцията е общонационален и нито един народен представител от българския парламент не може да бъде отделен.
  Много ви моля, колеги, гласувайте така, че да бъдем достойни за утрешния ден. Благодаря. (Ръкопляскания от независимите депутати.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Литрова.
  За реплика – господин Юнал Лютфи.
  ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Литрова, Вие няколко пъти употребихте думите “българският народ очаква решението”. Българският народ очаква да се намерят хората, които правят корупция. Българският народ очаква от нас в парламента да конституираме една комисия, няма значение как, но тя да работи ефективно. Защото имаме опита от предишните парламенти. Имахме специална Комисия за борба с корупцията в предишния парламент, която не направи нищо. Ето, уважаваният от мен господин Йордан Соколов, председател на Тридесет и осмото Народно събрание, е срещу мен и може да го потвърди.
  Следователно аз предлагам не толкова да губим времето на българския парламент днес на пленарното заседание и да казваме, че ние искаме паритетен принцип при създаването на тази комисия, защото по този начин тази комисия ще работи най-добре. Българският народ очаква съвсем друго от нас – реална комисия с представителство на всички парламентарни групи, която наистина да започне да подпомага останалите институции в борбата срещу корупцията. Това е основното, което ние трябва да разберем. Така че нека да не злоупотребяваме с българския народ и да твърдим, че мнозинството НДСВ и ДПС не желае да се създаде такава комисия на паритетна основа. Няма такова нещо! Аз мисля, че ние трябва да създадем една комисия, пак повтарям, такава, каквито са всички останали постоянни комисии в българския парламент. Тя ще бъде още една постоянна комисия на българския парламент. Тя не може и не бива да прави изключение, изключение прави само Комисията по евроинтеграция. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Лютфи.
  За втора реплика – господин Атанас Василев.
  АТАНАС ВАСИЛЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Литрова, Вие твърде много настоявате на този паритетен принцип, но аз искам да Ви обърна внимание върху едно простичко обстоятелство. Комисията “Антимафия” се създава да разследва, макар че аз имам особено мнение по този въпрос, да разследва този, който е създал корупцията, защото тя не започва от управлението на НДСВ. Така че опасението, че пропорционалният принцип на състава на комисията ще прикрива корупцията в управляващите не е вярно. По-скоро обект на такова разследване би трябвало по идеята на предложителите да бъде разследването на корупцията, създадена от предишни правителства. (Смях в ПСОДС.) При това положение, ако на тях им се предостави възможност на паритетен принцип да участват в комисията, какво ще се случи? Ами че те отнапред ще покрият всичко! При 4 души от НДСВ, 4 души от ДПС, 4 души от СДС, 4 от Коалиция за България и 1 независим – какво става? Ами те си имат мнозинство, каква антикорупционна политика ще водят! Стават 8, а другите са 9! (Смях в ПСОДС, неразбираеми реплики от КБ.) Защото, първо, аз смятам, че не е работа въобще на парламента да се превръща в следствие. Тук се подменя проблемът за обекта на разследванията, ако ще се правят такива въобще. Аз трудно бих могъл да се съглася, че сега едно мнозинство в такава комисия ще прикрива корупционни действия на сегашното правителство. Ама чакайте, то управлява едва от една година! Каква корупция, какъв страх? Не говорим за страх. Така че мислете си от гледна точка на обекта на разследванията кой има интерес от паритетния принцип. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Василев.
  Господин Божинов, реплика ли имате?
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Ще използвам само формата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ако имате реплика към госпожа Литрова, заповядайте.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател! Вземам отношение по този въпрос с изключително голяма неохота, но тук има нещо сбъркано в постановката. Какво значи да се разсъждава трябва ли на някого мнозинство, за да разследвал някого? За това има съд. Целта на тази комисия е да разследва независимо в кой период и от кого как е станало възможно това действие и защо е ненаказано това действие, как – съзнателно или по грешка – е формулирана правната норма, за да бъде възможно и защо когато е извършено противозаконно действие, не е имало възмездие. Така аз разбирам, че парламентът ще се намеси, без да нарушава принципа за разделението на властите.
  При така сбърканата постановка аз вече за себе си съм убеден, че тази комисия няма да даде резултат, не може да бъде полезна на обществото. Смятам този дебат за безсмислен. И ако мнозинството не се съгласи на паритет, но за тази цел, която аз дефинирам, по-нататъшното губене на време е абсолютно излишно. (Частични ръкопляскания в НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Божинов, злоупотребихте с правото си на реплика, защото това не беше реплика към госпожа Литрова.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Казах, че ще използвам само формата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Нека все пак да бъдем коректни.
  Госпожо Литрова, заповядайте, имате право на дуплика.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаеми господин председателю! Уважаеми господин Лютфи, по повод на Вашето изказване искам да кажа, че аз съм първи мандат народен представител и все още чувствам с голяма сила отговорностите, които имам пред българския народ и за мен тази дума не е без значение. Но въпросът е за друго – въпросът е, че българският парламент има възможност да демонстрира национално съгласие по този изключително важен проблем. Това е целта, която се предлага с тази точка.
  Съжалявам, господин Василев, ако трябва да броим като аритметични стойности кой по какъв начин ще бъде представен в тази комисия. Ако наистина е така, елементарните сметки ще покажат, че представителите от страна на БСП никога няма да толерират евентуално някакви нарушения от страна на СДС или обратното. Така че ако търсите някакво мнозинство срещу нарушението на някой държавен служител, ще го имате в тази комисия. Въпросът целеше нещо съвсем друго – ние да покажем единната воля на българския парламент, че имаме решителност да постигнем национален консенсус по този толкова важен въпрос.
  Като заключение искам само да кажа, че съм много огорчена от ръкоплясканията на колегите народни представители от НДСВ по повод изказването на господин Божинов, че няма смисъл да говорим повече. За корупцията винаги има смисъл да говорим, но би трябвало да има реална решителност за борба срещу нея.
  Предложението, което се прави от групата на НДСВ като членски състав в тази комисия на хора, които гласуваха против такава комисия или се въздържат по един такъв важен въпрос, не говори за решителност нашето мнозинство да го решим по начина, който се очаква от нас. Вярно, хората решават много и хората, които ще бъдат избрани, ще носят отговорността дали ние ще нарушим практиката за неработещи комисии за борба срещу корупцията или ще покажем един нов политически модел за решаване на този проблем в нашето общество. Гласувайте! (Смях.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожа Литрова. Вие искате да изземете моята функция.
  За реплика – господин Китов.  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също бих искал най-напред в моето изказване да се върна към вчерашния ден, в който с високоотговорните действия на българската опозиция беше предотвратена една евентуална грешка на българското правителство и му беше даден силен коз в преговорите с Европейския съюз. Затова да се мисли, че българската опозиция е насочена изцяло против правителството и против мнозинството, е една груба грешка. Вчерашният ден показа този момент.
  Второ, уважаеми дами и господа, бих искал да припомня, че когато днес управляващото мнозинство реши да обвини някого в корупция, то много бързо създава една временна комисия и го прави, така че в никакъв случай аргументите на господин Ремзи Осман, че в тази комисия проблемът ще бъде само на áèâшите управляващи, не са издържани.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Не съм казал така.
  БОРИСЛАВ КИТОВ: В българското общество в продължение на повече от 6 месеца наистина битува необходимостта и законодателният орган да направи своята крачка в борбата с корупцията. Неслучайно именно председателят на НДСВ и министър-председател на България пръв подаде необходимото за създаване на подкомисия или комисия – това няма никакво значение – като орган на българското Народно събрание, който да се бори с корупцията. Това обаче не беше създадено за няколко месеца и инициативата тук не беше на мнозинството, уважаеми колеги. По-скоро беше на част от мнозинството и на българската опозиция.
  Както казах, понеже срещу бившите управляващи, а сега в опозиция или в малцинство, господин Василев, лесно може да се направи една временна комисия, то обществото вече започва в да се налага мнението, че една постоянна комисия няма желание да се налага не заради бившите управляващи, а заради сега управляващите. (Оживление.)
  Но какво може да направи една комисия? Господин Василев, една комисия не може да разследва. Тя може да събере известни данни, може да направи преценка и както каза и господин Божинов, да я даде на съответните органи на съдебната власт. И се питам, уважаеми дами и господа, защо днес НДСВ така упорито иска да навлече цялата тежест и цялата отговорност върху себе си с това мнозинство? Та нима информацията, която ще има всеки един член, дори и в малцинство в тази комисия, няма да му позволи той да сезира органите? Ще позволи, но вие вече ще носите цялата отговорност. Докато иначе я разпределяхте между всички парламентарни групи. Защо ви е необходимо това на вас, след като тя не може да вземе решение? Повтарям, тя не може да вземе решение, защото ако с мнозинството се вземе едно решение при явни данни за корупция, то малцинството ще сезира нужните органи и тогава вашата вина и вашата отговорност ще стане още по-голяма. Защо ви е необходимо?
  Аз пак ви казах преди малко: не правете нашите грешки, разпределяйте отговорностите, особено когато са тежки и без това, защото сега ще носите цялата отговорност и ще я носите пред българския народ, който ясно видя, че нямате особено желание не само за паритетен принцип, но и за създаване на такава комисия априори. Отговора оставям на вас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Китов.
  За реплика, заповядайте.
  АТАНАС ДОДОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Господин Китов, за да не правим вашите грешки, ако има такава комисия, тя трябва да бъде на пропорционален принцип. Гласоподавателят в лицето на българския народ гласува за НДСВ, като първата точка беше борба с корупцията. Борбата с корупцията не можем да прехвърляме на комисия, която е на паритетен принцип. Съмненията за корупция бяха в 12-те години управление преди да дойде на власт НДСВ. (Оживление.) Паритетният принцип е знак на равенство. Това е предателство спрямо интереса на българския народ. ("Е-е-е" и ръкопляскания от КБ.) Паритетният принцип е прехвърляне на отговорността на друг, за да се справим с този проблем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Додов.
  Господин Китов, заповядайте да вземете отношение по репликата на господин Додов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин Додов, аз няма да отговарям на Вашата реплика – тя беше риторична. Но искам само да кажа, че към правителството има Комисия за борба с корупцията и вчера беше съобщено от заместник-главния прокурор, че досега тя не е сезирала Прокуратурата за нито едно нарушение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Китов.
  Господин Кръстьо Петков е заявил изказване. Заповядайте, професор Петков.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, мислех да не се изказвам. Благодаря Ви, че ми дадохте думата.
  Моментът, в който се намираме сега, ми напомня силно оня момент вчера, когато почти всички от нас смятаха, че няма да се стигне до консенсус, защото част от колегите решиха – няма да ги деля на опозиция и управляващи, че по такъв важен въпрос, какъвто е АЕЦ "Козлодуй", може да се наложи силово и едностранно решение.
  Двете ситуации не си приличат външно, но както целият български народ коментира АЕЦ "Козлодуй" дали ще имаме евтин ток – не толкова дали ще бъдем лидер, така целият български народ коментира въпроса за корупцията. И НДСВ – браво на тези, които са писали програмата, тръгна напред, дръпна силно напред с една знаменита фраза: нулева толерантност към корупцията. Спомняте си, че беше така. Нулева толерантност към корупцията може да се прояви по два начина. Единият е, като имаме диктатор, който управлява страната, извисява се над всички и безпощадно наказва всички корумпирани. Вторият е, като се намери висша форма на консенсус, за да се стигне до решение.
  Нулева толерантност към корупцията означава да имате 100-процентова толерантност към парламента, който ще избере комисията и към волята на народните представители, а не да се налага силата на мнозинството. Какво имам предвид, уважаеми колеги от мнозинството? Аз не вярвах, че от двете половини – дясната и лявата – почти 100 процента ще подкрепят предложението за комисията за корупцията. Защото сте прави, в миналото е имало случаи, които дават основание на присъстващите тук да се съпротивляват. Но ние имаме прецедент. СДС и левицата подкрепиха тази идея за корупцията. При това в техните редове – бройте ги поименно, има хора, които никога за 12 години не са управлявали, не са заставали на тази трибуна и не са били в министерските кресла.
  Ние не сме парламентарни групи в насипен състав, някаква аморфна маса. Всеки от нас мисли със своите интереси, чувства и т.н. и заема определено поведение. Това сме го доказали.
  Затова моето предложение е не само паритетен състав. Подберете и персонално хората. Принципът да бъде персонален – хора, които могат да работят в една особена комисия.
  Второ, уважаема госпожо Мингова, уважавам Ви като юрист, но не съм съгласен, че чисто правният принцип трябва да се приложи сега. Това е във висша форма политически казус и политическо решение. Ние трябва да направим така, както са направили други парламенти – не на базата на разнообразието, господин Осман, а на базата на това кои са били по-успешни в разследването на корупцията. Това са комисии със специален статут. Не зная какво решение ще се вземе, но така или иначе ние отиваме към създаване на комисия. Нека ръководството на комисията да поиска за себе си специален статут. Аз ще гласувам за такъв специален статут. Тази комисия не може да се сравнява с останалите. Затова прочутата фраза на премиера “Да мислим позитивно, действайте позитивно!” не може да бъде в сила така, както за другите комисии. Ще има сблъсъци, ще има натиск, ще има заплахи и какво ли още не.
  В заключение бих искал да се върна към психологическия момент: естествено, че НДСВ със силата на мнозинството може да наложи (и аз прогнозирам, че най-вероятно така ще стане) да се направи комисия на пропорционална основа. Тя ще има съдбата на комисии “Антимафия 1” и “Антимафия 2”, независимо, господин Додов, че вие не сте управлявали. То не зависи от това дали си управлявал или не, а от това какво място заемаш в момента, какви лостове на властта дърпаш и дали има някой да установи контрабаланс. Така че пожелавам ви много да мислите, преди да натиснем копчето. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Петков.
  Има ли още желаещи? Заповядайте, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, очевидно мнозинството не разбира положението, в което е изпаднало. Пред тази хубава гръмка фразеология, за която напомни проф. Петков, свързана с крилатата фраза за нулева толерантност, нещата се развиха в съвсем друг план. Вие лентяйствахте на гърба на тази предизборна фразеология, губехте си времето в какво ли не и на практика загубихте инициативата в борбата с корупцията. Вие допуснахте СДС, което се сгромоляса под тази гигантска корупционна практика, която се разви по време на неговото управление, да бъде инициатор на създаването на комисии в българския парламент за борба с корупцията. Ако вие бяхте предложили такава комисия в началото на вашия мандат, в хармония с предизборните ви обещания, дори на пропорционален принцип тя би минала без никакви проблеми. Само че вие проспахте това време. Вие допуснахте вашата група да се разцепи по този въпрос. И сега какво искате – след дъжд – качулка да направим нещо, което вече сме правили?! Късно е. Вие бихте спечелили много повече, бихте направили силен ход, ако така или иначе, съобразявайки се със сега съществуващото статукво приемете паритетния принцип. Той има сериозни недостатъци и гледните точки, които защитавате, не са лишени от основание. Само че вие проиграхте политическото време да бъдете водеща сила в борбата с корупцията. Сега се оказва, че вие създадохте условия за бърза реабилитация на СДС в тази посока.
  Ето защо аз ви призовавам още веднъж разумно да оцените случилото се до този момент, всички аргументи и да пристъпим към създаването на една комисия наистина на паритетна основа. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пантелеев.
  Има думата за реплика госпожа Румяна Георгиева.
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Пантелеев, не, ние не проспахме и нулевата толерантност към корупцията съществува в нашата законодателна дейност. Защото тук сме да създаваме закони, а не да бъдем следователи. Следователите са някъде другаде. Аз оставам много изненадана именно по отношение на правомощията, които имат народните представители. Нима вие, когато получите сигнал за корупция, не можете да го докладвате на прокуратурата, не можете да го изпратите или вие да дадете тази инициатива?! Необходимо е създаване на комисията по този начин, когато, отново повтарям, доверието в Народното събрание е 10 процента и хората ни вярват. Не, те ще ни повярват, когато създаваме закони, които работят в интерес на хората, а не това, което правим в момента. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Георгиева.
  Има думата за реплика господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Пантелеев, аз не знам дали НДСВ проспа времето за борба с корупцията, но НДСВ не проспа самата корупция. Да си припомним, че първият закон, който гласува този парламент, беше Законът за хазарта, след това промяна в Наказателния кодекс, който да освободи от наказателна отговорност банкерите, които източиха банките по време на вашето управление, господин Пантелеев, по време на правителството на Беров, правителството с мандата на ДПС, което никога не било управлявало, и правителството на Виденов. Неслучайно вие оставихте 540 лв. валутен резерв, а ние оставихме 7 млрд. и 500 милиона валутен резерв. Да си припомним случая с Георги Попов. Че каква по-голяма корупция от това – назначен от вас човек да поиска 500 хил. долара подкуп. Това не е ли корупция?! Нали тук си спомняме споровете какъв бил договорът с Георги Попов. Вицепремиерът Николай Василев увери цялото Събрание, че този договор, който той беше парафирал за 190 хил. долара годишна заплата, не бил истинският договор, че този човек получава 1300 лв. месечно. Оказа се, че получава 1300 лв. на ден. Че каква по-голяма корупция от това?!
  Неслучайно ваш представител тук заяви, че тази комисия трябвало да се бори с предишната корупция. Ако вие така виждате нещата, ние не ги виждаме така. Ние смятаме, че тази комисия трябва да се бори с корупцията, когато и да било, където и да било, но преди всичко със сегашната корупция, която е сред вас. Благодаря. (Частични ръкопляскания от блока на ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Господин Абаджиев, имате думата за трета реплика.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Пантелеев, има една стара мисъл на Волтер – “Има един морал, както има една аритметика”. Животът винаги опровергава тези, които говорят за нов, за стар, за по-добър морал. Опроверга и думите на сегашния министър-председател. Затова и опитите на Вас и на Вашата партия, която остави пустиня след своето управление, и на вашите коалиционни партньори сега от НДСВ (смях в блока на НДСВ), които са на път да направят същото, да охарактеризирват едно или друго управление по собствена оценка, са толкова нещастни, колкото са били нещастни опитите през вековете на всеки един, който се е опитвал да прави същото. Смисълът на този принцип, който се предлага тук, е свързан с това, че за първи път се създава такава комисия не по предложение на мнозинството, а извън мнозинството, извън неговата воля. Затова прилагането на основния принцип за пропорционалност в тази комисия се обезсмисля именно защото мнозинството не желае тази комисия да работи, за разлика от предишните комисии.
  Ако този принцип се потвърди, комисията напълно се обезсмисля. Тя няма да може да направи дори и това, което направиха предишните комисии.
  Тук между другото искам да добавя, че миналата комисия беше тази, която инициира няколко важни промени в Закона за банките, за митниците и тя беше комисията, пред която се представи докладът по банковите дела, именно свързани с банковата разруха по времето на вашето управление. И оттам делата тръгнаха и влязоха в съдебна фаза. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Абаджиев.
  Господин Пантелеев, имате три минути да вземете отношение по репликите.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Уважаеми дами и господа! Аз не бих се впуснал в тези екскурзии в миналото, които бяха направени тук от колегите от Съюза на демократичните сили, нито пък възнамерявам да предъвквам тази безкрайно банална теза за нашето участие във властта, която е свидетелство за прогресиращата интелектуална импотентност на пропагандистите на Съюза на демократичните сили. (Единични ръкопляскания в КБ.) Има явни доказателства за вашия принос във властта и те са публикувани в днешните вестници на първа страница. Но нека да прескочим тази тема.
  Аз искам да се върна на т.нар. “нулева толерантност”, тъй като този въпрос е изключително важен. Нулевата толерантност наистина е едно свидетелство за пасивност. Това е просто нулева търпимост, тя не съдържа активност и вие го доказахте през този период, робувайки вероятно на една фраза, която е същността на вашето поведение по отношение на корупцията. И се случи най-естественото – нулевата толерантност се оттече в двете нули на общественото мнение. Благодаря. (Смях в КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пантелеев.
  Уважаеми народни представители, дали се изчерпаха желаещите да вземат отношение по този втори параграф от проекторешението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание? Не виждам повече желаещи.
  Уважаеми народни представители, това ми дава основание да подложа на гласуване § 2.
  Първо, подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадането на § 2.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 206 народни представители: за 104, против 101, въздържал се 1.
  Има думата за процедурен въпрос господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Процедурното ми предложение е текстът да се прегласува, за да имат още няколко секунди време депутатите от НДСВ да преосмислят решението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е силен аргумент.
  Уважаеми народни представители, отново се гласува предложението на комисията за отпадането на § 2.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 219 народни представители: за 113, против 105, въздържал се 1.
  При това положение се отхвърля предложението на комисията.
  С това приключихме с тази точка от дневния ред.

  Ïðåìèíàâàìå êúì следващата точка от дневния ред:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА.
  Вносител е народният представител Пламен Панайотов.
  Моля проектът да бъде представен от заместник-председателя на Парламентарната група на НДСВ господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението, което е направено от НДСВ за състав на Комисията за борба с корупцията, е, както следва:
  Членове: Наско Рафайлов, Коста Костов, Людмил Симеонов, Петя Божикова, Никола Николов, Борислав Спасов, Атанас Щерев, Милена Паунова, Радослав Коев, Иван Павлов, Тодор Костурски и Димчо Димчев.
  Предложението за председател е: народният представител Коста Костов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Един момент! Първо трябва да се гласува съставът на комисията като брой и като разпределение между отделните парламентарни групи според възприетия пропорционален принцип. Вие посочихте ли общата бройка на комисията - 24 души? Така.
  Имате думата по този въпрос.
  Господин Корнезов, заповядайте.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Така или иначе, мнозинството в този парламент реши, че тази комисия трябва да бъде на пропорционален принцип. Добре. Пропорционален принцип – нали е така? Така-а-а-а. Добре. От 24 човека НДСВ предлага да има 12, т.е. точно 50% от комисията. В момента НДСВ няма 120 народни представители, а 115. Вие не сте 50% от 240 души парламент. И щом настоявате да бъде на пропорционален принцип, не може да имате повече от 11 представители в тази комисия, дами и господа. Това е.
  Значи, предлагам да бъдат 11, щом е пропорционален принципът. И плюс това предлагам към комисията на това място да има и 1 независим народен представител. Благодаря ви. (Ръкопляскания в КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Корнезов, ако строго спазваме този принцип, би трябвало да разделяме хората физически, да ги разрязваме. Защото се получава 11 цяло и колко, господин Великов? Единадесет цяло и седем.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Единадесет цяло и едно се получава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Къде е акад. Сендов, за да сметне съотношението? Нека акад. Сендов да сметне съотношението. Разчитам някой да сметне, за да мога да бъда категоричен в своята позиция.

  Дотук има две предложения.
  Предложението на НДСВ е комисията да бъде от 24 народни представители със съответните квоти: 12 – 5 – 5 – 2.
  Второто предложение е на господин Корнезов – комисията да бъде от 24 души в съотношение: 11 – 5 – 5 – 2 – 1.
  Това са двете предложения, които съществуват в момента.
  Първо подлагам на гласуване предложението на господин Корнезов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 226 народни представители: за 109, против 117, въздържали се няма.
  Това предложение не се приема.
  Сега подлагам на гласуване предложението, направено от господин Владимир Дончев, което е проекторешението.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 220 народни представители: за 116, против 88, въздържали се 16.
  Предложението се приема.
  Господин Абаджиев, заповядайте.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): От името на Парламентарния съюз на ОДС искам 30 минути почивка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Възобновявам заседанието.
  Уважаеми народни представители, след като беше гласувано съставът на Комисията за борба срещу корупцията да се състои от 24 народни представители, от които 12 от НДСВ, по 5 от ОДС и Коалиция за България и 2 от Движението за права и свободи, много бих се радвал, ако чуя предложенията поименно на парламентарните групи.
  Господин Дончев, Вие направихте предложението за хората. Благодаря Ви.
  За процедура има думата госпожа Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това, което предлагам, е процедура. Процедурата е следната: да отложим разискванията и гласуванията по тази точка от дневния ред, докато се проведат консултации между парламентарните групи за състава на комисията. Става въпрос за поименния състав на комисията. Доколкото си спомням, преди няколко седмици господин Дончев дойде и каза, че не гласуваме тази комисия в пленарната зала, защото е имало поет ангажимент за провеждане на консултации. Тогава му отговорих, че ние сме готови за такива консултации – такива консултации не последваха.
  Освен това в медиите излязоха изявления от представители на групата на НДСВ, че трябва поименно да се консултират членовете на комисията, така щото Комисията за борба с корупцията наистина да има един състав, който да вдъхва доверие, че ще се справи с тази много отговорна задача, която изисква високи качества – и морални, и професионални, и на авторитет на хората, които ще участват. До днешния ден такива консултации не се случиха. От мнозинството не беше предприета такава инициатива. Затова сега от опозицията, от Обединените демократични сили, ние предлагаме тези консултации да се проведат. Защото считаме, че е изключително важно не просто да изгласуваме една комисия, а тази комисия да има силата и възможностите да се справи с всички въпроси, които ще възникнат пред нея. А за да го направи, изключително важно е кои хора ще бъдат избрани. От това, което чухме като предложение от страна на НДСВ, за нас в ОДС има смущаващи имена. Смущаващи, на първо място, защото повечето хора гласуваха срещу създаването на тази комисия, а и защото за тях се е появявала в медиите не особено благонадеждна информация.
  Предложението ни е да отложим разискванията и гласуването по тази точка, да проведем консултации и с консенсус да излъчим комисия, която наистина да се ползва с доверието и на парламента, и на обществото.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
  За контрапроцедурно предложение има думата господин Дончев.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо Михайлова, няма да коментирам евентуалните предложения, които Вие ще направите, макар че по тази логика трудно може да се намери кой да влезе от вашата група в тази комисия (ръкопляскания от НДСВ), но искам да Ви опресня паметта, че консултациите бяха свързани не с персоналния състав на тази комисия, а с други принципи на конструиране на комисията. Вероятно не сте забелязали, че преди малко ние гласувахме по тези принципи и има вече решение на Народното събрание.
  Що се отнася до персоналния състав на комисията, в никакъв случай ние не сме приемали, а и вие не сте предлагали това да бъде обсъждано. Прочее това не е и практика на Народното събрание. В този смисъл правя противно процедурно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Уважаеми народни представители, има процедурно предложение, направено от госпожа Екатерина Михайлова, за отлагане на въпроса за попълване на състава на комисията до провеждане на консултации, и противно процедурно предложение, което току-що беше направено.
  Моля, гласувайте процедурното предложение на госпожа Екатерина Михайлова.
  Гласували 217 народни представители: за 99, против 117, въздържал се 1.
  Това предложение не се приема.
  За процедурно предложение – господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Господин председателю, господа народни представители! Правя процедурно предложение за прегласуване. С няколко думи ще кажа и аргументите. Тази изключително важна комисия, на която се възлагат много надежди, е много важна за работата на парламента. Защо още отначало ще я създаваме с конфронтация. Просто никой от нас няма такъв интерес. Защо да не отложим и да направим консултациите? Никой няма да наложи имена, но просто в един добър тон бихме могли да съставим действително комисия, в която още в началото да не бъдат конфронтирани народните представители. Мисля, че най-вече мнозинството има интерес от това.
  Затова правя процедурно предложение за прегласуване и отлагане на въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Корнезов. Аз ще уважа Вашето процедурно предложение и ще го подложа на гласуване.
  Уважаеми народни представители, подлагам отново на гласуване предложението на госпожа Екатерина Михайлова за отлагане на въпроса.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 216 народни представители: за 100, против 110, въздържали се 6.
  Не се приема.
  За процедурно предложение – заповядайте, госпожо Банкова.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! По-скоро ще задам един риторичен въпрос, който се базира на чл. 40: “В изключителни случаи председателят на Народното събрание може да предложи промяна в дневния ред.” Аз моля винаги, когато се предлага промяна в дневния ред, да получим мотивация защо се налага такава промяна. Защото аз имам информация, че тази промяна в дневния ред не е направена случайно, само че тя не беше огласена. Не е случайна. Защото точно хората, които бяха поддръжници на тази идея, в момента отсъстват. След като получим разпечатката, аз ще мога да обявя и кои колеги са отсъствали, а е гласувано с техните карти.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Има ли такива?
  СТЕЛА БАНКОВА: Има, да!
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Тогава да се направи поименна проверка!
  СТЕЛА БАНКОВА: Има такива колеги, нека да свърши заседанието в 14 часа, ще получим разпечатката и вие сами ще разберете. В момента аз дори разбрах, че ето там един колега, гласува пак с чужда карта. Цял народ ни гледа!

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаема госпожо Банкова, налагам Ви наказание “забележка” за това, че Вие нарушихте правилника на Народното събрание като заблудихте Председателството, че ще правите процедурно предложение. Това не е процедурно предложение. Правя Ви официална забележка.
  Има думата господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): За членове на тази комисия от името на парламентарната група предлагаме господин Рамадан Аталай и господин Хюсеин Чауш.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това са предложенията от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
  Уважаеми господа от Парламентарния съюз на ОДС, имате ли готовност да направите предложение за вашите петима души, които са от квотата на ОДС?
  Заповядайте, госпожо Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, аз ще се държа сериозно, защото в парламента така трябва да се държим всички, независимо от това какво място заемаме.
  Това, което предлага Парламентарният съюз на Обединените демократични сили, е следното:
  По квотата, която беше гласувана в решението, се предвиждат 5 места за Парламентарния съюз на Обединените демократични сили. Ние ще предложим 4 души и едното място предоставяме на един от вносителите, на което, разбира се, вносителите ще решат кой да бъде той – дали да бъде независим представител или член от групата на НДСВ. Това е нещо, което е право на хората, които искаха и инициираха създаването на тази комисия.
  Считам, че справедливостта трябва да господства в българския парламент, а справедливото е хората, които поискаха да се борят с корупцията, да имат свой представител в тази комисия. Така че едното място оставяме свободно и ще се възползваме от правото си да го попълним, когато имаме яснота за това предложение.
  В останалата част правим следните предложения:
  господин Димитър Абаджиев, когото предлагаме и като заместник-председател на комисията;
  госпожа Елиана Масева;
  господин Благой Димитров;
  господин Борислав Китов.
  Възползвам се да кажа още нещо, за да не взимам втори път думата, господин председател. Правя процедура при гласуване състава на комисията да се направи гласуване за всеки един от членовете в тази комисия, така че Народното събрание да може да изрази своята воля към всеки един персонално, който ще участва в тази комисия, която се създаде с толкова много скандали, с толкова много отказ от страна на управляващите да се направи един действен орган, който да подпомогне борбата с корупцията и прокламираните принципи на НДСВ за нов морал в политиката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
  Ще Ви помоля да ми дадете списъка с предложението, защото няма да мога да запомня всички хора, макар че не са толкова много, при положение че се гласува, разбира се, по този начин.
  Коалиция за България има ли предложение за квотата?
  Заповядайте, господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Парламентарната група на Коалиция за България ще ви предложи своите кандидати след почивката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: След почивката? (Смях и весело оживление.) Това означава, че искате почивка.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Почивката в 11,30 ч.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Нали досега бяхме в почивка. За коя почивка точно?
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Редовната почивка от 11,30 ч.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По искане на ОДС, което е тяхно право, и аз го уважих, беше дадена почивка. Сега, освен ако вие искате – имате такова право.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Искаме почивка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Искате почивка 30 минути – имате я. (Звъни.)  (След почивката.)

  ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: (звъни): Възобновявам заседанието.
  Уважаеми господин Миков, имате думата.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Коалиция за България по демократичен начин определи своите предложения за членове на комисията, а те по азбучен ред са: Бойко Великов, Бойко Рашков, Петър Агов, Радослав Илиевски и Тодор Бояджиев. За заместник-председател предлагаме господин Радослав Илиевски.
  Пожелаваме им успешна работа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Госпожо Михайлова, заповядайте.
  НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Поводът да взема думата е един доста смущаващ факт, който в момента съм длъжна да съобщя пред вас. Гласуването, което беше проведено по един толкова важен въпрос, какъвто е конституирането на Комисията за борба с корупцията, на практика беше проведено с измама. (Шум и реплики от мнозинството.) Да, не се смейте, защото ще ви кажа какво имам предвид. Единадесет души са гласували без да бъдат в България и без да бъдат физически в тази зала – хора, които са в болница или които в момента са в командировка в чужбина. (Викове: "У-у-у" в ОДС.) Аз мога да кажа имената от тази трибуна. Нека да се направи проверка, за да се убедите, че това, което казвам, е абсолютната истина.
  Това са: господин Алеко Кюркчиев, господин Ахмед Юсеин, господин Веселин Близнаков, който е в чужбина, госпожа Емел Етем, господин Иван Искров, който също е в чужбина, господин Йордан Памуков, господин Касим Дал, господин Лютви Местан, който е в Мадрид, господин Петко Ганчев, господин Пламен Панайотов, който е председател на групата, но също не беше тук, и госпожа Татяна Калканова.
  Аз смятам, че Народното събрание, ако уважава себе си и ако онова, което се твърди на думи, вярвате, че може да се направи в дела, подобни прецеденти не трябва да бъдат практика на Народното събрание. Ние настояваме гласуването на членовете на тази комисия да бъде поименно, за да предпазим обществото и собствения си авторитет от подобни измами. Благодаря. (Ръкопляскания от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
  А списъкът на членовете на ОДС, които гласуваха, без да са в залата, ще бъде представен допълнително.
  Заповядайте, госпожо Драганова.
  ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ): Господин председател, уважаеми колеги! От името на вносителите на решението, което отхвърли мнозинството, искам да благодаря на ОДС, че дава възможност на вносителите да участват в тяхната квота, но ние се отказваме в полза на независим кандидат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Отказ от право, което не съществува.
  ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ, от място): Няма значение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Абаджиев. Вие имате възможност да предложите пети човек.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви. Правим предложение за госпожа Надка Пангарова – независим народен представител. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Един момент, господин Абаджиев, да видя как беше приетото решение.
  "1. Комисията за борба с корупцията се състои от 24 народни представители, от които: 12 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори; 5 от Парламентарния съюз на Обединените демократични сили."
  Дайте ми доказателство, че госпожа Надка Пангарова е станала член на Парламентарния съюз на ОДС. (Ръкопляскания от НДСВ. Реплики от ОДС.)
  Пише: "Представители, от които 5 от Парламентарен съюз на Обединените демократични сили." Какво значи това? Че петия можете да предложите, когото си искате?
  РЕПЛИКИ ОТ ОДС: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Много ви моля! Това решение приехме преди 30 мин. Недейте срещу него.
  Имате думата за пети човек. Ще имате ли пети човек, или ще бъдете с непопълнена квота?
  Заповядайте, господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател! Добре е, че сте толкова педантичен по спазване на решенията, но ако това е наистина така, Вие ще подложите отново на гласуване предишните решения във връзка с това, кото изнесе като информация госпожа Надежда Михайлова.
  Това е наше право, ние не отстъпваме от него - предлагаме госпожа Пангарова и молим да се гласува. Със самия факт, че ние се отказваме от един човек, още веднъж показваме, че СДС не се страхува и не се притеснява да участва в тази комисия дори и с един човек. Ако наистина вие имате същото отношение, докажете го. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моето отношение не е по-силно от решението на Народното събрание, така че съжалявам. Не мога да включа в списъка на тези, които ще бъдат гласувани, госпожа Надка Пангарова, докато тя не стане член на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили. Това можете да го направите, тогава с удоволствие.
  Ако няма предложения от страна на Парламентарния съюз на ОДС, съм длъжен да подложа на гласуване процедурното предложение, направено преди почивката от госпожа Екатерина Михайлова, за поименно гласуване на всеки кандидат.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението за поименно гласуване на тази комисия.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 212 народни представители: за 95, против 113, въздържали се 4.
  Не се приема.
  Заповядайте, госпожо Стоянова.

  МАРИЯ СТОЯНОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Продължаваме да присъстваме на един фарс. Не може и следващото гласуване да е със същите карти – на онези мъртви души, които в момента са в чужбина или в болница! Колеги, това е българският парламент! Всеки от нас трябва да защити тази чест. Защо продължава Парламентарната група на ДПС да гласува с 18 карти?
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Гледай си твоята парламентарна група! (Весело оживление.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Процедурно предложение ли? Заповядайте.
  ДИМИТАР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): От името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили моля да проведете поименна проверка на кворума, тъй като продължава да се гласува с карти на хора, които не присъстват и в страната. Благодаря ви. (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Кворум, че има – има, което ме кара да не уважа това предложение. (Силен шум и възгласи: “А-а-а!” в ОДС.) Защото поименната проверка се прави, когато има съмнение за кворум. Ако имате съмнение за кворума, значи много трудно се ориентирате в залата.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложените за членове на Комисията за борба с корупцията, а отделно ще бъде гласувано и ръководството на тази комисия, така както бяха направени предложенията от парламентарните групи на НДСВ, на ОДС, на Коалиция за България и на ДПС.
  РЕПЛИКА ОТ ОДС: Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Какво процедурно предложение? Заповядайте.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Моля гласуването, което е явно по принцип, да се проведе поименно с “да” и “не”, така както повелява правилника. Една от възможностите при явно гласуване е точно тази. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Противно предложение – господин Щерев.
  АТАНАС ЩЕРЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Правя противното предложение, но искам да Ви запитам, докога, господин председателю, ще позволявате наистина в българския парламент този фарс? Тук 30 души са наредени да ни разиграват един цял парламентарен ден за образуването на тази комисия. (Шум и реплики в ОДС.) Не ви ли е срам?! Тридесет души тарикати сте се събрали тук (възгласи и реплики в ОДС, ръкопляскания в НДСВ), които, разбира се, че трябва да ви обследваме. (Бурни ръкопляскания в НДСВ.) И трябва да знаете, че тази комисия я правим заради вас, заради Вас, господин Радев, заради Вас, господин Костов, заради Семерджиев, заради министрите от вашия кабинет! (Бурни ръкопляскания в НДСВ, шум, възгласи и тропане по банките от блока на ОДС.)
  И престанете да ни разигравате! Защото наистина ме е срам да стоя тук редом с вас. Ако искате да правите цирк, правете си го там, където сте свикнали! (Ръкопляскания и възгласи: “Браво!” в НДСВ, тропане по банките и възгласи в ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Щерев.
  Уважаеми народни представители, много ви моля за тишина в залата, за да мога да подложа на гласуване направеното от народния представител Димитър Абаджиев процедурно предложение за поименно гласуване.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували 205 народни представители: за 89, против 114, въздържали се 2.
  Сега подлагам на гласуване членовете на комисията, така както бяха предложени от всички парламентарни групи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 134 народни представители: за 129, против 3, въздържали се 2.
  Приема се.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (независим, от място): Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ние сме в процедура на гласуване, госпожо Литрова. За прегласуване? Заповядайте.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, съгласно чл. 19, ал. 3 ръководството и членовете на постоянните комисии се избират по предложение на парламентарните групи или на народен представител с явно гласуване ан блок, освен ако не е направено възражение срещу някой от предложените кандидати.
  Бяхме свидетели, че срещу предложения кандидат от Парламентарната група на ОДС госпожа Надка Пангарова има възражение, така че всички кандидати би трябвало да се гласуват един по един без да подлагате тази процедура на одобрение от Народното събрание. По същия начин бих могла да оспоря и кандидатура от Парламентарната група на НДСВ.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаема госпожо Литрова, това не беше предложение за прегласуване. Това беше съвършено различно, в нарушение на процедурата. Правя Ви забележка. Ако обичате, седнете си на мястото.
  Подлагам на гласуване ръководството на Комисията за борба с корупцията, така както бяха предложени заместник-председателите и председателят на тази комисия.
  Господин Осман, от вашата парламентарна група не беше постъпило предложение за заместник-председател. Заповядайте.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): От името на групата предлагаме заместник-председател да бъде господин Рамадан Аталай.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре, господин Аталай за заместник-председател. Всички останали са си направили своите предложения: господин Димитър Абаджиев – заместник-председател от Парламентарния съюз на ОДС, господин Радослав Илиевски – от Коалиция за България, и председател - господин Коста Костов от Национално движение Симеон втори.
  Моля, гласувайте ръководството на комисията.
  Гласували 148 народни представители: за 135, против 2, въздържали се 11. (Ръкопляскания.) Благодаря ви.
  Господин Игнатов, процедурен въпрос ли имате?
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС, от място): Естествено, господин председател, по какво друго ще изляза?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги! Съгласно чл. 19, т. 3 ръководството и членовете на комисията се избират и т.н., “освен ако не е направено възражение срещу някои от предложените кандидати”. Аз правя персонално възражение.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): След гласуване?! Не може да се направи възражение след проведено гласуване.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Аз правя персонално възражение срещу кандидата Атанас Щерев и ще се обоснова защо. (Шум и реплики от НДСВ.)
  До вашия министър-председател и до вашия главен секретар на Министерството на вътрешните работи господин Бойко Борисов…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Прощавайте, обаче това процедурно предложение не може изобщо да бъде изслушано.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Може, може. Може да бъде изслушано, защото аз имам несъгласие с този член на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Но това вече е гласувано.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Как е гласувано?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Гласувахме го, приключихме с точката от дневния ред.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Не, не, не! Понеже сега говорим, господин председателю…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Много Ви моля, такава точка от дневния ред вече няма, тя приключи вече, господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Не е приключила. Аз Ви изчаках, изчаках Ви…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За да приключи.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Аз Ви изчаках, за да изкажа своето несъгласие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Извинявайте…
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Аз се позовавам на това нещо и ще ви кажа защо се позовавам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Решен въпрос повече няма да го подлагаме…
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Господин Щерев продава чували в болниците. (Председателят на Народното събрание господин Огнян Герджиков изключва микрофона. Народният представител Димитър Игнатов продължава да говори на микрофона. Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има думата господин Праматарски. Заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Надявам се, господин председател, че няма да изключите и на мен микрофона така, както направихте с господин Игнатов, тъй като искам да говоря от името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Благодаря.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Искам да изразя остро възмущение от името на нашия парламентарен съюз от начина, по който Вие днес ръководите това заседание. И веднага да Ви призова, ако наистина държите на Вашето име и почтеност, след като тук стана много ясно това, което госпожа Михайлова изнесе, че по такъв важен въпрос гласуват хора, които дори не са в България, просто отстъпете мястото си и някой друг от Вашите заместници да поеме ръководството оттук нататък на днешното заседание. (Ръкопляскания и възгласи: “Браво!” от ОДС.)
  Разбира се, това е Ваше лично право. Можете да не се съобразите. Но какво стана днес? Тук, в тази зала има хора, които сме присъствали в няколко парламента. И се е случвало и друг път в българския парламент да се правят подобни сценки. Това днес обаче наистина е голям фарс. Виждам как господин Гиньо Ганев потвърждава моите думи.
  Така е, уважаеми господин председател. Най-малкото, Вие позволявате на представители на Национално движение Симеон Втори, на господин Щерев, който, разбира се, е от Вашата парламентарна група, да нарича тарикати цяла една парламентарна група и Вие дори да не му наложите най-малкото наказание!
  Извинявайте, в българския парламент много малко хора си позволяват да се държат по този недостоен начин. Всеки има право, разбира се, на свое становище. Но начинът, по който Вие слагате чадър и манипулирате днешното заседание, за да направите гласувания, които на Вас са изгодни, наистина не говори добре за мнозинството. Нещо повече, не говори добре за духа на парламентаризма в нашата страна.
  Тук, от тази трибуна, аз и друг път съм казвал в присъствието на министър-председателя. Едно от нашите категорични обвинения е, че правителството си прави каквото иска и не зачита българския парламент. И Вие ще имате възможност да се уверите, че по друг национален въпрос правителството действа по абсолютно безотговорен начин. И Вие, от Вашата позиция и с Вашето парламентарно мнозинство, с това поведение наистина водите до това – да се руши парламентаризмът в България, с което ние никога няма да се съгласим, а най-малко – ще Ви съдействаме.
  РЕПЛИКА ОТ ДПС: Ще се разплачем!
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Затова си позволявам наистина по много категоричен начин да възразим, пак подчертавам, от името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили за всичко това, което правите в днешното заседание. Ние доказахме много ясно, отказвайки се дори от един човек от Обединените демократични сили да присъства в тази комисия, че наистина ОДС няма от какво да се бои. И разследвайте колкото искате. Макар че намеренията, които господин Щерев изрази, това са политическите намерения за тази комисия, господин Щерев! Вие отново преобърнахте това, което искаха вносителите. И какво направихте? Нито един от тези хора, които предложиха тази комисия…
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Тази комисия ще заработи!
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Ще заработи, господин Дончев, но Вие сте един от хората, на които не Ви прави чест, че първо, поискахте тази комисия да не е комисия. След това манипулирахте мнозинството, не допускахте никого от тях.
  На какво основание, питам Ви аз, Вие от 24 човека искате 12 човека? Защо, Вас ли ви е страх, господин Дончев?
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Вие прекъснахте. Вие не бяхте в залата, господин Праматарски.
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Или може би тези неща, които се изнасят в пресата, не Ви харесват?
  Затова, пак подчертавам, този фарс, който се разиграва в българския парламент по такава изключително важна комисия, за съжаление обаче, не е случаен. Проявява се една много трайна тенденция на незачитане дори на елементарното съотношение на силите в българския парламент. Елементарно съотношение не се спазва.
  Вие решихте, господин председател, манипулативно и наложихте решение, без да се съобразявате с елементарни факти. А фактът е такъв – измама! Решения, приети в българския парламент с измама! Къде останаха, уважаеми господин председател, Вашите приказки, че ще си подадете оставката, ако дори не решите проблема. Ето, давам Ви един ясен случай, с конкретни имена на конкретни хора. Вие дори не пожелахте това да бъде направено, да бъде направено поименно гласуване. Няма съмнения за кворума. Но има съмнения, че много лесно се броят някои групи. Осемнадесет човека, осемнадесет карти. А в залата стоят не повече от 10-ина души. (Шум и реплики от ДПС.)
  Така че единият въпрос е въпросът за морала в политиката, който, уважаеми господа, вие прокламирахте. Днес стана много ясно с това гласуване, че този нов морал не е нищо ново! Напротив! Ако това ще е новият морал, ако новият морал предполага заобикаляне на основни правила, наложени в 12-те години демократично развитие на България, то тогава какво ни остава на нас?!
  Затова още веднъж, уважаеми господин председател, изразявайки остро възмущението на Обединените демократични сили, Ви призовавам, наистина, оставете поне до края на това заседание някой от Вашите заместници да ръководи оттук нататък това заседание, което бих го приел като един вид Ваше извинение. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Праматарски.
  Искам да си взема бележка от Вашето изказване. И действително да наложа дисциплинарно наказание на господин Щерев “Забележка” за това обръщение “тарикати”, което не е допустимо в пленарна зала. Господин Щерев, правя Ви официално забележка.

  Уважаеми господа народни представители, преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Господин председателю, процедурното ми предложение е да се отложи разглеждането на тази точка, към която Вие искате да преминем, за следващото пленарно заседание.
  Мотивите ми са от няколко категории. Първо, струва ми се, че в пленарната зала в този момент, предвид на цялата дискусия досега, няма достатъчно готовност. И кондицията на пленарната зала не е такава, че да пристъпим към такъв важен въпрос.
  Второ, внесеният от Вас проект за решение е с вчерашна дата. И както добре съзнавате, господин председателю, Вие не можете да поставите този проект за решение на обсъждане и гласуване днес, тъй като той не е разпределен на съответните комисии и няма мнение по това решение – така, както Ви задължава да го направите Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 40, ако не се лъжа.

  На трето място, господин председателю, начина, по който Вие тази сутрин променихте дневния ред и поставихте на обсъждане и гласуване двете точки, които минаха, и третата, която сега предлагате, също е в нарушение на правилника. Както беше изтъкнато, правото на такова пренареждане Ви е предоставено по правилник само в изключителни случаи. Вие тази сутрин не мотивирахте някакви изключителни обстоятелства, които да налагат такова пренареждане, пристъпихте към гласуването на решението за Комисия по корупцията, без да има готовност в пленарната зала, без да бяха предупредени парламентарните групи, че ще има такова пренареждане, което и елементарната парламентарна етика изисква от Вас да направите.
  Ето защо, по тези три причини приканвам пленарната зала да гласува за моето предложение за отлагане на дискусията по точката от дневния ред, която Вие поставяте на обсъждане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Има процедурно предложение за отлагане разглеждането на т. 7.
  Има ли противно процедурно предложение или да го подлагам на гласуване? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение за отлагане разглеждането на т. 7 за следващ ден.
  Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Пирински.
  Гласували 208 народни представители: за 94, против 112, въздържали се 2.
  Това процедурно предложение не се приема.
  Второ процедурно предложение – заповядайте, господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Правя процедурно предложение за прегласуване. Вижте, недейте да се усмихвате! Отворете чл. 75 от правилника, който вие приехте. Чета: “Проектите за решения – а това е проект за решение – се разпределят от председателя на Народното събрание между съответните постоянни комисии в 3-дневен срок от постъпването им”.
  Този проект за решение, който просто вчера приехме, не е внесен, той не е разпределен. Това е проект за решение, господин Дончев.
  Така че, господин председателю, Вие нямате даже юридическото право да поставяте за разискване тази точка от дневния ред. В края на краищата, какво искате? Уж някаква комисия да създадем, че даже и за промяна на Конституцията, с една конфронтация, която още сега започва!
  Моля да се спази чл. 75 и тази точка да отпадне от днешния дневен ред. Член 75, ал. 2, дами и господа! Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми господин Корнезов, в чл. 31 от същия този правилник, за който става дума, се казва конкретно как се образуват временните комисии. И чл. 31 е този, който намира приложение в нашия случай, а не този общ текст, на който Вие се позовахте – чл. 75.
  Това ми дава основание да предложа на Народното събрание разглеждането на тази точка.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Но аз направих процедурно предложение за прегласуване!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Процедурното предложение за прегласуване ще Ви го уважа, разбира се.
  Уважаеми народни представители, много ви моля, отново гласуваме процедурното предложение за отлагане разглеждането на тази точка, направено от господин Пирински.
  Моля, гласувайте отново това процедурно предложение.
  Гласували 214 народни представители: за 98, против 115, въздържал се 1.
  Това процедурно предложение не се приема.
  Уважаеми народни представители, пристъпвайки към тази точка, аз като вносител трябва да ви запозная с този проект за решение.
  ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам да предложа на вашето внимание проект за решение за създаване на Временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България:
  “Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И:

  1. Създава Временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
  2. Комисията се състои от 24 народни представители, от които: 12 – от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 5 – от Парламентарния съюз на Обединените демократични сили, 5 – от Парламентарната група на Коалиция за България и 2 – от Парламентарната група на Движението за права и свободи.
  3. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Временната комисия…”.
  Очакваме да получим предложения от парламентарните групи за състава на тази временна комисия. Едва ли е необходимо пред вас да мотивирам създадената обществена нагласа от доста време насам за бъдещи промени в нашия основен закон – нещо, което многократно беше предмет на дискусии, на публикации в медиите. Така че обществото очаква от нас да започнем подготовка по тази изключително важна задача – проект за промяна на българската Конституция. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по проекта за решение.
  Преди това, просто е пропуснато да се докладва точка четвърта от проекта за решение, която гласи:
  “4. Временната комисия се създава за срок от една година.”
  Имате думата за изказвания.
  Господин Корнезов, заповядайте.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Отново мнозинството днес, за втори път, иска силово да наложи своята воля. Създаването на тази, макар и временна, комисия за основния закон на държавата изисква консенсус в този парламент и в който и да е парламент. Мнозинството, въпреки нашите предложения за консултации около необходимостта, предмета, статута и т.н. на една такава комисия, остана глухо и сега силово ще иска да наложи създаването на една такава комисия. Вие може да създадете комисия. И какво от това?
  Второ, вие си предлагате комисия пак по някакъв пропорционален принцип, т.е., да имате мнозинство и каквото решите, това да промените в Конституцията. Ама, дами и господа, Конституцията може да се промени само с три четвърти от народните представители! Това не е обикновен закон! За какво ви е такава пропорционална комисия – да диктувате ли? Нямате необходимост от това. И с тези силови методи, които днес предлагате, и с тези скандали с гласуване с чужди карти вие си скъсявате времето на стоенето в този парламент, дами и господа.
  РЕПЛИКА ОТ НДСВ: Нека народът да прецени това!

  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ще прецени. Той, народът, го е преценил.
  Становището на Парламентарната група на Коалиция за България е следното по същество:
  Първо, Тридесет и деветото Народно събрание няма мандат за промяна, изменения и допълнения на основния закон – Конституцията на Република България. Никоя от парламентарно представените политически партии в своите програми, когато се е явявала на изборите, не е посочвала, че ще променя закона. Освен това, парламентът в този си състав, в това си политическо положение, в което е мнозинството, не може да има волята, възможностите за промяна на основния закон. Следователно, Тридесет и деветото Народно събрание не може да променя основния закон.
  Второ, Коалиция за България е за една много широка обществена дискусия по евентуалните промени на основния закон. Обществена дискусия, дами и господа, а не тази дискусия да се затваря в една парламентарна комисия и то временна, и то когато има едно мнозинство, което само не може да се справи със себе си. Даже не може да избере още един министър на спорта, пък иска да променя основния закон. (Единични ръкопляскания в КБ.)
  Така че ние сме за широка обществена дискусия, което практически означава да се създаде обществено-парламентарна комисия, нека да я наречем, в която да участват, разбира се, народни представители, политически партии, структури на гражданското общество, които са извън парламента, да участват и специалисти в областта на конституционното право и държавното устройство. Тази обществена дискусия не може да се затваря само в сградата на парламента и не трябва да се затваря в сградата на парламента. Затова ние не можем да подкрепим създаването на такава парламентарна комисия.
  Трето, трябва да се определи и предметът на дискусиите, и насоката за евентуални промени в основния ни закон. Според нас, те трябва да бъдат в една-единствена насока на сегашния етап, а именно: евентуалната ни покана за членство в НАТО, поканата ни за членство в Европейския съюз. И тук да видим основният ни закон как може да съжителства, ако мога така да се изразя, а то е точно така, с нормите на европейското право, със стандартите на НАТО и т.н. Но само в тази насока! А това, което правите, дами и господа, тук, с това решение, вие ще започнете с преамбюла на Конституцията и до последния й 167 член. Това ли искате да направите? Това и да искате, вие нямате сила, нямате и възможности да го направите.
  Следователно, Коалиция за България, нейната парламентарна група не може да подкрепи едно такова решение, което ни се предлага. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Реплика – господин Герджиков.
  ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Корнезов! Стори ми се, че видях вътрешно противоречие във Вашето изказване. Ако е така, моля да ме извините, но не можах да си обясня как Коалиция за България смята, че Тридесет и деветото Народно събрание няма мандат да промени българската Конституция, а след това предлагате да бъде създадена една обществено-парламентарна комисия ли беше или орган, който да обсъди промяната на Конституцията. Не ми е ясно, в крайна сметка, кой ще е органът, който ще направи промяната в българската Конституция. Това не го разбрах и ще Ви помоля да го изясните. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли друга реплика? Няма.
  Господин Корнезов – за дуплика.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Професор Герджиков, нищо съвършено няма на този свят, особено пък създаденото от човека. И Конституцията рано или късно ще бъде променена, както си променяме законите. Ще бъде, но Вие ме попитахте кой. Да, нека да започнем дискусията и тя да бъде действително широка, обществена, с депутати, правителство и т.н.
  А тази промяна, особено в насоката евроинтеграция, ще я направи следващият, Читиридесетият парламент, където Коалиция за България и левите сили ще имат мнозинство. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ. Смях в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За изказване – господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Госпожо председател, господин Герджиков, уважаеми дами и господа народни представители! Моля ви много ясно всеки от вас да си даде сметка какъв е въпросът, който дискутираме, и какви са правните основания, на които днес можем да дискутираме внесения от господин Герджиков проект за решение.
  Господин Герджиков, първо, Вашето обяснение с чл. 31 от правилника като основание да нарушите процедурата на чл. 75, която господин Корнезов Ви припомни, е съвършено несъстоятелно. Член 31 по никой начин не означава, че се игнорира процедурата за приемане на решение от Народното събрание. Така че Вие като председател първо си позволявате да дерогирате ясни текстове в правилника, който е със силата на закон.
  Второ, гледайки вече текста на Вашия проект за решение, господин Герджиков, Вие се опитвате да стъпите на два текста – един от Конституцията и един от правилника. Вие казвате така: “Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията…”.
  Какво пише там? “Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии”.
  Но, господин Герджиков, бъдете любезен да прочетете и ал. 3 на същия член на Конституцията, който много ясно казва какво може да прави временната комисия: “Временни комисии се избират за проучвания и анкети. Временни комисии не могат да се избират за изменения и допълнения в Конституцията.”
  По-нататък Вие се опитвате да стъпите на чл. 31 от правилника. Направихте го и във Вашето изказване. И по тази норма Вашият проект за решение издиша, тъй като чл. 31 от Правилника изисква няколко неща. В това предложение трябва да са определени задачите, числеността, съставът, срокът на действие и финансовите средства на временните комисии. Срокът е определен – една година, но задачите, господин Герджиков - изменения и допълнения, това е съвършено недостатъчно и несъстоятелно като мотивировка за временна комисия отново от гледна точка на Конституцията. Защото в Конституцията по този въпрос – за измененията и допълненията – има цяла глава, има глава девета, която е озаглавена “Изменение и допълнение на Конституцията. Приемане на нова Конституция”. И тя много ясно регламентира по какъв начин може да се пристъпи към тази тема.

  Ето какво казва тя:
  “Чл. 154. (1) Правото на инициатива за изменение и допълнение на Конституцията принадлежи на една четвърт от народните представители и на президента. Предложението се разглежда от Народното събрание не по-рано от 1 месец и не по-късно от 3 месеца след постъпването.”
  Къде отиваме, господин Герджиков? Вие ще кажете така: Има нагласа в обществото, трябва нещо да се смени в тая Конституция, тя ни пречи, нещо не работи както трябва… (Неразбираема реплика на народния представител Владимир Дончев.) Естествено, Народното събрание трябва да приеме решение за временна комисия и който твърди друго, според господин Дончев, нещо се бил объркал…
  Струва ми се, че много тежко се опитва да обърка българското общество Националното движение Симеон Втори и онези, които му подгласят. (Неразбираема реплика на народния представител Владимир Дончев.)
  Предлагам на госпожа Касабова да направи забележка на господин Дончев, защото, първо, той се опитва да ме прекъсне от място: обвинява ме в просташко държание – аз дълбоко възразявам на подобна квалификация.
  Да, наистина категоричен съм и може би рязък.
  Във всеки проект, предложение за акт на Народното събрание за промени и изменения в Конституцията трябва да се съдържат самите предложения: кой текст от Конституцията трябва да се променя, каква да е промяната и какви да са мотивите. Това е по смисъла на Конституцията глава девета – предложения за промени в Конституцията.
  Има и редица други проблеми, които вече самата глава девета поставя. Съгласно чл. 158 там пише какво може да променя само Великото Народно събрание. Визират се текстовете на чл. 5, ал. 2 и 4, чл. 57, ал. 1 и 3. Става дума за въпроси за формата на държавно устройство, държавно управление. Ние знаем, че в някои от предложенията от парламентарни групи се съдържат и такива идеи – за промени в основни параметри на държавните органи. И такива нагласи има, само че Вие сте онзи, който пръв трябва да предупреди, че тези въпроси в това Народно събрание не могат да се разглеждат, тъй като само Велико Народно събрание може да ги разглежда.
  В заключение, господин председателю, аз наистина съм удивен. Претенциите за обективност, за професионализъм, за морал, за законност и за не знам още какво, с които Вие се опитвате да печелите доверие, с този акт на този проект за решение абсолютно рухват. Вие се самобламирате по възможно най-драстичния и неспасяем начин. Предлагам Ви да изтеглите този проект за решение. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За реплика – господин Герджиков.
  ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Пирински! Малко съм изненадан от Вашето изказване. Високо Ви ценя като народен представител и въпреки че не сте юрист, се ориентирате относително добре в правната материя. Но съм чувствителен, когато към мен се отправят упреци, че трудно се справям с тълкуването на законите.
  Мисля, че само един аргумент е достатъчен може би да Ви убедя: всички временни комисии са създавани винаги и само на основание чл. 31 от нашия правилник. Временните комисии не могат да имат за задача нищо различно от това, което пише в Конституцията. И тази временна комисия е именно за проучване и на общественото мнение, и народните представители, за да могат да се събират предложения, които впоследствие ще бъдат направени по надлежния ред. Така че, много Ви моля, недейте да привличате глава девета от Конституцията, защото тази временна комисия не може да има подобни функции, че да съдържа какво точно да се измени в Конституцията. Това е немислимо и не може да бъде в задачата на каквато и да било временна комисия. Вие искате да ме въведете да правя нещо, което е съвършено невъзможно да бъде задача на временна комисия.
  Може би в едно нещо сте прав и аз ще го призная: заглавието на тази комисия – така както е озаглавена, съдържа някаква неточност. Очевидно е, че такава неточност се съдържа при едно малко изкривено третиране, защото очевидно, не трябва буквално да тълкуваме, а в духа на нашата Конституция.
  Това са моите възражения към Вас, благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Пенчев, заповядайте за втора реплика.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Пирински! Аз също съм малко учуден от така емоционалния подход, което Вие имате към повдигнатия въпрос. Въпросът е много важен – съгласен съм с това, и затова ме учудва не само Вашата реакция, но и реакцията на Коалиция за България.
  Ние сме говорили с колеги-юристи в неформални, приятелски разговори и мисля, че всеки един от нас малко или повече има нагласа, че Конституцията следва да бъде променена.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Кое ще променяме, колега?
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Момент. Основният упрек към този проект за решение е, че няма очертан предмет. Господин Корнезов, дори уважаваният проф. Герджиков не би могъл да си позволи да формулира точно този предмет. Нали точно това е най-сложното? Вие сам казахте – да видим какво трябва да се променя – само за Европейския съюз ли, нещо друго ли трябва да се променя? Нали трябва да обсъдим кое можем да променяме евентуално и кое вече засяга държавното устройство? Това е най-щекотливата част от темата. Именно тази временна комисия би могла може би да направи проучвания и да въведе някаква яснота в тази насока – кръга от проблеми, а не, че ще променим член този, член онзи. Това е непосилно.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Прочети т. 1. Пише “Проект за решение”.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Може би не е много прецизно редактирано. Това е именно целта – да се даде пълна свобода на тази комисия да очертае рамките. (Смях от КБ.)
  Има консенсус в обществото, че може би трябва да се говори по този въпрос.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Няма консенсус.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Консенсус да говорим. Никой не казва, че тази комисия може да има мандат да внася промени. Не може. Ясно е кой може. В Конституцията пише кой може да сезира Народното събрание, евентуално да сезира за избори на Велико Народно събрание, за да се промени Конституцията. Тази комисия трябва само да внесе яснота за тези обществени именно тежнения, даже щения и да каже: Да, може би трябва да помислим само за Европейския съюз, само за НАТО, а може би трябва да пипнем и някъде другаде. Аз не виждам какво толкова драматично има. Тази комисия не би могла да има друг мандат. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За трета реплика – господин Василев.
  АТАНАС ВАСИЛЕВ (НДСВ): Констатацията на проф. Герджиков, че господин Пирински относително добре се справя с правната материя, е вярна, но донякъде. Въпросите, върху които искам да обърна внимание в неговото изказване, са два. Това се съдържаше и в изказването на господин Корнезов, но това е друг въпрос.
  Първо, приложимата процедура е наистина тази по чл. 31 от правилника, а не по чл. 75, защото, макар че систематично не са подредени така и обикновено общите разпоредби се формулират по-напред, а специалните – по-назад, процедурата специално за формирането на комисиите е специална спрямо общата процедура за вземане на решение от Народното събрание и тя дерогира именно общата процедура по чл. 75. Дайте тук да бъдем наясно – колеги сме.
  Второ, тази комисия, разбира се, независимо от неточността в заглавието й, както се предлага от проф. Герджиков, не може да е комисия, която да внесе законопроект за Конституция и мисля, че това е естествено разбираемо за всеки.
  Толкова повече е и другото съображение, че Конституцията се изменя само от Велико Народно събрание. Не е вярно. Ако прочетете чл. 58, Великото Народно събрание има изчерпателната компетентност по определени важни въпроси на изменението. По всички останали въпроси изменение на Конституцията е допустимо и от обикновеното Народно събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има думата за дуплика господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Отзад напред.
  Господин Василев, това, което е внесено, решение ли е? Нали пише "Решение на Народното събрание"? Как така не действа чл. 75?!
  Второ, не съм казал, че само Великото Народно събрание изменя Конституцията. Не сте слушали какво приказвам.
  Господин Пенчев, Вие с Вашата реплика потвърждавате, че мнозинството въобще не е готово за внасянето на този въпрос за решаване от парламента. Сам казвате, че не е ясно какво се иска.
  Господин Герджиков, Вие като че ли не сте обърнали внимание какво пише във вашия проект на решение. Точка 2 не е за някакво проучване. Точка 1: "Създава Временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение…". "Проект" с главна буква.
  Пак Ви казвам: може би някого съм подразнил с тона, който използвах. Ако съм привлякъл вниманието ви с този тон, не съжалявам. Повтарям, занимаваме се с основния закон на държавата. Известната ми емоционална ангажираност е свързана с това, че аз участвах в целите перипетии не само в тази пленарна зала, за да се стигне до този основен закон. Този основен закон служи на Ðåïóáëèêà България дванадесета – тринадесета година, през възможно най-драматични обрати в политическия и обществен живот. Нагнетява се от няколко месеца едно настроение в обществото, че видите ли, проблемите ни идват от Конституцията, дайте да я променим.
  Вие с вашето решение обслужвате една тенденция – обществото да бъде отклонено от реалните проблеми, които са пред него и да бъде хвърлено в една безсмислена за момента дискусия. Друг е подходът, който ви предлага господин Корнезов. Ако видим, че някъде има реален проблем във връзка с това, което се опитва да направи България, тогава да формулираме конкретно предложение, да го внесем, да го консултирате с всички парламентарни групи и така, както вчера работеше парламентът, аз съм сигурен, че даже по този свръхсложен въпрос – промяна на Конституцията, може да се постигне съгласие.
  Процедурата, която сте избрал, е абсолютно неадекватна на проблема дотолкова, доколкото той съществува, а той още не е достатъчно ясно дефиниран.
  Отново с цялото ми уважение към Вас като председател на Народното събрание, втората фигура в републиката по тази Конституция след президента, призовавам Ви, изтеглете това решение поне за следващо заседание. Не го подлагайте на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има думата за изказване господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, аз ще започна с това, че Съюзът на демократичните сили, Обединените демократични сили са категорично за промяна на Конституцията. Тази своя позиция ние сме изразили още от първия момент на нейното приемане. Дори в Конституционната комисия на Великото Народно събрание позицията на Съюза на демократичните сили беше, че тази формула в политическата система, която се предлага с тази Конституция, ще доведе до нейното вътрешно блокиране. Според нас животът доказа това. Не само необходимите промени, свързани с приемането ни в Европейския съюз и НАТО налагат, но и животът в България налага такива промени. Неслучайно неотдавна ние излязохме със своите 24 основни идеи за промяна на Конституцията. Радваме се, че след това министри от сегашното правителство също осъзнаха и отправиха призив за промени в Конституцията.
  Но ние наистина трябва да подходим по такъв начин, че да стигнем до някакъв конкретен резултат. Аз се страхувам, че по начина, по който се тръгва, начинът, който се предлага, няма да доведе до такъв резултат. Дори напротив. Страхувам се, че предварителното създаване на конфронтационна обстановка, начинът, който се предлага, ще доведе до резултат, който е отрицателен.
  Преди около три седмици проведохме разговори с ръководството на Националното движение Симеон Втори, в които участваха представители на Парламентарната група на Коалиция за България. Бяхме запознати с идеята за създаване на временна комисия. Тогава ние предложихме предварително да се създаде работна група, да се проведат консултации, в които да се очертаят наистина параметрите на онова, което можем да постигнем в този парламент. Действително има няколко преюдициални, няколко предварителни въпроса за това какво може да променя обикновеното Народно събрание. Не е вярно, че Тридесет и деветото Народно събрание не може да променя Конституцията. Не е вярно, че не е имало политически сили, които да са включили в своите предизборни ïðîãðàìè промени в Конституцията. Обединените демократични сили в своята предизборна програма включиха това обещание за промяна на Българската конституция и тези, които са гласували за нас, са гласували и за това.
  Но наистина предварително трябва да се изясни какво може да променя обикновено Народно събрание, дори ако е необходимо да се прави искане за тълкуване до Конституционния съд във връзка с темата, която вече беше поставена – какво може да променя Великото Народно събрание и какво може да променя обикновено Народно събрание. Такива консултации не бяха проведени.
  Аз се обръщам към колегите от Националното движение Симеон Втори. Дайте наистина да намерим начин да се проведат консултации. Няма никакво значение, че днес ще се приеме някакво решение със 130, 140 или 145 гласа. Ако тръгнем предварително в такава конфронтационна обстановка, ясно е, че в тази комисия няма да се стигне до необходимия консенсус, а той трябва да бъде минимум две трети, ако не наистина три четвърти, както каза господин Корнезов. Действително трябва да се намери начин, за да постигнем този консенсус. Или пък да се създаде предварителнî работна група. Народното събрание обаче трябва да има някакъв очертан кръг от консенсусни въпроси, по които да тръгне, за да постигнем реален резултат. В противен случай ще се превърнем в хора, които само говорят, че искат промяна в Конституцията, но сами създават механизми за блокирането на тази промяна.
  Затова призовавам да се намери начин, да се отложи разглеждането на тази точка, защото днес налагането на силово мнозинство по тази точка е абсолютно безсмислено. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Давам думата за реплика на господин Герджиков.
  ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ): Процедурно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Противно процедурно предложение ли? Защото в изказването на господин Абаджиев се съдържаше процедурно предложение.
  ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Той по-скоро имаше един апел. Не го възприех като процедурно предложение.
  След като изслушах господин Корнезов, господин Пирински, господин Абаджиев, намирам, че действително в духа на целения консенсус, който вчера успяхме да покажем, би било добре Националното движение Симеон Втори и аз лично като вносител на този проект, да отложим тази точка, за да могат да се проведат спокойно консултации, за да можем да намерим най-доброто решение за всички ни и след това да продължим нататък в следващ ден разглеждането на тази точка от дневния ред.
  В този смисъл моето процедурно предложение е за отлагане на тази точка от дневния ред. Благодаря ви. (Частични ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на разискванията по тази точка от дневния ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 161 народни представители: за 161, против и въздържали се няма.
  Отлагат се разискванията по тази точка от дневния ред.

  Следващата точка от дневния ред е:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ.
  Има становище на Комисията по икономическата политика, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, становище на Комисията по енергетиката. Тъй като Комисията по икономическата политика е водеща, моля господин Димитров да представи становището на комисията.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
  “СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 202-01-47/08.08.2002 г.
  за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти,
  внесен от Министерския съвет
  На заседанието, проведено на 11 септември 2002 г. с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
  Предлаганият законопроект въвежда в българското законодателство основните изисквания на Европейския съюз в областта на гарантирането на нефт и нефтопродукти за обществения сектор и прилагането на мерки в случай на криза в доставките им и по-специално изискването на Европейския съюз за поддържането на деветдесетдневни запаси от три основни нефтопродукти – автомобилни бензини, дизелово гориво и мазут. Липсата на адекватно българско законодателство в областта на доставките е въпрос, поставен в Общата позиция на Европейския съюз по Глава четиринадесета “Енергетика” и оказва влияние върху хода на преговорите на България с Европейския съюз.
  Законопроектът е изработен в съответствие с изискванията на Европейските директиви в тази област и осигурява оптимално разпределение на задълженията между държавата и бизнеса за изпълнението на задълженията, предвидени в него.
  С този законопроект държавният надзор върху създаването, съхраняването и използването на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти се възлага на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”. При това не се налагат допълнителни разходи за увеличаване на персонала на агенцията. Необходимите нови звена в нея, свързани с изпълнението на закона, ще бъдат създадени на основата на вътрешно преструктуриране на наличния персонал. Агенцията ще определя размера на задължителните запаси, поддържан от задължените лица. Този размер ще зависи съответно от количеството на произведените и внесените нефтопродукти за потребление на територията на Република България през предходната календарна година.
  В законопроекта се определят условията и ангажиментите на задължените лица за създаване, съхраняване, ползване и възстановяване на запасите от нефт и нефтопродукти, както и създаването на регистър на тези лица.
  Предвижда се разходите по натрупване, съхраняване и обновяване на задължителните запаси да бъдат за сметка на задължените лица, без да е необходимо въвеждането на нов косвен данък. Съгласно чл. 3, ал. 3 от законопроекта регистрираните търговци на нефт и нефтопродукти сами организират и финансират запасите по този закон. Предложената в законопроекта организация без междинен посредник като асоциация или сдружение на задължените лица не ограничава възможността същите да си учредят подобна структура. Създават се условия за конкуренция между съхранителите на течни горива, както и между банките, кредитиращи задължените лица и съхранителите, което няма да допусне сериозни изкривявания на пазара.
  С проекта на този закон са предвидени и съответните промени в Закона за енергетиката и енергийната ефективност в Глава пета “Задължения към обществото”. В хода на обсъждането народните представители поставиха въпроси за последствията от изпълнението на този закон върху крайните потребители на нефт и нефтопродукти и размера на средствата от държавния бюджет, необходими за поддържането на 30-дневния резерв от нефт и нефтопродукти, което е задължение на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, внесен от Министерския съвет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Следва доклад на Комисията по енергетика.
  Заповядайте, госпожо Чобанова.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИ ЧОБАНОВА: Благодаря.
  “ДОКЛАД
  относно законопроект за задължителните запаси от нефт
  и нефтопродукти № 202-01-47, внесен от Министерския съвет
  на 08.08.2002 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 18 септември 2002 г., Комисията по енергетика обсъди законопроект за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти № 202-01-47, внесен от Министерския съвет на 08.08.2002 г.
  На заседанието присъстваха: Никола Янков, заместник-министър на икономиката, Бончо Бончев, експерт от Министерството на икономиката, Славчо Нейков, главен секретар на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, Атанас Съйков, началник отдел в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, Диана Иванова, началник отдел към същото министерство и Ина Божилова, експерт към същото министерство.
  Законопроектът беше представен от господин Никола Янков, заместник-министър на икономиката. Становище от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси беше представено от господин Славчо Нейков, главен секретар.
  При обсъждане на законопроекта Комисията по енергетика взе предвид:
  1. Решението на Народното събрание за представяне на официална молба за членство на Република България в Европейския съюз от 1 декември 1995 г.
  2. Декларацията на Народното събрание за национално съгласие от 8 май 1997 г., подкрепяща молбата за пълноправно членство на България в Европейския съюз от 23 юли 1997 г.
  3. Успешното провеждане на преговорите с Европейската комисия по Глава четиринадесета “Енергетика”, при които българската страна е поела ангажимент в преговорната си позиция за въвеждане на изискванията на Европейския съюз в областта на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти и мерките в случай на криза на пазара на нефт и/или нефтопродукти.
  4. Европейската правна основа за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, базирана на Директива на Съвета 68/414 от 20 декември 1968 г., Директива 72/425 от 19 декември 1972 г., Решение на Съвета 68/416 от 20 декември 1968 г., Директива 73/238/ЕЕС от 24 юли 1973 г., Директива на Съвета 98/93/ЕС от 14 декември 1998 г.
  Основните предимства на предлагания законопроект се заключават в следното:
  - гарантиране на сигурността на доставките на суров петрол и нефтопродукти и смекчаване по този начин на негативните последици в случаи на възникване на кризисна ситуация;
  - хармонизиране на българското законодателство с европейското в частта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти и мерките в случай на криза на пазара на нефт и/или нефтопродукти;
  - откриване на възможност за по-надежден контрол върху дейностите на участниците на пазара на суровия петрол и горивата;
  - създаване на предпоставки за по-голям оперативен контрол върху количеството и качеството на горивата;
  - разкриване на възможности за разгръщане на пазара на един нов вид услуги – складови услуги.
  Въз основа на представения текст на законопроекта, изложението по него и проведената дискусия, Комисията по енергетика към Тридесет и деветото Народно събрание на основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България реши:
  1. Одобрява проекта на Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, приет с решение на Министерския съвет № 534 от 08.08.2002 г. и внесен за разглеждане в Народното събрание на 08.08.2002 г.
  2. Предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
  Председател на Комисията по енергетика: (п) Веселин Близнаков”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Илчев, заповядайте да прочетете доклада на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ:

  “Д О К Л А Д
  относно законопроект № 202-01-47 за задължителните запаси
  от нефт и нефтопродукти, внесен от Министерския съвет
  на 8 август 2002 г.

  На редовно заседание, проведено на 19 септември 2002 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
  На заседанието присъстваха заместник-министърът на икономиката господин Никола Янков, представители на Министерството на енергетиката и представители на Агенцията за държавния резерв и военновременните запаси, които представиха законопроекта от името на вносителя.
  Законопроектът въвежда в българското законодателство основните изисквания на Европейския съюз в областта на гарантирането на доставките на нефт и нефтопродукти и прилагането на мерки в случаи на криза в доставките им и по-специално изискването на Европейския съюз за поддържане на 90-дневни запаси от три основни категории нефтопродукти – автомобилни бензини, дизелово гориво и мазут.
  След проведеното обсъждане на законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, внесен от Министерския съвет на 8 август 2002 г.
  Становището беше прието с консенсус.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Имате думата за изказвания по законопроекта на първо четене.
  Господин Папаризов, заповядайте.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съжалявам, че по такъв важен закон няма нито един представител на вносителите. Когато пък законопроектът се разглеждаше в нашата комисия, в същото време се разглеждаше и сделката по дълга в Комисията по бюджет и финанси и може би затова на този закон не беше обърнато достатъчно сериозно внимание. За съжаление аз бях в Комисията по бюджет и финанси, но след това се запознах със стенограмата на дискусията и от нея виждам, че редица сериозни проблеми, които колегите в Комисията по икономическата политика са поставили, някак си не са намерили място въобще в крайното становище. Това в голяма степен ме учудва, тъй като става дума за един закон, който ще изисква ежегодни разходи, за да се натрупат тези запаси – по около 150 млн. лв. За такива суми говори господин Янков. Очевидно е, че в крайна сметка не може да се твърди, че едни запаси за 1 млрд. и 300 млн. лв. ще се отразят само с 2-3 стотинки, както се говори в дискусията, на цената на нефтопродуктите. Аз лично, познавайки българските условия на пазарна икономика не вярвам, че ефектът от този закон ще бъде изменение в цената само с 2-3 стотинки.
  По време на дискусията в Комисията по икономическата политика е станало дума, че има и друг подход за решаване на въпроса, а не само както се предлага в законопроекта 30 процента от тези запаси да се натрупат за сметка на държавния резерв, а останалите 60 процента да са собственост на тези, които търгуват или произвеждат нефт и нефтопродукти. Даван е пример за централизирана форма на организация на това съхранение, каквато съществува в Германия, и доколкото разбирам, представителите на всички фирми, които в България се занимават с производство и търговия с петрол и с нефтопродукти, са настоявали такъв модел да бъде възприет. Имало е идея да се представи и друг законопроект, който формално не е внесен в Народното събрание и формално тази асоциация няма законодателна инициатива, но колеги от Комисията по икономическата политика са били готови да внесат този законопроект от името на производителите и на потребителите.
  Струва ми се, че да разглеждаме само единия модел, който се предлага от Министерския съвет, не е най-удачното. В дискусията става ясно, че едното становище – това на Министерския съвет – е, че държавата трябва максимално да се отдръпне от икономиката, от стопанските отношения и да остави фирмите сами да изпълняват тези задължения. Все пак в България складове за петрол и нефтопродукти, както справедливо е изтъкнато в дискусията, имат само две от фирмите – това са “Лукойл” и “Петрол”. Ще бъде доста сложно, ако заставим фирмите да са собственици на тези запаси или да ги взимат назаем, както се предлага, от тези две фирми и да ги складират там. Ще бъде доста сложно да не се допусне повишаване на цените и да се намери ефективна форма на съхранение на запасите без абсолютната намеса на държавата.
  Лично аз съм много скептичен за предлагания модел както поради факта, че складовите помещения са притежание само на една или две фирми, така и защото в България няма такъв капацитет да се държат нефт и нефтопродукти за 90 дни. Някой ще каже, че законът ще се прилага поетапно в течение на 10 години. Мисля, че изграждането на такива мощности едва ли ще стане без участие на държавата.
  Преди години въпросът за създаване на определен резерв също е бил поставен, изчислено е, че това струва немалко пари. Имаше и доста такива проекти. Но в крайна сметка България е една от малкото страни, които нямат достатъчно възможности да съхраняват количества петрол и нефтопродукти, които да гарантират тяхната икономическа сигурност. Разбира се, такива запаси има за армията, за дейността във военно време. Това е дейност на държавния резерв. Но при проблеми, каквито биха възникнали при една криза на пазара на петрол например поради военни действия извън територията на нашата страна, очевидно възможностите, с които ние като държава разполагаме, няма да са достатъчни. И аз дълбоко се съмнявам, че без усилието и на държавата, само ако просто се вмени в задължение на фирмите постепенното изграждане на тези запаси, въпросът реално ще бъде решен.
  Следва да се отбележи, че тук се дават едни заплащания, цитирам заместник-министър Янков, от 0,14 до 2,2 на сто от цената за съответните продукти, които събират фирмите, но на мен не ми е много ясно по какъв начин са изчислени тези стойности. Бих помолил и колегите, които са участвали тогава в дискусията, и колегите от Комисията по енергетиката да помислим дали това е най-удачният вариант за решаване на въпроса. Действително Европейският съюз изисква да имаме такива запаси и това е, защото страните на Европейския съюз като цяло, както и България, зависят от вноса на петрол. Всички си спомняме сложните проблеми, които изпитваше Европа по време на големите кризи на пазара на нефт и нефтопродукти през 1974-1975 г. И това ще трябва да бъде изискване и за една бъдеща страна-членка. Но подходът, който е избран, мен ме съмнява, че е удачен.
  В изказванията на господин Янков се твърди, че това няма да бъде много скъпа процедура, защото фирмите ще бъдат задължени да използват публичните складове, складовите разписки. В същото време се дава пример за складовете под митнически контрол, където няма плащане на акцизи, на данък добавена стойност. Все пак режимът на складовете под митнически контрол е много различен от режима на публичните складове. Наистина аз четох само стенограмата, но не можах да си обясня този икономически механизъм, който ще даде преференции на фирмите, които ще складират това огромно количество нефт и нефтопродукти, които трябва да останат тяхна собственост. Както говори тук господин Янков, става дума за нефт и нефтопродукти на стойност към 1 млрд. 200 млн. лв. – много сериозен според мен обем както от гледна точка на цената му, така и преди всичко от гледна точка на възможностите на складовата инфраструктура в страната.
  Мисля, че ако нямаме готовност сега да разгледаме този въпрос в детайли с участие на вносителите, е по-добре да отложим този законопроект, да дадем възможност и на другия подход към законопроекта – с по-голямо участие на държавата, да дадем възможност да се внесе и още един законопроект, който, така да се каже, изповядва другата философия, и тогава да вземем окончателно решение.
  Не мога да преценя кой подход е най-правилният, но ми се струва, че в момента стоварваме върху българските фирми твърде големи отговорности, за които те нямат съответните възможности. И без една централизирана от гледна точка на механизмите, на контрола, на наблюдението политика от страна на държавата за създаване на такъв резерв, без, както тук се предлага, някаква форма на асоцииране на тези производители, някаква форма на сдружаване за случая и роля на държавата не като собственик на резерва, но като координатор, без тези неща ми се струва, че рискуваме да приемем закон, който по-скоро няма да бъде изпълнен и ще създаде проблеми.
  Господин председател, ако не се приеме това мое формално предложение за отлагане на дискусията, аз и моите колеги едва ли бихме могли да подкрепим законопроекта. Очевидно ние ще се въздържим на този етап, но мисля, че по-разумният подход е да се даде възможност да се изслуша и другото мнение и да се предложи и другият модел, за който е станало дума в Комисията по икономическата политика. Благодаря ви.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Папаризов, преди да започне обсъждането Вие направихте ли предложение да се отложи по принцип започването на обсъждането, защото ние сме в процес на обсъждане. Тоест дискусията в момента е открита.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Дискусията е открита. Аз съм първият, който се изказах, и тъй като до момента няма представител на вносителя по такъв важен законопроект, а и доколкото в дискусията в Комисията по икономическата политика е станало ясно, че има различни възможности за създаване на подобни запаси, предлагам да отложим тази дискусия, за да дадем възможност на колегите, които подкрепят по-централизирания подход, да внесат още един законопроект на нашето внимание. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Моля квесторите да поканят народните представители да заемат своите места в пленарната зала, тъй като ще подложа на гласуване процедурното предложение за отлагане дискусията по законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтени продукти, който е на първо четене, с вносител Министерският съвет. Аргументите на господин Папаризов са чути.
  Подлагам на гласуване това процедурно предложение.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ, от място): Важното е, господин председателю, че няма представител на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не е само това, господин Ганев. Това е второто.
  Гласували 108 народни представители: за 95, против 9, въздържали се 4.
  Процедурното предложение, направено от господин Папаризов, за прекратяване и отлагане на дискусията е прието.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ, приет на първо четене на 27 юни 2002 г.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, № 202-01-11, внесен от Министерския съвет на 19 февруари 2002 г., е приет на първо гласуване от Народното събрание на 27 юни 2002 г. В срока по чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили писмени предложения от пет народни представители.
  На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди предложения законопроект на свои заседания на 11 септември 2002 г. и на 27 септември 2002 г.
  В предлагания законопроект са отразени и предложенията на народните представители, направени на заседанието на комисията, които са приети в хода на дебатите.
  След проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание следния: “Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите”.
  Комисията приема наименованието, предложено от вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване заглавието на закона, така както беше предложено от председателя на комисията.
  Моля квесторите да поканят народните представители да заемат местата си, тъй като ще бъда принуден да прекратя заседанието. Ще направя поименна проверка и ще прекратя заседанието.
  Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
  Заглавието е прието.

  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Има предложение на народния представител Нонка Матова в чл. 3, ал. 1 след израза “взривните вещества” да се добави изразът “по смисъла на този закон”.
  Комисията приема предложението и предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:
  “§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите “Взривните вещества” се заменят с “Взривни вещества по смисъла на този закон”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи да се изкажат по ал. 1? Предложението на Нонка Матова е включено в окончателния текст. Не виждам желаещи да вземат отношение.
  Подлагам на гласуване текста на § 1, така както беше предложен от председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 89 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 12.
  Параграф 1 със съответните изменения е приет на второ четене.
  Господин Дончев, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По чл. 4 комисията приема предложението, което е направено и предлага да се създаде § 1а:
  “§ 1а. Член 4 се изменя така:
  “Чл. 4. Огнестрелни оръжия по смисъла на този закон са технически уреди, които чрез използване енергия на взривни вещества могат да изхвърлят твърди предмети, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текста на § 1а и новата редакция на чл. 4, така както беше прочетена от председателя на комисията господин Дончев. Моля, гласувайте.
  Гласували 101 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 7.
  Текстът на § 1а с измененията в чл. 4 е приет на второ четене.
  Параграф 1 – чл. 5. Господин Дончев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Комисията приема текста на вносителя и предложенията на госпожа Нонка Матова и предлага досегашния § 1 да стане § 1б със следната редакция:
  “§ 1б. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата “определени” се добавя “в правилника за прилагане на закона”.
  1. В ал. 3:
  а) след думата “определени” се добавя “в правилника за прилагане на закона”, а след думата “самоотбрана” се добавя “(самоохрана)”;
  б) в т. 1 след думата “пистолети” запетаята се заменя със съюза “и”, а думите “и гладкоцевни пушки” се заличават;
  в) в т. 4 накрая се добавя “обезопасени от нежелателен достъп и сработване по предназначение, съгласно правилника за прилагане на закона”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, благодаря Ви, господин Дончев.
  Господин Паница, Вие имате предложение заедно с народния представител господин Китов, което не се подкрепя от комисията.
  Заповядайте, господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние поддържаме нашето предложение. Трябва да ви кажа, че по принцип приемаме и одобряваме идеята на вносителя да заличи гладкоцевните оръжия като средство за самоохрана. Това е така, защото е известно, че гладкоцевното оръжие, особено късоцевното, при използване на специални боеприпаси, е повече нападателно средство, отколкото отбранително. Така се надяваме да отпадне познатата картина във всеки по-голям джип и по-луксозна кола отзад да присъстват като аксесоари една или две пушки-помпи. Дотук добре.
  Но има една категория граждани на България, около 120 хиляди души, които притежават гладкоцевно оръжие в качеството си на ловци. Какви са причините за нашето предложение с известно изменение, което искам да прочета сега?
  Член 5, ал. 3, новата т. 5 да гласи така:
  “5. В дома, където се съхранява оръжието по регистрация, могат да се ползват за самоотбрана гладкоцевни пушки само от лица, които ги притежават в качеството си на ловци”.
  Това е допълнението.
  Какви са причините за това наше предложение? Първата причина е, че е абсурдно, когато член или цялото семейство е нападнато от въоръжени грабители, да не може по силата на закон да се защити с оръжие, което законно притежава. Защото с този специален закон е казано, че гладкоцевното оръжие не е средство за самоохрана.
  Втората причина, поради която предлагаме този текст, е, че смятаме, че текстът ще има известен възпиращ ефект върху грабежите. Ловците са гилдия, която се познава, особено в по-малките населени места и селата те се знаят. Знанието, че вътре, в къщата има гладкоцевно оръжие, което би могло да се използва за самоохрана, ще има известен възпиращ ефект.
  Аз съм разговарял с някои шефове на районни полицейски управления, които имат наблюдения, че в къщи, в които се знае, че има гладкоцевно оръжие, почти няма грабежи.
  Третата причина, поради която внасяме това наше предложение, е, че изключвайки гладкоцевното оръжие, собственост на ловци за самоохрана, ние фактически ще накараме голяма част от тези 120 хиляди души да се въоръжат с късоцевно оръжие. Тоест зорлем ще ги въоръжим. Те ще кажат: щом нямаме право на самозащита с това оръжие, което притежаваме, ще си купим късоцевно оръжие.
  Трябва да ви кажа, че тези хора имат пиетет към оръжието и нищо няма да ги спре да си купят късоцевно оръжие за самозащита.
  Излагайки тези аргументи, поддържам предложението с корекцията, която предложих.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, благодаря Ви, господин Паница.
  Господин Дончев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Предложението на колегите Васил Паница и Борислав Китов беше обсъждано подробно в комисията и не беше подкрепено по следните причини.
  Действително от приложното поле на закона, което ограничава използването на гладкоцевните оръжия като средство за самоохрана, бяха извадени тези оръжия. С предложението се предлага фактически те отново да бъдат въведени в приложното поле на закона като средство за самоохрана, но с тази добавка, която направи колегата Паница – само в дома на лицата-ловци, които ги притежават.
  Основанията на комисията да не бъдат приети тези предложения бяха, че самата отбрана, която може да бъде осъществена в дома на едно нападнато или застрашено лице, може да бъде осъществена при всички положения с всякакви средства за отбрана и охрана при условията на крайната необходимост. Тогава, според вида и тежестта на нападението, нападнатият може да използва всякакво оръжие, което притежава. Това може да бъде хладно оръжие, може да бъдат подръчни средства, може да бъде включително и оръжието на ловците, което притежават законно. Естествено при това положение се преценява степента и заплахата на нападението, което е осъществено срещу лицето, за да може да се прецени дали то действа при условията на неизбежна отбрана.
  Ето защо се прие, че фактически ловците при едно адекватно нападение, което съответства по степен на застрашеност, по начин, по който лицето срещу него е въоръжено, притежаване на някакво, примерно огнестрелно оръжие, при това може при условията на неизбежна отбрана за предотвратяване на това нападение или за прекратяването му, да бъде използвано и огнестрелното гладкоцевно оръжие на ловците. Тоест не съществува такава забрана то да бъде използвано.
  От друга страна обаче се крие опасността, както сме чували, да кажем, на Запад, ако едно лице влезе в твоята къща, при съществуването на този текст да бъде използвано гладкоцевно оръжие срещу него и да бъдат извършени тежки увреждания, включително убийство, при това не по непредпазливост, а умишлено, при едно нападение, което не съответства по характера, вида и степента на застрашеност на случаите на неизбежната отбрана. Именно заради това ние решихме да затворим тази врата и тази опасност, тази възможност тези оръжия да не бъдат използвани по неадекватен начин, като по този начин всеки, който притежава подобно оръжие, ще знае, че може да го използва само при положение, че срещу него има нападение с такава степен на опасност, което да предизвиква използването на огнестрелно оръжие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Думата има господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Аз уважавам юридическите познания на колегата Дончев, но аз също съм разговарял с юристи, не с един и не с двама, които са доста вещи в професията си по наказателните дела. След като имаме забрана в специален закон за използване на гладкоцевното оръжие като средство за самоохрана, значи тук понятието "неизбежна самоотбрана" или "защита" отпада.
  Няма специален закон, който да забранява използването на нож, тухла, шиш, тояга, ръжен като средство за самозащита. Но вече в случая имаме специален закон, който забранява гладкоцевното оръжие за самозащита. Значи, трудно ще се възприеме от магистратите "неизбежна отбрана" чрез забранено със специален закон оръжие. Затова аз смятам, че тук понятието "неизбежна отбрана" не издържа. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Паница.
  Госпожо Матева, заповядайте.
  НОНКА МАТОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че нещата биха могли да се тушират, в случая да бъдат задоволени и двете страни, ако прибавим в абзаца "могат да се използват за самоотбрана гладкоцевни пушки само от лица, които ги притежават в качеството си на ловци." Просто думичката "неизбежна" пред "самоотбрана". Защото "неизбежна самоотбрана" моментално дефинира самото понятие и казуса, както и разделя едната група от другата. При "неизбежна самоотбрана" нападението е действително, то е реално и съществува в един реален момент, както съществуват и доказателства за това, а не е крайна необходимост, която възниква от момента на извършване на престъплението и завършва с момента на погасяване на давноста по неговото преследване.
  Така че ви предлагам, за да бъдат задоволени и двете страни, да бъде прибавена думата "неизбежна" пред "самоотбрана", което моментално ще свали употребата на гладкоцевни пушки от други лица за щяло и нещяло. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин Дончев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Опасявам се, че с такива ад хок предложения можем да предизвикаме доста сериозно противоречие в действащата правна материя. Първо, Наказателният кодекс говори за неизбежна отбрана, а не за неизбежна самоотбрана. Става дума за два различни правни термина и тези два закона влагат различно съдържание в тях.
  Вкарването на подобен текст в този закон по никакъв начин не изключва възможността нападнатият да се ползва от специалните разпоредби на Наказателния кодекс за неизбежната отбрана. Тоест, ние няма да постигнем нищо повече с това, а само ще създадем една правна неяснота.
  Аз много съжалявам, че при обсъждането на такива изключително важни текстове отсъства голяма част от опитните юристи в парламента, които спокойно могат да ме подкрепят в случая, че не трябва да допускаме по повърхността и на бърза ръка да правим едно такова смесване в правната материя, което е крайно недопустимо и объркващо в случая. Още един път искам да кажа, че материята е уредена в Наказателния кодекс и тя не препятства използването на тези оръжия при случаите на неизбежна отбрана.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Професор Огнян Сапарев има думата за втора реплика.
  ОГНЯН САПАРЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не искам да влизам в сфери, които не са мои, въпреки че тук доста хора непрекъснато го правят, а искам само да ви обърна внимание на следното. Живеем в кърджалийски времена, държавата не защитава своите граждани, да не се лъжем, особено по селата всякакви бандюги влизат в дворовете на нещастните възрастни хора и взимат каквото си искат от оборите им и държавата нищо не прави. Ако се опиташ да се защитиш, ще те осъдят. Защото, когато се изправят десетина мургави другари с колове, а срещу тях стои един възрастен човек и ако той има пушка, а те нямат, какво може да направи? Ще кажат: ти срещу колове използваш пушка, а те ще го пребият без да им мигне окото. Държава, в която непрекъснато бият полицаите и след това съдят, че полицаите са виновни, това не е държава. Но това е друг въпрос, не искам да дискутирам по него в момента.
  Много моля, когато се решават тези неща, да се има предвид, че основното оръжие е у бандюгите, а не е у нормалните граждани в тази страна. Защото, благодарение на самата полиция, която достатъчно е корумпирана, просто на всички бандюги са дадени разрешения за притежаване на оръжие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Сапарев, не цялата полиция и корумпирана.
  ОГНЯН САПАРЕВ: Не е цялата, слава Богу, само една голяма част от нея.
  Проблемът е в това, че оръжието е единственият начин на нормалния човек в подобна ситуация да се защити. Затова много моля, като умувате по тези въпроси, хората, които се смятат за специалисти, да имат предвид, че скоро нещата няма да се променят към добро, даже напротив. (Реплики от НДСВ.) Оставям настрана рейтинга на този и на онзи. Много моля да се даде възможност на нормалния български гражданин да се защити с оръжието, което може законно да си купи, срещу незаконното оръжие на останалите и срещу всякакви незаконни набези срещу него.
  Така че, независимо какво е това оръжие, когато човек е изправен пред такава ситуация, в която държавата не му помага, а когато човек се отнесе към полицията, тя си затваря очите и се мъчи да замаже отвсякъде положението, много моля да се има това предвид.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Чухме репликите и предложенията на господин Паница и госпожа Матова.
  Госпожо Матова, искам само да Ви обърна внимание, че на второ четене подобни изменения на текста, които Вие направихте от трибуната, не се приемат съгласно правилника, не е възможно.
  Ще подложа на гласуване предложението на народните представители Васил Паница и Борислав Китов с промяната, която и той предложи по време на защитаването и излагането на своето предложение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 139 народни представители: за 54, против 74, въздържали се 11.
  Предложението на народния представител Васил Паница не се приема.
  Моля, гласувайте окончателния текст на § 1б и измененията в чл. 5, така както бяха докладвани от председателя от комисията господин Дончев.
  Гласували 94 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 8.
  Текстът на § 1б с измененията в чл. 5 са приети на второ четене.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Комисията приема предложението, направено от народния представител Нонка Матова. Предлага да се създаде § 1в със следното съдържание:
  “§ 1в. В чл. 6, ал. 1, думата “боеприпасите” се заменя с “боеприпаси” по смисъла на този закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте за новия § 1в с текста, който беше прочетен от председателя на комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
  Предложението за § 1в с новата редакция е приет на второ четене.
  Господин Дончев, предлагам да спрем дотук и утре да продължим.
  Уважаеми колеги, преди да завършим, защото остават две минути, позволете ми да ви запозная с парламентарния контрол – кои министри на кои народни представители ще отговарят. Моля за вашето внимание.
  1. Министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Владислав Костов, Панайот Ляков и Георги Пирински.
  2. Министърът на образованието и науката Владимир Атанасов ще отговори на актуален въпрос от народните представители Димитър Дъбов и Стойко Танков.
  3. Министърът на здравеопазването Божидар Финков ще отговори на актуален въпрос от народния представител Бойко Великов.
  4. Министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Петър Мутафчиев и на две питания от народните представители Евдокия Манева, Евгени Чачев и Евдокия Манева.
  5. Министърът на държавната администрация Димитър Калчев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Кръстьо Петков, Емилия Масларова и Панайот Ляков.
  6. Министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Димитър Дъбов и на питане от народните представители Елка Анастасова и Владимир Димитров.
  7. Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Николай Камов и на питане от народния представител Панайот Ляков.
  8. Министърът на вътрешните работи Георги Петканов ще отговори на питане от народния представител Йордан Бакалов.
  9. Министърът на финансите Милен Велчев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков. И
  10. Министърът на правосъдието Антон Станков ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Румяна Георгиева и Васил Василев.
  Сега, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, давам думата за лично обяснение на народния представител доц. Щерев.
  АТАНАС ЩЕРЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съгласно правилника в рамките на три минути аз искам да направя своето лично обяснение по повод на направената ми забележка.
  Първо, искам да заявя, че приемам забележката, която ми направи председателят Герджиков. Но искам да кажа, че моята реакция беше от това, че се злоупотреби с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и със злонамерени процедури една след друга се пречеше на работата на Народното събрание. Изгуби се приблизително един пленарен ден, за да може да се сформира една комисия – нещо, което можеше да стане за 10-15 минути. Аз си мисля, че това беше злонамерено и беше използван правилникът на Народното събрание, за да се пречи на работата и приемането на текстове, предложени от мнозинството.
  Разбира се, че в едно Народно събрание има и мнозинство, управляващо мнозинство, има и опозиция. Опозицията има право да възразява, но не е възможно и аз се чудя как могат да бъдат наречени тези действия, когато 30 души от опозицията гласуват с 47 карти и в същото време упрекват управляващото мнозинство за неправомерни действия?! По какъв начин могат да бъдат наречени хора като господин Димитър Игнатов, който разсипа Българския лекарски съюз, направи партийна организация от лекарския съюз, който в продължение на една година е имал 10 командировки в чужбина, за да търси работа за български лекари, включително в Швеция и в други западни страни. А много добре е ясно, че никой лекар от Българския лекарски съюз не е отишъл на работа. И оттам нататък, да се отправят обвинения за това. Аз заявявам, че борбата срещу корупцията се води от всяка комисия. Води се непрекъснато от Народното събрание, с всеки акт на Народното събрание.
  Мисля, че в края на краищата опозицията е необходима, както, например, е необходима спирачната система за един влак. Но, ако спирачката на влака е непрекъснато натисната, то обяснете ми как ще може да се движи този влак? В условията на демокрация опозицията има своите задачи, но в никакъв случай не трябва да се позволява да не се движим напред в демократичния процес. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Закривам заседанието. (Звъни.)
  (Закрито в 14,02 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков


  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Юнал Лютфи


  Секретари:
  Величко Клингов

  Наим Наим


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания