Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТВЪРТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 4 декември 2001 г.
Открито в 14,15 ч.


04/12/2001
  Председателствали: заместник-председателите Камелия Касабова, Благовест Сендов и Юнал Лютфи
  Секретари: Сийка Димовска и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам заседанието.
  На основание чл. 13, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя следното съобщение. Постъпило е заявление на господин Евгений Бакърджиев, че напуска Парламентарната група на Обединените демократични сили в Тридесет и деветото Народно събрание.
  Дневният ред, който гласувахме в петък за днешното извънредно пленарно заседание, е:
  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
  2. Второ четене на Закона за Сметната палата.
  Имате думата за процедурно предложение.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател!
  Уважаеми колеги, искам да направя процедурно предложение за промяна на срок. На последното заседание на Народното събрание беше гласувана процедура за удължаване на срока за внасяне на предложения по законопроекти за насърчаване на раждаемостта и Кодекса за задължителното обществено осигуряване, удължаване срока за предложения с две седмици. Предлагам този срок да изтече до 4 декември, тъй като, ако се приеме предложението на господин Иван Искров, няма да има техническа възможност да се подготвят законопроектите за второ четене. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Кога да изтече срокът?
  ХАСАН АДЕМОВ: На 4 декември.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: До 4 декември включително.
  Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
  Няма процедурна пречка да го подложа на гласуване, тъй като това беше последното решение, което гласувахме на пленарното заседание в петък. Това е противоположно процедурно предложение.
  Гласували 146 народни представители: за 115, против 28, въздържали се 3.
  Предложението е прието.
  Преминаваме към:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
  Заповядайте, господин Искров, да запознаете залата с доклада на комисията.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Правя процедурно предложение да бъдат допуснати в залата заместник-министърът на финансите Атанас Кацарчев и директорът на Дирекция "Данъчна политика" Стоян Марков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване направеното предложение в залата да бъдат допуснати господата Кацарчев и Марков.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 138 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 2.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля квесторите да поканят в залата господата Кацарчев и Марков.
  Преминаваме към доклада на комисията, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси".
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за заглавието на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По заглавието на закона няма предложения.
  Подлагам на гласуване заглавието на законопроекта.
  Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
  Заглавието е прието.
  Минаваме към § 1.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1:
  а) създава се нова буква "е":
  "е) пътен данък";
  б) Досегашната буква "е" става буква "ж".
  2. В т. 2 буква "к" се отменя."
  Постъпило е предложение от народните представители Никола Николов и Иван Иванов - в § 1 т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 1 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Николов и Иванов в § 1 т. 2 да отпадне, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 133 народни представители: за 40, против 93, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 1 така, както е направен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 145 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 21.
  Параграф 1 е приет.
  Преминаваме към § 2.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите "територията на страната" се добавя "поземлени имоти", след думата "сгради" се добавя "и части от сгради", поставя се точка и текстът до края се заличава.
  2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на застроените земи за действително застроената площ и прилежащия й терен"."
  Постъпило е предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренска, Георгиева и Радева - § 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 2:
  "§ 2. В чл. 10, ал. 2, точката става запетая и се добавят думите "с изключение на застроените земи за действително застроената площ и прилежащия й терен"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 2 има ли желаещи да се изкажат?
  Вносителите на предложението оттеглят ли предложението? - Оттегляте го.
  Подлагам на гласуване § 2 така, както е направен от вносителя, с редакцията, направена от комисията в чл. 10, ал. 2.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 123 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 7.
  Параграф 2 е приет.
  Имате думата по § 3.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 3 е постъпило предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренска, Георгиева и Радева - в § 3 т. 1 да отпадне, а т. 1 гласи: "В ал. 2 думите "парцел или дворно място" се заменят с "поземлен имот", а думите "парцела, съответно дворното място" се заменят с "поземления имот".
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 3:
  "§ 3. В чл. 11, ал. 3 се създава изречение второ: "При предоставяне на особено право на ползване - концесия върху имоти - публична държавна или публична общинска собственост, данъчно задължен е концесионерът."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване § 3 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 112, против 6, въздържали се 5.
  Параграф 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 4 е постъпило предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренска, Георгиева и Радева, което беше оттеглено.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 4, а именно:
  "§ 4. В чл. 17, ал. 1, изречение първо, думите "Юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство", се заменят с "Предприятията", думите "недвижим имот" се заменя с "нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване" и накрая се поставя запетая и се добавя "както и размерът на дължимия данък".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 4 няма желаещи да се изкажат.
  Подлагам на гласуване § 4 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 103, против 7, въздържали се 12.
  Параграф 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 5 е постъпило предложение от народните представители Муравей Радев и Екатерина Михайлова - § 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 5 със следния текст:
  "§ 5. В чл. 20 думите "Приложение № 1" се заменят с "Приложение № 2".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Искров.
  Заповядайте, господин Радев, да мотивирате предложението си.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, тук става дума за отпадането на едно приложение и заменянето с друго, а всъщност второто приложение означава 60-процентно увеличение средно на данъчните оценки. Ние смятаме, че такова увеличение в една година е повече от рязко, затова предлагаме да остане сегашното Приложение № 1 със сегашните ставки. Би могло да се търси и някакъв по-мек вариант, с някакво по-малко завишаване, но 60% за една година - ударът просто е хидравличен и затова ние сме против това ново предложение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Радев.
  Други желаещи да се изкажат няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Радев и госпожа Михайлова по § 5, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 147 народни представители: за 59, против 88, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 5, както е предложен от вносителите и подкрепен от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 97, против 24, въздържали се 3.
  Параграф 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 6 е постъпило предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренска, Георгиева и Радева - комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение и от народните представители Радев и Михайлова - § 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 6:
  "§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и навсякъде в текста на ал. 2 думите "Приложение № 1" се заменят с "Приложение № 2".
  2. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по Приложение § 2".
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 6 има ли желаещи да вземат отношение?
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ОДС, от място): Понеже предложението ни е свързано с § 5, няма смисъл да го обосноваваме сега.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Радев и госпожа Михайлова, което не е подкрепено от комисията. (Обаждат се: "Системата за гласуване не работи.") Системата блокира. Петнадесет минути почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Муравей Радев и Екатерина Михайлова по § 6, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 129 народни представители: за 31, против 96, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 6 в редакцията, направена от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 127 народни представители: за 113, против 7, въздържали се 7.
  Параграф 6 е приет.
  Искам да уведомя колегите, че заседанието ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо, за да се приемат двата законопроекта, обявени като дневен ред за днес.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народните представители Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева за нов § 6, което се подкрепя от комисията и се създава § 7 със следната редакция:
  "§ 7. Член 23 се изменя така:
  "Чл. 23. Данъкът по чл. 14, ал. 1 и 3 и чл. 17, ал. 2 се определя от данъчен орган по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По това предложение има ли желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители и подкрепено от комисията с подобрена редакция на комисията като § 7.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
  Параграф 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 7 на вносителя е постъпило предложение от народните представители Емил Кошлуков, Мустафа Зинал, Юлияна Дончева, Татяна Калинова, Ваня Цветкова, Ирена Варадинова, Йордан Памуков и Лютви Местан в чл. 24, ал. 1, т. 3 да се измени така:
  "3. Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за частта на имотите използвани за осъществяване на основната им дейност или предоставени за безвъзмездно ползване от друго лице, освободено от данък."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Никола Николов и Иван Г.Иванов в § 7, т. 1, буква "б" да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  "§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  "1. В ал. 1 се създава т 11а:
  "11а. сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;".
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 4 думите "алинеи 1, 2 и 3" се заменят с "алинеи 1 и 2"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 7, който става § 8, има ли желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емил Кошлуков, Мустафа Зинал ...
  ЕМИЛ КОШЛУКОВ (НДСВ, от място): Аз го оттеглям.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Предложението е оттеглено. Няма да го поставям на гласуване.
  Подлагам на гласуване § 7, с подобрена от комисията редакция, който става § 8.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 143 народни представители: за 142, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 8 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народните представители Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева за нов § 7а, което е оттеглено по време на заседанието.
  По § 8 на вносителя - комисията подкрепя текста, който става § 9:
  "§ 9. В чл. 28, ал. 3 се създава изречение второ:
  "Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване § 8 на вносителя, както е направен и подкрепен от комисията като § 9.
  Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
  Параграф 9 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 9 по номерацията на вносителя е постъпило предложение от народните представител Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението се оттегля.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 9, който става § 10, със следната редакция:
  "§ 10. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  "4. леките автомобили, автобусите, товарните автомобили и седловите влекачи - по реда на чл. 55, ал. 1;".
  2. Създава се т. 4а:
  "4а. останалите превозни средства - по застрахователна стойност"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 9 няма желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване § 9 с новата номерация - § 10. Предложението е на вносителя и е подкрепено от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 121, против 2, въздържали се няма.
  Предложението е прието, параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение за нов § 9а от народните представители Кошлуков, Зинал, Дончева, Калинова, Цветкова, Варадинова, Памуков и Местан.
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 11 със следната редакция:
  "§ 11. В чл. 38, ал. 1, т. 2 след думите "които не са търговци", се добавя "с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. По този параграф желаещи за изказвания няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емил Кошлуков и група народни представители, което е подкрепено от комисията и е с нова номерация - § 11.
  Гласували 122 народни представители: за 119, против 2, въздържал се 1.
  Предложението е прието като § 11.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 10 не е постъпило предложение.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 10, който става § 12, а текстът е:
  "§ 10. В чл. 46, ал. 2, т. 2 думите "точки 2, 3, 4 и 5" се заменят с "точки 2, 3, 4, 4а, и 5"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 10 няма желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване § 10, подкрепен от комисията, със съдържанието на вносителя.
  Гласували 126 народни представители: за 122, против 1, въздържали се 3.
  Параграф 10 с нова номерация § 12 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 11 е постъпило предложение от народните представители Кошлуков, Зинал, Дончева, Калинова, Цветкова, Варадинова, Памуков и Местан.
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
  "§ 13. В чл. 48, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  "4. юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност за получените и предоставените дарения".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. По § 11 на вносителя няма желаещи за изказвания.
  Подлагам на гласуване § 11, която става § 13, с подобрената му редакция, дадена по предложение на народния представител Емил Кошлуков и група народни представители, и подобрена от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 119, против 3, въздържали се 2.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 12. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите "недвижим имот" се поставя запетая и се добавя "ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства", а след думите "местонахождението му" се поставя запетая и се добавя "съответно вида и други индивидуализиращи данни за превозното средство".
  2. В ал. 3 думите "в случаите по чл. 44, ал. 2" се заменят с "при безвъзмездно придобиване на имущества, без тези по ал. 2".
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 12, който става § 14.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 12 няма желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване § 12, който става § 14, подкрепен от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 13 комисията подкрепя предложението на вносителя по т. 2 и предлага следната редакция на § 13, който става § 15:
  "§ 15. В чл. 52, т. 3 думите "когато са собственост на български физически или юридически лица" се заличават."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 13 няма желаещи за изказване.
  Подлагам го на гласуване с неговата нова номерация - § 15.
  Текстът е подкрепен от комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 121, против няма, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 14 по номерацията на вносителя е постъпило предложение от Иван Искров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 14, който става § 16:
  "§ 16. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "постоянното им местоживеене" се заменят с "постоянния им адрес".
  2. Създава ал. 2 и 3:
  "(2) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното средство.
  (3) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. По § 14 няма желаещи да вземат отношение.
  Подлагам § 14 на гласуване в неговата нова номерация - § 16.
  Гласували 123 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 3.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 15. Моля господин Кацарчев да е много внимателен, тъй като сега в движение ще направим уточнения.
  Постъпило е предложение от народните представители Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като предлага следната редакция на § 15, който става § 17.
  Уважаеми колеги, обръщам внимание, че от текста, който ви е раздаден, на стр. 10, т. 4 до т. 12 няма да прочета, отпадат. Това е така, защото по-късно в комисията приехме Приложение № 3, което ще гласуваме накрая, което урежда тези въпроси.
  Чета § 15, подкрепен от комисията, който става § 17:
  "§ 17. В чл. 55 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) За леки автомобили, автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи данъчната основа е цената в ново състояние, коригирана с коефициент за увехтяване, съгласно Приложение № 3. Данъкът е в размер 1 на сто върху данъчната основа."
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 цифрата "2" се заменя с "5";
  б) в т. 2 цифрата "5" се заменя с "10".
  3. В ал. 3:
  а) в текста цифрата "2" се заменя с "4";
  б) в т. 1 числото "2,5" се заменя с "12";
  в) в т. 2 цифрата "5" се заменя с "25";
  г) в т. 3 цифрата "7" се заменя с "35";
  д) в т. 4 числото "12" се заменя със "100";
  е) в т. 5 числото "18" се заменя със "150";
  ж) в т. 6 числото "22,5" се заменя с "300".
  4. В ал. 4:
  а) в т. 1 цифрата "2" се заменя с "4";
  б) в т. 2 цифрата "4" се заменя с "6".
  5. Алинеи 5 и 6 се отменят.
  6. В ал. 7 цифрата "1" се заменя с "2".
  7. В ал. 8 думите "или седлови" се заличават.
  8. В ал. 10 числото "50" се заменя със "100".
  9. В ал. 11 думите "в случаите, когато се регистрират за движение по пътната мрежа" се заличават.
  10. В ал. 12 думите "когато се регистрират за движение по пътната мрежа" се заличават."
  Точка 11 отпада.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 15 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте § 15 така, както беше прочетен, с нова номерация § 17, включително Приложение № 3.
  Гласували 127 народни представители: за 123, против 3, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 16. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 числото "0,5" се заменя с "1".
  2. В ал. 2 думите "бруто регистър тон" се заменят с "бруто тон" и числата "0,5" и "0,05" се заменят съответно с "1" и "0,1".
  3. В ал. 4 думите "бруто регистър тон" се заменят с "бруто тон" и числото "10" се заменя с "20".
  4. В ал. 5 цифрата "1" се заменя с "2".
  5. Създава се ал. 7:
  "(7) За речни несамоходни плавателни съдове данъкът се определя по 0,5 лв. за тон максимална товароподемност"."
  Комисията подкрепя предложението за § 16, който става § 18.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 16 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте § 16, който става § 18.
  Гласували 122 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 4.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 17. В чл. 57 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 цифрата "2" се заменя с "20".
  2. В т. 2 числото "10" се заменя с "12".
  3. В т. 3 числото "10" се заменя с "12".
  4. В т. 4 числото "15" се заменя с "20".
  5. В т. 5 числото "25" се заменя с "30".
  6. В т. 6 числото "25" се заменя с "30"."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 17, който става § 19.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 17 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте § 17, който става § 19.
  Гласували 129 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 2.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 18 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков:
  В чл. 58, ал. 2 думите "при условие, че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон" се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 18, който става § 20, а текстът е:
  "§ 20. В чл. 58 ал. 2 се отменя"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 18 има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 140 народни представители: за 22, против 117, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 18, който става § 20.
  Текстът е на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 11.
  Параграфът е приет.
  По § 19 на вносителя е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков параграфът да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като предлага § 19 на вносителя да стане § 21 със следната окончателна редакция.
  "§ 21. В чл. 59 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите "и товарните автомобили" се заменят с "товарните автомобили и седловите влекачи", думите "и Евро 2" се заменят с "Евро 2" и "Евро 3.
  2. В ал. 3 думите "високопланинските, слабонаселените и граничните" се заменят с "слабонаселените планински и гранични", след думата "районни" се поставя запетая и се добавя "които се субсидират от общините", а думите "чл. 55, ал. 5 се заменят с "чл. 55, ал. 1"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи да вземат отношение по този параграф? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Миков, което не е подкрепено от комисията, § 19 да отпадне.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 126 народни представители: за 19, против 107, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  А сега подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепено от комисията с подобрена редакция и нова номерация 21.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 20 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков параграфът да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 20, който става § 22:
  "§ 22. В чл. 60 алинеи 3 и 4 се отменят."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Няма желаещи да се изкажат.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Миков, неподкрепено от комисията.
  Гласували 132 народни представители: за 10, против 121, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Сега поставям на гласуване § 20 на вносителя, подкрепен от комисията с нова номерация 22.
  Гласували 129 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 4.
  Параграф 22 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренска, Георгиева и Радева за нов § 20а.
  Комисията подкрепя предложението за създаване на § 20а, който става § 23 със следната редакция:
  "§ 23. В чл. 61 след думата "общината" текстът до края се заменя с "по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 2 - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 20а няма желаещи да се изкажат.
  Подлагам на гласуване § 20а, който става § 23.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Параграф 23 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 21 е постъпило предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренска, Георгиева и Радева, което комисията подкрепя.
  Комисията предлага следната редакция на § 21, който става § 24:
  "§ 24. В глава втора след чл. 61 се създава раздел V:
  "Раздел V
  Пътен данък
  Чл. 61а. С пътен данък се облагат следните пътни превозни средства:
  1. леките автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
  2. автобусите, товарните автомобили, ремаркетата, полуремаркетата, седловите и обикновените влекачи, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
  3. специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили без тролейбусите;
  4. колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътната мрежа.
  Чл. 61б. Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с пътен данък превозни средства.
  Чл. 61в. В декларацията по чл. 54 данъчно задължените лица посочват данните, имащи значение за определянето на пътния данък.
  Чл. 61г. Размерът на данъка се определя, както следва:
  1. за леките автомобили - по 10 лв. за всеки започнат тон от общото тегло;
  2. за автобусите, товарните автомобили, ремаркетата, полуремаркетата, седловите и обикновените влекачи - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото тегло;
  3. за специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото тегло;
  4. за тракторите и другите самоходни машини - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото тегло.
  Чл. 61д. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в срок до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка 5 на сто.
  (2) За превозните средства, регистрирани през текущата година, данъкът се плаща в едномесечен срок от датата на регистрацията им за движение по пътната мрежа в размер една дванадесета част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на регистрирането.
  (3) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.
  (4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и сроковете по ал. 2 от пускането им в движение.
  (5) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от датата на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.
  (6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

  Чл. 61е. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика.
  Чл. 61ж. (1) Освобождават се от данък превозните средства по чл. 58, ал. 1.
  (2) За превозно средство, което няма да се ползва, данъкът не се събира, при условие, че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.
  (3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данък, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи да се изкажат по този параграф? Няма.
  Моля, гласувайте § 21, който става § 24, както беше прочетен.
  Гласували 131 народни представители: за 130, против няма, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 29 има предложение от народния представител Иван Искров и група народни представители, което комисията подкрепя.
  Има предложение от народния представител Михаил Миков § 29 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение от народните представители Никола Николов и Иван Иванов, което е оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на § 29 на вносителя, който става § 25:
  "§ 25. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея втора се изменя така:
  "(2) За общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на наемателя, съответно на ползвателя."
  2. Създава се ал. 3:
  "(3) Предприятията изчисляват дължимата такса за битови отпадъци по реда на чл. 67 и я внасят по реда на ал. 1."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този параграф има ли желаещи за изказване? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на господин Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 13, против 116, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 29, както беше прочетен от господин Искров, който става § 25.
  Гласували 131 народни представители: за 123, против 3, въздържали се 5.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 30. В чл. 65, ал. 3 думите "декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то" се заличават."
  Има предложение от народния представител Михаил Миков § 30 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага предложения § 30 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте предложението на господин Миков § 30 да отпадне, което е подкрепено от комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 124, против 2, въздържали се 3.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 31 има предложение от народния представител Михаил Миков: параграф 31 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение от народните представители Муравей Радев и Екатерина Михайлова, което комисията подкрепя и предлага следната редакция на § 31, който става § 26:
  "§ 26. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  "3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци."
  2. Създава се ал. 4:
  "(4) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 31 има ли желаещи за изказване? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на господин Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 7, против 119, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 31, който става § 26, подкрепен от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 3.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 32 има предложение от народните представители Муравей Радев и Екатерина Михайлова:
  В чл. 67, в новата ал. 4 се добавя изречение второ:
  "Тази такса, при равни други условия, не може да бъде по-висока от размера за предходната година, завишен с процента на прогнозната инфлация."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 27, като текстът е:
  "§ 27. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите "приложение № 1" се заменят с "приложение № 2".
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  "(3) При определяне размера на такса в зависимост от броя и вида на съдовете за битови отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
  (4) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя пропорционално върху данъчната оценка."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 32 думата има господин Муравей Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател!
  Уважаеми колеги, става дума може би за един от най-разискваните напоследък въпроси около целия този закон, с изключение на пътния данък, разбира се, и новата база за изчисляване данъка на автомобилите. Това е следващият много важен, бих казал, засягащ изключително много хора въпрос - размерът на таксата за смет. Тази такса ние я ограничихме преди малко и аз благодаря на мнозинството, че прие разходния метод, калкулативният метод да се проверява от Сметната палата, защото по този начин ще бъде намалена рязко възможността на местната власт да злоупотребява с този източник на приходи за местните финанси.
  Това обаче според мен не е достатъчно. Не е достатъчно затова, защото е много лесно в този разходен способ да се направи така, щото да бъде най-малкото доста спорно дали това е или не е разход, за който трябва да се плаща тази такса "Смет". Споровете могат да бъдат безконечни. И ако наистина ние казваме, че увеличавайки данък сгради поради редица обосновани аргументи, то тук, за такса смет няма такива по простата причина, че те са сбор от разходите, които трябва да направи общината, за да извършва тази услуга за населението. Тоест, това е една константна величина, която може да се увеличава, ако правилно е сметната към този момент, при равни други условия, единствено с прогнозната инфлация за следващата година. И точно в това се заключава нашето предложение - да ограничим тавана, възможността за злоупотреби - казвам го "злоупотреби", някъде могат да бъдат и грешки, но в повечето случаи това ще бъдат злоупотреби на местната власт - издевателствайки върху населението, да увеличава този размер с не по-голяма величина, отколкото е прогнозната инфлация. Тогава наистина ще бъдем коректни и честни и аз ще кажа, че този закон в тази си част е справедлив. Обратното, няма как да бъде подкрепено, защото със сигурност ще се злоупотребява на много места и ще видите какво ще се случи в началото на следващата година с размера на такса "Смет", която в момента като величина е непоносима и всички вие това добре го знаете. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Радев.
  Има ли други желаещи?
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Аз искам, уважаеми колеги, само да поясня, че всички споделяме притесненията на господин Радев, но по-голямата част от комисията сподели и другото мнение - че не трябва да се отнема правото на общинските съветници сами да си определят таксите, още повече, че те са избрани пряко от народа и трябва да си носят своята отговорност. Начинът на прилагане процента на инфлацията не е и точен, тъй като знаете, че тя се определя на база на кошница от стоки, в които дори аз не съм сигурен дали са включени заплатите на хората от "Чистотата" и амортизацията на автомобилите на БКС.
  Поради тази причина това предложение не се подкрепи. Но иначе споделяме тревогите на господин Радев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Искров.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Радев и госпожа Михайлова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 148 народни представители: за 32, против 113, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване целия § 32, който добива новата номерация § 27 и който е подкрепен от комисията.
  Гласували 142 народни представители: за 125, против 1, въздържали се 16.
  Параграф 27 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 33 е постъпило предложение от народния представител Панайот Ляков:
  В чл. 74 да се създаде нова ал. 3:
  "(3) За ползване с цел производство и услуги таксата се събира в увеличен размер - от един до три пъти по-висок от размера на таксите по ал. 1, т. 1."
  Комисията не подкрепя предложението на господин Ляков.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 33, който става § 28, а текстът е:
  "§ 28. В чл. 74, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1:
  а) в буква "а" думите "от 0,2 до 0,9" се заменят с "от 0,3 до 1,3";
  б) в буква "б" думите "от 3 до 15" се заменят с "от 4,2 до 21".
  2. В т. 2 думите "от 0,6 до 3,0" се заменят с "от 0,9 до 4,2".
  3. В т. 3 думите "от 1,2 до 5,00" се заменят с "от 1,7 до 7,00".
  4. В т. 4 думите "от 3 до 12" се заменят с "от 4,2 до 16,8"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 33 има ли желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване първо предложението на господин Ляков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 158 народни представители: за 28, против 129, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 33, който добива новата номерация § 28, подкрепен от комисията.
  Гласували 148 народни представители: за 123, против 2, въздържали се 23.
  Параграф 28 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 34 също е постъпило предложение от народния представител Панайот Ляков:
  В чл. 75 след думите "търговска дейност" да се добави "и услуги".
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ОДС, от място): Оттеглям го.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Да, оттеглено е. То се подразбира.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 34, който става § 29, а текстът е:
  "§ 29. В чл. 75 думите "от 0,2 до 0,8" се заменят с "от 0,3 до 1,1", а думите "от 3 до 15" се заменят с "от 4,2 до 21"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 34 има ли желаещи? Няма желаещи.
  Подлагам го на гласуване с новата номерация § 29.
  Гласували 140 народни представители: за 133, против няма, въздържали се 7.
  Параграф 29 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Имам предложение, уважаема госпожо председател, колеги, по параграфи с номерация на вносителя § 35, § 36, § 37, § 38, § 39 - това тук е грешка, което е дадено - и § 40, тъй като няма предложения и комисията ги подкрепя изцяло, като съответната номерация стане § 30, § 31, § 32, § 33, § 34 и § 35, да бъдат изчетени и гласувани наведнъж.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: И § 35 включително.
  Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 35. В чл. 76 думите "от 0,3 до 1,5" се заменят с "от 0,4 до 2,1".
  § 36. В чл. 77 думите "от 0,1 до 0,3" се заменят с "от 0,2 до 0,4".
  § 37. В чл. 78 се правят следните изменения:
  1. В т. 1:
  а) в буква "а" думите "от 0,4 до 0,9" се заменят с "от 0,6 до 1,3";
  б) в буква "б" думите "от 0,35 до 0,8" се заменят с "от 0,5 до 1,1".
  2. В т. 2:
  а) в буква "а" думите "от 0,35 до 0,8" се заменят с "0,5 до 1,1";
  б) в буква "б" думите "от 0,25 до 0,6" се заменят с "от 0,4 до 0,8".
  3. В т. 3 думите "от 0,2 до 0,5" се заменят с "от 0,3 до 0,7".
  § 38. В чл. 82, ал. 1, т. 3 думите "последните плащат такса за първото дете в половин размер, а за второто - в четвърт размер" се заличават.
  § 39. В чл. 83, ал. 2 се създава изречение второ:
  "Когато децата са повече от две, таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете."
  § 40. В чл. 91 думите "от 2,5 до 5,00" се заменят с "от 5,00 до 20,00".
  Както казах, комисията подкрепя всички тези параграфи на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Искров.
  По тези параграфи има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване ан блок параграфите от 35 до 40 включително по номерацията на вносителя. Преномерирането е от § 30 до § 35 включително.
  Гласували 142 народни представители: за 128, против 4, въздържали се 10.
  Параграфите са приети.
  Преминаваме към § 41.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 41 е постъпило предложение от народния представители Михаил Миков - § 41 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 41, който става § 36, а текстът е:
  "В чл. 93 ал. 2 се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. По § 41 желаещи да вземат отношение?
  Заповядайте, господин Николов.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, колеги! Предложението на господин Миков е да не отпада ал. 2 на чл. 93, която създава една възможност общините да отделят във фонд за развитие на туризма част от таксите, които се заплащат. Това е в духа на създаване на по-голяма финансова самостоятелност на общините, да бъдат подкрепени техните инвестиционни, свързани с туризма програми и ми се струва, че това предложение трябва да бъде подкрепено, защото отговаря на духа и на Закона за бюджета.
  Според мен няма логика да се предлага една възможност за общините, след като в други закони, например в Закона за приватизацията, им създаваме такава възможност - част от средствата да бъдат отделяни в закон за насърчаване на малките и средните предприятия. Така че ако бъдем последователни в своята логика и политическо поведение, би следвало да подкрепим и аз призовавам моите колеги да подкрепим предложението на господин Миков. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Николов.
  Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа, става въпрос за това, че общините събират в един целеви фонд средства, които са за развитие на туризма. Вкарвайки тези средства в общия кюп на общинските бюджети за решаване и на други проблеми, винаги общините ще бъдат в недостиг. С премахването на този целеви фонд към общинските бюджети тези средства няма да отидат за някакви инвестиционни цели там, откъдето идват, а ще отидат за запълване на дупките в общинските бюджети.
  И реално какво става? С тия данъчни закони и със Закона за бюджета се отменят текстове, идеи и решения в маса действащи закони, с които на хората се обещаваха цветя и рози и вечна младост. Дайте да приемаме само данъчни закони и ония решения и идеи, които са прокарани в другите закони, финансово неосигурени... (Неразбираема реплика от залата.) Не е политически, точно така е. Защо да отпада тази алинея, която е въведена?
  Има време, господин Искров, няма да бързате. Времето е достатъчно. Ваше е, като му дойде времето, има време.
  Така че това е и смисълът да остане този текст. Общините, които са създали и имат такива фондове, да отчисляват тия средства целево в тях. Ясно е казано: за развитие на туризма. Това е смисълът на този общински фонд. Иначе средствата ще се събират, а няма да се разходват целево за това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Миков.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин Миков започва една политическа дискусия. Пак цветя и рози, а другата седмица, когато гледаме Закона за държавния бюджет, ще иска майка си и баща си по отношение на разходната част на бюджета и в това съм убеден.
  За да не идва господин Кацарчев, тъй като е далече, господин Миков, бъдете спокоен. Този фонд е уреден със Закона за туризма и затова нищо лошо не става.
  Така че предлагам да преминем към гласуване и да вървим по-нататък.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други желаещи?
  Това, което направи господин Искров, беше изказване. В такъв случай господин Миков иска реплика.
  Заповядайте. Втора реплика - господин Николов.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Господин Искров, хайде прочетете този текст от Закона за туризма.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Не е пред мен.
  МИХАИЛ МИКОВ: Ами, като не е пред Вас, защо сега заблуждаваме залата? Много е ясен текстът и не пречи нищо. Дори да има там текст, на базата на който се създава фонд, тук е казано, че точно от тези такси се отчислява процент от средствата по решение на общинския съвет. Аз не виждам каква колизия има и дори и да има там текст защо трябва да се отменя? Или искате да кажете, че парите вече няма да вървят целево в този фонд, а принципно там ще има нещо обещано и като се махне тук текстът, нищо няма да стане.
  Прочетете ни текста от Закона за туризма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за втора реплика, господин Николов.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (ОДС): Моята реплика е, че няма нищо общо с предложението на господин Миков и е неутрално спрямо приходната и разходната част на бюджета. То просто регулира възможността на общините там, където има създаден такъв фонд, и където решат да го попълват, общинските съвети да вземат решение да съществува такъв фонд, който да подпомага и да развива туризма в съответната община.
  Има общини, които могат да преценят, че чрез развитие на инфраструктура, чрез по-голяма реклама на самите общини ще привлекат повече туристи, сиреч ще увеличават своите приходи и тогава ефектът ще бъде положителен за приходната част. Така че аз наистина призовавам колегите да приемем този текст. Повярвайте, това е само възможност и текстът е неутрален спрямо приходната и разходната част на бюджета.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Николов.
  Други желаещи няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Миков, което в залата беше подкрепено от господин Николов.
  Гласували 169 народни представители: за 61, против 106, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към гласуване на § 41, който става § 36, подкрепен от комисията.
  Гласували 142 народни представители: за 128, против 13, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 42 са постъпили аналогични предложения от народните представители Михаил Миков и Панайот Ляков, а именно - § 42 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 42 да отпадне.
  Текстът на вносителя е:
  "В чл. 95, ал. 1 думите "редовните студенти" се заличават."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 42 няма желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте § 42 да отпадне.
  Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
  Прието е отпадането на § 42.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, по § 43, § 44, § 45 и § 46 включително комисията подкрепя предложенията на вносителя и предлагам да ги изчета наведнъж и да ги гласуваме ан блок.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Искров щом няма предложения по тях.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 43. В чл. 101 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите "от 0,05 до 0,15" се заменят с "от 0,1 до 0,2".
  2. В т. 2 думите "от 0,15 до 0,4" се заменят с "от 0,2 до 0,6".
  3. В т. 3 думите "от 0,03 до 0,12" се заменят с "от 0,05 до 0,2".
  4. В т. 4:
  а) в буква "а" думите "от 0,1 до 0,3" се заменят с "от 0,15 до 0,4";
  б) в буква "б" думите "от 0,15 до 0,4" се заменят с "от 0,2 до 0,6".
  5. В т. 5 думите "от 0,05 до 0,2" се заменят с "от 0,1 до 0,3".
  6. В т. 6 думите "от 0,05 до 0,15" се заменят с "от 0,1 до 0,2".
  7. В т. 7 думите "от 0,1 до 0,3" се заменят с "от 0,15 до 0,4".
  8. В т. 8 думите "от 0,04 до 0,12" се заменят с "от 0,1 до 0,2".
  9. В т. 9 думите "от 0,05 до 0,15" се заменят с "от 0,1 до 0,2".
  10. В т. 10:
  а) в буква "а" думите "от 0,08 до 0,24" се заменят с "от 0,1 до 0,3";
  б) в буква "б" думите "от 0,3 до 0,9" се заменят с "от 0,4 до 1,3";
  в) в буква "в" думите "от 0,1 до 0,3" се заменят с "от 0,15 до 0,4";
  г) в буква "г" думите "от 0,15 до 0,45" се заменят с "от 0,2 до 0,6";
  д) в буква "д" думите "от 0,05 до 0,15" се заменят с "от 0,1 до 0,2".
  § 44. В чл. 107 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите "от 2 до 5" се заменят с "от 2,8 до 7".
  2. В т. 2 думите "от 5 до 10" се заменят с "от 7 до 14".
  3. В т. 3 думите "от 0,5 до 2" се заменят с "от 0,7 до 2,8".
  4. В т. 4:
  а) в буква "а" думите "от 0,02 до 0,05" се заменят с "от 0,05 до 0,1";
  б) в буква "б" думите "от 0,02 до 0,05" се заменят с "от 0,05 до 0,1".
  5. В т. 5 думите "от 1 до 2" се заменят с "от 1,4 до 3,5".
  6. В т. 6 думите "от 1 до 5" се заменят с "от 1,5 до 7".
  § 45. В чл. 110, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 числото "0,8" се заменя с "1,15".
  2. В т. 2 числото "0,5" се заменя с "0,7".
  3. В т. 3 числото "0,5" се заменя с "0,7".
  4. В т. 4 числото "0,8" се заменя с "1,1".
  5. В т. 5 цифрата "1" се заменя с "1,4".
  6. В т. 6 числото "0,8" се заменя с "1,1".
  7. В т. 7 цифрата "1" се заменя с "1,4".
  8. В т. 8 числото "0,6" се заменя с "0,9".
  9. В т. 9 числото "5" се заменя със "7".
  10. В т. 10 числото "0,8" се заменя с "1,1".
  11. В т. 11 числото "1,5" се заменя с "2".
  12. В т. 12 числото "0,5" се заменя с "0,7".
  13. В т. 13 числото "0,4" се заменя с "0,6".
  § 46. В чл. 111 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 числото "0,7" се заменя с "0,9".
  2. В т. 2 цифрата "3" се заменя с "4,2"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По параграфи от 43 до 46 включително има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте тези параграфи ан блок.
  Гласували 141 народни представители: за 129, против 1, въздържали се 11.
  Параграфите са приети и добиват нова номерация от § 37 до § 40 включително.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 47. В чл. 112 цифрата "2" се заменя с "3,4", а цифрата "3" - с "4,2"."
  Комисията не подкрепя предложението и предлага предложения § 47 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 47 има ли желаещи да се изкажат? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията § 47 да отпадне.
  Гласували 134 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 2.
  Предложението е прието.
  Преминаваме към § 48.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 48 са постъпили няколко предложения.
  Предложение от народните представители Искров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Михаил Миков - в чл. 113, ал. 1...
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Оттеглям го.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Има предложение от народните представители Никола Николов и Иван Иванов - в чл. 113, ал. 1, буква "г" се правят следните изменения:
  "- за 5 звезди - числото "2000" се заменя с "1000";
  - за 4 звезди - числото "1500" се заменя с "750";
  - за 3 звезди - числото "500" се заменя с "250".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 48, който става § 41:
  "§ 41. Член 113 се изменя така:
  "Чл. 113. (1) За разрешения и лицензии се събират такси, както следва:
  1. за разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална такса са издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на правото в следните размери:
  а) в градовете с повече от 35 хил. жители, в националните курорти, летищата, пристанищата и крайпътните заведения - първоначална такса в размер не по-малко от 200 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;
  б) в останалите градове - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;
  в) в селата - първоначална такса в размер 50 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 50 лв.;
  г) в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от категорията им:
  - 5 звезди - първоначална такса в размер 250 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 2000 лв.;
  - 4 звезди - първоначална такса в размер 200 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 1500 лв.;
  - 3 звезди - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 500 лв.;
  - 2 и 1 звезди - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 150 лв.;
  - заведение без категория - първоначална такса в размер 50 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 25 лв.;
  2. за лицензии за съхраняване и търговия на едро и дребно на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща първоначална такса за издаване на лицензията и годишна такса за упражняване на лицензионното право, както следва:
  а) за складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро - първоначална такса за издаване на лицензията в размер 300 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 300 лв.;
  б) за търговия на дребно с вина, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки в градовете с повече от 35 хил. жители, в националните курорти, летищата, пристанищата и крайпътните заведения - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;
  в) за търговските обекти в останалите градове - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 100 лв.;
  г) за търговските обекти в селата - първоначална такса 50 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 20 лв.;
  д) за търговия с вина и спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечение в зависимост от категорията им:
  - 5 звезди - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 5000 лв.;
  - 4 звезди - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 4000 лв.;
  - 3 звезди - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 1500 лв.;
  - 2 и 1 звезди - първоначална такса в размер 30 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 300 лв.;
  - заведения без категория - първоначална такса в размер 20 лв. и годишна такса не по-малко от 20 лв.;
  е) за временен щанд за продажба на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни - за всеки ден 1/365 от таксите по т. 2, букви "б", "в" и "г", съобразно населеното място, но не по-малко от 20 лв.;
  ж) за издаване на други разрешения - не по-малко от 20 лв.
  (2) Първоначалните такси по ал. 1 се заплащат преди издаване на разрешението (лицензията), а годишните такси - в срок до 31 януари.
  (3) За годината на издаване на разрешението или лицензията по ал. 1 годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.
  (4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Искров.
  Има ли желаещи да вземат отношение по § 48?
  Заповядайте, господин Николов, за Вашето предложение.

  НИКОЛА НИКОЛОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В текста на комисията, по който ще се изкажа, на няколко места, а може би и на всички, където имаме плащане на първоначална такса и годишна такса, е записан изразът "не по-малко от" и съответната сума. Според мен това е един принцип, който наистина силно уврежда средата за бизнес, защото, когато няма горна граница на една такса, която се плаща, то това означава, че това се решава по усмотрение на съответната администрация. Понеже тук става дума наистина за чувствителни области като ресторантьорство и заведения за търговия на дребно с вина, спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия, според мен нелимитирането на таксите създава наистина силнокорупционна среда.
  Затова аз предлагам там, където пише "не по-малко" да се замени с "най-много", "не повече от" или "до". По същество моето предложение е редакционно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Николов.
  Заповядайте, господин Иванов, по предложението.
  ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, става въпрос за следното в нашето предложение: в досегашния Закон за местните данъци и такси вносителят възприе принципа, че местните данъци и такси се увеличават с индекса на инфлацията от 1998 г. насам. Тук става въпрос за над десетократно увеличаване на таксите за разрешителните, които се издават за търговия с тютюн и спиртни напитки. Наистина става въпрос за стоки, които са акцизни, но ако ние наистина искаме да ограничаваме тези вредни навици, това би трябвало да бъде заложено в Закона за акцизите. Заради това ние с господин Николов предлагаме на Народното събрание да се възприеме един междинен вариант - петкратно увеличаване на тези такси.
  Не мога да възприема аргумента на работната група и на колегите от парламентарното мнозинство, че "тези много печелят"... Това е несериозно. Всеки един, който се занимава с бизнес, все пак работи заради това - да печели. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Иванов.
  Други желаещи?
  Господин Кацарчев, заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КАЦАРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Проектът, който е внесен от Министерския съвет, както знаете, има за цел да създаде финансова самостоятелност на общините и да не се меси в решенията на общинските съвети, които също са избираем орган. Затова смятаме, че общинският съвет е достатъчно здравомислещ орган, който може да взима решения не в ущърб на икономиката и е в състояние да преценява доколко да натовари икономическите субекти на територията на общината. Но също така ние постигаме и някаква по-голяма финансова самостоятелност на общината с тези размери, които предлагаме.
  По отношение на израза "не по-малко от" смятаме, че това се прилага само за тези такси, които имат социален характер, като например детски градини и други, където е опасно общината да вдигне размерите им в някаква степен и където държавата основно гарантира съществуването на този вид дейност със субсидия от държавния бюджет.
  По отношение на предложените размери смятаме, че те не са убийствени за бизнеса. Напротив, те са нормални и приемливи и общините имат възможност да преценяват в каква степен да увеличат размерите им. Веднага ще дам примера с таксите, които се плащат за пазарите. Знаете, че част от общините навремето увеличиха значително размерите на тези такси, след което се наложи веднага да прегласуват решенията си, тъй като част от икономическите субекти възразиха. Затова ние смятаме, че общините вече имат урок по отношение на това какво би се получило, ако значително се увеличат размерите на такъв тип такси.
  Смятаме, че размерите на първоначалните такси по отношение на заведенията, които са в категория 5 звезди, са приемливи, тъй като става въпрос за годишните им размери. Пет хиляди лева за такъв тип заведения все пак не е голяма сума предвид качеството на самото заведение. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други желаещи за изказване? Няма.
  В такъв случай първо ще подложа на гласуване направеното предложение от народните представители Николов и Иванов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 137 народни представители: за 22, против 112, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване предложението, което беше мотивирано от господин Николов в залата: навсякъде в текста, предложен от комисията, думите "не по-малко" да се заменят с "не повече"...
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Всъщност това не е редакционно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Съгласна съм с господин Осман, че всъщност това не е редакционно предложение и не се касае за редакционна промяна на текста. Това е предложение по същество, тъй като определя максималния праг на таксата, която се събира в тези случаи.
  Действително ми се струва, че не е редно да го подложа на гласуване. Отменете гласуването, благодаря ви.
  Подлагам на гласуване текста на § 48, както е предложен от комисията и става § 41.
  Гласували 135 народни представители: за 125, против 4, въздържали се 6.
  Параграф 41 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, предлагам параграфи 49 и 50 да прочета и да се гласуват наведнъж, тъй като няма постъпили предложения, а комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте с двата параграфа.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 49. В чл. 114 накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на годишната такса по чл. 113, алинеи 2 и 3".
  § 50. В чл. 116 думите "от 5 до 10" се заменят с "не по-малко от 10"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 49 и 50 няма желаещи да вземат отношение.
  Поставям ги на гласуване ан блок с нова номерация § 42 и § 43.
  Гласували 126 народни представители: за 123, против 1, въздържали се 2.
  Параграфи 42 и 43 са приети.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 51. Член 122 се отменя."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 51, който става § 44.
  Постъпило е предложение на народния представител Михаил Миков § 51 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението на народния представител Михаил Миков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 51 няма желаещи да вземат отношение.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 20, против 106, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста, подкрепен от комисията, на § 51, който става § 44.
  Гласували 129 народни представители: за 117, против 2, въздържали се 10.
  Параграфът е приет.
  Преминаваме към следващия параграф.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 52 е постъпило предложение на народния представител Михаил Миков - § 52 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 52, който става § 45, а текстът е:
  "§ 52. В чл. 123 се създава ал. 3:
  "(3) Който декларира по-малко от използвания брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или декларира данни и обстоятелства, водещи до освобождаване от такса, се наказва с глоба от 20 до 200 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция от 50 до 500 лв.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 52 няма желаещи да вземат отношение.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 24, против 110, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 52, подкрепен от комисията, с нова номерация § 45.
  Гласували 125 народни представители: за 112, против 6, въздържали се 7.
  Параграф 52 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: За § 52 обръщам внимание, че има грешка в номерацията на вносителя. Има два пъти § 52.
  По втория § 52 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков - § 52 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 52, който става § 46 със следната редакция:
  "§ 46. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 52 желаещи да вземат отношение няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 14, против 107, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване § 52 с новата номерация § 46, който е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 124 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 13.
  Параграфът е приет.
  Преминаваме към § 53.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 53 не са постъпили предложения от народни представители.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 53, който става § 47, а текстът е:
  "§ 47. В чл. 128 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от данъчните органи при териториалните данъчни дирекции, а наказателните постановления се издават от главния данъчен директор или от упълномощени от него длъжностни лица. За нарушенията по чл. 126 и чл. 127, отнасящи се до неспазване на разпоредбите по глава трета, раздели II до IХ, наказателните постановления се издават от кмета на общината въз основа на актове, съставени от определени от него длъжностни лица".
  2. В ал. 2 думите "Данъчният процесуален кодекс" се заменят със "Закона за административните нарушения и наказания"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Има ли предложения по § 53? Няма.
  Подлагам на гласуване § 53, който става § 47 така, както е предложен от председателя на Комисията по бюджет и финанси господин Искров.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 130 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 2.
  Параграфът е приет.
  Продължавайте, ако обичате, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 54 от номерацията на вносителя са постъпили две предложения - едното е от народните представители Искров, Чилова, Дренски, Георгиева и Радева.
  Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е и предложение от народния представител Лъчезар Тошев със следния текст:
  В § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби думите "през преобладаващата част от годината" да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя следната редакция на § 54, който става § 48:
  "§ 48. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  "1. "Предприятие" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството."
  2. В т. 7, изречение второ, след думите "занаятчийските дейности" се добавя и "предприятията".
  3. Създават се т. 12, 13 и 14:
  "12. "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 2 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.
  13. "Цена в ново състояние" е цената на официален вносител за България за съответната марка превозно средство според модел, модификация, обем и мощност на двигателя и вид гориво. Когато липсва официален вносител за България за съответната марка превозно средство, цената му се определя според цената на модели от същия клас и най-близките технически параметри на превозно средство от страната, в която е произведено.
  14. "Общо тегло на пътно превозно средство" е теглото на пътно превозно средство, което включва собствено тегло, пътници, товар, гориво и обслужващ персонал."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  По § 54 има ли желаещи да вземат думата?
  Има думата господин Лъчезар Тошев вероятно по неговото предложение, което не се подкрепя от комисията. Заповядайте.
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател. По време на четенето на проектозакона, който бях внесъл, господин Искров заяви тук пред всички, че той ще внесе аналогично предложение и заради това призова пленарната зала да отхвърли моя законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси. Тъй като той не е внесъл, което е очевидно, такова предложение, моето предложение изисква за тези жилища, които са единствени и са основни жилища за своите ползватели, да не се изисква от гражданите да декларират постоянно, че повече от шест месеца от годината живеят в тях, а да декларират, че това е основното им жилище и с това въпросът да приключва. Защото ако не е така, те трябва винаги да показват, че са живели повече от шест месеца, което е излишно натоварване на гражданите. Смятам, че е ненужно администриране на този въпрос.
  Наистина в това предложение аз не предлагам да се приравни единствено жилище към основно, както бях предложил преди, но поне да не се изисква от гражданите да декларират всяка година, че повече от шест месеца живеят в това жилище. Смятам, че ще бъде разумно. Ето защо апелирам към народните представители да приемат предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин Тошев, аз Ви разбирам, но Вие правите предложение на второ четене по същество. Всъщност аз мисля, че тук трябва да се каже по-конкретно и ясно кое да отпадне или да се направи някаква редакционна поправка, както диктува правилникът.
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (ОДС, от място): Внесъл съм го писмено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре.
  Какво е становището на комисията, господин Искров, по предложението на господин Тошев.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Комисията коректно разгледа предложението на господин Тошев и не го прие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Комисията не подкрепя предложението на господин Тошев. Благодаря ви.
  Има думата господин Кацарчев от Министерството на финансите.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КАЦАРЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Текстът, който предлага господин Тошев, няма нищо общо с декларирането. Декларирането се извършва веднъж, не е необходимо всяка година да се предекларира това обстоятелство. Така че, който е подал декларация, е декларирал основно жилище. Не е необходимо всяка година да се появява в данъчната администрация, за да декларира подобен факт. Само при промяна на това обстоятелство трябва да се подаде нова декларация. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря на заместник-министъра.
  Има ли други предложения? Няма.
  Моля, гласувайте текста на § 54, който става § 48 така, както е предложен от Комисията по бюджет и финанси, със съответните поправки.
  Гласували 144 народни представители: за 129, против 4, въздържали се 11.
  Текстът на § 54, който става § 48, така както е представен от Комисията по бюджет и финанси, е приет.
  Моля, гласувайте направеното предложение от народния представител Лъчезар Тошев.
  Гласували 157 народни представители: за 22, против 132, въздържали се 3.
  Предложението на народния представител Лъчезар Тошев не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 55. Приложение № 1 се отменя."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 55, който става § 49.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте предложението на комисията за § 55, който да стане § 49.
  Гласували 131 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 8.
  Предложението на комисията се приема.
  ДОКЛАДИК ИВАН ИСКРОВ: По § 56.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 56, който заедно с предложения § 57на вносителя става § 50, тъй като се касае за едно и също изменение в Приложение № 2.
  Чета предложения от комисията § 50, който обобщава § 56 и § 57 на вносителя:
  "§ 50. В Приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а/ в ал. 2 числото "20" се заменя с "50";
  б/ в ал. 3 числото "10" се заменя с "20".
  2. В чл. 14:
  а/ в ал. 4 числото "20" се заменя с "50";
  б/ в ал. 5 числото "10" се заменя с "20".
  3. В чл. 19 се създава ал. 4:
  "(4) Данъчната оценка на видовете земи от горския фонд се определя, като се приравнява типът месторастене на земите от горския фонд към категорията земеделска земя по следната таблица."
  Господин председател, възможно ли е таблицата да се приложи към протокола, да не я чета?
  Антетката съдържа категория земеделска земя, тип месторастене, преобладаваща характеристика, горскорастителен пояс, богатство и влага.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да.
  Има ли желаещи да вземат думата по § 50 и най-вече по таблицата? Не виждам желаещи.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: След таблицата е следният текст:
  "където:
  Римските цифри са горскорастителен пояс;
  * - месторастене;
  А - много бедна земя; В - бедна; С - средно богата; Д - богата;
  Цифрите: 0 - много сухо; 1 - сухо; 2 - свежо; 3 - влажно."
  Всичко е ясно. Проблематиката е доста специфична.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията § 56 и 57 да станат съответно § 50 със съдържанието, което беше току-що прочетено от председателя на комисията, и с приложените към нея таблици, също така с текста, който беше прочетен след таблиците.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 147 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 6.
  Параграф 50 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаването на Преходни и заключителни разпоредби.
  "§ 58. За определяне на пътния данък, дължим от собствениците на превозни средства по чл. 61в, които са регистрирани за движение към датата на влизане в сила на този закон, се използват данните от свидетелството за регистрация на пътното превозно средство."
  Комисията подкрепя предложението за § 58, който става § 51.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Първо подлагам на гласуване към текста на закона да има Преходни и заключителни разпоредби.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 140 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 4.
  Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" е прието.
  Подлагам на гласуване § 58 на вносителя, който става § 51.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 136 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 6.
  Параграф 51 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 59 е постъпило предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренска, Георгиева и Радева.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 59, който става § 52:
  "§ 52. Данъкът върху превозните средства и пътният данък за 2002 г. се заплащат на две равни вноски в следните срокове: първата вноска - от 1 май до 31 юли, и втората - до 31 октомври. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка 10 на сто."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Подлагам на гласуване § 59 на вносителя с направеното допълнение от народните представители, който става § 52.
  Гласували 140 народни представители: за 133, против 2, въздържали се 5.
  Параграф 52 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 60. В чл. 59, ал. 1 от Закона за Българската народна банка (обн. ДВ, бр. 46 от 1997 г., изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г.) думите "и местни" се заличават."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 60, който става § 53.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи да вземат отношение по § 60 на вносителя? Не виждам.
  Подлагам на гласуване § 60 на вносителя, който става § 53.
  Гласували 146 народни представители: за 143, против няма, въздържали се 3.
  Параграф 53 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Комисията предлага да се създаде § 54 със следното съдържание:
  "§ 54. При придобиване или наследяване на пътно превозно средство до 1 май 2002 г. данъчната основа е застрахователната му стойност."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата по предложения от комисията допълнителен параграф. Няма желаещи да вземат думата.
  Подлагам на гласуване новопредложения § 54.
  Гласували 136 народни представители: за 125, против 3, въздържали се 8.
  Параграф 54 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 61. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 61, който става § 55.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 61 на вносителя, който става § 55.
  Гласували 146 народни представители: за 138, против 8, въздържали се няма.
  Параграф 61 е приет, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. (Ръкопляскания.)
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря ви, колеги!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Петнадесет минути почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Заседанието продължава. Имаме необходимия кворум.
  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА.
  Думата има господин Искров за процедурно предложение.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати председателят на Сметната палата господин Георги Николов и членовете й Живка Димитрова, проф. Иван Душанов, Катина Кръстева, Кирил Колчев, Кольо Бунков, Надежда Сандолова и Христина Симеонова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение по време на разискванията на второ четене на Закона за Сметната палата в залата да бъдат поканени председателят на Сметната палата господин Георги Николов и неговите колеги от Сметната палата, така както бяха прочетени от председателя на Комисията по бюджет и финанси.
  Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Моля, поканете господин Георги Николов и неговите колеги от Сметната палата да заемат местата си в пленарна зала.
  Започваме второто четене на Закона за Сметната палата.
  Има думата председателят на Комисията по бюджет и финанси господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин председател, имам процедурно предложение второто четене на законопроекта за Сметната палата да стане глава по глава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение второто четене на Закона за сметната палата да стане глава по глава.
  Гласували 159 народни представители: за 152, против 7, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ:
  "ЗАКОН
  за Сметната палата
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Чл. 1. (1) Този закон урежда правомощията, устройството, организацията и дейността на Сметната палата на Република България.
  (2) Сметната палата е държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства и дейности съгласно този закон.
  Чл. 2. (1) Сметната палата е независима при осъществяване на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.
  (2) Дейността на Сметната палата се основава на принципите на публичност и прозрачност.
  Чл. 3. Сметната палата има самостоятелен бюджет, който е част от републиканския бюджет на Република България.
  Чл. 4. Основна задача на Сметната палата е да допринася за доброто управление на бюджетните и другите публични средства, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за използването на средствата съгласно принципите за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност и за достоверното отчитане на изпълнението на съответните бюджети."
  Комисията по бюджет и финанси подкрепя текстовете на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви много.
  Уважаеми колеги, имате думата за предложения и становища по второто четене на глава първа. Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте заглавието на закона, глава първа "Общи положения" и всички членове от 1 до 4 включително, които се поддържат от Комисията по бюджет и финанси.
  Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
  Заглавието на закона и всички членове в глава първа "Общи положения" от 1 до 4 включително са приети.


  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ:
  "Глава втора
  ПРАВОМОЩИЯ
  Чл. 5. (1) Сметната палата осъществява одит на:
  1. държавния бюджет;
  2. бюджета на Държавното обществено осигуряване;
  3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
  4. бюджетите на общините;
  5. други бюджети, приемани от Народното събрание.
  (2) Сметната палата осъществява одит и на:
  1. бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни кредити по бюджетите по ал. 1 и управлението на тяхното имущество;
  2. самостоятелните бюджети на Българската академия на науките, държавните висши училища, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други автономни бюджети;
  3. средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;
  4. бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;
  5. формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка, дължимо към държавния бюджет, и други взаимоотношения на банката с държавния бюджет;
  6. бюджетните и извънбюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска или нестопанска дейност;
  7. възникването и управлението на държавния дълг и използването на дълговите инструменти;
  8. постъпленията от приватизация и концесии по съответните сметки, тяхното разпределяне и разходване;
  9. изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;
  10. други публични средства и дейности, когато това й е възложено със закон.
  (3) Сметната палата одитира дейността по изграждане и функциониране на системите на финансово управление и контрол в бюджетните организации.
  (4) Сметната палата одитира и заверява годишните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове и годишните финансови отчети на бюджетните организации съгласно чл. 44."
  Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Иван Искров:
  В чл. 5, ал. 2 т. 6 да стане т. 3, а точки 3, 4 и 5 да станат съответно точки 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя предложението.
  Уважаеми колеги, тук искам да споделя с вас, че навсякъде внесените от мен текстове като народен представител с право на законодателна инициатива всъщност са предложения на самия вносител - Министерския съвет и Сметната палата, но са внесени от мен.
  "Чл. 6. Сметната палата при поискване от Народното събрание или от Министерския съвет дава становища по законопроекти за бюджети, по правителствени програми, финансирани с бюджетни и извънбюджетни средства или със средства, гарантирани от държавата, както и по законопроекти, свързани с отчетността и контрола на бюджетните и другите публични средства."
  Чета окончателния текст на чл. 7, тъй като е постъпило предложение от народния представител Иван Искров, което комисията не подкрепя.
  "Чл. 7. (1) Сметната палата сътрудничи с:
  1. органите на държавния вътрешен финансов контрол с цел повишаване ефективността на контролната система на страната;
  2. данъчната и митническата администрация, органите за принудително събиране на държавни вземания, контролните органи на Агенция "Бюро за финансово разузнаване", както и с органите на съдебната власт с цел подобряване събираемостта на държавните вземания и на борбата с престъпността.
  (2) Конкретните форми на сътрудничество с органите по ал. 1 се определят със съвместни споразумения.
  Чл. 8. (1) Сметната палата сътрудничи с Европейската сметна палата и с върховни одитни институции на други страни в областта на външния одит и представлява Република България в международните организации на върховните одитни институции.
  (2) Сметната палата може да извършва съвместни одити с Европейската сметна палата на средства по чл. 5, ал. 2, т. 3 и с върховни одитни институции на други страни на изпълнението на международни актове по чл. 5, ал. 2, т. 9, когато това е предвидено в подписани двустранни или многостранни споразумения."
  Постъпило е предложение от народния представител Иван Искров:
  В чл. 8, ал. 2 изразът "чл. 5, ал. 2, т. 3" да се замени с израза "чл. 5, ал. 2, т. 4".
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 9. Сметната палата сама определя обектите за включване в годишната програма за одитната дейност, одитния подход и времето за извършване на одитите. В програмата се включват и обекти, предложени от Народното събрание или от Министерския съвет."
  Предложение от народния представител Иван Искров:
  В чл. 9, изречение второ след думата "програмата" да се добави думата "могат".
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви много.
  Уважаеми колеги, предлагам да процедираме така. Всъщност има три предложения на господин Искров по глава втора. Едното е в чл. 7. Комисията не подкрепя направеното от господин Искров предложение.
  Господин Искров, оттегляте ли предложението си?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  В чл. 8, ал. 2 също има предложение на народния представител Иван Искров - изразът "чл. 5, ал. 2, т. 3" да се замени с "чл. 5, ал. 2, т. 4".
  В чл. 9 от глава втора има предложение на народния представител Иван Искров, както следва:
  В чл. 9, изречение второ след думата "програмата" да се добави думата "могат".
  Има ли предложения и изказвания по тези две предложения на господин Искров, които се подкрепят от комисията, респективно от вносителя? Не виждам.
  При това положение подлагам на гласуване глава втора с двете предложения, направени от господин Искров и приети от комисията, и членове от 5 до чл. 9 включително.
  Моля, гласувайте!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
  Глава втора е приета.
  Глава трета!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ:
  "Глава трета
  УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
  Чл. 10. (1) Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
  (2) Сметната палата се състои от 11 души - председател и 10 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание.
  (3) Сметната палата осъществява одитната дейност по този закон чрез своите органи и служители.
  (4) Органи на Сметната палата са директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори и одиторите.
  (5) Служителите на Сметната палата са главният секретар, стажант-одиторите и служителите от администрацията."
  Постъпило е предложение от народния представител Иван Искров:
  В чл. 10, ал. 5 думата "служителите" да се замени с думата "служители".
  Комисията подкрепя предложението.

  "Чл. 11. (1) Председателят и членовете на Сметната палата се избират за срок 9 години. Председателят не може да бъде преизбиран.
  (2) За председател и членове на Сметната палата се избират лица, които:
  1. имат висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 15 години за председателя и 10 години за членовете;
  2. не са били членове на правителството или ръководители на централни органи на изпълнителната власт през последните три години, предхождащи избора;
  3. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
  (3) Членове на Сметната палата не могат да бъдат лица, които помежду си или с председателя са съпрузи или роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително.
  (4) Председателят и членовете на Сметната палата полагат пред Народното събрание следната клетва:
  "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се."
  Комисията подкрепя предложенията.
  Постъпило е предложение на народния представител Искров в чл. 11, ал. 2, т. 3 съюзът "и" да се замени със съюза "или".
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 12. (1) Пълномощията на председателя и на членовете на Сметната палата се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата им:
  1. по тяхна писмена молба;
  2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от шест месеца;
  3. когато са осъдени за умишлено престъпление от общ характер или са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
  4. поради несъвместимост по чл. 11, ал. 3, настъпила след избора;
  5. при смърт.
  (2) При прекратяване на пълномощията на председателя Народното събрание определя член на Сметната палата, който да изпълнява задълженията му до избирането на нов председател.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 - 4, председателят прави мотивирано предложение пред Народното събрание за освобождаване на членовете на Сметната палата.
  (4) При прекратяване на пълномощията на член на Сметната палата председателят в едномесечен срок прави предложение пред Народното събрание за избиране на нов член.
  (5) Новоизбраният председател или член на Сметната палата довършва мандата на председателя или на члена на Сметната палата, на чието място е избран."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 13. (1) Народното събрание избира председател на Сметната палата два месеца преди изтичането на мандата на действащия председател.
  (2) В едномесечен срок от избирането му председателят прави предложение пред Народното събрание за избиране на членове на Сметната палата.
  (3) Избраните по ал. 1 и 2 председател и членове на Сметната палата встъпват в длъжност в деня на изтичането на мандата на лицата, на чието място са избрани. Те освобождават заеманите длъжности и прекратяват дейностите, които са несъвместими с тяхното правно положение, до деня на встъпването им в длъжност.
  (4) Председателят и членовете на Сметната палата продължават да изпълняват своите правомощия до встъпването в длъжност на техните приемници."
  Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Искров - в чл. 13, ал. 1 числото "2" да се замени с думата "два". Редакционно.
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 14. (1) Сметната палата организира, ръководи и контролира одитната и друга дейност по този закон.
  (2) За изпълнението на дейностите по ал. 1 Сметната палата разработва и приема стратегии и политики за одитната дейност, одитни стандарти в съответствие с международните стандарти за външен одит и вътрешни нормативни актове във връзка с организацията и управлението на одитната и друга дейност.
  (3) Сметната палата заседава, ако присъстват не по-малко от две трети от състава й. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от целия състав на Сметната палата.
  (4) Заседанията се ръководят от председателя на Сметната палата. При отсъствие на председателя заседанията се ръководят от члена на Сметната палата, който го замества.
  (5) Председателят и членовете на Сметната палата са независими при изпълнението на своите задължения и при вземането на решения по обсъжданите въпроси, като се ръководят от принципите на колегиалност, публичност и прозрачност."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 15. Председателят на Сметната палата:
  1. ръководи и представлява Сметната палата и определя кой от членовете го замества при негово отсъствие;
  2. определя ръководителите на отделения;
  3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с органите и служителите на Сметната палата."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 16. (1) Дейността на Сметната палата се организира в отделения и териториални поделения със сектори към тях.
  (2) Отделенията се изграждат на функционален, а поделенията - на териториален признак.
  (3) Броят, наименованията и обхватът на дейността на отделенията и териториалните поделения се определят с решение на Сметната палата."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 17. (1) Отделенията се ръководят от членове на Сметната палата.
  (2) При отсъствие на член на Сметната палата неговите правомощия като ръководител на отделение се упражняват от друг член на Сметната палата, определен със заповед на председателя."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 18. (1) Териториалните поделения се ръководят от директори.
  (2) За директор на териториално поделение се назначава лице с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от пет години.
  (3) При отсъствие на директор на териториално поделение неговите правомощия се упражняват от друг директор на териториално поделение, определен със заповед на председателя."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 19. (1) Секторите се ръководят от одитори.
  (2) За ръководител на сектор се назначава одитор с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от пет години".
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 20. (1) За одитор се назначава лице с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от три години. При необходимост с решение на Сметната палата за одитор може да се назначи и лице с друго висше образование.
  (2) Одиторът осъществява одит съгласно този закон и отговаря за обективното и достоверно представяне на резултатите от одита.
  (3) Одиторът е независим при извършване на одит и свободно докладва за резултатите от одита."
  Комисията подкрепя предложението.

  "Чл. 21. (1) За стажант-одитор се назначава лице с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър".
  (2) Стажант-одиторът подпомага одитната и друга дейност на Сметната палата. Той може да бъде назначен за одитор след навършване на изискващия се стаж по чл. 20, ал. 1 при условие и по ред, определени с правилата за подбор и назначаване на персонала на Сметната палата."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 22. (1) За главен секретар се назначава лице с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 10 години.
  (2) Главният секретар координира разработването, изпълнението и отчитането на програмата за одитната дейност и отговаря за функционирането на информационната система на Сметната палата."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 23. (1) Сметната палата съставя проект на годишния си бюджет, който представя в Министерството на финансите за включване в проекта на Закона за държавния бюджет за съответната година.
  (2) Министерският съвет не може да изменя проекта на бюджета на Сметната палата, а само изразява становище по него пред Народното събрание.
  (3) Народното събрание приема бюджета на Сметната палата като самостоятелна част от републиканския бюджет.
  (4) Разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Сметната палата е председателят или определен от него член на Сметната палата."
  Комисията подкрепя предложението.
  Чета окончателен текст на чл. 24:
  "Чл. 24. (1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета и годишният финансов отчет на Сметната палата се одитират от независима комисия.
  (2) Броят и съставът на комисията по ал. 1 се определят от Народното събрание до 31 март на текущата година.
  (3) Докладите на комисията по отчетите по ал. 1 се представят в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.
  (4) Разходите за извършване на одитите по ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната палата."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По глава трета има направени три предложения, които са редакционни. Едното се отнася до премахване на пълен член, другото е до заместване на една цифра с една дума - вместо "2" - "два", а последното е "и" се замества с "или", което е логично да се направи.
  Има ли други бележки по глава трета? Няма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
  Глава трета е приета.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ:

  "Глава четвърта
  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  Чл. 25. Председателят и членовете на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 26. (1) Трудовите правоотношения на органите и служителите на Сметната палата се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (2) За органи и служители на Сметната палата се назначават лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
  (3) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 2 лицата са длъжни да уведомят писмено в 7-дневен срок председателя на Сметната палата, който е задължен да предприеме действия в съответствие със законовите му правомощия."
  Комисията подкрепя предложението.
  Чета окончателния текст на чл. 27 след предложение на народния представител Искров, което е подкрепено от комисията:
  "Чл. 27. (1) Органите и служителите на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, които не противоречат на правата им по този закон.
  (2) Изискванията за квалификация, обучение и професионално развитие се определят в стандарти, приети от Сметната палата."
  Колеги, обърнете внимание, тук ще прочета текст, който малко ще се различава от текста пред вас:
  "(3) Стажът на главния секретар, директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите, стажант-одиторите и служителите от администрацията на ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции, придобит на съответните длъжности в Сметната палата, се признава за служебен стаж по специалността при кандидатстване за назначаване на длъжности, за които се изисква служебен стаж по специалността.
  (4) Стажът на лицата, придобит на длъжности в Сметната палата, за които се изисква висше юридическо образование, се зачита за стаж по чл. 127, ал. от 1-4 от Закона за съдебната власт и по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност."
  Комисията подкрепя предложението.
  Чета окончателния текст на чл. 28, след като комисията е подкрепила постъпилото предложение от народния представител Иван Искров по т. 2 и не е подкрепила предложението по т. 1:
  "Чл. 28. (1) Директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори и одиторите имат право на допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни за изпълнение на задълженията извън работното време. Конкретният размер на отпуска се определя от председателя на Сметната палата.
  (2) Лицата по ал. 1 имат право на платен служебен отпуск за времето, през което са изпратени с решение на Сметната палата на курсове за повишаване на квалификацията и за преквалификация.
  (3) Разходите за повишаване на квалификацията в случаите по ал. 2 са за сметка на бюджета на Сметната палата.
  (4) Лицата по ал. 1 имат право на представително и униформено облекло на стойност до три минимални месечни работни заплати за страната. Видът на облеклото и конкретният размер на средствата се определят с решение на Сметната палата за всяка календарна година, като средствата се осигуряват от нейния бюджет."
  Господин председател, мога ли да поканя друг член на Комисията по бюджет и финанси да продължи четенето?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Добре.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ:
  "Чл. 29. Председателят, членовете и органите на Сметната палата не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност, освен научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 30. (1) Председателят, членовете, органите и служителите на Сметната палата са длъжни да опазват държавната, служебната, търговската, банковата и други защитени от закона тайни и да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнението на техните задължения.
  (2) Органите и служителите на Сметната палата при постъпване на работа подписват декларация за опазване на тайната и за неразгласяване на факти и обстоятелства по ал. 1."
  Комисията подкрепя предложението.

  "Чл. 31. (1) Органите на Сметната палата при упражняване на своите правомощия имат право:
  1. на свободен достъп до служебните помещения и до всички документи, отчети, активи и пасиви, свързани с финансовото управление на одитираните обекти;
  2. да изискват в определени от тях срокове справки, копия от документи и друга информация във връзка с предварителното проучване и извършването на одитите, включително на електронен носител;
  3. да изискват устни и писмени обяснения от длъжностни лица, включително от бивши длъжностни лица, по факти, които са констатирани при одитите, както и по въпроси, които са свързани с тяхната дейност;
  4. да изискват справки, копия от документи и друга информация от физически лица, юридически лица и еднолични търговци извън одитирания обект, свързани с възможни случаи на незаконна дейност, които засягат финансовите и имуществените интереси на одитирания обект или средствата от фондове и програми на Европейския съюз;
  5. да изискват и да получават информация от всички органи в страната, както и достъп до базите им от данни във връзка с дейността на Сметната палата.
  (2) Длъжностните лица в одитираните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Сметната палата при осъществяване на правата по ал. 1, т. 1-3 и да осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на одитите, включително телекомуникационно оборудване.
  (3) Лицата по ал. 2 не могат да се позовават на държавна, служебна, търговска, банкова или друга защитена от закона тайна при извършване на одити от Сметната палата.
  (4) При отказ за предоставяне на информация по ал. 1, т. 4 председателят на Сметната палата има право да издаде заповед за извършване на проверка на юридическото лице или на едноличния търговец във връзка с отказаната информация.
  (5) При възпрепятстване на проверката по ал. 4 от юридическото лице или от едноличния търговец Сметната палата сезира органите на прокуратурата.
  (6) Събраните писмени доказателства при проверката по ал. 4 са неразделна част от документацията за извършения одит в одитирания обект."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Иван Искров - в чл. 31 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 и 4 след думата "справки" се добавя "заверени".
  2. В ал. 2 думите "телекомуникационно оборудване" се заменят с "ползване на телекомуникационни средства"."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 32. (1) В одитите не могат да участват лица, които са роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до четвърта степен включително длъжностните лица в одитирания обект, чиято дейност е свързана със събиране или разходване на бюджетни и други публични средства и с управление на имущество по чл. 5, или са техни съпрузи, както и тези, които са работили в одитирания обект или са участвали в неговото управление през последните 3 години, или имат личен интерес от одитираната дейност.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират писмено преди започването на одита пред ръководителя на отделението или директора на териториалното поделение.
  (3) Когато несъвместимостта по ал. 1 се установи в процеса на одита, лицата са длъжни да си направят писмен отвод.
  (4) Декларациите по ал. 2 и отводите по ал. 3 са неразделна част от документацията за извършения одит."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 33. (1) В отделни случаи на проверка на специфични въпроси при одитите могат да се привличат и външни експерти при спазване изискванията на чл. 32.
  (2) Лицата по ал. 1 подписват декларация за опазване на тайната и на разгласяване на факти и обстоятелства по чл. 30, ал. 1."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 34. (1) Председателят на Сметната палата получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание.
  (2) Членовете на Сметната палата получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Сметната палата.
  (3) Основните месечни възнаграждения на органите и служителите на Сметната палата се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета на Сметната палата за съответната година."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 35. Председателят, членовете и органите на Сметната палата се застраховат задължително със застраховките "Живот" и "Злополука" за сметка на нейния бюджет."
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По глава четвърта има само едно предложение на народния представител Иван Искров, което се състои от две части - първо към "справки" да се добави "заверени" и едно подобрение на българския език - "телекомуникационно оборудване" се заменя с "ползване на телекомуникационни средства".
  Има ли други предложения по тази глава? Не виждам.
  Моля да гласувате.
  Гласували 136 народни представители: за 134, против няма, въздържали се 2.
  Глава четвърта е приета.
  Глава пета.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ:

  "Глава пета
  ОДИТНА ДЕЙНОСТ И ДОКЛАДВАНЕ

  Чл. 36. (1) Сметната палата осъществява одитната си дейност чрез извършване на:
  1. финансов одит, който включва одит на финансовото управление и одит на финансовите отчети;
  2. одит на изпълнението;
  3. други специфични одити.
  (2) Одитите по ал. 1 се извършват на основата на приети от Сметната палата и обнародвани в "Държавен вестник" одитни стандарти.
  Чл. 37. (1) Сметната палата извършва одити съгласно приета от нея годишна програма за одитната дейност, както и до пет одита годишно със специални решения на Народното събрание.
  (2) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата се предоставя на Народното събрание.
  (3) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата в частта за одита на средства от фондове и програми на Европейския съюз се изпраща на Европейската Сметна палата и на Европейската комисия.
  (4) Одитите се възлагат със заповед на председателя на Сметната палата.
  (5) Одитите се извършват в одитирания обект и/или в Сметната палата, или в сектора към съответното териториално поделение по програма, утвърдена от ръководителя на отделението или от директора на териториалното поделение.
  Чл. 38. При установени в процеса на одита действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства, както и за увреждане на имущество на одитираните обекти по чл. 5, ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение по предложение на ръководителя на одита, уведомява съответния компетентен орган за предприемане на мерки за спиране на действията.
  Чл. 39. (1) Ръководителят на одита организира изготвянето на одитен доклад, който включва направените констатации и оценки, подкрепени с одитни доказателства, съгласно приетите от Сметната палата стандарти.
  (2) Одитният доклад се връчва на ръководителя на одитирания обект срещу разписка не по-късно от един месец след приключването на одита, който е длъжен да уведоми лицето или лицата, които са ръководили обекта през одитирания период, за връчване на доклада и запознаване със съдържанието му.
  (3) Ръководителят на одитирания обект и лицето или лицата по ал. 2 могат да дадат писмени становища по одитния доклад пред ръководителя на отделението или директора на териториалното поделение в 14-дневен срок от връчването му.
  (4) При писмено искане на ръководителя на одитирания обект ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение може да удължи със 7 дни срока по ал. 3.
  (5) Ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение изготвя мотивирано писмено заключение по становищата по ал. 3 в 14-дневен срок от получаването им.
  Чл. 40. (1) Одитният доклад и заключението по чл. 39, ал. 1 и 5 се внасят в Сметната палата от ръководителя на отделението или от директора на териториалното поделение и се приемат с решение, което е окончателно. С решението могат да се потвърдят, изменят или отменят изцяло или частично констатации и оценки в одитния доклад и в заключението по чл. 39, ал. 1 и 5.
  (2) Когато не са дадени становища по одитния доклад по чл. 39, ал. 1, той може да се внесе в Сметната палата и от ръководителя на одита. "
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: И се дава едно изменения на чл. 40, ал. 1.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Изменението на чл. 40, ал. 1 е следното:
  "Чл. 40. (1) Одитният доклад, становищата и заключението по чл. 39 се внасят в Сметната палата от ръководителя на отделението или от директора на териториалното поделение и се приемат с решение, което е окончателно. С решението могат да се потвърдят, изменят или отменят изцяло или частично констатации и оценки в одитния доклад и в заключението по чл. 39."
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 41. (1) Сметната палата изпраща на ръководителя на одитирания обект доклад за резултатите от одита с препоръки за подобряване управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5 в 7-дневен срок от приемането на доклада по чл. 39, ал. 1. Заедно с доклада се изпращат решението по чл. 40, ал. 1 и заключението по чл. 39, ал. 5.
  (2) Докладът по ал. 1 може да се изпрати с решение на Сметната палата и на други органи, които имат отношение към извършения одит, за сведение или за предприемане на съответни действия.
  (3) Сметната палата осъществява текущ и последващ контрол на изпълнението на препоръките по ал. 1."
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля Ви за окончателния текст на чл. 42.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ:
  "Чл. 42. (1) Ръководителят на одитирания обект е длъжен да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това Сметната палата в определен в доклада по чл. 41, ал. 1 срок, който не може да бъде по-малък от един месец.
  (2) При неизпълнение на препоръките по чл. 41, ал. 1 Сметната палата изпраща доклад с предложения за предприемане на съответни действия, както следва:
  1. на Народното събрание и/или на Министерския съвет - за одитиран обект на централен орган на изпълнителната власт;
  2. на общинския съвет и/или на областния управител - за одитиран обект на регионален или местен орган на изпълнителната власт;
  3. на Народното събрание и/или на по-горестоящия ръководен орган - за одитиран обект извън централната, регионалната и местната изпълнителна власт.
  (3) Органите по ал. 2 уведомяват Сметната палата за предприетите действия по докладите в едномесечен срок от получаването им.
  Чл. 43. (1) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, докладът по чл. 41, ал. 1 в частта за нарушенията на процедурите се изпраща на министъра на финансите и на министъра на държавната администрация за предприемане на действия в съответствие със законовите им правомощия.
  (2) При нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки от централни органи на изпълнителната власт или от други централни органи, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони, докладът по ал. 1 се изпраща и на Народното събрание."
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 44. (1) Сметната палата осъществява одит и заверка на:
  1. годишните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити;
  2. годишните финансови отчети на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и на бюджетните организации - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони;
  3. други отчети, когато това е предвидено в закон.
  (2) Сметната палата осъществява ограничен одит на периодичните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Обхватът на този одит се определя от Сметната палата, съгласувано с министъра на финансите.
  (3) Срокът за представяне в Сметната палата за одит и заверка на отчетите по ал. 1 се определя от министъра на финансите съгласувано със Сметната палата.
  (4) При непредставяне или отказ за заверка на отчетите по ал. 1 и 2 или при представяне след срока по ал. 3 Сметната палата уведомява министъра на финансите за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.
  Чл. 45. (1) Ръководителят на одита по чл. 44, ал. 1 изготвя одитен доклад или одитно становище за извършения одит съгласувано с ръководителя на сектора, със заключение за заверка или отказ за заверка на съответния отчет.
  (2) Докладът или становището по ал. 1 се връчва от ръководителя на отделението или от ръководителя на сектора на териториалното поделение на ръководителя на съответната бюджетна организация, чийто отчет е представен за одит и заверка от Сметната палата, и е неразделна част от одитирания и заверен или с отказана заверка отчет."
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Окончателния текст на чл. 46.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ:
  "Чл. 46. (1) Сметната палата внася в Народното събрание:
  1. отчет за дейността през предходната година;
  2. доклади по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на Българската народна банка за предходната година;
  3. доклади за резултатите от извършените одити по чл. 44, ал. 1;
  4. доклади за извършени одити на бюджетни системи или със значими резултати за съответните бюджети и другите публични средства и дейности по чл. 5;
  5. доклади за резултатите от извършените одити по решение на Народното събрание.
  (2) Сметната палата при поискване от Народното събрание или от негова комисия предоставя конкретни одитни доклади по чл. 39, ал. 1 или доклади по чл. 41, ал. 1.
  (3) Сметната палата предоставя на Народното събрание в 7-дневен срок от изтичане на съответното тримесечие информация за приетите одитни доклади през тримесечието.
  Чл. 47. (1) Отчетът за дейността на Сметната палата през предходната година се внася в Народното събрание до 30 юни на текущата година.
  (2) Постоянната комисия на Народното събрание, която отговаря за бюджета, разглежда отчета по ал. 1 и изготвя доклад по него, който се представя пред Народното събрание.
  (3) Народното събрание приема отчета по ал. 1 до края на текущата година.
  Чл. 48. (1) Министерският съвет, Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Българската народна банка представят съответните отчети по чл. 46, ал. 1, т. 2 на Сметната палата в 7-дневен срок от одобряването им.
  (2) Сметната палата извършва одит на отчетите по ал. 1 и изготвя доклади по тях не по-късно от 3 месеца от получаването им.
  Чл. 49. (1) Докладите по чл. 46, ал. 1, т. 2 се представят пред Народното събрание при приемането на съответните отчети.
  (2) Докладите по чл. 46, ал. 1, точки 3 до 5 могат да се разглеждат от постоянната комисия по чл. 47, ал. 2 или от други постоянни комисии на Народното събрание и да се предлагат конкретни решения по тях.
  (3) Докладите по чл. 46, ал. 1, т. 5 могат да се представят и пред Народното събрание, което може да приема съответни решения на основата на констатациите и оценките в докладите.
  Чл. 50. (1) Отчетът и докладите по чл. 46, ал. 1 се огласяват след внасянето им в Народното събрание и се публикуват в служебния бюлетин на Сметната палата.
  (2) Сметната палата информира обществеността за резултатите от извършени одити, които не представляват защитена от закона тайна, включително на средства от фондове и програми на Европейския съюз.
  (3) Редът и начинът за огласяване на резултатите от извършените одити се определят от Сметната палата.
  (4) Доклади за резултатите от извършените одити, включително одитните доказателства, на средства от фондове и програми на Европейския съюз и на изпълнението на международни актове по чл. 5, ал. 2, т. 9 се предоставят на Европейската сметна палата, на Европейската комисия и на Националния ръководител, съгласно Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската комисия за създаване на Национален фонд."
  Създава се и ал. 5 по предложение на народния представител Иван Искров, която гласи следното:
  "(5) Резултати от извършени одити не се огласяват до приемането на одитните доклади от Сметната палата".
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По глава пета имаме само едно допълнение от народния представител Иван Искров - към чл. 50 да се създаде още една ал. 5, чието съдържание беше подкрепено от комисията и прочетено от докладчика.
  Имате ли бележки по тези предложения? Няма.
  Моля да гласувате изцяло глава пета така, както беше прочетена.
  Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
  Глава пета е приета.
  Моля, прочетете глава шеста в новото й съдържание.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: "Глава шеста - Отговорност и санкции".
  Предложение на народния представител Иван Искров:
  Заглавието на глава шеста се изменя така: "Сезиране на компетентни органи за констатирани вреди и нарушения".
  Комисията подкрепя предложението.
  "Чл. 51. (1) При наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджети и извънбюджетните сметки и фондове или при управлението на имущество, които не съставляват престъпление, с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.
  (2) Органът по ал. 1 уведомява Сметната палата в срок до два месеца от получаването на материалите от одита или одитния доклад за предприетите мерки по тях.
  Чл. 52. (1) При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата.
  (2) Органите на прокуратурата уведомяват текущо Сметната палата за предприетите действия по изпратените материали по ал. 1.
  (3) Сметната палата не може да огласява данни в случаите по ал. 1 до приключване на наказателното производство.
  (4) При наличие на данни за престъпление при управлението на средства от фондове и програми на Европейския съюз, с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат и на специализираните органи за превенция и борба с измамите и корупцията на Европейския съюз и на Националния ръководител, съгласно Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската комисия за създаване на Национален фонд."
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По глава шеста с новото заглавие, така както беше прочетено, и с двата члена - 51 и 52, имате ли бележки? Няма.
  Моля да гласувате глава шеста.
  Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
  Глава шеста е приета.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ:
  "Глава седма
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 53. (1) За нарушения по чл. 31, ал. 2 виновните лица се наказват с глоба от 50 до 500 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.
  (3) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на републиканския бюджет.
  Чл. 54. (1) Актовете за констатиране на нарушенията се съставят от одиторите, а наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания".
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по предложението? Няма.
  Моля да гласувате.
  Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.
  Глава седма е приета.

  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ:
  "ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Одит" е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им.
  2. "Одит на изпълнението" е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
  а) "ефективност" е степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност;
  б) "ефикасност" е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на одитирания обект;
  в) "икономичност" е придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността на одитирания обект при спазване на изискванията за качество на ресурсите.
  3. "Финансов одит" е проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установят законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.
  4. "Одит на финансовото управление" е проверката на системите за финансово управление и контрол и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитирания обект.
  5. "Одит на финансовите отчети" е проверката на финансовата отчетност на одитирания обект с цел изразяване на независимо становище относно достоверността, законосъобразността и редовността на изготвения от него счетоводен отчет или отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, както и на включената в тях финансова и нефинансова информация във връзка със заверката на отчетите.
  6. "Одитиран обект" е организацията, лицето, програмата, дейността или функцията, които са обект на одит.
  7. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По допълнителната разпоредба имате ли бележки? Няма.
  Моля, гласувайте текста на Допълнителната разпоредба.
  Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
  Допълнителната разпоредба е приета.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ:
  "ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 2. Председателят и членовете на Сметната палата, избрани при условията на отменения Закон за Сметната палата, изпълняват задълженията си до изтичането на срока, за който са избрани."
  Комисията подкрепя предложението.
  "§ 3. Проверките, за които са връчени актове за констатации преди влизането в сила на този закон, се приключват по реда на отменения Закон за Сметната палата."
  Комисията подкрепя предложенията.
  "§ 4. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона за Сметната палата приема и публикува одитните стандарти по чл. 36, ал. 2.
  (2) До приемането и публикуването на одитните стандарти одитите се извършват по досегашния ред."
  Комисията подкрепя предложението.
  Параграф 5 става § 2, а § 2, 3 и 4 стават съответно § 3, 4 и 5.
  "§ 5. Този закон отменя Закона за Сметната палата (обн. ДВ, бр. 71 от 1995 г., изм. бр. 16 от 1996 г., бр. 83 от 1999 г. и бр. 92 от 2000 г.).
  § 6. Изпълнението на закона се възлага на Сметната палата."
  Комисията подкрепя предложенията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли бележки по Преходните и заключителни разпоредби? Няма.
  Моля, гласувайте съдържанието на Преходните и заключителни разпоредби.
  Гласували 125 народни представители: за 124, против няма, въздържал се 1.
  Законопроектът за Сметната палата е приет окончателно. (Ръкопляскания.)
  Има думата господин Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Господин председател, аз искам да благодаря и на господин Церовски, и на всички народни представители.
  Господин Георги Николов държеше да каже няколко думи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата господин Георги Николов, председател на Сметната палата.
  ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Надявам се, че и този закон ще има успешен старт, тъй като преди повече от 5-6 години лично акад. Сендов удари звънеца, когато се прие Закона за Сметната палата на Република България, с което възстановихме една позабравена традиция.
  Благодаря на всички, които подкрепихте този закон - и на Комисията по бюджет и финанси, и на Министерството на финансите, които работиха твърде активно, и лично на председателя господин Искров, който превъзмогна и умората. Благодаря ви още веднъж. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря на председателя на Сметната палата.

  Съобщения:
  Комисията по въпросите на гражданското общество ще проведе заседание на 5 декември, сряда, от 16,30 ч. в зала 126.
  Комисията по образование и наука ще проведе заседание на 5 декември, сряда, от 16,30 ч.
  Комисията по европейска интеграция ще проведе редовно заседание на 15 декември, сряда, от 16,30 ч. в зала 134.
  Комисията по правата на човека и вероизповеданията ще проведе заседание на 6 декември, четвъртък, в зала "Запад" от 15,00 ч.
  Следващото заседание е утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 18,55 ч.)  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Благовест Сендов

  Юнал Лютфи  Секретари:
  Сийка Димовска

  Несрин Узун


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания