Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 6 април 2005 г.
Открито в 9,01 ч.

06/04/2005
  Председателствали: председателят Борислав Великов и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Гадар Хачикян и Наим Наим

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (звъни): Откривам днешното заседание.
  Най-напред по проекта за програма за работата на Народното събрание за периода от 6 до 8 април, който в момента се раздава:
  1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
  2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) и държави – нечленки на Европейския съюз относно участието на последните в договореностите на Общността за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност (ECURIE). Вносител е Министерският съвет.
  3. Проект за решение за избор на председател на Сметната палата.
  4. Проект за решение за избор на омбудсман.
  5. Проект за решение за избор на управител на Националния осигурителен институт.
  6. Проект за решение за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита срещу дискриминация.
  7. Проект за решение за удължаване на срока на действие на Временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак.
  8. Първо четене на Законопроекта за частното изпълнение.
  9. Първо четене на Законопроекта за държавния вътрешен финансов контрол.
  10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците.
  11. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
  12. Проект за решение за приемане на Стратегия за сигурност на Република България.
  13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвентирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия.
  14. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29 септември 2004 г. и върнат с Указ № 314 на президента на Републиката.
  15. Парламентарен контрол.
  Бих искал да отбележа, че във връзка с прякото предаване от Рим на церемонията за погребението на папа Йоан Павел Втори по Българската национална телевизия, на Председателски съвет се уточнихме, че парламентарният контрол в петък ще бъде от 9,00 до 11,00 ч. и от 11,30 ч. ще продължим със законодателната програма.
  Моля да гласуваме проекта за програма за работата на Народното събрание от 6 до 8 април т.г.
  Гласували 128 народни представители: за 123, против 1, въздържали се 4.
  Програмата е приета.
  На основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание има предложение от заместник-председателя на Парламентарната група на СДС Валентин Василев за включване като точка от дневния ред за тази седмица на проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на дейността на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.
  Моля да гласуваме това предложение.
  Гласували 172 народни представители: за 85, против 75, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Господин Николай Николов – предложение за прегласуване. Заповядайте.
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ (СДС): Господин председател, имам формално предложение за прегласуване на тази точка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Подлагам на повторно гласуване включването като точка от дневния ред на проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на дейността на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.
  Гласували 209 народни представители: за 100, против 95, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  На основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание има предложение от Йордан Нихризов - заместник-председател на Парламентарния съюз на Демократи за силна България за включване като т. 1 в дневния ред на Народното събрание за седмицата от 6 до 8 април т.г. на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет.
  Моля да гласуваме това предложение на Йордан Нихризов.
  Гласували 181 народни представители: за 77, против 95, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Процедурно предложение - заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя предложение за прегласуване. Като мотив ще използвам нещо, с което разполага цялото Народно събрание и ще се позова на министъра на финансите господин Велчев. Това, което държа пред себе си е Доклад относно причините за формиране на бюджетния излишък по Закона за държавния бюджет на Република България - 2004 г., внесен в Народното събрание на 15 ноември 2004 г. като официален документ. Този доклад е общо взето похвално слово за натрупване на излишъка, създаден от господин Велчев, но аз не мога да не се съглася със заключението в неговия финал, което искам да ви прочета: “Въпросът за управлението на бюджетния излишък следва да се разглежда паралелно с останалите акценти при разработването и обсъждането на новия Устройствен закон за бюджета.”. И следващото изречение: “Възможните подходи са да бъде определен таван от преизпълнението на приходите и Министерският съвет да решава каква да бъде политиката по управление на този ресурс. Прагът може да се определи като процент от брутния вътрешен продукт като приемливият му размер е в порядъка на 1%.”.
  Току-що ви прочетох доклада на господин Велчев и същевременно мотивите на нашия законопроект, който сме внесли на 30 септември 2004 г.
  Затова, уважаеми дами и господа, тъй като и министър Велчев застава зад това наше предложение, аз ви моля да подкрепите Законопроекта за изменение и допълнение на Устройствения закон за бюджета да бъде внесен в дневния ред на Народното събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Подлагам на повторно гласуване включването като т. 1 в дневния ред за тази седмица на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на държавния бюджет.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 180 народни представители: за 84, против 87, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение по чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за включване като точка в дневния ред на Народното събрание за тази седмица е от Екатерина Михайлова – председател на Парламентарния съюз на Демократи за силна България и тази точка да бъде Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация.
  Госпожо Михайлова, заповядайте.

  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, законопроектът, който предлагаме да влезе в дневния ред, е внесен в Народното събрание на 21 октомври 2004 г. По силата на този законопроект, ако той се превърне в закон, ще паднат много спорове и ще излязат много неща наяве пред българските граждани. Ако този законопроект беше приет от Народното събрание, в продължение на 10 дни нямаше да се занимават и българските, и световните медии за това има ли или няма българска следа в атентата срещу папата. Нямаше да се занимават български и световни медии и общественост за това кой да отключи една стая в България, където се съдържат документи, свързани с този случай, който в момента е в полезрението, пак ще повторя, и на български, и на международни обществени среди.
  Именно затова Демократи за силна България настояваме да влезе още днес в дневния ред предложения от нас законопроект, по силата на който всички документи, свързани с бившата Държавна сигурност, в това число и следствени дела, да бъдат предадени на Държавния архив и да изпълнят задълженията си всички, в това число и министри. Срамно е българският парламент в момент, в който наистина може да защити честта на България, да отказва да направи това, което е абсолютно необходимо, и да мълчи, и да не предприема никакви действия.
  Затова, уважаеми колеги, аз се обръщам към вас да подкрепите да влезе този законопроект в дневния ред за седмицата. Този законопроект е пътя, през който ще знаем какво се е случвало и в който ще се пресекат всякакви спекулации и интерпретации от хора, свързани с най-мрачните страни на българската и съветска история.
  Моля ви, подкрепете този законопроект, за да стане и закон, и да може наистина България да отговаря с факти срещу всяко обвинение, което може да бъде насочено срещу нея.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Михайлова.
  Колеги, подлагам на гласуване предложението за включване като точка в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация.
  Гласували 153 народни представители: за 58, против 80, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  За процедурно предложение има думата госпожа Елиана Масева.
  ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, народното представителство е длъжно в този момент да отговори на предизвикателствата, които сипят хули по отношение на Република България. Тайнството около архивите на бившата Държавна сигурност ражда именно този проблем. Затова нашето предложение да бъдат разсекретени тези архиви, да бъдат публични не е самоцелно. Нашето предложение е свързано с това истината да се знае от всички български граждани и да се престане със спекулациите.
  Затова ви моля да се мобилизирате и да прозрете нашето предложение за поправки в закона, за да можем да гласуваме текстове, които да дадат право на България достойно да се защити.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Масева.
  Подлагам на повторно гласуване предложението за включване като точка в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация.
  Гласували 185 народни представители: за 61, против 89, въздържали се 35.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е от народния представител Димитър Абаджиев, пак на основание чл. 40, ал. 3 от нашия правилник, за включване като точка първа в дневния ред на Народното събрание за тази седмица на изслушване на министър-председателя на Република България по въпроса за разкриване на архиви, свързани с така наречената българска следа за атентата срещу Папа Йоан Павел ІІ, вх. № 554-00-197.
  Заповядайте, господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа, предложението ни е свързано с темата, по която вече говориха и госпожа Михайлова, и госпожа Масева. Вижда се това, което се случва, с поставянето отново на въпроса с така наречената българска следа в момент, в който целият свят почита паметта на папата – нещо, което е много жалко, е свързано с това, че когато не се свърши определена работа, не се поеме отговорност, тогава рецидивите и последиците са много по-тежки. В последните дни виждаме как се прехвърля отговорността от един министър на друг, от един държавен чиновник на друг за нещо, което може да се изпълни при сега действащите закони и решения на Народното събрание, а именно архивът да се предаде на Държавен архив и истината да стане ясна. Но отговорността се носи от министър-председателя. Затова ние предлагаме той да бъде изслушан и да поеме своята отговорност пред Народното събрание за това, че не се изпълняват задълженията и на закона, и на решенията на Народното събрание.
  Предложението ни е свързано именно с това.
  Всъщност гласуването, което предстои по това предложение, въобще гласуванията по тази тема са свързани не с политически пристрастия, а с това дали един народен представител има куража да поеме своята отговорност. Затова, моля ви да подкрепите, моля ви да проявите кураж, който трябва да прояви всеки народен представител по тази тема. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Абаджиев.
  Подлагам на гласуване предложението за включване като точка първа в дневния ред в нашата програма – изслушване на министър-председателя.
  Гласували 183 народни представители: за 57, против 120, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народните представители Иван Николаев Иванов и Стефан Мазнев за включване като точка в дневния ред на Народното събрание за тази седмица на проект за решение относно изпълнение на Решение № 2209 от 11 март 2005 г. на Върховния административен съд, с което се отменя решение на Държавната комисия за енергийно регулиране за повишение цените на електроенергията, използвана за битови нужди от 1 юли 2003 г.
  Заповядайте, господин Мазнев.

  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, на 11 март петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на тричленния състав на съда, с което отменя решение на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране за повишаване на цените на електроенергията, използвана за битови нужди, от 1 юли 2003 г., като противоречащо на Закона за енергетиката и несъответстващо на енергийната стратегия на България. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, а правовата държава изисква всички, включително държавните органи, както и Министерският съвет, да спазват решенията на съда.
  Парадоксално е обаче, че според изказвания на служители на комисията същите дори нямат и намерение да го изпълнят, а правителството не изразява отношение по въпроса. А това е проблем, който засяга почти всички български граждани, които в една или друга степен се явяват потребители на битова електроенергия, а по оценка на експерти щетата, която е нанесена на гражданите на България, е близо 43 млн. лв.
  Поради тази причина ние от Парламентарния съюз на Демократи за силна България предлагаме пленарната зала да приеме решение, съгласно което Министерският съвет на първо място да предприеме мерки за изпълнение на решението на съда, освен това да определи механизъм за компенсиране на битовите потребители, които са надвнесли суми в сметките, и Министерският съвет да санкционира строго длъжностните лица, виновни за приетото решение, което е в ущърб на енергийната стратегия на България.
  Съгласно чл. 75, ал. 3 от нашия правилник 15-дневният срок за обсъждане в комисията е изтекъл и проектът за решение задължително влиза в пленарната зала. Затова ви моля да гласувате това решение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Мазнев.
  Колеги, подлагам на гласуване за включване като точка в дневния ни ред проект за решение относно изпълнението на решение на Върховния административен съд.
  Гласували 171 народни представители: за 74, против 81, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  За процедура думата има господин Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Смятам, че процедурно не е възможно в рамките на днешното обсъждане да се откаже приемането на тази точка от седмичната програма по простата причина, че ние сме длъжни да спазим чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Намираме се в хипотезата, когато е изтекъл 15-дневният срок, даден на съответните комисии, към които е разпределен проектът за решение, да се произнесат. След като те не са се произнесли, тече 7-дневният срок, в който пленарната зала на Народното събрание е длъжна да се произнесе по проекта за решение.
  За да бъда напълно ясен, ще ви кажа, че чл. 75, ал. 4 гласи: "Народното събрание обсъжда и гласува проекти за решения не по-късно от седем дни от постъпването на становищата на постоянните комисии." Те не са постъпили, но седемдневният срок тече. Така беше направено и с обсъждането на предложението за решение относно целесъобразността на отдаване на концесия на магистрала "Тракия".
  По всички тези съображения, господин председателю, аз Ви моля да подложите на прегласуване направеното предложение. Апелирам към народните представители да се придържат и спазват Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Колеги, подлагам на повторно гласуване включването като точка в дневния ред на проект за решение, както беше обосновано от господин Мазнев и господин Иванов.
  Гласували 191 народни представители: за 89, против 85, въздържали се 17.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е от народния представител Петър Мутафчиев, който предлага като точка в дневния ред за тази седмица да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители.
  Моля, гласувайте това предложение на народния представител Петър Мутафчиев.
  Гласували 148 народни представители: за 53, против 87, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Това беше последното предложение по тази алинея.
  Няколко съобщения, преди да преминем към същината на нашата работа.
  Постъпил е и се раздава обобщен проект, изготвен на основание на чл. 68, ал. 2 от нашия правилник, по приетите на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.
  Това съобщение се прави предвид срока за писмени предложения.
  В съответствие с чл. 70, ал. 1 от нашия правилник е направено предложение срокът във връзка с писмените предложения между първо и второ четене да бъде 14 дни. Предложението е направено писмено от Александър Праматарски – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
  Колеги, има писмено предложение срокът за писмени предложения между първо и второ четене по обобщения законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта да бъде две седмици.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 121 народни представители: за 104, против 17, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Постъпили законопроекти и проекторешения от 30 март до 5 април 2005 г.
  Проект за решение за преобразуване на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - гр. София, в Университет по транспорт "Тодор Каблешков" със седалище гр. София. Вносители са Емил Кошлуков и група народни представители. Разпределен е на Комисията по образованието и науката и на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители са Светлин Белчилов и група народни представители. Водеща комисия е Комисията по здравеопазването.
  Проект за решение за участието на Република България в подкрепа на инициативите на международната общност за поддържането на сигурността и стабилността в Ирак. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Проект за решение за удължаване на срока на действие на Временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак. Вносител е Борислав Ралчев.
  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за приемане на безвъзмездна помощ за културата. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по бюджет и финанси.
  Законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и Министерския съвет на Босна и Херцеговина. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Проект за решение за приемане на доклад за състоянието на околната среда през 2003 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по околната среда и водите.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инструменти. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по икономическата политика.
  Законопроект за допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по бюджет и финанси.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни спестовни влогове. Вносител е Кръстьо Петков. Водеща комисия е Комисията по правни въпроси.
  Преминаваме към първа точка от приетата седмична програма:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
  Заповядайте, госпожо Мингова.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, представям ви: “Доклад на Комисията по правни въпроси за второ четене по общия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители”.
  Комисията подкрепя това наименование на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли някакви мнения по наименованието? Няма.
  Моля, който е съгласен с наименованието на закона, да го подкрепи.
  Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Кръстьо Петков за създаване на нов § 1 със следното съдържание:
  “§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Право да гласуват за народни представители на територията на Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, през предходните три месеца постоянно са пребивавали в страната и писмено декларират, че нямат друго гражданство, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието “лишаване от свобода”.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Право да гласуват за народни представители в дипломатическите и консулските мисии на Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, могат да удостоверят, че през последната една година постоянно са пребивавали в Република България не по-малко от три месеца, като поне една седмица предварително са направили заявка за гласуване до ръководителя на мисията и писмено декларират, че нямат друго гражданство.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Екатерина Михайлова, Васил Маринчев, Елиана Масева и Йордан Соколов, което е подкрепено по принцип.
  Предложението на Владимир Дончев е оттеглено.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:
  “§1. В чл. 3 се създава ал. 3:
  “(3) Държавната комисия по сигурността на информацията проверява включените в листи на партии и коалиции кандидати и независимите кандидати за принадлежност към бившите Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб и Разузнавателния отдел на Гранични войски, включително и на техните предшественици и правоприемници в периода след 9 септември 1944 г. и предоставя информацията на съответните ръководства на политическите партии и коалиции и на инициативните комитети, издигнали кандидатури на независими народни представители.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли някакви мнения по § 1 и свързаните с него предложения? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 26, против 88, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 1 по редакцията на комисията.
  Гласували 113 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 19.
  Текстът е приет.
  Предложение на Кръстьо Петков:
  “Създава се нов § 1а със следното съдържание:
  “§ 1а. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя и допълва по следния начин:
  “(1) Изборите се провеждат по смесена избирателна система – с изборни листи на партии и коалиции, регистрирани в многомандатни избирателни райони и по един кандидат от партия или коалиция, издигнат в съответния едномандатен район.”
  2. Създава се нова ал. 6:
  “(6) Гласовете на избирателите в чужбина се събират в отделен многомандатен избирателен район, в който партиите и коалициите не издигат кандидати, а получените гласове се разпределят за тях по метода на Д'Онт на национално ниво.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Емил Кошлуков за създаване на нов § 1а със следното съдържание:
  “§ 1а. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 и 2 на чл. 6 се изменят така:
  “(1) Изборите се произвеждат по пропорционална система с преференциално избиране на кандидатите от кандидатски листи на партии и коалиции и на независими кандидати, регистрирани в многомандатни избирателни райони.
  (2) Разпределението на мандатите между партии и коалиции се извършва пропорционално на подадените за съответната партия или коалиция гласове, като се използва методът Д'Онт на национално ниво.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  “(4) За избрани народни представители от листите на партиите и коалициите се определят получилите най-много преференции.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Понеже тези предложения са по чл. 6, може би е правилно това, което предложи проф. Мингова. Ако няма желаещи да се изкажат, да гласуваме първо двете предложения на Кръстьо Петков и Емил Кошлуков. Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на Кръстьо Петков за нов § 1а, свързан с чл. 6, който не е подкрепен от комисията.
  Гласували 120 народни представители: за 8, против 91, въздържали се 21.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на Емил Кошлуков по § 1а по чл. 6, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 138 народни представители: за 3, против 104, въздържали се 31.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По чл. 7 има предложение на Кръстьо Петков за създаване на § 1б:
  “§ 1б. В чл. 7 се правят следните изменения:
  Създава се нова ал. 2:
  “(2) За всяка двойка едномандатен и многомандатен избирателен район се създава една районна избирателна комисия.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли желаещи да изкажат някакви съображения по това предложение на народния представител Кръстьо Петков? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Кръстьо Петков за нов § 1б по чл. 7, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 140 народни представители: за 4, против 110, въздържали се 26.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: За промяна в чл. 9 има две предложения – на Михаил Миков и Александър Арабаджиев, и на Кръстьо Петков, които не са подкрепени от комисията.
  Предложение на Михаил Миков и Александър Арабаджиев:
  “Създава се нов § 1в:
  “§ 1в. В чл. 9, ал. 1 от досега съществуващия закон в изречение второ след думата “секретар” се добавя изразът “и говорители”.”
  Предложение на Кръстьо Петков:
  “§ 1в. В чл. 9 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) При спазване на изискванията на чл. 10 една трета от членовете на Централната избирателна комисия задължително са представители на президента.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, има ли желаещи да вземат отношение по двете предложения за създаване на нов § 1в, промени по чл. 9? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Михаил Миков и Александър Арабаджиев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 145 народни представители: за 45, против 95, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 137 народни представители: за 8, против 103, въздържали се 26.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение на народните представители Михаил Миков и Александър Арабаджиев, което по принцип е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1г, който става § 2 със следната редакция:
  "§ 2. Създава се чл. 15а:
  "Чл. 15а. Възнагражденията на членовете на избирателните комисии по чл. 15 не се облагат с данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли някакви мнения по предложението на Михаил Миков и Александър Арабаджиев, което е подкрепено от комисията?
  Госпожо Мингова, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Господин председател, поради обстоятелството, че докладът от трите заседания на комисията, включително и от проведеното миналия петък, се изготвяше спешно, преди да излязат стенографските протоколи той беше готов и размножен, за да бъде раздаден на народните представители, по стенографските протоколи, които са факт от вчера, може би членовете на комисията в пленарната зала ще си спомнят дебата, в доклада трябва да се отрази, че става въпрос за членовете на районните и секционните избирателни комисии. Тоест, така както и преди две години в Закона за местните избори приехме, че членовете на Централната избирателна комисия за местни избори не се ползват от това облекчение. Ако е необходимо, някой от другите членове на комисията би могъл да го потвърди.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място), ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСДСБ, от място): Да.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако не желаят да вземат думата, това означава, че са съгласни и си спомнят за това.
  Така че аз правя всъщност не редакционна бележка, а коригирам отразеното писмено в доклада, а именно, става дума за членовете на районните и секционни избирателни комисии.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, смятам, че това е ясно.
  Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 2 с, да я наречем условно, редакционната поправка:
  "Чл. 15а. Възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии... ".
  Нататък текстът продължава така, както беше прочетен.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 147 народни представители: за 141, против 1, въздържали се 5.
  Този текст е приет с добавката на госпожа Мингова.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение на народния представител Борислав Цеков за създаване на нов § 1д.
  Предложението е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1д, който става § 3 със следната редакция:
  "§ 3. Чл. 16 се изменя така:
  "Чл. 16. Централната избирателна комисия, районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии имат печат."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Господин Цеков, заповядайте.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Съвсем накратко искам да мотивирам това предложение. То касае секционните избирателни комисии – да имат печати. Пряката последица от включването на подобен текст е свързана с възможността да се гласува по настоящ адрес от страна на студенти и учащи се. По-нататък се предвиждат техните студентски, съответно ученически книжки да бъдат подпечатвани от секционната избирателна комисия. Това е свързано и с избраната бюлетина, при даване, преди пускането й в урната и т.н.
  Затова моля предложението да бъде подкрепено, така както комисията го подкрепя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Цеков.
  Има ли други желаещи да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте текста на § 3 по номерацията на комисията, всъщност той е предложение на господин Цеков.
  Гласували 134 народни представители: за 132, против 1, въздържали се 1.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 1 от основния обобщен законопроект има предложение на народните представители Екатерина Михайлова, Васил Маринчев, Елиана Масева и Йордан Соколов – думите "две трети" да се заменят с "една втора".
  Предложението не е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 1, който става § 4 със следното съдържание:
  "§ 4. В чл. 22, ал. 1 се създава изречение второ: "Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Колеги, моля гласувайте предложението на народните представители Михайлова, Маринчев, Масева и Соколов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 163 народни представители: за 43, против 111, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте текста на § 4 по номерацията на комисията, а по вносител - § 1.
  Гласували 117 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 3.
  Параграф 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 2 по вносител има предложения на Елка Анастасова и Даниела Никифорова:
  В § 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 цифрата "50" се заменя с "40".
  2. В ал. 1, т. 9 цифрата "50" се заменя с "30".
  3. В ал. 1 т. 1б отпада, а останалите се изместват с един номер назад.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Михаил Миков и Александър Арабаджиев, което е оттеглено по т. 1, а по т. 2 комисията го подкрепя.
  Има предложения на народния представител Емил Кошлуков.
  В чл. 23, ал. 1 т. 7 се изменя така:
  "7. утвърждава образците на избирателните бюлетини на партии и коалиции и независими кандидати."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Борислав Цеков, което е оттеглено.
  Има предложения на народния представител Любен Корнезов, Ремзи Осман и Четин Казак, които са направени самостоятелно, но са идентични по съдържание и са следните: в § 2, чл. 23, ал. 1 т. 16 се отменя.
  Предложенията не са подкрепени от комисията.
  Има предложение на народния представител Панайот Ляков.
  В чл. 23, ал. 1 се добавя нова т. 24:
  "24. извършва проверка на кандидатите за народни представители за принадлежност към бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб чрез Държавната комисия по сигурността на информацията. Резултатите от проверката се оповестяват публично."
  Комисията не подкрепя предложението, но всъщност то е адаптирано. Ако господин Ляков приеме, да отразим в протокола, че е прието по принцип.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ, от място): Да.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Така няма да го подлагаме на гласуване. Господин Ляков счита, че предложението му е прието по принцип с първия параграф, който ние вече гласувахме.  Комисията подкрепя предложението на вносителя и заедно с възприетите предложения по принцип предлага следната редакция на § 2, който става § 5:
  “§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) т. 6 се изменя така:
  “6. регистрира партии и коалиции за участие в изборите и им издава удостоверения”;
  б) създава се нова т. 7:
  “7. утвърждава техническия образец на изборната бюлетина и определя условията и реда за отпечатване на бюлетините”;
  в) досегашните т. 7 и 8 стават съответно т. 8 и 9;
  г) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея след думите “райони и” се добавя “методика за определяне”;
  д) досегашните т. 10-14 стават съответно 11-15;
  е) създава се нова т. 16:
  “16. приема и обнародва в “Държавен вестник” образец на декларацията по чл. 36, ал. 9 не по-късно от 20 дни преди изборния ден”;
  ж) досегашните т. 15-17 стават съответно т. 17-19;
  з) досегашната т. 18 става т. 20 и в нея думите “т. 17” се заменят с “т. 19”;
  и) досегашните т. 19-21 стават съответно т. 21-23;
  й) създава се т. 24:
  “24. организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите.”
  2. В ал. 2 след думата “агенция” се добавя “и в Интернет-страницата на ЦИК”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, точки 5, 6, 9, 13 и 15 могат да се обжалват в тридневен срок от съобщаването им пред Върховния административен съд. В тридневен срок Върховният административен съд се произнася с решение, което е окончателно.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Колеги, има ли желание за изказване?
  Заповядайте, господин Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Колеги, трябва да сме напълно наясно какви промени правим в Изборния закон, тъй като част от тях могат след това да се стоварят на наш гръб, когато правим кампанията. В промените на правомощията на Централната избирателна комисия се правят две предложения, които досега се отклоняват от съществуващата практика.
  Първо, за първи път в Избирателния закон се въвежда правото на Централната избирателна комисия да утвърждава изборни документи, а именно Декларацията по чл. 36, т. 9 или това е декларацията, която студенти и учащи се ще бъдат задължени да попълват тогава, когато гласуват на адреса, на който се намират. Цялата логика и практика на досегашния изборен процес е била, че изборните книжа се предлагат от Министерския съвет и се утвърждават с указ на президента. За първи път въвеждането в практиката на Централната избирателна комисия да утвърждава някакъв вид изборни книжа се отклонява от досега приетата практика на провеждане на избори в България.
  Струва ми се, че целта на законодателя винаги е била да не дава възможности на Централната избирателна комисия за прекалено разширително тълкуване на закона. С въвеждането на допълнителни правомощия на Централната избирателна комисия в тази насока мисля, че значително затрудняваме изборния процес и даваме права на Централната избирателна комисия, които тя досега не е притежавала по закон.
  Разбира се, стои въпросът и какво е правното значение на предвиденото в т. 7 утвърждаване на техническия образец на изборната бюлетина. Ако това е само изработеният образец от Министерския съвет и едно техническо утвърждаване от Централната избирателна комисия, това е досегашната практика. Но не би трябвало Централната избирателна комисия по какъвто и да било начин да се вмесва с решаващи правомощия при утвърждаването на образеца на бюлетината.
  Така че моето предложение е да не приемаме т. 16 от чл. 23 по предложението с оглед на това, че се въвеждат допълнителни правомощия на Централната избирателна комисия, с които тя по принцип не разполага. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли други желаещи да се изкажат?
  Заповядайте, господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, с моя колега ние направихме предложението т. 16 от проекта да отпадне. Преди малко преждеговорившият изказа нашите опасения. Аз мисля, че не бива Централната избирателна комисия да се занимава с тези въпроси. Точно обратното, малко по-нататък в § 6 вие ще видите направеното предложение от наша страна – едно предложение, което разрешава въпроса с гласуването на тези лица.
  Наистина притеснително е вече във варианта на комисията, господин председател, създаването на нова т. 7 – да утвърждава техническия образец на изборната бюлетина. Каквато и изборна бюлетина да има за първи път ЦИК ще каже каква ще бъде тази бюлетина. Досега в нито едни парламентарни избори не е имало неяснота как ще изглежда бюлетината. За първи път в българския парламент с този текст се дава възможност изборната бюлетина да изглежда такава, каквато никой от нас в залата не знае. Ако има един човек от нас, който да знае как ще изглежда изборната бюлетина? Не е сериозно ЦИК да утвърждава. Пак казвам, че това са хора, които са избрани, имат своите ангажименти и задължения като длъжностни лица да подготвят изборите, но те да подготвят и да утвърждават изборната бюлетина според мен не е сериозно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Осман.
  Има ли други мнения, колеги?
  Заповядайте, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, аз съм удовлетворен от редакцията на текста, който е приела комисията относно проверката за принадлежност на кандидатите за депутати към бившите структури на Държавна сигурност, Разузнавателното управление на Генералния щаб и техните правоприемници. Така че моето предложение по принцип е прието. Остава проблемът с публичното огласяване.
  Аз ще оттегля гласуването на моето предложение, защото приемам доводите на колегите и смятам, че независимо че тези резултати ще бъдат съобщени само на ръководствата на политическите партии, те все пак ще станат публично достояние, тъй като партиите, които действително защитават демократичните устои на българското общество и се борят за чистота на политическия живот, ще намерят в себе си политическа воля да извадят от листите си тези хора, които продължават да бъдат зависими и подчинени на квазиполитически организации и структури. Затова публичността така или иначе няма да бъде избягната, тези хора ще станат известни и позорът ще остане върху тези политически ръководства, които ще продължават да робуват на стари идеологеми, на стари схеми, на старо подчинение. Затова моля моето предложение да не се гласува. Удовлетворен съм от редакцията, която е приела комисията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Имате ли някакви други мнения?
  Заповядайте, госпожо Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Държа да внеса за залата едно пояснение по текста, защото прочетох във вестниците, че всъщност то е прието в този си вид по предложение на депутати от Коалиция за България. Отчасти това е вярно, модификацията по такова предложение на един колега. Смисълът, който сме влагали тук обаче далеч не е онзи, за който говори господин Ляков. Ако господин Ляков и подобните продължават да се занимават с историята, за нас водещо беше следното. Всеки български гражданин има право на избирателни права такива, каквито Конституцията му дава. И тези, които са работили за бившите служби, и тези, които продължават да работят за сегашните служби, и тези, които ще работят за бъдещите служби. Дали българският избирател ще реши за един или друг човек, че това е елемент от биографията, който се явява по-скоро негов негатив, а не по-скоро негов позитив, това е воля на избирателите. Както показа българската избирателна практика, имаше кандидати за народни представители досега, за които това беше известен факт. Публично известен факт е и избирателите считаха, че това е тяхно достойнство, а не техен недостатък. Вероятно още има и такива, за които избирателят ще смята това за недостатък. Всеки е правил нещо, което е правил и ако то стане публично достояние, избирателят има право на преценка.

  Това е един заварен текст от предишни местни и общи избори. Смисълът, който се влага в този текст, е, че ние считаме, че в политическия живот на България не бива да има механизми, по които той да бъде ръководен от специалните служби. Напротив, специалните служби трябва да бъдат онези, които трябва да бъдат под политически контрол и политиците на България трябва да бъдат свободни във вземането на решения. И ако съществува служебна, агентурна или някаква друга зависимост и преди, и оттук нататък, това не означава да бъде дискриминиран човекът от участие в политическия живот, а ръководството на съответната политическа сила да бъде информирано за този факт и то да си направи сметката до каква степен да се разпростре тази зависимост, до какви хора, кое е публично известно и кое не е публично известно, така че смятам, че тук текстът е не толкова исторически, колкото съвсем прагматичен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Дончева.
  За реплика има думата господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаема госпожо Дончева! Всъщност с Вашето изказване Вие потвърдихте моите аргументи. Вие не ги опровергахте с нищо. Миналото продължава да властва в настоящето! И тези зависимости, за които Вие говорите, всъщност пречат на много партии да станат нормални политически субекти, защото решенията в тези партии не се вземат от легитимни политически ръководства, а се вземат от тайни кръгове, за които никой не е гласувал, които продължават да правят изявления за политическия живот, които продължават да правят кадрова политика, които продължават да лансират свои протежета и т.н.
  Точно за тези хора, за тези зависимости трябва да стане ясно на всички и Вие действително сте права, че политическото ръководство на една партия може да покаже дали е самостоятелно, независимо, овластено само от устава и от върховния орган на партията или всъщност то е една марионетка в ръцете на тези хора и кръгове. Нека избирателите тогава да решат дали трябва да подкрепят една партия с ръководство, което е марионетка, а това според мен означава, че цялата партия е марионетка, щом ръководството й се ръководи от други хора, или не, така че това, което казахте, всъщност подкрепи моята теза и аз Ви благодаря за това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: За втора реплика има думата господин Борислав Китов.
  Това все още са реплики. Госпожа Дончева възбуди духовете и сега те са излезли от бутилката. (Оживление.)
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Дончева! Аз приемам Вашите аргументи, но ми се струва, че ако наистина има смисъл да се проверява, то тази проверка трябва да се огласява публично. Аз съм съгласен, че за някои това ще бъде чест, за някои други ще бъде негатив, но така или иначе, няма смисъл от проверка, която не е публична.
  Освен това аз съм съгласен, че тази проверка не е само за конкретното лице, а и тест за съответното ръководство. Аз също считам, че след като има такава проверка, тя би следвало да се огласи публично. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Китов.
  За трета реплика няма желаещи.
  Госпожо Дончева, заповядайте за дуплика.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Аз не вярвам, като говоря, да давам възможност всеки да чуе това, което иска, но щом така се е получило, няма да възразявам.
  Съществената разлика е, че при предложението на ОДС се искаше проверка за периода до 25 февруари 1991 г., от 9 септември 1944 г. до 25 февруари 1991 г. Ние искаме до ден-днешен, защото смятаме, че зависимост и от днешните служби на политическия живот е нещо, което не бива да се допуска.
  Иначе, може би би било много хубаво, ако господин Ляков изповядваше тези възгледи към 1997 г., когато приемаха първия Закон за досиетата и когато тогавашното СДС превербува агентите на Държавна сигурност и ги извади от публично огласяване.
  Аз смятам, че те сами са си направили извод за себе си след 7-8 години дали имаха полза от това да държат останалите политически сили или наистина трябваше да бъдат истински борци за чистотата на политическия живот и прекъсване на зависимостта от бившите служби. Но тук смятам, че има вече въведена някаква практика. Текстът е насочен не толкова към миналото, колкото към бъдещето.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Дончева.
  Има ли някакви други мнения, колеги?
  За едно уточнение давам думата на госпожа Анелия Мингова.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми господин председател, след дискусиите в пленарната зала сме склонни да приемем предложението, което беше обосновано тук и от господин Червеняков, и от господин Осман относно отпадане на т. 16 в ал. 1 на чл. 23. Това са съображенията, които бяха изложени, което единствено означава, като наша позиция, че всички книжа, включително и образеца на тази декларация, ще бъдат утвърждавани от президента, а не от Централната избирателна комисия, така че сме съгласни да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Това всъщност е предложение на господин Любен Корнезов.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Това е позицията, която не е моя лична позиция…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: За изказване думата има господин Лютви Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, има смисъл все пак от разискванията на второ четене, от сериозната дискусия, която се провежда, защото се вижда, че разумът надделява по отношение на отпадането на т. 16, но във връзка с новата т. 7, която се предлага от водещата комисия, а именно, че Централната избирателна комисия утвърждава техническия образец; изборната бюлетина и определя условията и реда за отпечатване на бюлетините, ние още веднъж ще кажем, че това ще се прави за първи път. Провеждали сме много избори от 1990 г. насам и прехвърлянето на тази отговорност, ако щете, на това право от закона, от Народното събрание към Централната избирателна комисия означава, че ние оценяваме този въпрос само като технически.
  Ние имахме неведнъж възможност от тази трибуна да заявим, че за нас видът на бюлетината, техническият образец на бюлетината не е само технически въпрос. Това е един много сериозен политически въпрос, защото в зависимост от вида, ако щете, в зависимост от техническото оформяне на бюлетината, ние можем да улесним вота на избирателите, но можем и да затрудним този вот, така щото той в крайна сметка да бъде изкривен.
  За да не се стигне дотам, и за да елиминираме тази опасност, ние предлагаме т. 7 да остане и да продължи досегашната практика в самия закон да се утвърждава техническият образец на бюлетината.
  Моля да подложите на гласуване предложение за отпадане на т. 7.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Не, защото казахте да остане…
  ЛЮТВИ МЕСТАН: Да остане досегашното положение. Това е нова норма. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Да отпадне т. 7 от настоящия текст, благодаря.
  Има ли други мнения или вече можем да преминем към гласуване? Няма други желаещи.
  Колеги, подлагам на гласуване най-напред предложението на народните представители Елка Анастасова и Даниела Никифорова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 13, против 105, въздържали се 18.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емил Кошлуков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 150 народни представители: за 14, против 94, въздържали се 42.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Любен Корнезов, на Ремзи Осман и Четин Казак, които са еднакви, подкрепени от Младен Червеняков и от Анелия Мингова.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 128 народни представители: за 109, против 14, въздържали се 5.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Лютви Местан, направено в залата, за отпадане на новата т. 7 или това е § 5, 1б.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Гласували 170 народни представители: за 56, против 112, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Процедурно предложение – господин Казак, заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя предложение за прегласуване. Явно колегите не можаха да разберат смисъла на това, което предложи колегата Лютви Местан. Винаги досега изборните книжа, образците и т.н., се утвърждават от президента по предложение на Централната избирателна комисия. Сега за първи път ние вкарваме в закона текст, с който се дава право на ЦИК самостоятелно да утвърждава образец на един вид от изборните книжа, а именно вида бюлетина.
  Нека да не правим прецеденти ад хок и нека по начина, по който приехме отпадането на т. 16, а именно: утвърждаването на образеца на декларация да не става от ЦИК, а от президента, нека и този вид изборни книжа, какъвто е образецът на бюлетината, също да се утвърждава от президента, така както всички останали. Затова ви моля да прегласуваме и да подкрепите това предложение за отпадане на т. 7. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, подлагам на повторно гласуване предложението на Лютви Местан за отпадане на новата т. 7 в § 5.
  Гласували 202 народни представители: за 83, против 116, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 5 с приетото отпадане на новата т. 16 по комисия и по вносител.
  Гласували 162 народни представители: за 144, против 16, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  Господин Аталай, заповядайте за процедура.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председателю.
  Моето процедурно предложени е за прегласуване на целия параграф. (Шум и реплики в залата.) Мотивите ми са следните: колеги, аз смятам, че е нормално народните представители, присъстващи в тази зала, и смятам че всеки един от тях е в състояние да може да определи формата и вида на бюлетината, вместо да оставим на бюрократите, избрани от трети институции, да определят и да ни подадат вида на бюлетината. Според мен не би трябвало да се самообиждаме. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Параграфът се гласува и се прие. Нали така? И въпреки че е приет, Вие искате прегласуване на параграфа?
  Процедура за прегласуване може да се направи, защото, независимо какъв е резултатът…
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Защо подценявате тази процедура, не мога да разбера?! Защо я коментирате?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не я подценявам. Точно това ще подложа на гласуване – процедура за прегласуване на целия § 5. Веднъж беше гласуван, още веднъж гласуваме § 5.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 179 народни представители: за 157, против 16, въздържали се 6.
  Параграф 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 6 има предложение на Любен Корнезов за отпадането му, което не се подкрепя от комисията.
  Има предложение на Емил Кошлуков за създаване на нова т. 12а:
  “12а. извършва преброяването на преференциите по ред, определен от Централната избирателна комисия и изготвя протокол за подреждане на листите, съобразно получените преференции.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Екатерина Михайлова, Васил Маринчев, Елиана Масева и Йордан Соколов, за което в доклада е отразено, че е подкрепено частично. Но струва ми се, че по отношение на неприетата част, след това беше оттеглено.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ, от място): Оттеглено е.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Оттеглят го, така че всъщност комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага следната редакция за § 3, който става § 6:
  “§ 6. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 11 думите “и пликове” се заличават.
  2. В т. 12 след думата “незабавно” се добавя “до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Корнезов, заповядайте за изказване.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Това е един безсмислен текст, който може даже да ни създаде проблеми, а не да улесни изборния процес. Сегашният текст, който предлагам да остане, казва:
  “12. районната избирателна комисия разглежда жалби против решенията единствено на секционните избирателни комисии и се произнася по тях незабавно.” Това е текстът – незабавно трябва да се произнесе. Ние сега казваме незабавно, ама до един час. И сега някой с хронометър ли ще стои да мери кога е постъпила жалбата и в 61 или 62-та минута ще се произнесе комисията? След това ще вземат да оспорват: ама, какъв е този срок, защо след един час? Освен това тази районна избирателна комисия се състои примерно от 20 човека и тя ще трябва да се събере.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Вие сте го предложили.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз не знам кой го е предложил, в обобщения законопроект е.
  Според мен, разбира се, че възможно най-бързо, разбира се, че незабавно, но да казваме тук точно един час, според мен не е разумно. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Корнезов.
  Заповядайте, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз се противопоставям срещу предложението в § 6, т. 1 – да отпаднат думите “и пликове”. За първи път в избирателния процес в България от 15 години се предлага да се гласува без пликове, тоест бюлетината да може пред очите на всички присъстващи в изборната секция, на всички членове на секционната избирателна комисия да се пуска в урната. Дори нещо повече – тя да се подпечатва не само при влизане в тъмната стаичка, но и при излизане. Наред с факта, че още не е ясен самият образец на бюлетината, наред с факта, че бяхме стигнали дори да се предлага прозрачна урна, тоест още една допълнителна възможност да се наруши тайната на вота, липсата на плик наред с практиките, които биха могли да станат в някои секции, особено при подпечатването, и с неясния характер на вида на тази бюлетина, крие сериозна опасност от нарушаване тайната на вота и може да даде повод за многобройни жалби от страна на избирателите за неправомерна намеса в тяхното изконно право на глас, и то на таен вот! Нека да не прекаляваме много в посока максимално да се намалят възможностите за злоупотреби, но нека също да не изпадаме и в другата крайност, когато ако прекалено енергично тръгнем в една посока, да не загубим посоката.
  Предлагам да отпадне т. 1 на § 6 в редакцията на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Казак.
  Заповядайте за изказване, господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ): Благодаря, госпожо председател.
  Всъщност в този параграф се решава един от важните въпроси на законопроекта, а именно отпадането на гласуване с пликове. Той е важен и е свързан с цялата тема за вида на бюлетината, за начина, по който ще се гласува. Ние неслучайно оттеглихме предложението си в останалата част – да отпадне предложението за прозрачни урни, за да се предотвратят всякакви възможности и опасения, че ще се наруши тайната на вота.
  По-нататък комисията прие предложението да се гласува с обща интегрална бюлетина, която се дава, подпечатва се, влиза се в стаичката, в която няма бюлетини, излиза се, пак се подпечатва – тя е сгъната по определен начин – и се пуска без плик в урна, която е непрозрачна. По никакъв начин не може да се наруши тайната на вота. Всъщност големият смисъл е не за това по какъв начин ще отбележат избирателите своя вот. Абсолютна спекулация е, че те ще бъдат затруднени, защото срещу съответната партия има цифра. Това е обида за избирателите. Големият смисъл е, че за първи път се прекратява възможността за изнасяне на бюлетини и използване на тези бюлетини за натиск върху избирателите. Затова отпадането на плика е една от големите гаранции, защото пускането на бюлетината е гаранция, че тази бюлетина няма да бъде изнесена и няма да се образува така наречената “верига на предаване на бюлетини”. Тайната на вота се запазва, но се прави за първи път една крачка, която ще гарантира избягването на този порочен процес за изнасяне на бюлетини. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Абаджиев.
  Заповядайте, господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Абаджиев, Вие казвате, че това е единственият начин за предотвратяване изнасянето на бюлетини. Това не е вярно. Вие нарушавате тайния вот. Вие първо не знаете как ще изглежда бюлетината.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ, от място): То пише в закона.
  РЕМЗИ ОСМАН: Ако знаете, кажете как ще изглежда бюлетината. В закона не пише как ще изглежда бюлетината – дали ще бъда като хармоника, дали ще бъде като тефтер, дали като бележка – никой не знае. Първия път, когато се дава бюлетината и се удря печатът, това е нормално, но на излизане от кабината бюлетината, с която е гласувал човекът, тайният вот, за който казвате, че е толкоз демократичен, изведнъж я предоставя на комисията за втори печат. Тогава човекът от комисията спокойно ще види за кого си гласувал. Това не е тайно гласуване. Това е начин за изнудване на избирателите. (Силен шум в залата.)
  Запазете малко тишина! Аз ви изслушах. Аз казах и в комисията, че само баща ми може да ме прекъсва. Но тези приказки, гдето ги говорихте, а след това излязоха 30% недействителни бюлетини… (Силен шум в залата.)
  Не ви се иска за чуете, но вземете компактдиска на Централната избирателна комисия и ще видите, че е така. Къде се е видяло да си гласувал и да дадеш открит лист на член от комисията, пък да кажеш, че това е тайно гласуване! Това ли е тайното гласуване?! Вие дори не знаете как ще изглежда тази бюлетина! Това е опасният момент.
  Струва ми се, че задължително трябва да има пликове. Иначе тайният вот се нарушава. Всеки член на комисията, когато удря печата, съвсем спокойно може да отвори Вашата бюлетина. И ако я отвори, какво ще му направите?! Човекът ще каже: “Направих го без да искам при удряне на печата и видях как е гласувал, примерно, господин Червеняков”.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ, от място): За мен няма съмнение! (Оживление в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Осман.
  Други желаещи за изказване по този параграф?
  Заповядайте, господин Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, на първо четене ние приехме едни принципи, по които да се движим при промяната в закона. Един от тези принципи беше да не се предлагат текстове, които създават технологични затруднения и биха довели до блокиране на изборния процес.
  Макар че аз съм един от вносителите на редакцията по т. 12 – след думата “незабавно” да се добави “до един час от постъпването на жалбата и преди края на изборния ден”, считам, че предложението на господин Корнезов да отпадне тази точка е правилно.
  Действително има доста технологични трудности с оглед събирането на комисиите, произнасянето им в този един час и т.н., с оглед на което считам, че всички предложения, които по някакъв начин създават такива технологични затруднения, по-добре е да не влизат в този закон, защото могат да затруднят изборите.
  Подкрепям предложението на господин Корнезов за отпадането на т. 12.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Червеняков.
  Други изказвания? Няма желаещи.
  Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Корнезов, което не е подкрепено от комисията, въпреки че господин Червеняков го подкрепи сега.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ще го подкрепим, но…
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Безсмислено е…
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Щом самият вносител се отказва, нека всеки да гласува, както прецени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте.
  Гласували 174 народни представители: за 118, против 48, въздържали се 8.
  Предложението на господин Корнезов се приема.

  Господин Соколов, заповядайте за предложение за прегласуване.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря.
  Аз лично не приемам предложението на господин Корнезов за отпадане. Там, където е казано нещо по-неясно и може да се каже по-ясно, винаги трябва да приемем това решение. Няма защо да правим голям проблем от това, но важното в предложението е не само този един час, а че комисията трябва да се произнесе преди приключване на изборния ден. Защото “незабавно” може някой да го тълкува и на другия ден, и след два дни, и след три дни. Така че не виждам защо трябва да се възразява срещу едно такова уточнение, което ще бъде от полза за самите избирателни комисии.
  Уважаема госпожо председател, бих си позволил да отправя упрек към начина, по който Вие водите заседанието, конкретно за гласуването на тази точка. Какво е Вашето мнениеq е без значение. Вие, докато ръководите отгоре, нямате право да излагате свое мнение. Ако искате да се изкажете, трябва да слезете тук. И знаете пък какво гласи нашият правилник, тогава когато председателят на заседанието иска да участва в разискванията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това беше предложение за прегласуване на предложението на господин Корнезов. Преди прегласуването моля за едно уточнение.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Мисля, че за протокола е много важно, че ние не гласуваме за отпадане на § 3, защото след това в § 3 има и друга точка, а всъщност по смисъл предложенияа на господин Корнезов, което означава, че гласуваме да отпадне от предложението на комисията само т. 2 от § 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Която се отнася до т. 12.
  Още веднъж гласуваме предложението на господин Корнезов, което се изразява в това т. 12 да отпадне. Тя е т. 2 от § 6, но се отнася за т. 12 на чл. 24, ал. 1.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 140 народни представители: за 58, против 52, въздържали се 30.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме предложението на господин Кошлуков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 178 народни представители: за 14, против 144, въздържали се 20.
  Предложението не се приема.
  За прегласуване – заповядайте господин Кошлуков.
  ЕМИЛ КОШЛУКОВ (НВ): Благодаря Ви, госпожо председател. Най-накрая успях да предизвикам вниманието. Както виждате, и на първото предложение за преференциалната бюлетина, и на тази има само 14 човека в тази зала, единствено 14 човека, които са готови да дадат избор в деня на изборите. Всичките дебати за интегрална бюлетина, за ЦИК, за вида, за тефтерите са смешни на фона на това, че отново ще спуснем депутати на нашите съграждани. И всички борци тук за правда, свобода и демокрация и изразители на народната любов не позволяват на нашите съграждани дори в деня на изборите поне да си изберат някои – пак от партийната листа, пак дадени от началниците му, но поне да кажат: “Първият май не става, третият е по-читав, да го пуснем него”. Ние отново забранихме избора в деня на изборите!
  Аз знам, че няма да мине, виждам нагласите, но това трябва да се каже ясно: колко човека са “за”, не тъпите схоластични спорове и детайли, а дават право на нашите съграждани да си определят депутатите. Кодексът не мина благодарение на тази зала, от три години. Днес единствената възможност българите да определят състава на парламента, е да изразят преференции в рамките на пак посочените от партиите хора.
  И много важно е да се знае кой отхвърля тази възможност. Защото останалите спорове тук в залата са абсолютно лицемерни. Никаква тайна няма и никакви права на избирателите, защото ще им назначат депутатите, както са определени от началниците.
  Затова моля това прегласуване – за документ, за протокола, за да се знае кой в деня на изборите иска да запази стария политически фалшив елит, който го е страх дори да излезе на преференция, бе, от неговата партия да си го предпочетат!
  Нека да видим още веднъж това гласуване, госпожо председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Кошлуков направи предложение да се прегласува неговото предложение, което не е подкрепено от комисията.
  Още веднъж гласуваме предложението на господин Кошлуков.
  Гласували 197 народни представители: за 27, против 139, въздържали се 31.
  Предложението не се приема.
  За процедура – заповядайте, госпожо Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, върви второ четене на закона. Всички тези изказвания, които чувам тук и с които се иска прегласуване, на практика са като за първо четене. Одобрен е някакъв модел, хубав-лош, това е моделът. Той не е на Избирателния кодекс, не е на смесената система, не е на преференциално избиране, не е на нещо друго. Извинявайте, но прегласуването е, ако има някаква неяснота по гласуването, ако има някакви спорове за неточно гласуване. А сега тук, за да си направи някой политическото послание, за 88-и път на 102-о четене, ми се струва просто неудачно. Работим по закона, пък излезте навън и си кажете на бабунката, че вие сте за мажоритарни избори и ще се явите сами и ще ви видим докъде ще изгазите! Иначе ние излизаме извън хипотезите на правилника кога има прегласуване и кога няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Кажете си процедурата, госпожо Дончева, защото и Вашето стана изказване като на господин Кошлуков по време на прегласуването.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Аз съм против прегласувания по такива причини.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ, от място): Искам процедура! Тя злоупотреби с воденето на заседанието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не, моля Ви! Никаква процедура! Бих казала, че и господин Кошлуков злоупотреби с процедурата за прегласуване.
  Правя забележка и на госпожа Дончева, че наруши правилника, и на господин Кошлуков, че злоупотреби с правото да иска прегласуване, правейки изявление.
  Продължаваме с § 6.
  Има предложение на господин Четин Казак в редакцията на текста на комисията за § 6 да отпадне т. 1.
  Моля, гласуваме предложението на господин Казак в § 6 на комисията да отпадне т. 1, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 193 народни представители: за 16, против 155, въздържали се 22.
  Предложението не се приема.
  За прегласуване – господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване, в смисъл, не искам това Народно събрание да остане в историята като първото Народно събрание, което е гласувало текст, с който за първи път се нарушава основно конституционно право.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Още веднъж нарушавате Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, направете си предложението.

  ЧЕТИН КАЗАК: В правилника е записано, че всяко процедурно предложение може да се обоснове в рамките на две минути. Никъде не пише в рамките на две минути какви думи трябва да се използват, за да се обоснове едно процедурно предложение. Оставете ме да изпълня съдържащите се в правилника две минути за обосноваване на моето процедурно предложение.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Гласуването без плик създава предпоставки на определени места за затрудняване на избирателите, първо, дали те ще съумеят правилно да сгънат бюлетината така, че тя да не се вижда. Втора предпоставка за нарушаване на тайната на вота – повторното подпечатване, тоест взимане от член на комисията на бюлетината и повторното й подпечатване тогава, когато вече вотът е изразен. Ако това не са две възможности за нарушаване на тайната на вота, манипулиране на избирателите, здраве му кажи!
  Моля ви, премислете още един път. Господин Червеняков преди малко каза нещо, около което всички се обединихме и в комисията, да не правим радикални промени два месеца преди изборите, с които да създадем максимални трудности за избирателите. Нека да не правим революции, а еволюции. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Още веднъж, моля, гласуваме предложението на господин Казак т. 1 от § 6 да отпадне.
  Гласували 183 народни представители: за 19, против 148, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 6 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 174 народни представители: за 166, против 5, въздържали се 3.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 4 от доклада има предложение на Емил Кошлуков – прави се следното изменение и допълнение:
  1. В чл. 25, ал. 1, т. 4 се изменя и допълва така:
  “4. преброява гласовете за независими кандидати и за кандидатски листи на партии и коалиции, изготвя протокол за резултата от гласуването в избирателната секция и го предава на районната избирателна комисия в срок 24 часа след приключване на гласуването”.
  2. Настоящите точки 1 и 2 стават точки 2 и 3.
  Комисията не е подкрепила предложението.
  Има предложение на Йордан Нихризов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция за § 4, който става § 7:
  “§ 7. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 6, накрая се добавя “и решението се съобщава на жалбоподателя веднага”.
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Решението на секционната избирателна комисия, свързано с недопускане на избирател до гласуване, може да се обжалва пред районната избирателна комисия.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по този параграф? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Емил Кошлуков по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 164 народни представители: за 2, против 154, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме текста на комисията за § 4, който става § 7.
  Гласували 150 народни представители: за 150, против и въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 5 комисията подкрепя текста на вносителя и той става § 8:
  “§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите “заличават се” се добавя “също и”.
  2. Алинея 8 се изменя така:
  “(8) Отказът за заличаване или дописване се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд в двудневен срок от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 26, ал. 1, и постановява решение, което се обявява незабавно и е окончателно.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по § 5? Няма желаещи.
  Гласуваме текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 158 народни представители: за 158, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Борислав Цеков за създаване на нов § 5а:
  “§ 5а. Създава се чл. 28а със следното съдържание:
  “Чл. 28а. (1) За избиратели с тежки физически увреждания, които не позволяват упражняване на избирателно право в изборното помещение, извън случаите по чл. 78а, въз основа на тяхно писмено заявление се съставя избирателен списък за гласуване в подвижни избирателни секции.
  (2) Заявлението по ал. 1 заедно с копие от документа, удостоверяващ трайно намалената работоспособност на лицето, се подават до кмета на общината по постоянен или настоящ адрес на избирателя не по-късно от 50 дни преди изборния ден.
  (3) В избирателния списък на една подвижна избирателна секция се включват най-малко 20 и не повече от 50 избиратели.
  (4) Редът за съставяне на избирателни списъци за подвижни избирателни секции се определя с инструкция от Централната избирателна комисия.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Ако ми позволите, госпожо председател, да представя и следващото предложение, тъй като двете предложения са логически свързани.
  Предложение на Борислав Цеков за създаване на нов § 5б:
  “§ 5б. В чл. 29 се създава нова ал. 2:
  “(2) Избирателните списъци за подвижни избирателни секции се обявяват от органите и в срока по ал. 1 на видно място в района на общината.”
  Това предложение също не е подкрепено от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по тези предложения. Няма желаещи.
  Тъй като предложенията са логически свързани, подлагам предложенията на господин Борислав Цеков за нови § 5а и 5б, които не са подкрепени от комисията, ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 160 народни представители: за 5, против 93, въздържали се 62.
  Предложенията не се приемат.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 6 има предложение на народните представители Екатерина Михайлова, Васил Маринчев, Елиана Масева и Йордан Соколов, от една страна, и идентично предложение на Елка Анастасова и Даниела Никифорова за отпадане на този параграф.
  Тези предложения не са подкрепени.


  Предложение на Ремзи Осман и Четин Казак:
  1. В § 6, чл. 36 се създават алинеи 9, 10 и 11:
  “(9) Избиратели, които са ученици или студенти, чиито постоянен или настоящ адрес са в населено място, различно от населеното място, в което се намира учебното им заведение и не са направили искане по ал. 7, могат да гласуват в избирателна секция в избирателния район, в който се намира учебното заведение, като подадат заявление за това до кмета на общината, в която се намира учебното заведение не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
  (10) Кметовете на общини определят избирателната секция, в която ще гласуват лицата по ал. 9 и им издават удостоверение за гласуване, като уведомяват служебно органите по чл. 26, ал. 1 по постоянния и по настоящия адрес на лицата не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
  (11) Избирателите по ал. 9 се вписват в списъка по ал. 5, към който се прилагат удостоверенията по ал. 10.”
  Комисията не е подкрепила предложението.
  Предложение на Михаил Миков и Александър Арабаджиев:
  В чл. 36 се създава нова ал. 9 със следното съдържание:
  “(9) Ако избирателите са студенти или ученици с постоянен и настоящ адрес в различни населени места и не са направили искане по ал. 7, могат да гласуват в избирателна секция по настоящ адрес след представяне на: документ за самоличност, надлежно заверена ученическа или студентска книжка, уверение от учебното заведение, издадено след датата на насрочване на изборите, удостоверение за настоящ адрес.”
  Комисията не е подкрепила предложението.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
  “§ 9. В чл. 36 се създава ал. 9:
  “(9) Избирател, който е ученик или студент, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, след представяне на документ за самоличност, надлежно заверена за съответната учебна година ученическа книжка или надлежно заверена за съответния семестър студентска книжка и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Ученическата или студентската книжка се подпечатват с печата на секционната избирателна комисия и се подписват от член на комисията”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания.
  Господин Осман, заповядайте.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Когато се приема един закон за изборите, основните цели са две: едната е, да не се затрудняват изборите, а другата е максимално да се направи така че да не се злоупотребява с избирателни списъци, да няма двойно гласуване. Това са двете основни цели на един избирателен закон.
  Ние, с моя колега, направихме предложение студенти и ученици, когато учат и живеят на адрес, различен от постоянния и настоящия, въпреки че всеки от нас е длъжен да има настоящ адрес – на който се намира, различен от постоянния, да подадат заявление до съответната община без да отидат във Варна или в Бургас. Ако е в община “Студентска”, отива при кмета в община “Студентска”, подава заявление да бъде включен в избирателния списък така, както примерно комисията прие и предложението на някои колеги. Ако погледнем в действащия закон – текстовете на алинеи 2, 3, 4 и т.н., в чл. 36, ще видите, че включително и тези, които получават удостоверение за гласуване на друго място, се вписват в отделен избирателен списък, различен от основния. В случая, въпреки че нямат постоянен адрес и нямат настоящ адрес, те не се вписват в различен списък от общия избирателен списък.
  Какво предлагаме ние? Да не се затрудняват студентите, да има едно изключение и за учащите, но без да отиват в Пловдив или във Варна да подават заявление за гласуване в съответната община в това място, за да бъдат заличени от избирателния списък от другото място. Иначе никой не може да попречи на двойното гласуване. Каквито и декларации да има, един човек, който иска да наруши законите, 15 пъти ще подпише декларации, защото в следващия списък, където е, той е в избирателния списък. Затова той задължително трябва да бъде заличен от избирателния списък и единственият начин е да подаде заявление да бъде вписан в избирателните списъци, където се намира учебното заведение. Това е смисълът на нашето предложение.
  Останалото, уважаеми колеги, ми се струва, че е много опасно, тъй като даже не се посочва в становище на комисията в кой избирателен списък ще бъдат вписани студентите и учащите се, докато за тези, които са с удостоверение за гласуване на друго място, изрично се подчертава в кой избирателен списък и къде се вписват.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Осман.
  Господин Абаджиев, заповядайте.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Аз мисля, че предложението на комисията по § 9 и текста, който създаде комисията, е важна промяна в този закон. Този текст прави една крачка по-напред от сега действащия текст на чл. 36. Според мен, предложенията за отпадане на параграфа за промяна на чл. 36 не трябва да бъдат подкрепени. Трябва да бъде подкрепен текстът на комисията, поради следната причина - за първи път се прави крачката да дадем възможност на студентите наистина да проявят по-голяма активност. Знае се, че големият проблем, който съществува с активността на студентите, е свързан с нормалното може би нежелание на младия човек, на студента да спазва бюрократичните правила. Дали е основателно или не, това е нагласата на младите хора.
  Сега действащият текст предполага специално действие на студента – да отиде, да си вземе удостоверение или, както предлагат колегите, да отиде в съответното населено място и да се впише предварително. Практиката показва, че това действие не се прави от студентите. Те не правят това предварително движение.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Ние го предлагаме по друг начин.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ: И затова, когато дойде изборният ден, те попадат в ситуация, в която не са се вписали, не са си взели удостоверение за гласуване и затова не отиват да гласуват. Нали всички искаме да инициираме, да стимулираме студентите към това да участват в избирателния процес? Единственият начин, животът показа, обсъждали сме го много пъти и в предишния парламент, е да премахнем максимално бюрократичните пречки пред студентите.
  Затова, според мен, този текст е много по-добър. Освен това той създава две гаранции. Едната гаранция е свързана със студентската книжка, съответно заверения семестър, която ще се подпечатва и подписва. Втората е свързана с декларацията.
  Ние виждаме една абсолютна липса на активност, а в същото време говорим за опасности да гласуват два пъти. Те не гласуват един път, а ние говорим за някакви големи опасности как студентите щели да гласуват два или три пъти!
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Това е въпрос на принципи.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ: Нека да видим този път как повече студенти ще гласуват поне веднъж! Този текст, според мен, е една много важна крачка, която прави нашият избирателен процес много по-добър по отношение на студентите и затова трябва да се подкрепи от всички народни представители. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
  Реплика – господин Осман, заповядайте.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Господин Абаджиев, те в кой списък ще бъдат вписани? В избирателния списък има няколко вида. В кой списък ще бъдат вписани? Това е първият ми въпрос.
  Вторият ми въпрос: защо тогава тези, които имат удостоверение за гласуване на друго място, трябва да бъдат вписвани в друг избирателен списък? Тоест, извън общия избирателен списък. Студенти и учащи се в кой избирателен списък ще бъдат вписвани?
  Господин Маринчев, това, което мина в комисията, но не се каза: къде ще бъдат вписани? Те се вписват, тъй като не са в избирателния списък. Докато в действащия закон вие ще видите текстове къде се вписват тези, които имат удостоверение за гласуване на друго място. Но ако искаме да бъдем по-точни в своите изказвания, ако примерно стремежът е, че не се нуждаем от избирателни списъци, предложете избирателните списъци да отпаднат! Че кой в залата е против някой да гласува? Не е въпрос кой е против – всички искаме да гласуват. Въпросът е да бъдат изчистени в избирателните списъци. В нашето предложение не се иска от студента да отиде до Варна, не се иска да отиде до Пловдив, а просто се изисква да се спазва закона и да бъде вписан в избирателния списък. Нищо друго! Какъв е проблемът?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли друга реплика? Няма.
  Заповядайте за дуплика, господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ): Господин Осман, според мен е ясно в кой списък ще се впишат.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): В кой?
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ: По избор студентът избира секцията в населеното място, в която ще гласува. Съвсем естествено е, че той ще бъде вписан в допълнителния списък.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Не го казваш.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ: Ще го кажа. Винаги е било така. Централната избирателна комисия ... (Реплики от народния представител Ремзи Осман.) Добре, ако това е големият проблем, нека да се запише допълнително, че ще се приеме допълнително, но това е ясно за всеки, който е участвал в избори от 1990 г. досега. Той избира секцията в населеното място, в което е учебното му заведение и в тази секция го вписват в допълнителния списък. Това е елементарно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Обявявам 30-минутна почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме пленарното заседание.
  Уважаеми дами и господа, преди да преминем към разискванията по дискутирания параграф, ви моля да поздравим Парламентарната делегация на Великото национално събрание на Република Турция, която е в нашия парламент и току-що влезе на балкона на пленарната зала. (Всички стават и с ръкопляскания поздравяват Парламентарната делегация на Великото национално събрание на Република Турция.)
  От името на парламентарна група има думата господин Праматарски.
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Упълномощен съм от името на нашата парламентарна група да ви запозная с декларация от името на Обединените демократични сили – СДС, Демократическа партия, “Движение Гергьовден”, ДРОМ и БЗНС-обединен.
  Уважаеми дами и господа, днешният ден преди четири години се превърна в нарицателно на ден за обещание. Правя тази декларация и за всички, които се занимават или ще се занимават с политика и имат намерение да поемат ангажименти пред българското общество.
  Българските граждани вече 15 години живеят в условия на демокрация. Днес страната ни се намира в решителен етап от процеса на присъединяване към Европейския съюз. Вече сме членове на НАТО. Но нито едно от тези достижения не е извоювано от настоящия министър-председател. Когато трябваше да се стартират тези процеси, той избягваше да се ангажира с българската политика. Когато дойде, се зае да обещава други неща. Всички ги помним и вместо да ги повтарям, ще ви припомня, че българите продължават да са на последните места по заплати. Страната е в остра демографска криза, а хората продължават да живеят в условия на криминален натиск. Затова ни е срам от този ден. Срам ни е от този ден, когато на българите им бе казано това, което много искаха да чуят, а не това, което реално можеше да се направи.
  Днешните български управляващи, в лицето на техния министър-председател, превърнаха днешния ден в ден на непочтена политика. Самият той от цар на всички българи се превърна в премиер само на онези, които са “гласували” за него. Преди четири години, събрал в себе си очакванията за чудо, той подведе стотици хиляди българи към урните, обвини всички партии в България, а самият той създаде такава и я нарече на свое име. Порица партизанщината, но охотно назначаваше роднини и раздаваше апартаменти. Обяви рязко повишаване на стандарта, а българите пътуват като гастарбайтери за Испания. Застана срещу корупцията, но застана и зад грабежа на сделки от типа магистрала “Тракия”. Говореше за прозрачност, а превърна диалога с хората в надменни недомлъвки и платени публикации. Поиска почтеност във всичко, а постигна тържество на задкулисната политика, насърчавайки различни лобита дори в собствената си партия едно срещу друго. Обеща отзоваване на депутати, а станахме свидетели на “SMS-политика” за умишлен бойкот на парламента и на повече от 20 депутати, които сами напуснаха, но не парламента, а Парламентарната група на НДСВ. Частната политическа партия НДСВ се луташе между християндемокрацията и либерализма, но показа всеядност и допусна дори Българската социалистическа партия в управлението.
  Все пак се случи нещо хубаво – отнеха се илюзиите на българите, че някой друг ще свърши нещо вместо тях. Гражданите трябва да “верват” на себе си, за да не дойде отново някой, който ще ги излъже вежливо. Срам ни е от днешния ден, но сме спокойни, че идва утрешният, защото утрешният ще докаже старата българска поговорка, че “на лъжата краката са къси”. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има думата за изказване по законопроекта господин Минчо Спасов.
  МИНЧО СПАСОВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Аз, за разлика от преждеговорившия, ще се опитам да съм по-конструктивен. Става дума за улесняване правото и възможността младите хора да гласуват, за улесняване на студентите и учениците, които ние фаворизираме, давайки им възможност с новия § 9 да участват в избирателните секции там, където учат.
  Бяха изказани притеснения, че това можело да доведе до двойно гласуване. Искам да успокоя колегите, които ги изявиха, че декларацията, която е предвидено да се попълва, е обвързана с наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. (Реплика от народния представител Ремзи Осман.)
  Екс леге.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): То и сега е забранено.
  МИНЧО СПАСОВ: Но сега не беше предвидена такава декларация.
  След като има такъв законов текст всеки, който посмее да подпише декларация и да я наруши, ще отговаря пред наказателното законодателство.
  От друга страна, допълнителна гаранция за това, че няма да се допусне гласуване два пъти е това, че тези категории гласоподаватели разполагат с един специален документ – студентска или ученическа книжка, за разлика от обикновения гласоподавател, който има лична карта, на която не могат да се полагат каквито и да е печати. С полагането на отбелязване върху този документ се въвежда още една гаранция за това, че няма да се злоупотребява с подобно право.
  Обръщам се към всички вас с молба да подкрепим тази възможност за младите хора да упражнят гласа си и да им покажем, че техният глас е нужен и значим. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  За изказване има думата господин Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз категорично подкрепям така дадения текст. Бих искал да направя едно единствено уточнение, което бих препоръчал госпожа Мингова да обмисли.
  Става въпрос за онези случаи, в които студентите учат в родния си град. В родния си град студентите са в избирателни списъци на секцията, в чийто район живеят, разбира се, с правото да гласуват със студентска книжка. Когато отидат вече в района, където са на постоянен адрес, там няма да им искат студентска книжка. Има реална възможност да се получи двойно гласуване.
  Затова, госпожо Мингова, моето предложение е това да важи само в случаите, когато те не учат в населеното място, в което живеят. Това бих го подкрепил с две ръце. Искам внимателно да се обмисли този казус, за да се избегнат възможностите за двойно гласуване. Ако има текст, който избягва това, много моля да го поясните, за да ми спестите съмненията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Китов.
  Госпожо Мингова, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Може би като реплика, госпожо председател.
  Напълно основателно е това, което казва господин Китов, само че самият текст на ал. 9, който ние предлагаме, предпоставя, че населеното място, в което учи студентът или ученикът, е различно от населеното място, където е постоянният му адрес. Така че текстът предпоставя тази възможност, само ако населените места са различни. Това налага внимателният прочит на текста. Иначе възможности, опасности от евентуално повторно гласуване се опитваме да избегнем по два начина: чрез възможността за този последващ контрол, разбира се, тя стои, но като превенция за една такава възможност това е подаването на декларация, която има дисциплиниращ ефект, на второ място, удостоверяването, което е в съответната студентска или ученическа книжка.
  Защото, ако се удостовери, че постоянният адрес на лицето е в населеното място, той не може да гласува със студентска или с ученическа книжка, а само с оглед на общото си право да гласува като всички български граждани по постоянен адрес.
  Аз не виждам какво бихме могли да добавим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За дуплика думата има господин Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Аз разбирам добрата Ви презумпция, но нека да прочета текста точно: “Избирател, който е ученик или студент, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава”.
  Какво става, когато то съвпада с населеното място, в което той има постоянен адрес? Този казус би могъл да се избегне, само ако се добави, че не става въпрос за населеното място, в което той има постоянен адрес. Аз разбирам, че се разбира, разбирам, че след това проверката ще го изхвърли, когато съвпадне, че е гласувал два пъти. Но това в крайна сметка е един невалиден глас, госпожо Мингова. Ако има ясен текст, Вие разбирате тази презумпция, че един глас няма да бъде невалиден. Аз не се съмнявам, че след това проверката ще го изхвърли, като се види, че едно име е гласувало на две места. Но един глас се губи.
  Разбирам, че се разбира, разбирам, че декларацията има дисциплиниращ ефект, но в крайна сметка, за да не създадем възможност за прецеденти, мисля, че може да се добави: секция по избор в населено място, където се обучава и то не е населеното място по постоянния му адрес. Тогава точно това, за което Вие говорите, което аз също подкрепям, става ясно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  За изказване думата има господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Този текст и това решение предизвика спор и в Комисията по правни въпроси.
  За какво става въпрос? Става въпрос за един опит за предизборно заиграване с определена социална група и категория. Това е в основата на всичко. Това заиграване чрез закона нарушава принципите на закона. Защото в Конституцията е казано, че никаква група не може да има някакви привилегии. Има такъв текст в Конституцията и аз моля вносителите, които толкова настояват за този текст, да прочетат това. Защото и в комисията възникнаха въпроси за временно работещите на друго място, за различни други категории лица.
  Аз мисля, че вносителите ще останат излъгани, като се приеме текст в закона, че и студентите, и учениците ще гласуват повече или по-малко. Те ще гласуват толкова, колкото политическият живот ги мотивира за това. С текстове в закона не се вдига избирателната активност.
  Целият спор – и тук в залата, и в комисията, се прехвърля вече на съвсем различен въпрос: ако се приеме едно такова решение, което за мен е противоконституционно, как да се предотврати възможността за злоупотреба при реализацията на тази привилегия за тази категория? Затова ние сме предложили текст, свързан с един категорично ясен документ, който се издава по всякакъв повод и който доказва, че едно лице е студент. Защото аргументът на вносителите е да не ходят в населеното място, макар че всички студенти и всички ученици по Великден си пътуват. Те, както и всички български граждани, могат да влязат в процедурата – удостоверение за гласуване на друго място, стига да искат, стига политическите партии да могат да ги мотивират, че трябва да участват в изборите. Всъщност няма никакви проблеми и досега тази категория лица да участват в изборите чрез изваждане на удостоверения за гласуване на друго място. Аз съм далеч от мисълта, че един студент, като отиде да учи, поне една година не се връща в населеното място, където живее. Мисля, че всички сме наясно, че това не е така. И студенти, и ученици, ако не всяка седмица, поне на 1-2 месеца си ходят до мястото, където са техните родители.
  Но така или иначе се отива към едно такова решение и затова ние с Арабаджиев сме предложили да се гласува с уверение от учебното заведение. Защото студентската и ученическата книжка сами по себе си могат да доказват, че това лице има статуса на студент, но това лице може да е прекъснало, може в последните една или две години въобще да не учи, а само да притежава такъв документ. Може да се удостовери единствено с уверение от съответното учебно заведение. И това е оня категоричен и ясен документ, който не само за изборите, а винаги служи за удостоверяване на факта, че това лице наистина към този момент има статуса на студент или на ученик в съответното висше учебно заведение.
  Другото крие сериозни опасности за злоупотреба при гласуването. Затова погледнете текста, който сме предложили, той е някакъв компромис, въпреки, пак казвам, моето лично разбиране, че не бива да се дават привилегии с оглед статуса на едни или други лица, независимо дали са млади, стари, учени, неграмотни. Това нещо в Конституцията категорично е казано. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За реплика думата има господин Тагарински.

  МАРИО ТАГАРИНСКИ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че 1 април мина и трябва да си говорим честно.
  Това, което казвате, господин Миков, наистина – така е в Конституцията, но ние като законодатели имаме правото, без да нарушим Конституцията, да уредим този въпрос. Мисля, че всички разбирате, че ако създаваме излишни бюрократични пречки пред студентите и учениците – тези, които са навършили пълнолетие, да дадат своя вот, естествено, че няма да отидат – господин Ремзи Осман, и към Вас се отнася това нещо – да си извадят от общината разрешително и т.н.
  Просто това, което го говорите, вие самите не си го вярвате.
  Защо априори има една презумпция за виновност за българските студенти и млади хора, че са склонни да измамят, да гласуват два пъти и т.н.? Говорим за модерни форми за упражняване на вот като гласуване по Интернет и т.н., а се опитваме да върнем средновековни методи. Достатъчно е това, което е записано и което е текстът на комисията – студентска или ученическа книжка, в която да се отбележи, че е гласувано веднъж. Мисля, че Централната избирателна комисия и фирмата, която ще се занимава с преброяването и контрола върху вота, спокойно може да се заеме с този въпрос и да предотврати двойното гласуване, това е във възможностите на съвременните технологии. Всичко друго е, както се казва – от Лукавия.
  И нека да не хитруваме на дребно, а да дадем възможност на младите хора да упражнят своя вот по този начин. Всички знаем, че години наред младите хора бяха лишавани от тази възможност, така се случваше, че или са в сесия…
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Защо лъжеш сега?
  МАРИО ТАГАРИНСКИ: Какво лъжа?
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Студентите си гласуват постоянно за БСП!
  МАРИО ТАГАРИНСКИ: Е, това е една заблуда. При възможността студентите да гласуват, ще видим кой за кого ще гласува и това в крайна сметка е важното. Важното е те да упражнят своя вот. Мисля, че по този начин бихме могли евентуално да подтикнем младите хора да упражнят своя вот и да дадат своя глас за демокрацията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за втора реплика, господин Кирчев.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Миков, уважаеми колеги народни представители! Не мога да разбера кога БСП са искрени.
  От една страна говорят, че трябва да се активират младежите, да вземат участие в политическия живот на България, че имало апатия, а от друга страна се слага някаква бариера. Тя е много проста. Да вземем например Софийския университет – хиляди студенти са от провинцията. Представяте ли си какви дълги опашки ще има в деканатите и то за какво – за да вземат бележка, както иска господин Миков. Смятайте, че по този начин, след като няма някакъв реален материален интерес или не всички студенти имат острото чувство за политическия живот – да гласуват, да се наредят на тази опашка и, като няма да им се случи нещо кой знае какво интересно, просто ще се махнат и ще кажат: няма да гласувам!
  Мисля, че всички тези действия се правят от БСП, за да не отиде да гласува младежта и то най-активната младеж – студентите, които все пак имат някакво политическо мислене. Не може, господин Миков, само с чалга, народни певици и т.н. да обучаваме нашите деца на политически живот, а трябва да ги караме да мислят. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми господин Кирчев, уважаеми господин Тагарински! Във вашите изказвания виждам само един гол предизборен популизъм, който няма да накара младите хора да гласуват за старата десница. Младите хора напоследък трайно гласуват за левицата, на последните избори се вижда, а ние никак не се притесняваме, защото те имат възможност, а ние имаме политика, която им предлагаме и те харесват. И си гласуват за нас, това е трайно доказано от изборите!
  Така че тези заигравания, че като промените закона и ще им дадете нещо, след като не им дадохте Закона за кредитиране на студентите и хиляди други неща, след като те имат хиляди проблеми, не може да реши проблема да гласуват за десницата, и сто такива популистки решения да приемете.
  Има обаче един принципен въпрос – противоречия. Казвате, че ги улеснявате да не пътуват за удостоверения за гласуване в родното място. А те всеки ден ходят в университета, всеки ден и могат спокойно, ако искат, да минат през деканата и да си извадят уверение! Вие и това не искате.
  Не знам, като говорите така много по тези университетски теми, тук има доста университетски преподаватели, които много добре знаят, че студентската книжка не е доказателство дори по отношение на оценките в нея! Това не знам дали го знаете, проверили ли сте го?
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Документ ли е?
  МИХАИЛ МИКОВ: Тя е документ, но този документ, включително по отношение на оценките, които са в него… Значението е на протокола, в крайна сметка.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Официален документ ли е?
  МИХАИЛ МИКОВ: Така че, не мога да разбера.
  Хубаво, не искате, казвате, че ще им бъде трудно да пътуват до родното им място да си извадят стабилния документ - удостоверение за гласуване на друго място. Всеки ден ходят в университета, какво им пречи да си вземат уверение?
  Така че в това всичкото има само популизъм.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за изказване, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Естествено, че нищо друго, освен популизъм се крие зад даването на една такава привилегия в закона за една определена група. Всички доводи за това, че се стремим да активизираме младежите, студентите и т.н., са абсолютно празни приказки.
  Защо трябва нашата цел да бъде да активизираме една определена група български граждани, а загърбваме всички останали? Не е ли целта въобще да повдигнем избирателната активност в България, която прогресивно спада с всеки едни избори? Защо трябва да даваме привилегия на едни и в същото време да дискриминираме всички останали? Нима само студентите и учениците са единствената група български граждани, които живеят или упражняват някаква дейност в населено място, отдалечено от техния постоянен адрес? Нима в България няма много сезонни работници, които дълго време през годината работят на съвсем друго място, които обаче се водят на постоянен адрес в родното си място? Нима няма огромно количество български граждани, които работят не сезонно, а постоянно в големи градове като София, Пловдив, Варна, господин Кирчев? Във Варна работят много български граждани от цяла Североизточна България – Добрич, Търговище, Силистра, Шумен, чийто постоянен адрес не е във Варна. И какво ще направим за тези граждани? За тях остава общият режим – дори и да имат настоящ адрес във Виница, трябва 14 дни преди изборния ден да отидат да заявят, че искат да гласуват във Виница, за да могат да гласуват там! А за студентите – една малка извадка от цялата тази група български граждани, които в изборния ден няма да се намират в мястото на постоянния си адрес, даваме една привилегия с надеждата, че това ще ги стимулира да гласуват. По този начин няма да стимулираме никого, а напротив – единственият начин да се стимулират студентите и въобще младите хора е партиите да ги убедят, че предлагат нещо, което е в тяхна полза. Заради това всички ние разполагаме, ако щете, и с младежки инструктори, младежки организации. Българската социалистическа партия има Българска социалистическа младеж, СДС имат младежкото СДС, НДСВ имат младежкото НДСВ начело с нашия колега Светослав Спасов. Не знам дали ДСБ успяха да създадат младежка организация, но сигурно ще съумеят до изборите. Ето тези младежки организации трябва да стимулират младите хора и студентите да гласуват, а не някакви измислени текстове и привилегии, които създават предпоставки единствено и само за злоупотреби и нищо друго.
  Така че ви призовавам да бъдем повече реалисти, в закона има достатъчно механизми и начини да се позволи на един гражданин, независимо дали е студент или ученик, когато наистина желае да гласува, да го направи, ако ще по постоянен адрес, ако ще по настоящ, ако ще да си издаде удостоверение за гласуване на друго място, да гласува където си иска, включително и в секцията, която се намира в собственото му учебно заведение.
  Нека да не откриваме топлата вода, нека не създаваме излишни предпоставки за грешки, злоупотреби и фалшификации. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за реплика, господин Китов.

  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Казак! Не е привилегия, това не е привилегия! Ние обаче проявяваме двоен стандарт. Веднъж казваме, че младежите са бъдещето, че всички трябва да учат, а друг път казваме, че има доста неграмотни хора в България. Не могат да се сравняват сезонните работници с учениците по куп съображения. Първо, те са отишли там на базата на конкурс. Едва ли студентите, учениците имат тази възможност, каквато има човек, който работи. Второ, това наистина са млади хора. Аз мисля, че не бива да се спекулира с това, че се създава някаква привилегия. След като всички се кълнем, че бъдещето на България са децата, учениците и студентите, мисля, че и сега трябва да им отдадем дължимото. Това е един бонус за това, че те учат, те се образоват и в крайна сметка наистина са бъдещето на България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли друга реплика? Няма.
  Господин Казак, заповядайте за дуплика.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми господин Китов, никой от тази трибуна не е казал, че младежта не е бъдещето на България. Това е аксиоматична истина и мисля, че дори никой няма да посмее да я оспорва.
  Въпросът е какво целим ние с този текст – да ги стимулираме или да създадем предпоставки за злоупотреби и за грешки.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС, от място): Да ги улесним.
  ЧЕТИН КАЗАК: Не, нашата цел, целта, която Вие казахте, целта, която е според всички изказали се, е да се стимулират, да се активизират. Мисля, че не този е начинът да се стимулират, да се активизират българските младежи, а да им се предложат реални алтернативи, да им се предложат реални идеи за подобряване на техния живот, да им се предложи реална политика, която да ги стимулира да се развиват, а не с някакви технически измишльотини тук в последния момент, писани на коляно, ние да си измиваме очите и да мислим, че правим нещо в тяхна полза. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Маринчев, заповядайте за изказване.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Аз вземам думата, по-скоро за да направя две предложения за редакционни промени в окончателния текст на комисията на стр. 10. Воден съм от това – да се избегнат някои неточности. Частично това предложение възникна и по повод изказването на господин Китов.
  Ние казваме “ученик или студент”, но не казваме кои точно. Тоест, има възможност задочните студенти след представяне на студентската си книжка също да гласуват. Смятам, че това не е редно. И според мен и в дебата в комисията подтекстът беше за редовните студенти и ученици.
  Предлагам след окончателния текст, след “ученик или студент”, след запетаята да се добави “редовна форма на обучение”.
  И във връзка с предложението на господин Китов, тъй като той не предложи конкретен текст, не смятам, че текстът е достатъчно ясен, както каза и госпожа Мингова. Аз бих предложил след “населеното място, в което се обучава”, след запетаята да се добави “когато то е различно от населеното място по постоянен адрес” – по този начин се изчистват и двете несъответствия.
  И още нещо. Аз твърдо подкрепям възможността на учениците и студентите, които са далеч от родните си места – там, където са постоянните им адреси, да им се даде възможност да гласуват с колкото е възможно по-малко бюрократични пречки, което пък е заложено в предложението на господин Миков.
  Искам да кажа и още една-две думи към господин Миков. Вие казахте, че младите хора няма да подкрепят старата десница. Аз се надявам, че те ще подкрепят младата десница в лицето на Демократи за силна България. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  За реплика думата има господин Михаил Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Господин Маринчев, колкото пъти и да си смените името, хората помнят какво сте направили. Така че с тези макиажи..., но това е друга тема. (Шум и реплики на народния представител Васил Маринчев.)
  Вие говорите за по-малко бюрократизъм, но по-малко бюрократизъм трябва да има за всички български граждани. Нека сме наясно, че ние не даваме нищо ново на тази социална категория. Те и досега са имали право да гласуват, само че с удостоверения за гласуване на друго място. Те са както всички други български граждани – млади, стари, образовани, неграмотни и прочие.
  Господин Маринчев, преди малко господин Тагарински каза: “Нищо, че в Конституцията пише нещо, ние ще намерим решение как да решим тази работа”.
  Аз ще ви прочета чл. 6 от Конституцията. Отвреме навреме трябва да четем Конституцията от трибуната, защото всеки я получава, но никой не я чете.
  “Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.”
  И защо продължавате да заблуждавате студентите и учениците, че вие сега ще им дадете възможност да гласуват? Те и сега имат възможност. И пак ви казвам: те гласуват. И младите хора не само в България, но и в цял свят гласуват за левицата. Просто такова е естеството на студентските, на младежките движения. И няма никакъв проблем. Ненужно е това заиграване с тях, защото те просто няма да ви повярват. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За втора реплика думата има господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Маринчев! Ето още един аргумент, който искам да изтъкна, че наистина се дава една ненужна привилегия и по този начин се дискриминира определена група български граждани.
  Аз се обръщам към всички народни представители примерно от Варненския или Бургаския избирателен район. На 25 юни, когато се предполага, че ще се проведат изборите, огромна част от българските граждани от цялата страна ще работят по нашето Черноморие, в нашите курорти, в “Слънчев бряг”, в “Златни пясъци”, в “Албена”, в Созопол и така нататък. Това са хора, чийто постоянен адрес ще бъде навсякъде другаде, но не на “Слънчев бряг”, на “Златни пясъци”, на “Албена”. Тези граждани ще бъдат лишени от възможността да гласуват, тъй като за тях не е предвидено подобно улеснение. Ако това не е дискриминационно отношение и една привилегия, здраве му кажи. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За трета реплика думата има господин Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Маринчев! Моята реплика е много кратка. Аз бих искал само да се уточни, че под “редовно обучение” трябва да се разбира само редовно обучение – държавна поръчка, платено обучение и задочно обучение. Защото някой път под “редовно обучение” се разбират само хората, които са държавна поръчка, което не е редно.
  Много моля да уточните предложението. Може да е платено, но редовно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Маринчев, заповядайте за дуплика.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми господин Миков! Той излезе. Искам да му кажа, че паметта на студентите не е толкова кратка. Те помнят и годините 1994-1997 и затова през 1997 г. излязоха и подкрепиха тези, които сега са начело на десницата.
  Така че ние не се опасяваме от това. Мисля, че се разбрахме по въпроса за младите хора и младата десница.
  Господин Казак, въпросът за гласуването на тези сезонни работници е уреден в сегашната ал. 7, която казва, че тези, които имат настоящ адрес, различен от постоянния, подават само едно заявление, че ще гласуват, и всичко друго се урежда по служебен път.
  Тук и господин Миков не е прав, като казва, че те ще носят удостоверение за гласуване на друго място. Няма да носят. Законът не го изисква.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Студентите защо не дават заявление?
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Защото за студентите правим друга отстъпка.
  Що се отнася до редовната форма на обучение, господин Китов, смятам, че като се каже редовна форма на обучение, е ясно, че това е и платено, и неплатено, държавна поръчка. Между другото държавната поръчка отдавна вече отпадна. Само в частните университети има платено обучение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за изказване, господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, явно, че дебатът е около това дали в този закон има дискримационен подход или няма. Разбира се, нито един от присъстващите в тази зала народни представители не е против младежта, не е против студентите. Не сме против това да им създадем възможност да гласуват, но това би трябвало да бъде в рамките на законите на Република България. И в този закон, който ние приемаме, трябва да спазваме и това, че не трябва да създаваме дискриминация само заради това, че те са студенти. В смисъл, както каза преди малко господин Маринчев, че за тези работници, които работят извън населеното място им е създадена възможност да гласуват. Тяхната възможност може да се пренесе и на студентите. Защо студентите да не отидат и да не подадат заявление, както работникът, който отива да работи в друго населено място ще намери време да отиде да си подаде заявлението. Нищо повече не се изисква. Изисква се към всички подходът да бъде по един и същи начин. Така, както работникът може да подаде заявление, че ще гласува в съответната община, така и студентът може да го подаде. Още повече, че студентът е грамотен, студентът е обучен, родителите му са отделили достатъчно средства за сина си, инвестирали са средства в него, за да може да седне и да напише едно заявление, а не само да подпише една декларация.
  Още повече дискриминационният подход, който влагате с бюлетината, която мина преди малко в тази зала, колеги. Значи на студентите даваме възможност, улеснение да могат да гласуват, а на неграмотните хора, по-голямата, възрастната част от българското население, което не може да различи в този вестник, който ще е пред тях дълъг 1,50 метра, къде да сложат кръстче, това не е ли дискриминационен подход?
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ, от място): И арабски цифри ще има.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Още повече не е ли това дискриминационен подход към ромите? Къде ромите са чак толкова обучени, или сте ги обучили – обръщам се към всички политически сили – за да им дадете възможност да могат да се ориентират към това? А иначе, когато ромите правят сватби, всички политически сили ще си скъсват кесиите да посещават ромските сватби. А сега им казваме: “Господа, тези, на които не сме дали възможност да се ограмотяват, ние ви дискриминираме. Вие нямате право да гласуват. Ние ви поставяме една бариера с една бюлетина, с която бюлетина вие не можете да се оправите.” А от друга страна казвате: “Да, тези, които са академични, обучени, научени, на вас даваме възможност дори дистанционно да гласувате така, както има и дистанционно обучение”.
  Колеги, с един такъв закон, който днес се приема в нарушение на Конституцията, в нарушение на всичко онова, което е поставено в началото на Конституцията – да се създаде възможност, улеснение на всеки български гражданин да може да упражнява правото си на гласуване, ние сме именно против това, а не против студентите. (Реплики от ПСДСБ.) Колеги, ще ви дадем възможност да излезете на трибуната и да се изкажете. Недейте да реагирате от място.
  Колеги, аз предлагам на студентите да не даваме тази възможност, това улеснение, а да минат по общия параграф като всички други, да могат да подадат заявление и да отидат да гласуват така, както всеки гражданин има правото да ползва правото си на глас. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте за процедурно предложение, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Очевидно между нас има хора, които просто искат да бавят приемането на този закон. Когато разискваме как да облекчим гласуването на студентите, да се говори как щели да гласуват неграмотните хора в България най-малко не е във връзка с този параграф, господин Рамадан Аталай. Вие или сте проспали нещо досега, или просто не знаете какво дебатираме.
  Затова аз правя процедурно предложение да прекратим разискванията по този параграф и да преминем към гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте за противоположно процедурно предложение, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Соколов! Мисля, че обсъждаме достатъчно важен законопроект, може би един от най-важните в рамките на всяко едно Народно събрание, включително и на това. Законопроект, от който зависи как ще гласуват българските граждани, каква ще бъде народната воля, каква ще бъде конфигурацията в следващия парламент и т.н. Ако има по-важни въпроси от този, искам да ми посочите такъв към настоящия момент.
  Така че недейте да се опитвате да ограничавате правото на народните представители, дадено им от правилника, да се изказват по всеки един определен текст и да изказват суверенно своето мнение чрез някакви измислени от Вас ограничения по отношение на това какви думи да използват, коя дума да засегнат и така нататък. Когато един народен представител се изказва, вие не можете да го ограничавате по отношение на това каква обосновка ще даде той на своята теза. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това беше обратно предложение.
  Господин Соколов направи процедурно предложение да се прекратят разискванията по този параграф.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували 151 народни представители: за 125, против 20, въздържали се 6.
  Процедурното предложение се приема.
  Преминаваме към гласуване на предложенията по § 6.
  Първо е предложението на господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, защото в изказването си казахте, че подкрепяте предложението на комисията. Предложението е оттеглено, няма да го гласуваме.
  Госпожо Анастасова, Вие оттегляте ли Вашето предложение по § 6?
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим, от място): Не, не го оттеглям.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване предложението на госпожа Анастасова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 184 народни представители: за 27, против 112, въздържали се 45.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме предложението на народните представители Ремзи Осман и Четин Казак, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 187 народни представители: за 55, против 112, въздържали се 20.
  Предложението не се приема.
  Имате думата за предложения за прегласуване.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за прегласуване с надеждата, че най-после ще осъзнаем, че гласуваме в момента една абсолютно излишна привилегия, която само създава предпоставки за злоупотреби и за грешки. В сега действащия закон има достатъчно механизми, предвидени за всеки избирател, ако неговият постоянен адрес се различава по някакъв начин от неговото местопребиваване. Той има на разположение един наръч от инструменти, които да му позволят да гласува.
  Първият от тях е удостоверение за гласуване на друго място.
  Вторият – дава се възможност на всеки да декларира, че ще гласува по настоящ адрес. Всеки български студент има настоящ адрес в населеното място, където учи. Студентите, които живеят в Студентския град, са длъжни да се регистрират в община "Студентска" по настоящ адрес и могат да гласуват в рамките на община "Студентска", без да е необходимо изрично да се създава някаква нова привилегия.
  И затова ви призовавам още един път – не дискриминирайте хората по възраст, образование и т.н. Или пък разширете текста, за да се даде възможност на всеки, чийто настоящ адрес или настоящо местопребиваване се различават от неговия постоянен адрес, като представи съответен документ, например, трудов договор, заверен, че работи в съответното населено място, също да може да гласува без предварителна регистрация в списъците.
  Правя предложение за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля ви, още веднъж прегласуваме предложението на народните представители Ремзи Осман и Четин Казак по този параграф, който не е подкрепен от комисията.
  Гласували 203 народни представители: за 56, против 125, въздържали се 22.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Михаил Миков и Александър Арабаджиев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 203 народни представители: за 65, против 134, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Има редакционни предложения в текста на комисията, направени от господин Маринчев: след думите "ученик или студент" да се добави запетая и "редовна форма на обучение", а след "населено място" да се добави "когато то е различно от постоянния адрес".
  Моля да гласуваме тези редакционни предложения върху текста на комисията. Първо това, което е за редовната форма на обучение.
  Моля, гласувайте. (Шум и реплики в залата.)
  Господин Ралчев, по молба на господин Червеняков Ви правя забележка.
  Гласували 171 народни представители: за 50, против 90, въздържали се 31.
  Предложението не се приема.
  Господин Иванов има думата за предложение за прегласуване: да се добави "редовна форма на обучение" след "ученици или студенти".
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, смятам, че предложението на господин Маринчев е действително разумно, защото различни адреси – по местоживеене и настоящ адрес, имат само студенти, които са редовна форма на обучение. По тази причина няма никаква логика предложението да бъде отклонено.
  Апелирам към вас да подкрепите предложението на колегата Маринчев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля ви още веднъж да гласуваме предложението на господин Маринчев след "студенти" да се добави "редовна форма на обучение".
  Гласували 161 народни представители: за 75, против 73, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме следващото предложение на господин Маринчев след "обучава" да добавим "когато то е различно от постоянния адрес".
  Гласували 181 народни представители: за 160, против 10, въздържали се 11.
  Това предложение се приема.
  Моля да гласуваме текста на § 6, който става § 9 заедно с току-що гласуваното предложение на господин Маринчев.
  Гласували 196 народни представители: за 153, против 6, въздържали се 37.
  Текстът е приет.
  За процедурно предложение - заповядайте, госпожо Калканова.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Правя процедурно предложение за удължаване на днешното заседание до приемането на настоящия законопроект, но не повече от два часа в зависимост от ситуацията и на основание чл. 35, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме да се удължи пленарният ден с два часа. Ако приемем законопроекта по-рано, което е малко вероятно, заседанието ще се прекрати по-рано.
  Моля да гласуваме това предложение.
  Гласували 183 народни представители: за 154, против 17, въздържали се 12.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на народния представител Кръстьо Петков:
  "Създава се нов § 6а:
  "§ 6а. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) За произвеждане на изборите територията на страната се разделя на:
  1. 32 многомандатни избирателни района, в това число 3 – в област София-град, 2 – в област Пловдив и 1 за гласуващите в чужбина;
  2. 31 многомандатни избирателни района, които съвпадат с многомандатните с изключение на многомандатния избирателен район за гласуващите в чужбина. Останалите избирателни райони съвпадат с границите на областите."
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по това предложение? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 157 народни представители: за 5, против 132, въздържали се 20.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение на Михаил Миков и Александър Арабаджиев, което е подкрепено от комисията, и предлага да се създаде нов § 6а, който става § 10:
  “§ 10. В чл. 39, ал. 3 след думите “остатък” се поставя запетая и се добавя “по данните за преброяване на населението на Република България от 2001 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи за изказвания?
  Господин Миков, заповядайте.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! При обсъжданията в комисията това предложение, направено от нас с Арабаджиев, беше прието. То беше инспирирано от разговори с членовете на Централната избирателна комисия, които смятат, че последният актуален момент е преброяването от 2001 г. Но след това при разговори пак с колеги, ние решихме, че има и по-актуална информация, която всъщност се води в статистическия институт. И затова нека да не уточняваме в закона, тоест да не правим тази поправка в закона и той да остане в сега действащия си вид.
  Правя предложение § 6а да отпадне. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания? Няма.
  Моля да гласуваме отпадането на § 6а, който става § 10.
  Гласували 115 народни представители: за 33, против 71, въздържали се 11.
  Предложението не се приема, тоест параграфът не отпада.
  Сега гласуваме § 6а, който става § 10 в редакция на комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 117, против 12, въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 7 има предложение на Ремзи Осман и Четин Казак:
  В § 7, чл. 41, в ал. 8 в изречение второ думата “паспорт” да се замени с думата “документ за самоличност”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на Михаил Миков и Александър Арабаджиев:
  По § 7. В чл. 41, ал. 8 се добавя второ, ново изречение, със следното съдържание:
  “Нова секция може да се разкрие, когато не по-малко от 500 избиратели са заявили лично желанието си да гласуват.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 11:
  “§ 11. В чл. 41 ал. 8 се изменя така:
  “(8) Ръководителите на български дипломатически представителства в чужбина образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват не по-късно от 14 дни преди изборния ден, в писмена форма (саморъчно подписано заявление, подадено лично или чрез писмо, телеграма или по друг начин, до посолството на Република България или консулската служба за съответната държава). В заявлението се посочват трите имена по паспорт или военна карта на избирателя, заявил желание да гласува, ЕГН, адрес на пребиваване в съответната държава, както и постоянния адрес на лицето в Република България. Ръководителят на българското дипломатическо представителство изпраща телеграма или писмо до Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от седем дни преди изборния ден, съдържаща трите имена, ЕГН и постоянния адрес в Република България на заявителите, за да бъдат заличени тези лица от списъците за гласуване в Република България и да бъдат включени в избирателните списъци за съответната секция.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този параграф?
  Господин Казак, заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Както виждате, ние с колегата Ремзи Осман сме направили предложение за замяна на думата “паспорт” с думите “документ за самоличност”. Както става ясно и в окончателния доклад на комисията, само думата “паспорт” не е достатъчна, тъй като съществуват възможности, при които определени групи български граждани ще могат да гласуват и с друг документ за самоличност, в случая с военна карта на избирателя. И затова за по-голяма чистота на текста и с оглед на факта, че така или иначе се презюмира, че имената на българския гражданин са идентични във всичките му документи за самоличност, независимо дали това е паспорт, лична карта, шофьорска книжка или военна карта, по-изчистен би бил текстът, ако вместо трите имена по паспорт стане трите имена по документ за самоличност. По този начин ще се избегне, от една страна, изписването на паспорт и съответно военна карта за определена група и т.н., и текстът ще бъде по-изчистен с оглед на неговата прегледност. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Казак.
  Заповядайте за реплика, господин Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Казак, при изготвянето на избирателните списъци в чужбина много важна е базата, на която ще се стъпи. От предложеното от Вас – “документ за самоличност”, не става ясно дали това е валиден документ за самоличност. Това може да бъде някакъв документ, издаден преди 30-40-50 години. Ясно е, че всеки български гражданин има определени задължения спрямо държавата, в която живее. Единствените документи, с които може да разполага в чужбина, са или валидният му задграничен паспорт, или военната карта. Всичко останало, което се предлага като документ за самоличност, в крайна сметка не показва онази връзка или принадлежност на българския гражданин с българската държава, която той е длъжен да осъществява.
  С оглед на това аз предлагам да се подкрепи текстът на вносителя.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Младене, в първата част не си прав за документа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Червеняков.
  Втора реплика – Борислав Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Много си е точен текстът на вносителите. Трябва да бъде ясно уточнено с какво ще се гласува, за да може да се отбележи, че човекът е гласувал. В противен случай нито на шофьорска книжка, нито на лична карта може да се отбележи. Човек на едното място може да гласува с единия документ, а на другото място – с другия. Мисля, че текстът е много точен и призовавам колегите да подкрепят текста на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Друга реплика? Няма.
  За дуплика има думата господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че и двамата колеги, направили ми реплики, избързаха и направиха изказване по друг текст, който предстои да бъде обсъден и гласуван. Тук става дума единствено за имената, които ще трябва да бъдат отбелязани с оглед изготвянето на избирателните списъци в чужбина. Така че оставате вашите аргументи за по-късно.
  Единственото нещо, което още веднъж искам да подчертая, е, а и виждате сами, че в текста на комисията в окончателния вариант се повтарят два различни документа за самоличност – паспорт и военна карта. И двата са документи за самоличност. Абсолютно законова е презумпцията, че един български гражданин има идентични имена във всичките си документи за самоличност. Защо тогава да пишем “паспорт и военна карта”, а не пишем “документ за самоличност” при изготвянето на списъците? Не става въпрос за гласуването, което е един следващ текст на по-следващо място в доклада на комисията.
  Мисля, че с оглед на по-голямата изчистеност на текста и по-голямата прегледност трябва да се запише “документ за самоличност”, за да се избегнат излишните изброявания на видовете документи за самоличност. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Казак.
  За изказване има думата господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Текстът, който предлага комисията, е съвсем коректен и прецизен. Този текст кореспондира и трябва да кореспондира със следващия текст – с какъв документ може да се гласува в чужбина. Ние приехме, че там може да се гласува само със задграничен паспорт или военна карта за лицата, които са към контингента на НАТО и които нямат задграничен паспорт, а военна карта. Там даже допълнихме по предложение на господин Четин Казак, че ако паспортът е с изтекъл срок, може да се гласува с него, като се представи удостоверение, че съответният български гражданин е направил постъпки да бъде удължен срокът на паспорта му. Не може тук, когато се изготвя избирателният списък, да се отиде с какъвто и да е документ за самоличност, който, първо, не удостоверява правото на това лице да бъде избирател, защото една шофьорска книжка не дава право за гласуване. Трябва обаче имената да са еднакви.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Те винаги са еднакви.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не винаги са еднакви. Има много случаи, когато има различие в имената. Затова съвсем правилно тук е казано, че когато се съставя избирателният списък и съответният български гражданин в чужбина направи постъпки да бъде вписан в него, той трябва да посочи името по този документ, с който после ще отиде да гласува. Това е паспорт или военна карта. Ако той посочи друго име от друг документ, няма да може да гласува. Тоест всички български граждани в чужбина, които правят съответни постъпки, трябва да са наясно и да посочат това име по този документ, с който после те ще гласуват. Иначе ще бъдат поставени в невъзможност да гласуват, ако посочат друго име.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За реплика има думата господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Соколов, не е вярно това, че в документите за самоличност човек може да посочи друго име – това, което Вие казвате, че може да се запише под друго име в друг документ. Повтарям, абсолютно законова презумпция е, че всички български граждани имат идентични имена в своите документи за самоличност. Не може да изтъквате сега, че видите ли, един гражданин може да има едно име по паспорт, друго – по лична карта, трето име – по шофьорска книжка.
  Второ, активното избирателно право на българските граждани е свързано единствено и само с тяхното гражданство, а не с документа, с който те ще се легитимират. Неслучайно в закона специално за гласуването в България, в Преходните и заключителните разпоредби е предвидено, че документ за самоличност е всеки документ, посочен в Закона за документите за самоличност. Шофьорската книжка и личната карта са документи за самоличност, удостоверяващи, че един човек е български гражданин, защото и в двата документа се посочва ЕГН на гражданина. Всеки един от тези документи удостоверява неговите три имена и неговото ЕГН, което пък удостоверява, че е български гражданин, включително и шофьорската книжка.
  Още един път повтарям – нека оставим тези аргументи за момента, когато дойде време да гласуваме текста за документи, с които се гласува, а не сега, когато става въпрос единствено и само за изготвянето на списъци. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За втора реплика има думата Ахмед Юсеин.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Соколов, днес в залата витае дух, че видите ли, една политическа формация нагласява така нещата, че да има двойно гласуване. Аз съм свидетел на битката, която се водеше през 1999 г. за изборите в Кърджали – прочутата “Сталинградска битка”. След петорни и десеторни експертизи се установи, че има едно двойно гласуване от активист на БСП. Не знам някъде да е открито, че активисти на ДПС гласуват двойно.
  Искам да Ви направя реплика по проблема. В момента във всички западноевропейски страни, включително и в Турция, хората чрез нашите дипломатически представителства си подменят паспортите. Можете да запитате на ул. “Мария Луиза”, където се приемат документите, че в момента около 10 хил. човека са подали документи, а нашите дипломатически представителства не са им взели старите паспорти. Дали са им само по едно номерче, откъдето не личи този номер на кого е. Нито пише ЕГН, нито пише името му и т.н.

  Нашата идея беше този човек, докато си вземе новите документи за самоличност, старият му паспорт, валиден, който е издаден в 2001 г., да може с него комисията да отбележи, че този човек е гласувал. В противен случай сега в текста, който посочвате Вие, ще се иска някакво удостоверение от нашите дипломатически представителства. Добре, гражданинът ще го получи, но този документ ли е по-валиден като документ или паспортът, който е червен, с изтекъл срок? Това е проблемът. И личната му карта, разбира се, обезателно трябва да бъде при него. Може да проверите колко са молбите от Португалия, от Испания, от Холандия, от Англия на “Мария Луиза”. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Трета реплика – господин Несрин Узун.
  НЕСРИН УЗУН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми народни представители, уважаеми господин Соколов! Аз недоумявам Вашата логика и не мога да я разбера. Още повече, че за мен Вие сте един от изтъкнатите юристи на България, а още повече сте бил и министър на вътрешните работи.
  На първо място, тук става въпрос за изготвяне на списъци, списъци, които ще бъдат изготвени от съответните дипломатически представителства на страната в чужбина. Тази година изтичат петте години, когато изтича валидността на международните паспорти. Аз имам няколко въпроса към Вас: какъв е документът за самоличност в България, който се издава от Министерството на вътрешните работи?
  На второ място, представете си случай, в който в чужбина български гражданин си е загубил паспорта. Какъв е документът, който изискват нашите дипломатически представителства, за да му издадат съответното удостоверение, за което Вие говорите, за да може да гласува? Какъв е документът, който нашите дипломатически представителства ще изискват от него, за да му издадат или документ за връщане в България, или пък съответно удостоверение, с което ще има право да гласува. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за дуплика, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господа Казак, Юсеин и Узун! Просто водим безсмислен спор. Вижте текста на закона. Става дума за български граждани в чужбина, които, за да бъдат вписани в избирателния списък, тоест да се състави избирателен списък, трябва да подадат заявление. И въпросът е какво име те трябва да посочат в собственото си заявление. Ако е вярно, че във всички документи за самоличност името е едно, няма никакъв проблем. Но кой е определящият от тези много документи? Паспортът.
  РЕПЛИКА ОТ ДПС: Личната карта.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е личната карта, господине! Защото Вие можете да гласувате тогава и със задграничен паспорт, и с лична карта. С лична карта в чужбина Вие не можете да гласувате. Можете да гласувате със задграничен паспорт или военна книжка. С това се съгласихме в комисията, включително и вашите представители се съгласиха.
  При това положение става дума кое име избирателят, българският гражданин в чужбина, трябва да посочи в заявлението си. Ами това име, което фигурира в документа, с който по-нататък, когато стигнем там, ще видим, че той може да гласува. Защото иначе той самият ще се злепостави, ако посочи друго име. Ако си посочи името да кажем една жена, която има шофьорска книжка с моминско име, и името вече като омъжена жена по документ за самоличност. Тя като отиде с другото име, на това основание няма да може да гласува.
  Това, което предлагаме, е да няма такива случаи, тоест никой избирател, български гражданин в чужбина, да не бъде злепоставен, само за това, защото той е посочил погрешно своето име, не това, което е трябвало да посочи. Затова аз смятам, че наистина губим време с тези безсмислени спорове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Соколов.
  За изказване – господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин Соколов, не е губене на време. Вие си изказахте Вашето мнение, а когато други се изказват, казвате, че е губене на време. Ако Вие отидете в чужбина, загубили сте паспорта, в нашето посолство личната карта документ ли е, господин Соколов? Вие сте бивш министър на вътрешните работи! За да Ви изкарат пасаван документ е. Ако някой ми каже, че с личната карта и трите имена не можете да подадете в посолството и няма да Ви изкарат пасаван, това е лъжа, това не е вярно! Или Вие като министър на вътрешните работи не знаете, че хората не могат да имат различни имена? Това е недопустимо, просто не е възможно. Не може български гражданин да има едно име по паспорт, тоест задграничния документ, друго име да има по личната карта, който е официален документ за самоличност, и трето име да има по шофьорска книжка и т.н. Ние наистина сега говорим за съставяне на избирателните списъци и въпросите, които се повдигат, са по-нататък, ще бъдат разрешени в следващите и по-следващите членове. Тук става въпрос, когато се подава заявлението, да се посочат трите имена по документ за самоличност, това е официален български документ. Българското законодателство не може да допусне и не допуска, не дава възможност да има според мен, нито едно законодателство на страни с развита демокрация допуска да имаш различни имена по документи. Това е невъзможно и абсолютно не отговаря на истината. Това е един евтин популизъм, господин Соколов, Вие сте един опитен човек, особено като бивш министър на вътрешните работи. Не е възможно да има две имена. Две имена хората имаха по документи, когато се сменяха имената на една част от българските граждани. Само че по документи държавата изискваше едни, в душата си човекът носеше друго име. Само тогава имаше две имена или различни имена. Всичко останало е лъжа.
  Господин Младен Червеняков, това, което Вие казахте, че документ за самоличност не важи в чужбина, горе-долу това, което каза и господин Соколов, ами Вие сте бивш министър на правосъдието! В посолството личната карта, за да бъде вписан в избирателния списък, ние сега не говорим как ще гласува, с кой документ, в българското посолство документ ли е личната карта? Това е официален документ за самоличност. Ама защо ги изкарвате тези документи? Предложете в документите за самоличност в закона да отпадне и само да бъде, че в чужбина посолствата не могат да изкарат пасаван примерно с лична карта. Това не отговаря на истината.
  Пак казвам, господин председател, като стигнем до текста, където възниква въпросът в чужбина българският гражданин как може да гласува, е друг въпрос, тогава вече ще коментираме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Осман.
  Първа реплика – господин Соколов, заповядайте.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Осман, аз пак поддържам, че губим време. Вижте какъв е текстът на законопроекта: “Ръководители на български дипломатически представителства в чужбина образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват – внимавайте сега! – в писмена форма, саморъчно подписано заявление, подадено лично или чрез писмо, телеграма или по друг начин.” Когато се прави тази постъпка от българския гражданин в чужбина, той изобщо не представя никакъв документ – нито лична карта, нито паспорт, нито шофьорска книжка, нищо! Той трябва само да подаде едно заявление, може лично да отиде да го занесе, може по пощата, може дори чрез телеграма. И въпросът е какво име той да впише там. Защо ще казваме по документ за самоличност?
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Той е един и същ.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ами като е един и същ, да си впишем паспорта, защото с него той после може да гласува. Не можете с лична карта да гласувате в чужбина. Може да Ви се иска, но няма да стане, защото не е правилно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Соколов.
  Господин Червеняков, заповядайте за втора реплика.

  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин Осман, няма български гражданин, който да стои и живее единствено само на територията на българско дипломатическо или консулско представителство. Той трябва да има документ, когато излезе от територията на Република България и този документ е валидният български задграничен паспорт. Става въпрос действително за това, което казва господин Соколов - за образуването на секции, и за никакви избирателни списъци за гласуване. Разбирате, този въпрос има отношение и към него.
  Предвид бележките, които се направиха, аз съм склонен да направим чисто редакционни бележки, като впишем “валиден паспорт или валидна военна карта на избирателя”. По този начин ще дадем яснота дали става въпрос за изтекъл, неизтекъл срок и т.н.
  Съгласен съм с тези Ваши бележки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Госпожо Стоянова, заповядайте.
  МАРИЯ СТОЯНОВА (ПСДСБ): Господин Осман, в документите за самоличност очевидно има разлика между двата документа, за които Вие претендирате.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Как ще има?
  МАРИЯ СТОЯНОВА: Значи, когато аз загубя този документ, отивам в местното управление на полицията. Изрично е казано да отида в българското посолство или в консулството, когато загубя този документ, така че този е документът, който ме идентифицира в чужбина. И няма за какво да спорим. Във формуляра за издаване на документи има две графи – едната е лична карта на територията на Република България и втората е паспорт, който обслужва гражданите на България в чужбина. Това е документът да удостовериш своята самоличност щом се намираш в чужбина.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
  Има думата за дуплика господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Господин Соколов, това, което казвате: “Искате, ама няма да стане!” - вижте, Вие много неща казахте, когато бяхте на власт. Сега разбирам, че има някакви задкулисни игри как да приемем някои закони и да ударим определени политически сили. Мен това не ме притеснява. Аз съм се наситил на Вашите изявления като председател на парламента и като министър на вътрешните работи, но Ви уважавам като юрист. Но за другото – това е смехотворно!
  Господин Червеняков, не исках да го кажа, но ще го кажа – с Вашето предложение, което хитричко искате да го вмъкнете, аз се чудя на представители на БСП, но още малко и няма да позволите на български граждани в чужбина даже да гласуват. Може би има традиция в БСП, че навремето гонехте гражданите навън, но сега максимално “дайте с тези хитрости още повече да утежним положението, да им отнемем и гражданството!”.
  Оттук нататък това, което каза колежката, че документът в чужбина - да, паспортът е. Аз питам: когато отивам в посолството да подавам заявление, защо примерно вместо паспорт да не пише “документ за самоличност”?
  Не е възможно, пак казвам, дайте ми един пример в паспорта и в личната карта да има разминаване в имената!? Това е невъзможно да стане. Вие не може да изкарате задграничен паспорт, различен от данните в личната карта. Ако има хора, които мислите, че има такива случаи, значи са участвали във фалшификация на подобни документи. Просто законът не недопуска. Не можете. Вие за да изкарате паспорт трябва да имате данните от личната карта. Останалото означава, като гледам хора отляво и отдясно, които са били по вътрешното министерство и други ведомства имам чувството, че са участвали в голяма кампания с различни имена да се издават документи за самоличност.
  А когато говорихме примерно за студентски и ученически книжки и че могат да бъдат вписани наляво-надясно, тогава въпросът беше друг! А що се отнася за гласуването – те са в следващите текстове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Осман.
  Господин Узун, заповядайте за изказване.
  НЕСРИН УЗУН (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Аз вземам думата, за да подкрепя категорично предложението на колегите Ремзи Осман и Четин Казак.
  Не мога да разбера защо някои от колегите си мислят или защитават тезата, че може да има разминаване между имената в личната карта и в международния паспорт. Още повече, когато тези колеги са били министри на вътрешните работи.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): И на правосъдието.
  НЕСРИН УЗУН: И на правосъдието. Документът, който се изисква за да бъде издаден международен паспорт – задграничен е личната карта. На базата на личната карта се издава международен паспорт.
  РЕПЛИКА ОТ ДСБ: Не е вярно!
  НЕСРИН УЗУН: Как да не е вярно?
  Неслучайно не ми се отговори на няколко въпроса, които поставих в моята реплика. Какъв е документът, който нашите дипломатически представителства изискват при ситуация, когато български гражданин в чужбина е загубил международния си паспорт? И за да му се издаде удостоверение или т.нар. пасаван – пътен лист, какъв документ изискват нашите дипломатически представителства?
  Аз знам каква е ситуацията и когато нямаме никакви документи за самоличност. Тогава процедурата е много по-тежка и много по-трудно се издава документ. Но има ли документ за самоличност – лична карта, валиден в Република България, веднага му се издава съответното удостоверение или пътен лист, който служи на гражданина единствено пред чуждите власти, за да се прибере до България.
  Уважаеми колеги, дипломатическото представителство, където ще бъде подадено заявлението е българска територия. Валидните българските документи за самоличност би следвало да бъдат валидни и на тази територия именно защото това е българска територия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Узун.
  Има ли желаещи народни представители да се изкажат? Няма? Реплики? Няма.
  Предлагам да гласуваме предложението на Ремзи Осман и Четин Казак, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 153 народни представители: за 19, против 111, въздържали се 23.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Михаил Миков и Александър Арабаджиев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 148 народни представители: за 18, против 105, въздържали се 25.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване устното предложение на народния представител Младен Червеняков, направено в пленарната зала за редакция пред думите “паспорт и военна карта” да има “валиден паспорт” и съответно “валидна военна карта”.
  Моля, който подкрепя това устно предложение, да гласува.
  Гласували 160 народни представители: за 69, против 83, въздържали се 8.
  Това предложение не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 11 по номерацията и редакцията на комисията, който по вносителя е § 7, както беше представен от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 165 народни представители: за 150, против 13, въздържали се 2.
  Този текст е приет.

  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Борислав Цеков за създаване на нов § 7а:
  “§ 7а. Създава се нов чл. 42а:
  “Чл. 42а. (1) За гласуване на избиратели с тежки физически увреждания, които не позволяват упражняване на избирателното право в изборното помещение, извън случаите на чл. 78а, на територията на избирателните райони се създават подвижни избирателни секции.
  (2) Подвижна избирателна секция се образува от районната избирателна комисия въз основа на писмено заявление на не по-малко от 20 избиратели.
  (3) Една подвижна избирателна секция се формира за гласуване на не повече от 50 избиратели с тежки физически увреждания.
  (4) Предложението за образуване на подвижна избирателна секция се прави от кмета на общината в срока по чл. 40, ал. 2.
  (5) Редът за функциониране на подвижни избирателни секции се определя от Централната избирателна комисия.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли желаещи да вземат отношение по това предложение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Борислав Цеков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 8, против 116, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на народния представител Кръстьо Петков за създаване на нов § 7б:
  “§ 7б. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “Чл. 44. (1) Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два избирателни района, единия от които може да бъде едномандатен. Не се допуска регистрация на кандидат в два едномандатни избирателни района, както и водачът на листата в многомандатен избирателен район да бъде кандидат и в съответстващия му едномандатен избирателен район.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Независим кандидат може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един едномандатен избирателен район.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, имате ли становища по предложението на народния представител Кръстьо Петков за промени в чл. 44? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 115 народни представители: за 3, против 90, въздържали се 22.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на народния представител Кръстьо Петков за нов § 7в:
  “§ 7в. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя, както следва:
  “Чл. 45. (1) Регистрирането на кандидатските листи за многомандатния избирателен район и кандидатите за едномандатния избирателен район се извършва от районните избирателни комисии в отделни регистри след представяне на следните документи:”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Регистрирането на кандидатите в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 30 дни преди изборния ден.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: По това предложение на народния представител Кръстьо Петков има ли желаещи да вземат отношение? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 2, против 109, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложения от народните представители Борислав Цеков и Емил Кошлуков за създаване на § 7г, които са подкрепени от комисията по принцип.
  Комисията предлага следната редакция за § 7г, който става § 12:
  “§ 12. В чл. 46, ал. 3, изречение второ накрая се добавя “като представя банкова сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли желаещи да вземат отношение по това предложение?
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Господин председател, искам да направя едно уточнение. Съпоставено със стенографските протоколи, в комисията преценихме, че сметката не следва да бъде само една, а да бъдат 31 сметки – по една за всеки многомандатен избирателен район. Така че тук трябва просто да се използва множествено число – “като представя банкови сметки за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания”. (Реплика от народния представител Васил Маринчев.)
  Извинявайте, господин председател, тъй като действително това се отнася за независимите кандидати, те трябва да представят само една сметка в съответния избирателен район, в който са регистрирани. Уточнението, което исках да направя, не е тук, а на друго систематично място. Оттеглям уточнението за множествено число.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Подлагам на гласуване текста за § 12, предложен от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 7.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на народния представител Йордан Нихризов за създаване на нов § 7д:
  “§ 7д. В чл. 49 се създава нова ал. 3, а именно:
  “(3) Коалиция, участвала в предходния избор за народни представители, може да се регистрира в Централната избирателна комисия със същото наименование, само ако в нея участват всички партии или коалиции от състава на коалицията за предходния избор за народни представители или с писмено съгласие на неучастващите в коалицията за настоящите избори партии или коалиции.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Аналогично е предложението на народните представители Михайлова, Маринчев, Масева и Соколов, което също не е подкрепено от комисията:
  “Създава се нов § 7д със следното съдържание:
  “§ 7д. В чл. 49 се създава нова ал. 3 със следния текст:
  “(3) Коалиция, която е участвала на предишни избори, може да се регистрира в Централната избирателна комисия със същото наименование, само ако в нея участват всички партии и коалиции от коалицията на предишни избори или с изрично писмено съгласие на неучастващите в коалицията за предстоящите избори партии и коалиции.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Действително, двете предложения са еднакви по същество.
  Колеги, имате думата по предложенията за нов § 7д, по-точно за промени в чл. 49.
  Заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В текста е посочено създаване на нов параграф, но фактически това не е нов параграф, тъй като в приетите на първо четене три законопроекта такъв текст съществуваше в предложението на СДС и се отнасяше до нещо абсолютно справедливо – че когато дадена коалиция е участвала на предходните избори и след това на настоящите избори се явява в друг състав, естествено е тези, които са носили името и са отстоявали определени ценности, да имат право да кажат своята дума могат ли други да излизат от тяхно име.

  В България съществуваха доста такива варианти. Например, през 1994 г. се появи коалиция ДАР в един състав, а през 1997 г. на изборите от тази коалиция ДАР беше останала само половин партия и включилите се в нея субекти нямаха нищо общо с първоначалния вариант на коалицията. Естествено е, когато си работил за утвърждаване на дадено име, така и в браншовите организации, и в търговията, и в организациите с нестопанска цел, ти да имаш право да запазваш своето име.
  Тук разликата е друга. Например, ние правихме твърде много, за да могат партиите да не си дублират имената. Бяха поставени съответните ограничения в Закона за политическите партии. Няма такова ограничение обаче за коалициите. Това, че днес си обявил, че си направил коалиция с определено име, в утрешния ден пред Централната избирателна комисия друга коалиция може да вземе твоето име, защото нямаш никаква схема на защита. Пак повтарям, че в дадения от вносителите вариант не можеш да гарантираш, че ако първи си обявил, че ще направиш дадена коалиция със съответното име, означава, че ти ще я регистрираш първи, понеже в случая ще се приложи правилото първи по време, първи по право. Така че обявилите, че правят коалиция Хикс сутринта могат да разберат, че такава коалиция се е регистрирала вече, само че с други политически субекти. Лошото е, когато си носил това име и си утвърждавал определените ценности, които са заложени в него.
  Що се отнася до мнозинството, обръщам се към господин Даниел Вълчев, искам да му разясня момента, в който той не влияе върху опитите, примерно, да се използва абревиатурата НДСВ. В този законопроект вие сте заложили съответната защита, че когато една коалиция повтаря името на партията, тя не може да се регистрира в Централната избирателна комисия. Естествено отстоявате това свое право напълно законно и напълно на морално основание.
  Но как би се почувствала една политическа партия, ако не се приеме текстът, който предлагаме, която е участвала и утвърждавала името на една коалиция, а в следващия момент, тъй като в България знаете, че запазихме количеството на политическите партии, други две политически партии решат да регистрират коалиция със същото име? Тук вече няма текст, който да гарантира, че няма да се наложи да доказваш, че ти фактически си отстоявал определени принципи пред обществото в продължение на четири години.
  Именно поради тази причина смятам, че този текст по никакъв начин няма да влияе върху това да бъде запазено името на една политическа партия, защото има гаранция вече в закона, а от друга страна, ще премахне възможността, която беше заложена и в други закони, да се опита някой да използва името на други партии и коалиции, за да може да получи фалшив авторитет.
  Затова, уважаеми дами и господа, най-вече от мнозинството, предлагам в интерес на морала да приемете това предложение, което беше направено и от колегите от СДС, и от колегите от Демократи за силна България. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  За изказване думата има господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че този текст е неприемлив, тъй като той създава предпоставки определени политически сили, доказали своя авторитет, доказали своята същност, да станат заложници на капризите на определена партия, колкото и малка и нищожна да е тя, само поради факта, че в определен момент те са били в коалиция заедно, но в един следващ момент, поради стечение на обстоятелствата, една или друга политическа сила се е отделила от първоначалната коалиция.
  Уважаеми господин Нихризов, виждам, че не ме слушате, а това означава, че не Ви интересува този проблем, макар че се изказахте почти 5 мин., искам да Ви кажа, че не можем да предвидим всички възможни хипотези и всички възможни причини, поради които една коалиция се е разпаднала или поради което една или друга коалиция вече не е в същия състав, в който тя е била първоначално. Дали поради това, че определена част от политическите партии в тази коалиция са решили повече да не участват в нея, дали поради факта, че те са се присъединили към друга коалиция, която ще участва с друго име, или поради факта, че част от партиите не искат отново да отиват на избори в същата коалиция със същия брой партии, с които те са се явили на предходните избори. Затова единственото спасение е да важи правилото: който първи регистрира, той да носи името на коалицията. Иначе не можем да предвидим всички възможни хипотези и създаваме предпоставки за това политически сили, доказали своето право на съществуване, доказали своята сериозност, да станат заложници на незначими в политическия живот партии, които в определен момент ще проявят каприз да не позволят на останалите партии от дадената коалиция да се регистрират отново под същото име.
  Мисля, че това е недопустимо. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Казак.
  За реплика думата има господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Уважаеми господин Казак, вие водихте неистова борба срещу една буквичка “Н” - “Национално”, което изменяше съдържанието на ДПС. Сега изведнъж по обстоятелствата се обърнахте на обратната страна. Как ще приемете случая, че освен Коалиция за България, се е обявила коалиция “Напред, България”? Как ще видите варианта, в който освен Вас някой друг може да регистрира либерален съюз? И смятате, благодарение на добрата си физика, че можете да се класирате по-напред пред избирателната комисия или ще заложите някой да стои там от сутринта, както беше в случая в оранжевата бюлетина, ако си спомняте, когато трябваше да се намери цвят за предното събрание за коалицията ОНС, в която участваше ДПС. Не смятате ли, че всички тези смешни случки трябва да останат в миналото, за да нямаме вариант, в който по-силният може да бъде на първо място, за да спечели първи по време, първи по право и юмручното право трябва да излезе от нашата политика?
  Другото нещо, за което аз говорих през цялото време, беше въпросът за морала. Когато се отстояват дадени принципи и определено име, не може в един случаен момент да дойде друг и да развее същото име, но със съвършено различен байряк и със съвършено различни морални ценности. Това е разликата в разбиранията между мен и Вас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  За дуплика думата има господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин Нихризов, виждам, че умеете умело да манипулирате думите и да казвате онова, което на Вас Ви е изгодно в определен момент, като изопачавате думите на този, на когото правите реплика.
  Естествено, че в по-нататъшните текстове ще отстояваме точно тази невъзможност на партии и коалиции да повтарят чрез прибавяне на думи, цифри и така нататък, имената на вече утвърдени партии. Естествено, че там ще го отстояваме.
  Тук обаче става въпрос за това, че Вашето предложение е коренно различно и Вие съвсем манипулативно се опитвате да смесвате двата проблема. Още веднъж ви повтарям, че не може да претендирате, че от една коалиция, която се е явявала на предните избори с около 20 партии, ако 19 са съгласни да бъдат отново заедно и само една по една или друга причина не е в тази коалиция, дали по собствено желание, дали поради това, че останалите не искат да са с нея, да ги накарате да станат заложници на капризите и желанието на тази една-единствена политическа партия, като изтъквате аргумента, че, видите ли, тази една политическа партия била отстоявала името на коалицията и така нататък. Това е смешно. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
  Заповядайте за изказване, господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Това предложение беше направено в контекста на основните изменения в този закон, които са насочени към това да се стабилизира избирателния процес и политическата система. Очевидно е, че по отношение на това предложение няма разбиране, защото зрелостта на политическата система изисква време.
  Няма да пледирам повече в защита на това предложение, ще предложа да преминем към гласуване, защото, в края на краищата всеки е взел своето решение. Освен това когато една партия или коалиция черпи своята енергия от буквите или от табелките, тя рано или късно остава само с тях. Затова нека да преминем към гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли някакви други становища? Няма.
  Подлагам на гласуване ан блок и двете предложения, тъй като са на практика идентични – предложенията на Йордан Нихризов, предложението на Елиана Масева, Ектерина Михайлова, Васил Маринчев и Йордан Соколов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 159 народни представители: за 28, против 41, въздържали се 90.
  Предложенията не се приемат.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 8 има предложения, идентични по своето съдържание, за отпадането му на Ремзи Осман и Четин Казак, на Михаил Миков и Александър Абаджиев, на Йордан Нихризов, на Елка Анастасова и Даниела Никифорова. Тези предложения не са подкрепени от комисията.
  Предложение на Валентин Василев и група народни представители:
  “Депозитите се променят както следва: за партиите – 80 000 лв., за коалициите – 100 000 лв., за инициативните комитети – 20 000 лв.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на Любен Корнезов е в същия порядък, съответно 5000, 7000 и 1000 лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  В същия порядък е предложението на Татяна Дончева – за 20 000, 25 000 и 5000 лв.
  Комисията не е подкрепила предложението.
  Предложение на Панайот Ляков:
  1. В чл. 49а, ал. 1 да отпадне думата “коалициите”.
  2. В чл. 49а, ал. 2, т. 2 да отпадне.
  3. В чл. 49а, ал. 3 след думата “партии” да отпадне изразът “и коалиции” и след думата “ниво” се добавя изразът “или не по-малко от 3 на сто са получили коалициите, в които партиите са участвали”.
  Това предложение също не е подкрепено.
  Има предложение на Борислав Цеков, което е подкрепено.
  Има предложение на Екатерина Михайлова, Васил Маринчев, Елиана Масева и Йордан Соколов, което също е подкрепено по принцип.
  Комисията по принцип подкрепя предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 13:
  “§ 13. Създава се чл. 49а:
  “Чл. 49а. (1) За участие в изборите партиите, коалициите и инициативните комитети внасят изборен безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка.
  (2) Депозитът по ал. 1 е в размер:
  1. 40 000 лв. за партиите;
  2. 10 000 лв. за инициативните комитети.
  (3) Размерът на изборния безлихвен депозит за коалициите се определя като сбор от дължимите по ал. 2, т. 1 депозити за партиите, участващи в състава на коалицията.
  (4) В седмодневен срок от обявяване на окончателните резултати от изборите с решение на Централната избирателна комисия депозитът се възстановява на политическите партии и коалиции, които са получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво, както и на инициативните комитети, чиито кандидати са получили гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Ние направихме предложение § 8 да отпадне с ясното съзнание, че не сме съгласни с изявление на определени членове на Централната избирателна комисия, които, вместо да си гледат подготовката за изборите, дават мнение колко партии трябва да участват в изборите. Ако попитаме определени членове на Централната избирателна комисия, днес ще видите и в някои от вестниците, включително и техните изказвания в Комисията по правни въпроси, че, виждате ли, трябва да се забрани по някакъв начин на партиите да участват в изборите.
  Осъзнаваме, че по някакъв начин този процес трябва да бъде регулиран, но тъй като по действащото законодателство са регистрирани партиите, може да има партии, които не могат да си позволят тази сума. Тук не става въпрос за парламентарно представените политически сили и за политическите сили, които са получили над 1% в последните парламентарни избори. В края на краищата партиите, които сме представени в парламента, сме получили държавна субсидия и сме си отделили необходимата сума евентуално за някои разходи – тези, които получават субсидии от бюджета.
  Но големият въпрос е не колко да бъде, дайте да намалим малко, за да не предизвикваме и президента, а защо се забранява по принцип, защо се задължава, че непременно трябва да има имуществен ценз? Щом като една политическа не може да намери тези пари, дайте да я забраним? За какво правим това?
  Всъщност стимулираме гражданите да не гласуват за програми и за идеологии, стимулираме гражданите да гледат кои са по-заможните партии, кой може да даде повече и по такъв начин подпомагаме хората още повече да се объркват.
  А всеки от нас, когато застане на тази трибуна заявява: нашата програма е такава, идеологията ни е такава, гражданите трябва да гласуват във връзка с идеологията на една политическа сила, а в същия момент на преден план винаги се изтъква, когато приемаме закона, някакво ограничение за определени политически сили. В края на краищата по следващия текст в края на годината по вече действащия срок по Закона за политическите партии всички партии трябва да се пререгистрират. Затова тогава приехме един разумен срок до 31 декември 2005 г. Ако всички заедно разсъждаваме в тази посока, щом като даваме възможност на партиите до края на годината да съберат и 5000 подписа и така нататък, защо сега задължаваме тези партии да намерят и пари, по-късно ще говорим за подписите. Ако една действаща партия не може да намери тези пари, но предлага най-добрата политическа програма за управление, защо да нямат право да участват в изборите?
  Пак казвам, няма проблем за парламентарно представените политически сили. Защо трябва да ги ограничаваме? Защо тези, които са привърженици на идеята, че трябва да има такъв имуществен ценз, навреме не промениха Закона за политическите партии – да бъдат забранени? Това е в миналото. Искаме плурализъм от една страна, защото партиите били много. На преден план пускат определени членове на Централната избирателна комисия, тъй като определена част от колегите не смеят да излизат на трибуната и да кажат оттук пред целия български народ и политическите партии да ги чуят, дайте да намерим определени членове на ЦИК и те да го кажат от наше име! Това е най-глупавото нещо. Така избори не се правят.
  Тук може би господин президентът е прав, че някой се стреми служебно да ограничи в играта определени хора, предварително да ги елиминира, да нямат право да участват, а в същия момент казваме, че искаме активността за изборите да е много висока. Как ще е висока активността за изборите, когато забраняваш на политически партии да участват в изборите с тези изисквания за внасяне на определен депозит.
  Ако има български гражданин, който казва: “Извинявайте, но ние не можем да намерим тези пари. Няма да гласувам за нито една политическа сила, която е днес в парламента.”, това е негово право!
  Но ако има политическа сила, която евентуално предлага хубава програма, но не може да намери тези пари, тогава този български гражданин няма да отиде да гласува. И ние ограничаваме този български гражданин от правото му да гласува за тази партия.
  И така, какво целим? Целим по някакъв начин по-ниска активност за участие в изборите. А досега говорехме, че всички държим да има висока активност в изборите. Това е едно двуличие. Тези, които казват, че искат висока активност в изборите, в следващия момент казват: “А, бе, дайте, по-хубаво е на изборите да се явим само парламентарно представените партии”. Натам отиват нещата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Осман.
  Има ли реплики? Не виждам.
  Има думата народният представител Любен Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  По този въпрос, който сега разискваме, се чуха различни мнения и в пресата, чу се мнението и на държавния глава. Според мен текстът, както се предлага от комисията, граничи, дори бих казал, че вече е в границата на противоконституционността.
  Вижте какво ни предлага комисията.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Прескочена е границата.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, пресечена е границата.
  Четиридесет хиляди лева за всяка една от партиите, ако е коалиция – за всяка една от партиите по 40 хил. лева.
  Една коалиция е нормално да бъде от десетина партии. И това означава 400 хил. лв. да бъдат депозирани, когато ти предстои кампания, която също струва пари!
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Половин милион лева!
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Кому е необходимо това?
  РЕПЛИКА ОТ ПСДСБ: Те се връщат.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, връщат се, но кога се връщат?! Ще се връщат след изборите. Кой би могъл, дори от парламентарно представените тук партии да извади тези пари от касата си, когато е в една коалиция, примерно 400 хил. лева? Не е възможно!
  РЕПЛИКА ОТ ПСДСБ: Джобни пари!
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Оставете джобните пари, те са във вашия джоб. Не са в нашия.
  Освен това, уважаеми колеги, има Закон за политическите партии. Щом партията е регистрирана, това означава, че тя отговаря на закона, на Конституцията.
  И как сега ние ще кажем с този закон: “Ти си политическа партия, но няма да участваш в изборите, защото нямаш пари!”.
  Нали всички ние тук говорим, че служим на някакви идеи, изповядваме някакви идеи, имаме някакви програми, борим се, доколкото можем като управляващи или като опозиция, за да изпълним своите програми, своите идеи. И сега изведнъж казваме: “А, щом нямаш пари, извън парламента!”.
  Нима парите ще управляват България?
  Затова аз напълно споделям казаното тук от господин Ремзи Осман и от колегите, които освен него са предложили изцяло отпадането на този параграф.
  Аз съм направил едно предложение, за да смекча, доколкото мога, този имуществен ценз: за партии – 5 хил. лв., за коалиции – 7 хил. лв., за инициативен комитет – 1000 лв.
  А за инициативния комитет, издига се един човек, и ние сега искаме от него, той може да е много популярен в своя избирателен район, много уважаван човек, интелектуалец, но да не е милионер! И ние ще му кажем: “Дай сега 10 хил. лв.!”. Десет хиляди лева са много пари за някои хора. Е, за някои може да не са нищо, но за огромната част от хората са много пари. Защо всъщност трябва да ограничим този мажоритарен избор при инициативните комитети? Не е разумно!
  Пледирам към уважаемите народни представители, независимо от коя част от залата са, че най-разумно е това да отпадне.
  Аз ще подкрепя искането за подкрепа от 5 хил. члена или избиратели, то е с цел да не могат да участват партии-фантоми. Но ние да слагаме имуществен, и то толкова тежък имуществен ценз, не е нито целесъобразно, нито законосъобразно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Корнезов.
  За първа реплика има думата господин Моньо Христов.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Благодаря, господин председателю.
  Вижте сега, господин Корнезов, добре е така да се излагат нещата. Има Закон за политическите партии. Конституцията дава воля на сдружения на българските граждани, но във всички закони има определени правила и рамки, в които се движат всички неправителствени юридически и други юридически лица. Тогава, според Вас, да махнем търговските дружества, от ООД 5-те хил. лв., които изискваме, или от акционерните дружества - също 50 хил. лв., които те внасят, когато се извършва регистрацията на тези юридически лица. Това е едно препятствие, заложено в закона, за да отпаднат, бих казал, някои от формациите, които …
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Направете тогава изборите по Търговския закон!
  МОНЬО ХРИСТОВ: … не представляват в голямата си част българското общество.
  Второ, аз мисля, че политически формации като БСП и ДПС, като други, които са заявили, че разполагат с голям членски състав, нямат никакви проблеми да съберат по едно левче от своите членове и да участват в тези избори. По този начин ще видим и членския състав на тези партии. В случай, когато някой не може да събере от своите членове тези пари, следователно няма толкова членове и няма това представителство в обществото. (Реплики на народния представител Ремзи Осман.)
  Така че мисля, че Вашата загриженост е малко излишна.
  Особено тук господата от ДПС влизат в противоречие. Те със закон искаха да правим промени на имена, на какво ли не, а сега скачат обратно, че са против един критерий, който се залага в закона. А иначе, когато в закона няма критерии, сте много хубави. (Реплики на народния представител Ремзи Осман.)
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  За втора реплика има думата господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Корнезов! Много е странна Вашата логика. Това, което в момента развивате като теза, означава неравнопоставеност по отношение на този ценз. Това не е имуществен ценз, а става дума за средства, ценз на партиите.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Как да не е ценз?! Имуществен ценз е!
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Това е ценз на партиите. Примерно, казвате 10 партии по 40 хил. лв. Ами, ако е една партия, пак се дават 40 хил. лв. Значи, не можем да мерим между коалиции и партии, защото в коалицията може да има две партии, тогава стават по 20 хил. лв. Няма адекватност.
  Следователно, ако заложим принципа всяка партия, тук няма значение какво е количеството, по една сума, това означава, че трябва да се въведе адитивният принцип за коалицията. Всяка партия, която участва в коалицията, дава по толкова пари, колкото дава и партия, която се явява самостоятелно на изборите. Иначе няма логика и Вие поставяте в неравностойно положение отделните партии. Аз не мога да разбера тази логика, че можело да има коалиции от по 10 партии. Може да има коалиции от по 50 партии. Няма логика в това. Мисля, че ако има равнопоставеност по отношение на средствата, които трябва да се депозират от партиите, те трябва да бъдат за една партия толкова, колкото за всяка партия, която участва в изборите. Аз така схващам логиката. Иначе другото са различни дименсии. Не можете да мерите коалиции с партии и толкова, колкото дава или депозира средства коалицията, толкова – и партията. Това не е редно и е в разрез с равнопоставеността. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Трета реплика? Няма.
  Господин Корнезов, заповядайте за дуплика.

  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Накратко ще започна с репликата на народния представител Благой Димитров. Той казва, че това не е било имуществен ценз, а било средства. И имуществото е средства, пари са това.
  Освен това Вие казвате: "Няма да има равнопоставеност, защото всяка една партия, щом участва в изборите, макар и в коалиция, трябва да даде еднакви средства". Но вижте, че по вносител за партиите е 40 000, за коалициите – 50 000 лв. Освен това, господин Димитров, Вие много добре знаете, че в една коалиция – и Вие сте участвали в изборите в коалиция – обикновено едната партия, по-голямата, по-водещата, с по-голяма членска маса, е с по-големи възможности. И естествено други по-малки партии, които в края на краищата споделят едни и същи ценности, да се обединят. Затова лявото пространство е обединено, а пък дясното разединено. Нали така? Дано и вие да се обедините до някое време, няма нищо лошо. Но не може това да стане само с пари и да бъде принудата.
  Що се отнася до господин Моньо Христов, който каза за членската маса, не го виждам в залата, може би той ме чува, Българската социалистическа партия няма проблем. Тя има около 300 хиляди члена, така че може да събере тези средства. Ние мислим за другите партии, за многопартийността, за законността, за нашия основен закон.
  По този имуществен ценз, уважаеми народни представители, не се лишават само партии, които нямат средства. Лишават се граждани от техните конституционни права да избират този, когото желаят. Може да има и малка партия, за която аз искам да гласувам. Имам доверие именно на тези по-малки партии, а не на големите. Лишават се не само партии, лишават се и гражданите от избирателни права.
  А що се отнася до това да правим аналогия с Търговския закон, с ООД-та, в края на краищата това са партии. Иначе всичко щеше да бъде по Търговския закон и парите в края на краищата да бъдат управляващи. Това не е пазарно стопанство.
  Ако си спомняте, беше казано: "Вън търговците от храма". Нека да не допускаме чрез този имуществен ценз търговците да завладеят този храм - българския парламент. Благодаря ви.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ, от място): Защо има тогава процентна бариера?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Преди да дам думата на госпожа Елка Анастасова, искам да направя едно съобщение от председателя на Комисията по земеделието и горите, че редовното заседание на комисията, насрочено за днес, се отменя.
  Госпожо Анастасова, имате думата.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, както виждам, надлъгването продължава и не знам доколко има смисъл да се изказват различни позиции дали изобщо има чуваемост в този парламент. От 15 години гледаме как по правило преди избори всички властимащи опитват да изработят такива избирателни закони, които да ги обслужват и да им създават възможно най-стерилна среда. За целта те без умора издигат всякакви измислени прегради срещу евентуални външни за тях политически сили и по правило после остават много изненадани. Аз се опитвам да защитя някои основни достижения и принципи на демокрация, предлагайки § 8 да отпадне, тъй като се опасявам, че с част от така наречените революционни промени, предлагани в този законопроект, се правят сериозни посегателства върху нея. Опитвам се също да защитя интереса на избирателя и правото му наистина да избира свободно, без да ограничаваме това му право.
  Някои може би вече са забравили след толкова години в парламента, че един от първите и водещи принципи на демокрацията е равният шанс, равният шанс, равният старт или както искате го наречете. Свободата и наличието на конкурентна среда – също. Вярно, че в тези петнадесет години не се забелязва особено уважение към тези принципи, но все едно, те така или иначе ще стават елемент на демокрация. С още по-голяма сила те би следвало да важат при явяването и провеждането на избори. Още повече днес. И когато изкуствено някой се опитва да ограничи този равен старт или да го манипулира с най-добри намерения в кавички, чрез поредния закон за лична парламентарнопартийна употреба, аз няма как да подкрепя подобни манипулации. Защото въпросът е в принципа.
  Изборите, както всяко състезание, следва да са честни. И аз лично съм неприятно впечатлена от желанието за въвеждането на механизми, които предопределят законово нечестен старт. Въвеждането на имуществени финансови, количествени и други изисквания за партиите като ценз за допускането им до избори, е сериозна стъпка към залагане на корупционни схеми и възможности, да не говорим, че противоречи на Конституцията. На практика това означава игнориране на конкурентната среда и предопределяне на крайния резултат, заковаване на статуквото. Всички, добрали се до властта, мечтаят за това.
  С въвеждането на депозитите по същество се въвежда финансов ценз за участие в изборното състезание, което не само е недемократично, но както казах и противоконституционно. Ще ви цитирам чл. 6, алинеи 1 и 2 на Конституцията, според които не се допускат никакви ограничения на права или привилегии, основани на раса, народност, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Въвеждането на депозити за допускане до участие в избори по същество е именно ограничение на правата за участие в избора, изкуствено ограничение. Нима предлагаме на кандидатите за парламента да откупват правото си за участие в изборите? Утре може да поискаме внасяне на депозити за започване на работа по същата работа. Какво налага подобен ход? Да се блокира участието на инициативни комитети, които нямат подобни финансови възможности? Да бъдат провокирани да си ги създадат? Осигуряване на служебна победа? Проява на неувереност и страх от страна на онези, които могат да законодателстват сега? Злоупотреба с властта в ущърб на евентуални конкуренти най-вече на избирателя, чийто периметър на избор ще бъде стеснен изкуствено? Нима ще допуснем да заложим така откровено корупционни механизми в закона? А как са определени сумите? Ами връщането им и невръщането им после? Това все пак не е държавен бюджет.
  Твърденията, че няма множество партийки фантоми да се облажат от държавния бюджет по този начин според мен за безпочвени, тъй като избягването или отстраняването на подобни фантоми от държавно финансиране имат други механизми и други законодателни възможности, за да бъде спряно. Не чрез депозити, брой членове и т.н. Всъщност според мен се избягват истинските проблеми, обаче се залагат нови. За всички ни са прозрачни основни цели, заложени в тези предложения и не храня илюзии относно постигнатите взаимно изгодни за тук намиращите се партии текстове. Но това не значи, че аз ще ги подкрепя, ако съм убедена, че те не са верният път към демократични и честни избори.
  Когато в един подобен закон се залагат последователно механизми, гарантиращи служебна победа и предварително отстраняване на конкуренцията, нещо не е наред и не бива да се мълчи.
  Затова аз предлагам § 8 да отпадне и се надявам – обръщам се към разума на колегите тук – наистина да подкрепят тези текстове, защото не само ние сме вносители на този текст. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Анастасова.
  Заповядайте за реплика, господин Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Анастасова, крайно време е да се престане да се спекулира, че това е имуществен ценз, защото ценз е ако който депутат се кандидатира и го внасяте да вкара средства. Това е ценз. Става въпрос за един депозит, както депозит се изисква за всеки един търг или нещо подобно, за да гарантирате, че имате сериозно намерение.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим, от място): Това не е търг.
  БОРИСЛАВ КИТОВ: Защото Вие може да не знаете, но направете една справка, за да видите колко политически сили са регистрирани в ЦИК и след това не са регистрирани в нито една районна избирателна комисия. Така че, когато става въпрос за депозит, който, като имаш сериозни намерения, след това ще си го прибереш, много повече от хората ще гласуват за теб, защото ти наистина гарантираш, че ще имаш сериозно отношение по въпроса.
  Бих искал да кажа и още нещо. Така, както прагът за партии и коалиции е един, аз мисля, че не бива и не може да се говори, че за коалициите комулативният ефект трябва да бъде аритметичният сбор. Защото аз задавам въпроса: ако за една политическа сила, една партия, на която е необходимо един процент, за да си вземе депозита, тогава и за коалицията също е толкова. Би следвало да бъде толкова процента, колкото и за партии. Но тогава пък влиза в противоречие със закона за четирите процента. Така или иначе аз смятам, че трябва да има депозит и мисля, че депозитът трябва да бъде по-умерен. Мисля, че госпожа Дончева е намерила най-точното отношение по този въпрос. Аз лично ще подкрепя нейното предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли други реплики? Не виждам.
  Заповядайте за дуплика, госпожо Анастасова.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Уважаеми господин Китов, с цялото ми уважение към Вас, искам да се хвана за Вашите думи и да кажа: все ми се струва, че изборите не са търг и не става дума за търг. Затова всяко поставяне на знак за равенство между търг и парламентарни избори е, меко казано, опасно. Мисля, че дори избирателите ще разберат капана.
  Пак апелирам: нека не поставяме между партиите и търговски дружества, между Търговския закон и Закона за избор на народни представители никакви знаци на равенство и никакви аналогии. (Реплика от народния представител Борислав Китов.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Нихризов, заповядайте за изказване.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Едно и също предложение, внесено от различни народни представители – предвиденият имуществен ценз да отпадне. Въпрос на защита и въпрос на принципи – тук говоря от името на БСДП и като неин председател.
  В българската Конституция има забрана за два ценза – за образователен ценз и за имуществен ценз. По един или по друг начин в момента се защитава вторият ценз – имущественият, като се вадят аргументи, включително и от търговските дружества. Ами защо не се върнем по-назад и да намерим един друг аргумент по изборите, известен от началото на ХХ в. – аргумента на тоягата? Тогава са се печелили изборите като по времето на Тодор Живков – с почти 100 процента. Така че в случая, когато се защитава нещо, то или трябва да бъде защитено като принцип, или оттам нататък трябва да бъдат търсени аргументи, че по някакъв начин някой иска да запази статуквото.
  Имаше предложения действително този текст да отпадне. В същото време господин Корнезов отвори една вратичка – да, ама може да остане, ако то не се отнася за голяма коалиция. Значи пак същата история – от една страна, казваме: нашият принцип е да падне, но, от друга страна, понеже мислим да правим голяма коалиция, ние можем да се справим, но масрафът на другите няма да го плащаме ние.
  Пак повтарям: когато съм предложил това нещо да отпадне, имах предвид, че се нарушава Конституцията и то се нарушава по вече взети решения от Конституционния съд – за отпадане заплащането на бюлетината. Ще кажете: да, ама президентските избори имат такъв ценз, там се внасят съответните вноски. Да, но никой от народните представители, нито пък президентът е сезирал Конституционния съд. Аз съм дълбоко убеден, че ако това нещо се направи, утре и този текст в избори за президент и вицепрезидент ще отпадне. Така че гледам текста по същество.
  Какво има заложено друго, освен ценза? Има заложено и едно правило, с което трудно мога да се съглася. Как ще се разпределят оттам нататък парите примерно на всички онези, които са имали много сериозни намерения, но не успели да минат процентната бариера, за да им се върнат парите? Казва се – за благородни цели. Само че знаем много добре благородните цели от масовата приватизация в какви неблагородни цели се изродиха и как по същество става контролът върху пари, които идват отнякъде и оттам нататък друг трябва да ги управлява, особено когато не са негови.
  Следващият момент. Слагате на инициативните комитети съответна сума, която оттам нататък се предполага, че, виждате ли, независимият народен представител няма да влезе и респективно сумата няма как да се разпределя обратно. Ако той вземе, че влезе, по какъв начин ще върнете парите на хората, от които той е взел пари или ще остане допълнителен негов бонус от 10 или 15, или колкото хиляди лева сложите там за инициативния комитет?
  Следващият момент, който беше предвиден – събиране на 5 хил. подписа. Имаше го и в Законопроекта за политическите партии, падна, очевидно се търсят някакви схеми, за да се намалят играчите на пазара. Само че никой не смята ще има ли Централната избирателна комисия графолози, за да определи дали тези подписи са на съответните лица и колко време ще й трябва да извърши тази проверка, или просто слагаме едно неработещо правило.
  Пак се връщам към това, от което започнах: когато пишем един закон, има два начина – или да отстояваме принципи, или да отстояваме някакви свои виждания и интереси. Това е Закон за изборите, в който всички политически партии, които са представени в парламента, естествено отстояват някакви свои интереси и това се почувства най-вече в прословутия текст, забравяйки че има и такива извън парламента. Дори дочух, че политическите партии до края на годината трябвало да се пререгистрират – Ремзи Осман го каза. Той просто не е прочел последните изменения, които сами направиха господата от ДПС, че има съобразяване на уставите, но няма пререгистрация. Така че когато се вадят аргументи, те или трябва да бъдат по същество и по принцип, или за да може да се защити половинката от една теза, която е в наш интерес, а другата да се остави на другите, за да могат те да бъдат поставени в неравностойно положение. Това е причината в защита на принципите, поради което аз предлагам този параграф да отпадне. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Нихризов.
  Господин Казак, заповядайте за реплика.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Нихризов, недейте спекулира с това, което е казал колегата Ремзи Осман. Ние много добре знаем какво приехме в Закона за политическите партии – става въпрос за пререгистрация на онези, които нарушават забраната за повтаряне на имена, абревиатури и т.н. Тези партии до края на годината трябва да се пререгистрират под друго наименование. Това имаше предвид.
  Второто нещо, което искам да Ви кажа, е: Вие през цялото време говорехте от тази трибуна, обърнат наляво. Може би това е единственият път, в който Вашата социалдемократическа същност най-после си каза думата и Вие имате сходно становище с колегите от Коалиция за България. Явно автоматизмът, натрупан през последните четири години, Ви кара автоматично да говорите с обърната глава наляво (реплики от ПСДСБ), а не с обърната глава към Вашите приятели, с които седите заедно, които са най-големите сторонници за тези депозити, за тези високи суми, които се съгласиха също да се умножава депозитът по броя на партиите и т.н., и т.н. Просто препоръчвам Ви: поне когато се изказвате, обръщайте се към точните адресати на Вашите думи. (Реплика от народния представител Васил Маринчев.) Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Казак.
  Господин Нихризов, заповядайте за дуплика.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Казак, не се заяждайте, защото винаги ви се връща. Когато говоря за пари и за далавери, винаги ще гледам в тази посока – към вашата парламентарна група. Мисля, че няма да сбъркам. Иначе в България имаше достатъчно хора, които направиха доста за тази страна и в същото време не са натрупали такива богатства, за които в момента им се слага праг - за тяхното участие в изборите. Аз казах: ако искаме да въведем ценз, нека да започнем от образователния ценз, а точно Вие тръгвате да се грижите за обратната посока, защото вам така е удобно. Колкото пт хората са с ниско образователно ниво, толкова по-лесно се експлоатират. Много ми е интересно Вашата политическа сила дали ще продължи в тази насока да защитава схемата за това: който има, да има повече – който няма, да бъде по-надолу в обществото. Защото в края на краищата това ще се яви вътрешен бунт. Точно срещу това е социалдемокрацията и когато гледам наляво, аз се опитвам да превъзпитавам моите колеги, които се намират в лявата страна на залата. Така че не ми пречете и в дадения случай – да не ми се налага да разширявам пространството и да говоря за второто нещо, което се среща в България – въпросът за това честен ли си, тогава когато излагаш своята позиция. Защото по отношение на вашата парламентарна група имам твърде големи съмнения. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Нихризов.
  Господин Казак, заповядайте за изказване.

  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, трябва да призная, че за първи път съм съгласен с огромната част от тези думи, които изказа господин Нихризов по отношение на противоконституционността, неправомерността на въвеждането на този имуществен ценз, за което му благодаря. Няма нужда да се повтарят тези думи.
  И президентът изказа подобни съображения и отправи предупреждения за това, че неправомерно, чрез въвеждането на такъв имуществен ценз, се ограничава основно конституционно право на политическите партии да участват в политическия живот по единствения легитимен начин, а именно участвайки в изборите.
  Вторият аргумент, който бих искал да изтъкна, е в отговор на някои критики за това, че, видите ли, такъв ценз бил въведен за президентските избори и тогава президентът нищо не бил казал, а сега, видите ли, се бил противопоставял, само че, уважаеми колеги, има една малка разлика между президентски избори и избори за Народно събрание. Това е, че в президентските избори участват физически лица, кандидат президентски двойки и ако не се сложи поне някакво ограничение, може да се окаже, че три милиона кандидат президентски двойки се регистрират за участие, защото съм убеден, че огромното мнозинство от българските граждани смята или вярва, че могат да бъдат президенти на България. Така че тази теза е абсолютно несъпоставима и неотносима към нашия въпрос.
  На трето място, искам да посоча, че наистина въвеждането на депозити за участие в изборите е противоконституционно, тъй като имаме вече прецедент. Има решение на Конституционния съд, който обяви за противоконституционен и отмени текста, с който предходното Народно събрание се опита да наложи политическите партии, които се регистрират за участие в изборите, да си плащат бюлетините.
  Уважаеми колеги, когато ще подкрепите, ако подкрепите една подобна теза за въвеждане на депозити, знайте, че рискувате този текст да отпадне от текста на закона като противоконституционен.
  И на последно място, искам да посоча, че този текст за въвеждането на каквито и да било ограничения в регистрацията за участие в изборите на политическите сили лишава българските граждани от тяхното право на избор, лишава българските граждани от това те да могат автентично да изберат онази политическа сила, която е най-близка до техните възгледи и по този начин ние ще постигнем обратния ефект на този, който ние претендирахме, че ще постигнем, като улесняваме студентите, например, че ще повишим избирателната активност. Напротив, сега, когато ние ограничаваме броя на политическите партии по този начин, ние няма да повишим избирателната активност, уважаеми колеги, защото ще лишим от възможност онези граждани, които биха гласували за определена политическа сила, която няма достатъчно средства, за да плати този депозит, като нейни симпатизанти и членове да могат да гласуват за нея. Ние ще лишим, например, патриотично настроените български граждани от възможността да гласуват за партии извън ВМРО или ДСБ и те няма да гласуват, така че, уважаеми колеги, премислете по-добре вашите предложения и нека тези депозити да отпаднат, за да отпадне рискът законът да бъде обявен за противоконституционен. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Казак.
  Господин Ляков, заповядайте за изказване.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря, госпожо председател.
  Аз смятам, че изчерпахме всички аргументи "за" и "против" в този член. Преди да предложа да прекратим дебатите, искам да кажа само няколко изречения.
  Според мен, абсолютно неправилно се говори за имуществен ценз, защото имущественият ценз е свързан с индивид, а не със субект – било политически или пък друг тип организация.
  Имаме право да въведем ограничение, праг за участие в избори така както въведохме такива по-високи изисквания и ограничения в Закона за политическите партии. Това не е нарушение на Конституцията, защото не ограничава правата на гражданите да се сдружават. И не трябва да се говори абстрактно, а съобразно политическата действителност в България, защото всички знаете, че големият проблем са партиите призраци. Това са партии, които нямат членска маса, нямат структури, нямат програма, нямат организационен живот и съществуват само в някакво ефимерно състояние.
  Има партии, за които на последните избори не са гласували дори собствените им председатели. С нула гласове бяха 29 партии, до 100 гласа – шестдесет и няколко партии, 200 гласа – още сто партии – какво представляват тези организации, за да ги наречем политически партии? И кой ограничаваме? Това са политически призраци, които нямат никакво участие в политическия живот, освен да се използват за пране на пари и за защита на личните интереси на тези, които са ги създали. Това са партии – пощенски кутии, това са бизнес дружества, които се занимават с всичко друго, само не и с политика. Затова се въвежда този праг.
  Предлагам да прекратим дебатите по тази точка и да преминем към гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има процедурно предложение в изказването на господин Ляков за прекратяване на разискванията. На второ четене такова предложение може да се направи.
  Имате думата за противно процедурно предложение, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
  Госпожо председател, аз първо протестирам срещу това – определен народен представител, в рамките на своето редовно изказване, да прави процедурно предложение за прекратяване на дебатите. Това лишава народните представители най-малкото от възможността да изчерпят процедурата от реплики и дуплики на неговото изказване.
  Трябваше да направите това предложение Вие или някой друг, след като приключи една цялостна процедура по изказването с реплики и дуплики, така че, госпожо председател, вземете това предвид.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Съгласна съм с това, което казахте.
  Процедурното предложение е направено и аз ще го подложа на гласуване.
  ЧЕТИН КАЗАК: Добре, тогава сега започвам процедурата по реплика, ако ми позволите.
  Вие, след изчерпването на тази процедура, тогава ще поставите на гласуване процедурата по прекратяване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, след като изчерпим процедурата по реплики и дуплики, ще предложа да гласуваме предложението на господин Ляков. Има резон в това.
  ЧЕТИН КАЗАК: Сега правя реплика на изказването на господин Ляков.
  Господин Ляков, с Вашите предложения Вие налагате наистина противоконституционно ограничение на основно конституционно право на политическите партии.
  Ние тук говорим за политически партии, не говорим за търговски дружества, не говорим за други сдружения с нестопанска цел. Основната цел, основният аргумент, с който се създават политически партии, е те да участват в изборите, за да могат да претендират за участие в управлението на страната. Те не съществуват просто така. И ако наистина искахме да ограничим техният брой, трябваше да се възприемат други текстове, например, тези партии, които не са получили нито един глас или тези, които не са се регистрирали, да бъдат заличени след определен период от време, а не да се ограничават, тъй като ние с това нищо не постигаме. А те, политическите партии, ще продължат да съществуват, дори и да не могат да се регистрират за изборите. Това, първо.
  Второ – нали решаваме въпроса с разходите по участието на тези партии фантоми, като въвеждаме интегралната бюлетина? Какъв е проблемът да се регистрират 60 партии, след като разходите ще бъдат едни и същи, независимо от това дали в бюлетината ще има 60 партии или 30 партии, така че и този аргумент не е меродавен. Единственият меродавен аргумент е, че вие се опитвате да ограничите избора на българските граждани, който да бъде насочен възможно най-автентично към партия, която те подкрепят. Искате да ги накарате да гласуват за друга партия, чиито възгледи не споделят на сто процента. Това е вашето желание. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Втора реплика – господин Цеков. Заповядайте.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Вярно е, че няма солидни правни аргументи, които да подкрепят твърдението, че това е финансов ценз. Категорично. Още по-вярно е, разбира се, че не може да се позоваваме в случая на чл. 6 от Конституцията относно защитата срещу дискриминация. Няма нищо общо между юридическите лица и индивидуалните права на гражданите, за които се отнася чл. 6 от Конституцията. Законът и Конституцията най-вече, са установили един принцип за политическите партии – равнопоставеност пред закона, тоест еднакви условия и изисквания, в случая, за участие в изборния процес.
  Същевременно обаче, и тук е вече моята реплика, наистина, така установените, в това число и на базата на моето предложение, на колегите Михайлова и т.н., размери на депозита са високи, твърди високи. Аз бих предложил, водейки се от предложението на комисията, в ал. 2 да стане така: “Депозитът за партии да бъде 20 хиляди, за коалиции – 40 хиляди и за инициативни комитети – 5 хил. лв.” Като ал. 3 в този случай отпада, а ал. 4 става ал. 3. Наистина депозитът е прекалено висок, нека да отидем на един по-разумен и по-оптимален размер на тези изборни безлихвени депозити.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Господин Ляков, заповядайте за дуплика.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, господин Казак! Няма конституционни права на политическите партии. Това какво партиите могат да правят и да не правят се урежда в Закона за политическите партии, а ние въведохме принципа на по-високи изисквания към тяхната дейност. И тези текстове са потвърждение на тези принципи – по-високи изисквания към дейността на политическите партии.
  Колкото до това малък или голям е депозитът, аз оставам на становището, че депозитът не е голям, защото, въвеждайки изискването за 5 хил. члена и в този закон, трябва да представят тези 5 хил. члена пред Централната избирателна комисия. Това е членският внос на партията приблизително за три месеца, тоест това е едно нищо. Така че, ако партията е нормално структурирана, никакъв проблем не е да разполага с 40 хил. лв., които да внесе, и след това, ако се представи добре, да си ги върне. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение, което се съдържа и в първоначалното изказване на господин Ляков, да се прекратят разискванията по този параграф.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 178 народни представители: за 138, против 36, въздържали се 4.
  Процедурното предложение се приема.
  За прегласуване – господин Казак. Заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Правя процедурно предложение за прегласуване, като още един път се обръщам към присъстващите в пленарната зала народни представители, с молбата да осъзнаят, че в момента гласуват един противоконституционен текст, който ще бъде отменен от Конституционния съд. (Шум и реплики в залата.) Дори и президентът да не го върне, защото явно има виждане да се намали малко депозитът и по този начин да се удовлетвори искането на президента, той ще бъде обявен за противоконституционен от Конституционния съд. Вие всички ще станете съпричастни и ще носите петното, че сте гласували, въпреки предупрежденията, един противоконституционен текст. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Още веднъж подлагам на гласуване предложението за прекратяване на разискванията по този параграф.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 176 народни представители: за 135, против 38, въздържали се 3.
  Разискванията се прекратяват.
  Преминаваме към гласуване. Ан блок подлагам на гласуване предложенията за отпадане на § 8, идентични на всичките народни представители, няма да ги изброявам, които не са подкрепени от комисията.
  Гласували 201 народни представители: за 58, против 143, въздържали се няма.
  Предложенията не се приемат.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Василев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Оттегляте го. Благодаря, господин Василев.
  Гласуваме предложението на господин Любен Корнезов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 192 народни представители: за 55, против 134, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на госпожа Татяна Дончева, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 177 народни представители: за 8, против 129, въздържали се 40.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Вие го оттегляте. Благодаря.

  Моля да гласуваме предложението, което беше направено от господин Цеков. Всъщност това е окончателният текст.
  Гласували 184 народни представители: за 139, против 41, въздържали се 4.
  Предложението се приема.
  За процедурно предложение има думата господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, искам да направя процедурно предложение за прегласуване, тъй като съм убеден, че мнозинството от залата не разбра какво гласува в момента. (Смях и оживление в залата, възгласи “Е-е-е!”.)
  Един момент. Следете доклада, следете текста. Господин Борислав Цеков има писмено предложение в доклада, което не е подлагано на гласуване. Той предлага да се умножава депозитът по броя на политическите партии – това, което беше възприето по принцип в окончателния вариант на комисията. След това той направи устна корекция, но не си е оттеглил писменото предложение.
  Председателстващият заседанието не посочи кое предложение на Борислав Цеков подлага на гласуване – дали устното или писменото. Нека да излезе и да повтори цифрите още веднъж, за да знае залата какво гласува. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Още веднъж подлагам на гласуване предложението на господин Цеков, за което много ясно обясних, че е предложението при първото гласуване, което той направи в залата.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 200 народни представители: за 146, против 50, въздържали се 4. Това предложение се приема и параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 9 има предложение на Ремзи Осман и Четин Казак: в § 9, точки 2, 3 и 4 да отпаднат, а в т. 5 да отпаднат думите “и списъците”.
  Комисията не го е подкрепила.
  Има предложение на Емил Кошлуков, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение на Йордан Нихризов:
  “1. В ал. 3 предвидените точки 5 и 6 да отпаднат.
  2. В ал. 4, в т. 1 текстът “и т. 6” да отпадне.
  3. В ал. 5 думите “и 6” да отпаднат.
  4. В предвидената нова ал. 6 думите “и списъците” да отпаднат.”
  Комисията не е подкрепила предложението.
  Има предложение на Любен Корнезов:
  “1. В ал. 3, т. 6 се отменя.
  2. В ал. 4, т. 1 думите “и 6” се отменят.
  3. В ал. 5, т. 4 думите “и 6” се отменят.”
  Комисията не е подкрепила предложението.
  Предложението на Михаил Миков и Александър Арабаджиев е подкрепено по принцип от комисията.
  Предложението на Валентин Василев и група народни представители – в ал. 3, т. 6 да отпадне – не е подкрепено от комисията.
  Има предложение на Борислав Цеков, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение на Елка Анастасова и Даниела Никифорова:
  “1. В ал. 3 отпадат точки 5 и 6.
  2. В ал. 4, т. 1 думите “т. 6” отпадат.
  3. В ал. 4, т. 4 отпада, а думите “ал. 3, точки 1-4 и б” се заменят с “ал. 3, точки 1-4”.”
  Комисията не е подкрепила предложението.
  Има предложение на Екатерина Михайлова, Васил Маринчев, Елиана Масева и Йордан Соколов, което по т. 1 се оттегля, а по т. 2 е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага следната редакция на параграфа, който става § 14:
  “§ 14. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “предпочитан основен и резервен цвят на бюлетината, както и” се заличават, а думата “или” се заменя с “и/или”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Към заявлението партията представя:
  1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията в регистъра на политическите партии;
  2. удостоверение за актуално състояние към датата на насрочване на изборите;
  3. копие от броя на “Държавен вестник”, в който е обнародвано решението за регистрацията на партията или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство;
  4. образец от подписите на представляващите партията лица и образец от печата на партията;
  5. банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а;
  6. списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 5000 членове или избиратели, подкрепящи партията;
  7. удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от последните три последователни години;
  8. банкова сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания, както и отделни банкови сметки за избирателни райони, ако има такива.”
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Към заявлението коалицията представя:
  1. документите по ал. 3, точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 за всяка от участващите в нея партии;
  2. решение за образуването, подписано от представляващите партиите лица;
  3. образец от подписите на лицата, които представляват коалицията, и образец от печата на коалицията, когато има такъв;
  4. банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а.”
  4. В ал. 5 думите “ал. 3” се заменят с “ал. 3, точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7”.
  5. Създават се нова ал. 6 и алинеи 7 и 8:
  “(6) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите и списъците по ал. 3 и 4 и при установяване на нередовности дава указания за отстраняването им.
  (7) Срокът за отстраняване е тридневен.
  (8) В случай на неизпълнение на указанията по ал. 6 в срок ЦИК отказва регистрация.”
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 9.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Преди да дам думата за изказване по този параграф, давам думата за процедура на господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, правя процедура по начина на водене на заседанието. Искам да Ви обърна внимание, че в голямата бързина, която се опитват да наложат определени хора за приемането на закона, ние пропуснахме да гласуваме предходния параграф. Гласувахме предложението на колегата Борислав Цеков, но пропуснахме да гласуваме целия параграф.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не сме пропуснали нищо. Той направи предложение за параграфа.
  ЧЕТИН КАЗАК: Той направи предложение за промени в числата.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ, от място): Не си внимавал.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изчете целия параграф, господин Казак. Моля Ви се!
  Заповядайте за изказване, господин Николов.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Към заявлението, което представят партиите, има банкова сметка за приходите и разходите по обслужването на предизборната кампания, както е записано в началото на стр. 19, т. 8. В същото време когато изброявате кои документи представят коалициите, или сте пропуснали, или трябва да имате много сериозно основание да не искате коалицията да представя подобна банкова сметка за приходите и разходите по обслужването на предизборните кампании. Необяснимо е защо липсва това изискване към коалициите, а в същото време е наложено за партиите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Искате да Ви се направи разяснение, господин Николов, така ли?
  НИКОЛА НИКОЛОВ: Или да се добави.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли други изказвания по този § 9, който става § 14?
  Заповядайте, господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги, ние с колегата направихме предложение за отпадане в § 9 на т. 2, 3 и 4 и от т. 5 да отпадне думата “списъците”. В сега действащия текст общо взето този параграф… (Разговор между народните представители Анелия Мингова и Даниел Вълчев.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля ви, пречите на господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН: След депозита идва въпросът за 5-те хил. подписа. Аз и преди малко казах – един път държим партии и коалиции да внасят пари, сега ги караме да събират 5 хил. подписа. Пак казвам, аз съм убеден, че всички политически сили, които са представени в парламента, няма да имат този проблем. Но ние приехме Закон за политическите партии и мисля, че гласуването беше с много голямо мнозинство, до края на годината политическите сили да се пререгистрират.
  От една страна, допускаме на базата на действащия Закон за политическите партии, а сега изискваме 5 хил. подписа, които ще бъдат проверявани от Централната избирателна комисия. Аз мисля, че самата Централна избирателна комисия, също и по време на заседание на Правната комисия, а и по медиите изразяват опасение, че не могат да свършат тази работа и има вероятност да се произнесат субективно. Вече има изявления на отделни членове на Централната избирателна комисия, че това е нещо, което много трудно може да се осъществи, от една страна. От друга страна, мисля, че председателят на Правната комисия каза, че въпреки промените на Избирателния закон основата на закона е сега действащия закон като избирателен подход, като система за разпределение на гласове и т.н. с изключение на някои текстове.
  По същия начин би било правилно, според мен, на базата на вече действащия Закон за политическите сили, дадохме срок до края на годината, да не затрудняваме политическите сили, които нямат възможност да събират 5 хил. подписа, защото досега нямаше такова изискване. Нека да приключи процесът. Когато има изискване да се съберат 5 хил. членове, след това в едно следващо Народно събрание и в едни следващи избори да остане изискването да се събират 5 хил. подписа. Това е един начин предварително наистина служебно да бъдат елиминирани определени политически сили, да не бъдат допускани, защото до вчера законът допусна да бъдат създадени партии с 51 члена. Ако те имат 4 хил. члена предварително, това означава ли, че това не е сериозна политическа сила? Аз мисля, че в парламента днес има политически сили, които по време на последните парламентарни избори не са имали нито един член. Даже нямаше и създадена политическа сила, но обществото даде своя глас за определени политически сили, въпреки че нямаше 5 хил., нямаше даже и 200 подписа. Но сега ние затрудняваме тези политически сили, които… (Разговор между народните представители Анелия Мингова и Даниел Вълчев.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не ви пречат толкова, господин Осман. Сложете си картата. Засекла съм Ви времето.
  РЕМЗИ ОСМАН: Как не ми пречат? Аз не съм съгласен! Госпожо, обръщам се и към Вас. (Обръща се към народния представител Анелия Мингова.) Това или е Народно събрание, или е хан!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Никакъв хан не е. Събранието работи съвсем нормално. Времето Ви се засича и имате още 1 минута и 15 секунди.
  РЕМЗИ ОСМАН: Не може пред мен да говорят 10 човека. Това не е заседание на Правната комисия, а е заседание на Народното събрание. Ако има някакъв проблем в Правната комисия, да се оттеглят другаде.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Остават Ви още минута и 15 секунди. Ако искате ползвайте времето.
  РЕМЗИ ОСМАН: Не съм съгласен! Извикайте квесторите да ме махнат от трибуната. Въведете ред в залата! Какво е това?
  Колеги, да се обърнем малко по-сериозно към този въпрос. Аз съм съгласен след като изтече срокът, който е заложен в Закона за политическите партии, че има резон да се въведе, защото вече има такъв текст. Но докато не е изтекъл този срок – до края на м. декември, всяко предварително изискване от политически сили да събират толкова подписи, а в същия момент само преди четири години, завършвайки, казвам, че не се изискваха никакви подписи за политическите сили, които са днес в Народното събрание. Това е един субективизъм и предварително предрешаване за елиминирането на определени сили. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за изказване, господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Аз съм направил предложение, както беше докладвано от проф. Мингова, за отпадане на т. 6. Става въпрос за тези 5 хил., както ги нарече господин Осман, подписи. По принцип споделям неговите опасения. След като така или иначе приехме този имуществен ценз, сега слагаме още една бариера. Ако нямаше имуществен ценз – добре все пак, но сега имуществен ценз плюс. Освен това, за мен текстът е несъвършен.
  Вижте какво ни предлага комисията – да се представи в Централната избирателна комисия списък, съдържащ трите имена, единен граждански номер, постоянният адрес.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Постоянният адрес не съм го прочела, в стенографския протокол го няма. Грешка е.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Сега аз не знам.
  Добре, предлагам “постоянен адрес” да отпадне.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: “Постоянен адрес” го няма.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, госпожо Мингова, ако го няма – добре. Аз чета това, което е раздадено на всички. Там има “постоянен адрес”.
  Второ – “5 хил. членове или избиратели, подкрепящи партията”. Ще ги делим на членове на партията и други, които не са членове, пък са избиратели? Трябва да кажем: “граждани над 18 години”, т.е. “граждани, имащи право на глас”, ако трябва да остава някакво число. Кому е необходимо това?
  Освен това “подкрепящи партията”!? Тези, които са се подписали може даже и да не гласуват за тази партия. Но аз искам да участват и други партии, а не само Българската социалистическа партия и бих могъл да се подпиша, но да не подкрепям тази партия.
  С други думи, ако текстът остане, трябва да има “списък с 5 хил. избиратели” и да се постави точка. Нито “членове”, а това дали я подкрепят, няма ли да я подкрепят, това си е тяхна работа.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Или “лица, имащи право на глас”.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ако искате “лица, имащи право на глас”, пак е същото. Но по принцип, при създадената ситуация, моля да гласувате предложението, което съм направил и което Ремзи Осман също поддържа тук, за отпадане на т. 6 . Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Корнезов.
  Заповядайте за изказване, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, аз също се обръщам към здравия разум на народните представители. Вижте какво пише в ал. 4, т. 3 от параграфа – “Към заявлението коалицията представя документите по ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 6 и 7 за всяка от участващите в нея партии”.
  Обръщам се към колегите от СДС и от Народен съюз, които вече са заявили намерение да се явят в коалиции. Уважаеми колеги, знаете ли какво означава тоя текст? Тоя текст означава, че всички БЗНС-та, които сте приели в предизборната Коалиция ОДС, например, трябва да съберат за всяко едно от БЗНС-тата по 5 хил. подписа и то на различни лица, защото ние сме посочили, въпреки че имаше желание, в комисията беше изказано мнение, ако има повтаряне и така нататък, има грешки, това да не бъде основание за отказ на регистрация, този текст не намира място в окончателната редакция. Ерго, ако има грешки, ако се окаже така, че определени лица са се подписали под подписката на всяка една от партиите в тази коалиция, това ще позволи на ЦИК да откаже регистрацията на цялата коалиция.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ, от място): Ще я откаже.
  ЧЕТИН КАЗАК: Значи по този начин вие целите да отстраните определени коалиции със сериозни намерения. С този текст целенасочено искате да ги отстраните от предизборната надпревара. Така ли? (Реплика от народния представител Васил Маринчев.)
  Благодарен съм, че го казвате толкова явно, дори от място.
  Уважаеми колеги, този текст не е добре обмислен.
  Второто нещо – за постоянния адрес, което каза господин Корнезов. Аз мисля, че в Правната комисия се разбрахме “постоянен адрес” да отпадне.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Отпаднало е.
  ЧЕТИН КАЗАК: Добре, кажете тогава, госпожо председател, че “постоянен адрес”отпада.
  Всички тези аргументи ми дават основание да призова т. 6, която е абсолютно излишна, да отпадне, след като вече така или иначе се прие изискването за депозит, след като ще се приеме и т. 7 за удостоверение от Сметната палата. Най-малко 1/3 от регистрираните политически партии не могат да предоставят такова удостоверение, защото или въобще не са подавали отчети пред Сметната палата, или не са ги подавали в последните три години. Така че и на това основание ще отпаднат политически сили. Защо сега с това ново изискване тук ние създаваме предпоставки за спорове? Евентуално ЦИК, ако откаже регистрация, да създаде предпоставки за съдебни спорове, обжалване на решенията на ЦИК и т.н., и т.н.
  Съжалявам, че господин Червеняков го няма, но в началото той призова да не въвеждаме излишни нововъведения сега, които само ще затруднят изборния процес ад хок два месеца преди изборите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за реплика, господин Китов.

  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Казак! Като говорите – говорете за себе си и не се бъркайте в работата на други политически сили.
  Ако желаете, можем да съберем подписи и 5 хил. гласа и за вас.
  И още нещо да ви кажа (шум и реплики в залата) при нас няма неграмотни, за да се объркат! Проблемът е ваш.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Друга реплика?
  Господин Казак, заповядайте за дуплика.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
  Уважаеми господин Китов, съжалявам, че така реагирате – аз съвсем добронамерено се обърнах най-вече към колегите от СДС, където знаем, че има доста БЗНС-та, включени в коалицията. А и при вас също има.
  Аз не визирах лично БЗНС – Народен съюз. Знам, че вие сте способни да съберете 5 хил. подписа. Визирах други подобни вам организации, които ще затруднят вашата собствена регистрация, уважаеми колеги. Приемете добронамерено моята препоръка. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви. Госпожо Дончева, заповядайте.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми дами и господа, особено членове на Правната комисия! Мисля, че текстът на § 14 съдържа неща, които значително се отклоняват от това, което сме обсъждали, което сме имали предвид и за което сме се съгласявали.
  Аз съм един от хората от Коалиция за България, които не възразяват да се събере и подписка, но никога в Правната комисия не е ставало дума, че колкото е броят в коалициите ще се умножават 5-те хиляди по броя. Не знам кой Правен отдел е правил тази редакция и на какво основание в ал. 4, т. 1 се появява и т. 6 “за всяка от участващите партии”. Това нещо въобще не е дискутирано и нищо извън 5 хил. подписа за партия и коалиция не е дискутирано.
  Второто, което е, в самата ал. 3, какво ще искаме от тези 5 хил. души? Значи, за постоянен адрес, там стана дума и самите експерти на ГРАО го посочиха недвусмислено, че няма нужда за национални избори постоянен адрес. Но 5-те хиляди души, които ще искаме да подпишат, за тях ще искаме само да имат избирателни права и тяхното волеизявление ще бъде, за да подкрепят регистрацията на съответната партия или коалиция. И нищо друго. И нищо друго! Това не е някакво предварително изявление с кого са ангажирани да гласуват и т.н., така че т. 6 на ал. 3 е некоректно редактирана.
  Дискутирахме рисковете един човек да се подпише на няколко места и ще направи ли това подписката невалидна, и затова приехме, че 5-те хиляди подписа в този случай ще имат значение само като изявление за подкрепа на регистрацията и че избирател може да направи подкрепа на регистрация и на повече от една…,
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС, от място): Няма го в текста обаче.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: …но няма да бъдат санкционирани ония, които са представили подписката с 5 хил. души, затова че някой понякога и умишлено може да се подпише на няколко подписки. (Шум и реплики.)
  Така че тук ал. 3, т. 6 – аз съжалявам, че просто не нося черновите си днес на заседание. (Реплики от народните представители Даниел Вълчев и Анелия Мингова.) Приемате го.
  Тук, т. 6 трябва да придобие редакция – списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 5 хил. избиратели, подкрепящи регистрацията на съответната партия.
  Точка 6 да отпадне от ал. 4.
  От ал. 4, т. 1, където пише “документите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 7…”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Точка 1, на ал. 4…
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Да, да падне т. 6 от изброяването на документите, които трябва да се представят.
  За т. 8 – банковата сметка, на кого ще направите банкова сметка? На кого ще направите банкова сметка? Коалицията не е юридическо лице! В общия случай тя не е юридическо лице.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Кого питаш – те не знаят!
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: На тези, които ми подвикват отдясно, че трябва да има и осма. Не и осма.
  Така че, ако искате, правя процедурно предложение за 10 минути почивка, за да изчистим текста и да няма недоразумение, защото това е ключов текст, включително с последица, ако има нередовност в документите, да се откаже регистрация.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожа Дончева направи процедурното предложение, но тук докато текат изказванията, може да се направи тази корекция в текста.
  Реплика – господин Иванов, заповядайте.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо Дончева! Може ли само да ме чуете! Това, което Вие предлагате в ал. 4 при изброяване на документите по ал. 3 да отпадне т. 6, нали така предложихте? – означава, че този списък с 5 хил. членове или избиратели трябва да представят само партии, които се явяват самостоятелно. (Реплика от народния представител Борислав Китов.) Дори и БСП, ако е в коалиция или независимо коя друга коалиция, ако т. 6 по този начин отпадне, може би по друг начин да се поиска коалицията да представи еди-колко си имена, подписи и еди-колко си ЕГН-та – това е друг въпрос, но ако директно отпадне т. 6 означава, че коалицията не представя нито един подпис от никоя от партиите. Извинявайте, но това изобщо променя принципа на равнопоставеност на политическите субекти, които ще се явят на изборите. Така че това е един абсурд и подкрепям предложението да се даде 15-минутна почивка, за да не се гласува сега нещо на коляно, а да се договорим по начин, по който да избегнем тези противоречия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожа Мингова е готова да даде редакцията на текста, така че почивка не е необходима.
  Господин Соколов, заповядайте.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Дончева! Аз не съм съгласен с Вас – в ал. 4 да отпадне т. 6. Не може една партия, когато участва самостоятелно към нея да има едни изисквания, когато участва в коалиция – тези изисквания да отпадат.
  РЕПЛИКА ОТ ДПС: То е така.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Нямаме това предвид.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това имате предвид. Тоест, когато няколко партии образуват една коалиция всяка една от тези партии трябва да бъде редовна за себе си, да отговаря на тези изисквания и след това вече все едно тя влиза в коалицията. Тук с оглед на това съвсем коректно е написано и горе-долу ние приехме в Правната комисия всяка партия трябва да представи 5 хил. гласа.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Няма такова нещо.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има такова нещо, когато участва в коалиция. Иначе означава, че този, който участва в коалиция, съответната партия получава някакъв бонус. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Николов – трета реплика. Заповядайте.

  НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, аз мисля, че текстовете са доста ясни и няма какво повече да се говори.
  Искам да разсея тезата на госпожа Дончева за това, че т. 8, като изискване за коалициите, не трябва да съществува. Тя твърди, че банкова сметка не можело да открива неюридическо лице, а коалициите не били юридически лица. Не е вярно, банкова сметка може да открие всеки и всички.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Кой е този всеки?
  НИКОЛА НИКОЛОВ: Няма никакъв проблем. Абсолютно несериозно е това. Твърдя, че това изискване трябва да съществува и за коалициите – т. 8.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За дуплика думата има госпожа Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Твърдя и смятам, че останалите членове на комисията ще го потвърдят, че никога не сме имали идея в Комисията по правни въпроси коалициите да представят повече от 5 хил. подписа. Господин Соколов твърди, че сме били гласували, че всяка от партиите си представяла по 5 хиляди. Аз смятам, че Демократи за силна България, нито някой друг има полза да тълкува закона много тясно, мерейки частния си интерес. Това беше прокарано и по отношение на депозитите, когато се приеха някакви абсурди. Аз неслучайно в изказването си ви върнах към времето, когато СДС беше една коалиция от 15-20 малки партии. Никой не различаваше тези малки партии, но всички знаеха за СДС. Защо не се върнете към онова време и да си умножите по броя на партиите 5 хил. души подписка по 20 хил. депозит и т.н., и да видим как ще върви демокрацията. Очевидно така няма да върви добре.
  Изискването за петте хиляди подписа е за всички. Вие си знаете положението в десницата. Общо взето всички са в насипно състояние и колкото да обясняваме каква лекота е да съберем 5 хил. подписа, знаем, че чак такава лекота не е. Всъщност това е и смисълът на изискването на текста част от маргиналните участници да бъдат пресяти. Но това пък не означава, че някои, които не могат да направят коалиция с който и да било, трябва да злоупотребяват с положението си. Смисълът на тази работа е, че форматът, в който ще участва дадена формация, горе-долу ще има някаква обществена подкрепа за участие, било то в партия, в коалиция, в ОДС, в БЗНС и т.н.
  По отношение на репликата на Иван Иванов. Иванов е прав: ако направим такава редакция, ще излезе това. Затова направих процедурно предложение за 10 мин. пауза.
  Вероятно отстранимо е, да сложим в ал. 4 още една точка, в която да е ясно, че един от документите е списъкът по ал. 3, т. 6. Но все пак е хубаво да се погледне целият текст от “а” до “я” спокойно, без на коляно да го правим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Миков, заповядайте за изказване.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, аз предлагам да се изкажат всички и тогава да се внася каквото и да е. Не може така – разбрала се Дончева с господин Соколов, госпожа Мингова с еди-кой си и тук се дописва нещо. След 5 мин. друг се изказва, констатира друго нещо и пак се дописва. Такова законодателство, извинявайте, ама надминаваме всякакви норми на приличие.
  Уважаеми дами и господа, аз съм предложил и предлагам да отпаднат тези 5 хил. подписа, след като успяхте да въведете по-високи имуществени цензове за независими народни представители, отколкото кандидатите за президент на България, различни и за коалиции, и за партии, въпреки че те са еднакви субекти на избирателното право. Това не са акционерни дружества и ООД, както вие си ги представяте – едното да е по-голямо от другото, че да има повече покритие на капитала. И коалицията, и партията на вратата на избирателната комисия трябва да бъдат равни. Вие обаче прокарахте това неравенство. Такова ви е мисленето – търговско и мажоритарно. Ако може да забраним независими да се явяват, иначе всички – Новото време, ДСБ, плачат за мажоритарната система, само че ако може на независимите да им направим 100 хил. лв., само и само да не даваме възможност да участват, но най-накрая някои от вас ще участват като независими, като гледам как се коалирате.
  Предлагам да отпадне този списък. Той е безумен и безмислен. Той не доказва нищо повече, освен това, че някой човек би могъл да събере 5 хил. подписа независимо как – с пари, без пари, с убеждения, с обикаляне. Това е явно повлияно от дискусията, която се влачи цяла година по Закона за политическите партии, но там това има друго значение. Защото може да се окаже, че някой е събрал 5 хил. подписа, а на изборите е взел 2 хил. гласа. Защо ги събира? Подкрепя се тази структура да участва в изборите с 5 хиляди.
  Е, добре, дами и господа, за какво съществуват партиите в България, ако не, за да участват в изборите? Каква друга подкрепа от 5 хил., 10 хил. или 2 хил., или 3 хил. гласа им е необходима? Не може изборите да решат по-големия проблем, който постепенно във времето някой преди мен го каза, ще се реши чрез Закона за политическите партии.
  Госпожо председател, предлагам т. 3 да отпадне – “копие от броя на “Държавен вестник”.
  Смешно е, дами и господа. В документите може да се посочи: “Публикувано в “Държавен вестник”, брой еди-кой си” и Централната комисия отваря. Тези справки се правят служебно. Какво значи “копие от броя на “Държавен вестник”? “Държавен вестник” се разпространява в 2-3-10 хиляди тираж. Ама тези закони понякога ги четат и юристи, освен всякакви други.
  Да отпадне и текстът “или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство”.
  Кому е нужен този бланкет? Или изброяваме изрично в закона какво е необходимо за регистрацията, изчерпателен списък – Централната комисия проверява и отмята първо, второ, трето, пето липсва, върни го, донеси го в 3-дневен срок, а не утре да даваме възможност на Централната избирателна комисия да си измисля други основания в други закони.
  Аз смятам, че никой от вас не смята, че има други закони, които да уреждат въпроси, свързани с регистрацията. Уреждаме ги изчерпателно тук и само тук в този закон.
  И последно, банкова сметка не се предоставя, уважаеми дами и господа. Предоставя се някаква информация или се заявява номер на банкова сметка. Може би ще искате и кода от банковата сметка да представяме в ЦИК? Банковата сметка не е нещо, което може да се представи в ЦИК. Представя се информация за банковите сметки на партията.
  Има още глупости, но времето ми не стига, за да ви ги кажа. Ако ги видят други, да паднат, ако не, ще се приеме така. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За процедурно предложение думата има господин Вълчев.

  ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Мисля, че стана ясно поне на тези, които искаха да им стане ясно, какви са предложенията.
  Предлагам да прекратим дебата, да дадем възможност на госпожа Мингова да обобщи, след което, разбира се, да преминем към гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме процедурното предложение за прекратяване на разискванията...
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Да чуем текста и да видим дали е ясен и тогава!
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Разискваме по внесения текст, а ще гласуваме друг!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласували 112 народни представители: за 92, против 13, въздържали се 7.
  Заповядайте, за предложение за прегласуване, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Доколкото разбрах, това беше процедура за прекратяване на разискванията. Правилно ли съм разбрал?
  Моля за прегласуване и да не приемаме тази процедура, ще ви кажа защо. Водим разисквания по текст, който съществува досега. Не сме видели какъв текст в крайна сметка тази група ли е, комисия ли е, предлага и затова предложих да направим почивка, да се напише на хартия, да се изчете един път и тогава да се стигне до гласуване.
  А сега какво става? На нас после може да ни се внесе текст, който е още по-неудовлетворителен, но ние сме прекратили разискванията. Разбирате за какъв абсурд става въпрос! Така че ви моля да отменим тази процедура, да дадете една почивка, по Ваша инициатива, не ползвам правото на групата, да се съберат, да напишат първо, второ, трето, ... пето, ... осмо, които участваха в тази дискусия, да се прочете ясно текстът и да се върви нататък.
  Благодаря Ви, госпожо председател.
  Моля за прегласуване и да не се прекратяват разискванията.
  Това означава, че по внесения текст, който никой не знае и не е видял, и не е още написан, никой не ще може да вземе думата! Така излиза, а мисля, че това е доста абсурдно с оглед на правилника и парламентарната практика. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Прегласуваме предложението за прекратяване на разискванията.
  Гласували 172 народни представители: за 128, против 41, въздържали се 3.
  Процедурното предложение е прието.
  Обявявам 15 минути почивка за изясняване на текста. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Гласували сме прекратяване на разискванията. Предлагам да започнем гласуването на предложенията, които не са подкрепени от комисията.
  Госпожо Мингова, моля преди това да представите окончателната редакция на комисията, след което да преминем към гласуване на предложенията.
  Уважаеми дами и господа, моля ви за внимание. В резултат на консултациите се постигна тази редакция.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Само с няколко думи като аргументация какво точно предлагаме да се коригира в текста.
  На първо място, формално в доклада неправилно е отразено поради липсата на стенографски протокол изискването за постоянен адрес. Стана ясно, че това отпада и то не е било гласувано в комисията.
  Възприемаме 5-те хил. подписа да бъдат на избиратели, които подкрепят регистрацията, така както предложиха колегите.
  След това предлагаме да отпадне изискването за представянето на банковите сметки както на партии, евентуално и на коалиции, ако е изобщо възможно да се открие такава сметка като условие за регистрация или отказ за регистрация на партията. В един следващ текст ние сме посочили такова изискване, но то е свързано със самата възможност на отчетност и не е необходимо представянето на номер на някаква сметка да бъде чак толкова силно санкционирано чрез отказ за регистрация. Затова предлагаме изобщо точките, които се отнасят до представянето на банкови сметки, да не фигурират в този текст.
  На следващо място, предлагаме списъкът от 5-те хил. подписа да бъде включен като изискване и за коалициите - еднократно, така както стана ясно от изказванията преди почивката.
  Накрая, правим една корекция по поредността на буквите, но тя следва от това, което казах.
  Най-накрая, предлагаме да бъде изрично изписано, че отказът за регистрация по този член, така както и другите решения на ЦИК, които са много важни за конституиране на съответния субект за участие в избори, също подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда, по който става това и за другите решения. Препращаме към нормата на чл. 23, ал. 3, където този ред е уреден.
  Сега моля да представя конкретно самите текстове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Сега, понеже времето напредна, обявявам спиране на часовника до приемането…
  РЕПЛИКИ: На закона ли?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожа Мингова ще каже до приемането на кой параграф ще спрем. Ще уточним това допълнително.
  Госпожо Мингова, моля да изчетете окончателната редакция.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да стигнем примерно горе-долу до средата на законопроекта, до § 25.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, добре.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако това удовлетворява колегите, е възможно.
  По § 14 корекциите, които исках да ви представя, са следните.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) …
  6. списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 5 хил. избиратели, подкрепящи регистрацията.”
  Точка 8 отпада.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) …
  В т. 1 при изброяването отпада т. 6.”
  В ал. 4 се добавя нова т. 5, която гласи следното:
  “5. списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 5 хил. избиратели, подкрепящи регистрацията.”
  Става ясно, че се отнася за коалиция.
  В т. 4 на параграфа:
  “4. В ал. 5 думите “ал. 3” се заменят с “ал. 3, точки 1, 2, 3, 4 и 7”.”
  В т. 5 текстът е следният:
  “5. Създават се нови ал. 6, 7, 8 и 9:
  “(9) Отказът за регистрация подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 23, ал. 3.”
  И последната корекция в т. 6 - промяната е:
  “6. Досегашната ал. 6 става ал. 10.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Преминаваме към гласуване на предложенията, които не са подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте предложението на господин Осман и господин Казак, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 157 народни представители: за 19, против 129, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.

  Гласуваме предложението на господин Нихризов, което не е подкрепено от комисията, по този параграф.
  Гласували 132 народни представители: за 16, против 114, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Корнезов, което не е подкрепено от комисията, по този параграф.
  Гласували 137 народни представители: за 15, против 114, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Господин Василев, държите ли да гласуваме Вашето предложение? Оттегляте го, благодаря.
  Гласуваме предложението на госпожа Елка Анастасова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 143 народни представители: за 12, против 120, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване редакциите, които госпожа Мингова направи в зала, върху текста на комисията за този параграф.
  Гласували 162 народни представители: за 142, против 19, въздържал се 1.
  Корекциите се приемат.
  Сега гласуваме целия § 9, който става § 14, с току-що гласуваните редакции на комисията върху него.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 148 народни представители: за 123, против 14, въздържали се 11.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Параграф 10:
  Предложение на Валентин Василев и група народни представители, представено ни в два варианта:
  В § 10, чл. 50а (нов), ал. 2 след последната дума "партии" се добавят думите:
  Вариант І: "или когато в предишни избори вече е участвала коалиция със същото наименование и/или абревиатура".
  Вариант ІІ: "или когато партията е регистрирана, след като вече същото наименование и/или абревиатура е използвано в предишни избори от дадена коалиция".
  Комисията не е подкрепила предложението и в двата варианта.
  Предложение на Ремзи Осман и Четин Казак:
  "В § 10, в чл. 50а, ал. 2 се изменя така:
  "(2) Политически партии, които са регистрирани чрез повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, регистрирана преди тях, както и чрез прибавянето към нея на думи, букви, цифри, числа или други знаци, могат да се регистрират за участие в изборите само в състава на коалиция."
  Комисията не е подкрепила това предложение.
  Предложение на Йордан Нихризов:
  В § 10 се прави следното допълнение: в чл. 50а, ал. 2 в края на изречението се добавя текстът: "или по чл. 49, ал. 3".
  Комисията не е подкрепила предложението.
  Предложение на Янаки Стоилов:
  В § 10 чл. 50а да се промени, както следва:
  "Чл. 50а. (1) Наименованието и/или абревиатурата, както и емблемата на коалиция, не могат да повтарят наименованието и/или абревиатурата, както и емблемата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии, включително чрез съкращения, подобни символи или прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
  (2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието и/или абревиатурата, както и емблемата на коалицията, повтарят наименованието и/или абревиатурата, или емблемата на някои от участващите в състава й партии."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Христо Кирчев, Александър Маринов и Николай Николов:
  В § 10 новият чл. 50а се променя така:
  "Чл. 50а. (1) Наименованието и/или абревиатурата на коалиция не може да повтаря частично или напълно абревиатурата на партия, регистрирана преди нея по Закона за политическите партии, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци."
  В ал. 2 досегашният текст отпада и тя се променя така:
  "(2) Забраната по ал. 1 не се прилага само ако се приложи нотариално заверена декларация до ЦИК за съгласие за повторение, подписана от представляващия партията, чието наименование и/или абревиатура се повтаря от друга коалиция."
  Предложение на Панайот Ляков,...
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ, от място): Оттеглям го.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: … което се оттегля.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 15, и той е следният:
  "§ 15. Създава се чл. 50а:
  "Чл. 50а. (1) Наименованието и/или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието и/или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
  (2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието и/или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието и/или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.
  (3) Централната избирателна комисия отказва да регистрира коалиция, когато не е спазено условието по ал. 1."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Колеги, имате думата.
  Господин Казак, заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, стигнахме до един много важен текст, който е логично продължение на приетите от нас текстове в Закона за политическите партии, където ясно и категорично приехме принципа, че не може определени партии да злоупотребяват с утвърдени имена на други, регистрирани преди тях, политически сили чрез прибавяне към тях на думи, букви, цифри и т.н. и по този начин да заблуждават избирателите. Логично продължение на тази идея, на този принцип е и това предложение, което е по вносител, за избягване на повторенията в имената и абревиатурите на коалиции, тогава когато те повтарят имена на политически партии. Само че така изписан, този текст решава един проблем, но не решава цялостно проблема. Той решава проблема тогава, когато дадена политическа партия, която не е включена в дадена коалиция, нейното име се повтаря, тоест забранява се на коалиция, в която не участва дадена политическа партия, да повтаря буквално името на тази партия. Само че не решава въпроса тогава, когато в дадена коалиция влиза партия, която обаче повтаря, тоест нарушава забраната по ал. 1 чрез прибавяне към наименованието или абревиатурата на друга партия на думи, букви, цифри и т.н. Алинея 2, така записана, изцяло, госпожо Мингова, премахва забраната. Сегашната ал. 2 в началото започва със: забраната по ал. 1 не се прилага, тоест дава се възможност на партия, която повтаря наименованието или абревиатурата на друга партия, включително чрез прибавяне на букви, думи, цифри, знаци и т.н. да регистрира коалиция със същото наименование, което ние приехме, че противоречи на принципа, който възприехме и в Закона за политическите партии.
  Затова предлагам в текста на ал. 2 да отпаднат думите "забраната по ал. 1 не се прилага, когато", а между думите "коалицията" и "повтаря" да се добавят думите "може да". По този начин текстът ще придобие израза:
  "(2) Наименованието и/или абревиатурата на коалицията може да повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии."


  По този начин името на коалицията може да повтаря името на някоя от участващите в нея партии, но не и когато се нарушава забраната по ал. 1, включително ако към тях има думи, букви, цифри. Тоест, ако името на партията не противоречи на забраната по ал. 1, включително чрез прибавяне на букви, думи, цифри и т.н., тогава единствено коалицията да може да носи името на включената в нея политическа партия. В противен случай ние решаваме въпроса само частично. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
  Имате думата за реплика, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Казак! Докъде я докарахме? Преди известно време Вие защитавахте обратната теза, когато аз тук говорих за случая, в който можеха да се получат коалиции, които да използват името на други коалиции, участвали преди това на изборите, в които да има други партии. Тогава Вие защитавахте обратната теза и казвахте, че това нещо не може да стане, че това нещо е морално и всичко наред. Сега дойде до вас и вие решихте да си смените мнението. А спомняте ли си, че само преди един час говорихме за принципи? Кой от двата принципа защитавате – този, когато гласувахте срещу нашето предложение, моето и на колегите ми от ДСБ, във връзка с наименованието на коалициите, или сега, когато въпросът опира до ДПС? Едни и същи, идентични ситуации, само че с две различни мнения.
  Не можете да ми обясните защо изведнъж си сменихте принципа. Ами, защото, когато залагате в този закон, нещата, господин Казак, аз чувствам не принципиална позиция, позиция за това да се реши конкретният проблем, който се отнася до конкретната партия. Затова, господин Казак, много Ви моля да приемете същата позиция, която имахте преди малко – тогава, когато се отнасяше до факта, че някой може да използва името на друг под формата на коалиция и да си оттеглите това предложение, което междупрочем хич не е редакционно и не е в идеята на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли друга реплика? Не виждам.
  Господин Казак, желаете ли да се възползвате от правото си на дуплика? Заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Нихризов! Вие въобще не сте разбрали моята позиция, изказвана по предходния Ваш текст. Няма нищо общо онзи въпрос, който тогава беше поставен, с въпроса, който ние сега дебатираме. Онзи въпрос беше да не се дава възможност на коалиции, ако една от партиите не е съгласна, да регистрира същата коалиция. Това е нещо съвсем друго от въпроса, който сега дискутираме за това, че дадени партии или коалиции искат да повтарят имената на партия, която е регистрирана по Закона за политическите партии, да искат да използват нейното име. Нещата са коренно различни. И съжалявам, че не разбирате тази разлика. Може би господин Соколов ще Ви обясни.
  Става въпрос за следното – и ако Вашата позиция е принципиална, нашата позиция е принципна, мисля, че това е по-правилният термин – за това, че не може партии и коалиции да повтарят, да злоупотребяват, да парадитират с имена на утвърдени политически партии, да се регистрират чрез повтаряне на тези имена и прибавянето на букви, думи, цифри и т.н., включително и чрез коалициите, в които участват, за да заблуждават гражданите особено сега, когато ще се налага да се гласува и с интегрална бюлетина, и т.н., когато ще се създадат допълнителни предпоставки хората да грешат в своя избор. Искаме максимално да ограничим възможността и да направим избора на гражданите по-автентичен, тоест по-лесен, за да могат по-лесно да се ориентират в списъка, който ще им бъде предоставен от партии и коалиции, за да не правят грешки с първото име, което забележат, което горе-долу прилича на партията, на която те симпатизират, да го зачеркнат и след това да се окаже, че са сбъркани само заради тази мимикрия, това парадитиране на определени коалиции и партии с имена на утвърдени и регистрирани преди тях сили.
  Затова аз моля да се подложи на гласуване, от една страна, коалициите да не могат да повтарят имена на партии, а от друга страна, дори когато в коалицията влиза партия, когато самата тя нарушава забраната по Закона за политическите партии, когато дадохме срок до края на годината да бъде променена, да не могат да регистрират под същото наименование тази коалиция, да изберат друго име. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Казак.
  Има думата за изказване господин Валентин Василев.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, текстът на вносителите е добър и ние ще го подкрепим, но искаме там да допълним нещо, което според нас е изпуснато и може да предизвика проблеми при регистрациите на коалициите. Става въпрос за следното. Политическите партии се регистрират от съда по силата на Закона за политическите партии. Коалициите се регистрират по силата на този закон в Централната избирателна комисия. Законът за политическите партии в чл. 14, ал. 2 казва, че техните наименования или абревиатура не могат да повтарят други партии. Но никъде не е казано, тъй като става въпрос за два различни закона, че те не могат да приемат името на някаква вече съществувала досега в изборите коалиция. Така че нищо не пречи нито по единия, нито по другия закон утре или вдруги ден да се регистрира някаква партия, която да ползва името на дадена коалиция, която е участвала досега в предишни избори и регистрирана в Централната избирателна комисия, независимо какво е наименованието й. И коалицията, когато отиде да се регистрира, Централната избирателна комисия да каже: “Извинете, но преди три дни вече има регистрация на такава партия и вие не можете да носите това име”.
  Аз затова съм предложил два варианта, които не са подкрепени от комисията, но общо взето те са насочени към това този проблем да бъде избегнат. От разговорите, които проведох след това с представители на различни парламентарни групи, за да бъде това избегнато и да бъде предложен по-приемлив и по-опростен текст, аз предлагам, госпожо Мингова, в чл. 50а, ал. 1, след думата “регистрирана” да се вмъкне “преди 1.01.2005 г. по Закона за политическите партии”. Просто да се уточни периодът, към който това може ли или не може да стане.
  Аз ви моля при гласуването, ако отхвърлите моите два варианта, които съм предложил с група народни представители, само да поясним в текста, който е предложил вносителят, за какъв период от време става дума, за да избегнем спекулациите между приемането на този закон и регистрацията на отделните партии в ЦИК. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли реплики към господин Василев? Няма.
  Има думата господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители, изказвам се, тъй като тук е отбелязано, че моето предложение по този текст не е прието.
  Аз имам впечатление, че в Комисията по правни въпроси дискусията по този въпрос беше отложена, защото неговото решение е производно от решението за елементите, които ще съдържа бюлетината. Моето предложение по този елемент в § 24 е прието, така че логично е да се приеме и предложението ми по § 10. Става дума към изискването за това да няма повторение освен наименованията и абревиатурите да се запише и емблемата на коалицията, което се съдържа и в ал. 1, и в ал. 2. Следователно, моето предложение допълва предложението на вносителите по основния текст и би трябвало да се отрази. Ако то не се включи, тогава ще се създаде възможност различни коалиции да употребяват едни и същи символи като опознавателни елементи в тези, които трябва да ги разграничават в бюлетината, така че аз се надявам предложението да бъде подкрепено, защото иначе не би имало никаква логика, не става дума за целесъобразност.
  Ние се занимавахме достатъчно дълго време в комисията с идеите на господин Казак, но виждам, че тук той също ангажира вниманието на тези, които трябва да се произнесат после по въпроса. И не знам как да процедираме. (Шум и реплики в залата.)
  Не знам дали ме чухте, госпожо Мингова? Казвам, че на господин Казак достатъчно време отделихме и сериозно обсъждахме неговите идеи, даже някои от тях бяха споделени. Говоря за моето предложение по § 10, което според мен е наложително да бъде подкрепено, защото то е допълващо предложение на вносителя особено след като приехме в § 24 емблемата на партиите, респективно на коалициите, да бъде един от опознавателните елементи. Следователно в ал. 1 и 2 на § 10 трябва да се допълни предложението на вносителя така както аз съм го посочил – да не се допуска повторение на емблемата на една партия или коалиция от друга.
  Това е предложението ми и мисля, че то ще бъде подкрепено. Казах и това, че в комисията беше отложено неговото гласуване. Мисля, че някаква неточност е тук изразеното в текста, че то не е подкрепено, защото тогава ние трябваше да решим въпроса за елементите на бюлетината, а тогава да решим вече дали да допълним забраните, за да не се злоупотребява с повторението на имената, абревиатурите, а тук се допълват и емблемите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Някой има ли реплика по повод предложението за емблемата на господин Стоилов? Не виждам.
  Няма желаещи за изказване.
  Преминаваме към гласуване.
  Най-напред гласуваме предложението на Валентин Василев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 140 народни представители: за 13, против 112, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (ПСДСБ, от място): Второто предложение го оттеглям!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин Василев оттегля другото си предложение.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман и Четин Казак, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 131 народни представители: за 18, против 107, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Предложението на народния представител Йордан Нихризов се оттегля.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 143 народни представители: за 15, против 109, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  За процедура има думата господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, аз вече не съм сигурен въпреки сравнително доброто присъствие в залата дали добре се чуваме и разбираме.
  Ако колегите, които по-нататък смятат да подкрепят предложението на комисията по § 24 за включване на емблемите на партиите, ако те заявят такива, в елементите, които съдържа бюлетината би трябвало да гласуват за моето предложение, тъй като едва ли някой от тях ще твърди, че е възможно да се злоупотребява чрез повторението на символите.
  Аз обърнах внимание на това, че моето предложение в комисията доколкото си спомням не беше гласувано именно поради тези причини. Отложихме го, за да го обвържем с това като видим дали това предложение по § 24 ще се приеме. (Шум и реплики в залата.)
  Те ще си ги заявят. Някои може и да са ги регистрирали в Патентното ведомство, но тази дискусия тогава ми кажете как смятате да разрешите. Става въпрос за § 24.
  Ако е настъпила някаква ревизия в становището на мнозинството след заседанието на Комисията по правни въпроси това е друг въпрос. Това за мен ще бъде сигнал, че вие искате да промените това нещо.
  Сега аз предлагам единствено прегласуване на текста съобразно това, което съществува в доклада на Комисията по правни въпроси като нейно предложение по § 24, респективно в § 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Подлагам на повторно гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 149 народни представители: за 18, против 118, въздържали се 13.
  Предложението отново не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Христо Кирчев, Александър Маринов и Николай Николов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 131 народни представители: за 10, против 86, въздържали се 35.
  Предложението не се приема.
  Предложението на Панайот Ляков е оттеглено.
  В залата бяха направени две устни предложения, които бихме могли с известна доза въображение да ги минем като редакционни.
  Първото е на народния представител Четин Казак по ал. 2, където той предлага думите в началото “забраната по ал. 1 не се прилага, когато” да се заличат и след “коалицията” да се добавят думите “може да”. Или текстът би звучал: наименованието или абревиатурата на коалициите може да повтаря наименованието и/или абревиатурата на някои от участващите в състава й партии.
  Това е устното предложение на Четин Казак, което подлагам на гласуване.
  Моля да гласуваме устното предложение, което не е прието от комисията, тъй като то там не е било изказано.
  Гласували 141 народни представители: за 22, против 108, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.


  Подлагам на гласуване устното предложение на народния представител Валентин Василев по ал. 1, след думата “регистрирана” да се добавят думите “преди 1 януари 2005 г.” и след това текстът продължава както е. (Шум и реплики в залата.)
  Предлагам да гласуваме това предложение, което според някои колеги не е редакционно. Аз го допускам до гласуване, нека залата да си каже думата: “Регистрирана преди 1 януари 2005 г. по Закона за политическите партии”.
  Моля да гласуваме това устно предложение на Валентин Василев, което естествено не е подкрепено от комисията, тъй като не е дадено навреме.
  Гласували 144 народни представители: за 58, против 53, въздържали се 33.
  Предложението не се приема.
  Процедурно предложение – господин Василев. Заповядайте.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Господин председател, моля текстът да бъде прегласуван.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, преди да подложа на повторно гласуване, отново ще прочета как би изглеждала ал. 1 на чл. 50а, ако се приеме устното предложение на Валентин Василев: “Наименованието и/или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието и/или абревиатурата на партия, регистрирана” вметката сега “преди 1 януари 2005 г.” завършва вметката “по Закона за политическите партии, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 162 народни представители: за 110, против 29, въздържали се 23.
  Това означава, че предложението на Валентин Василев се приема.
  Подлагам на гласуване § 10 по вносител, който по комисия става § 15, с приетата добавка “Василев”.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 154 народни представители: за 130, против 9, въздържали се 15.
  Текстът на § 10 по вносител, 15 по комисия е приет.
  Процедура – господин Клингов. Заповядайте.
  ВЕЛИЧКО КЛИНГОВ (НВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Искам да направя процедурно предложение да удължим с още пет дни срока за предложения между първо и второ четене по Законопроекта за независимите оценители, който изтича днес в 18,00 ч. Тъй като върви още техническа работа по тези предложения, срокът да бъде от днес до понеделник. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Направено е процедурно предложение за удължаване на срока с още 5 дни за даване на предложения между първо и второ четене по Законопроекта за независимите оценители.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 138 народни представители: за 133, против 5, въздържали се няма.
  Това процедурно предложение е прието.
  За процедура – господин Ремзи Осман. Заповядайте.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, приемаме Избирателен закон, пък в залата има 50 човека.
  От името на парламентарната група искаме поименна проверка. Всички осъзнаваме важността на този закон, а в залата има 50 човека и гласуваме с карти, които надхвърлят 3-4 пъти присъстващите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: По предложение на Парламентарната група на Движението за права и свободи…
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Не знам каква друга процедура може да има?
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Господин председател, каква процедура? Искаме поименна проверка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Може би процедура по водене на заседанието. Да чуем.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Процедурата е 15 минути почивка. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Аз смятам, че поименната проверка в случая трябва да започне:
  Адриана Георгиева Брънчева - тук
  Алеко Константинов Кюркчиев - отсъства
  Александър Великов Маринов - тук
  Александър Димитров Паунов - тук
  Александър Манолов Праматарски - отсъства
  Александър Стоянов Арабаджиев - тук
  Александър Христов Филипов - отсъства
  Алекси Иванов Алексиев - отсъства
  Алиосман Ибраимов Имамов - отсъства
  Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - отсъства
  Ангел Вълчев Тюркеджиев - тук
  Ангел Петров Найденов - отсъства
  Андрей Лазаров Пантев - тук
  Анели Гинчева Чобанова - отсъства
  Анелия Йорданова Мингова - тук
  Анелия Христова Атанасова - тук
  Антонина Бончева Бонева - тук
  Антония Стефанова Първанова - тук
  Асен Димитров Гагаузов - отсъства
  Асен Йорданов Агов - отсъства
  Асен Любенов Дурмишев - отсъства
  Атанас Атанасов Папаризов - отсъства
  Атанас Димитров Щерев - отсъства
  Атанас Крумов Додов - тук
  Атанас Петров Василев - отсъства
  Атанаска Михайлова Тенева-Ганева - тук
  Ахмед Демир Доган - отсъства
  Ахмед Юсеин Юсеин - тук
  Благой Николаев Димитров - тук
  Бойко Илиев Рашков - отсъства
  Бойко Кирилов Радоев - тук
  Бойко Стефанов Великов - тук
  Борислав Бориславов Цеков - тук
  Борислав Георгиев Владимиров - тук
  Борислав Георгиев Спасов - отсъства
  Борислав Димитров Китов - тук
  Борислав Любенов Великов - тук
  Борислав Николов Ралчев - тук
  Борислав Славчев Борисов - тук
  Ботьо Илиев Ботев - отсъства
  Валентин Илиев Василев - тук
  Валентин Николов Милтенов - тук
  Валери Георгиев Димитров - тук
  Валери Димитров Цеков - отсъства
  Ваня Крумова Цветкова - тук
  Васил Богданов Василев - тук
  Васил Димитров Паница - отсъства
  Васил Тодоров Калинов - отсъства
  Васил Христов Маринчев - тук
  Величко Стойчев Клингов - тук
  Венко Митков Александров - отсъства
  Венцислав Василев Върбанов - тук
  Весела Атанасова Драганова - отсъства
  Весела Николаева Лечева - тук
  Весела Николова Караиванова-Начева - тук
  Веселин Борисов Черкезов - отсъства
  Веселин Витанов Близнаков - тук
  Владимир Иванов Димитров - отсъства
  Владимир Михайлов Дончев - тук
  Владимир Стоянов Джаферов - отсъства
  Владислав Борисов Костов - тук
  Гадар Агоп Хачикян - тук
  Георги Владимиров Юруков - отсъства
  Георги Георгиев Пирински - отсъства
  Георги Костов Станилов - тук
  Георги Любенов Хубенов - отсъства
  Георги Стефанов Панев - отсъства
  Георги Тодоров Божинов - отсъства
  Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
  Гиньо Гочев Ганев - тук
  Господин Христов Чонков - тук
  Даниел Василев Вълчев - тук
  Даниела Владимирова Никифорова - тук
  Даринка Христова Станчева - тук
  Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
  Димитър Василев Калоянов - тук
  Димитър Енчев Камбуров - отсъства
  Димитър Иванов Абаджиев - тук
  Димитър Иванов Стефанов - отсъства
  Димитър Илиев Димитров - тук
  Димитър Кателийчев Пейчев - тук
  Димитър Лазаров Игнатов - отсъства
  Димитър Милков Ламбовски - отсъства
  Димитър Николов Димитров - отсъства
  Димитър Станимиров Дойчинов - отсъства
  Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
  Димитър Цвятков Йорданов - отсъства
  Димчо Анастасов Димчев - тук
  Донка Стефанова Дончева - тук
  Евгени Захариев Кирилов - отсъства
  Евгени Стефанов Чачев - тук
  Евгений Стефанов Бакърджиев - отсъства
  Евгения Тодорова Живкова - отсъства
  Евдокия Иванова Манева - тук
  Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
  Елиана Стоименова Масева - тук
  Елка Панчова Анастасова - тук
  Емел Етем Тошкова - отсъства
  Емил Илиев Кошлуков - отсъства
  Емилия Радкова Масларова - тук
  Енчо Вълков Малев - тук
  Златка Димитрова Бобева - тук
  Иван Георгиев Иванов - тук
  Иван Йорданов Костов - отсъства
  Иван Николаев Иванов - тук
  Иван Павлов Павлов - отсъства
  Иван Тодоров Козовски - отсъства
  Иво Първанов Атанасов - тук
  Илчо Георгиев Дуганов - тук
  Ирена Иванова Маринова-Варадинова - тук
  Ирина Георгиева Бокова - отсъства
  Исмет Яшаров Саралийски - отсъства
  Йордан Ангелов Нихризов - тук
  Йордан Георгиев Соколов - тук
  Йордан Иванов Бакалов - тук
  Йордан Мирчев Митев - тук
  Йордан Николов Памуков - тук
  Йордан Стоянов Димов - отсъства
  Камелия Методиева Касабова - тук
  Камен Стоянов Влахов - тук
  Касим Исмаил Дал - отсъства
  Кемал Еюп Адил - тук
  Кина Симеонова Андреева - тук
  Кирил Станимиров Милчев - отсъства
  Клара Петкова Петрова - отсъства
  Коста Георгиев Костов - тук
  Коста Димитров Цонев - отсъства
  Кръстанка Атанасова Шаклиян - отсъства
  Кръстьо Илиев Петков - отсъства
  Лиляна Калинова Кръстева - тук
  Лъчезар Благовестов Тошев - тук
  Любен Андонов Корнезов - тук
  Любен Йорданов Петров - отсъства
  Любомир Пенчев Пантелеев - отсъства
  Людмил Славчев Симеонов - тук
  Лютви Ахмед Местан - отсъства
  Люцкан Илиев Далакчиев - тук
  Маргарита Василева Кънева - отсъства
  Мариана Йонкова Костадинова - тук
  Марианна Борисова Асенова - отсъства
  Марина Борисова Дикова - тук
  Марина Пенчева Василева - отсъства
  Марио Иванов Тагарински - отсъства
  Мариус Цаков Цаков - тук
  Мария Вердова Гигова - отсъства
  Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
  Мария Иванова Спасова-Стоянова - тук
  Мехмед Мехмед Дикме - отсъства
  Милена Иванова Милотинова-Колева - тук
  Милена Костова Паунова - тук
  Милена Христова Михайлова-Янакиева - тук
  Мима Петрова Ненкова - тук
  Минчо Викторов Спасов - отсъства
  Михаил Райков Миков - тук
  Михаил Рашков Михайлов - отсъства
  Младен Петров Червеняков - отсъства
  Моньо Христов Христов - отсъства
  Муравей Георгиев Радев - отсъства
  Мустафа Зинал Хасан - отсъства
  Надежда Николова Михайлова - отсъства
  Надка Радева Пангарова - отсъства
  Надя Димитрова Атанасова - тук
  Наим Иляз Наим - тук
  Наско Христов Рафайлов - тук
  Недялко Иванов Калъчев - отсъства
  Несрин Мустафа Узун - тук
  Никола Джипов Николов - тук
  Николай Георгиев Камов - отсъства
  Николай Евтимов Младенов - отсъства
  Николай Петров Бучков - тук
  Николай Симеонов Николов - отсъства
  Николай Цветанов Чуканов - отсъства
  Нина Христова Радева - отсъства
  Нонка Дечева Матова - тук
  Огнян Стефанов Герджиков - отсъства
  Огнян Стефанов Сапарев - тук
  Осман Ахмед Октай - отсъства
  Павлинка Трифонова Иванова - тук
  Панайот Борисов Ляков - тук
  Пенка Иванова Пенева - тук
  Петко Димитров Ганчев - тук
  Петър Василев Мутафчиев - отсъства
  Петър Владимиров Димитров - отсъства
  Петър Иванов Агов - тук
  Петър Стоилов Жотев - отсъства
  Петя Велкова Божикова - тук
  Пламен Димитров Кенаров - тук
  Пламен Неделчев Моллов - тук
  Радослав Георгиев Илиевски - тук
  Радослав Николов Коев - отсъства
  Ралица Ненчева Агайн - тук
  Рамадан Байрам Аталай - тук
  Ремзи Дурмуш Осман - тук
  Росица Георгиева Тоткова - отсъства
  Румен Йорданов Петков - отсъства
  Румен Стоянов Овчаров - отсъства
  Румяна Денева Георгиева - тук
  Румяна Цанкова Станоева - тук
  Рупен Оханес Крикорян - тук
  Светлин Илиев Белчилов - отсъства
  Светослав Иванов Спасов - тук
  Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
  Сийка Недялкова Димовска - отсъства
  Силвия Динкова Бадънкова - тук
  Силвия Петрова Нейчева - отсъства
  Снежана Великова Гроздилова - тук
  Снежина Венциславова Чипева - тук
  Стамен Христов Стаменов - тук
  Станимир Янков Илчев - отсъства
  Стела Димитрова Ангелова-Банкова - отсъства
  Стефан Атанасов Минков - тук
  Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
  Стефан Николаев Мазнев - тук
  Стилиян Иванов Гроздев - тук
  Стойко Илиев Танков - тук
  Стойчо Тодоров Кацаров - тук
  Стоян Илиев Кушлев - отсъства
  Татяна Дончева Тотева - тук
  Татяна Стоянова Калканова - тук
  Теодора Владимирова Литрова - отсъства
  Теодора Георгиева Якимова-Дренска - тук
  Теодора Димитрова Константинова-Гайдова - тук
  Тодор Костов Бояджиев - отсъства
  Тодор Найденов Костурски - тук
  Тома Янков Томов - отсъства
  Тошо Костадинов Пейков - отсъства
  Хасан Ахмед Адемов - отсъства
  Христо Атанасов Механдов - отсъства
  Христо Ганчев Марков - отсъства
  Христо Йорданов Кирчев - тук
  Христо Любенов Георгиев - тук
  Хюсеин Ниязи Чауш - тук
  Цветан Петров Ценков - тук
  Цонко Киров Киров - тук
  Четин Хюсеин Казак - тук
  Юлияна Дончева Петкова - отсъства
  Юнал Саид Лютфи - отсъства
  Юнал Тасим Тасим - тук
  Явор Тодоров Милушев - тук
  Янаки Боянов Стоилов - тук

  Присъстват 131 народни представители. Кворумът е налице.
  Уважаеми колеги, продължаваме с § 11 на вносителя.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Параграф 11 по текста на вносителя:
  “§ 11. В чл. 52, ал. 6, изречение първо накрая се добавя “и народните представители”.”
  Комисията не подкрепя предложението и предлага § 11 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители.
  За изказване - народния представител Любен Корнезов. Заповядайте.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря, господин председателю. За съжаление не съм бил в Правната комисия. Предполагам, че на заседание в Правната комисия е имало дискусия по този текст, който засяга Народното събрание като институция, бих казал, и една голяма част от всички нас.
  Сегашният текст на чл. 52 казва, че “кандидати за народни представители, които заемат държавна служба, когато се регистрират излизат в отпуск”. Съгласно разпоредбата на ал. 6 - не се излиза в отпуск и продължават да си изпълняват функциите само, ако това са министри и министър-председателя. Разбира се, това е правилно, защото в противен случай държавата ще остане без правителство. Това е невъзможно.
  Проблемът обаче идва с нашия парламент и датата 25 юни, когато най-вероятно ще бъдат насрочени изборите. Доколкото чувствам затова има съгласие в обществото и в политическите партии.
  Уважаеми народни представители, нашият мандат е 4-годишен и изтича по решение на Конституционния съд на 17 юни. До 17 юни всеки от нас, да е жив и здрав, разбира се, е народен представител. Пълномощията на народния представител, знаете кога се прекратяват по Конституция, тоест докато не му бъдат прекратени. Те са дадени в чл. 72 на Конституцията. До 17 юни парламентът е парламент, народният представител е народен представител със своите задължения и отговорности. Парламентът винаги може да бъде свикан, ако трябва - в събота и неделя, и по среднощ в зависимост от дадената ситуация.
  Аз знам настроението, че е възможно към 25 май, тоест един месец преди изборите, парламентът да излезе нещо като във ваканция. Казвам “нещо като във ваканция”, но така или иначе, дали ще излезе във ваканция или не, всеки от нас е народен представител със своите правомощия и парламентът може да бъде свикан, ако е необходимо на 25-и, на 26-и, на 27-и – когато е необходимо да заседава.
  Сега какво се предлага? Предложението на вносителите беше § 11, чл. 52, ал. 6, при дадената ситуация както министрите, така и народните представители да се приравнят на тях във връзка с избирателния процес. Аз тук не казвам, народните представители да ползват някакви привилегии пред останалите кандидат-народни представители – далеч съм от мисълта за това да се ползват коли или някакви други привилегии. Но какъв ще бъде статутът на народните представители по това, което ни предлага сега комисията – ще трябва ли да излязат в отпуска?!
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Не, не трябва.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз не знам каква е тази идея. Струва ми се доста трудно и се тръгва към един конституционен проблем. Затова предлагам, както е по вносител, по-добре е да имаме тази добавка в ал. 6, отколкото тя да отпадне.
  Не знам, госпожо Мингова, може би сте обсъждали в Правната комисия – аз пак се извинявам, че не съм бил, но този проблем, за този парламент – това е за първи път от 15 години, да има избори една седмица след като изтече мандатът на парламента. Регистрацията на народните представители не е 30 дни.
  Освен това, една част от нас ще бъдат кандидат-народни представители за следващия парламент. Хайде, те ще излязат, да кажем, което е неправилно. Ами другите, които няма да участват в изборния процес? Те няма да бъдат кандидати за народни представители. Ще функционира ли парламентът или няма да функционира?
  Нали разбирате, поставят се редица тежки въпроси, включително и на конституционно ниво и мисля че това, което предлага комисията, а не вносителят, е погрешно. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Корнезов.
  Има ли други мнения по този въпрос?
  Господин Казак, заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Напълно споделям мнението на колегата Корнезов – уважаван професор по право, че тук комисията явно не е преценила добре своето решение, като според мен лековато е приела да отпадне § 11 по вносител. Наистина така съществува проблем, че Народното събрание де факто ще бъде лишено от възможността да изкара докрай своя конституционно фиксиран мандат до 17 юни в рамките на който това Народно събрание е легитимно избрано и функциониращо. По този начин това предложение е направено много конструктивно от вносителя, затова че за времето до края на мандата на Тридесет и деветото Народно събрание, то да може, дори и тези народни представители, които са кандидати, да могат да участват, ако то евентуално заседава. А не да се дискриминират определени народни представители за сметка на други и въобще да остане неизяснен целият статут на Народното събрание и на народното представителство в този период.
  Разбира се, далеч съм от мисълта да се ползват някакви привилегии за това, че народните представители ще останат до 17 юни, но статутът им и ако щете трудовият стаж и така нататък – всичко това са свързани въпроси. Знаем, че по отношение на трудовите правоотношения, нашите правоотношения са приравнени към тези на трудовите правоотношения по Кодекса на труда. Така че от тази гледна точка е важно това да бъде регламентирано и да не остане такъв правен вакуум. Именно с цел да се запълни този вакуум е предложението на вносителя. То е добро и трябва да се подкрепи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Първа реплика – господин Борислав Цеков. Заповядайте.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, уважаеми господин председателю.
  Моята реплика е свързана с това, че не мога да се съглася, народните представители, след като се регистрират като кандидати за народни представители при неизтекъл конституционно установен мандат на Народното събрание, трябва да попаднат в категорията на чл. 52, ал. 6, който гласи: “Министри или заемащи друга държавна служба прекъсват изпълнението и излизат по свой избор в платен или неплатен отпуск”. Няма такава фигура “депутат в платен или неплатен отпуск”. Не може и не са приравнени на служебно или трудово правоотношение възникналото въз основа на избор правоотношение, което е основа и за получаването на възнаграждения от страна на народните представители.
  Депутатите са такива в пълния си обем до 17 юни и този текст в случая е напълно излишен, затова подкрепям текста на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Втора реплика – господин Михаил Миков, заповядайте.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Няма никаква нужда от този текст. Конституцията е много ясна за статута, за мандата на народните представители. Просто няма нужда от този текст.
  Не може да се прави никакво сравнение и не бива в закон да се уреждат неща, които са ясни по конституция, господин Казак. И каквото и да има, няма никакъв вакуум. Конституцията е пределно ясна и освен четенето на текстове, има и тълкуване на текстовете, така че аз не виждам никакво притеснение. Единствено, поради икономия сме решили да отпадне това предложение на вносителя. Статутът на народните представители е пределно ясен. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Трета реплика – няма.
  Господин Казак, заповядайте за дуплика.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, господин Миков, трябваше на господин Корнезов да направите тази реплика. Вие нарочно така го прескочихте и изчакахте аз да го подкрепя, за да ми направите репликата. Това е доста явна партийна солидарност. Аз все пак ще Ви отговоря.
  Господин Цеков, именно текстът на чл. 52, ал. 1 гласи: “Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба прекъсват изпълнението и излизат по избор в годишен платен или неплатен отпуск”. Къде в статута в Конституцията, къде в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е посочено, че народните представители могат да излизат в годишен платен или неплатен отпуск? Покажете ми текста, където народните представители имат право да излизат в платен или неплатен годишен отпуск извън посочените в правилника редовни ваканции на Народното събрание? Ако вие предложите Народното събрание, като цяло да излезе във ваканция, извън правилника, това вече е друг въпрос, но ще бъде извън правилника. Това, първо.
  Второ, ако тази ваканция е свързана с това, че народните представители няма да получават възнаграждение за този период, означава да ощетим онези от сегашните народни представители, които няма да бъдат кандидати. Те ще бъдат принудени да излязат във ваканция и да не получават възнаграждение преди да им е изтекъл конституционния мандат. Така ще ги ощетите, господин Миков. Така че премислете. Мисля, че господин Корнезов много правилно защити позицията този текст да остане. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин Миков, заповядайте.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Малко е странно да водим спор по такива въпроси в четвъртата година. Ясно е, че народните представители нямат нито трудови договори, нито пускат молба за отпуск. Ако на някой не му е станало ясно за тия години, накрая на мандата трябва да разбере това. Така че не става въпрос за трудово правоотношение – първо.
  Второ, няма никаква връзка между статута на народния представител и хипотезата на ал. 1 – държавният служител. Този текст за министрите, как възникна исторически, могат да се проследят стенограмите. Той възникна в предишния мандат, когато ОДС решиха да включат министрите в кампанията и тогава приеха, че министрите се отличават от държавните служители, за да я няма тази разлика.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): И сега ще е същото.
  МИХАИЛ МИКОВ: Да, и сега ще е същото. Добре, да ползват там статута си, няма страшно.
  Въпросът е за народните представители. Те никога не могат да имат друг статут, различен от уредения в Конституцията и правилника на Народното събрание. Няма нужда повече да дописваме, защото ще тръгнем да изясняваме и други въпроси – за отпуски, пък били платена, неплатена. Колегата Цеков ви каза какъв е варианта, още повече, че датата за изборите не е определена. Недейте така, сега всички лягаме на някаква дата и тя, като определена.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Миков.
  За първа реплика има думата господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Господин Миков, радвам се, че и едните, и другите споделяме аксиоматични истини. Вие повторихте точно това, което казах и аз – че е абсурдно народните представители да се приравняват с останалите – било то държавни служители, било то каквито и да е служители, които ползват платен и неплатен отпуск. Обаче ако оставим текста така, ако отпадне това предложение, де факто така ще се получи. Значи за министрите и за министър-председателя, които въпреки че не са държавни служители по Закона за държавния служител, също наистина могат да ползват и платен отпуск, господин Миков, и неплатен отпуск могат да ползват. А народните представители не могат да ползват в нито един случай. Разбирате ли? Затова и за тях трябва да се запише изрично това – че за тях не важи ал. 1.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Тя така и така не важи.
  ЧЕТИН КАЗАК: Така и така не важи за Вас, понеже в момента така тълкувате закона. Но като не е записано изрично, някой може да каже, че важи – първо.
  Второ, сега за първи път се получи така, че изборите ще се проведат в рамките на едномесечния срок за начало на кампанията. Тоест много близо, непосредствено след конституционния край на мандата на това Народно събрание. Разбирате ли? Затова сега възниква този въпрос. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Казак.
  Заповядайте за втора реплика, господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Не искам ни най-малко да губя времето, вероятно всички вече сме уморени и даже не можем да се съсредоточим, но това е важен въпрос, който утре може да ни се стовари като бумеранг на главата и да бъдат оспорвани едни или други резултати от изборите, защото сме едновременно и народни представители, и кандидати за народни представители. Това е равнопоставеност и т.н. Така че този статут трябва да бъде уреден.
  Аз не съм внесъл текста на чл. 52, ал. 6. Други са го внесли. Сега изведнъж отпада.
  Добре, аз разбирам, може би това е била идеята ви, но ясно да се каже: чл. 52 от първата до шестата алинея въобще не засяга народните представители.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Не ги засяга.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това ли е? Ами тогава защо беше направено предложение, за да се приравнят на министрите? Разбира се, има решение на Конституционния съд, господин Миков, че министрите и цялото правителство не може да излиза в отпуска и България да няма правителство в продължение на 45 дни. Не може България да няма Народно събрание в продължение на тези 45 дни, защото, не дай си Боже, могат да станат много неща. Има статут. И затова той трябва при дадената ситуация …
  За първи път се изправяме пред такъв казус, уважаеми колеги. Досега мандатът изтичаше, след два месеца се правеха изборите, сега ги правим една седмица след изтичането на мандата. И ако парламентът не функционира, тогава трябва да назначаваме служебно правителство. Вероятно това не е целта и на мнозинството.
  Така че, отминавайки го с лека ръка – хайде, нека да падне, утре може да ни удари всички нас по главата като бумеранг, защото не ни е ясно какво ще правим, ако изборите са на 25 юни, а мандатът на парламента и на всички нас е до 17 юни, тоест една седмица преди това. А 45 дни една част от нас ще бъдат регистрирани вече като кандидат-народни представители и ще имаме двойно качество. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли други желаещи за реплики?
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Няма да правя дуплика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Добре.
  Има ли други желаещи да вземат отношение?
  Заповядайте за изказване, господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, тук след всеки дебат възникват нови проблеми. Ето, че ако приемем текста така, както е предложен, след всички тези дебати излиза, че част от народните представители ще бъдат в друго качество – освен народни представители, те ще бъдат и кандидат-народни представители, а останалата част ще бъдат само народни представители. Представете си, че те са повече от 50 плюс 1. Каква е тогава презумпцията, че преди 17-и се появи някаква нова партия и на 16-и се събере отново Народното събрание и излязат с друго решение? Тогава какво правим?
  Колеги, никак не е смешно. Тези дребни на вид неща трябва да се узаконят и да се знае по закон какво следва след всяка следваща крачка. Може и да не е възможно, но я си представете, че е възможно 125 народни представители, които не са в листите, а са народни представители, обявят заседание и се съберат тук и вземат съвсем друго решение от онова, което ние дотогава или президентът дотогава е обявил. Какво правим тогава? Какво е правното основание да продължат изборите, както каза господин Корнезов, на 25 юни или няма да са на 25 юни?
  Така че с тези текстове ние не даваме яснота. Нямаме точно начертана стратегия или точно начертани законови основания какво ще направи Народното събрание при една такава ситуация.
  Затова бих предложил комисията да се събере отново, да направим една кратка почивка и да ни се даде един нов текст, който да урежда тези неща. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Аталай.
  Заповядайте за изказване, господин Стоилов.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Аз направих процедурно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Кратка почивка сега няма да дам.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Добре, възприемете го като обратно процедурно предложение, за да преминем към гласуване на въпроса без почивка.
  Въпросът, който постави господин Аталай, хипотетично може да възникне в ситуацията, която той сочи, ако по-голямата част от сегашните народни представители не са кандидати и решат по този признак да се обединят, независимо от политическите си различия, и направят нещо като парламентарен преврат. Докато другите водят кампанията те се съберат и вземат някакви решения, които са в противовес на всички останали и в интерес на това ново мнозинство. Но аз не мисля, че ще се стигне чак до такава ситуация. Затова наистина в практиката на повечето парламенти винаги се разпуска парламента и тогава се организира кампания.
  Но, ако искате да се избегне тази хипотетична ситуация, единственото разумно, което можете да предложите, е изборите да се проведат някъде през лятото, след изтичане мандата на парламента. Но вие не предлагате това нещо и аз мисля, че никое друго решение няма в случая освен това да отпадне текста на вносителите по § 11 и парламентът, ако има добра воля, да вземе решение да излезе във ваканция през периода на кампанията, без да се прекратяват правомощията на народните представители.
  Другото предложение е да се иска изборите да бъдат през лятото. Ако някой реши, нека да го постави на обсъждане. Това е единственият сигурен изход от хипотетичния проблем, който поставяте. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за реплика, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Правя реплика на изказването на господин Янаки Стоилов.
  Господин Стоилов, с Вашето предложение накрая Вие открито предлагате Народното събрание да наруши собствения си правилник, като излезе във ваканция извън установените в правилника хипотези, в които парламентът излиза в парламентарна ваканция. Да, Вие предлагате да се промени ад хок правилникът на Народното събрание – нещо, срещу което систематично всички парламентарни групи са се обявявали в продължение на четирите години на мандата на Тридесет и деветото Народно събрание.
  Затова ние с проф. Корнезов ви предлагаме по-елегантен вариант, за да се изчисти това неудобство и да не се налага Народното събрание да нарушава правилника си, когато дойде времето, да се запише предложението на вносителя. Не знам кой е вносител на това предложение. Може да е Коалиция за България, може да е НДСВ, в момента не знам кой е вносител, но то е било много добре обмислено и заслужава да бъде подкрепено. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За реплика думата има господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Господин Стоилов, това предложение, което направихте, при тази ситуация да променим правилника, но тази презумпция, която аз ви казах, тогава налага да променим Конституцията. Имаме ли такова време? Дайте да променим Конституцията и да не може тогава петдесет плюс един народни представители да свикат Народното събрание и да взема някакво решение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За дуплика думата има господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Искам да припомня текстовете. В чл. 52, ал. 1 е казано, че кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и получават по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за периода от регистрацията до обявяване на изборните резултати.
  Предложението, което се отнася към ал. 6, е тя да не важи за министрите, министър-председателя, а сега се предлага и за народните представители – че техните правомощия продължават и след регистрирането им като кандидати за народни представители.
  Ние говорихме досега, че народните представители имат особено правно положение, което се урежда от самата Конституцията, и те не могат изцяло да бъдат приравнени към другите лица, които заемат държавна служба, или още по-малко към тези, които са държавни служители. Следователно мандатът на народните представители според Конституцията и според решенията на Конституционния съд продължава до изтичане на мандата на Народното събрание, а дори в някои случаи те могат да действат след това при извънредни обстоятелства.
  Какъв е изходът от ситуацията? Според мен разумният изход е, когато наближи периодът на предизборната кампания, ние да внесем предложение в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и да предвидим, че в този случай Народното събрание излиза в една ваканция, която наистина ще бъде различна от досега фиксираните ваканции. Няма нищо нередно в това ние да променим правилника и да посочим този факт. Няма нужда да променяме Избирателния закон в тази му част, тъй като, уверявам ви, това по-скоро ще създаде допълнителни проблеми, а няма да реши сега съществуващия казус, който обсъждаме.
  Така че няма да има нищо нито срещу закона, нито срещу правилника, въпросът е тези действия да бъдат извършени така, както се следва – в необходимото време. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Стоилов.
  За процедурно предложение думата има господин Вълчев.
  ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ (НДСВ): Госпожо председател, предлагам да прекратим дебатите. Ясни са позициите – от една страна се твърди, че има нужда от законова уредба, от друга страна се твърди, че по силата на Конституцията този въпрос е в достатъчна степен уреден и каквото и да приемем на законово равнище, това няма да промени конституционните разпоредби.
  Така че предлагам, след като е изяснен този въпрос, да гласуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Вълчев да прекратим разискванията по § 10.
  Гласували 164 народни представители: за 145, против 12, въздържали се 7.
  Процедурното предложение се приема.
  Преминаваме към гласуване.
  По предложение на комисията гласуваме отпадането на § 10, който става § 11.
  Моля, гласувайте отпадането на този параграф по предложение на комисията.
  Гласували 162 народни представители: за 143, против 16, въздържали се 3.
  Параграфът отпада.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Кръстьо Петков – създава се нов § 11а:
  “§ 11а. В чл. 55, ал. 2 се прави следното изменение и допълнение:
  “(2) Предизборната агитация се води само на български език”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване по този параграф? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на господин Петков, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 42, против 82, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Борислав Цеков – създава се нов § 11б.
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната редакция на § 11б, който става § 16:
  “§ 16. Създава се чл. 56а:
  “Чл. 56а. (1) Печатните издания предоставят едни и същи условия и цени на всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции и независими кандидати. Тарифите се обявяват най-късно 40 дни преди началото на предизборната кампания.
  (2) Всяка публикация по ал. 1 се извършва при условията на предварително заплащане най-късно 24 часа преди публикуването й в съответното печатно издания.
  (3) Всички разплащания се извършват чрез регистрираните за участие в изборите банкови сметки.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За изказване думата има господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Учудва ме втората алинея. Аз разбирам идеята на вносителите за равнопоставеност, предварително да бъде заплатена дадената такса за публикацията или за излъчването, и т.н. Някак си е разбираемо.
  Но 24 часа преди излъчването, респективно преди публикацията! Но някога стане едно събитие и трябва да дадеш интервю, да го коментираш веднага, днес. Как 24 часа преди това ще си платиш, за да коментираш нещо, което още не е станало? Това практически е невъзможно. Е, клипове и някои други материали разбирам предварително да бъдат платени. Четири години сме тук, всеки е участвал. Като излезем от тази зала, журналистите ни спират за едно или друго и който реши казва своето становище по събития, които днес, сега стават. Даже сега като излезем от залата, ще ни питат за закона. Какво ще кажем? А, чакайте 24 часа, за да платя и тогава ще коментирам като кандидат за народен представител.
  Аз предлагам да отпадне “предварително 24 часа”. Трябва да се плаща, поравно трябва да се плаща, но предварително заплащане 24 часа, разберете, че не винаги е възможно практически. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте за изказване, господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще обърна внимание на ал. 3. По принцип е наистина малко спорно дали можем да задължим вестниците да изискваме партиите да публикуват при еднакви условия, но това е по-малкия въпрос.
  В ал. 3 всички разплащания се извършват чрез регистрираните за участие в изборите банкови сметки.
  Господин Цеков е вътре. Днес осъзнах, че в Комисията по правните въпроси сме допуснали грешка, защото има политически сили, имат политически организации, има регистрирана банкова сметка на общинска организация, има областни организации на съответната партия, има регистрирана банкова сметка на областната структура на партията и отделно във връзка с изборите се регистрира сметка – това, което сега мина. По тази логика всички политически сили, въпреки че по официален път могат да преведат пари от областната или общинска структура, ги задължаваме само от централата да могат да превеждат пари. Мисля, че няма никаква пречка ал. 3 да отпадне.
  Моето процедурно предложение, госпожо председател, е да отпадне ал. 3. Надявам се, че господин Цеков ще ни подкрепи. В края на краищата в една политическа сила може да има различни равнища, включително и местни съвети на равнище населено място. Защо чрез тази банкова сметка на политическата сила да не се финансират?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Осман.
  Заповядайте, господин Цеков.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Бих предложил следните редакционни поправки по предложението на комисията, а именно: в ал. 1 по-скоро става дума за някаква техническа грешка, но при всички положения не може да бъде 40 дни преди началото на предизборната кампания, има се предвид предизборният ден. Има се предвид 40 дни преди изборния ден, а не преди началото на кампанията, което от своя страна е 30 дни.
  Предлагам да бъде “най-късно 40 дни преди изборния ден”, или “преди датата на изборите”.
  В ал. 2 – съгласен съм, че този 24-часов срок, колкото и дисциплиниращ да е, може да създаде проблем, затова да отпадне самият срок, остава си което го има, макар и в друга редакция в действащия закон, че заплащането е предварително, а вече е оперативен въпрос кога точно.
  Предлагам ал. 3 да отпадне, доколкото приехме, че банковата сметка или банковите сметки не са условие за регистрация в ЦИК за участие в изборите, а ще ги разпишем по-нататък, където са текстовете за финансиране на изборите като изискване да се декларират сметките, но, пак подчертавам, без условие за регистрация, тоест, не е нужно третата алинея да я има тук.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Цеков, много разумни предложения.
  Заповядайте, господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! По принцип приемам създаването на определени условия, които да ограничават разходите в кампанията и да поставят участниците пред едни и същи изисквания. Самият аз не мога да си отговоря за обхвата на това задължение. Нека тези, които го поддържат, да дадат такова разяснение. Печатните издания предоставят едни и същи условия и цени на всички регистрирани за изборите партии. За кои публикации? Защото има различни рубрики и различни жанрове. Според мен това изискване трябва да се отнася само за рекламата, за агитацията, които партиите водят, например може да искат да им се публикува предизборна платформа или някакъв апел, обръщение към своите избиратели. Това означава ли, че ако печатните издания дават информация за хода на кампанията, ще дават информация само за тези, които плащат? Или ако правят някакъв разговор, дискусия или интервю и това ще се плаща? Знам, че има някои хора, които си плащат и за тези работи и това обяснява насищането на определени печатни медии в кампаниите с техните образи, мнения с различни разкази за техния професионален и личен политически живот. Но мисля, че все пак този текст, за да е приложим, това трябва да се отнася за случаите, когато самата партия желае нещо да й се публикува, което има непосредствено агитационен характер и тя трябва да си плати при същите условия, както и друга партия.
  Затова предлагам, ако вносителите на този текст приемат, че това е неговият смисъл: “Печатните издания предоставят едни и същи условия и цени за реклама на всички регистрирани за участие в изборите партии”. Така ще се разбира, че става дума за специално предоставените материали, които партиите искат да се разпространяват, както и в момента някъде в изданията се пише, че това е платена реклама за определена партия. Иначе има опасност в периода на кампанията медиите да използват случая, по-специално печатните, и да кажат: ние за нищо няма да пишем, ако не ни се плаща. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други предложения? Няма.
  Преминаваме към гласуване по алинеи.
  Господин Цеков, можем ли да направим една синхронизация с господин Стоилов в предложенията, за да не ги гласуваме поотделно, защото Вие предложихте … Да, комбинация от двете предложения.
  Подлагам на гласуване тази редакция на ал. 1, която направиха господин Цеков и господин Стоилов: “Печатните издания предоставят едни и същи условия за платени публикации на всички регистрирани за участие в изборните партии коалиции и независими кандидати. Тарифата се обявява най-късно 40 дни преди датата на изборите.”
  Това е по ал. 1.
  Алинея 2 става:
  “(2) Всяка публикация по ал. 1 се извършва при условията на предварително заплащане преди публикуването й в съответното печатно издание.”
  Моля, гласувайте новата редакция на ал. 1.
  Гласували 170 народни представители: за 168, против няма, въздържали се 2.
  Алинея 1 е приета.
  Моля, гласувайте ал. 2 и отпадането на ал. 3.
  Гласували 144 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Следващото предложение е на народните представители Михаил Миков и Александър Арабаджиев за създаване на нов § 11в.
  Предложението е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията предлага той да стане § 17 със следната редакция:
  "§ 17. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите "след 19,00 ч." се заменят със "след обявяване края на изборния ден от Централната избирателна комисия".
  2. Създава се ал. 4:
  "(4) Разрешения за провеждане на социологически проучвания се издават от Централната избирателна комисия най-малко 15 дни преди изборния ден."
  Следващите два параграфа по вносител са 12 и 13 и са подкрепени от комисията. Стават с нова номерация съответно параграфи 18 и 19:
  "§ 18. В чл. 60 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Предизборната кампания се отразява от БНТ и БНР под формата на клипове, диспути и хроники."
  2. В ал. 5, изречение първо думите "като се отчита парламентарното им представителство" се заличават.
  § 19. Член 62 се изменя така:
  "Чл. 62. (1) Редът на представянето на партиите и коалициите в различните форми на предизборната кампания се определя от ЦИК чрез жребий за всяка една от тях поотделно, който се провежда в присъствие на представители на политическите партии и предизборните коалиции, регистрирали кандидати за народни представители, и на представители на БНТ и БНР.
  (2) Определеният от жребия ред се обявява от ЦИК по реда за обявяване на решенията й не по–късно от 31 дни преди изборния ден."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по тези три параграфа? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте параграфи 11в, 12 и 13, които стават съответно параграфи 17, 18 и 19, подкрепени от комисията.
  Гласували 154 народни представители: за 154, против и въздържали се няма.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 14 има предложение на народните представители Елка Анастасова и Даниела Никифорова:
  "Член 63 се изменя така:
  "Чл. 63. (1) Предизборната кампания по БНТ и БНР се открива и закрива при равни условия за всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или на техните кандидати, в рамките на до три минути."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Михаил Миков и Александър Арабаджиев.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 20:
  "§ 20. Член 63 се изменя така:
  "Чл. 63. Предизборната кампания по БНТ и БНР започва и завършва с клипове на партиите и коалициите или на техни кандидати с продължителност до една минута."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този текст? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на госпожа Анастасова и госпожа Никифорова по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 148 народни представители: за 12, против 105, въздържали се 31.
  Предложението не се приема.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): А къде е включено предложението на Михаил Миков и Арабаджиев тук?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте текста на комисията за § 14, който става § 20.
  Гласували 131 народни представители: за 130, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  Господин Осман, заповядайте за процедурно предложение.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ДПС моля за половин час почивка. Работим от 9,00 ч. (Шум и реплики в залата.)
  Няма "ах", защото това са детски приказки. Сега стигаме до предаванията по БНТ и БНР. Не сме имали една почивка, в интерес на истината. Ако при вас гласувате механично, за нашата парламентарна група това не подлежи на коментар. Искаме половин час почивка. (Шум и реплики в залата.)
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): По-добре да си ходим тогава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Казахме, че ще работим до приемането на § 25. Това трудно мога да го фиксирам във времето, за да определя докога ще продължи пленарното заседание, във всички случаи краят му няма да бъде до 18,00 ч.
  Така че, съгласно правилника сега мога да дам 15 мин. почивка на Движението за права и свободи. (Звъни.)


  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Моля да докладвате § 15.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 15 има предложение на Елка Анастасова и Даниела Никифорова:
  1. В чл. 64, ал. 1 думата “хроники” отпада, а след думата “коалиции” се добавя “и инициативни комитети”.
  2. В ал. 2 думите “на хрониките” отпадат, а думите “5 минути” се заменят с “3 минути”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Михаил Миков и Александър Арабаджиев – в ал. 2 на чл. 64 да се добави изречение второ със следното съдържание: “Времетраенето на предизборните хроники, излъчвани от другите оператори не може да нахвърля това на БНТ и БНР съответно, те следва да са съставени на принципа на равнопоставеност.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 21:
  “§ 21. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “и клипове”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Хрониките се излъчват ежедневно за предизборните прояви на партиите и коалициите или на техните кандидати. Те се разделят на блокове за парламентарно представените и извънпарламентарните партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители, при спазване принципа на равнопоставеност. Времетраенето на излъчването за всяка отделна партия и коалиция е до една минута.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Времето за излъчване на хрониките и клиповете се определя по споразумение между ръководствата на БНТ, БНР и на политическите партии и коалиции, регистрирали кандидати или упълномощени от тях представители.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по § 15? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на госпожа Анастасова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 142 народни представители: за 7, против 116, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Миков и господин Арбаджиев, също неподкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 162 народни представители: за 29, против 126, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме текста на вносителя за § 15, който става § 21, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 160 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 28.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 16 има предложение на Кръстьо Петков – в чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя по следния начин:
  “(1) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на кандидатите за народни представители и на представителите на партиите и коалициите телевизионно- и радиовреме за по три диспута с времетраене до 180 минути, при условията на равнопоставеност.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Михаил Миков и Александър Арабаджиев – в чл. 65, ал. 1 се добавя изречение второ със следното съдържание: “Правилата, относно броя и продължителността на диспутите се прилагат и относно останалите оператори”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Елка Анастасова и Даниела Никифорова:
  1. В чл. 65, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Българска национална телевизия и Българско национално радио предоставят на кандидатите за народни представители и на представители на партии, коалиции, инициативни комитети телевизионно- и радиовреме за по два диспута на седмица с времетраене до 90 минути.”
  2. В ал. 2, вариант първи, след думата “коалиции” се добавя “и инициативни комитети”, а вариант две отпада.
  3. В ал. 3 след “коалиции” се добавя “и инициативни комитети”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Емил Кошлуков – ал. 2 се изменя така:
  “(2) Извънпарламентарните партии и коалиции от партии, които не са представени в парламента, регистрирали кандидати за народни представители, участват в два диспута. В останалите диспути участват парламентарно представените партии и коалиции, като броят на участията им се разпределя пропорционално на представителството им в парламента.”
  2. Член 65, ал. 3 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 22:
  “§ 22. В чл. 65 ал. 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Българската национална телевизия и Българско национално радио предоставят на кандидатите за народни представители и на представителите на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители, телевизионно- и радиовреме за провеждане на диспути по предварително съгласувани теми. Провеждат се по два диспута на седмица (осем за цялата предизборна кампания) с времетраене до 90 минути.
  (2) Най-малко половината от времето по ал. 1 се предоставя на парламентарно представените партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители и на определени от тях кандидати, а останалата част от времето – на извънпарламентарните партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители и на определени от тях кандидати по споразумение между представителите на БНТ, БНР и на партиите и коалициите, регистрирали кандидати.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате ли изказвания по този § 16? Няма желаещи.
  Гласуваме предложението на господин Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 150 народни представители: за 10, против 122, въздържали се 18.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Миков и господин Арабаджиев, също неподкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 146 народни представители: за 22, против 111, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на госпожа Анастасова, което също не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 146 народни представители: за 9, против 113, въздържали се 24.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Кошлуков, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 20, против 115, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме текста на комисията за § 16, който става § 22.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 138, против няма, въздържали се 6.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: "§ 17. Член 68 се изменя така:
  "Чл. 68. Предизборните предавания на БНТ и БНР и техните регионални центрове се заплащат по цени, определени по споразумение между ръководствата на БНТ, БНР и на парламентарно представените партии и коалиции, но не по-високи от 30 на сто от действащите тарифи."
  Предложение на Елка Анастасова и Даниела Никифорова за отпадане на § 17.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 17 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли мнения по този параграф?
  Гласуваме предложението на комисията този § 17 да отпадне.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.
  Предложението на комисията е прието.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Борислав Цеков за създаване на § 17а:
  "§ 17а. Създава се нов чл. 68а:
  "Чл. 68а. (1) Всяко радио- и телевизионно излъчване се извършва при условията на предварително заплащане най-късно шест часа преди излъчването.
  (2) Всички разплащания се извършват чрез регистрираната за участие в изборите банкова сметка."
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли мнения?
  Подлагам на гласуване предложението на Борислав Цеков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 140 народни представители: за 8, против 116, въздържали се 16.
  Не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Емил Кошлуков за създаване на нов § 17б:
  "§ 17б. В чл. 71 се създава нова ал. 5:
  "(5) Всички разплащания по предизборната кампания се извършват чрез регистрираните за участие в изборите банкови сметки."
  Комисията не е подкрепила предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Някакви желания за изказване?
  Господин Цеков, заповядайте.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Във връзка с предложението на господин Кошлуков относно създаване на § 17б - предлагам заместващ текст във връзка с банковите сметки. Приехме, че те няма да са условие за регистрация, но е хубаво да ги има като нещо, което се декларира.
  Предлагам следния заместващ текст за нова ал. 5 на чл. 71:
  "Чл. 71. (5) Партиите и коалициите представят в Централната избирателна комисия в срок от пет дни след регистрацията си за участие в изборите банкови сметки за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания, както и отделни банкови сметки за избирателни райони, ако има такива. За банкови сметки на коалициите се смятат банковите сметки на една или повече от включените в състава на коалицията партии."
  Това е заместващ текст, той е същият по смисъл.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Госпожа Дончева има думата.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Хубаво е да има заместващ текст. Но защо в ЦИК? Защо са нужни в ЦИК тези сметки? ЦИК е институция, която отговаря за резултата на изборите и всички книжа, които ще се събират в ЦИК, ще трябва да бъдат относими към това – да е ясно кой се състезава, колко гласа е получил или не е получил и т.н. Сметната палата, за да може да прави ревизии и т.н.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли предложение за някакво доуточняване?
  Гласуваме редакцията "Дончева" на текста, предложен от Борислав Цеков.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 142 народни представители: за 125, против 8, въздържали се 9.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Борислав Цеков да се създаде § 17в:
  "§ 17в. Член 73 се изменя така:
  "Чл. 73. В срок до един месец след изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети представят отчети пред Сметната палата за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства, включващи и извлечения от регистрираните за участие в изборите банкови сметки."
  Комисията подкрепя предложението. Параграфът става § 23 и всъщност предлагаме корекцията да е следната:
  "§ 23. В чл. 73 след думата "средства" се поставя запетая и се добавя "включително и извлечения от регистрираните за участие в изборите банкови сметки"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Значи това е след изборния ден.
  Има ли някакви мнения по въпроса?
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Само една редакционна замяна – не “регистрираните”, тъй като това не е регистрация, свързана с ЦИК, а “представените за участие в изборите банкови сметки”, тъй като току-що гласуваното представяне в Сметната палата - точно така терминологично го приехме преди малко.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Така че да бъде "включително и извлечения от представените за участие в изборите банкови сметки".
  Ако няма мнения, подлагам на гласуване редакцията на § 17в, който става § 23, в редакцията "Мингова", където "регистрираните" е заменено с "представените".
  Гласували 145 народни представители: за 144, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 23 с тази малка промяна е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 18 има предложение на Кръстьо Петков:
  "§ 18. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя по следния начин:
  "Чл. 74. (1) Гласуването се извършва с бели и еднакви по размер бюлетини за всички кандидати."
  2. Алинея 2 се изменя по следния начин:
  "(2) На бюлетината се отбелязват номерът и видът на избирателния район, наименованието на партията или коалицията, както и имената на лицата от кандидатската листа или името на кандидата за едномандатен избирателен район или независимия кандидат. Имената в листата са подредени едно под друго с последователно номериране."
  3. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се отменят.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на Елка Анастанова и Даниела Никифорова:
  В § 18 се правят следните изменения:
  1. В чл. 74, ал. 1 думата “общи” отпада.
  2. В чл. 74, ал. 3, т. 2 се изменя така:
  “2. Поредният номер на партията, коалицията, независимия кандидат”, а т. 3, 4 и 5 отпадат.
  3. В чл. 74, ал. 4 думите “поредните номера” се заменят с “поредният номер”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народния представител Янаки Стоилов е подкрепено по принцип.
  Предложението на народните представители Валентин Василев и Христо Кирчев е подкрепено по принцип.
  Предложението на народните представители Екатерина Михайлова, Васил Маринчев, Елиана Масева и Йордан Соколов е подкрепено по принцип от комисията.
  Предложение на народните представители Ремзи Осман и Четин Казак:
  В § 18, чл. 74 се изменя така:
  “Чл. 74. (1) Гласуването се извършва с бели бюлетини по образец.
  (2) Бюлетините съдържат:
  1. номера на избирателния район;
  2. поредния номер и наименованието на политическата партия, коалиция или инициативен комитет, издигнали кандидати за народни представители в съответния избирателен район;
  3. имената на кандидатите за народни представители на политическите партии, коалиции или на независимите кандидати за съответния избирателен район.
  (3) Поредните номера на политическите партии, коалиции и инициативни комитети се отпечатват на отделен ред, в каре, в горния ляв ъгъл на бюлетините, с увеличен и удебелен шрифт.
  (4) Поредните номера на политическите партии, коалиции и на инициативните комитети се определят чрез жребий от районната избирателна комисия в присъствието на техни представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
  (5) Резултатите от жребия по ал. 4 се обявяват от районната избирателна комисия на видно място в районите на избирателните секции и чрез местните медии.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Емил Кошлуков:
  Комисията подкрепя по принцип неговото предложение по алинеи 2, 3 и 4 и не подкрепя предложението по ал. 1 и ал. 5, които са следните:
  “Чл. 74. (1) Гласуването се извършва с бели бюлетини по образец.”
  “(5) Поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати се определят чрез жребий от районната избирателна комисия в присъствието на техни представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 24:
  “§ 24. Член 74 се изменя така:
  “Чл. 74. (1) Гласуването се извършва с бяла обща бюлетина по образец.
  (2) Бюлетината не може да съдържа реквизити извън изброените в закона.
  (3) Бюлетината съдържа:
  1. номера на избирателния район;
  2. квадратче за отразяване на волята на избирателя;
  3. поредния номер на партията или коалицията;
  4. изображение на емблемата на партията или коалицията, ако такава бъде заявена;
  5. пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията;
  6. имената на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската листа на партията или коалицията.
  (4) Номерът на избирателния район се изписва най-отгоре на бюлетината. Реквизитите по ал. 3, точки 2, 3, 4, 5 и 6 се изписват отляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия или коалиция.
  (5) На хоризонтален ред, определен за независим кандидат след квадратчето по ал. 3, т. 2 се изписва пореден номер, трите имена на кандидата и означението “независим”.
  (6) Редовете на отделните партии, коалиции и независими кандидати се отделят един от друг с празен ред и с плътна черна хоризонтална линия.
  (7) Поредните номера на партиите и коалициите се определят чрез жребий от Централната избирателна комисия в присъствието на техни представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден. Определените поредни номера са еднакви за цялата страна.
  (8) Когато съответната партия или коалиция не е издигнала кандидати в съответния избирателен район, в бюлетината се изписва само нейния номер.
  (9) Номерата на независимите кандидати следват номерата на партиите или коалициите, съгласно поредността на регистрацията на кандидата от съответната районна избирателна комисия.
  (10) Бюлетината за гласуване в чужбина не съдържа реквизитите по ал. 3, т. 6 и по ал. 5.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Мингова.
  Господин Ремзи Осман има думата за изказване.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Ние направихме предложение да се измени параграфът, който е предложен от вносителя като бюлетините бъдат бели с номера. По време на първото четене на законопроекта казахме, че вече е време да се откажем от цветните бюлетини.
  Има няколко неща, които аз искам да кажа от името на парламентарната група.
  Знам, че нито БСП, нито НДСВ, нито от Демократи за силна България няма да подкрепите това. Днес във в. “Сега” сте пуснали един професор, който даже беше обявил, че е вредно и не бива да участват в изборите много партии. Използвал е член на Централната избирателна комисия, за да се каже, че, видите ли, недействителните бюлетини през 1999 г. не били в някои региони 30-40%. Направете си труда, колеги, за да видите, че недействителните бюлетини в много региони на страната са над 30%. Всеки от вас може да погледне информацията на компактдиска, който ни е предоставен от Централната избирателна комисия. Там ще видите, че общо за страната този процент е 8, но ако погледнете гласуването извън градовете, ще видите, че недействителните бюлетини са над 30%.
  Господин Соколов, аз знам, че ми възразявате, но Вие не можахте да намерите време да пуснете компютъра и да видите, че процента на недействителните бюлетини и в Дупница, и в Кърджали, и във врачанските села е много висок. Истината, уважаеми колеги, е, че НДСВ, БСП и Демократи за силна България като гледам по този въпрос уж са различни, но като подкрепиха да има една обща бюлетина, искат да има много недействителни бюлетини. И по повод на големия брой недействителните бюлетини това, което каза господин Соколов не е било някакъв протестен вот в Дупница срещу СДС. Аз не вярвам това да е бил някакъв протестен вот: Доктора срещу СДС навремето. Напротив!
  Сега хората като влязат в кабината и като почнат да чертаят по тези квадратчета, господин Агов, с един милиметър чертичката като излезе от тях и бюлетината става недействителна. А вие си мислите, че вашата бюлетина е действителна.
  Дали днес, тази вечер в парламента има един човек, който да ми каже как ще изглежда тази бюлетина, но няма такъв човек? Това е един фарс! Това е един фарс – сериозно го казвам. Освен това, което е изписано за номера никой не знае как ще изглежда бюлетината – като хармоника ли, като тефтер ли. Това е нещо, което за първи път се случва от 15 години насам. По-добре е щом като няма да изписваме как ще изглежда бюлетината, най-хубаво е да предоставите всички правомощия, защото ние не се нуждаем от Централна избирателна комисия, не се нуждаем от парламент. Кажете, че служебно изборите се печелят от тези и тези партии и въпросът да приключи.
  И задавам следващия си въпрос към тези, които подкрепят общата бюлетина и основно към господин Даниел Вълчев.
  Господин Вълчев, тъй като Вие сте вносител на този законопроект: как гласоподавателите от чужбина ще гласуват за независим кандидат? Всеки от тях има право на глас. Вие всички знаете, че това се допуска. Господин Вълчев в момента е ангажиран и не може да отговори. Обръщам се към другите колеги. Избирателят от чужбина няма да може да гласува за независим кандидат. Тези, които искахте мажоритарната система да надделява изведнъж не давате възможност на хората да гласуват за независим кандидат. Такава възможност няма!
  И другото – в тази обща бюлетина казвате, че ще изписвате имената само на трима. Защо няма да се изписват имената на следващите? Нали обичате да се изказвате по пресата. Господин Дончев като излезе по пресата казва, че държат на тези неща. Защо се плашим, господин Дончев, в бюлетината да бъдат изписани имената на всички кандидати? Защо не допускате възможност от чужбина да се гласува за независим кандидат? Вие с тази ал. 10 от законопроекта на комисията забранявате и тази възможност отпада, а аз мисля, че е противоконституционно българският гражданин или да има права, или да няма права. Половин бременност няма!
  Тогава кажете на хората, че нямат право да гласуват. Ако имат право да гласуват дайте възможност на равни начала всички да гласуват.
  Уважаеми колеги, от името на Парламентарната група казвам, че след изборите, господин Соколов, както и през 1999 г. ви предупредих, че броят на недействителните бюлетини ще промени вота на населението. Това е целта. Това основно е насочено към малцинствата. Това е истината! Това е насочено към възрастните хора, изрично го подчертаваме. Възрастните хора са тези, които малко трудно ще се ориентират под един чаршаф от два метра как да гласуват. Ние не знаем как ще изглежда бюлетината. И самият вносител на законопроекта също не знае това!
  Ако някой ми го обясни, аз ще си дам заплатата! (Шум и реплики в залата.) Докторът може би знае как ще изглежда бюлетината, но ние не знаем. Никой не го е изписал. Дайте да изпишем тази бюлетина. Защо се страхувате от това да кажете как ще изглежда тази бюлетина? ДПС не се страхува, ние ще се организираме, но аз се притеснявам за хора, които ще се объркат. Господин Абаджиев, целта на Демократи за силна България, както и на другите политически сили е по някакъв начин да объркаме хората! (Реплики.)
  Колеги, ако чуете и Татяна Дончева, и тя ще каже, че имате интерес да се объркат възрастните хора.
  Господин председател, ако позволите, имам да кажа още едно изречение и повече няма да вземам думата.
  Завършвайки, колеги, съвсем сериозно ви казвам – вие се стремите да ограничите хората да използват своя вот. Вие се плашите възрастни хора да участват в гласуването. Вие заявявате, че симулирате активността за гласуване на младите хора и т.н., но вие се стремите да затрудните тези хора, които малко по-трудно се ориентират и тези, които не знаят четмо и писмо. Пускате напред различни професори и извън парламента, които не са членове на парламента, които лъжат. А нямате време да отворите информацията от 1999 г., за да видите броя на недействителните бюлетини.
  Надявам се, че ще подкрепите нашето предложение да има бели бюлетини с номера за партиите. Виждам, че господин Ралчев вече обяснява как трябва да се гласува. Май няма смисъл от тази дискусия. По-хубаво да разпуснем този парламент. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Винаги има смисъл от дискусия и Вие подадохте тон със своето темпераментно изказване.
  Има ли някакви реплики? Няма.
  Господин Вълчев, заповядайте за изказване.
  ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бих искал да направя предложение да подкрепим, разбира се, предложението на комисията с изключение на т. 4 за изображението на емблемата, тъй като тя ще бъде толкова малка, че по-скоро ще създаде според нас затруднения да бъдат различени емблемите на партиите, отколкото да облекчи намирането на съответната партия или коалиция. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли някаква реплика към това изказване? Няма.
  Господин Стоилов, заповядайте за изказване.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители! Моето предложение, което беше прието в една негова част от комисията, се отнася до това партиите и коалициите, които желаят, да могат да заявят цветно изображение на емблемата на партията или коалицията. Това според мен е необходимо при очертаващия се отново сравнително висок брой партии и коалиции, които ще се регистрират за участие в изборите. Дори за избирателите, които имат опит и достатъчна грамотност, самото наличие на толкова много информация ще ги затрудни или най-малкото ще им отнеме повече време, разчитайки всичко, което пише в бюлетината, да търсят предпочитания от тях избор.
  Трябва да държим сметка за това да не създаваме напрежение в хода на изборния ден. Защото, ако един човек средно се наложи да престоява по-дълго време в тайното помещение, където той досега е избирал измежду различните бюлетини тази, която предпочита, сега ще трябва да прочете, да прегледа съдържанието на цялата обща бюлетина и да намери партията и кандидатите, които предпочита, да направи отбелязвания и след това тази бюлетина да бъде пусната.
  Така че опасявам се, че ако бюлетината няма достатъчно опознавателни белези, които бързо да насочват този, който търси предпочитания от него избор, ние можем да проточим изборите, да се натрупат повече хора, това да създаде напрежение и даже да отблъсне някои хора от упражняване на тяхното избирателно право. Затова аз направих предложението без оглед на това дали бюлетината ще бъде отделна или интегрална. На нея освен номера, който ще има, национално определен, освен наименованието на партията и коалицията и нейните кандидати, тези от тях, които разполагат с такава емблема и желаят да я посочат, тя да бъде изобразена. Вярно е, че може би размерът й няма да бъде голям, но особено ако тази емблема е цветна, тя е един допълнителен, насочващ признак. (Реплика от залата.)
  После ми кажете това, което искате, защото няма как да Ви отговоря. Не Ви чувам от толкова далеко.
  Емблемата е само насочващ знак към определена част от бюлетината, а всеки би могъл да сравни дали тя съответства на номера на партията и самото й наименование.
  Мисля, че всички тези улеснения, които ние можем да предвидим и които са напълно възможни в хоризонталното изписване, трябва да бъдат заложени във вида на бюлетината. И не виждам аргументи или поне недостатъците и рисковете, които тук бяха посочени. Според мен те са по-малки от предимствата, които дава това цветно изображение за избирателите, които ще гласуват. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Има ли други желаещи?
  Господин Китов, заповядайте за реплика.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми колеги, моята реплика е много малка. След като всички се обединяваме около една бяла бюлетина, аз мисля, че не е редно да има и цветово излъчване, и оттам не е редно да има и емблема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли друга реплика? Няма.
  Господин Стоилов, заповядайте за дуплика.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Аз не виждам защо някои се притесняват от цветовете. Всички цветове имат своето значение и своята красота. Освен това, след като бюлетината съдържа толкова много информация, защо да няма и тези цветни емблеми? Също така в нейното оформяне това няма да оскъпи значително печата и още по-малко това ще се оскъпи, ако мнозинството приеме тази бюлетина да бъде обща. Така че не виждам нещо обединително или разделително по цветовете. Тук не става дума за цялостно оцветяване на бюлетините или за посочване на някакъв основен цвят, по който да се различават партиите, а за това, което се практикува и в редица други страни, включително европейски, с дълги традиции в областта на изборното право и парламентарната демокрация. Бързам да кажа това, защото някои могат да смятат, че обикновено това са елементи, които се съдържат само в общества, които са с по-ниска степен на грамотност или с по-малък опит. Искам да ви кажа, че и в доста от страните, които са твърде по-напред от нас, се използват такива означения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Стоилов.
  За изказване – Борислав Цеков. Заповядайте.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Новото време е принципен привърженик на идеята за интегрална бюлетина, такава сме заложили и в проекта за Избирателен кодекс. Но не можем да подкрепим интегралната бюлетина в този конкретен вид, в който се предлага сега.
  От една страна, интегралната бюлетина във вида, в който ние сме я предлагали, има смисъл при условията на едно засилено мажоритарно начало. Тук обаче има едно много сериозно отстъпление дори от елементарното личностно начало, което го има в пропорционалните партийни листи, където са изписани поне имената на всички кандидати за народни представители от съответната листа за многомандатния избирателен район.
  Какво се предлага сега? По причини, които са обясними, разбира се, технически вероятно обосновани, но тук се предлага бюлетината да съдържа само три имена от цялата листа. С други думи ще гласуваме за анонимни листи, за нелегални листи. Да, вярно, може пред секцията някъде, може вътре в избирателната стая да има списъци с имена. Но нека да не се заблуждаваме - кой ще тръгне да сверява там кои са всъщност имената, има ли сред тях познати, има ли сред тях достойни, има ли сред тях хора, които очевидно се опитват да се промушат нелегално на гърба на снимката на своя партиен водач или на името на своята партия. Ами че така и Красимир Премянов, с извинение към колегите, или Жан Виденов, или който и да е друг, ще влезе без да знаят хората, че са гласували за него. Ако това е целта: да гласуваме за анонимни листи, то очевидно такава бюлетина не може да бъде подкрепена.

  Има, макар и не безспорно, технически възможности и в интегралната бюлетина при тази не докрай реформирана партийно-политическа система, да бъдат изписани имената в листите, в пълния състав на листите. Дали бюлетината ще бъде във вид на книжка и на всяка страница ще бъдат листите – пак казвам, не е безспорно решение, но е някакво решение, което поне не отстъпва от елементарното личностно начало, което сега имаме в партийните листи.
  Ето защо, ако се възприеме – както се върви очевидно към приемане на текста в този му вид с тези анонимни листи – ние не можем да подкрепим тази конкретна интегрална бюлетина като решение и ще гласуваме против.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  За реплика има думата господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз искам да репликирам преждеговорившия колега само в една част от неговото изказване. Смятам, че той намери неудачен пример. И Жан Виденов, и Красимир Премянов са били водачи, а не мижитурки. Може да е неудачна тяхната дейност, може да е различна оценката за тях в определени периоди, но не беше подходящо да се дава пример, че те са от тези, които са се промушквали зад неизвестните имена. Има други хора, които използват тези прийоми, но ако имахме волята да игнорираме тази практика от политическия живот на България, щяхме да се произнесем искрено за един друг тип изборна философия, а тя е мажоритарният избор. Там избирателят преценява кой колко чини, а не кой колко може да се врежда.
  Само това беше моята реплика към Вас – че тези двама дейци са от типа водачи, а не от типа слагачи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Божинов.
  Господин Цеков, желаете ли дуплика? Не.
  Други изказвания? Няма.
  Преминаваме към гласуване. Най-напред подлагам на гласуване предложението на Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 161 народни представители: за 4, против 148, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Елка Анастасова и Даниела Никифорова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 175 народни представители: за 10, против 147, въздържали се 18.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Ремзи Осман и Четин Казак, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 187 народни представители: за 39, против 130, въздържали се 18.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване неподкрепените от комисията предложения по ал. 1 и ал. 5 на чл. 74 от народния представител Емил Кошлуков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 180 народни представители: за 20, против 135, въздържали се 25.
  Тези неподкрепени от комисията предложения не се приемат.
  Подлагам на гласуване по предложението на комисията: устното предложение в зала на Даниел Вълчев за отпадане на т. 4 от ал. 3 на чл. 74.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 198 народни представители: за 140, против 53, въздържали се 5.
  Предложението се приема. Точка 4 отпада.
  Подлагам на гласуване § 24 по комисията - § 18 по вносител, с приетата поправка на Даниел Вълчев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 199 народни представители: за 141, против 37, въздържали се 21.
  Текстът на § 24 във връзка с изменението на чл. 74 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Господин председател, би следвало да се отрази в стенографския протокол, че отпадането на т. 4 от ал. 3 ще наложи, а и Дирекция “Правна” ще го направи – преномерация на точки 5 и 6 в окончателния доклад.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Преномерацията на точки 5 и 6 ще бъде направена.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА:
  “§ 19. Създава се чл. 74а:
  “Чл. 74а. Българските граждани, живеещи в чужбина, могат да гласуват и по електронен начин по ред, определен в закон.”
  Има идентични предложения на Любен Корнезов, Валентин Василев и Христо Кирчев, Янаки Стоилов, Ремзи Осман и Четин Казак за отпадане на параграфа.
  Тези предложения са подкрепени от комисията и тя предлага § 19 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Някакви мнения? Няма.
  Предлагам да гласуваме предложението на комисията - § 19 да отпадне, което всъщност подкрепя предложенията на Любен Корнезов и останалите колеги.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 163 народни представители: за 141, против 22, въздържали се няма.
  Предложението на комисията се приема. Параграф 19 отпада.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА:
  “§ 20. Член 75 се отменя.”
  Има предложение на Елка Анастасова и Даниела Никифорова за отпадане.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на Кръстьо Петков:
  “§ 20. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) На бюлетината се отбелязват номерът на избирателния район, наименованието “независим кандидат” и имената на кандидата.”
  2. Алинея 2 се изменя по следния начин:
  “(2) Когато в едномандатен избирателен район са регистрирани двама или повече кандидати с еднакви имена, наименованието на бюлетината е “Кандидат № …”. Номерът се определя от районната избирателна комисия чрез жребий в присъствие на независимите кандидати или техни застъпници.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 25.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, има ли някакви становища? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Елка Анастасова и Даниела Никифорова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 3, против 107, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 126 народни представители: за няма, против 111, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 20, който става § 25, в текста, който комисията подкрепя.
  Гласували 116 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 2.
  Текстът на вносителя, за § 20, който става 25, е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 21 има предложение на Емил Кошлуков, Елка Анастасова и Даниела Никифорова за отпадането му, което не е подкрепено от комисията.
  Предложение на Михайлова, Маринчев, Масева, Соколов, което е подкрепено.
  Комисията предлага следната редакция за § 21, който става § 26:
  “§ 26. Член 77 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли мнения по този параграф? Няма.
  Подлагам на гласуване предложенията на Емил Кошлуков, Елка Анастасова и Даниела Никифорова за отпадане на § 21, които не са подкрепени от комисията, но са идентични.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 150 народни представители: за 17, против 113, въздържали се 20.
  Предложенията не се приемат.
  Подлагам на гласуване текста на § 21 по вносител, който става § 26 по комисия.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 135 народни представители: за 133, против няма, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  Колеги, с това за днес приключваме. Благодаря на всички за активното участие и за ползотворната работа, която свършихме.
  Утре от 9,00 ч. продължаваме.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 18,48 ч.)
  Председател:
  Борислав Великов


  Заместник-председател:
  Камелия Касабова


  Секретари:
  Гадар Хачикян

  Наим Наим  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания