Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 7 април 2005 г.
Открито в 9,02 ч.

07/04/2005
  Председателствали: председателят Борислав Великов и заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи

  Секретари: Гадар Хачикян и Георги Анастасов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (звъни): Откривам днешното заседание.
  Най-напред бих искал да ви помоля за съгласие по чл. 40, ал. 5 от нашия правилник да включим две малки допълнителни точки:
  1. Проект за Декларация по случай първата годишнина от присъединяването на Република България към Северноатлантическия договор.
  2. Проект за Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Силвия Нейчева.
  Моля, който одобрява извънредното включване на тези две малки точки в началото на днешната програма, да подкрепи с гласуване.
  Гласували 115 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 7.
  Предложенията са приети.

  Преминаваме към точка първа:
  ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО СЛУЧАЙ ПЪРВАТА ГОДИШНИНА ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР.

  “Проект

  ДЕКЛАРАЦИЯ
  на Народното събрание по случай първата годишнина от
  присъединяването на Република България към
  Северноатлантическия договор

  Тридесет и деветото Народно събрание на Република България,
  като изтъква, че членството на Република България в НАТО гарантира националната сигурност и ефективното реализиране на националните интереси в областта на външната политика, сигурността и отбраната;
  като отбелязва първата годишнина от присъединяването на Република България към Организацията на Северноатлантическия договор на 29 март 2004 г. и 4 април – Деня на Атлантическата солидарност;
  като подчертава значението на НАТО като първостепенен форум за консултации по всички въпроси, засягащи жизнени интереси в областта на сигурността и отбраната;
  като изразява привързаността си към общите ценности, споделяни от съюзниците от НАТО – демокрация, индивидуална свобода, върховенство на закона и потвърждава волята на Република България да дава своя принос към общите усилия за посрещане на предизвикателствата пред сигурността;
  като отбелязва, че през изминалата година от присъединяването си към Северноатлантическия алианс Република България успешно се включи в структурите и дейностите на Алианса и увеличи своя принос за ефективното осъществяване на политиката и мисиите на НАТО на Балканите, в Афганистан и Ирак

  ДЕКЛАРИРА:

  1. Република България е готова и способна да продължи да бъде надежден и активен член на НАТО и да споделя отговорностите, задълженията и правата, произтичащи от членството.
  2. Република България е решена да дава своя принос за развитие и задълбочаване на трансатлантическата връзка, както и на стратегическото партньорство между НАТО и Европейския съюз с цел реализиране на ефективни съвместни действия и на общ подход към въпросите на сигурността в глобален мащаб.
  3. С развитието, модернизацията и увеличаването на способностите на въоръжените си сили, Република България ще дава своя активен принос за трансформацията на Алианса за посрещане на глобалните предизвикателства през ХХІ век.
  4. Република България непоколебимо ще води безкомпромисна борба с тероризма, включително чрез активно участие на страната ни в антитерористичните дейности на НАТО.
  5. Република България твърдо подкрепя политиката на “отворени врати” на Алианса и скорошното присъединяване към Северноатлантическия договор на страните-кандидатки от Югоизточна Европа - Република Македония, Албания и Хърватия, както и евроатлантическата интеграция на Сърбия и Черна Гора и на Босна и Херцеговина.
  6. Република България подкрепя засилването на интеграцията на Украйна в НАТО.
  7. Република България потвърждава активната си политика в Черноморско-Кавказкия регион с цел укрепване на сигурността и стабилността и приобщаване на страните от региона към европейските и атлантическите ценности и структури.”
  Проектът за декларация е подписан от председателите, в някои случаи заместник-председателите, на всички парламентарни групи.
  Съгласно приетото и на Председателския съвет решение, подлагам на гласуване тази декларация.
  Гласували 137 народни представители: за 136, против 1, въздържали се няма.
  Декларацията е приета.

  Преминаваме към:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
  Постъпило е заявление от Силвия Нейчева:
  “На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България, моля да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител от 20.Многомандатен избирателен район Силистра.”
  Проектът за Решение на Народното събрание за прекратяване пълномощията на народния представител е следният:
  “Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

  РЕШИ:

  Прекратява пълномощията на Силвия Петрова Нейчева, народен представител от 20.Многомандатен избирателен район Силистренски.”
  Желае ли някой да вземе отношение по този проект за решение? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване проекта за Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Силвия Нейчева.
  Гласували 118 народни представители: за 116, против 2, въздържали се няма.
  Решението е прието.
  Нека да благодарим и от това място на Силвия Нейчева за нейните ползотворни усилия от началото на мандата на Тридесет и деветото Народно събрание.

  Продължаваме нашата работа с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
  Заповядайте, госпожо Мингова.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 22 – по вносител, има предложение на Борислав Цеков:
  1. Създава се нова ал. 4:
  “(4) В секцията по ал. 2 бюлетините се разполагат така, че да се осигури свободен достъп до всяка една от тях за избирателите с физически увреждания на опорно-двигателния апарат.”
  2. Алинеи 4 и 5 стават ал. 5 и 6.
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22, който става § 27:
  “§ 27. Създава се чл. 78а:
  “Чл. 78а. (1) Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи и секцията на избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението се намира на някой от тях, избирателят може да гласува в избирателна секция, която се намира на първия етаж (партера), изрично посочена с решение на районната избирателна комисия.
  (2) В сградата по ал. 1 задължително се обособява поне една секция на първия етаж (партера) за избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания.
  (3) Пред избирателната секция по ал. 1 се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.
  (4) Не по-късно от 7 дни преди датата на произвеждане на изборите районната избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване и местния печат мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижат и да гласуват в изборния ден.
  (5) В обявлението по ал. 4 се посочват телефон и адрес, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Колеги, имате думата за мнения по § 22 на вносителя и § 27 на комисията. Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на Борислав Цеков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 121 народни представители: за 7, против 83, въздържали се 31.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 27 по комисия, § 22 по вносител, както беше представен от председателя на комисията проф. Мингова.
  Гласували 132 народни представители: за 123, против 1, въздържали се 8.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 23 има предложение на Владимир Дончев, което е подкрепено по т. 1, а другите се оттеглят.
  Има предложение на Емил Кошлуков, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение на Екатерина Михайлова, Васил Маринчев, Елиана Масева и Йордан Соколов, което е подкрепено по т. 2. По т. 1 не се подкрепя – във връзка с добавянето на думата “прозрачни”. Оттегля се в залата в момента.
  Има предложение на Кръстьо Петков, което не е подкрепено, а именно:
  В чл. 80, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  “Чл. 80. (1) Двадесет и четири часа преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната избирателна комисия.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 28:
  “§ 28. В чл. 80 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите “и пликове” се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Председателят на секционната избирателна комисия, определен от районната избирателна комисия, неин член и кметът на общината, района или кметството, или определено от тях с нарочна заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват протокол за предаването и приемането на бюлетините, изборните книжа и материали. В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия бюлетините, изборните книжа и материали се получават и протоколът се подписва от заместник-председателя на секционната избирателна комисия”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли мнения по този текст? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 20, против 84, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 28 по комисия, а по вносител § 23.
  Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 24 има предложение на Ремзи Осман и Четин Казак, на Елка Анастасова и Даниела Никифорова за отпадането му, което не е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 24, който става § 29:
  “§ 29. В чл. 81, ал. 1 думите “се поставят образци от бюлетините” се заменят с думите “се поставя образец на бюлетината”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  По този § 24 по вносител и § 29 по комисия има ли мнения? Няма.
  Подлагам едновременно на гласуване предложението на Ремзи Осман и Четин Казак и на Елка Анастасова и Даниела Никифорова, които са еднакви, но не са подкрепени от комисията.
  Гласували 109 народни представители: за 15, против 71, въздържали се 23.
  Предложенията не се приемат.
  Подлагам на гласуване текста на § 29, както беше представен от председателя на комисията.
  Гласували 109 народни представители: за 100, против 7, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 30:
  “§ 30. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от председателя на секционната избирателна комисия в 6,00 ч., ако присъстват повече от половината от членовете на секционната избирателна комисия. При липса на кворум се уведомява районната избирателна комисия. Ако в 6,00 ч. са се явили повече от половината от членовете на секционната избирателна комисия, но не се е явил председателят на комисията, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-председателя на комисията, което обстоятелство се вписва в протокола с изборните резултати.”
  2. В ал. 2 накрая се добавя “на мястото на неявилите се членове в срок от един час”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли мнения?
  Заповядайте, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вчера се прие, че ще се гласува с обща бюлетина, на която се прие, че ще има само първите три имена от всяка листа. Доколкото си спомням, в Комисията по правни въпроси беше направена уговорката, за да не се нарушава драстично правото на избирателя да избира пряко своите избраници и правото на политическите партии да разчитат на личния авторитет и на капацитета да привличат гласове на всеки един от кандидатите в листата, ние в Правната комисия бяхме постигнали съгласие поне пред изборното помещение или пред тъмната стаичка да бъдат изписани всички имена от листите на партиите, които са регистрирани за участие в съответния избирателен район.
  Мисля, че точно предходният параграф е систематичното място за подобна разпоредба и сме на път да пропуснем тази възможност. Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Това е по предходния параграф.
  ЧЕТИН КАЗАК: Просто ви казвам, че пропуснахме.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Направете предложение, няма проблем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли други мнения по този параграф? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на § 25 по вносител, който става § 30 по комисия, както беше представен от председателя Мингова.
  Гласували 116 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 4.
  Параграф 30 по комисия е приет.
  Продължаваме нататък. Ако има готовност с текст по изказването на господин Казак, после можем да се върнем.
  Заповядайте, госпожо Мингова.

  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 26 на вносителя има предложения на Ремзи Осман, Четин Казак и Емил Кошлуков за отпадането му, което не е подкрепено.
  Подкрепено е предложението на Михайлова, Маринчев, Масева и Соколов.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 31:
  “§ 31. В чл. 84 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 3 думите “пликове и” се заличават.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли някакви мнения? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Ремзи Осман и Четин Казак и едновременно с това предложението на Емил Кошлуков, които са идентични и не са подкрепени от комисията.
  Гласували 100 народни представители: за 4, против 89, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 26 по вносителя, който става § 31 по комисия, както беше представен от председателя Мингова.
  Гласували 92 народни представители: за 83, против 4, въздържали се 5.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 27 по вносител има предложение на Ремзи Осман и Четин Казак: думата “паспорт” да се замени с “документ за самоличност”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 32:
  “§ 32. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя: “за страната – само за избирателите, ползващи се от привилегията на разпоредбата на § 9а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Избирателите в чужбина удостоверяват самоличността си с паспорт или военна карта, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност. В случай, че срокът на валидност на паспорта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за удължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли мнения по този текст? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Ремзи Осман и Четин Казак, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 26, против 93, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 27 по вносител, който става § 32 по комисия, както беше представен от госпожа Мингова.
  Гласували 127 народни представители: за 106, против 3, въздържали се 18.
  Сега може би да направим едно малко прекъсване.
  Има думата народният представител Младен Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Не предлагам да правим прекъсване, а просто с оглед предложението на господин Казак за допълване на чл. 81, ал. 1.
  Има логика, след като вчера приехме, че в интегралната бюлетина ще се съдържат само три от имената, пълните списъци на кандидатските листи да бъдат изложени пред изборните помещения. Поради това сегашната редакция на чл. 81 с гласуваната от нас поправка гласи следното: “Пред изборното помещение се поставя образец от изборната бюлетина”.
  Предлагаме да гласуваме и следната добавка: “И пълните списъци на кандидатските листи за регистрираните партии и коалиции”. Струва ми се, че по този начин ще избегнем поне тези опасения, които се изказаха, за нарушаване на прякото гласуване от българския избирател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли някакви съображения по предложения текст?
  Заповядайте, господин Кенаров.
  ПЛАМЕН КЕНАРОВ (НС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Червеняков! Наистина предложението Ви е логично, но с една малка добавка към него, ако уважаемите колеги я приемат. Пълният списък на кандидат-депутатите в листите на партии и коалиции би трябвало да бъде също по ред, както е на базата на жребия, определен при формирането на самата бюлетина. Иначе би било добре целият списък на кандидат-депутатските листи да бъде обявен и да бъде представен в помещението, което се намира извън изборната стая, но тези кандидат-депутатски листи да са подредени по начина, по който е жребият в самата комисия. Това го правя като една добавка, ако я приемете.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Мисля, че е логично да бъдат подредени така, както са подредени под националните си номера в самите избирателни бюлетини. Излишно е да се пише текстът, по-скоро трябва да добавим и “независими кандидати”, наред с “партии и коалиции”. Нека да гласуваме, а редакцията ще я формулираме най-прецизно граматически като второ изречение на ал. 1, като допълнение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има предложение да прегласуваме текста на § 29 с добавката на Младен Червеняков: след бюлетината да се добави и пълният списък на регистрираните партии и коалиции, и на независимите кандидати в съответния избирателен многомандатен район.
  Заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Подкрепям това предложение, но смятам, че по-точно и прецизно ще бъде не да се каже “пълните списъци на кандидат-депутатските листи”, а “пълните кандидат-депутатски листи”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: "… След бюлетината и пълните кандидат депутатски списъци/листи на регистрираните партии, коалиции и на независимите кандидати в съответния многомандатен избирателен район.". Така добре ли е?
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: "По реда на регистрацията им в Централната избирателна комисия". (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Заповядайте, господин Казак.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: "По пореден номер на бюлетините".
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми колеги, мисля, че това е излишно. Така или иначе и в самата интегрална обща бюлетина те ще бъдат подредени по възходящ ред на номерата – 1, 2, 3 и т.н. Това е излишно. Никаква логика няма да има в този списък те да бъдат подредени в разбъркан порядък, първо да бъде 19-и, после 5-и, после 10-и. Това е излишно, колеги. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, това, което до момента е уточнено, е следното: "… след бюлетината и пълните кандидат депутатски листи на регистрираните партии и коалиции на независимите кандидати от съответните многомандатни избирателни райони по реда в интегралната бюлетина".
  Тази формулировка допада на колегите.
  Моля, гласувайте предложението за прегласуване на § 29.
  Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
  Предложението се подкрепя.
  Моля сега да гласуваме текста на § 29 по номерация на вносителя с поправката "Червеняков".
  Гласували 112 народни представители: за 110, против 1, въздържал се 1.
  Текстът на § 29 е приет в този вариант.
  Има още едно процедурно предложение от господин Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Уважаеми колеги, аз предлагам да прегласуваме приетата вчера нова ал. 3 на § 10 по номерацията на комисията, на стр. 19. Всъщност с него ние създаваме два режима на регистрация на кандидатите за партиите и коалициите в Централната избирателна комисия.
  Пардон, става дума за § 11, ал. 3: "Централната избирателна комисия отказва да регистрира коалиция, когато не са спазени условията по ал. 1."
  Вижте, в чл. 50 ние приемаме един ред за едно охранително производство, което се извършва пред Централната избирателна комисия. В случай, че дадена партия или коалиция не спази изискванията, Централната избирателна комисия й дава 3-дневен срок за отстраняване на недостатъците. Ако тези недостатъци не бъдат отстранени в 3-дневен срок, тя отказва регистрацията и този отказ подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  Няма логика в същото регистрационно производство, но само по отношение на едно от условията, да не се спази същата процедура, а ЦИК автоматично да отказва регистрация.
  По този начин, първо, създаваме два режима на това охранително производство.
  На второ място, създаваме условия за атакуване на този закон, поради което предлагам ал. 3 да придобие следната редакция:
  "(3) В случай, че не са спазени изискванията на ал. 1 и ал. 2, ЦИК прилага процедурата по чл. 50, ал. 6, 7 и 8", тоест приетата вече процедура по предишния текст.
  Мисля, че по този начин само ще допринесем за усъвършенстване на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли съображения по текста, предложен от господин Червеняков?
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Моля номерацията на алинеите да бъде от 6 до 9 включително.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли някакви съображения по това, което предложи господин Червеняков?
  Господин Соколов, заповядайте.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, аз не мога да приема предложението на господин Червеняков. То беше направено и в Комисията по правни въпроси и там също не се съгласихме с него.
  Тук става дума за един недостатък, който не може да бъде отстранен, ако ЦИК даде указания за това. Едно е да кажем да се подадат документи за регистрация, те да са непълни, ЦИК посочва, че даден документ липсва или не е в надлежна форма. Тук става дума за наименование или абревиатура.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Тук става дума само за коалиция.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, за коалиция.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Става дума само за коалиция, защото тя не може да се регистрира, ако повтаря името на партия.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Само за коалиция ли важи?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Трета алинея важи само за коалиция.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Добре, едно важно възражение е свалено. Благодаря на господин Соколов.
  Има ли други съображения по текста на втората днешна поправка "Червеняков"? Няма.
  Моля да гласуваме предложението за прегласуване на § 10 по вносител, като в ал. 3 се добави поправката "Червеняков".
  Моля да гласуваме процедурното предложение за прегласуване на § 10 по вносител, който става § 15 по номерацията на комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 99, против 17, въздържали се 6.
  Предложението се приема.
  Моля да гласуваме сега отново § 10 по вносител, респективно 15 по номерацията на комисията, с добавката "Червеняков" в ал. 3.
  Гласували 113 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 13.
  Параграф 15 е прегласуван с втората днешна поправка "Червеняков".

  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 28 има предложение на Кръстьо Петков:
  “§ 28. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя по следния начин:
  “Чл. 86. (1) Председателят или упълномощен член на комисията сверява данните от документа за самоличност на избирателя с тези от избирателния списък и го допуска до гласуване, след като удостовери с подпис, че няма друго гражданство.”
  2. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
  “(5) За невярна декларация по ал. 1 виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да стане § 33 със следната редакция:
  “§ 33. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: “Документът за самоличност остава в представителя на секционната избирателна комисия до полагането на подпис от избирателя в избирателния списък.”
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: “По същия начин се постъпва и когато се установи разлика в някое от имената на избирателя в списъка и според документа за самоличност при идентичност на единния граждански номер.”
  3. В ал. 3 след думата “място” се добавя “или декларации по чл. 36, ал. 9”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по този § 28 на вносителя. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 118 народни представители: за 6, против 97, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме предложението на комисията за § 28, който става § 33.
  Гласували 111 народни представители: за 110, против 1, въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 29 има предложения за отпадане, които не са подкрепени, на: Ремзи Осман и Четин Казак; Елка Анастасова и Даниела Никифорова.
  Подкрепени са предложенията на Панайот Ляков; Михаил Миков и Александър Арабаджиев; Борислав Цеков; Екатерина Михайлова, Васил Маринчев, Елиана Масева и Йордан Соколов.
  На последните четирима народни представители не е подкрепено единствено предложението им по ал. 5 – те го оттеглят.
  Предложение на Кръстьо Петков, което не е подкрепено:
  “§ 29. В чл. 87, ал. 2, т. 1 се прави следното изменение:
  “1. поставя в плика една бюлетина за избрана от него кандидатска листа и една бюлетина за избран от него мажоритарен кандидат и го затваря;”.
  Има неподкрепено предложение и на Емил Кошлуков:
  В § 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се отменя.
  2. Точка 2 се отменя.
  3. Точка 3 се изменя така:
  “3. Досегашната ал. 2 се изменя така:
  а) създава се нова т. 1:
  “1. избира бюлетина за партия или коалиция или независим кандидат”;
  б) създава се нова т. 2:
  “2. отразява със знак “Х” или друг знак срещу трите имена на кандидатите в указаните в десния край на бюлетината на партия или коалиция полета своя избор за не повече от пет кандидата;”
  в) досегашната т. 1 става т. 3 и се изменя така:
  “3. поставя бюлетината в плика и го затваря;”
  г) досегашните точки 2 и 3 стават точки 4 и 5.
  4. Точка 4 се отменя."
  Комисията подкрепя текста на вносителя и параграфът става § 34 със следната редакция:
  “§ 34. Член 87 се изменя така:
  “Чл. 87. (1) Избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й, след което отива в кабината да гласува. В кабината може да се намира само един избирател.
  (2) Избирателят гласува, като:
  1. поставя в квадратчето срещу наименованието на избраната от него партия, коалиция или независим кандидат знак, изразяващ по еднозначен начин неговия вот;
  2. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране на партия, коалиция или независим кандидат;
  3. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията;
  4. пуска бюлетината в избирателната кутия;
  5. полага подпис в избирателния списък.
  (3) Когато избирателят е ученик или студент, който е гласувал при условията на чл. 36, ал. 9, член на секционната избирателна комисия полага печат и подпис и в ученическата или студентската книжка на избирателя.
  (4) При гласуване в чужбина член на секционната избирателна комисия полага печат и подпис и в паспорта на избирателя.
  (5) След гласуване избирателят получава обратно документа си за самоличност и напуска помещението на избирателната секция.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказване по този параграф. Има ли желаещи за изказване по този параграф? (Уточнения между народни представители.)
  Вероятно по ал. 4 на § 34 в момента текат някакви консултации. (Реплика на народния представител Борислав Ралчев.)
  Петнадесет минути почивка, господин Червеняков? Да.
  Обявявам 15-минутна почивка за консултации. (Звъни.)


  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Заседанието продължава.
  Имате думата за изказване по този параграф.
  Господин Червеняков, заповядайте.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Госпожо председател, колеги, след приемането вчера на единната интегрална бюлетина възникнаха нови възможности за премахване на възможните фалшификации на изборите, осигуряване купуването на гласове или пък т.нар. индиански книжки по време на гласуването.
  В почивката, която поискахме, проведохме консултации, при които стигнахме до следната идея – в единната интегрална бюлетина в горния десен ъгъл се прави един перфориран отрязък с единен идентификационен номер валиден за всяка една избирателна бюлетина. При получаването на бюлетината член на секционната избирателна комисия записва този номер и бюлетината се дава на избирателя. Избирателят влиза в стаичката, попълва бюлетината и се връща при избирателната комисия. Член на секционната избирателна комисия сверява номера, който е записан заедно с този, който е на отрязъка на бюлетината. При констатиране на съответствие този отрязък се откъсва и бюлетината може от избирателя да бъде пусната в урната за гласуване. Тези отрязъци се съхраняват отделно, в отделен плик след приключването на изборния ден.
  С оглед на това в § 34 според нас се налагат следните допълнения: в чл. 87, ал. 1 в първото изречение след думата “бюлетина” се допълва “с идентификационен номер, който се записва от комисията”.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Остава да се запише и срещу името на човека! Все пак вие какво предлагате?!
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Не, не се записва срещу името на човека! По този начин нарушаваме тайната на гласуване. (Шум и реплики в залата.)
  В т. 3 на ал. 2 след края на изречението се допълва: “Сверява и откъсва отрязъка с идентификационния номер” и се добавя нова ал. 6:
  “(6) Откъснатите отрязъци по ал. 2, т. 3 се съхраняват заедно в отделен плик.”
  Това са общо взето измененията, които се налагат от въвеждането на тази техника на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Червеняков.
  Има думата за изказване господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, наистина звучи добре и звучи в посока на максимално ограничаване на възможностите за злоупотреби и фалшификации, но се опасявам, че така написано на крак в рамките на една 15-минутна почивка без да е обсъдено детайлно, без да е обсъдено в комисията, не е минало нито на първо, нито на второ четене, ми се струва, че съществува риск сега да приемем на бърза ръка нещо, което може да създаде проблеми както от гледна точка на тайната на вота, както от гледна точка на евентуална възможност да се свърже този номер със самия избирател по някакъв начин, така и чисто технологично.
  По време на консултациите тук преди малко се дочуха приказки: дайте това да замени подписите и печатите. Досега в предложението това не фигурира. Тоест ще останат и подписи, и печати на влизане и на излизане, откъсване на номерца, записване на номерца, които ще бъдат уникални за всяка бюлетина от цялата страна, т.е. тези номера ще бъдат доста големи, ще се забави целия изборен процес. Всяко гласуване на всеки избирател може да се проточи от 3-4 до 5 минути, ако всички тези формалности се изпълнят последователно.
  Нека да преценим добре. Нека да не товарим прекалено много изборния процес. Нека не забравяме, че някои секции са с доста избиратели и нека не създаваме проблеми на секционните избирателни комисии. Просто да преценим дали е уместно сега ад хок да се правят подобни промени.
  Иначе идеята е добра, звучи добре. По този начин максимално би се елиминирана фалшификацията и т.н., но дали сме го обмислили добре и дали ще го разпишем добре сега ад хок – нека това да преценим. Не е ли излишно това след като има останалите предпазни мерки, които вече са приети от комисията? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Господин Кенаров има думата за изказване.
  ПЛАМЕН КЕНАРОВ (НС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, това, което беше направено като допълнение към посочения параграф от господин Червеняков, ние го наблюдавахме като членове на нашия български парламент по време на изборите в Украйна. Онова, което на мен ми направи впечатление е, че точно по този начин има обективност на гласуването. Поради което ние подкрепяме предложението напълно. Дори ад кох поставено мисля, че то беше обсъждано и преди това и с редица членове още когато се върнахме от Украйна. На втория тур на изборите това даде възможност изборите в Украйна да бъдат приети като демократични избори. В единия плик се държеше това, което беше откъснато от бюлетината и броя на хората, които са гласували в съответната избирателна секция. Веднага тази част от откъснатите бюлетини се определяше и се съпоставяше с бройката бюлетини на реално хората, които са гласували от урната, откъдето са извадени бюлетините. Беше невъзможно да има фалшифициране при това положение, при този начин на гласуване. Така че като принцип този, който беше представен с добавките от господин Червеняков, ние наистина го приемаме. Мисля, че госпожа Калканова, която беше тогава в един от най-тежките избирателни региони в Украйна, както и нашето Народно събрание може да подкрепи това нещо и ние да подкрепим така направеното предложение, за да има честни и обективни избори. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Кенаров.
  Господин Юсеин, заповядайте. Имате думата.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо преседател.
  Уважаеми колеги, представете си в една секция, както вече е гласувано по чл. 41 отидат и гласуват 1000 човека. Как ще стане цялата тази процедура?
  Просто ние от ДПС като се обаждаме за някои текстове, имам вече съмнения, че залата си мислят: видите ли, тия нещо пак мътят!?
  Но аз ви моля да си представим или утре да наредим войници ли ще бъдат, ученици ли ще бъдат и да направим един опит. Просто това е невъзможно! Вярно е, че от тези 1000 човека по списък в България гражданите гласуват 60%. На изборите не се явяват всички и т.н. От тях могат да се явят 600 човека, но има секции в Америка, в Англия, където гласуват по 1000 човека. Как ще стане тази работа? Просто се правят всевъзможни неща, за да се проточи изборния ден, да има повече членове на секционни комисии... Просто е невъзможно. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други изказвания по този параграф няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Четин Казак, Елка Анастасова, които са идентични и са за отпадане на § 29, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 190 народни представители: за 20, против 115, въздържали се 55.
  Предложението не се приема.

  Подлагам на гласуване предложението на господин Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Господин Маринчев оттегли тази част от предложението, което не е подкрепено.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 161 народни представители: за 1, против 114, въздържали се 46.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Кошлуков, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 159 народни представители: за 9, против 113, въздържали се 37.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Червеняков за допълване на ал. 1 на чл. 87 и т. 3 на ал. 2, и нова ал. 6.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Може ли да ги прочетете отново?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Червеняков ги прочете.
  Господин Червеняков, заповядайте на микрофона, защото аз ги записах, но ал. 6 не можах да я запиша.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Предложенията са следните:
  В ал. 1 след "бюлетина" се добавя "с идентификационен номер, който се записва от комисията".
  В т. 3 на ал. 2, след края на изречението се добавя "сверява и откъсва отрязъка с идентификационния номер".
  И се добавя нова ал. 6:
  "(6) Откъснатите отрязъци по ал. 2, т. 3 се съхраняват заедно в отделен плик."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Гласуваме предложението на господин Червеняков за тази редакция на § 34 на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 195 народни представители: за 160, против 31, въздържали се 4.
  За прегласуване – господин Казак. Заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
  Правя процедурно предложение за прегласуване, като още един път се обръщам към здравия разум: уважаеми колеги, в контактната група, която се събра, за да оформи тези текстове, ясно беше казано, че това нещо цели да замени подписването и подпечатването на бюлетините от страна на секционната комисия. А сега в предложението на господин Червеняков това не се предлага.
  Уважаеми колеги, след всички тези действия, които сега се предвиждат, гласуването на всеки един избирател ще отнеме най-малко 5 мин., особено ако се забави, ако се затруднява вътре в тъмната стаичка при отбелязването на знака срещу избраната от него партия или коалиция. При хиляда души таван за избиратели в една секция, направете сметка колко време ще трябва, за да се изредят всички избиратели. Не мога да разбера защо не се редактират по-добре текстовете, господин Червеняков, за да отпаднат тези…
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ, от място): Направи предложение.
  ЧЕТИН КАЗАК: Как да направя, вече няма процедура. Единствената процедура е за прегласуване. Аз правя предложението навсякъде в ал. 1 и в ал. 2, където е т. 3, да отпаднат изразите, свързани с подпечатването.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, още веднъж да гласуваме предложението на господин Червеняков за редакция на § 34 на комисията.
  Гласували 209 народни представители: за 175, против 22, въздържали се 12.
  Предложението се приема.
  Моля да гласуваме § 34 – редакция на комисията, заедно с току-що гласуваните предложения на господин Червеняков.
  Гласували 203 народни представители: за 183, против 19, въздържал се 1.
  Текстът на § 34 е приет.
  За процедура има думата господин Ремзи Осман. Заповядайте.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо председател, преди малко беше гласуван един текст, а ние вече в чл. 74 – в новия § 24, казахме как трябва да изглежда бюлетината. В ал. 3 се казва: “Бюлетината съдържа”, а там няма номер. Сега изведнъж, когато се получава бюлетината, измисляме на крак някакъв нов номер. Възниква въпросът как оттук нататък ще изглежда бюлетината.
  РЕПЛИКА ОТ ОДС: Това не е постоянен реквизит.
  РЕМЗИ ОСМАН: Госпожо Мингова, върнете се на § 24 и ще видите, че това е специалният текст за бюлетината. Възниква въпросът ние постоянно ли ще се връщаме към старите текстове? Не искам да се мотивирам, защото това ще отнеме време.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Искам процедура по начина на водене на заседанието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Казак, обяснете как водя заседанието и какви нарушения правя, защото аз съм единствената виновна за това нещо, което става.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Това е единственият начин, за да мога да обясня на залата, че и под Ваше ръководство се допускат процедурни нарушения – текстове, които не са обмислени нито на първо, нито на второ четене в комисията, в момента по предложение на двама колеги отляво, единият от които дори не дочака гласуването, а отиде на връчването на някакъв приз на проф. Гайдарски в Столичната община, сега се предлагат на залата. Останалите колеги гласуват слепешката. Стана ясно, че в момента има несъответствие между вече гласувани текстове. Въпреки нашите предупреждения, че не е хубаво да се прави така, правилникът се нарушава. Не може да се правят такива предложения между първо и второ четене. Това е именно забележката по начина на водене на заседанието. Въпреки това такива предложения се гласуват.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има думата господин Юсеин.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Тъй като Вие нарушихте правилника, аз Ви моля да подложите на гласуване моето предложение по чл. 41, т . 1 за броя на избирателите в една секция – от 1000 да бъдат 500.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Хубаво е да има някой виновен за Избирателния закон. Аз поемам цялата тази вина!
  Заповядайте, господин Ралчев.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, очевидно е, че след като направихме последното гласуване, следва да допълним чл. 74. Струва ми се, че в ал. 3, където се изрежда съдържанието на бюлетината, т. 4 да бъде: “с идентификационен номер”, тъй като т. 4 отпадна при предишното гласуване. Става въпрос за емблемата и тя остава свободна.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Предложщ и снимката да бъде в лявата страна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Вероятно има и други текстове, където трябва да се направят промени въз основа на това гласуване. Вероятно ще го направим след почивката.
  От името на парламентарна група – Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, аз мисля, че има само един изход от тази ситуация – да дадете почивка. В момента ние променяме на крак текстове, които не сме обсъждали нито в Комисията по правни въпроси, нито са били предложени за първо четене. Пишем на крак предложения, които даже противоречат на философията. Виждаме, че възникват противоречия с приети текстове. Ако вие не решите да дадете почивка, аз от името на парламентарната група искам половин час почивка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Осман, ако искате почивка от името на парламентарната група, аз не мога да Ви откажа, но след половин час ще има регулярна почивка. Можем да продължим по текстовете, които са нататък, а в почивката в 11,00 ч. можете да се съберете и да ги обсъдите, за да не губим още половин час.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Но половин час преди почивката Вие не можете да давате почивка.
  ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Това не е вярно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Точно така. Половин час преди почивката не мога да дам почивка.
  РЕМЗИ ОСМАН: Добре, но Вие нямате право да подлагате на гласуване текстове, които не са предложени за второ четене.
  От името на парламентарната група искаме този цирк малко да се прекрати, да се съберат колегите, да изчистят текстовете. Това са глупости, госпожо Масларова – че сме нямали право! А имаме ли право по правилник да предлагаме текстове, които не са предложени? Разбира се, че нямаме право!
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Ремзи, прескочете този текст и дайте да вървим нататък.
  РЕМЗИ ОСМАН: Уважаеми колеги, сега се приемат текстове на крак. По-хубаво е – дали след 20 или след 30 мин., след 30 мин. е почивката, да се съберат и да бъдат изчистени текстовете. Какъв е проблемът?! Не можем да пишем закони на крак!
  Госпожо председател, държим за половин час почивка от името на парламентарната група.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ще продължим нататък и през почивката ще обсъдим тези текстове. Нямам право да ви дам почивка сега, дори от името на парламентарна група. Можем да изместим сега редовната почивка, ако толкоз е необходимо това!
  РЕМЗИ ОСМАН: Госпожо председател, също нямате право да нарушавате правилника. С най-добрите ми чувства към Вас, но във връзка с воденето на заседанието аз мисля, че Вие не можете да нарушавате правилника в единия случай и да се получава противоречие в приети текстове. Мисля, че най-правилният начин е сега да се изчистят тези текстове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Добре. Сега е 10,40 ч. Обявявам редовната почивка от половин час. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Продължаваме нашата работа с § 34.
  Господин Червеняков, имате думата.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Господин председател, колеги! В поисканата почивка се направиха консултации, които налагат следните изводи.
  Безспорно това е едно добро предложение. Безспорно е, че то ще допринесе за подобряване на изборния процес. Безспорно е, че това предложение заслужава нашето внимание и в едни бъдещи промени на Избирателния закон ние трябва да търсим подобно решение на този проблем.
  Но в настоящия случай с оглед онези принципи, които приехме на първо четене, а именно, че не бива да се създават технологични проблеми пред провеждането на изборите, смятаме, че това предложение може да породи следните въпроси.
  Налага се прегласуване на вече приети текстове. Касае се за прегласуване на текста за вида на бюлетината. Касае се за прегласуване на текста, отнасящ се до недействителността на бюлетините. Касае се за гласуване на специален текст каква ще бъде правната стойност на несъвпадането на номера по списъка и номера на отрязъка на бюлетината. Касае се за въпроси, свързани със забавянето на изборния процес. Касае се също така и за въпроси, свързани с възможно недобросъвестно поведение, защото най-добрият случай е да има два отрязъка на бюлетината, в който да няма никакво вмешателство на членове от секционните избирателни комисии.
  С оглед на това аз смятам, че ние трябва да прегласуваме § 34 във вида, в който се предлага от комисията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Червеняков.
  Аргументите, които Вие изложихте пред пленарната зала, са изключително сериозни, затова аз правя процедурното предложение да гласуваме отново § 34 във варианта, който е предложен от комисията без никакви поправки и изменения.
  Моля, гласувайте.
  Прегласуваме. Процедурата е направена. Гласуваме първо процедурата за прегласуване.
  Гласували 180 народни представители: за 157, против 19, въздържали се 4.
  Процедурното предложение за прегласуване на § 34, тоест да гласуваме текста, какъвто е предложен от Правната комисия, без никакви изменения и допълнения.
  Моля да гласуваме окончателния текст на комисията за параграф 29 на вносителя, който става § 34. Гласуваме окончателната редакция на комисията за § 34.
  Гласували 165 народни представители: за 143, против 18, въздържали се 4.
  Параграф 29, който по новото преномериране става § 34. (Шум и реплики в залата.)
  Заповядайте за процедура, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин председателю, струва ми се, че ние се объркахме жестоко в цялата тази процедура. (Шум и реплики.) Първоначално е гласувано предложението на Младен Червеняков. Гласувано е и прието от Народното събрание. Вие предложихте процедура за прегласуване на неговото предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не е вярно.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: А каква процедура гласувахме? В момента ние имаме предложение на Младен Червеняков, което е прието преди това, и сега приехме и текста на комисията.
  Според мен тук се получи един казус, който уважаемите професори трябва да ни обяснят, да ни кажат какво направихме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Мутафчиев, господин Червеняков оттегли своето предложение, което е гласувано.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Има предложение на Младен Червеняков и предложение на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: След това два пъти повторих.
  Господин Мутафчиев, бъдете любезен, само да ме изслушате внимателно. След това казах следното – по принцип има логика във Вашето изказване, но затова два пъти казах, че гласуваме текста на комисията, окончателната редакция на комисията без изменения и допълнения.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Има предложение на Младен Червеняков, което не е прегласувано.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Всичко е ясно, това е окончателният текст, вървим по-нататък - § 30. (Реплики.)
  В стенограмата ще бъде записано така, както е гласувано последния път.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Може да се отрази в протокола, че в окончателния текст не се съдържа предложението, за да се знае.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Априори се разбира.
  Процедура – заповядайте, господин Вълчев.
  ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, аз се извинявам за това, че може би отново ще създадем известно усещане за недостатъчна гладкост на процедурата, но при положение, че няма да има такъв идентификационен номер – решение, което ние взехме с голямо мнозинство, и което аз подкрепям, ще моля в чл. 80 – това е § 28 по вносител, да добавим една ал. 3 и да кажем тогава, че “печатът на секционната избирателна комисия се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата по ал. 2 в момента на получаването му”. Така че този печат да не се размотава в предизборната нощ, а да се знае, че се отваря в деня на избора в присъствието на комисията. Това ми се струва, че е една допълнителна гаранция. Може би не го правя навреме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Вълчев, Вие се връщате към вече приет текст.
  ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Така е.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Параграф 33, който е § 28 на вносителя.
  ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Точно така, господин председател.
  Чета го: “(3) Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата по ал. 2”. Това са онези, които приемат документите, всички изборни книжа. “Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата по ал. 2 в момента на получаването му и се отваря в деня на изборите при започване на изборния ден”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие предлагате нов текст на ал. 3, но текстът е доста дълъг, господин Вълчев.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Само да уточня, господин председател. Става дума за това да включим към вече гласувания § 28 нова алинея със съдържанието, което господин Вълчев представи преди малко. Това да бъде нова ал. 3, като включим при гласуването и една допълнителна точка – че досегашната ал. 3 от закона става ал. 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Всъщност новата алинея трябва да бъде ал. 3, а в действащия закон ал. 3 да стане ал. 4.
  Господин Казак, имате думата.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, струва ми се, че отново, след като с триста мъки успяхме да поправим една допусната грешка, ние отново се поддаваме на изкушението максимално да се опитаме да обхванем всички възможни хипотези и всички възможни страхове. Погледнете текста, чл. 80, всички изборни книжа и материали се предават от районната избирателна комисия на председателя на секционната избирателна комисия или на определен член от секционната избирателна комисия и т.н. Може ли ние да предвидим всички възможни хипотези за всяко нещо, което ни скимне. Сега пък печатът щял да се разхожда незнайно къде в изборната нощ! Трябва ли да пишем всичко? Нека да не опровергаваме тезата, че животът е по-многообразен от нашето въображение и нека да не правим така, че нашето въображение да стане по-многообразно от живота. С Вашето предложение, господин Вълчев, ние се опитваме да обхванем живота, но не знам докъде ще стигнем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Какво предлагате, господин Казак? Вие сте против текста?
  ЧЕТИН КАЗАК: Да, ясно е записано, че районната избирателна комисия съхранява всички книжа, включително и печата, и го предава в изборния ден на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря на господин Казак.
  Янаки Стоилов има думата.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители! Мисля, че предложението на господин Вълчев е уместно и, нещо повече - безспорно. Така че аз призовавам колегите да не създават с изказванията си впечатление, че някой иска да използва слабите места в изборния процес и неописаните действия за нещо друго. Бяхме достатъчно толерантни да не въвеждаме допълнителни изисквания, които в този момент биха създали затруднение. Затова аз смятам, че това предложение е уместно и дори го допълвам, то систематично може би по-нататък ще бъде поставено в съответния параграф, но нека да го гласуваме тук като редакция, така че да опишем действията с печата не само при откриването на изборния ден, но и при неговото приключване. Затова трябва да има едно изречение, което да гласи следното: “След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от членовете на комисията”. За да е ясно, че членовете на комисията ще могат да използват печата само при откриването на изборния ден в секцията и никой няма да има достъп до този след обявяване на края на гласуването.
  Така че, господин председател, нека тези две изречения да бъдат подложени на гласуване, и, надявам се, приети.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Те са към текста на господин Вълчев?
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не, те могат и тук да се впишат, но понеже едното се отнася за края на изборния ден, оставям открит въпроса ръководството на комисията да реши къде е систематичното му място. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: По-добре е да бъде тук. Бихте ли прочели отново съдържанието на ал. 3, господин Стоилов?
  ЯНАКИ СТОИЛОВ:
  “(3) Печатът на секционната избирателна комисия се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата по ал. 2 в момента на получаването му и се отваря при откриване на изборния ден в секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли изказвания по предложението? Господин Маринчев, заповядайте.

  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Предложението ми е само едно. Тъй като казваме в какъв вид се получава печатът, кой подписва плика и т.н., но никъде не казваме, че печатът се получава. В ал. 1 изреждаме материалите, които се получават за изборния ден. Предлагам там да включим и печата на секционната избирателна комисия.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Той е част от материалите.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Ние изреждаме: избирателни кутии, бюлетини, избирателни пликове, формуляри. А няма, че се получава печат. Да има и една точка – "печат на секционната избирателна комисия".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване текста за новата ал. 3, която беше прочетена от народния представител Янаки Стоилов. Предложението е от народния представител Даниел Вълчев и Янаки Стоилов.
  Гласували 180 народни представители: за 180, против и въздържали се няма.
  Текстът за ал. 3 на параграф 28 се приема с пълен консенсус.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: А предложението на господин Маринчев?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Той не направи предложение.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Направи да се добави нова т. 6 в ал. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не направи тук ясно дефинирано предложение.
  Заповядайте, господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ): Явно, че не сте ме разбрали, господин председател. Аз предложих текст: "печат на секционната избирателна комисия".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Какъв е текстът?
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Предлагам това да бъде т. 6, а т. 6 да стане т. 7.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Тези неща трябваше да станат в комисията, господин Маринчев. Упрекът ми не е само към Вас. Два дни се занимаваме с предложения, които не са направени съобразно правилника.
  За § 33 ли говорите сега?
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: В ал. 1 на същия член да се добави нова т. 6, а т. 6 става т. 7.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За току-що гласувания текст ли говорим?
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ, от място): Да, в ал. 1 да се добави нова т. 6 с текст: "печат на секционната избирателна комисия", а т. 6 да стане т. 7.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Госпожо Мингова, в доклада за второ четене никъде не са изброени точките.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми господин председател, това, което предлага господин Маринчев, трябва да го гласуваме по следния начин.
  В § 28, тоест, в чл. 80 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите "и пликове" се заличават.
  2. Създава се точка 6:
  "6. печат на секционната избирателна комисия;".
  3. Точка 6 става т. 7.
  И преминаваме към следващите алинеи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Васил Маринчев в ал. 1 да се създаде т. 6 – "печат на секционната избирателна комисия". И т. 6 става т. 7.
  Гласували 172 народни представители: за 172, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Заповядайте, господин Юсеин.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Тъй като госпожа Касабова нарушаваше правилника, а и Вие започнахте да го нарушавате, няма да се налага да се пише на коляно, предлагам да се смени само една цифра, да се върнем към чл. 41 – в една избирателна секция цифрата "1000" избиратели да се замени с "800".
  Моля това предложение да се подложи на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: В кой текст е систематичното му място?
  Мисля, че трябва да се посочи точно параграфът и мястото му. Разбира се, че ще го подложа на гласуване.
  АХМЕД ЮСЕИН: Господин председател, предлагам в чл. 41 цифрата "1000" да бъде "800". Не се налага да пишем даже на коляно. Тъй като се приемат предложения, които не са минали през комисията, това мое предложение не е минало през комисията, много Ви моля да го подложите на гласуване, затова защото не може на едни народни представители да приемате предложенията, които не са минали през комисия, а за моето…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата заместник-председателят господин Любен Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Господин Юсеин е прав. Под натиска на пленарната зала и на народните представители председателят, водещият заседанието, беше принуждаван буквално, както и предният, да нарушава правилника. Прав е господин Юсеин, след като каза: досега го нарушавахме, правят се предложения в пленарната зала и се подлагат на гласуване. Но не съм съгласен с предложението по същество.
  Сега действащият чл. 41, ал. 2 казва, че секционни комисии се създават с хиляда избиратели. Ако ние намалим на 800 или на 500, това означава ново райониране. Правили сме вече десетки избори във всички краища на страната. Знаем в кое училище колко хора, кой квартал и т.н. Промяната ще създаде още по-голям хаос. Аз разбирам идеята Ви, но по-добре е да си остане, както е традиционно – 1000. И без това правим една каша тук, ще се получи и в секционните комисии.
  Ще помоля господин Ахмед Юсеин да оттегли предложението си, за да не караме и председателят да настъпва правилника. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има думата господин Рамадан Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Колеги, аз като че ли няма да мога да се съглася с това предложение на господин Корнезов. Всички ние сме достатъчно разумни хора и можем да направим една равносметка. След като вече имаме интегрална бюлетина, след като вече имаме ред действия и сметнем, че за един човек са необходими 6 минути за влизане, подпечатване и излизане, на един час ще гласуват 10 човека, за 12 часа – 120 човека. (Реплики от залата.) Добре, нека да са 3 минути. Както и да направите, и при 3 минути няма начин да не се бави човек – за три минути ще са минали 240 човека. Затова винаги има недоразумения, когато идва краят на работния ден, в 20 ч. затварят урните и отвън има чакащи хора. Не, че не са дошли навреме да гласуват, а има хора, които са чакали и на опашка.
  Ако днес правим закон, за да улесним и да дадем възможност на всеки един гражданин спокойно и свободно да гласува, нека да им създадем тази възможност, това улеснение, поне да не се притесняват, когато влязат в стаичката, спокойно да си прегледат интегралната бюлетина от метър и петдесет, да намерят съответното квадратче и да гласуват. В противен случай ще има опашки, пак в 20 ч. затваряне на урните или в 19 ч. и недоволства, които ще сме създали ние, народните представители. Затова дори бих отишъл и малко по-нататък – ако е възможно, секциите да бъдат 500 човека, затова защото сметката, която ви направих, ако госпожа Тоткова не е могла да я асимилира, аз ще й я обясня по-нататък. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За реплика думата има господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, аз не съм съгласен с това предложение на господин Ахмед Юсеин, което наистина означава ново райониране. Второ, всички трябва да сме наясно, че гласуването с една бюлетина отнема много по-малко време да се ориентира избирателят, отколкото да търси между 50 или между 100, или между 150 бюлетини и да намери съответната. По-малко от една минута е гласуването, а не шест минути, както каза господин Рамадан Аталай. Досега няма случай да не е стигнало времето за гласуване.
  Аз имам процедурно предложение и го отправям към Вас, господин председател. Винаги досега, когато прегласувахме, се поставяше на гласуване първо дали да прегласуваме и след това вече какво ще прегласуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Точно така.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Така че аз Ви моля, за да не губим време по същество, нека да гласуваме дали ще прегласуваме този чл. 41 и само ако решим да го прегласуваме, тогава да губим време по същество.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Правилно.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Той не е гласуван.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Соколов, този член въобще не е гласуван. Няма го в предложенията за гласуване в доклада. Много пъти се връщахме към текстове, които ги няма в доклада. Така че в случая не сте прав.
  За втора реплика думата има господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин Аталай, Вие може би имате основание да се притеснявате, че избирателите трудно ще се ориентират в една интегрална бюлетина със сто партии примерно. Това в никакъв случай не може да бъде причина да бъде намален броят на избирателите в секциите и да се търси ново райониране. Ако има проблем да намериш партията, за която искаш да гласуваш, то тогава нека да се направят 10 кабинки, хората да имат възможността да мислят достатъчно време, да се изчисли шест минути ли ще са им необходими или не, но самият процес на гласуване не трае дълго време.
  Така че и аз настоявам: господин Хюсеин, оттеглете си това предложение. Ако трябва да се постави условие на колко избирателя трябва да има кабинка в избирателната секция, това е един друг въпрос. Аз мисля, че това може да спомогне за едно по-бързо протичане на изборния процес. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За трета реплика думата има господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Господин Аталай, от 1991 г. съм участвал при организацията на всички видове избори. Когато числото беше 800 и стана 1000, организаторите имахме безпокойство, че може би ще има някакво сътресение. Нямаше такова нещо. Числото 1000 не пречи. Вземете последните избори и вижте колко случая има, когато изборният ден не е приключил в 19,00 ч. Това са толкова единични случаи, че не можем да говорим. Сега се опростява малко, защото няма да търси бюлетината от купа от 40-50 бюлетини, няма да я слага в плик, така че процедурата ще бъде много по-къса. Аз мисля, че не повече от една минута ще отнеме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Имате думата за дуплика, господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Колеги, по същество не разбрах защо колегите са против намаляването, освен че щяло да има райониране. Ние искаме ли да улесним избирателя или не искаме? Или се опитваме по всевъзможен начин да го затрудним и да не отиде до урните? Единият път с интегралната бюлетина, с дискриминационния подход, който дори и господин Иван Костов при предишния мандат не можа да го направи, сега вие го направихте. Дискриминирахте неграмотните, дискриминирахте ромите, които няма да могат, както мислите вие, да вземат бюлетината и да се ориентират точно къде да сложат кръстчето и да я пуснат. Няма да могат възрастните хора и работарите, които ще влязат, да се ориентират. На един работар по-добре му дай кирка и лопата и ще се ориентира много по-бързо, отколкото да му кажеш: вземи химикалката. Затова нещо те нямат никаква вина, освен ние тук, ако все още продължаваме да ги затрудняваме да се ориентират. Нека да им дадем повече възможност – всеки, като влязе в тази зала, да може да отвори бюлетината и да погледне, хайде, премахнахме инициалите, да се ориентира къде пише, примерно, Българска социалистическа партия и Петър Мутафчиев и да си сложи съответното кръстче. За това става въпрос.
  Колеги, проблемът не е така повърхностен.
  Господин Маринчев, ние също сме се занимавали с организация. В определени места имаме секции, където влизат по 930 човека да гласуват. Не 10 кабинки, ако щете и 20 да направите, представете си 20 човека по едно и също време в една стая какво става. Как ще се ориентират, кой ще ги отметне, кой ще сложи печата? Колко печата ще има в тази секция? Двадесет печата ли ще има, ако са 10?
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Три.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Три, ами ако са 10 урните?
  Колеги, въпросът не е да ме репликирате от място стига или не стига, въпросът е да размислите и мислейки да вземете решение. За това става въпрос. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  За изказване думата има господин Любомир Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Според мен разбутването на районите не бива да става, защото наистина ще утежни много идентификацията на съответната секция, в която трябва всеки един да гласува. Навиците са много трайно вписани и всичко това ще създаде затруднения.
  И аз имам притеснения, че изборният ден няма да стигне, независимо, че има и мнения, че гласуването ще бъде по-бързо. Според мен начинът е един и не виждам защо господин Аталай го отхвърля. Нека да задължим, ако е необходимо, секциите над 500 души да имат във всички случаи две кабинки. Смисълът на тъмната стаичка досега беше друг – там стояха бюлетините и не беше възможно да влизат. За да не правим две стаички с две табли с бюлетини, което създаваше затруднения, сега могат двама души да взимат бюлетината един след друг, влизат си, чакат на опашка. Според мен въпросът трябва да се реши с увеличаване на броя на кабините, в които може да се гласува. Това наистина ще ускори процеса, повярвайте ми.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ): И сега правят така!
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Да, и сега се прави така.
  Ако трябва да задължим навсякъде, където има над 500 избиратели в секциите, да има по две кабини, това технически е напълно възможно. (Реплика от залата.)
  Не, не го правят, не го правят. Би могло да има и една такава препоръка и тя ще улесни безкрайно процеса. Ако искате, нека да прибавим някъде един текст, който да ги задължи, те и сега имат възможност или от дискусията да се види, че Централната избирателна комисия ще препоръча или ще разпореди където избирателите са над 500 да има на всяка цена по две кабини. Това е лесно, вътре няма да има табли, няма да има нищо и процесът ще си върви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте за процедурно предложение, господин Кенаров.
  ПЛАМЕН КЕНАРОВ (НС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Чуха се много аргументи “за” и “против”. Мисля, че повече аргументи не биха могли да бъдат представени на пленарната зала. Ясно е, че никога не може да има идеален закон, той се основава в рамките на определени обществено-икономически условия и на политическата обстановка. Явно е, че след две-три години ще има нови промени.
  Поради това Ви предлагам, уважаеми господин председателю, поради изчерпване на аргументите, които досега слушахме в залата, да преминем към гласуване на съответните текстове, а по отношение на броя на кабините, ако колегите имат желание, в Преходните и заключителните разпоредби да включат увеличаване на броя на кабините за гласуване за места, където има повече избиратели – 2, 3 или 4, на всеки 500. Но това да бъде в Преходните и заключителни разпоредби, а не да се връщаме обратно непрекъснато текст по текст.
  Предлагам да прекратим разискванията по този параграф и да го гласуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение за прекратяване на дискусиите на второ четене по направените две предложения за господин Ахмед Юсеин и Рамадан Аталай.
  Гласували 178 народни представители: за 177, против 1, въздържали се няма.
  Приема се.
  Преминаваме към гласуване на направеното предложение от народния представител Ахмед Юсеин чл. 41, ал. 1: “В една избирателна секция се включват до 1000 избирателя”, числото “1000” да бъде заменено с “800”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 196 народни представители: за 19, против 127, въздържали се 50.
  Предложението не се приема.
  Господин Аталай, оттегляте ли предложението си?
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Не.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай числото “1000” в същата алинея на чл. 41 да бъде заменено с “500”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 196 народни представители: за 22, против 159, въздържали се 15.
  И това предложение не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 30 на вносителя има подкрепени предложения на Михайлова, Маринчев, Масева и Соколов.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и параграфът става § 35 със следната редакция:
  “§ 35. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Когато избирателят е с такова физическо увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Името и единният граждански номер на придружителя, както и причината за гласуване с придружител, се вписват в графата “Забележки” на избирателния списък от член на комисията. Когато физическото увреждане не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва “гласувал”. Това обстоятелство се отбелязва в графата “Забележки” и в протокола на секционната избирателна комисия.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.”
  3. Досегашните алинеи 3, 4, 5 и 6 стават съответно алинеи 4, 5, 6 и 7.
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите “пликове и” се заличават, а след думата “избиратели” се добавя “извън изборното помещение”.
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
  “(9) Забранява се изнасянето на избирателни кутии и избирателни списъци извън изборното помещение след приемането им от комисията в предизборния ден и по време на гласуването и преброяването на гласовете.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин Корнезов.

  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря, господин председателю.
  Тъй като регламентирахме проблема с печата, ако мога така да се изразя, в ал. 9:
  “(9) Забранява се изнасянето на избирателни кутии, печат и избирателни списъци извън изборното помещение след приемането им от комисията в предизборния ден и по време на гласуването и преброяването на гласовете.”
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Те не се дават през изборния ден, а сутринта в изборния ден.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, но става въпрос, че през изборния ден не може печатът да се изнася извън помещението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Всъщност, Вие добавяте към текста само думата “печат”.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Още едно уточнение, ако ми позволите, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Бихте ли прочели окончателния текст с предложенията.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА:
  “(9) Забранява се изнасянето на избирателни кутии, печат на секционната комисия и избирателни списъци извън изборното помещение след приемането им от комисията и по време на гласуването и преброяването на гласовете.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли изказвания по така изменения и допълнен текст?
  Заповядайте, господин Юсеин.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, без да имам желание да забавям процеса на гласуването на законопроекта, искам да споделя някои неща с вас относно приемането на този законопроект и кой е прецакан от него.
  Направих си труда да изкарам всички невалидни бюлетини през 1999 г. по общини.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Това не е по текста. (Шум и реплики.)
  АХМЕД ЮСЕИН: Много Ви моля, става дума за неграмотните. (Шум и реплики.) Има общини, където има неграмотни хора.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие говорите по ал. 3?
  АХМЕД ЮСЕИН: Нямам ли право, господин председател?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате право, но в рамките на пет минути и по същество.
  АХМЕД ЮСЕИН: Да, но така ми изядохте една минута.
  Там, където има повече представители на малцинствата, и където има повече неграмотни, процесът на гласуване с недействителни бюлетини е много голям.
  Ще ви дам само няколко примера с общини: Севлиево – 2052 недействителни гласа; Самоков – 1989; Попово – 2000; Тунджа – 2747, Панагюрище – 1436; Септември – 1500 и т.н.
  Във всяка област, откъдето и вие сте избрани и ще водите предизборна кампания, тези факти ги има.
  И може би по време на предизборната кампания по-голямата част от времето, когато провеждате срещи с избирателите, ще мине като разясняване каква е бюлетината и как трябва да се гласува, но това се приема като факт.
  Аз искам да насоча вниманието ви към следното. В предложения текст, одобрен от комисията, се казва: “Когато избирателят е с физическо увреждане”. В такъв момент на кого трябва да улесним процеса на гласуване? На този, който е неграмотен и не знае нищо, или на този, който е със счупен крак? Кой по-правилно би гласувал? Този, който е грамотен, но е със счупен крак, или неграмотният.
  С предложените текстове, които бяха гласувани – и с 5-те хиляди, и с 10-те хиляди, и с тази бюлетина много от хората – представители на малцинствата, няма да могат да се възползват по този закон.
  Не зная дали бях добре разбран. Може би има едно общо становище така да бъде гласуван законопроектът, за да бъдат ощетени някои избиратели, но мисля, че съм прав. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Заповядайте за реплика.
  РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, аз съм напълно съгласен с аргументите на господин Юсеин. Действително, през 1999 г. при провеждането на местните избори по доста приблизителна на тази система, защото тя не е същата, макар че и тогава беше интегрална бюлетината, имаше доста недействителни гласове.
  Вижте, доста време мина оттогава. Ние ставаме равноправни членове на Европейския съюз. След две години ще правим избори за евродепутати. Извинявайте, но кой ще ни допусне да провеждаме тези избори по нашите примитивни способи? Това е една крачка към европейския цивилизован начин на гласуване. И тези аргументи вече не тежат и не важат. Утре пак ли ще излезете със същите аргументи! Това е моята реплика към Вас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Няма други реплики.
  Господин Юсеин, заповядайте за дуплика.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, не знам дали в Европа има някой град, където да се ограмотяват шестдесет-седемдесетгодишни жени, както го правим в “Столипиново” или във “Факултета”. Това е отговорът ми.
  Но представете си, през 1999 г. по време на местните избори кандидатите в една община са били 6-7 човека, а сега в интегралната бюлетина, която приехме, ще има около 70 партии. Не знам как ще гласува избирателят. И какво ще отговори председателят на Комисията по евроинтеграция, който е бих казал главният мотор относно тази бюлетина?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата за изказване.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще направя едно съвсем кратко изказване. (Шум и реплики.)
  Уважаеми колеги, конкретно по новия § 35. Има две забележки. Едната всъщност е изчистена – там, където се казва, че се забранява не само изнасянето на избирателни кутии и избирателни списъци, но и на печата. Но би трябвало да се допълни, след като текстът разширява периода от време и след приемането им от комисията в предизборния ден, да се пише, че “забранява се изнасянето на избирателни кутии, бюлетини, печата и избирателни списъци”. Иначе излиза, че бюлетините могат да се разнасят навън, а в помещението остават само кутиите, печатът и списъците.
  Затова моля, господин председател, да се подложи на гласуване допълването на новата ал. 9, видоизменена, с бюлетините. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте за изказване, господин Аталай.


  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председателю.
  Аз имам чувството, че колкото повече се опитваме да разясним на някои народни представители, че създаваме затруднения в изборния процес, на тях толкова по-весело им става. Нека избирателят да чуе това, да знае за какво иде реч.
  След тези аргументи, които ви представи колегата Ахмед Юсеин, с тези цифри, които представи пред вас, нямаше смисъл от усмивки в лицата на някои народни представители. Според мен би трябвало най-после да се замислим, че това е за съжаление. За съжаление, една неграмотност в рамките на 15%, господин Илиевски, няма в нито една друга европейска държава. Колкото и ние да вървим към Европейския съюз, онова, което съществува в тази държава, не можем да зачеркнем. Още повече неграмотните – живи същества са. На нас, народните представители, основната ни цел, основната идея, след като сме се събрали тук, е да създадем възможност по Конституция улеснение на тези хора да могат да се ориентират и да могат да гласуват. Прие се интегралната бюлетина, халал да ви е! Ще видим следващия мандат, в следващия парламент колко от вас ще са тук и да се радват на тази интегрална бюлетина. Нека да дадем тази възможност на хората – да могат да се ориентират. Очаквах господин Даниел Вълчев, господин Ралчев и някои други, които много повече са се занимавали с хора, неграмотни – сигурен съм, че господин Ралчев се е занимавал с тях, да вземем, че неграмотността е основание да има придружител за гласуване.
  Затова моето предложение е в този текст, господин председателю, да отпадне или да остане текстът – неграмотността да е основание за гласуване с придружител. Тогава наистина ще видя, че Вие, всички тук присъстващи, сте загрижени по какъв начин и как да заведем хората до урните и да им създадем възможност да си упражнят гласа. Иначе имам чувството, че вече сте си определили точния брой хора, които трябва да гласуват и за кого да гласуват. Освен тези имена, които искате - три имена, които ще напишат, бих ви помолил тогава в 31 районни области в България да се запишат имената само на премиера, на Даниел Вълчев и на Ралчев. Според мен оттам нататък няма смисъл да говорим. Благодаря ви. (Шум и реплики от НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Аталай.
  Ако правилно разбрах Вашето предложение, в ал. 3 думичката “не” да отпадне.
  Господин Кенаров, заповядайте за реплика.
  ПЛАМЕН КЕНАРОВ (НС): Моята реплика към господин Аталай, уважаеми господин председателю, е, че физическото увреждане е причина наистина да има придружител в избирателната секция. Неграмотността наистина не е причина да те придружават, защото нямаш психическо увреждане. Моля ви! Текстът, който колегите са предложили, е наистина коректен, така че моля да оттеглите Вашето предложение, че неграмотността трябва да има и придружител.
  Освен това, виждате че има Програма за компютризация на българските училища. Може ли неграмотните да се образоват и да работят на компютри? Говорим за общообразователна програма, Вие говорите за 15% необразовани хора в държавата и те не можели да гласуват. Дайте да дадем тогава на 75% хора, които са грамотни и които разбират, а не на хора, които не могат да четат, да решават съдбините на България. (Реплики от ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли друга реплика към господин Аталай? Няма.
  Господин Аталай, ако желаете дуплика, сега е моментът.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председателю.
  Господин Кенаров, аз имам особено уважение към Вас като лекар. Наистина днес излязохте тук и смятах, че ще погледнете от хуманна гледна точка. Имате уважение към инвалидите, разбрах, но защо нямате уважение към неграмотните и ги отписахте, или искате те да бъдат Ваши пациенти и чак тогава да тръгнем да ги придружаваме? Не можем да увеличим с 15% пациентите Ви. Достатъчно ги има при Вас. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Аталай.
  Госпожо Дончева, заповядайте за изказване.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Аз мисля, че една нация, която иска да издигне неграмотните на особен пиедестал, рискува да загуби тотално. Не може бъдещето на страната да се залага в неграмотните й хора. Дълг на страната, разбира се, е да се погрижи неграмотните да бъдат малко, да уреди конституционно никой да не бъде дискриминиран, но да създаваме привилегии за неграмотни хора – това е лошо. Защото неграмотността обикновено е резултат на мързел и на липса на адаптивност, за разлика от хората с физически и умствени увреждания, за които обществото трябва да се грижи. Неграмотните хора трябва да се грижат да станат грамотни. Но да направим заложник на неграмотните хора държавата, смятам, че е погрешно и, че един космополит като господин Юнал Лютфи ще бъде първият човек, който със своя широк кръгозор ще се съгласи с това.
  Така че аз предлагам текстът да остане така, както е. Няма човек в България, който да е толкова неграмотен, че да не познава парите и да не може да си пуска фиш за тото. Щом може да играе за джакпот, да види как се слагат хиксчета на един тото-фиш, смятам, че ще може да сложи хиксче и на една интегрална бюлетина.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Дончева.
  Господин Осман, заповядайте за реплика.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател! Госпожо Дончева, искам да взема реплика само в частта, в която казахте, че неграмотните хора са неграмотни, защото са били мързеливи. Аз не съм съгласен с това, само в тази насока ми е репликата. Едно е факт: ако някой ми каже, че в България няма около 15-17% неграмотни, не е вярно. Аз правя репликата само в тази посока. Вие не бива да обиждате хора, които са на възраст, които са на 70-80 години. Пак повтарям, само в тази част. Колегите, когато предложиха това нещо, идеята е, че става въпрос за възрастните. Ако Вие мислите, че наистина в средите на малцинствата има хора, които не владеят четмо и писмо, защото са били мързеливи – това е обида към всички малцинства. Молбата ми е: наистина можете да говорите всичко останало, но Вие не познавате историята.
  Аз ще Ви кажа, че преди 90-те години – до 1960 г., за информация Ви го казвам, в определени региони на страната в училище всичко се изучава на майчин език, включително и история. До 60-те години в селата в много региони на страната почти не е имало участие от страна на жените в училищата. Но и да мигнете, и да не мигнете към НДСВ, това е цялата истина. Мисля, че БСП като политика никога не обвинява тези, които са на възраст, че не владеят четмо и писмо. Не върви да кажете, че са неграмотни, защото са мързеливи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Господин Юсеин, заповядайте за втора реплика.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
  Госпожице Дончева, в Севлиево са 2 хил. човека. Ако те са мързеливи, не знам това, което казахте тук, как ще им прозвучи по време на предизборната кампания.
  Аз се чудя: защо се хвалим, че с парите, които ползваме от еврофондовете, образоваме малцинствата, правим много работи, освен тези чешмички? Значи това е нещо фиктивно ли? Просто в закона се съзира тази тънка нишка за ощетяването на малцинствата – това трябва да си го признаете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Трета реплика няма.
  Госпожо Дончева, заповядайте за дуплика.

  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Господин Юсеин, моят район е един от най-образованите. Има само един недостатък, той е, че дава малко депутати и малко делегати. По отношение на индустрията и на образованието не можете да кажете нищо. Има две турски села и мисля, че и в тях не можете да извадите такива проценти неграмотни, недействителни и всякакви хора. Тези хора са образовани повече от 50 години и това си личи – там има специалисти с висше образование, реализирани хора. Не Ви отива да имате комплекси, най-малко на Парламентарната група на Движението за права и свободи, където, ако говорим за качествата на състава, това сигурно е най-качествената по състав парламентарна група – с хора, завършили на Запад, с хора с един огромен опит и всички с висше образование. И просто са някак си смешни тези вопли за неграмотните хора. След 1950 г. на практика всеки, който е желаел да бъде образован, е бил образован. Поне никой до този момент не е упрекнал социалистическия период на България в това, че не е създала възможност за образование, че не е имала едно специално и изключително толерантно отношение към образованието на малцинствата си. Други грешки може да е имала, но образованието на малцинствата не е между тях.
  Така че смятам, че в името на просперитета на нацията, трябва да спрем да леем тези крокодилски сълзи за необразованите хора, да приемем текста такъв, какъвто е и да вървим напред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Дончева.
  Процедурно предложение – заповядайте, господин Ралчев.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Процедурното предложение е да преминем към гласуване, въпреки че дебатът придоби изключително интересен характер.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Моля да гласуваме процедурното предложение за прекратяване на разискванията.
  Гласували 122 народни представители: за 113, против 9, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Колеги, ще подложа на гласуване поотделно устните поправки, които бяха направени в залата.
  Ще започна с тази на проф. Корнезов, където в т. 5, ал. 9 се предлага след "избирателни кутии" да се добави "и печат", сиреч да се забрани изнасянето на избирателни кутии, печат и избирателни списъци извън изборното помещение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 141 народни представители: за 134, против 3, въздържали се 4.
  Предложението се приема.
  Гласуваме устното предложение на народния представител Иван Николаев Иванов за добавяне след избирателни кутии, печат, "бюлетини".
  Моля да гласуваме добавката "бюлетини" на Иван Иванов.
  Гласували 142 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 1.
  И тази добавка е приета.
  Третото предложение, което ще подложа на гласуване, бе направено в залата от народния представител Рамадан Аталай. Той предложи в т. 2 в новата ал. 3 думата "не" да отпадне, сиреч текстът да гласи: "Неграмотността е основание за гласуване с придружител".
  Моля, гласувайте предложението.
  Гласували 169 народни представители: за 22, против 139, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на комисията за § 35, по вносител § 30, с приетите две добавки на Любен Корнезов и на Иван Николаев Иванов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 139 народни представители: за 123, против 8, въздържали се 8.
  Текстът на § 35 по комисия е приет.
  За процедура – господин Ралчев. Заповядайте.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Предвид интересното развитие на дебатите и необходимостта да преминем по-напред в приемането на закона, моля ви да удължим работното време до приключване на гласуването и приемането на този закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Подлагам на гласуване процедурното предложение на Борислав Ралчев за удължаване на работния ден до приемането на този закон.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 4.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Параграф 31, който става § 36, подкрепен от комисията, е следният:
  "§ 31. Създава се чл. 88а:
  "Чл. 88а. (1) Избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия в секцията по чл. 78а, ал. 1.
  (2) Член на секционната избирателна комисия от секцията по чл. 78а, ал. 1, определен от председателя и секретаря й, отива в секционната избирателна комисия на избирателя с документа му за самоличност.
  (3) След сверяване на данните на избирателя от документа му за самоличност с тези от основния избирателен списък председателят на секционната избирателна комисия в секцията по постоянен адрес зачертава името и останалите данни на избирателя в основния избирателен списък, отбелязва в графа "Забележки", че избирателят ще гласува в секцията по чл. 78а, ал. 1 и съставя протокол в два екземпляра – по един за всяка секционна избирателна комисия.
  (4) Протоколът съдържа:
  1. номер и дата на издаване на протокола;
  2. данни за секцията и секционната избирателна комисия, издаващи протокола;
  3. име, единен граждански номер и постоянен адрес на избирателя, вид и номер на документа за самоличност;
  4. номер на секцията по чл. 78а, ал. 1, в която ще гласува избирателят.
  (5) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия, която го съставя.
  (6) Екземпляр от протокола се прилага към основния избирателен списък на секцията по постоянен адрес на избирателя.
  (7) Другият екземпляр от протокола се предава на члена на секционната избирателна комисия от секцията по чл. 78а, ал. 1, като той се връща в секцията си и предава протокола на председателя на секционната избирателна комисия.
  (8) Избирателят се вписва в основния избирателен списък на секцията по чл. 78а, ал. 1, като в графа "Забележки" се отбелязват данните за номера и датата на протокола и се вписва думата "протокол". Протоколът се прилага към основния списък, след което избирателят се допуска да гласува."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, имате ли някакви съображения по текста на § 31 по вносител, който ще стане § 36? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на § 31 по вносител, който става § 36, както бе представен от председателя на Комисията по правни въпроси проф. Анелия Мингова.
  Гласували 104 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 3.
  Текстът е приет.
  Продължаваме със следващото предложение.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение на народния представител Борислав Цеков за създаване на нов § 31а. Той заявява, че оттегля предложението.
  По § 32 има предложение на народните представители Михайлова, Маринчев, Масева и Соколов.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и параграфът под номер 37 е:
  “§ 37. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “пликове” се заменя с “бюлетини”.
  2. В ал. 2 се създава изречение трето: “Това обстоятелство се вписва в протокола с изборните резултати”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли някакви мнения по този текст? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на § 32 по вносител, който става § 37, в редакция на комисията.
  Гласували 110 народни представители: за 108, против 2, въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 33 има предложение на народните представители Миков и Арабаджиев.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 38, със следната редакция:
  “§ 38. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Избирателите гласуват до 19,00 ч. Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, установяването на техния броя и самоличността им се извършва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия. Тези избиратели им предават документите си за самоличност до гласуването. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 ч.”
  2. В ал. 2 и 3 се създава изречение четвърто: “Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия с изборните резултати”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли мнения по този текст? Няма.
  Колеги, подлагам на гласуване текста на § 33 по вносител, който става § 38 в редакция на комисията.
  Гласували 101 народни представители: за 98, против 3, въздържали се няма.
  Текстът на § 38 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение на народния представител Кръстьо Петков, което не е подкрепено, а именно:
  “§ 33а. В чл. 91, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  “Чл. 91. (1) След изтичане на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило, освен ако пред секцията няма гласоподаватели.”
  За този § 33а има предложение и на народните представители Михайлова, Маринчев, Масева и Соколов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага § 33а, който става § 39, да е със следното съдържание:
  “§ 39. В чл. 91, ал. 2 думите “и пликове” се заличават.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: По § 39 няма желаещи да изкажат съображение.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 118 народни представители: за 4, против 107, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 39 по комисия, фактически подкрепящ предложението на народните представители Екатерина Михайлова, Васил Маринчев, Елиана Масева и Йордан Соколов.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
  Текстът на § 39 по предложение на комисията е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По-нататък има две предложения на народния представител Кръстьо Петков за § 33б и § 33в, които не са подкрепени от комисията. Предлагам да ги представя ан блок:
  “§ 33б. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  “Чл. 92. Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването и ги отразява в секционен протокол по многомандатен и едномандатен избор”.”
  И текстът на § 33в:
  “В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Поправки в секционния протокол след подписването му могат да се правят преди и след обявяване на резултата, но само по отношение на явни фактически грешки и с подписите на всички членове на комисията. В противен случай поправката е недействителна. Поправка на поправка не се допуска.”
  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Неподписването на протокола от членове на комисията не го прави недействителен, освен когато не са го подписали повече от половината от тях.”
  3. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Извлечение от протокола се поставя на видно място пред секцията веднага след попълването му и преди да бъде изпратен в съответната районна избирателна комисия”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  По двете предложения на народния представител Кръстьо Петков има ли някакви съображения? Няма.
  Подлагам на гласуване най-напред предложението на народния представител Кръстьо Петков за § 33б, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 119 народни представители: за няма, против 115, въздържали се 4.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване другото предложение на народния представител Кръстьо Петков за създаване на нов § 33в, което също не е подкрепено от комисията.
  Гласували 116 народни представители: за няма, против 108, въздържали се 8.
  Предложението не е прието.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Комисията предлага да се създаде нов параграф, който е следният:
  “§ 40. В чл. 96, т. 6 след думата “място” се добавя “и на декларациите по чл. 36, ал. 9”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли съображения по този текст, който е предложен от комисията? Няма.
  Подлагам на гласуване новия § 40 с текста на комисията.
  Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
  Параграф 40 по предложение на комисията е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 34 на вносител има предложение на Ремзи Осман и Четин Казак, на Елка Анастасова и Даниела Никифорова – за отпадането му.
  Предложенията не са подкрепени от комисията.
  Предложение на народните представители Валентин Василев и Христо Кирчев:
  В § 34, чл. 97, т. 4 да отпадне, тъй като съществува в закона като т. 2.
  Комисията не е подкрепила предложението.
  Има предложение на народния представител Панайот Ляков, което е подкрепено по принцип.
  Предложение на народния представител Емил Кошлуков:
  “§ 34. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  “1. Точка 1 се изменя така:
  “1. един плик съответства на един глас за партия или коалиция или независим кандидат, който глас може да е действителен или недействителен;”.
  2. Точка 3 се изменя така:
  “3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Гласът е недействителен, когато:
  1. пликът не е по образец или в плика не е намерена бюлетина по образец;
  2. в плика са намерени бюлетини за:
  а) две или повече партии или коалиции;
  б) партия или коалиция и независим кандидат;
  в) двама или повече независими кандидати”.”
  Комисията не е подкрепила предложението.
  Предложение на народния представител Кръстьо Петков:
  “§ 34. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1, т. 1 се изменя по следния начин:
  “1. един плик съответства на по един глас за многомандатния и едномандатния избирателен район, които може да са действителни или недействителни;”
  2. Алинея 2 се изменя по следния начин:
  “(2) Плик, съдържащ една или повече бюлетини по установения образец за една и съща кандидатска листа и/или за мажоритарен кандидат съответства на един действителен глас за съответния избор.”
  3. Алинея 3, т. 1 се изменя така:
  “1. заедно с бюлетините по образец в плика са намерени и други вещи или самите бюлетини са механично вредени, зацапани или надраскани, стига това да не пречи за тяхното безспорно установяване;”.

  Има предложение на Михайлова, Маринчев, Масева и Соколов, подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 41:
  “§ 41. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) При установяване на резултатите от гласуването:
  1. една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен;
  2. гласът е действителен само когато от съдържанието на бюлетината може да се определи категорично волята на избирателя и бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;
  3. броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Гласът по ал. 1 е действителен и когато:
  1. в бюлетините има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството;
  2. върху бюлетините има саморъчно написани знаци, думи, имена, както и механически увреждания и зачертавания извън квадратчетата за отразяване волята на избирателя.”
  4. Алинея 4 и 5 се отменят.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Колеги, имате думата.
  Заповядайте, господин Вълчев.
  ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Искам да обърна внимание върху т. 2 на ал. 3 от предложението на комисията – че една бюлетина е действителна, когато върху нея има саморъчно написани знаци, думи, имена и т.н. Не знам, може би такава е практиката, но това мен малко ме смущава, защото по този начин в една избирателна секция аз бих могъл да накарам моите членове да си напишат номерата от едно до петстотин и така мога да проследя кой как е гласувал. Това не ми се вижда достатъчно добре обмислено. По-скоро си мисля дали не е по-подходящо, ако има механични увреждания и зачертавания извън квадратчето, тогава тя да е действителна, но да се изписват цели думи, цифри, имена – това ми се вижда специфично.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Това е преписано. Не е променяно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Предлагате ли нещо?
  ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Предлагам да остане само “механически увреждания и зачертавания”. Това ми се вижда по-добро. Ако има сериозни аргументи за обратното, не настоявам, но сега този текст ми направи впечатление.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Доколкото схванах, господин Даниел Вълчев предлага от т. 2 на ал. 3 да отпаднат няколко думи. Така ли е, господин Вълчев?
  ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ (НДСВ, от място): Да. Но ако има аргументи за обратното, да остане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Останах с впечатление, че искате в т. 2 на ал. 3 да отпаднат думите “саморъчно написани знаци, думи, имена, както и”. Правилно ли съм разбрал? Да, добре.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не е лошо да го махнем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли някакви аргументи против това предложение, както и по другите предложения?
  Ако следваме предложението на господин Даниел Вълчев, т. 2 на ал. 3 би изглеждала така: “върху бюлетините има механически увреждания и зачертавания, извън квадратчетата за отразяване волята на избирателя.”
  Има утвърдително кимване от господин Даниел Вълчев.
  Има ли други съображения?
  Заповядайте, господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Това е старият текст на сега действащия закон – чл. 90, ал. 3, т. 3. Точка 1 е отпаднала. Това не е нещо ново.
  Когато казваме, че “гласът по ал. 1 е действителен и когато”, това означава, че ако намерим едно драскане, ще го направим недействителен. Според мен това е опасно. Ако намерим една дума “да” извън квадратчето за гласуване, това прави недействителна цялата бюлетина. Затова аз предпочитам да остане старият текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Това означава ли, че предлагате текстът да остане така, както е по комисията?
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Да.
  ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ (НДСВ, от място): Оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Добре. Има ли други мнения? Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  За протокола да се отбележи, че Ремзи Осман и Четин Казак оттеглят своето предложение.
  Остава да гласуваме предложението на Елка Анастасова и Даниела Никифорова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 116 народни представители: за 1, против 93, въздържали се 22.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентин Василев и Христо Кирчев, което също не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 99 народни представители: за 3, против 89, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емил Кошлуков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 11, против 77, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 95 народни представители: за няма, против 93, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста по комисията за § 41 - § 34 по вносителя – както беше представен от госпожа Мингова.
  Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.
  Текстът на новия § 41 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 35 на вносителя има предложение на Ремзи Осман и Четин Казак за отпадането му, което не е подкрепено от комисията.
  Има предложение на Емил Кошлуков – същото предложение, което не е подкрепено.
  Подкрепено е предложението на Панайот Ляков.
  Има предложение на Кръстьо Петков, неподкрепено предложение, което е следното:
  “§ 35. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Недействителни са бюлетините за различни кандидатски листи или кандидати, когато са намерени в един плик. Тези бюлетини се описват и се слагат отделно. В един и същ плик може да се намират недействителни бюлетини за мажоритарен избор и действителен за пропорционален и обратното.”
  2. Алинея 6 се изменя по следния начин:
  “(6) Бюлетините се подреждат на купчинки, за всеки отделен кандидат и кандидатска листа.”

  Предложение на Михайлова, Маринчев и Соколов, което е подкрепено по принцип.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  "§ 42. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 2 думите "пликовете и" се заличават;
  2. алинея 3 се изменя така:
  "(3) Избирателната кутия се отваря, бюлетините се изваждат една по една и се броят."
  3. алинея 4 се изменя така:
  "(4) Когато в гласуването е била включена втора избирателна кутия, тя се отваря след изчерпване на бюлетините от първата кутия и изваждането и броенето на бюлетините продължава."
  4. алинея 5 се отменя;
  5. алинея 6 се изменя така:
  "(6) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
  1. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя;
  2. купчинка от бюлетини по установения образец:
  а) с отбелязан вот за две или повече различни кандидатски листи; или
  б) които не съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.
  Тези бюлетини се унищожават с надпис "унищожена" върху всяка бюлетина.
  3. купчинки от бюлетини по установения образец с отбелязан вот, които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;"
  6. в ал. 7 думите "някой плик" се заменят с "някоя бюлетина".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Колеги, имате думата по предложенията и по текста.
  Господин Ремзи Осман оттегля предложението си.
  Има ли съображения или мнения? Не виждам.
  Подлагам на гласуване най-напред предложението на народния представител Емил Кошлуков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 12, против 102, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 120 народни представители: за 1, против 115, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 42 по комисия, по вносител § 35, който беше представен от проф. Мингова.
  Моля, гласувайте редакцията на комисията за новия § 42.
  Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  За процедура – господин Ралчев, заповядайте.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Правя процедурно предложение да прекъснем разглеждането на този закон, да преминем към избор на председател на Сметната палата и след това да продължим със закона. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, моля гласувайте процедурното предложение за временно прекъсване на гледането на този законопроект за да изберем председател на Сметната палата.
  Гласували 147 народни представители: за 106, против 39, въздържали се 2.
  Процедурното предложение е прието.

  Преминаваме към:
  ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА.
  Има внесен проект за решение и аз предлагам господин Станимир Илчев да го представи.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  На основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 75, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме проект на решение за избор на Валери Георгиев Димитров за председател на Сметната палата. Моля решението да бъде предоставено за разглеждане и приемане.
  С няколко думи ще ви представя господин Валери Димитров, когото познавате добре минимум от участието му в работата на Тридесет и деветото Народно събрание през последните близо четири години, както и като председател на Комисията по икономическата политика.
  Специалността на Валери Димитров е право. Той има следните квалификации: професор е по административно право, доцент по финансово право и доктор по право. Професионалната му дейност се е развивала така: през 1980-1984 г. е работил като юрисконсулт в "Пътни строежи", гр. София. До 2004 г. е работил в Университета за национално и световно стопанство, като е преподавал финансово, банково и борсово право. От 1996 до 2001 г. е бил представител на БНБ в Съвета на директорите на Централния депозитар за ценни книжа. От 1991 до 2001 г. е работил в Българската народна банка като правен съветник на управителя и на Управителния съвет на БНБ. Бил е член на Комисията по правни въпроси в периода 2001-2003 г. Владее английски и руски език. Има множество публикации както на книги, така и на студии и статии в областта на банковото, борсовото, финансовото и административното право.
  От дейността му, пак повтарям, в Тридесет и деветото Народно събрание всеки от вас би могъл да има своя собствена и пълна оценка на проф. Димитров. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Колеги, откривам разискванията по тази точка от дневния ред.
  Госпожо Костадинова, заповядайте.
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа народни представители! Удоволствие и висока чест е днес ние да стигнем до избора на председател на Сметната палата. Още по-голямо удоволствие обаче е този избор да бъде направен и всички ние да се спрем върху кандидатурата на нашия колега Валери Димитров.
  Валери Димитров е един много голям човек, един професионалист, трудолюбив и организиран, коректен, честен – качества, които всички ние може би през цялото време на нашата съвместна работа сме забелязали. Качества, които всеки от нас може би харесва, качества, които всички ние бихме желали да притежаваме така накуп.
  Аз съм член на Комисията по икономическата политика, работила съм под негово ръководство. Член съм и на Комисията по бюджет и финанси, работила съм с него и като колега. От година и половина имам честта да седим заедно и на един ред в пленарната зала.
  Смятам, че тази предложена кандидатура на нашия колега Валери Димитров за председател на Сметната палата е една много сериозна кандидатура, тъй като с неговото избиране за председател това ще бъде човекът, който ще трябва да утвърди българската Сметна палата в голямото европейско семейство.
  Предлагам ви днес ние да подкрепим тази кандидатура, защото впоследствие всеки от нас ще се гордее за това, че е гласувал за нашия колега Валери Димитров. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: И аз Ви благодаря.
  Ремзи Осман има думата.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група ние се присъединяваме към това, което преди малко каза колежката. Въпреки че Народното събрание закъсня с избора на председател на Сметната палата, мисля, че накрая успяхме да намерим едно общо съгласие и най-подходящият човек да бъде излъчен като кандидат и днес ние да го изберем за председател на Сметната палата.
  Парламентарната група не само че ще подкрепи проф. Валери Димитров в неговата работа, но и когато се нуждае от съвети, ние като законодатели винаги ще му оказваме необходимото съдействие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Борислав Цеков, заповядайте, имате думата.  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря.
  Уважаеми господин председателю, също като едни от вносителите на това предложение, бих искал съвсем накратко да изразя нашата подкрепа за кандидатурата на господин Валери Димитров.
  В кръга на шегата, дали е добър човек, както казва госпожа Костадинова, едва ли има кой-знае какво значение за председателя на Сметната палата. По-важното е, че Валери Димитров е не само доказан експерт и специалист в правната област, а през тези близо вече четири години в Народното събрание доказва, че е парламентарист, че носи в себе си един стремеж към съгласие, който е ключът към успешната парламентарна дейност, че има политически качества, които днес правят възможно около него да се обединят поне три парламентарни групи в българския парламент.
  Затова Новото време ще подкрепи господин Валери Димитров и му желаем успешна работа като председател на тази ключова за държавата ни институция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Цеков.
  Господин Василев, заповядайте.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изключително важно е значението на Сметната палата и аз тук искам да благодаря на досегашния й състав за усилията, които положи през тези години - първо, да утвърди тази важна институция и второ, да изпълнява и разширява все повече и повече своите функции.
  Председателят на Сметната палата и нейните членове, защото членовете й също имат важни правомощия, трябва да са и професионалисти, и политически независими, и хора, които отстояват правилата и законите на тази страна. Именно при избора на председател и членове на тази институция, защото членовете се предлагат след това от председателя, както е в закона, би трябвало да се водят някакви консултации.
  Такава беше уговорката ни преди няколко месеца, че ще има консултации за избора на председател и членове на Сметната палата, за избора на омбудсман, за избора на други представители на важни държавни институции. До този момент нямаше такива преговори и аз съжалявам, че трябва да избираме по този начин председател. По този начин ние затрудняваме работата на председателя и самият председател. По този начин ние залагаме конфликт в следващия парламент, който ако реши да действа по същия начин, може да направи някои други неща.
  Ето защо Парламентарната група на Съюза на демократичните сили няма да подкрепи тази кандидатура, и то не защото намира някакви сериозни дефекти или възражения, а защото просто не бяха спазени едни поети ангажименти – трябваше да бъдат извършени процедури в този парламент. Защото няма наистина изисквания за някакви квоти, но могат политическите сили да се обединят около членове и фигури, които ще изпълняват занапред съвестно своите задължения.
  Аз не споделям такава практика в българския парламент. Тя винаги е водила до следващи конфликти.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Василев.
  Процедурно предложение – Емилия Масларова. Заповядайте.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
  Уважаеми колеги, малко изненадващо започва прекъсването на единия закон и избирането на една такава важна фигура за бъдещото управление на една изключително отговорна, важна и високопоставена институция и разбира се, длъжност в българския държавен и политически живот.
  Аз ви моля, въпреки че прекъснахте едната точка, все пак обсъждаме и ще избираме председател на Сметната палата, правя процедурното предложение да бъде поканен председателят на Сметната палата господин Георги Николов, защото смятам, че е редно, когато се избира единият председател, тук в залата да присъства другият. Поне е коректно, мисля, че е и толерантно и се надявам, господин Илчев, че поне по този въпрос ще имаме консенсус.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ, от място): Поканен е, госпожо Масларова.
  РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Той е в залата.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (встрани от микрофоните): Не го виждам в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има процедурно предложение да бъде поканен и допуснат в пленарната зала господин Георги Николов – досегашен председател на Сметната палата.
  ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Той е поканен от НДСВ.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Моля, гласувайте да бъде допуснат в залата, господин Георги Николов – досегашен председател на Сметната палата.
  Гласували 182 народни представители: за 177, против няма, въздържали се 5.
  Моля квесторите да поканят господин Николов в пленарната зала.
  Ако няма други процедурни предложения, имате думата за изказвания.
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Господин председател, уважаеми колеги! Народното събрание беше длъжно да избере нов председател на Сметната палата много месеци преди днешния ден. В изпълнение на чл. 13 от Закона за Сметната палата това трябваше да стане два месеца преди изтичането на мандата на действащия председател.
  Господин Георги Николов заема този пост в продължение на 9 години и половина вече, тъй че никак не е добър атестат за Народното събрание и специално за мнозинството и ръководството на Народното събрание това, че днес по такъв начин ще трябва да изберем новия председател на Сметната палата.
  Аз споделям съображенията, които и господин Василев изказа и бях един от тези 39 народни представители, които гласуваха против това да се приеме предложението, направено от мнозинството.
  Същевременно ние всички разбираме, че председател на Сметната палата се избира веднъж на девет години, колеги. Това е два пъти по-дълготраен избор и отгоре, отколкото мандатът на един народен представител. И във всички случаи пристъпването към една такава точка от дневния ред трябва да е достатъчно добре подготвено и обмислено, като се даде дължимото на досегашния председател – той бъде чут от пленарната зала и бъде споделена оценка за неговата и на палатата работа, защото той е ръководител на един отговорен колектив, и едновременно с това разбира се изборът да бъде организиран и подготвен по начин, така че да получи възможно най-широка подкрепа. Защото това наистина е една длъжност, един държавен пост, който не бива да бъде политизиран. Това е така, защото основната задача, както е фиксирана в Закона за Сметната палата на този орган, е да осигурява и допринася за доброто управление на бюджетните и другите публични средства, да предоставя на Народното събрание надеждна информация за използването на средствата, съгласно принципите за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност и за достоверното отчитане на изпълнението на съответните бюджети.
  Виждате, че това са все аспекти на една задача, която е на дневния ред на Народното събрание и по различни точки почти през цялото време. Това означава, че председателят на Сметната палата трябва да е наистина човек, който да е на равнището на тази задача.
  Сигурен съм, че господин Валери Димитров се е запознал и с предвидената в закона клетва, която той ще трябва да произнесе пред нас, в случай, че получи подкрепата, която очаква, където от него се изискват с необходимата добронамереност и обективност да се ръководи от принципите на независимост, добросъвестност при изпълнението на задълженията, които са му възложени.
  Ако говорим за господин Валери Димитров, мен лично ме смущава едно обстоятелство. Господин Димитров, в качеството си на председател на Икономическата комисия, в становищата в Бюджетната комисия последователно е отстоявал разбирането за необходимостта на възможно най-широко развитие на частния сектор, за необходимостта от приватизиране на част от публичните дейности, все въз основа на разбирането, че пазарът е инструментът, осигуряващ ефективност, ефикасност и конкурентност, все с разбирането, че прекомерната държава е нещо, което тормози, пречи и спъва. Ето защо тя трябва да бъде, ако не ограничавана, то поне неутрализирана.
  От друга страна, право да ви кажа, може би е добре един човек, който ще бъде снабден с толкова права по закон и ще има толкова висок пост в държавата, самият той да не бъде склонен към прекомерно етатично поведение и да има едни вътрешни задръжки, че преди да употреби правомощията си е добре да помисли дали е умерен балансът между частното и публичното. Но все пак, доколкото той евентуално ще поеме отговорностите на една много висока публична длъжност, аз се надявам, че той няма и да бяга от онези инструменти и задачи, които ще му бъдат възложени, така че да може така, както Георги Николов досега, да бъде един много надежден партньор на Народното събрание в анализа на публичните финанси на бюджета, във вникването в много и все повече умножаващи се сфери на взаимодействие на публичния с частния сектор и не на последно място – взаимодействието с европейските одитни структури и по изпълнението на европейските програми.
  Ето защо бих искал, господин председателю, специално да се възползвам от предложението на госпожа Масларова, от това, че господин Николов е в пленарната зала, лично да се обърна към него и още веднъж, както съм правил и доста други пъти, да изразя своята признателност за неговата изключителна активност, конкретност, готовност да бъде активен партньор на Народното събрание и да се стреми да изпълнява целия обхват от отговорни дейности, които му повелява законът, така че наистина Сметната палата да бъде онова, по което тя е дефинирана и в Конституцията, и в специалния закон.
  Господин председателю, навярно всеки ще гласува по съвест. Така ще направи и всеки от нас от Коалиция за България. Считам, че в крайна сметка онова, от което ще трябва да се ръководим, е да дадем един достатъчно сериозен мандат на онзи, който бъде подкрепен от пленарната зала, така че той да чувства и подкрепата, и задължението да бъде на висотата на поста, на който бъде избиран. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Има ли други колеги, които желаят да вземат думата?
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, аз лично съм изненадан от начина, по който в пленарната зала се вкарва такъв важен въпрос като избор на председател на Сметната палата. Ако е имало някакви консултации – тук беше казано, че между всички парламентарни групи е нямало такива консултации, за да се търси все пак една широка подкрепа за избора. Разбира се, тук правя една уговорка, че всичко това, което ще кажа, по никакъв начин не е свързано с кандидатурата на господин Валери Димитров. Аз искам да изложа по принцип нещата, които смятам, че като процедура трябва да бъдат заложени не само при избор на шеф на Сметната палата, а по принцип за избор, да речем, на омбудсман. Това Народно събрание практически не е конституирало органи и не е избрало органи може би в осем или девет случая, където е указано със закон. Това впрочем беше казано в декларация на Парламентарния съюз на Демократи за силна България.
  Искам да ви припомня, уважаеми колеги, как преди няколко години парламентът изпадна в едно много неловко положение при избора на състав на Съвета за електронни медии. Тогава парламентът избра човек, който не отговаряше на изискванията на закона и по друга процедура от самия орган. Самият Съвет за електронни медии беше принуден да отстрани човек, който беше избран от пленарната зала на парламента.
  Господин председателю, уважаеми колеги, аз виждам избора за шеф на Сметната палата, поне от чисто технологична гледна точка, по малко по-различен начин. Би трябвало, не само в случая за избор на шеф на Сметната палата, а и във всички други случаи, които вероятно ще възникнат за подобни избори, да има една комисия, господин председателю, която да огледа и да направи проверка за съответствието между законовите изисквания и съответните кандидатури. В случая имаме една кандидатура, но теоретически може да има няколко. Тук изискванията към това на какви условия трябва да отговаря шефът на Сметната палата са заложени в чл. 11 на Закона за Сметната палата. Но аз си мисля, че може би критериите трябва да бъдат по-широки във връзка с това, че Сметната палата практически и по дефиниция в закона е един независим орган или поне би трябвало да бъде независим орган.
  Сега единствената кандидатура, която се предлага на пленарната зала на Народното събрание, е практически член на мнозинството, на парламентарната група на Национално движение Симеон Втори. И аз тук например имам един въпрос към господин Валери Димитров: той член ли е на някакво управително тяло на ръководството на Национално движение Симеон Втори?
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА (НДСВ, от място): Не е член.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Още нещо е важно във връзка с независимостта – участия в търговски дружества на него, на родственици.
  И още нещо е важно – да се направи проверка по отношение на това, че се изисква такава независимост, за това дали – още веднъж казвам нямам предвид съответната кандидатура или персоната – е бил сътрудник на бившата Държавна сигурност.
  Припомням ви случая с избор на член на Съвета за електронни медии. Тогава точно в тази връзка беше принуден да напусне този пост човекът, който избрахме тук.
  Аз виждам наистина, че в рамките на либералния алианс са направени сондажи, даже в средствата за масова информация излизат и други имена. Вероятно има някаква договорка. Вероятно конфликтът между госпожа Радева и господин Валери Димитров е париран от ръководството на Национално движение Симеон Втори или в парламентарната група, но това не успокоява народното представителство. (Шум и неодобрителни реплики в НДСВ и ДПС.) Така че тези неща са изключително важни за това каква личност ще бъде избрана за девет години.
  И още нещо е много важно. След избора на председател на Сметната палата, уважаеми колеги, той предлага членовете на Сметната палата, чийто мандат също е изтекъл. Разбира се, този, когото изберем тук, след полагане на клетвата.
  По отношение на невмешателството на работата на Сметната палата си мисля, че много добър пример е това, че в състава на миналото Народно събрание, а вероятно и господин Георги Николов ще потвърди, по никакъв начин нямаше политически натиски и в това отношение може би наистина господин Георги Николов беше на висотата на изпълнението на Закона за Сметната палата. Ние с него бяхме колеги в състава на Тридесет и осмото Народно събрание и аз съм присъствал и съм гласувал при неговия избор.

  В момента обаче аз съм изключително смутен, господин председателю, от начина, по който с процедурно предложение се прекъсват дебати по закон, който тече, и бързо, трескаво трябва да се избере председател на Сметната палата, между другото, бих казал.
  Аз мисля, че не само на днешния ден в този избор, още веднъж казвам, че оттук насетне ни предстои вероятно да гласуваме за управител и подуправител на НОИ, предстои избор на омбудсман, предстои да бъдат осъществени избори на други органи, както е указано в закона, би трябвало да има една комисия от Народното събрание избрана, която надлежно да провери изискванията за спазване на условията, които казва законът за съответните кандидатури.
  И още нещо. Смущаващо е, че кандидатурата е само една. Тя не напразно е само една, тя е само една, защото от мнозинството не са търсени консултации с другите парламентарни групи. В това отношение може би трябва ръководството на Народното събрание да си вземе бележки за другите процедури по избор, които предстоят, не в рамките на Либералния алианс, а наистина да започнат консултации между всички парламентарни групи.
  Тук беше казано, че всеки ще гласува по съвест, но аз лично съм изключително смутен от начина, по който тръгва процедурата, от начина, по който е станала тази номинация. (Реплики от НДСВ.)
  Завършвайки, виждам, че колегите от мнозинството изразяват бурна реакция, подвикват в залата, но това са много важни неща, това са изключително важни неща, това е избор на човек с мандат девет години. В тази връзка в никакъв случай в обществото не трябва да остава впечатлението, че има политически наложена кандидатура, а в момента това остава като впечатление.
  Така че, уважаеми колеги от мнозинството, би следвало да си вземете бележка от тези неща, които опозицията казва, и оттук насетне процедурите да бъдат по-прозрачни – процедури, които влизат в залата за избор след политически консултации.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Димитров.
  Има ли други желаещи да изкажат мнение? Няма.
  Ако Георги Николов желае все пак да каже няколко думи, да заповяда.
  Думата има председателят на Сметната палата Георги Николов.
  ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Заставам в качеството си все още на председател за последен път на тази катедра, като искам да заявя, че дадената клетва от мен и колегите – членове на Сметната палата, през късната есен на 1995 г. да спазваме Конституцията и законите на страната ние спазихме. (Ръкопляскания.)
  Аз пожелавам на проф. Димитров в този дух, както господин Пирински сподели, заедно с новите членове, които ще бъдат избрани, да продължи това, което ние постигнахме.
  България може да се гордее, и това го казвам като оценка, която е на Европейския съюз, с една професионална, неполитизирана, обективна, точна институция за външен одит.
  Днес аз имах щастието да открия Форум на сметните палати на Албания, България, Турция, Хърватия и Румъния, като нова балканска мрежа, в която ние ще си сътрудничим. Гласуваното доверие ние да бъдем първи е също така признание за България.
  Искам с гордост да заявя това, което съм го заявявал на международни форуми – през тези девет години нито веднъж президент на Република България, председател на българския парламент, министър-председател ми е звънял или нещо да разпореди. Ние сме чувствали именно тази независимост, невмешателство от властите и аз се гордея и това трябва да продължи като начин на развитие на институцията.
  Българската Сметна палата разполага със състав, в който са инвестирани много средства. Още от 1998 г. ние започнахме съвместни проекти със страни от Европейския съюз и сега нашите одитори, нашата администрация не отстъпва на тази в страни, които дълги години са развивали външния одит. Това е едно, отново казвам, достижение. Мисля, че този състав, който изнесе на плещите си деветте тежки години на утвърждаване, заслужава доверие. В началото искам искрено да благодаря на моите колеги – членове на Сметната палата, на одиторите, които през това време ни подкрепяха, служителите, за да можем днес да отчетем достойно изпълнен дълг.
  Благодаря на българския парламент от Тридесет и седмото до Тридесет и деветото, настоящото, че то подкрепяше Сметната палата. Ние имаме, уважаеми дами и господа народни представители, един от най-добрите закони и това е заслуга на този парламент – края на 2001 г. и м. април. Можем също да се гордеем, че той служи като основа за разработване на други закони.
  За това вие и останалите депутати от предните парламенти приемете най-искрена благодарност за това, което направихте за нас.
  Искам да изкажа благодарност и на всички министри, кметове, които в началото ни посрещаха като “онези лошите”, а след това те видяха в Сметната палата един равнопоставен партньор. Нашите критики и нашите бележки не са били да орезилим, извинете ме, един или друг, а да кажем какво не трябва да се повтаря.
  Може би трябва да изкажа и благодарност на медиите, които през тези девет години отправяха и критични бележки към нас, и добри, те даваха гласност и хората вече знаят що е палата и има ли бъдеще у нас.
  Най-искрено ви благодаря в тези последни минути, така да се каже. Желая на кандидата по-голяма подкрепа, защото какво по-добро от това той да получи подобаващо мнозинство и да знае, че зад него стои българският парламент, стоят отделните политически сили.
  Това, че се прекъсна, може би си има и плюсове. Аз призовавам да направите един достоен избор, за да мога да предам и своя опит, който в една или друга степен заедно с колегите натрупах.
  Искрено благодаря на всички! (Продължителни ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
  Мисля, че тези ръкопляскания изразяват и благодарността на всички народни представители за Вашата ползотворна дейност през последните повече от девет години. Благодаря Ви!
  Колеги, имате ли някакви други мнения, желания за изказвания? Не виждам желаещи.
  Да припомня проекта за решение, който предлагам да гласуваме:

  “Р Е Ш Е Н И Е
  за избиране на председател на Сметната палата

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 2, чл. 11, ал. 1 и 2 и чл. 13 от Закона за Сметната палата

  Р Е Ш И:

  Избира Валери Георгиев Димитров за председател на Сметната палата.”
  Моля колегите, които подкрепят този проект за решение, да гласуват.
  Гласували 185 народни представители: за 149, против 29, въздържали се 7. (Ръкопляскания от НДСВ и ДПС.)
  Тридесет и деветото Народно събрание избра Валери Георгиев Димитров за председател на Сметната палата.
  Честитим му този избор и го моля да положи клетва пред всички народни представители.
  Заповядайте на трибуната, господин Димитров, и повтаряйте след мен. (Всички народни представители стават.)
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Още веднъж Честито!
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Ако ми позволите, уважаеми господин председател, бих искал да кажа няколко думи по повод на току-що проведения избор.
  Първо, искам да благодаря на всички колеги депутати, които ме подкрепиха в този избор, независимо от това към коя политическа сила принадлежат, тъй като за мен това е показател за високото доверие, което ми се оказва. Трябва да благодаря и на досегашния председател на Сметната палата доц. Георги Николов и на всички нейни членове за наистина огромните им заслуги за създаването и функционирането на тази Сметна палата като една от най-достойните институции в страната и като институция, която наистина подготви, до голяма степен допринесе за предстоящото приемане на България в Европейския съюз.
  Ще работя заедно с тези членове на Сметната палата, които предстои да бъдат избрани от вас, за укрепването на независимостта и авторитета на тази Сметна палата и за доверието на обществото в нея, тоест, ще се опитам да продължа добрите традиции, заложени от моя предшественик и неговия екип.
  Пред нас стоят предизвикателствата от влизането на България в Европейския съюз. Очевидно е, че в най-скоро време българската Сметна палата ще стане един член на семейството на европейските сметни палати и трябва да бъде един достоен член на това семейство. За мен Сметната палата трябва да бъде истински гарант за върховенството на закона, тъй като смятам, че България трябва да бъде страна, където наистина има господство и върховенство на закона, особено при контрола над бюджетните и други публични средства и дейности. Безпристрастността и компетентността в дейността на Сметната палата, както и добронамереността и откритостта й към всички други държавни институции в страната – мисля, че това трябва да бъде императив в бъдещата й дейност.
  Още веднъж искам да благодаря на всички колеги. Имайте предвид, уважаеми колеги, че в мое лице ще намерите само откритост и добронамереност. По никакъв начин няма да позволя Сметната палата, доколкото зависи от мен в качеството ми на председател, да се превръща в някакъв инструмент за политически поръчки и репресии.
  Искам да потвърдя, че става въпрос за добронамереност и откритост в дейността на тази политическа институция. Благодаря ви за доверието! (Ръкопляскания от НДСВ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Обявявам 15 мин. почивка. (Звъни.)


  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Преди почивката гласувахме § 42.
  Предстои да се докладва § 35а на вносител.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение на Кръстьо Петков за създаване на § 35а:
  “§ 35а. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове за пропорционален и мажоритарен избор.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Броят на гласовете за всяка кандидатска листа е равен на броя на подадените действителни бюлетини за нея.”
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Броят на гласовете за всеки кандидат в едномандатен избирателен район е равен на броя на подадените действителни бюлетини за него.”
  4. Алинея 4 се отменя.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Михайлова, Маринчев, Масева и Соколов за създаване на § 35а:
  “§ 35а. В чл. 99, ал. 4 числото “4” се заменя с числото “3”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народния представител Панайот Ляков е подкрепено.
  Комисията предлага да се създаде § 35а, който става § 43:
  “§ 43. В чл. 99 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 98, ал. 6, т. 1 и 2.”
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Общият брой на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по чл. 98, ал. 6, т. 3.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по този параграф 35а? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 78 народни представители: за 8, против 69, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на госпожа Михайлова и група народни представители по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 71 народни представители: за 6, против 62, въздържали е 3.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за редакция на § 35а, който става § 43.
  Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение на народния представител Кръстьо Петков за създаване на § 35б:
  “§ 35б. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 се внасят следните изменения и допълнения:
  “2. гласовете, подадени за всяка кандидатска листа и кандидат;”
  2. Точка 3 се изменя, както следва:
  “3. общият брой на действителните гласове за мажоритарен и пропорционален избор;”
  3. Точка 4 се изменя както следва:
  “4. броят на недействителните гласове за мажоритарен и пропорционален избор;”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Панайот Ляков, което е подкрепено.
  Има предложение на народните представители Михайлова, Маринчев, Масева и Соколов, което също е подкрепено.
  Комисията предлага този параграф под № 44 в следната редакция:
  “§ 44. Член 100 се изменя така:
  “Чл. 100. В протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписва:
  1. броят на намерените в избирателните кутии бюлетини;
  2. броят на недействителните гласове;
  3. броят на действителните гласове;
  4. броят на гласовете, подадени за всяка партия, коалиция или независим кандидат;
  5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този параграф? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на господин Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 111 народни представители: за 4, против 101, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за редакция на този параграф, който става § 44.
  Гласували 108 народни представители: за 106, против 2, въздържали се няма.
  Текстът се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение на народния представител Борислав Цеков, което не е подкрепено от комисията.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Оттегляте го, благодаря, господин Цеков.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение на народния представител Емил Кошлуков за създаване на нов § 35г:
  “§ 35г. Създава се чл. 102а със следното съдържание:
  “Чл. 102а. (1) Въз основа на данните от секционните протоколи и преброяване на преференциите от районната избирателна комисия се определят резултатите от гласуването в многомандатния избирателен район и районната избирателна комисия съставя протокол.
  (2) Районната избирателна комисия преброява преференциите в открито заседание.
  (3) Действителна е преференцията, когато върху бюлетината са отразени не повече от пет предпочитания.
  (4) Бюлетина без отбелязана преференция или с отбелязани повече от пет преференции не носи преференция.
  (5) Районната избирателна комисия съставя протокол, в който подрежда имената във всяка листа според броя на получените преференции от всеки кандидат.
  (6) При равен брой преференции на двама или повече кандидата се запазва подредбата, направена от партиите (коалициите) в кандидатските листи.
  (7) Централната избирателна комисия издава оперативна инструкция за изпълнение на процедурата по преброяване на преференциите.
  (8) Районният протокол е в два идентични екземпляра и е изработен на двупластова индигирана хартия. Всеки екземпляр е на един лист с обособени страници. Преди попълване на районния протокол се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Мингова.
  Желаещи за изказване? Няма желаещи.
  Моля да гласувате предложението на господин Емил Кошлуков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 103 народни представители: за 3, против 94, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 36 има предложение на Емил Кошлуков:
  "§ 36. Член 103 се изменя така:
  "Чл. 103. (1) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят към гласовете от многомандатния избирателен район по чл. 42.
  (2) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете във всеки многомандатен избирателен район по чл. 39, ал. 1 последователно по азбучен ред на държавите, в които са образувани избирателни секции по чл. 41, ал. 8 и според методиката за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на резултатите от гласуването по чл. 23, ал. 1, т. 10, като те се броят за гласове без преференции."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Кръстьо Петков – в чл. 103 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Въз основа на данните от секционните протоколи районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в многомандатния и едномандатния избирателен район и съставя районен протокол."
  2. Алинея 4 се изменя така:
  "(4) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите, събрани в отделния многомандатен избирател район, се разпределят на национално ниво по методиката Д`Ондт."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Михайлова, Маринчев, Масева и Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ, от място): Оттегляме го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 36, а предлага следната редакция на § 45:
  "§ 45. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  "(4) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете за партиите и коалициите, както следва:
  1. общият брой на спечелените мандати от партиите и коалициите се определя въз основа на сумата от гласовете в страната и чужбина;
  2. броят на мандатите на партиите и коалициите по избирателни райони се определя по метода на Д`Ондт въз основа на съответствието им с гласовете в страната.
  3. създава се ал. 5:
  "(5) Независим кандидат се смята за избран, ако е получил районната избирателна квота от гласовете в избирателния район."
  Сега, ако ми позволите, госпожо председател, едно изказване. Аз предлагам да гласуваме по принцип текста за този параграф, но предлагам да се промени систематичното място по предлаганата ал. 4. Систематичното място на това как се броят и разпределят гласовете е в чл. 107. Затова ми позволете да представя параграфа така, както предлагам да бъде - едната му част в сега предлагания § 45 за промяна в чл. 103 и да представя на колегите съдържанието на другата част, която предлагам да бъде систематично в чл. 107а, когато отидем на параграфа, свързан с промяната на чл. 107, да гласуваме тази част от параграфа, която се отнася към тях.
  "§ 45. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се отменя.
  2. Създава се ал. 5:
  "(5) Независим кандидат се смята за избран, ако е получил районната избирателна квота от гласовете в избирателния район."
  В този смисъл аз предлагам, за да се ориентират колегите и да подкрепят това предложение, да прочета сега как би изглеждал чл. 107, след което да го прогласуваме, когато стигнем до него.
  "Член 107 се изменя така:
  "Чл. 107. (1) Общият брой спечелени мандати за всяка партия и коалиция се определя от Централната избирателна комисия въз основа на сумата на подадените за нея действителни гласове в страната и чужбина по метода на Д`Ондт според методиката по чл. 23, ал. 1, т. 10.
  (2) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете за партиите и коалициите от страната според методиката по чл. 23, ал. 1, т. 10. В чужбина се гласува с бюлетина само за партии и коалиции без имена на кандидатите.
  (3) Броят на мандатите на партии и коалиции в многомандатните избирателни райони се определя по метода Д`Ондт въз основа на съотношението на гласовете за тях, подадени от страната."
  Това е компилацията на комисията от това, което приехме. Но след като прегледахме действащия закон, систематичното му място е друго и затова предлагам сега § 45, промяната в чл. 103 да е само тази корекция в ал. 5, след което след малко ще добавим така прочетеното към промените в чл. 107.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този параграф? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Кошлуков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 7, против 87, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Кръстьо Петков, което също не е подкрепено от комисията.
  Гласували 102 народни представители: за 3, против 96, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Предложението на госпожа Михайлова и група народни представители се оттегли в залата.
  Гласуваме текста на комисията за § 45 в онази му част, която беше представена от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Емил Кошлуков за създаване на нов § 36а:
  "§ 36а. В чл. 104 ал. 2 се изменя така:
  "(2) След подписването председателят обявява избраните независими кандидати и съобщава резултатите от гласуването по кандидатски листи на партии и коалиции, подредбата на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции, съобразно получените преференции и броя на получените преференции за всеки кандидат от листите на партии и коалиции."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Кръстьо Петков – създава се нов § 36а:
  "§ 36а. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) След подписването на районния протокол, председателят на районната избирателна комисия обявява избраните мажоритарни кандидати и съобщава резултатите от гласуването по кандидатски листи на партии и коалиции. Когато никой от мажоритарните кандидати не е спечелил на първи тур, председателят на районната избирателна комисия насрочва втори тур една седмица след датата на първия."
  Предложението не е подкрепено от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по тези два параграфа? Няма желаещи.
  Ще ги гласуваме поотделно, защото са с различно съдържание.
  Гласуваме предложението на господин Кошлуков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 112 народни представители: за 8, против 97, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Кръстьо Петков, също неподкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 99 народни представители: за 4, против 91, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Следва предложението по § 37, който се отнася за чл. 107, където трябва да пренесем част от текста от § 45.
  По § 37 има предложение на Емил Кошлуков, което е подкрепено от комисията.
  Има и предложение на народния представител Кръстьо Петков – в чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
  "Чл. 107. Общият брой мандати за всяка партия и коалиция по пропорционалния избор се определя от Централната избирателна комисия пропорционално на подадените за тях действителни гласове в цялата страна и в чужбина по метода Д`Ондт."
  Аз представих чл. 107, който всъщност да бъде редакцията на § 46. Мисля, че няма смисъл отново да го изчитам. Това е предложението на самата комисия, но като § 46.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Предложението на господин Петков също е към § 37, но не е подкрепено.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да, но то също не е подкрепено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по този текст? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Кръстьо Петков по този § 37, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 82 народни представители: за 4, против 77, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме текста на комисията за този параграф така, както беше представен от госпожа Мингова.
  Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.

  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Кръстьо Петков за създаване на § 37а:
  “§ 37а. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво имат партиите и коалициите, получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в цялата страна и в чужбина. Това правило не се отнася до спечелилите мажоритарен избор кандидати, когато издигналата ги партия или коалиция е получила по-малко от 4 на сто от действително подадените гласове.”
  2. Алинея 2 се изменя, както следва:
  “(2) Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите по ал. 1, е равен на броя на народните представители в Народното събрание, намален с броя на избраните мажоритарни кандидати.”
  Комисията не го е подкрепила.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по този параграф? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Кръстьо Петков за създаване на нов параграф, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 1, против 95, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Емил Кошлуков за § 37б:
  “§ 37б. В чл. 109 се извършват следните изменения и допълнения:”
  В едната си част това предложение е прието от комисията, в неприетата част е следното:
  “2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Разпределените по ал. 1 мандати се заемат от кандидатите според подреждането в протокола на районната избирателна комисия съобразно броя на получените преференции.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) При равен брой преференции на двама кандидати първи за избран се определя този, който е по-напред в подредбата, направена от партиите или коалициите в кандидатските листи.”
  В резултат на това, което комисията е подкрепила от предложението на господин Кошлуков и във връзка с обособяването на част от текста на § 45 като нов § 46, аз предлагам промяната в чл. 109 да бъде обособена като самостоятелен параграф с поредната му номерация – това ще бъде § 47, който звучи така:
  “§ 47. В чл. 109 думите “т. 9” се заменят с “т. 10”.
  Става дума за чл. 23, ал. 1. Налага се промяна в номерацията поради приетото от нас – това е всъщност методиката, която издава ЦИК. За да не се губи номерацията, може би § 46а да го обозначим сега в доклада:
  “§ 46а. В чл. 109 думите “т. 9” се заменят с “т. 10”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по това предложение?
  Господин Казак, заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Само една редакционна добавка към доклада. Трябва да се добави, че комисията не подкрепя предложението на Емил Кошлуков по т. 2 и 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Корекция в доклада, да. Благодаря.
  Други изказвания по това предложение? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме § 37б, т. 1 от чл. 109 – номерацията ставаше, госпожо Мингова, § 46а.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 121 народни представители: за 114, против 2, въздържали се 5.
  Предложението се приема.
  Моля да гласуваме предложението на господин Кошлуков по точки 2 и 3, което пропуснах да подложа на гласуване, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Кошлуков.
  Гласували 111 народни представители: за 2, против 96, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на Кръстьо Петков:
  Създава се § 37в:
  “§ 37в. В чл. 110, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  “(1) Когато кандидатът за народен представител, издигнат от партия или коалиция, е избран в два многомандатни избирателни района, или в един многомандатен и един едномандатен, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в Централната избирателна комисия в кой район желае да се счита избран.”
  Комисията не е подкрепила предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по това предложение? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Петков по § 37в, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 95 народни представители: за няма, против 86, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Господин Кенаров, заповядайте за процедурно предложение.
  ПЛАМЕН КЕНАРОВ (НС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Искам да обърна внимание на народните представители върху § 41 – ако може да го погледнете, колеги, § 41, чл. 97, ал. 3.
  В ал. 3 е написано така:
  “(3) Гласът по ал. 1 е действителен и когато:

  2. върху бюлетините има саморъчно написани знаци, думи, имена, …”, което показва, че вотът може да не бъде таен, че се нарушава конституционното право на тайния вот.
  Примерно върху бюлетината мога да напиша “Пламен Кенаров” и тя да бъде действителна бюлетина. Мога да напиша някакво друго име, мога да сложа един символ или знак на партия, мога да напиша името на партията и тогава бюлетината е действителна.
  Предлагам ви, уважаеми колеги, във връзка с това, че бяхме много напрегнати днес при работата, да прегласуваме само т. 2 на ал. 3 и тя да гласи така:
  “2. върху бюлетината има механични увреждания и зачертавания извън квадратчето за отразяване волята на избирателя;”.
  Тоест, ако извън квадратчето е излязло плюсчето или нещо допълнително, тя да бъде действителна. Но не собственоръчно аз да си напиша името, да сложа някакъв знак или пък да напиша името на партията и тя да бъде действителна бюлетина.
  Предлагам ви, уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, разбира се, със съгласието на председателя на комисията, да прегласуваме този член, защото текстът ще бъде и конституционно оспорван, поради това че в Конституцията пише, че вотът по време на избори трябва да бъде таен. Този начин позволява собственоръчно слагане на имена и други знаци, тук е написано – прави вота не таен, и има възможност в Конституционния съд да бъде атакувано. Мисля, че днес достатъчно много се уморихме, достатъчно много неща се натрупаха в залата, но все пак тайната на вота, уважаеми колеги, трябва да бъде спазена. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Кенаров. Подобно предложение е имал и господин Вълчев, който го е оттеглил, защото се оказа, че тази материя е предмет на уредба в досега действащия закон, така че не можем с този закон да променяме това.
  Докладвайте следващия параграф, госпожо Мингова. (Шум и реплики в залата.)
  Колко пъти да има дискусия по една и съща тема без това да е част от доклада или елемент от доклада? (Реплики.)
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колеги, понеже действително бюлетината е друга, на която вотът се отбелязва с определен знак, който трябва недвусмислено да сочи, може би е коректно все пак, въпреки че преди беше направено това предложение, но оттеглено, да се върнем към текста и всеки с гласуване да покаже какво предпочита. Нека все пак да дадем възможност това предложение да се прогласува. В крайна сметка стремим се да направим най-добър закона, който изменяме. Дори с цената на някакво формално нарушение нека да се опитаме все пак да коригираме текста, ако все пак залата го подкрепи.
  Само ще ми позволите да коригирам това, което предлага господин Кенаров. Става дума за § 41 на комисията. Това е стр. 43 от доклада. Изменя се чл. 97 и да обърнем внимание на последната ал. 3, т. 2.
  Господин Кенаров предлага в т. 2 да стане:
  “2. върху бюлетините има саморъчно написани знаци и механични увреждания, зачерквания извън квадратчетата за отразяване”.
  Идеята е да няма “думи, имена” в текста, което може да създаде някакъв проблем за тайната на вота.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има предложение да отпаднат думите “думи, имена”.
  Заповядайте, господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря, госпожо председател.
  Искам да се извиня на Вас и на цялата зала, че може би одеве аз внесох смут, воден от желанието да има евентуално по-малко невалидни бюлетини. Но това, което предлага господин Кенаров може да звучи много убедително, но действително ще се наруши тайната на вота и аз съм склонен да приемем това. Предлагам да го обсъдим и да го приемем. Агитирам колегите да го приемем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Маринчев.
  Има ли други изказвания по това предложение? Няма.
  Моля, уважаеми дами и господа, гласуваме в § 41 – чл. 97, ал. 3, т. 2 думите “думи, имена” да отпаднат от текста. (Шум и реплики в залата.)
  Гласуваме!
  Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
  Това предложение се приема.
  Преминаваме по-нататък към предложението на господин Кръстьо Петков.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: То е за § 37г:
  “§ 37г. В чл. 111, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  “2. имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден, с изключение на едномандатните избирателни райони, където предстои да се проведе втори тур.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по това предложение? Няма желаещи.
  Гласуваме предложението на господин Кръстьо Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 106 народни представители: за 2, против 95, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение на народния представител Емил Кошлуков за § 37д:
  “§ 37д. В чл. 113, ал. 3 думите “по пропорционалната система” се заменят с думите “по пропорционална система с преференциално избиране на кандидатите от кандидатски листи на партии и коалиции и на независими кандидати”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по това предложение? Няма желаещи.
  Гласуваме предложението на господин Кошлуков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 116 народни представители: за 7, против 99, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има предложение на комисията за § 38, който става § 47:
  “§ 47. Наименованието “Допълнителна разпоредба” се изменя така: “Допълнителни разпоредби”.”
  По § 39 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция като параграфът става 48:
  “§ 48. В § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В буква “б” след думата “паспорт” се добавя: “само за граждани, ползващи привилегията на разпоредбата на § 9а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност”.
  2. Създава се буква “е”:
  “е) военна карта на кадрови военнослужещ от Българската армия, намиращ се в деня на изборите в чужбина”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по тези два текста? Няма.
  Гласуваме § 38 и § 39, подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 119 народни представители: за 115, против 3, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.
  Има процедурно предложение.
  Заповядайте, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Вчерашният и днешният ден бяха доста дълги и изморителни. Приемаме един много важен закон. Ние от Парламентарната група на Движението за права и свободи имаме нужда малко да преосмислим нещата и затова от името на парламентарна група искам 30 минути почивка.
  От името на парламентарна група искам 30 минути почивка!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Обявявам 15-минутна почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 40 има предложения на: Ремзи Осман и Четин Казак; на Елка Анастасова и Даниела Никифорова той да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и параграфът става § 49:
  “§ 49. В Допълнителните разпоредби се създава § 1а:
  “§ 1а. Невъзстановените суми от депозити по чл. 49а, постъпват в Център “Фонд за лечение на деца” към министъра на здравеопазването.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този текст? Няма желаещи.
  Гласуваме отпадането на § 40 по предложение на господин Казак, на госпожа Анастасова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 121 народни представители: за 16, против 104, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме текста на комисията за § 40, който става § 49.
  Гласували 115 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 2.
  Текстът се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 41 има предложение на Любен Корнезов:
  “§ 2 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.”
  Комисията не е подкрепила предложението.
  Има предложение на Валентин Василев и група народни представители, подкрепено по принцип.
  Предложението на Михаил Миков и Александър Арабаджиев за отпадане на параграфа е подкрепено от комисията.
  Уважаема госпожо председател, всъщност волята на комисията неправилно е отразена в протокола. Имаше просто заблуда в предложението, така че всъщност волята на комисията, видно и от стенографските протоколи на нейното заседание, е, че трябваше да бъде подкрепено предложението на господин Корнезов, тоест да отпадне § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на действащия закон. Това отразява нашата воля - Централната избирателна комисия да бъде създадена по действащия чл. 9 от закона, след консултации с парламентарно представените политически сили тя да бъде назначена от президента.
  Така че всъщност подкрепяме предложението на господин Корнезов и комисията предлага § 41, който да стане със съответния пореден номер в законопроекта, да гласи: “§ 2 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по тези текстове?
  Господин Казак, заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Наистина имаше доста дебати по отношение на този текст. По принцип предложението на вносителя, в случая Национално движение Симеон Втори, беше Централната комисия за местни избори автоматически да се трансформира в Централна избирателна комисия. Но остана много спорен въпросът за това как ще се допълни квотата, тъй като знаете, че Централната избирателна комисия за местни избори се състои от 21 члена, а предстоящата Централната избирателна комисия трябва да бъде от 25 члена. Доста спорно беше тези четирима оставащи как ще бъдат излъчени – дали от Народното събрание, дали от президента. И затова в крайна сметка комисията се спря на избора изцяло да се поднови съставът на Централната избирателна комисия, тъй като, на първо място, не може автоматически една комисия да се трансформира в друга. На второ място, има доста промени от последните местни избори в политическата конфигурация, специално вдясно. И на трето място, не може да се задължат изведнъж автоматически всички членове на една комисия сега да станат членове на друга комисия, защото някои от тях могат да искат да станат кандидати за народни представители например или пък може да не искат да стават членове на новата комисия. Затова мисля, че в крайна сметка предложението на комисията е доста уместно и правилно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Василев, заповядайте за изказване.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Предложил съм тук два варианта, единият от които съвпада напълно с този на комисията. Затова оттеглям първия вариант и ще подкрепя варианта, който е втори и всъщност съвпада с това, което предлага комисията – да се избере отново за тези избори нова комисия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви. Улеснявате ме с това, господин Василев.
  Моля да гласуваме, тъй като няма неподкрепени предложения…
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: На практика не е подкрепено предложението на Михаил Миков.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Идеята е пак същата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Параграф 41 да отпадне, за да остане старият текст, това е логиката.
  Моля да гласуваме предложението на комисията за редакция на този параграф, така както госпожа Мингова го представи.
  Гласували 145 народни представители: за 142, против няма, въздържали се 3.
  Текстът се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предложение на народните представители Екатерина Михайлова, Васил Маринчев, Елиана Масева и Йордан Соколов:
  “В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф със следното съдържание:
  “§ 42. В Наказателния кодекс се създава нов чл. …
  …Избирател, който изнесе или се опита да изнесе извън помещението за гласуване бюлетина се наказва с лишаване от свобода за срок от една до три години.”
  Комисията не го е подкрепила.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, ние поддържаме нашето предложение. Народното събрание гласува забрана да се изнасят бюлетини от изборното помещение, за да може веднъж завинаги да ликвидираме с една съществуваща досега практика, срещу която всички декларираме, че се борим. Тази забрана трябва да бъде скрепена с някаква санкция. Иначе тя става безпредметна. Забраната ще си остане в закона, а всеки би могъл да изнася избирателните бюлетини. Това е насочено особено срещу избирател, който влезе, регистрира се, че ще гласува, получи общата интегрална бюлетина, влезе в стаичката, но след това вместо да я пусне в урната, я изнесе или се опита да я изнесе.
  Разбира се, може да се помисли за размера на наказанието, но ние смятаме, че ако наистина сме принципни и искрени в желанието си да преустановим тази практика, в Наказателния кодекс трябва да се предвиди наказание за такъв избирател, който се опита да изнесе или изнесе бюлетина, която вече е получил от секционната избирателна комисия, и вместо да я пусне в урната, я изнесе или се опита да я изнесе. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Соколов.
  За изказване има думата господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, разбира се, че съвсем уместно в закона е записано, че е забранено да се изнасят бюлетини, особено след като въведохме обща бюлетина, след като се въведоха редица технически изисквания. Дори се чудя след това кой ще посмее или ще съумее да изнесе бюлетина. От тази гледна точка този текст ми се струва излишен.
  На второ място, струва ми се неправомерно да се предлага изменение на Наказателния кодекс в рамките на този закон. Господин Соколов беше четири години председател на Народното събрание и оттогава, а може би и от по-рано знаем, че има приета традиция изменения в кодекси да се правят чрез специален закон за изменение и допълнение на кодекс, а не ад хок в рамките на обикновен закон да се бъркаме и да предлагаме изменение в Наказателния кодекс. В изказването си той направи уговорката, което доказа и съмнението му относно размера на наказанието. Това показва, че когато се правят изменения в Наказателния кодекс, трябва да се държи сметка за баланса между провинения и наказания, за баланса между отделни състави на едно престъпление, съразмерността между наказанията за различни престъпления. Мисля, че е крайно неуместно в рамките на този закон да се пипа Наказателният кодекс. Затова съвсем правилно Комисията по правни въпроси е отхвърлила това предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Давам думата за реплика на господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Казак, Вашата позиция не ме изненадва, защото тя е последователна по отношение на всички промени в закона, които наистина възпрепятстват тази практика, която предимно Движението за права и свободи практикуваше досега – да се изнасят бюлетини и да се оказва натиск върху избирателите, да им се дават отвън предварително подготвени бюлетини, с които да гласуват.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Глупости! Как ще обвинявате така?! Ние не сме нито СДС, нито Демократи за силна България!
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението било неправомерно. Аз се учудвам как юрист може да използва този юридически термин за едно предложение. Имаме много случаи, когато със закон се изменя кодекс. Този случай е точно такъв, защото ние приемаме специален закон и ако искаме съществуващите в него забрани да са ефективни, това може най-добре да стане с промяна в Наказателния кодекс. Това с нищо не противоречи нито на съществуващата у нас нормативна уредба, нито на практиката на Народното събрание и особено на Тридесет и деветото Народното събрание.
  Ето защо Вашето изказване за мен е потвърждение на позицията на ДПС, насочена към това една порочна практика да продължи да съществува, каквато опасност е реална, ако не предвидим санкция по отношение на този, който се опита да продължи тази практика. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За втора реплика – госпожа Стоянова.
  МАРИЯ СТОЯНОВА (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да споделя с вас, че когато съм наблюдавала избори по линия на Съвета на Европа, на обучението, което ни провеждат, изрично обръщат внимание на хората, които наблюдават, за тъй наречената “българска нишка”. Това означава същото – да се изнасят бюлетини. Това вече е термин в Европа. За да предотвратим, за да пресечем това нарушение, трябва да има санкции. Аз защитавам предложението. Трябва да има санкции не само за участващите в изборния процес, но и за членовете на избирателните комисии, които вероятно биха били изкушени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Стоянова.
  За дуплика – господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги! Уважаеми господин Соколов, Вашето изказване отново потвърждава, че Вие наистина сте претърпели окончателно падението на вашата партия до единствената антитеза на ДПС и нищо друго! Примерът, който Вие давате, се отнася с най-голяма сила за вашата партия. Не ДПС работи в определени махали в големите градове, не ДПС има придобито ноу-хау да работи с определени контингенти наши сънародници. Фактът, че Вие доста умело и с познание цитирате тези практики, показва, че Вие много добре ги познавате.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСДСБ, от място): Ние сме ги проучили.
  ЧЕТИН КАЗАК: Моето изказване беше съвсем принципно, но Вие съвсем неслучайно пренебрегнахте правната гледна точка на моето изказване, а се впуснахте в евтини популистични атаки срещу ДПС, които ще минат покрай ушите на всички, както минават всички подобни изказвания. Вие не можахте да оборите юридическите аргументи за това, че е неправомерно в един обикновен закон да се пипа Наказателният кодекс, без да се направи точна преценка за уместността, съразмерността и за това дали едно такова престъпление би трябвало да се наказва по този начин.
  Оставам на Вас като юрист да прецените дали си заслужава да продължаваме дебата по този въпрос, който мисля, че вече е предрешен от самия характер на бюлетината, който беше приет от този закон. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Давам думата за изказване на господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Соколов! Съвсем официално заявявам от името на парламентарната група, че нямаме нищо против Вашето предложение. Въпросът е да се изчисти и да видим точната формулировка, това, което колегата преди малко Ви каза – като архитектура на законопроекта дали мястото му е тук. Но аз Ви заявявам съвсем официално, ние ще подкрепим подобно предложение. И Вашите нападки по адрес на една парламентарна група и на една партия не са основателни. В края на краищата, ние сме народни представители и имаме различни мнения. Но Вие като опитен юрист и добър парламентарист предложете къде трябва да е мястото, дали е тук. Разбира се, по принцип е забранено и ние сме хората, които най-много пледираме да намерим пътя да не се изнасят бюлетини. Предложете точния текст и как трябва да се подходи и парламентарната група ще Ви подкрепи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Няма желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване.
  Моля да гласуваме предложението на госпожа Михайлова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 173 народни представители: за 67, против 95, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Комисията предлага да се създаде наименование “Заключителни разпоредби” и нов параграф, който става § 50:
  “Заключителни разпоредби
  § 50. Централната избирателна комисия утвърждава техническия образец на бюлетините за гласуване в страната и чужбина за избиране на 40-о Народно събрание не по-късно от 25 дни преди изборния ден.”
  Позволявам си да отбележа обаче, госпожо председател, че ние приехме норма с подобно съдържание в правомощията на Централната избирателна комисия още в § 5 вчера. Така че е излишно да включваме такава норма тук като заключителна разпоредба, поради което аз предлагам § 50 от доклада да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други предложения? Господин Осман, заповядайте.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, въпросът е дали срокът 25 дни е достатъчен, аз от това се притеснявам. Дали този срок не бива да се увеличи? Все пак ние за първи път даваме правомощия на Централната избирателна комисия за техническата част. Аз мисля, че даже и 25 дена не са достатъчни. Да се прецени има ли възможност този срок да се увеличи. Според мен има възможност да се увеличи, да не е 25 дена, а малко по-рано.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Това, което каза господин Осман, е вярно. Но аз сега си припомням, че всъщност такава заключителна разпоредба ние предвидихме не толкова за да посочим отново правомощието на ЦИК, а да предвидим срока, защото този срок трябва да е по-късен, тоест по-малко да отстои от деня на изборите, отколкото приключва самата регистрация на партиите и коалициите. Тъй като бюлетината трябва да съдържа поредна национална номерация, възможността вече за технически образец и за утвърждаването на книжата трябва да следва срока, който приключва регистрацията на партиите и коалициите.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Какво общо има регистрацията?
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Размерът на бюлетината зависи от броя на партиите и коалициите. Не може да има образец преди да е приключила регистрацията.
  Така че аз оттеглям направеното предложение за отпадане на параграфа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има думата за изказване господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът, който повдигна колегата Ремзи Осман, е много важен. Ние за първи път въвеждаме в България за парламентарни избори един нов вид бюлетина, по която българските избиратели нямат познания, и това е едно доста драстично нововъведение в нашата избирателна система. В комисията дори се опитахме да направим примерен образец на тази бюлетина и се оказа, че това е невъзможно поради редица съображения – колко партии ще се регистрират, как да се оформи бюлетината, дали да бъде свита, нагъната като акордеон или пък да бъдат отделни листи, както предложи госпожа Дончева. А е много важно избирателите да знаят достатъчно отрано как ще изглежда бюлетината. Много е важно, уважаеми колеги, и опитът в европейските страни, които много пъти се цитираха тук за този вид бюлетина, красноречиво говори, че всяко едно нововъведение от такъв съществен порядък трябва да бъде предшествано от дълга разяснителна кампания, за да могат избирателите да знаят, да свикнат с този нов начин на гласуване, да знаят как да подходят, как да гласуват. Двадесет и пет дни, уважаеми колеги, са много къс период. Политическите партии политическа кампания ли ще водят за промоция на своите идеи или разяснителна кампания за това как избирателите да гласуват за тях? Нещата трябва да се отделят, уважаеми колеги, и няма никакво значение колко партии ще има на тази бюлетина. Въпросът е да се реши веднъж завинаги от ЦИК как ще изглежда бюлетината – дали по варианта Дончева или по варианта НДСВ, и да предложат един примерен вариант на тази бюлетина, за да могат избирателите отрано да знаят, за да могат, ако щете, и партиите, и различни неправителствени организации, които имат предмет на дейност политическата обстановка и политическите процеси в страната, а дори и журналистите, да могат да разяснят на избирателите как, аджеба, се гласува с тази нова бюлетина.
  Затова, уважаеми колеги, срокът трябва да се удължи и аз предлагам срокът да бъде 50-дневен. Централната избирателна комисия ще бъде назначена 60 дни преди датата на изборите, има достатъчно време 10 дена Централната избирателна комисия да одобри образец на бюлетината и да я обнародва, за да може по-отрано избирателите да се запознаят с нейния вид.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ, от място): Ти не познаваш закона тогава!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За процедура – господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
  Колеги, тъй като виждам, че залата е вече полупълна, а приемаме сериозен закон, предлагам поименна проверка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, списъка за поименна проверка.

  Янаки Боянов Стоилов - тук
  Явор Тодоров Милушев - тук
  Юнал Тасим Тасим - тук
  Юнал Саид Лютфи - отсъства
  Юлияна Дончева Петкова - отсъства
  Четин Хюсеин Казак - тук
  Цонко Киров Киров - тук
  Цветан Петров Ценков - отсъства
  Хюсеин Ниязи Чауш - отсъства
  Христо Любенов Георгиев - тук
  Христо Йорданов Кирчев - тук
  Христо Ганчев Марков - отсъства
  Христо Атанасов Механдов - отсъства
  Хасан Ахмед Адемов - отсъства
  Тошо Костадинов Пейков - отсъства
  Тома Янков Томов - отсъства
  Тодор Найденов Костурски - тук
  Тодор Костов Бояджиев - отсъства
  Теодора Димитрова Константинова-Гайдова - тук
  Теодора Георгиева Якимова-Дренска - тук
  Теодора Владимирова Литрова - отсъства
  Татяна Стоянова Калканова - тук
  Татяна Дончева Тотева - тук
  Стоян Илиев Кушлев - отсъства
  Стойчо Тодоров Кацаров - отсъства
  Стойко Илиев Танков - отсъства
  Стилиян Иванов Гроздев - тук
  Стефан Николаев Мазнев - отсъства
  Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
  Стефан Атанасов Минков - тук
  Стела Димитрова Ангелова-Банкова - отсъства
  Станимир Янков Илчев - тук
  Стамен Христов Стаменов - тук
  Снежина Венциславова Чипева - тук
  Снежана Великова Гроздилова - тук
  Силвия Динкова Бадънкова - отсъства
  Сийка Недялкова Димовска - отсъства
  Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
  Светослав Иванов Спасов - тук
  Светлин Илиев Белчилов - отсъства
  Рупен Оханес Крикорян - тук
  Румяна Цанкова Станоева - тук
  Румяна Денева Георгиева - тук
  Румен Стоянов Овчаров - отсъства
  Румен Йорданов Петков - отсъства
  Росица Георгиева Тоткова - тук
  Ремзи Дурмуш Осман - тук
  Рамадан Байрам Аталай - тук
  Ралица Ненчева Агайн - тук
  Радослав Николов Коев - тук
  Радослав Георгиев Илиевски - тук
  Пламен Неделчев Моллов - тук
  Пламен Димитров Кенаров - отсъства
  Петя Велкова Божикова - тук
  Петър Стоилов Жотев - отсъства
  Петър Иванов Агов - тук
  Петър Владимиров Димитров - отсъства
  Петър Василев Мутафчиев - отсъства
  Петко Димитров Ганчев - тук
  Пенка Иванова Пенева - тук
  Панайот Борисов Ляков - тук
  Павлинка Трифонова Иванова - отсъства
  Осман Ахмед Октай - отсъства
  Огнян Стефанов Сапарев - тук
  Огнян Стефанов Герджиков - тук
  Нонка Дечева Матова - тук
  Нина Христова Радева - тук
  Николай Цветанов Чуканов - отсъства
  Николай Симеонов Николов - тук
  Николай Петров Бучков - отсъства
  Николай Евтимов Младенов - отсъства
  Николай Георгиев Камов - отсъства
  Никола Джипов Николов - тук
  Несрин Мустафа Узун - отсъства
  Недялко Иванов Калъчев - тук
  Наско Христов Рафайлов - отсъства
  Наим Иляз Наим - тук
  Надя Димитрова Атанасова - тук
  Надка Радева Пангарова - тук
  Надежда Николова Михайлова - отсъства
  Мустафа Зинал Хасан - тук
  Муравей Георгиев Радев - отсъства
  Моньо Христов Христов - отсъства
  Младен Петров Червеняков - отсъства
  Михаил Рашков Михайлов - отсъства
  Михаил Райков Миков - тук
  Минчо Викторов Спасов - отсъства
  Мима Петрова Ненкова - тук
  Милена Христова Михайлова-Янакиева - тук
  Милена Костова Паунова - тук
  Милена Иванова Милотинова-Колева - тук
  Мехмед Мехмед Дикме - отсъства
  Мария Иванова Спасова-Стоянова - тук
  Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
  Мария Вердова Гигова - отсъства
  Мариус Цаков Цаков - тук
  Марио Иванов Тагарински - отсъства
  Марина Пенчева Василева - отсъства
  Марина Борисова Дикова - тук
  Марианна Босирова Асенова - тук
  Мариана Йонкова Костадинова - тук
  Маргарита Василева Кънева - отсъства
  Люцкан Илиев Далакчиев - тук
  Лютви Ахмед Местан - тук
  Людмил Славчев Симеонов - тук
  Любомир Пенчев Пантелеев - отсъства
  Любен Йорданов Петров - тук
  Любен Андонов Корнезов - тук
  Лъчезар Благовестов Тошев - тук
  Лиляна Калинова Кръстева - тук
  Кръстьо Илиев Петков - отсъства
  Евдокия Иванова Манева - тук
  Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
  Елиана Стоименова Масева - тук
  Елка Панчова Анастасова - тук
  Емел Етем Тошкова - отсъства
  Емил Илиев Кошлуков - отсъства
  Емилия Радкова Масларова - отсъства
  Енчо Вълков Малев - тук
  Златка Димитрова Бобева - отсъства
  Иван Георгиев Иванов - тук
  Иван Йорданов Костов - тук
  Иван Николаев Иванов - тук
  Иван Павлов Павлов - отсъства
  Иван Тодоров Козовски - отсъства
  Иво Първанов Атанасов - отсъства
  Илчо Георгиев Дуганов - отсъства
  Ирена Иванова Маринова-Варадинова - тук
  Ирина Георгиева Бокова - отсъства
  Исмет Яшаров Саралийски - отсъства
  Йордан Ангелов Нихризов - тук
  Йордан Георгиев Соколов - тук
  Йордан Иванов Бакалов - тук
  Йордан Мирчев Митев - отсъства
  Йордан Николов Памуков - тук
  Йордан Стоянов Димов - отсъства
  Камелия Методиева Касабова - тук
  Камен Стоянов Влахов - тук
  Касим Исмаил Дал - отсъства
  Кемал Еюп Адил - отсъства
  Кина Симеонова Андреева - тук
  Кирил Станимиров Милчев - тук
  Клара Петкова Петрова - отсъства
  Коста Георгиев Костов - тук
  Коста Димитров Цонев - отсъства
  Кръстанка Атанасова Шаклиян - отсъства
  Гадар Агоп Хачикян - тук
  Георги Владимир Юруков - отсъства
  Георги Георгиев Пирински - отсъства
  Георги Костов Станилов - тук
  Георги Любенов Хубенов - тук
  Георги Стефанов Панев - отсъства
  Георги Тодоров Божинов - отсъства
  Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
  Гиньо Гочев Ганев - тук
  Господин Христов Чонков - тук
  Даниел Василев Вълчев - тук
  Даниела Владимирова Никифорова - тук
  Даринка Христова Станчева - тук
  Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
  Димитър Василев Калоянов - отсъства
  Димитър Енчев Камбуров - отсъства
  Димитър Иванов Абаджиев - тук
  Димитър Иванов Стефанов - отсъства
  Димитър Илиев Димитров - отсъства
  Димитър Кателийчев Пейчев - отсъства
  Димитър Лазаров Игнатов - отсъства
  Димитър Милков Ламбовски - отсъства
  Димитър Николов Димитров - тук
  Димитър Станимиров Дойчинов - отсъства
  Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
  Димитър Цвятков Йорданов - отсъства
  Димчо Анастасов Димчев - тук
  Донка Стефанова Дончева - тук
  Евгени Захариев Кирилов - тук
  Евгени Стефанов Чачев - отсъства
  Евгений Стефанов Бакърджиев - отсъства
  Евгения Тодорова Живкова - отсъства

  Дотук видимо има достатъчно народни представители.
  Продължаваме нататък с § 50.
  Има думата народният представител Ремзи Осман.

  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В последния параграф от законопроекта, където ЦИК утвърждава техническия образец, този срок вместо “25 дни” да бъде “28 дни преди изборния ден”. Има достатъчна възможност навреме Централната избирателна комисия да утвърди тези книжа, а и възможност за политическите сили.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други предложения има ли? Няма.
  Моля да гласуваме 28 дни преди изборите да бъде утвърден образецът на бюлетината.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 158 народни представители: за 150, против 7, въздържал се 1.
  Предложението се приема.
  Моля да гласуваме редакцията на § 50, заедно с предложението за 28 дни, което беше гласувано.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 167 народни представители: за 167, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: И последният параграф, госпожо председател, по предложение на Любен Корнезов да се създаде със следното съдържание:
  “Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.”
  Комисията подкрепя това предложение за последния параграф, който ще смени номерацията си съответно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Желаещи да вземат отношение по този параграф има ли? Няма.
  Моля, гласувайте § 43, който става § 51.
  Гласували 159 народни представители: за 158, против няма, въздържал се 1.
  Законът е приет. (Ръкопляскания.)
  Съобщения:
  Комисията по икономическата политика ще има заседание днес от 16,30 ч. в зала 248.
  Заседанието на Комисията по правни въпроси се отлага.
  Комисията по труда и социалната политика ще има заседание 30 мин. след края на пленарното заседание.
  Парламентарният контрол започва утре с отговори на министър Свинаров, след това министър Георги Петканов, след това министър Милен Велчев, министър Соломон Паси, министър Нихат Кабил.
  Утре започваме парламентарния контрол от 9,00 до 11,00 ч., защото след 11,00 ч. няма да може да бъде излъчван парламентарният контрол, поради прякото излъчване на погребението от Ватикана.
  Следващото пленарно заседание е утре от 9,00 часа.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 15,55 ч.)

  Председател:
  Борислав Великов

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова


  Юнал Лютфи

  Секретари:
  Гадар Хачикян

  Георги Анастасов

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания