Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 10 януари 1997 г.
Открито в 11,25 ч.
10/01/1997
  Председателствувал: председателят Благовест Сендов

  Секретари: Иван Братулев и Митко Нитов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (звъни): Откривам новото извънредно заседание за днес, второ по ред, с единствена точка от дневния ред -
  ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ.
  Моля да се регистрирате за кворум.
  Кворум има. Откривам заседанието (звъни).
  Давам думата на Красимир Премянов.
  КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПГДЛ): "Решение на Тридесет и седмото Народно събрание:
  Народното събрание на Република България:
  - като оценява особено тежкото положение, в което днес се намира България;
  - като взема предвид внесената от Обединените демократични сили декларация за спасение на България;
  - като отчита изразената готовност на управляващата демократична левица да състави правителство, да осъществи мерки за финансова стабилизация, структурна реформа и социална защита и да води диалог по най-острите проблеми на страната днес и да търси съгласие по тях;
  - като поставя на първо място необходимостта от вземане на изключително важни, съдбовни решения за бъдещето на страната;
  - като отчита необходимостта от стабилност на парламентарната институция в този критичен момент,
  РЕШИ:

  1. Правителството на Република България да внесе в парламента Национална програма за извеждане на България от кризата и за ускоряване на необходимите реформи. Предлага на парламентарните групи да започнат преговори по нея.
  2. Смята за необходимо ръководствата на парламентарните групи незабавно да започнат преговори по установяване на най-благоприятните за България условия за въвеждане на паричен съвет от началото на месец февруари 1997 г., по стабилизиране на банковата система и по неотложните мерки за социална защита през зимния период."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по решението? - Няма.
  Моля да гласувате предложеното решение.
  В текста, който прочете господин Премянов, беше изпуснато след последното тире, преди "реши" - "и на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията".
  Моля да гласувате.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 123 против и въздържали се - няма.
  Решението е прието.
  Поради изчерпване на дневния ред на това извънредно заседание закривам заседанието (звъни).

  Закрито в 11,30 ч.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Бл. Сендов

  СЕКРЕТАРИ:
  Иван Братулев
  Митко Нитов
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И СЕДМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Избор на управител на НЗОК

   Последни заседания