Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 14 ноември 1996 г.
Открито в 9,00 ч.
14/11/1996
  Председателствували: председателят Благовест Сендов и заместник-председателят Нора Ананиева
  Секретари: Георги Георгиев и Яшо Минков

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (Звъни): Откривам заседанието на Народното събрание.
  На основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам днес да започнем с второ четене на Законопроекта за нотариусите, след което да продължим с Проекта за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и по-нататък - следващите точки. Моля да гласувате това предложение.
  От общо гласували 155 народни представители, за - 118, против - 29, въздържали се - 8.
  Предложението се приема.

  Преминаваме към първа точка от дневния ред -
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА НОТАРИУСИТЕ.
  Давам думата на народния представител Спас Мулетаров. Стигнали сме до чл. 11.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Не мога да си спомня само, господин председателю, дали гласувахме чл. 11.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, чл. 11 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 12 със заглавие: "Конкурс за нотариуси".
  "Чл. 12. Ал. 1. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с Правилника за дейността на Нотариалната камара.
  Ал. 2. Конкурсът се провежда от жури в състав: окръжен съдия, посочен от председателя на Върховния касационен съд; трима нотариуси с най-малко 10-годишен стаж на нотариус, посочени от Съвета на нотариусите; адвокат, посочен от председателя на Висшия адвокатски съвет; представител на Министерството на правосъдието, посочен от министъра на правосъдието, и хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски", посочен от декана на Юридическия факултет.
  Ал. 3. Протоколите от конкурса се изпращат на министъра на правосъдието, който класира кандидатите по райони и обявява резултатите от конкурса и класирането. Обявлението се поставя на видно място в сградата на Министерството на правосъдието.
  Ал. 4. Кандидатите за един и същи район, които отговарят на изискванията за кандидатствуване и са издържали успешно конкурса, се класират по успех. При равен успех предимство има кандидатът с по-голям стаж на нотариус, съдия по вписванията, заместник-нотариус или помощник-нотариус, съответно кандидатът с по-голям стаж.
  Ал. 5. В 7-дневен срок от обявлението по ал. 3 кандидатите, които не са се класирали за съответния район, могат да заявят еднократно пред министъра на правосъдието друг район, в който са останали незаети места.
  Ал. 6. Окончателното класиране се обявява по реда на ал. 3.
  Ал. 7. В 7-дневен срок от обявяване на окончателното класиране министърът на правосъдието издава заповед за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класиралите се в съответния район кандидати. Заповедта се съобщава писмено на всеки от кандидатите за същия район и на Съвета на нотариусите."
  По този текст е постъпило предложение от народния представител Светослав Лучников, който предлага в чл. 12, ал. 7 думите "министърът на правосъдието издава заповед" да се заменят със: "Съветът на нотариусите взема решение".
  Народният представител Спас Димитров предлага заместващ текст на чл. 12 със следното съдържание:
  "Чл. 12. Ал. 1. Конкурсът се провежда от комисия в състав: съдия от окръжен (градски) съд, определен от председателя на Върховния касационен съд, нотариус с най-малко 5-годишен стаж на нотариус, определен от Съвета на нотариусите, и представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието.
  Ал. 2. Редът за провеждане на конкурса се определя с наредба на министъра на правосъдието.
  Ал. 3. Резултатите от конкурса се изпращат на министъра на правосъдието, който в 7-дневен срок издава заповед за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класиралите се в съответния район кандидати.
  Ал. 4. Заповедта се съобщава писмено по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс на всеки от кандидатите за същия район и може да бъде обжалвана по реда на Закона за административното производство."
  По време на дискусията вносителите предложиха да отпадне от състава на комисията участието на адвокат. Това предложение беше отхвърлено при гласуването с 6 гласа против приемането му, 2 "за" и 3 "въздържали се".
  Комисията също така с гласуване отхвърли с 6 гласа "против" и 2 "за" предложението на господин Лучников. Като възприе само част от предложението на народния представител Спас Димитров, който предлагаше заместващ текст, комисията след обстойни дискусии предлага следния окончателен текст на чл. 12 с четири алинеи:
  "Чл. 12. Ал. 1. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с наредба, издадена от министъра на правосъдието след съгласуване с Нотариалната камара.
  Ал. 2. Конкурсът се провежда от комисия в състав: окръжен съдия, определен от председателя на Върховния касационен съд, трима нотариуси с най-малко 10-годишен стаж на нотариус, определени от Съвета на нотариусите, адвокат, посочен от председателя на Висшия адвокатски съвет, и представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието.
  Ал. 3. Резултатите от конкурса се изпращат на министъра на правосъдието, който в 7-дневен срок издава заповед за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класиралите се в съответния район кандидати.
  Ал. 4. Заповедта се съобщава писмено по реда на Гражданския процесуален кодекс на всеки от кандидатите за същия район и може да бъде обжалвана по реда на Закона за административното производство."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Господин Лучников желае ли да вземе думата? Заповядайте.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Моето предложение има принципен характер. Ние решихме да раздържавим упражняването на нотариалната функция, за да я дебюрократизираме, да я направим по-заинтересована, по-достъпна и да улесним гражданите в използуването на нотариалните услуги. Но по стар навик всичко да свеждаме под ръководството на държавата, ние не смеем да направим пълно раздържавяване. Защо министърът на правосъдието ще издава заповед за приемане на едно лице за нотариус, когато то се определя с конкурс, извършван по определени правила, провеждан от една безспорно високоавторитетна комисия? Този конкурс дава своите резултати. Защо отново трябва да се меси министърът на правосъдието, а не се остави възможността на Съвета на нотариусите, върховният орган на Нотариалната камара, сам да решава кои лица да упражняват тази функция и кои не?
  Аз просто не мога да схвана защо нашите усилия по пътя на едно разумно раздържавяване, по пътя на нашите усилия към едно разумно привличане на по-широко обществено участие в решаването на обществените дела отново трябва да бъде затормозвано от нашата инерция да поверяваме всичко в ръцете на държавната администрация.
  Погрешна е тази тенденция. Тя няма да доведе до никъде и на всяка крачка ние виждаме, че усложняваме проблемите на нашето управление като се откажем да го освободим от известни несвойствени нему функции. Затова аз поддържам вписването на нотариуса в списъка на нотариусите да става с решение на Съвета на нотариусите, а не на представителя на изпълнителната власт, какъвто е министърът на правосъдието.
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Народният представител Спас Димитров желае ли да вземе думата? - Него го няма.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Понеже отсъствува народният представител Спас Димитров, искам във връзка с твърдението на господин Лучников да посоча, че в предложението си Спас Димитров поддържа също заповедта да се издава от министъра на правосъдието, така както е и в проекта на вносителите. Фактически министърът не назначава. Той само оформя със заповед резултатите от проведения конкурс. Негово не е правото и волята му да прецени кой да бъде нотариус. Тази преценка се прави въз основа на изпита, който се провежда от изключително квалифицирани представители на различните сфери от съдебната власт и адвокатурата, също и от представители на научната сфера, както беше първоначално предвидено. Ето защо този акт на министъра е само формален и от друга страна той може да се обжалва. Така е предвидено в закона - да се обжалва пред Върховния административен съд. Следователно, неговите действия подлежат и на допълнителен контрол независимо от това, че той само формално издава заповед на този, който се е класирал по силата на протоколите, от комисията за конкурсите. Това бяха съображенията и на вносителите, и на колегите по време на обсъждането. Същите мотиви в своето предложение поддържаше и колегата Спас Димитров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Други забележки? - Няма. Въпреки всичко ще гласуваме най-напред предложението на народния представител Светослав Лучников думите "министърът на правосъдието издава заповед" да се заменят с "Съвета на нотариусите взема решение".
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 175 народни представители, за - 73, против - 50, въздържали се - 52.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате текста на чл. 12 така, както е предложен от комисията.
  От общо гласували 168 народни представители, за - 106, против - 33, въздържали се - 29.
  Член 12 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 13 е със заглавие "Нотариална кантора" и е с три алинеи:
  "Чл. 13. Ал. 1. След влизане в сила на заповедта за вписване кандидатът за нотариус е длъжен да осигури нотариална кантора, което може да стане и съвместно с други кандидати или действащи нотариуси от същия район.
  Ал. 2. В нотариалната кантора се помещават канцеларията на нотариуса и служебният му архив.
  Ал. 3. Нотариалната кантора трябва да се намира в района на действие на нотариуса и да отговаря на условия, които гарантират точното изпълнение на неговите задължения и правната сигурност на извършваните действия."
  По този текст няма постъпили предложения и комисията предлага да бъде приет така, както е внесен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Има ли бележки по чл. 13? - Няма.
  Моля да гласувате текста на чл. 13.
  От общо гласували 156 народни представители, за - 131, против - няма, въздържали се - 25.
  Член 13 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 14 със заглавие: "Полагане на клетва".
  "Чл. 14. Ал. 1. След влизане в сила на заповедта за вписване кандидатът полага клетва, ако не е положил такава преди това.
  Ал. 2. Кандидатът полага клетва пред Съвета на нотариусите със следното съдържание: "Заклевам се да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си задължения, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя професионалната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!".
  Ал. 3. След полагане на клетвата се подписва клетвен лист."
  Народният представител господин Спас Димитров предлага този чл. 14 да стане чл. 15, а чл. 15 да стане чл. 14. Същевременно се предлага ал. 3 на чл. 14 със съдържание: "След полагането на клетвата се подписва клетвен лист" да придобие следното съдържание:
  "Ал. 3. След полагането на клетвата се подписва клетвен лист, който след подписването на клетвения лист" - тук се повтаря и трябва да отпадне "клетвен лист" - "като след подписване нотариусът може да извършва нотариалните и другите, определени със закона действия".
  Комисията възприе тези предложения на народния представител Спас Димитров и предлага следния нов чл. 14 със заглавие:
  "Вписване в регистъра на Нотариалната камара
  Чл. 14. Ал. 1. Вписването в регистъра на Нотариалната камара се извършва по решение на Съвета на нотариусите.
  Ал. 2. За вписване на нотариус в регистъра е необходимо:
  1. да е влязла в сила заповедта на министъра на правосъдието за вписване;
  2. да се представи писмена декларация, че не са налице пречките по чл. 9;
  3. да се посочи адресът на нотариалната кантора;
  4. да се представи документ за вещно право върху нотариалната кантора или вписан договор за наем, а ако кантората е на действащи нотариусите - писменото им съгласие;
  5. да се представи документ за сключена застраховка по чл. 33;
  6. да се представи образец от печат, одобрен от министъра на правосъдието;
  7. да се представи образец от подпис.
  Ал. 3. За вписване на помощник-нотариус или стажант-нотариус е достатъчно изпълнението на изискванията по ал. 2, точка 1, 2, 5 и 7.
  Ал. 4. Искането за вписване в регистъра и изпълнението на изискванията по ал. 2 или 3 трябва да бъде направено в 3-месечен срок от влизане в сила на заповедта за вписване. За незаетото място на нотариус министърът на правосъдието издава заповед за вписване на следващия по реда на класирането кандидат."
  Това е окончателният текст и редакция на нов чл. 14, който възпроизвежда в основната си част съдържанието на чл. 15 от проекта, който комисията предлага да бъде приет като окончателен чл. 14.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 14 така, както е предложен от комисията.
  От общо гласували 136 народни представители, за - 118, против - 1, въздържали се - 17.
  Член 14 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 15. със заглавие "Вписване в регистъра на нотариалната камара".
  "Чл. 15. Ал. 1. Вписване в регистъра на нотариалната камара се извършва по решение на Съвета на нотариусите."
  Народният представител Светослав Лучников предлага в тази алинея първа думата "решение" да се членува и да стане "по решението".
  "Ал. 2. За вписване на нотариус в регистъра е необходимо:
  1. да е влязла в сила заповедта за вписване и да е положена клетвата по чл. 14;
  2. да се представи писмена декларация, че не са налице пречките по чл. 9;
  3. да се посочи адресът на нотариалната кантора;
  4. да се представи документ за вещно право върху помещенията или писмен договор за наем, а ако кантората е на действащи нотариуси - писменото им съгласие;
  5. да се представи документ за сключена застраховка по чл. 33;
  6. да се представи образец от печат, одобрен от министъра на правосъдието;
  7. да се представи образец от подписа.
  Ал. 3. За вписване на заместник-нотариус, помощник-нотариус или стажант-нотариус е достатъчно изпълнението на изискванията по ал. 2, точки 1, 2, 5 и 7.
  Ал. 4. Искането за вписване в регистъра и изпълнението на изискванията по ал. 2 или 3 трябва да бъде направено в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за вписване. При уважителни причини лицето може да поиска от Съвета на нотариусите продължаване на срока. За освободеното място на нотариус министърът на правосъдието прави ново класиране."
  Народният представител господин Светослав Лучников предлага в чл. 15, ал. 4 думата "заповедта" да се замени с думата "решението". Това предложение беше обсъдено и тълкувано.
  "Ал. 5. Правата на нотариус, заместник-нотариус, помощник-нотариус и стажант-нотариус се придобиват от момента на извършване на вписването."
  Народният представител Спас Димитров предлага в този член 15, ал. 5 да отпадне.
  След обсъждане на предложенията по текста господин Лучников оттегли предложенията си. Комисията възприе основния текст, който предложи предварително господин Спас Димитров, и предлага следната окончателна редакция на чл. 15:
  "Полагане на клетва
  Чл. 15. Ал. 1. След постановяване на решението по чл. 14, ал. 1 кандидатът полага пред Съвета на нотариусите следната клетва, ако не е положил такава преди това: "Заклевам се да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си задължения, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя професионалната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!"
  Ал. 2. След полагане на клетвата се подписва клетвен лист.
  Ал. 3. Вписването в регистъра се извършва след подписване на клетвения лист."
  Това е окончателният текст на чл. 15, който беше прочетен и предварително като състав на чл. 14.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки?
  Думата има Лилян Сираков.
  ЛИЛЯН СИРАКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Този начин на докладване на текста внася малко едно противоречие. При първоначалния текст на чл. 14, който сега става чл. 15, беше докладвано, че комисията е възприела предложението на господин Спас Димитров ал. 3 да придобие следната редакция: "След полагането на клетвата се подписва клетвен лист, като след подписването на клетвения лист нотариусът може да извършва нотариалните и други определени със закона действия". Тази алинея всъщност в окончателния текст я няма.
  В същото време не се гласува отпадането на ал. 5 от чл. 15, който преди малко го гласувахме като чл. 14. Оттук нататък не става ясно значението на вписването. Много е важно това да се знае за правата на нотариуса - какво значение има вписването. И според мен е правилно да си гласуваме ал. 5, чието отпадане не сме гласували, за да се знае, че правата на нотариус, заместник-нотариус, помощник-нотариус и стажант-нотариус се придобиват от момента на извършване на вписването, защото това ще породи големи противоречия в практиката. Не сме гласували отпадането на ал. 5 и се докладва след гласуването на текста на чл. 14.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Ние не сме гласували въобще нищо по чл. 15.
  ЛИЛЯН СИРАКОВ: Става въпрос, че чл. 15 по проекта го гласувахме като чл. 14, а се докладва след това съдържанието на този член. За предложението на народния представител Спас Димитров да отпадне ал. 5 няма становище на комисията, така излиза, както е докладвано, нито го гласувахме. А много е важно значението на вписването. Трябва да се знае, че е констативно. От този момент нотариусът има право да извършва вписване. Ако не го запишем, ще настъпят сериозни проблеми в практиката.
  И аз предлагам, тъй като не сме гласували отпадането на ал. 5, да гласуваме тази ал. 5 да си отиде на систематичното място в чл. 15, а не както се докладва, че възприемаме предложението на Спас Димитров - ал. 3 на чл.. 15, както сега го гласуваме, да съдържа този момент, че от полагането на клетвата може да извършва нотариални и други действия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Добре, ние сме гласували чл. 14. Значи сега Вашето предложение е да гласуваме чл. 15 да има още една алинея.
  ЛИЛЯН СИРАКОВ: Чл. 14, който гласувахме, тази алинея 5, която се докладва след като гласувахме чл. 14 и не сме гласували отпадането, да си отиде на съответното място. Да стане нова ал. 5 към гласувания чл. 14, за която не гласувахме да отпадне.
  Проблемът е там, че чл. 15 от проекта стана чл. 14. А чл. 14 стана чл. 15, който сега гласуваме. Но гласувахме чл. 14, а след това докладвахме чл. 15, който фактически стана чл. 14 и стана объркване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Вашето предложение е да се върнем на чл. 14 и да прибавим ал. 5.
  ЛИЛЯН СИРАКОВ: Да, защото ние не сме гласували ал. 5. Тя се добави, след като бяхме гласували чл. 14. Ние трябва в закона да кажем значението на вписването, както и в Търговския закон сме казали какво е значението на вписването, както и в много други закони, където имаме вписвания. Правното значение на вписването трябва да го кажем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Ние преномерирахме и чл. 14 стана чл. 15, а чл. 15 стана чл. 14. И тази ал. 5, която е предложена да отпадне, е отпаднала, без да сме я гласували.
  ЛИЛЯН СИРАКОВ: Много е опасно да отпадне ал. 5. Аз мисля, че трябва да гласуваме да прибавим ал. 5, която не сме гласували, и да влезе в текста на чл. 14.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Предложението е да се върнем на чл. 14, който беше докладван с отпадане на ал. 5, без да сме гласували нейното отпадане.
  Господин Сираков предлага най-напред да гласуваме изменение на чл. 14, като към него се прибави ал. 5 - правата на нотариус, заместник-нотариус, помощник-нотариус и стажант-нотариус се придобиват от момента на извършване на вписването.
  Моля да се изкажете по този въпрос.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Първо, тази алинея поначало не може да бъде към този текст, тъй като чл. 14 има заглавие "Вписване в регистъра на нотариалната камера" и не урежда въпроса за правомощията на нотариуса, след като е вписан. Те се уреждат по-нататък.
  Второ, в тази ал. 5 е включена и фигурата на заместник-нотариуса. Ние възприехме такава фигура да отпадне. Тя съществуваше в законопроекта, но тя отпадна още в предшестващите текстове и я няма.
  Така че аз смятам, че комисията е докладвала точното предложение, тъй като това предложение на Спас Димитров за отпадане на алинеята комисията го възприе и тя предлага да се приеме без този текст. Но ако действително трябва да бъде прегласуван текстът, това може да стане специално за тази алинея - да отпадне, както предлага Спас Димитров и което предложение е подкрепено от комисията, но ако се приеме да остане тази алинея към чл. 14, то от нея трябва да отпаднат думите "заместник-нотариус".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Лилян Сираков има думата.
  ЛИЛЯН СИРАКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, не мога да се сълася, че става въпрос за уреждане на правата на нотариуса. Ние уреждаме значението на вписването - че то има конструктивно значение, от момента на вписването възникват правата. Да отворим Търговския закон - и там има вписване. Там изрично уреждаме с текст от кой момент се придобива статутът на търговското дружество или на търговеца, от кой момент той може да упражнява дейност. Тук ние отразяваме значението на вписването, а не уреждаме правата на нотариуса и е нормално този текст да го има. Противоречието е налице - или възприемаме ал. 3 на чл. 15, както сме казали в доклада, че възприемаме предложението на Спас Димитров, или се връщаме към ал. 5. Сега излиза, че нито едното остава, нито другото.
  Най-добрият изход е именно гласуване на ал. 5 без фигурата на заместник-нотариуса, защото вече тази фигура я няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Мулетаров има думата.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, още при подготвянето на проекта ние направихме едно прехвърляне и в чл. 8, който урежда правоспособността на нотариуса и са посочени всички условия, е записано: да е вписан в регистъра по чл. 5. А тази ал. 5 на чл. 14 точно това уреждаше, само че изброява съответните видове нотариуси. А тук е общо казано - правоспособност на нотариус може да придобие дееспособно лице на възраст до 60 години, което е само български гражданин. И в т. 8 - да е вписан в регистъра по чл. 5. Фактически с тази т. 8 това изискване, което беше посочено в ал. 5, е въздигната като условие в предшестващия текст.
  Така че ще стане едно повторение, ако ние възприемем предложението на господин Сираков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Въпреки това аз съм длъжен да го поставя на гласуване.
  ЛИЛЯН СИРАКОВ (от място): Оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Оттегляте го. При това положение чл. 14 е гласуван.
  Минаваме към гласуване на чл. 15. Има ли бележки по чл. 15? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 15 така, както беше представен - Полагане на клетва.
  От общо гласували 147 народни представители, за - 121, против - 8, въздържали се - 18.
  Член 15 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра
  Чл. 16. Ал. 1. В регистъра се вписва:
  1. районът на действие;
  2. трите имена и единният граждански номер на нотариуса, съответно на заместник-нотариуса, помощник-нотариусите и стажант-нотариусите;
  3. адресът на нотариалната кантора;
  4. срокът на правата на заместник-нотариуса, помощник-нотариусите и стажант-нотариусите, когато има такъв;
  5. наименованието и седалището на застрахователя.
  Ал. 2. Лицата, вписани в регистъра на Нотариалната камера, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване."
  Комисията предлага подобрена редакция и прецизиран текст с отпадането на фигурата на заместник-нотариуса, така както преди малко посочих, на чл. 16 със следното съдържание:
  "Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра
  Чл. 16. Ал. 1. В регистъра се вписват:
  1. районът на действие;
  2. името и единният граждански номер на нотариуса, съответно на помощник-нотариуса и на стажант-нотариуса;
  3. адресът на нотариалната кантора;
  4. срокът на действие на помощник-нотариуса, включително при заместване, и на стажант-нотариуса;
  5. наименованието и седалището на застрахователя.
  Ал. 2. Лицата, вписани в регистъра на Нотариалната камера са длъжни да заявявт за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване".
  Това е подобрената редакция, която комисията предлага, господин председател.
  Няма други предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Не виждам.
  Моля да гласувате чл. 16 така, както беше предложен.
  От общо гласували 151 народни представители, за - 134, против - няма, въздържали се - 17.
  Член 16 е приет.
  Раздел II - Права и задължения на нотариуса.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Първият текст от този раздел - втори, е чл. 17 със заглавие: "Независимост на нотариуса".
  "Чл. 17. При осъществяване на своите функции нотариусът е независим и се подчинява само на закона."
  Комисията предлага да бъде съкратено заглавието като отпаднат думите "на нотариуса", а също така и да се подобри редакцията на чл. 17 и той да придобие следното съдържание:
  Заглавие - "Независимост".
  "Чл. 17. Нотариусът е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона."
  Други предложения няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате предложеното заглавие и текстът на чл. 17, направен от комисията.
  От общо гласували 140 народни представители, за - 119, против - 2, въздържали се - 19.
  Чл. 17 е приет.
  Чл. 18!
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 18 със заглавие: "Право на уважение и съдействие" и с две алинеи.
  "Чл. 18. Ал. 1. Пред съдебните и административните власти нотариусът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.
  Ал. 2. На нотариуса му се дължи уважение и съдействие и от страните."
  Комисията прецени, че текстът е доста тромав и в него има повторения. Заглавието също може да бъде съкратено, съгласно възприетия принцип.
  Предлага следния заместващ текст, който да бъде с една, а не с две алинеи и съкратеното заглавие, а именно:
  "Съдействие и уважение" - това е заглавието.
  И съдържанието на текста:
  "Чл. 18. На нотариуса се дължи съдействие и уважение при изпълнение на неговите функции."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате заглавието и чл. 18 така, както беше предложено.
  От общо гласували 142 народни представители, за - 127, против - няма, въздържали се - 15.
  Чл. 18 е приет.
  Чл. 19!
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 19 със заглавие: "Право на достъп до документи".
  "Чл. 19. При изпълнение на служебните си функции нотариусът, заместник-нотариусът и помощник-нотариусите, след като удостоверят това си качество, имат свободен достъп и могат да правят справки по дела и преписки, да искат преписи от книжата и да получават сведения с предимство в съда, административните и други служби."
  Комисията преработи редакционно текстът и предлага в заглавието да отпаднат думите "Право на" и да стане: "Достъп до документи", а съдържанието на единствената алинея да е следното:
  "Чл. 19. Нотариусът има право на свободен достъп в съдебните и административните служби и може да прави справки по дела и преписки, както и да иска преписи от книжа и да получава сведения с предимство."
  Това е преработеният текст, който предлагаме и по който не са постъпили други предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 19 така, както беше предложен.
  От общо гласували 138 народни представители, за - 130, против - няма, въздържали се - 8.
  Чл. 19 е приет.
  Чл. 20!
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 20 със заглавие: "Право на свиждане" и единствена алинея.
  "Чл. 20. При изпълнение на служебните си функции нотариусът, след като удостовери това си качество, има право на свиждане с всяко лице, поискало неговото съдействие, без присъствието на длъжностно или на друго лице."
  Комисията прецени, че понятието "свиждане", което в граждански оборот се използува като "свиждане в болница", "свиждане в места за задържане" не е подходящо и затова предлага то да бъде заменено със "срещане насаме". Освен това се предлага и подобрена редакция на чл. 20, с което той да придобие следното съдържание:
  Заглавие - "Срещане насаме".
  "Чл. 20. При изпълнение на служебните си функции нотариусът се среща насаме с лицето, поискало неговото съдействие, освен ако то пожелае да присъствуват и други лица".
  Други предложения по текста няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения? - Няма.
  Моля да гласувате текста на чл. 20, както е докладван от комисията.
  От общо гласували 132 народни представители, за - 127, против - няма, въздържали се - 5.
  Чл. 20 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 21 със заглавие: "Неприкосновеност на служебния архив" и с три алинеи.
  "Чл. 21. Ал. 1. Служебният архив на нотариуса е неприкосновен и никой няма право на достъп до него без съгласие на нотариуса, освен в случаите, предвидени със закон.
  Ал. 2. Лицата, получили достъп до служебния архив на нотариуса, са длъжни да пазят служебна тайна при условията, установени за самия нотариус, и да го уведомяват за извършените по архива действия.
  Ал. 3. Кореспонденцията между нотариуса и страните е неприкосновена и не подлежи на проверка."
  Народният представител Спас Димитров предлага в чл. 21, ал. 3 да се измени така:
  "Ал. 3. Кореспонденцията между нотариуса и страните е неприкосновена, не подлежи на проверка и не може да бъде използувана като доказателствено средство."
  При дискусията по предложението на тази трета алинея народните представители се обединиха около становището, че въпросът за неприкосновеността на кореспонденцията е конституционно уреден и не е необходимо да бъде повтарян и в този закон. В резултат на тези становища народният представител Спас Димитров оттегли своето предложение и комисията предлага текстът на чл. 21 да се гласува с ал. 1 и ал. 2 така, както бяха предложени, а ал. 3 да отпадне като ненужна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Спас Димитров не го виждам, но той е оттеглил предложението си.
  Има ли други предложения от залата? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 21 във варианта, който предлага комисията - само с ал. 1 и 2.
  От общо гласували 139 народни представители, за - 123, против - 1, въздържали се - 15.
  Чл. 21 е приет.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Свободно организиране на работата.
  Чл. 22. Ал. 1. Нотариусът може свободно да организира своята работа при спазване на установените изисквания и процедури.
  Ал. 2. Нотариусът може свободно да договаря условията и реда за съвместна работа с друг нотариус, със заместник-нотариуса, с помощник-нотариусите и със служителите си и да определя реда за работа на стажант-нотариусите."
  Комисията се обедини около становището, че този текст е излишен. Той не дава нищо ново и отредените в него разпоредби могат да се осъществяват и без да има такъв текст, поради което предлага чл. 22 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения има ли? - Няма.
  Моля да гласувате предложението на комисията за отпадане на чл. 22.
  От общо гласували 129 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 8.
  Прието е предложението за отпадане на чл. 22.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Други действия на нотариуса.
  Чл. 23. Ако му е възложено от страните, нотариусът може да изготвя и да проверява проекти за документи, да дава устни и писмени консултации, да посредничи за избягване или за разрешаване на спорове, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, както и да бъде изпълнител на завещания или управител на имущество."
  Народният представител господин Светослав Лучников предлага в чл. 23 думите "да дава устни и писмени консултации, да посредничи за избягване или за разрешаване на спорове, да прави справки" да се заменят с думите "да дава съвети и да прави справки по нотариални производства".
  Народният представител Спас Димитров предлага нов заместващ текст на чл. 23 със следното съдържание:
  "Чл. 23. Нотариусът може да изготвя и да проверява проекти за документи, както и да дава устни и писмени консултации, свързани с нотариалната му дейност, да прави справки, да набавя документи и книжа и да извършва други подобни действия, свързани с нотариалните удостоверения, както и да бъде изпълнител на завещания."
  Комисията възприе част от идеята, сподeлена от народния представител господин Лучников, възприема и по-голяма част от предложенията за заместващ текст на господин Спас Димитров и предлага нова редакция на чл. 23:
  "Чл. 23. Ако му е възложено от страните, нотариусът може във връзка с нотариалните производства да изготвя и да проверява проекти за документи, да дава устни и писмени консултации, да посредничи за изясняване волята на страните, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, както и да бъде изпълнител на завещания или управител на имущество."
  Други предложения няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Лучников, след като сте запознахте с окончателния текст...?
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (от място): Приемам го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Приемате го.
  Моля да гласувате чл. 23 в редакцията, предложена от комисията, която отчита част от предложенията на господата Лучников и Спас Димитров.
  От общо гласували 131 народни представители, за - 117, против - няма, въздържали се - 14.
  Член 23 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Право на нотариални такси.
  Чл. 24. Нотариусът има право да получава нотариални такси при условията и по реда на този закон. Нотариусът има право и на направените допълнителни разноски."
  Поради това че в следващите текстове има специален раздел за нотариални такси, където обстойно е третиран въпросът за видовете такси, възможност за получаване, начин на определянето им, комисията предлага този текст да отпадне по изложените съображения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения по текста? - Няма.
  Моля да гласувате предложението на комисията за отпадане на чл. 24.
  От общо гласували 136 народни представители, за - 120, против - 9, въздържали се - 7.
  Прието е предложението и чл. 24 отпада.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Задължение за съдействие.
  Чл. 25. Нотариусът е длъжен да разглежда всички отправени до него законни искания, освен ако е заинтересуван от извършване на поисканото действие или се намира със страната в особени отношения, които пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност."
  Комисията предлага в текста да отпадне думата "законни", а след думата "искания" да се добавят думите "за съдействие", или текстът придобива следното съдържание:
  "Чл. 25. Нотариусът е длъжен да разглежда всички отправени до него искания за съдействие, освен ако е заинтересуван от извършване на поисканото действие или се намира със страната в особени отношения, които пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения има ли? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 25 в редакцията, предложена от комисията.
  От общо гласували 135 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 13.
  Член 25 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Задължение за спазване на закона.
  Чл. 26. Нотариусът не може да извършва нотариални и други действия, които противоречат на закона или на добрите нрави."
  Народният представител Спас Димитров предлага чл. 26 да се измени така:
  "Чл. 26. Ал. 1. Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на участвуващите в нотариалното производство.
  Ал. 2. Нотариусът не може да извършва нотариални и други действия, които противоречат на закона или на добрите нрави."
  По време на дискусията във връзка с първоначалния текст и предложението на господин Спас Димитров комисията стигна до извода, че не е необходимо да има такъв императивен текст за забрана на противозаконни действия, тъй като нотариусът поначало е юрист, лице, което много добре знае правата и задълженията си и не е нужно в закон да се добавят текстове, които да посочват тези обстоятелства, поради което господин Димитров оттегли своето предложение, а комисията предлага текстът да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения има ли? - Няма.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 26!
  От общо гласували 130 народни представители, за - 110, против - 1, въздържали се - 19.
  Прието е предложението за отпадане на чл. 26.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 27 е със заглавие "Задължение за безпристрастност".
  "Чл. 27. При изпълнение на служебните си функции нотариусът не може да взема страна или да накърнява права на трети лица или на държавата."
  Народният представител господин Спас Димитров предложи чл. 27 да отпадне.
  Комисията не възприе това предложение, но предлага две промени в текста.
  В заглавието да отпадне "Задължение за" и то да стане "безпристрастност", а в текста да отпаднат думите "или да накърнява права на трети лица или на държавата".
  При това положение предложението на комисията за текста е:
  Заглавие: "Безпристрастност" и съдържание:
  "Чл. 27. При изпълнение на служебните си функции нотариусът не може да взема страна."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Димитров, поддържате ли предложението си?
  СПАС ДИМИТРОВ (от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Димитров оттегля предложението си за отпадане на текста.
  Остава текстът във варианта, който предложи комисията.
  Моля, гласувайте това предложение, което включва поправка в заглавието и поправка в текста!
  От общо гласували 130 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 9.
  Член 27 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 28 е със заглавие "Задължение за опазване правата и интересите на страните" и две алинеи.
  "Чл. 28. Ал. 1. Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права.
  Ал. 2. При извършване на подлежащи на вписване сделки наториусът е длъжен да ги представи за вписване пред съдията по вписванията в деня на тяхното извършване. Преди извършване на вписването нотариусът не може да снабдява страните с препис от подлежащия на вписване акт или документ."
  Господин Спас Димитров предложи този текст да отпадне.
  По време на дискусията обаче народните представители приеха становището, че той е необходим, урежда важни задължения на нотариусите и права на страните, поради което господин Спас Димитров оттегли своето предложение и комисията предлага текстът да бъде приет с двете алинеи, като от заглавието отпаднат думите "Задължение за" и то стане "опазване правата и интересите на страните", а двете алинеи - без промени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения има ли? - Няма.
  При положение, че предложението на народния представител Спас Димитров за отпадане на текста е оттеглено, остава предложението на комисията, което включва само поправка в заглавието и текста на вносителя.
  Моля, гласувайте чл. 28 така, както беше предложен от името на комисията!
  От общо гласували 141 народни представители, за - 129, против - няма, въздържали се - 12.
  Член 28 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 29 е със заглавие "Задължение за пазене на професионална тайна" и три алинеи.
  "Чл. 29. Ал. 1. Нотариусът е длъжен да пази професионална тайна относно факти и обстоятелства, които са му станали известни във връзка с работата.
  Ал. 2. Нотариусът не може да ползва за лично или за други лица облагодетелстване фактите и обстоятелствата, представляващи професионална тайна.
  Ал. 3. Задълженията по този член се отнасят и за времето, в което нотариусът не упражнява функциите си или дейността му е преустановена."
  Комисията предлага в заглавието да отпаднат думите "Задължение за пазене" и подобрена редакция на чл. 29, като отпадне ал. 3 и той се състои от две алинеи.
  Заглавие: "Пазене на професионална тайна".
  "Чл. 29. Ал. 1. Нотариусът е длъжен да пази професионална тайна относно обстоятелства, които са му станали известни във връзка с работата и не може да се ползва от тях за свое или чуждо облагодетелстване.
  Ал. 2. Задълженията по ал. 1 се отнасят и за времето, в което нотариус не упражнява функциите си или дейността му е преустановена."
  Това е предложението на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Само един въпрос имам, господин Мулетаров. В текста, който сте раздали, предлагате в заглавието да отпаднат думите "Задължение за пазене на", което би означавало да остане само "професионална тайна".
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Да, извинявам се. Точно така е.
  Предложението на комисията е заглавието на текста да бъде само "професионална тайна" с отпадане на думите "Задължение за пазене на".
  ПРЕДСДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения има ли? - Няма.
  Моля, гласувайте чл. 29 с тези поправки, които предложи комисията и новата редакция на текста.
  От общо гласували 136 народни представители, за - 126, против - няма, въздържали се - 10.
  Член 29 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 30 е с три алинеи и заглавие "Задължение за непрекъснатост на дейността".
  "Чл. 30. Ал. 1. Нотариалните кантори имат задължително работно време, установено от министъра на правосъдието".
  Народният представител Светослав Лучников предлага в тази ал. 1 думите "министърът на правосъдието", да се заменят с "Нотариалната камера".
  "Ал. 2. Нотариалната кантора не може да бъде затваряна без основателни причини за повече от една седмица.
  Ал. 3. Нотариусът трябва да се е установил да живее в своя район на действие и по възможност в близост до наториалната кантора."
  Комисията не възприе предложението на господин Лучников.
  Същевременно предлага в заглавието думите "Задължение за" да отпаднат и предлага следната подобрена редакция от единствена алинея на чл. 30, тъй като в ал. 3 има изисквания, които реално трудно биха могли да бъдат реализирани.
  Текстът придобива следното окончателно съдържание:
  Заглавие "Непрекъснатост на дейността".
  "Чл. 30. Министърът на правосъдието определя работното време на нотариалните кантори и условията, при които те могат да бъдат временно затваряни."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Лучников, поддържате предложението си. Имате думата.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, поддържам своето предложение по същите принципни съображения, които изложих и преди, поради опеката, която се възлага на министъра на правосъдието върху самоорганизиращата се и самодейна нотариална дейност.
  Ние един път предоставихме на нотариусите да се организират доброволно, те самите са задължени да спазват обществения интерес, знаят най-добре как да организират своята работа и в никой случай няма да направят нещо, което е против техния интерес, а този интерес съвпада с интереса на хората, които обслужват. Въпросът е тук да се синхронизира работата на нотариусите с работата на съдиите по вписванията, които довършват тяхната работа. Бъдете сигурни, че Нотариалната камара най-добре ще определи как да бъде работното време, за да бъдат защитени двата интереса. Няма смисъл да усилваме опеката на Министерство на правосъдието, т.е. на изпълнителната власт, върху тази обществено организирана дейност. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря. Господин Спас Мулетаров има думата.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Едно изяснение по този въпрос. Поначало господин Лучников е прав - Нотариалната камара да урежда този въпрос. Но защо възприехме предложението това да върши министърът. Защото нотариална дейност по този закон няма да вършат само нотариусите, а такава ще вършат съдиите по вписванията, такава ще вършат длъжностни лица от общините, такава ще извършват и консулските представителства в чужбина. Следователно в бъдеще тази дейност е смесена и се извършва както от частния нотариат, така и от отделни държавни длъжности, които имат определено работно време и почивни дни. За да се получи известно съвпадение в тази дейност и да не бъдат лишени гражданите от възможност винаги и по всяко време да търсят нотариална помощ, се предвижда министърът да определя това, защото камарата не може да определя време на държавните служители.
  Ето защо ние счетохме за по-целесъобразно, по тези съображения, министърът да определя това работно време.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря ви. Разяснението имаше характер на реплика. Господин Лучников, заповядайте.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Съжалявам, че не мога да се съглася с моя добър колега господин Мулетаров, но текстът определя работното време на нотариалните кантори, само на нотариалните кантори, които са кантори на нотариуси. Там, където кметове и други лица извършват нотариална дейност, те я извършват в рамките на своето работно време и едва ли е целесъобразно въобще тяхното работно време да подлежи тук на регламентиране, защото те си действат по свои правила. Така че става въпрос за определяне на времето на нотариалните кантори и то трябва да стане от Нотариалната камара. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря. Господин Лучников, като се отнесе Вашето предложение към окончателния текст, предложен от комисията, всъщност Вие предлагате "министърът на правосъдието" - тези три думи, да бъдат заменени с "Нотариалната камара".
  Моля ви да гласувате това предложение на господин Лучников - вместо министърът на правосъдието да определя работното време на нотариалните кантори, Нотариалната камара.
  От общо гласували 137 народни представители, за - 37, против - 37, въздържали се - 63.
  Не се приема това предложение.
  Моля да гласувате чл. 30 в редакцията, предложена от комисията.
  От общо гласували 128 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 10.
  Член 30 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е чл. 31 със заглавие - "Задължение за водене на самостоятелен служебен архив" и следните три алинеи:
  "Чл. 31. Ал. 1. Всеки нотариус е длъжен да води самостоятелен служебен архив при условия и по ред, установени с Наредбата за служебните архиви на нотариусите, издадена от министъра на правосъдието. Приетите на съхранение завещания и други невъзстановими документи и книжа се пазят в нарочен сейф.
  Ал. 2. Нотариусът е длъжен да вземе предохранителни мерки за опазване на своя служебен архив.
  Ал. 3. За извършване на проверки нотариусът е длъжен да осигури достъп на надлежно овластените лица до служебния архив."
  При обсъждането на текста в комисията постъпиха доста предложения за неговото подобряване и съкращаване, с оглед по-голяма яснота, поради което комисията предлага от заглавието да отпаднат думите "задължение за водене на самостоятелен" и следния текст на чл. 31 с две алинеи, вместо три:
  "Чл. 31. Ал. 1. Всеки нотариус е длъжен да води самостоятелен служебен архив. Редът и условията за водене на архива се определят с наредба, издадена от министъра на правосъдието.
  Ал. 2. Нотариусът е длъжен да осигури достъп до служебния си архив за извършване на проверки от надлежно оправомощени длъжностни лица в рамките на тяхната компетентност."
  Заглавието на текста, който прочетох, да бъде само "Служебен архив".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения има ли в залата? - Не виждам.
  Моля да гласувате предложението на комисията за чл. 31 с две алинеи, подобрена редакция в сравнение с тази на вносителя и корекция в заглавието.
  От общо гласували 129 народни представители, за - 126, против - няма, въздържали се - 3.
  Член 31 е приет.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Задължение за уведомяване председателя на районния съд.
  Чл. 32. Нотариусът е длъжен да уведоми незабавно председателя на районния съд за всяка промяна в местонахождението на нотариалната кантора и на служебния си архив."
  Единственото предложение, което комисията прави, е в заглавието да отпаднат думите "Задължение за" и то да остане: "Уведомяване председателя на районния съд". Текстът се предлага да се приеме без промени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения от залата има ли? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 32, както беше докладван от комисията.
  От общо гласували 133 народни представители, за - 131, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 32 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Задължително застраховане.
  Чл. 33. Нотариусът е длъжен да се застрахова за целия период на своята професионална дейност срещу вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на заместник-нотариуса, помощник-нотариусите, стажант-нотариусите и служителите в нотариалната кантора. Минималният и максималният размер на застрахователната сума се определят от Нотариалната камара."
  Комисията предлага в заглавието на чл. 33 да отпадне думата "Задължително" и подобрен в редакционно отношение текст със следното съдържание:
  "Чл. 33. Нотариусът е длъжен да се застрахова за времето на своята професионална дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на помощник-нотариуса, стажант-нотариуса и служителите в нотариалната кантора. Минималният и максималният размер на застрахователната сума се определят от Нотариалната камара."
  И заглавието е само: "Застраховане".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 33 в подобрената редакция, предложена от комисията, в т. ч. и поправката в заглавието.
  От общо гласували 137 народни представители, за - 135, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 33 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Задължително социално осигуряване.
  Чл. 34. Нотариусът подлежи на задължително социално осигуряване при условията и по реда, установени за лицата, упражняващи свободни професии".
  Комисията предлага в заглавието думата "Задължително" да отпадне и същевременно подобрена редакция на текста:
  "Социално осигуряване.
  Чл. 34. Нотариусът подлежи на задължително социално осигуряване по реда и при условията, установени за лицата, упражняващи свободни професии."
  Други предложения няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения от залата? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 34 в редакцията, предложена от комисията.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 34 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Задължителни вноски в полза на Нотариалната камара.
  Чл. 35. Нотариусът прави задължителни вноски в полза на Нотариалната камара в размери, при условия и по ред, установени с Правилника за дейността на Нотариалната камара и решенията на Общото събрание."
  Комисията предлага ново променено заглавие, което да бъде: "Вноски в Нотариалната камара" и следното подобрено съдържание на чл. 35:
  "Чл. 35. Нотариусът прави задължителни вноски в полза на Нотариалната камара по ред и при условия, установени с Устава на камарата и решенията на Общото събрание."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 35, както беше докладван от името на комисията.
  От общо гласували 133 народни представители, за - 131, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 35 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Задължение за водене на счетоводство.
  Чл. 36. Нотариусът е длъжен да води счетоводство."
  Единственото предложение, което прави комисията, е в заглавието да отпаднат думите "Задължение за водене на" и то да бъде "Счетоводство". Текстът да остане без промяна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения има ли? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 36 с поправката в заглавието и текста на вносителя.
  От общо гласували 128 народни представители, за - 126, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 36 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Задължение за спазване на професионалната етика".
  Чл. 37. Ал. 1. Нотариусът е длъжен да спазва професионалната етика и колегиалност.
  Ал. 2. Нотариусът е длъжен да въвежда в работата, да обучава и да напътства помощник-нотариусите, стажант-нотариусите и служителите си.
  Ал. 3. Нотариусът е длъжен да не осъществява нелоялна конкуренция."
  Комисията предлага най-напред в заглавието да отпаднат думите "Задължение за" и то да стане: "Спазване на професионалната етика". Освен това предлага подобрена редакция на чл. 37, който да се състои от две, а не от три алинеи. Тяхното съдържание е следното.

  "Чл. 37. Ал. 1. Нотариусът е длъжен да спазва професионалната етика и да опазва престижа на професията.
  Ал. 2. Нотариусът е длъжен да въвежда в работата, да обучава и напътствува помощник-нотариуса, стажант-нотариуса и служителите си."
  Това е окончателният текст, който предлагаме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 37 в редакцията, предложена от името на комисията.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 3.
  Член 37 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 38 със заглавие "Задължение за опазване престижа на професията".
  "Чл. 38. Нотариусът е длъжен да опазва престижа на професията по повод на нейното упражняване и извън нея."
  Комисията счита, че текстът е излишен, подобни разпоредби се съдържат в други текстове, поради което предлага чл. 38 да отпадне от закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения? Тази материя беше уредена в предишния текст.
  Моля да гласувате за отпадане на чл. 38 от текста на вносителя.
  От общо гласували 127 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 8.
  Прието е предложението за отпадане на чл. 38.
  Надяваме се, че в скоро време комисията ще предложи окончателния текст.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Снощи приключи окончателното приемане на закона в комисията. Но поради това че законопроектът е много сложен, всеки текст се нуждае от допълнителна проверка и прецизиране, ние не бяхме в състояние технически да предложим днес останалата част. Това ще стане в следващите часове или дни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Пристъпваме към точка втора от дневния ред -
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  Има думата господин Михайлов по процедурен въпрос.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моят процедурен въпрос е следният. Правя предложение да отложим разискванията по т. 2 и да се заемем със същинска законодателна дейност, тъй като приемането на промените в правилника е сложна и трудна процедура. Още повече мисля, уважаема госпожо председател, че приложеният начин на обсъждане на промените в правилника като разглеждане на законопроект на първо четене, не съответствува на начина, по който се разглеждат проекторешенията, т.е. не може да има квота като на първо четене за разглеждане на проекторешение, тъй като тук не става дума за изказвания по принцип. Гласуването на едно проекторешение става с едно гласуване, няма второ четене. И в този порядък на разсъждения е нормално всеки, който е направил съответни предложения към проекторешението за промени в нашия правилник, да може съответно да го обоснове или пък да се изкаже против, за отпадане съобразно нашия правилник отново на текстове, които вече са предложени.
  Аз Ви моля тази процедура да бъде стриктно спазвана. Това ще ни даде възможност наистина да усъвършенствуваме нашия правилник, ако Народното събрание прецени да продължим разискванията по т. 2 - промените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Моята процедура е да гласуваме отлагане днес на разискванията по проекторешението и да се заемем със същинска законодателна дейност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други становища по процедурното предложение? - Няма.
  Моля да гласувате предложението на господин Михайлов за отлагане на разискванията по Проекторешението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  От общо гласували 179 народни представители, за - 61, против - 101, въздържали се - 17.
  Не се приема това предложение.
  Има думата госпожа Мариела Митева.
  ДОКЛАДЧИК МАРИЕЛА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател. Преди това бих искала да уточня, че в нашия правилник се изисква тогава, когато започва дискусия по определена точка от дневния ред, независимо дали става дума за проектозакон или проекторешение, председателят на Народното събрание да определя време за изказване на парламентарните групи, което вече беше направено. Вярно е, че самото решение се гласува само веднъж и не се приема на първо и второ четене. Процедурата е различна, въпреки че и двата акта - и закон, и решение, имат почти еднаква сила.
  Що се отнася до предложенията за изменение и допълнение на правилника, бих искала да обърна внимание на три групи въпроси, които съдържа то.
  На първо място, въпросът за възможността народните представители да правят предложения, свързани с дневния ред на Народното събрание. По досегашния текст на правилника всеки народен представител и всички парламентарни групи имат право да предлагат неограничен брой предложения в дните на Народното събрание, които не са първи за месеца. Когато денят е първи за месеца като заседание, тогава има друг ред - това е ден на парламентарните групи. С предложеното изменение се предвижда да се запази правото на парламентарните групи да предлагат неограничен брой предложения за дневния ред, но в същото време да се ограничи правото на народните представители да правят такива предложения, като в проекта се предлага тогава, когато ние приемаме едноседмична програма, това да е една точка от дневния ред, а когато приемаме двуседмична програма, това да са две точки от дневния ред.
  Що ще отнася до обвинението, че мнозинството в Комисията по устройството и дейността на държавните органи не е приело предложението на народния представител Георги Дилков, народните представители да имат право да правят по две предложения, това не е съвсем точно така. Защото лично аз предложих на заседание на комисията да дадем възможност на народните представители да правят до две предложения при едноседмична програма и до четири предложения при двуседмична програма, на което господин Дилков рязко се възпротиви. Заради това струва ми се, че не е справедливо да се отправят обвинения към мнозинството, че не са приети тези предложения.
  Що се отнася до другите изменения, действително промяната в материята за решенията цели запълване на една празнота - докога и до кой момент народните представители могат да оттеглят своите проекти за решения, декларации, обръщения, дали това да бъде до момента, в който започват дискусиите по тях, или това да бъде до момента, в който започва гласуването по тях.  


  Разбира се, неудобството на предложения вариант е свързано с възможността, примерно, след 3 часа дебати изведнъж вносителят да си оттегли проекта за решение. И по този начин, така да се каже, от дискусиите да няма резултат, който да се появи в "Държавен вестник" и да се говори за пропиляно време на парламента.
  В същото време, обаче, смятам, че това е едно тълкуване, което по-скоро не е политически оправдано. Защото тогава, когато в резултат на дискусиите вносителят оттегли своето решение, в същия случай това може да бъде и ход за постигане на съгласие между парламентарните групи в случай, че това решение е силно оспорвано.
  Заради това лично аз смятам, че е по-добре след като се чуят дебатите в пленарната зала, и тогава вносителят да има право да оттегля своя проект за решение, а не това да става до началото на тези дебати.
  Важна група от изменения се съдържа в уредбата за парламентарния контрол. Бързам обаче веднага да спомена, че по същество не се променят радикално изискванията за парламентарен контрол.
  С правилника, който ние сме приели още в началото на парламента, а след това и с някои изменения, промените бяха направени преди всичко в частта "Питания". В същото време обаче тези изменения не бяха отразени в частта "Актуални въпроси". Така че ние в момента просто привеждаме частта "Актуални въпроси" с материята за питанията.
  Що се отнася до проблема, свързан с изменението на чл. 77, ал. 1, където се изисква въпросите да бъдат точно и ясно формулирани, да не съдържат обвинения и да бъдат подписани от народния представител. Искам да успокоя народния представител Георги Дилков, че всъщност този, който преценява дали въпросът му е точно и ясно формулиран, е самият той.
  Абсолютно същият текст се съдържа в материята за питанията, в чл. 81, че питанията трябва да бъдат ясно и точно формулирани и да не съдържат обвинения. А по този правилник Народното събрание вече работи две години. Това е текст, приет още с приемането на правилника. Струва ми се, никой народен представител досега не се е оплакал от това, че някой му е спрял питането поради това, че не било точно и ясно формулирано или пък че съдържало обвинения.
  Напротив, смисълът на този текст винаги се е тълкувал като лични нападки към съответния министър. Няма санкция. И както много пъти сме били свидетели, това по-скоро предложение за парламентаризъм на ниво в немалко случаи не се е спазвало.
  Но, струва ми се, че и не би следвало ние да налагаме някаква санкция в тези случаи. Тъй като в крайна сметка избор на народния представител е какъв образ и какво впечатление ще създава за себе си в обществото.
  Ето защо аз приемам предложението на комисията за изискването да се уточни понятието "обвинение" с израза "лични нападки", който ние сме възприели в Глава десет "Парламентарно поведение", където в чл. 109 се казва: "народните представители нямат право да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват тайни, отнасящи се до личния живот и т.н. на гражданите". Тоест това изискване за парламентарното поведение на народните представители намира вече нормативен израз и в частта "Парламентарен контрол".
  Следователно, не става въпрос за никакви принципно нови изменения, а просто за една хармонизация между отделните текстове на правилника.
  Що се отнася до обвинението, че с внесеното предложение се иска в рамките на една минута да бъде изразено от народния представител дали е доволен или не от отговора на министъра. Струва ми се, че тук също нещата се пресилват.
  Комисията възприе идеята този отговор да бъде в рамките на две минути. Но бих искала на всички да е ясно, че по същество ние отстъпихме от формулата за отговор на народния представител по повод актуалния въпрос, който беше въведен още във Великото Народно събрание, а именно да се отговаря само с "да" или с "не". По този начин ние изравнихме изразяването на отношение на народния представител към отговора на министъра по питане и по актуален въпрос.
  Струва ми се, обаче, че макар от юридическа гледна точка това да не е съвсем прецизно, фактически едва ли би могло да се спори.
  Правилно според мен отпаднаха измененията в чл. 87 от правилника, където се предлагаше практиката да бъде възведена в норма. Става дума за това да се определи поредността на отговорите на министрите в зависимост от тяхната служебна заетост, примерно дали един министър ще отговаря в 11, в 11,30 или в 12 часа. И да се отговаря първо на актуалните въпроси, а след това на питанията.
  И досега в парламента практиката е била такава. Но при това положение, след като това не е създавало проблем, наистина няма смисъл и да се регламентира в правилника.
  Определя се, разбира се, и срокът, от който започва да тече възможността за министрите да отлагат своите въпроси. И досега този срок се е смятал след изтичане на срока по ал. 1 на чл. 77. Но сега ние даваме нормативен израз на тази практика.
  Бих предложила на народните представители да подкрепят становището на Комисията по устройството и дейността на държавните органи. Струва ми се, че там е намерен един разумен баланс между необходимостта да се подкрепи изменението в правилника и в същото време тези изменения да бъдат достатъчно наложителни. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря.
  (Васил Михайлов от място иска думата)
  Времето за дебати на групата на Съюза на демократичните сили е изчерпано изцяло.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Реплика!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: В т.ч. и за реплики.
  Има думата господин Георги Дилков.
  След това, като започнем текст по текст, тогава ще приложим правилото да се предлага отпадане или алтернативни текстове. Но за общия дебат, за който е разпределено времето от акад. Сендов, моля ви, не ме поставяйте в неловко положение.
  ГЕОРГИ ДИЛКОВ (БББ): Към госпожа Митева имам една такава реплика: да бъдем етични. Вярно, че когато тя предложи по 2 въпроса в едноседмичната програма да се поставят за дневния ред, и 4 въпроса да се поставят при двуседмична програма, казвам, вярно е че тя го предложи, аз тогава се възпротивих, по принцип да не се залага двуседмична програма. Тъй като от присъствията ми в Председателския съвет имам само един случай, в който беше предложена двуседмична програма. И всички се противопоставиха на такъв подход. Ставаше въпрос той да не става практика.
  Само от тази гледна точка аз се противопоставих като споделих, че след като се налага една такава двуседмична програма, в изключителни случаи, това предполага решаването на много по-важни въпроси.
  И аз тогава, подкрепяйки Мариела, поставих въпроса да бъде при двуседмична програма - само един въпрос, а при едноседмична програма - два въпроса.
  За съжаление, обаче, въпреки нейното предложение, представители на мнозинството в комисията отхвърлиха и двата варианта.
  Фактът, че днес на нас ни се представя като мнение на комисията един въпрос - за седмична програма, и два въпроса - за двуседмична програма, показва, че Вие, госпожо Митева и Вашите колеги, нямаха намерение да отстъпят от предложеното от вносителите.

  Ето защо, ако искаме да бъдем коректни, аз предлагам сега, тъй като все още не сме гласували по отделните параграфи, наистина да се заложи и Вие да подложите, госпожо Ананиева, на гласуване това обстоятелство, т.е. при едноседмична програма до два въпроса за дневния ред да се включат, да има предложения, и при двуседмична - до четири въпроса. Ако наистина вие сте съгласни, естествено с вота на мнозинството този проблем ще бъде решен, така както твърдите, госпожо Митева, че сте искали да стане. Това можеше тогава да се заложи в мнението на комисията.
  По отношение на другия проблем също мисля, че сте недокрай коректна, защото аз Ви подкрепих да няма личностни нападки, а не да се посочи фразата, която употребява вносителят и вносителите - да няма обвинения. И във вчерашното изказване подчертах защо не трябва да бъде "обвинения" - защото на практика при един парламентарен контрол естествено е да питаме и да искаме отговорност от съответния министър, т.е. да отправим обвинение към него за неудачите в неговия сектор, в неговото ведомство. От тази гледна точка стана въпрос дори какво значи "обида". Ако я тълкуваме от гледна точка на Наказателния кодекс, е съвсем друго нещо. И тук всички вие ме подкрепихте, аз подкрепих Вас.
  Така че просто нека, тъй като е използувано на няколко места моето име, да бъдем етични. Това, разбира се, не променя моето вчерашно становище, че аз няма да гласувам по причини, изложени във вчерашния ден, за приемането на това проекторешение за изменение на правилника. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Госпожа Митева има думата.
  МАРИЕЛА МИТЕВА (ПГДЛ): Не е възможно ние да не третираме материята за двуседмичната програма в този текст, що се касае до възможността народните представители да правят предложения и за нея, тъй като въпросът за възможността Народното събрание да работи и по двуседмични програми е решен в други текстове на правилника, това е факт. Според мен тогава, когато предвидимостта в дневния ред на парламента стане по-висока, логично е парламентът да премине към двуседмични програми.
  Така че във всички случаи според мен ние трябва да решим въпроса за двуседмичните програми. Но, господин Дилков, Вие казвате: предложете да има до две предложения в дневния ред за едноседмична програма и до четири - в дневния ред за двуседмична програма. Не е проблем, аз ще го предложа, но не разбирам тогава защо Вие пак няма да участвувате в гласуването?
  А що се отнася до заменянето на думата "обвинения" с израза "лични нападки", аз обясних. Ставаше въпрос за еднаквост на езика на правилника. Но след като това толкова ви притесни, ние го променихме. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря също.
  Моля господин Мулетаров да започне докладването текст по текст. Това не е второ четене, а първо четене. Тъй като по принцип няма да се гласува като цяло решението, а поради особения характер поначало на правилника като акт, нещо като вътрешен закон на Народното събрание, наистина е коректно текст по текст да го гласуваме.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Параграф 1 в проекта, внесен от народните представители:
  "ァ 1. В чл. 40, ал. 3 се създава изречение второ със следното съдържание: "Народен представител може да прави едно предложение, съдържащо един въпрос при едноседмична програма, а при двуседмична програма - до два въпроса"."
  Комисията, след като обсъди този въпрос и след като установи това, което преди малко каза госпожа Мариела Митева - че въпросът за едноседмична и двуседмична програма е решен с чл. 40, ал. 1 от сега действуващия правилник, който гласи, че "Народното събрание по предложение на председателя приема програма за една или две работни седмици" - този въпрос е изчерпан, той изобщо не се дискутира, а тук се дискутира само по колко въпроса могат да се внасят, предлага следната редакция на ァ 1:
  "ァ 1. В чл. 40, ал. 3 се създава изречение второ със следното съдържание: "Всеки народен представител може да предлага по една точка от дневния ред на Народното събрание при едноседмична програма, а при двуседмична програма - до две точки от дневния ред".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
  Господин Куртев има думата.
  Тук имаше варианти, господин Дилков предложи. Сега ще формулирате вариантите, за да ги поставя на гласуване.
  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Много е тъжно, поне за мен е обидно, че присъствуваме на един театър на абсурда за пореден път. Какво правим в момента? В момента търсим разрешение на явлението "Васил Михайлов". Ама ние Народно събрание, нормални хора ли сме или сме артисти в театър на абсурда? Усещате ли се за какво става дума? Имаме правилник и в този правилник се мъчим сега да внесем една промяна, с която да нарушим чл. 87, ал. 1 от Конституцията. Ето там има двама юристи, сериозни юристи, погледнете ги - господин Вълканов и господин Георгиев! Обърнете се към тях да ви подскажат интелигентно решение на явлението "Михайлов", а не нарушение на Конституцията. И те го знаят. Но тръгнаха хора, които хабер си нямат и от Конституция, и от право, да решават явлението "Михайлов" с нарушение на Конституцията. Затова ви казвам, че тук е театър на абсурда. Стои една задрямала зала... Сега понеже аз малко по-високо говоря, вдигнаха глава, но преди малко гледам: стоят 63 души, един си чете вестника, другият дреме, почива си от пленум или от нещо друго. И след малко същите тези 60... (Шум в залата) Толкова са и там и след малко и оттам 13 души ще гласуват с 40 карти - също нарушение на правилника. Също! Също, това ви казвам.
  Стоим всички ние тук, хубав, лош правилникът, поне да го спазваме. Но ние не го спазваме. И първият, който не го спазва, е председателят на събранието. Нямам предвид госпожа Ананиева в случая, просто тя в момента води. Но след малко ще стане това, което стана вчера, когато водеше академик Сендов. При процедурното гласуване точно по този закон, по това решение за правилника, когато трябва да се спазва правилникът, 62 души в залата, отчитаме 190 на таблото и всички се правим, че нищо не става в българския парламент. Ама как да не става? Измама, мошеници сме - това е истината! Няма ли да се засрамим най-после всички? Ако беше господин Сендов, сега сигурно щеше да ми цитира британския парламент. Но вчера, преди да стане от мястото си и да излезе, аз му казах, че ще говоря по тези неща и го помолих да ме слуша. Той се съгласи, че няма да говоря зад гърба му.
  Нека да си спазваме правилника такъв, какъвто е, защото спазването на правилника зависи преди всичко от тези, които сме горе. И неслучайно от 1 септември до ден-днешен лично аз не съм водил нито един път заседание на парламента тогава, когато има гласуване. Защото на 1 септември оттук и там, на Председателски съвет, заявих, че няма да позволя нито едно гласуване само с карти, без да има хора в залата. И затова до момента аз не водя заседания и сигурно няма да водя, докато има парламент, докато действува този парламент, Тридесет и седмият парламент.
  Но кого лъжем? Кого лъжем в крайна сметка? И вместо да потърсим отговорност от мен, от госпожа Ананиева, от господин Сендов за това, че ние сме основните нарушители на правилника, ако може така да се каже, ние тръгваме да решаваме случая "Михайлов", като ще ограничаваме законодателната инициатива.
  А господин Дилков ще ме извини, но преди малко водеше пазарлък - дали да бъдат две или четири. Законодателната инициатива не се мери нито на килограми, нито на метри, нито на сантиметри и никой не може да я ограничи по този начин. Но пак ви казвам, те не ме чуха: обърнете се към онези двама достойни юристи и те ще ви подскажат много интелигентно решение на въпроса, а не така, както сте тръгнали, по този начин.
  Ето защо, понеже говоря, а трябва да спазя и правилника, по първото предложение, за да не излезе, че го нарушавам за пореден път и аз, правя формално предложение за отпадане на този параграф, защото по този начин не се решава проблемът. И ако сега не отпадне, аз съм сигурен, че ако бъде отнесен до Конституционния съд, той ще го отмени. Значи няма да решим казуса "Михайлов". Защото идиотщина е, вярвайте, в този момент, при тази държава, която има толкова проблеми, ние да губим втори ден с, отново за кой ли път го наричам, "явлението Васил Михайлов". Нека да се вразумим най-после! Затова отново ви предлагам да отпадне този параграф.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Предложението е за отпадане.
  Господин Дилков има друго алтернативно предложение. Моля да го формулирате.
  Господин Куртев, много се извинявам, все пак водейки, аз имам задължението да спазвам и Конституцията, и законите. "Законодателна инициатива" е нещо съвършено друго. Просто ще Ви дам литература по въпроса.
  ГЕОРГИ ДИЛКОВ (БББ): Аз, господин Куртев, не търгувах с мнозинството. Напротив! А в случая заявих, че няма да гласувам, защото и аз съм съгласен с твърдението, че това е противоконституционно. Подкрепям точно вашето предложение.
  Друг беше въпросът дали Мариела Митева трябваше да приеме онова, което предложих - за две предложения или за четири, така че то не е мое предложение. Аз поставих въпроса, че в комисията мнозинството трябваше поне този вариант да приеме, компромис да направи, иначе съм съгласен с вас. Затова заявих, че няма да гласувам по цялото изменение на нашия правилник и разбира се се присъединявам към вас. Призовавам ви поне този текст да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Значи, не формулирате алтернативно предложение.
  Дотук едно предложение има за отпадане.
  Господин Михайлов, имате думата.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Благодаря, господин Куртев, че ме оприличихте на явление в този парламент. Аз просто се чувствам народен представител, който не нарушава своя обществен договор с избирателите, не нарушава Конституцията и не нарушава правилника.
  Проблемът си е в БСП и в нейните представители, както и в председателя, защото как е възможно, господин Мулетаров, да се приеме аналогия сега, при разглеждането на едно проекторешение като при първо четене на разглеждане на законопроект, както господин председателят вчера определи време за изказване на парламентарните групи, а същевременно вие да не приемете аналогията, която беше коментирана вчера за едновременното разглеждане в постоянните комисии на внесени законопроекти, уреждащи една и съща материя.
  Аз признах пунктуалността, която вие използвате, за неедновременното разглеждане във вашата комисия на двете проекторешения, само че ако това е така, разглеждането на едно проекторешение трябва да даде възможност да се направят съответните предложения, тъй като гласуването е на едно четене. Аз съм направил такива предложения. Кой може да определи и къде в правилника е залегнало какъв брой предложения се разглеждат и какъв брой не се разглеждат - дали едно, две или 45, това е без значение. Няма вариант, в който се гласува едно проекторешение на първо четене, както така се прокрадва една мисъл далеч от юридическата логика, а след това, видите ли, се разглеждат само тези, които вносителят е преценил предложения да бъдат разглеждани. Недопустимо е това. И аз мисля, че не е коректно да не ми се даде възможност, още повече, че не съм аз сам, както изисква и правилникът - 24 са, уважаема госпожо председател, народните представители, които са се подписали под тези предложения.
  Господин Куртев е напълно прав. Аз също си позволих и вчера, и днес да коментирам, че не е времето сега да разглеждаме промени в правилника. Има много по-належащи въпроси, но след като бе преценено от Народното събрание и днес, пък и вчера ние вече сме в този режим на разглеждане на проекторешението за промяна на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И в този смисъл ви моля да дадете възможността, уважаема госпожо председател, аз няма да се възползвам от дадените ми по правилник като възможност 5 минути за обосноваване на всяко предложение, но да направя своите предложения за усъвършенстване на правилника. Към това проекторешение, което е внесено от уважаемия председател господин Сендов и групата народни представители.
  Що се отнася до конкретния текст, който сега се обсъжда, имайте предвид, че така нареченото явление Михайлов е просто един народен представител, който няма да позволи да бъде нарушаван правилникът. И ако вчера тук се получиха сцени далеч от парламентаризма, то това не е моя вина. (Реплики и шум на неодобрение от мнозинството)
  Ако все пак ние сме в един преходен период и има наличие на една група, която най-малкото е спорна дали е демократична по своята същност, излъчена от една, според мен, недемократична организация, това наистина е проблем. Но спазването на правилника е отговорност на председателя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: В този смисъл какво предлагате по параграф 1?
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Аз бих искал да кажа, че този параграф 1 или по-скоро опита за неговата промяна са лишени от смисъл. Защо мисля така?
  Първо, ако направите справка, предложенията, които наистина звучат като многобройни всяка сряда не са всъщност предложения за законопроекти или за проекторешения. Най-много четири са били предложенията ми за дневен ред за една седмица като проекторешения и проектозакони. Оттам насетне става дума за изслушвания - изслушването като форма на парламентарен контрол. Вие знаете как зле тече парламентарният контрол в петъците, как въобще не се спазват процедурите, как министрите не спазват времето за отговаряне на актуалните въпроси, както и на поставените питания - затова именно аз използвам другата форма - предложението за изслушване.
  Значи, на първо място бих искал да наложа изслушването като форма в 37-о Народно събрание, каквото досега не е имало...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Изтече времето, господин Михайлов!
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Да, госпожо председател!
  ...докато в 36-о Народно събрание, вие си спомняте, че имахме множество изслушвания, които имаха добър ефект.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
  Господин Костадинов, имате думата.
  Значи, господин Михайлов, вие подкрепяте предложението за отпадане по ァ 1? - Добре.
  ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз бих помолил да се опитаме да намерим един разумен компромис между част от разумното, което предлага колегата Васил Михайлов, и това, което предлага комисията, и да не ограничаваме по принцип възможността, въпреки че тук не става дума за законодателна инициатива на колегите да внасят предложения по дневния ред само с едно изрично уточнение - след първото предложение, по което няма съмнение, че всеки от нас има правото да направи по повод на съответния дневен ред, всеки колега да представи в съответния ден удостоверение от специализираните органи, че например не е носител на някаква параноидва форма в обострен синдром! При това условие аз бих подкрепил предложението на колегата Васил Михайлов. (Шум в залата, реплики)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Поставям на гласуване... (Силен шум в залата) Моля ви! Това беше процедурно предложение.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Аз имам контрапроцедурно предложение!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля за сериозно отношение към текста!
  Има едно-единствено предложение и то е за отпадане на ァ 1. Моля да го гласувате.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Вие не дадохте правото ми на контрапроцедурно предложение и с това нарушихте правилника!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Предложението е за отпадане и вие се изказахте по него. Подкрепихте го. Говорихте 5 минути.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Така нареченото "разумно предложение" на лицето, което току-що се изказа, е несериозно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Аз апелирах към сериозно отношение! Направих го! (Реплики)
  Би следвало да направя бележки и на господин Куртев, когато говори за явлението Михайлов, но ми е неудобно, поради това, че ми е колега. Защото това също е оскърбително - някой да бъде наречен "особен случай" или "спешъл кейс" - това е същото. (Шум и реплики в залата) Нали е същото? Фактически от двете страни на залата идва едно и също определение и правя сериозна бележка и на двамата колеги.
  Прекратете гласуването и обявете резултата.
  От общо гласували 172 народни представители, за - 51, против - 100, въздържали се - 21.
  Не се приема предложението за отпадане.
  Моля да гласувате ァ 1, както е предложен.
  Имате предложение за прегласуване? - Отменяте гласуването.
  Господин Куртев има думата за процедурно предложение.
  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми малко на брой колеги! Пак опряхме до онова, за което преди малко говорих - пребройте се! Нека да дойде един тук в рамките на тези 2 минути, които имам право да говоря и да брои. 64 души сме! 172 се изписаха на таблото!
  Госпожо председател, моето предложение е да се прегласува и то с реален брой депутати в залата, иначе ще ви помоля да закриете заседанието, защото погледнете ги колко души обикаляха по два реда даже. И аз тук не говоря нито за едната, нито за втора, трета или четвърта парламентарна група, говоря за целия български парламент, който очевидно показва, че в този си състав това 37-о Народно събрание просто трябва да си отива! Трябва да си отива и да дойдат по-почтени хора. И там, дето махате ръцете, очевидно нямате чувство поне за достойнство! Нямате елементарното чувство за достойнство! Затова предлагам прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Няма основание за прегласуване.
  Моля да гласувате ァ 1, както беше докладван от комисията.
  От общо гласували 167 народни представители, за - 114, против - 51, въздържали се - 2.
  Параграф 1 е приет.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "ァ 2. В чл. 74 се създава нова ал. 6 със съдържание:
  Ал. 6. Проект за решение, декларация и обръщение може да бъде оттеглен от вносителя до поставянето му на гласуване на заседание на Народното събрание."
  Комисията предлага този ァ 2 да се приеме така, както е предложен от вносителите, без промени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения?
  Думата за изказване по ァ 2 има Васил Михайлов.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че заместник-председателят на парламента господин Куртев е много прав. Тук в залата присъстват не повече от 40-50 народни представители и ние с тези карти гласуваме, по-скоро Народното събрание гласува. И това наистина е недопустимо като морал и като поведение, свързани с парламентаризма.
  Конкретният текст, който е предложен тук, не е случаен. Той беше свързан с една случка в българския парламент, която стана съвсем наскоро във връзка с предложението на БСП да се замразят заплатите на народните представители. И след като господин Премянов внесе това предложение обединените демократични сили в българския парламент, българската опозиция направи много сериозни предложения да бъдат замразени заплатите и на висшите държавни чиновници, и, забележете, още по-важно, да не могат да участват в бордовете, в управителните тела на фирмите, банките и т. н. Тогава именно господин Премянов като лидер на парламентарната група на така наречената левица притеснено оттегли своето проекторешение. След това се разви нещо, което за съжаление става норма на поведение в Тридесет и седмото Народно събрание. В груби нарушения на правилника отново беше внесено за разглеждане това предложение.
  Струва ми се, че такава "практика", която се налага, не е редно да бъде запечатвана с промени в правилника. Сега ние също разглеждаме едно проекторешение. Представете си, уважаеми колеги, какво пък би станало и на кой етап е редно вносителят да може да го оттегли. Имаме два варианта: или като на първо четене, или като на второ четене, както е регламентирано в нашия правилник. И затова ми се струва нормално още веднъж да преосмислим дали това е верният подход, когато става дума за оттегляне на такова предложение.
  Ще си позволя да използвам времето и да продължа с моите според мен доста по-съществени предложения, а те са следните...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Обсъждаме само ァ 2.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Моля, не ме учете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Обсъждаме само ァ 2, по който, ако имате предложения, ги давате. Ако нямате предложения, извън темата правилникът не разрешава да говорите.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Това не е тема извън правилника, а това са моите направени предложения по текста на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Тъй като аз имам правото да защитя направените предложения, имам това твърдо намерение да ги направя, използвайки точно правилника. Моля, изслушайте ме, още повече стана и доста актуално как точно трябва да се подхожда в нашия правилник във връзка със създадени вече ситуации.
  Ето например това, което бих искал да е на вашето внимание в чл. 35, ал. 3 - дотук стигнах вчера - "Народното събрание може да проведе извънредно заседание при най-малко 24 часа предварително обявен дневен ред, когато е във ваканция или по време на сесия извън дните или работното време по ал. 1 и ал. 2 с изключение на случаите по чл. 100, ал. 5 от Конституцията".
  Тези извънредни заседания, които налага БСП безразборно и които най-често свършват печално като резултат, трябва да бъдат прекратени. Трябва, разбира се, да се даде възможност за извънредни заседания, но тези извънредни заседания трябва да могат да бъдат обявени най-малко 24 часа предварително и да има обявен дневен ред, за да могат моите колеги и аз самият като народен представител, а не като някакво явление в българския парламент да се подготвя и да бъда адекватен, както и всички останали колеги. Много от тях не са адекватни и аз като лекар, бих могъл, уважаеми дами и господа от БСП, да поставя истински диагнози, медицински диагнози на много от присъстващите, но моята толерантност като лекар към пациенти не ми позволява да го правя в зала.
  И затова ще продължа нататък с предложението ми, че в дните, разбира се, както е указано...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Изтече времето. Ще продължите после по другия текст.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не, уважаема госпожо председател, аз бих искал да направя своите предложения в рамките на...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Изтече времето. (Изключва микрофона на говорившия)
  Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението за отпадане на ァ 2. (Васил Михайлов продължава да говори от трибуната, но при изключен микрофон)
  От общо гласували 128 народни представители, за - 9, против - 112, въздържали се - 7.
  Не се приема предложението.
  Моля да гласувате ァ 2, както беше докладван от комисията. (Васил Михайлов не напуска трибуната) И освободете трибуната, за да може председателят на комисията да докладва ァ 3 и тогава пак ще Ви дам думата.
  От общо гласували 137 народни представители, за - 120, против - 17, няма въздържали се.
  Параграф 2 е приет.
  Господин Мулетаров, ァ 3.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Параграф 3. В чл. 76 в края на изречението се добавят думите "и са съответно в техния ресор на управление".
  Комисията прави единствено предложение - в тези думи, които се добавят в края на изречението на чл. 76, да отпадне само думата "съответно" и към чл. 76, в края на изречението се добавят думите "са в техния ресор на управление".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Няма предложения по този текст.
  Господин Васил Михайлов има думата по процедурен въпрос.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На вчерашното заседание аз направих по съответния ред съобразно правилника и стриктно спазвайки го предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вие започнахте да гласувате, както се казва, от чл. 40 нататък. А моите предложения започват от чл. 2 на правилника. И тъй като аз съм ги направил по съответния ред и в хода на едно заседание, вие сте длъжна да ги поставите на гласуване, а не да прескачате и да преценявате кои предложения могат да бъдат поставяни на гласуване и кои не. Това Вие не можете да преценявате.
  Сега разглеждаме проекторешение за промяна в правилника. Господин Мулетаров твърди, че не са ми разглеждали предложенията в комисията. Да са ги разглеждали, Вие и Вашите колеги, господин Мулетаров, 15-те дни са минали, моите предложения и на моите колеги смятам, че са много по-значими и ще видите междупрочем по-нататък, когато защитавам своите предложения.
  А сега Ви моля, уважаема госпожо председател, да подлагате на гласуване и моите предложения. С така нареченото ограничено време, което е в грубо нарушение на правилника, за защитаване на предложенията по проекторешението Вие се опитвате да ме лишите от възможността да направя своите предложения. Вие не можете да ме лишите от тази възможност и това просто трябва да стане ясно. Правилникът е категоричен, той е безпощаден или както употреби вчера думичката председателят господин Сендов, и ние трябва да вникваме в него. Аз мисля, че съм вникнал в правилника, направете го и Вие и бъдете така добра да поставяте и моите предложения на гласуване. В противен случай това, което правим, наистина тук се употреби една много силна дума фарс, е наистина фарс.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате ァ 3 така, както беше докладван от комисията.
  От общо гласували 140 народни представители, за - 116, против - 24.
  Параграф 3 е приет.
  Има думата за обяснение на отрицателен вот господин Васил Михайлов.
  РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Той нали се изказа.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Обяснете им на тези мои колеги, уважаема госпожо председател, това е много страшно нещо!
  ПРЕДСДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Не беше изказване, а процедурно предложение.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не си знаят правилника. Типично комунистическа история - по целесъобразност, понеже му хрумнало на някого, а не защото има правилник. Ще бъдете вкарани в пътя, това ви го обещаваме, в пътя. А пътят е законът. Законовата и, забележете, правова българска държава ще ви вкара в ред.
  Мисля, че тези тук предложения, които бяха направени, нямат никаква стойност. Какво значи да отпадне думата "съответно"? Това е може би упражнение на акад. Сендов, председателя на Народното събрание, в редакционни умения. Може би да, но значи моите предложения и на моите колеги, които намирам за изключително важни, например с начина на гласуване и проверка на кворума, нямат стойност, но много задълбочено се занимаваме с упражненията на господин Сендов дали "съответно" да отпадне. Бихте ли ми обяснили Вие или Вие, господин Мулетаров, какъв е смисълът на това отпадане? Има ли някакъв смисъл?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Мулетаров, имате думата да докладвате ァ 4.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Вие не сте разбрали какво гласувате, господин Михайлов. Предложението да отпадне "съответно" е на комисията, а не на акад. Сендов.
  "ァ 4. В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Създава се изречение второ със следното съдържание: "Въпросите трябва да бъдат точно и ясно формулирани, да не съдържат обвинения и да бъдат подписани от народния представител.
  2. Досегашните изречения второ, трето и четвърто стават съответно трето, четвърто и пето.
  3.В ал. 3, в края на изречението се добавят думите "от определената дата за отговор".
  4. В ал. 4 в края на изречението се добавят думите "за следващото заседание на парламентарния контрол"."
  Комисията предлага следното променено съдържание на ァ 4:
  "ァ 4. В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Създава се изречение второ със следното съдържание: "Въпросите трябва да бъдат точно и ясно формулирани, да не съдържат лични нападки и да бъдат подписани от народния представител.
  2. Досегашните изречения второ, трето и четвърто стават съответно трето, четвърто и пето.
  3. В ал. 3 в края на изречението се добавят думите "от срока, определен по ал. 1"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения по ァ 4?
  Господин Васил Михайлов има думата.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, колеги! С една дума може да се определи това предложение като опит да се ограничи възможността за парламентарен контрол. Ни повече, ни по-малко! Кой определя дали има лични нападки и какво е това лична нападка? Кой определя дали става дума за обвинение? Вчера моите колеги говориха надълго и нашироко. Някой чиновник? Кой? Председателят ще бъде цензур? Кой? И какво значи това? - Тук ще излезем и ще пеем "Осанна", питайки ги? Съжалявам много, но даже не ми се струва за редно да се занимаваме с този проблем.
  И ви моля да продължим нататък по същество. А по същество това означава да изслушате предложенията, които съм направил по съответния ред. А те са следните.
  Не довърших аргументацията си кога е нормално да има извънредно заседание в изключение и при по-малко от 24 часа и преди предварително обявен дневен ред. Това е, разбира се, разумно в случаите по чл. 100, ал. 5 на Конституцията. Става дума за случаите, в които Народното събрание има отношение към извънредно положение. Естествено е там да не влизаме в тези ограничения, които са заложени в чл. 35 така, както аз го предлагам.
  Чл. 37. Добавя се нова ал. 5 със следното съдържание: "Председателят на Народното събрание осигурява необходимите организационно-технически мероприятия за недопускане на несанкциониран достъп до обсъжданията, фоно- или видеозаписа и протокола от закритото заседание".
  Досега всички наши така наречени закрити заседания всъщност не са били осигурени. И отговорността е на председателя. Тук бих желал в този текст да задължим председателя да бъдат проведени съответните мероприятия, такива междупрочем в Тридесетото и шесто Народно събрание бяха започнати, бяха обследвани сградите за чуваемост и за възможност от подслушване и т.н., само че проектът беше спрян. Неслучайно беше спрян проектът. Защото само с много малко средства Военният институт можеше да довърши своето важно дело, с много малко пари Народното събрание щеше да бъде истински национална институция. Тъй като когато има закрити заседания в пленарна зала или в съответните комисии, това трябва наистина да бъдат закрити заседания. За съжаление точно авторите на този проект, както вие вече знаете, те са известни под името "стършели" заради разработката на радиозаглушителния заряд, трябваше да стоят шест месеца в затвора с нелепи и безумни обвинения. И накрая се установи, че трябва да бъдат, разбира се, възстановени даже и на работа. И даже не се коментират престъпления, каквито бяха коментирани в началото - за шпионаж и други подобни.
  С една дума, манталитетът на някои структури не се е променил. Имам предвид например ВКР. Както се казва, препоръчвам им да четат Резолюция 1096 на Съвета на Европа, за да свикват с мисълта какво ще се случва нататък.
  Толкова по чл. 36.

  По-нататък, старата ал. 5, разбира се, става ал. 6.
  В чл. 38, ал. 2 се променя, както следва:
  "Ал. 5. Председателят на Народното събрание може да поиска пряко предаване на Българската национална телевизия на пленарно заседание по своя инициатива или по решение на Народното събрание."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Михайлов, изтече времето Ви.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не е изтекло времето, защото имам 5 минути по току-що започналия текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля, режим на гласуване. Гласуваме ァ 4.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Ще си позволя, уважаема госпожо председател... (Госпожа Ананиева изключва микрофоните на Васил Михайлов. Той започва да говори от микрофона на председателството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря, че този път не счупихте микрофона.
  Продължава гласуването на ァ 4.
  Прекратете гласуването и обявете резултата.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 118, против - 5, въздържали се - няма.
  Параграф 4 е приет.
  Господин Мулетаров, моля да прочетете ァ 5.
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Няма ли да има почивка?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: След малко. Има още три текста и ще дам по-голяма почивка, тъй като наистина всички се изтощиха.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "ァ 5. .... (Васил Михайлов отива при компютърната система и изключва компютъра в залата. Неодобрителни възгласи и реплики от залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля, квесторите да помогнат и да изведат от залата господин Михайлов. (Квесторите отиват към господин Михайлов, който се отдалечава от компютърната система.)
  Отстранявам господин Михайлов от цялото заседание заради грубо нарушение на реда, на техниката и нанесени щети на техниката на Народното събрание, скъпоструващи, както и миналия път.
  Половин час почивка, през което време моля да се отстранят повредите, след което господин Михайлов да не бъде допускан в залата. (Звъни)


  След почивката

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА (звъни): Продължаваме заседанието. Господин Мулетаров има думата.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: ァ 5. В чл. 78, ал. 3 в края на изречението се добавят думите: "в рамките на една минута".
  Комисията предлага да бъде увеличена тази една минута на две и предложението за съдържание на ァ 5 е следното: в чл. 78, второто изречение на ал. 3 се изменя така: "Народният представител, задал актуалния въпрос, има право да изрази отношение към отговора в рамките до две минути".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Няма други предложения по този текст. Моля да гласувате ァ 5.
  От общо гласували 145 народни представители, за - 119, против - 23, въздържали се - 3.
  ァ 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: ァ 6. В чл. 80, ал. 2 в края на изречението се добавят думите: "от определената дата за отговор".
  Комисията предлага следната промяна и окончателна редакция на този параграф:
  В чл. 80, ал. 2, в края на изречението се добавят думите: "от срока, определен по ал. 1".
  Това е прецизирана редакция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Предложения няма постъпили по този текст. Моля да гласувате ァ 6.
  От общо гласували 131 народни представители, за - 114, против - 17, въздържали се - няма.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: ァ 7. В чл. 82, ал. 4, след думата "отлага" се добавят думите: "за следващото заседание за парламентарен контрол".
  Този текст урежда случая, когато народният представител, поставил питането, отсъства. Но тъй като отсъствието на народния представител може да бъде командировка или поради заболяване, няма гаранция, че той за следващото заседание ще бъде в състояние да се яви. Затова комисията предлага да отпаднат думите "за следващото заседание" и ァ 7 с предложението за изменение на чл. 82, ал. 4 да не се приема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате предложението за отпадане на ァ 7. Други предложения по ァ 7 няма.
  От общо гласували 127 народни представители, за - 118, против - 9, въздържали се - няма.
  Прието е предложението на комисията за отпадане на ァ 7.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: ァ 8. В чл. 87 се създават изречения второ и трето със следното съдържание: "Редът за отговори на министър-председателя, заместник-министър председателите и министрите се определя съобразно служебната заетост. Министър-председателят, заместник-министър председателите и министрите отговарят първо на актуалните въпроси, после на питанията според датата на регистрацията им".
  Комисията смята, че това е установената практика, която и сега съществува в Народното събрание и тя не е пораждала някакви затруднения или проблеми, а редът за отговорите на министрите е технически въпрос, който следва да се урежда от съответните отдели на Народното събрание, поради което предлага тази материя да не се регламентира в правилника.
  И предложението е ァ 8, с който се предлагат допълнения на чл. 87, да не се приема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Няма го вносителя на предложението, за да го защити. Господин Йордан Соколов има думата.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз смятам, че трябва да отпадне само първото изречение. Не може министрите съобразно тяхната заетост да определят реда на изслушване. Редът на изслушване трябва да е по старшинство и по важност. Очевидно е, че един актуален въпрос, зададен към министър-председателя или към ресорен ръководител в Министерския съвет, е с по-голяма важност, отколкото един актуален въпрос, зададен към отделен министър.
  Не е вярно, че това е практиката. Практиката напоследък беше такава, за да се спести възможността министър-председателят да отговаря. Той идваше тук последен, почти по време, когато времето за парламентарен контрол беше изтекло. Някак си отново ние сме свидетели, че се прави опит с едни такива вътрешни манипулации да се отнеме възможността за ефективен парламентарен контрол.
  Първо, аз имах един случай с вътрешния министър, който беше заявил, че поради служебна заетост, след като веднъж беше упражнил правото си, а той има едно единствено такова право със седем дни да отложи отговора си на въпрос, поради служебна заетост не можел да се яви и на следващото заседание. И досега даже не се е явил да отговори на въпроса.
  Не може да съществува служебна заетост, която да е по-важна от конституционното задължение на членовете на Министерския съвет да се явяват тук, пред парламента, пред висшия законодателен орган и в определеното време за парламентарен контрол да отговарят на актуални въпроси и питания.
  Ето защо аз внасям предложение да отпадне първата част на това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря Ви.
  Госпожа Мариела Митева по същия въпрос. Дотук две предложения по ァ 8 за цялостното му отпадане и за отпадане само на първото изречение.
  МАРИЕЛА МИТЕВА (ПГДЛ): Благодаря Ви, госпожо председател! Аз разбирам желанието на опозицията министрите да се съобразяват единствено и само с времето, по което те задават своите актуални въпроси. Безспорно такова съобразяване е наложително. Но ако ние бъдем достатъчно разумни и обективни, не можем да не съобразим факта, че актуалните въпроси се задават 48 часа преди заседанието, на което следва да се получи отговорът. В много случаи министрите поемат предварителни ангажименти, някои дори с международен характер, които сигурно са не по-малко важни от отговора на актуалния въпрос, който е зададен.
  В този смисъл аз не разбирам какъв е проблемът дали един министър ще отговори примерно в 11 часа или в 11,30 часа.
  А що се отнася до това дали той няма да отговори изобщо, правилникът въобще не предвижда възможност да не се отговаря на актуален въпрос . Така че във всички случаи те ще отговорят.  Що се отнася до твърдението, че спекулативно се изтеглят отговори на отделни министри за края на заседанието и се визира министър-председателят, нека да си спомним, че е имало заседания на парламентарен контрол, на които е отговарял само той и никой друг от министрите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
  Припомням, че става дума за предложено от акад. Сендов изречение второ и изречение трето на чл. 87.
  Първото изречение, за което постъпи предложение от господин Соколов за отпадане, е:
  "Редът за отговори на министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите се определя съобразно служебната заетост."
  И другото предложение - на комисията, е да отпадне целия параграф.
  Но най-напред ще поставя на гласуване предложението на господин Соколов за отпадане на първото изречение от текста на вносителя.
  МАРИЕЛА МИТЕВА (от място): Искам думата за процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Гласуваме предложението на господин Соколов за отпадане на първото изречение от текста на вносителя.
  В процес на гласуване сме.
  Прекратете гласуването и обявете резултата.
  От общо гласували 171 народни представители, за - 60, против - 33, въздържали се - 78.
  Не се приема това предложение.
  И другото предложение - коректно беше обратното, но направих този компромис. Вероятно тази бележка искаше да направи госпожа Митева, че най-напред цялостното предложение се поставя на гласуване.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на целия ァ 8.
  Може би трябва да се възприеме английската система - министър-председателят да отговаря само 15 минути. Два пъти в седмицата по 15 минути и нищо повече. Ние следваме една стара, традиционна практика в българския парламент от началото на века, която според мен, не ми е сигурно разрешено да коментирам, но все пак това е част от материята - може би не е най-съвършена с тези писмени четени отговори от министрите, тъй като английската практика е в движение да се поставят въпроси и се отговаря в момента.
  АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ (от място): Е, това господин Виденов не го може.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Не се притеснявайте от това. Нашите министри могат и в движение да отговарят.
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 154 народни представители, за - 150, против - няма, въздържали се - 4.
  Приет е и последният ァ 8 от проекторешението, което беше на дневен ред - решението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с вносител Благовест Сендов и група народни представители.
  Пристъпваме към последната точка от дневния ред -
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА МОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.
  Вносител е Министерският съвет.
  Не виждам господин Койчев, водеща е Икономическата комисия.
  Моля, господин Филипов, да прочетете становището на Икономическата комисия.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ФИЛИПОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Становище на Икономическата комисия по Законопроект N 02-02-52 от 8 ноември 1996 г. за ратифициране на измененията и допълненията на Конвенцията за Международната морска организация, внесен от Министерския съвет.
  "Икономическата комисия разгледа Законопроекта за ратифициране на измененията и допълненията на Конвенцията за Международната морска организация "ИМО", приети с резолюция А-724(17) от 7 ноември 1991 г. и Резолюция А-735(18) от 4 ноември 1993 г. на Общото събрание на Международната морска организация.
  Целите, които преследва ИМО, са установяване на международно приети и прилагани норми за осигуряване на безопасност на човешкия живот на море, за опазване на морето от замърсяване, за уеднаквяване на изискванията към документите при международни превози на хора, стоки и други.
  В резултат на развитието на корабоплаването необходимостта от облекчения за него, нарастването на изискванията към безопасността и опазването на морската среда се е наложило извършване на промени в структурата, процедурите, броя на членовете на съвета, а така също и в наименованието на самата организация.
  Икономическата комисия, имайки предвид важността на измененията и допълненията в Конвенцията за Международната морска организация, държавите, които са ги приели, както и това, че те развиват и усъвършенстват по-нататък структурата на организацията, смята, че ратифицирането на измененията и допълненията към конвенцията ще подпомогне изпълнението на целите на ИМО и ще затвърди името на страната ни сред останалите морски държави.
  Такава ратификация съответства на целта за хармонизиране на българското законодателство със законодателствата на развитите държави и Европейския съюз.
  Икономическата комисия предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон измененията и допълненията в Конвенцията за Международната морска организация."
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря. Какви изказвания има, въпроси? - Няма.
  Поставям на гласуване на първо четене Законопроекта за ратифициране на измененията и допълненията на Конвенцията за Международната морска организация, внесен от Министерския съвет.
  От общо гласували 135 народни представители, за - 134, против - няма, въздържал се - 1.
  Законопроектът е приет на първо четене.
  Господин Филипов, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ФИЛИПОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като нямаше предложения за изменение и допълнение на законопроекта на първо четене, правя процедурно предложение законопроектът да бъде гласуван днес и на второ четене.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля, гласувайте процедурното предложение!
  От общо гласували 131 народни представители, за - 130, против - няма, въздържал се - 1.
  Прието е процедурното предложение.
  Моля, господин Филипов, да докладвате законопроекта на второ четене.

  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ФИЛИПОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!

  "З А К О Н
  за ратифициране на измененията и допълненията на
  Конвенцията за Международна морска организация

  Член единствен. Ратифицира измененията и допълненията на Конвенцията за Международна морска организация, приети с Резолюция А.724(17) от 7 ноември 1991 г. и Резолюция А.735(18) от 4 ноември 1993 г. на Общото събрание на Международната морска организация".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате законопроекта на второ четене.
  От общо гласували 167 народни представители, за - 166, против - няма, въздържал се - 1.
  С това е приет на второ четене окончателно Законът за ратифициране на измененията и допълненията на Конвенцията за Международната морска организация.
  Ще ви прочета съобщенията за парламентарния контрол утре, 15 ноември, петък, и съобщенията за работата на комисиите, тъй като с приемането на закона за ратифициране се изчерпа днешният дневен ред.
  Министърът на труда и социалните грижи Минчо Коралски ще отговори на актуален въпрос от народния представител Емил Капудалиев.
  Министърът на културата Иван Маразов ще отговори на актуални въпроси от народните представители Иван Сунгарски, Васил Михайлов, Стоян Райчевски, Владимир Шкодров и на питане от народния представител Борислав Китов.
  Министърът на земеделието и хранителната промишленост Кръстю Трендафилов ще отговори на актуални въпроси от народните представители Юнал Лютфи, Димитър Иванов, Златимир Орсов, Емил Капудалиев, Ана Миленкова, Красимир Момчев, Клара Маринова, Елка Димова, Стоян Райчевски, Марияна Лукова и на питане от народните представители Георги Георгиев, Хасан Али и Атанас Железчев.
  Министър-председателят на Република България Жан Виденов ще отговори на актуални въпроси от народните представители Едвин Сугарев, Иван Костов, Александър Божков, Муравей Радев, Калчо Чукаров, Атанас Железчев, Владислав Костов, Иван Будимов, Светослав Лучников, Васил Михайлов и на питания от народните представители Калчо Чукаров, Лъчезар Тошев и Стоян Проданов.
  На основание чл. 77, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали министър-председателят Жан Виденов на актуален въпрос от народния представител Васил Михайлов относно организация на разпределението на хуманитарна помощ, и министърът на отбраната Димитър Павлов - на актуалния въпрос от народния представител Иван Сунгарски.
  Съобщения за работата на комисиите днес.
  Комисията по бюджет и финанси ще заседава днес, четвъртък, 14 ноември, от 15 часа в зала 248 на "Батенберг" 1 с дневен ред:
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за таксите върху течните горива за Фонд "Републиканска пътна мрежа" и за Националния фонд за опазване на околната среда.
  И законопроект за изменение и допълнение на Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и закрила на чуждестранните инвестиции.
  Комисията по младежта, спорта и туризма ще проведе заседание днес, четвъртък, от 14,30 ч. в зала 456 на "Батенберг" 1. Ще разглежда писмено мотивирано становище относно проблемите по прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
  Комисията по образованието и науката ще проведе заседание днес, четвъртък, от 15 часа в зала 142 при дневен ред:
  Сближаване на българското законодателство с европейското право в областта на образованието и науката.
  Редовното заседание на Комисията по радио, телевизия и БТА ще се проведе днес, от 14,30 ч. в зала "Запад" на Народното събрание.
  Комисията по външната политика и европейската интеграция, днес по време на почивката в зала "Запад" проведе вече среща с извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация у нас господин Авдеев във връзка с окончателното му отпътуване.
  Редовното си заседание ще проведе от 14 ч. днес в зала 238 на "Батенберг" 1.
  И Комисията по национална сигурност ще заседава днес от 15 ч. в зала 232 на "Батенберг" 1.
  Закривам заседанието. (Звъни)

  Закрито в 12,25 ч.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Благовест Сендов

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Нора Ананиева

  СЕКРЕТАРИ:
  Георги Георгиев
  Яшо Минков
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И СЕДМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Избор на омбудсман

   Последни заседания