Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 20 ноември 1996 г.
Открито в 9,00 ч.
20/11/1996
  Председателствували: председателят Благовест Сендов и заместник-председателят Нора Ананиева.
  Секретари: Красимир Момчев и Станимир Калчевски.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (звъни): Откривам заседанието на Народното събрание.
  Предлагам следната програма за работата на Народното събрание от 20 до 22 ноември 1996 г.
  I. Програма за 20 ноември (сряда):
  1. Второ четене на Законопроекта за нотариусите - продължение.
  2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията за регистрация на кораби от 1986 г. Вносител - Министерският съвет.
  3. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо четене на 10 октомври 1996 г.
  II. Програма за 21 ноември (четвъртък):
  1. Първо четене на Законопроекта за търговията със зърно. Вносител - Министерският съвет.
  2. Първо четене на Законопроекта за търговията със зърнени храни. Вносител - Петър Стоянов и група народни представители.
  3. Първо четене на Законопроекта за възлагане на държавни/общински поръчки.
  4. Продължение на програмата от предходния ден.
  III. Програма за 22 ноември (петък):
  1. Първо четене на Законопроекта за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май-септември 1989 г. Вносител - Ана Миленкова и група народни представители; първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция. Вносител - Георги Божинов и група народни представители.
  Постъпили са следните допълнителни предложения за дневен ред.
  От Георги Дилков, народен представител от Българския бизнесблок - за отмяна решението на Великото Народно събрание за отлагане изпълнението на влизането в сила на смъртни присъди.
  Народният представител Георги Дилков желае ли да обоснове предложението си? - Няма го.
  Моля да гласувате предложението на народния представител Георги Дилков.
  От общо гласували 144 народни представители, за - 41, против - 23, въздържали се - 80.
  Предложението не се приема.
  Направено е предложение от народния представител Николай Христов - заместник-председател на Парламентарната група на "Народен съюз" - БЗНС, Демократическа партия.
  "На основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за включване на точка в дневния ред на заседанието на Народното събрание на 20 ноември - днес, точка първа да бъде - да се изслуша министър-председателят на Република България - Жан Виденов, във връзка с критичното състояние на финансовата система у нас и по повод писмото му до председателя на Народното събрание акад. Благовест Сендов."
  Желае ли господин Николай Христов да обоснове предложението си?
  Заповядайте. (Излиза за обосновка на предложението Моньо Христов)
  Тук пише "Николай Христов". (Председателят показва писменото предложение на господин Моньо Христов)
  МОНЬО ХРИСТОВ (встрани от микрофоните): То е от името на парламентарната група.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Но пише: "Заместник-председател на парламентарната група".
  МОНЬО ХРИСТОВ (встрани от микрофоните): Аз също съм заместник-председател на парламентарната група.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Добре.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Поводът за това предложение - за тази точка, да бъде още днес като точка първа на Народното събрание е както писмото на министър-председателя до председателя на Народното събрание, което той е свел за сведение до народните представители, също така и критичната ситуация във финансовата сфера, която настъпва от ден на ден и става все по-жестока.
  Ето защо, поради това че в писмото е посочено, че валутният съвет трябва да бъде разгледан от парламента, а нашето мнение е, че това е преди всичко работа и дейност на правителството, което води преговори с Международния валутен фонд. И поради това, че в писмото е посочено, че едва ли не под егидата на Комисията по бюджет и финанси ще бъдат разглеждани въпросите за валутния съвет. В същото писмо е посочено, че е необходимо време на Министерския съвет за уточняване на параметрите по въвеждането на валутния съвет. Ние предлагаме преди това всички народни представители да бъдат запознати с параметрите на финансовата криза. Не бива в това Народно събрание нещата да се движат чрез посредничеството на председателя на Народното събрание или чрез решаване това, какво ще става в самата Комисия по бюджет и финанси.
  Ето защо, за да бъдем в течение всички народни представители, за да могат те да вземат отношение и към самия валутен съвет, ние предлагаме изслушване на министър-председателя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето изтече.
  МОНЬО ХРИСТОВ: Господин Сендов предложи на Председателския съвет, че днес ще бъде трудно да се проведе това изслушване. Аз настоявам и от името на парламентарната група днес наистина да се извърши изслушване на министър-председателя, тъй като времето тече много бързо и до петък, както предложи господин Сендов, може би няма да има време да се разглежда този въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето изтече!
  МОНЬО ХРИСТОВ: Обръщам се към колегите от мнозинството - нека да подкрепят именно едно такова изслушване на министър-председателя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Моля да гласувате предложението на народния представител Николай Христов, обосновано от Моньо Христов.
  От общо гласували 179 народни представители, за - 70, против - 36, въздържали се - 73.
  Предложението не се приема.
  Има предложение, направено от председателя на Парламентарната група на СДС - народния представител Йордан Соколов, и от народния представител Васил Михайлов да бъде включено в дневния ред проекторешение за присъединяване на Република България към НАТО.
  Желае ли господин Соколов да обоснове предложението?
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние отново предлагаме Народното събрание да намери най-после гражданска доблест и смелост да бъде внесен в пленарната зала въпросът за пълното членство на Република България в Северноатлантическия договор. Това е един въпрос от компетентността на Народното събрание. По този въпрос има дори становище на Комисията по външната политика и невнасянето му, и недопускането му до пленарна зала, ние считаме просто като една проява на страх от страна на мнозинството да поеме отговорността това Народно събрание да реши един от най-важните въпроси, засягащ националната сигурност и запазване и съхраняване на суверенитета на нашата страна.
  Ето защо, предлагаме този въпрос да бъде включен в дневния ред през настоящата седмица. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Моля да гласувате предложението на господин Йордан Соколов и господин Васил Михайлов.
  От общо гласували 196 народни представители, за - 91, против - 64, въздържали се - 41.
  Предложението не се приема.
  Още едно предложение на народния представител Йордан Соколов от името на Парламентарната група на СДС.
  В дневния ред във времето на парламентарен контрол да бъде изслушан само министър-председателят на Република България - господин Жан Виденов, който да отговори на поставените му въпроси.
  Желаете ли да го обосновете? (Обръща се към господин Йордан Соколов)
  Имате думата.

  ЙОРДАН СОКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Това предложение едва ли е необходимо да бъде дълго мотивирано. От няколко седмици се възприе практиката в минутите за парламентарен контрол така да става подреждането, че министър-председателят вместо да отговаря пръв на отправени му актуални въпроси и питания да отговаря последен. По този начин всъщност той никога не може да застане тук пред народните представители и да даде отговор на всички тези актуални въпроси и питания.
  Ние смятаме, че това е недопустимо. Министър-председателят и в това си качество, и като отговарящ за определени ресори в работата на правителството, той отговаря за най-важните ресори и неговото изслушване в часовете за парламентарен контрол трябва да предхожда изслушванията на останалите членове на правителството, затова защото отправените към него въпроси засягат по-важна материя в сравнение с другите актуални въпроси и питания. И понеже вече няколко седмици поред министър-председателят не се е явявал пред Народното събрание и има натрупани много голям брой актуални въпроси и питания, затова нашето предложение е следващия петък да се започне с неговото изслушване и евентуално само ако остане време да се продължи парламентарният контрол по изслушване на други членове на правителството.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Предложението на господин Соколов беше малко модифицирано. Предложението е да се започне с министър-председателя и след това, ако остане време, да се продължи с другите министри.
  Моля да гласувате.
  От общо гласували 201 народни представители, за - 94, против - 30, въздържали се - 77.
  Предложението не се приема.
  Господин Будимов по процедура.
  ИВАН БУДИМОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Миналия петък аз направих това предложение устно тук и Вие, господин председателю, обещахте, че като внесем всичко по съответния ред, ще съдействате това да бъде прието, защото аз чувствам, че Вие лично също сте притеснен от факта, че министър-председателят се крие, не иска да отговаря на актуални въпроси на народни представители, като тези актуални въпроси засягат жизненоважни сфери на обществения и политическия живот.
  Ето защо аз предлагам да прегласуваме това наше предложение и моля народните представители много добре да разберат, че тук не става въпрос за някаква прищявка на опозицията. Става въпрос за действителен парламентарен контрол на министър-председателя - нещо, което е залегнало и в Конституцията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Моля да прегласувате предложението.
  От общо гласували 206 народни представители, за - 98, против - 46, въздържали се - 62.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате програмата за работа на Народното събрание за тази седмица така, както беше предложена.
  От общо гласували 164 народни представители, за - 115, против - 32, въздържали се - 17.
  Програмата за седмицата е приета.
  Господин Соколов от името на парламентарна група.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да ви съобщя, че вчера Парламентарната група на Съюза на демократичните сили избра за заместник-председател господин Светослав Лучников на мястото на господин Петър Стоянов. Благодаря. (Ръкопляскания)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Аз се учудих, че тази заран е сменил мястото си и разбрах, че има нещо. В такъв случай се черпи. Честито!
  Новопостъпили законопроекти и проекторешения.
  На 15.11.1996 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за икономическото сътрудничество и развитие относно привилегиите, имунитетите и улесненията, предоставени на организацията. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Икономическата комисия, Комисията по външната политика и европейската интеграция.
  На 15.11.1996 г. е постъпил Законопроект за защита при безработица. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по труда, социалните и демографските проблеми и Икономическата комисия.
  На 19.11.1996 г. е постъпил Законопроект за научните степени и научните звания. Вносител е Владимир Георгиев Шкодров. Комисия по образование и наука и Комисия по устройството и дейността на държавните органи.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред -
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА НОТАРИУСИТЕ.
  Господин Мулетаров, заповядайте да докладвате законопроекта на второ четене.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Ние приехме първата част от раздадения Законопроект за нотариусите до чл. 38 включително. Останалата втора част започва с раздел трети, озаглавен "Загубване и възстановяване права на нотариус" и първият член от този раздел трети е чл. 39.
  Най-напред по заглавието на раздел трети комисията предлага да отпадне думата "права" и тя да се замени с думата "правоспособност" и заглавието на раздел трети да стане "Загубване и възстановяване правоспособност на нотариус".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Михайлов, заповядайте.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, господин председателю на комисията! Правя процедурно предложение за отлагане на разискванията по този законопроект.
  Вярно е, че Законът за нотариусите е нещо важно. Не по-малко важно е и да ратифицираме Законопроекта на Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията на регистрация на кораби от 1986 г. Трето, вярно е, че в днешния дневен ред второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс е също важно да бъде разгледан. Но ми се струва, че така приетата програма в този й вид е само, както се казва, отбиване на номера, че работим в Народното събрание.
  Много по-сериозни са нещата и ми се струва, че ако не се занимаваме сега с нотариусите, минем бързо ратификацията, след което второто четене на измененията и допълненията на Наказателния кодекс могат да бъдат направени сравнително бързо, или ако не пак можем да прекъснем и да се занимаем с големия проблем, поне в комисиите, който стои пред нас, въвеждането на паричен съвет.

  В противен случай тази престъпна организация, каквато е БСП, продължава в момента да прави следното. Знае много добре, че валутен съвет ще има. Но протака нещата, не ги разглежда, Министерският съвет не предлага за разглеждане този проблем. Защо? За да има хиперинфлация и кредитните ви милионери фактически да няма какво да връщат. Всичко това обаче пак е на гърба на българския народ. Това сте вие. Що за организация сте впрочем?
  Не, не ми махайте с ръка. Престъпна организация сте и това много скоро ще се докаже.
  Струва ми се, и това е процедурното ми предложение, уважаеми господин председателю, да се занимаваме със сериозни неща. И това е редно, и това е истинският парламентаризъм. Когато навън хората бедстват, когато банките гърмят една след друга...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето Ви изтече.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: ... Ние се занимаваме тихо и кротко...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето 
  изтече!
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Да, господин председателю.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето Ви изтече.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Вашето време изтече и на Вашата организация времето изтече.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Предложението за отлагане на разглеждането е съгласно правилника, въпреки че то е безсмислено. Като отложим това разглеждане, дневният ред вече е приет и с друго не можем да се занимаваме.
  Но аз съм длъжен да го поставя на гласуване.
  Моля, гласувайте предложението на господин Васил Михайлов, който днес не можа да използва повече от две минути. Неговото предложение е да се отложи разглеждането на този законопроект.
  Съжалявам, Вие можехте да предложите днес поне 20 предложения, защото правилникът влиза в сила от петък. Но Вашето благородство не позволи такива неща.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не ги разбирате нещата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Много се радвам на Вашето благородство, господин Михайлов.
  Прекратете гласуването и обявете резултата!
  От общо гласували 175 народни представители, за - 65, против - 103, въздържали се - 7.
  Предложението не се приема.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Искам думата за процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма процедура след процедура!
  По какъв въпрос? Ако не е процедура?
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Ще видите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Добре. Заповядайте.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председател, аз познавам добре правилника за разлика от Вас. Вярно е, че направихме промени и, тук е господин Мулетаров, факт е, че можех, разбира се, и да имам няколко сериозни предложения за дневен ред, както и предложения за изслушване на Вашите министри. Очевидно е обаче, че Вие криете министър-председателя и повечето от министрите си съвсем правилно. Те не са за показване и няма и какво да отговорят, ако трябва тук да бъдат питани.
  А това, което коментирате, господин председател, прочетете си правилника, не е вярно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Три дни след публикуването в "Държавен вестник".
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не ги разбирате тези работи. Господин Мулетаров, станете и кажете на господин председателя, че аз днес щях да имам предложения, но тъй като знам правилника...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля Ви за процедурата!
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Моля Ви се, не съм се изказал. Двете минути текат.
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Времето мина.
  ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не е минало времето.
  Господин председател, прочетете заключителните разпоредби на нашия правилник. За съжаление не е три дни след обнародване в "Държавен вестник", а в самия правилник е казано "в деня на обнародването му", т.е., вчера. Нали така, господин председател? Иначе щях днес да Ви зарадвам с едно двадесет-тридесет предложения. Бъдете сигурен!
  Но Вие не си знаете правилника, а продължавате да упорствате. Конституцията горе-долу сте я схванал и цитирате един текст, който е много верен. Но има там и един момент: "ако не е казано друго". А в този наш правилник е казано: "Влиза в сила от деня на обнародването". Нали, господин министър на правосъдието? Нали, господин председател на комисията? Моля ви, проведете обучение на председателя на Народното събрание и го ограмотете.
  А процедурата ми е за прегласуване. Прегласуване, защото наистина е срамно българският парламент да се занимава далеч не с най-важните неща и неприоритетни за България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето изтече.
  Господин Михайлов, много е естествено един професор да не знае нещо. Когато обаче един доктор не знае нещо, тогава е лошо. Един професор не се срамува от това да не знае, защото знаят хората колко знае.
  Давам думата на господин Мулетаров.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Предложението на комисията за раздел трети, заглавието на който по проект е "Загубване и възстановяване права на нотариус", е думата "права" да се замени с "правоспособност" и заглавието да стане: "Загубване и възстановяване правоспособност на нотариус".
  Моля да подложите на гласуване това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля, гласувайте това предложение!
  От общо гласували 139 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 21.
  Заглавието на раздел трети е прието.
  Член 39!
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 39 е със заглавие "Основания за загубване права на нотариус".
  "Чл. 39. Права на нотариус се загубват:
  1. по негово писмено искане;
  2. със смъртта или с поставянето му под запрещение;
  3. при възникване на пречка по чл. 8 или при несъвместимост по чл. 9;
  4. при отстраняване или при напускане на нотариалната кантора."
  Народният представител господин Спас Димитров предлага т. 4 от този текст да отпадне.
  Комисията възприе това предложение и същевременно прави редакционни промени в текста. Или предложението за окончателно съдържание на чл. 39 със заглавие "Основания за загубване на правоспособност", е следното:
  "Чл. 39. Нотариусът загубва правоспособността си:
  1. по негово писмено искане до Съвета на нотариусите;
  2. при смърт или с поставянето му под запрещение;
  3. при възникване на пречка по чл. 8 или при несъвместимост по чл. 9."
  Това е окончателният текст, който предлагаме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? Възприето е предложението на народния представител Спас Димитров.
  Моля, гласувайте текста така, както е предложен от комисията.
  От общо гласували 149 народни представители, за - 139, против - няма, въздържали се - 10.
  Член 39 е приет.
  Член 40!  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ:
  "Запечатване и опис на служебния архив
  Чл. 40. Ал. 1. При настъпване на основание за загубване права на нотариус служебният архив на нотариуса се запечатва по разпореждане на председателя на районния съд.
  Ал. 2. Длъжни да поискат запечатването са: нотариусът, съответно неговите наследници, а ако няма такива или отсъстват - кметът на общината, района или кметството, съответно районният съдия, пред когото е висящо производството по открито наследство; настойникът или попечителят; министърът на правосъдието; председателят на първоинстанционния съд, постановил присъдата; председателят на дисциплинарния съд, наложил наказание лишаване от права на нотариус; взискателят; лицата, работещи в нотариалната кантора или съветът на нотариусите.
  Ал. 3. Лицата по ал. 2 са длъжни да поискат запечатването веднага след узнаване на съответното обстоятелство. Председателят на районния съд може да постанови запечатване и служебно.
  Ал. 4. За запечатването се съставя протокол, в който се посочва по чие искане е станало запечатването, означения на запечатаните помещения, каси, сандъци и др. Протоколът се подписва от длъжностното лице, направило запечатването.
  Ал. 5. За извършените действия председателят на районния съд е длъжен веднага да уведоми съвета на нотариусите.
  Ал. 6. Разпечатването се извършва по искане на съвета на нотариусите.
  Ал. 7. При разпечатването представител на нотариалната камара извършва опис, по който служебният архив се предава на друг нотариус в същия район, който е заявил желание да го приеме, а ако няма такъв - на съдията по вписванията.
  Ал. 8. При условия и по ред, установени с правилника за дейността на нотариалната камара, съветът на нотариусите решава на кого да бъде предоставен архивът, ако желание за приемането му бъде заявено от повече от един нотариус.
  Ал. 9. Протоколът за предаване и приемане на архива се подписва от длъжностното лице, извършило разпечатването, от представителя на нотариалната камара и от лицето, което приема архива. След предаване на архива печатите на нотариуса се унищожават от представителя на нотариалната камара.
  Ал. 10. В случай, че описът не може да бъде завършен в деня на разпечатването, по искане на представителя на нотариалната камара председателят на районния съд може да разпореди запечатването до началото на следващия ден.
  Ал. 11. Може да се извърши опис и без да е направено запечатване.
  Ал. 12. Принудително изпълнение или действия по охранително производство в помещение, вписано като нотариална кантора, могат да се осъществяват само след като е извършено предаването на служебния архив на нотариуса."
  Народният представител Спас Димитров предлага нов, заместващ съкратен текст на чл. 40, състоящ се от три алинеи и следното съдържание:
  "Чл. 40. Ал. 1. С настъпването на основанията на чл. 39 нотариусът не може да извършва каквито и да са нотариални или други, предвидени в закона действия.
  Ал. 2. Запечатването и разпечатването на служебния архив се извършва по разпореждане на председателя на районния съд, за което се изготвя протокол с опис.
  Ал. 3. Редът и условията за запечатване, разпечатване и предаване на служебния архив се уреждат с наредба, издадена от министъра на правосъдието."
  Комисията прецени, че значителна част от алинеите на чл. 40 уреждат подробности, които не е нормално да бъдат в закона, поради което възприе предложението на Спас Димитров, в което в ал. 3 се съдържа разпоредба, че всички подробности и редът и условията за запечатването и разпечатването ще се уреждат с наредба, която издава министърът на правосъдието, и там ще влязат тези алинеи и разпоредби, които се предлага да отпаднат. Преди това комисията предлага да се възприеме следният заместващ текст на чл. 40:
  "Запечатване и опис на служебния архив
  Чл. 40. Ал. 1. С настъпването на основанията на чл. 39 нотариусът не може да извършва каквито и да са нотариални или други предвидени в закона действия, и служебният архив се запечатва.
  Ал. 2. Запечатването и разпечатването на служебния архив се извършва по разпореждане на председателя на районния съд, за което се изготвя протокол с опис.
  Ал. 3. Редът и условията за запечатване, разпечатване и предаване на служебния архив се уреждат с наредба, издадена от министъра на правосъдието."
  Това е съкратеният, заместващ текст на чл. 40, който комисията предлага.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Народният представител Спас Димитров съгласен ли е с новата редакция? Приета е по същество Вашата редакция с малки редакционни изменения. Благодаря.
  Моля да гласувате чл. 40...
  Да, има думата Лилян Сираков.
  ЛИЛЯН СИРАКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние, работната група, поддържахме подробния текст. Смятахме, че това не са маловажни и излишни подробности, не беше излишно да има законоустановеност на тези важни моменти около запечатването, но в края на краищата след като мнозинството в комисията надделя да е съкратен вариантът и тези подробности да се уредят в наредба, ние се подчинихме на това решение. Но струва ми се, че ал. 12 не би трябвало да остане в наредбата. Става въпрос за условието "принудително изпълнение или действия по охранително производство в помещение, вписано като нотариална кантора, могат да се осъществяват само след като е извършено предаването на служебния архив на нотариуса". Това е нормално да си бъде в закона. Става въпрос за действия на съдия-изпълнител и не би трябвало тук това условие да се поставя в наредбата.
  Мисля, че ще бъде добре, ако тази ал. 12 се гласува като ал. 4 към възприетия вече текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, благодаря. Какво е становището на комисията.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, това предложение е коректно. Действително ал. 12 не урежда подробностите и реда по извършването на описа и запечатването. Тя е една специфична разпоредба, която урежда друга материя, и би могла да намери място пак в закона. Така че аз лично по принцип не възразявам съдържанието на ал. 12 в проекта да бъде възпроизведено като ал. 4 на новия заместващ текст на чл. 40, който предлага комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други бележки има ли? Ако няма, най-напред ще гласуваме ал. 12 от първоначалния текст да стане ал. 4 на предложения от комисията текст. Моля да гласувате.
  От общо гласували 135 народни представители, за - 133, против - няма, въздържали се - 2.
  Предложението се приема.
  Моля да гласувате съдържанието на чл. 40 с четирите алинеи - трите, както бяха предложени, и четвъртата, която приехме. Моля да гласувате.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 4.
  Член 40 е приет.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Заличаване от регистъра на Нотариалната камара".
  Чл. 41, ал. 1. Представителят на Нотариалната камара е длъжен да уведоми незабавно Съвета на нотариусите за предаването на архива и за унищожаването на печатите на нотариуса.
  Ал. 2. Заличаването се извършва служебно от Съвета на нотариусите чрез отбелязване в регистъра на следните обстоятелства:
  1. основанието за загубване права на нотариус;
  2. кога и на кого е предаден архивът.
  Ал. 3. Правата на нотариус се загубват от момента на извършване на заличаването, освен ако са били загубени по чл. 39, т. 2.
  Ал. 4. С извършване на заличаването мястото на нотариуса се закрива, за което Съветът на нотариусите е длъжен да уведоми незабавно министъра на правосъдието".
  Комисията предлага в заглавието думите "от регистъра на Нотариалната камара" да отпаднат. Същевременно комисията предлага текстът да се състои от три алинеи с подобрена редакция. При това положение чл. 41 да придобие следното съдържание:
  "Заличаване
  Чл. 41, ал. 1. Заличаването от регистъра на Нотариалната камара се извършва служебно от Съвета на нотариусите чрез отбелязване в регистъра на:
  1. основанието за прекратяване на правоспособността на нотариус;
  2. датата и лицето, на което е предаден архивът.
  Ал. 2. Правоспособността на нотариуса се загубва със заличаването му от регистъра, освен в случаите на чл. 39, т. 2.
  Ал. 3. След заличаването Съветът на нотариусите уведомява министъра на правосъдието".
  Това е окончателният текст от три алинеи, който комисията предлага като заместващ на първоначалния.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 41 така, както беше представен.
  От общо гласували 125 народни представители, за - 124, против - няма, въздържал се - 1.
  Член 41 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ:
  "Нотариални действия по приетия архив
  Чл. 42. Нотариусът, съответно съдията по вписванията, приел служебния архив на загубилия права нотариус, извършва нотариални действия само по наличните в архива документи и книжа".
  Комисията предлага в този текст думите "на загубилия права нотариус" да отпаднат и той да придобие следната редакция:
  "Чл. 42. Нотариусът, съответно съдията по вписванията, приел служебния архив, извършва нотариални действия само по наличните в архива документи и книжа".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 42.
  От общо гласували 126 народни представители, за - 124, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 42 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ:
  "Възстановяване права на нотариус

  Чл. 43, ал. 1. Права на нотариус могат да бъдат възстановени, ако са били загубени на някое от следните основания:
  1. лишаване от права на нотариус за определен срок;
  2. започване на несъвместима дейност по чл. 9, ал. 1, т. 1;
  3. отстраняване или напускане на нотариалната кантора".
  Народният представител господин Спас Димитров предлага в ал. 1, т. 3 да отпадне.
  "Ал. 2. Искането за възстановяване на правата трябва да бъде направено пред Съвета на нотариусите в едномесечен срок от отпадане на основанието за загубването им, а в случая по ал. 1, т. 3 - в едномесечен срок от предаването на служебния архив".
  Народният представител Спас Димитров предлага в ал. 2 думите "а в случая по ал. 1, т. 3 - в едномесечен срок от предаването на служебния архив" да отпаднат.
  "Ал. 3. Възстановяването на правата се отбелязва в регистъра на Нотариалната камара, като се прилага съответно чл. 15.
  Ал. 4. До изтичане на срока по ал. 2, мястото на нотариуса се запазва.
  Ал. 5. След възстановяване на правата лицето, приело служебния архив на нотариуса, е длъжно да му го предаде по опис.
  Ал. 6. Ако за времето на загубване на правата поради започване на несъвместима дейност по чл. 9, ал. 1, т. 1 има кой да замества нотариуса, действията по чл. 40 могат да се извършват само в следните случаи:
  1. прекратяване на заместването;
  2. изтичане на срока по ал. 2.
  Ал. 7. В случая по ал. 6, т. 1 длъжен да поиска запечатването е нотариусът, съответно лицето, което го замества, а в случая по ал. 6, т. 2 - Съветът на нотариусите".
  Комисията възприе по-голяма част от предложенията на народния представител Спас Димитров и в резултат на постъпили други предложения при обсъждането от нейните членове, предлага следната подобрена редакция на чл. 43:
  "Възстановяване на правоспособност
  Чл. 43, ал.1. Правоспособността на нотариус се възстановява по негово искане, ако е била загубена на някое от следните основания:
  1. лишаване от правоспособност за определен срок - след изтичане на срока;
  2. извършване на несъвместима дейност по чл. 9, ал. 1, т. 1 след прекратяване на дейността.
  Ал. 2. Искането за възстановяване на правоспособността се прави пред Съвета на нотариусите в едномесечен срок от отпадане на основанието за загубването й.
  Ал. 3. Възстановяването на правоспособността се отбелязва в регистъра на Нотариалната камара по реда на чл. 14.
  Ал. 4. Лицето, приело служебния архив на нотариуса, е длъжно да му го предаде по опис след възстановяване на правоспособността".
  Това е новият заместващ текст, който предлага комисията и който се състои от четири вместо от седем алинеи, както беше предложено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате текста на чл. 43 така, както е предложен от комисията.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 43 е приет.
  Преминаваме към раздел четвърти - заместване на нотариуса.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 44 от този раздел се състои от четири алинеи:
  "Заместник-нотариус
  Чл. 44, ал. 1. Заместник-нотариусът извършва всички действия от компетентността на нотариуса за времето, в което нотариусът отсъства или не е в състояние да изпълнява функциите си. Отношенията между нотариус и заместник се уреждат с договор.
  Ал. 2. Заместник-нотариусът използва служебния архив и печат на нотариуса, като прибавя към подписа си допълнението "заместник".
  Ал. 3. За вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на задълженията на заместник-нотариуса, нотариусът отговаря солидарно с него. В отношенията между тях отговаря само заместник-нотариусът.
  Ал. 4. Доколкото липсват особени правила, за заместник-нотариуса се прилагат правилата за нотариус".
  Господин председател, предлагам да прочета целия раздел, тъй като има предложения на комисията по целия раздел.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, добере.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ:
  "Придобиване права на заместник-нотариус
  Чл. 45. Ал. 1. Нотариусът може да посочи един заместник-нотариус измежду лицата, които отговарят на изискванията за нотариус, независимо от тяхната възраст.
  Ал. 2. Нотариусът подава писмено заявление до министъра на правосъдието, приподписано от кандидата, което трябва да съдържа данните по чл. 11, ал. 1. Към него кандидатът прилага документите по чл. 11, ал. 2. В заявлението нотариусът може да посочи и срок."
  Народният представител господин Светослав Лучников предлага в чл. 45, ал. 2 думите "министъра на правосъдието" да се заменят със "Съвета на нотариусите".
  "Ал. 3. Министърът на правосъдието проверява дали са налице установените изисквания и издава заповед. След влизане в сила на заповедта кандидатът полага клетва, ако не е положил такава преди това, и се вписва в регистъра на Нотариалната камара по реда на чл. 15."
  Народният представител господин Светослав Лучников предлага в чл. 45, ал. 3 думите "Министърът на правосъдието" да се заменят със "Съветът на нотариусите", а думите "издава заповед" с думите "взема решение".
  "Загубване права на заместник-нотариус
  Чл. 46. Ал. 1. Права на заместник-нотариус се загубват:
  1. по негово писмено искане до нотариуса;
  2. с неговата или на нотариуса смърт или поставяне под запрещение;
  3. при възникване на пречка по чл. 8 или при несъвместимост по чл. 9;
  4. по писмено искане на нотариуса до съвета на нотариусите;
  5. с изтичане на посочения от нотариуса срок, както и със заличаването на нотариуса от регистъра на Нотариалната камара.
  Ал. 2. Заличаването на заместник-нотариуса от регистъра на Нотариалната камара се извършва служебно или по искане на нотариуса чрез отбелязване в регистъра на основанието по ал. 1.
  Ал. 3. Нотариусът е длъжен да направи искането по ал. 2 в 7-дневен срок от узнаване на съответното обстоятелство.
  Ал. 4. Правата на заместник-нотариус се загубват от момента на извършване на заличаването, освен ако са били загубени по ал. 1, точка 2 или 5.
  Ал. 5. След извършване на заличаването нотариусът може да посочи друг заместник.
  Заместване на нотариус от друг нотариус
  Чл. 47. Ал. 1. Нотариусът може да бъде заместван от друг нотариус от същия район. Отношенията между тях се уреждат с договор.
  Ал. 2. Заместващият нотариус използва служебния архив на замествания, като поставя своя подпис и печат върху удостоверяваните документи и отбелязва факта на заместването.
  Ал. 3. Ако за времето на заместване се промени местонахождението на служебния архив на замествания нотариус, прилага се чл. 32.
  Заместване на нотариус от съдията по вписванията
  Чл. 48. Ал. 1. Ако нотариусът отсъства или не е в състояние да изпълнява функциите си и няма кой да го замество, по негово искане съдията по вписванията е длъжен да поеме заместването му през това време за извършването на неотложни нотариални действия. В случая се прилагат съответно ал. 2 и 3 на чл. 47.
  Ал. 2. Ако нотариусът не е осигурил достъп до необходимия за заместването му архив за извършването на неотложни нотариални действия, председателят на районния съд по искане на заинтересуваното лице постановява влизане в нотариалната кантора, отваряне на необходимия архив и извършване на нотариалното действие от съдията по вписванията."
  Още в предшестващите текстове комисията предложи и това беше възприето от народните представители - фигурата на заместник-нотариуса да отпадне от закона. Останалите въпроси, които уреждат заместване на нотариуса от друг нотариус и от съдията по вписванията, не е необходимо да бъдат уреждани тук, тъй като това са договорни отношения.
  По тези съображения комисията предлага целият този раздел четвърти на глава втора да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате раздел четвърти на глава втора да отпадне.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 2.
  Раздел четвърти на глава втора отпадна.
  Раздел пети - "Помощник-нотариуси".
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Раздел пети е озаглавен "Помощник-нотариуси", но комисията предлага този раздел да приеме номерацията на отпадналия раздел четвърти и да стане: "Раздел четвърти - Помощник-нотариус".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате това предложение.
  От общо гласували 121 народни представители, за - 120, против - няма, въздържал се - 1.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Народният пред-ставител господин Спас Димитров е предложил този раздел да отпадне, като в неговото предложение се съдържа идеята да отпадне една от двете фигури: или заместник-нотариусът, или помощник-нотариусът.
  Поради това, че комисията реши и Народното събрание вече прие да отпадне фигурата на заместник-нотариуса, а тази на помощник-нотариуса да остане, което предложение беше възприето и от господин Спас Димитров, той оттегли предложението си за отпадане на тази глава.
  При това положение комисията предлага в чл. 49, който ще прочета, заглавието вместо "Помощник-нотариус" да стане "Компетентност", а съдържанието на чл. 49 в четири алинеи е следното:
  "Чл. 49. Ал. 1. Помощник-нотариусът може да извършва съгласно указанията на нотариуса всички действия от неговата компетентност. Отношенията между нотариус и помощник се уреждат с договор.
  Ал. 2. Помощник-нотариусът използва служебния архив и печат на нотариуса, като прибавя към подписа си допълнението "помощник".
  Ал. 3. За вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на задълженията на помощник-нотариуса, нотариусът отговаря солидарно с него.
  Ал. 4. Доколкото липсват особени правила, за помощник-нотариуса се прилагат правилата за нотариус."
  Предложения по този текст няма с изключение промяната на заглавието - вместо "Помощник-нотариус" - "Компетент-ност" и комисията предлага така да бъде гласуван текстът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 49 със заглавие "Компетентност".
  От общо гласували 123 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 49 е приет.
  Член 50.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 50 е със заглавие "Придобиване права на помощник-нотариус" и следните три алинеи по проекта:
  "Чл. 50. Ал. 1. Нотариусът може да посочи един или повече помощник-нотариуси измежду лицата, които отговарят на изискванията за нотариус, независимо от тяхната възраст и стаж.
  Ал. 2. Права на помощник-нотариус се придобиват по реда, предвиден за заместник-нотариус.
  Ал. 3. Помощник-нотариус, който отговаря едновременно и на изискванията за заместник-нотариус, може да бъде вписан по съответния ред и като заместник на същия нотариус. В този случай помощник-нотариусът носи отговорността на заместник-нотариус".
  Най-напред комисията предлага думите и понятията "заместник-нотариус" да отпаднат, поради това че не съществува подобна фигура. Комисията предлага също така в заглавието да отпаднат думите "права на помощник-нотариус" и да се добавят думите "на правоспособност" и следния окончателен текст с подобрена редакция и съдържание на чл. 50:
  "Придобиване на правоспособност
  Чл. 50. Ал. 1. Нотариусът може да посочи един или повече помощник-нотариуси между лицата, които отговарят на изискванията за нотариус, независимо от тяхната възраст и стаж.
  Ал. 2. Министърът на правосъдието издава заповед за вписване на помощник-нотариуса в регистъра на Нотариалната камара въз основа на писмено заявление от нотариуса, приподписано от кандидата, което трябва да съдържа данните по чл. 11, ал. 1. Към него кандидатът прилага документите по чл. 11, ал. 2. В заявлението нотариусът може да посочи и срок.
  Ал. 3. Вписването се извършва по реда на чл. 14, 15 и 16."
  Това е новият, подобрен текст на чл. 50.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 50 така, както беше представен.
  От общо гласували 125 народни представители, за - 123, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 50 е приет.
  Член 51.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 51 със заглавие "Загубване права на помощник-нотариус"
  "Чл. 51. Относно загубване права на помощник-нотариус се прилага съответно чл. 46."
  Поради това, че чл. 46 отпадна и условията, посочени в него, не съществуват вече в закона, комисията предлага нов текст на чл. 51 със следното съдържание
  "Загубване на правоспособността
  Чл. 51. Ал. 1. Помощник  нотариусът  загубва  правоспособ-ността си:
  1. по негово писмено искане до нотариуса;
  2. с неговата или на нотариуса смърт или поставяне под запрещение;
  3. при възникване на пречка по чл. 8 или при несъвместимост по чл. 9;
  4. по писмено искане на нотариуса до Съвета на нотариусите;
  5. с изтичане на посочения от нотариуса срок, както и със заличаването на нотариуса от регистъра на Нотариалната камара.
  Ал. 2. Заличаването на помощник-нотариуса от регистъра на Нотариалната камара се извършва служебно или по искане на нотариуса чрез отбелязване в регистъра на основанието по ал. 1.
  Ал. 3. Помощник-нотариусът загубва правоспособността си със заличаването му от регистъра, освен в случаите на ал. 1, т. 2 и 5."
  Това е новият, заместващ текст на чл. 51, който предлагаме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате съдържанието на чл. 51 така, както е предложен от комисията.
  От общо гласували 125 народни представители, за - 119, против - 3, въздържали се - 3.
  Член 51 е приет.
  Преминаваме към раздел шести, който става раздел пети.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Раздел шести със заглавие "Стажант-нотариуси", който комисията предлага, поради отпадането на раздел четвърти и ставането на предшестващия раздел четвърти, този раздел да стане раздел пети, като в заглавието множественото число се промени с единствено и стане "Стажант-нотариус".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате това предложение.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 4.
  Заглавието на раздели пети е прието.
  Преминаваме към чл. 52.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 52, озаглавен "Стажант-нотариус" с три алинеи:
  "Чл. 52. Ал. 1. Стажант-нотариусът може съгласно указанията на нотариуса да удостоверява датата, съдържанието или подписите на частни документи, които не подлежат на вписване, верността на преписи и извлечения от документи и книжа, както и да извършва нотариални действия по завещания.
  Ал. 2. Стажант-нотариусът използва служебния архив и печат на нотариуса, като прибави към подписа си допълнението "стажант".
  Ал. 3. Доколкото липсват особени правила, за стажант-нотариуса се прилагат правилата на помощник-нотариус."
  Народният представител господин Спас Димитров беше предложил ал. 3 да отпадне с оглед отпадането на институцията. След това той оттегли своето предложение и комисията предлага текстът да се приеме така, както е внесен, като заглавието се промени от "Стажант-нотариус" на "Компетентност".
  Останалите три алинеи остават без промяна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Народният представител Спас Димитров държи ли на отпадането на ал. 3?
  СПАС ДИМИТРОВ (от място): Оттеглям предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате заглавието и съдържанието на чл. 52 така, както беше предложено, с три алинеи.
  От общо гласували 121 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 52 е приет.
  Член 53.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 53 със заглавие "Придобиване права на стажант-нотариус".
  "Чл. 53. Ал. 1. Стажант-нотариусът се назначава от министъра на правосъдието измежду съдебните кандидати, съгласно Закона за съдебната власт."
  Народният представител господин Светослав Лучников предлага в тази алинея думите "министърът на правосъдието" да се заменят със "Съвета на нотариусите".
  "Ал. 2. След издаване на заповедта за назначение стажант-нотариусът полага клетва и се вписва в регистъра на Нотариалната камара по реда на чл. 15."
  Комисията не възприе предложението на народния представител Светослав Лучников, но при обсъждането предложи нова, подобрена редакция на чл. 53 и заглавие със следното съдържание:
  "Придобиване на правоспособност
  Чл. 53. Ал. 1. Стажант-нотариусът се назначава от министъра на правосъдието между съдебните кандидати, съгласно Закона за съдебната власт.
  Ал. 2. След издаване на заповедта за назначение стажант-нотариусът се вписва в регистъра на Нотариалната камара по реда на чл. 14, 15 и 16."
  Това е окончателният текст, който предлага комисията. Понеже господин Лучников го няма, би следвало да се гласува неговото предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата Васил Гоцев.

  ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател! Дами и господа народни представители!
  Ние правим една много сериозна промяна и крачка към създаване на частния нотариат. Щом това е така, разумно е стажант-нотариусите да си ги назначава Камарата на нотариусите. Няма защо министърът на правосъдието да се вмесва в тази работа. И в това няма нищо лошо. Щом като нотариусите ще бъдат частно организирани, щом като те ще се ръководят от тази камара, с още по-голямо основание стажантите трябва да бъдат там.
  И защо между съдебните кандидати да бъде назначаван стажант-нотариусът? По същата логика могат да бъдат назначавани между съдебните кандидати и стажант-съдиите. Защото нотариалната служба вече като частна инициатива, която урежда сделки, е по-близка до адвокатската работа, отколкото до общата съдийска работа, една част от която е чисто наказателното право.
  Затова нищо няма да наруши на държавата, на функциите на държавата, на функциите на министерството на правосъдието да се предостави, аз ще кажа не назначаване, но понеже няма такова предложение, не мога да го поддържам, ако вписването на стажант-нотариусите става от съответната Камара на нотариуси.
  Аз поддържам предложението на господин Лучников.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли други бележки?
  Има думата господин Мулетаров.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Това предложение по принцип беше направено от господин Лучников и в няколко други текстове, с които се определят правомощия на министъра и за които той предлага да бъдат предоставени на Нотариалната камара.
  Какви бяха съображенията на вносителите и на комисията, за да възприеме тази идея?
  Известно е, поне на юристите, че досега нотариалната дейност в България е извършвана само от държавните нотариуси, в лицето на тези, които бяха назначавани от министъра на правосъдието, бяха съдебни служители, държавни служители със строго определени правомощия.
  Сега за първи път в нашата страна ние преминаваме към създаването на частен нотариат. Нотариалната камара се състои именно от всички нотариуси, които са частни лица.
  За да може в един следващ период все пак да се създаде една приемственост между досега съществуващият статут на нотариусите и бъдещият, който се предлага, ние възприехме в определени случаи да има правомощия и министърът на правосъдието, докато нещата бъдат изяснени и докато се създаде една трайна и постоянна традиция в новосъздадения институт.
  Това бяха съображенията на комисията.
  Тук е господин министърът, може би той ще изясни по-подробно съображенията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли други бележки? - Няма.
  Има думата министър Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми господин председател! Госпожи и господа народни представители!
  Смятам, че предложеното в първоначалния вариант на законопроекта разрешение е правилно, поради следните съображения.
  След като сме приели, и това не се оспорва от никого, че стажант-нотариусите ще бъдат избирани измежду съдебните кандидати, правомощие има министърът на правосъдието, съгласно Закона за съдебната власт, е да назначава съдебните кандидати за прекарване на законоустановения стаж в съдилищата.
  Ако трябва да се търси и промяна, то трябва да се търси промяна в цялостната редакция на текста, аналогично на назначаването на стажанти в Адвокатурата, където общо взето те не се назначават измежду кръга на съдебните кандидати. А след като сме възприели теоретично хипотезата и никой не я оспорва, че стажант-нотариусите ще бъдат назначавани измежду съдебните кандидати съгласно Закона за съдебната власт, аз смятам, че то е безспорно и никой не може да ограничи това правомощие, което министърът на правосъдието има съгласно Закона за съдебната власт.Така че предлагам да се гласува текстът в първоначалната му редакция така, както е предложен и от комисията.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли други бележки? - Няма.
  Въпреки всичко ще подложа на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников, подкрепено от народния представител Васил Гоцев, а именно в чл. 53, ал. 1 думите "министърът на правосъдието" да бъдат заменени с "Съветът на нотариусите".
  Моля да гласувате.
  От общо гласували 151 народни представители, за - 44, против - 71, въздържали се - 36.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате текста на чл. 53 така, както беше предложен от комисията.
  От общо гласували 126 народни представители, за - 109, против - няма, въздържали се - 17.
  Член 53 е приет.
  Член 54.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 54 е със заглавие "Загубване права на стажант-нотариус" и две алинеи.
  "Чл. 54, Ал. 1. Права на стажант-нотариус се загубват с прекратяване действието на заповедта за назначение, както и със заличаването на нотариуса от регистъра на Нотариалната камара.
  Ал. 2. Заличаването на стажант-нотариуса от регистъра на Нотариалната камара се извършва служебно."
  Комисията предлага да се подобри редакцията на чл. 54, а също така и заглавието. Нейното предложение е за следващия заместващ текст на чл. 54:
  "Загубване на правоспособността
  Чл. 54, Ал. 1. Стажант-нотариусът загубва правоспособ-
  ността си с изтичане на срока, за който е назначен, както и със заличаването на нотариуса от регистъра на Нотариалната камара.
  Ал. 2. Заличаването на стажант-нотариуса се извършва служебно."
  Това е окончателният текст, който предлагаме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате текста на чл. 54 така, както беше предложен.
  От общо гласували 128 народни представители, за - 123, против - няма, въздържали се - 5.
  Член 54 е приет.
  Член 54а, раздел VIа.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Това е предложение на комисията: да се създаде един нов раздел - раздел VIа, в който да влязат някои от разпоредбите, които се съдържаха в глава четвърта, която отпадна, и в който да се уредят изцяло правата и задълженията в случаите, когато се замества нотариусът.
  Предложението на комисията е раздел VIа да бъде озаглавен: "Заместване на нотариус".
  Най-напред може би, господин председател, трябва да гласуваме за създаването на такъв нов раздел...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли възражения по това предложение на комисията - да се създаде нов раздел VIа на глава втора със съдържание: "Заместване на нотариуса"? - Няма.
  Моля да гласувате това предложение на комисията.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 4.
  Прието е предложението за нов раздел VIа - "Заместване на нотариус".
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Първият текст от този нов раздел VIа е чл. 54а със заглавие: "Заместване на нотариус от помощник-нотариус".
  "Чл. 54а. Ал. 1. Когато нотариусът отсъства или не е в състояние да изпълнява функциите си, той може да бъде заместван от помощник-нотариус, който има стажа по чл. 8, ал. 2. В този случай помощник-нотариусът извършва самостоятелно всички действия от компетентността на нотариуса, като прибавя към подписа си и допълнението "по заместване".
  Ал. 2. Заместването по ал. 1 се вписва в регистъра на Нотариалната камара, като се прилагат съответно членове 50 и 51."
  По този нов текст не са постъпили предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Ако няма предложения и по другите текстове, бих ви помолила да прочетете останалите два текста - чл. 54б и 54в.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст от раздел VIа е чл. 54б със заглавие: "Заместване на нотариус от друг нотариус", с три алинеи.
  "Чл. 54б. Ал. 1. Нотариусът може да бъде заместван от друг нотариус от същия район. Отношенията между тях се уреждат с договор.
  Ал. 2. Заместващият нотариус използва служебния архив на замествания, като поставя своя подпис и печат върху удостоверяваните документи и отбелязва факта на заместването.
  Ал. 3. Ако за времето на заместване се промени местонахождението на служебния архив на замествания нотариус, прилага се чл. 32."
  Член 54в със заглавие: "Заместване на нотариус от съдията по вписванията".
  "Чл. 54в. Ал. 1. Ако нотариусът отсъства или не е в състояние да изпълнява функциите си и няма кой да го замества, по негово искане съдията по вписванията е длъжен да поеме заместването му през това време за извършването на неотложни нотариални действия. В случая се прилага съответно ал. 2 на чл. 54б.
  Ал. 2. Ако нотариусът не е осигурил достъп до необходимия за заместването му архив, за извършването на неотложни нотариални действия председателят на районния съд по искане на заинтересуваното лице постановява влизане в нотариалната кантора, отваряне на необходимия архив и извършване на нотариалното действие от съдията по вписванията."
  Това са трите нови текста, които предлага комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
  Има ли предложения, бележки, възражения от вносителя? - Не виждам.
  Моля да гласувате раздел VIа - "Заместване на нотариус", с трите текста - 54а, 54б и 54в.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 3.
  Приет е новият раздел VIа.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият раздел - седми, озаглавен: "Служители на нотариуса". Първият член от този раздел е чл. 55, озаглавен: "Служители на нотариуса", и съдържание:
  "Чл. 55. Нотариусът може да назначава на работа в нотариалната кантора служители и друг персонал. Отношенията между нотариус и служител се уреждат с договор."
  Комисията предлага този текст да отпадне като излишен, тъй като уредбата не се нуждае от нормативни текстове, а може да бъде въведена в практиката така, както съществува във всички други служби.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения и бележки по този текст? - Няма.
  Моля да гласувате най-напред заглавието на раздел седми - "Служители на нотариуса". Доколкото разбирам, той ще остане в един текст само, но моля да гласувате най-напред това предложение, а след това за отпадане.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 3.
  Прието е заглавието на раздел седми.

  Моля да гласувате и второто предложение на комисията - за отпадане на чл. 55.
  От общо гласували 128 народни представители, за - 125, против - няма, въздържали се - 3.
  Прието е предложението за отпадане на чл. 55.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Първият текст, който остава в раздел седми, е чл. 56.
  "Задължения и отговорност на служителите
  Чл. 56. Със сключване на договора служителят се задължава да пази служебна тайна при условията, установени за самия нотариус. За вредите, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, служителят отговаря солидарно с нотариуса."
  Комисията промени редакцията на чл. 56 и заглавието и прави следното предложение:
  "Служебна тайна
  Чл. 56. Служителите на нотариуса са длъжни да пазят служебна тайна при условията, установени за самия нотариус."
  Това е окончателният текст, който предлагаме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения по този текст? - Няма.
  Моля да гласувате заглавието и текста на чл. 56, както беше докладван от името на комисията.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 56 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Възлагане връчването на призовки, съобщения и книжа.
  Чл. 57. Нотариусът може да възложи на определен служител в нотариалната кантора да връчва призовки, съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 41-52 от Гражданския процесуален кодекс".
  Комисията предлага да отпадне думата "призовки", тъй като обикновено това понятие се използва в гражданското производство и в наказателното производство, а в нотариата това е едно специфично взаимоотношение между гражданина и нотариуса. Предлагаме също в самото съдържание на текста на чл. 57 думата "призовки" да отпадне. Текстът да бъде:
  "Възлагане връчването на съобщения и книжа
  Чл. 57. Нотариусът може да възложи на определен служител в нотариалната кантора да връчва съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 41-чл. 52 от Гражданския процесуален кодекс."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли възражения от вносителя? - Не виждам.
  Моля да гласувате чл. 57 със заглавие и текст, предложени от комисията.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 3.
  Член 57 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Глава трета. Нотариална камара."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате заглавието на глава трета - Нотариална камара.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 2.
  Прието е заглавието на глава трета.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Раздел първи. Общи положения.
  Имущество на Нотариалната камара
  Чл. 58. Ал. 1. Имуществото на Нотариалната камара се образува от задължителните встъпителни годишни и допълнителни вноски на нейните членове, от събираните такси и налаганите глоби, от направени в нейна полза дарения и завещания, както и от друга разрешена от законите дейност.
  Ал. 2. Нотариалната камара събира такси за участие в конкурсите за нотариуси и за извършваните в регистъра изменения. Таксите се определят с тарифа, одобрена от министъра на правосъдието, и се внасят в приход на камарата."
  Предлагам, госпожо председател, да прочета целия раздел.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да, тъй като комисията предлага нова редакция на целия раздел, бихме могли да го гласуваме като цяло. Още повече, че няма други предложения по тези текстове, освен предложенията на комисията.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият член е 59 и е озаглавен: "Органи и представителство". Той е с две алинеи:
  "Чл. 59. Ал. 1. Органи на Нотариалната камара са Общото събрание, Съветът на нотариусите, Контролният съвет и Дисциплинарният съд.
  Ал. 2. Нотариалната камара се представлява от председателя на Съвета на нотариусите, а в негово отсъствие - от заместниците му по старшинство.
  Избор на органите на Нотариалната камара
  Чл. 60. Председателят и членовете на Съвета на нотариусите, на Контролния съвет и на Дисциплинарния съд се избират за срок от две години и за не повече от два последователни мандата."
  Комисията прие, че систематиката, подреждането и част от съдържанието на трите текста на този раздел първи не са съвършени и затова предлага нова редакция и съдържание на целия раздел първи. Заглавието на раздела остава същото:
  "Раздел първи
  Общи положения
  Устав
  Чл. 58. Нотариалната камара приема устав за своето устройство и дейност.
  Органи и представителство
  Чл. 59. Ал. 1. Органи на Нотариалната камара са Общото събрание, Съветът на нотариусите, Контролният съвет и Дисциплинарната комисия.
  Ал. 2. Нотариалната камара се представлява от председателя на Съвета на нотариусите, а когато отсъства - от заместниците му по старшинство.
  Имущество
  Чл.60. Ал. 1. Имуществото на Нотариалната камара се състои от:
  1. задължителните встъпителни, годишни и допълни-телните вноски на нейните членове;
  2. такси за услугите;
  3. дарения и завещания;
  4. други източници.
  Ал. 2. Нотариалната камара събира такси за участие в конкурсите за нотариуси и за извършваните в регистъра й вписвания. Таксите се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет."
  По този заместващ раздел първи на глава трета: "Нотариална камара" и по трите текста - чл. 58, 59 и 60, така както са предложени от комисията, няма постъпили други предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения в залата? - Няма.
  Моля да гласувате раздел първи: "Общи положения" като цяло. Той включва чл. 58, 59 и 60, така както бяха докладвани от името на комисията.
  От общо гласували 125 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 3.
  Приет е раздел първи "Общи положения" на глава трета "Нотариална камара".
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Раздел втори от същата глава е със заглавие: "Общо събрание на Нотариалната камара".
  Първият текст на този раздел е чл. 61 със заглавие: "Общо събрание".
  "Чл. 61. Ал. 1. Общото събрание се състои от всички членове на Нотариалната камара.
  Ал. 2. Общите събрания са редовни и извънредни."
  Комисията предлага заглавието да стане "Състав" и чл. 61 да се гласува с тази редакция, която е предложена - с двете алинеи или фактически в заглавието на текста вместо "Общо събрание" да бъде само думата "Състав". Други предложения няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения от залата има ли? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 61 със заглавие "Състав", както предлага комисията, и заглавието на целия раздел втори: "Общо събрание на Нотариалната камара".
  От общо гласували 127 народни представители, за - 124, против - няма, въздържали се - 3.
  Прието е заглавието на раздел втори и чл. 61.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е този на чл. 62 със заглавие: "Свикване на Общото събрание" и следните три алинеи:
  "Чл. 62. Ал. 1. Редовното Общо събрание се свиква ежегодно в последната събота и неделя на януари.
  Ал. 2. Общото събрание се свиква от Съвета на нотариусите чрез обнародване на съобщението в "Държавен вестник" най-малко два месеца преди датата на събранието. Поканата съдържа дневния ред.
  Ал. 3. Ако до 20 дни след датата на обнародването най-малко една десета от членовете на камарата поискат включването на определен въпрос в дневния ред, Съветът на нотариусите е длъжен да обнародва най-късно 7 дни преди датата на събранието допълнение към дневния ред."
  Две са предложенията на комисията: в заглавието се предлага думите "на Общото събрание" да отпаднат и то да бъде само: "свикване". В ал. 1 се предлага пред думата "януари" да се добави думата "месец" или да стане:
  "Чл. 62. Ал. 1. Редовното Общо събрание се свиква ежегодно в последната събота и неделя на месец януари."
  Други предложения няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения от залата? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 62 със заглавие "Свикване" и прибавяне в ал. 1 на думата "месец" пред "януари".
  От общо гласували 126 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 4.
  Член 62 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 63 е със заглавие: "Кворум и представителство".
  "Чл. 63. Ал. 1. Общото събрание се провежда, ако на него присъстват лично или са представлявани две трети от членовете на камарата. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, колкото и членове да присъстват.
  Ал. 2. Гласуването е лично или чрез пълномощник, който може да е нотариус, заместник-нотариус или помощник-нотариус. Пълномощното трябва да е писмено. Един пълномощник не може да представлява повече от трима членове на камарата. Пълномощното се представя на председателя на Съвета на нотариусите или на административния секретар на камарата преди откриването на събранието."
  Поради това, че фигурата на заместник-нотариуса отпадна в предшестващите текстове и такъв не съществува, комисията предлага в първото изречение на ал. 2 тя също да отпадне и то да стане:
  "Гласуването е лично или чрез пълномощник, който може да е нотариус или помощник-нотариус."
  Други промени не са предложени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения? - Няма. моля да гласувате чл. 63 с тази единствена поправка за отпадане на думите "заместник-нотариус".
  От общо гласували 126 народни представители, за - 123, против - няма, въздържали се - 3.
  Член 63 е приет.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 64 със заглавие: "Компетентност на Общото събрание".
  "Чл. 64. Общото събрание:
  1. приема Правилник за дейността на Нотариалната камара и го допълва или изменя;
  2. избира и освобождава председателя и членовете на Съвета на нотариусите, на Контролния съвет и на Дисциплинарния съд, като определя или изменя броя на членовете и размера на тяхното възнаграждение;
  3. изслушва отчета за дейността на Съвета на нотариусите и взема решения по него;
  4. изслушва докладите на Контролния съвет и на председателя на Дисциплинарния съд и се произнася по жалби и протести срещу действия на органите на камарата;
  5. определя и изменя минималния и максималния размер на застрахователната сума по чл. 33;
  6. взема решения за сключване на групови застраховки;
  7. създава гаранционен фонд за обезщетяване при настъпване на непокрити от задължителните застраховки рискове или при изтекли и неподновени застраховки и взема решения за създаване на други парични фондове;
  8. определя и изменя размера на задължителните встъпителни и годишни вноски;
  9. обсъжда и приема бюджета на камарата за следващата финансова година;
  10. взема решения за допълнителни парични вноски;
  11. взема решения за предявяване на искове на камарата срещу членове на нейните органи и назначава представител за водене на процеси срещу тях или ги освобождава от отговорност;
  12. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на камарата съгласно действащите разпоредби."
  Народният представител Светослав Лучников предлага в чл. 64 да се добави нова точка 12, а сегашната точка 12 да стане точка 13. Съдържанието на новата т. 12 е следното:
  "12. определя и предлага на Министерския съвет за одобрение размера на нотариалните такси;".
  Това предложение с гласуване беше отхвърлено с 4 гласа "за", 3 "против" и 1 "въздържал се". Освен това има специален раздел за нотариалните такси. И, ако такъв текст съществува, той трябва да бъде в него.
  Комисията предлага в заглавието да отпаднат думите "на Общото събрание" и подобрена редакция на 12-те точки, със следното окончателно съдържание на чл. 64.
  Заглавие - "Компетентност".
  "Чл. 64. Общото събрание:
  1. приема Устава на Нотариалната камара;
  2. избира и освобождава председателя и членовете на Съвета на нотариусите, на Контролния съвет и на Дисциплинарната комисия, като определя броя на членовете и размера на тяхното възнаграждение;
  3. определя минималния и максималния размер на застрахователната сума по чл. 33;
  4. взема решения за сключване на групови застраховки;
  5. създава гаранционен фонд за обезщетяване при настъпване на непокрити от задължителните застраховки рискове или при изтекли и неподновени застраховки и взема решения за създаване на други парични фондове;
  6. определя размера на задължителните встъпителни и годишни вноски;
  7. взема решения за допълнителни парични вноски;
  8. обсъжда и приема бюджета на камарата;
  9. взема решения за предявяване на искове от Нотариалната камара срещу членове на нейните органи или ги освобождава от отговорност;
  10. взема решения по други въпроси, предвидени в Устава."
  Това е предложението на комисията. Тя предлага този текст да се състои от 10, вместо от 12 точки, с променена редакция на съдържанието в някои от тях.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря. По този текст има предложение от народния представител Светослав Лучников. Господин Лучников го няма. Той от днес е на първия ред, а както е известно, първият ред е по-зает от останалите. Но аз ще го поставя на гласуване, тъй като то има съществен характер. Той предлага допълнителна компетентност.
  Затова, моля ви, най-напред да гласувате предложението в чл. 64 да се добави нова точка - в предварителния текст това е т. 12. Тук би била 11 така, както предлага комисията, със следното съдържание - за компетентността на Общото събрание:
  "12. определя и предлага на Министерския съвет за одобрение размера на нотариалните такси."
  Това е предложението на господин Лучников.
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 135 народни представители, за - 26, против - 60, въздържали се - 49.
  Не се приема това предложение.
  Моля да гласувате чл. 64 - "Компетентност", в окончателната редакция така, както беше предложен от комисията.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 116, против - няма, въздържали се - 6.
  Член 64 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 65 се състои от две алинеи и заглавие: "Вземане на решения".
  "Чл. 65. Ал. 1. Общото събрание взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. Решенията по чл. 64, т. 1, 2 и 10 се вземат с мнозинство повече от две трети от присъстващите членове.
  Ал. 2. По въпроси, които не са вписани в дневния ред, не могат да се вземат решения, освен за освобождаване на членове на органите на камарата и за избиране на нови членове вместо тях."
  Единственото предложение, което прави комисията, а то е свързано с преномерацията на приетия току-що член 64, е числото "10" в ал. 1 да бъде заменено с числото "7", тъй като тя имаше предвид т. 10, която с приемането на изменения текст стана т. 7, вместо т. 10.
  Други предложения няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения от залата? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 65 с тази поправка.
  От общо гласували 121 народни представители, за - 116, против - няма, въздържали се - 5.
  Член 65 е приет.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заглавието на чл. 66 е "Свикване и провеждане на извънредно Общо събрание".
  "Чл. 66. Ал. 1. Извънредно Общо събрание се свиква от Съвета на нотариусите, от Контролния съвет или от министъра на правосъдието при посочен от тях дневен ред.
  Ал. 2. Съветът на нотариусите е длъжен да свика извънредно Общо събрание по писмено искане на една десета от членовете на камарата, в което е посочен дневният ред. Ако Съветът на нотариусите не направи това в 14-дневен срок от постъпване на искането, лицата, направили искането, имат това право.
  Ал. 3. За свикването и провеждането на извънредно Общо събрание се прилагат съответно членове 62 и 63."
  Комисията предлага в заглавието думите "свикване и провеждане на" да отпаднат и то да придобие съдържание: "Извънредно Общо събрание".
  Освен това предлага в ал. 1 на чл. 66 след думите "Съвета на нотариусите" да се добави съюзът "и", а думите "или от министъра на правосъдието" да отпаднат.
  В хода на дискусията народният представител Светослав Лучников изрази несъгласие със становището на комисията за отпадане на възможността министърът на правосъдието да свиква извънредно Общо събрание.
  Въпреки това комисията възприе това предложение и окончателният текст е с тези промени - заглавие "Общо събрание" и добавянето на съюза "и" в ал. 1 и отпадането на думите "или от министъра на правосъдието". И ал.1 да придобие следното съдържание:
  "Извънредно Общо събрание се свиква от Съвета на нотариусите и от Контролния съвет при посочен от тях дневен ред".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря. Министър Червеняков има думата.
  МИНИСТЪР МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Предлагам чл. 66, ал. 1 да се приеме в тази редакция, в която е внесен в Народното събрание. Съображенията ми за това са следните.
  Вече в гласувания от вас текст 64 има правомощия на Общото събрание, които касаят личната отговорност на членовете на управителните органи и на Нотариалната камара, а именно, Съветът на нотариусите и Контролният съвет. Те са органите, които имат право, съгласно предложената редакция на чл. 66, ал.1, да свикват извънредните общи събрания.
  Поставя се въпросът в случаите на хипотезата на т. 9, а именно, вземане на решение за предявяване на искове от Нотариалната камара срещу членове на нейните органи или за освобождаването им от отговорност, дали това би било извършено от тези управителни органи, а именно, Съветът на нотариусите и Контролният съвет.
  Струва ми се, че в този случай те нямат интерес, а напротив, те ще направят всичко възможно да осуетят свикването на такова извънредно събрание. Ето защо практически е много трудно събирането на една десета от членовете на Нотариалната камара за предизвикване на такова извънредно Общо събрание. Най-често в практиката, която ако може да се използва по аналогия в случаите на чл. 139, ал. 1, изречение второ от Закона за лицата и семейството, когато управителният съвет не свиква Общото събрание по искане на една десета от членовете на сдружението в 14-дневен срок, то се свиква от районния съдия. В дадения случай се предвижда такова правомощие да има министърът на правосъдието.
  Струва ми се, че това е правилното разрешение и ще ви моля да подкрепите редакцията на чл. 66, ал. 1 в този вид, в който е внесен.
  Предлагам чисто редакционно да се внесе и една корекция в ал. 2. Струва ми се, че текстът ще звучи по-прецизно, ако второто изречение звучи така: "Ако Съветът на нотариусите не направи това в 14-дневен срок от постъпването на искането, Общото събрание се свиква от лицата, направили искането".
  Защото този текст "имат това право" според мен до известна степен е неясен.
  С това редакционно допълнение мисля, че ще бъде по-прецизен текстът. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Най-напред по втората бележка има ли възражения?
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Госпожо председател! Най-напред искам да обърна внимание за едно противоречие, което съществуваше в някои от тезите. Вие си спомняте може би, че в предшестващите текстове господин Лучников предлагаше да отпаднат някои от правомощията на министъра на правосъдието, а тук самият той поддържа да остане това правомощие и самият министър да може да свиква Общото събрание в извънредни случаи.
  В комисията имаше доста дискусии и това становище беше постигнато при гласуване. Лично аз не възразявам. Но становището на комисията е отразено в доклада, затова колегите, които подкрепят първоначалния текст, което предлага и министърът, да изразят своето становище.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Възражения по редакционната бележка в ал. 2 имате ли?
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Не. Точно "имат право на това" е дешифрирано в предложението, което направи господин Червеняков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Не бяха направени и бележки по тази поправка в заглавието в общия стил на лаконични заглавия и точни за отпадане на "свикване и провеждане". Обсъждаме предложението на комисията да отпадне от ал. 1 "министърът на правосъдието". Бившият и настоящият министър настояват да не отпада.
  ЛИЛЯН СИРАКОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз съм от тези членове на комисията, който категорично поддържа това, което господин министърът изложи.
  В подкрепа на възприетото от комисията мисля, че много малко съображения могат да се кажат. В цялата пълнота господин министърът изложи съображенията, които налагат да има това правомощие министърът на правосъдието. Аналогията е пълна със Закона за лицата и семейството. Нещо повече, видяхте снощи показаха съдебно решение за свикване на Българския футболен съюз, защото има моменти, когато настъпват такива противоречия, които изключват възможността самата организация да реши този проблем.
  Всичко е възможно, нека да имаме тази удобна, икономична, бърза възможност. Тук става въпрос само за свикване. Общото събрание си е компетентно да си взема всички останали решения.
  Затова трябва да подкрепим първоначалния вариант с редакционната промяна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря. Господин Росен Хубенов по същия въпрос.
  РОСЕН ХУБЕНОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! След изслушване на подробните аргументи и на председателя на комисията, и на министъра на правосъдието, и на депутатите, взели участие в дискусията, аз бих искал да заявя от името на Парламентарната група на демократичната левица, че ние ще подкрепим първоначално внесения вариант и ще дадем възможност на министъра на правосъдието при извънредни обстоятелства да свиква Общото събрание. И моля колегите да подкрепят първоначалната редакция на законопроекта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
  Начинът, по който ще гласуваме, е определен в правилника.
  Най-напред ще поставя на гласуване предложението на комисията от текста на вносителя да отпаднат думите "или от министъра на правосъдието". Това е предложението на комисията. Ако не се приеме, остава първоначалният текст на вносителя.
  Моля режим на гласуване.
  От общо гласували 126 народни представители, за - 15, против - 77, въздържали се - 34.
  Не се приема това предложение.

  И така остава да гласуваме чл. 66 - текста на вносителя с поправка в заглавието "Извънредно общо събрание", вместо "Свикване и провеждане на извънредно общо събрание" и в ал. 2 - направената редакционна поправка от министър Червеняков, по която не възрази председателят на комисията - накрая след думата "искането" да се запише "Общо събрание се свиква от лицата, направили искането". Това е редакционна поправка.
  Моля, гласувайте чл. 66 с тези две поправки - текстът на вносителя!
  От общо гласували 127 народни представители, за - 116, против - 7, въздържали се - 4.
  Член 66 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е чл. 67 със заглавие "Обжалване на решенията на Общото събрание" и четири алинеи.
  "Чл. 67. Ал. 1. Решенията на Общото събрание подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на вземане на решението.
  Ал. 2. Към жалбата може да се присъедини всеки член на камарата и да я поддържа, включително, ако подателят я оттегли.
  Ал. 3. Решенията на Общото събрание могат да се обжалват и от министъра на правосъдието, ако засягат държавен интерес.
  Ал. 4. За дължимите от нотариусите суми районният съд издава изпълнителен лист в полза на Нотариалната камара."
  Комисията предлага в заглавието да отпаднат думите "на Общото събрание" и то да стане "Обжалване на решенията" и предлага заместващи три алинеи вместо четири на чл. 67:
  "Чл. 67. Ал. 1. Решенията на Общото събрание могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 7-дневен срок" - вместо 14-дневен - "от датата на вземане на решението.
  Ал. 2. Към жалбата може да се присъедини всеки член на камарата и да я поддържа, включително, ако подателят я оттегли.
  Ал. 3. Решенията на Общото събрание могат да се обжалват и от министъра на правосъдието, ако засягат държавен интерес."
  Предлага се ал. 4 да отпадне поради това, че тя не е свързана със заглавието на текста. И следващото предложение, ако ми разрешите да го мотивирам само, предлага се нов чл. 67а, който фактически възпроизвежда ал. 4 от този текст, който предстои да гласуваме, а той е следният:
  "Изпълнение на решенията
  Чл. 67а. Въз основа на влязлото в сила решение на Общото събрание районният съд издава изпълнителен лист."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
  Има ли други предложения? Комисията предлага разделяне текста на вносителя на два текста - чл. 67 и чл. 67а. Иначе по същество няма промени. Има подобрена редакция и промяна в срока - от 14 на 7-дневен.
  Някакви други предложения има ли? - Няма.
  Моля, гласувайте чл. 67 и чл. 67а в редакцията, докладвана от името на комисията.
  От общо гласували 129 народни представители, за - 120, против - 3, въздържали се - 6.
  Приети са чл. 67 и 67а.
  Ще дам почивка с малка премия за всички, които добросъвестно работят в залата по на пръв поглед скучната материя за нотариата, но изключително важна. Защото тези, които ги няма, и без това са в перманентна почивка.
  Давам почивка до 12 часа. (Звъни)
  След почивката

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (звъни): Продължаваме заседанието на Народното събрание. Господин Мулетаров, раздел трети - "Съвет на нотариусите".
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ:

  "Р а з д е л III
  Съвет на нотариусите
  Състав на Съвета на нотариусите

  Чл. 68. Ал. 1. Съветът на нотариусите се избира в състав, не по-малко от 5 (петима) основни и 2 (двама) резервни членове, като председателят и неговият заместник се избират от основните членове.
  Ал. 2. При по-голям състав на Съвета на нотариусите се избират двама заместник-председатели от основните членове.
  Ал. 3. За членове на Съвета на нотариусите могат да бъдат избирани членове на Нотариалната камара с най-малко 5-годишен стаж.
  Ал. 4. Възпрепятстваните да участват или напусналите членове на Съвета на нотариусите до отпадане на пречката, съответно до края на мандата им, се заместват от резервните членове по старшинство на стажа.
  Ал. 5. Резервните членове заместват председателя и заместниците му само в качеството им на членове на Съвета на нотариусите."
  Комисията прави единствено предложение по този текст - в заглавието думите "на Съвета на нотариусите" да отпаднат и да остане само думата "състав".
  По останалите алинеи не се предлагат промени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 68 със заглавие "Състав". Моля да гласувате.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 117, против - няма, въздържали се - 6.
  Член 68 е приет.
  Член 69.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ:

  "Свикване на Съвета на нотариусите

  Чл. 69. Ал. 1. Съветът на нотариусите се свиква на редовно заседание от председателя най-малко веднъж месечно.
  Ал. 2. Председателят на Съвета на нотариусите е длъжен да го свика на извънредно заседание по писмено искане на една трета от основните му членове, в което е посочен дневният ред. Ако председателят не направи това, в 7-дневен срок от постъпване на искането, членовете на съвета, направили искането, имат това право.
  Ал. 3. Извънредно заседание на Съвета на нотариусите може да бъде свикано и от министъра на правосъдието при посочен от него дневен ред."
  Комисията предлага единствена промяна - в заглавието да отпаднат думите "на Съвета на нотариусите" и да остане само "свикване".
  Тези предложения се правят с оглед на това, че целият раздел е озаглавен "Съвет на нотариусите".
  Освен това в приетия преди малко чл. 66, ал. 2, който има почти същото съдържание на второто изречение - "Ако председателят не направи това в 7-дневен срок...", там е "14-дневен срок от постъпване на искането", "членовете на съвета, направили искането, имат това право".
  Министърът на правосъдието предложи редакционна промяна - вместо "имат това право", да се поставят думите "общо събрание се свиква от лицата, направили искането".
  Тъй като тези текстове са почти еднакви... Да, "Общо събрание може да се свика от лицата, направили предложение за искането..."
  МИНИСТЪР МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (от място): Става въпрос за извънредното заседание.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Ако Съветът на нотариусите не направи това, става въпрос за свикване на съвета. Тъй като тук изречение второ е със същото съдържание, както при свикване на общото събрание и накрая са поставени думите - "направили искането, имат това право", беше предложено вместо "имат това право", да бъде дешифрирано какво е това право, предлагам изцяло да бъде възпроизведено второто изречение в тази му част: "лицата, направили искането, имат това право..."
  ЛИЛЯН СИРАКОВ (от място): Не общо събрание, а извънредно заседание.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Извънредно заседание, точно така. Или текстът да стане: "Ако Съветът на нотариусите не направи това в 14-дневен срок от постъпването на искането, свикването на извънредно заседание могат да направят лицата, направили това искане".
  Това е окончателната промяна, която се предлага с оглед уеднаквяването на двата текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? Значи срокът от 7- става 14-дневен?
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ (встрани от микрофоните): Не, срокът не се променя, а само последната част на изречението. Вместо "лицата, направили искането, имат право на това", да стане ...
  МИНИСТЪР МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (от място): "Ако председателят не направи това в 7-дневен срок от постъпване на искането, извънредното заседание се свиква от членовете на съвета, направили искането."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, благодаря. Няма бележки.
  Моля да гласувате уточнения текст на чл. 69.
  От общо гласували 130 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 12.
  Член 69 е приет.
  Член 70 - "Кворум".
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 70, озаглавен "Кворум", има единствена алинея:
  "Чл. 70. Заседанието на Съвета на нотариусите е редовно, ако на него присъстват две трети от членовете на съвета".
  Няма предложения по този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 70 така, както беше предложен.
  От общо гласували 126 народни представители, за - 116, против - няма, въздържали се - 10.
  Член 70 е приет.
  Член 71.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ:

  "Компетенетност на Съвета на нотариусите

  Чл. 71. Съветът на нотариусите:
  1. ръководи работата на Нотариалната камара;
  2. свиква Общото събрание, изпълнява неговите решения и дава отчет пред него;
  3. избира заместник-председателите;
  4. приема щата и посочва административния секретар на камарата;
  5. организира воденето на регистъра на Нотариалната камара, взема решенията за извършване на вписванията, отбелязванията и заличаванията в него и извършва задължителните действия при загубване права на нотариус;
  6. организира конкурсите за нотариуси и посочва кои нотариуси да участват в конкурсното жури;
  7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
  8. следи за изпълнението на задълженията на нотариусите и на техните заместници и помощници, възбужда и поддържа дисциплинарно преследване срещу тях в предвидените случаи;
  9. ръководи и осъществява дейността за повишаване на професионалната квалификация на нотариусите, както и на техните заместници, помощници, стажанти и служители и се грижи за защитата на професионалните им права, за опазване на честта и достойнството им;
  10. изпълнява всички задължения, които по този закон или по решение на Общото събрание не са отнесени към компетентността на друг орган."
  Комисията прави следните предложения:
  В заглавието думите "на Съвета на нотариусите" да отпаднат и то да остане "Компетентност".
  В т. 6 думата "жури" да се замени с думата "комисия" и тя да стане "Организира конкурсите за нотариуси и посочва кои нотариуси да участвуват в конкурсната комисия".
  Освен това комисията предлага нови заместващи подобрени текстове на т. 8, 9 и 10 и поради това, че една от фигурите, на заместник-нотариусите беше отпаднала. Съдържанието на тези заместващи точки е следното:
  "8. следи за изпълнението на задълженията на нотариусите и на помощник нотариусите, образува и участва чрез свои представители в дисциплинарни производства срещу тях в предвидените случаи;
  9. ръководи и осъществява дейността за повишаване на професионалната квалификация на нотариусите, както и на техните помощници, стажанти и служители и се грижи за защитата на професионалните им права;
  10. изпълнява всички задължения, които по този закон, по Устава или по решение на Общото събрание не са отнесени към компетентността на друг орган."
  Това е предложението на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 71 с направените изменения. Заглавието също беше изменено, остава само "Компетентност".
  От общо гласували 132 народни представители, за - 122, против - 5, въздържали се - 5.
  Член 71 е приет.
  Член 72.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Вземане на решения.
  Чл. 72. Ал. 1. Съветът на нотариусите взема решения с мнозинство повече от половината от присъствуващите основни членове, като присъстващите резервни членове имат право само на съвещателен глас. Резервните членове имат право на глас, когато са привлечени да заместват основните членове на съвета. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя.
  Ал. 2. Решенията на Съвета на нотариусите могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на съвета с право на глас са съгласни с решението и го подпишат."
  По този текст няма постъпили предложения за промени в заглавието и в съдържанието му, поради което предлагаме да се приеме така, както е внесено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 72.
  От общо гласували 133 народни представители, за - 125, против - няма, въздържали се - 8.
  Член 72 е приет.
  Член 73.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Председател на Съвета на нотариусите.
  Чл. 73. Ал. Председателят на Съвета на нотариусите организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на съвета.
  Ал. 2. Председателят на Съвета на нотариусите:
  1. назначава административния секретар, служителите и помощния персонал на Нотариалната камара;
  2. упражнява, стопанисва и се разпорежда с имуществото на камарата."
  Комисията прави единствено предложение по този текст, като предлага да се създаде нова т. 3 към ал. 2 на чл. 73 и тя да бъде със следното съдържание:
  "3. изпълнява бюджета на Нотариалната камара."
  Други предложения няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 73 с две алинеи и ал. 2 да бъде с три точки.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 112, против - няма, въздържали се - 10.
  Член 73 е приет.
  Член 74.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Административен секретар.
  Чл. 74. Ал. 1. Административният секретар:
  1. изпълнява бюджета на Нотариалната камара и ръководи финансово-стопанската дейност;
  2. координира дейността на помощните органи;
  3. организира заседанията на Съвета на нотариусите, подготвя материалите за тях и ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на съвета;
  4. ръководи и организира работата на служителите и на помощния персонал и осигурява технически и административно цялата дейност на Нотариалната камара.
  Ал. 2. Административният секретар може и да не е член на нотариалната камара."
  По този текст се предлага една единствена промяна. Тъй като правомощията за изпълнението на бюджета се възложиха на председателя на Съвета на нотариусите, което е нормално, следва в т. 1 на ал. 1 да отпадне това задължение на административния секретар, а именно думите "изпълнява бюджета на Нотариалната камара и" да отпаднат и точка 1 да остане с текста:
  "Ал. 1. Административният секретар:
  1. ръководи финансово-стопанската дейност;"
  По останалите точки от 2 до 4 и по ал. 2 не се предлагат промени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 74, като от ал. 1, т. 1 отпаднат думите "изпълнява бюджета на Нотариалната камара и".
  От общо гласували 123 народни представители, за - 117, против - няма, въздържали се - 6.
  Член 74 е приет.
  Раздел четвърти - Контролен съвет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Състав на Контролния съвет.
  Чл. 75. Контролният съвет се състои най-малко от 3 (трима) членове. За председател и за членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани членове на Нотариалната камара с най-малко 10-годишен стаж."
  По този текст няма предложения. Предлагаме да се гласува така, както е внесен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Ако следваме традицията на съкращаване на заглавията, би трябвало тук вместо "Състав на Контролния съвет" да бъде само "Състав". Има ли възражения?
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Не, така както приехме и при другите текстове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате раздел четвърти - Контролен съвет. Състав. Член 75 с предложения текст.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 116, против - няма, въздържали се - 6.
  Член 75 е приет.
  Член 76.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Компетентност на Контролния съвет.
  Чл. 76. Ал. 1. Контролният съвет контролира финансово-стопанската дейност на Нотариалната камара и отчита работата си пред Общото събрание.
  Ал. 2. Когато констатира нарушения на закона, на Правилника за дейността на Нотариалната камара, на решенията на Общото събрание или на Съвета на нотариусите, Контролният съвет изготвя доклад, който внася в Съвета на нотариусите, съответно в Общото събрание.
  Ал. 3. Членовете на Контролния съвет могат да участвуват в заседанията на Съвета на нотариусите."
  Предложенията, които комисията прави, са в съответствие с останалите - това, което беше в предшестващия текст, а именно: в заглавието думите "на Контролния съвет" да отпаднат и да остане само "Компетентност".
  Освен това в ал. 2 вместо думите "Правилник за дейността" да се каже "Устава", като ал. 2 придобие следното съдържание:
  "Ал. 2. Когато констатира нарушения на закона, на Устава на Нотариалната камара, на решенията на Общото събрание или на Съвета на нотариусите, Контролният съвет изготвя доклад, който внася в Съвета на нотариусите, съответно в Общото събрание."
  Това е окончателният текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 76 с направените изменения в заглавието и в текста.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 3.
  Член 76 е приет.
  Раздел пети - Дисциплинарен съд.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Второто предло-жение на комисията е по заглавието на този раздел, а това беше прието и в някои предшестващи текстове: да не бъде съд, а да бъде комисия и заглавието да стане "Дисциплинарна комисия". Фактически ние вече гласувахме подобни текстове, където се урежда този въпрос, но независимо от това, отново трябва да се подложи на гласуване заглавието на раздел пети, което да стане "Дисциплинарна комисия".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате предложението за название на раздел пети - "Дисциплинарна комисия".
  От общо гласували 125 народни представители, за - 123, против - няма, въздържали се - 2.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, в приетия току-що текст на чл. 75 за състава на Контролния съвет в края на единствената алинея е посочено, че могат да бъдат избирани членове на Нотариалната камара с най-малко 10-годишен стаж. Тъй като е пропуснато да се посочи какъв е този стаж, господин Сираков ще предложи една дума за допълване, за да се направи редакционна корекция и да не страда текстът.
  ЛИЛЯН СИРАКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин пред-седател, става въпрос за единство във всички текстове, които изискват стаж. Само тук е пропуснато да се каже, че става дума за стаж на нотариус.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: В чл. 75?
  ЛИЛЯН СИРАКОВ: Да, навсякъде другаде е казано, че се изисква 10-годишен стаж на нотариус.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Предлага се да се върнем към чл. 75 и в края на единствената алинея накрая да се добави "на нотариус".
  ЛИЛЯН СИРАКОВ: Иначе могат да се породят спорове какъв е този стаж - общ ли е, юридически ли е, на нотариус ли е и затова е по-добре да има унификация.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли възра-жения? - Няма.
  Моля да гласувате: чл. 75 се прегласува с добавка в края "на нотариус".
  От общо гласували 124 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 2.
  Новият текст на чл. 75 с поправката е приет.
  Продължаваме с чл. 77.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 77 е със заглавие "Състав на Дисциплинарния съд" и две алинеи.
  "Чл. 77. Ал. 1. Дисциплинарният съд се състои най-малко от 6 (шестима) членове.
  Ал. 2. За членове на Дисциплинарния съд могат да бъдат избирани членове на Нотариалната камара без налагани дисциплинарни наказания с най-малко 10-годишен стаж, а за председател - с най-малко 10-годишен стаж на нотариус."
  Комисията предлага най-напред заглавието да се приведе в съответствие с приетото ново заглавие: не Дисциплинарен съд, а Дисциплинарна комисия. Затова в заглавието на този текст предлагаме да отпаднат думите "на Дисциплинарния съд" и да остане само "Състав", а в ал. 1 думите "Дисциплинарният съд" и в ал. 2 "Дисциплинарния съд" да се заменят, както е в заглавието, с думите "Дисциплинарната комисия".
  Други предложения няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате така предложения текст на чл. 77 заедно със заглавието, което е само "Състав".
  От общо гласували 122 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 3.
  Член 77 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ:
  "Компетентност на Дисциплинарния съд
  Чл. 78. На Дисциплинарния съд като първа инстанция са подсъдни дисциплинарните дела, образувани по възбудени дисциплинарни обвинения срещу нотариуси, заместник-нотариуси или помощник-нотариуси."
  Комисията предлага в заглавието да отпаднат думите "на Дисциплинарния съд" и то да стане само "Компетентност".
  Освен това фигурата на заместник-нотариуса отпадна с всички текстове и затова предлагаме съдържанието на чл. 78 да бъде следното:
  "Компетентност
  Чл. 78. Дисциплинарната комисия разглежда и решава дисциплинарни дела, образувани срещу нотариуси и помощник-нотариуси по реда, предвиден в този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 78 в новата му редакция и със заглавие "Компетентност".
  От общо гласували 122 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 78 е приет.
  Глава четвърта.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Глава четвърта е със заглавие "Имуществена и дисциплинарна отговорност. Дисциплинарно производство".
  Комисията предлага тази глава да остане с първата част на заглавието, а именно "Имуществена отговорност", тъй като след това се предлага разделянето на дисциплинарната отговорност в самостоятелна глава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате заглавието на глава четвърта "Имуществена отговорност".
  От общо гласували 121 народни представители, за - 116, против - няма, въздържали се - 5.
  Заглавието на глава четвърта е прието.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 79 със заглавие "Имуществена отговорност" и следното съдържание:
  "Чл. 79. Ал. 1. Нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения до размера на удостоверявания материален интерес. Когато удостоверяваният материален интерес не подлежи на определяне, нотариусът отговаря само за претърпените загуби.
  Ал. 2. Ако вредите се дължат на небрежност, нотариусът отговаря само ако пострадалият не би могъл да получи обезщетение по друг начин. Това не се отнася за случаите, в които нотариусът е приел на съхранение невъзстановими документи и книжа."
  По ал. 2 народният представител господин Спас Димитров предлага заместваща алинея със следното съдържание: "Нотариусът отговаря за имуществените вреди, когато е продължил да изпълнява своята дейност при настъпване на обстоятелствата, посочени в чл. 39" и предлага съответно алинеи 2, 3, 4 и 5 да станат 3, 4, 5 и 6.
  "Ал. 3. Искът за обезщетение се погасява с тригодишна давност, считано от деня на узнаване настъпването на вредите.
  Ал. 4. Не е налице виновно неизпълнение, ако направеният от нотариуса отказ бъде отменен и той изпълни указанията на съда.
  Ал. 5. Държавата не отговаря за действията на нотариуса."
  В комисията постъпиха редица предложения да се уеднакви имуществената отговорност на нотариуса с тази, предвидена в Закона за задълженията и договорите, да не се променя и приетата обща давност и някои други предложения, все в тази връзка, в резултат на което господин Спас Димитров оттегли своето предложение за нова ал. 2, а комисията се обедини и предлага заместващ текст на чл. 79 само с две алинеи вместо съдържащите се в проекта пет. Те са следните:
  "Основание
  Чл. 79. Ал. 1. Нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите.
  Ал. 2. Държавата не отговаря за действията на нотариуса."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? Има думата министър Червеняков.
  МИНИСТЪР МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! В първоначалната идея на регламентацията на отговорността на нотариусите беше въведено едно разграничение на имуществената отговорност във връзка с вината. Предвиждаше се в случаите на причинение на вреди по небрежност нотариусът да отговаря само в два случая - в случаите, когато няма друг причинител или в случаите, когато той не е известен. Това почива и от общите правила, уредени в чл. 53 от Закона за задълженията и договорите, където се предвижда, че ако увреждането е причинено от неколцина, те отговарят солидарно. С оглед на това бе предложена съответната редакция на ал. 2 на чл. 79.
  Какви са практическите измерения на едно такова разрешение. Аз бих желал да дам два примера, за да илюстрирам своята мисъл. Ако нотариусът пропусне по небрежност да представи за дописване дадена сделка с недвижим имот в деня на нейното извършване и същият имот бъде междувременно прехвърлен на друго лице, прехвърлителят на имота във всички случаи е виновен и е съпричинител на настъпилите вреди. При тази редакция обаче, която се предлага в момента, на чл. 79, ал. 1, практически във всички случаи, тъй като нотариусът все пак представлява лице, на което държавата възлага изпълняването на определени нотариални функции или други действия, които са предвидени по този закон, тогава винаги претенцията ще бъде насочена към нотариуса, докато другият виновен съпричинител на тази щета ще бъде практически безнаказан. По този начин се нарушава и принципът на чл. 53 от Закона за задълженията и договорите за носенето на солидарна отговорност в такива хипотези.
  Или пък другият пример. Нотариусът поради своята небрежност не е обърнал внимание, че продавачът на недвижим имот е придобил този имот от общината по време на мораториума за разпореждане с държавно и общинско имущество, при което купувачът претърпява вреди след извършването на нищожната сделка. Отново са налице съпричинители на вредите - продавачът, съответно общината, която е нарушила мораториума, и съответният нотариус.
  Ето защо аз предлагам да бъде подкрепена идеята на вносителите така, както е предложено в чл. 79, ал. 2 в първоначално внесения проект.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата господин Мулетаров.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Тези съображения бяха споделени пред комисията от името на вносителите. Но комисията се обедини около идеята, която отрази в заместващия текст, изхождайки от следните принципи. По този закон нотариусите са частни лица. Те са такива, каквито са лекарите, упражняващи частна професия, каквито са архитектите, каквито и адвокатите. При това положение нищо не налага да се приемат специални правила за тяхната имуществена отговорност, по-различни от Закона за задълженията и договорите, където отговорността е предвидена за всички лица от подобна категория. По тези съображения комисията предложи заместващия текст, като се изравни отговорността така, както е за останалите граждани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Въпреки всичко ние ще гласуваме съдържанието на ал. 2 така, както е предложено от вносителя - Министерския съвет. Моля да гласувате съдържанието на ал. 2 от текста на вносителя, която да стане ал. 2 на новия текст, като сегашната ал. 2 стане ал. 3.
  От общо гласували 125 народни представители, за - 13, против - 65, въздържали се - 47.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате текста на чл. 79 така, както предлага комисията, със заглавие "Основание".
  От общо гласували 128 народни представители, за - 113, против - 7, въздържали се - 8.
  Член 79 е приет.
  Нова глава 4а.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Фактически само главата е нова, а текстовете съществуват в проекта, с някои подобрения и изменения. Така че предложението на комисията е с оглед съображенията, които изтъкнах - да бъдат разделени в отделни глави имуществената отговорност с дисциплинарната отговорност. Затова предложението е тази нова глава да приеме заглавието, което беше включено в предшестващата глава, а именно "Дисциплинарна отговорност" и да бъде глава 4а.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате предложението.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 114, против - 1, въздържали се - 7.
  Заглавието на глава 4а е прието.
  Преминаваме към чл. 80.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Първият текст по тази глава е чл. 80, озаглавен "Дисциплинарна отговорност", със съдържание:
  "Чл. 80. Ал. 1. За нарушения на задълженията си нотариусът, заместник-нотарирусът, помощник-нотариусите и стажант-нотариусите носят дисциплинарна отговорност.
  Ал. 2. За нарушения на задълженията си стажант- нотариусите отговарят дисциплинарно по реда, установен за съдебните кандидати."
  Комисията прецени, че този текст е излишен, поради което предлага чл. 80 да отпадне от закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли други предложения? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 80 да отпадне.
  От общо гласували 125 народни представители, за - 119, против - 1, въздържали се - 5.
  Член 80 отпадна.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е чл. 81 със заглавие "Дисциплинарни нарушения" и единствена алинея:
  "Чл. 81. Дисциплинарно нарушение е всяко виновно неизпълнение на задълженията, предвидени от този закон, от Правилника за дейността на Нотариалната камара и от решенията на нейните органи."
  С оглед промените, които настъпиха в предшестващи членове, комисията предлага нова редакция на чл. 81 със запазване на заглавието "Дисциплинарни нарушения", а съдържанието да бъде от две алинеи, както следва:
  "Чл. 81. Ал. 1. За виновно неизпълнение на задълженията по този закон и Устава на Нотариалната камара нотариусът и помощник-нотариусът носят дисциплинарна отговорност.
  Ал. 2 За нарушения на задълженията си стажант- нотариусите отговарят по реда, установен за съдебните кандидати."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате предложения текст на чл. 81 със заглавие "Дисциплинарни нарушения".
  От общо гласували 132 народни представители, за - 126, против - няма, въздържали се - 6.
  Член 81 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 82 със заглавие: "Дисциплинарни наказания".
  "Чл. 82. Ал. 1. Дисциплинарните наказания са:
  1. порицание;
  2. глоба в размер от 3 000 до 150 000 лева;
  3. лишаване от право за избиране в органите на Нотариалната камара за срок от 1 до 3 години;
  4. лишаване от права на нотариус за срок до 1 година;
  5. лишаване завинаги от права на нотариус.
  Ал. 2. За маловажни нарушения председателят на Дисциплинарния съд може да отправи лично предупреждение.
  Ал. 3. Наказанията порицание и глоба могат да се налагат заедно.
  Ал. 4. Наказанието лишаване от право за избиране в органите на Нотариалната камара може да се наложи заедно с друго наказание.
  Ал. 5. Глобата се събира в приход на Нотариалната камара."
  Народният представител господин Спас Димитров предлага заместващ текст на чл. 82 със следното съдържание:
  "Чл. 82. Ал. 1. Дисциплинарните наказания са:
  1. порицание;
  2. лишаване от права на нотариус за срок до 1 година;
  3. лишаване завинаги от права на нотариус.
  Ал. 2. За маловажни случаи председателят на Дисциплинарния съд отправя лично предупреждение."
  Тъй като в комисията възникнаха нови предложения и някои от тези, направени в текста на господин Спас Димитров, бяха възприети, той оттегли своето предложение, а комисията предлага нов заместващ текст на чл. 82 със следното съдържание:
  "Дисциплинарни наказания
  Чл. 82. Ал. 1. Дисциплинарните наказания са:
  1. порицание;
  2. предупреждение за лишаване от правоспособност;
  3. лишаване от правоспособност за срок до 3 години.
  Ал. 2. За маловажни нарушения председателят на Дисциплинарната комисия може да отправя лично предупреждение."
  Комисията предложи да отпаднат предвидените наказания глоби и лишаването завинаги от права на нотариус. Едното е крайност, а глобите са предвидени за административните наказания и не е възприето да се налагат като дисциплинарни. Поради това предлага този окончателен текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата Мариела Митева.
  МАРИЕЛА МИТЕВА (ПГДЛ): Благодаря Ви, господин председателю. Вземам думата, за да направя предложение към редакцията на Комисията по устройството и дейността на държавните органи: в чл. 82, ал. 1, т. 3 срокът за лишаване от правоспособност да бъде не до 3 години, а да се повиши до 5 години. Съгласие около това постигнахме в комисията заедно с работната група, тъй като се премахва наказанието лишаване от права завинаги, но просто пропуснахме да го отразим в доклада на комисията. Струва ми се, че това дава възможност в тежки случаи да се налага и адекватно на нарушението наказание и предлагам на залата да го подкрепи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Възразява ли комисията?
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: В първоначалния текст в проекта на вносителите бяха предвидени два вида подобни наказания. Първото беше лишаване от право за избиране в Нотариалната камара за срок от 3 години, а второто беше лишаване от права на нотариус за срок до 1 година, а в същото време и лишаване завинаги от права на нотариус. Действително там се дискутираше увеличаване размера на лишаването от права на нотариус, който първоначално беше до 1 година, но след като отпадна "завинаги", се направиха две предложения: едното беше до 3 години и второто - до 5.
  Аз лично не възразявам да се подкрепи предложението на Мариела Митева "3 години" да бъде заменено с "5 години", след като действително отпадна "лишаването завинаги от права на нотариус", защото има много тежки нарушения, които действително налагат по-дълъг срок на подобна санкция. Подкрепям това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли възражения? Някой поддържа ли тригодишния срок? - Не.
  Ще гласуваме съдържанието на чл. 82 със заглавие "Дисциплинарни наказания" и срок "до 5 години". Моля да гласувате.
  От общо гласували 126 народни представители, за - 117, против - 4, въздържали се - 5.
  Член 82 е приет.
  Член 83.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Погасяване на дисциплинарното преследване
  Чл. 83. Дисциплинарното преследване се погасява с 6-месечна давност от деня на узнаване за нарушението, но не по-късно от една година от неговото извършване."
  Комисията предлага в заглавието вместо "дисциплинарното преследване" да се запише "дисциплинарната отговорност" и текстът да гласи:
  "Погасяване на дисциплинарната отговорност
  Чл. 83. Дисциплинарната отговорност се погасява с 6-месечна давност от узнаване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му."
  Ние възприехме принципа не преследване, а отговорност, ето защо това следва да намери отражение и в заглавието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 83 със заглавие "Погасяване на дисциплинарната отговорност".
  От общо гласували 124 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 4.
  Член 83 е приет.
  Член 84.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 84 е със заглавие "Повод за образуване на дисциплинарно производство" и съдържание: "Чл. 84. Законен повод за образуване на дисциплинарно производство са исканията на министъра на правосъдието, както и сведенията на органите на Нотариалната камара".
  Комисията предлага този текст да отпадне, тъй като неговото съдържание косвено е възпроизведено в следващия текст, който предстои да приемем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли възражения? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 84 да отпадне.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 4.
  Член 84 отпада.
  Член 85.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заглавието гласи: "Образуване на дисциплинарно производство". Съдържание:
  "Чл. 85. Ал.1. Дисциплинарното производство се образува по решение на Съвета на нотариусите.
  Ал. 2. Преди да се произнесе по възбуждане на дисциплинарното преследване, Съветът на нотариусите е длъжен да уведоми нотариуса, който може да даде обяснение в 7-дневен срок от уведомлението.
  Ал. 3. След изтичане на срока по ал. 2 председателят на Съвета на нотариусите възлага на един от членовете на съвета да извърши проверка относно наличието на условия за образуване на дисциплинарно производство. Извършването на проверката е задължително и следва да приключи в едномесечен срок. На члена на Съвета на нотариусите, определен да извърши проверката, може да бъде поискан отвод на основанията за отвеждане на съдиите.
  Ал. 4. След приключване на проверката преписката се представя на Съвета на нотариусите, който издава постановление за образуване на дисциплинарно производство или за прекратяване на преписката. Съветът на нотариусите е длъжен да уведоми незабавно министъра на правосъдието за образуваното дисциплинарно производство.
  Ал. 5. При издаване на постановление за образуване на дисциплинарно производство членът на Съвета на нотариусите, извършил проверката, изготвя дисциплинарното обвинение, което да поддържа пред Дисциплинарния съд. Постановлението, заедно с преписката, се изпраща на Дисциплинарния съд.
  Ал. 6. Председателят на Дисциплинарния съд образува дисциплинарно дело, определя председателя и членовете на дисциплинарния състав и насрочва заседанието не по-късно от един месец.
  Ал. 7. Препис от дисциплинарното обвинение с посочване на доказателствата, на които то се основава, се изпраща на нотариуса, който в 7-дневен срок от получаването му може да направи възражение и да посочи доказателствата си."
  Народният представител Спас Димитров предлага заместващ текст на чл. 85 със следното съдържание:
  "Чл. 85. Дисциплинарното производство се образува:
  1. по искане на министъра на правосъдието;
  2. по решение на Съвета на нотариусите."
  Комисията възприе предложението на господин Спас Димитров, но същевременно тя смята, че текстът следва да бъде подобрен и същевременно съкратен, тъй като редица от разпоредбите в проекта на чл. 85 са от такова естество, че се уреждат с подзаконов нормативен акт, а не в закон. В резултат на това предлага следната окончателна редакция на чл. 85:
  "Образуване на дисциплинарно производство
  Чл. 85. Ал. 1. Дисциплинарното производство се образува по искане на министъра на правосъдието или служебно по решение на Съвета на нотариусите.
  Ал. 2. Органът, по чиято инициатива е образувано дисциплинарното производство, е длъжен да уведоми нотариуса, който може да даде обяснения в 7-дневен срок от уведомяването.
  Ал. 3. След изтичане на срока по ал. 2 Съветът на нотариусите изпраща материалите на председателя на Дисциплинарната комисия.
  Ал. 4. Председателят на Дисциплинарната комисия определя председател и двама членове на дисциплинарния състав, на които възлага разглеждането на дисциплинарното дело."
  Това е окончателният текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Народният представител Спас Димитров съгласен ли е с това предложение? Съгласен е.
  Има ли други бележки? - Няма.
  Моля да гласувате предложения текст на член 85 със заглавие: "Образуване на дисциплинарно производство".
  От общо гласували 124 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 3.
  Член 85 е приет.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ:

  "Разглеждане на дисциплинарното дело

  Чл. 86. Ал. 1. Дисциплинарният съд заседава в състав: председател и двама членове, като старшинството на членовете се определя от продължителността на стажа на нотариусите. Заседанията на Дисциплинарния съд са закрити.
  Ал. 2. Делото се разглежда с участието на члена на Съвета на нотариусите, изготвил дисциплинарното обвинение, или с участието на друг член, определен от съвета да поддържа обвинението.
  Ал. 3. В дисциплинарното производство се допускат всички доказателства от значение за делото, включително сведения от проверките на Министерството на правосъдието."
  Господин Спас Димитров предлага в този текст да се създаде нова ал. 3 със съдържание: "В дисциплинарното производство нотариусът има право на адвокатска защита", а ал. 3 в този член да стане алинея 4 и да се измени така:
  "Ал. 4. В дисциплинарното производство са допустими всички предвидени в Гражданско-процесуалния кодекс доказателства. По допустимостта на доказателствата Дисциплинарният съд се произнася с определение".
  Комисията обсъди тези предложения на господин Спас Димитров. Нейни членове направиха и допълнителни предложения. Възприе някои от предложенията на господин Димитров и предлага нова редакция на чл. 86 със следното съдържание:

  "Разглеждане на дисциплинарното дело

  Чл. 86. ал. 1. Председателят на състава насрочва заседание и поканва за участие нотариуса, представител на Съвета на нотариусите и представител на министъра на правосъдието, когато дисциплинарното производство е образувано по негово искане. Нотариусът може да ползва адвокатска защита.
  Ал. 2. Заседанията на Дисциплинарната комисия са закрити.
  Ал. 3. В дисциплинарното производство се допускат всички доказателства от значение за делото".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Спас Димитров има думата.
  СПАС ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Действително в този текст предложенията, които бях направил, по принцип се възприеха, но си позволявам да поддържам две от тях, едното от които според мен е повече с редакционно съдържание, а другото е по същество.
  Първото е свързано с предложения текст на комисията за чл. 86, ал. 1, последното изречение: "Нотариусът може да ползва адвокатска защита". Текстът, който съм предложил, е следният: "Нотариусът има право на адвокатска защита". Аз наблягам на правото. А текстът, който сега се предлага пред вас, като че ли повече набляга на действието. Смятам, че в случая преди всичко трябва да се държи сметка на правото, на възможността едно лице да реализира това свое право, а не да се предостави това на някакво негово решение за действие.
  Освен това смятам, че в този му вид текстът, който се предлага от комисията, е като че ли по-твърд, по-груб. Това, което аз предлагам, е по-издържано. Ако не ме лъже паметта, и в Наказателно-процесуалния кодекс, когато се говори за право на защита, се казва, че подсъдимият има право на защита, а никъде не се казва, че може да ползва защита.
  Това е първото ми предложение. Затова предлагам чл. 86, ал. 1, изречение второ да е със следното съдържание: "Нотариусът има право на адвокатска защита".
  Второто ми предложение е свързано с допълнение на чл. 86, ал. 3. Към предложения текст от комисията предлагам да се добави второ изречение: "По допустимостта на доказателствата Дисциплинарната комисия се произнася с определение".
  В този си вид текстът предлага допускане на всички доказателства, които са от значение по делото, но все пак Дисциплинарната комисия трябва да издаде един свой акт, с който да каже кои доказателства допуска от тези, които се искат пред нея. Това е в практиката, в процедурата и винаги в процедурата има някакво действие на органа, който осъществява тази процедура, с която той се произнася по направените пред него искания. Сега в конкретния случай такава възможност не се предоставя и аз затова поддържам предложението си, като смятам, че допълнителното изречение внася яснота. При разглеждането на въпроса в комисията аз останах с убеждението, че това мое предложение се възприема. То беше подкрепено и от някои от народните представители с един сравнително простичък, но много съществен довод - в края на краищата това решение подлежи на контрол и въпросът за допустимостта на доказателствата тогава, когато една страна, когато един нотариус е направил искане да бъдат допуснати и по-нататък се вижда, че те не са били допуснати и не са били обсъждани, може да се решава, само когато се прочете едно определение на Дисциплинарната комисия, в което определение изрично да се посочи: тези доказателства приемам, тези доказателства не приемам. По-нататък, когато нотариусът обжалва, ако решението е неблагоприятно за него, тогава той ще се позове и ще каже: аз исках тези доказателства, с това определение ми бяха отхвърлени.
  Иначе в процедурата ще има една неяснота и една несигурност дори и на последващите актове, когато се достигне до обжалване.
  Ето защо поддържам принципното си предложение и смятам, че с едно второ изречение нещата се облекчават и стават много ясни. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има думата господин Мулетаров.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Господин Димитров е напълно прав, че правото на защита на гражданите е правото, регламентирано и в Конституцията. Но там се има предвид защита на гражданин пред специалните органи - съд, прокуратура, следствие. Неслучайно ние променихме в този закон заглавието и съдържанието - не Дисциплинарен съд, а Дисциплинарна комисия. И действително нотариусите са частни лица и Съветът на нотариусите е сбор от членството на тези частни лица в този Съвет по нотариусите.
  По тези съображения ние смятаме, че не трябва да се преповтаря и да се подражава на процесуалните термини, възприети в Гражданско-процесуалния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс. Затова възприехме не право, а възможност за ползване на адвокатска защита, което с нищо не ограничава тази възможност. Но това не е правото, предвидено за другите граждани пред особените органи на съдебната власт, а пред една особена институция. Затова приехме да не бъде право.
  За второто предложение на господин Спас Димитров за произнасянето с определение във връзка с доказателствата важат същите съображения. Не искаме да използваме понятието определение, защото това са етапи от процедурата по Наказателно-процесуалния кодекс и Гражданско-процесуалния кодекс в съда. Съдът с определение се произнася по допускане на доказателствата, съдът с определение не допуска доказателства, съдът с определение допуска свидетели. Ние тук, след като възприехме текста, че в дисциплинарното производство се допускат всички доказателства от значение за делото, това задължава дисциплинарния състав да допусне тези доказателства, без да се пише в каква форма - дали с решение, дали с определение, дали устно, дали гласно, дали писмено. Той просто е задължен да допусне всички доказателства. Това е замисълът на ал. 3.
  Поради това не възприехме в тази част предложението на господин Димитров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Въпреки това аз ще поставя предложенията на народния представител Спас Димитров на гласуване.
  Първото предложение на господин Димитров е в чл. 86, ал. 1 в последното изречение думите "може да ползва" да се заменят с "има право".
  Моля да гласувате.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 40, против - 46, въздържали се - 38.
  Предложението не се приема.
  Второто предложение на народния представител Спас Димитров е в чл. 86, ал. 3 накрая да се добави изречението: "По допустимостта на доказателствата Дисциплинарната комисия се произнася с определение".
  Моля да гласувате.
  От общо гласували 128 народни представители, за - 41, против - 48, въздържали се - 39.
  Не се приема предложението.
  Моля да гласувате съдържанието на чл. 86 така, както беше предложено от комисията.
  От общо гласували 129 народни представители, за - 115, против - 1, въздържали се - 13.
  Член 86 е приет.


  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 87 е със заглавие: "Постановяване на решението" и е с три алинеи:
  "Чл. 87. Ал. 1. По дисциплинарното обвинение съдът се произнася с решение, с което налага дисциплинарно наказание на нотариуса според степента на неговата вина или го оправдава.
  Ал. 2. По решенията се постановява след тайно съвещание с мнозинство на членовете на състава, участвали в заседанието.
  Ал. 3. Никой от членовете на дисциплинарния състав не може да се въздържи от гласуване. Член на състава, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението с особено мнение."
  В съответствие със съображенията, които изтъкнах преди малко по повод предложението на господин Спас Димитров, комисията предлага да се промени чл. 87 и предлага следния заместващ текст: заглавието е същото - "Постановяване на решението", а съдържанието е следното:
  "Чл. 87. Ал. 1. По дисциплинарното дело комисията се произнася с мотивирано решение.
  Ал. 2. По решението се постановява след тайно съвещание с мнозинството на членовете на състава.
  Ал. 3. Дисциплинарният състав е длъжен да разгледа и реши дисциплинарното дело в едномесечен срок от възлагането му."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 87 така, както беше представен.
  От общо гласували 127 народни представители, за - 124, против - 2, въздържал се - 1.
  Член 87 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заглавието на чл. 88 е: "Обжалване и влизане в сила на решението".
  "Чл. 88. Ал. 1. Решението на Дисциплинарния съд подлежи на обжалване в 7-дневен срок от произнасянето му, съответно от датата на уведомяването пред Върховния касационен съд.
  Ал. 2. Решението на Дисциплинарния съд може да се обжалва и от министъра на правосъдието, ако засяга държавен интерес.
  Ал. 3. За наложената от Дисциплинарния съд глоба районният съд издава изпълнителен лист в полза на Нотариалната камара."
  Поради това, че някои от наказанията като това за глобата отпаднаха, комисията предлага да се създаде нов текст на чл. 88, който се състои от една алинея, а не от три и със следното съдържание - заглавие същото: "Обжалване и влизане в сила на решението", а съдържанието:
  "Чл. 88. Решението на Дисциплинарната комисия може да се обжалва от нотариуса, от Съвета на нотариусите и от министъра на правосъдието пред Върховния касационен съд в 7-дневен срок от постановяването му, съответно от датата на уведомяването."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 88 с новия му текст.
  От общо гласували 127 народни представители, за - 124, против - няма, въздържали се - 3.
  Член 88 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 89 е последен от тази глава със заглавие: "Прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс" и съдържание:
  "Чл. 89. Доколкото тази глава не съдържа особени правила, дисциплинарното производство се провежда по правилата на Наказателно-процесуалния кодекс."
  Поради изложените съображения да не се копират от тази комисия стриктно правилата на съдебните процедури, комисията предлага този текст да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други предложения? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 89 да отпадне заедно със заглавието си.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 122, против - 1, въздържал се - 1.
  Член 89 отпадна.
  Минаваме към глава пета: "Нотариални функции на лица без качества на нотариус".
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Комисията предлага това заглавие, което беше прочетено от Вас, господин председател, да бъде редакционно променено и то да стане: "Нотариални функции на лица, които не са нотариуси" и да отпаднат думите "без качества на нотариус". Те да се заменят с думите "които не са нотариуси".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате новото заглавие на глава пета.
  От общо гласували 126 народни представители, за - 125, против - няма, въздържал се - 1.
  Заглавието на главата е прието.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 90 със заглавие: "Общи положения" и единствена алинея:
  "Чл. 90. Лица без качества на нотариус могат да упражняват нотариални функции само доколкото това е предвидено със закон."
  Комисията предлага заместващо ново заглавие и заместващ текст на чл. 90, който да придобие следното съдържание: заглавие - "Общо правило" и съдържание:
  "Чл. 90. Лица, които не са нотариуси, могат да изпълняват нотариални функции само доколкото това е предвидено със закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма бележки.
  Моля да гласувате чл. 90.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 121, против - няма, въздържал се - 1.
  Член 90 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заглавието на чл. 91 е: "Нотариални функции на органи на съдебната власт" и ал. 1 от двете алинеи:
  "Чл. 91. Ал. 1. Когато в района няма нотариус, нотариалните действия се извършват от съдията по вписванията при районния съд.
  Ал. 2. Когато има нотариус, съдията по вписванията извършва нотариалните действия само по наличните в архива на съда документи и книжа, както и нотариалните действия при заместване на нотариус."
  Комисията предлага в заглавието на текста думите "нотариални функции на" да отпаднат и то да стане: "Органи на съдебната власт", а съдържанието да бъде така, както е прочетено и внесено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма забележки.
  Моля, гласувайте чл. 91 със съкратеното заглавие.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 4.
  Член 91 е приет.

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 92 е със заглавие: "Нотариални функции на органи на местната администрация".
  Единствената алинея е следната:
  "Чл. 92. Когато в населеното място няма нотариус и районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът и секретарят на общината, удостоверяват датата и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа."
  Единственото предложение за промяна, което прави комисията е в заглавието да отпаднат думите "нотариални функции на" и то да остане: "органи на местната администрация".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма бележки.
  Моля да гласувате чл. 92 със съкратеното заглавие.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 4.
  Член 92 е приет.
  Член 93!
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заглавието на чл. 93 е: "Упражняване на нотариални функции в чужбина", а съдържанието е следното:
  "Чл. 93. Българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване, верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани, както и да съставят нотариални завещания на български граждани."
  Единственото предложение, което прави комисията е заглавието да бъде следното:
  " Български дипломатически и консулски представители".
  Предложения за промени в текста не се правят.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 93 с новото заглавие - "Български дипломатически и консулски представители".
  От общо гласували 121 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 3.
  Член 93 е приет.
  "Глава шеста
  Нотариални такси
  Раздел първи
  Общи положения"

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: След уведомяването за заглавието на главата и раздела, следва да съобщя заглавието на чл. 94 - първия от тази глава.
  "Нотариални такси
  Чл. 94. Ал. 1. Нотариални такси се събират за:
  1. извършване на нотариални действия;
  2. извършване от нотариус на други действия.
  Ал. 2. За извършване на едно и също нотариално действие от нотариус и от държавен орган се събира една и съща нотариална такса.
  Ал. 3. Размерите на нотариалните такси се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет."
  Народният представител Светослав Лучников предлага в края на ал. 3 да се добавят думите: "по предложение на Нотариалната камара".
  "Ал. 4. Нотариалните такси се внасят в приход на нотариуса, в чийто служебен архив е отбелязано извършването на съответното действие, за нотариалните действия, извършени от органи на местната администрация - в приход на общинския бюджет, а за нотариалните действия, извършени от други държавни органи, включително при заместване на нотариус от съдия - в приход на държавния бюджет."
  Направеното предложение от господин Лучников беше възприето от комисията. Освен това тя предложи и някои подобрения в текста на чл. 94 и окончателното съдържание е следното:
  "Основание и размер
  Чл. 94. Ал. 1. Нотариални такси се събират за:
  1. извършване на нотариални действия;
  2. извършване от нотариус на други действия.
  Ал. 2. За извършване на едно и също нотариално действие от нотариус и от държавен орган се събира еднаква по размер нотариална такса.
  Ал. 3. Размерите на нотариалните такси се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на Нотариалната камара."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 94 със заглавие: "Основание и размер".
  От общо гласували 121 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 94 е приет.
  Член 94а - ново предложение!
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Както се обърна внимание, комисията предложи чл. 94 да бъде с три алинеи, а не с четири. Фактически тя предлага да се създаде нов чл. 94а, в който да бъдат възпроизведени идеите, залегнали в ал. 4 на чл. 94. Или чл. 94а да бъде със следното заглавие и съдържание:
  "Внасяне
  Чл. 94а. Нотариалните такси се внасят в приход на:
  1. нотариуса, в чийто служебен архив е отбелязано извършването на съответното действие;
  2. общинския бюджет - за нотариалните действия, извършени от органи на местната администрация;
  3. държавния бюджет - за нотариални действия, извършени от други органи, включително при заместване на нотариус от съдия по вписванията."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 94а със заглавие: "Внасяне".
  От общо гласували 124 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 94а е приет.
  Член 95!
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заглавието на чл. 95, с единствена алинея е: "Лица, които дължат нотариални такси".
  "Чл. 95. Дължат нотариални такси лицата, чието искане е разгледано от нотариус или чието волеизявление е удостоверено от нотариус. Няколко задължени лица отговарят солидарно."
  Комисията предлага подобрена редакция на чл. 95 и ново заглавие, а именно:
  "Задължени лица
  Чл. 95. Нотариални такси дължат лицата, чието искане е разгледано от нотариус или от друг орган, който изпълнява нотариални функции. Няколко задължени лица отговарят солидарно."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Бележки няма.
  Моля да гласувате.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 95 е приет.
  Член 96!

  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 96 е със заглавие "Изискуемост на нотариалните такси".
  "Чл. 96. Ал. 1. Нотариалните такси стават изискуеми с извършване на действието, а таксите за обстоятелствени проверки - с предявяване на искането.
  Ал. 2. При предявяване на искането нотариусът има право на предплата, достатъчна за покриване на таксите и разноските."
  Комисията предлага подобрена редакция на чл. 96 и променя заглавието: "Дължимост на нотариалните такси".
  "Чл. 96. Ал. 1. Нотариалните такси се дължат при извършване на поисканото действие, а таксите за обстоятелствени проверки - при предявяване на искането.
  Ал. 2. Нотариусът има право да поиска предварително част от дължимата такса."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 96 така, както беше предложен.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 121, против - няма, въздържал се - 1.
  Член 96 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заглавието на чл. 97 е "Събиране на нотариалните такси".
  "Чл. 97. Ал. 1. За събиране на нотариалните такси се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от нотариуса, единият от които се връчва на задълженото лице.
  Ал. 2. В сметката се посочват разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, удостоверяваният материален интерес или изразходваното време при пропорционална такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане.
  Ал. 3. Нотариалните такси се заплащат по сметка на нотариуса или в брой. За нотариалните действия, извършени от държавни органи, таксите се заплащат по реда на Закона за държавните такси.
  Ал. 4. За неплатените суми районният съд издава изпълнителен лист в полза на нотариуса."
  Комисията предлага да се съкрати текстът и вместо четири да стане три алинеи и прави известни редакционни промени в него.
  Заглавието остава същото "Събиране на нотариалните такси".
  "Чл. 97. Ал. 1. За събиране на нотариалните такси се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от нотариуса, единият от които се връчва на задълженото лице.
  Ал. 2. В сметката се посочват разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, удостоверяваният материален интерес или изразходваното време при пропорционална такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане.
  Ал. 3. За дължимите и неплатени нотариални такси районният съд издава изпълнителен лист."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате чл. 97...
  Да, заповядайте, господин министър. Отменете гласуването.
  МИНИСТЪР МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Може би трябва да видим чисто редакционно, тъй като в първоначалната редакция на чл. 96 се говори за "предплата", а в гласувания текст на ал. 2 на чл. 96 се говори за "предварително част от дължимата такса".
  Така че за уеднаквяване на терминологията между отделните текстове смятам, че и в чл. 97 не следва да се говори за "предплата", а за "предварително получената част". (Реплика от Спас Мулетаров)
  Съгласен съм, но след като не сме го възприели в единия текст, трябва да има някакво отражение и в другия.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Забележката е съвсем основателна. Тя беше коментирана в комисията. Действително се явява известно различие от възприетата терминология вместо "предплата" - "предварително изплатена сума", но тъй като, ако се изпише всичко това, което посочваме в предшестващия текст, този ще стане много тромав и тежък за възприемане. А понятието "предплата" има гражданственост, известно е на хората, знае се какво е и тук то не буди някакво съмнение или не поставя някакви особени затруднения. Именно с оглед на законодателната техника и спестяване на обема на текстовете ние възприехме това понятие. Само това са съображенията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате чл. 97 така, както беше предложен от комисията, със заглавие "Събиране на нотариалните такси".
  От общо гласували 123 народни представители, за - 120, против - 1, въздържали се - 2.
  Член 97 е приет.
  Раздел втори - "Видове нотариални такси".
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заглавието на този текст от проекта е: "Видове нотариални такси".
  "Чл. 98. Нотариалните такси са прости и пропорционални, както и основни и допълнителни."
  Комисията предлага този текст да отпадне, тъй като заглавието "Видове нотариални такси" има предвид точно техния брой и вид и те са посочени в следващите текстове, без да има такъв водещ, който да определя какъв е техният вид.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате чл. 98 да отпадне.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 123, против - няма, въздържал се - 1.
  Член 98 отпада.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заглавието на чл. 99 е "Прости нотариални такси".
  "Чл. 99. Простите нотариални такси не зависят от удостоверявания материален интерес или изразходваното време и се събират само за действия, изрично посочени в тарифата. За всички останали действия се събират пропорционални нотариални такси."
  Комисията предлага да се подобри редакцията на чл. 99, а освен това таксите да не се наричат "прости", а "обикновени" и предлага следната подобрена редакция и заглавие:
  "Обикновени нотариални такси
  Чл. 99. Обикновените нотариални такси се събират само за действия, изрично посочени в тарифата и не зависят от удостоверявания материален интерес или изразходваното време."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате предложения текст със заглавие "Обикновени нотариални такси" на чл. 99.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 2.
  Член 99 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заглавието на чл. 100 е "Пропорционални нотариални такси".
  Съдържанието:
  "Чл. 100. Пропорционалните нотариални такси се събират според удостоверявания материален интерес или изразходваното време и имат определен минимален размер."
  По този текст няма предложения за промяна на заглавието или съдържанието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля, гласувайте съдържанието на чл. 100!
  От общо гласували 124 народни представители, за - 123, против - няма, въздържал се - 1.
  Член 100 е приет.
  Член 101!
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 101 е със заглавие: "Такси според удостоверявания материален интерес".
  "Чл. 101. Ал. 1. Процентът на пропорционалната такса според удостоверявания материален интерес намалява с увеличаване на интереса, като сумата на таксата не може да надвишава определен максимален размер.
  Ал. 2. За определени видове удостоверявания тарифата може да предвиди таксата по ал. 1 да се събира в половин размер или в двоен размер."
  Комисията предлага текстът по отношение на заглавието и ал. 1 да се приема така, както е предложен, а ал. 2 да бъде заместена със следната нова:
  "Ал. 2. За определени видове удостоверявания тарифата може да предвиди таксата по ал. 1 да се събира в намален или в увеличен размер."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли други предложения? - Няма.
  Моля, гласувайте чл. 101.
  От общо гласували 126 народни представители, за - 125, против - няма, въздържал се - 1.
  Член 101 е приет.
  Член 102!
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 102 има заглавие "Такси според изразходваното време" и следните две алинеи:
  "Чл. 102. Ал. 1. Такси според изразходваното време събират само нотариусите. Таксите се събират за:
  1. устни и писмени консултации;
  2. посредничество за избягване на спорове;
  3. справки, набавяне на документи, книжа и други.
  Ал. 2. Не се таксуват устните консултации, дадени по повод на друго таксувано действие."
  Комисията предлага да се промени съдържанието на ал. 2, като заглавието остане същото - "Такси според изразходваното време", а съдържанието е следното:
  "Чл. 102. Ал. 1. Такси според изразходваното време се дължат само на нотариусите и се заплащат за:
  1. устни и писмени консултации;
  2. посредничество за изясняване волята на страните;
  3. справки, набавяне на документи, книжа и други.
  Ал. 2. Не се дължат такси за устните консултации, дадени по повод на друго таксувано действие."
  Това е текстът, който се предлага.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля, гласувайте чл. 102 със заглавие "Такси според изразходваното време".
  От общо гласували 126 народни представители, за - 122, против - 2, въздържали се - 2.
  Член 102 е приет.
  Член 103!
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 103 е със заглавие "Такси за изготвяне и проверка на документи".
  "Чл. 103. Ал. 1. Такси за изготвяне и проверка на документи събират само нотариусите.
  Ал. 2. За изготвяне на проект за нотариален акт или друг документ се събира таксата, предвидена за удостоверяване.
  Ал. 3. За проверка на изготвен проект от документ, извършена без нотариално удостоверяване, се заплаща половината от таксата, предвидена за удостоверяване. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, заплаща се само другата половина от таксата."
  Комисията предлага изменена редакция на чл. 103.
  Заглавието - същото: "Такси за изготвяне и проверка на документи".
  "Чл. 103. Ал. 1. Такси за изготвяне и проверка на документи се дължат само на нотариусите.
  Ал. 2. За изготвяне на проект за нотариален акт или друг документ се събира таксата, предвидена за удостоверяване.
  Ал. 3. За проверка на изготвен проект от документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от таксата, предвидена за удостоверяване. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата."
  Фактически промяната е в ал. 3 в последната част.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли други предложения? - Няма.
  Моля, гласувайте съдържанието на чл. 103!
  От общо гласували 125 народни представители, за - 120, против - 2, въздържали се - 3.
  Член 103 е приет. С това съгласно едно предложение ще приключим разискванията по този законопроект.
  РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): Можем и чл. 104 да приемем, за да завършим главата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: 104? Ще свършим главата, но няма да можем да свършим другото.
  Добре, преминаваме към чл. 104.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 104 е със заглавие "Основни и допълнителни нотариални такси" и три алинеи.
  "Чл. 104. Ал. 1. Основните нотариални такси са таксите за действия, извършени в нотариалната кантора през работното време.
  Ал. 2. Допълнителните нотариални такси се събират за действия, извършени:
  1. извън нотариалната кантора;
  2. в неработно време или в почивни и празнични дни.
  Ал. 3. Таксите по ал. 2 се събират поотделно, като всяка от тях е в размер на половината от основната такса."

  Комисията предлага подобрено съдържание на чл. 104 и заглавие. Заглавието, което се предлага, е "Допълнителна нотариална такса".
  Съдържание на заместващия текст с две алинеи:
  "Ал. 1. Допълнителната нотариална такса се дължи за действия, извършени по искане на молителя извън нотариалната кантора в неработно време или в почивни и празнични дни.
  Ал. 2. Таксата по ал. 1 се дължи общо в размер на половината от таксата за удостоверяване".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате чл. 104 така, както беше предложен.
  От общо гласували 136 народни представители, за - 134, против - 1, въздържал се - 1.
  Член 104 е приет.
  Предлагам да приключим с този законопроект и да преминем към следващата точка от дневния ред, за да направим тази ратификация, която се надявам, че ще бъде кратка.
  Който е съгласен с това, моля да гласува.
  От общо гласували 125 народни представители, за - 120, против - 4, въздържал се - 1.
  Предложението се приема.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред -
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ КОНВЕНЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КОРАБИ ОТ 1986 ГОДИНА.
  Давам думата на народния представител Спас Мулетаров да прочете становището на Комисията по устройството и дейността на държавните органи.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: На извънредно заседание, проведено на 13 ноември 1996 г., Комисията по устройството и дейността на държавните органи обсъди Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията за регистрация на кораби от 1986 г., внесен от Министерския съвет.
  Конвенцията определя условията за регистрация на кораби. Тя се прилага към всички кораби от международно плаване с определен тонаж, урежда компетенцията на Националната морска администрация, а също така задължава държавата на регистрацията да следи за комплектуването на корабите с екипаж.
  С прилагането й се създава възможност да се упражнява пълна юрисдикция върху корабите, плаващи в морските пространства на държавата, която е ратифицирала конвенцията, да се упражнява ефикасен контрол върху собствените кораби, да се води по-ефикасна борба с измамите в корабоплаването.
  Създават се и редица други преимущества за Република България. Конвенцията не ограничава правото на страната ни да прилага каквито и да са национални закони и разпоредби. Тя гарантира намесата на чуждестранна администрация при поискване в случаи на нарушение на закона. Държавата получава право да изисква гаранции за защита правата на български моряци, които работят на чуждестранни кораби.
  Присъединяването ни към конвенцията не налага съществени изменения на действащите закони. Въпросите по регистрацията на корабите на Република България са уредени в Кодекса за търговското мореплаване и нормативните актове, свързани с него.
  Поради изложените съображения комисията предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да приеме Законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията за регистрация на кораби от 1986 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Давам думата на народния представител Емил Филипов да прочете становището на Икономическата комисия.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ФИЛИПОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители!
  "Становище на Икономическата комисия по Законопроект N 02-02-49 от 15 октомври 1996 г.
  На свое извънредно заседание на 18 октомври 1996 г., съвместно с Комисията по външната политика и европейската интеграция с участието на представители на вносителя, Икономическата комисия обсъди Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията за регистрация на кораби от 1986 г., приета в Женева на 7 февруари 1986 г.
  Икономическата комисия смята, че България трябва своевременно да се присъедини към конвенцията, за да ползва възможностите, които тя дава при хармонизирането на българското морско законодателство с това на европейските държави, което е задължение на страната ни по влезлите в сила договорености между Република България и Европейския съюз. Независимо от статуса на конвенцията и обстоятелството кои други страни са членове и кои не са, България има определени национални интереси и ползи - икономически, фискални, социални и други, от присъединяването към тази конвенция.
  Икономическата комисия предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията за регистрация на кораби от 1986 г." Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Становището на Комисията по външната политика и европейската интеграция е също положително, съвсем кратко, няма го господин Камов.
  Преминаваме към гласуване на първо четене на Законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията за регистриране на кораби от 1986 г.
  Моля да гласувате.
  От общо гласували 127 народни представители, за - 125, против - 1, въздържал се - 1.
  Законопроектът е приет на първо четене.
  Давам думата за процедурен въпрос на господин Мулетаров.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, моля да поставите на гласуване предложението ми проектозаконът за ратифициране на конвенцията на основание чл. 86 от Правилника за работа на Народното събрание да бъде гласуван и на второ четене поради това, че по него не постъпиха предложения след приемането му на първо четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате предложението на господин Мулетаров.
  От общо гласували 128 народни представители, за - 126, против - 1, въздържал се - 1.
  Предложението се приема.
  Моля, господин Мулетаров, да докладвате законопроекта на второ четене.
  ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията за регистрация на кораби от 1986 г.
  Член единствен. Ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията за регистрация на кораби от 1986 г., приета в Женева на 7 февруари 1986 г.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате законопроекта на второ четене.
  От общо гласували 129 народни представители, за - 128, против - 1, въздържали се - няма.
  Законопроектът е приет и на второ четене.

  Съобщения:

  Комисията по здравеопазване ще проведе извънредно заседание на 21 ноември 1996 г. от 15 часа в зала N 142.
  Комисията по бюджет и финанси ще проведе заседание на 21 ноември от 15 часа в зала N 248.
  Комисията по радио, телевизия и БТА ще проведе редовното си заседание на 21 ноември, четвъртък, от 14,30 часа.
  Комисията по планински, полупланински и гранични райони ще проведе заседание на 21 ноември 1996 г. от 15 часа в зала    N 238.
  Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 21 ноември, четвъртък, от 15 часа в зала N 142.
  Икономическата комисия ще проведе заседание днес, 20 ноември, от 14,30 часа в зала "Запад".
  И заседанието на Комисията по младежта, спорта и туризма, насрочено за утре, 21 ноември, се отлага.
  Закривам заседанието. (Звъни)

  Закрито в 14,00 ч.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Благовест Сендов

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Нора Ананиева

  СЕКРЕТАРИ:
  Красимир Момчев
  Станимир Калчевски
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И СЕДМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

   Последни заседания