Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 22 януари 1997 г.
Открито в 9,00 ч.
22/01/1997
  Председателствували: председателят Благовест Сендов и заместник-председателят Нора Ананиева

  Секретари: Станимир Калчевски и Яшо Минков

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (звъни): Откривам заседанието на Народното събрание. Най-напред ще ви прочета писмо от Стефан Гайтанджиев - заместник-председател на Парламентарната група на демократичната левица:
  "ДО
   АКАДЕМИК БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ -
   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРИДЕСЕТ И
   СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  УВАЖАЕМИ АКАДЕМИК СЕНДОВ,

  Уведомяваме Ви, че на своето заседание на 21 януари 1997 г. общото събрание на Парламентарната група на демократичната левица - БСП, БЗНС "Александър Стамболийски" и политическият клуб "Екогласност" - избра за председател на Парламентарната група на демократичната левица Георги Седефчев Първанов.

  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ ОБЩОТО
  СЪБРАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА
  ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА
  ЛЕВИЦА : Стефан Гайтанджиев,
  заместник-председател на Парламентар-
  ната група на демократичната левица"

  Преминаваме към приемане на програмата за работата на Народното събрание за 22 - 24 януари 1997 г. Предлага се следният дневен ред, който бе обсъден на председателския съвет тази заран:
  За 22 януари:
  1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народното здраве.
  За 23 януари:
  1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стандартизацията.
  2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.
  3. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
  4. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за изпълнение на наказанията.
  5. Първо четене на Законопроекта за откриване на извънбюджетна сметка на Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус.
  Програма за 24 януари (петък):
  1. Избиране на членове на Висшия съдебен съвет.
  2. Продължение на програмата от предходния ден.
  Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате предложената програма.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 115, против - 6, въздържал се - 1.
  Програмата за седмицата е приета.
  Във връзка с т. 1 от дневния ред в петък ще ви прочета писмото, изпратено от министъра на правосъдието в оставка Младен Червеняков, което гласи следното:
  "Уважаеми господин председател,
  С мое писмо от месец септември 1996 г., в изпълнение на правомощията ми по ァ 16 от Закона за съдебната власт, Ви уведомявам за изтичането на мандата на членовете на Висшия съдебен съвет съгласно чл. 21 от Закона за съдебната власт и необходимостта от избор на 11 члена на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
  След обсъждане с парламентарните групи бе прието единодушно, че този мандат изтича в края на месец януари 1997 г. Ето защо с мое Окръжно N РД-020892 от 10 декември 1996 г. насрочих избори от квотата на съдебната власт. Такива избори бяха произведени на 15 и 16 януари 1997 година за избор на петима съдии и трима следователи. Последният избор от тази квота е на 24 януари 1997 г. за тримата представители на прокуратурата.
  Съгласно Решение N 4 от 1994 г. на Конституционния съд на Република България Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган и е необходимо новите членове да бъдат избрани преди изтичането на мандата на действащите.
  Господин председател, предвид гореизложеното моля да насрочите избор за 11 членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
  Приложение: Окръжно N РД-020892 от 10 декември  1996 г.
       на Министерството на правосъдието

  С УВАЖЕНИЕ: Младен Червеняков,
  председател на Висшия съдебен
  съвет и министър на правосъдието"

  Преминаваме към точка първа от дневния ред -
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ.
  Давам думата на професор Зънзов.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Господин председател, моля да разрешите да влязат в залата юристът на Министерство на здравеопазването госпожа Фани Виденова и началникът на канцеларията и парламентарен секретар доктор Златев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате това предложение.
  Ще използвам времето, за да ви прочета постъпили законопроекти и проекторешения.
  На 16 януари 1997 г. е постъпил Проект за Програма за приватизация за 1997 г. от Министерския съвет. Разпределена е на Икономическата комисия и Комисията по бюджет и финанси.
  На 17 януари 1997 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Международната конвенция на евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването и многостранното споразумение за пътните такси. Вносител: Министерският съвет. Водеща комисия: Комисията по бюджет и финанси, Комисията по външната политика и европейската интеграция.
  На 17 януари 1997 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер и на Протокола към Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер. Вносител: Министерският съвет. Водеща комисия: Комисията по образованието и науката, а също така Комисията по културата, Комисията по външната политика и европейската интеграция.
  Прекратете гласуването, обявете резултата!
  От общо гласували 122 народни представители, за - 115, против - 4, въздържали се - 3.
  Предложението се приема. Моля да поканите господата в залата.
  Професор Зънзов, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Уважаеми господин председател, връщаме се към ァ 19, където ал. 3 и ал. 4 не бяха разглеждани, не бяха окончателно приети.
  Алинея 3 гласи, а това е решение на комисията:
  "Ал. 3. Лицата по ал. 1 и 2, които са в трудово правоотношение с държавен здравен орган или с публично здравно заведение, не могат да упражняват частна медицинска практика".
  И ал. 4:
  "Ал. 4. Медицинските специалисти, завършили медицински колежи, могат да работят в частни кабинети на лекари или стоматолози, ако не работят в публични здравни заведения".
  По тези две алинеи има предложения на народните представители доц. Борислав Китов, д-р Лорета Николова и д-р Георги Карев да отпаднат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: И Вашето предложение ли е те също да отпаднат?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Моето лично мнение е такова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Аз смятам, че трябва да се съгласим с това предложение, тъй като това показва нашето отношение към частната практика на лекарите. Моля, гласувайте отпадането на тези два параграфа. (Шум и реплики в залата) Гласуваме отпадането на алинеи 3 и 4, които забраняват на лекари, работещи в държавни учреждения, да упражняват частна практика. Гласуваме за отпадане, т. е. разрешаване. Моля, гласувайте!
  От общо гласували 124 народни представители, за - 85, против - 18, въздържали се - 21. Тези алинеи отпадат.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Беше оставен ァ 21, а текстът на вносителя е:
  "ァ 21. Член 25в се изменя, както следва:
  "Чл. 25в. Ал. 1. Медицинската дейност в частното здравно заведение се ръководи от правоспособни лекари или стоматолози с призната специалност.
  Ал. 2. Не могат да бъдат ръководители на медицинската дейност на частни здравни заведения, както и членове на техните общи събрания и управителни органи лица, които са в трудови правоотношения с държавни здравни органи и с публични здравни заведения.
  Ал. 3. В частното здравно заведение могат да работят лица, които са в трудови правоотношения с държавни здравни органи и публични здравни заведения само след писменото съгласие на работодателя им".
  Предложение на народния представител Георги Карев - да отпадне ал. 2 и предложената ал. 3 да стане ал. 2.
  И второто му предложение - ако предложението за отпадане бъде отхвърлено, ал. 2 да получи следното съдържание:
  "Ал. 2.Не може да бъде ръководител на медицинската дейност в частно здравно заведение лице, което е в трудово правоотношение с държавен орган или публично здравно заведение."
  Предложение на народния представител доц. Борислав Китов - в чл. 25в, ал. 2 отпадат думите "на техните общи събрания" и чл. 25в, ал. 3 да отпадне.
  Предложение от народния представител д-р Лорета Николова: в чл. 25в, ал. 2 да отпаднат думите "на техните общи събрания".
  Другото предложение в чл. 25в, ал. 3 да отпаднат думите "само след писменото съгласие на работодателя им".
  Предложение на народния представител Георги Малев:
  В чл. 25в, ал. 2 да отпадне текстът "както и членове на техните общи събрания и управителни органи".
  И в чл. 25в, ал. 3 да отпадне текстът "само след писменото съгласие на работодателя им".
  Предложение на народния представител проф. Иван Зънзов - в чл. 25в, ал. 3 да отпадне текстът след думата "заведения".
  Становище на комисията - не приема направените предложения, с изключение на предложенията на народните представители д-р Лорета Николова и Борислав Китов за отпадане на текст в ал. 2.
  Със 7 гласа "за", 5 - "против" и без "въздържали се" се предлага следната редакция на чл. 25в:
  "ァ 21. Чл. 25в. Ал. 1. Медицинската или стоматологична дейност в частното здравно заведение се ръководи от правоспособен лекар или стоматолог с призната специалност.
  Ал. 2. Не могат да бъдат ръководители на дейността по ал. 1 в частните здравни заведения, както и членове на техните управителни органи лица, които са в трудови правоотношения с държавни здравни органи или с публични здравни заведения.
  Ал. 3. В частно здравно заведение могат да работят лица, които са в трудови правоотношения с държавни здравни органи или публични здравни заведения само след писменото съгласие на работодателя им".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Заповядайте, д-р Банков.
  БОРИС БАНКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! В ал. 3 на чл. 25в вносителят с тази разпоредба урежда материя, която е уредена и в чл. 111 на Кодекса на труда, или това е така нареченото външно съвместителство. Така, както е разпоредбата обаче записана в ал. 3, излиза, че във всички случаи когато едно лице работи, когато едно лице е в трудови правоотношения с държавни здравни органи или публични здравни заведения, може да работи в частното заведение само с разрешение на своя работодател и то писмено.
  В медицинската практика ежедневие е появата на необходимост да се извика специалист за консултация или операция. Няма здравно заведение, което да разполага с всички видове специалисти. Някои специалисти се броят на пръсти в страната и ще се налага на друг принцип, именно на хонорар, да се търсят такива специалисти. Аз смятам, че текстът на ал. 3 не е прецизен и не става ясно, че се отнася само за онези случаи, които спадат към фактически сключване на втори трудов договор.
  С оглед на това аз смятам, че изрично трябва да се каже, че само тези, които ще работят по втори трудов договор в частното здравно заведение, трябва да искат писменото разрешение.
  Бих предложил една редакция, но за съжаление съм я разделил в две алинеи за по-голяма яснота. Моето предложение звучи така:
  "Чл. 25в. Ал. 3. Лица, които са в трудови правоотношения с държавни здравни органи или публични здравни заведения могат да работят в частно здравно заведение.
  Ал. 4. Лицата по предходната алинея могат да работят в частно здравно заведение по трудов договор след писмено съгласие на работодателя им".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Това не е ли в Кодекса на труда?
  БОРИС БАНКОВ (встрани от микрофоните): Да, но така, както сме го записали, излиза, че във всички случаи ще трябва такова писмено разрешение. Нека да кажат специалистите необходимо ли е...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли други бележки? - Да, имате думата, д-р Янева.

  ЕЛЕНА ЯНЕВА (ПГДЛ): Уважаеми колеги, аз искам да ви предложа да приемем текстовете на ァ 21 - чл. 25в, както е предложен от комисията, тъй като нееднократно ние сме обсъждали тези текстове в Комисията по здравеопазване, стигнали сме до едно съгласие по тях, смятам, че сме ги доизчистили.
  По отношение на ал. 3 текстът е записан така - "само след писменото съгласие на работодателя", тъй като това е в синхрон с Кодекса на труда. И мисля, че ние нямаме право с този закон да променяме текстовете на Кодекса на труда.
  По отношение на ал. 1, където се изисква частното здравно заведение да се ръководи от правоспособен лекар или стоматолог с призната специалност, това също е крайно необходимо да го приемем, тъй като ние не можем да си позволим като законодателен орган да даваме право подобни заведения да се ръководят от хора с недостатъчна специализация във връзка с тяхната отговорност, която поемат като ръководители на тези здравни заведения.
  Така че аз ви предлагам да гласуваме текста така, както е предложен от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други бележки?
  Думата има професор Стоянов.
  ХРИСТО СТОЯНОВ (БББ): Благодаря Ви, господин председателю! Колеги, аз вземам думата, въпреки че това не е професионално. Но искам да поставя един принципен въпрос. Говорим за чл. 25 с ал. 3 - това, което каза колегата Банков за писменото съгласие на работодателя. Ние поставяме този човек абсолютно зависим от това, което му каже работодателят. Моля ви, вие не можете ли да разберете, че става нещо друго със страната ни? Недейте така. Вие стеснявате нещата и поставяте вечно човека в някаква зависимост от някого. Помислете малко!
  Аз и онзи път повторих: колеги, става въпрос за една професия... А аз определям, че има две професии, които са най-човешките, това са учителите и лекарите. Аз наблюдавах на 10-и какво правеха лекарите. Правеха това, че без да питат кой е този човек - дали е син, дали е червен, какъвто и ще да е, се отнасяха с него със същото поведение, каквото е към всеки човек.
  Така че, много ви моля, лекарят е нещо свещено, което аз искам да уважа и да му дам пълна свобода. Бъдете така добри.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Думата има министър Виткова.
  МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Никой не е имал дори идеята да внася по-големи ограничения от това, което е записано в Кодекса на труда. Хонорарите не влизат в този текст. И тъй като това е текст, който повтаря буквално действащ текст от Кодекса на труда, от името на вносителя аз предлагам, ако това се приеме от мнозинството в парламента, този текст да отпадне. Той е уреден наистина в текстовете на Кодекса на труда. И никакъв елемент, включително запетая повече, не е внесен в този текст. Той буквално е преписан от Кодекса на труда. Мисля, че лекарите и медицинските специалисти са граждани на Република България, които също се вписват в законодателството, което важи за останалите професии.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Моля председателят на комисията да направи предложение, тъй като министърът няма право на това, да отпадне ал. 3.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Господин председател, такива предложения имаше направени още при обсъждането от Борислав Китов, Лорета Николова, Григор Малев и частично промяна от моя страна. Фактически има предложение.
  Аз предлагам също да гласувате тази алинея да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате най-напред отпадането на ал. 3. Има предложение на комисията, защото текстът е включен в Кодекса на труда. Предложението е подкрепено и от професор Стоянов.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Аз също подкрепям това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Подкрепя го и доктор Зънзов.
  Моля да гласувате отпадането на ал. 3.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Аз поддържам предложението на професор Стоянов за отпадане на ал. 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 120, няма против, въздържали се - 2.
  Алинея 3 отпада.
  Има още предложения за отпадане, направени от Григор Малев - за ал. 2, да отпадне текстът "както и членове на техните общи събрания и управителни органи".
  Има ли бележки по този въпрос? - Няма.
  Моля да гласувате отпадането на този текст от ал. 2.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 13, против - 51, въздържали се - 58.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате ァ 21, който определя съдържанието на чл. 25в с две алинеи. Алинея 3 отпадна.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 120, против - 2, въздържали се - няма.
  Параграф 21 е приет.
  Параграф 22.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Ние сме го гласували. Сега се върнахме. Имаме още едно уточняване в ァ 43. Имаше предложение, което е изпуснато при внасянето.
  Предлага се ァ 43а: в чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2.
  "Ал. 2. Периодичните прегледи по ал. 1 на професионалните спортисти се заплащат от професионалните спортни клубове по реда на чл. 26, ал. 5."
  2. Досегашните алинеи 2, 3 и 4 стават съответно алинеи 3, 4 и 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате това предложение.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 117, против - 2, въздържали се - 4.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 53. Текста на вносителя - алинея 2 на чл. 63 се отменя, като досегашните алинеи 3 и 4 стават съответно алинеи 2 и 3.
  Становището на комисията: приема предложението на вносителя с 6 гласа "за", против и въздържали се - няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
  Моля да гласувате параграф 53 така, както беше предложен.
  От общо гласували 126 народни представители, за - 124, против - няма, въздържали се - 2.
  Параграф 53 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 54. Текст на вносителя - алинея 1 на чл. 64 се отменя, като досегашната алинея 2 става чл. 64 и в него думите "принудително лечение и медицинска експертиза" се заменят съответно със "задължително лечение и съдебнопсихиатрична експертиза".
  Становище на комисията: приема промените на вносителя за чл. 64 със 6 гласа "за", против и въздържали се - няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Госпожа Елена Янева.
  ЕЛЕНА ЯНЕВА (ПГДЛ): Благодаря, господин председател. За информация на колегите, тъй като в момента те не разполагат с текстовете на досега съществуващия Закон за народно здраве искам да прочета само какво отпада. Чл. 64, ал. 1 по досегашния текст гласи: "По предложение на районния прокурор, основано на медицинска експертиза, съдът в открито съдебно заседание може да прекрати принудителното лечение". Този текст отпада. А ал. 2 сега гласи: "Когато до изтичане на определения срок от съда лицето не е излекувано, съдът по предложение на районния прокурор и въз основа на заключение на медицинска експертиза може съгласно предходния член да постанови ново решение за принудително лечение". И тук се предлага да се замени думата "принудително" със "задължително".
  Това за информация на колегите, за да знаят какво гласуваме в момента.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Други бележки? - Няма.
  Моля да гласувате текста така, както е предложен.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 124, против и въздържали се - няма.
  Параграф 54 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 55 е свързан също с тези проблеми. Текст на вносителя - членове 65, 66 и 67 се отменят.
  Становище на комисията: приема предложението на вносителя за отмяна на членове 65, 66 и 67 с 6 гласа "за", против и въздържали се няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате ァ 55.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 121, против - няма, въздържал се - 1.
  Параграф 55 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 56. Текст на вносителя - в ал. 4 на чл. 68 думите "Министерството на икономиката и планирането" се заменят с "Министерския съвет".
  Становище на комисията: приема променения от вносителя текст за ал. 4 на чл. 68 с 6 гласа "за", против и въздържали се няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Тъй като и параграфи 57, 58 и 59 са от същия вид, моля да ги прочетете и тях, за да ги гласуваме заедно.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 57. Текст на вносителя - в ал. 2 на чл. 80 думата "произвежда" се заличава.
  Становище на комисията: възприема предложението на вносителя с 6 гласа "за", против и въздържали се - няма.
  Параграф 58. Текст на вносителя - в чл. 81 след думите "забранява се" се добавя "засяването й".
  Становище на комисията: приема предложението на вносителя с 6 гласа "за", против и въздържали се - няма.
  Параграф 59. Текст на вносителя - чл. 82 се заличава.
  Становище на комисията: приема предложението на вносителя с 6 гласа "за", против и въздържали се - няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по тези параграфи? - Няма.
  Моля да гласувате параграфи 56, 57, 58 и 59.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 122, против и въздържали се - няма.
  Четирите параграфа са приети.
  Преминаваме към параграф 60.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 60. Текст на вносителя - в чл. 83 се създава ал. 3:
  "Ал. 3. Иззетите наркотици се унищожават в едномесечен срок от съответната регионална дирекция на вътрешните работи в присъствието на комисия, която включва представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Главна прокуратура. За унищожаването се съставя протокол, подписан от всички членове на комисията, който се съхранява в Министерството на здравеопазването".
  Становище на комисията: приема текста на вносителя за ал. 3 на чл. 83 с 6 гласа "за", против и въздържали се - няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? Професор Вълканов, заповядайте.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПГДЛ): Уважаеми колеги, с няколко души юристи обсъдихме този текст и намираме, че ще бъде по-добре той да придобие следната редакция: "Наркотиците в едномесечен срок от изземването им се унищожават от съответната регионална дирекция ..." По-нататък текстът си остава. Това е една чисто редакционна поправка, но има и един нов момент - сочим от кога тече срокът. Срокът тече от изземването на наркотиците.
  Повтарям редакцията, която предлагам: "Наркотиците в едномесечен срок от изземването им се унищожават..."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, по-точно е.
  Моля да гласувате текста така, както е предложен от комисията, с редакционната поправка, предложена от професор Велко Вълканов.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 123, против - няма, въздържал се - 1.
  Член 60 е приет.
  Уважаеми дами и господа народни представители, в 9,55 ч. е насрочена церемония за предаване на ключа от Президентството. Всички народни представители са поканени.
  Давам почивка до 10,45 ч., когато ще продължим заседанието на Народното събрание. (Звъни)
  След почивката

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (Звъни): Продължаваме заседанието на Народното събрание.
  Параграфи 61 и 62!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграфи 61 и 62 кореспондират с проблемите, свързани с наркотиците.
  Параграф 61 - текст на вносителя.
  "ァ 61. В чл. 84 думата "системни" се заличава."
  Становище на комисията.
  Приема изменението на вносителя с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
  Параграф 62 - текст на вносителя.
  "ァ 62. В чл. 85 думите "министъра на икономиката и планирането" се заменят с "министъра на икономическото развитие"."
  Становище на комисията.
  Приема изменението на вносителя с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 4.
  Параграфи 61 и 62 са приети.
  Параграф 63!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 63 - текст на вносителя.
  "ァ 63. Чл. 86 се изменя, както следва:
  "Чл. 86. Ал. 1. Министерството на здравеопазването планира и координира подготовката, специализацията и усъвършенствуването на медицинските специалисти при спазване на Закона за висшето образование и другите нормативни актове.
  Ал. 2. Министерството на здравеопазването съвместно с висшите медицински училища и другите научни организации определя приоритетите в научноизследователската дейност в областта на медицината и при внедряване на научните постижения в практиката."
  Предложения по чл. 86.
  Предложение от народния представител Георги Карев:
  В чл. 86, ал. 1 след израза "Закона за висшето образование" се добавя изразът "Закона за академичната автономия на висшите учебни заведения", предшествуван от запетая.
  В ал. 2 на същия член, изразът "в научноизследователската дейност в областта на медицината и при внедряване на научните постижения в практиката" се заменя с израза "при внедряване на научните постижения в медицинската практика".
  Становище на комисията.
  Не се приемат предложенията на народния представител Георги Карев.
  С 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма, се предлага следната редакция на чл. 86:
  "ァ 63. Чл. 86. Ал. 1. Министърът на здравеопазването планира и координира подготовката, специализацията и усъвършенствуването на медицинските специалисти при спазване на Закона за висшето образование и другите нормативни актове.
  Ал. 2. Министърът на здравеопазването съвместно с ректорите на висшите медицински училища и с ръководителите на другите научни организации определя приоритетите в научноизследователската дейност в областта на медицината и при внедряване на научните постижения в практиката."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Всъщност, приели сте предложението на д-р Карев по ал. 2.
  "При внедряване в научноизследователската дейност" вие сте го заменили с "при внедряване". Така ли е?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: В текста на вносителя е така.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: "...в научноизследователската дейност в областта на медицината и при внедряване на научните постижения в практиката" се заменя с израза "при внедряване на научните постижения...".
  Значи, "в научноизследователската дейност в областта на медицината" д-р Карев предлага да отпадне?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Добре.
  Най-напред трябва да гласуваме двете предложения на д-р Карев, които не се поддържат от комисията.
  Първо, в ал. 1 на чл. 86 след израза "Закона за висшето образование" да се запише "Закона за академичната автономия на висшите медицински учебни заведения". (Професор Георги Попов иска думата)
  Заповядайте, господин Попов.
  ГЕОРГИ ПОПОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Няма нужда да гласуваме това. Такъв закон няма. Със Закона за висшето образование беше отменен Законът за академичната автономия. Гласуването е безсмислено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма вече такъв закон?
  ГЕОРГИ ПОПОВ: Няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Трябва да гласуваме предложението на д-р Карев по ал. 2 - да отпаднат думите "в научноизследователската дейност в областта на медицината и...".
  Моля да гласувате за отпадането на тези думи.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 5, против - 68, въздържали се - 49.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате съдържанието на ァ 63 така, както е предложено от комисията.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 3.
  Параграф 63 е приет.
  Параграф 64!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 64 - текст на вносителя.
  "ァ 64. Чл. 87 се изменя, както следва:
  "Чл. 87. Ал. 1. Министерството на образованието, науката и технологиите съвместно с Министерството на здравеопазването изготвя проекти на единни държавни изисквания за получаване на висше медицинско образование и за следдипломно обучение.
  Ал. 2. Министърът на здравеопазването определя публичните здравни заведения, в които се провежда практическото обучение на медицинските специалисти.
  Ал. 3. Редът, условията и финансирането на следдипломното обучение, както и получаването на специалност в системата на здравеопазването се определя с наредба на министъра на здравеопазването, съгласувана с министъра на образованието, науката и технологиите и с министъра на финансите.
  Ал. 4. Специалност в системата на здравеопазването се получава след успешно положен практико-теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването. Номенклатурата на специалностите се утвърждава с наредбата по ал. 3.
  Ал. 5. В държавните изпитни комисии по ал. 4 се включват и представители на Българския лекарски съюз и Българския стоматологичен съюз."."
  Предложения по чл. 87.
  Предложение от народния представител Борислав Китов.
  В чл. 87, ал. 2 след думите "министъра на здравеопазването" се добавят следните думи: "съгласувано с ръководителя на висшето медицинско училище".
  Становище на комисията.
  Не приема предложението на народния представител Борислав Китов.
  Предлага следната редакция на чл. 87 с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
  "ァ 64. В чл. 87:
  1. В ал. 1 думата "министерството" се заменя с думата "министъра".
  2. Текстът на ал. 2, 3 и 4 остава с редакцията на вносителя.
  3. Отменя се ал. 5."
  Ал. 5 беше за участие в изпитните комисии на Българския лекарски съюз и Българския стоматологичен съюз.
  Аз също участвувам в такива комисии и съм "против".

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Най-напред в ал. 1 на две места има "министерството". И на двете места ли се замества с "министъра"?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: С "министъра" - да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: И на двете места?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: И предлагате да отпадне ал. 5?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Да, да има представители в тези специализирани комисии.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Започваме гласуването по следния ред. Най-напред гласуваме за отпадането, след това за заместващи текстове.
  Моля, гласувайте да отпадне ал. 5 така, както предлага комисията.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 117, против - 3, въздържали се - 4.
  Предложението се приема.
  Следващото предложение е на д-р Китов - да отпадне "съгласувано с ръководителя на висшето учебно медицинско училище".
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: "Съгласувано с ръководителя на висшето медицинско училище".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля, гласувайте тази добавка на д-р Китов!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Комисията не я е приела.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Комисията не я поддържа.
  Моля, гласувайте!
  Тук в текста след "провеждане" е "практическото обучение"? "Обучение" е пропуснато.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Да, пропуснато е. Аз го прочетох, защото го бях записал.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля, гласувайте!
  От общо гласували 122 народни представители, за - 15, против - 54, въздържали се - 53.
  Предложението не се приема.
  Заместването на думата "министерство" с "министър" смятам, че е редакционно. Винаги отговаря министърът.
  Моля, гласувайте текста на ァ 64 така, както е предложен от комисията - с отпадане на ал. 5 и заместване на "министерството" на двете места с "министърът".
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 125 народни представители, за - 117, против - 2, въздържали се - 6.
  Текстът на ァ 64 е приет.
  Параграф 65!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 65 - текст на вносителя.
  Член 88 се изменя, както следва:
  "Чл. 88. Ал. 1. Право да упражняват медицинска професия в Република България имат български граждани, завършили медицинско образование в законно признато медицинско училище в Република България или завършили медицинско образование в чужбина, чиито дипломи са легализирани по съответния законов ред.
  Ал.2. Медицинска професия в Република България могат да упражняват чужди граждани, които:
  1. имат разрешение за постоянно пребиваване;
  2. имат диплома от страна, с която Република България има договор за взаимно признаване на документи за медицинско образование, легализирана по съответния законов ред;
  3. владеят български език;
  4. са положили успешен изпит пред комисия и по програма, определени от министъра на здравеопазването.
  Ал. 3. Изискванията по ал. 2 не се отнасят за чужди граждани, завършили медицинско образование в български медицински училища и получили разрешение за постоянно пребиваване."
  Д-р Димитров предлага към чл. 88 да се създаде и ал. 4 със следното съдържание:
  "Чл. 88. Ал. 4. Частна медицинска и стоматологична практика в Република България могат да упражняват чужди граждани при условията на чл. 88, ал. 2 и чл. 25а, ал. 1 и 5."
  Предложение от народния представител д-р Георги Карев:
  В чл. 88, ал. 2, т. 2 след думата "владеят" се добавя изразът "отлично, писмено и говоримо".
  Предложението на народния представител д-р Димитър Димитров не се приема. Гласували са 2 - "за", 4 - "въздържали се", и 3 - "против".
  Становище на комисията:
  Приема предложението на вносителя за чл. 88, като в ал. 1 и ал. 2, т. 2 отпада думата "законов", а за т. 3 на ал. 2 предлага следната редакция, като гласуването е с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма:
  "Ал. 2. т. 3. Владеят български език - писмено и говоримо".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други бележки има ли?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Фактически предложението на д-р Карев беше прието частично - "писмено и говоримо", а не "отлично - писмено и говоримо". Щом те го владеят писмено и говоримо, трябва да е отлично. Но не всякога.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други бележки няма.
  Моля, гласувайте най-напред добавката "отлично" на д-р Карев, което и много българи не могат да удовлетворят.
  Моля, гласувайте!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Комисията е против.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: От общо гласували 125 народни представители, за - 9, против - 69, въздържали се - 47.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте текста на ァ 65 така, както беше предложен от комисията!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Имаше предложение на д-р Димитров, което не се приема от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: ... с предложението на д-р Димитров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Не се прие от комисията предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не се ли приема?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Не се приема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Отменете гласуването!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Да повторя текста. Той предлага:
  "Частна медицинска и стоматологична практика в Република България могат да упражняват чужди граждани при условията на чл. 88, ал. 2 и чл. 25а, ал. 1 и 5".
  Това се предлага като нова ал. 4, което не се прие от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Заповядайте, господин Димитров.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата, за да защитя моето предложение по няколко съображения.
  Понастоящем в страната има много частно практикуващи лекари, стоматолози и какви ли не специалисти още, които упражняват частна медицинска практика. Има специалисти по иглотерапия, по китайска медицина, особено напоследък се ширят и такива, които са от областта на офталмологията. Основателни са реакциите на медицинската общественост, че не може в страната така безпрепятствено всеки да прави каквото си пожелае - това, което не е възможно да става в други страни.
  Ето защо аз смятам, че предложението ми за ал. 4 към чл. 88 е основателно, тъй като цели да се създаде един общ режим както за българските лекари и стоматолози, така и за тези, които пребивават в страната. Това означава, че те трябва да бъдат подведени под общ режим в условията на чл. 88, ал. 2 и чл. 25а, ал. 1 и 5.

  Ще прочета сега ал. 2 какво означава:
  "Ал. 2. Медицинска професия в Република България могат да упражняват чужди граждани, които:
  1. имат разрешение за постоянно пребиваване;"
  Сега има и такива, които нямат такова разрешение за пребиваване.
  "2. имат диплома от страна, с която Република България има договор за взаимно признаване на документи за медицинско образование, легализирана по съответния законов ред;
  3. владеят български език;
  4. са положили успешен изпит пред комисия и по програма, определени от министъра на здравеопазването".
  Смятам, че тази точка е абсолютно задължителна за чужди граждани, които желаят да упражняват медицинска професия в България.
  Връщам се на чл. 25а. Алинея първа на чл. 25а - част от текста, поне тези хора трябва да имат определена специалност, за да упражняват медицинска дейност в страната.
  И ал. 5:
  "Ал. 5. Трябва да бъдат регистрирани в съответната община, в която упражняват тази дейност, по надлежния ред, по който се регистрират и българските граждани".
  Смятам, че ще се съгласите с тези мои доводи, за да приемете ал. 4 като допълнение към чл. 88. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Други бележки? - Да, доктор Янева.
  ЕЛЕНА ЯНЕВА (ПГДЛ): Уважаеми колеги, аз ще си позволя да не се съглася с доктор Димитров, затова защото изискванията по чл. 88 са достатъчно ясни и категорични във връзка с пребиваването на чужди граждани - медицински специалисти в Република България. Ако те имат необходимите условия Министерството на здравеопазването ще им разреши да работят.
  Така че предложението на доктор Димитров почти съвпада с това, което вносителят ни предлага и ние като комисия сме приели. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други бележки? - Няма.
  Моля да гласувате предложението на доктор Димитров.
  От общо гласували 126 народни представители, за - 48, против - 27, въздържали се - 51.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате текста на ァ 65 така, както е предложен от комисията, с изменението в ал. 2, т. 3.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 101, против - 11, въздържали се - 10.
  Параграф 65 е приет.
  Параграф 66.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 66 - текст на вносителя: в чл. 89 думите "по ред, определен в правилника за прилагане на този закон" се заменят с "Хипократовата клетва".
  Становище на комисията: с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма, приема изменението, предложено от вносителя, и предлага изразът "лекарите - български граждани" да бъде заменен с израза "българските лекари".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения? - Моля да гласувате ァ 66 с тази поправка.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 114, против - 5, въздържали се - 4.
  Параграф 66 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 67. Текст на вносителя - в чл. 92 думите "хроничен алкохолизъм, психически и други заболявания" се заменят със "заболявания или са носители на заразни вируси", а думите "Републиканският институт за трудово-лекарска експертиза" се заменят с "Централната трудово-експертна лекарска комисия".
  Предложения по чл. 92.
  Предложение от народния представител доктор Георги Карев: в чл. 92 след израза "или са носители на" отпада думата "заразни".
  Становище на комисията: приема предложението на вносителя с изменението, предложено от народния представител доктор Георги Карев за чл. 92. Предложението е прието с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения има ли по текста?
  Единственото предложение - на доктор Карев, е възприето от комисията.
  Моля да гласувате ァ 67 с тази поправка.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 113, против - 7, въздържали се - 2.
  Приет е ァ 67.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 68. Текст на вносителя - в чл. 94 след думите "от една община в друга" се добавя "и от едно здравно заведение - в друго, независимо от подчинеността на здравното заведение".
  С 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма, комисията приема изменението, предложено от вносителя за чл. 94.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли предложение от залата? - Няма.
  Моля да гласувате ァ 68 - текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 115, против - 7, въздържали се - 2.
  Параграф 68 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 69. Текст на вносителя - чл. 95 се изменя така:
  "Чл. 95. В интерес на здравеопазването министърът на здравеопазването може да превежда на работа от едно публично здравно заведение в друго медицински специалисти с тяхно съгласие за срок до три години, през което време длъжността и мястото им се запазват".
  Становище на комисията: предлага следната нова редакция на чл. 95, която беше приета с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма:
  "Чл. 95. В интерес на здравеопазването министърът на здравеопазването може да променя мястото на работа на медицинските специалисти от едно публично здравно заведение в друго с тяхното писмено съгласие за срок до три години, през което време длъжността и мястото им се запазват."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения по текста? Комисията предлага само по-добра редакция, по същество няма промени.
  Моля да гласувате ァ 69.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 111, против - 12, въздържал се - 1.
  Параграф 69 е приет.


  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 70, текст на вносителя: "В чл. 96 думите "техните заместници" и изразът "съгласувано с изпълнителните комитети на общинските народни съвети" се заличават."
  Становище на комисията: приема измененията, предложени от вносителя, с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения има ли? - Няма.
  Моля да гласувате ァ 70.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 117, против - 6, въздържал се - 1.
  Параграф 70 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 71, текст на вносителя: "В чл. 97 се правят следните изменения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  "Ал. 1. Който не се яви на профилактичен медицински преглед, изследване и имунизация след като му е било съобщено за това, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лева, а при повторно неявяване - от 500 до 2000 лева."
  2. В ал. 2 думите "30 до 100" и "100 до 300" се заменят съответно с "500 до 1500" и "1000 до 3000".
  3. В ал. 4 думите "100 до 300" се заменят с "2000 до 10 000", а числото "500" се заменя с "20 000"."
  Становище на комисията: възприема предложението за изменения на вносителя с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма, като предлага в ал. 2 думите "главния лекар" да се заменят с думата "директора".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения? - Няма.
  Моля да гласувате ァ 71 с тази поправка, която предлага комисията и която съответствува на сегашните наименования на ръководителите на здравните заведения.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 113, против - 6, въздържали се - 3.
  Параграф 71 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 72, текст на вносителя: "Създава се чл. 97а:
  "Чл. 97а. Който открие здравно заведение без разрешение или експлоатира здравно заведение в нарушение на издаденото разрешение, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 200 000 лева, а при повторно нарушение - от 100 000 до 500 000 лева."
  Предложения по чл. 97а.
  Предложение от народния представител Георги Карев: "Чл. 97а да получи следното съдържание:
  "Чл. 97а. Който започне здравна дейност в здравно заведение без да е получил разрешение за това, се наказва с глоба от 50 000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение - от 75 000 до 150 000 лева. Който експлоатира здравно заведение в нарушение на издаденото му разрешение, се наказва с глоба от 25 000 до 50 000 лева, а при повторно нарушение - от 30 000 до 100 000 лева."
  Становище на комисията: не приема предложението на народния представител д-р Георги Карев и предлага следната нова редакция на чл. 97а. Новата редакция е гласувана с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
  "Параграф 72. Чл. 97а. Който открие здравно заведение без разрешение или след като му е било отнето, или извършва медицинско обслужване в нарушение на издаденото разрешение, се наказва с глоба в размер от 200 000 до 500 000 лева, а при повторно нарушение - от 400 000 до 1 000 000 лева."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения по текста?
  Най-напред ще поставя на гласуване предложението за алтернативен текст, направено от д-р Георги Карев. Моля режим на гласуване за предложението на д-р Карев, което беше прочетено.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 6, против - 74, въздържали се - 44.
  Не се приема това предложение.
  Моля да гласувате ァ 72 в редакцията, предложена от комисията.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 115, против - 6, въздържали се - 3.
  Параграф 72 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 73. С 11 гласа "за", "против" - 1, "въздържали се" - няма комисията предлага да се създаде нов чл. 97б със следното съдържание.
  "Чл. 97б. Ал. 1. Който използува курортните ресурси в нарушение на установените охранителни зони и режим и утвърдените експлоатационни запаси без разрешение или в нарушение на издаденото разрешение, се наказва с глоба от 100 000 до 500 000 лева, а при повторно нарушение - от 500 000 до 1 000 000 лева.
  Ал. 2. За нарушенията по ал. 1, извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размер от 500 000 до 1 000 000 лева, а при повторно нарушение - от 1 000 000 до 5 000 000 лева."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Някакви бележки по този текст?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Няма, той е предложен от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате ァ 73, с който се създава нов чл. 97б.
  От общо гласували 121 народни представители, за - 113, против - 5, въздържали се - 3.
  Параграф 73 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 74. Текст на вносителя. В чл. 98 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото "57" се заличава, а думите "глоба до 100 лева, а при повторно извършване на същото нарушение с глоба в размер до 200 лв." се заменят с "глоба в размер от 100 до 10 хил. лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 5 хил. до 20 хил. лв."
  2. Създава се ал. 2:
  "Ал. 2. За нарушения по ал.1, извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размер от 20 хил. до 500 хил. лв., а при повторно нарушение - от 100 хил. до 1 млн. 500 хил. лв."
  Становище на комисията:
  Възприема измененията, предложени от вносителя, с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други бележки по текста? - Няма.
  Моля да гласувате ァ 74 с редакцията на комисията - това е текстът на вносителя плюс нова ал. 2.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 115, против - 5, въздържали се - 3.
  Параграф 74 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 75 - текст на вносителя: създава се чл. 98а:
  "Чл. 98а. Който наруши чл. 58, ал. 1 и ал. 2, се наказва с глоба в размер от 300 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 до 3 хил. лв."
  Предложения по чл. 98а:
  Предложение от народния представител доц. Борислав Китов - чл. 98а да отпадне.
  Становище на комисията: не приема предложението на народния представител доц. Борислав Китов. Приема предложението на вносителя за чл. 98а с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения по текста има ли? - Няма.
  Най-напред ще поставя на гласуване предложението на народния представител Борислав Китов за отпадане на чл. 98а.
  От общо гласували 126 народни представители, за - 16, против - 68, въздържали се - 42.
  Не се приема предложението за отпадане.
  Моля да гласувате ァ 75 - текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 116, против - 5, въздържал се - 1.
  Параграф 75 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 76. Текст на вносителя. Създава се чл. 98б:
  "Чл. 98б. Ал. 1. Който наруши чл. 80, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 10 хил. до 50 хил. лв., ако извършеното не подлежи на по-тежки наказания, а при повторно нарушение - от 50 хил. до 200 хил. лв.
  Ал. 2. За нарушения по ал. 1, извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размер от 200 хил. до 1 млн. лв., а при повторно нарушение - от 1 млн. да 5 млн. лв."
  Становище на комисията - предлага да бъде приета редакцията на чл. 98б, както е представена от вносителя. Решението е взето с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения по този текст? - Няма.
  Моля да гласувате ァ 76 - текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 112, против - 7, въздържали се - 3.
  Параграф 76 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 77. Текст на вносителя: в ал. 1 на чл. 99 думите "до 200" и "до 300" се заменят съответно с "от 2 хил. до 20 хил." и "от 5 хил. до 40 хил. лв."
  С 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" няма, комисията прие текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения? - Няма.
  Моля да гласувате ァ 77 - текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 121, против - 1, въздържали се - 2.
  Параграф 77 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 78. Текст на вносителя. В ал. 1 на чл. 100 думите "до 80" се заменят с "от 2 хил. до 10 хил. лв."
  Становище на комисията - не възприема предложението на вносителя за изменение по чл. 100, ал. 1 и предлага думите "до 80" да се заменят с "от 10 хил. до 50 хил. лв.", което беше прието с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Комисията предлага друг, по-висок размер на санкциите.
  Има ли други предложения или възражения? - Няма.
  Моля да гласувате ァ 78 в редакцията, предложена от комисията.
  От общо гласували 123 народни представители, за - 118, против - 4, въздържал се - 1.
  Приет е ァ 78.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 79. Текст на вносителя. Създава се чл. 100а:
  "Чл. 100а. Ал. 1. Който извършва медицинска дейност, без да има необходимата правоспособност за това, или след като е заличен от регистъра на районната колегия на лекарите (стоматолозите), ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказват с глоба в размер от 5 хил. до 50 хил. лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 10 хил. до 100 хил. лв.
  Ал. 2. Наказанието по ал. 1 се налага и на лица, които рекламират или допускат рекламирането под каквато и да е форма на медицинска дейност, извършена от лица, които нямат медицинска правоспособност."
  Становище на комисията - не възприема редакцията на вносителя за чл. 100а, ал. 1 и предлага следната нова редакция, като решението е взето с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" няма:

  ァ 79. Чл. 100а. Ал. 1. Който извършва медицинска дейност, без да има необходимата правоспособност за това, или след като е заличен от регистъра на районната колегия на лекарите (стоматолозите), ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 10 000 до 100 000 лв.
  Ал. 2. Наказанието по ал. 1 се налага и на лица, които рекламират или допускат рекламирането под каквато и да е форма на медицинска дейност, извършвана от лица, които нямат медицинска правоспособност."
  Становище на комисията.
  Не възприема редакцията на вносителя в чл. 100а, ал. 1 и предлага следната нова редакция с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма:
  "ァ 79. Чл. 100а. Ал. 1. Който извършва медицинска дейност, без да има необходимата правоспособност за това, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 10 000 до 100 000 лв."
  Ал. 2 запазва текста, предложен от вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли предложения по този текст? - Не виждам.
  Моля да гласувате ァ 79 в редакцията на комисията.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 118, против - 1, въздържали се - 5.
  Параграф 79 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 80 - текст на вносителя.
  Чл. 101 се изменя така:
  "Чл. 101. Който наруши разпоредбите на този закон, на правилника или на наредбите за прилагането му извън случаите по чл. 97, 97а, 98, 98а, 98б, 99, 100, 100а и 102, се наказва с глоба в размер от 500 до 15 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, а при повторно извършване на същото нарушение - от 1000 до 30 000 лв."
  Становище на комисията.
  Предлага след думата "нарушение" думите "от 1000" да се променят "от 14 000", което беше прието с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения по текста? - Няма.
  Моля да гласувате ァ 80 с тази поправка от комисията.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 117, против - 1, въздържали се - 4.
  Параграф 80 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 81 - текст на вносителя.
  Ал. 2 на чл. 102 се изменя така:
  "Ал. 2. Медицински специалисти, които упражняват частна медицинска практика в нарушение на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му, се наказват с лишаване от право да упражняват професията си за срок от 3 месеца до 2 години."
  Предложения по чл. 102:
  Предложение от народния представител Георги Карев:
  В ал. 2 на чл. 102 изразът "до 2 години" се заменя с израза "до 1 година".
  Предложение от народния представител Борислав Китов:
  В чл. 102, ал. 2 числото "2" в края на изречението се заменя с числото "1".
  Или то съвпада със становището на народния представител Георги Карев.
  Становище на комисията.
  Не приема предложенията на народния представител Георги Карев и народния представител Борислав Китов.
  Възприема текста на вносителя по чл. 102 с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения в залата?
  Най-напред ще гласуваме предложението на д-р Карев и д-р Китов, които съвпадат, а именно изразът "до 2 години" да се замени с "до 1 година".
  Моля, режим на гласуване.
  Става дума за по-кратък срок на наказанието.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 10, против - 76, въздържали се - 38.
  Не се приема това предложение.
  Моля да гласувате ァ 81, текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 114, против - 3, въздържали се - 5.
  Параграф 81 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 82 - текст на вносителя.
  Чл. 103 се изменя така:
  "Чл. 103. Ал. 1. Нарушенията по чл. 97, 97а, 98, 98а, 98б, 99, 100, 100а и 102 се установяват с актове, съставени от лекарите и стоматолозите, провеждащи профилактичните медицински прегледи или задължителните изследвания, от държавните санитарни инспектори, от директорите на районните центрове по здравеопазването и от длъжностните лица при Министерството на здравеопазването, определени от министъра на здравеопазването. Нарушенията по чл. 98, ал. 1 се установяват и с актове, съставени от органите на Министерството на вътрешните работи.
  Ал. 2. Нарушенията по чл. 100 се установяват с актове, които се съставят от органите, овластени от министъра на здравеопазването да извършват медицински контрол върху физическата култура, спорта и туризма.
  Ал. 3. Наказателните постановления за нарушенията по чл. 100 се издават от директора на Националния център по спортна медицина, от директорите на медикофизкултурните диспансери, а там, където няма такива, от кметовете на съответната община.
  Ал. 4. Наказателните постановления за нарушенията по чл. 102 се издават от министъра на здравеопазването.
  Ал. 5. Наказателните постановления за нарушенията по чл. 97, 97а, 98, 98а, 98б, 99, 100а и 101 се издават от министъра на здравеопазването, от главния държавен санитарен инспектор, от директорите на хигиенно-епидемиологичните инспекции, на Националния център по радиология и радиационна безопасност и от кметовете на съответната община в зависимост от подчинението на длъжностното лице, установило нарушението. Наказателните постановления за нарушенията по чл. 98, ал. 1, когато са установени с актове, съставени от органите на Министерството на вътрешните работи се издават от министъра на вътрешните работи или от определени от него длъжностни лица.
  Ал. 6. При явно маловажни случаи на нарушения на хигиенните норми и изисквания на санитарните правила санитарните инспектори могат да наложат на място глоба в размер от 50 до 200 лв. срещу квитанция.
  Ал. 7. Предложенията за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 97, ал. 5 се правят от директорите на съответните здравни заведения или от органите на Държавния санитарен контрол."
  Предложения по чл. 103:
  Предложение на народната представителка Лорета Николова: в чл. 103, ал. 1 отпадат думите "от директорите на районните центрове по здравеопазване".
  Становище на комисията:
  Комисията не приема предложението на д-р Лорета Николова. Предлага следната редакция на чл. 103 със 7 гласа "за", "против" - няма, "въздържали се" - 2:
  "Параграф 82. В чл. 103:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  "Чл. 103. Ал. 1. Нарушенията по чл. 97, 97а, 97б, 98, 98а, 98б, 99, 100а и 102 се установяват с актове, съставени от лекарите и стоматолозите, провеждащи профилактичните медицински прегледи или задължителните изследвания и имунизации, от държавните санитарни инспектори, от директорите на районните центрове по здравеопазването и от длъжностните лица при Министерството на здравеопазването, определени от министъра на здравеопазването. Нарушенията по чл. 98, ал. 1 се установяват и с актове, съставени от органите на Министерството на вътрешните работи."
  2. Ал. 2, 3 и 4 остават с редакцията на вносителя.
  3. Ал. 5 се изменя така:
  "Ал. 5. Наказателните постановления за нарушенията по чл. 97, 97а, 97б, 98, 98а, 98б, 99, 100а и 101 се издават от министъра на здравеопазването, от главния държавен санитарен инспектор, от директорите на хигиенно-епидемиологичните инспекции, на Националния център по радиология и радиационна безопасност и от кметовете на съответната община в зависимост от подчинението на длъжностното лице, установило нарушението. Наказателните постановления за нарушенията по чл. 98, ал. 1, когато са установени с актове, съставени от органите на Министерството на вътрешните работи, се издават от министъра на вътрешните работи или от определени от него длъжностни лица."
  4. Ал. 6 и 7 остават с редакцията на вносителя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Едно предложение има към този текст. Има ли от залата други предложения? - Доктор Банков.
  Предложението е на д-р Лорета Николова - в ал. 1 да отпаднат директорите на районните центрове.
  БОРИС БАНКОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, забелязах нещо, което искам да поставя на вашето внимание. В момента се гласуват измененията на чл. 103. Следващият чл. 104 на действуващия закон в ал. 2 определя какво е повторно извършено административно нарушение.
  Още сега искам да ви кажа, че веднага след приемането и гласуването на чл. 103 може би ще трябва да помислим, тъй като в Допълнителните разпоредби комисията е предложила ァ 6, който също определя какво е повторно нарушение. Трябва да се съобразим, ако приемем предлагания ァ 6 в Допълнителните разпоредби, тук, веднага след чл. 103 да отменим чл. 104 в действуващия закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да, всъщност Вие предлагате нов ァ 82а.
  Най-напред поставям на гласуване предложението на д-р Лорета Николова в ал. 1 да отпаднат думите "от директорите на районните центрове по здравеопазване". Моля режим на гласуване.
  От общо гласували 124 народни представители, за - 10, против - 64, въздържали се - 50.
  Не се приема това предложение.
  Моля да гласувате ァ 82 в редакцията, предложена от комисията.
  От общо гласували 121 народни представители, за - 111, против - 6, въздържали се - 4.
  Параграф 82 е приет.
  Д-р Банков предложи ァ 82а. Поддържате ли това предложение за отмяна на чл. 104? Аз разполагам с оригиналния текст на закона.
  БОРИС БАНКОВ (ПГДЛ): Аз не смятам, че тук става въпрос да се поддържа отпадане или не, а въпросът е на избор - или да остане чл. 104 и да отпадне предлаганият ァ 6 в Допълнителните разпоредби, тъй като по смисъл в разпоредбата е едно и също.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да, точно така.
  БОРИС БАНКОВ: Кое е по-редно: да отпадне от действуващия закон и да въвеждаме същата, фактически, норма, само че в Допълнителните разпоредби, или обратно - да запазим чл. 104 и да отпадне в Допълнителните разпоредби предлаганият ァ 6?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Тук обаче, д-р Банков, в чл. 104 има две алинеи.
  БОРИС БАНКОВ (от място): Само за втората алинея говоря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: За втората алинея само? - Да.
  Доколкото Допълнителните разпоредби изясняват всички понятия, може би по-коректно е там да отиде тази ал. 2. Тоест да не отпада в текста, който предлага вносителят, но тук да отпадне ал. 2 на чл. 104. Това е ァ 82а, с който д-р Банков предлага да отпадне втората алинея на досегашния чл. 104, тъй като въпросът се третира в Допълнителните разпоредби.
  Моля режим на гласуване предложението на д-р Банков, което променя систематичното място на разяснението що е повторно извършено административно нарушение. Избягване на повторение.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 113, против - 2, въздържали се - 7.
  Прието е това предложение.
  Параграф 83. Колеги, остават още няколко текста. Моля за внимание. Имаме възможност да изчерпим днес дневния ред, защото и утре, и вдругиден имаме много работа.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 83, текст на вносителя:
  Създава се чл. 105а:
  "Чл. 105а. Редът за налагане на имуществени санкции по този закон се определя с наредба на Министерския съвет."
  Становище на комисията:
  С 9 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма, подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения? - Няма.
  Моля да гласувате ァ 83, текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  От общо гласували 122 народни представители, за - 114, против - 6, въздържали се - 2.
  Параграф 83 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: "ァ 84. Текст на вносителя.
  Създава се чл. 105б:
  "Чл. 105б. Ал. 1. Средствата, получени от наложени глоби и имуществени санкции по този закон се внасят във фонд "Здравна профилактика" към Министерството на здравеопазването. Министерският съвет определя с наредба други източници за фонда и реда за управление и разходване на средствата, събрани в него.
  Ал. 2. Пасивите и активите на досегашния фонд "Здравна профилактика" към Министерството на здравеопазването се прехвърлят във фонда по ал. 1".
  Становище на комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 105б, като предложението е прието с 9 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
  "ァ 84. Чл. 105б. ал. 1. Средствата, получени от наложени глоби и имуществени санкции по този закон, се внасят във фонд "Укрепване на здравето" към Министерството на здравеопазването. Министерският съвет определя с наредба други източници за фонда и реда за управление и разходване на средствата, събрани в него.
  Ал. 2. Активите и пасивите на досегашния фонд "Здравна профилактика" към Министерството на здравеопазването се прехвърлят във фонда по ал. 1".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения по този текст? - Няма.
  Моля, гласувайте ァ 84.
  От общо гласували 121 народни представители, за - 115, против - 3, въздържали се - 3.
  Приет е ァ 84, с което стигнахме до Допълнителните разпоредби.
  След малко започва церемонията по поднасяне на венци пред Паметника на незнайния войн. Имаше желание, беше обявил акад. Сендов, всички народни представители, които имат желание да присъстват на церемонията...
  Два варианта има на предложения - едното е да прекъснем временно с почивка, за да довършим след това закона, а другото е да довършим закона утре. Какво е предложението? (Шум и реплики в залата) Да бъде ли това утре първа точка - останалите 5 или 6 текста на този закон?
  Да смятаме ли, че господин Хубенов е внесъл това предложение за прекъсване дотук на заседанието? - Добре.
  Моля, гласувайте за това предложение.
  Докато се гласува, ще прочета съобщенията:
  Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 23 януари, четвъртък, от 15 ч. в зала 142.
  Комисията по радио, телевизия и БТА ще заседава на 23 януари от 14,30 ч. в зала "Запад".
  Икономическата комисия ще заседава днес, сряда, от 14,30 в зала 248 в сградата на "Батенберг" с дневен ред: представяне и обсъждане на Законопроекта за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1997 г., внесен от Министерския съвет, и представяне и обсъждане на проект на програма за приватизация за 1997 г., внесен от Министерския съвет.
  Прекратете гласуването и обявете резултата.
  От общо гласували 115 народни представители, за - 110, против - 4, въздържал се - 1.
  Прието е предложението.
  Закривам заседанието.
  Закрито в 12,03 ч.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Благовест Сендов

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Нора Ананиева

  СЕКРЕТАРИ:
  Станимир Калчевски
  Яшо Минков
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И СЕДМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Избор на управител на НЗОК

   Последни заседания