Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 22 май 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
22/05/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров

Секретари: Пламен Нунев и Филип Попов


ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Регистрирани са 135 народни представители, имаме кворум.
Можем да открием заседанието. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, на Председателски съвет на база на...
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Възразявам, не изчакахте всички да се регистрират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Въпрос по начина на водене ли, господин Борисов?
Заповядайте.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Може би още съм неопитен, но прави впечатление, че бързате да прекъснете времето, за да е малък кворумът. (Шум и реплики от КБ.) След като вчера изиграхте същите номера, а вечерта се правехте, че не сте разбрали, че не била регистрирана една партия, сега Ви моля да изчакате цялото време.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Четири години го правехте Вие! Това го правехте в залата.
БОЙКО БОРИСОВ: Виждате колко депутати има. Българските граждани... (Шум и реплики.)
Вчера ни упреквахте, че сме правили неправилни неща. Днес Вие искате да кажете, че неправилните, които сме правили, трябва да ги правите и Вие? Добре, благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Борисов. Приемам го като възражение по начина на водене. При обсъждането на правилника Временната комисия за изработване на Проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание може би трябва да обсъди и този въпрос. Благодаря Ви.
Предлагаме консултирана на Председателски съвет Програма за работата на Народното събрание за периода 22-23 май.
1. Проект за решение за избиране на Временна комисия за изработване на Проект за правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Проект за решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители.
Не съобщих вносителите по т. 1, защото тя е продължение от вчерашното заседание.
3. Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на повече от едно лице. Вносители са Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
4. Изслушване на министър-председателя на Република България Марин Райков, министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова и изпълнителния директор на Националната електрическа компания Крум Анастасов относно състоянието на сектор „Енергетика” и цените на електрическата енергия.
Точка пет е също в рамките на парламентарния контрол.
5. Изслушване на министъра на здравеопазването Николай Петров и управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков относно:
- задълженията на държавните болници, на болниците с преобладаващо държавно участие и общинските болници;
- състоянието на лекарствоснабдяването с онкопрепарати;
- договарянето на медицински изделия и консумативи след последното решение на Комисията за защита на конкуренцията;
- състоянието на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и плащанията към договорните партньори.
Който е съгласен с предложената програма, моля да гласува.
Гласували 199 народни представители: за 189, против 2, въздържали се 8. (Народният представител Делян Добрев иска думата.)
Заповядайте, господин Найденов. (Реплики от народния представител Делян Добрев.)
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Вземам думата, за да направя предложение по вече приетия дневен ред. В точката за изслушване на ръководители, свързани с оценка на ситуацията в сектора на енергетиката, виждам, че е пропуснат ръководителят на Българския енергиен холдинг.
Господин председателю, моля Вас и съответно народните представители да подкрепите предложение той да бъде поканен за изслушване и да бъде част от хората, от които ще чуем оценка за състоянието в сектора на енергетиката, съответно намеренията, мерките, които се предприемат или не са предприети, за да се овладее кризата в енергийния сектор.
Моля да бъде гласувано предложението ми за поканването на господин Андонов за изслушване в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Найденов, той изпълнителен директор ли е, или ръководител на Българския енергиен холдинг?
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, встрани от микрофоните): Изпълнителен директор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има постъпило предложение към т. 4... (Реплики от народния представител Делян Добрев.) Ще Ви дам думата след това. Предлагам първо да гласуваме това предложение.
Предложението е да бъде поканен изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг господин Михаил Андонов.
Гласували 211 народни представители: за 204, против 2, въздържали се 5.
Решението е прието.
Господин Добрев, заповядайте по Програмата за работата на Народното събрание.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги! По т. 4 – изпълнителният директор на Националната електрическа компания Крум Анастасов от един месец не е изпълнителен директор на НЕК. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС, от място): Ще го чуем.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Не знам кой е писал предложението, но най-малко трябва да се коригира името с името на Иво Лефтеров, който е настоящият изпълнителен директор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Бихте ли го повторили по-високо? (Силен шум и смях от ГЕРБ.)
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Името е Лефтеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви за предложението.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Защото никой не може да хване бързите Ви кадрови промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Мисля, че е добре да поканим и господин Лефтеров в качеството му на изпълнителен директор. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не правите ли предложение?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли предложение за господин Лефтеров, или да формулираме решение, при което каним изпълнителния директор на Националната електрическа компания?
Заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Очевидно е, че няма как да следим динамиката на кадровите промени, които извършваше и ГЕРБ, и служебното правителство (силен шум, реплики и смях от ГЕРБ), където кадрите се сменят като кърпички. Нека да бъде записано „изпълнителния директор на НЕК”, който и да е той, „да бъде поканен, за да обясни какво е състоянието на сектора”. (Реплики от ГЕРБ, КБ и ДПС.)
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): След два часа може да не е Лефтеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 209 народни представители: за 202, против 3, въздържали се 4.
Решението се приема.
Ще помоля да ми бъде представено и проект на писмо с корекция. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Госпожо Фидосова, искате думата ли?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Крум Анастасов отпада ли от дневния ред?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Господин председател, моля Ви да уточните какво остава като запис в т. 4? Господин Крум Анастасов остава ли да бъде извикан, или не и да прочетете последния запис на т. 4, за да бъде ясно на народните представители кой ще бъде викан да бъде изслушван. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Фидосова, смятам, че решението е и господин Крум Анастасов, и господин Лефтеров. (Реплики от ГЕРБ.) Смятам, че има логика, защото един процес в енергетиката не се развива за три дни.
Ако има някакво друго мнение по въпроса, моля да се сподели и да се предложи гласуване на промяна в приетия проект за решение.
Разбрах, че предложението е и за двамата.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Вие подложихте на гласуване да бъде председателят на НЕК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Предлагате ли да отпадне господин Крум Анастасов, госпожо Фидосова?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Не, не предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Освен че ми зададохте въпрос, предлагате ли да не каним господин Крум Анастасов? Добре, след това ще се консултирате със стенограмата. (Реплики от народния представител Искра Фидосова.)
Уважаеми народни представители, ако няма други изказвания по програмата за работа на Народното събрание за 22 и 23 май, искам да Ви информирам за постъпили законопроекти и проекторешения в периода 21-22 май.
Постъпил е Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на повече от едно лице с вносители Мая Манолова, Атанас Мерджанов и група народни представители.
Постъпил е Проект за решение за избиране на Временна комисия за изработване на Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание от Ангел Найденов и група народни представители.
Постъпил е Проект за решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси, внесен от Сергей Станишев и група народни представители.

Можем да преминем към първа точка, която всъщност е продължение от вчерашното пленарно заседание:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
След като вчера приключиха дискусиите, трябва да отидем към персоналния състав на тази комисия.
Моля, парламентарните групи да направят предложение.
Постъпило е предложение от Парламентарната група на „Атака” за членове на Временната комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – народните представители Явор Нотев, Петър Петров и Павел Шопов.
Моля, другите парламентарни групи да направят предложения.
От ГЕРБ имате ли предложения?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Ние заявихме позиция вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Парламентарната група на Коалиция за България?
Заповядайте, господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, от името на Парламентарната група на Коалиция за България правя предложение за членове на комисията Мая Манолова, Младен Червеняков и Янаки Стоилов, като за председател предлагаме Мая Манолова. (Оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Мерджанов.
От Парламентарната група на Движението за права и свободи?
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ДПС за членове на комисията предлагам народните представители Христо Бисеров, Хамид Хамид и Камен Костадинов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан.
Постъпили са предложения както следва: от Парламентарната група на Коалиция за България госпожа Мая Манолова, господин Янаки Стоилов и господин Младен Червеняков; от Парламентарната група на „Атака” господин Явор Нотев, господин Петър Петров и господин Павел Шопов, и от Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Христо Бисеров, господин Хамид Хамид и господин Камен Костадинов.
За председател на комисията предложението, направено от Коалиция за България, е за госпожа Мая Манолова. (Оживление в ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, моля да гласуваме за персоналния състав с оглед на направените предложения.
Гласуваме.
Гласували 130 народни представители: за 127, против 3, въздържали се няма. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Засега в състава на комисията влизат съответно:
Председател – Мая Манолова.
Членове – господин Бисеров, господин Камен Костадинов и господин Хамид Хамид, от Парламентарната група на „Атака” – господин Явор Нотев, господин Петър Петров и господин Павел Шопов, и от Парламентарната група на Коалиция за България – господин Янаки Стоилов и господин Младен Червеняков.
С това приключихме по първа точка от дневния ред.

Минаваме към следващата точка:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ.
Моля някой от вносителите да докладва проекта и мотивите за едно такова решение.
Кой от вносителите ще докладва проекта за решение?
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаеми дами и господа народни представители! При стартиране на работата на Четиридесет и второто Народно събрание ние представихме позиция на парламентарната група, в която изразихме намерение да създадем няколко временни комисии, които да подпомогнат работата на Народното събрание до приемане Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, съответно до изясняване на броя и вида на постоянните парламентарни комисии. Разбира се, в това число и временни комисии, които могат да бъдат създадени в рамките на Четиридесет и второто Народно събрание.
Заявихме намерение да създадем поне пет временни комисии, една от които е Комисията по правни въпроси, която да бъде ангажирана с разглеждане на предложенията за промени в действащите закони или съответно да разгледа законопроекти, които биха били внесени от народните представители в израз на техните намерения, както да променят нормативната уредба, която действа в момента в Република България, така и да създадат нормативната основа за предприемане на определени действия с намерение за отговор на най-острите социални и икономически проблеми в страната.
В тази връзка, уважаеми дами и господа народни представители, предлагаме следния проект на решение:
„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия по правни въпроси в състав от 12 народни представители: по трима от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, Парламентарната група на Коалиция за България, Парламентарната група на „Движение за права и свободи”, Парламентарната група на Партия „Атака”.
2. Избира ръководство и състав на временната комисия както следва: председател на комисията и членове.
3. Временната комисия се избира за срок до създаване на Постоянна парламентарна комисия по правни въпроси.”
Уважаеми дами и господа народни представители, за пореден път ще подчертая, че без да подменяме и променяме универсалния принцип, който мислим, че трябва да бъде заложен в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при създаване на парламентарни комисии и това да бъде принципът на пропорционалност, следващ числеността на парламентарните групи, в този случай при създаването на работни органи до приемане на Правилника предлагаме отново да действа принципът на паритет, още повече че в случая има повече логика да има еднакво представителство на парламентарните групи, да има възможност за повече мнения и съответно по-широко участие на народните представители от различните парламентарни групи. Надявам се, предложението, което правим, да бъде подкрепено, включително и по отношение на принципа за изграждане на Временната комисия по правни въпроси. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Найденов.
Откривам дискусията по Проекта за решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси.
Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще изразя от името на нашата парламентарна група позицията, която и вчера изразих, по отношение на Временната комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание.
Смятаме, че в момента има категорично нарушение на основни принципи и на текстове на Правилника – чл. 20 и чл. 34, където безспорно се казва, че както за постоянните, така и за временните комисии трябва да бъде спазен принципът на съотношение на парламентарните групи в съответното, в случая Четиридесет и второто Народно събрание. Затова остро и категорично възразяваме и по тази точка, която е формирана на принципа равен брой народни представители от всички парламентарни групи да участват в състава на комисията. Това не е нито в синхрон с основни конституционни принципи, нито в синхрон с Правилника – вчера приехме изрично решение, че прилагаме Правилника на Четиридесет и първото Народно събрание до изработване на нов Правилник на Четиридесет и второто Народно събрание. Затова няма да участваме в състава на тази временна комисия.
Ако имат желание колегите от останалите три парламентарни групи, които очевидно са се споразумели и разбрали да бъде подменен вотът на избирателите и да се нарушава Правилникът, който сме приели и сме гласували вчера, ние сме готови да седнем и да разговаряме отново, така както беше направен опит преди два дни на консултациите, които проведохме. Там нямаше никаква чуваемост от определени колеги, които бяха. Така че ситуацията продължава да е същата и към момента – в Четиридесет и второто Народно събрание. Благодаря.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Фидосова.
Господин Ангел Найденов – реплика.
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Фидосова, казахте, че този принцип е в нарушение на Правилника. Имате предвид решението за прилагане, макар и временно, на Правилника, действал в рамките на Четиридесет и първото Народно събрание. От думите Ви следва, че това е правило, което би следвало да действа и в рамките на Четиридесет и първото Народно събрание при изграждане на постоянни и временни парламентарни комисии. Следователно ако Вие сте права, това означава, че Правилникът, когато са били изграждани комисии на паритетен принцип, е бил нарушаван. Това казвате.
В предишното Народно събрание имаше поне три парламентарни комисии, които бяха изградени на паритетен принцип и това се приемаше като стъпка напред в посока на утвърждаване на най-доброто от принципите на парламентаризма.
В този смисъл, госпожо Фидосова, очевидно има противоречие между Вашето мнение, изразено сега, и онова, което е било практика в Четиридесет и първото Народно събрание.
Уважаема госпожо Фидосова, отново ще кажа, че изграждаме – в случая временни работни органи на Народното събрание, като нашето предложение е равно участие на народните представители от различните парламентарни групи, което да бъде възможност за по-широко участие и повече мнения.
Не виждам основание да изразявате Вашите възражения, освен ако непременно не държите по всякакъв начин – нещо, което демонстрирате от първия ден и от първия час на разговори между парламентарните групи, да подчертавате, че сте най-голямата по численост парламентарна група. Да, така е, но не сте достатъчни. В такъв случай приемете предложенията, които правят народните представители, за равно участие на парламентарните групи.
Кое Ви смущава в случая? Кое е смущаващото в случая, че има равно участие на парламентарните групи – с еднакъв брой народни представители? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Найденов.
Втора реплика – господин Антон Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо Фидосова, няма как в принципа на изграждане на тази комисия да има нарушаване на Правилника, защото няма нарушаване на Правилника и Вие го знаете. По-скоро излязох, за да направя реплика относно твърдението Ви, че с някакви свои действия сме... (Реплики и смях от ГЕРБ.) Извинявам се. Съжалявам, че се разсеях и си забравих мисълта. (Весело оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Случва се. Благодаря Ви, господин Кутев.
Други реплики?
Господин Младен Червеняков.
Заповядайте за реплика към госпожа Фидосова.
МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Фидосова, Вие сте абсолютно права по отношение на състава на постоянните комисии, които се изграждат по чл. 20 от Правилника.
Чета точката от дневния ред: „Проект за решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси”. Съгласно чл. 34, ал. 1 временни комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. В ал. 3 на този текст изрично е записано, че задачите, числеността, съставът и срокът за действие на временните комисии се определят от Народното събрание. Само по отношение на правилата на работа на временните комисии съгласно ал. 4 на същия текст се прилагат правилата за постоянните комисии. Така че не виждам никакво нарушение на Правилника и предлагам Народното събрание да гласува направеното предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Червеняков.
Госпожа Фидосова има думата за дуплика. Заповядайте.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, ще започна с последната реплика на господин Червеняков.
Господин Червеняков, ал. 4 на чл. 34 говори, че се прилагат в цялост правилата за постоянните комисии, именно в чл. 20, ал. 1. По този начин сме формирали комисиите през цялото Четиридесет и първо Народно събрание.
Господин Найденов, не Ви стигнаха три години и осем месеца да научите Правилника на Четиридесет и първото Народно събрание. Очевидно и сега не сте го прочели. (Оживление, шум в левия блок.) Отворете си например чл. 24а, където ще видите, че в ал. 2 изрично е записано – когато има комисия, каквито са тези за контрол на ДАНС, за контрол върху специалните разузнавателни средства, цитирам: „Народното събрание избира членове на подкомисията от състава на Комисията по правни въпроси на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група”.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Е, те комисии ли са?
ИСКРА ФИДОСОВА: Това, господин Найденов, изрично е записано за тези три комисии – две постоянни комисии и една подкомисия за контрол на специалните разузнавателни средства.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Те комисии ли са?
ИСКРА ФИДОСОВА: За всички останали – постоянни или временни комисии, се прилагат разпоредбите на чл. 20 и на чл. 34. Така че прочетете и си научете Правилника.
На господин Кутев какво да кажа? Явно и вчера се разсея – да дойде и да се регистрира на заседанието. Нямам какво да отговоря, защото нямаше реплика към мен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Фидосова.
Господин Местан, заповядайте. Имате думата за изказване.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата, да за защитя предложения Проект за решение за съставяне на Временна парламентарна комисия за Правилника за организацията и дейността на Народното събрание собствено на паритетен принцип, а не на пропорционален.
Ще се съглася с тезите на госпожа Искренова (оживление), ако ... (шум и реплики).
Извинете ме, но получих много тежки забележки, че в традициите на българската именна система не е редно да произнасям презимето на когото и да е, че традицията е да се произнася фамилията. И се извинявам на всички колеги – народни представители, чиито презимена съм използвал към края на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание и в хода на предизборната кампания. (Шум и реплики.)
Ще спазвам стриктно традицията на българската именна система да се обръщам към колегите с техните фамилни имена, а не с презимената им.
Ще бъде права госпожа Искренова, ако приложим тотално паритетния принцип за съставянето на постоянните парламентарни комисии. Не, собствено Парламентарната група на ДПС няма да подкрепи такъв подход.
Постоянните парламентарни комисии трябва да бъдат съставени на пропорционален принцип, който е заложен в духа и на действащия правилник, убеден съм – ще бъде заложен като принцип и в Правилника за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание, но временната комисия би трябвало да изработи такъв правилник, който да равнопостави всички парламентарни групи, независимо от техния състав. В този смисъл пропорционалният принцип е по-малко удачният за съставянето на една такава временна комисия.
Уважаеми госпожи и господа, за да не вземам думата втори път, ще се възползвам от правото на Парламентарната група на Движението за права и свободи, ако решението е за паритетния принцип, да направя и конкретните предложения за тримата членове от Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Предлагам господин Христо Бисеров за председател на временната комисия, съответно за членове – господин Четин Казак, и господин Хамид Хамид. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан.
Имате думата за изказвания. (Шум и реплики.)
Реплики има ли? Не виждам. (Оживление.)
Моля Ви да не ми суфлирате. Тези, които имат желание да отправят реплика, моля да го демонстрират с вдигане на ръка. Понеже не забелязах – имате думата за изказвания.
Виждам, че до мен госпожа Манолова има такова желание – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, предлагам една редакционна промяна в Проекта за решение, макар че вносителите обясниха мотивите за създаване на тази Комисия по правни въпроси и нейните функции.
Предлагам това да бъде изписано в Проекта за решение, като бъде добавена т. 2, която ще предложа, а точки 2 и 3 да станат съответно трета и четвърта.
Текстът на т. 2 да има следното съдържание:
„2. Временната комисия по правни въпроси разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване по законопроекти, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на Четиридесет и второто Народно събрание.
Председателят на Народното събрание разпределя законопроектите, постъпили в Народното събрание, до избирането на постоянни комисии на Четиридесет и второто Народно събрание, на Временната комисия по правни въпроси, като водеща комисия.
След избирането на постоянни комисии, председателят на Народното събрание преразпределя законопроектите съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.”
И тъй като днешният дебат започна с едно обучение по текстовете на Парламентарния правилник, да обърна внимание на госпожа Фидосова, която се занимаваше с него в предния Парламент, очевидно е пропуснала някои текстове, на пълното съдържание на текстовете, които регламентират състава на постоянните и временните парламентарни комисии, защото, освен да се цитират тези текстове, е хубаво преди това да се прочетат и като се прочетат, да се възпроизведат от парламентарната трибуна, а именно цитирания от нея текст на чл. 20 от Правилника буквално гласи следното: за тези, най-вече новите народни представители, които естествено не са длъжни да познават правилника на предишния Парламент.
Там е написано следното: „При определяне на състава на постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи с изключение на постоянните комисии по...”. И са изредени членовете и кои постоянни комисии не спазват този принцип.
Изводът е, че постоянните парламентарни комисии могат да бъдат изградени както на пропорционален, така и на паритетен принцип, тоест това, което обясниха и колегите от Парламентарната група на Коалиция за България. Освен това има и текст, който регламентира и принципа, който се съблюдава при парламентарните подкомисии, и съвсем коректно господин Червеняков изчете и текста на чл. 34, който се отнася за временните парламентарни комисии, където и в самия текст на Правилника е написано ясно, че Парламентът решава съобразно конкретната ситуация дали да бъде пропорционален или паритетен принципът.
И тук мисля, че е очевидно, след като няма ясно изразено мнозинство в това Народно събрание, че трябва да бъде чуван гласът на всяка една от парламентарните групи на паритетен принцип, така че да правим опит решенията по важните и за парламента, и за хората теми да бъдат вземани с консенсус.
Не е лошо групата на ГЕРБ да включи в своя речник и някои думи като „съгласие”, „консенсус”, „споразумение”, тогава когато става дума за нормалното функциониране на тази институция, тогава когато става дума за това тази институция да работи за решаване проблемите на хората.
Аз се удивлявам, уважаеми колеги, предизборната кампания приключи буквално преди дни. Вие би следвало да сте се срещнали с много хора, с много фирми, с млади майки, с пенсионери, с хора без работа. Би следвало, уважаеми колеги от ГЕРБ, да сте проумели, че положението на обикновения българин днес е наистина драматично – драматично, защото хората не могат да си купят храна, не могат да си платят сметките за ток, не могат да си купят лекарства, не могат да отидат на лекар. Българите живеят в мизерия и очакваното от мен, от Вас – госпожо Фидосова, от Вас, уважаеми колеги, е да се вземем в ръце и да работим за решаването на тези проблеми на хората, а не да се драчим по всяка точка и запетая, и не опозицията в Парламента да бъде най-деструктивната, която сме наблюдавали през последните години.
Хората поискаха от нас да започнем незабавно работа за решаване на техните проблеми. Всички шикалкавения, всички разправии на дребно ще бъдат осъдени и вече са осъждат от хората. И имиджът на това Четиридесет и второ Народно събрание, който би следвало да бъде грижа за всеки народен представител, ще се сформира въз основа на това дали ние сме адекватни на дневния ред на хората, дали се интересуваме от проблемите на хората или се караме, буквално казано, за глупости.
Тук трябва да се търси съгласие, споразумение, консенсус по проблемите на редовия българин и да направим необходимото за това неговите сметки за ток да бъдат възможни за плащане, монополите да бъдат озаптени, доходите да се увеличат. И тези сигнали трябва да се излъчват незабавно от тази сграда и от тази зала. Всичко останало е демагогия, деструктивизъм, който ще бъде осъден от хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, госпожо Фидосова, за лично обяснение.
Моля да се подготвят тези, които също искат да участват в разискванията. Групите имат време.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители! Госпожо Манолова, много е грозно тук, от тази трибуна, да оправдавате собствените си недъзи и грешки с Парламентарната група на ГЕРБ. Та Вие не сте в състояние да напишете едно решение без грешка (ръкопляскания от ГЕРБ, реплики от КБ), половината текстове Ви липсват в решението. Това решение за създаване на временна комисия няма дори предмет, госпожо Манолова. Самата Вие току-що предложихте две нови точки. Защо не си гласувате решението така, както сте го внесли, за да видим какво ще произтече от него?
Какво пише в това решение? „Създава Временна комисия по правни въпроси в състав от 12 народни представители.” И какво ще прави тази временна комисия?
Отворете си пак чл. 34. Там пише, че се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
Да, трябва да работи Парламентът. Да, трябва да има временни комисии, които да гледат законопроекти, които да гледат проекти за решения.
Но, госпожо Манолова, Вие сте се подписали, подвели сте и Вашия лидер господин Станишев да се подпише. Защо не написахте предмет на тази комисия? Направете го! Ако не можете да го формирате, елате в нашата група, юристите ще Ви помогнем. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от КБ.) Не се оправдавайте със собствените си грешки, за които трябва да се срамувате тук и да се червите, а не да отправяте упреци към Парламентарната група на ГЕРБ.
Имайте малко уважение към всички народни представители и към вота на българските граждани. Не сквернете тук парламентарната трибуна с тези приказки. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Фидосова. Моля Ви друг път не злоупотребявайте с личното обяснение. Имате достатъчно време за участие в разискванията по съществото на изказванията.
Заповядайте, господин Цонев. Имате думата за изказване, ако правилно разбирам.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Да, за изказване.
Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, по същество по създаването на Временната комисия по правни въпроси. Няма как госпожа Фидосова Искренова да знае, че в Четиридесетото Народно събрание такава Временна комисия по правни въпроси беше създадена.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Не оспорваме това.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Моля Ви да не ме репликирате от място, госпожо Фидосова, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз бях така добър да Ви слушам днес, мисля, 3 или 4 пъти.
Беше създадена и работи повече от три месеца. През нея минаха една голяма част от 174-те закона, които бяхме длъжни в рамките на по-малко от една година да променим, за да влезем в Европейския съюз. Тази комисия работи единствена по това време. Работи като постоянна, дори заместваше и останалите комисии, но тъй като ГЕРБ не е участвал в усилията по приемането на България в Европейския съюз, няма как да го знае. Затова станах да направя това изказване, за да Ви припомня, че преди Вас е имало практика, преди Вас е имало умения, преди Вас е имало консенсус в тази зала, имало е и спорове, имало е и дебати и са се раждали неща за доброто на България. А този тон, който сте възприели сега, и начина, по който се опитвате да ни учите на парламентаризъм със скромния си три години и половина парламентарен опит, е меко казано нахален. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
За реплика – господин Местан.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, репликата ми не е толкова израз на несъгласие с тезата, която застъпихте, а защото очаквах от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи като неин заместник-председател да обясните, че има случаи, когато наименованието на една комисия казва еднозначно кой е предметът на тази комисия. Собствено тази Временна комисия по правни въпроси е с предмет правните въпроси на Четиридесет и второто Народно събрание, не е Комисия за монтафонките. Би трябвало да е ясно това. (Шум и реплики. Смях от ДПС и КБ.)
Моля Ви наистина за повече градивност и да не губим времето на Четиридесет и втория Парламент.
Уважаеми господин председател, моля да призовете и другите парламентарни групи да предложат конкретни членове на тази комисия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан.
Уважаеми господин Цонев, ще ползвате ли дуплика?
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, има ли други за участие в разискванията?
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин председател, дами и господа народни представители, да внеса яснота. Тъй като има нови народни представители и те не са запознати с лицемерната демагогска същност на стила Фидосова, или, както чухме днес, Искренова действително по фамилия, затова ще Ви кажа само няколко думи защо се прави в момента тази обструкция. Естествено че няма абсолютно никакви юридически аргументи. Много ясно пише в чл. 34, ал. 2, че временните комисии се избират от Народното събрание.
Алинея 3 е: задачите, числеността, съставът, срокът се определят от Народното събрание.
Ето, ние сме Народното събрание. Сега можем да определим състава, числеността и всичко за временните комисии.
Какво имате против паритета, госпожо Фидосова? Какво имате против паритетния принцип? Защо трябва да не е паритетен принципът, защо? Какъв е Вашият аргумент? Ние не чухме аргумент. Вие излязохте с юридически зиг-заги да обясните, че нещо се нарушавало в правилника. Не, нищо не се нарушава в правилника.
Аз знам Вашите истински мотиви. Вашите мотиви са да бавите, защото през това време обработвате конституционните съдии. Излезте тук и си признайте на колко съдии Вие се обаждахте и колко милиона предлагате сега, в момента, за да касират изборите. Кажете си това, защото то ще стане ясно и Вие ще отидете на прокурор за търговия с влияние. Това е единствената Ви цел – да обработвате в момента конституционните съдии, за което вече имам данни и ще ги изнеса, и ще сигнализирам, където трябва, но няма да Ви позволя по начина, по който работихте в Четиридесет и първото Народно събрание – с обаждания по телефона, с парични предложения за постове, позиции и прочее, да плюете на парламентаризма и да го прегазвате, както винаги сте го правили.
Разкрийте си веднага тук намеренията, защото ние ги знаем и ще ги разкрием, за да стане ясно на всички каква е Вашата истинска цел. Тя е да мотаете тук работата, за да може през това време да обработвате съдиите, да ги купувате. Колко милиона им предлагате в момента, защото аз имам една сума? (Смях в КБ и ДПС.) Дайте да си уточним, да кажем дали е точна информацията ни. (Ръкопляскания от КБ и „Атака”.) Вие подайте сумата, аз ще Ви кажа дали е вярна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Има ли реплики по отношение изказването на господин Волен Сидеров? Няма.
За изказване – господин Цветанов.
Заповядайте.
Разискванията са по Временната правна комисия.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всички Вие знаете как беше създаден паритетният принцип за определени комисии. Това беше, защото точно Политическа партия ГЕРБ искаше да има консенсус, разбирателство и да няма оказването на внушения, които Вие умело можете да правите. Знаете, че в предишното Народно събрание Политическа партия ГЕРБ можеше да си направи на квотен принцип и тогава в комисията, която беше за ДАНС, подкомисията, която беше за специалните разузнавателни средства, можехме ние да бъдем в позицията на силния и да направим това, което преценим, но тогава, за да отпаднат всякакви съмнения, дори имаше ротация, която беше само за партии, но не и за управляващата политическа формация.
Това, което някои се опитват да говорят за договорки, го видяхме в днешния дневен ред и как бе гласувана и създадена временната комисия. Видя се, че тройната коалиция –„Атака”, БСП и ДПС, това е управлението и това е подмяната на българския избирател, който упражни своето право на глас на 12 май. Всички сме свидетели на подмяната на ценностите. Всички сме свидетели на това, което в момента искате да въведете като начин на работа на Четиридесет и второто Народно събрание. Уверявам Ви, че ние ще бъдем конструктивна опозиция, но няма да допуснем всеки да си интерпретира по своему (шум и реплики в КБ)…
И както в момента се говори за купуване, за говорене – излезте и кажете конкретно кои. Стига с тези спекулации! Защото в момента само искате да намерите правното си или моралното си оправдание пред Вашите избиратели. Как ще обясните Вие на Вашите избиратели – в „Атака”, че всъщност подкрепяте през цялото време Движението за права и свободи и ще го подкрепяте? (Ръкопляскания в ГЕРБ и тропане по банките в групата на „Атака”.) Как всъщност се получи така, че Движението за права и свободи…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата!
Моля да помните по коя тема са разискванията, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Те са взаимосвързани, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Няма да влизам в диалог с Вас. Моля, изказвайте се.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Вие влизате в диалог с мен. Затова искам да Ви обясня. (Реплики в ГЕРБ.) За всички трябва да е ясно, че Вие – БСП и ДПС, имате 120 депутата. Затова и господин Станишев промени мястото си – да седне до Лютви Местан, за да могат да си говорят и да си планират съвместните действия. (Ръкопляскания от ГЕРБ и викове „У-у-у!” от ДПС.) А господин Волен Сидеров – да седи отзад, за да може да Ви подкрепя, когато е необходимо. И то днес беше факт.
Защо не искате да изработим Правилник за Четиридесет и второто Народно събрание на квотен принцип? Защо да не го направим?! За Тридесет и деветото, Четиридесетото и Четиридесет и първото Народно събрание е направено по този начин. Можеше да го направим... (Реплика на народния представител Петър Мутафчиев.)
Господин председател, такъв ли ще бъде диалогът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Извинявайте, господин Цветанов.
Моля за тишина в залата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Само ще уточня нещо, което смятам, че е важно. Аз съм от новите народни представители, но съгласно чл. 34 временните комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. Какъв е конкретният повод? Ние не знаем какъв е предметът на дейност на тази Правна комисия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Няма как да знаете.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Как ще знам?! Нали трябва да го направите. (Силен шум и възгласи в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата! Не диалогизирайте извън правилника.
Извинявайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Разбирам, че Вие имате много стройна стратегия на тройната коалиция. Тя се доказва с гласуването днес – при гласуването на точката за създаването на временната комисия. Първоначално не влязохте да се регистрирате, след това обаче бързо подкрепихте. И за всички е видно, и медиите вече много добре знаят какъв Ви е сценарият.
А това за купуването и продаването – ако при Вас има такава схема и Вие си я прилагате, приложете си я, но недейте да обвинявате една парламентарна група и една политическа формация, за която са гласували над един милион български избиратели! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Викове от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цветанов, за Вашия принос в разискванията.
Виждам реплики. Заповядайте за първа реплика, господин Пеевски.
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС): Господин Цветанов, Вие ли ще говорите, че комисиите са значили нещо по Ваше време, за тайни договорки?! Имате ли срам да го говорите Вие?! Погледнете ме в очите! Имате ли срам?! Първо ще дадете обяснения за СРС-тата и подслушването! За това уведомихте ли комисиите, когато го правехте?! Уведомихте ли комисиите?! Искам да дадете отговор! Имайте срам! Имайте срам! (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Втора реплика – Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Господин Цветанов, освен че е обяснимо, че не сте наясно с парламентарния правилник и изобщо с това как функционира парламентаризмът – няма как да го очакваме от Вас, не сте добре и с математиката, защото броят на депутатите на Коалиция за България е с два по-малко благодарение на Вашата, на господин Борисов и на госпожа Фидосова намеса. Вчера под натиск Вие извадихте членовете на ЦИК от квотата на ГЕРБ. За първи път под политически натиск се бламира заседание на Централната избирателна комисия, за да не бъдат определени следващите двама депутати от Коалиция за България, които трябваше да бъдат сега в тази зала!
Освен безобразния натиск върху конституционни съдии, което е публична тайна, което и аз ще заявя от тази трибуна – натиск да бъдат касирани изборите, защото това е волята на ГЕРБ – да останат във властта на всяка цена, с всички средства, включително криминални, включително криминални средства на натиск, на търговия с влияние и на безобразия! Вчера по същата схема беше натискана ЦИК. С една дума – освен че искат да разрушат Парламента с деструктивното си поведение, ГЕРБ искат да разрушат и всички органи, в които имат членове. Пипалата на тази престъпна групировка се разпростряха из управлението на цялата държава. Сега опитът на тази партия е да блокира държавата чрез своите послушни оръдия на всички нива! Наистина това е безобразие! Човек трябва да има срам, когато говори от тази парламентарна трибуна, когато говори за контрол върху СРС-тата, когато говори за контрол на ДАНС.
Вие, господин Цветанов, и Вашата послушна парламентарна група, отменихте контрола върху СРС-тата. На практика имахте една парламентарна комисия…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Приключвайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: … уж на паритет, която не смогваше да контролира злоупотребата и незаконните подслушвания. Така че не давайте лошите примери от Вашето управление и от Вашето парламентарно мнозинство, защото този Парламент ще работи по друг начин!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, госпожо Манолова.
Има още две заявки за реплика – на госпожа Корнелия Нинова и на господин Димитър Лазаров. Аз предлагам, господин Лазаров, и не виждам пречка да се включите в разискванията и да заявите позицията си.
Давам думата на Корнелия Нинова за реплика. (Възгласи в ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ КБ: Каква реплика ще прави Лазаров на началника си?!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Цветанов, винаги съм се изненадвала на арогантността, с която отричате явни и видими за всички ни факти. Припомням, понеже господин Ципов е зад Вас, а беше председател на Вътрешната комисия – че четири месеца Ви чакахме, при положение че законът и правилникът на Парламента Ви задължаваше да дойдете и да дадете обяснение по конкретен казус. Тогава всички колеги от ГЕРБ гласуваха против нормите на закона, за да Ви скрият и да не дойдете да дадете необходимата на Парламента и на обществото информация. И сега заставате тук в позицията на принципен и последователен човек, и ни държите тон, и ни учите на морал как трябва да работят комисиите!
Уважаеми колеги от ГЕРБ, очевидно в този Парламент ще оправдавате позицията на господин Борисов от Четиридесет и първото Народно събрание. Припомням, че тогава той обидно нарече народните представители безделници. Очевидно сега ще доказвате, че сега тази квалификация е била вярна за Вас. Ако не Ви се работи в този парламент, оставете ние да си свършим работата, защото хората са ни изпратили тук за конкретни действия и Вашите пречки няма да ни попречат да си свършим работата и да оправдаем очакванията на хората за тези действия. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Господин Цветанов, заповядайте за дуплика по трите реплики.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, понеже имаше доста пъти цитиране на моето име, искам само да припомня на един депутат, който се изказа за незаконни подслушвания.
Първо искам да кажа, че няма нищо, което да е доказано.
Другото, което мога да заявя, придържайки се към неговата реторика по време на кампанията, защото всички ние видяхме в „Ютуб” как призовава и казва: „Страхува ли Ви ГЕРБ? Страхува ли Ви ГЕРБ?”. Мога да Ви кажа, че ние не се страхуваме от Вас… (Смях и възгласи в КБ и ДПС, ръкопляскания в ГЕРБ.)
Ще Ви обясня защо. Защото, госпожо Нинова, когато излизате да говорите, спомняте ли си за „Фронтиер”, за Р. Овч., и когато бяхте човекът, който всъщност ни даваше тон в живота как се правят определени схеми, в момента излизате и говорите от тази трибуна…
Госпожо Манолова, Вие не бяхте ли човекът, който държеше да остане Фози, и аз ще Ви го припомня пак Фози. Черешовият бос, който беше убит в Кюстендил, не беше ли Ваша близка връзка в онзи хубав период?
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС, от място): Много информация имате бе, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това са взаимно свързани неща, защото, когато беше разбита контрабандната схема за цигарите, Вие бяхте заедно с човека, който защитавахте и постоянно сте защитавали – Фози, защото сте се обаждали на определени ръководни служители в митницата, за да може да бъде запазен на работа.
Господин Станишев, понеже Ви видях, че сте вече на работа, мога да Ви кажа, и на господин Миков – подписахте договора за документите за самоличност на стойност 116 млн. евро. Сто и шестнадесет милиона евро! Има входиран сигнал от Едвин Сугарев и от журналисти, които са направили журналистическо разследване, но никой не говори по тази тема.
Само да Ви кажа, че при управлението на ГЕРБ, този договор вече е на стойност 99 млн. евро, което означава, че сме спестили 34 млн.лв. и не сме дали да излязат в друга държава или друга фирма.
Що се касае до подслушванията – твърденията, които лансирахте в цялата си предизборна кампания – от анонимния сигнал, който беше входиран от Сергей Станишев, разбира се, защото Вие не можехте да предложите никаква политика и никаква програма, а просто трябваше да говорите с компромати. В тази връзка трябва да Ви кажа, че с нетърпение очаквам повдигането на обвинението ми, лансирано в публичното пространство. Знаете, че вчера съм декларирал и заявил в Деловодството, че съм готов да се освободя от този си имунитет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, времето Ви изтече.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Начинът, по който смятате да правите политиката в 42-то Народно събрание, мисля, че не е правилна и Вие ще го разберете, когато отидем на предсрочни избори и когато българските гласоподаватели осъзнаят цялата машинация, която направихте и въведохте в деня за размисъл, за да направите внушения, за да повлияете на българските избиратели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, времето Ви изтече втори път.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Българските избиратели разбраха за Вашата тройна коалиция... (Народният представител Цветан Цветанов продължава да говори при изключен микрофон. Възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, говорите 30 сек. отгоре.
След дупликата, в която бяха споменати много имена, има искания за лично обяснение.
Първо лично обяснение – заповядайте, уважаеми господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, председателят на Народното събрание Ви направи забележка, че времето Ви е изтекло. Той имаше предвид факта, че просрочихте трите минути, които Ви се полагат за дуплика. Но може би и господин председателят не съзнава, че изразът: „Времето Ви изтече” има доста по-общо политическо звучене и значение – изтече Ви времето! (Ръкопляскания от ДПС.)
Изтече Ви политическото време, господин Цветанов, за да продължавате да раздавате морални присъди от тази трибуна, да споменавате имена на народни представители и да се произнасяте по това кой на кое място тежи. Моето място тук –до господин Делян Пеевски, до господин Камен Костадинов, до господин Йордан Цонев, до господин Алиосман Имамов се определя от вота на избирателите на Движението за права и свободи. Няма да го определяте Вие.
Целокупният български народ обаче решава въпроса за още едно място – кой да седи тук, на този първи стол и на втория (показва местата, определени за членовете на Министерския съвет) и кой да седи долу – ето това Ви е проблемът! Трябва да свикнете с новия си статут на член на една опозиционна парламентарна група. Отдавна загубихте статута си на управляваща партия и по тази причина е добре да приведете езика си в съответствие с новия си тривиален опозиционен статут. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан.
Лично обяснение – имате думата за лично обяснение. (Народният представител от ГЕРБ Цвета Караянчева иска думата за процедура по начина на водене.)
Може ли по начина на водене да изчакате личното обяснение, защото вече дадох думата и след това ще Ви дам думата. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Цветанов спомена името ми в дуплика и не само името. За пореден път злоупотребява с един случай – с делото така наречено от Вас „Фронтиер”. Вече не Ви минават номерата, господин Цветанов, и сега ще Ви кажа защо. Защото имахте четири години – цялата власт, да разкриете тези случаи, да заловите престъпниците и да ги вкарате в съда, а съдът да ги осъди и да отидат в затвора. Сега не сте в позиция да го правите.
Във вестниците има рубрика „Открийте разликите” – слагат две картинки и отдолу пише: „Открийте разликите”. Сега ще Ви кажа, понеже няма много време, поне три – между мен, Вас и представители на ГЕРБ. Казвам между мен в лично качество, защото правя и лично обяснение.
През 2007 г. бях заподозряна, че съм упражнявала натиск върху следователи, за да прикриват дело, при това срещу свидетел по дело. Свидетел, наблягам! Вие няма да разберете разликата, но юристите ще я разберат.
Във Вашите случаи обаче става въпрос за представители на ГЕРБ, които оказват натиск върху обвиняем по дело – тънка е разликата между свидетел и обвиняем.
Втора разлика, никога и никой в тази държава и извън нея не е чувал разговори между мен и следователи, в които им оказвам натиск. Няма и как да чуят, защото не съм правила такива, но цяла България и извън нея чуха как господин Борисов оказва натиск върху прокурор, за да прикрие обвиняем.
Трета разлика, колеги. Две години бях разследвана по това дело и накрая прокуратурата се произнесе, че не съм извършила престъпление.
Срещу Вас такива дела предстоят и за Мишо бирата, и за разговори с Ваньо Танов, и за Симеон Дянков, който се оплаква от Вас, господин Цветанов, че му оказвате натиск да покровителства контрабандни канали, и за разговора между Кокинов – Найденов – Борисов. На Вас това, през което аз съм минала, предстои.
И последната разлика е, че в момента аз заставам пред Вас и пред българите с чисто име, защото имам документ от правораздавателните органи, че не съм извършила престъпление. (Реплики и възгласи от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви да прекратявате изказването, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Вие, предстои Ви да си изчистите имената. Докато го направите, нямате морално право да държите отговорност на мен и на колегите ми. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Караянчева, заповядайте по начина на водене.
Има още едно лично обяснение от госпожа Манолова.
Госпожо Добрева, Вие какво искате? И Вие по начина на водене.
Госпожо Караянчева, заповядайте, ще продължим по правилник.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Разбирам, че Вие все още сте неопитен във воденето, но искам да Ви помоля да прекратите внушенията, които се правят от парламентарната трибуна. Да приключим с обясненията, които колегите отляво дават кой какъв е и защо е. Нека да минем към темата, която в момента обсъждаме –временната комисия, която трябва да се занимава с Правилника на Народното събрание.
Другото, което искам да кажа е, че не приемам квалификациите, които госпожата горе над мен каза за престъпната групировка и за всички внушения, които се опитва тя да вкара, защото не мога да кажа, че хилядите членове на партия „ГЕРБ”, са престъпна групировка. Недостойно е да се наричат така българските граждани. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
И още веднъж искам да Ви призова, както и госпожа Манолова призова – тя и без това ще вземе думата сега за лично обяснение – нека да работим за хората, а не да правим предизборни обещания и да говорим предизборни слова от парламентарната трибуна. Изборите минаха и е време да работим. А Вие не искате да работим, а продължавате да говорите от тази трибуна, да правите предизборни агитации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Ще си позволя да коментирам само две думи.
С оглед богатия Ви парламентарен опит имате достатъчно време за разисквания и призивът, който отправихте към мен – да прекратя внушенията, самата Вие се изказахте. Имате време да участвате в разискванията. Ако искате да се изкажете, да не губим време с тези процедури.
Последно лично обяснение – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Цветанов, ще трябва да свиквате с новата си роля на редови народен представител, а не на министър, който си присвояваше правото от парламентарната трибуна да чете СРС-та, да произнася лъжи, клевети, да „громи” опозицията, засипвайки я с абсолютно измислени и абсурдни обвинения.
Аз разбирам, че хаосът в главата Ви е огромен и предвид 115 те хил. телефона, които са слушали Вашите хора, и предвид свободното падане, в което се намирате от министерския пост към стаичката за разпити, но е крайно време да сложа някакъв ред в четените и недочетени СРС-та, които се отнасят до Кюстендил. Обяснявам Ви за последно:
Лицето, което покровителстваше въпросният Георги Владимиров – Фози, е депутат. Депутат от Кюстендил и в предишния, и в този Парламент, но този депутат не е от БСП и не е от Коалиция за България. Този депутат е от ГЕРБ. Този депутат не се казва Мая Манолава, а се казва Кирил Калфин. (Ръкопляскания от КБ.) Кирил Калфин работи 10 години с Георги Владимиров – Фози, в качеството си единият –на шеф на Кюстендилската митница, а другият – шеф на пункта Гюешево. Разговорът за покровителстване на Фози наистина е, не, предполагам, че вероятно е от кюстендилски депутат, но този депутат не съм аз. Това е Вашият депутат Кирил Калфин. Запишете си го, проверете си го, направете си справки и не се излагайте повече от тази трибуна, защото цял Кюстендил Ви се смее. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова, и за това, че спазихте времето.
Въпреки разискванията, отидохме в Кюстендил.
Приключихме с личните обяснения.
Господин Найденов, имате думата за процедура.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, взимам думата, за да предложа, господин председател, на основание чл. 45, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, прекратяване на разискванията и съответно да преминем към гласуване на предложението за създаване на Временна комисия по правни въпроси.
Уважаеми дами и господа, правя това предложение, въпреки дълбокото ми убеждение, че в Народното събрание трябва да има дискусии и трябва да се даде възможност на всички народни представители, до изчерпване на времето, съобразно действията на правилата на Народното събрание, да изложат своите схващания, да изразят своите мнения, да представят аргументи.
Аз съм дълбоко убеден, че в това Народно събрание има среда, която предполага възстановяване на стойността на аргументите, която предполага възстановяване на смисъла на диалога в Народното събрание. Но това, което ни демонстрират народните представители от ГЕРБ, очевидно не е в тази посока.
Те следват една провокативна политика и линия на поведение, която демонстрираха и в предишното Народно събрание. Когато споменават поименно един, втори, трети, пети, десети, разводнявайки дискусията по същество, вкарвайки народните представители, които са споменати с абсолютно недоказани обвинения, злословия, клевети по техен адрес, в процедура по обяснения. Не това очакват българските избиратели!
Вие няма да ни принудите да работим по този начин, който доведе предишното Народно събрание до нула процента доверие и рейтинг на Парламента. Няма да ни принудите да влезем в обяснения за неща, които не са извършени от народните представители, които споменавате. Ние ще работим, съобразно дневния ред, който Ви предлагаме. Вие можете да си правите обяснения колкото искате. Българските граждани не желаят това. Те ще Ви накажат!
Затова, господин председател, моля да подложите предложението ми на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Найденов.
Аз много либерално прилагах чл. 47, за да има свобода на разискванията. Очевидно това създаде напрежение. Ще Ви прочета все пак чл. 47, за да знаете какво не съм свършил като председател:
„Когато народен представител се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата”.
Но разискванията тръгнаха така – по-свободно, и стигнахме дотук.
Затова да припомня какви бяха разискванията – с направено предложение от госпожа Мая Манолова за създаване на временна комисия – Правна, на Народното събрание.
Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Ангел Найденов за прекратяване на разискванията.
Гласуваме!
Гласували 155 народни представители: за 118, против 23, въздържали се 14.
Предложението за прекратяване на разискванията е прието.
Предлагам да преминем към гласуване най-напред на направеното предложение от госпожа Мая Манолова за допълнение на т. 2 на внесения Проект за решение.
Необходимо ли е да го прочета?
РЕПЛИКИ: Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: „Създава се т.2, а т.2 става т. 3.
Точка втора е със следното съдържание:
„2. Временната комисия по правни въпроси разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване по законопроекти, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на Четиридесет и второто Народно събрание. Председателят на Народното събрание разпределя законопроектите, постъпили в Народното събрание, до избирането на постоянни комисии на Четиридесет и второто Народно събрание на Временната комисия по правни въпроси като водеща комисия. След избирането на постоянни комисии, председателят на Народното събрание преразпределя законопроектите съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.”
Уважаеми народни представители, режим на гласуване за това предложение на госпожа Манолова!
Гласували 127 народни представители: за 106, против 18, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Няма отрицателни вотове.
Продължаваме нататък.
Моля сега да гласуваме цялостния Проект на решение с приетото току-що предложение от госпожа Манолова за допълнение в предмета на дейност на временната комисия.
Режим на гласуване!
Гласували 108 народни представители: за 106, против 2, въздържали се няма.
Решението е прието и по този начин създадохме Временната комисия по правни въпроси на Четиридесет и второто Народно събрание.
Съставът на комисията е следващият въпрос, който трябва да решим. Има постъпили писмени предложения от Партия „Атака”. Господин Местан направи предложенията в своето изказване. От Коалиция за България предложение ще направи господин Атанас Мерджанов.
Заповядайте.
Ако обичате от ГЕРБ да се подготвите.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
От името на Парламентарната група на Коалиция за България правя предложение за членове на Временната комисия по правни въпроси да бъдат предложени Мая Манолова, Янаки Стоилов и Младен Червеняков. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Мерджанов. (Реплики от народния представител Красимир Велчев.)
Господин Велчев, не подвиквайте от галерията. Ако искате да се изкажете, поискайте думата.
Има ли предложения от ГЕРБ за състава на временната комисия? Разбирам, че няма.
Уважаеми народни представители, ще изчета още веднъж членовете, които са предложени от трите парламентарни фракции за състава на Временната комисия по правни въпроси, а това са именно: господин Христо Бисеров – той е предложен и за председател, господин Четин Казак, господин Хамид Хамид, госпожа Мая Манолова, господин Младен Червеняков, господин Янаки Стоилов. От Парламентарната група на „Атака”: господин Явор Нотев, господин Петър Петров и господин Павел Шопов.
Моля Ви, режим на гласуване за избиране на председател и членове на Временната правна комисия.
Гласували 135 народни представители: за 130, против 5, въздържали се няма.
Съставът и председателят на Временната комисия по правни въпроси са избрани. (Реплики от ГЕРБ.)
Желаете по групи. Ако обичате, покажете по групи. (Възгласи от ГЕРБ: „Браво!”.)
Благодаря, виждам, че съставът се одобрява с аплодисменти. (Смях и реплики от ГЕРБ.)

Минаваме към следващата точка от дневния ред, а именно:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛУШВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ.
Това е корекция в правилника, която е предложена от вносителите Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
За представяне на проекта за решение от името на вносителите има думата Ангел Найденов.
Заповядайте.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Ще Ви представя Проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на изслушването по темата, която сме предложили като точка четвърта в днешния дневен ред, а това е темата, свързана с оценка на състоянието в сектор „Енергетика” и, разбира се, като допълнение към тази точка вероятно обсъждане на проекти за решение, свързани с оценката на всяка една от парламентарните групи. Силно се надявам това да бъде оценка, която да е споделена от мнозинството в Народното събрание.
И така: първото предложение, което правим, господин председател, дами и господа народни представители, е:
„1. Вносителят на предложението за изслушване да има възможност да направи изложение по въпросите в рамките на 10 минути.
2. Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите – предмет на изслушването.
3. Всяка от парламентарните групи да има право на два въпроса, като всеки въпрос е в рамките на две минути към отделните лица, поканени за изслушване.
4. Изслушваните лица отговарят след задаване на въпросите.
5. Парламентарните групи да имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на 10 минути.”
Уважаеми дами и господа народни представители, силно се надявам, че мнозинството от народните представители ще подкрепят тези правила за изслушване по темата, предложена в т. 4.
Правихме много опити в предишното Народно събрание да приемем специални правила, да търсим разширено изслушване и повече възможности на народните представители да комуникират особено с министрите, които бяха поканени за изслушване в Народното събрание. За съжаление, се сблъскахме с нежеланието на тогавашното мнозинство да приеме процедури, ред и правила извън онези, предполагащи единствено представяне на становище от поканения за изслушване министър. Това обикновено се правеше в началото на всяко заседание на Народното събрание, ако се приемеше предложение от опозиционна парламентарна група за поканване за изслушване на определен министър или на длъжностни лица в системата на държавната администрация.
Обикновено министърът идваше, правеше изложение, казваше „Довиждане”, ако изобщо казваше „Довиждане” на Народното събрание, и напускаше пленарната зала, без каквато и да е възможност да се задават уточняващи въпроси, без каквато и да е възможност да се изрази отношение от името на парламентарната група към онова, което е представено като информация.
Това бяха все теми, които бяха в актуалния дневен ред на българското общество. Теми, които обикновено граничеха със скандали, теми, по които обществото очакваше въпроси. За съжаление, в много от тези случаи обществото оставаше с напразни свои очаквания. Министърът идваше, отбиваше номера и излизаше от Народното събрание, а въпросите оставаха!
Няма нищо случайно във факта, че предишното Народно събрание си замина няколко месеца предсрочно. Очевидно начинът, по който работеше, беше дълбоко неприемлив за мнозинството от българските граждани. Очевидно резултатите от реализиране на политика, включително и в рамките на Народното събрание, беше дълбоко неприемлив с оглед на очакванията на българските граждани, с оглед на очакванията, свързани с предлагане на определени решения и стъпки в Народното събрание.
Затова, уважаеми дами и господа, сега се опитваме да дадем възможност да се зададат уточняващи въпроси и да се изрази отношение от страна на парламентарните групи.
Разбира се, правилникът предвижда една възможност това да бъде в рамките на декларации от страна на парламентарните групи, но защо, когато е прието изслушване на министър, да се прибягва до една различна хипотеза и възможност по отношение на правилника от страна на парламентарните групи, а това да не бъде в рамките на дебат по изслушването на съответните министри. Ето това предлагаме и силно се надявам Народното събрание да подкрепи тези проекти за процедурни правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, господин Найденов.
Колеги, откривам дебата. Не виждам заявки за изказване и обявявам дебата за приключен.
Моля, режим на гласуване по „Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на повече от едно лице.
1. Вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на 10 минути.
2. Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите – предмет на изслушването.
3. Всяка от парламентарните групи има право на два въпроса, всеки въпрос в рамките на две минути към отделните изслушвани лица.
4. Изслушваните лица отговарят след задаването на въпросите.
5. Парламентарните групи имат право да изразяват отношение към отговорите на изслушваните въпроси в рамките на 10 минути.”
Режим на гласуване!
Гласували 134 народни представители: за 132, против 2, въздържали се няма.
Решението е прието и точката е изчерпана.
Обявявам почивка от 30 минути. Благодаря Ви.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ръководството се извинява за забавянето на заседанието поради едновременно заседание и на Министерския съвет. Забавихме се 10-15 мин., за да могат лицата, които сме поканили – министър-председателя и министъра на икономиката, енергетиката и туризма, да пристигнат.

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МАРИН РАЙКОВ, МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АСЕН ВАСИЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ КРУМ АНАСТАСОВ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОР „ЕНЕРГЕТИКА” И ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ.
Преди това трябва да приемем процедурно решение за допускане в залата на госпожа Харитонова и на господин Лефтеров.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
Моля квесторите да поканят господин Лефтеров и госпожа Харитонова в пленарната зала.
Ще започнем разискванията. Вярвам, че в това време към нас ще се присъединят министър-председателят господин Марин Райков и министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Господин Андонов също е в Народното събрание.
Моля отново гласуване за допускане в залата на господин Михаил Андонов.
Гласували 143 народни представители: за 143, против и въздържали се няма.
Моля квесторите да поканят господин Андонов в пленарната зала.
Господин Мерджанов, заповядайте.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, преди да направя своята процедура, бих искал да попитам, господин председател, защо не са тук министър-председателят и министърът на икономиката, енергетиката и туризма? Беше създадена една практика в миналото Народно събрание заседанията на Министерския съвет да се поставят над работата на Народното събрание. Те са уведомени още вчера за необходимостта от присъствие на днешното заседание. Затова Ви моля да отговорите на този въпрос.
Правя процедурно предложение изслушванията на въпросните господа да бъде излъчвано пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио предвид изключителния интерес към темата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Преди да подложа на гласуване направеното процедурно предложение, ще направя кратко обяснение. Още вчера беше осъществен разговор с представителите на кабинета, че е възможно да има такова решение на Народното събрание, уведомени са. Преди около половин-един час след диалог отново е изпратено изключително официално писмо, макар че и вчера бяха изпратени такива писма.
Предлагам да започнем заседанието. Ще вляза отново в комуникация с министър-председателя и министъра на икономиката и енергетиката и вярвам, че те ще спазят конституционното изискване, което произтича и от решението.
Гласуваме за излъчване на заседанието по тази точка на разискванията по Българското национално радио и Българската национална телевизия.
Гласували 147 народни представители: за 135, против 7, въздържали се 5.
Моля да бъдат предприети мерки за директно излъчване по Българското национално радио и Българската национална телевизия на заседанието на Народното събрание.
Обръщам се към вносителите на искането за изслушване да започнат процедурата.
Имате думата, господин Куюмджиев.
ЯВОР КУЮМДЖИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Като се подготвях за днешното заседание, с удивление установих, че през 2013 г. България се намира в една лъжовна реалност, създадена от предишните управляващи и поддържана от служебното правителство. В тази лъжовна действителност всичко изглежда наред – икономиката процъфтява, енергетиката няма проблеми, намират се резерви от стотици милиони в нея, има възможности за понижаване цената на тока. Истинската действителност е много по-различна – в енергетиката липсват стотици милиони левове, а цената на тока за гражданите се увеличи през зимните месеци два пъти. В тази истинска действителност енергетиката на страната е пред колапс.
Уважаеми колеги, днес имаме много важна задача – не можем да останем в лъжовната действителност, трябва да излезем в реалността, а тя не е лесна. В един момент може да се събудим в българска държава, в която може да бъде тъмно и студено.
Некомпетентността на правителството на ГЕРБ доведе до срив потреблението на страната на енергия. В последните 60 години потреблението не е било толкова ниско. Само за три години индустриалното потребление на електроенергия спадна с 40%. Всеки месец от началото на годината българската енергийна система губи по над 100 млн. лв. В истинската реалност АЕЦ „Козлодуй”, мини „Марица-Изток 2”, НЕК, Българският енергиен холдинг са пред фалит. Стигнали сме дотам, че в държавните мини запасите за въглища са останали само за около три месеца.
Финансовото състояние на Българския енергиен холдинг не му позволява да получи финансиране и да изплати едновременно дивидента, искан от държавата.
Смятам, че българските граждани трябва да научат истината за енергетиката. През изминалите четири години Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се превърна от регулатор на един чувствителен пазар в изпълнител на политически поръчки. Изглеждаше сякаш една група смели хора вървят и се борят с енергийната мафия, разгромяват лошите вредители и спасяват гражданите, а всъщност по неясни причини цената за износ се увеличи посредством увеличаването на цената за пренос. България за първи път се превърна от износител на ток в транзитна държава. Ние допуснахме румънски и унгарски ток да преминава през нашата територия и да се продава в Турция и Гърция, докато нашите централи не работят.
Нека да Ви припомня, че само за 18 месеца правителството на ГЕРБ допусна да бъдат включени в енергийната система около хиляда мегавата, повтарям хиляда мегавата, слънчеви централи, които доведоха до допълнителен хаос в цялата система. (Реплика от ГЕРБ.) В панически пристъп на желание да се решат някакви проблеми беше въведена и незаконна такса „достъп” за тези производители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата!
ЯВОР КУЮМДЖИЕВ: Държавата ни е изправена и пред следващ проблем. В момента всички тези производители обжалват таксите, решенията падат в съда, скъпи колеги, и много скоро това ще се окаже огромен проблем.
За четирите години управление на ГЕРБ, говорейки за срива в икономиката, близо шест пъти спаднаха чуждестранните инвестиции, като само около 75% бяха в енергетиката. Тези инвеститори вече ги няма и ние ще трябва да се справяме отново с липсата на инвестиции, с икономическата криза и липсата на потребление.
За съжаление и служебното правителство не предприе никакви мерки да огласи истината за енергетиката и да предприеме адекватни мерки за решаването на основните проблеми.
Предложи се план от седем точки, които сами по себе си бяха неразумни, да не говорим, че не бяха изпълнени. Защо не се направи анализ какво е реалното състояние, къде изтичат огромни средства? Защо пред българската енергетиката наистина стои огромен въпрос – ще я има ли, или няма да я има?
Отново подчертавам, уважаеми колеги, че днес пред нас стои въпросът да предложим на българското общество истината. Трябва да си кажем как е възможно хора, които нямаха никаква компетентност в областта на енергетиката, да бъдат на управленски постове. Защо господин Валентин Николов още стои като изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”? Защо се смениха петима директори на НЕК? Защо БЕХ не можа да подпише преди няколко дни новия заем и как точно ще се изплати той към „БНП Париба”? Пред нас наистина стои огромна отговорност, ние трябва да я поемем и да предложим решения на всички наболели проблеми.
За мен е изумително това, че и служебният министър, който, за съжаление, го няма, миналата седмица заяви отговорно, че той не би инвестирал в българската енергетика. Представяте ли си докъде стигнахме – министърът на икономиката, енергетиката да заяви, че той не би инвестирал? Много ми се искаше да му задам този въпрос, дано да имам тази възможност.
На нас ни трябва отговорно и смело управление, което да може да реши всички тези проблеми. Преди да стигнем дотам, наистина трябва да установим каква е реалната ситуация.
Затова моите конкретни три въпроса към отсъстващите представители на служебното правителство са:
Какво е финансовото състояние на БЕХ, АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Марица-Изток-2” и каква е точно липсата в енергийната система, предизвикана от некомпетентността на предишните управления – имам предвид служебното правителство и това на ГЕРБ, и как смятат да решат този проблем?
Какво направи служебното правителство, за да върне на България традиционните й позиции на износител на електроенергия?
И последен въпрос, тъй като господин Василев обяви, че има резерви от 240 млн.лв. за намаляване цените на електроенергията, да бъде така добър да обясни къде с точност са тези 240 милиона?
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Господин Пеевски – за процедура.
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС): Господин председател, колеги! Виждаме, че министър-председателят – временният, да кажа, който си отива, се гаври с българския Парламент, и министърът на икономиката и енергетиката. Предлагам да приемем решение – до тридесет минути да се яви, да го изслушаме. (Викове от ГЕРБ: „Е-е-е!”) Не можем да го чакаме цял ден.
Предлагам да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не възразявам да подложа на гласуване предложението, но моля квесторите още веднъж да проверят дали са тук министър-председателят и министърът на икономиката и енергетиката – някъде в Събранието, защото имахме такава комуникация с техния кабинет и нямаше никакъв проблем да бъдат тук.
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС, от място): Нека да го гласуваме! Няма да чакаме цял час!?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще го подложа на гласуване. Все пак доброто взаимодействие между властите предполага и един диалог между тях.
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС, от място): Не го виждам този диалог в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Сидеров – процедура, заповядайте.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин председател, предлагам процедура. Нашата парламентарна група, нашите активисти имаме опит с посещенията в Министерския съвет по времето на господин Райков (смях от ГЕРБ), но тъй като тогава не бяхме народни представители, той беше мобилизирал цялата охрана и НСО да се блъскат с нас и да не ни пускат. Сега няма как да не ни пусне. Ако не се явят тук, ние можем да отидем и да ги доведем. (Ръкопляскания от КБ, ДПС и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Аз Ви благодаря за това предложение, господин Сидеров.
Господин Местан, процедурен въпрос ли искате? Заповядайте!
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, господин председателстващ.
Взимам думата, за да доразвия процедурното предложение на господин Делян Пеевски. Предвид факта, че това заседание се излъчва пряко, е добре всички зрители на Националната телевизия и слушателите на Националното ни радио да знаят, че служебният кабинет подлежи на пряк парламентарен контрол с изключение на най тежката форма – вот на недоверие.
Разбирам, че тече заседание на Министерския съвет, но нека бъдем наясно – онова, което трябва да се промени радикално в рамките на мандата на Четиридесет и второто Народно събрание, е, че Министерският съвет, който и да е той, ще бъде функция на законодателния орган, а не обратното.
Въпреки това, господин председател, предлагам Четиридесет и второто Народно събрание да прояви великодушие в името на диалога и да обявите тридесет минути почивка. (Реплики от ГЕРБ.)
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС, от място): Първо да гласуваме, господин председател.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Тридесет минути почивка, защото, за да бъде изслушан някой – това го казвам във връзка с провикванията отдясно, този някой трябва да е наличен. Това е елементарната логика. (Реплика на народния представител Бойко Борисов.)
Предлагам тридесет минути почивка, за да е възможно лицата, които следва да бъдат изслушани, да бъдат тук, именно за да могат да бъдат изслушани. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Министър председателят Марин Райков влиза в пленарната зала.) Чудесно! Оттеглям предложението си, господин председател. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан. (Влиза служебният министър-председател Марин Райков.)
Уважаеми господин министър-председател, благодаря Ви, заповядайте. (Шум и реплики.)
Отпадат предложенията за почивка. Колеги, надявам се, че не поддържате процедурните си предложения за нова почивка. (Шум.)
Сега ще направим всичко възможно и министърът на икономиката да дойде. (Шум.) Уважаеми колеги, моля за тишина в залата!
Уважаеми господин министър-председател, всъщност при представянето на искането за изслушване господин Явор Куюмджиев зададе най-общо три въпроса: относно финансовото състояние на АЕЦ „Козлодуй”, на Българския енергиен холдинг и на ТЕЦ „Марица изток 2”; какви мерки са били предприемани от служебния кабинет за възстановяване на традиционни пазари на ток – господин Куюмджиев, правилно ли съм записал въпросите, които поставихте; и третият въпрос е за един резерв, коментиран при излагането на въпроса, за 240 млн. лв. резерв, който може да бъде използван за намаляване на цените на тока. Това бяха трите въпроса, развити в предложението за изслушване.
Уважаеми народни представители, искам да Ви припомня, че с оглед на нашето решение в залата са господин Андонов, госпожа Харитонова и господин Лефтеров, които също могат да вземат отношение по тези въпроси. Предлагам преди министър-председателя и евентуално министъра на икономиката, енергетиката и туризма те да направят кратко изложение по поставените въпроси.
Кой от Вас първи ще желае да вземе думата?
Господин Андонов, заповядайте да запознаете Народното събрание. Вие присъствахте при задаването на въпросите и това е по-добре с оглед на изложението Ви.
Включително колеги от залата ми подсказват – изложение за цялостното състояние на нещата, извън тези три въпроса, ако имате допълнителна информация, ще е полезна.
Заповядайте, господин Михаил Андонов, имате думата като изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг.
МИХАИЛ АНДОНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съжалявам, не съм подготвен, защото само преди 15-20 минути ми се обадиха, че трябва да присъствам на това заседание.
На въпроса, който постави господин Куюмджиев, мога да отговоря следното. Българският енергиен холдинг приключи 2012 г. като индивидуален отчет с 356 млн. лв. печалба, а на консолидирано ниво с 15 милиона печалба преди данъците. В момента дружествата в холдинга са със съответно финансово състояние: АЕЦ „Козлодуй” със 156 млн. лв. печалба приключи 2012 г.; мини „Марица-изток” с 16 млн. лв. печалба; ТЕЦ „Марица-изток 2” с 46 млн. лв. печалба; Националната електрическа компания – с 99 млн. лв. загуба, в това число електроенергийния системен оператор, който е дъщерно дружество на Националната електрическа компания, с 39 млн. лв. загуба. Мисля, че казах всички дружества.
Относно това какво се случи със заема от БНП Париба мога да кажа следната информация. Българският енергиен холдинг проведе процедура за избор на финансираща банка за провеждане на облигационен заем след получаване на кредитен рейтинг от „Фич”, който е 2b+. Проведохме процедурата. От шест банки беше избрана „Сити груп”. Тя обезпечи мостово финансиране в размер на 195 млн. евро. Вчера стана плащането към БНП Париба. Българският енергиен холдинг влезе в дълга на Националната електрическа компания към банката.
Както казах, в момента тече процедурата за стартирането на облигационен заем. Имаме готовност за изготвянето на 3-месечен и 6-месечен финансов резултат, одитиран за 2013 г. По това, което е подготвено като пътна карта, в края на месец юли и началото на месец август тази година трябва да проведем всички роуд шоута, които трябва да се случат в Лондон, Люксембург, Виена и Берлин на инвестиционните борси. По направените разчети и прогнози на пазара се очаква този облигационен заем да бъде успешно приключен. С него БЕХ ще си покрие мостовото финансиране от 195 млн. евро и с останалите около 60 млн. евро ще участва в големите газови проекти „Набуко” и „IGB”, интерконектора „България – Гърция” за покриване на собственото участие.
Това мога да Ви кажа, без да съм се подготвил с някаква конкретна информация. Ако има интерес за по-подробна информация, съм готов да я подготвя в писмен вид и да Ви я дам в съответен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Останалите лица бяха съответно информирани за днешното изслушване, така че очакването към тях е да са се подготвили по-добре по зададената тема, а именно госпожа Харитонова, господин Василев, господин изпълнителният директор на НЕК и господин Райков.
В каква последователност искате да вземете думата?
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Да започнем от премиера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте за процедура, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, нека да се придържаме към дневния ред. В точка 4 пишем точно и ясно „Изслушване на министър-председателя на Република България Марин Райков, министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова и изпълнителния директор на Националната електрическа компания и Българския енергиен холдинг”, който сега включихме.
Съжалявам, че не приехме процедури по какъв начин и по колко време ще изслушваме съответните длъжностни лица и по колко време и по колко въпроса ще им бъдат зададени от съответните парламентарни групи. (Шум от ГЕРБ.) Тръгнахме с емоцията, че министър-председателят не е пристигнал, но той вече е тук.
Ще помоля председателя да се върнем и да приемем процедурите.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Приети са процедурите.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Тогава, господин председател, ако са приети процедурите, бих помолил тогава министър-председателят да започне по реда си изложение за цялостното състояние на енергетиката в България, след това министърът на икономиката и енергетиката и да вървим по схемата, която ни е предоставена като дневен ред.
Аз се заблудих от въпросите, които Вие зададохте предварително към министър-председателя, изхождайки от представянето на господин Куюмджиев, което наруши цялостната схема на нашата работа.
Това е моето процедурно предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, за всички, които са се разсеяли при приемането на процедурните правила, да припомня, че съгласно тях след развиването на питането, направено от народния представител Явор Куюмджиев, изслушваните лица могат да информират Народното събрание по въпросите – предмет на изслушване. Предвид закъснението на служебния премиер дадохме възможност, докато се ориентира в темата, да говорят присъстващите други три изслушвани лица. Ако господин Райков вече е в състояние да се включи в дебата, му давам думата.
Напомням, че след неговото изложение ще последва изложение на служебния министър на икономиката, енергетиката и туризма, след това на председателя на ДКЕВР, след това на изпълнителния директор на НЕК.
След това според процедурните правила народните представители от всяка парламентарна група ще могат да заявят по два въпроса към всяко едно от изслушваните лица. Те ще имат съответно в същия ред възможност да отговорят. Накрая ще приключим с изявление в рамките на 10 минути от всяка една парламентарна група.
Заповядайте, господин Райков.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: Благодаря Ви много.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал като начало на своето изложение да Ви поздравя всички с встъпването Ви в тази високоотговорна функция, да Ви пожелая успех, сговор. Това, което аз многократно съм казвал, че днес българският народ очаква от своята политическа класа, е решение, а не конфронтация. Това е и причината, поради която се отзовах така бързо на поканата, която получих от Вас и която дойде при мен преди няколко минути при мен във вид на телефонно нареждане от секретарката на председателя. (Оживление в ГЕРБ.) Следователно аз изпълнявам нарежданията на секретарката на председателя и прекъсвам Министерски съвет, за да дойда да направя това изложение.
Ще Ви кажа няколко думи, благодарейки, разбира се, за Вашата покана, благодарейки сърдечно за Вашата покана, включително и Вашата, господин председател, за това, което, разбира се, ние получихме като ситуация в момента, в който поехме тегобите на управлението на тази страна преди два месеца и нещо – тези два месеца, за което Вие сега очаквате ние да Ви дадем логично отчет.
Държа да кажа, че това, което ние заварихме, не е следствие на натрупани за 4 години диспропорции, а вследствие на натрупани за почти две десетилетия проблеми в българската енергетика. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.) Всички Вие прекрасно знаете това и сред Вас има брилянтни експерти, хора, които познават в подробности ситуацията в енергетиката и знаят много добре кои са реалните проблеми, които ние наследихме.
Заварихме, разбира се, една система с тежки диспропорции от 20 години, която система беше пред срив поради свръхпроизводство с оглед начина на управление през тези години.
Вие знаете много добре, че България в момента има производство 12 хил. мегавата, а цялото потребление, включително износа, е около 5 хиляди. Заварихме система, която бе изправена пред финансов банкрут поради неправилно ценово образуване през последните ценови периоди. Отварям скоба, за да кажа, че ДКЕВР е планирала в предишния ценови период прогнозираното количество зелена енергия в пъти по-малко от реално произведената и платена енергия. Това на практика отвори финансова дупка в размер на стотици милиони лева в момента.
Освен това, уважаеми дами и господа народни представители, ние заварихме една нормативна база, която не отговаря на европейската директива и която принуждава държавата в лицето на НЕК да купува енергия от заводски централи и топлофикации даже и тогава, когато те не са високоефективни и без тяхното производство, както се предполага, първо да отива към парополучателите. Ние заварихме дългосрочни договори за изкупуване на енергия на изключително високи цени – цените, които плащат българските граждани, цените, заради които българските граждани излязоха на улицата на справедлив протест. Протест, който беше, както казвам, следствие на всички тези натрупани през годините диспропорции. Заварихме също така и един огромен дълг на НЕК, свързан с изграждането на АЕЦ „Белене”, който имаше падеж вчера и беше успешно рефинансиран.
Всичко това допълнително усложнява и без това тежкото положение на НЕК. Вие чухте преди малко изложението, което беше направено. Заварихме, разбира се, изключително тежки неефективности в държавните предприятия. Само за два месеца синдикатите, заедно с директорите на предприятията, успяха да открият резерв от 235 млн. лв. Вие разбирате за каква неефективност става дума. Ние открихме този резерв за един разумен период от време в диалог със синдикатите и с директорите на предприятията. (Реплика от ДПС.) Аз не съм от четири години министър-председател.
Държа да кажа, че ние положихме максимални усилия и смятам, че направихме максимума, за да овладеем промените в системата. Като начало сме на път да овладеем свръхпроизводството, което е в основата на всички проблеми в енергийната система – поискахме проверка за изпълнението на това дали комплексните разрешителни на някои от старите топлоелектрически централи се изпълняват така, както повеляват европейските изисквания за опазване на околната среда. Както вече казах, ние заварихме законова база, която регламентира начина на събиране на зелената и на кафявата добавка, което не позволи нито на министерството, министърът е тук, нито на ДКЕВР да преструктурират ценообразуването, така че да се отпуши износът.
За да оставим на нашите наследници ясна картина за състоянието на енергетиката, потърсихме и получихме съгласие за съдействие от Европейската комисия и Световната банка, които в момента извършват тези анализи. Вие знаете, че аз лично имах дълъг разговор с председателя Ромпой и той се съгласи да ни бъде оказано това съдействие, за да може извън всякакво съмнение да бъде обективността на това, което ние предлагаме като анализ, и мерките, които произтичат от този анализ.
Ограничихме производството на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”, а впоследствие, когато V блок излезе в планов ремонт, това създаде условия да изпуснем язовирите и съответно, от една страна, да избегнем наводненията в този период на годината, а от друга страна, да доставим евтин ток от язовирите в системата, респективно в микса.
За първи път, държа да подчертая, всички участници в системата седнаха на една маса в условията на пълна прозрачност и започнаха да обсъждат реалните проблеми в системата с цел тяхното разрешаване. Това – държа да го подчертая – стана не без участието на гражданското общество по време на заседанията на наречения от нас Обществен съвет към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тези заседания бяха често много бурни, но те дадоха, първо, израз на нашето желание да работим в условията на пълна прозрачност и, второ, привлякоха всички участници към общите ни решения и към общия ни анализ. Нищо не е скрито, нищо не е покрито, нищо не е направено зад гърба на хората. Може би такава практика е повече или по-малко иновация.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прие три наредби за въвеждането на Третия енергиен пакет. Би трябвало да са четири, но в момента на публично обсъждане е подложена последната наредба, която е част от пакета. Както казах, прозрачността от самото начало е основна наша грижа. Поради това по безпрецедентен начин ние разсекретихме 200 договора в областта на енергетиката и ги качихме на сайтовете, така че всички Вие да имате достъп до тях!
Преди малко беше зададен въпрос, свързан с мерките, които са взети, за да бъдат възстановени пазарите на ток. Вие знаете много добре – тези от Вас, които са специалисти, между Вас има много добри такива, ние заварихме европейско ограничение на износа за Турция по технически причини. От капацитет 1200 мегавата по ограничение можехме да използваме само 266 мегавата. Работихме с европейските институции и успяхме да увеличим този капацитет на 366 мегавата. От един месец работим с Турция, за да можем да използваме „капацитет на остров” – тези от Вас, които са специалисти, знаят за какво става дума. Възможностите за износ са налице и аз искрено се надявам, че турската страна ще приеме да се сключат такива споразумения, които позволяват износ на ток. Това са само с няколко изречения нещата, които ние сме правили.
Поради това че идвам директно от Министерския съвет, не съм имал време да подготвя по-продължително и значително по-конкретно изложение. Дотолкова доколкото Вие ще имате възможността да чуете госпожа Харитонова, имахте възможността да чуете какво е положението в НЕК, ще имате и възможността да чуете моя министър на енергетиката. Той също ще може допълнително да даде отговор на въпросите, които Ви вълнуват. Благодаря Ви за вниманието и Ви желая успех. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър-председател.
Преди да дам думата на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, само да изясня дребен детайл в комуникацията. Днес сутринта в 9,00 ч. е изпратено писмо, в което казваме, че е постъпило искане и че след решението на Народното събрание ще бъдете уведомен за деня и часа на провеждане на изслушването. По-късно, в 11,00 ч., е изпратено писмо за 11,30 ч. Моля да приемем това недоразумение в комуникацията като забавено движение. Извинявам се още веднъж за причинените неудобства.
Уважаеми господин министър, имате думата – заповядайте по темата на изслушването.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Министър-председателят доста подробно каза какво е свършено през последните два месеца и какво заварихме в системата. Това, което искам да подчертая и мисля, че сте го видели, тъй като всичко, което правим, беше публично показано, е, че подходът, който избрахме в системата, беше да решаваме проблемите занапред, а не да тръгнем да ровим назад – кой какво направил, кой какво не направил, защо се е стигнало до проблемите. Ровенето назад –основното нещо: всичко, което сме видели, отива към прокуратурата. Това е техният прерогатив. Прерогативът на министерството беше да види какви са проблемите, ясно да ги очертае и да започне да ги решава.
Има два подхода към решаването на проблемите. За нас беше изключително важно кой подход ще поемем.
Единият подход към решаването на проблемите беше с командно-административни мерки да наложим запори, забрани, да вдигнем телефона и да нареждаме на ДКЕВР какво да прави, нищо че е независим регулатор; да се опитаме да наредим системата по начин, който на нас ни харесва, пренебрегвайки договорите, пренебрегвайки независимостта на регулатора, пренебрегвайки международните правила, които важат и за България като член на Европейския съюз. Това е лесният подход и грешният според мен.
Другият подход, който можехме да приемем, е да помолим госпожа Харитонова да отложи ценовия период от 1 юли на 1 септември или 1 октомври и да прехвърлим проблема на следващото правителство – да кажем „проблем няма”. Това също щеше да бъде лесен и изключително грешен подход.
Ние заварихме тежко състояние и моето лично убеждение беше, че единственият начин да излезем от тежкото състояние и да не влизаме пак в него е да работим с всички хора в тази система, независимо дали те ни харесват, или не ни харесват – от миньорите, през ТЕЦ-овете, през представителите на заводските централи, през представителите на възобновяемите източници, до гражданите – с представители на ДКЕВР, на министерството, на държавните предприятия, за да можем да се съгласим какви са проблемите, а не да се караме и да си прехвърляме топката от едната в другата градинка.
За да можем, след като се съгласим какви са проблемите, което съгласие мисля, че вече постигнахме, да започнем да очертаваме начина за тяхното решаване – по един законов начин, който няма да ни доведе до наказателни мерки от Европейския съюз за намеса на държавата в пазара. Начин, който няма да ни накара да нарушим дългосрочните договори, а ще седнем на масата и ще ги предоговорим с двете страни. Начин, който ще ни позволи първо да си оправим нашите неефективности в предприятията и след това да натоварваме гражданите с високи сметки за ток – те да плащат за тези неефективности. Начин, който ще прегледа българското законодателство и ще види кой къде е успял да се излобира, какви промени спрямо европейското законодателство. Така че, когато Европейската директива каже – високоефективни централи са тези с поне 10% ефективност и първо трябва парополучателият да изкупи тока, а след това останалият ток да бъде продаден на хората на по-висока цена, ние това сме го транспонирали, като високоефективни централи са, в общи линии, всички централи с комбинирано производство, а не тези с 10% ефективност.
Другото нещо, което сме направили. Ние сме казали – всичкият ток се изкупува, а парополучателият може да си купи евтиничкия ток, който е формиран от микса. Всички тези неефективности да бъдат показани и да се работи те да бъдат отстранени. В момента, в който тези неефективности ги махнем със закон, защото само Вие можете да направите това –ние като правителство няма как да го направим, съобразим след това наредбите на ДКЕВР с тези нови законодателни промени, съобразим наредбите на министерството с тези нови законодателни промени, тогава започваме да решаваме истинските проблеми и започваме да вземаме тежките решения.
Когато имаме свръхпроизводство, е ясно, че някои мощности ще могат да произвеждат, само ако те намерят пазар извън страната. В противен случай те ще трябва да спрат да произвеждат. Целият този процес в момента върви и с индустрията, и с гражданите, и с Обществения съвет.
Аз искам да поканя представители от всички парламентарни групи на една среща – това беше нашата идея, за да можем това, което сме постигнали до момента да го оставим за следващото правителство, за да може да се подходи отговорно и да имаме трайно решение на проблемите, което да бъде съобразено с това да не се повишава цената на тока, а не да наложим с диктат: „Няма да вдигаме цената”, или да го отложим за три месеца и да кажем, че няма да я вдигаме, и след три месеца какво правим? Как ще запълним дупката, която в момента има в системата?
При сегашното ценообразуване, сегашните договори, сегашната нормативна база – всяка година има стотици милиони, които не достигат в системата на енергетиката. Част от тези стотици милиони трябва да излязат от неефективности на държавните предприятия. Част от тези стотици милиони трябва да излязат от производителите на зелена енергия, които да си поемат разходите по балансиране, разходите по резерв. Част от тези неефективности трябва да дойдат вследствие на предоговаряне на договорите за „Марица-1” и „Марица-3”. Част от тези неефективности трябва да излязат вследствие на промяна на нормативната уредба и прилагането точно както е заложено в европейската директива – на Директивата за ефективна когенерация.
Това са тежки политически решения, защото те променят съдбите на хората, които работят в тази система. И ние като служебно правителство, експертно, сме подготвили голяма част от тези решения, но ние като служебно правителство няма как да ги вземем. Можете да ги вземете само Вие, защото Вие сте овластени от народа да вземате тези решения!
Това, което ние можем да направим и това, което аз Ви предлагам, е да седнем на една маса, да Ви покажем ние докъде сме стигнали с анализите, какво ние сме успели да постигнем, за да може следващото правителство и Вие като депутати да се запознаете каква е ситуацията и да започнем заедно да работим и да решаваме истинските проблеми в страната и в енергетиката.
Нека не вземаме лесните решения. Нека да седнем и наистина да вземем трудните решения, които ще имат дългосрочен оздравителен ефект, така че наистина догодина да не трябва да имаме спешно изслушване за енергетиката, не трябва да имаме граждани на улиците, защото не могат да си плащат сметките за тока!
Всичко това, което министър-председателят каза, че е свършено – то беше свършено с идеята да овладеем системата, тя да не се разпадне, защото тя наистина беше пред разпад.
В момента, в който овладяхме системата, следващата крачка, която започнахме да правим, е да говорим с хората, които работят в тази система, които са експерти в тази система, за да търсим решенията за това как тази система да стане стабилна, устойчива, без цената да бъде поета от гражданите накрая. Към това бяха насочени усилията на правителството.
Вече имаме доста резултати и още веднъж Ви умолявам, който и да е следващият енергиен министър, ще искам да прекарам няколко дни с въпросния човек, за да можем да направим правилно прехвърляне на цялата информация, на отношенията, докъде са стигнали различните разговори, кой на какво се е съгласил, за да можем наистина да направим една стабилна система занапред. И тук ще имаме изключително голяма нужда и от Вашето внимание, от Вашето съдействие. Стабилизирането на системата минава задължително през законодателни промени. Отпушването на износа минава задължително през законодателни промени. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, без такива реплики в залата!
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Точно това беше и още на първия обществен съвет показахме кой на каква цена произвежда. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Баташки, не влизайте в диалог! (Реплики.)
Моля Ви, господин Сидеров! Има правила!
Господин министър, ако сте направили изложението, после има развитие на процедурата, и пак ще имате възможност да вземете думата.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Съвсем по същество – това, което казах… (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви!
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Добре, съвсем по същество. Това, което…(Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Сидеров, моля Ви! Нека да вкараме процедурата в една рамка, която да бъде продуктивна.
Господин министър, завършете, ако имате още нещо, и след това ще имате възможност пак да участвате в процедурата.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Господин Сидеров, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, не! Не влизайте в диалог със залата, моля Ви.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Добре.
Уважаеми народни представители, това, което ние сме постигнали към момента по същество е: намерили сме 235 млн. неефективности, за които хората няма да трябва да плащат следващата година, в държавните предприятия.
Установили сме къде българското законодателство не отговаря на европейските директиви за задължително изкупуване, тоест ние изкупуваме задължително повече, отколкото трябва да изкупим, и това са едни допълнителни 200 милиона, които българите плащат, защото неправилно е транспонирано европейското законодателство. (Реплики от КБ.)
По същество – започнали сме разговори с Турция за това да използваме напълно капацитета въпреки европейското ограничение, което успяхме с 50% да увеличим.
По същество успяхме да рефинансираме един заем на НЕК, който беше изключително тежък и изключително рисков, имайки предвид финансовото състояние на системата. И успяхме да го рефинансираме при изключително добри условия, защото, ако НЕК днес беше фалирала, всички хора щяха да бъдат на улиците и щеше да бъде пълен хаос в енергетиката. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви! Без реплики в залата, за да развием процедурата нормално.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Това е, което ние сме свършили по същество. Има още подготвени няколко мерки, които искам да обсъдим с Вас, но в момента тече експертната им оценка, но това са мерките, които са минали през експертна оценка и по същество могат да бъдат направени, за да се ограничи тази финансова дупка в системата, която е създадена към момента, без да се нарушават договорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, уважаеми господин министър.
Моля сега – думата е за госпожа Евгения Харитонова, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, да направи изложение в рамките на процедурата, а групите да се готвят с по два въпроса.
Заповядайте, госпожо Харитонова.
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Извинявам се, господин председател. Трябва да отбележа, че ние бяхме информирани за това изслушване днес в 9,45 ч. Просто се извиних, защото и ДКЕВР беше информиран днес в 9,45 ч. за това изслушване. Разбира се, от медиите знаехме, че ще има, но официално нямахме нищо постъпило при нас и заради това просто в момента не мога да Ви представя точно писменото становище на ДКЕВР, но утре сутринта може да постъпи в Председателството на Народното събрание подробната информация.
Това, което трябва да кажа, е, че съгласно Закона за енергетиката към 1 април всички енергийни дружества трябва да подадат техните заявления за нови цени, определяни за ценовия период от 1 юли всяка година до 30 юни следващата година.
На базата на тези заявления, които постъпиха в ДКЕВР, стойностите, които енергийните дружества бяха поискали за изменение на цените, ние ги качихме на интернет страницата на комисията за една обща информация. Може би наистина някои хора са много притеснени от тези стойности, които са поискани, но това беше точно с цел прозрачност на цялата процедура по определяне на цените. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, не разговаряйте! Тишина в залата!
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: На база на сега съществуващите закони за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници, определянето на цените и отчитайки това, което дружествата са заявили, реално трябваше цените чисто математически да нараснат близо 40%. Мисля, че на всички ни е ясно какво безумие е тази цифра!
Експертите на комисията започнаха работа по определяне на цените по закона, който сега съществува, и наредбите, които са елемент като вторично законодателство на закона и на базата на тези техни разчети беше изготвен един доклад, който все още не е разглеждан в комисията и ще Ви кажа защо, защото средната продажна цена по този закон, по този доклад излиза, че трябва да бъде увеличена 16%. Безумие лично за мен!
В тази връзка започнахме наистина разговорите и работата с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, да променим целия финансов модел, начина на образуване на цените за потребителите в страната, но този модел така както в момента го разработваме, изисква промяна в двата закона.
В тази връзка започнахме разговорите и работата с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – да променим целия финансов модел, начина на образуване на цените за потребителите в страната. Този модел, както в момента го разработваме, изисква промяна в двата закона.
На какво се дължи увеличението с 16%, за което споменах преди малко?
Първо, за предстоящия период от 1 юли 2013 до 30 юни 2014 г. възниква задължение на всички кондензационни централи да купуват квоти въглеродни емисии. Вярно е, че цената им падна. Разчетите, които бяха направени, са за 2,6 евро, а не както миналите години са били – от порядъка на 7 евро. Това намаляваме.
От друга страна се оказва, че делът на електроенергията, произведена от възобновяеми източници, чувствително е нараснал. Миналата година при определяне на цената са заложени разходи 466 млн. 342 хил. лв. за изкупуване на тази енергия. Сега при разчетите, които са постъпили от Националната електрическа компания като обществен доставчик и от съответните крайни снабдители от разпределителните предприятия – сумата е 1 млрд. 225 млн. лева. На практика това е три пъти по-голяма сума. Съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници тя трябва да бъде задължително изкупена. Това означава, че цената на електроенергията трябва да отрази тези 1,2 млрд. лева. Това налага някаква промяна на схемата на изкупуването. Тя е в изменението на Закона за енергията от възобновяеми източници.
Една информация за Вас, която комисията ще Ви предостави в официален вид. През 2010 г. бе приет планът за въвеждане в експлоатация на възобновяеми енергийни източници. В същото време има 10-годишен план в електропреносната мрежа на Електроенергийния системен оператор. Те залагат на нормалното управление на мрежата от 600 мегавата фотоволтаици и 1400 мегавата вятър. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля да не се шуми!
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: В момента са инсталирани 972 мегавата фотоволтаици и 675 мегавата вятър. От тези 972 мегавата фотоволтаици само 240 подлежат на лиценз, тоест над 5 мегавата като мощност. Всички останали са присъединени към мрежите „средно напрежение” и „ниско напрежение” и те не подлежат на лицензиране, не се следят от ДКЕВР. На практика те се следят от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Те издават понастоящем гаранциите за произход. Това чувствително влияе върху цената на тези стойности, които ще Ви представя в писмен вид за по-добро работене с тях. То влияе върху крайната цена на електрическата енергия.
При сегашния модел, където има зелена добавка, кафява добавка и невъзстановяеми източници, съгласно Закона за енергетиката и Закона за възобновяемите източници следва, че добавката на мегаватчас, понастоящем от 11 лева, трябва да стане близо 33,91 лв. само за зелената енергия. Казвам го в прав текст – как излизат цифрите. Това беше основанието на ДКЕВР да започне разработването на другия вариант – да отпаднат тези добавки. Те няма да отпаднат. Тези пари ще бъдат плащани, но схемата ще бъде различна – да се раздели на регулиран пазар, който много се намалява от 1 юли, и на свободен пазар. Всички, които купуват енергията на свободния пазар, да бъдат задължени да купуват някаква процентна част от тези скъпи енергии, защото не може регулираният пазар, който включва присъединените към ниско напрежение потребители – това сме всички ние като частни лица и съответно фризьорски салони, както казвам аз, и сладкарнички, които също са се присъединили към ниско напрежение – всички те заплащат скъпа енергия, а на практика пазарът за износ не понася своите отговорности. В Закона за енергията от възобновяеми източници категорично е записано, че зелените добавки се плащат и от търговците за износ. Така че ДКЕВР не може да наруши закона, приет от Народното събрание в този си вид.
Увеличаването на цената идва и от намаляването на регулирания пазар. На практика онова, което енергийната система с всички централи може да произведе, са 44 тераватчаса. На практика потреблението за вътрешния пазар, както е заявено, е 30,5 тераватчаса, от които 20,5 тераватчаса са за регулирания пазар и 12 тераватчаса са за свободния пазар. Тоест съотношението става от порядъка на 60:40 – регулиран към свободен пазар. Оттам е ясно какво става, ако всички скъпи енергии трябва да се понесат от регулирания пазар,
Затова ние тръгнахме да разработваме нещата единно с министерството, с всички, които могат да ни помогнат. Подготвяме предложения за изменения на двата закона, за да бъдат в интерес на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаема госпожо Харитонова.
Давам думата на господин Лефтеров да допълни или конкретизира предложенията за структурата, за която отговоря, извън това, което беше изложено сега, за да спестим малко време.
За сведение – първото писмо е пристигнало в 9,10 ч. в Министерския съвет (реплики в ГЕРБ). Съжалявам, че го изясняваме. Дублирано е по факс в 9,20 ч., точно когато Народното събрание е взело това решение. Помолих за справка, защото и госпожа Харитонова засегна този въпрос. Но да го смятаме за приключен.
Заповядайте, господин Лефтеров:
ИВО ЛЕФТЕРОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, ще бъда кратък, ще потвърдя и ще допълня изказванията на моите колеги до момента.
На първо място пожелавам, много, много нови успехи на новото Народно събрание. За мен е чест, че имам възможността да участвам в конституираното Народно събрание. Дай Боже да изковете най-добрите закони за България.
По отношение финансовото състояние на НЕК – компанията, която представлявам и в която встъпих в длъжност наскоро, наистина никак не е добро, може би е най-лошото от самото създаване на компанията. Резултатите наистина са такива, каквито бяха казани още в самото начало от изпълнителния директор на БЕХ – 99 милиона загуба на НЕК, 192 милиона загуба на консолидирано ниво, 234 милиона загуба от оперативна дейност преди определянето на данъците.
За най-голямо наше съжаление ликвидността на компанията също е изключително влошена – близо до нула. Това се дължи основно на факта, че студеният резерв, който се полага на НЕК, не е плащан от началото на годината, а в допълнение едно от електроразпределителните дружества отказа да приеме методологията, отпусната от ДКЕВР и съответно си запазва добавките за зелена енергия.
За лошото финансово състояние на компанията основни фактори са, пак ги повтарям – възобновяемите източници, които трябваше да бъдат изкупувани през миналата година, а също така и високите цени от заводски и топлофикационни централи.
Още веднъж потвърждавам, че НЕК не фалира. Вчера успешно беше рефинансиран заемът с БНП Париба.
И нещо положително. Наистина в последните няколко седмици се работи твърдо, упорито и устремено да се открият резерви всички предприятия да дадат максимално от себе си, да бъдат ефективни. Всичко това, разбира се, се случва под шапката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и ДКЕВР.
Не на последно място, започнати са преговори с централите с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергията. Аз съм положително настроен и оптимист, че ще можем да постигнем най-доброто за България. Благодаря на всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лефтеров.
Господин Пеевски, нещо различно от процедурата ли искате?
Още веднъж да кажа: минаваме към следващата стъпка – всяка от парламентарните групи има право на два въпроса. Всеки въпрос към министър-председателя, към министъра на икономиката, ръководителите на съответните структури се развива в рамките на две минути. Изслушваните лица отговарят след задаването на въпросите.
Процедурата е изключително тежка, нещо като блиц процедура, ад хок процедура и затова моля за заявки от парламентарните групи.
От ГЕРБ има ли желаещи? Засега не виждам.
От Движението за права и свободи – господин Пеевски, заповядайте.
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС): Въпросът ми е към служебния премиер и служебния министър. Много неща чухме, че за двадесет години се е направило това. Това не е така. Това в енергетиката се направи за четири години. (Възгласи от ГЕРБ.) Такъв срив, колеги, хайде да се изслушваме, ще вземете думата после.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата.
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ: Такъв срив никога не е имало. Тук е бившият министър и може да обясни какво направи с преносните такси и спря целия износ на държавата. Затова фалира ТЕЦ-2 или е почти пред фалит, но имаме шанса да го спасим. Затова фалират мините и затова нямат право да бунят миньорите, защото те са виновниците за това.
Конкретният ми въпрос към служебния премиер и служебния министър е: защо не освободихте Мишо Андонов, човекът, който е виновен и за фалита на НЕК, и на БЕХ – нещата, които се случват в момента? Защо при три досъдебни производства, при условие че е давал договори на брата на жена си за юридически услуги, че се разследва също така за изграждането на мрежите на НЕК и ЕСО, Вие не го освободихте? Защо не му е отнет достъпът до класифицирана информация? Държа да получа тези отговори, а не да се измъквате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Пеевски.
Господин министър-председател, господин министър на икономиката, кой от двамата ще поеме да отговори ?
Уважаеми господин министър-председател, заповядайте за отговор.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Няма, разбира се, да коментирам оценките по отношение на един или друг период от миналото. Смятам, че има кой да ги коментира. Единственото, което мога да кажа, ако ми разрешите, първо, да се извиня, че има въпрос, който ми беше поставен преди малко и на който не отговорих – общото финансово състояние на АЕЦ. Ясно е, че, при положение че съм станал от заседание на Министерския съвет и не съм имал никакво време, за да дойда със съответните досиета, мога единствено и само да давам кратки отговори. Краткият ми отговор е, че финансовото състояние на АЕЦ е подчертано задоволително, бих казал, положително. Достатъчно е да се видят само някои от цифрите.
Реално погледнато през 2011 г. имаме печалба от 114 милиона, през 2012 г. – печалба от 146 милиона, тоест виждате, че имаме градация нагоре и мога да Ви уверя, че тази тенденция продължава и в първото тримесечие на годината. В момента нямаме в главите си точната цифра, но предполагам, че е въпрос на секунди да я получите.
Що се отнася до ръководителя на БЕХ и защо не сме взели решение да го отстраним. Първо, дължа да кажа, че неговото отстраняване не може да бъде единствено и само на основата на подозрения. Вие много добре знаете, че прокуратурата върши своята работа по един изключително активен начин, повтарям, с подкрепата на това правителство, която е изразявана нееднократно. На този етап на развитие ние нямаме достатъчно основание и достатъчно данни, за да вземем решение по въпроса за неговото отстраняване.
Що се отнася до достъпа – не е правителството, което отнема достъпа до класифицирана информация. Това е повече от известно. Имал съм разговор със съответните структури и институции, които ясно и категорично са ми казали, че на този етап няма никакво основание за това. Следователно това не е направено.
Повече от ясно е, че в момента, в който бъдат изяснени обстоятелствата, свързани с господин Андонов, ние ще вземем адекватното решение.
Уважаеми дами и господа, това не отменя факта, че той е един изключителен специалист и също така е един от нашите свидетели по делото, свързано с АЕЦ „Белене”.
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС, от място): Това не е основание за прикриване на престъпление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, без реплики от залата.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: За мен лично неговото отстраняване ще има изключително негативен ефект. Разбира се, това няма да ни убие, защото нашата кауза е достатъчно стабилна, но включително и от такива съображения аз съм принуден да бъда много внимателен, анализирайки това, което казва прокуратурата, и анализирайки обстоятелствата и фактите, както аз ги виждам и както ми се докладват. За достъпа вече Ви отговорих. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря и аз, уважаеми господин министър-председател.
Господин Волен Сидеров, заповядайте, да зададете въпросите в рамките на процедурата.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин председател, аз първо ще започна с един съвет – да престанем с извиненията, защото служебният премиер, служебният министър, председателят на НЕК и на ДКЕВР са длъжни да са тук. Те трябваше да са тук и да чакат, а не да разиграват тук театрални етюди как бързо са изтичали и не са подготвени.
Ние виждаме едно безпомощно правителство, което ни е управлявало два или три месеца. Това правителство показва и доказва сега, че не е вършило нищо освен далаверите с имоти, за което ще бъде разследвано.
Моят въпрос е: защо през тези два месеца Вие не подготвяхте законовите промени? Защо тук не сте готови, госпожо Харитонова, с тези промени, а ми се обяснявате като случаен минувач от улицата. Вие не сте минувач от улицата, за да ми кажете колко е ужасно вдигането на тока с 40%. То не е ужасно, то е потресаващо. Само че Вие нищо не предлагате срещу това. Вие ми обяснявате как ЕРП-тата са подали заявление – най-нагло, арогантно, за 40-процентно увеличение на тока. И приемате това като нещо нормално, и от думите Ви личи, че Вие нищо не можете да направите срещу това.
Какво предлагате срещу това? Утре ще дойде 1 юли и ние ще осъмнем с 40% качени цени на тока. Значи Вие умишлено провокирате нови граждански протести. Това ли Ви е целта, господин Райков? Това ли Ви беше поръчката – да направите така, че хората да излязат отдолу, защото токът ще се вдигне отново?
Господин Лефтеров, кое е това дружество, защо му спестихте името? Кое е това дружество, дето е получило наставления на ДКЕВР и не ги е изпълнило? Кажете да го чуем тук! Какви санкции наложихте на това дружество?
Изводът от това, което чух дотук, е, че министърът на икономиката и енергетиката е абсолютно безпомощен и неподготвен. Той предлага да седнем на маса. Не на маса, господин Василев! Тук прав ще обясните. Тук е мястото, където са всички парламентарни групи и Вие трябва да дадете отчет какво направихте. От Вашите думи аз съдя, че нищо не сте направили, че сте разговаряли с някакви хора – неясно какви, и че търсите в рамките на разговор някакво решение, което обаче не е ясно. А през това време вече имаме заявление за 40-процентно вдигане на тока.
Вие говорите за договори, които не можело да бъдат пипнати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Сидеров, ще Ви помоля за отношение, за което ще имате възможност.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Значи Вие работите като лобист на тези фирми, които всъщност вдигат цената на тока.
Научихме, че зелената енергия ще ни струва милиард и 600 милиона. Аз отказвам да я плащам като гражданин. Това е дългът на ГЕРБ. По тяхно време бяха дадени лицензите за тези зелени предприятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Сидеров, след това имате право на 10 минути да изразите отношение. Аз ще моля за отговор, така че нека въпросите да са концентрирани, а накрая в 10 минути ще се заяви отношение. Такива са правилата.
Заповядайте, уважаеми господин министър-председател.
Господин Лефтеров, мисля, че имаше въпрос и към Вас за дружество, което не е споменато.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Сидеров, много Ви благодаря за изказването. Това, което мога да посоча, е, първо, за да завърша данните такива, каквито дадох в своето изказване преди малко. За първото тримесечие ние говорим за 66 милиона печалба на АЕЦ, за да може да проследите, че темпото наистина е такова, каквото го очертах.
Уважаеми господин Сидеров, в съответствие с въпросите, които ми изложихте в своето изказване, искам да Ви кажа следното: ние сме подготвили законодателни промени. Грешите, господин Сидеров! Подготвили сме ги, но нямаме как да ги внесем при липса на Народно събрание, господин Сидеров. Защото всеки, който е чел Конституцията, а не чака тя да излезе на DVD, знае, че ние няма как, при липса на Парламент, да направим това. (Реплики от народния представител Волен Сидеров. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Те са налице и ще бъдат внесени, уважаеми господин Сидеров. Ще бъдат внесени и Вие ще имате възможност да ги обсъдите.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Дръжте се с уважение към Народното събрание! Не сте в читалище! Дръжте се с уважение към Парламента!
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: Второто, което бих искал да кажа, уважаеми господин Сидеров, е, че това правителство не провокира протестите. Обратното – протестите секнаха при това правителство. Ние дойдохме и поехме тежестта на властта, когато по улиците имаше над 150 хил. души български граждани, основателно възмутени от състоянието както в енергетиката, както в сферата на ценообразуването, но и възмутени от реакцията на определени полтически сили, не на една.
Следователно това, което ние постигнахме, е, първо, да се постараем с един цивилизован диалог, с един друг тон, с едно уважение – уважението, което аз засвидетелствам към всички, включително и към Вас, господин Сидеров, защото Вие сте народен представител, независимо от това, което говорите. (Народният представител Волен Сидеров иска думата за процедура.) Това уважение беше и в основата на това, което ние ...
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Тук не сте в читалищен театър! Нямате право да ми правите квалификации!
(Народният представител Волен Сидеров иска думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще Ви дам думата. (Реплики от народния представител Волен Сидеров.)
Господин Сидеров, ще Ви дам думата. Моля Ви, само не от място. (Реплики от народния представител Волен Сидеров.)
Добре, разбрахме.
Господин министър-председател, моля Ви.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: Следователно, промените в закона ще бъдат внесени и Вие ще имате възможността суверенно да решите дали да ги приемете или не.
Що се отнася за протестите, вече казах, че не ние сме ги провокирали. Ние ги наследихме и те не бяха за едно правителство, а бяха вследствие на отношението към множеството.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Напротив, три пъти го казахте.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: Третото, което искам да кажа, е, че ние не сме заявили, че ще увеличаваме цените с 40%. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър-председател. От Вашия отговор се разбра, че имате готови законопроекти и очакваме да се упражни законодателна инициатива.
Следващият, който заяви желание да зададе въпрос, е господин Явор Куюмджиев.
Моля Ви, въпросът да е конкретен, а отношението се взема след това в десетте минути, за да не разводняваме дискусията.
Заповядайте.
ЯВОР КУЮМДЖИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, бих искал да Ви помоля да спрете да заблуждавате българските граждани с това, че в България има свръхпроизводство на електроенергия. Такъв термин няма. Няма как да произвеждаш електричество и да го складираш. Има намалено потребление.
Аз Ви моля да отговорите на въпроса: какви са мерките, които предприемахте, за да се увеличи това потребление, да се реши проблемът с производството, да има износ?
Вторият ми въпрос е свързан с това кой включи 1000 мегавата слънчева енергия в енергийната система на България? Госпожа Харитонова най-накрая си призна от тази трибуна, че като заместник-министър в бившето правителство е позволила, въпреки разчетите на електроенергиен системен оператор, да бъдат включени неколкостотин мегавата повече. Това е основният проблем в енергетиката и какво ще предприемете Вие, за това да се реши въпросът.
Само един коментар към Вашето изказване, че Вие сте бил министър-председател само три месеца. Съдейки по реакцията, на колегите отдясно, Вие продължавате да прокарвате тяхната политика на разруха на българската енергетика. Благодаря Ви.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Тъй като въпросите са по-технически, специално за свръхпроизводството ... (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Имате възможност да вземете отношение, тъй като министрите могат да се изказват извън процедурата. Но тъй като въпросите бяха адресирани към служебния премиер, ако ще се опитвате да отговаряте на тях, изчакайте премиера. (Шум и реплики.)
Вие няма как да избягате от въпросите, господин премиер, но преди Вас може да говори енергийният министър.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, много Ви моля поради това, че министър-председателят не е нито енергетик, нито заместник-министър на енергетиката, в момента нашият министър на енергетиката е тук, и тъй като въпросите са конкретни, технически, недейте да очаквате от мен да давам отговор на технически въпроси.
Много Ви моля да дадем думата на нашия министър на енергетиката, който е в състояние да отговори. Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Василев.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: По техническите въпроси мисля, че първият въпрос беше за неправилното използване на термина „свръхпроизводство”. По принцип в България има свръхмощности за производство на електроенергия. Да, част от тези мощности не произвеждат. Използваме терминът „свръхпроизводство”, защото както колегите от системния оператор ще Ви кажат, ние сме в един почти постоянен дисбаланс – не търговски дисбаланс, а изкарване на енергия извън страната, което е свръхпроизводство. Тоест, даже и с намалените мощности, с които работим, за да се осигури стабилност на системата, за да има ток навсякъде, за да няма сривове, ние сме в почти постоянен режим на свръхпроизводство, освен че имаме свръхмощности. Затова използваме терминът „свръхпроизводство”.
Що се отнася за това какво сме направили, за да се вдигне потреблението, основният срив в потреблението, както всички знаете, се дължи на икономическата криза и на намаленото потребление основно от индустрията. Също така имаме намаление на потреблението от гражданите вследствие на стреса от високите цени и от високите сметки за ток. Според мен и според експертите в министерството потреблението ще продължи да спада следващите години колкото по-енергийно ефективни ставаме, тоест колкото повече се правят изолации на сградите, колкото повече се въвеждат нови машини потреблението ще пада. (Шум и ръкопляскания от КБ. Реплики от народния представител Илия Баташки.)
Не, аз не казвам това. Просто казвам, че при настоящата икономическа база и настоящото потребление на населението колкото по-енергийно ефективни стават сградите и машините, които се използват, толкова повече настоящото потребление ще пада. За да не пада потреблението и да имаме увеличение, трябва да отидем в другия ресор, който е „Икономика”. Няма как в ресора „Енергетика”...
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Когато икономиката расте, потреблението няма да пада.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Точно така е.
Въпросът в ресора „Енергетика” е как да привлечем инвестиции – български и чужди, така че да се изградят нови мощности, нови заводи и да се реши проблемът с безработицата, да има по-високо потребление на електроенергия. При така съществуващата икономическа база – без сериозно да се работи в ресора „Икономика”, няма как да се вдигне потреблението и да очакваме, че то ще се вдигне.
АНТОН КУТЕВ (КБ, от място): Вие за кой ресор говорите?
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: И за двата. Работим и в двата ресора. Ако искате, можем да отговорим на въпроса за икономиката в едно последващо изслушване или ако ни го зададете, ще отговоря там какво сме направили.
Работим и в двата ресора. За да се вдигне потреблението, трябва да заработи икономиката. Всички мерки, които ние поемаме за енергийната ефективност, водят до намаление на потреблението на съществуващите икономически предприятия и на съществуващото потребление на гражданите. Това води до намаляване съответно на техните сметки. Това е що се отнася до свръхпроизводството и свръхпотреблението.
Износът, както казахме, в момента е силно затруднен по няколко причини. Гърция е в икономическа криза и има много вода в момента. Тоест там износен пазар нямаме.
С Турция активно водим разговори как да преодолеем европейското ограничение на границата. Успяхме да го вдигнем с 50%. Водим разговори как да качим мощности „на остров”, които няма да се влияят от административните ограничения. Това е вследствие на синхронизацията на турската енергийна система с европейската енергийна система.
Активно работим да може това да се случи, за да можем да изнасяме там.
Както каза министър-председателят, ще внесем законовите промени така, че да се смени методологията на събиране на допълнителните такси за зелена енергия, за да може тези такси да не се начисляват, когато се изнася ток, и нашият ток да стане конкурентоспособен. Затова ни трябваше Парламент. Вече го имаме, за което сме Ви много благодарни.
Другият въпрос, извинявайте – за фотоволтаиците. По въпроса за фотоволтаиците по време на обществения съвет имаше презентация, в която се каза точно кога са включени мощностите по години. На уебсайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е и всеки може да го погледне.
През 2012 г. има включени мощности в порядъка на 600 мегавата, доколкото си спомням по памет, тъй като презентацията не е пред мен. През 2011 г. има включени мощности от порядъка на 300-400 мегавата. (Шум и реплики от КБ.)
Казвам: доколкото си спомням. Това е по памет, презентацията не е пред мен. Ако знаех предварително въпроса, щях да се подготвя. (Шум и реплики от КБ.)
Тези мощности са включени на база законовите разпоредби и на ценовите нива, които са регламентирани от закона. Начинът на включване означава, че цената се фиксира към момента на включване.
Какво може да се направи от тук нататък, след като държавата е сключила тези договори по волята на суверена, по Вашата воля – тук в Парламента? Оттук нататък това, което държавата може да направи отговорно, е да намери законови начини тези договори да бъдат преразгледани или да намери начини да работи с хората от другата страна на тези договори, така че двете страни да се споразумеят за промяна в договора. Според мен това е разумният начин да се работи.
Разбира се, Вие като народни представители можете да приемете законодателен акт, с който просто да експроприирате тези мощности. Според мен това би било неразумно и безотговорно. Това е моето лично мнение и мнението ми като министър. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Стоилов или господин Бойчев?
Господин Янаки Стоилов има думата да зададе въпрос.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господин министър-председател, господин министър!
Моят въпрос е към ръководителя на енергийния регулатор. Мисля, че той се отнася и към правителството поне като повод за анализ.
Госпожо Харитонова, предлагам Ви да обсъдите три мерки, които могат значително да подобрят състоянието в преносната система и дори значително да намалят цените за потребителите на електроенергия. Моля Ви да отговорите смятате ли, че тези мерки заедно и поотделно могат да бъдат въведени. Едната от тях е да се премине от пропорционална към твърда такса пренос. Защото електропреносната мрежа не се изхабява от количеството на електроенергията, която протича по нея. Тоест могат да се въведат твърди цени с определена норма на печалба за този, който поддържа системата, защото производителят ще продава електроенергията. Тя ще бъде доставена, а разходите за поддръжката са едни и същи. Това трябва да бъде ясно. Това може да увеличи значително българския износ и неколкократно да облекчи потребителите.
Втората мярка е вече обсъжданото и предлагано от нас въвеждане поне на две тарифи за цените на електроенергията, като се определи по-ниска цена за потребление до определена граница и по-висока – за по-голямо или свръхпотребление.
Третата мярка е какво е основанието фирми, които потребяват електроенергия да си приспадат ДДС върху нея? Не говоря за фирми, които се занимават с производство – всяка една фирма, всеки един офис, който е регистриран да си приспада тези 20%, а потребителите на електроенергията във всяко домакинство да плащат по 20%. Аз съм против това нещо – да продължава експлоатацията на хората. Ние трябва да стимулираме реалната икономика и потреблението на гражданите.
Моля Ви дадете отговори на тези въпроси, защото ако тези мерки в съвкупност, или всяка една от тях, или една от тях се приложи, цените на електроенергията ще спаднат значително, да не кажа драстично. Моля Ви да обсъдите този въпрос в правителството. То ще е задача и на следващото управление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожа Харитонова има думата.
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Относно зададените въпроси от народния представител господин Стоилов искам да кажа, че тук преди минути разменихме няколко приказки във връзка с преминаване от пропорционална към твърда такса пренос. Досега схемата е била тази. Трябва да се направят наистина сметки, за да се знае дали ще се намалят наистина цените, или ще се увеличат, защото все пак трябва да имаме предвид, че в цената пренос се включват и експлоатационните, и оперативните разходи на съответните дружества за поддържане на мрежата. Нещата трябва да бъдат разчетени и на база на това да се вземе решение.
Вторият въпрос – за двете тарифи. Имаше постъпило такова предложение в предишното Народно събрание. Това е реализуемо, но практиката беше до 2005 г. През 2005 г. това е отпаднало, защото знаем, че в един апартамент, в една къща в България живеят повече от едно поколение и всичките са започнали да си откриват нови партиди за всяко семейство или за всеки член на семейството. Не е бил постигнат нормалният резултат, който се е целял.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Партидите са за имот, не са за член на семейството.
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Това нещо е приложимо.
На третия Ви въпрос аз не мога да отговоря. Тук трябва да отговори Министерството на финансите. (Реплика от ДПС.) И отговорът сигурно ще бъде „не”. Тук ДКЕВР не може да направи нищо по въпроса. Имаше един момент, който ние обсъждахме като идея, за намаляване на ДДС за битовите потребители, защото фирмите си възстановяват ДДС, докато битът не. Всичко това е от компетентността на друго министерство и изобщо на правителството и на бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Василев.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Относно първото предложение искам да кажа, че сме напълно съгласни с него и това е един от вариантите, по който работим с ДКЕВР. Там трябва да добавя, че има и едно второ, много важно нещо, не само разходите да са твърди, на базата на които да се определи цената, но и да се огледат тези разходи доколко са реални и тези, които не са реални, да се приспаднат от активите и от базата, за да може да падне допълнително цената. Тоест там има две неща – едното е да се види доколко са реални разходите, а второто, това, което Вие предлагате, на база на тези разходи да може да бъде фиксирана цената.
Основният проблем пред износа е това, че добавките за зелена и кафява енергия бяха сложени върху преноса, а не върху потреблението, което автоматически запуши износа. Тази методология за съжаление е указана законодателно, тоест нямаше как с подзаконов акт ние да я променим или ДКЕВР да я промени, тъй като това е вече в правомощията на ДКЕВР, така че там наистина ще Ви помолим за съдействие изключително бързо това да бъде сменено, за да се отпуши износът.
Що се отнася до двете тарифи – има два варианта това да се реализира. Единият е с по-ниска тарифа, а другият е да се разшири обхватът на енергийните помощи, които се дават на населението. Според мен трябва на чисто експертно ниво да се дебатира кой от двата подхода ще бъде по-добър и по-бързо ще може да бъде реализиран, и по-малко злоупотреби съответно ще има с него. Там също се мисли в тази посока как домакинствата, които потребяват малко и са най-ударени от високите стойности на сметките, да им бъде помогнато.
Що се отнася до ДДС, наистина това е разговор с Министерството на финансите. Ако този приход бъде загубен за държавната хазна трябва да се види къде ще се съкратят разходи според мен, но това наистина е от компетенцията на министъра на финансите. Благодаря Ви. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Коя парламентарна група ще задава въпроси?
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Няколко пъти споменахме цената за пренос, многото фотоволтаични и вятърни централи.
Моят въпрос е може би към господин Лефтеров, защото единствено НЕК в тази зала, заедно с ЕРП-тата са сключвали такива договори. Въпросът ми е: в кой период са сключвали договори? Господин Лефтеров ще ни отговори, но аз искам да припомня на някои от Вас. Господин Явор Куюмджиев е извинен, защото не беше член на предишното Народно събрание, но ние в подобен състав на предишното Народно събрание през месец май 2011 г. гласувахме промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които забранихме сключването на нови договори. Две години не са сключвани такива освен за най-малките покривни инсталации до 200 киловата. Тук е господин Рамадан Аталай и може да потвърди това нещо. Всички сключвани договори са в периода 2007-а – средата на 2011 г. Ако трябва да си ги разделим по мандати: две години Вашият мандат – две години мандата на това управление. Нека не спекулираме с тази тема. След 3 май 2011 г. няма сключени договори заради промените, които направихме заедно с консенсус. Тези промени в законопроекта бяха подкрепени от представители на всички парламентарни групи. Нека не спекулираме с тази тема, че едва ли не в последната една година се получили много фотоволтаици и няма кой да ги спре.
Вие, предполагам, си спомняте – членовете на Комисията по икономическата политика, че когато поискахме информация от Министерството на икономиката, защото и аз бях тогава народен представител, ни показаха данни за осем-девет хиляди мегавата сключени договори. Голяма част от тях не се случиха благодарение на промените, които направихме, задължихме тези дружества да внасят банкови гаранции, ограничихме с пъти проектите, които можеха да се реализират, но някои от тях все пак успяха. Намалихме цената от 699 лв. на 485 лв. Цената беше фиксирана към момента на сключване на договор, а ние всички заедно го променихме да бъде на етап Акт 16. Нека не се злоупотребява с тази тема.
По отношение на тежката ситуация тази пролет в енергетиката. Тя е поради няколко причини. Едната причина е ниското потребление и за него не може да се вини което и да е правителство. Правителството не може да накара фирмите или домакинствата да консумират и използват повече електроенергия. (Реплики от КБ.)
Въпросът ми към господин Лефтеров е: в кой период са сключвани договорите? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: С цел спестяване на време – още въпроси към господин Лефтеров, на които той ще отговори едновременно.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател! Аз искам да добавя продължение на това, което колегата Добрев зададе към директора на Националната електрическа компания, тъй като много странно разпредели отговорността. Искам да попитам, тъй като Вие сте в течение, колко пъти падна цената на инвестицията за този период, защото току-що чухме, че цената е намалена от шестстотин и нещо на четиристотин и нещо и колко в този същия период падна цената на инвестицията във фотоволтаиците, защото това е ключовият въпрос? Защото през 2011 г. даденият едногодишен прозорец хвърли стръвта на масата за инвеститорите, оттам се създаде вълната, оттам се създадоха тези близо 1000 мегавата и оттам сега джобът на българина е издънен. Питам: колко пъти падна инвестицията и къде беше управляващата партия тогава?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други въпроси, които са към господин Харитонов?
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър-председател, напрежението в залата и във Вашето изказване идва от това, че се опитвате да защитите един период от време – от четири години, когато Вие не сте носили никаква отговорност за състоянието на енергетиката. Днес въпросът, който обсъждаме тук, е за състоянието на сектора енергетика и цените на електрическата енергия. От Вас искахме Вие да ни представите точно, анализирано състоянието как сте сварили енергетиката и в какво състояние ще я предадете на следващите управляващи – засега са все още неизвестни? Вие се опитвате да вкарате един период от време – 10 или 20 години назад, когато развитието на икономиката в България през последните четири години е било в криза, а в по-предишните в един икономически растеж в рамките на инвестиции, които са направени в тази държава от пет до шест милиарда годишно. Тогава енергетиката нямаше как да остане в това си състояние, което е в момента, трябваше да се направи една стратегия, която я имаше, с растеж на енергетиката, с 1% използване на нови енергийни мощности. Разбира се, тогава не се предлагаше и нямаше намерение да се затваря нито „Кремиковци”, нито новите химически производства, трябваше икономиката на държавата да се развива и изхождайки от развитието на икономиката смятам, че днес енергетиката щеше да бъде в съвсем друго състояние.
Тъй като въпросите, които трябва да Ви задам, са много, ще се опитам да се включа в рамките на два въпроса. Обръщайки се към Вас, разбрах, че освен че сте създали този обществен съвет, който ние предложихме – Движението за права и свободи, за което Ви поздравявам, защото предишните управляващи го бяха премахнали през 2012 г., нищо че го имаше в закона от 2008 г., направихте този обществен съвет.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Времето изтече, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Не се обаждайте от място.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Въпросът ми е следният. Ако смятате, че компетентността Ви е достатъчна, за да разберете сложността на енергийната криза, защо с административни разпореждания не решихте някои от основните проблеми, което можехте да направите? Например намаляване цената за пренос с решение, което щеше да отпуши износа и да намалява напрежението в отрасъла и в мините, разбира се.
И другият ми въпрос, с който ще се опитам да се включа, пак в рамките на това, е защо нищо не се направи за отделяне на ЕСО от НЕК, макар че е декларирано от предишните правителства?
Нали знаете, че НЕК вкарва „пренос” в цената и всички разходи за присъединяване на ВЕИ, като с това надува компонентите на „зелена енергия” в цената. Това е несправедливо и знаете, че създава настроения против „зелената енергия”, защото според европейското законодателство това са разходи за развитие на мрежата, които трябва да се отчитат отделно.
Смятам, че ако ми отговорите на тези два въпроса, впоследствие в моето изказване ще отделя внимание и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране – защо те не предприеха нищо за намаляване на цената на преноса? Колеги, въртим се точно в тази цена – на преноса, за да видим дали може да се намали цената на електроенергията към крайния потребител. Ако не, излезте и го кажете тук пред всички ни, че няма как да се случи.
Впоследствие ще отговоря и на бившия министър Добрев за фотоволтаиците, за всички решения, които бяхме взели в предишното правителство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Преди да дам думата за отговор на поставените въпроси, да обясня на господин Михов и на останалите депутати от ГЕРБ, които нервничат, според регламент, който приехме в началото на изслушването, всяка парламентарна група има право да задава по два въпроса към всяко лице, всеки въпрос – в рамките на 2 минути.
Тъй като господин Аталай зададе два въпроса по 2 минути, имаше право на 4 минути от парламентарната трибуна. Така че, успокойте се и не създавайте излишно напрежение в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Имате думата за отговор.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: Уважаеми господа народни представители, бяха зададени няколко въпроса, разбира се, съпроводени и от съответен коментар.
Аз много ясно и, бих казал, структурирано започвах всяко изречение в своето кратко изложение пред Вас преди малко с думата „заварихме”. Тоест, никой не може да ме обвини, че аз прикривам това, което ние сме наследили. Това го казахме ясно, категорично и недвусмислено.
Това, което ние не сме направили, е, че не сме посочвали правителство преди нас, което да е виновно. Аз не съм нито прокурор, нито съдия, не ми принадлежи да постановявам вина.
Освен това, аз съм служебен министър-председател, а служебният министър-председател има задължение да бъде максимално неутрален в партийно отношение.
Същевременно аз не мога да бъда неутрален по отношение на истината. Аз не мога да казвам и не мога да заявявам, че диспропорциите в енергетиката са натрупани само за последните 3 или 4 години. Това просто не е вярно! (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това не пречи, че аз не крия реалното състояние на енергетиката днес и направих достатъчно ясни изложения пред Вас по този въпрос, независимо, пак повтарям, че не съм идентифицирал тези, които Вие искате аз да идентифицирам на принципа, че който не е с нас, е против нас.Аз не участвам в политическите борби в България. Това трябва да е пределно ясно. Междупартийният сблъсък не е мой приоритет!
Аз съм напълно съгласен, разбира се, с това, което Вие казахте. Категорично сте прав. Икономиката трябваше да се развива – да, прав сте. Икономиката трябваше да се развива и в България, и в Гърция, и във Франция, и в Германия. В цяла Европа икономиката трябваше да се развива, но, уви, не е такъв случаят. Това е един определен тип мислене, който аз нямам. Сърбите казват: „Ща би било – как би било” – хипотетично мислене.
Що се отнася до такса „пренос”, Вие много добре знаете, че методът на фиксирането й е дефинирано в закон. Такса „пренос” не може да бъде декретирана безнаказано от изпълнителната власт. Ако това бъде направено, директно Ви казвам, че това е намесата на държавата в пазара. Оттам-нататък следват автоматично и директно санкции по линия на Европейския съюз.
Що се отнася до ЕСО, Вие сте абсолютно прав – отново потвърждавам, това е начинът на мислене, който имаме и ние. ЕСО следва да се отдели от НЕК, но ЕСО вече се отделя от НЕК. Това е решение, което ние взехме, ние го правим и го изпълняваме – това, което Вие казвате. Прав сте, и това е нещо, което ние вършим в момента. В момента активите се прехвърлят от старото в новото ЕСО. Това е, което ние правим. Напълно съм съгласен с Вас! Благодаря Ви.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Процедурно предложение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте за процедурно предложение.
Господин Лефтеров, бяха зададени въпроси и към Вас. Ако искате, да отговорите.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Няма „ако иска”!
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Вземам думата, за да направя процедурно предложение за удължаване на работното време на парламента до приключване на точката, която е предмет на разглеждане. Очевиден е интересът към темата, предполагам, че има много незададени въпроси, предстои процедурата по изразяване на отношение от страна на парламентарните групи, следователно се нуждаем от удължаване на работното време. Моля да бъде подкрепено предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Да гласуваме направеното процедурно предложение за удължаване на времето на днешното пленарно заседание до приключване на разглежданата точка.
Гласували 133 народни представители: за 117, против 16, въздържали се няма.
Решението за удължаване на времето е прието.
Нека господин Лефтеров да отговори, след това ще имате възможност да задавате още въпроси.
ИВО ЛЕФТЕРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Ще се опитам да отговоря на част от поставените въпроси, макар че не съм подготвен предварително за това.
Що се отнася до съотношението на сключени договори в периода 2007-2011 г., не мога да кажа в момента какво е то, най-малко поради факта, че винаги съм гледал в професионален и корпоративен план какво носят тези договори за НЕК като дружество.
По отношение на другият поставен въпрос, една от най-важните задачи, която ние имаме в този мандат, е да осъществим разделянето на електросистемния оператор от НЕК с цялостното прехвърляне на активите на мрежата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Тъй като всяко едно от изслушваните лица, без господин Василев, се извини за своята неподготвеност с това, че своевременно не е разбрал за днешното изслушване, очевидно се налага да направя няколко уточнения, още повече и на служебното правителство през следващите няколко дни – до избирането на редовно правителство, и на другите изслушвани лица ще им се наложи да работят в условията на действащ парламент. Ще направя това пояснение и за народните представители, които са депутати за първи път.
Програмата на парламента се подготвя всеки вторник до 16 ч. Така се случи вчера – в 16 ч. беше готова седмичната програма на Народното събрание.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Но не е гласувана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Вариантът, проектът на седмична програма. Тя беше публично оповестена и обявена от медиите. Предполагам, че администрацията и на служебното правителство, и на НЕК, и на ДКЕВР са се осведомили за намеренията на Парламента да слуша днес тези институции по темата „Хаос в енергетиката, цени на тока”.
Тази сутрин от 9 ч., както ще се случва всяка сряда, уважаеми дами и господа, беше обсъждана седмичната програма на парламента и беше прието решение, че изслушването ще се състои днес като т. 4. Обръщам специално внимание на служебното правителство, на неговата администрация, че всяка сряда сутринта програмата на парламента, която ще включва и изслушвания на служебни министри, ще бъде факт – да следят и да се информират своевременно.
Освен това писмено, по настояване на шефката на кабинета на господин Райков, служебният кабинет беше уведомен, че е прието решение да бъде изслушан служебният премиер и неговите министри. Тоест, трикратно бяха отправени уведомления чрез медиите, по телефона, с нарочни писма.
Хайде, да не се извиняваме с неразбориите между секретарките! Нека всеки да си върши работата, защото става дума за теми, жизнено важни за живота и за джоба на всяко българско домакинство, както и разглежданата днес тема.
По отношение на подготвените законопроекти има действащ парламент, служебният кабинет може още днес следобед да внесе законопроектите, с които е готово, за да могат своевременно да бъдат разгледани от Народното събрание. Нямаме време за губене! Не се извинявайте с технически неуредици.
Имате думата за следващи въпроси.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Кой от двамата – госпожа Атанасова или господин Михов? Разберете се кой ще прави процедурата.
Заповядайте!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, точно по кой текст от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Вие си позволихте да влизате в тона на ментор и на всички колеги народни представители, и на министър-председателя, на министъра на икономиката и на гостите тук да държите подобен тон?! Ако сте забравили, чл. 9 на Глава трета от правилника, който прилагаме, е категоричен, че при участие на председателя при разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Вие в какво качество сте, госпожо Манолова?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други изказвания по процедурата?
Господин Шопов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Госпожо Манолова, за трети път не ми давате думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Спокойно, господин Михов. Времето е удължено. Ще имате възможност да се изкажете. Спокойно! (Продължаващи реплики от народния представител Цветомир Михов.)
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Сидеров зададе ясен и недвусмислен въпрос към господин Лефтеров кое е електроразпределителното дружество, отказало да изпълни разпореждане на ДКЕВР. Господин Лефтеров беше преди малко на парламентарната трибуна, но нищо не отговори на въпроса. Въпросът е много важен – всички ние да чуем и да разберем кое е това електроразпределително дружество, което не изпълнява задължителни за него разпореждания.
Госпожо председател, Вие също можете да го подсетите. Господин Лефтеров, заповядайте да отговорите. Ако не желаете, недейте да отговаряте. Този въпрос обаче стои с много голяма сила пред всички нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Шопов, нека аз все пак да давам думата. (Продължаващи реплики от народния представител Цветомир Михов.)
Заповядайте, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Госпожо Манолова, Вие за пореден път, въпреки че твърдите, че познавате правилника, го нарушихте по най-грубия и незаконен начин. Знаете много добре, че когато вземате дума по същество и се изказвате като ментор, трябва да бъдете заместена от някой от заместник-председателите и да дойдете тук от трибуната да се изкажете. Вие нарушихте Правилника на Народното събрание. Три пъти не ми дадохте думата по същество и по процедурни въпроси. Поради това и поради Вашия менторски тон нашата група ще бъде принудена да напусне, защото Вие не дадохте възможност да участваме в изслушването. (Силен шум и реплики от КБ. Депутатите от Парламентарната група на ГЕРБ напускат пленарната зала.)
Моля Ви, когато вземате отношение, повикайте някого – председателят или някой от заместниците, да дойде, докато се изказвате от трибуната, където е мястото на всеки един изказващ се. (Шум и реплики от КБ.)
РЕПЛИКА ОТ КБ: Народът Ви гледа какво правите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, тези, които ще продължите да участвате в дебата по днешните разисквания, за Вас ще уточня, че въпросът, който изясних от парламентарната трибуна, не е по същество, а е процедурен. Той е във връзка с комуникацията между служебния кабинет и Парламента, която ще се случва през следващата една седмица. Мисля, че е нормално отношенията между Народното събрание и служебния кабинет да бъдат публични. Фактът, че Парламентарната група на ГЕРБ си търсеше удобно извинение, е друга тема, която няма да коментирам от трибуната.
Има думата господин Лефтеров да отговори на зададения от господин Сидеров и господин Шопов въпрос.
ИВО ЛЕФТЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. Ще отговоря на поставения въпрос, защото също съм мнение, че трябва да има пълна яснота и прозрачност.
EVN e електроразпределителното дружество, което през последните няколко месеца задържа средства на НЕК „Зелена добавка” въпреки методологията, която му е свалена от ДКЕВР. Смятаме това за незаконосъобразно. Благодаря. (Шум и възгласи от КБ: „Браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Въпроси?
Господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, господин министър! Предлагам в отсъствието на „конструктивната опозиция” да започнем работа по същество и да върнем дебата там, където хората искат той да бъде.
Господин министър-председател, преди да задам въпроса си към Вас, искам да направя коментар на казаното от Вас преди малко относно пазарната цена на преноса на енергия. Тя не е пазарна, господин министър-председател, и затова може да бъде променяна без санкция.
Искам да припомня на всички, включително и на Вас, че цените, които не се определят от срещата на търсенето и предлагането, както в случая става въпрос за тези цени, се определят от регулаторни органи. Те не са пазарни цени, а са монополно регулирани цени и се определят като сума от признатите разходи за съответната услуга или за съответния продукт.
Дебатът, който искат да чуят тези, които все още ни гледат и слушат, е направен ли е анализ на тези разходи? Кои от тези разходи по цената на тока, включително преноса, включително компонентите, включително енергийния микс, включително инвестициите, които са признати като разход и са влезли като компонент в цената на тока, кои от тях са реални и кои не са реални? Кои от тези разходи са проверени и кои не са проверени? Кои са плод на далавера и кои са плод на наистина реално направени разходи и инвестиции?
От отговорите на тези въпроси хората ще разберат може ли да падне цената на тока, тъй като тя е монополно регулирана цена, или не може да падне. Оттам ще можете да направите три пъти направената от Вас констатация, господин министър-председател, моите уважения към Вас, че проблемът с електроенергията, с цената и с производството е наследство от няколко кабинета. Ако имате анализ какви са били тези разходи до 2009 г., след 2009 г., до 2005 г. и преди това, можете да направите тази констатация. Аз обаче мисля, че понеже анализ не ни беше представен, такъв няма. Повтарям въпроса си: може ли да бъде направен такъв анализ и тогава да видим откъде тръгваме към решението на проблема с цените. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Райков.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Разрешете ми, първо, да взема отношение, ако ми разрешите, разбира се, по това, което Вие самата казахте преди малко. В 11,19 ч. на мен ми беше внесено писмо (оживление) от председателя за това да се явя. В 11,20 ч. Преди това е имало само съобщение в медиите, че ще бъде определен денят и часът и телефонно обаждане на секретарката на председателя.
По втория въпрос, Вие сте абсолютно права, че при наличие на функциониращо Народно събрание ние ще можем да внесем своя законопроект или проект за изменение в закона. Това ще бъде направено преди края на мандата на това правителство. Тъй като неговият мандат, скоро, надявам се, изтича, ще имате възможност да го получите и да го обсъдите, и да прецените дали желаете или не желаете да го обсъдите.
По въпросите. В нито един момент, господин Цонев, аз не съм казал, че цените са пазарни. Аз Ви казах друго – аз Ви казах, че ние декретираме размера на такса принос, ще бъдем обвинени за намеса на държавата в пазара. И от това нещо ще произтекат санкции. Това е, което казах. Иначе и децата знаят, че цената се определя от ДКЕВР.
По втория въпрос, който поставихте – за анализа на ценообразуването – аз това го говоря още от първия ден, когато поех да стана министър-председател. Ние се занимаваме с този анализ на ценообразуването не само сами, ние поехме, разбира се, тежестта да анализираме ценообразуването по цялата верига, но ние го правим и с помощта на нашите европейски партньори. И действително е факт, че това, което касае държавните дружества, ние сме направили този анализ. Именно в резултат на този анализ е това, което аз Ви казах, че само за два месеца, в резултат на комуникацията със синдикатите, с директорите на предприятия ние успяхме да открием този резерв от 235 млн. лв. Тези 325 млн. лв. са именно това, което и Вие говорите – липса на ефективност в управлението. Това обаче е констатация за държавните дружества. За частните анализът се прави от ДКЕВР. И разбира се, ДКЕВР ще ви даде отговор, но Вие сте абсолютно прав – ние от първия ден правим този анализ, защото без този анализ на ценообразуването няма начин да дадем предложение за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Бойчев – за въпрос.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, господин министър-председател, господин министър! Моят въпрос е към господин Василев в качеството му на министър на икономиката и енергетиката. От изнесената до момента информация от господин Андонов стана ясно, че вчера на настъпилия падеж по заема на НЕК БНП Париба, Българският енергиен холдинг е влезнал в това задължение и е разплатено.
Преди месец, когато започна тази процедура, Вие обещахте повече информация за детайлите относно това финансиране. Затова моля за тази информация и отправям към Вас следните въпроси: Имат ли възможност българският енергиен холдинг и Националната ни електрическа компания да обслужват този заем? Има ли допълнителни условия по този заем и ако да – какви са те? Предвижда ли се на база на този заем, като особен залог, Националната електрическа компания да заложи всички свои водно-електрически централи? При какви лихвени равнища се очаква да бъде пласирана тази емисия облигации?
Господин Андонов изнесе една съвсем кратка информация относно финансовите показатели на енергийните дружества. От нея следват още няколко въпроса: как се предвижда Българският енергиен холдинг да разплати дължимия дивидент към българската държава? И бихте ли дали малко информация за реалното състояние на Националната електрическа компания, а именно какъв е размерът на нейните краткосрочни и дългосрочни задължения?
И, госпожо председател, накрая ще ме извините за отклонението, но, господин министър-председател, започвайки своето изложение пред народните представители, Вие казахте, че от времето, когато сте били назначен за министър-председател на „тази” страна – предполагам, че това е някаква неволна грешка. Искам да припомня, че ние сме в залата на Народното събрание на Република България и сме избрани като народни представители на Република България. Вие сте Министерският съвет на Република България, а това е нашата страна. Предполагам, че това е била една неволна грешка от Ваша страна. Благодаря Ви.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: Не можах да разбера.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (встрани от микрофоните): Нашата страна, Вие казахте „на тази страна”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Василев – за отговор.
Моля Ви, уважаеми колеги, нека да се придържаме към процедурата. Всяка парламентарна група има право на по два въпроса към всяко от изслушваните лица. Въпросите на „Коалиция за България” към служебния премиер и с този въпрос към министър Василев са изчерпани.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! По реда на въпросите: има ли възможност Българският енергиен холдинг да обслужва този заем? Отговорът е: да, има възможност. Иначе международните банки нямаше да отпуснат заема. Там течаха доста сложни анализи, те имаха достъп до финансовите отчети на Българския енергиен холдинг и съответно са преценили, че Българският енергиен холдинг може да обслужва заема. Господин Андонов може да даде повече подробности като интерфейс кавърич и конкретните детайли.
Дали по този заем НЕК трябва да даде като особен залог своите водно-електрически централи? Заемът е между БЕХ и Консорциум от банки, основно воден от Ситигруп. По този заем няма такова условие. Между БЕХ и НЕК в момента се оформя вътрешен заем, като част от погасяването на тези задължения и там вече това е въпрос на БЕХ и НЕК да решат, имайки предвид тежкото състояние на Националната електрическа компания, дали Българският енергиен холдинг ще поиска тези активи като залог или няма да ги поиска, за да има все пак приоритет на вземането си. Това, както казах, е въпрос, който е изцяло между двете държавни дружества и той ще бъде решен там, но няма особен залог към трите страни или към външни кредитори към момента. Лихвените равнища са изключително конкурентни, но господин Андонов може да Ви даде точните цифри, защото до последния момент те се договаряха. За да не Ви давам грешни цифри, ще го помоля след мен да дойде той и да Ви ги даде.
По въпроса за дивидента – говорили сме с Министерство на финансите дивидентът да бъде разплатен разсрочено от Българския енергиен холдинг, просто да се плаща на части през следващите 12 месеца.
И за размера на кредитите на НЕК, тъй като всеки ден те се променят, особено текущите кредити, вследствие на плащанията, които трябва да се правят към производителите, бих помолил господин Лефтеров да отговори конкретно на този въпрос. Тоест към господин Андонов за лихвените равнища и господин Лефтеров за конкретния размер на кредита към момента, ако можем да им дадем думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИН РАЙКОВ: Отново ще бъда много кратък, защото не зная дали, загубени в семантиката, не прокарваме някакъв намек, че казвайки „тази страна”, а не „нашата страна”, се дистанцирам от нея.
Уважаеми господа народни представители, в нито един момент от своя живот не съм се дистанцирал от интересите на България. Аз съм български патриот – човек, който през целия си живот е работил за България и е отстоявал нейните интереси зад граница при всички условия, при най-различни ситуации! Моето семейство е свързано с интересите на тази страна – и не с едно поколение, не с две и не с три! Затова много Ви моля – нека да не се правят каквито и да били намеци относно моята пристрастност към интересите на българската нация! От първия ден, от който съм министър-председател, аз съм заявил ясно и категорично, че тя е единственият суверен – никой друг! Моля Ви да се въздържаме от такива намеци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте за въпрос.
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ (Атака): Благодаря, госпожо председателстващ. (Оживление, смях и реплики от КБ – в пленарната зала влизат народните представители Бойко Борисов и Вежди Рашидов, Парламентарната група на ГЕРБ не е в залата.)
Виждаме, че има някои депутати, които имат отговорност – които останаха в залата.
След тези шокиращи разкрития на госпожа председателката на ДКЕВР от днес – за 40-процентно увеличение на тока, ние от „Атака” искаме да знаем нещо конкретно.
При доклад от 2010 г. на ДКЕВР за установени конкретни нарушения, тежки нарушения на ЕРП-тата, при последващо становище на прокуратурата, където се казва също ясно и точно, че има нарушения и могат да бъдат отнети лицензиите на ЕРП-тата в България, при изтекла информация в момента от Вашата комисия, че има нов доклад, в който също са споменати нарушения на електроразпределителните дружества, защо ДКЕВР не отнема лицензиите на тези дружества, а очаква с вдигнати ръце увеличението на тока от 1 юли?
Това поставя още един въпрос, който ние от „Атака” и в предишното Народно събрание искахме да се разгледа и да се реши окончателно – дали трябва да съществува ДКЕВР, дали тази комисия и с предишния председател, и със сегашния, не работи под диктата на ЕРП-тата или на някакви кръгове, които обслужват енергетиката в България?
Тази комисия, освен че трябва да се разформирова, да бъде съставена на съвсем друг принцип, където трябва да има и гражданско участие. Това са редица въпроси, които се надявам като народни представители да решим още в рамките на близките седмици, защото не трябва да се предаваме и безучастно да очакваме датата 1 юли, когато ще се увеличи цената на тока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Харитонова.
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Съжалявам, че тук непрекъснато се цитира увеличение на тока – 40%. Аз представих реалните данни пред това Народно събрание, защото считам, че Вие трябва да сте информирани, да знаете кой какво е поискал. Това може да се провери и на страницата на ДКЕВР. Но трябва да отбележа, че 40 те процента, които са, това е цялата верига производство–пренос–разпределение и крайни снабдители. Това не са цени, поискани само от разпределителните дружества или съответно от НЕК. Просто това е, което са поискали.
След това Ви казах, че съгласно сегашните закони ДКЕВР е направила една оценка, като мога да Ви прочета точно какви показатели са заложени в доклада на експертите:
- запазване на цените за енергия и разполагаемост на АЕЦ „Козлодуй” и цените за разполагаемост на ТЕЦ „Бобов дол”, ТЕЦ „Варна”, ТЕЦ „Марица 3” и ТЕЦ „Марица Изток 2”;
- цените на електрическата енергия, произведена от ТЕЦ „Бобов дол”, ТЕЦ „Варна”, ТЕЦ „Марица 3” не оказват влияние върху крайната продажна цена, тъй като общественият доставчик не предвижда количества от тези производители за осигуряване потреблението на регулирания пазар. Цената на енергията от ТЕЦ „Марица Изток 2” остава непроменена, тъй като не са признати разходи за емисии за бъдещ период;
- запазване на нивото на утвърдените условно постоянни разходи за дейностите достъп и пренос на електрическата енергия през електропреносната мрежа към 1 юли 2012 г.;
- запазване нивото на утвърдените постоянни разходи на електроразпределителните дружества...
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Защо не вземете лицензиите?
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Въпросът с лицензиите – добре. Законът, който е приет от Народното събрание, разписва ясно как трябва да се отнемат лицензии – отнемането на лицензии при определени наказателни процедури, за които аз съм подписала наказателни постановления спрямо ЧЕЗ във връзка с проверката, която беше направена през февруари-март месец. В момента даже се гледа и одитният доклад, който възложихме за изготвяне, не само на ЧЕЗ, а на всички разпределителни дружества. Не искам да казвам това дружество или онова, защото утре или вдругиден може да падне в съда и да е чисто. Това нещо в момента се гледа, съответно наказателни постановления ще бъдат издадени, и то сериозни наказателни постановления.
Изпратих писма до всички институции, които по някакъв начин са засегнати от това – при отнемане на лицензията на ЧЕЗ, защото при отнемането, на когото и да е, трябва да се назначи един особен управител. Но собственик на мрежата остава съответно енергийното дружество. Това дружество вече няма да дава пари за поддръжка и за експлоатация на мрежата. Тоест отнякъде трябва да намерим пари за експлоатацията на тази мрежа, която ще бъде на някакво дружество, но ще се управлява от особен управител.
В същото време искам да кажа, че това, което сега излезе в одитния доклад – ЧЕЗ специално са застраховали мрежата си, техните съоръжения, за 5 млрд. лв., а като активи е някъде 700 милиона.
ИЛИЯ БАТАШКИ (КБ, от място): Което пак е за затвор!
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Аз съм съгласна с Вас... (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина в залата – уважение към госпожа Харитонова.
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Застраховката, която я виждаме, защото ние проверяваме всичко...
ИЛИЯ БАТАШКИ (КБ, от място): Естествено, тези, които са застраховани, са мошеници!
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Заради това искам да знам и становището на всички държавни и обществени институции, защото утре, вдругиден при отнемане на лицензията някой ще трябва да изкупи тази мрежа. Аз съм съгласна, ако тук стои някой, който е готов веднага да я купи, а не да принудим България да плаща 700 милиона... (Реплики от народния представител Волен Сидеров.)
В момента, в който наистина нещата са точно това, което се показва, ще се отнеме лицензията. Но затова че ЧЕЗ са сключили някакви констативни протоколи – за отделните хора това е важно, но не е толкова съществено. Затова че ЧЕЗ не определили, не доставили информацията в рамките на еди-какъв си период – винаги съм твърдяла, че след като са дошли тук, просто те трябва да си вършат...
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): При кого са застраховани?
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Добре, това просто ще Ви бъде предоставено.
И самият одитен доклад ще Ви бъде предоставен. В това бъдете сигурни. (Реплики от КБ.)
Не мога да кажа кой е застрахователят. Това е положението.
Вие казвате: „Вършете си работата”. Да, ще си свършим работата и после някой трябва да плати тези пари, ако ние не сме си я свършили както трябва и те ни осъдят в съда, затова всичко трябва да бъде съгласно закона. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Сидеров, ще имате възможност да зададете въпрос, ако имате такъв, към госпожа Харитонова.
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Не, не говоря като адвокат на ЧЕЗ! Не говоря като адвокат на ЧЕЗ, а говоря като адвокат на хората, които са! (Реплики.) Не, не са от ЧЕЗ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря за отговора.
Процедура, а след това госпожа Нинова за въпрос.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, вземам думата за процедурно предложение със съзнанието, че вероятно ще се движа по ръба на текстовете в Правилника, но в някаква степен съм улеснен и от влизането в пленарната зала на част от ръководството на Парламентарната група на Партия ГЕРБ.
Моят призив, госпожо председател, е да използвате възможностите, които Ви дава позицията, заемана в момента, и да поканите чрез звуков сигнал или по микрофона народните представители от Партия ГЕРБ да влязат в пленарната зала.
Видимо беше, че те търсеха аргумент, който да им позволи да гласуват против удължаването на работното време до изчерпване на тази точка, въпреки значимостта на темата, която разглеждаме в момента. Видимо беше, че те търсеха какъвто и да е аргумент, колкото и той да е измислен, за да предизвикат скандал в залата и да напуснат залата.
Ако следвах лексиката на техни народни представители от предишното Народно събрание, щях да кажа, че бързат за обяд. Вероятно можем да ги намерим в стола на Народното събрание, но аз не искам да следвам тази логика.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Идете и проверете!
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Не, не искам да следвам тази логика и не искам да си мисля, че това е поводът, за да не присъстват те в пленарната зала. (Шум и реплики.)
Аз съм убеден, че в момента Народното събрание губи от това, че народните представители от ГЕРБ не са в пленарната зала. Нямаме претенцията всички ние, въпреки активността на народните представители от Коалиция за България, от Движението за права и свободи, народните представители на Партия „Атака”, да покриваме всички проблеми, които в момента са в сферата на енергетиката. Нямаме претенцията да изчерпваме с коментар всичко онова, което можем да определим като криза в енергетиката. Нямаме претенцията да носим решенията на това, което се случва в момента в страната, но очевидно се забравя фактът, че именно енергетиката, сметките за тока изкараха хората на улицата!
Нещата са стигнали до непоносимост и празната дясна част на пленарната зала е едно крещящо противоречие с онова, което в момента тревожи българските граждани.
Моля Ви, уважаеми председател и заместник-председател на Народното събрание, използвайте възможностите, които Ви дават позициите, за да призовете народните представители от ГЕРБ да влязат в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, присъствието в пленарната зала и участието в дебати е отговорност и преценка на всяка парламентарна група и на всеки един народен представител. Мисля, че е безспорно колко е важна темата, която се обсъжда днес, за кризата в енергетиката и за сметките за ток.
Аз не мисля, че ръководството на Народното събрание може по някакъв начин да внуши на депутатите от ГЕРБ, че тази тема е важна за всяко българско домакинство, за всяко българско семейство, за всяка българска фирма, за всеки българин.
Нека да бъде пуснат звуковият сигнал, но въпросът е за отговорността на народните представители. Нека всеки си носи кръста!
Думата за въпрос има госпожа Нинова. (Шум и реплики.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господин министър, колеги! Имам два въпроса – единият е към господин Райков, и единият е към господин Лефтеров. За да ги аргументирам обаче ще започна...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Нинова, според приетата процедура всяка парламентарна група има по два въпроса към всяко едно от изслушваните лица.
Изчерпихме въпросите към господин Райков, към господин Василев. Останаха по въпрос към господин Лефтеров и към...
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Добре. Разбира се, само ако има желание, господин министър-председателят може да вземе отношение.
Тогава преформулирам въпросите си към господин Лефтеров. За да ги аргументирам обаче, трябва да започна по-отдалече.
Господин министър-председател, ще се обръщам и към Вас, защото се касае за държавна политика.
През 2010 г. правителството на ГЕРБ прие решение за увеличаване на акцизите на акцизните стоки. Вследствие на това решение се увеличи контрабандата в България. В резултат на тази контрабанда намаляха приходите в бюджета.
Правителството на ГЕРБ взе две решения, за да си попълни приходната част на бюджета, които – твърдим, сериозно удариха държавните дружества, включително и в енергийния сектор.
Тези решения бяха следните: първо – с Постановление № 324 от 29.10.2010 г., Постановление № 367 от 29.12.2011 г. и Постановление № 1 от 9.01.2013 г. на Министерския съвет е взето решение държавните дружества да увеличат дивидентите, които привеждат на държавата и то да бъде в размер на 80%.
Второто решение е един юридически и икономически абсурд и то беше – приемане на закон със задно действие, а именно държавните дружества да приведат в бюджета неразпределените си печалби за минали периоди, в резултат на което от сектор „Енергетика” бяха прибрани в бюджета 1 млрд. 300 млн. лв.
Това е юридически абсурд – първо, защото не може да има закон с обратно действие. И второ – икономически, защото тези дружества нямаха средства, взеха кредити, за да попълнят дефицита в бюджета, който е причинен от контрабандата, доведена от правителството на ГЕРБ.
Конкретно: НЕК от консолидирания отчет за 2011 г. личи, че е привел 88 милиона само за една година, колеги! Не се знае какво е за 2012 г., защото още го няма отчета.
За 2012 г. Българският енергиен холдинг е привел към държавния бюджет 890 милиона, при положение че ги нямат тези пари и им се налага да вземат кредити!
Е ли това една от причините за състоянието на сектор „Енергетика”. (Председателят дава знак за изтичане на времето.)
Вие казахте, че грешките са правени за 20 години назад, а не само в последните 4 години.
Е ли това сгрешена политика на правителството на ГЕРБ? И ако ще проявявате законодателна инициатива, господин министър-председател, бихте ли внесли предложение този текст от Закона за държавния бюджет да отпадне още веднага, сега, по време на Вашето правителство, за да не се изнудват и рекетират повече държавните дружества по този начин? (Председателят дава звуков сигнал за изтичане на времето.)
Господин Лефтеров, колко пари от Националната електрическа компания внесохте през БЕХ към държавния бюджет като дивиденти и неразпределени печалби за минали периоди, отразили се това на състоянието на Националната електрическа компания? Това една от причините ли е компанията да бъде заварена от служебния кабинет пред финансов банкрут, както каза господин Райков? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, моля да не ме поставяте в неудобно положение да Ви прекъсвам. Нека да спазваме регламента.
Господин Райков може да участва, ако иска. (Шум и реплики.)
Въпросите към него са изчерпани, така че ще дам думата на господин Лефтеров. (Шум и реплики.)
Господин Василев също може да отговори, ако иска само, защото и въпросите към него са изчерпани.
Имате думата, за да дадете отговор. (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Василев.
Моля за тишина в залата! (Депутати от Парламентарната група на ГЕРБ влизат в залата. Реплики от КБ.)
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Ето, те дойдоха, господин Станишев ще дойде ли? (Реплики и провиквания от ПК на КБ.)
Като е тук, къде е? Господин Станишев го няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля, колеги! Седнете! Малко уважение към служебния министър! (Оживление.)
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля седнете, малко уважение към служебния министър! (Шум и реплики.)
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Аз ще оставя на господин Лефтеров да даде конкретните цифри.
Що се отнася до държавната политика, не смятам, че е далновидна политика – било за държавни, било за частни дружества, да се взема 80% от печалбата, защото това ги ограничава във възможностите да реинвестират и да развиват тяхната дейност занапред. Това обаче е решено в Закона за бюджета и е предложение, което финансовият министър трябва да разгледа, защото ограничаването на тези приходи в бюджета, тоест, ако дружествата не си внесат парите в бюджета, означава, че трябва също да отпаднат някакви насрещни разходи. Това вече е много тежко и отговорно решение, което трябва да се огледа с Министерството на финансите и текущия Парламент.
Що се отнася до политиката на декапитализация на държавните дружества, смятам, че 80% е изключително висока и неразумна цифра и тя не трябва да бъде една и съща за всички дружества. Трябва да се гледа спецификата на дружествата и техните нужди за инвестиционни програми. Това е по въпроса за държавната политика.
По въпроса конкретно това какво е довело до НЕК, ще помоля господин Лефтеров да коментира конкретните цифри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Думата има господин Лефтеров.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: След отговора на господин Лефтеров.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедурата се дава веднага. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Нарушавате правилника за трети път, госпожо председател! За трети път днес! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Лефтеров.
ИВО ЛЕФТЕРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Изнасям цифрите точно такива, каквито са във връзка с последните два въпроса към мен. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Дългосрочните задължения на компанията са 617 млн. лв. към края на месец март, а краткосрочните са 1,7 млрд. лв.
Що се отнася до 80-те процента дивидент, който трябва да бъде плащан, да, той е натрупан на база и съответно е отчетен във всички финансови отчети на компанията, но на практика дивидент не е внасян. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря за отговора.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Първо се радвам, че заседанието на Народното събрание се предава пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио, за да могат всички български граждани да видят кои са национално отговорните политици и кои групи са тук. (Шум и реплики от КБ и ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Групата на Политическа партия ГЕРБ е в залата, нашият лидер е в залата (силен шум и реплики от КБ), интересно ми е къде е господин Станишев, къде е господин Местан? Добре че от тройната коалиция само господин Волен Сидеров е тук. ((Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Госпожо Манолова, отново вземам думата за процедура по начина на водене, тъй като Вие продължавате да нарушавате правилника за работа на Народното събрание. Думата за процедура, поискана от народен представител, се дава веднага, госпожо Манолова. (Шум и реплики от КБ.)
Вие сте парламентарист с достатъчно богат опит, но моля, след като поискахме процедура и Вие държите менторски тон на всички народни представители, на министър-председателя, на министъра на икономиката и гостите, които са в залата, и излагате имиджа на Народното събрание пред цялата общественост, дайте думата на председателя на Народното събрание (ръкопляскания от ГЕРБ), който води по-добре от Вас. Благодаря.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Няма да влизам в този тон, тъй като това изявление (силен шум и реплики от ГЕРБ, свиркане) беше в нарушение на процедурните правила.
Има ли въпроси към изслушваните лица?
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Процедура! Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Михов. Ще Ви помоля за по-спокоен тон. (Смях.)
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател – господин Миков, към Вас се обръщам! Много Ви моля, ясно е на всички, че сте другари по партийна принадлежност с госпожа Манолова, но спазвайте стриктно правилника, който вчера приехте с Вашите гласове.
Одеве, преди 10 минути, госпожа Манолова, цитирам по памет, когато направи изказване тук, от трибуната, спомена кое колко е важно за българските граждани, а именно – сметките за ток дали са важни за обществото, дава заключения и становища относно Политическа партия ГЕРБ.
Да Ви напомня, не Политическа партия ГЕРБ, а Група на Политическа партия ГЕРБ, защото от сутринта никога не го споменахте, казвате само ГЕРБ. Ние сме парламентарна група.
Господин Миков, много Ви моля, помолете госпожа Манолова да седне на банките, да си взема думата оттам, да дава становища и Вие поемете воденето на заседанието. (Шум и реплики от КБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Михов, заседанието водя аз. Моля Ви да спазвате правилата. Направената от Вас процедура няма опора в правилника, но Ви дадох думата, за да кажете каквото бяхте решили да кажете, макар че то е извън парламентарните правила.
Има ли въпроси към изслушваните лица?
Заповядайте.
МАРИАНА ТОТЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господин министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е към господин Андонов – изпълнителния директор на Българския енергиен холдинг.
Народен представител съм от 27. избирателен район – Стара Загора, на чиято територия е разположен комплексът „Марица изток”, който осигурява поминъка на десетки хиляди жители от Старозагорска, Хасковска, Ямболска и Сливенска област, и съществуването на минното дружество в неговата сегашна цялост и пълноценност и функционирането му е гаранция за икономическа и социална стабилност в тези области.
В момента сме свидетели на огромните трудности на комплекса, на тежкото му финансово състояние, принудителните отпуски и мрачните перспективи за съкращения на работни места. Вследствие на водената през последните години политика „Мини Марица-изток” са в състояние на финансов фалит и технологичен срив. Някои от причините за това са, че след върховото натоварване на мините през 2011 г. от 33 млн. тона годишно производство, вследствие на бума от скъпите ВЕИ, производството през последните няколко месеца е сведено под критичния минимум до 12 млн. тона и в дружеството няма финансови постъпления. В същото време Националната електрическа компания прехвърля всичките си загуби върху мините (ръкопляскания от ГЕРБ, реплики: „Браво!”), които не могат да се разплащат с контрагентите си, и в момента стотици български предприятия, обслужващи въгледобивното дружество, са във фактически фалит. Опасността 7 хил. миньори и 5 хил. енергетици да останат без работа е огромна.
Мините са спрели и инвестиционната си програма, което означава, че и технологичният срив на дружеството е предвидим.
Уважаеми господин Андонов,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Тотева, ориентирайте се към приключване. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
МАРИАНА ТОТЕВА: ... какви са причините за това състояние на дружеството, добиващо единствения национален енергиен ресурс, и в тази светлина – каква е перспективата за работните места в дружеството и има ли средства за изплащане на заплатите на миньорите?
Каква е и Вашата позиция по предложените варианти за ценообразуване на крайната цена на лигнитните въглища, продавани от „Мини Марица-изток” ЕАД на централите от комплекса? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тотева.
Един толеранс към народните представители, за които за първи път е усещането за време – ще моля да има разбиране. Същото ще проявяваме и към колегите от ГЕРБ.
Господин Андонов, бихте ли взели думата да отговорите.
Да помоля колегите от Коалиция за България да седнете, защото зоната оттам се образува и оттук. Господин Велчев, и госпожа Караянчева...(Шум и реплики от ГЕРБ.)
Мога поименно да кажа и нашите, ако това Ви притеснява, но нека да свалим напрежението.
Заповядайте, господин Андонов.
МИХАИЛ АНДОНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата.
МИХАИЛ АНДОНОВ: Отговорът е следният: Българският енергиен холдинг не е безразличен към ситуацията, която е в Източномаришкия басейн. Още повече аз съм родом от този край и винаги съм милял за този район и съм казал, че това е историята на енергетиката. Няма да допусна да получим срив във въгледобива и оттам срив на производство от топлоелектрически централи.
Какво предприе БЕХ като действие? Преди месец и половина имаше среща със синдикатите и с господин Божан Стоянов – заместник-министър, ресор „Енергетика”, на която се сформира екип с представители на НЕК, мини „Марица-изток” и електроенергийния системен оператор, които изготвиха план за следващата година, за следващия регулаторен период, в който се направи разчет за натоварване на източномаришките централи и оттам – осигуряване на добива, за който те ще работят в този едногодишен период. Разчетите бяха направени за добив 22 млн. т годишно при запазване на същия персонал, запазване на всички възнаграждения. Направи се преглед на ремонтната инвестиционна програма. Както знаете, намериха се резерви около 80 млн. лв. вътре в мини „Марица-изток”.
Какво ще направим оттук насетне? Има решение на Българския енергиен холдинг, с което е дадено правото на мини „Марица-изток” да си преразгледат бизнес плана за 2013 г. и на базата на новия бизнес план да предложат нова цена на въглищата, които добиват. На тази база заедно с регулатора ще бъде изготвена новата ценова рамка. Мисля, че цената, която се предлага – в рамките между 92-94 лв. на тон условно гориво, може да покрие издръжката на мини „Марица-изток” за следващия регулаторен период. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря и аз, господин Андонов.
Въпросите са към изчерпване. Мисля, че няма други желаещи да задават въпроси. Още повече правилата, които бяхме приели, са по два въпроса. Така че ако сме изчерпали задаването на въпроси, искам да призова за финалната фаза от разписаната процедура – изявления, вземане на отношение от името на парламентарните групи.
Питам последно: има ли други въпроси? Няма.
Да благодарим на изслушваните лица. Това не значи, че им казваме да напуснат залата. Хубаво е да останат, за да чуят отношението на парламентарните групи.
Вземането на отношение е до 10 минути.
Парламентарната група на ГЕРБ ще вземе ли отношение по изслушването? Има ли Ваш представител, който желае да вземе отношение?
От Парламентарната група на Коалиция за България – заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Трябва да си припомним защо всъщност в първото си редовно заседание, след полагането на вчерашната клетва, новото Четиридесет и второ Народно събрание се занимава с този въпрос? Отговорът е много ясен. Защото така трябва да бъде! Защото българският народ се нуждае от Народно събрание, което да се е освободило от противоконституционната хватка на Министерския съвет, прилагана през последните четири години, и да покаже на гражданите, че може да се занимава с конкретна проблематика заедно с представителите на Министерския съвет, за да има конкретен резултат.
В този смисъл, макар и заредена с емоции, заредена понякога с хаотични мнения, тази дискусия дава надежда, че може по различен начин ние като довереници на българските граждани да бъдем полезни.
Вижте ситуацията, до която бяхме доведени всички. Не бива да забравяме защо този въпрос е важен. Защото само преди няколко месеца това беше поводът предходното правителство предсрочно да прекрати мандата си. Защото хората не изтърпяха. Не изтърпяха резултатите от политиката, прилагана в енергетиката. И не само там, разбира се. Защото в крайна сметка, поглеждайки картата на състоянието на българската енергетика, виждаме, че на пръв поглед състоянието е абсурдно. Хората са недоволни, не могат да понесат в пъти увеличените сметки. Недоволна е и самата енергетика. Масово има загуби в производството на енергетиката, а в същия момент се отчитат печалби, в същия момент се иска увеличение на цената на тока. Масово инвеститорите, които са вложили парите си в енергийни инсталации, са недоволни. Очевидно е сбъркан моделът. Очевидно някой не си е свършил работата. Очевидно има нужда от промяна. И само поглеждайки какво ни предстои, а то е много тежко, и тук се съгласявам с мнението на служебния кабинет, че състоянието е изключително тежко, всъщност се нуждае от нашето мнение, защото ни предстои да решаваме въпроса с иска за „Белене”, който в момента вече е 2,4 млрд. лв.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Кажи си, кажи си!
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Да, толкова е, за съжаление. Трябва да припомним, че към днешна дата енергетиката беше доведена до абсурд – при налични мощности да не може да произвежда и да не може да изнася. Забележете сравнението на фактите – ако през 2008 г. износът е носел около 315 млн. евро на Националната електрическа компания, за 2011 г. по последните официални данни е само 50 млн. евро, докато в джобове на други частни износители са влезли над 300 млн. евро. Абсурдът е, че в момента ние практически не изнасяме, защото сме наложили допълнителната такса пренос, която беше обяснена тук, но която очевидно пак е резултат на сбъркано законодателство и сбъркана политика, която е прилагана. Още по-неразбираемо е, че всъщност през цената на електроенергията, която трябва да бъде полезна както на българските граждани, така и на българската икономика като мотор на растежа, всъщност се казва, че бюджетът се е закачил и източил 1 млрд. 300 млн. лв.
Ще припомня, че през 2012 г. за първи път в рамките на Закона за бюджета беше прието абсурдното становище да се връщаме назад за неразпределената печалба, която в огромния случай се оказа липсваща само на хартия, защото през това време предприятията бяха реинвестирали част от тази печалба.
Абсурдите обаче продължават, защото ние чухме днес едно честно признание от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, че въпреки наличния план на енергийния системен оператор, за да има балансирана управляема система на българската енергетика, тя да е полезна, да не е застрашена от сривове, трябва да има около 600 мегавата възобновяеми енергийни източници, а в момента те са нараснали с пъти, както над три пъти е нараснало и задължението да се плаща към инвеститорите. Какво означава това? Това означава, че българското правителство тогава не си е свършило работата. Имало е план, той трябва да се изпълнява. Трябва да се оценят последствията. Всъщност това не е направено.
Възниква големият въпрос: „Защо?”. Възниква големият въпрос: „Как сега ще решим последствията?”. Това е тежкото в момента – как ще решим тези последствия. Не трябва да забравяме, че междувременно и други неща в българската енергетика, свързани с интерконекторните връзки, трябваше да бъдат решени. Четири години не се завършиха. Трябва да припомним, че трябваше да бъде увеличено хранилището за газ в Чирен. И то не бе свършено. Това не е случайно, защото българската енергетика и българските граждани понесоха резултатите от тази сбъркана политика.
И когато казвам, че днес има надежда за всички, ние предлагаме четири конкретни неща.
Първо, настояваме пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, като това настояване е свързано с подадена ръка от българското Народно събрание – ежедневно, ежеседмично в следващите седмици до края на месец юни, да се направи каквото е необходимо – промени в законодателството, съдействие на комисията, тя да се въздържа от автоматично увеличаване на цената на електроенергията в момента. Защото на нас ни е необходим спешен план за стабилизация на българската енергетика, ребалансиране на цялата структура и взаимоотношения в нея, за да можем накрая на финала да имаме приемливи за населението цени и да имаме приемливи цени както за самата енергетика, така и за българската икономика.
Второ, ще предложим още днес проект за решение, с което да възложим на министъра на труда и социалната политика в служебния кабинет и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в служебния кабинет да направят светкавичен анализ на действащата система за социално подпомагане за енергийни помощи на българските граждани в посока на нейното разширяване и какви трябва да бъдат резултатите от нея, за да може Народното събрание да подкрепи съответните действия и да подпомогне социално най-слабите групи.
Трето, ще предложим също днес решение, с което да възложим на действащия Министерски съвет и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране незабавни стъпки за въвеждане на двутарифна система за отчитане на електроенергията с праг 75 киловата. Това е крайно необходимо. Трябва да помогнем на хората.
Последно, днес ще предложим Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, чрез който ще искаме, първо, увеличаване на състава на комисията с нови шест члена – от седем на тринадесет, и изцяло гражданска квота, за да може да се отговори на изискванията и да може оттук-натам да решаваме проблемите на хората ръка за ръка с гражданското общество.
Накрая искам да благодаря на всички, които участваха. Обнадежден съм, че в крайна сметка можем да покажем, че можем да се справяме с проблемите на хората. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Михалевски.
От името на Движението за права и свободи виждам господин Алиосман Имамов – заповядайте, господин Имамов.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, господин министър, уважаеми колеги! Днешното изслушване и дискусия по този изключително актуален въпрос ще има полза и ще изиграе своята роля, ако в края на краищата тези, които ни гледат и слушат, се убедят, че ние дълбоко сме загрижени и ще предприемем конкретни мерки да бъде регулирана цената на електроенергията. Казвам да бъде регулирана, в най-добрия случай тази цена да не съдържа спекулативни елементи и хората да са съвсем наясно защо и колко плащат за разхода на електроенергия.
Не съм експерт по енергетика, но тук има чисто икономически и финансови въпроси, които според мен заслужават особено внимание в процеса на решаването на този актуален проблем. Тези въпроси засягат потреблението, износа и цените на електроенергията.
По отношение на потреблението смятам, че е дълбоко погрешно да се правят каквито и да било сметки без ясна визия за това какво ще бъде потреблението след 15-20 години. Ако ние нямаме яснота колко електроенергия ще потребява България след 15-20 години, всички разговори за свръхмощности, за нови мощности, дали трябва да се строи „Белене”, АЕЦ и така нататък са безсмислени. Тъжна е констатацията, ако се окаже истина, че потреблението на електроенергия в бъдеще ще намалява.
Потреблението на електроенергия е един от най точните косвени индикатори за развитието на икономиката. Потреблението на електроенергия нараства най-вече, поради факта че икономиката е в оживление, че икономиката расте. Днешният спад на потреблението в най-голяма степен се дължи на обстоятелството, че икономиката е замръзнала, тя е в дупката на кризата. Естествено към този процес имат отношение и малко по голямата ефективност, принудата да правят икономии, особено домашните потребители, поради обстоятелството че не могат да си плащат този ток.
По отношение на износа смятам, че всички мерки, които оттук нататък трябва да бъдат взети, трябва да имат една и съща цел – да отпушат износа. България винаги е била един от стабилните износители на електроенергия в района – вижте данните за последните години и ще го видите. Според мен е престъпление да се възпрепятства износът на електроенергия от България. Именно малкият ни износ в момента принуждава правителството да търси начини да намали потреблението, защото няма как и къде да складира излишните количества електроенергия.
По отношение на цените. Уважаеми господин премиер и господин министър, според нас трябва да се премахнат всички непазарни елементи от формирането на цените на тока или те да бъдат намалени до минимум. Мисля, че до известна степен е сбъркана философията на промяната в това отношение.
Проблемът с това, че хората няма как да плащат сметките си, в по-голямата си част е свързан с ниските доходи и в по-малката си част – с високите цени на електроенергията. Затова мерките трябва да обхванат, в това отношение подкрепяме предложението от БСП, мерките трябва да обхванат и конкретни действия, свързани с подпомагане на тези, които не могат да си плащат сметките.
Електроенергията е публична стока с много ниска степен на еластичност, тоест тя не зависи от цените и от доходите. Задаваме си въпроса: нормално ли е в нашия век едно семейство да бъде лишено от ток, заради това че не може да си плаща елементарните домашни нужди от тази публична стока? Отговорът е категорично „не”! Следователно държавата е длъжна на тези, които не могат да си плащат потреблението на тази публична, подчертавам, стока, да осигури условия, да ги подпомогне, за да не изпадат в унизителни състояния – да не могат да си плащат елементарните потребности.
По отношение на два основни показателя, по които смятам, че се злоупотребява и се води дискусия и в тази зала днес. Включително и бившият министър господин Добрев спомена тази тема. Относителният дял на възобновяемите енергийни източници брутно, крайно потребление на енергия – това са данни от официален уважаван източник – нараства значително след 2008 г., господин Добрев. Мога да Ви дам точни данни.
През 2006 г. в България този процент е 9,6; през 2007 г. – 9,3 – има леко намаление; през 2008 г. – 9,8 и процентът се готви за сериозен скок. През 2009 г. е 11,9; 2010 г. – 13,8; 2011 г. – 14,5. Относителният дял на електроенергията, добита от ВЕЦ значително нарастна през последните три-четири години. Това са факти. Няма как да бъдат отречени тези факти. Това е положението!
Вторият показател, по който също се води дискусия тук и има известна спекулация, е показателят за енергийна ефективност. За България този показател, господин Добрев, пак се обръщам към Вас, защото Вие сте цитирали тези данни, след 2008 г. също се влошава. През 2008 г. е 0,9%, 2009 г. –0,84 – намалява, което не е добре и през 2010 г. – 0,86, в 2011 г. вече минава един процент. Когато използваме подобна информация за доказателства на такива важни процеси, трябва да използваме сигурни източници. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Имамов.
Господин Сидеров, заповядайте.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Дами и господа народни представители, днешното изслушване на високопоставени държавни служители беше необходимо, но аз не мога да кажа, че беше полезно. Изводът ми след няколко часа, в които задавахме въпроси в отсъствието на партията, която управляваше България в последните четири години, показаха няколко неща.
Първото от тях е, че служебният кабинет по време на своето управление не е направил абсолютно нищо, за да подобри състоянието в енергетиката, да направи така, че да свали сметките за тока и да въведе регулация чрез регулаторния държавен орган.
На няколко пъти тук чухме служебният премиер упорито да повтаря, че не можело държавата директивно да се намесва в цените за тока. Тогава защо съществува регулаторен орган, Райков? Защо тогава Европа не каже да закрием ДКЕВР? Вие си противоречите просто. Казвате, че не може, това щяло да доведе до санкции от Европа. В същото време има регулаторен орган, който е задължен да регулира цените. Ако те са несъстоятелни, ако те са надвишени, както са в момента, той да се намеси. Защо съществува ДКЕВР?
Тук беше председателката на ДКЕВР – ние ясно видяхме защо съществува. До момента ДКЕВР съществува, за да бъде адвокат и лобист на ЕРП-та, които със своето престъпно, нахално поведение през последните години доказаха, че България е колониална страна. Това го твърдя от години и го доказвам с аргументи. Ние чухме лично тук Харитонова, която вместо да каже как ще намали сметките и как ще парира искането за 40-процентно увеличение, да казва, че това не може да стане, и че ако вземе лицензите на ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО ПРО, не знаела какво ще произлезе от това. Вие сте длъжна да го направите, Харитонова! Длъжна сте да го направите, защото сте назначена за това. Вие сте несъстоятелна – и Вие, и шефът на БЕХ Андонов, който пък не може да обясни как така НЕК е задлъжняла. Стана ясно обаче как е задлъжняла НЕК – чрез обезкървяване на държавните дружества, нещо, в което ГЕРБ са проявили голямо изкуство през последните три-четири години. Държавните компании са обезкръвени. Това е класическа схема, за да бъдат подготвени за приватизация. За голямо щастие на българското общество времето не им стигна и също така нямаше възможност да фалшифицират изборите така, че да си осигурят втори мандат. По тази причина тези дружества останаха обезкръвени, но неприватизирани от лобистките и приближени кръгове на управляващите до вчера.
Стана ясно, че положението в енергетиката е много, много сериозно, много лошо и е лошо благодарение на насочена политика, бих казал, насочен заговор. Заговор, който, от една страна, обезкръвява държавните дружества, от друга страна, подпомага колониалните ЕРП-та, от трета страна, не взима никакви мерки, за да регулира цената на тока и по този начин колониалното робство става двойно и тройно. Хората стават все по-бедни – не могат да си плащат сметките, все по-зависими; държавните дружества се обезкървяват, за да отидат в ръцете, които ще посочат някои лобистки кръгове. Утре ще кажат кой да купи тази и тази компания. От трета страна, в България ще се увеличи безработицата, защото, както чухме преди малко, в някои райони и миньори, и работници са застрашени от безработица, защото се води насочена политика.
В последните седмици и месеци, може би, системният оператор, така наречен, умишлено занижи производството на ток и определени мощности в изгода на кои? – На американските компании, които държат ТЕЦ „Марица 1 и 3”, на компаниите на Ковачки – един олигарх, който се закриляше от ГЕРБ през всички тези четири години, и в ущърб на държавната „Марица 2”, и в ущърб на АЕЦ „Козлодуй”. Защото, ако искаха, и кабинетът на ГЕРБ, и служебният след това можеха да регулират цените. Можеха да направят схемата, по която се изчислява цената на тока така, че в нея да преобладава евтиния ток – този от АЕЦ „Козлодуй”, този от Държавната компания ТЕЦ „Марица 2”, а не да доминират цената на тока от ВЕИ-тата, за която преди малко стана ясно, че милиард и шестстотин ще плати българският данъкоплатец, за да задоволи олигархичните кръгове, на които през последните три-четири години герберите дадоха лицензии. Напълниха гушите на няколко човека, те се отчитаха съответно в черната каса на ГЕРБ. През това време българинът трябваше да плаща още и още по-високи сметки.
Ето затова ГЕРБ мълчи днес цял ден. Ето за това групата я няма. Ето за това лидерът на ГЕРБ не смее да излезе тук и да каже поне две думи по най-важния въпрос в момента на България – цената на тока, енергетиката и бъдещето на енергетиката.
Защо нямате позиция, дами и господа от ГЕРБ? Защото се чувствате виновни, защото нямате какво да кажете и защото Вашето поведение е безотговорно, въпреки твърденията и евтините изпълнения, които правите, подмятанията, които от няколко дни вървят по медиите от Ваша страна. (Реплики от ГЕРБ.) Вашето поведение именно е безотговорно и го доказахте днес много ясно. То се видя и пред камерите как излизате, когато трябва да кажете позиция по най важния въпрос – цената на тока. Хората очакват от Вас, Вашите избиратели го очакват от Вас. Те днес видяха, че на Вас изобщо не Ви пука колко ще струва тока. Изобщо не Ви пука и това си личи по самодоволните Ви физиономии, по арогантното Ви поведение, по евтините номера, по опитите да избягате от отговорност и то по един ученически начин, по който го правите. (Ръкопляскания от „Атака” и КБ.)
Нямате никакво достойнство да станете и да кажете защо и как не успяхте да овладеете цената на тока, която изкара стотици хиляди хора на улиците и Ви свали от власт всъщност. Да, протестите Ви свалиха от власт.
Ние, като народни представители, сме задължени да бъдем отговорни и веднага да вземем мерки, които да намалят цената на тока.
Ние вече сме внесли такава мярка. Парламентарната група на „Атака” внесе днес в Деловодството искане за мораториум върху цените на тока – нещо, което предлагаме от 2008 година, и то се сблъска в стената, наречена „Граждани за европейско развитие на България”, защото те искат ние да живеем не европейско развитие, а в много африканско развитие. Поради тази причина спираха тези мерки, отхвърляха нашето предложение за мораториум върху цените на тока докато се направят промени в Закона за енергетиката, докато се направят промени в състава и ръководството на тези държавни институции, на които днес чухме техните представители – и БЕХ, и НЕК, и ДКЕВР. Всички те са за уволнение и за разследване. Много силно се надявам това да стане в много кратки срокове, защото те работеха като поддръжници на монополите, а не като техни регулатори.
Мораториум върху цената на тока. Това е изпитанието и тестът, който „Атака” предлага на всички депутати от Четиридесет и второто Народно събрание. Да Ви видя колко Ви е грижа за народа, дали ще гласувате „за” или „против” този мораториум. Хайде да Ви видя! Хората се познават по действията, а не по празните приказки. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Сидеров.
От Парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, господин Добрев. Нямах съмнение, че групата Ви няма да заяви позиция. Просто явно сте искали да чуете другите.
Заповядайте, имате думата, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо, искам да поздравя служебния кабинет за достойното представяне днес. Явно в тези два месеца и половина, които ... (възгласи „Браво! Браво!” и бурни ръкопляскания в ГЕРБ)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: ... които те имаха, от отговорите днес видяхме, че са направили всичко по силите си, за да овладеят ситуацията, предизвикана от ниското потребление на електроенергия, наличните свръхмощности и плащането на студен резерв за мощности, които не работят. За някои, които казват, че като имаме свръхмощности, те не работят, това нищо не означава. Означава, и то много означава.
Според мен, това изслушване беше опит на бъдещите управляващи партии да оправдаят своите бъдещи действия с наследството, което получиха. За съжаление, обаче някак си не им се получи, защото нито могат да ни обвиняват в сключени дългосрочни договори, нито за ВЕИ-тата, въпреки че това бе най-силното обвинение. Но всички тези договори за ВЕИ са сключвани по закона от 2007 г., напомпан допълнително 2008 г. И това правителство май месец 2011 г. спря подписването на договорите. Това са фактите! Това са фактите! (Шум и реплики. Възгласи в ГЕРБ: „Браво! Браво!”, шум и реплики в КБ и ДПС.) Нито може да ни обвините, че сме подписали споразумение за „Белене”, по което се платиха милиард и половина лева. Тези милиард и половина лева бяха достатъчни, за да се санират всички блокове в цялата държава безплатно от държавата за гражданите. (Ръкопляскания от ГЕРБ, викове: „У- у- у!” от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата! Уважаеми колеги от ГЕРБ, провокирате настроения, които не създават най-голям комфорт за Вашия …
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Много услужливо пропуснахте да споменете, че имаме нов договор за газа и за първи път правителството с новия договор намали цената на газа. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи: „Браво! Браво! Браво!”.) Премахна посредниците, с които спести на българските потребители 300 милиона долара на година.
Пропуснахте да кажете, че за пръв път, по време на правителството на ГЕРБ, се стартира проучването на дълбоко Черно море с най-големите световноизвестни компании и след четири години България ще има собствен газ с 35% по-евтин.
Похвалихте се с бъдеща законодателна инициатива за ДКЕВР. За, съжаление, ние още сутринта внесохме предложение за промяна в състава на ДКЕВР и избор с две трети. Само че пропуснахте да кажете и за двете трети. Може би сте се отказали от това, съставът на ДКЕВР да се избира с две трети?! Това може би вече не е изгодно?!
По отношение на двете тарифи, не мисля, че тази идея е добра, но ще имаме възможност да я коментираме, защото социална политика не се провежда през цената на тока. Има си енергийни помощи. Ако искате да подпомогнете енергийно бедните, трябва да увеличите сумата от 100 милиона, които съществуват в момента в бюджета, на по-висока сума. Защото, разделяйки ги на две тарифи, Вие не гарантирате, че тази преференция до 75 киловата и ниска цена се ползва само от бедните хора. Тази преференция ще се ползва от всички, защото средната класа и хората, които имат големи възможности в България, имат например вили, които ще ползват. Да не говорим, че може да се злоупотребява – има два, три електромера, които се слагат. Вашето правителство 2005 г. махна тази двутарифна цена на електроенергията, просто защото е неефективна. Да не говорим, че ако направите две тарифи - до 75 киловата е искът, това означава над 75 киловата да увеличите или за потреблението, или за бизнеса. Как ще се стимулира бизнесът с по-скъп ток?
По отношение на потреблението и защо потреблението на електроенергия е спаднало? Господин Имамов, преди малко аз чух от някои от преждеговорившите, че спадът на икономиката е причина да спадне консумацията на електроенергия, и то спадът в промишлеността. Това не е вярно, защото 2012 г. Вие знаете, че промишлеността отбеляза ръст (смях, весело оживление и възгласи: „Е-е-е!” в КБ и ДПС), което означава, че промишлеността, а и икономиката, може да е с 1%, но има ръст на икономиката. (Силен шум и викове.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина! Моля Ви за тишина!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Причината за ниската консумация на електроенергия и причината тази консумация да продължи да намалява е от това, че ние харчим пет пъти повече електроенергия, отколкото средното в Европейския съюз и това няма как да бъде оборено. Втората половина на миналата година се дадоха 800 млн. лв. за българските малки и средни предприятия за модернизация. Те сменят машини от 1970 г., които харчат пет пъти повече ток, отколкото новите. Тази тенденция ще продължи.
Защо е обезкръвена НЕК? Понеже и това се каза, че едва ли не ние сме я обезкръвили, аз не зададох този въпрос, защото той е риторичен. Ако не бяха милиард и половина по „Белене” и 1 милиард за Цанков камък, НЕК щеше да има 1 милиард на депозит. Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания и възгласи: „Браво! Браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Добрев. (Народният представител Рамадан Аталай иска думата.)
Господин Аталай, нека да утихне радостта в дясно и ще Ви дам думата. Мисля, че имате около четири минути. Заповядайте. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Има ли някакви възражения? (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Имате три минути и половина, които остават на Вашата парламентарна група.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Нямаше да взема отношение, но като слушам бившия министър Добрев как описа картината и по изявлението, което отправи…(Реплики от народния представител Цветомир Михов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Михов, спри вече!
РАМАДАН АТАЛАЙ: Искам да Ви припомня думите Ви – какво сте наследили от тях. Първото Ви изречение беше „Системата е пред срив” – Вие сте им го предоставили.
Енергийната система е за овладяване. Опитали са да я овладеят. Вие им го предоставихте. Нали така? (Реплики от ГЕРБ.)
Отгоре на това при всички такива бомбастични твърдения, че сте намали цената на газа, кажете ми колко конекторни връзки изградихте през това време? А сега ние, колеги, точно и ясно трябва да си дадем сметка, че сварваме една енергетика, която е пред колапс. Ние – народните представители, трябва да направим всичко възможно заедно със следващото правителство да направим един обстоен анализ за техническото, икономическото и финансовото състояние на всички енергийни предприятия, включително и на ЕРП-тата, за да можем да вземем най-правилното решение и да изведем системата от срив, да я изведем от колапс, а не да ръкопляскаме така безотговорно, уважаеми колеги. Това нещо трябва да се направи от нас.
За да се направи, ще се върна към онези неща, за които преди малко министърът каза. Не само енергетиката, но особено енергетиката е в опасна криза. За да се излезе от това състояние, колеги, през последните шест години, включително и през последните четири години Движението за права и свободи предлага за енергийната ефективност да се отделят съответните средства и питам аз Вас от ГЕРБ: Какво направихте за последните няколко бюджета? Дори тези джобни, които искахме от премиера Борисов за енергийната ефективност, не ги отделихте. Какво направихте с либерализацията на пазара? – Нищо! Какво направихте с отделянето на енергийния системен оператор от Националната електрическа компания? – Нищо!
Това, което направи предишното управление, когато икономиката наистина имаше ръст, е да построи нови мощности, за да покрие стратегията, която бяхме Ви написали и оставихме, господин Добрев, и Вие не я зачетохте.
Затова, колеги, следващото нещо, което трябва да направим, е една стратегия с визия 2020 г., дори и по-нататък, защото енергетиката е една инерционна система и не може решенията да се вземат от днес за утре.
Още нещо, което трябва да направим, колеги. Благодаря Ви, че приехте обществения съвет, защото ако не беше приет, от „Орлов мост” още щяха да бъдат тук – пред Народното събрание.
Още нещо искам да Ви кажа. На Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която Ви оставихме, Вие й намалихте членовете. Впоследствие се засрамихте и вдигнахте членовете само с двама. Тук искам да попитам Държавната комисия за енергийно и водно регулиране: …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина.
РАМАДАН АТАЛАЙ: ... доколко задълбочени са експертните анализи на Държавната комисията за енергийно и водно регулиране? Например с колко експерти за анализ разполагате? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да се ориентираме към приключване.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Приключвам, господин председател.
Кои са експертите, които ще ни кажат истинското състояние за оформянето на цените на електроенергията? Държавната комисия няма такива експерти. (Реплики от народния представител Цветомир Михов.)
Затова, господин Михов, тук не става въпрос за транспорт на няколко тира, а за енергетика, уважаеми колеги. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Бъдете националноотговорни. Нека да започнем с енергетиката, със стратегията, докато стигнем до всички помощи, които са необходими за енергийнобедните хора в Република България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Тези въпроси ги възприемаме само като риторични и при едно следващо изслушване ... (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Да се ориентираме към прикючване. (Народният представител Цветомир Михов иска лично обяснение.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Михов! (Шум и реплики.) Вижте, хайде да мотивирате личното обяснение. Мотивирайте го да видим. Изкажете се, от сутринта имате такава нужда.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Ясно е, че в това Народно събрание така ще го караме. Вие ще се опитвате по всякакъв начин да ни изолирате, да не ни давате думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, даваме Ви я.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Бъдете сигурни, че съвсем скоро нещата ще се променят. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, колеги, да чуем господин Михов – има лично обяснение.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Бих искал, по повод това, което каза господинът от средата тук, няма да му казвам името…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ама, той спомена ли Ви името?
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Спомена ми името.
Аз искам да се обърна към гражданите на България, които гледат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: А, чакайте сега.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: На всички им стана ясно защо пищите толкова много. Това е поради една-единствена причина ... (Народният представител Цветомир Михов продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако имате лично обяснение, направете го, но не обръщение. (Народният представител Цветомир Михов продължава да говори при изключени микрофони.)
Моля Ви, чуйте ме. Да се обръщате към гражданите е различно от личното обяснение. Имате думата за лично обяснение.
Заповядайте, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Чувствам се лично засегнат от това, което казва той.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Чудесно.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Бих желал да кажа само: ако аз се занимавам с едно, това означава, че голяма част от колегите, първо, трябваше да декларират конфликт на интереси, защото голяма част от тях се занимават с фотоволтаични централи. (Силен шум и ръкопляскания от ГЕРБ, възгласи: „Браво!”.) Това е едно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Пак излизате от личното обяснение.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Второ, техният проблем е, че преди една-две години намалихме два пъти цената… (Народният представител Цветомир Михов продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Михов, помолих Ви за лично обяснение, а не какво сте правили преди една, две или три години. Обяснете лично сега за Вас.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Аз обясних. Хората ме разбраха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Колеги, мисля, че няма останали желаещи да вземат отношение. Процедурата е изчерпана. Предлагам да закрием заседанието, но преди това да обявя, че от 15,30 ч. в зала „Запад” ще се проведе заседание на Временната парламентарна комисия по изработване на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание.
Накрая да благодаря на министър-председателя, на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, на представителите на структурите от енергетиката и на всички Вас за това изключително напрегнато заседание. Благодаря Ви.
По правилник утре заседанието започва в 9,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,55 ч.)


Председател:
Михаил Миков


Заместник-председатели:
Мая Манолова

Христо Бисеров

Секретари:
Пламен Нунев

Филип Попов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания