Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 29 май 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
29/05/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров
Секретари: Филип Попов и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, режим на регистрация. (Звъни.) Има кворум. (Регистрирани са 121 народни представители. Продължителни ръкопляскания от залата.)
Откривам редовното заседание с нестихващи аплодисменти – това е добра обстановка.
Наши гости са Президентът на Република България, господин министър-председателят и кабинетът, патриархът, представителите на религиозните общности в България, магистрати и представители на дипломатическия корпус. Казвам: „Добре дошли!” на гостите, които ще участват в днешното заседание.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: По групи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, покажете резултата по групи. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Парламентарната група на ГЕРБ напуска пленарната зала. Ръкопляскания от левия блок.) Моля Ви за тишина в залата.
Уважаеми народни представители, на Председателския съвет бе съгласуван Проект на:
„ПРОГРАМА
за работа на Народното събрание за периода 29-31 май 2013 г.
1. Избиране на министър-председател на Република България.
2. Приемане на структура на Министерския съвет.
3. Избиране на Министерски съвет на Република България.
4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители – Лютви Местан, Нигяр Сахлим и Хасан Адемов; Мая Манолова и група народни представители; Десислава Атанасова и Цецка Цачева; Волен Сидеров и група народни представители.” Предлагаме това да бъде точка първа за утре.
„5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран, пътен и железопътен, мост между двете страни на река Дунав, между градовете Видин, Република България, и Калафат, Румъния. Вносител – Министерският съвет.
6. Първо четене на законопроекти за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Вносители – Светлана Ангелова и група народни представители; Сергей Станишев и група народни представители.” Предложението на Председателския съвет е да се гледа в четвъртък.
„7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Вносители – Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков и Христо Бисеров.”
Моля, който е съгласен с така прочетения Проект на Програма за работа на Народното събрание за периода 29-31 май 2013 г., да гласува.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Програмата за работа на Народното събрание за периода 29-31 май 2013 г. е приета.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Само да съобщя, че на Председателския съвет беше прието да се оттеглят предложенията: направеното от Атанас Мерджанов – за Проекторешение за възлагане на министъра на труда и социалната политика и министъра на икономиката, енергетиката и туризма разработването на нова система за енергийно подпомагане на социално слабите; и другото предложение, направено от господин Явор Куюмджиев – за разглеждане на Проекторешение за възлагане на Министерския съвет и ДКЕВР за предприемане на мерки за намаляване цените на електрическата енергия. Бяха оттеглени от обсъждане в тази седмична програма.
Уважаеми народни представители, постъпили са законопроекти и проекторешения, както следва:
- Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Делян Добрев, Искра Искренова и Ивайло Московски.
- Проект за решение за налагане на мораториум за увеличаване на цените на електро- и топлоенергията, внесен от Волен Сидеров и група народни представители.
- Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., внесен от Сергей Станишев и група народни представители.
- Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия за битовите потребители на крайните снабдители с цел осигуряване на базовите им потребности от електрическа енергия на приемливи цени чрез приемане на нова тарифна структура, която защитава потребителите, които консумират до 75 киловатчаса електрическа енергия месечно, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители.
- Проект за решение за възлагане на министъра на труда и социалната политика и министъра на икономиката, енергетиката и туризма да разработят нова система за енергийно подпомагане на социално слабите български граждани, като се предвиди разширяване на базата на лицата, имащи право на целева помощ за отопление, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители.
- Законопроект за денонсиране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране – Франция, същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО, внесен от Министерския съвет.
- Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Мая Манолова и група народни представители.
- Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно предоставянето на подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез структурните инструменти на Европейския съюз, внесен от Министерския съвет.
- Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран пътен и железопътен мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), вносител – Министерският съвет.
- Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс – Лютви Местан и група народни представители.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”, вносители – Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков и Христо Бисеров.
- Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с вносители Искра Искренова, Красимир Ципов и Димитър Лазаров.
- Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс – вносители са Волен Сидеров и група народни представители.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето – вносител Волен Сидеров и група народни представители;
- Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, вносители – Десислава Атанасова и Цецка Цачева.
- Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2012 г. с вносител Министерския съвет.
- Отчет на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за дейността през 2012 г., вносител – Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за дейността.
- Проект за решение за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие, вносител – Министерският съвет.
- Доклад за прилагане на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2012 г. ведно със становището на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет, приети с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 20 от 23 май 2013 г., вносител – Висшият съдебен съвет.
Уважаеми народни представители, още няколко съобщения.
Във връзка с полагането на клетва пред Народното събрание на Маргарита Асенова Стоилова и на Лазар Огнянов Попов, обявени с решения на Централната избирателна комисия № 2671-НС и № 2672-НС от 22 май 2013 г. за народни представители от листата на Коалиция за България са извършени необходимите действия, съгласно Правилника, и двамата народни представители са регистрирани като членове на Парламентарната група на Коалиция за България. (Парламентарната група на ГЕРБ влиза в залата.)
На 27 май 2013 г. Министерският съвет на основание чл. 105, ал. 3 от Конституцията на Република България е внесъл в Народното събрание за сведение Конвергентната програма на Република България 2013-2016 г., одобрена с Решение № 247 на Министерския съвет от 2013 г. и актуализация за 2013 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020”, одобрена с Решение № 269 на Министерския съвет от 2013 г. Материалите са в Библиотеката на Народното събрание.
Още едно съобщение: в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, министър-председателят и министър на външните работи уведомява Народното събрание, че с Решение № 306 на Министерския съвет от 2013 г. се разрешава преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на въздухоплавателни средства и личен състав от военновъздушните сили на държавата Израел във връзка с провеждането на съвместна българо-израелска летателна тренировка „Колектърс айтем 13”.
В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България министър-председателят и министър на външните работи уведомява Народното събрание, че с Решение № 277 на Министерския съвет от 2013 г. е разрешено изпращането и използването на кораб клас „Фрегата” – „Дръзки” с бордови № 41, с щатното му въоръжение и екипаж до 153 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България извън територията на страната за участие в операцията на НАТО в Средиземно море „Ектив индевър” в три етапа.
Уважаеми народни представители, в Народното събрание е постъпил Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във Висшия съдебен съвет за 2012 г., внесен от представляващия Висшия съдебен съвет на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Докладът е изпратен във Временната правна комисия и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
Агенцията за държавната финансова инспекция е внесла в Народното събрание за сведение, съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за Държавната финансова инспекция, Отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2012 г., намира се в Библиотеката на Народното събрание.
И последно – на 28 май 2013 г., от Националния статистически институт е постъпила информация, съдържаща резултати от статистически изследвания относно бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през май 2013 г. Материалът е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
Уважаемо народно представителство, уважаеми господин президент, уважаеми гости! До председателя на Народното събрание е постъпило писмо със следното съдържание:
„Уважаеми господин председател,
В изпълнение на възложения от мен проучвателен мандат, кандидатът за министър-председател на Република България господин Пламен Василев Орешарски предложи в срока по чл. 99, ал. 2 от Конституцията на Република България структура и състав на Министерския съвет.
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България с Указ № 99 от 28 май 2013 г. предлагам на Народното събрание да избере Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България”.
Чета съдържанието на Указ № 99:
„РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Президент
УКАЗ № 99
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Предлагам на Четиридесет и второто Народно събрание да избере Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България.
Издаден в София на 28 май 2013 г.
Президент на Републиката: Росен Плевнелиев”.
Имате думата за процедура, господин Мерджанов, преди да продължим нататък.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарната група на Коалиция за България правя процедурно предложение предвид важността и изключителния интерес на обществото и българските граждани разискванията по избора на министър-председател на Република България, приемането на структура на Министерски съвет и избирането на Министерски съвет на Република България да бъдат предавани пряко по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мерджанов.
Има ли противно предложение? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували са 148 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 7.
Моля да включите камерите и микрофоните на Националното радио и Националната телевизия.
Уважаеми народни представители, по традиция първите три точки, които са в нашата програма, се разглеждат с едни разисквания, а именно избор на министър-председател, структура и персонален състав на Министерския съвет.
Има ли възражения по тази процедура – с едни разисквания да се изчерпи процедурата по трите точки: първа, втора и трета? Не виждам.
Уважаеми народни представители, давам думата на председателя на Парламентарната група на Коалиция за България, излъчила кандидата за министър-председател, да представи кандидатурата на господин Пламен Орешарски.
Имате думата, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри, Ваши Превъзходителства, уважаеми гости! Преди да представя накратко личността на Пламен Орешарски, неговите професионални постижения и качества, е важно да се даде отговор на това какво очаква България от нас и кой може да го направи, като част от мотивацията за предложението за господин Орешарски.
На отминалите парламентарни избори хората достатъчно ясно показаха какво искат. Искат промяна – две трети от българските граждани, които участваха в изборите, гласуваха за промяна по един или друг начин. Хората искат ново правителство – работещо, с ясна програма, която дава перспектива на страната, на икономиката и на живота на всеки един българин.
Днес не само икономиката, заетостта, доходите са смазани, но самата българска държава е тежко разградена, защото и държавата беше по същество окупирана и употребена за лични интереси, нужди и дори прищевки. На изборите българските граждани показаха, че не искат повече от същото, което имаха през последните години. Показаха, че не искат във властта некомпетентността, не искат арогантните, не искат самовлюбените и очакват можещите, самокритичните, диалогичните – тези, които са способни да носят отговорност за своите действия и да действат. Очакват управление, а не сеир или диктат. Искат да видят в българското правителство хора, за които властта е средство за постигане на конкретни управленски цели, а не цел на съществуването и смисъл на живота, и още по-малко – начин на постигане на лична облага или лични амбиции. Хората очакват българските министри да са хора с биография, с образование, с качества и представляващи по най-компетентния и позитивния начин нашата страна.
В изпълнение на процедурата по чл. 99, ал. 2 от Конституцията на Република България и в съответствие с Указ № 99 от 28 май 2013 г. представям биографичните данни на кандидата за министър-председател господин Пламен Орешарски.
Господин Орешарски е на 53 години.
През 1985 г. той завършва Университета за национално и световно стопанство, магистърска програма „Финанси и кредит”.
До 1992 г. е аспирант по инвестиции и инвестиционен анализ, доктор по икономика.
Има допълнителни квалификации от Съединените американски щати в областта на емитиране на държавни ценни книжа към банката „Нешънъл сейвингс”.
От 1993 г. до 1997 г. господин Орешарски оглавява „Държавно съкровище и дълг” към Министерството на финансите.
От 1997 г. до 2001 г. е заместник-министър на финансите.
Автор на първата публична стратегия за управляване на държавния дълг.
Ръководи преговорите за уреждане на дълговите взаимоотношения на България с Испания, Италия, Полша, Германия, Австрия и Холандия. Показателно е, че всички споразумения редуцират размера на българския дълг, разсрочват изплащането му и създават благоприятни условия за изплащането на българския дълг.
Също така е член на екипа, осъществил въвеждането на Валутния борд в Република България.
През 2001-2005 г. той е заместник-ректор на Университета за национално и световно стопанство.
Като министър на финансите в периода 2005-2009 г. господин Орешарски има съвсем ясни и конкретни постижения, в това число в отношенията с Европейския съюз – одобрява се Националната стратегическа референтна рамка, което е основният инструмент за усвояване на европейските фондове в Република България; осъществява се най-голямата реформа в рамките на приходните агенции на България чрез създаване на Националната агенция за приходите; по изследване на Световната банка от 2007 г. България тогава е наредена в десятката държави реформатори, именно благодарение на тази успешна реформа, довела също така до значително увеличаване на събираемостта в бюджета; за същия период – 2005-2009 г., размерът на държавния дълг намалява от 25% от брутния вътрешен продукт на 14%.
Господин Орешарски е автор на над 100 публикации в специализираната литература.
През 2009-2013 г. е народен представител в предишното Народно събрание от Коалиция за България.
Семеен е, има син.
Владее английски и руски език.
Искам да кажа и няколко лични неща и впечатления, свързани с моята съвместна работа с господин Орешарски.
Запознах се с Пламен Орешарски през 2005 г., непосредствено преди внасянето на проекта за кабинета в този период. Прави впечатление на сдържан, спокоен, диалогичен и екипен човек, и което лично за мен е много важно – с чувство за хумор, защото за един държавник е изключително важно да не се приема на сериозно, да не смята, че светът започва от него и свършва с него, че държавата е той, че той е слънцето, което огрява за всички. Слава Богу, господин Орешарски е имунизиран от подобен подход.
Имах честта 4 години да работя с господин Орешарски в екип рамо до рамо. В този период той действително се показа като човек с изключителни професионални управленски качества.
По дефиниция министърът на финансите е човекът, който казва „не” на всички искания и очаквания от секторите. Само че при господин Орешарски позицията винаги е била много точно претеглена и когато виждаше реални нужди в обществото – на съсловия, сектори, хора, които се нуждаят от подкрепа на държавата, Пламен Орешарски винаги намираше начин и средства да подпомогне определен сектор, без да застрашава финансовата стабилност на държавата.
Пламен Орешарски е символ на най-добрите неща, които се случваха в един предишен период на развитие на България. (Смях, реплики и възгласи от ГЕРБ.) Да! Няма защо да се смеете, защото той е символ на предсказуема държавна политика към бизнеса, към хората, на икономическия растеж, на привличането на чужди и български инвестиции, влагането им в икономиката и създаването на заетост, на работни места. Той е символ на нарастващите доходи на гражданите по време на неговото участие в управлението и, разбира се, на социалната ангажираност на българската държава към пенсионерите, към децата, защото цивилизоваността на една държава се измерва най-вече по отношението към възрастното поколение и към децата, които са най-беззащитни.
Няма да забравя един момент в съвместната ни работа, когато господин Орешарски в интерес на държавата осъществи уреждането на иракския дълг към България. Имаше огромен международен натиск България да се откаже изобщо от прибирането на иракския дълг. Господин Орешарски отказа тази опция. Имаше огромен натиск той да бъде уреждан чрез всякакви посредници, което винаги създава съмнения за неяснота и договорки. За целия 23-годишен период от демокрацията г-н Орешарски реализира връщане на най-големия обем чужд дълг към България – над 350 млн. долара. Не вдигна шум за това и не се правеше на герой, въпреки че няма министър, постигнал такъв успех за българската държава и тези пари помогнаха да се увеличат доходите на българските граждани. Това е много показателно за подхода на Пламен Орешарски.
През 2008-2009 г. почти в рамките на цяла година от световната финансова икономическа криза той беше основен фактор в изработването на антикризисния план на правителството; запази стабилност на финансовия сектор, на приходната част на бюджета и осигури възможности българските граждани да не почувстват до месец юли 2009 г. тежестта и ударите на тази криза, както я почувстваха маса други хора в европейски страни.
Това, което е особено важно, в личен план господин Орешарски е почтен, лоялен, коректен човек. Той не е член на Социалистическата партия, неговата професия, бих казал, по-скоро предполага дясно мислене. В най-тежкия период за левицата, когато тя беше сложена в ъгъла, когато се водеше най-тежка черна пропаганда срещу нейното управление, господин Орешарски остана лоялен и коректен към политиките, които сме отстоявали и реализирали заедно.
По време на изтеклата кампания за парламентарните избори в десетки и стотици срещи с различни хора имах възможността да почувствам, след като научиха за кандидатурата на господин Орешарски за бъдещ премиер, как от отчаяние, в безизходността започваше бавно да се проявява лъч на надеждата, че ще има човек, който е достатъчно компетентен да поеме кормилото на държавата, да създаде предсказуема икономическа среда, да спре рекета върху дребния и среден бизнес, тормоза, да върне доверието в институциите, че работят за хората и също така да реализира (реплики от ГЕРБ) създаване на работни места, постепенно излизане от тази ужасна криза, която мачка живота на българските граждани.
Навсякъде хора от дребния и среден бизнес, а и не само от него, бяха изключително впечатлени от неговото обръщение към представителите на икономически активните граждани, очертавайки основните си намерения за програма. Това дава основание действително да подкрепим кандидатурата на Пламен Орешарски да поеме управлението на държавата в този изключително труден момент за всички хора, за икономиката, за българската държавност.
Убеден съм, че под негово управление България ще бъде в сигурни ръце на един наистина изграден държавник, за който националният интерес, интересът на гражданите, общият интерес, ще бъдат водещи във всяко едно действие – човек, който е способен да носи тежката отговорност, която му предстои. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от блока на КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Станишев.
Уважаемо народно представителство, давам думата на господин Пламен Орешарски, предложен от Президента за министър-председател на Република България, да представи програмна Декларация и както традиционно е прието, да ни запознае със структурата и персоналния състав на Министерския съвет.
Господин Орешарски, имате думата.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаема госпожо вицепрезидент на Република България, Ваше Светейшество, представители на религиозните общности в България, госпожи и господа магистрати, уважаеми народни представители, Ваши Превъзходителства, дами и господа!
България изживява труден път в своето развитие. В резултат на водената през последните 4 години непоследователна и волунтаристична политика днес страната се намира в дълбока институционална криза, продължаваща икономическа депресия и задълбочаващ се дезинтегритет в обществото. Наложената и доминираща обществено-политическа, социална и институционална конфронтация поставя под заплаха самите устои на държавността и демокрацията. Тези процеси се подсилват от формираните негативни социално-икономически тенденции – стагнираща стопанска инвестиционна активност, обезсърчено предприемачество, изтощени резерви и нарастващи дългове както в публичния, така и в корпоративния сектор, бързо растяща безработица и влошаване на нейната структура; разширяваща се бедност и набираща скорост нова емиграционна вълна.
Днес страната се нуждае от максимално обществено съгласие за необходимостта от спешни мерки за стабилизация и полагане на основите на един по-устойчив модел за възстановяване на икономическото развитие, от институционално укрепване и заздравяване на демократичните принципи на устройство и поведение, както и от повече солидарност в едно общество, разтърсвано от социално отчаяние и безперспективност.
Ръководени от тези потребности ние предлагаме на Вашето внимание програмни намерения за полагане основите на един бъдещ догонващ икономически растеж. Всички те са групирани в три приоритетни оси – укрепване на демокрацията и заздравяване на държавността, икономическо възстановяване и насърчаване на предприемачеството, повече солидарност и социална справедливост.
Укрепването на демократичното начало в работата на институциите е ключова цел. Необходимо е да се възстанови ролята и мястото на Парламента в нашата парламентарна република, да се погрижим за правата и свободите на гражданите, да създадем предпоставки за нормално протичане на изборите, да се противопоставим на битовата престъпност, да пресечем безразборното използване на СРС-та. Важно е да потърсим по-ефективни способи за интегритета в обществото ни, да преустановим безсмислената конфронтация между отделни социални групи и общности, да обърнем внимание на малцинствата. Към тези цели си заслужава да добавим и важността на свободните медии и печат, на непримиримостта към корупционните проявления на всички нива, на прозрачността в работата на управлението, на диалога със социалните партньори и гражданските формирования.
Икономическото възстановяване е другото истинско предизвикателство, което стои пред нас. Да, външната икономическа конюнктура не е особено обнадеждаваща, но това ни задължава да се опрем с повече увереност на нашите собствени възможности; да изчистим бизнес климата от несвойствения административен натиск; да противодействаме по-ефективно на бягството от плащане на данъци; да облекчим процедурите за упражняване на стопанска дейност и най-вече да подпомогнем стартиращия бизнес.
Необходимо е да преразгледаме и ролята на държавата в икономиката като тя поеме повече координационни и регулаторни функции, но в същото време предостави и повече свобода на предприемачеството.
В последните месеци на фокуса на общественото внимание са естествените монополи. Безспорно те се нуждаят от доста по-здрав и ефективен контрол, но наред с тях безпокойство будят и изкуствено формираните монополни образувания, които изкривяват пазарната обстановка и подтикват ценовите формации като в крайна сметка подтискат конкуренцията и стопанската активност като цяло. На тях трябва да противодействаме решително.
Българската икономика се нуждае и от по-дългосрочна визия за развитие. Трябват ни общи усилия да изградим и поддържаме дългосрочни цели за реиндустриализация на нашата страна и съответни политики за тяхното реализиране – цели и политики, които преминават през четиригодишните политически цикли и очертават път към един по-устойчив икономически растеж.
Добре е да се развиват традиционните сектори в българската икономика, но още по-добре би било да се насърчават и новите технологии, което е ключ към производства с по-висока добавена стойност.
Изграждането на инфраструктурата е важен елемент на бизнес климата. Още по-важни са образованието и квалификацията на човешкия фактор. Доказано е, че инвестициите в знания са с най-висока възвращаемост. По-добрата ефективност на публичните финанси и стабилната монетарна среда са общи предпоставки за инвестиционна активност и стопанска дейност.
Накрая, но не по значение – последователността в икономическата и финансова политика и нейната предвидимост означават по-малък риск, респективно по-ниски лихви и повече готовност за предприемане на стопански инициативи.
Солидарността и социалната справедливост са също важен фактор за развитие на нашата страна, защото социалните мрежи изпълняват определени защитни функции за всички наши сънародници, които по различни предпоставки са вън от пазара. Тези от тях, които временно са без работа, трябва да се подпомогнат за обратното интегриране на трудовите пазари. Другите, които са трайно нетрудоспособни и пенсионери, също заслужават по-достойни условия за живот.
Сега повече от всякога се нуждаем от фокусиране върху децата и младежта. Тенденциите в раждаемостта в последните няколко години са достатъчно силна червена лампа за демографския срив, през който преминаваме, и, ако не обърнем тенденциите, има опасност да не успеем да минем.
Достъпът до здравеопазване е силно стеснен, което допълнително влошава качеството на живот на българските граждани. Всички ние сме и потребители и се нуждаем от една по-ефективна защита точно като потребители.
Уважаеми народни представители, реализацията на тези програмни управленски намерения ще доведе до стабилизация на обществено-икономическата ситуация в страната и ще отвори път за по-нататъшно изграждане на една по-конкурентна икономика и по-солидни възможности да се водят активни социални политики. Във времеви аспект част от мерките и политиките изискват съответно финансиране и са подходящи за детайлно обсъждане по-късно тази есен, когато разглеждаме заедно разработките за следващия държавен бюджет. Друга част обаче могат да бъдат вместени още тази година, макар това да коства доста усилия в чисто фискален аспект. Разбира се, пълното приложение и особено позитивните резултати при част от мерките имат средно и дългосрочни измерения.
Неизменно условие за успешното осъществяване на мерките от цялостната управленска програма е наличие на начален поне толеранс от страна на политическите сили, социално-икономическите партньори, гражданските сдружения и всички, които имат отношение към пътя на развитие на нашата страна. Екипът, подготвил тези програмни намерения, остава отворен за диалог както при утвърждаване на същите, така и по всяко време в хода на тяхното изпълнение.
Като Ви благодаря за вниманието дотук, надявам се да проявите още малко търпение и да Ви запозная с проектната структура и персоналния състав на един бъдещ Министерски съвет.
Проектът, който съм подготвил за състава на Министерския съвет, се състои от министър-председател, един заместник министър-председател и министри.
Министерствата са:
- Министерство на правосъдието;
- Министерство на вътрешните работи;
- Министерство на външните работи;
- Министерство на финансите;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на икономиката и енергетиката;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерство на инвестиционното проектиране;
- Министерство на земеделието и храните;
- Министерство на регионалното развитие;
- Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Министерство на околната среда и водите;
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на образованието и науката;
- Министерство на културата;
- Министерство на младежта и спорта.
С оглед на тази структура се преобразуват:
- Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в Министерство на регионалното развитие;
- Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – в Министерство на икономиката и енергетиката;
- Министерство на образованието, младежта и науката – в Министерство на образованието и науката;
- Министерство на физическото възпитание и спорта – в Министерство на младежта и спорта.
Създава се Министерство на инвестиционното проектиране.
Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерствата, включително преразпределянето на функциите им.
На тази основа предлагам и следния персонален състав на Министерския съвет – ще спомена както имената, така и много кратка характеристика в професионален аспект за всеки от тях:
- Зинаида Каменова Златанова – вицепремиер и министър на правосъдието.
Ръководител на представителството на Европейската комисия в България 2008 до началото на тази година; директор по въпросите на Европейския съюз в периода 2001 2007 г. в Министерския съвет; има опит и като началник-отдел „Европейска интеграция” в Министерството на екологията. Владее английски, немски, руски.
Цветлин Йовчев – министър на вътрешните работи.
Заемал е всички ръководни длъжности в Националната служба „Сигурност”; бил е главен директор и председател на ДАНС; съветник в Министерския съвет и началник на Кабинета на президента на Република България; инженер, корабен механик и магистър по икономика; доцент по „Информационен мениджмънт”; английски и руски.
- Кристиан Иванов Вигенин – министър на външните работи.
Член е на Европейския парламент – седми парламентарен мандат; член е на Комисията по външни отношения, координатор на групата на социалистите и демократите в комисията; заместник-председател е на Комисията по околната среда и обществено здраве; народен представител от Четиридесетото Народно събрание на Република България. Владее английски, немски, френски и руски езици.
- Петър Чобанов – министър на финансите.
Преподавател е по международни финанси в Университета за национално и световно стопанство – катедра „Финанси”. От месец май 2009 г. е председател на Комисията за финансов надзор – за една година. Преди това – от 2005 г. до месец май 2009 г., е изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи. В този период е участвал в създаването на всички важни за нашата страна стратегически документи като Националната референтната рамка, Конвергентната програма и Програмата за реформи.
- Ангел Найденов за министър на отбраната.
Депутат от 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и Четиридесет и първото Народно събрание. През 2009 г. и 2010 г. е член на Комисията по външна политика и отбрана. От 2009 г. е заместник-председател на Комисията по външна политика и отбрана и член на постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба. По-рано е кмет на Димитровград – в началото на 90-те години, областен управител на Хасково. Владее английски и руски.
- Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката.
Председател е на Комисията по социална политика в Четиридесет и първото Народно събрание; икономически съветник на премиера на Република България с ресор икономическа и финансова политика в периода 2007-2008 г. Експерт е в дирекция „Стратегическо планиране и управление” в администрацията на Министерския съвет.
Магистър е по икономика от Сорбоната; има обучение и квалификации по разработване оценка на обществени политики във Висшето училище по публична администрация във Франция. Владее френски, английски и руски.
Не изчетох докрай квалификациите му.
- Хасан Адемов.
Председател е на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание в рамките на два мандата; лекар, специалист по анестезиология и реанимации. Владее руски и турски езици.
- Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране.
Архитект, професор, ръководител в катедра в Университета за архитектура в София; има огромен опит в планирането и проектирането в България, Германия, Великобритания и Франция; има разработени и реализирани над 230 архитектурни проекта, преустройствени решения и архитектурни конкурси. Член е на Камарата на занаятчиите в Германия, на Камарата на архитектите в Германия и съосновател на Камарата на българските архитекти.
- Димитър Фердинандов Греков – министър на земеделието и храните.
Ректор е на Аграрния университет в Пловдив, доктор е по селскостопански науки, професор; има над 90 научни публикации, многобройни ръководства на дипломанти и докторанти и десетки участия в международни конференции. С неговото име се свързва и съответна цяла школа, създаваща кадри в българското селско стопанство. Владее английски и руски.
- Десислава Илиева Терзиева – министър на регионалното развитие.
Работила е в дирекция „Стратегическо развитие и координация” в Министерския съвет; ръководител е на дирекцията „Европейска координация и международно сътрудничество” в Министерството на администрацията и административната реформа от 2006 до 2009 г.; юрист с дългогодишен опит в държавната администрация. Владее английски, френски и турски.
- Данаил Папазов – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Завършил е Висшето военноморско училище във Варна; изпълнителен директор на пристанище Варна; има професионална диплома по мениджмънт в „Оупън юнивърсити” в Англия, по стопанско управление в Нов български университет; експерт по пристанища и логистика към транспортната група на НАТО; член е на Управителния съвет на Асоциацията на българските пристанища. Владее английски и руски езици.
- Искра Михайлова – министър на околната среда и водите.
Народен представител е от Четиридесет и второто Народно събрание. От 2009 г. е депутат и председател на постоянната Комисия по околната среда и водите в Народното събрание; като заместник-министър на регионалното развитие в периода 2005 2009 г. е ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”; председател е на Комисията по околната среда и водите в Четиридесетото Народно събрание; има специализации в САЩ и Великобритания. Владее английски и руски.
- Таня Андреева – министър на здравеопазването.
Изпълнителен директор на болница „Шейново”, председател е на Съвета на директорите на болницата; магистър е по здравен мениджмънт в Медицинския университет – София, специалност „акушерство и гинекология” и по управление на човешките ресурси в Нов български университет. Владее френски и руски езици.
- Анелия Клисарова – министър на образованието и науката.
Началник е на Център по образна диагностика и лъчелечение, завеждащ отделението по нуклеарна медицина. Два мандата е ректор на Медицинския университет във Варна. Избрана е за народен представител в Четиридесет и второто Народно събрание от гражданската квота на Коалиция за България; има множество международни и национални специализации и курсове по нуклеарна медицина; Доктор хонорис кауза е на няколко университета. Владее немски, английски и руски езици.
- Петър Стоянович – министър на културата.
Парламентарен секретар и началник на кабинета на министъра на външните работи в периода 1998-2001 г.; международен секретар е на СДС 2001-2003 г.; политически секретар и председател на Движение „Гергьовден” от 2004 до 2009 г.; журналист и автор на научна литература и колонист на в. „Преса”; доктор е по философия в Университет във Виена, Австрия. Владее немски, английски и руски езици.
- Марияна Георгиева за министър на младежта и спорта. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Професор е по български език, доктор по филология, доктор на филологическите науки, професор при БАН. От 2001 до 2010 г. е директор в дирекция „Студенти, докторанти и специализанти” в Министерството на образованието, младежта и науката. Владее английски и руски езици.
Още веднъж искам да Ви благодаря за търпението, списъкът не беше много кратък и си позволих да кажа и няколко коментара към всеки от номинираните за министри.
По повод последните коментари, без значение в каква форма са, бих искал да обърнете внимание, че Министерството е на младежта и спорта и до голяма степен ще се опитаме да направим интегрирани политики за децата, младежта и спорта в съответствие с „Европа 2020”, като ще прехвърлим най-вероятно и Агенцията за децата към това министерство. Благодаря за Вашето внимание. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Орешарски.
Има представена програма на правителството на държавността, развитието и справедливостта.
Давам думата на господин Атанас Мерджанов за процедура.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение да бъдат допуснати в залата предложените за министри, които не са народни представители, с оглед участието им в разискванията и дебатите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли противно предложение? Не виждам.
Моля, който е съгласен Зинаида Златанова … (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Не чувам тези подвиквания. Имате думата. Попитах за противно предложение. Иска ли някой да направи противно предложение? Само, моля, не по този начин.
Предлагам Зинаида Златанова, Цветлин Йовчев, Кристиян Вигенин, Иван Данов, Димитър Греков, Десислава Терзиева, Данаил Папазов, Петър Стоянович и Марияна Георгиева да бъдат допуснати в залата.
Режим на гласуване.
Гласували 140 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 3.
Моля да поканите господата да заемат местата си в пленарната зала.
Уважаеми народни представители, преди да определя времето за разисквания, искам да прочета проекта за решение по тази първа точка от дневния ред.
„РЕШЕНИЕ
за избиране на министър-председател на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6, чл. 108 във връзка с чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и по повод Указ № 99 на Президента на Република България от 28 май 2013 г.
РЕШИ:
1. Избира Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България.
2. Решението е прието от Четиридесет и второто Народно събрание на 29 май 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.”
Уважаеми народни представители, на основание чл. 48, ал. 1 от прилагания правилник Парламентарната група на ГЕРБ има 30 минути; Парламентарната група на Коалиция за България –27 минути; Движението за права и свободи – 18 минути, Парламентарната група на „Атака” – 15 минути.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказване.
Заповядайте, господин Борисов. (Възгласи: „Е-е-е!”.)
Моля Ви за тишина в залата.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Райков, господин Орешарски! Явно е, че сте се разбрали и ще има правителство, излъчено днес. Затова ще се опитам да бъда максимално кратък, защото заедно с господин Станишев, за разлика от много от Вас, знаем колко е трудно да си премиер в най-тежката финансово-икономическа криза в света.
Наши съседи загубиха милиарди евро, а вчера глобиха Румъния със 700 млн. евро, затова час по-скоро правителството трябва да отиде да работи. (Реплика от народния представител Сергей Станишев.)
Не приемам квалификациите, господин Станишев, защото когато една партия е отредена от народа като първа политическа сила, която има 97 депутати, а Вие едва 84, нека да оставим волята на хората да са ни подредили по начина, по който ни харесват или одобряват това, което сме правили. Това е обективното.
Радвам се, че господин Орешарски, за разлика от първия ден, вече уцелва имената на министрите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е важно и аз съм човек, който винаги дава доверие напред. Да се надяваме, че след като вече са Ви дадени и представени, защото някои Вие откровено не ги познавахте, сте ги одобрили и това са добри професионалисти. Да допуснем, че е така.
Времето в Европа е много тежко. Маса държави са пред срив. Много пъти, когато искаме желаното да стане действителност, е много трудно, дори неизпълнимо. Надали има премиер в света, който да не иска да вдигне доходите на хората, да не иска да станат хората по-богати, надали има такъв, но не всички успяват.
РЕПЛИКА ОТ АТАКА: Има, има – Борисов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви не диалогизирайте.
БОЙКО БОРИСОВ: Исках, много исках, но толкова са възможностите на икономиката. Ние имаме много време да приказваме, но това ще бъде отново политиканстване.
Аз лично Ви пожелавам, господин Орешарски, защото това го говорих и по време на предизборната кампания, не ми е трудно да го кажа, че който поеме властта сега, който стане премиер сега, неслучайно господин Станишев избра Вас, а не пое той този пост (ръкопляскания от ГЕРБ), е нещо изключително трудно и отговорно. Надявам се вече да сте разбрали, че финансовата криза в света бушува и няма никакъв шанс в следващите години да си отиде. Действително трябва да приложите всичките си умения и знания. Истински ще се радвам да сте принципни при отстояването на това, което знаете и можете. Много ще Ви е трудно в тази компания на тези партии.
Аз на Ваше място, колкото и да Ви се карат партийните началници, щях да намеря време да се срещна с първата политическа сила. Уверявам Ви, че вместо да се криете и да правите трикове, щях да Ви дам моя глас. Трябваше само да се обадите. (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ.) Нашата врата като партия, защото повтарям, знам колко е трудно, към Вас самия остава отворена. Когато пожелаете можете да говорите с мен или хора, които са били в управлението и знаят проблемите, или биха могли да окажат каквото и да било съдействие. Ако се обадите и Ви откажа, тогава излезте на трибуната и кажете: „Не си удържахте на думата!”.
Пожелавам Ви успех, кураж, много характер и колкото може да посъкратим изказванията в днешния ден, защото само преди 15-20 дни народът ни подреди така, както е преценил за нужно, ще е по-добре за държавата. Лично на Вас Ви желая успех! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Лично обяснение – господин Орешарски.
Заповядайте, господин Орешарски. Споменаването на имената води до това.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Борисов, само от уважение към Вас няма да спомена нищо за Вашите министри – как ги намирахте, къде, с каква квалификация бяха. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Много Ви благодаря за съветите по финансови въпроси. (Оживление и ръкопляскания от КБ и ДПС.) Аз действително ще разчитам на Вашата подкрепа. Това го заявявам от тази трибуна. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Орешарски.
Господин Борисов – лично обяснение.
Имате думата за лично обяснение, господин Борисов.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Господин председател, много съм Ви задължен, само десет секунди. Не знаех и изказвам извинението си към Президента, към Патриарха, към вероизповеданията и към посланиците, че в изказването действително бях се съсредоточил в това, което исках на кажа. Благодаря Ви, че ми дадохте тази възможност. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Борисов. Това наистина е точно лично обяснение.
Има думата народният представител Янаки Стоилов.
Заповядайте, уважаеми господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господин президент, господин служебен премиер, господа кандидати за министри, уважаеми гости, госпожи и господа народни представители! Днес ние действаме, съобразявайки се с изборните резултати. Много коментатори бяха разочаровани от тези резултати, но смятам, че те не са лоши, защото не родиха поредния месия, което е признак на политическо отрезвяване, защото допуснаха до Парламента само ярко различими от повечето граждани партии, защото определиха парламентарно представителство, което придава на Народното събрание реално политическо значение.
Днес всяка една от парламентарните групи и от народните представители трябва да изразят отношение към предлаганото правителство.
Парламентарната група на Коалиция за България и аз ще гласуваме „за”, за да има правителство. Ясно е, че само в мандата на Българската социалистическа партия, на Коалиция за България в този Парламент може да бъде излъчено правителство. Смятам, че всеки знае аргументите.
Парламентарната група и аз ще подкрепим така предлагания състав на кабинета, защото той предвижда спешни стабилизационни мерки за гражданите, бизнеса и държавата; защото програмните намерения съдържат редица елементи от предизборните ангажименти на Българската социалистическа партия за нови работни места, за реиндустриализация на България, за икономически активна държава, която регулира и инвестира, за ролята на държавата в структуроопределящи отрасли като енергетика и земеделие и в същото време за освобождаване на стопанската инициатива, за подкрепа на отглеждането на деца и на възрастните хора, за поставяне на естествените монополи под ефективен контрол и за премахването на картелите.
Няколко групи задачи стоят пред правителството: установяване на върховенство на закона, икономическо възстановяване и социална перспектива. Преди това обаче то трябва да гарантира социална поносимост за всички хора и семейства да могат да си платят храната, тока и лекарствата.
Очакваме за кратко всички калинки да отлетят от администрацията, което не означава да бъдат заменени с червени или с други калинки.
Лично аз очаквам отговор от кандидата за министър председател по няколко важни елемента от политиката, които не са застъпени или достатъчно развити.
Ще даде ли възможност данъчната политика от началото на 2014 г. да бъдат облекчени по отношение на облагането най-ниските доходи на българските граждани? Ще се подготви ли и ще се въведе ли от 2015 г. семейното подоходно облагане, което трябва да увеличи разполагаемите доходи в семействата, където има безработни и се отглеждат деца? Ще се предвидят ли мерки за развитие на по-изостаналите райони, най-вече на северозападния, на северния централен и на други депресивни области в страната? Ще се съчетаят ли образователните със социалните функции на училището?
Тези липси тълкувам като продължение на част от досегашната консервативна политика и известно отдалечаване от избирателите на Българската социалистическа партия. Затова настоявам те да се запълнят в програмата на правителството, която предстои да бъде разработена, и в плана за неговото действие. Мисля, че господин Бойко Борисов няма никакви проблеми да подкрепи програмата. Той лично каза, че я харесва, дори може би я харесва повече от самия мен така че аз го призовавам днес да даде своя глас за това правителство.
По отношение на персоналния състав, трябва да отбележим, че в предлагания кабинет има персонално проявени и партийно ангажирани лица. Има експерти и такива, които трябва да се доказват като експерти в областите, за които отговарят. Има хора с обществена кариера извън БСП и ДПС и дори работили против БСП. С две думи – политически мигриращи и мимикриращи лица, но всички те сега очакват подкрепата на Българската социалистическа партия.
Ясно е, че правителството не е строго партийно, а е експертно- политическо. Същото толкова ясно е, че отговорността за него отново ще падне главно върху БСП. Затова е много важна ролята на Парламентарната група на Коалиция за България. Ние ще даваме принципна подкрепа за правителството, но в нито един момент не бива да забравяме, че ние сме тук по волята на около 950 хиляди български избиратели и тази воля за нас ще има върховно значение! Нека това да се знае и от моите колеги, и от хората, на които сега предоставяме подкрепа.
Ние се намираме в противоречива ситуация. Сложното парламентарно съотношение като че ли налага провеждането на сдържана, умерена политика. В същото време в обществото поради остротата на проблемите има масови радикални нагласи. Вярно е, че изборните резултати не дадоха достатъчен мандат за радикалната промяна, която обявихме. Това се дължи и на разочарованието от партиите, донякъде на страх, на контролиран и на купен вот, но и поради колебанията в част от ръководството на Българската социалистическа партия по отношение на радикалната промяна. Затова необоснованите компромиси с предизборни ангажименти не могат да бъдат наше оправдание в бъдещата дейност. Трябва да е ясно, че радикалният ляв реформизъм е този, който може да изведе България и Европа от кризата, да намали рязко безработицата и бедността, да върне доверието в левицата тук и в цяла Европа!
Правителството няма да има сто дни толеранс. Той няма да му бъде даден от обществото, не от нас. Но грешни са сметките, които отсега скъсяват неговия мандат. Грешно е и ако някой си мисли, че то ще действа в обичайните парламентарни измерения. То не може да действа на принципа „колкото може, докато може”, защото така няма да може да отговори на очакванията на хората отвън, така че Вие ще имате подкрепа за решителни действия, които отговарят на интересите на мнозинството от българските граждани.
Парламентът трябва да направи цялостна етапна оценка на дейността на правителството през пролетта, от която да зависи продължаването на неговата дейност, решаването на задачите и възлагането на нови.
Аз съм сред дългогодишните политици и депутати, които трябва да печелим подкрепа за идеите и авторитета на БСП, да връщаме доверието към партията след разочарованията от нейните управления. Припомням този горчив урок пред Вас и се обръщам към бъдещите министри: оставете личните сметки на заден план! Не обслужвайте корпоративни интереси! Не се осланяйте само на подкрепата на партийните елити! Бъдете държавници! Вие може да си отидете по волята на Парламента или по волята на българските граждани, но ние, социалистите оставаме тук, оставаме пред съда на лява, трудова и народна България. Запомнете това!
Днес в лицето на народните представители, които ще Ви подкрепят, получавате кредит от Парламента. Падежът на неговите вноски е на всеки месец. Сметката се заверява пред българските граждани. Искрено Ви пожелавам успех в трудното и отговорно начинание! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и единични ръкопляскания от ДПС и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли реплики към изказването на господин Стоилов? Няма.
Имате думата за изказвания.
Господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Ваше Светейшество, благословете!
Дами и господа народни представители, драги гости, журналисти! Искам веднага да кажа, че гласът от „Атака” който осигури това заседание днес, е моят глас. (Оживление и ръкопляскания в ГЕРБ.) Защото за разлика оттук седящите 97 представители на Политическа партия ГЕРБ, аз съм отговорен човек. (Оживление.) Последователен и отговорен!
Какво щяхте да спечелите, като провалите заседанието днес? Какво? Какво, госпожо Цачева, Вие бяхте председател на Парламента? Това ли е Вашата представа за парламентаризъм – да провалите заседание, на което са Президентът, Патриархът на Българската православна църква, представители на всички обществени организации, синдикати и представители на всички държави, които са наши партньори? (Оживление.) Това ли е Вашето уважение към тях?
Колко пари струват приказките на господин Борисов, който сега излезе да пуши пури с Вежди Рашидов, колко пари струват неговите приказки, че имало кризисен момент, че той е много тежък, че той разбира каква е отговорността на премиера, който ще поеме поста? Приказки, които не струват пет пари, при положение че се опитахте да провалите днешното заседание. Опитахте се да провалите дневния ред, в който точка първа е Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, …
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): За утре.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: … която промяна е и наше предложение. Защото Вие по този начин се опитвате да осуетите защитата, която искаме да наложим на лекари и учители, които ги бият, които ги нападат, и представителите на Спешна помощ! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина в залата!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Искате да провалите това, което те казаха: „Най-после бързо действие има от Парламента”.
Всички гости тук, всички представители на обществени организации, на институции, на църквата и чужди представители очакват Парламентът да работи. Обществеността очаква Парламентът да заработи. Медиите очакват Парламентът да заработи, за да започне да приема тези точки от дневния ред. Вие обаче саботирате това. Вие не искате да приемем защитата на лекарите и да продължат да ги бият. Вие не искате да приемем защита на учителите и те да продължат да бъдат унижавани в българските училища. Това е предложението на „Атака” и ние държим на него. Затова Вашите номера, евтини трикове, преди малко Борисов говореше за трикове, Вие правите триковете, с които се опитвате да атакувате и да саботирате парламентаризма. Няма да успее това! И гарант за този Ваш неуспех отново е „Атака” (оживление и реплики в ГЕРБ) – гарантът и контролът на управлението, което ще следва.
„Атака” е тази, която спря Вашия път към властта. Знам, че сте много озлобени, знам, че много Ви е яд. Личи си по агресията, която излъчвате, по озлоблението и езика на омразата, който употребявате всеки ден. (Ръкопляскания от „Атака”.)
Аз знам голямата отговорност, с която ме натовари българският народ – да спра връщането на власт на една клика, която оттук нататък ще бъде обект на прокуратурата и следствието. Знам тази отговорност, знам рисковете и опасността, която ме застрашава, защото в тази така наречена „Политическа партия ГЕРБ” действаха и действат кръгове, които можем да наречем мутро-милиционерски. Знам и как те действат – със заплахи, с поръчки, с мокри поръчки и с всякакъв опит за дискредитиране и натиск. Само че това няма да ме стресне и така, както спрях пътя към властта на ГЕРБ, защото те не заслужават управление, защото народът го каза ясно и го показа с вота си, то така ще спрем и ще свалим управлението, което няма да ходи по българския народен интерес, ако то прави стъпки, които са в ущърб на българския интерес.
Веднага заявявам ясно, тъй като сега ще следват и вече вървят спекулации от страна на ГЕРБ, че „Атака” подкрепя кабинета Орешарски. Повтарям ясно – „Атака” не подкрепя кабинета Орешарски. (Оживление в ГЕРБ.) И очаква действия.
Ние няма да дадем подкрепа за този кабинет. Това го казах още в изборната нощ, когато отново се скри Вашият така наречен лидер. Но когато си лидер, трябва да имаш характер, трябва да можеш да излезеш в изборната нощ, а не да се криеш 4-5 дни като мишок. (Ръкопляскания от „Атака”.) Трябва да излезеш и да стоиш пред хората, а не да си уплашен, объркан, разтреперан и само да пускаш интриги срещу „Атака”. Вашите интриги срещу „Атака” никога нищо не са постигали, няма и да постигнат. И сега наистина вече ще трябва да опознаете страданието на тези, които са управлявали с кражби, рекет, злодейства и това ще бъде разобличено.
Лично аз поемам тази грижа – тежка грижа, но много отговорна – да разобличавам Вашето управление, така че да не остане нищо скрито покрито. Тогава ще се види кой е отговорен. Тогава ще се види в кризисно време как се е управлявало, как са били давани поръчки за милиони, как са били рязани ленти, а зад тези ленти са се криели огромни злоупотреби и рушвети. Всичко това ще излезе наяве. Знам, че Ви е страх, знам, че това Ви плаши, но такъв е животът – имаш моменти на тържество, на лентички, след това имаш и моменти на преосмисляне и катарзис, или покаяние, казано на български език.
По отношение на следващото управление заявявам ясно: Парламентарната група на „Атака” няма да подкрепи кабинета Орешарски. Ние ще бъдем в очакване на това какво ще върши този кабинет. Имам определени критики по отношение на структурата, която се предлага. Аз продължавам да смятам, че Министерството на икономиката и енергетиката трябва да бъде разделено, тоест, енергетиката да бъде отделена. Имам критични бележки по състава, който се предлага, към някои от министрите, които се предлагат. Чух изказвания на една от министърките, която по време на свое изказване говори за учебници на майчин език. Няма! Тук ще се сблъска тази министърка с нашия решителен отпор, както винаги сме имали. (Бурни ръкопляскания от „Атака”, оживление в ГЕРБ.) В България официалният език е българският и ще продължи да е българският!
Когато ние предлагахме да не се говори на друг език, освен на български, на публични места, групата на ГЕРБ беше против и провали това гласуване. Така че преди да ръкопляскате малко си раздвижете сивите мозъчни клетчици, защото всичко това е в архивите. Вашите стопирания на наши предложения са в архивите, в стенограмите. Те са там и архивите са живи.
По отношение на управлението искам само да кажа, че нито имахме възможност от „Атака” да участваме в структурирането на кабинета, нито в неговия кадрови състав. Виждам обаче, че там има представители или близки, приближени на партия ГЕРБ. Поне двама чух. От представения кабинет поне две имена чух, които са свързани с ГЕРБ, които са имали кадрово развитие и кариера по време на управлението на ГЕРБ. Това е така и то е фактология. Няма какво да възразявате тук. Има също така имена, които са свързани с други политически сили – сини, партията на Кунева и така нататък. Тоест, има и партийни предложения, които са свързани с ДПС, с БСП.
Всичко това ни прави много критични към този състав и специално към тези, които са обвързани по някакъв начин с партии. Затова, както казах и при откриването на Парламента, ние ще имаме контролни функции, ще бъдем наблюдател. Ще бъдем обаче много активни в предложения, както вече направихме три предложения, внесени в Деловодството от Парламентарната група на „Атака”. Те са за поправка в Наказателния кодекс, която да инкриминира нападение над медицински лица и учители. Второто предложение е да отпадне забраната за пушене на обществени места, която предизвика голям срив в малкия и среден бизнес и се посреща на нож от българското население като цяло. Подчертавам това, макар че аз самият не съм пушач. Казах го и тогава, когато се гласуваше. Бяхме „против”. И трето, нашето предложение за мораториум за цените на тока, което трябва много бързо да се разгледа и от всички парламентарни групи да се даде позиция. Защото това са важни въпроси. По тях не трябва да се бави Народното събрание. То е избрано да ги решава. Ако продължавате безотговорно да бягате, да излизате от залата и по този ученически начин да саботирате Парламента, само ще докажете трайно пред българската общественост, че Вашата отговорност е нулева, Вашето държавно поведение е нулево и че Вие сте управлявали наистина като лобистка група без никаква грижа за българската държава и щом не сте на власт, то „след нас и потоп” и всичко да се срива. Това е Вашето поведение и човек трябва да си признае това, защото хората го виждат.
Нашата позиция, нашата политика ще бъде – казах я в изборната нощ, от избирането си тук като народен представител я повтарям и не се отклонявам ни на йота от нея: критична позиция, активност в законодателството в интерес на народа по най-наболелите въпроси.
Разчитам на съмишлие от другите народни представители, които сега е моментът да покажат колко са загрижени за този кризисен момент, в който се намираме.
Разчитам и министър-председателят да се вслуша много внимателно в представителите на браншовите организации, синдикати и обществени организации, които имат какво да предложат и са готови дори със законодателни промени. Някои от техните предложения ги включих в предизборната програма на Партия „Атака”, но за да станат реалност, те трябва да бъдат приложени от изпълнителната власт. Там нямам присъствие. Ще разчитам на съвестта на министър-председателя и неговия екип.
Ако обаче ние от „Атака” видим действия, които са в противоречие с интересите на хората или са лобистки, или по някакъв начин повтарят четиригодишното управление, което беше дотук, ще бъдем категорично против, ще предизвикаме и протести, можем да предизвикаме и сваляне на това правителство. Това е засега. Ако има нещо, което да допълня или да репликирам, на линия съм – няма да бягам като лидера на Партия ГЕРБ. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Имате думата за реплики.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Към всички почитаеми гости и институции ще се обърна официално в изказването си, инак обръщенията биха погълнали краткото време за реплика.
Господин Сидеров, ще се обърна и към представителите на страните – членки на Европейския съюз и НАТО, които наблюдават дискусията днес.
Уважаеми колеги, повтарям едно изречение, което се върти в националния ефир от вчера насам, и то е: „Бих се радвала в ученическите чанти до учебника по български език да носите учебника по майчин език”!
Какво престъпно има в това изречение? Европейска България – член на НАТО и на Европейския съюз (шум и реплики от ГЕРБ), осъжда ли правото едно дете да носи в ученическата си чанта, наред с учебника по български език и литература, и учебника по майчиния си език?! Това е европейски стандарт, свързан с неотменимо човешко право! Нямаме право да разпъваме на кръст който и да е български политик, който се е осмелил публично – пред 30 хиляди души, да защити естествено човешко право!
Настоявам Четиридесет и второто Народно събрание да бъде на висотата на стандартите на страна – член на Европейския съюз и НАТО!
Господин Сидеров, Вашата позиция по този въпрос не ме учудва! Учудва ме ангажираността на довчера управлявалата партия, която уж се прави на европейска демократична партия! Срам и позор! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други реплики към изказването на господин Сидеров?
Заповядайте.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин Президент, господа министри, уважаеми колеги, гости! Не мога да остана безучастен към изказването на господин Сидеров и към репликата на господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): На репликата не можеш да правиш реплика!
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Ако трябва да кажа с две думи определението на това, което видях – един много добре изигран актьорски спектакъл. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
В следващия сезон на българската продукция „Под прикритие” бихте взели много добра роля, бих казал – водеща.
Какво опровергахте с днешното си действие, господин Сидеров и господин Местан? Скаченият съд „Атака”–ДПС вече стана хоризонтална тръба, в която текат едни и същи идеи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
„Атака” и ДПС, заемащи централната част в Българския парламент, са продукт на една и съща идеология – идеологията „едните подават топката на другите, а другите си правят своя част от театъра”. (Оживление, възгласи: „Е-е-е!” от ДПС.) Това е нещо много лошо и българският избирател, българският народ го вижда.
Казвате, че Вие сте гарант да се спазват българските закони.
Господин Сидеров, с Вашите си действия подкрепихте реваншизма, който излъчва сега сформираното мнозинство ДПС – БСП – „Атака”! Реваншизмът, който господин Башев като народен представител от 1. избирателен регион събуди в черквата у хората, които не подкрепиха ДПС! Това подкрепяте Вие, господин Сидеров. Всичко, което Вие проповядвахте като идеология, се опроверга. (Шум и реплики от ДПС.)
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС, от място): Изчезвай от тук! Изчезвай!
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Скаченият съд „Атака” – ДПС е вече едно. Поздравления – честито и горчиво! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Други реплики има ли?
За дуплика – господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Успях да прочета какво е казал Вашият лидер, така наречен, в кулоарите. Наговорил е толкова лъжи – той наистина има огромен талант да казва няколко лъжи за кратко време и да обръща мнението си от сутринта до вечерта също няколко пъти.
Господин – как се казвахте, прежде изказващият се? (Реплики от ДПС: „Гошо!”.)
Да, господин Гошо (смях от левия блок), преди да се обърнете към мен, с каквото и да било обръщение, прочетете изявленията на Вашите бивши депутати Емил Димитров и Иван Петров. Вижте какво казват те: „Цветанов използваше МВР за натиск над бизнесмени”! Това са Вашите депутати до вчера! (Ръкопляскания от „Атака”.)
Обяснете това, господин Гошо! После ще Ви отговоря за скачените съдове и за другите изтъркани вече клишета, които ги говореше Костов, защото го беше яд, че го бихме на изборите. Сега ги говорите Вие, защото Ви е яд, че Ви спираме да се върнете на власт. Да, разбира се, че ще Ви спираме да се върнете на власт. Аз не искам повече да бъда подслушван и МВР да бъде „инструмент за рекетиране”! Цитирам Иван Петров и Емил Димитров – екс народни представители от ГЕРБ. (Ръкопляскания от „Атака”.)
АХМЕД БАШЕВ (ДПС, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте.
АХМЕД БАШЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Ще ме извините за притеснението, защото за първи път се явявам на трибуната на Народното събрание и съм нов народен представител, но съм провокиран от лъжата на Гошо (оживление, смях, ръкопляскания от ДПС), защото не можеш да си позволяваш в такъв момент, когато гражданите на Република България очакват избирането на своето правителство, да лъжеш от трибуната на Народното събрание. Това е позор за един народен представител!
Аз моля квесторите на Българския парламент да отворят вратите широко и на който му се работи тук – да работи, на който не му се работи – да напусне Парламента, а не да лъже тук от трибуната, да казва небивалици и клевети по адрес на народните представители. Благодаря Ви. (Реплики от ГЕРБ, ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказвания? (Шум и реплики.)
Господин Цветанов. (Оживление.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин президент, уважаеми представители на вероизповеданията в България, Ваше Преосвещенство, уважаеми представители на дипломатически мисии в България, Ваши Превъзходителства, уважаеми гости, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, вицепремиер и министри от служебния кабинет!
Чуваме много в тези дни, виждаме явния популизъм и спекулациите, които се тиражират в публичното пространство.
Това, което каза господин Станишев, когато представяше бъдещия министър-председател Орешарски, е, че се е запознал с него в 2005 г. Аз мога да Ви кажа, че тогава не бях в политиката, но се интересувахме от това, което се случва в държавата. Аз чух за първи път за Орешарски в 2003 г., когато беше кандидат на СДС и когато всъщност имаше една доста интересна среща. (Шум и реплики от ДПС.)
В 2005 година... (Шум, реплики и провиквания от ДПС.)
Господин председател, моля Ви! Ако това ще е стилът на работа, да е ясно! (Реплики от място на народния представител Делян Пеевски.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина в залата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, в 2005 г. беше направена тройната коалиция. През 2005-2009 г. господин Орешарски, като министър на финансите в 2008 г., не говореше за криза. Той не говореше за това, което отчитаха Европа и светът.
България се присъедини към Европейския съюз в 2007 г., което беше заслуга на всички български граждани, които участваха активно в този демократичен процес през редица дълги години.
Това обаче, което се случи, е, че ние не успяхме да се възползваме от тази европейска солидарност и към края на мандата на правителството на Сергей Станишев с финансов министър Орешарски, правителството реално беше договорило 18% по оперативните програми, под 1% разплатени средства. Това са две години и шест месеца.
Само мога да Ви кажа, че правителството на Бойко Борисов в близо 4-годишния си мандат успя да осигури по тази европейска солидарност 38% разплатени и 103% договорени, които са за сегашният финансов програмен период.
Това, което е изключително важно, е, че в оставащите месеци до 2013 г. трябва да приключат всички тези процедури по тези договорени плащания, които ще бъдат направени 2014-2015 г.
Трябва да се подготвим и за новия финансов програмен период, където ще има нетно 25 милиарда, които ще влязат в България.
Това са реалните политики, които трябва да бъдат реализирани.
Това, което каза нашият лидер, е, че действително ще бъдем конструктивна опозиция и ще подкрепяме европейската интеграция на България, защото тя е без алтернатива!
Ние ще изпълняваме нашите ангажименти и ще бъдем действително коректив на всичко това, което е популизъм и това, което наблюдавахме преди малко – Волен Сидеров, който ясно и категорично заяви подкрепата си за тройната коалиция, като се прикри... (Силен шум, провиквания, реплики от КБ, ДПС и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина! Моля за тишина – ще имате възможност за реплики!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: ... като се прикри зад дневния ред... (Викове: „У-у-у!”, няколко от депутатите на „Атака” стават прави, реплики и провиквания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина в залата! Ще имате възможност за реплики!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: ... като се прикри зад дневния ред и зад теми, които ще се гледат в четвъртък, а не днес, в сряда.
Това беше ясно, затова и председателят на Народното събрание много внимателно изчака над две минути, близо три, за да може действително да се получи този желан глас от „Атака”. (Силен шум, провиквания, реплики.)
Видя се истинският популизъм! Видя се всичко това, което сте договорили! Видя се тази агресия, която ще я има в този Парламент и този реваншизъм, който ще провеждате. Дори Вие го показвате в първия внесен Законопроект за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. (Шум, реплики от КБ и ДПС.)
Мога да Ви кажа, че това, което Вие предвиждате и аз не знам дали и Вие, господин президент, сте запознат с този законопроект, но това е първата стъпка за изолация и изпращането Ви встрани. В този законопроект назначаването на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” няма да става с Указ на Президента на републиката, а ще става от Народното събрание, от тази тройна коалиция! (Силен шум, реплики от ДПС, провиквания.)
Ето това е, което ни очаква. И както в момента казват, че ГЕРБ е в изолация, аз съм убеден, че ще дойде времето, когато ще кажете, че и президентът е в изолация. (Шум и реплики.)
Само мога да Ви кажа едно – сегашното правителство, което е представено, то дори не е с политическата подкрепа на всички Ваши членове и симпатизанти. Това е лична подкрепа от определени личности, които защитават определени олигархични кръгове. Съвсем смело можем да кажем всеки един какъв профил има и това ще стане известно в предстоящите дни, седмици и месеци! (Силен шум, реплики от КБ и ДПС, провиквания, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това, което мога да Ви кажа, е, че тази рязка промяна – в рамките на 24 часа да промените проектосъстава на Министерския съвет, показа едно, че Вие всъщност всички сте се оплели и няма да можете да излезете от тази спирала, в която вкарвате държавата – на противопоставяне, на лобизъм и на олигархични интереси.
Дори сега забелязвам и тази агресивна постъпка, която извърши един депутат, който в Четиридесет и първото Народно събрание не се изказваше никога. Беше тихичък, много внимателен. В момента, когато Министерският съвет на заседание само преди една седмица взе решение за това държавните пари да не бъдат в една банка, тогава стана агресивен и много настоятелно искаше да бъде извикан по един унизителен начин министър-председателят на България от служебния кабинет. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) И постави ултиматум: не по-късно от 30 минути! Това не е нормално за една парламентарна република, за една демокрация. (Реплики от народния представител Делян Пеевски.)
Това, което мога да Ви кажа, е, че когато бях министър на вътрешните работи, имах една среща. (Провиквания: „Е-е-е!” от КБ, шум и реплики от ДПС.) Момент! Това е изключително важно! (Шум и реплики.) Това е изключително важно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това е изключително важно! (Провиквания: „У-у-у!”, шум в залата.)
Тогава имах една работна среща с главния прокурор. Тогава учудващо за мен с главния прокурор дойде Делян Пеевски! (Провиквания, реплики, викове: „У-у-у!”, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Е, това е всъщност силата и стилът на начина, по който решихте и изборите за Четиридесет и второ Народно събрание.
Това, което мога да Ви кажа, е, че в предстоящите дни и месеци ще излезе кой е стоял зад този кабинет. Зад този кабинет не стоят дори политическите партии, защото никой няма да носи политическата отговорност, а после ще я прехвърляте на всеки друг, но няма да сте виновни Вие.
Мога да Ви кажа, че по това, което имаме като министри, ясно е кои са кадровиците на този кабинет. Това е Сергей Станишев – безспорно, с Моника Йосифова (силен шум в залата), също така Делян Пеевски, Волен Сидеров, Лютви Местан.
За мен е много важно в спорта да имаме професор по синтаксис! Това ще доведе до бъдещи успехи в новия олимпийски цикъл, който предстои на българските спортисти. Да им пожелаем успех и аз съм убеден, че те ще бъдат много добре подготвени, с много ясно изразен синтаксис!
Това е, което мога да Ви кажа. Нека българските граждани, нека тук присъстващите посланици, представители на всички европейски и други държави от света да чуят и да видят, за да имат реална представа за тройната коалиция между „Атака”, ДПС и БСП! (Силен шум, реплики, провиквания.)
Мога да Ви кажа, че като вицепремиер и министър на вътрешните работи съм се старал само и единствено да работя в интерес на държавата. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от КБ и ДПС.) Това е видно от оценките, които са давани както от Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, така също и от докладите на Държавния департамент по темата „Наркотици” и всичко това, което е свързано с правоохранителната система. (Шум и реплики от ГЕРБ и от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Цветанов, все пак обсъждаме проектосъстава и структурата на кабинета. (Шум и реплики от ГЕРБ и от „Атака”.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Разбира се, но всеки трябва да изложи своите аргументи, защото ние чухме упрек към българското правителство, което беше управлявано от министър-председател Бойко Борисов. (Шум и реплики.) Искам да повторя, че в неговия мандат 38% са усвоени средства, разплатени, и 103%, договорени в сегашния финансов програмен период, който изтича 2013 г. (ръкопляскания от ГЕРБ), но ще бъдат разплащани през 2014 г. и 2015 г.
Уверявам Ви, че ще бъдем конструктивна опозиция. (Реплики от ДПС.) Нека да казваме истината, защото тя е важна за българските избиратели, а не популизмът, който наблюдаваме. Ще видим, разбира се, кои са тези, които ще подкрепят това правителство, защото темата, която искате да вкарате в обществото, е противопоставяне, реваншизъм (реплики от ДПС), но аз смятам, че това не е допустимо в условията, в които живее България като член на Европейския съюз. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи: „У-у-у!” от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Нека да разграничим заявките за лични обяснения от тези за реплики.
Кои от споменатите от господин Цветанов искат лични обяснения?
Господин Орешарски, господин Пеевски и господин Местан – три лични обяснения. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Разберете се кой пръв. (Реплики: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС): Господин Цветанов, (силен шум и реплики) обърнете се, обърнете се, не се правете...
Господин Цветанов, (шум и реплики) да Ви кажа – Вие вадите много лъжи, но тепърва ще излиза Вие с колко криминално проявени лица сте се виждали. Това Ви го обещавам лично. Но аз няма да се занимавам с Вас – правораздавателната система се занимава, господин Цветанов, с Вас (ръкопляскания от ДПС), за да Ви накаже за всички престъпления, които извършихте. А те са много, господин Цветанов. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Орешарски.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Благодаря.
Ако може, времето да удължим.
Уважаеми господин Цветанов, говорихте за усвояване на фондове. През 2009 г. в средата по класациите на Европейската комисия България се намираше на средните места между 27-те страни членки, а по Кохезионния фонд – на 6-то, 12-то от 15 страни. Опитвам се да цитирам точно. В останалите два фонда – 14-то, 16-то от 27 страни.
Днес, след Вашето ускоряване на усвояването, за съжаление ние се намираме на предпоследните места. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Само Румъния е след нас. Това е ускоряване на усвояването, за което Вие говорите – от средни места, на предпоследните.
През 2008 г. – Вие говорихте за криза.
Между другото, отварям скоба – по това време обещавахте 2000 лв. средна работна заплата и 1000 лв. необлагаем минимум. (Частични ръкопляскания от КБ. Шум и реплики.)
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Не сме знаели.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Но няма значение, Вие сте били отвън, не сте знаели.
Ще Ви кажа за кризата. Вярно е, че през 2008 г. не крещяхме истерично, че идва криза, а правехме антикризисни планове и двама от Вашите експерти – единият е до Вас, много добър мой бивш експерт, много добър, знаят това. След средата на 2009 г. Вие само говорехте, но нищо не направихте. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Местан – за лично обяснение.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Господин Цветанов, предвид на Вашите критерии Мишо Бирата подходящ ли е за министър на спорта, лека му пръст, ако не беше си отишъл при странни обстоятелства?
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Не го познаваме.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Защото се е занимавал със спорт, подходящ ли е?
Отишъл си е при странни обстоятелства, твърде странни (шум и реплики от ГЕРБ), след едни разговори за покровителство на контрабанда и за търговия с влияние.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Глупости!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Вижте, днес е важен ден за България. Аз съм бил критичен към Вашето управление, но никога не съм Ви укорявал за това, че в качеството Ви на физкултурник се грижите за сигурността на страната. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Никога не съм си позволявал да укоря министър-председателя, че пожарникар може да бъде министър-председател на България (ръкопляскания от КБ и ДПС). Защото казвам, за разлика от Вас, да, може да бъде – и физкултурник може да бъде министър на вътрешните работи, стига да управлява компетентно, а не крадливо, стига да се бори с престъпността, а да не генерира престъпност. Ето, това е принципната разлика, господин Цветанов.
Вярно е, че не всички са гребци и не всички са приятели на Пашата, за да покрият критерия Ви (реплики: „Браво!” и ръкопляскания от ДПС) да работят в Министерството на спорта.
А най в заключение вече, защото дължим сериозност към дискусията – министерството е с разширена функционалност: и за децата, и за младежта, и за спорта. Тази нова функционалност предполага фигурата на хуманитарист, от което по никакъв начин няма да страда спортът, защото за спорта ще отговаря гениалният български спортист Йордан Йовчев (ръкопляскания от КБ и ДПС), така че спокойно, спокойно и на спортната общественост.
Всъщност забравих за още едно култово име, което е достатъчно компетентно да представлява държавния интерес в ЧЕЗ – Митко Каратиста. (Ръкопляскания от ДПС.)
Ако Вас Ви притесняват дипломите и професорските звания, няма как да Ви помогнем – управлението на „калинките” остана в историята! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Да пристъпим към репликите към изказването на господин Цветанов.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Няма лично обяснение на лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Реплики казах, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Ако в репликата си ме спомене, пак ще искам още едно лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Ще видим. (Шум и реплики.)
Господин Сидеров – за реплика.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това беше лично обяснение. След лично обяснение – реплика!? (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Репликата е на изказването на господин Цветанов. Изчерпахме личните обяснения – три на брой.
Първа реплика – на господин Сидеров, след това ще имате възможност за още две.
Дотук са заявили господин Кутев и господин Захариев.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Да, ще дадем специална пресконференция, веднага щом започне почивката (шум и реплики от ГЕРБ), по всички лъжи на лидерите на Политическа партия ГЕРБ Борисов и Цветанов, тъй като те са много. Тук е разпечатката на това какво са говорили в кулоарите.
Аз ще се спра само на нещо съществено, господин Цветанов.
Вие и Цвета Караянчева – депутат от ГЕРБ, бяхте специални гости на партийния, подчертавам, конгрес на Реджеп Тайип Ердоган – известен ислямист, който заяви на този конгрес своите неоосманистки амбиции да владее Югоизточна Европа, така както Османската империя е владяла тези земи. Вие бяхте там и ръкопляскахте.
Вие, Партия ГЕРБ, бяхте тези, които осуетихте връщането на българските имена на редица топоними в наши области, които бяха предложени по инициатива на общински съветници от „Атака”. Вие от ГЕРБ, Вашите общински съветници спирахте връщането на български имена на мястото на мюсюлманските, на арабско-турските имена. Това бяхте Вие – Партия ГЕРБ.
Вие бяхте и Вашият лидер Борисов, който се прегръщаше с Ердоган, който го тупаше по раменете и му казваше: „Мараба, аскер!”, когато пристигаше в Турция.
Вие бяхте тези, които посрещахте тук Ердоган, пращахте полиция срещу нас, за да не можем да отидем и да заявим претенциите на България за обезщетението от турската държава. ГЕРБ, това бяхте Вие! И аз тогава казах крилатата фраза – тя още и днес има същия смисъл – че не ни трябва управление на ДПС, когато имаме ГЕРБ.
Да, ние имахме едно протурско управление, а Вие бяхте тези, които си отгледахте изключително протурска партия в лицето на тази на Касим Дал. Тази партия получаваше Вашата подкрепа още тук, в предишния парламент. Касим Дал и Корман Исмаилов, които са основни лица в протурска партия, пряк инструмент на Анкара, също се снимаха с Ердоган и техните снимки бяха разпространени в тираж един милион. Под Ваша закрила турски емисари през цялата кампания агитираха в полза на тази партия. Тя беше отгледана с Вашите грижи и финанси, а двамата – Касим Дал и Корман Исмаилов, бяха с декларация за принадлежност към ГЕРБ. Кой с кого е „скачени съдове” – нека хората разсъждават, те имат ум. (Ръкопляскания от „Атака”, народният представител Цвета Караянчева иска думата за лично обяснение.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Първо да изчерпим процедурата с репликите, господин Цветанов ще има думата за дуплика и след това – лични обяснения, произтичащи от репликите.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Госпожо председател, първо започвам с молба за удължаване на времето на парламентарните групи.
Уважаеми господин Цветанов, до къде го докарахме – Вие да давате акъл на България?! Вие го правехте и преди това. А тогава по погрешка Вие бяхте министър. Надявам се тази грешка никога да не се повтори. Защото за времето, когато Вие бяхте вицепремиер, господин Цветанов, безработицата стана 14%. От 6 на 14%! И Вие трябва да си мълчите пред онези 400 хиляди българи, които нямат работа сега! (Народните представители Цветан Цветанов и Цвета Караянчева разговарят.)
Господин Цветанов, не госпожа Караянчева, аз Ви говоря! Вие трябва да си мълчите за 400 хиляди българи, които останаха без работа през това време. Вие господин Цветанов, трябва да си мълчите, защото Шенген остана за нас затворена зона. Това е личен Ваш принос към българската история и към хората на България. (Частични ръкопляскания от КБ и ДПС.) Вие, господин Цветанов, трябва да си мълчите, защото като вицепремиер бяхте ням свидетел на закриването на стотици хиляди български фирми. По същото време тези хора не си купиха по 6 апартамента. Не те, а Вие купихте 6 апартамента, Вие и още няколко депутата от ГЕРБ, които мога да изброя поименно. (Частични ръкопляскания от КБ и ДПС.) Затова, господин Цветанов, Вие трябва да си мълчите. Защото за 4 години нямаше нито един осъден министър – настоящ или бивш. Нито един! И аз дълбоко се надявам Вие да се първият. (Частични ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Следваща реплика – господин Захариев.
МАРТИН ЗАХАРИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Президент, Ваши Превъзходителства, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цветанов и уважаеми господин Борисов, обръщам се персонално към Вас с коментар на пропуснатия шанс от Ваша страна днес да се регистрирате. Не Вашата партия и парламентарна група, а персонално Вие!
Представете си хипотезата, в която с кворум от 122 бихме избрали това събрание и този кабинет. Представете си сигнал, който щяхте да излъчите като пропусната възможност към всички хора навън от това Народно събрание и към хората, които са Ви избрали. Представете си пропуснатата възможност България да промени политическия тон от негативен към позитивен и конструктивен. Представете си историческата възможност да разширите Вашата национална популярност, която е безспорна, до международна – с новина, която щеше да бъде факт във всички международни агенции и всичко това става пред очите на техни Превъзходителства, представителите на Европейския съюз. Представете си как излъгахте всички онези, които са гласували за Вас – не за друго, а защото те са ни изпратили и Вас, и нас тук да работим, а не да показваме, че сме мъртви души с нерегистрации на кворум.
Уважаеми господин Борисов, във Вашата забележителна политическа кариера едва ли ще има друг такъв исторически шанс, при който с натискане само на едно копче Вие можехте да обърнете пътя на историята на тази държава. Надявам се Четиридесет и второто Народно събрание да Ви даде шанс на поправителен. Благодаря. (Частични ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Желаете ли дуплика, господин Цветанов? Заповядайте. (Народният представител Цвета Караянчева иска думата за лично обяснение.)
Личното обяснение – след изчерпване на процедурата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Президент, уважаеми гости, уважаеми депутати! Господин Местан – него го няма, но никога не съм си представял, че Партията „Движение за права и свободи” ще бъде оглавявана от агент на Държавна сигурност с името Павел. (Реплики от ДПС: „Е, хайде, стига бе!”). Никога не съм си представял един човек, когато говори за СРС та, да не си спомня, че точно господин Миков беше министър на вътрешните работи, когато подписа СРС за Басооглу през 2009 г., когато Цветанов беше кандидат за депутат, но не е бил министър и не е подписвал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Цветанов, моля, отговаряйте на тримата репликиращи.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Всъщност това са единствените СРС та, които са били за проследяването на Басооглу, който беше много доверен на Лютви Местан. Това беше документирано от анкетната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Цветанов, моля, отговаряйте на репликите.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: За това, което каза господин Пеевски – аз очаквам в рамките на часове да излезе прессъобщение на прокуратурата, защото когато от тази трибуна каза, че ще ми се търси отговорност и трябва да го гледам в очите, веднага след това главният прокурор направи коментар пред Висшия съдебен съвет персонално за мен. Никога не съм чул той да говори за Хохегер, никога не съм го чул за сигналите, които бяха входирани от Политическа партия ГЕРБ за купуването на гласове и всичко онова, което се случи с жалбите, които сте входирали.
Но мога да Ви кажа, че днес ние ще информираме австрийската прокуратура по случая „Хохегер” и всички европейски институти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Отговаряйте по репликите, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Когато се говори по този начин, самите разбирате, че самите Вие олеквате, защото сте най-уязвимите. Вие ще създадете правителство и може спокойно да бъде вкарано в историята след това като правителство, което е възродило и е подкрепяло организираната престъпност на България с олигархичните кръгове, които създавате в годините на преход. Всичко това ще стане ясно в предстоящите месеци и във всичко онова, което се говори. (В пленарната зала влизат народните представители Лютви Местан и Делян Пеевски.)
Що се касае до моето образование, господин Местан, аз се гордея, че съм завършил Националната спортна академия (оживление и ръкопляскания в ДПС), и се гордея, че съм завършил следдипломна квалификация „Право”. Гордея и с всички следдипломни квалификации, които съм завършил във всички международни академии. (Възгласи „Браво!” в ДПС.) Човек трябва да се гордее с това, което прави, и да бъде искрен, когато застане и говори пред българските избиратели.
Що се касае до апартаментите, за които каза Кутев, това беше пак поредната спекулация (оживление и реплики в ДПС), и аз бях единственият народен представител и единственият български политик, който е минал през процедура и е дал пълна публичност на всичко, което е направено. Мога да кажа, че който има интерес, може да прочете. Нека всеки един от Вас, когато дава коментар по тази тема, да излезе и да направи същото. Благодаря.
Бъдете живи и здрави! Уверявам Ви, че ще бъдем конструктивна опозиция! (Ръкопляскания от ГЕРБ. Народният представител Делян Пеевски се запътва към трибуната.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Момент...
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС): Виждам, че искате да защитите патрона си. (Реплики, шум, възгласи, тропане по банките от ГЕРБ.) Виждам (към ГЕРБ) колко самоотвержено искате да защитите патрона си Цветанов.
Господин Цветанов, виждам, че много сте изнервен. Много сте изнервен, личи Ви. Не се подсмихвайте, познаваме се добре с Вас. Мно-о-го сте изнервен! Недейте да атакувате, защото се страхувате от всичко, което сте извършвали. Вижда се, вижда се! В очите Ви се чете! Всички го видяха. (Реплики, възгласи и тропане по банките от блока на ГЕРБ.) Да, много ми харесва тази усмивка.
Спрете вече с лъжите си и стига се обяснявахте за тези апартаменти – ще излезе истината за тях. Обещавам Ви! (Единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Това беше лично обяснение.
Госпожо Караянчева, извинявайте, че променихме реда и личните обяснения.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин президент, уважаемо Ваше Високопреосвещенство, уважаеми колеги и гости!
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС, от място): Къде ти е личното обяснение?
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Съжалявам, че трябва да станете свидетели на този цирк, но искам да се обърна към колегите от „Атака”.
Уважаеми колеги, за шест години работа в политиката, в смесения регион – област Кърджали, не успях да Ви убедя, че по начина, по който Вие говорите, наливате масло в мелничката на ДПС, защото всяко такова Ваше изказване дава възможност на ДПС да говори, че едва ли не ще се събарят джамиите, че начинът, по който се прави политика от „Атака”, която едно време подкрепяше ГЕРБ, заплашва етническия мир в страната.
Днес обаче стана явно пред всички български граждани, че Вие наистина сте едно цяло, защото Вие подкрепяте правителството на БСП и ДПС. Вие сте третият член в тази тройна коалиция. Честито! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Местан, искате думата. Имате възможност само за лично обяснение, защото иначе ще дам почивка от тридесет минути. (Възгласи и недоволство от блока на ГЕРБ.)
Господин Цветанов спомена господин Лютви Местан, излизайки извън процедурата на дуплика, в която трябваше да отговаря на трите реплики. Не прекъснах господин Цветанов, не прекъсвам и господин Местан – две минути за лично обяснение.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, и по начина на водене.
Ораторът отговаря на реплики, а не на предизвикани от него самия лични обяснения. Нали така? Знаете го това?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Направих забележка на господин Цветанов, не се съобрази. Моля Ви, Вие се придържайте поне към правилника.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Той не е човек, който би се съобразил със забележка.
Възползвам се от процедурата на лично обяснение, за да кажа: убеден съм, че в този миг най-притесненият човек е шефът на господин Цветанов, защото в този миг разбира, какъв политически Франкенщайн си е отгледал и днес си обяснява, защото той и партията му се намират в тотална изолация. Той знае за какво говоря.
Господин Цветанов, искам от тук и в рамките на Четиридесет и второто Народно събрание да знаете, че децата на Държавна сигурност не могат да бъдат съдници на Държавна сигурност. Това трябва да го знаете! (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Обявявам почивка от тридесет минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми дами и господа, моля заемете местата си в залата.
Имаме готовност да продължим заседанието.
Продължават разискванията по точките: избор на министър-председател на Република България и структура и състав на Министерския съвет.
Уведомявам Ви за времето за изказвания, което остава за парламентарните групи: Парламентарната група на ГЕРБ – 21 минути; Парламентарната група на Коалиция за „Атака” – 23 минути; (шум, весело оживление, ръкопляскания и възгласи: „Браво! Браво!” в ГЕРБ) на Коалиция за България – 23 минути; Движението за права и свободи – 21 минути, и Парламентарната група на партия „Атака” – 6 минути.
Заявка за изказване е направил господин Станишев – председател на Парламентарната група на Коалиция за България.
Заповядайте.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, господин президент, уважаеми гости, представители на религиозните общности в България, Ваши Превъзходителства, господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри! Позволете ми да започна с едно обръщение към народните представители – да се опитаме да бъдем на висотата на отговорността, пред която сме изправени в дискусията по тази много важна точка, защото в крайна сметка всички сме народни представители, избрани от българските граждани, и трябва да отговаряме на техните очаквания.
Някак си незабелязано мина, че днес всеки един от нас получи едно дарение – една книга на Калина Канева, която се нарича „Симетрия на времето. Срещи и разговори с акад. Дмитрий Лихачов” – един голям приятел на България, човек на духа. В началото на тази книга има поредица от писма, които са озаглавени по различен начин. Например: „Да си истински възпитан”; „Научете се да спорите с достойнство”; „Човек трябва да бъде интелигентен”. Гореща препоръка към всички народни представители: да намерят време и да прелистят тази книга, ако не могат да я прочетат. А сега по същество на точката и на дискусията.
Преди всичко трябва да имаме ясното съзнание, че днес действително огромен брой българи гледат с очаквания към Народното събрание и с разочарование, но също така и с крехка, но надежда, че нещата ще започнат да се променят. Сигурно щеше да бъде много оптимистично настроението и на бъдещите министри, ако им дадем подкрепата, ако повечето българи не знаеха и не чувстваха на свой гръб в какво състояние са държавата, икономиката и доходите на хората. В интерес на почтеността и истината трябва да се каже истината. Трябва да се каже истината на целия български народ, защото в продължение на четири години живяхме в лъжа и в два свята – виртуален, този, който ни се внушаваше през медиите с това, че всичко е прекрасно и хората стават все по-заможни, и реалният, в който живееха и живеят огромна част от българските граждани, всички българи.
Когато се говори за икономическата криза – колко страшна е тя, нека все пак да знаем какво получи предишното правителство като наследство и какво оставя на господин Орешарски. Защото, спомняте си, повече от една година основна тема на предишната власт беше само тежкото наследство. Искрено бих завиждал на бъдещия кабинет, ако имаше днес онова наследство с 8 млрд. 200 млн. лв. фискален резерв, с дълг на държавата само 14% от брутния вътрешен продукт, с 6,5% безработица само и с доходи, които позволяваха на хората да свързват двата края. (Реплики от ГЕРБ.)
Не ме прекъсвайте! Аз Ви слушах внимателно, не съм прекъсвал никой.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Не се обаждайте от залата!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Какво получава бъдещият кабинет? Фискален резерв, опоскан наполовина. Наполовина! Нараснал с четири и половина милиарда лева държавен дълг, който всички ще плащаме, и през август правителството на Орешарски ще трябва да плати 800 млн. лв., взети като заем в края на мандата на господин Борисов.
Колко са разплащанията към бизнеса – истинските? Около 300 милиона; на болниците – 370 млн. лв.; невърнатото ДДС – около 290 милиона. Само за последния месец на управлението си правителството на Борисов взе 25 постановления на Министерския съвет и похарчи целия оперативен резерв на държавата от около 300 млн. лв. Това са фактите, без емоции, без квалификации.
Ами държавните предприятия, към които принципалът, държавата имат отговорност в какво състояние се оставят? Националната електрическа компания – във фалит. Само от енергетиката, от вземане на дивиденти от държавните предприятия, за да запушват дупките в бюджета, образувани от покровителствената контрабанда, 1 млрд. 200 млн. лв. са взети. Как ще съществува този жизнен отрасъл? Това са само суровите факти, наследството на господин Борисов и неговото правителство.
Вчера беше огласен и доклад на вицепремиера на служебното правителство, за което благодаря. Оказва се, че има реален риск България до края на годината да загуби безвъзвратно 750 милиона от европейските фондове. Това ли е великото усвояване?
Правителството на господин Орешарски, ако получи доверието на Парламента, поема гигантска отговорност в много тежка извънредна ситуация в страната и това е истината. Вместо някои да се подсмихват и да пускат лафчета по отношение на министрите – бъдещите министри и техните качества, въпреки че виждате толкова образован Министерски съвет нито едно от правителствата в предишния четиригодишен мандат не е имало. (Ръкопляскания от лявата страна и центъра, реплики от ГЕРБ.) Това ли Ви дразни – че има професори, доценти, хора с квалификации и международни специализации и прочие? Времето на „калинките” на власт в администрацията приключи! Трябва възвръщане към професионализма. Хората са измъчени.
Искам да се обърна към евентуалните бъдещи министри. Повярвайте, Вие стартирате не на нула, а на минус във всяко едно отношение. Към Вас няма да дадат и един ден толеранс и милост. Започнаха безскрупулни атаки с компромати, с измислици, с жълтини, преди да бъдете избрани. Трябва да покажете, че наистина работите за хората, защото действително само работа за общото благо може да даде шанс на този кабинет, на тези жени и мъже, които влизат в тази ситуация, в тази отговорност и си залагат главите – говоря образно.
Няколко пъти казвам, че изборите не са свършили. Да, не са свършили, защото само формирането на стабилно и работещо правителство е крайният резултат на волята на българските граждани. Днес всеки един народен представител трябва да заеме своята отговорност, да осъзнае дали България ще се върне назад към хаоса, импровизациите в управлението, към шегичките, постоянното обръщане на палачинката на мнения и позиции, към рекета, към бизнеса, към репресиите, или държавата ще тръгне напред бавно, трудно, мъчително, но последователно. Това е изборът пред нас –народните представители.
Аз не съм фаталист, и не вярвам, че тринадесет е фатално число, затова вярвам, че има шанс през 2013 г. да прекъснем спиралата на краха на държавата, на разрухата в икономиката и на унищожаването на целостта на самото ни общество, което е толкова разпокъсано, толкова обезверено, че се нуждае от истински държавници начело, които могат да носят отговорност, а не бягат от нея, не се оплакват и жалват само, както гледахме четири години.
Пътят пред нас като българи, като родители, като хора, е да търсим не поредния спасителен месия, а да намерим сили в себе си за диалог, за чуване на различното мнение, за съгласие – да разширяваме полето на съгласието, да направим крачка отвъд омагьосания кръг на конфронтация и злоба. Това беше хранителната среда на предишното управление.
Искам да кажа ясно: сделка няма да има! Компромис с беззаконията няма и не може да има. Трябва да има реално върховенство на закона.
Това е програмно правителство и това е неговата уникалност.
Като лидер на БСП отстоявам повече от половин година, че в ситуацията, в която е българската държава, нито една партия сама – и най-голямата, не може да се справи и да изведе България на път на развитие, надежда, перспектива за всеки човек. Затова отстоявах програмното правителство, като формула, като поле за обединяване на усилията. Имаме правителство, което наистина е програмно с много ясни приоритети и ангажименти, разположени във времето. Спешните мерки за първото полугодие, адресирани към трите основни проблема и стълбът на тази програма е държавност, развитие, справедливост за следващата година и до края на мандата на това Народно събрание.
Спомням си какво ни беше представено през 2009 г. Помните ли? – Две страници програмни намерения. Това е разликата между правителството, което беше на власт, и това, което предстои, надявам се да изберем.
Има много ясни ангажименти и знаци в начина на структуриране на Министерския съвет, в имената, които господин Орешарски предлага. Водещото не е партийното начало, водещи са професионалните качества, способността да се решават реалните проблеми в съответния сектор и готовността да се носи отговорност.
Коалиция за България, като мандатоносител, носи отговорност за действията на Министерския съвет. Ще бъде много силно подкрепяща и много взискателна към това да не се отклоняват бъдещите министри от ангажиментите, които са поети в програмата.
Трябва да се работи за хората и само това може бавно да възстановява доверието към държавата, към програмата.
Има много ясни знаци от господин Орешарски. Първо, върховенството на закона излиза на преден план. Това е знак и към българските граждани зажадняли за справедливост, и към европейските ни партньори.
Второ, особен е акцентът към конструктивната и динамична работа и с Европейската комисия, и с европейските институции. Това личи от квалификацията и подготовката на много от министрите, от техния личен авторитет сред европейските ни партньори.
Знак към знанието – кабинет на хора образовани и подготвени. Знак към това, че МВР най-сетне ще бъде департизирано и както желаят истинските служители на МВР – ще служи на хората, ще защитава техния живот, сигурност, тяхната собственост и ще бъде близо до тях.
Като цяло знакът ще бъде към възстановяване на държавността и към търсене на съгласието на хора с различни биографии, в това число и политически. България се нуждае не от партийно правителство на една, две, три, четири партии, а от национално правителство, с цветовете на националния трибагреник, работещо за българската държава, за гражданите и хората.
Оказа се, че в състава на проектокабинета на господин Орешарски има трима капитани, завършили Висшето военноморско училище в различни сектори. Това беше изненада за мен. Убеден съм, че всички те ще бъдат членове на един екипаж, на един отбор, начело с господин Пламен Орешарски. На тези хора предстои, и надявам се, да бъде поверено управлението – щурвалът на кораба „България”, на общата ни съдба, на всички хора – толкова измъчени и обезверени.
Нашият кораб – държавата ни, се намира в бурни води, в щурм. Далеч не всичко работи, щурвалът е заклинил, платната са разпокъсани, има течове, пробойни в борда, няма сигурност. Тази сигурност, стабилност, предсказуемост и динамика трябва да зададат бъдещите министри.
Убеден съм, че предстоят много изпитания. Трябва да минете между сила и харизма, между много подводни скали, между много обстрели – недобронамерени, но трябва да издържите и да си вършите работата съвестно. Не забравяйте, че човек лесно става на някаква позиция, но лесно се губи доверието. Не го губете, не се самозабравяйте! Никой човек не е министър цял живот. Важно е да се излезе после от мандата с достойнство, със свършена за хората работа, за да може да ги гледате в очите и да кажете, че сте направили всичко възможно, за да отговорите на очакванията на българските граждани.
Искам да пожелая на господин Орешарски, на проектокабинета кураж, мъдрост, енергия, чуваемост, диалог – всичко това, което трябва да правите всеки ден, за да бъдете успешни, защото Вашият успех ще бъде успех и за България, и за гражданите в страната, и за бизнеса, и за безработните, и за възрастните, и за младите.
Пожелавам Ви да свършите тази работа, която Ви предстои, успешно и да закарате нашия кораб в сигурни и спокойни води, така че всеки да има възможност да се развива – спокойно, съобразно своя талант, съобразно своята енергия, своите възможности и да вижда, че държавата работи за нея или за него, независимо дали е член на ГЕРБ, БСП, „Атака”, ДПС или многото партии извън Парламента.
Хората в България трябва да живеят свободно. Стига репресии, стига мачкане и газене! Хората в България трябва да имат възможност за труд, за достойнство, за справедливост.
Очаква Ви огромна мисия. От сърце Ви пожелавам успех! На добър час! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики? Не виждам.
Има думата за изказване господин Местан.
Заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Почитаеми господин президент, Ваше Светейшество, уважаеми духовни водачи на религиозните общности в България, Ваши превъзходителства, уважаеми господин премиер, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми ръководители на държавни институции, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Днес трябва да изпълним волята на суверена, която бе изразена на 12 май 2013 г. по време на парламентарните избори за Четиридесет и второ Народно събрание.
Важен, основополагащ е въпросът кой е легитимният носител на властта съгласно волята на суверена. Само на пръв поглед сякаш няма ясен, еднозначен отговор на този въпрос. Конституцията на Република България неслучайно предвижда процедура на възлагане на три проучвателни мандата в случаите, когато няма явен победител, в случаите когато една-единствена политическа сила не е успяла да спечели самостоятелно мнозинство. Конституцията повеля господин президентът да връчи проучвателния мандат първо на политическата сила спечелила най-много мандати. В Четиридесет и второто Народно събрание това определено е Политическа партия ГЕРБ. Но да се твърди, че статут на първа политическа сила е равен на абсолютно право да съставиш кабинет и да управляваш страната е парекселанс неуважение към духа на Българската конституция. Да отричате правото на останалите, представени в съответното Народно събрание, политически сили да съставят кабинет означава, че отричате основно конституционно положение, на което се крепи съвременната българска демокрация.
Ние днес дължим на суверена верен прочит на онова, което е закодирано в неговия вот на 12 май 2013 г. Неумолимият извод е, че суверенът делегитимира Политическа партия ГЕРБ като възможен носител на властта, независимо от статута й на първа политическа сила, защото ГЕРБ се появи на политическата сцена като алтернатива не просто на тройната коалиция, а си присвои правото да бъде едва ли не алтернатива на всички партии от прехода и получи силна, искрена подкрепа през 2009 г., в резултат на която застана на кормилото на властта. Нямаше нито една политическа сила в Четиридесет и първото Народно събрание, която да оспорва правото на ГЕРБ да състави свое правителство.
Днес картината е доста по-различна. Тези, които бяха алтернатива на всички партии, имат значително по-малко собствено от двете партии от тройната коалиция, които оцеляха в Четиридесет и първото Народно събрание – 120 на само 97. Този факт сте длъжни да го осмислите. Сами се поставихте в изолация, в невъзможност да реализирате успешно проучвателния си мандат. Има и персонално отговорни за тази изолация. Аз неслучайно припомних метафората за Франкенщайн и оттук-нататък всеки политически лидер трябва да знае какви чудовища създава, защото рискува да бъде изяден от тях. Урокът е за всички, не само за лидера на ГЕРБ.
Суверенът свали от власт ГЕРБ. Коректността ни задължава да кажем, че не предостави властта за самостоятелно управление и на Българската социалистическа партия. Тогава какво следва? Следва да проумеем мъдростта, заложена във вота на народа. Той поиска от нас да намерим формулата на правителството на националното съгласие, за да не ни се налага след време да търсим формула на правителство на националното спасение. Все още можем да избегнем втория сценарий.
Днес разделителната линия не е между управляващи и опозиция. Днес разделителната линия е между самоцелната политическа деструкция и отговорността пред националния интерес да се избере стабилно правителство на Република България.
Да, уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин президент, националният интерес предполага днес да се избере стабилно правителство. Няма по-лош, не просто лош, опасен, вреден, ще продължа – престъпен, сценарий от това от утре да вървим към нови парламентарни избори. Това би означавало доубиване на и без това изнемощялата българска икономика. Това би означавало тотално блокиране на и без това разградените от четиригодишното управление социални системи на страната.
Ние като Движение за права и свободи ще поемем своята политическа отговорност, за да подкрепим единствено възможната формула за съставяне на правителство с втория проучвателен мандат с министър-председател господин Пламен Орешарски, който днес представи своите програмни цели, състава и структурата на своя кабинет.
Предлагам и Вие да преосмислите своето политическо поведение и да се възползвате от историческия шанс, който във възторжена реплика един нов народен представител Ви подсказа. Това беше най-стойностното изказване, което днес чух, че има шанс да се откажем от деструкцията и да положим надпартийни усилия в името на националния интерес.
За кратко бях зареден с оптимизъм при откриването на Четиридесет и второто Народно събрание, защото чух много отговорни думи: „Този, който поема управлението сега и поеме ангажимента да стане премиер, това е изключително смела и отговорна постъпка и трябва да получи подкрепа от всички нас” – думи, много силни, много отговорни – на председателя на Политическа партия ГЕРБ господин Бойко Борисов. „Всички нас” – това сме народните представители от Четиридесет и второто Народно събрание.
Достойният български политик и мъж, който се зае с тази отговорност, се казва господин Пламен Орешарски. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Сега на ход е Вашата дума, господин Борисов. Ще удържите ли на думата си от трибуната на този Парламент, или ще останете верен на стила да разхвърляте думи напразно, което бе сериозна част от политическата Ви делегитимация? Днес парламентарното Ви поведение по време на гласуването на кабинета на господин Орешарски е време разделно за остатъчната Ваша легитимност на политик, защото Вие най-добре от всички знаете какво остава след Вас – унищожена бизнес среда; близо половината от гражданите са социално изключени – не е твърдение на Местан или на Станишев, а на Ласло Андор – комисаря по социалната политика; омерзена пред лицето на Европа съдебна система; нестабилна заради личностните Ви своеволия държавност; унизени от полицейско насилие и посегателства граждански права и лични свободи.
С други думи, днес Четиридесет и второто Народно събрание е на изпитание пред суверена и държавата. Днес процедурата по гласуването на кабинета е висша отговорност за всеки народен представител, за да докаже, че България е над партийното тесногръдие и е повече от политическите взаимоотношения за себе си и от пристрастната конкуренция между партиите на всяка цена, защото никоя цена не по-скъпа от стабилната държавност и демократичното развитие на България, от европейския начин на живот на нейните граждани.
Уважаеми господин Орешарски, в името на тези цели Вие днес ще получите нашата подкрепа. Ще се присъединя, за съжаление, към констатацията, че няма да разполагате не със стоте дни, а със сто секунди толеранс, защото това са страстите български. От вчера започна атаката срещу всичките Ви министри. Не се притеснявайте, изборът Ви е правилен! Защото и дванадесетте апостоли да бяхте предложили (възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е”), реакцията нямаше да бъде по-различна, защото става въпрос за един отчаян опит да се съхрани властта на всяка цена. Защото има политически сили, в които отношенията между членове, между ръководство са отношения на социалния контакт, на принадлежност към общи идеи. Те са свързани от факта, че са разположени в общо ценностно поле. Има партии на властта, в които тези социални контакти са заменени с отношения на властови зависимости и тези партии извън властта не могат да оцелеят и се разграждат точно по начина, по който са създадени. Извън властта властовите отношения се разкъсват ускорено.
Ние трябва да имаме ясното съзнание, че ще работим при безпрецедентно тежки условия. Вие няма да имате онова, което оставихте на Вашия следовник през 2009 г. Няма да имате комфорта на осем милиарда и двеста милиона фискален резерв. Той е изяден.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Шест милиарда.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Не се знае какво още ще излезе, след като направите преглед на реалното състояние във всички министерства и във всички системи на българската държава.
Уважаеми госпожи и господа, днес освен вярната формула на правителството ние сме длъжни пред суверена да поставим коректно и въпроса за отговорността: кой ще стои зад българското правителство? Колкото и да Ви изглежда труден този въпрос, той има своя лесен отговор. Той ще бъде даден с вота, който народните представители ще упражнят след края на дискусията. Ще стане ясно кой стои зад кабинета, кой носи отговорността и в каква степен.
Ние от Движението за права и свободи заявяваме: ще носим доблестно своята политическа отговорност – толкова, колкото е по силите ни, в такава степен, в каквато това ни е отредено от избирателите.
Не приемаме внушенията за нова тройна коалиция. Вотът ще покаже, че такава няма.
Моля да ме извинят колегите от другите политически сили, защото ще се наложи да назова някои от тях, но ако някога „Атака” е подкрепяла министър-председателя, някога, от създаването на тази партия, то този министър-председател се казва Бойко Борисов. Ако някога „Атака” е подкрепяла нечия политика и партия, то тази партия се казва ГЕРБ. Чета, 27 юли 2009 г.: „Тук аз няма да се заигравам с понятията „условно”, „безусловно”, „резервно”, „безрезервно”, защото смятам, че страната ни в момента има нужда от силно правителство. И аз давам своята категорична подкрепа за този кабинет, който господин Борисов представи днес. Волен Сидеров – председател на „Атака”. Следват бурни ръкопляскания от Политическа партия ГЕРБ, отразени в скоби. Днес продължавам да се чудя как оцеляха стените на това Народно събрание, как не се сгромолясаха върху нас от резонанса на бурните Ви аплаузи за лидера на Политическа партия „Атака”?! Моля Ви! Всъщност, какво Ви моля?! Ваш проблем е. Но не пренасяйте върху нас собствените Ви изкушения, защото точно Вие бяхте в здрава прегръдка с „Атака” в продължение на две години и половина.
Историята трябва да се помни! Днес ние не очакваме подкрепа от „Атака” и няма да я получим. Затова – толкова със спекулациите по тази тема.
За първи път, уважаеми госпожи и господа, и това е част от дясната политическа отговорност, министър-председателят няма да бъде председател на политическа партия. Господин Пламен Орешарски вероятно не е член дори на БСП. И това не е бягство от отговорност, а верен прочит на потребностите на времето.
България се нуждае от правителство на интелекта, за разлика от управлението на „калинките”, което ще управлява с интелектуалния потенциал на цялата нация. България няма нужда от министър на вътрешните работи, който ще превръща Министерството на вътрешните работи в репресивен орган за политически натиск. Това е разликата между господин Орешарски и Бойко Борисов и собствено между господин Цветлин Йовчев и Цветан Цветанов. Паронимната връзка между личните им имена Цветлин и Цветан изчерпват приликите. Те са антиподи. За първи път министърът на вътрешните работи няма да бъде партиен функционер, няма нищо общо нито с БСП, нито с Движението за права и свободи. Това е ясен знак, че управлението на господин Орешарски няма да залага на грубото полицейско начало, защото господин Йовчев може да бъде уличен във всичко друго, но не и в груби полицейски рефлекси. Това обаче не означава спокойни дни за престъпността. Обратното – идват първите тежки дни на престъпността в България, защото тя вече не може да разчита да се яви ритуално, да целуне ръката на новия господар и да поиска съхраняване на престъпните схеми. Това просто няма да се случи.
Другият фундаментален проблем е въпросът с очакванията, с което завършвам, уважаеми госпожи и господа.
Господин Орешарски, от Вас не могат да се очакват чудодейни решения. Месиите са в историята. От Вас се очакват конкретни, реални стъпки. Те няма как, на първо време, да удовлетворят високите очаквания на българските граждани, но им дължим коректност, дължим им конкретни стъпки и най-вече собствено от Вас очакваме да реабилитирате българското Народно събрание като център на властта от гледна точка на духа на Българската конституция. Очаквам да бъдете първото правителство на българското Народно събрание, а не да превръщате Народното събрание във функция на едноличната Ви воля. Всъщност това е толкова далеч от Вас, че дори е излишно да го кажа.
Уважаеми госпожи и господа, въпреки деструкцията, аз очаквам правителството на господин Пламен Орешарски, планът Орешарски да бъде спасителен за България, да възстанови българската държавност, на първо място, и достойнството на всеки един български гражданин. На добър час! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Не виждам заявки за реплики.
Има думата господин Томислав Дончев. Заповядайте.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин президент, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители!
Ще се опитам да върна дебата там, където му е мястото, защото, доколкото си спомням, трябваше да коментираме проектокабинета, неговата структура, състав и евентуално намеренията, които има.
По този повод аз имам няколко въпроса към кандидат-премиера господин Орешарски. Ще бъда много благодарен, ако получа точен и професионален отговор, какъвто ще бъде тонът на въпросите ми.
Първият въпрос е свързан с възможността, господин Орешарски, да разбулите една мистерия – за какво отговаря министърът на инвестиционното проектиране? Като човек, който безспорно познава инвестиционния процес, Вие добре знаете, че проектира този, който възлага и строи. Респективно в публичния сектор това е община, агенция или министерство. Надявам се зад едно подобно предложение не стои идеята някоя нова структура да суспендира този ангажимент от всички инвеститори в България в публичния сектор. Става дума за функции на контрол, става дума за функции на координация. Наистина не можем да разберем и имаме нужда от допълнителна информация по въпроса.
Вторият ми въпрос е свързан с тази брошура от 15 стр., с която се снабдих. На стр. 9, на която е отразено, че Вашето правителство предвижда да приложи извънредни мерки по отношение на усвояване на европейските фондове, ако трябваше да вляза в тона на дебата, който властваше тук през последните часове, трябваше да Ви попитам дали извънредните мерки включват участие на Въоръжените сили или нещо друго. Няма да го направя и ще превърна въпроса ми по-скоро в професионален съвет – системата на управление на европейските фондове няма нужда от извънредни мерки, тя има нужда от спокойствие, за да работи много. Защото има много работа.
И може би не биваше да проявявам такава дребнавост и да задавам и третия въпрос, но няколко пъти беше споменато, че амбицията на това проектоправителство, превръщайки се в правителство, е да тръгне само и единствено с истината.
По този повод искам да коментирам една Ваша реплика отпреди малко – как България в 2009 г. е била на 14-то място в сравнение и в конкуренция с другите европейски страни по отношение на усвояване на европейските фондове? Тук има една задача, която аз самият, макар че съм завършил Математическата гимназия, не можах да сметна.
Две хиляди и девета година България е получила само аванс от Европейската комисия, който се полага на всяка държава и до 2010 г. България не е имала право да възстановява средства от Европейската комисия, не е имала право на обратни плащания. Тоест плащанията от Европейската комисия към България за този период са нула евро и нула евроцента. Сложното тук е в две направления: първо, как България с нула евро и нула евроцента се е озовала на 14-а позиция. Още по-сложният въпрос за мен е с какви плащания са страните на 15, 16, 17 и 18-а позиция, при условие че България е с нула?
И по повод коментарите колко пари е имало опасност България да загуби към края на годината, всъщност такива коментари има всяка година и до момента България по оперативните програми не си е позволила да загуби никакви пари. България по оперативните програми до момента няма загубена стотинка. Подобен коментар в средата на годината може да се тълкува само и единствено като заявка, че някой до края на годината не мисли да върши нищо. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Имаме ситуация на ясно разделение на труда. Едни имат грижата да работят, други имат грижата да коментират.
Уважаеми господин Орешарски, пожелавам Ви бързо да влезете в изискванията на новата позиция и да бъдете в…. на тези, които имат грижата и ангажимента да работят. Колкото до темата, свързана с европейските фондове, имате личната ми професионална подкрепа за всяко добро решение. Пожелавам Ви успех. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма заявки за реплики.
Други изказвания?
Господин Горанов, заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин президент, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господин Орешарски, господа министри, колеги! Нямах намерение да се изказвам в днешния ден, но под формата на изказване искам съвсем телеграфно да припомня статистически данни от края на 2008 и средата на 2009 г., тъй като те бяха използвани многократно като аргументи за една или друга политическа теза.
Безспорно може да се намери аргумент в това – във вихреща се финансова криза да не се плашат хората и пазарите, защото това допълнително свива потреблението. Но си спомняме и етапите, в които се отричаше, че проблемът на българската икономика е свитото потребление. Искам да припомня, че почти половината от мандата на предишното правителство беше зает с това да се справя с недалновидни решения и предрешени политики на предходното. Предрешени политики в областта на пенсиите, предрешени политики в областта на социалното подпомагане, предрешени политики в областта на инвестициите.
Цитираният фискален резерв от края на 2008 г. съвпада с данните, посочени от тази трибуна. Но когато правителството на Бойко Борисов пое управлението, непредпазливо формираният бюджет за 2009 г. вече черпеше от фискалния резерв, формиран към края на 2008 г. И фискалният резерв, вместо да нараства, тъй като бюджетът за 2009 г. беше разчетен с немалък излишък, намаляваше и достигна 7,7 милиарда през юли месец 2009 г. В него имаше и над милиард и половина аванси от европейските фондове, които, за съжаление, към този етап не бяха използвани за разплащане на усвоени европейски проекти.
Разбирам предпазливите намерения, заложени в сега предложения план. Тези, които реферират към сегашното управление, правят лоша услуга на господин Орешарски с това, че вдигат топката към него – той да покаже в пъти разлика от това, което беше направено по време на управлението на ГЕРБ.
За съжаление, и независимо от това аз не се притеснявам да го кажа – Пламен Орешарски е добър финансист, на него ще му е трудно да покаже тази разлика, която му се вменява като задължение от лидерите на основните политически партии, които го подкрепят.
Искам да му пожелая мъдрост и като единствения представител в правителството на тройната коалиция да забрави всичко, което се е случило по време на правителството на тройната коалиция. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики?
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Горанов, формулировката „предпоставени политики” в областта пенсионната област предполагам означава факта, че през 2005 г. коледната надбавка беше 25 лв., през 2006 – 50, през 2007 – 100, през 2008 – 150, а за цялото управление на ГЕРБ – нула.
„Предпоставени политики” в областта на пенсионната система вероятно означава, че по време на мандата, в който господин Орешарски беше министър на финансите, имаше почти 100% увеличаване на пенсиите, докато по време на Вашия мандат нямаше никакво. Това наистина са „предпоставени политики” и аз наистина разбирам, че Ви е трудно да следвате този темп.
Искам да Ви уведомя, че на следващото правителство – на господин Орешарски, ще му бъде още по-трудно след намесата на ГЕРБ, защото резервите са по-малко и ситуацията е по-тежка. Така че „предпоставени политики” имаше, но аз на Ваше място не бих ги споменавал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Втора реплика? Няма.
Господин Горанов, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): „Предпоставени политики”, господин Кутев, означава когато виждате проблем, да го назовавате с истинските му имена, а не с цената на евтин популизъм да си скривате главата в пясъка и да вземате решения в полза единствено на краткосрочни популистки решения.
Когато беше ясно и някои анализатори даваха индикация, че има проблеми, тогава можеше не да се преразглежда и прекроява пенсионният модел с увеличение от 1 на 1,1 с всяка година тежестта в пенсионната формула, и не с мерки, които и сега фигурират в Кодекса за социално осигуряване, а можеше честно...
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): През 2008 г. беше това!
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: От 1 април 2009 г. се увеличи тежестта на всяка година, д-р Адемов.
Можеше да се каже честно: „Ще трябва да ограничим някои разходи, може това да не са социалните. Ще трябва да прекроим бюджета за 2009 г.”. Вместо това, обяснявахме, че няма криза от тази парламентарна трибуна. (Реплика от народния представител Пламен Орешарски.)
Не, господин Орешарски, други го обясняваха.
Затова единственото нещо, което в края на моята дуплика мога да кажа към Вас, господин Кутев: разликата е – макар бюджетът за 2013 г. да има определени затруднения, които биха могли да бъдат преодолени при едно разумно и консервативно управление, което предполагам, че следващият финансов министър ще отстоява, той драматично се различава от това, с което се налагаше в първите месеци на своето управление да се справя ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания?
Господин Орешарски, заповядайте.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Благодаря, господин председател.
Имаше няколко въпроса в хода на дебатите, по които искам, макар и в резюме, да кажа няколко думи.
Първо беше отправен въпрос от господин Стоилов, свързан с евентуалните ангажименти на следващото управление по отношение, най-общо, на данъците, пό изостаналите региони и повече социални функции в образователната система. Ще отговоря утвърдително и на трите тези. Разписани са в програмата или по скоро в програмните приоритети и при разписване на самата програма като план за действие ще конкретизираме, без на този етап да се ангажирам с точно времево характеризиране кога коя мярка ще се случи.
Няколко въпроса имаше от господин Дончев. Министерството, за което споменахте – новото Министерство на инвестиционното проектиране, няма да иззема функции, а по-скоро ще се явява с координиращи такива. По отношение на усвояване на фондовете и опита да се оспорват класациите на Европейската комисия няма да изразявам мнение, защото не съм ги правил аз – може би те са сбъркали, ако Вие твърдите така. Класацията през 2009 г. – да, това имаше отношение към фондовете.
А по отношение на Вашите хипотези, че някой сега говори за загуба на еврофондове, аз не съм сигурен в това. От тази трибуна бяха цитирани думи на служебния вицепремиер. Предстои да се запозная с фактическата обстановка – тогава бихме могли да влезем в дебат, между другото, и да ползвам Вашия опит, който заявихте, че сте готов да предоставите, ще се възползвам от това.
Искам да завърша с някои коментари на господин Горанов – също в по-общ план. Мисля, че фискалната политика в периода 2005 2008 г. е оценявана нееднократно, има много награди и коментарчета от типа „100 милиона повече или по-малко” не са особено уместни. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от левия блок.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Орешарски.
Уважаеми народни представители, други изказвания?
Парламентарната група на ГЕРБ има около 13 минути, Коалиция за България – около 2 минути, „Атака” – около 6 минути, Движението за права и свободи е изчерпало времето си.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин президент, Ваше Преосвещенство, Ваши Превъзходителства, дами и господа народни представители, уважаеми господа министри, господин министър-председател, уважаеми колеги! Хубаво е, че тонът за обсъждане на персоналните и структурните промени и гласуване на кабинет се превърна вече в тон на експертността и с този тон се говори за това какво ще се случва след час и какви са бъдещите приоритети на бъдещото правителство.
Кандидатът за министър-председател господин Орешарски миналата седмица, когато в тази зала обсъждахме състоянието на енергетиката, състоянието на здравеопазването заяви, че това ще са приоритетите на правителството, бих искала да попитам кандидата за здравен министър за неговите приоритети и за мерките, които ще предложи. Наистина в здравеопазването са необходими спешни мерки.
Госпожо Андреева, какви мерки ще предложите относно събираемостта на здравните вноски? Какви мерки ще предложите и дали ще предложите мерки при разкриването на нови лечебни заведения? Каква ще бъде Вашата реакция по отношение на цените на лекарствата, по отношение на Спешната помощ, по отношение на специализациите? Разбира се, отговорът може да е в резюме и в рамките на няколко минути, колкото позволява времето на парламентарната Ви група.
Не на последно място Вие, като лекар и като бъдещ министър на здравеопазването, ще подкрепите ли отмяната на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места? (Шум и реплики от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, тишина в залата!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: И след като приключих с въпросите бих искала да кажа, че Ви желая успех.
Съчувствам Ви на Вас самата, защото този пост е труден, този ресор е труден, обществените очаквания са прекалено големи. Съчувствам Ви и защото сигурно все още не знаете посоката. (Оживление в КБ и ДПС, провиквания, реплики.)
ДПС ще имат едни предложения, Вашите колеги от Коалиция за България – други, третият Ви коалиционен партньор „Атака” – трети. (Оживление.)
Ще съчувствам и на администрацията, защото – шести здравен министър, който, доколкото чувам от коментарите в медиите, дори не знае кой плаща здравните осигуровки за здравето на българските деца! (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
И накрая – ще съчувствам на всички десни избиратели, които мисля, че през 2006 г. или 2007 г. са Ви гласували доверие, защото сега не го оправдахте. Успех, все пак!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте за реплика, господин Сидеров. Имате думата.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо Атанасова, преди да питате колко болници ще бъдат открити, трябва да кажете колко болници закрихте Вие. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.) Седемнадесет! (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
Много обичам хора, които са вършили злини да излизат и с лустросан вид да призовават към успехи.
Първо трябва да се извините за това, което направихте, защото в момента хора умират заради Вашите зулуми в здравеопазването. (Ръкопляскания от КБ и ДПС и викове: „Браво! Браво!”.)
И вместо да пожелавате лицемерно успех, вземете да предложите нещо конструктивно. Преди малко чухме човек, който е работил с Орешарски, били са екип, обаче отсъства от залата, не иска да е на заседание, не иска да се решат проблемите, които са остри проблеми. И понеже призовавате за експертност, аз ще добавя малко експертност в моето изказване.
Данни на Евростат. Нали уважавате Евростат? Като чуете нещо започващо с „евро”, леко приклякате! (Смях в КБ, ДПС и „Атака”.)
Евростат казва следното: в момента в България 60% от българите живеят в бедност. Това, пресметнато в бройка, означава 4 млн. 300 хил. българи. Това са повече, отколкото гласуваха, драги дами и господа народни представители! Доста повече от тези, които гласуваха, всъщност Евростат посочва, че живеят в бедност. Това е проблемът на проблемите! Ако можем да направим нещо в тази посока, дайте да го правим, дайте да предлагаме какво да се направи!
Същият Евростат казва и, че има най-голям срив на доходите в България за последната година. Няма да казвам кой е управлявал. Същият Евростат казва, че тук токът е най-скъп спрямо покупателната способност. (Реплики.)
Ако обичате, не бързайте да скачате да ме опровергавате с номиналност – спрямо покупателната способност на българина!
Всички тези данни на Евростат, които казвам, би трябвало да ни карат да се замислим как по-бързо да действаме в посока на това, по-малко хора от тези 4 млн. 300 хил. да излязат от блатото на бедността. Хайде да правим това, а не игри с „влез-излез от залата”. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”, КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Искате думата за реплика ли? Нека да изчерпим първо репликите, а след това – лично обяснение.
Заповядайте за реплика, господин Цветков.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Госпожо Атанасова, уважаеми колеги! Исках да припомня само на всички колеги в Народното събрание как започнахте работа при Вашия мандат, в предишния мандат.
Вие започнахте с лобистка поправка в Закона за нотариусите, изкарахте българските майки престъпнички, накарахте ги да върнат 200 лв. плюс 300-400 лв. лихви за това, че докато си дават децата в общински детски ясли и градини, не са подали навреме дадена декларация.
Призовавам Ви от уважение към избирателите, които са гласували за Вас, да не правите трикове с „влез-излез в тази зала”, а да участвате активно в по-добрия опит от Вашия, за да оправим един по един проблемите на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цветков.
За дуплика – госпожа Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин Цветков, не знам за кой период говорите и защо точно моето име свързвате с промените в Закона за нотариалната дейност. Вероятно сте ме объркали с някого. (Оживление.)
Бих искала да отговоря на господин Волен Сидеров, който, като защитник на колегата Андреева, стана и търси сметка защо са закрити 17 лечебни заведения (шум и реплики), или 18, и защо се държа лицемерно.
Господин Сидеров, аз наистина пожелавам успех на колегата, защото този ресор наистина е труден. Труден е, защото ще има разногласия и тези разногласия ще дойдат именно, когато се вземат решения във Вашата тройна коалиция.
Ако тя издържи на този натиск, ако издържи на натиска и призивите за национализация от Вашата партия, ако издържи на натиска и призивите от Движението за права и свободи за по-дясна политика и издържи на натиска от партийните другари от Коалиция за България, БСП и всички останали, наистина ще я поздравя след периода на нейното управление.
Но когато говорим за закритите лечебни заведения, ще Ви кажа, че всички, които по време на управлението на правителството на Бойко Борисов бяха закрити, бяха общински лечебни заведения. (Шум и реплики.) Решенията за тяхното създаване или закриване се вземат от общинските съвети (силен шум и реплики от КБ и ДПС) – от общински съвети, които са доминирани от общински съветници на БСП и ДПС, господин Сидеров. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
За лично обяснение – народният представител Таня Андреева.
Заповядайте, имате думата.
ТАНЯ АНДРЕЕВА (КБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, дами и господа министри! Вземам думата в отговор на госпожа Атанасова. Тя очерта много въпроси, които поставят сериозните проблеми в здравеопазването, които, за съжаление, и тя, в качеството си на бивш министър, и другите министри на здравеопазването не можаха да решат.
Късно е да Ви давам препоръки и отговори, защото няма да имате втори шанс за това. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) В бъдещия ми мандат ще видите какво ще направя за здравеопазването, за лечебните заведения, за лекарите и за пациентите, защото никога – работя повече от 12 години в здравеопазването, аз съм практикуващ лекар, за разлика от Вас, и моля не ме наричайте колега (ръкопляскания от КБ и ДПС), не е имало по-ниско доверие в здравеопазването – нито от страна на съсловието, нито от страна на пациентите.
Никога не е имало повече от 200 милиона неусвоени пари за онкоболните. Тази програма в Министерството на здравеопазването не е разработвана, а хората умират от това всеки ден. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
За изказване – господин Михов, заповядайте.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин президент, господин председател, уважаеми колеги! Тъй като видях, че остана съвсем малко време на колегите от Коалиция за България, имам съвсем кратък въпрос към бъдещия премиер господин Орешарски.
Ще Ви върна малко в годините назад – 2005-2009 г. Тогава управляваше така наречената „тройна коалиция”. Под натиска на партийните ръководители щатът на държавните служители беше раздут с доста проценти. (Шум и реплики.) Имам предвид, че във всички министерства по формулата 3-5-8 бяха назначавани заместник-министри, във всички областни управи бяха назначавани заместник-областни управители от различните партии в коалицията, и в почти всички други държавни институции.
Въпросът ми е следният: ще се поддадете ли отново на натиска на новата тройна коалиция и по каква схема ще бъдат разпределени, да си знаем отсега – 3-5-8, 3-5-6? Просто го кажете, да си го знаем, за да работим на чисто. (Реплики от ДПС.) Колко ще бъдат новите заместник-областни управители, заместник министри и на какъв квотен принцип? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Михов.
В рамките на разискванията, като че ли вече наченахме парламентарния контрол към бъдещия кабинет.
Единствено в рамките на лично обяснение – господин Орешарски, ако желаете.
Заповядайте.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Благодаря, господин председател.
На въпроса – ако излезете от пропагандните клишета и направите добросъвестно справка, ще видите, че министерствата и броят на заместниците в тях отговорят точно по бройка на броя на заместниците и министрите от 1997-2001 г., съответно 2001-2005 г. (Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): За различен брой министерства.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Аз имам повече опит от Вас, повярвайте ми, работил съм в този период.
Имахте и друг въпрос – за броя на администрацията. За мандата 2005-2008 г. бяха правени две съкращения, и това е единственият мандат, в който бяха правени две съкращения. Обикновено в стари мандати се правеше по веднъж.
Броят на администрацията сега ме притеснява, но можем отделно с Вас – в рамките на парламентарен контрол или в кулоарите, след като вземем данни, да продължим този спор. Искрено съм притеснен, че в последния мандат има значимо увеличение на администрацията. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Орешарски. (Реплика от народния представител Цветан Цветанов.)
Господин Цветанов, Вие какво искате? (Шум и реплики. Смях.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): От името на група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако не ме лъже паметта, Вие се изказахте вече.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): От името на група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Какво искате? (Реплика от народния представител Цветан Цветанов.)
От името на група – по каква тема? (Реплика от народния представител Цветан Цветанов.) Не може по тази тема. (Силен шум и смях.)
От името на група може по тема, която е извън дневния ред – това са правилата. Не може по тази тема от името на група. Вие имахте изказване. Това беше лично обяснение, нямате право да се изкажете. Друг от групата Ви може да се изкаже, ако има желание, групата има време.
Има ли желаещи за изказвания, или да се ориентираме към приключване на разискванията? Не виждам.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Велчев, заповядайте за процедура.
Имате думата.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, гости, колеги! От името на Парламентарната група на ГЕРБ и на основание чл. 42, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание искам поименно преброяване на кворума в залата, тъй като днес много пъти се споменаваше за коалиции. За последен път, преди важното гласуване на кабинета, искаме да проверим коалицията двойна, тройна, каква е? Благодаря Ви. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря за предложението, господин Велчев.
Член 42, ал. 3: „По преценка председателят във връзка с предстоящо гласуване може да извърши по своя инициатива проверка на кворума чрез поименно прочитане на имената или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание”.
Алинея 3 Ви чета точно. (Шум и реплики от КБ, ДПС и ГЕРБ.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Алинея 3 „... и по предложение на група...”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Смятам, че има кворум в залата и няма... (Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
Господин Михов, нещо искате да кажете?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Ама, прочетете го до края.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще Ви го прочета бавно, само седнете, ако обичате.
„Чл. 42. (3) Председателят във връзка с предстоящо гласуване може да извърши по своя инициатива или до два пъти общо в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума чрез поименно прочитане имената на народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание.”
Това е пълният текст на ал. 3 на чл. 42 и тя е предоставена в дискрецията на председателя.
Мисля, че тук има достатъчно и гости, които виждат, че има кворум в пленарната зала, и предлагам с тази процедура (силен шум и реплики) да не убиваме времето.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Не е така.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Нямате право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Или ако искате, дежурните секретари днес да направят една бърза проверка на кворума, за да не губим време.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Излагате се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Михов, искате ли да кажете нещо или ще си седнете? Искате ли да споделите нещо със залата? (Реплики от ГЕРБ: „Не спазвате правилника!”)
Моля секретарите да проверят кворума. Двамата секретари са Филип Попов и Шендоан Халит. (Народните представители от ГЕРБ напускат залата. Преброяване на присъстващите в залата.)
В момента в залата присъстват 144 народни представители. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Има кворум и можем да преминем към гласуване, тъй като обявихме разискванията за приключени.
Уважаеми народни представители, в началото на заседанието Ви прочетох проекта за решение. Смятам, че то е достатъчно ясно, то влезе и в стенограмата. Затова гласуваме решението за избиране на министър-председател на Република България. Предложението е за Пламен Василев Орешарски.
Моля, гласувайте. (Възгласи от ДПС и ГЕРБ, че някои от пултовете от системата за гласуване не работят. Народните представители от ГЕРБ се връщат в залата. Смях и оживление в КБ, ДПС и „Атака”.)
Моля да видите системата за гласуване. Има някакви проблеми. (Проверка на системата за гласуване.)
Гласували 129 народни представители: за 121, против 8, въздържали се няма. (Народните представители от КБ, ДПС и „Атака” стават прави, продължителни ръкопляскания. Народният представител Цветомир Михов иска думата за процедура.)
Уважаеми народни представители, моля да седнете по местата си. Има искане за процедура.
Господин Михов, изчакайте малко, за да се успокои залата. Ще имате думата.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Днес някои колеги си я вземаха сами. Явно аршинът, с който мерите …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Е, няма да си вземате думата сам. Господин Михов, имате думата за процедура.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Господин председател, не е лошо в почивките да си прочитате правилника по-добре. (Силен шум в КБ и ДПС).
Тъй като имам право да оспоря гласуването, предлагам процедура за прегласуване, понеже голяма част от колегите не можаха да гласуват. (Силен шум и възгласи в КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: По групи ли искате? Моля да се успокоите. Вече сме на финала.
Моля, първо покажете по групи резултата от гласуването. Извинявам се, не разбрах, че има постъпило такова искане към предишното гласуване. Системата дава възможност да се покаже. (Системата показва гласуването на ГЕРБ: гласували 9 народни представители: за 1, против 8, въздържали се няма. Народните представители от КБ, ДПС и „Атака”, някои станали прави, се обръщат към групата на ГЕРБ и ръкопляскат продължително.)
Моля да седнете по местата си. Уважаеми народни представители, предаването се излъчва директно. Моля за малко повече спокойствие.
Постъпило е процедурно предложение – поради интензивното движение в залата – за прегласуване, тъй като някои народни представители не са успели да се включат в процедурата.
Режим на прегласуване! (Народни представители от ДПС и от ГЕРБ се обаждат, че не работят пултовете им за гласуване. Народен представител от КБ отива до трибуната и обяснява на председателя Михаил Миков, че не е разбрал за какво се гласува.)
Проблемът с пултовете на втория ред на ДПС е оправен. Къде другаде има проблем? При госпожа Десислава Атанасова. Моля да й бъде помогнато.
Имаше процедура за прегласуване, направена от господин Михов. (Реплика на народния представител Красимир Велчев.)
Разбрах, господин Велчев.
Госпожо Атанасова, моля, изберете подходящ пулт, в който да може гласът Ви да се отрази. Отменете гласуването. Ще решим този малък технически проблем.
Моля за спокойствие в залата. Госпожа Атанасова ще успее да упражни гласа си. (Проверка на картата на народния представител Десислава Атанасова.)
Да се надяваме, че този път техниката няма да изневери.
Уважаеми народни представители, поставям на прегласуване по предложение на господин Михов проекта на решение за избиране на министър-председател на Република България.
Режим на гласуване!
Гласували 217 народни представители: за 120, против 97, въздържали се няма.
Пламен Василев Орешарски е избран за министър-председател на Република България! (Народните представители от КБ и ДПС стават прави, продължителни ръкопляскания.)
Уважаеми народни представители, ще Ви запозная с проектите за решения по точки 2 и 3, а след това ще преминем и към тяхното гласуване. (Народният представител Румен Иванов иска думата.)
Заповядайте, господин Иванов, по начина на водене.
РУМЕН ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин президент, уважаеми гости, уважаеми господин председател, господин министър-председател, уважаеми колеги!
Явно се бавим с биометричните данни и стават постоянни грешки в пултовете. При първото гласуване гласувах „против”, а пултът ми показва „за”. Това е невъзможно. (Шум, реплики и възгласи от КБ и ДПС.)
Видяхте, че при следващите гласувания други пултове отказваха. Ако така ще избираме правителство, нека ни е честито! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов, за пожеланието. Честито да ни е като стане.
Само да Ви кажа, вземането на биометрични данни се забавя – знаете, че някои народни представители се отказаха, други се заклеха. Сега, след избор на Министерския съвет, ще има решение на Централната избирателна комисия. Затова решихме в тази първа седмица да не прилагаме директно биометричните данни. Имахте възможност за прегласуване, така че сте коригирали вота си.
„Проект
РЕШЕНИЕ
за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, един заместник министър-председател и министри.
Заместник министър-председателят и министрите ръководят отделни министерства.
2. Министерствата са:
- Министерство на правосъдието;
- Министерство на вътрешните работи;
- Министерство на външните работи;
- Министерство на финансите;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на икономиката и енергетиката;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерство на инвестиционното проектиране;
- Министерството на земеделието и храните;
- Министерството на регионалното развитие;
- Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Министерството на околната среда и водите;
- Министерството на здравеопазването;
- Министерството на образованието и науката;
- Министерство на културата;
- Министерство на младежта и спорта.
3. Преобразуват се:
- Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в Министерство на регионалното развитие;
- Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – в Министерство на икономиката и енергетиката;
- Министерството на образованието, младежта и науката – в Министерство на образованието и науката;
- Министерството на физическото възпитание и спорта – в Министерство на младежта и спорта.
4. Създава се Министерство на инвестиционното проектиране.
5. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерства, включително преразпределението на функциите им.”
Уважаеми народни представители, режим на гласуване за структурата на Министерския съвет.
Гласували 217 народни представители: за 119, против 98, въздържали се няма.
Решението е прието с предложената от министър-председателя Пламен Орешарски структура.

Преминаваме към Проект за решение по трета точка от дневния ни ред:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на Министерски съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и във връзка с чл. 108, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Избира:
- Зинаида Каменова Златанова за заместник министър-председател и министър на правосъдието;
- Цветлин Йовчев Йовчев за министър на вътрешните работи;
- Кристиан Иванов Вигенин за министър на външните работи;
- Петър Пандушев Чобанов за министър на финансите;
- Ангел Петров Найденов за министър на отбраната;
- Драгомир Велков Стойнев за министър на икономиката и енергетиката;
- Хасан Ахмед Адемов за министър на труда и социалната политика;
- Иван Евгени Данов за министър на инвестиционното проектиране;
- Димитър Фердинандов Греков за министър на земеделието и храните;
- Десислава Илиева Терзиева за министър на регионалното развитие;
- Данаил Стоянов Папазов за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Искра Димитрова Михайлова-Копарова за министър на околната среда и водите;
- Таня Любомирова Андреева-Райнова за министър на здравеопазването;
- Анелия Димитрова Клисарова за министър на образованието и науката;
- Петър Иванов Стоянович за министър на културата;
- Мариана Василева Георгиева за министър на младежта и спорта.
2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 56 на Президента на Република България от 13 март 2013 г., са прекратени.”
Моля Ви, режим на гласуване за Проекторешението за персоналния състав на Министерския съвет.
Благодаря Ви, уважаеми народни представители, не виждам някой, чийто вот да не е отразен, моля прекратете гласуването и покажете резултата.
Гласували 217 народни представители: за 119, против 98, въздържали се няма. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Можем да поздравим новоизбраното българско правителство и да го поканя на трибуната, за да положи клетва. (Всички стават. Народният представител Красимир Велчев иска думата.)
Колеги, моля Ви да седнете, извинявам се.
Господин Велчев, заповядайте, имате думата за процедура, предполагам.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Извинявайте, колеги! Все пак трябва да спазваме парламентаризма, нали?
Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми гости, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри! Коалиционният партньор напусна, но аз казвам защо гласувах „против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Извинявам се, отрицателен вот? Не е процедура, а отрицателен вот.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Точно така, отрицателен вот.
Гласувахме всички „против”, включително и аз, въпреки че знаехме, че това правителство ще бъде избрано в този състав по този начин. Предварителната договорка с тези, които не гласуваха и сега напуснаха, е повече от ясна на всички – на цялото общество, на всички, които в момента гледат. Жалко е, че по такъв начин се избира правителство със задкулисни игри и договорки. (Шум и реплики в КБ и ДПС.) Точно затова всички ние гласувахме „против”, защото е ясно на всички, колкото и да искате да го направите.
Пожелавам успех, господин Орешарски, на Вас лично и на Вашия кабинет! (Тропане по банките от народни представители от ДПС. Шум и реплики, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата!
Уважаеми колеги, има ли други отрицателни вотове? Не виждам.
Нека преминем към клетвата на новоизбраното правителство и министър-председателя.
Заповядайте на трибуната. (Всички стават. Новоизбраните министър-председател и министрите застават на трибуната за полагане на клетва.) Повтаряйте след мен!
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ, ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА, ПЕТЪР ЧОБАНОВ, ДРАГОМИР СТОЙНЕВ, ДАНИЕЛ ПАПАЗОВ, ДИМИТЪР ГРЕКОВ, ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ, ТАНЯ АНДРЕЕВА, ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ, АНГЕЛ НАЙДЕНОВ, КРИСТИАН ВИГЕНИН, ИСКРА МИХАЙЛОВА, МАРИАНА ГЕОРГИЕВА, АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА, ХАСАН АДЕМОВ, ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА, ИВАН ДАНОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Продължителни ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми господин министър-председател, заповядайте клетвения лист. Ще помоля и министрите да подпишат клетвените си листове.
Едно съобщение:
Удължава се срокът за предложения по правилника с още един ден – до 30 май 2013 г., 18,00 ч.
Това е съобщение по молба на Комисията по изработване на правилника.
Още веднъж честито, на добър час! (Ръкопляскания.)
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,39 ч.)

Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова
Христо Бисеров

Секретари:
Филип Попов
Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания