Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 26 септември 2013 г.
Открито в 9,37 ч.
26/09/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателят Христо Бисеров

Секретари: Деница Караджова и Александър Ненков

(На основание чл. 48, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, председателят Михаил Миков поради липса на кворум, обявява 30-минутна почивка, след изтичане на обявеното за регистрация време в 9,04 ч.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, моля заемете местата си.
Член 48 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ми дава основание да открия заседанието при наличие на кворум. Очевидно е, че в залата има кворум. (Смях от КБ и ДПС.)
За да няма оспорвания след това, искам да помоля квесторите да преброят по парламентарни групи колко души има в пленарната зала. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) След това ще направим и регистрацията. Може и паралелно.
Моля квесторите да преброят колко души има в пленарната зала по парламентарни групи. Разбира се, има достатъчно представители на медиите, които също фиксират, материализират присъстващите в пленарната зала. (Смях от КБ и ДПС.)
Ако обичате, процедура и по регистрацията.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Няма нужда, квесторите ще посочат присъстващите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, прекратете регистрацията. Нека да изчакаме резултата на квесторите, а след това ще направим процедура по регистрацията.
(Квесторите преброяват и отговорникът им съобщава на председателя на Народното събрание броя на присъстващите народните представители.)
Благодаря.
В залата има 207 народни представители. (Ръкопляскания и викове: „Браво! Браво!“ от КБ и ДПС. Звъни.) Откривам заседанието. (Викове от ГЕРБ.)
Господин Лазаров, заповядайте на трибуната.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Прочетете, моля Ви се, чл. 48, ал. 1 – председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от народните представители.
„(2) Проверка на кворум се извършва чрез компютризираната система за гласуване преди откриване на заседанието.“ (Скандирания от ГЕРБ: „Оставка, оставка!“, освирквания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми господин Лазаров, коректна е Вашата процедура да оспорвате заседанието, но ал. 2 – проверка се прави, след като има оспорване.
Оспорвате ли Вие, че в залата има 207 души? Ако оспорвате, тогава можем да преминем към проверката.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Поименна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако оспорвате, да преминем към проверка. (Силен шум, смях и ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, трайната практика в Народното събрание е преди заседанието, когато е извършена регистрация, в залата може да присъстват 220 човека, но Вие прекратявате регистрацията на 120- 122-123 регистрирани. Това е трайната практика.
Алинея 2 е категорична. Тя казва: „преди откриване на заседанието“. Това е императивна разпоредба, така че направете процедурата за регистрация с карти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заседанието е открито при наличие на кворум. (Силен шум от ГЕРБ.) Този въпрос – дали днешното заседание е законно, може да се оспорва, включително и в Конституционния съд.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Стоилов, заповядайте за процедура.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Вземам думата за процедура. Преди да я направя, искам да обърна внимание, че парламентаризмът не се свежда до трикове и парламентарни процедури. Така или иначе в момента е ясно, че има кворум.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е ясно.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Аз Ви предлагам да дадете думата на някой от вносителите на вота на недоверие, което е т. 1, и да представи мотивите. Ако те отказват да представят мотивите, тогава ще смятаме, че има мълчаливо оттегляне на вота на недоверие и процедурата приключва. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Аз Ви благодаря, господин Стоилов, може и да се стигне до това, което предлагате.
Преди това предлагам да приемем седмичната програма и да видим дали разискванията по проекта на вота на недоверие въобще ще влязат в дневния ред.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Няма кворум!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако не се приеме програма за работата на Народното събрание или тя бъде променена, или отпаднат разискванията по вот на недоверие, то очевидно аз съм го предложил, защото съм задължен това да влезе в дневния ред до 7 дни.
Уважаеми народни представители, предлагаме следната програма за работата на Народното събрание, коригирана за 26-27 септември 2013 г.
1. Разисквания по Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на инвестиционното проектиране.
Всъщност, моля кабинета да влезе, каним министрите в залата – те са в Народното събрание.
2. Проекти за решения за избиране, попълване и промени в състава на постоянни делегации на Народното събрание. Вносител е Деница Караджова. (Членовете на Министерски съвет влизат в пленарната зала. Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Моля Ви за тишина в залата! (Скандирания от ГЕРБ: „Оставка, оставка!“.)
Моля за тишина в залата! (Скандирания от ГЕРБ, народните представители от КБ и ДПС стават, ръкоплясканията продължават.)
Като преминем към дневния ред, ще изразявате емоция! (Скандирания от ГЕРБ: „Оставка, оставка!“, ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Ако обичате, заемете местата си, уважаеми народни представители.
3. Проекти за решения за промени в състава и попълване на ръководството на постоянни комисии на Народното събрание. Вносители са народните представители Димитър Главчев и Камен Костадинов.
4. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект „България – транзитни пътища V“). Вносител е Министерският съвет.
5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г., и на вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите – членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъд морските страни и територии, за които се прилага Част ІV от Договора за функциониране на Европейския съюз. (Народните представители от ГЕРБ напускат пленарната зала.)
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на организацията. (Народните представители от КБ и ДПС ръкопляскат на напускащите залата народни представители от ГЕРБ.)
7. Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на държавата Израел, от друга страна.
8. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител е Министерският съвет.
9. Първо гласуване на Законопроекта за защита на растенията. Вносител е Министерският съвет.
10. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители са народните представители Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева.
11. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – продължение.
12. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011 г. и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г. Вносител е Висшият съдебен съвет.
13. Парламентарен контрол.
Моля ви, режим на гласуване.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нека да гласуваме и ще Ви дам думата за процедура. Господин Велчев има думата след гласуването за процедура.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
При 207 народни представители констатиран кворум, програмата е приета. Благодаря Ви.
Господин Велчев, имате думата. Заповядайте, уважаеми господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ГЕРБ искам поименна проверка. Благодаря. (Шум, реплики и възгласи: „У-у-у!” от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми господин Велчев, Вие познавате добре правилника. Вярно е, че имате право да поискате поименна проверка, но в първия час това право не може да бъде упражнявано от парламентарните групи. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Въпреки това обаче, по моя инициатива ще направя поименна проверка.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Първо да си представят мотивите!
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Мотивите за вота искам да чуя!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, правилата на парламентарния правилник са ясни и безусловни – проверка на кворума може да бъде поискана във връзка с предстоящо гласуване.
Току-що приключи гласуването по приемане на седмичната програма и първият случай, в който господин Велчев ще може да поиска поименна проверка, е при първото следващо гласуване. Съобразно дневния ред може да се случи така, че първото следващо гласуване да се окаже гласуването на вота на недоверие. Тогава, след като приключат дебатите, Велчев или който и да е от Парламентарната група на ГЕРБ ще може да иска проверка на кворума. Дотогава парламентарното заседание се провежда. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Моля да започнете със седмичната програма и да дадете думата на вносителите да представят мотивите за внесения вот на недоверие. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Господин Велчев е в залата – очевидно той ще може да направи това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, уважаеми господин Велчев. (Възгласи от КБ: „Мотиви! Мотиви!”.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Току-що чухме от тази трибуна, че правилникът, точките в правилника трябва да се спазват безпрекословно.
Как Вие изменихте в ход правилника и решихте, че заседанието може да бъде открито без необходимата регистрация, което е записано ясно и категорично – заседанието се открива с електронно гласуване и проверка на кворума?
Как сега ще се установи колко е необходимият кворум, по каква преценка – на председателя, на Вас? Кои присъстват – как Вие ще знаете кои хора са присъствали на откриването на заседанието? (Реплики от ДПС и КБ.)
Или спазвайте правилника, или не четете както дяволът чете Евангелието! Спазвайте правилника, така както е написан – не само това, което Ви отърва. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Понеже забележката по начина на водене е към мен, ще Ви запозная още веднъж със съдържанието на ал. 1, чл. 48 от правилника. (Народният представител Красимир Велчев напуска залата. Възгласи: „У-у-у!” от КБ и ДПС.)
„Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от народните представители.”
Очевидно е, а и след преброяването от квесторите, че в залата присъстваха 207 народни представители, което е повече от 121. Респективно има всичкото основание да открия заседанието.
Втората алинея, на която се позовава господин Велчев, е, че „Проверка на кворум се извършва чрез компютризираната система за гласуване преди откриване на заседанието”.
Такава проверка беше извършена, но тя не отразяваше коректно състоянието на пленарната зала! Очевидно е, че в пленарната зала имаше повече от 121 народни представители, което се потвърди и от проверката, направена от квесторите, по съответните блокове. (Ръкопляскания от КБ.) В този смисъл заседанието беше открито коректно.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Господин председател, техниката греши!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нещо повече – секунда, господин Местан, имаше изказвания по процедури в рамките на пленарното заседание. Не може извън заседание да се иска думата по процедура, включително и последната процедура – по начина на водене, се прави в открито вече пленарно заседание.
Така че, уважаеми народни представители, Програмата за работата на Народното събрание е приета и моля представители на вносителите да се включат в представянето на мотивите и проекта за решение по точка първа.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Един по един ли ще влизате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата.
Заповядайте, уважаема госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, колеги народни представители, уважаеми министри! Правя процедурно предложение за пряко излъчване на дебатите по точка първа от дневния ред и веднага с това правя процедурно предложение за поименно преброяване на кворума. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли противно предложение?
Уважаеми господин Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин премиер, госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Изцяло подкрепям първата част от процедурното предложение на госпожа Цецка Цачева – за пряко предаване на разискванията по вота на недоверие по Националната телевизия и Националното радио.
Що се отнася обаче до втората част, струва ми се стана ясно, че трябва да преминат още около 36-37 минути, преди да сте в състояние да поискате поименна проверка.
А що се отнася до начина, по който се установи кворумът, уважаеми господин председател, нерядко и аз имам проблем с регистрацията си – техниката греши. (Ръкопляскания от КБ.)
Когато има очевадно мнозинство, при това от солидни – не просто народни представители, а български държавници, аз съм склонен да помисля, че ниският резултат при регистрация чрез съответната техника се дължи на проблеми на техниката, защото по никакъв начин не допускам председател на Народно събрание, на Четиридесет и първото издание, министър-председател на Република България в продължение на близо четири години, толкова солидни държавни мъже и жени да присъстват в залата и да не се регистрират!
Вярно е, че и ние сме отсъствали. Когато ме няма в пленарната зала – мен или господин Станишев, това, госпожо Цачева, е едно отсъствие – било по уважителни, било по неуважителни причини. Но когато си в залата и не се регистрираш, това вече не е отсъствие, а елементарен тарикатлък!
Понеже не допускам да прибягвате до елементарни тарикатлъци и понеже несъмнено бяхте в залата и Вие, и почти цялата Ви парламентарна група, явно там има някакъв проблем с техниката, а кворумът е наличен. А кога, вече след установяване на кворума, бихте напуснали залата е Ваш проблем, но допълнителна поименна проверка – след изтичането на един час от откриването на пленарното заседание. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Цачева, да Ви уведомя и Вас, и господин Местан, че през цялото време, поради големия интерес към заседанието, то се излъчва пряко.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): На какво основание? Трябва да има решение на Парламента!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Аз не възразявам това да мине и през гласуване в пленарната зала. (Шум и реплики.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Лично обяснение! Искам лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Може ли първо процедурата Ви и след това?
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не! Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ами, да изчерпаме тогава гласуването по Вашето предложение ...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Лично обяснение! Вие минахте всякакви граници!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ама, нали направихте процедура, тоест предлагаме да не гласуваме Вашата процедура ...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Лично обяснение на господин Местан!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще се обясните в момента, в който процедурата ... (Реплики.)
Вие сте направили предложение ...
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ, от място): Процедура! Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре.
Моля Ви режим на гласуване за направеното предложение от госпожа Цецка Цачева за директно излъчване на това заседание. (Шум и реплики.)
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ, от място): Ама, имам процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нека да изчерпаме предложенията и ще Ви дам думата, господин Главчев.
Ето, сега гласуваме и след това Ви давам думата и за лични обяснения, и за нови процедури.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Моля да бъдат включени Националното радио и Националната телевизия, ако още не са изключили.
Заповядайте, господин Главчев, за процедура.
Всъщност – лично обяснение, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Вече дадохте думата на господин Главчев!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре. Добре, ще се съобразя с Вас, макар че Вие искахте за лично обяснение.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Искам процедура по прегласуване и след това, преди тази процедура, да се установи наличност на кворума чрез поименна проверка през електронната система. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Главчев.
Искам да Ви прочета същия чл. 48, върху който от сутринта текат обсъждания, тълкувания: председателят във връзка с предстоящо гласуване...
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Това не е семинар! Защо четете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: ... може да извърши по своя инициатива или само веднъж в едно заседание по искане на парламентарна група – смятам, че на основание ал. 3 от чл. 48 го правите – на кворума чрез поименно прочитане на имената на народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание. Не е предвидена хипотезата за електронно гласуване, защото тези форми са по-сигурни отколкото електронното гласуване, такъв е духът на правилника.
На второ място обаче няма предстоящо гласуване, за да извършим тази проверка.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ, от място): Има предложение за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако има предстоящо гласуване ще направим ...
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ, от място): Направих предложение за прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прегласуване – по кой въпрос?
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не слушате ли? Поискахме прегласуване на последното гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ама, това се процедури!
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ, от място): Искахме прегласуване и преди него ... Има стенограма!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Искате прегласуване? (Шум и реплики.)
Искате проверка на кворума преди прегласуването на кой въпрос? (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Господин председател, уважаеми дами и господа! Няма как да извършим проверка на кворума, защото Вие първо поискахте прегласуване.
След като първо поискахте прегласуване, най-напред ще гласуваме Вашето първо предложение. След като гласуваме Вашето първо предложение, водещият заседанието ще прецени дали има условие да извърши проверка на кворума. По реда на Вашите предложения ще действа и залата, така че господин председател, моля да прегласуваме предложението за предаване пряко, направено от госпожа Цачева, на това заседание по Българското национално радио и Българската национална телевизия, след което Вие ще прецените дали има условия за извършване на проверка на кворума. Благодаря Ви.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Исках лично обяснение! Два пъти не ми давате думата за лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Веднага след гласуването!
Моля Ви, режим на прегласуване.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Какъв е смисълът, след като приключи гласуването?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Веднага щом приключи гласуването имате думата. (Реплики.)
Веднага след прегласуването, веднага имате думата за лично обяснение. Одеве Ви я дадох, Вие я дадохте, преотстъпихте я на господин Главчев. (Реплики.)
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Госпожа Цачева – за лично обяснение. (Провиквания от КБ.)
Моля, без подвиквания в залата! (Силен шум в залата.)
Моля Ви за тишина в залата!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, колеги народни представители! Вземам думата за лично обяснение по повод изказването на господин Местан.
Да, аз бих се съгласила със всяка негова дума, ако ставаше реч за нормално функциониращо Народно събрание. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Ако тук в тази зала от ръководството на Четиридесет и второто Народно събрание се прилагаше Правилника за организацията и дейността му, ако има яснота и към настоящия момент кои са народните представители, които са регистрирани за днешното пленарно заседание, защото аз в частен план не знам дали аз участвам, или не. Аз не съм била тук, когато ... (Смях, шум и реплики от КБ и ДПС.) Не се смейте, колеги! (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това трябва да го кажа заради ръководството.
Заради това господин Главчев поиска прегласуване и поиска, за да заработят таблата и да може да бъде отчетен какъв е днешния кворум за работата на Народното събрание, защото имаме не само една единствена точка в програмата, която Вие гласувахте.
Това нямаше как да се случи без преди прегласуването чрез електронната система… Това поиска господин Главчев, но ръководството е в тотален разнобой. Тримата не могат да се разберат какво да се прави и председателят не чува! (Силен шум и реплики от КБ и ДПС. Народни представители от ДПС тропат по банките.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Председателят не чува какво се предлага от тази трибуна. Председателят Миков не слуша какво се говори от тази трибуна, затова поисках личното обяснение преди прегласуването, за да могат да разберат от ръководството какво е предложил господин Главчев, но това го има в стенограмата. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата! Нека да довърши изказването си госпожа Цачева!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е срам и позор за начина, по който работи този състав на Народното събрание! (Много силен шум, реплики и подвиквания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.

И да преминем към представяне на мотивите по първа точка:
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ ЗА ПРОВАЛА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ.
От вносителите поне двама сте в залата – желае ли някой да представи мотивите? И Проекта за решение, разбира се!
Господин Главчев, заповядайте.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри! Мотивите смятам, че са ясни на всички. Ако на Вас не са Ви ясни, то на хората, които в момента ни гледат ... (Силен шум и провиквания в КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: И това, което току-що се случва, потвърждава мотивите, че просто правителството трябва да си подаде оставката. (Смях и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, изслушайте господин Главчев.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Интересно ми е, след като сега си гласувате вот на доверие, защото Вие превръщате в момента вота на недоверие във вот на доверие, но тогава трябва да имате 121 гласа, интересно е. Сега ще го гласувате много бързо, очевидно. Много бързо след всичко това, което направихте. Това е позор наистина. Позорно е, което направихте в момента. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Искаме оставката и на председателя на Народното събрание във връзка с всичко това, което направи. (Шум и реплики в КБ и ДПС.)
Така че, гласувайте си бързо вота на доверие! Гласувайте си го да видим нататък следващите точки, защото Парламентът работи не само за вот на недоверие. (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля не влизайте в диалог с оратора!
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Все пак има и други точки, нали нещо друго трябва да прави това Народно събрание или не? Спираме с вота на недоверие и оттам нататък няма да работите. Е, това ще покаже на хората наистина какво прави това Народно събрание!
След процедурни хватки, които са в разрез с правилника, Вие си гласувайте вот на доверие, нямате проблеми. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.) Не е ясно кои са тези 207 човека, от които е кворумът? Кои са тези хора?! Кажете, кои сте?! (Реплики от КБ.)
Аз съм тук, да, добре. Ето, аз съм тук един, а останалите откъде ще ги съберете?! Откъде ще ги съберете?! (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Превръщате работата на Парламента в пародия. Да Ви е честито, само че отвън хората няма да Ви приемат. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Главчев.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС, от място): Това бяха мотивите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това беше представяне на Проекта за решение и мотивите по поискания вот на недоверие.
Доколкото няма друга процедура тук, откривам разискванията.
Само да поясня – гласуването няма да е днес, то обикновено е 24 часа след приключване на разискванията.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Може и днес да го гласувате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да съобщя времето по парламентарни групи: Парламентарната група на ГЕРБ има 40 минути; Парламентарната група на Коалиция за България разполага с удължено време от 36 минути; Парламентарната група на Движението за права и свободи разполага с удължено време от 24 минути, и Парламентарната група на „Атака” разполага с 20 минути.
При условията на правилника министрите и министър-председателят могат да вземат отношение и да участват в разискванията.
Заповядайте, господин Костадинов, имате думата.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Сякаш всичко, което се случва вчера и днес, е флагрантно доказателство, че ГЕРБ оттеглиха мотивите си по този вот. Но те може би направиха нещо добро – дадоха основание да бъде проведена – включително и тук, включително и в обществото, една дискусия, която може би поради нашата медийна недостатъчност ние не бяхме направили, за да обясним убедително основанията за съществуването на това министерство.
В този смисъл си позволявам да благодаря на Вас, госпожо Цачева, защото в материалния смисъл на думата Вие сте тук, в залата, нали така?
Суверенно право на опозицията е да ползва подобен парламентарен инструмент, като искането на вот на недоверие, но и с това право не бива да се прекалява. Не бива така лековато да се подхожда по такъв сериозен въпрос.
За посветените е категорично обоснована необходимостта от институционалното възстановяване на министерство, което да има пряко отношение към инвестиционния процес, и то във всичките негови фази. (Народният представител Цецка Цачева излиза от пленарната зала. Шум и реплики от КБ и ДПС.) В редица водещи страни в Европа е утвърдена точно такава практика, като по този начин се кодифицира в посока регионално развитие и в другата паралелна посока – строителство и инвестиционно проектиране.
Кои са фазите на инвестиционния процес като стъпки?
1. Създаване на кадастрална основа за устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителството. Това винаги е в началото на процеса, това е и в края на процеса.
2. Създаване на общи подробни устройствени планове.
3. Създаване на инвестиционни проекти с необходимото качество, годни да привлекат инвестиционния интерес, в това число необходимите ни чужди инвестиции, включително и европейско финансиране.
4. Издаване на разрешения за строеж, отговарящи на действащите устройствени планове, на строителните правила и норми.
5. Създаване на нова уредба на взаимоотношенията между страните в строителния процес.
6. Ефективна система за контрол по спазване разпоредбите на законодателството, перманентно работеща за недопускане на незаконно строителство.
Това е в общи линии разумният функционален обхват на Министерството на инвестиционното проектиране, както стана известно най-малко от дискусиите в последните дни.
Една от основните причини, които изведоха на дневен ред неговото създаване, е, че през последните близо 20 години функциите, свързани с кадастъра, проектирането и строителството, отстъпиха място на други функции в досега съществуващото Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
По-съществени са, разбира се, и други причини. Към днешна дата едва около 17% от територията на страната е покрита с актуален кадастър, едва около 25% от територията е покрита с общи устройствени планове, едва около 30% от недвижимите имоти са отразени в кадастъра, с всички произтичащи от това проблеми, включващи фатални пропуски и несъвършенства дори в одобрени за финансиране проекти. Контролът върху дейностите по проектиране, разрешаване на строителството и строителния процес стана в този период институционално разпокъсан и некоординиран.
Все пак за интересуващите се ще спомена, че министерства с подобен профил, с две или повече структури, отговорни за строителство и регионално развитие, има в половината европейски страни като Германия, Дания, Ирландия, Естония – любимата на ген. д-р Бойко Борисов, Чехия, Австрия, Кипър и други – една хубава компания, към която си струва да се присъединим. Допреди години така бе и у нас.
Казано в едно изречение: разделянето на регионалното развитие от инвестиционното проектиране и строителството дава възможност да се конкретизират правомощията на инстанциите – на кой етап какво е необходимо да бъде подготвено и съгласувано, а не например за етап постройка от 35-40 кв. м да се изпълняват процедурите като, да речем, за хотелски комплекс с 200 легла.
Твърдя и това е лесно доказуемо, че Министерството на инвестиционното проектиране създаде изключително продуктивен диалог с гилдията. В нея неговото създаване е посрещнато с удовлетворение и позитивни очаквания, във всички камари и професионални организации в съсловието. Професионалното съсловие участваше и продължава да участва активно и пряко, както никога досега в годините на прехода, в извършването на необходимите промени по ограничаване на правомощията между Министерството на инвестиционното проектиране и Министерството на регионалното развитие, свързани с промени в близо 80 закона и в създаването на новите устройствени правилници както на Министерството на инвестиционното проектиране, така и на ведомствата, които са в неговия обхват.
По същия начин стоят и нещата относно изготвените проекти за наредби за обществените поръчки в строителството, Наредба за обществените поръчки в инвестиционното проектиране, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за геодезията и картографията и други. Проектантската и строителната гилдия в много голяма степен са съавтори на визията за Министерството на инвестиционното проектиране, целяща подобряване на условията за развитие на строителния бранш и производството на строителни материали, подобряване на законодателството, съобразяване на нормативната база със спецификата в строителството и проектирането, ускоряване процеса на изработване на кадастрални карти, повишаване контролните функции на Дирекцията за национален строителен контрол и извеждане на принципа на превенция в нейната дейност. Всичко това е задължителна предпоставка за създаване на качествени и осъществими проекти, чиято липса може да бъде, и в някои случаи вече е, основно препятствие за усвояване на договорени с Европейския съюз средства.
Два примера на конкретно равнище. Без изрично да е записано и да присъстват в мотивите към искането за този вот на недоверие, остро бяха поставени преди няколко дни някои персонални въпроси, свързани с дейността на това министерство, единият от които е с уволнението на началничката на Дирекция за национален строителен контрол. Нямам отношение към това кадрово решение, но го приветствам. Някой в последните години се стремеше да превърне ДНСК в репресивен апарат за гражданите, за инвеститорите и за възложителите. През последните 2-3 години ДНСК стана извор на корупционни скандали, като от друга страна ръководството се стремеше с впечатляващи медийни изяви да отклонява вниманието от същинските проблеми. Всички тези масирани медийни акции скоро затихваха и впоследствие се оказваше, че всичко е само прах в очите на обществото.
Емблематична такава акция, илюстрираща порочни практики, беше извършената със силен регулиран и контролиран медиен отзвук акция за проверка на строежите в чашата на язовир „Искър” през 2011 г. При нея са съставени над 100 броя констативни актове, но поради пожарникарското бързане и кампанийния характер съвсем неслучайно при много от тях бяха допуснати съществени непълноти и неточности, поради което болшинството от тях вече са отменени в съда. Обществена тайна беше, че акцията е била по нареждане лично на премиера – генерал доктор Бойко Борисов, за търсене на медийна изява.
Друг пример. Безславно завършиха и обявените от ръководството на ДНСК проверки на прилежащите територии на над 50 големи язовира в цялата страна. Съставените и при тях актове в голямата си част също вече са отменени в съда. Важно е обаче да се знае, че нанесените щети за ДНСК, респективно за държавата, са за десетки хиляди левове за съдебните разноски по делата.
Огромен бе скандалът със скоростно издадените разрешения за ползване РП-та на фотоволтаичните паркове през месец юни 2012 г. за узаконяване на съоръжения, включително и незавършени преди 1 юли 2012 г. След тази дата, както си спомняте, влезе в сила намаление на изкупната цена на тока от тези производители с около 50 %. Известно е специално писмо на министър Делян Добрев, който преди малко беше тук, по повод на което в последния работен ден на месец юни 2012 г. в ДНСК са извикани всички регионални ръководители, като устно им е разпоредено да не подписват повече разрешителни за ползване на фотоволтаични паркове, а на другите – разбирайте тези, които не са завършени и които предстои скоро да бъдат завършени, но са им издадени авансови разрешения за ползване – с оглед включването в упоменатия срок да бъдат издадени заповеди за отмяна на разрешенията за ползване, но по такъв начин, че обжалвани след това в съда, да бъдат върнати. Заповедите да бъдат отменени, а и съоръженията вече да бъдат завършени. Лично тогавашният началник на дирекцията обявява това нареждане като нареждане отгоре.
Проблемът, дами и господа, е двупосочен. От една страна става дума за узаконяване на незавършени фотоволтаични съоръжения, а от друга – за забавяне издаването на разрешения за ползване на готови такива съоръжения, но на фирми неприближени на управляващите, инвестирали десетки милиони в производството на ток и останали засегнати от това решение.
Към днешна дата този сценарий продължава да се изпълнява. Повече от тези заповеди – над 150 броя, за стотици мегавата мощности, вече са отменени и на последна инстанция от съда, а за останалите също предстои отмяната им от съда, като всички тези мощности ще бъдат включени при условията от преди 1 юли 2012 г.
Още примери. Узаконяването на хотел „Менаврия” – така наречената „Мелница” в Несебър, директно от ДНСК, противно на всички процедури. Хотелът от 2010 г. е собственост на Станимир Стоянов и Лъчезар Богданов, прочули се впоследствие покрай „Дюнигейт” като „ортаци на кумецо на Цецо”. Покорното поведение на тогавашната заместник-началничка на Дирекцията за национален строителен контрол”, иззела документацията от община Несебър (която община необяснимо защо отказва да изпълни процедурите по узаконяването, упорито отказва да издаде Акт 16), бързо и правилно решава проблема в Централно управление на ДНСК.
В заключение, относно част от мотивите, в която преминавате всякаква граница на приличие – нахалното твърдение, че за тези четири месеца е спряна, стопирана реформата в кадастъра. Правителството на ГЕРБ е това правителство, което за четири години напълно блокира реформата в кадастъра, абдикира от задълженията си да финансира и осъществява основополагащите държавни дейности в областта на геодезията и кадастъра. Имахме четири години нулево финансиране от държавата, обосновавано с финансовата криза, без да се отчита, че в Закона за кадастъра и имотния регистър имаше заложен механизъм за самофинансиране, според който 75 % от приходите от дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се начисляват и разходват за създаване на кадастъра и за геодезически измервания. Това не се случи през нито една от тези четири години – годините на ГЕРБ. Дори в началото на 2012 г. премахнаха и законовата възможност това да се случва. Не само министър Симеон Дянков, разбира се, носи отговорност за това, за пълното спиране на дейностите по кадастъра. Такава отговорност носят, разбира се, министър Росен Плевнелиев и министър Лиляна Павлова.
Вие, които в момента вече Ви няма в залата, колегите от ГЕРБ, с Вашето правителство превърнахте България в единствената страна в света, която не финансира развитието на геодезията и кадастъра, и ще бъдете единствената партия в следосвобожденската история на България, която е направила така, че за повече от 3-годишен период да не бъдат финансирани дейностите по кадастъра.
Затова днес едва 30 % от недвижимите имоти са отразени, и то благодарение на заем от Световната банка, чието действие приключи в 2009 г. Оттогава насам налице беше ГЕРБ. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Костадинов.
Има ли желаещи за реплики? Не виждам.
Думата поиска господин министър-председателят.
Заповядайте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри! Съжалявам, че вносителите на вота не присъстват в пленарната зала и дори че не развиха мотивите си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Е, имаше. Господин Главчев се опита.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Имаше опит за развитие на мотиви.
Аз с определен интерес се запознах с писмените мотиви към внесения вот на недоверие на кабинета. Общото впечатление в тях е за сериозно разминаване между желано и действително.
Нека да проследим основните тèзи в изложението в тези мотиви.
Поставена на риск била стабилността и бъдещето на страната. Мисля, че се обърква адресата. Сигурността и бъдещето на страната действително бяха поставени на изпитание през последните четири години, а в последните няколко месеца активно се възпрепятства каквато и да е политика на възстановяване чрез бойкотиране на парламентарната работа – особено актуално е изводът й в днешния ден, и насърчаване на протестни мероприятия. Пак ще повторя – не кабинетът е адресат.
Говори се за управленска немощ. Тук вероятно трудно ще направим смислен дебат поради различните ни разбирания за управленска мощ, затова и няма да влизам в този дебат. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Споменава се за градивност и приемственост, но не се дават примери в какво точно. Неколкократно заявих, че ще продължим политики и действия, които считаме за градивни, и обратно – ще коригираме политики, които нанасят вреди на социално-икономическото развитие на нашата страна. Например: няма да пазим фискална стабилност чрез неплащане на задължения на държавата и невръщане на ДДС; няма да изискваме препоръки от областните комитети и депутатите от областта, на която и да е партия, при назначаване на конкурсни длъжности в държавната администрация. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Подчертавам горните примери, защото пак в писмените мотиви се говори за лоша финансова политика и за критики към кадровата политика на кабинета.
Анонсирана е критика, че кабинетът е представил управленската си програма 110 дни след неговото формиране, като спасителна мярка срещу този вот.
Ще обърна внимание, че това е първият кабинет, който представи тук, в Парламента, разписани програмни намерения в деня на избирането си. По-разширена тяхна версия, като управленска програма, внесохме още преди лятната ваканция, тоест далеч преди днешния вот. И само напрегнатата парламентарна програма отложи разглеждането й за седмицата, която отмина.
Още нещо, направих справка кога кабинетът на ГЕРБ е входирал в Парламента своята управленска програма – на 6 ноември 2009 г., тоест на четвъртия месец от началото на своето управление. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Интересно дали съставителите на мотивите към вота знаеха този факт?! Според мен – не.
В мотивите се коментира и някаква тотална подмяна на висши държавни служители, което блокирало работата на държавната администрация. По стечение на обстоятелствата имам наблюдение как работеше държавната администрация през последните двадесетина години. Това ми позволява и да направя извода, че не познавам по-блокирана администрация от тази, която заварих в началото на този мандат.
Що се касае за подмяната на държавни служители, статистиката не го потвърждава по начина, по който е изнесено в мотивите. Когато проследите промените в администрацията за първите 100 дни на кабинета на ГЕРБ, ще се убедите, че те значително превишават някои промени сега.
В мотивите следват упреци за създаване на Министерството на инвестиционното проектиране. По-важните от тях: не било ясно каква точно политика ще изпълнява новото министерство. На кого точно не е ясно?
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): На Лиляна Павлова.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Бих искал да Ви обърна внимание, че възложените на Министерството на инвестиционното проектиране политики са сред най-критикуваните не само през последните четири, а може би и през последните двадесет години. Ще посоча само част от тях: устройственото планиране на територията, строителният контрол, ръководството и контрола по цялостната дейност във връзка с кадастъра, геодезията и картографията. В кои от тези направления политиките ни досега са били адекватни?
Отнемали се компетенции от местната власт, защото новото министерство ще съгласува и одобрява подробни устройствени планове и инвестиционни проекти, ще издава разрешения за строеж на инфраструктурни обекти с индикативна стойност над 10 млн. лв. Струва ми се, че някои строителни недомислици в големите ни градове и особено в презастрояването на прекрасните ни иначе курортни центрове, са доказателство за обратното – необходимостта от повече контрол и съгласуване на устройствените правилници.
Още един аргумент. Европейската комисия също наблюдава големите инфраструктурни проекти, включително и такива, които управляват местните власти, което не означава, че тя отнема компетенции от тях.
Забавени били редица инфраструктурни проекти. Щеше да бъде вярно, ако се посочи поне един конкретен пример. Такъв обаче не съществува. Не е забавен нито един проект за нито един ден.
Раздувала се администрацията – отново чисто бланково твърдение. Целият щат на новото министерство е за сметка на съкращения от други министерства. При интерес от страна на вносителите на вота веднага ще разпоредя да им се представи пълна справка в кои министерства колко бройки са съкратени и прехвърлени на щата на новото министерство.
В застой вече четвърти месец било развитието на кадастъра. Нека бъдем честни – застой в развитието на кадастъра наблюдаваме от години, а в последните четири не се направи абсолютно нищо по по-нататъшното му развитие.
Повече от три месеца новото министерство не било институционализирано. Да, на всяко ново министерство е необходимо съответно време, за да заработи напълно ефективно. Ако се върнем и проследим аналогични случаи и при други български кабинети от последните двадесетина, а защо не и повече години, ще се убедим, че срокът от три месеца не е напълно достатъчен за пълна институционализация на каквото и да е ново министерство. Ако това е мотив, то тогава никога не бива да се създават нови министерства. Означава ли това обаче, че всеки следващ кабинет трябва плътно да пунктира или да копира структурата на предшествения, само защото всяка нова структура няма да се институционализира за няколко дни.
Уважаеми народни представители, мотивите към внесения вот са базирани на неверни, неточни или хипотетични твърдения. От тях не става ясно защо се критикува едно министерство, което все още не е направило грешки, допускам, заради това че все още не функционира на пълни обороти. Не е ли по-добре, бих посъветвал вносителите на вота да запазят малко търпение, да изчакат с критиките и да отправят такива, когато то евентуално направи грешни стъпки. А пък ние от своя страна ще направим всичко възможно, за да следваме изцяло благоразумните политики, които сме заявили. Благодаря за Вашето внимание да ме изслушате. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър-председател.
Има заявки за изказвания – господин Ахмед Башев.
Моля и други, които желаят да вземат отношение по внесения вот на недоверие, да дадат заявки за изказване и участие в разискванията.
Заповядайте, уважаеми господин Башев.
АХМЕД БАШЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, колеги народни представители!
Парламентарната процедура вот на недоверие дава право както на тези, които го искат, да изразят своите виждания по една или друга политика на правителството, така и на тези, които искат да обосноват и защитят действията и на парламентарното мнозинство, и на българското правителство. В този смисъл смятам, че е редно да се посочат най-напред мотивите, поради които беше необходимо създаването на Министерството на инвестиционното проектиране и неговото съществуване оттук нататък.
Първо, досегашното Министерство на регионалното развитие и благоустройството беше едно мега министерство с огромни задачи и функции, които освен държавната политика в областта на регионалното развитие и благоустройството, пътната инфраструктура, ВиК-системите, държавната собственост, цялостната дейност по кадастъра, геодезията и картографията, жилищната политика, строителния контрол, устройството на територията, концесиите, забележете, ГРАО, укрепване на местното самоуправление, управлението на Оперативна програма „Регионално развитие”, трансгранично сътрудничество, включват и много, много други дейности.
Второ, през последните години има драстично намаляване на преките чуждестранни инвестиции, забележете, за три години – 2006, 2007, 2008 г., те са били 15,5 млрд. евро, а за четири години след това – 2009 до 2012 г., те са 6,6 млрд. евро.
Трето, липсата на административен капацитет и голям дефицит на съвременни, качествени инфраструктурни проекти. През последните 10-15 години в страната ни се реализират големи проекти, писани преди 30 и повече години, които сега само се актуализират.
Четвърто, пълен хаос в незаконното строителство.
Пето, състоянието на кадастъра, имотния регистър и устройствените планове. Колегите вече казаха: всеизвестно е, че в 25% от страната ни има общи устройствени планове и само 18% от страната е покрита с кадастър. Да не говорим за имотния регистър.
Шесто – най-важното, много от нещата, които посочих по-горе, постоянно убягваха от погледа на МРРБ.
След като започна създаването и устройството на новото Министерство на инвестиционното проектиране, онези неща, които МРРБ беше забравило, получават достатъчно внимание в новото министерство.
Второ, всички браншови организации приеха със задоволство създаването на Министерство на инвестиционното проектиране, а това е нещото, заради което хората протестират – да ги чуваме и да се съобразяваме с техните виждания. И Съюзът на архитектите, и Камарата на архитектите, и Камарата на инженерите, и геодезистите, всички подкрепиха създаването на новото министерство.
Започнаха и промени в законодателството – предстои внасяне на нов Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Подготвят се ясни норми и срокове при одобряване на нови инвестиционни проекти.
Няма раздуване на щатове. И този мит приключи, защото част от експертите на бившето Министерство на регионалното развитие и благоустройството, заедно с щатовете си отиват в новото министерство, както и незаетите бройки от други министерства.
Започва се и истинска координация с местната власт, защото в Република България от всички 264 общини над 150 са малки, които нямат капацитет за проектиране на големи обекти и ще разчитат на експертната помощ на новото министерство.
Що се отнася до това колко ефективна ще бъде дейността на новото Министерство на инвестиционното проектиране, то това днес никой не може да гадае. Едно е категорично и ясно, че партиите, които подкрепят кабинета Орешарски, ще правят всичко възможно, за да се окажат напразни опасенията на опозицията. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Башев.
Има ли реплики? Не виждам.
Заповядайте, министър Данов.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Не знам дали вносителите на вота на недоверие знаят колко време е необходимо за създаване на структура на ново министерство и след колко време се появяват първоначалните резултати от работата му?! Съмнявам се, че знаят това.
Вчера беше обявено, че министерството не работи. Под думата „министерство” трябва да изясним какво е съдържанието на този термин.
Първият смисъл е една институция и тя работи с решение на Четиридесет и второто Народно събрание.
Вторият смисъл, това е администрацията на това министерство и тази администрация до известен смисъл и степен вече е попълнена.
Не е попълнена напълно, тъй като в третия смисъл на думата това означава сградата. Все още не сме се нанесли в нова сграда и това налага ограничение на ангажирането на нови хора, тъй като нямат работни места. Надявам се, че в следващата седмица този проблем ще бъде решен. Тоест триединството на смисъла министерство ще бъде затворен.
Очевидно въпросът, предизвикал внасянето на вот на недоверие, е обвързан с аргументация на необходимостта от функциите на Министерството на инвестиционното проектиране. Отговорът му лежи в отговора на един друг въпрос: в колко от проектите по различни оперативни програми са разработени така наречените заменителни таблици? Става дума за проекти по оперативни програми „Регионално развитие”, „Екология”, „Транспорт”, „Развитие на селските райони”.
Отговорът е, че в над 80% от тези проекти са разработвани такива заменителни таблици. Този факт не може да бъде нито скрит, нито отречен.
Какво означава това, казано с прости думи? Това означава, че тези проекти са били преработвани, били са некачествени, не са отговаряли на изискванията на някои стандарти и критерии, не са били адекватни на представите на утвърждаващия орган за подобни проекти. В резултат на това и общини, и държавата, вероятно и проектантите, и респективно гражданите на страната са загубили средства или има нереализирани ползи. Това правителство, чрез целите, функциите и работата на новото министерство си е поставило политическата и експертна задача да реши този проблем, който е само част от негативите, събрани през последните 15–20 години в бранша „Строителство и проектиране”. Няма съмнение в хората от тези сектори на икономиката, че тази дейност от доста време е на автопилот. В бранша са генерирани проблеми и негативи, които трябва да намерят решение.
Как ще стане това? Преди всичко като се внесе ред в системата, законодателната база, която да бъде адекватна на съвремието, тоест гарантираща яснота, предвидимост, възможност за планиране, равнопоставеност, като се повиши квалификацията и капацитета на администрацията, или с две думи – чрез задълбочен анализ да бъде създадена работеща система, която в следващите десетилетия да осигури устойчиво развитие на строителни и проектантски сектори.
Политическата цел е утвърждаване на принципите и практиките на правовата европейска държава, в която законът е над всичко.
Съдържанието на тези думи са покрива с разкриване на нови работни места, равнопоставеност на фирмите и участниците в процесите, подобрено качество на продукта, достигане на нивото на конкурентоспособност на сектора и на адекватно на европейските държави заплащане в него. Такава политика с такива цели, замисъл и идеи за реализация на големите инвестиционни проекти, за съжаление, до момента няма.
Никой не е обръщал внимание на това как те се планират в рамките на единна стратегия, как се обосновават финансово, как с по малък ресурс се реализират повече проекти, как функционира самият процес на проектиране. От тази гледна точка страната ни не е адекватен партньор на държавите – членки на Европейския съюз.
В този смисъл стратегията на Министерството на инвестиционното проектиране е ориентирана в решаването на следните проблеми:
Първо, в сектора „Проектиране” – възстановяване на проектантски структури, способни да изработят големи и сложни проекти; укрепване на по-малките структури; помощ и съдействие в тази насока.
Второ, реално въвеждане на фазите от проектантския процес, гарантиращи нормализиране на цените в строителството, които, за съжаление, са по-високи от тези в Европейския съюз, и процедури, описващи изискванията към качеството на крайния продукт. Липсата на опит в тази насока е огромен проблем пред бранша. Става дума за изработване на съвременна тръжна документация, организиране на търгове в строителството и така нататък.
Увеличаване степента на усвояемост на средствата по оперативни програми. Поради неумение и поради липса на качествени проекти и капацитет страната усвоява едва 16% от средствата по оперативни програми – това е според статистиката.
Самото качество на проектите не е добро, по сведения на Камарата на строителите. Ако по този показател не се изравним с европейските стандарти няма как средствата за проектиране да остават в страната. Наложително е да достигнем до най-високото технологично ниво, което означава триизмерно проектиране или така наречените Би ЕМ Ай стандарти – нещо, което вече е норма в развитите страни и е сериозен фактор за избягване на тежки проектантски грешки.
Необходимо е решително подобряване на ситуацията на трудовия пазар в този сектор, тъй като безработицата и емиграцията на кадри са огромни.
Втората стратегическа задача е свързана с фундаментални проблеми в сектор „Строителство”. Заварихме следната картина: 175 хиляди души от сектора са без работа. Това е по официални данни, реалността вероятно е още по-неприятна. Шест процента от строителните фирми печелят 98% от търговете за обществени поръчки, които в условията на икономически спад или на постна пица са основен източник за съществуване на фирмите в бранша. Естествено, печелившите фирми наемат подизпълнители при съмнителни и неясни условия.
Заварихме неоснователно високи цени в строителството и не чак толкова високи показатели за качеството в него. Установихме слабо управление на проектите и строителството, тоест пред мениджмънт, от което следва загуба на ефективност и ниска производителност на труда. Налице е хаотично управление и ползване на строителната техника, неефективни лизингови договори и реални загуби от нея. Ето защо усилията са насочени, на първо място, към усъвършенстване на Закона за обществените поръчки, в частност в строителството, който да гарантира равнопоставеност на участниците, ясни критерии за оценка, ясни изисквания към крайния продукт, ясни и прости правила и условия за участия в тръжните процедури. Това ще гарантира равнопоставеност на участниците на пазара на обществените, а защо не и на големите частни поръчки. Тук е необходим управленски капацитет от нов тип, какъвто сме си поставили за задача да създадем. Като резултат от тази дейност монополистите на пазара ще бъдат потопени в конкурентна среда и ще бъдат принудени да играят по правилата на свободната конкуренция. Като пример ще посоча изискването всеки еднороден вид работа с прогнозна цена над 10 млн. евро да се разбива на отделни лотове, тоест на части в търговете, за които да могат да участват и по-малки фирми. Ефектът, който искаме да постигнем, е съживяване на отрасъла, създаване на работни места, активизиране на дейността на малките и средни фирми, като това не означава, че няма да подпомагаме и големите. Трябва да се знае, че браншът е трудоемък и по дефиниция той генерира над 30% от брутния национален продукт при нормални условия.
Третото направление в дейността на министерството е съживяване на местното производство на строителни материали, най-вече чрез привличане на големи производители или стимулиране на националния капитал в тази посока. За сведение предстои приемане на стандарти за устойчиво развитие на средата, в това число и в строителството. Те ще наложат освен другите изисквания и доказване в проектна фаза на произхода на строителните материали и на нивата на въглеводородни емисии, свързани с тяхното производство и транспорт. Този факт създава условия в малко по-далечна перспектива местното производство да бъде защитено и пазарно стимулирано.
Министерството на инвестиционното проектиране има за цел чрез механизмите на свободния пазар да увеличи заетостта в бранша, тоест да увеличи търсенето на кадри. Това налага преди всичко решаване на проблеми, свързани с тяхната квалификация. Този факт има две страни – едната е, че квалификацията е главен елемент за ефективно и качествено решаване на задачите, а другата е, че квалифицираните кадри трябва да бъдат задържани в страната. Това в условия на пазарна икономика става само чрез адекватно и съизмеримо спрямо световния трудов пазар заплащане. Ако тази политика не се приеме, то рискът за изтичане на квалифицирани специалисти към други страни е реален и в момента е факт. Без тези хора не може да се проектират и реализират големите инвестиционни проекти.
Министерството е предложило на браншовите организации стъпки в тази насока, за които има единомислие. Впрочем от началото на месец юли Министерството на инвестиционното проектиране организира редовни работни срещи с браншовите и с неправителствените организации. Те са истинските наши професионални партньори, с които заедно търсим оптимални решения на проблемите в сектора.
Следващата стратегическа задача е свързана с изравняване на технологичното ниво в сектора с това на развитите в това отношение държави. По-конкретно предвиждаме: бързо въвеждане на нормативите на Европейския съюз за дигитализиране на инженерния процес; въвеждане на така наречените „бинг” стандарти, на фасилити мениджмънт на триизмерно проектиране; обучение, стандарти и критерии за оценка в насоки проектиране на устойчива среда за обитаване – една огромна и перспективна тема. В тези направления министерството вече работи.
Изравняването на технологичното ниво не е самоцел, а е политика, която позволява на бранша успешно да излезе и да се реализира на международните пазари. Чрез тази конкурентоспособност се гарантира и устойчиво развитие на структурите в сектора.
Работа с местните власти. Задачата в тази посока е те да бъдат подпомогнати. Заварената ситуация се характеризира с липса на пари за проекти в повечето общини. Само 25% от общините имат общи устройствени планове, които са условие за кандидатстване за финансиране на следващи проекти. Повечето малки общини нямат възможност и капацитет за възлагане и управление на такива проекти. По моя информация самите общини са на път да се откажат от големи проекти именно, защото нямат капацитета да ги управляват. С методическата, организационната и консултантска дейност в помощ на общините ще бъде ангажирано министерството.
Не е тайна, че много от малките общини нямат ресурс от специалисти, с който да съставят експертния си съвет по устройство на територията. Впрочем подобен проблем съществува и в малките общини и в развитите страни. Там решението е в двустъпална система на организация на експертните съвети, където за второто ниво за по-комплицирани проекти се събират необходимите специалисти. Обмисляме възможността и ние да преминем към този модел на ниво области и региони. С две думи, работата на министерството няма да затрудни или да отнеме правомощия на местните власти, обратно, задачата е да се помогне за изработване и приемане на качествени проекти, годни за финансиране и изпълнение.
Тук искам да вметна във връзка с критиките за забавени проекти, че до този момент министерството не е наследило никакъв стар проект. Наследството ни е нула и за сведение в момента вече ние имаме 16 проекта в област Перник и един проект за Бяла. Това е, което сме създали за това време.
Жилищна политика. В тази насока имаме концепция за развитие на територията за решаване на проблемите в така наречените „гета”, изграждане на социални жилища, дори имаме конкретика за изграждане на бежански лагери при много добро ниво на комплексно задоволяване на жизнените потребности, естествено в по-далечна перспектива.
Имаме и концепция за саниране и реновация на сградния фонд, съобразно европейските стандарти от 2013 г. Залепването на топлоизолация по фасадите не е цялостно решение на проблема. Нека не забравяме, че правителството прие решение за намаляване на радон 276 в жилищната среда, а запечатването на фасадите по реализирани от нас начини спомага за увеличаване на нивото му. За сведение радон 276 се съдържа най-много в домашния прах и се смята, че е една от причините за рак на белия дроб. Този стандарт е приет в Англия преди 1986 г. Както става ясно проблемът със санирането е изключително комплициран и ние ще търсим адекватно, професионално решение.
Законодателни инициативи, които сме предприели. На първо място е освобождаване на Закона за устройство на територията от недомислия. Примерно безумни бюрократични изисквания към проектантите или невъзможност да бъдат реализирани цели типове жилищни сгради, формиращи облика на цели градове в други страни. Законът за устройство на територията е безперспективно остарял. По тази причина разработваме нова концепция за строително законодателство, което е съвременно, европейско, привлекателно за инвеститорите, с ясни и предсказуеми процедури. Желаем да създадем устойчива във времето система от закони, която не се нуждае от тълкуване.
Подготвят се предложения за допълнение на Наказателния кодекс, свързани със структурите и функциите на министерството.
Подготвили сме наредба към Закона за обществените поръчки, ориентирана към строителството и възлагане на проекти.
Подготвили сме промяна за предложения в Закона за геодезия и картография и Закона за кадастъра и имотния регистър.
Работим по Наредба за обема, съдържанието, изискванията и възнаграждението на проектантския труд.
Това е накратко това, което сме свършили. Няма да се спирам върху работата на кадастъра, тя беше обяснена, както и на органите, които контролират строителството. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин министър.
Уважаеми колеги, има ли още изказвания?
От Парламентарната група на ГЕРБ очевидно няма.
Закривам разискванията.
По правилник ще проведем гласуване по внесения вот на недоверие утре не по-рано от 24 часа. Сега часът е 10,55 ч., така че гласуването ще бъде в 11,00 ч.
Уважаеми колеги, така изчерпваме точката от дневния ред за днес.
Благодаря на министър-председателя и на членовете на неговия Министерски съвет за участието им в заседанието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Обявявам почивка – 30 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, докато заемете местата си в пленарната зала, няколко съобщения.
Народните представители Деница Караджова и Атанас Мерджанов оттеглят внесения Проект за решение за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание за Интерпарламентарната асамблея по православие.
Също така народните представители са оттеглили внесения Проект на решение за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.
Същите народните представители са оттеглили внесения Проект на решение за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива.
На 25 септември 2013 г. е постъпил Доклад относно анализ на енергийната система в краткосрочен и средносрочен план, изготвен от Българския енергиен холдинг. Освен в Комисията по енергетиката, с него можете да се запознаете в Библиотеката на Народното събрание.
От Сметната палата е постъпил Одитен доклад със становище по Отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване, Националния осигурителен институт, за периода 1 януари 2012 г. – 31 декември 2013 г. Освен в Комисията по бюджет и финанси и в Комисията по труда и социалната политика, докладът е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
Постъпили са следните законопроекти и проекти за решения:
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет.
Проект на решение за налагане на Мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносители са Георги Кадиев и група народни представители.
Проект за Декларация относно ситуацията в Сирия. Вносители са Бойко Методиев Борисов и група народни представители.
Проект на решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател господин Пламен Орешарски – преди малко вече приключиха разискванията. Вносители Бойко Борисов и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Явор Куюмджиев и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. Вносител е Министерският съвет.
Законопроект за изменение на Закона за животновъдството. Вносител е Министерският съвет.
Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Протокол от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния багаж по море от 1974 г. Вносител е Министерският съвет.
Проект на решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянни делегации на Народното събрание, няколко са проектите, съответно в: Парламентарната асамблея по франкофония и за промени в състава на делегацията; в Евросредиземноморската парламентарна асамблея и за попълване на състава и ръководството на делегацията; в Парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество и за промени в състава на делегацията. Вносител е народният представител Деница Караджова.
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите. Вносител е народният представител Димитър Главчев.
Проект на решение за промени в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика със същия вносител.
Проект на решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и за промени в състава на делегацията. Вносител е народният представител Деница Караджова.
Същият вносител е предложил Проект за решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз и за попълване на състава в делегацията.
Народният представител Деница Караджова е внесла проекти за решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание в: Интерпарламентарната асамблея по православие, Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива и в Парламентарната асамблея на НАТО.
Проект на решение за изменение на Вътрешните правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, постъпили от тази комисия.
Проект за решение за недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирийската арабска република на територията на Република България. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители.
Народният представител Камен Костадинов е внесъл Проект за решение за попълване на ръководството на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите.
Младен Червеняков и група народни представители са внесли Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Атанас Мерджанов и група народни представители са внесли Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване.
Още една информация за Ваше сведение по отношение на Парламентарния контрол.
До вторник, 24 септември 2013 г., са регистрирани 65 въпроса и 12 питания от народни представители, на които следва да се отговаря в петък, 27 септември 2013 г., от 9,00 ч., както е по приетата програма за работата на Народното събрание.
Искам да Ви обърна внимание, че парламентарното време за реализация на тези въпроси и питания е общо 12 часа и 45 минути. Може би народните представители, които са задали тези въпроси и преценят, че е възможно да получат писмен отговор, със свое заявление да облекчат парламентарния контрол. Разбира се, това е по волята на всеки отделен народен представител.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ, ПОПЪЛВАНЕ И ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Давам думата на госпожа Деница Караджова да докладва.
ДЕНИЦА КАРАДЖОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще Ви представя проекта за:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО в състав от шестима членове, както следва:
- за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – трима;
- за Парламентарната група на Коалиция за България – двама;
- за Парламентарната група на „Движение за права и свободи” – един.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:”.
Господин председател, дали мога да направя предложенията от името на Коалиция за България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте.
ДЕНИЦА КАРАДЖОВА: От името на Коалиция за България предлагам за членове на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО господин Спас Янев Панчев – и за заместник-ръководител на делегацията, и господин Таско Михайлов Ерменков – за член на делегацията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
Моля и от другите парламентарни групи да направят предложения.
Заповядайте, уважаеми господин Костадинов.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам за член и ръководител на делегацията господин Четин Хюсеин Казак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Костадинов.
От ГЕРБ – трима. Не виждам предложения от страна на Парламентарната група на ГЕРБ.
Предлагам да преминем към гласуване, първо, на проекта за решение… (Подсвирквания и реплики: „Процедура!” от народните представители Александър Ненков и Цветомир Михов от десния край на пленарната зала.)
Не подсвирквайте, ще Ви дам думата за процедура, нека да си довърша. Чух Ви – да сте спокойни.
И ако обичате, искайте думата от място. Така пише в правилника, нали? (Реплики от народните представители Александър Ненков и Цветомир Михов.) Но това е малък проблем – няма да Ви отстранявам от пленарното заседание, въпреки поведението.
Уважаеми народни представители, не виждам да има разисквания по този въпрос.
Ако няма желаещи, ще подложа на гласуване проекта за решение, докладван от госпожа Караджова, и персоналния състав, предложен от две от парламентарните групи, а именно господата Спас Панчев и Таско Ерменков от Коалиция за България и господин Четин Казак от Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Има ли някакви възражения? Не виждам.
Заповядайте за процедура, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съгласно нашия правилник искам процедура за проверка на кворума (силен шум от КБ и ДПС), ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: ...тъй като имам съмнение, че в залата няма необходимия законов кворум, с който да се приемат такива решения на Народното събрание.
За пореден път апелирам все пак да спазвате правилника – видяхме, че днес нямате такова желание. Надявам се процедурата да бъде гласувана веднага. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Ненков предложи процедура за проверка на кворума, без да е конкретизирал по какъв начин.
Предлагам да я проведем чрез използване на електронната система. (Реплика от народния представител Александър Ненков.)
Господин Ненков, известно Ви е… (Силен шум от КБ и ДПС.) Моля Ви за тишина.
Ще Ви дам пак думата. Поименната проверка може да стане чрез изчитане на имената. Чрез електронната система също се индивидуализира присъствието на народните представители – тя не е анонимна.
В този смисъл – заповядайте пак.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Господин председател, казах „поименна проверка”. Вие много добре знаете, че всеки път, когато има процедура за поименна проверка, тя се прави не по електронен начин, а поименно – един по един. Така че моля внимателно да ме слушате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Ненков, аз Ви слушам много внимателно. Ако искате поименна проверка чрез изчитане на имената, предложете го точно така. Предложете го и ще ги изчетем.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Правя процедура за поименна проверка по списък – един по един, чрез изчитане на имената. (Смях и ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. Вашата воля е ясна, уважаеми народни представители. Ще преминем към поименна проверка чрез изчитане на имената на народните представители. (Народният представител Александър Ненков излиза от пленарната зала. Реплики от КБ: „Върни се!”. Започва поименна проверка.)
Адриан Христов Асенов - отсъства
Аксения Бориславова Тилева - отсъства
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - тук
Алекси Василев Алексиев - тук
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Андон Петров Андонов - отсъства
Антон Константинов Кутев - тук
Антоний Йорданов Йорданов - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - тук
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Стойнов Пъдев - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Ахмедов Башев - тук
Бойко Методиев Борисов - отсъства
Борис Цветков Цветков - тук
Борислав Гуцанов Гуцанов - тук
Валентин Иванов Радев - отсъства
Валентин Стефанов Василев - отсъства
Валентина Василева Богданова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Ваня Чавдарова Добрева - тук
Васил Миланов Антонов - тук
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Венцислав Асенов Лаков - отсъства
Веселин Бориславов Вучков - отсъства
Веселин Вълев Пенев - тук
Владимир Вълчев Митрушев - отсъства
Владимир Иванов Иванов - отсъства
Владимир Цветанов Тошев - отсъства
Владислав Иванов Горанов - отсъства
Владислав Тошков Николов - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Гален Симеонов Монев - отсъства
Галина Стефанова Милева-Георгиева - отсъства
Галя Енева Захариева - отсъства
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Николов Мърков - тук
Георги Симеонов Горанов - тук
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Цветанов Марков - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гинче Димитрова Караминова - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - отсъства
Даниел Георгиев Георгиев - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - отсъства
Дарин Иванов Димитров - отсъства
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Златкова Караджова - тук
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Жекова Танева - отсъства
Деян Цанков Дечев - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Ангелов Иванов - отсъства
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - отсъства
Димитър Василев Аврамов - отсъства
Димитър Георгиев Кочков - тук
Димитър Димчев Димов - отсъства
Димитър Николов Лазаров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димчо Димитров Михалевски - тук
Добрин Ненов Данев - тук
Доброслав Дилянов Димитров - отсъства
Донка Димитрова Иванова - отсъства
Дончо Спасов Баксанов - отсъства
Дора Илиева Янкова - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - отсъства
Евгения Бисерова Алексиева - отсъства
Евдокия Славчева Асенова - тук
Екатерина Василева Заякова - тук
Емануела Здравкова Спасова - отсъства
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Йорданов Радев - отсъства
Емил Страхилов Костадинов - тук
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жара Веселинова Пенева-Георгиева - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Желязко Иванов Желязков - отсъства
Захари Димитров Георгиев - тук
Здравко Димитров Димитров - отсъства
Златко Димитров Тодоров - отсъства
Ивайло Ангелов Московски - отсъства
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Стоев Чолаков - отсъства
Иван Тодоров Димитров - отсъства
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Илия Атанасов Баташки - тук
Ирена Георгиева Узунова - отсъства
Ирена Иванова Коцева - отсъства
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Йоана Милчева Кирова - отсъства
Йордан Георгиев Стойков - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Стоянов Младенов - тук
Йорданка Колева Йорданова - тук
Калин Иванов Милчев - тук
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Добрев Добрев - отсъства
Кирил Красимиров Колев - отсъства
Кирил Николаев Добрев - тук
Корнелия Добрева Маринова - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - тук
Красимир Атанасов Мурджев - тук
Красимир Георгиев Ципов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - отсъства
Красимир Неделчев Стефанов - отсъства
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Пенева Анастасова - отсъства
Кристиян Роберт Димитров - отсъства
Лазар Огнянов Попов - тук
Лиляна Павлова Николова - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Любен Петров Татарски - отсъства
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Любомир Димитров Христов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - тук
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Маргарита Асенова Стоилова - тук
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мариана Господинова Тотева - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мартин Георгиев Захариев - отсъства
Мая Божидарова Манолова - тук
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Теохаров Костадинов - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милена Цветанова Дамянова - отсъства
Милка Дончева Христова - тук
Милко Петров Багдасаров - тук
Минчо Мънчев Минчев - тук
Мирослав Николов Петков - отсъства
Митко Живков Захов - отсъства
Митхат Сабри Метин - тук
Михаил Райков Миков - тук
Младен Петров Червеняков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Николай Василев Петев - отсъства
Николай Веселинов Александров - отсъства
Николай Нанков Нанков - отсъства
Николай Николов Апостолов - отсъства
Николай Петков Петков - отсъства
Николай Симеонов Малинов - отсъства
Павел Алексеев Христов - отсъства
Павел Андреев Гуджеров - отсъства
Павел Димитров Шопов - отсъства
Пенко Атанасов Атанасов - тук
Петър Атанасов Курумбашев - тук
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Иванов Петров - отсъства
Петър Илиев Дулев - тук
Петър Илиев Якимов - отсъства
Петър Симеонов Ангелов - тук
Петя Николова Раева - тук
Петя Цветанова Аврамова - отсъства
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Веселинов Йорданов - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - отсъства
Пламен Тачев Петров - отсъства
Пламен Христов Желязков - тук
Ради Николов Стоянов - отсъства
Рамадан Байрам Аталай - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Иванов Иванов - отсъства
Румен Маринов Йончев - тук
Рушен Мехмед Риза - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - отсъства
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - тук
Сергей Манушов Кичиков - тук
Силвия Анастасова Хубенова - отсъства
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - тук
Снежина Минчева Маджарова - отсъства
Спас Янев Панчев - тук
Станислав Иванов Владимиров - тук
Станислав Стоянов Иванов - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Стефан Господинов Господинов - отсъства
Стефан Иванов Дедев - отсъства
Стефан Иванов Танев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - тук
Стефани Михнева Михайлова - отсъства
Страхил Чавдаров Ангелов - отсъства
Таню Христов Киряков - тук
Таско Михайлов Ерменков - тук
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тодор Борисов Радулов - тук
Томислав Пейков Дончев - отсъства
Тотю Младенов Младенов - отсъства
Тунджай Османов Наимов - тук
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - тук
Ферихан Илиязова Ахмедова - тук
Филип Стефанов Попов - тук
Халил Реджепов Летифов - тук
Хами Ибрахимов Хамиев - тук
Хамид Бари Хамид - тук
Хасан Илияз Хаджихасан - тук
Христо Дамянов Бисеров - тук
Христо Илиев Калоянов - отсъства
Христо Цветанов Монов - тук
Хюсеин Хасан Хафъзов - тук
Цвета Вълчева Караянчева - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - отсъства
Цветомир Цвятков Михов - отсъства
Цецка Цачева Данговска - отсъства
Четин Хюсеин Казак - тук
Шендоан Ремзи Халит - тук
Щерьо Щерев Щерев - тук
Явор Божилов Нотев - отсъства
Явор Бориславов Куюмджиев - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук
Янко Александров Янков - тук

Уважаеми народни представители, в залата са 111 народни представители. При това условие няма кворум, така че прекратявам заседанието поради липса на кворум.
Следващото заседание е утре от 9,00 ч.
Да Ви съобщя само парламентарния контрол:
Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев ще отговори на два въпроса от народните представители: Георги Андреев, Станислав Иванов, и на две питания: от народните представители Екатерина Заякова и Янаки Стоилов, Теодора Георгиева.
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на единадесет въпроса от народните представители: Владимир Тошев, Васил Антонов, Милка Христова, Захари Георгиев и Стефан Танев, Мариана Бояджиева, Сияна Фудулова, Джевдет Чакъров и Веселин Пенев, Тунчер Кърджалиев, Цвета Караянчева, Иван Вълков, Борис Цветков, и на две питания от народния представител Лиляна Павлова.
Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на четири въпроса от народните представители: Дурхан Мустафа, Смиляна Нитова, Иван Вълков и Димитър Бойчев, Ирена Соколова, и на питане от народните представители Пенко Атанасов и Светла Бъчварова.
Министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова ще отговори на девет въпроса от народните представители: Десислава Атанасова – пет въпроса, Мая Манолова, Атанас Пъдев, Димчо Михалевски, Кирил Добрев.
Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на два въпроса от народните представители Пенко Атанасов, Васил Антонов и на питане от народните представители Страхил Ангелов и Деница Златева.
Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на два въпроса от народните представители Борис Цветков, Валентин Радев.
Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов ще отговори на питане от народните представители Лиляна Павлова и Николай Нанков.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще отговори на тринадесет въпроса от народните представители: Ивайло Московски – четири въпроса, Иван Вълков – два въпроса, Борис Цветков, Дурхан Мустафа, Владимир Тошев, Петър Мутафчиев – два въпроса, Мая Манолова, Томислав Дончев, и на питане от народните представители Петър Мутафчиев и Георги Гьоков.
Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на седем въпроса от народните представители: Милена Дамянова – два въпроса, Цвета Караянчева, Валентина Богданова, Борислав Гуцанов, Владимир Тошев, Ирена Соколова, и на питане от народния представител Милена Дамянова.
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще отговори на два въпроса от народните представители Мая Манолова, Захари Георгиев и Антон Кутев.
Това е готовността утре за парламентарен контрол.
Девет часа утре, обявихме и днес, парламентарен контрол.
Приключваме заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,06 ч.)

Председател:
Михаил Миков

Заместник-председател:
Христо Бисеров

Секретари:
Александър Ненков

Деница Караджова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране





    Последни заседания