Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 16 октомври 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
16/10/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателят Мая Манолова

Секретари: Филип Попов и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добър ден! Уважаеми народни представители, моля процедура по регистрация.
Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, моля Ви за тишина в залата! (Силен шум.)
Най-напред ще започнем заседанието с една скръбна вест. Ще Ви моля да станете. (Всички стават.)
Вчера ни напусна нашият колега Николай Петев, роден през 1951 г. Освен народен представител, знаете, че е и председател на Съюза на българските писатели. Човек, който проповядваше, че българският език е националната ни сигурност и българският език е нашето достойнство. Автор на много книги и човек, който каза, че единението на творческите личности дава страхотна духовна сила. Нека с минута мълчание да почетем паметта на нашия колега, на председателя на Съюза на писателите Николай Петев. (Едноминутно мълчание.) Благодаря Ви.
Ще Ви прочета проекта на програма за работа на Народното събрание за периода 16-18 октомври 2013 г.:
1. Проект на решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на регионалната политика.
2. Освобождаване на Сабрие Сапунджиева като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
3. Проект на решение за попълване на състава на Комисията по вероизповедания и парламентарна етика.
4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване.
5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.
11. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите.
12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.
13. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
14. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за животновъдството.
15. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011 г. и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г.
16. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2011 г. и Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2012 г.
17. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
18. Парламентарен контрол.
Моля Ви, режим на гласуване за предложения проект на програма.
Гласували 215 народни представители: за 212, против 1, въздържали се 2.
Седмичната програма е приета.
Постъпили са и предложения за включване в дневния ред на основание чл. 49, ал. 3.
Първото предложение е от господин Павел Шопов. Той предлага в седмичната програма да бъде включен Проект за решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, не измислени вотове на доверие са важни за България в момента. Неслучайно предлагаме по ал. 2 тези две точки – за мораториум за продажбата на българска земя и за неутралитета по отношение на конфликта в Сирия.
Това са темите, това са големите проблеми. Те трябва да бъдат решени в спешен ред, трябва да бъдат вкарани в дневния ред като точка първа и втора и да тръгнем с един дебат към вземането на решения, които сме предложили.
В Четиридесетото Народно събрание единствено партия „Атака” воюваше да не се дава възможност на чужденци да купуват българска земя. При тогавашното мнозинство и то конституционно мнозинство – с две трети, беше изменена Конституцията и се отпуши тази възможност, която създаде страхотен пробив в българската национална сигурност и българската идентичност.
От януари 2014 г. се дава възможност чужди юридически и физически лица да закупуват българска земя. Това е фатална дата! Остават два месеца и половина, в които този пропуск, това безумно решение, което беше взето преди пет години – в Четиридесетото Народно събрание, да бъде поне отложено.
Ние даваме годината 2020, но бихме се съгласили тази година да бъде 2025, ако щете и 2030 г., защото дори дотогава обстоятелствата няма да бъдат променени така, че българската земя да не може да бъде купувана на безценица. Капитализирана българската земя, оценена по сегашните цени, струва 8 милиарда, което е смешно ниска цена. Тя може да бъде платена от една международна компания, каквито съществуват и чийто оборот е над този размер.
Има ново възражение, включително и това, че забраната трябва да бъде въведена по конституционен начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Времето, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин председател, това е много важно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Важно е, но и времето е важно.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Време е това да стане до 1 януари 2014 г.
Предлагаме този дебат да започне днес, за да видим какво ще правим. Иначе ще бъдем огромни длъжници на българския народ, ако не направим всичко възможно да бъде спряна продажбата на българска земя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Противно предложение? Не виждам.
Моля Ви режим на гласуване за направеното предложение.
Гласували 194 народни представители: за 79, против 14, въздържали се 101.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
Заповядайте, уважаеми господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Искам прегласуване, защото се основавам на факта, че има разбиране за проблема, който стои пред всички нас, от много колеги в залата. Това ще бъде проблем на следващите два месеца и половина. Ако го решим в този състав на Народното събрание, можем да бъдем достойни народни представители – такива, каквито ни е избрал и изпратил тук българският народ. Виждам, че има разбиране от всички парламентарни групи.
Призовавам Ви в своите парламентарни групи като политически сили да дебатирате този въпрос и му отдадете изключително внимание. България е изправена пред огромен проблем – не само националната сигурност, тук става въпрос за най-важния актив на нашата държава – едно от малкото неща, които са останали български, това е българската земя.
Ето защо още веднъж Ви моля да гласуваме това наше предложение и от тук нататък съвсем сериозно и отговорно да бъде внесено предложението в пленарната зала в най-скоро време – ако това не стане днес, за да видим какво ще правим с общи усилия.
Ние от „Атака” се надяваме да стигнем до консенсус по тази тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Моля, прегласуване.
Гласували 210 народни представители: за 107, против 3, въздържали се 100.
Предложението е прието. (Възгласи: „Браво!”. Ръкопляскания от „Атака”.)
Уважаеми народни представители, точката се включва в дневния ред.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин председател, така както повелява нашият правилник, след като беше прието точката да влезе в дневния ред, следва да направя предложение и коя да бъде тя подред.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Първа.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, тук имаше обаждания от дясната страна на залата точката да бъде първа в дневния ред.
Аз не считам, че една тема, по която виждам, че има до голяма степен съгласие, ще отнеме много време. Това може да бъде добро начало за днешния пленарен ден, ако точката е първа в дневния ред, след което ще преминем вече към гледането на вота на недоверие. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще преминем, но има още едно предложение, може после то да стане точка втора, така че ще видим кога ще преминем към вота.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Ние сме съгласни да бъде направено друго предложение – ако има такова, коя да бъде точката. Ще гласуваме него, разбира се. Нека пленарната зала да реши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Противно предложение ли искате?
Заповядайте.
ИРЕНА УЗУНОВА (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги! Доколкото възразявам точката да бъде първа, както Вие се изразявате, да, това е противно предложение...
Разширявам предложението си, предлагайки да гласуваме това да бъде точка втора от седмичната програма и дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Е, не може да разширявате – или е противно предложение, или... После ще направите друго предложение. (Реплики от ДПС и ГЕРБ.)
Какво да подложа – за първа или за втора да бъде тази точка? (Реплики.)
Госпожо Узунова, имате противно предложение да не е първа точка, но не можете заедно с него да направите такова да бъде точка втора. Или правите противно предложение да не е точка първа, или след гласуването ще станете и ще направите предложение коя точка предлагате да бъде.
ИРЕНА УЗУНОВА: Правя алтернативно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не може да направите алтернативно предложение. (Ораторът говори при изключени микрофони.) Не можете сега да направите алтернативно предложение! Обясних Ви, че можете след гласуването да предложите друга поредност. Колко пъти да Ви обяснявам?!
Моля Ви, режим на гласуване за предложението на народния представител Павел Шопов.
Гласували 209 народни представители: за 70, против 87, въздържали се 52.
Предложението не е прието за точка първа.
Госпожо Узунова, ако искате да направите друго предложение, заповядайте. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Заповядайте, господин Ципов.КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Господин председател, предлагам да се прегласува предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прегласуване!
Гласували 215 народни представители: за 103, против 106, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Господин Шопов, това беше прегласуване.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Това беше последното гласуване по тази точка. (Реплика на народния представител Павел Шопов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Алтернативно предложение искате.
Заповядайте!
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председател, след като точката е внесена в дневния ред и е гласувано да се гледа тази седмица, предлагам тя да бъде точка първа за утре, четвъртък, както е традицията понякога определена точка да бъде вписана като първа точка в дневния ред за някой от дните през седмицата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 222 народни представители: за 112, против 88, въздържали се 22.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам процедура за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, режим на прегласуване.
Гласували 220 народни представители. (Силен шум, викове от ГЕРБ, силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Какви са възраженията? (Викове от ГЕРБ.)
Колко пъти да го прегласуваме?
Гласували 220 народни представители: за 109, против 102, въздържали се 9. (Шум и реплики от ГЕРБ и „Атака”.)
Колко пъти да го прегласуваме?
Моля Ви, направете последващото предложение – чл. 49, ал. 3, ако ще го правите.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Седемнадесет секунди!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Обявяване на неутралитет и неизпращане на български военни контингенти и формирования... (Викове от „Атака” и ГЕРБ.)
Добре, целият ни ден мина в гласуване на тази точка с променлив успех! Очевидно целта е да не минем по същество към дневния ред.
Постъпило е предложение...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Кой иска процедура?
Заповядайте, госпожо Узунова.
ИРЕНА УЗУНОВА (ГЕРБ): Господин Миков, категорично възразявам по начина, по който водите днешното заседание на Парламента. Вие утвърдихте вече като практика да заглушавате неудобните мнения, изключвайки микрофоните.
Освен това днес на седемнадесетата секунда прекъснахте гласуване, което определя дневния ред на хората в тази зала, въпреки възраженията и въпреки че от мястото, на което стоите беше видно, че има колеги, които не успяха да гласуват. Уважаеми господин Миков, във Вашите правомощия е да видите какво не е наред на електронната система, която ни регистрира, и електронната система, чрез която гласуваме.
Аз ще Ви помоля да отмените прегласуването, защото това е нормалното, резонното в такава ситуация и прегласуването да бъде извършено от всички народни представители, които искат да дадат гласа си. Още повече че Вие имате опит да се опирате на това колко са телата в тази зала. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Узунова, за проявеното остроумие. (Смях от ГЕРБ.)
Благодаря Ви за това възражение по начина на водене. Не смятам, че имам основание да отменя проведеното гласуване.
Много често народните представители и на втората минута не посягат към пултовете, така че когато са гласували 220 народни представители чрез електронната система, смятам, че резултатът е достатъчно ясен. (Викове от ГЕРБ.)
Процедура – заповядайте, уважаеми господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Стана нещо странно – залата прие точката да бъде внесена в дневния ред за тази седмица, а всячески се правят опити да не й бъде намерено мястото, коя поред да бъде, някъде като номерация, ден и час.
Сега правя процедурно предложение, след като точката вече е в дневния ред, тя да бъде точка първа от програмата за петък, 18 октомври 2013 г.
Моля този път да бъде дадено време народните представители да могат да упражнят своето право на вот. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Шопов.
Ще подложа и това предложение на гласуване с ясното съзнание, че така до обяд можем да местим точките в приетата седмична програма. Това също е някакъв атестат и за парламентарно поведение, и за политическо поведение.
Моля Ви, режим на гласуване. Има ли други, които не са успели да гласуват?
Моля, посочете резултат!
Гласували 224 народни представители: за 106, против 102, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, госпожо Узунова.
ИРЕНА УЗУНОВА (ГЕРБ): Господин председател, имах вече възможност да формулирам своето предложение, казвам го и в тази процедура, а именно – нека да фиксираме и да гласуваме тази точка да бъде точка втора от днешния ни дневен ред. (Силен шум и реплики от ДПС.)
Аргументите ми затова са следните. Видно от системата за гласуване, това е проблем, който интересува, не е безразличен на народните представители и в техните ръце е решаването му. Още повече, това е начин и да накараме правителството ясно да формулира позицията си по този проблем.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: ГЕРБ се страхува. Страхливци!
ИРЕНА УЗУНОВА: Предлагам гласуване на тази точка като втора точка. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Обратно предложение – господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Проявихме достатъчно търпение половин час да се поставят всякакви процедурни въпроси. Не можем да гласуваме до безкрайност тази точка да бъде втора, трета, четвърта, пета, шеста и така нататък (шум и реплики от ГЕРБ), до отхвърлянето на всяка предишна възможност. Съгласно проведените няколко гласувания Вие служебно сега можете да поставите тази точка като последна преди парламентарния контрол. Тя е приета, ще остане в седмичната програма.
Моля да започнем вече работата по същество.
По темата за продажба на земя мога да се изкажа, но не искам сега да използвам процедурата. Искам единствено да отправя въпроса: дали Гражданите за европейско развитие на България смятат, че този въпрос трябва да бъде ревизиран по отношение на Европейския съюз? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Нека по този въпрос който иска днес да заповяда на заседанието на Комисията по външна политика.
Моля да започнем с работата по вече приетата програма. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Моля, режим на гласуване за предложението на госпожа Узунова. (Реплики от народния представител Янаки Стоилов.)
Гласували 225 народни представители: за 111, против 107, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
По начина на водене – заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председател, вземам думата по начина на водене, за да направя забележка и уточнение съобразно правилника. Забелязал съм, че и други водещи правят тази грешка. Не се дава думата по чл. 49, ал. 3, и изобщо по чл. 49 за обратно становище. Това е особен текст, по който внеслите своите предложения правят своята аргументация и толкова. Затова справете се с правилника и ще видите, илюстративно, че както днес дадохте думата на господин Янаки Стоилов, а това се прави често, това според правилника не е правилно и не бива да се прави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
По принцип съм съгласен с Вас, но госпожа Узунова правеше поредната процедура за определяне на мястото на тази вече приета точка по чл. 49, ал. 3, която Вие мотивирахте. Нейното изказване не беше на основание чл. 49, ал. 3, а беше точка за разместване в дневния ред. Вие мотивирахте по чл. 49, ал. 3.
Постъпило е предложение за Проект за решение за обявяване на неутралитет, неизпращане на български военни контингенти и формирования, забрана за предоставяне на територии, военни бази и/или цивилни съоръжения във връзка с евентуален военен конфликт в Близкия Изток.
Предложението е от името на Парламентарната група на „Атака”.
Кой ще го мотивира?
Заповядайте, госпожо Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Близкият Изток е перманентен източник на напрежение и създава непрекъсната заплаха от военни конфликти. Причините за това.
Да оставим настрана петрола, останалите ресурси, маршрутите на енергоносителите и тръбите. Ние от „Атака”, смятаме, че е време България да заеме твърда и достойна позиция на неутралитет и неучастие във военните конфликти, които непрекъснато кипят там и, така да се каже, се самозадвижват.
Първо, изключително тревожна е появилата се информация само преди един месец, че територията на Република България ще бъде използвана като отправна точка, като трамплин за евентуални военни действия срещу Сирийската арабска република. Употребата на нашата територия може да бъде и пряка, и косвена.
Ние смятаме, че България трябва да откаже всякаква пряка и косвена подкрепа, защото това въвлича страната ни в конфликт. Съгласно всички норми на международното право ставаме страна, ставаме легитимна мишена. А както знаем, уважаеми дами и господа, в резултат на големите „десни” реформи България в момента е лишена и от армия, и от икономика. България в резултат на 25-годишните реформи е мека мишена. Тя не може да се съпротивлява. Това е истината.
Второ, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Съобразете се с времето, моля.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Да, съобразявам се.
Второ, дами и господа народни представители, в резултат на преговори между Великите сили конфликтът върви към омиротворяване. Ние не можем да останем слепи за факта, че най-големите двигатели на идеята за военна намеса в Сирия трябваше да оттеглят собственото си предложение, тъй като останаха в изолация. Държави-ястреби като Великобритания, Норвегия, ако щете, Канада...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Ташева, моля да приключвате, двете минути изтекоха.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Моля да ми дадете възможност да се завърша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ама после залата роптае, че не спазвам времето. Дадох Ви половин минута време повече. Моля Ви, приключвайте!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Готви се вторият кръг от преговори „Женева – 2”. В този смисъл е напълно удачно и крайно навременно ние да гласуваме позиция на неутралитет (говори при изключени микрофони).
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Ташева, моля Ви, завършете. Не, не си тръгвайте. Две минути е времето. Системно се злоупотребява. Отляво казват: „Защо повече отдясно – половин минута?”, отдясно казват: „Защо повече отляво?”. Съобразявайте се. Заповядайте, довършете.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Благодаря Ви, господин председателстващ. (Шум, смях, оживление.)
Затова призовавам народното представителство да заема достойната политическа позиция, която ще стимулира и ще дадем своя принос за омиротворяването на този регион. Дами и господа, бъдете миротворци! (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Ташева.
Моля, режим на гласуване за направеното предложение по чл. 49, ал. 3.
Гласували 228 народни представители: за 115, против 63, въздържали се 50.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Тунчер Кърджалиев.ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, правя формално предложение за прегласуване поради следните аргументи.
Уважавам аргументите на вносителите, мога да застана зад някои от тях, но нека всеки, който подкрепя това предложение, да знае, че то не е индиректно, а е директно срещу чл. 5 от Северноатлантическия договор. (Шум и реплики, възгласи „У-у-у!” от „Атака”.) А именно държавата България не може да обявява неутралитет при условие, че е пълноправен член на НАТО. (Реплики от „Атака”.)
Обръщам се не само към Гражданите за европейско развитие на България, а към всички в тази зала. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Кърджалиев.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нямате процедура. Госпожа Ташева имаше предложение. На господин Кърджалиев е противно предложение.
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да гласуваме и след това.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Прегласуване.
Моля, гласувайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прегласуване.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Какво гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ами Вие от толкова викане забравихте какво гласувате. (Смях.) Няма да Ви кажа какво гласувате. Всеки е длъжен сам да се ориентира в обстановката. (Смях.) Аз няма да Ви подсказвам постоянно.
Гласували 227 народни представители: за 113, против 67, въздържали се 47.
Предложението на основание чл. 49, ал. 3 за гласуване на решение за обявяване на неутралитет, неизпращане на български военни контингенти и формирования не се включва в дневния ред. Това гласувахме.
Заповядайте, господин Велчев – процедура по начина на водене.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина се провикват хора и аз се провиквам, защото Вие с воденето си заблуждавате народните представители. Преди малко казахте, че колегата от ДПС е направил противно предложение и искате ние да гласуваме. В същото време той направи предложение за прегласуване. Не заблуждавайте умишлено народните представители и после викате: „Ами защо викат?”. Ние не знаем какво гласуваме – противно предложение или гласуваме... (Реплики от КБ.) Какво недоволствате, бе? (Оживление.) Какво искате Вие?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Велчев, ако ще е по начина на водене – към мен, не към залата.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Ами, кажете тогава да слушат, а не да викат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Няма какво да казвам. На мен ми говорете, не на залата.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Другото нещо, на което искам да обърна внимание. Това екранче, което е към Вас и това, което е обърнато към господин Станишев и към господин Местан, дават достатъчно информация на Вас. Ние няколко пъти Ви казвахме – там имаше едно табло, на което всеки народен представител може да види как е гласувано, включително и по групи. Защо търпите, първо, това нещо в залата непрекъснато да се подвиква, като хамали викаме тук в залата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ами, да Ви гоня ли? Какво предлагате, господин Велчев, да Ви гоня ли като крещите отзад?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Не, направете така в залата, че да има пълна информация. Хората тук са дошли, за да виждат как се гласува и какво се прави в залата. Вие налагате цензура тук, в това Народно събрание, на народните представители. (Ръкопляскания в ГЕРБ.) Как да Ви повярвам, че не налагате цензура и в управлението си като правителство, и като Парламент?
Затова, моля, възстановете това табло или тези големи табла, които са в двата края, да дават тази информация, а не само Вие да я имате и ръководството на БСП и ДПС. Това е недопустимо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Велчев, приемам забележката Ви по начина на водене, но не приемам патетичния драматизъм, с който твърдите, че Ви заблуждавам. Вашата група гласува абсолютно монолитно – 91 народни представители по един и същ начин. Преди роптаехте, че Ви е малко времето. Двойно, тройно повече време давам за гласуване. Така че този драматизъм, с който пръснахте тук, в залата, редица прилагателни по мой адрес, е несериозен с оглед фактите в пленарната зала.
Заповядайте.
За какво Ви е процедурата?
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака, встрани от микрофоните).
По това, което казаха от ДПС. Ще Ви кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: За какво е процедурата?
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака): За Вас, точно за Вас става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Чакайте, извинявайте, имаше гласуване. (Оживление, уточнения между председателя Михаил Миков и народния представител Илиан Тодоров.) Процедурата свърши. Един път се гласува, втори път се прегласува. То мина. Господин Велчев направи възражение. За какво е процедурата?
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака, встрани от микрофоните): За изказването на колегата от ДПС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нямате право на реплика с господин Кърджалиев, извинявайте.
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака, встрани от микрофоните): Извинявам се. Не може да се лъже тук най-нагло.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Няма как, той направи противно предложение на госпожа Ташева. Не можете да влизате в тази дискусия. (Шум и реплики.)
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака, встрани от микрофоните): Не може тук да излизате да лъжете. Дайте ни една минута.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не мога да Ви дам по правилника. Няма как да Ви дам думата. Съжалявам. Може по начина на водене.
Заповядайте. (Скандирания от ГЕРБ: „Оставка! Оставка!”)
ИЛИАН ТОДОРОВ: Вие от ДПС не може да си позволявате толкова нагло да лъжете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, чакайте! По начина на водене към мен се обръщайте.
ИЛИАН ТОДОРОВ: Точно така, към Вас също се обръщам, защото не може да позволявате от тази трибуна да се лъже най-нагло. Никъде в Присъединителния договор с НАТО не се казва, че България е длъжна да участва във военни конфликти с трети държави. Никъде. Покажете го и престанете да лъжете българското население и да заблуждавате хората, които не знаят това тук. (Председателят изключва микрофоните.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. Към мен се обръщате, ако имате процедура по начина на водене. (Ръкопляскания от „Атака”.)
Уважаеми народни представители, Четиридесет и второто Народно събрание отива вече към петия си месец. Наблюдавам често злоупотреби с правилника (смях), които напускат и най-свободните форми на неговото тълкуване. Това поставя под въпрос умението ни като народни представители да участваме в тези демократични правила. Ако някой го прави умишлено, за да руши постоянно авторитета на Събранието, негов въпрос, но да излезе и да го каже.

Приключихме с процедурите и преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ ЗА ПРОВАЛА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА.
Ще помоля квесторите да поканят министър-председателя, заедно с представителите на кабинета, които ще участват в първа точка от дневния ред.
Давам думата на господин Попов за процедура.
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение дебатите и гласуването по точка първа по така внесения вот на недоверие да бъдат излъчвани пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли противно процедурно предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте.
(В залата влиза министър-председателят и министрите. Ръкопляскания от КБ и ДПС, скандирания: „Оставка! Оставка!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, уважаеми господин министър-председател.
Няколко пъти казвах, че стадионното поведение не е присъщо на Парламента, но всеки сам избира формата на политическото си поведение.
Гласували 215 народни представители: за 212, против 1, въздържали се 2.
Моля, Българското национално радио да включи микрофоните, а Българската национална телевизия да включи камерите, за да отразят разискванията и гласуването по точка първа от седмичната програма.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри! Преминавайки към тази точка от дневния ред, моля да се има предвид: Парламентарната група на ГЕРБ разполага с 30 минути на основание чл. 54, ал. 1 – при условията на ал. 2 стават 40 минути; Коалиция за България разполага с 27 минути, при условията на втората алинея на чл. 54 – 36 минути; Парламентарната група на Движението за права и свободи разполага с 24 минути удължено време и Парламентарната група на „Атака” разполага с 20 минути удължено време.
Да помоля представител на вносителите да представи мотивите.
Има ли представител на вносителите, който да представи мотивите?
Госпожо Попова, Вие ли? Сигнализирайте ми по някакъв начин, че искате думата. Много често стават народни представители – аз не мога да гадая кой и защо става.
Заповядайте.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Господин председател, първо ми научете името. Време беше, за пет месеца, да научите имената…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Извинявайте.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: …поне на тези, които сме по-известни. (Весело оживление, смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Извинявайте.
Чувството Ви за скромност е удивително, госпожо Павлова. (Весело оживление, смях.)
Заповядайте – имате думата да представите мотивите.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Исканият от Парламентарната група на ГЕРБ вот на недоверие за провала на правителството в сферата на регионалната политика и инфраструктурата е вторият вот на недоверие и представлява логично продължение на първия – само на петия месец от началото на мандата на правителството.
Няма друго правителство от 1991 г. насам, което да се е ползвало с толкова нисък кредит на доверие сред българското общество.
Правителство, което още от първите дни на управление е белязано с граждански протест и недоволство, с протести против задкулисието и пълната липса на морал на тези, които участват и подкрепят този кабинет.
Исканият от нас вот на недоверие е предложен с ясното разбиране, че още в първите сто дни правителството постави под риск стабилността и бъдещето на страната ни. Неговите действия и противоречиви решения показват управленска немощ, обърканост, непоследователност и невъзможност да решава реални проблеми от развитието на страната.
Основната линия в действията и решенията на правителството – политическият реваншизъм, непрозрачност в решенията и действията и отказ от градивност за продължаване на вече постигнатото в общ национален интерес. Обявено като програмно, до стотния си ден правителството не представи програма с ясни приоритети и цели, които иска да постигне. Представянето на програма на сто и десетия ден беше спасителна мярка преди първия вот на недоверие.
Това правителство показа още от първия си ден, че не е наясно какво управление ще провежда, какви обществени проблеми ще решава и с какви мерки.
Истината обаче е, че протестите срещу правителството започнаха не от деня, в който Делян Пеевски беше избран за председател на ДАНС, дори не от деня, в който Парламентът гласува новото правителство, а от деня, в който беше обявен проектокабинетът. Това е така, защото се предложи сформирането на ново министерство – това на инвестиционното проектиране, а за негов министър беше предложен арх. Калин Тихолов.
Липсва отговор на въпроса: кой предложи тази структура и чия номинация е арх. Калин Тихолов? И до днес липсват мотиви за създаването на това ведомство. И досега не е ясно защо от едно работещо Министерство на регионалното развитие и благоустройството с видими за цялото общество резултати се създадоха две неработещи. Под граждански, медиен и политически натиск тази кандидатура беше отхвърлена на следващия ден и така правителството тръгна с първия си гаф.
Липсата на адекватни мотиви за изкуственото разделяне на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на две, освен тези, свързани с негласни партийни договорки и желание за разпределяне на порциите във властта, предопредели механичното разделяне на функциите между двете министерства.
Липсата на ясно формулирана политика, която ще провежда всяко от тези две ведомства, се допълва с неясни функции и правомощия, противоречия между правомощията, противоречия между законите и правилниците им, както и дублиране и припокриване на редица от функциите им. Именно това са и мотивите ни за внесения втори вот на недоверие – в областта на регионалната политика и инфраструктурата.
Основните мотиви са базирани в няколко категории.
Първо, блокиране на инвестиционния процес и настъпилите изключително негативни последици от това. Налице е хаос и пълно блокиране на администрацията – вече пети месец нямаме работеща структура с ясно разграничени правомощия и компетенции.
Налице е директна намеса в правомощията на органите на местната власт и грубо противоречие с принципа на децентрализация. Общините бяха лишени от правото да водят самостоятелна инвестиционна политика.
Продължава практиката на сериозно забавяне на инвестиционния процес, забавяне одобренията на разрешенията за строеж, на проекти за общи и подробни устройствени планове. Продължава и неяснотата около избраната стойност от 10 млн. лв., която е единственият критерий, по който се поделят функциите между двамата министри.
Второ, провал в областта на регионалната политика, водещ до задълбочаване на различията в отделните региони на страната. В разрез с основния си приоритет за преодоляване на различията в отделните региони на страната, за почти четири месеца правителството успя да свърши едно-единствено нещо в тази посока – да приеме разработените от правителството на ГЕРБ и служебния кабинет национални стратегически документи: Национална концепция за пространствено планиране, регионални стратегии и планове за развитие в периода до 2020 г.
При реализирането на тази политика се наблюдава некомпетентност и липса на действия по трите основни, ключови инструмента за нейната реализация – институционален, законодателен и финансов.
В законодателен аспект няма нито една законодателна инициатива от Министерството на регионалното развитие, нито един подзаконов нормативен акт не е променен.
Във финансов аспект липсва ясна визия и разпределение на финансовия ресурс в следващия програмен период.
Регионалната политика – една хоризонтална политика, която засяга повечето секторни министерства и политики, както и развитието на българските региони и общини. Тази политика в момента полага основата на националното и европейското финансиране в навечерието на новия седемгодишен програмен период на европейските фондове. Каквото се заложи сега като разпределение и приоритети, това ще се изпълнява до 2020 г.
За съжаление, имаме опита от предишното програмиране на настоящия планов период, направено от почти същата тройна коалиция през 2007 г. Затова отново трябва да подчертаем, че не ние, а Вие – партньорите от предишната тройна коалиция, направихте така, че в настоящия програмен период има такава съществена диспропорция във финансирането и липса на достатъчен ефект за намаляването на диспропорциите.
Не ние, а Вие предопределихте наличието на бели петна и невъзможността определен брой населени места да кандидатстват за ресурс от европейските фондове в периода 2007-2013 г.
Не ние, а Вие и министърът на регионалното развитие правите всичко възможно в новия програмен период още по-голям брой населени места да останат или изключени от европейското финансиране, или с ограничен, осакатен ресурс и обхват на финансиране.
Програмите за трансгранично, транснационално и териториално сътрудничество са просто игнорирани от програмиране, игнорирани от дневния ред на правителството и на този министър.
Не на последно място, и политиката в областта на регионалното развитие е нулева по отношение на стратегическите, макрорегионалните стратегии, като тази за река Дунав и всички общини по нейното поречие. Те напълно са изчезнали от полето на регионалната политика.
Трето, провал при усвояването на средствата от Европейския съюз. Започвайки с безобразното политическо уволнение на ръководителя на управляващия орган, липсата на постоянен ръководител и към момента на тази програма не дава възможност да бъде направен задълбочен анализ.
Забавянето на подготовката на програмния период 2014-2020 г. по всяка вероятност ще доведе до това тази оперативна програма да не започне да функционира преди 2015 г. Това ще се отрази отново негативно на общините и българските региони.
Липсва яснота и е налице пълен хаос при определянето на градовете, на общините, на бенефициентите, които ще бъдат получатели на новото безвъзмездно финансиране.
Към момента 60% от инвестиционния ресурс на ниво държава и на ниво местни власти са абсолютно блокирани. Именно това ни дава основание за анализа за две нулеви години в инвестиционния процес поради липса на готовност и капацитет и на двете министерства, и на местните власти.
Липсва яснота и е налице пълен хаос при определянето на градовете, на общините, на бенефициентите, които ще бъдат получатели на новото безвъзмездно финансиране. Към момента 60% от инвестиционния ресурс на държавата – на ниво държава и на ниво местни власти, е абсолютно блокиран. Именно това ни дава основание за анализ – две нулеви години в инвестиционния процес, поради липса на готовност и капацитет и на двете министерства, и на местните власти.
Липсва яснота и цари пълен хаос при определянето и разделянето на бенефициентите и по Програмата за развитие на селските райони, и разграничението й с Програмата за регионално развитие. Не е ясно 67, 36, 9, 7 – колко ще бъдат градовете бенефициенти или общините бенефициенти по едната програма и кои ще бъдат финансирани по Програма за развитие на селските райони.
Липсата на ръководен и експертен потенциал за защита на националния интерес в тази област ще доведе до задълбочаване на проблемите център-периферия и на най-бедните региони в страната.
Говори се за надграждане на постигнатото, но всъщност го модифицирате по Ваш вкус и всичко това в навечерието, броени дни преди началото на новия програмен период. За да угодите на една-две Ваши общини страдат останалите 260. Няма мотиви. Не е ясно защо.
Не е ясно и защо има ясно отстъпление в политиката на министерството от това Програмата за регионално развитие, която в момента разполага с ресурс от милиард и 600 млн. евро, подготвена да получи 2 милиарда в следващия програмен период при ясното осъзнаване възможността това да се случи при увеличения Фонд за регионално развитие, защо отстъпихте и сте съгласни ресурсът да е намален дори от този в сегашния период в размер на милиард и 300 млн. евро? Къде отиват останалите пари? Каква е политиката? Каква е визията Ви? Няма такава! Това е ясният отговор на този въпрос.
Липсва и политика и визия по отношение на мерките за енергийна ефективност на регионално ниво. Нито веднъж за тези сто дни не чухме визията на министъра на регионалното развитие в тази политика, така важна в условията на увеличаващите се цени на тока, на разходите, на увеличаващата се безработица. Именно енергийната ефективност е тази, която ще подкрепи българските граждани да могат да заплащат по-ниски сметки за ток, а не изкуственото им замразяване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаете ли да продължите или ще приключите?
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Да, ще продължа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако искате във времето на групата, ако не – ориентирайте се...
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Искам във времето на групата. Благодаря Ви.
Липсва яснота за управление на ресурса, предвиждан около 300 милиона за следващия програмен период, именно за Програмата за енергийна ефективност на българските градове и в жилищната политика. Липсва приемственост по вече одобрените механизми за нейното управление.
Липсва приемственост и по разработения нов модел за единен орган, който централизирано да управлява всички средства за енергийна ефективност както в жилищния сектор, така и в малки и средни предприятия.
Припокриването и дублирането на функции между двете министерства – това на инвестиционното проектиране, което отговаря за жилищната политика, и това на регионалното развитие, което държи инструмента за нейното финансиране, ще доведе до това да се окажем между два стола – на земята, да сложим на трупчета тези 300 милиона като ресурс, който може да бъде предоставен на българските граждани. Вместо това той ще седи някъде неусвоен заради безхаберието и липсата на ясно разграничение и яснота по механизма на неговото разпределение.
На следващо място е провалът във ВиК сектора. Независимо, че беше определена за приоритетна, областта на ВиК сектора и реформата в него, за изминалите пет месеца не е направено нищо. Разработената със съдействието на Световна банка стратегия стои на трупчета, беше качена на сайта на министерството след критиките, които бяха отправени и с това се спира дотук.
Готовите от четири месеца мастер генерални планове, мастер плановете на общините във ВиК сектора също не са придвижвани и не са приети по надлежния ред. Липсват дейности с преструктурирането и окрупняването на ВиК дружествата. Налице е единствено и само кадруване и смяна на управителите на ВиК дружествата, разбира се, на тъмно и без мотиви.
Липсата на политика и реформи в сектора ще доведе до невъзможност за усвояване и на едно евро от европейското финансиране в следващия програмен период, тъй като това е задължително условие от страна на Европейската комисия. Това ще доведе в ХХІ век да продължаваме да имаме 20 области с режим на водата.
Липсва политика и в областта на развитието на пътната инфраструктура, ясна визия и воля за реализацията на проектите в пътния сектор. Предвижда се пагубна политика на отказ от финансиране на стратегическите пътни проекти с безвъзмездно европейско финансиране и преминаване към тяхното финансиране със заеми, със средства от държавния бюджет по неясен критерий или може би по добре познатия от миналото начин – с концесиониране.
Отказът от страна на Европейската комисия да разгледа апликационните формули за обхода на Габрово и за Западната дъга на Околовръстния път на София също поставя въпроса защо не се върши работата и в другия сектор – железопътният сектор. Това именно ни дава основание за притеснение. В железопътния сектор ще се вземат отново заеми, за да се дофинансират проекти, вместо да се разделят на фази.
Това ощетява и пътния сектор. Вероятно отново се цели вземането на заеми и неясно, непрозрачно разпределение на този ресурс. Редица от проектите, започнати от предишните правителства бяха довършени със закъснение, а тези, които трябваше да започнат, започнаха с два-три месеца закъснение поради факта, че нямаше легитимен орган, който да издаде разрешение за строеж за тяхната реализация.
Доказателство за липса на ясна воля и компетентност в провежданата политика в областта на пътната инфраструктура е обстоятелството, че министърът на регионалното развитие не припознава и не инициира приемането на разработената със съдействието на Световната банка Стратегия за развитие на пътния сектор на България и до този момент няма реални действия, направени в тази посока.
На следващо място е налице и липса на политика по отношение на концесионирането, управлението и стопанисването на морските плажове на територията на страната. В тази област отново се забелязва една абсолютно непоследователна, хаотична политика и въпреки заявените първоначално мотиви тя беше променена няколко пъти. Всъщност цялата политика се ограничи от това да се контролират и държавно регулират цените на шезлонги и чадъри и нищо повече.
С напълно неадекватните си мерки и действия постигнахме това, че имаме сто необезопасени и нестопанисвани плажа и така през следващото лято рискът за живота и здравето на хората ще е още по-голям, тъй като министерството не предприе по нито един от съществуващите 70 неохраняеми плажа и 30 новообразувани плажа да приеме кадастралните карти за тях, да издаде актове за държавна собственост и да обяви процедури за тяхното стопанисване – под наем или на концесия. Всичко това, както и рискът за живота на хората, е Ваша отговорност!
И не на последно място, последно по ред, но не последно по важност, това е поголовната смяна на доказани професионалисти и безпринципно освобождаване на висшия експертен потенциал на министерството, системно унищожаване на капацитета на държавната администрация. (Шум и реплики от КБ.)
Не само инвестиционният процес в страната ще продължи да е блокиран, както е блокирано правителството сега. Блокирано е сега, ще бъде блокирано и в бъдеще, така както е блокиран и Българският парламент, така както се блокира всяка публична изява на министър-председателя.
Не само блокирано – правителството и държавата ни са в пълна международна изолация. В тази ситуация не могат да се вземат нито добри решения, нито да се проведат необходимите оздравителни мерки и реформи.
Без да носи ясна отговорност за действията си, за решенията и назначенията си, без да има достатъчно обществено доверие и без международна подкрепа и уважение правителството не може да продължава да управлява. Всеки негов ден в повече е риск за нестабилност, криза и спиране на развитието, както и загуба на позиции.
Гласуването на вот на недоверие е въпрос на национална отговорност и крачка напред за излизане от политическата и икономическата криза, в която се намира страната ни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря.
Бяха представени мотивите на Проекта за решение за гласуване на вот на недоверие.
Съобщих времето за изказвания на групите.
Моля за заявки за участие в разискванията, които откривам сега. Има ли желаещи да се изкажат?
Моля народните представители, които желаят да участват в разискванията, да заявят това явно и ясно.
Заповядайте, уважаеми господин Ненков, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, след близо петмесечно управление на коалиционния кабинет, съставен формално от Коалиция за България и Движението за права и свободи, благодарение на задкулисната, безпринципна подкрепа на „Атака”, които удобно осигуряват или съответно не осигуряват кворум за провеждане на заседания, както и след близо 130 дни на протести, е очевидна неспособността на това хаотично и безхарактерно правителство да отговори на обществените очаквания и изпълнява поетите ангажименти пред своите избиратели.
Проведената непосредствено преди парламентарните избори безскрупулна и черна пиар кампания и сценарият, на който станахме свидетели в деня на размисъл, води до усещането, че кабинетът Орешарски бе сформиран по нечестен път, при който за първи път в 23-годишната демократична история на България първата политическа сила, зад която стоят повече от милион и 100 хил. избиратели, не участва в управлението и остава в изкуствена изолация от новата поредна тройна коалиция. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Безпринципното сформиране на настоящия кабинет, последвалите скандални назначения и отстъпването от обещанията за експертност, както и тоталната смяна на управленски кадри без оглед на техните качества и постигнати резултати, говори единствено за желание за политически реваншизъм, липса на приемственост и задържане на властта на всяка цена. Всичко това доведе до тотална липса на доверие в политическата ни система.
За първи път в нашата история сме свидетели на толкова продължителни и безпрецедентни по рода си протести, които показаха, че голяма част от българското общество е отвратено и дори погнусено от липсата на морал в действията на „експертния” кабинет Орешарски.
Станахме свидетели на това как обещаното експертно правителство премина в първите дни на управление в експертно политическо, а впоследствие се трансформира изцяло в политически шуробаджанашки кабинет. Дори известният в близкото минало принцип за разпределение на държавни постове по схемата 3-5-8 се оказа, колкото и парадоксално да звучи, по-прозрачен метод от настоящия задкулисен модел на управление, при който имаме отчайваща липса на политическа отговорност, хаотичност и некомпетентност. За последното говорят голям брой назначения, сред които шефът на ДАНС, министри със съмнителна репутация, сменени за 24 часа, заместник-директори на Агенция „Митници“ с отнет достъп до класифицирана информация и завършим с назначения заместник-министър на инвестиционното проектиране (шум и реплики от КБ), чието образование като кинезитерапевт и експертни квалификации не отговарят по какъвто и да било начин на заеманата понастоящем от него висша държавна позиция.
Темата на настоящия вот на недоверие е политиката в областта на регионалното развитие и инфраструктурата, или по-скоро липсата на такава. Още със самото изкуствено разделение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството стана ясно на всички, че настоящият кабинет няма желание да надгради постигнатото до този момент (шум и реплики от КБ), а единствено механично да разпредели министерски постове и висши административни позиции. Подобни действия са абсолютно безотговорни в края на програмен период, когато вместо усилията ни да бъдат фокусирани върху това как успешно да приключат всички проекти и усвоят максимално средства по оперативните програми, ние ставаме свидетели на това как вече няколко месеца разполагаме само с две нефункциониращи министерства, с блокирана администрация.
Доказателство за последното е и фактът, че до този момент не сме чули какви конкретно са целите и кои инфраструктурни обекти ще бъдат приоритетни за следващия програмен период. Стигна се дотам, че положените от предишното правителство огромни усилия автомагистрала „Хемус“ да бъде финансирана с евросредства, бяха отхвърлени с лека ръка с идеите на министъра магистралата да бъде отдадена на концесия, или да бъде изградена със средства от държания бюджет, което би струвало на данъкоплатците в пъти повече.
Що се касае до законодателната инициатива на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране, е редно да отбележим, че за последните месеци тя е сведена почти до нула. Така например Комисията по инвестиционно проектиране вече трета седмица не заседава поради липса на законопроекти, които да бъдат разгледани.
В допълнение, в Комисията по регионална политика е внесен един-единствен Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, чиято цел бе да регламентира разделението на двете министерства, и нищо повече.
Уважаеми колеги управляващи, след близо петмесечно управление за нас е трудно да откроим област, която би могла да получи положителна оценка. Регионалната политика и инфраструктурата обаче олицетворяват нагледно неспособността кабинетът Орешарски да изгради и реализира конкретни политики. За периода на управление дейността на правителството в тази област се ограничава единствено до откриване на инфраструктурни обекти, които са изградени с огромни усилия по времето на кабинета Борисов и за които настоящите управляващи нямат никаква заслуга. Дори официалното откриване на някои от тези обекти бе изкуствено забавяно, за да може определени министри да извлекат политически дивидент от своето присъствие на тези мероприятия, което в единия от случаите доведе до тежък пътен инцидент с фатален край.
Безочието и безидейността на ръководството на Министерството на регионалното развитие дори стигна дотам, че си позволява да критикува успешно завършени обекти като автомагистрали „Люлин“ и „Тракия“ и „Дунав мост“, които проекти бяха абсолютно провалени през мандата на тройната коалиция.
Колеги, очевидна е липсата на ясна визия и приоритети в управлението. Прозира основното желание властта да бъде задържана на всяка цена, без оглед на последствията от подобно управление и без да бъде взето под внимание мнението на голям брой избиратели, които в продължение на близо 130 дни демонстрираха ясно липсата си на доверие към кабинета. Всяка минута, в която кабинетът Орешарски остава на власт, води до тотален срив на общественото доверие в политическата ни система. Няма как да убедите гражданите, че работите в техен интерес, при положение че сградата на Народното събрание се превърна в най-скъпо струващия затвор, пазейки ни от народната любов. Не е възможно да говорим и да изпълняваме националните приоритети и секторни реформи, при положение че няма кабинет, който да се ползва с необходимата за целта широка обществена подкрепа и доверие.
От тази ситуация има само един изход и Вие знаете какъв е той – оставка и предсрочни парламентарни избори. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Ненков.
Желае ли някой да репликира господин Ненков? Не виждам желаещи.
Заявка за участие – господин Нанков.
Заповядайте, уважаеми господин Нанков, за изказване.
НИКОЛАЙ НАНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, господин премиер, вицепремиери, министри, дами и господа народни представители! От почти пет месеца чуваме декларативни, бланкетни и безаргументни изказвания как тепърва ще видим какво ще свършите. Всичките Ви обещания се изместват напред във времето, но трябва да сте наясно с едно – че регионалното развитие и инвестиционната политика не са от сценария на филма „Завръщане в бъдещето“. Тоест каквото направите, или не направите сега, не може да бъде поправено в бъдеще време. Затова тук „тепърва” не важи.
В тази връзка ние няма тепърва да Ви искаме вот на недоверие за това, че разделяйки ведомството, което провеждаше регионалната политика, практически присъдихте на двете министерства технически нокаут. Министерството на регионалното развитие е тежко контузено, бих казал, направо осакатено, а Министерството на инвестиционното проектиране е в невъзможност да се концентрира и да се държи на крака.
Няма и тепърва да Ви искаме вот на недоверие за това, че челно сблъскахте инвестиционния процес в тапата на закъсняла за откриване магистрала, и сега той е в будна кома точно в прехода между двата програмни периода – когато всички ние трябва да приключим с големите инфраструктурни проекти и да постигнем проектна готовност, за да влезем с летящ старт в новия.
Тепърва да Ви търсим отговорност за кашата в програмирането и в програмния процес с Европейската комисия ще бъде национално безотговорно от наша страна като опозиция. Затова ние искаме вот на недоверие точно сега, точно днес, когато обезлюдяващите се райони не могат да чакат министъра на регионалното развитие да разбере какво е регионална политика, а министърът на инвестиционното проектиране да разшири хоризонта си от къща с двор върху морска дюна до национално пространство и национална територия.
Развитието на страната ни не може да чака да се роди, заченато в греха на коалиционното изнасилване, Министерство на инвестиционното проектиране, което ще носи генетичната политическа и икономическа обремененост на своите създатели. Отрочето много ще прилича на скандалното му братче от недалечното минало – визирам Министерството на бедствията и авариите, което не правеше политика, а беше инструмент за преразпределяне на порции и безконтролно потъване на държавен ресурс.
Балансираното развитие на регионите не може да чака да се забави стартът на Оперативна програма „Региони в растеж“. Дано този път не е като преди 6-7 години с Оперативна програма „Регионално развитие“, която Вие стартирате с повече от година закъснение. Ако има начин да се навакса закъснението при стартирането на една оперативна програма, най-удачният в случая с Оперативна програма „Региони в растеж“ е чрез облекчаване на инвестиционния процес. Но какво постигнахте в тази насока, уважаеми дами и господа? Постигнахте колапс. Проектите на общините на стойност над 10 млн. лв. ще се редят на опашка в София за политическа благословия. Например при едно двуфазно проектиране, с прединвестиционно проучване община, която има инвестиционен проект, трябва да внася по етапа за неговото одобрение и съгласуване в Министерството на инвестиционното проектиране своя проект цели седем пъти: внася предпроектното проучване – чака за одобрение; внася коригираната версия, след това внася идейния проект – чака за одобрение. Внася коригираната версия – окей, чака за одобрение на техническия, на работния проект, чака за получаване разрешение за строеж. (Шум и реплики от КБ.)
Вашите експерти като проф. Данов споменаха в едно телевизионно интервю, че на всеки един от етапите един инвестиционен проект трябва да се даде за минимум два-три месеца. Може да приемем хипотезата, че Вие ускорите този срок, Вие работите бързо, и на всеки един от етапите отредите по един месец – седем пъти, седем етапа, цели седем месеца. Браво бе, господа, и ни залъгвате, че облекчавате местните администрации, че не съществува риск от забавяне изпълнението на проектите, че няма риск от загуба на евросредства. Тези седем месеца, забележете, са без технологичното време за изработване на проектите, без съгласуването им с другите компетентни институции, без процедурите по ОВОС, комплексни разрешителни и така нататък.
Ами, при подробните устройствени планове, коя е тази неземна сила или оракул, която може да определи индикативната стойност на един проект на етап „подробен устройствен план“?! Или може би ще увеличим заетостта в изпълнение на плана „Орешарски“, като към всяка община назначим по една гледачка на турско кафе?! (Шум и реплики) И всичко това без да споменавам отнемането на правомощията на местната власт и погазването на принципа на децентрализация.
Не мога да не спомена и осигуряването на възможност за политически или предизборен рекет – кметовете от БСП или ДПС бързат на лявата лента, кметовете от ГЕРБ обаче умишлено са бавени и на етап съгласуване на проектите, и на етап издаване на разрешение за строеж, и на етап въвеждане в експлоатация на обектите. Поне пък общините ще имат една утеха – ако не друго, те ще могат да получат възстановяващ и релаксиращ масаж след всичкото това тичане, на което ще бъдат подложени. Имат си отговорен професионален кинезитерапевт в инвестиционното проектиране и то с ранг на заместник-министър. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Вместо почти пет месеца да се занимавахте с разместване на пластове и кадрови болежки, да бяхте командировали по-често експертния си министър в Брюксел да преговаря, да отстоява националните интереси, вместо удобно да командировате пощальони и бонвивани.
Дами и господа, де факто през тези пет месеца регионална политика в страната нямаше.
В заключение, когато за пети месец за една политика, за едно цяло министерство се говори в бъдеще време, това е катастрофа. Когато тази политика и нероденото министерство поставят развитието на страната ни в ступор, това е катастрофа с много жертви. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нанков.
Има ли от другите групи желаещи за изказвания? Не виждам.
Само от ГЕРБ има заявени.
Думата има госпожа Ивелина Василева.
Заповядайте, уважаема госпожо Василева. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Господин Велчев, имате ли някакви възражения? Ако имате, заповядайте да ми ги кажете.
Реплики към предишното изказване – също нямаше желаещи.
Заповядайте, уважаема госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Колеги! Уважаеми господин министър-председател, дами вицепремиери, дами и господа министри! Явно колегите от управляващото мнозинство не желаят дебат – може би се страхуват от такъв. Може би се страхуват да признаят, че това правителство реализира поредица от провали и един от тях е в сферата на регионалната политика и инфраструктурата.
Уважаеми дами и господа, само преди броени дни от тази трибуна с патетичен апломб беше прокламиран новаторският подход на това правителство по отношение на опазването на околната среда.
Безспорно ВиК-секторът е свързан с устойчивото управление на околната среда. Той е един от най-важните за гражданите на държавата ни както от стратегическа гледна точка, така и от гледна точка на регионалното развитие, от гледна точка на осигуряване на така жизнено необходимия ресурс.
Дали новаторският подход на това правителство не намира своята най-висша еманация в политиката, свързана с управление и развитие на ВиК-сектора? Независимо че още в първите програмни речи и интервюта на министъра на регионалното развитие тази политика беше обявена като приоритетна, такава политика до този момент реално няма. Всички заявени и отчетени дейности от началото на мандата на правителството до този момент всъщност са с инициатива на правителството на ГЕРБ и няма каквито и да било предприети действия за напредък.
Още през 2012 г. беше приета Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор, която постави на здрава основа и заложи принципите за интегрирано управление на водите в България. Стартира реформата във ВиК-сектора, направени бяха задълбочени анализи, проведени бяха обществени обсъждания. Поднови се изготвянето на 52 генерални регионални плана, беше ангажиран финансов ресурс от Оперативна програма „Околна среда”, ангажира се и Световната банка, за да подпомогне разработването на Стратегията за развитие и управление на ВиК-сектора. Изготвиха се законодателни актове, промени и други нормативни актове. Всичко това вече повече от четири месеца е в застой – няма утвърдени регионални планове, няма стратегия, няма промени в Закона за водите.
Неизпълнението на ангажиментите във ВиК-сектора за ускорени и ефективни реформи поставя в сериозен риск изпълнението на Оперативна програма „Околна среда”. Не само това, поставя в риск и получаването на европейско финансиране през следващия програмен период.
Европейската комисия определи реформата във ВиК-сектора като задължително предварително условие и имайки предвид, че нуждите в сектора са идентифицирани и отчетени като възлизащи на повече от 16 млрд. лв., правителството явно с лека ръка рискува да постави под заплаха получаването дори и на част от тези средства през следващия програмен период – ако до 2016 г. не бъде реализирана реформата, европейски пари просто няма да има.
Правителството все още няма позиция и по друг важен въпрос, свързан с ДДС във водните проекти. След полученото през месец май от Европейската комисия писмо все още не сме чули какво се случва с ДДС по големите проекти, които са в Европейската комисия и подлежат на оценка – ДДС възлизащо на повече от 60 млн. лв. Не е ясно какво ще се случи и с повече от 600 млн. лв., които съставляват ДДС по всички водни проекти, изпълнявани по оперативната програма.
Беше спрян и така важният проект с финансиране от Световната банка за изграждане на трите язовира – „Луда Яна”, „Студена” и „Нейковци”. Липсват каквито и да било действия, свързани с преструктурирането на ВиК-дружествата. Не се предприемат действия за засилване на гражданския контрол за оповестяване на резултатите от дейността на ВиК-дружествата, за публикуване на информация, свързана с ценообразуването на ВиК-услугите, не се предприема нищо и по отношение на прехвърляне на активите.
Дами и господа, единственото, което се предприе, е подмяната на повече от 15 шефове на ВиК-дружества.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Малко са.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Връщайки се към новаторския подход – може би новаторският подход на това правителство се състои в необоснованото и нелогично разделяне на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в създаването на Министерството на инвестиционното проектиране – министерство, чийто несъстоял се министър се превърна в символ на парцелирането и безконтролното презастрояване на българското Черноморие, след като се прочу като автор на скандални устройствени планове. Министерство, което в продължение на повече от четири месеца не утвърждава вече изготвените специализирани кадастрални карти за дюните по Черноморското крайбрежие. Министерство, което сега, отговаряйки за общите устройствени планове на общините, може би много лесно ще удовлетвори нечии жадни амбиции за застрояване на Странджа, Златна перла, Камчийски пясъци, Корал, Иракли и други девствени места. Министерство, което отне правомощията на общините и създаде риск както от затлачване на проекти над 10 милиона лв. в сектора „Води и отпадъци”, така и в подготовката на нови проекти.
И не само това. В момента се подготвя следващият програмен период и точно това недоразумение, наречено „Министерство на инвестиционното проектиране”, може да се окаже причина за липса на готови за изпълнение проекти.
Може би новаторството на това правителство се състои в неистовото желание да контролира финансовия ресурс по Оперативна програма „Околна среда” – многомилиарден, а може би новаторството се състои в липса на държавническо мислене и тотална безотговорност. Защото това, дами и господа, е запазеният знак на това правителство. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли желаещи за реплики към изказването на госпожа Ивелина Василева? Няма желаещи.
Има ли други желаещи за изказвания?
Пред мен има списък от записали се при господин Миков желаещи да се изкажат.
Следващото записано име е на господин Павел Гуджеров. Разбира се, той може да се откаже от желанието си да вземе думата.
Не виждам никой да вдига ръка.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Няма ли да погледнете към редиците на Коалиция за България? Друг път ги каните толкова настойчиво.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добре е да се редуват изказванията между депутати от различни парламентарни групи, но, от друга страна, не мога да накарам никого насила да се изказва.
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа колеги! Днес разглеждаме внесения от колегите от ГЕРБ вот на недоверие към правителството за провала му в областта на регионалната политика и инфраструктурата. Нека първо да видим дали е възможно едно правителство да се провали на четвъртия месец в такава сфера.
Първо, за да има провал в политиката на едно правителство в който и да е сектор от неговата дейност, е необходимо да има минимално критично време – време, през което грешни действия или бездействия на правителството да са нанесли щети в развитието на определен сектор, които да могат да се класифицират като провал.
Второ, когато говорим обаче за провал в регионалната политика и развитието на инфраструктурата от едно правителство, е необходимо значително повече време – време, в което правителството да е успяло да дефинира целите си, да е приложило мерки, за да бъде възможно да се оценят резултатите върху развитието на регионите и инфраструктурата в страната. Със сигурност, когато се квалифицира пълен провал, трябва още повече време.
Днес, уважаеми дами и господа, е сто четиридесет и първият ден от управлението на настоящето правителство – двадесетата седмица. Тоест, крайно недостатъчно време, за да бъде определена като провал която и да е политика. При този извод следват две възможни обяснения за внесения вот – или ГЕРБ имат коренно различна цел от декларираната да дебатират по въпросите на регионалната политика, като например да пречат и да изяждат време, за да се приемат необходими и важни за хората закони, да демонстрират действие, което само на тях им изглежда смислено, или наистина не разбират и нямат никаква представа как се формира, как функционира политиката за регионално развитие и кои са нейните инструменти.
Извън тези разсъждения, в интерес на справедливостта трябва да отбележа, че политиката за териториално развитие на България, в частност политиката за регионално развитие, са стратегически политики. Затова е и смислено Българският парламент да се занимава и да фокусира своето внимание върху тях, дори да изгради система за 6-месечен контрол и наблюдение на резултатите върху тези стратегически политики, вследствие дейността на което и да е българско правителство. Вотът в този случай обаче не е конструктивен инструмент, с който може да се коригира регионалната политика и да се постигнат реални ефекти.
Всички правителства досега в прехода са длъжници по политиките за териториално и регионално развитие. Въпреки заложения стратегически приоритет за сближаване на регионите, резултатите днес са точно обратните – увеличават се различията между регионите, така както също и във вътрешно регионален план. За десет години Югозападният район, разбирайте столицата София, е излетяла космическо разстояние напред по паритета на покупателна способност и формиране на брутния вътрешен продукт. В същото време останалите региони са мръднали с по 4-5%. Тази увеличаваща се пропаст, за съжаление, е силно влошена и подсилена от сриващата се демография на страната. Извън София и още два-три града провалът на демографските ни показатели навсякъде е тотален. Това е резултат от недостатъчни мерки на различните правителства, а предходното правителство на ГЕРБ блестеше с отсъствието на регионална политика. (Шум и неодобрителни реплики от ГЕРБ.) То замрази практически всички инструменти, които имаха въздействие по отношение развитие на регионите, и прилагаше тези мерки, които доведоха, забележете, защото в мотивите има и такива препратки, до това, че ключовите индикатори по Националната стратегическа референтна рамка за настоящия период бяха преизпълнени през 2008 г. и сринати към края на 2012 г. далеч под ключовите показатели, които трябваше да постигнат.
В този смисъл днес реално е възможно по-скоро да оценим регионалната политика на ГЕРБ и да кажем какво прави в момента правителството като средно и краткосрочни цели. За да има паралелно и балансирано развитие, без увеличаващи се различия на регионите, са необходими задължителен минимален пакет от мерки, примерно пет:
- подкрепящо развитие на общините;
- система за облекчаване и насърчаване на инвестициите;
- устойчиво влагане на публични инвестиции в регионите и в инфраструктурата;
- гарантиран достъп до здравеопазване;
- гарантирано добро образование с особен акцент към професионалното, защото то има пряко значение към привличането на инвестиции.
ГЕРБ днес имат претенции към настоящото правителство и към управляващото мнозинство, че е провал политиката в областта на регионалното развитие. Вероятно това основание лежи на някакви високи резултати, които са постигнати. Нека да видим по тези пет ключови показателя какво постигна ГЕРБ.
Какво направиха ГЕРБ с общините в своето управление? Общите разходи на общините бяха намалени с 20% – от 5 на 4 млрд. лв. Спадът на дела на общинските разходи спрямо брутния вътрешен продукт е 30%. Спадът на общинските разходи в общата консолидирана фискална програма е 31%. Спадът на капиталовите разходи на общините за 2012 г. спрямо 2008 г. е 2,7 пъти по-малък, като дори финансирането, което е разплатено по времето на ГЕРБ, по ключовата за общините Програма „Регионално развитие” в размер на 1,2 млрд. лв. е по-малко от капиталовите разходи, предоставени на общините през 2008 г., когато бяха милиард 420 млн. лева.
При тази ситуация Вие разбирате, че общините бяха поставени в ситуация на невъзможност да водят никаква политика по отношение на компенсиране на регионалните и вътрешно регионалните различия.
Какво направиха ГЕРБ с инвестициите – ключов показател за регионалното развитие? Сривът на привлечените инвестиции е тотален – за четири години 5,5 млрд. лв. Спадът е 4 пъти. Голямата част от тези инвестиции обаче, забележете, са във възобновяеми енергийни източници – ключова инвестиция. Този размер, който не гарантира растеж на регионите и икономиката в цяло. Силно влошена среда имаме на планиране и прилагане на инвестиционните проекти в страната – ключово предизвикателство пред днешното правителство. Това трябва бързо да се промени.
През последните три години се забелязва неприемливо стабилизиране на инвестициите на нива от 1,2-1,3 млрд. лв., което просто означава, че в България не влизат инвестиции, което означава, че бедността в момента е бетонирана дългосрочно в страната ни, ако не променим това поведение.
Защо е така? Защото инвеститорите не могат да преценят времето за одобрение на своите устройствени планове, за одобрение на своите инвестиционни проекти, защото средата през последните години отблъскваше инвестициите, а не ги привличаше.
Какво направихме с влагането на публичните инвестиции в инфраструктурата – ключов въпрос, който беше центъра на пиара на ГЕРБ през четирите години? Капиталовите разходи при ГЕРБ намаляват като дял от общите разходи в консолидираната фискална програма от почти 17% на 12 до 13%. Това е спад от над 25%. Въпреки огромните планирани и разполагаеми национални и европейски фондове, а те бяха в размер на близо над 25 милиарда – планираните бюджетни и национални разходи, европейските средства, държавните инвестиционни заеми и прочие, крайното усвояване, влагане на капитални инвестиции по време на управлението на ГЕРБ за 43 месеца е 11,8 млрд. лв., за сравнение с тройната коалиция – инвестира 14 млрд. лв.
Силно негативен е съчетаният ефект обаче от липсата на достатъчни инвестиции с концентрацията им в определен малък брой фирми в страната. Това ликвидира конкуренцията в строителния бранш. Две хиляди и шестстотин строителни фирми загубиха своята работа и бяха ликвидирани. Само показателят, че за първото шестмесечие на 2013 г. осем фирми са концентрирали 66% от публичния ресурс като договори, а малките фирми са концентрирали, забележете, 3% от този ресурс, показва резултатът от тази балансирана политика на правителството преди нас.
Отделно се установи порочна практика – в големи размери да се раздават допълнителни капиталови разходи на партийно приближени общини. Справка 2012 г.: при 70 млн. лв. капиталови разходи, заложени в Закона за държавния бюджет, са раздадени допълнително 81 млн. лв. на 46 общини, от които 35 на ГЕРБ, а тези 35 на ГЕРБ са взели 92% от ресурса, или това е 75 милиона. В началото на тази година ново раздаване от десетки милиони левове, пак само вече на общини на ГЕРБ – няма никакъв пропуск.
Тази политика, уважаеми дами и господа, не може да се нарече балансирана и стимулираща регионалното развитие.
Какво направиха със здравеопазването в регионите – ключов въпрос? При общото запазване на броя на болниците, забележете, спадът в общинските болници като брой е 20%, а в държавните – 13. В същото време частните болници – само че те се разкриват, забележете, само в големите градове, нараснаха с 51%. В 150 общини днес вече нямат болнични заведения, 69 общини имат само по едно болнично заведение с перспектива да го загубят, а седемте града на България имат почти 180 болници. Забележете, че 70% от ресурса на Здравната каса за болнична помощ е концентрирана в 10-те най-големи градове на България. Тази регионална политика не може да се нарече балансирана.
Какво направихме с образованието? Без образование, без добра, модерна, професионална квалификация, която да стимулира инвеститорите да дойдат в България, защото те решават уравнението каква е данъчната среда, има ли квалифицирани кадри и каква е инвестиционната среда... Закриха се почти 50 професионални гимназии. Тук трябва да обърнем нещата коренно и аз се радвам, че това е приоритет на настоящето правителство. Картината от тези резултати показва, че управлението на ГЕРБ при тези показатели не е било добро за регионалното развитие. Перспективата на този фон е неприемлива. Единственото сигурно, което следва от този тип политика, е бетониране на бедността, обезлюдяване на огромни територии, загуба на ресурси и въобще перспектива на развитие. Това е регионалната политика на ГЕРБ – пиар с малко магистрали, с много кирки и лентички и липса на реална посока и реални резултати за регионите. При тази ситуация днес се иска правителството да подаде оставка заради регионалното развитие!
Едно от ключовите твърдения е, че едно работещо Министерство на регионалното развитие и благоустройството било разделено на две неработещи. Да направим един кратък преглед по основните политики на Министерството на регионалното развитие и благоустройството какво е направило преди за сравнение, за да видите дали наистина е било работещо.
Политика в пътния сектор: оставихме Ви подготвени проекти за 275 км автомагистрали и 3200 км първокласни, второкласни и третокласни пътища. Вие реализирахте само 112 км магистрали и само 1600 км републикански пътища. За сравнение тройната коалиция пусна 132 км магистрали и 6844 км пътища. (Ръкопляскания от КБ.) Сега ни казвате, че сме предали националния интерес, защото не искаме да строим пътища с европейски средства, а сме искали да ги строим с национални средства и заеми. Искаме, но какво ни оставихте като готовност за строителството и като проект, и като финансиране? Проглушихте обществото през 2011 г. със седемте магистрали и седемте скоростни пътя, които щели да станат до 2020 г. (Ръкопляскания от КБ.) Април месец се проглуши обществото, че тогавашният министър отишъл в Брюксел за една магистрала, а се върнал с четири и с 2,5 милиарда евро.
Уважаеми дами и господа, уважаеми български граждани! Никой никога по никакъв повод не ни е обещавал два милиарда и половина евро за пътища до 2020 г.! Не са ни обещавали! Това беше предизборна лъжа. И ето тук, когато предупреждавахме за тази лъжа преди две години, а тя безпощадно лъсна в момента, трябва да бъдем на нивото на политиката, за да можем с 600-те милиона евро, с които реално разполагаме за тази политика в момента, така да продължим приоритетите, че да може да изградим и „Хемус“, и Калотина, и подхода към Е 72, и всички други стратегически проекти. (Ръкопляскания от КБ.) И ще го направим!
Политиката във ВиК сектора – пълен провал била политиката на правителството. Уважаеми дами и господа, тук не знам дали да замълча, защото срамът, който трябва да бъде на Вашето лице, не би бил поносим за моите очи! (Смях и ръкопляскания от КБ.)
Когато Ви оставихме прието законодателство за реформата след тежки повече от десетгодишни дебати не само при предходното правителството на Тройната коалиция преди Вас, тази политика, тази стратегия, този път беше сложен на масата, какво направихте за четири години? Не се мръдна на йота реформата. Казвате, че не работили ВиК-та? Извинявайте, защо не прехвърлихте собствеността? Това беше стратегическо послание към обществото, че няма да има приватизация във ВиК-сектора, каквато престъпна приватизация стана в електроразпределението! Защо не го направихте? Ние ще го направим сега, буквално следващите седмици, ще го завършим.
Защо когато лично се занимавах и договорихме със Световната банка 52 регионални мастерплана и 41 агломерационни мастерплана с 40 страници задание, съгласувано с Европейската комисия и Световната банка, две години и половина МРРБ стопира този проект, стопира го лобистки, защото отклони пари за техническа помощ, за да бъдат откраднати и премахна хидравличните модели в тези планове! И днес се хвалите, че ги били подновили!? От кого ги подновихте? Вие ги спряхте и си ги подновихте. На етап сме, че в момента са осакатени и ги виждам, и не вярвам на очите си какво виждам, и още не са готови. Ще бъдат готови до края на годината, но защо след четири години? Времето е ресурс, то е перспектива и възможност. Загубихте перспективата на България! (Ръкопляскания от КБ.)
Отделно да кажете, че имало воден режим към МРРБ 2005-2009 г. … Имаше всяка година по няколко десетки милиона, с които решаваше проблеми на стратегическото водоснабдяване на България, решаваше проблема с водния режим! Построихме магистралния отвод на Русе, магистралния отвод на Бургас, на Ямбол, Бяла, допълнително водоснабдяване за Слънчев бряг, отървахме Стара Загора от 40-годишен воден режим. Какво направихте за четири години по този въпрос? Нула! Това е резултатът. И да искате заради това във ВиК-сектора – това е срам, колеги! Нека да бъдем на нивото на това, което сме си направили сами! Иначе просто не ни отива като политици да лъжем и да не казваме реалността.
По отношение на проблемите с ДДС. Със законодателните промени бяхме решили този проблем, защото се въвеждаше данъчен кредит на българските общини. Бяхме договорили рамков заем, който трябваше само да се подпише с Европейската банка за възстановяване и развитие, за да се поеме от общините и собственото си участие да го поемат ВиК. Какво направихте по тази тема? Нищо.
Сега да Ви кажа какво сме направили ние. Договорихме с Министерството на финансите, подготвено е окръжно до всички национални поделения на Националната агенция на приходите (викове и единични тропания по банките от ГЕРБ) и след приемането следващата седмица на Закона за водите ще бъде придобито правото от общините да получават данъчен кредит и ще решаваме Вашия казус, за който си затваряхте очите четири години и плащахте като недопустим разход ДДС-то, и ще се молим да не ни го поиска Европейската комисия в момента. (Викове”Е-е-Е” от ГЕРБ.)
По отношение на политиката на кадастъра: четири години нула! Оставихме покритие от 18,67%, 18,67 заварихме. Ликвидирахте и договора за специализираните карти, който беше с избран изпълнител, структурирано финансиране в тригодишната фискална рамка на България за 2009-2011 г. Това позволи да се получи Дюнигейт. Затова сега, лично с участието и намесата на премиера, са осигурени за следващата година между 8 и 10 милиона за възобновяване изготвянето на кадастрални карти.
По отношение на политиката за геозащита – ключова политика, уважаеми дами и господа, касаеща живота и сигурността на много хора по българското Черноморско крайбрежие и по Дунавското крайбрежие. Има поне пет проекта, които висят. Само ще Ви спомена висенето на кв. „Изток“ на Оряхово! Нямаше сърце за това някой да мръдне и да довърши този проект! Нула се планираха, даже имаше един голям абсурд, когато се казваше, че работило Министерството на регионалното развитие. България от 1971 г. извършва режимни наблюдения с модерни електронни средства на контролно-информационни системи по разположени репери във всички свлачища на България. Четиридесет години го извършвахме. От 2011 до 2012 г. не го извършвахме. Знаете ли защо? Министерството на регионалното развитие и благоустройство забрави да възложи това на геозащитите. Ето го показателят за отношенията към политиката.
По оперативна програма „Регионално развитие“ трябва да се кажат две неща справедливо: това беше най-добре подготвената програма за този период. И бенефициентите, и правителството през 2006 г. дадоха над 10 млн. лв. за подготовка на проекти, самите общини бяха обучени по предприсъединителните фондове. Какъв е днес резултатът? Днес програмата е рискова. И забележете, защото много години сравнявахте колко процента, колко пъти сте били над Тройната коалиция, не искам да се връщам на тези смешни твърдения, но само ще Ви направя едно сравнение: средномесечно ГЕРБ усвояваше по 0,85%, сега правителството усвоява 2% месечно по оперативна програма „Регионално развитие“.
При Вас се реимбурсираха и възстановяваха средства по „Регионално развитие” – 0,44 стотни от процента, сега правителството възстановява всеки месец по 1,76%. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Това, уважаеми дами и господа, е два пъти и половина по-добре от Вас. Това е смешно да се сравнява, но така го правехте, за да видите със собствените си очи как сте изглеждали при тези сравнения, но това са фактите.
Политика за децентрализация. БСП създаде Съвета по децентрализация в рамките на тройната коалиция, разбира се, с партньорите в нея. ГЕРБ закри Съвета по децентрализация, правителството на Пламен Орешарски възстанови Съвета по децентрализация – това е разликата в отношенията. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
По политиката на устройство на територията, миналата година въведохте едно изискване със санкции на всеки български кмет от 10 хил. лв. да възложи общите устройствени планове. Обещахте, и записахме в бюджета, 1 млн. лв. в подкрепа на общините по тази политика, и не го дадохте! Значи, обещаваме – не даваме, това е политиката.
В момента правителството е подготвило пакет заедно по Оперативна програма „Техническа помощ” – 5 милиона, по бъдещата програма за „Добро управление” няколко десетки милиона, паралелно национални средства, така че да може в един пакет, в рамките от 3 до 5 години, всички 220 български общини да имат общи устройствени планове. Това е разликата между нас и Вас.
Политика по незаконното строителство. Само едно ще Ви кажа, няма да влизам в детайли колко хора изгубиха единственото си жилище. Обаче да стигнете дотам, да нападнете моите приятели от Несебър, града на ЮНЕСКО, тъй като не можахте да минете с полиция през провлака, да ги нападнете, за да им разрушите надзидовете на къщите, защото НИПК не си вършеше работата...?! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Вие ги нападнахте с жандармерия и със затворници по море. (Силен шум.) Това е атестатът за политиката по незаконното строителство. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи: „Е-е-е!”.)
Да, питайте МВР! По море със затворници и жандармерия, за да им съборите тези надзидове... (Силен шум.)
Господа, къде живеем?! Държавата не е жандарм, държавата създава среда!
Затова, уважаеми дами и господа, готови сме да чуем всяко Ваше предложение, готови сме да нанесем корекция на базата на тези разумни предложения, които ще направите, но няма да допуснем такива инструменти като вотове на недоверие, в които се изказват неверни истини и съждения с една единствена цел – демонстрация на действие – да бъдат използвани върху полето на една стратегическа политика, каквато е териториалното и регионално развитие на България, което касае всеки български гражданин. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Михалевски.
Със сигурност има реплики на Вашето изказване – госпожа Павлова, господин Ненков, госпожа Караянчева.
Заповядайте.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Михалевски, разбирам Вашето емоционално изказване. Изключително силно изказване, защото очевидно Вие сте този, който сте набеден да бере срама на неспособността и липсата на капацитет в министерството, да провежда политика и да управлява този така важен сектор на българското развитие на българските региони. (Силен шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Сигурна съм, че Ви е трудно да ги браните и затова с такава емоция и патос, с манипулация на цифри се опитвате да защитите това правителство. Понеже нямате аргументи да защитите това, което те направиха за пет месеца, защото те нищо не направиха, освен няколко пагубни действия, всъщност инвестирахте цялото време от Вашето изказване към това да критикувате какво е направило предишното правителство. Обаче нека да Ви напомня, че днес не обсъждаме вот на недоверие към правителството на ГЕРБ, а вот на недоверие към Вашето правителство. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи: „Браво!”) Объркали сте деня и мястото.
Много лъжи и много неистини казахте, с много цифри си поиграхте, но за да не съм голословна, ще Ви върна няколко цифри.
Какво предвижда новата програма, която така патетично и сериозно рекламирахте? Предвижда намален финансов ресурс от 2 милиарда на 1 млрд. 300 млн. евро, предвижда намаляване на инвестициите за големите градове като Варна и Бургас – в тези градове инвестициите да бъдат по-малко с 40-50 милиона. Нека не забравяме, че в най-големите градове на страната живее 70% от населението на страната.
В сектор „Здравеопазване”, за който ни критикувате, предвиждате намаление на ресурса от 150 на 50 млн. лв.; за градски транспорт и градска среда – инфраструктурата, която предвиждате за градски транспорт – от 206 милиона на 120 милиона, за градска среда – от 230 на 130 милиона предвиждате намаление; образователна инфраструктура, за която говорите, дори и нея намалявате от 100 на 77. Да не говорим за превенция на риска от наводнения, свлачища, ерозии, пожари – от 100 милиона ги намалявате на 17. Това ли са политиките и приоритетите?!
Гордеете се, че в Програмата за регионално развитие ще финансирате освен градовете и селата. Вместо да им дадете възможност да бъдат финансирани по Програма за развитие на селските райони, където е тяхното място, Вие предвиждате с 20% от ресурса да намалите за градовете и да дадете на селата. (Силен шум и реплики.)
Ще дам пример с три града. Предвиденият ресурс за Перник е 13 млн. евро за седемте години. Перник има 22 села, с 20% от ресурса – 2,6 милиона ще получат тези 22 села. Какво се получава?! Че на село, на година – за следващите седем години, предвиждате 17 хил. евро или общо 118 хил. евро за едно село в община Перник за седем години. Така ли ще подкрепите развитието на региона?!
Аналогични са цифрите и за Ловеч, за Асеновград е още по-малко, защото за една година на едно село се падат 10 хил. евро или можете да сметнете колко е това за седем години. (Шум и реплики. Реплики: „Времето, времето!”)
Това е развитието на регионите и това е подкрепа за намаляването на белите петна и проблема с инфраструктурата.
Цифрата с пътища и магистрали – ще спрете ли да си ги мерите?! Нося Ви я, за да Ви я дам още веднъж да я видите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Павлова, сериозно надхвърлихте времето.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря Ви много, госпожо Манолова. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Ненков, за реплика.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Михалевски, много ми хареса Вашият патос, с който говорихте. Вашето изказване наистина беше много силно, само че явно тази трибуна Ви влияе малко негативно и може би имате, така да кажем, „бели петна” в съзнанието. Ще Ви кажа два-три факта защо.
Първият, според мен е най-смешно Вие да говорите за магистрали – 130 км магистрали. Господин Михалевски, Вие къде ги видяхте тези магистрали?! Защо не излезете тогава отпред на улицата и да кажете: „Ние направихме 130 магистрали” и да видим какво ще отговорят обикновените хора.
Второ, не бяхте ли Вие човекът, който всъщност говореше как разделението на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е грешка? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Трето, нима забравихте, че Вие похвалихте човека, който всъщност е разрешил проблема в Стара Загора с водния режим. А Вие какво направихте преди няколко седмици? Вие го уволнихте. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Така че, господин Михалевски, когато излизате на тази трибуна, редно е като народен представител, вместо да излагате всичко с един страхотен патос, по-скоро да си проверете фактите и не забравяйте това, което самият Вие сте казали. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ненков.
Госпожо Караянчева, заповядайте за реплика, надявам се да се вместите в двете минути.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нулите, които господин Михалевски каза, дай Боже, тези нули всеки да ги има, защото нашите нули могат да се видят, да се пипнат, да се ходи по тях, да се пътува по тях и всеки, който е пътувал по магистралите на ГЕРБ знае колко е хубаво. (Силен шум и реплики отляво. Възгласи: „Е-е-е!” Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Искам да Ви кажа още нещо, че от 2006 г. жителите на Гоце Делчев, Доспат, Борино, Девин, Смолян, Ардино, Кърджали и Крумовград все още очакват Вашата родопска магистрала, господин Михалевски (силен шум и реплики), за 55 милиона, на която 2008 г. щяхте да правите първа копка и все още няма нищо осъществено в тази посока. Искам да Ви кажа и нещо много интересно. Има междуобщински пътища, които не са пипнати по 30 години. Това е пътят Доспат-Сърница, Осиково-Девинско нямат още път.
Другото, което много ми се ще да Ви кажа, е, че прословутото „Водно огледало”, което жабунясва в момента, вместо да се прави „Водно огледало” за 100 милиона, можеше да се направи околовръстен път на Кърджали.
Политиката Ви, която днес се опитвате да рекламирате – петилетката в две години, няма как да стане, защото Вашият лозунг – ще го повторя, преди време го повторих – беше: „Да приберем час по-скоро хляба на българските граждани”.
Ще Ви кажа нещо за водните цикли, които строяхте.
В село Дръндар за 100 жители са пръснати 3,5 милиона. Знаем кой е от село Дръндар, кой живее и е роден там. (Реплики от ДПС.)
В град Омуртаг от 12 дни няма вода. Там са похарчени 5 милиона от средствата на българския данъкоплатец. Хората нямат вода, защото самата система не може да работи. Използвани са такива тръби, които не са функционални и на практика няма как да се ползват. Дотук с Вашите хвалби за всичко, което сте направили.
За един компрометиран път към Маказа, който трябваше ние да направим, дадохме 600 хил. лв. от парите на българския данъкоплатец. Благодарение на нас и на това, че българският данъкоплатец даде 4,5 милиона за прохода Маказа, днес Вие успяхте да го откриете. (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ и ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Караянчева, оставете си картата в устройството.
Факт е, че и госпожа Павлова говори една минута и двадесет секунди повече от времето, но тя поне беше коректна да си остави картата да отчита времето на парламентарната група. Хайде, да не се надлъгваме на дребно.
Заповядайте за дуплика, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги!
Първо, нека да бъдем с чистотата на българския език, аз не боравя с цифри, а боравя с числа. (Ръкопляскания от КБ. Шум и реплики в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Второ, госпожо Павлова, аз мисля, че основният въпрос за новата Програма „Региони в растеж”… (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Спрете времето на господин Михалевски. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Основният въпрос, който повдигнахте…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина. Искате ли да чуете отговор на поставените въпроси или не?!
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: …за Оперативна програма „Региони в растеж”, е, че тя не е програма за регионално развитие. Тя е програма за някои български градове и това е голямата драма на нашата регионална политика, която се развива, само че не ние сме подготвили тази програма. Неслучайно в момента Европейската комисия изисква от нас и има натиск да намалим броя на градовете до шест, защото като правителство и Народно събрание ние не сме си свършили работата в последните две години да дадем онези икономически индикатори, да обясним къде е България в европейското семейство – на последно място по паритет на покупателна способност, на последно място по инфраструктура, за да можем да обосновем, че регионалното развитие се нуждае от повече средства. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Да ни обвинявате в момента, че били намалени средствата по бъдещата Програма „Региони в растеж”, е най-малкото несъстоятелно, защото рамката беше договорена на 7 и 8 февруари в Брюксел от Вашето правителство, не от нашето. Тогава се пропусна ключовият момент, когато Европа раздаде на няколко много слаби региони, които не получават никакво финансиране, стотици милиарди евро, а ние не получихме нищо. Ето това е въпросът, на който трябва да отговорим. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
По другите въпроси за инфраструктурата и подмятанията само ще Ви кажа, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството извън оперативната програма през 2005-2009 г. имаше 1300 обекта, изпълняваше огромна програма навсякъде в страната и хората я чувстваха, а в последните четири години Министерството на регионалното развитие и благоустройство извън рекламата на пътища не правеше абсолютно нищо.
Един въпрос, госпожо Караянчева: аз помогнах на Кърджали да ремонтира 45 километра водопроводи, Вие за колко помогнахте?! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли желаещи за други изказвания? (Реплика от народния представител Цвета Караянчева.)
Госпожо Караянчева, нямате възможност за лично обяснение, защото с господин Михалевски участвахте в процедура по реплика-дуплика. Такава е практиката на това парламентарно ръководство – след дуплика не следва лично обяснение от репликиращ.
Има ли желаещи за изказвания? Има желаещи за изказвания, така че обявявам 30-минутна почивка – до 11,35 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, моля Ви да заемете местата си в пленарната зала.
Продължават разискванията по внесения Проект за решение за вот на недоверие на правителството с министър-председател Пламен Орешарски.
Има ли желаещи за изказвания?
Процедура – госпожа Караянчева и госпожа Узунова, по начина на водене.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И двете ли?
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, заповядайте – една след друга, ако обичате!
И Ви моля начинът на водене е към мен, а не към колегите в пленарната зала. Благодаря.
Заповядайте!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, съжалявам, не знаех, че Вие ще бъдете тук. Аз имах отношение към преждеводещия заседанието.
Понеже нямах възможност за лично обяснение, искам да кажа, че това, което ГЕРБ направи и аз лично, за област Кърджали, е това, че 68 милиона... (Ораторът продължава да говори на изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре.
Ако обичате! Явно Вие нямате нещо по начина на водене, а имате разказ какво сте направили. Имате време за изказвания.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (встрани от микрофоните): След като не ми давате лично обяснение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Узунова, заповядайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Господин Михалевски зададе въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не сме в парламентарен контрол. Тези въпроси са част от изказванията.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не може въпросът да е част от изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, имате думата по начина на водене. Така разбрах, че искате.
ИРЕНА УЗУНОВА (ГЕРБ): Господин председател, процедурата ми действително е възражение по начина на водене в момента, в който на Вашето място седеше госпожа Мая Манолова, която отказа правото ми на тази процедура, непосредствено преди почивката.
Същественото и на което всички в тази зала станахме свидетели, е че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ (към все още прави народни представители от всички парламентарни групи): Моля Ви, седнете на столовете си.
ИРЕНА УЗУНОВА: ...господин Димчо Михалевски започна своята дуплика с картата на народния представител Димитър Дъбов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Отбелязано е, 17 секунди.
ИРЕНА УЗУНОВА: Това остана невидяно от водещата на настоящото заседание, както остана без да бъде зададен въпрос от водещата какво прави картата на господин Димитър Дъбов в джоба на господин Михалевски. (Шум, смях от ГЕРБ.)
Моето питане от тази трибуна в тази зала е: това ли е куражът Ви за вот на недоверие?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Към кого е питането Ви?
ИРЕНА УЗУНОВА: Върнахте ли системата на гласуване с повече от една карта?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Браво!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Узунова.
Това се е случвало много пъти, само 17 секунди са отчетени коректно от времето на Коалиция за България при дупликата на господин Михалевски. Случвало се е на различни народни представители в различни народни събрания. Благодаря Ви.
Изказвания по разискванията на проекта за решение, има ли желаещи или да приключваме с разискванията?
Моля, заемете местата си и се дръжте като народни представители.
Заповядайте, уважаеми господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Темата за вота на недоверие, която разискваме днес, е ясна. (Шум.)
Още в самото начало бих искал да посоча, че не беше изпълнена една от основните цели на средствата от европейските фондове, а именно преодоляването на различията между регионите. Напротив, по време на управлението на ГЕРБ различията между регионите се задълбочиха. Основната причина са чисто управленски грешки при управление на някои оперативни програми. (Шум.)
По време на управлението на ГЕРБ приоритетно се насочиха средства към големите населени места, към големите инфраструктурни проекти. През първите години от управлението на ГЕРБ малките населени места бяха изключени. (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Ще бъда и по-конкретен – като някои оперативни програми като например Оперативна програма „Околна среда”.
Наистина тук е редно да посочим и подчертаем, че ангажиментът на страната, който сме поели в преговорния процес и след това във фиксирания договор за присъединяване, е да изградим пречиствателни станции за отпадни води с еквивалент жители над десет хиляди, и не само тях, а с еквивалент – от десет до две хиляди жители. За съжаление ние изоставаме от този наш ангажимент.
От опита, който и аз имам като министър, в първите години се видя, че големите населени места с еквивалент жители над десет хиляди нямаха проектна готовност, а до голяма степен и активност, каквато бе необходима. Населените места от десет до две хиляди имаха такава проектна готовност, още повече имаше и много по-голяма активност. Естествено това бе насочено в друг ракурс, в друго русло и бе облечено в политически аргументи.
Резултатите ги виждаме в днешно време, а те са, че ние рискуваме да загубим средства по тази оперативна програма, когато имаше готовност от страна на населените места, на общините като бенефициенти. До ден-днешен, за съжаление, има големи населени места – общини визирам, които нямат необходимата проектна готовност. Всичко това е на фона на огромната потребност, която има за инвестиции във ВиК-сектора. Тези възможности са пропуснати с оглед на това, че средствата, повтарям, бяха насочени единствено и само към големите населени места и големите инфраструктурни проекти.
Малките населени места бяха изключени от възможност за финансиране на проекти и от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите, където отново за приоритет по време на управлението на ГЕРБ бяха обявени единствено и само големите населени места. Имаме информация, че тези дни този подход се коригира и това е правилният подход, както казах и в началото на предходния мандат, че единствената и правилна позиция е този политически подход.
Грешният управленски подход за делене на населените места на малки и големи, на приоритетни и неприоритетни, доведе до още по-голямо задълбочаване на регионалните различия, за съжаление. Липсата на инфраструктура, на водопроводи, на канализация, на третокласни пътища, на адекватна здравна помощ и така нататък доведе до по-нататъшно обезлюдяване на малките населени места и селските райони. Това е резултатът от провежданата от ГЕРБ инфраструктурна политика.
Крайно време е да престанем да делим населените места на големи и малки, на приоритетни и неприоритетни. Крайно време е да не делим хората, които живеят в тези населени меса, в малки населени места и в големи населени места. Всички ние сме граждани на Република България. Това са наши съграждани, които си плащат данъците и имат равен достъп до всички тези компоненти, които посочвам в момента.
Има източници за финансиране и на магистрали, и на третокласни пътища. Има източници за финансиране на ВиК съоръжения и в големите, и в малките населени места. Така че не трябва едното да става за сметка на другото. Не трябва за сметка на по-малките проекти и на инвестиции в малките населени места да се толерират големите населени места.
Тук е редно да посочим, защото стана въпрос за ВиК-сектора, като последици от тази неправилна политика, проблемите, които са настъпили по отношение на доставката на вода или водната услуга, която не е осигурена за Неделино, за Омуртаг, за кризисните ситуации, пред които се изправи населението през предходните месеци и години.
Второ, загубата на средства от европейските фондове за този програмен период също е провал на провежданата от ГЕРБ инфраструктурна инвестиционна политика, провал на управлението на редица оперативни програми. Като изключим Оперативна програма „Транспорт”, почти всички оперативни програми имат риск да загубят пари – средства, които са така необходими, особено на фона на финансово-икономическата криза, в която се намираме.
Най-фрапантното е по отношение на Оперативна програма „Околна среда”. Доскоро информацията беше, че по Оперативната програма за регионално развитие всичко е наред, но е видно, че и там има проблеми. Има проблеми и Програмата за развитие на селските райони и Програмата за конкурентоспособност, а това са така необходими средства, които трябва да бъдат реализирани. В хода на реализиране на определени оперативни програми бяха пренасочени средства от приоритетни оси – можем да дадем за пример в това отношение Оперативна програма „Околна среда”, където с оглед на падежа за съответната година, за да не се загубят средствата, се пренасочиха за закупуване на екологичен транспорт, на пожарогасителна техника и така нататък – обстоятелства и факти, които са известни на всички нас.
Правителството на ГЕРБ не успя да подготви следващия програмен период. Тук ще си позволя да цитирам господин Дончев – бивш министър по еврофондовете, който преди няколко дни заговори, че е възможно догодина – първата година от следващия програмен период, да е нулева за усвояване на пари от еврофондовете. Той каза: „За да текат плащанията през 2014 г., първите схеми за финансиране трябва да се подготвят в момента, за да могат да бъдат отворени в началото на следващата година. Нямам информация това да се случва.” Това е публично признание за несвършената от ГЕРБ подготовка за следващия програмен период.
Настоящото правителство завари огромен дефицит в работата по подготовката на споразумението между България и Европейския съюз за следващия програмен период. Завари документ, който дори не може да бъде наречен „проект”, а най-общи бележки къде евентуално искаме да бъдат насочени средствата от еврофондовете, но без да се посочват конкретни приоритети и най-важното – без да са подготвени документите за провеждане на реформите в съответните сфери. Отдавна обаче е ясно, че през следващия програмен период средствата от Европейския съюз ще се отпускат на принципа „пари срещу реформи”.
Оказа се, че така нареченият „проект на споразумение за следващия програмен период” е правен, без да са подготвени съществени стратегически документи в области като: здравеопазване, образование, администрация, научноизследователска и иновационна дейност, цифровизация и използване на информационни и комуникационни технологии, превенция и управление на риска от бедствия, оценка и управление на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени, ВиК услугите, управлението на отпадъците, рибарството и аквакултурите. В проектоспоразумението, подготвено от ГЕРБ, основната група стратегически документи, които указват какви реформи трябва да се извършат, какви действия да се предприемат и какви мерки да се финансират през следващия програмен период, бяха предвидени да бъдат готови в края на настоящата година, тоест когато едновременно е подготвено и се очаква окончателното одобрение на споразумението.
Има и документи, за които се предвижда да бъдат подготвени през следващи години – през 2014 г. и 2015 г. Това е абсолютна управленска грешка на ГЕРБ. Ще посоча защо. Защото през този програмен период със средства от техническата помощ всички тези стратегически документи можеха да бъдат подготвени и да бъдат наше достояние, а на тяхна база да бъде подготвен и разработен проектът на споразумение с Европейския съюз за следващия програмен период. Какво можем да кажем в това отношение? Правителството на ГЕРБ не е направило това.
Поздравления заслужава кабинетът на Пламен Орешарски, който успя буквално за броени дни да подготви нов проект на споразумение и форсира подготовката на липсващи стратегически документи и проекти, някои от които вече са готови.
Не бива да подминаваме, така както е посочено в мотивите, провала в сектор „ВиК”. Колегата Димчо Михалевски преди малко също посочи, че към края на мандата на правителството на Станишев в активен диалог в дебати и в спорове с Европейската комисия подготвихме нормативната, законодателната база за реформи във ВиК сектора. Тя беше стартирала, но през следващите години не беше направено почти нищо в това отношение.
Споделяме също виждането, че собствеността на ВиК структурата също трябва да бъде прехвърлена, както е визирано. По този начин ще се реши проблемът с ДДС по отношение на проекти от обхвата на оперативните програми. Това ще даде по-ускорена реализация на проекти във ВиК сектора, реализирани по линия на европейските фондове.
Бих казал още веднъж: като цяло регионалната политика трябва да бъде насочена към изравняване на стандартите в различните региони – в малките, средните и големите населени места в страната. Не да се реализират само големи инфраструктурни проекти, като магистрали, безспорно има потребност от тях, но е редно да се инвестира в следващи класове пътна инфраструктура, във ВиК инфраструктура. Един от предходните еврокомисари по регионална политика Павел Самецки каза, че това са основно инструментариуми и най-вече кохезионните фондове, които трябва да доведат или крайният резултат трябва да бъде по-добро качество и стандарт на всички, които живеят във всички населени места от нашата страна. Това е визията, която ние подкрепяме.
Виждам, че има такава воля и визия за политика, с оглед на което подкрепяме правителството на господин Пламен Орешарски и регионалната политика, която водят и ще водят.
Периодът, който се визира в момента, не че е малък, но за да има кардинални заключения в това отношение, считам, че той не е толкова голям. Всичко, което посочих преди малко, не е само да се намираме да се критикуваме, а са факти и дадености, които ние унаследяваме. Може би представителите на кабинета ясно и отчетливо трябва да посочат точно откъде са поели оперативните програми и какво трябва да се случи. Господин Орешарски, господин премиер, ние очакваме да чуем за напредъка в работата по еврофондовете и това, което ни очаква през следващия програмен период. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Чакъров.
Първа реплика – господин Татарски.
Заповядайте, уважаеми господин Татарски.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Чакъров, съгласен съм с много от казаното от Вас, но не мога да приема, че преди нас политиката на правителството е била за справедливо, равномерно, отговорно разпределение на средствата по европейските програми към всички български общини. Спомнете си Оперативна програма „Развитие на селските райони” и наредби с номера 24 и 25, които бяха приети от Вашето правителство през 2008 г. и всъщност разделиха общините на едни, които имат право да получават средства по тази програма, и други – с над 10 хиляди жители, които нямаха право да участват с проекти по тази програма. В същото време тези общини бяха изолирани и от другата програма – Оперативна програма „Регионално развитие”. Такава община е например Разлог, която нямаше възможност да се възползва от средствата, които даваха оперативните програми. Слава Богу, през 2012 г. тези наредби бяха променени и сега има такава възможност.
Сега обаче, през последните четири-пет месеца, се забелязва нещо друго – проектите, които са стартирали и са на различна фаза от своето изпълнение, са спрени. Включително в Министерството на околната среда и водите има проекти за депо, за водни цикли, които незнайно защо стоят там и няма решение по този въпрос. (Реплики от ДПС.)Хубаво е, когато правим равносметка, да имаме предвид и тези неща. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Татарски.
Втора реплика – госпожа Ивелина Василева.
Имате думата, уважаема госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги, дами и господа министри! Уважаеми господин Чакъров, видно е, че все още живеете в миналото. Искам да Ви напомня, че всъщност гласуваме вот на недоверие на правителството на господин Орешарски, а не на правителството на ГЕРБ и на правителството на Бойко Борисов. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Тъй като Вие реферирате към миналото и към Вашите практики, искам да Ви припомня едни събития от миналото, от времето на тройната коалиция – от месец юли 2009 г., когато лично Вие спряхте проекти на общините на стойност над 1,5 млрд. лева. Спряна оперативна програма през 2009 г. Проекти на стойност над 500 милиона по ПУДООС – основния инструмент, чрез който се захранват обръчите от фирми. Отново проекти по ПУДООС, одобрени през месеците май-юни 2009 г., за подписването на необезпечени договори на стойност над 250 млн. лв. Разбира се, никога не сме делили и няма да делим хората на важни и маловажни, приоритетни и неприоритетни, но винаги ще делим инвестициите на ефективни и неефективни, на такива, които носят реални ползи, и които не носят ползи.
Искам да Ви напомня, господин Чакъров за това, че милиони левове бяха закопани в земята за тръби, които никога не са ползвани, за населени места, в които хората никога не са се свързали с канализацията.
Искам да Ви напомня, господин Чакъров, за цитираното преди малко с. Дръндар, за с. Бойно, за които бяхте готов да дадете милион и половина при наличие на пречиствателна станция на единия баир за още една пречиствателна станция на другия баир за 350 жители, за селата Войсил, Трилистник, за с. Долно Лешко, за община Хисар, с. Паничери, където милиони левове бяха дадени за канализация, които създават екологични проблеми, а не решават такива. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи за реплика към изказването на господин Чакъров? Не виждам.
Заповядайте, уважаеми господин Чакъров, за дуплика.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги!
Първо, по отношение на подхода към господин Татарски всички общини да бъдат равнопоставени, винаги съм споделял такава позиция и визия не само днес, а и тогава, когато съм бил министър. Може да бъде направен преглед на одобрените проекти по отношение на Оперативна програма „Околна среда” и да се види, това сме го говорили и пред Европейската комисия защото имаше „доброжелатели”, които бяха подали такава информация до Европейската комисия и до Дирекция за регионална политика пред господин Дирк Анер. Аз там посочих и е видно, че проекти, които бяха спечелени, в по-голямата си част, близо 60% бяха проекти на общини от ГЕРБ. Ние никога не сме делили общините на едни или други. Те са български общини. Всички живеем в български общини. Това трябва да бъде правилният подход, който споделям за всички проекти.
По отношение на това, което каза госпожа Василева, това сме го слушали многократно, няма да се впускам да коментирам това, което първите две години Вие коментирахте непрекъснато, че са неефективни. Под тази рубрика бяха и Вашите решения в политически аспект. Наистина Вие с решенията, които взехте, задълбочихте различията между регионите и между населените места.
Най-отговорно заявявам тук, от трибуната на Народното събрание, че по време на управлението на правителството на господин Станишев и докато аз съм бил министър, никога не са спирани средства по отношение на еврофондовете в частта за околна среда, за екология. Никога не са спирани и тук недейте да подвеждате цялата общественост със средства, които са спирани в размер на милиард и половина.
А за другите решения, които сме взели, видя се, че се очертава финансово-икономическа криза, наистина Управителният съвет на ПУДООС взе тези решения да бъдат замразени, да бъдат спрени тези проекти. И след това съм апелирам и в Комисията по околна среда, и днес от трибуната на Народното събрание, аз бих искал всички одобрени проекти по време на нашето правителство да бъдат в сайта на министерството, на ПУДООС, за да се види какви решения са вземани, какви политики са реализирани и към кои населени места са насочени. Казвам най-отговорно, че е покрита цялата география на България, всички общини, цяла България.
Мисля, че това е правилният подход, към който ние трябва да се придържаме, и политиките, които трябва да бъдат реализирани. Не само коментираме и говорим тук, а реално сме го правили и аз се надявам, че настоящият кабинет ще следва тези политики и тази визия. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Господин Томислав Дончев – за лично обяснение.
Заповядайте, уважаеми господин Дончев.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Господин премиер, госпожо вицепремиер, дами и господа министри, господин председател, уважаеми колеги! Няколко уточнения, господин Чакъров, всички в полза на коректността и вниманието към детайла.
Първо, Кохезионният фонд е един. Няма кохезионни фондове. Останалите са структурни. Първо.
Второ, стоя зад всяка дума, която съм казал. За да започнат да текат парите в следващата година, за да има плащания поне към края на годината, първите схеми трябва да се отворят най-късно май или юни, което означава, че трябва да се подготвят сега.
Колкото до това каква е моята или каква е нашата отговорност, само ще Ви напомня, че към началото на годината България беше от най-напредналите държави по отношение на подготовката на следващия програмен период. И доказателство за това е, че последният вариант на Споразумението за партньорство, което е изпратено в Европейската комисия от настоящото правителство, е в 60% идентичен с първия. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
Желаещи за изказване?
Дали Павел Гуджеров от записаните се изказа или се отказа? (Реплики от ГЕРБ.) Отказа се, така ли да разбирам, да не дойде после? (Реплики от ГЕРБ.) Не Ви чувам.
Очевидно няма други желаещи за изказвания. Ориентираме се към приключване на разискванията.
Обръщам се още веднъж към парламентарните групи – има ли желаещи?
Министър Терзиева, заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги министри!
Регионалната политика е цялостна политика за изграждането на устойчиво развитие на регионите, на генериране на растеж и на създаване на работни места. Статистиката за периода след 2009 г. показва, че по основни показатели за развитие, различията между регионите се задълбочават и тя е резултат не само от глобалната финансова и икономическа криза, но и от водената досега политика от ГЕРБ: огромни инвестиции в София и в големи инфраструктурни обекти, нулево внимание на малките общини и изостаналите в социално-икономическо развитие региони. В резултат брутният вътрешен продукт на човек в Северозападния регион за 2011 г. е близо седем пъти по-нисък от този в Югозападния. Сегашното правителство завари тази ситуация и няма как само за няколко месеца да я предизвика.
Дори повърхностният поглед на провежданото, доколкото е имало регионална политика на ГЕРБ, показва грешното разбиране и подход. Така наречените мотиви за настоящия вот са не по-малко показателни. Регионалната политика не означава само строителство на магистрали, които бяха развявани от ГЕРБ като знаме на тяхното управление. Инфраструктурата е един от стълбовете на тази политика, но за развитието на регионите е необходима активна политика и в областите на образованието, здравеопазването, културата, сигурността и подобряване на пазарната среда. За развитието на един регион е необходим комплексен подход, ефективен микс от политики в зависимост от нуждите на хората и спецификата на региона.
Целта на интервенцията трябва да е икономически растеж и заетост, опазване на природните ресурси и подобряване на живота на хората, а не само кух пиар и красиви снимки в луксозни брошури.
Уважаеми дами и господа, с работа на парче не се прави регионална политика! (Реплики от ГЕРБ.)
По отношение усвояването на средства по Оперативна програма „Регионално развитие”. Какво заварихме? Програма с риск от загуба на повече от 260 млн. лв. през тази година! Този факт е бил ясен още в края на 2012 г., но не са предприети никакви конкретни стъпки до пролетта на 2013 г.
Още в първите дни от мандата предприех спешни мерки за форсиране и преработка на апликационните форми на два големи проекта, с които да минимизираме риска от загуба на европейски средства. Преработена е апликационната форма за проекта за Северна скоростна тангента, за да постигнем максимално добро качество – проектът е изпратен вече към Европейската комисия за одобрение.
Заварихме идентифицирани 67 града на база Концепцията за пространствено развитие, но при недостатъчна икономическа обосновка. Наложи се спешно да допълним портфолиото на всяка една община, за да увеличим шанса да защитим всички общини! Понеже чух критики – защо само 67 града и че трябва непременно да ги защитим, обръщам внимание, че те са определени на база стратегически документи, одобрени от правителството на ГЕРБ! Защо не се идентифицираха и заложиха например 86 града, както е по сегашната Оперативна програма „Регионално развитие”?
По отношение на обвинението за провал при усвояване на средствата от ЕС ще Ви отговоря с цифри. За последните четири месеца… (Реплика от ГЕРБ.)
От Европейския съюз – извинявайте, ако не сте ме разбрали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заяждат се, не се притеснявайте. (Весело оживление.) Говорете си спокойно. (Смях от залата.)
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Благодаря, господин председател.
За последните четири месеца са изплатени 263 – моля да чуете, че за последните четири месеца сме изплатили 263 млн. лв. по проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”! Постигнат е ръст в размер на 47% спрямо периода от миналата година, през който са извършени плащания само в размер на 179 милиона! (Реплики от ГЕРБ.)
На 16 септември 2013 г. бе проведено поредното девето заседание на тематичната работна група и беше приет изготвеният през месец август Трети вариант на Оперативна програма „Региони в растеж”. Третият вариант на програмата е разработен в партньорство с Националното сдружение на общините в България. Считам, че този вариант на програмата е реалистичен, а не свръхоптимистичен. Време е всички да осъзнаят, че европейските средства са допълващи, а не единствен инструмент за реализиране на регионалната политика.
Към настоящия момент регламентите все още не са приети – знаете много добре, и в тази връзка няма никакъв риск от забавяне на подготовката на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Също така Министерството на регионалното развитие провежда ежемесечни предварителни разговори и неформални работни срещи с Европейската комисия с оглед съгласуване на всички неуточнени въпроси преди стартиране на официалните преговори.
В допълнение – министерството полага необходимите усилия за стартиране изпълнението на програмата непосредствено след нейното одобрение. На финален етап е одобрението на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и в необходимите срокове протича изпълнението на схема за подготовка на готови проекти за общините за следващия програмен период.
Правителството на ГЕРБ не прецени реално ситуацията и не отчете реалните проблеми, с които се сблъсква целият Европейски съюз по въпроса за бюджета на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г.! Европейският бюджет е намален за целия Съюз за първи път в историята му! Причините са напълно разбираеми – криза в европейските икономики, мерки за намаляване на разходите в много държави. При това положение Европейският парламент взе решение за намаляване на средствата.
В тази връзка и средствата за Оперативна програма „Региони в растеж” са по-малко от очакваните, разбира се. Искам да подчертая, че предишните управляващи си бяха сложили розови очила по този въпрос. Бюджетът на програмата е съобразен с приетото в Споразумението за партньорство разпределение на средствата от структурните и инвестиционни фондове по оперативни програми, както и с приетите от тематичната група проценти и тежести на съответните приоритетни оси, и е добре балансиран.
В допълнение – Министерството на регионалното развитие е разработило методология за определяне на индикативни бюджети по градове, на финансиране по Приоритетна ос № 1, като по този начин се предвижда общините да имат възможност по-ефективно и адекватно да планират своите проекти в изпълнение на възприетия от Националната концепция за пространствено развитие модел на умерен полицентризъм.
Предварителното разпределение на ресурса по градове ще даде възможност именно за намаляване на междурегионалните различия и вътрешнорегионалните диспропорции.
Подготовката на Оперативна програма „Региони в растеж” се осъществява с ускорени темпове и към момента е във финална фаза. Предстои изпращането на третия вариант.
Какво направихме именно за намаляване на междурегионалните различия и вътрешнорегионалните диспропорции? За разлика от предишното правителство, ние предложихме покритие на прилежащата територия на градове от първо до трето ниво – да се допуска финансиране в размер до 20% от определените лимити за всеки град за реализиране на проекти за общинска образователна и социална инфраструктура и зони с потенциал за икономическо развитие, извън зоните за въздействие на интегрираните планове, но в рамките на общинската територия. Така ние обхванахме функционалните връзки между града и малките населени места, и този наш подход беше приветстван от Брюксел.
Включването на прилежащите територии към градовете ще позволи по-бързото и плавно договаряне на програмата с Европейската комисия, тъй като това адресира основно препоръка и коментар на Европейската комисия по предходния вариант, подготвен от предишното правителство.
Следователно ще осъществим подкрепа за всичките 67 града в България, заедно с прилежащата им територия в рамките на общините, с което, съвместно с Програмата за развитието на селските райони, постигаме пълно териториално покритие на страната.
Фокусирахме нашето внимание върху най-слабо развития и най-бедния регион на Европейския съюз – Северозападният, в предложение на Интегрираната стратегия за развитие на Северозападния район и прилагането чрез интегрирана териториална инвестиция.
По отношение на риска от загуба и така наречената „нулева година” за 2014 – през 2014 г. със сигурност ще имаме одобрена Оперативна програма „Региони в растеж” и публикувани схеми за безвъзмездна финансова помощ. Дали ще успеем да стигнем до разплащане зависи от срока на одобрение на програмата от страна на Европейската комисия – Вие знаете много добре това, и от готовността на бенефициентите да подготвят качествени апликационни форми и да стартират тръжни процедури. Знаете също много добре, че само за подготовката и провеждането на тръжна процедура са необходими поне шест месеца.
Ние обаче работим активно, за да не бъде допусната така наречената от Вас „нулева година”. Агенция „Пътна инфраструктура” има готовност с приоритизиран списък с проекти за финансиране и мога да твърдя, че те ще са едни от първите бенефициенти, които ще стартират реално изпълнението на проекти. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не от място – ще Ви накажа.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: В момента със средства по Оперативна програма „Регионално развитие” се финансира подготовката на 100 инвестиционни проекта в образователната, социалната и културната инфраструктура. Очакваме през пролетта да имаме проектна готовност.
По отношение на пътната инфраструктура. Защо не се разплатихме в края на 2009 г. с бизнеса? Това беше много голям финансов шок за хиляди фирми – блокира се инвестиционният процес, повиши се междуфирмената задлъжнялост и доведе до фалит стотици по-малки фирми! Поставените ниски лимити за ползване на средствата от държавните инвестиционни заеми от правителството на ГЕРБ не позволиха своевременно завършване на редица проекти по „Транзитни пътища V”, нито стартирането на планирани проекти.
Да погледнем към така наречените „договори на най-ниска цена”. Освен до проблеми със срокове и качество на строителните работи, те доведоха до сериозен проблем за така наречените „скрити подизпълнители”. Под прикритието на договори за доставки и услуги малки и средни фирми изграждаха големи инфраструктурни проекти, но не получаваха изработеното им по договор.
Какви мерки взехте да защитите малкия и среден бизнес? (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) Същевременно ниски цени в комбинация с недобре подготвени проекти поставиха големи строителни фирми също в тежка финансова ситуация, което доведе до спиране на някои големи инфраструктурни проекти. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Какво правим ние? Предложихме промени в Закона за обществените поръчки, които да дадат възможност на скритите подизпълнители да излязат на светло и по този начин да получат гаранция за своите плащания. Прекратяваме практиката за избор на строител само и единствено по критерий най-ниска цена.
Текущият ремонт, поддръжката и рехабилитацията на малките пътища бяха силно подценени. Обръщам внимание, че за извършването на регулярни ремонти се откриват много повече работни места срещу единица вложени инвестиции в сравнение със строителството на нови пътища. При новото строителство се ползват много повече машини. Същевременно регулярната поддръжка и удължаването на експлоатационните срокове водят в бъдеще до спестяване на значителни средства за основен ремонт.
Какво правим ние? Нееднократно съм обръщала внимание за безобразното състояние на малките пътища – 30% от втори и 40% от трети клас републикански пътища се намират в лошо състояние! Министерството на регионалното развитие, заедно с Агенция „Пътна инфраструктура” разработиха програма, в която да се инвестират целево средства от държавния бюджет за рехабилитация на малките пътища.
Най-тежки са пораженията върху ниския клас пътища, които свързват малките населени места с областните и общинските центрове. За да започне възстановяването им, са необходими минимум между 70 и 150 млн. лв. годишно, които да се заделят от държавния бюджет за целево ремонтиране на тези пътища.
Предвиждаме инвестициите да се вложат в малки пътища от всяка област, като приоритетно ще се рехабилитират отсечките в най-тежко състояние, по които има интензивен трафик. За 2014 г. вече е разработена целева програма за рехабилитация и на малките пътища втори и трети клас.
Предвидените средства за финансиране на „Пътна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 2020” са на обща индикативна стойност 169 млн. евро – европейско и национално финансиране.
Предстои стартиране на тръжна процедура за проектиране на 700 км пътна инфраструктура, за да можем да стартираме строителните работи по отсечките още догодина.
Във ВиК сектора – реално реформиране във водния сектор не е било стартирано. Асоциациите по ВиК са учредени само формално като юридически лица с нестопанска цел, без да се осъществяват предвидените от тях дейности. Основна причина е липсата на необходимите подзаконови нормативни актове. Именно върху това работим в момента.
При предишното управление ВиК отрасълът е ясно, че не е бил приоритетен. Силно са били подценени проблемите, свързани с водоснабдяването. На практика след 2009 г. са замразени и спрени всички текущи обекти. Това оказва катастрофален ефект върху икономиката и бранша. Доколкото са отделени минимални средства, не са прилагани енергоефективни мерки и инженерни решения за намаляване на разходите при доставка на питейна вода и подобряване на качеството.
Състоянието на ВиК дружествата никак не е цветущо. Ярки примери: ВиК – Варна, Добрич, Велико Търново и Габрово. Там финансовите загуби не са само заради амортизирана мрежа, но и заради – нека да го изразя по-меко, лошо управление. Във връзка с констатираните нередности в дружествата при разпоредените от мен проверки и получени сигнали, са подадени съответните сигнали до прокуратурата и другите органи. (Шум и реплики в залата.)
Фрапиращ е примерът с управителя на ВиК – Габрово, който е съвместявал длъжността „управител” с тази на общински съветник в Севлиево. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация заемането на тези две длъжности е несъвместимо.
Тук искам да кажа, че бивши управители и кметове на някои общини бламират работата на ВиК дружествата, като обжалват решенията за назначаване на новоизбраните управители, използват всички вратички на закона. (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Иванов! (Шум и реплики.)
Изчакайте малко! Госпожо министър, изчакайте малко!
Господин Иванов, налагам Ви дисциплинарна мярка „напомняне”, най-леката. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Три-четири пъти чакам, все си подвиквате! (Реплики от ГЕРБ.) Персонално!
Ако обичате, госпожо министър, продължете.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Благодаря, господин председател.
Бивши управители и кметове на някои общини бламират работата на ВиК дружествата като обжалват решенията...(Силен шум в залата, реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Обжалват решенията за назначаване на новоизбраните управители, използвайки всички вратички на закона. Очевадно е, че те целят да заметат следите, но това блокира работата на дружествата и води до допълнителни проблеми.
Въпреки нарастването на цените на предоставяните ВиК услуги през периода темпът на повишаване на разходите превишава този на приходите. Дружествата отчитат намаление на счетоводната си печалба и рентабилността от продажби.
По отношение на твърденията, че Стратегията за ВиК отлежавала на моето бюро – първият проект беше готов през месец май. Започнахме консултации с експерти и институционални партньори, които направиха и продължават да правят своите бележки. Тези коментари вече са актуализирани в новата версия, която беше публикувана на сайта на министерството. Планирано е в началото на ноември стратегическият документ да бъде внесен в Министерския съвет за обсъждане.
Концесии – не Ви ли е неудобно да питате за политиката в концесиите? (Смях и реплики от ГЕРБ.)
Морските плажове! По времето на Вашето управление на концесия не е даден нито един морски плаж! (Реплики от ГЕРБ.) Това е факт!
Говорите за необезопасени морски плажове, но на практика по времето на Вашето управление не е даден нито един морски плаж, а има доста такива, които е трябвало да бъдат дадени на концесия, за да могат да бъдат обезопасени и да могат да бъдат предоставени необходимите за гражданите услуги. Освен това, даже са били прекратени 12 концесионни договори и 12 договора за отдаване под наем и в момента, в който аз встъпих в длъжност, заварих точно тази ситуация. В началото на юни заварих една ситуация с доста необезопасени плажове. (Шум в залата.)
Политиката за концесиониране трябва да продължи и за плажовете. (Парламентарната група на ГЕРБ скандира: „Оставка! Оставка!”, ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да се поизвикат.
Моля за тишина в залата!
Ако обичате, госпожо министър, по-близо до микрофоните!
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: По отношение на политиката за управление на морските плажове – лично мое мнение и на експертите, които работят в министерството, е, че политиката по отдаване на плажове под наем не е правилна политика.
Съгласно Конституцията на България всички плажове се отдават за ползване чрез концесия и така трябва да продължи. В тази насока разработваме съответните предложения за уеднаквяване на разпоредбите в законодателството, за да можем да уеднаквим и режима на ползване на плажовете, за да могат хората безопасно, спокойно да посещават морските плажове.
Относно твърденията, че сме били регулирали това лято цените на плажове и чадъри – няма такова нещо. Аз проведох няколко срещи с концесионерите и наемателите на плажовете, с които никой не се беше срещал, а те имат много, много проблеми за решаване. Държавата и концесионерите са две страни по един договор и трябва да се решават проблемите заедно с цел в услуга на гражданите – да се предоставят по-добри услуги по плажовете и да може да бъдат обезопасени максимално всички плажове. Това между другото е доста нелека процедура и ще отнеме време, но ние ще се захванем сериозно с тази политика.
По отношение на жилищната политика – основният проблем при изпълнението на проектите по енергийна ефективност, така нареченото „саниране на сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, възниква от бюрократичните проблеми през последните години и постоянната смяна на условия.
Първо, програмата стартира едва през 2012 г.
Второ, първоначалното изискване за 25% съфинансиране от гражданите през 2009 г. беше увеличено на 50% от правителството на ГЕРБ, което доведе до отлив на интерес. След това служебният кабинет го върна на 25%, но се загубиха много ценни месеци и години.
Това съм заварила като министър на регионалното развитие към 1 юни тази година. Сега акцентът е да не се загубят средства и паралелно се създават модели за по-ефективно и по-достъпно за гражданите участие в програмата.
Работи се по скъсяване на сроковете и опростяване на процедурите. Подготвен е първият пилотен търг за избор на строител, който ще стартира в най-кратък срок – до края на годината.
В началото на следващата година ще стартира втори търг за следващите 20 сгради. Лятото на 2014 г. ще имаме първите обновени многофамилни жилища.
Кадрова политика – по отношение на чистките и назначаването на така наречените „Калинки” от ГЕРБ. Един от мотивите за това, че не се усвоявали правилно средства по оперативна програма беше, че съм уволнила директора на управляващия орган. Ами, директорът на управляващия орган си беше чиста проба „Калинка”. Тя не отговаряше изобщо на стажа, който трябваше да заема, за да бъде директор. И три години е управлявала такава голяма дирекция, управлявала е милиарди. Нямам повече коментар по този въпрос. (Реплики от ГЕРБ.)
Искам само да Ви кажа, че за две години господин Росен Плевнелиев като министър е освободил 215 служители, а госпожа Павлова е освободила 140 човека! (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
Не бих искала да се задълбочавам по тази тема, но за две години на поста председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” са сменени четирима човека.
През 2009 г. ГЕРБ сменя главния директор на Оперативната програма „Регионално развитие” и още шест началник-отдела. Около 50 експерти са били освободени или напуснали управляващия орган през периода 2010-2012 г., което за мен е недопустимо, тъй като тези кадри се подготвят – знаете, много дълго и те имат много специални експертни качества. Това е моят коментар по тази кадрова политика.
На финала искам да отбележа, че нашето правителство разглежда финансовия аспект на регионалната политика по-широко и по-задълбочено. Осигуряването на необходимите ресурси за регионално и местно развитие не е само преразпределение на готови средства от централния бюджет и от европейките фондове, както се посочва в мотивите на вота.
Финансовата осигуреност за следващите програми и проекти следва да бъде подкрепена и от един реален процес на децентрализация на държавното управление, като се даде възможност на по-ниските териториални нива на управление и главно на общините сами да мобилизират и управляват собствени и привлечени средства за изпълнение на важните за бизнеса и хората по места проекти.
Поради политическата недалновидност на предишното правителство процесът на фискална и управленска децентрализация беше спрян. Сега процесът е възстановен и отново функционира Съветът по децентрализация на държавното управление, като диалогът за сътрудничество с общините дава и първите си резултати. Визията и стратегията на програмата на правителството споделят разбирането за регионалната политика като ключов инструмент за постигане целите на Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и социално приобщаващ растеж.
Моето разбиране е, че политиката за регионално развитие се прави с партньорство, интегрирано, а не на парче, и с цел подобряване живота на българските граждани. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ, ДПС и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, уважаема госпожо министър.
Господин Иванов, заповядайте за процедура по начина на водене.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря за възможността, господин председател, да коментирам това, което казах от място, за което считам, че Вие неправомерно ме наказахте.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Къде са чувалите? Къде са чувалите?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: На преждеговорившата госпожа тук аз просто се опитвах да й помогна, защото тя се обърка кои пътища откъде се финансират. Тя говореше за Програмата за регионално развитие, а обърка класове пътища, които се финансират от Програмата за развитие на селските райони.
Ако считате, че с нещо съм подвел Вас, колегите, или съм казал нещо неправилно, може да ме наказвате, обаче при положение че се опитвам да помогна на един човек, който не разбира за какво говори (ръкопляскания от ГЕРБ), извинявайте, Вие защо наказвате мен?!
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Чувалите, чувалите!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин председател, не принизявайте Народното събрание, изпълнявайки теснопартийни поръчения. Това е Народно събрание. Това че сте пръв сред равни, нямате право, ей така, да хвърляте някакви наказания тук. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Налагам Ви второ наказание „забележка” за злоупотреба с право. (Смях от ГЕРБ. Шум и ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Господин Михов, желаете ли? Не.
Има думата за изказване народният представител Томислав Дончев.
Заповядайте, уважаеми господин Дончев.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Господин премиер, госпожо вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Ще направя едно принципно изказване. Нямам намерение да се замеряме с числа, макар че за разлика от повечето присъстващи мога да участвам в това замерване, без да си гледам записките. (Смях и реплики: „Браво!” от ГЕРБ.)
За разлика от Вас обаче слушах изключително внимателно това, което изчете министър Терзиева, и ще Ви зарадвам, че съм съгласен с една констатация в текста. Това е, че за да се покажат истински резултати от регионалната политика, четири или пет месеца не са достатъчни. Аз съм съгласен с това. Това е сложна инерционна система.
Само че, колеги, минаха 10% от титулярния мандат на това правителство – време, в което, ако не трябва да гледаме за конкретни резултати, поне можем да съдим за намеренията. Поне за намеренията! А ние без да коментираме резултатите, имаме проблем на ниво намерения, на ниво амбиции. Мога да Ви дам конкретни примери. Според един министър „Хемус” ще се строи с европейски пари, според друг ще се прави на концесия с тол такси, според трети трябва да гледаме пресни плодове и зеленчуци, за да привлечем интереса на инвеститори от Близкия Изток. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
След потока от думи тук и извън тази сграда в последните месеци дори за грамотен мъж като мен е трудно да разбере все още какво ще прави Министерството на инвестиционното проектиране. Колеги, имаме проблем на ниво намерения, не сме стигнали дотам да коментираме резултатите. И ако един вот на недоверие се предполага да не бъде упражнение по критичен политически анализ на предишния кабинет, то най-вече да бъде време, когато правителството може да изяви намеренията си.
РЕПЛИКА: Четири години говорите за предишния кабинет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Колеги, не се крийте зад гърба на господин Михалевски, той все пак не е говорител на правителството. Той е народен представител.
Използвайте възможността ясно да изразите намеренията си. Поне намеренията! Ако тишината понякога е добра за опънатите нерви, тишината от тази част на залата е опасна, защото след подобна тишина на въпроса: „Колко експертно е програмното правителство?”, единственият възможен отговор ще бъде: „Експерти няма и програма няма.” (Ръкопляскания и реплики: „Браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Дончев.
Понеже имаше въпроси, на Парламентарната група на ГЕРБ остават една минута и пет секунди.
Други желаещи за изказвания?
Заповядайте за реплика в рамките на минута и пет секунди. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Сложете си картата, не хитрувайте така.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Не съм съгласна с Вас, господин Дончев. Защо – какво правеше това Министерство на инвестиционното проектиране и това правителство? Ами, направи няколко неща, с които ще се запомни това управление. Първо, да назначи един министър на инвестиционното проектиране за 24 часа. После да назначи един друг министър, който пък се оказа, че е социално слаб гражданин във Франция. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Най-накрая се наложи да назначи един кинезитерапевт, и с това надскочи правителството на Филип Димитров, който беше назначил масажист за шеф на Военнопромишления комплекс, господин Дончев.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: И физкултурник.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: И не е само това.
Понеже от ДПС подвикват,... (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ама, Вие не им обръщайте внимание, правете си репликата към господин Дончев.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: ... да Ви кажа, че има някаква връзка и логика може би в тяхното управление, защото все пак кинео от гръцки означава движение, било то и за права и свободи. А ДПС единствено могат да участват, ако са в рехабилитация на властта. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
Други желаещи да репликират господин Томислав Дончев? Няма.
Заповядайте, господин Дончев, за дуплика.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Не съм съгласен с Вас. (Смях от ГЕРБ.) Намеренията са важни, изключително важни. Ако някой има намерение да Ви запали къщата, искам да попитам дали ще го оставите да стигне до края? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Сергей Станишев – за изказване.
Заповядайте, уважаеми господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател...
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Картата. (Шум, реплики и смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, сложете картата.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: ... дами и господа министри! Дебатите малко се съживиха. Беше показателно дори това, което чухме от последните изказвания от представители на ГЕРБ, които казаха, че намеренията наистина са много важни и че е време правителството да се изясни за тях.
Искам обаче да припомня, защото много къса е паметта на някои бивши министри, ако могат да коментират, как да се възприемат намерения на един министър-председател, който изкара почти четири години само в намерения, обещания и жалвания.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Не е вярно!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Давам много ясен пример за бъркотията в съзнанието на този, който беше начело на изпълнителната власт. Спомням си една фраза, в която беше заявено: „Аз съм за намаляване на ДДС, но към момента финансовата ситуация изисква да се запази на това ниво, но ако се наложи, няма да се поколебая да вдигнем ДДС-то.”
Ето, това беше цялата Ви политика, в това число и в регионалната политика (ръкопляскания от КБ и ДПС) – бъркотия, раздвоение на съзнанието.
Вотът е демократична процедура и свещено право на опозицията.
Би трябвало да благодаря днес на ГЕРБ, че най-сетне след толкова месеци се показват като някаква опозиция, опитват се да влязат в ролята си. Само че много ясно проличава едно нещо – какво е разбирането на ГЕРБ и на неговия лидер за това що е опозиция. И той си го каза – опозиция е да пречи. Да пречи на Парламента, да пречи на управляващите, цитирам. Цитирам. Това и правите от първия ден след изборите. От първия ден след изборите! (Реплика от народния представител Цецка Цачева.) Влизахте, излизахте от Парламента. Видяхте, че няма да свалите с външен натиск това правителство, та се прибрахте в Парламента. Сега имате нова стратегия – да се намали максимално ефективността на работата на Парламента, сиреч пак да пречите с процедурни хватки и с това, че както заявихте – днес минава дискусията по единия вот, в петък щяло да се внася нов вот.
По този начин така наречената „опозиция“ обезмисля един основен инструмент на всяка една опозиция – да идентифицира проблем, да изложи аргументи и критики към управляващите, и да каже своята алтернатива.
Вие правите вотове до дупка. Знаете ли защо го правите? За да угодите на прищевките на един или двама души от Вашето ръководство, които не могат да се поберат в кожата си, че не са на постовете, които заемаха. Ами няма да ги заемат повече. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Няма да ги заемат!
Би трябвало да Ви благодаря за темата, която сте избрали – честно Ви го казвам. Защото, ако наистина имахте експертен, политически потенциал, с който постоянно се хвали отсъстващият както винаги при дебати господин Борисов, щяхте да изберете някоя по-удобна и по-защитима за Вас тема. Очевидно замисляхте тези дебати като хвалба за магистралите, инфраструктурните обекти, построени в предишния мандат. Да, има две довършени магистрали – „Люлин“, започната не от Вас, „Тракия“, започната и изградена не от Вас само. Това е добре! Поздравления! Никой не Ви го отнема това. Само че четири години това беше единственият смисъл едва ли не и обосновка от съществуването на предишното правителство.
Когато говорите за регионална политика, показвате с мотивите какво разбирате под регионална политика – няколко инфраструктурни обекта, които да са видими, да се тупа някой в гърдите и да реже лентички. Регионалната политика, както много обосновано беше обяснено от министъра на регионалното развитие, е комплексна политика, хоризонтална, засягаща всички ведомства и която трябва да се стреми да има балансирано икономическо, социално развитие на страната и еднакви условия за развитие на хората, които са най-големият капитал, независимо от това дали живеят в София, Пловдив, в някоя средна община, или в малка община.
Това е смисълът на регионалната политика и в европейското разбиране. Затова Кохезионният фонд се стреми да помогне на по-изостаналите региони в Европа, а такава е цяла България, за съжаление, за да ги издигне до средноевропейското развитие. Казвам Ви, че правите огромна грешка да изберете точно тази тема, защото именно в годините на Вашето управление всички тежки диспропорции се превърнаха в пропаст, пропаст и в брутния вътрешен продукт на глава на населението, и в безработицата, и в здравеопазването, и в образованието между няколко града, дори не региона, няколко града и цялата останала България.
По-добре да си бяхте мълчали – честно Ви казвам – вместо да избирате точно тази политика и тази тема. Защото всеки живеещ извън София, а и софиянци, пътувайки из страната, виждат гигантската пропаст, която е зейнала. И сега са нужди гигантски усилия, дългогодишни, за да започне някакво сближаване.
Много се хвалите с пътищата. Както казах – чудесно! Само че истината и фактологията е, първо, че магистралите на господин Борисов не са повече от магистралите, които бяха изградени при тройната коалиция. Това е факт.
По отношение на републиканската пътна мрежа, съотношението е 4:1 в полза на тройната коалиция. Това е факт. Много се хвалите с това строителство, но за сметка и на какво? Нямало да има оскъпяване, твърдяхте. Защо оскъпихте „Люлин“ с 60 милиона – магистрала от 20 км, а магистрала „Тракия“ – с 18 милиона? Така ли е? Факт!
Искам да попитам какво беше качеството? Господин Борисов колко пъти ходи на „Дунав мост 1“, на „Дунав мост 2“ уж да контролира? Четири пъти. Отидете и вижте дупките и на „Дунав мост 1“, и на „Дунав мост 2“. Голямо качество. Голямо!
Искам да Ви кажа и да Ви попитам: защо не се похвалихте с това, че спряхте разплащанията на фирмите, фалирахте хиляди български малки фирми и увеличихте неимоверно безработицата? Защо не се похвалите с това, че закрихте Съвета по децентрализация? За каква регионална политика изобщо може да става дума, когато в един регион като Видински например изнесохте близо 20 и повече звена на държавната администрация?! Господин Миков ще ме поправи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Четиринадесет само.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Извинявайте, четиринадесет. За една съдебна справка човек трябва да ходи до Велико Търново, а за НАП трябва да ходи някъде другаде, в друг регион.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Пак там.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Пак във Велико Търново. И какво? Кой ще прави бизнес, който създава работни места там? Това ли Ви е великата регионална политика?!
Защо не се похвалите с това, че с 20% намалихте бюджетите на общините? Кой го направи? За да се връзва бюджетът на Дянков и да може да се тупа в гърдите пред Брюксел, че имаме нисък бюджетен дефицит. Ама убихте икономиката, смазахте общините и хората, които живеят в тях. Да не говоря изобщо за диспропорцията в отношението към различните общини с различен цвят.
Като министър-председател аз съм помагал и на господин Борисов за строителството на метрото и на южната дъга, и много добре се знае, че парите например за южната дъга бяха изцяло дадени от републиканския бюджет – 80 млн. лв., за да може той да реже лентичка. Хубаво! Да е жив и здрав! Важното е обаче работата да се върши.
Искам да попитам: защо не се похвалихте за това как договаряхте средствата за финансовия период, който предстои? Нали бивши министри се хвалеха, че ще вземем 18-19 млрд. евро. Цитат е това, от септември 2012 г. Колко взехме? С 3-4 милиарда по-малко. Кой го е договарял? Защо за най-бедния регион в цяла Европа – Северозападна България, не са договорени допълнителни средства, както направиха Унгария за себе си – 1 милиард и 400 млн. евро; както направи Гърция – 1 млрд. евро; както направи Испания – почти 2 млрд. евро; както направиха още над 10 страни, в това число бедна Германия със 700 млн. евро допълнително извън общия бюджет, който им се полага. Кой носи отговорност за това, та днес да предявявате претенции, че Оперативна програма „Региони в растеж” не била достатъчно голяма? Да бяхте договорили повече като сте такива майстори и сте имали такава подкрепа, и мериха педите на гърба на един Ваш представител в Брюксел, но само с това се запомни, а не с отстояване на национални интереси.
Когато предявявате претенцията, защо само 67 общини са в програмата, която Вие измислихте като типаж, като модел – вярно е това, което беше казано – „Региони в растеж”, намалихте регионалното развитие от 86 на 67 общини. Отгоре на всичкото не представихте и никаква икономическа обосновка, та сега новото правителство за няколко месеца трябва да я изготвя, усилено да отстоява необходимостта тези пари да влязат в средни и по-малки общини, за да има пари и за тях и да няма бели петна. Така че претенциите, които Вие предявявате, са абсолютно необосновани.
Искам да кажа и още нещо, тъй като говорите за кадровите промени. В Агенция „Пътища“ по времето на господин Борисов за две години се смениха четирима изпълнителни директори. Както беше казано, господин Плевнелиев като министър уволни 200 души администрация за две години. И Лиляна Павлова – още 150 души. Вие ли ще говорите за чистка?! Безсрамници! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Абсолютни безсрамници! Четири години само с блъфове! Нула процента увеличаване на кадастралната карта – от 19% на територията на страната, толкова си и остана. Замразихте начертаването на картата на Черноморското крайбрежие, за да прокарвате сделки там, вместо да има ред, както беше направено от предишното правителство със Закона за Черноморското крайбрежие.
Искам да кажа следното: Да, правителството на господин Орешарски за четири месеца направи немалко, за да започне корекция на тази погрешна, сбъркана регионална политика, която водихте – политика на концентрация, обаче трябваше да направи много повече.
Ние ще очакваме, господин премиер, не на думи, а фактически в бюджета за следващата година да проличи, че усилията за икономическо възстановяване, социална справедливост на централно ниво ще бъдат насочени и към регионите.
Неслучайно беше заявено, че един от приоритетите трябва да бъде по-балансираното регионално развитие. Това ще изисква обаче и ресурси, и средства. Към всеки регион трябва да се поемат конкретни ангажименти за следващия четиригодишен период за решаване на един или два големи, качествени, структурообразуващи проблеми. Това ще изисква много усилия, работа и също така немалко финанси. Затова очакваме правителството да се отнесе много отговорно към тази задача.
Наред с това, разбира се, трябва да се каже много ясно: трудни са задачите. Регионалната политика, проблемите на регионалните дисбаланси не могат да бъдат решени от нито едно правителство за четири години. Затова не смятам, че и ГЕРБ носи цялата вина. Всички правителства носят вина за състоянието до тук и за недоволството на хората из страната. Нека да започнем да изправяме тези деформации. За пореден път казвам: тук всяка конструктивна идея – и на опозицията от ГЕРБ, е добре дошла. Ще се приеме добре и от правителството, и от Коалиция за България, само че, казвам го с голямо съжаление, и в днешните дебати показвате, че единствената цел на този вот, както и на следващия, който ще внесете, е да се пречи. Да се пречи. И пак парламентарната група на ГЕРБ се превръща в заложник на прищевките на един човек. Всички сте заложници! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Станишев.
Има ли желаещи за реплики?
Заповядайте за процедура по начина на водене, господин Господинов.
Ако смятате да се изказвате по друг въпрос, веднага ще прекратя този опит за злоупотреба с право. Опитайте!
Заповядайте – по начина на водене.
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ (ГЕРБ): Не се и съмнявам, господин Миков. Вие си позволихте да дадете възможност господин Станишев да говори на теми, които не са свързани с вота. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Освен това си и позволихте на два пъти ... (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Да, говорим за предишното управление.
Освен това на два пъти му подсказахте по отношение на цифровото изражение. А това, че господин Станишев цитира господин Борисов ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Какъв Ви е упрекът към мен?
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ: ... е похвално, но в крайна сметка бяха казани две лъжи от тази трибуна. (Председателят изключва микрофоните на народния представител Господин Господинов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Господинов, прекратете вече тези елементарни подходи, след като сте изразходвали времето. (Народният представител Господин Господинов говори на изключени микрофони: – „Исках да кажа за „Дунав мост”.)
За „Дунав мост” ще кажете при следваща възможност за изказване. Групата Ви сега няма време, така че си извадете картата, ако обичате, и седнете. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Народният представител Господин Господинов продължава да говори на изключени микрофони.)
Вие ме обвинявате, че съм бил цензор. Обвинявате ме, че съм нарушавал свободата на словото на народните представители и в същото време ме обвинявате, че не съм прекъснал оратор от трибуната, който се изказва. (Народният представител Господин Господинов говори встрани от микрофоните.) Тази работа не става само с процедури. Седнете си.
Заповядайте за изказване, господин Димов.
ДИМИТЪР ДИМОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, господа министри, дами и господа народни представители! Костваше ми много днес да издържа всички тези безсмислени разговори, които се казаха от тази висока трибуна. Гледайки Ви цял ден и анализирайки това, което се случва, искам да Ви кажа, че недоумявам докъде е стигнало падението на Българското Народно събрание – когато съдбата на българската земя е заложена на карта, ние да си говорим за вотове на недоверие, за магистрали, да се надцакваме кой повече километри е построил от другия. Това е жалко, това е смешно, това е позорно.
Позор за всички Вас, които днес не отделиха време да говорим за това как можем да защитим нашата българска земя – земята, заради която даваха живота си хора като Левски, защото Левски се бореше за българската земя и за българския народ, а не...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Димов, може ли да спрете само за секунда?
ДИМИТЪР ДИМОВ: Не! Не може! Не ме прекъсвайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Пак ще ме обвинят, че не Ви прекъсвам. Затова си се изказвайте спокойно, но знайте, че се изказвате по Проекта за решение за вот на недоверие на правителството. Вие го знайте, а се изкажете. Заповядайте. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ДИМОВ: Ще Ви кажа каква е връзката. Изказвам се от името на група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не на мен. Ще ме обвинят, че не Ви прекъсвам, когато се отклонявате от темата.
ДИМИТЪР ДИМОВ: Та да се върнем на въпроса.
Левски се бореше за българската земя и българския народ – не за магистралите, не за регионалните политики на ГЕРБ или на БСП, или на която и да е друга партия. Ето за това днес трябваше да дискутираме как да запазим нашата земя.
Друга основна тема – как да прекратим този голям проблем с тази инвазия на бежанци с неясен произход в България? Защото това нещо е една голяма бомба със закъснител, която Вие, господа народни представители и отляво, и отдясно, и в средата, не взимате под внимание. Когато ние от „Атака” Ви казахме, че това ще стане един от основните проблеми на България, Вие си запушвахте ушите. Днес вече цяла България пропищява от безчинствата на тези хора, пак казвам, с неясен произход, защото това не са сирийски бежанци. Това трябва да Ви е ясно. Моите колеги от „Атака” са Ви го разяснявали подробно.
ГЕРБ искат вот на недоверие. Със сигурност ще го правите няколко пъти занапред. Когато обаче, господа гербаджии, искате и казвате, че едно правителство е лошо и искате нещо по-добро, трябва да бъдете алтернатива. Вие обаче четири години управлявахте България и показахте каква алтернатива можете да бъдете.
Тук съм си нахвърлил няколко неща, които според мен и моите колеги от „Атака”, трябва да бъдат на дневен ред. Това не е темата за регионалната политика и за вота на недоверие, това са теми като: какво стана с борбата с монополите, какво направихте Вие по време на четиригодишното си управление в борбата с монополите? Какво направихте Вие? Нищо! Нула направихте. Нула!
Вие какво правите в момента, господа от БСП управляващи и от ДПС? Нула! Има ли разлика между Вас? Няма! Вие всички сте едно и също нещо.
За сметка на това, че Вие не направихте нищо в борбата с ЕРП-тата, да речем, днес стотици хиляди български граждани не могат да си покрият сметките за ток. За радост обаче има партия като „Атака”, която чрез своята инициатива – „Православна солидарност”, покрива сметките на ток на десетки и стотици български граждани, изпаднали в изключително тежко финансово положение. Защото, когато няма държава, ние явно сме държавата.
Какво беше отношението на ГЕРБ четири години относно това, че златото на България се изнасяше от чужди фирми и те печелеха десетки милиарди евро от това? Какво беше Вашето отношение, господа, претендиращи да бъдете алтернатива на управлението на сегашното правителство? Никакво отношение! Вие какво направихте? В последния ден от Вашето управление дадохте концесия на още една чужда фирма, която да продължава да граби българското злато. Ето това направихте.
Какво правите Вие днес, господа управляващи, относно изнасянето на тези милиарди левове от държавата? Нищо не правите! Не смеете да го правите, защото така Ви нареждат отгоре. Така нареждаха и на ГЕРБ, така нареждат и на Вас днес. Нищо не правите!
Какво е отношението на двете партии относно циганската престъпност, циганските помощи, които се раздават в момента в България? Какво е отношението? Нулево отношение! Защо? Защото това са Вашите избиратели, господа гербаджии, господа бесепари, господа депесари. Това са Вашите избира-те-ли. Ето затова Вие не ги закачате с пръст, ето затова Вие стимулирате циганската раждаемост за сметка на българската. Защото днес една българка не може да си позволи да има повече от едно дете, защото българинът, за разлика от циганина, е отговорен човек и дава всичко от себе си, за да се грижи за своето семейство.
Циганите какво правят? Раждат по десет, хвърлят ги на улицата, обаче заради хора като Вас и Вас (обръща се към залата) за това им се плаща, затова го правят. Ето, това е Вашето отношение.
Има ли разлика пак между двете партии? Няма разлика! Вие алтернатива ли сте на това, което се случва в момента? Не сте алтернатива! Естествено, че не сте алтернатива.
Какво направихте със здравеопазването в България? Вие закрихте 17 болници (обръща се към дясната страна на залата), Вие не построихте нито една. Къде е разликата, алтернативата? Ало, има ли? Къде е алтернативата? Седемнадесет болници закрихте. (Шум и реплики от ГЕРБ, възгласи: „Ало, ало!”.)
Тук обаче много често излиза една Ваша бивша министърка (обръща се към ГЕРБ) и обяснява, и раздава тук някакви съвети, някакви морални оценки прави. Извинявайте, госпожо, умишлено не Ви споменавам името, за да не се обяснявате след това тук, тъй като сте го правили достатъчно. Вие закрихте 17 болници. Седемнадесет болници! Пак казвам, Вие не открихте нито една. Ето пак, че разлика няма. Едната партия не може да бъде алтернатива на другата.
Да говорим ли за отношението Ви към националното самосъзнание на българина? От тази трибуна многократно ние от „Атака” сме предлагали 17 май да се приеме за Ден на българския геноцид. Какво направихте, господа от БСП? Гласувахте „против”. Какво направихте, господа от ГЕРБ? Въздържахте се, защото Вие така гласувате нашите предложения – „въздържал се”. За какво се въздържате? Вие българи ли сте или сте някакви други? Явно не сте българи – всичко друго, но не и българи.
Нещо повече, имаше един господин...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Димов...
ДИМИТЪР ДИМОВ: Ако обичате, не ме прекъсвайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, ще Ви прекъсна, защото когато казвате на народните представители, че не са българи, ще Ви прекъсвам всеки път. Ако го повтаряте, ще Ви отнема думата (ръкопляскания от КБ и ГЕРБ).
ДИМИТЪР ДИМОВ: Ако някой се чувства засегнат от това...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, няма значение дали е засегнат или не! Вие няма да казвате, че народните представители не са българи!
ДИМИТЪР ДИМОВ: Добре, те нека си го знаят, повече няма да го казвам.
Имаше един представител на БСП, господин Пантев, който трябва да бъде съден за думите, които изрече тук, от тази трибуна, където се намирам аз. Този въпросният господин, да не си позволявам други епитети, спомена и каза, че робство в България може би е имало. Ето за това само един ден ако „Атака” вземе властта, Вие ще бъдете съден за това, което казвате от тази трибуна. Нещо повече, алтернативата в лицето на една друга безродна душица, седнала тук вдясно, каза следното. На мястото, където е убит Ботев, той казва, че е убит от турските представители. Ето я алтернативата – „турските представители” и „робство може би е имало”. Виждате ли какво представлявате Вие, господа народни представители? Виждате ли се какво представлявате? Ако тези неща... (народният представител Димитър Димов говори при изключени микрофони).
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Димов, отнемам Ви думата. Първо се отклонявате от темата на днешното обсъждане, обсъжда се проект на решение, второ, обиждате всички народни представители, включително и Вашите колеги от Вашата парламентарна група! Няма да давате повече такива обидни квалификации!
ДИМИТЪР ДИМОВ: Пак казвам, ако някой се е почувствал засегнат, съжалявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Цялото Народно събрание е засегнато!
ДИМИТЪР ДИМОВ: Добре, съжалявам.
Не знам защо моите колеги от „Атака” не се засягат, може би защото няма за какво.
Да се върнем на темата. Каква беше политиката Ви и на Вас – в момента и на Вас, към българските майки? Едните обясняваха, че нямат 30 милиона за българските майки, а другите дават пари за децата, но не българските, а за тези на бежанците в момента. Ето това е отношението Ви. Пак знак за равенство между двете партии.
Какво правихте по отношение на това да върнете българите към християнските ценности...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви малко да върнете Вашето изказване към регионалната политика!
ДИМИТЪР ДИМОВ: И двете партии правихте всичко възможно да тласкате българското общество към така наречените европейски ценности, към които и едната, и другата партия толкова много се стремят.
А всъщност какво са европейските ценности? Европейските ценности са много просто нещо. Една шайка разюздани голи мъже и жени, дефилиращи по българските улици, по улиците на София – това са европейските ценности. Депутати на БСП вървяха пред шествията със своите деца, аз съм го виждал лично – и от БСП, и от ГЕРБ. Ето това правихте Вие!
Когато Ви казвам всички тези неща, Вие ми кажете защо трябва Вие да бъдете алтернатива на днешното управление? Да, от днешното управление може да се иска много повече, но докато ние от „Атака” не се уверим, че има наистина една отговорна партия, която ще сложи всички тези приоритети в своята програма, няма да участваме във Вашите измислени вотове, във Вашите измислени циркове! Пак казвам, днес темата трябваше да бъде, господин председател, не вотът на недоверие, не тези измислени глупости, а българската земя, защото това правителство днес го има, а утре го няма. Оправдавате се, че Европейският съюз бил налагал директиви и трябва да ги спазваме – днес Европейският съюз го има, а утре го няма. Българската земя обаче остава, господа народни представители! Ако за Вас тя не е важна, за нас, националистите от „Атака”, тя е на първо място.
И да завърша: ако толкова яростно се борехте да защитавате българския национален интерес, както го правите, за да докопате властта, България щеше да бъде най-хубавото и най-прекрасното място за живеене с най-високия стандарт в света. Уви обаче, българският народ не случва на управници, всеки се бори да хване кокала, а не да защитава българския национален интерес.
Ще завърша с това: ако навремето Левски беше казал и се беше борил за чиста и свята република, аз искам да Ви кажа, че докато има хора като Вас, Вас и Вас, тя нито ще бъде чиста, нито ще бъде свята. Благодаря. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Димов.
Има ли реплики от групите, които имат време? Няма.
Заповядайте за изказване, уважаеми господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, господин председател!
Само с едно изречение да припомня на залата, че вземам отношение относно темата, която е първа точка – вот на недоверие на правителството в областта на регионалната политика.
Имах желание да се изкажа сериозно, може би през последната седмица се опитах да направя всичко възможно да прекарам през моето съзнание какво сме оставили Тройната коалиция през 2009 г. като регионална политика на ГЕРБ, с каква идея ГЕРБ дойдоха на власт, каква политика проведоха през тези четири години и, разбира се, как приехме ние този сектор – регионалното развитие, и каква политика ще провежда това правителство през тези четири години, през които ще бъдем на власт.
Уважаеми колеги, след всички тези дебати, които чух тук, особено фактите, които изнесе министърът на регионалното развитие, и цифрите, които поднесе господин Михалевски, усетих, че няма чуваемост от страна на тези, които днес ни предлагат вот на недоверие относно политиката в регионалното развитие и решавам да оставя и аз тези факти. Ще се опитам по някакъв начин да привлека вниманието на опозицията и на обществото за проблема, с който днес се занимава Народното събрание.
Уважаеми колеги, ако опозицията в този Парламент смята, че вотът на недоверие е парламентарна тактика, много умно нещо са се сетили, защото няма друга политическа сила в тази зала да може да се сети това нещо – всеки ден, всяка седмица да поднасяш вот на недоверие. Но ако е парламентарна практика, уважаеми от опозицията, си задавам въпроса: вотът на недоверие като парламентарна практика изисква загриженост. Преди години в тази зала е имало много сериозни политически сили, които са били опозиция и от загриженост към политиката, която водят управляващите, от загриженост към обществото, от загриженост към държавата се внасяха вотове на недоверие. Да Ви попитам днес каква Ви е целта – загриженост към обществото, загриженост към държавата, загриженост към това, което създавате по улиците, загриженост към това, което прави това правителство всеки ден и всеки час, че успява да измъкне страната от неловкото мълчание, което им оставихте? Не, колеги. Вие наистина сте загрижени, но Вашата загриженост е към личния Ви интерес. Вашата загриженост и днес проличава - опитвате се да създадете онази тъмна мрежа, в мъглата от която обществото да не може да види всичко онова, което Вие предложихте, когато дойдохте на власт преди четири години, обещахте като политика и не я изпълнихте. Лична загриженост, защото наистина вече ще излязат наяве онези фирми, на които Вие по една или друга причина давахте лъвския пай, за да могат да изпълнят определени инфраструктурни проекти. Това няма да е приятно за Вас. Затова искате всеки ден вот на недоверие.
Защо го казвам това, уважаеми колеги? Защото прочетох в едно списание изказване от първите дни, когато дойдохте на власт. Бойко Борисов разпорежда на всички министри: „Забравяме думичката „ще”. Оказва се, че думата „ще” е Ваше първо и основно задължение да я говорите и днес продължавате. Погледнах обещание на тогавашния министър на регионалното развитие, мисля че е сегашният президент, който казва: „Политиката на регионалното развитие по инфраструктурните проекти ще бъде прозрачна. Цените ще бъдат най-ниските определени цени и един ден удължаване на сроковете във връзка с изпълнение на инфраструктурните проекти - които сме Ви оставили тогава – „Люлин”, „Марица”, „Тракия”, „Дунав мост 2” няма да бъдат удължени и няма да бъдат оскъпени”. Тракия е оскъпена, Вие ще кажете с колко. Ако знаете, разбира се, защото сигурно някои колеги го помнят.
Прочетох за „Струма” – тогавашният министър, сегашният президент казва: „Започваме да проектираме лот 2, 3, 4 на „Струма”.” Днес „Струма” е оскъпен с 6 милиона заради безобразията от проекта. (Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, днес, ако погледнете онези дупки, които са по съоръженията „Дунав мост 2”, онези коловози, които са създадени преди „Орлов мост”, когато фирмата, печелейки лота, казахте, че четири години няма да има ремонт в този участък – погледнете през какви ниви, през какви коловози се движим и сега.
Уважаеми колеги, още нещо различно направихте през това време. Политиката на регионалното развитие не можахте да я разберете. И сега, ако някой от Вас излезе тук и ни обясни каква е била Вашата политика за развитието на регионите, няма да може.
Но как се вижда отстрани? Вижда се едно разделение, колеги. Вижда се, че в големите градове, където Вие успявахте да носите чували с бюлетини, инвестирахте. (Оживление.) Вижда се, че в малките градове и населени места, където си мислите, че хората там не се къпят и не ходят на училище, сметнахте, че на тях не им е необходима ВиК-инфраструктура.
Още едно разделение, колеги. Продължавате да разделяте обществото, плащайки и изкарвайки хората на улицата. Разделението е Ваш приоритет – разделението на нацията, заедно с Президента, е Ваша основна задача.
Само погледнете термините, които днес използва БСП – управляващите, и термините, които се опитах да си запиша тук, от предишните вестници, когато се изказват Вашите лидери, и сутрешни Ваши изказвания. Когато говорим за политика в регионалното развитие, Вие ползвате чисто спортна терминология – „победихме”, „бихме”, обаче се контузихме. (Смях. Оживление.) Продължихте още по-нататък – „изнасилване”, „колапс”, и чисто български думи – безхаберие, гьонсуратлък (оживление, смях), и някой боянски термин, който на турски е уйдурма, на боянски е ундурма. (Реплика от народния представител Четин Казак.)
Уважаеми колеги, цялостната политика, която водите в инфраструктурата, във ВиК-сектора... (Реплики: „Спри се!”)
Няма да се спра, защото достатъчно неща бяха Ви казани, но Вие не ги разбрахте. Ще Ви помоля да прочетете стенограмите след това.
Ще се опитам да се спра на енергийната ефективност. Ако Вие, уважаеми колеги, бяхте развили енергийната ефективност, днес нямаше да има нужда да се строят нови енергийни мощности от две хиляди мегавата. Ако Вие обръщахте внимание на предложенията в бюджета, когато Движението за права и свободи лично от мое име искаше по 50 млн. лв. от портфейла на министър-председателя, за да може да се направят одитите за саниране на панелните жилища, а не тези 50 милиона да се харчат по най-различни полети на различни отряди, днес ние щяхме да имаме развита и сериозна инфраструктура, красиви жилищни сгради и, разбира се, енергийната ефективност днес нямаше да бъде програма, която да е пусната от 2012 г. – средства, които са изпуснати и енергетиката да е в колапс.
Уважаеми колеги, все пак оставихте и нещо хубаво в тази държава. Хубавото, което направихте, е: показахте сила, мускули, върха сте! (Смях. Оживление.) Опитахте се да унищожите българските фирми, не успяхте. Опитвате се все още да нарушите спокойствието на българското общество. Опитвате се да докажете, че това правителство въпреки трудностите, онова, което прави всеки ден, всеки момент, е неполезно и неефективно. Опитвате се и успяхте обаче да възстановите едни ритуали от комунистическо време – на рязане на ленти на плочки, поставени на тротоари, на рязане на ленти на първи копки.
Колеги, този ритуал, който въведохте – наше задължение е, уважаеми управляващи, да се опитаме да накараме нашите министри да не го приемат. Не е добър подход, когато всичко живо се е впрегнало: да вдигнем жизнения стандарт, да повишим стандарта на хората, включително да развиваме икономиката на страната, да измъкнем енергетиката от колапс, да развиваме инфраструктурата, да поемаме ножичката на Бойко Борисов и на Лиляна Павлова. Благодаря Ви, бъдете живи и здрави! (Ръкопляскания отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Аталай.
Уважаеми колеги, времето, с което разполагат парламентарните групи... (Реплика от народния представител Рамадан Аталай.)
Няма как, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Само десет секунди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Вие си изразходвахте времето, господин Аталай. (Възгласи: „Процедура”.)
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): По процедура, добре. (Шум и реплики.)
Процедура, колеги, виждам, че добре сте настроени.
Има един свещен празник на нашите братя мюсюлмани, който се празнува днес, нищо, че всички сме на работа, доказваме, че когато на държавата е необходимо, Движението за права и свободи е тук, на поста си. (Оживление.)
Но все пак, благодаря Ви за поздравлението, което ни поднесохте. И аз поздравявам всички мюсюлмани от тази трибуна още веднъж. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Това беше в нарушение на правилника, но и аз се присъединявам към поздравлението към всички български мюсюлмани. Хубав празник, да са живи и здрави, да работят за благото на България и за собствените си семейства! (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Господин Велчев, каква процедура желаете? (Реплика от народният представител Красимир Велчев.)
Заповядайте.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, няколко пъти от тази трибуна призовавах, а мисля, че и Вие трябва да призовете, когато човек става да се изказва и говори за морал, за енергетика, нека да каже от тази трибуна: има ли конфликт на интереси. (Шум и реплики.)
Миналия път зададох този въпрос. (Реплики. Смях.)
Не се смейте, защото е за плачене, защото хора, които са съсипали енергетиката, от тази трибуна, упрекват другите. (Реплики.)
Елементарно е, колеги, ставаш да говориш и казваш – имам конфликт на интереси, или нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Велчев, оставих Ви половин минута за процедура извън процедурата... (Шум и реплики.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Не. Казвам, че Вие трябва да ги призовете...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: По начина на водене към мен, разбрах. Благодаря Ви.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Що се отнася до българските мюсюлмани, от името на ГЕРБ също поздравяваме мюсюлманите с техния празник. Това е голям празник за тях. Желаем им много здраве, щастие и по-малко лицемери, които да ги представляват в Парламента. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, мисля, че признак не само на добро възпитание, но и на политическа култура в празниците, особено религиозните, е, да не използваме и да не употребяваме политика. Така че се извинявам на българските мюсюлмани за поздравлението, което отправи към тях господин Велчев. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
Това не е добър тон от парламентарната трибуна. (Силен шум и реплики.)
Уважаеми колеги, нека да не злоупотребяваме повече с правото на... (Реплика от народния представител Рамадан Аталай.)
По начина на водене ли, господин Аталай?
Лично обяснение, заповядайте. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Уважаеми господин Велчев, аз за пореден път установявам, че чуваемостта при Вас е сериозна. Не чувате! Не знам дали сте работили дълго време в… (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Лично обяснение. Вие споменахте господин Рамадан Аталай. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
РАМАДАН АТАЛАЙ: Тук излизам за пореден път да Ви кажа...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Изчакайте малко, господин Аталай. Не му отчитайте времето. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
РАМАДАН АТАЛАЙ: За пореден път Ви казвам, че нямам конфликт на интереси в енергетиката.
Вие няма да можете да кажете същото от тази трибуна, господин Велчев, за Вашия брат, който все пак обслужва определена част, доколкото разбрах, ако е вярно, в „Авиотряд 28“ на летището. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС. Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, процедурата по лично обяснение на народен представител се отнася както до поименно споменати народни представители, така и за такива, които са се почувствали засегнати от изказването на друг народен представител. (Шум, оживление и реплики в ГЕРБ.) Това е точният смисъл на правилника.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение. Почувствах се засегнат. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви моля, седнете си на мястото всички. Седнете си на мястото! Седнете си на мястото, господин Лазаров! И Вие, господин Велчев!
Уважаеми колеги, има ли желаещи народни представители от Парламентарната група на „Атака“ да вземат думата по разглежданата тема, тъй като останалите три парламентарни групи – ГЕРБ, ДПС и КБ, изчерпиха парламентарното си време за дебат? Няма желаещи народни представители.
Уважаеми дами и господа министри, желае ли някой от Вас да вземе думата, преди да закрия дебата?
Уважаеми колеги, закривам дебата.
Преди да преминем към следващата точка от седмичната програма обявявам, че гласуването по вота на недоверие ще се състои утре в 13,20 ч., както е предвидено в парламентарния правилник.
Благодаря, господин премиер.
Благодаря, уважаеми дами и господа министри, за участието Ви в днешния парламентарен дебат.
Очакваме Ви утре в 13,20 ч., когато ще бъде гласуването по вота на недоверие.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА САБРИЕ ТАЙФИ САПУНДЖИЕВА КАТО ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.
Постъпило е заявление от госпожа Сабрие Сапунджиева чрез председателя на Народното събрание до народните представители от Четиридесет и второто Народно събрание на Република България, в което тя заявява, че желае да бъде освободена от заеманата от нея длъжност – член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, поради преминаването й на друга длъжност.
Подготвен е служебен проект за решение, с който ще Ви запозная:

„РЕШЕНИЕ
за освобождаване на Сабрие Тайфи Сапунджиева като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22в, ал. 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Р Е Ш И:

Освобождава Сабрие Тайфи Сапунджиева като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“
Това е проектът за решение.
Има ли народни представители, които желаят да изразят отношение по него? Няма.
Подлагам на гласуване освобождаването на госпожа Сабрие Сапунджиева като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Гласували 90 народни представители: за 88, против 1, въздържал се 1.
РЕПЛИКИ: Няма кворум!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Предложението не е прието, тъй като кворумът…
Уважаеми колеги, очевидно е, че в пленарната зала има кворум. (Реплики.)
Желаете ли да поискате проверка на кворума или аз да я поискам служебно?
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Във връзка с предстоящо гласуване, парламентарна група или водещият пленарното заседание – председателят, може да поиска проверка на кворума.
ИРЕНА УЗУНОВА (ГЕРБ, от място): Няма предстоящо гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви моля за тишина.
Има няколко желаещи да поискат процедура по прегласуване. Кой от всички Вас?
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Моля процедура за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение за прегласуване на служебния проект за решение, с който се предлага госпожа Сабрие Сапунджиева да бъде освободена като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Гласували 108 народни представители: за 106, против 1, въздържал се 1. (Ръкопляскания от КБ.)
Предложението е прието.
Проектът за решение е приет. Госпожа Сабрие Сапунджиева е освободена като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА.
Вносители са народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Желае ли някой от вносителите да представи Проекта за решение? Предоставяте това на мен.
Проектът за решение, който предлагат народните представители от ГЕРБ, има следното съдържание:

„РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по
вероизповеданията и парламентарна етика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Снежана Георгиева Дукова за член на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика.”
Има ли народни представители, които искат да вземат отношение по представения проект за решение? Няма.
Подлагам на гласуване Проекта за решение за промени в парламентарната комисия, внесен от народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Гласували 59 народни представители: за 59, против и въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Господин Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Предлагам прегласуване, за да се включат всички народни представители, тъй като Вие сега видяхте действието на поговорката: „Каквото повикало – такова се обадило”. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Така че с Вашите номера по Вашата глава. Затова Ви казвам колко абсурдно е такова поведение, тъй като единствено то би довело до постоянно възпроизвеждане на ненужни процедурни спорове.
Колеги, ние ще подкрепим направеното предложение, но нека възприемете това като любезно предупреждение да не си играете на дребно и да използвате Парламента за по-сериозната роля, която той има. (Бурни ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Стоилов.
Уважаеми колеги, процедура по прегласуване – гласуваме Проекта за решение за промяна в Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика, внесен от господата Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Гласували 167 народни представители: за 163, против няма, въздържали се 4.
Предложението за промяна в състава на парламентарната комисия е прието.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ.
Вносител е Министерският съвет.
Обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване е започнал в предишно пленарно заседание. До момента, припомням на народните представители, в пленарната зала са представени докладите на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията и на Комисията по труда и социалната политика.
Предстои да бъдат представени докладите на парламентарни комисии, които са обсъждали на първо гласуване на свои заседания този законопроект. Това са Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по правни въпроси и Комисията по икономическа политика и туризъм.
Да започнем с доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Моля председателя на комисията или определен член на тази комисия да представи становището. Не виждам господин Червеняков в пленарната зала.
Докато се организирате, уважаеми колеги, да чуем доклада на Комисията по правни въпроси.
Кой ще го представи?
Заповядайте, господин Попов.
Господин Червеняков, дадох вече думата на господин Попов – ще изчакате няколко минути да представи доклада на Правната комисия.
ДОКЛАДЧИК ФИЛИП ПОПОВ:

„ДОКЛАД
за първо гласуване
относно Законопроект за изменение и допълнение на
Кодекса на търговското корабоплаване,
№ 302-01-18, внесен от Министерски съвет на
20 септември 2013 г.

На свое заседание, проведено на 25.09.2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2013 г.
На заседанието присъстваха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: госпожа Красимира Стоянова, – директор на Дирекция „Правна”, господин Петър Петров – директор по инспекционната дейност, и госпожа Силвина Бакърджиева – юрист в Изпълнителна агенция „Морска администрация.
Законопроектът беше представен от госпожа Красимира Стоянова.
Две са основните цели, чието постигане обуславя необходимостта от приемане на изменения и допълнения на Кодекса на търговското корабоплаване. Първата се отнася до въвеждането във вътрешното законодателство на правилата на Морската трудова конвенция от 2006 г. на Международната трудова конвенция, приета на 23.02.2006 г., ратифицирана със закон на Народното събрание на 27.05.2009 г. и влязла в сила на 20.08.2013 г., и Международната конвенция за арест на кораби от 1999 г. на Международната морска организация, подписана на 27.07.2000 г., ратифицирана със закон на Народното събрание на 12.01.2001 г. и влязла в сила на 14.09.2011 г. Втората цел е приемане на съвкупност от мерки на национално ниво, необходими за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24.11.2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.
Измененията, които въвеждането на изискванията на Морската трудова конвенция налагат, са свързани с нуждата да бъдат съобразени особеностите на трудовите и свързаните с тях отношения на моряците, които поради спецификата на работата се различават от тези, уредени в Кодекса на труда. Законопроектът, предвижда определяне на минималната продължителност на почивките на моряците за определени периоди от време и начина на разпределянето им. Освен това, законопроектът въвежда задължение за корабопритежателя да може точно да отчита работното време за период до 12 месеца. Предлага се и въпросът с невъзможността моряците да ползват седмична почивка в минимално установените от Кодекса на труда размери, да бъде разрешен със създаване на разпоредба за компенсиране на неизползваната част от седмичните почивки с допълнителен отпуск на брега след репатрирането или в случай на невъзможност, със заплащане. Също така законопроектът предвижда по отношение на моряците да бъде въведено изключение от чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда, изискващ работодателите до 31 декември на текущата календарна година да утвърждават график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година.
Във връзка с прилагането на правилата на Международната конвенция за арест на кораби от 1999 г., законопроектът предвижда изменения и допълнения по отношение на арест на търговски кораб или товар като обезпечителна мярка, тъй като съществуващият в момента режим е двойствен по отношение на един и същ правен институт: по конвенцията – за морски кораби и по чл. 365 от Кодекса на търговското корабоплаване по отношение на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища. Също така законопроектът въвежда изменения, целящи ясно разграничение между институтите „задържане на кораб”, „забрана за отплаване на кораб”, „задържане на товар” и „арест на кораб”.
Във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1177/2010, законопроектът предвижда въвеждането на съвкупност от мерки. На първо място, определя Изпълнителна агенция „Морска администрация” за национален орган, който да отговаря за прилагането на регламента по отношение на пътнически услуги и круизи от българските пристанища и по отношение на пътническите услуги от трета държава до българските пристанища, както и да следи за спазването на изискванията на регламента. В случай на нарушение, законопроектът регламентира размерът на глобата или имуществената санкция да бъде в размер от 2000 до 10 000 лв. Чрез изменение на Преходните и заключителните разпоредби се прави аналогична промяна, предвиждаща същия размер санкция при нарушение на регламента, в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България по отношение на пристанищен оператор, предоставящ пристанищна услуга „обслужване на пътници”, и в Закона за туризма по отношение на туроператори и туристически агенти при изпълнение на задължението им да осигуряват предприемането на необходимите мерки по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност.
Освен това законопроектът предвижда и въвеждане на възможност под българско знаме да плават и кораби, използвани за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение, които са собственост на граждани на трети страни, притежаващи разрешение за постоянно пребиваване в Република България, урежда вида на индивидуалния трудов договор на морското лице и видовете срочни трудови договори за работа на борда на кораб и други.
В хода на дискусията г-н Радев изрази положително становище по отношение на законопроекта, като подчерта важността на приемането му. Неговото становище бе подкрепено и от останалите народни представители.
Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Попов.
Това беше докладът на Комисията по правни въпроси.
Сега да чуем доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Докладва председателят на комисията господин Младен Червеняков.
ДОКЛАДЧИК МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги!

„С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

I. С настоящия законопроект се цели, от една страна, националното законодателство да бъде съобразено с правилата на два международни акта, по които Република България е страна – Морската трудова конвенция от 2006 г. на Международната организация на труда (МОТ) и Международната конвенция за арест на кораби от 1999 г. на Международната морска организация, а от друга страна – определянето на национален орган, отговарящ за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.
II. Националните мерки, необходими за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета се съдържат в § 7, § 14, § 18, т. 5 и § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта.
Разпоредбите на § 7 са изпълнение на задължението (по чл. 25, ал. 1 от горепосочения регламент) на Република България да определи национален орган, отговарящ за прилагането на регламента по отношение на пътнически услуги и круизи от българските пристанища и по отношение на пътнически услуги от трета държава до българските пристанища и осигуряващ спазването на изискванията на регламента.
III. Предлага се създаването на административно-наказателна разпоредба с § 14, чл. 383в на законопроекта, която да определя размера на глобата или имуществената санкция – тя може да бъде наложена за нарушаване на разпоредби на Регламент (ЕС) № 1177/2010 от превозвач по договор за превоз на пътници по смисъла на чл. 3, буква „м” от регламента или от лице, на което превозвачът е поверил изпълнението на свои задължения по регламента.
IV. Изменения в Закона за туризма се предлагат с § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта. В съответствие със съществуващите текстове на чл. 110, ал. 1 и 2 от Закона за туризма, задължаващи туроператорите и туристическите агенти да предприемат или да осигурят предприемането на необходимите мерки във връзка с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт и с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004, законопроектът предвижда създаването на нова ал. 3 на чл. 110 от Закона за туризма, предвиждаща мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 1177/2010. Предлага се и допълнение на чл. 205 във връзка със създаването на административнонаказателни разпоредби за нарушения на Регламент (ЕС) № 1177/2010 от туроператори, туристически агенти и лица, на които туроператорите и туристическите агенти са поверили изпълнението на някое от задълженията си по регламента.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 15 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерския съвет на Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Червеняков.
Има и още едно становище – доклада на Комисията по икономическата политика и туризъм.
Господин Имамов – председател на комисията, ще представи становището.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо председател!

„Д О К Л А Д
на Комисията по икономическата политика и туризъм
по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2013 г.

На свое редовно заседание, проведено на 2 октомври 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване.
На заседанието присъстваха капитан Георги Цветков – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, и капитан Петър Петров – директор на дирекция „Инспекционна дейност“ към агенцията, госпожа Цвета Караилиева и госпожа Людмила Пеовска – експерти в отдел „Право на усвояване и услуги и политика за потребителите“ към дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ в Министерство на икономиката и енергетиката.
Законопроектът, представен от капитан Георги Цветков, има за цел да бъдат съобразени нормите на вътрешното право с два международни акта, по които Република България е страна – Морската трудова конвенция от 2006 г. на Международната организация на труда и Международната конвенция за арест на кораби от 1999 г. на Международната морска организация. Освен това се предвижда и да бъде определен национален орган, отговарящ за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.
Морската трудова конвенция от 2006 г. на Международната организация на труда изисква да бъдат регламентирани трудовите отношения на моряците, работещи на борда на кораб, плаващ под знамето на държава – членка на Международната организация на труда. Трудът, полаган от членовете на екипаж на кораб, се отличава с редица особености, които налагат трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения на моряците да бъдат уредени по начин, различен от общия ред, приложим за всички останали работници. Значителната част от разпоредбите на Кодекса на труда относно продължителността на работното време, почивките и отпуските имат императивен характер. Това налага всяко отклонение от тях да бъде регламентирано в нормативен акт от същата степен, какъвто е Кодексът на търговското корабоплаване.
Международната конвенция за арест на кораби от 1999 г. на Международната организация на труда представлява правен инструмент за уеднаквяване на правилата в областта на морските арести. В международното морско право „морски арест” е задържането или налагането на ограничение върху преместването на кораб, предприето като мярка за обезпечаване на морски искове. В Кодекса на търговското корабоплаване е уредено задържането на кораб (без значение дали е морски или плаващ по вътрешните водни пътища) или товар като обезпечителна мярка по искове за вземания, произтичащи от аварии, сблъсквания, оказана помощ, други услуги или от изпълнението на превозния договор.
Конвенцията е приложима само по отношение на ареста на морски кораби. Така възниква двойствен режим на ареста на кораби: по конвенцията – за морските кораби, а по Кодекса на търговското корабоплаване – за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища. Доколкото подобен двойствен режим на един и същ правен институт, основан само на вида на кораба, е недопустим и предвид обстоятелството, че няма уеднаквени международни правила относно ареста на кораби, плаващи по река Дунав, се предлага изменение, което цели постигане на максимален синхрон между правилата за арест на морски кораби и на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.
Със законопроекта са предложени и изменения, които представляват съвкупност от мерки на национално ниво, необходими за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004. Задължение на Република България е да определи национален орган, който да отговаря за прилагането на Регламента по отношение на пътнически услуги и круизи от българските пристанища и по отношение на пътнически услуги от трета държава до българските пристанища. Освен това, се определя размер на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена за нарушаване на разпоредби на Регламента от превозвач по договор за превоз на пътници или от лице, на което превозвачът е поверил изпълнението на свои задължения.
Аналогична административнонаказателна разпоредба се предлага да бъде създадена и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, но за извършвани от пристанищен оператор нарушения.
Предвидени са и необходимите промени в Закона за туризма в съответствие с вече съществуващи разпоредби, които вменяват на туроператорите и туристическите агенти задължение да предприемат или да осигурят предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт и с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.
От Министерството на икономиката и енергетиката подкрепиха законопроекта и изразиха положително становище по § 7 от него относно това Изпълнителна агенция „Морска администрация” да бъде компетентен орган по жалби от пътници по реда, предвиден в Закона за защита на потребителите.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 13 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Имамов.
Откривам дебатите.
Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат по докладвания законопроект?
Господин Московски, заповядайте за изказване.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Едно изречение искам да вметна.
Много е важно да се има предвид – след няколко седмици започва дискусията по бюджета за 2014 г., тъй като с направените промени се вменяват допълнителни ангажименти към Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
Хубаво е да се има предвид това нещо, когато се коментира бюджетът на Изпълнителната агенция, още повече в контекста на призивите, както разбрахме, за оптимизация и съкращаване на бюджетите.
Моля това да бъде предвидено, тъй като допълнителните ангажименти, които й се вменяват, съответно имат и разходна част. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Московски.
Уважаеми колеги, има ли желаещи за реплики? Няма.
Желаещи за други изказвания?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! От името на парламентарната група искам категорично да заявя, че ние ще подкрепим този законопроект.
Надяваме се, господин Московски – с тази забележка, която Вие поставихте на вниманието на народните представители за един следващ закон, който трябва да гласуваме, че ще постигнем единодушие и всички ще гласуваме за промените в Кодекса на търговското корабоплаване. Няма съмнение относно необходимостта от тези промени – това е работа на голяма част от експертите в министерството от наложени определени международни норми, които ние трябва да спазваме.
Безспорно е обаче, че за всички допълнителни ангажименти, които прехвърляме към отделните администрации, трябва да се търсят пътищата за тяхното финансиране. Аз също поемам своята роля в парламентарната група да защитя позицията, че трябва да се увеличат средствата за „Морска администрация”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
Реплики към господин Мутафчиев? Няма.
Желаещи за изказвания народни представители? Няма.
С това закривам дебата по законопроекта.
Предвид напредването на пленарното време и умората на народните представители, изразяваща се в оредяване на пленарната зала, гласуването по този законопроект ще се състои утре, в началото на пленарното заседание.
Обявявам, че следващото пленарно заседание ще се проведе утре, 17 октомври 2013 г., от 9,00 ч.
Напомням на народните представители, че в 13,20 ч. ще се състои гласуването на искания вот на недоверие към правителството на Пламен Орешарски.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,52 ч.)


Председател:

Михаил Миков


Заместник-председател:

Мая МаноловаСекретари:

Филип Попов

Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания