Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 31 януари 2014 г.
Открито в 9,01 ч.
31/01/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов
Секретари: Пламен Нунев и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добро утро, уважаеми колеги. Ако обичате, процедура по регистрация.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Чакай!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Откривам заседанието. (Звъни.) Някои се регистрират, други не, някои по-късно си тръгват – петима Петко не чакат.
Уважаеми народни представители, приехме в програмата за днес първа точка да бъде Изслушване на министъра на околната среда и водите, на министъра на регионалното развитие и на министъра на инвестиционното проектиране относно необходимостта от предприемането на спешни мерки и действия за предотвратяване презастрояването на Природен парк „Странджа”.
Преди да пристъпим обаче към тази процедура, на основание чл. 49, ал. 5 Ви предлагам една точка, която иначе е рутинна. Днес в „Държавен вестник” е публикуван Указ за назначаването като наш посланик в Черна гора на господин Младен Червеняков. (Ръкопляскания от КБ.)
Сутринта е постъпила молба от него за освобождаване и затова предлагам да включим тази точка в дневния ред.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 164 народни представители: за 148, против 3, въздържали се 13.

Преминаваме към:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Молбата е на основание чл. 72, ал. 2 във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 4, т. 1 от Закона за дипломатическата служба и Указ № 9 от 31 януари 2014 г., публикуван в днешния брой на „Държавен вестник”, на Президента на Република България:
„Подавам оставка като народен представител в Четиридесет и второто Народно събрание.
Моля на основание чл. 72 от Конституцията да предложите на Народното събрание да приеме решение за предсрочно прекратяване на пълномощията ми на народен представител.”
Служебният проект на:
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Младен Петров Червеняков като народен представител от 12. многомандатен изборен район – Монтана.”
Има ли желаещи да вземат отношение? Изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля Ви, режим на гласуване за проекта на решение.
Гласували 174 народни представители: за 161, против 2, въздържали се 11.
Решението е прието.
Да пожелаем на господин Червеняков успешна дипломатическа работа, достойно да представлява България в Черна гора! Да е жив и здрав и да ни посреща там, когато отидат парламентарни делегации! (Оживление, ръкопляскания от КБ, единични – от ДПС и ГЕРБ.)
Благодаря Ви, господин Червеняков, за Вашата работа като политик и народен представител.

Преминаваме към точката, която беше включена в седмичната програма:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ИСКРА МИХАЙЛОВА, МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА И МИНИСТЪРА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ИВАН ДАНОВ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА СПЕШНИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА ОТГОВОРНИТЕ МИНИСТЕРСТВА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПРЕЗАСТРОЯВАНЕТО НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА” И ВЪЗМОЖНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ОТ СТРАНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Вносители – Александър Ненков и Лиляна Павлова, 29 януари 2014 г.
Процедурата е установена.
В рамките на пет минути вносителите ще изложат мотивите по изслушването.
Квесторите, ако обичат, да поканят министрите да влязат в залата.
Министрите в рамките на десет минути имат право да вземат отношение. (Министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране влизат в пленарната зала. Ръкопляскания от КБ.)
След това – по два въпроса от парламентарна група. Която група иска, да има готовност да се възползва от правата си. (Оживление, шум.)
Моля Ви за тишина.
И така, уважаеми народни представители, да преминем към деловата работа.
Има процедура.
Уважаеми господин Мерджанов, заповядайте за процедура.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми госпожи и господин министър, уважаеми колеги народни представители! Въпросът за съхраняването на парк „Странджа” срещна одобрението, и по изслушването, на всички парламентарни групи. Той е не по-малко интересен и важен за българските граждани.
Ето защо предлагам точката да бъде пряко предавана по Българската национална телевизия и по Българското национално радио. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мерджанов.
Противно предложение има ли? Няма.
Режим на гласуване.
Гласували 155 народни представители: за 151, против 2, въздържали се 2.
Ако обичате, да включите микрофоните на Националното радио и камерите на Националната телевизия.
Уважаеми народни представители, във връзка с олимпиадата в Сочи получих писмо от госпожа Вяра Анкова – директор на Националната телевизия, с молба по време на олимпиадата при провеждането на парламентарен контрол пленарната зала да се излъчва директно по втората програма на Националната телевизия. Да го имате предвид. Ще вземем мерки да се оповести на гражданите къде могат да наблюдават парламентарния контрол, така че да не пречим на предаванията от Зимната олимпиада – за любителите на спорта. (Оживление, реплики от КБ.)
Имат думата вносителите за изложение в рамките на пет минути.
Заповядайте, уважаеми господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, проблемът с парк „Странджа”, по-конкретно с приемането на Общия устройствен план на Царево не е от вчера. Той тлее в пространството повече от шест години и стана отново актуален – тема на разговори както в медиите, така и в обществото, след последното решение на 5-членния състав на Върховния административен съд. За да стане по-ясно и на зрителите, тъй като включихме камерите, ще направя много малка, бърза ретроспекция на това как се стигна до този момент.
През 2008 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед, с която одобрява Общия устройствен план, без тогава този план обаче да е съпътстващ със задължителната по Закона за устройство на територията екологична оценка. Впоследствие, заради тази оценка естествено, Европейската комисия започва наказателна процедура срещу българската държава.
Миналото правителство и конкретно министър Караджова изтегля именно тази оценка, с което се слага стоп на наказателната процедура от страна на Европейската комисия, и това е до 12 декември миналата година.
Дори и следващият министър, след госпожа Караджова – госпожа Михайлова и представителите на Министерството на околната среда и водите, защитават миналия юли и миналия декември – 12 декември, именно тази теза, че тази оценка реално не е съществувала и че трябва да бъде изготвена нова такава оценка.
Тук изниква един много интересен факт, че на следващия ден след заседанието от 12 декември, 24 часа по-късно, същият този заместник-министър, заради когото навремето срещу България е заведена наказателна процедура, който приема тази екологична оценка, същият този заместник-министър с молба до съда оттегля досегашното свое мнение, на Министерството на околната среда и водите, и казва, че всичките действия до този момент са един вид несъстоятелни и че Министерството на околната среда и водите поддържа нова теория за това, че всъщност оценка има и че устройственият план трябва да влезе в сила.
Тук трябва да се отбележи още един факт и да не забравяме, че преди господин Данов да стане министър на инвестиционното проектиране, имаше един друг министър – арх. Калин Тихолов, който стана министър на инвестиционното проектиране точно за 24 часа. Много странно, забележете, че той всъщност е един от хората, които са изработили този устройствен план, по който всеки един гражданин може да види, че се предвижда наистина едно застрояване по цялото крайбрежие на парк „Странджа”.
В тази връзка това, което ни е мотивирало да искаме изслушване на тримата министри, както и за нашите конкретни въпроси, които ще зададем, е: първият въпрос към всеки един от министрите, като се надявам наистина да получим конкретен отговор и не само ние като народни представители, а въобще цялата общественост, защото проблемът с парк „Странджа” не е само на регионално ниво, той има значение за цялото ни общество, е: какви конкретни мерки ще вземат тримата министри, за да не се стигне отново до момент, в който Брюксел ще ни дърпа ушите и ще ни наложи процедура за санкция, именно защото не спазваме както нашето законодателство, така и европейското?
Вторият конкретен въпрос, на който се надявам да получим конкретни отговори, е това: как конкретно Вие ще гарантирате, че с мерките, които ще вземете, наистина да не се стигне до това – да превърнем и последната останала девствена част от българското Черноморие в едно бетонно блато?
Тук искам да обърна внимание, че ние категорично по никакъв начин не сме за това да се спира инвестиционният процес в региона. Напротив, винаги сме защитавали такава теза, но тя трябва да бъде наистина в рамките както на българското законодателство, така и на европейското, за да не се окаже, че в България винаги чакаме някой да ни дръпне ушите, да ни се скара, да ни размаха пръст, за да може нашите власти да вземат съответните мерки. Да не се стига дотам.
Аз се надявам, че този път ще бъдем така добри да не чакаме някой да ни се кара, а наистина да успеем наистина сами да си свършим своята работа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Това беше представяне от вносителите на темата на изслушването.
Сега, според парламентарната процедура на чл. 107, ал. 2, ще дам думата за по 10 минути на всеки един от министрите, които ще бъдат изслушани днес.
Госпожа Терзиева иска да започне – заповядайте, уважаема госпожо Терзиева. Можете да изложите Вашата теза.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Казусът за риска от презастрояване на Природен парк „Странджа” предизвика широк обществен отзвук.
Искам да Ви уверя, че като министър на регионалното развитие съм следила развитието на съдебното дело за Общия устройствен план на община Царево, както предполагам са правили и моите предшественици.
Ще започна накратко с фактите.
През август 2008 г. е одобрен Общият устройствен план на Царево – общо 70% от територията на общината попада в границите на Природен парк „Странджа”. Месец по-късно заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството се обжалва. Така започва съдебната сага, за която не смятам да изпадам в подробности.
На 15 януари 2014 г. с решение на петчленния състав на Върховния административен съд, поради недопустимост на подадената пред първоинституционния съд жалба е прекратено производството по оспорване на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 13.08.2008 г., одобряваща проекта за Общия устройствен план на община Царево.
Уважаеми госпожи и господа, един от основните елементи на регионалната политика е устройственото планиране на териториите и ако нямаме такова не можем да планираме адекватно инвестиционните проекти на регионално ниво. Проблемът с общото устройствено планиране на Черноморското крайбрежие не е от вчера. Години наред не е регистриран сериозен напредък. Всеки един от нас е бил свидетел на безумните градежи и презастрояване на Черноморското ни крайбрежие.
Уверявам Ви, че от първия си работен ден като министър съм наясно за съществуващите проблеми по управлението на Черноморското крайбрежие. Липсата на общи устройствени планове на морските общини определено не допринася за развитието на регионите и поставя на риск опазването на околната среда.
Законът не предвижда възможност министърът на регионалното развитие да отмени заповед за одобрение на общия устройствен план. Ето защо бе необходимо да се изчака окончателното решение на съда.
С решението на петчленния състав на Върховния административен съд от 15 януари тази година на практика заповедта за одобряване на Общия устройствен план на Царево е потвърдена.
След произнасянето на съда проведохме съвместни срещи с министъра на околната среда и водите и министъра на инвестиционното проектиране, за да очертаем мерките, които е възможно всеки един от нас да предприеме, за да защитим природен парк „Странджа”, както и да отпадне рискът от стартиране на наказателна процедура от страна на Европейската комисия.
В рамките на правомощията ми като министър на регионалното развитие на 30 януари 2014 г. разпоредих да започне процедура за изменение на Общия устройствен план на Царево в частта, обхващаща територията за Природен парк „Странджа”. Донесла съм тук, за да видите – ето, това е 70% от територията на община Царево. (Показва схемата.)
За тази част съм разпоредила да започне частично изменение на плана.
До края на следващата седмица ще бъде финализирано заданието за изготвяне на проект за изменение на плана и ще бъде изпратено за съгласуване в Министерството на околната среда и водите и Министерството на културата. Това е процедура, която се предвижда по закон.
След съгласуване на заданието ще издам заповед за разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Царево в частта, обхващаща територията на природен парк „Странджа”. Неразделна част, разбира се, от този проект ще бъде и екологичната оценка.
Целта е измененият общ устройствен план да отговаря на всички изисквания на екологичното законодателство и на изискванията за опазване и съхранение на Природен парк „Странджа”. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Следващият министър – госпожа Михайлова, заповядайте.
Думата има министърът на околната среда и водите.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожо Павлова и господин Ненков! Благодарим за възможността днес тук, в сградата на Народното събрание, от тази висока трибуна да отговорим на тревогите на българското общество и до голяма степен да внесем яснота по това какви са мерките, които предприемаме, след като вече имаме решение на българския съд, който финализира една многогодишна сага с Общия устройствен план на община Царево, 70% от чиято територия включва територии от парк „Странджа”.
Общият устройствен план на община Царево действително има дълга история. Приключването на тази сага е акт, който ни позволява най-накрая да предприемем някакви действия, тъй като до момента на произнасянето на съда ние нямахме никаква възможност да предприемем каквито и да било действия – било то по изменение на плана, както вече Ви информира министър Терзиева, било по изготвяне на нова екологична оценка, или каквито и да са други действия във връзка с общия устройствен план на общината. Финализирането на сагата позволява на всички институции, които носят отговорност, да предприемат съответните последващи мерки.
Финализирането на сагата дава още една възможност – да се приключи безвремието, в което и в община Царево, както и в много други общини в България липсата на общи устройствени планове се използва, за да се осъществява застрояване на базата на частични, малки пупове, без подробни устройствени планове, без съответната оценка, без измерен кумулативен ефект и без обща визия за развитието на територията. Това е добрата страна на случващото се в момента.
Другото, за което искам да информирам народното представителство, е, че непрекъснато през последните осем месеца проблемите на българското Черноморие са на вниманието на Министерството на околната среда и водите.
На първо място, завърши изпълнението на един от големите проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” – ос 3, с който се извършва картиране на местообитанията по територията на българското Черноморие. Картирането е завършено. В момента тече нанасянето на кадастрални карти и вписването в кадастъра. Това е изключително важен процес, който позволява да бъдат ясно идентифицирани и определени границите на защитените територии в рамките на зоните по „Натура”, извън тях и по цялото Черноморие. Това е важен момент, защото постигнатото чрез изпълнението на този проект дава сериозни основания за ревизии и промени на устройствени планове по българското Черноморие.
На второ място, в момента тече Проект за подготовка на план за управление на Природен парк „Странджа”. Проектът се изпълнява в момента.
Това е част от общата политика, която съм убедена, че трябва да следваме:
Първо, утвърждаване и приемане на общи устройствени планове, които гарантират въвеждането на правила, въвеждането на норми и устойчиво развитие на регионите, включително и на регионите по българското Черноморие.
Второ, заедно с тях, изработване и одобряване на планове за управление на защитени зони по „Натура”, планове за управление на защитени територии, планове за управление на национални паркове и планове за управление на природни паркове.
Само при наличието на двете категории планове можем да гарантираме, че сме в сила, в състояние, имаме нужните инструменти да защитим околната среда, да защитим природната ценност, където и да се намира тя, на територията на която и да е община, в това число и на черноморските общини. Само при наличието на такива планове можем да гарантираме ясни правила пред инвестиционния процес, интересите за развитие на местните общности и опазването на околната среда.
Това е позицията на Министерството на околната среда и водите, която защитаваме вече в продължение на месеци, а мога определено да кажа, че това е била позицията на министерството в продължение на години, включително и в момента, в който е било издадено становището за екологична оценка към Общия устройствен план на община Царево още през 2008 г.
Що се отнася до това какви мерки предприемаме от тук нататък, аз съм убедена, че решението за изменение на общия устройствен план, с неговата сила да спре влизането в сила на плана на територията, подлежаща на изменение, ще позволи подготовката на нова, актуална екологична оценка и оценка за съответствие, която ще позволи, първо, да бъдат отчетени всички нови моменти, като се започне от картирането и нанасянето на местообитания и всякакви други природни феномени и се стигне до определяне на възможните зони на припокриване на плановете за управление на парк „Странджа” и общия устройствен план, в случая с Царево.
Второ, ще направим всичко възможно проектът за изработване на План за управление на „Странджа” – модел за устойчиво развитие на парк „Странджа”, да завърши успешно и ние да разполагаме с необходимите документи, за да гарантираме управлението на територията по най-добри модерни и екологични практики.
На трето място, Министерството на околната среда и водите вече няколко пъти пое ангажимента, че при всички инвестиционни намерения и намерения за подробни устройствени планове на територията на всички черноморски общини процедираме по принципите на екологичното законодателство и включваме в подготовката на тези подробни устройствени планове и съответните екологични оценки. С тази мрежа от мерки ние гарантираме, че на територията на парк „Странджа” няма да има строителство, но изработването на устройствен план, изработването на план за управление е единственият път това да се гарантира.
Аз бях приготвила да покажа на народното представителство жалба от гражданин – жител на община Царево, жител на едно село, който дава сигнал за това как се извършва строителство без наличие на общ устройствен план. Това може да се види в повечето общини. Това е порочна практика, която трябва да спрем, и един от инструментите са работещи общи устройствени планове и планове за управление на защитените зони и територии и съответните паркове. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Михайлова.
Има думата министърът на инвестиционното проектиране господин Иван Данов.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Господин председател, госпожи министри, дами и господа народни представители! В началото на Закона за устройство на територията има член, който казва, че задачата на този закон е да гарантира хармонично и устойчиво развитие на територията на страната. Хармонично развитие означава баланс между човека и природата, баланс между човешките интереси и интересите на човека да запази средата, в която живее. Целта на устройствените планове е именно запазване на този баланс.
На второ място, искам да обърна внимание, което за мен е много положителен факт, че българският съд запази стабилността на общите устройствени планове. Той не отмени общ устройствен план. За да имаме стабилно развитие на страната, трябва да се гарантира стабилност на общите устройствени планове. Ако един общ устройствен план може да бъде променян при всяка следваща инвестиционна инициатива, това означава нестабилност на средата, което нарушава условията за привличане на инвеститори.
Условията за устройство и застрояване на територията на населените места и землищата се конкретизират с подробни устройствени планове, съответстващи на предвижданията на общия устройствен план, придружени с план-схема на техническата инфраструктура. Предвижданията на подробен устройствен план са задължителни за инвестиционното проектиране. Наличието на влязъл в сила подробен устройствен план предполага, че всяко следващо инвестиционно намерение подлежи на процедури, изискващи се по действащата законова и подзаконова нормативна уредба, касаеща устройството на територията. По този начин се гарантира и опазване на околната среда, тоест без общите устройствени планове трудно бихме могли да гарантираме стабилност, опазване и развитие на околната среда.
В правомощията на министъра на инвестиционното проектиране е разрешаването на изработване на подробни устройствени планове на обекти, които са с обхват на област, определен с акт на Министерския съвет, обекти с национално значение и национални обекти от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 млн. лв., финансирани с публични средства. Чрез Дирекцията за национален строителен контрол се упражнява контрол по спазване на нормативните изисквания и извършеното незаконно строителство за обекти от първа, втора и трета категория.
За да не се допуска нарушение при разрешаване на строителството в парк „Странджа”, на длъжностните лица от ДНСК е разпоредено при проверки на територията на парк „Странджа” да обръщат особено внимание освен на съответните одобрени проекти, в съответствие с предвижданията на действащите устройствени планове, така също да има положително становище от органите за опазване на околната среда, което е част от проектите за инвестиционни намерения. При условие че се установят нарушения на Закона за устройство на територията и на изискванията на екологичното законодателство, тези разрешения ще бъдат отменени. В случай на извършено строителство, за тези разпоредби ДНСК ще издаде съответните заповеди за спиране на съответните строежи.
В подкрепа на това, което каза министър Терзиева, един общ устройствен план не е нещо, което е твърде фиксирано. Изработеният за община Царево и за Странджа е на повече от осем години. През това време са настъпили промени във фактологията, на база на която е изграден този проект. Знаете, че бяха поръчани геодезически заснемания. Има нова кадастрална карта и кадастрални регистри на всички землища, попадащи в охранителна територия А и Б по Закона за устройството на територията. Приети са специализирани карти и регистри на всички морски плажове в община Царево и те отразяват пясъчни дюни, попадащи върху морския плаж в непосредствена близост до плажната и морската ивица. От тази гледна точка е необходимо да бъде извършена тази актуализация на съответния план, за което стана дума.
Накрая, през настоящата година е осигурено финансиране за изработване на специализирани карти на останалите части от обектите по Черноморието. След изработването им ще има възможност да се предостави информация за поземлените имоти, попадащи в охранителни зони А и Б на ведомствата и общините, отговорни за изработване на общи устройствени планове. Благодаря. (Частични ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Уважаеми колеги, съвсем накратко ще Ви запозная с процедурата оттук нататък. Следват по два въпроса от всяка парламентарна група към всеки един от министрите. Понеже сме в особена ситуация – има повече от един министър по време на питането, всеки въпрос – в рамките на две минути. След това министрите имат възможност за отговор. След отговора питащите могат да изразят отношение към съответния отговор в рамките на пет минути.
Започваме с въпросите, уважаеми колеги. По принцип се започва от най-голямата парламентарна група.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Това, което чух тук, от тази трибуна, от госпожа Михайлова, беше нещо добро, но позволете ми, госпожо Михайлова, да не се съглася с него. Ще изложа своите аргументи. (Смях в КБ и реплика: „Какъв е въпросът?”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Въпрос, господин Иванов! Въпрос!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Да, ще стигна до въпроса.
Когато говорихте за общ устройствен план на Царево, че той трябва да бъде променен, че имало екологична оценка, която трябва да бъде обновена, госпожо министър, аз искам да Ви задам конкретен въпрос: какво Ви накара, или може би това е станало без Ваше знание, на 12 декември миналата година в съдебно заседание да бъде заведен материал и от името на Вашето министерство се потвърждава, че жалбата на регионалния министър за отпадане на този общ устройствен план не следва да бъде уважена. На следващия ден обаче, на 13 декември, 24 часа след това, заместник-министърът господин Чавдар Георгиев подписва точно обратния документ, с който оттегля жалбата на Екологичното министерство и по този начин признава, че общият устройствен план не е валиден и може да се пристъпи към изработването на нов.
Кое Ви накара, госпожо министър, във Вашето министерство да вземете това решение, след като на всички Ви е било ясно, че общият устройствен план не може да бъде приет по процедурата, по която е вървяно дотогава, поради простата причина, че не е имало екологична оценка? При наличието на екологична оценка Вие можете да го признаете, но без такава това не може да се случи.
Фактите са следните: нямаме работещ общ устройствен план, защото той няма екологична оценка. Вашето министерство на 12 декември потвърждава своята позиция, че не признава жалбата на Регионалното министерство...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето за първия въпрос изтече.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: ...а на 13 декември Вие с документ казвате точно обратното. Кое Ви накара, госпожо министър, да вземете това фундаментално свое решение, или то е станало без Ваше знание?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, приключвайте с въпроса.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Да, приключвам.
Защото ако е станало без Ваше знание, тъй като е подписано със запетая, това говори за лошо управление на министерството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Въпросът Ви е към министър Михайлова.
Госпожо Михайлова, можете да отговорите веднага.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Иванов, доколкото си спомням, питането, поради което сме тук днес, е какви спешни мерки вземаме във връзка с приетото решение на съда? Това беше питането, това беше моят отговор. Затова Ви отговорих по такъв начин.
Сега Вие ми задавате въпроса: „Защо?” и аз Ви отговарям.
Има две обстоятелства, които трябва да се имат предвид.
Първо, точно благодарение на тази промяна на позицията на Министерството на околната среда и водите сагата с обжалването приключи. Приключи! И тя ни дава възможност да предприемем действие.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Промяна на плана – също.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Промяна на плана и екологична оценка. Това докладва министър Терзиева, това докладвах и аз. Само по такъв начин, при финализирано решение на съда, ние можем да предприемем такива мерки. Това вече го докладвах. Това е едната причина.
Втората причина, и тя е водеща и основна – приключване на процедурата, за да могат да се водят други и следващи стъпки. В противен случай продължаваме в онова неясно състояние, продължаваме съдебните спорове, без даже да имаме възможност да променим или изменим общия устройствен план и да направим нова екологична оценка. Това е основанието – по много причини. (Реплика на народния представител Станислав Иванов.)
Моля?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Михайлова, продължавайте. Господин Иванов ще има възможност да вземе отношение след малко.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Отговорих на въпроса – това е причината, за да се прекрати и да приключи делото, за да има окончателно решение, което да ни позволи да вземем последващи мерки и да предприемем последващи действия. Благодаря. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Михайлова.
Господин Иванов или някой друг – за отношение от името на групата.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Благодаря за отговора, госпожо министър. Това, което разбрах от отговора Ви, е, че Вие бързате да пристъпите към ново изменение на общия устройствен план. Това изменение обаче никой не може да ни гарантира какво ще бъде и дали ще бъдат защитени интересите на обществото. Защото виждаме какво става на улицата, госпожо министър!
Защо трябва да се пристъпва към такива драстични мерки? Защо, ако трябва да се изготви нова екологична оценка, тя не се направи? Въпросът ми беше: Какво ще промените в новия план? Вие може да извадите и да вкарате нови територии, ако прецените. Така ли е? Така е. Затова хората са на улицата, а не за нещо друго.
Затова и аз Ви попитах: какво налага толкова спешното взимане на това решение от днес за утре?
Защо аз не вярвам и хората не вярват? Ако върнем лентата назад, нека си спомним кой беше министърът за един ден? Господин Тихолов! Какъв е той? Един от главните герои в сагата „Странджа”. (Шум и реплики в КБ.) Той е главния архитект на този план. Този човек беше сложен като министър за награда, след това махнат. Тук прозират и неговите интереси. Може би вече с оглед на това, че има нови интереси – не само негови, а и на други хора, както научавам от медиите, което разбужда и духовете в обществото. На тези хора по някакъв начин трябва да им бъде удовлетворено желанието да получат реализация на собствените си нови имоти. Затова Вие ще направите промяна в Общия устройствен план. Затова бързате, затова минавате на тази процедура, която наистина Ви дава право да промените устройствения план. Защото, пак казвам, ако всичко това, което казах досега, Вие го бяхте оборили, аз и всички хора на улицата щяхме да вярваме. Това нещо не се случи.
Защо не се случи? Защото нямате аргументи за промяната на устройствения план.
Тук чувам, че имало някакви нови технически документи, които налагали промяната. Промяната не се налага за това. (Шум и реплики в КБ и ДПС.)
Промяната може да се направи единствено, ако има настъпили някакви съществени изменения. Такива няма.
Реплики от КБ и ДПС: Времето! Времето!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Още нещо в член ...
Може ли да въведете ред в залата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето е пет минути, уважаеми колеги.
Продължете.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Госпожо министър, ако говорим за съществени промени, които са настъпили, как настъпиха тези промени от 12-и до 13-и? Съгласно чл. 156 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пише, че за оттегляне на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласие на оспорващата страна, от една страна, ако има такова – покажете го, и оттегленият може да бъде издаден повторно само при нови обстоятелства.
Пак питам: освен че удовлетворявате интересите на някои хора, какви са другите обстоятелства, които Ви накараха да пристъпите към тази драстична мярка – да си оттеглите решението, което толкова дълго време е защитавано от Ваша страна, и в следващия момент да кажете, че ще направите нова промяна? Чии интереси се защитават? Излезте, кажете това нещо, за да се успокои цялото общество.
Не е обосновано вчера да излизат с молба към Вас да вземете решение. Не да се явяваме ние говорители на улицата. Улицата си каза своето мнение, всички го чухме. Сега е Вашия ред. Можеше съвсем елементарно да кажете кои са тези обстоятелства, които Ви карат да вземете решение да промените коренно позицията си за 24 часа и, от друга страна, да кажете, че ще пристъпите към промяна без настъпили кой знае какви промени, които да Ви дават такова право.
Затова отново – няма да използвам времето си докрай, бъдете обективна, госпожо министър. Помолих Ви, моля Ви от името на хората, които са на улицата, излезте и аргументирано защитете това, което Ви накара да вземете това решение в рамките на 24 часа, което е на 180 градуса на поддържаната досега позиция, и кое беше това, което Ви накара да пристъпите към последващите действия? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Иванов.
Уважаеми колеги, аз Ви споменах, че имаме особен случай – изслушване на повече от един министър. В нашия правилник някои детайли не са разработени, затова, според мен, беше направена основателна забележка от юристите, че отношението към отговорите е накрая към всички зададени въпроси. Аз ще постъпя по този начин.
Господин Иванов, ще Ви дам отново думата, защото Вие нямате отношение към това разминаване на процедурата.
Преминаваме към въпроси от следващата парламентарна група – Коалиция за България.
Има думата господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри, надявам се, че сте успели да проследите потока от мисли във взетото отношение, както и нивото на висока екологична експертиза, което не всеки е достоен да достигне. Надявам се обаче, че всички са разбрали, че става дума за това, че единственият начин да се направи пропуснатата екологична оценка е да се стартира процедура по изменение на Общия устройствен план. Това е направила и с вчерашната си заповед госпожа Десислава Терзиева, която с нея всъщност разсече възела и даде възможност да се стартира тази процедура за екологична оценка и по този начин да бъде защитен паркът „Странджа”.
Това, което обаче искам да стане ясно и да Ви попитам много ясно – аз съм сигурен, че като се приложи екологичното законодателство нищо не може да се построи в парка „Странджа”, искам от Вас като министри да дадете гаранция и да кажете много ясно и на човешки език на българския народ ще запазим ли последното кътче от нашата природа такова, каквото го помня аз от моето детство? Ще изглежда ли плажът „Силистар” по този начин, по който е изглеждал в предишните години и както изглежда в момента, или ние ще видим отново „Слънчев бряг”, или ще видим това, което е станало на север от Варна, например между Варна и Кранево?
Мисля, че и Вие отлично съзнавате, че това е последното място от нашата природа, което може да бъде запазено и да има такъв чист и защитен вид.
Моят въпрос към Вас, госпожо Михайлова, обаче е: какво е направено в досегашните години от Министерството на околната среда и водите – нямам предвид само последния министър госпожа Караджова, разбира се, имам предвид и господин Чакъров – за устойчивото управление на парка? Какво до този момент е направено по изработването на планове за управление на парка, по плановете за управление на защитени местности? Какви средства са изразходвани до момента и какъв ефект има досега от тези действия на Министерството на околната среда и водите? Защото Вие правилно подчертахте, че има приемственост в действията на ръководството на Министерството на околната среда и водите, независимо от това кой го ръководи.
Искам от Вас също тази гаранция, която трябва да кажете и пред опозицията, и пред управляващите, пред всички български народни представители: след направената екологична оценка Вие ще допуснете ли по Черноморското крайбрежие или където и да е в парка „Странджа” да се строи, съобразявайки се с нашето екологично законодателство? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Въпросът Ви беше към министър Михайлова.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Курумбашев, отговорът на общия Ви въпрос, с който започнахте, е: Министерството на околната среда и водите няма да позволи застрояване на територията на Природен парк „Странджа”. Гаранция за това са действията на Министерството на околната среда и водите за изменение на Общия устройствен план и за изработване на нова екологична оценка, която да отговаря на всички изисквания. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Има още едно действие, за което споменах и Ви благодаря за въпроса – това е, че ние ще концентрираме усилията си и, доколкото имаме възможност, ще подкрепим изработването на План за управление или Схема за устойчиво управление на Природен парк „Странджа”, както е записано в проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” – ос 3, проект на стойност 7 млн. 800 хил. лв., договорът по който е сключен през 2012 г. По него към днешна дата са изплатени само авансовите плащания в размер на 20% и срокът на изпълнение на договора е средата на 2015 г. Това е по този проект.
Но аз бих искала да Ви информирам, че действително усилията на министерството са устойчиви в тази посока в продължение на години. Още в началото на 2004 г. започва разработването на план за управление на Природен парк „Странджа”, което е финансирано като част от междуправителствена Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието, която продължава между 1994 и 2007 г.
През 2004 г. с решение на Висшия експертен екологичен съвет внесеният план за управление е върнат за преработване и за изготвяне на екологична оценка, защото първоначалният вариант не е имал екологична оценка.
През 2005 г. Българска фондация „Биоразнообразие”, която е носител на ноу-хау-то и партньор на министерството за разработването на този план, внася в Министерството на околната среда и водите преработен вариант на плана за управление и екологична оценка. Министерството през 2006 г. връща екологичната оценка за допълнение и преработка.
През 2010 г. – вижте колко е дълга сагата, програмата приключва действието си и продължават да се правят опити от страна на министерството да се направи план за управление.
През 2010 г. Висшият експертен екологичен съвет връща за преработване Плана за управление на Природен парк „Странджа” и отразяване на забележките, записани в решението,. Българска фондация „Биоразнообразие” поема ангажимент да преработи плана за управление съгласно забележките в решението от заседанието на Експертния съвет.
С писмо от месец януари 2011 г. до Българската фондация „Биоразнообразие” е изпратен протокол от заседанието на специализирания съвет за преработване на плана взето конкретно решение на Съвета и е определен срокът за преработката – 90 дни от януари месец 2011 г. До този момент преработен вариант на плана за управление, внесен в министерството по тази дълга сага няма. Това, което прави министерството, е, че през 2012 г. финансира нов проект на Природен парк „Странджа” на стойност 7 млн. 800 хил. лв., според който трябва да бъде разработен устойчив модел за управление на природния парк, който в момента е в изпълнение. Това е допълнителната мярка, за която ние ще работим много усилено. Надявам се, че съдбата на сегашния проект няма да бъде като тази, която Ви разказах. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Следващият въпрос е от Парламентарната група на ДПС.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Преди да задам въпрос от името на парламентарната група и да изразя позицията й, във връзка с появилите се в обществения дебат спекулации относно моето име искам да декларирам пред българското Народно събрание и пред зрителите, които ни гледат, че не съм в конфликт на интереси по темата „Странджа”; че моето семейство никога не е застроявало и един квадратен метър от парк „Странджа” и няма такива инвестиционни намерения за в бъдеще. Доколкото това е най-публично следеният сектор, това мое намерение, тази моя декларация може да бъде проверена и декларираните от мен отсъствия на строителни намерения в тази област също могат да бъдат следени.
Сега към позицията на Движението за права и свободи. Парламентарната група на Движението за права и свободи в сряда подкрепи искането на опозицията за изслушване на министрите по тази обществено значима от последния месец тема. Парламентарната група тази сутрин подкрепи и искането за пряко предаване по Българската национална телевизия и Българското национално радио, защото нашата парламентарна група е последователна в своята позиция. Ние смятаме, че българската природа трябва да бъде опазена, парк „Странджа” да остане наистина такъв, какъвто е – уникален природен парк, не само на територията на България, но и на територията на цяла Европа. И като парламентарна група, и нашите министри в предни кабинети, както и в този кабинет, провеждаме последователна политика в тази посока. Излишно е да изброявам законите поради липса на време, в които сме участвали и които представляват подкрепа на тази политика.
Моят въпрос към министъра на регионалното развитие е следният.
Тъй като заявихте, че сте пуснали вече процедура по изменение на общия устройствен план, за който се спори, ако, докато тече процедурата, се появят инвестиционни намерения по територии, които са разрешени от този общ устройствен план, как ще спрете тези намерения до изработване на изменението на общия устройствен план? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Въпросът е към министър Десислава Терзиева.
Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Цонев! Точно затова и аз в началото казах, че задължително трябва да има общ устройствен план за всяка част от територията на държавата, за да нямаме частични разрешителни и да довеждаме Черноморското крайбрежие до вида, в който сега го има в по-голямата му част. Именно и затова като министър на регионалното развитие взех решение, разбира се, и по препоръка на моите експерти, частично да изменим общия устройствен план и, както показах на картата, това да засяга частта, свързана с парк „Странджа”. Това не е цялата територия, която обхваща общия план, а 70%. За другите 30% на практика общият устройствен план ще има действие. Докато разработваме изменението на новия общ устройствен план единственият начин да се спре, ако започне някакво строителство, е със заповед на министъра на околната среда и водите. Това е моят отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Терзиева.
Следващият въпрос е от Парламентарната група на партия „Атака”.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин председателю, уважаеми министри, господа и госпожи народни представители! Най-после в залата се въдвори конструктивен тон и атмосфера, защото в един момент бяхме излезли от нормалното, а то беше всички в залата загрижени за това, което става в парк „Странджа”, да мислим какво да направим, а не да се дървим какво е станало през сегашното управление, миналото правителство и по-миналото, общо взето с един скандалджийски и неприличен тон.
Всички от няколко Парламента насам, от 40-ото Народно събрание, са дали по нещо за спасяването на българското Черноморие. Сега пред очите ми е един наш колега от 40-ото Народно събрание, Бог да го прости, господин Тодор Батилов, за който спасяването на българското Черноморие се беше превърнало в съдба. Той направи страшно много. Господин Батилов беше двигателят, моторът на приемането тогава на плана за Черноморското крайбрежие, Бог да го прости! Ние трябва да направим нашето. Ние трябва също да допринесем за спасяването на това останало наше природно богатство.
Моят въпрос към Вас, господа министри, е: не считате ли, че и ние в Народното събрание можем нещо да допринесем за това – доразвивам въпроса на господин Цонев за спиране и мораториум, защото в момента може да се осъществяват инвестиционни намерения, планът е юридически факт. Ако считате, може да гласуваме решение за мораториум, което би било най-сигурният начин за този междинен период, който следва от тук нататък, за спасяването на Черноморското крайбрежие, парк „Странджа и Сакар”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Шопов, към конкретен министър ли е Вашият въпрос, или към всички?
ПАВЕЛ ШОПОВ: Който пожелае да отговори. Разбира се, и към госпожа Терзиева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Терзиева, заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, държа в ръцете си списък с всички общи устройствени планове, които в момента се разработват по черноморските общини. Всички те са на етап или обществено обсъждане, или са в Министерството на околната среда и водите за разглеждане на екологичната оценка.
Разбира се, ще кажа моето мнение и мнението на колегите ми, предполагам. Трябва да имаме предвид, когато спираме строителството на определени територии, че така се спира и инвестиционното проектиране на практика. Всеки подробен устройствен план винаги се придружава със съответната екологична оценка и съответното обществено обсъждане. Така че ми е трудно да кажа сега дали е добре да се направи мораториум за строителство на цялото Черноморие, или в само в частта на Странджа-Сакар. Считам, че мерките, които предприемаме с министрите, са достатъчни на този етап, за да защитим интересите на парк „Странджа”, първо, от гледна точка на това, че самото изменение на плана в тази част спира на практика прилагането на общия устройствен план и в случай, че някой реши незаконосъобразно да започне някакви процедури по строителство, те могат да се спрат по два реда – или от министъра на инвестиционното проектиране, като незаконно изграждане на строителство, или от министъра на околната среда и водите в защитените територии. Това е моят отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Терзиева.
Следващият въпрос може да бъде зададен от Парламентарната група на ГЕРБ, ако имат такова желание.
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Колеги, уважаеми министри! Моят въпрос е към министър Михайлова. Госпожо Михайлова, стана ясно, че ще има нова процедура за изработване на екологична оценка. Как ще гарантирате, че този път екологичната оценка ще бъде процедирана законосъобразно и няма да допуснете поредна наказателна процедура? Как да Ви вярваме след всичко това, което чухме през последните няколко дни, когато се създаде реален риск кошмарът, причинен на България от управлението на тройната коалиция, да се повтори?
Същите безкрайно компрометирани фигури, които по онова време причиниха толкова вреди на природата и опоскаха България заради нечисти интереси, сега се кълнат, че ще я опазват и това ще бъде тяхна кауза. Заменки, безразборно строителство на бетонни мастодонти, брутално нарушаване на екологичното законодателство и потъпкване на всякакви принципи за защита на природата и обществения интерес – примерите са многобройни: Калиакра, река Вая, Златна перла, Иракли, Камчийски пясъци, Кара дере, Яйлата, Несебър.
През периода от 1 януари 2007 г. досега Европейската комисия е открила към България 47 наказателни процедури в областта на околната среда. Всички те са допуснати заради груби нарушения на екологичното законодателство, стартирали в периода от началото на 2007 г. до месец юли 2009 г. Ние успяхме да решим проблемите по 31 процедури и те бяха прекратени. Успяхме да убедим Европейската комисия да не предприема наказателни действия по повод общия устройствен план на Царево. Имахме воля и мерките бяха взети. Вие се опитахте да повторите безобразията на тройната коалиция с недопустима подмяна на становището на МОСВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Василева, времето да развиете Вашия въпрос изтече преди 20 секунди.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Как ще върнете доверието на Европейската комисия и на българските граждани, след като до вчера ние слушахме съвсем различни неща от управлението на Вашето министерство?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви.
Заповядайте, госпожо Михайлова, да отговорите на зададения въпрос.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Василева, как ще гарантираме, че екологичната оценка ще бъде процедирана в обществен интерес – спазвайки закона! И пак повтарям – спазвайки закона! В България има закони, които определят какви са правомощията, какви са функциите и задълженията на всички институции. Спазването на закона гарантира процедиране, което е в обществен интерес.
Що се отнася до това: как ще гарантираме, че няма да има наказателна процедура? По всяка вероятност ще имаме нужда и от Вашето съдействие. Защото, ако имаме непрекъснато злонамерени приказки за това, че в България се нарушава методично екологично законодателство, то ние ще трябва да се обясняваме. Ако обаче ние защитаваме общо националния интерес и гарантираме изпълнението на закона, направим така, че провеждането, подготовката и одобрението на новата екологична оценка е в съгласие с екологичното законодателство на Европейския съюз, тогава бихме могли да убедим Европейската комисия, всички наши партньори и всички български граждани.
Когато говорим обаче за наказателни процедури, нека да бъдем точни, госпожо Василева. Нека да бъдем наясно, че наказателни процедури започват по времето на всяко управление, включително и по време на управлението на ГЕРБ. Нека да бъдем точни и ясни и да кажем, че наказателната процедура, заради която България в момента е пред влизане в съдебна зала, е започнала през 2012 г. (Реплики от народните представители Станислав Иванов и Ивелина Василева.)
Процедурата е започнала, процедурата е започнала! (Реплики от ГЕРБ.)
А какво направихте там?!
Нека да бъдем ясни и точни и да кажем защо пропускате факта, че ние спряхме, успяхме да се справим, предприемайки ясни и категорични мерки по отношение на казуса „Калиакра”, за който влизахме в съда. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Защо, госпожо Василева? Защото по време на управлението на ГЕРБ един регионален инспекторат си позволява самоволно да дава разрешение за огромен парк и тогава заповедта на министъра на околната среда и водите става безпредметна и съдът я отхвърля – по време на управлението на ГЕРБ!
Госпожо Василева, наказателните процедури, както и успехите по оперативните програми, не са собственост на едно или друго правителство. Наказателните процедури са отговорност на Република България и ние, ако сме отговорни политици, би трябвало да работим съвместно, колкото и странно да Ви звучи, за да ги избегнем и да докажем, че прилагаме европейското законодателство, в това число и в рамките на екологичното законодателство. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Възгласи: „Браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Михайлова.
Следващият въпрос ще бъде зададен от Парламентарната група на Коалиция за България.
Заповядайте, господин Гуцанов.
БОРИС ГУЦАНОВ (КБ): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Силно съм удовлетворен от дискусията, която провеждаме в пленарната зала. Мисля, че най-накрая тръгваме по един път, който отдавна е трябвало да бъде започнат. Прави чест на цялото Народно събрание – и на нас като управляващи, и на опозицията, прави чест и на министрите, че се провежда подобна дискусия. Лошото е, аз считам, че тя е закъсняла. Ако имаше подобни дебати преди години, не съм сигурен, че така щяха да изглеждат не само Черноморските курорти, но и другите комплекси в България. Независимо че до голяма степен това са ангажименти на местните власти и общински съвети, се оказва, че когато Народното събрание се намеси, нещата могат да изглеждат и по друг начин.
Аз съм удовлетворен и от решението, предложено преди малко от министър Терзиева. Смятам, че това е единственият възможен вариант да се излезе от този безумен казус, в който е изпаднала тази територия и поздравявам министерството за това решение.
Конкретният ми въпрос е следният: госпожо министър Терзиева, считате ли, че това е достатъчно, за да нямаме наказателна процедура от страна на Европейската комисия? Ако е необходимо нещо друго, което Вие считате, какво е то? Необходимо ли е друго решение или намеса от страна на Народното събрание, за да бъде изчистен и този въпрос? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гуцанов.
Уважаема госпожо Терзиева, въпросът е към Вас – моля да отговорите на народния представител.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Гуцанов! С министъра на околната среда и водите и с министъра на инвестиционното проектиране онзи ден коментирахме точно тази част от въпроса. На този етап считаме, че това е достатъчно. В случай че имаме нужда от помощ, разбира се ще се обърнем към Народното събрание да ни помогне, ако трябва да се прави някакъв Мораториум за строителство. На този етап считаме, че това е достатъчно, за да не започнат процедурите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Терзиева.
Следващият въпрос може да бъде зададен от Парламентарната група на ДПС, ако имате желание да питате някои от тримата министри. Не, отказвате се.
Уважаеми колеги от „Атака”, нямате въпрос към тримата министри.
Заповядайте, уважаеми депутати от ГЕРБ.
Заповядайте, за да зададете въпрос към министър Терзиева или министър Данов.
Въпросът ще бъде към министър Данов.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър Данов! Въпросът ми към Вас касае многократно направените изявления относно заделените средства за общи устройствени планове – доколкото ми е известно в Закона за държавния бюджет, около 6 млн. лв.
Особено голям интерес предизвикват обявените от Вас критерии за избор на общините, които ще получат финансиране. По-конкретно, откъдето ще дойде и моят въпрос, е кои са приоритетните за правителството инвестиционни проекти на регионите? В случая аз мисля, а и Националното сдружение на общините, че устройствените планове на общините не бива да се свързват с политиката на отделно правителство, а с конкретните нужди на местното развитие.
Финансиране ще получат общините, които вече са започнали изготвянето на общите устройствени планове, а също и малките населени места, които не са започнали. Общо взето това включва всички общини, за да можем да отсеем по-нашите, предполагам. Надявам се, да не е така.
Най-важният критерий, който ми направи особено голямо впечатление – важен критерий за разпределение на бюджетните средства ще е изборът на фирмите, които ще изготвят общи устройствени планове на населените места. В тях трябва да работят доказани професионалисти. Поправете ме, ако греша някъде, но общините разполагат с правомощията да провеждат сами процедурите си за избор на изпълнител и контролните органи тук са Агенцията за обществени поръчки и Комисията за защита на конкуренцията.
В случая, господин министър, това не е ли опит за разпределяне на порции в сферата на проектирането? Какъв критерий може да е това? Не е ли опит за лансиране на несъстоялия се министър Калин Тихолов, известен с Общия устройствен план на Царево за застрояване на Природен парк „Странджа” – човек, който вкара България в наказателна процедура от Европейската комисия и чието място като министър Вие заехте? Надявам се, това да не е план господин Тихолов да планира застрояването и на последните зелени кътчета в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
Заповядайте, уважаеми господин Данов, да отговорите на народния представител.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Госпожо председател, дами и господа народни представители! Задачата, която сме си поставили, е на първо място да уточним състоянието на разработване на общи устройствени планове в страната. Според закона, задача да се поръчат и изработят общи устройствени планове е на кметовете на общините.
Предвид факта, че в тази област сме изключително изостанали, включително 44 общини нямат задание за проектиране, Министерството на инвестиционното проектиране пое ангажимент да организира общините да изпълнят тази своя задача. По този начин ние ще ги подпомогнем, но няма да им изземем правомощията.
Що се отнася до избор на изпълнители, това, което сте чули, е така. Но ние няма да проведем процедурата точно министерството да избере кой ще направи общите устройствени планове, това е задача на общината, на общинския съвет. Това е въпрос на обществена поръчка.
Това, което ние говорихме с кметовете на общините, е да предпазим общините, тъй като има доста проектанти в кавички, които започват изпълнение на подобни общи устройствени планове, но всъщност не могат да довършат докрай работата качествено, един път. И втори път, изпълняват и някои други поръчки, в смисъл – някакви други интереси. (Реплики на народния представител Станислав Иванов.)
Аз съм в контакт с кметовете на общините, събираме тези данни. След това самите кметове ще изпълнят тази задача – да си обявяват общия устройствен план, да си изберат изпълнители, да си изберат колективите, които да им разработят проектите. Това не е задача на министерството. (Реплики на народния представител Станислав Иванов.)
Тук искам да отговоря на господин Иванов, понеже използвам възможността да съм на трибуната – сатанизирането на професията „Архитект”, господин Иванов, не е добро. (Реплики на народния представител Станислав Иванов.) Изграждането на средата, в която живеем, е задача на българските архитекти и на инженерите в страната. Изработването на общ устройствен план не е задача само на архитекта. Той е изпълнител. Ако прочетете Закона за устройство на територията, там много ясно е описана процедурата – изработването на заданието на общ устройствен план се инициира от кмета, минава през общинския съвет, съгласува се с две министерства – това на културата и това на околната среда и водите. Архитектът в този случай е изпълнител на тази задача. (Реплики на народния представител Станислав Иванов.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, уважаеми господин министър.
Уважаеми колеги, наред е парламентарната група на Коалиция за България.
Заповядайте, господин Костадинов, за въпрос към някой от тримата министри.
Кого ще питате?
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Моят кратък въпрос, който предполага и кратък отговор, ще бъде към министър Данов.
Разбира се, бих искал да кажа, че според мен за непредубедените е ясно, че още със своите встъпителни изказвания министрите практически изчерпаха дискусията и дадоха отговори на възникналите въпроси. Един такъв извод е още повече актуален след състоялата се впоследствие дискусия и допълващите отговори от министрите.
Разбира се, това е вън от съмнение, ние сме свидетели на обосновано обществено безпокойство, защото така или иначе сме ставали свидетели в предходни периоди на форсирани презастроявания и пренебрегване на изискванията към места с особена устройствена териториална защита.
В този смисъл, уважаеми господин министър Данов, бих искал да Ви попитам следното: в законодателната програма на Министерството на инвестиционното проектиране е предвидено изработване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, на какъв етап е това изработване? Каква е Вашата оценка за действащия Закон за устройство на територията и необходимата стабилност на общите устройствени планове, свързана с рационализиране на процеса по обжалване и влизането им в сила?
В този контекст, предвиждате ли в Министерството на инвестиционното проектиране да се води публичен регистър на разрешенията за строеж или на екологичните оценки по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за обектите, за които компетентен орган по смисъл на чл. 145 от Закона за устройство на територията е Министерството на инвестиционното проектиране? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Костадинов.
Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на депутатския въпрос.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Костадинов! Законът за устройство на територията във вида, в който го заварихме, споделял съм публично, че е доста остарял, не е съвременен и в момента подготвяме внасяне на козметични промени в някои членове от закона, които по наше мнение рязко спират или забавят процедурите по издаването на разрешение за строителство.
Паралелно с това разработване нов Закон за устройство на територията, който да бъде хармоничен с тези в Западна Европа, доказали своята практичност, действеност, силно облекчават процесите както при изграждането на урбанизираната среда, така и издаването на разрешение за строеж. Знаете, в контекста на днешния разговор, че при тях обикновено много силно надделяват изискванията за устойчиво развитие на средата, което само по себе си включва и опазване на екологичното равновесие. В тази насока работим, имаме напредък.
Естествено, аз съм противник на много бързото законодателство, тъй като обикновено, както се казва в строителството, „бързата работа е срам за майстора”. Желанието е да се създаде стабилен закон, който да действа дълго време след това.
Що се отнася до регистрите, това, което в момента минава като разрешение за строеж в Министерството на инвестиционното проектиране, се води в такъв регистър и когато започне строителството, ще бъде осъществен и съответният контрол. Ще отворя пак една скоба. Смятам за изключително важно за нашето строителство гарантирането на качеството на строителството. Целта е да може да бъде контролиран процесът на строителството, да се достига до показатели по качество, съразмерни с това, което се гради в развитите западноевропейски страни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Данов.
Има ли желаещи от Парламентарната група на ДПС? Не.
От „Атака”? Не.
Уважаеми депутати от ГЕРБ, заповядайте, можете да питате министър Терзиева или министър Данов.
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Както всички знаем, повод за днешната дискусия е тревогата в обществото за Общия устройствен план на община Царево, който след петгодишни съдебни битки бе оставен в сила.
Аз също искам да се обърна към господин Данов, защото като член на Комисията по инвестиционно проектиране, която за съжаление не се е събирала доста отдавна, не съм имала възможността да задам своя въпрос.
Ние от Партия ГЕРБ сме за общите устройствени планове, но трябва да заявя, че трябва да бъдат законни, съобразени със съответните екологични оценки.
Обръщам се към Вас, господин Данов, който многократно сте заявявали, че незаконното строителство не трябва да се разрушава, защото вече е инвестирано в него. Ами, ако пак се повтори казусът с незаконното построяване на „Златна перла”, ще оставите ли бетона там?!
Много ми хареса и изказването Ви за хармоничното устойчиво развитие, а в хармонизация ли са инвестиционните амбиции по крайбрежието на арх. Калин Тихолов – несъстоялия се министър на инвестиционното проектиране и автор на Общия устройствен план на община Царево?! Ето, ние едва днес разбрахме, че ще има изменение на Общия устройствен план на община Царево.
Вие и Министерството на инвестиционното проектиране как ще съдействате на община Царево при изменението на плана и в какви срокове? Какви конкретни действия ще предприемете, свързани с общественото очакване? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви.
Уважаеми министър Данов, заповядайте да отговорите на депутатския въпрос.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаема госпожо депутат, най-вероятно не сте разбрали какво съм искал да кажа. Става дума за превенция на незаконното строителство, тъй като резултатът от незаконното строителство е излишно харчене на средства. Става дума, че според мен е неинтелигентно да се събаря нещо, когато вече е построено. Затова трябва да се предпази да не бъде реализирано, а не след това, когато се e обърнала колата, да се търси решение на проблема.
Що се отнася до арх. Тихолов, можете да го поканите и го изслушате. Аз не съм негов говорител и не ми плащат за това нещо. Затова не мога да Ви отговоря на въпроса. Поканете го, той ще Ви отговори. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Уважаеми колеги от Коалиция за България, има ли желаещи да зададат въпроси? Няма.
От ДПС и „Атака”? Не.
Заповядайте, колеги от ГЕРБ, можете да зададете още два въпроса към министър Терзиева.
Заповядайте, господин Татарски.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Безспорно социалното и икономическото развитие на територията на общините, на регионите зависи от устройството на тази територия и от доброто планиране. В този смисъл са похвални усилията на община Царево да изработи общия устройствен план. Похвални са също така и усилията на министрите да реагират толкова бързо, след като беше повдигнат въпросът, и от нас включително.
От това, което чухме досега, стана ясно, че процедурата по одобряването на общия устройствен план е продължила 6-7 години.
В този смисъл първият ми въпрос към госпожа Терзиева е в какъв срок ще се ангажира с изработването на измененията в общия устройствен план? Ако чакаме още 6-7 години, няма да има смисъл от това изменение.
Вторият ми въпрос е свързан с изказванията на редица колеги, включително и на министър Михайлова, за тотална забрана за строителство на територията на природния парк. С това според мен отиваме от една крайност в друга. Екологичното законодателство не разписва точно така процедурите и възможностите за въздействие в тези зони.
Въпросът ми към Вас, госпожо министър Терзиева, е дали това изменение на общия устройствен план ще бъде съобразено с предвижданията на плана за управление на Парк „Странджа”, който разбрахме, че още не е готов, и в него ще бъде ли разписана тоталната забрана за строителство, каквото и да е то, на територията на Парк „Странджа”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Татарски. Това бяха двата въпроса.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Не, не е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Вие зададохте два въпроса. Първият въпрос е този, вторият е другият.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Моля кратко да отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Те ще отговорят, но много Ви моля, процедурата е достатъчно ясно разписана. Имате право на шест въпроса. Ако всеки зададе по четири въпроса...
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): По едно изречение беше въпросът ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Аз също Ви моля за коректност. Следващият път да знаете, че имате право на един въпрос. (Реплики встрани от микрофоните от народния представител Любен Татарски.)
Ще Ви извадя стенограмата, ако сте забравили какво сте говорили преди малко, но зададохте два въпроса към министър Терзиева и ясно ги разграничихте – първи и втори въпрос.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Ами, ако не искат министрите да отговарят, това е друг въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Те са дошли и отговарят, те са коректни. Нека и народните представители да бъдат коректни, а също и другите министри, които ще отговарят след малко в парламентарния контрол.
Госпожо Терзиева, заповядайте да отговорите на два въпроса, след това ще отговорите на още няколко.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Татарски, няма как да се ангажирам с конкретен срок. Ще поискаме от изпълнителя да изработи проекта в разумни срокове. Знаете, че след това има определени процедури в закона, които трябва да се спазват. Ако те бъдат спазени – обществено обсъждане, одобрение на екологичната оценка, смятам, че бихме могли да се вместим в разумни срокове за изработването на плана. Това в никакъв случай няма да бъдат 3-4-5 години. На този въпрос толкова мога да отговоря на дадения етап. Мога да гарантирам, както казах, че заданието ще бъде подготвено още следващата седмица, за да не се губи време. В него специално ще бъдат разписани изисквания за опазване на Парк „Странджа”. След това заданието ще бъде качено на сайта на министерството и всеки ще може да се запознае с неговото съдържание.
Забравих да Ви отговоря дали ще съобразим плана с плана на парка „Странджа”. Ще гледаме по някакъв начин да координираме екипите, за да може да има обща работа, да се постигне някаква координация, защото, както чухте от министър Михайлова, другият план ще бъде за управление на парка и ще бъде готов някъде през 2015 г. Ние няма да чакаме другия план, ще трябва по някакъв начин да се координираме, така че ще положим усилия с министър Михайлова да бъдем напълно координирани и да успеем да изработим наистина качествен проект.
По отношение на втория Ви въпрос – за спирането на строителството в природния парк, считам, че това е много крайна мярка и, както преди малко отговорих на един друг депутатски въпрос, смятам, че в случай че се започне незаконно строителство, тогава, разбира се, трябва да се предприемат спешни мерки от гледна точка спирането на незаконното строителство. Друг ред, по който да може да започне да се строи нещо без разрешението на министъра на регионалното развитие, няма как да се допусне, защото ще мине през мен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Има ли желаещи народни представители да задават въпроси?
Заповядайте, господин Дончев. Надявам се да е един въпрос към госпожа Терзиева. Но няма как да Ви спра в крайна сметка.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Мен трудно можете да ме спрете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Да, говорете каквото искате. (Оживление.)
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа министри! На пръв поглед това изглежда като спор, като противопоставяне между дюните и бетона или между дръвчетата и арматурата, или между природата и развитието. На някои други изглежда като спор между местните, които искат развитие, и туристите, които искат девствена и уникална природа. Аз не съм съгласен, че нещата стоят така. По-скоро от едната страна стоят гражданите, местните и туристите, а от другата страна стоят институциите и държавата, и гражданите не вярват на институциите и на държавата, че може да защити правата и на първите, и на вторите. Всъщност същественият въпрос, който не е страничен, а основният въпрос е: каква е визията по отношение на развитието на Странджанския регион?
Уважаема министър Терзиева, не веднъж сте споделяли, че за разлика от предшествениците си Вие имате визия за регионалното развитие. Нека да напомня, че говорим за един край, който е пограничен, в същото време планински, крайбрежен, край с изключително лоша транспортна свързаност, с лоша демография, с най-ниската гъстота на населението – 10 души на квадратен километър. Каква е Вашата цел, какъв е профилът на развитие, който търсите? Какъв е алгоритъмът за устойчивото развитие на Странджа? Защото всички знаем, че варварското отношение към природата се формира освен от алчността, същото така от бедността.
Всички също така знаем, че ако нямаме конкретна цел, можем да стигнем навсякъде и всъщност никъде. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Дончев.
Заповядайте, госпожо Терзиева, да отговорите на въпроса на народния представител.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Дончев, ще отговоря с две думи на Вашия въпрос, защото в конкретния случай, както всички сме наясно и мисля, че сме съгласни, става въпрос за липса на екологична оценка на един общ устройствен план. Макар и оттеглена, тази оценка на практика явно я няма. Всички сме наясно с това нещо, поради което се наложи много бързо да предприемем съответните мерки, тъй като Общият устройствен план по Закона за устройство на територията е стабилен план и той не може да бъде обжалван по съдебен ред, което се случи в тези 6 години. Използвали са се различни методи за обжалване и по този начин на практика се е забавил целият процес дори и на преработване на плана. Ето защо мярката, която съгласувано с другите двама министри решихме много спешно да предприемем, е да обявим изменение на този план, за да можем преди всичко да защитим природния парк, да направим истинска екологична оценка, която да бъде поставена на обществено обсъждане и по този начин да защитим парка.
По отношение на регионалното развитие има вече приети регионални планове за развитие, имаме програма на правителството и ние следваме определени принципи и, разбира се, имаме идеи и за икономически стимули, които законодателно ще трябва съвместно с Вас, народните представители, да разработим и да внесем и оформим като законопроекти, за да може хората да останат и да живеят в тези населени места. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Терзиева.
Уважаеми колеги, дотук бяха зададени 11 въпроса, на които министрите отговориха. С това процедурата по задаване на въпроси приключи. Според Парламентарния правилник сега парламентарните групи имат възможност да изразят отношение към отговорите на министрите.
Започваме с Парламентарната група на ГЕРБ.
Заповядайте, уважаема госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Безспорен факт е, че темата за предпазването, опазването на прекрасните региони в България, особено региона на Странджа, е много важна и актуална тема, обществено значима, тема, която предизвика не само широк обществен отзвук, но предизвика и протести. Включително разбрах, че в сградата на Народното събрание са и част от екологичните организации, които участват в тези протести и са в тази инициатива.
Факт е, както казахте, госпожо Михайлова, това е сага от много години, но моето и на нашата парламентарна група притеснение е, че тази сага финишира тук днес с това изслушване, с тези проблеми, които дискутираме днес, защото със своето решение на 13 декември миналата година, с което преобърнахте на 180 градуса позицията на Министерството на околната среда и водите, предрешихте решението на съда и доведохте до ситуация, в която имаме Общ устройствен план, отново отварям скобата – проектиран от небезизвестния архитект Калин Тихолов, неслучилият се министър на инвестиционното проектиране, който предвижда пълно презастрояване и бетониране на малкото и последното незастроено кътче по българското Черноморие. И това е фактът, който има днес.
Радвам се, че благодарение на усилията, благодарение на нашата инициатива да направим това изслушване днес, сте предприели конкретни действия, най-вече министърът на регионалното развитие за промяна на Общия устройствен план на Царево. Това е много важна стъпка, но със сигурност не е достатъчна. Много действия, много стъпки трябва да бъдат направени, за да бъде предотвратено всичко това, което е натворено в последните години.
Говорейки за наказателни процедури, те се базират на натворено, на нарушения именно в периода 2007 2008 2009 г., когато хоби на управляващата тогава коалиция, надявам се да не продължи тази „приемственост” и днес, беше застрояване на Черноморието, смяна на предназначението на плажовете като „Камчийски пясъци” в горски територии, замяната им с територии и бетониране на последните зелени места, останали по българското Черноморие. Това е нашето притеснение, това е нашият проблем.
Казахте: баланс на природата, хармонично устройствено планиране, господин министър. Как точно визирате да го постигнете, при условие че считате, че ако има незаконно построени сгради, трябва да останат, защото са вложени пари в тях чрез превенция. Законът и сега предвижда забрана. Въпросът е забраната да се спазва, да се спазват законите, за които пледирате, и да не се допуска нарушение, а който наруши, да бъде премахнат, а не да стои бетонът, какъвто щеше да остане на „Златна перла” вероятно, ако тогава това министерство беше под Ваше ръководство.
Какво правите със Закона за устройство на Черноморското крайбрежие? Връщате стария режим, така че по плажовете освен бетон да има сергии с гащи и чорапи (оживление), освен бетон да има заведения, да няма свободна площ за плажуващите и там да остане само 30%, ако някой иска да почива. Това е, което правите.
Именно затова и за да сме сигурни, че всички тези добри намерения не са лицемерие, не са фалшиви обяснения, фалшива загриженост, считаме, че все пак Народното събрание трябва да се намеси. Но не с мораториум. Мораториумът не дава добри ефекти. Ние видяхме Вашия мораториум, който предложихте за имотите по Черноморието. Нищо не се случва вече 6 месеца. Мораториумите не помагат и аз съм съгласна с Вас.
Именно затова днес нашата парламентарна група ще внесе предложение за решение на Народното събрание в няколко точки.
Първо, предприемане на действия за разработване на незабавното приемане на плана за управление на схемата за устойчиво управление, както я нарекохте, на Природен парк „Странджа”. Изменението на Общия устройствен план на Царево да бъде иницииран, да бъде предприет и извършен в следващите 6 месеца.
Актуализация на екологичната оценка казахте, че не може, казахте нова – да, предприемане и възлагане на нова екологична оценка.
И не на последно място разработването на конкретен план и визия за развитието на район „Странджа”, защото и на този въпрос, за съжаление, не получихме отговор.
Всичко това е необходимо, за да можем да спазим това, за което всички сме призвани. Не думи, дела трябват! Разчитаме на дела, на действия, на всичко това, което е във Вашите ръце, а не на празни приказки. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Павлова.
Коалиция за България има възможност да изрази отношение към днешния дебат, към отговорите на министрите.
Заповядайте, уважаеми господин Курумбашев – имате пет минути.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Позволете ми да започна с благодарност към инициативата на опозицията да се проведе подобно изслушване, макар да виждам, че народните представители от ГЕРБ не са много заинтересовани от самото изслушване. В крайна сметка можеш само да демонстрираш намерения, а не и след това да имаш реален интерес.
Това, което стана ясно в началото на днешното заседание, всъщност разсича възела около разговора ни за „Странджа”, а именно – вчерашната заповед на министъра на регионалното развитие, с която тя стартира частично изменение на Общия устройствен план на Царево, което пък ще даде възможност на министъра на околната среда и водите след това да изготви екологичната оценка за цялата територия на Природен парк „Странджа”.
Втората гаранция обаче тук отново беше дадена от министъра на околната среда и водите – че и по време на изработването на това изменение всякакви незаконни строежи могат да бъдат спирани със съответната заповед на министъра на околната среда и водите.
Третият важен момент е наличието на интересите на местната общност и наличието на сериозно гражданско общество в България, което през цялото време ще следи какво се случва на територията на „Странджа”, независимо от това докъде е стигнала тази процедура.
Това, което ми направи впечатление, е, че хората, заради които възникна „Дюнигейт – Несебър” през 2012 г., днес тук се опитаха да се появят като морални съдници. Разберете, то е все едно Цветан Цветанов да говори за избори! Не е удобно – просто не е удобно! По някакви теми до края на живота си по-добре не се появявайте. (Ръкопляскания от КБ.)
Това са хората, които внесоха мазните лобистки поправки в Закона за горите през 2012 г. Помните ли – имаше един депутат от ГЕРБ, казваше се Емил Димитров? Помните ли го? Сигурно го помните.
Вие подкрепяхте правителството, което даде разрешение без никакъв конкурс за проучване за шистов газ в България!
Вие сте правителството, което внесе законопроекта в България да се гледат ГМО култури! Това помните ли го? Това беше в миналия мандат. (Ръкопляскания от КБ.)
Вие с ГМО, с шистовия газ и с промените в Закона за горите да дойдете и да бъдете морални съдници – просто нямате това морално право, но, разбира се, имате това парламентарно право.
И накрая, позволете ми все пак да изразя удовлетвореност от тона на този дебат, тъй като извън темата за „Странджа” и нейното конкретно разрешаване, което имаме от вчера, ние трябва да продължим този разговор за всички черноморски общини, защото имахме много дълъг дебат, който беше организиран от госпожа Михайлова в Министерството на околната среда и водите с кметовете на черноморските общини, които поставиха въпроса, че техните общи устройствени планове поради изключително дългия период на екологична оценка не могат да влязат в сила. Така имате черноморски общини, които 6-7 години са без общи устройствени планове.
Както виждате, сменят се по две-три правителства, а община без общ устройствен план е без правилник и съответно всеки прави това, което си иска. Аз се надявам, че правилата, които ще бъдат въведени от Министерството на околната среда и водите в резултат на тази екологична оценка, която ще бъде направена, ще бъдат спазвани, не както се изразяваше един предишен премиер – „докато аз съм премиер”, ще важат не само за това правителство, а и за много правителства по-нататък, защото трябва да гледаме не с хоризонта на сегашното управление, а с хоризонта и погледите на нашите деца. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Курумбашев.
Уважаеми колеги, желае ли някой от ДПС да изрази отношение към дебата? Не виждам.
Заповядайте, господин Шопов, да го направите от името на Парламентарната група на „Атака”.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа министри! На фона на взаимните обвинения между различните политически сили ние от „Атака” можем да кажем, че само ние от „Атака” не сме допринесли за застрояването и бетонирането на българското Черноморие и на други красиви части от България. Точно обратното, водили сме и водим девета година люта, жестока битка против това.
Аз бих продължил списъка от предишни прегрешения. Нека не забравяме, че в миналия Парламент водихме жестока битка за пистите, за земята под тях в българските курорти. Нали си спомняте колко драматична част от работата на българския парламент представляваше това и кой беше виновен за него? Този, който в момента се опитва да се представи като чист и зелен образ.
Нека си спомним и една друга тема – със заменките. В миналия парламент се гласува половинчато решение на проблема. От „Атака” искахме и бяхме предложили радикално решение на този проблем с обявяването за нищожни на заменките. Това половинчато решение беше въведено – петгодишният мораториум. Скоро той ще изтече и този проблем стои с пълна сила пред всички нас, пред българското общество. Да видим как ще се държим, когато дойде краят на този период от пет години.
За много от тези имоти, за които сега говорим, там претенциите са предвид възникнали претенции за застрояване и тези мераци на разни хора са в резултат на заменките. Тяхната собственост е плод и резултат точно на заменките.
Важното обаче за нас е, че този дебат се състоява днес в българското Народно събрание. Разбира се, българските граждани подтикват към това – аз не обичам понятието „гражданско общество”, то е натоварено с много негативи според нас. Там са едни NGO-та, които всъщност не правят друго, а смучат пари от едни или други, много често измислени, проблеми. Тук говорим за енергията и за онова, което мислят българските граждани.
Този дебат – днес със задоволство можем да кажем, че поне има воля в българския парламент, политическа и гражданска, да бъде спасен парк „Странджа”.
Какви ще бъдат техниките за това, какви административни или законодателни решения ще намери тази наша воля, вече е друг въпрос. Трябва обаче бързо да се случи, за да бъдат успокоени българските граждани. Да не може да се използва промеждутъкът от време, който предстои, докато бъдат предприети тези мерки, за някакви „бързи” осъществявания на инвестиционни намерения – това е много важно, за да не бъдем поставени пред свършен факт. Така че е въпрос и на спешност.
Ние от „Атака” считаме, че добре ще бъде да се въведе един мораториум, да се гласува мораториум за спирането на проектирането и осъществяването на каквото и да е строителство, за да се тушира и общественото напрежение, и да не се даде възможност да се използва това време, през което ще бъдат предприемани и взети мерките, за започване на строителство, защото после няма да могат да бъдат спрени.
С общи усилия считам – годината е вече 2014, че българската демокрация, българското общество е достатъчно узряло, за да не се случват онези неща, които станаха през 90-те години, а и доскоро. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
С това процедурата за изслушване на тримата министри приключи.
Благодаря Ви, уважаема госпожо Михайлова, уважаема госпожо Терзиева, уважаеми господин Данов, за участието Ви в днешното пленарно заседание, за ясните и честни отговори. (Ръкопляскания от КБ.)
С това и първата част от нашето пленарно заседание приключи.
След 30 минути, точно в 11,20 ч. ще започне парламентарният контрол. Напомням на народните представители, че първи ще отговаря премиерът Пламен Орешарски.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, моля, заемете местата си.
Започва редовният петъчен
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Започвам с едно съобщение – на основание чл. 82, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, съобщавам на народните представители, че на 30 януари 2014 г. е постъпил Указ № 12 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 16 януари 2014 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се връща за ново обсъждане.
Възложено е на водещата Комисия по здравеопазване да докладва пред народните представители Указа на Президента и мотивите към него.
Новопостъпили питания за периода 24-30 януари 2014 г.
Постъпило е питане от народния представител Владимир Иванов Иванов и народния представител Павел Андреев Гуджеров към Даниела Бобева-Филипова – заместник министър-председател по икономическото развитие, относно политиката на правителството за законови преференции при продажба на плодове, зеленчуци и други продукти на селското стопанство по стокови тържища, пазари на производители и кооперативни пазари. Следва да се отговори в пленарното заседание на 7 февруари 2014 г.
Второ – постъпило е питане от народните представители Владимир Иванов Иванов и Павел Андреев Гуджеров към Даниела Бобева-Филипова – заместник министър-председател по икономическото развитие, относно политиката на правителството за регулация и контрол на организираните пазари за земеделска продукция, зоните около тях, супермаркетите и другите места и начини за дистрибуция на храни. Следва да се отговори в пленарното заседание на 7 февруари 2014 г.
Писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на въпрос от народния представител Десислав Чуколов;
- министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов на въпрос от народния представител Алиосман Имамов;
- министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов на въпрос от народните представители Аксения Тилева, Андон Андонов, Кирил Добрев и Пламен Йорданов;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народните представители Любомир Христов, Донка Иванова и Дарин Димитров;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра външните работи Кристиан Вигенин на въпрос от народния представител Страхил Ангелов.
Уважаеми дами и господа, парламентарният контрол днес започва с въпрос на народния представител Цецка Цачева относно Доклад на министър-председателя за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за времето на председателството на Европейския съюз от Литва и Гърция.
Заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа народни представители! На 22 януари 2014 г. поставих въпрос към министър-председателя на Република България господин Пламен Орешарски относно Доклад на министър-председателя за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за времето на председателството на Европейския съюз от Литва и Гърция.
Бях провокирана да поставя този въпрос, след като във времето на парламентарния контрол предходния петък, преди момента на внасяне на моя въпрос, а именно на 17 януари, ад хок, без да бъдем предварително информирани – народните представители, 15 минути преди започването на парламентарния контрол, ни бе раздаден Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството – нещо, което може да се случи и по друго време, но ние, народните представители, очаквахме Доклада на министър-председателя за участието на Република България по време на председателството: предходното – на Литва, и настоящото – на Гърция.
По същество моят въпрос днес е с изпълнено предназначение, тъй като от вчера в Деловодството на Народното събрание и на народните представители чрез електронните ни пощи, такъв доклад е представен и предстои вероятно неговото обсъждане в пленарната зала.
Питам обаче, и това е въпросът ми към господин министър-председателя: защо не представихте доклад пред Народното събрание преди 22 януари 2014 г., когато съм поставила въпроса за задачите на Република България по време на текущото председателство на Литва и Гърция, както и Отчет за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз по време на председателството на Литва?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Цачева.
Господин министър-председател, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Цачева, първо искам да Ви благодаря, че ме подсещате за въпрос, който не съм забравил.
По повод на Вашия въпрос направих справка в предишния Парламент какъв е бил графикът на отчитане на тогавашния министър-председател. В две от годините докладът е бил представян през месец февруари, а в една от годините – през месец септември, разбирайте с неколкомесечно закъснение. Това е за илюстрация, че докладът, който беше представен вчера, в никакъв случай не може да се характеризира като закъснял.
Още повече, има обективни обстоятелства. Те се свеждат до следното. Естествено е докладът да започне да се работи, след като приключи съответният период, тоест в началото на тази година. Той трябва да съдържа, разбира се, и задачите пред новото председателство, в случая гръцкото, които официално бяха оповестени. Ние имахме предварителна представа от хода на разговорите, но официално тези приоритети бяха представени на 7 януари 2014 г. Сами разбирате, че техническата подготовка на този доклад не може да стане за няколко дни веднага след 7 януари, така че докладът, както и Вие споменахте, вече е готов. Разгледан е в рамките на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет на 27 януари тази година и веднага след това е одобрен от Министерския съвет и внесен в Парламента за разглеждане.
Докладът съдържа, както такъв тип доклади и в миналото, информация относно етапа на развитие на съответните досиета, както и основните приоритети и позиции на нашата страна – позиции в много предварителен порядък, разбира се, по отношение на приоритетите на гръцкото председателство.
По мое настояване задълбочихме втората част на доклада, която струва ми се, че е по-важна, защото това е предстоящо, със задачи пред различни министерства по отделните тематични направления. А тематичните направления, както, надявам се, сте ги видели в доклада, включват най-важните за нашата страна теми в контекста на приоритетите на гръцкото председателство. Това са: възстановяване на икономическия растеж; темите за разширяването; Шенгенското пространство; общата европейска политика по отношение на миграцията и убежището; младежка заетост; както и рамка на политиките на Европейския съюз в областта на енергетиката за десетилетието след 20-а година; и не на последно място по значимост, дори доста по-напред: сътрудничеството между Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и Европейския съюз.
Надявам се в някои от следващите дни разглеждането на доклада тук, в пленарната зала, да бъде насрочено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър-председател.
Госпожо Цачева, имате думата за реплика.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Орешарски, очаквах отговора Ви точно в такава посока, а именно на сравнение с правителството на кабинета Борисов и лично с това как са се случвали отчетите в предходния състав на Народното събрание.
В качеството Ви на народен представител от Четиридесет и първото Народно събрание се надявам да си спомняте, че когато започнахме изпълнението на съществуваща разпоредба в правилника от състава на Четиридесетото Народно събрание, тя нямаше разписана процедура. Немалко усилия се положиха тогава от всички парламентарни групи да бъде прието решение, в което да бъде разписана процедурата по провеждането, изслушването преди това на доклада, на дебатите по него с участието на членове на Европейския парламент от Република България. Това е отговорът ми по отношение на септемврийското отчитане в предходния мандат.
Що се отнася обаче до месец февруари, когато са се гледали доклади, те винаги са отчитали само шестмесечен период назад и става дума само за едно предходно председателстване, докато Вашето правителство дължи на народните представители отчет за две председателства. И ако по отношение на гръцкото председателство и приоритетите напред докладът Ви е своевременен и го приемам за такъв, то по отношение на председателството на Литва той е безвъзвратно закъснял.
Не мога да приема отговора Ви изцяло в оправдателен стил с това какво се е случвало в предходното Народно събрание, а иначе това, че се оглеждате в лицето на кабинета Борисов, не е лошо, приемам. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Цачева.
Господин министър-председател, за дуплика, ако желаете.
Заповядайте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Цачева, аз също ще се върна към предния мандат. Тогава ми се струва, че Вие не бяхте така настоятелна във внасянето на тези доклади, но да прекратим точно тази дискусия.
Струва ми се, че отчетите за председателството във времето, в което България се е представлявала и на съответните форуми от две правителства, различни от моето, по доста обективни причини се затруднявахме да направим, с оглед да не бъдем обвинени, след като правим отчет за предходни две правителства, различни от нашето, в пристрастия, за да не използвам друга дума, в една или друга посока.
Ако настоявате, разбира се, бихме могли винаги в рамките само и единствено на Съвета по европейските въпроси, без да бъде разглеждан от Министерския съвет, да Ви предоставим такъв доклад, за да гарантираме, че няма да бъде повод на – ще използвам думата „политиканстване”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър-председател.
Има заявка за изказване от името на Парламентарната група на „Атака”.
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин председател, господин министър-председател, дами и господа вицепрезиденти – вицепремиери! И вицепрезиденти да станете Ви пожелавам. Дами и господа народни представители! Не ми е работа да се меся в другите парламентарни групи, но няма как да избегна една лека забележка.
Господин Станишев, избрали сте министър-председател. Като има въпроси към него, съберете групата.
Знаете ли какво беше преди? В редките случаи, в много редките случаи, когато господин Борисов се излъгваше да дойде тук да отговори на някой и друг въпрос между две-три мачлета и пури, той беше посрещан от стройни редици гербери, които ставаха на крака и ръкопляскаха. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това е посрещане на министър-председател от парламентарната му група. (Шум и реплики от ГЕРБ. Оживление.) Учете се! Докато е жив човек, се учи. (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Оживление.)
Но да минем по същество.
Дами и господа народни представители, през лятото на 1989 г. написах една статия. Казваше се „Правова държава ли е България?”. Намерих трибуна в една от тези чужди радиостанции, които ни лъжеха тогава, че се борят за нашите права и свободи. Всъщност те се бореха да ни колонизират и го направиха много успешно.
Но за сравнение на по-младите задавам реторичния въпрос: къде са били през лятото на 1989 г. днешният президент и днешният лидер на най-голямата парламентарна група? Веднага отговарям също така реторично, че те са били в редиците от сивите мишки, които са марширували и са викали „ура” на системата, която сега отричат и се правят дори на антикомунисти.
На мен днес не ми пука да кажа, че в онази система, онази държава, имаше плюсове, имаше и минуси. За минусите е ясно. Нямам никакви скрупули да кажа днес, че плюсовете вместо да ги умножим и развием, ние ги унищожихме. Това мога да го кажа като човек, който е критикувал тогава системата, който и днес критикува властта.
Могат ли да го кажат Президентът на Републиката, който отсъства дори и когато има обръщение към Народното събрание, и лидерът на най-голямата парламентарна група, който също отсъства от петъчния ден на парламентарен контрол? Не могат да го кажат!
Могат обаче днес да се правят на десни и на популисти. Нека да се правят. Всеки има право да се прави на какъвто иска. Важното е обаче да отчитаме кой какво е вършил през годините.
През годините на прехода аз също не си мълчах. Тогава, когато ограбваха, съсипваха България, аз пишех статия след статия и разобличавах тези, които ограбваха България.
Какво правеха днешният Президент на републиката и лидерът на най-голямата парламентарна група през този период на прехода? Аз трупах статии, те трупаха милиони. А как се трупаха милиони по време на прехода, всеки знае – на гърба на народа, с охранителни фирми, с нечист бизнес. Днешният Президент на републиката продаваше българи като роби в Германия, да работят точно като роби и с това е натрупал милионите, с които си купи скъпи имоти в Гърция (ръкопляскания от „Атака”), в България, и с които натрупа огромни пари, но днес това не му пречи да излезе и да говори за евроатлантическите ценности, за допитване до народа, за това колко е загрижен за българския народ. Няма как да му повярваме!
Можем ли да повярваме на лидера на най-голямата парламентарна група, който излиза и обяснява как иска допитване до народа? Ами защо не го направи, когато беше на власт?! Защо същият този лидер на най-голямата парламентарна група, който по времето на прехода натрупа милиони, а по времето на министър-председателството си – милиарди, не излиза? Да, той ме съди, вече има шест иска срещу мен. Да Ви осведомя, защото има шест иска от лицето Борисов. Съди ме за това, че съм казал как по негово време контрабандата и наркотрафикът бяха много силно развити и как са изнасяни пари от България. Сигурно ще заведе седмо дело. Но това няма да ми попречи да говоря и да ги казвам тези неща, както не ми е пречело преди 25 години, преди 15 години и днес.
Връщаме се на днешния ден. Вчера отхвърлихте тук нашето предложение гей парадите да бъдат санкционирани, само че най-големият гей парад се състоя преди една седмица, господин вътрешен министър, на територията на Софийския университет. Събраха се група двадесетина терористи с гей насоченост. Това може да няма значение за Вас, но важното – това, което трябва да има значение, е, че те окупираха абсолютно незаконно територията на Софийския университет.
И какво се случи? Лидерът на най-голямата парламентарна група, на партия-член на ЕНП, който непрекъснато парадира със своите европейски връзки и европейски ценности, подкрепи хора, които казват: „Ние не признаваме държавата и Конституцията”. Това са черно на бяло записани думи на говорителя на окупаторите на Софийски университет. Каква беше реакцията? Нулева! В най-великите, най-независимите, най-обективните български медии – никаква! Нямаше коментари. Това да не е Сидеров, та да е влязъл някъде в скандал, че да му отделят всички първи страници?! Не. Нямаше коментар на това, че довчерашният премиер и лидерът на най-голямата парламентарна група подкрепя хора, които не признават държавата и Конституцията. Той е длъжен да дойде тук и от тази трибуна да каже защо подкрепи анархисти и терористи, които абсолютно еднопосочно, недвусмислено казаха, че не подкрепят държавата, тоест изпълняват състав по Глава първа от Наказателния кодекс – „Престъпления срещу републиката”. Срещу тях обаче нямаше никакви мерки.
Нашите въпроси към вътрешния министър – не знам защо, ръководството на Събранието ще каже – не влязоха в днешния парламентарен контрол, но там имаше доста въпроси, които точно визираха тази незаконна окупация, това престъпление, хулиганство, самоуправство, престъпление срещу републиката, които до ден-днешен не са наказани!
Защо започнах с въпроса „Правова държава ли е България?” – една статия, която написах преди 25 години. Днес мога да поставя същия въпрос и пак да се чудим и да слагаме въпросителни след него, много – три, четири, и да се питаме дали е правова държава страната, която прилага двойни стандарти? Нямало начин да се влезе в университета и да се арестуват престъпниците. Ами тогава оставете ги да се изколят вътре! Може би трябваше да стане убийство, за да влезе там полицията!
Великата, бърза, светкавична, най-справедлива българска прокуратура също си затрая. Нямаше действия от страна на прокуратурата. Три денонощия вилняха терористи на територията на Софийския университет, но никакви мерки от страна на МВР и на прокуратурата!
Господин премиер, Вие пък вместо да кажете защо тези хора не са санкционирани, пожелахте да разговаряте с тях, сякаш това са най-редовни граждани. Не, те не са редовни. Имайте предвид, че поддръжката на подобни престъпници е голяма политическа грешка и който я прави, ще си плати за нея.
Въпросът е, че в България има двойни стандарти. Въпросът е, че в България човекът, който стои на най-високото място, на президентския пост, вместо да работи за страната си, изпълнява евтини поръчки – по същия начин, както евтино е продавал българите в чужбина, по същия начин, както е прехвърлял милиони в офшорни сметки, за което аз настоявам да му се търси отговорност.
И се обръщам към главния прокурор от тази висока трибуна: господин главен прокурор, както бяхте много рефлектиран, бърз по време на искането на моя имунитет, бъдете така бърз и поискайте имунитета на Президента на републиката, за да може той да даде показания как е прехвърлял милиони в офшорни сметки и какво е това – дали е пране на пари или не, или да. Единственият начин да се отговори на тези въпроси, които цялото общество си задава, е той да бъде разследван, да даде показания, а не да се крие зад високия си имунитет на президент.
Поискайте също така имунитета на лицето Бойко Борисов, за което Ви напомням вече за пореден път, защото при него има данни за извършени престъпления от много голям мащаб. Комисията за Авиоотряд 28 приключи с доклад, в който става ясно, че минимум 34 милиона са злоупотребени. Нима това е малка сума?! Нима това е малко за българската прокуратура и тя още не е поискала имунитета на Бойко Борисов?!
Точно тези дни излезе и друга информация от свидетел, който твърди и го каза публично, значи може да го каже и пред съд, че лицето Бойко Борисов е предлагало 500 хил. лв. на някакви криминални елементи, за да правят провокации и да извършат така да се каже политически преврат – да заемат мястото на „Атака”, да ударят по тази партия, онази партия и да предизвикат ексцесии, които да доведат до държавен преврат. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Това беше казано открито. Не виждам защо най-великите, независими и обективни български медии не се занимават с тази тема?! Явно тя не е важна за тях. Явно за тези телевизии, които от сутрин до вечер обсъждат мен и моите колеги, не е важно, че един бивш министър-председател е подготвил половин милион, за да плати за провокации и улични безредици, което е голямо престъпление. (Реплики от ГЕРБ.) И прокуратурата отново си мълчи! Да не би да има заговор – да не бъдат закачани бившите министър-председатели? Да не би да има заговор срещу демокрацията в България по този начин между институциите? – питам аз и ще продължа да питам. Така, както преди 25 години задавах въпроси, и днес ги задавам, и след 25 години пак ще ги задавам! Да сме живи и здрави! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Сидеров.
Вие зададохте един въпрос към ръководството на Народното събрание. Аз Ви отговарям веднага:
Министър Цветлин Йовчев е поискал отлагане със седем дни на отговорите на девет въпроса съгласно чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от правилника. Така че отговорите предстоят.
От името на парламентарна група – господин Местан.
Заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин премиер, госпожо вицепремиер, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Темата, която фокусира общественото внимание през последните седем-осем месеца, е темата за задкулисието в българската политика. Тази тема е в основата и на протестите. Днес е много важен въпросът кое е задкулисието в България?! Твърдя, че кабинетът и подкрепящите го политически сили сме на светло, в светлината на обществото и неговите интереси. (Реплики и частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Бързате с ръкоплясканията.
Одобрена бизнес среда, повишени социални показатели, инвестиционна политика вече и в регионите – на този фон няма как да бъде подминат един скандал, свързан със среща между лице с профила на Петното и бивш министър-председател, който се казва Бойко Борисов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, от място): Ти откъде го знаеш?!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Няма никакво значение кой на кого се е обадил първи. Важното е, че има подобна абсурдна кореспонденция и среща. Срещата на Бойко Борисов с Петното, като продължение на сериала „Банкя – Кокинов – тефтерчето на Златанов – Мишо Бирата” е истинското задкулисие в България.
Днес актуалната тема е не Бисеров, а един друг бисер без „ов” – казва се Петното. (Ръкопляскания от ДПС.) Петното прояви задкулисието, Петното уличи задкулисието. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина в залата!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Днес още по-важният въпрос е: защо президентът подмина този срамен заговор срещу демокрацията и избра да отклони общественото внимание в полза на политическите си покровители и подмени темата за Бисер Петното, като влетя в ефира на Националната телевизия и подмени тази тема с правото на българските граждани – референдумът?
Защо мълчите от ГЕРБ по тази тема? (Реплики от ГЕРБ.) Защо мълчи ЕНП? Ще поставите ли и този въпрос на вниманието на Европейския парламент?
Очакваме да чуем и българските реформатори, пак от семейството на ЕНП, или може би и те мълчат, защото знаят, че ако се прегърнеш с оцапан, ще се оцапаш и ти непременно? (Ръкопляскания от ДПС, реплики от ГЕРБ.)
Очакваме да чуем и лидерите на ЕНП, в това число и президентът на Европейската комисия в лицето на господин Барозу. Чакаме да чуем гласът и на посланиците на Европейския съюз и НАТО. Искаме да ги чуем да споделят своята грижа за демокрацията в България.
Уважаеми госпожи и господа, истината за задкулисието в България се прояви в Петното и неговия поръчител Бойко Борисов. (Възгласи от ГЕРБ: „Е, е, е!”, шум и реплики.)
Никакви подвиквания „Е, е, е!”, няма да заличат факта.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Кой? Кой?
ЛЮТВИ МЕСТАН: Днес отговорът на въпроса кой е кавалерът на задкулисието в България е повече от ясен. Този, който има отношение към разговора с Кокинов в Банкя, този, който е основният герой от разговора за Мишо Бирата, този, който присъства с инициали в тефтерчето на Златанов, този, който днес е в прегръдка с Петното.
Сделката, твърди се, е финансово обезпечена – равна е на 500 хил. лв. срещу авансово предоставени 12 хиляди.
Уважаеми госпожи и господа, ето го рубиконът на България и нейната демокрация. Този рубикон трябва да бъде преодолян и това е основната мисия и на кабинета Орешарски, и на партиите, които стоим зад него. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Местан.
Други изказвания от името на парламентарна група?
Заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Днес тук, в тази зала, отново ставаме свидетели на подмяната на обществения ред на обществото. Всеки се опитва по някакъв начин да вкара новата тема. Както „Атака”, така и ДПС сякаш добре са се наговорили. Очакваме от БСП да скочат сега и да говорят. (Шум и реплики от БСП и ДПС.)
За господин Петното най-добре тук, от тази трибуна, може да говори господин министър-председателят, защото дълго време Бисер Петното ходеше при него на среща.
Затова, което днес се случва, на всички български граждани става ясно, че някой от нещо се страхува. Къде е господин Бисеров? Защо нито един от Вас не даде позиция за това какво се случи с него? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Как толкова бързо той стана от заместник-председател на Народното събрание, от заместник-председател на Парламентарната група, от председател на Правната комисия, стана гражданинът Бисеров? Защо нито един от Вас, уважаеми колеги – коалиционни партньори, подкрепящи това правителство, не излезе и не даде своята позиция към това, което се случва?
Кажете какво мислите за референдума? От тази трибуна трябва да се чуе ясно и точно, най-накрая трябва да чуем и позицията на българските граждани, защото отбрани хора, които посещават комисията на госпожа Манолова, не са всички български граждани. Дайте възможност на хората да кажат дали искат тази политическа класа, която днес е тук. Защото тази политическа класа на всички вече е омръзнала. Защото тези задкулисия, това, което вършите, и подмяната на дневния ред на обществото е недопустимо. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вие нямате собствено мнение и се опитвате така да направите нещата, че да прехвърлите всички негативи към господин Борисов.
Да, за всичко е виновен господин Борисов. Така е! Вие можете да обвинявате колкото си искате, но това, което хората знаят и виждат, а Вие не сте при тях, за да разберете, защото е много лесно от тук, от парламентарната трибуна, да се говорят приказки – както аз казвам: „Приказки под шипковия храст”. Можете да ги омагьосвате по телевизионните трибуни, но никога няма да знаете какво мислят те, защото не сте при тях. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Защото Петното се разкарваше и при господин Бареков. И там има снимки, но Вие нищо не казвате, защото така Ви е удобно.
Излезте и заемете позиция, и чуйте гласа на хората, които 200 дни протестират тук, пред Парламента. Дайте им възможност да говорят от тази трибуна, защото Парламентът е мястото, където трябва да се чува гласът на българските граждани, а не на оядени политици. (Възгласи от КБ: „У, у, у!”, ръкопляскания и възгласи от ГЕРБ: „Браво! Браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Заповядайте за лично обяснение, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Караянчева, радвам се, че най-накрая сте забелязали, че в Парламента беше проведен широк обществен дебат по въпросите на изборното законодателство. Че тук, в тази зала, вместо народни представители седяха български граждани, представители на гражданското общество, които казаха своето мнение по една изключително важна тема –необходимите промени в изборното законодателство. Промени, които да не позволят повече фалшификации и манипулации на вота, промени, които да пратят и Кодекса „Фидосова”, и костинбродският в историята.
Тези, които отсъстваха от този дебат, за съжаление, бяха народните представители от ГЕРБ. За съжаление, другият, отсъстващ от този дебат, беше българският президент, който след седем месеца дискусии по необходимостта от промени в изборното законодателство се включи на финалната права, за да обслужи един теснопартиен интерес – интересът на Политическа партия ГЕРБ.
Да, ние от Коалиция за България сме за референдуми, ние бяхме първата партия, която се осмели да излезе пред българските граждани, да събере 700 хил. подписа и да постави на обсъждане една изключително важна тема! Очевидно Вие нямате такъв ресурс, страх Ви е да излезете лице в лице срещу българските граждани и да поискате тяхното мнение при събирането на тази подписка. Вие използвахте един по-удобен, по-лесен и по-услужлив инструмент – Президента, който стана за пореден път партиен говорител и взе поредната позиция не обединяваща, а разделяща българското общество.
Щяхте да имате моралното право да говорите от тази трибуна, ако се бяхте включили в дебатите, ако бяхте казали Вашето мнение и ако бяхте тръгнали да събирате подписка за референдум, не Президентът да Ви е за пореден път слуга на партийния интерес!
А що се отнася до гражданина Христо Бисеров, и до ролята на Петното в политическите договорки, мисля, че ще имате моралното право да излезете на тази трибуна, когато и Цветан Цветанов стане гражданинът Цветанов! Дотогава ще си мълчите! (Ръкопляскания от КБ, ДПС и „Атака“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Манолова.
Има ли други желаещи за изказване от името на парламентарна група?
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Няма основание за лично обяснение. (Силен шум в ГЕРБ.) Никой не беше споменат персонално и поименно! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Има ли желаещи за други изказвания от името на парламентарна група? Няма.
Заповядайте по начина на водене.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър-председател, господа министри, колеги! Възразявам по начина на водене, защото не бях споменала името на госпожата – моя колега (шум и реплики от КБ и ДПС), а аз бях спомената. Тук нямам възможност да изкажа своята теза.
Но искам да Ви кажа, че ние подкрепихме референдума за Белене, а Вие нямате честта да подкрепите този референдум ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: По начина на водене, госпожо Караянчева! Обърнете се към мен и ми кажете какво правя!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще можем да съберем два пъти повече подписи от Вас! Не е необходимо някой да ни казва какво да правим!
А Вие не се вживявайте като ментор от трибуната, госпожо Манолова, защото каквото сте Вие, такава съм и аз! Такива са всички колеги тук! (Шум, реплики и тропане по банките от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Ще Ви прекъсна!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Така че нямате право да се държите като ментор! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаема госпожо Караянчева! Вие злоупотребявате с процедурата! Вие току-що злоупотребихте с тази процедура! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Госпожо Цачева, знаете, че имам 2 мин. и искам да кажа нещо по този въпрос.
Вие излъгахте, че не сте споменавали госпожа Манолова. Ще Ви цитирам приблизително изречението, което казахте: „В комисията на Манолова, където има някакви си избрани хора“! (Реплики от ГЕРБ.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Комисията, а не Манолова!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте, госпожо Цачева, по начина на водене.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, вземам процедура по начина на водене, възмутена от двойния стандарт при прилагане на правилата на Правилника в днешното пленарно заседание. Добре е, че следите внимателно и почти дословно цитирате на госпожа Караянчева това, което тя е споделила тук. Не знам обаче къде бяхте, когато от парламентарната трибуна се сипеха нападки срещу държавния глава? (Викове: „У-у-у!“ от КБ.)
Не съм очаквала от Вас да приложите нормата на чл. 143, където можете да отстраните за повече от едно заседание народен представител, който оскърбява Народното събрание или държавния глава. Но можехте поне да обърнете внимание на говорещите, когато тук, от тази зала, от това място се сипят твърдения, че държавният глава „евтино продава българите в чужбина”. Надявам се да сте запомнили и тази фраза.
Затова Ви моля да прилагате точно, да мерите с еднакъв аршин народните представители от управляващото мнозинство и от опозицията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Цачева, всяко изречение, което Вие казвате, го следя внимателно като опитен човек по отношение на процедурата, но в случая мисля, че нямате основание. Защо? Защото, казвал съм го и друг път, председателят не е цензур и не може да цензурира изказванията. Освен това не мисля, че имаше условия на нападки срещу държавния глава, които могат да служат като основание за наказание.
Заповядайте, господин Монов, по начина на водене.
ХРИСТО МОНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожо и господин вицеминистър-председатели! Уважаеми колеги! Не визирам изказването на госпожа Цачева, а предишните и Ви моля действително да не превръщаме Народното събрание в групова психотерапия, в институт за ранен и тежък климакс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Монов е психолог, затова използва такива изявления. Мисля, че не дадохте повод на някой да ме обвини отново, че правите изявления, които са неприемливи от гледна точка на Правилника.
Има ли други изказвания от името на парламентарна група? Няма.
Заповядайте, госпожо Атанасова, по начина на водене. (Съскане от КБ и ДПС.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Присъединявам се към Вашето становище, че водещият пленарното заседание не може да налага цензура на изказващите се народни представители. Може би не може да преценява нито стилистиката, нито темата, нито нивото на народните представители. Само че господин председател, Ви моля, (съскане от КБ и ДПС) винаги когато се говори по тема, която вероятно не вълнува обществото, теми в строгата специфика и областта на експертността на определени народни представители, да ги прекъсвате, защото за всички е ясно, че гражданското общество поставя на дневен ред съвсем друго – не теми, които колеги народни представители – преждеговоривши, обсъждат в пленарната зала на Народното събрание. Мисля, че е крайно време всички народни представители да се държат малко по-сериозно в пленарната зала при наличието на това, че това заседание се излъчва пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Не знам дали българското общество се вълнува за редица физиологични процеси, но предполагам, че Партията на европейските социалисти би се тревожила и за договорите на госпожа Станишева...
РЕПЛИКИ ОТ КБ И ДПС: По начина на водене!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: И за това, че „Атака“ вилнее в България и Европа и подкрепя това правителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля Ви за тишина!
Това е по начина на водене, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: И Вие злоупотребявате!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Господин председател, завършвам.
РЕПЛИКИ: Времето изтече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Да, и времето Ви изтече.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Господин председател, преди секунди един наш колега каза нещо, което е изключително логично – човек, който се прегърне с оцапан, непременно ще се оцапа. Какво ли става, когато някой целуне оцапан? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Атанасова, едва ли има народен представител, който да си присвоява правото да оценява дали една тема вълнува обществото или не, даже и председателят не може да прави това. Съгласен съм единствено с призива Ви народните представители да бъдат сериозни както на трибуната, така и в залата. Благодаря.
Думата има господин Цонев по начина на водене.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа вицепремиери, уважаеми колеги! Съзнавам, че много сериозно се злоупотребява с процедурата по начина на водене. Обаче, господин председател, изключително неприятно впечатление прави, когато някои наши колеги излизат да говорят и от залата се чуват съскания. Много Ви моля да направите бележка на колегите да не съскат, защото, ако с това имитират змия, искам да им кажа, че змията е символ на мъдростта, освен всичко друго. (Силен шум. Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Вашата препоръка беше изцяло в съответствие с препоръката на госпожа Атанасова за сериозно поведение. Аз я приемам.
Има ли други изказвания от парламентарни групи? Няма.
Уважаеми дами и господа народни представители, продължаваме с парламентарния контрол.
Вторият въпрос към министър-председателя Пламен Орешарски е от народния представител Жельо Иванов Бойчев относно предложение за еврокомисар от Република България.
Заповядайте, господин Бойчев, да развиете Вашия въпрос.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо и господин вицепремиери, уважаеми колеги! Най-после ще задам въпроса си към господин Орешарски.
Господин Орешарски, на предстоящите европейски избори ще бъде избран нов състав на Европейския парламент. Една от първите задачи, която ще има новоизбраният Европейски парламент, е да определи състав на Европейката комисия. Чрез Вас нашата страна ще направи своето предложение за европейски комисар. Знаете добре, спазвайки европейските изисквания, че това трябва да бъде човек, притежаващ безспорни лични и професионални качества, човек, изразявал ясна европейска ангажираност и имащ международен опит. Знаете, че тази кандидатура ще мине през една сериозна процедура на изслушване и одобрение в Европейския парламент. Припомням Ви за един неудачен опит на госпожа Румяна Желева, която не успя да издържи това изпитание, знаете, че като страна ние нямаме право на втора грешка.
В публичното пространство се спекулира непрекъснато по тази тема. Скоро имах възможността да слушам лидера на една извънпарламентарна политическа сила, според когото Вие смятате да номинирате господин Сергей Станишев. Струва ми се, че българският парламент, а оттук и българското общество, трябва да бъдат информирани за Вашите намерения и виждания по този значим за България въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Господин министър-председател, заповядайте за отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бойчев, въпросът Ви е доста изпреварващ в персонален план, но мисля все пак, че в институционален, е своевременен, тоест като визия за бъдещия еврокомисар в състава на Европейската комисия. Искам да подчертая, че този въпрос ще бъде на дневен ред след евроизборите, когато са известни резултатите не само у нас, но и в останалите страни членки с оглед структурата на бъдещия Европарламент и Европейска комисия.
На този етап бих могъл да се ангажирам само с профила на нашия бъдещ еврокомисар. Никога не бих направил компромис, в случая, с необходимите професионални качества на кандидата ни. В допълнение, той трябва да бъде фигура с авторитет не само и единствено в нашата страна, а и сред нашите евроатлантически партньори, както и да бъде добре запознат с работата на европейските институции.
Важно е нашият еврокомисар да получи добър ресор, което изисква компетентност, добра комуникативност и признание на неговите качества, подчертавам, особено от страна на бъдещия председател на Европейската комисия, личност, която естествено може да прогнозираме след евроизборите.
Ние имаме както позитивен, така и негативен опит с номинирането на българския еврокомисар. Вие загатнахте за негативния опит. Спомняме си, че през 2007 г., веднага след членството ни, излъчихме представител, който бе работил години наред с евроинституциите и имаше изграден авторитет в тези среди, поради което получи, струва ми се, респектиращ ресор, въпреки че мандатът бе частичен и трябваше да се преразпределят ресори между останалите еврокомисари към този момент. През 2009 г. тогавашното правителство подходи обратно – тяснопартийно, и всички бяхме свидетели как кандидатът се провали. Трябваше да търсим резервни варианти, за да смекчим негативните впечатления, които оставихме като държава.
Сред важните критерии при избора на български еврокомисар е и неговата добра репутация, подчертах го вече, в нашата страна и възможностите му да поддържа диалог с широки обществени и политически кръгове. Нежелателно би било неговото затваряне в една политическа сила или само от едно политическо семейство в европейски план. В този смисъл търсенето на консенсусна фигура е важно не само във вътрешнополитически, а и в европейски план.
От всичко казано дотук, бих искал да Ви уверя, че аз и кабинетът осъзнаваме отговорността, която лежи върху нас с избора на бъдещ кандидат за еврокомисар. Искам да Ви уверя, че ще направим всичко възможно да предложим убедителна кандидатура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър-председател.
Господин Бойчев, заповядайте за реплика на отговора.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (КБ): Искам да изкажа удовлетворението си от отговора на господин Орешарски. Вие и Вашето правителство вече натрупахте не малко опит с кадровите предложения. Надявам се, че плътно ще се придържате към процедурата и формулата, която описахте.
На мен ми се иска всички институции и ние като общество да покажем, че можем да постигнем съгласие и то не само в професионален план да излъчим достойна кандидатура, а с усилията на всички наши и, надявам се, бъдещи евродепутати и институции България да заслужи един подобаващ се и значим ресор в Европейската комисия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Бойчев.
Господин министър-председател, имате възможност за дуплика. Не желаете.
Благодаря на господин Пламен Орешарски – министър-председател на Република България, за участието му в днешния парламентарен контрол.
Следват въпроси към заместник министър-председателя Зинаида Златанова и министър на правосъдието от господин Волен Сидеров относно изявлението, че правителството няма да изпълнява решението на Народното събрание за налагане на Мораториум за продажба да българска земя на чужди физически и юридически лица.
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо вицепремиер, на 22 октомври в тази зала беше прието със 171 гласа решение да се възложи на правителството да работи по удължаване на Мораториума за продажба на земеделска земя за чужденци. Моят въпрос е: защо непосредствено след приемането на това решение Вие направихте публично изявление в медиите, че правителството няма да изпълнява това решение?
Въпросът ми е: кой Ви накара да кажете това, упълномощена ли бяхте, или това е Ваше лично становище и с какво право Вие като вицепремиер заставате срещу решение на Народното събрание?
Знам, че сега ще тръгнете да се обяснявате с Решението на Конституционния съд и затова в аванс Ви казвам: не стъпвайте на това, защото говорим за три месеца – от 22 октомври до 22 януари, през които правителството не направи нищо за изпълнение на това решение? Защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Сидеров.
Заповядайте, госпожо заместник министър-председател за отговор на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Сидеров, уважаеми госпожи и господа народни представители! На 22 октомври 2013 г. Народното събрание прие решение, съгласно което Министерският съвет трябваше да предприеме всички необходими действия и актове по обявяване на мораториум върху придобиване право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.
За изпълнение на това решение възложих на експертите от Министерството на правосъдието да извършат правен анализ, като едно от заключенията беше, че обявяването на мораториум може да се извърши само със законов акт. Съгласно чл. 114 от Конституцията на Република България Министерският съвет въз основа и в изпълнение на законите приема постановления, разпореждания, решения и така нататък, тоест Министерският съвет няма нормативно установен правен инструментариум да наложи мораториум.
В същото време, в случай че Министерският съвет реши да се възползва от конституционното си правомощие на законодателна инициатива и одобри законопроект, с който се налага мораториум, заключението на експертите беше, че той би влязъл в противоречие с Конституцията на Република България и с Договора за присъединяване към Европейския съюз. Такова решение би означавало Министерският съвет да суспендира действието на самата Конституция и по-конкретно на чл. 22 от нея, който препраща към Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. На базата на правния анализ внесох доклад в Министерския съвет със същия смисъл, който беше приет за сведение.
Междувременно по искане на 55 народни представители от 42 то Народно събрание в Конституционния съд е образувано дело № 22 от 2013 г. за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание относно налагането на мораториум върху придобиване правото на собственост върху земя от страна на чужденци и чужди юридически лица. С Решение № 1 от 28 януари 2014 г. Конституционният съд на Република България се произнесе, че обявява за противоконституционно Решението на Народното събрание от 22 октомври 2013 г. за налагане на мораториум върху придобиването правото на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Златанова.
Господин Сидеров, заповядайте за реплика.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Това, което прочетохте сега, госпожо Златанова, е измъкване от отговора.
Първо, да Ви уточня и за сведение на Вашите юристи, които или не са прочели добре решението на Народното събрание, или са Ви подлъгали, защото в решението не се казваше правителството да наложи мораториум – ние знаем, че това е невъзможно, а се казваше правителство да вземе всички мерки, за да може по някакъв начин да удължи този срок, в който не може да се продава земя. Това означава мерки, върху които Вие да мислите какви да са те. Тези мерки биха могли да бъдат започване на преговори с Евросъюза, някакъв вид дипломация, обмисляне на законопроекти, които да сложат ограничителни мерки върху купуването на земята и така нататък. Затова говорим и Вие би трябвало да го знаете много добре.
Друго е обаче дали сте искали въобще да работите по това решение, или предварително сте го обявили за антиконституционно и за невъзможно, като по този начин всъщност пренебрегвате най-високата институция в България. Защото да кажете, че Вашите юристи стоят над решение на 171 народни представители, просто би било нелепо.
Така че Вашият отговор не ме задоволява, а само ми потвърждава, че Вие всъщност, изказвайки пред медиите несъгласие, може би още дори без да се консултирате с юристите си – Вие го хвърлихте по телевизиите, че това няма да се изпълнява – означава, че Вие предварително сте приели – ще кажа силна дума, но няма как да бъде другояче наречено – националното предателство, което предишни договорящи с Европейския съюз... Впрочем тук, сега си спомням – такива като мен трябва периодично да ги разстрелвате, защото много помним – че Вие всъщност работихте като асистент на една национална предателка Меглена Кунева, която направи така, че България да загуби, вместо да спечели от преговорите с Европейския съюз. Явно продължавате да работите за нея, а не за българското правителство и българското общество. Това е моят извод от отговора, който ми давате. Той е изключително неудовлетворителен и ме убеждава за пореден път, че изборът Ви за министър на този пост е грешка. (Ръкопляскания от „Атака” и викове: „Браво, браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Златанова, имате възможност за дуплика. Отказвате се.
Благодаря на госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, за участието й в днешния парламентарен контрол.
Следват въпроси към господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
Първият въпрос е от народните представители Стефан Иванов Дедев и Атанас Иванов Ташков относно задържане на български граждани в град Пловдив на 10 януари 2014 г.
Заповядайте, господин Дедев.
СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин вицепремиер, моят въпрос към Вас касае случай на 10 януари 2014 г. в град Пловдив и той е: кое е правното основание на 10 януари 2014 г. в град Пловдив да бъдат задържани и отведени в различни районни полицейски управления 19 български граждани – жители или живущи в град Пловдив? На какво основание органите на МВР забраняват на български граждани да упражняват конституционното си право и гражданските си права да участват в протести? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Дедев.
Господин заместник министър-председател, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Дедев, във връзка с отправения от Вас въпрос Ви информирам следното. Съгласно чл. 7 от действащия Закон за МВР две от основните дейности на министерството са противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления по предвидения със закон ред и превантивна дейност. В изпълнение на чл. 7 от Закона за МВР с оглед предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления от общ характер, извършени на територията на град Пловдив на 10 януари 2014 г., Областна дирекция на МВР в Пловдив е провела специализирана полицейска операция. Целта е била установяване на лица от криминалния контингент и евентуална тяхна съпричастност към извършване на различни престъпления – грабежи, разпространение на наркотични упойващи вещества, кражби на лично имущество, кражби на акцизни стоки, телефонни измами и други. За изпълнение на целта, съгласно Заповед № 1з 12 13 от 3 октомври 2008 г., е изготвен план с рег. № 590 от 9 януари 2014 г. за провеждане на операция. Планът предвижда тя да започне в 6,00 ч. на 10 януари 2014 г.
Основните задачи за изпълнение са превенция на криминалната престъпност и разкриване на престъпления от общ характер. В изпълнение на изготвения план от подразделението на Областна дирекция на МВР в Пловдив са призовани общо 14 лица. Към момента на специализираната полицейска операция за тези лица е налице информация, че са извършители на нарушения на обществения ред и различни видове престъпления от общ характер по следните членове от Наказателния кодекс: чл. 210, ал. 1; чл. 195, ал. 1; чл. 143, ал. 1; чл. 216, ал. 1; чл. 325, ал. 1; чл. 131, ал. 1, т. 12; чл. 144, ал. 1. Тринадесет от призованите лица са криминално проявени. Те са призовани устно, на основание чл. 60, ал. 3 от Закона за МВР, с оглед установяване съпричастността им към извършени през последните месеци престъпления на територията на Пловдив.
В изпълнение функциите на полицейските органи, произтичащи от чл. 58 от Закона за МВР, с лицата са проведени оперативни беседи. В заключителните етапи на проведените беседи са им съставени протоколи за полицейско предупреждение по смисъла на чл. 56 от закона. Лицата са предупредени да не извършват и да не участват в извършването на противообществени прояви и нарушения на обществения ред преди, по време и след приключването на спортни и масови мероприятия. Разяснена им е и отговорността съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Съставените протоколи за полицейско предупреждение по смисъла на чл. 56 от закона са законосъобразни, като на никое от лицата не е налагана забрана за посещение и участие в масови мероприятия.
Във връзка с провеждането на цитираната специализирана полицейска операция на 10 януари 2014 г. служители (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) от Областната дирекция не са задържали или отвеждали лица в районно управление „Полиция” по смисъла на чл. 63 и чл. 65 от закона.
В заключение, искам да Ви уверя, че за мен водещ принцип в работата на МВР е спазването на върховенството на закона и категорично няма да допусна да бъдат ограничавани правата на българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Йовчев.
За реплика – господин Дедев, заповядайте.
СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер! Разбира се, когато Министерството на вътрешните работи работи в посока за укрепване на обществения ред и борбата с престъпността, ние ще Ви подкрепяме, независимо че сме опозиция.
В тази ситуация обаче се получава цинизъм. Разбираме, че това са футболни фенове. Споменахте, че евентуално част от тях са и криминално проявени. Тук се използва специализирана полицейска операция на Областна дирекция на МВР в Пловдив, която има лош политически привкус. Наистина футболните фенове са предупредени да не нарушават обществения ред, но и да не участват в подготвения във Фейсбук митинг за 10 януари.
Въпросът ми към Вас е следният. Разбрахме, че на регионално ниво има план за полицейска операция от Областна дирекция на МВР – Пловдив. Спуснато ли е обаче подобно указание от висше политическо ниво, за да се проведе координирано мероприятие на територията на цялата страна? Подобни акции имаше не само в Пловдив, но и в много други градове на България. Това е репликата ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Дедев.
Господин заместник министър-председател, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Дедев, първо, искам да Ви благодаря за изразената готовност да подкрепяте Министерството на вътрешните работи при изпълнение на основните му функции и задачи.
На второ място, обезпокоен съм от казаното от Вас, че такава операция може да има политически привкус. Не ми се иска да вярвам и не вярвам, че тези лица са политически ангажирани по един или друг начин. От тази гледна точка, надявам се наистина да бъркате и задържаните лица да не са политически ангажирани по никакъв начин. Не бих си представял, че която и да е политическа сила би се ангажирала с криминално проявени лица, които да бъдат организирани по един или друг начин за каквато и да е дейност.
В заключение, още веднъж потвърждавам, че всичките действия на Министерството на вътрешните работи са насочени само и единствено към гарантиране върховенството на закона и в тази посока ще продължаваме. Искам да Ви уверя в това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Йовчев.
Следващият въпрос към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи е от народния представител Веселин Бориславов Вучков относно броя освободени служители на Министерството на вътрешните работи по повод прекратяване на „Сигнално-охранителната дейност” на Вътрешното министерство.
Заповядайте, господин Вучков.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е насочен към прекратената или прекратяващата се „Сигнално-охранителна дейност” на МВР, популярния СОД към Полицията. Това не е толкова в аспекта има ли необходимост от нея, или не. Аз също съм споделял резерви по отношение необходимостта МВР да осъществява като подизпълнител подобни функции.
Наред с всичко останало обаче можем много да мислим дали трябваше точно по този начин да се случи отстраняването на МВР и на служителите от услугата СОД – МВР.
Имайте предвид, че въпросът не е само мой, а синтезира много срещи на мои колеги. И по времето на ваканцията, и когато сме на работа, много мои колеги от регионите се обадиха – Смолян, Русе, Кърджали и други региони. Срещахме се със служители от МВР, които бяха освободени току-що или бяха в процедура за предизвестие, и то не толкова лица, работещи по трудов договор.
Затова отправям към Вас актуалния въпрос: какъв е броят на служителите на МВР – държавни служители или работещи по трудов договор, които са освободени към 1 януари или към днешна дата, с оглед преустановяване на услугата полицейски СОД? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Вучков.
Господин министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вучков, във връзка с отправения от Вас въпрос, Ви предоставям следната информация.
Към настоящия момент са прекратени служебните и трудовите правоотношения на четирима служители на МВР. В Областна дирекция на МВР – Плевен, е прекратено служебното правоотношение на един държавен служител, категория „Е” на основание на чл. 245, ал. 1, т. 5 от Закона за МВР при съкращаване на длъжността. Трудовото правоотношение на едно работещо лице е прекратено и на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда при съкращаване на щата.
В Областната дирекция на МВР – Кърджали, е прекратено трудовото правоотношение на две лица, работещи по трудово правоотношение, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда при съкращаване на щата.
В другите 25 областни дирекции на МВР, както и в Столичната дирекция на вътрешните работи няма прекратени служебни или трудови правоотношения със служителите на МВР във връзка с прекратяване на „Сигнално-охранителната дейност”.
В заключение, искам да Ви уверя, че служителите, ангажирани със „Сигнално-охранителната дейност”, ще бъдат преназначени и ще продължат да изпълняват функциите си в рамките на Охранителна полиция. Това ще позволи да бъде свалена физическата охрана на обекти на МВР, която ще се поеме от „Сигнално-охранителната дейност”. Освободеният човешки ресурс ще бъде пренасочен за усилване на основните дейности на министерството по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
Искам да Ви кажа, че процесът продължава и е възможно да се получат в някакви минимални рамки и още съкращения на хора, които са работили. Уверявам Ви, че те ще бъдат минимални, и то единствено и само в случаите, когато няма друга възможност и алтернатива на тези хора да бъде предложена работа в Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Йовчев.
Господин Вучков, заповядайте за реплика.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Ако наистина става дума само за няколко човека, както разбирам – броени трима или четирима, за трима служители, работещи по трудов договор, това ще бъде много удовлетворително. Мисля обаче, че точно в момента – през месец януари, текат и сроковете за предизвестие. Това са основно жени, работещи по трудов договор. За държавните служители зная, че те ще облекат униформи и така трябва. Жените, които обаче работят по трудов договор и може би сега ни гледат, дойдоха на много срещи с нас, не само с нашата парламентарна група. Те се тревожат за съдбата си и вероятно много от тях ще бъдат освободени. Ако наистина няма да бъдат освободени, мога да кажа, че съм напълно удовлетворен. Те са служители на МВР, претърпели са всички необходими проверки, имат дългогодишен стаж и спокойно биха могли да поемат и друга работа по трудов договор, дори може би и на държавна служба във Вътрешното министерство.
Господин министър, подобна тревога изразяват и много други служители във връзка с дейността на МВР – BDS, документите за самоличност. Много служители се срещат с нас и също проявяват тревога дали ще останат без работа. Наистина работата там е намаляла. Може би да се намери работа на трудов договор в други звена?
Не искам да отварям темата за фирмата „Бе Ем Ве” в МВР, но това са над 400 семейства. Нека не гледаме на тези хора само като на щатни кутийки. Това са над 400 лични съдби. В цялата страна има изключителна тревога, дори сутринта имаше директно обаждане в bTV по този повод. Нека да видим кога ще бъдат освободени тези хора, каква ще бъде съдбата на фирмата. Дори да оставим фирмата, по-добре ясно да се каже от ръководството на МВР какъв е графикът за освобождаване. Да се каже: „От 1 февруари, от 1 юни, от 1 юли Вие оставате без работа или ще търсим друг вариант за работа”.
Удовлетворен съм по отношение на отговора за полицейския СОД и съм с надежда, че няма много хора да останат без работа, особено в тежките в социално отношение региони от страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Вучков.
Господин министър, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вучков, още веднъж искам да Ви уверя, че правим всичко възможно да запазим работните места на хората, но същевременно върви процес в Министерството на вътрешните работи, при който вървим към съкращаване на лицата, които не са ангажирани с основните дейности в министерството. Осъзнавам, че се касае за човешки съдби. Искам да кажа, че тези решения не са леки, но сме длъжни да ги вземем. Ако не ги вземем, няма да сме в състояние да гарантираме, че министерството ще работи наистина ефективно.
Уверявам Ви още веднъж, че правим всичко възможно това да е минимално болезнено и където има възможност, на хората, които трябва да бъдат съкратени, да им се предложи възможност като свободни бройки в Министерството на вътрешните работи да изпълняват функции, за които са квалифицирани.
По отношение на фирма „БеЕмВе”, към момента решението е тя да бъде прехвърлена към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Работим в тази посока. Вероятно това също ще бъде съпроводено с известни съкращения след това, тъй като имаме категоричното становище, че на така наречения „пост 1”, където става проверка на номерата и сравняването на документите, работата не може да бъде оставена на която и да е частна или държавна фирма, а би трябвало да бъдат служители от Министерството на вътрешните работи, които имат съответни отговорности.
В тази връзка, към момента се търсят възможности за намиране на работа, включително и за колегите, за които казахте – от „Сигнално-охранителна дейност”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Следващият въпрос към министър Йовчев е от народните представители Павел Андреев Гуджеров, Здравко Димитров Димитров, Николай Петков Петков, Сливия Атанасова Хубенова и Владимир Иванов Иванов относно протест на земеделски производители на 6 ноември 2013 г.
Заповядайте.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! На 6 ноември 2013 г. на автомагистрала „Тракия” до село Труд се проведе протест от животновъдите в Република България. За провеждането на протеста предварително е получено разрешение от МВР. След приключване на протеста е взето решение протестиращите да отпътуват за гр. София, където да изложат исканията си на управляващите. По времето на пътуването протестиращите са ескортирани от органи на МВР, като през цялото време са заснемани с видеозаписваща техника и също така са записани регистрационните номера на автомобилите. При пътуването са правени постоянни опити за препятстване на протестиращите да пристигнат до София, включително отклонение на бензиностанция и задържане в продължение на 3 до 4 часа. Дори след съобразяване с органите на реда участници в протеста получават призовки за явяване в полицейско управление.
През периода декември-януари в полицейско управление един от тях е запознат с протокол, в който е обвинен за нарушение на закона за движение по пътищата. При искане да бъде представен писмен документ какво е нарушението и какво ще бъде наказанието е получен отказ от служителя на МВР. Получена е информация, че предстои издаване на актове на всички участвали в протеста с лични автомобили.
При така развилата се ситуация нашите въпроси са:
След като премиерът отправи заплаха за уволнение към всеки държавен служител, който участва в протести, това ли е начинът за тормоз и разправа с протестиращи, които не са държавни служители?
Защо органите на реда нарушават конституционното право на българските граждани да протестират, препятствайки движението на протестиращите, и кой е дал заповедта?
Докога представляваното от Вас правителство и министерство ще си служите с такива посткомунистически милиционерски способи за разправа с мирно протестиращите граждани? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Гуджеров.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гуджеров, във връзка с отправения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация.
На 6 ноември 2013 г. в района на село Труд, област Пловдив, е проведен протест на животновъдите. Протестът е незаконен. Неговите организатори не са спазили изискванията на чл. 8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, защото в законовия срок не са подали уведомление до кмета на община Марица. За осигуряване на обществения ред и безопасността на движението в района на незаконния протест е издадена заповед от директора на Областна дирекция на МВР в Пловдив. Участие в протеста са взели около 250 граждани със 70 автомобила. Те са декларирали намерение да блокират движението по главен път ІІ-64 в района на село Труд и по автомагистрала „Тракия” в района на пътен възел 7. Осъществяването на такива действия представлява нарушение на разпоредбите на чл. 55, ал. 2 и чл. 58 от Закона за движение по пътищата. Те забраняват организирането на демонстрации на магистрала и спирането на пътно превозно средство за престой или паркиране извън специално обозначени за това места. С евентуалното осъществяване на заявените намерения биха се създали и сериозни предпоставки за възникването на пътнотранспортни произшествия.
За да изпълнят намеренията си, протестиращите са преодолели изградения полицейски кордон. В резултат на тези действия за около 10 мин. е блокирано движението по главен път ІІ-64. При възстановяване на реда полицейските служители не са използвали физическа сила и помощни средства. На лицето, обявило се за организатор на нерегламентирания процес Бойко Синапов – председател на Националната асоциация на животновъдите, са му дадени устни полицейски разпореждания за стриктно спазване на разпоредбите на чл. 155, ал. 2 и чл. 58, ал. 8 от Закона за движение по пътищата.
Въпреки полицейските разпореждания група протестиращи с около 30 автомобила са се отправили по магистрала „Тракия” към София. Те са направили опит за спиране в аварийната и дясната лента, за да блокират движението по магистралата. Останалите участници в протеста са изчаквали на бензиностанция „Петрол” на 121-я километър. Те заявили, че възнамеряват да блокират магистралата. Всички протестиращи, отиващи в посока София, отново са били предупредени да спазват стриктно закона.
За недопускане на бавно движещата се колона от автомобили по магистралата и предотвратяване на условия за възникване на пътнотранспортни произшествия, е създадена организация от полицейските служители за поетапно пропускане на групи от по няколко автомобила. Не е възпрепятствано или ограничавано свободно придвижване на граждани по автомагистрала „Тракия”, включително и на протестиращи. По време на протеста не са допуснати инциденти и нарушения на обществения ред, както и блокиране на движението по автомагистралата.
За административни нарушения на Закона на МВР и Закона за движение по пътищата са съставени два акта, както следва: на лице, направило опит да навлезе като пешеходец на пътното платно на автомагистрала „Тракия” и да организира демонстрация, е съставен акт за неизпълнения на отдадено полицейско разпореждане; и на водач на моторно превозно средство, който е спрял превозното средство за престой извън специално обозначените за това места – съставен е акт за нарушаване разпоредбите на чл. 58, ал. 1 от Закона за движение по пътищата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър!
Заповядайте за реплика.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! След като има само двама човека, които са нарушили закона и реда, както Вие цитирахте, ако се появят тези актове, с които са заплашени моите съграждани, лично ще ги предоставя на Вашето внимание, като се надявам на коректен отговор от Вас.
Искам да Ви кажа, че лично ще дам всичко от себе си за противодействие на произволите на правителството срещу мирно протестиращите граждани и ще дам публичност на всеки подобен случай от тази висока трибуна. Благодаря за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Гуджеров.
Уважаеми колеги, следва отговор на два въпроса от народния представител Десислава Вълчева Атанасова, които са обединени в един отговор. Въпросите са следните: първият въпрос относно намаляване на престъпността в област Русе, община Бяла, село Дряновец; и вторият въпрос е относно ръста на престъпността в област Плевен.
Заповядайте, госпожо Атанасова. Искам да Ви напомня, че времето Ви се удвоява при тази ситуация.
Заповядайте да развиете въпросите.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа министри! Уважаеми господин Йовчев, в отговор на друг мой въпрос заявихте, че за охраната на сградата на Народното събрание по повод на продължаващите над седем месеца протести са били похарчени над 2 млн. лв. и са били командировани над 8 хиляди български полицаи от всички областни дирекции на Министерството на вътрешните работи от страната.
Междувременно не спират сигналите на българските граждани за драстичен ръст на битовата престъпност, на която МВР не може да противодейства. И не защото българските полицаи не си вършат съвестно работата, а защото професионалното и политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи считам, че насочва силите не в правилната посока, насочва силите на българската полиция в полза на това да се брани властта и то на всяка цена.
Българският парламент вече над седем месеца почернява не само защото е изградена метална ограда около него, а и от униформите на хилядите български полицаи, които се ползват за жив щит.
По този повод е и моят въпрос по отношение на ръста на битовата престъпност. На 17 януари в репортаж на Нова телевизия от село Коиловци, област Плевен по повод на поредица от кражби и грабежи директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи заяви, цитирам: „МВР не е шесторъкият Шива, за да разкрие всички извършени престъпления”.
Моите въпроси към Вас са: колко са образуваните преписки за извършени кражби и грабежи на територията на селата Коиловци, Мечка и Бръшляница за периода 1 юни 2013 – 15 януари 2014 г. и колко са разкритите и установени извършители? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Атанасова.
Заповядайте, господин министър, за отговор. Вашето време също се удвоява – имате на разположение шест минути.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, във връзка с отправените от Вас въпроси, свързани с така наречената „битова престъпност” в села от областите Плевен и Русе, искам да Ви уверя, че въпреки двете основни предизвикателства, с които Министерството на вътрешните работи трябваше да се справя – миграционният натиск върху България и охраната на реда по време на гражданските протести, не допуснахме ръст на битовата престъпност. Дори за 2013 г. отчитаме спад с малко повече от 1% на общия брой на регистрираните престъпления спрямо тези през 2012 г.
По повод на конкретните резултати, за които питате във Вашия въпрос, Ви предоставям следната информация.
За периода 1 юни 2013 – 15 януари 2014 г. на територията на село Дряновец, община Бяла, област Русе са регистрирани три кражби и два грабежа. По всички случаи са образувани преписки. Една от кражбите и двата грабежа са разкрити, като са установени извършителите – шест лица от село Дряновец. Преписката за друга от кражбите е прекратена от прокуратурата. Към момента само една от кражбите остава неразкрита.
По отношение на финансовия и кадровия ресурс на Районното управление „Полиция” в град Бяла Ви информирам следното.
Управлението отговаря за противодействието на престъпността и опазването на обществения ред в три общински центъра – Бяла, Борово и Ценово. Те включват територията на 27 населени места, с прилежащите им землища. В Районното управление по щат са назначени 67 служители. От тях в група „Криминална полиция” работят 10 служители, в група „Охранителна” – 46, „Български документи за самоличност” – един, оперативна дежурна част – шестима служители, трима – в администрацията.
Районното управление разполага със седем автомобила, с месечен лимит от гориво – 960 литра.
Конкретно за село Дряновец отговаря екип от трима полицейски служители, които използват един автомобил.
Полицейското управление в Бяла не разполага със самостоятелна бюджетна сметка и финансирането му се осигурява от бюджетната сметка на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити – Областна дирекция на МВР в Русе. Изплащането на работните заплати и допълнителните възнаграждения се осигурява от бюджета на Министерството на вътрешните работи съобразно щата на Районното управление. Комуналните разходи за електроенергия, отопление и вода се отчитат на база реално потребление.
Що се отнася до обобщените данни за трите села в област Плевен – Мечка, Коиловци и Бръшляница, то те са следните. За периода 1 юни 2013 – 15 януари 2014 г. на територията на трите села са регистрирани 61 кражби, по които са образувани съответните преписки. През отчетния период няма извършени грабежи и тежки престъпления. Към момента 13 от кражбите са разкрити, 24 от преписките са прекратени, а по останалите 24 работата продължава.
За превенция и противодействие на битовата престъпност за трите села са набелязани конкретни мерки от Областна дирекция на МВР – Плевен. Те са, както следва:
- ежедневни специализирани полицейски операции в тъмната част на денонощието по план, утвърден от директора на Областната дирекция;
- засилено полицейско присъствие на и около територията между Мечка и Коиловци в тъмната част на денонощието чрез изграждане на секретни постове на основните междуселски пътища, водещи към Коиловци и Бръшляница;
- планира се изграждане на система за видеонаблюдение на възловите кръстовища на трите села, входни и изходни артерии с изградени два пункта за пряко видеонаблюдение;
- командировани са двама полицейски служители за работа по сигнали на граждани в селата Мечка и Коиловци;
- създадена е организация в почивните дни на седмицата да се дават дежурства от патрулна двойка за посещение на местопроизшествията;
- сформирана е работна група от четирима служители от Районното полицейско управление – Пордим, с цел подпомагане дейността на полицейския участък в Славяново, като приоритет е криминалният контингент на селата Мечка и Бръшляница.
В заключение, искам още веднъж да Ви уверя, че ефективното противодействие на битовата престъпност е приоритет номер едно в работата на МВР за 2014 г. Вече са предприети и конкретни мерки в национален мащаб за повишаване на ефективността.
Тези мерки включват:
- разпределение на полицейските сили съобразно концентрацията и характера на престъпленията или, иначе казано, полицаят да бъде там, където има нужда от него;
- бърза реакция след получаване на даден сигнал;
- ефективен контрол върху криминалния контингент в сътрудничество с общините и частните охранителни фирми;
- не на последно място, по-тясно сътрудничество с гражданското общество след влизане в сила на новия Закон за МВР чрез изграждане на система за използване на извънщатни сътрудници. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Госпожо Атанасова, заповядайте за реплика в рамките на четири минути.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, добре е, че са заложени мерки за 2014 г. – както Вие се изразихте, „полицаят да бъде там, където има нужда от него”. Мисля обаче, че след седем месеца се установи, че няма нужда българският парламент да се пази от народната любов от над 8000 полицаи – твърде дълъг срок за хората, които живеят в тези села.
Тъй като на 17 януари, гледайки репортажа на Нова телевизия, бях потресена от това, което се случва, бих Ви посъветвала Вие също да помолите да Ви се предоставят тези кадри. В къщи на възрастни хора са извършвани кражби и грабежи, тези хора са били връзвани с кабели, белезници, били са претърсвани – цялото им имущество, всичките им налични пари са изземани.
Считам, че тази мярка – за това да се намали ръстът на битовата престъпност, идва много по-късно, отколкото е наложително да се случи и отколкото като период са обществените очаквания на хората.
Това, че в село Дряновец, област Русе има извършени три кражби за последните шест месеца, за съжаление, не се дължи толкова на работата на Министерството на вътрешните работи. Дължи се на добрата организация, която е създадена в самото село. Дължи се на кмета на това кметство. Дължи се и на хората, които сформират доброволни патрули и обикалят денонощно – охраняват не само домовете си, но и селскостопанската си продукция.
Считам, че е недопустимо през 2014 г. в България да има сформиране на доброволни отряди за бранене на имуществото. Нали затова българските граждани плащат своите данъци? Както считам, че е недопустимо да има и доброволни отряди, които да арестуват протестиращи. Мисля, че когато беше времето да има реакция от Ваша страна, не чухме категоричен отговор.
За съжаление, всички тези мерки, които набелязахте – и секретните постове в селата в област Плевен, и ежедневните операции, и патрулните двойки, и така нататък, едва ли могат да върнат спокойствието и съня на тези хора. В тези села са останали хора над пенсионна възраст. Те са обезлюдени.
Тези хора се чудят как да се справят с битовата престъпност и с групите, които вилнеят на територията на тези села. И ако наистина Вие искате да има реална и добра оценка на обществото от усилията, които полагат служителите на МВР, то трябва тези мерки не само да останат написани в отчет на министър или предложени от главен секретар. Те трябва да се изпълняват.
И когато от тази трибуна се заявява, че те ще се изпълнят, трябва да се търси сметка ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Приключвам, господин председател.
Дали изпълнението им няма да остане просто на хартия, и дали хората от тези населени места ще получат реална помощ от служителите на реда? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Господин министър, имате право на дуплика. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, съвсем накратко искам да опровергая това, което казвате.
В момента, в който се появиха така наречените „граждански патрули“, които да арестуват български граждани, без значение какви са те и в какво качество се намират на улицата, реагирахме веднага. И ще реагираме всеки път, когато се появи каквато и да е форма на самоуправство. Уверявам Ви, че и за в бъдеще ще бъде така.
Искам да Ви кажа, че не само съм се запознал с тези кадри. Запознал съм се и с други кадри, с други данни. Изключително сериозно гледаме на този въпрос.
Изцяло сме съпричастни към болките и страданията на тези хора. Наистина това, което се случва, е нещо, което е абсолютно недопустимо, но в тази връзка искам да Ви кажа, че този проблем не е от един месец, от два, от шест, от година, от две или от три!
Напротив, случаят и примерът, който дадохте с връзването на хората, е от 2009 г. Така че сами разбирате, че явно решаването на един такъв проблем няма да може да стане в рамките на няколко месеца.
Но аз Ви гарантирам едно – в рамките на няколко месеца ще имаме сериозно подобрение! Ще имаме успех и в тази посока! Това Ви го гарантирам.
И още веднъж искам пред Вас и пред всички народни представители да потвърдя решимостта за усилия на Министерството на вътрешните работи в тази посока. Ние ще имаме резултат! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Следващият въпрос към министър Цветлин Йовчев е от народния представител Десислав Славов Чуколов, относно информация за инцидента на летище Варна.
Заповядайте, господин Чуколов, за да развиете въпроса.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, чух преди малко отговора на предния въпрос. Казахте: има ли самоуправство, ще следите за това – самоуправство имаше преди седмица в Софийския университет.
Изненадан съм от наглостта, която проявяват колегите от ГЕРБ – да задават въпроси за циганската престъпност, за битовата престъпност, както я наричате в полицията, но всъщност е циганска престъпност. Четири години не Ви чух да употребите думичките „битова“ или „циганска престъпност“, пази Боже! Цветан Цветанов даже го бях кръстил Дон Цеци. Той правеше всичко възможно да защитава тези хора. И в тези плевенски села – Мечка, Коиловци, където ние от „Атака“ многократно сме ходили, сега – да проявявате тази фалшива загриженост, надявам се хората да оценят фалша във всичко това.
Но като споменавам село Коиловци – там пък френският посланик дължи отговори: защо кацнаха тези френски парашутисти и биха местни хора, които наистина си охраняваха реколтата. Френският посланик не реагира на това, но реагира на инцидента на летище Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Чуколов, моля по Вашия въпрос!
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Именно по въпроса – свързано е!
По така нареченият „инцидент на летище Варна”, който силно се раздуха в медиите, впоследствие разбрах, господин министър, че Вие във въпросната вечер сте информирали председателя на Българската социалистическа партия Сергей Станишев. Въпросът ми към Вас е: на какво основание информирахте господин Станишев, на какво законово основание?
Вие като министър работите по определени закони. Точно на какво законово основание го информирахте, в качеството му на какъв – на председател на БСП, на народен представител, на председател на парламентарна група?
Също ми е интересно кои други партийни лидери сте информирали за това, което, според Вас или Вашия служител, се е случило на летище Варна?
Ползвам повода и да попитам: има ли посланици, които сте информирали през тази вечер, ако евентуално сте ги информирали, какво са Ви казали, споделили, инструктирали...
С интерес ще изчакам Вашия отговор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Чуколов.
Господин министър, заповядайте. (Реплики от ГЕРБ.)
Какво желаете, госпожо Атанасова?
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): За лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Името Ви не беше споменато.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Тогава по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля Ви се – не! Не може.
Господин министър, заповядайте за отговор. (Шум и реплики.)
Не можете сега, а след отговора на министъра! Ще Ви дам думата за процедура по начина на водене.
Заповядайте, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, в отговор на поставения от Вас въпрос искам да Ви уверя, че при ситуации, когато възниква инцидент, който може да има широк обществен отзвук или пряко касае функционирането на други държавни институции, като министър на вътрешните работи смятам за свое задължение своевременно да информират съответните институции.
Считам, че тази практика е изцяло в духа на етичните междуинституционални отношения във всяка една правова, демократична държава.
За мен това е управленски подход, който прилагам във всички подобни ситуации, например през лятото на миналата година, когато газови бутилки предизвикаха силен взрив в центъра на София и до първоначалното изясняване на ситуацията се появиха опасения за извършен терористичен акт, също своевременно информирах съответните институции за случилото се.
В конкретния случай за инцидента с лидера на Парламентарната група на Партия „Атака“ – господин Волен Сидеров, съм информирал представители на изпълнителната, законодателната власт, както следва – министър-председателя на Република България, председателя на Народното събрание, председателите на парламентарни групи, подкрепящи правителството.
Чужди посланици не съм информирал. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
За реплика – господин Чуколов, заповядайте.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура! Имам процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: След като приключи и това питане, госпожо Атанасова, ще Ви дам думата.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Не съм споменал името на госпожа Атанасова. За Мечка говорихме, ако там нещо има за лично обяснение... (Оживление.)
Господин министър, хубаво е, че сте се обадил на лидерите, които подкрепят това управление. Хубаво е, че не сте се обадил на американския посланик или на френския, но какво сте им казали? Казали сте, предполагам, следното – стана нещо на летище Варна, моите служители ми докладваха какви лоши неща правили представителите на „Атака“, просто ей така, защото няма какво друго да правят по летищата.
Откъде идва тази информация? От полицая Костадин Колев. Ето, да Ви покажа снимки на полицая Костадин Колев, който си е – спортистче, както се казва. Спортистче! Спортистче, което какво друго е показал на профила си във фейсбук? (Показва снимки.)
Как взема – какво е това? Зоба, както му казват. Той си го е написал в коментарите. Как взема забранени субстанции, за да бъде спортистче.
Същото спортистче – ето (показва снимки), как си харесва Бойко Борисов.
Във фейсбук – на личния му профил, който да Ви кажа, че той, след като разбра, че имаме достъп до този профил, го закри и просто по този начин потвърди информацията.
Костадин Колев, който казва: „Роден да бъде злобен“. Тук отдолу си говорят как наистина е така – трябва да си злобен в България.
Който харесва Бойко Борисов – същият Костадин Колев.
Тази информация Вие просто сте препредал на лидерите на партиите, които подкрепят това правителство. И на профила си Костадин Колев във Фейсбук е сложил и вафла „ББ“ – просто, ей така, да няма някой, който да не е сигурен, че харесва ГЕРБ и Бойко Борисов.
На показанията на този господин Костадин Колев се гради и цялото обвинение срещу Сидеров. Цялото искане за сваляне на имунитета му! Ей този, същият Костадин Колев! Вместо да се обадите тогава на една партия, която не подкрепя това правителство, да попитате нейния председател какво всъщност се случи на летище Варна, превратно, без да изясните информацията и ситуацията докрай, Вие сте информирали тези лидери, след това и прокуратурата, и след това цялото българско общество, за да си състави пак превратната, невярна, грешна преценка при описване на ситуацията, че пак „Атака“, пак скандали, пак нещо лошо.
А пък ние, които бяхме там, и знаем какво се случи, направихме ето тази снимка на същия Костадин Колев (показва снимка), сигурно може би по времето, когато Вие сте информирали Станишев и останалите – снимка, на която се вижда как Костадин Колев 40-50 минути след предполагаемия удар, на розовите му бузки няма нищо. Няма нищо!
И пак Ви призовавам, и от тази трибуна призовавам и прокуратурата, и хората, които би трябвало да се занимават с това – разпитайте ни най-накрая, изискайте снимките, които сме направили най-накрая и тогава да видим кой е крив, и кой е прав, и тогава да видим кой на кого ще трябва да се извинява. (Ръкопляскания от „Атака“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Чуколов.
Господин министър, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, още веднъж искам да изразя и пред Вас своята увереност, че в рамките на извършеното досъдебно производство ще бъде установена обективната истина. Вярвам в това и съм убеден, че в кратки срокове от време това нещо ще стане ясно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Това беше последният въпрос.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на министър Цветлин Йовчев за участието му в днешния парламентарен контрол. (Реплика от народния представител Десислава Атанасова.)
Сега ще Ви дам думата за процедура, госпожо Атанасова. Нека да приключим с министъра.
Ето, сега е Вашето време – заповядайте.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Господин Йовчев, и аз искам да Ви дам една снимка... (Шум, реплики и възгласи: „Браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Имате думата за процедура по начина на водене – заповядайте.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Първо, съжалявам, че толкова късно ми се даде думата за процедура. Тя беше по повод на предходния зададен въпрос.
Считам, че не следва някой от парламентарната трибуна да говори за виновност и за наглост, и то по теми, по които вероятно наистина по обективна преценка има господин Йовчев. Считам, че хора, които...
СПАС ПАНЧЕВ (КБ, от място): Каква е процедурата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Напрягам се да чуя каква е процедурата Ви, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: ... бият полицаи и журналисти, целят хора с тапи, бият дипломати и какво ли още не... (Реплика от народния представител Волен Сидеров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Имате процедура по начина на водене, госпожо Атанасова. (Шум и реплики.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: ... нямат абсолютно възможност да говорят за наглост на въпрос, зададен от народен представител за...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изключвам Ви микрофона. Моля, седнете на мястото си! (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
Моля, седнете на мястото си! Вие взехте думата за процедура по начина на водене. Това, което казвате досега, няма нищо общо с онова, за което получихте думата.
Моля, седнете на мястото си! (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
Моля, седнете на мястото си, уважаема колежке! (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!” от ГЕРБ.)
Следва питане от народния представител Милена Цветанова Дамянова относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищното образование към министър Анелия Клисарова. (Размяна на реплики между народните представители Десислава Атанасова и Деница Гаджева.)
Заповядайте, госпожо Дамянова, да развиете въпроса.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Преди това една забележка, господин председател – колега и в мъжки, и в женски род все си е колега. Колежка няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Вие развийте темата на Вашия въпрос и не ме учете. (Възгласи: „Е, е, е!” от ГЕРБ.)
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Това са правилата на Българската академия на науките. Не са мои правила, които аз съм измислила.
Уважаема госпожо Клисарова, в няколко свои интервюта в последните седем месеца, откакто Вие встъпихте в длъжност министър на образованието и науката, обявихте, че възнамерявате да направите промени в начина на финансиране на системата на предучилищното и училищното образование. Веднъж обаче Вие говорите за оптимизация на делегираните бюджети, втори път говорите за промяна на формулата, трети път говорите за съвършено нова стъпка в начина на финансиране.
Министърът на икономиката пък от своя страна заяви на една кръгла маса в страната, че делегираните бюджети трябва да бъдат премахнати.
Използвам случая да припомня както на Вас, така и на министъра на икономиката, така и на депутати от управляващите партии, които поемат подобни ангажименти на различни форуми в страната, че делегираните бюджети бяха въведени в цялата страна от правителството на господин Станишев, и то след силен натиск и учителска стачка, в която дейно лице – основно действащо лице, бих казала, беше и настоящият премиер господин Орешарски.
Делегираните бюджети гарантираха няколко неща.
На първо място, прозрачност на критериите за финансиране.
На второ място, по-голяма самостоятелност на училищата.
Делегираните бюджети се доказаха като един от ефективните начини за подобряване на разходната ефективност на системата на училищното образование.
Не на последно място, делегираните бюджети осигуриха и вдигането на учителските заплати.
Да, системата има своите недостатъци. Те трябва да се преодолеят. Системата трябва да се усъвършенства, и то основно по отношение на механизмите за отчетност и за контрол. Такива между другото има разработени в Законопроекта за предучилищно и училищно образование, внесен от нас. Единият от тях например касае правомощия на Обществения съвет, който се състои от родители и представител на общината; правомощия по съгласуване и контрол на училищния бюджет, което, от една страна, ще подобри рамката за отчетност, от друга страна, пък ще повиши отговорността на директора към външните заинтересовани страни, така че обърнете внимание на тези текстове в нашия законопроект.
Тоест промяна да, но не и премахване на делегираните бюджети, защото, ако парите не следват ученика и детето, какъвто е принципът им, то тогава питам аз: кого ще следват те? Вероятно депутати от управляващите партии, които ще имат по-силно лоби в Министерството на образованието и науката и по този начин парите ще се пренасочват към един или друг регион, или към едно или друго училище. И в двата случая учениците ще липсват от тази схема.
Споделяте освен това идеята – допълнителни пари да получават само онези училища, които имат добри резултати от гледна точка напредъка на външните оценявания и матурите.
Затова моето питане към Вас е: каква е изобщо визията Ви за финансиране (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) на системата на предучилищното и училищното образование?
Приключих, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Министър Клисарова, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Дамянова! Министерството на образованието и науката оценява въведената през 2008 г. система за делегираните бюджети в училищното образование като една успешна мярка. Безспорни са положителните последици от въвеждането на делегираните бюджети – Вие сама ги казахте, върху самостоятелността, инициативността, прозрачност, ефикасност и ефективност при управлението на ресурсите на ниво „училище”, но всяка система има нужда от усъвършенстване.
Какво налага усъвършенстването?
На първо място, ние използваме понятието „делегирани бюджети” в системата на училищното образование в широк смисъл, който включва и модела на разпределение на средствата. А в тесен смисъл понятието „делегирани бюджети” обхваща само децентрализацията на правомощия и отговорности към директорите на училища. В една система с над 2500 училища, Вие знаете, 269 финансиращи органи, първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, всеки е със своята специфика и произтичащата от това висока сложност на финансовите взаимоотношения. Безспорно е, че каквито и правила да бъдат въведени, те имат непрекъснато нужда от обновяване и усъвършенстване.
Финансовият модел в системата трябва да държи сметка за равния достъп и подчертавам – качеството на обучение, като осигури относително равни финансови предпоставки за дейността на всяко едно училище и насърчи усилията за подобряване на образователните резултати. Мерките за подобряване на механизмите за разпределение на средствата за училищата ще продължат. В момента анализираме механизмите за включване на допълнителен компонент за финансиране, базиран на оценката за приноса на училището за развитието на учениците. Този механизъм има за цел да създаде стимули за подобряване на работата във всяко едно училище и за повишаване на образователните резултати.
В новия Законопроект за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка се предвижда усъвършенстване на системата на делегираните бюджети и превръщането им в инструмент за равнопоставено развитие на училищата, като се отчита в по-голяма степен приносът им за развитието на учениците, а не само техният брой, или искаме да обвържем делегираните бюджети с качеството.
За 2014 г. са увеличени единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности в образованието, включително и средствата на защитените училища. Увеличението обхваща всички стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности в образованието, като за общообразователните училища средният процент за увеличение е 1,3, а за професионалните училища – 2,8. Чрез увеличените стандарти са осигурени допълнителни средства в размер на 20 млн. лв.
Общият размер на разходите за образование през 2014 г. е 143 млн. лв., като 100 млн. лв. от тях са заделени като резерв за финансиране на структурни мерки и програми за развитие на образованието, свързани с въвеждането на стандарт за финансиране и на извънучилищните педагогически учреждения, въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии, закупуване на училищни автобуси и развитие на материалната база.
Разработени са и нормативни промени, свързани с подобряване на механизма на разпределение на средствата чрез въвеждането на задължително изискване във формулите за разпределение на средствата по единните разходни стандарти на ниво първостепенен разпоредител с бюджетните кредити – да бъде включен допълнителен компонент за условно постоянни разходи, който да гарантира минимално необходимия финансов ресурс за издръжка на малките училища.
Министерството на образованието и науката ще работи за усъвършенстване на делегираните бюджети, а не за тяхната отмяна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо министър.
Госпожо Дамянова, заповядайте за два уточняващи въпроса. Разполагате с две минути.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Клисарова, разбирам, че за Вас има много новости в системата на средното образование. Не Ви е тема. Ежедневно правите своите лични големи открития в системата. Само ще Ви припомня, че и в момента, и до 2014 г. финансиращият орган разпределя средствата, получени по единните разходни стандарти между училищата и детските градини въз основа на формула за всяка отделна дейност, базирана на единен стандарт и брой ученици плюс допълнителни фактори, които определят неравенствата в разходите за дете и ученик. Тоест компонентите, за които Вие говорите, вече ги има и отдавна функционират на общинско равнище.
От отговора Ви така и не ми стана ясно в каква посока смятате да усъвършенствате делегираните бюджети. Аз Ви подсказах – ясни механизми за отчетност и контрол.
Имам обаче два допълнителни въпроса.
Говорите много за малки училища. Споменахте ги и в отговора си. Какви са Ви обаче критериите за малко училище? Ако вземем например, че малко училище е със 100 ученици, то училище със 101 ученика вече няма ли да е малко? Малко ли е училище в центъра на Варна, например, в което няма ученици, но в съседство на него има 2-3 училища, които се радват на изключително голям интерес от страна на родителите?
Вторият ми въпрос е свързан с така наречената от Вас „добавка”. То не е добавка – защото допълнителни пари няма за условно постоянни разходи – която е определена с постановлението за изпълнението на държавния бюджет. Каква е формулата, по която определихте, че този размер е еднакъв за всички училища в страната – 2614? Еднакъв и за Перник, еднакъв и за Пловдив. Как определихте минималния размер 27 хил. лв.? Това допълнителни критерии ли са? Само ще Ви припомня, че такава добавка има във формулите на Столичната община от три години, както и във формулите, при които Министерството на образованието разпределя средствата към държавните училища. Там между другото тази сума на Министерството на образованието варира – можете да си го видите – от 24 600 до 37 600 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на двата уточняващи въпроса.
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Дамянова, трябва да отговоря първо относно моя опит. Считам, че имам достатъчно опит и не са необходими години наред, за да се набира опит. Когато човек работи в екип, когато има добри съветници, добри колеги, с които работя в Министерството на образованието и науката, добри експерти, то правилните изводи и правилните разчети могат да се направят така, че нещата да се случат.
Искам да Ви уверя точно за делегираните бюджети. Каква беше тяхната слабост? Разликата в броя на учениците – в едно училище с 1000 ученици и едно училище, както казахте, със 100 ученика. Именно старанието, желанието и усъвършенстването на делегираните бюджети е това, че да намалим разликата, която се получава във финансирането на различните училища, от една страна, което води и до различно заплащане на учителите, от друга страна. Неслучайно от тези осем процента, които бяхте обещали в началото на 2013 г., средствата не стигнаха, трябваше да бъдат добавени 9 млн. лв., мисля 9,4 млн. лв., но да не сбъркам цифрата. Това е нашият стремеж. Мисля, че той ще бъде общ стремеж – да минимизираме разликата между малките и големите училища, защото нашето мото е „Равен достъп и равно качество за всички деца”. Не бива да има разлика дали училището е в центъра на Варна или в някой по-малък град, както Вие посочихте.
Да, знам, че има допълнителни фактори във формулите, по които се определят и сега делегираните бюджети. Затова казваме „усъвършенстване”, а не „нова система на делегираните бюджети”. Усъвършенстване в смисъл – нека в по-малките училища, които показват много добри резултати, да има коефициент, който ще мотивира и учителите, и учениците да показват тези по-високи резултати. Това е тъй-наречената „добавена стойност”. Тя не се определя само еднократно, едномерно в момента: да, това е средният успех 5,50. Тя се определя с приноса – какъв е бил преди четири години и какъв ще е след четири години.
Тези допълнителни фактори, които сега са въведени, си остават. Искаме да въведем и нови.
Относно критериите за малко училище. Такива не са необходими. Броят на учениците си е брой на учениците. Аз не казвам, че ще дадем само на малките училища. Напротив, ние ще дадем на тези училища, които показват добри резултати. Не бива да бъркаме защитените училища, където държавата помага, с малки училища, или поне аз не съм Ви разбрала.
Относително постоянните разходи дават въздух на училищата да могат да си посрещнат ежедневните разходи, особено през зимата, а от частта от делегирани бюджети да отиде за заплащане на учителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Има думата госпожа Дамянова за отношение към отговора на министър Клисарова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Госпожо Клисарова, много Ви е заблудил Вашият екип. Така и не ми отговорихте на въпроса какви са критериите Ви за малко училище.
Едно нещо разбрахме – искате уравниловка, независимо дали училището работи, дали училището, учителите и директорът полагат усилия, за да привличат повече деца, защото децата и родителите им не предпочитат училищата, които не са добри. Вие искате да ги изравните всички. Това разбрах.
Освен това не разбрах каква е формулата, по която определихте 27 хил. лв., които да влязат във формулата за всяко училище. Само ще кажа, че благодарение на Вашия екип Вие като министър на образованието и науката взехте две изключително погрешни решения, които ще доведат до тежки последици в системата на образованието – на предучилищното и училищното образование.
Първото грешно решение е свързано с единните разходни стандарти. Госпожо Клисарова, имате увеличение с 1,3 в сравнение с 6 за миналата година, на фона на увеличаващите се разходи. Тази добавка, за която говорите, се разпределя от единните разходни стандарти. Това не са допълнителни средства, което означава: имаме едни и същи пари, които обаче ще се преразпределят по различен начин, което ще означава на практика, че ще има училища, които ще получат по-малко пари в сравнение с миналата година, защото на национално равнище пари за тази добавка няма.
Говорите за някакви 14 милиона. Ами 2614 са само училищата. Като го умножим по 27 хиляди, прави 70 578 000 лв. Тези пари, госпожо Клисарова, ги няма в бюджета. Няма ги!
И другото Ваше решение, което ще заложи втората бомба в училищните бюджети и бюджетите на детските градини, е решението Ви част от средствата за образование да се утвърдят и да се изплащат 95%. Това са средствата за стипендии, средствата за защитени училища, средствата за учебници и учебни помагала, независимо че с колегите предложихме тези средства да се изплащат на 100% и Вашите колеги от управляващото мнозинство не го приеха.
По отношение на финансирането на качеството ще си говорим допълнително. Питам Ви обаче – как ще финансирате например детските градини за по-добро качество? Там нямаме външно оценяване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Дамянова, приключвайте.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Приключвам.
Как ще поощрите началните училища, при които имаме само външно оценяване в края на четвърти клас, но в първи клас нямаме външно оценяване. Как ще прецените какъв е напредъкът? Вие и правителството, което представлявате, ще превърнете България в единствената държава, в която ще се обособят региони на образователната бедност. Вие си носите отговорността за това! (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Следва въпрос от народния представител Милена Цветанова Дамянова относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи „Екранен четец”.
Госпожо Дамянова, заповядайте.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Госпожо Клисарова, през 2012 г., със съдействието на екипа на „По света и у нас”, за което използвам случая да поздравя колегите от Националната телевизия, при мен дойдоха две деца – ученици в софийски училища, с нарушено зрение, които се обучават интегрирано в общообразователно училище и използват Програмата „Екранен четец”. Те споделиха пред мен болката си за това, че не са осигурени учебни материали за тези деца в училищата. Вследствие на този подаден сигнал за неравен достъп до образование с колегите в министерството проведохме среща с абсолютно всички издателства, които поеха ангажимента текстовете на учебниците да бъдат адаптирани за въпросната програма. Изискахме справка от директорите на училищата в цялата страна. Сигурно колегите са Ви информирали. Оказа се, че има около 70 такива ученици. За тях трябваше да бъдат адаптирани около 100 учебника. За три месеца успяхме да адаптираме и да предоставим текстовете в уърд формат на 62 учебника. Това е справка към месец март миналата година. След това колегите продължиха да работят.
Въпросът ми към Вас е от месец октомври, но той е актуален и до днес, защото получих отново сигнали от ученици от цялата страна, включително и от двете деца от София, че, за съжаление, те все още не разполагат с всички учебници за тази година.
Въпросът ми към Вас е: на какъв етап е осигуряването на учебни материали за тези деца, които са с нарушено зрение, които се обучават в общообразователни училища и използват Програмата „Екранен четец”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Дамянова, редът и условията за осигуряване на учебници и учебни помагала, предоставени за безвъзмездно ползване, са определени с Постановление на Министерския съвет № 104 от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала. За учениците с нарушено зрение комплектите учебници и учебни помагала се адаптират и отпечатват на брайлов шрифт.
През 2013 г., с цел разширяване на възможностите за качествено обучение и улесняване на достъпа до образование, министерството инициира изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала. Въпреки че не съществува нормативен ангажимент, с оглед подпомагане на обучението на децата с нарушено зрение, през учебната 2012-2013 г., по решение на министерството са подготвени материали по някои учебни предмети за ученици с нарушено зрение, които ползват „Екранен четец”. Експертното становище на специалистите, работещи с ученици с нарушено зрение по отношението на обучението чрез „Екранен четец”, е следното.
Този начин на обучение и самоподготовка не е възможен за учебните предмети по природо-математическия цикъл, тъй като те съдържат в значителна част формули, задачи и схеми. За учебниците от І до ІV клас не се препоръчва обучение чрез „Екранен четец”, тъй като в учебниците има малко текст и повече картинки и илюстрации. Освен това в началния етап учениците се ограмотяват, а при ограмотяването е важно и необходимо използването на брайлов или уголемен шрифт.
Програмата може да подпомага обучението на учениците, но не позволява то да се провежда единствено и само чрез нея поради редица ограничения на самата електронна система – не чете формули, не чете задачи, карти, схеми, картини и други. В този смисъл не може да се говори, че това са електронни варианти на учебници, тъй като не всичко от съдържанието на учебника може да бъде предадено през Програмата „Учебен четец”. Учебните материали, подготвени за работа, не заместват отпечатвания на брайлов шрифт вариант или плоско печатното издание на учебника.
Към настоящия момент в Министерство на образованието и науката (МОН) е постъпило искане за осигуряване на учебни материали за работа с „Екранен четец” за двама ученици с нарушено зрение. Учебните материали, които е възможно да се адаптират за работа с програмата, са изпратени на електронните адреси на учениците. Останалите заявени заглавия не са одобрени от МОН и не са включени в списъка, утвърден от министъра. Не се адаптират за работа с „Екранен четец”, тъй както, както казах, програмата не позволява четенето на формули, задачи, карти, схеми. Няма техническа възможност за адаптиране на учебниците. Издателствата не разполагат с твърдите носители на информацията на учебниците или не притежават правата към настоящия момент.
Министерство на образованието и науката оказва възможната подкрепа при обучение на учениците с нарушено зрение чрез учебници за брайлов шрифт и чрез специално подготвени учебни материали за работа. Министерството разполага с 87 учебника между V и VІІ клас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Госпожо Дамянова, заповядайте за реплика.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Госпожо Клисарова, не съм доволна от отговора Ви. Моля Ви да кажете на Вашия екип, когато се приберете след контрола в министерството, да не Ви предоставя информация, която ми е предоставена и на мен миналата година, в качеството ми на заместник-министър. Аз нямам амнезия, помня много добре какво сме разговаряли с експертите, докъде сме стигнали. Моят въпрос към Вас беше: има ли продължение на тези действия? Всъщност от отговора Ви разбрах, че положението е замръзнало на месец март
2013 г.
Между другото, аз се надявах, че няма да прочетете текста, че не съществува нормативен ангажимент за подпомагане обучението на деца с нарушено зрение. А морален ангажимент няма ли, госпожо министър? Къде отива законовото изискване за осигуряване на равен достъп до образованието?
На 27 февруари се навършват две години, откакто Конвенцията за правата на хората с увреждания беше ратифицирана от Четиридесет и първото Народно събрание. На 27 февруари честваме две години от подписването. Там има изисквания, а Вие ми отговаряте, че не съществува нормативен ангажимент да подпомогнем децата със специални образователни потребности.
Между другото, следващият въпрос, който трябва да зададете на екипа си: какво се случва с тези 70 деца, които бяха открити миналата година? Имате двама заместник-министри с ресор „Средно образование”. Да си бяха разделили по 35 и да проследят тази година тези деца имат ли нужда от учебници, от какви учебници имат нужда и съответно да бъдат осигурени. Как така са само двама ученика, а миналата година са били 70? Какво се случва с останалите 68 ученика? Обърнете внимание и на директорите на училищата.
Ще Ви връча едно предложение на един от учениците. Това е предложение за следващите стъпки, които трябва да направят, така че наистина да гарантираме на тези деца равен достъп до образование. Добре е да му коригирате между другото учебника, защото ученикът е в ХІІ клас, а Вие към 29 януари, в края на първия учебен срок, Вие сте му предоставили учебник за Х клас от съвсем различно издателство. Обърнете внимание на екипа си, понеже казахте, че работите в екип. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо министър, заповядайте, имате възможност за дуплика в рамките на две минути.
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Ще кажа само две думи. Това, че всички се грижим за децата със специални образователни потребности е факт, и така и ще бъде. Посетила съм такива училища.
Относно учебниците аз казах: в момента Министерство на образованието и науката разполага с 87 учебника. Всеки, който пожелае – от ученици или директори, на никой няма да бъде отказано.
Имаме готовност при необходимост да бъдат изпратени на съответните ученици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Следва въпрос от народния представител Корнелия Добрева Маринова относно политиката на Министерството на образованието и науката в системата на висшето образование при подготовка на учители.
Госпожо Маринова, имате думата.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е продиктуван от много причини. Ще започна от това, че като дългогодишен учител и директор на училище установявам, че има известно, меко казано, несъответствие между учебните предмети в учебните планове на средното училище и специалностите, които предлагат висшите учебни заведения, подготвящи учители.
Всъщност напълно подкрепям автономията на висшите училища, но ми се струва, че трябва да се положат усилия по отношение на хармонизирането точно на тези учебни планове със специалностите, които ВУЗ-овете обявяват.
Ще започна с това, че културно-образователна област „Природни науки и екология” включва учебен предмет „Човекът и природата”. В този учебен предмет се компилират знания от различни научни области – биология, физика и химия. Оказва се така, че учителите, които преподават по този предмет, най-често имат една-единствена специалност. Оттам насетне, за да се създаде необходимата професионална пригодност, преминават през квалификация.
Госпожо министър, тази квалификация често пъти продължава по пет дни. Учителите са неуверени в останалите научни знания по предметите, по които те не са специалисти, което, разбира се, ги затруднява. Да не говорим за това, че в малките населени места по този предмет често пъти се доформира норма преподавателска заетост на учители с друга специалност.
И понеже всички ни е грижа за качеството на образованието, и понеже определено висшите училища напоследък стесняват все повече специалностите, които обявяват, си позволявам да Ви задам следния въпрос: каква е политиката на МОН в работата с висшите училища при подготовката на учители и каква е Вашата визия за по-успешно осъществяване на връзката между средното и висшето образование?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Маринова.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Маринова! Базовата подготовка на учителите се организира в училища и висши училища, получили акредитация по професионалните направления от областите с образование и педагогическите науки. Ние оценяваме подготовката на учителите при добиване на висше образование и последващи обучения за придобиване на нова квалификация или за повишаването й като много важен фактор за постигане на необходимото качество в системата на средното образование, което е наша цел. За осигуряване на приемственост в професионалното развитие на учителите е необходимо и засилване на координацията между първоначалната професионална подготовка и повишаване на квалификацията чрез организация на обучението, в това число на работното място на учителя.
Към момента се разработва проект за Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри за периода 2014-2020 г. и целта е България да има изградена единна ефективна система за образование, обучение, продължаваща квалификация и професионално развитие на педагогическите кадри, усъвършенстване на нормативна уредба, оптимизирана институционална и информационна среда.
За постигане на стратегическата цел се предвижда и включване на система от следните мерки за привличане и задържане: разработване на система от стимули за насочване на зрелостниците към педагогически специалности чрез осигуряване на целеви стипендии; актуализиране на учебните планове във висшите училища по специалност от професионални направления в различните области на висшето образование, особено подчертавам педагогическите науки, с разширяване и на практическото обучение; осигуряване на средства за българските студенти от педагогическите специалности в български и чуждестранни висши училища за практическа практика и стажове, включително стажове в дистанционнна форма върху национални европейски програми; осигуряване на подкрепяща среда за млади педагогически кадри като осигуряване на възможност за кредитиране; поемане на битови и транспортни разходи, допълнителна квалификация.
Чрез изпълнение на проекта за по-качествено образование, финансирано от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, усилията на министерството са насочени към подготовката на учителите за работа с нов образователен пакет, съдържащ съвременни държавни образователни изисквания за учебното съдържание, учебните планове и учебните програми в общото образование за всички образователни етапи и степени за преодоляване на ключовите компетентности и интегриране на знания. Постигането на ключовите компетентности в новите програми ще се осъществява преди всичко чрез тяхната по-голяма практическа насоченост и чрез използването на интегриран подход. По-добрата взаимовръзка между средното и висшето образование се постига чрез реализиране на планираните дейности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
Заповядайте за реплика, госпожо Маринова.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, госпожо Клисарова! Искрено се надявах да чуя нещо по-конкретно по отношение на грижата на министерството и базовата научна подготовка на учителите по тези предмети, които предлагат обединено научно знание от различни научни дисциплини. Много ми се иска да кажа, че това е интегрирано научно знание, но ние сме далеч от постигането на тази цел към настоящия момент, а всъщност към нея би трябвало да се стремим.
Питах Ви за базовата научна подготовка и каква ще е политиката на министерството по отношение на подготовката на учителите с по-широк спектър от специалности точно с оглед на нуждите на съвременното образование, защото в момента има висши училища, които предлагат специализация – едногодишна, задочна или присъствена, по този начин да се разширяват професионалните компетентности на учителите. Но това всъщност е следдипломна специализация, а системата има нужда, уверявам Ви, от действащи учители с достатъчно широк спектър на научна подготовка в момента. Искрено са надявах, че ще намеря отговори в Стратегията за развитие на висшето образование – тази, която в момента се обсъжда, но и там не намирам критерии за обвързаност на държавната поръчка с обществените потребности. Ние всички знаем, че такива потребности са точно нуждата от инженерно-технически и педагогически кадри, свързани с природните науки. Така че много се надявам, че ще положите повече усилия в тази посока. Образованието има нужда от това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо Маринова.
Заповядайте, госпожо министър, за дуплика за две минути.
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Категорично има нужда от промяна в учебните планове и програми в обучението по педагогическите специалности и не само по тях. Затова стратегията е качена на страницата на министерството и аз се надявам на много ползотворни предложения от Ваша страна, които ще бъдат обсъдени и включени в стратегията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Следва питане от народния представител Милена Цветанова Дамянова относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на учебните програми от І до ХІІ клас.
Заповядайте, госпожо Дамянова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема министър Клисарова! В началото на Вашия мандат и от Вас, а и в Програмата на правителството е посочено, че един от приоритетите Ви е създаването на нови държавно-образователни изисквания, на нови учебни програми, на нови учебни планове. Слава Богу, уточни се в предишния парламентарен контрол – първия, в който участвахте, защото този Ви е втори, че промяна от гледна точка на разпределение на часовете по предмети няма да правите.
През 2011 г. – сигурно сте имали вече възможността да се запознаете, Министерството стартира цялостна реформа в училищното образование, като целта на тази цялостна реформа беше да се осигурят необходимите за добра реализация на децата ключови компетентности. По проект „Подобряване на качеството на общото образование” се предприеха стъпки за актуализиране и синхронизиране на целия пакет от образователни документи с новата структура на образование, заложена както в Законопроекта за предучилищното и училищното образование, внесен и разработен по време на управлението на ГЕРБ, така и структура, която е заложена в Националната програма за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, приета от тройната коалиция преди управлението на нашата политическа партия.
По този проект бяха разработени и съответно проекти на усъвършенстване на държавно-образователни изисквания за учебно съдържание за задължителната подготовка за начален и прогимназиален етап, бяха разработени нови държавно-образователни изисквания за учебно съдържание за общообразователна подготовка за двата гимназиални етапа, бяха разработени и проекти за петнадесет проекта на държавни и образователни изисквания за профилирана подготовка за ХІ и ХІІ клас.
Разработени бяха и 117 проекта на учебни програми за задължителна подготовка по всички учебни предмети от І до ХІІ клас. Част от тях бяха преминали през рецензии, кръгли маси, допълнителни обсъждания и както знаете, в края на нашия мандат на сайта на Министерството на образованието бяха публикувани 72 проекта на нови учебни програми за профилирана подготовка и 14 проекта на учебно-изпитни програми за държавните зрелостни изпити по профилиращите предмети. Беше свършено огромно количество работа от огромен брой хора – по дискусии, кръгли маси, обсъждания и така нататък.
При изготвянето на проектите на учебните програми ние спазвахме няколко принципа. На първо място, олекотяване и осъвременяване на учебното съдържание с цел по-добра практическа насоченост. Беше постигнато съотношение 60% теми за нови знания, 40% теми за практически умения, превес на очакваните резултати, въвеждане на ключовите компетентности, които, както знаете, са препоръчани от Европейската референтна рамка.
Доколкото разбирам, Вие свалихте, разбира се, всички тези проекти от сайта на министерството. Вървят в момента някакви анкети и проучвания.
Моят въпрос и питането ми към Вас е: кои са основните принципи, кои ще бъдат основните акценти в учебните програми, които Вашият екип ще разработи в идващите месеци?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на питането.
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Дамянова, политиката на Министерството на образованието и науката се формира въз основа на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка (2006-2015 г.). Стратегически документ в системата на народната просвета е законът, който урежда отношенията в средното образование. Проектът на този закон предвижда нова образователна структура и във връзка с това за по-качествено образование, както казахте, се разработиха пакет от документи за това образование.
Вие казахте какво е направено по проекта, няма да го повтарям. Трябва да подчертая, че по този проект, абсолютно сте права, са работили много хора, с много екипи, в резултат на което са изхарчени много средства и в резултат на което след публикуването на програмите на страницата на министерството, се предизвика едно голямо, мога да кажа, всенародно недоволство от предложените програми, което наложи отново да бъдат обсъдени и огледани. Това наложи и смъкването им от страницата на Министерството на образованието. Затова сега искаме да направим едно широко обсъждане на тези програми, за да чуем мнението на учителите по български език, по история, по информационни технологии. Бих Ви поканила и заповядайте в министерството, за да видите колко жалби и колко недоволства са пристигнали само за последния месец – ще извадя по месеци и предварителните.
Затова казвам, че е изключително необходима електронната платформа за националното допитване на всички учители – не само по български език и литература, което вече е свършено, а също така да бъдат допитани и учители по история, и останалите учители, които виждат съответните програми на страницата на министерството.
Относно Български език и История. Вие знаете за всички срещи, проведени за последните три месеца в министерството, като на 10 декември се състоя и среща с представителите на посочените институции по-горе – БАН и висшите учебни заведения.
Ще кажа накратко, бяхте много права за олекотяването на учебното съдържание и мисля, че принципите, по които сте се водили, не са грешни, напротив, много са добри – извеждане на практическото прилагане на знанията, изграждане на умения за живот, включване на ключовите компетентности, създаване на предпоставки за повече време за преговор, обобщение или това, което казахте – 40:60 процента.
Искам да подчертая, че всички наши общи усилия на национално ниво трябва да бъдат насочени, и това е най-основната задача, която си поставя министерството, към повишаване на функционалната грамотност на нашите ученици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Клисарова.
Уважаеми дами и господа, искам да Ви съобщя, че времето за парламентарен контрол ще бъде удължено с 20 мин. за компенсация на изразходваното време за изявления от парламентарните групи.
Госпожо Дамянова, имате думата за два уточняващи въпроса.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Госпожо министър, със сигурност сте забравили какво е заложено в този проект или просто не сте се информирали достатъчно – екипът пак не си е свършил работата! С този един милион – аз прочетох, даже пропуснах да спомена и още няколко от дейностите, които бяха изпълнени. Всичко, което беше заложено като дейности, със съответните финансови измерения, беше спазено. Освен това към месец април, ако не се лъжа, имаше и доклад-одит на управляващия орган по този проект, нарушения не бяха констатирани.
Така че нека да се съсредоточим върху работата, защото аз не зная за последния месец колко жалби имате, но Вие сте в това министерство от месец май. Само да Ви напомня, че ние не сме в Министерството на образованието отначалото на месец март 2013 г. Така че към кого са жалбите, това е отделна тема.
По програмите до VІІ клас, които бяха публикувани, докато ГЕРБ беше в управлението, нямаше нито една жалба. Разбира се, винаги има хора, които имат различно мнение. Няма как да имаме единомислие по различни въпроси.
Трябва обаче да признаете, тук има депутати, които вече са няколко пъти в това Народно събрание, че ГЕРБ беше единствената политическа сила (реплика от народния представител Петър Мутафчиев), че ГЕРБ беше единствената политическа сила, която имаше волята да започне цялостна реформа в сферата на училищното образование, като се започне от закон, и цялостна промяна на учебните програми от І до ХІІ клас. (Шум и реплики от КБ.) Защото като отговорни управляващи ние искаме да гарантираме на децата ни практически знания и успешна реализация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Дамянова, два уточняващи въпроса имате.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Да, сега ще си ги задам.
Това трябваше да се случи не през 2011 г., а още през 2000 г., когато България участва за първи път в международното изследване по грамотност PISA. Тогава 40% от българските деветокласници не достигат критичния праг...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето Ви изтече, а Вие не си задавате въпросите.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: 2006 г. – 50%.
Двата ми въпроса са следните: госпожо Клисарова, кога смятате, че в училище ще имаме нови програми и нови учебници?
Вторият ми въпрос е: пренасочени ли са средства от Проекта за по-качествено образование към други проекти и съответно колко са тези средства?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо министър, заповядайте за отговор на двата уточняващи въпроса.
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Дамянова, ще започна с нещо, което вече два пъти повтаряте, че екипът ме подвежда – моят екип! Екипът не е мой, екипът е поне от четири години в министерството. Така че този екип работи за Вас, за нас, трябва да работи за България и няма нужда да подвежда някого.
Като финансови средства сумата, която е – Вие казвате значително по-голяма от това, но това не е най-важното. Най-важното е, че програмите, които сте направили, бяха публикувани и нямахте жалби, защото не бяха публикувани тези, които са съществено важни и чувствителни за обществото. Учебните програми и планове по български език и по история не бяха публикувани, не беше публикувано за IT технологиите. Може би е нямало време да го свършите, но за четири години при пълно мнозинство Вие не успяхте и тази реформа не се случи.
Съжалявам и че не можахме да приемем и Закона за предучилищно възпитание и образование не за друго, а защото нямаше консенсус в самата политическа сила, която го предлага. Затова и моето предложение е тези нови програми, за които питате, виждането: тях ще ги работим заедно, да, но след приемането на Закона за средното образование, защото няма как първо да приемем програмите, а после закона.
Точната сума на пренасочените средства не мога да кажа, мога да попитам. Ако това е най-важното, личното ще Ви се обадя по телефона и ще отговоря.
За мен най-същественото е да се приеме този закон, който наистина да повиши функционалната грамотност на децата, защото последните изследвания на PISA и това, че сме на 47-о място, не се дължи на последните шест месеца на ръководството на Министерството на образованието и науката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Госпожо Дамянова, имате думата за отношение към отговора.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Госпожо Клисарова, законът няма да направи децата ни по-грамотни и няма да ги нареди на по-предна позиция в класациите. Учебните програми и учебното съдържание, а не учебните планове – между другото учебните планове са друго, те показват разпределението на часовете по предмети – така че учебните програми и начините на преподаване са тези, които ще подобрят резултатите на българските ученици. Да, законът дава рамката, дава възможностите, дава основанията за разработване на новите учебни програми.
Законопроектът, внесен от ГЕРБ – между другото ще Ви кажа защо не беше приет – не че нямаше консенсус, напротив, този закон, госпожо Клисарова, се обсъждаше повече от две години и половина в министерството, участваха в разработването на този законопроект над 600 души. Питам Ви аз – защо Общественият съвет на Министерството на образованието в момента не знае за разработения от Вас законопроект, не го е виждал? Да, Вие казахте, че ще командировате експерти в Сингапур, за да проучат тамошния опит и след това щели да се върнат и да пишат законопроект. Колко време още ще чакаме този закон? Политически консенсус в нашата парламентарна група има и ние го доказахме, защото законопроектът, внесен в Четиридесет и второто Народно събрание, е подписан от много колеги, които са от Парламентарната група на ГЕРБ.
Всички говорим как образованието е сфера, която не трябва да се политизира, а всъщност с действията си Вие показвате точно обратното. Защото бавите ключови реформи в образованието, така както бавите и други ключови реформи – не Вие, разбира се, а правителството, което представлявате. Да, това бавене няма да е фатално за Вас като министър, то няма да е фатално политически за Вас като управление, защото няма да доведе до никакви турболенции, дори никога да не представите законопроекта, който си пишете в тайната работна група в министерството. Добре е примерно да ни информирате кои са неправителствените организации, участващи в тази работна група. Но това бавене е фатално за всяко едно дете, за всеки един родител, за всеки един учител, защото отлага с години така чаканата необходима реформа. Вместо да разглеждаме законопроекта и да го приемем на първо четене, да започнем обсъждането и на второ четене, да си вървят паралелно и програмите – те не бяха качени, да, права сте, защото не бяха доразработени, затова не бяха качени. Вие умишлено размотавате тези важни реформи.
В крайна сметка си измисляте всякакви видове предтексти, а сингапурските ваканции си остават само екзотичния привкус на Вашето срамно бавене и мотаене. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Благодаря на госпожа Анелия Клисарова – министър на образованието и науката, за участието й в днешния парламентарен контрол.
Следващият въпрос е от народния представител Станислав Тодоров Станилов относно наличието на недекларирани сметки на български граждани в швейцарски банки. Въпросът е към Петър Чобанов – министър на финансите.
Заповядайте, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! В началото на 2010 г. Вашият предшественик министър Симеон Дянков гръмко обяви, че българското правителство работи съвместно с германските власти за разкриване на лица, които не са си платили данъците в България, а са изнесли пари в Швейцария. Поводът бе съобщението на Федералното финансово министерство на Германия, че разполага с данни за банкови депозити на чужди граждани в швейцарски банки. Германските власти бяха закупили тази информация, но тогавашните управляващи в България твърдяха, че могат да получат данните безплатно заради добрите им лични отношения с госпожа Меркел и финансовия министър Шойле. Оповестено бе, че е изпратено писмо до Германската приходна администрация и служители на НАП ще посетят Германия, за да проверят информацията от диска за евентуални имена на лица, които не са си платили данъците в България, а са изнесли пари в Швейцария. Създаде се очакване, че въз основа на тези данни НАП ще започне мащабни проверки и ревизии за укрити данъци, а случаите, при които става въпрос за особено големи суми, ще се предадат на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.
Както е с много очаквания от този период, темата внезапно замря. Последвалото мълчание и увъртане предизвикаха поредното разочарование в обществото и засилиха чувството за отсъствие на справедливост.
В тази връзка, господин министър, аз моля да ми отговорите: каква е причината да не се реализира пълноценно сътрудничеството между българските и германски данъчни власти по тази тема? Какво ще предприемете за получаване от Германия на данните за тайни депозити в швейцарски банки? Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Станилов.
Господин министър, имате думата да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми проф. Станилов! Ще подходя към отговора на Вашия въпрос без излишния патос и гръмките фойерверки, съпроводили обявяването на информацията през 2010 г., което за съжаление си остана само празнословие.
Фактите са следните.
През месец февруари 2010 г. в международните и българските средства за масова информация беше разпространена информацията, че Федералното финансово министерство на Германия е закупило магнитни носители с информация за лица, притежаващи банкови сметки в швейцарски банки. По повод информацията и вероятността там да присъстват граждани на Република България в началото на месец март 2010 г. е проведено работно посещение на служители на НАП в Министерството на финансите в Германия. От българска страна е отправено искане да бъдат предоставени данни за български граждани. Представителите на Германия са заявили, че съвместни екипи на прокуратурата и данъчните власти провеждат разследване и ако бъдат намерени данни за български граждани, те ще бъдат предоставени на българската Национална агенция за приходите. Впоследствие в германската страна са уточнени техническият ред и начин, по който да бъде предадена информацията, ако и когато бъде намерена.
Към настоящия момент информация от германските данъчни власти за български граждани, притежаващи банкови сметки в Швейцария, не е получавана в Националната агенция за приходите.
Независимо от изложеното, Република България получава данни за целите на данъчното облагане за банкови сметки на български физически лица по линия на споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директивата 2003/48 ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. Споразумението регламентира реда за предоставяне на персонална информация. Ако обаче лицата не се съгласят самоличността им да бъде разкривана, доходите им от лихви по сметки в швейцарски банки подлежат на облагане с данък от страна на Швейцария. В този смисъл е важно уточнението, че персонална информация се изпраща в България само за онези лица, които са се съгласили самоличността им да бъде разкрита, за да не им бъде удържан данък в Швейцария. Става въпрос за ограничен кръг лица. На базата на получената по споразумението информация в НАП е изготвен списък на физически лица – получатели на доходи от лихви по спестявания от сметки в Швейцария. Списъкът съдържа 34 лица, за които има данни за получени доходи от лихви в общ размер на близо 2 млн. 300 хил. швейцарски франка. За тези лица са възложени проверки, за да се установи дали получените от тях облагаеми доходи от лихви с източник Швейцария са декларирани в годишните декларации за облагане на доходите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Професор Станилов, заповядайте за реплика.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Това че германските власти досега не са отговорили на този казус, не означава, че не може да се направи повторно запитване за въпросната закупена информация, защото при всички положения може да се е получило известно забавяне или там да са ни забравили.
Моят призив към Вас, господин министър, е все пак НАП да се обърне към германските власти с повторно писмо за получаване на информация по тази линия – не от Швейцария по международното споразумение, а по линия на Германия. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин министър, имате възможност за дуплика – заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! Уважаеми проф. Станилов, благодаря както за отправения въпрос, така и за продължението към него. Националната агенция за приходите ще изпрати това писмо и своевременно, ако получим резултатите, те ще бъдат оповестени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на господин Петър Чобанов – министър на финансите, за участието в днешния парламентарен контрол.
Следва питане от народния представител Валентин Иванов Радев относно изпълнение на актуализирания бюджет на Министерството на отбраната. То е адресирано към господин Ангел Найденов – министър на отбраната.
Заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Питането ми е свързано с това как актуализираният бюджет за 2013 г. е използван от Министерството на отбраната и какви са резултатите от това.
В началото, оформяйки питането си, ще кажа, че миналата година през лятото, когато беше поискана от правителството тази актуализация и особено исканата от министъра на отбраната актуализация с 65 млн. лв. – добавка към 1 млрд. 80 млн. лв., закръглям числото, към бюджета на Министерството на отбраната за 2013 г., силно изненада колегите, които се занимаваме с тази материя в Парламента, особено колегите от Парламентарната група на ГЕРБ. Тогава ние доста дълго от тази трибуна и лично аз питахме министъра защо всъщност иска тези 65 млн. лв. Подозирахме нещо друго, въпреки че като бивши военни повечето от нас се радвахме министерството да получи някаква сума, която ще подпомогне бюджета му за 2013 г., но не получихме добри отговори и не чухме добра аргументация.
Ще припомня, че тези 65 млн. лв. бяха разделени по следната схема: 35 млн. лв. – задължения на Военномедицинска академия, които трябваше да бъдат изплатени, и 30 млн. лв. за други нужди – за GSM-R, за скоростния влак Пловдив-Свиленград, за освобождаване на честотите за телевизионно честотно радиоразпръскване. Такава беше схемата, малко я окрупнявам.
Тогава обаче ние не разбрахме и много питахме с тези 35 млн. лв. за Военномедицинска академия какво точно ще се направи. Дори си позволих да обясня какво правехме ние – ГЕРБ, за да стопим задълженията на Военномедицинска академия. Казах, че за 2012 г. има погасителен план. Ще припомня само някои факти.
По 2 млн. лв. давахме срещу добро управление, срещу повишаване квалификацията на младите медицински сестри и медицински работници. Опитахме се дори да направим обединение на двете болници – МВР болница и Военномедицинска академия, но това не се получи. Направихме съкращения и структурни реформи в две болници – в Плевен и в Сливен. В Сливен дори отидохме, предложихме болницата да стане търговско дружество и това почти се осъществява. Взехме още редица такива мерки. Една от тях беше, че направихме строг финансов контрол от финансовите експерти на Министерството на отбраната над обществените поръчки на Военномедицинска академия. Тогава не чухме от министъра такива аргументи. Не останахме много изненадани, когато и правителството не даде тези 35 млн. лв. – средства за актуализация, от поисканите общо 65 млн. лв. за Министерството на отбраната.
Правителството обаче с постановление даде други 30 млн. лв. за останалите искания на министъра. Споменах за какво според нас трябваше да се изхарчат тези пари. Министърът ги защитаваше убедително според нас.
Към днешна дата тези шест месеца вече минаха. Могло е да бъдат направени обществени поръчки, да се сключат договори.
Нашето питане, тъй като се породиха съмнения и дадох пример с Военномедицинска академия, е да не би и тук да има някакво недоразумение? Да не би да няма добро усвояване на тези средства и да са останали без тези 30 млн. лв.?
Моят конкретен въпрос към Вас, господин министър Найденов, е: как изразходвахте тези средства и какви резултати се получиха вследствие на това? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Радев.
Господин министър, имате думата за отговор на питането.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радев, при обсъждането на предложението за актуализация на бюджета за миналата година представих очакванията на Министерството на отбраната за средства в две направления, Вие ги посочихте. Те отговаряха на указанията, дадени от министър-председателя, и съответно на оперативните решения на правителството. Това бяха очаквания за средства в размер на 35 млн. лв., предвидени за разплащане на задължения на Военномедицинска академия, които, уважаеми господин Радев, в края на 2013 г. стигнаха 93 млн. лв. Не зная какъв план точно сте реализирали и не искам да мисля, че тези 93 млн. лв. просрочени задължения са натрупани в резултат на Вашия план, но такава е истината!
През миналата година продължиха и дейностите по освобождаване на радиочестотен спектър, ползван основно за целите на Военновъздушните сили, с идея за частично модернизиране на авиониката на изтребителите МиГ 29.
От първоначалното обсъждане, след приемането на актуализацията и на постановлението на Министерския съвет, за Министерството на отбраната бяха предвидени, одобрени допълнителни разходи в размер на 30 млн. лв. Разбира се, при интерес, ще обясня и защо тези 35 млн. лв. не бяха включени, но при всички случаи разбирате, че за да бъдат осигурени, трябваше да има план за погасяване на задълженията, за намаляване тежестта на просрочените плащания, който трябваше да срещне одобрението на Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването.
За Ваше сведение, господин Радев, от около 300 млн. лв. общи задължения на здравните структури на територията на Република България, една трета се падат на Военномедицинска академия, за съжаление. Тези 30 млн. лв., които бяха дадени на Министерството на отбраната, бяха предвидени за освобождаване на радиочестотен спектър, необходим за изпълнение на плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, цифров дивидент и за изграждане на мобилни комуникации за железопътния транспорт по стандарта GSM-R, проекта за реконструкция и сертификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград.
Подчертах, че за съжаление, при окончателното разпределение не бяха предвидени средства за Военномедицинска академия, но чрез собствени средства на министерството успяхме съответно да пренасочим средства в размер на около 23 млн. лв., които ни позволиха да приключим годината по отношение на дейностите на Военномедицинска академия без сътресения.
Ако говорим за Военномедицинска академия, известни са причините или поне част от причините за натрупаните задължения. Няма да ги коментирам. Само ще подчертая, че пациентите, за чието обслужване отива значителна част от средствата, извън контингента за Военномедицинска академия по различни нормативни документи, са около 82% от общия брой на пациентите. За тях разходите следва да се покриват от други източници. За тези пациенти годишно се изразходват около 24-34 млн. лв., като само за дейностите по реанимацията отиват около 12 млн. лв. С натрупване през годините можете да сметнете колко са общите задължения на Военномедицинска академия.
Що се отнася до средствата, насочени за честотите, ще подчертая, че 30-те млн. лв. бяха разпределени, както следва: около 8 млн. 400 хил. лв. – за финализиране на договор с предмет „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на електронно и комуникационно оборудване за въвеждане на универсални мобилни комуникации UMTS за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване”, 7 млн. 100 хил. лв. – за продължаване на изпълнението на договора с предмет „Надграждане на комуникационните, информационните и навигационни системи на ВВС”, и 14 млн. 400 хил. лв. – за продължаване на изпълнението на договор по развитие на стационарната комуникационна система на Българската армия. В резултат на тези дейности бяха освободени 7 телевизионни канала със зона на обслужване Бургас, Смолян, Пловдив, Благоевград, Видин, Стара Загора. За Ваша информация, за да продължат дейностите в това направление, за 2014 г. са необходими 127 млн. 400 хил. лв.
Готов съм при желание и интерес от Ваша страна да Ви предоставя пълния доклад на междуведомствена работна група с разпределение на средствата до 2019 г., съответно и за дейностите, които трябва да бъдат изпълнени по решение на междуведомствената работна група, включваща представители на Министерството на отбраната, Министерството на финансите и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Господин Радев, заповядайте за два уточняващи въпроса.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Благодаря за числата, които чух. Наистина тази информация не може да се види от Вашите изказвания. Някъде се споменава, но така – събрана на едно място, я няма.
Удовлетворен съм от това, което чувам, че е посочено точно за какво са похарчени тези пари. Да, може би такива нужди всяко правителство, всяко едно управление на Министерството на отбраната би покрило – говоря за 30-те млн. лв., които са взети.
В началото обаче искам да обърна внимание върху това, което говорехте за Военномедицинска академия. Да не забравя да подчертая, че договорите бяха унаследени. Вие казахте, че сега са 92 93 млн. лв. Те бяха 91 млн. лв. през месец август миналата година. Бяха 55 млн. лв., когато ние влязохме в управлението на Министерството на отбраната.
И аз като Вас няма да се спирам на причините. Много от нас ги знаем. За това състояние последно са виновни лекарите и медицинските кадри, ангажирани във Военномедицинска академия. Тя от ведомствена болница стана медицински център с национално значение, защото само 18% са военнослужещите, обслужвани там, 82% са други пациенти. Затова там пари трябват. Въпросът е кога и как да бъдат дадени. Вие казахте, че вероятно не е имало такъв погасителен план.
Връщам се отново назад, за да опресня някои неща. Тогава се опитахме да Ви подскажем някои идеи, за да бъдат усвоени тези пари. Хубава е идеята, че сега сте намерили някакви пари и ги влагате във Военномедицинска академия.
Моят въпрос обаче към Вас за тези необходими още 128 милиона, хващам се за това, с което свършихте, ги има в доклада. Добре, тези 128 млн. лв., които Ви трябват допълнително извън тези 30, които са усвоени, те за какво ще отидат? За реновиране на Миг-29 може би, или? Какви са идеите на Министерството на отбрана в тази посока? Знаете, че ние Ви оставихме – това е единият ми въпрос – почти готов проект за купуване на нов основен боен самолет. Какво правите в тази посока? И тези пари за какво точно, ако сега можете накратко, ще бъдат използвани?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Радев.
Заповядайте, господин министър, за отговор на двата допълнителни въпроса.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радев, първо да подчертая, че към края на 2008 г. са разплатени задълженията, които е имала Военномедицинска академия и на практика натрупването на новите задължения, за които споменах, в размер на 93 милиона, стартират от 2009 г. Към момента, в който правихме обсъжданията за актуализация на бюджета за 2013 г., имаше просрочени задължения в размер на 55 милиона, от които 30 млн. лв. – затова беше и посочена сумата 35 милиона, бяха вече обезпечени с различни изпълнителни листове от фирмите, към които Военномедицинска академия имаше задължения.
Разбира се, беше изготвен план. Този план започна да се реализира и неслучайно подчертавам, че в рамките на плана за намаляване на разходите според възможностите на Военномедицинска академия и според целевите средства, ние успяхме да разплатим близо 23 милиона от тези натрупани задължения.
Всъщност, да подчертая – основният ангажимент на временно изпълняващия длъжността началник на Военномедицинска академия полк. доц. д-р Кацаров е свързан именно с намаляване на задълженията и представен достатъчно ефективен и действен оздравителен план за Военномедицинска академия. Вярвайте ми, всички разходи достатъчно стриктно се следят, в това число и от експертите и специалистите в администрацията на Министерството на отбраната.
Факт е, разбира се, че има нужда от болницата във вида, в който тя е днес с достатъчно респектиращи специалисти, достатъчно професионални действия и, разбира се, една техника, която без съмнение буди завист в различни здравни заведения и медицински среди. Аз винаги съм подчертавал, че Военномедицинска академия има своето място в здравната структура на България във вида, в който тя е днес. И, разбира се, българските граждани имат своето основание да търсят медицинската помощ на Военномедицинска академия.
Що се отнася до Вашето питане по отношение на необходимите средства, трябва да подчертая, че, за да се реализира например всичко онова, което представлява ангажимент на министерството по отношение на GSM-R услугата, тоест цифровият дивидент, това е най-вече свързано с модернизацията на авиониката на самолетите, в това число на изтребителите и хеликоптерите, които са на въоръжение в българските въоръжени сили.
Трябва да подчертая, че са необходими не по-малко от 30 месеца според предварителните разчети за модернизацията на 15 броя самолети Миг-29, като, разбира се, стартът на тази процедура може да бъде след деветия месец от стартиране на процедурата, като съответно осъществяване на модернизацията и след това на всеки три месеца могат да бъдат модернизирани по три самолета, според разчетите, които са представени от руската страна.
Имаме, разбира се, своите разчети и по отношение на освобождаването на честотния спектър в рамките на наземното цифрово телевизионно разпръскване. Там са необходими средства за оставащите сключени договори в размер на около 91 млн. лв., но, подчертах – при желание от Ваша страна ще Ви представя пълния доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Господин Радев, имате възможност да изразите отношение към отговора на министъра по Вашите допълнителни въпроси.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, поздравления, че сте насочили разходването на тези средства, както вече казах, в правилна посока. Говоря за тези 30 милиона, които са дадени на Министерството на отбраната. Питам се обаче, какво ще правим тази година? Миналата година при 1 млрд. 80 млн., отново казвам, закръглям числото, тази година според мен с 60, може би 100 милиона по-нисък бюджет, какво ще стане с въоръжението и техниката? Да, дадохме за честотите, малко за модернизацията на Миг-29 тази година, много малко. А какво правим догодина? Аз се питам тези военнослужещи, особено командирите и генералитета, те и при нас, и при Вас би трябвало да говорят и да Ви внушават, и да казват едни и същи истини. Не Ви ли притеснява, не Ви ли говори, че няма да може летателната техника да продължи да изпълнява Ер полисинг примерно – защита на въздушното пространство, че изтича срокът – на Миг-21 изтече, ще изтече на СУ; какво става с Миг-29? Откъде ще намерите тази година пари, след като миналата година правителството не даде половината от поисканите от Вас при по-голям бюджет, отново казвам – близо 100 милиона?
За тези, които ни слушат, тъй като са включени каналите на телевизията и на радиото, националния ефир, и за военнослужещите да знаят, че техниката и въоръжението, ако не се вземат спешни мерки, ако Вие не намерите други средства освен тези, които са в бюджета, струва ми се, ще дойде време, когато ще станат опасни за използване, не само че няма да могат да летят. И там трябва да бъде насочено Вашето усилие. Аз го казвам напълно съзнателно и загрижено и се надявам, че точно така се чувстват нещата. Затова трябват пари на Министерството на отбраната, а това нещо не го видяхме в новия бюджет. Затова аз зададох този въпрос, ретроспекцията е много показателна, какво се случи от лятото досега с отпуснати средства и актуализация на бюджета и какво предстои да направим прехода за тази година? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Радев.
Благодаря на господин Ангел Найденов – министър на отбраната, за участието му в днешния парламентарен контрол. С това питане приключваме контрола.
Следващото заседание на Народното събрание ще бъде в сряда, 5 февруари, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,28 ч.)

Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова Алиосман Имамов

Секретари:
Пламен Нунев
Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания