Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 4 април 2014 г.
Открито в 9,02 ч.
04/04/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Александър Ненков и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ (звъни): Добро утро, уважаеми народни представители!
Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, преди началото на заседанието нека си припомним едно трагично събитие, което остави трайна, болезнена следа в сърцата на всички българи.
На днешния ден преди десет години автобус с български ученици падна в коритото на река Лим. Загинаха дванадесет български деца. За техните родители, за техните близки болката никога няма да отмине. Така болка не се преодолява и не е възможно, но годишнината от подобна трагедия е повод да се запитаме какво правим като родители, граждани и държавници за сигурността и защитата на живота и здравето на нашите, на българските деца.
Можем и трябва да направим още в тази насока. Това е дълг на институциите и на цялото гражданско общество, защото трагедията край Лим е не само мрачен спомен. Тя е и силна камбана за съвестта ни – да бъдем по-отговорни за нашите, за българските деца!
Сега да преминем към деловата работа.
Най-напред едно съобщение: министърът на отбраната ни уведомява на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили, че е разрешил изпращането и използването на самолет с екипаж от военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за изпълнение на полети за осигуряване на въздушен транспорт на група от военнослужещи от летище София, летище Граф Игнатиево до летище Батайница, Сърбия, и обратно.
Също така ни уведомява, че в изпълнение на чл. 18 от закона, със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещението на пристанище Варна на кораба „Мирчеа”, тип учебен ветроходен кораб с екипаж от Военноморските сили на Румъния, Военноморските сили на Република Турция, Република Молдова и Република Полша, във връзка с участие в международна регата.

Вчера, след като приключиха разискванията, беше насрочено за днес:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА.
Разискванията са приключили.
Сега поставям на гласуване – обърнете внимание, има два закона, понеже вносителите в единия случай са Явор Куюмджиев и Таско Ерменков, а в другия – Явор Куюмджиев, Борис Цветков, Жельо Бойчев, пак – Таско Ерменков, Мариана Тотева и Красимир Янков.
Първо поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354 01 57, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 172 народни представители: за 113, против 27, въздържали се 32.
Законопроектът е приет на първо четене.
Поставям на гласуване Законопроект № 454-01-23, внесен от Явор Куюмджиев и Таско Ерменков.
Моля, гласувайте.
Гласували 183 народни представители: за 115, против 64, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Имаме гости днес, които наблюдават пленарното заседание. Добре дошли!
Госпожа Екатерина Михайлова също е тук и предполагам, че е със студенти от Нов български университет. (Ръкопляскания.)

Продължаваме с разискванията, които вчера бяха открити и започнаха, по:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
Стигнали сме до параграфи 3 и 4 в редакция на Комисията по земеделието и храните.
Госпожа Танева се е изказала вчера.
Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
Закриваме разискванията. (Силен шум и реплики.)
По § 3 и § 4 .... (Реплики.)
Заповядайте, Вие сте за реплика или за процедура?
Нека да отдадем забавянето на лека разсеяност тази сутрин.
Не сте говорили по § 4, ама аз като питах има ли желаещи да участват в разискванията, защо не казахте?
Искате процедура – заповядайте, господин Монев.
ГАЛЕН МОНЕВ (Атака): Правя процедурно предложение – § 4 да отпадне. Аргументите ми са, че мястото му е в Закона за горите, а не в този законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре.
Благодаря Ви, господин Монев.
Госпожо Танева, заповядайте. За процедура ли? (Реплика от народния представител Десислава Танева.)
Вие вчера сте се изказвали.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ, от място): Изказвах се по § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, заповядайте.
Госпожо Танева, вчера са сложени на докладване двата параграфа. Вие сте се изказали.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Да, по § 3 се изказах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изчакайте малко.
Никой не е възразил вчера при поставянето и четенето на двата параграфа на гласуване.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Времето свърши и затова спряхме дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Времето свърши, ама Вие сте се изказали.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА ГЕРБ, (встрани от микрофоните): По § 3, по § 4 не съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Вчера – ще Ви запозная, и се запознайте със стенограмата.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Аз имам още време от петте минути тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Разискванията бяха приключени преди малко и Ви питах... Това че имате още време, не означава нищо. Закрихме разискванията.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Позволете ми едно изречение да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, кажете едно изречение извън Правилника и в нарушение на процедурата.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Много сте разбран. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не съм въобще разбран. (Смях и оживление. Ръкопляскания от КБ.)
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Искам само да кажа – тъй като вчера правихме изказвания по § 3, за § 4 да не подкрепим, колеги, текста, защото промяната е за територии, касаещи горски вид, и тази промяна следва да се отрази в Закона за горите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Вие повтаряте същото, което господин Монев направи в рамките на процедура преди Вас.
Сега преминаваме към гласуване.
По § 3 няма направени предложения. Това всъщност е § 2, който се преномерира.
Моля Ви, режим на гласуване за § 3 в редакцията на комисията.
Гласували 162 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 59.
Параграф 3 в редакцията на комисията, а по вносител § 2, е приет.
Преминаваме към § 4.
По § 4 има предложение на народния представител Тунджай Наимов и група народни представители, което е интегрирано в текста на комисията – няма да го поставям на гласуване.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Нов § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, нов § 4.
Има две аналогични предложения.
Първо ще поставя на гласуване предложението на господин Гален Монев, мотивирано и от госпожа Танева с едното изречение – да отпадне новият § 4.
Гласували 162 народни представители: за 124, против 36, въздържали се 2.
Отпада новият § 4 – предложение на комисията.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложение на народния представител Тунджай Наимов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 5, който става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Преномерирайте ги в доклада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА:
„§ 4. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 изречение четвърто се заличава.
2. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Участници в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд могат да бъдат единствено притежатели на поименни компенсационни бонове, на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи.
(5) Двадесет на сто от предложената цена в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд по ал. 3 се заплащат от спечелилия участник с парични средства.”
3. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.”
Има предложение на народния представител Светла Бъчварова, което е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, изказвания по § 5, който става § 4.
Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, бих искал вносителите на този текст да изложат логиката в него.
Искам да прочетете внимателно текста, който сега ще гласуваме: „Участници в търговете за земеделски земи могат да бъдат единствено притежатели на поименни компенсационни бонове, на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи”.
В публичното пространство се появиха версии, че има лица, които са знаели предварително за този текст. Факт е, че цената специално на жилищните записи се увеличи чувствително от една година насам. Тъй като следващата алинея казва, че 20 на сто от предложената цена се заплаща от спечелилия участник с парични средства, тоест 80 на сто се заплащат с компенсаторни записи, аз си мисля, че логиката на държавата би трябвало да бъде да събира повече парични средства и следователно би трябвало по-скоро да е обратно съотношението – 80% да бъде в парични средства и 20% примерно в компенсаторни записи. Разбирам и логиката да изчистваме и компенсаторните записи, които хората са получавали в годините, заради това че не им е била върната земята.
Все пак, тъй като не съм участник в тази комисия, бих искал вносителите на предложението да изложат тяхната логика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Реплики има ли?
Заповядайте, госпожо Танева.
Ще Ви моля да седнете малко по-напред. Очевидно участвате активно в разискванията, да не губим време в движение.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Може би вносителят отделно ще вземе изказване.
Господин Кадиев, само искам да кажа, че предложението е добро. Тези инструменти са послужили за обезщетяване на собственици, на които реално не е възстановена земята. Досегашната практика е на такива търгове да се участва само с поименни компенсационни бонове. В този смисъл предложението до 20 на сто от цената да е в пари е нещо ново. Става въпрос вече за реални средства, които, освен боновете, трябва да се заплащат за тази земя. Ние ще подкрепим това предложение, защото считаме, че е добро.
Отделно, по-скоро за Вашите притеснения следва да се постави въпросът – когато се правят процедури за такива търгове, Вие знаете, имаше такъв и в нашия мандат, как да се направи процедурата, в какво време да се обяви, по начин, по който, ако има изтекла предварително информация, тя да не послужи в нечия полза, а да обезщети другите? На лицата, които имат такива компенсаторни обезщетения, следва да бъде дадена възможност да се реализират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Други реплики има ли? Няма.
Господин Кадиев, желаете ли дуплика? Не.
Има ли други изказвания по този текст? Няма.
Закривам разискванията.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване новия § 5, който става § 4, със съдържание, предложено от комисията, по повод предложение, направено от народния представител Тунджай Наимов.
Гласували 153 народни представители: за 146, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По § 3 има предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 5:
„§ 5. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Пасищата и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, в съответната или съседна община, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, по пазарна цена, определена от независим оценител. Пасища и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.
(2) Министърът на земеделието и храните определя със заповед свободните пасища и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда по ал. 1, в срок, определен в правилника за прилагане на закона.”
2. Създават се нови ал. 3, 4, 5, 6 и ал. 7, 8, 9 и 10:
„(3) Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, като списък на имотите за индивидуално ползване се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощени от него лица, в срок, определен в правилника за прилагане на закона.
(4) Определените по реда на ал. 2 и 3 пасища и ливади от държавния и общинския поземлен фонд и техните цени се обявяват на видно място в общините, кметствата, общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие”.
(5) Лицата подават заявление по образец до областните дирекции „Земеделие”, към което прилагат документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1.
(6) Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисии по общини, които в определен срок разглеждат заявленията за съответната община. Областният управител назначава областна комисия, която координира и контролира дейността на общинските комисии. Съставът на комисиите се определя в правилника за прилагане на закона.
(7) Пасищата и ливадите се разпределят между заявителите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответната община, като на лицата, които ползват с правно основание по-малко от 1 декар пасища и ливади за изхранване на 0,15 животински единици, пропорционално на броя и вида на регистрираните селскостопански пасищни животни, приравнени на животински единици, се предоставят не повече от 20 декара за изхранване на 1 животинска единица.
(8) Останалите свободни пасища и ливади се разпределят между лицата с регистрирани животновъдни обекти на територията на съседна община, на които не са разпределени необходимите им по ал. 7 площи, съобразно броя и вида на притежаваните от тях пасищни селскостопански животни в общината, в която са регистрирани животновъдните им обекти.
(9) За работата си комисиите по ал. 6 съставят протоколи, в които се отразява разпределението на пасищата и ливадите между заявителите. Въз основа на протоколите на комисиите и след заплащане на наемната или арендната цена, директорът на областната дирекция „Земеделие”, съответно кметът на общината сключват договори за наем или аренда за ползване на пасищата и ливадите за срок до 6 стопански години.
(10) Останалите свободни пасища и ливади след разпределението по ал. 7 и 8 се отдават чрез търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 11.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 12 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 11, т. 2”.
5. Досегашните ал. 5 и 6 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Откриваме разискванията.
Има ли желаещи за изказвания?
Госпожо Танева, заповядайте.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Както казах във вчерашното си изказване, в което направих хронология как стигнахме до днешното второ четене на закона, ние ще подкрепим § 5 по повод на това, че заседанието за второ четене на комисията беше на две заседания, предвид искането на Министерството на земеделието и храните да бъде приет по-бързо. Не всички успяха да участват в заседанието в петък.
Уважаеми господин председател, искам да направя предложение за три редакции в § 5, които касаят ал. 6 и ал. 8. Подготвила съм да Ви ги дам, но ще ги прочета за стенограмата.
Ще ги обоснова. Алинея 6 от предложения текст, който беше представен от госпожа Бъчварова:
„(6) Директорът на областна дирекция „Земеделие” назначава комисии по общини, които…”, думите „определен” да станат „30-дневен срок” и продължаваме по същия начин, срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Танева, момент, „определен” да се замени с „30-дневен”.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „…разглеждат заявленията за съответната община...”
Следващото изречение няма промяна.
Отиваме на последното изречение: „... съставът на комисиите се определя в правилника за прилагане на закона”, думите „се определя в правилника за прилагане на закона” се заличават и се заменят с думите „се състои от една…”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Чакайте, госпожо Танева, как „съставът се състои”?
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Съставът на комисиите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, но как ще се състои съставът на комисиите? Съставът на комисиите се определя...
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „... в правилника за прилагане на закона” се заличава. Текстът става: „Съставът на комисиите се състои от еднакъв брой представители на общината, областна дирекция „Земеделие” и представители на животновъдите и техни организации.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това не е редакционно предложение.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Редакционно е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не е редакционно! Как ще е редакционно?! Добре, дайте ми го записан.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Имам го записано, приготвила съм го за Вас.
По ал. 7 нямаме редакционни поправки.
По ал. 8 предлагам да се допълни последно изречение, тъй като ал. 8 определя поредността на разглеждане и удовлетворяване на заявленията на животновъдите. Само се мотивирам, започваме от землището, където е регистриран животновъдният обект, продължаваме с удовлетворяване на територията на общината…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Танева, прочетете текста.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: И последно изречение предлагаме в ал. 8 „този ред се прилага до удовлетворяване…”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това е ново изречение?
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: В ал. 8 ново изречение: „Този ред се прилага до удовлетворяване на заявленията по ал. 5, но до съответната съседна област на територията, където са регистрирани животновъдните обекти”. Това е за по-ясно тълкуване на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: За по-ясно, дайте, ще го прочета после.
Благодаря Ви.
Има ли реплики към госпожа Танева? Няма реплики към госпожа Танева.
Други изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители – две кратки редакционни поправки, едната от които е в съзвучие с това, което преди малко ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Чакайте сега! Колко редакционни поправки могат да се направят по този текст? Вие променихте изцяло съдържанието.
ПЕНКО АТАНАСОВ: Не сме го променили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Няма смисъл от комисии, ако продължаваме тук с такива обширни редакции. Дайте да видим къде са сега!
ПЕНКО АТАНАСОВ: По § 1 ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Какъв § 1?! Ние сме на § 5 и 6.
ПЕНКО АТАНАСОВ: В § 6, ал. 1 още в първото изречение, където става въпрос ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Имате ли ги написани?
ПЕНКО АТАНАСОВ: То е само една дума – вместо съседна „община” става „област”. Думата „община” се заменя с „област”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Параграф 6, ал. 1, изречение първо „... в съответната или съседна „община” Вие предлагате да се замени думата „община” с „област”, нали?
ПЕНКО АТАНАСОВ: Да. Мислим, че това е по-точното название. За да няма друго тълкуване и да има ограничение на животновъдите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако ме питате мен, държавата се дели на общини и няма никакъв проблем да си бъде „община”, но това си е Ваша дискусия. Заповядайте.
ПЕНКО АТАНАСОВ: И в последното изречение на ал. 9 – „Въз основа на протоколите на комисиите”, последната част на изречението изразът „пасищата и ливадите за срок до 6 стопански години” се заменя с „от 4 до 6 стопански години”. Добавката е само „от 4”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Преди „до” да се допълни „от 4”.
ПЕНКО АТАНАСОВ: Да. Това са редакционните предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Доста съществени са.
Заповядайте за реплика към господин Пенко Атанасов, господин Наимов.
ТУНДЖАЙ НАИМОВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, ние няма да подкрепим тези редакционни поправки, които бяха направени току-що, защото изразът „включването на съседни области” беше първоначално предложение, което беше отхвърлено при разглеждането на двата законопроекта. Комисията се обедини около това изразът да бъде да бъдат включени „съседни общини”.
В момента Вие сте прав, господин председател, че под формата на редакционни поправки се променя целият смисъл на законопроекта, който разглеждаме в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Наимов.
Има ли други реплики?
За дуплика – господин Атанасов, ама наистина да ми обясните, след като предложението е „съседна област”, комисията е приела „съседна община”, сега Вие се връщате към предложенията. Извинявайте, залата няма да решава споровете на комисията!
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Наимов, искам да обясня и мисля, че е ясно и точно, защото когато тези комисии работят и когато става разпределението на тези пасища и ливади, се опасявам, че тълкуването може да бъде „съседна община”, а когато тя е пригранична, да бъде изтълкувано така, че животновъдите да не могат да си допълнят нужните им пасища и ливади в съседна община, която е в друга област. Това е смисълът. Мисля, че е правилно, затова ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Доста превратно е това тълкуване. Като е казано „община”, е община. Не знам откъде го измислихте?!
ПЕНКО АТАНАСОВ: Много от животновъдите, притеснени от факта, че по този начин могат да бъдат ограничавани, поискаха това да стане. Аз не твърдя, че съм прав на 100%, но мисля, че така по никакъв начин не бъркаме нито философията, нито смисъла, който искаме да вложим в това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Притесненията на животновъдите, като мотив на законодателя, са сериозен аргумент.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, господин председател.
Бяха направени предложения по редакцията на § 5 и трябва да Ви кажа, че на по-голямата част от тях наистина трябва да се обърне внимание и да се съгласим по простата причина, че желанието е, първо, в закона да се опишат всички процедури, така че да се приложат от Министерството на земеделието и да не се чака Устройственият правилник, който обикновено заема дълго време. Нашата претенция е, че разписвайки точно и ясно процедурата по даването на пасищата и ливадите, ще се даде възможност още в следващите месеци тази процедура да стартира.
По отношение на „общини” и „области” това наистина беше един дебат в комисията и ставаше въпрос наистина за съседни общини в две области, ако те граничат, което означава – пак влизаме в презумпцията, че са съседни общини, но в различни области. Да не се тълкува наистина като отказ за предоставяне на земя в тези съседни общини. Такъв беше и мотивът, когато разисквахме проблема. Иначе първоначалното предложение в комисията, което беше на първо четене, беше „съседни области”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. Има ли реплики? Няма.
Други изказвания има ли? Няма.
Закривам разискванията.
Госпожо Бъчварова, само да Ви обърна внимание, че по Закона за нормативните актове подзаконовите актове по прилагане на закона са ангажимент на изпълнителната власт и те трябва да бъдат готови към момента на приемане на закона. Това че години наред практиката в министерствата и ведомствата, които са длъжни да издават подзаконовите актове, е да се мотаят и да чакат, и да осуетяват прилагането на закона, не бива да бъде сериозен мотив за законодателя да изписва всичко в закона, защото ще имате извънредни заседания до Петровден.
Преминаваме към гласуване.
Има направено редакционно предложение от госпожа Десислава Танева, което ще поставя първо на гласуване.
В § 6, който се предлага да бъде § 5, в ал. 6 думата „определен” да се замени с израза „30-дневен”.
Моля, режим на гласуване.
Работим по текста, който е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 99, против 13, въздържали се 2.
Ето така ние отнехме правото на изпълнителната власт да определи какъв е този срок в зависимост от нейния капацитет. Но искате в закона – в закона. Утре, като нямат капацитет да го изпълнят, ще питате защо не го изпълняват.
Следващото предложение на госпожа Танева е по ал. 6 относно комисиите – изразът в последното изречение на ал. 6 „...се определя в правилника за прилагане на закона” се заменя със „... се състои от еднакъв брой представители на общината, областна дирекция „Земеделие” и представители на животновъдите и техни организации”. Доколкото животновъдите са неопределен кръг от субекти, ще ми бъде много интересно как ще правят тези комисии.
Режим на гласуване за това редакционно предложение.
Гласували 101 народни представители: за 84, против 14, въздържали се 3.
И това „редакционно” предложение е прието.
Преминаваме към следващото редакционно предложение – за ново изречение – последно, в ал. 8 по редакцията на комисията:
„Този ред се прилага до удовлетворяване на заявленията по ал. 5, но до съответната съседна област на територия, където са регистрирани животновъдните обекти”.
Режим на гласуване.
Гласували 99 народни представители: за 82, против 13, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте за прегласуване, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Уважаеми колеги, предлагам прегласуване поради една причина. Първо, колеги, не може да направим редакционни промени в текстове, които вече са гласувани.
Втората причина е, че с тази редакционна поправка правим закон за един животновъд, а в Народното събрание сме се събрали да създадем такива законови уредби, за да може всеки един, който участва в животновъдството, в зърнопроизводството, да се възползва еднакво от закона. Не може заради един човек да нарушаваме нормативните уредби и да създадем възможност за очертаване на земи в съседни области, защото, разбирате ли, на някой си животновъд от Ловеч не му изнася това нещо.
Колеги, затова предлагам прегласуване и който мисли, че лобизмът е нещо много потребно и хубаво, нека да внесе Закона за лобизъм и да ги видим кои са. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Аталай.
Ако обичате, режим на прегласуване.
Гласували 107 народни представители: за 89, против 13, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Следващото предложение е на господин Пенко Атанасов в редакцията предложена от комисията по ал. 1 – „община” да се замени с „област”, както е предложено по вносител, но не е прието в редакционния текст на комисията. Сега има предложение „община” да се замени с „област”.
Режим на гласуване.
Гласували 105 народни представители: за 87, против 14, въздържали се 4.
Това предложение е прието – „община” се заменя с „област”.
В изречение последно на ал. 9 – преди израза „до 6 стопански години”, се добавя – „от 4”, и така става: „от 4 до 6 стопански години”.
Ако обичате, режим на гласуване.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Редакцията е приета.
Сега ще поставя на гласуване окончателно текста на § 6, който става § 5 – по окончателна редакция, ведно с приетите редакционни промени.
Гласували 94 народни представители: за 89, против 2, въздържали се 3.
Приета е тази редакция.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 6.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7:
„§ 7. В чл. 37л се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Мерите и пасищата от държавния” се заменят с „Пасищата и ливадите от държавния и общинския” и думите „по чл. 37и, ал. 5” се заличават.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „за индивидуално ползване” се заменят с „по ал. 1”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Поставям на гласуване текста на вносителя за § 4, който става § 6; редакцията на комисията за § 5, който става § 8, в окончателна редакция § 7; § 6, който става § 8; § 7, който става § 9; § 8, който става § 10 и § 9, който става § 11, в новата подредба на текстовете.
Ако обичате, режим на гласуване.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложение на народния представител Волен Сидеров и група народни представители за § 10:
„В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 2г:
а) алинея 1 става единствена и се изменя така:
(1) „Пазарна цена” е цената за предходната година по договори за наем или аренда на имоти с подобни характеристики, намиращи се в съответното землище на отдавания под наем или под аренда имот.”
б) алинеи 2 и 3 се отменят.
2. В § 2ж изречение четвърто се заличава.
3. Създава се § 2з:
„§ 2з. „Място на стопанска дейност” е мястото на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
4. Създава се § 2и:
„§ 2и. „Определена база” е определената база по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
„§ 12. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2в:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) „Пасищни селскостопански животни” по смисъла на този закон са едрите и дребни преживни и нечифтокопитни селскостопански животни.”
2. Параграф 2г се отменя.
3. В § 2ж изречение четвърто се заличава.
4. Създава се § 2з:
„§ 2з. „Животинска единица” по смисъла на този закон е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:
1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;
2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;
3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Преминаваме към разисквания по § 10.
Желае ли някой да се изкаже по възможностите за осигуряване на храна от нечифтокопитните? Няма желаещи.
Закриваме разискванията.
Поставям на гласуване предложението от господин Волен Сидеров и група народни представители, неподкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 11, против 20, въздържали се 63.
Не е прието предложението.
Поставям на гласуване редакцията за § 10, който става § 12, в редакция на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Приет е § 10, който става § 12.
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложение на народния представител Тунджай Наимов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 13:
„§ 13. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 12а:
„§ 12а. (1) Земеделските земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12, намиращи се извън урбанизираните територии, останали след възстановяване правата на собствениците, са държавна собственост.
(2) Стопанисването, управлението и разпореждането със земите по ал. 1 се извършва от министъра на земеделието и храните при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по този текст? Няма.
Режим на гласуване за съдържанието на нов § 10а – предложение на господин Наимов и група народни представители, което в редакция на комисията става § 13.
Гласували 94 народни представители: за 89, против 2, въздържали се 3.
Приет е този текст.
Сега докладвайте до края, за да приключим с този легендарен законопроект.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 14.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 15:
„§ 15. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет изменя в съответствие с него Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните, съответно областните управители извършват проверка на всички сключени през последните 5 години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, включително на мерите и пасищата, за съответствието им с действащото законодателство.”
Предложение на народния представител Янаки Стоилов и група народни представители за § 13.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 16:
„§ 16. (1) Търговско дружество по чл. 3, ал. 7, което притежава право на собственост върху земеделски земи, е длъжно да изпълни изискванията на този закон в срок до 1 януари 2015 г.
(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 се налага имуществена санкция по реда на чл. 41 в размер от 50 000 до 100 000 лв., като се отчита размерът на притежаваната земеделска земя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Изказвания има ли?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Един въпрос само.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Въпрос имате, господин Мутафчиев.
Заповядайте за изказване.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Уважаема госпожо Бъчварова, виждам, че предложението е тримесечен срок за промяна на правилника. Не считате ли, че промените, които направихме, не са толкова много, за да затруднят Министерството на земеделието да си оправят правилника? Три месеца е един прекалено дълъг период, който ще забави по принцип действието на този закон. Аз мисля, че спокойно Народното събрание може да приеме по-малък срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Правите ли редакционно предложение?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Господин председател, аз предлагам един месец да е, но това не е редакционно предложение, а конкретна промяна в текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Е, как да не е!
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Затова не си позволих. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, тоест правите предложение.
Само да Ви обърна внимание още веднъж, че по Закона за нормативните актове са длъжни в момента на приемане на закона да е готов и подзаконовият акт, а това е едно изключение, което разхлабва законодателния капацитет на изпълнителната власт.
Някой желае ли да направи реплика на господин Мутафчиев?
Госпожо Бъчварова, Вие да му отговорите под формата на реплика?
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин председател, аз приемам това предложение. Наистина сроковете са прекалено натоварени и е важно правилникът за приложение на закона да влезе в сила възможно най-бързо с цел през 2015 г. да имаме завършена процедура, така както е разписано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Предложението на господин Мутафчиев е за промяна само в ал. 1 на § 16, който да стане § 15 – „тримесечен“ да се замени с „едномесечен“.
Други изказвания има ли?
Заповядайте.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В ал. 2 на § 17 се предвижда санкция от 50 до 100 хил. лв. Съобразно вида на лицата по ал. 7 на чл. 3 този размер на санкцията доста е малък, да не говорим, че министърът на земеделието ще има голям проблем с определяне на размерите според заложените критерии. Санкцията следва да има възпиращ превантивен характер, да не позволи да не се изпълни разпореждането на закона.
Законът ще има смисъл, ако на 1 януари 2015 г. няма лица, които имат собственост на земеделска земя по реда на чл. 3, ал. 7. Какво следва след налагането на санкцията? Лицата, решили да не спазват закона, плащат санкцията и толкоз. Какъв е смисълът от действието на закона, се питам аз, и най-вероятно смисълът ще е никакъв, ако остане този текст.
Затова правя следното редакционно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Какво му е редакционното? Това значи неподготвеност в залата на законопроекта. И Вие ли сте в тази комисия?
ВЛАДИМИР ИВАНОВ: И аз съм в тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Какво правите в тези комисии?
ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Сега ще обясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Какво да ми обяснявате?
ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Ще обясня. Имаше несъгласие, имаше спор на три заседания на комисията, в последния момент добихме съгласие, затова правя предложението в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Хайде, прочетете сега това предложение, не ми го давайте.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Предлагам:
Алинея 2 се изменя изцяло с нов текст:
„(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 се налага имуществена санкция по реда на чл. 41 в размер на 100 лв. на притежаван декар земеделска земя.”
Нова ал. 3:
„(3) Когато след налагането на имуществена санкция по реда на ал. 2 продължи извършването на нарушението за повече от три месеца, санкцията е в троен размер от първоначално наложената санкция.“
Нова ал. 4:
„(4) За всяко следващо нарушение се прилага ал. 3.“
Добихме съгласие по въпроса просто в кулоарите и затова така се получава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Народното събрание не заседава в кулоарите, то заседава в комисиите и в пленарната зала.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Три заседания на комисията...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: В кулоари, в кафенета и в ресторанти не е прието да се приемат текстове. (Шум и реплики в залата.)
ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Какво да направим, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нищо, сега ще го подложа на гласуване. Но имайте предвид, че като тръгне веднъж с тази практика...
Господин Атанасов, не се смей! Защото ти направи същото! (Реплика на народния представител Пенко Атанасов.)
ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Той е виновен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Земеделска работа! (Силно оживление, смях в залата.) С най-добро отношение – към българските земеделци. Към тези, които създават законодателството – с по-друго отношение.
Имате ли още изказвания?
Заповядайте, госпожо Танева – сигурно и Вие имате идеи за нови редакции.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, заповядайте.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, изказването ми е по повод § 16, ал. 2. Какво казва тази алинея? В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните, съответно областните управители, извършват проверка на всички сключени през последните пет години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, включително на мерите и пасищата за съответствието им с действащото законодателство. От този текст произлизат няколко въпроса.
Първо, как областният управител или министърът на земеделието и храните ще извършват проверка за договори, които са сключени от съответните общини по процедури, които са съгласно Закона за общинската собственост и описани в наредбите?
Второ, по кое законодателство ще е проверката за съответствие? Написано е – по действащото. Ако се има предвид по действащото, което е към момента на проверката, означава, че с приемането на този текст нарушаваме основен принцип на договорното право. В този смисъл считам, че текстът е некоректен и предлагам ал. 2 да отпадне от текста на § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Реплика – госпожа Бъчварова.
Очевидно заседанията в комисията не дават възможност да си отговорят народните представители на тези въпроси и затова – сега в залата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин председател, този въпрос беше дискутиран и дискусията беше в посока, включително и на информация, която непрекъснато излиза по медиите, свързана със сключени неправомерно договори за общински, особено ливади и пасища, които не са в съответствие с действащото сега законодателство. Всички Вие сте свидетели как около милион и половина декара земя – ливади и пасища, са предоставени, включително и без договори, което означава, че областните управители са тези, които могат да видят наистина регистъра на сключените договори за общински ливади и пасища, да видят кои от тях са действителни, кои са преправени, както беше случаят във Велинград – оказа се, че такъв договор няма, но в същото време се прави заявяване на подпомагане на единица площ, да се видят сроковете, защото не може общински ливади и пасища да се дават за 20 или за 50 години по нито един от българските закони, не могат да се дават на цени, които не се актуализират от 1996 г. със смешните суми, а срещу тях се получават субсидии в пъти по-високи за това.
Нашето предложение, за което настояваме да ни подкрепите, е да се направи ревизия на всички сключени договори за ливади и пасища, както от Държавния поземлен фонд – да се види кога и как се сключват договорите, а също така и най-вече на Общинския поземлен фонд, където са най-грубите нарушения, които са констатирани, особено в края на 2013-а и в началото на 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Други реплики има ли?
Заповядайте!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаема проф. Бъчварова! Искам да изразя следното притеснение във връзка с предложения текст относно уместността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Чакайте сега!
Господин Кирилов, това беше реплика на госпожа Бъчварова. Към госпожа Танева трябва да имате реплика. Желанието Ви да вземете отношение по някакво изказване и неудържимостта на напора да го направите,...
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз съжалявам, но нямам такъв напор, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, ако искате, ще вземете после думата за изказване.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Други реплики към госпожа Десислава Танева има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! Вероятно при прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и от страна на държавата, и от страна на общините някъде може да има пропуски. В закона ли е мястото да се напише текст, който да задължи проверка на абсолютно всички договори с държавен и общински поземлен фонд, за общинския поземлен фонд – от областния управител, при ясното разделение на властите в България?
И второ, завършекът на алинеята е такъв, че поражда всякакви тълкувания. „С действащото законодателство към проверката” – това означава, че приемаме текст, който има обратно действие за сключените вече договори. В крайна сметка една процедура, която се провежда за отдаване на ползване на този фонд, независимо дали е от държавата или от общината, подлежи на контрол по общия законов ред в страната. И този текст няма ли на някои места да създаде отношения, които почиват на съвсем друга плоскост?
Безспорно всички договори, сключени в нарушение на процедурата, трябва да бъдат развалени. В това не вярвам никой да има съмнение. За това и сега си има ред. Този текст ще създаде само предпоставки за тълкуване и прилагане според местната действителност. Затова настоявам още веднъж да отпадне ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, Вие предлагате да отпадне цялата ал. 2.
Има ли други изказвания? Няма.
Господин Кирилов, премина Ви охотата? Няма други изказвания.
Закривам разискванията.
Намираме се на „Преходни и заключителни разпоредби”.
Първо, ще подложа на гласуване предложението на народния представител Петър Мутафчиев в ал. 1 на § 16, който става § 15, „тримесечен” да се замени с „едномесечен”.
Гласували 114 народни представители: за 69, против 3, въздържали се 42.
Това предложение не се приема. (Броят на гласувалите „за” народни представители не покрива необходимия кворум.)
Прегласуване – по предложение на господин Мутафчиев.
Гласували 114 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 34.
Предложението за редакционна промяна е прието.
Има предложение на госпожа Танева да отпадне ал. 2 в редакцията на комисията за § 16, който става § 15.
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 54, против 7, въздържали се 67.
Предложението не е прието.
Госпожа Танева – за прегласуване.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! Предвид резултата, у мен се появи надежда, че предложението ми може да събере още 20 гласа.
Уважаеми колеги, нека уважаваме разделението на властите, защото управляващите мандати се променят и с един текст в момента да се упражни някаква процедура, която би довела единствено и само до статии, които ще четем?... Ако някъде доведе до неправомерно сключени договори, и в сега действащото законодателство тези договори могат да се развалят, когато е нарушена процедурата. Не можем да отнемаме права на местните власти; да вменяваме задължения, които са на една институция, за друг вид собственост.
Пак Ви казвам: моля Ви, прочетете края на изречението на ал. 2. Ще имаме 50 на 50 различни тълкувания по кое действащо законодателство ще се извършват проверките.
Да, текстът е искан от организации на браншовици, където има информация за договори, сключени в нарушение. Но те могат да се дадат на съответните органи. Може ли Народното събрание – законодателният орган, да приеме текст, който е искан по такива срещи на браншови организации?! Ефектът от това, което се иска, може и сега да бъде постигнат! Колеги, нека да творим реално законодателство, съотносимо с общите законови принципи в държавата!
Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
След тази пледоария да видим какво ще стане с надеждата.
Режим на прегласуване. (Шум и реплики: „Пенко, гласувай „за”!” от ГЕРБ към КБ.)
Моля Ви, агитацията между групите в залата да се прекрати. Това става тук, от трибуната, а не с подвиквания и персонални унии между народни представители от различни групи.
Гласували 133 народни представители: за 58, против 45, въздържали се 30.
Предложението за отпадане на ал. 2 не е прието.
Има предложение от господин Иванов за промяна на § 17, което ще Ви прочета. Става въпрос за санкциите в „Преходни и заключителни разпоредби”. Това е промяна, която нито комисията е одобрила, нито е внасяна досега под формата на редакционна промяна.
„(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 се налага имуществена санкция по реда на чл. 41 в размер на 100 лв. на притежаван декар земеделска земя.
(3) Когато след налагането на имуществена санкция по реда на ал. 2 продължи извършването на нарушението за повече от три месеца, санкцията е в троен размер от първоначално наложената санкция.
(4) За всяко следващо нарушение се прилага ал. 3.”
Господин Иванов (смее се), ал. 3 е достатъчна, за какво Ви е ал. 4?
Моля, гласувайте, в името на демокрацията, макар че не е много допустимо такова гласуване.
Гласували 120 народни представители: за 109, против 3, въздържали се 8.
Това стават заместващи текстове на ал. 2 на комисията – алинеи 2, 3 и 4.
Сега гласуваме „Преходни и заключителни разпоредби”, § 11, който става § 14, § 12 по вносител, който става § 15 в редакция на комисията, ведно с редакцията на господин Мутафчиев – приета, и § 13, който става § 16 в редакцията, която приехте преди малко.
Гласували 98 народни представители: за 62, против 13, въздържали се 23.
Текстът не е приет. (Броят на гласувалите „за” народни представители не покрива необходимия кворум.)
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Правя процедура за прегласуване на текстовете на всички параграфи от Преходни и заключителни разпоредби с направените промени.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Да ги гласуваме поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Трябвало е по-рано да се каже поотделно. Сега е късно за поотделно. (Оживление.)
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Четени са всички заедно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, гласувайте докладваните параграфи ведно с приетите редакции.
Гласували 87 народни представители: за 68, против 3, въздържали се 16.
Текстовете не са приети.
Законът е приет в тази му част на второ гласуване. Последните текстове не са приети, нито редакционните промени в тях.
Благодаря Ви за участието.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ.
Има още съвсем малко да го довършим.
Заповядайте, господин Гечев.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Каква процедура, господин Цветков? (Оживление.) Бях дал вече думата.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ, встрани от микрофоните): Вдигах ръка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Каква е спешността на Вашата процедура?
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Процедурата ми е следната.
Първо, искам да благодаря на колегите, които миналия път подкрепиха направените предложения.
И второ, да кажа, тъй като стигнахме до разглеждане на § 12а, на който съм вносител, че поддържам направеното предложение и не го оттеглям. Ние точно до него стигнахме и настоявам то да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветков, изказвания в § 12 не е имало. Гласували са 88 народни представители и за него са гласували само 23. И сега да се надявате на нашата късопаметност... (Оживление.)
БОРИС ЦВЕТКОВ (встрани от микрофоните): Беше предложен нов § 12а, който Кадиев оттегли. Аз съм съвносител и не го оттеглям. Това ми е процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Гласувана е редакцията на § 12 по вносител, предложение на народните представители Кадиев и Цветков за създаване на нов § 12а.
БОРИС ЦВЕТКОВ (встрани от микрофоните): Точно така. Дотук сме стигнали.
Имам ли думата, че не го оттеглям и да мотивирам?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, ясно е, че не го оттегляте. Той е докладван и никой не е твърдял, че го оттегляте.
БОРИС ЦВЕТКОВ (встрани от микрофоните): Кадиев го оттегли, а Данаил Кирилов не иска да се оттегля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, господин Кадиев е казал, че го оттегля. Господин Кирилов е заявил изказване.
Добре, направете тази процедура.
БОРИС ЦВЕТКОВ: Аз вече почти я направих, но беше важно да се уточни. Искам да кажа само две думи.
Много хора имаха конкретни проблеми. Благодаря на всички, които с гласуване, независимо от коя политическа сила са, ги подкрепиха. През отложеното гласуване от миналия петък досега се разгърна един широк обществен дебат, в който всеки един от Вас е получил информация за всички гледни точки. Те са представени в залата и аз смятам, че дължим на българското общество произнасяне с гласуване и по съответните предложения в § 12а.
Затова моля още един път да се гласува и всички народни представители, независимо от партиите, които са, да изразят с гласуване тяхното виждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
До това води доверчивото отношение на ръководството към изявленията на народните представители – един казва, че го оттегля, другият се появява на следващото заседание и казва, че не го оттегля.
Заповядайте, господин Кадиев.
Защо не си решите този въпрос с господин Цветков, ами ангажирате залата?
За изказване, господин Кадиев, макар че сте се изказвали по този текст.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Искам да напомня на колегите какво се случи на предната сесия.
Има предложение за § 12а, който се отнася за едно просто нещо – ако частен съдебен изпълнител е направил оценка на Вашия имот... (Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Кадиев, по същество сте се изказвали. Ако имате нещо по процедурата, за която има спор сега, че не е оттеглен, както сте заявили, има го в стенограмата – по този въпрос кажете.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Аргументът на колегата Четин Казак беше, че ще направим промени в ГПК, които ще са по-обхватни, поради която причина аз заявих, че го оттеглям. Сега колегата Борис Цветков – и аз го подкрепям в това отношение, мисля, че трябва...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И Вие се връщахте, оттеглихте го, сега...
ГЕОРГИ КАДИЕВ: ... да се случи бързо, вместо след шест месеца, когато ще направим промените в КПК. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Това изказване е по същество. За една седмица си променяте мнението успешно. Благодаря Ви. (Оживление.)
Господин Кирилов, ще се изказвате ли? Заявили сте го на предното заседание.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, по процедура взимам думата, защото нямам право да се изкажа. Днес, макар да съм разсеян, а Вие да сте особено сполучливо духовит, ще си позволя да кажа следното.
При това положение моля да прецените като председател, водещ заседанието, дали да се възобнови дебатът по § 12а, или направо да се пристъпи към гласуване, като при всички положения според нас и по наше виждане би следвало да гласуваме направените действителни и неоттеглени понастоящем предложения на двамата колеги Кадиев и Борис Цветков. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Нека и господин Гечев да вземе отношение по този въпрос.
РУМЕН ГЕЧЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! При най-голямото ми уважение ще помоля да не си играем на ту оттегляме, ту не оттегляме предложение и да внасяме експерименти в банковата система на Република България.
Предложението е оттеглено. Аз предлагам, господин председател, да преминем към последните два параграфа – 13 и 14, и да приключваме.
Да следваме точно правилника – оттеглено е предложението, дискусията е приключила! (Реплики от ГЕРБ: „Ама, не е оттеглено! Не е оттеглено!”. Реплики и провиквания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви! Ще Ви прочета какво е казал господин Кадиев: „Благодаря, господин председател. Приемам аргументите. Прав е колегата Казак, че е хубаво на първо и на второ четене да се обмислят всички текстове, както и да се добавят допълнителни и в този смисъл оттеглям предложението си към текста на закона сега и ще внеса допълнително в понеделник същия този текст като предложение за изменение на ГПК”.
Има ли други желаещи за изказвания по този текст?
Процедура – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене.
Смятам, че ние сме достатъчно сериозна институция, за да си играем на иди ми дойди ми, и Вие да допускате да се вкарва в обсъждане нещо, което е оттеглено и фактически го няма в правния мир и в обсъждането на закона. И това го има в стенограмата.
Затова предлагам да бъдем стриктни, да си спазваме правилника и да продължим нататък с обсъждането на закона от мястото, където сме се спрели, а не да се връщаме назад, защото така някой може да се сети, че завчера сме взели някакво решение, което днес не му харесва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Ерменков, практиката ни опровергава всеки ден, че се държим сериозно! Всеки ден даваме достатъчно поводи! (Оживление.)
В тази връзка, за да спре тази препирня, да се съберете – и комисията, и групите, и да решите какво става.
Спираме дотук! И без това е време за почивка.
Това е състоянието на залата, на Събранието. Не могат да стават някакви чудеса!
Почивка до 11,00 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, започваме редовния петъчен:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Най напред новопостъпили питания за периода от 28 март до 3 април 2014 г. от:
- народния представител Тунчер Мехмедов Кърджалиев към Кристиан Вигенин – министър на външните работи, относно становище на Министерството на външните работи във връзка с присъединяването на Република България към Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие (Истанбулската конвенция). Следва да се отговори в пленарното заседание на 11 април 2014 г.;
- народния представител Лиляна Павлова Николова към Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, относно Проект „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. „Леденика” – туризъм без сезони” по Оперативна програма „Регионално развитие”. Следва да се отговори писмено до 17 април 2014 г.;
- народния представител Лиляна Павлова Николова към Петър Чобанов – министър на финансите, относно плащания по Оперативна програма „Околна среда” със средства от държавния бюджет. Следва да се отговори писмено до 17 април 2014 г.;
- народния представител Лиляна Павлова Николова към Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката, относно Инвестиционен проект за построяването на ваканционен комплекс в местността Карадере, община Бяла, област Варна. Следва да се отговори писмено до 17 април 2014 г.;
- народния представител Лиляна Павлова Николова към Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката, относно инвестиционните намерения в местността Карадере, община Бяла, област Варна. Следва да се отговори писмено до 17 април 2014 г.;
- народния представител Лиляна Павлова Николова към Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, относно предприети мерки и действия след Доклада на Европейската комисия за напредъка на Република България по Механизма за сътрудничество и проверка. Следва да се отговори писмено до 17 април 2014 г.;
- народния представител Лиляна Павлова Николова към Петър Чобанов – министър на финансите, относно Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 11 април 2014 г.;
- народните представители Гинче Димитрова Караминова, Светлана Ангелова-Найденова и Ирена Иванова Коцева към Петър Стоянович – министър на културата, относно средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания съгласно Закона за културното наследство. Следва да се отговори в пленарното заседание на 11 април 2014 г.;
- народния представител Лиляна Павлова Николова към Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, относно Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България. Следва да се отговори писмено до 17 април 2014 г.
Писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на въпрос от народните представители Нели Петрова и Красимира Анастасова;
- министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Красимир Янков;
- министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Георги Кадиев;
- министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Даниела Дариткова;
- министъра на младежта и спорта Мариана Георгиева на въпрос от народните представители Георги Мърков и Христо Монов;
- министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народните представители Халил Летифов и Шендоан Халит;
- министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов на въпрос от народния представител Милка Христова;
- министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народния представител Гален Монев;
- министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Страхил Ангелов;
- министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Страхил Ангелов;
- министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народните представители Владимир Иванов, Павел Гуджеров и Здравко Димитров;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народните представители Станислав Владимиров и Емил Костадинов;
- министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народните представители Димитър Дъбов и Захари Георгиев;
- министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народните представители Владимир Иванов и Николай Апостолов.
Днешният парламентарен контрол започва с въпроси към господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
Първите два въпроса, уважаеми дами и господа, са сходни и съгласно нашия правилник ще имат един отговор.
Първият въпрос е от народния представител Георги Иванов Андонов относно дейността на работата на пункт за регистрация на моторни превозни средства, намиращ се на територията на Районно управление „Полиция” – град Гоце Делчев.
Вторият въпрос е от народния представител Митко Живков Захов относно дейността и работата на пунктовете за регистрация на моторни превозни средства на територията на област Благоевград.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председателстващ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Андонов, Вие вече сте тук. Заповядайте да развиете въпроса. Искам само да Ви кажа, че имате двойно време, защото става дума за два въпроса.
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Благодаря Ви много, господин председателстващ.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Въпросът ми е свързан с регистрационен пункт за МПС, намиращ се на територията на Районно управление „Полиция” – град Гоце Делчев.
Като народен представител от Благоевградски избирателен регион на една от приемните ми в град Гоце Делчев бях сезиран от граждани от региона, на който функционира Районно управление „Полиция” – град Гоце Делчев, именно общините Хаджидимово, Сатовча, Гърмен и Гоце Делчев, че Министерството на вътрешните работи предвижда редуциране на регистрационните пунктове на територията на Република България, което касае затварянето на регистрационния пункт за МПС, намиращ се на територията на община Гоце Делчев.
Като народен представител бях сериозно притеснен от уведомлението, което направиха към мен. Искам да кажа, че община Гоце Делчев и регионът от съседните три общини, по данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, се намират на най-отдалеченото разстояние от областния център на територията на цялата страна. Затварянето на пункта в град Гоце Делчев би дало възможност на хората на четирите общини алтернативата за регистрацията да бъде в областен център, който се намира на близо 150 км от Гоце Делчев. Една такава реформа, едно затваряне на регистрационния пункт на тази територия би затруднило много жителите на региона и би било в противовес на цялата европейска и национална практика за деконцентриране и децентрализиране на услуги от страна на различните държавни ведомства по отношение на услуги към гражданите.
В частност въпросът ми, господин министър, към Вас е: каква е позицията и какви са намеренията на Министерството на вътрешните работи към въпросния регистрационен пункт за МПС? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Андонов.
Господин Захов, желаете ли да вземете думата на този етап?
Заповядайте.
МИТКО ЗАХОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин министър, въпросът ми е аналогичен на колегата Георги Андонов – за същия пункт в град Петрич.
В последно време излезе информация в медиите, че едва ли не пунктът ще бъде закрит съгласно реформа в Министерството на вътрешните работи. Ако това се случи, две от най-големите общини в област Благоевград – община Сандански и Петрич, ще останат без такъв пункт за регистрация, пререгистрация и други услуги, изпълнявани от него. Ще трябва да използват услугите на пункта в Благоевград. Това би отнело доста време на хората и на фирмите от региона.
Въпросът ми е същият като този на господин Андонов: смята ли Министерството на вътрешните работи да закрие пункта в Петрич? Каква ще бъде съдбата на хората, работещи в него? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Захов.
Господин заместник министър-председател, заповядайте да отговорите на поставените въпроси.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Андонов, уважаеми господин Захов, във връзка с отправените от Вас въпроси Ви предоставям следната информация.
Към момента в дирекция „Човешки ресурси” на Министерството на вътрешните работи не е получавано предложение от директора на Областна дирекция на МВР – Благоевград, за съкращаване на служители от РПУ – Гоце Делчев, и Петрич, които изпълняват дейности по регистрация на моторни превозни средства. Не се предвижда и закриване на службите за регистрация на МПС в Гоце Делчев и Петрич.
Предвид ограничения финансов бюджет и намаляване на общите разходи за 2014 г. спрямо тези в Закона за държавния бюджет на Република България през миналата година ръководството на Министерството на вътрешните работи предприе мерки по оптимизиране на структурите на министерството. Във връзка с това с мое писмо от 13 септември 2013 г. е разпоредено да се извърши намаляване броя на служителите, които не са ангажирани с основните дейности на Министерството на вътрешните работи.
За целта до 31 декември 2013 г. процентът на заетите в спомагателни дейности трябва да не надвишава 20 на сто от всяка една от основните структури, а до 30 юни 2014 г. този брой трябва да бъде сведен до 15 на сто. За достигане на определения процент в рамките на разпоредената заетост от страна на дирекция „Човешки ресурси” са изпратени указания до ръководствата на областните дирекции да подготвят график за поетапно, равномерно разпределено във времето намаляване на заетите в спомагателните дейности служители. Тези съкращения трябва да се извършват и се извършват по начин, който не води до неудобства или допълнителни значителни разходи за гражданите.
Съгласно Закона за МВР директорите на областните дирекции осъществяват общото и непосредствено ръководство, управляват човешките ресурси, отговарят за цялостната дейност на дирекциите пред министъра и главния секретар. Съгласно т. 13 от министерска заповед 1343 от 26 май
2011 г. „промени по щатовете на структурите на МВР се извършват въз основа на мотивирани предложения от ръководителите”.
Предвид горното ръководството на Областна дирекция на МВР – Благоевград, следва да прецени от кои структурни звена може да бъде извършено съкращаване на заети длъжности, за да се достигне определеното процентно съотношение между служители, изпълняващи основни спомагателни дейности.
В заключение, отново искам да Ви уверя, че това ще бъде направено, без да бъдат ощетени жителите на областта. Позволете ми в края да завърша със следното: наистина, ако трябва да се следват общите критерии, на които би трябвало да отговарят пунктовете, то може би тези два пункта имат сравнително малка натовареност. Предвид обаче тяхната отдалеченост и това, че хората в тези региони ще изпитат силни затруднения, няма да преминем към закриване и съкращаване на тези пунктове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин заместник министър-председател.
Господин Андонов, господин Захов, имате възможност за реплики.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Господин министър, благодаря Ви за отговора.
Това, което чухме в дадения от Вас отговор по нашия въпрос, буди малко двоумение в нас и в хората от системата, и в хората от региона. От една страна, казвате, че ще има съкращения, от друга страна, казвате – даваме право на областния директор сам да прецени в коя част ще са тези съкращения. Надявам се предвижданите съкращения в системата на МВР да не засегнат регистрационните пунктове в Гоце Делчев и Петрич. Повтарям още веднъж – тези пунктове нямат голяма натовареност, но са от изключително важно значение за региона, защото създавате големи предпоставки за натоварване на населението с излишни административни тежести, разходи по административни услуги. Надявам се всичко това, което предвиждате като реформа в системата на МВР, още веднъж повтарям, да не засегне пункта за регистрация на моторни превозни средства, намиращ се на територията на РПУ – Гоце Делчев. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Захов, заповядайте, Вие също имате възможност за реплика.
МИТКО ЗАХОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, малко ще Ви опонирам с това, че едва ли и двата пункта са толкова натоварени. Едно сравнение само: пунктът в град Петрич за 2013 г. е извършил над седем хиляди услуги на хора и фирми; пунктът в Благоевград – около осем хиляди услуги. Така че едва ли това е една от причините да бъдат направени реформи в пункта в Петрич, а и със седем-осем човека, които работят в този пункт, едва ли ще има някакъв ефект от тази реформа. И аз ще Ви помоля да преосмислите решението си и да не затваряте пункта в Петрич. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин заместник министър-председател, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Андонов, уважаеми господин Захов, още веднъж искам да Ви уверя: пунктовете няма да бъдат закрити!
По отношение на съкращенията – вървим към съкращаване на състава, който не е ангажиран с основните дейности на Министерството на вътрешните работи. Считаме, че тази административна реформа ще даде възможност за по-добра концентрация на ресурсите на министерството наистина в основните дейности и по-добро тяхно управление. В момента реализираме тези съкращения. Тръгнахме от един тридесет процентов състав в министерството, който не беше натоварен с основните дейности. В момента са 20%. Считаме, че ако стигнем до 15%, това ще даде възможност да сме много по-ефективни.
Още веднъж, позволете ми да кажа, няма да бъдат закрити пунктовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Следващият въпрос е от народните представители Любомир Димитров Христов и Донка Димитрова Иванова относно извършено пътно транспортно произшествие от служител на Областна дирекция на МВР – Шумен.
Заповядайте, господин Христов.
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги! На 7 март 2014 г. в село Златна нива, област Шумен, полицай от Областна дирекция на МВР – Шумен, е шофирал в нетрезво състояние и е блъснал възрастна пешеходка. Жената е била настанена в болницата в град Нови пазар с мозъчен оток, охлузвания и натъртвания.
Уважаеми господин министър, моля да ми отговорите: регистриран ли е в системата на МВР и в информационния бюлетин на МВР случаят в Областна дирекция на МВР – Шумен, и ако не е, каква е причината? Какви мерки се предприемат по случая? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Христов.
Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, във връзка с отправения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация.
На 7 март в 17,53 ч. в оперативната дежурна част при Областна дирекция на МВР – Шумен, е получен сигнал за пътно-транспортно произшествие. То е извършено от служител на дирекцията – главен полицай Деян Мургин в почивен за него ден и със собствения му лек автомобил.
Около 17,05 ч., управлявайки автомобила си в село Златна нива, община Нови пазар в посока изхода на село Върбяне, той е блъснал пресичащ платното пешеходец – Бойка Иванова от същото село.
Главен полицай Мургин веднага е откарал с личната си кола пострадалата в Центъра за спешна медицинска помощ в Нови пазар. От първоначалния преглед не са установени данни за нанесена средна телесна повреда. Установено е наличие на външен хематом в областта на челото. От направените рентгенови снимки не са установени счупвания на кости.
В 18,15 ч. в Центъра за спешна помощ е направен тест на главен полицай Мургин за алкохол с техническо устройство дрегер с резултат 0,79 промила алкохол в издишания въздух; в 18,24 ч. е взета и кръвна проба.
По искане на пристигналия следовател от следствен отдел при Окръжна прокуратура – Шумен, в 20,45 ч. е взета и втора кръвна проба. Резултатите от първата проба са 0,82 промила, а от втората – 0,39 промила.
Инцидентът с главен полицай Мургин е докладван на Оперативния дежурен център – МВР, и Оперативният дежурен център на Главна дирекция „Национална полиция” в София. Информацията за случая е публикувана в рубрика „Инциденти със служители на МВР” в Служебен бюлетин за престъпните деяния и произшествия, регистрирани на територията на обслужваната от Областна дирекция в Шумен.
Съгласно правилата за работа на Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” на МВР, утвърдена със заповед от 1 юни 2005 г., в ежедневния информационен бюлетин за средства за масово осведомяване се включват разкрити престъпления, както и по-тежките престъпления и инциденти през денонощието. Към момента по случая с главен полицай Мургин няма данни за извършено престъпление от общ характер по смисъла на Наказателния кодекс. При инцидента няма пострадали със средна телесна повреда и не са установени водачи, управлявали моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 1,2 промила. Освен това главен полицай не е ръководен служител в системата на МВР, а пътно-транспортното произшествие е извършено в извънработна време и с личен автомобил.
Въпреки тези обстоятелства, още на 12 март със заповед на директора на областната дирекция е образувано дисциплинарно производство по чл. 230, ал. 1, т. 2 за тежко нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл. 224, ал. 2, т. 4 от Закона за МВР и във връзка с чл. 227, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 230, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за МВР и във връзка с т. 7, т. 8 и т. 17 „а” и „б” от Етичния кодекс за поведение на държавните служители за деяние, несъвместимо с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, с което се уронва престижа на службата и за което е предвидено налагане на наказание „дисциплинарно уволнение”.
Производството срещу главен полицай Мургин е и с оглед наличието на данни за извършено тежко дисциплинарно нарушение, съгласно министерска заповед от 28 юли 2006 г. за управление на моторно превозно средство от служител на МВР с над 0,5 промила.
Назначен е дисциплинарно разследващ орган с 30-дневен срок за представяне на становище.
По реда на чл. 36, ал. 2 от Инструкция № 2813 от 4 ноември за дисциплината и дисциплинарната практика в Дирекция „Човешки ресурси” е изпратено съобщение за произшествието. Свидетелството за управлението на моторното превозно средство на главен полицай Мургин е отнето със заповед. По случая е образувано следствено дело № 7 от 2014 г. на „Следствен отдел” при Окръжна прокуратура – Шумен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Христов – за реплика.
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин министър, за изчерпателния отговор. Надявах се да чуя защо не е дадена информацията на медиите. Защото за много по-маловажни случаи се изнася информация в медиите, а за това, което е станало – пострадала жена, която е останала два дни в болницата, обществеността не се информира.
Предполагам и вярвам, че знаете, че повече от 45% от пострадалите и потърпевши граждани не информират органите на МВР за престъпления срещу тях поради недоверието в системата.
Моят допълнителен въпрос, господин министър е: какви мероприятия и мерки предприемате за възвръщане на загубеното доверие от гражданите към МВР?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Христов.
Господин заместник министър-председател, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, както посочих в отговора си, ще си позволя да повторя още веднъж, деянието не е от такова значение, което наистина изисква специално да бъдат уведомени медиите. Но, както Ви информирах, предприети са абсолютно всички мерки и всичко е публично и явно. Така че по никакъв начин не могат да бъдат упрекнати всички структури от Министерството на вътрешните работи, че не са свършили работата както трябва или че са се опитали по някакъв начин да потулят случая. Напротив. Мисля, че и на Вас Ви стана ясно това.
По отношение на втория Ви въпрос, предлагам, ако искате да го поставите в комисията, тъй като не бих могъл в рамките на предоставеното ми в момента време, колкото и да се опитвам да бъда лаконичен, да представя концепцията за това как искаме да повишим доверието.
Позволете ми още веднъж да кажа, че в доклад, който изнесох и беше приет от Министерския съвет, имаме цялостна визия за това как би трябвало да се справим с битовата престъпност. Една от програмите, които възнамеряваме да реализираме, това е именно повишаване на доверието в обществото. Така че наистина бих Ви предложил, ако искате, в рамките на комисията или в нарочен въпрос, тъй като времето е много кратко, но имаме ясна визия и идеи как да направим това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Следва въпрос от народния представител Владимир Иванов относно назначението на съветници в политическия кабинет към Министерството на вътрешните работи.
Господин Иванов, заповядайте да развиете въпроса.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Уважаеми господин вицепремиер, в контекста на постоянните изявления на правителството за оптимизация на разходи и организационни подходи Ви питам следното: колко съветници сте назначили в политическия кабинет в периода 31 май 2013 г. до датата на настоящия отговор?
Моля, отговорът да включи и съветническите позиции не само към министъра, а и към заместник-министрите.
Каква е сумата от изплатените възнаграждения на съответните съветници? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин заместник министър-председател, заповядайте да отговорите на поставите въпроси.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, във връзка с отправения от Вас въпрос относно назначаването на съветници в политическия кабинет към Министерството на вътрешните работи Ви предоставям следната информация:
Съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона за администрацията, дейността на политическите кабинети на министър-председателя и на министрите се подпомага от съветници по определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление.
Според чл. 1, ал. 3 на същия закон неговите разпоредби се прилагат за административните структури на изпълнителната власт, доколкото не е установено друго със специални закони, какъвто е Законът за Министерството на вътрешните работи, а в него не е предвидено назначаване на съветници за подпомагане на дейността на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи.
Затова за периода от 31 май 2013 г. до датата на настоящия отговор не са назначавани съветници в политическия кабинет на Министерството на вътрешните работи, съответно не са изплащани и възнаграждения за такива съветници. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте за реплика.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин вицепремиер, много Ви благодаря за отговора и се радвам, че е така и че спазвате това, което говорите по медии, телевизии и така нататък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин заместник министър-председател, желаете ли дуплика?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Благодаря на господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, за участието му в днешния парламентарен контрол.
Следва въпрос към госпожа Мариана Георгиева – министър на младежта и спорта, от народните представители Здравко Димитров, Павел Гуджеров, Силвия Хубенова, Николай Петков, Менда Стоянова, Атанас Ташков, Стефан Дедев, Димитър Лазаров и Антоний Йорданов относно ремонта на стадион „Пловдив”.
Господин Димитров, заповядайте да развиете въпроса.
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Господин председател, уважаема госпожо министър, колеги! От години един от най-големите стадиони в България, а може би и най-големият, е оставен на произвола на съдбата и тъне в разруха, защото няма издаден Акт 16.
В недалечното минало спортното съоръжение е било домакин на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки през 1990 г., а през 1981 г. на стадиона са присъствали около 70 хил. зрители на футболен мач между „Тракия” и „Барселона”.
Град Пловдив е дал на България и на света спортисти като Стефка Костадинова, Атанас Търев, Николай Бухалов, Христо Стоичков, Христо Бонев, Динко Дерменджиев и много други. Много е жалко, че в момента не е възможно да се даде път за развитие на младите таланти, защото Пловдив няма спортно съоръжение, което да отговаря на нуждите на местните футболни и лекоатлетически отбори. Задължително е да бъде отбелязано, че спортното съоръжение разполага с база за подготовка на отбор по вдигане на тежести и е една от първите научно-приложни лаборатории.
Уважаема госпожо министър, искам да подчертая, че въпросът е надпартиен, за което свидетелства и фактът, че депутати от всички партии в края на миналата година се обединихме в инициативен комитет, който да работи за постигането на целта – стадион „Пловдив” да се превърна в съвременно спортно съоръжение.
Поздравявам Ви за успеха да осигурите почти 40 млн. лв. за Зимния дворец, но апелирам да направите статистика колко са лицата, които ползват Зимния дворец и колко ще са тези, които биха ползвали стадион „Пловдив” и хилядите спортни и културно-масови инициативи, които могат да бъдат осъществени там.
Едва ли има местна власт в България, която може да си позволи един основен ремонт на толкова голямо спортно съоръжение. Тук очакваме от Вас авторитетната намеса на държавата във Ваше лице и нашият въпрос към Вас е:
Какви конкретни действия ще предприеме Министерството на младежта и спорта, за да бъде направен основен ремонт на стадион „Пловдив” и да бъде въведен в експлоатация като едно съвременно европейско спортно съоръжение?
Предварително искам да Ви кажа, че както подчертах, имаме съгласието на всички парламентарно представени групи и въпросът е надпартиен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Димитров.
Госпожо министър, заповядайте, за да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР МАРИАНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми госпожи и господа депутати, които стоите като адресанти на този въпрос към мен, благодаря за поставения въпрос, в който има грижа за ключово за Пловдив и за спорта съоръжение, както Вие се изразявате.
Видно проблемът е нелек и затова естествено той има основно обяснение в историята на имота и неговата доскоро небезспорна собственост. По отношение на имота между държавата и общината е имало спорове за собственост, включително съдебно производство пред Административен съд – Пловдив, тъй като са съставени два акта за собственост – един акт за държавна собственост от 16 февруари 2002 г., и втори акт за общинска собственост, забележете, от 16 април, същата 2002 г. От 1996 г. на стадион „Пловдив” не се провеждат официални футболни срещи, тъй като след стартиралата през 1991 г. реконструкция същият не е въведен в експлоатация, тоест режимът на реконструкцията не е финализиран с валидни, съгласно законодателството, документи за това.
Има решение на Министерския съвет, след искане, предложение от кмета на община Пловдив, за което вероятно Вие знаете – от 15 декември 2011 г., за отнемане, забележете – „поради отпаднала нужда”, от областния управител на област Пловдив, правото на управление върху имот публична държавна собственост, обявяването му за имот частна държавна собственост и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Пловдив, област Пловдив.
Оттук нататък аз мисля, че Вие няма да оспорите, че трябва Вие, а не зная дали сте съименник на областния управител, който стои като страна по договора за прехвърлянето поради „отпаднала нужда”, или просто сте Вие – това не мога да знам, но е важно в някаква част, не зная тогава какво е стояло зад Вашата позиция за „отпаднала нужда” и как това се пресреща с днешната Ви обострена грижа за спорта в Пловдив, собствено за това спортно съоръжение на град Пловдив.
И след направеното предложение от кмета Тотев за прехвърлянето в общинска собственост – не зная какво е стояло зад това предложение, от договора Ви през месец април 2012 г. до поставянето на въпроса – местните власти в Пловдив, кметът Тотев е спрял да боледува по въпроса за състоянието на стадион „Пловдив”. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Още повече, че когато ГЕРБ беше на власт, имаше една грижа на държавата за спортната инфраструктура на град Пловдив – залата, която се финансираше пряко от Министерството на финансите с министър Симеон Дянков, тогава явно не е имало грижа за стадион „Пловдив”.
Сега към другата част на въпроса Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо министър, приключвайте.
МИНИСТЪР МАРИАНА ГЕОРГИЕВА: Ние се грижим за спорта и за младите лекоатлети в Пловдив с ремонт близо за два милиона на Държавно спортно училище – Пловдив. Мисля, че няма да отречете, че младите лекоатлети също са в това училище.
И още нещо, по тази инвестиционна политика на кабинета Орешарски, за която плаче госпожа Василева, за 20-те милиона (реплика от народния представител Ивелина Василева), ние ремонтираме покритата лекоатлетическа писта в град Пловдив за 220 хил. лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо министър, ще имате възможност за дуплика. Благодаря.
Моля, спазвайте времето, предвидено в правилника.
Заповядайте за реплика.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Лично обяснение по време на парламентарен контрол?! (Реплика от народния представител Ивелина Василева.)
Няма как да стане, госпожо Василева.
Заповядайте, за реплика.
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Съгласен съм с повечето неща, но и с много не съм съгласен. Наистина стадион „Пловдив” имаше не два, а три акта за собственост. Това е така. Наистина аз бях областният и по мое време беше предоставено на община Пловдив. Мисля, че спортните съоръжения трябва да си знаят стопанина, за да могат да бъдат експлоатирани и поддържани, както трябва. Мисля, че и Вие сте съгласна с това. В моето изказване бе посочено, че такъв голям обект не е по силите на една местна власт.
Що се отнася до моя мандат като областен управител, мисля, че са 16 обекта – Античен театър, Римски стадион, които бяха предоставени на община Пловдив, именно с мисълта тя да ги стопанисва с грижата на добър стопанин.
Съгласен съм за Спортното училище. Винаги съм казвал, че ако някой иска да види как не трябва да се поддържат спортни обекти, да заповяда в град Пловдив. Това е така. Обаче, ако имате предвид лекоатлетическата писта на Спортното училище, тя е един салон, един коридор. Тя е един коридор! Не знам дали сте били там? И не знам 200 хил. лв.за какво ще бъдат изразходвани?
Най-добронамерено и в най-скоро време ще искам и среща с Вас, защото тук няма как да стигнем до някакви резултати. Само Ви казвам, че град Пловдив желае да бъде завършен стадион „Пловдив”, спортната общественост го желае, както и ние като хора, които сме изпратени тук в София, да бъдем представители на нашия електорат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Госпожо министър, заповядайте за дуплика. (Реплика от народния представител Ивелина Василева.)
Процедура по начина на водене?
Госпожо министър, изчакайте малко.
Заповядайте за процедура по начина на водене.
Знаете, че очаквам от Вас да ми кажете кои текстове от правилника съм нарушил като водещ.
Заповядайте.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Господин председател, вземам процедура по начина на водене относно това, че ми бе отнета възможността да взема думата за лично обяснение – името ми беше споменато. Освен това беше споменато, че аз плача. Не виждам прояви на това, вероятно и Вие не виждате сълзи в очите ми, но смятам, че българският народ ще плаче от това, което прави настоящото правителство. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Василева, Вие злоупотребявате с процедурата. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Ако продължим да му позволяваме да прави тези безобразия...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Какво желаете, да Ви спра микрофоните ли? Вие злоупотребихте с процедурата. (Реплика от народния представител Ивелина Василева.)
По време на парламентарен контрол ние сме в непрекъсната процедура на питания, реплики и дуплики. Моля Ви, друг път не го правете! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР МАРИАНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Димитров, искам да кажа следното по повод на подканата Ви да се погрижим за в бъдеще за Стадион „Пловдив”.
Преди да бъдат предприети каквито и да са действия в тази посока за финансиране на обекта, следва да бъде изготвена строителна документация, съобразно която да бъдат изяснени обемът и стойността на необходимите строително-ремонтни дейности, както и сроковете, за които биха могли да бъдат извършени те.
Община Пловдив е необходимо да извърши следните предварителни действия: да се представи копие - извадка от предвижданията по действащия подробен устройствен план; да се представят строителни книжа на обекта; да се представи удостоверение от районното управление на Държавен национален строителен контрол, което да дава информация относно наличие на актове, съставени по реда на чл. 178 от Закона за устройство на територията. Ако има такива, да се представят технически експертизи и конструктивно становище, от които да се добие информация дали подлежи на възстановяване и въвеждане в експлоатация съществуващата строителна конструкция. Ние нямаме по реда на административния документооборот никакъв документ от община Пловдив по тази проблематика.
В онази част на въпроса Ви, в която ме поздравявате за осигурените милиони, за ремонт на Зимния дворец и ме питате дали имам представа, или ме съветвате да добия такава за броя на децата, ще Ви кажа: за последния сезон, сега, 2013-2014 г. на ден 3000 деца ползват пързалките на Зимния дворец. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на госпожа Мариана Георгиева – министър на младежта и спорта, за участието й в днешния парламентарен контрол.
Следват въпроси към господин Димитър Греков – министър на земеделието и храните.
Първият въпрос към господин Греков е от народния представител Любомир Владимиров относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г. в град Две могили, община Две могили, област Русе.
Господин Владимиров, имате думата да развиете въпроса.
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ (Атака): Благодаря, господин председателстващ.
Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители! В Сдружение с нестопанска цел „Поминък”, със седалище град Две могили, област Русе членуват животновъди от община Две могили, които традиционно ползват общинските пасища и мери.
По време на среща с тях бях уведомен, че на търг, организиран от община Две могили по реда на чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за животновъди, желаещи да наемат площи от общинските пасища и мери за индивидуално ползване през 2013 г., е допусната да участва фондация със седалище в град Смолян.
Трябва да се има предвид, че според предварително обявените критерии за отдаване на общинските пасища и мери от община Две могили са обявени критерии, които са за добро поддържане в земеделско и екологично състояние на въпросните терени.
В резултат на търга община Две могили сключва договор с посочената по-горе фондация за индивидуално ползване на част от общинските мери и пасища, като голяма част от кандидатствалите местни животновъди не са покрили критериите по обявения търг.
За животновъдите от община Две могили не е известно фондацията със седалище в Смолян да притежава животновъден обект или да отглежда пасищни животни на територията на общината. Животновъдите от община Две Могили са предприели разговори и отправили молби към ръководството на общината, но за съжаление са останали без резултат.
Поради това изричната им молба към Министерството на земеделието и храните е да се запознаете с материалите по случая, да бъде извършена проверка и при констатирани нарушения да се предприемат необходимите мерки.
В тази връзка, моля да ми отговорите: според Министерството на земеделието и храните съществува ли нарушение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и нарушени ли са правата на животновъдите от община Две Могили, област Русе по отношение на желанието им да наемат площи от общинските пасища и мери по конкретния казус? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Владимиров.
Господин министър, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин заместник-председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Владимиров! Осъществяването на процедурата за отдаване под наем или под аренда на мерите и пасищата, общинска собственост е предоставена в компетенциите на съответния общински съвет и общинската администрация.
Съгласно разпоредба чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост контролът и оспорването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост, се осъществява по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, мери и пасища, общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от пет години.
По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок. С отдаването на мерите и пасища, общинска собственост, се извършва предпазване на изискванията, регламентирани в чл. 37и до чл. 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците, размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище. С решението на общинския съвет се определят и правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.
Поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за общо и индивидуално ползване е съответно за сметка на общината и за сметка на ползвателите. Законодателят е уредил в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи правомощието на общинския съвет ежегодно да приема решение с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата.
Това решение следва да бъде придружено със списък с данни за земеделските стопани или техните сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждани от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени от системата за идентификация на земеделските парцели, както и от други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.
Кметът на общината, района, кметството съгласува списъка с областната дирекция по безопасност на храните. Предвидено е всички земеделски стопани, включени в списъка да могат да получават заверено от кмета на общината, района или кметството копие на решението на определяне на ползването на мерите и пасищата.
Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите от закона за подпомагане на земеделските производители.
Законодателят е предоставил в правомощията на министъра на земеделието и храните възможността да предоставя за управление мери и пасища от държавния поземлен фонд за отглеждане на пасищни животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние по искане на общините.
С оглед цитираната нормативна уредба е видно, че министърът на земеделието и храните няма правомощия да ревизира актове на общинския съвет, издавани при отдаването на мерите и пасищата, общинска собственост, по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като това задължение е вменено в правомощието на областния управител и кмета на общината, съгласно чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
В тази връзка следва да се има предвид, че решението на общинския съвет представлява волеизявление на орган на местно самоуправление в изпълнение на законово определено правомощие, което подлежи на съдебен контрол за законосъобразност по почин на областния управител на основание Закона за администрацията и във връзка със Закона за местното самоуправление и местната администрация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Господин Владимиров, имате думата за реплика.
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ (Атака): Благодаря.
Аз благодаря за изчерпателния отговор точно как се отдават пасищата и мерите в една община, но все пак от „Атака” ще предприемем конкретни мерки да не се получават подобни казуси, ще предприемем мерки в законодателствата, които да предотвратят подобни случаи.
Искам да обърна Вашето внимание на това, че служител на Вашето министерство е участвал във въпросния търг в община Две могили за отдаване на пасищата и мерите през 2013 г. и дали това е законосъобразно, трябва да се провери от министерството.
Ние от „Атака” ще държим по-нататък на отговор дали въпросният служител е участвал в търга, както и постъпили ли са някакви документи от въпросната фондация със седалище в град Смолян, която е спечелила търга. Тези документи постъпили ли са в Разплащателната агенция, която е на подчинение на Министерството на земеделието и храните? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Владимиров! От приложения към Вашето писмо договор за наем е видно, че същият е сключен на 9 май 2013 г. между община Две могили, представлявана от кмета на общината, и представител на посочената от Вас фондация, на основание чл. 37п, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. На фондацията са предоставени за индивидуално ползване земеделски земи, общинска собственост, с начин на трайно ползване пасище, мера в землището на село Кацелово, село Баташница и село Могилино, община Две могили.
От направената проверка в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните е вписан животновъден обект на името на посочената от Вас фондация с посочения единен идентификационен код по БУЛСТАТ, намиращ се в село Долна Студена, община Ценово, област Русе. Съгласно писмените данни във „ВетИС” животновъдният обект е регистриран на 27 ноември 2013 г. Към момента в обекта има налични 21 броя дребни преживни животни - овце – собственост на представителя на фондацията, а не на самата фондация. Животните са в обекта и на 3 декември 2013 г., когато за първи път е населен животновъдния обект. Собственик на животновъдния обект – кравеферма, намираща се в землището на село Долна Студена, община Ценово, област Русе, е на представителя на фондацията, съгласно сключения от него договор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Следва въпрос от народния представител Добрин Ненов Данев относно отнето право на ползване на 1206,248 декара обработваема земя от Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе.
Господин Данев, имате думата.
ДОБРИН ДАНЕВ (КБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Със заповед на министъра на земеделието и храните от 30 декември 2008 г. на Института по земеделие и семезнание е отнето правото на ползване на 2651 декара земя. На 2 ноември 2013 г. е зададен въпрос към министър Мирослав Найденов, който отговори, че ако постъпи искане от страна на института за връщане на земята, то той ще го удовлетвори. Такова искане е отправено от института впоследствие, но заповед за връщане не бе изготвена.
В резултат на това, че земята не е предоставена за ползване на института, Областна дирекция „Земеделие” – град Русе, по право предявява иск на основание Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 177 318 лв. като основание за неправомерно ползване.
Получава се парадокс. От една страна, Институтът „Образцов чифлик” е представител на Селскостопанската академия, чийто принципал е Министерството на земеделието и храните и трябва да заплати наем за държавна земя на Областната дирекция „Земеделие”, чийто принципал също е Министерството на земеделието и храните. В бюджета на института не е заложен такъв разход, защото като държавна структура винаги са ползвали държавна земя за целите и политиката на Селскостопанската академия и Министерството на земеделието и храните.
Областната дирекция по земеделие е длъжна да събира наем за ползването на държавна земя по закон.
Този казус е разрешим, ако бъде издадена заповед от Министерството на земеделието и храните, с която, предоставяйки тази земя на института за ползване, въпросът ще бъде решен и възникналата патова ситуация ще бъде преодоляна.
Господин министър, въпросът ми към Вас е: ще разрешите ли този проблем на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Данев.
Господин министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Данев! На Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – град Русе, със заповед от 8 ноември 2001 г. на министъра на земеделието и храните е запазено правото на безвъзмездно ползване на общо 7107 декара земеделски земи от Държавния поземлен фонд на територията на област Русе. Във връзка с проявен през 2008 г. инвестиционен интерес към част от предоставените на института земи от частно дружество, притежаващо сертификат за инвестиция клас „А”, за изнасяне производствената му дейност извън границите на населеното място, подкрепено от кмета на община Русе и от областния управител на град Русе и след получаване на писмено съгласие от заинтересованите ведомства Селскостопанската академия и Институтът „Образцов чифлик”, със заповед от 30 декември 2008 г. на министъра на земеделието и храните е прекратено правото на ползване на института върху 1206,247 декара земеделски земи от предоставените със заповед от 2001 г. 7107 декара. Въпреки изразеното съгласие за издаването й през 2009 г. заповедта на министъра на земеделието и храните от 30 декември 2008 г. е обжалвана от института пред Върховния административен съд. Образуваното административно производство е приключило през 2012 г. с постановяване на окончателно решение на съда, съгласно което заповедта е законосъобразна, тъй като е издадена от компетентен орган в изискуемата от закона форма.
По обективни причини сделката с частното дружество не е била реализирана и институтът е продължил да обработва без правно основание имотите, върху които със заповед от
2008 г. е било прекратено правото му на ползване. Предвид воденото съдебно производство срещу цитираната заповед, приключило през 2012 г., министерството като административен орган не е имало правомощия да се произнася с административен акт до влизане в сила на съдебното решение. Предвид приключилото съдебно производство и във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за неговото прилагане, директора на Областна дирекция „Земеделие” – Русе, е уведомил директорът на Института „Образцов чифлик”, че към настоящия момент имотите се ползват без правно основание и ще бъде издадена заповед по реда на чл. 34, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съгласно която институтът следва да изплати сума, представляваща трикратният размер на средното годишно рентно плащане на землищата в страната, като при неплащането му в определен срок, имотите ще бъдат иззети.
Уважаеми господин Данев, искам да Ви информирам, че на 6 февруари 2014 г. в Министерството на земеделието и храните е постъпило съобщение на Европейската комисия – проект за известие на комисията, относно понятието „държавна помощ” в съответствие с чл. 107, § 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Представеният проект на документ е основополагащ по отношение на правилното тълкуване и прилагане на правилата на Европейския съюз. В тази връзка към настоящия момент се разглежда обстоятелството безвъзмездното предоставяне за ползване на земеделски земи от Държавния поземлен фонд съдържа ли елемент на държавна помощ с оглед дейността на Института „Образцов чифлик”. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) В случай че предоставянето на държавни средства не е съобразено с нормите на европейското право в областта на държавните помощи, то предоставените средства ще се считат за нерегламентирана държавна помощ, за което са предвидени съответните санкции.
При положение че безвъзмездното предоставяне за ползване на земеделски земи от Държавния поземлен фонд не представлява държавна помощ, заповедта от 30 декември 2008 г., с която на института е прекратено правото на ползване върху земеделски земи от Държавния поземлен фонд в землището на град Русе, ще бъде изменена, като на института отново ще бъдат предоставени за ползване отнетите 1206,247 декара земеделска земя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Данев – реплика.
ДОБРИН ДАНЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, господин министър! Аз съм доволен отчасти от отговора, тъй като русенци знаем за тази сага, която произтича от 2008 г. и която несправедливо ощети института с тези 1200 декара земя. Мисля, че в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи има възможност да се предоставят за безвъзмездно ползване за наука и политика на Селскостопанската академия. Считам, че това няма да се окаже държавна помощ, и наистина справедливостта ще възтържествува, и в крайна сметка Вие ще издадете тази заповед.
Последният въпрос, който искам да задам към Вас, е очаква ли се в близко бъдеще това нещо да стане, тъй като притесненията на ръководството на института и на русенската общественост са, че може да се отложи във времето и институтът да бъде ощетен с тези средства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин министър, имате две минути за дуплика.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Данев! Както разбрахте от изложението ми по отговора на въпроса, въпросът и отговорът са фундаментални. Трябва да получим такова разрешение от Европейската комисия. След като получим такъв отговор, няма проблеми да действаме по най-бързия начин, за да върнем земята на института. Знаем, че тя е нужна за неговата научно-изследователска дейност. Получавайки такъв отговор, веднага ще бъде издадена съответната заповед. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Греков.
Уважаеми колеги, следващият въпрос е от народните представители Павел Гуджеров, Здравко Димитров и Владимир Иванов. Той е относно промяна в оценителната система по Мярка 112 „Млад фермер”.
Господин Гуджеров ще развие въпроса в рамките на две минути.
Заповядайте.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, ще се постарая да насоча вниманието Ви към един много наболял въпрос – въпрос, поставян многократно от кандидатите по Мярка 112 „Млад фермер”. Въпросът касае отнемането на точки на кандидат младите фермери с декларирани намерения за кандидатстване по Мярка 214, която им носи 20 точки. Променяйки баланса на точкуването, и то след като приемът вече се е състоял и в момента проектите се оценяват, създава приоритет на други проекти, които иначе не са толкова конкурентни. По този начин проектите на растениевъди, животновъди, които към момента събират 70 точки, биват оценявани с 20 точки, съответно падат на 50. По този начин остават зад проектите за калифорнийски червеи, които могат да съберат максимално 55-60 точки. С тази промяна на правилата на играта буквално в 90-та минута се отрязват всички шансове на растениевъди и животновъди, които освен всичко друго са вложили и допълнителни средства и усилия за сертифициране като биологични. Това е все едно при резултат три на един да отменим трите гола и противниковият отбор да спечели, ако можем да използваме футболна терминология.
На 18 февруари 2013 г. в края на деня излиза отговор, дал съм линк към отговора. В него се заявява, че Министерството на земеделието и храните едва ли не сега разбират, че не е имало средства по Мярка 214 и не се предвижда прием.
Нека обаче да се върнем няколко месеца назад. На 2 октомври 2013 г. виждаме, че Министерството на земеделието и храните е одобрило 1000 заявления по Мярка 214 и това става месец и половина преди пускането на Мярка 112 – „Създаване на стопанства на млади фермери”. Оттук може да се каже, че от Министерството на земеделието и храните ясно са знаели, че няма средства по тази мярка, но не са направили абсолютно нищо, за да променят адекватно начина на оценяване на проектите, като по този начин са подведени стотици фермери да вложат допълнително пари, за да могат да направят стопанствата си по-конкурентни.
В тази връзка, уважаеми господин министър, моля да разясните каква е причината за тази безстопанственост и липса на капацитет в управленския орган на Програмата за развитие на селските райони? Как възнамерявате да компенсирате подведените земеделски производители – кандидати по Мярка 112 „Млад фермер”? Какви мерки ще предприемете, за да прекратите занапред тези порочни практики? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви.
Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на господин Гуджеров.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гуджеров! Министерството на земеделието и храните в качеството си на управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони държи на стриктно и прозрачно прилагане на процедурите за избор и оценка на проектните предложения. В максимална степен се придържа към приоритетите, залегнали в политиките за развитие на селските райони.
Основен елемент при разработването на условията и реда за предоставяне на финансова помощ по отделните мерки от програмата е постигането в максимална степен на ефективно, ефикасно и коректно управление на средствата по нея. Критерият за проектите на млади фермери, които са кандидатствали или имат намерения да кандидатстват за финансово подпомагане по Мярка 214 „Агро-екологични плащания” е насочен към повишаване усвояването на средствата от Ос 2 за периода 2007-2013 г.
Важно е да се уточни, че посоченият критерий за оценка е пряко свързан с изпълнението на Мярка 214, включена в програмата на периода 2007-2013 г., чийто бюджет към настоящия момент е изчерпан. Това от своя страна прави невъзможно поемането на нови ангажименти по линия на мярката за 2014 г., тоест декларирането на намерения за кандидатстване на практика е неизпълнимо.
Заявеният размер на финансова помощ от страна на кандидатите по Мярка 112 през 2013 г. многократно надхвърля отредения финансов ресурс за съответния прием. Одобрените заявления за подпомагане, постъпили в съответния период за прием, ще са в границите на наличните финансови средства. Тяхното класиране ще се извърши в съответствие с критериите за допустимост и оценка в условията на ограничен бюджет.
В допълнение е важно да се отбележи, че подпомагането на младите земеделски производители е един от основните приоритети както в Програмата за развитие 2007-2013 г., така и в бъдещата програма за периода 2014-2020 г. Целта е в максимална степен да се улесни достъпът до финансов ресурс на млади хора, решили да стартират своя реален бизнес в селското стопанство, още повече младите земеделски производители се предвижда да получат и приоритет в рамките на новата Програма за изпълнение на инвестиционни проекти, включително по-висок процент финансова помощ.
Една от първите мерки, която се планира да стартира през 2014 г. в рамките на Програма 2014-2020 г., е свързана с предоставяне на стартова помощ за младите земеделски производители. Това е в унисон със заложените приоритети и политики за насърчаване на младите хора за развитие в сферата на земеделието.
При разработването на бъдещите правила и условия за предоставяне на финансова помощ по програмата управляващият орган обръща особено внимание на натрупания опит от прилагането на мерките от Програмата 2007-2013 г. с цел по-доброто прилагане на различни видове подпомагане. Основен момент в тази посока е намаляването на административната тежест за потенциалните кандидати, което се планира да се постигне чрез опростяване на условията и реда за финансиране по отделните мерки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Уважаеми колеги, за да е ясно какво се случва в парламентарния контрол и за народните представители, и за гражданите, които следят контрола, да кажа, че министър Греков има да отговори на още три въпроса и едно питане. След това министър Драгомир Стойнев ще отговаря на шест въпроса и едно питане. На ръба е отговорът на министър Петър Чобанов. Контролът ще свърши до министър Петър Чобанов. Няма причини за удължаване на заседанието, което ще свърши точно в 14,00 ч.
Казвам го за коректност, тъй като следващият, който ще задава въпрос, е господин Гален Монев. Той не е в залата, но предполагам, следи какво се случва в контрола. Нека е уведомен, че контролът ще свърши до него.
Заповядайте, уважаеми господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, употребихте две много силни думи: „стриктно” и „прозрачно”. Много ме радва това.
Буквално минути, да кажем часове преди парламентарния контрол обаче председателят на Парламента употреби в недобър смисъл репликата „земеделска му работа”. Мен това изобщо не ме радва, трябва да Ви кажа.
„Млад фермер” към момента е с неясни правила, които се променят в последния момент, и това е в полза на определен сектор – червеите.
По Ос 4 бюджетите на МИГ-овете (местните инициативни групи) все още не са одобрени. Забавят се заявките за плащания, забавена е и все още не е излязла оценката на мерки 121, 311 и 312. Опорочена и с намален бюджет, според мен не е и чак толкова добре разписана Програмата за развитие на селските райони. Огромни средства за консултантски мерки – нещо, което коментирахме и преди. Намален бюджет по най-атрактивните мерки, заради което се получава много голям отпор от бранша. Въобще мисля, че ситуацията в сектор „Земеделие” е много притеснителна. Моля не приемайте това като личен упрек към Вас, в никакъв случай! По-скоро Вие сте човекът, който трябва да вземе мерки и да сложи ред в цялата ситуация.
Според мен би трябвало да бъде увеличен ресурсът на мярката „Млад фермер” и да бъдат разписани ясни правила, които да не се сменят и да не са тенденциозни.
Мисля, че Министерството на земеделието и храните и Фонд „Земеделие” е ключово и много важно да започнат да спазват сроковете и наредбите, които сами са разписали и в срок да бъдат давани заявките за плащания и одобряване на проекти.
Господин министър, според мен най-важното е да кажем „не” на лобистите веднъж завинаги и „не” на предизборните мераци на заместник-министрите. Ако някой може да ме убеди, че отварянето на „Млад фермер” не е предизборна мярка, ще ръкопляскам. Тя е точно предизборна. Идеята е да се отвори мярка, към която има интерес. Тя се отваря с целия бюджет, за да няма разочаровани. Обаче ние изстрелваме куршума и след това през целия програмен период вече няма да има „Млад фермер”, а именно тя може да създаде новия гръбнак на земеделието в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Това беше реплика на господин Гуджеров.
Заповядайте, уважаеми господин министър, за дуплика.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо заместник-председател, уважаеми господин Гуджеров, оценката за заявленията за подпомагане по Мярка 112 – Създаване на млади фермери се извършва в съответствие с критериите за оценка на посочения в Наредба № 9 от 3 април 2008 г. Тези критерии за оценка са включени и в текстовете на Програмата за развитие на селските райони още през 2012 г., като са прилагани за приети заявления подпомагане по мярката през 2012 г. и са в сила за заявленията, приети през календарната 2013 г. Максималният брой точки, който може да се получи в едно заявление за подпомагане е 100, като същите се формират на базата на изпълнение на посочените приложение № 1 към наредбата критерии за оценка.
Предоставянето на точки по всеки един от критериите е обвързано с обективни и проверими от страна на Държавен фонд „Земеделие” и разплащателната агенция факти и обстоятелства за конкретен кандидат и заявления за подпомагане. Всяко заявление за подпомагане се обработва индивидуално, като се извършва проверка в каква степен същото отговаря и изпълнява критериите за допустимост и критериите за оценка, посочени по-горе.
В допълнение правим уточнението, че Мярка 214 – Агроекологично плащане, е включена в Програмата за развитие на селските райони още през 2007 - 2013 г., което от своя страна не предвижда възможност за поемане на нови ангажименти през 2014 г., поради липса на свободен финансов ресурс по мярката. Липсата на свободен финансов ресурс по Мярка 214 на практика прави невъзможно кандидатстването през 2014 г., което от своя страна прави заявените от кандидатите по Мярка 112 намерения за кандидатстване практически неизпълними.
Министерството на земеделието и храните в качеството си на управляващ орган на програмата държи на стриктно и прозрачно прилагане на процедурите за избор и оценка на проектните предложения, като в максимална степен се придържа към приоритетите, залегнали в политиките за развитие на селските райони.
От стартирането на Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” до настоящия момент са подадени 6912 заявления за подпомагане, от които са сключени 5375 договора за финансова помощ, което потвърждава значимостта и интереса към тази мярка от потенциалните кандидати. Подпомагането на младите земеделски производители в периода 2014-2020 г. ще се извършва освен чрез стартова помощ и с приоритетна възможност за изпълнение на инвестиционни проекти за развитие и модернизиране на техните стопанства. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Преминаваме към следващия парламентарен въпрос. Той е зададен от народния представител Тодор Радулов и е относно движение на административни преписки на граждани в Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.
Заповядайте, уважаеми господин Радулов, да развитие Вашия въпрос.
ТОДОР РАДУЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите към настоящия момент има няколко хиляди преписки на физически и юридически лица, свързани с промяна на предназначението и със закупуването на площи от държавните горски територии по реда на отменения Закон за горите. Голяма част от тези преписки са започнали преди повече от 10 години. Срокът за подаване на заявления за закупуване на застроената и нормативно определената площ от горските територии по реда на § 123 от отменения закон изтече през месец февруари 2004 г. и оттогава над 10 години преписките на гражданите или не са имали изобщо някакво движение, или са връщани многократно поради изтеклата валидност на скици, оценки на имота, становища и други причини, за които гражданите не би следвало да носят отговорност. Същото е положението и с преписките за промяна на предназначението по реда на чл. 14 и следващите от отменения Закон за горите.
През годините въпроси, свързани с движението на тези преписки, са били задавани нееднократно, но към момента няма ефект и гражданите продължават с право да недоволстват от забавяне и спиране на процеса по вина на държавата и в частност на Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителна агенция по горите. Не бива да забравяме, че освен времето в забавяне струва на физическите и юридическите лица значителни средства предвид необходимостта от презаверки или промяна на изискуемите документи поради изтичането на сроковете им на валидност.
В тази връзка Ви моля да отговорите на следните въпроси: колко са започналите и неприключилите към момента преписки за промяна на предназначението и за закупуване на площи от държавните горски територии, по реда на чл. 14 и § 123 от отменения Закон за горите? Колко от тях са на физически лица? Какви мерки и в какви срокове ще бъдат предприети от Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите за решаването на този натрупал се в годините проблем? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Радулов.
Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радулов, към настоящия момент 2766 броя са започнатите и неприключили преписки по заявления за закупуване на застроената и нормативно определената прилежаща площ към построени сгради, постройки, мрежи и съоръжения в държавния горски фонд – частна държавна собственост, постъпили по реда на § 123 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, който е отменен. От постъпилите заявления около 90% са на физически лица. Приблизително 2100 броя заявления към момента на постъпилите преди 23 февруари 2004 г. до настоящия момент нямат движение, тъй като към тях не са приложени изискуемите от закона документи и впоследствие заявителят не е представил такива. Останалата част от заявленията в повечето случаи са постъпили без необходимите приложения във вид, форма и съдържание, неотговарящи на изискванията на нормативните актове, от което е последвала дълга кореспонденция за предоставяне на документите и лавинообразно изтичане срокове на валидност на някои от тях.
Определянето на законосъобразността на заявленията става въз основа на документи, изискващи се по реда на § 123, ал. 2, т. 1 до 10 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите. Всички тези документи са издадени от различни органи и институции в чиито компетенции е спазването на нормативната уредба, свързана със закупуване на застроената и нормативно определената прилежаща площ и съществуващите към тях сгради. Тази административна тежест е свързана с това, че трябва да се спазват разпоредбите не само на Закона за горите, но и на Закона за държавната собственост, Закона за устройството на територията, Закона за опазване на околната среда, Закона за кадастъра и имотния регистър и други, както и съответните наредби и правилници към тях.
Преписките за промяна на предназначението на поземлените имоти в горските територии, започнали по реда на чл. 14 от Закона за горите, който е отменен, които не са приключили до настоящия момент, са приблизително 1000 броя. За тези заявления не е налична точна информация за съотношенията на заявленията, подадени от физически лица, от юридически лица, от общини и други. Обработката на преписките за промяна на предназначението на поземлените имоти в горските територии също изисква значително технологично време, тъй като в повечето случаи заявленията постъпват без изискуемите документи, необходимата форма, съдържание и срок, а също така и срокът за валидност.
С моя заповед от 12 ноември 2013 г. е назначена комисия, която да разглежда преписки за продажба на поземлени имоти в горски територии, чието предназначение е променено по реда на Закона за горите и за които дължимата цена е заплатена в срок по реда на чл. 79 от Закона за горите и § 5 от Преходните и заключителните разпоредби към него.
Към настоящия момент комисията е провела десет заседания, на които е разглеждала 60 броя преписки от общо 108 броя, приети от предходната комисия, назначена със заповед от 18 октомври 2011 г. на министъра на земеделието и храните.
От общо 108 броя преписки – 32 са на физически лица. Към настоящия момент Министерството на земеделието и храните в лицето на комисията е предприело действия по приключване в максимално кратки срокове на преписките с оглед административния си капацитет и спецификите на всяка една от тях.
Всяка конкретна преписка е индивидуална, подлежи на съответните проверки, актуализиране на документацията и се разглежда на заседанието на комисията като констатациите, мотивите и предложенията се отразяват в съответния протокол.
В Закона за горите не е предвиден срок за подаване на заявления за закупуване на имоти с променено предназначение, нито срок, в който министърът следва да вземе решение по тези заявления, поради което и дейността на комисията не е ограничена със срок и тя действа постоянно.
С настоящото Ви уведомявам, че Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите полагат максимални усилия за решаване на натрупалия се в годините проблем с процедурите за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии за закупуване на застроена и прилежаща площ, както и за продажба на имотите с променено предназначение, заявени за закупуване от съответните заявители.
Данъци и такси по неприключените преписки не се дължат, извън законоустановените, които до продажбата на имотите са за сметка на Министерството на земеделието и храните. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Господин Радулов, заповядайте за реплика.
ТОДОР РАДУЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор, но въпреки всичко моята молба е колкото може по-бързо да се решава този проблем и естествено въпросът, който бих искал да задам, е: Вие казахте, че има непълноти в представената документация, дали за това своевременно са уведомени гражданите, които са подали тези документи? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Радулов.
Заповядайте, уважаеми господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Радулов, уважаеми дами и господа! Да, след съставянето на тази комисия, която разглежда всички тези документи, в едноседмичен срок комисията отговаря за изискуемите документи, които са необходими по движението на тези преписки.
За останалите, които са от по-дълъг период и за които са изминали всички срокове, навярно ще трябва отново да се потърсят жалбоподателите, за да може да им се отговори какво е необходимо. И това го правим ежедневно, като получаваме такива преписки и отговаряме на техните въпроси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Греков.
Преминаваме към следващия въпрос, зададен от народни представители. Това е въпросът на народния представител Методи Теохаров. Въпросът е относно дейността на държавните горски предприятия.
Заповядайте, уважаеми господин Теохаров, за да развиете Вашия въпрос.
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър! Уважаеми дами и господа народни представители, както Ви е известно, държавните горски предприятия имат доста широк предмет на дейности и изпълняват важни задачи, свързани с устройството и управлението на горските територии.
За осъществяване на дейността си освен горите държавата е предоставила на държавните горски предприятия скъпоструващо имущество.
Много са дейностите, които те изпълняват с цел поддържане на горските екосистеми и поддържане на биологичното разнообразие.
Всичко това, господин министър, е възможно да се изпълнява, ако се работи по строго определени правила.
В тази връзка моите актуални въпроси са следните: първо, по какви правила се осъществява и ръководи дейността на шестте държавни горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите? Съществуват ли унифицирани правилници за организацията на дейността им? Има ли разлика в устройството и в дейностите, осъществявани от държавните горски предприятия?
Второ, съществуват ли унифицирани вътрешни правила за организация на работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите? Има ли съществени разлики в заплащането за заемани еднакви позиции в различните държавни предприятия и в териториалните им поделения? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Теохаров.
Заповядайте, уважаеми господин Греков, за да отговорите на народния представител.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Теохаров, шестте държавни предприятия са създадени със Закона за горите от 2011 г., като основният предмет на дейността им е определен в чл. 165 от Закона за горите.
Държавните предприятия имат унифицирани и утвърдени от министъра на земеделието и храните правилници за организацията и дейността на държавните предприятия. Същите са публикувани в пълен вид в Търговския регистър, като част от документите на предприятията.
В устройството на самите предприятия няма разлики. Предприятията имат двустепенна структура от централно управление и териториални поделения – държавни и горски стопанства и държавни ловни стопанства, тричленни управителни съвети, както и стопански съвети, които се състоят от директорите на териториалните поделения на съответното държавно предприятие.
Дейностите, които осъществяват предприятията, са насочени преобладаващо за изпълнение на предвидените мероприятия в горско-стопанските планове за горските територии, държавна собственост, за изпълнение на ловно-стопанските планове и плановете за защита на горите от пожари, за опазване на горските територии и така нататък.
Дейностите, осъществявани в изпълнение на горско-стопанските планове, са относително еднородни, но има различия в количествените и качествените показатели, породени от съществените разлики в характеристиките на държавните горски територии, предоставени им за управление.
Средствата за работна заплата в държавните предприятия, както и в техните териториални поделения, се определят при условие и по ред, определени от Наредба № 22 от 14 декември 2012 г. на министъра на земеделието и храните, съгласувано с министъра на труда и социалната политика.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от тази наредба, всяко предприятие има приети вътрешни правила за работна заплата, които са вътрешен акт на предприятието и са сравнително сходни.
Средствата за работна заплата в централното управление на държавното предприятие се формират в зависимост от финансовия резултати и от изпълнението на дейностите в цялото предприятие, а за териториалните поделения – в зависимост от финансовия резултат от дейността на държавното предприятие и от изпълнението на дейностите в конкретното поделение.
Различните отчетни резултати от изпълнението на заложените дейности обясняват отчетните разлики в заплащането на заеманите еднакви позиции в различните държавни предприятия и в териториалните им поделения. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми професор Греков.
Уважаеми професор Теохаров, заповядайте. Имате право на реплика към отговора на министъра.
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Искам първо да благодаря на проф. Греков за обстойния и компетентен отговор, който даде не на един, не на два, а точно на пет въпроса. Тези отговори, разбира се, почиват на определени правила, които Министерството на земеделието и храните спазва при управлението и устройството на държавните горски предприятия.
Искам да кажа няколко думи за това, че тези правила изцяло са свързани със Закона за горите, където Комисията по земеделието и храните направи съществени подобрения и допълнения с цел облекчаване на административния режим в управлението на горите, с цел също подпомагане на обикновените хора в страната и като цяло за опазване и поддържане на горските екосистеми. Разбира се, тук могат да се поставят много въпроси.
Тъй като няма да задавам допълнителен въпрос, няма да правя и реплика, искам да направя една препоръка към господин министъра. Много зелени организации, а не само зелени, и други природозащитни организации се бъркат понякога в работата на горските територии, не толкова от екологична загриженост и компетентност, а ако е възможно, да използват някакви средства за техни проекти.
Господин министър, аз Ви препоръчвам да бъдете внимателни към тези организации, защото в последно време си позволяват да съветват дори и Ваши служби, които се занимават със съвети в земеделието и горите. Благодаря Ви още един път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, проф. Теохаров.
Заповядайте, уважаеми господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
В отговор на препоръката, която давате, би следвало да кажем, че заетостта в сектор „Гори” е изключително голяма. Да, важна е природата за нашата страна, но все пак заетостта на населението, откъдето получават заплати, е също важна.
Бих искал да Ви кажа какъв е общият състав в тези държавни предприятия. В шестте горски предприятия в страната, уважаеми дами и господа народни представители, работят общо 6576 човека. За да има сравнимост – в Централното управление на тези предприятия работят само 203. Казвам обобщени данни, готов съм да отговоря и как са по различните предприятия. Общо взето най-голямо е Южното централно предприятие в Смолян, което е с 1675 служители и има съответно 40 човека в управлението. Всички останали варират от 626 до 1387. В едно от предприятията персоналът в управлението е от 20 човека – това е най-ниското във Враца, и Югоизточното предприятие в Сливен, където са 45.
Интерес представляват и заплатите, които получават. Общо в предприятията средната заплата на служителите е 1166 лв., а в управленията е малко по-висока. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Греков.
Преминаваме към следващото питане от народните представители Даниела Савеклиева и Георги Андонов относно изкупната кампания на тютюна в област Благоевград.
Заповядайте, уважаема госпожо Савеклиева, да развиете Вашето питане.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, нашето питане с колегата Андонов е във връзка с изкупната кампания на тютюна в област Благоевград.
В началото на месец март 2014 г. тютюнът от реколта 2013 г. все още не беше изкупен в Благоевградска област. По данни на тютюнопроизводителите има населени места, като селата Рибново, Хвостяне, Дъбница в община Гърмен, в които 50% от тютюна не е изкупен. В община Сатовча има около 140 тона неизкупена продукция. Има селища в общините Гоце Делчев и Хаджидимово с десетки тонове залежали количества. Много семейства нямат други доходи, освен тези от тютюна, но все още не са продали изработеното, тъй като фирмите или отказват да купуват, или дават много ниска цена. Тютюнопроизводителите сигнализират още, че търговци отказвали да купуват дори договорените количества.
Друг сериозен проблем, който поставят те, е, че все още нямат договорени квоти за настоящата година, нямат подписани договори, което поставя под съмнение възможността да отглеждат тютюн и тази година.
Моля да ни отговорите в тази връзка на следните въпроси: кога ще бъде изкупен тютюнът на хората от този регион; каква е средната изкупна цена на килограм тютюн в изкупната кампания 2013-2014 г. на територията на област Благоевград; какви действия ще предприемете, за да гарантирате тазгодишната тютюнева кампания, и какъв ще е принципът на разпределение на заложените в Бюджет 2014 г. 100 хил. лв. субсидиране на сектор „Тютюнопроизводство”?
Много се надявам от отговора Ви да стане ясно, че вече има положително развитие по изложените проблеми, тъй като и нашият въпрос е от миналия месец. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Савеклиева.
Уважаеми проф. Греков, заповядайте да отговорите на питането.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Савеклиева, уважаеми господин Андонов! С премахване на държавната регулация при производството на тютюн и отмяната на чл. 11 от Закона за тютюна и тютюневите изделия през 2011 г., изкупуването на суров тютюн е на база свободно сключени индивидуални договори между производителите и търговците. Всички условия по договорите –срокове, цени, количество и начин на изплащане, се договарят на пазарен принцип между производителя и търговеца и не предвиждат каквото и да е участие от страна на държавата в този процес.
Посоченият напълно либерален механизъм действа с пълна сила през стопанската 2013 г. и е въведен с последните изменения на Закона за тютюна и тютюневите изделия през 2012 г. В сега действащия закон не съществуват разпоредби за условията, на които следва да отговарят лицата, занимаващи се с изкупуване на тютюн. Това създава редица затруднения и води до силно изразена неравнопоставеност между малките земеделски производители и мултинационалните търговски фирми, занимаващи се с изкупуване на тютюн.
По отношение на сроковете за изкупуване, съгласно сега действащата нормативна уредба, същите се определят свободно от страните в договора. При неизпълнение на посочения ангажимент, във всеки договор би следвало да бъдат предвидени клаузи за потърпевшата страна. Договорните взаимоотношения са частни и доброволни. Редът, чрез който Съветът на Европа определяше индивидуалните гаранционни прагове за всяка сортова група тютюн за три последователни реколти и редът за тяхното спазване, е отменен. Производствените квоти не съществуват. Те са отменени с Регламент на Съвета № 1234/2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари, влизащ в сила от 1 юли 2008 г. Той заменя Регламент № 2075/1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн.
Изкупната кампания на тютюна за 2014 г. ще бъде съпътствана с нови законови промени. Целта на тези промени е да бъдат сведени до минимум диспропорциите при производството и търговията на суровината, предназначена за акцизни стоки. Трябва да се въведат адекватни механизми, без да се влияе на фундаменталните принципи за обща организация на земеделските пазари и свободната търговия.
Предвижда се да бъдат създадени два нови регистъра – на производителите и търговците на тютюн, с конкретни ангажименти и към двете страни за вписване в регистрите. Информацията ще послужи пълноценно на държавните органи за контрол и поддържане на бази данни в сектора. Тези данни ще се предоставят ежегодно до 31 юли на Европейската комисия чрез системата ИСАММ. Поддържането на регистрите ще доведе и до по-точна яснота за хода на бъдещите изкупни кампании. По този начин финансовите инструменти ще бъдат насочени за подкрепа към най-уязвимите групи производители в този сектор от селското стопанство.
Предвижда се да бъдат възобновени функциите на така наречените „държавни експерти” по тютюна, които на практика да вземат независимо участие в процеса на окачествявяне на суровия тютюн. Предвиждаме и промяна в условията за определяне на минималните качествени изисквания при изкупуване на тютюна. Те ще позволят на производителя на тютюн да отговори адекватно на изискванията на търговските фирми при изкупуването.
При спазване на заложените за национални доплащания и държавни помощи средства в Закона за държавния бюджет, на 17 март 2014 г. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, взе решение за предоставяне на 100 млн. лв. за национални доплащания за тютюн за Кампания 2013 г.
Към момента в Деловодството на Министерството на земеделието и храните са били заведени два сигнала от тютюнопроизводители за договориран и неизплатен тютюн. Тези сигнали са разгледани на заседание на междуведомствения Експертен съвет за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн, проведено на 25 март 2014 г.
По предложение на Експертния съвет ще назнача комисия за проверка на изпратените сигнали, след което комисията трябва да изготви доклад до Експертния съвет и да направи мотивирано предложение до мен за предприемане на законови действия.
При условията на свободен пазар на тютюна фирмите нямат задължение да подават официална информация за средната изкупна цена по сортови групи и области.
Производството на тютюн през 2013 г. в Гърция, Македония и Турция бележи ръст, вследствие на което на пазара се предлагат по-големи количества, което пряко рефлектира върху изкупните цени за килограм суров тютюн. Що се отнася до средната изкупна цена за област Благоевград – за сортова група Басми, е отчетена в размер на 5-5,50 лв. на килограм тютюн. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин Андонов, имате две минути за допълнителни въпроси към отговора на министъра.
Заповядайте.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, като цяло в отговора Ви се съдържаха само някакви краткотрайни мерки.
За първи път тази година от много години насам в сектор „Тютюнопроизводство” средната изкупна цена за цялата страна беше в пъти намалена. За първи път, господин министър, от много години насам в сектор „Тютюнопроизводство” останаха неизкупени количества суровина.
За първи път, господин министър, от много време насам в сектор „Тютюнопроизводство” в началото на селскостопанската календарна година все още няма договорирани количества за изкупуване на суровината. Хората вече са заложили своите лехи и разсад, а нямат подписани договори с фирмите.
За първи път, господин министър, откакто се прилага схемата за субсидиране на базата на референтен период в сектор „Тютюнопроизводство”, в началото на месец април все още нямаме разплатени пари по субсидиите.
Господин министър, въпросът ми към Вас е малко по-общ и обхващащ целия сектор. Ние знаем, че 2016 г. е последната, в която България ще има право да дофинансира сектора с национални средства. Сиреч от 2016 г. тютюнопроизводителите няма да получават и една стотинка национална субсидия или каквато и да е субсидия. Съветът на министрите на страните – членки на Европейския съюз, изключи тютюна като допустима култура за европейско финансиране.
Господин министър, въпросът ми към Вас е: освен тези краткосрочни мерки – които, доколко ще дадат резултат, не съм сигурен – какво предвижда министерството като цялостна политика в този сектор? Какво предвиждате да направите Вие като по-дългосрочни мерки в сектор „Тютюнопроизводство”? Какво предвиждате да направите, че тези хора да намират рентабилност в своя поминък, в своята работа и да не се получава така, че да бягат в съседни на нас държави, какъвто е случаят в момента в Гоце Делчев – голяма част от хората отиват в Гърция, заради това че не са получили добра изкупна цена на своята продукция?
Въпросите са много, господин министър, и се надявам да получа отговори. Има един въпрос, който бих поставил само като загадка и се надявам в следващ парламентарен контрол да обърнете сериозно внимание.
Господин министър, за първи път тази година в опитните станции по тютюните в Гоце Делчев всички опитни полета са засети с житни култури. Може би селскостопанската дейност се опитва да направи някакъв хибрид между зърнени и тютюневи култури. Не знам защо е така, но това е сериозен въпрос, на който също трябва да се обърне внимание. Надявам се това да стане в следващ парламентарен контрол.
Извинявам се, госпожо председател, за просроченото време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, проф. Греков, да отговорите на допълнителните въпроси на господин Андонов.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Андонов, за да вляза в такт с Вашите въпроси – за първи път – ще започна и аз.
За първи път Министерството на земеделието и храните създава Регистър на земеделските стопани, отглеждащи тютюн съгласно Наредба № 3 за създаване и поддържане на Регистър на земеделските производители.
За първи път по този начин ще се спре хаосът в това – какво се планира, какво се сее, какво се произвежда, какво се продава, на какви цени се продава? Досега не е имало регистър, който да установи колко човека са отглеждали, на колко декара, какви качества. В крайна сметка се оформя правило по обратния принцип – това, което се продаде, това се отчита като регистър. Тоест обръщаме оттук нещата, както се брои – от едно към края, а не от края към началото.
Ето защо от 1 април 2014 г. в общинските служби „Земеделие” вече се приемат заявления за регистрация по местонахождение на имотите. В тях стопаните ще могат да заявяват площите, на които са отглеждали тютюн; произведените и продадените през 2013 г. количества тютюн по сортови групи и по класи, както и площите, на които ще се отглежда тютюн през 2014 г.
Ще трябва да се представят договорите за производство и изкупуване на тютюн, приемателно-предавателните протоколи за изкупуване на тютюн и документи за право на ползване на имотите – удостоверение за наследници, нотариален акт, договор за наем или аренда, на които се е отглеждал тютюн през 2013 г. И това всичко – за първи път.
Създаването на Регистър на тютюнопроизводителите е част от общия пакет мерки, които предприема министерството по отношение на сектора. В момента никой в страната не разполага с информация кои и колко са тютюнопроизводителите в България, площите, засети с тютюн, произведеното количество по различни сортове, кои фирми изкупуват тютюн.
Последните данни са от така наречения „Референтен списък” на произведения тютюн за периода 2007-2009 г. При тази ситуация и липса на каквато и да е база данни за сектора, Министерството на земеделието и храните е в невъзможност да определя политики за развитие на сектора, както и да взима най-добрите управленчески решения.
Включването в Регистъра на тютюнопроизводителите не е свързано по никакъв начин с плащането на данъци, такси и осигуровки – трябва да го кажем от тази висока трибуна. В него ще се впишат всички тютюнопроизводители, които сега произвеждат тютюн, без значение дали фигурират, или не в така наречения „Референтен списък”.
След първоначалното зареждане, базата данни ще се актуализира ежегодно. Земеделските стопани могат да получават подробна информация от общинските служби „Земеделие”. Това е грижа и отношение към този тежък труд и към тези отрудени хора, които се занимават с това производство. Целта на този регистър е да събере информация за земеделските стопани, които отглеждат тютюн, за засадените площи и сортове, произведените, изкупените количества тютюн и други.
По този начин ще се идентифицират условните купувачи на пазара, което е изключително важно. Ще се структурира база данни за участниците в сектора; ще се създадат условия за вземане на още по-правилни управленчески решения за този важен сектор за България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Греков.
Заповядайте, господин Андонов – две минути за отношение към отговора на проф. Греков.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Господин министър, не сме удовлетворени от отговора, който ни представихте. Ще Ви кажа защо.
Първо, във Вашия отговор ние не чухме анализ на всички факти, които изброих в тази селскостопанска календарна година в сектор „Тютюнопроизводство” – ниска изкупна цена, неизкупени количества, недоговорени количества сега за изкупуване.
Второ, Вие не ни отговорихте на много важен въпрос – как виждате сектор „Тютюнопроизводство” след 2016 г., когато няма да имаме право да даваме една стотинка в този сектор? Искате секторът да бъде закрит? Искате секторът да бъде преструктуриран в други сектори, или просто ще настоявате този сектор да бъде изваден от общата селскостопанска политика, в която участва в момента? Или ще искате от Европейската комисия този сектор да получава европейски пари? Това са важните въпроси.
Всички краткосрочни мерки, които Вие изброихте, може би ще доведат до някаква полза – съмнявам се каква ще е тя и какъв ще е ефектът от нея. Все още не сме чули крайната цел от Вас. Настояваме пред Вас като народни представители да излезете пред тютюнопроизводителите, пред народните представители, пред обществото и да кажете: „Нашата стратегия за тютюнопроизводството от сега до 2020 г., когато приключва този планов период на ниво Европейски съюз, е тютюнът да е на еди-какво си ниво”. Това са по-важните въпроси.
Господин министър, надявам се най-скоро да чуем от Вас отговорите на всички тези въпроси и да се опитаме да успокоим целия сектор и всички тютюнопроизводители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Андонов.
Следващият въпрос е от господин Владимир Тошев ...
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Може да иска да отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин министър.
Всъщност това е процедурата. Обърквате ме, господин Андонов. Въпрос, отговор, два допълнителни въпроса, отговор на министъра, отношение на народния представител. Изчерпахме процедурата.
Има думата господин Владимир Тошев да зададе своя въпрос относно отказ за изплащане на субсидия за 2013 г.
Заповядайте, уважаеми господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Господа министри! Господин министър, няколко земеделски производители от община Грамада, обработващи собствена земя, и то в неголеми размери – по няколко десетки декара, преди доста време са Ви писали писмо, че не са получили субсидии и са получили отговор от Областна дирекция на Фонд „Земеделие” във Видин, че няма да получат за 2013 г. Вие и Вашите подчинени не сте им отговорили нищо. Затова дойдоха при мен на приемен ден.
Запознаха ме с казуса. Аз Ви зададох въпроса. Имам копие на същото писмо, което сте получили и Вие.
Има няколко проблема в процедурата. Тези хора не са си получили парите, без да получат никакво уведомление за това – защо им е отказано. Когато са отишли във фонда, са им казали, че няма да им дадат пари, защото имат презастъпване на части от имотите. В действителност няма никакво презастъпване на никакви части, които са декларирани от друг земеделски производител. Това са техните лични ниви, за които имат нотариални актове. Те не арендуват земя и на практика няма как да има презастъпване, защото това са цели ниви.
Даден им е някакъв отговор, че не са си получили писмата, защото не са чакали на площада на град Грамада, когато служител от фирмата, която разнася тази кореспонденция, ги е носил в Грамада. Явно не са се срещнали на площада и не са получили уведомителните си писма. Пропуснали са срока да обжалват този отказ, но това е по простата причина, че те няма какво да обжалват, защото нямат информация, че са получили отказ за получаване на субсидии.
Тези хора са били информирани, че трябвало да следят „Държавен вестник” и интернет страницата на Вашето министерство, за да се информират за тези откази. Може би по-големите земеделски производители имат офиси, имат секретарки, имат юристи, имат компютри. Повечето от тези обикновени хорица от град Грамада нямат и телефони, да не говорим, че нямат време, а и нямат никакви познания как трябва да търсят в интернет, за да се сдобият с тази информация.
Моят въпрос към Вас е: каква е процедурата тези хора да си потърсят правата, преди да се стигне до съд?
Понеже имам информация, която и Вие ще съобщите, ще продължим да си комуникираме по този начин, но аз все пак държа да чуя Вашия отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Тошев.
Сигурно предполагате отговора на министъра, но за да го чуем и всички ние, ще му дадем полагащите му се три минути.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Тошев, уважаеми дами и господа народни представители! Процедурата за разрешаване принадлежността на площи, заявени от повече от един земеделски стопанин, е уредена в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директно плащане.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от същата, когато едни и същи земеделски парцели са заявени за подпомагане от две или повече лица, Държавен фонд „Земеделие” изпраща на лицата официални уведомителни писма, в които ги уведомява, че следва да се явят в 20-дневен срок в съответната областна Дирекция „Земеделие”, за да представят документи, доказващи правото им на ползване върху застъпените парцели. Срокът за явяване на кандидатите започва да тече от датата на обратната разписка, с която се изпаща уведомителното писмо. Същият може да бъде удължен, ако някой кандидат е възпрепятстван да се яви поради форсмажорни обстоятелства.
Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата, когато адресантът не може да бъде открит на известния адрес за кореспонденция, за да му бъде връчено уведомителното писмо за установените площи, заявени от повече от един земеделски стопанин, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” изготвя констативен протокол и оповестява публично уведомление на видно място в своето помещение или на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие”. За стопани, които не са открити на посочения в заявлението адрес за кореспонденция, се извършва уведомяване и по телефон. В този случай 20-дневният срок започва да тече от датата на оповестяване.
В случай че земеделският стопанин не е надлежно уведомен за установените застъпвания, съгласно процедурата, описана по-горе, това би представлявало съществено процесуално нарушение на административно-производствените правила, което води до порочност на акта, както и на крайния акт – уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, ако е издаден такъв.
Съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомителното писмо на Държавен фонд „Земеделие” може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и институции. Жалбата се подава чрез административния орган, чийто акт се оспорва по горестоящия административен орган и до съда.
В Министерството на земеделието и храните през месец март и април 2014 г. са депозирани четири броя жалби от група земеделски стопани от град Грамада и една регистрирана жалба с идентично съдържание в Държавен фонд „Земеделие”, тоест 5-6 месеца след стартиране на процедурата по уведомяване, тоест месец септември 2013 г. В тези жалби те твърдят, че не са уведомени с официални уведомителни писма за площи, заявени от повече от един земеделски стопанин, и поради тази причина са изпуснали 20 дневния срок за явяване в Областна дирекция „Земеделие” – Видин.
От справка, предоставена от Фонд „Земеделие”, уведомителни писма за площи, декларирани от повече от един кандидат, само за Грамада са изпратени над 57 бенефициента. По основателността на жалбите е изискано становище от Държавен фонд „Земеделие”, от което ще е видно дали, по какъв начин и на коя дата са били уведомени жалбоподателите за установяване на двойно заявени площи.
Земеделските стопани от гр. Грамада ще бъдат официално уведомени в законоустановения срок след извършване на проверка и по техните сигнали. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Заповядайте за реплика, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, май че аз ще Ви изненадам с това, което ще Ви кажа. Вие сам казахте, че тези уведомителни писма за презастъпване на площи се връчват с обратна разписка. Това е явно доказателство, не е необходимо кой знае какво доказване. Това означава, че някъде по веригата има проблеми.
Първо, Областната дирекция има служба в гр. Грамада, която се казва Общинска служба „Земеделие”, в която може би е трябвало служителката, която е носила писмата, да ги остави там и вече на местна почва е можело да бъдат връчени на тези хора. Между другото, те не са ги получили - казвам Ви го съвсем сериозно, защото са били на работа.
Новината да Ви я съобщя аз – тези хора вчера са си получили парите. Аз сутринта говорих с тях, за да им кажа, че днес ще си разговаряме с Вас от трибуната на Народното събрание. Те казаха, че парите са преведени вчера, за което Ви благодаря.
Оттук нататък тръгват пък други въпроси. Вие казахте процедурата – тази процедура не е спазена. Тогава на какво основание са получили парите, след като има презастъпване?
Означава ли това, че този, който незаконно, без тяхно съгласие им е декларирал по някакъв начин – аренда или не знам по какъв друг начин, им е декларирал земите, може би той е получил субсидия за тях? Може ли да се разбере този служител – пак Ви казвам, хората не са виновни, този служител, който е трябвало да им връчи тези писма преди половин година, къде ги е оставил, на кого ги е връчил и въобще връчил ли ги е някъде, или са потънали в някоя папка или в някое кошче?
Много се радвам, че с Вас помогнахме на тези хора. Обаче дали това е начинът да се помага?! Едната жена каза, че работи някъде около 30 декара – това са под 1000 лв., за много от българите и особено частните земеделски производители, които работят десетки или стотици хиляди декари, това не са пари, обаче за тази жена са всичко.
Затова поизчистете процедурата, потърсете къде са причините да се къса нишката между хората, които работя малки участъци земя, и държава, която трябва да им помага. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Тошев.
Заповядайте, уважаеми господин министър, дуплика към репликата на народния представител.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Тошев! Плащането на единица площ в нашата страна по европейски регламент е двустепенно. Един път, както тази година за първи път направихме, плащането се извърши до 31 януари, а останалите така наречени „припокриващи се площи” – след тяхното заявяване до 27 февруари, изплащането се осъществява и трябваше да се осъществи, и се радвам, че сме помогнали тези средства да бъдат изплатени, се извършва до 31 март. Вероятно тази жалба и жалбоподателите, а може би и общинската или областната земеделска служба, е отправила такова запитване със съответната документация към Държавен фонд „Земеделие” и са изплатени съответните средства.
Не е възможно за една и съща площ да се получи двойно плащане. Това е един от големите проблеми – проблеми, казвам в кавички, защото, ако това се допусне, тези големи застъпвания и припокривания биха нарушили и опорочили изцяло процедурата. Така че навярно правилно са оценили в Областна дирекция „Земеделие” и Държавен фонд „Земеделие”, че на тези хора, макар и малки, както казвате, се полагат тези средства и те са ги получили. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми професор Греков, за отговора на въпроса на господин Тошев и за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Успешен ден!
Преминаваме към въпросите към министър Драгомир Стойнев.
Всъщност парламентарното време ще стигне за отговор, надявам се, на всички въпроси, тъй като, уважаеми господин министър, имате да отговорите на пет въпроса от народни представители и на едно питане – в 14,00 ч. ще приключим контрола.
Първият въпрос към Вас е зададен от народния представител Владимир Тошев и е относно перспективи за газификацията на град Видин и региона.
Заповядайте, уважаеми господин Тошев, да развиете Вашия въпрос към министър Драгомир Стойнев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, щях да бъда много щастлив, ако можех и Вас да изненадам с информация, че Видин вече е газифициран, но след като съм задал въпроса, за съжаление не е така.
Ние с Вас сме дебатирали в лични разговори този въпрос, но държа да го коментираме и от трибуната на Народното събрание, защото това е изключително важно за региона на Северозападна България – основно за Видин и за ареала около град Видин. Защото другите градове, макар и частично, са газифицирани, докато Видин не е.
В периода на нашето управление ние направихме постъпки от „Южен поток” – от точката в град Грамада, това е най-близката точка до Видин, трябваше да се направи станция, която да намали налягането в тръбата и да газифицира град Видин, разстоянието там е някъде около 20 км. Мисля, че съм Ви показвал – имам писмо, подписано от двамата изпълнителни директори на „Южен поток”, от руска и от българска страна, които дават съгласие за такова нещо.
Актуалността на въпроса продължава да стои, защото рано или късно, макар че сега няма пари – отговорено ми беше, че Е-79 и жп линията ще бъдат отложени за далечното бъдеще, макар че ние ги стартирахме. Те ще бъдат построени, мостът е построен – част от инфраструктурата се гради и трябва евтина енергия, за да може да стартираме привличането на бизнес, за да се съживи регионът.
Така че, ако се построи „Южен поток”, защото в последните дни, последните седмици действително има разнопосочно говорене между Вас, руската страна и Европа, Европейският съюз – дали ще го има въобще „Южен поток”...?! Въпросът ми е: ако се построи газопроводът, ще съдействате ли да има отклонение към Видин, за да газифицираме Видинска област? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев.
Уважаеми господин Стойнев, заповядайте.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Тошев, в отговор на запитването относно перспективи за газификация на Видин и региона предоставям отговор на повдигнатия въпрос.
Към настоящия момент регионите Видин и Лом са единствените значими градове в близост до трасето „Южен поток”, които нямат изградена техническа инфраструктура за достъп до Националната газопроводна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Газифициране на Северозападния регион е възможно чрез присъединяване и доставки на природен газ от газопровода „Южен поток”, което ще придаде допълнителна стойност на проекта и ще бъдат максимално използвани възможностите, които той предоставя.
Министерството на икономиката и енергетиката чрез БЕХ ЕАД като акционер в проектната компания „Южен поток” – България, продължава активно да работи за газифициране на регионите Видин и Лом. Проектната компания води значителна кореспонденция с Областна администрация – Видин, с кметове на общини от областите Видин и Монтана.
Въпросът за газифициране на региона е дискутиран и по време на проведените обществени обсъждания на Доклада по ОВОС на „Южен поток” – в общините по трасето на газопровода от областите Видин и Монтана и конкретно в община Кула, област Видин на 1 юли 2013 г., община Грамада, област Видин на 2 юли 2013 г., и в община Вълчедръм, област Монтана на 4 юли 2013 г.
Същевременно газифицирането на Видин и Лом е координирано с „Булгартрансгаз” ЕАД – оператор на Националната газопреносна мрежа на България, който е задал параметрите за изходна точка на присъединителния газопровод от газопровода „Южен поток” за регионите на Видин и Лом, като е поет ангажимент от „Булгартрансгаз” ЕАД за покриване на разходите за изграждане на газоизмервателна станция и газорегулираща станция на изходната точка. В тази връзка в момента се разглеждат различни варианти за икономически и технически най-целесъобразната изходна точка от газопровода „Южен поток”, от която би могло да осигури газифициране на регионите на Видин и Лом.
Необходимо е да бъде определена изходната точка за регионите на Видин и Лом, както и да бъдат договорени от доставчик на природен газ условия за пренос по газопровода „Южен поток” на очакваните обеми природен газ за Видин и Лом, съответно резервиране на необходимия капацитет, изграждане на газоизмервателни и газорегулиращи съоръжения, очакваните инвестиции и други детайли.
Съгласно действащата законодателна рамка, след като бъде проявен интерес от лицензирано газоразпределително дружество или дружество за газифициране на общините от региона Видин и Лом, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране обявява съответните процедури и ще издаде лицензи за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на териториите на горепосочените общини. Газоразпределителното дружество лицензиант ще трябва да изгради разпределителен газопровод от определената точка на присъединяване към „Южен поток” до Видин и Лом и съответно да развие вътрешно-градските разпределителни мрежи в съответните общини.
В заключение, българската страна чрез БЕХ ЕАД, като акционер в проектната компания „Южен поток” – България, ще продължи да работи приоритетно по горепосочените технически и икономически въпроси с цел обезпечаване на най-добри възможности за газифициране на регионите на Видин и Лом.
Що се касае до последните Ви коментари, уважаеми господин Тошев, позволете ми да кажа, че работата по проекта „Южен поток” не е прекъсвала. На техническо ниво продължават срещите и продължават да се обсъждат детайлите. Нещо повече, на експертно ниво комисията, която е определена от България, Италия, Унгария, Словения, Хърватия и от Гърция, на която е даден мандат – всички тези държави дадоха мандат на тази комисия, продължават разговорите с руската страна. Този месец отново ще има такава среща.
Целта на този мандат, уважаеми господин Тошев, бе не всяка една държава самостоятелно да преговаря с Европейската комисия и съответно да получи регулаторен режим, а друга държава да не получи, тоест да не решаваме проблема на парче – една да го реши, друга да не го реши, а трета да го реши, да се прекъсва проектът, а това да е стратегическо решение, което позволява да се изчисти целият регулаторен режим на проекта.
Подкрепям Вашата инициатива и загриженост за хората, тъй като е важно да има газификация, това означава модернизация и развитие от икономическа гледна точка на региона, но в същото време позицията Ви като народен представител от Политическа партия ГЕРБ се различава от това, което говорите и подкрепяте хората.
Уважаеми господин Тошев, не мога да приема, от една страна, Вие сте загрижен за хората, което е съвсем нормално и е правилно, от друга страна, ние имаме един национален приоритет и не можем да се обединим по него.
Да, вярно е, че в момента има може би политически проблем относно кризата, но едно е политика, друго е икономика. Мисля, че е дошъл моментът, в който българския Парламент да се обедини и да защитаваме националните ни интереси, защото тази модернизация на региона няма да бъде само за Видин, ще бъде за цяла България. Това дава хляб на хиляди хора. Да не говорим, че има и сигурност на доставките на природен газ.
Само че Вашият лидер и други народни представители отидоха в Брюксел уж да помогнат, а напротив, да попречат на инициатива, която по наше мнение не пречи за бъдещата реализация на проекта „Южен поток”. Още повече, че зависи от дебатите в пленарната зала какъв ще бъде крайният вариант, тоест търсеното на политическия успех не трябва да бъде над националния интерес, господин Тошев, защото Вие сте избран за народен представител и трябва да се борите за подобряване състоянието на българските граждани. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Заповядайте за реплика, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Надявам се и към мен да бъдете щедра във времето, защото разширихме малко обхвата на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Щедра съм към всички, уважаеми господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Благодаря. Това включва и мен във всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Не съм прекъснала нито един депутат от ГЕРБ.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: В случая ще започна отзад напред с репликата си към господин министъра.
Нашият лидер се казва Бойко Борисов, а не Таско Ерменков. Моят лидер е Бойко Борисов. Може би трябва да консултирате Вашата парламентарна група. Не знам дали имате изцяло изказването на Бойко Борисов и неговите аргументи, но по телевизиите има архиви и може да извадите Ваши народни представители от Коалиция за България как се изказват по въпроса за „Южен поток”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Тошев, давайте по същество. Господин Борисов не е предмет на...
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Това е съществото. „Южен поток” стартира при ГЕРБ и се радвам, че вече говорим за технически подробности и проблеми, които трябва да се решават, а ГЕРБ е „за” „Южен поток”, само че в рамките на българското и европейското законодателство. Това достатъчно кратко ли е?
По отношение на газификацията на Видин. Господин министър, имайте предвид, че аз съм отдавна в проблема, имаме декларации на кметства, на кметове, на фирми, на държавни институции, които са необходими, за да се подкрепи икономически идеята за газификация на Видин. Има интерес в региона. Това, първо.
Второ, наблизо в Сърбия и в Румъния няма газификация, така че ако Вие и Вашите технически експерти проявят инициатива може и това да се има предвид. Благодаря Ви, че минахме на техническо-експертно говорене за проблема, което означава, че Вие имате волята да продължите нашата идея и да газифицираме най-после Видин, за да има все пак още една светлинка в трудното настояще, надявам се малко по-добро бъдеще на региона. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Тошев.
Заповядайте, уважаеми господин министър.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Тошев, аз ясно и категорично заявих в моя отговор, че „Булгартрансгаз” е готова да поеме всички разходи относно газоизмервателните и газоразпределителните станции, така че ние с най-голямо желание ще подпомогнем развитието на регион Видин, защото за нас е изключително важно този регион да просперира. Не е тайна, всички знаем какво е актуалното състояние на региона, но именно подобен род проекти ще дадат стимул на българската икономика. И тук ние не трябва да се делим на леви, десни или центристи. Щом като е национален интерес трябва да се обединим.
Да, аз разбирам желанието, че трябва да се спазва българското законодателство, това е така, господин Тошев, и мога да Ви уверя, тъй като сме поели ясния ангажимент и сме едни от първите, които подписаха достъп на трета страна на сухопътната част на газопровода, друга държава такава няма. Ние наистина работим в националния интерес, но най-важното е, че трябва да се спазва европейското и националното законодателство, но трябва да бъдем обединени.
Аз разбирам, че идват избори, но този проект е важен за България. Както в Европа има „Северен поток” за богатите държави, така може да има и „Южен поток” за по-бедните държави. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е зададен от народния представител Борис Цветков и е относно защитата на интересите на гражданите при дейността на „Топлофикация София” ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите.
Заповядайте, уважаеми господин Цветков, да развиете Вашия въпрос.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Проблемите на гражданите с „Топлофикация София” продължават да са изключително тревожни и да предизвикват справедливото недоволство на много от тях. Положението на 100% общинското дружество не е добро, то на практика е близо до технически фалит.
От момента на поемането на ръководството му от Политическа партия ГЕРБ се случиха следните неща: задълженията на „Топлофикация” нарастват от 370 млн. лв. до над 560 млн. лв.; има под 50% събираемост на вземанията; не се разширяват възможностите и капацитета на топлопреносната мрежа, което при бъдещо по-добро натоварване и използване обрича на срив на системата и до реална невъзможност да достави топлоенергия в необходимия обем на всички свои абонати. Като цяло проблемите навеждат на мисълта дали не се цели и постига следното: бедните хора да бъдат отказвани от тази услуга, а от нея да могат да се ползват само богатите.
Следващите проблеми: недостатъчни текущи ремонти, довели до аварии като тази в „Топлофикация София”, по чудо разминали се с не големи щети и без жертви; недостатъчно използване на предвидените средства по Фонд „Козлодуй”; проектите и инвестициите не се насочват правилно, да не говорим, че са в недостатъчна степен на готовност; съсредоточаване единствено в неосновната дейност като производство на електрическа енергия с цел събирането на лесни големи средства на гърба на ползвателите на електрическа енергия, които доскоро я плащаха и в сметките си; продължаваща доскоро практика на редица неточности и некоректност от страна на „Топлофикация”, като начисляването и събирането на наказателни лихви върху прогнозни сметки и невръщането на лихви в случай на надвзети суми.
Всичко това води до следните опасности: или продължаващото увеличение на задълженията може да доведе до опасност от фалит, или до опасност от бъдеща приватизация, или до поредно покриване на задълженията от държавата и общината със средства на столичните и българските данъкоплатци.
С оглед на изключителната обществена значимост на услугата за българските граждани отправям към Вас въпрос: какви са Вашите конкретни виждания и възможности за действията за защита на правата и интересите на хората и преодоляване на тежкото положение? Съзнавам, че „Топлофикация” е 100% общинска собственост и основния отговорен за съдбата му е мнозинството на Столичния общински съвет от ГЕРБ и кмета на София, но Вие като министър – какви са възможностите за действие?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветков.
Заповядайте, уважаеми господин министър, да отговорите на народния представител.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветков! Както казахте, „Топлофикация – София“ е 100% общинско дружество, но за защита интересите на гражданите дейността на „Топлофикация – София“ ЕАД се осъществява с два документа. Първо, „Общи условия за продажба на топлоенергия“, който се внася регулярно от топлофикационните дружества и се приема и утвърждава от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Второ, Наредба № 16-334 за топлоснабдяването, издадена от министъра на икономиката и енергетиката, с която се определят редът и техническите условия за топлоснабдяване. В изпълнение на втория акт Министерството на икономиката и енергетиката защитава интересите на крайните клиенти на енергия чрез контрол на отговорите на топлофикационните дружества по жалби и възражения на клиентите на топлофикационни услуги, както и чрез планови и целеви проверки на отделни сгради и фирми за топлинно счетоводство, като след всяка проверка прави задължителни за изпълнение предписания на проверените лица.
Друг начин за защита на интересите на крайните клиенти е периодичното актуализиране на нормативната база. Миналата година бе допълнена и изменена Наредбата за топлоснабдяване, която ще влезе в сила от 1 юни 2014 г. Промените включиха обективни предложения на Столична община, граждански организации и професионални асоциации.
Позволете ми една скоба. Имах желанието наистина още през месец декември тази наредба, която сега ще прочета защо е по-справедлива от сегашната, да влезе в сила, но доколкото разбрах, нямаше такава готовност. Възможността да има объркване между различните периоди, при които да се изчисляват разходите на гражданите – по два различни метода, и недобрата техническа готовност на определени дружества бе една от причините да се отложи и да влезе в сила именно от 1 юни 2014 г.
Какво касае тази наредба? Внесена е промяна в изчислението и определението на дела за сградна инсталация в общото количество потребена топлинна енергия в сграда етажна собственост. Дадени са четири възможности за изчисляване на дела сградна инсталация, от които потребителите могат да изберат най-подходящата за тяхната сграда. Изчислението е базирано вече не на проект на инсталирана мощност на отоплителните тела в сградната инсталация, а на реалната такава.
Второ, премахнат е прогнозният процентен дял за отопление. За инсталации с еднократен отчет на уредите за дялово разпределение, включително водомерите за гореща вода, се фактурира месечно осреднено количество топлина за всеки отделен клиент на база неговото реално потребено количество топлинна енергия през предходния отчетен едногодишен период. Клиентът има пълна предвидимост за това, което ще плати за гореща вода, а за потребеното количество топлина за отопление принципът е същият, но коригиран с корекционен коефициент, отчитащ в каква степен даден месец с отопление е по-топъл или по-студен от същия месец на предшестващия отоплителен сезон.
Трето, дава се възможност на етажната собственост да избере най-добрият и работещ за нея начин за формиране на месечните разходи за топлинна енергия. При еднократния отчет по новата методика или на равни месечни вноски, а при ежемесечен отчет – по реално потребено количество топлинна енергия. В последния случай е разрешен и самоотчетът на уредите, когато отчетът не е дистанционен, като клиентът индивидуално подава данните, но топлинният счетоводител се задължава веднъж годишно да направи проверка на всеки уред за дялово разпределение на индивидуален топломер на място с оглед контрол за неправомерно вмешателство и некоректно отчитане.
Четвърто, отменя се практиката разликата между показанията на общия водомер за гореща вода и сумата за индивидуалните такива да се разпределят пропорционално на консумацията на всички. Занапред разликата ще се разпределя само на тези без монтиран водомер или с нередовен такъв.
Следва да се допълни, че Министерството на икономиката и енергетиката осъществява контролни функции, регламентирани му в Закона за енергетиката, и в изпълнение на тези функции за 2013 г. са извършени две независими проверки на „Топлофикация – София“ ЕАД и са издадени две наказателни постановления и един акт за административно нарушение.
Не е тайна, уважаеми господин Цветков, че финансовото състояние на „Топлофикация – София“ не е добро. Наистина дълговете към Българския енергиен холдинг са огромни. По наши разчети вече наближават над 550 млн. лв.
Вече имах среща и с госпожа Фандъкова – кмет на община София, на която обсъдихме следващите стъпки, тъй като се разбрахме, че не е нормално наистина такъв дълг и трябва да се предприемат конкретни действия той да бъде погасен. Разбира се, трябва и вече са сформирани работни групи от експерти, които да намерят най-правилното решение. Но хората трябва да знаят, че отоплителният сезон, който мина, бе изцяло гарантиран от правителството. За следващия вече трябва да мислим по какъв начин наистина да има по-значителни постъпления в „Булгаргаз“.
Тук искам да заявя, че подкрепям инициативата на Столичния общински съвет за смяната на ръководството на „Топлофикация – София“ за търсене на едно изцяло професионално ръководство, което наистина да изведе дружеството от тази тежка ситуация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Господин Цветков, заповядайте за реплика.
Уважаеми колеги, искам само да Ви напомня, че парламентарният контрол днес ще приключи точно в 14,00 ч., така че моля народните представители, за чиито въпроси не стигне време днес, да не ми се сърдят, ще ги зададат следващия петък.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Благодаря, ще гледам да съм кратък.
Благодаря на министър Стойнев за изчерпателния отговор. От него стана ясно, че наистина министерството, въпреки че не е негова основна функция, прави всичко възможно освен да следи проблема, и да търси, заедно с основния принципал Столичният общински съвет и Столична община, решение.
Само няколко моменти искам да кажа. Знаете, че потребителите за последния период бяха задължени на два пъти да купуват измервателни уреди – с по 200-300 лв. Много от семействата, на които се наложи да ги плащат, реално можеха да станат акционери – в това положение и е Столичната топлофикация, и реално със своите средства да участват и в управлението.
От друга страна обаче, искам да отправя към министъра молба – аз също съм за смяната на ръководството, явно то показа тези лоши резултати по всички показатели, но искам поне да изразя моята, и на много хора, които се обръщат към мен, загриженост, да не се допуска каквато и да е приватизация на общинското дружество. От друга страна, отговорната институция Столична община и респективно министерството да търсят мерки за издължаване на сумите както към Българския енергиен холдинг и към Националната електрическа компания, така и да издължат другите свои задължения, за да се покаже, че една такава услуга може да е достъпна за широк кръг хора и държавата, и общината правят всичко възможно, за да я гарантират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветков.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е зададен от народния представител Ирена Соколова и е относно спазването на разпоредбите за извършване на взривна дейност в рудник „Република“, „Мини открит въгледобив“ АД.
Заповядайте, уважаема госпожо Соколова, да развиете своя въпрос.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Това е въпрос, който адресирам към трима министри – към Вас, като водещо министерство, заедно с това към Министерството на околната среда и водите и към Министерството на здравеопазването.
Въпросът ми звучи така: запознат ли сте с проблема на жителите от село Голямо Бучино, област Перник? Какви мерки предприемате във връзка с малката зона на отстояние на взривните дейности, определена с наредба, на рудник „Република“? Вследствие на тази взривна дейност, запознат ли сте, че има частични разрушения? Освен това тя е ежедневна. За последните взривни дейности има свидетелства, че са на не повече от 300 м и от автомагистрала „Люлин“.
Задавам въпроса, защото той е активен в момента и е изключително актуален. Жителите са не просто разтревожени, те живеят така от няколко години насам. Както се очертава, с края на концесията, който настъпва тази година през месец август, най-вероятно ще има заявка за последваща концесия.
Така че аз Ви питам няколко неща: постъпили ли са заявки от „Мини открит въгледобив“ за следваща концесия? Какво смятате да предприемете, за да се предотврати тормозът над хората, които страдат ежедневно от тези взривни дейности?
Решение № 780 на Министерския съвет от 2003 г. за Закона за подземните богатства определи през своя Наредба № 32 отстоянието да се определя заедно с Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите, като се прави ОВОС, но той включва задължително и обществено обсъждане. Ще настоявате ли за обществено обсъждане и какво да направим така, че Вие като концедент във Вашия последващ евентуален концесионен договор, който аз не зная дали имате намерение да сключите, така да бъде направен, че да бъдат защитени правата на хората, собствеността, и, отново подчертавам, сигурността на автомагистрала „Люлин“? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Соколова.
Уважаеми господин Стойнев, заповядайте да отговорите на госпожа Ирена Соколова.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Соколова! Във връзка със сигнал от кмета на град Перник от страна на Министерството на икономиката и енергетиката бяха предприети незабавни действия по установяване на причините за протестите на жителите и оказване на съдействие за разрешаване на случая.
На 13 февруари 2014 г. след жалби от жители на Големо Бучино – в кметството на град Перник, бе проведена среща с участието на заместник-кмета на община Перник Владимир Босев, кмета на село Големо Бучино, представители на „Мини открит въгледобив”, ръководството на рудник „Република” и представители на протестиращите жители на селото. На срещата бяха изложени проблемите на жителите на селото във връзка с извършените взривни работи в рудник „Република” и отражението им върху сградите в селото и стабилността на автомагистрала „Люлин”.
В хода на разговорите бе изнесено, че годишният работен проект за 2014 г. се изготвя на базата на оценката на сеизмичното въздействие. Съгласно проекта за работа не се предвижда извършването на минни работи извън границите на предоставената концесионна площ. Сервитутната зона на автомагистрала „Люлин” се намира на по-голямо разстояние от това на къщите на жителите на селото и не попада в границите на предоставената концесия. Контролната инструментална регистрация е извършена на 4 април 2013 г., на базата на която е даден технологичен регламент за използване на допустимите максимални количества взривно вещество в зарядите от една степен на закъснение в зависимост от разстоянията на взривните полета до сеизмично охраняваните обекти.
На базата на по-горе изпълнените изисквания е получено Разрешение № 23-82 от Дирекция „Инспекция по труда”, Софийска област за извършване на технологични взривни работи през 2014 г. на рудник „Република”, което е валидно до 31 декември 2014 г.
Контролът по изпълнението на полученото разрешение ще се извършва от органите на Министерството на вътрешните работи, които се уведомяват предварително за предстоящите взривни работи и присъстват по време на взривяването. Тъй като взривяванията са ежедневни, в рамките на работната седмица „Мини открит въгледобив” ЕАД и ръководството на рудник „Република” се задължават да се спазва стриктно времето за взривяване.
Във връзка с жалбата на жителите на село Големо Бучино до Районната здравна инспекция в град Перник, е извършена независима контролна регистрация от акредитирана лаборатория на РЗИ – град Перник, на 4 септември 2013 г. От получените резултати се установи, че измерванията съответстват на изискванията на Наредба № 9 от 2010 г. за максимално допустими стойности на вибрациите в жилищни помещения по контролния параметър „стойност на вибрации”. Съответните протоколи от извършените замервания са предоставени на съответните заинтересовани длъжностни лица и на жалбоподателите.
Във връзка с проведената среща страните се договориха да се извършат замери за разстоянията от местата, на които се извършват минни работи в рудник „Република”, до границите на къщите на жалващите се жители с оглед спазване на определените безопасни разстояния. По време на извършването на замерите ще присъстват представители на жалбоподателите.
Ръководството на рудник „Република” се задължава да спазва определените минимални количества взривно вещество в зарядите от една степен на закъснение съгласно проекта за извършване на взривните работи и издадените разрешения.
На 2 февруари 2014 г. е проведена повторна среща в кметството на село Големо Бучино, на която са уточнени точките на работните места, от които са извършени замери на разстоянията до най-близко разположените къщи от селото. Извършените замери показват, че разстоянията са в допустимите норми за безопасно извършване на взривни работи по отношение влиянието им върху хората.
Уважаема госпожо Соколова, наистина нямам информация за следваща концесия. Позволете да Ви изпратя писмен отговор постъпило ли е такова искане в Министерството на икономиката и енергетиката.
Виждате обаче, че има разминаване. Всички експерти казват, че причината за това, което се случва в село Големо Бучино, и за недоволството на хората, не идва от взривовете. От друга страна, сигурно хората са прави. Не съм се срещал с тях, не мога да Ви кажа, те не могат да си измислят пукнатини, които се появяват по неразбираем за тях начин. Може би единствената причина са тези взривове. Всички контролни органи обаче казват, че отстоянието до къщите е достатъчно и силата на взривовете не е причина за пукнатините.
Тук трябва всички – и Министерството на труда и социалната политика, и Министерството на здравеопазването, и Министерството на вътрешните работи, разбира се, и аз се наемам, ако мога да ходатайствам, да се направи такава среща в Министерството на икономиката и енергетиката. Трябва да се съберат всички заинтересовани страни, да дойдат и жителите. Ако трябва, да се отиде и на място. Мисля, че по-голям ефект ще има, ако се отиде на място, за да се направят измервания. Засега контролните органи казват, че това не е причината.
Разбира се, трябва да бъдем изключително внимателни и ако има такова желание за последващ концесионен договор, да имаме може би по-стриктни условия към концесионера относно бъдещите взривове, защото няма нищо по-важно от това да се гарантира сигурността на жителите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Госпожо Соколова, мисля, че сте доволна от отговора.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ, от място): Да, но ще се възползвам от мястото си на реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Опитвам се да оставя време за още два въпроса.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Разбирам Ви, госпожо председател.
Въпросът съм задала преди месец и половина и виждам, че има резултат – това е добре. Подписката, която жителите събраха неведнъж и не за първи път, е дала своя резултат – страните са се срещнали.
Да Ви обясня откъде идва разминаването между оценките на специализираните органи и пукнатините по къщите, обективните обстоятелства, които могат да се видят с просто око. Когато се подаде заявление от страна на жителите за замерване към служба РИОКОЗ, изненадващо и ненадейно взривовете спират. По времето, когато трае замерването – седмица или две, взривовете са с изключително ниска вибрационна честота и това е причината да има разминаване. Това са обясними най-вероятно практики.
По-важното за мен в случая обаче е друго. Когато се обсъжда последваща концесия, да бъдат заложени механизми на контрол с участието и на хора от селото, жители от селото, така че количеството взрив, което естествено Вие не можете да проследявате всеки ден при извършващите се взривни дейности колко е и съответства ли на максимално допустимия обем, нито можете да проследите дали зоните на отстояние от къщите или от автомагистрала „Люлин” са тези, но хората от селото, част от които работят там, много добре знаят за какво става дума. Доверете се наистина по-скоро на чувството за самосъхранение на жителите на село Големо Бучино и нека да направим така, че да им спестим проблемите по-нататък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Соколова.
Следващият въпрос е от народния представител Венцислав Лаков относно възобновяването на работата на „Химко” – Враца.
Заповядайте, уважаеми господин Лаков.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми шестима колеги! Въпросът ми отлежава от един месец по независещи причини, господин министър. Нещата се промениха. Зная, че имаше насрочен търг на 19 февруари за „Химко” – Враца. Зная, че никой не се яви да участва на търга, предстои насрочването на втори търг.
Зная, че Вие имате възможност да влияете на синдика, така че търгът да бъде проведен по-скоро.
Нека задам въпроса, който интересува много от жителите на Враца и региона, защото създава поминък.
Какви са намеренията на правителството за бъдещето на „Химко” – Враца? Доколко е вярна информацията от вчера, че има идеи то да бъде първоначално изкупено, а после препродадено на частен инвеститор? Ще е интересно да кажете какво точно мисли правителството за възобновяването на този комбинат. Ние от Партия „Атака” винаги сме подкрепяли идеята то да бъде одържавено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Лаков. Въпросът е ясен.
Заповядайте, уважаеми господин министър.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Лаков! Да, на първия търг създадената специално компания не участва, тъй като сметката и одитът, който бе направен на предприятието, и нашите инвестиционни намерения не отговаряха на това предприятието да се придобие на тази цена. Има един малък дребен юридически проблем, който също така трябва да бъде изчистен и това също така бе една от причините да не участваме на първия търг, но мога да Ви уверя, че желанието е на втория търг държавата да участва.
Да, има желание от чуждестранен инвеститор. Предприятието е в добро състояние. Разбира се, трябва да се направят допълнителни инвестиции то да работи, но в крайна сметка това предприятие има бъдеще. Знаем, че то бе подготвено да бъде нарязано на скрап, но истината е, че това предприятие може да работи.
Разбира се, не е казано, че държавата задължително трябва да налее всички пари и то да стане изцяло държавно предприятие. Когато говорим за реиндустриализация, ние не говорим единствено за вдигане на крака на подобни предприятия, които са били източвани през годините. Напротив, ние наистина привличаме и продължаваме да привличаме инвестиции в модерни технологии, в енергоспестяващи дейности, тоест предприятия, които могат да дадат една по-висока добавена стойност на крайния продукт. България вече е отчетливо експортно ориентирана държава, но смятам, че такова предприятие има нужда да бъде подкрепено. Затова ние считаме, че ако всички тези проблеми, които имаме в момента от юридическа гледна точка, бъдат изчистени, тази специална инвестиционна компания, която бе създадена, ще участва.
Тъй като аз отсега знам какви и ще бъдат критиките, ще Ви кажа: защо държавата, примерно, ще вземе това предприятие, къде ще отидат тези пари и кой ще ги вземе? Приблизително 80 или 90% от сумата ще се върне отново в държавата, господин Лаков. Тя ще се върне в Българския енергиен холдинг, имам предвид в „Булгаргаз”, в НЕК, ще има приходи и в НАП. И най-важното, което за мен е най-важно, господин Лаков, ще бъдат изплатени заплатите на хората, които са работили през годините, борили са се за своите възнаграждения и по един нечестен начин те не са ги получили. Тези хора имат право и за мен е важно те да си получат заплатите. Няма нищо по-важно от това, когато човек даде своя труд, да има и съответното заплащане. Защото те са били ограбени през годините. Разбира се, на фона на тези пари ще има пари за разходи, които са съвсем нормално административни, които наистина ще бъдат незначителни. Тоест, има интерес към това предприятие.
Не мога сега да кажа кой е инвеститорът и откъде идва, а в крайна сметка той не е взел своето крайно решение, но нашите разчети показват, че това предприятие наистина може да бъде печелившо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Уважаеми господин Лаков, заповядайте за реплика към министъра.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Благодаря за изчерпателния отговор. Не ми казахте само ще притиснете ли синдика като представител на кредиторите и кога ще бъде насрочен вторият търг.
Пожелавам Ви успех в начинанията. Дано да имате и 22-та милиона, май толкова трябва да се броят пет дни след приключването на тръжната процедура, така че проектът да стартира максимално бързо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Лаков.
Процедурата беше изчерпана.
Преминаваме към следващия въпрос, който е и последен в днешния парламентарен контрол. Въпрос ще зададе народният представител Станислав Станилов относно подновяване на работата и добива на уранова руда.
Заповядайте, уважаеми професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги!
Господин министър, както е известно, на територията на Република България има големи залежи от уранова руда. В миналото тя бе добивана и бяха реализирани големи финансови постъпления. Ние продавахме уранов концентрат на много държави и той е един от качествените в Европа.
В тази връзка моля да ми отговорите: съществуват ли реални планове за възобновяване на добива на уранова руда в България? Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, професор Станилов.
Уважаеми господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Станилов! Първите по-сериозни проучвания в България са проведени през 1938-1939 г. с участието на германски специалисти. Първите количества уранови руди са добити кариерно през 1939 г. – 300 тона край връх Готен, Бухово. Уранодобивът в България започва през 1946 г. в района на град Бухово край София. От 1956 г. той се провежда от фирма „Редки метали”. През периода 1946-1990 г. по количествата на добит уран и по доказани запаси страната се нарежда на четвърто място в Европа.
До началото на 1969 г. уранът се е добивал само по така наречения класически минен способ от ендогенни находища. След това започва бързо да се внедрява така наречения геотехнологичен способ – сондажен вариант за добив на уран. За нуждите на търсенето, проучването, добива и преработката на уранова суровина е изградена мощна инфраструктура, научно-производствена, материално-техническа и кадрова, организирана в системата „Редки метали”.
През периода 1958-1979 г. са построени и два завода за преработка и производство на стоков уранов концентрат със средно съдържание на уран 82% и високи физико-химични показатели. До 1993 г. се разработени общо 42 находища – 26 находища чрез конвенционален подземен добив, 16 чрез излужване със сондажи. На някои от находищата – 11 броя, наред с класическия метод са прилагани и други технологични методи чрез излужване в масива, чрез кубово изслужване и добив на уран от руднични води. Общата продукция за периода 1946 1992 г. е оценена на 21 хиляди тона уран.
Годишната продукция намалява в края на 90-те години от 850 тона през 1989 г. до 90 тона през 1992 г. Причините за намаляването на продукцията са силно понижаване на международните цени и на търсенето в резултат на освобождаването на много уран на пазара вследствие на договорите за ядрено разоръжаване.
С ПМС № 163 от 20 август 1992 г. е прекратена уранодобивната дейност на търговските дружества. Според повечето специалисти към днешна дата първоначален интерес биха представлявали около 10 находища в страната.
Поради високите цени на суровината в Министерството на икономиката и енергетиката през 2007 г. постъпват множество заявления за търсене и проучване на уран. В хода на обработката на тези заявления е изказано становище от МОСВ, че цитираното постановление на Министерския съвет налага забрана за извършване на уранодобив в Република България.
В България има опит и традиции в проучването и добива на уран, натрупано е голямо количество информация за територията на цялата страна, съхранявана в Националния геоложки фонд на Министерството на икономиката и енергетиката.
Уважаеми професор Станилов, истината е, че търсенето на уран в световен мащаб се разраства. Истина е, че има търсене и отправени искания за достъп на международни компании да дойдат отново на българския пазар и отново да се разработват нашите находища. Истина е, че в момента има възраждане на ядрената енергетика в цял свят и все повече и повече компании започват да се интересуват от нашите находища. Разбира се, необходимо е да има и един обществен дебат, необходимо е също така да се спазва и цялото екологично законодателство, но разбира се и Народното събрание, и Министерският съвет трябва да вземат решение за бъдещите си действия.
Считам, че тъй като основният проблем на българските граждани е тази бедност, именно по тази причина в Министерството на икономиката и енергетиката проявяваме неимоверни усилия за увеличаване на инвестициите и е необходимо ние да се възползваме от всички наши природни дадености с цел увеличаване на брутния вътрешен продукт, и с оглед търсенето на уран считам, че един дебат относно отварянето на урановите ни находища, относно тяхната експлоатация, пак повтарям, разбира се, изцяло трябва да се спазва екологичното законодателство, може наистина да има положителен ефект върху българската икономика. Има фирми, които са готови за функциониране и да подготвят и изградят необходимата инфраструктура, която виждате ние колко трудно, разчитайки единствено на европейски средства, в момента реализираме.
Така че към урана има наистина огромен интерес, но всичко зависи от волята на българското общество дали има желанието и дали ние можем заедно да се обединим в една сфера, тъй като това е суровина, която към момента има огромно търсене. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Заповядайте, професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин министър, аз съм удовлетворен от Вашия отговор, който имаше чисто информационен характер както и по отношение на залежите от уран, така и по отношение на намеренията на правителството.
През следваща седмица Парламентарната група на Политическа партия „Атака” ще внесе проекторешение, с което да се възложи на Министерския съвет да възстанови уранопроизводството в България.
Ние сме против отдаването на концесия на урановите находища в България. Ние смятаме, че трябва да има държавен консорциум с 51% държавно участие в акционерното дружество. Останалите акции да се разпродадат на български граждани в ограничено количество – на юридическо или физическо лице, за да не могат да се натрупат у големите олигарси такива акции, които да ги изкупят и да обърнат палачинката, както се казва, както това се случи с Пловдивския панаир.
Не бива да се размахва плашилото на екологичната опасност пред българското общество. В много европейски държави добиват уран и никой не с плаши от екологията. Просто трябва да се спазват екологичните норми. Всъщност това плашило беше основното, когато беше закрито урановото производство без всякаква причина и без всякаква видима причина, като зад всичко това седеше опитът, реално осъщественият, реализираният опит да се премахне конкуренцията на българския уран, който е с изключително високи качества.
Затова, уважаеми господин министър, аз при Вас съм внесъл преди месец един кратък материал от видни български геолози, между тях – главният геолог на Дружество „Редки метали”, на Управление „Редки метали в България”, и там е ясно написано къде, какво може да се направи, как да се направи. Между другото всичко това не е много скъпо.
Затова, господин министър, аз Ви благодаря още веднъж за отговора и Ви призовавам да обърнете сериозно внимание, понеже сте от управляващата партия, Вие сте правителството, Вие решавате, да обърнете сериозно внимание на този въпрос и може би до края на годината е възможно да бъде възстановено това производство, както ми казват специалистите. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Станилов.
Благодаря – отговорът беше изчерпателен, репликата – също.
Уважаеми колеги, с това приключваме днешния парламентарен контрол.
Благодаря на министър Стойнев за участието му в контрола.
Преди да приключа с днешното пленарно заседание, да обявя следващото такова. То ще се състои на 9 април 2014 г., сряда, ще започне в 9,00 ч.
Сега на всички пожелавам приятен уикенд. Благодаря. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)
Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова
Алиосман Имамов

Секретари:
Александър Ненков
Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания