Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 30 май 2014 г.
Открито в 9,02 ч.
30/05/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Деница Караджова

(В пленарната зала влизат членовете на правителството. Народните представители от КБ и ДПС стават прави и ги посрещат с ръкопляскания. Народните представители от ГЕРБ скандират „Оставка! Оставка!”.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Очевидно е, че има кворум, но нека да се регистрираме.
Да кажем „Добре дошли” на министър-председателя и кабинета.
Регистрация. (Звъни.)
Откривам заседанието.

Уважаеми народни представители, днес е насрочено гласуването по:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ.
Разискванията приключиха. Трябва да преминем към гласуване.
Ще прочета Проекта на решение.
„Проект
РЕШЕНИЕ
за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски
Народното събрание на основание чл. 89 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Гласува вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на енергетиката.”
Моля, режим на гласуване. (Народният представител Данаил Кирилов иска думата за процедура.)
Малко закъсняхте. След като приключи гласуването. (Шум и възгласи в ГЕРБ.)
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС, от място): Какво гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Гласуваме Проекта за решение за гласуване на вот на недоверие. Мисля, че всички разбраха. От онзи ден съм насрочил гласуването за днес.
Гласували 209 народни представители: за 93, против 116, въздържали се няма.
Проектът за решение не се приема. (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Народният представител Александър Ненков иска думата.)
Господин Кирилов, още ли искате думата за процедура или не, за да дам думата на господин Ненков?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Отказвам се. Нека думата вземе господин Ненков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Всъщност се отказвате. Вие няма да ми казвате кой, но се отказвате.
Заповядайте, уважаеми господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! По принцип правя процедура за прегласуване. Обикновено до голяма степен тя е чисто формална, но днес ще се опитам да Ви убедя в оставащото време...(Силен шум и възгласи от КБ и ДПС. Тропане по банките.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Ненков, оспорете гласуването по същество. (Силен шум и възгласи в КБ и ДПС.)
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Искам да се аргументирам защо Ви карам да прегласувате и да размислите. (Силен шум и възгласи от КБ и ДПС. Тропане по банките.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата! Господин Ненков иска да оспори гласуването.
Моля Ви, уважаеми народни представители!
Господин Ненков, моля Ви да оспорите гласуването, а не отново мотиви по същество.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Искам прегласуване, колеги, но искам да знаете нещо. (Силен шум и възгласи в КБ и ДПС. Тропане по банките.) Часът на този кабинет свърши!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Аз имам право да се аргументирам защо искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Имате право да мотивирате защо оспорвате резултата от гласуването.
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, часът на този кабинет, на това правителство свърши! (Силен шум и възгласи в КБ и ДПС. Тропане по банките. Ръкопляскания в ГЕРБ.) Вие в оставащите няколко секунди имате право да направите един важен избор – дали ще си тръгнете с чест и достойнство от този парламент, от това Народно събрание, или ще направите така, че Четиридесет и второто Народно събрание да остави срамна черта в историята на българската демокрация! (Силен шум и възгласи в КБ и ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Ненков, моля Ви, не изнервяйте повече залата! Оспорете гласуването. Вие се изказвате по същество.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, уважението, което показвате, не е към мен, а към всички български избиратели. Да знаете! (Силен шум и възгласи в КБ и ДПС.)
И ако за Вас демокрацията е българският парламент да бъде обграден...(Председателят изключва микрофоните. Народният представител Александър Ненков заявява при изключени микрофони: „То аз не искам да живея в такава държава!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Ненков, оспорвате ли гласуването?
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (встрани от микрофоните): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ами кажете. Кажете какво искате.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Господин председател, още в самото начало казах, че правя процедура по прегласуване. Не виждам какво толкова...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре. Благодаря Ви.
Моля, режим на прегласуване.
Гласували 209 народни представители: за 93, против 116, въздържали се няма.
Гласуването е приключило.
Има думата господин Антон Кутев за отрицателен вот.
Заповядайте, господин Кутев. (Народните представители от ГЕРБ започват постепенно да напускат залата.)
Само изчакайте малко, защото започна движение в залата. Нека да приключи и тогава. (Ръкопляскания от КБ и ДПС и викове „У-у-у”.)
Моля Ви, тишина отляво! (Народният представител Ивайло Московски отправя остра реплика към Антон Кутев, който е на трибуната.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Московски, напомням Ви да спазвате правилника!
АНТОН КУТЕВ (КБ): Ела, ела!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изчакайте, господин Кутев. Казах Ви, че при движението винаги има шум. Нека да приключи и тогава ще се изкажете.
Колеги, има и други врати. Разпределете се по-равномерно на излизане. Стана опашка. (Смях и оживление в КБ и ДПС.)
Моля Ви за тишина в залата!
Заповядайте за отрицателен вот, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Уважаеми колеги, гласувах против този вот на недоверие по няколко причини.
Първата от тях беше, че вотът на недоверие в крайна сметка беше внесен в едно специфично време и очевидно имаше предизборна цел. Той очевидно нямаше за цел да коригира по някакъв начин работата на правителството, защото ако целта беше такава, той нямаше да бъде направен така, че да се гласува два дена преди изборите, както искаха да направят колегите.
От тази гледна точка в момента вотът на недоверие вече няма смисъл, защото неговата политическа цел е изпълнена – колегите много добре знаеха, че той няма да успее.
Другият конкретен мотив, по който да не подкрепя вота на недоверие, беше, че според мен вотът на недоверие всъщност се състоя вчера. Вчера се състоя, защото колегите му и днес са в подкрепа на председателя си на предизборния щаб, на бившия министър на вътрешните работи, на настоящия депутат – за първи път всички тези титли, събрани в едно, получават четиригодишна ефективна присъда. (Ръкопляскания от КБ.) Четиригодишна ефективна присъда. Това значи нов мандат. Господин Цветанов получи преди малко нов мандат от четири години. Именно в подкрепа на този нов мандат колегите от ГЕРБ в момента не са в залата. Може би отидоха да му съчувстват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Други за отрицателен вот?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин председател, уважаеми господин министър-председател, вицепремиери, господа министри! Излизам да споделя с Вас моите мотиви за отрицателния вот. Много исках да се обърна и към колегите от ГЕРБ. Мисля, че това е четвъртият поред вот на недоверие към това правителство. Оказа се, че всички вотове досега не са силната тема на ГЕРБ.
Няколко дни преди изборите решиха да поискат вот на недоверие за енергетиката – тема, която никак не им е силна, тема, за която хората ги свалиха от власт през месец февруари миналата година. Оказа се, пак подчертавам, че енергетиката не е силната тема, по която ГЕРБ може да говори в този Парламент.
В дебатите беше показано, че тотално са сбъркали политиката в енергетиката още по време на тяхното управление – оставиха я в изключително тежко състояние, за да дойде това правителство и този Парламент, който да направи промени в законите, които да направят добри неща за енергетиката и тя да тръгне в правилна посока.
Искам да се обърна към министъра на икономиката и енергетиката и да му кажа: смело напред, това е посоката! Няма да успее вот на недоверие в тази посока в никакъв случай, пък и в каквато и да била друга посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Друг народен представител желае ли да изрази отрицателен вот? Не.
Има думата министър-председателят Пламен Орешарски Заповядайте, уважаеми господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа вицепремиери и министри! Енергетиката е тема, върху която трябва да се дискутира. Тя не е в добро състояние. В нея се натрупаха грешки, сигурно датиращи от края на 80-те години. Може би двете най-големи грешки се инкасираха през 2000-та година – едната, и през 2012 г. – другата.
Всички Вие знаете както за високите цени на топлоцентралите, така и за залповото вкарване в системата на голям обем ВЕИ-та, които и днес затрудняват балансирането на сектора и постигането на по-висока устойчивост.
В този смисъл в последната една година правителството беше принудено да вземе редица мерки за подобряване на състоянието. Много от тях вече дават резултати – няма да ги изброявам всички. Днес имаме значително по-балансиран пазар на електроенергия, днес системата възстанови износа на ток, след като премахна ненужно високите преносни такси, облагодетелстващи само търговците, но не и местното производство, и редица други. В ход е и подготовката за либерализация, която според мен беше ненужно забавена в последните години със заплаха от санкция от страна на Европейската комисия.
Напомням всичко това, за съжаление, ги няма колегите от ГЕРБ, защото, когато четох мотивите на вота, си направих труда да се върна една година назад и да проследя анализите на експертите, в това число някои от тях, отразени и в средствата за масово осведомяване. Ако направим лека терминологична редакция, същите тези мотиви важат с пълна сила и за преди една година. Нещо повече, въпреки преднасочените мотиви, вносителите на вота са изпуснали някои от слабостите преди една година – споменах вече за тях.
В този аспект имаме нужда от градивна дискусия за бъдещето на енергетиката. Подготвена е стратегия, която ще бъде подложена на обществено обсъждане преди да бъде внесена в Парламента за парламентарно обсъждане. Аз много се надявам тогава, след като всички сме освободени от процедурата по вот, да проведем градивно обсъждане, защото системата има дългосрочни ориентири и решенията, които се вземат днес, дават отражение след пет, десет, дори и повече години, както преди малко цитирах 2000-та година, чиито последици все още търпим и ще търпим още известно време.
В този аспект аз благодаря на всички народни представители, които подкрепиха усилията на кабинета, за да продължи работата си за оздравяването на енергетиката и не само на нея, разбира се. Благодаря и на колегите от опозицията, които изказаха критични бележки. Бих се радвал, разбира се, ако повечето от тях са градивно критични, а не целенасочено неконструктивни. Дори и неконструктивната критика е сигнал, по който трябва да се правят изводи.
Още веднъж Ви благодаря за подкрепата и Ви уверявам, че ще продължим да работим за оздравяване на енергетиката. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър-председател.
Уважаеми народни представители, с това процедурата по гласуване на проекта на решение беше изчерпана.
Да благодарим на премиера и на министрите.
Успешна и спорна работа да им пожелаем!
Вчера Ви казах, че на основание чл. 49, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ще предложа

извънредна точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Вносители – Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев.
Има ли възражения по това предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 111 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Предлагам, след като разгледаме тази точка, да се върнем на Закона за публично-частното партньорство. Имам готовност да се изкажа и аз там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Следва доклад на Комисията по здравеопазването.
Заповядайте, доктор Джафер.
ДОКЛАДЧИК НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще Ви представя:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 454-01-52, внесен от народните представители Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев на 27 май 2014 г.
На свое редовно заседание, проведено на 29 май 2014 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 454-01-52, внесен от народните представители Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев на 27 май 2014 г.
На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доктор Кърджалиев, който информира народните представители, че с предлаганите изменения и допълнения се цели осигуряване изпълнението на конституционно прогласеното право на гражданите до достъпна медицинска помощ и на функцията на държавата за закрила на здравето на гражданите.
Съгласно чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява от лекар, съответно от лекари с призната специалност по обща медицина, които се регистрират в съответната Регионална здравна инспекция. Разпоредбите на чл. 13 и чл. 14 от закона са приети в съответствие с чл. 29, § 1 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации, който урежда правото за упражняването на професионални дейности от общопрактикуващи лекари. Разпоредбата на § 2 на чл. 29 от Директивата дава възможност на държавите членки да освобождават от изискването за придобита специалност по обща медицина лица, които са зачислени да специализират обща медицина, при упражняването на дейностите на общопрактикуващ лекар.
С § 1 от законопроекта, в съответствие с възможността, която дава Директивата, се предлага създаването на чл. 14а, съгласно който право да организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ след регистрация по реда на чл. 40 имат и лекари, приети за обучение за придобиване на специалност по обща медицина, за период не по-дълъг от определения по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето срок за обучение за придобиване на специалността.
С цел осигуряване изпълнението на § 1, с § 2 се правят съответните допълнения в чл. 40 от Закона за лечебните заведения относно необходимите документи, прилагани към заявлението за регистрация на лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ.
С § 3 в чл. 45 се създава основание за заличаване на регистрацията на практики по чл. 14а в случаите, когато лекарят, открил практиката, не е придобил специалност по обща медицина в определения срок.
Законопроектът създава правна възможност лекарите по § 94 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, които до 2 юни 2014 г. не са придобили специалност по обща медицина, но са зачислени за придобиване на такава специалност, да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична извънболнична медицинска помощ за срок от пет години от влизането в сила на закона.
Доктор Кърджалиев посочи, че със законопроекта се предвижда общопрактикуващите лекари, включително лекарите по § 94 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, които до 2 юни 2014 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, да могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на закона, при условие че се зачислят за придобиване на специалност по обща медицина в срок до една година от влизането му в сила.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” 18, без „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 454 01-52, внесен от народните представители Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев на 27 май 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, доктор Джафер.
Това беше докладът на комисията.
Откривам дебатите по законопроекта.
Заповядайте от името на вносителя, господин Кърджалиев.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Първо искам да призова всички колеги да останат в залата, защото законопроектът касае 12% от българското население и близо 2000 български лекари. Причината, за да внесем в спешен порядък с доктор Джафер този законопроект, се дължи на следния факт. От началото на юни 1708 български лекари, които в момента са общопрактикуващи и работят като такива, поради законодателна причина би трябвало да отпаднат от гилдията на общопрактикуващите лекари. Това е повелено от Закона за лечебните заведения и Закона за здравето. Общо 899 хиляди български граждани са избрали 1708 общопрактикуващи лекари без специалност и могат да останат без лекар и без конституционно медицинско обслужване според Конституцията на Република България.
Обективните причини да не се зачислят са няколко. Разбира се, трябва да отчетем този факт, че има нежелание, има и силно напреднала възраст на някои от лекарите, но същевременно има и неуредици в здравеопазването през тези вече 13-14 години, а именно дългото откъсване от практика по време на специализация, недостатъчните места за зачисляване, забавената акредитация на практики, в които се извършва специализацията. Идеята ни като вносители е да засегнем всичките три групи лекари без специалност, които обслужват тази група от близо един милион население в България.
Трите групи са следните: първите са незачислени за специалност, вторите са зачислени за специалност, но недовършена специалност по обща медицина, а третата група са новозавършилите лекари.
От друга страна на финал искам и това да подчертая: не може вечно във времето да просрочваме и удължаваме този срок за специализация. Заедно с другия вносител предлагаме в срок до една година да бъдат зачислени тези, които практикуват като общопрактикуващи лекари и не са зачислени, и в рамките на пет години тази специализация да бъде завършена. Това е в изпълнение на Директива на Европейския парламент от 2005 г., в която в императивен порядък е повелено, че не може да има общопрактикуващ лекар без специалност.
Имайки предвид спешността, имайки предвид и държавническия замисъл на нашето предложение, отчитайки факта, че този законопроект беше консенсусно приет вчера в Комисията по здравеопазване, се надявам, че всички колеги народни представители ще го подкрепят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кърджалиев.
Сега думата има господин Иванов за изказване.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги! Излизам тук, на тази висока трибуна, за да кажа, че ще подкрепя този законопроект и мога да кажа адмирации към вносителите. Мисля, че в този момент отново в, както се казва, дванадесет без една минута, се вкарва този законопроект и реакцията на – за съжаление, правителството, е закъсняла. Тук ще чуем вероятно и доводи за това, че в подготвения законопроект от министерството са включени тези промени, но трябва да отбележим факта, че ако в днешния ден и в следващата седмица не бъде приет този законопроект, както уважаваният от мен доктор Кърджалиев поясни, близо един милион български граждани ще бъдат лишени от възможността да бъдат лекувани, което е изключително важно.
Искам да споделя пред Вас значимостта на законопроекта, промяната на закона, а именно това, че той се прави в името на хората. Това трябва да бъде разбрано и много ясно да бъде подчертано.
Трябва да споделим и пропуските, които са допуснати през различните години в сферата на здравеопазването. Голяма част от лекарите, ако не променим в днешния ден закона, ще загубят своята възможност да упражняват професията си. Тук могат да бъдат изброени доста факти, като например нулеви години за специализация по причина единствено на тройната коалиция. Когато управляваше тройната коалиция, не мога да не споделя, имаше три нови нулеви години, в които нямаше възможност колегите да получат и придобият специалност. Има доста обективни факти, но смятам, че най-важното в случая е именно грижата за българските граждани и тези колеги да могат да получат отново право в следващите години да запишат специализация, да се причислят именно към специализиращите „Обща медицина”.
В заключение ще кажа, че имахме прецедент през 2009 г. Някои от колегите, които присъстват в залата, знаят, че това упражнение го правим в момента за втори път, защото тогава пак бяхме изправени пред същия проблем. Тогава, както и сега, в последния момент срокът беше променен.
Апелирам към всички колеги единодушно да подкрепим законопроекта, за да може да влезе колкото е възможно по-бързо, спазвайки всички закони, и съответно българските граждани да не загубят възможността и правото си да се лекуват. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Иванов.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания по законопроекта?
Заповядайте, господин Райнов.
ЕМИЛ РАЙНОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Госпожо министър, уважаеми колеги! Парламентарната група на Коалиция за България също ще подкрепи този законопроект. Излишно е да повтарям това, което казаха колегите преди мен, че е необходим, защото от 1 юни голяма част от българските граждани ще останат без медицинско обслужване.
Да, прав е д-р Иванов, че точно преди четири години – 2009 г., имаше още едно такова удължаване. Оказа се, че четири години по-късно нещата не са се променили. Да се надяваме, че този път поне ще се променят.
Една дружеска закачка. Доктор Иванов, 2009 г. беше удължението. Годините, за които говорихте, не бяха три – нулевите години за специализация бяха две. Те бяха точно по време на преходния период, когато влизахме в Европа и трябваше да се пренаписват всички програми.
Още едно нещо. Говорите за тройната коалиция, мисля, че тогава бяхте член на НДСВ?! Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Райнов.
Реплики? (Реплика от народния представител Лъчезар Иванов.)
Реплика ли, господин Иванов?
За лично обяснение, заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, обръщам се към моя колега. Никога не бих взел думата за лично обяснение, но съм длъжен да кажа, господин Райнов, при цялото ми уважение към Вас, знаете, но може би сте забравили, че влязох с листата на НДСВ и няколко месеца по-късно станах независим депутат. Това е за протокола – искам да бъде уточнено, казано ясно.
В случая да политизираме този закон, който вчера беше приет с абсолютно единодушие, мисля, че не е добър тон на феърплея.
Ще кажа още нещо, тъй като се върнахте назад, ще върна и аз паметта, за да я опресним. През 2005-2009 г. лекарите, ако си спомняте, правеха пред Министерството на здравеопазването митинги, с оглед на това че не могат да специализират, нямат тази възможност и пак твърдя, че годините са три. Дали са три или две – аз казвам, че са три нулеви години за колегите, които не могат да придобият никаква специалност. Това са времена, които са загубени. Ще Ви кажа, че няма гратисен период. Гратисният период, когато въведохме общопрактикуващите лекари, беше в началото, когато голяма част от лекарите нямаха специалност, а педиатри и други, които при реформите бяха загубили своите работни места, станаха общопрактикуващи лекари. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Има ли реплики към изказването на господин Райнов? Няма.
Други изказвания по законопроекта?
Заповядайте.
ДАРИН ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Беше ми драго вчера в комисията. Беше ми драго, защото ние доказахме, че сме лекари преди да сме политици. Беше хубаво, че се обединихме и гласувахме единодушно да се приеме този законопроект, който е в интерес на българските пациенти, понеже всички вече разбрахме, че голям брой български пациенти ще останат без здравна помощ, ако не се приеме тази поправка.
За съжаление, министерството трябваше да го предложи това. Предложи го, но в един много, много голям законопроект, който не знам кога ще стане. Намесата на колегите д-р Кърджалиев и д-р Джафер беше много навременна. Ние се обединихме и подкрепихме законопроекта. Затова искам да кажа, че и аз ще го подкрепя на гласуването. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Димитров.
Реплики? Няма.
Други изказвания по законопроекта?
Господин Добрев, заповядайте.
КИРИЛ ДОБРЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, безспорно Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи този законопроект. Той е необходим за здравето на хората и за общомедицинската помощ в доболничната помощ в България.
Искам да обърна внимание на ръководството на Министерството на здравеопазването и към управляващото мнозинство: да се опитаме с консенсус да създадем условия за пълноценна и привлекателна работа на общопрактикуващите лекари, защото проблемите от повече от 5-6 години показват, че има сериозен проблем с осигуряване на обща доболнична помощ на населението. В тази насока аз апелирам за отдалечените райони, за труднодостъпните райони, за пограничните райони да се опитаме да създадем и да приемем икономически лостове за привличане на общопрактикуващите лекари, да създадем атрактивни условия колегите да останат в тези райони и със семействата си, да работят там, да се отдадат на специалността „Обща медицина”. Част от привличането може да стане чрез осигуряване на адекватни жилищни условия за настаняване на тези хора, осигуряване на адекватен транспорт и оборудвани кабинети.
Аз приемам този законопроект само като етап към изграждане на възможност за насищане на цялата територия на страната с адекватна общо медицинска помощ, което неминуемо минава през създаване на по-добри условия за работа, живот и труд на общопрактикуващите лекари. Считам, че това можем да го постигнем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Добрев.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Атанасова. (Съскане от КБ.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Съскането вероятно е поздравление към социалистите или социолозите, уважаеми колеги! (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина в залата. Вие предизвикахте говорещия. Моля за тишина.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, госпожо министър! Аз вчера заявих в Комисията по здравеопазване, че ще подкрепя този законопроект и заслужено се зарадвах на консенсуса, който постигнахме при гласуването му на първо четене.
Преди да дам вота си „за” законопроекта искам да се върна малко назад във вчерашния ден, когато той беше представен в Комисията по здравеопазване от неговите вносители, и преди седмица, когато от ГЕРБ алармирахме, че ако няма такъв законопроект, един милион българи остават без лични лекари. Тогава – точно преди седмица, в петък, когато това Народно събрание събра едва 19 човека подкрепа към правителството, заявих, че ако не се вземат спешни мерки за промени в Закона за лечебните заведения и не се даде възможност на личните лекари да продължат своята специализация и обучение, един милион български граждани няма да имат достъп до медицинска помощ. Същите аргументи са част от аргументите на вносителите по този законопроект.
Благодаря на господин Кърджалиев, че спомена, че 1700 български лекари от 1 юни ще престанат да изпълняват своите задължения и ангажименти към пациентите си, поради непромяната в законодателството, но по-важното е, че над един милион български граждани щяха да бъдат лишени от медицинска помощ.
Тогава, уважаеми дами и господа, не само министърът на здравеопазването, но дори министър-председателят заявиха, че драма няма, че това са предизборни лъжи и спекулации, за да може опозицията да трупа актив дни преди европейските избори. Тогава министър-председателят заяви, че това е изкуствено нагнетяване на напрежението. Да, напрежение има, напрежение има в системата и може би само за Вас не е станало ясно, че не е само по отношение на доболничната помощ в частта „Медицинско обслужване” от личните лекари към пациентите, а и по отношение на спешната помощ.
Трябва ли да припомням фактите и от вчера? Вчера на всички български граждани стана ясно, че медиците от Спешна помощ – София хвърлят оставки – вече над 90 човека са подали оставка, но към тях се присъединяват и техните колеги от филиалите в страната.
Какво щеше да се случи, ако това законодателно решение, между другото внесено от народните представители на 28 май, тоест дни преди българските граждани да бъдат лишени от достъп до личните лекари, не беше факт?
За пореден път стана ясно, че отговорността не я носи нито Орешарски, нито Андреева, нито дори мандатоносителят, който между другото вече не знам дали е Станишев или Ненков, или някой друг. Носи я ДПС! (Реплики от ДПС.) Да, защото народни представители от Движението за права и свободи са вносители на този законопроект. (Единични ръкопляскания от ДПС.) Явно са осъзнали, че най-накрая в сектор „Здравеопазване” трябва да се намесят, и слава Богу, защото опозицията многократно настояваше да има дебат не само по отношение на тази законодателна промяна, не само по отношение на проблемите в Спешна помощ, апропо една година чакаме някаква законодателна инициатива от Министерството на здравеопазването.
Да, има един законопроект, който беше внесен във времето на предизборното ваканцуване на мнозинството. Този законопроект ще има възможност да се каже по-нататък във времето с какви скандални текстове е известен. Той даже не получи публичната подкрепа на председателя на Здравната комисия, но това е друга тема.
Да, вярно е, че в него има текст по отношение на промяната в Закона за лечебните заведения, касаещ личните лекари и българските пациенти, само че той беше внесен от Министерския съвет на 13 май – да отговори на очакванията най накрая да има някаква законодателна инициатива на Министерството на здравеопазването. Отново казвам – след една година! И ще бъде предмет на друго обсъждане.
Вчера при представянето на настоящия законопроект в Комисията по здравеопазване д-р Кърджалиев каза: „Принудени сме от това да действаме спешно, от това да действаме в дванайсет без една”. Този законопроект не само е навременен, той е спешен. В изключителна спешност сега трябва да приемем не само тези текстове, но най-вероятно ще трябва, уважаеми колеги, да бъде съкратен до минимум срокът, в който ще се правят предложения, в който ще се обнародва този законопроект. И защо? Защото ръководството на министерството и на Здравната каса, между другото, вместо да имат законодателна инициатива, много по-рано обикаляха предизборните събрания на Българската социалистическа партия. Госпожата министър беше редом до другаря Ви Станишев, когато се очакваше над един милион български граждани да останат без личен лекар. Госпожата Тодорова беше редом до сестра си на предизборните агитации на Българската социалистическа партия в Девин. (Реплики от КБ.) Да, хубаво е! Как може един управител на независима институция, госпожо, да се явява по предизборни мероприятия? Ами, може! Първо, защото е сестра на Илияна Йотова, избрана може би вече за евродепутат и второ, защото не е независима. Защото Вие отстранихте управителя на Националната здравноосигурителна каса преди една година само и само, за да уредите роднините си с постове. Това е истината!
Но по-големият проблем е, че докато тези хора се посвещават на партийна агитация, проблемите в сектора не само, че се задълбочават, те вече са стигнали точката на взривоопасност. Ако Вие не го осъзнавате, уважаеми госпожи и господа, ако Вие не осъзнавате, че минималният вот на доверие и към това правителство, и към този министър е изчерпано,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля Ви да се придържате към законопроекта, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Придържам се, господин председател. Благодаря.
...то това Ви го показват не само българските граждани, не само с вота си в неделя. Това го показаха българските лекари. Това го показаха българските пациенти.
Уважаеми колеги, преди месец българските пациенти написаха писмо на Европейската комисия в какво състояние се намира сектор „Здравеопазване”. Може би, ако някой реши да направи реплика, ще чуя, че това се дължи на ГЕРБ. Не се хабете, уважаеми дами и господа. Тази опорна точка една година вече я слушахме. Тази опорна точка няма да Ви спаси да отговаряте какво се случи за последната една година, защото то нито е много, а просто е нищо. Възможно ли е за една година да няма нито един законопроект, приет и разглеждан дори на първо гласуване от Народното събрание в сектор „Здравеопазване”? Възможно ли е?
РЕПЛИКА ОТЛЯВО: Да.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Това е нищоправене. Възможно ли е един законопроект за промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – дело отново на народни представители с вето на Президента – естествено, преодоляно от стройната Ви коалиция, без Конституционен съд, и между другото по него вече има започната процедура от Европейската комисия. Ако и това не сте разбрали, защо пребивавате в това Народно събрание? (Реплики на народния представител Петър Мутафчиев.) Защо управлявате?
Господин Мутафчиев, няма нужда изобщо да крещите от място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля Ви да не се обаждате от залата. След това ще репликирате, господин Мутафчиев.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Ще имате възможност, да.
Защото, господин Мутафчиев, това, което казвам, е истината. Не го казвам, защото това е роля на опозицията. Аз знам, не само се надявам, а знам от разговорите с Вас, от разговори с колеги от ДПС, че Вие също го осъзнавате, че за една година това управление, това нищоправене, тази кръгла нула в сектор „Здравеопазване” е пълен провал за Вас. (Шум и реплики отляво.) Може в реплика да го отречете, като ангажирате вниманието ми с това какво се случи за една година. Нищо! Няма стратегии, няма концепции, говори се в някакъв бъдещ период. Вчера на Комисията по здравеопазването се случи същото. Говореше се за някакъв бъдещ период, за някакви бъдещи концепции, за някакви бъдещи обсъждания на някакви идеи.
Многократно, уважаеми дами и господа, ние сме заявявали не само готовност за диалог, ние заявихме, че всяка разумна идея в сектор „Здравеопазване” за промяна ще бъде подкрепена от нас. Мисля, че това показва фактът, че днес заявяваме готовност да подкрепим законопроект, внесен не от нас, а от управляващите, но законопроект, който показва не само, че имаме грижа към българските пациенти, не само че сме наясно с проблемите на българските лекари, но и ще проявим държавническо отношение, защото това е редното, защото така трябва. Защото трябва хората да разберат, че ако това предложение не бъде гласувано, един милион български граждани от 1 юни остават без личен лекар, остават без помощ. На фона и на липсата на екипи в „Спешна помощ”, какво ще правят тези хора? Ще умират ли? Да, това вече се случва. Това вече се случва, но ние не можем да загубим повече български граждани заради проблема в системата. Не можем да загубим повече български лекари заради проблема в системата. Затова, господин Мутафчиев, очаквам да не ме репликирате.
РЕПЛИКА ОТЛЯВО: Има право.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Е, не мога да се въздържа.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Или, ако го направите, да отчетете какво се е случило през тази една година. Защо не се е случило нищо? Защо Движението за права и свободи трябва да решава проблемите и на Министерството на здравеопазването, и на целия Министерски съвет, а и на мандатоносителя? Защо министър Андреева и министър-председателят си позволиха да излъжат миналата седмица, че проблемът е решен?
Веднъж вече министър Андреева беше в подобна ситуация, когато на мои твърдения беше заявила, че ще ме съди за клевета. В крайна сметка се оказа, че аз казвам истината. Министър Андреева, мисля, че поне във времето, оставащо й да бъде министър, ще ми се извини, ще намери сили да ми се извини. Но по-важно е да се извини на българските пациенти и на българските лекари. Отново заявявам, че ще подкрепя този законопроект. Благодаря.
Удължете времето, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, удължете времето на всички парламентарни групи.
Най-напред господин Мутафчиев, който бе споменаван два пъти, желаете ли да вземете отношение?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Лично обяснение най-напред, след това репликите. (Реплики.)
Добре, първо репликите.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Тогава реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това няма никакво значение – кое ще е първо или второ, тук няма конфликт.
Заповядайте, за реплика, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Госпожо Атанасова, правя го, за да имате възможността да ми отговорите. Доволна сте, благодаря Ви.
Като Ви слушам понякога, имам чувството, че Вие не сте били въобще в Министерството на здравеопазването, затова реагирах така. Не можеш да кажеш – абе, за всичко е виновна Андреева от сега нататък. Да, имаме критики към това, което се случва. И аз имам критики – е, не са точно това, което Вие говорехте. Но, дайте да се разберем едно – колко министри се смениха по времето на ГЕРБ в здравеопазването?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Колкото трябва.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Къде не ги търсихме министрите? Накрая Вие поехте този пост и управлявахте колко – година и половина ли беше? Една година, добре. За една година какво стана? За една година не можеш да направиш нищо.
Госпожо Атанасова, когато една система е поставена на грешна основа и ако бивши и настоящи министри, депутати с много мандати като мен, не осъзнаят, че трябва да се намери нов път за българското здравеопазване, няма да успеем. Стига сме си говорили общи приказки от трибуната. Дайте да гласуваме един закон, по който имаме консенсус. Днес не се обсъжда вот на недоверие, за да си политиканстваме.
Апелирам към Вас – от място апелирах, сега апелирам от трибуната, хайде да спрем! Стига сте удължавали времето. Сега е 10,00 ч., в 10,30 ч. трябва да дадем почивка, няма да приемем закона и целта, която всички сме си поставили – бързо да решим този въпрос, няма да стане.
Затова Ви моля – първо осъзнайте Вашите грешки, на Вашето управление – на ГЕРБ говоря, включително и това, когато Вие бяхте министър, и тогава хвърляйте упреци. Ако Вие бяхте свършили всичката работа, сега Андреева щеше да си върти синджира и „Бърза помощ” щеше да работи, и болниците щяха да са в ред. Колко частни болници пуснахме? Това не изяде ли парите на Здравната каса? Няма ли да си кажете – сгрешихме за това? Защо държавните болници загиват, а ние регистрираме нови частни болници и точим Здравната каса? Ето примера: всяка година – 17 милиона, 13 милиона, 15 милиона и така нататък. Благодаря Ви. Хайде да постигнем консенсус по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: За втора реплика – госпожа Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата за реплика, защото няма нищо по-нормално от това председателят на Комисията по здравеопазване да участва в регулацията на законодателния процес. Задавам си обаче въпроса, госпожо Атанасова, за следното: три години бяхте председател на комисията. Регулирахте ли отношенията в здравеопазването? И как? И Ви моля за това да говорите. Защо като председател на комисията в Парламента, формирайки мнението на тогавашното мнозинство, допуснахте повече от милиард от публичните финанси за здравеопазване да отидат на друго място? След това бяхте топ министърът, топ специалиста в здравеопазването. На тази тема Вашият принос какъв беше? Какво направихте? Колко законопроекта внесохте? Каква регулация направихте? Аз много внимателно следях дебатите на министър Дянков за проблемите с пътеките. Знаех, че Вие си носите със самочувствие самооценката за топ специалист в здравеопазването и днес за голямо учудване сте ментор на здравеопазването.
Когато питате какво сме направили през тази една година, аз знам със сигурност, че през тази една година в споразумението, което е за европейските фондове, е включено здравеопазването. Аз знам, че през тази една година за общинските болници гласувахме средства. Аз знам, че през тази една година се ангажирахме със здравеопазването и Парламента, и правителството.
Понякога сигурно човек трябва да си знае мястото. Вдигайки се като топ на определено място със собствена самооценка, може би трябва малко усмирителни ризи на тази тема. И тъй като сте много компетентни по роднините на участниците в здравния процес, аз искам да Ви попитам от тази трибуна да споделите имате ли близки или роднини, свързани с модернизирането на здравните заведения в България? (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
Още веднъж питам за трета реплика? Няма.
Госпожо Атанасова за дуплика.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Госпожо Янкова, първо към Вас. На въпроса Ви – не, нямам такива близки и роднини. (Реплики от КБ и ДПС.)
Второ, такъв приоритет е на Вашето управление сектор „Здравеопазване”, че не само от пациентите поискаха оставката на министъра, поискаха й я и нейните колеги. Даже нещо повече – те вече си подадоха оставката, защото виждат, че няма разбиране от това управление, няма идеи, липсва административен и всякакъв капацитет, госпожо Янкова.
На другата реплика, господин Мутафчиев. Една година бях министър на здравеопазването. Да, преди мен в мандата на ГЕРБ имаше смени. Имаше три поредни смени. Ние можехме да носим политическата отговорност, и когато имаше грешки, хората си тръгваха, господин Мутафчиев. Сега заради най-различни експериментални назначения ще си тръгне правителството и ще се разтури това Народно събрание.
И още нещо, господин Мутафчиев – оценката. Говорите за оценка. Всъщност и към госпожа Янкова, защото тя няколко пъти ме нарече топ. Нямам самочувствието нито да съм ментор, нито да съм топ познавач на българското здравеопазване, госпожо Янкова. (Реплики от КБ и ДПС.) Нямам и собствена висока самооценка. Само ще Ви кажа, че може да се върнете една година назад, когато аз правех отчета си за същия едногодишен съотносим период какво съм направила. Аз мога да Ви кажа и оценката, която съм получила от българските пациенти и неправителствения сектор, българските лекари, от българските медицински сестри, от колегите си, включително и от тогавашната опозиция в Четиридесет и първото Народно събрание. Оценката ми, без да изпадам в статистика, е положителна, госпожо Янкова, което, за съжаление, наистина за съжаление, нито може да се каже за управителя на Касата в момента, нито може да се каже за министъра, нито може да се каже за приоритета на това правителство в здравеопазването. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Министър Андреева, заповядайте.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, дискусията по Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения касае специализацията и удължаване на срока на общопрактикуващите лекари и безспорно е подкрепена и от Министерството на здравеопазването. Тази промяна беше внесена в големия пакет от предложения за законодателни промени в няколко закона, целящи оптимизиране, функциониране и подобряване на контрола в здравната система. В този законопроект, готов от месец март и приет на заседание на Министерския съвет на 21 април, се включват няколко промени в Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и Закона за лечебните заведения.
Тук искам да отбележа, че работата на едно министерство не се състои само в непрекъснати промени на законодателството, които обикновено отнемат близо година, докато минат на гласуване през парламентарната зала. Работата на Министерството на здравеопазването е да очертава политики, да се бори за реализиране на тези политики и за осигуряване на финансов ресурс за тяхното изпълнение.
Когато поехме мандата, имаше тежки, бих казала убийствени критики от страна на Еврокомисията по отношение състоянието на здравеопазването и изобщо здравеопазването беше изключено като тема от Споразумението за партньорство. Защото беше записано ясно, че няма здравна стратегия, няма фокус върху спешната помощ, няма грижа по отношение на профилактика, превенция, майчино и детско здравеопазване – теми, които не просто залегнаха в програмата на това правителство, а теми, по които се работи и по които има вече ясни резултати.
Ако трябва да говорим за политика в здравеопазването, точката на взрива настъпи в края на 2010 г., когато бяха откраднати парите от Здравната каса в размер на милиард и петстотин хиляди, когато фалираха практически… Всички знаем, че има много болници, които са в практически фалити и в момента се реанимират, за да могат да функционират, докато се изгради цялата мрежа на Спешна помощ. Здравеопазването за първи път беше изведено като подприоритет и ще получи финансиране почти по всички оперативни програми.
За да не изброявам всичко, което е направено в рамките на една година, в която бяха променени и редици поднормативни актове, за да се оптимизира и улесни работата в сектор „Здравеопазване”, аз призовавам депутатите от ГЕРБ да искат вот на недоверие за здравеопазване, за да видим кой какво свърши. Защото цялата върволица в Министерството на здравеопазването по време на управлението на ГЕРБ, не знам кой Ви е дал положителната оценка, госпожо Атанасова, но, стоейки до Станишев, както казахте, на обиколките из страната, въпреки че нямам нито една обиколка с господин Станишев в страната, а ходих да се срещна с хората, всички знаете ли какво казваха? Срам! Това е оценката за Вас. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на министър Андреева.
Лично обяснение – госпожа Атанасова, заповядайте. (Реплики от КБ и ДПС.)
Моля Ви, колеги, правилникът си е правилник. Беше спомената по отношение на нейната оценка. Нека да чуем госпожа Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Вземам процедура за лично обяснение може би не толкова засегната от това, което каза госпожа Андреева, а за да й обясня поне една процедура от Правилника на Народното събрание.
Госпожо Андреева, жалко е, че за тази една година Вие може би и нямахте повод да сте тук. Дори на приемането на Закона за бюджета на Здравната каса не бяхте. Вие не сте и в Министерството на здравеопазването – затова, когато има някакъв проблем в системата, отговаря не друг, а заместник-министърът, защото Вие не знаете отговорите. Сега също може да си тръгнете, но най-добре да е завинаги, госпожо министър (ръкопляскания от ГЕРБ), защото наистина срамът е голям. (Реплики от КБ.)
Жалко за гилдията, от която произхождате. Тях наистина ги е срам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте за изказване.
ИВАН ИБРИШИМОВ (КБ): Уважаеми колеги, законопроектът вече е факт – написан, прочетен, предложен за гласуване в залата. Като нов народен представител, бих казал – и неопитен, вчера в комисията бях изключително радостен, че всички политически партии постигнахме консенсус по този важен и за българските лекари, и за пациентите законопроект. Днес съм разочарован.
Уверявам Ви, че никой от тези 1700 лекари и техните пациенти не се интересува кой го е предложил. Тях ги интересува той да бъде факт.
Дайте да го гласуваме и спрете от тази трибуна да се доказвате кой е по-по-най. Това е законопроект, който касае 1700 лекарски съдби и двойно повече техни пациенти.
Моля Ви, престанете, дайте да се обединим и да гласуваме предложения проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ибришимов.
Реплики има ли? Няма.
Други изказвания?
Господин Абу Мелих – за изказване.
СЕМИР АБУ МЕЛИХ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Първо Ви благодаря за честитката – в неделя дето спечелихме изборите и сме първа политическа сила. (Оживление в КБ.)
Второ, благодаря – от ГЕРБ се обръщам към д-р Кърджалиев за този законопроект, който го внесе, за да спаси положението.
И трето, съжалявам, господин Мутафчиев. Аз не го видях, но ме е сочил за частните болници, злоупотребявали със средства от Здравната каса, точната дума е „точили”.
Но да Ви кажа, господин Мутафчиев, аз се гордея, че съм частник. Не съм взел една стотинка от държавата, построил съм нещо, сложил съм тухла върху тухла, отворил съм го и работи – 340 човека ядат хляб в тази болница и 10 хиляди бургазлии се лекуват в нея! (Реплики от КБ.)
Вие, като си построите едно вагонче, тогава елате се мерете с мен! (Реплики от КБ.) Не е така, както и да е. Дотук с личното – не искам да се заяждам. Но не е хубав този начин на разговор!
Днес разберете едно. Преди 15 минути, половин час или един час Ви мина вотът за доверие. Вие продължавате да сте управляващи, затова. (Реплика от КБ: „И ще бъдем!”.)
Да сте живи и здрави! Защо не? Обаче на миналите избори какво обещавахте? Няма да има лимити, ще се плаща редовно. Вие го обещавахте. Ще има и реформа. Днес, след една година, лимити има, плащанията към болниците са спрели, реформа няма.
Моля Ви се, вземете темата за здравеопазването много насериозно. Този законопроект влиза в последния момент и е доказателство, че няма реформа, няма планиране в българското здравеопазване, а трябваше преди 3-4 месеца един дребен чиновник в Министерството на здравеопазването да каже: „Господа, ще изтече срокът, дайте да го подновим!”. А сега – в последната минута. Защо? Една година се изгуби! Една година!
Всички тези, които не си продават гласа, които си плащат данъците, които не си бият жените, които отиват на работа, които са читави граждани, искат, като се обадят за линейка, след петата минута да дойде! Искат, като отидат в болница, да ги приемат, да ги излекуват и да се върнат вкъщи, за да си действат нормално в живота. Това искат! И аз го искам това! Нищо друго, ама нищо друго!
Дали сте Вие, дали ние, дали ДПС ще направят реформата – има ли значение изобщо? Един раково болен какво го интересува кой е в Народното събрание?! Мислите, че някой, който знае, че ще умре след една година (реплики от КБ), го интересува кой тук ще внесе законопроект или кой е депутат, или кой къде е отишъл да се кандидатира, от кой район?! Никого не го интересува! „Няма да ме има след една година, но искам да имам адекватно лечение, след като съм си платил каквото трябва!” (Оживление и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина в залата!
СЕМИР АБУ МЕЛИХ: За да се случи това, имате капацитети – и в БСП, и в ДПС, и в ГЕРБ има капацитети!
Бе хора, един път завинаги спрете личностните отношения – това е политика на държавата! Дано, дано резултатът от неделя да Ви е поука, че това, което обещавате, трябва да го изпълнявате! Ако не го направите в това време, което Ви е останало, да знаете, че ще имате по-тежки резултати. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Реплики има ли? Реплики? Няма.
Заповядайте за лично обяснение – два пъти бяхте споменат.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Три пъти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Значи веднъж съм пропуснал.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Ще бъда максимално кратък.
Не съм Ви сочил, тъй като даже не забелязах, че сте в залата.
Искам да Ви кажа едно – нямам нищо против частните болници, но имам много против системата, по която работихте Вие, когато управлявахте! Не можеш да не приемеш национална схема за болниците и да е ясно колко ще са държавните, общинските болници, с които Касата съответно ще има договори и ще осигури за всеки гражданин достъпно здравеопазване, а същевременно да се регистрират все нови и нови частни болници и те да сключват договори със Здравната каса! Това го правехте Вие! Това е хаос в здравеопазването!
Аз не съм против частните болници, но съм против тази система, която, ако продължаваме да я подкрепяме и да я кърпим по някакъв начин, ще доведе до там българите, че наистина няма да имат не само качествено лечение, в момента няма и профилактика, и го знаете много добре. Не го правят и частните болници, щото няма държавна политика, затова говорех аз – да не се пилеят парите и да се мисли нова система! (Шум и реплики.)
А що се отнася до „вагончета” и до „железници”, искам да Ви кажа нещо. Състоянието в момента на 25 нови мотриси, които трябваше да се използват 50 години, защото това е практиката във всички страни, които бяха купени от по-предишното и предишно правителство, ги съсипахте. В момента седем не работят. За четири години! Защото четири години не изплатихте нито един лев и поставихте железницата в ситуация на фалит. За това става дума.
И обикновено, когато Ви критикуват, мислете къде сте сгрешили, а не търсете вината в другите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви.
Други изказвания?
Седем изказвания по един консенсусен закон.
Няма други изказвания – закривам дебатите по обсъждания законопроект.
Моля всички народни представители да влязат в залата! Предстои гласуване!
Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, внесен от народните представители Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Благодаря.
Госпожа Джафер – за процедура.
ДОКЛАДЧИК НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми господин председател, на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предвид наличието на пълно съгласие, разбира се, ако залата не възразява, предлагам законопроектът да бъде подложен и на второ гласуване в това заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, знаете, че правилникът позволява подобна процедура. Тя най-често се прилага при ратификациите, но там положението е особено, защото Народното събрание няма право да прави корекции в договорите за ратификация.
Питам: има ли народен представител, който ще бъде лишен от възможността да направи предложение между първо и второ четене, ако ние приемем току-що предложеното процедурно предложение? (Реплики: „Няма! Няма!”) Няма.
Подлагам на гласуване процедурното предложение законопроектът да бъде обсъден и гласуван на второ четене.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Понеже законопроектът е само по вносител, няма предложения, госпожо Джафер, представете ни заглавието.
ДОКЛАДЧИК НИГЯР ДЖАФЕР: „Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения”.
Имам редакционна поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Редакционна поправка – къде?
ДОКЛАДЧИК НИГЯР ДЖАФЕР: Предлагам думите „изменение и” да отпаднат от наименованието. Да се чете: „Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения”, защото с предлаганите промени се правят само допълнения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Продължете нататък. Представете ни и останалите текстове, те не са много.
ДОКЛАДЧИК НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми господин председател, за параграфи 1, 2 и 3 текстовете са по вносител.
Моля да подложите на гласуване текстовете на вносителя за параграфи 1, 2 и 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Гласуваме наименованието на закона с направеното редакционно предложение – думите „изменение и” да отпаднат, и параграфи от 1 до 3 включително.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК НИГЯР ДЖАФЕР: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Уважаеми господин председател, моля да подложите на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Моля да подложите на гласуване текста на вносителя за параграфи 4, 5, 6 и 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Гласуваме наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби” и текстовете по вносител на параграфи от 4 до 7 включително.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Законопроектът е приет.
Благодаря на всички за участието в обсъждането.
Почивка до 11,00 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Продължаваме заседанието.
Едно съобщение.
Днес е постъпил и ще бъде раздаден по електронен път на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, приети на първо гласуване на 11 април тази година. Проектът е изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на основание чл. 77, ал. 2 от правилника. Това съобщение се прави, за да могат тези, които желаят, да направят писмени предложения.
Има много съобщения, отнасящи се до парламентарния контрол. Знаете, че две седмици нямаше пленарни заседания.
Новопостъпили питания за периода от 11 април 2014 г. до 29 май 2014 г.:
- от народния представител Владимир Иванов и група народни представители към Даниела Бобева – заместник министър-председател по икономическото развитие, относно политиката на правителството по отношение на конкурентната среда при търговията с храни, защита на потребителите и развитие на хранително-вкусовата индустрия. Следва да се отговори в пленарното заседание на 9 май 2014 г.;
- от народния представител Лиляна Павлова към Петър Чобанов – министър на финансите, относно създаване на Фонд за поемане на финансови санкции, наложени на общини за допуснати нарушения по оперативни програми;
- от народния представител Милена Цветанова Дамянова към Анелия Клисарова – министър на образованието и науката, относно политиката на Министерството на образованието и науката за гарантиране на равен достъп до качествено образование;
- от Милена Дамянова към министър Клисарова относно политиката на Министерството на образованието и науката за подкрепа на децата с изявени дарби;
- от народния представител Лиляна Павлова към Даниела Бобева – вицепремиер, относно политиката на правителството за насърчаване на инвестициите;
- от народния представител Корнелия Маринова към Мариана Георгиева – министър на младежта и спорта, относно определяне на обектите и общините – бенефициенти на публичния инвестиционен ресурс на Министерството на младежта и спорта за спортна инфраструктура.
- от Страхил Ангелов към Зинаида Златанова – вицепремиер и министър на правосъдието, относно промени в Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г.;
- от народния представител Корнелия Маринова към Анелия Клисарова относно методиката за отчитане приноса на училището за развитие на учениците;
- от народните представители Ивелина Василева и Лиляна Павлова към Петър Чобанов – министър на финансите, относно изпълнение и контрол на публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
Писмени отговори от:
- министъра на отбраната Ангел Найденов на въпрос от народния представител Валентин Радев относно Доклад на НАТО за състоянието на Въоръжените сили. Господин Радев, поради съдържание на класифицирана информация писменият отговор е в регистратурата за класифицирана информация;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев – да кажем „Добре дошъл!” на вицепремиера – на въпрос от народните представители Нели Петрова, Красимир Анастасов и Николай Апостолов;
- вицепремиера Цветлин Йовчев на въпрос от народния представител Владислав Николов;
- вицепремиера Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Васил Антонов;
- вицепремиера Цветлин Йовчев на въпрос от народните представители Стефан Дедев, Атанас Ташков и Станислав Иванов;
- вицепремиера Цветлин Йовчев на въпрос от народните представители Станислав Иванов и Иван Вълков;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на въпрос от народния представител Иван Вълков;
- вицепремиера Цветлин Йовчев на въпрос от народния представител Георги Андонов;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Георги Андонов;
- вицепремиера Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Пенко Атанасов;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народните представители Пенко Атанасов и Ива Кусева;
- вицепремиера Зинаида Златанова на два въпроса от народния представител Ивелина Василева;
- министър Петър Чобанов на въпрос от народния представител Ивелина Василева;
- вицепремиера Даниела Бобева на питане от народния представител Лиляна Павлова;
- министър Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране, на питане от народния представител Лиляна Павлова;
- Петър Чобанов – министър на финансите, на въпрос от народния представител Лиляна Павлова;
- Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката, на въпрос от народния представител Лиляна Павлова;
- министъра на регионалното развитие Терзиева на въпрос от народния представител Лиляна Павлова;
- Данаил Папазов – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на въпрос от госпожа Лиляна Павлова;
- министър Стойнев на въпрос от госпожа Лиляна Павлова;
- министър Терзиева на питане от народните представители Лиляна Павлова и Николай Нанков;
- вицепремиера Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Лиляна Павлова;
- министър Терзиева на питане от народния представител Лиляна Павлова;
- министър Таня Андреева на питане от народните представители Лиляна Павлова и Николай Нанков;
- Таня Андреева – министър на здравеопазването, на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- втори писмен отговор на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- вицепремиера Зинаида Златанова на въпрос от Корнелия Маринова и Галина Милева;
- вицепремиера Цветлин Йовчев на два въпроса от народния представител Корнелия Маринова;
- министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- министъра на здравеопазването Таня Андреева на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- министъра на финансите на въпрос от госпожа Корнелия Маринова;
- министър Искра Михайлова на госпожа Корнелия Маринова;
- министър Мариана Георгиева – министър на младежта и спорта, на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- министъра на външните работи Кристиян Вигенин на въпрос от народните представители Деян Дечев и Атанас Зафиров;
- министъра на здравеопазването Таня Андреева на въпрос от народния представител Деян Дечев;
- министъра на културата на въпрос от Деян Дечев;
- министъра на образованието, младежта и науката Анелия Клисарова на деветнадесет въпроса от народния представител Милена Дамянова;
- министъра на здравеопазването Таня Андреева на два въпроса от народния представител Даниела Дариткова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева на три въпроса от народния представител Атанас Ташков;
- министъра на образованието, младежта и науката Анелия Клисарова на въпрос от народния представител Захари Георгиев;
- министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Георги Кадиев;
- министъра на здравеопазването Таня Андреева на въпрос от народния представител Евдокия Асенова;
- министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народните представители Делян Добрев, Александър Ненков и Станислав Иванов;
- министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народните представители Ивайло Московски, Александър Ненков и Димитър Главчев;
- министъра на външните работи Кристиан Вигенин на въпрос от народния представител Тунчер Кърджалиев;
- министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов на въпрос от народните представители Христо Калоянов и Владислав Николов;
- министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народните представители Халил Летифов и Шендоан Халит.
Това бяха писмените отговори.
Декларация – заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Дами и господа народни представители! Господин вицепремиер! Навърши се една година от сформиране на правителството. Нямаше фанфари, поздравления, нямаше дори отчет, само виковете „Оставка!” все още отекват по улиците на София.
Дори вече в Парламента правителството има подкрепа едва от 116 човека.
Една година на правителството Орешарски стига! България няма време за губене, няма време за губене с опитите на правителството да крепи откраднатата власт на БСП и ДПС, няма време за изкуствено дишане на продалата се и провалена „Атака”. Една година на застой и липса на напредък във всяка сфера.
Упражненията в управление се сгромолясват, сгромолясват се при челния сблъсък с партийните интереси на партиите, които стоят зад него – интереси, които целят единствено да уреждат вътрешните си проблеми, роднини и собственото си самолюбие.
За една година България имаше министър за една нощ, имаше негов наследник – безработен във Франция, имаше шефове на ДАНС, заместник-директори с отнет достъп до секретни документи, назначаваха се пощальони, синтактици, гимнастици и редица други недоразумения. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
За една година се наложи България да преживее редица идейни безумия – от актуализация на бюджета, без никакви аргументи, през отпадане на „Тютюн” на Димов и „Майци си” на Ботев, през това хипермаркетите да не работят събота и неделя, през лъжите за разкриване на 250 хил. работни места, за строеж на „Белене” и рестарт на „Химко”.
За една година преживяхме белия автобус, боя и насилието над мирно протестиращите български граждани. Една година живяхме заобиколени от кордони полиция и ограждения. За една година Орешарски – министър-председателят в това правителство, откри един ресторант във Виетнам, научи всички изходи в държавата (ръкопляскания от ГЕРБ), а неговият началник на кабинет се сдоби с обвинение.
За една година госпожа Мая Манолова успя да осигури правителство на Костинброд и да детронира президента на Партията на европейските социалисти с великото си дело „Изборен кодекс”. (Възгласи: „Браво!” от ГЕРБ, ръкопляскания).
Чудя се за една година Вие не разбрахте ли, че не само опозицията, българският народ Ви иска оставката. Оставка, защото това правителство беше формирано напук на обществената воля и сложната му политическа конструкция днес скърца и е пред разпад. Всеки опит да го реанимирате е загуба на време, загуба на време за цялото ни общество, загуба на време за България. И това време ще струва много скъпо на българските данъкоплатци, които искат конкретни решения.
Дори и промяна в управленската Ви програма, дори структурни и персонални промени, които са изключително наложителни, са само политически танц, който няма да заблуди никого, че липсва перспектива.
Правителството на Орешарски няма бъдеще! Докато то е на власт, всички български граждани и държавата ни нямат бъдеще. България се намира в тотална изолация в международен план, а вследствие на задкулисието и липсата на експертност в управлението страната е на прага на загуба на всички европейски средства.
Върнете бъдещето на хората! Върнете България на хората! Дайте хоризонт за развитие! Дайте хоризонт за честни избори и да се започне работа след тях. Да се започне работа в името на България.
Време е най-накрая да погледнете истината и да признаете истината, която за единадесети път хората Ви казаха в очите: „С мандата на БСП и правителството на Орешарски е спряно развитието на страната”.
Върнете България на хората и подайте оставка! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Атанасова.
Процедура – заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Вземам процедура във връзка с чл. 100 от нашия Правилник. Направих си усилието да проверя, да направя справка, вече повече от 3 месеца и половина, над 100 дни с колегите Дончо Баксанов, Любомир Христов и Добрин Димитров не можем да зададем нашите питания и въпроси към министъра на отбраната, господин председател! Не искам да казвам, че го криете от залата и от опозицията, но, така или иначе, обществеността не може да разбере какво се случва в Министерството на отбраната, освен дебатите, които проведохме за изграждането на оградата.
Нашите въпроси са свързани с търговските дружества, с това, че Министерството на отбраната има въпиюща нужда от средства и тъй като управляващите не му ги дадохте и е 100 милиона надолу, то поне от търговските дружества Министерството на отбраната може нещо да успее да придобие като финансови средства, толкова необходими примерно за Военновъздушните сили.
Така че моята процедура към Вас, господин председател, е: направете нещо, справката е в джоба ми, не искам да Ви занимавам подробно, но не може да поставяте министъра на отбраната постоянно на девето, дванадесето, само веднъж на шесто място в списъка и никога не стига ред до него. Това е нарушение, доколкото ми е известно, на Правилника. Прочетох и чл. 100 – там става въпрос за ротационен принцип, за отговаряне на въпросите по реда на тяхното постъпване в Регистратурата на Народното събрание. Вероятно може да има и някакви по-важни теми – здравеопазване, енергетика, за която постоянно искаме и сега искахме вот на недоверие, но, вярвайте ми, националната сигурност също е важна и ние най-накрая чрез въпросите и отговорите на министъра трябва да разберем Министерството на отбраната добре ли се управлява, или не, каквито са съмненията на опозицията.
Настоявам да направите така, че в следващия списък министърът на отбраната Ангел Найденов да бъде на по-предна позиция и да покаже или пък ние да покажем, че там се управлява или не се управлява добре. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Радев.
Основателна е забележката и ще направя всичко възможно другата седмица да се стигне до отговорите на министъра на отбраната. Но имайте предвид, че освен двете седмици, в които нямаше пленарни заседания, имаше и една седмица с провален кворум. В момента имаме необходимост от 12 до 14 часа, за да изчерпим парламентарния контрол за Ваше знание – на всички народни представители.
Моля тези, които преценят, че въпросите им са изгубили актуалност, да ги трансформират в писмени, ако преценят, разбира се. Това е Ваше право. Но имайте предвид, че състоянието на парламентарния контрол и времето, което Народното събрание отделя за него, е доста усложнено от казах Ви какви факти.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Да направим извънредно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако трябва, ще направим и извънредно заседание.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Защо извънредно? От 9,00 ч.!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има и законодателна програма, която също е доста натоварена. Не може да имаме 9 изгубени заседания предишната сесия, макар и 9 извънредни и сега да се опитваме за един час всеки неговия въпрос.
Ще взема мерки, господин Радев, по това, което поставихте.
Да преминем към отговорите на вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Йовчев.
Има въпрос от народния представител Николай Александров относно борбата с ДДС-измамите.
Заповядайте, уважаеми господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, моят въпрос е свързан с борбата с ДДС-измамите и най-вече сектор „Икономическа полиция” към МВР, защото този орган трябва да си съдейства с изключително много други агенции и органи в цялата страна и действително трябва да работи по-ефективно, тъй като постоянно се чува, че държавата губи, бюджетът губи. Тук става въпрос за престъпление, което е от много жесток характер, тъй като казваме, че икономически вече не сме добре и че имаме дупки и пробиви в системата. Точно този сектор би трябвало да си върши най-добре работата. Наред с борбата с битовата и криминалната престъпност, както и с корупцията, икономическата не трябва да остава на по-заден план.
През годините сме се нагледали на редица сълзливи репортажи навсякъде по телевизията, където даден български гражданин продава личните си данни за 100 или 500 лв. или ги заема на трето лице, което учредява фирма от негово име, след това започва да управлява фирмата, оказва се, че тя има 10 милиона невнесени данъци и нищо! И спираме. Това нещо продължава да се прави и днес, продължава да се прави постоянно.
Да не говорим за нещата, които се случват като контрабанда, където на базата на тези контрабандни канали не само че губим от ДДС, губим и от акцизи. Там заедно с Агенция „Митници” и Икономическата полиция би трябвало да се занимае много усърдно.
След преминаването на БОП към ДАНС, тъй като лично аз смятам, че има организирани престъпни групи, които се занимават изцяло с източване на ДДС, ми е чудно ДАНС продължава ли активна борба? Лично аз не знам, не съм чул до този момент статистика какво точно се случва, колко са установените престъпления, колко са установените лица, какви мерки сте възприели срещу тях и на базата на работата на Икономическа полиция дали ще произтекат и дадени законодателни промени, тъй като това нещо ако го продължим – тази дупка да си седи така и да не я запушим, тя ще продължава да работи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря, господин Александров.
Уважаеми народни представители, моля Ви да спазвате времето. Казах Ви, че така се отнема време за следващи въпроси.
Заповядайте, уважаеми господин Йовчев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Атанасов, по тихо!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин Александров, абсолютно се съгласявам с Вас, че кражбата на ДДС е едно от най-отвратителните престъпления, поради това, че това е откраднатото, което българските граждани са събрали от техните собствени средства с много труд и мъка.
Във връзка с отправения от Вас въпрос Ви представям следната информация.
Веднага след съставянето на сегашното правителство на 29 май 2013 г. в съответствие с неговите приоритети бе извършен обстоен анализ на така наречената борба с ДДС измами. (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, по-тихо в задната част на залата!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Според този анализ един от основните рискове за финансовите интереси на България, за нейното устойчиво икономическо развитие и за благосъстоянието на населението са данъчните измами. Констатирано бе запазване на активността на опитите на стопански обекти за извършване на разнородни нарушения на данъчното законодателство. В същото време анализът показва, че противодействието на този вид престъпления е неефективен, което се дължи на два основни проблема.
Първо, недостатъчна комуникация и взаимодействие между институциите и звената, натоварени да се борят с ДДС-измамите.
На второ място, организацията на работата в съответните институции не предполага достатъчна ефективност.
В тази връзка за разрешаване на първия проблем и за реално противодействие на престъпността по линия на измамите с ДДС прилагаме цялостен интегриран подход. Под ръководството на Върховна касационна прокуратура от 1 юли 2013 г. е изграден съвместен модел на работа между МВР, Държавна агенция „Национална сигурност” и Национална агенция по приходите. Между съответните структури на трите институции се осъществява редовен обмен на информация за физически или юридически лица, за които са установени признаци за подготвяне или извършени нарушения на данъчното законодателство.
Още от първоначалния етап по придобиване на информация за извършени данъчни злоупотреби в работата по оперативни казуси се осъществява тясно взаимодействие между МВР, ДАНС и НАП, определят се конкретни служители на приходно-контролния орган, които подпомагат дейността на МВР и ДАНС. Съгласно Заповед № 1-З-73 от 13 януари тази година служителите на МВР оказват съдействие при осъществяване на контрола върху движението на стоки с висок фискален риск, което се извършва от служители на НАП. Съвместните проверки и налагане на обезпечителни мерки при установяване на нарушения продължават и към настоящия момент. Техният брой от началото на 2013 г. досега е 2283, като са съставени 1112 акта. През същия период са обработени общо 1123 прокурорски преписки и сигнали, образувани са 321 досъдебни производства.
Вследствие на работата на ДАНС през периода са образувани още 23 досъдебни производства, 128 прокурорски проверки и 4 следствени дела, свързани с данъчни престъпления. За подобряване на ефективността на отделните институции в МВР са предприети следните мерки. В Главна дирекция „Национална полиция” е създаден отдел „Противодействие на престъпленията във финансово-кредитната система”. В състава на този отдел функционира сектор „Противодействие на престъпленията”, свързан с данъчната и осигурителната системи. Същите структурни звена са създадени и в Столична дирекция на вътрешните работи, както и в областните дирекции на МВР в Пловдив, Варна и Бургас. В състава на всички областни дирекции на страната в секторите „Противодействие на икономическата престъпност” има линия на работа за противодействие на противоправните деяния, свързани с данъчната и осигурителната система.
В резултат на интегрирания подход при работата на ДАНС и МВР през 2013 г. и първите четири месеца на 2014 г. са проведени процесуално-следствени действия по редица случаи, свързани с данъчни измами. Първоначалната оценка на нанесените щети на бюджета, които са разкрити, е за около 145 млн. лв. В по-голямата част от случаите данъчните ревизии не са приключени и към момента щетите продължават да се оценяват. В резултат на действията, които сме предприели, се отчита съществено повишаване на приходите през последните три месеца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Заповядайте, господин Александров, за да отправите реплика, ако желаете.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, едно доуточнение. Ще Ви помоля да кажете дали тези средства, които споменахте, са в рамките на 2013 г. – от началото до нейния край. Ако може и имате тази цифра, да изнесете и за предходни години. Ние, ако си позволяваме от данъчни престъпления да губим над 100 милиона, според мен числото е далеч по-голямо, ако сложим и наложим контрабандата, ние губим близо милиард. Ако ги докараме до милиард, за да може да си го представят хората, това е бюджетът на МВР.
Действително трябва да има много по-сериозна борба в тази сфера. Смея да твърдя, че голяма част от престъпленията, които се извършват, тяхната основна цел, тоест подбудителството за извършване на престъплението в основната си цел е икономическо, тъй като оттам изхождат контрабандни и редица други престъпления – може би в малка част да изключим сферата на убийствата, тоест криминалните престъпления, но повечето са в тази сфера. Затова ще ми бъде интересно, ако имате и другите данни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Александров.
Заповядайте за дуплика, уважаеми господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Александров, ще изготвя статистика, която ще Ви предоставим, за това какво е разкрито като престъпления, свързани с данъчни измами. Трябва да отбележа, че това едва ли може да бъде реален критерий за измерване на ефективността на работа срещу тези престъпления. Искам да Ви уверя, че в момента работим по такива показатели, които ще бъдат реално измерими и ще могат наистина да дадат съотношението на платените данъци към тези, които трябва да бъдат платени. Мисля, че това ще бъдат такива коефициенти, които ще дават много по-обективна представа за това какво се случва.
Уверявам Ви още веднъж, че полагаме всички усилия. Това е едно изключително тежко престъпление. Лично аз се надявам да имаме много по-добри резултати, от това, което е към момента, в резултат на предприетите мерки. Уверявам Ви, че ще Ви предоставим статистика, за да може да се запознаете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин вицепремиер.
Следва питане от народните представители Нели Петрова, Красимира Анастасова и Николай Апостолов относно увеличен брой на жертвите по пътищата през първото тримесечие на 2014 г., спрямо същия период на 2013 г.
Заповядайте, госпожо Петрова.
НЕЛИ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Господин Йовчев, предполагам, че сте запознат, че има разработена стратегия за пътна безопасност за периода 2011-2020 г. Няма да влизам в големи подробности, но ще спомена по-важните неща от нея.
В основата на настоящата стратегия е заложено намаляване на жертвите по пътищата на страната ни. Предполагам, че по-голяма част от Вас знаят, че България е на едно от последните места по пътна безопасност и всяка година дава страшно много жертви.
Ограничаването на произшествията изисква едновременно обединяване на усилията на институциите и воля за провеждане на конкретни дейности за безопасно функциониране и намаляване на грешката на системата „Водач-автомобил”.
Безопасността на движението е споделена отговорност и тя изисква конкретни действия на държавните институции, регионалните и общинските власти, неправителствените организации, частния сектор и гражданското общество. Постигането на положителни резултати в тази насока изисква нов вид взаимодействие между държавните институции и неправителствения сектор. За съжаление, през първите три месеца на 2014 г. се е увеличил броят на загиналите в сравнение с 2013 г. За информация ще кажа, че за първото тримесечие на 2013 г. загиналите са 100, а за същия период през 2014 г. са 131.
Във връзка с всичко, което казах дотук, моят въпрос към Вас е: как си обяснявате нарастването на жертвите вследствие на пътни инциденти през първите три месеца за тази година в сравнение за същия период на миналата 2013 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Заповядайте, господин вицепремиер, за отговор на това питане.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Петрова, проблемът, който поставяте, е изключително тежък и ние определено отчитаме, че имаме сериозен проблем. Данните, които посочихте, са верни. Имаме нарастване през първите три месеца на 2014 г. на пътно-транспортните произшествия, както и на броя на загиналите и ранените граждани. Нивото на пътно-транспортния травматизъм има сериозен ръст, особено през месеците февруари и март. Отчетохме, че имаме сериозен проблем, който се дължи на две основни причини. Анализът показва, че пряко свързани с промяна на статистическите данни са две основни неща.
Първата причина е решението на Върховния административен съд от 26 февруари, в което спира издаването на електронен фиш за установени нарушения на скоростните режими с мобилните системи за осъществяване на контрол на скоростта.
Втората причина е високата пределна скорост по магистралите. Тези два фактора на практика способстваха за това, че катастрофите по българските пътища станаха по-тежки, с повече жертви и ранени.
Според анализа на отдел „Пътна полиция” в Главна дирекция „Национална полиция” се наблюдава значително увеличение на произшествията по причина превишена и несъобразена скорост след 26 февруари. След тази дата работата с мобилните системи за контрол се извършва чрез санкциониране на нарушителите на място по реда на Закона за административните наказания, а не с електронен фиш. Това многократно намалява ефективността на контрола с автоматизирани технически средства. Спадът на установените нарушения за скорост е близо 70%. В резултат при ежедневната си дейност служителите, осъществяващи пътен контрол, за първите четири месеца на годината са установили общо 227 хил. 344 нарушения, което е със 152 хил. 459 по-малко за сравнение със същия период на 2013 г.
Като причина за двойното увеличение на жертвите по магистралите от неправителствените организации, като Асоциацията на пострадалите при катастрофи, изразяват категорични становища, че пределната скорост от 140 км/ч е твърде опасна. В момента отдел „Пътна полиция” извършва анализ и ако наистина отчетем, че това е в резултат на завишената максимална пределна скорост и има повишен риск, то Министерството на вътрешните работи в много кратки срокове ще подготви предложения за промяна в закона и отново намаляване на тази пределна скорост до 130 км/ч.
С цел спешно подобряване на състоянието на безопасността на движението по пътищата вече се изпълнява програма от краткосрочни мерки, както имаме и програма от дългосрочни превантивни мерки. Те включват мерки в няколко основни насоки.
Някои от краткосрочните 12 мерки са, както следва: възстановява се връчването на изготвените електронни фишове чрез препоръчително писмо с обратни разписки; подготвена е промяна на Закона за движението по пътищата, с цел пускане в експлоатация на мобилни камери; подготвен е проект за подзаконов нормативен акт, който регламентира използването на автоматизирани средства за контрол; извършва се оглед на организацията на движението, знаковото стопанство и маркировката по републиканската и общинската пътна мрежа съвместно със стопаните на пътя; завършва подготовката на основните направления за летния туристически сезон. През месеците април и май има повишение на контролната дейност спрямо първите три месеца на годината, увеличава се контролът по отношение на причините за най-голямата част от нарушенията – превишена скорост, навлизане в насрещната лента, изпреварване, неправоспособност, предимство и неправилно пресичане и употреба на алкохол и наркотични вещества.
В резултат от изпълнението на краткосрочните мерки през месец април е отчетено намаляване на катастрофите и броят на жертвите и ранените на пътя в сравнение с месеците февруари и март. Дори в сравнение с месец април 2013 г. тежките пътно-транспортни произшествия са с 44 по-малко, жертвите с 3, ранените с 52. В сравнение с първите три месеца на 2014 г. през месец април намалява с 3,29 на сто броят на загиналите вследствие превишена и несъобразена скорост, като основна причина за пътно-транспортните произшествия.
Предприетите мерки в средносрочен и дългосрочен план са общо 16. Осъществяването на някои от тях също е започнало. Тази седмица се извършва подготовка на търга за реализиране на проект „Изграждане на система от стационарни и стационарно-преносими установки за контрол на скоростните режими в Единен център за обработка на нарушенията за скорост – видеонаблюдение и превенция на нарушенията по Закона за движение по пътищата”. Системата включва 174 стационарни камери, 28 стационарно-преносими устройства и Единен център за обработка на нарушенията. Предвижда се още обработката на нарушенията, установени със съществуващите в момента 24 стационарни автоматизирани технически средства за контрол на скоростта, разположени по автомагистралите и главните пътища, да премине към отдел „Пътна полиция” на Националната полиция. Считаме, че по този начин ще освободим ресурс и ще съумеем още по-ефективно да реализираме този контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин вицепремиер.
Заповядайте за допълнителни въпроси, госпожо Петрова.
НЕЛИ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Господин Йовчев, аз ясно разбрах какво ми казахте.
Първо, в тази връзка искам, ако имате някакъв анализ за увеличения брой на пътно-транспортни произшествия на магистралите, да ми бъде предоставен, ако е възможно.
Второ, искам да спомена, че от една година, нищо лично към никого, но управляващата партия имаше гръмки изявления, че ще бъде променен Законът за движение по пътищата, но нищо не е направено до този момент.
Бих желала да споделя с Вас, че от една година ние – родителите, се опитваме да инициираме кръгли маси, защото нашият брой се увеличава, а не намалява.
Ще бъде радостна, ако погледнете малко по-сериозно на този въпрос и заедно работим, защото нашите деца не са партийни, те са наши деца, така че мисля, че трябва да работим заедно по тази тема. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Заповядайте за отговор, уважаеми господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Петрова, ще Ви предоставим анализа. Искам да Ви уверя, че полагаме всички усилия и много сериозно възприемаме този проблем. Мисля, че почти са готови промените в Закона за движение по пътищата, които съвсем скоро ще предоставим на обсъждане.
Аз мисля, че ако успеем да изградим система от стационарни устройства за контрол на скоростта в единен център, с електронни фишове, без човешка намеса, това ще е много сериозна стъпка към намаляване на пътно-транспортните произшествия, най-вече тежките.
Моето лично мнение е, че трябва да вървим обратно – към ограничаване и връщане на максималната скорост по магистралите на 130 км, което също ще доведе до намаляване на риска. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин вицепремиер.
Желаете ли отношение? Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Следва въпрос от народния представител Ирена Соколова относно намесата на специализирани полицейски части при провеждане на протест пред сградата на община Перник.
Госпожа Соколова? Няма я.
Следва въпрос от народните представители Валентин Василев и Галина Милева относно неизплатени възнаграждения от Министерството на вътрешните работи на вещи лица във връзка с изготвени и приети от възложителя съдебно-счетоводни експертизи.
Заповядайте, господин Василев.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! В качеството си на народни представители получихме жалби от вещи лица, утвърдени като такива от 2006 и 2012 г. за съдебен район на Разградски окръжен съд за това, че не са им изплатени възнагражденията за изготвените от тях съдебно-счетоводни експертизи. Такива експертизи са изготвени и за нуждите на Областната дирекция на МВР – Разград по досъдебни производства през 2012 и 2013 г.
В тяхната жалба са изнесени някои факти. Проблемът възниква през 2013 г. За единия експерт-счетоводител говорим за 32 бр. експертизи, а за другата госпожа за 48 бр. експертизи. В тях са установили неплатени корпоративни данъци и данък върху доходите на физическите лица, източване на ДДС, необявяване в несъстоятелност, неправомерно получени социални детски помощи и други.
В тази връзка Ви питам: кога ще бъдат изплатени полагащите се възнаграждения на работилите по досъдебни производства вещи лица?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Василев.
Заповядайте, господин министър, за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, поставения от Вас въпрос относно неизплатени възнаграждения за вещи лица се превърна в хроничен проблем за бюджета на Министерството на вътрешните работи поради недостиг на достатъчно финансови средства. Проблемът многократно е разглеждан както от сегашното, така и от предишни ръководства на министерството.
Към 1 януари 2013 г. неизплатените задължения за експертизи са в размер на 549 хил. 132 лв. Вследствие на предприетите действия за поетапно покриване на тези задължения, техният размер към началото на годината е намален до 350 хил. 176 лв. За цялата 2013 г. са изплатени общо за експертизи 6 млн. 424 хил. 941 лв. Съгласно становище на Главна дирекция „Национална полиция” една от основните причини за проблема е, че не съществува практика в издаваните изпълнителни листове за направени разходи като взискател да се посочва министерството. Като такъв най-често е посочван Висшият съдебен съвет, независимо че по-голямата част от разноските не са били направени от орган на съдебната власт, а от структурите на МВР в хода на досъдебното производство. Така на практика разноските по досъдебни производства, приключени в структурите на МВР и по които има постановени осъдителни присъди, не са възстановявани на министерството.
В началото на 2013 г. ръководството на МВР в лицето на заместник-министър Вучков предприема инициатива за решаване на проблема. На заседание на Висшия съдебен съвет е взето решение разходите по назначените в хода на досъдебно производство експертизи да се присъждат в полза на МВР.
През есента на 2013 г. по инициатива на Министерството на правосъдието е сформирана работна група за преглед на нормативната уредба, касаеща вещите лица, преводачите и тълковниците. В работната група от представителите на МВР е изразено становище да бъде създаден отделен орган на самостоятелна бюджетна издръжка по подобие на Националното бюро за правна помощ. Този национален орган трябва да е независим от съдебната и изпълнителната власт, да осъществява изплащането на разходите по извършените експертизи и събиранията на вземанията по присъдените разноски, както и да осъществява методическо ръководство и контрол спрямо вещите лица. Участниците в работната група са изразили принципно съгласие със становището на МВР. До реализирането на това предложение се предприемат необходимите мерки в бюджета на МВР да се осигурят допълнителни средства за изплащане на възнагражденията.
Що се отнася до двете конкретни жалби на вещи лица, които са приложени към Вашия въпрос, към момента мога да Ви предоставя следната информация. По данни на Областна дирекция на МВР – Разград на Снежана Карабелова – вещо лице на съдебен район при Разградския окръжен съд, са изплатени 1085 лв. на 16 април, а останалите неизплатени възнаграждения към нея са в размер на 3105 лв. Задълженията на Областна дирекция на МВР – Разград към Иванка Братанова са в размер на 3684,93 лв. и през 2014 г. не са извършени плащания в нейна полза.
В заключение отново Ви уверявам, че работим целенасочено за трайно решаване на проблема и ще направим всичко възможно наистина да можем в най-кратки срокове да изплатим дължимото на тези вещи лица. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин вицепремиер.
Заповядайте за реплика, господин Василев.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, благодаря за отговора. Въпреки всичко бих желал да кажа, че това е положен труд, ангажирано време, вложени средства от страна на експертите и имайте предвид, че за някои от тях това е единственият доход. Вследствие на техните експертизи има приключени съдебни дела с присъди от окръжен и районен съд, има възстановени парични средства на бюджета.
Няколко въпроса, на които може и да не ми отговаряте. Какво би станало, ако вещите лица откажат да извършват експертизи, поради неизплатени възнаграждения – масово имам предвид? Не смятате ли, че с това неплащане се затруднява нормалната работа на МВР и съдилищата в страната?
Последният ми въпрос е: дали е практика в МВР неуредените финансови взаимоотношения с граждани и фирми да се решават след поставяне на въпросите от народен представител в Парламента? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря, господин Василев.
Само да Ви кажа, господин Василев, че този спор с Висшия съдебен съвет е от около 10-12 до 15 години.
Заповядайте, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев! Подкрепям това, което казахте. И наистина, уверявам Ви, че ще направим всичко възможно да решим този проблем.
Това, което казах в началото, проблемът е хроничен. За жалост много от проблемите, които не са намерили своето решение през годините, в момента ни карат да направим тежки реформи и в някои от областите ни поставят в невъзможност в кратки срокове наистина да решим тези проблеми. Но имаме ясна визия и ще работим в тази посока, уверявам Ви. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Сега да се върнем към въпроса на госпожа Ирена Соколова относно намесата на специализирани полицейски части при провеждане на протест пред сградата на община Перник.
Заповядайте, уважаема госпожо Соколова, да зададете Вашия въпрос.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! В края на март и началото април протестиращи се събраха пред сградата на община Перник и в рамките на два дни изразяваха недоволство по повод извършваща се според тях неправомерна сеч. Дали исканията им са основателни или не, това е странична тема и не е предмет на моя въпрос към Вас.
Гражданите протестираха с искане за оставката на недалновидната кметска управа на града и тогава бяха арестувани 15 младежи. По думи на присъстващи на протестите арестите настъпват след провокация на полицията, която стъпква плакатите на протестиращите.
Протестиращите искат полицаите да се отдръпнат, за да може написаните на плакати техни искания да се виждат от община Перник, а в замяна на това органите на реда ги арестуват. Това се случва след като кметът на Перник издава заповед за прекратяване на мирния протест, провел се в първия ден.
На вторият ден малко след започването му протестът се прекратява с участие на специализирани полицейски служители и 15 от протестиращите са задържани, а 8 от тях са непълнолетни.
Господин министър, моят въпрос към Вас е какво наложи използването на специализирани полицейски части при провеждане на протеста пред община Перник? Има ли писмена заявка до главния секретар и с какво основание е тя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Соколова.
Господин министър, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Соколова! От информацията, с която аз разполагам, имам усещането, че у Вас се е създало погрешно впечатление за това какво се е случило и във връзка с отправения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация.
На 31 март 2014 г. пред сградата на община Перник се провежда нерегламентиран протест. Не е спазено указанието на кмета мероприятието да се състои в пространството около паметника на Кракра Пернишки. Организаторът на протеста Мартин Илиев многократно отказва да се съобрази с дадените му полицейски разпореждания да не нарушава обществения ред. Участници в мероприятието извършват хулигански действия като хвърлят яйца, домати и пиротехнически изделия по сградата на общината. Служители от дирекция „Специализирани полицейски сили” на Специализирано полицейско управление – София, не са участвали в непосредствената охрана на нерегламентирания протест. Те са използвани единствено за транспортиране до сградата на Първо РУП – Перник, на лица, задържани за извършването на хулигански действия и груби нарушения на обществения ред.
След ескалиране на напрежението Окръжна прокуратура – Перник, издава Постановление, рег. № 876 от 31 март 2014 г., с което разпорежда на директора на областната дирекция да предприеме мерки по опазване на обществения ред и сигурността на гражданите.
Съгласно разпоредбите на инструкция, рег. № 1з-12-31 от 7 октомври 2008 г., директорът е изготвил искане чрез директора на Главна дирекция „Национална полиция” до главния секретар на МВР, рег. № 69-97 от 31 март 2014 г., за осигуряване на числен състав от 15 полицейски служители от СДВР за изпълнение на задачи в планираните действия по опазване на обществения ред в Перник. Във връзка с искането е издадена Заповед № 1з-699 от 31 март 2014 г. на главния секретар на МВР относно организационни мерки по опазване на обществения ред на територията на Перник и командироване на 15 полицейски служители от Столичната дирекция на вътрешните работи за преподчиняване на Областната дирекция на МВР в Перник. В резултат служителите от СДВР са изградили кордон пред полицаите от областната дирекция, които извеждат от протеста общо 15 лица. Същите са задържани за извършването на хулигански прояви и груби нарушения на обществения ред. Образувани са 15 преписки по бързи производства за хулиганство и са докладвани в Районен съд – Перник. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Уважаема госпожо Соколова, желаете ли да отправите реплика към вицепремиера?
Заповядайте.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Бих искала да попитам следното с моята възможност за реплика. Дали на задържаните непълнолетни лица е осигурена съответната и подобаваща, изисквана по закон, процедура за изслушване и за разпит, който се провежда задължително в присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая, както и в присъствие на техните родители? Имам съображения по отношение на това как точно са описани при Вас протеклите събития, тъй като аз имах възможността да наблюдавам част от събитията във втория ден на протеста. Тук към Вас въпросът ми в такъв случай, след като ми подавате информацията, че всичко е било абсолютно не просто законосъобразно, а изключително целесъобразно, означава ли това, че Областната дирекция на МВР в Перник не разполага със служители, които да овладеят протест от 50 души протестиращи, част от които са непълнолетни и се налага да командирова части от София, в това число специализирани полицейски служители? В такъв случай това 20-процентно съкращение, което в момента правите, как ще се отрази по-нататък на възможността да работи не просто Областна дирекция на МВР – Перник, а всички областни дирекции на МВР в страната? Ако Вие за един мирен протест на непълнолетни с плакати използвате специализирани полицейски сили и командировате части от София, тогава какво би станало, ако има по-сериозен акт? Защо тогава извършвате тези съкращения? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Соколова.
Заповядайте, уважаеми господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Соколова! Зададохте изключително широк кръг въпроси, на които в момента едва ли ще съм в състояние да отговоря не поради други обстоятелства, а поради липсата на време. По този начин може да останете с погрешно впечатление, затова наистина Ви призовавам да ги зададете по съответния ред и ще Ви отговоря.
Съжалявам, ако съм оставил у Вас впечатлението, че всичко е било според закона – не, протестът не е бил законен. Не са изпълнени полицейски разпореждания. Вероятно по сградата на общината все още има следи от така наречения от Вас мирен протест с домати, яйца и пиротехнически средства, които, знаете, могат да наранят хора.
Съкращаваме в момента администрация – нито полицаи, заети с оперативно-издирвателна, нито с патрулно-постова дейност. Със съкращението на тази администрация, което в момента правим имаме възможност да пренасочим ресурс в посока вдигане на доходите на полицаите и подобряване условията им на труд. Именно в тази посока е реформата, която правим.
Иначе разпределението на ресурсите за конкретния ден е съобразно съответната обстановка. Така е преценено към този момент, че трябва допълнително да бъдат изпратени полицейски сили от София, тъй като обстановката е налагала това.
Още веднъж искам да подчертая, че специализираните полицейски сили не са били пряко ангажирани в охрана на протеста, а по-скоро за транспортиране на задържаните лица.
По отношение на въпроса Ви, към момента нямам сигнали при задържането и разпита на тези лица да са извършени нарушения. Ако Вие имате такива, моля да ги предоставите по съответния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин вицепремиер.
Следва въпрос от народните представители Гинче Димитрова Караминова, Дончо Спасов Баксанов и Христо Илиев Калоянов относно полицейски произвол.
Заповядайте, госпожо Караминова, за да развиете Вашия въпрос.
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! На 24 февруари 2014 г. в град Пазарджик двама полицейски служители спират на улицата господин Владимир Илиев Влахов, който в този период изпълнява длъжността директор на Регионална дирекция на горите в град Пазарджик. Единият от тях се представя като полицейски инспектор Христев и връчват на господин Влахов призовка за явяване в Районно управление на полицията в Пазарджик. В този момент господин Влахов току-що е напуснал болница и е в продължаващ болничен.
На 25 февруари 2014 г. той отива в уречения час в стая № 26, където полицейски инспектор Христев записва личните му данни, след което излиза от стаята и го оставя сам. След десет минути инспекторът въвежда в стаята още три лица, като същите, без да се представят, му връчват заповед № К-943 от 13 ноември 2013 г. на Изпълнителна агенция на горите към Министерство на земеделието и храните в София за дисциплинарно прекратяване на трудовите му правоотношения. След като господин Влахов поисква от тях да се легитимират, двамата господа представят служебни карти, удостоверяващи, че са служители на Регионална дирекция на горите в Пазарджик към Изпълнителна агенция на горите в София. Това са Костадин Гагов и Тошко Георгиев. И тъй като господин Влахов отказва да подпише заповедта, поради причината, че на това място е назначен след проведен конкурс и в момента е в болнични, същите господа в присъствието на полицейски инспектор оформят екземпляр на заповед, връчена при условие на отказ с подпис на двама свидетели. Господин Влахов се обръща с въпрос към полицейския инспектор за това ли е извикан с призовка. Отговорът е: за проверка на самоличността. Естествено, господин Влахов е подал след това жалба № 4873 от 27 февруари 2014 г. към МВР – Пазарджик.
В тази връзка въпросът ми е: законно ли е да се причакват граждани без каквито и да са обяснения да се привикват в полицията, където да им бъде връчена заповед за уволнение, като се има предвид това, че работят в структура, различна от полицията? Кой е разпоредил това незаконно действие? Има ли практика да се изисква съдействието на МВР за подобна репресия на български граждани? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, госпожо Караминова. Напомням Ви да спазвате времето, предвидено в правилника.
Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Караминова, във връзка с отправения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация. На 18 февруари 2014 г. в Областна дирекция на МВР – Пазарджик е постъпило писмо от изпълняващия длъжността директор на Регионалната дирекция по горите – Пазарджик, инж. Костадин Гагов. С писмото е поискано съдействие от полицейските органи за установяване на Владимир Влахов – бивш директор на Регионалната дирекция, тъй като у него се намират ключовете на два служебни автомобила, собственост на Регионалната дирекция по водите. Липсата на ключовете е възпрепятствала сключването на застраховка „Автокаско” за посочените автомобили.
С последователни резолюции на директора на Областната дирекция в Пазарджик и на началника на отдел „Охранителна полиция” искането е изпратено до Районно управление „Полиция” в Пазарджик. Там по случая е образувана преписка, работата по която е възложена на инспектор Стоян Христев – полицейски инспектор в Районно управление „Полиция” – Пазарджик. Съгласно чл. 60 от Закона за МВР полицейският орган, на когото е възложено решението, призовава господин Влахов. В писмото са налице първоначални данни за извършено престъпление по чл. 206 от Наказателния кодекс.
Според действащата нормативна база след явяването на Влахов следва да му бъде снето писмено обяснение и да се изиска доброволно предаване на ключовете. При отказ от негова страна е необходимо да се изяснят всички обстоятелства по случая и преписката да се изпрати на Районна прокуратура – Пазарджик по компетентност. При предаване на ключовете и ако не са установени достатъчно данни за извършено престъпление, полицейският орган следва да предаде доброволно предадените вещи на собственика и преписката да се приключи. Възможен е и вариант, при който полицейският орган да състави протокол за предупреждение по реда на чл. 56 от Закона за МВР. Необяснимо в случая е защо полицейският инспектор осъществява среща на двете страни по спора.
С цел изясняване на обстоятелствата и с оглед на установяване евентуални неправомерни действия на служители от Областната дирекция на МВР – Пазарджик, с моя заповед е разпоредена проверка от дирекция „Инспекторат на МВР”. Поемам ангажимент да Ви уведомя за резултата от тази проверка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин вицепремиер.
Реплика?
Госпожо Караминова, заповядайте за реплика.
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Факт е, че полицията се намесва в трудовоправни отношения и полицейски служители стават посредници и куриери на други държавни институции. Явно подобни процедури са практика – полицията да се намесва в тези трудовоправни отношения и това да се прави в полицейски кабинети. Предаването на ключовете няма нищо общо с връчването на заповед за дисциплинарно уволнение. Откога полицейските служители вместо да разследват все по-ширещата се престъпност и да пазят гражданите, всяват страх у български граждани?
Това ни кара да мислим, че живеем в полицейска държава и полицията се превръща в оръжие за разчистване на политически сметки и се опасявам, че това не е единственият случай на полицейски произвол. Грубо са нарушени правата на един български гражданин и смятам, че му дължите извинение. За съжаление, резултатът е влошено здравословно състояние на господин Влахов. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Караминова.
Господин вицепремиер, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Караминова, още веднъж искам да Ви уверя, че проверката ще бъде извършена много внимателно и вследствие на резултатите от тази проверка ще бъдат взети и предприети съответните мерки. Ако е необходимо, служителите, ако са превишили правомощията си и са извършили нещо незаконно, ще понесат своята отговорност. И в този случай аз ще се извиня на господин Влахов.
Не съм съгласен с твърденията, които направихте. Първото, че това е масова практика. Ако Вие на основата на един случай правите това твърдение, аз няма как да се съглася с него. Предвид това, че в резултат на предприети действия лично от моя страна бяха извършени проверки и бяха установени, ако не се лъжа, над 1500 незаконни операции за периода на предишното управление. Именно с прекратяването на тези практики направихме така, че да не сме полицейска държава и хората да не се страхуват. Имаше редица случаи, в които имаше показни арести, видео заснети, някои от които с повече от един дубъл, публикувани по медиите, хвърлени обвинения. Има арести и използване на тежко въоръжени полицаи в случаи, в които въобще няма документ, не само че няма мотивация защо е било необходимо това. Това нещо е прекратено, искам да Ви уверя. Така че, ако имате данни за други случаи, моля да ни ги предоставите, ще вземем всички необходими мерки в тази посока.
А по отношение на това дали хората са изплашени искам да Ви кажа, че изследванията показват, че доверието в полицията се вдига. Хората не са изплашени, а започват все повече да вярват на полицаите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин вицепремиер.
Следват два въпроса от народния представител Корнелия Добрева Маринова. Тези два въпроса са с общ отговор поради тяхната близост. Въпросите са следните. Първият е относно осъществен контрол от Министерството на вътрешните работи на областните дирекции на МВР при съкращение на служители със спомагателни функции. И вторият е относно реализиране на политиката по „Прекратяване изпълнението на несвойствени за министерството дейности”.
Напомням Ви, че времето се удвоява при такъв случай.
Заповядайте, госпожо Маринова.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! В шумно прокламирания трети Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството е отчетено, че е въведена система за ефективно управление на ресурсите, че са осъществени съкращения на служителите, заети със спомагателни функции – 10%, че са прекратени несвойствени за министерството дейности – сигнално-охранителната например, предоставена на гражданите срещу заплащане, както и други търговски дейности.
В деня за приемна обаче до мен бяха отнесени многобройни сигнали, свързани с допуснати технически грешки при прекратяване на трудовоправните и служебни правоотношения, поради което има случаи на прекратени правоотношения преди изтичане на срока за предизвестие – например на 13-и, вместо на 17 март. Така освободени служители е трябвало да се регистрират в Бюрото по труда по два пъти.
За унизително отношение към служители от повереното Ви министерство в Ловеч. Какво друго, освен унизително, е да поканиш командирован на границата служител в Областната дирекция на МВР да подаде заявление за пенсиониране? По телефона да го поканиш.
За неизпълнени финансови ангажименти към освободени служители от Областната дирекция на МВР – Ловеч, неизплатени средства за тонизиращи или ободряващи напитки за период от осем месеца – на хора, с които са прекратени трудовоправните отношения.
За двойнствен подход при освобождаването от длъжност поради влезлия в сила нов колективен трудов договор от 31 март 2014 г. Преди и след тази дата е различен размерът на предизвестията, а по този начин и размерът на обезщетенията.
Затова в качеството си на народен представител моля, господин министър, да ми отговорите на следния въпрос: какъв контрол осъществява Министерството на вътрешните работи при прекратяване на трудовоправните и служебните правоотношения със служители на министерството в областните дирекции? Осъществен ли е такъв в Областна дирекция на МВР – Ловеч? Ако да, какви са резултатите от направената проверка? Това е по първия въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Маринова.
Госпожо Маринова, трябва да представите и втория, защото отговорът ще бъде общ.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Пак в същия контекст – в същия този абзац от отчета на правителството. Макар да се твърди, че съкращенията са осъществени, до мен достига информация за това, че е извършена и продължава да се извършва чистка.
В този абзац казвате, че е въведена система за ефективно управление на ресурсите. Позволете да поразсъждавам на глас.
Това означава ли, че гарантирате по-добро, ефективно опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите на България? Означава ли, че българските полицаи, командировани да охраняват границата, са ненужни във вътрешността на страната и че без тях в населените места има ред и сигурност? Как, на каква база е изготвена и въведена тази система?
Изготвен ли е анализ, който да съобрази обема работа и различните функции с необходимия за това кадрови потенциал, с нужната за тези цели численост? Ако да, какво ли показва този анализ? Че с много по-малко хора можете да опазите от развилнялата се през последните месеци битова престъпност гражданите на област Ловеч ли?
Господин министър, моля да ми дадете отговор в качеството ми на народен представител на следния въпрос: какъв е точният брой служители от Областна дирекция на МВР – Ловеч, освободени във връзка с прекратяване изпълнението на несвойствени за министерството дейности за периода от 21 януари 2014 г. до датата на отговора? Какъв е общият брой освободени лица? Какъв е броят на служителите с връчени предизвестия към момента на Вашия отговор? И ако може да бъде дадена информацията диференцирано, за лица по трудово и по служебно правоотношение. Благодаря. И на Вас, господин председател, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин вицепремиер, заповядайте за отговор на двата въпроса. Разполагате с шест минути.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Маринова, първо искам да Ви помоля още веднъж, за пореден път – ако имате данни за извършени нарушения, да ги предоставите. Мисля, че един път вече, по повод на зададен от Вас въпрос, Ви помолих за това, но досега не съм получил конкретни данни, които да мога да проверя. По този начин нещата, които говорите от парламентарната трибуна, по-скоро стават като внушения. Дайте ми конкретни данни, аз ще ги проверя и ще вземем всички мерки. Ако наистина някой е допуснал това хората да бъдат унижавани или е допуснал грешки при управлението на човешките ресурси и при освобождаването, той ще си понесе отговорността.
За още нещо искам да Ви помоля – недейте да спекулирате с твърдения от рода, че има ширеща се битова престъпност. Данните са абсолютно категорични, включително и за Ловеч, че имаме намаление на битовата престъпност. През първите три месеца – трайно намаление с 12,4%.
Ако говорим за ширеща се битова престъпност, може би имате предвид периода 2009 до началото на 2013 г. Да, тя наистина беше ширеща се. Да, никой не обръщаше внимание, а министърът на вътрешните работи казваше, че това не е негов, а социален проблем и трябва да се решава от други органи. Ние имаме ясна политика и ще продължим в тази посока – ще намалим битовата престъпност.
Във връзка с отправените от Вас въпроси предоставям следната информация. Анализът на състоянието на МВР, който бе направен през лятото на 2013 г., показа, че голяма част от работещите в структурите на министерството са ангажирани с неефективни дейности. Общото съотношение на оперативния състав към служителите, изпълняващи спомагателни функции, бе 70:30. Затова една от основните цели на реформата в МВР е до юли 2014 г. относителният дял на общия оперативен състав спрямо лицата, изпълняващи спомагателни функции, да достигне съотношение 85:15.
В тази връзка с мое писмо от 13 септември 2013 г. е разпоредено да се извърши намаляване на броя на служителите, които не са ангажирани с основни дейности. Към 1 януари 2014 г. съотношението вече успешно достигна предварително планираните към съответния момент 80:20%.
Прекратяването на трудови и служебни правоотношения със служители на МВР вследствие на реформите се осъществява в условията на засилен диалог с полицейските синдикати. Контролът върху процеса на преструктуриране на звената в МВР и съкращаване на заетите със спомагателни дейности се упражнява в няколко насоки.
Съгласно Закона за МВР директорите на областните дирекции трябва да следят внимателно този процес, тъй като в техните правомощия е и управлението на човешките ресурси. Върху изпълнението на разпореденото с мое писмо от 13 септември пряк контрол упражнява дирекция „Човешки ресурси” на МВР. Сред нейните функционални задължения е да гарантира законността при прекратяване на трудовите и служебните правоотношения със служители на министерството. Не на последно място, за законността на този процес следи и дирекция „Инспекторат”, която съгласно Правилника за приложение на Закона за МВР извършва административен контрол върху дейността на останалите структури в министерството.
В частност за Областна дирекция на МВР – Ловеч, данните от началото на 2014 г. са следните. Прекратени са трудовоправни и служебни правоотношения с общо 62 служители, от които 39 държавни служители и 23 лица, работещи по трудови правоотношения. От тези 23 служители пет са освободени във връзка с прекратяване дейността на сектор „Сигнално-охранителна дейност”.
Към настоящия момент в Областната дирекция на МВР – Ловеч, с предизвестия са пет лица, работещи по трудови правоотношения.
На всички държавни служители, освободени до 31 март 2014 г., са изплатени дължимите обезщетения по Закона за МВР, с изключение на трима. Същите са били служители към Министерството на отбраната и за тях е изпратено запитване до дирекция „Държавен военноисторически архив” – Велико Търново, към Държавна агенция „Архиви” относно изплатеното им обезщетение от Министерството на отбраната.
На лицата от Областна дирекция на МВР – Ловеч, работещи по трудово правоотношение, на които същото е прекратено, регулярно са изплатени дължимите им обезщетения, определени в Кодекса на труда и действащия колективен трудов договор, към момента на прекратяване на трудовите им правоотношения с МВР. На тези с прекратени трудови правоотношения след 1 април 2014 г. следва да се изплатят полагащите се обезщетения до края на месец май, тоест до днес.
Искам да Ви уверя, че политиките, които прилагаме, включително по отношение на човешките ресурси, ще гарантират не само по-ефективното изпълнение на задачите, които стоят пред Министерството на вътрешните работи, но при всички положения ще доведат и до много по-успешно реализиране на останалите политики на министерството.
Призовавам Ви – ако имате интерес в тази посока, задайте въпрос, тъй като в рамките на времето, което се полага, не съм в състояние да развия цялата политика на Министерството на вътрешните работи по отношение на управлението на човешките ресурси. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин вицепремиер.
Госпожо Маринова, заповядайте – имате четири минути за реплика.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги!
Господин министър, очаквах всъщност от Вашия отговор да разбера как с цената на болезнените съкращения ще се изпълнят по-успешно основните дейности на министерството.
Интересувате ли се всъщност как с намалената численост се опазва обществения ред?
Казвате, че борите битовата престъпност, че борбата е много успешна, цифрите показват намаление и така нататък. Говорите и за това колко успешна е жандармерията в тази битка.
Знаете ли дали има жандармерия в област Ловеч? Ще Ви кажа: „Няма!”. Никой жител на областта не е виждал жандармерист на живо. Хората мислят, че те съществуват само по телевизията.
Има обаче много жандармерия на север от областта. Те гонят престъпния контингент. Той успешно се пренасочва и гастролира в Ловешко, а тук опираме до въведената система, за която пак говорим, за ефективно управление на ресурсите. Толкова е ефективна, че на практика е заложено да не достига ресурсът.
Говорите, господин министър, и за внушения. Кое е „внушения”? Внушение ли е това, че жена с 41 години и половина стаж в полицията след Вашите поети ангажименти тук, от тази трибуна, че ще бъдат осигурени работни места за квалифицираните специалисти и няма да бъдат оставени професионални кадри да напуснат системата, е освободена от работа? Че на нея след една година на борсата няма да й достигат четири месеца, за да се пенсионира? Името ли искате да кажа на тази жена? Или на служителя, който е бил поканен по телефона да си подаде заявлението? Мога, господин министър, но мисля, че Вие сте човекът, който ръководи системата и който трябва да е наясно с нещата.
Не знам как комуникирате, не знам дали си вярвате, не знам кой Ви снася информация, но очевидно тя не е истинската информация. Говорете със служителите си! Говорете с хората на улицата! Ползвайте информация от първоизточника, господин министър, защото мен ме е еня за спокойствието на хората от област Ловеч, а те на мен казват друго! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Желаете ли дуплика, господин министър?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители!
Уважаема госпожо Маринова, ще ми се с този патос, с тази енергия да се бяхте интересували от проблемите на престъпността и преди 29 май 2013 г.
Ще използвам обаче още веднъж трибуната, за да Ви уверя в следното: всичко, което правим, моето лично убеждение е, че ще бъде за доброто на българските граждани и на служителите от Министерството на вътрешните работи.
Не съм в състояние да Ви дам отговор за конкретни случаи и, разберете ме правилно, министърът не е в състояние да влезе във всеки един от казусите.
Още веднъж Ви призовавам, ако Вие имате информация, конкретна, предоставете я. Ще бъде извършена проверка, но недейте да принизявате една цяла реформа до Вашето лично отношение към конкретен случай и казус. Този път няма да ни изведе на добро.
Наистина, още веднъж Ви казвам, готов съм всеки един от сигналите, който предоставите, да го гледам внимателно.
И още веднъж искам да Ви уверя в следното: резултатите не само, че са ни по-добри, ще стават още по-добри. Уверявам Ви. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин вицепремиер.
Следва още един въпрос от народния представител Корнелия Добрева Маринова относно прекратени несвойствени за Министерството на вътрешните работи търговски дейности.
Заповядайте, госпожо Маринова.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател!
Господин министър, като една препратка – проверете в село Лисец, Ловешко, например, какво става, за да разберете ужаса на хората от намаляващата битова престъпност.
И така, на отговори, които бяха дадени на господин Веселин Вучков на 25.10.2013 г. и на мен – на 11.04.2014 г., стана ясно, че монтираната в охраняваните обекти от „Сигнално-охранителна дейност” – МВР, техника до 31 декември 2013 г. ще бъде разпродавана с участието на дирекция „Управление на собствеността и специални дейности в МВР”.
В качеството си на народен представител, все така патетично, моля да ми отговорите на следния въпрос: какви са очакваните приходи от тази, своего рода, търговска дейност на МВР и как ще бъдат разходвани тези средства?
В този смисъл очаквам да разбера ще може ли да се закупи, кога да се закупи нова техника – компютри, елементарна за ХХІ век техника, която да обезпечи нормалната работа на Вашите служители в област Ловеч, пък и в останалите дирекции?
Ще имат ли Вашите служители най-после необходимите съвременни предпазни технически средства, обезпечаващи живота и здравето им при изпълнение на техните задължения? Какви са Вашите виждания за това?
Аз съм се вълнувала и винаги ще се вълнувам от това как се чувстват гражданите и за тяхната сигурност. Може би и професията ми ме прави чувствителна към това. Благодаря Ви.
Очаквам отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Маринова.
Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители!
Уважаема госпожо Маринова, във връзка с отправения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация.
С цел уреждане на правоотношенията на МВР с физически и юридически лица, използващи услугата по чл. 76, ал. 2 от Закона за МВР, комисия, назначена със Заповед № Із-55 от 10.01.1014 г. изготви проект на ценоразпис на сигнално-охранителна техника, числяща се на структурите на МВР.
За изготвяне на цените комисията изиска информация от областните дирекции на МВР, от Столична дирекция на вътрешните работи за техническите средства, инсталирани в обектите. Тази информация включва точното наименование на техническото средство, конкретния модел, тип или други данни, характеризиращи актива, годината на въвеждане в експлоатация и балансовата им стойност.
Единичните цени на всеки един актив, заведен в баланса на съответната областна дирекция, са определени чрез прилагане на методика с регистрационен номер № Із-117 от 21.01.2014 г., базирана на подхода на амортизираната възстановителна стойност, при което са използвани предоставените от структурите данни.
Редът за продажба на сигнално-охранителната техника, използвана за охрана на обекти по договори, сключени по реда на чл. 76, ал. 2 от Закона за МВР, е разписан с моя Заповед № Із-15 от 3 януари 2014 г.
Съгласно заповедта, определените от комисията цени са обявени на видно място в съответната областна дирекция на МВР. Лицата, сключили договори за охрана на обектите, са уведомени писмено. Крайният срок за подаване на исканията за изкупуване на използваната от контрагентите техника бе 31 март 2014 г.
В заповедта е определен и краен срок за закупуване – 31 май 2014 г.
Към момента очакваните приходи от продажбата на СОТ са около 500 хил. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на МВР. Същите не са целеви и след постъпването им по банкови сметки се централизират в Единната сметка на централния бюджет на Министерството на финансите.
Ще използвам оставащото ми време, за да Ви отговоря на допълнителните въпроси, които зададохте, които не са в писмения Ви въпрос.
Ще Ви отговоря: към момента предвиждам програма на Министерството на вътрешните работи за повишаване на способностите. В тази програма е разгледан и въпросът как могат да бъдат осигурени повече и по-добри технически средства при изпълнение на задълженията на служителите на Министерството на вътрешните работи.
При заявен от Вас интерес ще Ви предоставя програмата, както и визията за това откъде можем да набавим средства за трайно подобряване на условията на служителите на Министерството на вътрешните работи.
Ще направя проверка за състоянието в село Лисец. Надявам се обаче, че пак няма да се натъкна на случаи, които са от 2009, 2010 и 2011 г. Въпреки всичко ще извърша такава проверка и това, което можем да направим за осигуряване на сигурността и спокойствието на хората, ще го направим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин вицепремиер.
Госпожо Маринова, заповядайте за реплика.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Господин председател, колеги!
Господин министър, благодаря Ви. Съвсем нова е обстановката. Тази седмица получих конкретния сигнал, но очевидно положението се е нагнетявало в последните седмици.
Бих била благодарна да получа и програмата относно възможностите за това да се финансира осъвременяването и техническото обезпечаване на работата на полицията.
Знаете ли още защо зададох този въпрос, господин министър? Защото, всъщност от 1 януари 2014 г. Вие подарихте сигнално-охранителната дейност на частните фирми, а имаше възможност и за приватизация на дейността, и за продажба, което щеше да осигури един допълнителен ресурс от около 20 милиона годишно в бюджета.
Може би имате друго виждане по цифрите, но това казват нашите експерти. И тогава вместо да търсим средства за бронежилетки, по-голямата част от които Вие знаете, че са с изтекъл срок на годност, което прави недостатъчно сигурна работата на хората, чиято отговорност е изключително голяма и заради които полагаме и тези усилия в момента – да поставяме въпроса и да отстояваме техните права, на хората с пагон. Тяхното достойнство е изключително важно!
Всъщност Вие избрахте друго. Вие закрихте сигнално-охранителната дейност и остават съмнения, че нечии интереси са били защитавани в този смисъл. Моля да кажете истината по този въпрос, господин министър. Българинът се нуждае от нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Маринова.
За дуплика – господин вицепремиер, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Маринова, няма как първо да бъде извършена приватизация. За разлика от другите търговски дейности на Министерството на външните работи, които бяха и се извършват от търговски дружества, регистрирани по Търговския закон, тази дейност се извършва от структурите на Министерството на вътрешните работи. Не можем да приватизираме Охранителна полиция. Няма как да се случи това.
Искам да Ви уверя, че направихме много внимателно анализ. Загубите от сигнално-охранителна дейност годишно варират между 2 и 6 млн. лв. през последните 6-7 години. Някой Ви заблуждава, като Ви казва, че това е печеливша дейност и от нея могат да се наберат средства, с които да се решат проблеми на Министерството на вътрешните работи. Напротив, те изядоха ресурс на министерството.
Права сте в едно – някой се облагодетелства от тази дейност. Много сериозно се облагодетелства, защото са установени огромен брой неизгодни договори за сигнално-охранителна дейност. Структурите на Министерството на вътрешните работи са били поставени в услуга на частни фирми. Този, който е покровителствал тези частни фирми, може би се е облагодетелствал от тази дейност.
Абсолютно съм убеден, че Министерството на вътрешните работи не може и не бива да извършва търговска дейност; второ, не бива да влиза в конфликт на интереси и да издава разрешения за лицензи за съответната дейност и съответно то да я извършва; и трето – да извършва дейност, която е на загуба, с която се ощетява държавният бюджет в полза на частни фирми. Това нещо аз няма да го допусна!
Ще Ви предоставя програмата. Ще видите доста интересни неща.Там имаме хубави идеи как да намерим средства.
Това, което ще продължа да правя, е целенасочено да работим. Имаме цялостна визия как да се справим трайно с битовата престъпност.
Имаме пет програми. Едната е превенция, следващата е сътрудничество с гражданското общество, третата – интегритет, четвъртата – повишаване на способностите, петата – повишаване на доверието. Някои от тях са разработени в детайли. Това е една от програмите за способностите, която ще Ви предоставя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, за участието му в днешния парламентарен контрол.
Следват въпроси към госпожа Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие.
Първият въпрос е от народния представител Иван Стефанов Вълков относно основен ремонт на пътя между село Равнец и село Братово – община Бургас.
Заповядайте, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо министър, въпросът ми се отнася до основен ремонт на пътя Братово – Равнец в община Бургас. Това е пътна отсечка, дълга 4800 м, в изключително тежко състояние. По нея преминават ежедневно много автобуси на пътния транспорт, товарни автомобили, цистерни – пълни и празни, за и от „Лукойл Нефтохим”, както и леки автомобили. Пътят наистина е в много тежко състояние, с дупки, с пропадания. Мисля, че в това няма смисъл да се убеждаваме. Вие със сигурност сте го констатирали. Имам предвид Пътната агенция. Многократно този въпрос е отнасян в последните десетина години и не е намерил своето разрешение. Повече от 30 г. не е извършван основен ремонт на пътя.
Затова въпросът ми към Вас е: ще бъде ли извършен такъв основен ремонт и кога това ще стане факт?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Вълков.
Госпожо министър, заповядайте да дадете отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Вълков. Пътят действително се нуждае от цялостна рехабилитация поради наличието на множество пропадания и пукнатини.
Независимо от изпълнените през последните три години ремонтно-възстановителни работи по програма „Текущ ремонт и поддръжка” на Агенция „Пътна инфраструктура”, участъкът от път № 37909, кв. „Горно Езерово” – Братово – Равнец, се характеризира с лошо експлоатационно състояние. За първите 12 км от отсечката е одобрено финансиране с Постановление № 105 на Министерския съвет от месец май на стойност 3 млн. лв. Превантивният ремонт ще започне в началото на месец юни. Участъкът от 12-ия до 18-ия км на път № 37909 Братово – Равнец е включен в искане за целево финансиране през настоящата година, подготвен от Агенция „Пътна инфраструктура”. При положение че средствата бъдат осигурени, ремонтът ще бъде стартиран. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Господин Вълков, заповядайте за реплика.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо министър, на откритото заседание на Министерския съвет в Бургас тези средства бяха отпуснати, но това е за извършването на ремонта на едната част на пътя. По моя въпрос – пътната отсечка, която и до момента не е ремонтирана толкова време, остава отново без средства. Както вървят нещата, парите, които са отпуснати, и предоставените средства на Областното пътно управление няма да стигнат за ремонтирането на този път, което ще бъде много жалко, тъй като имаше обещание от изпълнителния директор на Пътната агенция господин Чайков, от страна на заместник-министъра господин Мазнев, че този ремонт ще бъде извършен, когато се отпуснат средствата за всички пътища, на които се извършват ремонти около Нефтохим, тъй като в крайна сметка е важно да бъдат направени тези пътища, които водят към комбината, но не по-малко важни са и хората. В Равнец живеят над 2000 души, а в Братово – около 700-800 души. Смятам, че не по-малко важно е да се извърши ремонт на отсечка от 4,8 км, след като се отпускат над 9 млн. лв. за околни пътища. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Вълков.
Желаете ли дуплика, госпожо министър? Не желаете.
Следва питане от народния представител Ивелина Веселинова Василева относно политиката за стимулиране на общините на територията на Странджа планина.
Госпожо Василева, заповядайте да развиете Вашето питане.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Терзиева, по тази тема съм повдигала въпроси и питания към министър Греков и към госпожа Златанова. До този момент не съм получавала никакъв конкретен отговор по отношение на ясни ангажименти от страна на правителството. Надявам се от Вас да получа повече конкретика.
Става въпрос за района на Странджа планина. Знаете, че районът на Странджа се очертава все повече като обособена територия поради няколко ограничения в развитието му.
Първо, това е периферна гранична територия с ограничен достъп в продължение на десетилетия.
Второ, проблем е протичащият с години наред процес на обезлюдяване и увеличаване на възрастното население. Населението е изправено пред непрекъснати трудности при намиране на работа, средства за препитание, започване на малък бизнес, намиране на пазар за продукцията, лоша инфраструктура – пътна, образователна, културна, социална.
Чуваме за Странджа, само когато има проблем – Общият устройствен план на Царево, планът за управление на природен Парк „Странджа”, изсичане на горите. Резултатът е, че повечето хора са обезкуражени и се нуждаят от стимули, за да могат да вземат нови инициативи и да започнат сами да допринасят за икономическото развитие на региона.
В същото време районът има уникални възможности – наличието на културни и природни ресурси, както и добри транспортни връзки с важни центрове за растеж.
Изостаналостта на района го запази и обособи като такъв със запазена природа, която вследствие на слабото икономическо развитие в миналото може да се превърне в предпоставка за бъдещ просперитет чрез развитие на алтернативни форми на туризъм. Има възможности за създаване на условия за привличане на млади хора и промяна на демографските тенденции.
Устойчивата и балансирана икономика въз основа на стратегическото географско местоположение, излазът на Черно море и външната граница с Република Турция, уникалните дадености също са възможности.
На 15 април народните представители от Бургас организирахме кръгла маса с местната власт, неправителствените и съсловните организации, за да обсъдим предизвикателствата и възможностите за развитието на района на Странджа. Бяхме поканили и представители на държавната власт, но, за съжаление, такива не се явиха на срещата.
Тъй като мандатоносителят, който излъчи това правителство, изрично заяви, че Странджа е Ваша кауза, и тъй като Вие сте министър на регионалното развитие, който отговаря за балансираното и устойчиво териториално развитие (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), въпросът ми към Вас е: каква е политиката на Министерството на регионалното развитие за стимулиране на растежа в общините на територията на Странджа планина? Какви конкретни действия ще предприемете за развитието на този регион? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Василева.
Моля Ви да спазвате предвиденото в правилника време.
Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Василева, във връзка с постъпило Ваше питане относно политиката за стимулиране на растежа в общините на територията на Странджа планина Ви информирам, че министърът на регионалното развитие е отговорен за провеждането на политиката за регионално развитие чрез разработване на документи за стратегическо планиране на регионалното развитие – Национална стратегия за регионално развитие и регионални планове за развитие на шестте района от ниво 2.
Съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие министерството е разработило Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. и както знаете, регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г. бяха приети през месец юни 2013 г.
Политиката за развитие на територията на Странджа е застъпена в Регионалния план за развитие на Югоизточен район, както и в областните стратегии за развитие на областите Бургас и Ямбол и общинските планове за развитие на общините Приморско, Царево, Созопол, Малко Търново, Средец, Болярово и Елхово. В приетия от правителството Регионален план за развитие на Югоизточен район са отчетени специфичните дадености,както и потенциалът за бъдещото му развитие. Определените приоритетни мерки са насочени към подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, подкрепа на малкия и среден бизнес, на традиционните икономически дейности, използването на местните ресурси за развитие и съхраняване на регионалната идентичност, развитие на инфраструктурата, за опазване на околната среда, подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални, културни услуги и развитието на спортната инфраструктура.
Предвидени са мерки за развитие на устойчиви форми на туризъм, на културните и творческите индустрии, които биха довели до целогодишна заетост и увеличаване приходите, като се използва потенциалът на планината за развитие на алтернативни форми на туризъм – културен, исторически, екотуризъм, селски, зимен туризъм, ловен и спортен туризъм.
В плана е отчетена и необходимостта от опазване на богатото биоразнообразие и уникалната природа на Странджа. Интегрираното градско развитие, подобряването на качеството на живот в селските райони и подобряването на транспортната достъпност до населените места са важни териториални приоритети, насочени към решаване на съществуващите проблеми. Специален акцент е поставен върху развитието на трансграничното сътрудничество с граничния регион на съседна Турция като инструмент за преодоляване на периферността и изоставането в развитието.
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., която се управлява от Министерството на регионалното развитие, подкрепя реализацията на осемнадесет проекта в общините Малко Търново, Царево, Средец, Созопол, Елхово и Болярово. Общият размер на инвестициите по посочените проекти е над седемнадесет и половина милиона лева, като от тях са усвоени близо 12 млн. лв.
Проектите са в областите: обновяване и оборудване на общински здравни заведения; превенция на природните рискове; насърчаване на междурегионалното сътрудничество; разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие; развитие на природни, културни и исторически атракции; общинска образователна инфраструктура; промотиране на иновативни културни събития; мерки за енергийната ефективност в общинската образователна инфраструктура; деинституализацията на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск; реконструкция на общинска пътна мрежа.
В района на Странджа Националната концепция за пространствено развитие препоръчва подкрепата на два опорни центъра на полицентричната мрежа от градове – град Малко Търново и град Елхово.
Интегрираният подход за градско развитие през следващия програмен период ще бъде подкрепян по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж”. За градовете Елхово и Малко Търново ще се разработят и изпълняват интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.
В рамките на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие ще бъдат подкрепяни мерки за енергийна ефективност в административни жилищни сгради и зони за икономическо развитие, мерки за обновяване на градска среда, мерки за подобряване на социалната, образователна и културна инфраструктура в рамките на строителните граници на двата града – Елхово и Малко Търново.
По програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана по Инструмент за предприсъединителна помощ, са сключени договори за изпълнение на тридесет проекта за сътрудничество между общини и други организации в района на Странджа планина на обща стойност над 9 млн. евро, като около 6 млн. евро от тях са отпуснати на партньорите от България. Проектите са в две основни направления – опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство и инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия потенциал на зоната за сътрудничество.
Както знаете, разработени са и регионални генерални планове на ВиК-системите и съоръженията, създадени са асоциации по ВиК в съответствие със Закона за водите и се очаква сключване на договори с ВиК-оператори за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК-системите.
За общините на територията на Странджа в регионалните генерални планове са идентифицирани и приоритетните проекти. Работи се, разбира се, и по развитието на пътната инфраструктура – обходен път на град Малко Търново, път 2-99 Царево – Малко Търново, път ІІІ - 9009 Ново Паничарево – Ясна поляна.
Министерството на регионалното развитие работи за насърчаване на регионалното и местно развитие, като дейностите на пътна инфраструктура са насочени към изнасяне на пътния трафик извън населените места и подобряване на вътрешната регионална свързаност чрез ремонт на пътища от втори и трети клас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Госпожо Василева, имате възможност за два уточняващи въпроса.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, благодаря за пространната информация. Разбира се, плановете и стратегиите са хубаво нещо, но би било хубаво да видим и повече конкретни, реални действия.
Вие самата бяхте член на Междуведомствения съвет, който одобряваше проектите, които получиха финансиране от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Вие формулирахте, че Странджа е безспорен приоритет. Защо обаче това не стана видно чрез финансираните проекти? Пет общини на територията на Странджа с осем проекта на обща стойност 30 млн., от тях само един одобрен в една от петте общини.
В този смисъл бих искала да получа от Вас също така ясни и конкретни отговори, свързани с два въпроса, които силно вълнуват гражданите от района на Странджа.
Преди всичко: ще ги подкрепите ли за разработването на цялостна стратегия за развитие на региона? Ще осъществите ли тясно взаимодействие с местните власти, за да може да бъдат подпомогнати чрез финансов ресурс от така нареченото „воденото от общността местно развитие” – инструмент, който е наличен през новия програмен период?
Второ – въпрос, който специално съм поела ангажимент да задам от името на гражданите на община Царево, свързан с Общия устройствен план на Царево. Вие възложихте изменение на общия устройствен план, но не се ангажирахте с никакви ясни срокове. Кога трябва да бъде готов и кога гражданите ще могат вече да се похвалят с влязъл в сила, валиден, съобразен с екологичното законодателство общ устройствен план? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо Василева.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на допълнителните въпроси.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо Василева, ще започна отзад напред.
По отношение на общия устройствен план ясно заявих и тук, в Народното събрание, че максимално ще се опитаме да съкратим сроковете, които са законоустановени, разбира се, и като се има предвид, че имаме нужда от екологична оценка, която да се подготви към него, това отнема определено време. Но преди, когато обсъждахме този въпрос, поех ангажимент, че за около година – година и половина ще се опитаме да приключим цялата процедура съвместно с Министерството на околната среда, разбира се, в границите на законоустановения ред. Общият устройствен план беше обявен, тоест за изработването на Проекта за изменение на Общия устройствен план и екологичната оценка към него беше обявена процедура, но тя беше атакувана по съдебен ред и затова временно е спряна. Доколкото знам, вече има решение на съда, така че в най-скоро време ще възстановим процедурата съгласно законовите изисквания и се надявам бързо да изберем изпълнител.
Както и преди съм казвала, и сега тук поемам ангажимент да контролирам лично бързото изпълнение на проекта за изработване на цялостното изменение на плана заедно с екологичната оценка.
По отношение, разбира се, на прилагането на Споразумението за партньорство и инструментите, предвидени в него, разбира се, ще подкрепя общината, Югоизточният район е важен за развитието на страната ни. Както и Вие казахте, така и аз прочетох моето изказване, извършваме определени действия за подпомагане на този район. Разбира се, всичко опира до източници на финансиране. От една страна, това ще бъде интегриран подход от всички оперативни програми. Добре сте дошли Вие и представители на Югоизточния район, макар че знаете, ежемесечно провеждаме регионални съвети, на които се решават тези проблеми, поставят се проблемите, имаме представители от министерството, които участват. Така че Югоизточният район, както и Северозападният, както и всеки един район в тази страна има нужда от балансирано развитие и от инициативи, които да се подкрепят както от държавата, така и от общините, за да можем да усвояваме навреме средствата.
Пак повтарям, трябва да имаме интегриран подход на инвестиции. Това е новото в актуалния период, който предстои, и всички трябва да сме ангажирани в този процес, не да работим на парче, а да имаме определени цели. Слава Богу, стратегическите документи вече са готови от регионалните планове до най-ниското ниво. Общ устройствен план трябва да приемем не само на тази община, а и на всички черноморски общини, защото без Общ устройствен план нямаме правилен инвестиционен процес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Госпожо Василева, имате възможност да изразите Вашето отношение към отговора за две минути.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, безспорно важно е бързо да се провеждат процедурите и при положение, че имаме ангажимент от Ваша страна да контролирате навременното и бързо тяхно провеждане, бих Ви препоръчала да работите в тясно взаимодействие с Министерството на околната среда и водите. Ако го направите, съобразявайки се с всички регламентирани срокове в българското законодателство, бихте могли най-късно до края на годината в рамките на не повече от шест месеца да финализирате всички процедури и да бъде наличен Общ устройствен план, одобрен, валиден, влязъл в действие. Това по отношение на Общия устройствен план на Царево.
Ние също следим процесите и ще Ви насърчаваме да движите процедурите по-бързо. За жалост това до този момент е неудовлетворително, имайки предвид, че от февруари месец до днешен ден дефакто нищо не се е случило.
Що се отнася до воденото от общността местно развитие, благодаря Ви за това, че изрично упоменахте, че това е подход, желан от Вас, ще бъде насърчаван от Вас и в този смисъл бих желала да Ви насърча да посетите на място, да проведете среща с общините от региона и съвместно с местните власти да изразите тази своя воля чрез реални стъпки в посока разработването на адекватния стратегически документ и, разбира се, обезпечаването му с финансов ресурс, защото, както Ви упоменах, вече има и готови проекти, които биха могли да бъдат реализирани в максимално бърз порядък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо Василева.
Следва въпрос от народния представител Димитър Димчев Димов относно използване и неплащане на водата за битови нужди от ромското население.
Заповядайте, господин Димов, да развиете Вашия въпрос.
ДИМИТЪР ДИМОВ (Атака): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! През последните няколко години все повече ВиК дружества в България натрупват задължения в огромни размери. Според официалните становища на ръководителите на тези дружества, задълженията идват вследствие на множество аварии и загуби на вода поради факта, че водопреносната мрежа е много остаряла. Това, разбира се, е една от причините за проблемите във ВиК, но тя със сигурност не е основната. Според нас от „Атака” главната причина за този огромен проблем е липсата на водомери в циганските гета, следователно и незаплащане на изразходваната вода от тяхна страна. Всички ние сме ставали свидетели как от чешмите в дворовете на циганските къщи тече денонощно вода, без тя да се засича и заплаща на ВиК. Следователно се натрупват едни огромни количества вода, които циганите не заплащат и тези липси се компенсират чрез равномерно разхвърляне на загубите върху съвестните платци, разбирайте българите.
Българинът, колкото и в тежко финансово състояние да се намира, той, получавайки своето месечно трудово възнаграждение или пенсия винаги плаща първо своите задължения към ВиК, към „Топлофикация”, чуждите ЕРП-та, чуждите мобилни оператори и други, и след това, ако му остане нещо, евентуално ще си закупи храна и ще има едно левче, което да даде на своето дете, изпращайки го на училище.
Според мен и моите колеги от „Атака” тази практика с използването и неплащането на вода от циганското население трябва да бъде незабавно прекратена.
В тази връзка моля да ми отговорите какви мерки ще предприеме ръководеното от Вас министерство за решаването на този отразяващ се върху сметките на българските граждани проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Димов.
Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димов! По отношение на Вашия въпрос относно използването и неплащане на вода за питейно-битови нужди от жителите на квартал „Надежда” в град Сливен искам да Ви информирам, че един от основните приоритети на оператора „ВиК” ООД гр. Сливен е намаляване на неотчетените водни количества и на загубите на водопроводната мрежа на града. Това е новата политика. Полагат се големи усилия за решаване на проблемите за отчитането, разпределянето и заплащането на използваната питейна вода от всеки клиент на дружеството, включително и на живущите в квартал „Надежда” в град Сливен.
Една от предприетите конкретни мерки е монтирането на общ водомер в началото на квартала, който отчита реално подадената вода. В действие е и програма за монтиране на индивидуални водомери на потребителите в квартал „Надежда”. Към средата на месец май има открити 1093 партиди на потребители физически лица и 28 партиди за стопански обекти. В периода 2012 г. – 2013 г. са монтирани 546 броя водомери, които се инкасират ежемесечно. Има партиди, които нямат монтирани водомери и на тях се начислява разход на вода на основание чл. 39, ал. 5 от Наредба № 4 от 2004 г., с която се определят условията и редът за присъединяване на потребителите за ползване на водоснабдителните канализационни системи.
До края на 2014 г. дружеството е планирало монтиране на водомери на всички останали потребители от квартал „Надежда” в град Сливен. Операторът „ВиК” ООД град Сливен налага санкции на нередовните платци и към настоящия момент срещу 469 потребители или 43 % от общия брой потребители от квартал „Надежда” са заведени съдебни процедури. От страна на оператора „ВиК” ООД град Сливен е налице воля за решаване на проблема на жителите на града и предприетите действия следва да ограничат разхищението на питейна вода, която да преминава само през уредите за отчитане на всяко домакинство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Господин Димов, заповядайте за реплика.
ДИМИТЪР ДИМОВ (Атака): Уважаема госпожо министър, искам само да Ви кажа за данните, които сте получили от вашите колеги по места за общия водомер, който се слага в началото на ромския квартал, защо се прави това. Защото хората, които работят във ВиК, са недопускани в циганския квартал. Аз съм разговарял със служители на ВиК, които, естествено, няма да спомена по име, които казват, че са гонени с брадви. След като циганското население вижда, че ще се поставят водомери, ги гонят с брадви. Полицията не смее да се намесва. Ето затова е поставен общ водомер в началото на гетото, а не защото това ще доведе до някаква мярка, която ще повиши събираемостта на доходите от изразходената вода.
Вие казахте, че са поставени 500 водомера. В квартал „Надежда” в град Сливен за едно огромно съжаление живеят над 20 хиляди цигани, които ежедневно изразходват вода и тя не се заплаща.
Искам само да Ви кажа, че има един друг район в Сливен, във вилната зона на града, така нареченият район „Войнишко кладенче”, където живеят над 10 хиляди души, сред които много малки деца и възрастни хора.
В продължение на много години ние от „Атака” водихме битка за тези хора – да не се спира водата към този район, тъй като ВиК се оправдаваше, че те не били включени към водопреносната мрежа и не носят отговорност към тях.
На тези хора, когато имаха някакви задължения вследствие наистина на аварии – заради недобре установената водопреносна мрежа, водата им беше спирана. Възрастни хора по над 70 години носеха вода няколко километра пеша от града, за да имат питейна вода в домовете си. Това обаче не виждаме да се случва в циганския квартал „Надежда”, то продължава да се случва. Този въпрос сме го повдигали при предния министър госпожа Павлова, която отговаряше по същия начин, че се вземат мерки, само че водата не спираше да се ползва и сметки не се заплащаха.
Как ще ме убедите в момента, че това наистина ще приключи веднъж завинаги, за да може съвестният български гражданин, когато получи своята сметка за вода, да знае, че това е наистина неговата сметка, която е изразходвал, а не плаща сметката на още десет цигани, които харчат вода и не я заплащат. (Сигнал от председателя, че времето е изтекло.)
Ще Ви кажа и нещо друго. Според мен и моите колеги от „Атака” това умишлено не се прекратява. Тъй като сме още на изборна вълна – изборите бяха преди няколко дни, Коалиция за България в циганския квартал в Сливен има над 450 гласа, ГЕРБ има над 300 гласа, ДПС над 200 гласа, новият Бареков – великият политик, над 200 гласа. Затова смятам, че тези практики не се прекратяват, за да може следователно, когато Вие се отнесете добре към тях – да не плащат своята вода, да гласуват след това за партиите, които влизат в Парламента. (Сигнал от председателя, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин председател.
Моят съвет е Вие да се разграничите от тази порочна практика и като един истински министър да влезете в ролята си, да прекратите това – да застанете в ролята на съвестните платци. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Димов, моля спазвайте времето, предвидено в правилника.
Госпожо министър, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин Димов, аз отново ще прочета, че към средата на месец май има открити 1093 партиди на потребители физически лица и 28 партиди за стопански обекти и че „ВиК” ООД – Сливен, се е ангажирало до края на 2014 г. да монтира водомери на всички останали потребители на квартал „Надежда”.
Искам да Ви уверя, че политиката на нашето правителство и на нашето министерство, както и на ВиК-дружествата, които са към нашето министерство, е да намалим драстично загубите на вода, което се дължи, разбира се, и на разхищение на вода – не само от примера, който Вие давате, но и когато през лятото хората например си поливат градините с вода, която не се отчита. Това е често срещано явление в България.
Категорично съм против и смятам, коментирала съм това с ВиК-операторите, че трябва да се предприемат категорични действия по монтиране на водомери навсякъде, без значение жителите къде живеят и какъв е техният етнос. В тази държава всички сме равни, всички имаме право на качествена вода и не трябва да допускаме загуби на вода. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Следва въпрос от народния представител Иван Стефанов Вълков относно път ІІ-79 Елхово – Бургас от километър 0+000 до километър 86+200.25.
Господин Вълков, заповядайте.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър! Въпросът ми е относно път ІІ-79 Елхово – Бургас. За изпълнител на ремонта и рехабилитацията на този път на територията на Бургаска област е избрано сдружение „Пътища Бургас” ЗЗД с партньори: „Холдинг Пътища” АД и „Трейд Груп Холд” АД. Стойността на договора е в размер на 31 млн. 500 хил. евро без ДДС. Датата на започване на работата е 26 януари 2009 г. Подписан е анекс за удължаване на срока до 26 ноември 2014 г.
През 2013 г. са извършени редица локални ремонти – изравнителни пластове от порьозен асфалтобетон, направа на дренажи, монтиране на бетоноводни корита за облицовани окопи, реконструкция на кръговото кръстовище в град Средец и насип на банкети. Сертифицираните строително-монтажни работи са на стойност 7 млн. 593 хил. 546 лв. без ДДС за целия участък.
Въпросът ми към Вас е: на какъв етап е от изпълнението към момента този участък и ще бъде ли завършен в срока на анекса?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Вълков.
Госпожо министър, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вълков, общата дължина на обекта е приблизително 87 км и е на територията на две области – Ямбол и Бургас. Актуалният статус на лот 6 на път ІІ-79 Елхово – Бургас е следния.
В процес на подготовка са две нареждания за изменение, които обхващат допълнително строително-монтажни работи. Допълнителните работи включват реконструкция на надлез при 76-ия километър на участък от път ІІ-79 Средец – Бургас, както и рехабилитация на обхода на град Елхово с подходи към път ІІ-79. На 23 януари беше подписан Анекс № 2, с който срокът на строително-монтажните работи е удължен от 54 месеца на 71 месеца. Към момента изпълнението е 75%. Заложената дата за съществено завършване на строителните работи е 26 ноември 2014 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Господин Вълков, заповядайте за реплика.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Госпожо министър, благодаря за отговора, но аз не получих отговор на втората част на въпроса: дали ще бъде завършен в срок, тъй като веднъж вече е анексиран? Пет години се прави този път и създава изключително много дискомфорт и неудобство на живеещите в тези градове. Пътят до Бургас, както знаете, от Елхово и Средец се ползва ежедневно от жителите на тези населени места. Това е и международен път, който свързва източната част на страната с Капитан Андреево. Ако няма индикации, смятам, че би трябвало да имате виждане дали може да бъде завършен в срок, тъй като 26 ноември е след шест месеца. Не виждам проблем да можете да отговорите на този въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Вълков.
Желаете ли дуплика, госпожо министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: На този етап нямаме притеснения и смятаме, че ще бъде завършен в срок. Обаче искам да кажа, че тук, както и на други места по пътищата и участъците на нашата страна, сме свързани с проблема проектиране. При едно проектиране, което не е направено както трябва, след това се налага да бъдат извършвани допълнителни дейности при рехабилитацията или изграждането на пътищата. Аз неведнъж съм казвала, че това е един голям проблем. В конкретния случай пак има такъв проблем. Възникнали са допълнителни дейности, които трябва да бъдат извършени – надлезът, които също са необходими за живущите в населените места. На този етап, както казах, нямаме притеснения и се надявам срокът да бъде спазен. Аз лично ще контролирам това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Следва въпрос от народния представител Павел Димитров Шопов относно строителството на пътя между Бургас и Несебър.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, въпросът за пътя Бургас – Несебър периодически избухва в публичното пространство и става предмет на много спекулации. Разбира се, проблемът обаче не е медиен, той е фактически, защото се касае за един от най-важните пътища в България. Особено след завършването на автомагистрала „Тракия” той става важен път за варненци, за хората от Добрич, защото и от София започнаха да пътуват по този по-бърз и по-лесен път. Този път го наричат: пътят на смъртта. Много пъти сме казвали: „Ще се избием там”, особено през летните месеци знаем какво стълпотворение има на Южното Черноморие точно в този район. В по-голямата си част този път е в окаяно състояние.
Аз излагам тези съображения, за да дам смисъл на този въпрос като изключително важен, а после ще продължа в една друга връзка – историята за неговото строителство. След триста зора миналото правителство – в началото, като че ли приоритетно го постави. Беше заявено тук – задавал съм въпроси от парламентарната трибуна, „Още малко, пътят ще стане.”
Дори се започна. В посока Сарафово към Поморие се изградиха някъде около 4 километра и дотам пътят спря. Влизаше като финансиране в един пакет с други пътища, който общо предвиждаше 70 млн. лв. и тогава се направи една странна ментърджийска фигура – парите за този и други пътища изведнъж се пренасочиха към строителство на виадукти. Виадукти, както съм Ви питал и ми отговорихте, не се изградиха и не се поправиха, но тези повече от 70 милиона изчезнаха, така че ние бяхме свидетели на това салтомортале.
Затова Ви питам: какви са намеренията и как върви проектирането и евентуалното строителство на този път?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Шопов.
Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! Проект „Реконструкция на път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас” с изграждане на второ пътно платно е разделен на участъци и реализацията им се осъществява поетапно. Агенция „Пътна инфраструктура” включва всички участъци в проектното предложение за Проект „Транзитни пътища VІ”, за което в момента се разработват параметрите на финансов договор с Европейската инвестиционна банка. Договорът се предвижда да бъде подписан до края на 2014 г. и ратифициран в началото на 2015 г., а реализацията на проекта в периода 2015-2018 г.
Реконструкцията на отсечката с дължина около 2,5 километра, начало обход Поморие – квартал „Сарафово” е във финална фаза. За обекта има подписан Акт образец 15 от ноември 2013 г. Движението на моторни превозни средства продължава да се осъществява, съгласно въведена временна организация на движението.
В началото на април стартираха допълнителни дейности за осигуряване на достъп до имотите в местностите „Лахана” и „Кошарите”, попадащи в землището на град Поморие, но на 22 април обектът е спрян с Образец № 10 поради постъпила жалба от собственика на имот по протежение на участъка.
Отсечката от път 1-9 Слънчев бряг – Ахелой – Поморие – Бургас е с голяма интензивност на движение най-вече през летния сезон. Особено рискови са кръстовищата при първи и втори вход-изход за град Поморие и при начало – удвояване на път 1-9 след град Поморие.
Във връзка с това на тези рискови места са оформени кръгови кръстовища – двете са изпълнени, а третото е в начална фаза на изпълнение и ще бъде готово също до началото на по-интензивния летен период. Предвидените мерки са за подобряване на безопасността на движение и са по линията на текущ ремонт на Агенция „Пътна инфраструктура”, стойността им е около280 хил. лв. с ДДС.
Много е важно да отбележим, че тъй като всички участъци от реконструкцията на път 1-9 Слънчев бряг – Бургас са с проектна готовност, те ще бъдат включени в първа фаза на тръжните процедури във връзка с Проект „Транзитни пътища VІ” през 2015 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Господин Шопов, заповядайте за реплика.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо министър, надявах се на по-оптимистичен отговор, но нещата са в доста дълга перспектива – 2014 г. тръжни процедури, 2015 г. и като чух 2018 г. ми стана ясно, че скоро няма да го бъде този път.
Искаше ми се да чуя поне, че ще бъде заобиколен Бургас с една отсечка от пътя за „Лукойл”, която ще се свързва с частта близо до Сарафово, но и това не чух. Това поне мисля, че можеше да бъде направено, за да не влиза това огромно движение в град Бургас. Там пътят би бил нов, би минал през полето, през земеделски имоти, там са 3-4 км – дребна работа, но явно, че и това няма да се случи.
Имаше спекулации в медиите, които бяха много по-оптимистични и хората останаха с впечатлението, че може би тази есен ще започне строителството на пътя по цялото му протежение.
Моето настояване е по някакъв извънреден начин да бъдат привлечени средства, да бъдат намерени пари и ресурс тези срокове, които Вие цитирахте, да бъдат силно приближени за по-скоро време. Просто съм страшно разочарован от това, което чух като перспективи за пътя. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Госпожо министър, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин Шопов, когато бяхме в Бургас, говорихме за – даже то вече започна, изграждането на нов пътен възел „Българово”, чиято цел е от Българово през новия пътен възел движението да бъде отклонено в посока Каблешково и оттам към Слънчев бряг. Всъщност това можем да направим на този етап според наличния финансов ресурс, а там сме рехабилитирали пътя и смятаме, че това е все пак една крачка напред за отклоняване на трафика преди влизане в Бургас в посока Слънчев бряг. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Следва въпрос от народния представител Гален Монев относно състоянието на пътя Тополовград – Стара Загора.
Заповядайте, господин Монев.
ГАЛЕН МОНЕВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпросът ми е свързан с един път, който многократно ми се налагаше да изминавам като координатор на Политическа партия „Атака” и който в момента продължавам да изминавам като народен представител, избран от 29. многомандатен изборен район Хасково, а именно състоянието на пътя Тополовград – Стара Загора, в частта в Хасковска област.
Пътят е повече от разбит. На някои места дупките са повече от асфалта. По този път се движат автобуси за Стара Загора, за ТЕЦ-овете и рудниците. Има и детски автобуси, които извозват децата от селата до училище. Състоянието е ужасно. На места пътят не предполага повече от 10-20 км максимална скорост, мога да Ви покажа и снимки.
Говорил съм многократно и с кмета. Неслучайно в моя въпрос съм цитирал изказване на кмета на община Тополовград Божин Божинов, който казва: „Превозвачите не искат да превозват. Децата не могат да ходят на училище. Нарушава се ритъмът. Някакъв хаос е в общината с тоя път”.
От Агенция „Пътна инфраструктура” знаят за проблемния участък много отдавна. Преди пет години са били отделени 18 милиона лева, но заради некоректен изпълнител, ремонтът не е извършен. Доколкото знам, приоритет за Хасковска област в момента е автомагистрала „Марица”, но не бива да забравяме и другите важни пътни артерии.
Затова питам:предвижда ли се ремонт на пътя Тополовград – Стара Загора и кога ще стане това? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Монев.
Госпожо министър, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Монев, наистина това е един много голям проблем за района. Проблемът е, че когато е била заздравена основата на пътя и е бил положен основният асфалтов пласт, поради краткото време на изпълнение самият износващ асфалт не е бил положен. От тук нататък са възникнали и допълнителни проблеми.
За привеждане в добро експлоатационно състояние на целия пътен участък, който е бил с дължина почти 40 км, е нужно осигуряване на целево финансиране в размер на около 6 млн. лв. Знаете, че имаме политика на нашето правителство. Тя е свързана с подобряване на ремонта и рехабилитацията на малките пътища. Това е един от пътищата, които сме си сложили с Агенция „Пътна инфраструктура” в програмата. За жалост, за тази година по публичната инвестиционна програма не стигнахме до този обект, но Ви уверявам, че ако останат неизразходвани средства по публичната инвестиционна програма и имаме възможност да заделим средства по нея по този проект, ще го направим. Ако не, за следващата година задължително ще сложим проекта в едно от челните места, за да можем да рехабилитираме този път и да могат хората безопасно да пътуват по него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Господин Монев, желаете ли реплика? Заповядайте.
ГАЛЕН МОНЕВ (Атака): Благодаря за отговора, госпожо министър.
Наистина не съм доволен, че тази година няма да могат да бъдат предвидени пари, защото участъкът е 40 км. Целият участък Тополовград-Стара Загора е 75 км. Понякога разстоянието, за да се отмине този път, отнема около 2 часа. Сами съзнавате колко е натоварващо и как реално погледнато Тополовград в един момент изглежда все е едно изоставен и изпаднал от инфраструктурата на страната. И за да се стигне до него, трябва да се заобикаля дали през Хасково, дали по магистралата и през Елхово, по алтернативни маршрути.
Продължавам да следя казуса и се надявам приоритетно рехабилитацията на този път да влезе за следващата година, защото наистина е важно. Не бива да се забравят именно тези малки пътища, които са много важни за малките общини и за хората, които живеят там. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз. Госпожо министър, желаете ли дуплика? Не желаете.
Следващият въпрос е от народния представител Георги Иванов Андонов относно ремонтни дейности, извършвани във „ВиК Благоевград” ЕООД, град Благоевград, клон Гоце Делчев.
Заповядайте, господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Благодаря много, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Въпросът ми е свързан с работата и дейността на ВиК град Благоевград и в частност клона й в Гоце Делчев. Това, което имам като информация като народен представител от жители на град Гоце Делчев, е, че ВиК – клон Гоце Делчев, извършва ремонтни дейности на водохващане на река Туфча в територията на село Брезница. Това е водохващането на централния водопровод за питейна вода на две общини – град Гоце Делчев и община Гърмен. Това, което имам като информация, госпожо министър, от жители на община Гоце Делчев е, че „ВиК Благоевград” с клона си в Гоце Делчев е възложило дейността по ремонта на водохващането на външна фирма. Отделно от това имам информация, че стойността на ремонта е увеличен многократно.
Питам, госпожо министър, каква е стойността на ремонтните дейности на водохващането на река Туфча? Коя е фирмата, която извършва ремонта на водохващането? И по-точно, ако можете да ми кажете, каква е била процедурата за избор на въпросната фирма. Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Андонов.
Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Андонов, от представената ми информация от „ВиК” ООД – Благоевград, във връзка с Вашия въпрос установих следното.
По отношение на първия Ви въпрос, ремонтните дейности са възложени във връзка с подмяна на дънната решетка на водовземното съоръжение на водохващането на река Туфча. Изпълнител на ремонта е „Градостроител” АД, град Гоце Делчев, с който на основание чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки на 3 януари 2014 г. възложителят „ВиК” ООД град Благоевград е сключил договор за изпълнение на строително-монтажни работи със срок пет месеца от датата на подписване, а общата стойност на изпълнение на договора е в размер на около 46 хиляди лева без ДДС. Заплащането ще бъде осъществено след приемане на действително извършени строително-монтажни работи и предоставена фактура на изпълнителя. Към момента не е извършено плащане за осъществени на този етап строително-монтажни работи.
По отношение на втория въпрос, както преди малко споменах, възлагането на строително-монтажните работи на външен изпълнител произтича от спецификата на ремонтните работи, като подмяна на дънната решетка, новото земно съоръжение на водохващането на река Туфча на водоснабдителната система. Тъй като „ВиК Благоевград” не разполага със специализирани кадри и техника за осъществяването на подмяната, са предприети тези действия за нейното извършване от външен изпълнител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Това беше отговорът на министър Терзиева.
Заповядайте, господин Андонов, за реплика към отговора.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо министър, категорично не съм съгласен с втората част на Вашия отговор на въпроса, зададен от мен. Фирмата „Градостроител”, уважаема госпожо министър, първо, за мен е избрана по един доста съмнителен начин и по справка, която всеки един от нас може да направи в Агенцията по вписванията, до 19 юли собственик на фирмата е бил настоящият депутат Тодор Радулов. Второ, госпожо министър, имам ясна количествено-стойностна сметка на уволнения директор на клон Гоце Делчев, че стойността на ремонтните дейности по въпросната шахта са на стойност 15 хил. лв. Как така за два месеца стойността на ремонта с ДДС от 15 хил. лв. става 60 хил. лв. с ДДС?
И другото, което искам да питам – „ВиК Благоевград” искате да кажете, че има по-малко инженери от „Градостроител”? Има по-малко техника от „Градостроител”, или просто това е една техника за източване на предприятието и пълнене на партийни каси за предизборни цели? Това ли е, госпожо министър?
Според мен „ВиК Благоевград” с клона си в Гоце Делчев се води към фалит именно по тези за мен незаконосъобразни схеми с източване на парите на всички платци на услугите на ВиК в партийни фирми. От тук, защото аз знам, че този въпрос има и друг отговор, който Вие ни спестихте – начина на подсигуряване на въпросните пари, защото знам какъв е начинът на подсигуряване на въпросните пари и той не е чрез ВиК, а е чрез краткосрочен заем от фирмата „Пирин Ват”, която е собственост на настоящия депутат Кирил Добрев именно по справка от Агенцията по вписванията, като ВиК се ангажира да прихване парите от дължимите такси на разположените три ВЕЦ-а на самата фирма „Пирин Ват” именно по водопровода на въпросното водохващане.
Не знам защо Вие спестихте това като отговор на моя въпрос, но Вашият отговор с необходимите документи и документацията, която имам аз, от тук ще бъде предадена на главния прокурор, а от Вас очаквам по-голяма решителност и по-голяма яснота по отношение управлението на „ВиК Благоевград” и в частност клона й в Гоце Делчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Времето Ви изтече, господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Благодаря много. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, госпожо министър, за дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин Андонов, отговорих Ви конкретно на конкретно зададените от Вас въпроси, които бяха във връзка с възложена поръчка, по която съм запитала ВиК, което е ООД, забележете, с 51% държавно участие и те са ми отговорили по изпълнението на самата поръчка. Така че от тази гледна точка, ако Вие смятате, че има нарушение на процедурата…
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, от място): Има, аз го казах.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Пуснете писмен въпрос към мен и аз мога да насроча проверка. Вие сте ми задали друг въпрос и аз Ви отговарям конкретно на въпроса. Не виждам някакъв проблем. Отговорът е точен и ясен. (Реплики от народния представител Георги Андонов.)
Ако имате някакви данни за извършени нарушения, има конкретни компетентни органи, към които можете да ги насочите. Но Вие и към мен можете да напишете едно по-друго писмо, защото тук няма такива данни, които преди малко изложихте. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Терзиева.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ, от място): Затова питахме, за да ни ги дадете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля, без реплики в залата. Народният представител Андонов имаше възможност да каже каквото смята за важно по въпроса.
Заповядайте, господин Радулов, за лично обяснение. (Реплики от ГЕРБ.)
Защото името му беше споменато.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Няма такава процедура. Това е парламентарен контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви моля, давала съм възможност за лично обяснение на депутати от Парламентарната група на ГЕРБ. Справка – госпожа Ирена Узунова си спомням в момента, в който беше засегната по отношение изграждането на бежански център, пожела лично обяснение, получи го. Имало е сигурно и други случаи, това е, за което си спомням в момента.
Заповядайте, господин Радулов.
ТОДОР РАДУЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, уважаеми господин Андонов! Искам само да изясня само един факт, че още с избирането ми като народен представител аз напуснах фирмата, не съм във фирмата, нямам нищо общо с фирмата.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ, от място): Остава и да си!
ТОДОР РАДУЛОВ: Остана и да съм, ама излезе, че аз съм този, който, примерно, е спечелил проекта.
Имайте го предвид – нямам нищо общо с фирмата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Радулов.
Уважаеми колеги, следващият въпрос е от народните представители Димитър Бойчев и Иван Вълков. Въпросът е относно изграждане на четирилентов път Бургас-Слънчев бряг.
Заповядайте, уважаеми господин Вълков, да развиете Вашия въпрос.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо министър, оказа се, че това е често задаван въпрос за пътя Бургас – Слънчев бряг и от колеги от други парламентарни групи. Нормално е да бъде така, след като това беше едно от основните предизборни обещания на колегите от Българската социалистическа партия в нашия регион и в национален мащаб, че този път ще бъде един от техните основни приоритети.
Както и други балони, и този се спука. Стана ясно на всички, че този път не е никакъв приоритет, нещо повече – не е мръднал на един сантиметър от това, което е оставено преди една година, за съжаление, тъй като той е един от основните пътища, по който преминават милиони туристи, както и местни граждани на региона. Трафикът на автомобили и този летен сезон ще продължава да преминава през Ахелой, където има изключително много пътнотранспортни произшествия – най-много в областта, и, за съжаление, даваме всяка година жертви.
Този път, който е от изключително значение за нашия регион, трябва да бъде веднъж завинаги приоритизиран и изграден, тъй като има няколко основни нужди за района. Той ще даде възможност за по-бързо преминаване, а не за непрекъснати задръствания в района на Ахелой. Сега с тези две колела, които казахте, че са направени в района на Поморие, вероятно и там ще имаме проблеми, тъй като те, според мен, не отговарят достатъчно на техническите изисквания, да не кажа някои по-силни думи, че са извадени от някъде другаде.
Затова ще Ви моля да отговорите на въпроса: кога ще започнат реалните действия за изграждане на обходите и довършване на четирилентовия път Бургас – Слънчев бряг?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Вълков.
Заповядайте, уважаема госпожо министър, да отговорите на народния представител.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вълков! Както и преди малко казах, реконструкцията на път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас” е включена в „Транзитни пътища VI”, тъй като това е проект с доста голяма стойност и източниците на финансиране по бюджета, знаете, че са доста ограничени. Затова нашите усилия бяха насочени и засега всичко върви и е наред с Европейската инвестиционна банка и този проект ще бъде включен като приоритетен именно по „Транзитни пътища VI”. Обещанието на правителството, че това е приоритетен за нас проект, не е неизпълнено, напротив – в процес на изпълнение е.
Много добре знаете, че по този път има и други проблематики. Първо, проектирането още се правеше и второ, има отчуждителни процедури, които са в ход и трябва да бъдат извършени, за да започне правенето и на парцеларен план също. Работи се по този въпрос принципно. Живот и здраве догодина, когато вече имаме осигурени средства, ще можем да проведем тръжните процедури.
По отношение на кръстовища, които се правят и са направени при Поморие на изхода и входа – те са съобразени, разбира се, с безопасността на движението, съобразени са с общината, с Агенция „Пътна инфраструктура”. Специалистите са се изказали, че са доста успешни и ще подобрят значително трафика и проблемите, свързани с безопасността на движение.
Отново ще повторя, че като решение сега, през този сезон, е изграждането на Пътен възел „Българово” и отклоняване на трафика преди Бургас в посока Каблешково – Слънчев бряг. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо министър.
Заповядайте, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Госпожо министър, отговорът Ви прозвуча по следния начин: „Тати ще ми купи колело, ама друг път. Ние ще построим пътя, ама след мандата”.
Не е лошо да се качите на мерцедесчето, да дойдете и да видите за какво става въпрос. Колкото време Ви трябва да пристигнете от София до Бургас, толкова време Ви трябва да пристигнете и от Бургас до Слънчев бряг. Тези гениални Ваши творения, а именно кръговите движения, създават в момента допълнителни тапи на този път. На летище Бургас кацат между 2,5 и 3 милиона пътници. Аз не знам за каква рехабилитация на отсечка говорите, каква алтернатива е отсечката Българово – Каблешково – Слънчев бряг?! Знаете ли къде е летище Бургас и как да минат по този алтернативен маршрут?!
Казвам Ви: елате да видите с очите си за каква отсечка става въпрос. Това е най-натоварената пътна отсечка на територията на България и Вие ми говорите за едни имагинерни срокове 2015, 2016, 2018 г. Намерете пари от бюджета и стартирайте процедура по избор на изпълнител за строителството на тези отсечки.
Искам да Ви попитам и нещо друго. Доколкото е моята информация, правителството на ГЕРБ остави пари точно за отчуждителните процедури, за парцеларните планове, които бяха на двата обхода. Моята информация е, че тези пари изчезнаха и абсолютно нищо не се върши в тази посока. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, уважаема госпожо министър. Имате възможност за дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин Бойчев, почти всеки месец аз съм в района на Бургас. Много добре съм запозната с трафика и с проблемите на Бургаска област, само че не само Бургаска област е в тази държава. Това е едно от нещата, които искам да кажа.
Другото нещо е: ако толкова много сте искали да построите този път, защо правителството не предвиди бюджетни средства миналата година, за да можем ние да довършим всички процедури? Знаете много добре състоянието на бюджета. Знаете каква е стойността на този проект.
По отношение на отчуждителните процедури Ви казах – те вървят в момента, предстоят да бъдат и се правят. Не знам за какви пари говорите, че били изчезнали. Ако имате данни, че са изчезнали някакви пари, напишете ми официално писмо да проверим къде са изчезнали тези пари. В момента вървят отчуждителни процедури и се прави парцеларен план. Казвам го неслучайно, защото това е също пречка за започване на строителството.
А по отношение на това, че казвам тук истината, че единственият начин да се включи този проект в „Транзитни пътища VІ”, това е, защото хората трябва да знаят самата истина. Този проект, живот и здраве, може да започне да бъде строен, да се процедира през 2015 г. Няма нужда да лъжем хората, като нямаме пари, че почваме да го строим утре, както се прави от някои други политици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Терзиева.
Преминаваме към следващия въпрос.
Той е зададен от народните представители Димитър Бойчев и Иван Вълков и е относно изграждането на „Северен обход” на Бургас, свързващ първокласни пътища 1-6 и 1-9.
Заповядайте, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, само една вметка по предния въпрос – това Ви беше предизборно обещание.
Като народни представители от Бургаска област сме силно обезпокоени от позицията на правителството, с която се замразява един от най-важните проекти от регионално и национално значение. С изграждането на „Северен обход”, който ще свързва двата първокласни пътя 1-6 и 1-9, ще се разрешат неотложни проблеми, свързани с интензивното движение и задръстванията на изхода на автомагистрала „Тракия” към Бургас. Инфраструктурният обект ще има за цел да поеме трафика, идващ от север и от летище Бургас към автомагистрала „Тракия”. В момента този поток автомобили, който е особено динамичен през летния сезон, преминава през Бургас и натоварва допълнително градската мрежа.
Между другото, може би областният управител на Бургас Ви е запознал, че когато беше събирането при него на всички кметове на територията на област Бургас и се разискваха приоритетните обекти, които да се подадат към правителството – за тези прословути 500 милиона, всички кметове се обединиха, че този „Северен обход” е действително приоритетен за цялата Бургаска област, не само за община Бургас. Това нещо беше протоколирано и би трябвало да е подадено към Вас.
С пускането на автомагистрала „Тракия” между 30 и 50% се е увеличил трафикът, който поема Бургаска област особено през летния сезон. В тази връзка въпросът ми е: кога най-рано се предвижда да започне истинското реализиране на проекта „Северен обход” – Бургас, и какъв ще бъде неговият източник на финансиране? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Заповядайте, уважаема госпожо Терзиева, за да отговорите на господин Бойчев.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев, уважаеми господин Вълков! Реализацията на Северния обходен път е наистина приоритет и за нашето правителство. В края на 2013 г. е одобрен технически проект за изграждането на северния обход на Бургас. Общата дължина на обхода е 2 км 300 м, а индикативната стойност на проекта е близо 3 млн. лв. с ДДС. Предстои да бъде одобрен парцеларният план от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика. Така че има реална възможност при следващата публична инвестиционна програма този проект да бъде включен за реализация през следващата година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Терзиева.
Желаете ли реплика?
Заповядайте, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър! Аз благодаря за отговора, но той не е точен, тъй като казвате, че е за следващата година. Вие през месец януари в областната управа казахте, че очаквате строителните работи да започнат в началото на 2015 г. После това беше потвърдено и от Вашия колега – министъра на транспорта господин Папазов, в края на месеца при посещението му в Бургас. Сега казвате за 2015 г.
Много неопределено се изразявате по тази тема, а тук е нужно да се внесе малко яснота. Нито обектът е толкова голям, нито средствата за него са прекомерно големи за целта, която трябва да бъде изпълнена, тъй като там се наблюдава в момента едно от най-големите струпвания на автомобили, след като беше направена автомагистрала „Тракия”.
Това ще даде възможност наистина за облекчаване на трафика през града. Транзитният трафик през град Бургас е над 35%, а в летния сезон той става многократно по-голям. Така че от изключително голямо значение е решаването на този проблем.
Това, което е важно, е, че това е приоритет. Поне така казват и управляващи, и опозиция, но на практика не се случва, което означава, че е подмяна на приоритетите, поне от страна на управляващите.
В момента тук има колеги от други политически сили, с които присъствахме на разговора при областния управител, когато кметът на Бургас Димитър Николов представи проекта относно финансирането на правителствената програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” с бюджет над 500 милиона. Какво става? Това е приоритет – всички се обединиха около него, в крайна сметка не се случва, а се дават три пъти повече пари за други пътища, не че там не е необходимо, но е важно хората да знаят кои са приоритетите. В крайна сметка Вие сте тези, които ги определяте и разпределяте. С това, което казвате, че за Вас е приоритет и някои от политиците обещават, а не изпълняват, Вие ще се наредите до тях. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Вълков.
Госпожо министър? Не желаете дуплика.
Уважаеми колеги, часът е 13,45 ч., пленарното заседание ще приключи в 14,05 ч. и вероятно ще имаме възможност за още два въпроса. Просто Ви информирам предварително, такова е пленарното време. Не го решавам аз, предупредиха ме, че трябва да се движа в срокове.
Следващият въпрос е зададен от народните представители Рушен Риза и Дурхан Мустафа относно извършване на ремонтни дейности на път ІІІ-208 от км 51+130 до км 94 + 231, за територията на община Руен.
Заповядайте, господин Мустафа.
ДУРХАН МУСТАФА (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Път ІІІ-208 и неговата проходимост е от особена важност – представлява връзката между Северна и Южна България, в частност между Варненска и Бургаска област. От извършеното профилно преброяване през 2010 г. е отчетено, че около 5200 автомобила на денонощие преминават по този път. На територията на община Руен състоянието на този път от граница Областно пътно управление Варна – Дъскотна – Айтос в повечето участъци е лошо.
Участъкът от км 92 + 465 до км 94 + 231 попада в границите на урбанизираната територия на град Айтос. През 2012 г. са извършени ремонтни работи на обща стойност около 4 млн. лв. с ДДС за участъците км 82 + 000 до км 91 + 136.
През 2013 г. също са извършени ремонтни дейности на стойност около 122 хил. лв.
В тази връзка моят въпрос към Вас е следният: предвиждат ли се средства за настоящата 2014 г. за продължаване на ремонтните работи за подобряване състоянието на останалите участъци на посочения от мен път, а той е ІІІ-208 по участъци от км 51 + 130 до км 56 + 000; от км 56 + 000 до км 69 + 500; от км 69 + 500 до км 82 + 000 и от км 92 + 465 до км 94 + 231 и налице ли са допълнителни финансови възможности?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мустафа.
Заповядайте, уважаема госпожо министър, да отговорите на народния представител.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Мустафа! Състоянието на пътните участъци на път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна – Айтос на територията на община Руен от км 51 до км 94 се категоризира като средно и лошо. Единствено участъкът от км 82 до км 92 е в добро експлоатационно състояние. Агенция „Пътна инфраструктура” извършва необходимите ремонтни дейности за осигуряване на безопасно движение съобразно финансовите си възможности. Предвид незадоволителното състояние на участъка и факта, че е предпочитан маршрут за товарните автомобили, движещи се от град Провадия и Девня за югоизточната част на страната, път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна – Айтос до км 49 + 250 до км 82 + 650 е включен в проекто списък с пътни отсечки с първи, втори и трети клас, предвидени за рехабилитация по линия на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Окончателното одобрение на списъка и отпускането на необходимото финансиране за участъците от път ІІІ-208 ще стане след като бъде определен размерът на финансовата помощ за конкретната ос на програмата.
Допълнително Ви информирам, че е стартирано изграждането на нов мост над река Казан дере по път ІІІ 208 Провадия – Айтос. За обекта има издадено разрешение за строеж № 60 от 2 декември 2013 г. На 10 март е подписан протокол – образец 2А за откриване на строителна площадка. Строителните работи са стартирани, съществуващото съоръжение е разрушено и на негово място ще се изгради ново, предвидени са съвременни пътища за обход. Долното строене ще се състои от монолитно изпълнени плътни устои с опорни стени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Терзиева.
Заповядайте, уважаеми господин Мустафа – имате възможност за реплика към отговора на министъра.
ДУРХАН МУСТАФА (ДПС): Уважаема госпожо министър, състоянието на този път Вие го определихте като средно и лошо, но според мен в някои участъци то е много лошо. Затова Вашият отговор – не знам дали можете да ми отговорите конкретно „от 2014 до 2020 г.” какво точно означава, абсолютно не ме задоволява. Ако е възможно, да се намерят средства от републиканския бюджет, за да се изкърпят поне дупките, които съществуват по този път. Винаги, когато обикалям, ми се задават такива въпроси, защото има много пътнотранспортни произшествия по него.
Най-малкото – да се направи просветление на пътя, да се изчистят храсталаците и дървесината, за да има проходимост. Все пак това е най-лесно проходимият път при зимни условия между Северна и Южна България. Благодаря за вниманието.
Моля Ви да вземете мерки за по-бързото отстраняване на дупките по този път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мустафа.
Заповядайте, уважаема госпожо Терзиева – дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин Мустафа, това означава, че може и през тази година да се открие процедурата, като отворим съответната ос по програмата, живот и здраве. Аз поемам ангажимент да проверя в Агенция „Пътна инфраструктура” дали имаме възможност, средства, а пък те са и длъжни да рехабилитират тези участъци от пътищата, където има много големи дупки.
Ще Ви отговорим другата седмица, за да знаете каква е ситуацията – ще можем ли да заделим средства. Щом това е междурегионален път, трябва задължително да положим усилия сега поне да го ремонтираме, а след това, както казах, той е приоритетен обект за нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Терзиева.
С това приключихме и процедурата по този парламентарен въпрос.
Следващият въпрос, той ще бъде и последен в днешния парламентарен контрол, е зададен от народния представител Тодор Радулов – относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на хидровъзел „Брезница”, община Гоце Делчев, област Благоевград.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Госпожо Манолова, времето е до 14,05 ч. – дотогава има време за два въпроса!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Нека да поясня, че парламентарната процедура по задаване на въпрос е в рамките на девет минути: въпрос – две, отговор – три, реплика – две, дуплика, това са девет минути. Часът е 13,55. Питането е в процедура от 15 минути.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): След като Парламентът не е работил един месец, пет минути са решаващи?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Не пет минути, следващият въпрос е извън парламентарното... (Реплика от народния представител Лиляна Павлова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаема госпожо Павлова, със сигурност следващата седмица също ще има парламентарен контрол и Вие ще можете да зададете Вашето питане.
В краен случай, ако беше толкова важно, можехте да го размените с някого от колегите.
Това е времето – контролът се излъчва директно и винаги се е спазвала тази процедура, ако няма удължаване.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Давали сте и удължаване! Не ме карайте да Ви давам справка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Да, когато е имало решение на Парламента за това. Вие не сте го започвали даже!
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Не искате да ми дадете шанс да го започна!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добре, нека да видим кога ще приключи този въпрос.
Аз обявих предварително, за да няма недоволство в края. Това са парламентарните правила и те са еднакви за всички.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): За някои са по-малко еднакви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, уважаеми господин Радулов.
ТОДОР РАДУЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на хидровъзел „Брезница”, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Уважаема госпожо министър, съвременното развитие на град Гоце Делчев и целия регион, включващ останалите три общини – Хаджидимово, Гърмен и Сатовча, изисква специално внимание да се отдаде на наличните водни ресурси и тяхното рационално и екосъобразно използване.
В тази връзка през 2004 г. бе започната проучвателна и проектантска работа по изготвяне на проект за изграждане на хидровъзел „Брезница” в землището на село Брезница, община Гоце Делчев. През 2004 и 2005 г. „Хидроват” АД, съвместно с община Гоце Делчев извършиха технико-икономически проучвания и съгласувания с Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието за възможността да се изгради комплексният язовир „Брезница” за задоволяване на недостига от вода за водоснабдяване и напояване в региона.
Основното предназначение на хидровъзела е да осигури трайно, за много години напред за региона, питейна вода първа категория, да осигури вода за напояване на площите от напоителна система „Гоце Делчев” и поливните площи в землищата на селата Брезница, Корница и Лъжница, както и да извърши регулиране на пролетния отток на три реки чрез комплексния язовир „Брезница”.
ВиК – Благоевград, заявява писмено, че средногодишният недостиг в региона възлиза на 3 млн. 200 хил. кубически метра вода. С изграждането на язовира се гарантира обем от 8 млн. кубически метра вода, който ще гарантира необходимите количества в бъдеще както за питейна вода, така и за поливна, и се създава възможност за изграждането на четири броя мини ВЕЦ-а с обща мощност 12 мегавата.
С изграждането на обекта ще се открият около 30 временни работни места за не по-малко от две години и 10 постоянни работни места.
В края на 2005 г. във връзка със земи по чл. 19, които попадат в зоната на проекта, бе преустановена по-нататъшната работа по реализацията му. В настоящия момент този проблем не съществува.
Моят въпрос към Вас е: какви са вижданията на Министерството на регионалното развитие за бъдещата реализация на хидровъзел „Брезница” и в какви срокове? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Радулов.
Уважаема госпожо Терзиева, заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Радулов, основен приоритет на Министерството на регионалното развитие е осигуряването на питейна вода за населението, с необходимото качество и количество. Министерството отговаря за девет язовира за питейно водоснабдяване, които се стопанисват и управляват от ВиК дружества с преобладаващо държавно участие. В момента Министерството на регионалното развитие реализира проектиране и изграждане на язовирите „Пловдивци”, „Луда Яна” и „Нейковци”, рехабилитация на язовир „Студена” и пречиствателни станции за питейни води към тях с финансиране от Заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и съфинансиране от държавния бюджет.
С тези проекти ще се подобри водоснабдяването на почти 200 хиляди потребители, които към момента са засегнати от нарушено водоподаване.
Искам да обърна внимание, че това е абсолютно ново – от 20 години не е правено.
Повдигнатият от Вас въпрос за хидровъзел „Брезница” касае дейностите по проучване и проектиране, извършени през 2004 2005 г. от „Хидроват” АД и община Гоце Делчев, съгласувани от Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието. Хидровъзелът е предвиден за комплексните нужди на град Гоце Делчев, общините Хаджидимово, Гърмен и Сатовча, включващи напояване, изграждане на четири броя водноелектрически централи с обща мощност 12 мегавата и питейно-битовото водоснабдяване на трите общини.
Министерството на регионалното развитие не е участвало в извършените проучвания и съгласувателните дейности, но отчитайки мащабите на инвестицията и нейното комплексно предназначение, считаме за целесъобразно и ще предложа на Министерския съвет да се сформира междуведомствена работна група, в която да се обсъдят въпросите за техническите параметри, оценката на въздействието върху околната среда, оценката за енергийния и хидромелиоративен потенциал, както и за задоволяване на питейно-битовите нужди с цел да се предприемат конкретни мерки в тази насока и наистина да се реализира този проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Терзиева.
Заповядайте, господин Радулов, за реплика.
ТОДОР РАДУЛОВ (КБ): Госпожо министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор и затова, че давате уверение, че междуведомствената комисия ще бъде сформирана в най-близко време и ще започне да работи по един такъв важен въпрос – реализацията на проекта. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Павлова, ще се окаже, че имате късмет – остават пет минути, в които Вие можете да започнете Вашето питане, тъй като процедурата по този въпрос приключи по-рано от предвидената парламентарна процедура.
Питането е зададено от народните представители Лиляна Павлова и Николай Нанков и е относно забавяне при изпълнението на Проект BG 1611201 „Енергийно обновяване на българските домове”.
Заповядайте, госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, моят въпрос беше зададен към Вас в началото на април. В рамките на изминалите два месеца има напредък по зададения въпрос, така че аз ще го преформулирам частично.
Зададеният от мен въпрос касае Програмата за енергийна ефективност на българските домове, по-известна като Програма за саниране на многофамилните жилищни сгради на територията на страната по линия на Оперативна програма „Регионално развитие”.
В този програмен период, който приключва, има осигурен ресурс от 50 млн. лв. Програмата започна през месец юли 2012 г. и трябва да приключи до 2015 г.
Към момента за съжаление ситуацията е такава, че само две сгради са в етап не само на одобрение, но на етап на започване на ремонтните дейности. За останалите около 50 готови, за което предполагам, че ще ме коригирате, ако е друг броят на сградите, които са готови, в момента се изчаква избирането на изпълнител за проектиране и строителство.
Моят въпрос към Вас беше: кога планирате да бъде обявена процедурата и избрани тези изпълнители?
В този период процедурите бяха обявени и в момента тече процедура – предполагам, по оценка на подадените оферти, защото за процедурата за избор на проектанти срокът беше 26 май, тази седмица, а срокът за строителство е 5 юни, следващата седмица.
Моят въпрос към Вас е: какво ще направите, за да преодолеете забавянето, тъй като девет месеца работихте по окрупняване на тръжната процедура? За тези 50 готови сгради хората са си внесли своята част. До мен има жалби и от сдружения на собственици, и от домоуправители, които се оплакват, че чакат вече от една година за започване на ремонт на техните сгради. Внесли са своята сума, средствата. Някои от тях са взели включително и заеми, които трябва да започнат да изплащат, а в същия момент нищо не се случва.
И тук държа да обърна внимание, че по тази процедура беше предвидено първоначално да се прави ремонт на всяка отделна сграда, която е готова, за да се даде шанс включително и на малките фирми да работят, тъй като изискванията биха били по-малки към малки строителни фирми, които да правят това. Вие преценихте, че трябва да се направи голям търг, да се изберат по-големи фирми, да не се даде шанс на малките фирми и това нещо отне 9 месеца.
Родихте най-накрая процедурата – след 9 месеца, но факт е, че докато бъдат избрани изпълнителите и докато започнат да работят, до края на годината очевидно и по тези 50 сгради няма да се работи. От тук нататък стои рискът за оставащите около 33 млн. лв. за неодобрени и нефинансирани проекти. Как ще преодолеете ситуацията и риска да не бъдат изгубени, а да бъдат инвестирани при тези сериозни нужди в областта на саниране на тези сгради? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Павлова.
Заповядайте, госпожо министър. Моля да се включите в определеното Ви време.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаема госпожо Павлова, когато встъпих в длъжността министър на регионалното развитие, процедурите по санирането изобщо не бяха започнали. Оказа се, че даже и проектиране не е възлагано, което беше направо учудващо. Няма да коментирам тези факти и обстоятелства.
Факт е, че вече сме обявили всички необходими процедури – едната, проектиране. За другата се наложи да направим голяма процедура, да я разделим по лотове, на шест района плюс един в София, за да можем да спестим време и това, което Вие твърдите, че сме я сложили само за големи фирми, всеки може да отвори сайта на министерството, да види какви са изискванията и може да кандидатства за извършване на строително-ремонтни работи по „Енергийна ефективност”. Изобщо не е вярно, че малките фирми са отстранени по силата на процедурата. Така че не мога да се съглася с Вашите твърдения в тази насока.
Както казахте, процедурата по проектиране в момента върви. Разглеждат се книжата, а за процедурата за строително-монтажните работи крайният срок за подаване на книжата е 6 юни.
На този етап на виждаме проблем и не виждаме някакъв тревожен сигнал, че няма да бъдат извършени строително-монтажните работи в срок. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Терзиева.
Заповядайте, госпожо Павлова – два уточняващи въпроса.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Госпожо министър, разбира се, отговорът Ви беше изключително несъдържателен, некоректен, тъй като за една година единственото, което успяхте, е да обявите търгове. Поздравления, че ги обявихте. Сега ще Ви трябват още 9 месеца, за да изберете изпълнители и да започнат да работят, което означава, че тези 50 сгради, които чакаха една година да поработите, сега ще трябва да чакат още 9 месеца, за да изберете изпълнител, да подготвят проектите, да получат разрешение за строеж и да започнат строителните работи през 2015 г., така че – да, може би за тези 50 сгради през 2015 г. ще се случи ремонтът и строителството и хората ще могат все пак да реализират своите проекти и тези пари, които са ги внесли, да се случат.
Но това са проекти и всичко това, за което говорим, е само за 50 сгради на стойност около 6-7 млн. лв., а наличният финансов ресурс от 50 млн. лв. продължава да стои.
Вие разглеждате с месеци закъснение новите проекти. Не се знае кога ще бъдат одобрени. След като бъдат одобрени, ще трябва да им бъдат направени обследвания, да се изберат проектите, да се преценят по тези изследвания, да се проектират, разрешения за строеж, за да може през 2015 г. тези проекти да се реализират.
И затова моят въпрос към Вас, на който не отговорихте, беше: как ще преодолеете този риск? Какво ще направите, за да може в 2015 г. в размер на почти 40 млн. лв. свободни средства в риск и неодобрени за строителство и ремонт сгради, без разрешение за строеж и без каквато и да било дейност по нови сгради, да не загубим парите, какъвто ангажимент заявявате всеки път, когато говорите за тази програма.
Дори си позволихте, бих казала, да излъжете. Съжалявам, че трябва да кажа тази дума. И на европейския комисар обяснявахте как няма никакъв проблем. Проблем има. По-добре признайте, че има проблем и дайте да видим какви мерки да вземем, така че да помогнем и на хората, които имат готови сгради, и на хората, които са взели тези заеми, така че тази програма да се случи.
Моят уточняващ въпрос е: как ще преодолеете риска за тази програма?
Вторият ми въпрос: имаме нови 200 милиона по новата оперативна програма отново за същите мерки за периода 2014 2020 г. Казвате, че програмата е готова и ще я изпратите за одобрение в Европейската комисия. Чудесно, но къде е визията, къде е механизмът? Как ще се реализират тези проекти? По какъв механизъм? Никой не знае за тази визия.
Има работна група. Какъв е резултатът от нейната работа? Как ще се реализират новите мерки? Какъв ще е новият механизъм, който декларирате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Павлова.
Заповядайте, госпожо Терзиева.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо Павлова, на този етап нямаме риск от загуба на средства, така че няма какво да правя план, да го излагам пред Вас в момента за това как ще се справя с този риск. Нека да видим как ще се развият обстоятелствата и да видим кой ще излезе накрая прав.
Не знам кога и какво съм лъгала, но моят въпрос, който бих задала и който е доста риторичен, е: защо две години не се е провела нито една процедура?
Трябваше ние, като дойдем, да заварим един пълен хаос в документация, в начин на работа. Тук не е мястото да коментирам. Нямам и толкова време.
По отношение на новия планов период. Разработваме механизъм и когато му дойде времето, ще го обявим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Терзиева.
Заповядайте, госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Госпожо Терзиева, много съжалявам, че имате проблем и със сметките, освен с всичко останало.
Програмата за енергийно обновяване започна през месец юли 2012 г. До месец март 2013 г., докато беше нашето правителство, с което обичате да се оправдавате, са минали около девет месеца, а не две години. Може би Ви се виждат като две години, но ние видяхме, че за една година Вие нищо не направихте. Така че моля Ви, спрете да се оправдавате с нас! Кажете какво Вие свършихте за една година и какво ще свършите за още една? Надявам се да не го вършите точно Вие, а незабавно да си подадете оставката – и Вие, и правителството, защото с този темп на работа ще загубим и тези европейски фондове, както и всички останали, които България губи и започват поетапно да й бъдат спирани поради абсолютната управленска немощ, с която виждаме, че разполага това правителство.
За новия програмен период – отново не чухме каква е визията. Няма и да чуем, както и всичко досега. Всичко се прави непрозрачно и по скрит начин.
Тук използвам да отбележа – казахте, че подадените оферти се разглеждат. Дори не си направихте труда в духа на прозрачност да обявите списък на подадените оферти на сайта – каквото задължение имате – кои са подадените оферти, които ще разглеждате, колко са, за да изберете изпълнител по процедурата, която в момента тече.
Но това не е всичко. В тази процедура за строителство пък липсват мерките за информация и публичност, които сте длъжни да включите в процедурата. Това ще е основание и за финансова корекция. Така че от всичките Ви действия, които виждаме, или по-скоро – бездействия, положението е много сериозно и много критично. Съжалявам, че не оценявате този риск, който стои пред всички български граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Павлова.
Това беше последното питане от днешния парламентарен контрол.
Следващото пленарно заседание ще се проведе на 4 юни 2014 г., сряда, от 9,00 ч.
Успешни почивни дни на всички!
Благодаря на тези, които останаха до края на това пленарно заседание.
Благодаря и на министър Терзиева. (Звъни.)

(Закрито в 14,12 ч.)
Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:

Мая Манолова
Алиосман Имамов

Секретари:

Пламен Нунев
Деница Караджова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания