Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 11 юни 201,4 г.
(9,03 ч.)
11/06/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Деница Караджова


ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Откривам пленарното заседание. Има кворум. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, на Вашето внимание е Програма за работата на Народното събрание за 11-13 юни 2014 г.:
1. Избор на членове на Сметната палата на Република България.
2. Проект за Решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на фискалната политика – предлагам да започне след почивката.
3. Решение по предложение за произвеждане на национален референдум, внесен от Президента на Република България на 30 януари 2014 г. – продължение, и по предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет – точка първа за четвъртък, 12 юни 2014 г.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.
5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
6. Второ гласуване на Законопроекта за защита на растенията.
7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.
8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.
9. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства.
10. Парламентарен контрол по чл. 89-101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Ако обичате, режим на гласуване на Проекта за седмична програма. (Народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ влизат в пленарната зала.)
Гласували 97 народни представители: за 95, против 1, въздържал се 1.
Седмичната програма е приета.
Постъпил е Указ № 142 на Президента на републиката по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 28 май Закон за Министерството на вътрешните работи се връща за ново обсъждане. Водеща – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. (Силен шум.)
Моля Ви, по-тихо влизайте. (Народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ продължават да влизат в пленарната зала.)
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да докладва пред народните представители указа на Президента и мотивите към него.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 4 юни до 10 юни 2014 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия. Вносители – Светла Бъчварова и група народни представители. Водеща – Комисията по земеделието и храните. Разпределен и на Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Внесен от Четин Казак и група народни представители. Водеща – Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисията по отбрана. Разпределен и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Проект за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски. Вносители – Бойко Борисов и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители – Магдалена Ташева и група народни представители. Водеща – Комисията по труда и социалната политика. Разпределен и на Комисията по образованието и науката.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители – Андон Андонов и група народни представители. Водеща – Комисията по енергетика.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегия за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисията по бюджет и финанси. Разпределен и на Комисията по земеделието и храните.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисия по бюджет и финанси. Разпределен и на Комисията по регионална политика и местно управление.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте за процедура, господин Чуколов.
След това ще преминем към предложенията по чл. 49, ал. 3 за включване в седмичната програма.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
От името на Парламентарната група на партия „Атака” искаме поименна проверка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Щом искате, дайте списъка. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Госпожо Цачева, как обратно предложение? (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Заповядайте да изложите становището си, но всяка група има възможност преди гласуване, когато поиска, да се направи поименна проверка.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, всяка парламентарна група има процедурна възможност да поиска поименна проверка, но това е само с оглед на предстоящо гласуване. Предстоят такива гласувания по повод предложенията по ал. 3.
Моля да докладвате предложенията по ал. 3 за включване в дневния ред. Ако колегите от Парламентарната група на „Атака” държат на своето мнение, биха могли тогава да поискат поименно преброяване на кворума, но предварително, преди да е стартирала процедура и Вие да сте обявили гласуване, е недопустимо по нашия правилник, господин Чуколов, да искате поименно преброяване.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Цачева.
Права сте и точно това щях да направя.
Заповядайте, господин Чуколов, за лично обяснение. (Шум и реплики.)
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Господин председател, разбирам, че госпожа Цачева брани кворума, така е. (Викове от ГЕРБ: „Е-е-е!”.) Нали вече беше обявено от Вас предстоящо гласуване по чл. 49, ал. 3 от Правилника за дейността на Народното събрание? Затова излязох и направих тази процедура.
Отново повтарям, настоявам от името на Парламентарната група на партия „Атака”, да има поименна проверка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Поименна проверка ще има. Единственият въпрос е веднага ли да започне, или първо да поставя въпроса – постъпило предложение...
От ГЕРБ, оттегляте предложението за референдума, нали?
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не, не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, искате да го мотивирате. То е включено в дневния ред, но Вие все пак го мотивирайте. Само да Ви обърна внимание, че Вашето предложение е прието. То е внесено и в основната програма, така че Вие ще мотивирате да отпадне ли? Как? Да се размести, сигурно.
Заповядайте!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, наистина предложението ни първоначално бе включено в програмата, така както Вие във вчерашния ден като проектопрограма я обявихте.
Днес, след заседанието на Председателския съвет, двете точки, тъй като исканията и по предложението на Президента, и по подписката на инициативния комитет са идентични, правилно са обединени в едно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: В едно обсъждане, извинявайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, извинявайте – в едно обсъждане.
Искам обаче да призова комисиите, които днес имат заседание по тази тема – Правната комисия и Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения с председател госпожа Манолова, да преразгледат и предложението на Президента, тъй като бихме изпаднали в недобра ситуация. Вече са изготвени предложенията по докладите за проекторешения по предложението на Президента, ситуацията е нова, имаме желание от господин Станишев в подкрепа на задължителното гласуване. Трябва да бъдат преосмислени проектите за решение по предложението на Президента.
Затова взех двете минути, за да призова ръководствата на двете комисии да включат ново обсъждане на проекта за решение по предложението на Президента, идентичен, повтарям, с подписката на инициативния комитет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Цачева.
Уважаема госпожо Цачева, малко злоупотребихте с процедурата, но немного.
Това беше призив към комисиите, а не към пленарната зала.
Има ли противно становище – да не се включва?
Господин Цветков, Вие за противно становище ли? Какво противно становище, господин Цветков, ще направите? (Смях.) То нямаше предложение. Това предложение е включено в дневния ред.
И Вие сигурно имате нещо към комисиите!
БОРИС ЦВЕТКОВ (встрани от микрофоните): Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Господин председател, госпожо Цачева – не я виждам на нейното място! Аз съм против да се призовават само комисиите да направят нещо. Искам да се призоват институциите в България да си упражнят правомощията, защото от проверката на ГРАО, която беше проведена, се оказа, че има десетки хиляди починали хора, чиито подписи фигурират в подписката, която искате на коляно комисиите да разгледат и да променят становищата си.
Мога да Ви дам пример, защото съм бил председател на Инициативен комитет за местен референдум в район Искър в столицата срещу презастрояването. Това е нашата подписка. (Показва я.) Има повече от необходимия брой и няма нито един подпис на починал човек. Защото са събирани честно, от врата на врата от хората, които имат този проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветков!
БОРИС ЦВЕТКОВ: Ето защо съм против (викове от КБ: „Браво, браво!” и ръкопляскания) на коляно да ни се вкарва подписка... (председателят Михаил Миков изключва микрофоните на оратора) ...стига да са проверили фалшификациите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветков, и Вие злоупотребихте с процедурата. Ама като тръгне предложение без да има предложение и обратно без да има предложение!? Да се изкажете, добре.
Преди гласуването ще направим проверка на кворума. Има предложение, няма. Всъщност няма, няма да правим проверка на кворума.
Има предложение да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България господин Пламен Орешарски относно последните действия на правителството по проекта „Южен поток”.
Някой ще мотивира ли това предложение? Няма да го мотивира.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Момент, момент!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Няма да го мотивират, съответно няма и противно предложение.
Преминаваме към гласуване, но преди него трябва да удовлетворим искането за проверка.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Няма такова искане. Няма такова искане в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: В момента няма, но имаше искане за поименна проверка и аз Ви казах, че преди гласуването ще го подложа.
Не искам да си имам разправии, има такова постъпило предложение, преди гласуването ще направя проверка. (Шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Адриан Христов Асенов- отсъства
Аксения Бориславова Тилева- тук
Александър Димитров Паунов- тук
Александър Руменов Ненков- тук
Александър Христов Методиев- тук
Алекси Василев Алексиев- тук
Алиосман Ибраим Имамов- тук
Андон Петров Андонов- тук
Антон Константинов Кутев- тук
Антоний Йорданов Йорданов- тук
Атанас Зафиров Зафиров- тук
Атанас Иванов Ташков- тук
Атанас Стойнов Пъдев- тук
Атанас Тодоров Мерджанов- тук
Ахмед Ахмедов Башев- тук
Биляна Йорданова Бекова- тук
Бойко Методиев Борисов- отсъства
Борис Цветков Цветков- тук
Борислав Гуцанов Гуцанов- тук
Бюнямин Хюсеин Хасан- тук
Валентин Иванов Радев- тук
Валентин Стефанов Василев- тук
Валентина Василева Богданова- тук
Валери Мирчев Жаблянов- тук
Ваня Чавдарова Добрева- тук
Васил Миланов Антонов- тук
Вежди Летиф Рашидов- тук
Венцислав Асенов Лаков- отсъства
Веселин Бориславов Вучков- тук
Веселин Вълев Пенев- тук
Владимир Вълчев Митрушев- тук
Владимир Иванов Иванов- тук
Владимир Цветанов Тошев- тук
Владислав Тошков Николов- тук
Волен Николов Сидеров- отсъства
Гален Симеонов Монев- отсъства
Галина Стефанова Милева-Георгиева- тук
Галя Енева Захариева- тук
Георги Димитров Андреев- тук
Георги Иванов Андонов- тук
Георги Николов Мърков- тук
Георги Симеонов Горанов- тук
Георги Стоянов Кадиев- тук
Георги Страхилов Свиленски- тук
Георги Цветанов Марков- тук
Георги Чавдаров Анастасов- тук
Георги Янчев Гьоков- тук
Гинче Димитрова Караминова- тук
Данаил Димитров Кирилов- тук
Даниел Георгиев Георгиев- отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова- тук
Даниела Владимирова Савеклиева- тук
Дарин Иванов Димитров- тук
Делян Александров Добрев- отсъства
Делян Славчев Пеевски- отсъства
Деница Златкова Караджова- тук
Деница Стоилова Гаджева- отсъства
Десислав Славов Чуколов- отсъства
Десислава Вълчева Атанасова- тук
Десислава Жекова Танева- тук
Деян Цанков Дечев- тук
Джевдет Ибрям Чакъров- тук
Джема Маринова Грозданова- тук
Диана Иванова Йорданова- отсъства
Димитър Ангелов Горов- тук
Димитър Ангелов Иванов- тук
Димитър Бойчев Петров- тук
Димитър Борисов Главчев- отсъства
Димитър Василев Аврамов- отсъства
Димитър Георгиев Кочков- тук
Димитър Димчев Димов- тук
Димитър Николов Лазаров- тук
Димитър Стоянов Дъбов- тук
Добрин Ненов Данев- тук
Донка Димитрова Иванова- тук
Дончо Спасов Баксанов- тук
Дора Илиева Янкова- тук
Дурхан Мехмед Мустафа- отсъства
Евгени Димитров Стоев- тук
Евгения Бисерова Алексиева- тук
Евдокия Славчева Асенова- тук
Екатерина Василева Заякова- тук
Емануела Здравкова Спасова- тук
Емил Димитров Райнов- тук
Емил Йорданов Радев- отсъства
Емил Страхилов Костадинов- тук
Ердинч Исмаил Хайрула- отсъства
Жара Веселинова Пенева-Георгиева- тук
Жельо Иванов Бойчев- тук
Желязко Иванов Желязков- тук
Захари Димитров Георгиев- тук
Здравко Димитров Димитров- отсъства
Златко Димитров Тодоров- тук
Зоран Александров Рангелов- тук
Ива Димитрова Кусева- тук
Ивайло Ангелов Московски- тук
Иван Валентинов Иванов- тук
Иван Ивайлов Ченчев- тук
Иван Стефанов Вълков- тук
Иван Стоев Чолаков- тук
Иван Тодоров Димитров- отсъства
Иван Тодоров Ибришимов- тук
Ивелина Веселинова Василева- тук
Илиан Сашов Тодоров- отсъства
Илиян Ангелов Тимчев- тук
Ирена Георгиева Узунова- отсъства
Ирена Иванова Коцева- тук
Ирена Любенова Соколова- тук
Йордан Георгиев Стойков- тук
Йордан Кирилов Цонев- тук
Йордан Стоянов Младенов- тук
Йорданка Колева Йорданова- тук
Калин Иванов Милчев- тук
Калина Петрова Балабанова- отсъства
Камен Костов Костадинов- тук
Кирил Боянов Калфин- тук
Кирил Добрев Добрев- тук
Кирил Красимиров Колев- отсъства
Кирил Николаев Добрев- тук
Кирчо Георгиев Атанасов- тук
Кирчо Георгиев Карагьозов- тук
Корнелия Добрева Маринова- тук
Корнелия Петрова Нинова- тук
Красимир Атанасов Мурджев- тук
Красимир Георгиев Ципов- тук
Красимир Любомиров Велчев- тук
Красимир Неделчев Стефанов- отсъства
Красимир Христов Янков- тук
Красимира Пенева Анастасова- тук
Кристиян Роберт Димитров- отсъства
Лазар Огнянов Попов- тук
Лиляна Павлова Николова- тук
Лъчезар Богомилов Иванов- тук
Любен Петров Татарски- тук
Любомир Владимиров Владимиров- отсъства
Любомир Димитров Христов- тук
Лютви Ахмед Местан- отсъства
Магдалена Ламбова Ташева- отсъства
Маргарита Асенова Стоилова- тук
Маргарита Николаева Николова- отсъства
Мариана Господинова Тотева- тук
Мариана Радева Бояджиева- тук
Мартин Георгиев Захариев- тук
Мая Божидарова Манолова- тук
Менда Кирилова Стоянова- тук
Методи Теохаров Костадинов- тук
Мехмед Юмер Атаман- тук
Миглена Дойкова Александрова- отсъства
Милена Цветанова Дамянова- тук
Милка Дончева Христова- тук
Милко Петров Багдасаров- отсъства
Минчо Мънчев Минчев- тук
Мирослав Николов Петков- тук
Митко Живков Захов- тук
Митхат Сабри Метин- тук
Михаил Райков Миков- тук
Мустафа Сали Карадайъ- тук

Има кворум.
Заседанието продължава.
Първо, преминаваме към гласуване на предложението за изслушване на министър-председателя Пламен Орешарски.
Моля, гласувайте.
Гласували 163 народни представители: за 125, против 25, въздържали се 13.
Предложението за изслушване на министър-председателя Пламен Орешарски на основание чл. 49, ал. 3 е прието.
Коя точка да бъде това в дневния ред?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Първа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли предложение? Иначе става точка последна.
Има предложение да се изслуша Драгомир Стойнев относно твърденията, че „Южен поток” е необратим процес.
Заповядайте, господин Кирилов, да мотивирате това предложение.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, радваме се, че колегите приеха и предстои изслушване на министър-председателя по въпроси, свързани с „Южен поток”. Надяваме се да подкрепите и нашето искане да бъде изслушан министър Стойнев, както Вие сам отбелязахте с известно недоумение, относно твърдението, че „Южен поток” е необратим процес. Ние искаме да установим какви факти обосновават твърдението на министъра на икономиката и енергетиката, ако е необратим този процес, в коя посока е тази необратимост, както и да установим съотношението на това твърдение към изявленията на премиера относно спирането на необратимия Проект „Южен поток”. Действително обосновано е, правилно е и премиерът Орешарски, и министър Стойнев да споделят с нас своите виждания, политики, фактология, която е настъпила, защото в последните дни има много факти, които постъпват по този процес не само в България, включително и на международно ниво и комуникация. Така че, колеги, моля да подкрепите това искане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Противно предложение има ли? Няма.
Гласуваме предложението на господин Кирилов и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 124, против 8, въздържали се 8. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Предложението е прието.
Процедура – господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители, след като бяха приети предложенията за изслушване на министър-председателя и на министъра на икономиката и енергетиката във връзка с развитието на Проекта „Южен поток”, предлагаме това да стане в петък сутринта, така че да бъде точка първа от дневния ред за заседанието в петък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Да разбираме ли, че Вие обединявате двете изслушвания?
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, те ще бъдат последователно. И тъй като първоначалното предложение за министър-председателя беше за точка първа, а министърът на икономиката мисля, че още не се върнал от командировка в чужбина (реплики от ГЕРБ), най-добре е това да стане в петък сутринта и това е моето процедурно предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Госпожа Цецка Цачева – заповядайте за обратно предложение.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, искам да обърна внимание на народните представители, че когато поставихте на гласуване предложението за изслушване на премиера Орешарски, съответно на министър Стойнев, самото предложение включва и изрично посочване коя точка от дневния ред да бъде това. Нямаше предложение за разделно гласуване и за различно по време от първа, съответно втора точка. В този смисъл считам, че предложението по отношение изслушването на премиера Орешарски задължително трябва да остане точка първа за днес. Ако е вярно изложеното от господин Янаки Стоилов, че министър Стойнев е извън страната, само по тази причина бихме могли да подкрепим изслушване в петък. В противен случай, повтарям, има вече решение на Народното събрание, току-що прието. Едновременно с искането е посочена и точката. Нямаше оспорване от страна на народните представители, поради което това за нас вече е факт. В точка първа трябва да изслушаме премиера Орешарски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Цачева, аз не разбирам къде точно видяхте в тези предложения, че трябва да бъде.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (встрани от микрофоните): В последния абзац.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Да, извинете, има го. Само че има процедурно предложение на господин Стоилов. (Реплики от ГЕРБ.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (встрани от микрофоните): Това ми е възражението, предложението е гласувано. Можеха да го направят преди гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Ние не можем да лишим народен представител да прави процедурни предложения, така че ще подложа на гласуване. По всяко време народният представител може да направи процедурни предложения, включително и за разместване на точки.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Аз си подкрепям предложението за разместване на точките.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не беше направено като предложение за разместване.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Това е разместване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Разбира се. Това е процедурно предложение, което има да прави всеки народен представител по програмата. Затова го гласуваме и не го включваме автоматично в програмата.
Гласуваме процедурното предложение на господин Янаки Стоилов.
Моля, гласувайте.
Гласували 162 народни представители: за 82, против 79, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Прегласуване? Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам прегласуване, тъй като явно колегите от тази част на залата са се объркали – искат да се отложи за петък изслушване. Ами вчера беше обявено на пленум, нали, господин Станишев, че премиерът ще подава оставка? (Реплики.) Какво изслушване, като премиерът ще подаде оставка? Дайте като първа точка да вземем да изслушаме хората, за които гласувахме, а за петък да приемаме оставката. Благодаря Ви.
Колеги, не се обърквайте, вчера на пленум точно това заявихте, че ще бъде подадена оставка. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Предложение за прегласуване, уважаеми колеги.
Моля, гласувайте.
Гласували 178 народни представители: за 93, против 85, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следва предложение от народния представител Борис Цветков за включване на точка в дневния ред на Народното събрание за периода 11-13 юни 2014 г. „Първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.” Предложението е на народните представители Борис Цветков, Кадиев и Гьоков.
Господин Цветков, заповядайте.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми колеги, една година не стигна на това Народно събрание с реални действия да се опита да реши проблема на десетки хиляди български деца, които останаха извън обхвата на детската грижа. Припомням Ви, че на хиляди деца дори на 5 и 6-годишна възраст са нарушени конституционните права, защото в Конституцията и законите пише, че те могат да изберат мястото, а няма такива места в детски градини, където родителите искат да са.
Нека след 35-40 минути процедурни препирни да отделим време да гласуваме и в седмичната програма да решим този въпрос. Ако искате го подкрепете, ако искате не го подкрепяйте, но избирателите, предполагам, на всички партии, включително и на опозицията от ГЕРБ, очакват ясно поименно гласуване на всеки един депутат по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цветков.
Има ли противно предложение?
Заповядайте, госпожо Дамянова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Цветков, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми вносители, Вашата партия в лицето на нейното ръководство вече обяви, че този Парламент е изчерпан като доверие, тоест, че той е нелегитимен! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Вие в момента се опитвате – в последните часове от този Парламент, да прокарате поправка, с която ще постигнете две неща – ще блокирате строителните програми за детски градини на големите общини и ще увеличите таксите в детските градини.
Господин Цветков, веднъж зададох един въпрос на Вас, като вносители, и не получих отговор: къде бяхте Вие и Вашите колеги през месец февруари тази година, когато именно Вашето правителство отпусна едва 6 млн. лв. за строеж на детски градини на Столична община? (Реплика от ДПС: „Хайде стига!”.)
Защо Вие не отидохте при министър Чобанов във времето, в което той си правеше сметките на коя община колко пари да даде, за да подкрепите 12-те проекта на Столична община за изграждане на нови детски градини и за разкриване на нови групи, след като толкова много сте загрижен за децата?
Тъй като очевидно нямате достатъчно информация или пък удобно сте забравили някои факти, ми позволете да Ви ги припомня.
От началото на тази година Столична община откри седем нови детски градини. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) До края на годината предстои да бъдат открити още седем. В процедура са още шест.
От 2006 г., когато ГЕРБ управлява София, са разкрити над 12 хил. 200 места в детските градини. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Столична община е инвестирала над 105 млн. лв. за децата и за техните родители! Вие и Вашата партия, и Вашето правителство отпуснахте едва 6 млн. лв.
Нещо повече, господин Цветков, преди 2006 г. БСП участваше активно и подкрепяше, дори внасяше решения за заменки и за продажба на детски градини. При червен картон се излиза от играта, господин Цветков. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Лично обяснение?
Заповядайте. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Беше споменато името му, моля Ви.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Няколко пъти. Няколко пъти беше споменато.
Госпожо Дамянова, нека да говорим с факти. След Вашето управление – на ГЕРБ, 14 хиляди деца в София за поредна година нямат места в детски градини! (Силен шум, реплики и възгласи: „У-у-у!” от ГЕРБ.)
От 30-те милиона, които майките извоюваха за строителна програма, за миналата година Столична община не усвои повече от половината средства! Не усвои! Те не могат да се върнат в държавния бюджет, но се надяваме тази и следващата година да ги усвои най-накрая!
Така че придържайте се към фактите, а те са, че на 14 хиляди деца, включително две хиляди от тях на 5 и 6-годишна възраст, Вие за поредна година не можете да им осигурите място в детска градина! И вместо да се засрамите, Вие прехвърляте вината към другите! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Иванов, какво желаете Вие?
Процедура по начина на водене – госпожа Дамянова.
Заповядайте.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, правя процедура по начина на водене. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля Ви, пазете тишина в залата!
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: На първо място, лично обяснение нямаше как да се направи в тази ситуация. На второ място, така и не разбрах защо дадохте толкова минути за изказване на преждеговорившия – не разбрах какво лично обясни.
Моля да спазвате правилника. Остават Ви наистина още няколко часа. Покажете доблест, покажете воля за това. Покажете по добро лице пред българските граждани. Престанете да преяждате с власт, господин председател! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Дамянова, на езика ми е думата, която искам да кажа, но няма да я кажа, особено за преяждането. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
С голямо удоволствие ще се освободя от задължението да отговарям на такива като Вас. Благодаря.
Гласуваме предложението на народния представител Борис Цветков за включване в дневния ред на Народното събрание на Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета – от народните представители Цветков, Кадиев и Гьоков.
Гласували 147 народни представители: за 22, против 93, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
Следва предложение от народния представител Георги Кадиев по чл. 49, ал. 3 от правилника за включване в дневния ред на Народното събрание на Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс – от народните представители Кадиев и Цветков.
Кой ще представи предложението?
Господин Цветков, заповядайте. Ако желаете да не давам думата за лично обяснение и за други неща, не споменавайте имена, моля.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми колеги, през последната година в Народното събрание приехме значителни промени, които облекчават гражданите при потребителския кредит. Знаете за тавана и за ограничението в разходите, в тавана за разходите и за лихвите. Тогава не беше прието предложението за промени в ГПК с единствения рационален аргумент, че между първо и второ четене на друг закон не трябва да се правят промени на такъв важен кодекс, като ГПК.
Има консенсус в обществото, че тази работа трябва да се довърши, има консенсус в парламентарните групи – това показва и големият брой предложения. И от ГЕРБ, и от БСП, и от България без цензура има предложения за промени в ГПК. Нека намерим време да довършим работата, която хората очакват сега, а не след три или след пет месеца, и да включим тази точка в дневния ред.
Между другото, срокът от първото внесено предложение на ГЕРБ, от 15 април, изтича точно тези дни – двумесечният срок, в който комисиите е трябвало да се произнесат. Нека с включването в дневния ред да ги стимулираме да си свършат работата – ако не, залата да го гледа, без съответните доклади на комисиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цветков.
Противно предложение? Няма.
Гласуваме предложението за включване на точка в дневния ред.
Гласували 143 народни представители: за 45, против 52, въздържали се 46.
Предложението не е прието.

Преминаваме към Програмата за работа на Народното събрание през седмицата. Първа точка е: ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Предложение по чл. 6, ал. 2 от Закона за Сметната палата. (Реплики от ГЕРБ: „Процедура!”.)
Моля да не крещите! Това го изисква елементарната култура – когато някой говори или чете, да не се крещи! Като свърша, ще имате възможност за процедура!
Отново чета първа точка: Избор на членове на Сметната палата на Република България – предложение по чл. 6, ал. 2 от Закона за Сметната палата. Вносител – Лидия Руменова, председател на Сметната палата, 3 юни 2014 г. и 6 юни 2014 г.
Процедура – госпожа Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедура точка първа от днешния дневен ред да отпадне.
Уважаеми колеги, гласувайте „за” моето предложение. Откажете се днес да изберете, по-точно – да назначите, предложените на тъмно и задкулисно от партийните Ви върхушки членове на Сметната палата. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Вие нямате право в последните дни на управлението си да вземате решения с нелегитимното си управление. Нямате право да вземате решение – важно за страната. Не поемайте тази отговорност! Не приемайте непрозрачното предложение за членове на Сметната палата!
Вие дори във Вашата парламентарна група не сте ги обсъждали, не са Ви ги представяли. Не изправяйте следващото управление пред необходимостта отново да променя Закона за Сметната палата.
Не изправяйте предложените членове на Сметната палата пред унижение – там има свестни хора, там има хора с професионални биографии. Не ги дамгосвайте с клеймото на партийни назначения.
Всъщност един от тях вече се отказа, защото не желае професионалната му биография да бъде поставена под съмнение.
Бъдете отговорни и гласувайте днес да не разглеждаме тази точка. (Шум и реплики, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Противно предложение има ли? Няма.
Режим на гласуване за направеното предложение.
Гласували 172 народни представители: за 83, против 86, въздържали се 3.
Не е прието предложението.
Оспорвате ли гласуването?
Заповядайте, госпожо Стоянова. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Московски, седнете си, престанете да се държите така малко – леко тарикатски, защото...
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, гласувайте „за” моето предложение.
Ако не смеете да се изправите пред волята на партийните Ви върхушки, съобразете се с личните биографии на хората, които са предложени. Не ги унижавайте! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Стоянова, не злоупотребявайте с процедурата. Трябваше да оспорите гласуването.
Режим на прегласуване. (Шум и реплики.)
Господин Велчев, напомням Ви да спазвате правилника.
Господин Велчев, правя Ви забележка. (Реплики от ГЕРБ.)
Господин Велчев, ще Ви отстраня от залата след малко! (Оживление, провиквания: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
Гласували 177 народни представители: за 83, против 91, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Процедура – господин Цонев, заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение за достъп до залата на госпожа Лидия Руменова, Горица Грънчарова, Дилета Касабова, Евгения Пенкова, Златина Русева, Мустафа Занков, Стефка Михайлова, Тома Дончев и Шерин Исмаил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли противно предложение? Няма.
Режим на гласуване за допускане в залата по предложението на господин Цонев.
Гласували 160 народни представители: за 86, против 64, въздържали се 10.
Прието е предложението.
Моля квесторите да поканят госпожа Руменова и кандидатите за членове на Сметната палата в пленарната зала.
Уважаеми народни представители, предложението за избор на членове на Сметната палата е постъпило на 3 юни тази година.
Разпределено е на Комисията по бюджет и финанси, където е проведено съответно изслушване.
На базата на това днес предстои разискване по Решението за избор на членове на Сметната палата.
Моля Ви да започнем разискванията.
Има ли желаещи за участват в разискванията? (В залата влизат кандидатите за членове на Сметната палата.)
Заповядайте, уважаеми кандидати за членове на Сметната палата.
Има ли желаещи за участие в разискванията по решението за избиране на членове на Сметната палата?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
Има думата народният представител Менда Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, не приехте моето предложение да не разглеждаме тази точка.
Всъщност аз не се и надявах много, защото когато решихте да промените действащия Закон за Сметната палата, Вие имахте една-единствена цел и тази цел беше да смените тогавашното ръководство. Апропо, и тримата участващи в това ръководство бяха избрани от Вас, в мандата на предходната тройна коалиция. Но Вие решихте, че трябва да ги смените със свои хора. Решихте, че трябва да увеличите драстично членовете на Сметната палата на девет члена, за да можете да удовлетворите желанията на партийните си функционери за назначаване на свои хора.
Още по-лошо от това е, че Вие ликвидирахте и цялата професионална структура на Сметната палата, която беше с ясно разделени отговорности, функции, с прозрачност и носене на отговорност при вземане на решения. Вие я заменихте, като концентрирахте максимална власт в ръцете на членовете на Сметната палата. Заменихте я с тяхната колективна анонимност и колективна безотговорност при вземане на решенията. Заменихте я с липса на прозрачност. Заменихте я с възможност за вземане на решения под партиен натиск и за изпълнение на партийни поръчки.
И независимо че след изключителен вътрешен – в страната, и външен – от Европейския съюз, натиск все пак приехте изисквания за професионален опит на членовете на Сметната палата, Вие не посмяхте да приемете нашето предложение изборът на тези членове да е публична процедура, номинациите на тези членове да бъдат публична процедура.
Вие не приехте в този върховен орган, чиито функции и задължения са регламентирани в Конституцията, който трябва да бъде надпартиен, който ще има 7-годишен мандат, да бъдат избрани хора, които да бъдат предложени от съответните гилдии, от неправителствените организации, от политическите партии в едно събеседване, на състезателен принцип да защитят своите професионални позиции и да убедят обществото, че няма да действат под партиен натиск, а ще слушат професионалния си вътрешен глас.
Вие не го направихте, защото не посмяхте да го направите, защото Вашата цел беше друга. Аз смятам, че това е още едно доказателство за партийно квотния принцип, по който днес ще назначите – няма да изберете, ще назначите членовете на Сметната палата. И ще Ви кажа какво ще се случи днес. След като избрахте посочения от Българската социалистическа партия председател на Сметната палата, сега ще изберете и посочените от него членове по списък, който му е спуснат от партийните централи, и ще ги гласувате.
Уважаеми колеги, днес Вие ще назначите за следващите седем години хора, избрани от партийната Ви върхушка. Основната цел на промяната на закона днес ще бъде изпълнена, и мога да Ви го честитя, но Вие нямате право на това. Хората една година по площадите Ви казват, че не Ви искат. Избирателите на Евроизборите Ви показаха червен картон.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): И на Вас! И на Вас.
МЕНДА СТОЯНОВА: Европа сигнализира, че не сте полезни за България. Дори Вие самите не се искате – справка: вчерашният Ви пленум на БСП.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): И Вие!
МЕНДА СТОЯНОВА: И затова Вие нямате право в последните дни на управлението си, на нелегитимното си управление, да вземате важни за страната решения. Да вземате решения за един от най-сериозните органи в държавата – инструмента на Народното събрание.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Нито Вие.
МЕНДА СТОЯНОВА: Вие поемате отговорност, на която нямате право и за която не сте легитимни. Не изправяйте следващото управление пред необходимостта в най-кратки срокове да приеме промяна в този закон. Не дамгосвайте, още един път Ви призовавам, хората с професионални биографии...
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Вие, Вие го направихте.
МЕНДА СТОЯНОВА: ... затова че те всъщност са подвластни на партийните Ви щения и уклони.
Не гласувайте днес за тези членове на Сметната палата не защото – може би те са достойни хора, и съм убедена, като четох професионалните им биографии, но Вие ще ги дамгосате, Вие ще им сложите етикет, с който ще провалите следващите им професионални кариери.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Те имат собствен избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Реплика желае ли някой? Няма реплики.
Други изказвания?
Господин Кадиев, заповядайте първо Вие.
Нека редуваме групите.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, както вече всички знаете, ще подам оставка от Парламента веднага след това гласуване, затова, първо, искам да Ви благодаря за работата, която вършихме тази една година – и с тези от Вас, с които съм работил добре, и с тези, с които не съм работил добре. От всеки един от Вас съм научил нещо и се надявам и Вие нещо да сте научили.
Уважаеми колеги, бих искал да призова колегите от Групата на Коалиция за България да не подкрепят това гласуване. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Вчера на пленума на Националния съвет изказах достатъчно ясно позицията си и считам, че наистина не е добре за една институция да се гласува за 7-годишен мандат при това състояние на Парламента, в което сме, и политическата криза, в която сме изпаднали. Още повече че очевидно след три месеца предстои нов закон, нова смяна и всякакви такива неща.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС, от място): Откъде е очевидно?!
ГЕОРГИ КАДИЕВ: За да не убиваме институциите, Ви предлагам да има някаква предвидимост в тях. Не се гласуват 7-годишни мандати в момента, в който след два дни очакваме оставка на правителството и на Парламента. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Реплики? Няма желаещи.
Заповядайте за изказване.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Госпожо Руменова, обръщам се към Вас, защото Вие сте направили предложението за попълване състава на Сметната палата. Обръщам се към Вас с ясното съзнание, че Вие, като един от авторите на този Закон за Сметната палата, можете да проявите достойнство и да си подадете днес, сега, в момента оставката. Можете да си подадете оставката и да спасите от унижение тези професионалисти – видно от автобиографиите им, и да запазите тяхното достойнство. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
А Вие, колеги, които от няколко дни заявявате, че Парламентът е в оставка, че правителството е в оставка, Вие, които нямате моралното право на това правителство, заченато в грях, днес да гласувате – проявете малко разум.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС, от място): Никой не е казал такова нещо.
ДИАНА ЙОРДАНОВА: Колеги, тези от Вас, които са предложени, ако имате малко капчица достойнство – не се усмихвайте, господине, просто няма да участвате в това, на което Ви подлагат. Нали си давате сметка, че което и да е правителство, което и да е управляващото мнозинство ще промени по същия начин Закона за Сметната палата, по който беше променен от това Народно събрание.
Нали си давате сметка, че седемгодишният мандат, който Ви бе обещан, и Ви е бил обещан, вероятно, при поемане на съответни политически ангажименти от Ваша страна, просто остава една химера, така че призовавам всички Вас, които, колеги... (Шум и реплики от КБ.)
Господин председател, ако някой иска да репликира, има си процедура. Извинявам се – станете и ми направете реплика. Не се обаждайте от място, ако обичате. Нямате моралното право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви!
ДИАНА ЙОРДАНОВА: Снощи сте имали право да си говорите достатъчно. Тук поне за последно запазете капчицата достойнство, която съм убедена, че всеки един от Вас притежава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря, госпожо Йорданова.
Реплика – госпожа Татяна Буруджиева
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Госпожо Йорданова, трябваше да попитам как е Вашето име. Простете, но за една година не успях да го науча, защото излизате тук да правите единствено политически изказвания и така и не разбрах Вашата професионална компетентност и тежест в обществото.
Но правя тази реплика заради следното. Госпожо Йорданова, ние всички тук, в тази зала, сме наясно, че за Вас институциите нямат никакво значение. Важното е да функционират единствено и само, ако Вие знаете имената на хората, които сте назначили, защото и за четири години назначенията Ви само с издънките им запомнихме имената. Там професионалисти няма.
Освен това, аз разбирам, че Вие искате да не работи Сметната палата, защото така е най-добре. Ако може никой да не Ви контролира какво правите, това ще е най-хубавото, според Вас, така ли?
И трето, госпожо Йорданова, разбира се, Вие ще мислите, че другите правят това, което Вие правите, то е толкова логично. Това е описано в учебниците по психология: как всъщност преценяваш действията и позициите на другия – естествено, по начина по който ти ги разбираш и ти действаш. Затова ще Ви дам само един пример какво правите Вие, за разлика от това, което ние се опитваме да направим в наистина последните часове и дни на това Народно събрание. Тоест да се опитаме институциите поне да могат да работят, защото държавата не може да бъде оставена на празен ход, а това е много важна институция за контрола на такива като Вас, като нас, на всички.
Примерът е следният: Вас миналата година, февруари месец, Ви махнаха със самозапалвания и тежки протести. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вие си отидохте бягайки.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ, от място): Една година не издържахте.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС: И отивайки си бягайки, забележете, само за три седмици какво сте успели да направите – едно от хилядите неща, и хората от Несебър го знаят. Успели сте да дадете една концесия срещу 20 хил. евро за 99 години и разрешение да се построи мол на мястото на старото пристанище. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, приключвайте.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС: Как не Ви е срам въобще?! (Шум и реплики от ГЕРБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
За втора реплика има думата госпожа Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Йорданова, моля още веднъж да повторите онова, което казахте, и да натъртите, за да могат колегите да чуят – сега ще им дам и един жокер от вчерашното заседание – лично премиерът Орешарски каза, че кадрите, които са подавали ДПС и БСП, са много лоша проба. Те не могат да управляват така, както са управлявали предните кадри на ГЕРБ. (Смях и възгласи в КБ.) Така че направете си равносметка. Четете онова, което е казал Вашият премиер. (Реплика на народния представител Татяна Буруджиева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Буруджиева, моля Ви, не от място!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Той Ви го каза и Ви удари един шамар! Но Вие продължавате да кадрувате, и то в последния ден на Вашето управление! Никой не Ви иска, а Вие искате да вкарате едни хора, като разменна монета искате да си направите 7-годишен период на веселост и абсолютно никаква отговорност! Проявете разум!
Госпожо Йорданова, призовавам Ви отново да повторите това, което казахте. Моля, повторете и моите думи отново. А колегите нека да четат какво е казал господин Орешарски!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте за трета реплика, госпожо Янкова.
Моля Ви, не призовавайте за повторения. Нали знаете какво е репликата? Не е призив за повторение, а изразяване на несъгласие или задаване на въпрос. Репликата не е призив. Но нищо, може би в следващите събрания ще ги понаучите тези неща.
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Обръщам се към госпожа Йорданова с уважение към нейните професионални качества, защото тя има такива и не случайно е член на Бюджетната комисия.
Мисля, че е грешно тук да плашим Палатата и институциите, че след три месеца ще има промяна. Мисля, че е грешно да имаме съмнения относно качествата на председателя на Сметната палата. Мисля, че е грешно да пренасяте стила на господин Борисов към Събранието. Помня, когато господин Борисов казваше за Събранието „Безделници” и смятам, че господин Орешарски не се е месил в нашите работи. В крайна сметка когато и да приключи Събранието, това е по волята на българския народ.
Затова днес аз ще подкрепя избора на Сметна палата. Предлагам с тези политически тези, които сигурно имате вътре в себе си за политически реваншизъм, да не увличаме институциите към това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
Заповядайте за дуплика, госпожо Йорданова.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Няма да отговарям на опорните точки, в които вероятно самата госпожа Буруджиева участва, пишейки тезите на БСП. Просто не подлежат на коментар. Няма нужда да й отдаваме достатъчно внимание.
Относно това, което призовах, относно тези професионалисти, аз не оспорвам техните експертни качества – да се замислят, преди да бъдат подложени на гласуване в тази зала.
Относно качества, назначение и други подобни – действително госпожа Караянчева беше изключително права. Снощи от онова, което изтече в медиите, се видя, че лично Вашият премиер, избран с Вашите гласове, експертът Орешарски е дал лоша оценка на кадровите Ви предложения, колеги! Това е истината! Нито някой някъде ни го е казал, нито някой някъде ни го е написал. Лично Орешарски Ви го е казал в очите. Така че приемете истината, колкото и да е горчива, колкото и да боли! Това е факт. Така че по-бързичко си стегнете багажчето и си подайте оставката. Благодаря. (Народният представител Янаки Стоилов иска думата за лично обяснение.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Стоилов, засегна ли Ви с нещо? Добре.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Аз не съм споменат поименно, но Вие споменахте нас като цяло. Аз съм част от това цяло. Затова трябва да Ви дам пояснение, защото Вие продължавате да гледате на заседанията на Националния съвет като на заседания на Централния комитет на БКП. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
На второ място, продължавате да цитирате някои медии, все едно, че те са държавен официоз и всичко, което е написано там, напълно съответства на реалността.
Сега да Ви кажа какви бяха бележките на министър-председателя по тази тема, която Вие двукратно повтаряте. Той каза: „Не бяха достатъчни промените в администрацията, но освен това не всички предложения, които бяха направени от партиите, се оказаха достатъчно обосновани и ние не разполагахме с подходящ контролен механизъм, за да можем да предотвратяваме някои неудачни решения”. Това е действителността. Мисля, че тя е такава.
Вие с тези цитати доказахте какво са правели част от хората, които сте толерирали или назначавали в администрацията. Друг е въпросът, че много от тях все още са там, а някои от новодошлите не са по-добри от тези, които трябваше отдавна да си отидат. Това е действителността, така че се придържайте към нея! Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Стоилов.
Има думата за изказване господин Таско Ерменков.
Обсъждаме избора на членове на Сметната палата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Все във връзка с избора на Сметната палата ще помоля колегите от ГЕРБ – разбирам, че им е замирисало на власт –нека не започваме с това, което три години и половина го преживявахме – явни заплахи, шантаж, реваншизъм и всичко друго, което сега чухме към хора, които са съвсем легитимно посочени да станат членове на Сметната палата, според Закона за Сметната палата, от председателя на Сметната палата, който беше избран в обстановка, когато много отдалеч можеше да се говори за легитимност или нелегитимност на Парламента.
Освен всичко друго, колеги, легитимността на Парламента не се определя от Вас, за съжаление, може би Ваше.
Между другото искам да попитам все пак: ако влезем в хипотезата, че днес няма да изберем членовете на Сметната палата, къде отиваме? Имаме председател на Сметната палата, но нямаме колегиум на Сметната палата, ерго нямаме Сметна палата. Нямаме хора, които да изпълняват своите задължения, няма хора, които да контролират публичния ресурс, няма хора, които да контролират начина, по който партиите ще изразходват средствата си, в това число субсидии, в това число в предизборна кампания. Ще имаме един служебен кабинет с неопределен срок за действие, предполагам със стремеж да бъде максимално дълъг. Може би това е целта да нямаме Сметна палата – за да може този служебен кабинет да се разпорежда с обществения ресурс безконтролно и безнаказано. Ако това е целта, да, днес не трябва да избираме членове на Сметната палата, за да може далаверата, която някои се готвят да приложат, да върви.
Лично аз обаче смятам, че ние сме отговорни политици, смятам, че сме отговорни пред държавата. Смятаме, че държавата не ни е толкова богата, че да можем да си позволим безстопанственост и безконтролно разходване на обществения ресурс, поради което Ви предлагам колкото се може по-бързо да изберем членовете на Сметната палата днес и те да пристъпят към изпълнение на техните функции, които са изключително важни за нашата бедна държава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Николов.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ (ГЕРБ): Господин председател, дами и господа народни представители! Мислех да започна по друг начин, но като чух колегите отляво, разбрах, че нищо в тяхното мислене не се е променило. Независимо, че те си отиват, мисленето остава. Явно 125-годишната история на тази партия е довело до закостеняване в мозъците.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Или му направете забележка, или го отстранете от залата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прав сте.
Господин Николов, ако започнем с обидите, знаете, че...
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Няма обиди. Досега чухме обиди в друга посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това за мозъците не е най-добрият парламентарен стил.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Добре, извинявам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, благодаря Ви.
Господин Стоилов, господин Николов се извини.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Като започнем, бих казал, че те не разбират думата „морал”, но аз ще започна от тази дума.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ, от място): Сега му е времето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, моля Ви! Нека всеки сам да се регулира.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Морално ли е да избираме тези хора в последните дни? Не питам реторично колегите отляво, защото ги чувам – те не излизат на трибуната, а някои само викат оттам!
Нормално ли е да се предлагат членове, плод на някакви задкулисни договорки? Нормално ли е? Това е цялото Ви управление за една година – плод на договорки и задкулисие. Затова и този кабинет си отива, защото нещо се объркахте и не можахте да се разберете.
Трябва да се върнем към това как беше прокаран този закон. Спомняте си как активно ни убеждаваха Вашите партийни функционери от ДПС и БСП – Йордан Цонев и Румен Гечев, колко е важно този закон за Сметната палата да се приеме по този начин, как ще бъдат назначени експерти-професионалисти. Помним и дебатите на първо и второ четене, помним и ветото по този закон, помним и как беше избран и председателят на Сметната палата госпожа Лидия Руменова, чието основно качество е, че е близка до Станишев и ще провежда политиката на рода Станишеви. Затова е избрана и всички Вие много добре го знаете.
Вие върнахте стария закон. Големи бяха дебатите защо не трябва да се връща. Точно затова сме „против” в момента – защото пак се върна квотното разпределение, пак всяка партия, подкрепяла тази Сметна палата, има някаква квота, има предложени от нея хора. Те не са предложени с това предложение от госпожа Лидия Руменова. Те са й дадени и тя го е внесла. На мен ми направи впечатление, че още в първите дни на предложението вече има един човек, който се е оттеглил и се явява друг. Явно и сред тези хора има такива, които мислят по друг начин и виждат, че този закон няма да продължи да съществува дълго и Вие го знаете. И тези членове няма да съществуват дълго не защото сте ги назначили Вие и защото не са професионалисти – аз не оспорвам качествата им, макар че в тези хора има интересни фигури, а просто това, което направихте, създава една нелегитимност в тях. Не може по този начин! Разберете го! Не може и затова хората гласуваха по този начин. Обръщам се най-вече към колегите от БСП, защото Вие ги омаскарихте. Вие омаскарихте Вашите избиратели и за пореден път се опитвате да прокарате това тук, в залата, в последните часове на Народното събрание.
Защо искате тази институция да изпълнява роля на наказателна бригада за мръсни поръчки? Вие знаете, че това ще бъде така и затова предлагате тези партийни послушковци, защото те са кандидати на Вашата партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Николов, спрете за секунда!
Бог определя колко съществуват хората, не Вие – първо.
Второ, моля Ви, когато наричате някой и качвате някакъв етикет, съобразявайте се, ако не с парламентарната етика, поне с елементарното възпитание. Заповядайте.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС, от място): Ако го има.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Връщам се на морала. Една година се борим вече с това нещо, дами и господа. Затова престанете да рушите всичко в държавата. Рушихте институции, рушихте публичността в тази държава, рушихте законите и виждате, че всеки ден от Вашето управление е пагубен и е пагубен за хората. Затова крайно време е това правителство да има някакъв морал, независимо от вотовете на доверие, да си подаде оставката и да си заминаваме всички.
Това, в което ме упреквате тук, хората ще го покажат, защото Вашите действия са факторите, които дават доверието на избирателя – дали са съгласни с тази политика или не. Аз си мисля, че голяма част от хората не са съгласни с това, което правите, и затова си заминава и правителството. Пък дали ще го гласувате или не, това е въпрос на техническо изпълнение. Но се замислете дали е нужно в последните часове да обричате тези хора на някаква нелегитимност и тази институция – хубаво, ще бъде стабилна за 1-2 месеца, но ролята й ще бъде като нещо, което е заченато в грях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
Заповядайте за втора реплика, господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател!
Уважаеми господин Николов, припомнихте доста неща. Припомнете обаче какво беше мнението на членовете на Европейския парламент за този закон. Какво беше мнението на председателя на Бюджетната комисия Михаел Тюрер – член на АЛДЕ, какво беше мнението на Ингебор Гресле? Какво беше, колеги, какво беше?
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ, от място): Какво беше?
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ: Какво беше?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, без подвиквания! Господин Добрев, напомням Ви да спазвате правилника.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ: Какво беше? Властта слага ръка върху висшата одитна институция.Това беше! Точно това беше мнението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. Господин Гуджеров, не бива репликите да се превръщат в преразкази на спомени. Там се изразява несъгласие с изказващия се или му се задават въпроси. Преди малко и други колеги го правеха. Казах го, но явно не сте го чули.
Заповядайте за втора реплика, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Когато се говори от трибуната, между другото, хубаво е да се посочват и малко примери, колега, за да се аргументираме малко по-точно. Хубаво е и да се четат новини, които примерно вчера излизат. Вчера се оказа, че на партийния форум на БСП господин Орешарски, който в момента е премиер на страната ...
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ, от място): Да беше дошъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Атанасов, напомням Ви да спазвате правилника!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не ми благодарете, това ми е работата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: ... е казал следното, което е потвърждение на Вашите думи какво се случва в държавата: „Орешарски разкритикувал БСП и ДПС, че на много места са били предложени представители от кадровите банки на двете партии, но резултатът от тяхната работа е бил по-слаб от работата на сменените експерти на ГЕРБ”. Ето това е истината – те слагат партийни фигури, които не знаят какво да правят, колега, и поради тази причина всички виждаме агонията на страната. Това се случва и тук – слагат се едни партийни послушковци, грубо партизиране на институцията, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, не обиждайте хората!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: ..., която е „независима” вече и очаквате те да свършат работа. Не, те са сложени там заради определени неща. Ще си свършат работата и след това им е все тая дали ще ги изхвърлят или не. Те ще си свършат работата, за която са сложени там – да смачкат някого. Това е! Това правят управляващите, колега. Четете наистина новини и се аргументирайте малко по-точно с последните събития. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте за дуплика, господин Николов.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ (ГЕРБ): Господин председател, дами и господа народни представители, не съм забравил разискванията по този закон и коментарите отвън, просто не исках да продължим да се излагаме, защото така господата от центъра и отляво услужливо си затваряха ушите за коментарите от Европа. Тези коментари не бяха случайни. И по-лошото е, че цапат една българска институция и това, което правят и продължават да правят, е да цапат тази българска институция. Това е лошото.
По отношение на кадровите назначения. Всички ги видяхме, по-късно ще видим и тези в тази институция, но е факт това, което говорихме, че се случва. Факт е, че на квотен принцип се бяха разпределили и си ги бяхте разпределили. Факт е в Бюджетната комисия, на която съм член, и затова отказахме и да присъстваме, за да не участваме във Вашите далавери и във Вашите вътрешни договорки – да ни представяте хора, за които Вие вече сте се разбрали, коментирали сте това нещо и просто искате да ни направите съпричастни в нещо, в което няма как да участваме. Ние няма да бъдем хората, които ще Ви подкрепят за такова нещо. Затова сме и на това положение.
Правителството да подава оставка – в петък ли, кога ще подава, и този Парламент да си заминава заради Вашите кадрови назначения, заради лошата Ви политика, която е факт. Каквото и да говорите, каквато и наглост да проявявате от тази трибуна тук, Вие трябва да си наведете главата и да замълчите. За една година успяхте да разсипете държавата, успяхте да разсипете всяка институция, до която се докопахте, успяхте да спрете повечето програми, но да не работят и повечето държавни институции. За съжаление, е това и това ще понесем всички ние, българските граждани. Това е за нашата държава. Всичко друго, което се опитвате – да ставате тук и да си говорите, е само защото сте много нагли. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
Има две заявки за изказвания.
Заповядайте, господин Абу Мелих за изказване.
СЕМИР АБУ МЕЛИХ (ГЕРБ): Уважаеми дами и господа от левицата, уважаеми кандидати за тази длъжност, да сте чували някой в процес на развод да си обзавежда апартамента? Левицата се развежда с властта, а Ви вкарва като нови мебели в този апартамент. След три месеца ще сте малко употребени стари мебели. Вас ще изхабят, да знаете. Ако сте наистина експерти, излезте тук, заявете примерно временно назначение да Ви направим за 2-3 месеца, за да не спре работата на институцията, но не да заемете място, което реално това Народно събрание днес не може вече да Ви делегира. Това е само процедура, морал няма зад това. Няма, нула е. Затова внимавайте – обръщам се към експертите – ще останете употребени, стари мебели ще останете! Нищо повече.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Ама ти ги плашиш!
СЕМИР АБУ МЕЛИХ: Не, не ги плаша, казвам им на хората. Те идват тук уж някой да ги назначи, ама след два дни реално няма да има правителство и Народно събрание. Защо? Няма смисъл.
Затова Ви предлагам да се откажете сами. Кажете: „Ние можем да заемем тези длъжности само временно, но не и за постоянно”, за да може следващото легитимно Народно събрание, с каквато и конфигурация да е то, да избере тези хора и тази тема да приключи.
За госпожа Буруджиева – казвам се Семир Абу Мелих, от Бургаски избирателен район. Не съм много известен, много малко – вкъщи, в махалата.
Това, дето го правите, с това нахално поведение примерно срещу моята колежка, надменно поведение в назначението на тези хора, това е в наша полза. Реално трябва да Ви благодаря, защото след два дни като отидем на избори, какво ще им казвам на бургазлии? Ето ги, назначиха си хората да ги пазят. Нищо друго. Затова губите избори след избори, защото нямате ясно поведение, само скрито, скрито, скрито под масата. Да сте живи и здрави, продължавайте в тоя дух! Благодаря Ви много.
Още едно такова назначение ако направите, сигурно 125-130 народни представители ще имаме. Имате може би още една седмица и трето такова назначение, ще стигнем 130 и така.
Дано да Ви дойде акълът някой ден. България се нуждаеше от Вашите усилия да направите реформа в областта на здравеопазването. Една година мина, нищо, нула – с назначения се занимаваме. За съжаление, това е фактът... (Реплика от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Андреев, ако имате да казвате нещо, се изкажете.
СЕМИР АБУ МЕЛИХ: Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Абу Мелих.
Заповядайте за реплика, господин Николов.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ (ГЕРБ): Господин председател, дами и господа народни представители! Не сте прав, колега! Как тези хора ще се откажат, като те нямат думата? Ако бяха хора, които са имали мнения, най-вероятно нямаше да ги има тук. Те просто са хора, които са дадени от дадена политическа сила. Тя е застанала зад тях и е казала: „Вас ще Ви назначим на това място”. Затова те не могат да се откажат. Не могат Това са хора на конци, кукли, както беше министър-председателят на това правителство. Ако беше мъж, за разлика от.... как да коментирам една лява партия, не много мъжка, бих казал, да си е подал оставката, бе, дами и господа! Да си беше подал оставката, защото вижда какво седи зад него, кои партии и как не могат да се разберат. Какво се чака петък, събота, понеделник, сряда... Какво се чака? Вот на недоверие, ама Вие ще си го гласувате. Какво се чака? Просто явно малко са мъжете, бих казал. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Николов.
Има ли желаещи за втора реплика? Няма.
Има ли желаещи за дуплика?
Заповядайте, господин Абу Мелих.
СЕМИР АБУ МЕЛИХ (ГЕРБ): Относно репликиращият ме: начинът, по който се случват нещата, явно е, поне аз така ги виждам, това е един план, който трябваше да се осъществи днес, само че тази извънредна ситуация не е взета предвид. Може би е хубаво да отложите това гласуване, да седнете и да вземете предвид тази нова ситуация. Ако всичко беше нормално тук, не виждам проблем да си назначите хората. Защо не?
Но сега нещата са променени, разберете го! Това е дори във Ваша полза. Няма смисъл до такава степен да се иска властта. Няма смисъл! Нищо не печелите от това, нищо не печелите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Мелих.
Има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, упорито вървим към финала на един от най-опорочените закони, които ще приеме Четиридесет и второто Народно събрание. Един от най-възмутителните моменти в цялата ситуация е раздуването на разходите. Господин Ерменков говори за публични финанси, как е трябвало да се харчат целесъобразно. Ние раздуваме 9-членно управително тяло, което само за възнаграждение ще генерира разход от половин милион на година. Половин милион на година! И отделно всички други разходи като служебни автомобили, офиси, секретарки, шофьори и така нататък. Недалновидно е да вървим към искане на външен дълг, заем за покриване на бюджетен дефицит и в същото време нецелесъобразно да повишаваме разходите за издръжка на институциите. Напротив, трябва да се стараем да оптимизираме разходите.
Ще си позволя да поздравя господин Кадиев за неговото изказване. Наистина се радвам, че поне един човек разсъждава реалистично и нормално. Не виждам как в тази напрегната политическа обстановка с чукаща на вратата оставка на правителството тепърва да избираме състава на висшата одитна институция. А и това ли е най-важното към момента, това ли е най неотложното – да хабим финансов ресурс и парламентарно време?
На последно място искам да припомня мотивите каква беше целта на цялото това упражнение, какво е записано в мотивите. Ние не си вадим изводи за това. В мотивите към законопроекта целта беше да се наложи ежедневен оперативен контрол върху дейността на тази върховна одитна институция.
Уважаеми членове, кандидати за членове на Сметната палата, това го пишеше в мотивите. Предварително пишеше, че идеята е да се наложи ежедневен оперативен контрол и Вие сте инструментите, върху които ще се упражнява този контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
Това беше изказване.
Колеги, има ли реплики към изказването на господин Гуджеров? Не виждам желаещи за реплики.
Има ли желаещи за други изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Миков, за изказване.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми народни представители, нямах никакво намерение да вземам отношение в днешната дискусия. Но днес тук тържествува един продължаващ дух на деинституционализация. Сутринта на Председателския съвет за пръв път дошъл представител на ГЕРБ, предложи на Народното събрание да не решава самó дневния си ред, да се обсъжда на Консултативния съвет при Президента – нещо, което е абсурдно и противоконституционно. Сега, вместо да обсъдим качествата на хората, които са пред нас, образованието им в европейски университети, дългата им работа, включително и в досегашния състав на Сметната палата през годините, да обсъдим конкретните им специализирани занимания, ние обсъждаме дали да се избира или не състав на Сметната палата.
Уважаеми народни представители, в последните няколко години в България има пълзяща деинституционализация и разпад на държавността, има поставяне на политически интереси и частни политически интереси пред нормалното функциониране на институциите. Втора година ние не можем да изберем главен инспектор в Инспектората.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Сега вече можем да изберем.
МИХАИЛ МИКОВ: Функционира Комисия за конфликт на интереси, която не може да взема нормални решения и практически е блокирана. И това не е отсега.
Откъде тръгна това? От времето, когато един политически лидер си позволи да каже, че в Парламента са безделници, а днес това се потвърждава многократно в изказванията за легитимността или нелегитимността на Четиридесет и второто Народно събрание.
Защо получаваме заплата, уважаеми народни представители, ако Четиридесет и второто Народно събрание няма своята конституционна и от избори почерпена легитимност? Кое дава гаранция, че следващото Народно събрание, което е на прага, ще бъде по-легитимно?! Кое дава гаранция, че онези, които са недоволни от политическата конфигурация, ще признават и няма с всички средства – позволени и непозволени, да съсипват, да деструктират?! Защото днешната дискусия е доказателство, че България е в дълбока институционална криза, защото без ясно разбиране, че изборите не могат да се проведат без състав на Сметната палата – той има прекалено много функции в тази насока – да проверява, да контролира, да отчита включително средствата, разходвани за избори, без такова разбиране няма смисъл да има въобще Сметна палата. (Реплики от ГЕРБ.)
Или може би Вие ще кажете, че няма смисъл да има и Народно събрание, няма смисъл да има Президентство – особено, ако партията, чийто интерес не е задоволен в този момент, не контролира изцяло цялата власт в тази институция. (Реплики от ГЕРБ.)
Това е големият въпрос, който поставя днес дискусията по избиране на персоналния състав на иначе един орган, който има десетилетна история и е тясно свързан с функционирането на българската държава.
Заплахи: „Вие утре няма да съществувате!” – това се чува в Българския парламент – „Вие утре няма да съществувате като хора!” А Вие ще съществувате ли, а ние ще съществуваме ли?! (Реплики от ГЕРБ.)
Това ли е политическият живот и парламентарната дискусия в България през 2014 г.?! Такъв арогантен, краен стремеж към контрол на цялата власт, мисля, че по-скоро отвращава хората, отколкото да печели техните симпатии.
Щели сте да вземете 130, 140, 150 – вземете 240 мандата!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Малко са.
МИХАИЛ МИКОВ: Вземете 240 мандата! Вие не разбрахте ли, че не може да функционира нито една институция, още повече представителната власт – Народното събрание, без участието на всички. Защото на нас ни тежеше тази една година, когато бойкотирахте, когато ругаехте основателно, неоснователно опитите за институционалност. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
И защо смятате, че утре Вие, ако вземете многото мандати – тези, които не са влезли в Народното събрание, и тези, които са влезли, но не признават едноличната Ви власт, ще бъдат длъжни да спазват Конституция и институционални правила? Защо смятате, че примерът, който давате – за отношение към институциите, към Парламента, няма да бъде заразителен? Напротив, той може да бъде много заразителен, което очертава период на по-дългосрочна политическа нестабилност, независимо от изборния резултат. И това не е само към Вас. Това е към всички тези, които смятат, че без нормални отношения на политическите партии, без нормално отношение към институциите може да функционира демократичният модел по телефона, във Фейсбук, с подхвърляния в медиите. Не може!
Вие днес заплашвате тези хора, утре други ще заплашват тези, които Вие избирате. (Реплика от народния представител Семир Абу Мелих.) Така ли ще градим държава? Кой ще иска да стане член на институция, която, така или иначе, се избира от Народното събрание или се назначава по волята на изпълнителната власт? Кой? Как ще тежи неговата дума, как ще се уважава тази институция, която в зародиш, независимо от качествата на персоналния субстрат, се опитваме да бламираме? Искате страната да има финансова дисциплина?! Искате да има контрол при разходване на публичните средства?!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Къде бяхте една година?
МИХАИЛ МИКОВ: Не искате това. Искате повсеместен пожар! Сигурно ще го получите, независимо от резултатите на които и да е избори. Независимо! Защото в условия на криза, в условия на обострена социално-икономическа ситуация, такъв подход поражда винаги равно по тежест и обратно действие. (Реплики от ГЕРБ.)
Сега, спечелили сте европейските избори и усещането, миризмата на власт възбужда посланията Ви по отношение на пълния триумф за вземането на институциите, но този триумф е твърде, твърде лъжовен. (Възгласи от ГЕРБ: „Не е така!”)
Смятам, че към избора на Сметната палата трябва да се отнасяме сериозно, най-малкото, защото от нея очакваме – от хората, които са там, куражът да спазват законите, а не да слушат поръчките на една или друга политическа партия. Именно затова мандатът им е седем години. Вие смятате, че две правителства ще контролират? Може много повече правителства да контролират.
Разбира се, има и друг подход – освен персоналните заплахи, утре да разтурите Сметната палата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Има и такъв подход, и той прозвуча във Вашите изказвания. (Реплики от ГЕРБ.)
СЕМИР АБУ МЕЛИХ (ГЕРБ, от място): Това абсолютно не е вярно.
МИХАИЛ МИКОВ: Но вижте, тогава, когато правиш нещо, винаги трябва да се замисляш какво могат да направят другите и какво може да се случи после. (Реплики от ГЕРБ.)
Смятам, че днес трябва да изберем Сметната палата, за да се влезе, включително в изборната ситуация, с един орган, който изпълнява законовите си задължения, който може поне частично да компенсира институционалния вакуум, който наистина е много добър. (Реплика от народния представител Семир Абу Мелих.)
Аз знам, че Ви устройва да няма Сметна палата – нито нова, нито стара; да няма Комисия за конфликт на интереси – нито нова, нито стара. Да, ние имаме един грях, че трябваше по-активно да положим усилия за възстановяване на институциите. (Реплика от народния представител Семир Абу Мелих.)
Тази една година не стигна. И не институции така, както ги разбираме – или са наши, или да ги запалим, а институции, които могат да вдъхват доверие в обществото и да имат собствен авторитет, а не съветници на един или друг политик, душеприказчици, изпълнители.
Уважаеми народни представители, това беше само повод да кажа тези неща. Смятам, че никой – дори от опозицията, не постави под съмнение професионалните качества, а смятам, че и куражът на предложените кандидати, които днес са на вниманието на Народното събрание и смятам, че те ще получат доверие.
Аз искам да Ви благодаря за куража в този момент да поемете отговорността – не пред БСП, не пред ДПС, не пред Четиридесет и второто Народно събрание – пред българските граждани, защото България има нужда от Сметна палата и Вие ще носите тази отговорност. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Миков.
Пет заявки за реплики. (Реплика от народния представител Семир Абу Мелих.) Аз не чух да е споменато Вашето име. Моля Ви, Вие може да сте помислили, че сочи Вас, а да е посочил госпожа Цачева. (Реплика от народния представител Семир Абу Мелих.)
Първи поиска реплика господин Семир Абу Мелих, след това господин Ненков, след това господин Лъчезар Иванов. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.) Не чух да е споменал Вашето име.
Имате възможност за реплики и за изказвания. (Реплики.)
По начина на водене ще дам думата на всички, които искате, след като приключи процедурата, но нека първо да приключим с репликите.
Заповядайте, уважаеми господин Абу Мелих.
СЕМИР АБУ МЕЛИХ (ГЕРБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Миков, никой не е заплашвал тези хора.
Обръщам се към кандидатите – не го слушайте какво Ви говори, това е професионален политик, който от нищо прави нещо и затова сме на това дередже тук. Обратно, опитах се да Ви дам съвет, че Вие ще станете жертва на техните действия. От ГЕРБ се опитваме да Ви подадем ръка, да Ви извадим от това блато, в което ще Ви вкарат те.
Знаете ли защо никой не коментира Вашите качества и професионални умения? Защото препоръката е от някой, който вече няма никакви качества, според избирателя. Това Ви е проблемът!
Знаете много добре, че човек като отива да кандидатства за работа, в неговото СV пише препоръки. Вашата препоръка – колкото и да Ви е добро образованието, е от хора, загубили легитимация. Това е проблемът! Не сте Вие физически, не сте Вие персонално, не е институцията, ситуацията, в която се намираме, е проблемът. Нищо повече, нищо по-малко!
Повтарям, лични заплахи към Вас не е имало. Обратно, опитваме се да Ви подадем ръка, за да може да не влезете в техния капан. Нищо повече, нищо по-малко!
Към професионалните политици – ако говорехте по-малко и работехте повече, много отдавна България щеше да е на друго дередже, обаче точно защото само говорите и нищо друго не правите, затова сме на това положение. Затова нямаме здравеопазване! Затова една година говорите за здравеопазване и нищо не се случва!
Последно и приключвам. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.) Щом е легитимно това Народно събрание и вземаме заплати, защо не вземете да вдигнете двойно минималната работна заплата – както миналия път? Пенсиите – тройно, и си тръгвайте! И ще оправите положението! (Реплика от народния представител Цецка Цачева.) Вие имате прецедент за това – нали е легитимно?! Станете и кажете! „Атака” искаха 500 лв. пенсия – гласувайте го, 1000 лв. минимална работна заплата – гласувайте го, и друго каквото имате като социални ангажименти – гласувайте ги, и си тръгнете. Имайте предвид, че можем да ги изпълним! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, уважаеми господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Първо, моля да бъде удължено времето на нашата парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Удължете времето.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Жалко, че господин Миков излезе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Той ще се върне.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Дано да ме чува. Неговото изказване нямаше никаква връзка според мен с днешния дебат и с тази точка от дневния ред, но както и да е. (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ.)
Искам да кажа на господин Миков следното. Много ми хареса неговото изказване, само обаче не трябва да забравяме някои факти. Той много бързо започна да говори сякаш е опозиционна партия, сякаш е човек, който една година не е бил председател именно на това Народно събрание, сякаш неговата партия не е управляваща, идвайки на власт с идеята да върне държавата на хората, институциите, доверието в тях и така нататък. Някак си говори като в трето лице множествено число – видите ли, те направиха това, те направиха онова. Нима забрави, че именно по негово време Народното събрание беше обкръжено с жандармерия, огради, с хиляди хора, които протестираха отвън, не защото искат да го подкрепят в неговата дейност, а защото искат час по-скоро този Парламент да си подаде оставката. Не му прави чест на господин Миков по този елементарен начин да се опитва да си измие ръцете и да каже: „Ето виждате ли, всички са виновни. ГЕРБ са виновни за това, че Парламентът не работи”. Ние всеки ден сме свидетели на това, че управляващите партии не можете да си осигурите кворума в това Народно събрание, в собствената си партия не можете да направите така, че да бъдете на работа всеки ден, а говорите за това дали депутатите били безделници.
Това, на което ставаме свидетели през последните дни специално от страна на Коалиция за България, извинявам се, но започнахте да се държите все едно падате отнякъде и започвате да говорите точно като опозиционна партия, но това няма как да бъде забравено – разберете го. Колкото повече упорствате, толкова повече хората ще губят доверие не само във Вас, а изобщо в институциите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте за трета реплика, господин Вучков.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, мога ли да отправям реплика в отсъствието на репликираното лице?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Можете, господин Вучков.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): В този Парламент всичко може.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Исках да споделя няколко мисли пред господин Миков, когото много уважавам. Слушах внимателно неговото изказване, което беше разположено в аспекта деинституционализация, която била наблюдавана през последните няколко години и особено може би през последната една година, при това в аспекта на нов избор на ръководство на Сметната палата. Съжалявам, но изобщо не съм съгласен с подобна постановка на въпроса.
За каква деинституционализация ще говорим – обръщам се към господин Миков, дано да дойде след това да отговори на тези въпроси, след като те самите предизвикаха този проблем. Само допреди месеци Сметната палата функционираше пълноценно, с легитимно избрано ръководство. Просто Вие по изцяло политически причини – непрофесионални, решихте да приемете изцяло нов закон. Обърнете внимание, само, за да смените ръководството! Това какво е?! Изказването на господин Миков ми приличаше точно като самообвинение и самокритика. Беше сменено ръководството само заради недоволството във Вашите редици, заради няколко одита, доклада на МВР и на Авиоотряда – това е самата истина.
Исках и нещо друго да кажа на господин Миков – дано да дойде и да отговори, по проблема за деинституционализацията. Многократно съм взимал думата, когато подготвяме седмичната програма на Народното събрание, за да призовавам лично него, да проявява повече воля, за да включваме изслушване и отчети на институции, държавни органи, включително и конституционно закрепени в дневния ред на Народното събрание, но за последната една година това изобщо не се случи!
Уважаеми колеги, само искам да Ви напомня, че има около 100 отчета, изводи, доклади на институции в държавата, които изобщо не сме разгледали в пленарната зала, макар че законите ни задължават за това. (Народният представител Михаил Миков влиза в пленарната зала.) Така ли е, господин Миков? Има някои от тях, които са конституционно закрепени и чакат повече от година – около 100 са на брой, да не говоря за отчети на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, Комисията по досиетата и много, много други. В този смисъл изобщо не мога да се съглася с обвиненията, които отправихте преди малко.
Според мен кризата в институциите е предизвикана до голяма степен и от сегашното Народно събрание, най-вече от управляващите и лично от Вас. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, уважаеми господин Миков, голямо очакване има към Вашата дуплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми народни представители, съжалявам, ако нещо сте приели лично. Това е отговорност на всички. И колкото опозицията да смята, че не носи никаква отговорност, тя носи своята отговорност.
Да, господин Вучков, съгласен съм с Вас. Въпреки голямото ми желание да засилим отчетността на органите, в които Народното събрание изцяло или отчасти избира състава им, това остава дълг на Четиридесет и второто Народно събрание. То беше дълг и на Четиридесет и първото Народно събрание, защото голяма част от докладите са от 2010-2011 г. Това не можахме да решим, включително и заради липсата за ритмичност в работата, заради проваляне на заседанията. Това е факт, всички го знаят и неговото повтаряне не натоварва с повече отговорност някого. То е факт! Нека хората да преценят кой, как и защо.
Това, което обаче направихме в Четиридесет и второто Народно събрание – реализирахме парламентарния контрол върху изпълнителната власт, така както е в конституционния модел. Нямаше вот на недоверие, в който министър-председателят и министрите да не са тук. За разлика от предишното Събрание, където на вотовете на недоверие министър-председателят се държеше като канцлер и дори не благоволяваше да посети Народното събрание. Нещо повече, въведохме истински парламентарен контрол, без предварително написани въпроси. Понеже поставяте въпроса каква е разликата между Четиридесет и второто и Четиридесет и първото Народното събрание – и министър-председателят, и заместник министър-председателите, и министрите изпълняваха коректно и точно тези си ангажименти за отчетност пред законодателния орган. Това не е ли така? Защото днешният министър-председател никога не си позволи да има такова отношение към Българския парламент, каквото имаше предишният.
Проблемът е друг. Проблемът е, че на Вас това Ви харесва. Проблемът е, че Ви е приятно и проблемът Ви е, че смятате, че така изглежда българският конституционен модел. Той не изглежда така. Въпросът за Сметната палата е част от тази философия, по която трябва да се спори, да се обсъжда, но в крайна сметка е конституционният смисъл. (Реплика на народния представител Александър Ненков.)
Ненков, на теб няма да ти отговарям! Тези въпроси можеш да си ги прочетеш, можеш да потърсиш хора да ти ги обяснят. Аз не смятам, че имам някакви функции по разясняване на тези неща към теб.
Истината е, че оттук насетне България я чакат тежки дни. Те няма да станат по-леки, независимо от изборите, които с нетърпение очаквате. Това ще го усещат гражданите – кой по-рано, кой по късно.
Без уважение към институциите не може да има демокрация, не може да има върховенство на закона. Днешната дискусия, по начина, по който я проведохте, е част от отрицанието на това разбиране. Никой не зададе въпрос на председателя на Сметната палата, на уважаемите кандидати за членове как те виждат своята работа, какво ще вършат? Всъщност това няма значение. Важното е да ги посрещнем със залп от опозиционен огън и да ги смутим да не вършат работа си. Пожелавам Ви да си вършите работата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Миков.
Госпожо Цачева, заповядайте за лично обяснение.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Миков! Ако ме чуете, ще Ви направя личното си обяснение. Не виждам възможност от Ваша страна.
Госпожо председател, бихте ли призовали господин Миков да ме чуе, правя лично обяснение на него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Миков, призовавам Ви! Госпожа Цачева иска да говори на Вас.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): То е към залата, а не към мен.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, тъкмо щях да Ви благодаря и да Ви кажа, че съм приела искрено отношението Ви към институциите в България. Но след това, което демонстрирахте, след изказването си – да напуснете залата, и да не се чуете в репликите на народните представители...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Той ги чу, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Слушането се осъществява от едно-единствено място – от пленарната зала.
Кога разбрахте, господин Миков, че има институционална криза? Хубаво говорите, аз Ви вярвам, че сте искрен, но ако датата беше 11 юни 2013 г., ако нямаше 14 юни 2013 г., ако с усещането за самодостатъчност не ръководехте Четиридесет и второто Народно събрание, да, тъжно е, и мен ме боли като парламентарист, убеден, че Народното събрание днес не е това, което залага дневният ред на обществото, и сме стигнали до там – кръгла маса по думите на господин Местан, консултативен съвет, свикан вече от Президента, там да се определя дневният ред и какво ще чака да решавате в следващите дни...
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Господин Местан не е искал кръгла маса никъде.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защо не в Народното събрание, господин Миков? Защото и с Вашето участие авторитетът му е такъв, какъвто е в момента, и сме в тежката политическа криза, в която сме. Но тя не е от днес, тя не е от вчера, след анализа на Вашата партия.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Тя е от февруари месец.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тази криза е повече от година и българските граждани заявяваха това нееднократно. Но с присъщия си манталитет да не чувате какво се казва от другата страна, с тайни договорки да подберете макар и професионалисти – хора-кандидати за членове на Сметната палата, не е днес моментът тук, когато вече сме пред разпускане от Президента. Това е била нашата позиция сутринта на Председателския съвет.
Много добре знам, че никой не може да влияе на дневния ред на Народното събрание, ако Народното събрание живее. А ние сме политически трупове, господин Миков, и заради Вашето управление на това Събрание. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Цонев, заповядайте за процедура.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предвид следващата точка от дневния ред, а именно разискванията по внесения вот на недоверие, правя процедурно предложение да продължим заседанието до приключване на тази точка и тогава да дадете почивка.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добре, господин Цонев – приемам Вашето предложение, не е нужно да го подлагам на гласуване.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ, от място): Аз обаче искам процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Първо господин Главчев поиска процедура.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): От името на Парламентарната група на ГЕРБ искам 30 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, почивка до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, заповядайте в залата. Почивката свърши.
Продължават дебатите по Проекта за решение за избор на членове на Сметната палата.
Заповядайте, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, както каза и говорилият преди мен, нямах намерения да се изказвам, но бях провокиран от тезите, изложени пред нас. Винаги съм смятал, че съм обективен и съм се стремял в своята оценка и политически изказвания да бъда обективен.
Бях провокиран тук от изказването на господин Миков за деинституционализацията на нашето общество.
Уважаеми колеги, искам да кажа следното. Парламентарните групи в Четиридесет и второто Народно събрание определят политиката в цялата държава. Деинституционализацията на нашето общество започна от деня, в който беше избрано Четиридесет и второто Народно събрание. Спирам дотук.
Какво се случва от тук нататък, уважаеми колеги? Всички знаете как бе избран най-висшият орган на държавата – Народното събрание. Беше избран със златния пръст, поставен от „Атака”.
Уважаеми колеги, от тук нататък в интерес на истината, правдата, в интерес на българския народ, трябва да кажем, че деинституционализацията започна от този момент. Правителството, избрано по-късно, също бе избрано по този начин. Когато се започне градеж на нещо ново, на дом, къща, когато основите са положени неправилно, както се казва, са направени от нездрав материал, няма как това да издържи на времето и бурите. Тези бури дойдоха много бързо. Вие видяхте, че когато българският народ бъде под една или друга форма измамен, той отговаря и проявява много бързо своята реакция.
Ще кажа нещо повече за деинституционализацията. Казах как е създадено ръководството на Народното събрание и как е създаден Министерският съвет. Уважаеми дами и господа, бих разширил още малко сферата, когато говорим за законодателни промени. Само да припомня какви закони бяха изградени в Четиридесет и второто Народно събрание. За да бъдат избрани дадени хора, бяха променяни закони. Ще спомена кратко само Държавна агенция „Национална сигурност”. Ще спомена закони в области като здравеопазването и образованието, където също се започна с махане на професионалисти и подмяна с политически верни хора.
Да, може би това не се харесва, но искам да го кажа в името на истината. Тази деинституционализация не беше определяна от Политическа партия ГЕРБ, която е опозиция.
Нещо повече, ще цитирам колега, който присъстваше в няколко поредни народни събрания – той казваше, че отговорността за кворума е на управляващите, но и това се забрави.
Ще продължа нататък. Когато говорим за деинституционализация, трябва да кажем и за приетите закони, както напоследък се обсъжда как трябва да бъде приет Законът за МВР. Мисля, че е крайно време да се сложи „стоп” на деструктивното действие и говор, защото те имат действие върху обществото.
Ще говоря и за Сметната палата, тъй като в момента това е основната тема. Ще кажа следното нещо: Сметната палата в лицето на уважаемия проф. Валери Димитров направи изключително важни промени, които имат отражение върху нейната ефективност. Този професионалист беше избран не от правителството на ГЕРБ и всички, които присъствате тук, добре го знаете. Той беше избран от времето на НДСВ и от времето на тройната коалиция. Не бива да се забравя това, не бива да има политически привкус един независим орган, но той се политизира изключително много при избора на новия председател. Това също не бива да бъде забравяно!
Нещо повече, говорим, че България е в икономическа криза. Как отговаряме на тази икономическа криза? – С пилеене на бюджет.
Искам да кажа и следното нещо. Нямам нищо против господата, които са предложени тук за ново ръководство от девет членове. Не зная какво налага съставът на Сметната палата да се увеличи от трима на деветима членове. Не зная дали това ще повиши ефективността и безпристрастността на Палатата.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Такъв е законът.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Ще ми направите реплика след това.
Такива промени, както се казва по шаблон – „в дванадесет без една минута”, няма как да минат пред обществото.
Пак казвам: тези вероятно много добри професионалисти, техните характеристики и професионални качества не бяха разгледани и обсъдени в обществото. Мисля, че времето е такова, че трябва да има по-голяма прозрачност и чуваемост, ако щете.
Пак казвам: нямам нищо против тези хора, тъй като не ги познавам, но и обществото не ги познава.
Време е да сложим точка на безлегитимността при избора на хора на такива важни и отговорни длъжности. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Има ли реплики? Няма.
Госпожо Атанасова, заповядайте за процедура.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Тази сутрин Народното събрание гласува може би последната програма за работата си за периода 11-13 юни. (Реплики от КБ.)
Като т. 2 в тази програма е записано „Проект на решение и обсъждане вот на недоверие към правителството” с фиксиран час и ден – сряда, 11 юни, 11,30 ч. В момента вече е дванадесет без петнадесет, господин председател. И ако Министерският съвет провежда последното си заседание, аз считам, че е редно да присъства в пленарната зала, за да чуе нашите аргументи по вота на недоверие. Затова, господин председател, моля да спазим Програмата за работата на Народното събрание и да преминем към обсъждане на т. 2 – Проект за решение за гласуване на вот на недоверие към правителството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Атанасова, ние сме още на първа точка. Вярно е, че в програмата е записан час. (Реплики от ГЕРБ.) Да, това е така. Това е толкова явно, че не е необходимо да се коментира. Има ли противно предложение?
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
По тази причина преди почивката направих процедурно предложение да продължим обсъждането по тази точка до завършването й, тогава да вземем почивка и започне след това втора точка. Подновявам процедурното си предложение да продължим по тази точка до нейното окончателно приключване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Всъщност Вашето предложение преди почивката беше до почивката, но в момента процедурата е ясна. Госпожа Атанасова предложи да преминем към втора точка в съответствие с програмата. Господин Цонев има противоположно предложение – да продължим с първа точка до завършването й.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Гласуваме предложението на госпожа Атанасова. След това ще имате възможност за процедура.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Ние имаме процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не може процедура върху процедура без да сме я гласували.
Уважаеми народни представители, моля заемете местата си в залата, предстои гласуване.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: В процедура на гласуване сме по Вашето предложение, госпожо Атанасова. След това ще имате възможност за процедура по начина на водене и каквото друго желаете.
Моля, заемете местата си в залата, предстои гласуване.
Гласуваме предложението на госпожа Атанасова да преминем към втора точка от нашата програма.
Моля, гласувайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Гласували 100 народни представители: за 2, против 95, въздържали се 3.
Предложението на госпожа Атанасова не е прието.
Заповядайте, господин Вучков – процедура по прегласуване.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Струва ми се, че се намираме в процедурна грешка. Преди малко колегата Десислава Атанасова направи процедура по начина на водене, където поиска разяснение точно в каква ситуация се намиране от парламентарна гледна точка. (Реплики от КБ и ДПС.) Изрично тя каза, че има приет дневен ред за цялата седмица за работа на Народното събрание, обърнете внимание на т. 2 – днес в 11,30 ч. трябва да започнат дебатите по внесения вот на недоверие. Тя не е правила изрично предложение да правим размествания в програмата. След това господин Цонев направи подобно предложение. Така че, уважаема госпожо председател, консултирайте се с господин Имамов до Вас и обяснете какво гласувахме преди малко, след като колегата Атанасова изобщо не е предлагала разместване в програмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Цонев, за процедура.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, за да няма объркване, моля подложете на гласуване процедурното ми предложение, а именно да продължи разглеждането на т. 1 до окончателното приключване и след това да преминем към т. 2.
Тоест, правя процедурно предложение часът за разглеждане на т. 2 да не е 11,30, а да бъде тогава, когато приключи т. 1.
Достатъчно ясно ли казах процедурата си?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Да, уважаеми господин Цонев, ясно е и за мен и за цялата зала.
Желаете обратно процедурно предложение ли?
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Цонев.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура!
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Не може! В момента сме в процедура на гласуване. Ще почакаш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Гласуваме процедурното предложение на господин Цонев. (Реплики между народните представители Десислава Атанасова и Атанас Мерджанов.)
Моля Ви, господин Мерджанов, отнасяйте се уважително към госпожа Атанасова.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Цонев, за изказване.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Ще Ви дам след изказването на господин Цонев.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедурата се дава преди изказването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, госпожо Атанасова, за процедура.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Госпожо Манолова, има Правилник за работата на Народното събрание. Не е лошо след една година да го научите.
Госпожо Манолова, искам процедура на прегласуване, тъй като не успях да гласувам. И преди да обявите процедурата на гласуване и прегласуване на предложението на господин Цонев – поименна проверка.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Няма гласуване, за да искаш поименна проверка.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Ей сега ще има прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаема госпожо Атанасова, дадох думата преди това за изказване на господин Цонев.
Аз разбирам желанието Ви за процедурни хватки. Ще имате възможност да поискате проверка на кворума. Предстоят и други гласувания, най-малкото гласуване на членовете на Сметната палата. Така че може да подновите предложението си тогава.
Сега подлагам на прегласуване...
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Какво изказване при процедура на прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Прегласуване, колеги, предложението на господин Цонев. (Реплики.)
Прегласуваме предложението на господин Цонев т. 2 от седмичната програма да започне след приключването на избора на членовете на Сметната палата.
Гласували 92 народни представители: за 89, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието, продължаваме с дебатите.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: След изказването на господин Цонев, на когато вече дадох думата и го прекъсваме няколко пъти.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура се дава веднага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Трети път давам думата на господин Цонев.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Аз отдавна я искам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Вие току-що дойдохте на втория ред, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Но аз я исках и от място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добре, след изказването на господин Цонев ще Ви дам възможност за процедура по начина на водене.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Млади колега, разбирам, че с процедурни хватки не искате да ми дадете възможност да се изкажа. (Реплика от народния представител Александър Ненков.) Разбирам, че се притеснявате от това, което ще кажа, и имате основание да се притеснявате. Ще направя всичко възможно да не Ви опровергая.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Надявам се.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми колеги, четвърти месец продължава битката на ГЕРБ за Сталинград! Парламентарната група на ГЕРБ превърна приемането на закона, смяната на модела и избора на председател и членове на Сметната палата в Сталинградската битка, в защита на партийно послушния проф. Димитров – доказано партийно, на ГЕРБ, послушния проф. Димитров! Забележете, с един-единствен аргумент, повтарящ се не сто, а хиляда пъти! Искате да овладеете партийно най-върховния одитен орган на страната!
Овладеният от тях партийно орган, доказано, с мейли, с дейност, с всичко, абсолютно всичко – няма действие на проф. Димитров в Сметната палата, което да не е било съгласувано с Вас, с Вашия лидер, с Вашия заместник-лидер Цветанов! То не бяха мейли, то не бяха повтаряне на одити, докато им харесат, то не бяха инструкции от секретарки и така нататък!
Днес искам да Ви припомня етапите на тази Сталинградска битка. Първо започна с така наречената „конструкция” на модела. След като се убедиха, че всъщност моделът е работил успешно в страната и не могат да защитят двугодишното функциониране на новия модел, колегите от ГЕРБ пренесоха битката, не без помощта на въпросния професор, и в Брюксел – с няколко депутати от Европейската народна партия! И какъв беше аргументът? Аргументът против модела какъв беше? Че ни приеха точно с този модел и с тази Сметна палата, и с този професор, оглавяващ Сметната палата при стария модел – затворихме Глава двадесет и осма!
И изведнъж – какво, модела не можело да го сменяме. Можем, разбира се. Можем, той не противоречи на европейските правила. И Конституционният съд в решението си казва, че всяко управляващо мнозинство има право да сменя модела, че при смяната на модела мандатите се прекратяват и така нататък.
Тоест всичко онова, което се опитвате до последно с процедурни хватки, с изчерпване на времето, с инсинуации, откровени лъжи да внушите на обществото, се свежда само до защита на въпросния професор, който Вие го бяхте овладели партийно!
И сега говорите, че тези достойни хора – осем членове на Сметната палата и техният председател, щели да бъдат овладени партийно! Извинявайте, дайте им възможност да работят! Дайте възможност да видим дали ще има мейли към тях, дали ще им диктува някой как да работят, дали ще работят принципно, дали ще работят професионално!
Като чета биографиите им, се срамувам от Вашите думи! Не може по такъв начин тук професионалисти, като госпожа Стоянова, като господин Главчев, хайде другите колеги нямат професионален поглед към одитната дейност, на тях им е простено, да говорите такива неща. Да говорите за легитимност на Народното събрание! Народното събрание е легитимно, докато свърши мандата му или докато подаде оставка! Нито първото се е случило, нито второто! Народното събрание е легитимно да избира този орган!
Напротив, обратното би било ужасен прецедент – да приключим работата си и да оставим върховния одитен орган, който проверява и нас, и нашите партии, и изборния процес, нефункциониращ, защото законът е приет! Харесва ли Ви, или не Ви харесва, ако един ден дойдете на власт, ще го отменяте или не, но законът е приет и в момента органът не е конституиран!
Кое е неморалното и кое е нелегитимното? Неморалното и нелегитимното е да оставим органа така – той не може да функционира така, най-малкото защото няма правила, по които да съществува старият модел! Правилата са нови и те са в новия закон.
Какво се опитвате да внушите и какво се опитвате да саботирате? Приет е законът – трябва да извървим всички стъпки по този закон! Ако по народната воля дойдете да управлявате или друг дойде да управлява и реши, окей, нека да го прави.
Ние си поемаме отговорността за това, че искаме колективен модел на управление на Сметната палата. Колективният одитен орган за нас е по-добър – за България и за условията, в които функционира нашата демокрация. Убеден съм в това, както съм убеден, че никой от нас няма да вдигне телефона на тези хора и да им дава инструкции. В това съм убеден, защото съм бил и друг път председател на Бюджетната комисия и нито веднъж – отговорно го заявявам пред Вас, не съм се обаждал нито на проф. Димитров, нито на предишния председател на Сметната палата! По никакъв въпрос! По нито един въпрос! И нито един от моите колеги не го е правил! Нямате никакво основание да ни внушавате, че това ще се случи.
Нека да си завършим работата, нека да постъпим професионално – има приет закон, действията, стъпките по него трябва да бъдат извървени докрай. Тоест трябва да изберем тези достойни хора.
Ако искате да ги питате нещо, поканих ги в Бюджетната комисия – Вие напуснахте комисията, казахте: „Няма да ги питаме”. Тук в залата също не искате нищо да ги питате – искате да саботирате избора.
Първо Ви казвам, че няма да го саботирате, няма да можете да го саботирате и второ, това е и правилното, и моралното! Защото всичко, което е законно, е морално – ако не знаете, да Ви го кажа. Щом по закон избираме членовете на този орган, имаме моралното право да ги изберем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Колеги, реплики ли желаете?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Споменахте ли господин Цветанов? (Обръща се към народния представител Йордан Цонев.)
Заповядайте, господин Цветанов.
Момент, първо господин Иванов иска да направи реплика – след него.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, тъй като Вие казахте, че законът е приет и процедурата трябва да бъде изпълнена докрай, казахте, че няма никакъв политически мотив, искам да спомена нещо, което господин Миков припомни пред всички нас – за институционализацията.
Вие действително правилно се изказахте.
Когато прекратихте мандата на проф. Димитров – той е също с мандат, Вие знаете, че го прекратихте и променихте абсолютно цялата философия за избора на новото ръководство.
По никакъв начин политически ние не пипнахме Сметната палата, не променихме нейната функция и работа, което показва, че Политическа партия ГЕРБ в управлението си остави това ръководство да работи надполитически. Тоест по никакъв начин нямаше политическа намеса.
От тази трибуна искам да Ви задам следния въпрос: новият председател Лидия Руменова дали не е била съветник на господин Станишев? На това искам да ми отговорите, първо.
И второ, когато говорим за деполитизация на такъв орган, действително той трябва да отговаря на интересите на обществото. Считам, че към днешна дата променяте политическото в отношението на обществото.
И ако Вие действително сте откровен пред нас, трябва да кажете: има ли политически момент в промяната на закона и избора? Особено искам да ми отговорите за неговия председател: как тя ще бъде безпристрастна, след като е работила за председателя на Коалиция за България господин Станишев? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за други реплики към изказването на господин Цонев? Няма.
Заповядайте, господин Цонев, за дуплика.
След това ще дам думата на господин Цветанов за лично обяснение.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, всички професионалисти имат професионални биографии. Елементарно! Тази професионална биография – си бил тук и там. Това не означава, че като заемеш един пост имаш някакви обвързаности с работата, там където си бил преди това.
Аз не виждам абсолютно никаква логика в това, че госпожа Руменова, между впрочем ние не избираме днес нея, а избираме членовете на Сметната палата, но няма да избягам от въпроса Ви – не виждам нищо лошо в това, че тя е била, ако се бяхте вгледали в биографията й, била е съветник не само на бившия премиер Сергей Станишев, но тя е работила в три министерства като главен юрисконсулт. Означава ли това, че е обвързана и с титулярите на онези министерства по онова време? Означава ли, че Вашият любим председател проф. Димитров е бил в ръководството на НДСВ, нещо означава ли това?
Мисля, че отговорът на този въпрос е абсолютно логичен. Ние можем да избираме всеки един, в това число и от Партия ГЕРБ, след това по закон той става независим. И ако е професионалист, няма да позволи никой да му се меси в работата. Ние на това разчитаме.
Те са избрани, имат мандат седем години и аз наистина от тази трибуна за пореден път ги призовавам от тук нататък наистина да бъдат професионалисти. Да бъдат професионалисти! Знам, че ще бъдат подложени на натиск, но не от ДПС.
Има една друга партия, която оказва натиск върху институциите и аз ще се въздържа от политизиране. Няма да я кажа, но хората се досещат коя е тази партия, която оказваше тежък институционален натиск. Дано сте се поучили от грешките си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цонев, Вашите твърдения поредно, както винаги, са пълна лъжа! Защото когато беше връчен одитът на Сметната палата на бившето ръководство на Министерството на вътрешните работи, ние имахме възможност да изложим нашите възражения.
Темата, която Вие поставяте на дневен ред, за тези имейли е след като беше връчен финансовият одит за дейността на Министерството на вътрешните работи.
Това, което поставихме чисто експертно, е, когато има такъв дълъг период от време да се види какво сме направили относно подобряването на финансовата дисциплина и приходите в Министерството на вътрешните работи.
Става въпрос за договора от „Сименс”. Договорът от „Сименс” беше сключен на цена 116 млн. евро от човека, който седи до Вас!
Договорът със „Сименс” беше намален точно от ръководството на Министерството на вътрешните работи, което Вие визирате. Когато аз бях вицепремиер и министър на вътрешните работи го намалихме със 17 млн. евро. Това са 34 млн. лв. Точно това искахме да бъде упоменато в този доклад за добрите практики, които сме приложили и към това, кое сме се старали да правим и да защитаваме интереса на Министерството на вътрешните работи.
Що се касае до това, че сме имали възможност да има кореспонденция по имейли, аз съм убеден, че тук, тези, които ги предлагате да бъдат представители на този колегиален орган, също предполагам, че ползват компютър и, разбира се, че съвсем нормално е да работят с електронна поща. Но това, което искам да Ви изразя съвсем категорично е, че по този начин, по който правите тази политика, назначаването на тези хора в дванадесет без пет, когато изтича мандатът на Четиридесет и второто Народно събрание, нали разбирате, че няма как те да се ползват с това обществено доверие, с институционално доверие.
Аз съм убеден, че при един следващ Парламент, разбира се, че ще бъдат направени промени.
А що се касае до качествата на проф. Димитров само да Ви кажа, че в 2005 г., когато той е избиран за шеф на Сметната палата, убеден съм, че и Вие също сте казали от тази трибуна добри думи за професионалните качества на проф. Димитров, който е бил професор по банково дело и сами разбирате, че няма как Вие самият дори да претендирате за повече знания и умения от него, при положение че сте го подкрепили и той се е доказал като такъв, защото той преподава и в момента.
Що се касае до близките отношения или това, което казвате, че е оказван натиск, мога да Ви кажа, че с проф. Димитров съм разговарял само и единствено, след като ми беше връчен финансовият одит, за да можем да дадем нашите възражения. Дори в голямата си част те са дадени писмено от заместник-министрите, към които имаше конкретни препоръки и констатации. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветанов.
На господин Ненков обещах да дам думата за процедура по начина на водене. (Шум и реплики. Народният представител Йордан Цонев иска думата за лично обяснение.)
Лично обяснение не мога да Ви дам. Ако искате по начина на водене – добре. (Шум и реплики.)
Отстъпвате ли, господин Ненков, на господин Цонев? Добре, благодаря Ви.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
По начина на водене – мисля, че трябваше да направите забележка на колегата Цветанов за употребата на изрази, „лъжи”.
Аз не смятам, че съм казал на някой от тази трибуна, че лъже, за да се употребяват такива изрази. Толкова повече, че това, в което съм обвинен, че е лъжа, е абсолютно документален факт и изобщо тук не става въпрос за това дали да се включи като възражение в одитния доклад нещо, на което имате право, а ставаше въпрос за доказаното по хронология от Вашата секретарка и тонът, с който е направено: „Какво трябва да Ви питат?!” Трябва да правите разлика.
Никога не съм говорил тези неща напразно, само когато съм предизвикван, защото много добре знам, че всяко изнасяне на подобен факт срещу политически опонент в крайна сметка удря по институцията и затова Ви моля – не продължавайте. Това го правя през целия мандат на това Народно събрание. Не продължавайте да дърпате езиците ни за такива неща, които после удрят по институцията, защото в крайна сметка хората Вас и мен ще ни забравят, обаче институцията ще остане да работи и тя има нужда от авторитет. А когато изнасяме тези факти ние удряме по нейния авторитет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Уважаеми господин Ненков, заповядайте. (Реплики.)
Процедура по начина на водене има, която е извън времето. Може да прави бележки, когато поиска.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Процедура.
Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, преди малко стана едно объркване, един малък фарс относно начина на работата, а именно в програмата, за дневния ред за днешния пленарен ден, но това Вие го забъркахте и преждеводещият на Събранието, тъй като в правилника ясно е описано и е гласувано в днешния дневен ред в 11,30 ч. трябваше да започне гледането на вот на недоверие.
И тъй като знаем, че премиерът Орешарски е тук, хубаво е да не го караме да ни чака, затова правя процедура да прекъснем за момент гледането, приемането на нови членове на Сметната палата.
И тъй като не ми давате думата, очевидно вече сигурно 15 20 минути, преди да се подложи на гласуване моята процедура, правя друга процедура – да направите поименна проверка на кворума в залата. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Ненков! (Шум и реплики.)
Момент! Уважаеми колеги, моля за тишина!
Вие имате възможност и право, и аз Ви давам думата да правите бележки по начина, по който водя пленарното заседание, но това е процедура, която е извън времето на парламентарната група, но времето на парламентарната Ви група изтече с репликата на господин Лъчезар Иванов, така че възможност да правите друго процедурно предложение, без да имате време на групата, просто нямате! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Обяснявам, а що се отнася до предложението, коректно го направи господин Цонев – то е в чл. 51, ал. 2, в който, цитирам, е казано: „процедурни са въпросите, в които се възразява срещу конкретно нарушаване” и така нататък, или „които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието”, така че господин Цонев се възползва от възможността да направи процедура за промяна в дневния ред на заседанието, а именно удължаване времето за първата точка от седмичната програма.
Вие възразявате. Аз Ви отговарям. Тоест, Вие можете да възразявате по начина на водене извън времето на групата, но не можете да правите процедура за прекратяване, отлагане или нещо друго, тъй като Вашата група вече няма време за това. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте по начина на водене. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
По начина на водене, уважаеми колеги, могат да вземат думата, колкото пъти искат и аз им я давам. Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Да, господин Стоилов, до обяд!
В крайна сметка, госпожо председател, аз искам да ми покажете къде в правилника пише, че когато се прави процедура от някой народен представител, това се отчита във времето за изказване и за реплики по дадената тема. Ако ми покажете къде е, с удоволствие ще Ви се извиня, но се съмнявам, че в момента говорите истината.
Аз направих процедура, като всеки един народен представител може по всяко време на заседанието да направи процедура. И аз правя процедура да се прекратят разискванията, да преминем към точката за гледане на вота и преди това да се направи поименна проверка. Не виждам какво толкова не Ви е ясно.
Вие забъркахте тази каша, тъй като Вие самите като народни представители не спазвате това, което Вие самите сте гласували. Ние сме гласували в 11,30 ч. да се гледа точката, а после с всякакви еквилибристики се мъчим да отложим това нещо. Извинявам се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Ненков, цитирам чл. 54, ал. 3 от Парламентарния правилник. Ако искате, отворете да следите дали коректно го чета.
Там се казва следното:
„(3) За време на парламентарните групи се смята времето:
1. през което са говорили техните народни представители;
2. през което са говорили техните председатели;
3. за което народните представители от съответните парламентарни групи са правили реплики или са вземали думата по процедурни въпроси, с изключение на тези, които се отнасят до начина на водене на заседанието.”
Тоест Вие извън времето на групата можете да ми правите забележки, когато поискате, но не мога да Ви дам извън времето на групата възможност за процедурни въпроси, защото така пише в Парламентарния правилник.
Уважаеми колеги, има ли още някой, който иска да се изкаже по точката от дневната програма? (Реплики: „Няма! Няма!”)
Тогава пристъпваме към гласуване.
Преди това ще прочета проекта за решение, който е внесен: „Решение за избиране на членове... (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Нека да го прочета, ще Ви дам думата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Да, няма желаещи за изказване.
Парламентарната група на ГЕРБ няма повече време; Парламентарната група на Коалиция за България има още 18 минути и 20 секунди; Парламентарната група на ДПС има около 17 минути, сега ще ми направят справка; „Атака” има 20 минути; независимите имат 5 минути.
Попитах: парламентарните групи желаят ли да вземат участие в дебата? Не желаят.
Закривам дебата.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Нямате време за процедура. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте по начина на водене.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, правилно изчетохте оставащото време, но то е в рамките на дебата. Вие закрихте дебата. От тук нататък, уважаема госпожо Манолова, всяка парламентарна група, след като закрихте дебата, има право на съответните процедури и по начина на водене.
Уважаема госпожо Манолова, след като закрихте дебата, всички парламентарни групи са изчерпали своето време. Те нямат право повече да вземат отношение. Много Ви моля, не четете в крайна сметка този правилник като дявола Евангелието.
Господин Орешарски вънка чака да си подаде оставката, но аз правя процедурното предложение – преди да подложите точката на гласуване по дневния ред, поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Лазаров, този спор вече се състоя между Вас и господин Имамов в предходно пленарно заседание.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Не е имало такъв спор. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Точно същият спор между Вас и господин Имамов. Вие нямате време да направите такова процедурно предложение. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Вие закрихте дебата.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Времето беше изконсумирано с репликата на господин Лъчезар Иванов. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Чета проекта за решение.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: След което господин Цонев и, предполагам, че всички ще са се изказали по процедурните въпроси и по начина на водене.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Госпожо Манолова, проверете стенограмата. Преди 15 минути колегата Десислава Атанасова в рамките на времето, което имаше парламентарната група, поиска поименна проверка. Вие казахте, че след дебатите ще бъде направена тази проверка. Проверете в стенограмата – Вие тогава потвърдихте. Имахме време, госпожа Атанасова направи това предложение, Вие я уверихте, че ще бъде направена поименна проверка след дебатите, преди гласуването.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Нямате право.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Цитирам, казахте: „Бъдете спокойна, ще има гласуване, тогава ще направим поименната проверка”.
Проверете стенограмата, не се отмятайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Михов, аз казах на госпожа Атанасова, че ще има възможност да поиска проверка на кворума при следващо гласуване, включително по състава, но междувременно господин Лъчезар Иванов изразходва цялото време на Парламентарната група на ГЕРБ. Тя можеше да направи такава процедура, ако не си бяхте изразходвали времето. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Тя го направи. Как да не го е направила? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Не, не я направи.
Заповядайте, господин Цонев.
Заповядайте, госпожо Цачева, господин Цонев се колебае.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Манолова, няма да влизам в спор с Вас трябва ли да отхвърлите предложението, направено от ГЕРБ, или не. Но Ви призовавам, като ръководеща пленарното заседание, тъй като според Вашите разсъждения нямаме възможност дори да поискаме разделно гласуване на отделните кандидати, за това моля Вие да го направите, то е във Вашето правомощие като председател, а не да ни задължавате анблок да гласуваме всички предложени кандидатури. Надявам се, че ще намерите сили и доблест поне това Ваше предложение да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Цачева, ще предложа на залата членовете на Сметната палата да бъдат гласувани поотделно.
Има ли възражения, колеги? (Реплики: „Няма.”)
Да го подлагам ли на гласуване, или сте съгласни? (Шум и реплики.)
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Няма, ама трябва да се подложи на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Първо, ще прочета проекта за решение, след това ще подложа на гласуване предложението за разделно гласуване на членовете на Сметната палата:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на членове на Сметната палата
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 5 и чл. 6, ал. 2 във връзка с § 3, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за Сметната палата
РЕШИ:
Избира за членове на Сметната палата:
1. Горица Николова Грънчарова-Кожарева;
2. Дилета Иванова Касабова-Токатлиян;
3. Евгения Петрова Пенкова-Панталеева;
4. Ширин Сабри Исмаил;
5. Златина Антонова Русева;
5. Мустафа Юсни Занков;
6. Стефка Вълева Михайлова;
7. Тома Маринов Дончев.”
Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от мен, за разделно гласуване на членовете на Сметната палата.
Моля, режим на гласуване.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Ненков, парламентарната Ви група изразходва времето си, това е проблемът. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Моля, дайте една справка за времето, което са използвали парламентарните групи. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Да, ще Ви дам думата по начина на водене. Той искаше някаква друга процедура.
Гласували 182 народни представители: за 64, против 114, въздържали се 4.
По начина на водене желае ли някой да прави процедура? (Силен шум и реплики: „Не!” от КБ и ДПС.)
Колеги, подлагам на гласуване решението за избиране на членове на Сметната палата така, както го прочетох преди малко. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Гласуваме Решението за избор на членове на Сметната палата, което прочетох преди малко.
Гласували 192 народни представители: за 111, против 80, въздържал се 1. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Членовете на Сметната палата са избрани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: За прегласуване ли има желаещи? Само едно прегласуване. Ако има желаещ, да дойде. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не желаете да прегласуваме. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, (силен шум и реплики от ГЕРБ) следва процедура по полагане на клетва. Моля избраните членове на Сметната палата да дойдат на трибуната. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Отрицателен вот. (Силен шум и реплики, тропане по банките от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, минете на трибуната да положите клетва пред Народното събрание. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Народните представители от ГЕРБ напускат залата.)
Моля Ви за тишина в залата!
Които излизат, да излизат, останалите да уважим клетвата на членовете на Сметната палата.
Моля Ви, и през другата врата можете, разпределете се по входовете.
Заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен.
ГОРИЦА НИКОЛОВА ГРЪНЧАРОВА-КОЖАРЕВА, ДИЛЕТА ИВАНОВА КАСАБОВА-ТОКАТЛИЯН, ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ПЕНКОВА-ПАНТАЛЕЕВА, ШИРИН САБРИ ИСМАИЛ, ЗЛАТИНА АНТОНОВА РУСЕВА, МУСТАФА ЮСНИ ЗАНКОВ, СТЕФКА ВЪЛЕВА МИХАЙЛОВА, ТОМА МАРИНОВ ТОНЧЕВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се!”. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Изпълнявайте с чест законовите си изисквания. Сигурно не винаги ще срещате добра дума, но имайте сила да служите на държавата. Заповядайте да подпишете клетвените листове. (Членовете на Сметната палата получават клетвените си листове.)
Заповядайте за процедура, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, исках да направя отрицателен вот, но Вие не ми дадохте възможност. Нямах намерение да правя процедура за поименна проверка и мисля, че добре чухте в какво ще се състои изказването ми.
В момента правя процедура по начина на водене, защото имах усещането, господин председател, че във Вашето изказване има известна доза искреност. Дори бях удивена и имах усещането, че сте преживели катарзис, след като говорите за институции, за прозрачност и за отговорност. Това, което обаче се оказа фарс, е именно Вашето разбиране за институция, господин председател, за правата на всички избрани народни представители с вота на българските граждани и за представителната власт на тази институция.
Уважаеми господин председател, институция, която има рейтинг вече почти 5%, институция, която няма атмосфера на добронамереност, на колегиалност и на зачитане на правата на всички избрани от българските граждани, няма смисъл да съществува.
В отрицателния си вот исках да кажа, че гласувах „против”, защото хората, които избрахте, хората, които номинирахте, може би няма да бъдат сечиво, с което ще ровите земята, а ще бъдат маша в политическите Ви ръце. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Атанасова. Благодаря Ви и за констатациите, и за споделените усещания.
Останах с впечатление, че сте се изказала в тази дискусия, защото доста активно участвате в нея. Ако наистина не сте се изказала, поднасям Ви своите извинения и Ви дадох възможност, под формата на изказване по начина на водене, да изкажете и отрицателния си вот. Сега ще направя и справката. Има ли сте процедури. Просто грешката е моя. Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, приключихме с избора на членове на Сметната палата.

Продължаваме към следващата точка от седмичната програма, а това е:
ГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ ЗА ПРОВАЛА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА.
Моля да поканите кабинетът – министрите, министър-председателят, да заповядат в пленарната зала и да преминем към тази точка от седмичната програма.
Предложението, заедно с мотивирания проект за решение, е внесено от 87 народни представители на 5 юни 2014 г. Насрочено е за разглеждане в конституционните срокове. Материалите са раздадени и в електронна форма, и в хартиен формат.
Кой от вносителите ще представи Проекта за решение? (Бурни ръкопляскания от КБ и ДПС. В пленарната зала влиза министърът на финансите.)
Добре дошъл на министъра на финансите! (Ръкоплясканията продължават, в пленарната зала влизат и други членове на кабинета.)
Добре дошли и на другите членове на кабинета! Заповядайте, уважаеми госпожи заместник-председатели на Министерския съвет, госпожи и господа министри! Заемете местата си. (Ръкоплясканията продължават.)
Моля Ви да прекратим аплодисментите и да преминем в работна обстановка.
Заповядайте, госпожо Стоянова, да представите мотивите към Проекта за решение.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Първо, ще ми позволите да представя мотивите към Проекта за решение и след това ще прочета и самия Проект за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Може и да го прочетете, както предпочитате, но е важно мотивите и да го представите. Не е задължително с изчитане. Може и по-широко, както прецените. Заповядайте.
МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи вицепремиери, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Още при приемането на държавния бюджет за 2014 г. многократно в дебатите заявявахме, че предложеният бюджет е нереалистичен и няма да може да бъде изпълнен. Желанието за осигуряване на ресурс за непрозрачни и със съмнителна ефективност разходи доведе до безотговорно планиране на приходната част на бюджета и повишаване на дефицита близо до максималните, позволени от закона нива. Предизборните заклинания, че управляващите знаят как да преборят контрабандата и да гарантират приходната част на бюджета, бързо бяха забравени, а безпринципните кадрови назначения в приходните агенции и най-вече в Агенция „Митници” доведоха до изоставане в приходите от акцизи и ДДС под нивата от 2013 г. Ако до голяма степен бързото възстановяване на ДДС може да се изтъкне като положителна тенденция, то тя остава единствената и недостатъчна, за да гарантира стабилна икономическа среда и консервативно фискално управление.
Водени от популистки настроения и решени на всяка цена да запазите властта, Вие изведохте трупането на нови дългове като добродетел, без да се държи сметка, че тези дългове не са на правителството, а на всички български данъкоплатци.
Фактите по отношение на постъпленията в бюджета са изключително тревожни. Независимо че многократно алармирахме, че в бюджета се залагат изключително надценени приходи, само и само за да се гарантира ресурс за предизборни и непрозрачни харчове, в бюджета за 2014 г. са заложени близо 2 милиарда повече приходи от данъци и осигурителни вноски спрямо постъпилите за 2013 г.
От официалните данни, публикувани от Министерството на финансите за първите четири месеца на годината, приходите по консолидираната фискална програма изостават значително от заложените по план. Спрямо същия период на 2013 г. данъчните проходи нарастват едва със 123 милиона, а по отношение на приходите от ДДС и акцизи постъпленията са под нивата за същия период на 2013 г. Негативните тенденции се засилват допълнително и от обстоятелството, че към края на април е приключила данъчната кампания по отношение на преките данъци – от една страна, а от друга страна – промените в данъчното законодателство в края на 2012 г. предвидиха изместване на част от постъпленията от 2013 г. за началото на 2014 г.
Тук става дума за доходите на физически лица от граждански договори, които, вместо четвърто тримесечие на 2013 г. следваше да постъпят до 31 март 2014 г.
Очевидно правителството не иска или не може да събира приходите, заложени в бюджета. Прокламираната борба с контрабандата още от кампанията за парламентарните избори от пролетта на 2013 г., когато сегашният министър-председател обясняваше, че знае как да вкара в бюджета над 1 млрд. лв. от митницата, се оказа непосилна задача за това експертно правителство. Мерките за подобряване на събираемостта в митниците се сведоха до безпринципно облекчаване на режима за контрол в една наредба, гласувана от правителството, от страна на администрацията и смехотворни кадрови кадрили в ръководството.
По подобен начин стои въпросът и по отношение на най-важната приходна агенция – НАП. Заедно с на пръв поглед положителни инициативи в данъчното законодателство като въвеждане на обратното начисляване на ДДС за зърнените култури, се прокараха и текстове в полза на ограничен кръг икономически субекти с крайно негативен ефект за фиска, като спорни преференции в Закона за корпоративното подоходно облагане и хазарта.
От всичко казано дотук се очертава изводът, че правителството на Пламен Орешарски не може да се справи с приходната част на бюджета, като очакваното изпълнение само от данъчните приходи ще възлезе на стотици милиони, а при запазване на досегашните тенденции може да се говори за близо 1 милиард неизпълнение.
Не по-малко притеснителни са и тенденциите в разходната част на бюджета, липсата на реформи. Изцяло популистките действия на управляващите, имащи за цел само и единствено да поддържат безпринципното си управление, доведоха до проблеми в почти всички сектори. Арогантното и без санкции на Народното събрание разпределение на средствата от така наречената „Програма за растеж и развитие на регионите” остави впечатление, че целта не е икономически растеж, а растеж на благосъстоянието на обръчи от фирми около управляващото мнозинство. Близо 500 млн. лв. бяха разпилени без правила за разпределение на парите, без анализ за нуждите на регионите и предварително приоритизиране. Програмата не преодолява регионални различия, напротив, очертава нови политически граници между регионите.
Не става ясно например на базата на какви критерии кабинетът одобри за най-бедния – Северозападния регион, 42 млн. лв., а за Южен Централен район получава 75 млн. лв.? Заслужава внимание инвестиционната политика на министерствата в размер на 210 млн. лв., като изводът е, че всъщност там – в министерствата, програма няма. В повечето случаи имаше само заглавия на програми. Чуха се обяснения на министрите, че тепърва ще преценяват какво да влезе във въпросните програми, след като разберат точно с какъв ресурс разполагат и какъв ресурс е отпуснат. На фона на тази картинка няма как да не се замислим защо беше това бързане. Отговорът е повече от ясен – предстоящите тогава избори.
В тази връзка не ни изненадваха и думите на министъра на финансите на среща с Националното сдружение на общините, който каза, че ако до 10 юни общините, които са одобрени за финансиране от Публичната инвестиционна програма за развитие, не започнат работа по проектите, средствата им ще бъдат спрени.
Не са за пренебрегване и проблемите в системата в сектор „Здравеопазване”. Освен че липсват идеи за структурни промени, финансовата стабилност на системата е сериозно компрометирана. В предварително съзнателно и безотговорно заложен дефицит в обезпечаването на финансирането на медицинските дейности в бюджета на НЗОК се създаде предизвестен риск за стабилността на здравната система. Неразплатените така наречени „надлимитни средства” на болниците за първите месеци на годината са около 160 милиона, а на годишна база се очертава дефицит от около 500 милиона. Със същия размер или ще се увеличи общият дефицит по консолидираната фискална програма след евентуална актуализация на бюджета на НЗОК, или ще се увеличат просрочените задължения към доставчици, а оттам и дефицитът на държавата по критериите на ЕВРОСТАТ. Традицията на БСП и ДПС да „усвояват”, а не да управляват по прозрачен и законосъобразен начин безвъзмездно предоставените средства... (Влиза министър-председателят Пламен Орешарски. Ръкопляскания от КБ и ДПС, скандирания „Оставка!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Момент, госпожо Стоянова.
Заповядайте, уважаеми господин министър-председател, добре дошъл! При нас е винаги шумно. Това значи, че е жизнено.
Заповядайте, госпожо Стоянова. Весело е, има емоции. Такъв е характерът на народното представителство в Четиридесет и второто Народно събрание.
МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Традицията на БСП и ДПС да усвоява, а не да управлява по прозрачен и законосъобразен начин безвъзмездно предоставените средства от Европейския съюз предреши и спирането на Европейската комисия на средствата по Оперативна програма „Околна среда”, Оперативна програма „Регионално развитие” като подобни действия се очакват и по други оперативни програми. Арогантното отношение на управляващите към резервите, изказани от страна на Европейската комисия и липсата на мерки и действия за възстановяване на доверието на Европейската комисия, ще доведат до крайно негативен ефект върху държавния бюджет и ще се породи допълнителен натиск върху националния ни бюджет – натиск за осигуряване на средства, необходими за довършване на изпълнението на започнали проекти, необходими средства за възстановяване на неправомерни разходи към Европейската комисия, натиск за осигуряване на средства, подлежащи на възстановяване към Европейската комисия при прекратяване на изпълнението на започнали проекти, натиск за осигуряване на средства, необходими за плащането на финансови корекции.
Минималният неблагоприятен ефект за бюджета, отчитайки само официално наложените към момента финансови корекции, може да бъде оценен близо на 100 млн. лв., без в него да се включва оценката за неизпълнението на приходите от Европейския съюз, заложени в бюджета заради спирането на програмите.
Към месец април тази година от Европейската комисия не са възстановени разходи за над 900 млн. лв. като от тях 400 милиона са само за миналата година, а към момента, тоест от април до юни, тези невъзстановени разходи вече са в размер на 1 милиард и 400.
Освен преките ефекти върху фиска не са за пренебрегване процесите в енергетиката и железниците, както и двата сектора са последователно...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Стоянова, времето Ви от името на вносител свърши. Ако желаете, ще Ви включим и времето на групата.
МЕНДА СТОЯНОВА: Да, ще си довърша мотивите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Да включа ли времето Ви за група?
Моля, включете времето на групата.
МЕНДА СТОЯНОВА: Както и двата сектора последователно са тласкани към фалит и допълнително задлъжняване към държавата.
Управлението на настоящето правителство доведе до остро противопоставяне и сблъсък между Република България и Европейската комисия. Явните опити за избягване на европейското законодателство относно изграждането на газопровода „Южен поток”, както и острата политическа намеса в спора между държавния регулатор и електроразпределителните дружества станаха повод за недвусмислена реакция от Европейската комисия и многократни предупреждения. От огромната задлъжнялост между всички участници в енергийната система по предварителни данни за предходната 2013 г. и за първото тримесечие на 2014 г. става ясно, че междуфирмената задлъжнялост само за този период надхвърля 1 млрд. лв., а спадащите приходи изострят допълнително проблемите в енергетиката и допринасят за цялостно усещане за икономическа нестабилност.
Неблагоприятни са и процесите, протичащи в железопътния сектор. Загърбването на реформите за заздравяване на сектора, предприети по времето на правителството на ГЕРБ, води до тенденция за увеличаване на загубите от оперативна дейност и декапитализация на „Холдинг БДЖ”. Експертните оценки показват, че необходимият ресурс за овладяване на железопътния сектор е в размер на около 400 млн. лв.
От всичко казано дотук все по-убедително се налага изводът, че популизмът на правителството, обусловен от липсата на доверие към него, е пагубен за публичните финанси и цялостното икономическо състояние на страната. Очертаващото се неизпълнение на приходите и натрупаните секторни дефицити обуславят изключително опасна тенденция за драстично отклонение от заложените фискални цели и непланирано нарастване на дълга над заложеното в бюджета с над милиард и половина. Тези тенденции нямаше да са толкова притеснителни, ако не бяха проява на цялостната управленска немощ и популизма на така нареченото „експертно правителство”.
Липсата на доверие към правителството и неговата нерешителност да провежда жизнено важни за България структурни реформи ни карат за пореден път да подчертаем, че България и българските граждани нямат време за губене. Имат нужда от силно, отговорно, а не самоцелно и подчинено на безпринципни договорки управление. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Стоянова. (Реплики от ГЕРБ.)
Процедура?
Заповядайте.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Мисля, че в едно от последните заседания на Народното събрание е нормално да дадем възможност на българските граждани пряко да наблюдават и да станат свидетели на наследството, което ще им завещае това правителство – за финансовата ситуация, средствата, които ще трябва да плащаме всички ние, може би месеци, може би години наред. Да видят, може би за последно, това хубаво правителството, защото има министри, които може би за първи път, надявам се и последен, се появяват в зала.
Правя процедура за пряко излъчване на дебатите за вота по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Михов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Михов.
Моля режим на гласуване.
Гласували 101 народни представители: за 100, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля включете камерите и микрофоните на националните медии.
Уважаеми дами и господа, откривам дебатите по Проекта за решение.
Господин министър Чобанов пожела да вземе думата.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги! Изложените мотиви за вота на недоверие са пределно общи и по-скоро засягат цялостната политика на правителството, като се атакуват различни секторни политики и се търсят някакви негативни квазифискални ефекти върху устойчивостта на публичните финанси. Може би това е умишлено избрана форма за прикрито обсъждане на цялостната политика на правителството. Ако това е така, би трябвало да се преформулира вотът, за да могат да се обсъдят всички теми, които са повдигнати в него.
Не споделям мотивите за вота. Те представляват една доста еклектична компилация от проблеми от миналото и виртуално бъдещо развитие. През изтеклата година реализирахме значителна промяна във философията на фискалната политика чрез съобразяване на целите с икономическото развитие и категорично преустановяване на натиска над бизнеса.
През 2013 г. се постигна дефицит от 1,9% на касова основа и 1,5% на начислена основа поради разплащане на средства от Европейския съюз до края на годината и намаляване на просрочени задължения на министерствата.
С Бюджет 2014 г. се постави началото на цялостна промяна в отношението към публичния ресурс посредством ориентиране на фискалната политика към растежа и се акцентира върху развитието на регионите и социалната отговорност. Бюджет 2014 създаде предпоставки за ускоряване на икономическия растеж, насърчаване на инвестициите и заетостта, намаляване на регионалните различия, осигуряване на нужната социална закрила на уязвимите слоеве на обществото и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите.
В изказването си ще си позволя да адресирам някои от основните тези, заложени в мотивите по вота. Ще се постарая да не навлизам в ресорите на моите колеги. Благодаря им, че са тук и смятам, че те достойно ще защитят политиката в техните ресори.
Първата теза засяга надценените приходи по бюджета и апокалиптичните прогнози за близо 1 милиард неизпълнение на данъчните приходи за тази година, както и непремерените приказки за равнището, състоянието и динамиката на държавния дълг. Можем само да припомним, че фискалният резерв в края на управлението на ГЕРБ през месец февруари 2013 г. беше 3,9 млрд. лв., а към края на месец април 2014 г. е вече 6 млрд. лв. Всички разбрахме последната година, когато излезе истината за управлението на ГЕРБ, че като цяло то ни струваше 8 милиарда – по 2 милиарда годишно.
Нарастването на дефицита спрямо месец април 2013 г. е в размер на 578 млн. лв. и почти изцяло се дължи на по-високите разходи по европейските фондове в размер на 514 млн. лв., тоест това е увеличението на разходите, които нарастват от 715 милиона миналата година на милиард двеста двадесет и девет милиона тази година. Нарастването на капиталовите разходи е 360 млн. лв.
Тази година се очертава по-плавен профил на капиталовите разходи и разходите по еврофондовете. Обикновено разплащанията по европейските фондове се спираха в края на месец октомври и се възстановяваха след средата на месец февруари. През 2013 г. се плащаше до последния работен ден на годината, като процесът продължи и от самото начало на следващата година. Дължимите европейски средства се плащат навреме и стигат до бизнеса и хората.
Приходите по европейските средства вървят с нормални темпове с изключение на Оперативна програма „Околна среда”, които очакваме да бъдат възстановени до края на месец юни. До момента с бюджетни средства са префинансирани над 1 милиард разходи по „Околна среда”. При възстановяване на плащанията тези средства ще се върнат в бюджета.
Въпреки обвиненията и произволното говорене, разходите по националния бюджет нарастват с едва 2,4% спрямо отчетените за същия период на 2013 г., което се дължи основно на базов ефект от увеличаването на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през първите месеци на 2014 г., свързани с разплащане на задължения от предходната година.
Безразборно говорене се наблюдава и по отношение на дълга, а България е и ще остане поне до 2017 г. с втория най-нисък дълг като дял от брутния вътрешен продукт в Европейския съюз след Естония, която обаче, за разлика от нас, стартира своя преход на чисто.
Трябва да припомним, че за периода юни-декември 2013 г. държавният дълг е нараснал само с 550 млн. лв. Повтарям, не 5 милиарда – 550 млн. лв., за сравнение за периода февруари-май 2013 г., когато нарасна с 1 млрд. 450 млн. лв., или близо три пъти повече. За първите пет месеца на 2014 г. държавният дълг е нараснал с 800 млн. лв., тоест не 8 милиарда, не 10 милиарда – 800 млн. лв., като те падежират в рамките на 2014 г. и няма да доведат до увеличение на дълга на годишна база.
За разлика от последните седмици на месец февруари миналата година – 2013 г., не се налагат извънредни емисии, които да доведат до сътресение на финансовите пазари. Напротив, от началото на годината се наблюдава непрекъснато намаление на доходността по емисиите на вътрешен дълг. Доходността по 7-годишните емисии намалява от 2,97 на 2,26%, а по 10,5 годишните ДЦК, които са и критерият от Маастрихт – от 3,74% на 3,16%.
Нека да преминем към анализ на числата, свързани с поведението и постиженията на приходните администрации. Трябва да отбележим, че през 2013 г. в номинално изражение брутният вътрешен продукт беше абсолютно същият като този през 2012 г. Събираемостта на данъчните осигурителни приходи се увеличи през 2013 г., като за цялата година са събрани 28,6% от брутния вътрешен продукт при 27,6% през 2012 г. Между другото през целия период 2010-2012 г. данъчните приходи като процент от брутния вътрешен продукт гравитираха около тези 27%, тоест постигнато е увеличение на събираемостта с 1% – един процентен пункт, което представлява около 800 млн. лв. Ето Ви ги половината от тези милиард и половина, за които питате, които са реализирани за половин година.
Анализът показва, че приходите през второто полугодие на 2013 г. са с около 600 млн. лв. повече от същия период на 2012 г., докато през първото полугодие бяха събрани със 121 млн. лв. по-малко. Нещо повече, твърдим че сега е минала данъчната кампания и едва ли не трябваше повече от 60% от приходите да са събрани през тази година. Това не е така, тъй като през второто полугодие на 2013 г. са събрани с 930 млн. лв. повече в сравнение с първото полугодие на 2013 г., от които Агенция „Митници” е събрала с 630 млн. лв. повече. По отношение на работата на Националната агенция по приходите може да се каже, че през второто полугодие е възстановен данък върху добавената стойност 520 млн. лв. повече отколкото през първото, тоест резултатите сами говорят за себе си що се касае края на 2013 г.
Може би тук си струва да обърнем внимание на въдворяването на реда по отношение на данък добавена стойност и като цяло комуникацията между приходните администрации и бизнеса. Погрешният подход, възприет от предходното управление, за задържане на данък добавена стойност, доведе до следните негативни последици – задържане на оборотни средства на бизнеса, когато са му най-необходими, като бизнесът не може нормално да си планира дейността и кредитира бюджета; плащане на лихви за забава от държавния бюджет за невъзстановен в срок данък добавена стойност, които достигаха до 42 млн. лв. годишно; изкривяване на реалното изпълнение на приходната част на бюджета както за текущата фискална година, така и за следващата; политиката на безплатно финансиране на публичния сектор чрез просрочване на задължения към бизнеса, извън тези по ДДС, се наложи през 2009 г., когато само за половин година – от юни до декември, тези просрочени задължения достигнаха 800 млн. лв.
През последното тримесечие на 2009 г. бе отбелязан и най-големият срив в икономиката, като реалният брутен вътрешен продукт намаля със 7,6%. Максималната стойност на просрочените задължения беше реализирана през третото тримесечие на 2010 г., когато те достигнаха 830 млн. лв. Просрочените задължения към бизнеса нарушават нормалното протичане на паричните потоци и са една от причините за нарастване на междуфирмената задлъжнялост. Докато много други страни от Европейския съюз отбелязаха високи темпове на растеж и възстановяване от кризата през 2010 г., при нас поради нередовните плащания и влошената бизнес среда, такъв растеж не се наблюдаваше.
Правителството прекрати вредната практика да се задържа финансов ресурс на бизнеса, за да се показва по-добро изпълнение на бюджетните приходи и се разплати в срок. Видно от анализа през месец декември 2013 г. възстановеният данък добавена стойност е 542 млн. лв., което е с 303 млн. лв. повече в сравнение с месец декември 2012 г., като са постигнати нивата на възстановяване на данък от 2008 г. За съпоставка – за месец декември през предходните години са възстановявани значително по-ниски суми, като през месец декември 2009 г. е възстановен ДДС за скромните 136 млн. лв.
Можем да разгледаме и статистиката за общото салдо за възстановяване на ДДС, невъзстановен в срок плюс текущо дължим за месеца. Към началото на 2010 г. поради задържането на ДДС за бизнеса общото салдо надхвърля 1 млрд. лв. – милиард и тридесет и девет милиона лева, от които 704 млн. лв. са невъзстановени в срок.
Сходна е картината и към началото на 2011 г. Към началото на 2014 г. обаче общото салдо е 742 млн. лв., от които само 236 милиона са невъзстановени в срок и то продължава да спада през първите месеци на настоящата година. Това е много важно и от гледна точка на тезата, че приходите през първото полугодие ще са по-високи, отколкото през първото. Към месец май това салдо, което се дължи на бизнеса, е 558 млн. лв., от които само 189 млн. лв. са невъзстановени в срок поради ревизии и проверки, тоест вижда се как се тръгва от над 1 милиард през 2010 г. и вече е наполовината на тази стойност, като невъзстановеното в срок достига до най-ниските си нива, наблюдавани преди кризата.
Нещо повече, към началото на месец юни невъзстановеното в срок ДДС на бизнеса допълнително намалява до 160 млн. лв., което не се е случвало от 2007 г. досега.
Можем да разгледаме и показателя – процент на възстановено ДДС през месеца към общото салдо за възстановяване. След средата на 2013 г. той се установява на нива от около 72%, докато преди това е спадало до нива от 30%, тоест само 30% от ДДС-то, което е подлежало на възстановяване, се е възстановявало на бизнеса в срок. Непрекъснатото намаляване на ДДС за възстановяване и увеличаването на внесеното ДДС през всеки следващ месец от началото на годината показва непрекъснато увеличаване на приходите по ДДС, като пълният потенциал ще се реализира след началото на юли, когато ще се усети ефектът с обратното начисляване на данък добавена стойност.
При обсъждането на ратификацията на дълга в залата възникнаха въпроси дали има предварителни данни за май – с уговорката, че те са предварителни, ще си позволя да ги представя на Вашето внимание. Данъчните приходи през май се ускориха значително; данъчните приходи без осигуровките за първите пет месеца на годината са с 5,5% по-високи от същия период на миналата година. За съпоставка – за първите четири месеца на годината бяха по-високи само с 0,7%. Това са по данни на Националната агенция по приходите.
Събраните данъчни приходи през май са в размер на 742 млн. лв. Ако това темпо продължи до края на годината и през следващите седем месеца се събират поне по толкова – по 740 млн. лв., планът за данъчните приходи ще бъде преизпълнен с 200 млн. лв. Приходите от ДДС през май са 395 млн. лв. За съпоставка – през май 2013 г. са били около 350 млн. лв. Ако този темп се запази и през следващите седем месеца планът за ДДС също ще бъде изпълнен.
Аргументите в подкрепа на тази теза далеч надхвърлят простата екстраполация. Както беше посочено разликата между ДДС за внасяне и ДДС за възстановяване се увеличава, като ДДС за възстановяване е на рекордно ниски нива. Освен това през втората половина на годината ще даде резултат и обратното начисляване на данък добавена стойност, тъй като тогава са активните месеци за прибиране и реализиране на реколтата. Очакваното влияние върху салдото по ДДС е около 80 до 100 милиона месечно през активните месеци. Допълнителен аргумент за по-добрите приходи по данък добавена стойност през втората половина на годината, е голямото възстановяване на ДДС през същия период на 2013 г., което направихме, за да нормализираме системата.
Дирекция „Фискален контрол” активно заработи в края на март и резултатите вече са налице – заловени са над 100 празни тира, които иначе са декларирани като износ. До края на годината дейността ще се усъвършенства и тя ще дава все по-добри резултати. Това е много важно звено и по отношение на контрола за обратно начисляване на ДДС, което доказва синергията между тези две най-важни структурни промени.
Данъкът върху доходите за физически лица нараства със 183 млн. лв. през първите пет месеца на годината, което е с 25% повече от същия период на миналата година. Изпълнението спрямо плана за тези първи пет месеца е 39,1% при 37,1% година по-рано. През май приходите от този данък са 220 милиона и анализите показват, че планът за годината ще бъде изпълнен.
Корпоративният данък, събран през май, е 117 млн. лв., като се наблюдава непрекъснато увеличаване на внасяните авансови вноски. Ако през останалите месеци продължи да расте със същите темпове, планът за годината ще бъде изпълнен.
Трябва да се има предвид, че надвнесеният корпоративен данък през 2014 г. е много по-нисък от този през 2013 г. – с около 200 милиона, тоест през втората половина на годината ще бъдат върнат на бизнеса 200 милиона по-малко корпоративен данък, което ще се отрази благоприятно на бюджетните приходи и ще подкрепи изпълнението на плана.
Ако коригираме приходите към май 2013 г. с тези 200 милиона, изпълнението на плана към май 2013 г. се получава 42%, а сега, към края на май 2014 г., вече 49%. Развитието на икономическата ситуация също подкрепя очакванията за по-високи приходи от корпоративен данък през втората половина на годината, тъй като индикаторът за бизнес климат расте в шест последователни месеца и достига най-високите си нива от ноември 2008 г. Непрекъснато нараства и промишленото производство. През април растежът му е 5% на годишна база.
От началото на годината се наблюдава непрекъснато подобряване на събираемостта на социалните и здравните осигуровки. Социалните осигуровки за първите пет месеца на годината нарастват със 150 млн. лв. или 12,2%, като само през май са събрани 295 млн. лв. Изпълнението на плана за социални осигуровки към май 2014 г. е 40,7% при 37,4% година по-рано, като разликата е цели 3-проценти пункта. Очакванията са планът за годината да се преизпълни с 3,5%.
Като цяло анализът показва, че през май 2014 г. данъчните и осигурителните приходи се ускоряват и са налице всички предпоставки да се изпълни планът на Националната агенция за приходите за годината.
Агенция „Митници”. За първите пет месеца на 2014 г. Агенция „Митници“ се сблъска с предизвикателства, които не позволиха голямо нарастване на приходите. Наблюдава се спад на вноса от трети страни. По последни данни на Националния статистически институт за първите четири месеца на годината вносът от трети страни е спаднал с 440 млн. лв., което се отразява негативно на приходите от ДДС от внос. През март месец основен оператор в страната извърши планов ремонт, което наложи силно да бъдат намалени доставките на суров нефт. За първите пет месеца на 2014 г. приходите от ДДС от подобни продукти намаляват със 100 млн. лв. поради тази причина. Пълен ремонт се извършва веднъж на всеки четири години. За първите пет месеца на 2014 г. се отчита спад на цените в долари на суровините, които формират основната част на вноса от трети страни – суров нефт, алуминий, желязо, мед и олово. Курсът на лева спрямо долара за периода също бележи спад – 4%.
На фона на тази неблагоприятна за приходите икономическа обстановка, за периода януари – май 2014 г., приходите от ДДС относно стоките, без суров нефт и мазут, бележат ръст от 6%, което е с 55 млн. лв. повече от миналата година, което се дължи на подобрена събираемост.
За периода януари – май 2014 г. приходите от акцизи бележат ръст на годишна база за всички стокови групи. Събраният акциз за периода е с 49 милиона повече спрямо януари – май 2013 г.
Агенция „Митници”, разбира се, предприема и допълнителни мерки с цел подобряване на събираемостта, които касаят засилване на митническия контрол и надзор по отношение на елементите на облагане, засилване на сътрудничеството с правоохранителните и правоприлагащи органи, засилване на контрола по отношение незаконното превозване и пренасяне през външните граници на Европейския съюз и държавната граница на Република България на тютюневи изделия и така нататък.
Ефектът от мерките, които имат изразен фискален ефект, се очаква да се прояви основно през втората половина на годината, когато се очаква да се преодолява и проблемът с дефлацията, докато тези с нефискален ефект – засилени контролни действия в борбата с контрабандата, вече дават резултати.
Понеже постоянно възниква въпросът има ли някакви добри резултати в борбата с контрабандата, ще си позволя да ги представя на Вашето внимание. За първите пет месеца на 2014 г. са налице следните резултати. Задържани са 17,7 милиона къса цигари, което е с 48% или близо 6 милиона къса повече от същия период на 2013 г. Почти три пъти повече е задържаното количество спиртни напитки – 31 тона алкохол през 2014 г. спрямо 11 тона през същия период на 2013 г. Повече от 10 пъти се увеличава количеството на задържаните наркотични вещества, като при хероина увеличението е 9 пъти, при марихуаната – 10 пъти. Рекорден е и броят на случаите на задържане на наркотични вещества – 65 за първите пет месеца на 2014 г., при среден брой от 35 случая за периода 2009-2013 г. Задържаното количество е от 2,35 тона наркотични прекурсори, от които 1 тон наркотици и 1,35 тона прекурсори е 4,8 пъти повече от задържаното количество за цялата 2013 г. Задържани са 57 млн. т горива, което е с 1,2 тона повече от миналата година.
Независимо от добрите перспективи пред изпълнението на приходите текущо през годината бяха набелязани редица допълнителни мерки за подобряване на събираемостта по две основни направления: мерки за повишаване на бюджетните приходи чрез противодействие на митническите, данъчните, осигурителните измами и пресичане на контрабандните канали и незаконното разпространение на акцизни стоки, както и мерки за повишаване на събираемостта на бюджетните приходи чрез ефективно принудително събиране на публичните вземания. Предполагам, че в хода на дискусията ще стане въпрос за тези мерки в какво точно се състоят, така че към момента ще ги оставя на този етап от разглеждането и протичането на дискусията.
По тезата за арогантност без санкции разпределение на средствата от така наречената Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, можем да кажем, че за разлика от прилаганите през 2009-2013 г. неясни и непрозрачни механизми за отпускане на допълнителни средства следва да се подчертае, че условията, редът и критериите за избора на проекти и програми и реда на разходване на средствата по публичната инвестиционна програма са определени както на база Закона за държавния бюджет, така и на база Постановление № 4 на Министерския съвет от 16 януари 2014 г. Можем да проведем и дискусията какво се случваше в предходните години и по какъв критерий бяха разпределяни тези средства, като резултатите по отношение на капиталовите разходи, допълнително одобрявани за общини, са красноречиви и те сочат, че 86% от тези капиталови разходи попадат в общини, които принадлежат към управляващата партия, тоест виждате, че подходът е сменен категорично и подобно разделение не е правено.
В изпълнение на Закона за бюджета бяха приети две постановления по отношение изпълнението на програмата и създаден междуведомствен съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектните и програмни предложения. Регламентирани бяха 11 конкретни критерии, съгласно които междуведомственият съвет извърши оценката и класирането на проектите. Осигурена е и възможността общините целогодишно да подават проекти към областните управители, които да ги внасят за разглеждане в междуведомствения съвет. Общата сума, заявена в апликационните форми на общините, беше близо 2 млрд. лв. Бяха одобрени проекти за около 300 млн. лв. При разпределението на средствата междуведомственият съвет се е ръководел от разработени и одобрени от съвета насоки за определяне на проектните предложения на общините, на които да бъдат предоставени тези средства.
Показателите, които допълнително се оценяват, са групирани в няколко групи: финансови, социални, оценка на приоритетност, неотложност на приоритетното предложение.
Във финансовите показатели е отчетено влиянието на някои фактори – получено допълнително финансиране за капиталови разходи от централния бюджет, получена безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, относителен дял на изравнителната субсидия спрямо сумата от нея и собствените приходи на общините. Тези допълнителни показатели са използвани именно с оглед осигуряване на изпълнението на основната цел, тоест намаляване на регионалните различия.
Прави се и недотам коректно сравнение в мотивите по отношение на разпределението на средствата за проекти конкретно за Северозападния и Южния централен район, че те увеличават регионалните различия. Това не е така, тъй като по отношение на Северозападния район се падат 52 лв. на жител и сумата, която се пада на населено място за населени места с население над 10 жители, е в размер на 69 хил. лв. За Южен централен район се падат малко по-малко – 51,25 лв. на жител, а разпределената сума на населеното място е доста по-ниска – 62 хил. 900 лв.
От изнесените данни е видно, че не се потвърждава внушението, което се прави с внесения вот на недоверие, че в публичната инвестиционна програма са очертани нови политически граници между регионите, тоест, че бедните са получили по-малко от богатите. Напротив, очертава се равномерно разпределение на инвестиционните разходи по всички изброени показатели – на квадратен километър територия, на един жител и на едно населено място.
По тезите за проблемите в отделните сектори, както казах, се предоставя възможността на моите колеги да изложат своите виждания. Но общото, което може да се каже, е, че тези сектори наистина бяха със значителни наследени проблеми по отношение на финансирането, най-вече по отношение на неговата ефективност, които се опитваме да разрешаваме.
Внушенията, че се създава някакъв апокалипсис в здравната система, че нарастват просрочията, не са верни, тъй като от началото на годината бяха изчистени просрочия по отношение на Здравната каса, наследени от миналата година, когато бюджетът беше бюджетиран само за девет месеца и продължава процесът на приемане на правила, методики и процедури, които да позволят дисциплиниране на сектора.
По тезата за усвояване на средствата по европейските програми, бих искал да обърна внимание върху няколко основни факта.
На първо място, разходите по оперативни програми в края на 2013 г. превишават тези от 2012 г. с 31%, тоест ускори се усвояването на европейските средства. Беше елиминиран рискът, посочен и от служебния кабинет, за загуба на над 270 млн. евро по оперативните програми.
В допълнение, тази тенденция продължава и през първите пет месеца на 2014 г., като разходите са с 43% повече спрямо същия период от миналата година, а приходите бележат ръст с 66%. Това е достатъчен аргумент срещу твърдението, че Европейската комисия не възстановява навреме плащания или че по някакъв начин е настроена срещу това правителство. Тази тежко невярна политическа теза не може да намери своето потвърждение в данните, които предоставям на Вашето внимание.
Относно твърденията за спиране на средства по отделни програми, трябва да използваме малко по-коректни термини, тъй като случаят се отнася за допълнителна проверка на определени обстоятелства и предприемане на корективни мерки, при които временно е отложено възстановяването на изпратени заявления за плащания, като чак след окончателния преглед на последно изпратената информация ще бъде ясно дали ще има негативни ефекти върху държавния бюджет.
В системите за управление и контрол на евросредствата наистина са допускани грешки, като основните от тях не са от последната година. Процесите по разходване и възстановяване на средства по оперативните програми, съфинансирани от Европейския съюз, са част от динамично развиваща се среда, като считам, че вече предприетите корективни мерки ще дават своя положителен резултат.
В тази светлина искам да Ви уведомя, че при планирането на годишните разчети по сметките със средства от Европейския съюз са разглеждани сценарии за евентуално забавяне на възстановяването на средства и в рамките на бюджета те могат напълно да бъдат абсорбирани. Поради това считам, че текущото забавяне на възстановяването няма да доведе до влошаването на основните параметри на Бюджет 2014.
Провежданата политика повлия благоприятно и на икономическото развитие. Краткосрочните индикатори за икономическата активност непрекъснато растат от втората половина на 2013 г. до момента. Общият показател за бизнес климата се подобрява в шест последователни месеца. През месец нарасна с 5,3 пункта, достигна средните си нива за 10-годишен период и се установи на най-високото си равнище от ноември 2008 г. досега, тоест от преди кризата.
Индексът на промишленото производство нараства на годишна база седем последователни месеца, а гражданското и инженерното строителство нарастват с двуцифрени темпове през първите три месеца на 2014 г. и поради ускореното усвояване на европейски средства.
Подобрява се и ситуацията на пазара на труда. Равнището на безработицата за първото тримесечие на 2014 г. е 13% и намаля с 0,8 процентни пункта спрямо същия период от миналата година, като това е съчетано с увеличение на коефициента на икономическа ефективност с 0,7% процентни пункта. Броят на безработните намаля с 23 хил. души спрямо първото тримесечие на 2013 г. и с близо 7 хил. души спрямо края на 2013 г. Този резултат е доста окуражаващ, тъй като през първото тримесечие безработицата се е увеличавала през последните пет години, а сега намалява. През първото тримесечие на 2014 г. заетите лица се увеличават с близо 40 хил. души на годишна база.
Бяха приложени и неотложни мерки за стабилизиране на ключови държавни предприятия, в които бяха запазени около 10 хил. работни места.
През първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нарасна в реално изражение с близо 5%. (Шум, смях от ГЕРБ.) Средният месечен размер на изплатените пенсии реално нарасна с 12,3%. Позитивното развитие на пазара на труда и увеличаващите се доходи доведоха до нарастване на потребителското доверие, като през месец април тази година то достигна най-високата си стойност от средата на 2007 г. досега.
Устойчиво нараства и търговията на дребно.
Заварихме ситуация на спад на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на 2013 г. с 0,2% на годишна база. Имаше редица прогнози, включително от страна на опозицията, че страната изпада в рецесия, но те не се сбъднаха, както и мрачните апокалиптични сценарии за втора, трета и четвърта актуализация през миналата година. Напротив, в рамките на мандата на правителството брутният вътрешен продукт нараства с над 1% в три последователни тримесечия.
През първото тримесечие на 2014 г. потреблението нараства с близо 4%, а инвестициите нарастват с 4,6%, като има две последователни тримесечия с подобен растеж, което е добра предпоставка за изпълнение на годишната прогноза за растеж на брутния вътрешен продукт от 2,1%.
С оглед да не отегчавам залата и да оставя някои въпроси да бъдат адресирани в процеса на дискусия (шум и възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ), ще споделя и ще оприлича като цяло мотивите за вота на недоверие, като използвам сравнение от близкото минало. Знаете, че често изпадахме в подобни кулинарни сравнения по отношение на бюджета. Според мен мотивите за вота и самият вот може да бъде оприличен на претоплен от миналата година тюрлюгювеч, който продължава да бъде безсолен. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ. Реплики: „Браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Уважаеми колеги, времето за участие на парламентарните групи в дебата, съгласно чл. 54, ал. 1 е, както следва: Парламентарна група на ГЕРБ – 30 минути; Парламентарна група на Коалиция за България – 28 минути; Парламентарна група на Движение за права и свободи – 18 минути; Парламентарната група на „Атака” – 15 минути; нечленуващи в парламентарни групи – 5 минути.
Искам да напомня, че съгласно чл. 54, ал. 2 парламентарните групи имат право на увеличение на времето.
Моля да представите списък на желаещите да вземат участие. (Възгласи: „Е-е-е” от ГЕРБ.) Помолих за това.
Имате думата, уважаеми дами и господа.
Заповядайте, господин Главчев, Вие сте първият.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми все още членове на българското правителство! След завършека на господин финансовия министър разбрахме, че той е усвоил езика на коалиционния си партньор. Иначе от това, което представи, имаше много малко неща, които отговарят на действителността.
Мисля в началото господин финансовият министър каза, че са квази мотивите. Ами, каквото е правителството – квази, такива са и мотивите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Сега ще Ви представя числа, извадени от отчетите на Министерството на финансите.
Основните ни притеснения за от срива, който се наблюдава в събираемостта на приходите. Очевидно или те са били раздути с идеята да бъдат оправдани разходи – в случая предизборни, или пък другият вариант е, че ще бъде необходима актуализация. Което и от двете да е, не е добро.
В първите четири месеца данъчните постъпления са нараснали със 123 милиона, което представлява, забележете, 6% от предвиденото увеличение за годината. По какъв начин, ако за първите четири месеца, което е една трета от годината, сте събрали 6%, до края на годината ще достигнете 100%?! Задачата е елементарна за решаване дори от първолак в училище.
Почти цялото нарастване се дължи на повишение на социално-осигурителните постъпления, както и Вие правилно отбелязахте. Само че нали не пропускате, че максималният осигурителен доход е увеличен с близо 10% - от 2200 на 2400 лв., а минималните осигурителни прагове също са увеличени. Много лесно е обяснението защо имате повишение точно в тази област.
Големият Ви срив е точно в косвените данъци. Всички, които се занимават с финанси и знаят каква е структурата на постъпленията, знаят, че това са постъпленията с най-голям относителен дял.
Странно е намалението и на преките данъци, при положение че последното тримесечие беше предвидено да не се правят авансови вноски, които се изместиха за първото тримесечие на 2014 г. Най-драстично е намалението, както казах, при косвените данъци, като в приходите от ДДС са събрани със 124 милиона по-малко, спрямо същия период на 2013 г. Как смятате да компенсирате това намаление през останалите месеци? Сигурно имате някакъв отговор, но хубаво е, че няма да го правите Вие, така че най-вероятно ще може да бъде компенсирано.
Смисълът на този вот е хората да разберат в какво състояние оставяте финансите на държавата. От този момент нататък това ще продължаваме да говорим непрекъснато, при положение обаче че дадете всички отчети. Справка – Годишният отчет за дейността на НЕК. Страшно криене направихте на този отчет. От кого ли не го искахме – от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, от министър-председателя, тъй като статистиката е ресорно подчинена на него, от Вас го поискахме, за да можем от НАП да получим годишния отчет на НЕК. Е, няма го и няма този отчет. Вече наистина се съмняваме дали има изготвен отчет на НЕК в рамките на законно предвидените срокове.
Мисля си, че и с дефицита, който е към края на месец април, няма как да се гордеете. Той е 864,5 млн. лв. Това представлява 57,6% от целия предвиден дефицит за годината. Както виждате, при приходите изоставате – събрали сте 6%, докато при дефицита за първите месеци вече е изразходван близо 60%.
Нищо добро не виждам в областта на събираемостта и в приходната част. Надявам се да ни убедите в противното. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Главчев.
Реплики има ли?
Господин Цветанов, заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Главчев, имам реплика по Вашето изказване, защото, когато се гледа вот на недоверие, смятам, че трябва винаги да се говори с конкретика. И смятам, че липсваше всякаква информация от страна на министъра на финансите. Когато задаваме съответните въпроси и участваме в този дебат, трябва все пак да припомним и какво дадоха като информация за едногодишното си управление от отчета на сегашното правителство.
Само искам да Ви акцентирам, господин Главчев, че за 2014 г., в едногодишното управление сегашното правителство отчита като голям успех борбата срещу контрабандата и отчитат огромните задържани количества цигари – 44 милиона къса цигари. Господин Главчев, само да Ви припомня, че 2010 г., една година от управлението на Политическа партия ГЕРБ, имаме задържани над 386 милиона къса цигари. А 2011 г. тези количества достигнаха до нива от над 463 милиона къса цигари, което означава, че съпоставимо с цифрите, които ни бяха дадени в отчета и това, което имаме като данни за задържани количества и борба срещу контрабандата на цигари, за да може действително приходните агенции да отговарят на това предизвикателство, към което има критика и от Европейската комисия. Нека да си припомним, че на 2 юни тази година имаше препоръки от Европейската комисия, където се говори за проблемите в сферата на сивата икономика и корупцията от сегашното правителство.
И когато се говори за приходи, господин Главчев, много искам да имате предвид също и за количествата, които бяха упоменати в отчета на сегашното правителство за едногодишното им управление. Шейсет и четири хиляди литра алкохол, а мога да Ви кажа, че в управлението на ГЕРБ за първата година имаме над 845 милиона литра задържани количества алкохол. Така че нека да говорим с цифри, защото това ще даде и по-правилната аритметика, когато даваме отчет за приходните агенции и каква е ефективната борба срещу контрабандата и сивия сектор.
Само да припомня, понеже бяха цитирани данни от министъра, мога да кажа, че в управлението на ГЕРБ бяха неутрализирани седем нелегални фабрики за производство на цигари, които бълваха както в българския пазар, така също и към европейския, а за едногодишното управление има само толериране и превръщане на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници”в услуга на организираната престъпност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Цветанов, 54 секунди говорите над времето, предвидено в правилника. Аз Ви предупредих два пъти. Моля Ви, спазвайте времето, предвидено в правилника. Това се отнася за всички.
Втора реплика има ли? Няма.
Господин Главчев – за дуплика.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Благодаря за подсещането, господин Цветанов, аз въобще не засегнах какво се случва в Агенция „Митници”, където всъщност е най-големият проблем. И в режим на съпоставимост трябва да кажем, че за трите години по време на управлението на ГЕРБ имаме следните факти. За три години са нараснали приходите в Агенция „Митници” с над 2 милиарда. Всичко това се случва до 2013 г. А второто тримесечие на 2013 г., с което господин министърът се похвали, че има много голямо превишение на прихода, имаме 319 милиона по-малко събрани приходи. И това при положение, спомняте си, че август месец имаше една актуализация, която намали с 200 милиона приходите в митниците. Тоест реалното намаление от програмата е 519 милиона за второто тримесечие на 2013 г., с което Вие, господин министър, много се гордеете.
Същият повод за гордост предизвиква у Вас и събираемостта през тези три месеца, тъй като изоставането от плана е с 300 млн. лв. към днешна дата.
Разбирам защо не се публикуват отчетите на сайта, не е както беше по времето на ГЕРБ, когато се виждаше какво се случва, имаше го на сайта на Финансовото министерство, но това е фактът – 300 млн. лв. по-малко събираемост на митниците към момента.
Колкото до борбата с контрабандата, при положение че от независими маркетингови агенции са правили проучване на нелегалния пазар на цигари, в края на 2013 г. този процент е бил 20%, което показва с 15% повишение на нелегалния пазар на цигари. Подобно е положението и при горивата и алкохола. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Главчев.
Министър Чобанов има думата.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, ще си позволя веднага да реагирам на опитите за заблуда на цяла България, която ни гледа в момента. Числата, които се вадят от контекста, особено приказките как са събрани само 6% от приходите, а дефицитът е 50% от планирания, са извън всякаква икономическа логика. Повтарям някои числа, за да ги запомните.
По отношение на ситуацията и подобрената събираемост през 2013 г. Второто тримесечие на 2013 г., уважаеми господа, можете да го отнасяте към нечие друго управление, а не към нашето. Така че числата през второто тримесечие на 2013 г. няма как да бъдат вменени като наша отговорност. И това го заявявам категорично, но ще повторя някои от числата специално за Вас по отношение за приключването на 2013 г. като събираемост. А именно, повтарям – през 2013 г. данъчните, осигурителните приходи представляват 28,6% от брутния вътрешен продукт при 27,6% година по-рано. Тоест това е 1-процентен пункт разлика, или в абсолютна сума близо 800 млн. лв. Това е подобрената събираемост. Пак ще повторя: Вие говорите за милиард и половина. Това е половината от милиард и половина, реализирано за половин година. Мисля, че примерът е красноречив. И е реализирано за половин година, тъй като, пак ще повторя специално за Вас, че през второто полугодие на 2013 г. са събрани с 930 млн. лв. повече в сравнение с първото полугодие на 2013 г., от които Агенция „Митници” е събрала 630 млн. лв.
Иначе по отношение на акцизните стоки, по отношение на цигарите по-добре цитирайте числото с колко е намалял обемът на продажбите, тоест колко процента по-малко пакети цигари са продадени легално през 2010 г., която сочите за пример. И отговорът е 30% по-малко. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, желаещи за изказвания?
Господин Гечев, заповядайте за изказване.
РУМЕН ГЕЧЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, госпожи вицепремиери, министри, колеги! В последния момент реших да използвам малко по-различен подход, да използвам международната статистика. Очевидно в залата на Парламента, когато се обсъжда вот на недоверие, съвсем естествено донякъде е политическите сили да защитават различни позиции, интерпретирайки едни и същи числа, предоставени от Националния статистически институт.
Аз обаче използвам статистиката на „Евростат”, на Европейския съюз, която е публикувана на 7 юни в „The Economist” – списанието, което е достъпно в интернет, в това число и в Библиотеката на Народното събрание. Споделям опита на колеги, които винаги се придържат към международните сравнения, за да оценим къде се намира България, къде стоим добре и къде са нашите проблеми.
Първият аргумент на опозицията беше по отношение на два основни момента – бюджетния дефицит и държавния дълг, колко е страшен бюджетният дефицит и колко е страшен държавният дълг, независимо от неговия дял в брутния вътрешен продукт.
Уважаеми колеги, сигурно ще Ви е любопитно, ако задам риторичния въпрос: ако вземем 193-те страни – членки на Организацията на обединените нации, колко от тях имат бюджетен излишък? Знаете ли колко? Четири страни. Две от тях са износителки на петрол – Саудитска Арабия и Норвегия. Една-единствена страна от Европейския съюз – локомотивът на Европа, Германия е с половин процент плюс – това е третата страна. И четвъртата страна е Швейцария. Сто осемдесет и девет страни по света се намират в бюджетен дефицит, който се простира от минус 0,1% до минус 15%. Така че напълно нормално е. Това – и за нашите зрители, които не са икономисти, а и за колегите, които не са икономисти: бюджетният дефицит по принцип е нещо нормално, допустимо. Нещо повече, необходимост за стимулиране на икономиката, което е обяснено от различни икономически школи и се прилага от десетилетия, да не кажа – столетия, в световното стопанство.
Като казваме, че бюджетният дефицит е в 99,9 на сто от страните – членки на Организацията на обединените нации, вторият въпрос е: какъв да бъде този бюджетен дефицит, тъй като той може да бъде минус 0,1%, може да бъде минус 100% и така нататък?
Да видим какви са показателите на Република България.
Уважаеми колеги, в Еврозоната – развитите страни, от данните за първото тримесечие на 2014 г., бюджетният дефицит е минус 2,6% от брутния вътрешен продукт. В Съединените щати е минус 2,8%. В Китай, който има близо пет трилиона долара валутни резерви, бюджетният дефицит е 2,2%. А в някои развити страни, в това число – Япония, бюджетният дефицит е минус 8% от брутния вътрешен продукт.
В Република България бюджетният дефицит за първото тримесечие на 2014 г. е минус 1%!
Какъв е изводът, уважаеми колеги? Минус осем в Япония, минус три, средно почти, в Съединените щати и в Еврозоната – в България е минус един! Какво става с аргумента, че бюджетът от минус 1% за първото тримесечие е ужасен? Излиза, че България е в пъти по-добре от развити, да не говорим за развиващи се страни.
Вторият въпрос за бюджетния дефицит – и тук ще похваля добрата новина: при управлението на ГЕРБ Вие задържахте бюджетния дефицит в прилични рамки – около и под 3% в отделни години. Това е много добре.
Вторият въпрос е: на каква цена се поддържа този сравнително нисък бюджетен дефицит? Каква е разликата в политиката на сегашното правителство и на колегите от ГЕРБ?
Колеги от ГЕРБ, Вие постигнахте този добър резултат при замразени доходи в публичния сектор, при замразени майчински и при замразени пенсии. Новото е, че по-добрият показател в бюджетното равновесие на страната се постига при размразени доходи в публичния сектор, при увеличени социални помощи и при размразени пенсии плюс отделянето на половин милиард инвестиционна програма, което се прави за първи път от последните 15-ина години!
Следователно изводът или аргументът, че бюджетният дефицит е лош или правителството увеличава бюджетния дефицит, противоречи на световната статистика и на политиките на Европейския съюз.
На следващо място, вторият основен аргумент на колегите от опозицията е държавният дълг, с различни възклицания как расте – в милиарди, в евро и в левове.
Дами и господа, да видим как стоят нещата с държавния дълг в България. През последните 7-8 години държавният дълг в България бележи тенденция на понижение, с леки колебания и в момента би трябвало всички да знаем, че той се движи в границите малко под и около 20%.
Какво става в другите страни по света? В Еврозоната делът на държавния дълг в брутния вътрешен продукт е малко над 80%. В отделни страни: примерно в Гърция е 175%, в Италия – 132%, в Германия – близо 80%.
Преди няколко месеца президентът Обама помоли, поиска от Конгреса да му разреши да излезе от конституционното ограничение, да увеличи държавния дълг на Съединените американски щати над 100% от брутния вътрешен продукт, тоест пет пъти повече от летвата, по която в момента стои България – 20% от брутния вътрешен продукт.
Може би ще Ви е любопитно, но този дял на държавния дълг в развита Япония е 220% от брутния вътрешен продукт. Това, разбира се, не означава, че българските правителства следва да увеличават държавния дълг. Разумна ще бъде политиката на това правителство и на всички следващи да поддържат държавния дълг като дял на брутния вътрешен продукт в граници, които са предвидими и които са по-ниски от средните показатели на Еврозоната и на Европейския съюз.
Освен това, в конкретика имаше атаки върху дълга за тази година – от около 3 млрд. лв.
Дами и господа, този дълг – 3 млрд. лв. през 2014 г., е заложен в Закона за бюджета, който приехме през декември миналата година. Правителството не може да направи нищо, не бива да прави и то не прави нищо, което е извън Закона за бюджета! Там е заложено този дълг да бъде 4,4 млрд. лв. за 2014 г. Половината от тези средства приблизително отиват за изплащане на дълга от 2002 г. – стари дългове, и половината от тази сума е заложена в Закона за бюджета като бюджетен дефицит, който в края на годината не би следвало да надхвърли 2% от брутния вътрешен продукт.
Освен това, като международно сравнение – не само че ние поддържаме изключително приличен и достоен бюджетен дефицит в сравнение с най-развитите страни в Европа и извън нея, не само че държавният дълг на България е под контрол и е в границите на 20%, четири пъти под средния показател на развитите страни от Европейския съюз, но ние съумяваме отново да повишим фискалните резерви на България! Те бяха приблизително 8,2 млрд. лв. през февруари 2013 г., извинявайте, при смяната на правителството – 2012 г. През 2009 г. – 8,2 милиарда. През февруари 2013 г. при смяната на властта фискалният резерв беше слязъл на 3,7-3,8 млрд. лв.
Не е ли хубава новината, че в момента при подобрени параметри и събираемост на бюджета тази година фискалният резерв е нараснал на 6 млрд. лв.?
В заключение, дами и господа, на базата на обективните числа – тук няма нужда от излишни коментари, българското правителство се движи добре по отношение на фискалната дисциплина. Не само че няма нищо застрашаващо в тези параметри, но те отговарят на най-добрите стандарти.
Това, разбира се, не означава, че и ние нямаме претенции към правителството. Разбира се, че събираемостта може да бъде по-добра. Разбира се, че трябва да се подобри оперативната работа и организацията на отделните институции. Но ние нямаме основание да се съобвиняваме като българи преди всичко, че фискалната ни система се намира в критично състояние. Обратно, фискалната система на България се намира в много добро състояние и тенденциите са умерено, много умерено оптимистични. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Гечев.
Реплики има ли? Няма.
Други изказвания? Има ли желаещи за изказване?
Госпожа Дариткова, заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин премиер, госпожи и господа министри!
Каква е печалната картина на българското здравеопазване след година експертно управление, четири отчета на правителството, един-единствен приет законопроект на Министерския съвет и почти отсъстващ министър, цяла година опознаващ сектора?
Българският пациент е най-неудовлетвореният, най-късно диагностицираният и най-доплащащият от джоба си.
Системните проблеми се прехвърлят като вина на работещите в сектора и те просто напускат страната.
Мащабното и безпринципно кадруване осигури удобните, безкритични ръководители на структури.
Дисбалансите между здравните потребности, възможности и обществени очаквания драматично се задълбочават.
И на този фон, осигурен от управляващите политици, все пак българските лекари – професионалисти в системата на здравеопазването, отчитат постижения в научната и лечебно-диагностична практика.
И ако липсата на визия за промяна и нормотворческа активност не са толкова вредни, финансовата дестабилизация, зададена с бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването сериозно заплашват системата.
Кой ще поеме отговорност за дефицита в плащанията за болнична помощ, който в края на годината ще е около 500 млн. лв.? Кой ще гарантира, че няма да свършат парите за лекарства, хемодиализа, интензивни грижи? Как ще се справят дейностите за асистирана репродукция и как ще се осигурят ваксини за децата, след като там средствата са намалени наполовина? Как с почти изхарчен оперативен резерв ще се разплащат дейностите в последните месеци на годината?
Не очаквам искрен и точен отговор. Министър и управител на Каса си прехвърлят вината за кризата, умело жонглират с писма за подкрепа и оставка и кой поема удара – лечебните заведения.
Твърди лимити за дейности, определени по непрозрачни критерии и постфактум проверки, сваляне на изработени клинични пътеки, неплащане на надлимитните дейности за последните четири месеца въпреки изнесените данни в отчета. Какъв е резултатът?
Обмисля се сформиране на листи на чакащите в болниците. Постановление № 94 на Министерския съвет е дадено във Върховния административен съд от ръководители на лечебни заведения и Лекарския съюз. Дълговете на болниците преминаха психологическата граница от 500 млн. лв.
В сегашното политическо безвремие и пазарлък никой не повдига темата за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, а необходимостта е очевидна. Сега безславно абдикирате, втвърдили се в усещането си за безпогрешност. След Вас обаче остава разрухата, разбити съдби, задълбочени проблеми и цяла загубена година без адекватна реформа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Дариткова.
Това беше изказване.
Има ли реплики? Кой желае реплика?
Госпожо Атанасова, заповядайте за реплика. (Чува се съскане отляво.)
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ, от място): Все по-тихо и по-тихо съскате нещо?!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Дариткова, в този анализ, в рамките на няколко минутки, на българското здравеопазване пропуснахте доста неща. Не че имаше кой да Ви слуша, кой да обърне внимание на казаното. Голяма забава и смях тук, на мястото на Министерския съвет. И слава Богу, че поне пряко се предава по телевизията това заседание, след като няма хляб след това управление, поне да има зрелища! (Оживление, ръкопляскания от ГЕРБ.)
По повод здравеопазването обаче – не само това, трябваше да споменете и нещо друго. Най-големият успех на това правителство, на експертното правителство и най-големият успех на министър Андреева – тя до вчера се кичеше с успехите си пред Европейската комисия, само че Европейската комисия зашлеви поредния шамар може би и последния на това правителство, като обяви, цитирам: „Стратегията за българското здравеопазване не е ясна и конкретна. Не се демонстрира ангажимент за сектора”.
Това е оценката на Европа. На българските граждани оценката я знаем, а Вие експертната си оценка, която направихте, е хубаво наистина да я връчите и на министър Андреева. Тя Ви е колега. Надявам се да се върне в сектора да работи. Дори може и в „Спешна помощ”. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Втора реплика има ли?
Госпожо Янкова, заповядайте за втора реплика.
ДОРА ЯНКОВА (КБ): Уважаеми господин председател, господин премиер, госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Уважаема госпожо Дариткова, д-р Дариткова, аз искам да кажа на българските граждани, че зрелището не го прави правителството, госпожа Атанасова се опита поне да направи зрелище или да предизвика внимание в тази посока.
Искам нещо да попитам като реплика към госпожа Дариткова – Вие имате ли някакво притеснение, когато говорим за Каса, за правителство, за бюджет, когато говорим за средства от Европейския съюз, че в крайна сметка позволихте повече от един милиард от публичните финанси за здраве да не се ползват сега от българските граждани? И какво е Вашето обяснение – защо този ресурс не е в публичните финанси, в Касата?
И второ, когато говорим за Европейския съюз – аз знам, че това правителство направи всичко възможно за следващия планов период във всички мерки и във всички оперативни програми да има средства за здравеопазване. Останалото е зрелища. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Трета реплика? Няма.
Госпожо Дариткова – заповядайте за дуплика.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа!
Уважаеми репликиращи! Аз наистина, когато обсъждам сектор „Здравеопазване”, говоря искрено и с болка, защото идвам от този сектор и ще се върна в него. Знам колко много са проблемите там. Знам колко лесно този сектор се използва за трупане на политически дивиденти.
Управляващите са виртуози в това отношение – факт обаче е, че несправянето е налице. Фактът е, че Европейската комисия каза и критиките й са най-сериозни в това отношение, че това е един от най-нереформираните сектори.
Ние своята отговорност и обяснение за едни и същи опорни точки, които повтаряте вече една година, сме ги дали, само че сега Вие трябва да давате обяснение. И това, че в отчетите е написано, че всичко е прекрасно и че са свършени куп неща, всъщност е абсолютно заблуждаващо.
Аз наистина съветвам премиерът Орешарски да слуша повече съпругата си, която също работи в сектора, и да взема пример от лидера на партията-мандатоносител, защото Вас системно Ви заблуждават.
Всъщност, понеже „по делата им ще ги познаете”, нерешените проблеми ще се върнат като бумеранг.
Жалко е, че формално друг пазарлък ще Ви измете от власт, но загубихме цяла година – година безвремие, безидейност и безрезултатност в здравеопазването!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Мерджанов, за процедура.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на времето до приключване на дебатите по вота на недоверие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Моля всички народни представители да заемат местата си в залата – предстои гласуване.
Ще изчакам малко.
Уважаеми колеги, заемете местата си в залата.
Гласуваме направеното процедурно предложение от господин Мерджанов.
Гласували 100 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Министър Андреева има думата.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Аз днес се радвам на този вот, както и всеки един от моите колеги, защото през него преминава всичко, което се случваше и се случи в здравеопазването през последната една година. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Министър Андреева, по-близо, ако обичате, и по-силно.
Моля за тишина в залата!
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: И за да не изпадам в политическо говорене, ще си позволя да цитирам няколко конкретни факта.
В края на управлението на тройната коалиция през началото на 2009 г. общо задълженията на лечебните заведения – държавни и общински, са възлизали в размер на 33 млн. лв., от които държавните лечебни заведения са били със задължения 13 млн. лв.
През 2013 г., при встъпване в мандат на новото правителство, задълженията на лечебните заведения възлизат в размер на 333 млн. 885 хил. лв. Ще повторя отново: 13 млн. лв. – държавните лечебни заведения в края на 2008 г., 333 млн. 885 хил. лв. в началото на 2013 г.
Какво се случва по отношение на Националната здравноосигурителна каса през всички тези години? Жалко, че отново трябва да повторим – че през 2010 г. 1 млрд. 500 хил. лв. от бюджета на НЗОК бяха прехвърлени, както държат от опозицията да бъде споменавано, в държавния бюджет. Милиард и петстотин хиляди по-малко за лечебните заведения! В същото това време през 2010 г. не бяха изплатени надлимитните задължения на лечебните заведения за болнична помощ. Част от тях заведоха искове към НЗОК за разплащане на тази надлимитна дейност.
От какво бяхме лишени? Бяхме лишени от две неща: първо, болниците затънаха в дългове, тъй като не беше адекватно финансирана тяхната дейност, второ – този един милиард и половина не даде възможност да се пристъпи към реформа по отношение на изграждане на втори стълб, защото всички си спомняме защо бяха увеличени здравните вноски от 6 на 8%. От всичко това загубиха пациентите, загубиха и българските лекари.
Ще спомена всички дейности, които Министерството на здравеопазването през 2009-2013 г. си позволи да прехвърли към НЗОК за финансиране. Това бяха ваксините. Това бяха хората с репродуктивни проблеми, за които държавата отказа да се грижи и ги даде като ангажимент на НЗОК. Това бяха интензивните грижи в отделенията по анестезиология и реанимация и много други. Всичко това в размер на над 200 млн. лв.
Ще отбележа, че дори си позволиха в трудните състояния на лечебните заведения да гласуват прибиране на дивидент от печалбата им в полза на бюджета на държавата. Поне това успяхме да постигнем – днес държавните лечебни заведения, благодарение на решение на Министерския съвет ще могат да реинвестират печалбите си, или да ги използват за увеличаване на трудовите възнаграждения на работещите в сферата.
Ще отбележа, че над 8 млн. лв. бяха отнети от общинските лечебни заведения за субсидиране на такива в труднодостъпни и отдалечени райони. Резултатът – фалит на повече от 17 лечебни общински заведения, смърт на над 100 човека, тъй като нямат достъп – бърз и навременен, до медицинска помощ.
В заключение само ще отбележа, че тук може да казвате всичко, дори може да си вярвате, но от моите посещения в страната – не Ви вярват лекарите, не Ви вярват и пациентите. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.) Не Ви вярват и съсловните организации – и това ясно беше подчертавано.
Веднъж го казах тук, ще го кажа и втори път (силен шум и реплики от ГЕРБ): Вашето управление в системата, в сектор „Здравеопазване” е срам за гилдията. А срамът продължава, защото независимо от цялата Ви ангажираност и желание да помагате, за една година няма нито едно предложение от опозицията. Това че сте опозиция, не Ви лишава от възможността да имате законодателна инициатива.
Големият законопроект на Министерския съвет, който поставя основите на оптимизиране на разходите в здравната система, на ясни регламенти за разкриване на лечебни заведения, на иновативни дейности като медико-социалните услуги, като патронажите по отношение на пенсионерите, на хора с увреждания, на деца – опозицията го блокира. Не виждам къде е Вашата ангажираност и Вашето желание за реформа в здравеопазването. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Изказвания, уважаеми дами и господа?
Заповядайте, господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Кое е характерното за едногодишното управление на това правителство? Отказът от реформи в абсолютно всички сфери, включително и в социалната сфера.
През миналата година Политическа партия ГЕРБ многократно предупреждаваше правителството да не спира пенсионната реформа, която правителството на ГЕРБ стартира през 2010 г., а да я продължи, защото населението на България е едно от най-бързо застаряващите в Европейския съюз и този факт оказва отрицателно въздействие върху пазара на труда, върху потенциала за растеж на икономиката и върху възможностите за финансиране на нейната пенсионна система. Правителството не се вслуша в нашите съвети и спря реформата от началото на тази година без всякакви аргументи. И ако през миналата година Европейската комисия отчете напредък по пенсионната реформа в нашата страна, то през тази година отчете отстъпление от поетите ангажименти.
Въведени бяха допълнителни схеми за ранно пенсиониране, а планираното плавно годишно увеличаване на законоустановената възраст и стаж беше отложено. Не бе постигнат напредък по отношение на хармонизирането на пенсионната възраст за мъжете и жените и не бяха предприети стъпките, които правителството на ГЕРБ беше подготвило за въвеждането на по-строги критерии и механизми за контрол при отпускането на пенсии за инвалидност, така че да се ограничат злоупотребите в тази сфера.
В резултат само на първите три месеца на тази година са се увеличили двойно хората, които са се пенсионирали спрямо миналата година. Ако миналата година за първите три месеца са се пенсионирали около 8 хиляди човека, първите три месеца на тази година са близо 19 хиляди.
Ако тази тенденция се запази до края на тази година, а аз съм сигурен, че това ще стане, то очакваме 50 млн. лв. допълнително непланирани разходи в бюджета на държавното обществено осигуряване.
Уважаеми господин министър на финансите, искам да Ви уведомя, че от вчерашното изказване на управителя на Националния осигурителен институт вече 12,2% са разходите за пенсии спрямо брутния вътрешен продукт при под 10% миналата година, и то без да са се увеличили размерите на пенсиите до този момент.
Освен това, ако миналата година на всеки 100 работещи е имало 80 пенсионери, то за една година Ваше управление на всеки 100 работещи има вече 84 пенсионери. Нивото на средната работна заплата за първото тримесечие е паднала с 12 лв. – от 808 на 796 лв.
И не на последно място, за първото тримесечие на тази година има над 105 хиляди по-малко осигурени лица спрямо миналата година. Над 105 хиляди по-малко осигурени лица през първото тримесечие на тази година спрямо миналата година! Всичко това прави системата на държавното обществено осигуряване в България неустойчива, с непрекъснато растящи дефицити, което застрашава финансовата стабилност на цялата държава, обрича сегашните и бъдещите пенсионери на ниски пенсии. Това направихте за една година – безработица над 13%, над 450 хиляди безработни, младежка безработица през януари 2014 г. над 30% и 105 хиляди по-малко заети и по-малко осигурени лица за по-малко от една година! Къде са отишли тези 105 хил. човека?! Значи безработицата е много повече над 13% - първо; младежката безработица е много над 30% - второ; и трето – драстично са се увеличили хората, които работят в сивия сектор. Ето, това е резултатът от Вашето управление в осигурителната система и справянето с безработицата. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Младенов.
Има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Господин Младенов, от Вашето изказване стана ясно, че това правителство спря пенсионната реформа не от загриженост към българските граждани, а чисто от популистки цели, от политически сметки, чиято цена трябва да платят настоящите и бъдещите пенсионери.
Но Вие не бяхте толкова остър по отношение на една голяма лъжа в социалната политика на това правителство, а именно за справянето с безработицата, за младежката заетост и за повишаване на доходите. Защото българските граждани още чакат тези обещани 250 хил. работни места. Къде са стоте милиона за младежка гаранция, които са предназначени за младите хора – за образование, заетост, квалификация, за да могат да останат в България?! Кога ще бъдат открити новите схеми за заетост, защото безработицата в малките населени места вече достига почти 100%?! Нали това беше най-социалният бюджет?! Така казваше това правителство – най-социалният бюджет в българската история! Но на практика какво получиха българските граждани? Празни джобове, прах в очите и лъжа в душите! (Ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Господин Младенов, заповядайте за дуплика.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Госпожо Ангелова, вярно е, че по време на управлението на ГЕРБ чрез Оперативната програма „Човешки ресурси“ ние направихме много програми за младите хора, направихме нови програми за дълготрайно безработните, много програми за хората с увреждания – за заетост, направихме много програми за лични асистенти за хора с увреждания с европейски средства. Ние помогнахме на бизнеса да подобри условията на труд в своите предприятия. Всичко това направихме по време на нашето управление. Неслучайно над 95 хил. човека през 2011 и 2012 г. работеха именно с европейски средства, особено в малките населени места, където безработицата беше огромна.
Ще дам няколко цифри: миналата година само за една година управление на това правителство безработицата в община Криводол се е увеличила с 6% и стига до 53%, в Бяла Слатина се е увеличила с 8% и достига 45%, в Бургас се е увеличила с 25% и стига 77%, в Хайредин се е увеличила с над 40% и достига 81% при спрени програми за заетост и безработица, в Якимово – 76% безработица; във Вълчедръм – 60% безработица; в Бойчиновци – 47% безработица; в Антоново – 57% безработица; в община Самуил – 41%, в Главиница – 45%, във Вятово – 43%, във Велинград – 36%, в Лисичево – 38,2%, в Борино – 33%, в Неделино – 33% – само за по-малко от една година!
Ето, това направиха тези управляващи за една година – недалновидни и некомпетентни, още недоговорили средствата, госпожо Ангелова, за новия програмен период 2014-2020 г., и лишават редица общини и области в страната, както и бизнеса, от програми, които ние направихме и които хората чакат. Затова безработицата е много над 13%. Защото самият факт, че има над 105 хиляди, отпаднали от осигурителната система – по-малко осигурени лица, означава по-голям брой безработни от това, което ни казват – първо, и второ – драстично се е увеличил броят на хората, които работят в сивия сектор. Никакъв контрол за една година в тази посока! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Министър Чобанов има думата.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Хайде де!
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Хайде!
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа народни представители, явно така ще мине днешният дебат, в който ще се налага много пъти да излизам на тази трибуна, за да оповестявам официалната статистика в Република България. Защото когато се говори с числа, те трябва да почиват на официални данни. Всичко друго е в сферата на спекулацията. Много интересно как прекрасно функционираха социалните отношения само допреди година, а Националният съвет за тристранно сътрудничество не функционираше! Това е въпрос, на който можем да потърсим отговор.
Ще повторя някои от числата. Ситуацията на пазара на труда категорично се подобрява, като равнището на безработица за първото тримесечие на 2014 г. е 13% и намалява с 0,8-процентни пункта спрямо същия период на миналата година. Тогава беше 13,8%.
За младежка безработица е по-добре да не говорим, тъй като в периода 2010-2012 г. тя се удвои и достигна близо 30%.
По отношение на икономическата активност – коефициентът на икономическа активност се увеличава с 0,7-процентни пункта, тоест не отпадат хора от пазара на труда, а напротив, на пазара на труда се връщат хора. Броят на безработните намалява с 23 хиляди души, а не се увеличава. Намалява с 23 хиляди души спрямо първото тримесечие на 2013 г. и със 7 хиляди души спрямо края на 2013 г. Този резултат се различава съществено от резултатите през първите тримесечия на последните пет години – до 2013 г. включително, когато безработицата се увеличаваше през първото тримесечие спрямо последното тримесечие на предходната година.
През първото тримесечие на 2014 г. броят на заетите лица се увеличава с близо 40 хил. души на годишна база. Що се касае до безработицата в малките населени места – там наистина ситуацията е трагична, това е инерционна система и трудно се преодоляват подобни регионални различия, наслоявани с години. Точно затова беше приложена публичната инвестиционна програма – да се борим с тези регионални различия. Иначе, разходите за пенсии, като процент от брутния вътрешен продукт, са планирани през 2014 г. да бъдат 10%, не 12,2%, не 15%, не 20%, а 10% при 9,9% изпълнение през 2013 г.
Ако наистина броят на осигурените лица намалява, тогава събираемостта незнайно как толкова се подобрява, тъй като приходите от осигуровки растат с над 12% за първите 5 месеца на годината и годишният им план ще бъде преизпълнен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Процедура – заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Господин председател, моля да удължите времето на групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Удължете времето на групите.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Процедурата ми е по начина на водене с молба към Вас да обясните на Министерския съвет къде се намират. Намират се в България, годината е 2014-та. Не са нито в Япония, нито в Швейцария. Действителността е видна за всички.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Това не е процедура по начина на водене.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаеми дами и господа министри, госпожи заместник министър-председатели! Осъзнайте, че в момента тече обсъждане на вот на недоверие към Вашето правителството, не тече отчет за изминалите 4 години и работата на правителството на ГЕРБ.
Вашите опорни точки, писани от кабинета на вътрешния министър, сме ги чували и преди. Сега е един-единствен момент и това е моментът на оставката.
Не ни връщайте назад в годините – ние знаем как сме работили, какви резултати сме постигнали, но по-важното е, че го знаят и българските граждани. Така че говорете какво Вие сте направили и защо днес обсъждаме вот на недоверие? – Заради Вашето провалено управление! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Атанасова, моля Ви втори път не злоупотребявайте с процедурата по начина на водене!
Знаете, следващия път, когато решите да ползвате тази процедура, повтарям, ще трябва да ми цитирате точно кой член от правилника съм нарушил. Това, което казахте, няма нищо общо с начина на водене.
Изказвания?
Заповядайте, господин Московски.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! В интерес на истината от гледна точка на коректността към министъра на финансите трябва да кажем, че действително вотът и дебатът протича с леко разширение по секторни политики, но това, господин Чобанов, се дължи на факта, че действително проблемите като дефицити, които се трупат в отделните системи, рано или късно ще окажат влияние на фискалната политика на държавата и на рамките на бюджета, за което Вие конкретно и лично отговаряте. От тази гледна точка ние считаме, че действително, както се чуха и изказвания от лявата страна на залата, в тези параметри не бихме могли да считаме бюджета в степен на един изключителен рисков и проблемен бюджет, както е заложен с този дефицит и този външен дълг.
Господин министър, проблемът обаче се явява в скритото трупане на дефицити в отделните сектори, отделните политики на това правителство, което според нас със сигурност ще доведе до проблеми. Ние считаме, че вече ги създава, вероятно би могло да се удържи още няколко месеца, но със сигурност при следващия бюджет тези натрупани дефицити ще дадат отражение персонално на фискалната политика, за която Вие отговаряте.
Колегите вече споменаха изключително притеснителното състояние в областта на енергетиката, където към днешна дата ние нямаме числа, по които можем да водим дебат и да предупредим обществеността какво ги чака там, защото дефицитите са огромни и няма откъде да бъдат покрити. Притеснителните са дефицитите, които се трупат в Здравната каса, притеснителна е въобще липсата на реформи във всички сектори, които можеха малко от малко да подобрят фискалните параметри на един следващ бюджет. (В пленарната зала влиза министърът на транспорта.)
Ще кажа какво имам предвид, видях, че и господин Папазов дойде – министърът на транспорта. Тоталното замразяване на реформите в железниците и заблудата, в която Ви вкараха, че чрез краткосрочни мерки са стопени 100 милиона дълг на железницата, пределно ясно е, че е несериозно да се говори. Ако на всяка година сваляха по 100 милиона задължения на железницата, никой кредитор нямаше да притиска системата, щяха да се изчакат 3-4 години и да си вземат всички задължения. Истината е, мога да Ви кажа, не знам дали сега е удобен моментът, 20 милиона останаха неразходван капиталов трансфер от 2012 г., 20 милиона останаха неразходван капиталов трансфер от 2013 г., по схемата дълг срещу собственост се намалиха дългове на БДЖ към НКЖИ за инфраструктурни такси – подготвена схема от нас, те я реализираха, защото оценките закъсняха. Останалите пари до 100 милиона са мерки от оптимизация, които ние направихме чрез реформи – 5 хиляди човека съкращения, оптимизация на нискоефективни влакове и така нататък.
Сами си давате сметка, че беше проведена много непопулярна и тежка реформа, за съжаление, обаче тя спря. Това е единият ни упрек към Вас. Не директно, косвено Вие бяхте длъжни.
Второто нещо, което искам да кажа и министър-председателят е тук, наблюдава се изключително тежка ситуация в икономическата сфера. Вече повече от десет месеца икономиката е в процес на дефлация, а точно Вие трябва да знаете, че това е много опасен процес, който е изключително притеснителен за бъдещата рамка на Бюджет 2015 г. Износът, мисля, че с около 6% на годишна база, спадна, вносът – също. Неслучайно на последно място ще добавя дори Вашите предизборни обещания – как има потенциал да се съберат милиард и половина от така наречената „контрабанда”. Това е моето изказване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Московски.
Реплики има ли? Няма.
Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ ПАПАЗОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа народни представители! Да, действително БДЖ са в много тежко състояние, но това състояние не е от днес. Това, бих казал, се натрупа от периода 2002-2014 г. почти непрекъснато.
Искам обаче да обърна внимание на тенденциите. От 2002 г. до 2013 г. загубите на Холдинг БДЖ са: от 45 милиона през 2008 г. падат едва на 8 млн. 564 хил. лв., което е най-ниската загуба в периода; през 2009 г. те отиват на 67 млн. 337 хил. лв.; 2010 г. – 46 млн. 376 хил. лв.; 2011 г. – 49 млн. 568 хил. в.; 2012 г. – 29 млн. 563 хил. лв., или общо за последните 4 години – 192 млн. 844 хил. лв. За 2013 г. Холдинг БДЖ приключи на загуба 9 милиона.
Продължават тенденциите на намаляване на загубата и през първите четири месеца на 2014 г., като намалението на загубата спрямо същия период през 2013 г. за първите четири месеца е от около 5 млн. лв.
Действително в БДЖ са належащи много реформи. Те обаче минават през едно много важно условие – разсрочване на кредитите на БДЖ, което е много сложен процес, който през последната година беше непрекъсната задача на Министерството на транспорта.
За съжаление, прекъснатият диалог с кредиторите през последните няколко години доведе дотам да има пълно недоверие спрямо мерките на българската страна. Заради това само преди няколко дни ние сме направили последното предложение за разсрочване за шест години. Също така сме изпратили и запитване до Европейската комисия за държавна помощ за възникнали плащания преди влизането на България в Европейския съюз.
Продължават реформите и в момента се извършва преструктуриране на ремонтната дейност, което е едно от най-губещите звена в „Български държавни железници”. За съжаление, многото ремонти по железопътната инфраструктура не дават възможност за бърза реакция и за бързи резултати. Но това през годината ясно се вижда от цифрите, които показват трайна тенденция на намаляване. Разбира се, прекратихме и приватизацията на „Български държавни железници” на „Товарни превози” по простата причина, че имаше само един кандидат. Освен това не бяха изпълнени условията за освобождаване на залозите, което даде достатъчно причини Агенцията по приватизация да прекрати тази приватизация.
Искам да добавя и нещо друго – че освен 192 милиона загуба, наистина има съкращение на над 5 хил. човека за този период. Това е от особена важност да се разбере.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Изказвания, уважаеми колеги?
Заповядайте за изказване, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми господин председател, господин премиер, господа вицепремиери, министри и колеги! Конкретно към господин Чобанов: прав сте, че днес ще Ви се налага да говорите често и в числа. Няма как, бюджет все пак, финансова политика, не можем да избягаме от числата. Така се бях подготвила и аз за днешния дебат, освен защото е бюджет и числа, от уважение към конкретиката и към фактите. Но сега ще затворя това изказване и ще сменя подхода, защото виждам, че той не е работещ.
Защо? На нашите числа и факти колегите от ГЕРБ изваждат други, за други периоди, което е нормално – в различните периоди числата са различни. Но това замеряне с числа остава впечатлението у българските граждани, първо, че бюджетът е нещо несериозно и може да се коментира, ей така, на крак. Второ, че финансовата сфера и финансовият въпрос наистина изглеждат хаотично и непоследователно, а това не е така. Затова ще подходя по друг начин в изказването си. Ще подходя с тези, изказани от вносителите на вота. Разбира се, тук-там ще ги подкрепя и с числа.
Тезите, които четем в мотивите и които чухме от трибуната са: финансова нестабилност; хаос; страховито е; дълг, който ще плащат децата ни; десните събират, а комунистите само харчат и така нататък.
Втората теза: това го правят непрозрачно, скрито, потайно, в землянки едва ли не харченето на парите от бюджета.
Третата – няма хляб, а има зрелища. Това чух досега и ще се опитам да Ви опровергая, колеги, защо не се прави.
Не искате да сравняваме управлението на правителството на Пламен Орешарски с Вашето. Няма как. Когато се дава оценка на някого или на нещо, тази оценка се дава в сравнение с другиго и с друго нещо и се казва: този е по-добър или лош, този е най-добър или лош. Няма как да дадеш оценка, ако не сравниш с друг период. За да не задълбаваме с числа, защото сигурно изморихме българите с този разговор, предлагам да вземем два-три макропоказателя: дълг, резерв и да сравним тези числа.
Дългът. Колеги, началото на управлението на ГЕРБ поемате държавата с дълг от 9 млрд. 340 млн. лв. През 2013 г. оставате държавата с дълг 13 милиарда – с повече 3,7 милиарда. И резерв – поемате го с около 8 милиарда и го оставяте с 4. Общо разликата е 8 милиарда по-малко резерв, по-голям дълг.
Сега какво е състоянието? Дългът не се увеличава, въпреки новия дълг Той не се увеличава, защото новият ще се ползва за погасяване на стар, а резервът се увеличава с 2 милиарда. Мисля, че това категорично опровергава тезата Ви, че Вие събирате, а комунистите харчат. Вие изхарчихте резерва, ние сега го събрахме отново, макар и не в пълния му размер, при това без да увеличаваме дълга.
Втората теза – за прозрачност и публичност. В мотивите Ви пише – вземам един пример, нямаме време за повече, че инвестиционната програма за растеж и развитие е приета без санкцията на Народното събрание и без публични критерии и мотиви. Колеги, все едно не сте били в този Парламент през декември месец или ноември може би. Ето това тук е „Държавен вестник” (показва от трибуната брой на „Държавен вестник”) и е с бюджета на държавата, който сме приели ние тук, в тази зала. Вие, ако не сте го гласували, поне сте присъствали и сте го чули. Тоест санкция на Народното събрание за Програмата за растеж има и тя е във възможно най-високия акт на този Парламент – Закона за държавния бюджет. Тоест не е станало зад гърба на Парламента.
Второ, критериите и процедурите. (Реплика от народния представител Томислав Дончев.)
Разбира се, колега, ще стигна и до това.
Казвате, че не са ясни и така нататък. Постановление № 4 на Министерския съвет, Постановление № 19 на Министерския съвет, официален акт на правителството на държавата, качен на всички официални страници в държавата 40 страници съдържание – критерии, начини на оценяване, общини поименно, суми поименно, междуведомствен съвет, който одобрява тези проекти и така нататък. Кое не е било публично и прозрачно? Може да не сте съгласни със съдържанието на това, но аргументът Ви, че е станало скришно, тайно, нощем и по землянки не е точен.
Трето, нямало хляб, а има зрелища. Точно обратното. Хляб имаше през тази една година. Нямаше зрелища, защото не ги правим. Това е характер на политика, това е начин на правене на политика. Не си падаме по този начин на правене на политика – зрелищния. А хляб имаше. И като ще говорим все пак за бюджет – 13 млрд. лв. за социален пакет. Подпомогнал е макар и с малко около 4 млн. българи.
Да, не сме решили всички проблеми. Да, безработицата продължава да бъде проблем. Но, колеги, изненадвате ме с позициите си по два въпроса – младежката безработица.
Младежката безработица е проблем от пет години и миналата година започна да намира своето решение. Вие бяхте част от това решение. Ще Ви кажа как. Мен няма как да ме убедите в обратното, защото като председател на Социалната комисия знам, че Вие подкрепихте промените в Закона за насърчаване на заетостта за подпомагане на младите да си намерят първо работно място. Ние направихме първите крачки. Направихме ги заедно, Вие гласувахте „за” в моята комисия.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ, от място): Да, но няма резултат.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Чакайте! Резултатът не може да дойде за един месец.
Ние приехме ли промените, които и Вие одобрихте, че разходите, които бизнесът плаща за стипендии на младите, ще бъдат намалени от облагаемата основа и че след това фирмите ще наемат тези млади хора на работа? Ние тук – законодателите, и те – Министерският съвет, свършихме ли си работата? Свършихме я! Ефект чакаме ли? Чакаме! Има ли вече първите стъпки и първия ефект? Има! Защо питате кога ще стартират новите мерки?
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ, от място): Тая година няма да стартират. Една година загубихте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Ще имате право на реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина в залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Изглежда следвате принципа да не задавате въпроси, на които не знаете отговорите. Знаете ги! Знаете, че първите мерки стартираха по отношение на младите хора и за младежка заетост. Защо питате кога ще стане това?!
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ, от място): Не са стартирали.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Втората тема, по която ме изненадвате с позицията си, е пенсионната реформа. От 2009 г., поне откакто аз съм в Парламента и сме заедно с Вас, ние имаме непроменена позиция по пенсионната реформа и тя е една и съща: ранно пенсиониране, спиране на стаж и възраст, евентуалното му увеличаване с увеличаване на продължителността на живота и коренна разлика във философията между Вашето и нашето виждане за реформа в този сектор.
Вие искате, колеги, да намалите броя на пенсионерите на изхода на системата, като вдигате стажа и възрастта. Ние искаме да увеличим броя на хората на входа на системата – тези, които работят повече, внасят по-високи осигуровки и да изсветлее сивата икономика. Това е коренната разлика между Вашето виждане за реформа и нашето. И защо сега изведнъж откривате едва ли не, че ние това сме го... От 2010 г. го предлагаме и сме последователни в това. И сигурно ще продължим и занапред така.
И последно, наистина вот на недоверие е Ваше право, сериозно, свещено право на опозицията. Но някак си не Ви се получават вотовете. Все са по теми, по които нямате аргументи или по които заради сравнението и заради уважението към истината не би трябвало да спорите, защото това сравнение не е във Ваша полза. Това що се отнася до вътрешнополитическата ситуация.
А ако мислим държавнически, внушенията Ви и сигналите Ви за финансова нестабилност, за провал във финансите, за кражба в тази финансова сфера, за бъдещи дългове и така нататък, е лош сигнал навън и Вие много добре знаете как той се отразява на държавата. Това е един от случаите, в които трябва да помислим политическата ни партия ли само, или и държавата ни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Предполагам, че има реплики?
Заповядайте, господин Цонев, по начина на водене.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Многоуважаема колежке Нинова, опитвате се да обяснявате неща, които вярвам, че колегите ги разбират, защото са достатъчно интелигентни и компетентни. Целият въпрос се състои в това не дали разбираш едно нещо, а дали можеш да го признаеш и да го кажеш по начина, по който стои проблемът.
Говорите за пенсионна реформа, как колегите от ГЕРБ искали реформа, а Вие не сте я давали. Те така и не разбраха, че не може да се нарече реформа на една система повишаването само на един компонент, какъвто е възрастта. Това изобщо не е реформа! Тя беше прокламирана така и по време на тяхното управление. Пенсионната система наистина иска дълбоки реформи в трите стълба, изобщо по абсолютно цялото функциониране на системата. Повишаването на възрастта изобщо не е реформа.
Говорите за дълг, за дълговото бреме и така нататък. Тук дори колегите се опитаха и успяха да нарушат едно свещено правило в Българския парламент – когато правителството излиза с емисия, позиция и управляващи мълчат, не водят някакъв дебат за фиска и мълчат! Те дори това направиха. Как да ги убедим, как да водим нормален дебат и разговор за фискалната система, след като не се спазват елементарни правила?
И пак ще им кажа за дълга, и на Вас, понеже засегнахте тази тема: въпреки говоренето, въпреки очакването за понижаването на кредитния рейтинг, правителството ще направи емисия, която ще бъде много по-евтина от емисията на Дянков, по която ние мълчахме – да Ви припомня, 4,25% пункта.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (от място): И 40.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: И 40 дори, да, благодаря, господин министър-председател.
Много по-евтина емисия ще направим, въпреки говоренето Ви. Но държавническият подход не предполага такъв тип говорене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Това беше първа реплика.
Има ли друга реплика? Няма.
Заповядайте, госпожо Нинова, за дуплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми колеги, ние отиваме на избори и резултатът от тези избори ще определи кой тук, в тази зала, ще взема решения в бъдеще, включително за реформите, в частност за пенсионната реформа.
В аванс се обръщам към тези хора, може някои да са тук или други нови да бъдат: да търсим обществено, политическо, експертно и икономическо съгласие по тема пенсионна реформа. Не за първи път го заявявам и аз, и моите колеги от Коалиция за България – това е въпрос, който иска устойчивост за години напред, за да даде сигурност и на хората, на които им предстои да се пенсионират и да могат те да си правят личните планове и разчети какво ще се случи и на какво могат да разчитат.
Дано следващият Парламент със следващия състав да не прави експерименти по този въпрос, без да потърси и да получи най широка обществена, политическа и експертна подкрепа за едно такова решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Лазаров има думата за процедура по начина на водене. Надявам се, господин Лазаров, да бъдете съдържателен и да не злоупотребявате с процедурата.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Не, не...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, процедурата ми е по начина на водене. Много Ви моля, върнете дебата в реалностите на днешния ден! Една година и няколко дни това правителство е в оставка. Председателят на мандатоносителя господин Станишев обяви, че това правителство си подава оставка. (Шум от КБ и ДПС.) Същото миналата седмица беше казано от господин Местан.
Уважаеми господин председателю, обръщайте се – може би юридически не е издържано, но това са реалностите на днешния ден, обръщайте се към министрите „уважаеми господин министър в оставка”! (Силен шум в КБ и ДПС.)
Препоръчвам и на тези колеги отляво, и на тези в средата, и на моите колеги: „уважаеми господа министри в оставка”. Това каза българският народ, това казаха българските граждани...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Вие обещахте да не злоупотребявате, господин Лазаров!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля Ви, друг път не злоупотребявайте! Темата е фискалната политика.
Заповядайте, по начина на водене, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, мисля, че трябваше да направите бележка на колегата Лазаров или дори да му изключите микрофона, защото той като юрист много добре знае, че оставката е факт, когато бъде подадена. Така че не може да говори тук, от тази трибуна, по този начин и да внушава на българските граждани неверни факти.
Ще оставя настрана темата, че партия, загубила 400 хиляди гласа, се дуе като не знам какво. (Шум от ГЕРБ.)
А тези, които спечелиха – Движението за права и свободи, се държим скромно, приземени, както трябва! (Викове: „Е-е-е!” и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, моля Ви, не профанизирайте тази изключително важна тема!
Има ли желаещи за изказвания, по същество, разбира се?
Има ли желаещи – втори път?
Трети път, последен, има ли желаещи за изказвания? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте, госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател, че ме забелязахте най-накрая.
Виждам как минава в шеги и закачки този вот на недоверие. За мен е изумително не само че всички са много щастливи и усмихнати, може би защото ще си тръгнат с облекчение, че най накрая ще се отърват от тази тегоба, но все пак ситуацията не е радостна и се надявам все пак отговорно да помислим какво ще правим напред. Сигурно можем да се връщаме много назад, но трябва да гледаме напред, защото трябва да видим как трябва да се оправят нещата в тази държава, защото ситуацията е сериозна.
Уважаеми господин министър-председател, зададох към Вас един въпрос, не получих отговор тогава, надявам се днес. Днес сте с част от екипа си, надявам се да получим отговора.
В ситуация сме, в която европейските фондове спират, първо „Околна среда”, вече е спряно „Регионално развитие”, очакваме „Конкурентоспособност” най-вероятно да бъде спряна, а вчера чухме и по Оперативна програма „Транспорт”, може би и „Програма за развитие на селските райони”. (Викове от КБ.)
Всичко това е много притеснително, а още по-притеснителна е ситуацията, че България като отговорна страна – член на Европейския съюз, има ангажимент да плаща всички тези проекти, които са в процес на реализация, за сметка на държавния бюджет. Така тази сметка може да набъбне до няколко милиарда и всички си даваме тази сметка и основание за това.
Именно за това моят въпрос към Вас тогава и сега е: какво ще се случи, как ще се покрие този буфер, защото нито в извънбюджетния Фонд „Национален фонд”, нито в резерва има достатъчно буфери да го покрият? Това ще означава ли нови заеми за покриване на дефицита, как ще се гарантира, че няма да надхвърлим и това, което имаме заложено в бюджета от 2%, а, не дай си Боже, от 3%? Това е важен въпрос, който трябва да бъде решен и трябва да знаем какви са мерките, с които това ще се гарантира.
Говорихме за намалената събираемост, но паралелно с това има огромни разходи – разходи по половин милиард за Програмата за устойчиво развитие на регионите, няма да коментирам как са раздадени, още половин милиард раздадени с постановление на Министерския съвет за най-различни дейности, включително 20 милиона за подобряване на събираемостта, неизвестно за какво дадени.
Имаме Фонд „ФЛАГ”, който спря плащанията към бенефициентите, също както спряха и европейските фондове. Току-що приехте постановление, че ще подпомагате общините в лошо финансово състояние, но изрично записахте в чл. 7, че няма да дадете нито лев на тези общини, които имат финансови корекции. Няма да има и компенсаторен фонд за финансовите корекции, които им налагаме. Така няколко пъти ще трябва да платим сметката.
В резултат на всичко това какво ще се получи? Спрени пари – няма с какво да плащаме, нови заеми, фалиращи общини, разкопани градове и най-вече всичко това се пише на наша сметка. (Реплики от КБ.)
Какво правим и как да направим така, че всичко това да бъде преодоляно в максимален бърз план? Това е моят въпрос към Вас, това е моето притеснение и, за съжаление, не виждам ясен, обективен и професионален отговор, освен че сме цъфнали и вързали и всички сте си сложили розовите очила, и живеем в един прекрасен свят. Каквото и да напишете в отчетите си, то е само хубаво на хартия, реалността е сурова и тежка. (Възгласи от ГЕРБ: „Браво!” Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Павлова.
Има ли реплики?
Заповядайте.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Павлова! Безспорно, мога да използвам и думите на господин Миков, станахме свидетели на един повсеместен пожар. Това правителство, както непрекъснато твърди, следвайки опорните си точки, свърши много – забърка много каши. Кашите с оперативните програми са безспорни.
Това, което исках да чуя във Вашето изказване, беше малко повече конкретика. Конкретика, свързана с Оперативна програма „Околна среда”, която беше спряна през месец ноември. Правителството ни беше обещало да отпуши плащанията в края на месец март, а до днес, не само че комисията не възстановява плащания, а и самата държава не плаща на общините – общини, които чакат своите средства, които вече са готови да прекратяват договори с изпълнители. Средства, в размер на милиард и сто милиона, които държавата чака да бъдат възстановени, и още може би около 300, които междувременно общините са продължили да разплащат към своите изпълнители. Тотален колапс, свързан и с колапс в администрацията, в цялата система.
Това, което не чух от Вас, беше и фактът, че бяха брутално наложени финансови корекции на общините без ясни критерии, без дори да бъде спазвана процедурата. Чухме различни цифри – 180 милиона, 129 милиона, 109 милиона, днес чухме от министъра – 97 млн. евро. Какви точно са цифрите? Все още никой не знае, но със сигурност това са финансови корекции, които трябва да бъдат понесени от общините за неясно какви причини.
Стана ясно също така, че бюджетът безспорно ще пострада от това, което се случи с оперативната програма. Това, което виждаме, е, че подобно нещо ще се случи и по другите оперативни програми. Това, което виждаме, са и коментарите в Споразумението за партньорство, свързани с липсата на реформи, което бих искала да коментирате, също така за големите инфраструктурни проекти в държавата. Какво се случва с тях?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Василева.
Втора реплика – заповядайте, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (КБ): Уважаеми колеги, трябва да се лъже с мярка като във всяка една дейност. Госпожо Павлова, за разкопаните градове истински се развеселих и ще Ви кажа защо. Аз отидох народен представител в район Сливен, след като там беше – щях да кажа „върлувал”, но да кажем „управлявал”, кметът от ГЕРБ господин Йордан Лечков.
Вие знаете ли как изглежда Сливен? В рововете, които беше изкопал господин Лечков, имаше пораснали тополи, а целият град беше парализиран. Община Сливен беше наказана от Европейската комисия и бяха необходими две години на новоизбраното градско ръководство да възстанови спрените плащания към общината. Нарушенията бяха необикновени, няма да се впускам в подробности от тази трибуна, но това сигурно е единствената община, която директно беше наказана от Европейската комисия.
Надявам се няма да отречете, че господин Лечков беше избран, беше част от Политическа партия ГЕРБ. А тази отговорност кой ще я носи, извинявайте, да Ви попитам?! Кой да носи на господин Лечков отговорността? Ето там е класическия пример: тоя юнак дето разкопа, прибра парите и замина, и днес дава акъл на всички останали. Ама това стана пред очите на един град. Е, кой да отговаря за това – може би правителството на господин Орешарски да отговаря?!
Извинявайте, колеги, но трябва да има някаква мярка. Не може за една година да бъдат коригирани процедурите, да бъдат коригирани онези процедури, които са правени от общините, в които кметовете на ГЕРБ са си правили сметката как ще получат процента от поръчката. И това всички го знаете. Така че, на финала може би, дайте да запазим все пак някаква мярка. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Жаблянов.
Трета реплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Аз ще се присъединя към призива на госпожа Василева за повече конкретика. Примерно за случая Бургас като странни пари, примерно за община Костинброд и град Костинброд като направена корекция за проект, който беше готов по времето на така оплюваната от Вас тройна коалиция – с два пъти по-малка сума и три пъти по-голям обхват, след което Вие направихте корекция за увеличаване на сумата и намаляване на обхвата на проекта и после се чудите защо има корекция. Предполагам, че министрите ще Ви отговорят. Искам да попитам: колко от тези спрени програми са спрени заради грешки, които са направени по Ваше време?
Колеги, Вие наистина трябва да приземите нещата. Може много да Ви се иска да сме в оставка, но все още не сме. Все още вършим някаква работа и дайте да не си пречим, а да я вършим. Аз силно се съмнявам, че Вие ще сте в състояние да правите това нещо, защото, докато боравите с цифри, няма как да разберете икономическата същност, която се изразява с числа. Благодаря Ви. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Госпожо Павлова, заповядайте за дуплика.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, господа министри! Много можем да говорим по тази тема и аз се надявам, че няма за пореден път да се отложат и изслушванията на министри по конкретните теми, проблеми и спрени оперативни програми, за да можем да влезем в конкретиката и в детайлите.
Пак бих апелирала: нека да гледаме напред. И именно, защото трябва да говорим с цифри и факти, тук може би трябва да споменем например, че костинбродска финансова корекция, поне по официални данни на правителството, няма и такава отпадна. Когато говорим за случая „Сливен” трябва да напомним, че всъщност санкцията не беше от Европейската комисия, а беше от нас, от нашето правителство, на национално ниво (шум и реплики от КБ), именно защото оценихме, че там има проблеми. Признахме проблемите, санкционирахме общината и това доведе да няма спиране на европейските фондове. (Реплика от народния представител Валери Жаблянов.)
Нека да бъдем коректни и обективни. Проблеми е имало преди, проблеми ще има и занапред, но фактите са други. Когато в предсъединителния период бяха спрени Програма „Фар” и останалите, връщахме милиони. Сега, когато ни спират оперативните програми, ще връщаме милиарди. Именно затова трябва да обединим усилия, за да видим как да излезем от тази ситуация. Колкото и да излизате тук и да говорите за чудеса от храброст, колкото и да заставате на амбразурата да защитавате това правителство – първо, нека то да излезе да се самозащити. Ако има аргументи и все още ако има доблест и съвест, трябва да излезе и да си подаде оставката, защото така не може да продължава! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Заповядайте за изказване, господин Кънев.
ПЕТЪР КЪНЕВ (КБ): Уважаеми колеги, честно да Ви кажа, разчитах, че няма да стигне времето да се изказвам.
За втори път съм в този Парламент и така и не мога да свикна на този парламентарен драматизъм, парламентарен спектакъл, когато часове наред едната страна казва: „Това е бяло”, а другата казва: „Черно” и никой не се съгласява, че някъде е сиво.
Стана ми интересно като каза госпожа Павлова, че положението е сериозно – аз какво да кажа, че е несериозно ли?! (Смях и оживление в ГЕРБ.)
Понеже говорихме за провал на правителството – волейбола Вие не го питайте, там има здраво ръководство и то си движи нещата. Де да беше така и в икономиката!
Искам да кажа няколко думи по темата „Фискална политика” и тук вече ще подкрепя думите на госпожа Павлова по темата „Какво правим от тук нататък?”. Така или иначе някои от тези, които са в тази зала, ще бъдат в управлението. Искам да видим какво ще направят те или какво ще направим ние, ако сме ние. (Реплики от ГЕРБ.) Моля Ви се без реплики.
Няколко думи по темата, по която днес сме се събрали, тя е изключително сериозно. Ще кажа няколко думи за ратификацията за емитиране на външен дълг преди седмица. Моля Ви, дайте да не навлизаме в тази тема. Тук Йордан Цонев е много прав. Четири работодателски организации през последните три дни казаха: „Не клатете лодката”, защото независимо кой ще е на власт при по-високи лихвени проценти ще плащаме всички. Това е сериозна тема. Имаме нещо стабилно, което е факт – банковата ни система, в което профани като част от нас тук не бива да се набутваме и да се месим.
Няма да се връщам назад между другото. Бях обещал на госпожа Цецка Цачева – на моя любимец Симеон Дянков, колкото пъти излезем, аз толкова пъти влизах в някакъв задочен спор със него, да не му ядем краката, защото той сега яде черен хайвер в Москва.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това не е сигурно.
ПЕТЪР КЪНЕВ: Сигурно е! Няколко думи само. По емитирането на външния дълг вече коментирахме, няма да се връщаме към него.
Искам само да Ви кажа, че теглените заеми – за миналата година, от служебния кабинет за 2013 г. бяха милиард и половина лева. По времето на управлението на ГЕРБ, по години няма да ги изреждам, коментирахме ги, са средногодишно по 2 млрд. 600 млн. лв. Налагало се е, правено е!
Що се касае къде е България в световното икономическо или финансово море? Държавният ни дълг е 18,6, грубо 19% от БВП – в Еврозоната е 90%.
Вървим ли по гръцкия модел? Естествено, че не вървим по него по много проста причина – годишният ни бюджетен дефицит е 1,8%, а в Гърция е минус 10,15%. Българският дълг е 18,6%, около 7,7 млрд. евро, а в Гърция е над 300 млрд. евро, там вече и Меркел не може да разбере колко им дължат.
Защо бюджетният дефицит е 1,8%? Тук влязох наскоро в един спор с Мартин Димитров, той ми се разсърди, но ние просто имаме съвсем различни идеологии на това какъв да бъде бюджетният дефицит. При едни преговори бяхме в работна група по Бюджет 2014 и аз държах да бъде поне 2%, защото да бъдем по-големи католици от папата е безумие.
Това, което направи бившият финансов министър, беше грешка. Не се връщам, пак Ви казвам, но 400 хиляди човека останаха без работа, бизнесът се гърчеше, вкарахме го във фризера. Защо? За да имаме добро СV и да сме отличниците на Европа. И това съм го казвал! Долу-горе това, което направиха с бизнеса, беше: тъкмо научихме магарето да не яде и то взе, че умря.
Въпросът с бюджетния дефицит е въпрос на философия. Защо Германия, Англия, Франция и други страни в най-тежката криза извадиха пари, помогнаха си на бизнеса, за да не се ликвидират производства? Защо ние не го направихме?! Трябва да намерим необходимия баланс.
Аз повече числа по това как върви събираемостта, доколко митниците са добри, доколко са лоши, социалните осигуровки, пенсионните, всичко това върви добре – няма да се спирам, министърът на финансите говори. Разберете, не може да говориш за държава, че е във фалит, когато има едни от най-добрите показатели в Европа, а те са пет парчета: държавен дълг; бюджетен дефицит; ръст на брутен вътрешен продукт; инфлация; дефлация, където между другото не можем да бъдем доволни; смърт за производството и добра новина за потребителите – фискален резерв. Няма да се връщаме отново на фискалния резерв, че бил 3,9%, а ние сме го направили 8%. Да, това е факт и тези неща се знаят и понеже обществената памет е между 3 и 6 месеца – толкова бързо забравят, нека от време на време да ги повтаряме.
Нека да погледнем напред – предстоят избори. Наскоро имаше много интересна статия в български ежедневник, няма да кажа името, за да не правя скрита реклама, че истерията сега е вредна, а позитивизмът също.
Имаше едно време анекдот за японски журналист посетил България, който се чудил на парадоксите на българската икономика. Аз ще адаптирам малко тази тема: „Хората са бедни, в банките е пълно с пари, а те не кредитират”. Самият факт, че всеки месец в банките влизат между 300 и 400 милиона лева увеличение на личните депозити означава, че икономиката, потреблението е в застой. Вие знаете, че вътрешното потребление формира някъде около 67 – до 70% от БВП. За съжаление, ние като политици не успяхме за тази една година да успокоим българския потребител. Банките не кредитират, а икономиката расте – да, факт е. Икономиката расте, а безработицата не пада. Безработицата не пада, а ресторантите са пълни. Ресторантите са пълни, а хората са недоволни. Хората са недоволни и не гласуват.
В края на краищата какво искаме всички ние и какво ще искаме от следващото правителство? Ще искаме реформи! Това го искат всички. Това правителство половин година работи под обсада, след което влязохме във фаза европейски избори. За съжаление, стоят много големи въпроси за реформа – реформа в образователната система; колкото и да бягаме от пенсионна реформа там трябва да се търси решение; реформа в здравеопазването; бих подходил даже малко по-смело – административна реформа.
Не може Франция да си разреши да прави такава в момента, в положението, в което е Оланд като ниво на рейтинг, а ние да държим 280 общини и 29 области. Между другото една трета от тези общини нямат право да бъдат такива, тъй като са под 5 хиляди жители.
Бизнес средата е добра дотолкова, доколкото имаме ръст във всички показатели. Това се отчита. Доколко този ръст е добър за нашата икономика това е друго нещо. Всички твърдят, че ако искаме да се отлепим сериозно от дъното трябва да имаме ръст над 4 4,5% – с процент, процент и половина се влачим по корем.
Европа тръгна. В България също имаме някои положителни страни. Няма да се спирам примерно, че за пръв път Европейската централна банка направи лихвен процент по овърнайта на банките минус 0,1%, тоест те трябва да плащат, за да си държат парите.
Още една цифра. Тази драма как българите в Европа остават без работа и се връщат в България не е вярна. Европейските преводи в България от чужбина само за 2013 г. по данни на Института по икономика на БАН са 1 млрд. 800 млн. евро, тоест имаме сериозен поток, който може да оживи икономиката, стига да се успокои политическата обстановка и да имаме разумно управление.
Малките и средни фирми – бягаме от този въпрос. Аз предложих нещо преди няколко месеца – скочиха всички синдикални организации, като че ли им бъркам в джоба. Истината е, че в България от 350 хиляди работещи фирми около 320 хиляди са микрофирми, в които средно работят 1,8 човека. Сами разбирате, че това са 92% от всички фирми в България, предимно семейни фирми. Те трябва да изпълняват всички онези ангажименти, които изпълняват и фирми от по 200-300 човека, тоест фирма от двама човека прави целия документооборот, който прави „Лукойл” – не може да се промени това.
Не решихме въпроса – и това правителство не го реши със съботите и приспаданията при съединяването на празници. Коментирах го вече по сведения на „The Economist” най-малко се работи в България в Европейския съюз. В България не се работи над 160 дни. Тук влизат отпуски средно, болнични средно, официални празници, съботи и недели. Няма как да бъдем богати, ако не работим. Това нещо трябва да се реши от следващото правителство – сливанията на празници, това го няма никъде в Европа. От тук нататък стоят въпроси, които трябва да решим.
Успяхме най-накрая да облекчим бизнеса, като започнем работа по така наречената „такса смет”, боклука. По тази тема се работи, много разчитам следващият Парламент действително да вкара това като решение в бюджета. Има изградена комисия и, доколкото знам, ще бъде вкарано и в Министерския съвет.
Стоят сума други въпроси, които са поправки в Кодекса на труда, промяна в Закона за счетоводството, командировките, амортизациите и така нататък.
Разберете, политиката е хубаво нещо, вотовете на недоверие са прекрасно нещо, идват избори и трябва да говорим красиво и дълго, но отнякъде трябва да дойде ръстът на тази икономика. Това правителство тръгна много добре, направиха се много неща. Тук е и Даниела Бобева, която отговаряше по тези проблеми. Съжалявам, че то няма да може да продължи работата си, поне доколкото имам тайна информация.
И последно,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кънев.
ПЕТЪР КЪНЕВ: А, не ме прекъсвайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: А, не сте свършили. Извинявайте!
ПЕТЪР КЪНЕВ: Трябва да намерим от тук нататък така наречения „баланс – труд/капитал”. Трябва да го намерим. Ще цитирам една статия отпреди една седмица на Джоузеф Стиглиц – знаете, той е Нобеловият лауреат: „Неравенството е заплаха за демокрацията”. Всички ние трябва да го разберем. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ, ДПС, единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви още веднъж.
Има ли реплики? Няма.
Министър Михайлова пожела думата, след това вицепремиерът Бобева.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, господа министри, дами и господа народни представители! Няма как да не отговоря на изключително загрижените въпроси за оперативните програми. Благодаря Ви, дами! Много сте загрижени за състоянието на оперативните програми, особено за Оперативна програма „Околна среда”, но има един момент, който ми се губи.
Къде беше Вашата загриженост, когато се допусна свръхдоговаряне със 162% на Оперативна програма „Околна среда”? Къде беше тази загриженост, когато с това свръхдоговаряне, се предполагаше, че през годините – 2014-2015 г., точно държавният бюджет ще трябва да плаща по около 1,5 милиарда за реализацията на проектите, които бяха договорени? Къде беше тази загриженост, когато се допусна за периода 2010-2013 г. да има такива нередности в провеждането на обществените поръчки, че получихме наистина от Европейската комисия изискване да направим корекции, да нанесем финансови корекции и да подобрим системите за управление? Къде беше тази загриженост, когато се оказва, че оперативните програми са работили със системи за управление и контрол, които не отговарят на елементарни изисквания? Къде беше тази загриженост, когато по Оперативна програма „Околна среда” дори не са инвестирани пари за създаване на архив? Къде беше тази загриженост, когато трябваше да се осъществява контрол на всички общини, които изпълняват проекти по оперативната програма?
Да, има проблем. Да, ние работим през последните месеци по разрешаването на този проблем с Оперативна програма „Околна среда”. Нека да информирам уважаемото Народно събрание, за да знаем за какво говорим. Нека да информирам, че общо по Оперативна програма „Околна среда” за периода, откакто е започнала програмата, до месец юни 2013 г. са разплатени общо, словом и цифром, 866 млн. лв. Нищо повече!
И да кажа, че от юли 2013 г. до юни 2014 г. – до днешна дата, по програмата са разплатени 999 милиона, близо 1 милиард. Това е във време, за което Вие обвинявате правителството, че е финансово нестабилно и провежда нестабилна политика?! Ние поемаме ангажиментите, оправяме се с всички неща, които заварихме, включително и със свръхдоговарянето. Компенсираме по всякакъв начин свръхдоговарянето, за да можем да изпълним проектите. И в този момент Вие изразявате изключително сериозна загриженост за това как ще се справи бюджетът?! Кой направи свръхдоговарянето, нима ние? Не!
Ние в момента изпълняваме оперативните програми. Грижата на всички парламентаристи за съдбата на оперативните програми е похвална. Това е националноотговорно поведение. Хубаво би било то да се проявява на всеки етап от управлението и да се проявява от всички, които имат отношение към оперативните програми.
Що се отнася до постановлението за подкрепа на общините, които имат финансови проблеми, моля Ви, цитирайте коректно текстовете на постановлението. Цитирайте коректно, че там е написано, че няма да се дава помощ за изплащане на финансовите корекции, но не е написано, че общини, които имат финансови корекции, няма да получат подкрепа. Няма такова нещо!
Политиката ни по отношение на финансовото стабилизиране на оперативните програми е последователна, стриктна, съгласувана с колегите ни от Европейската комисия и тя ще доведе до добри резултати, въпреки всичко това, което ние заварихме, за съжаление.
Картината е тежка, нали така казахте, госпожо Павлова? Тежка е картината! Но когато има ясно виждане как може да се регулират взаимоотношенията и да се поправят допуснатите грешки, ние го правим – правим го и с подкрепата на цялото правителство, включително и с тези решения за подкрепа на общините.
Що се отнася до финансовите корекции, защо трябваше да ги налагаме? Защо те не бяха наложени през предходните години? Защо не се изпълняваха задълженията на управляващи органи, специално на междинното звено по Оперативна програма „Околна среда? Защо имаме десетки случаи, в които е имало предложения за налагане на финансови корекции и те са били отменяни? Сега трябва да ги наложим ние. Така е!
Успяхме да се справим и част от финансовите корекции са намалени. Успяхме да се справим и аз съм с надежда, че ще се справим с окончателното възстановяване на плащанията по оперативната програма.
Но когато говорим тук, в тази зала, за задълженията на правителството и задължението на държавата България като предвидим, коректен партньор в Европейския съюз, която изпълнява задълженията си по оперативните програми, трябва да знаем, че тези оперативни програми не са притежание на едно правителство.
Репликата: „На Вас Ви спряха парите”, моментално предизвиква отговора: „Да, защото Вие объркахте нещата”. Сега, ние ще ги възстановим. Надявам се, че това е за последен път по отношение на тези оперативни програми и се надявам, че повече няма да спекулираме с теми, свързани с оперативните програми и ангажиментите на правителството.
Един милиард за една година, стабилна финансова дисциплина в правителството, стабилно финансово управление, стабилно изпълнение на програмите на фона на 800 милиона в продължение на 6 години преди това. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, министър Михайлова.
Вицепремиерът Даниела Бобева има думата.
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДАНИЕЛА БОБЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз не исках да вземам думата, тъй като мисля, че министър Чобанов добре поясни – нали знаете, че той е преподавател, а преподавателите знаят, че за финанси се говори с числа, и той използва достатъчно добре числата. Той е добър министър, но за съжаление, това частично се дължи, както казваме ние икономистите – ефектът на базата, от която тръгна, но все пак да отчетем и неговите добри качества.
Защо се усмихваме? Само за това взех думата, за да кажа защо тази страна на залата (сочи към членовете на Министерския съвет) се усмихваше днес. Ние се усмихваме, защото въпреки всичко във фискалната област, във финансовата област в България българската икономика остава стабилна. Това е постижение на правителството, но това е голямата победа на българската икономика.
Българската икономика успя въпреки всички трудности, защото е много лесно да постигнеш фискална стабилност при висок растеж и при добра външна среда. Как се постига финансово-икономическа стабилност при всички външни и вътрешни шокове, на които това правителство беше подложено?
Да започнем с протестите и политическата нестабилност, да минем през кризата с бежанците, кризата в Украйна, всички външнополитически и геополитически интриги, които се разиграха при това правителство – въпреки всичко България стои макроикономически стабилна, и то не от днес и от вчера, а от много години насам. Запазихме стожерите на финансово-икономическата стабилност. Това е поводът да се усмихваме. Това показва, че въпреки всички неблагоприятни вътрешни и външни фактори, е възможно България и българската икономика да оцелява, забележете, при запазване на данъчното си равнище, защото повечето държави в Европейския съюз увеличиха данъчната тежест в ситуацията на криза, на каквато беше подложена нашата държава.
Затова се усмихваме, но както казаха колегите от опозицията, не сме сложили розовите очила. Напротив, знаем кои са рисковете за финансово-икономическата стабилност и мисля, че ги знаем много по-добре и от Вас.
Кои са рисковете? Ако говорим за проблеми и това, което лично аз считам, че не успяхме да постигнем за тази година, и то не че не искахме да го постигнем, това са проблемите, свързани с проблемите на държавните предприятия. Държавният сектор, държавните предприятия в България не се управляват добре вече 22 години!
Ето защо ние направихме две неща. Едното ще го видите скоро – подготвихме Закон за управление на държавното участие. Не можеш да очакваш държавните предприятия да се развиват добре, ако нямаш ясни критерии за определяне на бордовете и стабилна политика по отношение на дивидентите в държавните предприятия. Министърът на финансите от ГЕРБ вземаше парични средства, вадеше директно от бюджетите на държавните предприятия. Дивидентът на държавните предприятия се увеличи на абсурдните 80%, при положение че в нормалните държави отчисленията от дивидента за бюджета са в размер на 30 до 40%. Както знаете, ние ги намалихме.
Не само това е, уважаеми колеги от ГЕРБ. Най-важното, което ние направихме, тоест Вие направихте, ако трябва да бъда коректна, го направиха двете части на Парламента, е Законът за обществените поръчки, съгласно който вече всички договори на публичните дружества ще бъдат в интернет. Искрено съжалявам, че опозицията не гласува тези текстове от закона. Вие тук съвсем справедливо направихте критики по отношение публичността на дружествата с държавно участие. Хайде сега да видим – тези две части в Парламента – всички договори в интернет, а и анексите към договорите – в интернет. Оттук-нататък няма нищо скрито-покрито.
Ще видите и Закона за управление на държавното участие.
Да, има критични области. Всяка година в продължение на 22 години говорим как са фалирали Българските държавни железници.
Вижте, ние не сме популистко правителство. Ако бяхме популистко правителство, нашите приятели – левите, щяха да бъдат много доволни и да спечелят изборите. Напротив, ние не харчехме достатъчно, защото искахме да запазим стабилността – не за нас, а за тези, които ще бъдат и след нас.
В заключение бих искала да Ви кажа, че цялата политика на правителството в тези условия беше насочена към съживяване и запазване на бизнеса. Да, прави сте, борехме се за всяко едно работно място, за всяка една фирма да оживее и да оцелее. Защо? Защото никой от това правителство не искаше да гледа хора как се палят по улиците. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо вицепремиер.
Продължаваме с изказванията.
Госпожо Василева, заповядайте.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Тъй като всички знаем, че европейските фондове са важна част от публичните ресурси, а говорим за управление на публичните ресурси, държа да подкрепя госпожа Михайлова, която каза, че това безспорно е ангажимент на всички правителства, но с една уговорка, с апел към българските граждани: никога повече да не се дава в ръцете на тройната коалиция да управлява европейските фондове, защото всеки път се случва едно и също. (Смях, оживление, възгласи „Е-е-е!” от КБ, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Няколко спекулации, които искам да оборя. Госпожо Михайлова, зная, че добре боравите с думите, но когато говорим за свръхдоговаряне, Вие сама знаете, че има нещо, наречено „търговско договаряне”, което всъщност е важното. Към момента по Оперативна програма „Околна среда”, както и по останалите програми търговското договаряне е 110%, което е позволено от Министерския съвет.
Също така много добре знаете и четете писмата на Европейската комисия, в които пише, че държавата трябва да приложи корективни мерки. Никъде Комисията не казва: „Наказвайте общините. Налагайте финансови корекции. Тормозете общините”. Никъде не е казано подобно нещо. Какво се случи вместо това – всички видяхме. Общините вече са на ръба на фалита. Да, има разкопани градове, повече от 50 на брой. Да, плащания от държавата по нито един проект от тази оперативна програма не са извършени от 20 февруари до ден-днешен, независимо от Вашия прокламиран стил на диалогичност и прозрачност. „N” на брой молби за срещи с министър-председателя, с министъра на финансите, с отговорния министър, „n” на брой декларации и какво ли не, опити от страна на общините да продължат да полагат усилия, за да изпълнят тези важни проекти. И каква е подкрепата, която им осигурихте?! – Мълчание и нито лев до този момент! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Василева.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Кирилов, заповядайте за изказване.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! То всъщност не остана на кого да говорим, госпожа Бобева напусна заседанието. (Шум и реплики от КБ.)
Възражението по голямото постижение на Закона за обществените поръчки е следното: къде са поръчките за „Южен поток”? Къде е договорът за „Южен поток”?
Тъй като не остана време, само ще маркирам следното към господин министъра на финансите. Тежестта на сектор „Енергетика” е 62,7% в държавно гарантирания дълг. Това е само държавно гарантираният дълг. А колко са дълговете в сектор „Енергетика”?
Ваш колега тук се хвалеше с емисия на ценни книжа на Българския енергиен холдинг на международния пазар за още един милиард, за които не видяхме нито един документ, нито един проспект какво имущество стои зад това?
Бобева каза: „Не управлявахме добре държавните дружества”. Ами, държавните дружества са свръхзадлъжнели, активите им вече са при кредиторите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Това беше изказване.
Първа реплика – господин Цонев.
Заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, къде точно искате да видите корпоративната облигация на БЕХ? Къде точно искате да я видите?! (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.)
Нека да Ви кажа: корпоративната облигация на БЕХ беше толкова публична, колкото може да е, защото тя няма как да е нито скрита, нито непублична, защото когато се емитират корпоративни облигации на международните пазари, това няма как да не е публично. Достатъчно е да искате да разберете какви са условията, кои са тези, които са се ползвали от тази облигация, и така нататък.
Нещо повече ще Ви кажа. Помните ли тук, когато течеше промяната на данъчните закони? Тогава от тази трибуна защитавах поправката, която Вие наричахте „лобистка”, която трябваше да освободи корпоративната облигация от определени данъци, в частност, от корпоративния данък и доходите от лихви, които се получават. Обяснявах, че това е факт в цяла Европа и че само в България не е, че го правим заради БЕХ и заради другите български инвеститори, които ще излязат с корпоративна облигация на световните финансови пазари. Това е точно пример за положителна стъпка и на Парламента, и на такова държавно дружество, а и на частни корпорации, защото и частни корпорации излязоха с такава емисия.
В условията на такава криза на инвестициите това е много, много положителен пример. Ако искате да научите подробности, няма никакъв проблем да го направите. Мога да Ви помогна, ако искате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Втора реплика – господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, Вашето изказване наистина маркира най-същественото, а именно важността на сектор „Енергетика“ за икономиката на страната. Това обаче, което Вие пропуснахте да кажете и да назовете с точни цифри – дефицитът, който се е натрупал през последната една година. Въпреки данните, които се крият и като член на Комисията по енергетика, изобщо от обществото за финансовото състояние както на НЕК, така и на другите дружества, това, което е нашата информация, не само на експерти, е, че до този момент с намаляването на цената на тока на два пъти миналата година, това, което предстои като следващ регулаторен период за намаляването пак от 1%, всичко това горе-долу сумарно прави около 5 млрд. лв. дефицит в енергийната система, което, ако го сметнем най-грубо по 2,5 милиона данъкоплатци, прави, че всеки данъкоплатец трябва да извади по 2 хил. лв. от джоба, за да плати Вашата сметка, която ще ни оставите за в бъдеще.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Има ли трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, да, действително емисията на БЕХ е корпоративна емисия, но аз не бих искал да знам параметрите на тази емисия като купувач. Аз искам да я знам като народен представител. Предполагам, че министърът на финансите иска да я знае като министър, който отговаря за държавния дълг, както и за държавно обезпечения дълг. Защото зад тези облигации, зад тази емисия стои имущество. Това е проблемът.
Аз също така бих искал да знам кои са купувачите. Министър Стойнев каза: „Надписана е тази емисия.” Кои са купувачите? Да не би енергетиката да се окаже в един момент притежание или претендирана от едни облигационери, както беше при „Кремиковци”? Дали са свързани лица, или не са свързани?
Министър Стойнев не дойде в Комисията по енергетика и ние последните месеци въобще не сме имали кой знае какви заседания, на които да му поискаме тази информация като принципал на корпорацията, емитирала въпросния дълг.
Не знам, господин Цонев, и действително, ако Вие знаете, аз ще прибягна до Вашата помощ и подкрепа да видим и да изследваме действителните параметри на този дълг. Но този дълг е съществен. Това е един милиард – и тук ще отговоря на колегата Ненков – говорейки в контекста на цялата задлъжнялост в енергетиката, която към момента е 3,5 милиарда плюс ефекта, за който той запита, на последното решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, където се генерира сделка още от милиард и половина. Тоест дефицитът и дългът поне 5 милиарда. В един момент тази система ще рухне. Най-малкото, ще мине в ръцете на трети лица.
Нямаме време и възможност да коментираме вредата от конюнктурните, популистките решения на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която досъсипва субектите в енергийния отрасъл и в енергийния сектор.
Тук, в дебатите Вие си избрахте дежурен виновен, уличихте някакъв виновен, но никой не коментира прихващанията в системата, никой не коментира 30 милиарда дълг, счетоводно отписан от АЕЦ. Ние не получаваме дори публичната информация за годишния отчет на НЕК и на БЕХ. Благодаря Ви, господин председател. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Други изказвания, уважаеми дами и господа?
Господин Рашидов, заповядайте за изказване.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри! Аз знам, че културата Ви бега малко, културтрегерите служат като Ал Пачино за снимки да ги показвате на внуците си. Обаче, като дойдат избори, ще помоля този път тръбата „Южен поток“ да минава през Министерството на културата, ще ми дойдете на крака. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Ще Ви кажа няколко думи, тъй като много често Вашето правителство и колегите за сто дни казват колко много работа са направили. Прочетох, разбира се, с любопитство отчета.
Първото, щели да търсят широк обществен консенсус с национална стратегия за българска култура. Че аз го работя със 150 обществени организации две години. Една година трябваше отдавна да влезе. Диана Андреева беше готова.
Направили обществен съвет. Че то винаги го е имало и е задължително да го има. Това ли Ви е отчетът? Това ли е българската култура?
Чествали сте години от рождението на Борис Христов и от смъртта на Самуил. Всичко това беше организирано и решено преди тях. Това отчет ли е?
Направили изложба на Тракийски съкровища в Москва. Ами, уважаеми колеги, в Москва с Авдеев подписах споразумението аз и Владо Пенев подписа договора за Тракийските, а Вашият министър се разходи с началник кабинета си до Москва.
Щели да направят поправка в Закона за културното наследство. Че какво правихте цяла година? Той е готов. Благодаря Ви. Това Ви питам, отговорете ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Рашидов.
Искам да Ви напомня, че около една минута е времето на Парламентарната група на ГЕРБ.
Има ли реплики? Заповядайте. Не съм сигурен, че ще Ви стигне времето.
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа министри! Господин Рашидов, изпуснах изключително важни неща.
На първо място, правителството работи без икономическа стратегия, а именно кои са приоритетите на секторите на българската икономика и какви политики би трябвало да се прилагат? Сектор „Култура“ по икономически принос заема осмо място като дял от брутния вътрешен продукт и реализира положителна тенденция, а това правителство, противно на тази положителна тенденция, намали бюджета на Министерството на културата с 2 млн. лв.
И пропуснахте, господин Рашидов, да кажете за най-големия проект – Ларгото. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо Караминова.
Втора реплика – имате няколко секунди, моля Ви да се поберете във времето. Заповядайте за втора реплика. Не мога да не Ви дам думата, но имайте предвид времето. Имате 17 секунди.
ЕВГЕНИ СТОЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми министри! Забравихте да кажем, че открихме ресторант във Виетнам, господин Рашидов. И, между другото, заварихме две тръби на „Южен поток“. Така че това трябва да се отчете също като принос на правителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Стоев, че се побрахте във времето.
Господин Рашидов, заповядайте за дуплика.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Днес трябваше да говорим на правителството, което е в оставка – явно те са заети с нещо друго. Сега ще говоря на Българската телевизия и на българските зрители. (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ.)
Преди малко получих SMS, че министърът на културата не е тук, защото товарел служебния си автомобил с багаж от министерството. (Смях от ГЕРБ.) Отдавна трябваше да си вземе багажа, и началникът на кабинета – да си ходи човекът.
„Българският Лувър”. Колеги, изчаках една година. Върнах се от Брюксел с европейски средства, където получих – това е кореспонденция на български журналисти, които са били на моите срещи: „Един от най-успешните министри”. (Показва вестници и снимки.)
Получих от министър Стоянович това. (Показва.) Браво на него!
Когато правих „Българския Лувър”, беше така, колеги. (Показва.)
Сега „Българският Лувър” е така (показва), само че там не се допуска.
Той луд ли е, че аз ще си оставя диаманта на мандата и няма да го снимам? Той добре ли е? Че това ми е най-добрият обект, с европейски средства!
„Ларгото” – през цялото време сто археолози хляб ядяха. До последния слой всичко е готово. Една година увито при налични 14 милиона български лева, оставени на същия този министър.
Уважаеми колеги, 16 млн. евро, норвежка програма – пари стоят за пет училища, за „меки мерки”, за фестивали, за театри и, разбира се, два милиона и половина за Музея на съвременното изкуство.
Една година какво правихте? За една година започнах не по-малко от десет обекта – „Света София”, „Плиска”, „Трапезица”, Сатиричния театър – камерната зала започнах. Кино „Одеон” почти довърших, което не го съобщава Вашият министър, защото аз съм го правил! Най-модерното българско кино!
Че нали продадохте българските кина? Първият министър, който направи кино на българските турци!
Двадесет и три милиона оставих, господа министри! Не е имало прецедент в историята на българската култура министър да е правил реформи и да е управлявал с 86 милиона бюджет! Че аз му оставих 123 милиона – Вие ги отрязахте с три милиона и половина! Трябваше само да вдигнете стандартите на артистите по два лева и половина, защото театрите са пълни!
А дали е правилна реформата, само те могат да кажат. Ако са нещастни, ще го променим. Реформа не се прави, за да са нещастни!
Питам Ви: за една година при Вашия министър, освен че скандалите на Дивизиева идваха в министерството, нещо друго случи ли се? Защо за една година не направихте едно нещо? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Само плюхте и Ви гледах сеира. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Рашидов.
Господин Цонев – за изказване.
Заповядайте, господин Цонев. (Народният представител Вежди Рашидов предоставя екземпляр на министър Петър Чобанов – за министър Петър Стоянович. Оставя екземпляр и на банката на народния представител Йордан Цонев.)
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, господа министри, уважаеми колеги! След емоционалните изказвания на господин Рашидов е трудно да се концентрираме върху вота. Може би господин Рашидов пропусна да каже колко доплати това правителство за проекта „Лувър”, но това е дребнотемие.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Европейски пари са!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не са европейски пари – много добре знаете, че не са. (Реплика от народния представител Вежди Рашидов.) Не, не са европейски пари всичките, знаете, но това е друга тема.
Да се върнем на вота. Вот на недоверие за провал на фискалната политика. Ако запитам в залата: вносителите какво разбират под „провал на фискалната политика”, дори в чисто професионален план, да Ви кажа честно, няма да мога да получа отговор. Не за друго, а защото няма такъв термин „провал на фискалната политика”.
Започвам оттук, не за да се заяждам, а да се опитам в края на дебата да насоча вниманието към проблемите на фискалната политика, такива каквито те са. А те са едни и същи от момента на започване на кризата. Тоест когато икономиката се намира в кризисен цикъл, проблемите пред фискалната политика и пред фиска стават едни и същи, независимо кой управлява.
Като погледнете, това се случи в началото на Вашия мандат. В началото на Вашия мандат започна кризата – в края на мандата на тройната коалиция. Вашият финансов министър, Вашето правителство беше длъжно да тръгне по тази пътека. Нямаше къде да отиде, освен да тръгне от излишъци към фискални дефицити. Нямаше откъде да финансира фискалните дефицити, освен от дългове или от фискалния резерв, който две-три правителства преди това благоразумно, използвайки икономическия цикъл, бяха натрупали.
Това правителство, което функционира една година, какво направи? Продължи същата политика с дефицит в рамките на Маастрихтския критерий, дори доста по-малък, в рамките на нашето собствено национално самоограничение, което Вие приехте да не бъде 3%, а да бъде 2% – в закона, който урежда публичните финанси.
Къде е провалът? Данъците се събират, бюджетът за миналата година се изпълни. Дори дефицитът е по-малък. Плащанията към бизнеса, както Вие сами тук признахте, наистина са в нормална, регулярна форма. Държавата не е лош партньор, а добър платец. Връщането на данък добавена стойност, както Вие сами признахте – също. Тогава не е проблемът в това.
Друг компонент на фискалната политика – данъците. Някъде да видяхте увеличаване на данъци или някакво неравномерно, неправилно, несъобразено с икономическия цикъл данъчно движение? Не. Къде е тогава провалът във фискалната политика?
Напротив, някъде да беше направен дълг, който да беше използван не за покриване на заеми, чийто падеж е настъпил, или за покриване на определения от бюджета дефицит? Пак не!
Да беше емитирана дългова емисия, която да надвишава по параметри емисиите на предния финансов министър? Пак не!
Ако строго професионално говорим за фискалната политика, тя съответства на цикъла. Нещо повече, направихме плах опит да обърнем цикъла, тоест да започнем да водим не проциклична, а обратната на цикъла финансова политика, която някак си да забави спада в икономиката и да я върне на пътя на растежа.
Разбира се, нито в правителството, нито в мнозинството има наивници. Ние никога не сме смятали и сериозен икономист никога няма да каже, че за една година това може да се постигне. Такава политика може да даде резултат след две-три години, ако тя бъде продължена от следващи кабинети или ако този кабинет я продължеше в рамките на пълния си мандат.
Така че не е провал на фискалната политика, а фискалната политика е абсолютно правилна.
Друг е въпросът, че за наше нещастие икономиката – европейската и световната, не се възстановява с темповете, с които ни се иска. Друг е въпросът, че нашата икономика е прекалено зависима от икономическия цикъл в Европа и в света. Друг е въпросът, че преди няколко месеца либералстващите икономисти, които са гуруто на няколко кабинета, ни проглушиха ушите как кризата в Украйна няма да се отрази на нашата икономика. Отрази се и ще се отразява, и има пряко отношение – от тази трибуна мога да го кажа, към драмата с фондовете.
Така че не виждам къде е провалът. Не само, че не виждам къде е провалът. Истинското говорене в този Парламент и политическия живот в страната ще се нормализира, когато от тази трибуна започнем да говорим така, когато започнем да говорим кое е възможно и кое не е възможно, специално за фискалната политика и икономическата политика, която трябва да генерира фискалната политика.
Защото това трябва да се опитаме да направим! Не знам дали Ви прави впечатление, но критиките към Вашата фискална политика и то в началото бяха отправени не за прекомерния дефицит, който образува министър Дянков или Вашия бюджет в 2010 г., заради който дефицит влязохме в процедура по висок дефицит и след това Вие се хвалехте: „Извадихме страната от процедура!”, като че ли някой друг я вкара.
Не затова трябва да е дебатът! И не затова беше дебатът, а дебатът беше защо проциклично насочихте фискалната политика в разгара на най-голямата криза със свиване и задушаване на бизнеса, със свиване на плащанията и с нереални фискални цели. Това беше същината на дебата и същината на нашата критика, не дефицитът, не заемите, не изхарчването на фискалния резерв, а това!
Тези пари трябваше да бъдат изхарчени, дори да бяхте вървели на 3-те процента на Маастрихтския критерий. Три години по три процента дефицит да правехте, но тези пари трябваше да отиват за освобождаване на бизнеса – това, което се опита да направи това правителство. Една малка крачка. Никой не я отрича.
И Вие ходите по студия, и аз ходя по студия, говорим с журналисти, с анализатори. А пък да не говорим, че се срещаме в кампанията си с бизнесмени. Бизнесът казва: „Да, тази крачка беше направена. Да, това не може да Ви се отрече”.
Ами, ето това е, което трябва да бъде в основата на фискалната политика – събираме си данъците, поставяме си реалистични цели и тези средства ги насочваме към изваждане на икономиката от цикъла, в който е, изваждане на икономиката от депресията, в която се намира вече трета година.
Затова не приемам така поставен въпросът, защото той не е в своята конкретика.
На Вашия кабинет също не може да Ви се държи сметка за провала на фискалната политика. Можем да кажем, че неправилно поставихте целите и затова не постигнахте правилното – не извадихте страната, не нарушихте цикъла на криза, за да тръгне икономиката в растеж, но така поставям въпросите.
И Вие ми се смяхте онзи ден в Бюджетната комисия като Ви казах: „Внесете вот на недоверие. Нямате шанс да спечелите дебат за фискалната политика”. Това имах предвид, колеги. Вие помислихте, че високомерно отправям някакви такива, че нямате квалификация или че някой от нас има по-голяма квалификация. Не.
Смисълът на фискалната политика е този – страната не нарушава критериите, не води проциклична политика, опитва се със скромните ресурси, които имаме, да изправим икономиката на крака.
И ако ние сега сме в някаква фаза преди избори и може би ще има избори, следващият кабинет ще трябва да продължи това. Никакъв шанс друг няма! Точно тези малки, но сигурни и в правилната посока стъпки на кабинета Орешарски – бюджетът да бъде използван за това да се получи икономически растеж.
Абсолютно не сте прави, но не искам пак да влизам в този дебат, абсолютно не сте прави за Инвестиционния фонд, че е непрозрачно и така нататък разпределението. Самата конструкция – бюджетна, да извадиш по-голямата част от инвестиционната програма от министерствата и да я окрупниш, представлява, ето това представлява, сериозна бюджетна реформа и тя е в посока на прозрачност.
Аз не казвам, че всичко там е направено както трябва. Напротив, няма още какво да се работи и по критерии, и по всичко онова, но тук има министри от кабинета Борисов. Много добре знаете, а и ние като бюджетари знаем, че в бюджета инвестиционната програма на всяко едно министерство е написана в нейната цялост. Тя е доста по-непрозрачна не като практика, а като модел на бюджетиране – какво има, каква е инвестиционната програма примерно на Министерството на транспорта, на околната среда или на което и да е министерство?
Много по-ясно видяхте сега каква е инвестиционната програма събрана в този фонд. Така че тази политика също трябва да продължи. Тя е в правилната посока. И още по-прозрачна трябва да стане, тук сте прави. И с още по-ясни критерии. И тук сте прави. Но да кажете, че това е по-непрозрачно, отколкото средствата да стоят в министерствата като инвестиционна програма, е просто абсурд. Нонсенс е. Бюджетен нонсенс!
За дълговете няма да говоря, защото ще трябва да наруша собствения си принцип и да разкажа за една дългова емисия, с която бяха ощетени българските инвеститори, въпреки че Вие нарушихте този принцип. Бяха нарушени изключително сериозно и грубо интересите на българските инвеститори. Те не бяха допуснати до участие в тази дългова емисия и следствие на това половин година по-късно купиха със 109,5 средно процента, тоест с 9,5% по-скъпо същите облигации от първичните, които купиха. Вие ги сметнете 9,5% на 1 млрд. евро колко са. Сега повече от половината дълг, дори две трети, е в български банки, пенсионни фондове, но не взет при самата емисия, а е взет от сингапурски дилъри. Да Ви кажа и това. И го има документирано и това.
Когато отправяме упреци трябва внимателно да сме анализирали преди това какво е било. И да спрем това говорене по тази тема.
Аз съжалявам, че влязох в темата. Просто бях длъжен да Ви отговоря, че има неща, които е добре да не ги говорим от трибуната, да ги говорим като специалисти, като технократи, да ги говорим дори като политици и държавници, но да не нанасяме вреда на държавата.
Фискалната политика на кабинета е добра, успешна е и много голяма част от нея ще се наложи да повтори следващият кабинет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли реплики? Няма.
Господин Рашидов, Вие бяхте споменат. Заповядайте за лично обяснение.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господин министър! Длъжен съм да дам лично обяснение на господин Цонев защо съм толкова емоционален, защото е част от материята, с която работя.
Второ, моята жена ме харесваше, защото съм емоционален, а не защото съм перде и ако взема да се стегна и да взема да стана един равнодушен, ще ме напусне, а е много хубава! (Оживление.) И е зла българка.
Онова обаче, което искам да Ви кажа, колега, ще използвам възможността – браво на министъра, че е дал пари, 4 милиона, и аз взех от господин Дянков в последния Министерски съвет, за да се дострои онова крило, което трябва да се събори. Разбира се, тези пари ще се върнат от Европа. Така ли е, господин министър?
Онова обаче, което много ме безпокои, е, че единственото нещо, което за една година Вашият министър – аз все се чудя този човек седесар ли е, от „Граждани на България” ли е? Аз съм безпартиен. От „Гергьовден” ли е или е син комунист? Не го разбирам какъв е този човек. Една компилация! (Оживление.)
Ако е комунист, моите уважения. Прекрасни приятели имам. Ако е гербер – пак ще го уважавам, защото съм между тях. Ако е от ДПС – също има хора за уважение. Този какъв е? Един кариерист.
Единственото нещо, което е направил – две неща направи. Едното е, че подписа първата заповед, където пише, че ако не пишат „доктор” пред името му, няма да подписва документи.
Второто е, че една година го наблюдавах как ме плюе. Правилно! Който работи, трябва да бъде плют. Затова Ви сложих компендиума, а не за да Ви подиграя, а да видите колко неща са реализирани и то с много усилия, а не с дрънканици.
Една година ми правиха проверки дали има далавери, да ме пратите на прокурор. Една година мъчение! Излязоха Вашите проверки, господин министър. Ето ги пред мен – докладът, където пише: „Изрядни са”. Ще Ви прочета късо, за да не Ви губя времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето Ви изтича!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: „Сред отличниците, които са управлявали най-големи суми без да направят нито едно нарушение са Министерство на културата и някои по-големи общини”. Благодаря Ви за проверката. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Рашидов.
Уважаеми дами и господа, има ли други изказвания? Няма.
Господа министри?
Няма изказвания.
Закривам дебатите по Проекта за решение за вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на фискалната политика.
Уважаеми колеги, в съответствие с чл. 105, ал. 3 от правилника, гласуването на вота ще се състои в петък, в 9,00 ч.
Следващото заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 15,55 ч.)
Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова
Алиосман Имамов

Секретари:
Пламен Нунев
Деница Караджова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания