Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 24 юли 2014 г.
Открито в 9,03 ч.
24/07/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателят Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добро утро, многобройно народно представителство! (Силен шум. Оживление.)
Моля, регистрация. (Звъни.)
Има кворум, откривам заседанието. (Силен шум и реплики.)
Господин Михов, толкова мъчно ми беше за Вас... (Оживление. Смях.)
Уважаеми народни представители, сутринта имахме обсъждане на начина, по който ще протече днешното и утрешното заседание, ако утре се проведе такова.
Има внесен проект за Програма за работа на Народното събрание за периода 23-25 юли 2014 г. Този проект за програма не се подкрепя от всички парламентарни групи, но, внесен от мен, трябва да премине формално на гласуване – да не се приеме от пленарната зала. Сутринта беше съгласувана друга програма, с която ще Ви запозная, след като премине тази процедура.
Моля Ви, първо, гласуване по внесената програма във вторник – по правилник, за работата на Народното събрание за 23-25 юли 2014 г.
Гласували 167 народни представители: за 12, против 82, въздържали се 73.
Предлагам на Вашето внимание следната седмична програма, съгласувана тази заран в кабинета при мен.
Програма за работата на Народното събрание за 24 25 юли 2014 г.:
1. Оставка на Министерския съвет.
Има се предвид разисквания... (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи: „Браво!”)
Не бързайте да ръкопляскате, защото програмата не е приета. (Смях. Оживление.) Така че не дразнете колегите си, които могат да осуетят приемането на тази програма. Дръжте се като сериозни народни представители. (Шум и реплики.)
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие.
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна.
4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна.
5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна.
6. Парламентарен контрол по чл. чл. 89-101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Насрочено гласуване на:
Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за висшето образование. Вносители са Атанас Мерджанов, Лютви Местан и Цецка Цачева.
Уточнихме също, че ще премине първото гласуване, ако има и предложение за второ гласуване – и това ще се случи сега, преди преминаване към първа точка.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 203 народни представители: за 198, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Преди това имаме и полагане на клетва от народен представител. (Реплика от народния представител Атанас Мерджанов.)
Заповядайте, господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение Законопроектът за висшето образование да бъде гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Чакайте първо да го гласуваме на първо четене и тогава ще направите това предложение.
Уважаеми народни представители, Централната избирателна комисия, със свое Решение № 630-НС, е решила на 11 юли – няма да Ви чета основанията, ще ги видите в протокола от решението на Избирателната комисия:
„Обявява за избрана за народен представител в 29. многомандатен изборен район – Хасковски, Цонка Илиева Каснакова-Иванова от листата на Партия ГЕРБ в Четиридесет и второто Народно събрание.”
Моля да поканите госпожа Каснакова-Иванова в пленарната зала, за да положи клетва.
Заповядайте, уважаема госпожо Иванова, ако обичате да повтаряте след мен. (Всички стават.)
ЦОНКА ИЛИЕВА КАСНАКОВА-ИВАНОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Честито!
Уважаеми народни представители, знаете, че имаме предложение за включване като точка в дневния ред по ал. 3 – Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Направено е от госпожа Добрева и не мога да не го поставя на гласуване. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Госпожо Цачева, пропуснах да Ви кажа, че има предложение по ал. 3, но всички групи знаете, че има такова предложение от вторник. Да не го поставям на гласуване, според Вас?
Заповядайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Стана ясно, че ние не се движим по редовния способ за формиране на програма за пленарната седмица, след като подложихте и Вашето предложение, и то беше отхвърлено. Изрично приехме програма за днешния ден, която е съгласувана между четирите парламентарни групи. Останалите предложения, включително и това, което искате да докладвате, няма пречка да бъде обсъдено утре и да бъде включено в програма за утре или за сряда.
Моля Ви, след като сме гласували само тези точки, за които постигнахме съгласие рано тази сутрин при Вас, да бъдем добри да го изпълняваме така, както сме се уточнили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Цачева.
Очевидно Вие искате тотално да игнорираме правилника.
Госпожо Добрева, моля Ви оттеглете предложението си, защото иначе трябва да бъде гласувано. Оттеглете го, за да не нарушаваме правилника. Кажете, че сте съгласна с това, което каза госпожа Цачева и да вървим нататък. (Смях и оживление.) Правото на народния представител по ал. 3 не може да се отнеме от никакви консултативни, лидерски и други групи, то е в правилника. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Заповядайте, госпожо Добрева.
ВАНЯ ДОБРЕВА (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
В името на разбирателството ще оттегля за днешния ден моето предложение. Предлагам утре, както каза госпожа Цачева, да влезе в дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Утре ще видим. (Смях и оживление.) За да не го поставям аз на гласуване.
Уважаеми народни представители, разискванията по Закона за висшето образование са приключили, остава само гласуване. Казах Ви, че законопроектът е внесен от представители на трите големи парламентарни групи.
Ако обичате, режим на първо гласуване на Закона за изменение на Закона за висшето образование.
Гласували 201 народни представители: за 199, против няма, въздържали се 2.
Заповядайте, госпожо Добрева.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: Благодаря, уважаеми господин председател.
Предлагам процедура за второ гласуване по чл. 76, т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли някой да възразява? Няма.
Моля Ви, режим на гласуване за преминаване към второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за висшето образование.
Гласували 190 народни представители: за 188, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: Благодаря, уважаеми господин председател.
„Закон за изменение на Закона за висшето образование”.
Комисията подкрепя заглавието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прочетете целия закон.
Има ли възражения да се докладва целия закон? Той е само няколко текста.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: Благодаря.
„§ 1. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 63 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., изм., бр. 63 от 2013 г.) в § 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „2012/2013 г.” се поставя запетая, а думите „и 2013/2014 г.” се заменят с „2013/2014 и 2014/2015 г.”.
2. В ал. 3 след думите „2012/2013” се поставя запетая, а думите „и 2013/2014 г.” се заменят с „2013/2014 г. и 2014/2015 г.”.
„Заключителна разпоредба”
„§ 2. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, това е текстът на вносителите.
Предлагам да подкрепим предложението на вносителите, както изчетох текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по текстовете на Законопроекта за изменение на Закона за висшето образование? Няма.
Закривам разискванията.
Ако обичате, режим на гласуване.
Гласували 191 народни представители: за 189, против няма, въздържали се 2.
Благодаря Ви, проф. Добрева. Благодаря Ви, уважаеми народни представители.
Моля Ви да поканим в залата министър-председателя и кабинета.
Преди това ще направя съобщения – докато те идват насам.
Постъпили са законопроекти и проекторешения от 16 юли до 22 юли 2014 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисията по бюджет и финанси. Разпределен на Комисията по здравеопазването и Комисията по икономическата политика и туризъм.
Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисия по бюджет и финанси. Разпределен и на Комисия по здравеопазването. (Министър-председателят Пламен Орешарски и членовете на кабинета влизат в пленарната зала. Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Добре дошли!
Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2013 г. – 20 юли 2014 г. Вносител – Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Разпределен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за ратифициране на Мандатно споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд и „Джереми България” ЕАД. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисия по икономическата политика и туризъм. Разпределен на: Комисията по правни въпроси; Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители – Мартин Захариев, Мая Манолова и Стефан Данаилов. Водеща – Комисия по правни въпроси. Разпределен на Комисията по културата и медиите и Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения.
Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление на Съвета на Европа. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисия по регионална политика и местно самоуправление. Разпределен и на Комисията по външна политика.
Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставянето на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юли 2012 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисия по регионална политика и местно самоуправление.
Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисия по външна политика. Разпределен и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2013 г. Вносител – Министерският съвет. Разпределен на Комисията по икономическата политика и туризъм.
Отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2013 г. Вносител – председателят на Народното събрание. Разпределен на Комисията по бюджет и финанси и Постояннодействащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси.
Още две съобщения:
В Народното събрание е постъпил препис от Решение № 111 на Конституционния съд.
В Народното събрание е постъпил Доклад относно изпълнението на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Изпратен е на всички постоянни комисии и се намира в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към:
ОСТАВКА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Уважаеми народни представители, както е известно и от медиите, постъпи писмо от министър-председателя – ще Ви го прочета:
„Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На основание чл. 111, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България подавам оставка на ръководения от мен Министерски съвет, избран с Решение на Четиридесет и второто Народно събрание от 29 май 2013 г.
В съответствие с чл. 111, ал. 3 от Конституцията ще изпълняваме функциите си до избиране на ново правителство и ще направим всичко необходимо за осигуряване на приемственост в управлението на страната”.
Заповядайте, господин Лазаров.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Лазаров, след това господин Попов.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми господа и госпожи министри!
Господин председателю, моля да подложите на гласуване предложение за пряко предаване на следващата точка по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров.
Има ли противно предложение? Няма.
Господин Попов, Вие сигурно за същото.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, обаче господин Лазаров беше пръв. (Смях.) Надпревара се получава по такива важни въпроси.
Режим на гласуване за пряко излъчване.
Гласували 193 народни представители: за 191, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля да включите камерите на Националната телевизия и микрофоните на Българското национално радио за пряко излъчване на заседанието оттук насетне по тази точка от дневния ред.
Уважаеми народни представители, ще Ви запозная и със служебен:
„Проект

РЕШЕНИЕ
за приемане на оставката на Министерски съвет

Народното събрание, на основание чл. 111, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема оставката на Министерски съвет”.
Откривам разискванията.
Има ли желаещи за изказвания от парламентарните групи?
РЕПЛИКИ: Няма, няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Народни представители?
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Има, има!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, уважаеми господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо и господин заместник-председатели, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители!
Настъпва краят на Четиридесет и второто Народно събрание! Скоро то ще бъде разпуснато! Дойде времето за равносметка!
Всяка парламентарна група носи своята отговорност за това, което се случи, но и за онова, което не стана в този Парламент.
Всеки народен представител с думите или с мълчанието си, с присъствието или с отсъствието си допринесе за положението, в което се намираме.
Сега, когато съдбата на Парламент и правителство е предрешена, в навечерието на поредната извънредна предизборна кампания, няма нужда ситуацията допълнително да се драматизира. Целта на проповедниците на държавния апокалипсис, на тези, които вчера дори не могат да се зарадват на оставката заради „оставената разруха”, беше правителството да си отиде. Това вече е факт. Така че нека успокоим страстите. Парламентарни кризи е имало и преди, вероятно ще има и занапред. Решението на тези кризи е ясно. Това са изборите и в тях няма нищо страшно.
Въпреки безцеремонното говорене за финансов колапс на държавата и въпреки криминално предизвиканата банкова криза, ситуацията в страната е стабилна и много от показателите, в това число тези за икономическия растеж и безработицата, за фискалния резерв и приходите, са по-добри от миналогодишните.
Истината е, че този Парламент се разпуска преждевременно не защото не се справяше с работата си. Това впрочем важи в пълна степен и за правителството. Допуснати бяха грешки, но нито една от тях не беше фатална.
Тези от нас, които през последната година решихме да работим, а не да пречим, имаме своите успехи. Гласувахме редица важни законопроекти в невралгични области като енергетиката, конкуренцията, сигурността. Върнахме в сила швейцарското правило за редовна индексация на пенсиите, размразихме доходната политика, въведохме възстановяване на данък общ доход за хората с най-ниски доходи. Паралелно с това наложихме невиждан досега парламентарен контрол върху органите на изпълнителната власт. Надали други министри са били препитвани, изслушвани и проверявани и в ресорните комисии, и в пленарната зала, както министрите от кабинета Орешарски.
Този Парламент, това правителство можеха да работят успешно и по-дълго, ако хоризонтът им не беше преждевременно определен от страна на една от подкрепящите политически сили – тази на ДПС.
РЕПЛИКА: От „Атака”.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ: Знам, че много мои колеги от Парламентарната група на Коалиция за България си мислят: „Можехме повече! Можехме и по-добре!”. Сигурно е така. Но можехме ли наистина?! Оставиха ли ни поне миг спокойствие за работа? Подкрепиха ли ни поне по един проблем? Независимо дали говорехме за цената на тока, за лекарствата или за бежанците, дори в моменти на кризи и бедствия, управляващото мнозинство и правителството бяха подложени на непрекъсната политическа атака – бойкот, протест, вот на недоверие, вето на Президента. А често всичко това наведнъж!
Уважаеми колеги, не можем да се оправдаваме с тези реалности, но не можем и не бива да не ги отчитаме. А политическата реалност е следната – Парламентът си отива не защото не можеше, а защото най-голямата парламентарна сила не искаше той да работи.
И ако има нещо наистина страшно в случилото се през изминалата година, то това е отказът на една от водещите политически сили в България да спазва Конституцията и правилата на представителната демокрация. ГЕРБ – гражданите за европейско развитие на България, просто отказаха да са опозиция. Въпреки че непрекъснато тръбяха, че са спечелили изборите, те не харесаха резултата от народния вот и решиха да не го зачитат. Просто така! В нито един момент близо стоте народни представители на ГЕРБ не се държаха като парламентаристи. Дори не и като опозиционери. Те действаха като група за саботаж, която по сигнал на пожизнения си ръководител влизаше и излизаше, ставаше и сядаше, викаше или мълчеше. (Ръкопляскания в КБ, оживление и викове: „Е-е-е!” в ГЕРБ.) Нападките им рядко бяха политически, по-скоро бяха лични, често обидни. Нека не забравяме, че Борисов наричаше премиера „псевдо експерт”, а министрите – „пощальони”! Обявяваше „война” и „реваншизъм до дупка”, а за собствените си депутати простодушно обясняваше, че били „цопнали” тук и там.
От тези думи струи презрение – презрение към институциите, презрение към Народното събрание, презрение към парламентаризма, и в крайна сметка – презрение към демокрацията.
Една година на незачитане на установените институционални и парламентарни правила. Още една година на говорене в стила на „политическата чалга”. Една година на непрекъснат саботаж. Това бе „предизвикателството ГЕРБ”, с което Четиридесет и второто Народно събрание не можа да се справи. Дано Четиридесет и третото не бъде изложено на подобно изпитание. Но ако е, тогава всяка парламентарна група ще трябва да избира между парламентаризма и ГЕРБ. Двете явно са несъвместими!
Но все пак смея да се надявам, че ГЕРБ ще преосмисли това си поведение занапред. Надявам се също то да не служи за пример на други парламентарно представени политически сили. Липсата на способност за общуване с инакомислещите трябва да бъде преодоляна. Съгражданите ни се нуждаят от спокойствие. Умориха се от конфликти. Нека тези, които ще съставят следващото Народно събрание, покажат, че е възможен и друг път – път, ако не на съгласие, то поне на разбирателство.
Преди една година при тържественото откриване доайенът на Парламента проф. Стефан Данаилов ни попита: „Какво ни става, дойдем ли тук?”, и ни призова към повече разум. Това Народно събрание не го чу. Дано го чуе следващото.
Благодаря за вниманието! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ: Господин председател, използвам случая от името на Парламентарната група на Коалиция за България да поздравим вицепремиера и министър на правосъдието госпожа Зинаида Златанова с рождения й ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Е, изпреварихте ме.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ: Да е жива и здрава! (Ръкопляскания.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Мерджанов.
Искам да поздравя и аз госпожа Зинаида Златанова и народния представител Евгени Стоев, който също днес има рожден ден. (Ръкопляскания.)
Добре дошла, госпожо Терзиева. Заповядайте.
Има ли реплики на господин Мерджанов? Няма.
Други народни представители, желаещи за изказвания?
Господин Мартин Захариев от Парламентарната група на Коалиция за България.
Заповядайте, уважаеми господин Захариев.
МАРТИН ЗАХАРИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер министър, дами и господа министри, дами и господа народни представители! Моето изказване е във връзка с депозираната оставка, в която уважаемият господин премиер казва: „В съответствие с чл. 111, ал. 3 от Конституцията, ще изпълняваме функциите си до избирането на ново правителство”.
Уважаеми господин премиер, правя забележка на Вашите юристи и съветници. Следващото правителство няма да бъде избрано, тъй като то е служебно и ще бъде назначено от държавния глава. Изборът ще стане едва след парламентарните избори през месец октомври. Тъй като това са важни документи, които остават в исторически план, следва да подмените „избирането на ново правителство” с „назначаването на ново правителство”. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, това беше редакция, макар че в проекта за решение няма проблем.
Има ли реплика на Мартин Захариев? Някой реплики ще прави ли? Няма.
Други изказвания?
Господин Захариев, само да Ви обърна внимание, че в чл. 111, ал. 3 е казано, че в случаите по предходните алинеи, включващи и тази хипотеза, Министерският съвет изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет. Така пише в чл. 111, ал. 3. Аз имам и едно по-голямо тълкуване на текстовете в Конституцията кой подава оставка, как, но има практика от предишната оставка при предсрочните избори и вървим по нея.
Други желаещи за изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, госпожи и господа вицепремиери, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Днес ще гласуваме оставката на първото българско правителство на политическото малцинство за последните 25 години. Този факт е от съществено значение, защото политическият процес не успя да изгради култура на коалиционността, камо ли да бе възможно да понесе фигурата на правителство на политическото малцинство.
Фактът, че оставката бе подадена в годишнината на нощта на прословутия бял автобус, е още една илюстрация за тежките условия, в които кабинетът Орешарски бе принуден да работи. Оценката за работата му по тази причина не може да бъде абстрахирана от оценката на условията, в които кабинетът изпълняваше своите конституционни правомощия. От тази гледна точка тази оценка трябва да се даде трезво, без емоции и без привкус на начало на предизборна кампания.
Аз, разбира се, няма да се спирам на конкретните параметри на това управление не защото не е необходимо. Смятам дори, че това би следвало да бъде задължително, но днес то няма особен смисъл по две причини. Първо, емоцията на деня, в която потъват и ще потъват всички рационални аргументи. Втората съществена причина, която сякаш обезсмисля усилията за една реална, рационална оценка за кабинета, е, че ние нямаме изработени обективни критерии за успеха или неуспеха на едно управление, защото четем фактите през призмата на политическото си пристрастие и през призмата на политическия интерес, свързан с целите на предстоящата предизборна кампания.
Не приемам оценката за разрухата, за катастрофата, защото чета в тази оценка желание да се спечели някакво предварително предимство както в хода на предизборната кампания, така и за управлението после. Струва ми се, че не е съвсем коректен този подход, при който да представиш преднамерено в много, много черна окраска наследството, за да влезеш отново в ролята на този, който ще спасява за пореден път положението.
Уважаеми госпожи и господа, днес по-важен е погледът напред. Той, разбира се, не е възможен, ако не сме прочели уроците от всяко едно управление.
Първият урок на това управление е отговорността на политическия субект да прочете вярно вота на българските граждани. Аз не искам да бъда лош пророк, но днес от името на Парламентарната група на ДПС задавам въпроса: ако и след следващи парламентарни избори, не визирам непременно 5 октомври 2014 г., някога, когато и да е, избирателят отново не отреди никому самостоятелно мнозинство, първо; второ, не отреди мнозинство на ясна идеологическа коалиция, ако се изправим отново пред картината, пред която бяхме изправени на 12 май 2013 г., какво ще правим? Няма да съставим правителство ли? Ще отречем вота на суверена? Ще бойкотираме този вот? Не разбираме така политическата отговорност. Длъжни сме да намерим формулата на управлението. С нас, без нас тази формула трябва да се намери. И от тази гледна точка формулата, на която стъпи кабинетът Орешарски, в крайна сметка бе зададена от вота на българските граждани на 12 май. Затова днес гласуваме оставката на българско правителство, избрано по силата на Българската конституция. И затова дължим необходимото уважение, независимо от партийните си пристрастия, независимо от тесния партиен прочит, който е повече от естествен и непреодолим.
Няколко народни събрания и няколко правителства носим пряка отговорност за дискредитирането на парламентарната демокрация. И първото нещо, което трябва да осмислим всички, е необходимостта от реабилитирането на парламентарната демокрация, защото колкото пó отслабена е парламентарната демокрация, толкова по-силни се оказват предпоставките за управление на силната ръка и се пораждат идеи и за промяна на формата на държавно управление – едва ли не да минем постепенно към президентска република.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи заявявам, че ще бъдем категорична опозиция на подобни тенденции. България няма нужда от преосмисляне на формата на държавно управление! България има нужда от управление на парламентарната демокрация, ерго има нужда от реабилитиране и укрепване на парламентарната демокрация!
Уважаеми госпожи и господа, вторият урок – България няма нужда от отречени модели на управление. Това ще рече – няма нужда повече от проблематични коалиции. Няма нужда от модел обаче също, при който авторитетът подчинява институциите на себе си, вместо да се разполага в институционалността на българските институции. България има нужда от управление на ясната и широка парламентарна подкрепа за правителство на ефективното управление на вече закъснелите и неотложни реформи.
И тук по необходимост, въпреки уговорката, която направих, че няма да се връщаме назад, съм принуден за кратко да го сторя. Точно заради тежките условия, в които бе поставен кабинетът Орешарски, по необходимост трябваше да разгръща и стратегия на оцеляването, когато страната се нуждаеше от много, много смели реформи.
Ние имахме силни очаквания евровотът да преодолее дефицита на парламентарна подкрепа и да даде нови сили за преминаване от управление на оцеляването към управление на решителните реформи, към ефективно управление. Суверенът не ни кредитира с това доверие – не собствено ДПС, а като цяло партиите, които стоим зад кабинета. Това не е единствената, но важна причина, за да стигнем до днешния ден.
И понеже този ден, 24 юли, се свързва с един друг четвъртък, в който ние изразихме своята политическа оценка и анализ на ситуацията след европейските избори, съм длъжен да кажа – кабинетът не си отива заради пресконференцията на ДПС в четвъртък. Би било твърде жалко да продължават анализите на тема „ДПС реши съдбата на кабинета”. Не, в онзи четвъртък ДПС направи нещо друго: заяви на всички тези, които не се умориха в продължение на година и два месеца да разгръщат митологемата за преяждане с власт, коя беше по-щадящата редакция – „предозиране с власт”.
Движението за права и свободи заяви, че е партия, за която изразът „властта не е самоцел” не е клише, защото даде ясен знак и свидетелство като конкретно поведение, че ние можем да се лишим от власт в името на ценностите си, но няма да жертваме ценностите заради властта! (Ръкопляскания от ДПС.) Ето това е най-важният акцент за поведението на ДПС през последната година и два месеца.
Затова днес имаме силата да заявим, че и занапред, независимо как ще бъдем разположени в рамките на Четиридесет и третото Народно събрание, ние няма да бъдем опозиция на безспорни национални приоритети, стига да е постигнато съгласие, а защо не и консенсус, по тях! Колко партии могат да заявят това за себе си?
Бойкотът не е езикът на парламентарната демокрация. Език на парламентарната демокрация от гледна точка на опозиционността е корективът, но чрез диалог, чрез механизмите на парламентарните дебати. Ето това също отсъстваше като характеристика на Четиридесет и второто Народно събрание.
Уважаеми госпожи и господа, когато говорим за уроци от гледна точка на евроатлантическите ценности, които трябва да съблюдаваме всички, независимо от партийните си различия, искам да подчертая един факт. Гордея се, че съм председател на единствената политическа сила в Четиридесет и второто Народно събрание, която не съучаства в престъпното решение за удължаване на мораториума, с който забраняваме на европейски граждани да купуват българска земя. (Ръкопляскания от ДПС.)
Искам всички много дълбоко да се замислим върху този факт, защото се надявам да сме се отказали от илюзията, че интеграцията в Европейския съюз приключи на 1 януари 2007 г. Дълбокото ни разбиране е, че тази интеграция започна на 1 януари 2007 г. Надявам се, никой вече не гледа на членството в Европейския съюз като на готово благо. Показват го и проблемите с усвояването на средствата по оперативните програми.
Уважаеми госпожи и господа, прикачени на последния влак на коловоза на Европейския съюз, няма да имаме привилегията да се движим със скоростта на целия Европейски съюз, ако сами не си свършим работата тук. Затова погледът ни напред предполага да възпитаме у себе си една друга политическа култура, която, на първо място, ще се изразява в уважението към вота на българските граждани и съобразно това да преминем към един постоянен политически диалог, който да ни позволи да откроим онези безспорни национални приоритети, изпълнението на които да превърне България от формален в реален член на Европейския съюз. Благодаря на всички за вниманието. Благодаря и за трудната работа, която имахме с кабинета Орешарски. Благодаря на всички.
Желая коректна, лишена от агресия, лишена от злоба предизборна кампания за Четиридесет и трето Народно събрание! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан.
Реплика към господин Местан ли?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Местан, с цялото ми уважение към Вас, не съм съгласен, че това правителство е било правителство на малцинството.
Това правителство, надявам се, е било подкрепено през цялото време и от Вас. То не беше подкрепено единствено от колегите от ГЕРБ и една група от хиляда-две хиляди соросоидчета, които бяха на хранилка на един мастит олигарх.
С цялото ни уважение към това правителство, ние трябва да му отдадем заслуженото и да се гордеем с него. (Оживление.)
Аз не се срамувам от това правителство, но се срамувам, че в тази зала имаше народни представители, които за лични и корпоративни цели бяха и са готови на национално предателство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Георгиев.
За втора реплика – заповядайте, господин Теохаров.
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин премиер, уважаемо правителство, уважаеми дами и господа народни представители! Възразявам срещу изказването на господин Местан, а именно на думите, които той изрече, че е престъпно решението, което сме взели тук да не се закупува земя от страните на Европейския съюз.
Това беше първото решение, което помогна (шум и реплики), помогна на нашите земеделски производители, на собствениците на земя, на стопаните да се ориентират в политическата обстановка в нашата страна.
Те не бяха подготвени за дискусията, която се водеше в Народното събрание. Те не знаеха каква борба се води именно за българската земя в този момент. В този момент, когато ние разисквахме този въпрос, в Добруджа и Тракия започнаха протести. (Оживление.)
Ние трябваше да докажем на тези хора – на село, в провинцията, че можем да вземем най-правилното решение. И правилното решение настъпи, когато отново се събрахме в тази зала и решихме, че трябва да има ограничения в закупуването на българската земя. (Шум и реплики.)
Не може офшорни организации да закупуват българска земя! Българската земя е национално и вековно богатство, господин Местан! И ние не можем така лесно да я окървавяваме! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Теохаров, приключвайте.
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Прибързаните решения могат да дадат голям отпечатък на българския народ и ние при второто решение вече дадохме най-правилните насоки, именно какво трябва да се прави за в бъдеще с българската земя. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
Трета реплика – няма.
Благодаря.
Заповядайте, уважаеми господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Аз искрено благодаря и на господин Георгиев, и на господин Теохаров, особено и собствено!
Господин Георгиев, качеството на парламентарното мнозинство се получава при 121 народни представители, които стоят зад кабинета. Ние това качеството го нямахме и това е факт, по който едва ли има смисъл днес да спорим.
Удовлетворен съм все пак, че под израза „правителство на малцинството” все пак сте прочели, че иде реч за политическо малцинство, а не за някакво друго малцинство, защото, честно казано, когато взехте думата за реплика, се бях притеснил доста отчетливо.
Що се отнася до репликата на господин Теохаров – необходимо е да се изразяват различията. Аз съм доволен от Вашето несъгласие, защото то показва кой – кой е, в българската политика. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС и от министър Мариана Георгиева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан.
Други изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми вицепремиери, уважаеми министри, уважаеми дами и господа народни представители!
Смятам, че в днешния ден трябва всички ние да бъдем достатъчно смирени.
Смятам, че в края на Четиридесет и второто Народно събрание все пак трябва да съхраним достойнството на институцията Народно събрание.
Смятам, че трябва да се стремим противопоставянето да бъде забравена тема за българската политика. Срамно е това противопоставяне, което наблюдавахме в продължение на 421 дни.
Уважаеми дами и господа народни представители, тук беше цитирана датата 12 май, когато беше проведен изборът за народни представители за Четиридесет и второто Народно събрание, но нека да припомня, че изборът за народни представители беше направен на 11 май в Костинброд. Това всъщност беше началото на зараждащото се противопоставяне и на невъзможността да се градят и да се формират политики в Четиридесет и второто Народно събрание. Българското правителство не успя да представи на българското общество точно тези политики, които бяха необходими за развитието и просперитета на България.
Не е нормално в една демократична държава едно правителство да управлява 421 дни, от които през 404 да има протести срещу същото правителство.
Сами разбирате, че не ГЕРБ е виновна за това противопоставяне в тази пленарна зала. Не ГЕРБ е виновна за загражденията, които имаме около Българския парламент в продължение на 404 дни. Не ГЕРБ е виновна за белия автобус и разпореждането, което дойде от политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи – да се брани тази власт на всяка цена.
И, господин Мерджанов, не смятам, че трябва да продължаваме да употребяваме тези обидни квалификации към лидерите на съответните политически формации. Лидерите на политическите формации все пак са избрани от своите симпатизанти и членове, които са дали гласа си, за да бъдат представени съответните политически партии в Българския парламент.
Сами разбирате, че застанали на тази трибуна сме търпели най-големите унижения, които са били от парламентарното мнозинство към Парламентарната група на ГЕРБ, към партия ГЕРБ и към мен персонално. Недейте да смятате, че днес ние трябва да правим това, което Вие правехте 421 дни – политика на реваншизъм, политика на противопоставяне.
Избягахме от най-ценното, заради което всъщност бяхме избрани да бъдем тук, а това е действително да се възползваме от европейската солидарност, да обединим усилията на старото правителство, което беше ръководено от Бойко Борисов, със сегашното правителство и да можем действително да постигнем Споразумението с Европейската комисия да бъде подписано още в края на 2013 г., за да може през 2014 г. всички български общини да не търпят това, което днес търпят – изключително много негативи точно от това управление, от това противопоставяне, за което вина носим и ние донякъде. Може би не намерихме общия език, но разбира се по-силният, когато формираше едно парламентарно мнозинство, трябваше да бъде по-толерантен и трябва да бъде много по-отбран в изказванията, за да може да търси партньорството на най-голямата парламентарна група, която беше изкуствено изолирана и превърната в опозиция.
Затова не искам днес който и да се изказва тук, да влиза в това противопоставяне, заради което трябва да Ви кажа – повярвайте, в 25-годишната ни демократична история Парламент си тръгва с най-ниско одобрение от обществото.
Парламентът може би ще остане в историята, че през този мандат той е бил най-дълго време със заграждение, което всъщност игнорира нашия основен девиз – това, което е написано на сградата на Парламента: „Съединението прави силата!”.
Каква сила направихме ние, или каква сила Вие направихте в обединението, което направихте на три диаметрално противоположни партии? Когато се говори, че имало правителство на малцинството, мога да Ви кажа, че ГЕРБ също беше правителство на малцинството, но ГЕРБ, въпреки силата и това, което направи със 117 депутати – да формира правителството на ГЕРБ с министър председател Бойко Борисов, се постарахме да бъдем максимално толерантни. Факт е, че правителството на Бойко Борисов беше избрано с огромно парламентарно мнозинство – над 121 депутати. Нека да Ви припомня, че правителството на Пламен Орешарски беше избрано, за първи път, с по-малко от 121 гласа – със 120 гласа беше избрано българското правителство и, разбира се, с парламентарната подкрепа, която даде „Атака” със „златния” пръст на Волен Сидеров, за да се стигне до процедурата за избор на правителство на българския министър-председател Пламен Орешарски.
От тук нататък ние реално влизаме в предизборна кампания. Нека всеки един от нас, и аз самият, да сме си направили равносметка от поведението и защо се стигна дотук – Българският парламент да бъде най-хуленият, българските политици да бъдат най хулените, а всъщност когато застанем пред своите избиратели, казваме, че ще правим политики за България и за всички български граждани.
Днес можех да изляза на тази трибуна и да говоря много и да давам много примери, но не смятам, че е подходящо и е удачно точно в тази зала, в този момент, когато всъщност стигнахме до най-важното, което българските граждани желаеха – оставката на правителството. Все пак искам дори да отправя пожелания към всички министри, към министър-председателя на България, защото, добри или лоши, те вече са част от историята. Те винаги ще бъдат споменавани и всеки трябва да почита и да уважава министъра или министър председателя, независимо в кой период е управлявал, защото под една или друга форма той е бил избран от българския парламент, а България е парламентарна република.
Нека в духа на това, което се старая да говоря днес, и ще се старая да го правя и в бъдеще, да се обединим, да загърбим междуличностните противопоставяния, различията в партийните идеологии и да се съобразим с посланията, които отправи българският президент. Нека да си дадем най-важната равносметка – че от тук нататък зависи какво ще се случва и в следващия парламент – Четиридесет и третото Народно събрание. За да може действително да имаме по добра база, по-добра среда, нека да се концентрираме върху приемането на измененията в бюджета за 2014 г., защото трябва да върнем доверието на българските общини, да могат те да усвояват средствата по съответните оперативни програми, да могат да правят политики, които да бъдат за всички, независимо кой кмет от коя политическа формация е, защото това са кметовете на българските общини и на българските жители, които живеят в тези населени места.
Това, което може би е най-важното и е единственото, което може да ни сплоти, е да се направи актуализация на бюджета, която да даде възможност служебното правителство да навакса някои от изоставанията, някои от противопоставянията, за които и ние също може би под една или друга форма сме допринесли, но сега нека да не спъваме работата и дейността на следващия служебен министър-председател, на министрите, които ще имат най-голямата отговорност – да проведат честни и демократични избори. Нека всеки един от нас да се разграничи от сценарий като „Костинброд” и това противопоставяне, което наблюдавахме в предизборната кампания 2013 г.
Искам да пожелая много здраве и успех на всички рожденици, които днес бяха споменати! Същевременно и на вицепремиера Зинаида Златанова, с която сме имали много остри сблъсъци, чисто политически, и тук в залата.
Нека да поздравим и младия татко Иво Московски, който вчера се сдоби с втори син! (Ръкопляскания.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цветанов.
Лично обяснение – заповядайте. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Уважаеми господин Цветанов, признавам, изненадахте ме с равния и загрижен тон, който използвахте. Само искам да Ви напомня, че думите „война”, „реваншизъм до дупка” са думи на Вашия лидер. Те не са нито мои, нито на председателя Сергей Станишев. (Възгласи: „Е, е, е!” от ГЕРБ.)
И понеже Вие обосновахте необходимостта от актуализация на бюджета, това още веднъж потвърждава Вашата политическа теза, че непременно искате да докажете, че страната е в бедствено положение и, видите ли, заради това е необходима актуализация на бюджета (шум и реплики от ГЕРБ), за да осигурите комфорт и свобода на следващите правителства, които и да са те.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Мерджанов.
Уважаеми дами и господа, има ли реплики към господин Цветанов? Няма.
Имате думата за други изказвания.
Господин Кънев, заповядайте.
ПЕТЪР КЪНЕВ (КБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин премиер, уважаеми министри! Много трудно се говори след такива речовити колеги, които в областта на реториката са изключително силни, но искам да се спра на няколко по-актуални въпроса. Не искам да се връщам толкова назад, а по-скоро да помислим какво правим напред.
Трудно ми е политическото говорене, затова ще ме извините. Така и не можах да свикна. Това е едно от малкото негативни неща, които намирам в себе си. (Смях и оживление в ГЕРБ.)
Изприказва се страшно много в последните дни. Та то не беше външен дълг, не беше бюджетен дефицит, усвояване, ДДС, осигуровки, фискални резерви. Вчера даже разбрах, че фискалният резерв е станал от 6 на 8 милиарда. Цялата тази история в последните дни ми прилича на онзи дебат за бутилката – дали е наполовина пълна, или наполовина празна.
А сутрин, като пусна телевизора и слушам дебатите, имам чувството, че съм в Африка, където се е водил този дебат между двама търговци на обувки. Единият казал: „Страшен бизнес – тук никой не носи обувки!”, а другият казал: „Никакъв шанс, тук обувки не се носят!”.
Идват избори. Домораслото говорене в стил „Гочоолу – Дочоолу” е фантастично развито.
Между другото, в Четиридесетия Парламент бяха издадени „Дневниците на Първото Учредително Велико народно събрание”. Имам ги в библиотеката. Ако някой ги иска, ще му ги подаря. Уникално е! Почти никаква разлика няма отпреди 135 години.
Искам да Ви кажа само, че българският бизнес, тъй като знаете, че съм един от представителите на бизнеса, в последните месеци е уморен от българската политическа простотия. Не искам да се спирам на оценки, пак повтарям, на бюджетен дефицит, на фискални резерви. Искам само да Ви кажа как изглежда България отвън – от Брюксел, от Франкфурт, от Лондон.
Три неща:
Първо, борсовите индекси скочиха 40% в последните три месеца. На първо място сме и в Европейския съюз, доколкото можем да твърдим, че нашата борса е някакъв показател.
Няма да се връщам към емисията еврооблигации – 3,06% при 10-годишен срок на изплащане. Само преди една година и половина беше 4,40%. Сами разбирате, онези хора там, в Лондон и Франкфурт, по-добре разбират какво е положението в страната.
И трето, спрете да цитирате свалянето на рейтинга от „Стандарт енд Пуърс”, прочетете го първо. Изрично пише: „сваля се заради политическа нестабилност”. Всички ние клатим лодката на българския бизнес и българската икономика. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Няма да се спирам за резултатите от първото шестмесечие. Да, те са 47% изпълнение на приходната част по план. По-високи са от миналата година. Така е било и в последните четири години. Отворете статистиката на НСИ.
Лоша цифра – дефлацията. Дойдоха последните резултати. Единадесети месец българската икономика е в дефлация. Това донякъде е добре за купувачите, но за българския бизнес е трагично. Само за последните 11 месеца имаме 1,9% дефлация. Сами разбирате, че това влияе и върху ДДС, и върху всички останали показатели.
Няма да се спирам на външния дълг. Дали сме на второ или трето място по най-нисък външен дълг в Европа, аз не коментирам. Спорно е дали е 22 или 21% и дали сме изпреварили Люксембург. Като че ли това е най-важното! Мога само да Ви кажа, че за 2013 г. 19 държави – членки на Европейския съюз, увеличиха своя външен дълг.
И още една молба към едни колеги, които са в тази зала. Спрете да ми говорите как ще извикате Международния валутен фонд! Нямате право! Това можеше да става преди 20 години при голямата криза. Помните го. Сега не може да става, защото сме членове на Европейския съюз. Още повече, че фондът има по-скоро регулиращи и възпиращи функции.
Няма да се заяждам за фискалните резерви – какво е било при ГЕРБ, какво е било при нас, как е станало при служебни кабинети. Искам само да Ви кажа, че още един мит – 1,4 млрд. лв., които Вие, предишният Парламент, прехвърлихте от фискалния резерв за здравеопазване, не бяха за харчене за здравеопазването като такова. Те бяха за реформа в здравната система. Вие я спряхте. Съжалявам, че тук малко навлизам в реторика със задна дата, но аз бях в една работна група: Милен Велчев, аз, Ивайло Калфин и Йордан Цонев – това беше работната група, която разработи модела за частните здравни фондове. Ние вдигнахме осигуровката от 6 на 8%. Тези 2% бяха, за да се направи реформата. Вие просто ги прибрахте!
Между другото всяко правителство критикува предишното за разходите им. Искам само да Ви кажа, че разходите на това правителство за периода са само с 2,4% по-високи от миналогодишните.
Само още две цифри. Добра събираемост има в данъчните осигурителни приходи – от 27,6% за миналата година, сега са на 28,6%.
Нямам намерение да адвокатствам на това правителство, което си отива. Швейк има една много хубава фраза, когато обяснява каква е била войнишката служба в Австро-унгарската армия – че тя е била изключително тежка, но затова пък била продължителна. Това правителство не изкара толкова дълго, колкото Австро-унгарската армия, но в същото време искам да кажа няколко думи за българския бизнес.
Обстановката е сравнително стабилна, без излишен оптимизъм. Доброто нещо, което направи това правителство в края на миналата година, беше възстановяването на ДДС с 300 млн. лв. повече, отколкото предишния период, за по-предната година. Аз самият бях потърпевш от една пълна глупост, която направи Симеон Дянков. Бях решил днес да не споменавам името на Дянков, но той блокира 800 млн. лв. ДДС още първата година, за да докажем един добър бюджетен дефицит. Не го правете! Не го правете, защото предполагам, че част от хората в тази зала ще участват или в следващото правителство, или ще вземат тези решения. Смърт е за българския бизнес, когато блокираш ДДС-то му.
Какво е положението и какво не успя да направи това правителство? За съжаление това са въпроси, които не стоят само към него.
Първата точка, аз не един път съм говорил в тази зала – ние работим малко. Цитирал съм „The Еconomist”. България е с най-високия процент празници и неработни дни в Европейския съюз – 160 дни годишно ние почиваме или не работим, в това число и боледуваме. Предложих да махнем отработките на празниците. Скочиха всички синдикати, правителството не си мръдна пръста. Предложих да се махне графикът на отпуските. И не само за микропредприятията – махнете ги въобще! Никому това не е нужно. Аз се чудя как сме работили 130 години без график на отпуските!
Какво правим с микропредприятията? Всички говорят и се бият в гърдите и всяко правителство идва на власт с темата „Малки и средни предприятия“, „Малки и средни предприятия“. Започнахме да цитираме даже Европейския съюз – тъй нареченият „смол бизнес акт“. От 350 хил. фирми в България 324 хил. фирми са микропредприятия. Запомнете – в тях работят 638 хил. човека, тоест 320 хил. фирми работят с по 1,8 човека. И те трябва да изпълняват всички онези задължения, които има „Лукойл“ или едно голямо предприятие. Мога да дам само един пример. Всяка такава фирма от 1,8 човека – обикновено това са мъж и жена или семейство, трябва да попълват 29 документа, които са около 150 страници. Това са 80 млн. страници годишно. Аз вече говоря за малките камъчета в обувката на бизнеса. Да, това не е макрорамка, това не е Франкфуртска борса, това не са всички онези неща, които тези 600 хил. човека не ги вълнуват и не ги интересуват.
Една молба към колегите от ГЕРБ – не променяйте предложението за промяната в такса смет. Знам в момента, че Националното сдружение на общините не е доволно от предложението на Министерството на финансите, макар че има четири варианта. Смърт е за българския бизнес да плаща такса смет на данъчна оценка. Не го правете от популизъм, тъй като голяма част от кметовете на големите градове – това ще удари основно тях, са Ваши.
Оправете наредбата за командировките. Всеки от Вас е пътувал и знае как се живее в Париж с 30 долара. Годишно около 1 млн. 300 хил. души, не само бизнесмени, служебно пътуват в командировка. Това се елементарни неща, а ние се занимаваме с макрорамки, с оплювания, с какво ли не, а не ги решихме. Между другото това става с една наредба на министъра на финансите.
Да говорим за бързата амортизация. Абсурд е да си купиш един телефон и да го амортизираш три години.
Облекченията по документооборота, нереалните публични разходи и така нататък.... (Сигнал от председателя, че времето е изтекло.)
Подсказват ми – времето.
Реформи. Понеже ще говорят след мен за здравната реформа, ще Ви кажа само три цифри: през 2006 г. Здравната каса е платила 1 млн. 200 хил. лв. за хоспитализации, а през 2013 г. – 2 млн. лв., при 600 хил. души население по-малко. Вие се оплаквате, че 220 млн. лв. за актуализация били малко за Здравната каса. Господа, и 2 млрд. 200 млн. лв. да дадете, всичко ще потъне!
Нуждаем се от много реформи – реформи административни, реформи образователни. За администрацията за трети път повдигам въпроса – не може българският бизнес да си разреши да храни 270 общини, 29 области и сума ти агенции.
Последно, няколко цифри и свършвам. Десета минута – нормално.
В 11% от българските семейства никой не работи, 74% от българските домакинства не могат да излязат даже една седмица в отпуск, 32% имат затруднение да си плащат тока и така нататък. За какво Ви казвам това като работодател? Защото ние не намерихме баланса „труд-капитал“ и сме за никъде.
Последно Ви цитирам Джоузеф Стиглиц – нобеловият лауреат: „Неравенството е заплаха за демокрацията. Запомнете, всички ние сме в една лодка.“ Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кънев.
Има ли реплики, уважаеми дами и господа? Няма.
Заповядайте за изказване, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми вицепремиери, господа и дами министри, уважаеми колеги! Мислех да не се изказвам, но все пак след изказването на господин Кънев исках да направя една реплика, за да оборя някои твърдения в първата част на неговото изказване, но реших, че е по-добре да не се ограничавам в рамките на двете минути и да направя своето изказване сега.
Провокирана съм да се изкажа от изказването на господин Мерджанов и от първата част на изказването на господин Кънев, от обвиненията, които господин Мерджанов хвърли едва ли не към ГЕРБ – затова, че тази оставка на правителството е функция от поведението на ГЕРБ и отново ГЕРБ е виновен за това, че настоящото правителство не можа да продължи и довърши мандата си.
Аз обаче няма да се спирам на тези му твърдения, а ще се спра основно на твърдението му за финансовата устойчивост, в която настоящето правителство оставя страната, и което е – твърдение с гордост – подкрепено от едни числа... (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, говорите силно, не се чува. Моля за тишина!
МЕНДА СТОЯНОВА: ...които господин Кънев цитира в своето изказване и с които ние категорично не сме съгласни.
Аз също си задавах въпроса защо това правителство подаде оставка? Дали само заради неразбориите между коалиционните партньори, или защото сега е моментът, в който може да се отчете, че държавата изглежда добре на фона на някои макрочисла, а всъщност цялата финансова истина ще лъсне до края на годината и затова е по-добре сега да се подаде оставка, за да може, ползвайки опита от 2009 г., да се размахват листчета с числа, в които да се казва как ние оставихме държавата – по думите на господин Кънев, с 8 милиарда фискален резерв, с най-ниска лихва по външен дълг, с изпълнение на данъчните приходи от НАП – 47%, с третата по ред по дълг държава в Европейския съюз и така нататък? Мисля, че това всъщност е и една от целите за подаването на тази оставка.
Аз искам обаче да Ви кажа, че това не е вярно, и ще го кажа днес, защото то ще се докаже в следващите месеци. Ще го кажа днес, за да знаят министрите от служебния кабинет какво ги чака – те ще го видят, когато влязат в министерствата, а и следващият кабинет, който и да е той, в малкото му оставащо време да може да реагира.
На първо място ще се спра на фискалния резерв – 8 милиарда. Ако трябва да бъдем съвсем точни, към момента той е 7,8 милиарда. Само че, уважаеми дами и господа, трябва да кажем, че в тези близо 8 милиарда има 4,2 милиарда дълг. Само преди 10 дни правителството получи от eвропейската облигация 3 милиарда, и само преди седмица или две то емитира милиард и двеста, които се водят във фискалния резерв и са за подкрепа на една банка. Така че ако от тези 8 милиарда извадим коректно този дълг, ще стане ясно, че всъщност фискалният резерв е 3,6 – под минимума, който се изисква по закон.
Нисък дефицит. Целта е да се каже, че към датата на оставката на правителството ще има дефицит, който е почти на една втора от този, който е планиран за годината. Само че, уважаеми дами и господа, това не е вярно. Правителството твърди в Закона за изменение на Закона за държавния бюджет, който внесе в Народното събрание, че под риск са само 500 милиона приходи. Аз твърдя, че под риск са минимум 800 милиона приходи.
Господин Кънев казва, че това не е вярно и приходите ще се изпълнят, защото към шестте месеца – разбира се, това не са официални данни, няма ги на сайта на министерството – има изпълнение на 47% от приходите на НАП. Аз смятам, че може би НАП ще си изпълни приходите. Естествено, ще има неизпълнение в частта на ДДС, която ще се компенсира от по-добрата събираемост от осигурителни и здравни вноски.
Основната дупка обаче, дами и господа, е в митниците, където съвсем коректно трябва да кажем, че 500 милиона от ДДС при внос няма да влязат в бюджет и още 250 милиона от неизпълнение на акцизите.
Не искам да се спирам на драмата с планирането на приходите от акцизи и репликите, и изказванията, които тогава имаше от лявата страна на залата, но това е истината. Така че при всички случаи с тези 800 милиона дефицитът ще бъде повече от планирания.
Тук, разбира се, трябва да се спра и на твърдението на правителството в мотивите му към Закона за изменение на държавния бюджет, където казва, че тези 500 милиона биха могли да се компенсират с по-добра събираемост от данъци и акцизи. Сигурно са прави, само че хубаво беше за едната година управление тази събираемост да бъде добра, произведена от това правителство, а не да се дават, така да се каже, напътствия на служебното и следващото правителство. Вие много добре знаете как се събират данъци по времето на тримесечното безвремие, което ни чака.
За кои буфери обаче говори финансовият министър. Наистина бюджетът има буфери и трябва честно да си ги кажем. Единият от тези буфери са 500-те милиона, така наречената „Програма за развитие и растеж”. Защо казвам, че е буфер? Ами защото, дами и господа, по тази програма не са платени повече от 80-100 милиона, мисля, че дори и по-малко. Останалите няма и да бъдат платени. И това е буфер, с който ще се намали разходът, респективно отчетеният дефицит. Това обаче е 500 милиона дупка за следващия бюджет, защото тези разходи са договорирани, те са разпределени по общини, по техни проекти, и общините провеждат процедури и сключват договори на базата на това постановление и така наречената „финансова обезпеченост”. Така че това е единият буфер.
Има такъв и в централния бюджет, но всички също сме свидетели в последните месеци, когато правителството заседаваше, колко много решения на това правителство се вземаха за разпределение на средства от централния бюджет към едно или друго министерство, към една или друга община. Тези пари също не са изцяло преведени и няма да бъдат преведени до края на годината. Ето Ви още един буфер, с който всъщност формално би могло да се намали отчетеният към края на годината дефицит. Реално обаче, уважаеми дами и господа, този дефицит трябва да бъде минимум само от тези показатели, минимум увеличен с 800 милиона. Това, което днес казвам като цифра, е наистина един спокоен експертен анализ.
По-нататък господин Мерджанов спомена като друга гордост на правителството това, че се взе решение да се връща данъкът върху общия доход върху най-ниските доходи на хората до минималната работна заплата. Само че това правителство нямаше куража да върне в рамките на тази година този данък общ доход. Накара хората да го платят и догодина през месец април да си го поискат от бюджета. Нова дупка за догодина от 300 милиона, дами и господа, която днес се отчита като плюс.
Две думи за дефицита, който според нас се очаква от еврофондовете, от спрените плащания по европейските програми. Това, което искам да Ви кажа, са съвсем реални цифри. Към момента Министерството на финансите дължи плащания по оперативните програми в размер на 1 млрд. 700 милиона. Това е точна цифра, дами и господа! Милиард и седемстотин милиона означава неплатени на бизнеса, господин Кънев, няма Ви, за свършена от него работа; означава, че този бизнес, ако тези пари не му бъдат изплатени, той ще спре работа, ще освобождава хора – проблем за бизнеса, но проблем и за държавата, защото след това няма да имаме изпълнени проекти, с които да искаме възстановяване от Брюксел и всичко това ще остане за сметка на нашия бюджет. И там по абсолютно точни експертни оценки, дами и господа, са необходими 950 милиона допълнителни средства, които в момента трябва да се осигурят от Министерството на финансите, за да се направят плащанията до края на годината, така че да не загубим средства. И поради спирането на европейските програми, и поради факта че дори и по неспрелите програми плащанията от Брюксел се очаква да бъдат по сертифицирани до месец септември - октомври разходи, ще доведе до 500 милиона дефицит в държавния бюджет на консолидирана база. Това означава, че днес правителството трябва да намери, вероятно чрез допълнителен дълг, 1 млрд. лв., за да ги финансира, а може би половината от него ще бъде компенсирана от Брюксел и за дефицит ще останат само 500 милиона. Това обаче е много сериозно перо. И вместо господин Кънев да се радва, че на бизнеса му е осигурена по-добра бизнес среда, че е върнато 200 милиона повече ДДС, отколкото към края на 2009 г., когато злият гений Дянков задържаше ДДС-то, да види тези цифри, да се обърне откъм своите колеги от Строителната камара и да види фирма по фирма на кого и колко се дължат.
Две думи за лихвата по дълга. Господин Кънев пак го няма, но аз вземам реплика от неговото изказване, защото наистина лихвата е много добра за България – аз лично се радвам на това. Но, дами и господа, недейте да спекулирате с това, че лихвата по предната европейска облигация е била по-висока, или че последващата европейска облигация, ако такава има, ще бъде по-висока. Освен това че България има добри макроикономически показатели, основното влияние за този размер на лихвата е състоянието на световните и европейските финансови пазари, където има свръхликвидност, и където едни държавни ценни книжа са доста сигурен инструмент, в който трябва да се инвестира.
Не мога да не кажа две думи, защото тази опорна точка, силно промотирана от господин Гечев пред медиите, а сега беше спомената и от господин Кънев, така наречените 1 млрд. 400 млн. лв. резерв на Здравната каса, които бяха откраднати, опоскани и така нататък. (Реплики от КБ.)
Не, скъпа госпожо, това не е факт. Тези милиард и четиристотин, уважаеми дами и господа, бяха във фискалния резерв и продължават да са там.
Това, което се случи, беше, че те имаха етикет за здраве, а сега този етикет за здраве беше премахнат. Ако днес Вие продължавате да считате, че това, което направихме тогава, е неправилно ...
Какво направихме тогава, сваляйки този етикет за здраве? Ние можехме да използваме част от тези средства взаимообразно за плащане на други разходи, без да теглим дълг. Ако изчислите колко лихва е спестена от този неизтеглен дълг, ще видите, че са направени най-малко 300 милиона икономия на държавата за времето, в което тези милиард и четиристотин нямаше да бъдат използвани за здраве.
Затова сега, ако Вие считате, че това е грешка, трябваше с този бюджет да приемете нашето предложение и да върнете етикета за здраве на тези пари във фискалния резерв.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС, от място): Ами върнете етикета! Върнете етикета, защото така няма да стане.
МЕНДА СТОЯНОВА: А сега вероятно те ще бъдат и източник за финансиране на тези допълнителни разходи от 330 или 230 милиона, които се искат за Здравната каса. Така че не спекулирайте с тези цифри.
Накрая ще кажа за дълга. Наистина България е с изключително нисък държавен дълг спрямо всички европейски държави – ние сме на второ или трето място, няма да спорим за това. Но, уважаеми дами и господа, този дълг днес, това Народно събрание трябва да реши да вдигне лимита на този дълг, защото всичко това, което Ви разказах и показах като цифри и дефицити, които са необходими, трябва да бъде финансирано. Единственият начин да бъде финансирано е с допълнителен дълг. Ние смятаме, че този допълнителен дълг, този лимит на тавана на дълга, който ще осигури на служебното и на следващото правителство възможност да емитира такъв дълг и да плащат определени разходи, трябва да бъде минимум пет милиарда и ще обоснова защо, а може би и шест и ще Ви кажа защо. Много проста е сметката. Слушайте ме, не говоря политически, говоря наистина какво трябва да се направи, за да не остане България в клопка.
От тези 5 милиарда само 2 млрд. 300 милиона всъщност ще бъдат допълнителен дълг за финансиране на дефицита – казах от 800 милиона от неизпълнение на приходите; от 500 милиона дефицит по европейските програми заради това, че Брюксел е спрял нашите програми. Там обаче трябва да включим и още 500 милиона, които са необходими за разплащане на извършените работи по тези европейски програми.
Освен това не трябва да забравяме, че в момента имаме емитиран краткосрочен дълг с падеж ноември от милиард и двеста милиона за подкрепа на една банка. Ние трябва да имаме буфер в лимита на дълга, ако той се наложи, времето за връщането му да бъде удължено. Давайки този буфер, ние ще осигурим сигурност на финансовата система и възможност на служебния кабинет да я подкрепи, ако това се наложи. И още милиард и половина задължителен дълг, с който държавата трябва да участва с Фонда за гарантиране на вземанията, за да разплати гарантираните депозити, гарантираните влогове в Корпоративна търговска банка (КТБ). Това са петте милиарда и те са съвсем реални – лимит на дълга.
Ако трябва да бъдем докрай отговорни, не трябва да забравяме, че месец януари ни предстоят един милиард директни плащания към земеделските производители. Този един милиард след няколко месеца ще бъде върнат от Брюксел, но за да се плати на хората трябва да го имаме като кеш, трябва да го вземем като краткосрочен дълг. Някой ще каже: „Ами ще си го вземе новото правителство месец януари”. Сигурно ще бъде прав. Но ако ние решим да мислим отговорно днес, може би трябва да дадем такъв лимит на дълга днес, защото, нали разбирате, че тези пет милиарда означават само вътрешна емисия – да се изтегли страшна ликвидност от българската финансова система? Това означава, че ако ние не искаме да изтегляме тази ликвидност ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Стоянова, желаете ли удължаване на времето?
МЕНДА СТОЯНОВА: Да, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, удължете времето на всички групи.
МЕНДА СТОЯНОВА: Ако ние не искаме да продължаваме да издърпваме тази ликвидност, трябва да отидем отново на международните пазари, а за тях се изисква и време.
Затова, уважаеми дами и господа, бях доста дълга и пространна, но исках наистина да Ви обоснова, че има проблеми и не бива днес да замитаме, така да се каже, тези проблеми под килима и да ги оставяме да бъдат решени. Те ще бъдат решени. Няма кой друг да ги реши освен следващите правителства, но днес отговорно да кажем какво е истинското състояние и ако можем, ако имаме отговорност и съгласие в тази зала, да осигурим възможността на служебното правителство за следващите два или три месеца, в които то ще управлява, да управлява тези пари в името на доброто на България. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
Желаещи за реплики?
Заповядайте за първа реплика, господин Цветков.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Стоянова, вие поставихте два въпроса – единият е: „Какво направихте с парите на хората за здравеопазване?” и обяснявате за някакви етикети. Отговорът е много прост. Вие направихте кражба. Чрез тази кражба (шум и реплики в ГЕРБ) Вие лишихте хората от собствените им средства, а системата лишихте от модернизация.
Вторият Ви упрек. Упрекът Ви е за това, че като се подкрепи освобождаването на най-уязвимите хора от десетте процента, защо ще ги връщаме в края на годината. Ами Вие дори това не гласувахте. Не го подкрепихте, а сега ни обвинявате защо не сме имали куража да го направим по-рано, а не до края на годината. Не бъдете лицемерна!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли втора реплика?
Заповядайте, господин Райнов.
ЕМИЛ РАЙНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! При цялото ми уважение към експертния потенциал на госпожа Стоянова, само ще зачета: „От 1999 г. до 2011 г. резервът на Касата към 30 декември е 350 милиона депозит в БНБ и отделно 1 млрд. 63 млн. лв. по текуща сметка в БНБ. На 31 декември 2011 г. какво се случва – депозитът от 350 милиона в БНБ се прехвърля в текущата сметка, която става близо 1 млрд. 410 млн. лв., а тя отива в републиканския бюджет. Сметките на НЗОК се зануляват – кръгла нула. От там нататък продължаващата вече няколко години спекулация за етикетчета, чухме един Ваш представител, който каза, че заминали за плащане на пенсиите, трети казал четвърто място, това е несериозно. Фактите са тези. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Райнов.
Има ли желаещ за трета реплика?
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Стоянова, тъй като говорихте за проблема в бюджета и за проблемите на това правителство с българския бизнес, пропуснахте да кажете на господин Кънев, че това правителство стартира една-единствена схема по Оперативна програма „Конкурентоспособност” – технологична модернизация за 100 млн. лв. и тя се провали с гръм и трясък. Разследват я Българската прокуратура, ОЛАФ. Ръководителят на управляващия орган реши да отмени класирането, да отмени изобщо цялата схема, защото се оказа – по сигнали, които са пристигнали в министерството, че служители от Оценителната комисия са се обаждали на фирмите от служебните телефони в министерството да им искат неща...
Трябваше също така да обясните, че социалната политика при цената на тока доведе до милиарди допълнителни задължения в енергетиката само за една година! Пари, които въпреки че формално не са тежест върху държавния бюджет, може в един момент да се окаже, че са един от основните проблеми за бюджета на страната. Загубата на НЕК само за една година е над 500 милиона, със счетоводни трикове докаран до 140 милиона. Задълженията на Националната електрическа компания надхвърлиха 3,5 милиарда – 600 милиона увеличение само за една година.
И последно трябваше да кажете, че за последните 10 години на ръст на броя на туристите в България, 2014 г. ще е първата със спад на броя на туристите и то с категорично над 10%, за съжаление. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Добрев.
Заповядайте за дуплика, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Господин Цветков, умишлено се опитах да не правя политически квалификации, да не използвам по-силни думи. Исках с думите на експертното говорене и с реални цифри и числа да покажа реалното състояние, но Вие явно не можете да излезете от това политическо говорене и продължихте да говорите за тези 1 милиард и 400 милиона, които са откраднати. Тук, разбира се, включвам и изказването на господин Райнов, затова защото, господин Райнов, те не са отишли в никакъв републикански бюджет, те са си там във фискалния резерв и винаги са били там. А фискалният резерв, господин Райнов, не е само сметката в БНБ! Тя е наличностите по сметките във всички банки на всички държавни институции, които са в консолидирания бюджет. Така че те са си били там и пак са си там и ако Вие решите да им върнете етикетчето, можехте да го направите веднага.
Колкото до репликата на господин Добрев. Господин Добрев, аз се ограничих, за съжаление, само в частта на прякото влияние върху Закона за държавния бюджет – това влияние, което очаквам до края на 2014 г. Това, за което говорихте Вие, е един неоспорим факт, който вероятно трябва да се причисли към проблемите, които следващото правителство и следващата година ще трябва да се решават. На всички ни е ясно, че един дефицит в енергетиката от над 3,5 милиарда не може, дами и господа, да бъде платен, избит, както искате го наречете, само чрез увеличение цената на тока. Рано или късно там държавата ще трябва да се намеси. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
Заповядайте за лично обяснение, господин Кънев.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Няма право, той направи реплика, аз направих дуплика!
ПЕТЪР КЪНЕВ (КБ): Не съм направил реплика. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не е направил реплика! (Реплики от ГЕРБ.)
Не Ви е направил реплика, госпожо Стоянова! Моля Ви!
ПЕТЪР КЪНЕВ: Госпожо Стоянова, Вие ме дискриминирате. (Смях. Реплики от народния представител Менда Стоянова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Въпреки че не смятам, че го засегнахте, но го споменахте 8 пъти и съгласно правилника трябва да му дадем думата.
ПЕТЪР КЪНЕВ (КБ): Въпросът ми е към Вас, господин председател. Тъй като съм споменат 8 пъти, имам ли право на 16 минути? (Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не, господин Кънев. Трябва да се вместите в 2 минути.
ПЕТЪР КЪНЕВ: Първо искам да успокоя господин Добрев, тъй като и той ме цитира, а само след седмица мисля, че много от моите колеги ще помогнем на развитието на българския туризъм. (Оживление.)
Второ, с госпожа Стоянова ме комплексирате. Аз съм човек, който е свикнал да играе с цифри с малко нули. Размахвате ми непрекъснато милиарди.
ЦЕЦКА ЦЕЧЕВА (ГЕРБ, от място): Число!
ПЕТЪР КЪНЕВ: Искам да се върна към темата „1,4”. Не твърдя, че те са откраднати. Исках съвсем друго да Ви обясня. Те бяха заделени за реформи – за нещо, което трябваше да тръгне. Ако беше тръгнало, сега нямаше да се занимаваме с този проблем всяка година с по половин милиард или по-точно с 200 милиона, да увеличаваме пари и хвърляме в здравеопазването.
И третото, което ме притесни: госпожа Стоянова каза, че спекулираме с цифри, а когато един данъчен каже за някого, че е спекулант, това е опасно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кънев.
Продължаваме с изказванията, уважаеми колеги.
Заповядайте за изказване.
МАРТИН ЗАХАРИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! В контекста на разговора и дебата за българския бизнес искам с няколко думи да акцентирам вниманието Ви около неслучилото се електронно управление и електронно правителство. Наред с множеството боледуващи системи в България и в институционалността, тази още не сме я разболяли, защото не сме я създали и така вече 13 години – една твърде дълга бременност.
От 2001 г. стартира този дебат и до ден днешен електронното правителство на България е загубено в мъглата. В приказния свят на това електронно правителство, в което няма гишета, чакане, тежки административни услуги и така нататък, се говори с оптимизъм и амбиции. Обаче конкретните параметри и резултати са истински отчайващи. Съжалявам, че излезе господин премиерът. Той самият разбра, че въвеждането на електронното правителство е скъп и дълъг процес и затова днес можем да говорим само за създаването на електронни услуги. Но ние дори и това не можахме да направим.
Всъщност наистина около целия процес се е спуснала мъгла. В началото всичко изглеждаше относително просто: обществени поръчки за избор на компании, които да направят отделните модули в процеса – софтуер, идентификация, идентичност и така нататък. Нищо от това не беше подкарано.
Оказа се, че след ходене по мъките ресорното министерство стигна до много важния извод, че по отношение на електронното правителство можем да стъпим върху разработвания дълго време, включително и от Вашето правителство, нов Закон за електронно управление, което да подмени действащия от 2007 г.
Трябваше до края на 2013 г. той да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет, след като беше пуснат за обществено обсъждане.
Това, за съжаление, не се случи. Ние очаквахме в този мандат, в тези 6 месеца нещо в този процес да тръгне. Този закон дори не беше вкаран в реда на Народното събрание и не беше депозиран в Деловодството.
Електронното управление беше изведено като приоритет и през последните месеци на управлението на правителството на ГЕРБ. За съжаление, заедно вкупом ние всички сме длъжници на информационния, комуникационния и технологичен сектор, на академичната общност, на университетските среди, на студентите и участниците. Те не само искат електронно правителство, те са изкушени да работят за него, но това не се случва.
Това беше един от малкото знаци за модерност, които правителството Орешарски можеше да излъчи към обществото и бизнеса. Това беше възможност да покаже, че ние осъзнаваме света, в който живеем – свят на мрежово общество, свят на постинформационно общество, на икономика, на знания, свят, в който громим корупцията с хапче, наречено „електронно правителство”.
Технологичният свят, дами и господа, тича страхотно напред. Ние не просто изоставаме, а сме се хванали за ръчната спирачка на влака, вървим срещу технологичния свят. Един от големите шансове на малка България с тези умни млади хора, с интелигентността на академичната общност се казва електронно управление.
Уважаеми господин министър-председател, моята искрена молба към Вас е, когато заявявате в писмото си за депозиране на оставката, че ще съдействате за плавен преход към назначеното, повтарям, назначеното служебно правителство, сериозно да акцентирате върху развитието на процеса по електронното управление и електронното правителство. Огромна част от българския бизнес, академичните среди и най-вече младите хора ще Ви споменават с добро. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Захариев.
Реплики към господин Захариев?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Захариев, да, това, което казвате, навярно е така, но аз искам да Ви припомня, че пропуснахте нещо. Миналата година през есента от ГЕРБ внесохме Законопроект за изменение на Закона за съдебната власт и там в по-голямата част се предвиждаше в Закона за електронното правосъдие да се гласуват тези текстове. От есента до момента този законопроект не е внесен за разглеждане в пленарната зала – в потвърждение на Вашите думи.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Той не е гледан и от комисиите.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Той не е гледан и в комисиите, между другото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Лазаров.
Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Захариев? Не желаете.
Заповядайте за процедура, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Процедурата ми е свързана с това да направя предложение гласуването по проекта за решение да бъде преди почивката, а не да давате почивка след изказванията, защото след малко ще стане 11,00 ч. Благодаря Ви. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли възражения, за да не подлагаме на гласуване процедурното предложение?
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Има, има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има. Тогава ще гласуваме направеното процедурно предложение от господин Ципов – гласуването по текущата точка да бъде преди почивката, която обикновено е от 11,00 до 11,30 ч.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 150 народни представители: за 80, против 55, въздържали се 15.
Предложението не е прието. (Народни представители влизат в пленарната зала.)
Заповядайте за процедура, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Процедурата ми е за прегласуване, защото все още влизат народни представители в пленарната зала, които не успяха да упражнят правото си на глас, затова моля прегласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ципов.
Уважаеми народни представители, моля, заемете местата си в залата.
Режим на гласуване.
Гласували 175 народни представители: за 91, против 71, въздържали се 13. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, колеги! От името на Парламентарната група на Коалиция за България искаме половин час почивка. (Възгласи: „Е е е-!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, обявявам почивка от 30 минути.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Обратна процедура.


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Продължават разискванията по Проекта за решение за приемане на оставката на Министерския съвет.
Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, уважаема госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа и дами министри, колеги! Наистина днес е ден за равносметка – какво свършихме, какво не можахме, къде сгрешихме, къде успяхме, да си кажем и кривиците, и правиците в името на отговорността ни пред следващия Парламент и следващото правителство.
Уважаеми господин министър-председател и колеги народни представители! В областта на социалната политика ние заедно имахме една силна година. Разбира се, и по тази тема имаме критици, които казват, че не е било достатъчно. Смятам, че в такъв момент най-добре е да споменем фактите и да ги оставим те да говорят сами.
Правителството още с встъпването си в длъжност актуализира бюджета за миналата година с 40 млн. лв. допълнителни разходи за социални дейности. С това даде първия сигнал, че това правителство поставя социалната политика в центъра на работата си.
В бюджета за 2014 г. правителството обяви социалната политика за абсолютен приоритет и подкрепи тази своя теза с 13 млрд. лв. финансиране – най-многото средства, отпускани от бюджета от 2000 г. насам. Една трета от разходите на бюджета бяха заделени за социални мерки. Тези пари подпомогнаха в тежки моменти деца, млади семейства, безработни младежи, работници, хора в предпенсионна възраст, хора с увреждания, военноинвалиди и военнопострадали от войните.
И фактите, колеги, за да няма оспорване по тази моя теза: децата с увреждания получиха увеличение на средствата от 189 лв. на 240 лв.; отглеждането на дете между една и две години се увеличи от 270 лв. на 340 лв.; детските добавки се увеличиха от 35 лв. на 50 лв. за второ дете и 75 лв. за близнак; първокласниците получиха увеличението си от 150 лв. на 250 лв.
Приехме цял пакет закони всички общо, заедно в подкрепа на младите, които са безработни, с което осигурихме първо работно място на младежи в България, като поделихме отговорността между държавата, която поема осигуровките, работодателите, които плащат стипендии ги освободихме от данъци, и младите хора, за да се преборим с младежката безработица.
Над 300 хиляди, получаващи минимална работна заплата, увеличиха доходите си от 310 на 340 лв.; работниците, чиито фирми фалираха и не си получиха парите, можеха да се възползват от държавния фонд и вместо три да получат шест заплати и вместо по 1000 да получат по 1200 лв. С 40 милиона се увеличиха средствата за ваучери за храна, с 20 милиона – за учебници, 60 хиляди нови социално слаби семейства получиха помощ за отопление.
Освободихме минималните доходи от данък, спряхме възрастта и стажа за пенсиониране, възстановихме швейцарското правило, увеличихме максималния осигурителен доход от 2000 лв. на 2400 лв.
Намалихме таксата за лекар на пенсионери от три на един лев; хората с увреждания получиха възможност по новия Закон за обществените поръчки да участват с предимство в такива, за да им осигурим работа. Военноинвалидите и военнопострадалите от войните получиха своите безплатни лекарства, транспорт и възможност да почиват и да се лекуват в държавни санаториуми.
Това са фактите и ако някой ги оспорва, то моля да каже с какви аргументи!
След тези факти бих направила извода – правителството, Българската социалистическа партия и Коалиция за България през тази една година дадоха сигнал, че са социално чувствителни. Изпълнихме със съдържание думите „социална държава” и дадохме на над 4 милиона българи да разберат, че не са сами в кризата, че държава, правителство, политически партии и групи са до тях и им помагат в тежки моменти.
Господин министър-председател, мисля, че направихме една грешка и обективният разговор изисква да си я признаем, за да може в бъдеще да я коригираме. Тази грешка се казва „Национален план за действие по заетостта”. Ние знаехме, че изтича Оперативната програма за развитие на човешките ресурси и че оттам ще бъдат освободени хора и те ще бъдат безработни. Ние предвиждахме и Ви предлагахме да се увеличат средствата в Националния план за действие по заетостта, за да поеме този поток от безработни, докато стартира новата европейска програма. За съжаление, не го приехте и не го сторихме. Добре че икономиката тръгна и в първите месеци на годината тя разкри и пое нови 50 хиляди работни места. С това компенсира липсата на средства за субсидирана заетост и нестартиралата още нова Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.
Уважаеми колеги, министри и депутати! Оставяме на следващите колеги, депутати и правителство един голям и нерешен въпрос. Всички имаме своята позиция по него, но не успяхме да го решим поради липса на време. Това е пенсионната реформа. Моля всички бъдещи депутати и министри в изпълнителната власт да търсят съгласие по този въпрос, защото с нетърпение го чакат няколко милиона българи в предпенсионна възраст и пенсионери. Длъжни сме да им дадем яснота, перспектива и сигурна линия в пенсионната реформа, за да успокоим тези хора и те да имат гаранции за своето бъдеще.
Уважаеми колеги, искам да отбележа, че в социалната тема Комисията по труда и социалната политика в работата ни с правителството, ние гласувахме в 90% от тези случаи заедно приетите законопроекти, тоест социалната политика може да обединява. Сигурно и заради това обединение, а не само защото правителството изпълняваше програмата на БСП, ние постигнахме тези добри резултати.
Пожелавам на бъдещото Народно събрание и правителство да продължат да търсят този национален разговор и съгласие по социалната политика, защото тя е важна за милионите българи в страната. Благодаря Ви и успех! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Господин Тотю Младенов – реплика, предполагам?
Заповядайте, уважаеми господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Госпожо Нинова, аз на Ваше място бих бил по-скромен, когато говорите за постиженията в социалната политика през последната година и два месеца. Защото тези 250 хиляди работни места, които обещавахте, не са факт. Напротив, искам да цитирам за пореден път от трибуната на Парламента, за да се знае, че за първото тримесечие на тази година по данни на Националния осигурителен институт спрямо миналата година броят на осигурените лица е по-малък със 105 хиляди човека в България. Така че как сте решили проблема с безработицата на мен не ми е ясно!
Второ, година и два месеца Вие не направихте нищо, както и цялото правителство, да договори парите за новия програмен период, включително за Оперативна програма „Човешки ресурси”... (Реплики от министрите.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина, тук, министрите.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: ...средства за бизнеса, средства за общините…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, госпожи министри! Ако имате нещо да кажете, ще се изкажете.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: … средства за младежка заетост, за подобряване условията на труд, заплащането за пътя до работното място на работниците и на служителите, за нови мерки за младежка заетост, за личните асистенти за хора с увреждания, чийто пари изтичат след няколко месеца. Няма договорени нови средства и държавният бюджет от 2015 г. трябва да плати и да извадим пари за над 14 хиляди лични асистенти, които да работят в България. Ето, това оставяте Вие.
И не на последно място, спряна пенсионна реформа, с увеличаване на дефицитите и разходите в нея. Оставяте на следващото правителство да продължи, казвате, и да търси национален консенсус. Да, ще търсим национален консенсус и ще продължим, защото ако не продължим пенсионната реформа, ние застрашаваме както сегашните, така и бъдещите пенсионери и ги обричаме на ниски пенсии в България. Така че, когато спирате нещо, трябва да предлагате алтернатива,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Приключвайте, уважаеми господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: …за да може тази система да стане по-устойчива и хората да имат възможност да получават адекватни пенсии. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Младенов, манипулирате обществото и залата. Двеста и петдесет хиляди работни места са наш ангажимент за четири години управление. (Реплики от ГЕРБ.) Това го пише в програмата на БСП, това го пише в програмата на правителството. И ако ще боравим с фактите и с истината, моля да се придържаме към написаното. За една година 50 хиляди нови работни места по данни на Националния статистически институт. Двеста и петдесет за четири години. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, по-спокойно. Изслушайте дупликата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Манипулирате, че нищо не е направено по младежката заетост. И тук съм изненадана от Вас, защото заедно гласувахме цялото законодателство – Закона за насърчаване на заетостта, където гарантирахме законодателната база за усвояване на младежката гаранция.
Знаете, че процедурите са разработени, изпратени в Брюксел и одобрени. И знаете, че тази програма стартира, дори включително с това, че по бюрата има специални хора, които се занимават с младежка заетост, на които държавата поема разходите, за да се занимават и да правят профили, и предлагат работа на млади хора.
Спрели сме пенсионната реформа и призоваваме за съгласие. Продължаваме да стоим на позицията си, че не може стажът и възрастта за пенсиониране да се увеличават без критерии, защото реалният резултат е: работиш и умираш, без да имаш възможност да получиш пенсия. Не сравнявайте България с европейските държави, колеги! Там продължителността на живота е много по-дълга, отколкото в България.
И казвате: „Защо не предлагате алтернатива?” Знаете, че и това не е вярно. Нашата алтернатива е следната: ако ще се увеличава стажът и възрастта за пенсиониране, то нека да бъде с ясни критерии. И този критерий да бъде удължената продължителност на живота за предходната година.
Нека да не влизаме в излишни противоречия, а да търсим съгласие. Но това съгласие да е подчинено на някаква цел. Нека първата цел да е животът на хората. И втората – неговото подобряване да е базирано на икономическа стабилност и на финансови параметри, които можем да измислим разумно. Но на първо място да бъдат те. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Думата поиска министър Адемов.
Заповядайте, уважаеми господин министър.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, дами и господа министри! Знам, че е много трудно да се говори за социална политика в предизборна ситуация, в ситуация, в която има значително голямо напрежение на тема социална политика. И понеже знам, че трудно е да се говори на тази тема, особено когато става въпрос за предсрочно прекратен мандат, затова няма да си позволя да правя календар на успехите, няма да говоря за това, което е постигнато, защото то е ясно, изхождайки от позицията, че все още българските граждани не живеят добре, изхождайки от позицията, че въпреки направеното в социалната сфера има проблеми с жизнения стандарт на българските граждани. Аз съм провокиран обаче от изказванията, които чух в залата, и ще се спра на числата, които са по информация на Националния осигурителен институт, на Националната статистика и на Агенцията по заетостта.
Това, което беше предприето като политики в социалната сфера, основният извод, който може да бъде направен, е, че не е за сметка на допълнително увеличаване на заварените дефицити. Уважаеми колеги, по информацията на Националния осигурителен институт за първите шест месеца на 2014 г. приходите са в рамките на предвиденото по плана в бюджета на държавното обществено осигуряване. Нещо повече – разходите по консолидираната фискална програма на държавното обществено осигуряване са с 20 милиона по-малко в сравнение с плана, което означава, че предприетите политики в социалната сфера в никакъв случай не водят до допълнителни дефицити, а те са в рамките на планираните приходи.
Само за Фонд „Пенсии” искам да Ви спомена, че разходите, без великденските добавки, са с 48 милиона по-малко в сравнение с това, което е планувано, което означава, че политиките в пенсионната система, в системата на държавното обществено осигуряване, пак повтарям, не водят до допълнителни дефицити.
Тук отварям обаче една голяма скоба и казвам: дефицитът в пенсионната система, който продължава през последните няколко мандата, през последните няколко мнозинства и правителства, е изключително сериозен и той е повод за размисъл. Става въпрос не само за планирания дефицит, който за тази година е близо два милиарда, а става въпрос за дефицита в държавното обществено осигуряване, който наближава близо пет милиарда. Това е територията, това е полето, в което трябва да търсим съгласие, защото без това съгласие няма правителство, което да може да направи нито социална, нито здравна реформа.
Приходите сега вървят добре, разходите са на планираните равнища. Но този дефицит остава и той е големият проблем. Ако дефицитът в Здравната каса за тази година се очертава да бъде близо 500 милиона, поне по предварителни данни, според мен пресилени, защото става въпрос за първите четири месеца на тази година, дефицитът в пенсионната система, и то заложеният законов дефицит е този, който трябва да притеснява всички, този, който трябва да ни води към търсене на съгласие.
Затова, уважаеми колеги, искам да Ви кажа, че няма правителство, няма парламентарно мнозинство, което само, без подкрепа на опозицията, без подкрепа на социалните партньори в лицето на работодатели и синдикати да може да извърши тези непопулярни мерки. Повярвайте ми, всички в тази зала знаете, че съгласието минава през достатъчно висока степен на съгласуваност, на съгласие, за да могат да бъдат преодолени негативните последици от всички тези мерки, които, пак повтарям, са изключително непопулярни и не са по силите на нито едно управляващо мнозинство. За да бъдат приети устойчивите решения трябва да потърсим консенсуса, а не само да се бием в гърдите и да кажем: ние сме извършили тази реформа, а Вие сте я спрели.
Уважаеми колеги, аз искам да кажа само няколко неща. По отношение на пазара на труда това, което беше направено – 105 хиляди безработни са започнали работа в реалната икономика от началото на годината. Сто и пет хиляди безработни! Нещо повече, една голяма част от тях – 24 хиляди, са младежи до 29 години, десет хиляди от тях са безработни младежи до 24 години.
Уважаеми колеги, искам да кажа още няколко неща. По отношение на това, което беше казано. Господин Младенов, трябва да сте информиран, за да правите такъв тип изказвания. Парите за личните асистенти са осигурени с постановление на Министерския съвет. До края на година личните асистенти имат гарантирани пари.
Що се отнася до парите по оперативната програма, тези 11, или 13 хиляди, или 14 хиляди с тези, за които вече казах, за тях има предислоцирани средства с решение на Комитета за наблюдение. Това е самата фактология.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ, от място): От кога?
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: От месец май господин Младенов. Тези неща са много ясни. Всички тези лични асистенти имат гарантирани пари до края на годината. Така че е добре да се справим първо с фактологията, с това, което е прието, и след това да говорим.
На следващо място, по отношение на оперативната програма. Уважаеми господин Младенов, пак с решение на Комитета за наблюдение имаме решение за стартиране на Програмата „Младежка заетост”. И тя ще стартира още от началото на следващата година. От тези 35 милиона, които са гласувани, съгласно регламента, можем да усвоим процент от средствата, които са гласувани, и това са 20 милиона. От тези 35 милиона 20 милиона могат да бъдат изхарчени до края на тази година.
Така че по отношение на оперативната програма трябва да сте наясно, и Вие сте наясно по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Нека да отчетем разликата между това, което сте постигнали Вие, и това, което сме постигнали ние. Заварихме оперативната програма с 41% изпълнение на разходите, сега, към края на месец юли отчитаме 74%, разплатени по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Договорени са с близо 700 млн. лв. повече средства по оперативната програма за следващия програмен период. Знаете, много добре, че Оперативната програма „Човешки ресурси” заедно с останалите оперативни програми е в Брюксел и очакваме в най-скоро време, както се изрази самият комисар Ханс, тези програми да бъдат одобрени, за да може да стартират още до края на тази година.
Уважаеми колеги, на фона на тази конфронтация остава един много важен въпрос: какво се случи с пенсионната реформа? Тук искам да Ви кажа, че от 1 януари 2015 г. съгласно Кодекса за социално осигуряване трябва да се реши въпросът за така нареченото „ранно пенсиониране”. Професионалните пенсионни фондове са тези, които трябва да плащат. За съжаление, не ни достигна време да приложим в законодателството...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И кворум, господин министър, и кворум – не само време. (Оживление, смях.)
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател. Това е проблем на Парламента.
Ние имаме готов модел, изработен заедно с пенсионните дружества, заедно със социалните партньори. Имаме готов модел за решаване на проблема с ранното пенсиониране и Вие прекрасно знаете, че това е така. Имаме готова формула за увеличаване на възрастта за пенсиониране съгласно продължителността на живот на българските граждани. Така че през този период на замразяване на възрастта и стажа за пенсиониране ние не сме бездействали. Имаме готови модели, които, за съжаление, не успяхме да приложим.
Пак повтарям, всички тези решения, цялата тази надежда в социалната сфера минава през търсенето и намирането на съгласие – не само в пленарната зала, а и със социалните партньори; не само със социалните партньори, а и в българското общество, защото не е по силите на едно правителство, на едно мнозинство да направи здравната реформа, да направи реформата в пенсионната система. За да бъдат устойчиви решенията, трябва да минем през съгласието на българските граждани, през съгласие вътре в тази зала.
Благодаря още веднъж на народните представители както от управляващото мнозинство, така и от опозицията за усилията, които положихме в областта на социалната сфера. Знам, че постигнатото е малко, знам, че очакванията бяха много големи, но при тази ситуация това беше в рамките на възможното.
Социалната политика не може да бъде нито лява, нито дясна – тя е възможната политика. Ние, нашият екип и екипът на Министерството на труда и социалната политика, заедно с Вас успяхме да направим възможното. Нека всички след нас да направят по-големи, по-сериозни крачки в социалната сфера, така че българските граждани да живеят по-добре. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Други желаещи за изказвания има ли? Няма.
Господин Младенов, по-бързичко реагирайте, че закривам разискванията и изгаряте. (Весело оживление.)
Заповядайте, уважаеми господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Съвсем накратко по двете теми, които засегна и уважаваният от мен министър Адемов.
Пенсионната реформа. За съжаление, загубихме една година за реформи в пенсионната система. Искам, на първо място, да благодаря на министър Адемов за това, че той спря популистките намерения на БСП да направи кардинални промени в системата за тази една година!
Благодаря Ви, господин министър.
Второто обаче, когато говорим за пенсионната реформа и защо ние загубихме една година – на 100 осигуряващи се преди една година имаше 80 пенсионери, а след една година на 100 осигуряващи се вече има 84 пенсионери. Само за една година! Да, в НОИ дефицитите може би няма да се увеличат до края на тази година, в което се съмнявам – до края на тази година, но в дългосрочен план те ще се увеличават, защото се увеличава и броят на хората, които ползват правото си на пенсия, за разлика от броя на хората, които намаляват – които се осигуряват и които работят.
На следващо място, нито броят на хората, които са осигурени в Националния осигурителен институт, се увеличи за тази една година, нито се увеличиха доходите, нито се увеличиха приходите!
Напротив, в разходната част за първото тримесечие, господин министър, има двойно повече хора, които са се възползвали от правото си на пенсия при намален брой на осигурените лица! Вече над 10% от брутния вътрешен продукт отива за пенсии и за обезщетения!
Това е проблемът – че в дългосрочен план Вие спряхте нещо, без да предложите друго, което да е по-добро! Ето това е проблемът и Вие го задълбочавате във времето.
Да, ще търсим национално съгласие с всички политически партии и със синдикатите, и с работодателите, както го направихме преди четири години. Но тази реформа е неизбежна, ако искаме да гарантираме пенсиите за старост на сегашните и на бъдещите пенсионери и да бъдем максимално честни към тях при изключително тежката демографска криза! Другото би било предателство към България и към тези хора.
За Оперативната програма „Човешки ресурси”. Искам да Ви уведомя, господин министър, че аз много добре знам за какво става въпрос, тъй като по наше време – по време на управлението на господин Бойко Борисов, имаше над 17 000 лични асистенти, от които над 11 000 по Оперативната програма „Човешки ресурси”, над 3000 по Националния план по заетостта и над 4000 – „Помощ в дома”, много добре знаете – една изключително успешно свършила оперативна програма!
Проблемът е в тези 11 или 14 000 лични асистенти, без тези, които са по Националния план по заетостта, които са гарантирани – 3000. За другите, като приключат през тази година, защото те са по оперативната програма, от догодина, ако не е стартирал новият програмен период, трябва да се извадят пари от държавния бюджет, за да стартират тези 14 000! Ето за това става въпрос.
И на последно място, Оперативната програма „Човешки ресурси” беше една от най-добрите, Вие го признахте. Благодаря Ви за приемствеността. Мисля, че по този начин хората се възползваха от средствата. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Младенов.
Някой желае ли да отправи реплика? Не.
Други изказвания?
Господин Райнов, групата има 45 секунди. Четиридесет и пет секунди си е време.
Какво ще бъде – изказване или реплика?
Заповядайте за изказване.
ЕМИЛ РАЙНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Помните ли с какво започна работата си този Парламент? (Реплики от ГЕРБ.) Второто пленарно заседание беше по темата „Здравеопазване”. Видно, сега пак коментираме здравеопазването. (Реплики от ГЕРБ.)
Всички вярваме, всички сме сигурни, че следващият Парламент ще започне с темата „Здравеопазване”, но това, на което искрено се надявам – някои от Вас да надхвърлят тяснопартийните си интереси, бизнесинтересите си, да престанат да бъдат част от проблемите в здравеопазването, а да се опитат да бъдат част от решенията в здравеопазването. Вярвам в това, надявам се. Българският народ очаква от всички нас решение на тези проблеми в сектора. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви – чудесно се справихте.
Реплики има ли към господин Райнов? Няма.
Закривам разискванията.
Давам думата на министър-председателя.
Заповядайте, уважаеми господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа вицепремиери и министри! Преди малко повече от година поех нелека задача – да оглавя правителство без солидна парламентарна подкрепа и да приложа един пó експертен стил на управление. (Смях от ГЕРБ.)
Представих Ви програмни намерения, а малко по-късно и управленска програма, която бе ръководно начало в цялата наша дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Момент, господин премиер.
Уважаеми квестори, нещо се наруши редът накрая! Кой е разрешил снимките от балкона?
Направете снимки и се дръпнете от балкона.
Заповядайте, господин премиер.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Работихме в най-сложната политическа среда... (Уточнение от квесторите.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Краевски да ме пита първо, защото има още няколко дни, когато ще си тръгне. (Весело оживление, смях.)
Има ред в залата и никой не бива да го нарушава.
Заповядайте, господин премиер.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Работихме в най-сложната политическа среда в новата ни история. Въпреки това изпълнихме преобладаваща част от нашите ангажименти за едногодишния период до края на май тази година. Ръководехме се от интереса на хората, въпреки съпротивата, която срещахме всекидневно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Хайде, ако обичате, отстранете се от балкона. (Оживление.)
Квесторите, помолете фоторепортерите.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): А защо да не снимат?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Цачева, моля Ви се, скоро ще седнете тук и ще имате възможност Вие да ръководите по свой образ и подобие, а сега си стойте там. (Оживление, смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Заповядайте, господин премиер.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Ръководехме се от интереса на хората, въпреки съпротивата, която срещахме всекидневно.
Постигнахме добри резултати. Всички те са представени в нашия едногодишен отчет, който може да се проследи на страницата на Министерския съвет. Тук ще спомена само няколко най-емблематични показатели.
Всички бизнесиндикатори отбелязаха непрекъснато подобрение от края на миналата до май тази година, а някои от тях надминаха нивата от предкризисната 2008 г. Само борсовите индекси нараснаха с рекордните за Европейския съюз 40 на сто. Наскоро реализираната емисия еврооблигации бе най-успешната в новата ни история, въпреки разрастващото се политическо напрежение и обявената дата за предсрочни избори, дори въпреки затварянето на една от големите търговски банки. Това показва реалната оценка на инвеститорите на фискалната и финансова позиция на страната, доста различна от вътрешното политическо говорене.
Реализирана бе крачка напред и по отношение на доходи, пенсии и социални програми – не такава, каквато очакват българските граждани, но най-съществената от 2009 г. насам. Разкритите над 40 хиляди нови работни места в реалния бизнес за тази първа трудна година опровергават и най-големите скептици за възможността да се създадат 250 хиляди работни места за четиригодишен период.
Справихме се и с едно от големите предизвикателства на нашата национална сигурност в последно време – бежанската вълна, и то по начин, заради който получаваме отлични оценки от нашите външни партньори.
Остана и много несвършена работа. Не достигна време и политическо съгласие за реформиране на такива тежки публични сектори като „Здравеопазване”, „Образование”, „Административни услуги”, в които структурните мерки се бавят вече повече от десетилетие.
В последния месец взаимоотношенията между парламентарните групи, които подкрепят кабинета, предопределиха настоящата оставка. В съответствие с уточнената дата за предсрочни парламентарни избори – 5 октомври, кабинетът продължи да работи, за да обезпечи спазването на политическите договорки, а не защото аз или някои от моите колеги са останали вгледани в постовете си. Дължа това пояснение на всички наши сънародници, които се питат защо чак сега е денят на оставката, а не преди, може би малко повече от месец, когато стана ясно, че мандатът ще бъде прекъснат.
Уважаеми народни представители! Бих искал да благодаря на всички Вас, които подкрепяха кабинета и които съм убеден, че и в настоящия момент го възприемат като своя кабинет.
Бих искал да благодаря и на всички Вас от опозицията, които не ни подкрепяха, заради градивната критика и корективното отношение, от което има нужда всеки кабинет.
Искам да Ви уверя, че освен като добри познати и колеги, винаги съм гледал на Вас всички и като на представители на огромното мнозинство български граждани, които въпреки своите политически различия имат поне една обща цел – да живеят в по-добре уредена държава.
За мен беше чест и отговорност да работя в изпълнение на тази цел. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от парламентарните групи на ДПС и КБ. Депутатите от тези две парламентарни групи стават прави, продължителни ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър-председател. (Министър-председателят заема определеното му място, прави поклон към депутатите в пленарната зала. Ръкопляскания от министрите от кабинета Орешарски, от народните представители на КБ и ДПС.)
Очевидно благодарностите се изразяват и емоционално. (Гостите, заели места на балкона на пленарната зала, стават прави и ръкопляскат.)
Моля Ви, Вие – горе, седнете! Вие, горе! Там не е прието да се ръкопляска. Залата е тази, която ръкопляска! (Шум и реплики.)
Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри! Преминаваме към гласуване на Проекта за решение по тази точка от дневния ред.
Поставям на гласуване Решението за приемане оставката на Министерския съвет.
Ако обичате, режим на гласуване.
Всички са гласували – прекратете гласуването, посочете резултат.
Гласували 196 народни представители: за 180, против 8, въздържали се 8. (Силен шум в залата, провиквания: „Браво!”, „По групи!” от депутатите от Парламентарната група на ГЕРБ, които стават прави и ръкопляскат.)
Проектът за решение е приет. (Силен шум в залата, ръкопляскания.)
И така тази точка от дневния ред е изчерпана. (Народните представители от Парламентарната група на Коалиция за България и ДПС ръкопляскат станали прави. Министрите от кабинета Орешарски стават прави, ръкопляскат. Преди да излязат от пленарната зала се ръкуват с председателя на Народното събрание Михаил Миков, с народните представители Йордан Цонев, Камен Костадинов и други депутати от Парламентарната група на ДПС. Министрите от кабинета напускат пленарната зала. Народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ стават прави и ръкопляскат, провиквания: „По групи! Резултатът от гласуването – по групи!”)
Като седнете, ще Ви покажа гласуването по групи. Поръкопляскайте малко и като седнете, ще Ви покажем.
Ако обичате, седнете.
Моля, покажете гласуването по парламентарни групи.
Искам да благодаря на министър-председателя.
Отрицателен вот – господин Таско Ерменков. (Шум и реплики.)
Моля Ви само, господин Ерменков, да изчакате мъничко, за да се успокои залата.
Ако обичате, уважаеми народни представители, заемете местата си.
Първи отрицателен вот – господин Таско Ерменков. (Силен шум в залата, реплики, провиквания.)
Моля Ви, скъпи дами народни представители, недейте да правите снимки в пленарната зала с мобилните си телефони! Това е Пленарната зала на Народното събрание! Ако въведем практика да си правим снимки в пленарната зала започваме да приличаме на нещо доста по-различно. (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
Аз гласувах „против” това решение и „против” оставката на правителството не защото смятам, че то има някакъв шанс да продължи своята работа. Напротив, както всички ние, тук съм убеден, че всеки по-нататъшен момент на действие на това правителство щеше да увеличи агонията на нашия Парламент.
Това е истината, за съжаление. В тази истина правителството няма никаква вина.
Виновен е Парламентът, виновни сме ние, виновно е нашето невинаги адекватно поведение в залата и извън нея.
Но аз гласувах „против” по три основни причини.
Първата, това е в знак на благодарност и преклонение към всички онези българи, които независимо от времето навън – дали валеше дъжд или имаше пек, дали беше студено или горещо, бяха по улиците и поддържаха правителството на Пламен Орешарски от първия до последния му ден. (Провиквания: „Е-е-е!”, реплики и провиквания от ГЕРБ.)
Колеги, много Ви моля! Те бяха малко повече от тези, които пиеха шампанско отвън. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
– е Втората причина, поради която гласувах „против” е знак на признателност към всички представители на зараждащото се гражданско общество в България, които участваха в обществените съвети не само в Парламента, но и в правителството. Силно се надявам, че тази практика ще продължи и в бъдеще, защото това е пътят, по който гражданското общество може да контролира политиците и да ги прави по-отговорни в решенията им.
И на последно място – гласувах „против” тази оставка в знак на уважение към усилията на едно правителство, което беше обречено на трудно съществуване още от самото си начало, имайки непълен мандат, непълна мандатна подкрепа в Парламента и въпреки всичко успя в условията на една разруха, на една разрушена държавност да нормализира нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Ерменков, приключвайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Вие чухте и какви социални постижения бяха направени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
Има ли втори отрицателен вот? Няма.
Изчерпана е тази точка от дневния ред. (По-голяма част от депутатите от Парламентарната група на ГЕРБ излизат от пленарната зала.)
Къде тръгнахте, бе? (Оживление, смях.)

Преминаваме по-нататък по седмичната програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА ПРИ ЗАСИЛВАНЕ ФУНКЦИИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ В ДЪРЖАВНАТА КОМИ СИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 91/271/ЕИО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ГРАДСКИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Господин Цонев, Вие ли ще докладвате от името на комисията?
Заповядайте, уважаеми господин Цонев.
Моля Ви, останете в пленарната зала, продължава работата на Народното събрание. То не е подавало оставка.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: То и не подава, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не подава оставка, така е.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-14, внесен от Министерския съвет на 10 юни 2014 г.

На заседание, проведено на 26 юни 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения по-горе законопроект.
На заседанието присъстваха представителите на Министерството на регионалното развитие: Клементина Денева – главен секретар, Иванка Виденова – директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация”.
В Споразумението се предвижда Министерството на регионалното развитие да се възползва от експертизата на Световната банка, за да доразвие мерки, предложени в Плана за действие и в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г., а именно: изменения в регулаторната рамка с оглед хармонизацията й за завършване на реформата в отрасъл ВиК; предложения за организационна промяна и за укрепване капацитета на Комисията за енергийно и водно регулиране; разработване на ръководство за избягване на „прекомерни разходи” за постигане на съответствие съгласно чл. 3 от Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води.
Гласуването на законопроекта приключи при следните резултати: „за” – 8 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-14, внесен от Министерския съвет на 10 юни 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Няма доклад от допълнителната комисия, така че преминаваме направо към разискванията.
Откривам разискванията.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Поканете народните представители в залата – предстои гласуване.
Уважаеми народни представители, поставям на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-14, внесен от Министерския съвет на 10 юни 2014 г.
Ако обичате, режим на гласуване.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Заповядайте, господин Цонев, за процедура.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение да пристъпим към второ четене на току-що гласувания на първо четене законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Възразява ли някой по това процедурно предложение? Не.
Моля Ви, режим на гласуване за преминаване към второ четене, съответно второ гласуване.
Искам да помоля осветителите да изключат вече тези прожектори, защото достатъчно отразяване и светене беше тук.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Пък и не сме на кастинг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, не е кастинг тук, ревю. (Смях и оживление.)
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Заповядайте, уважаеми господин Цонев.
Докладвайте целия законопроект, очевидно че няма големи желания за разисквания по него.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Той общо взето има един-единствен член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Е, и параграф единствен.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между
Министерството на регионалното развитие и Международната
банка за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 4 април 2014 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Изказвания има ли? Няма.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Изказвания по заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не само по заглавието, по член единствен и по параграф единствен.
Закривам разискванията.
Уважаеми народни представители, поставям на второ гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-14, внесен от Министерския съвет на 10 юни 2014 г.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това и тази точка от дневния ред е изчерпана.
Следващата точка е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА АСОЦИИРАНЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ И ТЕХНИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА МОЛДОВА, ОТ ДРУГА СТРАНА.
Преди това – за процедурно предложение има думата господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение тези три точки да бъдат обсъдени и гласувани едновременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Има ли възражения? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Казак.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.

Ще обсъждаме заедно и останалите две точки:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА АСОЦИИРАНЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ И ТЕХНИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ГРУЗИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА АСОЦИИРАНЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ И ТЕХНИТЕ ДЪРЖАВНИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И УКРАЙНА, ОТ ДРУГА СТРАНА.
Понеже водещата комисия е една и съща, ще помоля господин Стоилов да представи трите доклада едновременно и след това да бъдат разискванията и гласуването по тях.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин председател, съгласно гласуваното решение ще се постарая да представя общо докладите за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и съответно Грузия, Молдова и Украйна, от друга страна, внесени от Министерския съвет – първите два на 10 юли, а последния – на 15 юли 2014 г.
На редовно заседание, проведено на 17 юли тази година, Комисията по външна политика разгледа споменатите законопроекти.
Мотивите бяха представени от министъра на външните работи Кристиан Вигенин.
Със създаването на Източното партньорство бе изпратен ясен политически сигнал на солидарност и готовност от страна на Европейския съюз да подкрепи безрезервно реформите, ориентирани към пазарната икономика, както и да спомогне за утвърждаването на независимостта и териториалната цялост на страните партньори.
За различните страни тези преговори приключиха в различно време.
Като цяло споразуменията установяват асоцииране между Съюза и неговите държави – членки, от една страна, и трите държави, от друга страна. Те представляват нов етап в развитието на договорните отношения, чиято цел са политическото асоцииране и икономическата интеграция, като се предвижда възможност за по-нататъшното им постепенно развитие.
Цялостната цел на асоциирането е съсредоточена върху насърчаването на постепенното сближаване между страните въз основа на общи ценности, укрепването на рамката за засилен политически диалог, подкрепата, опазването и укрепването на мира и стабилността както в регионално, така и в международно измерение, насърчаването на сътрудничеството в областта на решаването на конфликти с мирни средства, отбелязването на напредък по отношение на постепенната икономическа интеграция в определени области на вътрешния пазар на Европейския съюз, засилването на сътрудничеството в областта на правосъдието, свободата и сигурността с цел укрепване на върховенството на закона и зачитането на правата на човека и основните свободи, както и създаването на условия за все по-тясно сътрудничество в други сфери от взаимен интерес.
В споразуменията се определят целите на засиления политически диалог за насърчаване на постепенното сближаване по въпросите в областта на външната политика и сигурността.
Чрез споразуменията за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия се постигна премахване на митата при внос за почти цялата търговия, като едновременно с това е предвидена стабилна уредба, с която се забраняват ограничителни за търговията мерки, в това число митата при износ и количествените ограничения за износа.
Предложените проекти няма да окажат пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България и не предвиждат хармонизация на актове на правото на Европейския съюз.
Освен това по отношение на Украйна е регламентирано икономическо и секторно сътрудничество, което определя условията за постепенно установяване на зона за свободна търговия за преходен период от максимум 10 години, започващ от влизане в сила на споразумението съгласно разпоредбите му и чл. 24 от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г.
Планира се страните да засилят своето сътрудничество в сферата на техническите регламенти, стандартите, метрологията, наблюдението на пазара, акредитацията и процедурите за оценяване на съответствието с оглед повишаването на взаимното разбиране на съответните им системи и улесняване на достъпа до съответните им пазари.
Подписването на политическата част от споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украйна стана факт на 21 март 2014 г. Останалите дялове, анекси и протоколи от споразумението, засягащи другите сфери, също са отбелязани.
Прилагането на разпоредбите на споразуменията за асоцииране ще ускори политическите и икономическите отношения между Украйна и Европейския съюз. Създаването на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия ще наследи Решението за прилагане на временни и едностранни търговски преференции за достъп на украински стоки до европейския пазар, което действа от април до ноември 2014 г. и ще даде подкрепа за развитието и стабилизирането на икономиката на страната. Дори след неговата ратификация и влизане в сила България ще ползва реципрочни възможности, тоест за отпадането на митата и на български стоки при внос в Украйна.
Трите споразумения – с Грузия, Молдова и Литва, вече са ратифицирани от Румъния, Литва и Латвия. Също така две от държавите, които са страни по споразумението – Молдова и Грузия, са извършили неговата ратификация.
В нашето становище по отношение на Украйна се съдържа изричен запис. Той кореспондира и на препоръка на Съвета на министрите – а именно Комисията по външна политика на Четиридесет и второто Народно събрание изразява своето очакване Украйна да приключи националните си процедури по ратифицирането на Споразумението за асоцииране в най-кратки срокове. Пред нас бяха изказани уверения, че това ще стане до края на лятната сесия на Украинския парламент, тоест би трябвало да бъде извършено в близките седмици.
Въз основа на проведеното обсъждане и гласуване Комисията по външна политика с единодушие предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и 7 от Конституцията на Република България да приеме трите законопроекта за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и съответно Грузия, Молдова и Украйна, от друга страна, като първото е подписано на 27 юни 2014 г., това с Грузия е подписано на същата дата, а на 21 март и на 27 юни 2014 г. – с Украйна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Стоилов.
Уважаеми колеги, откривам дебатите по трите законопроекта.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Съгласно взетото решение от Парламента ще гласуваме едновременно трите законопроекта.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Нека да ги гласуваме поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Добре, ще ги гласуваме поотделно.
Първо ще гласуваме Законопроекта за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна.
Законопроектите за Молдова и Грузия са внесени на една и съща дата от Министерския съвет, така че няма значение поредността на гласуването.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Гласуваме Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет.
Гласуваме Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна.
Гласували 92 народни представители: за 91, против 1, въздържали се няма.
Законопроектът е приет.
Процедура – господин Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители, предлагам да преминем към второ гласуване на приетите законопроекти на първо четене в същата последователност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли възражение по направеното процедурно предложение? Няма.
Гласуваме направеното процедурното предложение.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Стоилов, да докладвате законопроектите за второ четене. Започваме с Грузия.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ:
„Закон
за ратифициране на Споразумението за асоцииране между
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия
и техните държави членки, от една страна, и Грузия,
от друга страна

Член единствен. Ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, подписано на 27 юни 2014 г. в Брюксел.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Представете и за Република Молдова.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ:
„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за асоцииране между
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и
техните държави членки, от една страна, и Република Молдова,
от друга страна

Член единствен. Ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, подписано на 27 юни 2014 г.”

„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за асоцииране между
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и
техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

Член единствен. Ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, подписано на 21 март 2014 г. и на 27 юни 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Стоилов.
Изказвания на второ четене? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на второ четене.
Първо гласуваме Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет.
Гласуваме Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет.
Гласуваме Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна.
Гласували 93 народни представители: за 90, против 2, въздържал се 1.
Законопроектът е приет.
Уважаеми дами и господа народни представители, следващата точка – шеста, от гласуваната днес седмична програма е Парламентарен контрол.
Поради изчерпване на другите точки закривам днешното заседание.
Следващото заседание е утре от 9,00 ч. (Звъни.)
(Закрито в 12,44 ч.)

Председател:

Михаил Миков

Заместник-председател:

Алиосман Имамов

Секретари:

Пламен Нунев

Филип Попов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания