Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТНО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 16 септември 2020 г.
Открито в 9,03 ч.
16/09/2020
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Валери Симеонов

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Колеги, моля Ви, когато се регистрирате, съвсем леко да пипате биометрията и ще имаме възможността за регистрация.
„Проект за програма за работа на Народното събрание за 16 – 18 септември 2020 г.:
1. Проект на решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Вносител – Даниела Дариткова на 10 септември 2020 г.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносител – Даниела Дариткова и група народни представители на 17 август 2020 г. Приет на първо гласуване на 3 септември 2020 г.
3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. Вносител – Министерският съвет на 28 август 2020 г.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносител – Стефан Апостолов и група народни представители на 30 юли 2020 г.“ (Шум и реплики.)
Моля за тишина, колеги.
„5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия. Вносител – Министерският съвет на 7 август 2020 г.
6. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. Вносител – Министерският съвет, 3 септември 2020 г. Приет на първо гласуване на 11 септември 2020 г. – точка първа за четвъртък, 17 септември 2020 г.
7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Вносител – Министерският съвет, 3 септември 2020 г. Приет на първо гласуване на 11 септември 2020 г. – точка втора за четвъртък, 17 септември 2020 г.
8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Вносител – Министерският съвет, 28 август 2020 г. – точка трета за четвъртък, 17 септември 2020 г.
9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания Вносител – Министерският съвет, 23 юли 2020 г. – точка четвърта за четвъртък, 17 септември 2020 г.
10. Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г. Вносител – Министерският съвет, 13 август 2020 г. – точка пета за четвъртък, 17 септември 2020 г.
11. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вносител – Маноил Манев и група народни представители на 3 септември 2020 г. – точка първа за петък, 18 септември 2020 г.
12. Парламентарен контрол.“
Моля, режим на гласуване по така предложения проект за дневен ред.
Гласували 173 народни представители: за 116, против 44, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): По начина на водене – процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Хамид, заповядайте за процедура.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Процедурата ми е по начина на водене.
Уважаема госпожо Председател, най-любезно, изчаквайки документите, които следва да ни предадете, поискани от господин Карадайъ, искам да Ви обърна внимание, че към тази преписка, за която говорим, липсват още няколко документа. С настоящата процедура моля най-любезно да ни бъдат представени.
За какво става въпрос? В документацията след постъпване на отговора от КПОНПИ има анотация – отговор, без дата и подпис на Комисията. Моля стенограмата от заседанието на Комисията по тази анотация – това е първото ни искане.
Второто ни искане е: моля да ни бъде предоставена стенограмата от заседанието по втората анотация, която е вследствие от постъпване на втори сигнал на 8 ноември 2019 г. – анотация № 2 е кръстена, без подпис и дата. Молим за стенограмата от заседанието на Комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Хамид.
Днес ще получите исканите от господин Карадайъ от 10-и документи. Аз съм пуснала писмо до Комисията. Сега ще пуснем още едно писмо за това, което искате, но молбата ми е, дори можете Вие да напишете искане до Комисията, за да може да предоставят документи.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): През ръководството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре, ще напишем писмо въз основа на стенограмата.
Колеги, преминаваме към съобщенията.
Постъпили законопроекти и проекторешения – 9 септември 2020 г. до 15 септември 2020 г.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Вносител – Даниела Дариткова. Водеща е Комисията по здравеопазване.
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения. Вносител – Даниела Дариткова. Водеща е Комисията по здравеопазване.
Проект на решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Вносител – Даниела Дариткова.
Законопроект за виното и спиртните напитки. Вносител – Министерският съвет, разпределен на Комисията по земеделието и храните, Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд, в отговор на COVID-19 и Споразумение за гаранция при изискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София, и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург. Вносител – Министерският съвет, водеща е Комисията по бюджет и финанси, разпределен на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и Устава на Асоциацията на европейските организации за насърчаване на търговията. Вносител – Министерският съвет, разпределен на Комисията по икономическа политика и туризъм – това е водещата комисия, на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси.
Съобщения:
На 11 септември 2020 г. с писмо от министър-председателя на Република България в Народното събрание е постъпил Доклад за касово изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на плановете за съвместна подготовка, учение и сътрудничество между Република България и Съединените американски щати, Румъния и Република Гърция в периода от 14 до 25 септември 2020 г. ще се проведе съвместна летателна тренировка, в която ще участват сили и средства на ВВС на Съединените американски щати, Канада, Румъния и Република Гърция.
В периода от 28 септември до 23 октомври 2020 г. ще се проведе съвместна българо-канадска летателна тренировка с ВВС на Канада.
Във връзка с тренировките министърът на отбраната със своя заповед на основание чл. 13 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е разрешил в горепосочените периоди преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически сили и средства от ВВС на САЩ, Канада, Румъния и Република Гърция, бойни и транспортни самолети с техните екипажи, щатно въоръжени военнослужещи, инженерно-технически състав с транспорт, екипировка, оборудване и без въоръжение за оказване на техническа помощ и отстраняване на откази на въздухоплавателни средства. Тренировките не са свързани с провеждане на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за провеждането и участието в тренировките са уведомени компетентните държавни органи.
Уведомлението е постъпило на 11 септември 2020 г. с входящ № 003-09-69 и е предоставено на Комисията по отбрана.
В Народното събрание на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси, в периода 10 – 14 септември 2020 г. са постъпили отчети за изпълнение на програмните бюджети към 30 юни 2020 г. от: Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката, Министерството на външните работи. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
И последното съобщение:
Съгласно Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми в Народното събрание е постъпило Становище на Фискалния съвет относно Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2019 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг на Република България за 2019 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Господин Цонев, заповядайте за процедура и после господин Христов има декларация от името на група.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, от името на парламентарната група „Движение за права и свободи“ правя процедурно предложение точка втора от дневния ред да бъде отложена за петък като първа точка. Аргументите ни за това – да не се бърза толкова с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, бих искал да ги чуете, защото смятам, че в този момент, при настоящата политическа обстановка в страната, това е изключително важно.
Променяме Изборния кодекс в условия на сериозна политическа криза. Променяме Изборния кодекс в условия на разклатено доверие, и то не от вчера, в избирателния процес. Променяме Изборния кодекс в условия, в които не е ясно колко време ще функционира парламентът и дали ще има възможност за това да се направят нужните корекции. Променяме Изборния кодекс, без да се вслушате в нито едно от предложенията, които направи опозицията.
Аз смятам, че точно в този момент това не е правилно и нашата парламентарна група вчера Ви го каза. Нищо не пречи Изборният кодекс да бъде отложен с ден-два и да се чуят аргументите, защото промяната, която давате Вие в този вариант на Изборния кодекс – с възможност да се избира между хартиено и машинно гласуване, не ликвидира нито един от проблемите, които възникват в самия изборен процес, за които много, много пъти сме говорили. В рамките на 2-минутната процедура няма време да ги изброя – знаете за какво става въпрос.
Има варианти на машинно гласуване като машинното преброяване, при което да има и хартиена бюлетина, и да се елиминират всички онези недостатъци на съставянето на протоколи, на работата на секционните комисии, на недействителните бюлетини и така нататък. Умолявам Ви, от управляващото мнозинство, вслушайте се този път в гласа на опозицията, защото е в интерес на парламентаризма, в интерес на българската демокрация, в интерес на укрепването на доверието в изборния процес и в крайна сметка в интерес на решаване на политическата криза – така ще я задълбочите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонев.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за отлагане на точка втора от днешния дневен ред.
Гласували 209 народни представители: за 92, против 97, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Има декларация от името на партия ВОЛЯ – господин Христов. (Шум и реплики.)
След това ще дам думата и на БСП.
Господин Христов, заповядайте. (Народните представители от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ излизат на трибуната с тениски с надпис „Ние сме Марешки“. Шум и реплики от „БСП за България“.)
Вие също правихте такава декларация, господин Свиленски, ако си спомняте, и залата нямаше забележка към Вашата. Колегите имат право да направят декларация по начина, по който решат. (Шум и реплики.)
Моля, запазете тишина!
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаема госпожо Председател… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По-близо до микрофона. Свалете маската. (Шум и реплики.)
Моля, запазете тишина!
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, драги сънародници! Декларацията на нашата парламентарна група днес може да съдържа само едно изречение: „Долу ръцете от Веселин Марешки!“ (Смях и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина!
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Аз обаче съм длъжен да кажа още няколко думи.
Преди два дни цяла България стана свидетел как беше направен опит да бъде очернен един достоен човек, който през целия си съзнателен живот е помагал на милиони българи. Той помагаше в най-трудните години, когато всички партии се изреждахте на власт и превърнахте българския народ в най-бедния в Европа. Той продължава да помага и сега, като се бори с картелите, въпреки тежките удари, които понася.
Беше направен безпрецедентен опит да бъде употребен един почетен и почтен български предприемач и политик за заблуда на Брюксел, че в България се действа срещу корупцията. Жалък опит! Задкулисието показа безсилието си и тоталното си нежелание да освети и накаже истинските виновници за оглозганата държава.
Парламентарната група на ВОЛЯ и всички наши симпатизанти изразяваме категоричната си позиция против подобни срамни акции срещу човек, създал хиляди работни места, повел сам битката срещу картелите, които всички партии толерирахте през всичките години досега. Призоваваме българските граждани, които виждат и осъзнават цялата схема на случилото се, да не се поддават на манипулациите и да подкрепят Веселин Марешки така, както той беше, и е до тях вече 30 години.
Няма да допуснем някой да лъже Брюксел, като използва един достоен човек за жертва. Онези, които умишлено заблуждаваха хората, че ВОЛЯ е някаква патерица на управляващите, когато те самите задкулисно се договаряха с тях, следва сега да си дадат сметка какво всъщност се случва. Защото, ако мълчим, утре всеки един може да бъде дискредитиран и притиснат с подобни манипулации. Всички, които сега злорадстват, нека осъзнаят, че с това на практика подкрепят системата, срещу която уж протестират. На тях ще им кажа едно: не бързайте да се радвате!
През годините много хора се радваха, че чрез мръсни номера са успели малко да ни забавят по пътя ни. Не могат да ни спрат! Рано или късно обаче доброто побеждава, затова ние сме тук, а тях никой вече не ги помни.
Случаят с Веселин Марешки ще бъде тест за цялото ни общество – кой на чия страна е, дали има смелост да защитава истината, или избира страната на изгнилата система. Кой се уплаши от факта, че само за два месеца повече от 160 хиляди българи застанаха зад Марешки и ВОЛЯ в кампанията ни за безплатни лекарства за ученици и пенсионери? Кой? Кой се страхува ВОЛЯ да е силна и да доказва, че в България може да има и друг вид политици, които са истински родолюбци?
Дали подобна саморазправа с една млада свободна партия като ВОЛЯ, изградена от успели и почтени хора, е правилният път към промяната, за която всички говорят? Не, не е! Както неведнъж е казвал Веселин Марешки: „ВОЛЯ е плод на огромна обществена енергия срещу бедност и картели.“
Наш дълг пред българските граждани е да сме силни, сплотени и да устоим на всички удари и мръсни игри, защото искаме в политиката и в управлението да има именно такива хора като него, които дават, а не грабят, защото знаем, че сме прави, защото знаем, че сме честни, защото знаем, че сме почтени хора. В това е силата ни и тази сила не можете да я сломите.
Така че: „Долу ръцете от Веселин Марешки!“ Ако не можете да намерите и накажете истинските олигарси и да върнете вярата в обективното правосъдие, то оставете това на честните и достойните да го направят! Благодаря. (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
От името на парламентарна група – господин Вигенин, заповядайте.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Уважаеми български граждани, уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Парламентът е най-представителната изборна институция в България. В република с парламентарно управление Народното събрание има централна роля в приемането на законодателството, в утвърждаването на министър-председателя и състава на Министерския съвет, контрола върху дейността им, избора на редица висши длъжности и персонален състав на органи и комисии. Няма да ми стигне времето, за да изброя всичко, което едно Народно събрание е призвано да извършва от името на гражданите и в техен интерес.
Понякога сами не осъзнаваме огромната институционална власт, която е концентрирана в ръцете ни. Огромната власт обаче означава и огромна отговорност. Означава, че тук няма място за дребни партийни заигравки, за долнопробен лобизъм, за системен законодателен брак, за пренебрегване на държавния интерес в името на нечий частен дневен ред.
За съжаление, в последните години именно тези явления се настаниха трайно в българския парламент. Те доведоха до стряскаща липса на доверие в институцията от страна на българските граждани. Липсата на усещане за мисия превърна парламента в закърняващ придатък на изпълнителната власт, което е в пълно противоречие не само на парламентарните традиции, но и в противоречие на българската Конституция.
В тези години на доминирани от ГЕРБ и сателитите им мнозинства бяха нанасяни удар след удар върху самата същност на парламентаризма, за да стигнем до днешното положение, в което заместник-председател на Народното събрание получава на втора инстанция присъда от четири години за изнудване и рекет. Можем ли да се преструваме, че нищо не се е случило?! Смятаме, че не.
Няма да разсъждаваме над презумпцията за невиновност. Присъдата подлежи на обжалване и последната инстанция е тази, която ще се произнесе окончателно. Но този факт сам по себе си хвърля тежко петно върху и без това сринатата репутация на парламента.
Нямаше да се изправя тук от името на парламентарната група на „БСП за България“, ако това засягаше само Четиридесет и четвъртото народно събрание. За нас то е изчерпано така, както е изчерпано излъченото от него правителство. Всеки ден удължаване на съществуването оттук нататък е никому ненужна агония.
Присъдата на присъдружния на ГЕРБ Марешки е поредно потвърждение за политическата кома, в която това Народно събрание е изпаднало. Тази присъда обаче е петно върху институцията Народно събрание. Тя остава и в съзнанието на гражданите, и в историята на Народното събрание.
Именно затова днес поставяме този въпрос и предлагаме две възможни решения. Едното е към парламентарната група на ВОЛЯ, другото е към парламентарната група на ГЕРБ.
Предлагаме парламентарната група на ВОЛЯ да се възползва от предвидените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание възможности да оттегли Веселин Марешки като заместник-председател на Народното събрание и по своя преценка или да остави стола празен, или да излъчи друг представител в ръководството на парламента. Когато последната инстанция се произнесе, и ако господин Марешки бъде оправдан, може отново да заеме мястото си.
Ако тази стъпка не бъде предприета от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, настояваме председателят на Народното събрание да защити авторитета на парламента и чрез парламентарната група на ГЕРБ да бъде внесено искане за освобождаване на господин Марешки от поста заместник председател на Народното събрание.
Разбираме добре колко чувствителен е този въпрос, как политическите сделки и сметки може да не излязат. Разбираме, че злощастният проект за нова Конституция стана възможен именно благодарение на подписите на депутатите от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ и на господин Марешки. Без „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ днес нямаше да има и заседание на Народното събрание.
Искам обаче да припомня един текст, под който се е подписала почти цялата парламентарна група на Политическа партия ГЕРБ, цитирам: „Заместник-председателят на Народното събрание, освен задълженията като обикновен народен представител по чл. 155, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, има институционални задължения спрямо парламентарната институция – да утвърждава институционалния и политическия авторитет на Народното събрание като законодателен орган.“
Сигурно вече се досещате откъде е текстът. В този парламент Вие си позволихте да отнемете представителната функция, както се изразявате, на заместник-председателя на Народното събрание Валери Жаблянов заради изразени от него мнения, което само по себе си беше политическа репресия без аналог в най-новата история на България. Ако изразено мнение, което не харесвате, е повод да бъде отстранен заместник-председател на Народното събрание, ефективна присъда от четири години за рекет и изнудване съвместима ли е с този пост?! Очакваме незабавни действия от двете парламентарни групи. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Вигенин.
Продължаваме с първа точка от днешния дневен ред.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България.): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми народни представители от партия „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, очевидно се намираме в изострена политическа обстановка. Това беше отбелязано и от господин Цонев в началото на заседанието. (Реплика от ГЕРБ.)
По начина на водене – да, точно така.
Чухме две декларации по повод конкретния казус със заместник-председателя господин Марешки. Тези декларации със съответните искания нямаше да бъдат факт, ако председателят на Народното събрание госпожа Караянчева беше влязла в ролята си на представител на българския парламент, беше излязла днес тук пред нас, беше обяснила казуса с господин Марешки, беше поела отговорността от името на управляващата парламентарна група и на мнозинството и беше предложила решение.
Не е необходимо да се криете, госпожо Караянчева, зад парламентарните декларации на парламентарните групи! Крайно време е Вие да поемете отговорността за авторитета на това Народно събрание. Няма как да наблюдавате създадените и дължащи се на Вас противоречия, изострената политическа обстановка в парламента и изострената политическа обстановка извън сградата на парламента. Ако искате и претендирате да сте управляваща партия, в тези моменти поемете отговорност. Затова сте избрана!
Това ми е процедурата по същество. А не парламентарните групи помежду си да решават въпроса за авторитета на институцията, която е възложена на Вас да представлявате. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Жаблянов.
Госпожо Таскова – по начина на водене.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Днешната декларация на партия „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ явно възбуди интереса на всички, основно на колегите от БСП. Но ние не я направихме само в защита на нашия лидер, а като честни и почтени народни представители, които биха се обявили срещу всяка несправедливост в държавата ни.
Конкретно за господин Марешки. Действително той си позволи през годините да скочи на всичко, което пречеше на българските граждани. Поведе битка с...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА: Към Вас, госпожо Председател.
Трябва да правите забележка, когато в залата – не само срещу заместник-председател на Народното събрание, а и срещу бизнесмен, който е плащал толкова много данъци на тази държава, колегите от БСП си позволяват да говорят по този начин.
Това, което исках да довърша, е, че действително много въпроси излязоха в обществото. Откъде идва тази атака? Толкова бързо паднаха маските, че всъщност БСП призна, че години наред са едни кукловоди на картела в Народното събрание и веднага скачат по единствения човек, който се бори срещу него. (Ръкопляскания от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Таскова.

Продължаваме с първа точка от днешния дневен ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
Вносител е Даниела Дариткова на 10 септември 2020 г.:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и
правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Лиляна Друмева Радева за член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Изказване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказване?! Неочаквано за тази процедура, но, разбира се, всеки има право да изкаже своето мнение.
Заповядайте, господин Ибрямов, за изказване.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Председател, преди малко колегата Жаблянов обърна внимание, че в тази зала все пак има народни представители и трябва като председател на Народното събрание – пръв сред равни, да обръщате внимание на дневния ред и процедурите по този дневен ред!
По първа точка, уважаеми колеги – Попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, ще кажа следното: тази комисия не е работеща, тази комисия не се е състояла. Кърпенето, приемането, допълването на член в тази комисия е преливане от пусто в празно.
Кое налага тази промяна, госпожо Дариткова? Напоследък чуваме призиви за диалог, дори от премиера. Дали тези призиви се чуха от госпожа Дариткова, която предлага промените? Защото именно в тази комисия, уважаеми колеги, има нужда от диалог, иницииран именно от председателя на Комисията. Но изборът на председател на Комисията е напълно неправилен в лицето на господин Велчев, защото самият той е толкова далече от правата на човека, колкото госпожа Дариткова е далече от футбола. (Шум и реплики.)
Тази комисия не се е състояла, защото за тези три години и половина не е произвела нито един продукт, няма съществен принос към собствената си дейност. Двама нейни членове – забележете, колеги, напуснаха тази комисия. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина в залата!
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Реално „Движението за права и свободи“ няма представители в тази комисия. Председателят на Комисията си позволи, меко казано, обидни квалификации по адрес на български граждани, преживели грозния възродителен процес, и всяка смяна извън смяната на председателя на тази комисия са несъстоятелни, дори и допълванията.
Може да започнем, госпожо Дариткова, с тази промяна – на председателя на Комисията, и ДПС ще гласува с ясното съзнание, че има поне малки наченки на диалог поне в Комисията. Какво правим, госпожо Дариткова?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Лично обяснение – заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Тук се дава оценка за Комисията по вероизповеданията и правата на човека от хора, които три години не са участвали и не участват изобщо в заседанията на тази комисия. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Защото от тази трибуна аз им казах истината в очите. Всичко е записано в стенограмите. Тези хора три години водят дела срещу мен. Четири дела минаха, които те загубиха. Сега предстои последното пред Висшия административен съд – да изчакаме решението на съда, защото явно тук вече минаваме някакви граници.
От сутринта ние се мъчим да внушим и на правосъдната система… Знаете – разделението на властите е заложено и в Конституцията. Тук не може да обсъждаме неща, които са работа на другата власт. Нека да си гледаме нашите неща и да решаваме нашите си въпроси. Но тази партия, която нарушава и Конституцията…
Ще Ви кажа оттук, защото не може да бъде съден народен представител за думите, които изрича от тази трибуна, ако се внесе такава традиция и се случи да бъде осъден даден народен представител за това, което говори от трибуната, значи ние ще потъпчем не само Конституцията, но и демокрацията в тази страна. Затова дайте всеки да си гледа работата – тяхна воля е дали ще имат депутати в тази комисия, или не. Те си постигнаха целта, докато беше тук един друг председател на парламентарната група. С него какви ли не неща внесоха в тази комисия, без да знае нито Комисията, нито председателят за техните искания и желания. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Велчев.
Заповядайте за изказване, госпожо Дариткова.
После ще дам думата на господин Атанасов.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Явно емоциите се нагнетяват сериозно и вътре в Народното събрание, но аз смятам, че трябва да запазим конструктивния диалог, защото процедурата е абсолютно регламентирана съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Нормално е ние да попълним своята квота в съответната комисия. И тъй като процедурата предполагаше втора клетва на госпожа Лиляна Друмева, сега я връщаме в Комисията, в която тя упражнява своята дейност като член вече една година.
Ако има някой друг, който е по-подходящ от госпожа Друмева, която е представител на репресираните, именно за Комисията по вероизповеданията и правата на човека от нашата парламентарна група, моля да го оспорите. (Реплики от ДПС.) Но в случая темата е именно избор и утвърждаване на госпожа Лиляна Друмева като член на Комисията. Всякакви други спекулации и използване на темата за внушения и за коментари, които нямат пряко отношение към процедурата, по-скоро за мен е нарушение на Правилника и признак на лош парламентарен вкус – нещо, което категорично не съм го очаквала от групата на „Движението за права и свободи“, които винаги са били изключително принципни, добре подготвени и са отстоявали спазването на парламентарната дисциплина, правила и закони на страната. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Хамид, за реплика.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Дариткова, напълно съм съгласен с Вас за качествата на госпожа Друмева. Наистина тя е най-достойната.
Под формата на реплика, и очаквам да ми отговорите после, предлагам промяна в Проекта за решение: вместо „член“ да изпишем „председател на Комисията“. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ибрямов, заповядайте за втора реплика.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Дариткова, не съм коментирал настоящия член, който ще утвърдим – госпожа Друмева. И тъй като Вие казахте, че тя е най-достойният човек, репресиран, аз си задавам въпроса: щом е репресиран, и тъй като думите на настоящия председател на тази комисия са: „Тези хора са се самонаранили по време на този процес“, искам да знам дали тя ще приеме да остане в тази комисия? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ибрямов.
Дуплика? Няма да има.
Изказване – заповядайте. (Реплика от народния представител Славчо Атанасов.)
Не беше ли изказване Вашето?
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене беше.
Дадох думата. Ще Ви дам по начина на водене. Аз разбрах, че искате изказване, господин Атанасов. С маската не мога да разбирам какво ми казвате понякога, защото е…
ХАЙРИ САДЪКОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Само преди минути председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека – комисия, която се занимава с материята на основата на демокрацията във всяка една страна, включително и в България, председателствана от господин Велчев, Ви показа по какъв начин задава тона за изграждане на демократична България.
Още 2017 г., по време на обсъждане в парламентарната процедура на Закона за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, от председателя на Комисията чухме, че лицата, участвали в мирни протести по време на тоталитарния комунистически режим, са се самонаранявали. Човекът, който трябва да определи дневния ред на тази комисия, за да съблюдаваме основните права и свободи на българските граждани, за да бъде истинска демокрацията, отправи тези хора в посока, в която те въобще не са имали идея да мислят, че са участвали в този процес. Този морален акт и израз на хуманност, с внасянето на Законопроекта от „Движението за права и свободи“, беше опорочен с опита да бъдат обвинени тези хора в самонараняване.
Така не се гради демокрация, уважаеми колеги. Така получаваме отклика на настоящите събития в страната. Ние предупредихме още тогава, че така работейки, ще стигнем до задънена улица, и ефектите са налице. Ефектите ще ги видим и в следващата точка от дневния ред, когато погазваме демокрацията, когато правим опит да я задушим. Не продължавайте така! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Садъков.
Колеги, ще Ви помоля, когато излагате мислите си, все пак спазвайте – може би аз съм прекалено старомоден, но се опитвам в изказването на всеки един от Вас да търся увод, изложение и заключение. (Шум и реплики.) Нали разбирате какво се опитвам да кажа?!
Има ли реплики към господин Садъков? Няма.
По начина на водене – заповядайте. (Смяна на председателите.)
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители! Обръщам се към Вас, госпожо Председател, с огромното ми уважение към личността Ви. В тази зала, колеги, все пак сме колеги, четири години сме заедно.
Не е редно, госпожо Председател, да допускате от тази най-висока трибуна на държавата колеги да дават оценка на качествата на други колеги. Тази оценка я дава българският народ, защото всички ние тук сме пряко избрани от народа.
Има един библейски израз – преди да видиш треската в окото на приятеля си, виж гредата в своето око. Така че аз категорично не съм съгласен взаимно тук от тази висока трибуна да даваме оценки на качествата и на способностите си. Нека да бъдем все пак взаимно джентълмени, въпреки че имаме сериозни политически различия доста често. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Атанасов.
По начина на водене – заповядайте.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател и председателстващият преди Вас! Процедурата ми по начина на водене е системното нарушаване на Правилника, а някои колеги претендират, че, видиш ли, тук някой друг нарушавал Конституцията.
Конституцията се нарушава системно, като се води по този начин заседанието и като се приема законодателство, което противоречи на Конституцията. И когато системно, въпреки че имаше претенции тук кой да се надзирава, кой да не се надзирава и свободата на изказване на народния представител, ние ставаме свидетели как председателстващият надзирава народните представители от опозицията, като им вменява какво и как да кажат.
Не, нямате право! Те могат да изразяват своето мнение свободно, те могат да изразяват включително и от другата процедура, която беше по начина на водене, притесненията не за качествата на човека, а за позициите, които са изразени. И то точно като председател на тази комисия! Тя не е ли Комисия по правата на човека и вероизповеданията?! Да! Но точно там ние виждаме, че се нарушават системно права, и излязоха да ни кажат, че това ще продължи да се прави по този начин.
Не, това е оценка за едно поведение. Това е оценка, господин Велчев, за един отречен модел, и то с Решение на Народното събрание. И Вие трябва да се съобразите с решенията на Народното събрание, които осъждат тези репресивни режими. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Летифов.
Никога не съм си позволявала да отнемам думата нито на мнозинството, нито на опозицията. Винаги съм била изключително толерантна към всички.
Преминаваме към гласуване. (Шум.)
По начина на водене – господин Христов.
ЕМИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
По начина на водене, но е свързано с направените забележки към водещия преди Вас, тоест към мен, макар и да не бях упоменат поименно.
Винаги съм се стремил, колеги, когато водя заседанието, да бъда толерантен към всички. В случая се опитах да кажа нещо, което отдавна наблюдавам, и ми се иска всички Вие, когато се изказвате, да спазвате това, което е написано в Правилника, защото в противен случай водещият се задължава да изпълнява Правилника.
Какво точно имам предвид, госпожо Председател, защото то засяга и Вас, засяга и всички останали водещи? Когато народният представител се отклонява от темата, съгласно Правилника водещият – който и да е той, е длъжен да му напомни и да му отнеме думата. В много от случаите народните представители използват увод в своето изказване, който и аз, убеден съм и всички водещи, приемат като нещо съвсем нормално, естествено, който води към изложението на това, което те искат да ни кажат.
За съжаление, много често не виждаме нито изложението на техните мисли, тоест аргументацията, не виждаме и заключението. Затова си позволих, макар и по съвсем много мек начин, и мисля, че изразих мнението на много от Вас тук, да направя тази бележка. Тя нямаше нищо общо с това, което искаше да каже господин Садъков. Тя беше просто една молба: не нарушавайте Правилника, за да можем ние водещите да не се налага да влизаме в разпоредбите на Правилника, които ни задължават да реагираме.
Това исках да кажа, госпожо Председател. Надявам се с изказването си тук да съм обърнал внимание върху това, че когато един народен представител иска да изрази мнение, нека все пак да бъде логически последователен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Христов.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на Проекта за решение за попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
Гласували 152 народни представители: за 107, против 41, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Преминаваме към втора точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.
Госпожо Александрова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, внесен от Даниела Атанасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 17 август 2020 г., приет на първо гласуване на 3 септември 2020 г. – Проект за второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам. (Шум и реплики.)
А, госпожо Нинова, прощавайте. Прощавайте! Ще свалям очилата, защото с тях виждам наблизко. (Реплика от народния представител Десислав Чуколов.)
Господин Чуколов, разбира се, и на Вас ще дам думата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми български граждани, днес българският парламент ще решава два важни въпроса. Първият – за честността и прозрачността на парламентарните избори чрез машинно гласуване, и вторият – промяна в Конституцията чрез свикване на Велико народно събрание. И двете предложения на управляващото мнозинство представляват посегателство срещу демокрацията и свободата в България и са удар по устоите на държавността.
Уважаеми управляващи, днес затвърждавате една от най порочните практики на българския политически процес, и то с дълготрайни последици за обществените отношения в България. Променяте изборните правила месеци преди провеждането на самите избори – нещо, което трайно установихте в българската политика, в разрез с изискванията на Венецианската комисия и на европейските правила.
Това обаче води до следните последици: отблъсква избиратели и води до ниска избирателна активност. Това прави представителната власт в парламента все по-малко представителна и такава, която се ползва с все по-малко доверие и авторитет в българското общество.
На второ място, днес правите това в една изключително различна политическа, парламентарна, икономическа и социална обстановка, правите го в условията на протести – на улицата са стотици хиляди хора. (Силен шум, възгласи и реплики от ГЕРБ и ОП.)
Какво искат те? Те искат оставка на правителството и прозрачни избори – нови и предсрочни. Какво им давате Вие с днешните предложения? Казвате им, че правителството остава и чрез промените в Кодекса гарантираме фалшифициране на изборите, за да се върне същият модел отново.
Ето това противоречие между управляващи и желанието на народа е нещо изключително важно, което ще доведе до това да налеете още масло в огъня на недоволството и на протеста. Изключително недалновидно политическо мислене.
На трето място, машинното гласуване беше прието през 2014 г. Сега сме 2020 г. Шест години имахте, за да направите възможен, прозрачен и честен изборния процес.
Какво виждахме през тези шест години? Подправени протоколи, носене на чували от депутати, недействителни бюлетини по различни причини – всички способи за фалшифициране на народния вот. Шест години не Ви стигнаха да установите начина, по който ще бъдат сертифицирани, купувани или наемани машините, кой ще отговаря за тяхната собственост и логистика в изборния процес. Какво говори това? Че шест години просто не искате да го направите, защото ако има воля за честни избори, то те биха били факт много отдавна.
Не на последно място, сигурно знаете, че вчера изтече срокът за внасяне на предложения за председател на Централната избирателна комисия. Няма такива внесени. Дори и Вие, управляващите, не сте внесли, защото не искате да поемете тази отговорност. Как ще работи изборната администрация, след като дори не сте внесли предложения за председател на Централната избирателна комисия?
По втория въпрос – свикване на Велико народно събрание за промяна в Конституцията. Както знаете, това предложение в днешния Изборен кодекс е отхвърлено и не е прието. Има много основания за това. Вероятно вече Ви става ясно, че Проектът Ви няма да мине. 160 подписа за свикване на Велико народно събрание няма да имате. Не губете времето на парламента и на народа с този проект, който е най-яркото посегателство върху демократичната, правовата и социалната държава.
Затова днес се обръщам към всички народни представители, но и към българските граждани, за да знаят какво се случва. Призовавам: приемете нашите предложения за единствено и само машинно гласуване като гаранция за честността на изборите и не отстъпвайте с въвеждане на хартиени бюлетини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, госпожо Нинова!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Второ, оттеглете си незабавно Проекта, който касае внасянето на Конституция и свикване на Велико народно събрание. Това беше спасителният пояс за Бойко Борисов и за Вас. Оттеглете този спасителен пояс и внесете спасителен пояс за българския народ. Това е национален план за извеждане на България от кризата. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Реплики?
Имате думата, господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаема госпожо Нинова, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Когато слушах изказването Ви, госпожо Нинова, се сетих за една стара поговорка, че за времето, което лъжата може да обиколи половината свят, истината може да си стои на мястото. Накрая обаче всеки разбира кое е лъжа и кое – истина.
Години наред се надува балонът за магичното решение на честността на изборите чрез машинно гласуване. Естествено, всички които надувате този балон, пропускате да отбележите европейския опит, решенията на Конституционния съд в Германия, в други европейски страни, където е използван този метод, това, че те не гарантират честността на вота, не гарантират достоверността на крайните резултати. Очевидно БСП, протестиращите, всички останали са се хванали за този проблем като за някакво магическо решение – вотът от машината, който ще спаси българския изборен процес. Вие не виждате какво се случва в гетата, които се купуват, не подкрепяте нашите предложения за образователен ценз – хората поне да могат да си прочетат бюлетините, преди да гласуват, и продължавате да раздувате този празен балон. Този празен балон някой ден ще се спука – дали на тези, или на други избори. Когато обаче се спука, ще бъде оспорен вотът като цяло. Съжалявам, но ние не желаем да носим отговорността за оспорването на вота като цяло.
Втората част от Вашето изказване беше посветена на някакви наши предложения за свикване на Велико народно събрание. Съжалявам, че не сте разбрали тези предложения. Те са за това народът да има право да се произнася по въпроси от компетенциите на Народното събрание. Ако Вие сте против произнасянето на народа, против референдумите, заявете го ясно от тази трибуна. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Веселинов.
Втора реплика – господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Нинова, изненадан съм от Вашия патос по тази тема – шест месеца преди изборите да обявите, че те са фалшифицирани, преди да са проведени. Изненадан съм не защото го казвате – и друг път сте го правили, а заради това, че допреди няколко дни Вас Ви обвиняваха, че ще фалшифицирате изборите в собствената си партия. Би трябвало да знаете… (Реплики от ГЕРБ: „Браво.“ Шум и реплики от „БСП за България“.) Аз не твърдя, че те са били фалшифицирани и Ви поздравявам с организацията. Друг е въпросът, че очаквах от Вас да предложите изборните списъци за предстоящите избори да се напишат в деня на изборите… Защо да сме по-различни от БСП?
Не бива да рушим доверието в изборите не само със законодателство. Съгласен съм, сигурно има пропуски и в законодателството. Когато обаче излизаме и от тази трибуна обявяваме, че те ще бъдат задължително фалшифицирани, внушаваме две неща: че няма смисъл да се гласува, на първо място, и, на второ място, че Вие ще загубите изборите. Ами ако ги спечелите, тогава фалшифицирани ли ще бъдат? Наслушахме се и по време на местните избори какви огромни фалшификации има в цялата страна, единствено в Русе и Перник няма. Защо така? Точно в тези градове няма никакви фалшификации, там всичко е честно, върви изборният процес, навсякъде другаде е зле. Президентските избори са единствените честни от 2016 г. в цялата ни демократична история, да кажем от тази трибуна. За тридесет години едни честни избори и пак ГЕРБ ги направи. Добре че бяхме ние!
Аз Ви призовавам да успокоим топката. Нека заедно да се опитаме да стигнем поне до консенсус, да пазим колкото можем доверието в изборния процес, защото оттам после произтича доверието и към всички останали институции. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Друга реплика? Няма.
Госпожо Нинова, имате думата за дуплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): По отношение на първата реплика и опита в Европа.
Уважаеми колеги, няма как да търсите опит там, след като, когато кажеш на някой европеец, че се подправят бюлетини, допълват списъци и депутати носят чували в изборния ден, той те гледа като извънземно. Той никога не може да си представи, че такова нещо може да се случи в изборния процес. Там не се поставя въпросът за честността на вота през машинно гласуване, защото хората там провеждат честни избори. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми колега, не знам дали аз, или Вие не сте разбрали какво ще гласувате днес. Две трети от Закона касае не референдума, а начина на свикване на Велико народно събрание, мажоритарния избор на двеста души от него и така нататък. Но това не е важно – кой как е прочел Закона от нас. Важно е да отговорите на един въпрос: Вие, Патриоте, подписахте ли Конституцията, в която е махната свободната, демократичната и правовата държава? Подписахте ли Конституция, в която са махнати мирът, достойнството и справедливостта? (Силен шум, тропане по банките от ГЕРБ и ОП. Частични ръкопляскания от „БСП за България“.) Подписахте ли я?! Вие трябва да давате отговор на това, а не аз как съм прочела Закона. (Нестихващ шум, реплики и тропане по банките от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви, запазете малко тишина!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Що се отнася до другото – изборите в БСП. Уважаеми колеги, пожелавам на всеки от Вас да изпита това – да се явите мажоритарно като персона, да успеете да активирате 67% от имащите право на глас. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Кога сте ги активирали на каквито и да са избори – президентски, парламентарни и местни? Пожелавам Ви да изпитате това – да активирате 67% от имащите право на глас и да Ви се доверят 82% от тях. Пожелавам Ви да го изпитате! И ако сте смели хора, явете се на този тест.
Иначе, що се отнася до отношението на изборите в БСП спрямо националните. Уважаеми българи, спасението от фалшификациите, които готвят, е единствено и само високата избирателна активност, тоест очакваме от Вас да гласувате и гаранциите, които ние, като единствената опозиция на мафиотския модел на управление, ще Ви дадем за тези избори. (Възгласи: „Ууу“! Тропане по банките от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене – заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, не знам дали Вие чувате репликите, които се подхвърлят към различните оратори от залата? (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
По начина на водене – не знам дали видяхте как реагират от залата, когато председателят на основната опозиционна сила в парламента говори.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене!
КРУМ ЗАРКОВ: По начина на водене – не знам дали сте запознат с факта, че вчера в Правната комисия не бяха допуснати участници и експерти от гражданското общество, а тези, които бяха допуснати, бяха прекъсвани и с тях се държаха по абсолютно същия начин, по който и сега? (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Въобще по начина на водене искам да Ви попитам: има ли някакъв според Вас смисъл от един парламентарен дебат, в който едните хора изразяват аргументи, а другите се държат по абсолютно недопустим начин? Как си представяте, че се изграждат изборните правила в такава обстановка?
По начина на водене искам да обърна внимание на Вас и чрез Вас на председателя на Народното събрание, че в последните седмици се забелязва опасна тенденция, започнала от това, че вкарахте журналистите в мазето, минала през това, че вчера не допуснахте гражданското общество и експертите в Комисията, и свършваща с грухтенията, които чуваме тук, за да не може да се говори. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Следователно ние трябва да знаем има ли в тази страна още парламент, защото парламентът не е само нова зала? Парламентът е начин на общуване и който не го владее, моля да го напусне. (Ръкопляскания от „БСП за България“. Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков.
Не Ви прекъснах, но моля… (Шум, размяна на реплики между народни представители от „БСП за България“ и ГЕРБ.)
Лично обяснение – заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Лично обяснение.
Уважаеми колега, когато тази зала е строена и идейно проектирана, господин Пирински е бил председател на Народното събрание. Движението на потоците народни представители, журналисти и администрация е ясно маркирано и подписано от него.
Престанете да търсите причини, за да си правите политически пиар и да се правите на симпатични пред журналистите. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Колегите журналисти – безкрайно уважавам и ценя техния труд, имат възможност да бъдат в залата, имат възможност да бъдат в конферентната зала, има място, където се дават пресконференции, има възможност чрез пиарите на парламентарните групи да получават информация и да търсят интервюта с колегите.
Колеги, народни представители, призовавам Ви, моля, когато Ви се обадят журналисти от всички медии, вдигайте телефоните и давайте интервюта, правете срещи. Има възможност да се правят такива срещи и в пресцентъра, и в конферентната зала. Моля да не злоупотребявате по този повод.
Относно допускането – пропускателния режим в парламента. Има заповед, която е на база заповедта на министъра на здравеопазването. Много добре знаете всички, и Ви моля да не спекулирате, по какъв начин се прави допуск в комисиите. Председателят на Комисията по моя заповед, която аз съм издала за съответния пропускателен режим, допуска или не допуска, прави преценка за броя на хората, които трябва да бъдат в Комисията, защото знаете, че има противоепидемични мерки, които трябва да се спазват. Така че, моля, не злоупотребявайте от трибуната, за да си правите елементарен пиар. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Караянчева.
Аз бих Ви… (Шум и реплики.)
Изчакайте. Добре. Погледнах.
Господин Чуколов, ще се наложи да изчакате доста, защото има много желаещи по начина на водене. (Шум и реплики.)
Госпожо Караянчева, бих Ви допълнил във Вашето изказване, за съжаление, оттук не мога, защото аз съм част от процеса… (Реплика от народния представител Цвета Караянчева. Шум и реплики.)
Заповядайте по начина на водене.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, имате ли нужда от време, за да озаптите колегите, или мога да започна с процедурата? (Шум и реплики.)
Уважаеми господин Председател, процедурата ми е насочена към Вас. Какво всъщност лично обяснение чухме току-що? Каква беше тази процедура? Когато председателят на Народното събрание лично потъпква Правилника, това вече е сериозен симптом. Както общувате с народните представители в тази зала, така общувате с протестиращите, така общувате и с българските граждани. Вие сте основната причина днес да има напрежение навън, но да има напрежение и вътре в тази зала. И доказвате едно – дебат с Вас е невъзможен! Дебатът е излишен и единственият изход от ситуацията е да си подадете оставката незабавно и сега. (Шум и реплики.)
Каква процедура всъщност взе госпожа Караянчева? Какво лично обяснение, кой я засегна лично в изказването си и как я засегна?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да Ви върна обратно, господин Божанков!
ЯВОР БОЖАНКОВ: Разбрахме, че Орешарски е виновен, разбрахме, че Пирински е виновен и така до хан Кубрат. Кой всъщност Ви е виновен за последните 10 години управление? Кой всъщност е виновен? Десет години нямахте време да промените тези правила ли, госпожо Караянчева?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Божанков, моля Ви, ако искате нещо да ни кажете, кажете ни. Благодаря.
Господин Михов – процедура.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, вземам думата, за да изкажа своето несъгласие по начина на водене.
Когато от тази трибуна лидери на политическа партия, лидери на опозиционната, най-голяма група използват аргументи, които не отговарят на истината, не може да няма реакция от залата. Не може някой да твърди, че в парламента се е наложил някакъв изключителен режим, когато в собствената си партийна централа, ако е вярно – опровергайте ме, има забрана за допуск на определени неправителствени организации. Така се говори. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Но ако не е вярно, ще Ви се извиня публично.
Двама колеги си позволиха да използват две определения към тази зала. „Грухтене“ е определение за вербална комуникация на животински вид, не на народни представители. (Шум и реплики.) Второ, един колега си позволи да Ви съветва да ни „о-зап-тя-ва-те“, край на цитата. Озаптяват се също биологични видове от по-нисък разряд.
Господин Председател, за тези две обиди, които лично ги приемам към мен, аз искам, да наложите наказания на тези колеги. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Михов.
Знаете ли, за съжаление, сте прав. (Шум и реплики: „Чуколов, Чуколов!“)
Колеги, изчакайте, успокойте малко нещата. Разглеждаме важен закон. (Шум и реплики.)
Господин Чуколов…
Искам все пак да напомня, че разглеждаме наименованието на Закона и всичко, казано дотук, няма нищо общо с наименованието на Закона.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Нечленуващ в ПГ): Уважаеми колеги, за пореден път се удивлявам как такава сериозна тема, каквато днес е Изборният кодекс, може да бъде овъргаляна по безобразен начин, карайки се БСП и ГЕРБ. Давате ли си сметка, че това е Законът, който определя как гласуват българските граждани? Един път на четири години те имат правото да решат кой да управлява страната ни. Ние днес решаваме това – как да бъде направено така, че техният глас да бъде отчетен, не загубен, не обявен за невалиден, отчетен, калкулиран в общото и най-накрая да бъде излъчено управление, от което всички да бъдат доволни.
Днес започна това заседание, тази точка, с темите: как били направени изборите в БСП, какви били от ГЕРБ, какви били обратно от БСП и скандалът се получи. Обобщението за деня – избирателят, който гледа и се надява да може гласът му да бъде зачетен, си казва: тези пак се скараха за нещо, пак направиха скандал. То и скандалът не беше хубав. Ако питате, ще Ви кажа как се прави хубав скандал, ще се получи, няма проблем за това. Но целта не е днес да направим скандал.
Господин Председателстващ, Вие казахте – темата е „Изборен кодекс“ – наименованието му. Наименованието на този Изборен кодекс би трябвало да бъде не това, което е в момента, а „Закон за основно изменение и допълнение“. Основно! Защото тук, в тази зала, народните представители и журналистите, всъщност прекрасно знаете, че изборите в България се манипулират. Едва ли има някой, който си прави илюзията, че всичко е честно, че всичко е изрядно. Купуване на гласове има ли? Има купуване на гласове. Има ли манипулация на протоколи? Естествено, че има манипулация на протоколи. Едните обвиняват тези, които са спечелили, на следващите избори е обратното, но манипулации има. Трябва да направим така, че да няма, естествено.
И тук оправданията от рода „всяка партия има представител в секционната избирателна комисия“ не мога да ги приема. Да, всяка парламентарно представена партия има представител в секционната избирателна комисия, но не всяка парламентарно представена партия има огромния паричен ресурс, който се натрупва по време на управлението и след това се използва за избори. Нали тези илюзии ги нямаме? Ако в една избирателна секция има възможност да се манипулират изборите, повярвайте ми, това означава, че във всички избирателни секции има тази възможност.
Две хиляди и единадесета година, ако помните, тогава на президентските избори имаше огромен брой недействителни гласове. Недействителни! На втория тур на президентските избори през 2011 г. имаше над сто хиляди невалидни гласове. Какво означава това?
Трябва да приемем като общество, като парламентаристи, че има сто хиляди човека в България, които отиват да гласуват и от две квадратчета не могат да драснат правилното квадратче или драскат и двете? Всъщност трябва да избереш едно от две квадратчета, явно сто хиляди човека не са избрали едно от двете квадратчета и това са недействителни бюлетини. Естествено, че това не е така, естествено, че имаше огромен брой, което тогава предизвика нас, народните представители от „Атака“, да предложим машинното гласуване.
През 2012 г. се разглеждаше как да се проведат следващите избори, как да се промени Избирателният кодекс. Тогава от „Атака“ първи предложихме да има машинно гласуване, защото истинското машинно гласуване гарантира, първо, че няма да има невалидни гласове – недействителни, гарантира, че няма да има такива манипулации.
Да, всичко може да се манипулира. Нашата цел тук обаче е да направим така, че това да бъде сведено до най-големия възможен минимум, а машинното гласуване позволява това машинно гласуване, при което отчитането на гласовете става и в реално време, ако щете. В реално време отчитането – не кой за кого е гласувал, а колко човека са гласували и как върви гласуването. В България нали всеки касов апарат е свързан с НАП? Нали има тази свързаност, може да се отчита това нещо към Централната избирателна комисия по криптирани канали и така нататък. Това не е никакъв проблем.
Казвате, тези апарати за машинно гласуване, те могат да бъдат повредени. Как могат да бъдат повредени? Все едно един банкомат да повредиш на улицата. Ако има трима човека до теб от Избирателната комисия, как ще го повредиш този апарат?
Всеки български пенсионер има възможност и голяма част от българските пенсионери получават пенсиите си на карта от банкомат. Те знаят как да боравят с подобен тип техника, която по никакъв начин не е сложна.
Тези аргументи за машинното гласуване, хората, които ги изнасят в този настървен вид, за мен означава, че тези хора не искат да има машинно гласуване, искат нещата да продължават по същия начин. Всъщност тази промяна в Изборния кодекс днес – да, тя беше обусловена от това, че ще има Велико народно събрание, дайте да има Велико народно събрание и да променим нещо по Изборния кодекс – машинното гласуване за цвят, което да успокои гражданите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Времето за изказване изтече.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Всички сме наясно, че Велико народно събрание няма да имаме.
Извинете, само довършвам, последно изречение.
Моята молба към Вас, управляващи от ГЕРБ, е – нека да отложим тази точка за петък, за друг ден. Междувременно съберете подписи на тези, които са го внесли, и просто тази точка да бъде оттеглена. Ако ще правим нещо, нека до го направим като хората, да не е рак или щука.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Завършете наистина.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Да. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Слушах увода Ви внимателно.
Има ли реплики? Не виждам реплики.
Продължаваме с изказванията.
Господин Хамид.
По наименованието на Закона, господин Хамид. По наименованието на Закона, ще изслушам увода с внимание.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател! Днес сте много стриктен и искам да Ви похваля пред народните представители за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
ХАМИД ХАМИД: За разлика от минали седмици днес следите стриктно Правилника.
Господин Чуколов ни върна в дебата по заглавието. А всъщност как започна този дебат, колеги? Госпожа Караянчева каза, че ще си свали очилата и аз няма да съм Хамид, ако не я допълня. Госпожа Караянчева трябва да си свали розовите очила, не очилата, защото, колеги… Господин Председател, и Вие свалете розовите очила. Много розово е това заглавие: „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“. Почти нищо не правим с него.
И тук ще се присъединя към думите на господин Биков – дайте да укротим малко топката, да намалим тона и да търсим диалог. Но как се търси диалог, колеги? Когато Ви предлагаме този диалог – да седнем заедно да напишем нещо работещо, вместо това Вие говорите за диалог, а с гласуването си по процедури – да се отложи, за да има диалог, действате, както се изказа тези дни един друг политик: „Времето за диалог отдавна изтече.“
Всъщност и двете страни говорите по един и същи начин: няма време за диалог. Това означава, че в момента по заглавието имате последния шанс за диалог. Моля Ви, отложете този Кодекс, защото той няма да работи, той ще създаде предпоставки за опити за изборни измами, фалшификации, а хаосът е неминуем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Хамид.
Реплики? Няма.
Изказвания?
Господин Зарков – по наименованието на Закона.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не виждам господин Михов – бих му се извинил, ако съм го обидил, без да искам, но шумът наистина беше невъобразим.
Сега – по наименованието на Закона. Този закон не бива и не трябваше да се казва „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“ поради простата причина, че Изборният кодекс нямаше причина да бъде изменян! Той трябваше да бъде само допълнен, и то в няколко ясни параметри, които няколко пъти изразявахме в различни формати през последните месеци. Трябваше ясният ангажимент на Министерския съвет към придобиването на нови машини – устройства за гласуване; трябваше да бъде записано, че тези машини задължително се купуват, а не наемат, поради очевидни причини; трябваше ясно да се каже кой сертифицира и кой съхранява съответния материален актив, а именно машините. Това трябваше да бъде в този закон, който трябваше да се казва „Закон за допълнение на Изборния кодекс“, да бъде кратък, да бъде ясен и щеше да бъде приет, предполагам, с голямо мнозинство поради простата причина, че всички тези решения са изговаряни и изписвани в различни доклади, включително на Централната избирателна комисия, през годините.
Няма да се уморя да повтарям, че ние не тръгваме отникъде, уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, тъй като в последните години имаше експерименти за провеждане на машинното гласуване и от тези експерименти бяха изведени определени констатации. Тези констатации можеха да се реализират в Закона. Единственото, което трябваше, за да се случи това, е искреното желание да се гласува машинно! Трябваше да сме решили този въпрос – в България в големите секции ще се гласува машинно, и така беше записан в Закона.
Вместо тези няколко ясни параметри, Министерският съвет тотално се вади от процеса за придобиване на машините, не се решава въпросът дали да бъдат те наемани или закупувани, не се решава ясно въпросът с институциите, ангажирани по тяхната проверка и сертификация, тъй като институциите, които са отбелязани в този закон, в Правната комисия категорично обясниха – добронамерено, добросъвестно, като представители на експертната общност, на държавни институции и на акционерни дружества с държавно участие, че не могат, не бива и не трябва да бъдат ангажирани в този процес! Чуваемост – нула! Нито един експерт, нито една организация, която разбира от този процес, не е казала една добра дума за направените предложения! Въпреки това, се гласува – някак си на инат! Не съм сигурен, че и Вие – повечето от Вас – го правите нарочно, идва просто като инатлък – трябва да мине, защото някой е казал, че трябва да мине.
Затова този Закон за изменение на Изборния кодекс ще се превърне в закон, позволяващ извращение с изборния процес. Трябва да бъдете наясно още когато гласувате наименованието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков.
Има ли реплики?
Изказвания?
Господин Попов – по наименованието на Закона.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Това са противоречиви, създаващи рискове и хаос, тежко накърняващи демократичния и прозрачен изборен процес, предложения. И това не е само мое мнение, мое становище – това е становище на всички експерти, институции и неправителствения сектор. (Оживление, реплики от ГЕРБ.)
Наименованието на Закона би следвало да бъде „Закон за подмяна на вота“, защото това е целта Ви. Затова направихте явно заблуждаващия маньовър с Велико народно събрание, за да прокарате отмяната на практика на машинното гласуване – „старата песен на нов глас“.
Преди шест години Вие приехте машинното гласуване. През 2019-а отново то беше прието и въведено в сегашния Изборен кодекс. Сега, след като доверието във Вас е изчерпано, отново бих го нарекъл – с тарикатлъци, сте се устремили към Вашия блян, а именно властта. За Вас власт и народ са две успоредни прави, които се пресичат само на избори. С тези предложения Вие го доказвате.
Гледате на хората като на стока и затова пишете правила, позволяващи Ви да се юрнете на избори както досега – като амбулантни търговци с чувалите на гърба.
Изтеглете тези предложения. Нека да остане машинното гласуване така, както е записано само и единствено в Изборния кодекс – без възможност за подмяна на вота, без хартиени бюлетини, без възможност за досегашните Ви порочни практики! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Реплики?
Изказване – господин Ангелов, имате думата.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Говорим по заглавието и наистина е хубаво да се обсъждат всички проблеми, свързани с изборния процес в България в последните 30 години. Заглавието е важно не само като заглавие, а защото дава възможност след това и за промени, конкретни предложения, които са направили различни политически сили.
Целта на всички – така смятам аз поне – е да се намалят порочните практики при гласуване. Именно по време на обсъждане на заглавието е време да се каже какво всъщност се случва в изборния процес в България: дали фалшификациите и манипулациите се извършват в секциите, или извън тях? Защо опозицията, която е толкова добре запозната и знае за порочните практики, за носенето на чували, за фалшифицирането на протоколи и така нататък, не говори за това къде всъщност се извършва манипулацията и къде се подменя вотът?! Това се случва извън изборните секции!
Какво предложихте Вие от БСП или от ДПС за това извън изборните секции да не се купуват гласове, да не се натискат хора как да гласуват, да не се водят под конвой, защото истинската подмяна на вота е извън секциите и всички добре го знаете?!
Машините какво ще променят? Нищо! Защо не подкрепихте нашето предложение за премахване на цифрите в бюлетината? Защото някои избиратели отиват да гласуват, като са им казали примерно пред секцията, не вътре – пред секцията: „едно“, или други им викат „бир“! И така гласуват – по махали, по малки населени места, гласуват за цифра – не за партия, не за кандидат!
Когато искаме да подобрим изборния процес, да го направим по-демократичен, да участват повече хора, грамотните хора в България да вземат повече участие в изборите, ние трябва да дадем възможност на тези хора! Една част от българските избиратели не излизат да гласуват, защото знаят, че ще има манипулации, ще има купуване на гласове, и това ги разочарова – затова не отиват да гласуват!
Ние нищо не правим по този въпрос – говоря Ви като цяло, като Народно събрание, като политици и като политически партии! Да, ние от ВМРО сме предложили някакви частични неща, които може да допринесат за това изборният процес да е демократичен.
Но Вие какво предложихте, кажете конкретно?! Защото видяхме Вашия опит, дами и господа от БСП, преди няколко дни. Ким Чен Ун би Ви завидял на организация, на проценти по гласуване! Къде Ви бяха таблетите в изборните секции? (Оживление.) Защо не позволихте примерно за пряк избор на председател на БСП да се гласува и по интернет? (Шум и реплики.)
Ако нямахте финансова възможност, в крайна сметка субсидията отново е върната – имахте възможност, можехте да закупите таблети за всяка една секция – и мобилна, и постоянна! Да сложите по един таблет – всеки Ваш член да гласува, за да няма подмяна! Защо имаше хартиени бюлетини? (Оживление, реплики.)
И Вие ни учите нас на демокрация! Когато искате да научите някого на демокрация, дайте пример първо Вие, защото не ние казваме, че Вашият избор на председател е фалшифициран, подменен, а Вашите членове и народни представители! Не го казваме ние от ВМРО, НФСБ, „Атака“ или ГЕРБ! Вие го твърдите – Вашите членове и депутати!
И Вашата председателка излиза като морален стожер и борец за честни избори! Ами извинявайте, 82% – и Тодор Живков би завидял, мир на праха му!
И говорите за демокрация, за честни избори и за машини! Кое при Вас беше висока технология в изборния Ви процес?
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България, от място): Отвратителен си!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Дайте пример! Носенето на чувал от възрастни хора или… (Реплики от ГЕРБ.)
Там онова, което е… Нарече ме „отвратителен“ – вземете мерки, защото първо човек трябва себе си да погледне и тогава да говори за другите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не минавайте толкова често границата на поносимост, моля Ви.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Най-интересното беше, че на Вашия избор в някои общини или в някои населени места от Вашите членове имаше повече гласове за лидер на партията, отколкото на местните избори за общински съветници, което също е странно!
Така че, когато говорите за морал, когато давате акъл за демокрация, погледнете Вас – първо 45 години какво правеше Вашата партия, след това първите години на демокрация! Кой въведе порочните практики? Защото тогава всички секционни комисии се контролираха от БКП и БСП – наистина реално се подменяха протоколи и гласове, и се гласуваше – всеки хвърляше бюлетина вътре…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви изтече, господин Ангелов. Моля Ви, завършете.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Благодаря Ви.
Така че, когато говорите за порочните практики, които Вие въведохте, Вие можете да дадете най-добрия начин на решение, но не го правите! (Ръкопляскания от ОП.)
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България, от място): Медал ще ти дадат!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Реплики има ли?
Реплика – господин Зарков. (Председателстващите заседанието се сменят.)
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ангелов, по отношение на вътрешния избор за председател на БСП – ще Ви го обясня, когато се ангажирате да изберете следващия си лидер по пряк начин. Преди това няма никакъв смисъл да си говорим с Вас.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): Ние не искаме на нас да го обяснявате!
КРУМ ЗАРКОВ: По отношение на Изборния кодекс и наименованието на Закона, защото това беше темата на днешния ден – Вие твърдите, че големите проблеми са тези с номерата на бюлетините, с купуването на гласове и така нататък. Аз Ви призовавам да се обърнете към Вашия колега, от Вашата парламентарна група, Славчо Атанасов, който няколко пъти беше кандидат за кмет на Пловдив и го питайте него: има ли проблем с отчитането на резултатите, важно ли е какво се случва с протоколите, важно ли е кой и как брои бюлетините? Питайте го него, защото той много добре ще Ви обясни, струва ми се, кой и как са му откраднали изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Втора реплика? Не виждам.
Дуплика ще има ли, господин Ангелов?
Заповядайте.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател! Господин Зарков, към Вас винаги съм изпитвал огромно уважение, като човек, който има експертиза, има отношение, има изказ и винаги е бил поне според мен принципен и точен. Затова по същия начин ще се отнеса към Вас.
Прав сте, Ваша вътрешна работа е как ще си организирате процеса за избиране на председател и защо другите политически партии не са го направили. Добър е примерът – всички партии в България да правят такъв вътрешен избор, това е безспорно и никой не може да го отрече.
Въпросът обаче е за самия избор, който направихте – и в обществото, а най-лошото – и във Вашите партийни среди, и у членовете остана питането дали е бил честен и обективен и дали се е случил по правилния начин? Когато БСП предлага конкретни неща в Изборния кодекс – именно за гласуване на българските граждани, трябва да даде пример. Затова съм го казал – не съм го казал по друга причина. Във вътрешния Ви избор нито аз, нито някой друг се е намесил – не бих го направил. Въпросът е, че когато давате становище, мнение за Изборния кодекс, като пример трябва да дадете и Вашия изборен процес в партията, защото това е нормално.
Конкретно за секциите и за протоколите – не съм отрекъл, че има такъв проблем. Но спрямо манипулацията, която се извършва извън секциите, е много нисък процентът на това, което се променя в секционните комисии. Всички знаем много добре, че всички политически сили имат членове в секционните комисии, всички политически сили, включително извънпарламентарните, по 20 души са вкарали вътре, които са наблюдатели, застъпници, които следят изборния процес. Всеки от тях взема протокола. Там, където се фалшифицира или има грешка, след това самите централи на партиите проверяват и виждат, пускат съответната жалба и така нататък.
Казвам, че в секционните комисии най-малко се извършва манипулацията – не я отричам. Най-голямата манипулация – това го знаем всички и не говорим за нея – е извън секциите, където се купуват гласове, карат се хора под строй, заплашват се хора, прозвънява се по къщите, товарят ги на едни москвичи, лади и жигули по разни села и ги извозват, за да гласуват за определен кандидат, без значение дали искат или не. За това говоря.
Когато сме отговорни политици, нека да предложим – явно политиците в България няма да спрат тези порочни практики, но ние като политици тук, в парламента, да предложим начин, по който да спрем този процес извън, защото там е манипулацията и подмяната на вота – не на друго място!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов.
Лично обяснение – господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! За всички в тази зала е безспорно, че избори в България се фалшифицират – това е безспорен факт, но те се фалшифицират обикновено не навсякъде. Те се фалшифицират там, където двамата кандидати водят много оспорвана битка, резултатите между тях са много близки, иначе няма смисъл да се фалшифицират.
Вие виждате – ГЕРБ проведоха избори за президент и президентът Радев спечели с едно огромно мнозинство. Те очакваха това нещо и след изборите бяха изключително почтени. Но когато резултатите между двамата кандидати са много близки, то тогава обикновено се злоупотребява. Примерно в Бургас Митко Николов за какво да фалшифицира изборите, като той печели с 85%? Или Живко Иванов от Стара Загора – Живко Тодоров, прощавайте, трябва да му купя някоя риза – там, за какво?! Или пък монтанският кмет – там за какво да се фалшифицират?!
Но твърдя тук и няма как да не го скрия, че в Пловдив на няколко пъти се манипулираха изборите, и то много сериозно, а за това разполагаме с видеоматериали. Това нещо го гледа и съдът и аз като юрист мога да кажа, че Законът казва така – по преценка на съдията. Просто съдийката се уплаши и съответно каза: „Аз видеоматериали не взимам под внимание.“ А там много ясно се вижда как самите протоколи се подменят. Самите протоколи! (Реплики.) Точно така, факт.
Но видеоматериалите можем да ги предоставим, ей тук да ги гледате на тази стена, как се променят самите протоколи. Примерно в едната секция…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: …за единия кандидат са 250 гласа, за другия – 102, зачеркват се и се сменят. И това се прави, знаете ли къде? В самата районна избирателна комисия във фоайето! Това е истината, поне за Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Атанасов, времето!
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Така че, колеги, наистина трябва да направим сериозен Избирателен кодекс. Според мен трябва да участват всички партии, за да се предотвратят тези безобразия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: А и последния път – прощавайте, това е важно, щом се стигна дотам четири водещи агенции да бъдат манипулирани и цял ден екзитполовете да бъдат фалшиви в Пловдив, но това не го направи ГЕРБ, това го направи госпожа Каназирева – вече се води случаят „Каназирева“. Но ми е странно защо три дни по-късно беше назначена за областен управител на Пловдив!? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Атанасов.
Изказване, госпожо Дариткова, заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Адмирирам връщането на спокойния тон в залата и връщането към дебата, който се оказа изключително сериозен още по отношение на заглавието на Законопроекта, но не адмирирам посланията, които съдържат неистини, внушения и даже лъжи, които се отправят от тази трибуна.
Отговорността на всеки един народен представител, от една страна, е да бъде отговорен в действията си, от друга страна – и в думите си, защото ние с постоянното повтаряне, че изборите се манипулират, по никакъв начин не може да уверим избирателите, че това, което правим, е именно в интерес на прозрачния изборен процес.
Всъщност промените, които правим, са точно, за да отговорим на очакванията, че машинното гласуване ще бъде въведено по начин, който гарантира, от една страна, коректността на процедурата за придобиване на машини, ясния собственик, отговорния за нормалното функциониране и добро техническо състояние на тези машини и тяхното коректно отразяване на вота на българските граждани.
Като спекулация ще определя твърдението, че хартиените бюлетини са отживелица и не присъстват в този изборен кодекс. Всички знаете, че в изборните секции до 300 човека се гласува с хартиени бюлетини.
В условията на извънредна епидемична обстановка – тогава, когато наистина машината може да се повреди от средствата за дезинфекция – това е твърдение на технически експерти, от които сме се информирали по отношение на машинното гласуване, трябва да дадем възможност на българските граждани в такава ситуация да могат да упражнят своето право на вот и да могат наистина чрез хартиена бюлетина да определят този, който в следващия парламент ще представлява гражданите на България и ще определя бъдещето на страната.
Искам да разсея още една спекулация, че такива промени правим само ние в последния момент. Не е така. За съжаление, има трайна парламентарна практика още от 2009 г., когато два месеца преди изборите беше променен Изборният кодекс и се въведе мажоритарното гласуване. Факт е, че не само в БСП има мажоритарно спечелен вот, но аз и колеги в тази зала сме от първите мажоритарно избрани кандидати на Политическа партия ГЕРБ тогава по изборните правила, въведени от Тройната коалиция. Още повече че не искам да омаловажа победата на госпожа Нинова, но в партии, в които лидерството е ясно, не се налага да се провеждат подобни избори.
Искам да подчертая също така, че по никакъв начин не бива да се внушава, че се правят някакви грандиозни спекулации, защото всички знаем, че в секционните избирателни комисии присъстват всички, които са парламентарно представени, и отговорността на всяка партия е да излъчи такива представители, които могат да следят коректността на отчитането и отразяването на вота на гражданите в протоколите.
От друга страна, искам да подчертая и по отношение на спекулацията, че ние не сме излъчили председател на Централната избирателна комисия с това, че ние очаквахме опозицията да излъчи такъв, всички парламентарно представени партии могат да излъчат председател, всички неправителствени организации могат да го направят, като евентуално техният бъде припознат от някоя от партиите. Ако Вие наистина искате прозрачен изборен процес, ние очаквахме да поемете отговорността и да бъдете коректив на този изборен процес. Видяхме, че не можете да поемете тази отговорност, може би, защото бяхте ангажирани с вътрешнопартийния избор, и затова ще стартираме нова процедура, но може да се възползвате да предложите такъв или да изберете някой от неправителствения сектор, който Ви се предложи, примерно от протестиращите.
Така или иначе отговорността трябва да бъде споделена и ние разчитаме на силна опозиция, която присъства в пленарната зала, която не си позволява с отсъствието си да девалвира доверието в парламента и по този начин да може наистина да имаме коректив във всички решения и действия, които предприемаме.
Аз вярвам, че всички ние тук отговорно днес ще подходим към промяната на изборните правила, които трябва да се случат сега, за да може да се реализира машинното гласуване. Защото това е целта на промените, които правим, и да може наистина българските граждани да разчитат, че могат да имат правилно отразяване на техния вот.
С едно нещо ще се съглася от изказването от тази трибуна, че именно масовото гласуване, че участието в избори с максимален процент на българските граждани може да преодолее негативните последици от купения, от корпоративния вот. Това очакваме всички, за да има максимална представителност следващият парламент, затова ние правим промените в Изборния кодекс.
И във връзка с това, че смятам наистина, че е важно отговорното участие и присъствие на всички депутати в гласуването на промените в Изборния кодекс, предлагам преди гласуването на заглавието поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Дариткова.
Реплики?
Реплика – господин Зарков.
Предложихте преди гласуването поименна проверка. Нека да свършим с процедурата по изказване и ще направим такава проверка.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Дариткова, казахте важни и съдържателни неща и аз ще се съсредоточа върху тях, не върху закачките с опонентите.
Действително всеки трябва да бъде отговорен към думите си, още по-отговорен трябва да бъде към обещанията си и гласуванията си, и законите, които самият той е приел. Вашето мнозинство през месец април миналата година определи къде ще се гласува само машинно и къде ще се гласува само хартиено, определихте го след дебат, също не лек. Тогава Вие обещахте, че в секциите над 300 избиратели ще се гласува изключително машинно. Това е логично, защото хибридната система до голяма степен обезсмисля въвеждането на машинните и оттам се създава впечатлението за манипулации.
Не че опозиционери говорят, че, видите ли, изборите ще бъдат фалшифицирани – много от нас са виждали тези процеси – необяснимо е нежеланието, а то е видно, да се въведе машинното гласуване. Вече няколко пъти стигаме до него и месеци или седмици преди въвеждането на избора се прави финт, с който то става или неатрактивно, или се ограничава неговото приложно поле, или се затруднява неговото провеждане, както е сега, с машините и оттам идва цялото това съмнение, че някой по някаква причина не иска да въведе машинното гласуване. И тъй като Вие сте заявили публично, че сте „за“ машинното гласуване, оттам се създава и усещането за нещо скрито.
Отговорността на ЦИК за тази организация да приеме машините е невъзможна. Невъзможна е и затова ще имате трудност да намерите нов председател. Предполагам, че това е и една от причините уважаемата съдия Стоева да напусне.
Вие сте лекар и сте чувствителна към епидемиологичната обстановка. Предполагам, с всички е така, но това не може да бъде аргумент за изборния процес. Нито кочаните и плюнченето с пръсти, подаването на хартиена бюлетина, използването на една химикалка не са по-безопасни от тактилния екран. Имам още много неща да кажа…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Няма време.
КРУМ ЗАРКОВ: …но, за съжаление, времето ми приключва.
Ще завърша с това: уважаема госпожо Дариткова, истината е, че целта на внесените предложения не е да улесни машинното гласуване – волно или неволно, Вие ще го затрудните и затова за поименната проверка, която пожелахте, аз няма да се регистрирам в залата поради простата причина, че и вчера на Правна комисия, и днес виждам, че всеки един разумен аргумент се сблъсква в силата на аритметичното мнозинство и дебатът така няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реплика – заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Дариткова, сладкодумството Ви не променя фактите, а фактите са такива, че в § 5 Вие не въвеждате хипотезата (реплика от ГЕРБ), не въвеждате хипотезата… (Шум и реплики от ГЕРБ.) Госпожа Дариткова говореше за машинното гласуване и за това, което Вие в момента предлагате…(Шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаема госпожо Председател, обърнете внимание на залата, защото аз в момента имам две минути да кажа няколко важни неща, а те ме прекъсват! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата!
Да, ще Ви дам 15 секунди повече.
Моля за тишина в залата!
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаема госпожо Дариткова, говорите за машинното гласуване и че с тези промени, които Вие предлагате, искате да обезпечите то да бъде реализирано в действителност. Но не, Вие не правите това. Вие предпоставяте възможността за два паралелни вида избори – с хартиени бюлетини и с машинно гласуване, което показа своите резултати по време на европейските избори. И по никакъв начин с това, което Вие казахте, не обуславяте наистина необходимостта и желанието, а, напротив, показвате, че Вие не искате да има машинно гласуване.
По отношение на другите хипотези, които въведохте, за една по-ясна и изчистена процедура по закупуването на машините, само с това, че Вие предпоставяте определени държавни фирми, в които има частно участие, да вземат участие по отношение на сертифицирането, одитирането, компании, които заявиха, че по никакъв начин не могат да участват в тези параметри и в тези компоненти, които Вие въвеждате, изцяло показват опорочаването на машинното гласуване.
Впоследствие аз ще бъда по-детайлна по отношение на текстовете, които Вие предлагате, но това, което искам да кажа, е, изцяло напротив, Вие казвате „не“ на машинното гласуване с това, което Вие предлагате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Клисурска.
Трета реплика – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Дариткова, ще си позволя да изразя несъгласие с Вас тогава, когато Вие говорите, че трябва да ограничим говоренето по отношение на това какви са спекулациите и манипулациите, свързани с изборния процес.
Когато БСП говори за такива фалшификации, манипулации, винаги си търси извинение за лошите изборни резултати, които има в последните десет години. Това е от една страна.
От друга страна, госпожо Дариткова, нека да Ви напомня, че ГЕРБ е печелил избори винаги тогава, когато някой друг ги е организирал: 2009 г. – правителството на Тройната коалиция, 2013 г. – служебно правителство, 2014 г. – служебно правителство, 2017 г. – служебно правителство.
Уважаеми народни представители, нека ясно да си дадем сметка, когато някой говори за фалшификации и манипулации, всъщност какво цели с това. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ципов.
Дуплика – госпожа Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми репликиращи! От всичко, което чух, съм още по-убедена, че трябва да гласуваме заглавието и после да се опитаме да убедим народните представители в правилното приложение на всички предложения, които са направили различните парламентарни групи.
Целта на промяната е да търсим изборен процес, който да гарантира на българските граждани максимална представителност, защото ние не сме просто аритметичен сбор – ние сме тук по волята на българските избиратели, които на предишните парламентарни избори са ни разпределили по този начин. Така че мнозинството се е определило като представително от волята на българските граждани и ние, отговаряйки пред тези граждани, които са ни изправили тук, искаме да гарантираме наистина въвеждането на машинното гласуване с всички отговорности, които произтичат от докладите на ЦИК. Ние сме се запознали с тях от времето, когато на последните европейски избори машините дадоха редица несъвършенства в реализацията на изборния процес. Затова искаме да гарантираме наистина възможност на българските граждани да дадат своя глас, за да може следващият парламент да отрази мнението, състоянието и очакванията на българското общество.
Затова аз призовавам: не с отсъствие, а с присъствие и участие в дебата да се защити тезата на всеки един от нас, още повече че днес отново бяхме свидетели на една лъжа от страна на БСП. Вие заявихте публично, че ще се регистрирате тогава, когато се гласува Изборният кодекс, а днес отново избягахте от залата. Бъдете последователни, колеги! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Дариткова.
Господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, ще се възползвам от призива на председателя на парламентарната група на ГЕРБ доктор Дариткова да успокоим тона и да се опитаме да се съсредоточим върху този законопроект – какво осигурява и какво не осигурява.
Уважаеми колеги, никак не е случаен дългият дебат по заглавието. Очевидно всички народни представители искат да обърнат внимание на управляващото мнозинство, че целите, които си поставяте със Закона, няма да бъдат постигнати с този закон. И тук може много дълго да говорим и отново да преповтаряме, да потретваме едни и същи неща.
Доктор Дариткова, не се осигурява нито честен, нито прозрачен, нито нормален изборен процес. Аз съм съгласен с твърдението, че колегите от тази трибуна не бива да говорят за манипулативен изборен процес, защото най-малкото това по никакъв начин не допринася да се укрепи доверието в системата, а и защото за тези неща се говори, когато има доказателства и в съда, и там, където трябва. Но че този днес поднесен Изборен кодекс няма да допринесе да се решат основните проблеми, това е очевидно. Защо тръгнахме да говорим за машини? Ей така отникъде изведнъж една партия, втора, трета, четвърта, цялата страна, НПО-та, всички започнаха да говорят за машини. Хайде да се върнем на това: защо? Защото хаосът в секционните избирателни комисии е чудовищен – нито повече, нито по-малко.
Как си представяте, доктор Дариткова – обръщам се към Вас, защото най ми хареса Вашето изказване с обръщение да успокоим топката и да започнем да работим конструктивно по едно предложение за изменение на Кодекса, което изобщо не е конструктивно, не е съобразено с мнението на никой?! Ние правихме работни групи и там си казвахме кой какви неща има да прави, какво иска да бъде засегнато и кои проблеми да се решат – нищо! Напротив, решеното 100% машинно гласуване сега става машинно и хартиено по желание. Изрично казахме защо искаме да няма хартия – пак ще има хартия.
Та, да Ви върна защо се появи като идея машинното гласуване и за няколко години узря да бъде 100% – заради хаоса в секционните избирателни комисии, заради сгрешените протоколи. За десети път ще кажа: две трети от протоколите са сгрешени, преписани, написани, надписани! Не казвам, че е умишлено.
Апелирате всяка партия да си излъчи подготвени, достойни и така нататък хора. При 11 600 секции, средно по двама души – 22 хиляди души, как си представяте това да стане? Наистина ли смятате, че това е възможно? Наистина ли смятате, че всички представители в секционните комисии са грамотни, обучени и всичко? Ще Ви разочаровам – далеч не е така, и при нас не е така, и при никоя партия не е така.
Тук решението не е да ги обучим, защото толкова много хора не могат да бъдат обучени, защото някои ще се разболеят, защото има текучество, защото някои се уморяват, излизат да почиват и така нататък. Решението е да не броят, да се опрости секционният протокол, но максимално да се опрости, като броенето го прави машина – да няма манипулации, като машината не се включва в интернет, за да няма хакерски атаки.
Всички заедно стигнахме до едно решение: да има 100% машинно гласуване без хартия. Сега трябваше само да уточним дали машинното гласуване ще бъде машинно гласуване, или може да бъде машинно преброяване на гласовете с хартиена бюлетина. Тук Вие решихте, че трябва да се въведе смесеното – без да питате никой, без да се консултирате с никой и на принципа „имаме мнозинство“. Имате мнозинство, обаче в условията на тази политическа криза нещата няма да Ви се получат с мнозинство. Казвам Ви го за трети път: по този начин няма да Ви се получат нещата и ще се убедите в това още в следващите седмици. Защото хаосът ще остане, няма да има никаква прозрачност в изборния процес и няма да бъде осигурено това, което искахме да осигурим на българските граждани, а да не говорим за маса други неща.
Мога да Ви цитирам само чл. 281…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Мога да Ви цитирам само чл. 281, но когато дойде ред за този член, ще Ви кажа – където отрязъците трябва да бъдат равни на броя на гласовете, отчетени от машината, и тогава ще Ви питам: и ако не са равни? Никъде не казвате какво става. И ако не са равни, какво правят секционните? Заличават – само един пример за хаосът, който ще създадете с този закон. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Реплики има ли? Не виждам.
Други изказвания?
Имате думата, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Съвсем кратък ще бъда.
Ще Ви припомня какво каза българският премиер на 12 февруари 2020 г. на заседание на Министерския съвет, той казва: „Ние сме длъжни да изпълним това, което пише в Изборния кодекс. Глас народен, глас Божи. Щом хората искат машини, ще има машини.“
Забележете обаче какво казва вицепремиерът Томислав Дончев – попитан освен машини, трябва ли да има хартиено гласуване, премиерът прави констатация, че парламентът трябва да реши този въпрос, а Томислав Дончев отговаря: „За мен е чиста глупост да поддържаме две паралелни системи – машинно и хартиено гласуване. Това прави изборите безумно скъпи и не виждам причина от хартия.“ Томислав Дончев, 12 февруари 2020 г.
И сега питам многоуважаемото мнозинство от ГЕРБ: какво промени тази позиция и каква всъщност е целта Ви? Кажете истината на хората. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ченчев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
Следва поименна проверка:
Адлен Шукри Шевкед - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - тук
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Анастас Маринов Попдимитров - отсъства
Ангел Илиев Исаев - отсъства
Андриан Иванов Райков - тук
Анна Василева Александрова - тук
Анна Николаева Славова - отсъства
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Богдан Емилов Боцев - отсъства
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - тук
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - отсъства
Веска Маринова Ненчева - отсъства
Виолета Русева Желева - отсъства
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Желязкова - тук
Георги Георгиев Михайлов - отсъства
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Евдокиев Марков - отсъства
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Колев Колев - тук
Георги Николов Вергиев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гергана Желязкова Стефанова - отсъства
Даниел Петков Йорданов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Данка Евстатиева Зидарова-Люртова - тук
Деан Стоянов Станчев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Петров Тасков - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - отсъства
Добрин Ненов Данев - отсъства
Донка Димова Симеонова - отсъства
Дора Илиева Янкова - отсъства
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Евгени Генчев Будинов - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Евдокия Славчова Асенова - отсъства
Елена Владимирова Ангелинина - отсъства
Елена Стефанова Пешева - тук
Елхан Мехмедов Кълков - отсъства
Емил Маринов Христов - тук
Емил Серафимов Тончев - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ерол Осман Мехмед - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Запрян Василев Янков - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - отсъства
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - отсъства
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - отсъства
Имрен Исметова Мехмедова - отсъства
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - отсъства
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калин Димитров Василев - тук
Калин Любенов Вельов - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - отсъства
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Георгиев Ципов - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - отсъства
Крум Костадинов Зарков - отсъства
Кръстина Николова Таскова - тук
Лало Георгиев Кирилов - отсъства
Лиляна Друмева Радева - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маргарита Николаева Николова - тук
Мария Йорданова Илиева - тук
Мария Йорданова Цветкова - тук
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Стефанов Обрешков - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - тук
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милко Недялков Недялков - отсъства
Митко Костадинов Полихронов - тук
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Надя Спасова Клисурска-Жекова - отсъства
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Никола Илиев Динков - отсъства
Николай Асенов Тишев - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Николай Георгиев Иванов - отсъства
Николай Димитров Пенев - отсъства
Николай Иванов Цонков - отсъства
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Николина Панайотова Ангелкова - тук
Нона Кръстева Йотова - отсъства
Павел Алексеев Христов - тук
Павел Димитров Шопов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Христов Петров - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Трифонов Христов - тук
Полина Александрова Шишкова - отсъства
Полина Цветославова Цанкова-Христова - тук
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Радослава Пламен Чеканска - тук
Радостин Радославов Танев - тук
Ралица Трилкова Добрева - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Живков Иванов - тук
Росен Малинов Малинов - отсъства
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Николов Георгиев - отсъства
Румен Петров Генов - отсъства
Руслан Здравков Тошев - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Севим Исмаил Али - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - отсъства
Симеон Георгиев Найденов - отсъства
Симеон Христов Симеонов - отсъства
Слави Дичев Нецов - тук
Славчо Стоев Атанасов - тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - отсъства
Спас Георгиев Гърневски - тук
Спас Янев Панчев - тук
Станислав Иванов Попов - тук
Станислав Иванов Стоянов - тук
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Станислава Красимирова Стоянова - тук
Стефан Апостолов Апостолов - тук
Стефан Иванов Бурджев - отсъства
Стойно Митев Стойнов - тук
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Стоян Радков Божинов - тук
Танер Мехмед Али - отсъства
Таня Тодорова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Теодора Атанасова Халачева - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - тук
Тодор Байчев Байчев - отсъства
Тома Любомиров Биков - тук
Тома Николов Томов - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хайри Реджебов Садъков - отсъства
Халил Реджепов Летифов - отсъства
Хамид Бари Хамид - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христо Танчев Проданов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Борисов Топчиев - отсъства
Чавдар Йорданов Велинов - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Юлиян Михайлов Папашимов - тук
Явор Божилов Нотев - отсъства
Явор Руменов Божанков - отсъства

124 – имаме кворум.
Продължаваме.
Гласуваме „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували105 народни представители: за 105, против и въздържали се – няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §…:
„§… В чл. 3, ал. 1, изречение второ думата „задължително“ да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ считаме, че думата „задължително“ няма място в чл. 3 от Изборния кодекс, където са принципите. В самия чл. 3 се казва, че избирателното право е всеобщо, пряко. Конституцията говори за право. Недопустимо е според нас трансформацията на едно конституционно закрепено, основно гражданско право да се превърне със закон в задължение.
Смятаме и по друга причина, че този текст е ненужен. Той не постигна целите, за които беше предложен – да увеличи представителността в българската политика като цяло. По никакъв начин не допринесе за увеличаване на активността по време на избори и по тази причина предлагаме думата „задължително“ да отпадне от текста на чл. 3. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 121 народни представители: за 12, против 85, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 1 има предложение на народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Гласуваме отхвърлянето на § 1.
Гласували 125 народни представители: за 124, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §…:
„§… Член 14 се изменя така:
„Образуване на избирателни секции извън страната
Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:
1. където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1;
2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз;
3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата и прогнозният брой секции във всяко място се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз;
4. извън местата по т. 1 – 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Господин Хамид, заповядайте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, ето тук предлагаме текст, с който значително ще увеличим представителността в политиката като цяло – в българския, в Европейския парламент.
Предлагаме да се възстанови старият ред за образуване на секции извън страната. Ред, който действаше до влизането в сила на едно ограничение – до 35 секции извън страната и Европейския съюз, което ограничение доведе до фактическа невъзможност значителна част от българските граждани, които се намират извън територията на Република България и Европейския съюз да не могат да упражнят конституционно гарантираното си основно гражданско право да гласуват. Тези 35 секции са крайно недостатъчни в редица държави – Турция, Великобритания, Съединените американски щати и други такива.
Затова смятаме, че възстановяването на стария ред за разкриване на секции е по-справедлив и ще даде възможност на голяма част от българските граждани извън територията на Република България и Европейския съюз да могат да упражнят правото си на глас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Каква процедура, господин Свиленски?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, Вие преди пет-шест минути направихте поименна проверка в залата и констатирахте 124 народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Само 30 секунди при гласуването – мисля, че е важен текст, който породи два часа дискусия, гласовете в залата бяха 105. Само три минути след това гласовете бяха вече 101. Аз Ви наблюдавах много стриктно на монитора как отчитате гласовете и мога почти да се хвана на бас с Вас, че тези 124 човека не присъстваха в залата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Затова, госпожо Председател, гледаме Изборен кодекс, гледаме закон, в който искаме всички български граждани да вярват! Гледаме закон, който е важен за демокрацията в България и е недопустимо да бъде приеман с гласове по-малко от 120. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И сега всички, които подвиквате – ако искате да ме опровергаете, предлагам – затова сега взех думата, на това гласуване да видим 124 гласа от управляващата коалиция. (Реплики от ГЕРБ.) Затова поисках и показване на гласовете по групи.
След това гласуване, моля пак да покажете по групи...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: ...за да видят и българските медии колко са народните представители – от ГЕРБ, от „Обединени патриоти“ и от ВОЛЯ, в пленарната зала, за които претендирате, че имате мнозинство в това Народно събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски, не искам да си мисля, че ме обвинявате в лъжа, била съм абсолютно коректна.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (встрани от микрофоните): Няма такова нещо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Знаете много добре, че има практика, когато народният представител се легитимира тук – в списъка, да напуска и залата. Давам Ви пример с господин Валери Симеонов, който беше до мен и в момента тръгна на среща в министерство. Така че, много Ви моля... (Реплики на народния представител Георги Свиленски.) Не, не може!
Знаете много добре, че колегите напускат залата – имат срещи, влизат и излизат (реплики), но това, което съм констатирала... Да сте седели и да сте гледали!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (встрани от микрофоните): Къде е списъкът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ето го списъка.
Списъка съм го предала на стенографите. (Реплики на народния представител Георги Свиленски.)
Моля Ви, няма да влизам в пререкания с Вас! Много добре знаете как се случват нещата! (Реплики.)
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което Комисията не подкрепя. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Гласували 113 народни представители: за 18, против 82, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
По групи – моля покажете, и половин час почивка. (Народни представители тръгват към изхода на залата.)
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС, от място): Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прегласуване? Изчакайте, колеги.
Процедура?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Процедура! (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще Ви дам и на Вас процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Госпожо Председател, поисках процедура по начина на водене...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: А, по начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: 113 гласували: 15 от колегите от „Движението за права и свободи“, 98 народни представители. Тези номерца, които казахте, че правя аз, госпожо Председател, със същото извинение, с което Вие подходихте към мен – аз се извинявам, правите Вие в момента.
Пак казвам: къде са тези 124 народни представители? (Шум и реплики от ГЕРБ.) 24 народни представители ли са на среща в момента?! И какво по важно има от Изборния кодекс, ако не е приемането на демократичните промени?! (Силен шум и викове от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Процедура по начина на водене и давам почивка. (Силен шум и реплики.)
Ами да караме без почивка, ако искате да продължим.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, първо не мога да приема факта, че на опозицията, когато пожелае да се изкаже от трибуната, им се дава думата, а когато ние от „Обединени патриоти“ я поискаме, ни се отказва. Това е просто недопустимо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не, не, не Ви отказвам, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Не, напротив, беше ми отказано. Аз исках същата процедура...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Преосмисли се решението, господин…
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: ...която господин Свиленски направи.
По начина на водене към Вас. Обяснете на господин Свиленски, че госпожа Нинова излъга отново, че когато се гласува и се гледа машинното гласуване, БСП ще се регистрират в залата. Ако се бяха регистрирали в залата от началото, може би щяха да се приемат нещата сега с над 121 гласа. БСП не се регистрираха, а излъгаха, че когато се гледа Изборният кодекс и машинното гласуване, ще се регистрират. Те излъгаха!
Е, сега отново лъжат.
Господин Свиленски можеше да погледне примерно, че представители на Партия ВОЛЯ бяха седем-осем души в залата, а на едното гласуване гласуваха само двама души! Но това не го казва!
Третото, което излъга господин Свиленски. Те имат към парламентарната група много сътрудници и много точно гледат и четат колко души е кворумът, и знаят, че са били 124, защото са преброени и са били в залата. Ако те имаха друга информация, щяха да донесат списък и да кажат: 119 са, а тези тримата ги нямаше, и тогава не може да има заседание.
Така че не позволявайте на опозицията, особено на господин Свиленски, да лъже и да манипулира. Това просто е недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ангелов. (Ръкопляскания от ОП.)
Аз винаги съм, както Вие отбелязахте, по-толерантна към опозицията.
Господин Летифов, първо.
Лично обяснение? (Председателят се обръща към Георги Свиленски.) На какво? На процедура по начина на водене?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Четири пъти ме нарече „лъжец“: „На лъжите на господин Свиленски!“
Госпожо Председател, благодаря Ви за предоставената възможност.
Господин Ангелов, четири пъти ме нарекохте „лъжец“, че лъжа от тази трибуна.
Да, ние отчитахме това, което съобщава Председателят. Председателят отчете и отбеляза 124 народни представители, само че при това отчитане нито веднъж не си вдигна главата да види в залата дали присъстват тези хора. (Викове и тропане по банките от ГЕРБ и ОП.) Така че, господин Ангелов, когато обвинявате от тази трибуна, моля Ви, стойте в залата и гледайте кой си е вдигнал ръката. Всички знаем как се правят поименни проверки в парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.
Нека да не нагнетяваме повече обстановката.
Господин Летифов – последно, по начина на водене. (Реплика на народния представител Халил Летифов.)
Какво беше? (Реплика на народния представител Халил Летифов.) Прегласуване.
Прощавайте, господин Летифов.
Прегласуване. (Реплики.)
Колеги, нека да изчерпим тази процедура. Седнете си по местата да изчерпим тази процедура и ще излезем в почивка.
Нека да имаме търпение.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Председателят е решил, че този параграф ще се гледа и евентуално след него ще има почивка. Ние не сме приключили процедурата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Точно така.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: ...така че не решаваме ние.
Уважаема госпожо Председател, моля за процедура за прегласуване, първо, защото колегите бяха във фоайето и не успяха да гласуват, второ, нека още веднъж да прочетат смислените текстове, с което ние защитаваме правата на българските граждани...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не, не, не ги четете.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: ...в чужбина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, нека колегите да ги прочетат.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: …и да им дадем правото да упражнят своето право на глас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, подлагам на прегласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 109 народни представители: за 16, против 83, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Отрицателен вот ли, господин Ангелов?
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: ...гласувах „против“ това предложение на ДПС не само защото именно ние, „Обединени патриоти“, или „Патриотичен фронт“, още в предния парламент предложихме тези текстове, за да защитим националната сигурност на държавата и да защитим българските национални интереси – да не допускаме чужди държави да се намесват във вътрешните избори в България. Именно затова сме направили тези предложения преди години.
А сега виждаме – ДПС отново искат да направят така, че други държави – като Турция или други, които са заинтересовани за това да се намесват в България, искат отново да направят така, че на територията на Република Турция – друга държава, да организира български граждани, които да гласуват за определени партии. Именно благодарение на нашето предложение преди време, за да ограничим секциите в държавите извън Европейския съюз, спряхме Вашия бивш председател на група и на ДПС – Местан, да влезе в българския парламент. Вие много добре знаете кой го финансираше, кой го лансираше и не искахте да бъде тук, нали?
Именно тогава, благодарение на нашите усилия и промяната в Закона, спряхме една нова антибългарска партия, която се финансираше от турската държава, да влезе в българския парламент и българските съдбини да зависят от нея. Така че, дами и господа от ДПС, спрете с антинационалните си предложения! (Викове и ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов.
Обявявам половин час почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, продължаваме с Изборния кодекс.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се § 1а:
„§ 1а. В чл. 18, ал. 1, изречение второ след думите „включително с“ се добавя „устройства за гласуване“ и се поставя запетая.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 62 народни представители: за 9, против 49, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Квесторите, моля, поканете народните представители в залата.
Госпожо Александрова, продължавайте нататък.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §…:
„§ … Член 36, ал. 2 да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Господин Хамид, заповядайте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, това е единият от текстовете, които регламентират така наречената уседналост, която дава отговор на въпроса: къде не може да гласува едно лице, без да дава отговор къде това лице може да гласува. По този начин смятаме, че се отнема правото на голяма група български граждани да нямат къде да гласуват на местни избори.
Затова моля да подкрепите този текст или да предложите промени, които да регламентират отговора на втората част от въпроса, на втория въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да обърна внимание на предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители от БСП за промяна в чл. 18 на Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това вече е гласувано, господин Зарков. Трябваше да вземете отношение…
КРУМ ЗАРКОВ: Така ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, ние го гласувахме. Гласуваме член по член и този параграф вече беше гласуван.
КРУМ ЗАРКОВ: Прощавайте, объркал съм се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания по предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Гласували 88 народни представители: за 8, против 70, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §…:
„§ …. В чл. 38, ал. 2, т. 7 и 8 да отпаднат.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Гласували 108 народни представители: за 12, против 85, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 2 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Параграф 2 отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„§ 2. В чл. 57, ал. 1 се създава нова т. 1:
„1. в т. 21 навсякъде думите „поредните номера“ се заменят с „поредността“.“
Настоящите т. 1, 2 и 3 стават съответно т. 2, 3 и 4.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Нашето предложение е § 2 да отпадне и да си остане старото положение, което е към сега действащия Избирателен кодекс, а именно: „50 дни преди изборния ден“ и всичко да приключи, да не се възлага в никакъв случай изпълнението на „Информационно обслужване“ АД.
Вчера в Комисията имаше дебат по този въпрос и мотивите ми бяха абсолютно същите и продължават да бъдат такива. Не считам за необходимо името на определена фирма да влиза в Законопроекта. Няма как фирма „Информационно обслужване“ да обслужва без конкурс и без едно състезателно начало, априори ѝ се вменява на нея отчитането на изборните гласове, при положение че Министерският съвет се отказва от организация на изборите и ги възлага на ЦИК, в същото време обаче само фирма на Министерството на транспорта може да отчита и да брои гласовете?! Тук се сещам за един източен диктатор, който беше заявил: „Не е важно кой как гласува, важно е кой брои гласовете.“ Може би това е начинът да бъдат преброени правилно в кавички гласовете.
Другото, което е, допускам, напълно възможно е във времето, в годините, тази фирма да бъде обявена в несъстоятелност, нищо че е държавна. Така че тогава ще променяме закона, защото фирмата е фалирала ли? В момента принципал е държавата в лицето на Министерския съвет. Ако Министерският съвет има желанието да се занимава с изборите, нека да не вменява тези правила, тези задължения на ЦИК. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Байчев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Богданов.
КРАСИМИР БОГДАНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението, което правим, е в пряка връзка с другата наша идея – за отпадане на номера пред партията в бюлетината. Едно изключително целесъобразно предложение, което може да доведе до отстраняване на много от негативите, за които беше коментирано в началото на днешното заседание в пленарната зала.
Какво ми прави впечатление? Аз съм народен представител вече шеста година. Със сигурност имам много колеги, които са с много по-богат опит от мен, и могат да кажат колко много промени са правени в Изборния кодекс – поне аз си спомням четири или пет такива промени, които сме правили за това време, в което аз съм тук, в тази зала. И това, което е най-неприятното, е, че като че ли никоя от парламентарните групи не търси правилния подход, не търси начина да бъдат отстранени негативите, които засягат българското изборно законодателство, и това, което следва оттук нататък, а всяка една търси собствените си цели, следи собствените си интереси следи и затова прави такива предложения.
Ето: една част от нашите колеги например винаги предлагат изборите в България да се решават в Република Турция, да речем; друга част предлагат такава методика на работа и такъв начин и механизъм на гласуване, който да удовлетворява техните избиратели; други пък искат електронно гласуване, тъй като знаят, че имат някаква подкрепа от българските общности в чужбина, да речем, от новата емиграция от Европейския съюз или в Америка.
Има и предложения, които всъщност и в момента са част от действащото законодателство, с които ограничихме възможността на хората в малките населени места да избират самостоятелно своите кметове. Целта според мен е ясна и на Вас. Когато един кмет е назначен от общинския кмет, нормално е той да агитира и да пропагандира идеите на партията, от която е общинският кмет и от която е избран и самият той.
Затова казвам, че никой не търси истината, никой не търси правилния подход и никой не иска да се справи с тези негативи, които са натрупани вече в продължение на много десетилетия. Затова и ние правим конкретното предложение: какво означава да премахнем номера пред партиите в бюлетината? Означава, че по този начин ще могат да упражнят по лична воля своето право на глас само тези хора, които са грамотни и които могат да прочетат за коя партия гласуват.
Сигурен съм, че и Вие сте свидетели на случаи, когато избирателите пред секцията, когато се струпат, особено в циганските махали, те повтарят едно номерче и най-много малкото име на кандидата, за който трябва да гласуват. Ако смятаме, че това е нормално, и ако смятаме, че тези хора са дълбоко убедени в идеологията на съответната политическа формация, тогава – здраве му кажи, но не смятам, че е така.
Нали ние с Вас непрекъснато пледираме за качество на образованието, за по-голяма грамотност на българските граждани. С какво ние стимулираме тази грамотност, когато оставяме изборите да се решават в махалите, в гетата от неграмотните български избиратели, които предрешават нашата съдба поне минимум за един мандат напред?
И тъй като тук много се говори преди мен за купуване на гласове, за злоупотреби по време на изборите, ами ето, ще даваме, уважаеми колеги, някакви средства или ще дават Вашите политически формации, нека да не са за купуване на гласове, нека да е за образоването на тези избиратели, които да станат грамотни и да могат, като отидат утре на избори, да прочетат за кого ще гласуват и тогава да упражнят правото си на глас.
Чрез премахването на номера пред партиите в бюлетината ликвидираме един друг проблем – това е „феноменът 15/15“. Знаете, че преди две години въведохме една промяна, която засяга цифрите с преференции от 100 нагоре. Видяхме, че и на последните местни избори проблемът – „феноменът 15/15“, не се разреши по този начин.
Ако гласуваш с петнадесети номер за партия, ти ще гласуваш съответно в голяма степен с вероятност и за сто и петнадесети номер в преференциалната листа. Но когато нямаш номерче пред партията, тогава ти ще гласуваш за партията и ще гласуваш с преференцията, без опасността да бъде изкривен вотът и някой да попадне случайно в избираемите органи на властта, в резултат на това, че някой се е заблудил и е гласувал за него със същия номер, с който е съответната партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Богданов.
КРАСИМИР БОГДАНОВ: Затова, уважаеми колеги народни представители, ние настояваме и мога да кажа, че сме изненадани от вчерашното решение на Правната комисия, колегите отляво и от „Движението за права и свободи“, които пледират непрекъснато, че са за честност на вота, че искат да изпълнят желанието на хората, които протестират на улицата, а видяхме, че гласуваха, както и останалите колеги от ГЕРБ, против това предложение, тоест да остане начинът да се гласува нечестно и да изпращаме неграмотните представители да определят бъдещето ни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплики?
Господин Байчев, заповядайте за реплика.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Богданов, ще започна с това, че Ви поздравявам за елегантния начин да въведете скрит образователен ценз, но както казахте Вие, цитирам Ви относно целесъобразността, няма да бъде обаче целесъобразно, защото освен неграмотните има и хора, които по-бавно четат и така нататък. Една бюлетина ще бъде 50 – 60 – 70 сантиметра – не мога да кажа колко дълга, и ако една партия, без значение коя, е в средата или към края на бюлетината, ще минава доста технологично време, докато грамотният човек стигне до желаната от него партия, за да може да упражни правото си на вот. В такъв случай ще се затлачи самото гласуване с грамотни избиратели, които се бавят.
Ще дам пример с госпожа Караянчева преди малко, която трябваше да си свали очилата, за да види, тоест, ако тя си забрави очилата, а аз съм след нея и съм си забравил очилата, ние ще забавим изборния процес. По тази причина Ви съветвам да се ориентирате към машинното гласуване, защото така ще може по-бързо да стават нещата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Байчев.
Втора реплика – господин Сиди.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ (ОП): Господин Богданов, аз не мога да се съглася с Вашия елегантен изказ, защото на това гласуване всъщност ще се разбере кои са тези партии, които продължават да настояват изборите да се правят по един и същи начин.
Само ще напомня на уважаемите народни представители, че преди време премахнахме цветните бюлетини. Следващата крачка е именно да премахнем и номерата в бюлетините, за да може хората, които отидат до урните, да гласуват грамотно. Смятам, че ако някой има проблем с това как да си прочете името на партията и за това му трябва номер, можете да ги научите на две-три буквички, които да научат наизуст.
Господин Богданов, не съм съгласен с Вашето елегантно изказване. Нека да си го кажем направо, че очевидно политическата ни класа в момента не иска да премахнем възможността за манипулиране на вота в гетата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сиди.
Господин Кутев – трета реплика.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Богданов, логиката да се махнат номерата в бюлетините я има. Между другото, БСП я използва отдавна вече в своите вътрешнопартийни избори, по време на конгреси и така нататък. Така че самата логика я има и тя има своето основание. Проблемът обаче според мен е, че е абсолютно недопустим начинът, по който Вие я обосновавате. Едно е дали има логика от гледна точка на злоупотреби на изборния процес, но друго е, ако логиката е образователен ценз.
Аз вече за пореден път казвам пред това Народно събрание, че демокрацията във вида, в който съществува днес, е плод на усилията на много поколения. Повече от 200 години се гради тази парламентарна система, която в момента работи в Европа, а реално и в България – горе-долу по един и същи начин, със сигурност по едни и същи принципи. За да се постигне тази форма на парламентаризъм, на гласуване, на изборност и на демокрация, са дадени, бих казал спокойно, милиони човешки жертви през последните 200 години. Кои са дадени смислено, кои зле, кои са дадени за кауза, кои са дадени по погрешка, но това е струвало милиони човешки животи. Никаква форма на отстъпление от тези демократични принципи в момента не е допустима, а образователен ценз за гласуване е нещо, което омерзява процеса. То не просто го прави недемократичен, то ни връща 200 години назад и обезсмисля всички онези жертви, които са дадени през последните години в цял свят – не само в България, не само в Европа, а в цял свят.
Дори и да приемем, че има някаква логика да няма номера отпред, когато аз смятам, че има някаква логика в това, но тезата, че може и трябва да бъде образователен ценз, е абсолютно недопустима. Тя за мен е антихуманна. Тя е нещо, което обезсмисля цялата борба на много поколения граждани, често пъти завършила с техните животи и съдби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кутев.
Господин Богданов, заповядайте за дуплика.
КРАСИМИР БОГДАНОВ (ОП): Уважаеми господа, затова започнах своето изказване, че всеки един гледа на Изборния кодекс и го чете така, както дяволът чете Евангелието. Съвсем убедено мога да кажа, че Вие в репликите си, които направихте от страна на Левицата, отново търсите възможностите, които засягат лично и конкретно Вашата политическа формация.
Първо, никъде не споменах „образователен ценз“ – в нито един момент от моето изказване.
Второ, да не говорим, че образованието до 16-годишна възраст в България е задължително и няма логика човек да е минал тази възраст, да е получил избирателно право и да не може да чете, след като е задължително по Конституция да прави това. На 16 години вече си завършил тази степен, на която трябва да можеш да четеш.
Тъй като привеждате такива примери от европейското законодателство, борбата на народите за демокрация – да, това е най-висшата ценност на днешното общество, което всички сме постигнали и сме завоювали, но пък на Вашите думи, господин Кутев, противоречи Вашето предложение за изцяло машинно гласуване.
От една страна, трябва да вземем добрия европейски пример и да се гласува, без да има образователен ценз, както Вие казвате – без аз да съм го споменал, и, от друга страна, казвате, че ние трябва да въведем машинното гласуване само в България, без да го има в нито една друга държава в Европейския съюз. Уточнете тогава какви позиции защитавате и дали не защитавате интереса на това – при всичките ми уважения към Вашите избиратели по-възрастни граждани, които вероятно ще бъдат затруднени и ще бъдат забавени, когато се наложи да прочетат това нещо. Но това не е образователен ценз, а е право на информиран избор. Можеш да четеш, грамотен си – гласуваш. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Богданов.
Други изказвания?
Господин Ангелов, заповядайте.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Моят колега Красимир Богданов аргументира нашето предложение, и то доста добре, но аз мога да приложа също аргументи защо трябва да се подкрепи това да няма номер в бюлетината и защо трябва да се случи. За мен е важно да чуя всички парламентарни групи, доводите им, за да не подкрепят нашето предложение – включително от ГЕРБ, включително от ДПС, включително от партия ВОЛЯ, та включително и от БСП – може господин Зарков, господин Свиленски, господин Попов или други, които винаги са участвали в процеса, когато има промени в Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега ще Ви поискат лично обяснение, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Знаете, че това е правилната крачка към това да има демократичен избор и да намалим купения вот и вота, който е корпоративен. Вие го знаете много добре, всички партии го знаете! Това е една от крачките да направим това нещо.
Тук извадихте някакви смешни доводи, които са от 200 години назад, 300 години назад?! Ами защо не се върнахте при Адам и Ева? Може би и там да дадете някакъв пример.
Говорите за морал, говорите за демократични избори, излизате на протести. Ами нека всички, които протестират и искат честни избори в България, да разберат, че днес опозицията в България няма да подкрепи едно предложение, което сме направили от ВМРО, което до голяма степен ще реши проблема с купения и корпоративния вот. Как ще го обясните?
Аз призовавам всички, които протестират отвън всеки ден: питайте тези, които се правят, че Ви представляват, защо не подкрепят подобно нещо – една практика, която наистина ще бъде демократична?
Настоявам да подкрепите нашето предложение не заради това, че сме го направили ние, а наистина да дадем възможност да има информиран избор, да може да намалим купения и корпоративния вот. Също така с това наше предложение Ви гарантирам, че рязко ще спаднат и недействителните бюлетини.
Когато си говорим, че всеки народен представител трябва да има съвест и да гласува по съвест, а не по партийна линия – ето, призовавам Ви, направете го сега! Нека да покажем на хората в България, които са недоволни и имат съмнения към изборния процес, че има фалшификации и манипулации – подкрепете това предложение, за да покажем, че българският парламент прави полезни крачки в това да намали порочните практики, иначе наистина можем да се върнем до Адам и Ева и да си говорим какви ли не неща, но това предложение е правилно.
Колеги от ГЕРБ, призовавам Ви, подкрепете го! Покажете на всички, че управляващото мнозинство е демократично и дава възможност за честни избори. Това е важното! Излезте на тази трибуна и кажете аргументите защо сте „против“ или защо сте „за“? Това е нормалното поведение в един парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Реплика ли, господин Попов?
Заповядайте за реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Ангелов, ако сте искрени в това, което говорите тук, от тази трибуна, ако искате честни и прозрачни избори: какви са доводите Ви да не подкрепите машинното гласуване, тоест да го подкрепите преди една година, а сега точно обратното – да въведете и хартиена бюлетина?
Защото, уважаеми господин Ангелов, машинното гласуване е гарант в голяма степен за прозрачност на изборите – гарант, че няма да има недействителни гласове. Вие тук говорите за някакви европейски практики. Да, но на европейските практики не им е познато на последните парламентарни избори над 160 000 недействителни гласа, на последните местни избори над 600 000 недействителни гласа. Знаете ли при избирателна активност 30 40%, каквато е в България, каква ще е легитимността на този орган, който е избран на съответните избори, при този брой недействителни бюлетини, гласове? Та това е една парламентарна група и повече на последните парламентарни избори. Защо не искате машинно гласуване? Сега тука подхвърляте някакви други теории, че, видите ли, ние сме за честни и прозрачни избори. Да, да, ама не, както каза един колега от предишен парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Втора реплика – господин Недялков.
Трета реплика – господин Байчев.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ангелов, приемам част от Вашите аргументи. Когато бяха премахнати цветните бюлетини, се създаде една обстановка, в която хората се научиха да гласуват по друг начин. Вие прескачате един период, в който с премахването на цветните бюлетини бяха създадени други форми на определяне за кого да гласуваш, без да има отпред цифри, без да има числа. Тогава в много от секциите бяха заловени специални пръчици, които показваха на този, който да гласува, къде да сложи хиксчето или вето.
Така че това няма да промени и няма да обърне нещата. По-скоро нека да научим хората чрез машинното гласуване да общуват правилно и да натискат точно това – тази партия, това квадратче, за което искат да дадат своя глас, а не пръчицата, която ще покаже от ръководителя къде да се сложи хиксът. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Недялков.
Господин Байчев – трета реплика.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Ангелов! Във Вашето изказване не ми стана ясно Вие, от ВМРО, къде сте? Вие се обърнахте към опозицията да Ви подкрепи, обърнахте се към управляващите да Ви подкрепят. Вие къде сте?
Трябва ясно да заявите на българския народ, че Вие сте управляващи, че Вие имате сключено коалиционно споразумение, че това коалиционно споразумение – Вашият народен представител Александър Сиди тази сутрин каза, че ГЕРБ не го спазват и не го изпълняват. След като не го спазват, след като не го изпълняват, ами излезте от управлението и заповядайте на площада да стачкувате и да си дерете гърлата колкото искате – дали с цифри, дали без цифри – ще Ви бъде дадено и ефирно време да обясните всичко това. Няма как хората, които Вие твърдите, че не могат да се оправят, да имат телефони, таблети, да теглят пари от банкомати, тоест те могат да работят с машини.
Ако желаете, подкрепете машинното гласуване. Иначе няма как да Ви се получи гласуване до края и душата в рая. (Шум, реплики, смях от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Байчев.
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Много съжалявам, че – то е типично за БСП, разбира се, и за практиката, която имат от 45 години тоталитарно време, да богохулстват, но е отвратително от българската трибуна да го направите, господин Байчев. (Реплики от „БСП за България“.) Аз не съм, но това, което се изрича, просто е богохулстване! И това много добре го знаете. И не е редно с думите, с които завършихте… Не е редно да говорите по този начин! (Реплики от „БСП за България“.) Най-малкото обиждате хора в България, които са християни и вярват. Най-малкото!
Другото – не чух от БСП, от всичките им реплики, какъв им е доводът да не подкрепят това да няма номер в квадратчето в бюлетината. (Реплики от „БСП за България“.) Защото Вас Ви устройва! Вие се гласите да работите на тези избори с порочни практики. (Реплики и възгласи от „БСП за България“: „Еее!“) И както каза моят колега Сиди преди това, всички, които не подкрепите това нещо, явно ще ползвате.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Точно така!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Ето ние, от „Обединени патриоти“, от ВМРО, явно няма да ползваме тези практики. Защото най-лесно е да кажеш номерчето.
Пръчки! БСП разбират от пръчки. И ДПС разбират от пръчки, ама не ги виждам – напуснаха залата. Но по-важното е внушението, което направихте с тези реплики – видите ли, „Обединени патриоти“ или ВМРО били против машинното гласуване!
Явно не сте разбрали отново или манипулацията, която правите всеки път – да манипулирате хората от медии, на протести или от трибуната… Просто, нямам думи! Ние не сме нито против интернет гласуване, нито машинно гласуване. Ние сме против това, че може да бъдат манипулирани изборите по този начин. И затова никъде в европейска държава няма цялостно машинно гласуване, и Вие го знаете. Ако машинното гласуване решаваше проблемите на всички европейски държави, то щеше да бъде въведено. Ние не сме против, ние сме за това да има два метода за гласуване и да дадем възможност на хората да избират дали искат да гласуват с хартиена бюлетина или машинно.
Защо Вие, демократите от БСП, ще отнемете правото на хората, ако искат да гласуват с хартиена бюлетина?! Откъде накъде? Защо? (Реплики от „БСП за България“.) Ами защо не питате обикновените хора дали ще предпочетат хартиено или машинно, защо не ги питате? (Реплики от „БСП за България“.) А защо не ги питате, ако продължава тази пандемия с коронавирус, дали ще искат да пипат машините, защото кой ще ги дезинфекцира? Вашите застъпници от БСП ли ще пръскат? (Реплики от „БСП за България“.) Нали! Да, няма проблем, няма проблем. (Реплики от „БСП за България“.) Няма проблем! Но въпросът е, че Вие искате да лишите българските граждани от правото им на избор – да изберат как да гласуват. (Реплики от „БСП за България“.) Това искате да направите. И не сте никакви демократи! И ако бяхте демократи и искахте честни избори, щяхте да подкрепите нашето предложение.
Всичко, което казахте до момента, показва, че Вие се гласите на изборите да правите порочни практики и да управлявате, ако евентуално спечелите с порочни практики българската държава! Вие не сте по-различни от другите, които са управлявали държавата досега, включително и в момента! (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Ако ние сме лоши, и ГЕРБ са лоши, Вие сте много по-лоши!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: За съжаление, това е истината! Ако Вие сте алтернативата…
Няма да богохулствам като колегите. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов.
Лично обяснение – господин Сиди. (Шум и реплики.)
АЛЕКСАНДЪР СИДИ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател!
Бях споменат поименно.
Господин Байчев имаше днес удоволствието да чуе част от нашите аргументи в студиото, но той не го направи, защото беше дълбоко ангажиран да цитира Мая Манолова. И затова излизам, за да кажа – тогава, когато водим дебат за номера на бюлетината, вместо да кажете Вашите аргументи защо сте против, макар че ние ги разбрахме какви са – Вие сте против, защото искате да използвате тези порочни практики, в крайна сметка е добре отново да чуете предаването и да видите къде точно аз съм казал за коалиционно споразумение. Казах това, за което ще стане на въпрос по-нататък – за споразумение по повод Великото народно събрание и свикването на референдуми. Така че Вие умело извъртате темата – когато говорим за номерата в бюлетините, Вие говорите за машинно гласуване – това са две различни теми, но, разбира се, Вие от БСП точно така правите и така сте управлявали винаги. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Сиди.
Други изказвания? Не виждам.
Колеги, преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване § 2 и предложенията към него.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 150 народни представители: за 55, против 89, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 143 народни представители: за 22, против 40, въздържали се 81.
Предложението не е прието.
Госпожо Александрова, продължете.
Госпожо Александрова, има отрицателен вот от господин Янков.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Ама не сме приключили с гласуването – имаме на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Той има на конкретното предложение… (Реплики встрани от микрофоните.)
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Използвам възможността да обоснова отрицателния си вот по така направеното предложение на база и на аргументите, които чух от вносителите.
Уважаеми народни представители, вносители на предложението да няма число, цифрово изражение на номера на бюлетината! Вие обявихте, че с това се намаляват порочните практики и имахте предвид купуването на гласове. Това обвинение отново към българските полицаи ли е, към службите за сигурност към Министерството на вътрешните работи, че те не могат да обезпечат да няма такива практики? Вие предадохте българските полицаи и това стана ясно на целия български народ на протестите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Каква е връзката с полицаи и в случая…
КРАСИМИР ЯНКОВ: Готови сте сега да обвините и Министерството на вътрешните работи, служителите от системата за сигурност, че не могат да обезпечат честни избори, не могат да пресекат корупционни практики! (Шум и реплики.) Вие мислите, че с едно такова предложение ще изчистите и съмнението от Ваши такива практики? Не. Знаехте, че това предложение не може да мине, то не е обосновано, но демагогията и косвеното внушение за работата на българските полицаи не могат да бъдат спестени. МВР, служителите на Министерството на вътрешните работи при правилно поставяне на задачата, при целия професионализъм, който показват…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: … могат да обезпечат и пресекат такива порочни практики. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване… (Шум и реплики.)
Господин Попов, заповядайте. (Шум и реплики.)
Каква реплика? Не, не, това беше отрицателен вот. Това е отрицателен вот на господин Янков. (Реплики встрани от микрофоните.)
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Аз също гласувах против това предложение, защото по своето същество това е един фойерверк, един кьорфишек, което по никакъв начин няма да способства за намаляване на тежките практики по време на избори. Как отпадането на номера от интегралната бюлетина ще повлияе на снимането на начина на гласуване? Как номерът ще повлияе върху натиска, репресията и купуването на гласове? По никакъв начин!
Така че, уважаеми колеги Патриоти, номерчето с номерчето просто не минава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, който става § 1. Подкрепен е от Комисията.
Гласували 138 народни представители: за 87, против 38, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Недялков, заповядайте.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател!
Уважаеми колеги, гласувах отрицателно, „против“, защото просто не може да се подкрепи тази симбиоза, която ние вече узаконяваме – узаконяваме симбиозата между Централната избирателна комисия и една фирма, която постоянно и завинаги ще брои гласовете в Република България!
Име и някои факти, които са смущаващи още сега. Искам един да изнеса пред Вас. Например, че председателят на Районната избирателна комисия в Ловешко е член на Борда на директорите на „Информационно обслужване“…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Опааа!
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: И тя е от квотата на Политическа партия ГЕРБ. Затова казвам – симбиозата е направена един път завинаги. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Недялков.
Параграф 3, госпожо Александрова. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
По § 3 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„§ 3 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители:
„В § 3 думите „числата 33 и 34 се заличават“ се заменят с „числото 34 се заличава“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, предложението, което сме направили, е във връзка със запазване на съдебния контрол по отношение на решението на Централната избирателна комисия, с което се определят изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването. Това е наложително не защото има препоръки в тази насока – максимален брой от решенията на Централната избирателна комисия да подлежат на съдебен контрол от страна на Комисията за демокрация чрез право, или така наречената Венецианска комисия, но основно поради въвеждане с тези изменения в Изборния кодекс практически на смесена система с машинно гласуване и гласуване с хартиени бюлетини.
В още по-голяма степен в този смисъл е необходимо това решение на Централната избирателна комисия да подлежи на съдебен контрол, още повече че на първо четене на Законопроекта ни бяха представени сериозни аргументи това решение да отпадне от контрола, който упражнява съдът върху решенията на Централната избирателна комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Митев.
Реплики?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Митев, днес в първата част на този дебат доста спориха нашите парламентарни групи. Но по този въпрос ние сме на едно мнение, ще подкрепим и Вашето предложение, надявам се, и Вие да подкрепите нашето, защото става дума ни по-малко, ни повече от опит на ГЕРБ да ограничат възможностите за съдебен контрол върху изборния процес. Това не би трябвало да бъде допускано. След като и Вие като част от управляващата коалиция не сте съгласни, би трябвало този въпрос да отпадне. Поздравяваме Ви за предложението, ние сме направили същото.
Всъщност по този въпрос ГЕРБ са сами и ще е много интересно да се види гласуването, защото би трябвало, след като това е така, този текст да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Зарков.
Втора реплика?
Дуплика – заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колега Зарков, правя едно уточнение. Вашето предложение, за съжаление, за отпадане изобщо на параграфа всъщност ще доведе на практика до отпадане изобщо на съдебния контрол след приемането на новата т. 33, която гласувахме преди малко. А иначе да, действително съдебният контрол по отношение на това решение трябва да бъде запазен. Още повече, ако си спомняте при предходното изменение на Изборния кодекс, ние направихме доста внимателен преглед именно по отношение на решенията на Централната избирателна комисия, които подлежат на съдебен контрол и които следва да останат в този обхват, и това решение беше оставено.
Имаше решения, които бяха чисто технически и които решихме да отпаднат от съдебния контрол с цел разтоварване на Върховния административен съд. И с оглед на факта, че те по никакъв начин не спомагат за честен изборен процес, но това решение не е сред тях, затова действително то трябва да остане и да подлежи на съдебен контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Митев.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 154 народни представители: за 61, против 83, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на Христиан Митев и група народни представители, също неподкрепено от Комисията.
Гласували 151 народни представители: за 72, против 3, въздържали се 76.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Попов.
Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Някои от колегите не успяха да гласуват, включително и аз се затрудних, заради пулта.
Моля за процедура по прегласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Моля режим на гласуване по така направената процедура по прегласуване. (Реплики от „БСП за България“.)
Гласували 181 народни представители: за 94, против 5, въздържали се 82.
Предложението е прието.
Колеги, остава тази редакция и няма да гласуваме текста на вносителя.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, преди това бих искала…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който става § 2, като се отбележи предходното гласуване на предложението на господин Митев. Така става, нали?
Текстът на Христиан Митев е в § 3: думите „числата 33 и 34“ се заменят с „числото 34“, се заличава.
Този текст е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По принцип приемаме текста на вносителя заедно с предложението на господин Митев, което беше прието и току-що гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували 148 народни представители: за 112, против 11, въздържали се 25.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Преди това аз искам процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Първо, процедура –госпожа Александрова, после и на Вас ще дам процедура.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, правя процедура за удължаване на днешното заседание до приключване на гласуването по точка втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля режим на гласуване по така направената процедура.
Гласували 188 народни представители: за 102, против 80, въздържали се 6.
Предложението е прието за удължаване на работата.
Господин Ерменков, заповядайте за процедура.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП): Уважаема госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене, за да ни разясните какво точно приехме с предишния § 3. Ако може да прочетете за стенограмата това, което ще влезе в Изборния кодекс. Това, което ще влезе като § 3 и измененията в него, искам да го прочетете, за да знаем точно в момента какво сме гласували.
Защото това, което направихте, е безпрецедентно. Имаме един път гласуване по § 3, което противоречи на това, което е направил вносителят. Гласувахме го, приехме го, след което изведнъж започваме да гласуваме нещо, внесено от вносителя, но няма нищо общо с това, което гласувахме преди това. Напротив, даже си противоречат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ерменков, разбрах каква е Вашата забележка.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Госпожо Председател, нека да се доизслушваме.
Много Ви моля, мисля, че на всички ще ни бъде полезно да ни прочетете точно текста, който ще влезе в Изборния кодекс. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ерменков, след мъничко ще Ви прочета какво ще гласуваме. Може би ще поискаме процедура по прегласуване. Помолила съм юридическият отдел да ни каже.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Аз ще Ви прочета какво гласувахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Така ли, имате готовност?
Госпожо Александрова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Току-що гласувахме текста, който гласи следното:
„В чл. 58, ал. 1 „числото 34 се заличава“.“
Това, което приехме на господин Митев, това гласувахме в момента, последното ни гласуване за § 3. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре.
Продължаваме нататък.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов § ..:
„§ ... В чл. 72, ал. 1, т. 12 думата „номерата“ се заменя с „поредността“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 173 народни представители: за 16, против 76, въздържали се 81.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 4 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
„§ 3. В чл. 114, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали, при подготовката на помещенията за гласуване и при поставяне на техническите устройства за машинно гласуване;“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 4, който става § 3 по Доклада на Комисията.
Гласували 178 народни представители: за 165, против 2, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §..:
„§... В чл. 181, ал. 2 се създава изречение второ: „В случаите, когато кампанията се води на друг език, се осигурява превод на български език.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Изказване – господин Ахмедов, заповядайте.
АХМЕД АХМЕДОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес отново разглеждаме Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Днес за пореден път се потъпква Конституцията на нашата Република България.
Промените в Изборния кодекс без диалог и консенсус в последния момент са предпоставка за съмнение в демократичността на изборите. Тези промени са предпоставки за хаос и за манипулация. Явно властимащите в лицето на ГЕРБ, и по-точно в лицето на господин Борисов, са решили да се налудуват и ще поемат цялата тази отговорност за създадения хаос.
Ние от ДПС за пореден път предлагаме да се разреши агитацията на майчин език. Забраната дискредитира малцинствата в България, а и България е единствената страна в Европейския съюз с подобна забрана. В Брюксел поемаме ангажименти и там сме европейци, а в България прилагаме друг аршин.
Уважаеми колеги, българският език е официален, но не е единствен. В българските избори могат да участват и небългарски граждани от Европейския съюз... (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви.
АХМЕД АХМЕДОВ: Примерно водач на листата на „Движението за права и свободи“ може да бъде Ханс ван Баален, на ГЕРБ може да бъде Манфред Вебер. Колеги, и те ли ще бъдат глобени? Призовавам колегите отляво и отдясно да бъдат наясно със себе си дали са част от европейското семейство. Подкрепата на забраната е всичко друго, но не и европейско.
Нашето предложение, когато се говори на друг език, освен български по време на кампанията, е да има и преводач, резонно, и очакваме да получим Вашата подкрепа. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ахмедов.
Реплики? Не виждам.
Имате думата, господин Петров – процедура.
Заповядайте.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
Искам процедура по начина на водене, а той е такъв, че не се спазва Правилникът на Народното събрание, приетите Допълнителни разпоредби. Искам сега да заповядате на камерите да се разходят по групата на БСП, които демонстративно не слагат маски, и да бъдат наказани, както аз бях наказан с 300 лв. за моментно снемане на маската. Моля Ви, веднага да заснемете и това да бъде предадено на съответните органи. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Петров.
Разбирате сам, че не бих могъл да направя нищо друго, освен да помоля колегите от парламентарната група на БСП да носят маски в залата. (Реплика от народния представител Георги Свиленски.)
Господин Свиленски, процедура ли или изказване?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (извън микрофоните): Няма да развалям дебата, ще Ви дам да прочете отговора на министър Ангелов за това дали в залата трябва да се носят маски. В последното изречение е написано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Аз мисля, че отговорих вече на господин Петров. (Шум и реплики.)
Разбирам Ви добре.
Изказвания? Не виждам.
Прекратявам разискванията.
Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов.
Гласували 161 народни представители: за 19, против 110, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 5 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – параграф 5 се изменя така:
„§ 5. В чл. 206 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „може по свой избор да“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Госпожо Клисурска, заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С това предложение по § 5 става ясно на българските граждани как се опитвате да ги подведете с Вашите декларации, че искате широко приложение на машинното гласуване. Аз искам да им кажа какво предлагате Вие с това изменение по чл. 206. Предлагате да има възможност едновременно с хартиени бюлетини да се гласува и с машинно гласуване.
Какво предлага нашата парламентарна група? Там, където има машинно гласуване, да има само и единствено машинно гласуване. Опитвате се да правите редакционна поправка, като препращате към чл. 215, който регламентира кои ще бъдат секциите, в които ще се осъществява гласуването само с хартиени бюлетини. Така се опитвате да подведете българските граждани.
В чл. 215 – в секциите, които са под 300 избиратели, действително ще използват само хартиени бюлетини, както и подвижните избирателни кутии и другите хипотези. Така че това, което Вие предлагате в момента, гарантира паралелното прилагане на две различни технологии за гласуване и броене на бюлетините, обезсмисля машинното гласуване и увеличава проблемите в изборния процес.
Искам да Ви върна миналата година по време на европейските избори какво се случи с паралелното въвеждане на двата вида избори – хартиени бюлетини и машинно гласуване. Тогава възникнаха много проблеми. Аз ще спомена само някои от тях. Възникнаха проблеми, свързани с това, че се оказваше въздействие върху избирателите да гласуват с машини или да не гласуват с машини – имаше такива сигнали. Секционните комисии бяха затруднени при броенето на бюлетините в края на изборния ден.
Пред мен стоят анализите на Института за управление на публичната среда и отвореното писмо на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Какво казаха те? Подобна комбинация не допринася за максимизиране на предимствата на машинното гласуване и минимизиране на недостатъците от хартиения вот, ръчното преброяване и оформяне на протокола.
Другите проблеми, които възникнаха, бяха свързани с пълно непренасяне на преференциите от машинното гласуване в окончателния протокол, частични пропуски при пренасянето от машинното гласуване в окончателния протокол и много технически грешки.
Ако се върнем на миналата година, ще видим, че имаше 40% от промени, извършвани в протоколите. Сега, когато отново разглеждаме този въпрос, ние отново ще допуснем така, че когато започне отчитането на резултатите и пренасянето им от машинното гласуване в протокола, където ще бъдат отразени резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, отново да се допуснат подобни технически грешки.
Ще върна изказването отпреди малко, моят колега го спомена, но Вашият вицепремиер Томислав Дончев през месец февруари декларира – абсолютно недопустимо е, или нещо подобно, да има едновременно машинно и хартиено гласуване.
И когато, уважаеми дами и господа управляващи, декларирате от тази трибуна, че Вие искате да има хартиени бюлетини само при възможност за техническа повреда, Вие никъде не въвеждате тази хипотеза. Напротив! Въвеждате паралелната възможност на избор за хартиено и машинно гласуване. С това опорочавате изцяло прокламираното от Вас масово използване на машините.
И в тази връзка, желая тук, в реплика, да получа отговор на няколко основни и важни въпроса.
Уважаеми дами и господа, какво целите? Защо не искате машините? Защо не ги подкрепяте? Защо казвате „не“ на машинното гласуване? И защо подвеждате българските граждани?
Уважаеми дами и господа, подкрепете нашето предложение! То е категорично! Ние не предпоставяме възможност да се използват хартиени бюлетини и това е възможността на българските граждани да изразят своя вот и той да бъде отчетен вярно. Само машините ще премахнат възможността за манипулация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Клисурска.
Реплика?
Имате думата за реплика, уважаеми господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Клисурска, аз искам да уточним няколко детайли по тези важни предложения с Вас и всъщност да видим как ще излезем от тази ситуация.
Съгласен съм с част от заключенията, които направихте, и ми се ще наистина да намерим изход от тази ситуация. Едното е, машинното гласуване. Да, ние казваме: важно е, има такова решение вече в Изборния кодекс, наистина следващите избори, разбирайте тези, които наближават, да има машинно гласуване. Това е прието като решение. Но нека да уточним точно какво правим с тези машини сега? Ние говорим за машинно гласуване, обаче трябва да уточним с тези машини какво правим? Само гласуваме с тях, броим с тях, сканираме с тях, броим машинно и гласуваме машинно?
И след това да припомним факта, че изпуснахме момента, в който не ставаше ясно с текста, когато броят на гласувалите и отрязъците от гласуването не съвпадат, какво се случва – отменя се този вот, недействителни са тези гласове или всичко, което сме намерили като резултат в тази машина, всъщност е недействително?
И тук с тези предложения и при това, че ние не сме уточнили какво правим с машините, а искаме всъщност да има реално, истинско отчитане на вота на българските граждани и да няма опорочаване на вота, се създава един хаос.
Моля, отговорете: кой създава хаоса в изборното законодателство? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов.
Втора реплика?
Реплика, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Клисурска, няма как да се съглася с Вас, тъй като някак си така едностранчиво ги четете тези доклади на ЦИК. Какво да кажем за Доклада на ЦИК след изборите 2019 г. и констатацията, че имаме секции, в които при преимуществено машинно гласуване имаме проблеми с флашките? Тоест флашките, в които се съдържат резултатите, ги няма след машинното гласуване? (Шум и реплики.) И това ли е методът, това ли е единственият метод, с който осигурявате честност на вота? При положение че всъщност Вашият избор, на Вашия председател, беше направен само и единствено с хартиени бюлетини? (Шум и реплики.) Ако приемем Вашата теза, че само машинното гласуване гарантира честност на вота и липса на манипулации, излиза, че Вашият вот за председател е нечестен и е манипулиран. Благодаря. (Ръкопляскания отдясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Трета реплика?
Дуплика.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги! Господин Летифов, господин Митев, благодаря за въпросите.
Уважаеми господин Летифов, шест години тупаме топката, така че да не въведем изцяло машинното гласуване. Ако прочетем решението на Централната избирателна комисия от миналата година, № 14 от 27 март, ние там ще видим техническите изисквания към програмната и апаратната част на електронната система. Тези машини са изпробвани, за тези машини говорим от шест години! Такива машини в момента ние можем да въведем навсякъде в тези 9500 секции. Така че нека да не отваряме темата за възможността за други машини. Тези машини са изпитани, по отношение на сертифицирането нещата са уредени.
В този Изборен кодекс, който гледаме днес, трябваше да уредим едни технически редакционни текстове, които да направят по-прозрачно сертифицирането и одитирането на тези машини. За тях говорим.
По отношение на това, което господин Митев ми каза, ще отговоря на въпроса „Кой?“, най-подробно сме изчели докладите на Централната избирателна комисия.
Господин Митев, всички грешки, които бяха допуснати, бяха по вина на Централната избирателна комисия, която направи Методическите указания за използване на машинното гласуване един ден преди изборите! Секционните комисии не бяха обучени. Така че технически флашки, които не бяха отчетени, са свързани точно с това, че тогава държавата не се справи с осигуряването на този процес по въвеждане на машинното гласуване! На въпроса „Кой?“ – управляващите! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Клисурска.
Следващо изказване, госпожо Нитова.
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА (БСП за България): Уважаеми народни представители! Уважаеми колеги от управляващата коалиция, обръщам се към Вас. Явно Вие не желаете да чуете нашите аргументи, които са състоятелни и последователни в подкрепа на машинното гласуване. И тъй като преди малко някой ни съветваше – питайте гражданите, питайте гражданите, питали сме ги. Питайте ги Вие! Или може би не сте чули, че гражданите 62 дни пълнят площадите с искания: оставка, машинно гласуване, честни избори? (Шум и реплики.) Да, ние сме за машинното гласуване като гаранция за честните избори.
Няма да преповтарям аргументите, които преди мен изложи народният представител Надя Клисурска. Те са безспорни. Многократно сме изразявали нашата позиция в подкрепа на машинното гласуване с оглед това, че вотът не може да се манипулира, че е гаранция за справедлив вот. Техническите параметри могат да се променят при желание, и то на управляващите. Не е нужно да се вменяват във вина задължения на изпълнителната власт към Централната избирателна комисия.
Несъстоятелни са аргументите, които се излагат за това, че част от гражданите няма да могат да се справят с машинното гласуване. Не, ще могат. Ще могат и младите избиратели, ще могат и възрастните, както се справят с работата на банкоматите.
Така че въпрос на воля е да се въведе изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. И моля Ви, не хвърляйте прах в очите на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Нитова.
Реплики? Няма.
Изказвания?
Господин Попов, имате думата.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Това е същественият въпрос, затова са дебатите днес тук в пленарната зала – за оставане на машинното гласуване, което шест години се чудите как да не го въведете, а след като го въведохте, няма и една година, сега го закопавате. Всичко останало в този проект, внесен от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, е просто пълнеж за отвличане на вниманието.
ГЕРБ и „Обединени патриоти“ не желаят машинно гласуване. Следва да е ясно! Те желаят хаос, чували с бюлетини, репресии, сгрешени протоколи – обикновено в тяхна полза, и купуване на гласове. Те желаят недействителни бюлетини и ниска активност, за да не отидат в политическото битие. Това желание обаче минава и е свързано, и води до разпад на доверието и легитимността на държавните органи. Ето затова в момента цяла България протестира и цяла България е по улиците.
Оттеглете си предложението за този изборен кодекс, оставете машинното гласуване и да се върви на избори, и си подайте оставка. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Попов.
Има ли реплики и други изказвания?
Реплика?
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Попов, прав сте за това, че има пълнеж за отвличане на вниманието и след малко ще разгледаме този пълнеж – дъвката Велико народно събрание. Но като че ли ще Ви опонирам за това кой цели да създаде хаос и дали е само хаос.
Мисля, че с тези промени за машинното гласуване някой гони служебна победа, някой си подготвя фалшификация на предстоящите избори. И сега тук ще подвикне някой: председателят на ГЕРБ се подготвя да фалшифицира следващите избори! Да го кажем с име: Бойко Борисов си подготвя фалшификация на следващите избори! Това е! (Ръкопляскания от ДПС и „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Аз се надявам да имате много сериозни доказателства като юрист за това, което току-що казахте.
Заповядайте, господин Иванов, за реплика.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Попов, понеже имаше подмятания от залата да не се излагам, аз смятам, че няма да се излагам в тази реплика, ами за мен се изложи основно изказващият се.
Първо, защото за пореден път се опитват да се вменяват от тази трибуна манипулации на изборите в България.
Колеги, само да Ви кажа, че на предните избори, в които всички народни представители, седящи в тази зала, сме избрани, са при 53% активност на българските избиратели и над 3 682 000 български граждани са избрали състава на настоящия парламент, при което парламентарната група на БСП има значителен ръст. Така че, ако има манипулации спрямо предходни парламентарни избори и Вие сте увеличили своите народни представители в Народното събрание, си го кажете.
Другото, което е, вменявате постоянно колко са нечестни изборите в България. Колеги, позволете ми да не се съглася за пореден път и това е моя позиция, която изказвам всеки път от трибуната на Народното събрание, когато говорим за Изборния кодекс. В България, в комисиите, в секционните избирателни комисии членове са представители, излъчени от всички парламентарни и извънпарламентарни партии. Може би най наблюдаваните избори от НПО-та и от други организации, граждански и политически, са в България. И копията на тези протоколи, които Вие многократно споменавате като фалшифицирани, са поне 30, 30 копия има от една секционна избирателна комисия.
Кажете ми: след това, след като има 30 копия, нещо как би могло да бъде фалшифицирано? Това за мен е нонсенс, и за всички здравомислещи граждани и хора, които ходят на избори.
И само да Ви попитам: когато сте искрен и държите за машинното гласуване – много пъти Ви беше задаван от цялата зала въпросът: как БСП проведе честните избори в събота за избор на свой председател – с хартия или с машина? Благодаря Ви за отговора. (Ръкопляскания отдясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Дуплика – заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Ще започна отзад напред. Уважаеми колега, когато честни хора провеждат честни избори, няма проблем. Проблемът е другаде и Вие го знаете много добре. (Смях, шум и реплики.)
Ще Ви кажа няколко факта, понеже Вие говорите за внушения, но аз Ви говоря с факти. (Смях, шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Жаблянов, моля Ви, не се смейте! Господин Жаблянов!
ФИЛИП ПОПОВ: Близо 600 хиляди недействителни бюлетини, 160 хиляди недействителни бюлетини на последния парламентарен вот! Сто и шестдесет хиляди – това е още една парламентарна група! Девет от всеки 10 протокола – сгрешени. В чия полза? Знаете ли в „Арена Армеец“ какво се случи? Всички знаете.
Ето го тук колегата, който беше нарамил чувала и го носеше. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Така Вие провеждате избори. Затова искаме машинно гласуване, за да не се провеждат повече по този начин изборите.
Към колегата Хамид. Колега, очевидно след като цяла България категорично е изчерпала доверието си към Бойко Борисов, той всячески ще се опита да остане на власт. Това го виждаме всички ние, това го виждат, както се казва, и децата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене – процедура.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, процедурата ми по начина на водене е към Вас. Моля да прекъсвате или поне да се опитвате да кажете на народните представители, когато се изказват, да използват достоверни факти, да се изказват правилно и наистина да получим ясна представа. Защото казват: „провеждате избори“ – последните парламентарни избори са от 2017 г.
Припомняйте на изказващите се от тази трибуна, че тогава изборите бяха проведени от служебен кабинет на президента Радев. И те ако не го помнят – те са го излъчили за президент, им го напомняйте. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Господин Председател, моля да не допускате лъжи от тази трибуна, защото всички знаем, че в зала „Армеец“ никакви чували не са се носили. Чували се носеха, господин Попов, но залата беше „Универсиада“. (Смях, шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Хамид. (Шум и реплики.)
Вие нали сам разбирате, че не мога да Ви отговоря, защото, ако не допускам такива изказвания, тук ще бъде тишина.
Стигнахме до Вас.
ЕРДЖАН ЕБАТИН (ДПС): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председателстващ! По въпроса за машинното гласуване.
Площадите са пълни, опозицията говори, че трябва да сме на машинно гласуване – това означава, че има реален проблем. И факт е, че управляващите се стремят да няма машинно гласуване. Това означава, че Вие признавате слабостта всъщност и правите така, че да има фалшификация на вота. Иначе, ако чувствате, че чрез машинно гласуване ще има честни избори, Вие ще го въведете. Но Вие не искате честни избори.
Именно затова се обръщам към парламентаризма тук, обръщам се към Вас – въвеждането на машинно гласуване, колеги, е екзистенциален въпрос за утвърждаване на демократичните ценности в съвременното общество и е изключително важно това да се случи. И ако искате да си върнете доверието на българското общество като управляващи и да бъдете пак част от управляващото мнозинство в бъдеще, моля Ви, въведете машинно гласуване. Друг път за Вас няма. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ебатин.
Има ли реплики? Няма реплики.
Продължаваме по реда на записаните – господин Будинов.
ЕВГЕНИ БУДИНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Бях се отказал да правя това изказване, но реших да го направя, защото се превъзбудих от Вашите такива.
Искам да се обърна към госпожа Нинова, която я няма за съжаление, но се надявам, колеги, Вие да ѝ предадете. Тя обикновено така прави – идва в началото на парламентарния ден, изсипва няколко неистини и неверни политически внушения, за да я дават цял ден по новините, и си тръгва от работа. Но не това е важното, надявам се да ѝ го предадете.
С цялото ми уважение наистина и добри чувства към нея, искам да ѝ кажете, да ѝ предадете, че колкото по-високо се издига, толкова по-малко ще чува какво говорят и мислят хората по-надолу в структурите за нея. Може да ѝ цитирате и Ваш любим автор Христо Смирненски – „Приказка за стълбата“, и като ѝ честитите новия пост, искам да ѝ кажете (шум и реплики), защото тя се е обградила с ласкатели, какво говорят хората, обикновените социалисти от малките структури за нея. Знаете ли как я наричат? Лукашенко с пола. А защо я наричат така, тя самата също може да си отговори.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Не е по темата!
ЕВГЕНИ БУДИНОВ: Извинявам се, по темата е.
Вие, колеги от БСП, да ми говорите за честни избори, това е просто извратено. Извинявайте, че го казвам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, господин Будинов, добре.
Реплики има ли? (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Господин Недялков, много често се случва и с Вас дори.
Реплика – заповядайте, госпожо Нитова.
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Будинов, ще бъда кратка.
Искам да Ви припомня само една чудесна българска поговорка: „Крадецът вика: дръжте крадеца.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Кой е крадецът, госпожо Нитова?
Друга реплика?
Господин Будинов, имате думата за дуплика. Това беше реплика към Вас. Отказвате да влизате в този разговор, добре.
По начина на водене – господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател!
Уважаеми колеги народни представители! Господин Председател, правя тази процедура по начина на водене – наистина да не давате думата на хора, които поради корона кризата явно имат недостиг от трибуна, явно имат недостиг от публика, явно имат недостиг на проява на творчеството си и заемат мястото тук да говорят нито по темата, нито по Закона, нито по това, което се гледа, а си говорят неща, които биха разказвали някъде в някакви зали на някакви свои привърженици.
Моля Ви, господин Председател, Законът, който гледаме, е важен, важен е за българското общество. Господин Будинов, ако наистина няма трибуна, няма публика – аз не подлагам под съмнение неговите театрални възможности, но да не го прави в пленарна зала. В залата има също други достойни артисти, които не злоупотребяват с тази трибуна. Тя е парламентарна трибуна, а не театрална. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Свиленски.
Прав сте за артистите в залата.
Пак по начина на водене? Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател!
Процедурата ми е по начина на водене. След като стартира своето изказване колегата Будинов, Вие следваше да го прекъснете – то изобщо не беше по темата. (Реплики.) Сега той ни занимава тук с неговия праг на възбудимост, а това не е по темата.
Очевидно е, че Вашият праг на възбудимост, колега Будинов, е доста висок, след като цяла България Ви иска оставката, а Вие си седите тук „тих, невъзмутим“. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
За свое собствено извинение само ще напомня началото на дебата, в който едва успявах да помоля изказващите се да говорят по темата. (Шум и реплики.)
По начина на водене.
РАДОСТИН ТАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене, насочена е изцяло към Вас. От сутринта слушаме и неистини, и изключително много обидни и груби думи към голяма част от залата и намесата от Ваша страна не е никаква.
Дебатът е за Изборния кодекс. Моля да се върнем на темата и да продължим да работим. Ако колегите в последните няколко седмици се опитваха да си направят някакъв пиар на техните си избори, видяхме как се случва. Дайте да решим проблема, който е в момента, с изборите, които предстоят. Кога ще бъдат те – ще видим. Така че, моля, върнете дебата там, където му е мястото. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Танев.
Има ли други по начина на водене? (Шум и реплики.) Аз ще помоля, ако все пак има процедура по начина на водене, вземайте думата, кажете какво имате към мен като водещ и да продължим по същество.
Господин Свиленски е заявил изказване. (Реплики от „БСП за България“.)
Господин Иванов последен вдигна ръка. Преди него са господин Свиленски, господин Вангелов, господин Зарков и чак тогава е той, след него е господин Аталай.
Ако не сте доволни, колеги, следете се тогава кой кога вдига ръка. Аз съм длъжен, затова записвам кой кога. (Реплики.)
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Радвам се, че се върнахме на темата „Машинно гласуване“. И понеже този въпрос се обсъжда вече шеста година в Народното събрание, четвърта в това Народно събрание, и Вие всички гласувахте за въвеждането на машинното гласуване, Вие всички нееднократно гласувахте и подкрепяхте бюджет, в който имаше бюджет за машини, и казвахте, че на следващите избори ще ги има тези машини. Направихме и работна група, която да стигне до единомислие по въпроса трябва или не да има машини.
В крайна сметка вече два часа говорим, дебатираме в тази зала и чуваме отново от Вас аргументи, че не трябва да има машини, че вотът няма да бъде по-честен, че корона кризата ще направи така, че хората ще се разболяват от машините. Тоест Вие не търсите решението на въпроса как да стане това нещо, а търсите аргументи как да ни обясните, че това нещо не може да се случи. Включително господин вицепремиерът Томислав Дончев в старата пленарна зала надълго и нашироко ни обясни как на следващите избори ще има машинно гласуване, как пари ще има от бюджета, как няма проблеми, как трябва да има и те като правителство са гарант за въвеждане на машинното гласуване.
И аз сега се чудя – Вие бойкотирате собственото си правителство ли, бойкотирате господин Дончев ли, бойкотирате господин Борисов ли?! Кого саботирате в крайна сметка, тъй като на всички е ясно, че когато има двойно гласуване, два варианта – хартиено и машинно, на практика няма нито хартиено, нито машинно? Тоест нека един от Вас наистина да излезе и да каже. Да, може би е тежка отговорност, може би е трудно да се каже, но е хубаво веднъж завинаги да се каже: „Ние, от Политическа партия ГЕРБ, сме против машинното гласуване“ и спираме да говорим по този въпрос. Защото Вие имате 95 народни представители, ние имаме 78. Ваше е мнозинството, Вие ще решите.
Но не може шест години да заблуждавате народните представители, българските граждани, правителството, Централната избирателна комисия, председателката на Централата избирателна комисия, която подаде оставка заради машинното гласуване. Съберете сили, излезте и кажете: „За нас това не е приоритет. За нас това не влиза в предизборните ни програми. За нас това е грешен ход и затова ние няма да въвеждаме машинно гласуване. Когато от БСП спечелите изборите, въвеждайте каквото искате.“ Не го казвате, а шиканирате процеса по най-различни начини – използвате през други параграфи, използвате през бюджета, използвате през работни групи, през комисии.
Госпожо Караянчева, молбата ми е към Вас като председател на Народното събрание, излъчено от най-голямата парламентарна група: излезте и кажете мнението на най-голямата парламентарна група искате ли в България да има машинно гласуване на следващите избори, или не искате – с „да“ и „не“? И ако отговорът е „да“, тогава приемаме предложението на нашата парламентарна група, ако отговорът е „не“, продължаваме към следващия параграф и няма смисъл да се изказваме.
Ясно е съотношението. Не може да заблуждавате и да манипулирате общественото мнение. Пак Ви напомням: и господин Борисов, и господин Дончев, и правителството досега са заявявали подкрепа на машинното гласуване. И Вие с всички усилия тук, в тази пленарна зала правите обратното – правите бойкот. Тоест, не стига, че цяла България протестира и му иска оставката, а Вие вътрешно, парламентарно го саботирате. Тоест, моля Ви наистина, госпожо Председател, ако можете, ако имате тази възможност, елате и отговорете на този въпрос. (Реплика на народния представител Цвета Караянчева.)
Да, имате право на реплика, разбира се…
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не, не, изказване.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …или на изказване, както искате, Ваше право е, но в крайна сметка да стане ясно веднъж завинаги на българските граждани. ГЕРБ и след това Патриотите, пък и те, ако имат смелостта да кажат какво искат, още по-добре и ще изчистим въпроса и вървим към следващия параграф. Няма смисъл да преливаме едни и същи аргументи шест години, след това същите избори по същия начин, по герберски, по цветановски, мога да кажа, същите резултати и в крайна сметка е ясно България къде се намира. Затова молбата ми е…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …да отговорите на въпроса, да въвеждаме машинното гласуване, оставка, избори…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Приключете мисълта си вече.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …и на следващите пак, който го изберат българските граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплики? Не виждам.
Господин Вангелов.
БОРИС ВАНГЕЛОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Прави ми впечатление, че цял ден колегите от БСП повтарят под различни форми едно и също нещо: че машинното гласуване е гаранция за честни избори и че ние сме против машините.
Ще бъда принуден да заостря тяхното внимание върху три факта. Първо, колеги от БСП, Вие отричате ли, че в България, в Европа и в света има епидемия от коронавирус и че тя се разраства? Смятате ли, че в България има коронавирус и че до момента имаме заразени 18 хиляди човека? Смятате ли, че провеждането на избори в условията на епидемия и на пандемия не застрашава здравето и живота на хората, в частност въвеждането на машини? Вие гарантирате ли, че тези машини ще бъдат дезинфекцирани във всяка една секция, във всяко едно населено място? Пак казвам: ние не сме против машините! Просто Вие искате да има само машинно гласуване – аз затова Ви заострям вниманието. Една машина да не бъде почистена и дезинфекцирана, колко души след това ще я пипнат и Вие носите ли гаранция за нашите родители, за нашите баби и дядовци, за възрастните хора? (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Колеги от БСП, Вие имате също членове на секционни избирателни комисии, които също са и възрастни хора, както и ГЕРБ, както и ние, всички имаме участници в комисиите. Представяте ли си… И вижте какво стана в съседна Македония – там всичко пламна, защото се провеждаха избори, провеждаха се и протести, защото и на самите секции не са осигурени – невинаги могат да бъдат осигурени, и не във всяка секция могат да бъдат осигурени хигиенични условия за провеждане на избора. Защо през целия ден игнорирате този факт и се подигравате на всеки, който излезе да говори за епидемията? Защо най-демонстративно пред цяла България не носите маски дни наред? Ние носим маски и само господин Стойнев е редовен в това отношение. (Смях.) Ние носим, редовно носим маски и предпазваме Вас от нас, но явно Вие не искате да предпазвате нас от Вас и демонстративно не си носите маските. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Друго, което ще повторя, защото цял ден повтаряте едно и също. Нека всички български граждани, всички българи да чуят за стотен път ще Ви го кажем: в Европа няма държава, която да използва само машинното гласуване! Ако искате пак да го повторя, защото цял ден твърдите, че това е панацея за честни избори? Цяла Европа е потънала в нечестни избори, защото никъде не използва машинното гласуване и другото, което е факт, че във Федерална Република Германия, която надали, дори и господин Гечев ще се осмели да обвини в недемократичност, е Конституционният съд на Република Германия. Конституционният съд на Република Германия отменя машинното гласуване! Отменено е с решение на Конституционния съд на Федерална Република Германия!
И последното. Пак за пореден път ще го кажа, защото Вие с повтаряне на Вашите мантри заглушавате и ни принуждавате и ние да повтаряме неща, които вече казахме в дебата. Ние не сме против машинното гласуване! Единственото, което искаме, е хората, които отидат в секциите, да имат право на избор – да има и хартиено, и машинно гласуване, и който влезе да си избере по кой от двата варианта да гласува. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Вангелов.
Три реплики, добре.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми колега, правя Ви реплика и за 101-и път, ако трябва ще Ви го кажа: в Европа няма такива практики като в България. В Европа няма толкова недействителни бюлетини. В Европа няма купуване на гласове. Знаете ли, че в цитираната от Вас Германия е направено едно проучване и са питали хората: бихте ли си продали гласа? Те не знаят какво е това нещо – да си продаде гласа.
След като са им обяснили: да, бихме си го продали за 1000 евро. Това е отговорът в Германия. При тях няма тези практики, няма мъкнене на чували, няма сгрешени протоколи всеки девет от десет да са сгрешени в полза на управляващата политическа сила, която са Вашите колеги от ГЕРБ. Няма ги тези практики, затова там може и да няма машинно гласуване – няма рекет, няма натиск и купуване на гласове. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Иванов – втора реплика.
Трета реплика – господин Свиленски. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Извинявайте, ама не може реплики само от една парламентарна група, нали? (Шум и реплики от „БСП за България“.)
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вангелов! Моята реплика към Вас ще бъде безкрайно кратка. Понеже казвате, че колегите от БСП повтарят цял ден една и съща теза, но не отговарят на един въпрос, аз ще си го задам към Вас, може би Вие ще ми отговорите: те как гласуваха в събота за избора си на председател – с хартия или с машина? (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Вие отговорете от тази трибуна, колеги, а не ми отговаряйте в залата!
И другото, което е също, господин Вангелов, може да ми отговорите: когато някой тук – понеже говорихте за проценти, за недействителни бюлетини, важно е да споменете също, моят призив към Вас е в Германия, в Хамбург, преди една година изборите, имаше 17% недействителни бюлетини. Те бяха ли обявени за провалени избори, федералното правителство в Германия, в Хамбург специално, имаше ли упреци към него, или може би някой, който губи изборите, търси оправдание и не споменава, уклончиво бяга от това, че статистиката показва, че България е златната среда на действителните бюлетини? Съжалявам и аз за всеки български глас, който е невалиден, но това е световната статистика и не е само в България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Трета реплика – господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Борисов, ето за този разговор помолих в моето изказване: да кажете „за“ или „против“ машинното гласуване. Преди осем месеца нямаше коронавирус, пак го бойкотирахте. Сега има коронавирус криза и излизате с някакви безумни аргументи – повярвайте ми, хората ни се смеят. Например: има ли значение дали ще има девет хиляди машини, или ще има три хиляди и петстотин машини? Те по-малко ли заразяват от тези девет хиляди? Когато българските граждани отидат в избирателното помещение и решат да гласуват машинно, те по-малко ли ще се заразят от това да използват машината, или да използват хартиената бюлетина? Недейте да говорите неща, които… Разбирам, че Ви е възложено да го правите, да търсите от сто кладенеца вода, този кладенец е празен, от това не може да изкарате нищо.
Вие казвате: дайте да махнем изборите, защото в Сърбия са проведени избори и хората са много болни. Това казахте, Вие не се чувате явно какво говорите. Извадете стенограмата. Да, казахте: в Сърбия хората се разболяха, да мислим какво да правим с изборите. (Реплики: „Македония, Македония!“) Македония, добре, извинявам се.
И последно. Понеже няколко пъти от Вашата парламентарна група поставят въпросите защо колегите от парламентарната група на БСП са без маски. Уважаеми колеги, идвайте подготвени на работа. Много е важно за народния представител да чете. Когато не може да чете, да пита. И когато пита и му отговорят, да осмисля и да изпълнява. И понеже задавате въпроса, аз и група народни представители сме попитали министър Ангелов: в пленарната зала, тази тук, трябва ли да се носят маски? Елементарно, няма нужда да спорим, министър на здравеопазването. Той издава заповедите на база на Закона за здравето. И министър професор Ангелов отговаря: „Предвид гореизложеното – няма да Ви го чета, има го на страницата на парламента – считам, че горепосочените противоепидемични мерки следва да се прилагат в сградата на Народното събрание в местата, които са свободно достъпни и в които се обслужват или имат достъп гражданите.“ Пленарната зала на Народното събрание не е сграда със свободен достъп, гражданите не могат да се обслужват свободно. Даже знаете, че има заповед на председателя на Събранието, да не се допускат посетители.
Така че, уважаеми колеги, когато не знаете, четете, когато четете, разбирайте, когато разбирате, не се излагайте от тази трибуна, защото всяка казана дума оттук е важна не само за депутатите, а за българските граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Много далеч отидохте във времето.
Изслушах Ви само защото искам да Ви кажа, господин Свиленски, тази заповед може да бъде тълкувана и по друг начин. Съвсем определено.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Кажете ми как може да влезе гражданин от ето там? Защото в момента ги държите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Тази зала е със свободен достъп. Вие влизате свободно тук. Много весело. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Заповядайте, господин Вангелов – дуплика.
БОРИС ВАНГЕЛОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, няма смисъл – това им е линията, това им е поведението, да игнорират опасността за здравето, за хората и така нататък. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Искам много ясно да Ви кажа, господин Свиленски, че Вие не носите маски и в коридорите, и в барчето на депутатите, не само в залата, Вие никъде не носите маски! Така че тази заповед напълно безсмислено я употребихте.
А иначе за машинното гласуване колко е гарантиращо или пък дали Европа има демократични и честни избори, или няма, ще повторя колегата – явно днес ще се повтаряме, но така ще бъде целия ден: 17% в Хамбург. Е, обявете ги тогава, че са невалидни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Вангелов.
И господин Зарков. (Реплика от „БСП за България“.)
Господин Иванов, Вие след него. Извинявайте, но желаещите от Вашата група наистина са много.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! След тези смели разсъждения за епидемиологичната обстановка и артистични изказвания аз бих обърнал вниманието Ви към това, което се предлага в Закона. „За“ и „против“ машинното гласуване слушаме няколко години. Проблемите с хартиеното гласуване също са налице от няколко години. Повярвайте, най-лошата система, която може да се измисли, е да смесим двете. И тук наистина не искам да се обръщам към политиците, нито към експертите, нито към юристите, а към някаква здрава логика.
Нали сме съгласни, че машините – дали ще са само машини, или машини и хартия, ще ангажират доста сериозен организационен и финансов ресурс на държавата ни. Ще трябва да има организация по тяхното придобиване, ще се харчат пари, те ще се карат на места, ще се сертифицират, ще се съхраняват или наемат. Защо го правим като народ това усилие?! Защото те имат няколко полезни действия.
Първото е, че не позволяват недействителна бюлетина, не е възможна, и този въпрос се решава. Второто, не позволяват един друг феномен – изразходването на преференции, неотчитането на преференции, защото машината Ви води и Вашата бюлетина ще бъде с отчетена преференция. Трето, позволяват много по-лесно, безпроблемно и безпогрешно съставяне на протокола, тъй като имате голяма разписка. Може да има спорове за машините и тяхната заразност, но няма спор по това, че те правят това. И затова ние сме готови да дадем десетки милиони и да направим организационно усилие. Съгласни ли сме? Ако обаче до тази машина Вие сложите и хартиената бюлетина, то всичко се обезсмисля до голяма степен.
От една страна, поне една част от гласуващите в тази секция ще продължат да гласуват с хартията с констатираните вече проблеми. От друга страна, крайният акт – съставянето на протокола, ще бъде още по-усложнен, защото ще трябва да се нанесат данните от два различни начина на гласуване. Следователно огромна част от това, което машината може да донесе, ще бъде погубено. В същото време нито един от проблемите на самото машинно гласуване, включително цената му, няма да бъде решен.
Има и още два проблема, към които искам да обърна Вашето внимание, ако направите хибридно гласуване. Колко машини ще ни трябват? Ако знаем, че във всички секции над 300 човека се гласува с машина, то тогава можем сравнително точно, почти до бройката, да преценим, че в секция „Х“ има еди-колко си избиратели, че с една машина на ден могат да гласуват еди-колко си избиратели, следователно за тази секция са нужни еди-колко си машини и това да ни помогне да проведем съответната организация и съответната обществена поръчка.
Ако обаче не знаете колко хора ще гласуват с тази машина, представете си какво ще стане в секция, в която, видите ли, изведнъж хората там искат да гласуват само с машина, но има само една машина, а хората са 440 човека. И те не искат да гласуват с хартия. Как ще реагирате на това тяхно желание? Защо един избирател ще има право да избере, а друг – не?
Има плюсове и минуси, и дебати, водени с години за един или за друг начин на гласуване, но в една секция и двата – експериментите, за които говорим, го показаха. Ние в БСП например еволюирахме по тази тема, когато прочетохме експериментите, проведени от ЦИК. В началото – да, звучеше добре хората да имат избор. Все едно всеки да реши как да гласува. Истината е, че експериментите показват, че по този начин машината губи до голяма степен своите преимущества. Нашето усилие става до голяма степен безсмислено и, съгласете се, в това няма политика, има някаква логика.
Не на последно място, беше ни отбелязано, включително от независими експерти в Правната комисия, че има наблюдения как секционните избирателни комисии насочват избирателите към машината или към хартията. Те биват инструктирани да дават на хората примерно хартиената бюлетина или да прикриват по някакъв начин възможността за машинно гласуване. Това беше използвано и ние можем да догадим как пак ще бъде използвано, за да се изхарчат сега едни пари и след време да кажете: ето, видите ли, хората не искат, само еди-колко си процента са гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Приключвам, господин Председател.
Последната ми дума е следната: машините имат смисъл, ако са ексклузивни. Народното събрание само преди девет месеца реши в големите секции да бъде така. Няма никаква причина да се връщате назад, освен ако действително искате да саботирате изборния процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплики?
Господин Адемов, заповядайте.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Зарков, Вашето изказване ме провокира да се върна десетина години назад във времето, когато тогавашната управляваща коалиция, приемайки изборните правила, си мислеше, че може служебно да спечели няколко допълнителни мандата. Вашият ентусиазъм, Вашата експертиза, Вашето желание да убедите сега управляващите по същия начин беше инструмент в ръцете на тогавашната опозиция. За голямо съжаление, като резултат от изборното законодателство, прието през 2009 г., тогавашната партия ГЕРБ, която за първи път се яви на избори, спечели служебно 24 мандата.
Защо казвам това? Защото съм сигурен, че един ден, в който се проведат честни, демократични и прозрачни избори, този изборен кодекс ще се върне като бумеранг върху тези, които сега приемат това законодателство. Бъдете убеден в това. Практиката показва точно тази констатация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Зарков! В духа на дебата само искам да подчертая следното. При последните избори, когато всички политически сили се бяхме обединили, бяха въведени машини в доста избирателни секции, мисля, че в 3000 избирателни секции. Тогава статистиката показа, че 26% от имащите право да упражнят вота си, е чрез машините, хората бяха около 26%. За нас като управляващи, явно и другите в залата, се чудим какво да направим с тези 74%? Може наистина голяма част от тях да имат желание да използват тези машини, но чисто технологично да се страхуват все още.
В залата имаше споменаване и на пандемичната обстановка. Може би и това ще окаже някои… Аз заставам на страната на тезата, без да съм най-големият привърженик на машинното гласуване, че българският избирател трябва да има възможност да упражни правото си на глас. Това за мен е най-важното и именно затова взимам тази реплика.
Репликирам Ви по отношение на това да бъде използвана само машина, само хартиена бюлетина или смесеният тип. Мисля, че българският избирател и българският народен представител след следващите избори, проведени по този начин – със смесена избирателна система, ще можем да си направим повече изводи, да си дадем повече отговори, отколкото въпроси сега Вие повдигате. Явно, че в момента няма да можем да отговорим на тях. Пак подчертавам, от имащите право на глас да използват машини са се възползвали само 26%, другите 74% – какво да правим с тях? Не можем да зачеркнем техните гласове.
Другото, което искам да подчертая. Казвате, че наистина ще се намалят и ще изчезнат може би недействителните гласове. Само ще припомня малко от историята – през 1999 г. на над 1 милион български гласоподаватели в изборите за местна власт и специално в листите за общински съветници не били зачетени бюлетините. Има история в България и мисля, че вървим…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, завършете мисълта си, господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател, приключвам.
Мисля, че историята показва, че секционните избирателни комисии и българските избиратели могат да упражняват правото си на глас и 7 – 6%, пак казвам, са в златната среда на действителни бюлетини. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, с уважението ми към Вас, но ще говоря по процедурата на самите избори. Предполагам, че ме чувате, чуват ме и другите колеги. Изборите, които се задават, ще ми бъдат 26-те – от 1992 г. съм по избори. Вие сте били в Сорбоната, доста по-млад сте от мен и така нататък.
Искам да кажа нещо на всички колеги депутати – или трябва да се спрем на система изцяло на машинно гласуване, или трябва да се спрем на система изцяло хартия. Не ангажирам политическата си сила, казвам го от личен опит след 25 избора зад гърба си. При смесената система в секционните избирателни комисии ще настане страхотен хаос. (Възгласи от „БСП за България“: „Ааа, видя ли!“) Това е моето мнение.
Още веднъж, колеги: или само машини, или само хартия. В противен случай, винаги ще се намерят, и то с основание, хора, които да претендират, че изборите са манипулирани. Това е моето мнение. Още веднъж повтарям: лично мнение е, не ангажирам политическата си сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Зарков, имате думата за дуплика.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Взимам тази възможност за дуплика от уважение към репликиращите.
Доктор Адемов, Вие имате по-голям опит от мен в развитието на политическите процеси в страната, но като цяло, един принцип на справедливостта е, че който променя правилата на играта, така че да я спечели, обикновено губи точно от тези си правила. Един Господ знае какво ще се случи по-нататък, защото нашият Изборен кодекс, особено в последния мандат, се сменя през месеци. През месеци!
Въпросът за устойчивото законодателство е ключов, както и, минавам към господин Иванов, въпросът за устойчивото решение. Когато преди няколко години сте решили, обещали, ангажирали за въвеждането на машинното гласуване, неговият успех или неуспех зависи до голяма степен от това стъпките, които се минават за гласуването му, включително произведените експерименти. Обясних Ви, че малкият брой гласуване на машини по време на последния експеримент може да се обясни по няколко начина. Един от начините е това, че действително, ако няма достатъчно ясна кампания, ако хората не познават машините, ако ЦИК не си е свършила работата, някои от тях могат да предпочетат традиционния метод за гласуване, просто така да им дойде. Има обаче и други причини. Едното е как бяха избрани секциите, където да се сложат тези машини, другото е как работиха секционните избирателни комисии по отношение на тези машини и така нататък – все неща, които Вие знаете и които ни доказаха, че господин Атанасов е прав, че може да има плюсове и минуси във всяко едно решение, но смесването на тези две ще заостри всички минуси и ще парира повечето от плюсовете и за това ние ще платим стотици милиони лева.
Единственото решение да останем верни на това, което бяхме вече обещали, на това, което Вие през месец април миналата година гласувахте, е да въведем в секциите над 300 човека само машини, в секциите под 300 човека – само хартия. Струва ми се сравнително просто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Аталай. (Реплики от „БСП за България“.)
Колеги, извинявайте, но в Правилника точно това е записано и сега ще се изкаже господин Аталай и след него – господин Иванов.
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, за първи път се качвам на новата трибуна в новата зала (ръкопляскания от ГЕРБ), дано всичко това, което ще изкажа от тази трибуна, да бъде чуто от един-единствен човек. Това е премиерът господин Бойко Борисов.
Уважаеми колеги, защо разглеждаме Изборния кодекс? Всъщност с всеки закон и когато се внася изменение и допълнение в този парламент, е с идеята да подобрим и да отстраним онези пропуски, които досега са били допуснати.
Вие какво отстранявате с Вашия законопроект, който в момента предлагате пред нас? Вие отстранявате ли съмнението на цялата българска общност, на всички избиратели и давате ли им спокойствие, че те вече ще бъдат сигурни, че гласът, който те дават, отива точно за онази партия, за която те са гласували? Не, колеги – не го правите!
Сред Вас, колеги, особено от ГЕРБ, има достатъчно разумни и мислещи, същевременно народни представители, които дълго време вече участват в избори. Вие напълно знаете, че този законопроект, който предлагате, е само във Ваша подкрепа и Вие си узаконявате по-нататъшните фалшификации, които евентуално могат да се случат. Досега сте били с ясното съзнание, че сте ги правили, а сега смятате, че вече хората не виждат какво мислите да правите!
Колеги, въвеждането на машинното гласуване е следващата крачка, чрез която Вие отправяте послание към улицата – и към протестиращите, и към Вашите избиратели, и ако въведем машинното гласуване и всички машини започват да изкарват онези протоколи или и машинното преброяване, тогава при съмнението или спокойствието и в управляващите, и в опозицията, особено у тези, които днес викат отвън: „Оставка!“, ще разберат, че ние мислим достатъчно добре и разсъждаваме, че следващите избори вече не би трябвало да бъдат по италианския принцип – да се даде лявата маратонка преди изборите, а дясната – след изборите, или футболните обувки.
Уважаеми колеги, всичко това, което правите днес, не работи за Вас! Всичко това, което правите днес, не работи за политическата класа! Всичко това, което днес с усилия да работим до 20,00 ч., и да изчакаме хората да дойдат ей тук до сградата и да ни покажат, че не може и не трябва ние да определяме съдбата на следващите избори само за да бъде премиерът Борисов печелившият, няма да може да го постигнете!
Аз съм убеден, че ако той ни слуша днес от тук, от тази зала, той ще разбере, и онези, които настоявате и не му предавате правилно информация, че за да има честни и прозрачни избори, онези избори, необходими за обществото, онези избори, необходими за Вас като управляваща партия, той ще оттегли този законопроект и ще се наложи наново в тази зала да внесете текст със следното съдържание (реплика от ГЕРБ: „Кажи с какво точно!“) – всички около 12 хиляди секции да бъдат с машинно гласуване и машинно преброяване.
Уважаеми колеги, ако внесем спокойствието и убедеността на избирателите, че техният глас ще се отчете точно и ясно, не е необходимо да говорите за задължително гласуване или пък да заплашвате хората с пандемия.
Уважаеми колеги, с този законопроект Вие, особено от тъй наречените патриоти, сте по-голяма епидемия и пандемия за избирателя, отколкото…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: …коронавируса COVID-19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, завършете мисълта си.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Затова аз, завършвайки, Ви казвам: вината за последствията от този законопроект ще лежат на премиера Бойко Борисов.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Времето, времето!
РАМАДАН АТАЛАЙ: Затова, колеги, бих ви предложил да оттеглите Законопроекта, да не го разглеждаме днес, да се седне на масата за диалог…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Аталай, много превишихте времето.
РАМАДАН АТАЛАЙ: …и всички политически формации да вземем решение как и по какъв начин да въведем честни и прозрачни избори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли реплики?
Реплика – заповядайте.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Аталай, правя Ви реплика, защото тезата по въпросния параграф – част от промените в Изборния кодекс, която развихте, е изключително важна. По този параграф, който обсъждаме, като че ли след час дебати по него, никой не разбра точно за какво говорим. Но за този един час дебат общо взето стана ясно, че в този законопроект има съмнения, включително и в управляващото мнозинство.
Затова наистина ми се ще отново да кажете Вашия призив към премиера да помоли неговото мнозинство да оттегли този законопроект, да има достатъчно време, за да видим къде са подводните камъни и къде са рисковете в това, което ние днес обсъждаме и гласуваме. Защото вече в приетите текстове заложихме няколко бомби. Не става ясно, когато не съответстват взетите откъслеци от гласуването в машината и самите гласували в машината не съвпадат като бройка, какво се случва с този вот. Оттук насетне ние говорим, че частично ще гласуваме машинно. Създава се един хаос, но да видим какъв е изходът от този хаос! Защото допуснахме нарушения още в началото на Законопроекта, а след час дебати става ясно, че и коалиционните партньори се съмняват в тези текстове.
Затова нека да се върнем по същество към текстовете и да видим какво е решението, да чуе премиерът Борисов за създавания хаос и да се върнем обратно на масата за диалог и разговори, където наистина да спечели доверието на българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Друга реплика? Няма.
Дуплика – господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, обръщението и посланието ми от тук към премиера е много сериозно. Вие видяхте, че „Движението за права и свободи“ през всички тези години, когато се явява на избори, винаги си е правило изводи от собствените грешки. Никога не сме били онази политическа формация, която да се е опитвала отново да повтаря грешките си.
Недейте да бъдете онази политическа формация, която насила да въведе нов Изборен закон, от който няма да имате никаква полза, освен да повтаряте грешките си. Вие достатъчно тежите на всички неща, които се случват в страната, тежите и на самите Вас!
И още нещо! Всички онези изменения и допълнения, които направихте и в Правилника, и във възможността да не дадете на напуснали политическата си формация да създават нова политическа формация, нова алтернатива, и на инат неналагането на машинното гласуване и машинното преброяване днес, не Ви води до добър изход. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Аталай.
Господин Иванов, имате думата. (Оживление, ръкопляскания и възгласи от „БСП за България“: „Еее!“)
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! След като имах възможността да изслушам всички проблеми на изказващите се, включително международното положение, заразата в Македония и заразните пунктове, сега останах с впечатлението, че тук цари някаква сериозна методична упоритост да не се въведе машинното гласуване.
Мога само да Ви кажа, че тази порочна повтаряемост, на която сме свидетели няколко месеца преди всички избори, управляващата партия ГЕРБ, независимо кое издание е – дали с „Обединени патриоти“, дали с обединени демократи, или с каквито други искате ги наречете, започват здраво да променят Изборния кодекс – не само променянето на Изборния кодекс, а и самото правене на избори, се възприема от българските граждани като сериозно подценяване на техния интелект и търпение съответно. За да не кажа, че голяма част от тях го възприемат като чиста обида.
Уважаеми колеги, над 60 дни тук, навън, хората Ви казват едно нещо: „Искаме машинно гласуване! Искаме честни избори!“ Не знам кое от тях не разбрахте? Вие решихте, че искате да проведете Велико народно събрание! Ами те, тези хора, не искат. Те искат честни избори, искат да гласуват с машини. Вие упорито им натрапвате това нещо да стане комбинирано с бюлетини. Разбирате ли, че подобен начин на работа, подобен начин на гласуване, подобен начин на законодателство все повече ще отблъсква хората от изборния процес?
С подобен начин на работа, с подобен начин на гласуване, с подобен начин на организиране на изборния ден това Народно събрание е делегитимирано! За съжаление, делегитимирате и следващото такова! Това е истината! Защото тук днес, когато приключим и Вие подкрепите текста със смесената система – машини и бюлетини, това, което ще остане като усещане в българските граждани, посланията, които отправяте от тук към тях, са: „Уважаеми български граждани, ние не зачитаме Вашата воля! Нас ни интересува само нашата партийна воля и нашия партиен интерес!“
Разбирате ли? Защо не се вслушате в думите? Защо не се вслушате в посланията на българските граждани? 60 – 70 дни тези хора тук викат, всяка вечер Ви казват: „Спрете, престанете!“ Социолозите под различна форма Ви казват – чрез проучване ли било, с анкети ли било, че българските граждани са загубили доверие във Вас и искат честни избори, които Вие за пореден път не им осигурявате!
Напротив, Вие им казвате: „Български граждани, ние се подиграваме днес с Вас, а Вие правете каквото искате!“ Това ли е начинът на работа на това Народно събрание? Затова то се е изчерпало! За съжаление, аз се опасявам, че следващото ще бъде изчерпано още преди да е започнало, защото кредитът на доверие Вие днес го изяждате. Това е истината.
Уважаеми колеги, ако Вие днес подкрепите само машинното гласуване, това ще бъде ясен, точен и сериозен знак към българския избирател, към суверена, който има някаква воля и Вие искате да опорочите. Това е проблемът! Наистина вслушайте се! Не е проблемът в Македония, не е проблемът в Сърбия, не са проблемите в заразните химикалки или машини! Проблемът е във волята на законотвореца! Проблемът е тук, заровен в тази зала, че Вие директно казвате на българския гражданин, че не зачитате неговата воля, а той Ви е казал: „Вие сте пратени тук, за да представлявате нас, а Вие не представлявате нас, а една тясна партийна върхушка.“ Това е истината!
Уважаеми колеги, съобразете се поне веднъж, защото ще получите наистина сериозен шамар от българските граждани. Благодаря. (Ръкопляскания и възгласи от „БСП за България“: Браво, браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Иванов.
Има ли реплики?
Продължаваме с господин Кутев, който поиска процедура.
АНТОН КУТЕВ (БСП аз България): Уважаеми господин Христов, процедурата ми е по начина на водене. Ще започна с това: вижте колко странно нещо е историята. Тя периодично се завърта и ни връща в изходна позиция.
Преди около две и повече години с Вас имахме горе-долу същата ситуация, когато аз дойдох, за да Ви кажа, че едни майки с черни фанелки: „Системата ни убива“, трябва да влязат в Народното събрание. Разбрахте или не разбрахте какво Ви казвам, защото наистина тогава ситуацията беше напрегната и аз Ви говорих зад ухото, докато Вие водихте и стана скандал заради това, че те не влязоха.
Сега сме изправени пред същата ситуация, защото част от тези майки заедно с децата са долу пред Деловодството. Извинявам се, че профанизирам до такава степен разговора, но в Народното събрание се оказва – остави, че те не могат да влязат в сградата заради коронавируса, да речем, че за това има някакво обяснение, въпреки че според мен е прекалено, но това, че детето с количката не може да отиде до тоалетна – извинявам се, е форма на гавра, която Ви казвам категорично, че както и предишния път стана огромен скандал, така ще стане и сега. Направих си труда да отида и да видя ситуацията. Направих си труда да поговоря с шефа на охраната на Народното събрание. Те ми казват, че имат инструкции, според които дете до тоалетна не може да ходи в Народното събрание, независимо дали е с количка, или не е.
Моята процедура е следната: моля Ви веднага да вземем мерки, тъй щото тези деца и майки да имат достъп до тоалетна.
И второто е – ако не решите този проблем до 10 минути, да дадете след гласуването почивка, за да може да го решим по друг начин.
Но Ви казвам, че за пореден път правите глупава грешка, която е абсолютно ненужна. Моля Ви, вземете мерки веднага! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Признавам Ви, господин Кутев, наистина сте много добър! Да, ще се разпоредя.
Вие ще помогнете ли, господин Кутев?
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре.
Аз ще Ви помоля, аз наистина Ви моля да се ангажирате със случая.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Разпоредете се да ги пуснат!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, да, разбира се, разбира се.
Госпожо Председател, нещо…
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ще отида да се запозная.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме с изказванията.
Господин Карадайъ, заявили сте изказване – заповядайте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Преди колко време?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Следя поредността и спазвам Правилника – по възможност да бъдат сменяни изказващите се от различни групи. (Реплика от ГЕРБ.)
След господин Карадайъ има още двама засега.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Внимателно слушам дебата, който се води днес, по тази точка – Изборния кодекс, и по-конкретно и най-вече този дебат в момента, който се води, за начина на гласуване.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Този дебат трябваше да се състои, преди да се правят предложения за промени в Изборния кодекс. Този дебат не се състоя. Днес сме свидетели на това как има опит за налагане на един Изборен кодекс, който според нас е отстъпление от честността, прозрачността и демократичността на изборите.
С Изборния кодекс, убеден съм, и с всички промени, всички ние тук в тази зала искаме едни следващи избори – независимо дали ще бъдат предсрочни или редовни, да се проведат в една нормална среда, да бъдат честни и да бъдат прозрачни. Има констатирани дефекти на изборния процес. Аз ще изредя само някои от тях.
Първо, огромният брой недействителни гласове.
Второ, субективният фактор при броене на бюлетините.
Трето, огромният брой сгрешени секционни протоколи, които са основата за отчитане на изборните резултати.
ГЕРБ на първо гласуване твърдяха, че не бива да се елиминира възможността за хартиено гласуване, но всички тук знаем и нещо, което е много важно: трябва да има обществен и граждански контрол на изборите и най-вече на резултатите. Тогава буди недоумение каква е целта ей така набързо да се налага един Изборен кодекс без конструктивен дебат – най-вече за начина на гласуване, тъй като имаме много опит?
Експерименти за машинно гласуване се правят от 2009 г. в България – особено дефектите от 2019 г. на евроизборите. Надявам се, всички, които се изказват от тази трибуна, да са ги прочели, да са наясно и да търсят решение за решаването на тези дефекти. Аз обаче от днешния дебат и от предложените промени не виждам търсене на начини за решаване на тези проблеми.
Тогава ние си задаваме един въпрос: след като всички ние и най-вече ГЕРБ искаме едни честни и прозрачни избори, след като искаме да улесним българските граждани да могат да гласуват, след като искаме да вдъхнем доверие на българските граждани, че техният глас ще бъде правилно отчетен, за да може да се повиши избирателната активност, тогава един-единствен е отговорът – на ГЕРБ най-вероятно председателят им Бойко Борисов е дал указания да създадат хаос с тези промени, за да може за пореден път да има възможности за фалшифициране на изборите.
Господин Председател, приключвайки моето изказване, заявявам, че тези поставени от нас въпроси: елиминиране на недействителните гласове, елиминиране на субективния фактор за броене на бюлетините, елиминиране на грешките в секционните протоколи и да има граждански контрол върху изборите и изборните резултати, правя процедурно предложение – да прекратим дебатите по точка втора, по Изборния кодекс, да седнем много отговорно да стигнем до решение на тези проблеми, които изредих. Има решение, стига да има воля да се решават проблемите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Вие предлагате да прекратим дебата по точка втора, това е процедурният въпрос?
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): По Изборния кодекс, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По точка втора.
Ще помоля квесторите да поканят народните представители в залата. Ще подложим на гласуване предложението на господин Карадайъ. (Реплика от народния представител Десислава Атанасова: „Ще има ли реплики?“)
Ще дам дума за това, докато влязат народните представители, ще дам думата за реплики към господин Карадайъ.
Има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Карадайъ, радвам се, че все пак тонът във Вашето изказване беше по-спокоен от преждеговорившите колеги. Вероятно, когато застанат колегите на тази трибуна, всеки от тях трябваше да заяви как е гласувал при последните проведени избори – дали с хартия или на машина. За голяма част от Вас, колеги, съм убедена, а от групата от ДПС, че са гласували – с хартиена бюлетина. (Реплики от ДПС: „Лъжеш! Лъжеш!“, от „БСП за България“: „Еее!“)
Колеги, казах „предполагам“. (Реплики от ДПС.) Господин Карадайъ може би ще ме опровергае.
За групата на БСП съм повече от сигурна, че са предпочели хартиената бюлетина (Реплики от „БСП за България“: „Еее!“) Някои от колегите най-ревностни бранители на машинния вот, които дори и тази сутрин в национален ефир заявиха, че са гласували с машина, могат да бъдат опровергани.
Бих искала да кажа, че нормален и коректен дебат не се води по този начин, господа, които подвиквате от банките срещу мен, води се по друг начин.
Бих искала да кажа, че и коректността на изборните резултати, вярата на българските граждани, че техният глас е зачетен и правилно отразен, не идва от това… (Смях и реплики от ДПС и „БСП за България“: „Репликата!“) Да, виждам, че е реплика.
…от това да водим безкрайни спорове, то в такъв случай едва ли и гласуващите на референдумите, например в Швейцария, можем да ги оборим, че не признават вота на своите граждани. Колкото и да Ви е смешно, колеги, колкото и да крещите от тези редове, отново призовавам да има някакво по-сериозно отношение от това, което демонстрирате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Много превишихте.
Благодаря Ви, госпожо Атанасова
Други реплики има ли?
Дуплика – господин Карадайъ, имате думата.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Атанасова, явно не сте чули изказването на господин Славчо Атанасов, не само че не сте чули моето изказване.
В отговор само да Ви кажа, уважаеми госпожи и господа народни представители, аз не предполагам, че госпожа Атанасова разбира от избори, изборен процес, изборно законодателство, честни избори, прозрачни избори, демократични избори – не предполагам!
Но, колеги, да се възползвам от дадената ми възможност още веднъж да кажа, че има възможност да направим едни нормални избори в тази ситуация на политическа криза, която е съпътствана от здравна, социална, икономическа криза, и тези кризи ще се задълбочават, а ние в момента се намираме и в политическа криза. Добре е да се замислим и много, много отговорно да подходим към следващите избори, които най-вероятно ще бъдат предсрочни, но дали ще са предсрочни или редовни, няма никакво значение. Пак в навечерието на изборите се налага един Изборен кодекс, който да създава условия за хаос и предпоставки за фалшифициране на изборите.
Господин Славчо Атанасов много добре каза: смесването на двете системи допълнително утежнява самия процес, създава условия за хаос и допълнително създава условия и предпоставки за фалшифициране на изборите и най-вероятно от ГЕРБ точно това целите.
В допълнение, само още едно нещо да кажа. Повече от две години е дебатът за машинно гласуване. Изпълнителната власт с цялата си административна мощност не осигури машините, изпълнителната власт с цялата си мощ не осигури софтуера да се направи от държавата – одитът и сертифицирането да са на държавата, за да има гаранция в честността на изборите. Нещо повече, за две години цялата мощност на изпълнителната власт не го направи, а днес с Изборния кодекс прехвърляте въпроса за набавянето на машините на Централната избирателна комисия, която нито има административния капацитет, нито има кабинети, нито има къде да ги съхранява, нито пък има ресурса да ги охранява!
Замислете се, колеги! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Карадайъ.
Колеги, ще подложа на гласуване процедурното предложение на господин Карадайъ.
Гласували 192 народни представители: за 91, против 95, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Продължаваме с изказването на господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! В дебата се чу какво ли не, чуха се и някои абсурдни тези. Стигнахме дотам, че в мотивите на някои колеги присъстваше – донякъде с основание, но не може да кажем в пълния смисъл, че машините ще увеличат епидемичната обстановка, още повече че в мотивите, които дадоха колегите, интересно защо не важат, да кажем, за градския транспорт или че до всяка химикалка в тайна стаичка ще слагаме дезинфектант.
Самият факт, че на тази трибуна повече от два часа не видяхме нито един служител, който да дезинфекцира банката, а иначе сме много загрижени за противоепидемичната обстановка. (Реплики от ГЕРБ: „Не е вярно! Възмущаваме се от лъжите.“)
Преди малко Ваша колежка от Вашата група призова, че така дебат не се води с подвиквания, а е интересно сега какво правите, включително и председателят на парламентарната Ви група?!
Мисля, че преди около час и половина направих една процедура, с която подсетих Народното събрание какво е казал Вашият вицепремиер и още по-точно казано човекът, който във Вашето правителство отговаря за провеждането на изборите – господин Томислав Дончев, който каза на 12 февруари 2020 г., че е чиста глупост въвеждането на смесената система, след като премиерът беше обявил, че отиваме към машини.
Много ми е интересно сега да чуя мнението на господин Дончев и то кореспондира ли с Вашето? И ако не – ¬защо? Той е отговорникът за изборите. Нещо повече – дали имате желание да има машини, или нямате, преди малко и господин Свиленски говори за това, кажете си, за да се знае. Аз мисля, че Вие нямате такова желание, и ще Ви дам пример защо. Всъщност Вие политически лицемерничите, защото, когато Ви се каза от Вашия премиер, че трябва да подкрепите машинното гласуване, след това се оказа, че ЦИК няма бюджет за такова гласуване, нито да закупи тези машини.
Представете си, ако бяхме влезли в хипотезата на предсрочни избори, как ЦИК да отговаря за провеждането на избори, като нямаше колко милиона бяха за тези машини, осигурени от правителството и от Министерския съвет?! Как тогава да вярваме, че Министерският съвет, правителството и Вие искате да има машинно гласуване? Няма как да стане. Всичко останало, което изкарвате тук като довод, разбира се, е абсолютно несъстоятелно, защото виждате обществените нагласи, и то не Ви говоря само за протестите. Тук не става дума за хората, които са навън, тук става дума генерално за мнението на хората. Знаете за социологическите проучвания и всичко останало, какво казват те и какво искат – машини и нищо повече. Ако Вие смятате, че химикалката и хартията ще допринесат за провеждането на по-добри избори, мисля, че нито един в тази зала не е убеден в това нещо.
На последно място, но не на последно по важност, колега от Вашата група ни попита как ние сме гласували на нашето вътрешнопартийно допитване и дали е било на хартия. Уважаеми колеги, няма как да го сравните и аз не проумявам защо го правите – да сравните вътрешнопартийни избори с национални избори с участието на десетки партии с различни интереси. Една партия – вътрешнопартиен избор, и Вие сравнявате това с национални парламентарни избори в република с парламентарно управление? То е смешно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ченчев.
Реплики?
Реплика – господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
Искам да обърна внимание на изказващите се, че ние имаме тема и такива неподготвени бивши журналисти като господин Ченчев – да излиза и да ни говори едни и същи дъвки, да повтаря за химикала няколко пъти, мисля, че това е обидно отношение към народните представители. Ние не можем да слушаме едни увъртания, едни приказки, че изборът, видите ли, на един човек, който се гласи да става премиер, е нещо съвсем ей така, между другото, допитване до хората, а защо са се отказали останалите кандидати, това не е интересно.
Все пак нека да се уважаваме и когато излизаме, господин Ченчев да не влиза в ролята на господин Будинов на сцената.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Петров.
Друга реплика?
Дуплика – имате думата, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин и госпожо Председател, дами и господа народни представители! Не знам как да отговоря на тази реплика, за да има достатъчна степен на сериозност за българското Народно събрание. Не знам всеки един от нас – кой в какво е бивш и какво е настоящ, но със сигурност пред имената ни в момента има „народен представител“.
Днес чухме много призиви, включително и такива да се прави забележка на изказващия се – какво говори от трибуната, какво да говори, какво да не говори, но мисля, че колегата, който ми направи реплика оттук, със сигурност е за някаква друга зала. Той е за някаква друга зала, защото в момента в тази всъщност се дебатира по въпрос, който е поставен от хората отвън, и то не само от площадите, а от много други организации. Какво, кого и кой се готви за премиер, къде и как се избира, това е вътрешнопартийна работа, така че наистина не разбирам смисъла на тази реплика, когато обсъждаме Изборния кодекс. Машините са желание, защото вече не бих говорил за воля, асоциираме с друго тази дума, а желанието на хората са машините. Това е простата истина, всички Вие я знаете.
Знам, че се чудите какви доводи да извадите, за да опровергаете обратните тези на това, че машината гарантира честни избори, нищо друго. Ако дебатът продължава така, можем и да чуем, че ако спре токът в изборното помещение, в изборната секция, сигурно трябва и генератори да осигуряваме за машините? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Така че не виждам проблема. Проблемът е в това, че усещате, че си отивате от властта, но най-накрая народът ще триумфира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ченчев.
Процедура – госпожа Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е във връзка с направена процедура от господин Кутев.
Към 10,00 ч. получих писмо от майките на „Системата ни убива“. Това писмо беше адресирано до всички парламентарни групи и до всички независими народни представители. Няма да го чета цялото, но накрая ще прочета какво искат майките от нас и от всяка една парламентарна група. Във връзка с изложението, което са направили, всеки един народен представител може да си го прочете.
Пишат така: „Във връзка с горното, моля да намерите достойнство и смелост да се срещнете с нас, да Ви предоставим нашата гледна точка и да се опитаме да постигнем конструктивно решение за помиряване на народа. Предлагаме да бъде организирана среща в сградата на парламента между наши представители и представители на Народното събрание по Ваше усмотрение в периода от 16 до 18 септември 2020 г.“
Аз в момента не разбирам защо майките стоят долу и чакат. Аз съм разпратила писмото на всички парламентарни групи. Колеги, моля Ви бъдете така добри да намерите време да се срещнете с майките от „Системата ни убива“ в тези два дни, които са.
Има дете долу, колеги, молбата ми е, призовавам и майката: нека детето да се прибере вкъщи, защото тук е изложено на риск. Не ми се иска да мисля, че... Ще спра дотук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само да довърша, господин Председател.
Не бива да се използват децата, майките ще бъдат чути, както винаги са били, и не мисля, че трябва да седят долу, защото наистина има заповед, която е на база на заповедта на министъра за пропускателен режим в парламента с оглед на COVID-19.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Председател, искам изказване по Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Процедура – господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това, което изговорихте сега, според мен е най-лошият политически вариант на развитие, и то не за Вас конкретно, а изцяло за Народното събрание.
Първо, ние вече направихме среща с тях. Можете да я направите веднага, може и когато поискате. Тук въпросът не е за срещата. Въпросът, който аз поставих, не е за срещата. Говорим за елементарно хуманно отношение към хора, които в този момент се намират в ситуация на протестиращи. Говорим за престижа на Народното събрание и за това, че Вашето действие в момента ще доведе до тежки поражения върху престижа на Народното събрание. (Реплики от ГЕРБ.)
Моята процедура, тъй като чувам, че някакви хора подвикват отзад, очевидно в мнозинството няма нагласа да подходите рационално към въпроса, и тъй като аз, за съжаление, съм убеден, че този въпрос не приключва по начина, по който го виждате Вие, затова искам сега от името на парламентарна група половин час почивка, която Вие не можете да ми откажете. (Реплики от ГЕРБ.) Междувременно да премислите ситуацията си. Това, че ще правите среща с тях след три дни, не означава, че можете да оставите майка или дете с увреждания без достъп до тоалетна.
Това, което сте намислили, няма да стане. (Реплики от ГЕРБ.) Резултата ще видите във вечерните новини.
Лично аз настоявам да промените позицията си и затова искам половин час почивка веднага, през която се надявам да разберете, че няма да мине по този начин. Благодаря. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Десет минути прекъсване, колеги.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Продължаваме заседанието.
Има записано изказване на госпожа Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Темата за машинното гласуване я дебатираме вече доста дълго време и всеки се опитва да каже, че ние от ГЕРБ не искаме машинно гласуване. Нищо подобно, още повече че правителството гласува едни 70 млн. лв., които да бъдат ясно и категорично дадени единствено и само за машинно гласуване.
Защо обаче предвидихме и хартиена бюлетина? При първото четене на Законопроекта имах възможност да се обоснова с много и различни аргументи. Тук ще повторя един-два, а ще вметна и един нов.
Машините, колкото и да са добри, могат и да блокират, и да се развалят. Какво правим, ако една машина в някое отдалечено селце се развали? Подсказват ми: ще я заменим с друга. Откъде ще я намерим и колко време ще ни е необходимо да я доставим до това селце, за да може изборният процес да продължи, за да може да не ограничим правото на глас на тези хора? Всички казвате, че търсим широка представителност, търсим широка обществена подкрепа, в парламента да има повече представители на повече политически сили и да има по-голяма легитимност. По този начин ние не ограничаваме ли тези хора, които се намират там?
Второ, имаме машина, която е в изборна секция. Влиза възрастна дама, която трудно се справя с гласуването. Блокира машината или не може да се оправи в продължение на 5, 10, 15 минути. Кой ще помогне на тази дама да гласува? И къде отива тук тайната на вота? Отвън чакат млади хора, които са, разбира се, нетърпеливи, които са на „ти“ с техниката и много бързо могат да гласуват. Защо да лишаваме българските граждани от възможността да избират?
Някой беше казал, че ние, поставяйки хартиена бюлетина, предопределяме вота и гражданите няма да посегнат към машините. Нищо подобно. Който иска, ще гласува на машина, който иска, ще гласува с хартия. Само че много лесно се говори от парламентарната трибуна и изобщо по медиите, че – видите ли – липсата на машини щяло да опорочи вота, щял да се открадне вотът.
Уважаеми колеги, и предния път Ви казах: направете програма, която наистина да гарантира добро развитие на България, да убедите избирателите, че наистина тази програма може да бъде полезна за тях. Използвайте аргументите в полза на хората, в полза на техния по-добър живот. Оправданията с манипулирани избори и това, което се говори дори от сили извън парламента… Разбира се, понякога наистина има и манипулации, но тези манипулации могат да бъдат отстранени само с добрата воля на народните представители тук. Затова е важно да дадем възможност и да не ограничаваме вота на българските граждани, като сложим и хартиени бюлетини. Хартиената бюлетина дава и спокойствие на някои от нашите граждани, че могат да упражнят вота си, защото много от тях, като разберат, че има само машинно гласуване, ще се притеснят и няма да отидат да гласуват.
Някой тук ми обяснява как на банкомата си теглили парите. На банкомата този човек има цялото време през целия ден, може да стои и 25 минути пред автомата. Само че пред изборната урна чакат още 50, 60, 100 човека. Притеснението му ще бъде огромно.
Няма да се повтарям от изказването ми на първо четене, но това са част от моите аргументи, от аргументите на моята парламентарна група в полза на това гласуването да бъде смесено – и с машини, и с бюлетини. Още един път повтарям, че ние от ГЕРБ не сме против машинното гласуване. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Караянчева.
Реплики има ли?
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караянчева, това, което казахте, не отговаря на най-важния и съществен въпрос. Това показват докладите на ЦИК, докладите на Обществения съвет, докладите на неправителствените организации: когато позволим да има два паралелни вида избори – с хартиени бюлетини и с машинно гласуване, обезпечаваме допускането на редица технически грешки.
Как ще отговорите на онези български граждани, на които не са отчетени резултатите от машинното гласуване при прехвърлянето в протоколите?
Искам да Ви обърна внимание, че миналата година имаше специален доклад и той каза: когато се прехвърляха резултатите от машинното гласуване и се сумираха с резултатите от гласуването с хартиените бюлетини, се допуснаха над 40% грешки, където имаше такова двойно, паралелно извършване на избора. Всички тези български граждани не получиха адекватния резултат, за който гласуваха.
Ще Ви дам един пример. В момента пред мен е сканираният протокол от секция 80 в 23 избирателен район – София. Отчетените резултати от машинното гласуване при прехвърлянето в протокола са коренно различни. Какво правим с тези български граждани?
Когато говорите за отдалеченото селце и когато говорите за възрастните хора, които няма да се справят, именно там е ролята на изпълнителната власт. От шест години прехвърляме топката и все не се случват нещата. Тези машини трябва да се направят демонстративно в рамките на кампанията как се гласува. Има обучителни клипчета, с които Централната избирателна комисия през миналата година не обезпечиха информираността на българските граждани. И това предопредели неизползването на част от тези машини. Но когато говорите за отдалечените селца…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Приключвайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Извинете, само ще кажа – в село Септемврийци, Добричко, през миналата година в Доклада на ЦИК пише: 97% от отдалеченото селце Септемврийци са гласували с машини. (Реплики от ГЕРБ.) Община Сърница, за която говорите, също 320 човека са използвали… (Председателят изключва микрофоните. Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря Ви.
Превишихте времето си. Смисълът на Вашите примери, които привеждате, е един и същ. Разбрахме.
Господин Иванов – втора реплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караянчева, моля да ни отговорите от трибуната кога сте искрени – когато казвате, че искате машинно гласуване, или когато говорите за манипулации, защото мисля, че второто е доста по-вярно. Именно затова искаме 100% машинно гласуване, защото тези манипулации са това малко камъче, което обръща колата.
За Вашата загриженост за малките населени места можете да прочетете Изборния кодекс. Там пише, че в секции под 300 души се гласува с хартия. Така че не ги мислете тях. Малките населени места ще гласуват с хартия. (Реплики.) Ние говорим за тези секции, където се гласува, госпожо Караянчева, масово. И където ще стане хаосът, когато започнат да броят – кой е гласувал с хартия, кой е гласувал с машина, какво се е случвало. Обяснете и на тези, които гласуват после за местна власт, където не им се отчитат преференциите на хартиеното гласуване, госпожо Караянчева. Това искаме да разберем – кога сте искрени, защото хората не Ви вярват и наистина по-добре е оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: На трета реплика държите ли, господин Попов? Отказвате се.
Трета реплика – господин Касабов, заповядайте.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ (ОП): Уважаеми госпожо Председател, господин Председател! Госпожо Караянчева, ще бъда максимално кратък, за да отправя една забележка. Всичко това, което казвате, е така, обаче пропуснахте нещо много важно. Защо лявата част искат машини? Макар че в света има един печален опит. Това е изборът на президента Мадуро – Венецуела. Един милион фалшиви гласове, и то с машини – с нищо друго, и то благодарение на руските хакери.
Милите си мислят – говоря от лявата част и средната част тук от ДПС, че ще дойде втори 9 септември. Миналия път 9 септември дойде с руските автомати, а този път те си мислят, че ще дойде с руските хакери. Това е цялата представа за бъдещето и оттук нататък да владеят страната по онзи руски, болшевишки манталитет. Това е, целият този дебат оттам отива. Машини, руснаци, един президент Ру Радев, който е с руско управление, и държавата излиза от Европейския съюз – мечтите на болшевиците. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Касабов. Дадохте пример как се спазва регламентираното време за реплика.
Дуплика – госпожо Караянчева, заповядайте.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Относно протоколите, протоколите ще бъдат опростени. От машината излизат отрязъци, които ще бъдат преброявани и сверявани с това, което постъпва като информация от протокола. Другият протокол, който ще бъде от хартиените бюлетини, по същия начин ще бъде проверяван. Има бюлетини, има протокол, има данни. Разбира се, няма как в малките селца да се интересуват толкова много какво им казва ЦИК. Като казвам малки селца, имам предвид не селца с под 300 души, които имат право на гласуване, а селца, които имат и 1000 човека в избирателните списъци.
А пък, господин Касабов, подкрепям това, което казахте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Караянчева.
Да, видях Ви, господин Иванов. Стига сте ръкомахали.
Заповядайте за процедура. (Смях и оживление. Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Колко пъти вече? Добре, ще Ви дам думата.
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, правя процедура по прекратяване на дебатите по този член. Мисля, че се чуха достатъчно мнения, достатъчно аргументи бяха изказани „за“ и „против“, затова правя процедура за прекратяване на дебатите по този член. Благодаря.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Обратна процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Да, заповядайте, господин Тасков. (Реплики и оживление.)
А, извинявайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя обратно предложение – да продължим с тази дискусия, защото всъщност тук се крие разковничето на всички промени, които се правят в Изборния кодекс. Защото тук в момента се разиграва недостойна за българските граждани сцена на лицемерие от едната страна, в която уж се говори за машини, но в общи линии се прави опит те да бъдат премахнати. Не мога да разбера това лицемерие?! Защо не станат от тук и да кажат: ние сме против машините, дайте да гласуваме само хартиено?
И нещо, което е още по-лошо – правят се внушения, които не мога да разбера защо даже и председателката на Народното събрание ги прие?! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Давам основание защо трябва да продължат изказванията. Много моля, не ме прекъсвайте! (Шум и реплики.)
И председателката на Народното събрание също се присъедини, и ако някой народен представител не представлява държавата, то първият, който е в нея като председател на парламента, би трябвало да е наясно какво означава намеса на чужда страна, обвинение в намеса на чужда страна в изборен процес от трибуната на парламента и съгласието с това нещо от председателя на този парламент! Така че, ако мислите, че в момента трябва да прекратим изказванията и да останем на тази нота, може да продължите! Това е Вашият стил, Вашият начин на работа, Вашият начин на затваряне на устата на опозицията, Вашият начин на криене от истината! Но това няма да Ви спаси от онези, които са отвън! Казвам Ви го съвсем сериозно. И затова нека да продължим разискванията, дано Ви дойде акълът в главата. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Режим на гласуване за направеното процедурно предложение за прекратяване на разискванията.
Гласували 183 народни представители: за 107, против 72, въздържали се 4.
Процедурното предложение е прието.
Преминаваме към гласуването на § 5.
Първо, предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неприето от Комисията.
Гласували 186 народни представители: за 79, против 105, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Не подкрепих това предложение на Корнелия Нинова и БСП и ще кажа защо. Защото този изборен кодекс, въпреки промените в последните години, беше сътворен от БСП и Мая Манолова, която тогава беше народен представител от БСП. И всички внушения, които правят колегите от БСП, че благодарение на този изборен кодекс има манипулации, няма демократичност в гласуването – те трябва да носят отговорност.
Виждаме и в предния мандат, и в този мандат на парламента непрекъснато предлагат промени в Изборния кодекс, които те сътвориха, и имаше възможност да го направят такъв… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Това е несъгласие, какво…
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: …че да е демократичен и да е честен. Те направиха такъв Изборен кодекс, с който се занимаваме години наред.
Виждаме днес Мая Манолова да протестира срещу собствения си Изборен кодекс. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Затова гласувах отрицателно, защо да ме спре? Аз имам право на отрицателен вот. Това е отрицателен вот. Аз казвам защо гласувам против. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Защото има двойственост. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Защо да нямам право? Аз не съм се изказвал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Ангелов, не влизайте в пререкания.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Другото, което искам да кажа – за двойствеността, която е в БСП. Защо в предния парламент, колеги, когато трябваше да избираме омбудсмана Мая Манолова, не гласувахме машинно с пултовете, а гласувахме с бюлетини и изборът беше демократичен и честен за Вас и тя стана омбудсман? Защо не гласувахме от пултовете, а гласувахме бюлетинно? Нима това беше фалшив избор за Вашия кандидат от БСП, който стана омбудсман? Това искам да Ви попитам: какво Ви пречеха бюлетините тогава, защо не гласувахме машинно от пултовете? Защото Вие говорите това, което Ви отърва на момента, а не говорите това, което трябва да бъде постоянна позиция на една политическа сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Ангелов.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Попов – процедура.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Аз не вдигах ръка, за да попреча на колегата Ангелов да се изкаже, а вдигах ръка за прегласуване.
Моля за процедура по прегласуване. Благодаря Ви. (Народният представител Георги Свиленски се приближава към трибуната. Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Извинявайте, приключи. (Реплики.) Не, не мога. (Народният представител Георги Свиленски е на трибуната.) Не може така да искате да го спирам. Трябваше да поискате преди това. Съжалявам! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Няма право на отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не, има, защото не се е изказвал.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не се е изказвал? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не, не се е изказвал. Тук са записани изказвалите се. Той не се е изказвал. (Шум и реплики.)
Продължаваме нататък.
Подлагам на гласуване текста на Комисията по вносител за § 5, който става § 4.
Гласували 193 народни представители: за 109, против 84, въздържали се няма.
Предложението е прието. (Народният представител Красимир Ципов иска процедура.)
Да, господин Ципов, видях, че искате да направите процедурно изказване.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще направя две процедурни предложения. Първото – да прекратим днешното заседание; и второто – да продължим утре с разглеждането на Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Несъгласни с предложенията?
Заповядайте. (Шум и реплики.)
Моля за внимание в залата. Тишина!
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, днес не разбирам какво се случва в тази зала. Досега имаше предложение да прекратим и да отложим, Вие не искахте. Сега започнахте да искате. Очевидно нещо се е променило през последните три часа.
Аз лично имам своите предположения точно какво се промени, но стъпвайки на Вашите собствени доводи досега, че Изборният кодекс е важен, изборите очевидно, господа управляващи, наближават. Отлагането в момента, точно тази вечер, според мен не е в интерес на парламентаризма. (Силен шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Сега е моментът да си изясните всъщност какво искате. Искате ли да носите отговорност за това, което правите, и ако искате, я понесете тази вечер.
Искате ли да се изнесете по терлици в момента, защото това също е въпрос? (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
Между другото, като човек с опит в парламентарния живот във всякакви ситуации, Ви казвам, че по-достойно е да си завършите работата. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Аз не чух мотивация защо точно не сте съгласен с това предложение, но…
Някой друг? (Шум и реплики. Народният представител Георги Свиленски приближава трибуната.)
Нямате право, в режим на гласуване сме. (Силен шум и реплики.)
Продължаваме с гласуването.
Подлагам на гласуване първото предложение – за прекратяване на днешното заседание.
Гласували 189 народни представители: за 109, против 78, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване следващото предложение на господин Ципов за продължаване на Законопроекта за промяна… (Реплики.)
Седнете си на мястото, ако обичате, и си сложете маската. (Шум и реплики.) Нищо не сме…
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Заседанието приключи – прекратихте заседанието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Подлагам на гласуване следващото процедурно предложение на господин Ципов за продължаване на обсъждането на точката за Изборния кодекс като първа точка в утрешното заседание.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Човекът иска думата за обратно предложение! (Народният представител Халил Летифов вдига ръка. Народният представител Мустафа Карадайъ тропа по банката. Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Гласували 174 народни представители: за 108, против 65, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Прегласуване – заповядайте. (Шум и реплики.)
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председателстващ.
Уважаеми колеги, извинявайте, че Ви връщам, но имаше колеги, които не успяха да упражнят своето право на глас. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Затова искам процедура за прегласуване.
И нарушихте Правилника, господин Председател.
По втората процедура, която направи господин Ципов, аз имах правото на обратно мнение и на обратно предложение, но Вие ми отнехте... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Не, ние направихме две гласувания с две процедури. По втората също имаме право на обратно предложение. Аз щях да предложа да гласуваме отлагането за другата седмица. Това е нарушение на Правилника. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Заехте ли местата си?
Режим на прегласуване.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Може ли да гласувам прав?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Всеки трябва да заеме определеното си място – седнал, ако обичате.
Моля, квесторите, обърнете внимание на хората, които вдигат ръка. (Шум и реплики.)
Чакаме господин Славчо Атанасов и господин Колев.
Гласували 158 народни представители: за 105, против 53, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Заповядайте – процедура. Жест на добра воля…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател, за жеста.
Тъй като в суматохата, която стана, уважаеми колеги, нямаше възможност за прегласуване на предложението на БСП за въвеждане на машинното гласуване, системата е отчела моя глас за отрицателен. Затова заявявам положителен вот и да влезе в стенограмата. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Свиленски.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 16,06 ч.)


Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:

Емил Христов
Валери Симеонов

Секретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания