Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 17 септември 2020 г.
Открито в 9,02 ч.
17/09/2020
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Валери Симеонов

Секретари: Филип Попов и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, уважаеми колеги! (Звъни.) Има кворум. Откривам заседанието.
Колеги, във връзка с развитието на вчерашното пленарно заседание и отмяната на заседанията на някои комисии правя предложение като фиксирани в седмичната Програма за днешното пленарно заседание да останат само следните точки:
1. Гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс с вносители Даниела Дариткова и група народни представители от 17 август 2020 г., приет на първо гласуване на 3 септември 2020 г. – продължение от вчера, 16 септември 2020 г., като точка първа за днес – 17 септември, както беше гласувано в края на вчерашното заседание.
2. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. с вносител Министерският съвет на 3 септември 2020 г., приет на първо гласуване на 11 септември 2020 г., като точка втора за днешното заседание – 17 септември 2020 г.
3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. с вносител Министерският съвет на 3 септември 2020 г., приет на първо гласуване на 11 септември 2020 г., като точка трета за днешното заседание – 17 септември 2020 г.
След приключването им седмичната Програма за работа на Народното събрание да продължи по поредността на точките, определени в нея без конкретно фиксиране.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 128 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.

Колеги, продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.
Госпожо Александрова, имате думата. (Влизат народните представители от парламентарната група на „БСП за България“. Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Докладвам предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се § 5а:
„§ 5а. В чл. 212, ал. 1 думите „Избирател може да“ се заменят с „Избирателят“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 138 народни представители: за 35, против 97, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 6 има направено предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Параграф 6 се изменя така:
„§ 6. В чл. 213 се създават ал. 4 и 5:
(4) Придобиването, съхранението, програмирането и логистиката на специализираните устройства за гласуване се извършва от Министерския съвет, който при необходимост може да ползва други специализирани изпълнители.
(5) Тестването и сертифицирането на специализираните устройства за гласуване се извършва от Държавна агенция „Национална сигурност“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 159 народни представители: за 45, против 102, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6, който става § 5.
Гласували 169 народни представители: за 121, против 46, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 7 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Параграф 7 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Красимир Ципов по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6:
„§ 6. Създава се чл. 213а:
„Удостоверяване на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване
Чл. 213а. (1) Централната избирателна комисия осигурява техническите устройства за машинно гласуване чрез наемане или закупуване.
(2) Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, председателя на Българския институт по метрология и председателя на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация.
(3) Удостоверяването по ал. 2 се извършва в срок от 30 работни дни, считано от датата на предоставянето от Централната избирателна комисия на техническите устройства за машинно гласуване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! В чл. 213а е записано, че: „Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метеорология удостоверяват съответствието на доставения тип технически устройства.“ А преди това е записано: „...машинно гласуване чрез наемане или закупуване“.
На Правна комисия тези институти категорично и ясно заявиха, че не могат да поемат такова задължение, че не могат да се справят с така възложените им задължения. Освен това тук ЦИК се натоварва отново с несвойствени действия, защото се отнемат от правомощията и от отговорността на практика на Министерския съвет и изпълнителната власт и се възлагат на ЦИК. По този начин изборният процес ще бъде сериозно компрометиран, тъй като самите институции, които са натоварени от Вас в този закон, не могат да поемат тази отговорност.
Това показва още веднъж по какъв начин се приемат тези изменения в Изборния кодекс, които не съответстват на практика на реалните възможности на институциите, което ще доведе до хаос и объркване на предстоящите избори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 179 народни представители: за 72, против 95, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 7, който става § 6 по Доклада на Комисията.
Гласували 184 народни представители: за 116, против 65, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се нов § 7:
„§ 7. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в уводното изречение след думите „секционната избирателна комисия“ се поставя запетая и се добавя „която произвежда гласуване с хартиени бюлетини“.
б) в т. 1 думите „включително специални кутии за машинното гласуване“ и запетаята преди тях се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия, която произвежда гласуване с машини, получава от общинската администрация и от районната избирателна комисия изборните книжа и материали по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 14, както и:
1. специални кутии за машинното гласуване;
2. по две технически устройства и всички други изборни книжа и материали, необходими за машинното гласуване, по ред, определен от Централната избирателна комисия“.
3. В ал. 4 след думите „т. 1, 2, 4 – 14“ се добавя „или по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 14 и ал. 2, т. 1“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова.
Колеги, докато гласуваме, да Ви дам една информация. По молба на секретарите и заместник-председателите на парламентарните групи в най-скоро време долу ще има по още един монитор, за да може и председателите и заместник-председателите да наблюдават гласуването, защото разбрах, че е трудно да се наблюдава горе на монитора, той обхваща само по-горните редове, така че това ще бъде направено в най-скоро време.
Гласували 178 народни представители: за 69, против 100, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се § 7а:
„§ 7а. В чл. 218, ал 2, изречение първо след думите „за гласуване“ се добавя „при произвеждане на гласуване с хартиени бюлетини“, а след думата „машини“ се добавя „при произвеждане на машинно гласуване“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 186 народни представители: за 75, против 98, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се § 7б:
„§ 7б. В чл. 219 съюзът „и“ се заменя с „или“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се § 7в:
„§ 7в. В чл. 230, ал 3 след думите „ал. 1“ се добавя „или ал. 2“, а думите „включително и при машинно гласуване“ се заменят с „ако се произвежда гласуване с хартиени бюлетини“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се § 7г:
„§ 7г. В чл. 236, ал. 1, изречение трето след думата „гласуване“ се добавя „или до преградата за гласуване с машини“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И на господин Веселинов да изчетете неподкрепеното предложение.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §…:
„§... В чл. 238, ал. 4, изречение първо думите „с номера“ се заличават.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имате думата за изказвания, колеги.
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Предложенията, които правим в § 7, всъщност това е основата на промените в Изборния кодекс, които трябваше да се случат. Но така или иначе Вие не пожелахте, а именно тези промени, които биха улеснили въвеждането на машинното гласуване и улеснили законодателя при провеждането на настоящия и бъдещи избори, щеше да бъде улеснена администрацията при прилагането на Закона. Нямаше да има сгрешени бюлетини, нямаше да има сгрешени протоколи, нямаше да има отново навалица в зала „Универсиада“ или която и да е друга зала.
Съжалявам, но Ви приканвам още веднъж да преосмислите Вашата позиция и да ни подкрепите при това наше предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Байчев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Ще гласуваме поред предложенията.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на § 7а.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 183 народни представители: за 73, против 95, въздържали се 15.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Моля за прегласуване, че колегите от опозицията не са гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за прегласуване.
Гласували 184 народни представители: за 73, против 99, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на § 7б, което Комисията не подкрепя.
Гласували 189 народни представители: за 79, против 96, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Гласуваме неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова за създаване на нов § 7в, което Комисията не подкрепя.
Гласували 178 народни представители: за 71, против 95, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на § 7г.
Гласували 183 народни представители: за 80, против 95, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 188 народни представители: за 23, против 72, въздържали се 93.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 8 – текст на вносител, има предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители:
„Параграф 8 се заличава.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Параграф 8 отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.
Изказвания?
Господин Попов, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Както § 8, така и следващият § 9 са емблематичен пример как се работи в Комисията и в Народното събрание. И § 8, и § 9, предложенията на Корнелия Нинова и група народни представители са те да отпаднат, да бъдат отхвърлени. Същевременно Комисията не подкрепя това предложение, но подкрепя де факто предложението да бъдат отхвърлени § 8 и § 9. Ето това е пример как се работи на инат, неконструктивно, само и само, за да не се подкрепи предложение, което на практика Вие подкрепяте, но е дадено от парламентарната група на БСП, за да знаят хората и журналистите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Ерменков, заповядайте за изказване.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както вчера по отношение на § 3 стигнахме до абсурда да гласуваме един текст, след което да гласуваме противоречащия му текст, след това да се налага да обясняваме защо сме гласували и какво сме гласували, сега с този параграф се получава същото.
Искам да Ви попитам, колеги от управляващото мнозинство: как ще гласувате един път „против“ отпадането на този параграф и след това ще гласувате един път „за“ отпадането му и каква е разликата в двата случая? Или се правим на много принципни и подкрепяме това, което Комисията предлага, но не подкрепяме същото, което опозицията предлага?! Начин на работа, начин на изслушване, начин на водене на искания от Вас диалог. Този диалог, който Вие искате, така няма да се получи. Хората навън няма да Ви разберат и наистина оставката Ви ще бъде неминуема. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Госпожо Александрова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Ще бъда много кратка с оглед на това, което от опозицията изразиха, само, за да обясня начина, по който е написан Докладът, това е от гласуването в Комисията, което се получи. Тоест ние не получихме мнозинство, за да си гласуваме текста на вносител, затова Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен, тъй като не срещнахме мнозинство. Не знам дали някой от Вас технологично го разбира, но нашият текст не се подкрепи, с оглед на това Докладът е абсолютно правилен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Александрова.
Реплики?
Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Аз не знам какво не е ясно, но в § 8 ясно е записано: „Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „§ 8 отпада“.“
Отдолу: „Комисията не подкрепя предложението.“
Следващото изречение: „Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен“. Не подкрепя предложението на Корнелия Нинова да бъде отхвърлен § 8 и на следващото изречение: „Не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен“.
Важно е да не се подкрепи предложението на „БСП за България“ на всички ни е ясно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Попов, аз друго разбрах, но... (Шум и реплики.)
Дуплика? Няма да има.
Продължаваме с гласуване, колеги.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
Гласували 171 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 87.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 188 народни представители: за 98, против 81, въздържали се 9.
Предложението е прието. (Шум и реплики: „Така е.“)
Да, да, така е. (Шум и реплики.)
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията § 8 да бъде отхвърлен.
Гласували 186 народни представители: за 93, против 86, въздържали се 7.
Предложението не е прието. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, от място): Какво правим сега?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Моля за прегласуване, уважаема госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прегласуване, моля. (Шум и реплики. Уточнения встрани от микрофоните.)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми колеги, гласуваме: „Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.“
Как по-ясно да го кажа? Вие сте „за“. (Обръща се към народните представители от „БСП за България“.) Ние сме „против“. Как да го кажа по-ясно? (Смях. Ръкопляскания от всички парламентарни групи.) Как по-ясно да го кажа? Това е нашето предложение, ние не можем да гласуваме…
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Не ми се карай! Къде се намираш?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Не Ви се карам, обяснявам Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Александрова, не въздействайте на залата за начина на гласуване.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Няма. Прощавайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нека всеки народен представител сам да реши. (Шум и реплики. Има проблем с някои от пултовете за гласуване.)
Изчакваме, спокойно. Изчакваме максимално, за да могат всички колеги да гласуват.
Гласували 196 народни представители: за 95, против 96, въздържали се 5.
Предложението не е прието. (Шум и реплики: „По групи, групи!“)
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП, от място): По групи! По групи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Александрова, заповядайте… (Силен шум и реплики.)
Колеги, ако малко запазите тишина, всичко ще се случва по-лесно.
Покажете гласуването по групи.
За процедура – господин Ерменков.
Моля в залата да бъде малко по-тихичко!
Каква процедура имате, господин Ерменков? Заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, това, което се получава с това второ гласуване, е просто едно доказателство, че начинът на водене на гласуване не е както трябва. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това по начина на водене ли е?
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Да, по начина на водене, защото Вие водите и Вие определяте кога, какво и как се гласува и затова се обръщам към Вас.
Досега винаги, когато са се чели законопроекти и е имало предложения, които противоречат на това, което е внесено от Комисията или се приема от вносителя, това, което се гласува и е прието като предложение на народен представител и група народни представители и противоречи на това, което е прието, вкарано от вносителя, се приема и повече не се гласува.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Той не може и да го обясни…
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Веднъж вече гласувахме § 8 да отпадне. Той вече е отпаднал. Какво гласувахме още един път след това – да бъде отхвърлен ли? Сега сме в ситуацията, в която имаме един § 8, който е отпаднал, но не е отхвърлен. Това, което правите в момента е нонсенс. Обърквате управлението на целия процес за Изборния кодекс. Ние вече създаваме хаос при гласуването на Изборния кодекс, представете си какъв хаос ще има по време на самите избори! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Госпожо Александрова, заповядайте да продължим с Доклада. (Шум и реплики.)
Господин Гьоков – по начина на водене. Заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, по начина на водене към Вас.
Какво ще запишем в Изборния кодекс? Какво ще запишем? Веднъж § 8 беше отхвърлен, след това не беше отхвърлен. Какво ще пише в Изборния кодекс? Обяснете на залата, за да знаем какво ще пише утре в Изборния кодекс. Този § 8 ще е отпаднал ли от Законопроекта, или няма да бъде отпаднал?
По гласуването аз не можах да разбера и надали някой в тази зала разбра за какво става въпрос – гласуваме веднъж, параграфът отпада, гласуваме следващия път – не отпада. Какво ще напишете в Изборния кодекс на база на днешното гласуване? Обяснете на залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Гьоков, Вие сте ме изпитвали – благодаря Ви.
Госпожо Александрова, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Обяснете какво ще пише...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще обясня след малко.
Заповядайте по начина на водене.
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, мисля, че на колегите от БСП не им стана ясно. Обяснете им, че гласуването, благодарение на техните девет гласа, които гласуваха заедно с ГЕРБ, мина мажоритарният вот – да разберат всички, а не да играят игрички. (Частични ръкопляскания от ОП и ГЕРБ.) Девет човека можеше да излязат и да кажат: „Машината не ми е отчела правилно, моят вот е друг.“ Вие отново задкулисно играете, иначе претендирате да сте морални. (Ръкопляскания от ОП и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов. (Силен шум и реплики.)
По начина на водене имаше…
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! (Силен шум. Реплики към „БСП за България“ от народния представител Юлиан Ангелов. Шум и възгласи от ОП.)
Госпожо Председател, чувате ли какво се казва в тази зала?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги.
КРУМ ЗАРКОВ: За най-шумните колеги, които най-малко разбират, да обясним. Гласува се § 8, който променя наименованието на една глава от Изборния кодекс. В този параграф има направени няколко предложения той да отпадне. Между другото, едно от тях е на тези – крещящите колеги.
Предложенията са параграфът да отпадне. Едно от предложенията – това на Корнелия Нинова, е прието и параграфът отпада, след което обаче Вие поставяте същия параграф на гласуване и той бива приет. Следователно става така, че в момента са приети две противоречащи си предложения. Според едното параграфът отпада, според другото – остава. Затова предлагам да спрем с нечленоразделните звуци и да предложим (ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС) за прегласуване § 8 и той да отпадне, тъй като това беше консенсусно решение. Имайте предвид, че причината да го има § 8 и да отпадне е, че той е свързан със следващите параграфи, според които се прави нов модел, нов вид избор за Велико народно събрание. Те също бяха отхвърлени в Комисията, така че най-логично е този параграф да отпадне. Моля тези, които много викат, да не пречат на другите, които се опитват да създадат поне яснота в иначе сбъркания Ви Изборен кодекс. (Ръкопляскания от „БСП за България“. Шум и реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, давам 5 минути почивка. Никой да не напуска залата. Нека да си изясним ситуацията в момента.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля да заемете местата си.
Тъй като сме направили два пъти гласуване на текста на Комисията, предлагам сега да гласуваме текста по вносител.
Изчитам Ви § 8: „Наименованието на глава петнадесета се изменя така: „Избори за народни представители за Народно събрание“.“
Гласуваме текста по вносител.
Гласували 191 народни представители: за 83, против 108, въздържали се няма.
Предложението не е прието. С това текстът отпада.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 9 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
Предложението отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 199 народни представители: за 103, против 85, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 261, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„3. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 262 се правят следните изменения:
1. В наименованието „Жребий за определяне на номер в бюлетината“ думата „номер“ се заменя с „поредност“.
2. В ал. 1 думите „Поредните номера“ се заменят с „Поредността“ и думите „Определеният пореден номер“ се заменят с „Определената поредност“.
3. В ал. 2 навсякъде думата „номерата“ се заменя с „поредността“.
4. В ал. 3 думите „не се изписва номерът на и“ се заличават.
5. В ал. 4 навсякъде думата „номер“ се заменя с „поредност“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 265, ал. 3, т. 1 думите „с номера“ се заличават.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Господин Богданов, заповядайте.
КРАСИМИР БОГДАНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, особено отляво. Сега е моментът да поправите грешката си от вчера. Вие заявихте, че приемате и подкрепяте идеята да отпаднат номерата в бюлетината, не бяхте съгласни с мотивите. Мисля, че след вчерашния ден коментирахме въпроса, че мотивите са си мотиви, но предложението е точно и ясно – говорим за начина, по който ще изглежда бюлетината, как ще се гласува в нея – ще има квадратче, в което ще се поставя съответният знак, срещу него ще се изписва номерът на съответната партия.
Другото наше предложение е за решението на ЦИК – вместо да определя поредния номер, да определя поредността. Така че бъдете коректни към Вашите избиратели и подкрепете предложението. Нека да спрем с манипулациите, с купения, корпоративен, етнически и всякакъв друг вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
Гласували 192 народни представители: за 29, против 75, въздържали се 88.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване второто предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 193 народни представители: за 30, против 76, въздържали се 87.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване третото предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 194 народни представители: за 30, против 76, въздържали се 88.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По параграф 10 има
предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В § 10, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а изречение второ се заличава“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 192 народни представители: за 85, против 99, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10, който става § 7.
Гласували 195 народни представители: за 110, против 65, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 11 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„§ 11 се изменя така:
„§ 11. Чл. 269 се изменя така:
„Чл. 269. В случаите, когато поради възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване на едното устройство за гласуване се окаже невъзможно, секционната избирателна комисия уведомява незабавно районната избирателна комисия и Централната избирателна комисия. До отстраняването на повредата или замяната на повреденото устройство за гласуване, гласуването продължава на другото устройство за гласуване.“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
Господин Попов, имате думата.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Това наше предложение е свързано с гарантираната възможност – да, Вие вече приехте алтернативната възможност хартия или машина, но това предложение, при така приетото от Вас предложение и създаден хаос в Изборния кодекс, според мен, я гарантира на тези хора, на тези избиратели, които желаят да гласуват с машина. И много ясно сме записали, че ако има проблем с едното устройство в секционната комисия и не може да се гласува на него, да може веднага да бъде уведомена съответната висшестояща комисия и да бъде осигурено друго устройство, с което да могат избирателите да гласуват.
Ако Вие сте искрени в това, което вчера твърдяхте, че искате въвеждане на машинното гласуване, то подкрепете този текст, защото той гарантира възможността и за машинно гласуване на тези избиратели, които желаят да гласуват с машина. Подкрепете този текст, за да видим дали наистина сте искрени, или – както предполагаме, машините ще бъдат просто повредени най-вероятно, за да не могат хората да гласуват с тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Попов.
Реплики има ли? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 190 народни представители: за 92, против 93, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Моля, процедура по прегласуване.
Уважаеми народни представители, наистина гарантирайте възможността на хората да гласуват и с машина! Това е текстът. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не коментирайте.
Благодаря.
Отново подлагам на гласуване неприетото от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова.
Гласували 193 народни представители: за 89, против 101, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който става § 8.
Гласували 184 народни представители: за 105, против 59, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се § 11а:
„§ 11а. В чл. 270, ал. 2, изречение второ се изменя така: „Отрязъците с номерата от бюлетините се опаковат и се запечатват с хартиена лента.“.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 190 народни представители: за 88, против 99, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 12 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„§ 12 отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 187 народни представители: за 83, против 96, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 12, който става § 9.
Гласували 186 народни представители: за 109, против 59, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се нов § 12:
„§ 12. В чл. 273 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с хартиените бюлетини и от машинното гласуване“ се заличават.
2. В ал. 4 в началото се поставят думите „При гласуване с хартиени бюлетини“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 188 народни представители: за 80, против 101, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 13 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„§ 13 се изменя така:
„§ 13. В чл. 275, ал. 1, т. 7 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
Господин Зарков, имате думата.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! След като се внесе доста сериозен хаос по отношение на това как ще се гласува – хартиено или машинно, сега ни се предлага да се нанесе удар и по прозрачността на изборите, защото чл. 275 засяга данните, които се съдържат в един протокол преди отваряне на изборната кутия и които позволяват впоследствие да се провери дали всичко в секцията е било наред – протокол, който подписват членовете на секционната избирателна комисия, за които Вие няколко пъти казахте.
Че протоколите имат нужда от известно опростяване, е вярно, и това беше отбелязано в много доклади на Централната избирателна комисия, но не може под прикритието на необходимостта от опростяване да се скрие важна информация. В момента чл. 275 гласи, че в протокола последователно се вписват определен брой и видове данни. Предлага ни се много от тях да се отменят или да се слеят. Така например, за да бъда максимално конкретен, в момента се изисква в протокола на различни места да бъдат вписани броят на избирателите според предварително изготвения избирателен списък и броят на избирателите, вписани в допълнителните страници на избирателния списък, каквато възможност има. Предлага ни се сега тези данни да се смесят по начин, по който, когато Вие след това погледнете протокола, няма да знаете колко от тези отразени хора са били в предварителния и колко са били дописани.
Така се прави и с недействителните бюлетини. Има различни видове недействителни бюлетини, защото това, което ги прави недействителни, е различно. И всеки един от тях в протокола в действащото ни законодателство трябва да бъде отразен на различно място, за да може да стане ясно на хората – на тези, които проверяват след това, и на тези, които наблюдават изборите, какво точно се е случило в тази изборна секция, което е довело до толкова голям брой недействителни бюлетини.
Сега всичко това се смесва в едно и информацията ще бъде загубена. А има и данни, които просто се заличават от протоколите. Доста чувствителни данни. Защо например не искате вече да се изписва броят на неизползваните бюлетини? Не Ви ли се струва, че е важно да се знае колко бюлетини са били заведени в секцията и колко не са използвани? И още повече, защо не искате в протокола да се впише броят на унищожените от секционната избирателна комисия бюлетини? Нима не е важно да се знае колко бюлетини са били унищожени от Централната избирателна комисия?
В Правната комисия един от малкото експерти по изборен процес, който все пак беше допуснат, обясни, че това е особено деликатен момент и към него трябва да се подхожда изключително отговорно. Нищо в този Изборен кодекс не беше обсъдено и отговорно направено, и това е отново връщане назад. Вместо да правим по-прозрачен процеса, по-ясен и по-сигурен, ние непрекъснато го компрометираме.
И още едно нещо. То всъщност тези предложения няма да доведат дори до опростяване на протоколите. Напротив, най-вероятно ще ги усложнят. А опростяването на протоколите – извинявайте за тези, за които може би ще се повторя, става най-лесно с въвеждането на изцяло машинен вот, защото тогава машината ще Ви даде данните, които иначе се броят на ръка.
Затова отново се обръщам към разума – поне протоколите недейте компрометира!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков.
Реплики има ли?
Реплика – господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Зарков, от цялото Ваше изказване разбирам, че тук става въпрос за „с един куршум – два заека“ – хем се опростява протоколът, хем Ви се осигурява една служебна победа. Вчера говорихме от кого и как.
От някои Ваши представители обаче чухме, че призовавате за вето по тези текстове – вето по текстовете, които въвеждат хартиените бюлетини. Ако ще правим такива призиви, уважаеми колеги, нека да призовем за вето и по онези текстове, които открито нарушават Конституцията – текстове, които лишават български граждани от право да гласуват, и текстове, които открито противоречат на конституционно гарантираното право гражданите да използват майчиния си език, текстове в нарушение на Директива 109 на Европейския парламент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Хамид.
Друга реплика?
Имате думата, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, моята реплика към Вас е следната: когато говорите оттук, моля Ви като уважаван юрист да говорите с аргументи.
Нашите предложения във връзка с опростяване на протокола са само и единствено съобразени със забележките и предложенията в Доклада на Централната избирателна комисия.
Ако позволите, на стр. 10 те казват:
„Според чл. 275, чл. 330 и чл. 434 от Изборния кодекс бюлетините извън избирателната кутия се вписват на отделни редове в секционния протокол, в който е необходимо да се впише и броят на неизползваните бюлетини. Следва да се подчертае, че броят на унищожените, сгрешените и трите вида недействителни бюлетини е пренебрежимо малък, поради което вписването им поотделно на самостоятелни редове е излишно и само утежнява секционния протокол, без да носи някаква информация.“
Плюс това Вие оттук обявихте, че ние премахваме и унищожените бюлетини.
В т. 8 от нашето предложение обединяваме точките:
„8. общият брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от секционната комисия бюлетини“.
Моля Ви, говорете истини от трибуната. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Дуплика, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господа репликиращи, ще се опитам да бъда пределно ясен, а пък дали са истини, и то, за да го прецените дали нещо е истина или не, уважаеми, трябва да има и определени познания по отношение на Закона и изборния процес, както и трябва също така, когато се четат докладите на ЦИК, да се има предвид това, което ние искаме да подпомогнем администрацията, и това което искаме да подпомогнем в самия процес.
Така например, когато ЦИК Ви казва, че не могат и не искат да се занимават с машините, Вие не четете техните доклади, но когато ЦИК Ви казват, че не им се занимава да броят унищожени бюлетини, защото, видите ли, било твърде малко, Вие тогава ги приемате. Ако на следващите избори са твърде много?! А Вие ще разберете ли дали са много, или малко, уважаема госпожо Председател на Правната комисия, след като вече няма да го пише в протокола? Как ще знаете дали са много, или малко? (Шум и реплики.)
Сега, чуйте ме внимателно! Опитвам се наистина да бъда максимално добронамерен. Има разлика дали се изписват данните последователно в различни редове, или се вписват в куп. Това разбирате ли го – че когато ги съберете, губите информация? Ясно ли е това, или не е ясно?
Накрая, за да завърша този спор, който до голяма степен е безсмислен. Очевидно е, уважаеми дами и господа народни представители, които подкрепяте тези текстове, че за много от тях Вие дори не сте наясно, защото те са взети от различни доклади в различни разговори, които са се водили, за които Вие нямате представа и които Вие като хора, които се явявате на избори, утре ще трябва да отговорите пред Вашите представители в секционните избирателни комисии и така нататък, и така нататък. Но понеже не се организира правилно парламентарният процес, включително работата на Правната комисия, понеже този дебат няма къде да се води, се получава така.
Повярвайте ми, ставало е преди, най-вероятно, за съжаление, ще стане пак. Предупреждавали сме Ви – и ние, и други, и Вие сами сте виждали такива грешки, затова едни и същи закони се променят през няколко седмици. Ако утре, вдругиден пак се променя Изборният кодекс, ще видите, че пак ще говорим за това що е то протокол? За съжаление, след този изборен процес не две трети, сигурно три четвърти от протоколите ще са сбъркани! Причината за това, според господин Хамид, е в целенасочено и целеустремено създаване на предпоставки за фалшификация. Аз не мога да кажа, че не съм съгласен с Вас, но има и една друга причина – недостатъчно задълбочена работа, така да го кажа, и познания по темата. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Зарков, публично поставяте два пъти в едно изказване компетентността на народните представители. (Шум и реплики.)
Изказване ли имате?
Заповядайте, госпожо Клисурска. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Длъжен съм да обърна внимание, господин Ченчев.
Длъжен съм да обърна внимание включително и на Вас.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Позволете ми да прочета докрай Доклада на Централната избирателна комисия и препоръките, които те дават във връзка с този протокол, за да видим как те са прочетени, разбрани ли са и дали са направени тези предложения така, че да отговорят на потребностите на Централната избирателна комисия. Защото, когато госпожа Александрова прочете част от Доклада, тя не прочете най-важното: как да бъде оформен протоколът? Позволете ми да го кажа.
„Допусканите грешки могат да бъдат избегнати с промяна в Изборния кодекс, ако броят на недействителните бюлетини извън избирателната кутия се предвиди да се вписва само на два реда в секционния протокол, като на първия ред се вписва броят на неизползваните бюлетини, а на втория – броят на унищожените, сгрешените и недействителните бюлетини“, а не кумулативно събрани, както Вие предлагате. Вие в момента кумулативно съединявате всички видове – сгрешени, неизползвани и недействителни бюлетини на един ред.
Помните ли, когато трябваше да се прехвърлят резултатите от хартиеното и машинното гласуване, колко грешки се допуснаха при сборуването? Сега грешки и поправяния ще има във всеки един протокол. Обърнете внимание на това, което ще гласувате, защото то ще затрудни изборния процес, ще затрудни резултатите и отчитането им такива, каквито са.
Смятам, че това, което правите като предложение, е изключително неадекватно и не отговаря на потребността на ЦИК такава, каквато те са я задали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Реплики има ли?
Други изказвания?
Господин Ерменков, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Това предложение на Комисията, което в момента се предлага да бъде гласувано, е интересно. Спорът за това по какъв начин ще бъдат вписвани унищожени, сгрешени и недействителни бюлетини е абсолютно безсмислен, ако няма и броя на бюлетините, които са закарани в изборната секция. Защото в крайна сметка всички тези числа, които съществуват в протоколите, са за да се засекат накрая, да не се получи, че отнякъде е дошъл допълнителен бюлетин извън докараните официално. Да се знае, че броят на онези бюлетини, които са използвани – било сгрешени, било недействителни, било унищожени, е равен и на действителните бюлетини, равен е на броя на докараните бюлетини вътре в секцията. Всяко друго нещо, което се прави, създава предпоставка за неясноти, за съмнения.
Доколкото разбирам, идеята на законодателя би трябвало да бъде именно да се разсеят всякакви съмнения по отношение на това дали има недействителни бюлетини, но не като недействителни, защото са сбъркани, а като допълнително докарани в секцията отнякъде, което няма как да се разбере, ако отпадне и това, че трябва да бъде ясен колко е броят на докараните в секцията бюлетини.
Не знам защо правите всичко това?! Не знам защо си причинявате допълнителни главоболия към тези, които имате? Защо продължавате да предприемате действия, които ще създадат хаос в изборния процес? Защо не се вслушате в хората, които искат честни избори? Това не мога да разбера – или може би сте някакви мазохисти? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Има ли реплики?
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 165 народни представители: за 76, против 86, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 13, който става § 10.
Гласували 156 народни представители: за 86, против 68, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Декларация от името на парламентарна група.
Господин Кутев, имате думата. (Шум и реплики. Част от народните представители отдясно напускат залата.)
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Може би е редно да изчакаме колегите да излязат.
Между другото, колеги, не се притеснявайте, скоро ще излизаме всички. (Силен шум и реплики.)
Тръгвате във вярната посока, искам да кажа, уцелихте посоката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Кутев, моля Ви. Излезли сте, за да ни запознаете със…
АНТОН КУТЕВ: Аз чакам да се успокои залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, няма защо да чакате. Дадох Ви думата, моля, продължете! Вие влизате в диалог, който няма нищо общо със…
АНТОН КУТЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вече трети месец продължават протестите по улиците на София. (Реплика от „БСП за България“: „И в страната!“) И на страната. Защо протестират гражданите навън? Защото смятат, че корупцията разбива държавата. Някои от тях смятат, че правораздавателната система е компрометирана. Повечето смятат, че няма справедливост. Мислят, че политиците ги лъжат и се подиграват с тях. Убедени са, че живеят в тежки и несправедливи неравенства. Не могат да живеят с доходите, които имат. Не могат да живеят в държавата, в която са се родили и която обичат. Не могат да живеят със здравната система, която имат, и много други.
Аз оправдавам техните протести, които те се опитват да направят по всякакъв начин. Опитват се да въздействат върху властта с методите, които те имат. В по-голямата си част те са напълно демократични и описани в Конституцията и в законите. Главното, което искат да кажат, е, че ние няма да продължим така. Това, което ни казва улицата в момента, е, че тази власт е нелепа, че е корумпирана и некомпетентна и ние няма да позволим да продължи по никакъв начин. Гражданите искат най-пречистващия и демократичен механизъм за изход от кризата и той е изборите.
Във връзка с това искам да Ви обърна внимание на едно от нещата, които се случиха вчера, защото то е много показателно, част от тези граждани влязоха в сградата на Народното събрание. Между другото, те влязоха във фоайето, което е абсолютно достъпно за гражданите. Между другото, самият проблем, че в сградата на Народното събрание не могат да влизат гражданите, тоест народът, според мен е сериозен проблем за българската демокрация и, между другото, за Вашето управление.
Няма как да управляваме с COVID 19 факта, че в Народното събрание няма народ, а има само депутати или администрация. Това само по себе си прекрачва границите на нормалността. И ако се окаже, че те не могат да влязат даже във фоайето, за да стигнат до деловодството да си подадат документите, защото те там не ги допускаха, допуснаха само едната част от тях, само че не допуснаха медиите, ако граждани и медии не могат да стигнат до фоайето на деловодството, това означава, че управлението и Народното събрание има проблем.
И сега тук искам да Ви обърна внимание на едно противоречие, което определено описва деградацията, до която Вие лично вдясно – депутатите от ГЕРБ, минахте за няма и две години. Вчера стигнахме до абсурдната ситуация тоалетната на Народното събрание да се окаже политически фактор и да стане повод за обсъждане в залата на Народното събрание. Искам да Ви напомня, че това дете, което вчера не беше допуснато да стигне до тоалетната на Народното събрание, само преди две години на наше заседание, на това Народно събрание седеше вътре в залата – същото дете със същите майки, със същите хора.
Преди две години, когато Вашата власт беше във вдъхновение, тези деца и майките с увреждания, независимо от скандалите, които тогава имахме с председателя на Народното събрание, независимо от всички спорове, които имахме, стигнаха до залата на Народното събрание. Резултатът от това беше няколко приети закона, няколко стотици милиона дадени за хората с увреждания.
Днес те не могат да стигнат в залата на Народното събрание, господа депутати от ГЕРБ, от управлението, защото нямат достъп! Нямат достъп по две причини: първо, физически достъп. Няма достъп, защото дотук количката не може да стигне и защото, ако утре в тази зала попадне депутат с по-сериозни увреждания от нашия колега Михаил Христов, той няма как да си докара количката до пулта. А за тези хора Народното събрание е абсолютно затворено, само че това е даже по-малкият проблем.
По-големият проблем е, че преди две години те имаха достъп до залата на Народното събрание, а сега нямат достъп до тоалетната на Народното събрание. По-голям цинизъм от това да доведеш политическата борба до физиологичните нужди на протестиращите няма! Няма нищо повече, което да може да направите! Няма праг на гнусливост, под който да не може да паднете или поне аз не си го представям. Надявам се да не си го представите и Вие, защото сигурно ще го свършите.
Това, което се случи вчера, беше опит за физическо издевателство над една група изключително изтормозени граждани. И този от Вас, който не слезе долу, а тъй като аз бях постоянно долу, нито един от Вас не слезе долу, той не можа да го види. Знаете го сигурно, Вие сигурно сте наясно с това колко бедни и нещастни са хората. Сигурно! И резултатът от тази Ваша сигурност е, че не допуснахте детето с увреждания до тоалетната. Надявам се това да е последният път в Народното събрание, когато тоалетната на Народното събрание е станала политически фактор.
Направих всичко възможно. Говорих с цялата охрана. Говорих с шефа на охраната и на НСО в парламента. Говорих с председателя на Народното събрание. Поставих го в зала. Поискахме всички ние от БСП почивка, за да решите проблема. Нищо не можа да Ви заведе там! Нямаше сила, която да Ви обясни, че има елементарни физиологически нужди на гражданите, които не може да забраните.
И сега единственото, което можем да поискаме от името на парламентарната група на БСП, е оставката на Цвета Караянчева сега и веднага! Нищо повече не може да помогне! (Ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте, госпожо Александрова.
Продължаваме с текстовете.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 14 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Параграф 14 се изменя така:
„§ 14. В чл. 281 ал. 3 и 4 се отменят.“
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Христиан Митев по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 11:
„§ 11. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „по кандидатски листи“ се заличават.
2. В ал. 3 думата „съответно“ се заменя с „поотделно“.
3. В ал. 4 се създава изречение второ: „Потвърдените гласове от машинното гласуване следва да са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Ще подложа на гласуване следните текстове: първо подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 133 народни представители: за 57, против 73, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 14, който става § 11.
Гласували 139 народни представители: за 88, против 51, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Госпожа Караянчева – декларация от името на парламентарна група.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз съм човек, който винаги казва истината, и се опитвам да бъда изключително коректна, търпелива и да изслушвам всички страни и мнения, които дойдат до мен.
Вчерашната ситуация обаче за мен беше категорична провокация! И днес от парламентарната трибуна колегите от БСП се опитват да правят свой пиар от всичкото това. (Реплика от „БСП за България“: „Оставка!“) Не искам да мисля, но мисля, че видях, че едно младо момче беше използвано. Момчето можеше да си бъде вкъщи, защото предвид на ситуацията, в която се намираме, ситуация на Ковид, когато всички потоци на движение в парламента са разделени – както на депутатите, така и на администрацията, така и на журналистите, това дете беше под пряка опасност от зараза с Ковид, защото и хората, които бяха около него, не бяха с маски. Всеки сам вижда кадрите от ситуацията, в която се намираха протестиращите заедно с госпожа Манолова, която се опитва да се възползва от „Системата ни убива“, за да гради политическа кариера или пък да внесе нов импулс в изграждането на образа си.
За последен път ще се занимая с опровергаване на лъжите, които се говорят и от тази трибуна, и от колегите от парламентарната група на БСП.
Категорично заявявам, че аз не съм човекът, който се занимава с пропускателния режим в сградата на Народното събрание. На основание заповед на здравния министър… (Викове от „БСП за България“: „Оставка! Оставка!“)
Господин Председател, моля да въведете ред в залата! (Викове и подсвирвания от „БСП за България“: „Оставка! Оставка!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, отивате далеч!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповед! Четете заповедите, които са разпределени в парламентарните групи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, отивате твърде далеч!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имам заповед, с която на базата на заповедта на министъра на здравеопазването въвеждам някои ограничения, но в никакъв случай няма ограничения за влизане на хора в Народното събрание. В тази заповед пише не председателят решава кой да влезе и кой не, зачитам: „Достъпът на външни лица до заседанията на парламентарните комисии се извършва по заявка от съответната комисия“ – първа лъжа опровергана.
Във вчерашния ден получихме писмо от майките. В това писмо, след като имат съответната обосновка, накрая е написано следното: „Предлагаме да бъде организирана среща.“ То е адресирано първо до всички парламентарни групи, председателите на парламентарни групи, до народните представители, които не членуват в парламентарна група. Там отзад пише: „Предлагаме да бъде организирана среща в сградата на парламента между наши представители и представители на Народното събрание по Ваше усмотрение в периода от 16 септември до 18 септември.“
В заключение искам да кажа по повод на това писмо… (Викове от „БСП за България“: „Оставка! Оставка!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, не отивайте толкова далеч!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Винаги съм влизала в диалог, но заявявам, че няма да разговарям с Мая Манолова и хората ѝ.
Има нормален достъп до Деловодството на Народното събрание. Това, което каза господин Кутев оттук, са абсолютни внушения! Защото тук също има хора – тук също има хора, които боледуват от Ковид, и е наше задължение да защитим както администрацията, така и народните представители, така и журналистите. Затова и достъпът до сградите на Народното събрание се осъществява по усмотрение на комисиите, които ще заседават. Днес има комисия при господин Николов и той е посочил браншови организации, които ще дойдат и ще участват в това заседание.
Резултатът, господин Кутев (викове от „БСП за България“: Оставка! Оставка! Оставка!“), отпреди две години, когато нямаше Ковид и когато… (Викове от „БСП за България“: Оставка! Оставка! Оставка!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги! Колеги, нали… (викове от „БСП за България“: Оставка! Оставка! Оставка!“)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: …децата можеха да влизат спокойно…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: …не бихте искали към Вас да се държат по този начин!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: …в сградата на Народното събрание (викове: „Ууу!“) без да бъдат заплашени от това да се заразят с Ковид. Във връзка с тези решения – Вие сам казахте, че доста средства са дадени, че много проблеми са решени и сега ние също искаме да има решение на проблемите. Затова аз мога да кажа за парламентарната група на ГЕРБ, че съм предоставила на госпожа Ангелова още в същия момент, в който дойде писмото – на всички парламентарни групи, писмото е било представено в 10,10 ч., и ако Вие наистина имахте желание да решите проблемите на тези хора, нямаше да правите демонстрации от тази трибуна, да вкарвате темата за тоалетната, която пък бие по авторитета на парламента. Защото когато сами ние си подбиваме авторитета, никой не може да го направи по-добре от нас!
Да, има възможности хората да идват и да входират своите предложения. Никога вратите на Народното събрание не са затворени. В това Народно събрание има правила! Това е институция, в която има правила, и те трябва да се спазват. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
А относно кадрите, които се показват, и манипулациите, които се правят, че хората, които са били вътре и изведени от НСО, са били бити – няма такова нещо! Доколкото знам, НСО има и видеа, така че моля да се отнасяме коректно и да уважаваме работата на всички.
Няма да позволя Народното събрание да бъде участник в провокации! Ако Вие искате да оглавявате протестите – да, заповядайте, протестите са отвън. (Викове от „БСП за България“: Оставка! Оставка! Оставка!“)
Аз лично оставка няма да дам! (Викове от „БСП за България“: Ууу!“)
Само да попитам: някой може ли да отрече, че в продължение на месеци палатките на майките в „Системата ни убива!“ са отпред и никой не ги е пипнал досега? Това е демократична България! И тук нещата се случват по правила. Но когато някой трябва да бъде чут, всеки има право да пусне писмо, да подаде заявка и да бъде поканен от народните представители, както те са поискали в това писмо, а не тази агресия и тези провокации, с които една неуспяла кметица се опитва да вдига рейтинга си! (Ръкопляскания от ГЕРБ и възгласи: „Браво, Цвете!“ Викове от „БСП за България“: Еее!“)
И една парламентарна група, която протестите не я припознават, да се опитва да се залепи за тях, защото, видите ли, стане някаква революция, пък Вие няма да бъдете в революцията! (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП, викове от „БСП за България“: „Оставка! Оставка! Оставка!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Караянчева.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): Лично обяснение! (Реплики. Викове от „БСП за България“: „Оставка! Оставка! Оставка!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене? (Викове отдясно: „Боклуци, боклуци!“)
Колеги, не вкарвайте и Вие улицата тук! (Реплики.) Да, направих забележка. Направих и тук забележка. Друг е въпросът, че не се чуваме.
Господин Божанков – по начина на водене. (Реплика на народния представител Антон Кутев.)
Лично обяснение на декларация, господин Кутев, няма да Ви позволя.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, моята процедура е към Вас. Не направихте нито един път забележка на госпожа Караянчева за тона, с който говори. (Реплики на народния представител Цвета Караянчева.) През цялата декларация (викове и тропане по банките от ГЕРБ) тя повишаваше тон на народните представители и размахваше пръст – недопустимо предвид темата на самата декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви!
ЯВОР БОЖАНКОВ: Отношението, господин Председател, госпожо Караянчева, на една власт към най-уязвимите, към най-страдащите е белег за отношението и цялото състояние на цялата власт. (Тропане по банките от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Божанков! Господин Божанков!
ЯВОР БОЖАНКОВ: Вашето отношение е жестоко и отвратително! Това показаха кадрите. (Ораторът продължава да говори на изключени микрофони. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Божанков, ще ми обърнете ли внимание, моля Ви!
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Но Ви моля да не излизате извън начина на водене.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, аз неведнъж съм се връщал към тази тема – ако в декларация някой изнася политически тези, е едно. В декларация аз мога да използвам повода за декларация на парламентарната група и вероятно да наговоря куп ужасии за всеки един от Вас. Това че нещо е казано в декларацията, не значи, че нямам право на лично обяснение и такова нещо в Правилника не пише.
В Правилника пише, че когато си засегнат лично и поименно, имаш право на лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: В изказване.
АНТОН КУТЕВ: Тя декларацията е изказване. Къде е разликата? Ако е в реплика или в дуплика, е нарушено доброто Ви име, нямаш ли право?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, декларация…
АНТОН КУТЕВ: Това е лишено от здрав разум.
И към това само искам да добавя: колеги, блъскането по масата е прийом на опозицията – във време, когато се клати властта, не Ваш. Той Ви пречи! (Възгласи, подсвиркване от ГЕРБ: „Еее!“, ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Александрова, да продължим работа.
Господин Карадайъ – по начина на водене, заповядайте.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Процедурата ми е по начина на водене.
Господин Председател, Вие допуснахте патос на госпожа Караянчева от тази трибуна, който мисля, че не беше в нормалните рамки.
Госпожо Караянчева, Вие много добре знаете, че още на 3 септември заявихме – ако разбирате и осъзнавате какво правите с Вашето бездействие, а в конкретния случай с Вашите действия, Вие ще си подадете оставката. (Реплики.)
Тъй като Вие до днес не сте реагирала, не внасяте сигнал за съвместимост или несъвместимост тук, за разглеждане в тази зала – органът по избора и назначаването на ръководството на Централната избирателна комисия в Народното събрание…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля да ме извините, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: В тази връзка ние ще…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това е по начина на водене. (Викове от „БСП за България“: „Оставка! Оставка!“)
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: …предприемем консултации…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не можете да се обърнете към госпожа Караянчева. (Реплика: „Това е по начина на водене.“)
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: …за оставката на председателя на Народното събрание ще внесем проект. Благодаря Ви. (Ръкопляскания и викове от ДПС и „БСП за България“: „Браво! Браво!“ и „Оставка!“, викове от ГЕРБ: „Ууу! Ууу!“)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов § …:
„Чл. 298, ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от районната избирателна квота.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Гласували 157 народни представители: за 22, против 130, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 15 има предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам.
Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 15.
Гласували 158 народни представители: за 73, против 81, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, ако позволите, прегласуване, че някои от колегите не успяха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре.
Отново ще подложа на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 15.
Гласували 152 народни представители: за 81, против 68, въздържали се 3.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 16 има предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители:
„Параграф 16 се изменя така:
„§ 16. Създава се глава петнадесета „а“ с наименование: „Избори за народни представители за Велико народно събрание“ с чл. 306а – 306у':
„Раздел I
Избирателно право. Принципи
Право да избират
Чл. 306а. Право да избират народни представители за Велико народно събрание имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията.
Право да бъдат избирани
Чл. 306а'. Право да бъдат избирани за народни представители за Велико народно събрание имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията.
Приложими разпоредби
Чл. 306б. За изборите за народен представител за Велико народно събрание се прилагат разпоредбите на тази глава и съответните разпоредби на част първа и на раздели IV, VII, VIII, IX, X, XI и XII от глава петнадесета.
Раздел II
Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Разпределение на мандатите
Смесена изборна система
Чл. 306б'. (1) Изборите се произвеждат по смесена изборна система.
(2) Двеста народни представители се избират по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони с кандидатски листи на партии и коалиции.
(3) Двеста народни представители се избират по мажоритарна изборна система в едномандатни изборни райони.
Чл. 306в. Всеки избирател има право на един глас за избор на кандидатски листи на партии или коалиции в многомандатен изборен район и един глас за избор на мажоритарен кандидат в едномандатен изборен район.
Правомощия на Централната избирателна комисия по тази глава
Чл. 306в'. (1) Централната избирателна комисия:
1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението;
2. определя броя на едномандатните изборни райони, като се спазва изискването, че в един едномандатен район не може да има секции от различни многомандатни изборни райони. Едномандатните райони са с приблизително еднакъв брой население според актуализираните данни от Националния статистически институт;
3. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 306е, ал. 1, 2 или 5;
4. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията, както и когато подписката в подкрепа на мажоритарния кандидат не отговаря на изискванията на 306ж′ ал. 1;
5. обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните народни представители за Велико народно събрание;
6. обнародва в „Държавен вестник“ резултатите от изборите незабавно след обявяването им;
7. при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, избран от пропорционална листа, обявява за народен представител следващия в съответната листа кандидат.
(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.
Разпределение на мандатите
Чл. 306г. Определянето на резултатите от гласуването в избори за народни представители за Велико народно събрание се извършва по методика съгласно приложение № 6.
Раздел III.
Изборни райони. Брой на мандатите
Определяне на изборните райони
Чл. 306г' (1) За произвеждане на изборите по:
1. пропорционалната изборна система територията на страната се разделя на 31 многомандатни изборни района, в това число три в област София-град и два в област Пловдив, а останалите изборни райони съвпадат с границите на областите;
2. мажоритарната изборна система територията на страната се разделя на 200 едномандатни изборни района с приблизително еднакъв брой население, разпределени в многомандатни изборни райони по т. 1.
(2) Наименованията, границите и номерацията на многомандатните и едномандатните изборни райони се определят от Президента на републиката не по-късно от 56 дни преди изборния ден.
Определяне броя на мандатите
Чл. 306д. (1) Централната избирателна комисия определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район, както и за едномандатните изборни райони съгласно чл. 306в′, ал. 1, т. 1 и 2 не по-късно от 55 дни преди изборния ден, като използва метода на най-големия остатък.
(2) Броят на мандатите в многомандатен изборен район не може да бъде по-малък от 3.
(3) Броят на едномандатните изборни райони в рамките на един многомандатен изборен район е равен на броя на мандатите за пропорционално разпределение в съответния многомандатен изборен район.
Раздел IV.
Регистриране на кандидатските листи и мажоритарен кандидат
Кандидатски листи и мажоритарен кандидат
Чл. 306д'. (1) Партиите и коалициите подреждат кандидатите в кандидатски листи по многомандатни изборни райони. Кандидатите на партиите и коалициите се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа.
(2) Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район.
(3) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район.
(4) Партиите, коалициите и инициативните комитети може да издигат само един мажоритарен кандидат във всеки едномандатен изборен район.
(5) При образуването на инициативен комитет за издигането на мажоритарен кандидат се прилагат съответните разпоредби на раздел V от глава девета.
Правила при регистрацията
Чл. 306е. (1) Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция в един многомандатен изборен район.
(2) Мажоритарен кандидат може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един едномандатен изборен район.
(3) Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, действителна е първата по време регистрация.
(4) Когато мажоритарен кандидат бъде регистриран в повече от един едномандатен изборен район, действителна е първата по време регистрация.
(5) Мажоритарен кандидат, издигнат от една партия, коалиция или инициативен комитет, не може да бъде включен в кандидатска листа на друга партия или коалиция или издигнат от друг инициативен комитет.
(6) Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за регистрираните кандидати не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация.
Документи и срок за регистрация
Чл. 306е'. (1) Регистрирането на кандидатските листи и на мажоритарните кандидати се извършва от районните избирателни комисии след представяне на:
1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица;
2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 306е, ал. 1, 2 или 5;
4. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред районната избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.
(2) Регистрирането на кандидатските листи и на мажоритарните кандидати в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
(3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на районната избирателна комисия.
Действителност на регистрацията
Чл. 306ж. (1) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 306е, ал. 1, 2 или 5. Решенията се обявяват незабавно и се уведомяват районната избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.
(2) Решенията по ал. 1 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.
Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на мажоритарен кандидат
Чл. 306ж'. (1) Мажоритарен кандидат се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от най-малко едно на сто, но не повече от 1000, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район.
(2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на мажоритарен кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената, единния граждански номер и постоянния си адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.
(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“.
(4) Списъкът се предава на районната избирателна комисия заедно с документите по чл. 306е′, ал. 1, т. 2 и 3 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Условия за регистрация. Отказ за регистрация
Чл. 306з. (1) Районната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и взема решение за регистрацията на кандидатските листи и на мажоритарните кандидати.
(2) При установяване на непълноти или несъответствия районната избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, районната избирателна комисия отказва регистрация.
(3) Отказът по ал. 2 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73.
(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат.
(5) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
(6) В случаите по ал. 4 или 5 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.
(7) Когато Районната избирателна комисия установи, че мажоритарен кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.
Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрацията
Чл. 306з' (1) Списъците по чл. 306ж′, ал. 2 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно от районната избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка.
(2) Териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден.
(3) За резултата от проверката териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на районната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.
(4) Районната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 306ж' ал. 2 въз основа на извършената от териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка. При поискване от инициативния комитет районната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 306ж', ал. 2.
(5) Когато районната или Централната избирателна комисия установи, че мажоритарен кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.
(6) Решението на районната избирателна комисия по ал. 5 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73.
(7) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.
Справка в списъка по чл. 306ж', ал. 2
Чл. 306и. Районната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател – български гражданин, да може да прави справка в списъка по чл. 306ж', ал. 2 по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер.
Раздел V.
Бюлетини за гласуване
Съдържание
Чл. 306и'. (1) Гласуването се извършва с две общи бюлетини по образец – за кандидатски листи на партии или коалиции и за мажоритарни кандидати.
(2) Бюлетината за кандидатски листи на партии или коалиции в многомандатните изборни райони на лицевата страна съдържа:
1. наименованието и номера на изборния район;
2. пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението ѝ за регистрация, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, а за коалиция – с „КП“;
3. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията и коалицията;
4. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого“.
(3) Бюлетината за мажоритарни кандидати в едномандатните изборни райони на лицевата страна съдържа:
1. наименованието и номера на изборния район;
2. пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението ѝ за регистрация, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, а за коалиция – с „КП“;
3. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията и коалицията, мажоритарния кандидат;
4. имената на кандидата за народен представител за Велико народно събрание;
5. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого“.
(4) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с плътна черна хоризонтална линия.
(5) Наименованието и номерът на изборния район се изписват на най-горния ред в бюлетините. Реквизитите по ал. 2 и 3 се изписват последователно отляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или инициативен комитет. В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста „Бюлетина за гласуване извън страната“.
(6) На гърба на бюлетините се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.
(7) Извън страната се гласува само с бюлетина за партии и коалиции.
Жребий за определяне на номер в бюлетините
Чл. 306к. (1) Поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите и коалициите не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2. При идентичност на партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи или мажоритарни кандидати, същите имат еднакъв номер на бюлетините за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати. Определените поредни номера са еднакви за цялата страна.
(2) Номерата на мажоритарните кандидати в бюлетината по чл. 306и', ал. 3 следват номерата на партиите или коалициите съгласно поредността на регистрацията на кандидата от съответната районна избирателна комисия.
(3) В бюлетината не се изписва номерът и не се оставя празен ред за партия или коалиция, която не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район.
(4) Партиите и коалициите, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината. На инициативните комитети, които не са регистрирали кандидати, не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.
Раздел VI.
Гласуване
Прилагане на раздел VII от глава петнадесета
Чл. 306к'. За гласуването в изборния ден се прилагат съответните разпоредби на раздел VII от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.
Произвеждане на гласуването с хартиени бюлетини
Чл. 306л. (1) След като бъде допуснат до гласуване, избирателят получава хартиени бюлетини – за кандидатски листи на партии или коалиции и за мажоритарни кандидати от член на секционната избирателна комисия, който ги откъсва от кочаните с бюлетините непосредствено преди предаването им и ги подпечатва с печата на комисията. С получените бюлетини избирателят отива в кабината да гласува.
(2) В кабината може да има само един избирател.
(3) Избирателят гласува, като:
1. поставя в квадратчетата с номера на избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция, мажоритарен кандидат знак „Х“ или „V“, който изразява по еднозначен начин неговия вот;
2. сгъва бюлетините по начин, който не позволява да се вижда поставеният знак за партия, коалиция или инициативен комитет;
3. излиза от кабината и подава сгънатите бюлетини на член на комисията.
(4) Членът на комисията сверява дали номерата върху бюлетините съответстват на номерата върху кочаните и при съответствие подпечатва повторно бюлетините с печата на комисията и откъсва отрязъците с номерата от бюлетините, които се пускат в отделна кутия.
(5) При несъответствие бюлетината се обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.
(6) След повторното подпечатване на бюлетините избирателят ги пуска в избирателната кутия, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си, включително удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2, изречение второ, и напуска помещението.
Машинно гласуване
Чл. 306л'. При машинно гласуване избирателят гласува, като отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа и/или за мажоритарни кандидати.
Раздел VII.
Преброяване на гласовете
Прилагане на раздел VIII от глава петнадесета
Чл. 306м. За преброяването на гласовете се прилагат съответните разпоредби на раздел VIII от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.
Протоколи на секционната избирателна комисия
Чл. 306м' (1) Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването с хартиените бюлетини и от машинното гласуване и ги вписва в протоколи за гласуването в многомандатния изборен район и в едномандатния изборен район.
(2) Протоколите на секционната избирателна комисия са в три идентични екземпляра и се изработват на трипластова индигирана хартия. Протоколите се защитават с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия.
(3) Преди попълването на протоколите се съставят чернови, които по форма и съдържание са еднакви с тях.
Действителен и недействителен глас
Чл. 306н (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.
(2) Гласът е действителен, когато:
1. бюлетината е по установения образец за съответния изборен район;
2. в бюлетината няма вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;
3. бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;
4. само в едно от квадратчетата за гласуване за партия, коалиция или мажоритарен кандидат има поставен знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя;
5. поставеният от избирателя знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа или мажоритарен кандидат, но не навлиза в квадратчето на друга листа или мажоритарен кандидат;
6. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;
7. в бюлетината има поставен знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого“.
(3) Гласът е недействителен, когато:
1. бюлетината не е по установения образец за съответния изборен район;
2. в бюлетината има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;
3. бюлетината не съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;
4. в бюлетината не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;
5. в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя;
6. в бюлетината е отбелязан вот със знак „Х“ или „V“ или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак „Х“ или „V“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя.
(4) Броят на гласувалите избиратели за кандидатска листа и за мажоритарен кандидат е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини съответно за мажоритарен кандидат и за кандидатска листа.
Подреждане на бюлетините
Чл. 306н' (1) След отваряне на избирателната кутия и изваждането им бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
1. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати, които не са по установения образец за съответния изборен район;
2. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати с вписани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци;
3. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец, в които не е отбелязан вотът на избирателя;
4. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец:
а) с отбелязан вот със знак „Х“ или „V“ или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или за двама или повече мажоритарни кандидати или с поставен знак „Х“ или „V“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя;
б) в които не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя, или
в) които не съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена“ върху всяка бюлетина;
5. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец:
а) с отбелязан вот със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа и за един мажоритарен кандидат;
б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;
6. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец:
а) с отбелязан вот със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого“;
б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.
(2) Когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря.
Вписване на данни в протокола
Чл. 306о (1) След отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват:
1. броят на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати;
2. броят на недействителните гласове;
3. броят на действителните гласове за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати;
4. броят на гласовете, подадени за всеки мажоритарен кандидат;
5. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа;
6. броят на действителните гласове по чл. 306н', ал. 1, т. 6, буква „а“;
7. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.
(2) Данните от машинното гласуване се прибавят съответно към данните от протокола на секционната избирателна комисия по ал. 1.
(3) Данните от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване се сумират, като общият брой на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини и на машинно гласувалите избиратели е равен на общия брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване. Потвърдените гласове от машинното гласуване следва да са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки.
(4) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.
Подписване на протоколите. Поправка
Чл. 306о' (1) Протоколите на секционната избирателна комисия след съставянето им се подписват от всички членове на комисията. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването по партии, коалиции и за мажоритарни кандидати.
(2) Поправки в протоколите след подписването им може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка“. Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата.
(3) Член на комисията не може да откаже да подпише протоколите. Член, който не е съгласен с отразеното в протоколите, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протоколите.
(4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокол, това се отбелязва, като се посочват и причините.
(5) Неподписването на протокол от член на комисията не го прави недействителен.
(6) Секционната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписаните протоколи, подпечатани на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
Раздел VIII.
Определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия
Прилагане на раздел IX от глава петнадесета
Чл. 306п. За определянето на резултатите от изборите от районната избирателна комисия се прилагат съответните разпоредби на раздел IX от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.
Отчитане на резултатите от гласуването в изборните райони
Чл. 306п' (1) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в многомандатния и едномандатните изборни райони и съставя протоколи.
(2) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят с решение на районната избирателна комисия към гласовете за кандидатски листи на изборния район.
Определяне на избраните мажоритарни кандидати
Чл. 306р. (1) Районната избирателна комисия определя избраните мажоритарни кандидати в района въз основа на подадените там действителни гласове.
Протоколи на районната избирателна комисия
Чл. 306р'. (1) Данните от гласуването се отразяват в протоколи на районната избирателна комисия по партии, коалиции в многомандатния изборен район и за мажоритарни кандидати в едномандатните изборни райони.
(2) Протоколите на районната избирателна комисия са в два идентични екземпляра и са изработени на двупластова индигирана хартия. Протоколите са защитени с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. Преди попълване на всеки протокол се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.
(3) Всеки екземпляр на протокола е с обособени страници.
(4) Протоколите на районната избирателна комисия съдържат наименованията на партиите и коалициите и на мажоритарните кандидати, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протоколите според поредния номер в бюлетината.
Вписване на данни в протоколите
Чл. 306с. (1) В протоколите на районната избирателна комисия последователно се вписват броят на секционните избирателни комисии в изборния район, броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването, данните по чл. 275, ал. 1 и по чл. 306о.
(2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.
Подписване на протокола
Чл. 306с'. (1) Протоколът на районната избирателна комисия се подписва от всички членове на комисията. След подписването на протокола председателят обявява резултатите от гласуването по кандидатски листи и за мажоритарни кандидати.
(2) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола.
(3) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.
(4) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
(5) При установяване на очевидна фактическа грешка в протокола може да бъдат извършвани поправки. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка“.
(6) Районната избирателна комисия незабавно след подписване на протокола го изпраща на Централната избирателна комисия в електронен вид, подписан с електронен подпис.
(7) Районната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
Раздел IX.
Определяне на резултатите от изборите от Централната избирателна комисия
Определяне на мандатите
Чл. 306т. (1) Общият брой спечелени мандати за всяка партия и коалиция се определя от Централната избирателна комисия:
1. по пропорционалната система, определен от сумата на подадените действителни гласове за кандидатски листи за съответната партия или коалиция в страната и в чужбина по метода на Хеър-Ниймайер според методиката по приложение № 6;
2. по мажоритарната система по приложение № 6.
(2) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете за партиите и коалициите от страната според методиката по приложение № 6. В чужбина се гласува с бюлетина само за кандидатски листи на партии и коалиции.
Последици при избиране на кандидат
Чл. 306т'. (1) В случай че кандидатът е избран в многомандатен изборен район и в едномандатен изборен район Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от едномандатния изборен район, в който е регистриран за народен представител.
(2) В случаите по ал. 1 Централната избирателна комисия обявява за избран първия по ред неизбран кандидат в листата, в която кандидатът за народен представител е бил регистриран.
Обявяване на резултатите от гласуването
Чл. 306у. (1) Централната избирателна комисия обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите и мажоритарните кандидати не по-късно от 4 дни след изборния ден.
(2) Централната избирателна комисия обявява имената на избраните народни представители за Велико народно събрание не по-късно от 7 дни след изборния ден.
Раздел X.
Действия при предсрочно прекратяване на пълномощията
Предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител от Великото народно събрание
Чл. 306у'. (1) Пълномощията на народен представител от Великото народно събрание се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка пред Великото народно събрание;
2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено;
3. установяване на неизбираемост или несъвместимост;
4. смърт.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 решението се приема от Великото народно събрание, а в случаите по ал. 1, т. 3 – от Конституционния съд.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Тридесет минути прекъсване на работата.
Разискванията и гласуването – след прекъсването.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля да заемете местата си.
Продължаваме с разисквания.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Нитова.
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА (БСП за България): Госпожо Караянчева, уважаеми народни представители! Ние няма да подкрепим внесените предложения за изменение на § 16 и създаването на нова Глава петнадесет „а“, отнасяща се до Велико народно събрание. И сега имаме норми за Велико народно събрание, които са добри.
Уважаеми вносители, обръщам се към Вас: сега е моментът да оттеглите внесените предложения и да престанете да тупате топката във Вашето поле, за да печелите време. Моля Ви, изхвърлете „дъвката“ Велико народно събрание, защото дневният ред на обществото е друг. Вие не разбрахте ли, че няма да има Велико народно събрание по Вашите правила? Гражданите, хората вече 53-ти ден (реплики и освиркване от ГЕРБ и ОП) са по улиците и площадите и искат едно – оставка, искат машинно гласуване, искат честни избори. Това е. Друго нищо не помага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Нитова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, аз изразявам удовлетворението си от това, което беше постигнато в Правната комисия като решение по отношение на § 16 и предложението за създаване на различен от общия ред за избор на народни представители във Великото народно събрание.
Нашите мотиви, за разлика от мотивите на опозицията, са принципни и почиват изцяло на Конституцията, а именно на чл. 157, който предвижда, че избори за Велико народно събрание се произвеждат по общия ред. Общият ред в този случай е изборът за народни представители в обикновеното Народно събрание. Следователно създаването на специална глава в Изборния кодекс, която урежда специални правила за избор на народни представители във Великото народно събрание, не би следвало да бъде приета и подкрепяна, тъй като ще влезе в разрез с конституционната норма, а именно чл. 157.
Освен това, следва да отбележим, че Великото народно събрание се свиква за решаване на съществени въпроси, свързани с устройството и организацията на държавните органи, формата на държавно управление и не би следвало с въвеждането на подобна смесена система, каквато ни се предлага в § 16, да се ограничава представителността на българските граждани във Великото народно събрание. Би следвало да се осигури точно обратното – максимална представителност на различните обществени групи, максимална възможност за всички политически сили без значение от тяхната големина, да бъдат представени и да изразят своите и на своите избиратели тези идеи при промяна на Конституцията или при приемане на нова Конституция.
Още веднъж Ви призовавам да подкрепите решението на Комисията за отхвърляне на § 16. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплика? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Байчев, заповядайте.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители!
Всеки един законопроект трябва да решава определени проблеми – обществено-политически, обществено-икономически, но с предложения законопроект – § 16, аз специално не разбирам кои точно проблеми се решават и какво ще се промени с промяна на методологията, начина на избиране и системата на народни представители във Велико народно събрание.
На мен лично не ми е понятно такъв важен процес с кого е консултиран и въобще дали е обсъждан?
Също така бих желал да се обърна и към вносителя: защо се предлагат две различни методологии на определяне на едномандатните и многомандатните райони? Какво е предимството на едната методология и какво е предимството на другата методология? За мен това ще доведе до организационен хаос и до допълнителни грешки и на напрежение при изборния процес.
От друга страна, ще доведе и до ограничаване на представителността на цели групи и на цели прослойки от населението, както и по-малките политически партии няма да могат и няма да имат представителство във Великото народно събрание и няма да бъдат изразител на съответните обществени интереси и политически такива.
Ненапразно законодателят е отменил мажоритарния вот, тъй като е отчел, че това е един недостатък на съвременния изборен процес. Все още не е ясно и не ни се обяснява как точно ще става предлагането в многомандатните райони, пък и в едномандатните, тъй като към настоящия момент може да бъде предложена листа партийна и може да бъде предложена листа от инициативен комитет.
Между другото, това нещо с инициативните комитети, трябва да Ви кажа, че го няма никъде, в Европейския съюз поне, а се предлага само и единствено в България. Откъде е черпен този опит и какви са точно целите, които преследва вносителят с това? И как точно различните инициативни комитети ще осветлят населението по въпросите, по които техният представител и неговото мнение ще вземе отношение във Великото народно събрание?
Това, което мога да Ви кажа към настоящия момент, е, че не се решават установените проблеми, а именно купен вот, контролиран вот и организационни нарушения. Напротив, по този начин ще се задълбочат и поради тази причина ние от Българската социалистическа партия няма да подкрепим този параграф. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Байчев!
Реплики? Няма.
Изказване?
Господин Попов, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, аз няма да коментирам същността на тези предложения, защото просто не си заслужава. Няма експерт в България, който да е дал положително становище по отношение на тези Ваши предложения за Велико народно събрание. За нас този парламент е изчерпан. И още когато се зароди тази идея у Вас за Велико народно събрание, за промяна на правилата за избор на Велико народно събрание, за нова Конституция ние ясно и категорично заявихме, че в този театър няма да участваме, няма да участваме в тези дебати. Защото целите, единствените цели на този театър, който разиграхте с тези предложения, са две. Първата е на практика да се обезсмисли машинното гласуване, което го прокарахте в промените до този момент в Изборния кодекс, и, втората е оставането Ви на власт поне още малко. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Реплики?
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Красимир Ципов.
Гласували 162 народни представители: за 63, против 99, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ:
Гласували 117 народни представители: за 110, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 325, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„3. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 326 се правят следните изменения:
1. В заглавието „Жребий за определяне на номер в бюлетината“ думата „ номер“ се заменя с „поредност“.
2. В ал. 1 думите „Поредните номера“ се заменят с „Поредността“ и думите „Определеният пореден номер“ се заменят с „Определената поредност“.
3. В ал. 2 думата „номер“ се заменя с „поредност“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 328, ал. 3, т. 1 думите „с номера“ се заличават.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изказвания? Не виждам. (Реплики от ОП.)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Оттеглиха ги колегите, тъй като предходните бяха подкрепени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: И трите ли?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: И трите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Оттегляте ги. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 17 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„§ 17 се изменя така:
„§ 17. В чл. 335 ал. 2 и 3 се отменят.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 173 народни представители: за 79, против 93, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста по вносител на § 17, който става § 12.
Гласували 171 народни представители: за 99, против 66, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §…:
„§... В чл. 350, ал. 1 думите „живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ да отпаднат.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов § …:
„§... Чл. 360 да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов § ...:
„§... В чл. 371, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„3. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по новите три параграфа, предложени от народните представители Мустафа Карадайъ и Искрен Веселинов? Желаещи има ли? Не виждам желаещи.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване първото предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за редакция в чл. 350.
Гласували 174 народни представители: за 19, против 148, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ за създаването на нов параграф, свързан с отпадането на чл. 360.
Гласували 177 народни представители: за 20, против 151, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители, свързан със създаването на нов член за промяна на чл. 371.
Гласували 174 народни представители: за 21, против 78, въздържали се 75.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 372 се правят следните изменения:
1. В заглавието „Жребий за определяне на номер в бюлетината“ думата „номер“ се заменя с „поредност“.
2. В ал. 1 думите „Поредните номера“ се заменят с „Поредността“ и думите „Определеният пореден номер“ се заменят с „Определената поредност“.
3. В ал. 2 думите „определения номер“ се заменят с „определената поредност“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §…:
„§... Чл. 386, ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от националната избирателна квота.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §…:
„§... В чл. 396, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ да отпаднат.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 397, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ да отпаднат.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 421, ал. 1, т. 4 се изменя така:
„4. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 422, ал. 1, т. 4 думите „изписан поредния номер“ се заменя с „изписана поредността“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 423 се правят следните изменения:
1. В заглавието „Жребий за номер в бюлетините“ думата „номер“ се заменя с „поредност“.
2. В ал. 1 думите „еднакъв номер“ се заменя с „еднаква поредност“.
3. В ал. 4 навсякъде думата „номер“ се заменя с „поредност“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В чл. 432, ал. 3 думите „поредния номер“ се заменят с „поредността“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Откривам разискванията по осемте предложения за нови текстове в Изборния кодекс.
Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Закривам разискванията. (Реплика от народния представител Искрен Веселинов.)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Господин Веселинов ги оттегля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Оттегляте Вашите? Изключително удачни предложения и Вие ги оттегляте?!
ДПС ще облекчите ли работата на Народното събрание? (Реплики от ДПС). Не ги оттегляте.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаването на нов параграф, свързан с промяна на чл. 386, ал. 2.
Гласували 182 народни представители: за 21, против 155, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаването на нов параграф, свързан с чл. 396.
Гласували 178 народни представители: за 20, против 153, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Последното предложение на същите народни представители е свързано с нов параграф във връзка с чл. 397.
Режим на гласуване.
Гласували 176 народни представители: за 18, против 153, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 18 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„§ 18 се изменя така:
„§ 18. В чл. 434, ал. 1 т. 7 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по текста на вносителя и по предложението на народните представители? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за промяна на § 18, свързан с чл. 434.
Гласували 171 народни представители: за 65, против 97, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя по § 18, който става § 13.
Гласували 170 народни представители: за 113, против 55, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 19 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„§ 19 се изменя така:
„§ 19. В чл. 440 ал. 3 и 4 се отменят.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по § 19? Не виждам желаещи.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване неприетото предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, свързано с чл. 440.
Гласували 172 народни представители: за 70, против 99, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на § 19, който става § 14 по вносител.
Гласували 161 народни представители: за 93, против 66, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 20 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„§ 20 се изменя така:
„§ 20. В чл. 450 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 18 се отменя.
2. Алинея 3 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изказвания по § 20? Не виждам желаещи.
Прекратявам разискванията.
Режим на гласуване по предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 174 народни представители: за 73, против 89, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 20, който става § 15.
Гласували 177 народни представители: за 100, против 76, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §…:
„§... Чл. 454, ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от общинската избирателна квота.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители:
„Създава се § 20а:
„§ 20а. В чл. 475 се създава ал. 3:
(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 могат да се съставят и в отсъствието на нарушителя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители:
„Създава се § 20б:
„§ 20б. В чл. 496, ал. 3 думите „наказанието се налага с решение на Централната избирателна комисия“ се заменят с думите „наказателните постановления се издават от председателя на ЦИК или от оправомощени от него длъжностни лица“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители:
„Създава се § 20в:
„§ 20в. Създава се чл. 496а:
„Връчване на акта за установяване на административно нарушение
Чл. 496а. Актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на съответния орган. В последния случай актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители:
„Създава се § 20г:
„§ 20г. В чл. 498 точката след думата „наказания“ се заличава, поставя се запетая и се добавят думите „доколкото с този кодекс не е установен друг ред“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §…:
„§… В Допълнителните разпоредби в § 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.
2. В т. 3, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.
3. В т. 4, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.
4. В т. 5, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Имате думата за изказване по шестте предложения за създаването на нови параграфи.
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Аз ще обоснова нашите предложения, свързани с административнонаказателните разпоредби. Направените предложения съобразяват досегашната административнонаказателна практика на Централната избирателна комисия и целят подобряването и улесняването на нейната административнонаказателна дейност.
На първо място, предвиждаме възможност актовете за установяване на административни нарушения в хипотезите на чл. 475, ал. 1 и 2 да бъдат съставяни в отсъствие на нарушителя. Тъй като тези нарушения се извършват в изборния ден, трудно е да се осигури присъствието на нарушителя и в много случаи именно заради това тези актове биват отменяни от съда.
Също така при определени в Кодекса хипотези предлагаме наказателните постановления да се издават от председателя на ЦИК или от оправомощени от него длъжностни лица. В момента тези наказателни постановления се издават само и единствено от председателя. Председателят трябва да ходи по всички съдебни производства, когато тези наказателни постановления биват оспорени пред съда, което, в интерес на истината, го няма в нито едни други административнонаказателни разпоредби, в който и да е закон – председателят на представляващия орган да се явява сам пред съдилищата. Затова създаваме възможност той да може да упълномощава други длъжностни лица – така, както е в останалите закони. (Шум и реплики.)
Установява се и специален ред за връчване на актовете за установяване на административни нарушения, като актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи, се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля за тишина и внимание към оратора!
ХРИСТИАН МИТЕВ: …връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на съответния орган, като в последния случай актът за установяване на административното нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението. Такава подобна процедура имаме в Закона за електронните съобщения, в Закона за авторското право и сродните му права, която практически улеснява връчването на актовете за установяване на административно нарушение. Тоест тези предложения са насочени към улесняване на административнонаказателната дейност на Централната избирателна комисия и Ви призовавам да ги подкрепите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Митев.
Други изказвания по шестте предложения за нови параграфи? Няма.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаването на нов параграф за промяна на чл. 454.
Гласували 172 народни представители: за 19, против 138, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Христиан Митев за създаването на нов § 20а.
Гласували 166 народни представители: за 17, против 75, въздържали се 74.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители за създаването на § 20б, неприето от Комисията.
Гласували 162 народни представители: за 91, против 68, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители за създаването на нов § 20в.
Гласували 161 народни представители: за 87, против 70, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители за създаването на нов § 20г.
Гласували 152 народни представители: за 86, против 63, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф, свързан с Допълнителните разпоредби в § 1.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Гласували 168 народни представители: за 19, против 142, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Процедура – господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председателстващ.
Уважаеми колеги, процедурата ми по начина на водене е, че в последните десетина гласувания аз лично гласувах без биометрия, без да слагам пръста – само с наличието на карта. Молбата ми към Вас е или да рестартирате системата, след това да направите справка в колко от гласуванията ние гласувахме без биометрия и това поставя ли под съмнение текстовете, които гласувахме… (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Колеги, пробвахме го цялата група.
И въпросът ми: какво правим с текстовете, за които ще остане съмнението, че не се е използвала системата по предназначение, за да се легитимират народните представители? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Втора процедура – господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Ще Ви кажа какво установи нашата парламентарна група. Наистина в последните може би повече от десет гласувания, когато обявите процедура по гласуване, пултовете изписват „Поставете пръстов отпечатък“, след което веднага преминават към режим „Гласувайте“, без да се постави пръстов отпечатък. Това е точно така. От името на групата Ви го заявявам – обърнете внимание, защото наистина има съмнение в гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Това не е вярно! Аз мога да кажа обратното!
ИВАН ЧЕНЧЕВ (встрани от микрофоните): Как да не е вярно? Аз Ви казвам при нас как е, снимали сме го с телефон! (Оживление, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Трета процедура.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председателстващ, уважаеми народни представители! Това, на което се натъкнахме, както се изразиха колегите от „Движението за права и свободи“ и от БСП, дори е документирано с цел, ако е необходимо, да се докаже – без биометрия, без поставяне на пръстов отпечатък, днес пултовете от само себе си разрешават гласуване! Това говори за – какво – легитимността на кворума на Народното събрание (смях от ГЕРБ), за легитимността на приетите текстове, уважаеми колеги!
Което означава, уважаеми господин Председателстващ – като ръководство на Народното събрание, направете справка, ако е възможно, защото аз се съмнявам да се направи такава справка, дали текстовете, които днес приехме, отговарят на това, което досега говорих – за легитимност или нелегитимни текстове! Благодаря Ви.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Процедура! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Поредната процедура.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Господин Председател, имам процедура – моля да подложите на гласуване удължаване на работното време до приемане на точки втора и трета за днешния ден, а именно законопроектите за изменение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за изменение на бюджета на държавното обществено осигуряване. (Народният представител Филип Попов иска думата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Какво имате – процедура или обратно мнение?
Процедура – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Преди да подложите на гласуване това предложение, моля, наистина проверете системата за гласуване. Ако се гласува самото предложение, не се знае кой в залата е гласувал. Нека да не оставаме с впечатлението и убеждението, което е очевидно, за съжаление, че кворумът в този изчерпан парламент се дължи на тарикатлъци и машинации с машинното гласуване – с пултовете! Благодаря. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Спокойно.
Първо ще подложа…
От последния ред, който се размахва, какво искате? (Народният представител Явор Божанков се отправя към трибуната. Оживление в ГЕРБ.)
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Господин Председател, на гласуване подложете моята процедура! Не им давайте думата – спазвайте Правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Добре, ще я подложа. Спокойно!
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Няма „спокойно“! Господин Божанков няма право на процедура, преди да се гласува моята процедура!
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, процедурата е изключително важна, защото продължаването на заседанието е под въпрос.
Какво виждат българските граждани в момента? Една неработеща система и един парламент, който им предлага нови изборни правила – къде с машини, къде с хартия! Този парламент ли ще въвежда в момента смесения, осакатен и обезобразен машинен вот, който парламент гласува без биометрия, тоест той не зачита собствената си система и правила на гласуване?!
И наистина това, което казаха колегите за кворума – сутрин 121 гласа вече са силно под съмнение. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Подлагам на гласуване процедурата, предложена от госпожа Стоянова, за удължаване на днешното заседание до приемането на точки втора и трета. (Реплики: „Нищо не се чува!“)
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България, от място): В момента какво подложихте на гласуване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Подлагам на гласуване предложението на госпожа Стоянова за удължаване на днешното заседание до приемането на точки втора и трета от дневния ред.
Господин Тишев и господин Кутев – моля, квесторите, съдействайте.
Гласували 161 народни представители: за 91, против 60, въздържали се 10.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: И сега – по процедурите на господин Летифов, господин Ченчев, господин Ибрямов и господин Божанков по отношение начина на гласуване и забележките по отношение на системата. Вече е извършена проверка на системата – системата работи безупречно, няма подмяна… (Реплики от „БСП за България“ и ДПС.)
Момент, изслушайте ме. Няма подмяна на вота на никой народен представител, няма и промяна на местата на народните представители – никой не е променил местостоенето си. По тази причина – поради скоростта на подаването на текстовете, системата отчита гласуването на всеки един от Вас. Това е.
След като държите заседанието да върви по-бавно, тогава то ще върви по-бавно и ще изчакаме, но никой не е променял мястото си – аз следя гласуването, оттук много добре се вижда, с изключение на това, че госпожа Дариткова стана и излезе от залата. Това е.
Какво има – процедура?
Поредната процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Проблемът не е дали всеки е гласувал от място и дали си е сменял мястото за гласуване – проблемът е в чл. 66 от Правилника на Народното събрание, който в ал. 3 казва: „При компютризираната система гласуването става чрез биометрични данни“ – точка.
Когато отменихме биометричните данни преди няколко месеца, това стана с решение на Председателския съвет и решение на Народното събрание! Днес ние нямаме решение на Народното събрание и са прави колегите, които поставят въпроса за легитимността на всички гласувания назад!
Вие колкото и да искате да казвате, че колегите не са си сменяли местата, че са гласували със собствените си карти – да, сигурно е така, но не са гласували с биометрични данни. Тоест чл. 66 от Правилника в днешния ден е нарушен, което поставя под съмнение гласуваните текстове от този параграф назад – не знам докога! Благодаря Ви. (Силен шум от ГЕРБ.)
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ, от място): Това е лъжа!
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Седни да гласуваш – да видиш как се гласува! (Народният представител Тома Биков иска думата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Биков, процедура ли?
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, моля да направите забележка на колегите от Левицата и ДПС, които започнаха тук да правят показно какво ще правят, след като въведем машинно гласуване на изборите. Ето това ще правят. (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ и ОП.)
Нали тези машини, колеги, са безупречни?
Всички те са гласували така, както са пожелали, вотът им не е подменен, решението е взето, така както са решили да го вземат, обаче изведнъж се оказва нелегитимно, защото гласовете им са по-малко! Същото нещо те ще направят и на изборите – понеже ще получат по-малко гласове, ще излязат и ще кажат: машините са виновни за това! (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Колеги, не машините, а хората гласуват! Вие сте гласували и вотът Ви е бил отчетен, така както по-голямата част от българските граждани са гласували за нас и техният вот е бил отчетен! И с процедурни хватки на следващите избори пак ще направите същото, както на предишните десет избора! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Виждам доста вдигнати ръце.
Поредно пояснение, за втори път – няма никакво нарушение на чл. 66, мога да Ви го прочета, няма промяна на местата и гласуването става точно по биометрия – по никакъв друг начин.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Това не е вярно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Абсолютно вярно е, тъй като всеки може да гласува само на пулта, на който е гласувал със собствения си пръст.
Сега давам думата на останалите желаещи за процедура.
Господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, колеги! Господин Председател, допускате от трибуната на Народното събрание колегата от ГЕРБ да прави внушения. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Проблемът не е в това как един народен представител ще гласува, уважаеми колеги! Разбира се, че ще гласува по този начин, по който му повелява съвестта и групата.
Проблемът е в пултовете, защото без биометрия мога да гласувам на три отделни места! Без биометрия! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Глупости!
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Това е проблемът! И не е да си сменям мястото, а на две съседни места до мен мога да гласувам без биометрия! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Имаме го на запис.
Господин Председател, умолявам Ви, без да допускате внушения на народни представители – кой за кого, как е гласувал или как ще гласува, наистина да се направи проверка и да се установи легитимността на приетите текстове, защото това говори за манипулация дори от страна на ръководството на Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря за комплимента.
Други?
Господин Ченчев, заповядайте. (Реплики от народния представител Димитър Лазаров) А, да, извинете.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Той вече взе отношение. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Това е процедура, какво от това?
През маската ли ще говорите, господин Иванов? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми господин Председател, уважаеми депутати, уважаеми представители на градове и села! Няколко неща са важни да се кажат.
Първо, Вашето признание, господин Председател, че наистина биометрията е била изключена от системата. За потвърждение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не е изключена. Не съм казал такова нещо.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: За потвърждение ще Ви кажа следното: първо човек изключи машината – в случая пулта. Човек изключи! Така че не говорете, че на изборите машините ще са Ви виновни – човек може да изключи машината.
Но, след признанието, че е била изключена системата, първо проверете …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Няма такова признание. Къде го чухте това?
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Първо проверете… Как да няма? Признаха, че системата е изключена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Кои са тези, които са признали?
Добре, изкажете се – няма да Ви прекъсвам.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: И за да Ви докажа, че може и при включена биометрия да се гласува от различни места, ще Ви кажа, че господин Байчев седи на осмия ред, а днес цял ден гласува от втория – с биометрия и без биометрия. (Шум и реплики.)
Естествено и съвсем нормално е да се успокоим. Има нарушения на Правилника, защото при това важно гласуване нямаше биометрия и е нормално народните представители да се съмняват в гласуването. (Шум и реплики.) Съвсем нормално е!
И нещо друго – някой може да не е станал от мястото си или да е станал, картата да е там и да се гласува без биометрия. Толкова е просто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Повтарям, никой не е ставал от мястото си, никой не е променял мястото си. Гласувал е от пулта, на който е положил пръста си в предните гласувания. Системата не успява да сработи и по тази причина разрешава. (Реплики.) Системата е изправна.
Господин Митев, заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас, тъй като до този момент ние всъщност слушахме единствено упрек затова, че системата за гласуване с биометрични данни не е сработила в една част от залата – в лявата част и в част от центъра. Странно как в дясната част от залата нямаме такива данни да не е работила системата без биометрия?! (Силен шум и реплики.) При нас системата работеше и работи само и единствено с биометрия. Това, първо.
Второ, след като имаме и взаимоизключващи се твърдения и оспорване на така наречената легитимност – българската дума е законност на гласуването и на приетите текстове, уважаеми дами и господа народни представители, които оспорвате законността на текстовете: има Конституционен съд. Съберете си необходимия брой народни представители, съберете си необходимия брой подписи, обжалвайте ги в Конституционния съд.
Няма как председател на Народно събрание, заместник-председател, служители от администрацията на Народното събрание, поддържащи системата, да Ви дадат отговор в момента дали текстовете са законни, или не са законни. Дали имаме нарушаване на процедурата, дали имаме противоконституционни текстове решава само и единствено Конституционният съд. Справете се с Конституцията, колеги. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП. Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Заповядайте, господин Лазаров. (Реплики.)
Нека да редуваме групите.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): От половин час вдигам ръка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Извинявайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаеми господин Председател! Обръщам се към колегите: Четиридесет и първото народно събрание въведе гласуването с биометрия. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Ако си спомняте, преди това имаше много претенции, че се гласува с чужди карти (шум и реплики), съответно – основания за неспазване на Конституцията, където е записано при какъв кворум се вземат решенията в Народното събрание. Ще повторя това. Ако не се лъжа, имаше и сезиране на Конституционния съд тогава по отношение на това дали Законът е бил приет съобразно разпоредбите на Конституцията за кворума.
Ще повторя това, което каза господин Митев, аз затова от одеве вдигам ръка. Ами съберете си необходимия брой народни представители – 48, ако не се лъжа, внесете си иска или сезирайте Конституционния съд затова, че този закон или предните, които искате, е приет при условията на противоконституционност. Нека да вървим напред, иначе е очевидно – Вие искате да блокирате работата на Народното събрание.
Искам да напомня, уважаеми народни представители, предстоят ни два много важни закона, които се очакват от българските граждани – за Здравноосигурителната каса и още един. Очевидно – Вие заявихте, че желаете да ги подкрепяте, явно, че сте променили Вашето мнение – не желаете да ги подкрепяте.
Заявихте вчера и онзи ден, че ще влизате и ще се регистрирате, когато ще гледаме Изборния кодекс. Не го правите. Очевидно не желаете сега допълнително да бъдат внесени в бюджета на двете институции съответните средства, които касаят много български граждани. Поне го заявете откровено, не блокирайте работата. Сезирайте Конституционния съд!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Лазаров.
Господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, явно Вие или не искате, или не можете да разберете къде е проблемът и какви са нашите претенции. Проблемът не е в това кой народен представител от кое място е гласувал. Моето място е тук, аз днес гласувам там на три различни места. В това не е проблемът. (Шум и реплики.)
Проблемът е в това, че като не работи биометрията, е възможно да са гласували хора, които не са в залата, тоест някой колега да е гласувал с чужда карта, което като цяло поставя под съмнение избора, който сме направили, и решенията, които сме гласували.
Какво пише в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание? Че гласуванията стават с биометрия, както цитира господин Свиленски. Господин Лазаров казва: „в предишни народния събрания се е гласувало с вдигане на ръка“. В по-предишно може и с боб да се е гласувало, но сега, в момента, в това Народно събрание се гласува с биометрия. (Шум и реплики.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Мая Манолова и Михаил Миков премахнаха биометрията.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: И след като са извършени тези гласувания без биометрия, те са незаконни. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Има ли още процедури?
Препоръчвам, по този въпрос да се ограничим с процедурите.
Господин Гьоков, заповядайте, но просто едно и също да се повтаря непрекъснато – не виждам особен смисъл.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, имам процедура по начина на водене.
Безспорен факт е, че през последните гласувания – не знам откога, се гласува без биометрия. Безспорен факт е, че това е нарушение на Правилника. Сега да ми обяснявате, че всеки си е седял на мястото и гласува, аз казвам например, че може да си седя на мястото и да гласувам с картата на човек, който го няма.
Аз не поставям под съмнение законен ли е вотът по този законопроект или не, че не е отчетен моят вот или на колегите. Аз твърдя, че по този начин оставяте съмнения във всичко – в приемането на Закона, оставяте съмнения дори в кворума сутринта дали е бил такъв? Аз откъде да знам, че след като съм бил извън залата Вие не сте изключили биометрията и не са регистрирали колегите с чужди карти – има колеги, които ги няма, за да осигурят кворума за работата на Народното събрание?! За това става въпрос.
И за да не спорим повече, аз Ви предлагам да измислите някакво решение да излезем от тази ситуация. Защото, пак Ви казвам, дали ще сезираме Конституционния съд, или няма да го сезираме – няма никакво значение. (Шум и реплики.) Има значение за това, че оставяте съмнения у хората, у опозицията, у хората отвън – не само, които протестират – целия народ, че …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля за тишина!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: …правим някакви манипулации. Особено Ви казвам, чувствителен е въпросът с кворума, който Вие не можете да събирате сутрин. Оставяте съмнение у мен и у хората, че осигурявате кворума по този начин – като изключвате биометрията. (Шум и реплики.) И да викате, и да не викате – съмненията остават.
Четиридесет и второто, и третото, сега сме Четиридесет и четвъртото народно събрание и нещата стоят така. (Шум и реплики.) Обяснете на хората: осигурявате ли кворума по незаконен начин? (Реплики.) Това е! Друго няма какво да се пита повече. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Ще бъде направена справка, ще бъде предоставена информацията, която доказва, че е гласувано с биометрия.
В мен пък остава съмнението, господин Гьоков, дали това, което Вие казвате в момента, е така, както и Вашите колеги? Първо, защо и само в лявата страна на залата? Дали реално, народният представител, гласувайки, вижда, че има нередност, изчаква тази нередност да се повтори 30 – 40 пъти и сега, един след друг, в индийска нишка правите изказвания от катедрата? Това по-скоро, извинявайте, ми прилича на партийно мероприятие.
Няма никакво съмнение в биометрията. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) За доказателство ще Ви бъде предоставена пълна справка. (Шум и реплики.)
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Във връзка с проблемите със самите устройства и това, че има внушения от трибуната от различни народни представители, че едва ли не не е имало кворум, едва ли не се гласува с други карти и всичко останало, господин Председател, моля Ви, предоставете на всички тези народни представители, които искат – по часове и секунди всяко едно гласуване, и видеозаписите от цялата зала, които са нон-стоп, за да сравнят дали народните представители са гласували, дали са гласували с други карти, дали са били в залата за регистрация, дали са били в залата за гласуване? Защото записите са непрекъснати.
И това, че някой внушава, че има подмяна на гласуването – просто е лъжа! Има запис нон-стоп, който снима цялата зала, и тогава Вашите лъжи ще лъснат!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Вече е разпоредено да се направи разпечатка. Видеозаписи няма да бъдат предоставени, а ще бъдат предоставени при поискване от председателите на групите на Председателски съвет.
Госпожо Александрова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
По § 21 по вносител има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Параграф 21 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който, ако позволите, господин Председател, да докладвам, става § 19 с оглед на предходните три параграфа, които бяха приети – има нова преномерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Разискванията по § 21 са открити.
Имате ли изказвания? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова за отпадане на § 21.
Гласували 150 народни представители: за 60, против 88, въздържали се 2.
Подлагам на гласуване текста по предложение на Комисията, с който § 21 става § 19.
Гласували 148 народни представители: за 100, против 48, въздържали се няма.
Предложението е прието. (Шум и реплики.)
Някакви забележки по биометрията има ли? (Реплики.) Вече няма. Благодаря, благодаря.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители.
Ако позволите, оттеглям предложението с оглед на това, че не беше приета Глава петнадесета при предходни гласувания.
Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §..:
„§… В Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители, в V., т. 5.3 се изменя така:
„Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от районната избирателна квота.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §..:
„§… В Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България, в V., т. 5.3 се изменя така:
„Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от националната избирателна квота.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §..:
„§... В приложение № 4 към чл. 452, ал. 1, Методика за определяне на резултатите от гласуването за кметове, т. 3 след думите „действителни гласове“ се поставя запетая и се добавят „с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6, б. „а“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:
„Създава се нов §..:
„§… В Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, в V., т. 5.2 се изменя така:
„Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от общинската избирателна квота.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители.
Оттеглям и това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по направените предложения за нови членове – четири броя? Не виждам желаещи.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаването на нов параграф, свързан с Методиката. (Народният представител Георги Гьоков е в блока на ПГ на ГЕРБ. Народният представител Лъчезар Иванов му казва да си ходи в групата.)
Моля народните представители да запазят тишина и уважение и да си говорят на Вие. (Оживление и смях.)
Гласували 157 народни представители: за 19, против 135, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаването на нов параграф пак за Методика № 2, условно го наричаме.
Гласували 158 народни представители: за 17, против 139, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов параграф към Приложение № 4 от Методиката.
Гласували 160 народни представители: за 17, против 75, въздържали се 68.
Предложението не е прието.
И последното предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаването на нов параграф в Методиката – предложение трето на тази група народни представители.
Гласували 168 народни представители: за 18, против 141, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
С огромна благодарност към господин Ципов – седем листа прескачаме, отиваме на „Преходни и заключителни разпоредби“.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на подразделението: „Заключителна разпоредба“.
По § 22 има предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 20.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се § 24:
„§ 24. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. …) в чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Агенцията осъществява функциите на орган по тестване и сертифициране на машините за гласуване при произвеждане на избори в Република България.“
2. Досегашните ал. 6 – 9 стават съответно ал. 7 – 10.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§… В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. …) в чл. 16, т. 1 думите „350 души“ се заменят с „200 души“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„Създава се нов §...:
„§... В Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 9, ал. 2 т. 1 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по заглавието, по § 22?
Господин Богданов.
КРАСИМИР БОГДАНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще взема отношение по предложението на „Обединени патриоти“ във връзка с „Преходни и заключителни разпоредби“ и промяна в Закона за териториално-административното устройство на Република България. Ние сме предложили в този закон да бъде променен изискуемият минимум за образуване на кметства – от 350 жители на населеното място, както е в този момент, на 200 жители. (Шум и реплики.)
Какви са мотивите за това наше предложение?
Една голяма част от селата в България са именно в порядъка между малко над 200 жители, огромен процент всъщност от населените места са такива. (Шум и реплики.) Те не са кметства – те са кметски наместничества. И по този начин…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля, колеги, запазете тишина! Вземете пример от лявата част на залата.
КРАСИМИР БОГДАНОВ: Те не подлежат на избор на свой кмет. Не виждаме причина хората от тези населени места да нямат право да определят кой ще бъде техният представител за следващите четири години и кой ще управлява това населено място. Смятаме, че по този начин ограничаваме правото на българските граждани в тези населени места да могат да избират своя кмет. По какво се различава един човек, който живее в такова населено място, от един човек, който живее в село с 350 души? Не виждаме причина това нещо да става.
Още повече, чувал съм аргументи в посока на това, че сме щели да харчим допълнително пари за избори в такива населени места. Няма нищо такова. Избори се провеждат заедно с всички останали видове местни избори. Както се гласува там за кмет на община, така се гласува и за общински съветници и ако се гласува за кмет на населеното място, това няма да е никакъв проблем за бюджета на държавата.
Защо предлагаме населени места над 200 жители? Защото в България има много обезлюдени населени места.
Обсъждахме и въпроса изискуемият минимум да бъде 100 жители. Но в крайна сметка има много населени места, в които по постоянен адрес има хора, които са регистрирани, но де факто много от тях не живеят там и тези места са почти обезлюдени. Така че смятам, че 200 е един доста оптимален вариант и нека да дадем шанс и на хората от малките населени места да могат да избират своите кметове. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Богданов.
Реплики? Няма.
Господин Божанков, заповядайте за изказване.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това е предложение, което назад във времето винаги сме защитавали и подкрепяли също и от нашата парламентарна група. То е важно за малките населени места. Следва, за съжаление, демографските тенденции в България. То е демократично, то е правилно и юридически издържано. Не проявяваме някаква ревност, че друг го е внесъл. Предлагам на останалите колеги да постъпят по същия начин и да го подкрепят, защото малките населени места на България наистина го заслужават. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Божанков.
Реплики? Няма.
Давам думата на господин Атанасов за изказване.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Радвам се, че колегите от БСП ще подкрепят това предложение. Господин Богданов много ясно обоснова причините, поради които това трябва да стане. Аз по-скоро ще се обоснова като дългогодишен администратор. След осем години кметуване съм виждал доста неща, неблагоприятни в тази насока.
Колеги, в началото Законът беше, което беше абсурдно, до 500 души да избират кмет. Спомняте си в предния парламент, много мъдро ние променихме решението на 350 човека, пак според мен настоявахме още тогава да бъде за 200 души. Стигнахме до един компромис от 350 човека. Помните какви дебати бяха в предния парламент.
Но, колеги, наистина си струва да подкрепим това предложение за 200 души и над 200 да си избират кмет. Защо, колеги? Защото, ще го кажа направо: общинските кметове на много общини, специално където имат много села, се явяват едва ли не като някакви гаулайтери в своята община. Какво правят те в момента? При 350 души, което за мен е много, и демографската криза виждате колко сериозно ни удря, като нямаш 350 души, какво прави общинският кмет? За него е идеално. Казвам Ви: за него като кмет е идеално. Той съответно предлага свои хора като кмет – такъв е Законът, разбира се, общинският съвет на самата община обикновено го подкрепя.
Защо? Защото, от опит ще Ви кажа, че над 90% от общинските кметове в България имат мнозинство в общинския съвет по различни причини. Нека да не се спирам на това защо става така, волята на общинския кмет в края на краищата се изпълнява. Това според мен е абсолютно недемократично – над 200 души да нямат право да си изберат кмета, който да ги управлява, в съответното малко село.
Затова Ви призовавам да помислим сериозно по този въпрос. Повярвайте ми, финансово на фиска на държавата няма да струва толкова пари, но в същото време е прекрасно, когато населението избира… (Силен шум.)
Много се шуми и затова викам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля за тишина!
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Прекрасно е, когато населението избира със собствения си глас собствения си кмет, защото тогава вече имат право на място да му търсят сметка как управлява. А иначе, какво става сега? Те трябва да отидат до общинския кмет в съответното населено място – много често се случва така – започват да атакуват общинския кмет и да му казват: „Този човек, който ни го изпрати тук като някакъв кметски наместник, не върши никаква работа“. Когато те си го избират, тогава, колеги, няма мърдане – избрали са си го! Както се казва: „Vox pópuli, vox déi“ – „Глас народен, глас божи!“
Затова молбата ми е: помислете разумно и нека да подкрепим това предложение на „Обединени патриоти“ и на колегите от ВМРО. (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля за тишина в залата! Без провиквания, ако обичате!
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, колеги.
Не успях да говоря в нормална обстановка, но мисля, че разбрахте аргументите ми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Реплики?
Господин Христов.
ЕМИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател. (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Госпожо Стоянова, ще Ви наложа дисциплинарна мярка! Не спирате да викате.
ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Атанасов, слушах Ви много внимателно, а сега ще помоля Вие да ме чуете, защото не само Вие сте били в местната власт. (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Запазете тишина в залата!
ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вие отлично знаете, независимо от пламенното Ви слово, че един кмет на населено място, няма значение с колко жители е – 100, 200, 300 или повече, не би могъл да направи нищо без съгласието на общинския съвет и на общинския кмет, както и да ги избират. А един кметски наместник, независимо че е назначаем, извършва същата дейност.
Звучи много добре хората да избират, съгласен съм, но какво променя това? По-добре дайте друга аргументация, защото тези кметове и кметски наместници разполагат със същите средства, с които разполагат всички останали, тоест те са в ръцете на общинския кмет. Между другото, няма кметски наместник, който да е от друго населено място.
Нека да не заблуждаваме хората, че избирайки един кмет, те ще получат някакви особени права и възможности. Всички знаете, че всичко е в ръцете на общинския кмет. Не е целесъобразно да се разводняват нещата и да заблуждаваме, че, видите ли, като гласуваме точно това предложение, нещо би могло да се измени и ще направи нещо различно в малките населени места. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Христов.
Има ли други реплики?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Атанасов, репликирам Ви, но ще кажа, че съм напълно съгласен с Вас. Искам да обясните на преждеговорившия, че има населени места, където хората протестират срещу назначените им кметски наместници, излизат на улицата, кметовете…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Иванов, репликата е възражение по същество.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Точно така.
Господин Атанасов нека да го каже тук пред залата, защото го пропусна в своето изказване, какви безделници има назначени за кметски наместници и хората не искат пет минути да стоят там. Пет минути не ги искат!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Иванов, това не е по същество.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Те са назначени от ГЕРБ. (Силен шум.)
Три пъти правиха бунтове и стачки в шуменските села…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Ще Ви отнема думата!
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Три пъти!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Голям късмет изкарахте – тъкмо Ви отнех думата и Вие слязохте. (Смях.) Браво!
Има ли трета реплика? Няма.
Господин Атанасов, заповядайте за дуплика.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председателю, уважаеми господин Симеонов, уважаеми полковник Христов! (Оживление, смях.)
Да, казвам го, тъй като и аз съм офицер. С голяма почит го казвам към него и винаги съм го уважавал. (Силен шум.)
Колеги, има огромна разлика от кметски наместник и пряко избран кмет от населението. Разберете го! Когато човек е пряко избран от населението – на Вас ли да обяснявам, които сте толкова опитни хора в този парламент, че тогава кметът има реална сила, за да може да поиска от общинския съвет и от общинския кмет съответно да се предоставят необходимите средства за населението. Защото населението в това населено място казва: „Ние нямаме кмет. Ние имаме назначен един чиновник от общинския кмет.“ Това е голямата разлика между пряко избрания кмет и кметския наместник, който чиста проба е един чиновник.
Огромна е разликата, колеги! Огромна е разликата! Когато са пряко избрани, те имат силата да отидат при общинския кмет и да му кажат: „Господин кмете, аз като Вас съм пряко избран от народа, затова за моето село, така и така, имаме нужда от това и това.“
А в момента какво казва общинският кмет: „А, аз съм те назначил, нямаш право изобщо за апострофиране на моите решения.“ Така става реално по места. Разберете го!
И още друго. Нали се борим за повече права на хората? (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Госпожо Стоянова, ще Ви наложа порицание!
СЛАВЧО АТАНАСОВ: А що се отнася до моята любимка госпожа Стоянова – беше хубаво да ми вземе реплика, за да мога аз да ѝ дам дуплика, защото знам тя как мисли.
Така че, колеги, моля Ви, подкрепете това решение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Атанасов.
Господин Ангелов, заповядайте за изказване.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Ще говоря по две от нашите предложения. Едното касае избора за малките населени места. Гледам, че тук има преговарящи с партия ВОЛЯ – явно да вземат решение как да гласуват. Призоваваме партия ВОЛЯ да гласува в подкрепа на това да се избират на малките населени места кметовете, а не да бъдат назначавани.
Тук имаше спекулации – тази партия, онази партия ги назначава. Всяка от партиите, които спечелят местния вот, правят това и назначават кметове на кметства с оглед на политическия си интерес, личния си интерес или на пазарлъка, който е направен в общинския съвет за различните политически сили, за да може – дайте моя човек ще сложим на това село, пък Вашия ще го сложим на други и така ще Ви подкрепим предложението за кмета, което е недопустимо в ХХI век. Ние говорим за демокрация, говорим за това, че малките общности трябва да се самоуправляват и да имат човек, който да решава техните проблеми и да помага. Не е вярно, че зависи само от общинския бюджет какво ще се случи примерно в едно кметство, в едно село. (Силен шум.)
Мога ли да помоля за тишина?
На много места в България от общинския бюджет са предвидени бюджети и за кметствата, които те получават ежегодно и ги ползват за това да подобряват по някакъв начин живота на хората в селата.
Другото, което искам да добавя. (Силен шум.)
Господин Председател, мога ли да помоля за тишина?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля за тишина в залата!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Господин Иванов, моля Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: От БСП – Иван Иванов, няма ли да спрете да викате?!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Искам да Ви кажа и нещо друго, което никой не взема предвид. Доводът преди – от 100 граждани да се повишат на 200, 250 избираемите места, а след това на 350, че беше стигнало и до 500, беше, че в някои от населените места, въпреки че има регистрирани над сто и няколко човека, те просто не живеят там и ги няма, няма кой да бъде кандидат или кой да гласува. Затова ние сме предложили да са 200.
Поради лошия факт от пандемията се стигна и до нещо добро. Много хора се завърнаха по селата, регистрираха се по настоящ адрес, за съжаление, не по постоянен, по настоящ адрес масово. Голяма част от тези хора живеят по селата и много от тези села, които в момента се водят под 350 души, реално може би са вече към 350, 500 или 600 човека. Това е факт и всеки от Вас го вижда ежедневно. Всеки може да пита кметовете по селата колко души записаха по настоящ адрес по време на пандемията.
Има голяма част от хората, които примерно си пазят софийската регистрация или регистрацията на друг областен град, за да ползва картата за градския транспорт, защото над 70 години в София примерно ще му струва осем лева или е безплатна, а той живее в село в Софийска област. Този пенсионер не си сменя адресната регистрация поради този факт, но той живее там. Така че реално по селата хората са много повече, отколкото ги хваща статистиката. Ние трябва да осигурим наистина избрани хора на тази общност, които да се грижат за интересите на тези хора.
По въпроса за това, което сме предложили – Закон за допитване, или така нареченият Закон за референдумите. Предложили сме да може българските граждани да имат право да се произнасят по въпроси, касаещи Велико народно събрание на референдуми. Това сме предложили.
Искаме българските граждани да могат да казват какво да се случи на референдум – дали да има образователен ценз, дали президентските правомощия се разширяват, а не тези въпроси да се решават единствено от Велико народно събрание, защото по-голямото Велико народно събрание е българският народ, който може да се произнесе по тези въпроси! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Ангелов.
Реплики?
Господин Христов, заповядайте.
ЕМИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Господин Ангелов, откъде ще им дойдат парите на тези кметове? Казахте току-що: какви средства могат да дойдат в едно кметство с 200, 300 или 400 души, освен това, което е заложено в общинския бюджет? Сега говорим за избори.
Това, което правите в момента, точно това ще привлече все повече и повече хора да отидат да се регистрират заради самите избори. Вие отлично го знаете. Отлично го знаете това нещо! Дайте да не заблуждаваме хората сега! Замислете се наистина дали това искате да направите и не злоупотребявайте с това, че, видите ли, ще имат някакви особени средства. Не, средствата се приемат в общинския бюджет. Това е, с което той ще разполага. Ако е влязъл в общинския бюджет, тогава ще има средства, ако не е влязъл в общинския бюджет, няма да има средства. Няма значение дали ще бъде кметски наместник, дали ще бъде кмет на населено място. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Христов.
Други реплики има ли?
Господин Атанасов – реплика. (Шум и реплики.)
Репликата е възражение по същество, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председателю, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ангелов! Взимам Ви реплика въз основа на предната реплика. Защото, господин Ангелов, ще Ви кажа, че тази реплика, която преди малко беше направена от господин Христов, е точно обратният момент. Обикновено в големи градове, където нещата са на кантар кой ще спечели големите градове, процесът е точно обратен – от селата се регистрират в града. Типичен пример е Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Трета реплика има ли?
Господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Ангелов, искам да Ви кажа, че ще подкрепим Вашето предложение, още повече че назад във времето е било наше предложение.
Ставам, за да не взимам думата и да се изказвам после, защото господин Христов много хитро...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: С какво не сте съгласен по същество?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Сега ще ви обясня. Много хитро постъпва, като Ви прави реплика, за да не може да му се опонира на неговите тези. Но чрез Вас аз ще напомня на господин Христов...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Къде е репликата тук?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: ...подкрепяйки Вашата теза, че съвсем...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Ще Ви отнема думата. (Народният представител Георги Гьоков говори при изключени микрофони.)
Нямате възражения по същество. (Шум и реплики.)
Дуплика – господин Ангелов, заповядайте.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Колеги, благодаря за репликите.
Господин Христов, аз мисля, че всички политически партии – и управляващи, и опозиция, трябва все пак да са си направили някакви изводи без значение, че една голяма част от тези, които протестират навън, са политически или други лица, но има и нормални граждани, които протестират за повече демокрация в България. Да си направим тези изводи и да гласуваме решения, които да показват повече демокрация, повече възможност за хората, защото дори в малко населено място от 200 човека наистина е важно кой ще е кметът, защото това са голямата част от населените места в България.
Доводите, които извадихте, за това че нямало бюджет и нямало как да им дадат, то тогава защо правим избори за общински кметове? Има държавен бюджет, да назначим от правителството по един общински кмет и няма смисъл! По същата логика, защо да има избори за общински кметове? Логиката е всяко населено място, което реално има хора в днешно време, които да представляват общността, да могат да си изберат кмет, ако ще и на 15 души. Това е демокрацията!
Ние живеем в демокрация в XXI век. Призовавам всички – колегите от ВОЛЯ, които ги агитират да не подкрепят това предложение, и колегите, които са от „Атака“ и са излезли от залата, и независимите, да се върнат обратно, призовавам и Вас от БСП – чух, че ще подкрепите, а дали ще го направите или не, ще видим, въпреки че в Комисията не сте го подкрепили, и най-вече призовавам колегите от ГЕРБ, нека да гласуваме наистина неща, които да променят държавата и да дадем повече възможност за демокрация! Това е, което искаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Ангелов.
За изказване е записан господин Гьоков.
Имате думата.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Ще кажа това, което исках да кажа преди малко, само че под формата на изказване. Нашата парламентарна група ще подкрепи това предложение, защото е било наше предложение назад във времето. Дори не само е било предложение, а когато БСП е имала мнозинство в този парламент, в изборното законодателство е имало такова законово правило – населено място с над 100 човека да избират кмета си. Какво по-демократично от това в едно населено място да се избира кметът, който всички искат в това село?! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля за тишина и ред в залата!
Господин Христов, не нарушавайте реда в залата, не Ви отива.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: И е съвсем… (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Още веднъж апелирам за ред в залата, за да не се налага да налагам административни мерки!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Няма нищо общо между кмета, който се назначава административно, и кмета, който се избира от хората.
Мога да дам десетки примери от Старозагорско, тъй като господин Христов, който направи две реплики в посока... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Колеги от „Обединени патриоти“, господин Ангелов, моля за тишина, не се чува ораторът!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Мога да дам десетки примери от Старозагорско, тъй като господин Христов направи няколко реплики в посока против предложението, където цялото село воюва против назначените от общинския кмет кметове на малки населени места, и общинското ръководство не се съобразява с това. Така че демократичността изисква да се избират кметовете на всички населени места без значение колко жители живеят, още повече че това не би струвало по-скъпо, не би оскъпило по никакъв начин изборите.
Аз не мога да разбера как партия, която твърди и има желание да се афишира като демократична партия, може да си служи с недемократични похвати и да ограничава правото на глас на хората, така че се замислете и чуйте какво Ви обясняват партньорите.
Гласувайте в подкрепа на това предложение, за да го приемем, за да няма проблеми по-нататък, още повече че го искат и всички сдружения на общините и така нататък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Гьоков.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на последните текстове от Изборния кодекс.
Гласуваме заглавието на Раздела, което от „Преходни и заключителни разпоредби“ се превръща в „Заключителна разпоредба“.
Гласували 182 народни представители: за 166, против 10, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 22 – по предложение на Комисията и на народни представители.
Гласували 188 народни представители: за 186, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 23, който става § 20.
Гласували 186 народни представители: за 118, против 11, въздържали се 57.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаването на § 24, неподкрепено от Комисията.
Гласували 188 народни представители: за 71, против 102, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов параграф, неподкрепено от Комисията.
Гласували 188 народни представители: за 79, против 93, въздържали се 16.
Предложението не е прието. (Шум и реплики.)
Моля за тишина в залата! В режим на гласуване сме, ако обичате!
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов параграф в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 182 народни представители: за 106, против 12, въздържали се 64.
Предложението е прието.
С това е приет новият Избор кодекс. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Честито на печелившите и на всички!
Господин Ерменков, какво имате?
Заповядайте – процедура по начина на водене.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Понеже все пак се занимаваме със сериозни работи, искам да Ви помоля, първо, да прегласуваме това последното предложение и, второ, ако бъде прието, тогава подложете на гласуване и заглавието на раздела, защото вече не е „Заключителна разпоредба“, а е „Заключителни разпоредби“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Режим на прегласуване.
Подлагам на гласуване първо прегласуването на последната точка – създаването на нов параграф съгласно предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
Гласували 177 народни представители: за 114, против 61, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на прегласуване наименованието на раздела, който приехме да гласи „Заключителна разпоредба“, предложението е да бъде преименуван на „Заключителни разпоредби“.
Гласували 153 народни представители: за 123, против 11, въздържали се 19.
Предложението е прието и с това Изборният кодекс е приет. Честито!
Обръщам се към народните представители, че гласувахме удължаване на дневния ред до приемането на следващите две точки, така че запазете хладнокръвие и останете на местата си.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2020 Г., № 002-01-43, внесен от Министерския съвет на 3 септември 2020 г., приет на първо гласуване на 11 септември 2020 г.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., № 002-01-43, внесен от Министерския съвет на 3 септември 2020 г., приет на първо гласуване на 11 септември 2020 г.
„Закон за допълнение на Закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2020 г.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СТОЯНОВ: Изказвания? Не виждам желаещи.
Режим на гласуване за наименованието на Закона.
Гласували 104 народни представители: за 102, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 1 има предложение на народния представител Валентина Найденова:
„§ 1. В § 1 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Предложената нова ал. 3 придобива следния вид:
„(3) При наличието на неусвоени средства по ал. 2 „по разходи и трансфери“, по ред:
- 1.1.3. Здравноосигурителни плащания;
- 1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3;
- 1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, до размера на неусвоените средства, от тях могат да се използват, по реда на възникването им, за заплащане на незаплатена медицинска помощ до 31.12.2019 г. включително, отразена в годишните финансови отчети на договорните партньори, съгласно чл. 39. т. 2 от Закона за счетоводството, за:
1. Начислени „Вземания“ от лечебните заведения – договорни партньори на НЗОК;
2. Начислени „Задължения“ на НЗОК към доставчици на медицинска помощ, извършена в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;
3. Други начислени „Непредвидени разходи“ от лечебните заведения – договорни партньори на НЗОК, свързани с извършената, но незаплатената медицинска помощ.
2. Предложената нова ал. 4 придобива следния вид:
„(4) Извършената и начислена от лечебните заведения – договорни партньори на НЗОК, но неизплатена от НЗОК медицинска помощ по ал. 3, се определя и заплаща по ред, установен от министъра на здравеопазването.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Откривам разискванията.
Господин Михайлов, заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
При първото гласуване ние категорично споделихме в залата, че ще подкрепим този проектозакон, тъй като от средства, предназначени за здравеопазването, винаги ще има нужда. Но не виждам тук господин Лазаров, който преди малко, може би преди 15 – 20 минути, много разпалено, съжалявам, че не го виждам, заяви тук от тази трибуна, че се чакат едни много важни закони. Искам да кажа на колегите от залата, които не са длъжни да познават проблемите на здравеопазването, че решението, което ще вземем днес, касае по-малко от 1% от годишния бюджет за здравеопазване и с нищо няма да промени нито състоянието на болничната мрежа, нито заплащането на медицинските кадри, нито извънредната ситуация, в която се намираме. Още повече, че това решение на практика е взето на парче, хвърля едни пари в здравеопазването и първите, които ще се възползват от него, това е ясно на всички, стана ясно при първото обсъждане на Проектозакона, ще бъдат кредиторите на болниците, тъй като задълженията на болниците са огромни.
Но аз призовавам всички колеги, подкрепяйки това решение, да се замислят – след четири години почти никакви промени в здравеопазването, говорене само помпозно, надявам се този път да не стигнем до такива фундаментални изказвания, както беше предишния път при първото обсъждане, за значимостта на здравната система. Сигурно няма да стигнем, да, и ако някой ден имаме възможност наистина да се обърнем към неговите реални проблеми, които не бяха решени тук, в тази зала, вече четири години, нито един от тях. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Михайлов.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване неприетото предложение на народния представител Валентина Найденова.
Гласували 88 народни представители: за 18, против 68, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста по вносител за § 1.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
Госпожо Стоянова, продължете.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Заключителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние ще подкрепим това решение, но сме длъжни да Ви информираме за следното.
Уважаеми колеги, подкрепата е за 48 милиона и половина близо – 2015 г. Много странно, обърнете внимание на числата – 27 милиона и три десети 2016 г., тоест почти 100% разлика, 2017 г. отново 48,9 – почти 50 милиона, надхвърлят 2015 г.; и 2018 г. данните са само за първото тримесечие, ако се екстраполират, се връща на нивата от 2016 г. Това е първата странност.
Първият извод, уважаеми колеги, системата на лимитите в здравеопазването не работи! Или грешно са направени, или повечето от болниците пет пари не дават за лимитите, тъй като те ги надхвърлят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Гечев, моля за внимание! По Заключителната разпоредба ли говорите в момента като заглавие или от кога влиза Законът в сила? Защото това ще гласуваме. По коя от двете точки?
РУМЕН ГЕЧЕВ: Нека си довърша коментара. По всички. Касае целия закон.
На трето място…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Второто гласуване е по конкретни текстове. Ако имате по текстовете…
РУМЕН ГЕЧЕВ: …много от болниците са завели дела срещу НЗОК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Ще Ви отнема думата, ако не говорите по конкретните текстове!
РУМЕН ГЕЧЕВ: Е, сега ако не ми давате една минута да завърша… Казах, че ще гласуваме „за“. Обръщам внимание на проблеми, които ако не решим, ще си даваме по 150 милиона лева всеки три месеца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Общите изказвания са за първо четене.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Това не е общо изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: По наименованието имате ли нещо и по § 2?
РУМЕН ГЕЧЕВ: Е, като искате да нарушавате демокрацията, както и да е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
С това и второто гласуване приключи и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса е приет.
Моля за внимание!
Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в следващата Програма за работа на Народното събрание да бъдат включени следните допълнителни точки:
Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения. Вносител – Даниела Дариткова от 10 септември 2020 г., като предлагам да стане точка първа за петък, 18 септември 2020 г., и
Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Вносител – Даниела Дариткова от 10 септември 2020 г., като предлагам да стане точка втора за петък, 18 септември 2020 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 86, против 6, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, във връзка с предстоящия официален празник 22 септември – Ден на независимостта на България, неработен ден за цялата страна, предлагам Народното събрание да приеме решение, както следва:
„РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 48, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Редовното пленарно заседание на Народното събрание на 23 септември 2020 г., сряда, да започне в 13,00 ч.“
Режим на гласуване.
Гласували 94 народни представители: за 91 против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.

Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г. С ВНОСИТЕЛ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г., ПРИЕТ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА 11 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
Докладчик има ли в залата? Най-учтиво каним докладчика от Комисията по бюджет и финанси да ни запознае с Доклада за второ гласуване.
Заповядайте, госпожо Стоянова?
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Много Ви благодаря, господин Председател.
„Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., № 002-01-42, внесен от Министерски съвет на 3 септември 2020 г. Приет на първо гласуване на 11 септември 2020 г.
„Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по заглавието на Закона?
Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване заглавието на Закона.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 1 има предложение на народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители:
„§ 1. В новото съдържание на чл. 11, ал. 1, т. 2 числото „12“ заменя числото „17“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е провокирано от това, че размерът, който предлагате Вие, първо, е крайно късно, крайно недостатъчен. Той не отговаря на потребностите на хората, които получават минимално дневно обезщетение.
И искам да кажа нещо важно – Българската социалистическа партия е последователна в тези предложения, свързани с минималното дневно обезщетение. За съжаление, с определянето на бюджета на Закона за държавното обществено осигуряване минималното дневно обезщетение за безработица всяка година бива замразявано и хората, които получават това минимално обезщетение за безработица, до момента получаваха около 180 лв. месечно.
В момента това предложение, което се прави, хората, които получават това минимално обезщетение, ще получават около 252 лв., което означава, че е много по-нисък доход от прага на бедността. Нашето предложение кореспондира с политиките на Българската социалистическа партия в годините, когато ние управлявахме. Тогава това обезщетение – минимално дневно обезщетение, се равняваше на около 60% от минималната работна заплата. Шестдесет процента от минималната работна заплата означават минимално дневно обезщетение в размер на 17 лв.
Искам да подчертая нещо много важно. През месец май синдикати и работодатели се споразумяха по определени параметри за социално-икономическите мерки. Тогава и двете страни припознаха тази мярка за повишаване на минималното дневно обезщетение за безработица на 17 лв. За съжаление, в лицето на управляващите, крайно закъсняхте. Защото това предложение трябваше да бъде направено, когато ние го направихме по Закона за здравето, когато беше обявена извънредната епидемична обстановка. Правите го в края на годината и едва за три месеца.
Така че, уважаеми дами и господа управляващи, поне уважете хората, които в момента са безработни и които ще посрещнат най-тежките зимни месеци с едно нормално минимално дневно обезщетение, което се равнява пак на сума, по-малка от прага на бедността, но близка до нея – на около 357 лв.
В тази връзка се надявам да подкрепите нашето предложение, защото в мотивите Ви става ясно, че пари в бюджета на държавното обществено осигуряване има, ние знаем, че ги има. Сумата, която е необходима, е в размер на 35 млн. лв., които ще отговорят на потребностите на хората, останали без работа, и получаващи такова минимално дневно обезщетение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Клисурска.
Реплики? Няма.
Изказване?
Господин Адемов и господин Гьоков след това.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Уважаеми дами и господа народни представители, нека да се опитаме да обясним за какво става въпрос всъщност – минимално обезщетение за безработица. Има законов текст, който казва, че той трябва да бъде 60% от среднодневното трудово възнаграждение или от среднодневния осигурителен доход. Това е законов текст.
В момента с това предложение, въпреки че е антикризисна мярка, въпреки че е до края на годината, се нарушава този текст от Закона. И не само сега. Тези 12 лв., които се предлагат сега, са изчислени при друг минимален осигурителен доход, при друга минимална работна заплата, меко казано. Тоест, това, което се предлага сега, е някаква мярка, която търси баланс между това безработните с минимално обезщетение за безработица да търсят работа, а не да разчитат единствено и само на обезщетението за безработица.
Да, но ако корона кризата продължи и след Нова година, ако пазарът на труда продължи да не предлага работни места, защото очакванията са безработицата към края на годината да бъде някъде около 8%, което означава, че тези хора ще останат на минимални нива на обезщетение, което ниво няма да отговаря на законовия текст, който сме записали всички ние, затова аз смятам, че предложението на колегите не изисква кой знае какъв финансов ресурс. С един милиард лева фонд „Безработица“ е подсигурен, знаете, с решение на Народното събрание. Мисля, че няма никакъв проблем това предложение да бъде подкрепено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Адемов.
Реплики? Не виждам.
Господин Гьоков, надявам се да дойдете до трибуната, а не да чакате пак микрофонът да Ви се донесе там.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, по най-бързия начин ще кажа, каквото имам да казвам.
Това предложение е част от мерките, с които да се подпомогнат засегнатите работещи, особено тези, които вече са освободени от работа или предстои да бъдат освободени от работа.
Аз няма да коментирам ефекта от това, което предприема правителството като цяло, обезпечаване на хората, които остават без работа, да прекарат по-лесно тази криза. Само че няма как да не споделя усещането на голяма част от българите, че се харчат изключително много пари, а резултатите са слаби и бих казал незначителни.
Този законопроект за изменение и допълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване е част от тези незначителни неща, които се правят в подкрепа на хората, останали без работа, безработните. Още повече, че част от всички тези записани тук предложения, трябваше да бъдат направени отдавна още при приемането на бюджета.
Предлагат се промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г., и се предлага минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 на 12 лв. от 1 октомври 2020 г.
От парламентарната група на „БСП за България“ твърдим, че посоката е вярна, но стъпките не са достатъчно смели. Аз направих изказване и аргументиране на това защо трябва да стане средно дневното обезщетение на 17 лв., още когато приемахме държавния бюджет на общественото осигуряване за 2020 г.
Аз сега няма да повтарям голяма част от мотивировката тогава, но ще кажа, че за да осигурим по-сериозна подкрепа и защита на социалното положение на безработните лица в условията на епидемията, от парламентарната група на „БСП за България“ отново предлагаме няколко неща, които ще защитя пред Вас.
Вие предлагате минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 лв. на 12 лв. Това увеличение ще засегне 33 хиляди безработни лица, които са на минимално обезщетение. Каква е логиката на предложението Ви? Няма мотивировка за това в мотивите. Защо 12 лв.? А защо да не са 13 лв. или 11 лв.? Защо пък да не са 17 лв.? Не пишете в мотивите си защо се спирате на 12 лв. Отделен е въпросът защо повече от една трета от безработните са с минималното обезщетение?
Ако погледнем от друга страна това предложение, още в далечната 2008 г. – при Тройната коалиция, минималното обезщетение е било 151,20 лв., или 63% от минималната работна заплата. След дълги мъки при доброто управление на ГЕРБ в кавички, го направихте 189 лв., тоест стана 37% от минималната работна заплата. Много символично увеличение и далеч под нивото на официалната линия на бедност за 2020 г., и то 52% от това обезщетение.
В случая ние предлагаме едно по-значително увеличение – минималното дневно парично обезщетение за безработица да бъде в размер на 60 на сто от минималната работна заплата. И както каза доктор Адемов – да спазим принципа на 17 лв. среднодневно, и 357 лв. месечно, пак ще сме под прага на бедност. Това е задължително, и то не като противоепидемиологична мярка за подпомагане, в подкрепа на хората, останали без препитание, а като логична стъпка.
За да се следва логиката при определяне на размера на обезщетението, ще е справедливо, след като законово сме определили размера на обезщетението на 60% от средния осигурителен доход на лицето, да определим и долната граница на 60% от минималната работна заплата, или 17 лв. среднодневно.
Друг мотив е, че с тези дребни стъпки, с които Вие вдигате обезщетението, обезсмисляте и мотивацията за необходимост въобще от осигуряване. Кой ще иска да му вземат пари от заплатата и след това да получава такива ниски обезщетения, които са под прага на бедността?! Не ми се иска да влизам в подробности, но и не знам дали това е минало и през Националния съвет за тристранно сътрудничество, но само ще Ви напомня, че при приемането на държавния бюджет в края на миналата година становището на двата синдиката беше да бъде 60% от минималната работна заплата или 17 лв. дневно. Така че Ви призовавам да подкрепите нашето предложение, още повече, че то не изисква толкова много средства на фона на това, което харчите безсмислено... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Времето Ви!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: ...под формата на мерки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Гьоков.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Стоянова, за реплика. (Реплика от народния представител Георги Гьоков.)
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Гьоков, за да не остава съмнение в залата, че текстовете не са съгласувани и минали през Тристранния съвет, а това по закон трябва да се случи, когато имаме изменение в закона за съответния бюджет, държа да Ви уведомя, че са минали и са подкрепени единодушно и от работодателите, и от синдикатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Дуплика – господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: (БСП за България): Уважаеми народни представители! Не съм изразил никакво съмнение в това дали е минал. Не съм запознат дали е минал през Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Въпросът е в друго. Той е минал през Националния съвет за тристранно сътрудничество, но аз Ви напомних, че и без това становището на синдикатите още при предното приемане на бюджета на Държавното обществено осигуряване беше такова, каквото е нашето предложение в момента. Аз не се съмнявам, че то е подкрепено единодушно от синдикати и работодатели, защото е логично. И искам да Ви кажа, че Вие, ако не подкрепите 17 лв. среднодневно обезщетение, което е абсолютно логично да стане, ние ще подкрепим 12 лв., защото то е все пак увеличение от 9 лв. Но от 10 – 11 години управление на ГЕРБ е срамота да го правите това – да го държите на 53% от линията на бедност, то е смешно!
Така че не ме убеждавайте отново колко единодушно е било прието от Националния съвет за тристранно сътрудничество, а просто се вслушайте в това, което Ви се говори, защото ще мине малко време и ще Ви се наложи пак да го вдигате, само че тогава пак ще го изкарате като Ваша заслуга и ще сте забравили какво Ви се е говорило от трибуната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Гьоков. (Реплики от народния представител Димитър Лазаров.)
Господин Лазаров, овладейте нервите си, защото се предава и на останалите колеги!
Други изказвания?
Заповядайте.
ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от парламентарната група на ГЕРБ подкрепяме предложението минималният размер на паричното обезщетение за безработица да бъде 12 лв., точно защото и политиката, която ние водим, е да намаляваме безработицата.
Това, че в момента предлагаме да е 12 лв., е заради кризата, която всички знаем и всички сме запознати, но реално, знаете, какви бяха нивата на безработица преди да се появи кризата с COVID-19. Да, това предложение ще засегне около 30 хиляди човека. То не е закъсняло предложение, абсолютно навременно е и ние не подкрепяме предложението на опозицията да е 17 лв., защото това е едно почти двойно увеличение на тези средства, което всъщност стимулира хората да бъдат безработни.
Затова ние ще подкрепим предложението за 12 лв. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Желязкова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване неприетото предложение на народния представител Надя Клисурска-Жекова за ново съдържание в чл. 11.
Гласували 97 народни представители: за 16, против 65, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста по вносител за § 1.
Гласували 98 народни представители: за 97, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Предложение от народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители:
„В Преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов § 2:
„§ 2. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 54а, ал.2 т. 3 се изменя така:
„3. на неплатения отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда, признат за трудов стаж;“.
2. В чл. 54б се правят следните изменения:
а) ал. 4 се отменя.
б) в ал. 7, т. 1 думите „до 30 работни дни през една календарна година“ се заменят с „по чл. 54а, ал. 2, т. 3“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изказвания по заглавието и предложението на госпожа Клисурска?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което правим за изменение в Преходната разпоредба на Кодекса за социално осигуряване, е направено пак във връзка със социално икономическите мерки, които бяха половинчати и които бяха въведени в Закона за здравето. Тогава, както си спомняте, в Кодекса на труда взехме решение хората, които през тази календарна година са ползвали 30 работни дни неплатен отпуск, през тази година 60 дни да им се зачита за трудов стаж, защото доста родители, доста хора ползваха тази възможност, за да се предпазят от коронавируса.
За съжаление, в Кодекса за социално осигуряване – в чл. 54, ал. 2, т. 3, има хипотеза, която регламентира правото за придобиване на парично обезщетение за безработица. (Шум и реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля за тишина!
Господин Вангелов! Борис Вангелов!
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Има общ ред, който общ ред е въведен. (Шум и реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Касабов!
Може ли да спрете за малко.
Колко пъти да Ви споменавам имената? Ако искате, мога да Ви отстраня от залата?
Продължете, ако обичате.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: За да има право човек да получава парично обезщетение за безработица, той трябва да се е осигурявал 12 месеца в последните 18 календарни месеца.
За съжаление, 2020 г. беше критична година и много хора останаха без работа. Само в рамките на тримесечния период – март, април и май, безработните се увеличиха с още 100 хиляди души и станаха около 200 хиляди, което означава, че на много хора са разгледани случаите за получаване на право за парично обезщетение.
За съжаление, най-вероятно – и такова е нашето предложение, в момента то си кореспондира именно с онова изменение. Хората, които през тази календарна година… Защото одеве госпожа Захариева, когато коментираше Вашата мярка, тя е в рамките на 2020 г. Мярката за 60-те дни неплатен отпуск, който да се зачита за трудов стаж, е в рамките на 2020 г. Такова е и предложението ни. Неслучайно не сме употребили цифра в нашето предложение. Напротив, то си кореспондира с чл. 160 от Кодекса на труда, който регламентира кое време се признава за трудов стаж. Никъде не сме записали дните.
Така че и на тези хора, които няма да получат право на парично обезщетение и които през тази година са ползвали неплатен отпуск 60 дни, нека да им дадем правото да получат парично обезщетение за безработица. Защото вчера в Комисията – и аз ще го кажа това, представителите на Министерството на труда и социалната политика казаха, че хората действително имат възможност в 18 календарни месеца да се осигуряват 12 месеца.
Но има хипотези – и такъв въпрос беше зададен на Министерството: има ли хора, които не са получили такова право? Да, има, те са малко и нека отговорим на тази потребност като една добра социално-икономическа мярка. Както виждате, предложението ни важи точно във връзка с Вашето предложение, което направихте за изменение на Кодекса на труда с тази идея, хората, които са ползвали по-голям неплатен отпуск и нямат тези 12 месеца, необходими им за право на парично обезщетение, да получат такова право поне до края на 2020 г., която беше критична, която беше крайно социално несправедлива към определени социални групи.
Така че се надявам да го подкрепите. Това на бюджета няма да коства почти никакви суми, защото хората действително са малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Клисурска.
Реплики имате ли? Не виждам.
Други изказвания? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Предлагам на Вашето внимание заглавието на раздела „Преходни и заключителни разпоредби“ да бъде „Преходни разпоредби“.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Не, не.
Господин Председател, Преходни и заключителни, тъй като има и още една заключителна разпоредба, затова да остане Преходни и заключителни разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Преходни и заключителни разпоредби.
Режим на гласуване.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване неприетото предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Гласували 105 народни представители: за 15, против 55, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 2 има предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители:
„Параграф 2 да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. (1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, отпуснати с начална дата от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително, се изплащат за срок 7 месеца.
(2) Срокът по ал. 1 се прилага и за паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания?
Госпожо Клисурска, заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което правим, отново е от онези предложения по социално-икономическите мерки, за които синдикати и работодатели още през май месец постигнаха споразумение. За мен това е несправедливост, която отнема правото на хората, които са се осигурявали чинно, които 12 месеца имат осигуряване по фонд „Безработица“ в рамките на 18 календарни месеца – само защото са се възползвали от това право в рамките на три години, те получават минималното обезщетение за безработица. Това именно е хипотезата на чл. 54б, ал. 4.
С Вашето предложение в момента Вие правите увеличаване на срока, в който те ще получават минимално обезщетение за безработица, защото в текста на Кодекса на труда действително е регламентирано всички тези хора да получават такова минимално обезщетение.
Нашето предложение е всички хора, които внасят осигуровки на база на своите възнаграждения, които са отработили тези 12 календарни месеца, които са се осигурявали в рамките на 18 календарни месеца, да получават право на обезщетение по общия ред, а именно 60% от възнаграждението, за което са се осигурявали.
В потвърждение на моята хипотеза искам да Ви кажа, че когато се изчислява правото на парично обезщетение за безработица, се взема доходът на човека в рамките на 24 календарни месеца назад. Така че всичките тези хора ще получат адекватното си възнаграждение, за което са се осигурявали в рамките на месеците, които са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване. Нека да не им отнемаме правото на нормалното обезщетение, което им се полага.
В подкрепа на това предложение, което отправям – не само синдикати и работодатели, а и във връзка със социално-икономическата криза апелирам да обърнете внимание на това предложение, защото в момента действително безработните, които в рамките на три години са ползвали такова обезщетение за безработица, са се увеличили, и те се увеличиха поради корона кризата, поради това, че предприятията спряха да работят. В хипотезите, в които Вие предлагате, ще получават минималното обезщетение за безработица, а да речем, те са се осигурявали на много по-високи осигурителни прагове, които им дават много по-различни права.
Още повече че и омбудсманът на България отправи такъв апел към нас, като народни представители, с едно писмо в средата на годината по отношение на социално-икономическите мерки, и това беше едно от нейните предложения.
Така че единствено в ръцете на мнозинството седи волята и решението да вземем това предложение предвид, да гласуваме за него „за“, а когато тръгнем да се борим с това, което госпожа Захариева каза – да създаваме такава възможност, че пазарът на труда да има раздвижване, за съжаление, в момента не влизаме в такива икономически месеци, тогава можем да помислим за връщане на някакви текстове и друг ред, който да се прилага по чл. 54б, ал. 4.
Във връзка с всичко, което казах, моля да преразгледате Вашето отношение към тази точка, да ни подкрепите в това предложение – да отпадне § 2, и хората да получават по общия ред нормалните парични обезщетения за безработица, за които са се осигурявали. Благодаря.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Ще ги получават четири месеца!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Клисурска.
След това горещо изказване, с горещи призиви има ли реплики? Няма.
Други изказвания има ли?
Господин Гьоков, заповядайте. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Трима човека сте в залата! Как не Ви е срам?!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предизвиквате ме да Ви кажа, че като подвиквате и като не слушате за какво Ви се говори от трибуната, не правите добро впечатление. Просто казвате как сте силно социално неориентирани и не искате да помогнете на хората в кризата… (Силен шум в ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Вашите хора ги няма да Ви подкрепят! (Реплики от народните представители Анна Александрова и Милена Дамянова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля за тишина. Моля за тишина и ред в залата!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: …в тежко положение. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Господин Председател, не мисля, че това е нормална обстановка за работа, но ако смятате, че е така…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не ме принуждавайте да прекъсна заседанието!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Та така. Вие оправдавате българската поговорка, че ситият на гладния не вярва.
Иначе похвално е, че увеличавате срока за получаване на паричното обезщетение за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от три години от предходното ползване, от четири на седем месеца и през тези седем месеца да получава минималното обезщетение. Аз казвам, че е похвално и че ние ще го подкрепим, защото, сега ще го повторя, е крачка в правилната посока.
Само че ние Ви предлагаме нещо друго – въобще да отпадне този период. Може би не знаете защо беше въведен този период. Защото имаше време, когато такова изискване в Кодекса за социално осигуряване нямаше и при отработване на девет месеца хората получаваха пълното обезщетение. Ограничението за получаване на пълното обезщетение беше въведено, за да не се злоупотребява от страна на работодателите и на безработните с правото на обезщетение за безработица, но това беше при икономическия подем, при подем на икономиката.
Сега обаче, като сме се събрали тук да говорим за подпомагане на хората, които изпадат в тежко социално положение вследствие на кризата, си мисля, че говорим за съвсем други неща. В момента над 230 000 българи са безработни, по-точно 232 975 човека – над 73 000 повече от 2019 г. 7,5% е безработицата и тя ще расте. Доктор Адемов направи прогноза, че ще стигне към 8%. Моята е далеч по-песимистична – смятам, че ще стигне към 9% до края на годината вследствие на освобождаване на работниците от сезонната заетост и така нататък.
Голяма част от тези хора нямат право на пълно обезщетение точно заради това ограничение в чл. 54б, заради този тригодишен период. Няма нищо лошо в това ние да отменим периода, а когато по предложение на тези, които се занимават със заетостта и безработицата, Народното събрание сметне отново да гласува такъв период на ограничаване за получаване на пълното обезщетение, за да могат хората да бъдат – не точно принуждавани, а приканвани да започват по-бързо работа и да не се възползват от обезщетението за безработица. Но сега не е такъв моментът.
Това е продиктувало нашите предложения и аз Ви моля да поразмислите, въпреки че от реакциите, които чувам от залата, не очаквам такова нещо. Но Ви моля – все пак помислете и дайте да го направим, защото хората го заслужават, те си плащат осигуровките. И само когато могат да получават адекватни обезщетения, тогава с удоволствие ще си плащат осигуровките. Иначе ще ги гоним и ще ги преследваме за тези осигуровки. Помислете отново за какво става въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Гьоков.
Реплики има ли? Не виждам желаещи.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване неподкрепения от Комисията текст на предложението на госпожа Надя Клисурска и група народни представители § 2 да отпадне.
Гласували 104 народни представители: за 17, против 73, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Отрицателен вот – господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Ние от Патриотите щяхме да подкрепим това разумно предложение на БСП, но при положение че те са 11 човека в залата и не си подкрепят собственото предложение, а говорят, че са загрижени за хората, няма как да го подкрепим!
Може ли такова двуличие, госпожо Клисурска и господин Гьоков? Единадесет човека сте, а мислите ужким за бедните хора! И тук поговорки – „Ситият на гладния не вярва“, и така нататък. Ами Вие сте 11 човека в залата, господин Гьоков, срамота! (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Подлагам на гласуване текста за § 2 по предложение на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители:
„Създава се § 3:
„§ 3. Отмяната на чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване има действие и за лицата, чието осигуряване е прекратено към датата на влизане в сила на този закон, ако прекратяването е през 2020 г., в резултат на мерките и ограниченията във връзка с пандемията от COVID-19. Сроковете по чл. 54а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване започват да текат с влизане в сила на този закон.“
Комисията не подкрепя предложението.
То е свързано с предното, което не беше прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Оттегляте ли го или не?
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Оттегляте го, благодаря.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 3:
„§ 3. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. …) в § 38, ал. 2 думите „В тримесечен срок от влизането в сила на измененията и допълненията в наредбите по ал. 1“ се заменят с „В срок до 31 декември 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Досега обсъждахме и говорехме за обезщетения, за осигуровки и изведнъж – за пореден път, по най-порочния начин, се появява един текст, който касае напълно различна материя. Това е практика в законодателния процес на това Народно събрание – напълно порочно.
На първо място, предложението е внесено в нарушение и на Правилника, и на законодателството, но този път е надминало и себе си, защото става въпрос за удължаване на един срок, който вече е изтекъл. Този срок е изтекъл на 12 септември, а днес ние ще гласуваме неговото удължаване. Смятам, че по-порочно предложение от това няма как да има. Мога да му дам много характеристики.
Бих предложил на вносителката да го оттегли – знам, че няма да го направи. Апелирам към Вас да не го гласувате, защото то няма да реши никакви проблеми, а ще създаде много по-големи проблеми.
По отношение същността на предложението. Става въпрос за една промяна в Закона за акцизите и данъчните складове, която беше приета в края на 2019 г. с мотивите на вносителите, че трябва да се реши един сериозен проблем с отклоненията от облагане на акцизни стоки във фирмите, които са получили разрешение за освобождаване от акциз – крайни потребители. Това е точно така, ние сме го подкрепили това решение.
Със Закона е изискано Министерството на финансите в тримесечен срок, считано от 1 януари 2020 г., да направи наредба за въвеждане на тези изисквания за контрол, както и да промени Правилника за приложение на Закона за акцизите и данъчните складове. Да, но Министерството на финансите не е изпълнило това наше разпореждане със Закона и вместо на 30 март Наредбата и Правилникът са издадени на 12 юни. Изискването на Закона е в тримесечен срок всички, освободени от акциз крайни потребители, да преведат своята дейност в изискванията на Закона. Срокът е 12 септември. Ако до 12 септември има такива потребители, които не са въвели тези изисквания, то те трябва да бъдат санкционирани.
Явно има такива, беше добре тук някой да каже кои са тези дружества, които не са изпълнили Закона и в крайна сметка, колеги, става въпрос за акцизни стоки. Всички много добре разбираме колко е сериозен проблемът. И така – с лека ръка, между другото, накрая в днешната тема, която разискваме, ако може тихомълком този текст да мине.
Призовавам Ви, не го подкрепяйте! Бъдете уверени, че ще има много сериозни проблеми във връзка с този текст, затова като отговорни народни представители, макар и да е къс хоризонтът на този парламент, бъдете истински парламентаристи и българи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Търновалийски.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване текста, който Комисията предлага за новосъздадения § 3.
Гласували 87 народни представители: за 74, против 12, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. е приет.
Няколко съобщения:
Уважаеми народни представители, напомням Ви, че тъй като 22 септември 2020 г., вторник, е официален празник и неработен ден за цялата страна, предложения по реда чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за включване на точки в предстоящата Програма за работа на Народното събрание за периода 23 – 25 септември 2020 г. могат да се правят до 18,00 ч. в понеделник, 21 септември 2020 г.
На основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщавам на народните представители, че на 17 септември 2020 г. е постъпил Указ № 184 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 3 септември 2020 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по правни въпроси да докладва пред народните представители Указа на президента и мотивите към него.
Съобщения за парламентарен контрол на 18 септември 2020 г., петък:
1. Заместник министър-председателят Томислав Дончев ще отговори на едно питане от народните представители Драгомир Стойнев, Антон Кутев и Крум Зарков.
2. Министърът на финансите Кирил Ананиев ще отговори на два въпроса от народните представители Валентина Найденова; и Димитър Бойчев.
3. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народните представители Таско Ерменков и Васил Антонов.
4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на един въпрос от народния представител Кристина Сидорова.
5. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на два въпроса от народния представител Радостин Танев и на едно питане от народните представители Любомир Бонев, Кристина Сидорова и Иван Валентинов Иванов.
6. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Гьоков.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Явор Божанков;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на два въпроса от народните представители Стефан Апостолов; и Георги Михайлов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на едно питане от народните представители Любомир Бонев, Никола Динков, Радослав Стойчев и Николай Иванов.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.
Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 15,18 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Валери Симеонов

Секретари:
Филип Попов
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания