Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 5 ноември 2020 г.
Открито в 9,07 ч.
05/11/2020
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Валери Симеонов

Секретари: Станислав Иванов и Сергей Кичиков

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание Проект за програма за работата на Народното събрание за 5 – 6 ноември 2020 г.:
„1. Проект на Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители – Красимир Янков и група народни представители, 21 октомври 2020 г.
2. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, и изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител – Комисията по труда, социалната и демографската политика, 29 октомври 2020 г.
3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Вносител – Министерският съвет, 22 октомври 2020 г.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител – Министерският съвет, 27 октомври 2020 г.
5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 22 юли 2020 г. законопроекти с вносители: Министерският съвет, 6 юли 2020 г.; Валери Симеонов и група народни представители, 10 юли 2020 г.
6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Вносители – Красимир Ципов и група народни представители, 22 октомври 2020 г. Приет на първо гласуване на 30 октомври 2020 г. – точка първа за петък, 6 ноември 2020 г.
7. Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част на заседанието в петък, 6 ноември 2020 г.“
Моля, гласувайте така представения проект за програма.
Гласували 149 народни представители: за 118, против 20, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Ще изчета… (Народният представител Христо Проданов иска думата за процедура.)
Процедура?
Заповядайте.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е: от току-що гласувания дневен ред да отпадне първа точка, защото тя е ярка илюстрация на това какви са приоритетите на днешното управление… (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще я подложа на гласуване.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: …и това, че те са коренно различни от приоритетите на българското общество. Защото българското общество… (Председателят изключва микрофоните. Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Проданов.
Ще подложа на гласуване Вашето предложение. (Шум и реплики от ОП: „Има процедура преди гласуването.“)
Вече сме в процедура на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Проданов първа точка – Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да отпадне от днешния дневен ред.
Отменете гласуването. (Народният представител Кристиан Вигенин иска думата. )
Ще Ви дам думата по начина на водене. Добре, седнете си, ще Ви дам по начина на водене! (Реплики от „БСП за България“: „Оставка!“)
Няма да има оставка.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Това е процедура.
Предлагам процедура за проверка на кворума преди предстоящото гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще направим проверка на кворума.
Заповядайте по начина на водене, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Уважаема госпожо Караянчева, уважаеми госпожи и господа народни представители! Мисля, че каквито и да са емоциите, Правилникът е Правилник и трябва категорично да се спазва.
Виждаме, че в първа точка се прави опит той да бъде нагласен по начин, по който да бъде удобен на управляващите. Имате право на това, макар че не е морално от наша гледна точка, но нямате нито морално (шум, тропане по банките и реплики от ГЕРБ: „Не е вярно!“), нито друго основание да…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господине, Вие говорите към трибуната, а не говорите към мен.
КРИСТИАН ВИГЕНИН: Говоря към Вас, госпожо Караянчева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Кажете какво имате да ми кажете.
Заповядайте.
КРИСТИАН ВИГЕНИН: Госпожо Караянчева, тъй като говоря към Вас, а не към Вашите колеги в момента, не знам защо тропат по масите, сякаш са в цирка. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще Ви помоля да се въздържате.
КРИСТИАН ВИГЕНИН: Искам да кажа, че нямате нито морално, нито друго основание – трети път го повтарям заради Вашите колеги, нека се чуе от всички – да прекъсвате процедурата на колега народен представител, в която той иска да обоснове причината, поради която точка първа от дневния ред е неадекватна към дневния ред на обществото, нито към дневния ред на този парламент. (Реплики от ГЕРБ.)
Той имаше две минути да обоснове това, а Вие го прекъснахте на 30-ата секунда. Смятам, че това вече минава границите на нормалното отношение към дейността на този парламент – още една причина и Вие самата да си отидете (реплики от ГЕРБ: „Няма да стане.“), макар че колегите Ви спасиха, и този парламент да приключи своята работа, за да дойде друг, който да се държи по начин, който е адекватен на нуждите на обществото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Господин Ерменков – по начина на водене, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас със забележка за недопустимост на Вашето поведение – не само като председател на Народното събрание, а и като депутат.
Първо, още вчера си позволихте в момента, в който не успяхте да съберете кворум, да правите забележки към парламентарната група на БСП – дали да влиза, дали да не влиза, дали да наднича, или да не наднича. Не е Ваша работа това! Не пречим на никого, а това, че Вие не можете да съберете кворум, си е Ваш проблем. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Второ, госпожо Председател, много Ви моля, когато онази част от залата се държи като овчари на полето, много Ви моля, направете им забележка, за да може…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Без обидни епитети, господин Ерменков! Моля Ви, не обиждайте народни представители!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Госпожо Председател, давам характеристика на едно поведение, което Вие сама виждате, че е такова! Нека да ме опровергаят с обратното поведение и ще се извиня веднага, но няма как да го направя, когато те постоянно викат, тропат и не знам какво още правят.
И последно, госпожо Председател, ако Вие продължите да се държите по този начин – все едно, че сте във Вашата лична кухня, а не в парламента, много Ви моля: напуснете това място, защото то не Ви отива! Благодаря Ви. (Шум и реплики от ГЕРБ: „Това няма да стане!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това не става с молби, господин Ерменков, става с гласуване, а само преди две седмици се потвърди от моите колеги, че мястото ми е тук, за което им благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Заповядайте, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене, защото лично аз съм потърпевш от това как водите заседанията на парламента. Последните три пъти, когато ми се е налагало да правя някаква процедура, Вие сте ми отнемали думата и сте изключвали микрофона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ето сега Ви давам възможност.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Имам едно предложение към Вас. Ако искате, народните представители от опозицията, като ставаме да правим изказване или процедура, може би да Ви дадем предварително изказването си, написано, да го редактирате и да е допустимо, да Ви се хареса това, което ще кажем от трибуната на Народното събрание.
А лично към колегите отляво – предлагам всяко наше изказване да започва: „С Бойко Борисов и ГЕРБ към светли бъднини напред“, за да може да се хареса на тези хора, които са се запънали, а единственото, което трябва да направят, е да подадат оставките си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене – не правете обръщението към Вашата група, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Ами това е, госпожо Председател – да не ни отнемате думата, да ни оставите да се мотивираме и да направим изказванията си нормално, както трябва да се прави. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбрах забележката. (Реплики от „БСП за България“.)
Започва поименна проверка, а след това ще Ви дам думата по начина на водене.
Адлен Шукри Шевкед - тук
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - тук
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Тихомиров Симов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Анастас Маринов Попдимитров - отсъства
Ангел Илиев Исаев - тук
Моля някой колега от БСП да остане, за да проверява как правя поименната проверка. После да няма забележки. Няма да го отчета, че е тук.
Андриан Иванов Райков - тук
Анна Василева Александрова - тук
Анна Николаева Славова - отсъства
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Богдан Емилов Боцев - отсъства
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - тук
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - тук
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - отсъства
Веска Маринова Ненчева - отсъства
Виолета Русева Желева - отсъства
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Желязкова - тук
Георги Георгиев Михайлов - отсъства
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Евдокиев Марков - отсъства
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Колев Колев - отсъства
Георги Николов Вергиев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гергана Желязкова Стефанова - тук
Даниел Петков Йорданов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Данка Евстатиева Зидарова-Люртова - тук
Деан Стоянов Станчев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Петров Тасков - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - отсъства
Добрин Ненов Данев - отсъства
Донка Димова Симеонова - отсъства
Дора Илиева Янкова - отсъства
Дора Стоянова Христова - отсъства
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Евгени Генчев Будинов - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Евдокия Славчова Асенова - отсъства
Елена Владимирова Ангелинина - тук
Елена Стефанова Пешева - тук
Елхан Мехмедов Кълков - отсъства
Емил Маринов Христов - тук
Емил Серафимов Тончев - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - тук
Ерол Осман Мехмед - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Запрян Василев Янков - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - отсъства
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - отсъства
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - отсъства
Имрен Исметова Мехмедова - тук
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - отсъства
Йордан Апостолов Апостолов - отсъства
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калин Димитров Василев - тук
Калин Любенов Вельов - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - отсъства
Константин Веселинов Попов - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Георгиев Ципов - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - тук
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - отсъства
Крум Костадинов Зарков - отсъства
Кръстина Николова Таскова - отсъства
Лало Георгиев Кирилов - тук
Лиляна Друмева Радева - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маргарита Николаева Николова - тук
Мария Йорданова Илиева - тук
Мария Йорданова Цветкова - отсъства
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Стефанов Обрешков - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - тук
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милко Недялков Недялков - отсъства
Митко Костадинов Полихронов - отсъства
Михаил Ивайлов Христов - тук
Младен Николов Шишков - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Надя Спасова Клисурска-Жекова - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Никола Илиев Динков - отсъства
Николай Асенов Тишев - отсъства
Николай Веселинов Александров - отсъства
Николай Георгиев Иванов - тук
Николай Димитров Пенев - отсъства
Николай Иванов Цонков - отсъства
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Николина Панайотова Ангелкова - тук
Нона Кръстева Йотова - отсъства
Павел Алексеев Христов - тук
Павел Димитров Шопов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Христов Петров - тук
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Трифонов Христов - отсъства
Полина Александрова Шишкова - отсъства
Полина Цветославова Цанкова-Христова - отсъства
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Радослава Пламен Чеканска - тук
Радостин Радославов Танев - тук
Ралица Трилкова Добрева - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Живков Иванов - отсъства
Росен Малинов Малинов - отсъства
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Николов Георгиев - отсъства
Румен Петров Генов - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Севим Исмаил Али - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - тук
Симеон Георгиев Найденов - отсъства
Симеон Христов Симеонов - тук
Слави Дичев Нецов - тук
Славчо Стоев Атанасов - тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - отсъства
Спас Георгиев Гърневски - тук
Спас Янев Панчев - тук
Станислав Иванов Попов - тук
Станислав Иванов Стоянов - тук
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станислава Красимирова Стоянова - тук
Стефан Апостолов Апостолов - тук
Стефан Иванов Бурджев - отсъства
Стойно Митев Стойнов - тук
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Стоян Радков Божинов - тук
Танер Мехмед Али - отсъства
Таня Тодорова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Теодора Атанасова Халачева - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - тук
Тодор Байчев Байчев - отсъства
Тома Любомиров Биков - тук
Тома Николов Томов - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хайри Реджебов Садъков - отсъства
Халил Реджепов Летифов - тук
Хамид Бари Хамид - тук
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христо Танчев Проданов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Борисов Топчиев - отсъства
Чавдар Йорданов Велинов - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Юлиян Михайлов Папашимов - тук
Явор Божилов Нотев - тук
Явор Руменов Божанков - отсъства.
133 – има кворум. Продължаваме със заседанието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Проданов – Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внесен от Красимир Янков и група народни представители на 21 октомври 2020 г., да отпадне от програмата.
Гласували 113 народни представители: за 12, против 96, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Декларация от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ – заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! С попълването на състава на Централната избирателна комисия тя няма да стане по-законна. Със системното незачитане на Конституцията и законите на страната от ГЕРБ не се санира незаконният състав на Централната избирателна комисия. С негласуването на оставката на Караянчева не се санират незаконните действия и бездействия на председателя на Народното събрание, без нито един аргумент по представените юридически мотиви на исканата оставка на председателя на Народното събрание. С приемането на откровената лъжа, че е извършена проверка на документи, които и до днес не са ни представени, все още не е разгледан сигналът за несъвместимост на член на Централната избирателна комисия от органа по избора, а той е Народното събрание, а не коя да е комисия на Народното събрание. Това поставя под съмнение законността на състава на Централната избирателна комисия и легитимността на нейните решения.
Политическата оценка на това поведение се заключава в следните думи: лъжа, наглост, арогантност. Дотук се стига, когато някой се самозабрави.
Единадесет години ГЕРБ ползват силата като аргумент и не обръщат внимание на силата на аргументите. Сега имат последен шанс да свалят създаденото отсега основателно съмнение за незаконни избори за нов парламент. Могат да приведат в съответствие със закона състава на Централната избирателна комисия и да свалят доверието в Цвета Караянчева като председател на Народното събрание. (Реплики от ГЕРБ.) Засега всичко е във Вашите ръце. Засега. На изборите ще бъде късно, много късно за ГЕРБ. И няма на кого да се сърдят, щом допускат председател на Народното събрание да нарушава законите и незаконен състав на Централната избирателна комисия. Отсега ГЕРБ създава предпоставки за парламентарна криза след изборите. Това трябва да стане ясно на всички. Впрочем това хората го виждат и ще го покажат на предстоящите избори.
Дори и днес предлагате промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с ярка демонстрация на нарушаване на същия този правилник от Цвета Караянчева, като не позволява в рамките на времето, предвидено по Правилник, народен представител да мотивира предложението си.
Дори една елементарна, формална процедура по изслушване на кандидат за член на ЦИК, която направихте, е в нарушение на Изборния кодекс, защото Изборният кодекс постановява, че ръководството на Централната избирателна комисия се избира от Народното събрание, а членовете на ЦИК се назначават от президента по предложение на парламентарните групи – на квотен принцип.
Някой може ли да обясни защо Правната комисия изслуша кандидата на ГЕРБ, който ГЕРБ ще предложи на президента за назначение? И още – поканата, която отправи председателят на Народното събрание до международни институции за осигуряване на международни наблюдатели, също не е съобразена със закона, защото законът определя реда за покана и акредитация на международни наблюдатели и там не е визиран председателят на Народното събрание.
Ние от „Движението за права и свободи“ ще изпратим по законоустановения ред покана за международни наблюдатели. Предварително ще ги информираме за предпоставките за незаконосъобразни избори в страната. Ще информираме Съвета на Европа, Венецианската комисия, ОССЕ, Европейската комисия и европейските политически семейства в Европейския парламент за незаконния състав на Централната избирателна комисия, която организира изборите в страната. И за незаконните действия и бездействия на председателя на Народното събрание. И за нежеланието на управляващите, и най-вече на ГЕРБ, да приведат в законен вид състава на Централната избирателна комисия. Няма как незаконен състав на ЦИК да организира законосъобразни избори и да гарантира свободни, честни и демократични избори.
Призовавам народните представители и Народното събрание да спазват Конституцията и законите на страната.
Призовавам обективните медии да бъдат на висотата на своята отговорност и открито и смело да поставят всички въпроси, да изискват документите, за да спрат незаконността, и да изобличат лицемерието и арогантността, защото медиите винаги са били част от демократичния градеж. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Карадайъ.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 28 октомври 2020 г. до 4 ноември 2020 г.:
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Законопроект за защита на физическите лица при неплатежоспособност. Вносител – Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазването.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по бюджет и финанси и на Комисията по правни въпроси, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика благоустройство и местно самоуправление, Комисията по външна политика, Комисията по отбрана, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по земеделието и храните, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по образованието и науката, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по здравеопазването, Комисията по околната среда и водите, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по културата и медиите, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисията по политиките за българите в чужбина, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по бюджет и финанси и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, и изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител – Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионално развитие. Вносители – Валери Симеонов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по земеделието и храните и Комисията по околната среда и водите.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по културата и медиите и на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Проект на решение по Доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“ –АД, на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ – АД. Вносители – Евгения Ангелова и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г., с приложен Проект за решение. Вносител – Министерският съвет. Разпределена е на: Комисията по образованието и науката, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по бюджет и финанси и на Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Съобщения:
Вчера, на 4 ноември 2020 г., е постъпил и изпратен на народните представители Общ законопроект по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, приети на първо гласуване на 29 октомври 2020 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника.
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че за времето от 4 до 30 ноември 2020 г. включително ще се проведе българо-американска подготовка в района на съвместните българо-американски съоръжения, учебен полигон „Ново село“, база за предно разполагане „Безмер“ и войскови район Чешнегирово.
В подготовката ще вземат участие формирование от въоръжените сили на САЩ в състав от военнослужещи с необходимата бойна техника, екипировка, щатно въоръжение и бойни припаси, военни въздухоплавателни средства, транспортна, спомагателна и ремонтна техника.
Подготовката се провежда в изпълнение на постигнатите договорености по прилагане на „Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната“ и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили.
Уведомлението е постъпило на 3 ноември 2020 г. с входящ № 003-09-91 и е предоставено на Комисията по отбрана.
На 30 октомври 2020 г. в изпълнение на т. 1 от Решение на Народното събрание от 25 юни 2020 г., прието във връзка с разискванията по питане на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди, № 054-05-27 от 5 юли 2020 г., е постъпил от министъра на труда и социалната политика анализ на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
Съгласно Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми в Народното събрание са постъпили становища на Фискалния съвет относно Проект на закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.; Проект на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по здравеопазването и са на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Становищата са публикувани на интернет страницата на Фискалния съвет.
От Националния статистически институт е постъпила Информация за стопанската конюнктура през октомври 2020 г.; Индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността – месец септември 2020 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Заповядайте за процедура, господин Свиленски – имахте заявена процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Във връзка с усложнената епидемична обстановка и с направените заявки от Вас, госпожо Председател, а и от заместник-председателя Симеонов, че работата на Народното събрание трябва да съответства на нуждите на държавата, на ситуацията, в която се намираме, би било добре и дневният ред, който приехте, да отговаря на тези нужди и на тези очаквания на българските граждани, а не само по телевизията да ги заявяваме сутрин рано – как парламентът работи в техен интерес.
Недоумявам, госпожо Председател, защо точка първа в Програмата е Проект за решение на изменение на Правилника – с нищо некасаещ епидемичната обстановка, а точка шеста са мерки, свързани с извънредното положение?! В този контекст моето предложение е точка първа да остане точка последна в Програмата за работа на Народното събрание – да приемем важните, както Вие твърдите, закони. Така или иначе, кворум ще Ви трябва и утре. Нека да остане за утре тази точка. Колегите да дойдат отново на работа. Мишо отново да се регистрира, защото, ако днес мине тази точка, утре Мишо няма да е на работа и приключвате. (Оживление.)
Така че, уважаеми колеги, и във Ваш интерес е точка първа да стане точка последна. Мишо да дойде на работа и утре, да се регистрира и утре, за да има все пак два работни дни тази седмица парламентът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря за съветите, господин Свиленски. Ако бяхте присъствали на Председателския съвет, на който Вие отдавна вече не присъствате –знаете Програмата, че се предлага и приема на Председателски съвет и чак след това влиза в залата за гласуване.
Само да Ви кажа, че по точка шест Комисията ще бъде днес, така че няма как да наруша Правилника, защото тогава Вие ще ме упрекнете, че съм нарушила Правилника.
Въпреки всичко ще подложа на гласуване Вашето предложение точка първа да стане точка шеста, а точка шеста, в нарушение на Правилника, да стане точка първа.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Не, точка първа да стане точка последна!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре.
Гласуваме.
Гласували 144 народни представители: за 50, против 93, въздържал се 1.
Предложението не е прието.

Преминаваме към първа точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. Вносители – Красимир Янков и група народни представители, 21 октомври 2020 г.
Господин Янков, имате 10 минути за мотиви на вносител.
КРАСИМИР ЯНКОВ (Нечленуващ в ПГ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители!
Мотиви към Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Съгласно разпоредбата на Правилника веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на парламентарни групи, на техните заместници или на упълномощен от тях по време на заседанието народен представител по въпроси извън обсъждания дневен ред, когато я поискат. Подобна възможност не е предоставена на народните представители, нечленуващи в парламентарни групи, нито лично като право на всеки един от тях, нито чрез техен представител. С оглед на това считаме, че този пропуск следва да бъде коригиран.
Съгласно разпоредбата на чл. 67 от Конституцията на Република България обвързването със задължителен мандат за народен представител е недействително. Това ще рече, че всеки един народен представител е освободен от каквито и да било местни, партийни, корпоративни и други внушения. Той следва да действа въз основа на Конституцията и законите и в съответствие със своята съвест и убеждения. Това е свързано, от една страна, всеки един народен представител да представлява целия народ, а от друга, е лишен от основната си функция – да прави изказвания.
Групата депутати, определящи се като прогресивни социалисти, ще изпълним мандата си отговорно при зачитане... (Силен шум и реплики. Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, за тишина!
КРАСИМИР ЯНКОВ: ...на парламентарния дневен ред и отстоявайки последователно интересите на избирателите.
Определяме като политически безотговорно бойкотирането на нормалното функциониране на българския парламент (силен шум и реплики от „БСП за България“) при вземане на решения с национално значение, каквито са гласуването на данъчните закони и бюджета на Република България. В тази връзка внасяме предложение за промени при данъчното облагане с голям социален ефект, които са първа крачка към цялостно постигане на подоходно облагане.
В отсъствието на парламентарната група на БСП от времето, когато принадлежахме към нея, бяха приети редица важни закони. Отчитаме като пропусната възможност тогава да бъде защитена нашата позиция и мнозинството в парламента около управляващите постигна цялостно обезпечаване с пригодно законодателство на провежданата от тях политика. Ролята на опозицията не е да отсъства, а активно да противодейства с алтернативни предложения в полза на обществото.
Осигуряването на кворума за провеждане на заседание на парламента е задължение на всеки отделен народен представител и на парламентарно представените политически партии. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Нашите избиратели очакват от нас да гарантираме финансовата стабилност и социална осигуреност на страната чрез утвърждаването на републиканския бюджет.
Призоваваме народните представители: в кризисната пандемична ситуация, в която се намираме, приоритетно да поставят в дневния ред на Народното събрание именно решението на въпроса за повишаване доходите на хората на първа линия – лекари, медицински персонал, полицаи, пожарникари и други. Декларирането на отношение към настоящото Народно събрание като институция с изчерпана обществена подкрепа не може да се изразява с безотговорно поведение към задълженията, а същевременно да се ползват облаги от заеманите постове в същата тази институция. Определяме това като лицемерно поведение.
Благодаря на председателя на Правната комисия и на цялата Правна комисия за решението да получим право да изразяваме позицията си, както правим това понастоящем.
Това е демократично право – да се чува гласът на опозицията, а не сделка, да преиначаваме и да отсъстваме от полето на политическия дебат. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Янков.
С Доклада ще ни запознае госпожа Александрова.
Заповядайте, госпожо Александрова, да ни представите Проекта на решение.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
„Доклад относно Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 054-02-84, внесен от Красимир Христов Янков и група народни представители на 21 октомври 2020 г.
„Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“.“
Предложение на народния представител Анна Александрова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага наименованието на Решението да се измени така: „Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Предложение от народния представител Анна Александрова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Заключителна разпоредба“.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Александрова.
Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания.
Господин Попов, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Днес, 5 ноември, разглеждаме една изключително важна точка, която вчера в последния момент мина в Правната комисия, а днес е в пленарната зала.
Защо толкова скоропостижно тази точка днес е в пленарната зала? Ясно е защо. Защото вчера мнозинството в Народното събрание нямаше кворум. Тази точка, струва ми се, ще реши донякъде съдбата на това правителство и проблема с кворума на мнозинството в Народното събрание.
За какво иде реч? На 22 октомври, преди около две седмици, няколко нечленуващи в парламентарна група депутати, избрани с листата на БСП в Четиридесет и четвъртото народно събрание, внесоха Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В това изменение те предлагат така наречените независими депутати на практика да имат свой представител, своя група, защото, когато нещо изглежда като група, звучи като група, то най-вероятно е група.
Този техен представител следва да изрази тяхната обща воля. Но да не забравяме, че общата воля е странно формирана от независими депутати от целия политически спектър. Тези депутати са влезли в Четиридесет и четвъртото събрание с платформите на ДПС, на „Обединени патриоти“ и БСП, с техните листи, и за тях са гласували избиратели и формации. Това на практика е подмяна на вота на хората, гласували за определена политическа сила, за нейните политики и платформи. В мотивите си те привеждат несъстоятелни доводи, че били ограничени техни конституционни права като депутати.
Конституцията, уважаеми народни представители, предвижда две основни права, които по никакъв начин не се нарушават от настоящия Правилник на Народното събрание. Едното е правото на парламентарен контрол и на изказвания. Резонен е въпросът защо сега се сетиха за това изменение и защо то е подкрепено от ГЕРБ и „Обединени патриоти“? Да не забравяме, че това е прецедент в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Отговорът е много прозаичен – така се купува кворум.
Аз бих искал да Ви благодаря за това, че вчера и днес Вие от управляващото мнозинство изиграхте ролята на Прометей и осветихте и доказахте на практика нашите твърдения, че ГЕРБ и „Обединени патриоти“ са готови на всичко, за да запазят властта си до заветния месец март 2021 г., включително със създаване на нова парламентарна група на някакъв политически хибрид, който да ги подкрепя вече явно.
Подкрепяйки този проект, Вие доказахте, че Вашият най-страшен кошмар е БСП, начело с Корнелия Нинова... (Оживление и смях в залата.)
Така е, да, смейте се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата, колеги!
ФИЛИП ПОПОВ: Използвате всякакви прийоми, включително и достлука с попкръстьовци, с политически ренегати.
Уважаеми депутати от ВОЛЯ, днес Вашата подкрепа девалвира. Акциите Ви на политическия пазар се обезцениха, вече си имате достойни заместници. Достлукът днес беше подпечатан и проверен с поименната проверка, в която се преброиха уж независимите депутати.
Честито на излъгания от Вас български избирател и горчиво на младоженците! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Толкова поетично изказване!
Реплика или изказване? Реплика.
Първа реплика – господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя реплика към господин Попов, тъй като той преди малко заяви, че колегите, които в момента се водят като независими, са избрани съответно от Вашите политически среди, имам предвид от Вашите първични организации на БСП.
Въпросът ми към Вас е следният: преди да се състои Вашият конгрес на БСП, видинската Ви организация свали ли доверието от Вас за две години да не заемате висши постове – това е първият ми въпрос?
Вторият въпрос, който искам да задам: тъй като тук преждеговоривш Ваш съпартиец излезе и каза, че тази точка не е важна, Вие излязохте тук пред нас и направихте аплауз, с който аргументирахте изключително важната точка за парламента?!
Трето, обявихте, че в тази изключително сложна ситуация на пандемия всички тук в тази зала гледат решенията, които вземаме, и как, по какъв начин ще помогнем на българския народ. Питам аз, обръщам се към българските избиратели: може ли да разчитаме на тези хора, които бягат и се крият зад кьошетата, когато държавата в момента се тресе от епидемия, тресе се от пандемия, лекарите изнемогват, болниците изнемогват, разширяват се леглата?! (Реплика от „БСП за България“.)
Ако обичате, да не ме апострофирате. Заповядайте, след това може да се изкажете.
Така че, господин Попов, искам да заявите Вашата отговорна позиция и на партията, тъй като виждам, че Вие се явявате като неин говорител – да кажете Вие по какъв начин подпомагате българския народ в тази тежка ситуация и как Вие ще допринесете за намаляване на пандемията? С това, че горяхте маски, с това, че демонстративно тук се разхождахте без маски, развявахте се... (Реплика: „Алоо!“)
Не викай „ало“! Ало – навън! (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
И продължавам, когато в петък Вашата председателка направи изявление тук и след това трескаво отиде във Военномедицинска академия да направи тест, това ли е моралът? На тези ли хора, господа, ние ще разчитаме да водят България, питам аз?! На тези ли хора ние ще оставим държавата... (Частични ръкопляскания и възгласи „Браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Иванов!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: ...които при най-малките притеснения, при най-малкия стрес на държавата абдикират? Абдикират!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Иванов! Времето! Благодаря Ви.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви.
Извинявайте! Извинявайте, бях емоционален, тъй като и в момента ситуацията е тежка. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Хамид – втора реплика, трета реплика – господин Ангелов.
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Попов, говорите за покупка на народни представители, но трябва да ми отговорите това от днес ли е? Не е ли това практиката на ГЕРБ от самото създаване на ГЕРБ? Не е ли това, господин Попов, символът на разпадане на държавността в Република България – покупката на независими народни представители от ГЕРБ? Или може би ще ми отговорите, че раздаването на пари от джипката е символ на разпада на държавността от партия ГЕРБ? Или може би ще отговорите, че самата партия ГЕРБ е символ на разпада на държавността в Република България?
За да не вземам втори път думата, госпожо Председател, моля за процедура да изменим наименованието на точка първа. Нека да е: Проект на решение, кавички „Удавник за сламка се хваща“, затворете кавичките. (Оживление и ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Хамид.
Трета реплика – господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател! Господин Попов, във Вашето изказване започнахте да вадите костите на поп Кръстю, което не знам доколко е допустимо народен представител да налага мнението, че поп Кръстю е предател или не е предател, защото няма такива доказателства.
Вие, разбира се, Вашата практика на Вашата партия и по времето на тоталитарния режим беше именно да налага образа на поп Кръстю като нещо лошо, за да може българите да бъдат отдалечени от Българската православна църква. (Смях в „БСП за България“.) Това Ви беше целта! Това Ви беше целта! И затова поп Кръстю беше най-виновният за предателството на Левски – 45 години. И сега продължавате с тази практика – за един човек, за който не е доказано, че има вина, от трибуната на българския парламент да го очерняте. Човек, който отдавна е погребан. Това е Вашият морал и това е Вашата политика. Вие нямате скрупули, нямате задръжки, нямате въобще от Бога страх. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов.
Дуплика – господин Попов, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Иванов, може би толкова пламенно избягахте и от НДСВ. Аз морални поучения от политически ренегати – не, благодаря Ви.
Уважаеми колега Хамид, това е точно така, което казахте. ГЕРБ не от вчера или от днес играят с кворума, купуват депутати, днес просто се доказа и се освети.
Уважаеми колега от „Обединени патриоти“, нали знаете народните мъдрости и поговорки, когато нещо става като съобществена истина, за което се говори, когато нещо става нарицателно, как се казва в българския език. Затова използвах поп Кръстю като емблематична фигура от нашата история. Дали е доказано, или не е доказано, това оставяме на историците.
Другата дума, която използвах, която Вие не оборихте – това са политически ренегати. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене – заповядайте, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! По начина на водене.
Бих искал да помоля, когато от тази трибуна говорят неверни неща…
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България, от място): Кое не е верно?
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: …още повече, когато ме засягат така, изслушайте, първо четете и после говорете, винаги съм го казвал. В НДСВ съм влязъл като независим на мястото на водача на групата. Така че може да прочетете, да видите, повече четете, по-малко говорете. Тук от тази Ваша група прекалено много говорите, а по-малко четете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Така че, госпожо Председател, когато се говорят неверни неща, нека да се провери, държа да се провери, да се провери дали аз, може да се види в листата…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): В коя листа беше?
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Да, ще обясня. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, моля Ви! Моля Ви, колеги!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: В листата на независими – никога не съм бил в листата, като независим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: А що се отнася до ренегати тук, предполагам, всички добре знаете колко много има. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Господин Иванов, заповядайте за изказване.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За мен лично е изненада, че днес разглеждаме една точка, която в разрез с твърденията на управляващите какво трябва да съдържа дневният ред на това Народно събрание, предвид епидемичната обстановка, се занимаваме, като цяло. Но нищо учудващо няма, защото това стана по волята на ГЕРБ, ОП и техните нови сателити, които очевидно ги има тук.
Този въпрос, който разискваме днес, има две страни.
Първо, какво доведе дотук да разглеждаме тази точка днес, точно сега, и тя да променя в последния момент Правилника за дейността на Народното събрание. И вторият аспект е какво доведе дотук?
На първо място, уважаеми колеги, в този ред на мисли, считам, че днес се официализира един брак – брак по сметка, който очевидно е договорен още преди избора за председател на БСП, защото двама от широките социалисти или прогресивните бяха кандидати за председател на БСП. Слава богу, че това не се случи, защото виждам какво се случва в момента и какво правят тези колеги в залата. Друг е въпросът кога беше консумиран бракът – преди избора за председател на БСП или днес.
Другата тема, която е важна и самите ГЕРБ трябва да си отговорят: защо го правят?
Уважаеми колеги от ГЕРБ, Вие знаете, че тези промени, които ограничават подобни права на независимите народни представители, бяха приети именно от Вас, за да бъде избегната подобна практика, защото Вие самите бяхте потърпевши в Четиридесет и второто народно събрание. Вие ги направихте в Четиридесет и третото и ги ограничихте с мотива да не позволявате тази партийна миграция вътре в Народното събрание. И сега напук на всички Ваши принципи, на всичко това, което сте говорили, напук на всички тези прийоми, приоритети, които Вие сте имали и във формирането на този парламент, когато се приемаше Правилникът и тези правила бяха залегнали, сега Вие да ги отхвърляте с лека ръка. Защо? За да изкараме три месеца – напук на българските граждани.
Но от цялата работа едно полезно има, че се показа истинското лице на опозицията – БСП, която е с нотариален акт от ГЕРБ. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Реплики има ли?
Господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов, позволете ми да не се съглася с Вашата констатация, че ГЕРБ тогава са направили нещо, а сега се отричат и че това е някакъв прецедент. Не е никакъв прецедент! Те от Конституцията се отрекоха – от документа, който е най-важният в тази държава, само и само да изкарат още два месеца на власт. Българската Конституция! Какво стана с Комисията им за писане на Конституция? Вече един месец заседава, нещо да сте чули? Ей така ще бъде и с този правилник. Един месец, докато си отидат, така че не се впечатлявайте от това, че се измятат. Те не могат да бъдат последователни в нищо, камо ли в един Правилник за Народното събрание, който е закон и водещите заседанието го нарушават ежедневно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Втора реплика?
Господин Атанасов, заповядайте за втора реплика.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов и колеги от Левицата, ами има един закон – на всяко действие има равно по сила противодействие. И вие го знаете, тъй като всеки от Вас – лично Ви познавам, е на сериозно умствено ниво. Това е моето мнение. Така че не се учудвайте на този ход на управляващото мнозинство.
Вярно е, Вие ще ме контрирате, господин Иванов, ще кажете: правото е на мнозинството да подсигурява кворума в Народното събрание. Така е – прав ще бъдете. Но ние в момента сме в чрезвичайна ситуация. Много от колегите народни представители, виждате, са болни в момента. На всичкото отгоре аз твърдя, а познавам доста добре поне българската история, а и не само нея, твърдя, че в момента ние от 100 години не сме изпадали в такава ситуация, каквато е в момента.
Ние в момента, господа от Левицата и от опозицията, сме във война в буквалния смисъл на думата и още по-страшно е от реална война. Там е лесно, пък хич не е лесно де, стреляш и срещу тебе стрелят. Тук имаме невидим враг.
На ден загиват над 60 човека вече и беше редно, ако Вашата позиция беше националноотговорна, Вие да влизате сутринта и да правите кворума, а не да тичате през вратата и да гледате дали сме го събрали, или не сме го събрали. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е едно. Просто трябваше малко да помислите по-националноотговорно. И добре, хайде, отива си това мнозинство, както искате Вие, обаче, господин Иванов, помислете – няколко дни не събираме кворум, пада правителството, какво става? Избори посред зима при негласуван… (Възгласи от „БСП за България“: „Еее!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето обаче, господин Атанасов, завършвайте вече.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Извинявайте, само ще кажа, избори по време на зима при негласуван бюджет – помислете какво ще стане с държавата. Изтърпете до март месец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Трета реплика ще има ли? Не.
Заповядайте, господин Иванов, за дуплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, съгласен съм с Вашата забележка, абсолютно сте прав, че тук разумът и рационалността са отстъпили единствено на инстинкта за оцеляване. За да оцелеят уважаемите управляващи, наистина и Конституцията вече не важи нищо за тях, и Правилникът за дейността на Народното събрание още по-малко, предвид това което се случва против на всякакви принципи, прокламирани от тях.
Уважаеми господин Атанасов, аз Ви благодаря, че направихте това откровено признание на тази висока трибуна за целта на промяната на Правилника, а именно аварийното оцеляване на този парламент в следващите три месеца.
Грешката, която направихте, е, че не подадохте оставка през лятото, за да може сега да се провеждат изборите. Наистина за Вас и за българските граждани ще бъде много тежко, защото това, на което ги подлагате в следващите месеци, ще бъде ужасно, защото в тази държава редът, по който се работи, е именно прехвърляне отговорностите надолу, а не един да поеме отговорността, който е държавният глава, именно министър-председателят. Този парламент узаконява подобно прехвърляне и размиване на отговорности и би трябвало да работи.
И още повече аз се изненадвам от Вас – защо подкрепяте това предложение, тъй като това е: с Вашите камъни по Вашата глава, защото Вие същите права давате на тези отцепници, които са от Вашата парламентарна група. Това е основният въпрос, на който трудно – едва ли ще може да ми отговорите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Господин Симов, заповядайте за изказване.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Слушах от трибуната как господин Красимир Янков говори за отговорности за това, че трябва всеки депутат да осигурява кворум и заради това искам от тази трибуна да прозвучи гласът на онези, които той напълно е забравил, а именно на неговите избиратели.
Зачитам Ви позиция на БСП – Добрич: „Във връзка с изявлението на народния представител на Коалиция „БСП за България“ Красимир Янков, че напуска парламентарната група и става независим депутат в Четиридесет и четвъртото народно събрание, ние социалистите гласували за него за народен представител изразяваме възмущението си от неговите действия, сваляме доверието си от него и го призоваваме незабавно да напусне Четиридесет и четвъртото народно събрание, защото не може да ни представлява повече.“
Ето това е човекът, на когото искате сега в момента да дадете правото да изразява позиции. Неговите собствени избиратели искат той да подаде оставка и да се оттегли.
Ще прочета и за още един – БСП – Враца: „Николай Иванов да напусне парламента, защото не представлява врачанските социалисти.“ В тяхната позиция се казва, че „изразеното от него несъгласие с БСП и парламентарната група е неясно с какво е свързано – дали е породено от липсата на подкрепа на делегатите на Конгреса и за неизбирането му за член на Националния съвет, но независимо от неговите мотиви той вече не изразява интересите на Българската социалистическа партия от област Враца и следва незабавно да подаде оставка като народен представител.“
Същата позиция от БСП – Кюстендил, които казват, че Валери Жаблянов повече не представлява техните интереси, по никакъв начин не изразява тяхната позиция и трябва незабавно да подаде оставка.
И сега в името на крепенето на кворума, в името на това да може ГЕРБ да си осигурят малко политическо време, покупко-продажбата на политическа плът продължава!
Ето това системно разваля атмосферата в този парламент и показва на българския народ едно-единствено нещо – този парламент агонизира. Всяка инжекцийка с адреналин, купуването на нови депутати няма да покажат някакъв друг образ на този парламент. Той не работи за българските граждани и подобни сделчици го показват ясно. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Симов.
Реплики?
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (Нечленуващ в ПГ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Жаблянов, по начина на водене? Процедура имате, или реплика?
Процедура по начина на водене, господин Жаблянов? Да.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (Нечленуващ в ПГ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедура по начина на водене във връзка с темата на дискусията. Тъй като обсъждаме промени в Правилника на Народното събрание, всички останали хипотези, лични чувства, въображения, въображаеми състояния и ситуации нямат място в този дебат, още по-малко имат място вътрешнопартийни спорове, разправии между отделни другари, бивши другари и така нататък, които не могат да си простят разни лични и може би не съвсем лични отношения. Българският парламент не може да бъде терен за такъв тип дебат, ограничавайте хора като господин Симов. Ясно е, че той има такива елементи в речите си, които, меко казано, са неуравновесени. Благодаря за вниманието (Смях и единично ръкопляскане от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Жаблянов.
По начина на водене – заповядайте, господин Атанасов. (Реплика от ГЕРБ.)
Не мога да ограничавам народните представители. Все пак всеки… (Реплика от ГЕРБ.) Добре, ще обърна внимание.
Заповядайте.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Председател, въпреки личното ми уважение към Вас, ще Ви направя забележка, защото това е парламент, тази трибуна е свещена. Според мен трябваше да направите забележка на колегите, че парламентът не е орган, който да разглежда вътрешнопартийни проблеми. Това не е нито конгрес, нито пленум, където една партия да се изяснява помежду си кой е крив и кой е прав. Така че това е забележката ми към Вас, госпожо Председател. Това е парламент, а не партийно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Тасков. (Реплика от народния представител Анастас Попдимитров: „Никога не сте ми казали правилно името!“.)
Ще се изказвате по-често и ще Ви науча името – заповядайте. Сега ще го прочета и… (Реплики от „БСП за България“.)
Ами 240 са колегите. Все пак не мога…
Господин Попдимитров, прощавайте!
АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нямах намерение вероятно да се изказвам и не съм допускал, но последните изказващи се ме провокираха за това.
Сега всички започват да говорят, че парламентът не е място, в което трябва да се решават вътрешнопартийни проблеми. Всички сме съгласни с това. А защо никой не реагира, когато в мотивите, които господин Янков прочете, бяха изложени вътрешнопартийни проблеми и несъгласие с партията, в която той доскоро е бил? Това го имаше в мотивите, а на това никой не реагира, може би защото трябва и е удобно да се слуша, когато се критикува една определена партия. Когато тя прави опит да се защити, това става недопустимо.
Ако избягаме от политическите моменти, ситуацията е ясна. От средите на тези, от които произлизат сегашните широки или прогресивни, или както и да се наричат… (Реплики от „БСП за България“: „Разширени! Продажни!“) Може би. Ясно е, че има недоволство, има ръмжене и то е нормално. От другата страна се чува едно интересно задоволство, което допуска дори промяна на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Всичко е ясно, целта е ясна – някой ще стане най-после лидер на нещо (смях и единично ръкопляскане от „БСП за България“), други ще реализират досегашните си мечти, макар и евентуално трансформирани. Не е ясна цената обаче, цената е в областта на догадките. Затова е така широка и в социалните мрежи, и сред симпатизантите на лявото и на дясното пространство. Става дума и за бързия вариант, в който управляващите се съгласиха да променят Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в името на нещо.
Аз призовавам нашите колеги, които внесоха това предложение за промяна, да направят единствено възможното според мен, за да запазят достойнството и евентуално политическото си и социално бъдеще, тоест обществено бъдеще, да оттеглят предложението си. Това е единственият начин, повярвайте ми! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попдимитров.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Вигенин заяви – заповядайте.
После – господин Биков.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Виждам, че малко се поуспокоиха страстите и така трябва да бъде, защото това, което обсъждаме днес, макар и да има емоционален заряд, то се отнася и до основите на парламентаризма изобщо.
Наистина е тъжно, че колегите от ГЕРБ се подлагат на това. Даже изпитвам известно съжаление, че сте принудени да правите компромиси с принципни неща само и само да успеете да докарате още няколко гласа сутрин за регистрацията, няколко гласа, които да позволят още някой и друг месец да се избута в това Народно събрание и на това правителство.
Всъщност жалкото е, че по целесъобразност с днешните решения, които предстоят, Вие превръщате и Правилника в една ресторантска салфетка. Той не че се спазва впрочем, но поне до този момент не го спазвахте в много големи елементи от него, в големи части от него, но не си позволявахте да го променяте.
Аз например мога да Ви предложа да отпадне изобщо цялата Глава единадесета от Правилника. Тя се нарича „Парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз“. Не се прилага нито един елемент от тази глава на Правилника. Няма и да се приложи очевидно, няма да Ви разказвам какво пише там, но на практика такъв контрол липсва особено в последната година. Първите, може би година-година и половина поне се правеха някакви усилия, а сега и от това се отказахте.
Предлагам например също да отпадне възможността да се осъществява контрол над дейността на министър-председателя. Нито един устен въпрос не е стигнал до министър-председателя от последните може би две години. Тук-там се промъква по някой писмен. Ако отворите в сайта на парламента: „Въпроси, подадени към министър-председателя“, ще видите, че срещу 80% от тях, а може би и повече, пише: „В несъответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ Как пък нито един въпрос не се оказа в съответствие с Правилника?! Всъщност не знам кой дава право на председателя на Народното събрание да преценява дали един въпрос е правилно зададен.
Можете също така да промените и Правилника в съответствие с някои правила, които се спазват в комисиите. Аз съм нов член на Комисията по правни въпроси и, честно да Ви призная, съм леко изумен от практиките, които има в тази комисия. Вчера например в Комисията по правни въпроси госпожа Александрова и господин Митев гласуваха с 11 гласа. Останалите колеги ги нямаше в Комисията, някои дойдоха по-късно и по вайбър се дават инструкции дали присъстват и как гласуват. За мен това е просто абсурдно! Бих предложил тази практика да я въведем и в парламента – да се регистрираме с есемеси. Така ще отпадне необходимостта от други усилия. Пандемията може да оправдае много неща!
Аз не апелирам да се осъзнаете за факта, че на практика разрушавате принципни и утвърдени традиции в дейността на Народното събрание. Не е случайно това, че парламентарните групи имат определени права, че парламентът е структуриран по определен начин, всъщност сега давате, отваряте възможността да се създават квазипарламентарни групи по интереси, които очевидно не са съвсем политически.
Това, което стана вчера и днес всъщност даде възможност да се освети една добре прилагана тактика в последните седмици – парче по парче да се сглоби поредната патерица на мнозинството в Народното събрание. Когато се видя, че ВОЛЯ не стига, трябваше да се намерят и други варианти. Сега вече имаме още една такава. Аз разбирам, че и по корем ще се влачите само и само да се извлачите до месец март следващата година. Добре, това е Ваше решение, Ваша възможност. Съжалявам, че мои другари, които съм уважавал, всъщност участват в това.
Впрочем още вчера предвидих какво ще се случи днес – така срамежливо, един-двама ще участват в регистрацията, следващите дни ще са повече и че днес ще се направи една декларация, в която, в името на спасяването на държавата ще трябва да се поддържа кворумът. И това е оправданието, тоест подписът върху този брак по сметка, който видяхме да се сключи вчера по спешност в Правната комисия, днес ще го направим и в българския парламент.
Ще го кажа, че уважаемите колеги, които чрез тези промени в Правилника, на практика осветиха и себе си. Те се наричат „прогресивни“, а всъщност са едни отцепници от парламентарната група на „БСП за България“. Съжалявам да го кажа, то не е и обидно всъщност, приемете го като смисъла на съдържанието…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН: …днес с това решение – приключвам – с това решение и декларацията, която беше направена, се превръщат в обикновени еничари.
Искам да уверя българските граждани обаче, че следващите избори ще върнат достойнството на това Народно събрание и ще извадим и парламента, и държавата от блатото и безвремието, в които бяха вкарани от Вас. (Реплики от ГЕРБ, ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Вигенин.
Реплики?
Реплика – заповядайте, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вигенин! Знаете, че се познаваме отдавна и Ви уважавам много – както Вашата работа, така и като парламентарист, така и съответно като бивш министър на външните работи.
Аз имам един конкретен въпрос към Вас, тъй като Вие говорехте за спазване на Правилника на Народното събрание. Вие сте избран тук – от Народното събрание, за заместник-председател на Народното събрание: как Вие изпълнявате Вашите задължения и ползвате ли се от всички преимущества и привилегии, които Ви дава Законът, към днешна дата? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Втора реплика – господин Михов, заповядайте.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вигенин! С голямо уважение към Вас, не бих се съгласил с такова тълкувание, което Вие направихте. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
МИЛЕН МИХОВ: Не. Аз уважавам всеки български гражданин и още повече всеки български народен представител. Въпреки че не се съмнявам, че не познавате Конституцията, ще обърна внимание на всички присъстващи на чл. 67 от Конституцията: „Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е недействително.“ И ал. 2 много е ясна: „Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения.“
Уважаеми господа, съвестта и убеждението на всеки гражданин, на всяка личност, на всеки народен представител е неприкосновена. Тя не може да бъде поставена под съмнение. И аз не мога да се съглася тук народни представители, в духа на тесните социалисти, да поставят партийни решения над решенията на Конституцията, да устройват партийни съдилища тук. А защо Вие загубихте в края на мандата си свои народни представители? Защо Ваши другари Ви напуснаха след демократичния избор на Вашия лидер? (Шум и реплики от „БСП за България“.) Това е Ваш въпрос и Вие ще си го давате този отговор на Вашите избиратели.
Две години и половина-три Вие водите фронтова политика тук, Вие водите език с милитаристични оттенъци, Вие защитавахте президента, Вие воювахте срещу мнозинството, Вие бранихте, Вие се окопавахте, Вие окупирахте! Защо стигнахте дотук? Това е Вашата вина и Вашата отговорност. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Михов.
Друга реплика ще има ли? Не виждам.
Заповядайте, господин Вигенин.
Ще отговорите ли на репликите?
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Иванов! Господин Михов, благодаря за проявеното уважение! Аз също от моя страна мога да кажа, че всеки един от Вас, всеки един народен представител от парламентарната група на ГЕРБ се ползва с моето категорично уважение в своите действия и позиции. (Шум и реплики.) И от тази гледна точка някои подвиквания, които там се чуха, са несериозни. Господата, които ги направиха, не определят характера и поведението на всеки един от Вас поотделно.
Ще кажа, че в нашите изказвания в никакъв случай ние, и особено пък аз в своето изказване, не съм поставял под съмнение отговорностите, задълженията и правата на народните представители по Конституция. Те и в момента не са нарушени на всеки един народен представител, независимо дали е част от парламентарна група. Всички в тази зала сме равни в своите задължения и отговорности, като, разбира се, от гледна точка на функционирането на парламента се е възприела практиката парламентарните групи с оглед работата на парламента да имат допълнителни възможности за действие, което да гарантира това, че законодателната работа на този парламент ще върви нормално и адекватно. И неслучайно преди 15 години, ако не се лъжа, беше ограничена възможността народните представители да се отцепват, да се присъединяват към други групи, да създават нови парламентарни групи. Пак казвам, аз разбирам защо го правите, просто смятам, че не е редно и вероятно имаше и други начини да намерите решение на този проблем.
А що се отнася до отговорностите на заместник председателите на Народното събрание, Вие добре знаете, че заместник-председателите от две от парламентарните групи в момента не заемат местата си на парламентарната трибуна поради определени политически несъгласия и, бих казал, протест на съответните парламентарни групи към това кои са и защо продължават да бъдат там други колеги от другите парламентарни групи. Едната парламентарна група заради един, другата заради друг. В момента, в който този въпрос бъде решен, и аз, и от името на моята парламентарна група мога да го кажа, ще заема своето място и ще изпълнявам пълноценно своите задължения. Благодаря. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Вигенин.
Други изказвания? (Шум и реплики.)
Господин Биков, Вие бяхте заявили изказване.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз от това, което чух тук, най-вече от колегите от парламентарната група на БСП…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина!
ТОМА БИКОВ: …оставам с впечатлението, че изобщо не сте наясно къде се намираме, с какво се борим, какви са предизвикателствата пред нашето общество в момента. Вие си искате да няма кворум, да няма заседания на парламента, да има предсрочни избори – не знам кога, сигурно на 1 март, вместо на 28 ми. Да има служебно правителство на един човек, който допреди няколко седмици изобщо не вярваше в това, че съществува коронавирусът, който се води президент на тази държава, но не е такъв.
Искате да дойдат едни хора, които демобилизираха българското общество в продължение на няколко месеца, като му обясняваха, че генерал Мутафчийски ги лъже. Част от Вас правеха абсолютно същото. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Искате да няма кворум, искате независимите народни представители, които са се отдели от Вашата парламентарна група… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Всеки има право да каже каквото си иска от тази трибуна.
Заповядайте. (Реплика от народния представител Георги Свиленски.)
Давам и на Вас такава възможност, господин Свиленски. Никога не съм Ви прекъсвала.
Продължете, господин Биков.
Заповядайте, господин Биков.
ТОМА БИКОВ: Мисля, че парламентът не е място, в което да си решавате Вашите вътрешнопартийни драми. Лично аз не се интересувам изобщо от съдбата нито на широките, нито на тесните социалисти, въпреки че в исторически план широките са доста по симпатични от тесните. Те поне не са убивали хора.
В момента сте на път да влезете в коалиция с коронавируса, и то с огромно желание. (Възгласи: „Браво!“ и ръкопляскания от ГЕРБ.) Колкото по-зле, толкова по-добре е Вашата позиция в момента, която виждам. Това е позиция, която вероятно и Вие не осъзнавате колко е безотговорна. Нямаме право в този момент да спрем парламента. Нямаме такова право! Няма аргумент, който да го направи. Не виждам Вашия план, ако парламентът днес се саморазпусне, какъв е? Какво ще направите? Как точно ще организирате болниците? Как ще организирате лекарите? (Шум и реплики от „БСП за България“.) Вие сте опасни в момента за цялото общество. Това показвате и го казвам нито с омраза, нито с някаква злоба към Вас. Казвам го със съжаление, защото в тази зала, както и всички останали институции, трябва да имаме общ враг в лицето на коронавируса, а не да виждаме в него потенциален коалиционен партньор, който да ни помогне да бутнем едните, за да дойдат другите. Това не може да бъде политически инструмент. Решете вътрешните си проблеми, имате няколко месеца до изборите. Покажете на хората, че можете да бъдете единни, че знаете за какво става въпрос, и вероятно хората ще Ви се доверят.
Но докато и от тази трибуна Вие се опитвате да превърнете парламента в някакъв национален съвет на БСП, докато се опитвате да превърнете парламента в инструмент за решаване на вътрешнопартийните си проблеми, докато не осъзнавате сложността на ситуацията, в която се намираме и която ще продължи и след изборите, независимо кога ще бъдат те, когато ще трябва в следващия парламент, независимо от конфигурацията, отново да се действа заедно, независимо от това кой е министър-председател и чие е правителството. Гледайте поне три месеца напред и се ориентирайте в ситуацията, защото изглеждате крайно дезориентирани.
Надявам се такъв тип дебати в следващите няколко месеца да бъдат изключение, а не правило. Нека да приемем бюджета, нека да осигурим следващата година и оттам нататък каквото избирателят реши. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Биков.
Реплики?
Господин Попов, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Съвсем кратка реплика.
Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Биков, Вие казахте, доколкото си записах вярно, че, видите ли, колкото по зле, толкова по-добре за едни.
Уважаеми господин Биков, по-зле от това няма накъде. Постарахте се колкото можехте – надминахте и най-смелите очаквания по некомпетентност и арогантност, и днес го доказвате. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Втора реплика – господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, Вие наистина показахте, че не знаете къде се намирате и не знаете какво обсъждаме. Обсъждаме промяна в Правилника, която на тези седем, осем, десет човека, които са напуснали парламентарните си групи, които не са независими народни представители, а са нечленуващи в парламентарна група, разликата е огромна – независим народен представител се избира по друг ред, те са нечленуващи, една част са напуснали, други са изгонени – от Патриотите мисля, че така се беше случило навремето, не съм сигурен, и говорим за това. Темата е това – промяна на Правилника, с която да им се даде възможност да правят някакви неща. Вие ни говорите за коронакризата.
И аз затова поставих въпроса в началото на заседанието: това ли е приоритетът на българския парламент – точка шеста за утре? А това, което трябва да се говори за мерките, за корона кризата, за Вашата ангажираност към тези неща, няма дума тук в Проекта за решение. Тук, колкото и да го говорите, в Проекта за решение пише други неща. Там не пише нищо за корона кризата, там не пише нищо за мерките за това Народното събрание да работи по-добре или при някакъв друг режим, или да се седи през място, или нещо друго. Няма такова нещо! Говори се за едни хора, които чакате всяка сутрин да Ви дават кворума, да имат право на някакво изказване.
А защо се стигна до тук? Ами Вие знаете много добре. Защото целта на опозицията и на българските граждани – една част от тях, над 60%, е правителството да си отиде, и ако го бяхте направили май, юни, юли, октомври месец България щеше да има нов парламент с ново правителство, което щеше да бъде тук, и щеше да решава проблемите на държавата. Вие потъвате всеки ден. Ако днес Мишо Христов Ви даде кворума, утре ще трябва двама да го дадат, вдругиден – трима, ама след десет дни няма как да станат 63-ма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Нямате мнозинство, разбирате ли?! Не Ви е проблем корона кризата! 121 не е 161.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, времето.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Аз не знам, Борисов чакаше 160 гласа – той 120 не може да събере. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Трета реплика има господин Костадинов.
Заповядайте, господин Костадинов.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Благодаря Ви.
Госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, слушах внимателно Вашите хипотези относно това защо не искаме този вот на недоверие. В три пункта какво не сте разбрали и защо бъркате.
Ние не искаме Вие да си тръгнете или сме против обособяването на отделна парламентарна група, а искаме да видим докъде ще стигне Вашата наглост и крайните Ви решения в желанието си да останете на власт, защото няма съмнение за нито един народен представител деструктивният смисъл на това да бъдат обособени в група хора, които вече не представляват избирателите си, до какво може да доведе българската демокрация.
Второто, което не сте разбрали, господин Биков, като наше основание защо сме против, е това, че ако Ви сравняваме с коронавируса, Вие сте по-страшни от коронавируса. Защото ни обвинявате, че се съюзяваме с коронавируса. Това, което нанесохте като щета на българското общество в икономически, в социален, в демократичен и по отношение на свободата на гражданите план, коронавирусът все още не го е нанесъл.
Излишно е да говоря – съвсем неоснователно поставихте въпроса за болниците. Ние видяхме как хора умират пред болниците за това, че не могат да бъдат приети. Изключително неудачен пример. (Шум и реплики от ОП.)
И на последно място, защото и времето ми свършва…
Не обръщам внимание, госпожо Председател, на тези аслани, които подвикват.
Но, господин Биков, последните хора, които могат да дават морални уроци от тази трибуна, са хора като Вас, госпожа Сачева и Антон не знам си кой, който беше Ваш колега. Ние много пъти сме критикували господин Борисов и ГЕРБ, но никога не сме си позволявали да кажем такива неща за него, каквито Вие сте казали през 2012-а и 2013 г., което е срам за Вас. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Костадинов.
Дуплика – заповядайте, господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Костадинов, морал от тази трибуна не проповядвам и няма да проповядвам, защото смятам, че това не е мястото, където да се прави. За мен моралът е в църквата, конкретно в Православната църква. За Вас – вероятно е някъде другаде.
Господин Свиленски, вчера нямаше кворум не защото се е разпаднало управляващото мнозинство, не защото някои от депутатите са напуснали управляващото мнозинство и са свалили доверието си от правителството. Кворум нямаше, защото и сред нас, както и сред Вас има болни хора от коронавирус – част от тях в тежко състояние, и нито един от тях не може да дойде тук, за да се регистрира. Не виждам нищо политическо в това.
Вие продължавате да ухажвате коронавируса все едно ще управлявате с него, а с него не може да се управлява. С ДПС може да се управлява, но с коронавируса не може. Ухажвайте потенциалните си партньори – ДПС, Демократична България, трио, мрио, не знам кои – всичките, но не и коронавируса, защото той няма да Ви помогне, отсега Ви го казвам.
Репликата на господин Попов ще оставя без коментар. Надявам се малко от малко да преодолеете тази въртоглавост, в която сте изпаднали, и да бъдете ако не полезни, поне да не ни пречите да си свършим работата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Биков.
Изказване – заповядайте, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Сега си обяснихме липсата на морал, от трибуната – ГЕРБ си го пазели явно само за църквата. (Оживление.)
Сега сериозно. Това е въпрос на политическо представителство и на демокрация и не е вярно, че ситуацията е за коронавируса. Видяхме, че една Конституция в България струва два плажа, тоест ГЕРБ отдавна нямат гласове да приемат важни решения, законопроекти, да си осигуряват кворум и са прибегнали до всякакви методи на политическо търгашество и алъш-вериш. Това е поредният пример в тази посока.
Честната позиция от страна на управляващите би била да кажат ясно, че нямат гласове да започнат заседанието, нямат гласове да осигурят кворум, нямат гласове да работят. Това е проблем, защото те нямат политическо представителство. Оставете социологиите, които дават над 60% подкрепа за предсрочни избори, над 60% подкрепа за протестите, над 60% подкрепа в обществото за оставка на правителството. Всъщност тук вече опираме до проста математика – в тази зала няма ясно мнозинство, което да управлява държавата. Управляващите го осигуряват с някакви странни и безпринципни договори. Остава отворен въпросът – на каква цена?
На съвестта на колегите, седнали отзад, остава другото – някои от тях не са прекарвали за целия си мандат толкова време в тази зала, колкото прекарват в момента, за да осигурят мнозинството на ГЕРБ. Съжалявам, това е въпрос, който само тяхната съвест може да реши.
Този въпрос няма да го решите днес, няма да го решите и утре. Вие ще останете делегитимирани и няма да го скриете зад мотива, че сега, в кризата, заради хората го правите, защото оставате еднакво неадекватни. И коронавирусът не може да е индулгенция в това отношение.
От осем месеца – през месец март за първи път Ви говорихме от тази трибуна, че частните болници не приемат пациенти с коронавирус. От март месец насам едно и също Ви говорим. И когато един млад човек в България си отиде, останал без легло в болница, Вашият министър ядосан излезе в ефира – ядосан, строг и справедлив, каза, че спирал парите на частните болници. Разбрал човекът от медиите, сега, току-що научил. Това е акт на политическо лицемерие. Всъщност ние не виждаме в тази криза с какво допринасяте Вие, освен да правите нещата по-зле.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Божанков.
Господин Недялков, заповядайте за изказване.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Дебатът не е точно по темата – този дебат, който водите предимно от дясната страна, с даване на акъл и с обяснение защо го правите. Искам да Ви кажа, понеже повдигнахте въпроса за морала, нищо не пречи на хората, към които отправяте апели да осигуряват кворума, да направят осигуряването му и без да се променя Правилникът, ако те имат друг морал, ако заявяват друг морал, освен от тези парламентарни сили, които не осигуряват – опозицията, която не осигурява кворума.
С този дебат Вие легитимирахте, че наистина сделката е най-голямото нещо, което може да се направи сега. И понеже сте бързали както винаги, текстовете на Правилника, които се предлагат и които вчера Комисията е утвърдила, ще създадат проблеми на ръководството на Народното събрание при тяхното осъществяване.
Моят апел е към председателя на Комисията по правни въпроси: да оттегли това предложение и този доклад, защото тези текстове усложняват своето присъствие в този правилник. Те не допринасят нищо. Беше казано тук, че именно тези текстове на Правилника са предизвикани от корона кризата, което е пълен абсурд. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Недялков.
Реплики?
Заповядайте, господин Попов, за реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател!
Уважаеми господин Недялков, знаете, ноторно известно е, че най-устойчивата бизнес фигура е съучастието. Днес тук сме свидетели точно на това – съучастие в промяна на Правилника.
Вие правилно призовавате да се оттегли Проектът на решение, но няма да го направят, защото предметът на сделката, уважаеми господин Недялков, е следният: повече време за изказвания срещу парламентарната група на БСП от „Обединени патриоти“, ГЕРБ и техните нови партньори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – заповядайте, господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, благодаря Ви за дадената ми дума за дуплика.
Уважаеми господин Попов, на това акцентирах в началото на изказването – осигуряването на кворума в Народното събрание можеше да стане и без тази сделка, ако имаше нов морал. (Реплики от ОП: „Ако БСП стоеше в залата.“) БСП в залата можеше да бъде – отговарям на репликата, и можеше да участва в дебатите, стига ситуацията в страната да не е казала, че този парламент е изчерпан и той няма повече бъдеще.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Недялков.
Процедура – заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, процедурата ми е следната: считам, че всички мотиви „за“ и „против“ това предложение бяха казани в пленарната зала. Предлагам дебатът да бъде прекратен и да преминем към гласуване на разглежданата точка. (Шум и реплики в „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов.
Господин Свиленски, заповядайте за процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Ангелов, предлагате процедура на основание на Правилника. Хайде, вземете и прочетете този правилник! Три години и половина сте народен представител в този мандат и преди това – хайде, прочетете Правилника!
Ясно е написано колко време имат парламентарните групи, ясно е написано кога може да се прекратяват разискванията. Ами да го спазваме! Ако не го нарушаваме, поне да спазваме това, което пише вътре.
Четири години минаха, не научихте този правилник – че парламентарните групи имат време, че сега ще дадете време на нечленуващите. Прочетете го! Там ясно пише колко време имате Вие, ние, ГЕРБ, всички. Стига сте нарушавали Правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.
Само да вметна, че ние работим като на второ четене, тъй като…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Няма такова нещо! В чл. 58 е ясно написано, в чл. 88 – също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: …се минава на едно четене и се работи по процедура за второ четене. (Силен шум и реплики от ОП.)
Колеги, подлагам на гласуване процедурата на господин Ангелов за прекратяване на дебата.
Гласували 143 народни представители: за 100, против 41, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване наименованието „Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“.
Гласували 148 народни представители: за 104, против 40, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, подкрепен от Комисията.
Гласували 149 народни представители: за 103, против 44, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Имаше предложение от народния представител Хамид Хамид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: То не беше сериозно. Моля Ви!
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, подкрепен от Комисията.
Гласували 150 народни представители: за 103, против 46, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване създаденото подразделение с наименование „Заключителна разпоредба“ и създаването на нов § 3.
Гласували 143 народни представители: за 102, против 41, въздържали се няма.
Предложението е прието.
И сега ще гласуваме Проекта за решение в цялост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 148 народни представители: за 103, против 45, въздържали се няма.
Всички текстове, подложени на гласуване, са приети.
Ще помоля, господин Тишев, поставете правилно маската си! Виждам, че господин Мирчев този път е вдигнал маската. Благодаря.

Продължаваме със следващата точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ИЗСЛУШВАНЕТО МУ В КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, КАКТО И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Вносител е Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Господин Адемов, заповядайте, имате думата да ни запознаете с Доклада и Проекта за решение, моля.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
„ДОКЛАД
относно решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание
Комисията по труда, социалната и демографската политика на заседание, проведено на 28 октомври 2020 г., разгледа и обсъди Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание.
Приемането на Процедурните правила е необходимо поради постъпило на 15 октомври предложение от Министерския съвет за председател на Икономическия и социален съвет.
Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономическия и социален съвет Народното събрание следва да избере нов председател на Икономическия и социален съвет.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 13 гласа „за“, без гласове „против“ и 6 гласа „въздържал се“ и на основание чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение (с прилежащите към него четири приложения на образци на декларации):
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, и изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономически и социален съвет и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание.
I. Представяне на документи от кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет.
1. В 3-дневен срок от приемане на настоящото решение кандидатът за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет на Народното събрание на 15 октомври 2020 г., представя следните документи:
а) писмено съгласие по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от него копие от диплома за завършено висше образование;
г) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението.
2. Обстоятелството по чл. 9, ал. 1, т. 11 от Закона за Икономическия и социален съвет, се установява служебно от администрацията на Народното събрание.
II. Публично оповестяване на предложението на Министерския съвет за кандидат за председател на Икономическия и социален съвет и представените документи.
1. Внесеното предложение, заедно с представените по Раздел I документи, се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидата.
2. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидата може да представят на Комисията по труда, социалната и демографската политика становища за предложения кандидат, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.
4. В срока по т. 3 средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по труда, социалната и демографската политика въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени.
5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, площад „Княз Александър I“ № 1, Комисия по труда, социалната и демографската политика, или по електронен път на e-mail: ktsdp@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
1. Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
2. Резултатът от проверката се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет.
1. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по труда, социалната и демографската политика проверява представените документи и дали той отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответен компетентен орган.
2. Изслушването на допуснатия кандидат се провежда в открито заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатът се представя от представител на вносителя – до 2 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
4. Кандидатът представя концепция за дейността на Икономическия и социален съвет – до 10 минути.
5. Комисията по труда, социалната и демографската политика провежда разисквания по предложената кандидатура. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидата – до 2 минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси от всички народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика задава в резюме въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор.
7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
8. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидата и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет.
9. Отказът на кандидата от участие в изслушването, прекратява процедурата, започната с настоящото решение.
V. Избор на председател на Икономическия и социален съвет от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства изслушваният кандидат.
2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
3. Представител на вносителя представя кандидата за председател на Икономическия и социален съвет – до 2 минути.
4. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Народното събрание избира председател на Икономическия и социален съвет с явно гласуване чрез компютъризираната система за гласуване.
6. Кандидатът е избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако кандидатът не бъде избран или се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор, след като отново бъде внесено предложение от Министерския съвет за кандидат за председател на Икономическия и социален съвет.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1. След приключване на процедурата за избор по реда на Раздел V избраният председател подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за Икономически и социален съвет по образец съгласно приложение № 3 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят на Икономическия и социален съвет подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 4 към решението.“
Следват Приложение № 1 към Решението, Приложение № 2 към Решението, Приложение № 3 към Решението и Приложение № 4 към Решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Адемов.
Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители.
Не виждам желаещи за изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване представения Ви Проект за решение с неотменните към него приложения от 1 до 4 включително.
Гласували 81 народни представители: за 72, против 3, въздържали се 6.
Предложеният Проект за решение е приет.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.
Госпожо Ангелова, заповядайте да представите Доклада на Комисията по бюджет и финанси.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, преди това моля съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за допуск в пленарната зала на Росица Велкова – заместник-министър на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, поканете госпожа Велкова в залата.
Моля, продължете, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2020 г.
На редовно заседание, проведено на 29 октомври 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите.
Ключов мотив за предложените законодателни промени е съгласуваността между заложените в Закона за публичните финанси национални цифрови фискални правила и правилата, произтичащи от изискванията на европейското право.
В рамките на Европейския съюз беше активирана клаузата за дерогация по Пакта за стабилност и растеж, която позволява по време на извънредни обстоятелства бюджетният ефект от мерките, пряко свързани с последиците от преодоляването на пандемията, да бъде изключен, когато Европейската комисия оценява спазването на правилата по Пакта.
Предложените разпоредби са адекватен отговор на предизвикателствата, свързани с овладяване и преодоляване на последствията от разразилата се в световен мащаб пандемия от COVID-19 и последвалата я глобална икономическа криза, което наложи необходимостта от преразглеждане на регулациите и правилата в областта на фискалната политика и тяхната гъвкавост.
С приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси се цели:
- създаване на по-голяма гъвкавост по отношение на националните фискални правила при наличието на извънредни обстоятелства;
- ясно дефиниране на ограниченията и допустимите отклонения;
- осигуряване изпълнението на мерки за ограничаване и преодоляване на последиците от възникнали извънредни ситуации.
Предлагат се промени в чл. 25 и 26 от Закона за публичните финанси, които касаят показателите на сектор „Държавно управление“ – на начислена основа, и възможните отклонения при извънредни обстоятелства, които са позволени в приложимото европейско законодателство и правилата на Пакта за стабилност и растеж.
По аналогичен начин се предлагат и промени в чл. 27 и 28, които касаят показателите на консолидираната фискална програма – на касова основа, за възможните отклонения при извънредни обстоятелства. Не се променят ограниченията за разходното правило и за дефицита, съответно от 2% от БВП и 40% от БВП, а само се регламентират допустимите отклонения при извънредни обстоятелства.
С промяната в разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. се дава възможност за поемане на външен държавен дълг при благоприятни финансови условия по линия на инструментите на ЕС, в това число ползване на заемни средства по Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства.
Предложеният законопроект не се отклонява от изискванията на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията на бюджетните рамки на държавите членки, която е въведена с приемането на Закона за публичните финанси през 2013 г. Частта от промените, свързани с фискалните правила и ограничения, са съгласувани в оперативен порядък с Европейската комисия.
След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 14 народни представители, без „против“ и 7 – „въздържал се“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Следващият доклад е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Заповядайте, господин Динев.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ДИНЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет
На редовно заседание, проведено на 29 октомври 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2020 г.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от госпожа Надежда Генова – директор на дирекция „Финанси на общините“ в Министерството на финансите.
Основните причини за предлаганите изменения и допълнения в Закона за публичните финанси са свързани с въвеждането на норми за временно отклонение от ограниченията на националните фискални правила при определени извънредни ситуации, с цел да бъде ограничено процикличното им влияние.
С приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси се цели създаване на по-голяма гъвкавост по отношение на националните фискални правила при наличието на извънредни обстоятелства, ясно дефиниране на ограниченията и допустимите отклонения, осигуряване изпълнението на мерки за ограничаване и преодоляване на последиците от възникнали извънредни ситуации.
С предложените промени се дава възможност при извънредни обстоятелства извън контрола на Министерския съвет, имащи сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор „Държавно управление“, дефицитът на сектор „Държавно управление“ на годишна основа да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт.
Ситуацията с избухналата пандемия от COVID-19 ясно показа, че необичайните събития могат до доведат както до неизпълнението на средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит на годишна основа, така и до превишаване на ръста на разходите над референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен продукт, което е допустимо като изключение съгласно правилата на Пакта за стабилност и растеж.
Предлаганите промени са в синхрон с намеренията за придържане и занапред към провежданата през последните години консервативна фискална политика, която допринася за поддържането на държавния дълг на ниски нива и за гарантирането на ликвидни буфери във фискалния резерв, без да се създават допълнителни рискове пред устойчивостта на публичните финанси.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа – „за“, без гласове „против“ и 5 гласа – „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Динев.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказвания. Не виждам изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване (шум и реплики) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет. (Шум и реплики. Народният представител Георги Търновалийски иска процедура и се приближава към трибуната. )
Моля, режим на гласуване. (Реплики от ГЕРБ: „В процедура на гласуване сме. Отрицателен вот.“ Реплика на народния представител Георги Търновалийски: „Не ми давате думата.“)
Съжалявам, но в момента сме в гласуване.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Аз съжалявам, Вие не ме видяхте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Аз огледах залата, уверявам Ви. (Реплики от ГЕРБ: „В процедура на гласуване сме!“ Реплики.)
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: …Така че имам право да се изкажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, няма да спорим в момента. (Реплики.)
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Не ми давате думата, така ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще Ви дам думата след това, ако искате – отрицателен вот, но сега не мога да дам думата, ние в момента сме в режим на гласуване.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Вие надминахте…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не! Видях – никой нямаше.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Ама гледайте – това е Вашата задача.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, няма да се обяснявам от тук. След това можете да оспорите моето решение, но Ви моля, постъпвайте така, както изисква Правилникът.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Вие не си вършите работата, за която сте поставени тук. Аз съм вдигнал, маркирал съм се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Сега не ми давайте…
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Това, че Вие не искате да има дебат…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не ми давайте оценка, моля! Ще Ви дам думата след това да изразите несъгласие с начина, по който водя. (Шум и реплики.)
Успяха ли да гласуват всички народни представители? Не успявате!
Прекратете гласуването.
Отново ще подложа на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет. (Реплика от народния представител Георги Търновалийски: „Изказване! Вие отново го подложихте, сега трябва да взема и да се изкажа. Вие отново…“)
Не, грешите – друга е процедурата.
Моля, прекратете гласуването.
Гласували 78 народни представители: за – 71, против – 7, въздържали се – няма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, имате думата.
ЛАЛО КИРИЛОВ (Нечленуващ в ПГ): Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Водещ заседанието, уважаема госпожо Заместник министър-председател! Ние от групата на прогресивните социалисти гласувахме „против“ Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси по няколко причини, основната от които е, че след 10 години управляващото мнозинство си призна грешката, направена от някогашния министър Дянков, който въведе в Закона за устройство на държавния бюджет правилата за не повече от 2% дефицит. След 10 години, въпреки много становища от експерти, че по време на криза не може да се въвеждат мерки на остеритет и че трябва да има повече средства, наливани в икономиката, Вие си признахте, че тогава постната пица беше една огромна грешка.
Затова ние, групата на прогресивните социалисти, няма как да подкрепим този проект и смятаме, че това е една много закъсняла мярка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
По начина на водене – господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Господин Председател, много ми се искаше да можех да се обърна към Вас с „уважаеми“. Но след това, което направихте, няма как – Вие не позволихте на народен представител да се изкаже по една толкова важна тема. Смятам, че тя е особено важна в този момент на бюджетна процедура на промяна в най-съществения и най-важния закон в тази процедура. Вие избързахте – тези трикове и парламентарни хватки, господин Председател, няма да помогнат на никого. Няма да помогнат на Вас, няма да помогнат на политическата Ви сила.
Аз съм наясно, че това, което щях да кажа в тази зала, щеше да остане тук – нито щеше да бъде разбрано, нито щеше да бъде прието, но този подход от Ваша страна като председател, като пръв сред равни, ще тежи само на Вашата съвест за това, което направихте днес. Защото Законът е важен. Защото тук ясно и категорично трябваше да се каже, че това, което правите днес с този закон, ще наруши фискалната дисциплина в страната – това, с което България дълги години се хвалеше – за добрата финансова дисциплина. Да, приветствам това, че най-важното, което беше в този законопроект, е оттеглено, защото то предвиждаше преразпределение на разходи, което щеше да става зад гърба на Народното събрание за пореден път.
Така че, господин Председател, безкрайно съм разочарован от начина, по който Вие водите и не мога да се обърна към Вас с „уважаеми“!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Търновалийски. (Реплики от „БСП за България“.)
По начина на водене? Само да отговоря на господин Търновалийски.
Съжалявам, но понякога председателят, който и да е той, трудно обхваща аудиторията – случвало се е с всеки един от нас. Но тъй като самият Вие отбелязахте, че това е важен закон, бих искал малко помощ от народните представители, а не да изчакват последния момент. Не се случва за първи път, когато някой вдига ръка, след като председателят закрива разискванията. Затова и аз моля за разбиране. Съжалявам за процедурата, че така се получи, което обаче не оправдава личното отношение, което проявявате от трибуната, но това е Ваше решение, ще се опитам да Ви разбера.
Отново по начина на водене – заповядайте.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Господин Председателстващ, уважаеми колеги! Обръщам се към Вас и Ви обръщам внимание относно следното. Повече от минута и половина, между минута и половина и две от вдигане на ръка от място през гласово заявяване на желание за изказване от колегата Търновалийски до това, че вдигайки ръка и движейки се по стъпалата в продължение на една минута, идвайки тук пред Вас, едва тогава Вие го видяхте. На всички свои задължения, които са Ви вменени от Правилника, не обърнахте внимание на желанието за гласуване, не му дадохте думата и за мен беше загадка, господин Председател, защо това е така?
От процедурата по начина на водене на господин Търновалийски разбрах защо това е така, защото по една изключително важна тема Вие гледахте повече от две минути, без да реагирате. Уважаваният господин Симеонов Ви обръщаше внимание, че има желание да се изкажат народни представители, но Вие не реагирахте. Това Ви прави, господин Председател, съучастник в нарушението на Правилника, а обратното – Правилникът е разпоредил Вие да бъдете мечът на справедливостта, балансът, устойчивият камък, който да крепи тази сграда по времето на заседание, Вие се превърнахте в съучастник в деструкцията на това нещо. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Костадинов.
По начина на водене?
КРАСИМИР ЯНКОВ (Нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Христов, дами и господа народни представители! Не допуснахте да има дебат, да се чуе мнение по предложението за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Политиката на остеритет вече е в миналото с това предложение и трябваше да бъдат разбрани Вашите мотиви като вносители, да се разбере защо в края на мандата изведнъж в последния бюджет, който е предизборен, сте готови да промените Закона за публичните финанси, да развържете кесията, за да получите благоволението на българския избирател да Ви гласува отново доверие. За да не Ви изхвърли от политическата сцена, трябваше да бъде дадена възможността да се чуе, че именно в края на първия мандат на кабинета Борисов 1 българските граждани бяха на улицата с ясно, гръмогласно заявяване: „Долу, Дянков! Долу ГЕРБ!“, но Вие не позволихте в парламентарната зала да има дебат, за да станат ясни Вашите намерения, с което се опитвате да получите благоволението на българските граждани. Това няма да Ви помогне. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Янков.
Госпожо Найденова, имате думата.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): И все пак, уважаеми господин Председател, мисля, че този път сбъркахте –може би несъзнателно, може би и съзнателно. Аз наблюдавам много внимателно така наречения дебат, който не се състоя, и мисля, че в процедура на гласуване достатъчно дълго време господин Търновалийски беше близо тук до трибуната и Вие спокойно, уважавайки него, уважавайки го и като народен представител, а и като човек, който не взима отношение за елементарни неща, бихте могли да прекратите гласуването и да го изслушаме.
Факт е, че нямаше никакви други желаещи, а аз очаквах такива. Искам само да Ви кажа, че ако така се случи между първо и второ гласуване, нещата няма да бъдат добре. Много съжалявам за това, което се случи, и искам да Ви кажа, че би трябвало оттук нататък много внимателно да слушате опозицията, защото тя не работи против интересите на държавата. Предполагам, че между първо и второ четене ще има някои предложения, които ще бъдат добре обмислени, стига управляващите да слушат добре. Съжалявам, че нямаше дебат. Предполагам, че и Вие също съжалявате за това, което се случи. Не всеки взима думата ето така по един маловажен въпрос, няма ги специалистите. Госпожа Менда Стоянова и господин Търновалийски са едни от добрите специалисти в тази зала. Дано на следващото второ четене действително стане един добър дебат, от който всеки има ползва.
Още веднъж изразявам съжаление за това, че Вие не успяхте да видите господин Търновалийски с целия му ръст тук. Мисля, че ако Вие се бяхте съобразили с неговото желание, не гледахте на него като някакъв опозиционер, нещата щяха да бъдат по по-друг начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Найденова.
Аз вече изразих своите съжаления за това, че не се получи дебат, възможно е. (Реплика от народния представител Димитър Данчев.)
Благодаря Ви за това, че не проявихте лично отношение.
Тридесет минути прекъсване на работата.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми народни представители, продължаваме с Програмата за работа на Народното събрание.

Следващата точка е:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.
Вносител – Министерският съвет.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси – имате думата, госпожо Ангелова, да представите Доклада.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г.
На заседание, проведено на 29 октомври 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г.
Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извинете, госпожо Ангелова, може ли само за минутка. (Уточнения между председателя и докладчика.)
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: …на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки – Директива (ЕС) 2017/2455, и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки – Директива 2019/1995. Предлага се въвеждането на нови разпоредби, обхващащи: вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни или територии; вътрешни дистанционни продажби и доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс, както и промени, свързани с прага и определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път.
Предлага се въвеждане на нови правила, свързани с прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или услуги, извършвани по електронен път.
Въвежда се нов режим за дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, който може да се прилага за стоки, под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на стоките, облагаеми с акциз, когато вносът им се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени.
Предлага се въвеждане на нов режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос, който ще може да се прилага от лица, които не са регистрирани за прилагане на режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро.
Направено е предложение за прецизиране на освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност на застрахователни и презастрахователни услуги. С това се цели да се отстрани, установената от Европейската комисия, несъвместимост на националната разпоредба с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност.
Предлагат се и промени в чл. 118, свързани с изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти – СУПТО. С цел насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство се предлага използването на СУПТО да бъде запазено, но като доброволна мярка и възможност за избор от страна на търговеца.
В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са изменени и допълнени данъчни и други закони, както следва:
В Закона за акцизите и данъчните складове е променена разпоредбата на чл. 22 от Закона за акцизите и данъчните складове, свързана с прилагането на условията за възстановяване на платения акциз за етилов алкохол, вложен в производството на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Допълнен е чл. 24б от Законопроекта с цел ясно да се регламентира, че в хода на процедурата по издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител – УОАКП, компетентните административни органи имат задължение да вземат проби за лабораторен анализ, което могат да извършват на всеки етап от производствения процес. Прецизирана е разпоредбата на чл. 43, ал. 5, за да се избегнат затруднения при определянето на последния данъчен период в случаите на издадено решение за прекратяване на лиценз/регистрация, на което е спряно предварителното изпълнение и впоследствие е влязло в сила след съдебно обжалване.
Във връзка с дейностите по подготовката на Агенция „Митници“ за преминаване към единна сметка за плащания на акцизни задължения са предложени промени в чл. 44 от Законопроекта. Създава се правна рамка, която да урежда случаите, когато при необходимост за лицензираните складодържатели и при изпълнение на определени условия да могат да надвишават определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение. Предложено е допълнение в съществуващите условия за регистрация по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 от Закона във връзка с ал. 10 на същата разпоредба. В чл. 76б от Закона се създават нови ал. 4 и 5, чрез които се оптимизира административната дейност с оглед размера на установяваните задължения в отделен данъчен период, както и обусловената необходимост за избягване на затруднения при издаването на актове, за които е заплатен съответния акциз в страната. Прецизирана е и разпоредбата на чл. 104 от Закона, с цел да бъде използвана еднаква терминология за „митнически служители“. В чл. 128 се създава нова ал. 5, с която се цели преодоляване на противоречивата съдебна практика по отношение на определяне на мястото на извършване на нарушението във връзка със забраната за публикуване на обяви и съобщения, чрез които се предлагат за продажба акцизни стоки, както и отпадъци от тютюн.
В Закона за корпоративното подоходно облагане са направени следните изменения и допълнения: удължава се срокът за прилагане на данъчното облекчение при извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната, до 31 декември 2023 г. Удължен е срокът за прилагане на Насоките за регионалната държавна помощ за периода 2014 – 2020 г., във връзка с което се предлага и удължаване прилагането на данъчното облекчение по чл. 189 от ЗКПО до 31 декември 2021 г. Данъчното облекчение по чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане може да се ползва до 31 декември 2021 г. след решение от Европейската комисия за удължаване на срока на действие на схема SA.39869 (2014/N) – България. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък не се допуска до датата на решението на Европейската комисия, при условие че същото е след 31 декември 2020 г. Преотстъпеният данък за 2019 и 2020 г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в чл. 189б, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане дейност в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Тази хипотеза се прилага само след постановяване на положително решение (получаване на разписка) от Европейската комисия за промяна на условията на схема SA.41183 (2015/ХА) – Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.
Предлага се изместване на датата за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО, както и за внасяне на съответните данъци от 1 март до 30 юни. Вследствие на промяната на срока се налага и синхронизиране на свързани разпоредби в закона за авансовите вноски и начина на определянето им. Крайният срок за деклариране на промени в авансовото облагане е до 15 ноември.
С оглед на въвеждането на правна възможност за организиране на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти се предлага изравняване в режима на данъчно третиране на доходите от разпореждане с финансови инструменти и на доходите от лихви от облигации и други дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, с тези, търгувани на пазар за растеж. Предложението предвижда за ограничен период от пет години разпоредбите, касаещи данъчни облекчения, свързани с регулиран пазар, да се прилагат и за пазар за растеж.
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица е предвидена промяна във връзка с необходимостта от синхронизация на разпоредбите на ЗДДФЛ с тези на Закона за защита на личните данни. Прецизират се правилата, касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем, като отпада необходимостта от издаването на документ, когато плащането е направено по банков път.
Във връзка с въвеждането на правна възможност за организиране на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти се предлага изравняване на режима на действащото данъчно третиране на доходите на физическите лица от разпореждане с финансови инструменти и на доходите от облигации или други дългови ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с тези, допуснати до търговия на пазар на растеж.
Във връзка с изместването на датата за деклариране и плащане на годишните данъци на юридическите лица по реда на ЗКПО се измества и срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа.
Предлага се и въвеждането на нов вид облекчение за лицата при ползване на услуги за ремонтни дейности. Целта на данъчното облекчение е физическите лица, които през годината са направили подобрения и ремонт в собствените си жилища, да могат да намалят общата сума на годишната си данъчна основа с реално платените от тях разходи за труд на физическите или юридическите лица, извършили ремонта или подобренията, в общ размер до две хиляди лева.
В Закона за местните данъци и такси е предвидено да отпадне изискването за представяне на удостоверението по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, тъй като Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка.
Във връзка с констатирани проблеми при определяне на данъка при придобиване на моторни превозни средства се предлага допълнение на случаите, при които не се дължи посоченият данък. С включване на случаите на прекратена регистрация на основание износ или тотална щета се цели еднозначното определяне на случаите на прекратена регистрация, при които не би следвало да бъде подновена регистрацията на моторното превозно средство, като изключението се прилага само, в случай че няма последваща регистрация.
По Закона за счетоводството предложенията са редакционни и се налагат с цел пълно съответствие с европейското законодателство, в частност с Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, както и във връзка с промяната в сроковете за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ.
Измененията в сроковете за деклариране на данъка, съответно за публикуване на годишните финансови отчети, водят и до промени, свързани с тези срокове, съответно в Търговския закон, в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: 14 гласа „за“, без „против“ и 7 „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27.10.2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Имате думата за процедура.
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, моля за процедура съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъде допусната госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. По предходната точка беше допусната Росица Велкова – заместник-министър на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, уважаеми господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г.
Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 4 ноември 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57.
На заседанието присъстваха: Росица Велкова – заместник-министър на финансите, и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите.
Законопроектът бе представен от госпожа Велкова.
Според вносителя целта на предложения законопроект е да се въведат в националното данъчно законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с ДДС, приложими при доставките на стоки и услуги и дистанционните продажби на стоки, и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета относно дистанционните продажби и някои вътрешни доставки на стоки.
Измененията на чл. 118 целят облекчаване на бизнеса при прилагането на законовите и подзаконовите изисквания за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез намаляване на административната тежест, свързана с изпълнението на изискванията за работа на СУПТО.
В преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта се предлагат промени в редица данъчни закони, които са свързани с удължаване срока на някои данъчни облекчения и изравняване на данъчното третиране на едни и същи видове доход, прецизиране на разпоредби с цел усъвършенстване на данъчното законодателство и редакционни промени във връзка с възникналите затруднения при практическото прилагане на някои разпоредби.
По Закона за акцизите и данъчните складове е необходимо допълване на действащата правна уредба, като: ясно се регламентира процедурата по издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител; прецизиране на правната норма за определяне на последния данъчен период при прекратяване на лиценз/регистрация; необходимост от намаляване на административната тежест и създаване на възможност икономическите оператори да използват една банкова сметка за погасяване на задълженията си за акциз; необходимост от ясно определяне на лицето, което подлежи на регистрация, за целите на акцизното законодателство; създаване на възможност за лицензираните складодържатели, които нямат задължения, да получат разрешение да превишават предоставеното обезпечение за данъчния склад; регламентиране на реда за удостоверяване място на доставка и произхода на горивата.
По Закона за корпоративното подоходно облагане: удължава се срокът на действие на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ по ЗКПО; променя се срокът за деклариране на дължимите авансови вноски за корпоративен данък за съответната година; уеднаквява се данъчното третиране на едни и същи доходи от финансови инструменти, от които произлизат в зависимост от това дали се търгуват на регулиран пазар или пазар на растеж.
По Закона за данъците върху доходите на физическите лица се създават: прецизирани правила, касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем. Във връзка със създаването на пазар на растеж е необходимо да се постигне еднакво данъчно третиране на доходите от облигации и финансови инструменти, търгуване на регулиран пазар и на пазар за растеж. Синхронизират се разпоредбите на Закона с тези на Закона за защита на личните данни.
По Закона за местните данъци и такси: за целите на данъка върху недвижимите имоти, завършването на сграда или части от нея да се установява освен с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, и с представяне на удостоверение по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
Предложените в Законопроекта промени не предвиждат създаването на регулаторни режими и нови регистри.
Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
В последвалата дискусия народният представител Христо Проданов изрази становище, че продължава порочната практика през един данъчен закон да се променят и всички останали. По този начин промените, които са приемливи за народните представители от парламентарната група на „БСП за България“, не могат да получат подкрепа.
Народният представител Адлен Шевкед изрази становище за некоректност в приходната част на програмния бюджет за 2022 г. поради значително по-ниската база на реализиран данък върху печалбата през 2020 г. Тя постави и въпроси във връзка с данъчните облекчения при периферните устройства на СУПТО.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за“ 12 гласа, „против“ 2 и „въздържал се“ 5, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Кънев.
Следва Докладът на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
Господин Николов, заповядайте да представите Доклада.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 3 ноември 2020 г. Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г.
На заседанието присъстваха – от Министерство на финансите: Росица Велкова – заместник-министър на финансите, и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“.
Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, която запозна народните представители с основните промени.
Законопроектът има за цел въвеждането в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995, приложими за трансгранична електронна търговия между данъчно задължени и данъчно незадължени лица. Всички държави членки следва да въведат изискванията на директивите най-късно до 30 юни 2021 г., като въведат правила за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; за дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни или територии; за вътрешни дистанционни продажби; за доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.
Предлагат се промени отнасящи се до софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, а именно да се запази използването им, но като доброволна мярка и възможност за избор от търговеца, а не като задължение, като се предвиждат редица стимули и облекчения за ползващите софтуера търговци.
В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са инициирани промени в редица нормативни актове – Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове касаят намаляване на административната тежест за икономическите оператори, както и промени от правно-технически характер.
По отношение на Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага удължаване до 31 декември 2023 г. на срока на действие на действащото данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната, както и удължаване на срока за извършване на инвестиция на преотстъпения данък при прилагане на държавната помощ за земеделски стопани.
На второ място се прави предложение за изменение в срока за деклариране и внасяне на годишните данъци по реда на ЗКПО от 31 март на 30 юни, като се въвежда и начална дата 1 март. В тази връзка и с цел синхронизация на разпоредбите в закона се предлагат и промени свързани с авансовото облагане с корпоративен данък, така че съответните разпоредби да са съвместими с новия срок за деклариране и плащане на годишния корпоративен данък.
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица е направена промяна във връзка с по-ясни правила, касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем.
По отношение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличен търговец или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа, се прави предложение те да подават годишна данъчна декларация за доходите си от стопанска дейност в периода от 1 март до 30 юни.
Предлага се въвеждането на нов вид облекчение за лицата при ползване на услуги за ремонтни дейности с цел намаляване дела на сивата икономика и предотвратяване на възможностите за укриване на обороти и приходи от лицата, извършващи ремонтни дейности.
В Закона за местните данъци и такси за целите на данъка върху недвижимите имоти се предлага да отпадне изискването за представяне на предвиденото в закона удостоверение по Закона за кадастъра и имотния регистър, свързано с установяване завършването на сграда или част от нея, както и отпадане на данъка при придобиване на моторни превозни средства при прекратена регистрация на основание износ или тотална щета.
При последвалото обсъждане на Законопроекта народният представител Юлиан Ангелов запозна членовете на Комисията със становището на Българска петролна и газова асоциация и изрази принципна подкрепа за предложението, което да бъде внесено между двете четения.
След направеното обсъждане и проведеното гласуване с 9 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без „въздържал се“ Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Николов.
Следващият доклад е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Заповядайте да представите Доклада.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ДИНЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет
На редовно заседание, проведено на 29 октомври 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г.
От името на вносителя Законопроектът бе представен от госпожа Петя Копчева – началник-отдел в дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, която постави акцент върху промените, направени с Преходните и заключителните разпоредби в Закона за местните данъци и такси.
Една от промените е свързана с предвиденото в Закона изискване за целите на данъка върху недвижимите имоти, завършването на сграда или на части от нея да се установява, освен с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, и с представянето на удостоверение по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. С промяната се предлага да отпадне изискването за представяне на удостоверението по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
Предложението е свързано с промяна в съответната разпоредба на Закона за кадастъра и имотния регистър през 2019 г., съгласно която отпада изискването при въвеждане на строежите в експлоатация собственикът, съответно възложителят, да представя издадено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър удостоверение, че данните, подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Вместо това Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри. В тази връзка за удостоверяване завършването на сграда или част от нея е достатъчно удостоверението за въвеждане в експлоатация или разрешението за ползване, тъй като преди неговото издаване органите, които въвеждат строежа в експлоатация, са длъжни да извършат служебна проверка в информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
По този начин ще се постигне намаляване на административната тежест за данъчно задължените лица и администрацията, както и ще се повиши качеството на услугите и дейностите, предоставяни в процеса на административното обслужване.
На следващо място и във връзка с констатирани проблеми при определяне на данъка при придобиване на моторни превозни средства се предлага допълнение на случаите, при които не се дължи посоченият данък. С включване на случаите на прекратена регистрация на основание износ или тотална щета се цели еднозначното определяне на случаите на прекратена регистрация, в които не би следвало да бъде подновена регистрацията на моторното превозно средство.
С цел предотвратяване избягването на това условие изрично е посочено, че изключението от облагане се прилага само в случай че няма последваща регистрация на моторното превозно средство от нов приобретател в страната. По този начин се цели, от една страна, изключване от облагане на случаите, в които няма последваща регистрация на моторното превозно средство, а от друга, предотвратяване на заобикалянето на законовите разпоредби и избягването на плащането на данък при придобиване на моторни превозни средства.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа „за“, без „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01- 57, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Динев.
Откривам разискванията.
Господин Тишев, заповядайте.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще започна с това, че наистина в Закона за изменение и допълнение на Закона за ДДС основно се имплементират промени в няколко евродирективи, които касаят дистанционното предлагане на стоки и услуги. Разбира се, има промени и на другите данъчни закони, което е стандартна практика при приемането на държавния бюджет в края на годината. В Законопроекта обаче има и промени, които не касаят нито държавния бюджет, съответно събираемостта на данъците, нито директивите на Европейския съюз. В него има някои промени, които ние периодично сме отхвърляли, имам предвид нашата парламентарна група, през последните две години, а периодично Министерството на финансите силово се е опитвало да ги наложи на българските търговци на дребно.
За какво става дума? Става дума за така наречената СУПТО регулация, тоест за софтуера за управление на продажбите в търговските обекти. Може би много от Вас си спомнят – това е една сага, която продължава вече две години с много законодателни инициативи в Народното събрание от страна на Министерството на финансите и на НАП, с много протести от страна на търговците на дребно, включително с несъгласие от страна и на софтуерните фирми. Слава богу, в края на месец юли, когато беше направена рокада в ръководството на Министерството на финансите и господин Горанов си тръгна, а министър на финансите стана господин Ананиев, позицията на Министерството на финансите се промени, а именно пълното премахване на текущата СУПТО регулация. Това беше и едно от първите изявления или изказвания на новия министър на финансите, който в края на юли или началото на август заяви, че ще бъдат направени съответните промени в Наредба N-19 и в Закона за ДДС, за да може да се успокои секторът, тъй като тези промени, както казах, не се приемаха от нито една от страните. И трябва да признаем, че в първоначалния Законопроект за изменение на Закона за ДДС, който беше представен за обществено обсъждане в края на август, началото на септември, тези промени бяха заложени и тази регулация отпадаше. И те бяха приветствани от всички страни в обществената дискусия, която се състоя.
Само че точно преди влизането на Законопроекта в Народното събрание и преди разглеждането в Комисията по бюджет и финанси, незнайно откъде, анонимно бяха направени поредните промени, които оставят СУПТО регулацията за тези, които желаят. Тоест какво се получава? Ако досега държавата действаше на принципа на тоягата – силово, мачкайки малките фирми, първо им наложи промяна на касовите апарати, а след това промяна и на софтуера, сега минаваме към друга фаза на този процес – сега на тези фирми, които се съгласят да ползват новия софтуер, или вече го ползват, ще им дадем привилегии, тоест минаваме към фазата на моркова.
На първо място, трябва да заявя, че тези промени, които се предлагат, са дискриминационни. Защо? Няма логическо обяснение, че на едни фирми, които ползват новия софтуер, ще им се полага данъчно облекчение, като например по-бързо възстановяване на ДДС, по-висока ставка за амортизация на софтуера и хардуера, включително при първо нарушение при неиздаване на касов бон те няма да бъдат затваряни. Всичко това не се отнася за търговците на дребно, които ползват касови апарати, които ползват друг софтуер, който също е лицензиран, който също се приема от НАП.
Отделно, какво става с предприятия, фирми, които не ползват касови апарати, на които разплащанията им са само по банков път? Тук става дума за големи предприятия и заводи. Те също са редовни данъкоплатци, изпълняват всички закони, плащат си данъците, а в крайна сметка не попадат под тези благоприятни условия, които се осигуряват на определени фирми. И в крайна сметка излиза така, че уж всички са равни пред Закона, ама май едните са по-равни от другите. За нас това не само е неприемливо, не е и справедливо. Ние – имам предвид нашата парламентарна група – и друг път сме отхвърляли такива промени, и този път също няма да ги подкрепи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Тишев.
Реплики има ли?
Заповядайте, уважаеми господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тишев, Вие пропуснахте да кажете нещо много важно – две години на парламентарната група на БСП направо ни се обърнаха езиците да обясняваме, че това, което се предложи тогава от госпожа Менда Стоянова и група народни представители като промяна в Закона за данъка върху добавената стойност, с въвеждането на един неясен, объркан софтуер, с един софтуер, който искаше да сложи общ знаменател върху всички различни видове бизнес в страната. Ние казахме, че това е въвеждането на една регулация, която само затормозява нормалното развитие на българския бизнес и че тя няма да допринесе по никакъв начин за подобряване на събираемостта на приходите в държавния бюджет. Това трябва много ясно да се чуе, защото тогава ни беше обяснявано, че този софтуер ще реши всички проблеми на държавната хазна и че ще изсветли българския бизнес. Къде отидоха сега тези обяснения и защити на същите тези хора, които седят в тази зала? С тази промяна, която сега се предлага от тях, ще се подобри ли събираемостта? Задайте им тези въпроси. Те трябва да отговорят на това.
Освен това, така ли се променя регулирането на българския бизнес – днес едно, утре друго? В крайна сметка българският бизнес не са циркови артисти. За тези две години бизнесът изхарчи милиони левове, за да преоборудва своите информационни системи, за да сложи нови касови апарати, за да отговори на тези безумни изисквания, които поставиха управляващите към тях. И сега им се казва: ами, ако искате, не го правете. А кой ще ги компенсира за тези разходи?
Моля Ви, задайте тези въпроси на управляващите, защото това е начинът, по който се управлява българската икономика в техните ръце.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Друга реплика има ли? Не виждам.
Господин Тишев, господин Данчев изрази по същество съгласие с Вашето виждане, но имате право на дуплика.
Заповядайте.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Данчев, приемам Вашата реплика. Може би пропуснах да кажа, че наистина преди година и половина имахме един много голям дебат тук, в Народното събрание. Тогава, ако не ме лъже паметта, тези промени, чрезвичайно между първо и второ четене бяха вкарани в Закона за митниците. Тогава влязохме в спор, разбира се, и с госпожа Менда Стоянова, защото освен всичко друго пропуснах да кажа, че те, освен че са дискриминационни, тогава бяха и лобистки, защото тези промени касаеха само малките търговци на дребно, а големите вериги – няма да споменавам имена, за търговия на дребно не бяха засегнати от системата на разплащане и отчитане на оборотите, не беше страна в тези промени.
От една страна, лобистки промени, от друга – в момента вече се включва и дискриминационен елемент. Вярно е, като казват колегите, че за последните две години тези търговци на дребно направо ги направихме на луди. Те не знаят кога да следят законодателството.
Направих си труда да проверя – за последните две години има десет поправки в български закони, касаещи тази материя. Въпреки всичко, въпреки изявената добра воля – говоря на министъра на финансите, който заяви, че всичко това ще бъде отменено и наистина в първоначалния законопроект имаше такива текстове, тоест текстове, които касаеха СУПТО регулацията, бяха отменени. Ние пак се връщаме към първа фаза.
Въпреки големите протести, въпреки това, че и браншовите организации на дребни търговци – обърнете внимание, и софтуерните фирми, за които това би трябвало да е нещо положително, защото те ще си продават софтуера, и се обявиха против, тъй като законодателството така е променено, че става прекалено неясно, включително от гледна точка на контролните функции на данъчната администрация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Тишев.
Продължаваме с изказвания.
Господин Лало Кирилов – заповядайте.
ЛАЛО КИРИЛОВ (Нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Заместник-министър, днес гледаме промените в Закона за данък върху добавената стойност и чрез него гледаме абсолютно всички данъчни проблеми при бюджета за следващата фискална година.
Ние от парламентарната група на Прогресивните социалисти (смях, ръкопляскания от ГЕРБ и ОП, оживление) няма как да подкрепим тези промени основно защото преди една седмица внесохме промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които се въвежда един вид необлагаем минимум за всички, които работят на минимална работна заплата, дава им се възможност в началото на следваща фискална година да си възстановят авансово удържания данък върху доходите само от трудови възнаграждения. Смятаме, че с този закон можеше да бъде гледано и нашето предложение.
Ние ще направим предложение между първо и второ четене. На първо четене няма как да подкрепим Проекта за закон. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Реплики има ли? Няма.
Имате думата, господин Търновалийски – заповядайте.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател, че този път ме видяхте.
Да, предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС е част от бюджетната процедура. Това е практика, но в случая начинът, по който се внася този законопроект, е лоша практика – така нареченият пакет данъчни закони, който се внася в нарушение на Закона за нормативните актове. Всяка година от тази трибуна го заявяваме – недопустимо е в един законопроект да бъдат променяни още пет-шест други, които нямат нищо общо с основния Законопроект. Това е Вашата лоша практика. Смятам, че ще бъде за последна година така.
По същество – по внесения Законопроект. По отношение на Закона за данък добавена стойност – да, въвеждат се разпоредбите на Директива. Тук колегите говориха за отменените разпоредби на чл. 118 за въвеждането на системите за управление на продажбите. Една агония две години. Ние предупредихме за нея. Няма да повтарям всичко, което беше казано, но дебело ще подчертая отново лошата практика, по която беше въведена тази промяна, отново с поправка между двете четения – в Закона за митниците се промени Законът за данък върху добавената стойност. Ето го резултата от лошия начин, по който правим законодателство.
Нещо, което е задължително в момента да го имаме, това също го изисква Законът за нормативните актове – да имаме последваща оценка на въздействието на тези текстове, които в момента променяме. Такава последваща оценка, за съжаление, обаче липсва. Смятам, че вносителите трябва да направят такава и да запознаят народните представители, българските граждани, какво струваше това на българския бизнес и на българските граждани.
По отношение на другите законопроекти, внесени набързо, вярно, няма сериозни промени. Но аз съм изненадан от промяната в срока за внасяне на годишни данъчни декларации и отчетите на дружествата и на едноличните търговци. Не мога да разбера и не приемам мотива – бизнесът така искал. Тридесет години в тази държава по този начин – това бяха сроковете за деклариране на годишните данъци и внасяне на годишните отчети – с един мотив „така поиска бизнесът“. Той бизнесът иска много неща, включително не искаше и системите за управление на приходите, но Вие ги наложихте. Неразбираемо е за мен. В тази промяна липсва и изискуемата оценка на въздействието. Няма я. Този текст просто е пропуснат.
Опорочен е процесът на бюджетна процедура, защото Законът беше внесен набързо, без възможности за запознаване и обсъждане. Това го казахме и в Комисията. Лично аз няма да го подкрепя, предполагам, че и колегите. Той с нищо не подпомага процеса и не осветлява работата на българския бизнес. Не осигурява така необходимите приходи, които трябва да влизат в бюджета, защото промените, които бяха правени и които днес отменяте в чл. 118, бяха с мотивите, че това ще донесе повече приходи в бюджета и ще намали неотчетените приходи.
Как така две години? Какво се случваше с тези приходи, като не беше въведена системата за управление на приходите? Какво правим с хората, които дадоха стотици левове, а в национален мащаб сигурно милиони, за да въвеждат тези системи? Подхвърляме им, виждате ли, две облекчения. Този, който наруши Закона, няма да бъде запечатван. Смятам, че това е смешно. Това е несериозно като предложение и ние като народни представители да го гласуваме. Какво казваме ние днес тук: този, който нарушава Закона, няма да бъде санкциониран, защото извиняваме му се, че е въвел система за управление на приходите.
Другото, което е предвидено като преференция – ускорено възстановяване на данък добавена стойност. Извинявайте, колеги, смешно е. Това са малки фирми. Това са търговци, които в никакъв случай не достигат до възстановяване на данък добавена стойност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски.
Реплики? Не виждам.
Госпожо Найденова, заповядайте за изказване.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Учудвам се, господин Председател, защо няма от дясната ми страна изказвания, при условие че по предната точка някои от колегите бяха похвалени от мен, но, надявам се, че ще има време един неспециалист, но народен представител да изрази отношение по тази точка.
Искам да Ви обърна внимание, уважаеми колеги, към нещо малко по-далечно, но което има пряко отношение към разглежданата тема – брутният вътрешен продукт. Знаем, че всички приходи и разходи в държавата се разработват в бюджетите, стъпвайки именно на брутния вътрешен продукт. За следващата година той е малко над 124 милиарда. Имам два въпроса.
Първият: ако брутният вътрешен продукт реално се окаже по- нисък – например 100 милиарда – нещо, което се очаква в днешната пандемия, какво правим?
Вторият: имаме ли механизми за компенсиране на загубите при евентуално неизпълнение на разчетения брутен вътрешен продукт? Не очаквам сега и веднага отговорите. Какъв извод можем да направим? Изпълнението на брутния вътрешен продукт не може да бъде гарантирано без промени в данъчното законодателство, което ние като народни представители трябва да предвидим между първо и второ гласуване, включително и в Закона за данък върху добавената стойност. Нещо, което ние трябва много сериозно да обмислим и евентуално да предложим между първо и второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Найденова.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Ще подложа на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет.
Гласували 111 народни представители: за 89, против 10, въздържали се 12.
Предложението е прието.

Продължаваме със следващата точка от Програмата ни за работа:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.
Това е Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване законопроекти с вносители – Министерският съвет и народният представител Валери Симеонов и група народни представители.
Уважаема госпожо Александрова, имате думата да представите Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател!
„Доклад относно Общ законопроект № 053-03-43, внесен на 1 септември 2020 г. на приетите на 22 юли 2020 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 002-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2020 г., и Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 054-01-67, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 10 юли 2020 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“
„Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Устният превод и тълкуването може да се извършат и чрез видеоконференция, като преводачът или тълковникът присъстват в съдебната зала на съда, в който се провежда съдебното заседание, освен ако конкретните обстоятелства не налагат тяхното присъствие при изслушваното лице.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Създава се чл. 135а:
„Участие на страните чрез видеоконференция.
Чл. 135а. (1) Всяка страна може да поиска да участва в съдебно заседание чрез видеоконференция, когато тя не е в състояние да се яви непосредствено пред съда.
(2) При видеоконференцията страната присъства в специално оборудвано за видеоконференции помещение в районен съд, определен по реда на чл. 156а, ал. 2 – 4, място за лишаване от свобода или ареста.
(3) Съдът уведомява страните за условията за провеждане на видеоконференция.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 143 се създава ал. 4:
„(4) При провеждане на заседание чрез видеоконференция съдът следи:
1. за спазването на техническите изисквания за извършване на процесуални действия в електронна форма и начините на извършването им, предвидени в глава осемнадесета „а“ на Закона за съдебната власт;
2. използваната комуникационна връзка да позволява едновременното предаване и приемане на образ и звук;
3. процесуалните действия да се възприемат от всички участници в заседанието, намиращи се на различни места;
4. за извършването на запис от видеоконференцията.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, като в т. 1 думите „техен представител“ се заменят с „определен от тях служител“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 151 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Когато в заседанието е използвана и видеоконференция, съдът се произнася по искането за допълване или поправяне и след възпроизвеждане на записа от нея.“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Записът на видеоконференцията се пази до изтичане на срока за съхранение на делото.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Имате думата за изказвания по заглавието на Законопроекта, както и параграфи от 1 до 7.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване заглавието на Законопроекта, § 1 и 2 по редакцията на Комисията, § 3 по вносител, § 4 по редакция на Комисията, § 5 с малка корекция по текста на вносителя, § 6 по редакция на Комисията и § 7 по вносител.
Гласували 95 народни представители: за 81, против 3, въздържали се 11.
Заглавието на Законопроекта, както и параграфи от 1 до 7 са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. Създава се чл. 156а:
„Събиране на доказателства чрез видеоконференция
Чл. 156а. (1) Събиране на доказателства чрез видеоконференция може да стане по искане на страна, а при изслушване на вещо лице и служебно от съда.
(2) Разпит на свидетел и обяснения на страна чрез видеоконференция са допустими, когато не са в състояние да се явят непосредствено пред съда по делото и се намират извън съдебния район на районния съд, чието седалище съвпада със седалището на съда по делото.
(3) Изслушване на вещо лице чрез видеоконференция е допустимо, когато поради служебна ангажираност или други обективни обстоятелства, вещото лице не може да се яви пред съда по делото и се намира извън съдебния район на районния съд, чието седалище съвпада със седалището на съда по делото.
(4) Съдът определя датата и часа на провеждане на заседанието, в което ще се използва видеоконференция, след проверка на възможността за провеждането й с най-близкия районен съд по мястото на пребиваване на страната, свидетеля или вещото лице, съответно в мястото за лишаване от свобода или ареста, където се намира лицето.
(5) Свидетелите, страните и вещите лица, чиито изявления ще бъдат изслушани чрез видеоконференцията, се призовават за датата и часа на съдебното заседание, като им се указва съдът, в който следва да се явят, съответно мястото за лишаване от свобода или ареста, където ще се използва видеоконференцията.
(6) Самоличността на лицето, което участва чрез видеоконференция, се проверява от служителя по чл. 150, ал. 3, който присъства на видеоконференцията.
(7) Преводачът или тълковникът присъстват в съдебната зала на съда, в който се провежда съдебното заседание, освен ако конкретните обстоятелства не налагат тяхното присъствие при изслушваното лице.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по новия § 8 и по параграфи 9 и 10 по текст на вносител? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване параграфи 8, 9 и10.
Гласували 103 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 12.
Предложенията за параграфи 8, 9 и 10 са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По параграф 11 има предложение на народния представител Христиан Митев:
„§ 11 се изменя така:
Създава се чл. 428а със следното съдържание:
„Процедура по доброволно изпълнение
Чл. 428а. (1) За парични вземания, за които не е издаден изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, съдебният изпълнител може по искане на кредитор да пристъпи към процедура за доброволно им събиране.
(2) Искането се подава до съдебния изпълнител по постоянния или настоящия адрес или седалището на длъжника и съдържа:
1. основанието и размера на вземането, а при периодични плащания – и периода, за който се отнася;
2. името, постоянния или настоящия адрес или седалището на длъжника;
3. възможност за разсрочено плащане – по преценка на кредитора;
4. копие от документа, удостоверяващ вземането, ако има такъв.
Искането може да бъде подадено и по електронен път, ако е подписано с квалифициран електронен подпис.
(3) След получаване на искането съдебният изпълнител изпраща покана за доброволно изпълнение до длъжника, която е с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12 и съдържа:
1. името и постоянния или настоящия адрес или седалището на кредитора;
2. основанието и размера на вземането, а при периодични плащания – и периода, за който се отнася;
3. банковата сметка, по която длъжникът може да плати задължението си;
4. уведомление по ясен и разбираем начин, че длъжникът не е осъден и може да плати доброволно, ако признава задължението;
5. предупреждение, че при неизпълнение кредиторът може да упражни правата си по съдебен ред, което може да доведе до заплащане на съдебни разноски от длъжника;
6. копие от документа, удостоверяващ вземането, в случаите, когато е представен такъв.
(4) Когато в искането по ал. 2 кредиторът е предвидил възможност за разсрочено плащане съдебният изпълнител го предлага на длъжника.
(5) В двумесечен срок от връчване на поканата по ал. 3 съдебният изпълнител може да проведе срещи и разговори с длъжника, както и да изпрати писмо със съдържанието по ал. 3.
(6) При упражняване на правомощията по ал. 3, 4 и 5 съдебният изпълнител е длъжен да спазва закона, добрите нрави и съответните етични правила.
(7) Всички разноски по процедурата се заплащат предварително от кредитора с изключение на тези по ал. 8 и са за негова сметка. Тези разноски не могат да бъдат претендирани от кредитора спрямо длъжника, ако предяви правата си по съдебен ред.
(8) При пълно или частично събиране на вземането кредиторът дължи възнаграждение на частния съдебен изпълнител в размер на договореното помежду им, но не по-малко от една десета от събраната сума. За държавните съдебни изпълнители при събиране на вземането кредиторът дължи държавна такса в размер на една десета от събраната сума.
(9) Процедурата се прекратява, когато:
1. длъжникът писмено оспори вземането или
2. са изтекли два месеца от връчване на поканата за доброволно изпълнение, без да са постъпили плащания.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изказвания?
Господин Митев, заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Аз ще представя мотивите към нашето предложение.
С предложените промени са прецизира предложението по вносител, осигурява се по-голяма защита на длъжника и повече яснота за правомощията на съдебния изпълнител. Критики, които бяха отправени при първото четене на Законопроекта. Предлага се да се даде възможност на кредитора да предвиди в искането до съдебния изпълнител задължението да бъде разсрочено, като в този случай съдебният изпълнител се задължава да отправи такова предложение до длъжника. Това съответно ще допринесе за разширяване на възможностите за уреждане на отношенията между кредитора и длъжника и за постигане на доброволно изпълнение, каквато е и целта на предлаганата разпоредба в Гражданския процесуален кодекс.
Предлага се поканата за доброволно изпълнение да отговаря на определени технически изисквания именно да бъде с еднакъв по вид формат и размер шрифт – не по-малко от 12, което ще защити в по-голяма степен интересите на длъжника. Всъщност изискване, което се съдържа в Закона за потребителския кредит и в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и което всъщност не се съдържа нито към момента по отношение на заповедите за изпълнение, заповедите за незабавно изпълнение, нотариалните покани и всякакви други покани, които кредиторът може да изпраща до длъжника.
Със същата цел се предвижда в поканата да се съдържа предупреждение, че при неизпълнение и упражняване от кредитора на правата му по съдебен ред може да се стигне до заплащане на съдебни разноски от длъжника. По този начин длъжникът на практика е предупреден за това, че ако това задължение действително съществува и той го признава, е по-добре да изпълни доброволно, отколкото да върви в посока на принудително изпълнение, съответно след съдебен процес, който съдебен процес ще го натовари респективно със заплащането на съдебни такси, от една страна, и, от друга страна, евентуално заплащане на адвокатския хонорар на ищеца.
Изрично се регламентират действията, които може да предприеме съдебният изпълнител, а именно в двумесечен срок от връчване на поканата да проведе срещи и разговори с длъжника, както и да изпрати писмо със съдържанието на поканата. Това на практика също е в отговор на критиките, които бяха отправени между първо и второ четене, че няма ясна регламентация какво прави съдебният изпълнител в тази процедура, какви действия може да извършва и какви да не извършва.
Правя също така важното уточнение, че всички разноски по процедурата се заплащат предварително от кредитора и са за негова сметка с изключение на възнаграждението по ал. 8 – тези разноски не могат да бъдат претендирани от кредитора спрямо длъжника, ако предяви правата си по съдебен ред. Това правило всъщност в максимална степен защитава интересите на длъжника и практически каквито и разноски на практика да направи кредитора – събиране на вземането си, те няма да могат да бъдат предявявани в един бъдещ исков процес, който той би организирал, ако длъжникът не признае вземането, като заяви, че не дължи.
За съжаление в Правна комисия на практика ние почти не обсъждахме тези предложения. И тези подобрения в текста практически второто четене се превърна във второ първо четене на Законопроекта и отново на практика се върнахме към принципните положения. Принципните положения се изчерпват основно с още една възможност, която се дава за доброволно уреждане на спорове към тези, които съществуват и към момента. Възможност, която съществува в много европейски държави – Франция, Белгия, Австрия, Нидерландия, а и доста по-близки и Румъния, Сърбия. Така че не виждам никакъв проблем това да бъде въведено и тук, още повече че имам една съответна препоръка на Съвета на Европа в тази посока. Има подобно ... в решение на Министерския съвет, свързано с инвестиционната политика, така че в тази връзка една такава стъпка би била в унисон с тези решения и с цялостната политика за разтоварване на съдебната система, разтоварване на съдилищата.
Има положителни становища на Софийския районен съд, на Апелативен съд – Бургас, на Окръжен съд – Варна. Няма да изброявам всички съдилища, от които са постъпили положителни становища, че тази промяна и това предложение ще разтовари и без това претоварената към този момент съдебна система. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Митев, заковахте точно петте минути.
Реплики има ли? Не виждам желаещи за реплики.
Други изказвания по § 11?
Заповядайте.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние ще гласуваме „против“ това предложение с няколко солидни аргумента. Между другото сходни бяха изразени от Омбудсмана на Република България, от Висшия адвокатски съвет.
Съдебните изпълнители, колеги, са носители на публично-правни функции. Те имат такъв характер, такава е тяхната природа – съдебните изпълнители не могат и не бива да се намесват в частно-правни отношения. Това нарушава и законови положения, според нас и някои конституционни текстове, защото това представлява и прецедент. Представете си, че утре дадем възможност по същата логика на прокурори да дават частни консултации, после същият този прокурор преследва своя клиент, който преди това му е плащал. Това е конфликт – определен.
Сега може да попаднем в същата хипотеза. Един частен съдебен изпълнител или държавен съдебен изпълнител е нает на частно да събира извънсъдебно дългове и после става страна по същото производство. Как ще гарантираме, че съдебният изпълнител е безпристрастен?
На следващо място, според нас това ще деинституционализира фигурата на частния съдебен изпълнител – това крие риск за цялото изпълнително производство. Според чл. 56 и чл. 117 от Конституцията на Република България гражданите имат право на защита и съдебната власт защитава техните законни интереси. Когато имаме принудително изпълнение, пътят на защита на длъжника е ясен. Тук не е ясен. Той не е регламентиран как ще се защитава длъжникът в една такава процедура. Затова и според нас неговите права биха били нарушени. Позоваването на някакви европейски практики според нас не е коректно. Държа да кажа извънсъдебното решаване на такива спорове, според нас принадлежи на адвокатурата, медиацията принадлежи на адвокатите – тя не принадлежи на съдебните изпълнители.
Длъжниците и въобще гражданите биха били въведени в едно заблуждение, защото терминът, който се използва в настоящия законопроект, е покана за доброволно изпълнение. С абсолютно същата покана за доброволно изпълнение започва и принудителното изпълнение – между двата термина няма разлика.
Как гражданите, които не са добре правно информирани, ще различат в коя роля действа съдебният изпълнител – като носител на публична власт, като нает по частно-правни отношения, кога точно действа? И то в една ситуация, в която се задава криза – несъмнено длъжниците ще станат повече. Това ще доведе до много вреди за тях.
И тук в дебата в Правната комисия се намеси и въпросът с колекторските фирми, които навярно са един проблем в нашето правно пространство – един субект, който работи в правен вакуум. Но държа да подчертая, че този субект ще продължи да работи в същия правен вакуум, защото настоящият законопроект не урежда по никакъв начин неговата дейност. Ако ние искаме да уредим този конфликт – ние с колегите от БСП сме склонни да предложим решения в тази посока, пак казвам, може би адвокатурата, медиацията е решение и уреждане на дейността на тези колекторски фирми, защото няколко пъти се подчерта от страна на представителите на ЧСИ и от страна на вносителите, че е ставало дума, видите ли, за мултимилионен бизнес. И да става въпрос за такъв, не е работа на Народното събрание да вземе бизнеса на някой, да го даде на някой друг и да ставаме посредници в такива отношения.
Затова нашата позиция по настоящите текстове ще бъде „против“, но предложенията, направени между първо и второ четене, не променят това с нищо, с абсолютно нищо. Те няма да променят нито процедурата, нито ще дадат някаква сигурна защита за интересите на длъжника. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря Ви, господин Божанков.
Има ли реплики към изказването на господин Божанков? Не виждам.
Други изказвания?
Госпожо Александрова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя предложение за техническа редакция – пропуснато е в хода на работата.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 11 и предлага да бъде отхвърлен, Комисията е пропуснала да запише.
И да ми позволите, преди да закриете дебата, да изчета параграфа по вносител, тъй като той също не е подкрепен и следва да бъде изчетен в залата, от трибуната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не знам доколко има смисъл да го четете. Още повече че не виждам никакъв смисъл в това, след като Комисията не подкрепя текста, да се добави „предлага да бъде отхвърлен“. Ами като не го подкрепя, какво предлага, естествено, че да бъде отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Естествено е, но трябва да го има записано. Така е, разбирам Ви напълно.
„§ 11. Създава се чл. 428а:
„Процедура по доброволно изпълнение
Чл. 428а. (1) За парични вземания, за които не е издаден изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, съдебният изпълнител може по искане на кредитор да пристъпи към процедура за доброволното им събиране.
(2) Искането се подава до съдебния изпълнител по постоянния или настоящия адрес или седалището на длъжника и съдържа:
1. основанието и размера на вземането, а при периодични плащания – и периода, за който то се отнася;
2. името, постоянния или настоящия адрес или седалището на длъжника;
3. копие от документа, удостоверяващ вземането ако има такъв.
Искането може да бъде подадено и по електронен път, ако е подписано с квалифициран електронен подпис.
(3) След получаване на искането съдебният изпълнител е длъжен да изпрати покана за доброволно изпълнение до длъжника, която съдържа:
1. името и постоянния или настоящия адрес или седалището на кредитора;
2. основанието и размера на вземането, а при периодични плащания – и периода, за който се отнася;
3. банковата сметка, по която длъжникът може да плати задължението си;
4. уведомление, че длъжникът не е осъден и може да плати доброволно в 14-дневен срок, ако признава задължението;
5. предупреждение, че при неизпълнение кредиторът може да упражни правата си по съдебен ред;
6. копие от документа, удостоверяващ вземането, в случаите, когато е представен такъв.
(4) Ако длъжникът не е изпълнил задължението си в срока по ал. 3, съдебният изпълнител може да проведе срещи с него, както и да изпрати нова покана за доброволно изпълнение със съдържанието по ал. 3.
(5) При упражняване на правомощията по ал. 3 и 4 съдебният изпълнител е длъжен да спазва закона, добрите нрави и съответните етични правила.
(6) Процедурата се прекратява, когато:
1. длъжникът писмено оспори вземането или
2. са изтекли два месеца от връчване на поканата за доброволно изпълнение, без да са постъпили плащания.
(7) При пълно или частично събиране на вземането кредиторът дължи възнаграждение на частния съдебния изпълнител в размер на договореното помежду им, но не по-малко от една десета от събраната сума. За държавните съдебни изпълнители при събиране на вземането кредиторът дължи държавна такса в размер на една десета от събраната сума.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Други изказвания има ли? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване изключително смисленото предложение на народния представител Христиан Митев. (Шум, реплики, подвиквания.)
Моля за ред в залата, господин Ципов. Не подвиквайте, ако обичате. Ред в залата!
Заемете си местата и се обърнете напред, ако обичате! Без цинични, знаци, ако обичате, господин Иванов! Как да тълкуваме това нещо? Намирате се в Народното събрание, много Ви моля! Какви са тези жестове, които ги показвате?
Гласували 92 народни представители: за 15, против 8, въздържали се 69.
За съжаление, смисленото предложение на народния представител Христиан Митев не е прието.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 11 по предложение на Комисията. (Шум, реплики, подвиквания.)
Ще взема мерки срещу тези подвиквания в залата.
Гласували 97 народни представители: за 85, против 8, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Параграф 11 е отхвърлен.
Госпожо Александрова, моля продължете.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 11:
„§ 11. След чл. 639 се създава подразделение „Допълнителна разпоредба“ с нов § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. „Видеоконференция“ по смисъла на този кодекс е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, дотук.
Имате ли изказвания по § 12 и § 13 по вносител? Не виждам желаещи.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване редакционния текст, предложен от Комисията за § 12, който става § 11, и текста по вносител на § 13, който става § 12.
Гласували 96 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 7.
Параграфи 12 и 13 по вносител, които стават параграфи 11 и 12, са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 13, като т. 5 се изменя така:
„5. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 8:
„8. „Видеоконференция“ е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 14:
„§ 14. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 65, ал. 3 се създава изречение трето: „Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, с негово съгласие задържаният обвиняем може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в този случай самоличността му се удостоверява от началника на затвора, началника на ареста или определен от тях служител.“
2. В чл. 139 се създава ал. 11:
„(11) Разпит на защитен свидетел може да се извърши и чрез видеоконференция.“
3. В чл. 142 се създава ал. 4:
„(4) Разпитът може да бъде извършен и чрез видеоконференция.“
4. В чл. 143:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Очна ставка може да се направи и чрез видеоконференция, когато обвиняемият се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Алинеи 1 - 3“ се заменят с „Алинеи 1 - 4“.
5. В чл. 171 се създава ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 4 и 5 разпознаването може да се извърши и чрез видеоконференция.“
6. Създава се чл. 236а:
„Протоколи за действия по разследването, извършени чрез видеоконференция
Чл. 236а. (1) За проведените действия по разследването чрез видеоконференция се изготвя протокол, в който се посочват данните по чл. 129, ал. 1 и се вписват данните на всички участници в действието и на лицето, установило самоличността им. Протоколът се подписва от разследващия орган и от участниците, намиращи се при него.
(2) За проведените действия по разследването чрез видеоконференция се изготвя видеозапис по реда на чл. 239 и 240, за което всички участници изрично се уведомяват.“
7. В чл. 239:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Звукозаписът се изготвя върху електронен носител за еднократен запис, върху който се полагат подписите на органа на досъдебното производство и участниците, които се намират при него, и датата на проведеното действие по разследването.“;
б) досегашните ал. 2 – 5 стават съответно ал. 3 – 6.
8. В чл. 439:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, с негово съгласие осъденият може да участва в делото чрез видеоконференция, като в този случай самоличността му се проверява от началника на затвора или определен от него служител.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
9. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава ал. 5:
„(5) „Видеоконференция“ по смисъла на този кодекс е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Откривам разискванията по заглавието на раздела, както и по параграфи 14 и 15 по вносител. Има ли изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията и подлагам на гласуване заглавието на раздела, както и § 14, който става § 13, и § 15, който става § 14.
Гласували 92 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 6.
Предложенията са приети, с което приключихме Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
Съобщения за парламентарен контрол на 6 ноември 2020 г., петък – след приключване на законодателната част на заседанието.
1. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова ще отговори на три въпроса – от народните представители Джевдет Чакъров, и Христо Проданов, който има два въпроса.
2. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на два въпроса – от народните представител Валери Жаблянов, Красимир Янков, Николай Иванов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Лало Кирилов и Чавдар Велинов; вторият въпрос е зададен от народните представители Антон Кутев и Жельо Бойчев.
3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговаря на два въпроса – от народните представители Дора Янкова, Любомир Бонев и Теодора Халачева, и Кольо Милев, и на две питания – от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев, както и на народния представител Павел Шопов.
4. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на два въпроса от народните представители Кольо Милев, и Евгени Будинов.
5. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговаря на два въпроса – от народните представители Маноил Манев и Радостин Танев, вторият въпрос е от Георги Гьоков.
6. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на едно питане от народните представители Николай Иванов и Васил Антонов.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Кирил Ананиев – на един въпрос от народния представител Николай Тишев и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Лало Кирилов;
- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева –на един въпрос от народните представители Веска Ненчева и Виолета Желева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на един въпрос от народния представител Николай Иванов;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова и Николай Пенев; вторият въпрос е от народния представител Румен Георгиев;
- министърът на културата Боил Банов – на един въпрос от народния представител Теодора Халачева;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на един въпрос от народния представител Никола Динков;
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Явор Божанков;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на един въпрос от народния представител Георги Гьоков и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Стефан Бурджев и Георги Стоилов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- един въпрос от народния представител Деан Станчев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков;
- един въпрос от народния представител Теодора Халачева към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова;
- един въпрос от народния представител Георги Михайлов към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов.
В заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на икономиката Лъчезар Борисов, министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, които във връзка с епидемията от COVID-19 са поставени под карантина.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Следващото заседание е утре, 6 ноември 2020 г., от 9,00 ч. в същата зала. (Звъни.)


(Закрито в 13,46 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Валери Симеонов


Секретари:
Станислав Иванов
Сергей Кичиков
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания