Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

София, сряда, 29 октомври 2014 г.
Открито в 9,02 ч.
29/10/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Янаки Стоилов

Секретари: Александър Ненков и Георги Търновалийски

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
След заседанието на Председателския съвет предлагам на вниманието на народните представители следната Програма за работа на Народното събрание за времето от 29 до 31 октомври 2014 г.
В началото на днешния пленарен ден ще положи клетва обявеният за избран за народен представител господин Добрин Ненов Данев от 19. Изборен район, Русенски.
„1. Проект на Решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси. Вносители са Димитър Главчев и група народни представители от 28 октомври 2014 г.
2. Проект на Решение за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси. Вносители са Димитър Главчев и група народни представители от 28 октомври 2014 г.
3. Изслушване на заместник министър-председателя по икономическата политика и министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране относно готовността на Министерството на регионалното развитие и на Агенция „Пътна инфраструктура“ за предстоящия зимен сезон и предприетите действия за осигуряване на координация и готовност за поддържането и почистването на пътищата от републиканската пътна мрежа, с оглед осигуряване на безопасност на движението и недопускане на затруднения за гражданите на Република България, както и да се изяснят причините, довели до липса на финансов ресурс за подготовка на републиканските пътища за зимния сезон. Вносител е Лиляна Павлова, 28 октомври 2014 г.
4. Изслушване на министъра на здравеопазването относно проблеми с изпълнението на задължителния имунизационен календар по Наредба № 15 на Министерството на здравеопазването. Вносител е Десислава Атанасова”.
Точка 5, която се предлага да бъде първа за утрешното пленарно заседание – четвъртък, е:
„Изслушване на заместник министър-председателя и министър на правосъдието и на министъра на вътрешните работи относно предприетите мерки от страна на Министерския съвет по проблемите със засилващия се миграционен натиск към България. Вносители са Цветан Цветанов и група народни представители”.
Тук искам да Ви уведомя, че преди началото на днешното заседание е постъпило допълнително предложение към тази точка и посочените лица да бъде включен за изслушване и шефът на Агенцията за бежанците – допълнение към лицата, които се предлага да бъдат изслушани по този проблем.
„6. Изслушване на министъра на околната среда и водите на Република България относно Решение № 28-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок „1 11 Вранино“. Вносител е Калина Балабанова, 28 октомври 2014 г.”
Предлагаме това да бъде т. 2 за утрешното пленарно заседание.
И т. 3 за утрешното пленарно заседание, а иначе т. 7 в днешната програма:
„Изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма относно сделката с германската частна компания „Кльостерс”, представлявана у нас чрез дружеството с ограничена отговорност „Цемеко”. Изслушването е във връзка с Решението на Министерския съвет от 2 октомври 2014 г. да компенсира щета за над 4 млн. евро по нереализиран проект. Вносител е господин Станислав Станилов.”
Точка 8, която предлагаме за т. 1 за петък, тъй като тя зависи от работата на Временната комисия по бюджет и финанси, която се надявам да изберем малко по-късно днес, е:
„Доклад на Временната комисия по бюджет и финанси по Доклад на Българската народна банка относно събитията и предприетите действия, свързани с „Корпоративна търговска банка” АД и Търговска банка „Виктория” ЕАД”.
И обичайният парламентарен контрол по чл. 89-101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предвиден от 11,00 ч. за петъчния ден.
Моля да гласуваме предложения Ви Проект за програма.
Гласували 212 народни представители: за 211, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Моля, квесторите, поканете господин Данев за полагане на клетва.
С Решение № 1351-НС от 28 октомври 2014 г. относно обявяване на избран за народен представител в 19. Изборен район, Русенски, Централната избирателна комисия ни уведомява за следното:
С писмо вх. № НС-02-70 от 28 октомври 2014 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 27 октомври 2014 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Христо Иванов Белоев, избран от 19. Изборен район, Русенски и издигнат от Коалиция „БСП лява България“ в Четиридесет и третото народно събрание.
„На основание чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 19. Изборен район, Русенски Добрин Ненов Данев, ЕГН ..., от листата на Коалиция „БСП лява България“ в Четиридесет и третото народно събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.”
Моля да станем за полагане на клетва.
ДОБРИН ДАНЕВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Честито, господин Данев.
Заповядайте, господин Данев, да подпишете клетвения си лист.
Съобщения относно постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 27 до 28 февруари 2014 г., както следва. Предварително Ви информирам, че все още не са разпределени. Това ще се случи след решението ни за избирането на двете временни комисии, които са в дневния ред за днес, своевременно ще бъдат разпределени, за да могат тези комисии да започнат гледането им в съответните комисии.
Законопроект за утилизирането (обезвреждането) на боеприпасите. Вносител е Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда... тук вероятно е повторение, тъй като го прочетох, но може да е втори законопроект. Втори законопроект ли е? Само един? Два? Добре, втори Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
И трети Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции с вносители Лютви Местан, Йордан Цонев и Делян Пеевски.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с вносители Лютви Местан и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт с вносители Лютви Местан и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация с вносители Лютви Местан и група народни представители.
Проект за решение за отмяна на практиката за въвеждане на лятно часово време в Република България с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за осъждане на геноцида на българите в Османската империя (1396 - 1913 г.) с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за продължаване на строителството на АЕЦ „Белене” с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за налагане на мораториум за увеличаване на цените на електро- и топлоенергията с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за обявяване на неутралитет, неизпращане на български военни контингенти и формирования, забрана за предоставяне на територии, военни бази и/или цивилни съоръжения във връзка с евентуален военен конфликт в Близкия изток с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за въвеждането в експлоатация на трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй” с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за уреждане на дълга на Република Турция към тракийските и малоазийски българи с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за налагане на мораториум върху строежа на джамии в Република България с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за отмяна на декларацията на Четиридесет и първото народно събрание за осъждане на възродителния процес като опит за асимилация на българските мюсюлмани с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за преобразуване на електроразпределителните предприятия в дружества с преобладаващо държавно участие с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за признаване на проведения на 16 март 2014 г. референдум в Крим и резултатите от него с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение против налагането на санкции от страна на Европейския съюз по отношение на Руската федерация, както да заявим неучастието на Република България в прилагането им с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за възстановяване на дейността и производството при металургичен комбинат „Кремиковци” с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирийската арабска република, на територията на Република България с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за разваляне на договора със САЩ относно американските военни бази на българска територия с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за възлагане в едномесечен срок правителството на Република България да осъществи всички необходими действия за отнемане на лицензиите на електроразпределителните дружества ЧЕЗ, EVN и ЕНЕРГО-ПРО, прекратяване на приватизационните договори с тях и връщане на имуществото им в активите на държавата с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за прекратяване на договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на държавни общински естествени и изкуствени водоеми с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Проект за решение за признаване на геноцида над арменците в Османската империя (1915 - 1922 г.) с вносители Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. с вносител Министерският съвет.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. с вносител Министерският съвет.
Проект за решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси с вносители Димитър Главчев и група народни представители.
Проект за решение за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси с вносители Димитър Главчев и група народни представители.
Проект за решение за приемане на стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. с вносител Министерският съвет.
Общ брой: 52 законопроекта и проекта за решения.
Две съобщения:
- В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането и използването на самолет с екипаж военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за осигуряване с въздушен транспорт на българска делегация от летище София до летище Елефсина, Атина (Гърция) и обратно. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени съответните компетентни държавни органи.
На 28 октомври 2014 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през месец октомври 2014 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ.
От името на вносителите на Проекта за създаване на Временна комисия по правни въпроси ще докладва господин Красимир Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям Ви
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия по правни въпроси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия по правни въпроси в състав от 20 народни представители, от които от Парламентарната група на ПП ГЕРБ - 7 народни представители, от Парламентарната група на „БСП лява България” - 3 народни представители, от Парламентарната група на Движение за права и свободи - 3 народни представители, от Парламентарната група на Реформаторски блок - 2 народни представители, от Парламентарната група на Патриотичен фронт – 2 народни представители, от Парламентарната група на Български демократичен център - 1 народен представител, от Парламентарната група на Партия „Атака” - 1 народен представител, и от Парламентарната група на АБВ - 1 народен представител.
2. Временната комисия по правни въпроси разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване по законопроекти като водеща комисия и доклади по проекти за решения, доклади и отчети на други институции, постъпили в Народното събрание, до избирането на постоянни комисии на 43-то Народно събрание.
3. Председателят на Народното събрание разпределя законопроекти, проекти за решения, доклади и отчети, постъпили в Народното събрание, до избирането на постоянни комисии на 43-то Народно събрание, на Временната комисия по правни въпроси в зависимост от техния предмет. След избирането на постоянни комисии председателят на Народното събрание преразпределя законопроектите, проектите за решения, докладите и отчетите съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Избира ръководство и състав на Временната комисия от председател и членове.
5.Временната комисия се избира за срок до създаването на постоянна парламентарна комисия по правни въпроси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Велчев.
Има ли предложения по съдържанието на решението?
Няма изказвания.
Нека да гласуваме представения от вносителите Проект за решение.
Заповядайте за гласуване.
Гласували 198 народни представители: за 198, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Нека сега представителите на парламентарните групи, съобразно с приетото разпределение, да представят своите предложения.
Господин Велчев, заповядайте.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, на Вашето внимание нашите предложения за членове: Димитър Лазаров, Данаил Димитров Кирилов, Десислава Вълчева Атанасова, Красимир Георгиев Ципов, Алтимир Емилов Адамов, Добромир Проданов Проданов, Свилен Филипов Иванов.
Използвам случая да предложа от наша страна и председател на комисията – Данаил Димитров Кирилов. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Господин Мерджанов – от името на „БСП лява България”.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарната група на Коалиция „БСП лява България” предлагаме във Временната парламентарна комисия по правни въпроси да бъдат включени колегите госпожа Мая Манолова, господин Чавдар Георгиев и господин Филип Попов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Следващите предложения – заповядайте, госпожо Ахмедова, от името на ДПС.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Във връзка със създаването на Временната комисия по правни въпроси от парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме следните членове: господин Четин Казак, господин Хамид Хамид и Митхат Метин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
От Реформаторския блок – госпожа Кунева, за предложение.
МЕГЛЕНА КУНЕВА (РБ): Предлагаме Петър Славов и Димитър Делчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Господин Симеонов – от името на Патриотичен фронт за предложенията за комисия.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): От Парламентарната група на Патриотичния фронт предлагаме Христиан Митев и Емил Димитров. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
От името на Български демократичен център – господин Филипов.
КЪНЧО ФИЛИПОВ (БДЦ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група „Български демократичен център” предлагам за член на Временната комисия по правни въпроси господин Явор Хайтов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
От Парламентарната група на „Атака” е направено предложение за господин Явор Нотев.
От АБВ – господин Михов, заповядайте за Вашето предложение.
МИХО МИХОВ (АБВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарна група АБВ предлагат за Временната комисия по правни въпроси – народният представител Кирил Цочев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
Направени са всички предложения. За да не ги повтарям, съгласно протокола прочетените имена влизат в състава на Комисията с председател Данаил Кирилов.
Нека да бъде гласуван съставът и ръководството на Временната комисия по правни въпроси.
Гласували 200 народни представители: за 200, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ.
Кой от вносителите от ГЕРБ ще представи Проекторешението?
Господин Велчев, заповядайте.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям Ви проект:
„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия по бюджет и финанси в състав от 20 народни представители, от които от Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 7 народни представители, от Парламентарната група на „БСП лява България” – 3 народни представители, от Парламентарната група на Движението за права и свободи – 3 народни представители, от Парламентарната група на Реформаторския блок – 2 народни представители, от Парламентарната група на Патриотичен фронт – 2 народни представители, от Парламентарната група на Български демократичен център – 1 народен представител, от Парламентарната група на Партия „Атака” – 1 народен представител и от Парламентарната група на АБВ – 1 народен представител.
2. Временната комисия по бюджет и финанси разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване по законопроекти като водеща комисия и доклади по проекти за решения, доклади и отчети на други институции, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии в 43-тото Народно събрание.
3. Председателят на Народното събрание разпределя законопроекти, проекти за решения, доклади и отчети, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на 43 тото Народно събрание, на Временната комисия по бюджет и финанси в зависимост от техния предмет. След избирането на постоянни комисии председателят на Народното събрание преразпределя законопроектите, проектите за решения, докладите и отчетите съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: ...;
Членове: ...
5. Временната комисия се избира за срок до създаването на постоянна парламентарна Комисия по бюджет и финанси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви, господин Велчев.
Има ли изказвания и предложения по предложения Проект за решение? Няма.
Тогава нека да престъпим към неговото гласуване.
Гласували 183 народни представители: за 183, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Сега нека в последователността на парламентарните групи да се направят предложения за състава и ръководството на комисията.
Има думата господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, да Ви представя предложенията на нашата парламентарна група: Менда Стоянова, Ивайло Московски, Делян Добрев, Диана Йорданова, Димитър Главчев, Лиляна Николова и Владислав Николов.
Използвам случая да предложа за председател на тази комисия госпожа Менда Стоянова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Господин Мерджанов, заповядайте от името на БСП да представите предложенията.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, от името на Парламентарната група на „БСП лява България” предлагаме колегите: проф. Румен Гечев, господин Петър Кънев и господин Георги Търновалийски за членове на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
Госпожо Ахмедова, от името на ДПС – Вашите предложения.
ФЕРИХАН АРМЕДОВА (ДПС): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Във връзка със създаването на Комисията по бюджет и финанси Парламентарната група на Движението за права и свободи предлага следните членове: Алиосман Имамов, Йордан Цонев и Петър Чобанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви за предложенията.
За да се придържаме точно към правилника, искам да Ви обърна внимание върху § 3 от Допълнителните разпоредби: „Председател” по смисъла на този Правилник е председателстващият съответното пленарно заседание на Народното събрание”.
Това е за информация на всички народни представители.
Сега от името на Реформаторския блок заповядайте за Вашите предложения.
МЕГЛЕНА КУНЕВА (РБ): Предлагаме Димитър Танев и Корман Исмаилов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Кунева.
От Парламентарната група на Патриотичния фронт господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на Патриотичния фронт ние предлагаме господин Валери Симеонов и господин Емил Димитров. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Касабов.
Господин Кънчо Филипов от името на Парламентарната група на Български демократичен център.
КЪНЧО ФИЛИПОВ (БДЦ): Уважаеми господин Председател, от името на Парламентарната група на Български демократичен център предлагам за член на Временната комисия по бюджет и финанси господин Георги Ковачев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
От името на Партия „Атака” беше представено писмено предложение.
Господин Чуколов, заповядайте да го съобщите от трибуната.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): От името на Партия „Атака” предлагаме народния представител Николай Александров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
И господин Михов от името на Парламентарната група на АБВ.
МИХО МИХОВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Парламентарната група на АБВ предлага за работа във Временната комисия по бюджет и финанси председателя на нашата група, народният представител Ивайло Калфин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Направени са всички предложения.
Съгласно приетото решение и в съответствие с протокола гласуваме състава и ръководството на Комисията с председател госпожа Менда Стоянова и членовете, които бяха представени от парламентарните групи.
Гласували 187 народни представители: за 187, против и въздържали се няма.
Решението за попълване състава на Комисията е прието.

Преминаваме към точка трета:
ИЗСЛУШВАНЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И МИНИСТЪР НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ОТНОСНО ГОТОВНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЗИМЕН СЕЗОН И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯ И ГОТОВНОСТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО И ПОЧИСТВАНЕТО НА ПЪТИЩАТА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ДА СЕ ИЗЯСНЯТ ПРИЧИНИТЕ, ДОВЕЛИ ДО ЛИПСА НА ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН.
Тук е заместник министър-председателят госпожа Захариева.
Предоставям думата на госпожа Лиляна Павлова от името на вносителите.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник министър-председател, уважаеми колеги! Моето предложение за изслушване на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие е във връзка със създалата се, особено през последните почивни дни, извънредна ситуация поради зимните условия.
Затова, уважаема госпожо Заместник министър-председател, моят въпрос към Вас е: каква е готовността на поддържащите фирми, каква е готовността на Министерството на регионалното развитие и в частност на Агенция „Пътна инфраструктура” за подготовка и поддържане на републиканските пътища в държавата при зимни условия?
Каква е готовността на отделните фирми като наличност машини, като наличност техника и материали за осигуряване на това поддържане? Какви са средствата, които са осигурени за това, тъй като стана ясно от дадените изявления пред медиите и от Вас, и от Агенция „Пътна инфраструктура”, че всъщност средствата за текущ ремонт, поддържане, подготовка на пътищата за зимни условия са нула? Всъщност в бюджета на Пътната агенция няма налични средства за такова поддържане.
Затова моят въпрос към Вас е: това така ли е? Какъв е необходимият ресурс за това? Къде са предвидените в Закона за бюджета средства за зимно поддържане? За какво са изразходвани те, ако не са налични за подготовка за зимата? Какви са възможностите за пренасочване на средства? Или чрез актуализацията на бюджета да бъдат осигурени такива.
Какви са причините, довели до това в началото на зимния сезон, което се случи през изминалите дни, да имаме и фирми, които не излязоха да почистват, не осигуриха необходимото почистване и застрашиха безопасното и безаварийно пътуване на множество български граждани на територията на цялата страна? Определено на територията на автомагистралите това беше най-видимо и най-осезаемо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Павлова.
Преди да отговорите, госпожо Захариева, да припомня на народните представители, че това изслушване се извършва по правилата на Глава десета, по-специално чл. 107, ал. 2 на ПОДНС: „Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на пет минути. Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването, в рамките на десет минути. Всяка от парламентарните групи има право на два въпроса, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група – общо на един въпрос, всеки въпрос в рамките на две минути към отделните изслушвани лица. Изслушваните лица отговарят след задаването на всеки въпрос. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на пет минути”.
Съгласно процедурата сега предоставям думата на заместник министър-председателя госпожа Захариева.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Много въпроси зададе госпожа Павлова. Благодаря, честно казано, че имам възможност да разкажа и да докладвам какво всъщност се случи и каква е подготовката на Агенция „Пътна инфраструктура” и на държавата за зимния сезон.
Подготовката за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа, която е различна от самото почистване по време на снеговалежите, е изключително важна, защото е свързана с изкърпване, запълване целостта на пътната настилка, полагане на маркировка, подмяна на деформираните при пътнотранспортни произшествия огради, почистването на отводнителната система на пътя е изключително важно нещо, изрязване на растителността, оказваща влияние на безопасността на движението и снегоподдържането на пътното платно.
Своевременният ремонт на пътната настилка е най-важен за това, че постига два ефекта: от една страна, разбира се, е безопасността на движението, от друга страна, е запазване на целостта на пътната настилка след зимния сезон – знаете, че големите амплитуди са една от най-честите причини за разрушаване на пътната настилка, също така осигурява безопасното преминаване на снегопочистващата техника. Запълването на пукнатините възпрепятства навлизането на вода и при амплитудите – разрушаване на пътната настилка. Маркировката, полагането на нова маркировка и освежаването на старата е изключително важно, защото отново е свързано с безопасността, особено при намалена видимост – с безопасността на движение на всички участници на пътното платно.
Възстановяването на еластичните огради също е изключително важно, защото те се поставят на места, където опасността от напускане на пътя е значителна.
Най-важното е, че, за съжаление, непровеждането на всяка от изброените дейности крие големи рискове както за крайния резултат от пътното поддържане, така и за ефективността на разходените средства.
За съжаление, към настоящия момент, и преди два месеца, когато Агенция „Пътна инфраструктура” трябваше да започне да извършва тези дейности, тя не разполага с финансов ресурс за тях. Основната причина за този недостиг е, че със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средствата за ТРП (течен размразител за пътища), в това число и за зимно поддържане, са приблизително 50% от събраните винетни такси, което е в разрез със Закона за пътищата. Знаете, че по Закона за пътищата всичко, което АПИ събира от пътни такси и винетки, трябва да бъде предоставяно на Агенцията за поддържане на националната пътна мрежа.
В АПИ приходите за 2013 г. са в размер на над 220 млн. лв. – в бюджета са 92,500 млн. лв. Отделно от това – 92 млн. 500 хил. лв., за 2014 г. допълнително бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура” е бил намален със следните суми:
- 26 млн. лв. – за Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”;
- 8,5 млн. лв. във връзка с актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса в последния момент;
- 2,5 млн. лв. намаление на бюджета за сметка на този на Министерството на регионалното развитие, използван за издръжка на министерството, в това число – възнаграждения на служителите, станало преди мен;
- 5% или 10,5 млн. лв. за държавни средства – знаете, всяка година със закон се задържат 5%, които не са освободени.
Общото намаляване на средства, предвидени в бюджета за 2014 г., е 47,5 млн. лв. в резултат на изменение на Закона за бюджета от предишното Народно събрание и актуализацията на бюджета на Здравноосигурителната каса, и в резултат на изброените по-горе средства.
Отделно от това, към края на месец юли са разходвани 88% от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”. Също така за завършване на обектите от Програмата „Региони в растеж” са необходими – веднъж е намален бюджетът за тази програма; отделно от това, не са осигурени над 3 млн. лв., за да се положат износващите пластове на ремонтираните по тази програма пътища, което отново води до некачествен ремонт. Най-вероятно след зимния сезон, ако в момента не бъдат осигурени тези над 3 милиона, ще се налагат още средства от тях, защото неполагането на износващия асфалт всъщност води до разрушаване и на долните асфалти – той е най-здравият.
При наличието на тези ограничения, като се имат предвид разплатените средства за зимно поддържане 2013 - 2014 г. – около 38 млн. лв., се вижда, че де факто ние имаме недостиг за подготвителни действия и за зимно поддържане от 15 милиона при силно рестриктивен режим, тоест при извършване на най-, най-неотложните дейности, а към настоящия момент за всичките проекти, които сме започнали и сме спрели, целият недостиг е от бюджета и е в размер на 140 млн. лв.
И сега за конкретните дни: за създадената мобилизация на 25 и и 26-и няма заделени средства, няма нито един лев в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”, поради факта че тези дейности се извършиха преди въвеждането на режим за зимно поддържане, който е от 1 ноември, а за зимното поддържане парите в бюджета се предвиждат за следващата година, тоест в Бюджет 2015 г. – тоест всички разходи, които Агенцията е извършила в тези два дни, всъщност са неосигурени.
За очакваната влошена обстановка – този път държавата не беше неподготвена, защото цяла седмица предупреждаваше всички водачи. Извърши се пълна мобилизация за очакваното влошаване на времето. В периода 21-ви – 23-ти, Агенция „Пътна инфраструктура” е провела регионални заседания с участието на „Пожарна безопасност”, Полицията, областни управители, ръководителите на областните пътни управления за наличието на подготовка за очакваното застудяване през уикенда.
Гарантирана е готовност от всички снегопочистващи фирми за това да излязат. Последната среща е извършена именно в областите Перник и София, където де факто обаче, за съжаление, се оказа накрая, че всъщност са най-големите проблеми.
В Перник въпреки декларираните от представителя на пернишката поддържаща фирма 12 готови да излязат снегопочистващи машини, на 25.10.2014 г. беше забелязана, и то в късния следобед, една-единствена снегопочистваща машина. Поради това още в началото на деня Агенция „Пътна инфраструктура” мобилизира кюстендилската фирма, която всъщност извърши поддържането на пътищата в Пернишка област – фирмата от Кюстендил.
В Софийска област бяха установени два допустими пропуска в организацията на пътноподдържащата фирма. Отново, въпреки декларираната готовност за реакция, от минимално изискуемите минимум две снегопочистващи машини в най-невралгичния участък – Владая, всъщност имаше само една машина, поради което на Владая се наложи всъщност да се използва фирмата, която поддържа Столична община и град София, и благодаря на Столична община,
За магистралите. За магистрала „Люлин”: 30 минути преди началото на снеговалежа служители на Агенцията установиха, че от декларирани четири снегопочистващи машини едва две извършват снегопочистване. Другите две машини не изпълняваха ангажиментите си поради липса на водачи.
На автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Тракия” това, което констатира Агенция „Пътна инфраструктура”, е, че де факто на автомагистрала „Хемус” снегопочистващите машини са излезли навреме, но въпреки всичките призиви, знаете, че в началото на миналата седмица Агенцията призова водачите и на леки, и на тежкотоварни автомобили да се подготвят за тежките зимни условия през събота и неделя, всъщност два камиона, за съжаление, поради хлъзгавия път и неподготвени със зимни гуми, де факто блокираха достъпа на снегопочистващите машини и предизвикаха голямо задръстване на Владая. Истината е, че една от причините за голямото задръстване всъщност е и неприключилият ремонт в този участък.
Като заключение мога да кажа, че имаше проблеми, както казах, в две от областите и това са Перник и София.
В областите с много по-интензивен валеж – Ловеч, Велико Търново, Стара Загора, Смолян, фирмите се справиха далеч по-добре от тези в областите Перник и София. Агенция „Пътна инфраструктура”, разбира се, е предприела действия, особено за фирмата, която изобщо не излезе в Перник. Обмисляме дори прекратяване на договора, той сега се оглежда, защото когато имаш декларирана готовност на проведените няколко срещи, след което не излезеш да почистваш, и то в такива невралгични участъци, мисля, че трябва да се понесат и санкции за това.
За София имаше по-скоро намален брой излезли машини и фирмата ще бъде санкционирана, съгласно договора с процент от това, което трябва да й се плати.
Това, с което искам да приключа, е, че всъщност най-големият проблем за подготовката на зимния сезон е липсата на финансови средства в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”. Затова апелирам към народните представители – такива средства са предвидени в актуализацията на бюджета в размер на 15 млн. лв., наистина крайно необходимо е това да бъде осигурено. Нямаме пари да платим това, което в момента фирмите извършиха, и критично важно е тези средства да бъдат осигурени от актуализацията на бюджета. Частният бизнес не е длъжен да субсидира държавата! Ще има затруднено поддържане и осигуряване на безопасно движение по пътищата на България, ако не бъдат осигурени тези средства с актуализацията на бюджета. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви, госпожо вицепремиер.
Сега пристъпваме към въпросите.
Нека те да бъдат зададени в последователността, според числеността на парламентарните групи.
От страна на ГЕРБ – госпожо Павлова, заповядайте.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Моят въпрос към госпожа Захариева е във връзка с изнесената информация за липсата на финансов ресурс за подготовка на пътищата, включително изрязване на храстите.
Като народен представител от многомандатен избирателен район – Варна, ми направи силно впечатление, лично на мен и на всички пътуващи, това беше част и от въпросите, които получаваме от пътуващите в този регион, за избуялата растителност по направлението на автомагистрала „Хемус” в участъка Шумен - Варна.
Това, като споменахте, че, от една страна, няма достатъчно предвиден финансов ресурс за подготовка на пътищата, включително за премахване на храсти и избуяла растителност, тази растителност по магистрала „Хемус” в този участък беше заела половината от скоростното платно на магистралата.
И от тази гледна точка моят въпрос към Вас е: какви са дейностите, които са свързани, има ли сключени договори за почистване, премахване на растителност не само по направлението на магистрала „Хемус”, но и по останалите пътни участъци?
От изнесена по-рано информация стана ясно, че всъщност част от средствата, които са били предвидени за подготовка на пътищата за зимата, са изхарчени още през лятото, именно сключвайки договори за поддържане и подрязване на храсти. Очевидно това не се е случило там, където е имало нужда, а може би на места, на които никой не е видял какъв е резултатът от тези мерки.
Затова моят въпрос към Вас е да дадете повече разяснение по тази тема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Павлова.
Предпочитате ли веднага да отговаряте, след всеки въпрос, така както буквално е в Правилника, или да се съберат няколко въпроси?
Може би след първия кръг въпроси, които ще се зададат и от останалите колеги. (Шум и реплики от КБ.)
Процедура ли имате? (Реплики: „По Правилника!”, „Нека да се върви по Правилника!”)
Заповядайте, госпожо Захариева.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Да, в месеците април и май, основно през месец април, са възложени дейности за почистване на храсти и растителност около пътното платно в размер на 10 млн. лв.
Основно обаче това почистване се е извършвало по пътища, които са планински и бих казала – ненатоварени.
В същото време никакво почистване на растителност не е извършено по основните пътни артерии, и то – магистралите.
Основно, по мой спомен, са извършвани почистване на храсти в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен – разбира се, във всяка една от областите е давано, като на два пътя в Монтана и Враца Агенцията е констатирала, че няма никакво почистване на растителност, със снимков материал и камери, и в момента фирмите са поканени да дадат обяснения на какво се дължи това, въпреки че то е заплатено.
Но в заключение, извършвано е, платени са 10 милиона. Не е оставено за почистването на храстите след летния сезон, тогава когато би трябвало да се извърши задължително, още повече предвид валежното лято. Всички се движим по пътя, виждаме какво е. Особено на по-тесните пътни участъци де факто не се вижда. Критично важно е това почистване да се извърши по магистралите и по важните пътни отсечки, но средствата са изразходени април месец и няма нито един лев оставен за поддържането и почистването на храстите след лятото, тоест в началото на зимния сезон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от името на Парламентарната група на „БСП лява България” – господин Красимир Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Захариева! Явно, че отговорите, които давате на въпросите, и самият доклад водят в посока недостиг на средства. Вие прекрасно знаете, публично е оповестено и пред българската общественост с нарочна пресконференция на Агенция „Пътна инфраструктура” на 17 април 2014 г. как и защо, и по какъв начин са разходвани средства, които, най-общо казано, са спестени от поддръжката 2013 - 2014 г., зимния период. Сама казахте, че за зима 2014 - 2015 г. средствата се предвиждат в Бюджет 2015 г.
Не знам дали сте запозната, но на въпроса, който ще Ви задам, искам да получа конкретен отговор. В края на управлението на кабинета Орешарски се кандидатства от страна на Агенция „Пътна инфраструктура” пред управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” за възстановяване на направени разходи по така наречените „ретроактивни обекти” – изпълнени и платени назад във времето от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”, които възстановени суми на стойност около 10 милиона директно постъпват в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”. Обектите са изпълнявани през периода 2009 -2013 г. Защо тази процедура не е приключена и какви са причините? Защото ако беше приключена, 10 милиона щеше да има в момента в бюджета на АПИ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Имате думата, госпожо Захариева.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Въпреки че това е съвсем далеч от темата, Агенция „Пътна инфраструктура” е обичайният спасител на средства от риска на загуба на правилото N+2/N+3 за Оперативна програма „Регионално развитие”. Тъй като Агенция „Пътна инфраструктура”, винаги когато има възможност, от бюджета, колкото и да е малко заделен, извършва ремонтни дейности на републиканската пътна мрежа, които пък са допустими за финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие”. Предполагам, че в края на кабинета на Орешарски това е била и причината управляващият орган да покани Агенция „Пътна инфраструктура” да спаси риска от загуба в края на годината и да внесе проекти, които са изпълнявани от държавния бюджет, за да се направи проверка.
Това, което се е случило, е, че поради спрените програми и съмненията на Европейската комисия, че системите за контрол и оценка не работят добре, изключително са завишени изискванията за контрол – предварителен и последващ, тогава когато се разплащат средства. Тоест, за да се счете, че тези процедури са допустими, трябва да се извърши пълна проверка на процедурите по тях, на допустимите пътища и на извършеното, за да може да се възстановят тези средства. Така че, от една страна, управляващият орган в момента работи по това да възстанови плащанията по спрените оси 3 и 1, от друга страна, верифицира разходи на общините, за да не забавя плащанията там, и от трета страна, извършва проверка на обектите, които са предоставени от Агенцията.
Точно до каква фаза са стигнали в момента тези проверки аз не знам, но ще проверя и ще Ви информирам. Това, което най-вероятно се случва, е, че част от тези изисквания няма да отговарят за финансиране, или че още не са приключили проверките по новите по-сложни процедури за контрол и оценка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Само едно допълнение.
Но, вижте, когато се предвижда бюджет и когато се разходват средства, ти не можеш да разчиташ на това, че в края на 2014 г. ще има риск от загуба на европейски средства и Агенция „Пътна инфраструктура” ще трябва да спасява, поради което, евентуално, ще получи някакви средства в бюджета си. Ти трябва да планираш разходването на средства така, че с това, което ти е предоставено, да осигуриш поддържането на пътната настилка за зимата. Не може да разчиташ, че юли месец ще бъдеш поканен да предоставиш стари договори, за да спасяваш риска от загуба на средства и евентуално, че ще получиш средства за това. Това е моето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: От Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Петър Чобанов.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, дами и господа! По принцип парите за публичната инвестиционна програма се добавят към бюджета, а не намаляват бюджета. Това че не са усвоени 26 милиона, е чудесен източник да бъдат пренасочени като програма за зимно почистване, защото публичната инвестиционна програма позволява такава гъвкавост.
Моят въпрос е насочен към друго, а именно с колко беше увеличен бюджетът на Министерството на регионалното развитие по време на мандата на служебното правителство, респективно и на АПИ, за какви дейности и програми и защо в подобни увеличения не е заложен приоритетът „Зимно почистване”? Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, госпожо Вицепремиер.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин Председател! Двадесет и шест милиона лева не са спестени. Агенция „Пътна инфраструктура”, в интерес на истината, беше отличник: от 50 милиона – 46 беше усвоила. С 26 милиона са намалени още при залагането в държавния бюджет за 2014 г. и не са дадени по принцип за поддръжка на пътната инфраструктура, а са заделени за тази програма, тоест с толкова е намален бюджетът, който е искан от Агенцията. Не са спестени средства 26 милиона, а единствено с постановлението, което ние приехме, около 4 милиона не успя Агенцията да усвои от 50-те милиона, които бяха предоставени, но те така бяха предоставени, че де факто проектите са били без износващия слой, и в момента недостигът е 3 милиона.
Дадени са 11 милиона, от които 8,5 милиона за извършени, но неразплатени месеци наред с извършващата строителството фирма, знаете, за „Хемус” – години наред продължаващ проект, и редицата протести поради неплатени месеци наред заплати на работници и служители на тази фирма. Три милиона са дадени отново за автомагистрала „Марица”, пак проект, извършван от държавата, в смисъл държавата го финансира. За съжаление, винаги когато държавата финансира, изключително кратки участъци се строят години наред, защото всяка година са предвидени много по-малко средства, отколкото е необходимо. Там също в размер на още 7 милиона се дължи на фирмата, която строи. Само 3 милиона сме успели да разплатим, за да не спират заплатите. Тоест парите, които са предоставени допълнително, са за извършени, но неразплатени дейности, месеци наред стоящи без заплати служители и работници на тази фирма. И още пари се дължат на тези фирми, между другото, в момента. На едната над 7 милиона, на другата, предполагам, че също още над 3, така че това са само дейностите и парите, предостъпени на Агенцията. Само на Агенцията, на Министерството не е нищо, даже ние сме намалили бюджета си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Захариева.
От Реформаторския блок има ли въпрос? Засега няма.
От Парламентарната група на Патриотичния фронт господин Славчо Атанасов ще зададе въпрос. (Народният представител Славчо Атанасов целува ръка на заместник министър-председателя Екатерина Захариева. Оживление.)
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, колеги народни представители! Моят въпрос е свързан със следното.
Госпожо Захариева, Вие споменахте, че ще бъде наказан и най-вероятно прекратен договорът само на пернишката фирма. Само че една огромна част от страната беше блокирана, и то от сняг, който го очаквахме, този път според синоптиците, които познаха – очаквахме го от една седмица. Получи се така, че беше блокирана автомагистрала „Тракия”. Получи се така, че Хаинбоаз беше блокиран. Вярно, Шипка беше затворена. Знаете, това е висок проход, но Хаинбоаз е ключов проход в страната. Там се получиха неприятности.
Въпросът ми е: какви ще са санкциите не само за пернишката фирма, но и за служителите на Агенция „Пътища”? Проверили ли са те лично фирмите, които снегопочистват, защото от Вашия доклад разбрах, че само е получено уверение, че са готови и подготвени. Проверени ли са лично от държавните институции и най-вече – какви санкции ще понесат отговорните за това, че голяма част от страната се оказа блокирана и зимата пак ни изненада? Мен не ме удовлетворява лично отговорът, че само една-единствена пернишка фирма ще бъде санкционирана по този въпрос. Благодаря Ви и очаквам Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Има думата заместник министър-председателят госпожа Захариева.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Служителите на Агенция „Пътна инфраструктура” бяха на място през цялата събота и неделя. Не е било просто на уверение. Било е на лични срещи в различните региони на страната в периода 21-23 октомври. Със сигурност част от причините за усложнената обстановка е... Наистина знаете, че в още две области продължава бедственото положение, дори и към настоящия момент. Повече от 48 часа продължава снеговалежът в част от областите. В момента, в който машината за снегопочистване минава, веднага след половин час в някои от областите се образуваше няколко сантиметра снежна покривка.
Дадох като пример, че ще бъде прекратен договорът на една фирма, но там, където фирмите не са извършвали това, което са декларирали и което е поискано от тях, също ще бъдат санкционирани с процент от това, което ще им се плати съобразно договорите.
Има и в момента се прави оценка на това дали има служители и ръководители на движението в Агенция „Пътна инфраструктура”, които да бъдат наказани. Най-вероятно един от служителите ще бъде наказан, който е отговарял за организацията на пътното платно. Това ще бъде по предложение на инженер Лазаров, който, знаете, е председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Лично моята оценка за справянето на агенцията е позитивно, защото, първо, имаше много усложнена обстановка; второ, поради неподрязаните храсти и дървета. Всъщност най-големият проблем се оказа не снегът, а падналите дървета от тежкия сняг и фактът, че на голяма част от дърветата не беше паднала листната растителност, което допълнително утежнява дърветата. Това, което се случи в тези два дни, е, че 24 часа в агенцията имаше кризисен щаб под ръководството на инженер Лазаров с участието на Пътна полиция, на „Пожарна безопасност”. Поради паднали дървета и клони част от пътищата бяха... Особено пътят София – Самоков беше затворен два дни, след което бяха паднали толкова много дървета, пак казвам – от непочистването и от това, че снегът беше тежък, та два дни отне на „Пожарна безопасност” и поддържащите фирми да почистят пътя. Факт е, че обстановката беше утежнена. Факт е, че няма само една фирма да бъде санкционирана, а всички фирми, които не са изпълнили своите задължения – също. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос от групата на Демократичния център. Заповядайте.
За уточнение – върви още първия кръг въпроси, след което ще има възможност за втори кръг въпроси.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): За протокола – Явор Хайтов, Земеделски народен съюз, Парламентарната група „Български демократичен център”.
Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер! И във Вашето изложение, а и в някои от въпросите чухме обвинение към някои фирми, които не са изпълнили своите задължения. Тоест оставаме с убеждение, че едва ли не отново българският бизнес е виновен за тези несполуки. По този въпрос аз имам два допълнителни уточняващи въпроси към Вас: разплатено ли е на търговските дружества, които са ангажирани с текущия ремонт и зимното поддържане по установения график? Имат ли тези фирми договори за текущ ремонт и взаимно поддържане, и ако „да”, докога? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Хайтов.
Госпожо Захариева, слушаме Вашия отговор.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: В никакъв случай не считам, че българският бизнес е виновен за това. Неслучайно посочих само две от проблемните области. Посочих тези, в които въпреки тежката обстановка всъщност нещата бяха далеч по-добре.
В моето изложение подчертах, че започването на снегопочистването преди началото на сезона, както е по закона – именно 1 ноември, и липсата на средства в бюджета на Агенцията, поставя под невъзможност да заплатим тези средства, които в момента се изразходени. Факт е обаче, че към настоящия момент все още аз не мога да Ви кажа каква е сумата, която е разходена, защото тепърва фирмите ще декларират и фактурират онова, което са разходили.
Призовавам за актуализация, защото лично аз считам, че не е честно държавата винаги да бъде длъжник на българския бизнес и българският бизнес да финансира държавата. Знаете, че към момента все още на българските строители само по оперативните програми се дължат над 500 млн. лв. Това беше един от основните приоритети и задачи на служебния кабинет, а именно да осигури финансиране от държавния бюджет по спрените две програми и на българския бизнес не беше плащано от месец март до средата на август нито лев по двете спрени оперативни програми, когато ние започнахме да разплащаме. Ние разплатихме над 450 млн. лв. до момента по Оперативна програма „Околна среда” и по Оперативна програма „Регионално развитие”, но пак подчертавам, все още за съжаление се дължат около 500 млн. лв., които трябва да се разплатят.
Със сигурност обаче договорите са такива, че първо трябва да излезеш, да извършиш дейността и след това да фактурираш. Тоест фирмите, които не са излезли да почистват, въпреки задължението си да го извършат, всъщност са имали договори и е трябвало да излязат, да фактурират, след което да им бъде платено, а те изобщо не са извършили тази дейност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Захариева.
Очаквам въпрос от Партия „Атака”.
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Вицепремиер, моят въпрос е свързан с проблема, който видяхме само преди няколко дни по пътя Симитли – Разлог, в който участък около село Градево пътят пропадна. По този начин в момента се застрашава зимният сезон в град Банско. Разбрахме от Агенция „Пътна инфраструктура”, че за ремонта на този участък са нужни около 600 хил. лв., а те не разполагат с тези средства.
Моят въпрос към Вас е: какви действия бяха предприети от Вас в тази насока, за да се спаси зимният сезон в град Банско предвид тежката ситуация, която е в момента в целия район.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Тодоров.
Слушаме Ви, госпожо Захариева.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Да, Агенцията отдавна наблюдава тази подпорна стена. Поради интензивните валежи и съществуващите свлачища там се случи онова, което всички очаквахме. Това, което до момента е предприето, е, че още от следващия момент, след като се случи това, агенцията извършва геодезически измервания, където са необходими. Тоест в момента сме в подготвителен етап за започването на ремонтните дейности. Задължително трябва да намерим резерви и да осигурим тези 600 хил. лв. за тази година и допълнително около 300 хил. лв. за следващата, за да приключи изцяло ремонтната дейност на пътя. От вчера сме в разговори с Министерството на финансите. Уверявам Ви, търсим всички възможни резерви и мога да гарантирам, че ще направим всичко възможно и ще намерим тези 600 хил. лв., така че да не бъде застрашен туристическият сезон през този сезон. В момента се извършват измерванията и необходимите укрепителни действия. В процедура сме. Знаете, че трябва да изберем фирма – това е авариен ремонт – която да извърши този ремонт, така че да започнат тази дейност. Имаме уверението, че до месец ремонтът ще бъде извършен, за да не затрудним движението по пътищата там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Въпрос от групата на АБВ – госпожа Янакиева.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, госпожо Министър!
Случва се това, което обичайно наблюдаваме – не изпреварваме събитията, а вървим след тях. Така както се случва след наводнения, така се случи и при този общо взето незначителен снеговалеж специално за нашия регион. Ако в Търново имаше 90-сантиметрова покривка, или в района на Търново, Ловеч и Габрово, то в района на София и Перник тази покривка беше не повече от 10 см. Това ме кара да поставя много сериозен въпрос, свързан с алтернативата на разстоянието Перник – София, по което преминава една четвърт от населението на държавата, бих си позволила да кажа.
Да, магистрала „Люлин“ е нещо хубаво. Тя отведе потока, който е в посока към границата, но всичко, което е към центъра и в посока „Младост”, все още минава през Владая.
В това състояние, без предварителна подготовка на трасето между Перник и София, няма как да не се случват задръствания и не само снегопочистващата фирма е причина, въпреки че тя е една от сериозните причини за неудобствата, създадени на хората в събота.
Впрочем когато говорим за снегопочистващите фирми, едва ли налагането на санкция би решило проблема. Може би трета или четвърта година с тази фирма има непрекъснати проблеми.
Какво правим? – Налагаме някакви санкции до следващия път, когато тя се държи отново по същия начин. За информация и на колегите това е същата фирма, която създава неудобства по сметосъбирането и сметоизвозването в областния град на област Перник.
Мисълта ми е, няма ли най-сетне да предприемете малко по-резки действия по отношение на тази фирма с категорично недопускане и толериране на подобно поведение, в което фирмата се отървава с някаква глоба, независимо от нейния размер и оставяйки неудобствата за гражданите.
И още нещо – сигурно, трябва да се помисли в доста по-общ план за модела, по който се възлагат обществените поръчки, особено по значими въпроси, какъвто е въпросът за поддържането на пътната мрежа и ред други въпроси, касаещи в това число и общините.
Понеже говорехме за Варна, ще си позволя да задам и втория въпрос: кога за последно са почистени храстите в участъка между Шумен и Варна – на всички ни се е налагало и наблюдаваме, че те са в това си състояние години наред – и дали през всички години е имало средства за почистване на тези храсти? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Янакиева, да разбираме, че това са двата въпроса от името на парламентарна група, след което няма да ползвате, тъй като просрочихте и времето. Благодаря Ви.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Договорът с фирмата в Перник ще бъде прекратен. Може би не съм станала ясна, но това е решението на Агенция „Пътна инфраструктура“ и мое, че неизлизането изобщо на нито една машина – мисля, че само една, и фактът, че трябваше да се ползва фирмата от Кюстендил, подизпълнител на същата фирма, която не излезе, за да се поддържа, доведе до нашето категорично решение, че договорът с тази фирма е крайно време да бъде прекратен и той ще бъде прекратен. В момента сме в процедура по прекратяване на договора от Агенция „Пътна инфраструктура“ с фирмата в Перник.
По отношение дали много или малко е бил снегът, права сте, че в някои от регионите наистина не беше много, но беше тежък и мокър. За съжаление, за пореден път като че ли предупрежденията, превенцията и призивите да се подготвим за усложнената пътна обстановка през почивните дни някак си не стигна до много хора. В никакъв случай не искам да упреквам и да казвам, че причината е, че голяма част от пътно-превозните средства бяха абсолютно неподготвени – без зимни гуми, без вериги особено за сложните неща. Факт е, че за част от задръстванията, особено по магистрала „Хемус“, всъщност това беше основната причина.
Пак повтарям, договорът с тази фирма ще бъде прекратен. Съгласна съм, че особено когато се възлагат рамкови договори, които са за четири години – за поддържането, трябва наистина внимателно да бъдат прецизирани условията, санкциите, изискванията към тези фирми.
По отношение на втория Ви въпрос – не мога да кажа дали всяка година са, просто нямам подготовка за този отговор. Според мен задължително всяка година са отпускани средства така, както тази. Дали са били в достатъчен размер, за съжаление, едва ли. Неслучайно в своето изложение включих и това, че всяка година със Закона за държавния бюджет за съответната година се нарушава Законът за пътищата, който изисква всичките пари, които се събират от Агенцията за винетки, да бъдат предоставени отново на Агенцията за поддръжка на републиканската пътна мрежа, в това число и за почистването на храсти и дървета.
Факт е, че по магистралата в посока Шумен – Варна – Хемус очевидно години наред не са изрязвани храстите. Факт е, че тази година бяха отпуснати средства от 10 млн. лв. само за това, което е много, и е факт, че отново важни пътни участъци не бяха почистени.
Трябва наистина да се направи сериозна преценка на критериите, по които се избират пътищата, по които да се почиства тази растителност. Най-важното според мен е това да бъде по най-натоварените пътни участъци. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Захариева.
Преминаваме към следващия кръг въпроси.
Имате думата от името на ГЕРБ – господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, госпожо Министър!
Наистина темата е доста актуална и може би ще е актуална и в следващите няколко месеца.
Въпросът ми е свързан със следния факт: през 2009 г. Министерството на регионалното развитие, в частност Агенция „Пътна инфраструктура“ подписва дългосрочни договори за текущ ремонт и поддръжка, зимно почистване на голяма част от републиканската пътна мрежа. Срокът за действие на голяма част от договорите е четиригодишен, бих казал, дори на всички.
Всички знаем, че зимата на 2013 - 2014 г. беше крайният период за обхвата на периода на самите договори.
Какви са действията на Министерството на регионалното развитие, в частност на Агенция „Пътна инфраструктура“ по отношение провеждани процедури за избор на нови изпълнители за текущ ремонт и поддръжка при зимно поддържане?
Знаем, че през месец юли предишното ръководство на Агенцията стартира процедура за избор на изпълнители за тези дейности. Докъде е самата процедура, докъде е стигнала? Какви са взаимоотношенията на Агенция „Пътна инфраструктура“ с фирмите, които в момента поддържат републиканската пътна мрежа и провеждат снегопочистването?
Това че няма дългосрочност на голяма част от взаимоотношенията между Агенция „Пътна инфраструктура“ и фирмите, които се занимават с поддържането, проблем ли е да се набавят необходимите материали за качественото провеждане на услугите от фирмите? Това ще бъде ли предпоставка за тежка зима по отношение на почистването на републиканската пътна мрежа именно от факта, че няма обвързаност между самите фирми и Агенция „Пътна инфраструктура“? Какви действия ще предприемете нататък? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Андонов.
Госпожо Захариева, слушаме Ви.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, много актуална тема. Така или иначе, голяма част от договорите изтичат, а част от тях са изтекли тази година. Ако не се лъжа, бяха подписани 2010 г. – 4-годишни. Забавена е процедурата, определено. Мисля, че почти нямаше нито една приключена процедура, когато ние започнахме нашата работа като служебен кабинет.
Голяма част от процедурите са приключили, но все още има такива, които са в процес, а за магистралите изобщо не беше започната процедура – нито за „Тракия”, за „Хемус” и „Люлин”, просто нямаше изобщо стартирани процедури. В момента процедурите приключват, но все още голяма част от договорите със старите фирми не са изтекли. Правим всичко възможно и ускоряваме процедурите. Това е топ приоритет, за да може така да се случи, че да нямаме непокрити с договори периоди. Но, пак казвам: много забавена процедура. По мое мнение, трябваше да започне още миналата година. Знаете, че ако има обжалване – слава Богу, че няма жалби на по-голяма част от регионите, но поради факта, че това бяха 4-годишни договори, знае се кога изтичат. Много по-рано, поне една година преди това, е трябвало да се започне с процедурите, даже минимум една година, защото, ако има жалба, знаете, че и една година не е достатъчно. Пак казвам, за магистралите дори нямаше стартирана процедура. Ние стартирахме и в момента приключва – пред подписване на договорът сме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
От името на „БСП лява България”, заповядайте господин Свиленски
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Захариева! Първо искам да благодаря на колежката Лиляна Павлова за зададения въпрос в частта „Осигуряване на безопасността на движение и недопускане затруднения на гражданите на Република България, както и да се изяснят причините”.
В цялото Ваше изложение, госпожо Захариева, а и въпросите, които задаваха колегите, не стана и грам въпрос за това какво Вие като заместник министър-председател на Република България сте предприели за осигуряване на безопасността на движението. Защото Вие виждате проблема, който Ви е поставен със зададения въпрос, единствено и само в липса на пари, в няколко фирми – една Кюстендилска и една Пернишка, в двама шофьори, от които единият излязъл, а другият – не излязъл, в няколко храста, неокосени от няколко магистрали, но Вашата работа като министър-председател съвсем не е това.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Като стана министър-председател ще Ви кажа.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Като заместник министър-председател. То и на министър-председателя може би да му предадете същото. Той със същия интерес следи проблема.
Въпросът, който искам да задам към Вас, госпожо вицепремиер: през тези три месеца, докато управлявахте държавата, какви мерки предприехте за гарантиране безопасността на българските граждани по българските пътища? Защото гарантирането на тази безопасност не са само, както казах, почистващите фирми, мантинелите, договорите, парите, които са свършили. Тук говорим за координация между институциите – Автомобилна администрация, МВР, Агенция „Пътна инфраструктура”, даже и тел. 112.
Казахте, че една седмица преди снеговалежите сте се събирали и резултатът го видяхме – и на „Тракия”, и на „Хемус”. Ако така продължавате да се събирате, тежко на българските граждани през зимата, която очакваме. Разбира се, аз се надявам час по-скоро това да не е вече Ваш ангажимент.
Въпреки всичко, понеже говорихте много за пари, и се надявам да бъдете искрена, когато разпределяхте средствата, преразпределяхте бюджета и когато давахте един милион на президентската институция, това го направихте, за да си осигурите комфорта, когато се върнете на работа там, или защото българските граждани не са Ви толкова мили и скъпи колкото президента? (Ръкопляскания от БСП ЛБ).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.
Слушаме Ви.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Сега на кой въпрос да отговоря – на първия или на втория? (Смее се. Реплики от БСП ЛБ.) Аз на всички мога да отговоря.
Дами и господа народни представители, очевидно сме във фазата на политическите изказвания. За съжаление, служебният кабинет очевидно продължава да бъде ... Предизборната кампания свърши. През цялото време беше удобното извинение за всичко. Очевидно ще бъде и удобното извинение за безопасността.
Абсолютно сте прав, че най-важното за безопасността не е почистването, а добрите пътища. Това, което направи служебният кабинет, е да ускори част от проектите, които, за съжаление, доста бяха поспрели. Една година и половина след като бях служебен министър на регионалното развитие и благоустройството, тогава все още, „Струма” лот 4 почти няма никаква промяна отпреди това. Знаете колко е опасно да се движиш – и за хората, които живеят в населените места, и за хората, които са участници в движението по пътищата, по пътища, които не са пригодени за такъв трафик. За тази една година и половина тази магистрала и тези 15 км можеха да бъдат приключени три пъти. Ние направихме всичко възможно там да ускорим. Очевидно ще се случи това, което трябваше да се случи още отдавна – да се прекрати договорът с тази фирма, която не върши.
Северна скоростна тангента. Най-натоварената магистрала в България – Околовръстният път на София – отговарям на първия Ви въпрос: какво правим за безопасността на пътищата? Ще отговаря и на двата.
Над година и половина по-късно още дори не бяха връчени решенията за отчуждаване на хората. Тоест не бяха връчени на 300 човека. Така че там правим ежеседмични срещи и правим всичко възможно, за да приключи този проект и да не загубим 238 млн. евро от Оперативна програма „Регионално развитие” догодина.
Това, което правим, е да ускоряваме големите инфраструктурни проекти, защото е доказано, че най-безопасните пътища са магистралите и те спестяват и всъщност водят до намаляване – само „Тракия”, откакто са построени трите лота са спестени 3000 човешки живота от този период. Така че това правим ние за осигуряването на безопасността – ускоряваме големите проекти. Няма как това нещо да се случва без пари. Затова подчертах, че наистина е важно и беше грешка, че не са оставени средства за поддържането и подготовката на пътищата.
По отношение на бюджета на президентската администрация. Очевидно президентът беше наказан за мнението си към служебния кабинет с бюджет, който водеше до непозволяване... (Реплики.) Да, от кабинета Орешарски беше наказан с такъв бюджет, който водеше до невъзможност да изпълнява конституционните си задължения. Така че в никакъв случай никой не ми е по-мил от българските граждани. Тук не става въпрос дали някой е мил или не, а става въпрос за изпълнение на конституционните правомощия на президента и в никакъв случай не сме осигурили комфорт.
Така или иначе президентската администрация щеше да стане поредният некоректен платец и на Авиоотряда, и на доставчиците си, ако не бяха осигурени тези средства. Така че за безопасността на пътищата със сигурност най-важното е ускоряване на големите инфраструктурни проекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Сега е ред на групата на Движението за права и свободи. Заповядайте.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Захариева, съгласна съм, че изборите свършиха. Тъй като не получихме задоволителен отговор на предходния въпрос, в който трябваше да кажете какви мерки сте предприели, моят конкретен въпрос е: каква отговорност поемате Вие за състоялото се събитие като заместник министър-председател и поверената Ви агенция? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Ахмедова.
Госпожо Захариева, Вашият отговор.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Отговорността, която мога да поема, винаги ще я поема. Въпросът е за кое? Мисля, че Агенция „Пътна инфраструктура”...
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС, от място): За несвършената работа.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Агенция „Пътна инфраструктура” и структурите към нея се справиха доста добре и съвсем не е вярно, че не е имало организация и координация между администрациите. Още една седмица преди това е имало пълна координация и организация и между КАТ, и между Агенция „Пътна инфраструктура”, и между структурите, които са към МВР, свързани с аварийните ремонти, тоест с бедствия и аварии.
Така че считам, че държавата в този случай си свърши добре работата, имаше грешки, които подчертах и посочих, без да ги крия. Имаше проблемни участъци, които подчертах и посочих в своето изложение, без да ги крия. Винаги има какво да се подобрява в работата на държавната администрация, с това съм абсолютно съгласна.
Но тогава, когато се отправят общи критики, без да се посочи конкретика, няма как да отговоря кое трябва да подобрим. Посочих участъците, които бяха проблемни, посочих проблемите, които съществуваха в тези участъци, посочих и действията, които ще предприемем при прекратяване на договора с една от фирмите, санкциониране на другата и посочих какви мерки взехме, за да се осигури почистване на територията, на която не излезе фирмата.
Така че не считам, че като цяло работата не беше свършена добре. Призовавам когато се призовава и предупреждава за усложнена пътна обстановка, всеки един от нас да бъде отговорен. Сами разбирате, че тогава, когато има блокирани пътища, няма как снегопочистващата техника да стигне до местата.
Така че моята оценка на създадената ситуация е, че като цяло държавната администрация се справи не лошо. Да, имаше пропуски в някои от регионите, които посочихме и, да, поради това отговорните служители също ще претърпят своята отговорност и ще бъдат наказани.
Но като цяло считам, че държавната администрация се справи добре предвид неосигуряването на никакви средства. Колкото и да говорим какво ще направите, когато липсват средства, съжалявам, без средства няма как да се запълнят дупките и няма как да се орежат храстите. Това е положението. Трябваше да бъдат оставени средства, а не 88% от бюджета да бъде разходван към юли месец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Наред е групата от Реформаторския блок. Няма заявка за втори въпрос.
След тях е Патриотичният фронт с втори въпрос.
Заповядайте, господин Димитър Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Вицепремиер! Благодаря Ви за пространния доклад, който изнесохте днес тук. Но във всичко това, което изнесохте като информация, един основен въпрос, който касае българското общество и би следвало да бъде на вниманието на всички народни представители, някак си остана встрани.
Години наред ние ставаме жертва на едно клише, че зимата ни е заварила неподготвени. Трябва обаче днес ясно и категорично да кажем, че зимата 2013 - 2014 г. от метеорологична гледна точка беше една много лека зима и изразходваните средства за почистване и поддържане на пътищата бяха значително по-малко.
Нещо повече, от гледна точка на изграждането на пътната инфраструктура години наред остава неизказан един въпрос и това е въпросът с качеството на изграждане на тези пътища и в крайна сметка кой плаща гаранциите за тези некачествено изградени пътища. Такъв е случаят с пътния участък Симитли –Разлог, такъв е случаят с току-що приключилия ремонт на прохода на Републиката, който, между другото, също става жертва на снеговалежа преди няколко дни. Самият аз закъсах в този проход. Оттук идва и основният въпрос: какъв е контролът, който осъществява министерството по отношение на изразходваните милиони левове? Вие самата казахте, че сте констатирали неизвършени дейности по почистване на храсти, дървета и така нататък около пътищата. Има ли образувани преписки в прокуратурата за незаконосъобразно изразходвани средства? Има ли наказани хора, които да понесат отговорност и нещо повече – има ли потърсена отговорност на отговорни длъжностни лица, които би следвало да осъществяват този контрол по изразходване на публични средства? Въпросът че днес няма пари отваря другия подвъпрос – ще се превърне ли Агенция „Пътна инфраструктура” в една бездънна яма, в която винаги пари няма да достигат, а българският данъкоплатец непрекъснато ще трябва да налива пари в тази бездънна яма, а те да се изразходват безконтролно? Това е моят въпрос. Надявам се да получа точен и ясен отговор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
За отговор има думата вицепремиерът Захариева.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Да, наистина зимата от 2013 - 2014 г. беше лека и оттам би трябвало да са спестени много средства, като част от тях – 10-те милиона, очевидно са отишли за почистване на храсти, които не са почистени, или за почистване на храсти на пътища, които не са толкова важни или са наистина с много малка използваемост.
Изцяло съм съгласна с Вас, че най-важното, което е длъжен всеки един ръководител на ведомство, независимо кое е то, да следи, е за какво се изразходват средства и дали се изразходват правилно, и дали ремонтите, които са извършени, са качествени.
Това, което мога да кажа за тези три месеца е, че всеки един ремонт, който се извършва и всичко, което се прави е под постоянен контрол. Неслучайно – всъщност ние го установихме, че на две от пътищата не е извършено почистване на храсти, а е платено. В момента се изисква обяснение от фирмата и от служителите. Всичко, което се събере, ще бъде изпратено на компетентните органи, защото това, според мен, граничи с... Не мога да кажа престъпление, но със сигурност трябва да се провери дали не е извършено и престъпление – заплащане на нещо, което не е извършено.
Така че отговорност трябва да носи всеки. Контролът трябва да бъде много голям. Съгласна съм, че най-големият проблем е наистина качеството на ремонтите, дори не толкова на новите пътища. Но е факт, че когато не се осигуряват средства за запълване на пукнатини и за ремонти, подготовка на пътищата за зимния сезон, ще видим какво ще ни се случи пролетта и лятото – ще бъдат кратери. Тогава ще са необходими много повече средства за запълването на тези дупки.
Така че по-добре да превентираме и осигуряваме средства. Няколко пъти подчертах, че е груба грешка и е критично важно да бяха осигурени средства сега, за да не даваме много повече пари пролетта. Твърдим, че сме бедна държава, а в същото време не разходваме правилно средствата, с които разполагаме. Ако ги разходваме правилно и качествено, според мен ще има пари за всичко. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Следва въпрос от групата на Българския демократичен център. Няма да има втори въпрос от Вашата група.
Сега е ред на групата на „Атака”. Няма желание за втори въпрос.
АБВ използваха правото си на два въпроса.
Преминаваме към отношението от името на парламентарните групи, отново в поредност според големината на групите.
Думата има госпожа Павлова от името на ГЕРБ.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, благодаря на вицепремиера и министър на регионалното развитие за предоставената информация и за отговорите на въпросите, които получихме. Със сигурност темата продължава да бъде актуална, със сигурност пред нас стоят още много въпроси и действия, които да бъдат предприети от тук нататък.
Ако мога да си позволя като отношение да обобщя казаното дотук и това, което виждаме от представената информация: имаме поредното доказателство, че още една сфера от публичния сектор е докарана до финансов колапс. Това, което можем да констатираме, че е налице нарушение на Закона за пътищата, където ясно е указано, че всички средства, които събира държавата от винетки, трябва да бъдат предоставени обратно именно в Пътната агенция за осигуряване на текущ ремонт, поддържане, ремонт и строителство на пътища. От събраните средства от винетки – 222 милиона, виждаме, че само 50% от тях са реално предоставени в нарушение на закона за текущ ремонт и поддържане на пътищата – факт, който е изключително притеснителен. Тук със сигурност са необходими навременни действия за преодоляване на този проблем.
Това, което виждаме от своя страна, именно поради намаления бюджет и липсващите средства за пътища, е, че още в средата на тази финансова година, още към юни месец са изхарчени 88% от бюджета на Пътната агенция. Това вероятно се дължи на два факта: първо, заради намаления бюджет и недостатъчните средства, предвидени в Закона за държавния бюджет за 2014 г. за пътища и, второ, лошо управление на този финансов ресурс и действията, които се предприемани, са довели всъщност до това Агенцията да няма никаква готовност и подготовка за осигуряване на безопасно движение, безопасност на българските граждани и всички пътуващи по републиканските пътища в зимния сезон, след като има нула лева предоставени за това поддържане и имаме, както е ясно, налице сериозни проблеми и никаква подготовка за започване на този сезон.
Още повече, виждаме, че няма готовност, няма избрани изпълнители и сключени договори, съгласно изтеклите вече досега договори за текущ ремонт и поддържане. Факт, който също създава проблем при осигуряване на мобилизация. Виждаме, че няма мобилизация на фирмите, тъй като те, поради една или друга причина, не са осигурили нито достатъчно машини, нито достатъчно от необходимата техника и материали. Аз се радвам, че ще бъдат предприети твърди и категорични действия по прекратяване на договори с тези фирми и най-важното – осигуряване на необходимия финансов ресурс, за да може да се направи макар и частична подготовка на тези пътища, включително осигуряване на ресурс за пътя за Банско, който беше свлечен, да бъде укрепен в рамките на аварийната програма.
Всичко това води до сериозния извод и заключение, че има налице безотговорно управление към поддържането на българските пътища. Затова трябва да бъде потърсена сериозна отговорност на лицата, довели до ситуацията, в която се намира този сектор.
Най-важното, разбира се, е да си дадем сметка, че в края на мандата на предишното Народно събрание отказът да се направи актуализация на бюджета с осигуряване на необходимия финансов ресурс за поддържане, текущ ремонт и осигуряване на безопасността по българските пътища, доведе до състоянието в което се намира –лишава българските граждани да пътуват безопасно и безаварийно по българските пътища.
Затова апелирам, госпожо Вицепремиер, към три неща, апелирам и към Вас уважаеми колеги: съвсем в кратки срокове да бъде разгледана актуализацията на бюджета в параметри, които ще осигурят необходимия финансов ресурс във всички сфери на публичните сектори в криза – не само Здравна каса, но както виждаме и в пътния сектор. Да предвидим заедно с Вас необходимите средства в Закона за бюджета за 2015 г., както се полага – 100% от приходите от винетки да бъдат предоставени за текущ ремонт и поддържане на пътищата, за да осигурим тази безопасност и, не на последно място, да се осигурят и предприемат всички необходими действия за пълна мобилизация на фирмите, ангажирани с текущ ремонт и поддържане на пътищата за зимния условия, както и подобряване на координацията между компетентните органи и институции, включително МВР и Гражданска защита, за осигуряване на информираност на населението, включително чрез актуална онлайн информация на сайта на тези министерства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Павлова.
За отношение от групата на „БСП лява България” – господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Захариева, колеги народни представители! Всички бяхте свидетели, че въпросите, които бяха зададени от нашата парламентарна група не получиха отговори, така че ще помоля заместник министър-председателя по икономическата политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране госпожа Захариева да ни предостави, след получена информация от експертите, конкретните отговори на така зададените въпроси.
Защото, госпожо Захариева, неслучайно преди малко споменах колко натоварена сте в този служебен кабинет и най-вероятно не е станало възможно да Ви информират, че не всички оси по Оперативна програма „Регионално развитие” са спрени, всъщност по оперативна ос № 1 и № 3 са спрени плащанията. А това, което Ви попитах аз, се отнася за оперативна ос № 2, по която даже не са спирани плащанията. Ако погледнете назад за последните няколко месеца, включително и в периода, в който Вие сте отговорен за работата на министерството и за оперативната програма, са платени 130 милиона, нали така? Така че ще Ви помоля за конкретен отговор, съобразно фактите, а не политическо говорене, което, първо, не Ви е възможно и не Ви отива.
На въпроса на колегата Свиленски също не получихме задоволителен отговор. Всички бяхме информирани от медиите и най-сериозно вицепремиерът на Република България да обяснява, че гражданите са виновни. Има органи, които отговарят. Неслучайно ние Ви зададохме въпроса за координацията с Министерството на вътрешните работи, с Пътна полиция, с телефон 112, с Автомобилна администрация: къде бяха тези органи и каква координация направихте Вие? Защото при почистване на пътищата от сняг, когато не е спряно движението и се разчита само на съзнанието на водачите на МПС, е ясно какво се е случвало в периодите назад и Вие такава координация нямахте. Даже прочетох някъде, че председател на политическа партия бил осем часа по пътищата. Вие сигурно сте го чели и знаете за кого става въпрос. Сякаш малко нелепо изглежда от Ваша страна да обяснявате, че гражданите са виновни, след като гражданите са гласували доверие, разбира се, чрез предложението от президента, в случая като служебен вицепремиер и министър, Вие да отговаряте за това гражданите да имат не само възможност да се придвижват по пътищата от републиканската мрежа, но и за тяхната безопасност.
Разбира се, сигурно Вие ще имате възможност да осмислите и грешките, които сте направили в този период, но най-вероятно ще звучи от тази трибуна стресиращо и стряскащо въпросът: дали служебният кабинет не изхарчи повече от 1 милиард? И този вопъл за: няма пари, няма средства и е нужда актуализация на бюджета, малко идва в повече, според мен.
Иначе прави впечатлението, че Вие с госпожа Павлова говорите на един език, партнирате си. Въпросите, които се задават, удобно водят и до отговорите, които са: „Няма пари, нужна е актуализация на бюджета.” Неслучайно и другите изслушвания в парламента водят в тази посока.
Това е политика на Партия ГЕРБ. Явно по този начин ще трябва да убеждаваме българските граждани колко грешен е Бюджет 2014 г. Само че тази тема, по която е днешното изслушване, искам да повторя за всички, че всъщност разходите за поддържането за зимния период – от 1 ноември до 31 март 2015 г., се включват в бюджета за 2015 г. Това трябва да е ясно и този дебат и това изслушване сякаш е малко излишно, ако се съди по логиката, че искате да убедите за необходимостта от актуализация на Бюджет 2014 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Янков.
Сега ще направим обичайната 30-минутна почивка, след което ще продължим с отношение от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Почивка до 11,30 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
За отношение от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи думата има госпожа Ахмедова.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Захариева, останах с впечатлението, че този въпрос се задава не заради същината на самия въпрос, а заради чаканата актуализация и парите, които очаквате. В тази връзка искам да кажа следното. В края на Четиридесет и второто Народно събрание Движението за права и свободи беше „за” актуализация на бюджета, беше „за” за буфери, които да се ползват в такива случаи. Най-малко ние можем да бъдем обвинявани за ситуацията, в която сме днес. Сега Вие сте отговорни за състоянието на страната, Вие сте отговорни за Вашите действия и затова трябва да понесете Вашата отговорност. Останах с впечатление, че Вие не управлявате органите, които са Ви подчинени, а по-скоро сте един констататор на фактите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Ахмедова.
Следващата по големина група е тази на Реформаторския блок.
Има ли колеги от Реформаторския блок, които желаят да вземат отношение към отговорите на вицепремиера и министър Захариева? Не виждам.
От името на групата на Патриотичния фронт – следващата по численост група, отношение ще вземе ли някой? Няма желаещи.
Български демократичен център? Не виждам желаещи.
След тях е групата на „Атака”.
Заповядайте – господин Явор Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Струва ми се, че е редно да си припомним предмета на изслушването, основанието за зададения въпрос и поканата, отправена към вицепремиера. Той е формулиран така: „Да се обсъдят предприетите действия за осигуряване на координация и готовност за поддържането и почистването на пътищата от републиканската пътна мрежа, с оглед осигуряване на безопасност на движението и недопускане на затруднение за гражданите”. Имаме тема, предизвикана от опита от последните дни, от една страна, и, от друга, от безусловно основателното очакване, че зимата ще предизвика изпитания именно в тази сфера.
Какво чухме? Коментира се недостигът на средства, който бил заложен в диспропорции в бюджета, приет от правителството Орешарски. Струва си само да припомним, че правителството Орешарски си отиде след предизвикана оставка и служебният кабинет дойде, за да отстрани и да се намеси, за да не продължат някои грешки, които така или иначе българските граждани видяха в управлението на господин Орешарски. Ако е вярно и това, което чухме в отговора при изслушването, че във времето, през което служебният кабинет управлява, се говори за това, че се констатират неизпълнени работи, включително и платени – изрязване на храсти, отстранени ремонти и поправки по пътната мрежа, мантинели и други фактори, които имат значение за сигурността. Ако е вярно, че всички ние знаем, че приближава зимният сезон, за което са били предупредени, включително и участниците в движението, така че те лично да се подготвят и да вземат мерки. Ако е вярно, че е известно на служебното правителство, че пари няма и не могат да бъдат разходвани за някакви спешни мерки, пита се: какво точно се случи през летните месеци на управление на служебния кабинет? Това беше смисълът на днешното изслушване. Това беше очакването да чуем подробна, ясна информация, по-богата откъм факти от това, което е изнесено в медиите и това, което знаят гражданите от личен опит и анализ, който ни беше необходим, за да получим увереност, че нещо е направено в този период, който наистина трябва да предшества зимния, за да ни даде съответните гаранции за това, което предстои.
Донякъде не съм съгласен, че отговор на тези въпроси няма. Отговор има и той е по-страшен от приближаващата зима. Отговорът е, че нищо не е направено. Отговорът е, че от тук нататък сме оставени отново на обстоятелствата, отново в позицията на наблюдатели и тези, които ще констатираме последиците от зимата, дай Боже, тя да е по-благосклонна и по-мека към нас, само че за кой пореден път?
Струва ми се, че отговорът, който днес изслушахме, дава основания за още една идея във връзка с констатацията за действията, които е предприел или по-точно не е предприел служебният кабинет именно в тази сфера. Тя е, че може би е наложителна и подходяща ревизия на цялостната дейност на кабинета как са изразходвани средствата, които макар и недостигащи, все пак са били налични и са били похарчени и платени за определени дейности и резултати в тази сфера. Необходима е съпоставка между разходваните средства и постигнатите резултати, отчетени от служебното правителство, и едва тогава да се обърнем назад, за да видим имало ли е заложени капани в работата на служебното правителство, което без друго дефинитивно би трябвало да бъде дадено, иначе то не би се намесило в управлението на държавата, не би дошло на власт, ако всичко е по мед и масло преди него – така ми се струва.
В тази връзка от Парламентарната група на „Атака” приемаме, че отговор на тези много важни въпроси не беше даден. Не получихме убедително обяснение защо преживяхме случилото се през последните почивни дни и защо не отпада опасението, че това ще продължи и през целия зимен сезон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Нотев.
От името на Парламентарната група на АБВ госпожа Янакиева – за отношение.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, госпожо Министър! Ще започна отново с това, с което започнах преди малко. Всъщност ние винаги оставаме да тичаме след събитията. От казаното от Вас не разбрах каква е готовността да посрещнем зимния сезон, независимо от това кой кабинет ще бъде – дали служебният или следващият редовен. Важно е да се знае, че поне аз, а явно и колегите ми не останахме с такова впечатление от пакета от мерки, които са предприети и следваше да бъдат предприети, за да не ни изненадва зимата, както всяка година.
Аз не получих всъщност и отговора, който очаквах на конкретния въпрос, който Ви зададох: дали Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура” имат изобщо намерение, планове, проекти в бюджета за следващата година или по други възможни средства по ремонта на важната отсечка от Княжево до Драгичево, където пътят е трилентов и потокът от превозни средства е много голям. Кога и как ще се случи това – дали в обозримо бъдеще, или пак ще остане за някой следващ път, не разбрах.
Дано в бюджета за следващата година има повече възможности, за да няма оправдание, че няма средства. Средства винаги не достигат, но част от нещата, които трябваше да се случат, като мероприятия, са въпрос на организация, която не винаги изисква много пари. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Янакиева.
С това приключи процедурата по изслушване на вицепремиера и министър Захариева.
Благодаря Ви, госпожо Захариева, за отношението към работата на Четиридесет и третото народно събрание.

Преминаваме към следващата точка:
ИЗСЛУШВАНЕ НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ГОСПОДИН МИРОСЛАВ НЕНКОВ ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР ПО НАРЕДБА № 15 НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Моля квесторите да поканят господин Ненков в залата.
Думата да развие въпроса си има госпожа Десислава Атанасова. (Влиза служебният министър господин Мирослав Ненков.)
Добър ден, господин Ненков. Заповядайте.
Госпожо Атанасова, имате думата.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Зададох въпроса си относно проблемите с изпълнението на задължителния Имунизационен календар – въпрос, който много отдавна чака своя отговор и е задаван многократно към Вашия предшественик.
За съжаление, до този момент не само че има кризисна ситуация с липсата на ваксини по задължителния Имунизационен календар в България и всички новородени, и всички лични лекари нямат достъп до ваксините по задължителния Имунизационен календар, но това е и въпрос, който трябва служебното или следващото правителство да постави на дневен ред и да реши веднага, тъй като се отнася наистина до промяна не само в Наредба № 15 на Министерството на здравеопазването, но и до промяна в Закона за бюджета на Здравната каса, гласуван през 2013 г.
Тогава, уважаеми господин Министър, Министерският съвет предложи на Народното събрание и беше одобрена промяна, с която ваксините, които се заплащаха до 2014 г. от Националната здравноосигурителна каса, преминаха за заплащане към Министерството на здравеопазването. Имахме притеснения и в онзи момент – към месец декември, когато обсъждахме и променяхме Закона за бюджета на Касата и съответно държавния бюджет. За съжаление, тези притеснения се оказаха верни, защото нито НЗОК, съответно в лицето на управителя доктор Румяна Тодорова, нито Министерството на здравеопазването, в лицето на министър Таня Андреева, към онзи момент не спазиха включително подписаното писмено споразумение между двете институции. Всичко това отдавна е минало, но е факт, че многото процедури, многото писма, голямата размяна на реплики предимно чрез медиите между различните институции кой е виновен и кой ще отстрани проблема, не доведоха до решаването на проблема. И към настоящия момент все още липсват ваксини за имунизация и реимунизация по Наредба № 15 на Министерството на здравеопазването. По-лошото е, че всички новородени след 1 юни 2014 г. съгласно изискванията на Имунизационния календар не са имунизирани с шествалентната ваксина, както изисква наредбата.
Въпросът ми към Вас е: какви действия е предприело Министерството на здравеопазването последователно в тези няколко месеца преди и след като Вие сте министър на здравеопазването? Дали в конкретика и в някакъв срок държавата, в лицето на министерството, се ангажира да реши този проблем? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Господин Министър, слушаме Вашия отговор.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни избраници, госпожо Атанасова! Ще започна малко по-отдалеч, за да стане ясно на народното представителство точно какъв е проблемът с ваксините. Когато казвам „ваксини”, имам предвид задължителната ваксинация на новородените деца срещу пет тежки и социално значими болести, срещу които децата ни се ваксинират от години.
Ще започна с това, че производството на ваксини е страшно специфичен процес. Това не е обикновено формиране на таблетки – това е биологичен продукт, който се произвежда по много тежка, специална технология и с много строг контрол на качеството.
Производителите. В България ние ползваме ваксините на двама производители. Контролът на качеството и производството на ваксини е такъв, че те имат една цикличност – между 18 и 20 и няколко месеца. В повечето страни от Европейския съюз договорите за този тип ваксини се сключват за дълъг период от време – от порядъка на две или три години, имат рамкови споразумения с тези производители. Това означава, че когато започнат да произвеждат определен тип ваксина, производителите знаят колко ще им трябва за тази година.
Прехвърлянето на плащането на ваксините от една в друга институция, както се е случвало при нас през годините, ни поставя в ситуация, в която нашите нужди, нашите бройки ваксини са изненада за производителите.
Сега – конкретната ситуация. През 2014 г. единият от производителите уведомява Министерството на здравеопазването, че няма да може да доставя петвалентна ваксина. „Петвалентна” означава с едно убождане, в едно флаконче или спринцовка да се съдържат антигени, или с една-единствена инжекция детето да бъде предпазено от пет значими болести. В това писмо производителят, забележете, съветва Здравното министерство да преоцени Имунизационния си календар – да преоцени дали да не премине към прилагане на шествалентна ваксина.
Министерството на здравеопазването, когато се прехвърлят при него пълномощията за закупуване на ваксини, обявява търг, обществена поръчка за доставка на петвалентни ваксини. Тогава такъв е Имунизационният календар, прилагат се петвалентни ваксини. В Наредбата, най-общо казано, за ваксиниране на децата пише „петвалентна ваксина”.
Нито един от двамата производители не се явява на тази обществена поръчка и тя пропада. По причина, която не ми е известна, Министерството на здравеопазването не обявява директно договаряне, както предвижда и дава възможност Законът за обществените поръчки, за доставка и осигуряване на петвалентна ваксина. Имам доклад от дирекция „Обществени поръчки” в Здравното министерство, че „на дирекцията устно е наредено от ръководството”, цитирам дословно, „да не се организира директно договаряне”.
Много бързо се променя Наредбата за Имунизационния календар, където се записва, че в Република България децата ще бъдат ваксинирани с шествалентна ваксина.
Една стъпка назад ще се върна във времето. В началото на годината единият от производителите въвежда в Позитивния лекарствен списък своя нов продукт – шествалентната ваксина. Същият производител казва, че не може да достави петвалентна ваксина. И двамата не се явяват на търга за петвалентни ваксини, припомням.
Променя се Имунизационният календар – на шествалентна ваксина, обявява се нова обществена поръчка, на която се явява само единият производител и, разбира се, печели позицията.
Тук вече идва ръководството на Министерството на здравеопазването, чиято глава в момента съм аз. При отварянето на документите става ясно, че има само един участник. Получаваме писмо от този производител, че шествалентната ваксина, която те искат да ни доставят, всъщност е в друга опаковка. За яснота – съдържанието на флакончето, те искат да ни продадат флаконче, е абсолютно същото, каквото е в спринцовката с игла, готова за употреба. Но този вид опаковка не фигурира в Позитивния лекарствен списък, тоест този вид опаковка не може да бъде заплатен с обществени средства. Не може да бъде заплатен!
Абсолютно изискване в тръжната документация е предлаганите продукти да бъдат в част от Позитивния лекарствен списък. Тъй като производителят е имал някакви затруднения със спринцовката, която е готова за употреба, това си е негов проблем, те ни предлагат и настояват ние да купим флакончета. Естествено, това не можем да го направим и прекратяваме тази позиция от обществената поръчка. Сключваме договор за петвалентната ваксина, както те си спечелват търга по правилата, пишем заявка и чакаме доставка. С тази доставка ще Ви запозная след малко.
Прекратяването на обществената поръчка в тази част с шествалентната ваксина е нещо логично – нещо, което няма алтернатива, защото предложеният медикамент не може да бъде закупен по закон с обществени средства.
Подготвихме документация за пристъпване към пряко договаряне за шествалентна ваксина, какъвто е редът в Закона за обществените поръчки.
Много неприятно бях изненадан, когато в последната възможна минутка дистрибутор на производителя, спечелил петвалентната ваксина и провалил се при шествалентната, подаде жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Тази жалба блокира процеса на директно договаряне по шествалентната ваксина. На логичния въпрос: защо правят това, аз не мога да отговоря.
Имах две алтернативи – да си седя и да чакам да видя какво ще стане с Комисията за защита на конкуренцията или да предприема стъпка, която застрашава в някаква степен моята правна сигурност, и да продължа да търся шествалентна ваксина за нашите деца. Докато текат тези процеси, започнахме промяна в Имунизационния календар, ползвайки примера на работещи имунизационни календари в рамките на Европейския съюз. Тоест в този документ Министерството на здравеопазването записва: „Ние ваксинираме нашите деца срещу тези болести” и не уточняваме с какъв вид ваксина ги ваксинираме. Не пишем „четиривалентна”, не пишем „шествалентна”, не пишем „двадесетвалентна”. Тоест отвързваме ръцете и даваме свобода на следващото ръководство на Министерството на здравеопазването, което ще прави договаряне за следващите ваксини, и в някаква степен подпомагаме и производителите, защото през годините те имат трудности с единия или другия вид ваксина. Тези процеси текат едновременно.
Въпреки обжалването, Министерството на здравеопазването по мое нареждане, разбира се, обявява директно договаряне за шествалентна ваксина, пак повтарям. Единият производител не може да се яви по обективни причини, защото не може да предложи медикамент, който е в Позитивния лекарствен списък. Другият производител, бидейки безкрайно притеснен за моята правна сигурност, очевидно те много ме харесват и много се притесняват за мен, намериха всякакви заобиколни пътища – разни хора да ми се обаждат да ми кажат колко опасно е това, да си спомня д-р Нанев, някакви такива неща.
В крайна сметка, скрити зад някакви юридически хватки, те не се явиха, никой не се яви на това пряко договаряне, което бях обявил.
Тези две действия на производителите – обжалването пред КЗК от единия и неявяването на другия, единственият възможен, който може да ни достави ваксина, ме направиха ядосан. Помолих и написахме писма до централите и на двете фирми производители, в които подробно разказахме и двете ситуации на техните големи, главни мениджъри, където и да се намират – някъде из Европа.
След това помолих Министерския съвет да ме оторизира, да застане с авторитета си зад мен и да ми позволи да направя директно договаряне отново.
Междувременно направих среща с цялото ръководство на Министерството на здравеопазването и представителите на тези две фирми производители в министерството – да седнем на масата и да си кажем кой какво иска, какво може да достави и колко бързо могат да осигурят ваксини за нашите деца. Много позитивна среща, тупахме се по раменете. Разбрахме се, че ще отправим директна покана до всички, които искат, включително до някоя таксиметрова компания, ако искат, за да участва някой и да ни достави ваксини.
В резултат на тази среща вчера беше обявено директно договаряне за шествалентна ваксина. Според обещанието на спечелилия търга за петвалентна ваксина, 10-11 ноември тази година ще имаме доставени може би някъде около 30 хиляди дози петвалентна ваксина. Това е по вече спечеления търг. Към края на месеца още може би 30 хиляди дози от петвалентната ваксина.
Всичките тези истории, които аз сега Ви ги разказвам, доведоха дотам, че ние имаме деца, които са пропуснати и не са ваксинирани като първа ваксинация, имаме деца, които не са реваксинирани.
Защо това се е получило?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ненков, извинявайте. Тъй като просрочихте времето с около минута и секунди ще имате време и възможност по повод на конкретните въпроси, които Ви задават народните представители да довършите изложението.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Разбрах Ви, госпожо Председател. Благодаря на всички за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ориентирайте се към приключване, ако имате нужда от едно изречение.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Приключих!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Следва ротацията на парламентарните групи за правото по два въпроса от парламентарна група към министъра.
Първа е групата на ГЕРБ.
Първи уточняващ въпрос – госпожа Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, ситуацията изглежда доста по-драматична, отколкото някои от народните представители я допускахме.
Факт е, че още от миналата година с приемането на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса е объркана не само самата процедура, не са изпълнени изискванията на закона, не са изпълнени двустранните споразумения, които подписаха Министерството и Националната здравноосигурителна каса и затова някой трябва да носи отговорност. Все още има управител на Националната здравноосигурителна каса, избран от правителството, който предложи и Закона за бюджета на Здравната каса, и Закона за държавния бюджет.
За съжаление министър вече не е този, който обърка самата процедура и следваше да бъде на Вашето място и да отговори на тези поставени въпроси, но в тази ситуация най-важният въпрос, и аз се надявам Вие да допълните отговора си, е: докъде е стигнало договарянето с фирмите производители?
Наистина ситуацията е много сериозна и тя касае всички новородени български деца.
Многократно, вероятно и в програмите на всички нас – парламентарно представените сили тук, сме записали в сектор „Здравеопазване“, че имунопрофилактиката е на първо място. Досега имунопрофилактиката е толкова загърбена и не е направено нищо, за да може българските деца да бъдат предпазени наистина от социално значимите заболявания.
Затова, господин Министър, моля да продължите Вашето изложение и да представите наистина всички разговори, които са произтичали от срещите с фирмите производители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Атанасова.
Господин Министър, слушаме Вашия отговор на първия въпрос.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Както вече казах, вчера е обявено директното договаряне. В следващите дни ще приключат процедурите за шествалентната ваксина.
Петвалентна ваксина по спечеления договор, както казах, чакаме в седмицата 6-11 ноември.
В момента ситуацията е такава: при общопрактикуващите лекари, това е проверено вчера, има налични 22 хиляди дози ваксини 4-компонентна, в районните здравни инспекции в страната има 4800 дози 4-компонентна, а в склада на Министерството на здравеопазването има 30 хиляди дози 4-компонентна.
Срещаме проблем с това, че общопрактикуващите лекари по причина, която на мен не ми е известна, отказват да ваксинират децата с 4-валентна ваксина.
Имаме обаждания, може би десетки на ден, от притеснени родители, които питат: „Какво правите Вие с ваксините? Защо нищо не правите?“. „Защо нищо да не правим?“ – „Защото няма с какво да ми ваксинират детето“. – „При Вашето джипи има 4-валентна ваксина“, а в следващото обаждане: „Благодаря Ви. Разбрахме, че има 4-валентна ваксина“.
Обхванатите деца през месец VІІ, VІІІ и ІХ, тоест юли, август и септември са 47,59%. Това е твърде нисък процент в сравнение с предишните месеци, където процентът е около 87-90.
Това аз бих го нарекъл по-скоро „организационен проблем“. Имаме налични 4-валентни ваксини, които могат да бъдат правени на новородените деца. Истинско, реално забавяне поради липса – имаме проблем с реваксинацията на 6-годишни деца, което е проблем, да кажем, не толкова сериозен. Тази реваксинация търпи отлагане с месеци, така че това не е проблем.
На този етап положението с ваксинациите на нашите деца е такова. Благодаря много за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, Министър Ненков.
Сега е на ход групата на „БСП лява България”.
Доктор Райнов има думата.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, скъпи колеги!
Господин Министър, съгласен съм с абсолютно всичко, което изброихте досега, само не с едно, че разговорите и писмата до централните офиси сте ги оставили за най-накрая. Това мисля, че трябваше да бъде още след първия провален търг, защото практиката сочи, а такива случаи в новата българска история имаше много, припомням 2009 г. как беше случаят с ваксините за хепатит В. Фирмите са винаги две, едни и същи. Номерата, които играят, са едни и същи.
Практиката сочи обаче, че централните офиси не знаят какво правят местните офиси в България, така че когато се зададе въпрос на централните офиси: „Какво се случва в България?“, обикновено много бързо се реагира и се намират нужните количества.
Директният въпрос, който бих задал, след като е регистрирана в Позитивния списък 6-валентната ваксина, е как е била регистрирана? Нали знаем, че за да се регистрира, трябва да има референтни държави, тоест има производство на тази ваксина, има продажба по света.
И не приемам приказката, изказването, че, видите ли, фирмите били изненадани от нужните бройки ваксини в България. Те, повярвайте, знаят много добре, с точност до десетичен знак, колко са в България. Така че директно отговорът е: „Как е била регистрирана в Позитивен списък?“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин Министър, заповядайте за отговор.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Регистрацията в Позитивния лекарствен списък на Република България според Наредба № 15, ако не греша, се извършва по международното непатентно име на съответния медикамент, така наречения „ИНН“.
В Позитивния лекарствен списък на Република България от години фигурира 6-валентна ваксина на един от производителите.
Другият производител, когато се явява на нашия пазар със своята ваксина, изявява желание тя да бъде качена в Позитивния лекарствен списък, като Комисията по цени и реимбурсиране възприема ИНН-а на новата ваксина като абсолютно еднакъв с този на тази, която е качена отдавна в Списъка. Тоест, те не правят разлика, че става въпрос за различен вид биологичен продукт.
Двете ваксини се различават по количествени показатели, антигените, които се съдържат в тях – в единия от тях има количествена разлика, тоест това са две съвсем различни ваксини, обаче се приема, че е една-единствена, с един и същи ИНН и тази новата, която практически се реимбурсира в една или две страни в Европа с обществени средства, се качва в нашия Позитивен лекарствен списък.
Тази ваксина, която тази година е качена в Позитивния лекарствен списък, се продава в Европа на свободния пазар. Имат много продажби, имат реализации, но те не са платени с обществени средства, а изискването един медикамент да бъде качен в Позитивния лекарствен списък е да го има в 5 от 17 рефериращи страни. По този начин ваксината на един от производителите се качва в Позитивния лекарствен списък на Република България.
Писмата до двете централи бяха написани много скоро след проваленото първо директно договаряне с един от производителите. Благодаря много за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Министър.
От името на ДПС – господин Хасан Адемов ще постави въпроси.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! В Закона за здравето и по-точно в чл. 58 е казано, че Министърът на здравеопазването е този, който издава така наречената „Наредба № 15“ за имунизациите в Република България.
Съгласно тази Наредба биопродуктите за извършване на имунизация и реимунизация се закупуват от Министерството на здравеопазването. Вие бяхте съвсем коректен като изложихте фактическата обстановка около този казус.
Очевидно е, че проблемите тук са много и те не са проблеми единствено и само на сегашния състав и на сегашното управление на Министерството на здравеопазването. Вие правилно отбелязахте, че такива проблеми е имало и преди, очевидно е, че ще има и в следващите състави на управлението на Министерството на здравеопазването.
За съжаление обаче, той създава проблеми и в други социални системи, защото съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение и съгласно Закона за семейни помощи за деца получаването на социални подкрепи по тези закони е обвързвано с издаването на медицинско удостоверение от личните лекари, че са извършени конкретните имунизации по Имунизационния календар. Ако няма такова удостоверение, очевидно е, че социалните работници нямат право да отпуснат съответната социална подкрепа – месечните помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца и съответните помощи по Закона за социално подпомагане.
В тази връзка моят въпрос е свързан с това: може ли министърът на здравеопазването да накара личните лекари да издадат такова удостоверение, при положение че съответната имунизация или реимунизация нe е извършена?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Имате думата, господин Министър.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Този въпрос, д р Адемов, беше поставен от проф. Христосков веднага щом се разгоря тази история с ваксините. Има изпратени инструкции до районните здравни инспекции. Там, където наистина липсват ваксини, да бъдат писани документи на хората, чиито деца не са ваксинирани, че не са ваксинирани поради липса на ваксини, така че надявам се в тази връзка да нямаме проблем.
Но както Ви казах, Вие чухте преди малко бройките с четиривалентна ваксина, с които разполагаме, не би трябвало да има нито едно пропуснато дете. Пак казвам, по причина, която аз не знам каква е, общопрактикуващите лекари си чакат шествалентната ваксина и, как да кажа, резистират – някои от тях, разбира се, за да ваксинират нашите деца с четиривалентна ваксина.
По отношение на това, че и тепърва ще има проблем с ваксинациите, пропуснах да кажа одеве, че сегашното ръководство на Министерството на здравеопазването подготвя рамково споразумение с производителя, който спечели обществената поръчка за ваксини за следващите три години. Нямаме право да подготвим обществена поръчка с такъв срок, защото бюджетът на Министерството на здравеопазването се формира година по година, но имаме право да направим рамково споразумение така, че този производител да ни включи в своите планове и да не могат да бъдат използвани такива доводи, че сме ги изненадали с нашата 90 хиляди нужда, не били подготвени, не знаели. Тоест в това рамково споразумение да пишем какво ще ни трябва за следващите три години, да не бъдат така изненадани производителите. Благодаря много за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: От групата на Реформаторския блок – заповядайте.
НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ (РБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Без да съм специалист в темата, бих искал да поставя два въпроса, които мен лично сериозно ме безпокоят.
На първо място, господин Министър, дали вече са доставени необходимите ваксини за българските деца, и дали те отговарят на стандартите, за които Вие говорихте?
И на второ място, нещо силно обезпокоително, господин Министър. В тази зала аз чух от български министър да каже, че върху него е бил оказан натиск.
Господин Министър, кой оказа върху Вас натиск, и дали Вие сигнализирахте прокуратурата по този въпрос? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин Ненков, заповядайте да отговорите на въпроса на господин Ненчев.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Ваксините, които са налични при общопрактикуващите лекари – говоря за четиривалентните към този момент, в районните здравни инспекции и в Министерството на здравеопазването са абсолютно годни и отговорят на всички критерии за качество за ваксинация на нашите деца.
По отношение на доставката също споменах, че седмицата 6 11 ноември 2014 г. ще имаме налични може би около 30-40 хиляди дози от петвалентната ваксина по спечеления търг.
По отношение на натиска, не ми е оказван натиск да сключа или да не сключа договор с някого. Производителят, който се отказа от директно договаряне – последното, единият от доводите, които той използва, е, че това директно договаряне не е достатъчно прозрачно, защото не бил поканен и другият производител. Както вече споменах, другият производител беше изразил писмено невъзможността си да участва и да достави никаква ваксина.
Всъщност това, което можем да кажем, че е натиск, се изразяваше в следното: различни хора, мои приятели – близки, познати, далечни, да ми се обаждат и да ми казват, че това е много опасно и че трябва да поканя абсолютно всички, които участват на пазара, както казах вече, и една таксиметрова компания, за да може аз да съм защитен. Те се притесняваха за мен. Нямам оказан натиск в смисъл: купи от тези, купи от онези, или по онази цена.
На пресконференцията, която направих в Министерството на здравеопазването във връзка с ваксините, беше поставен въпросът за цените, по които ще бъдат купувани новите ваксини. По закон те не могат да бъдат по-високи от посочените в Позитивния лекарствен списък, тоест те ще бъдат със сигурност по ниски. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: От името на Патриотичния фронт – заповядайте с въпроса.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Това, което днес изнесе господин министърът тук като информация, е най-малко обезпокояващо, защото от нея се оказва, че българските деца са се превърнали в заложник на корпоративни интереси – да не кажа по-силна дума, на структурите на фармацевтиката.
В същото време обаче, уважаеми господин Министър, Вие знаете, че във всеки областен център съществува комисия, която освобождава децата от имунизация. Аз искам да Ви попитам днес: колко са освободените деца от такава имунизация; каква е статистиката, на базата на която Вие сте формирали обществената поръчка за брой деца, които би следвало да бъдат ваксинирани?
Чисто икономически не е ли крайно време именно министърът да е инициаторът на промяна в Наредба № 15, чрез която родителите да получат право на информиран избор – един проблем, който стои много сериозно в обществото? Аз съм убеден, а сигурно и не малко от тук присъстващите хора, че не всички родители са страстно желаещи да имунизират децата си, особено когато става въпрос за ваксини, за които не се знае какви са последствията и резултатите. Най-малкото мога да го кажа като човек, потърпевш с едното си дете от такава ваксина. Крайно време е да дадем възможност на българските граждани да получат правото да избират.
Освен всичко, след като не са имунизирани децата с тази шествалентна ваксина, бихте ли казали какви са последствията от това неимунизиране? Има ли пострадали деца, има ли заболели лица, има ли епидемия?
Между другото, когато говорим за епидемия, е редно да Ви припомня, господин Министър, че в регионалните здравни инспекции, и особено в Бургас, по един много странен начин бяха освободени всички лекари специалисти епидемиолози. Същото нещо се случва и в Пловдив, а ние сме на прага и трябва да се предпазваме и от по-страшна епидемия, по-страшна болест, наречена „ебола”. Вие знаете за това нещо. Получили сте писмо, но реакции няма никакви. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Байрактаров.
Заповядайте, господин Министър.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Към настоящия момент имунизационният календар на Република България, който се дефинира от Наредба № 15, не е задължителен за никой родител. Тоест, ако някой не желае да имунизира своето дете, той няма да бъде накаран насила. Нито една медицинска манипулация не може да бъде направена насила на нито един човек. Има наистина хора, които по различни причини не желаят да имунизират своите деца. Тук обаче се обръщаме към безпристрастната наука статистика. Доказано е абсолютно сигурно – отварям една скоба: съвременните ваксини, които се ползват в България, са високо технологичен продукт на фармаиндустрията. Те не съдържат болестотворни организми. Съдържат частици от болестотворни организми, така че имунната система на човек да ги разпознае и да може да реагира бързо и ефективно при нова среща с тях.
За страничните ефекти на ваксините, за които Вие говорите, е факт, че ги има, както при всеки медикамент. Но статистиката говори, че прилагането на определения вид ваксини предотвратява в обществото развитието на тези страшни болести.
По Вашия въпрос – дали има такива случаи, имало е през
1993 г. дифтерия, единични случаи при неимунизирани пациенти – тетанус, три случая полиомиелит през 2001 г. при неимунизирани деца. Полиомелитът е изключително жестока болест, която отнема живот и осакатява дечица. Изправени сме, макар и при невисок риск, пред внасяне на полиомиелит в страната по линия на бежанците, които идват отвън. Хората, които влизат в Република България, са много строго здравно контролирани. Те минават през Турция. Там също се имунизират с жива ваксина полиомиелит. Рискът не е много висок, но ако се случи, това ще бъде ужасно. Има хора, за съжаление аз имам приятели, които не желаят да имунизират своите деца по нашата – на Министерството на здравеопазването – програма. Никой не е задължен да го прави.
По отношение на Бургас – има назначени две проверки. И двете проверки са завършили с установяване, че няма закононарушение по отстраняване на тези колеги там. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин министър.
Докато дам думата на следващия, може би наистина трябва да се помисли и за тези заболявания, които засягат общественото здраве – този либерален режим да бъде променен. Не искам да навлизам в съществото на дискусията.
Следващата група е на Българския демократичен център. Има ли въпроси от тяхна страна? Няма.
От страна на „Атака” – заповядайте, господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Господин Министър, явно доста тежки са били преговорите с тези фирми. Доста са Ви наплашили. Вие дори и имената не им казахте тук. Излезте и кажете имената на дистрибуторите и имената на тези производители! Нека българското общество да знае кои са тези фирмаджии, които трупат печалби от всеки един от нас.
Когато излизаме от тази трибуна, знаете, записано е в правилника, трябва да се декларира дали има конфликт на интереси. Моля тези, които се изказват, декларирайте има ли членове на Вашето семейство, които са в бизнес, свързан със здравеопазването, или не. Ето, тук пред Вас казвам, че членове на моето семейство в този бизнес няма, но аз имам огромен личен интерес, защото съм родител.
Вие казвате, че тези имунизации не са задължителни, а всъщност са задължителни. Всъщност са задължителни, защото и законите, и правилниците за изпълнение на законите – там има такива обвързаности, според които децата трябва да се имунизират. Ако това не стане, както каза и колегата, социални помощи няма да има, няма да има записване в училищата и така нататък. Трябва да си кажем ясно, в момента имунизацията е задължителна. А България е подписала множество международни документи. В областта на медицината и биологията трябва да бъдат зачетени специално „свободно информирано съгласие на заинтересованото лице при определен със закон и условия ред”. Това е записано в Хартата на основните права на Европейския съюз. Ще Ви дам друг цитат. Това е от Конвенцията за правата на човека и биомедицината: „Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразено съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове”.
От „Атака” категорично казваме, че ще внесем съответните промени в съответните закони, за да направим така, че всеки български родител да има право на информиран избор, всеки български гражданин да има това право, да се запознае ясно с рисковете, които носят тези имунизации.
Говорим тук за шествалентна ваксина – колко важно било да я купим. В момента колеги ми казаха, че в Щатите имало десетвалентна ваксина. След една година, след две години тези производители ще започнат да развиват тезата как ако нямаме тук десетвалентна ваксина, колко зле ще е за нашия народ. А тези производители казват ли какви рискове носят тези ваксини?! Информират ли българското общество за това? Вие изисквате ли това от тях?
Да започнем от там, а не кой как Ви притиснал. Те естествено ще притискат, защото това им е работата. Защото те злоупотребяват! Това се хора, които развиват бизнес на страха. Естествено, всеки родител, всеки човек иска да бъде здрав. Това е бизнес на страха! Не трябва да допускаме такива хора да ни рекетират!
Завършвам, казвам ясно и категорично – от „Атака” ще внесем нужните промени в нужните закони, за да направим така, че всеки българин да има право на информиран избор и да решава какво влиза в неговото тяло. Да не го задължаваме това да се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте, господин Министър.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Преди малко споменах, че имунизацията в България не е задължителна и никой не задължава родителите да го правят. Абсолютно сте прав, господин Чуколов, че на нито един пациент, на нито един човек не може и не трябва да му бъде извършена медицинска манипулация от какъвто и да е характер без неговото съгласие. Това е залегнало в принципите на добрите медицински практики, по принцип и в нашата страна.
По отношение на имунизацията. Моята дъщеря е имунизирана. Аз лично като лекар и като човек съм категорично „за” имунизацията срещу тези ужасни, ужасни, ужасни болести.
По отношение на имената на тези фирми, към които, слава Богу, не изпитах страх. Моят юридически съветник настоява да не казвам имената им, за да не ги вкараме в рекламна кампания. Така твърди. Затова аз от тази трибуна не мога да им спомена имената, господин Чуколов, по съвет на моя юридически съветник. Благодаря. (Реплика на народния представител Станислав Станилов. Оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Моля Ви за спокойствие.
От групата на АБВ е следващият въпрос. Заповядайте, господин Кючуков.
ГЕОРГИ КЮЧУКОВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Министър, Вие започнахте с ваксините от началото на сегашната криза. Аз бих искал да започна малко по-отрано. Винаги е имало проблеми с ваксините и вероятно пак ще има проблеми, докато няма единна и трайна концепция кой доставя, кой финансира, кой изпълнява тази изключително важна дейност. За съжаление наредбите се срещат толкова често, че ние хората, които сме лекари и сме в здравеопазването, се объркваме понякога за отговорностите на отделните институции.
От Вашия отговор се разбра, че все пак ваксини има, но ваксинации няма. Вие знаете, че сред изпълнителите на ваксинациите има негласно неглижиране, да не кажа – отрицателно отношение към тази манипулация.
Въпросът ми е: след като има ваксини и след като Министерството е осведомено, че по неизвестни причини общопрактикуващите лекари не изпълняват имунизационните програми, то какви мерки взе Министерството спрямо хората, които не изпълняват своите задължения в цялата здравна система на България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте, господин Министър, за отговор на въпроса на господин Кючуков.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Всички постъпили сигнали в Министерството на здравеопазването, че общопрактикуващи лекари отказват ваксинация с четиривалентна ваксина, веднага са препратени към районните здравни инспекции. Има глобени колеги. На този етап не съм в състояние да отговоря колко са тези глобени колеги. Непрекъснато се поддържа връзка с районните здравни инспекции точно по този въпрос. Наистина напрежението в обществото ни е голямо – всъщност разполагаме с някакъв обем ваксини, а сме останали без нито една. Надявам се, че с новата доставка, когато стане ясно, че имаме пет- и шествалентна ваксина в наличност, този въпрос ще бъде решен веднъж завинаги. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Завърши първият кръг от въпроси.
От Парламентарната група на ГЕРБ имате ли втори въпрос?
Госпожа Дариткова – заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители!
Декларирам, че идвам от първичната медицинска помощ, извършвам ваксини и съм напълно наясно с проблема и забавянето на Имунизационния календар, който се реализира в Република България и неговата промяна от 1 юли 2014 г.
Наистина имаше проблем с доставката. В момента е решено и се правят имунизации срещу четири заболявания и пета – допълнителна. Всичко това е уредено за новородените след 1 юли, но проблемът е, че това води до проблеми с реализацията на задължителния Имунизационен календар за шестгодишните. Ваксините, които се правят на новородените, са иззети като количества от необходимите за тази възраст.
Огромното притеснение и на практикуващите лекари, и на работещите в системата е, че нормативната уредба не е променена. Наредба № 15 е с шесткомпонентна ваксина и се предполага, че щом тази наредба е актуална, лекарите трябва да работят с нея. Притеснението е, че, работейки с новата ваксина по документи, които са указание от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, това води до известен нормативен риск. Работещите в практиката могат да бъдат уязвими, защото официално публикуваната наредба в „Държавен вестник” е такава, каквато е от 1 юли.
Тази нормативна неточност и неуредица наистина създава затруднения основно на работещите и на родителите, използващи ваксините. Особено притеснена съм, защото, за съжаление, такива неприятни явления като „куфарна” търговия с ваксини, дори на определени места в България, могат да се реализират и регистрират с внос на ваксини от съседни на нас страни.
Много държа Министерството на здравеопазването да изчисти този проблем и много ясно да се дадат указания преди да бъдат наказвани колегите за това, че наредбата в момента е такава или пък тя да бъде своевременно променена, защото това е в ангажиментите на Министерството на здравеопазването, за да може периодът, в който тече договаряне на нови биопродукти, да бъде достатъчно гладко преодолян, без това да създава напрежение в обществото.
Ще припомня, че от вчера се навършиха 100 години от рождението на д-р Джонас Солк, създателят на ваксината срещу полиомиелит – болест, ликвидирана от Европа. България също е зона, свободна от детски паралич.
Ваксините са най-голямото постижение на съвременната медицинска наука, както и антибиотиците, и всички лекари, които имат разбирането, че страшните болести ги няма именно благодарение на ваксините, трябва да предадат това свое убеждение и на пациентите. Ние, от Парламента, които сме ангажирани и загрижени за здравето на нацията, категорично трябва да държим на профилактиката и промоцията като основен елемент на едно по-здраво българско общество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте за отговор.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: В края на август, д р Дариткова, има издадена заповед от министъра на здравеопазването за изтегляне на четиривалентна ваксина към общопрактикуващите лекари за реваксинации. Прецени се, че е по-добре да пострада малко реваксинацията на шестгодишните деца, отколкото на новородените.
Има документ, който позволява на колегите да работят с четиривалентна ваксина. Техните опасения са, че трябва да бъдат убождани децата по два пъти. Това наистина е крайно неприятно, но в момента възможностите са такива.
Напълно се присъединявам към това, което казахте, за имунопрофилактиката и като лекар, и като министър на здравеопазването! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Следващият въпрос е от БСП лява България.
Господин Райнов има думата.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Господин Министър, връщам се на първия въпрос, който Ви зададох. Видно е имало проблем с регистрацията на шествалентната ваксина в Позитивния списък – както казахте, по международно наименование, по така наречения ИНН – само че ваксината, която беше регистрирана преди десет години, ако правилно си спомням, нейното разрешение беше суспендирано преди пет години. Така че видно е имало някакъв проблем в регистрацията на шествалентната ваксина в Позитивния списък. От тук нататък не приемам това, което казахте – да не говорим за пари, и че цената при всички положения ще бъде по-ниска от регистрираната в Позитивната комисия.
Накрая, без да цитирате фирми, без да цитирате имена на ваксини, само кажете кратно: каква е разликата между сумата, платена за четиривалентните, петвалентните и сега шествалентните ваксини? Дали знаете, че от 2012 г., когато реално са регистрирани, шествалентните ваксини имат централизирано европейско разрешително, че разрешението им е под условие, тоест на опаковката има черно триъгълниче, което означава, че в рамките на две години трябва да се събират обратно данни за евентуални странични ефекти на тези ваксини? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Погледнато от буквата на закона, д-р Райнов, регистрацията на шествалентната ваксина е абсолютно чиста, легално. Факт е, че Европейската агенция по лекарствени средства е поставила тази ваксина под особено наблюдение, маркирайки я с триъгълника, за който Вие говорите. Това означава, че всеки, който прилага ваксината, трябва внимателно да наблюдава своите пациенти за странични ефекти и за имуногенност. Това изискване на Европейската агенция по лекарствените средства, този триъгълник ще бъде свален след две или пет години – в случаи на наблюдение върху пациентите, на които е приложена. Тази ваксина е минала всички необходими тестове и процедури, за да бъде регистрирана в Европейската агенция по лекарствени средства. Регистрирайки я в Европейската агенция, тя автоматично се регистрира в страната. Качването й в Позитивния лекарствен списък, казах го преди малко, и то по буквата на закона, е напълно легално. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Отново от групата на ДПС – господин Кърджалиев.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, очевидно темата, ако си позволим да я обобщим, ще е в пълна хармония със статута въобще на българското здравеопазване в момента. С оглед на това искам да поздравя вносителя на този въпрос, на това изслушване.
Темата е толкова обширна, че би отнело много време. Ще се задоволя само с два аспекта, две гледни точки към нея.
На първо място, според мен е излишно да политизираме темата за ваксинациите – това си го позволиха няколко колеги. Очевидно конкретният казус е настъпил поради кумулиране на няколко обстоятелства и тук отново можем да обобщим: невиновни няма.
Във връзка с това имам конкретен въпрос. Казахте, че не Ви е известна причината за директно договаряне на ексминистъра през пролетта – това, че не е направено директното договориране. Предположение поне за това дали нямате, защото обобщено по този начин навява алюзии, които отново компрометират българската политическа класа.
На второ място, вторият аспект – Вие сте министър вече няколко месеца, имате поглед не само върху тази тема, а и в по-обширен, предполагам, аспект – може ли Народното събрание не само чрез своите контролни функции към изпълнителната власт, чрез законодателна дейност според Вас да повлияе благотворно на този процес, на този казус, така че такива проблеми от тук нататък да няма? Вашето конкретно мнение. Имам предвид при екстрени, извънредни, форсмажорни обстоятелства, ако има промяна в законодателството – било в Закона за здравето, в Закона за здравното осигуряване, в Закона за лечебните заведения или дори в Закона за обществените поръчки, може ли да осигурим условия за по-гъвкави решения от страна на принципала, министъра на здравеопазването, по-целесъобразен подход и в крайна сметка условия за по-ефективни решения? Не може да има според мен информиран избор, при условие че е застрашено общественото здраве, както е в конкретния случай. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте за отговор.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Възможността за директно договаряне, господин Кърджалиев, знаете много добре, е предвидена в Закона за обществените поръчки и това е следващата стъпка, когато не може да се изпълни определена обществена поръчка. Аз процедирах по този начин. Допускам, че това е логична стъпка. Нямам никаква идея защо не го е направила доктор Андреева. Имала е право по закон. Няма никаква препратка към политическата класа – разказах история.
Много е хубаво, че отваряте думата за това как Народното събрание може да бъде полезно на здравната система. Страшно много! В конкретния случай с ваксините обаче аз считам, че ситуацията за следващото управление на Министерството на здравеопазването ще бъде много по-лесна по две причини.
Първо, променихме имунизационния календар, в който вече не пише шест валентна ваксина. Тоест Министерството на здравеопазването ще може да договаря ваксини с каквито могат да участват производителите, а не така имунизационният календар да се сменя всеки месец.
Второ, това което споменах одеве за Рамковото споразумение с производител или производители за доставка на ваксини за следващите три години, ще даде сигурност на доставките и вероятно ще предотврати подобни кризи. Тоест, на този етап за тази ситуация с ваксините аз смятам, че намеса на Народното събрание не е необходима. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
От Реформаторския блок има думата за въпрос господин Великов.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (РБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, разбира се, за мен няма съмнение във Вашата добронамереност и желание да се реши колкото се може по-скоро въпросът и нашите деца да бъдат осигурени, тъй като всички ние сме убедени и аз като баща на три деца и вече на четири внучета, също както и колегата Чуколов съм лично заинтересован. Иначе, по неговия повик, не се занимавам с никакви ваксини и за подобни неща.
Но от това, което спомена тук доктор Райнов, ми се стори, че бях дочувал нещо за разлика в цените по отношение на обявени, заявени, говореше се за някакви 4 милиона за 70 хиляди дози, пък 9 милиона за 90 хиляди дози. Предполагам, че има обяснение на тези въпроси. Ако имате в главата си тези числа, да бъдете така добър да разясните още малко, тъй като действително, както и колегата Кърджалиев тук спомена, искаме да помогнем – Народното събрание. Това е целта, предполагам и на вносителката на това питане колежката Десислава Атанасова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Великов.
Заповядайте, господин Министър, за да отговорите, тъй като отново се поставя въпросът за разликата в цените според валентността на ваксините.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: По-високо валентната ваксина, тоест с повече антигени вътре в нея, разбира се, е по-скъпа. Изправен тук, на тази трибуна, аз не мога да си позволя да импровизирам. За съжаление, в този момент точни числа не мога да спомена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Нали това е темата на изслушването?
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Разбира се, но в момента точни числа не мога да спомена. Аз съм готов във всеки момент оттук-нататък, когато ме поканите, уважаеми госпожи и господа народни представители, да се явя пред Вас с абсолютно точни цифри за тази и за миналата година какво е изхарчено, колко струва, кое е в Позитивния лекарствен списък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте от Патриотичния фронт.
СУЛТАНКА ПЕТРОВА (ПФ): Добър ден! Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Колеги, аз искам да кажа само няколко неща. Първо, българските майки не се интересуват от това кой е министър на здравеопазването. Те се интересуват от това, какво се прави за техните деца. Те не се интересуват и от това кой финансира закупуването на ваксини – дали Националната здравноосигурителна каса или Министерството на здравеопазването. Във връзка с това аз винаги съм се питала защо когато едно нещо работи, ние трябва да го развалим? Въпреки това пък си задавам въпроса: как може 100 хиляди ваксини, по данните, които даде господин Министъра, не се използват? Какво се чака? Чака се да дойде конкурсът, който трябва да осигури шествалентните ваксини, да изтече срокът на четиривалентните и след това да ги бракуваме?
Уважаеми господин Министър, моите въпроса са: кой ще поеме отговорността за неудобствата, които са създадени на българските майки и българските семейства?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
За отговор – министърът на здравеопазването.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Напълно съм съгласен с Вас, уважаема госпожо, че българските майки не бива и да се интересуват от това, кой е министър на здравеопазването и какви са му проблемите. Уверявам народните избраници, че нито една ваксина няма да бъде изхвърлена от тези, с които разполагаме в момента. Единият от показателите, по който се сключват договори за закупуване и обявяване въобще на обществени поръчки това е срокът на годност на ваксините. Да кажем, през време на моя мандат няма да бъде изхвърлена нито една ваксина. Сигурен съм, че през време на мандата на моя наследник също няма да бъде изхвърлена нито една ваксина.
За отговорността. Дойдох тук, за да разкажа на народните избраници поредицата от събития, които са ни довели до тази криза. Тъй като аз съм сега министър на здравеопазването, очевидно отговорността е моя в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, министър Ненков.
Следва въпрос от групата на Български демократичен център. Има ли желание за втори въпрос? Не виждам.
От „Атака” ми дават знак, че няма желаещи.
Заповядайте от името на АБВ.
ГЕОРГИ КЮЧУКОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Уважаеми господин Министър, вторият ми въпрос е свързан с ваксинацията и имунизационната профилактика като цяло, макар и в малко по-различен аспект. От Вашето изложение и от изказването на колегите се разбра колко е важна имунизационната профилактика, колко заболявания са избегнати, колко човешки живота са спасени и същевременно, че това не може да бъде абсолютно задължително за всеки един.
Последните месеци и години обаче ми прави впечатление, че все повече родители или се отказват и се опитват по някакъв начин да избегнат тази имунизация, или поне я посрещат с голямо съмнение. Това се дължи на случайната или не кампания, която описва какви ли не апокалиптични истории при прилагане на ваксини: умрели деца, парализирани, в кома и така нататък.
Смята ли Министерството на здравеопазването и ако „да“, кога и по какъв начин, да даде ясно да се разбере на българската общественост ползата и риска от тези ваксинации, за да може всеки родител наистина информирано, а не заинтересовано информирано, да вземе решение за имунизацията на своите деца?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кючуков.
За отговор – министър Ненков.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Така е. В последните години има, как да кажа, една такава по-скоро медийна тенденция да се показват случаи на деца, които са пострадали от прилагането на ваксина. Проучването на тези случаи обаче показва, че при част от тях въобще не се касае за ваксинален проблем. Както всяка медицинска манипулация, както всеки медикамент, ваксините имат странични ефекти. Тези странични ефекти до един са описани в документацията на всеки един медикамент, който влиза в Република България. Лекарите, които ваксинират децата – д-р Дариткова, Вие ще потвърдите, са запознати и те запознават, надявам се, родителите на децата с тези ефекти и нуждата от имунопрофилактика.
Прекрасна идея ми давате. За съжаление явно няма да имам време да я осъществя, но е прекрасна идея Министерството на здравеопазването да има собствена информационна програма във връзка с имунизацията на нашите деца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, Министър Ненков.
Приключи кръгът от въпроси от името на парламентарни групи.
Преминаваме към вземане на отношение към отговорите на Министъра.
От групата на ГЕРБ – госпожа Десислава Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Използвам призива на господин Чуколов да декларирам, че нямам конфликт на интереси, че нямам нито аз, нито членове на моето семейство връзка с фармацевтични компании.
По отношение на днес зададения въпрос – хубаво е, че Народното събрание разгледа и чу информацията, предоставена от министъра на здравеопазването, защото с тази тема се спекулира. Лошото е, че дебатът от това как могат да бъдат решени настоящите проблеми малко бе изместен с дебата по отношение на „за“ и „против“ имунопрофилактиката. Мисля, че е безспорно, господин Министър, че нашето общество е оценило ползата от имунопрофилактиката. Неслучайно и във въпроса си д-р Дариткова отбеляза, че вчера са се навършили 100 години от смъртта на откривателя на ваксината за полиомиелит.
За това какъв е имунизационният календар на България съм длъжна да кажа, и жалко, че на мен се пада честта да образовам някои от колегите – Наредба № 15 касае задължителните, препоръчителните и целевите ваксини за имунопрофилактика в България. И да, вярно, всеки пациент или неговият настойник има право на информирано съгласие и на избор и се подписва за това. Но в България като държава, приела ред конвенции, включително и на Световната здравна организация, цялото ни законодателство е насочено към това да има и задължителен имунизационен календар.
Добре беше, че стана ясно на всички ни в тази зала, че заради лоши управленски решения се е стигнало до тази ситуация, но е хубаво, че все пак има изход и че екипът на Министерството се опитва да предприеме различни действия за това да осигури всички задължителни ваксини и тези за реимунизация по задължителния имунизационен календар на Наредба № 15. Надявам се, господин Министър, че съвсем скоро, както и Вие обявихте във Вашето експозе – в рамките на няколко дни, ще завършат всички процедури и ще бъдат осигурени ваксини за имунопрофилактиката и на новородените след втория месец, и ваксините, необходими за реимунизация на 6-годишните. Ние като законодателен орган сме готови винаги – поне ние от Парламентарната група на ГЕРБ, да обсъждаме в различните комисии на Народното събрание всякакви законодателни инициативи, свързани с облекчаване на режима за възлагане на обществени поръчки и пряко договаряне, когато се касае за живота и здравето на българските граждани или такива, които да създадат условия за рамково споразумение и преодоляване на всички проблеми, които биха възникнали от една такава ситуация.
Благодаря Ви за вниманието и за изчерпателните отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Атанасова.
За отношение от групата на БСП лява България – заповядайте, д-р Райнов.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Колеги, господин Министър! Да, отговорите бяха изчерпателни, но нека кажем и нещо друго. Време е вече държавата да стане в ролята си, за да не се допускат повече такива случаи в здравеопазването, да не се допуска извиването на ръцете, пресирането на който и да е министър, независимо от коя политическа сила, защото когато държавата си е на мястото, когато се спазват законите, проблеми няма или са сведени до минимум. За справка погледнете глобите, които се налагат в страни от Европейския съюз, дори в Америка, на фирми, които са били недостатъчно коректни, на фирми, които недостатъчно коректно са рекламирали, за да не се получава това, което Вие сам го казахте – при наличието на четиривалентни ваксини колегите да не желаят да имунизират с тях. Така че, скъпи колеги, това е отговорност на държавата и тя трябва да бъде на мястото си. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
От името на Движението за права и свободи има думата господин Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Според нас смисълът на това изслушване, смисълът на тази дискусия се състои в това освен да чуем актуалната фактическа информация около този казус и решението му, и в това да се опитаме Народното събрание да се обедини около предложения, които да дадат възможност на всеки един следващ министър на здравеопазването да разполага с гъвкави инструменти, за да може да реализира обществения интерес. Не може по никакъв начин нито един комерсиален или търговски интерес да доминира над обществения интерес. В случая общественият интерес е в това да бъдат гарантирани имунизационните биопродукти, които да реализират имунизационния календар. В този смисъл аз и Парламентарната група на Движението за права и свободи изразяваме готовност да подкрепим всички инициативи на народните представители от всички парламентарни групи, инициативи на Министерството на здравеопазването, които да въоръжат Министерството на здравеопазването с гъвкави инструменти за реакция при такива случаи.
Защото, пак повтарям, не е възможно търговският интерес да доминира над публичния интерес. А публичният, общественият интерес е свързан с това да бъдат ликвидирани всякакви възможности за допускане на разпространение на социално значими заболявания. Благодарение на задължителния характер на част от ваксините са ликвидирани такива заболявания, за които стана въпрос преди малко като полиомиелита. Затова трябва да направим всичко възможно в рамките на този състав на Народното събрание, ако трябва да изменим и Закона за обществените поръчки, и всички останали закони, които третират тази материя, за да дадем възможности за гъвкавост на Министъра на здравеопазването за решаването на тези въпроси.
А що се отнася до това дали трябва да бъдат задължителни, препоръчителни или целеви, както е казано в Наредба № 15, част от имунизациите и реимунизациите, тук опираме до въпроса, който е в приложното поле на науката, наречена деантология. Деантологията е науката, която се занимава с отношенията между лекар – лекар, лекар – пациент, лекар – близки на пациента. В този случай не трябва да избягваме и от законовоуредените процедури, които регламентират показанията, противопоказанията и отлагането на приложението на една или друга ваксина.
Така че общественият интерес е да има значително високо ниво на имунизационно покритие, за да бъдат защитени всички български граждани. В тази посока мисля, че дискусията, която реализирахме днес, може да помогне за решаването на проблемите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Адемов.
От името на групата на Реформаторския блок няма желаещи.
Следва групата на Патриотичния фронт – няма да вземат отношение, след това са Български демократичен център – също не виждам желаещи.
От „Атака” – професор Станилов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, от всичко това, което чух дотук, останах с впечатлението, че Вие сте компетентен, разбиращ и съвестен министър и лекар. Моята реплика от място касаеше Вашия отказ да назовете фармацевтичните фирми, с които се е разиграла тази история и техните собственици. Вашият юридически съветник е забравил да Ви каже, че тук е Народно събрание, а не медия, и ние държим да знаем кой, какви игри играе.
От всичко това, което Вие изложихте, аз си извадих заключението, че тези фирми са разигравали картел, то има и друго наименование – мафия, например, или нещо от този род –„здравен октопод”, както го нарече една телевизия и така нататък. И мястото на тази игра е в Комисията за конкуренция, където Вие би трябвало да подадете сигнал. Вие, нали, не сте го направили вероятно от коректност и има едно относително съмнение дали тази комисия ще вземе мерки, но пътят е този.
Що се касае до настроенията в обществото срещу ваксините, това е произведено отвън, защото в света има такъв проблем –големите фармацевтични компании по света понякога инсценират фалшиви тревоги, за да продават своите продукти на много високи цени и масово. Това е известна работа, водени са даже дела в Съединените щати, в Европа. Това всички го знаят, и Вие го знаете, и оттам в нашето общество има такова отношение за вредата от ваксините. Иначе, както каза доктор Дариткова, ваксините и антибиотиците са най-голямото постижение в историята на медицината досега.
Нашето отношение към ваксините е такова, че нашата политическа сила винаги е държала родителите лично да вземат решение и те да имат последната дума. А правилната последна дума те ще имат, ако са добре информирани и в тази връзка бяха казани много думи дотук. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Станилов.
Да Ви информирам, че министърът разполага вече с конкретни числа, които са изискани в задаваните въпроси и след като приключим с отношението на колегите от АБВ, той ще вземе за две-три минути думата отново – извън процедурата, повтарям, но в отговор на тези конкретни въпроси, които са поставени от народни представители.
Заповядайте.
ГЕОРГИ КЮЧУКОВ (АБВ): Уважаема госпожо председател, колеги, господин Министър! Първо, искам да благодаря за изчерпателните и аргументирани отговори, които лично на мен ми дадоха нужната информация. Единственото, което бих препоръчал във връзка с ваксинациите, а и въобще в цялата система на здравеопазването: Министерството на здравеопазването да има готовност и да реагира предварително, изпреварващо на всички зловредни, неверни и заблуждаващи слухове, които се пускат в медиите, в обществото и които индиректно застрашават здравето на нацията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Кючуков.
Господин Министър, имате възможност да дадете отговор на конкретните въпроси, тъй като е конкретна информация.
Заповядайте.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Много благодаря, ще бъда съвсем кратък.
Петвалентната ваксина – цената е около 43 лева, шествалентната ваксина на единия производител е 124 лева, а на другия – 73 лева. През 2012 г., когато изцяло е поета ваксинацията от Министерството на здравеопазването, са реализирани 180 хиляди дози на стойност около 8 млн. лв.
Ако, казвам „ако”, защото не е ясно, през 2015 г. бъдат ваксинирани нашите деца с шествалентна ваксина, Министерството на здравеопазването ще похарчи приблизително 11 млн. лв. Благодаря много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин министър.
С това за днес изчерпваме дневния ред.
Утре, редовно пленарно заседание – в 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,06 ч.)


Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:
Янаки Стоилов


Секретари:
Александър Ненков

Георги Търновалийски
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания