Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 14 ноември 2014 г.
Открито в 9,03 ч.
14/11/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Иван Иванов и Явор Хайтов

Секретари: Александър Ненков и Иван Иванов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, известно Ви е, че в законодателната си част седмичната програма е изчерпана. Затова на основание чл. 49, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ще направя предложения, които съответно ще бъдат подложени на гласуване от пленарния състав на Народното събрание, за включване на точки в дневния ред.
Преди това обаче – с Решение № 1370-НС от 12 ноември
2014 г. Централната избирателна комисия на основание чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс е обявила за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, Христо Георгиев Гаджев, ЕГН – съответно, от листата на Политическа партия ГЕРБ в 43-ото Народно събрание.
Моля, квесторите, поканете господин Гаджев в пленарната зала за полагане на клетвата.
Господин Гаджев, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
ХРИСТО ГАДЖЕВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Честито! (Поздравява новоизбрания народен представител.)
С писмо вх. № 45400-344 от 12 ноември 2014 г., внесено от Десислав Чуколов и група народни представители, е поискано на основание чл. 107 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се проведе изслушване на министъра на вътрешните работи Веселин Вучков и главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. Изслушването е във връзка с откраднатото тефтерче на Филип Златанов.
Изрично е поискано на основание чл. 49, ал. 5 изслушването да се включи като точка в програмата на Народното събрание. Искането е за точка първа за четвъртък, но по причина, че във вчерашния ден нямахме пленарно заседание, приемам, че се поддържа искането за включването като точка първа в днешното пленарно заседание.
Преди да го поставя на гласуване, съм длъжна да направя следното уточнение. Съгласно чл. 8 от Конституцията държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. В този контекст и на това основание Конституционният съд се е произнесъл със свое Решение № 5 от 1995 г. по конституционно дело 3 от същата година, където отбелязва, че с оглед разделението на властите по смисъла на чл. 8 от Конституцията от кръга на лицата, по отношение на които Народното събрание или съответната комисия могат да задължат длъжностно лице да се яви и да отговаря на поставени въпроси, следва да отпаднат президентът, вицепрезидентът, конституционните съдии и всички магистрати.
Поради това решение, което като практика се проследява и в последващи такива на Народното събрание, считам, че макар и поискано изслушване и на главния прокурор, бих нарушила Конституцията, ако Ви предложа подобна точка в дневния ред.
Затова Ви предлагам като точка първа в днешния дневен ред във връзка с посоченото искане да се проведе изслушване на министъра на вътрешните работи Веселин Вучков, като изслушването е във връзка с откраднатото тефтерче на Филип Златанов.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 186 народни представители: за 106, против 74, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Господин Лазаров – прегласуване.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, моля да подложите на прегласуване. Мисля, че не стана ясно в залата дали гласуваме предложението да не бъде включено в точката изслушването на главния прокурор, или предложението против точката по принцип. Така че моля за прегласуване, за да се ориентират колегите. (Смях и възгласи: „Е-е-е!” от ляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Лазаров, мисля, че много ясно заявих, че поставям на гласуване предложението като точка първа да бъде включено изслушването на министъра на вътрешните работи господин Вучков.
Прегласуване.
Гласували 186 народни представители: за 94, против 81, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Процедура.
ИВАН ДИМИТРОВ (Атака): Госпожо Председател, предвид огромния интерес, касаещ този въпрос, ние от „Атака” искаме да предложим изслушването да се предава по националната телевизия и националното радио. (Шум и реплики, провиквания от БСП ЛБ: „Браво! Браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли обратно предложение? Няма.
Поставям на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 185 народни представители: за 124, против 36, въздържали се 25.
Предложението е прието.
На основание чл. 49, ал. 5 от Правилника предлагам като точка втора да бъде включено предложението на народния представител господин Михо Михов за попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси – избирането на господин Кирил Петров Цочев за член на Временната комисия за бюджет и финанси, пояснявам, във връзка с напускането на господин Ивайло Калфин, който беше член на тази Комисия.
Подлагам на гласуване предложението това да бъде точка втора в днешната ни програма.
Гласували 173 народни представители: за 168, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
И последно предложение за включване в законодателната ни програма днес като точка трета е заявлението заведено с вх. № 420-00-10 от 12 ноември 2014 г. на доцент, доктор Орхан Ахмедов Исмаилов, член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Подлагам на гласуване включването на това заявление за предсрочно прекратяване на участие в тази комисия.
Гласували 169 народни представители: за 143, против 10, въздържали се 16.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, на Председателския съвет в сряда, членовете му се обединихме около идеята за провеждане на извънредно пленарно заседание във връзка с постъпилите законопроекти от Министерския съвет: за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Предлагам Народното събрание да приеме решение на основание чл. 44, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за провеждане на извънредно пленарно заседание на 18 ноември 2014 г., вторник, от 11,00 ч. при следния дневен ред:
1.Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., вносител – Министерският съвет.
2.Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република Българя за 2014 г., вносител – Министерският съвет.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 185 народни представители: за 173, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Две съобщения.
Информирам народните представители, че на 12 ноември
2014 г. са постъпили седем броя искания от Главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров, с които се предлага на Народното събрание да даде разрешения за възбуждане на наказателни преследвания, респективно да бъдат продължени започналите наказателни производства, по отношение на народните представители Цветан Цветанов – три броя, Георги Свиленски, Димитър Димитров, Илия Илиев и Волен Сидеров.
С мои писма до народните представители същите са уведомени за постъпилите искания и им е дадена възможност да се запознаят с тях заедно с приложените документи.
Във връзка с това към настоящия момент са постъпили шест броя писмени съгласия от народните представители, както следва: Цветан Цветанов – три броя, Георги Свиленски, Илия Илиев и Димитър Димитров, по постъпилите искания от главния прокурор.
Своевременно същите са изпратени с писма до главния прокурор, с които той е уведомен за постъпилите съгласия от народните представители, като са приложени и заверени преписи от тях.
В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането на формирование от Въоръжените сили на Република България на военнослужещи за участие в съвместна подготовка, учение на учебен полигон „База – Юг” на сухопътните войски на Република Сърбия. В изпълнение разпоредбите на закона са уведомени съответните компетентни държавни органи.
След избиране на постоянните комисии на Народното събрание уведомлението ще бъде предоставено на съответната ресорна комисия.
Квесторите, господин министър Вучков в сградата ли е?
Очакваме го всеки момент. В момента, в който влезе, да заповяда в залата.
Докато изчакваме министър Вучков за изслушването му, предлагам да гласуваме предложението за
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ.
Преди това Ви представям Проект на решение за попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
Избира Кирил Петров Цочев за член на Временната комисия по бюджет и финанси”.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Не виждам.
Поставям на гласуване така предложения Ви Проект за решение.
Гласували 162 народни представители: за 156, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Уведомиха ме, че министър Вучков пътува насам.
Предлагам по т. 3 – заявлението от доц. д-р Орхан Ахмедов Исмаилов за прекратяване на мандата му като член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, по негово искане, да го гласуваме.
Приложена е и Заповед № КВ-411 от 11 ноември 2014 г. на министър-председателя Бойко Борисов, с която на основание чл.108, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19а, ал. 1 и чл. 23, ал. 6 от Закона за администрацията назначава Орхан Ахмедов Исмаилов на длъжността заместник-министър на отбраната, с основна месечна заплата – посочена.
Във връзка с това предлагам на вниманието Ви:
„Служебен проект
РЕШЕНИЕ
за прекратяване правомощията на член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 7, т. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия...
Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
Прекратява правомощията на Орхан Ахмедов Исмаилов като член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по представения Ви Проект за решение? Не виждам.
Едно редакционно уточнение – допуснала съм грешка при изчитането на основанията, затова ги повтарям в преамбюла на решението:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 7, т. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
РЕШИ:
Прекратява правомощията на Орхан Ахмедов Исмаилов като член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 159 народни представители: за 141, против 9, въздържали се 9.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРАДНАТОТО ТЕФТЕРЧЕ НА ФИЛИП ЗЛАТАНОВ.
Припомням на народните представители, че същата е с основание чл. 107 от Правилника. Алинея 2 казва, че когато се пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението прави изложение на въпросите в рамките на пет минути. Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването, в рамките на 10 минути, министър Вучков. Всяка от парламентарните групи има право на два въпроса, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, общо на един въпрос, всеки в рамките на две минути.
Изслушваното лице отговаря след задаването на всеки въпрос. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на пет минути.
От името на вносителите – госпожа Ташева ще развие въпросите към министър Вучков.
Моля камерите на Българската национална телевизия и микрофоните на Българското национално радио да бъдат включени.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Дами и господа народни представители, през месец април 2013 г. заместник-главният прокурор Борислав Сарафов и прокурор Роман Василев дават пресконференция със слайдове, на която излагат съдържанието на страници от бележниците на председателя на Комисията за установяване и избягване на конфликт на интереси Филип Златанов, от които става ясно, че Комисията е била използвана като бухалка срещу политически опоненти и вътрешнопартийни дисиденти на управляващата партия ГЕРБ в предния мандат и че това е било правено под инструкциите на лице с инициали И.Ф., което от своя страна е действало по инструкция на лица с инициали Б.Б. и Ц.Ц.
След избухването на скандала, за който впрочем двамата обвинители казват, че не е нищо повече от търговия с влияние – Глава двадесет и шеста от Наказателния кодекс, депутатка от Партия ГЕРБ с инициали И.Ф. трябваше да напусне и парламента, и партията, за да не стои в прожектора на общественото внимание и да дразни народа.
Малко по-късно, ако си служа с лексиката на въпросната И.Ф. – този да се „удари”, друг да се „забави”, трети да бъде набеден, че има конфликт на интереси, без да има такъв, а президентът Плевнелиев да бъде защитен, въпреки че срещу него има подаден сигнал за конфликт на интереси, та, след целия този скандал са „ударени” и двамата прокурори. Така е „профилактирана” и прокуратурата, затова наблюдаващият прокурор иска за председателя на Комисията по избягване и установяване на конфликт на интереси условна присъда.
Слава Богу, първоинстанционният съд измива лицето на българската съдебна система (шум и реплики от ГЕРБ), като му дава ефективна присъда от три години и половина, затова че е укрил сигнал за конфликт на интереси при президента Росен Плевнелиев и същевременно е излязъл с решение за конфликт на интереси на неговата съветничка Димана Ранкова, въпреки че не я е предупредил за това.
Разбира се, защитата обжалва, защото не са разпитани лицата, инициализирани и вече идентифицирани в общественото съзнание. Защитата също така иска почерков анализ и графологична експертиза на оригиналите на двата тефтера – черния и червения, на въпросния Филип Златанов, чиято цел е да се види дали записките са водени от едно и също лице и дали това лице е подсъдимият.
На 25 септември, струва ми се в края на септември, започват делата пред Апелативния съд.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какъв е въпросът?
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Защитата иска, първо, графологичната експертиза, и, второ, – да бъдат разпитани лицата Искра Фидосова, Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Росен Плевнелиев и Цецка Цачева.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ха?!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Следващото дело е насрочена на 16 октомври.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Имаш една минута!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Знам, че имам една минута.
На 30 септември със следователско постановление тефтерчетата са представени на един криминалист – Стефан Бенчев от Института по криминалистика на МВР, да направи експертизата. На 16 октомври той не я прави. Нямаме експертиза. Затова делата се отлагат за 20 ноември.
На 29 или 30 октомври следовател ги изисква от него. На 5 ноември той тръгва да ги носи, но на булевард „Монтевидео”, тоест близо до следствието, те някак си изчезват. Той не предупреждава веднага следствието, че е изчезнала папката с всички документи плюс тефтерчетата по въпросното дело. Нещо повече, криминалистът не отива да уведоми полицията, че е станал жертва на кражба. Той отива чак на другия ден и казва, че чантата му е изчезнала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Задайте въпроса към господин Вучков.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Задавам въпроса към министър Вучков: първо, какви следствени действия са предприети срещу лицето Стефан Бенчев, което явно действа в интерес на петте лица, които изброих? Ако тефтерчетата не бяха изгубени, за тях опасността да се изправят на очна справка пред своя бивш служител на 20 ноември би била съвсем реална. Тук имаме интерес от осуетяване на делото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Ташева.
За отговор има думата министър Вучков. (Народни представители от ГЕРБ искат процедура по начина на водене.)
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Ще се опитам да отговоря съвсем коректно и точно по отношение на искането за изслушване, формулирано преди малко, спазвайки строго законово и конституционно определените ми правомощия от гледна точка единствено и само като ръководител на Вътрешното министерство, защото за добро или за лошо МВР не може да даде отговор на най-важните и големи въпроси по този изключително интересен случай, който очевидно представлява изключителен обществен интерес, включително и през последните 4-5 дни. Така че това, което бих могъл да направя пред Вас тук, е да споделя единствено информацията, която има във Вътрешното министерство, най-вече хронологията от тези няколко часа и дни от началото на седмицата и общо взето това, което се е случило като заявление за извършено посегателство върху лек автомобил в Шесто районно полицейско управление към Столичната дирекция на вътрешните работи.
Въпросът, който зададохте преди малко, госпожо Ташева, трудно мога да съчетая с моите конституционни правомощия в смисъл да отговоря на това. Мисля, че подобен въпрос трябва да разискваме малко по-късно, по време на парламентарния контрол – какви следствени действия са предприети срещу конкретно физическо лице, защо е назначена експертиза по това дело. Просто защото разследването, по повод на което у вещото лице са се оказали веществени доказателства, не се води от Вътрешното министерство.
Бих искал да направя важната корекция, че вещото лице в противоречие с това, което казахте преди малко, господин Бенчев – мисля, че това беше изяснено в неговите многобройни публични изяви през последните дни – не е служител на Вътрешното министерство. Когато аз разбрах за този случай в понеделник късно вечерта от една медийна публикация, във вторник сутринта при едно мое медийно участие в Националната телевизия, първото нещо, което веднага поисках да си изясня, обаждайки се на директора на НИКК – това е Институт по криминалистика и криминология към Вътрешното министерство, е дали това е служител на Вътрешното министерство, защото и служители на МВР, особено тези, които работят в НИКК, могат да се явяват в качеството на вещи лица, при това не само по наказателни, но по всички видове дела, само че там се явяват в ролята си не на служители на МВР, а в ролята си на лица, които притежават специални знания от областта на науката, изкуството или техниката. В случая се оказа, това е категорично, после и защото директорът на НИКК към МВР познава господин Бенчев, защото са били колеги, това лице е било дългогодишен служител на Вътрешното министерство. През 2007 г. напуска държавната си служба в МВР, защото е придобил право на пенсия поради навършване на пределна възраст – 60 години. Това е важно уточнение. В този смисъл това не е служител на Вътрешното министерство. Мисля, че в случая това е добре с оглед МВР да се предпази от каквито и да било спекулации по темата.
Ще прочета съвсем накратко пред Вас, няма да отнемам много време, обобщена справка, която ми беше предоставена снощи от Шесто районно полицейско управление към СДВР. Аз мога единствено да я прочета. Не мога да говоря от свое име, защото информацията по конкретното заявление, както и по водените досъдебни производства, водените съдебни производства, информацията за водените дела за прословутите тефтери „Златанов” не се съдържа във Вътрешното министерство. Тя се съдържа в различни звена от съдебната система – прокуратура, следствие, съд, където има висящи наказателни производства.
„На 5 ноември 2014 г. – чета справката от Шесто районно управление на СДВР – в 16,20 ч. след обяд в оперативната дежурна част към същото управление е прието обаждане по тел. 112 от Стефан Георгиев Бенчев със съответния ЕГН, който заявява, че е установил, че е спукана една от гумите на автомобила му. След това същият е оставил автомобила, паркиран на улицата до автобусната спирка, на която пише „Бузема”, и отишъл да търси вулканизатор, за да отремонтира своята спукана гума. След като се върнал е установил, че от задната седалка на автомобила липсва чанта с документи и сумата от около 200 лева. (Смях в БСП ЛБ). На Бенчев е зададен допълнителен уточняващ въпрос: „Какво точно липсва?”, на който същият отговаря – цитирам справката от Шесто районно управление – „сумата от около 200 лева, лични документи и разни други такива”. Бенчев е поканен в Шесто РПУ да заяви писмено за случилото се, след което той заявява, че не може да остави колата си със спукана гума, трябва да извика репатрак и ще дойде в Шесто РПУ на следващия ден – 6 ноември.”
„В проведения разговор – цитирам справката от Шесто РПУ – не се споменава за липсващи веществени доказателства, като продължителността му е 3 минути и 47 секунди.”
За случая на 6 ноември 2014 г. в Шесто РПУ на СДВР Стефан Бенчев със съответното ЕГН подава заявление с вх. № 49048/2014 г. по описа на Шесто РПУ, като в сведението писмено заявява за липса на сумата от 180 лева, тефтери тип „календар”, лични документи, документи за лек автомобил „Митцубиши” със съответния държавен контролен номер, експертизи на СРП (предполагам, че това е абревиатурата на Софийска районна прокуратура) и флашка.
На 10 ноември, понеделник, в Шесто РПУ е получен факс от Следствен отдел на Софийската градска прокуратура с рег. № 29 от 10 ноември, с който се изисква ксерокопие на горепосочената преписка, както и справка за извършените до момента оперативно издирвателни мероприятия за установяване на извършителя.
„Във факса не е упомената причина – цитирам справката на шефа на Шесто РПУ – за изискването му и не е посочена никаква допълнителна информация. Исканите документи са предоставени същия ден.”
На 11 ноември в сутрешните емисии – всички сме свидетели на това, включително и аз, е изнесена новината, че при горепосочената кражба са инкриминирани веществени доказателствени средства по дело от много голям обществен интерес. Материалите по преписката незабавно са докладвани на Софийска районна прокуратура (СРП) и с Постановление на Софийска районна прокуратура от 11 ноември е образувано досъдебно производство със съответния заявителски номер по описа на Шесто РПУ СДВР със съответния прокурорски номер срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс. Това е неквалифицираният, основният състав на кражба на чужди движими вещи.
На 12 ноември 2014 г. е било получено писмо от Софийска градска прокуратура, повтарям, на 12 ноември писмо от Софийска градска прокуратура, с което са изискани материалите по досъдебно производство с този заявителски номер по описа на Шесто РПУ. Досъдебното производство е занесено на ръка в Софийска градска прокуратура като при предаването му градският прокурор устно разпорежда до създаването на вътрешна организация да се преустанови провеждането на всякакви оперативно-издирвателни действия по конкретното досъдебно производство.
Мога да Ви уверя, че към настоящия момент досъдебното наказателно производство във връзка с кражбата от автомобила на господин Бенчев се намира в Софийска градска прокуратура. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към възможността народни представители от парламентарните групи да задават въпроси към изслушваното лице.
От името на Парламентарната група на ГЕРБ? Няма желаещи.
От името на Парламентарната група на БСП лява България?
Заповядайте.
АТАНАС ЗАФИРОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз разбирам така приспивния тон, с който върви дискусията. Разбирам и нежеланието на колегите от ГЕРБ въобще да стигаме до такова изслушване, но въпреки всичко смятам, че дължим и като народно представителство, и като министър, Вие, господин Министър, дължите някакво обяснение на българското общество.
Вие дадохте един отговор чисто чиновнически, но аз мисля, че има и политически момент във всичко това. Вярвам, няма да отречете, че този въпрос е обсъждан и на заседание на Министерския съвет, така че едва ли отговорът трябва да се изразява само в една чиста статистика, механично представена пред народните представители.
Имам няколко конкретни въпроса към Вас:
Има ли въпросното тефтерче преписи на някакъв друг носител?
Министерството на вътрешните работи има ли достъп до тези преписи?
Бих искал да попитам каква е отговорността на вещото лице в конкретния случай? Един подвъпрос: Вие познавате ли лично въпросното вещо лице?
Защо въпросният господин все още е на свобода? Ходи по всички телевизии и дава противоречиви обяснения. Между другото, той даде и малко по-различно обяснение от това, което Вие прочетохте – какво го е принудило да се отдалечи от колата, но няма да изпадам в тези подробности.
Предвиждате ли процедура по детектор на лъжата с въпросното лице?
В крайна сметка, защо министърът на вътрешните работи научава от медиите какво се е случило с един от най-дискутираните документи в държавата – въпросното тефтерче „Златанов”?
По отношение на хронологията – смятате ли, че е нормално прокуратурата да научи четири или пет дни след случката?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Зафиров. Имате право на един въпрос.
АТАНАС ЗАФИРОВ: Ще ползвам още един допълнителен въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дотук са минимум два или три.
За отговор – министър Вучков.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, дори и да имам огромно желание да отговоря на част от тези въпроси, не бих могъл, защото нямам информация. Няма как и да имам.
Поставихте един конкретен въпрос – дали във въпросното тефтерче са се съдържали някакви преписи? Няма как да знам. Това е въпрос на конкретно досъдебно производство. Няма как министърът на вътрешните работи да знае по конкретно досъдебно производство – между другото, в МВР са над 200 хиляди годишно, дали има някакви преписи или няма. Това наистина е нещо, което и да искам, няма как да Ви го кажа – не само аз, като министър, всеки министър на вътрешните работи. Какво е имало там, какво е нямало, не зная, защото и МВР не е провеждало разследване във връзка с тези тефтери. Както Ви казах преди малко, изцяло в патримониума на съдебната власт са тези разследвания. Доколкото разбирам и аз от медиите, част от тях са в съдебна фаза, някои от тях са в – досъдебна.
Дали познавам вещото лице? Откровено казано, като го видях по телевизията вчера, нямам спомен някога да съм работил с него, защото аз съм бил следовател, но това беше преди 18-20 години. Около две години бях следовател, назначавал съм многобройни експертизи. Нямам спомен тогава да съм го ползвал като вещо лице. Наистина мога откровено да Ви заявя, че не познавам това лице. Ако наистина някога съм назначавал експертиза в ролята си на следовател, това е вече друг въпрос, но наистина нямам познанство с него, нито някакъв непосредствен контакт.
Защо не е разпитан? Пак Ви казвам, изредих хронологията, всички материали по досъдебното производство са в Софийска градска прокуратура. От изявления във Висшия съдебен съвет и в медиите разбирам, че ще се проведе досъдебно производство във връзка с прословутата кражба, дори не от разследващ полицай, дори, доколкото разбирам, не и от следовател, лично от съответен прокурор. Той ще извършва непосредствено процесуално-следствените действия, той ще прецени – наблюдаващият прокурор от районна или градска прокуратура, в рамките на едно обективно, всестранно и пълно разследване, кой какви процесуално-следствени действия ще извършва. Аз тук не мога да кажа дали ще бъдат разпитвани служители на МВР като свидетели или в други качества, дали въпросният господин Бенчев ще бъде разпитан и в какво качество, нито ми е ролята да правя обвинения, нито да правя внушения. Ще Ви моля да предпазите и Вътрешното министерство от някакви предварителни интерпретации по този повод. Нека прокуратурата да направи тази проверка. Тя е извън МВР и, слава Богу, че е така, за да се разбере каква е истината по случая.
Дали това лице ще бъде поканено на детектор на лъжата? Не мога да Ви отговоря по друг начин, както досега. Преценка на прокуратурата е какви следствени действия да се извършват. Между другото, подобно процесуално следствено действие – детектор на лъжата, в българското процесуално законодателство, а и в почти цялото световно няма, не съществува.
Защо разбирам от медиите? Отговорих в самото начало. Тук много важен е следният въпрос: дали Вътрешното министерство, дали СДВР, в частност Шесто РПУ, докато не излезе информацията в понеделник вечер, ако не се лъжа, в медийното пространство, са знаели, че в този конкретен случай със заявител господин Бенчев става дума за тези веществени доказателства – тефтерчетата „Златанов”. Това е ключов въпрос. Досега от цялата информация която имам – справката на телефон 112, справката на Шесто РПУ и СДВР, разбирам, че МВР до този момент изобщо не са знаели, не са били информирани, че става дума за това тефтерче „Златанов”. И аз в този период нямам основание да не вярвам на колегите от телефон 112, от СДВР и от Шесто РПУ. Просто нямам основание да не им вярвам и наистина Ви умолявам да не интерпретираме предварително каквито и да било информации.
Това са отговорите на въпросите, които ми бяха зададени досега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи има ли въпроси? Няма.
Следва Парламентарната група на Реформаторския блок? Няма въпроси.
Следващата по големина парламентарна група е тази на Патриотичния фронт – въпроси? Няма.
Следва групата на БДЦ? Няма въпроси.
Наред е групата на „Атака”.
Заповядайте, госпожо Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Господин Министър, след справка и консултация с криминалисти, мога да Ви уверя, че пукането на гума, както те твърдят, е класическа схема за престъпление, за да бъде изваден шофьорът. Тя много лесно може да бъде инсценирана. Ние не разбираме какъв е този криминалист, пенсиониран при това, който, първо, изоставя толкова ценни веществени доказателства без надзор (шум и реплики в ГЕРБ), второ, забавя да сигнализира...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Моля за тишина в залата!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Трето, дори и на 6-и, когато отива в Шесто РПУ, той не казва, че е жертва на кражба и полицията не тръгва да ги издирва поради това. Тоест той действа така, сякаш умишлено или не възпрепятства правосъдието.
Въпросът ми е: кой нареди експертизата да се прави именно от този пенсионер, след като имаме цял Институт по криминалистика? Кой разреши тефтерите на Златанов да бъдат извадени и да бъдат дадени в ръцете на човек, който в никакъв случай не е най-големият капацитет, нито най-лоялният специалист в тази област?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ташева! Не мога да зная като министър на вътрешните работи по конкретно досъдебно производство, при това водено не от служители на МВР, а от прокуратура и следствие, кой е назначил конкретното вещо лице, което притежава специални знания в съответни области по НПК. Само мога да интерпретирам пред Вас публикации от медиите – знаете, от вчера, от онзи ден, но това е само предположение. Не искам да потъвам в блатото на някакво объркване.
Доколкото знам, е имало едно производство, което е в съдебна фаза, от него в началото на годината отделени материали, по които пък се води досъдебно производство и вероятно там е назначено вещото лице. Но защо е направено? На кого е преценката? Защо е подбрано точно това вещо лице, защо не е дадено на някой служител на МВР в Института по криминалистика и криминология, просто нямам отговор на този въпрос. Но наистина, колкото и да е любопитен, интересен и показателен този случай, искам, ако е възможно, наистина съвсем накратко да кажа няколко думи по големия въпрос със съдебните експертизи. Както винаги, когато стане някоя много голяма издънка, се сещаме за много голям проблем. Ако предварително се опитаме да го решим...
Миналата година имах актуален въпрос към министърката на правосъдието, ако си спомняте, по темата „съдебни експертизи” и като заместник-министър многократно съм го разисквал, включително с писма до Висшия съдебен съвет. Огромна каша има със съдебните експертизи. Това го знаят всички практикуващи юристи – и то не само с веществените доказателства, които се предоставят на вещите лица. Става дума за администрирането на целия процес – как се става вещо лице, кой отговаря на изискванията, кой ги вписва в списъците на съответните окръжни съдилища, кой плаща разходите? Може ли МВР да плаща 6 млн. лв. годишно за експертизи? Кой следи за квалификацията? Не трябва ли да има отделно самостоятелно перо в държавния бюджет на тема „съдебни експертизи” и така нататък.
Изведнъж, когато стане такава голяма издънка, се сещаме за този много голям проблем. Така че, надявам се от този конкретен случай, който и аз искам много бързо да се изясни, да направим промени в законодателството и в организацията, така че да няма повече такива издънки по тема „съдебни експертизи”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И сега въпрос от Парламентарната група на АБВ. Няма въпрос.
Преминаваме към втория кръг от въпроси.
От Парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Тази тема се обсъжда от миналата година. Имаше специално създадена Анкетна комисия, която доста време се занимаваше с нея. От изнесеното от доклада и от дебата в тази Анкетна комисия това, което стана ясно като обективен факт, е, че членовете на Анкетната комисия не се бяха запознали с въпросното тефтерче или тефтерчета. Те не ги бяха видели. Дали е едно, две, три или четири, не си спомням, не съм бил член на тази Анкетна комисия, но въпреки това тогава много беше дебатирано, бяха правени внушения в обществото.
Междувременно по информация от медиите досъдебното производство – едното, мина в съдебна фаза, има и осъдителна присъда. Не зная дали в мотивите съдът се е произнасял и обсъждал тефтерчето, или други факти и обстоятелства от дейността на Комисията относно това, което съм запознат от мотивите – забавяне или спиране на преписки. Мисля, че по-скоро се е позовавало на вторите факти и обстоятелства и че има друго досъдебно производство.
Сега, по повод кражбата или отнемането на това веществено доказателство или тези веществени доказателства – две тефтерчета, разбираме от медиите, отново някои хора искат да правят внушения в обществото, и то в началото на трудно сформираното отговорно правителство в един труден момент на българската държава при необходимостта от актуализация на бюджета, при липса на пари в Здравната каса, при спрените фондове.
Кой има интерес да се възползва от този факт? По въпросите им ще ги познаете, уважаеми колеги. Вместо да се занимаваме с важните, актуалните въпроси в обществото!
Преди две седмици заваля сняг, няма пари за снегопочистване, знаете.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Какъв е въпросът, не можахме да разберем?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Да, да, ще си задам и въпроса.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Времето свърши.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Той ще бъде нормален.
Въпросът ми, господин Министър, е: имате ли информация какъв тип кражби при спукани гуми в този регион, където е станало това деяние – дали този ден, предните дни или следващи дни са били извършвани по принцип? Факт ли са такива кражби, по такъв начин – отнемане на вещи от колата при спукване на гума, и дали, ако имате информация, проникването е станало чрез счупване на стъкло или по някакъв друг начин? Благодаря Ви.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, господин Лазаров! Нямам подобна информация за типове престъпления по отделни глави от Наказателния кодекс на конкретна територия на Република България и дори (единичен смях в ГЕРБ) на столичния град дали се срещат често, каква е интензивността, какъв е механизмът на извършване на престъплението? Няма как и да я имам.
Сега трябваше в 9,30 ч. да си представя политическия кабинет. За съжаление, всички медии бяха там и си тръгнаха, сигурно разочаровани от моето поведение. Но аз съм длъжен да се явя тук. Там исках изрично да споделя с медиите, а сега ще го споделя и пред Вас – че ще прокарвам категорична разграничителна линия между политическо и професионално ръководство. Когато става дума за конкретни престъпления, конкретни прояви, ще моля професионалното ръководство да си изгради съответна медия и стратегия и да дава повече информация на обществеността. Имам много друга работа по отношение на провеждането на законодателни промени, подзаконови промени и политики.
По този конкретен случай обаче, господин Лазаров, изрично съм разпоредил на директора на СДВР да създаде такава организация, че да окаже абсолютно пълно съдействие на Прокуратурата, която провежда разследване за кражба по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс – неквалифициран обикновен състав на кражба. Всички оперативно-издирвателни мероприятия да бъдат проведени, да бъде оказано пълното извънпроцесуално съдействие на МВР, да се потърси възможност да се открият записи на камери. Още същия ден, между другото, директорът на СДВР ме уведоми, че са предприети съответни действия – евентуални свидетели и така нататък.
Надявам се и аз, както всички останали, тези веществени доказателства да се открият, за да могат да допринесат за изясняване на обективната истина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпрос от Парламентарната група на БСП лява България.
Госпожа Мая Манолова има думата.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Според прочита на широката публика мистерията с кражбата на тефтерчето на Златанов минира не само наказателния процес срещу Филип Златанов. Тази мистерия на практика оневинява неговите поръчители – лицата, които са се разпореждали по отношение на това кой да бъде „ударен”, кой да бъде „отложен”, кой да бъде „оправен”. По този начин тези лица стават недосегаеми, срещу тях няма как да бъдат проведени успешни наказателни производства, защото макар да е спорно дали това тефтерче е било веществено доказателство по делото на Златанов, е ясно, че това веществено доказателство би било основно по дело срещу лицата с инициалите И.Ф., Цв.Цв., Б.Б. Затова моментът на изчезване на това тефтерче никак не е случаен.
Това е моментът, когато тези лица – поръчителите на това кой да бъде „ударен” и кой „оправен”, се настаняват във властта. Това е обяснението и на беззаинтересоваността на ГЕРБ към тази тема – на опита да я отклонят, да я неглижират. Това е обяснение и на пасивността на депутатите от Реформаторския блок, на Патриотите и на другите присъдружни в новата четворна коалиция (шум и реплики), защото те, влизайки във властта, се наредиха точно до тези лица – до поръчителите на Филип Златанов. (Шум и реплики отдясно.)
Затова моят въпрос към Вас е: били ли са образувани други наказателни производства освен това срещу Филип Златанов и дали именно по тези наказателни производства е назначена тази експертиза?
Тъй като Вие сигурно ще избягате от този отговор с обли изявления, ще Ви попитам и нещо по-конкретно, което вече е във Вашата компетентност: кои лица са били информирани за назначаването на въпросната експертиза, именно на това вещо лице, и какви действия са извършени от МВР за профилактиране на престъпниците, на автоджамбазите, на останалия криминален контингент в „Овча купел” и в Шесто районно управление?
Да Ви питам по-просто: колко ареста извършихте, колко хора профилактирахте, за да покажете наистина, че търсите извършителите на това престъпление след кражбата на въпросното тефтерче? В противен случай ще си направим извода, че и Вие участвате в хора на управляващата четворна коалиция. (Силен шум и реплики отдясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Понеже виждам голямата загриженост за съхраняването и процедури, които трябва да бъдат направени за съхраняването на доказателствата, искам да направя предложение към колежката, която се изказа, и нейната загриженост – може би и на другата парламентарна група, която днес предизвика този дебат, да направят предложение за съхраняването на бюлетините от Костинброд, защото може и те да изчезнат като доказателства в процеса. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – госпожа Манолова. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Аз не съм я споменал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Достатъчно е индивидуализирано обръщението Ви, господин Цветанов. Заявихте: колежката, преждеговоривша.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! От няколко дни наблюдавам опитите на ГЕРБ да се изхлузят от този случай, някак си да отклонят вниманието, така че хората да забравят чии инициали фигурираха във въпросното тефтерче. Всъщност от отговора на Вашия въпрос, а и в резултат на нормалната правна логика, е ясно, че има един печеливш от изчезването на това тефтерче...
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Кои са те?
МАЯ МАНОЛОВА: ...а именно лицата, чиито инициали всички български граждани знаят, фигурират във въпросното тефтерче – Цв.Цв., Б.Б., И.Ф. (Шум и реплики.)
Това са част от лицата. Това са лицата, които сега ни управляват. Това са лицата, които влязоха във властта. (Реплика от ГЕРБ: „А Делян Пеевски?!”)
Тук няма как да бъдат правени аналогии с Костинброд, защото, слава Богу, бюлетините от Костинброд не изчезнаха. (Смях в ГЕРБ.) Вашият опит за престъпление, Вашата манипулация с 480 хиляди бюлетини (възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”, реплики), готови да бъдат пуснати в употреба, нямаше как да мине. Защото там, за разлика от този случай, се действа светкавично, така че не можахте да заметете следите от готвената манипулация.
За съжаление, ситуацията с тефтерчето е различна и очакването на всички български граждани е да се вземат безкомпромисни мерки срещу това, защото това не е просто Филип Златанов – това е начинът, по който беше упражнявана властта в продължение на четири години, по време на управлението на ГЕРБ. (Реплики от ГЕРБ: „Времето!”) Не го забравяйте! Това е смисълът на мистерията с тефтерчето – да се замете последното веществено доказателство за начина, по който ГЕРБ ни управляваше. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това вече е мнение по същество, госпожо Манолова. Лично обяснение имате в момента.
МАЯ МАНОЛОВА: Това трябва да се помни, защото ГЕРБ отново са във властта! (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. (Реплики.)
Господин Таско Ерменков – процедура по начина на водене.
Все пак нека да дадем на министър Вучков да отговори на поставените въпроси. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Имате възможност за процедура.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Доколкото съм запознат, ръководството на Народното събрание в лицето на председателя в момента, който го води, е призвано да провежда така заседанията, че те да се придържат основно към темата, която обсъждаме, а не да се правят свободни съчинения на някакви теми и в това число да се въвеждат някакви нови процедури, които може би в бъдещия правилник, който ГЕРБ ще си приеме, ще има, но сега в момента ги няма.
Госпожо Председател, затова въпросът ми е по начина на водене: по коя точка от Правилника и точно коя процедура предложи говорившият от Партия ГЕРБ? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ерменков, когато народен представител поиска думата за процедура, както Вие в момента последен направихте това, аз или моите колеги, които водят заседанието, няма как да знам точно какво като процедура ще поиска отделен народен представител. Мога да го прекъсна – в случая не прекъснах, защото изявлението беше много кратко, но дадох достатъчно време под формата на лично обяснение, за да чуем обратното мнение по въпроса. Така че не приемам за състоятелно твърдението Ви, че съм нарушила Правилника.
Нека все пак да дадем възможност на министър Вучков да даде отговор на въпросите, които постави госпожа Манолова.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, понеже чух реплики от залата – неформални, сега ще кажа пак: следствена тайна – ами, да, то следствената тайна не е случайно понятие, така че искам да се придържаме и към разделението на властите, конституционни разпоредби, разпоредби от Правилника и няколко решения на Конституционния съд.
Искам да споделя пред Вас, че има няколко решения на Конституционния съд, включително и съпроводени с отмяна на текстове от Правилника на Четиридесет и първото народно събрание, които оказват каква информация може да бъде предоставена дори и на народни представители, независимо че сме парламентарна република. Ако попада в обхват на следствена тайна, не само че не могат да бъдат извиквани представители на магистратурата и да бъдат задължавани, макар че може би те точно сега трябва да говорят – особено от страна на прокуратурата, не от МВР, но не може да бъде предоставена така безпрепятствено и следствена тайна, което е понятие от Наказателнопроцесуалния кодекс. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Въпросите, които Вие ми зададохте, общо взето, се състояха в следното – ако нещо бъркам, моля Ви да ме коригирате и предварително да се извиня: били ли са образувани досъдебни производства срещу лица, които са били информирани, че това лице е вещо лице по делото Златанов? Така ли? (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Срещу поръчителите в тефтерчето? (Реплики от БСП ЛБ.)
Добре, Вие, ако сте министър на вътрешните работи, ще отговорите ли на този въпрос?! (Реплики от народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, не влизайте в личен диалог.
Господин Ерменков отново ще ми обърне внимание, че нарушавам Правилника.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Добре, няма да влизам.
Как може министърът на вътрешните работи да отговори дали са образувани дела срещу определено лице? Двеста и четиридесет хиляди досъдебни производства има в България. Мога ли аз да зная? Освен това Вие перфектно знаете, че по делото Златанов – това е публично известно, независимо от някои интерпретации вчера в медиите, МВР не е провеждало разследване. Следствието е извън МВР от месец март 1995 г. Делото е водено от следовател. Следствието е независима структура на независимата съдебна власт, под ръководството на прокуратура, следствен отдел към прокуратура, имало съдебни фази, имало други досъдебни производства, но не е водено от разследващи полицаи от МВР. Това е, което мога да кажа аз на този етап, като вътрешен министър.
Чисто хронологически. Не съм любител на теориите на конспирациите и не вярвам на тях. На 5-и изглежда е станала случката с кражбата, на 6-и той е заявил писмено в Шесто РПУ, миналия петък – преди една седмица, тук, на 7-и, бяхме избрани за министри по волята на върховния представителен орган. Много лесно мога да кажа: „Това не е мой проблем”. Напротив, аз искам да се установи истината по този случай, но Ви призовавам да не ползвате за жертва и да не прехвърляте отговорността върху служителите на Вътрешното министерство. (Реплика от народния представител Мая Манолова. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Вучков.
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! От хората, които бяха визирани в тефтерчето като „удряни или оправяни”, на изслушването в самата Комисия стана ясно каква е била технологията и кои са били начините и моделите, за да бъдат „удряни или оправяни” различни хора, а именно хора, които са вътрешнопартийни опоненти, хора от политическите опоненти от други партии, хора от съдебната власт и хора от местната власт. Видя се от изслушването – това, което говориха самите хора. (В пленарната зала влизат министър-председателят Бойко Борисов, заместник министър-председателят Томислав Дончев и министър Ивелина Василева.)
Тези хора, този модел, тази технология я квалифицираха по начин, който стана публично известен, а именно като фидосовщина, цветановщина или борисовщина. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Така го квалифицираха. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
Господин Лазаров, има стенограми, можете да се запознаете със стенограмите какво е правила Анкетната комисия. Тази работа на Анкетната комисия е в самите стенограми.
Господин Министър, от Вашите отговори оставаме с усещането, че от Министерството на вътрешните работи нищо не зависи.
Моят въпрос към Вас е: какво ще направите Вие, като министър, и Министерството на вътрешните работи, за да не остане в обществото усещането за връщането и реконструирането на онези модели, за които досега говорих? Благодаря Ви за вниманието. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Карадайъ.
Преди да отговори министър Вучков – на основание чл. 61 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, съгласно който: „Членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанията на Народното събрание. Те могат да вземат думата винаги когато я поискат. Председателят на Народното събрание може да определя времето, през което министрите говорят по определен въпрос”, министър-председателят господин Бойко Борисов иска думата.
Имате думата, господин Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Само преди час Европейската комисия официално – комисарят по регионална политика, заяви в писмо до България, че приветства положителните стъпки, предприети от българските власти за подобряване и укрепване на системата за управление по Оперативна програма „Околна среда”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Цитирам: „Плащанията към България по Оперативна програма „Околна среда” се възстановяват, което е отлична новина за българската икономика, но също така и за бъдещето на сътрудничеството между България и Европейската комисия”.
Предполагам, че в стила, който чух, очаквате да кажа, че благодарение на нас това се е случило. Действително много се постарахме тези дни, но (смях и оживление в ДПС) дойдох да Ви кажа, че благодарение на всички Вас, благодарение на волята българските депутати да имаме Парламент, да имаме правителство, да имаме кабинет, да сме тук всички заедно и това, че Европа видя, че в България има нормално действащ Парламент и демокрация, 800 милиона влизат в българската икономика и това се дължи на всички Вас, които сте тук. (Ръкопляскания от ГЕРБ и Реформаторския блок.)
Затова дойдох да благодаря от името на правителството и на колегите – детайлите после в кулоарите, Томислав Дончев на трибунка ще ги каже с министър Василева, но аз дойдох лично да Ви благодаря, че благодарение на това, че Парламентът е тук, че Вие сте тук, има 800 милиона по сметките на България. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това да сме направили, поне не могат да кажат, че депутатите не са си заслужили заплатите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Министър-председателят Бойко Борисов, заместник министър-председателят Томислав Дончев и министър Ивелина Василева напускат пленарната зала.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Вучков, сега можете да отговорите на въпроса на господин Карадайъ.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Нека да отговоря на господин Карадайъ. (Силен шум и реплики.)
Господин Карадайъ, не знам дали се чува, въпросът Ви беше твърде общ за бъдещите политики на МВР, а не в конкретиката на изслушването, за което съм поканен тук.
Днес щяхме да представим по-подробно нашите намерения за реформи във Вътрешното министерство, защото са ни необходими още няколко дни все пак, за да направим равносметка на свършеното дотук.
Искам да Ви кажа, че състоянието на МВР е изключително тревожно от бюджетна гледна точка – към края на годината дефицитът е 213 млн. лв. От това зависят всички политики – дали могат да се покрият тези задължения, или не. Реформа без финансиране просто не се върши.
Искам да Ви уверя, че разчитам много на законодателни промени, без рискове от противопоставяне, без излишна драматизация и политизация, при това предхождани от едни задълбочени обществени обсъждания. Силно се надявам да има такива, за да се срещнат аргументи.
Не е необходимо МВР да има собствена служба за подслушване и проследяване, но трябва да се обмисли и въпросът дали ДАНС трябва да има такава. Естествената среда на БОП е във Вътрешното министерство. Необходимо е да се възстанови принципът чрез конкурс да се расте в кариерата във Вътрешното министерство и да се укрепи синдикалната дейност.
Това са накратко политиките, които бих желал да следвам, но само след като се промени законодателството. Това бих могъл да отговоря на този въпрос, не знам дали Ви удовлетворява, или не. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Анастасов.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, през тази седмица съпредседателят на Реформаторския блок господин Радан Кънев, същевременно председател на ДСБ и основен коалиционен партньор в управлението на страната, огласи публично информация, че са били обект на силен корупционен натиск при назначенията във втория ешелон на изпълнителната власт.
Ние от ДПС приветстваме доблестта на господин Кънев да даде гласност на тези тежки порочни явления в българския политически живот. Наред с това припомняме, че според Наказателния кодекс склоняването към корупция чрез търговия с власт е тежко престъпление, което се наказва с лишаване от свобода.
Припомняме също така, че дълг на всеки български гражданин, особено когато той е овластен, е да не укрива престъпление, защото укриването на такова тежко престъпление, е също тежко престъпление и също се наказва с лишаване от свобода.
Затова очакваме господин Кънев, след като е казал „а”, да каже и „б”, и „в” и да изпълни задълженията си по Конституцията и законите на Република България, като сезира компетентните власти, кои точно лица, икономически кръгове и прочие са упражнили натиск върху реформаторите при назначенията във втория ешелон на изпълнителната власт.
На първо място, тази информация е дължима на българското общество, за да е наясно то какви интереси се опитват да обградят новото управление.
Ако не се огласят подробни данни, ще приемем, че тези изявления на господин Кънев са просто имитация на прозрачност. Защото основният мотив, с който реформаторите заявиха претенция за власт и сега 23 народни представители имат цели 7 министри е битката със задкулисието. Половинчатата Ви теза, господин Кънев, без конкретни имена Ви оставя в сянката на задкулисието. Излезте оттам! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате възможност да дадете отговор, господин Атанасов, от името на парламентарната група към господин Вучков.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Аз не знам защо по тази тема днес тук сме извикали вътрешния министър, защото доколкото имам информация тези прословути тефтери – незнам колко са, никога не са били на разположение на служители на Министерството на вътрешните работи, никога не са били съхранявани в Министерството на вътрешните работи. Понеже виждам веднага питащия Ви поглед, ще Ви кажа – тези тефтери винаги са се съхранявали в една каса в ДАНС. Защо Вие от „Атака” не извикахте председателя на ДАНС, за да Ви даде обяснение къде са се съхранявали тези тефтери? (Ръкопляскания от РБ.)
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Имаше кражба.
АТАНАС АТАНАСОВ: Сега да Ви кажа нещо изключително важно. На 7 ноември 2014 г. беше създадено днешното българско правителство. Това деяние се е случило на 5 ноември
2014 г., а на 6 ноември този господин Бенчев се е оплакал – не знам каква е връзката.
Но искам да Ви кажа нещо друго. В един български електронен сайт, който се казва „Фактор”, на 17 октомври 2014 г. – 20 дни по-рано, е посочено, че най-вероятно тефтерите са унищожени и са изчезнали. Някой взе ли отношение по този въпрос тогава? Кого трябва да питаме по този въпрос – министърът, който е назначен на 7 ноември ли?
За да не Ви отегчавам повече, аз искам да задам конкретен въпрос на господин министъра.
Господин Министър, Вие заявихте, че това вещо лице е било служител на Министерството на вътрешните работи. Аз искам да Ви помоля тук да отговорите на въпроса: през какви длъжности през годините е преминал в Министерството на вътрешните работи този господин Бенчев и бил ли е служител на Шесто управление на прословутата Държавна сигурност? (Шум и реплики от Парламентарната група на БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Вучков.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Господин Атанасов, аз не разполагам с кадрова справка на лицето и не мога пред Вас да прочета неговото кариерно развитие. Единственото, което знам, е, че накрая е бил служител на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология, в някои от отделите. През 2007 г. поради навършване на 60-годишна възраст е напуснал. Просто не съм подготвен с кадрова справка, не знаех, че точно такъв въпрос ще ми се зададе.
По отношение на това дали той е бил служител на Държавна сигурност, вчера видях в медии подобни публикации. Но тъй като МВР под ръководството на господин Цветанов и аз като заместник-министър предадохме целия архив по линия на Държавна сигурност – 1 100 000 активни единици, на компетентната Комисия по досиетата, всички документи по линия на Държавна сигурност са предадени на Комисията по досиетата, избрана от българския Парламент. Бихте могли да отправите подобно искане в процедурата за изслушване например за работата й през тази година или по друг повод. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпрос от името на Парламентарната група на Патриотичния фронт – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин Министър! Лично на мен ми е изключително неприятно, че българското Народно събрание трябва да губи толкова време с глупости. Един път.
Втори път, ако трябва да навлизам в риториката на една госпожа, която намеси патриотите в не знам си какво, мисля, че няма по-отговорно и по-патриотично поведение да мислиш за народа си, за Родината си и да правиш всичко възможно в тези трудни времена да се осигурява финансиране на държавата, да осигуряваш външно финансиране по европейски фондове и оттам да се осигуряват и работни места.
Ако трябваше да вляза в тази риторика, отговорът на която за почти всички тук е ясно, че ще получи с прокурорско постановление, че има извършено престъпление от неизвестен извършител и след два месеца то ще бъде прекратено, това е ясно на всички, но би следвало да задам едни такива елементарни въпроси на господин министъра на вътрешните работи, пак казвам, ако трябваше да вляза в тази риторика, и да го попитам например: уважаеми господин Министър, случайно в това тефтерче не съществуват ли инициали на Вол.Сид., на М.М. и например дали пък Вол.Сид. в това тефтерче не е участвал в схемата по осребряване на златен пръст?
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака, от място): Недей да лъжеш, бе!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Съществували ли са инициали, например,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се отклонявайте от предмета на изслушване.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: ...на други такива лица? Защото на всеки нормален човек му е ясно, че когато съществуват инициали, няма практически доказателства.
Второто нещо. Би следвало да Ви попитам, пак казвам, ако влизам в тази риторика, давайки си ясната представа, че следствената тайна не може да бъде нарушавана, че загубата на време днес на Вас Ви коства да решавате много по-сериозни въпроси на МВР.
Затова, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, аз наистина се чувствам много неприятно днес, защото бих искал да Ви попитам...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, задайте въпроса към министъра.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Имате ли информация дали въпросното вещо лице в крайна сметка е получило по надлежния ред съответните тефтери? Защото никъде не беше изнесена информация дали той въобще е получил тези тефтери. Говори се за календари, за не знам си какво, но не и за тефтери. Ако имате такава информация, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
Очаквам отговор от министър Вучков.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обявих Ви думата, така че след това ще направят процедурата.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Господин Байрактаров, не мога да предоставя информация, защото нямам по отношение на това как точно е предадено веществено доказателство на вещото лице. По принцип има такава практика по висящи досъдебни производства и досъдебната фаза – когато се назначава експертиза с конкретна задача, да се предоставят било писмени материали, други документи, доказателства и не доказателства по делото, вещото лице да може да отговори на конкретно зададения въпрос с оглед на неговата вещина и експертиза, която има в определена област.
Тук вероятно много от Вас са работили в практиката и знаят, че това се случва. Вероятно понякога има и други изчезнали веществени доказателства, които са предоставени на вещото лице, за да направи някакъв експертен извод, наречен „експертно заключение”.
Сега, дали преценката конкретно е била правилна? Ако беше на служител на МВР, бих могъл да говоря. Макар че когато става дума за наказателно производство, една политическа фигура като министър не би трябвало да говори по конкретно наказателно производство, дори разследващият полицай да е служител на МВР. Защото това е наказателно производство под ръководството на прокуратурата. В конкретния случай следовател ли е бил, прокурор ли е бил, е преценил, че вещото лице трябва да носи със себе си тези важни веществени доказателства, за да формира експертно заключение. Дали е могло по друг начин това да се случи, дали е могло тези изследвания на вещото лице да се случат в самата следствена служба, или не, това е било въпрос на конкретна преценка от ръководно решаващият държавен орган на досъдебната фаза „dominus litis” – това е прокурорът, или разследващият орган, в случая следователят. Аз нямам информация защо е постъпено по този начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря, госпожо Председател.
Процедурата ми е по начина на водене. Разглеждаме изключително сериозна тема. Затова сме поискали това изслушване. Тук народното представителство трябва да бъде информирано – изключително сериозна тема.
Госпожо Председател, процедурата ми е следната. Моля Ви на тези, които се изказват, хората, които участват в дебата, просто да им напомняте да се изказват по темата, която разглеждаме, а не да правят откровени лъжи тук, от тази трибуна.
В миналото Четиридесет и второ народно събрание имаше специална комисия, която се занимаваше с това тефтерче, разглеждаше това тефтерче и имената, които са записани там. Никъде в това тефтерче няма инициалите „Вол. Сид.”. Може да има „В.С”., но това сигурно е Валери Симеонов, защото е сезирана тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, господин Чуколов, Вие предложихте и аз приемам молбата Ви да следя...
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Затова, госпожо председател, моля Ви, първо, да спазвате от тази трибуна да не се лъже, народните представители, които се изказват, да не лъжат, и ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ... за неотклоняване на темата и ако Вие бяхте чули внимателно, направих забележка за отклоняване от темата.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: ...и второ, дебатът да бъде по темата, която разглеждаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реагирах своевременно, преди Вие да поискате такава процедура. (Шум и реплики.)
Въпрос от името на Парламентарната група на ...
Процедура – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моля Ви под формата на процедура да не допускате изявления на колеги, които установяват и потвърждават тяхна манипулативна, конюнктурна теза.
Многократно членовете на временната комисия, която разследваше случая с тефтера, сме заявявали следното: колеги, ние не видяхме тефтера. Колежка от БСП от тогавашния парламент призна къде и с кого е ходила, за да гледа този тефтер, но ние – опозицията, не сме виждали въпросния тефтер, тефтери и така нататък.
Моля също така, извикахме министър, колеги, положете някакви грижа поне да фокусирате въпросите си относително към материалната компетентност на министрите. Не показвайте пред всички зрители на Националната телевизия и слушатели на радиото грубо непознаване на Конституцията, на взаимодействия между властите.
За какво питате министъра? За какво му четохте справката за движението по делата, която знаете по някакъв начин? Как да Ви отговори министърът за движението на делата?! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без обаждане от място. (Продължаващи шум и реплики.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Много се изкушавам, колеги от „Атака”, да Ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кирилов, ориентирайте се към приключване.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ще спазя обаче добрия тон. Моля Ви и Вие да го спазвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кирилов, приемам процедурата Ви по начина на водене като очакване от Ваша страна и на немалка част от народните представители аз да призова пленарния състав на Народното събрание за коректност в диалога. Знаете, че по правилник председателят няма такава възможност, преди към него да са обърнати критични бележки по начина на водене.
Използвам възможността, която господин Кирилов току-що поиска от мен, за да напомня да се придържаме към искането за изслушването по конкретния повод, по който то бе допуснато с нарочно решение на Народното събрание.
Въпрос от следващата по големина Парламентарна група на Български демократичен център. Няма.
От „Атака”?
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Госпожи и господа народни представители! Аз разбирам неприкритата нервност на министър-председателя. Това е човекът с инициали Б.Б. в тефтерчето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Ташева, ще Ви отнема думата, ако говорите извън това, за което съм Ви я дала.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате възможност да зададете въпрос към министър Вучков. За това призова господин Чуколов преди малко – да спазвам стриктно правилника. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Да.
Мога ли да продължа, госпожо Председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не съм Ви прекъсвала. (Смях от БСП ЛБ и от „Атака”.)
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Имам предвид изказването на министър-председателя, който прекъсна изслушването, за да обсипва Парламента с груби комплименти.
Разбирам също така и недодялания опит на Вашия коалиционен партньор – патриотарите, да отклонят вниманието от факта, че според заместник-главния прокурор Сарафов ние имаме случай на търговия с влияние – тежко престъпление.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това е Ваш проблем.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Ние искаме да изясним кой заличи, кой унищожи веществените доказателства за това престъпление, защото за всички, за целия български народ е ясно, че Филип Златанов е само бушонът. Тук се прави усилие да се ограничи съдебното дирене само до този бушон – само за това! За съжаление, съдебното дирене щеше да отведе до лица, заемащи върховете на държавността в България. За съжаление, господин министре, Вие сте „ни чул, ни видял”. Вие падате отнякъде, сякаш по онова време не бяхте заместник-министър на Цветан Цветанов. Въобще се намирате в небрано лозе и ние тук Вас, бедничкия, Ви изтезаваме.
Вие не можахте да разсеете, а задълбочихте съмненията, че тази история със спуканата гума е инсценирана ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще зададете ли въпроса си? Имате десет секунди за това.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: ... е инсценирано престъпление с цел да бъде оправдано изчезването на веществените доказателства на група от пет души, заемащи върховете на властта, за тяхната търговия с влияние.
Затова искам да Ви помогна, да Ви подскажа. Хайде, понеже се чудите защо сме Ви поканили, поканихме Ви, защото тук е намесен Институтът по криминалистика на МВР, негов служител, а той е под Вашата шапка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Ташева, Вие сте в режим на задаване на въпрос, а не на отношение.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: И второ ... (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Ташева, спрете за секунда и ме чуйте, като Ви говоря.
Вие сте в режим на задаване на въпрос, а вземате по същество отношение, каквото ще имате възможност няколко минути по-късно.
Времето Ви за въпрос изтече. Ще Ви дам възможност да зададете въпрос, един въпрос. Имате това време от мен.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Понеже главният прокурор не се отзова на нашата покана, господин министре, искам да Ви попитам: какви заявки от прокуратурата е получила СДВР досега във връзка с изчезването на веществените доказателства по делото на Филип Златанов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
За отговор – министър Вучков, ако разбрахте какво Ви питат, можете да отговорите. (Смях от ГЕРБ.)
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Госпожи и господа народни представители! Госпожо Ташева, на въпроса Ви какви заявки от прокуратурата е получила СДВР във връзка с въпросните тефтерчета, бих могъл да кажа, както цитирах в самото начало, на съответната дата всички материали по тази преписка за заявената кражба от господин Бенчев са иззети от прокурор. В момента цялото разследване са провежда от прокурор.
Ако има заявки към МВР служители за извършване на някакви процесуално-следствени или извънпроцесуални действия, МВР ще ги осигури безпрекословно.
Но конкретно какви сигнали от прокуратурата са дадени към МВР служителите или не са, не бих могъл да кажа. Предполагам, че все още не са издадени никакви сигнали, но ако бъдат издадени, сигурен съм, че служителите на МВР ще отговарят на очакванията на прокуратурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура по начина на водене – господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Процедурата ми е свързана с това, че тук виждам много колеги, особено госпожа Ташева, се мъчат да обвиняват институции, държавни институции, в неща, за които те нямат никакво отношение. Разбра се, че Министерството на вътрешните работи в този му вид, с това ръководство, няма практическо участие в разглеждането на това тефтерче.
Но аз искам да напомня нещо друго на госпожа Ташева ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: На мен трябва да направите процедурата по начина на водене, господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Процедурата е да не правим обвинения, без да стъпваме фактологически на фактите. А те са следните. Това тефтерче е разглеждано от миналия Парламент от специална комисия. Знае се, че е имало две тефтерчета – черно и червено. (Шум и реплики.) Знае се, че е гледано само едното тефтерче. А другото, в което е имало единственото пълно изписано име „Д. Пеевски” не е гледано. Това име впоследствие е излязло в някои сайтове, даже може да се каже в каква светлина е написано това име ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Андреев, при вземане на отношение към отговорите на министър Вучков можете да споделите тези факти с народните представители. В конкретната процедура, когато имате забележки към мен как водя заседанието, имате думата да ми направите забележка.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак – по начина на водене.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ето, току-що станахме свидетели на злоупотреба с право, на злоупотреба с Правилника – под формата на процедура по начина на водене се правят изказвания по същество, защитават се тези, доста често манипулативни.
Госпожо Председател, вместо да приканвате народните представители да Ви правят забележка, Вие направете забележка, каквито правомощия имате по Правилник, към народни представители, които злоупотребяват с Правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А Вие не ме ли чухте, господин Казак, че го направих? Не ме чухте.
Преди това поясних, че това по същество е отношение към отговорите на министър Вучков и ще има възможност в 5-те минути, които следват като част от разписаната процедура, да ни запознае с мнението си. След като е поискал думата по начина на водене, ако има забележка към мен, да я направи. И тогава господин Методиев коректно каза, че ще вземе отношение. Запознайте се със стенограмата какво съм му казала.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Трябваше да му кажете: „Правя Ви забележка“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И до наказание ще стигнем, колеги. Спокойно. (Оживление.)
Въпрос от Парламентарната група на АБВ? Няма.
Преминаваме към последната част от процедурата – отношение от народен представител от името на парламентарна група, в рамките на 5 минути към отговора на министър Вучков.
Имате думата, господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Истината за това тефтерче никога може би няма да бъде разбрана и установена, тъй като тези, които го разглеждаха, изпълняваха, разбира се, една политическа задача. Поради една проста причина – не може да има парламентарна комисия, която да разглежда един проблем, и да не разполага с пълния доказателствен материал по отношение на това, което разглежда.
Публично известно е вече, благодарение на електронните сайтове, че тефтерчетата са били две – черно и в бордо. Много интересно комисията, която беше председателствана в миналия парламент от господин Кирил Добрев и която изхарчи 50 хил. лв. на българския данъкоплатец, до какъв извод стигна? И защо тогава официално, когато тази комисия съобщаваше на българските граждани за инициали Б.Б., Цв.Цв. и не знам си какво, пропусна да съобщи единственото напълно ясно написано име – Д. Пеевски. То фигурира в това тефтерче. Всички Вие го знаете. И то фигурира в присъщото му качество – по отношение на „Булгартабак” и по отношение на едни фармацевтични схеми.
Докога в този парламент няма да отговорим и на въпроса всъщност кой е „Кой?”. Защото там, в това тефтерче е заложен и този отговор. И ние като български народни представители сме длъжни да кажем цялата истина за модела „Кой?”.
Аз много се учудвам, че хората и моите приятели от ДПС мълчат свенливо за изключителното влияние на тази личност, благотворно влияние за развитието и възхода на тяхното движение. Защото, уважаеми господа от ДПС, хора като господин Делян Пеевски доведоха до комичната ситуация ДПС да се чете: Делян, Павел и Слава. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, ето отново същото лице нарушава драстично процедурата, а Вие мълчаливо го оставихте да си седне на мястото, без да му отправите забележка като санкция, предвидена в Правилника на Народното събрание за това, че се отклонява от процедурата – не зададе никакъв конкретен въпрос към министъра, а си позволи да прави само голословни твърдения, манипулативни изказвания и откровени клевети. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак, така ще изчакам спокойно и Вие да си седнете на мястото, защото народният представител, който говори преди Вас, не е в режим на задаване на въпроси, а да вземе отношение. И той взе отношение по факти, които са свързани с предмета на днешното изслушване, а това са тефтер или тефтерчета. За разлика от него аз не знам нито броя им, нито цветовете им.
От името на парламентарната група – заповядайте за отношение, господин Добрев.
КИРИЛ ДОБРЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, да Ви кажа честно, бях забравил какво е да сте на власт и да водите заседание. Повярвайте ми, направихте всичко възможно да разводните този дебат. То не се пускаха фондове от тази врата, пък излизаха от тази, не беше лошата Държавна сигурност, която краде тефтери… А и не знам с този призрак, който сте вкарали в парламентарната си група, който го преследва Държавна сигурност и ден, и нощ, как ще изкараме този мандат. Но това е само лирично отклонение.
Уважаеми господин Министър, аз не виждам защо трябва да се сърдите за това, че Вие сте тук. Колкото и да са тефтерите – няма значение, едно трябва да знае българската общественост: тези тефтери, освен прокуратурата, никоя друга институция не ги е виждала. Всички ние сме работили по ксерокопията и по слайдшоуто, което изнесе прокуратурата. Дали са били в ДАНС, в коя каса, къде са сложени – това знае само ген. Атанасов, защото никой друг, освен него, не контактува с толкова висшестоящи.
Но, господин Министър, моля Ви се, не се сърдете, защото обществото имаше нужда от Вашето изслушване. Ако не се лъжа, става въпрос за кражба на веществени доказателства. Кой отговаря за кражбите в тази държава? МВР. Единственото нещо, което трябваше да кажете на българската общественост, след като разбрахте за тази кражба, е какви действия е предприело МВР, колко души са профилактирани, колко са задържани, колко апартамента са проверени? Тъй като не чух тази информация, съм наясно, че за тези пет дена МВР нищо не е направило за разкриването на тази кражба. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Добрев.
Възможност за отношение от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, от това, което чухме днес, става ясно, че от Министерството на вътрешните работи нищо не зависи по този въпрос. Поне аз останах с такова впечатление и с такова отношение. Аз не знам, господин Методиев явно е работил...
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Методи Андреев.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Методи Андреев, благодаря Ви, явно е работил детайлно с тефтерите и тефтерчетата. Но досега пък се твърдеше от тази трибуна, че никой не ги е виждал, освен прокуратурата. Ние сме работили, както преди мен се каза, с ксерокопия, които са ни предоставени, както и слайдшоуто. Внушението, лъжата, че има изписано едно-единствено име, явно сте ги виждали някъде, но в ксерокопията имаше и други имена. И твърдението, че едно-единствено име има напълно изписано, не е вярно, лъжа е, внушения са. Защото има едно име, което се казва Плевнелиев. Там е изписано напълно. Това го видяхме и от ксерокопието, и от слайдшоуто.
От тази гледна точка пак ще се върна на принципния въпрос: това, което се видя в тази комисия и го има в стенограмите –потърпевшите от комисията ясно и точно дадоха модел на управление, модел на пребиваване на власт. И този модел на пребиваване на власт не е добър – всички го оценихме и всички го виждаме. Основна грижа и задача, включително и на Народното събрание, е да не допускаме такива модели да се повтарят.
От тази гледна точка е нужно при всеки подобен случай съвсем спокойно, принципно да се запознаем, да вземем отношение и да пресичаме опити от този род за такъв модел на управление в нашата родина. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Карадайъ.
Лично обяснение – имате думата.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Господин Карадайъ, не правя никакви опити да манипулирам и да не казвам истината. Това, което е написано официално като резултат от проверката на тази комисия, е ясно – пише „Плевнелиев”.
Аз задавам друг въпрос: защо другото име, което излезе във „Фактор” – това е електронният сайт, откъдето го знам, не съм чел никакви тефтерчета, което беше написано пълно „Д. Пеевски”, не излезе официално в резултата от проверката на Народното събрание?!
Затова казвам – бяха изхарчени 50 хил. лв. най-вероятно да се скрие това име!
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Кой стои зад сайта „Фактор”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Радан Кънев има думата за отношение от името на Парламентарната група на Реформаторския блок.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Ще се опитам изцяло в рамките на дебата да задържа това изказване. Дебатът може би не беше излишен. Аз гласувах против провеждането му с идеята, че няма да е необходим. Сега, след като се проведе, мнението ми е, че може би не беше излишен.
Разкри се значителният обществен интерес и значителните съмнения, свързани с изчезването на тези тефтери, колкото и да са на брой. И това са съмнения, които българското общество трябваше да чуе. За всички нас е ясно, че това е тема с продължение. За съжаление, не с продължение там, където трябва – в прокуратурата и в съда, а с продължение в медиите и в публичното пространство.
Сериозното съмнение, или най-малкото – сериозната неяснота, дали става дума за битово престъпление, или за престъпление от много сериозен характер, от сферата на организираната престъпност ще тревожи обществото ни още доста време. Ако става дума за битово престъпление, то поставя едни въпроси и те са въпроси от технически характер, които могат да бъдат решени сравнително лесно законодателно. Ако става дума за умишлено отнемане на това веществено доказателство от вещото лице в един много критичен момент, тогава става дума за много сериозен пробив в националната сигурност на България!
Това, което изнесоха и господин Методи Андреев, и генерал Атанас Атанасов, не е за пренебрегване. Имаше публикации, че този тефтер ще изчезне, много преди да се смени властта в България. Имаше ясно съвпадение между тези публикации и първите публикации, свързани с името на господин Делян Пеевски в тефтера. Имаше ясна връзка с момента на избор на новото правителство – непосредствено преди неговия избор, когато той беше вече ясен, тоест когато предстоеше.
Въз основа на данните, които бяха изнесени от въпросите на народните представители, и въз основа на отговорите на министър Вучков нито могат да бъдат разсеяни, нито изцяло потвърдени тези сериозни съмнения. Ние обаче можем да споделим и да подкрепим тревогата на министър Христо Иванов, който каза, че това може би е много сериозен проблем пред българското правораздаване – проблем, който може да се повтаря и в други случаи. Подчертавам, ако не е битов проблемът, разбира се, става дума за пробив в националната сигурност на България.
И тук връзката с принадлежността на вещото лице, от което е изчезнал тефтерът, със службите на Държавна сигурност съвсем не е повод за ирония и за смях, въпреки че винаги можем да се посмеем. Но вече 25 години този смях става доста горчив, тъй като подобни съвпадения стават доста чести.
Този тефтер, разследването по него е много сериозна материя, свързана с тежките злоупотреби с власт. Съмненията около неговото изчезване показват, и за мен това е основният извод от днешния дебат, че без много сериозна реформа в правосъдието, без много сериозна реформа в ДАНС и без много сериозна реформа в МВР злоупотребите с власт в България никога няма да бъдат разкрити.
Уверявам Ви, че всички данни за престъпления, които са стигнали до мен, ще бъдат по необходимия ред доведени до знанието на компетентните органи. Но досегашният ни опит ме навежда на сериозната тревога, че нищо от страна на тези компетентни органи няма да последва, защото става дума за злоупотреба с власт и без работеща ДАНС, без работещо МВР, без работеща прокуратура, и под „работещи” много ясно разбирам независими от политическо и мафиотско влияние, резултат няма да има.
Случаят с принадлежността към политическото управление на Държавна сигурност на въпросното вещо лице, пенсиониран служител на МВР, показва още нещо. Тези реформи задължително включват в себе си силен елемент на лустрация на служителите на ДС. Благодаря. (Ръкопляскания от РБ и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кънев.
За отношение от името на Парламентарната група на Патриотичния фронт – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Министър! Моето отношение към този дебат в някаква степен го изразих, но какво всъщност стана ясно от него? Всъщност стана ясно, че някой виждал тефтерите, пък друг не ги виждал, трети ги бил виждал на слайдове, четвърти ги бил виждал на ксерокопия, а пък един друг казва, че те били само в прокуратурата!
Иначе казано, каква е цялата проста, елементарна история от този дебат? Има една стара сентенция: „Дай на народа хляб и зрелища”.
Само че Вие, господа от ляво, тъй като не можахте да дадете хляб на народа, сега решихте да му давате зрелище. (Оживление и реплики от ляво.)
Освен всичко, не стана ясно от тези дебати: ако ги има тези тефтерчета, лично аз не съм убеден, че въобще съществуват такива (смях от ДПС), дали в цвят бордо, синьо, или не знам какъв цвят, дали в тези същите тефтерчета, както тук разбирам от дебатите, е изнесена цялата истина, или само са подбирани определени инициали, за да се въвежда точно, да се засилва елементът на зрелището?
Не стана ясно дали наистина съществува в това тефтерче инициалът „Д. Пеевски”.
Дали пък, пак питам, не съществуват инициалите „Вол. Сид.” (провикване от „Атака”) и дали пък въобще не са описани в същото това тефтерче, когато се говори за влияние с власт и схемите, начините за осребряване на подкрепа на власт, наречена от народа „златен пръст”?! Ето това не стана ясно от цялото това нещо!
Ние сме длъжни да реагираме, когато поставяме един такъв дебат на институция, каквато е МВР. Единственото, което би следвало да се запита министърът на вътрешните работи, е: как и по какъв начин ще се реагира за установяване на извършители на престъпление, ако има въобще такова престъпление?
Пак трябва да се върна назад, че никой тук не показа официален документ, че въпросното вещо лице въобще е получило тези тефтери по надлежния ред и от кой ги е получило.
Нещо повече, тези мои съмнения се подсилват именно и от хвърлените в медиите информации още преди повече от месец, че тефтерите вече били изчезнали. Интересно, нали? Но пак казвам: няма никакъв проблем в България да се използва действието „манипулация”, а още по-лесно е от една група – там, в ъгълчето, вляво (провиквания от „Атака”), която страда от някакви други такива свои илюзии и най-вероятно там ги владеят други страсти, зависещи от КГБ (оживление), но как да говоря за едни такива хора…(Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Говорете с факти, не с предположения.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Аз изразявам своето отношение, уважаема госпожо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отношението е към отговора на министъра, не към поведението на останалите парламентарни групи.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Безсмислено е такива дебати да се водят, да се излъчват по Българската национална телевизия и да отнемат ценно време на Народното събрание, което се заплаща от данъкоплатците. Да Ви обясня. Благодаря. (Единични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отношение от името на Парламентарната група на Българския демократичен център – заповядайте, господин Хайтов.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ние, от Парламентарната група на Демократичния център, седим в централната част на пленарната зала и бавно, и внимателно изслушахме становищата и отношението на останалите колеги.
Нашето отношение е следното: да, дебатът беше поставен по една много важна и съществена тема, но нашето мнение е, че в хода на самия дебат той се изроди, не се говореше по същество, правеха се необосновани политически нападки, а в това число и лични обиди.
Струва ни се, че Народното събрание не е избрано за това нещо! Нашето мнение е, че трябва да работим по важни, съществени неща, да излизаме с коректни и конкретни решения, защото ние наистина сме изпратени тук, за да вършим нещо позитивно, нещо градивно! Всъщност не се казаха и много важни неща по същество.
Наблюдавайки от трибуната колегите аз виждам, че всъщност във всяка една парламентарна група има бивш следовател: колегата Нинова – от страна на БСП лява България, отсъства; колегата Нотев от Партия „Атака”; господин Пеевски също е следовател, може би някои забравят; господин Атанасов е бивш прокурор. Важно е да се каже, че всъщност ние коментирахме две наказателни производства.
Първото – то вече е във въззивна фаза на процеса и за нас големият въпрос е дали Апелативният съд ще потвърди първоинстанционната присъда след като ги няма тези важни доказателства, които са неизменна част от материалите по делото.
И на второ място – аз считам, че министър Вучков точно и ясно обясни какво е свършило Министерството на вътрешните работи по отношение на кражбата, извършена на територията на Столична дирекция на вътрешните работи.
Нашето мнение е, че наистина сме длъжници на служителите на Вътрешното ведомство. В хода на предстоящия дебат нашето мнение е, че вместо да обвиняваме без основание, то е редно да се съсредоточим върху лошата материално-техническа база, върху неокомплектования състав – все неща, които всъщност чакат нас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Хайтов.
От името на Парламентарната група на „Атака” господин Чуколов има пет минути, за да изрази отношението на групата към отговорите на министър Вучков.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря, госпожо Председател.
Господин Министър, уважаеми колеги! Искахме този дебат да се случи, защото в това тефтерче всъщност има доста тайни, доста обвързаности, доста неща, които трябва да станат ясни на българската общественост.
В това тефтерче са намесени политици, магистрати, кметове, общински съветници, президентът дори. Това тефтерче всъщност – замислих се, че говоря за него около този 10 ноември. Всички тези тайни, които 25 години се случват в държавата всъщност може би са в това тефтерче. Много неща стават ясни.
Първо, този как е назначен – Филип Златанов, този господин? Трябва да е ясно, че Филип Златанов – той е кадър на ГЕРБ, естествено. Майка му е секретар на ГЕРБ, старейшина в Перник, шеф на ВиК - Перник, в 2010 г. е станала такава.
Тогавашният министър на регионалното развитие Росен Плевнелиев – той й разписва заповедта да стане такава. След това пък и това име се споменава в това тефтерче – Росен Плевнелиев, пише да не се закача. Ето, конфликт на интереси.
Самият Златанов, когато беше избран, той декларираше: ще бъда професионалист, ще работя по всички европейски норми, няма да допусна никакви политически посегателства в работата на Комисията. Е, видя се, че не е така! И по работата на самата Комисия, и след това, когато излезе това тефтерче.
Към края на 2012 г. имаше един доклад, който обобщаваше какво е направила Комисията дотогава. Само е хваната някаква жена в Търновско за резервата „Боженци”, която е направила някаква сделка. Сигнал тогава към тази Комисия и за тогавашния, за бившия тогава президент Първанов, за ловните му приключения. Нищо не е разгледала. Сигнали към много, много други политици. Те не са разгледани.
Когато прокуратурата излезе на пресконференция да обяви, че е намерила това тефтерче, тогава те казаха: „Това е основното доказателство”. Помните тези слайтове, които тогава представяха прокурорите, които бяха натоварени с тази задача. Това беше тяхното основно доказателство тогава. И сега, в тези дни ние разбираме, че това доказателство е изчезнало.
Е, разбира се, че такъв дебат ще направим, ще искаме изслушване на министъра.
Искахме да поканим господин главния прокурор и той да ни запознае с това какво прави прокуратурата. Естествено, че искаме да направим това.
Трябва да е ясно на нас, народните представители, пак Ви напомням, че в това тефтерче става въпрос и за политици. Тук, в тази зала, в това Народно събрание са представени 50 партии! Петдесет партии! Естествено, че трябва да е ясно. Но главният прокурор сигурно е имал други задачи, друг имунитет да смъква, не откликна на това.
Това, което разбрахме от господин Вучков е, че, образно казано, топката е в прокуратурата. И досега прокуратурата, поне по това, което Вие казахте, господин министър, не е възложила на СДВР, на съответните звена във Вътрешното министерство да извърши определени действия, да намери записи и така нататък.
Относно фактът на това изчезване. Ами, този господин с това тефтерче – той не съзнава ли какво носи у себе си? Естествено, че съзнава. Бивш полицай – естествено е, че има тази опитност и да реагира на ситуация. Че някой шофьор му казал, че гумата спихнала, както той пък си призна – когато паркирал колата на една страна, пък отишъл по малка нужда. По малка нужда – е, какво е това?! Какво е това? Както казва един колега: „Това нормално ли е?” Той е отишъл по малка нужда. Ако беше отишъл по друг тип нужда можеше и да се замислим къде са отишли тефтерите. (Оживление.)
Уважаеми дами и господа, този дебат трябва да продължи, това обсъждане трябва да продължи. Въобще, работата на Вътрешното министерство, на прокуратурата, на съда по тази тема трябва да бъде под общественото внимание. Медиите трябва да следят за това.
Призовавам Ви от тази трибуна. Този тефтергейт, Филипгейт, как да го наречем, все ще е правилно. Това е преходгейт, за това става въпрос.
И тук, по отношение на парламентарните групи – кой как взема отношение, и на българските зрители, надявам се, доста неща станаха ясни.
И няма какво да се свеним все едно – ето, сега попадаме в това Народно събрание някъде от чужбина ли, от Космоса ли и не сме наясно за това какво се е случило в България.
Ясно е, че ИФ, както казвате, това е Искра Фидосова, не е Ирина Флорин. Ясно е, че Ц.Ц. е Цветан Цветанов, който в момента стои на мястото на Искра Фидосова, където тя стоеше преди. Ясно е, че Б.Б. е Бойко Борисов, който ей тук стоеше и се опита да отклони темата естествено по стар номер, както Вие го можете.
Ето, излезте на лично обяснение – и Цветан Цветанов, и Бойко Борисов, и се закълнете в най-скъпото си – във властта. За Вас най-скъпото нещо е властта! Закълнете се в това, че това не сте Вие. (Единични ръкопляскания.)
Относно и Патриотичния фронт, Реформаторски блок.
Ами Патриотичният фронт – конфликт на интереси ли беше, че тарторът на Вашата групировка…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Чуколов, нали Вие ме призовахте да обръщаме внимание, когато се отклонява говорещият?
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Конфликт на интереси ли беше, че тарторът на Вашата групировка като председател на Общинския съвет…
За конфликт на интереси говоря, госпожо. Той като председател на Общинския съвет в Бургас прави сделка за терен и купува нещо, което не му е работа, за бизнеса си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама Вие сте в процедура за отношение към отговора, който е дал министър Вучков. (Оживление, шум и реплики.)
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Уважаеми колеги, недейте!... (Шум и реплики.)
Госпожо Цачева, разбирам, че браните Патриотичния фронт. Не го правете! Не е във Ваш интерес!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изпълнявам Вашата молба, господин Чуколов, да спазвам стриктно Правилника.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Молбата ми е да ме оставите да се доизкажа, да не ме прекъсвате. (Силен шум и реплики.)
С това ще заключа, уважаеми колеги. Следете какво се случва с това дело, с това тефтерче, с хората, които са намесени в този случай. Следете и просто отговорите ще бъдат много, много показателни. Дано да имате очи да видите отговорите и да прозрете истините. Благодаря Ви за вниманието. (Единични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Чуколов.
Отношение от името на Парламентарната група на АБВ – няма желаещ.
С това процедурата по изслушване на вътрешния министър господин Вучков е изчерпана. Да му благодарим за отговорите, които получихме.
Почивка до 11,30 ч.
Продължаваме с парламентарен контрол.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да влязат в залата, както и министрите, които ще вземат отношение в днешния парламентарен контрол.
Заседанието продължава с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 7 до 13 ноември 2014 г.
Постъпило е питане от:
- народния представител Манол Генов към Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, относно провежданата от страна на Министерството на околната среда и водите политика към общините с изградени ПСОВ за управлението и експлоатацията им до сключване на договор с Асоциацията „ВиК” и регионалния оператор. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 ноември 2014 г.;
- народния представител Николай Александров към Теменужка Петкова – министър на енергетиката, относно обосновка за увеличаващата се цена на електроенергията. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 ноември 2014 г.;
- народния представител Методи Андреев към Николай Ненчев – министър на отбраната, относно информация, че към настоящия момент служба „Военна информация” не е предала в Комисията по досиетата повече от 33 000 архивни единици. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 ноември 2014 г.
В днешния парламентарен контрол следва да вземат участие министърът на отбраната господин Николай Ненчев, министърът на външните работи господин Даниел Митов, министърът на вътрешните работи господин Веселин Вучков и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Ивайло Московски. Към тях има зададени въпроси.
По реда на съставения и обявен на страницата на Народното събрание ред за днешния парламентарен контрол първи ще отговаря господин Николай Ненчев – министър на отбраната, на въпрос от народния представител Явор Хайтов относно изпълнение на Заповед на министъра на отбраната № ОХ - № 455 от юли месец 2014 г., съдържаща определяне на реда, условията и организацията за окомплектоване на военно формирование 54990 – Враца.
Преди господин Хайтов да развие въпроса си, постъпило е писмено искане от народния представител Волен Сидеров, който моли да бъде отложен отговорът на негов въпрос към министъра на отбраната относно целите на посещението в Република България на Върховния главнокомандващ на НАТО в Европа генерал Филип Брийдлав.
Поради уважителни причини господин Сидеров не може да участва в днешното заседание, така че, господин Министър, ще отговорите само на въпроса на господин Хайтов.
Слушаме Ви, господин Хайтов.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми народни представители!
За протокола – Явор Хайтов, избран за народен представител от 6. многомандатен Врачански избирателен район.
Уважаеми господин Министър, през месец декември 2010 г., при среща с над 150 военнослужещи в салона на поделение 523380 в гр. Враца, тогавашният министър на отбраната на Република България Аню Ангелов обявява окончателно решение за закриване на поделението. Закриването става факт в началото на месец юли 2012 г. Всичко това породи изключително негодувание в обществеността във Враца и региона. Мога да Ви кажа, че за първи път видях около 10 000 човека, които протестираха и негодуваха поради факта на закриване на това поделение.
След около две години е издадена посочената в моя въпрос заповед на министъра на отбраната, а именно Заповед № ОХ - № 455 от месец юли 2014 г., която определя реда, условията и организацията за окомплектоване на военно формирование 54999 – гр. Враца.
Моля Ви, господин Министър, да докладвате какъв е ходът на изпълнението на заповедта и какви са сроковете, в които на територията на община Враца ще започне да функционира отново военно поделение?
Какъв е общият брой на военнослужещите, които ще изпълняват служебните си задължения на територията на поделението в града? Завърших.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Хайтов.
За отговор – господин Ненчев, министър на отбраната.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Хайтов! Няма да навлизам в подробности, тъй като случаят е добре познат, ще припомня само хронологията.
През 2010 г. е взето решение от министъра на отбраната за закриване на механизирания батальон във Враца. На 19 юни 2013 г. на заседание на Съвета по отбрана е предложено решение за възстановяване на разформирания батальон. Направени са и финансови разчети, съобразно които възстановяването на инфраструктурата в района възлиза на 13,7 млрд. лв. (Реплика от БСП ЛБ: „Милиона лева!”.)
Милиона лева, извинявайте, които имат за цел да възстановят инфраструктурата в района.
През месец юли същата година, със заповед на министъра на отбраната е създадена организация за оценка на възможността за формиране на отделен механизиран батальон. С последваща заповед е изготвен доклад с пътна карта – дейностите, сроковете и отговорни структури за формирането на поделението.
С Постановление на Министерския съвет от 21 януари 2014 г. е утвърдено формирането на отделен механизиран батальон с дислокация във Враца и числен състав от 250 души. С акт на министъра на отбраната от 1 юли 2014 г. са определени редът и условията за окомплектоването на военното формирование във Враца.
Какво е положението към днешна дата? Първо бих искал да подчертая, че що се отнася до човешки ресурси, формиране на личен състав на поделението и подготовка в съответствие с предвидените срокове – издадена е заповед на командира на Сухопътни войски, с която са преназначени 128 военнослужещи. Останалите 44 незаети длъжности са предложени за обявяване в допълнителните регистри за 2015 г. по условията на Заповед № 0Х 730/8.10.2014 г. Непосредствено след 1 януари 2015 г. ще бъде стартирана процедура за приемане на 35 военнослужещи лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина. Окомплектоването на батальона с необходимите осем служители ще се извърши на 1 декември тази година.
Материално-техническите условия за дейността на батальона и преди всичко ремонтните и строителните работи, които предстои да бъдат извършени, не са материално обезпечени от Бюджет 2014 г. Според първоначалния план би трябвало към настоящия момент строителните и ремонтни работи да са приключили на 1 декември 2014 г., а поделението да пристъпи към изпълнение на своите задачи по-късно.
Причините за това забавяне на процеса са: липса на средства, които не са предвидени в бюджета, и по-късното му проектиране, което не е планирано правилно в първото шестмесечие за 2014 г. Нарушен е графикът за обществени поръчки, свързани със строителството и строителните услуги. По единствената процедура, която е изпълнена, е проведена ограничена процедура по чл. 3, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на военен район 1144 – град Враца”. За изпълнител на поръчката е избран ПРОНО ЕООД с офертна цена 299 хил. 400 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ненчев, извинявам се, но трите минути, които са определени по Правилника за отговор, изтекоха. Дадох Ви една минута повече. В дупликата ще имате възможност да развиете отговора си.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обръщам внимание на парламентарните секретари при подготовка на отговорите на министрите строго да следят разпоредбата на Правилника за времето, с което разполага всеки министър за отговор.
Реплика, господин Хайтов.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Господин Министър, вземам думата за реплика, за да имате възможност в своята дуплика да доразвиете отговора. Искам да Ви кажа, че това поделение е важно не само за община Враца. То е важно и за целия Северозапад, защото както всички знаем, през последните години това е районът, в който имаше най-малко инвестиции, безработицата беше най-голяма, миграцията, за съжаление, също порази в голямата си част целия този регион.
Удовлетворен съм от отговора Ви, че по този въпрос се работи, макар бавно и методично.
Направи ми впечатление, че няколко пъти споменахте, че материално-техническата и финансова обезпеченост не е на необходимото ниво. Искам да Ви уверя, че лично аз и цялата наша парламентарна група ще подкрепи Вашите идеи и предложения по отношение на бюджета, който ведомството Ви ще получи през следващата година.
Много Ви моля, имайте предвид във всичките си действия, че Северозападният регион – не само Враца, а и Видин, и Монтана, се нуждаят от особени грижи. Очаквам да чуя от Вас, че в поделението ще работят не само 250 човека, както споменахте, а минимум 500-600, защото съм имал възможност да видя как на военни бази на страните от НАТО около самите бази възникват цели градове с детски градини, със заведения за хранене. Тоест това е икономика, това е съживяване на целия регион. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Хайтов.
Дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа! Господин Хайтов, благодаря за разбирането.
Съвсем накратко. След изложеното ще бъде трудно да се ангажирам с конкретен отговор на зададения ми въпрос – за срока, в който това би могло да се случи. Провеждането на обществените поръчки за изпълнител на обекта изисква конкретни срокове, залегнали в закона. Вие добре знаете това. Към момента мога да заявя, че при наличието на финансови средства, предвидени от Вас в Бюджет 2015 г., и при спазването на сроковете по закон, ще се предприемат действия за изпълнение на цитираната по-горе заповед.
Бих искал, уважаеми господин Хайтов, да Ви уверя в желанието си това поделение да продължи да съществува по начина, по който е предвидено. Разбирам също и хората от Северозападна България, за които наличие на военно формирование във Враца е важно и с оглед на предстоящата зима и възможни форсмажорни обстоятелства.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (РБ, от място): Правилно!
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Мога да Ви уверя, че ако такива случаи все пак има през тази зима, Българската армия има готовност да реагира своевременно и да изпълни своята мисия в това отношение.
Днес, уважаеми госпожи и господа, за пръв път се явявам пред Вас в качеството си на министър на отбраната на Република България. Позволете ми да Ви пожелая здраве и успехи и в качеството Ви на народни представители да Ви пожелая да се водите от интересите на народа! Благодаря. (Ръкопляскания от БДЦ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Министър, за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
От името на парламентарна група – госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители!
Отново ГЕРБ са на власт.
И отново сме изправени пред опасността Парламентът да се превърне в помощно средство на правителството на Бойко Борисов.
Отново мисленето, че „народните представители са лентяи и безделници”, се завръща. Началото на този процес на принизяване на Парламента е поставено с подготовката на новия Парламентарен правилник.
За първи път от 25 години парламентарно мнозинство си позволява в правилата за дейността на новия Парламент толкова безцеремонно да ограничава опозицията, да осигурява комфорт за себе си и за своите министри, да посяга на принципи и норми, които са в основата на съвременния парламентаризъм.
Ограничава се правото на парламентарен контрол.
Ограничава се законодателната дейност.
Практически се ограничава възможността за парламентарно наблюдение на независимите регулатори и органите на съдебната власт.
Ограничават се парламентарните дебати.
Ограничава се, уважаеми дами и господа, действеният парламентаризъм и приемствеността между отделните парламенти.
Защото:
- За първи път управляващо мнозинство посяга на правото на опозицията да предлага законопроекти за включване в седмичната програма. Законодателната дейност се изразява не само в подготовката и внасянето на закони, но и в тяхното обсъждане и гласуване в пленарната зала. Затова ограничавайки възможността наши законопроекти да бъдат обсъждани в пленарната зала, Вие ограничавате законодателната ни дейност.
- За първи път управляващо мнозинство си позволява да намалява времето за изказвания на народни представители. Очевидно на Вас време за изказвания не Ви е нужно. Вие няма да излагате и да слушате аргументи, просто ще натискате копчетата, както сте го правили и друг път. Но ние сме тук, за да защитаваме с аргументи интересите на тези, които са ни изпратили в Парламента.
- За първи път управляващо мнозинство узаконява отсъствието на народните представители от пленарната зала. Празната зала по време на парламентарен контрол е най-дразнещата гледка за българските граждани, но с новите парламентарни правила Вие я узаконявате и я поощрявате. Вярно е, че всички сме виновни за депутатското безхаберие по време на петъчния контрол, но вместо заед¬но да преборим това безобразие, Вие от управляващото мнозинство го насърчавате с нови правила.
- За първи път управляващо мнозинство посяга на парламентарния контрол – на това основно правомощие на парламента да следи за действията на изпълнителната власт. Задължението на министрите да отговарят устно и публично пред българските граждани Вие превръщате в изключение, а в правило – писмените отговори, подготвени от чиновници в кабинетите. Ще отнесем това посегателство срещу основно правомощие на парламента пред Конституционния съд, защото министрите са длъжни да отговарят от парламентарната трибуна и ние ще го осигурим на гражданите.
Браните премиерът Бойко Борисов и Вашите министри с чадър срещу депутати, задаващи неудобни въпроси. Според новите предложения в Правилника, народен представител, който се държи непочтително към премиера Борисов или към министър, ще бъде отстраняван от три пленарни заседания и санкциониран с по няколкостотин лева.
От какво се боите всъщност, дами и господа от управляващата четворната коалиция? От какво пазите Вашите току-що избрани министри? От неудобни депутатски въпроси? От аргументи? От дебатите в пленарната зала? Или от това, че ще се държим като вас – ГЕРБ, в предния парламент – че ще бойкотираме, че ще бягаме от работа, че ще рушим авторитета на институцията? Не сме го правили, не го правим и няма да го правим!
Нали твърдяхте до вчера, че ви е грижа за парламента и че ще връщате доверието в институцията? Така ли ще работите за авторитета на Парламента – като посягате на утвърдени парламентарни правила и се опитвате да запушите устата на опозицията?
Всъщност такова поведение от страна на ГЕРБ не е изненада, то е очаквано.
Съзиданието, помирението, консенсусът бяха за малко, докато направите правителство и се настаните във властта. Маските бързо паднаха, Вие сте си същите, на нищо не сте се научили, с нищо не сте се променили.
Но Вие, господа реформатори, патриоти и други присъдружни от управляващата коалиция, нали до вчера искахте прозрачност, нали до вчера искахте контрол? Прозрачност и контрол искаха и хората, които бяха излезли до улиците. Вашият компромис цената на властта ли е?
Огласявам тази Декларация от името Парламентарната група „БСП лява България” като предупреждение към всички народни представители, които не следят изготвянето на новите парламентарни „правила”, и към всички български граждани за подготвяното посегателство срещу парламентаризма, срещу утвърдени принципи и правила на парламентарната демокрация.
Правим го, защото сме отговорна опозиция. Защото работа на опозицията в демократичната държава е да контролира управляващите, за да представляват те добре интересите на управляваните.
Задача на опозицията е и да дава алтернативи и по-добри варианти за решения, от които вие можете да се възползвате, ако искате.
И ние питаме: с всички тези рестрикции и ограничения, управляващи от четворната коалиция от какво бягате? Ако бягате от контрол, значи искате безконтролна власт. Ако бягате от дебати и не искате алтернативи, значи искате да чувате само собствения си глас.
Да си опозиция е институт, чийто голям смисъл е да възпира властта от изкушенията. Иначе има една крачка от свободата до деспотизма. Не я прекрачвайте! Всички помним как изглеждаше деспотизмът в първия мандат на Бойко Борисов. Много се надявам да помните и как свърши.
Защото, когато полетят яйцата към Парламента, не ме викайте – няма да изляза вместо вас. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова, че споделихте в пленарната зала притесненията си от работата на Временната комисия.
Длъжна съм да поясня за зрителите и слушателите, да не останат с погрешно впечатление, че има изработен Правилник. Поради нескончаемите препирни в Комисията до момента тя не е представила доклад, който да бъде разгледан от пленарната зала. Така че считам, че са преждевременни изводите Ви, госпожо Манолова. Не за друго, подвеждате парламентарната си група.
От името на Парламентарната група на Реформаторския блок – господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ ((РБ):): Уважаема госпожо Председател, господа министри, уважаеми дами и господа! Дори демагогията трябва да има своята граница.
Извинявайте, да фалираш държавата, да издъниш бюджета, да тръгнеш да правиш „Южен поток” така, че цялата Европейска комисия да говори за България като страната, която нарушава всички европейски правила, всички принципи на прозрачност, едва ли не някъде в Русия да е подготвено българско законодателство по този повод, и ти да казваш, че си символът на прозрачността и да обвиняваш другите, че едва ли не те не били, извинявайте, това е класическа, но много нагла демагогия.
Да са спрени европейските фондове по твое време, ключови програми, които са важни за България – за земеделски производители, за кого ли не, за хиляди фирми, за хиляди и стотици хиляди граждани, в твоя мандат да е фалирала ключова банка и ти нищо да не си направил, и при това положение да обясняваш как едва ли не си по-добрият, а другите нарушавали принципите на прозрачност, извинявайте, колеги, ама не е честно.
Знаете ли, малко от малко, за да може в този Парламент да се води истински дебат, демагогията трябва да бъде все пак ограничена и трябва да бъдете малко смирени от БСП.
Вчера на Бюджетна комисия видях все пак някакви признаци на смирение. В началото пак започнахте дебата по същия начин. Те издънили бюджета, идват на Бюджетна комисия и питат: какво е станало? Едва ли не е имало някакъв кабинет Орешарски до вчера, с който БСП и ДПС, разбирате ли, нямали нищо общо, едва ли не те не го познавали, те не знаели кой е Орешарски и съответно не носели никаква вина и отговорност за всичко това, което се случва. Не може повече така!
Колкото до прозрачност и отчетност, уважаема госпожо Манолова, ние ще направим всичко възможно, както сме го правили винаги, както го направихме за „Белене” – когато Вие бяхте символ за непрозрачност, ние вадихме истината; както го направихме за КТБ – Вие бяхте символ на непрозрачност, ние вадихме истината; както го направихме за „Южен поток” – Вие бяхте символ на непрозрачност, ние извадихме истината. Така че както сме работили през всичките тези години, ще продължим да работим по същия начин, но тази демагогия почва да идва в повече.
Между другото, говорейки за четворна коалиция във властта, ние виждаме тройна коалиция в опозиция, която мен, ако ме питате, е много по-притеснителна – между БСП, ДПС и „Атака”. Любопитно е, че БСП, ДПС и „Атака” заедно управляваха, а сега БСП, ДПС и „Атака” са заедно в опозиция. Тоест заедно във властта, след това заедно и в опозиция. Така че Ви моля да бъдем по-коректни, да бъдем по-честни, да бъдем по-точни, да казваме истината.
Извинявайте, да си причинил всички вреди на държавата с „Южен поток”, да си направил България, извинявайте, за лош пример във всяка една европейска страна за начина, по който миналото правителство на БСП, ДПС и „Атака” свърши всичко по „Южен поток”, и сега да казвате, че Вие искате прозрачност – Вие, които скрихте какво ли не и навредихте жестоко на имиджа на България пред целия цивилизован свят, е нелепо и нечестно.
Искам да завърша със следното: ние ще работим за истинска прозрачност, за истинска отчетност, ще направим всичко възможно в новото управленско мнозинство грешките, които са били допускани в миналото, да не се повтарят и наистина да има повече контрол с това на Парламента върху правителството, на гражданското общество върху правителството.
Знаете ли, тази демагогия и на Вас не Ви върши работа. Вече и Вие нямате полза от нея, и Вие нямате нужда от нея. Така че аз Ви призовавам днес от тази трибуна: малко по-смирено, малко по-честно, защото иначе, в противен случай, ако я карате по този начин, ние с най-голямо удоволствие, ако ни предизвиквате, постоянно ще вадим всички провали на кабинета Орешарски и ще Ви ги повтаряме. (Шум и неодобрителни реплики отляво.) Постоянно ще ги вадим, без всякакво притеснение. Но, извинявайте, въпросът е: честно ли е някой, който е довел държавата до много тежко финансово състояние, който се е провалил във всеки важен приоритет, сега да идва тук и да казва, че няма прозрачност. Извинявайте, честно ли е? Може ли да се повярва на такива хора? Категорично не може!
Накрая ще Ви кажа следното нещо: ние ще търсим диалога дори с Вас, ще се опитваме да работим с всички народни представители, но няма да стане по този нечестен начин, няма да стане с тази тежка демагогия. Трябва да има диалог и наистина, когато поставите въпрос за нещо, което може да бъде променено, може да направи България по-прозрачна, контролът върху кабинета – по-добър, тогава ще получите и нашата подкрепа. (Ръкопляскания и възгласи „Браво! Браво!” от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За лично обяснение – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Всъщност демагогът не съм аз, а Вие! (Силен шум и викове: „Е-е-е” отдясно.)
Всъщност аз Ви говоря за парламентарните правила, за поведението на Вашите депутати при приемането на новите парламентарни правила, а Вие ми говорите за ланския сняг.
Колебая се дали да приема, че не сте информиран за срамната подкрепа, която Вашите народни представители правят за недемократични предложения, за предложения, които ограничават и парламентарния контрол, и прозрачността, и парламентарните дебати, и законодателната дейност в парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лъжете, госпожо Манолова. Лъжете.
МАЯ МАНОЛОВА: Но някак си не мога да приема, че не сте информиран. По-скоро това е следствие от факта, че реформаторите преядохте с власт още в началото на новия кабинет! И не разбирам не Ви ли е неудобно от хората, които бяха на улицата и с които Вие бяхте заедно, от компанията, в която сте се подредили? Не Ви ли е неудобно, че промените в Правилника, които правехме заедно с неправителствените организации,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение! Не дискутирайте работата на Временната комисия, Правилникът не е внесен в пленарната зала, не е обсъждан, не е гласуван. Заблуждавате българското общество, че са гласувани подобни норми!
МАЯ МАНОЛОВА: ...с които работихме, в момента се коментират от Вас?
Уважаема госпожо Председател, с това изявление искам да предотвратя приемането на най-недемократичния...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама Вие не сте спирали да се изявявате с изявления по тези въпроси! Това е Ваша оценка, госпожо Манолова.
Имате думата за лично обяснение.
МАЯ МАНОЛОВА: ...правилник в парламентарната история от последните 25 години! Да сигнализирам и депутатите, и гражданите. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Направихте го.
Не очаквам от името на Реформаторския блок всеки един да вземе лично обяснение за упреците, които бяха отправени към Вас.
Можем ли да продължим с парламентарния контрол?
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЛБ: Не!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Да!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Велизар Енчев към Даниел Митов – министър на външните работи, относно отношението на България към Трансатлантическото търговско споразумение между Европейския съюз и САЩ.
Господин Енчев, имате възможност да развиете въпроса си в рамките на 2 минути.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (ПФ): Госпожо Председател, господа министри, колеги, уважаеми представители на българските медии! По време на Вашата последна среща с американския посланик Марси Рийс Вие подкрепихте трансатлантическото търговско споразумение между Европейския съюз и Щатите, което е едно от най-спорните в отношенията между Брюксел и Вашингтон. Нещо повече, в Евросъюза няма пълен консенсус за споразумението и много страни го отхвърлят като неизгодно и най-важното – като противоречащо на европейското законодателство. Както сочат авторитетни европейски експерти, това споразумение представлява няколко търговски споразумения, които в по-голямата си част се сключват тайно, непрозрачно между Европейския съюз и Съединените американски щати.
По Вашите думи обаче, господин Министър, трансатлантическото търговско инвестиционно партньорство е важно не само заради увеличаване на работните места и растежа, но и от геостратегическа гледна точка. Но според синдикатите в Европейския съюз споразумението ще задълбочи ограниченията в социалния сектор, ще реже заплатите, ще закрие работни места в ред индустриални и селскостопански сектори.
Наскоро Европейският съюз призна, че това партньорство може да причини нова безработица, тъй като правилата за заетостта ще се уеднаквят с тези в Щатите, където, не е никаква тайна, стандартите за труд и правата на синдикатите са много по-ниски, отколкото в Европейския съюз.
Сред целите на това споразумение е не само отпадането на митата между Щатите и Европейския съюз, което, между другото, ще генерира сериозни загуби за националните бюджети, но и ще предостави големи привилегии на транснационалните компании. И ако се впишат в договор тези привилегии, ще задоволят апетитите на такива компании като „Шеврон”, искащи да разработват шистов газ в България и Румъния, както и апетитите на могъщата транснационална компания „Монсанто”, която е сред водещите световни производители на ГМО - генномодифицирани организми.
Все пак най-голямата заплаха от трансатлантическото търговско споразумение е ударът върху демокрацията, тъй като основна цел на споразумението е въвеждането на споразумение за уреждане на споровете...(Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Да, ще завърша. С оглед на изнесеното дотук бих искал да формулирате позицията на Министерството на външните работи по това споразумение и също така е важно да знаем дали споделяте опасението, че ако България подпише споразумението без сериозни забележки и изисквания, ще станем жертва на чужди корпорации, които ще поставят в подчинено положение не само националния бизнес, но и самата държава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Господин Митов, имате възможност да отговорите в рамките на 3 минути.
МИНИСТЪР ДАНИЕЛ МИТОВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Енчев! Най-напред бих искал да Ви благодаря за поставения въпрос. Той е много важен и изясняването и обсъждането на темата ще се радвам все по-често да присъства в уличното пространство. В отговор на конкретния поставен въпрос бих искал да подчертая, че Министерството на външните работи следва официалната българска позиция, представяна на заседанието на Съвета на Европейския съюз във формат „Външни работи и търговия”. Тя е първоначално формулирана и приета от предишното правителство с Решение на Министерския съвет от 17 април, 12 юни, 16 октомври 2013 г., както и 26 февруари, 30 април и 8 октомври 2014 г., като компетентност по нея има и Министерството на икономиката.
България, заедно с останалите държави – членки на Европейския съюз, като отчита необходимостта от повишаване на икономическия растеж в Европейския съюз и засилване на стратегическото партньорство със Съединените щати, подкрепя воденето на преговори за сключване на единно, амбициозно и всеобхватно трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, така наречения ТПТИ.
Вие акцентирате върху съмненията и опасенията относно бъдещото партньорство, но не поставяте под въпрос необходимостта да се преговаря, нали така? Естествено е при такова голямо и сложно споразумение да има съмнения и спорни въпроси. Тези противоречия следва да бъдат преодолявани именно по време на преговорния процес. Най-добрият начин България да защити своя национален интерес е като член на Европейския съюз да участва активно в преговорите със свои позиции. България е правила това и ще продължава да го прави и в бъдеще.
В своя разговор с посланика на Съединените щати аз съм подкрепил не самото споразумение, каквото още няма, а воденето на конструктивни преговори между Европейския съюз и Съединените щати за неговото сключване. Това съм подкрепил, нищо повече.
Основната цел на партньорството е увеличаване на търговията и инвестициите посредством разгръщане на неизползвания потенциал на трансатлантическия пазар. Ние гледаме на това споразумение като на важна част от цялостната стратегия на Европейския съюз за откриване на повече пазарни възможности за европейския износ и по-специално за българския. При договаряне на търговски споразумения с трети страни или международни организации, Европейската комисия представя препоръки на Съвета на Европейския съюз, който я упълномощава да започне необходимите преговори. Тези преговори се водят от Комисията. Европейската комисия докладва редовно на държавите членки и на Европейския парламент относно хода на преговорите. Решението за сключване на търговски споразумения се взема с квалифицирано мнозинство от Съвета на Европейския съюз.
С оглед осигуряване на максимална прозрачност и информираност на гражданското общество и бизнеса за хода на преговорите ТПТИ през октомври 2014 г. бе взето решение мандатът за преговори на Европейския съюз да бъде направен публично достояние. Българската страна подкрепи това решение, което е важна стъпка за премахване на опасението от евентуална „американизация” и занижаване на стандартите в Европа. По-рано през юли 2014 г. между Европейския съюз и САЩ бе постигнато съгласие за отваряне на читални в американските посолства в столиците на държавите - членки на Европейския съюз, в които да бъде предоставен достъп до конкретните текстове на партньорство. Такива вече са открити в Брюксел, като очакваме съвсем скоро подобна възможност да ни бъде предоставена и в София.
Позицията на България е, че с напредването на преговорите осигуряването на достъп до конкретни текстове ще бъде от важно значение за информираността на държавите членки и за защитаване на адекватни позиции по чувствителни въпроси. В същото време споделяме загрижеността от изтичането на информация от преговорите. Подобни случаи трябва да бъдат предотвратени без да се създават допълнителни пречки в работата на администрациите на държавите членки. Силно се надявам, господин Енчев, че ще мога да развия отговора си все още, защото той е важен, ако имате реплика, разбира се.
Само една дума по ГМО. По отношение на стоките с генномодифицирани организми бих искал да разясня, че основното законодателство на Европейския съюз за ГМО не е включено в преговорния мандат на Европейския съюз и няма да бъде променяно вследствие на преговорите по търговското споразумение. Българската позиция по този въпрос остава непроменена. България не подкрепя допускане на пазара и отглеждане на ГМО на територията на Европейския съюз. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: И правилно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Господин Енчев, възможност за реплика.
Заповядайте.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (ПФ): Господин Министър, не крия, че съм удовлетворен от последните думи във Вашия отговор по отношение на недопускането на ГМО на българския пазар. Но нека да актуализирам въпроса си под формата на реплика, тъй като Вие вчера дадохте нова тема в обществено-политическия живот с Вашето изявление, че предстои евентуално, възможно е, заради руско-украинския конфликт, заради държавата ИДИЛ –Ислямска държава, нова Студена война.
На този фон репликата ми към Вас е следната: дали заради изразената вчера от Вас позиция за възможна нова Студена война подобно Ваше изявление няма да се превърне в своеобразно алиби и в името на евроатлантическата солидарност България безрезервно да приеме неизгодната версия на сега съществуващия Договор за трансатлантическо пратньорство, която версия, което поведение на българското правителство ще ощети българския бизнес, земеделието, екологията и, разбира се, аз бих сложил на първо място синдикалните права? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Дуплика, в която можете да отговорите на въпросите.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ДАНИЕЛ МИТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Енчев, само едно уточнение ще направя по вчерашното си изявление, защото то беше до голяма степен неправилно интерпретирано. Това, което съм казал, е, че един от рисковете пред България – геополитически, не само пред България, а пред Европейския съюз – е подобна геополитическа стагнация, която можем евентуално да формулираме като нова Студена война, тоест подобно противопоставяне. Всички се надяваме, че няма да се стигне до подобен сценарий, но то е риск и никой не може да го отрече. Вие познавате добре геополитиката и развитието на ситуацията в Украйна и знаете, че това е възможен риск и България трябва да го изговори и да го постави пред себе си. Всички се надяваме, че до такова нещо няма да се стигне.
От там насетне вече бъдещото партньорство между Европейския съюз и САЩ се основава на общи принципи и споделени ценности, които са съвместими с принципите и целите на външната политика на Европейския съюз, включително защитата на правата на човека, основните свободи, демокрацията, международната сигурност и върховенството на закона.
В момента пазарите на Европейския съюз и САЩ са силно интегрирани, като по-голяма част от тарифните ограничения са намалени. Основно предизвикателство на преговорите е преодоляване на нетарифните ограничения. Както сочат направените оценки на въздействието, максималните изгоди от споразумението се очаква да бъдат извлечени именно от премахването на регулаторните пречки. Това ще бъде в услуга най-вече на малките и средните предприятия. Те ще получат достъп до пазарите на Европейския съюз и на САЩ, което ще допринесе за създаването на нови работни места и икономически растеж.
Рискът от увеличаване на безработицата съществува, но това би се дължало по-скоро на икономически и финансови фактори, отколкото вследствие на либерализацията на търговията. Така например присъединяването на България към Европейския съюз не се отрази негативно върху заетостта в нашата страна.
Една от целите на бъдещо споразумение ще бъде зачитане на международните стандарти в областта на околната среда, заетостта, защитата на потребителите, които са в съответствие със законодателствата на Европейския съюз и на държавите членки.
Преговорният мандат на Европейския съюз поставя като цел да не се допусне занижаване на националните стандарти в области от социална и обществена значимост, като защитата на околната среда, общественото здраве, стандартите на труд, сигурност, отбрана, културно и езиково многообразие. Държавите членки ще запазят своето право да въвеждат недискриминационни мерки в тези области.
Бих искал да подчертая, че за разлика от някои държави – членки на Европейския съюз, които нямат двустранни инвестиционни договори със Съединените щати и застъпват позицията споровете инвеститор – държава да не бъдат част от споразумението, България е сключила договор за защита на инвестициите със Съединените щати. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря.
Към Вас има и следващ въпрос от народния представител Магдалена Ламбова Ташева относно организираните и оповестени седмица преди това вандалски прояви на група хулиганстващи граждани на Федерална република Германия, които стигнаха до границата, нарязаха стария кльон и се опитаха да нарежат и новото препятстващо съоръжение на браздата с Турция.
Моля, госпожо Ташева, имате възможност да зададете въпроса и Ви напомням, че той трябва да бъде в рамките на две минути.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Благодаря Ви, господин Председател.
Вие ми спестихте половин минута, изчитайки самия въпрос.
Аз искам да кажа, че на сайта на хулиганстващите неидентифицирани лица с германски паспорти беше поместена и схема как прииждащите мюсюлмански пришълци от Турция да нарежат телената ограда. (Показва схема.) Те всъщност искаха да направят едно показно, една демонстрация с огромни клещи за късане на болтове, флексове и резачки на метал – къде, в кои пунктове, в кои звена. Ето така, както го обяснява компанията ИКЕА на своите схеми (показва схема), така че да съборят съоръжение, което е тясно свързано с националната сигурност на България, за което българският данъкоплатец е платил над 7 млн. лв., за да се защити в онзи участък, който беше най-достъпен за турските трафиканти.
Следователно, тъй като ние не знаем кои са тези лица, нямаме списъка с хората, които в два автобуса в събота срещу неделя между два без десет и два и десет през нощта пресякоха София от Лъвов мост по Цариградското шосе – ние ги видяхме и ги заснехме, и заминаха за границата. Аз лично видях, че тях ги придружаваха шест полицейски патрулки – четири вървяха до и около двата автобуса, а две други малко по-назад.
Тук възникват няколко въпроса. Стигайки до границата, те нарязаха стария кльон, който изпълнява все още чудесни ветеринарно-санитарни функции и защитава нашата държава от контрабандисти. Рязаха, снимаха се как режат, след това бяха допуснати да отидат на 200 метра от новото препястващо съоръжение. Тези от Вас, които са били на границата, знаете, че там дори самосвал се затруднява да стигне. Как стигнаха дотам не знам, но в праймтайма БНТ обслужваше техния пиар безплатно, те вдигаха, крещяха там нещо, вдигаха си ножиците и флексовете, тоест направиха си пиара, добиха световна известност, след което нашата полиция, като назначена да изпълнява функции на прислужница, ги отведе до границата с Гърция, където, разбира се, те веднага бяха обезвредени. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Госпожо Ташева, моля формулирайте си ясно въпроса.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Въпросът ми към Даниел Митов е: господин Министър, какви стъпки предприехте – нота или някакво друго запитване до германската държава, която е допуснала нейни граждани да вандалстват по границата на България с Турция, по границата на Европейския съюз с ислямския свят? Извикахте ли германския посланик? Ние знаем, че той много обича да ходи особено на Вашите хепънинги и пърформънси, той обича пърформансите. Какво направихте, за да предотвратите второ повторение на тази гавра с българската национална сигурност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Госпожо Ташева, благодаря Ви – времето Ви изтече, предупредих Ви.
Благодаря за въпроса.
Господин Митов, имате възможност да отговорите.
МИНИСТЪР ДАНИЕЛ МИТОВ: Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ташева, ще огранича отговора си само до това, което касае извършеното от Министерството на външните работи по един случай, който ще бъде достатъчно пълно и ясно представен пред българската общественост от медиите и фактологията, максимално пълно изложена в отговора на моя колега – министъра на вътрешните работи господин Веселин Вучков, на въпрос на Вашия колега господин Десислав Чуколов.
Ще отбележа само, че фактологията във Вашия въпрос се различава с действително установеното по случая от компетентните български органи, включително и в частта, отнасяща се до конкретния ден на случая – става въпрос за 9 ноември 2014 г.
Министерството на външните работи установи своевременно подготовката на акция на две неправителствени организации, базирани в чужбина, която е предвиждано да се осъществи на държавната граница на Република България, която е и външна граница на Европейския съюз. В този момент Министерството на външните работи установи пряко сътрудничество с Министерството на вътрешните работи като компетентно ведомство до окончателното приключване на случая на деня – 9 ноември 2014 г.
Благодарение на усилията на Министерството на вътрешните работи, конкретно на Генерална дирекция „Гранична полиция” не са допуснати никакви инциденти, нарушаване на обществения ред, както и нерегламентирано навлизане на участниците в мероприятието в граничната ивица, в близост до линията на държавната граница и района на изграденото инженерно възпрепятстващо съоръжение.
Министерство на външните работи предприе всички усилия и приложи всички дипломатически инструменти, с които разполага, включително установяване на контакт с посолствата в София на държавите, граждани на които са пристигнали в България за участие в акцията.
Като държава – член на Европейския съюз и страна с установена демокрация и правов ред, България и в този случай демонстрира, че уважава правото на всяка личност да изразява своето мнение свободно, независимо от това дали е гражданин на Република България, или не. В този смисъл акцията на чуждите граждани у нас бе третирана именно като изразяване на определени виждания на територията на държава – член на Европейския съюз, в която са гарантирани всички права и свободи, включително правото на свобода на словото и изразяване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря.
Възможност за реплика.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Господин Министре, старият кльон е нарязан. Видяхме го всички по телевизиите, те се снимаха. Старият кльон е нарязан от тази тълпа гамени или вандали, ако искате, които изразяват мнението си с клещи и флексове. Така мнение на територията на Европейския съюз не се изразява.
Става ясно, че Вие търсите как да ги оправдаете, тоест не изпълнявате функциите, които Ви вменяват Конституцията и законите на България във външната политика, да защитавате националния интерес. Вие защитавате други интереси, което, разбира се, никак не ме учудва. (Единични ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Господин Митов, възможност за дуплика.
МИНИСТЪР ДАНИЕЛ МИТОВ: Уважаеми господин Председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Ташева, аз вече казах, че някои от елементите във Вашия въпрос се различават с действително установеното по случая от компетентните български органи, но ще оставя министъра на вътрешните работи да изяснява тези детайли с Вас, аз няма да влизам в повече конкретика.
Казах Ви, че сме предприели всички необходими дипломатически действия и усилия с инструментите, с които разполагаме, за да влезем в контакт с държавите, чиито граждани са били участници в акцията. Това е направено. Защитили сме българския интерес така, както трябва като държава – член на Европейския съюз и ще продължаваме да го правим. Бъдете убедена в това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря Ви, министър Митов.
С това въпросите към Вас се изчерпват.
Преминаваме към въпроси към господин Веселин Вучков – министър на вътрешните работи.
Първият въпрос е от народния представител Иван Тодоров Димитров относно клетки на радикален ислям на територията на няколко области.
Моля, господин Димитров, да развиете Вашия въпрос в рамките на 2 минути.
ИВАН ДИМИТРОВ (Атака): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър!
През последните месеци станахме свидетели на редица публикации за постоянни радикални организации.
На всички ни е пределно ясно, че особено опасни са в регионите Силистра, Разград, Търговище и Шумен. Там има цели селища, в които българският език не им е понятен. Обществена тайна е това, че по тези места бродят емисари, които предлагат на бедни семейства да им помогнат, но помощта им се изразява в следното: да изпратят децата им на екскурзия в Турция. Ще я получат, ако последват правилния път в кавички.
Появяват се редица публикации в национални, а и местни медии, за все по-чести набези на секти като „Сюлейманджилар”, „Нурджилар”, „Никши Банди”, терористичната „Бозкуртлар” и други.
Днес на територията на тези райони, изброени по-горе от мен, а и на цялата страна, има лица, които казват, че са членове на „Бозкуртлар” или „Сивите вълци”, както и че притежават техни символи в домовете си. Тази организация е считана за терористична дори в Турция, а днес в България има емисари, които агитират за нея.
В тази връзка, ние от „Атака” питаме:
Какво правят службите с цел да опазят държавата от потенциални промъкващи се и вербуващи лица, които целят разпространяването и въвличането на отделни маси от българското население в изповядването на радикален ислям и съпътстващи с него терористични действия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря за въпроса на господин Димитров.
Господин Вучков, имате възможност да отговорите.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, във връзка с поставения от Вас въпрос относно клетки на радикален ислям на територията на няколко области, представям на Вашето внимание следната информация.
Събирането и анализът на такава разузнавателна информация от външни, а и вътрешни източници е от компетентността преди всичко на разузнавателните и контраразузнавателните институции на Република България. Поради това мога да Ви отговоря само в рамките на компетентността на МВР.
Разбира се, че има отношение и Вътрешното министерство към този сериозен въпрос, който поставяте, и то основно във връзка с така наречената „миграционна политика”, в която естествено, че ангажимент има и МВР, макар че Агенцията за бежанци е извън Вътрешното министерство.
Дирекция „Миграция” при Главна дирекция „Гранична полиция”, както е по действащия закон, провежда административен контрол върху миграционните потоци към страната. С оглед на тези потоци Държавна агенция „Национална сигурност”, Национална разузнавателна служба, Служба „Военна информация” при Министерството на отбраната са изготвили съвместен план за координация на работата с оглед рисковете и заплахите за българската национална сигурност. Създадена е организация за своевременна проверка на лица в информационните масиви, а при нужда и по линия на международния обмен, който функционира доста интензивно. Постоянно се извършват анализи за оценка на риска от терористична заплаха. При постъпване на такива разузнавателни данни от горепосочените институции или при инцидентното им установяване от оперативно-издирвателните служби на МВР се предприемат законосъобразните мерки за противодействие на съответната престъпна дейност.
В изпълнение на Решение на Националния оперативен щаб за овладяване на кризисна ситуация, възникнала вследствие на увеличен миграционен натиск – такъв щаб функционира непрекъснато на територията на страната, се провеждат специализирани полицейски операции за установяване на незаконно пребиваващи лица.
Във връзка с опасността от потенциално проникване на вербуващи лица с цел провеждане на терористични дейности, „Гранична полиция” осъществява постоянна превенция при контрола на външните граници. Освен това – дори имам въпрос по този повод и след малко ще трябва да отговоря на него, местата за задържане и обектите за настаняване на чужденци са към Гранична полиция, както и в центровете на Държавна агенция за бежанци при Министерския съвет се провеждат беседи с чуждите граждани, съвместно от служители на Държавна агенция „Национална сигурност”, Национална разузнавателна служба, Служба „Военна информация” при Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и самата Държавна агенция за бежанци, с цел установяване причините, мотивите и намеренията им за пребиваването на територията на страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря.
Възможност за реплика.
ИВАН ДИМИТРОВ (Атака): Благодаря.
Господин Министър, за поред път днес Вие давате крайно недостатъчен отговор, не само на мен, но и на колегите, които преди това са задавали въпроси.
Партия „Атака” говори по тези въпроси от 2005 г. От тогава насам всички вътрешни министри уверяват, че ще работят по въпроса, че ще намаляват рисковете, но, уви. Дори по Ваше време – на ГЕРБ в предния мандат, се случи атентатът на летище Сарафово. Мисля, че съм прав. Надявам се, че този път Вие ще работите по-съвестно от Вашия съпартиец, ще поработите върху нещата да не се случват подобни атентати, да не стои българинът в страх и да се чуди откъде ще му дойде някоя бомба, някой взрив или нещо подобно.
Много се извинявам, обаче всички уверяваха, че всичко ще бъде спокойно, че са взети достатъчно мерки. Но, уви, налице са все повече и повече такива случаи, налице са все повече такива сигнали. Хората вече не мълчат, започват да говорят. Не е като едно време! Ние от Партия „Атака”, като го говорихме, всички викат: „Вие сте луди, това не може да бъде така, такива неща няма”. Напротив, такива неща има и всички Вие тук сте свидетели на това.
Господин Министър, ние от „Атака” Ви уверяваме, че ще следим още по-отблизо нещата и няма да спрем да задаваме подобни въпроси. Няма да спрем да следим изпълнението от Ваша страна да бъде налице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря.
Имате възможност за дуплика, господин Вучков.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров, въпросът Ви беше зададен конкретно, писмено и, разбира се, днес от парламентарната трибуна – какво правят службите? Все пак искам да уточня, основен антитерористичен ангажимент, разбира се, не всеобщ и всеобхватен, но основен МВР няма. Може да следите под форма на парламентарен контрол – той е много атрофирал, това го признавам, по отношение на разузнавателните служби. Основният антитерористичен ангажимент е концентриран в ДАНС, разбира се, съвместно с МВР и с много други институции. Не че трябва да бягам от отговорност – МВР има силен ангажимент, особено в контекста, както казах преди малко, на миграционните процеси към страната, но дали по линия на парламентарния контрол, или под формата на някакво изслушване в комисията – това е важен въпрос и изобщо не е за подценяване, между другото, дори с оглед на предстоящите промени в законодателството. Както знаем, вероятно ще се дискутира промяна в Закона за МВР, в Закона за ДАНС. За първи път в българската история ще има закон и за разузнавателните служби. Ще има промени, но те не трябва да довеждат до сътресение на службите, особено в контратерористичен аспект. Трябва да бъдат преценени внимателно, така че това непрекъснато разместване на функциите, особено между ДАНС и МВР, да не доведе до отслабване на капацитета ни да се борим, включително и срещу радикални прояви на някои религиозни деноминации. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Вучков.
Следващ въпрос към Вас от народния представител Десислав Славов Чуколов относно, чета буквално, зверските изтезания с моторна резачка в село Малко градище.
Заповядайте, господин Чуколов, да развиете Вашия въпрос.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви.
Господин Министър, уважаеми колеги! Само няколко думи да кажа.
Според Закона за МВР, Министерството на вътрешните работи се грижи за националната сигурност. Още не са създадени Комисията за контрол на ДАНС и за специалните служби, затова задаваме към Вас този въпрос, както и колегата Иван Димитров.
Относно въпроса, който Ви задавам аз. Както знаете, на блиц контрола миналата седмица зададох тогава този въпрос и на министър-председателя Близнашки. Въпросът засяга това, което се случи в село Малко градище, Хасковско.
Какво се случи там? Обичайна, за съжаление, сценка, която се случва в много български села – възрастни хора биват нападнати и изтезавани, докато кажат къде са малкото пари, които са скътали, и тези, които ги нападат, след това взимат парите и полицията ги търси, за съжаление, често пъти безуспешно.
Този инцидент направи впечатление на българската общественост с изключителната проява на жестокост, с това, че тези възрастни хора бяха влачени. На възрастната жена скалпът беше откъснат. Бяха плашени с включена моторна резачка, за да кажат къде са скътаните им пари.
Тогава зададох въпроса на господин Близнашки, подчертавайки, че трябва да получим отговор и трябва да има някакво възмездие, трябва да направи като служебен министър-председател така, че да намери тези хора. Дадох му съвет, посъветвах го: „Обърнете Хасковска област, установете ги, намерете ги”. Както, като гръмнат някоя мутра, как излиза цялата полиция по улицата, нека така да се съсредоточи този ресурс, който има, в Хасково и да намерим тези престъпници, които са направили това. Той ми каза, че е предприета такава акция, тече мащабна издирвателна дейност.
Въпросът ми към Вас, господин Вучков, е: има ли резултат от тази издирвателна дейност? Установени ли са тези престъпници? Какво би направило – имате ли някаква идея, стратегия, ръководеното от Вас министерство как да се направи така, че тези възрастни хора, които наистина са забравени от държава, от министерство и за съжаление, от децата си, да имат някаква сигурност на тези стари години, която поне ние като общество им дължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Чуколов.
Господин Министър, имате възможност да отговорите.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, няма да чета предварително написаната информация от административните дирекции на Вътрешното министерство, защото случаят стана известен на цялата българска общественост, който представи пред нас едни покъртителни сцени на насилие. Нямам никакъв принос към това, че трябва да започнат да работят по-ускорено оперативно-издирвателните служби, включително на Хасковска област – в община Любимец, където се случи инцидентът.
Има известно развитие на случая от вчера, затова искам да Ви уведомя, без да разкривам подробности, защото разкриването на подробности само ще попречи за разкриването на истината и за изправянето на потенциалните извършители пред правосъдието.
Благодарение на работата преди всичко на колегите от Хасково, разбира се, тук имаше известна помощ от национално ниво, е установено и е открит един от мобилните телефони, както и друга движима вещ, които са откраднати по време на случката в дома на възрастните хора, в една заложна къща. Това е направено с процесуално-следствени действия под надзора на прокуратурата. Това се е случило снощи. Има лица, които са идентифицирани, които са занесли въпросната движима вещ в заложната къща и са установени, има и задържани лица. В момента текат процесуално-следствени действия. Така че силно се надявам наистина извършителите на това грозно престъпление да бъдат изправени пред правосъдието.
Достатъчно тежък е инцидентът, затова си заслужава да му отделяме, естествено, внимание и тук. Но по-важен може би е другият въпрос – какви усилия да предприемем, за да ограничим поне този бич, наречен „конвенционална, масова битова престъпност”, макар това да не са точни криминологически термини. Каквото и да си говорим, отново става дума за по-силно полицейско присъствие. Хората просто искат да видят повече униформена полиция в населените места. Това ще бъде предприето, макар МВР да има много тежка финансова ситуация в момента – над 213 милиона стари дългове само, а за да има повече униформени полицаи, трябва да има преди всичко заплати за тях. Ще направим вътрешно преструктуриране – цивилни служители няма нужда да стоят по канцелариите, трябва да бъдат сред хората.
Но има и друго нещо, което е много важно – не просто униформена полиция, а трябва да има ефективно разследване. Това става с по-голямо обучение на полицаите, по-качествено обучение на полицаите, с повече криминалистическа техника и работа със следи по НПК, за да изправят извършителите пред правосъдието. Всичко останало са голи приказки. Надявам се да успеем в тази мисия, поне да ограничим този бич. Ако някой обещае, че ще го ликвидира, просто ще излъже. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Желаете ли реплика, господин Чуколов?
Заповядайте!
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви.
Господин Министър, радвам се, че се приближавате до извършителите на това зверство. Казвате – да, трябва да се осигури такова присъствие в малките села. Това е наше, на „Атака”, настояване от 2005 г. Настояваме за това, предлагали сме различни инициативи – Закон за доброволчеството, да могат хората да се организират и просто да защитават себе си, домовете си, имуществото си, реколтата си, естествено, под надзора на МВР и на съответните служби. Всичко да бъде законно, ясно и изяснено, да няма сенчести зони, където тези доброволни отряди да се превръщат в нещо, което никой от нас не иска.
В село Малко градище доскоро са имали и са събирали пари, за да дадат на частна фирма, която да ги охранява. Утре вечер има общоселско събрание, на което пак хората ще решават кой колко може да отдели, за да наемат някакви охранители, които да стоят в селото. Това е като... има филми – и американски, и японски, по този въпрос.
Дотам ли докарахме ние България, да използвам клише –„държава с най-много полиция на глава от населението”, да направим така, че да не можем да браним възрастните си родители?
В миналия мандат министър Йовчев имаше инициативи, при които изсипваше полицията в селски райони, казваше, че ги използва. Вие казахте, че терминът не бил правилен – битова, конвенционална и така нататък престъпност, това си е циганска престъпност, нека си го кажем направо. Идете и питайте хората там, те ще Ви кажат за тези дървосекачи от цигански произход. Те тероризират възрастните хора, и то не само в това село. Да беше само в това село, с нещо друго щяхме да се занимаваме, но това е в цяла България.
Изгответе цялостна концепция, приемете Закон за доброволчеството! Нека да дадем възможност на този, който има право да се защитава, наистина да има това право.
Приемете нашите поправки в Наказателния кодекс за неизбежната самоотбрана. Тогава ще видите как много рязко ще се променят нещата. Просто когато съответният извършител знае, че като влезе, може да не излезе от тази къща жив, ще видите как ще спрат тези дерибейства и как рязко ще се променят нещата.
Ние от „Атака” сме внесли тези законопроекти, поправки в законите. Моята молба към представителите на всички парламентарни групи е, когато законопроектите влязат в пленарната зала, да ни подкрепят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Само три неща, ако може, съвсем кратко да кажа?
Първо, споменахте за доброволчеството. Не става въпрос за Закон за доброволчеството. Става въпрос за институти, с които се елиминира обществената опасност – неизбежна отбрана и крайна необходимост.
Да, може би трябва да се промени нещо в тези институти на наказателното право, за да се даде възможност на хората малко по-качествено да се защитават срещу нападения. Това обаче е тема, която трябва по-подробно да се дискутира, за да не стане някаква грешка.
Второ, споменахте за огромния брой полицаи в България. Най-отговорно искам да Ви кажа, че това масово лансиране на тезата, че в България има най-много полиция на глава от населението, е просто невярна. През 2010 г. за първи път се разсекрети щатната численост на МВР. Когато се правят такива сравнително-правни анализи, особено от чужди държави, които постоянно ни казват как да изглеждат българските институции, трябва да се знае какво съдържание влагаме в понятието „полицай”. Полицай в България е едно, в други държави е друго. Там примерно не включват жандармерия, защото такава няма в много държави. В повечето държави няма гранична полиция. Да не говорим за пожарната, че тя е извън структурите на МВР в много държави. Изведнъж нашият критерий го пренасяме там.
Не, в България няма най-много полицаи на глава от населението. Това е заблуда.
По тази причина и финансирането на МВР не е толкова голямо, колкото се смята.
Тук очаквам подкрепа, когато дискутираме актуализацията на бюджета, поне да погасим дълговете за тази година, които сме наследили, включително и заради новия Закон за МВР; и малко по-смислено финансиране за догодина, защото иначе нищо няма да се случи, особено по отношение на този силен миграционен натиск, където също трябват пари.
И трето, последно, Вие споменахте, има Национална програма „Сигурност” от няколко месеца, лансирана от предишното правителство. Между другото, финансира се от Министерството на труда и социалната политика. Тя е абсолютно неработеща. Бяха подбрани хора на територията на страната, при това не от кметовете, макар че те трябва да ги контролират през деня, а от областните управители. И какво правят?! Сложили са си зелени фланелки, на които човек в първия момент ще си помисли, че пише „ДАНС”, а това е Национална програма „Сигурност” на Министерството на труда. Нищо не правят, защото никой не ги контролира. С велосипед отиват в крайната къща или извън селото, вечерта евентуално могат да се върнат. Това ще Ви кажат всички кметове от страната, при които ходих. Просто пари на вятъра! Затова по-добре да ги дадем за професионална полиция, за да имаме по-голямо спокойствие. Извинявайте за просроченото време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Вучков.
Следва втори въпрос от народния представител Десислав Чуколов относно акцията на германски активисти на българската граница.
Слушаме Ви, господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Господин Министър, уважаеми колеги! Колежката ми от „Атака” Магдалена Ташева попита външния министър Митов по този въпрос – какво е предприела България по отношение на външната ни политика.
Аз ще попитам Вас какво е предприела нашата държава България по отношение на това, което се случва тук, вътре в България.
Както знаете, германски радикални активисти, организирани във Фейсбук, щедро подпомогнати от германски данъкоплатци и неправителствени организации, идват тук, навлизат на българска територия с намерението да отидат на българо-турската граница и да я разрушат, да разрушат направената преграда, за която от „Атака” говорим, откакто е повдигнат въпросът за тези незаконни пришълци. Говорехме да се направи ограда, както има в Гърция, Испания и на други места, ограда, която да препятства това свободно движение.
Те от Германия обаче решили да дойдат тук, в България, и да разрушат тази ограда. Все едно на някой българин да му мине през ума да отиде в Германия, там да пореже, да поблъска, да дерибейства и да прави някакви дивотии?!
И те идват тук, в България, което е ясно, предупредено е – ние от ефира на телевизия „Алфа” сезирахме и казахме, че не трябва да се допуска такова нещо; идват в България, насочват се към южната граница, твърдейки, че пътували 50 часа – вижте какво огромно усилие са положили! – идват тук и естествено, да, българската полиция там ги спира.
Информацията, която имаме, е, че се е стигнало до късане на полицейски пагони от страна на тези германски активисти. Информацията е от Канал 1, Българската национална телевизия. Ще Ви цитирам нещо, извадено точно от сайта на БНТ: „Стигна се и до блъскане, опит да проникнат зад кордона от различни страни и скъсани полицейски пагони”.
Затова моят въпрос към Вас, господин Министър, е: колко от тези германски радикални активисти са задържани тук, на територията на Република България, защото са си позволили да се държат по този начин?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Чуколов.
За отговор – министър Вучков.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Чуколов, в отговор на поставения от Вас въпрос ще Ви уведомя за следното.
Наистина по линията на международното полицейско сътрудничество, но и не само по негова линия, включително и чрез информация от български евродепутати, получихме информация в края на миналата седмица за намерението на група активисти от неправителствена организация да посетят Република България с цел провеждане на планирана протестна акция под мотото „Първо европейско падане на стената”. Тази информация беше получена в МВР и писмено от господин Джамбазки – евродепутат, член на Европейския парламент.
На 8 ноември, около 22,00 ч. вечерта на ГКПП „Калотина” са влезли на територията на страната два автобуса с общо 95 човека, от които 85 – немски граждани, а другите 10 – от различни националности, включително и журналисти, представители на Центъра за политическа красота и Бойна група срещу безчовечността. Те са информирани още на КПП за правните разпоредби във връзка с техния престой в България и действията, които могат да извършват. Разбира се, уведомени са, че нямат право да навлизат в специалната защитена зона на граничната ивица без специално разрешение от компетентните органи. Те отговарят на условията за влизане и пребиваване на територията на страната, така че им бе гарантирано безпрепятственото движение.
Към 13,00 ч. на 9 ноември автобусите с активисти са пристигнали в района на село Голям Дервèнт. Това ми докладва лично директорът на „Гранична полиция”, който беше там. Според мен нямаше необходимост там да отива ръководител от по-високо ниво от Вътрешното министерство. Информацията, естествено, течеше и се отразяваше в българските медии.
Бе проведен разговор от полицейските екипи на място с ръководителите на мероприятието, като основно им беше обяснено, че нямат право да навлизат в граничната ивица без специално разрешение. Те не разполагаха с такова разрешение. При подхода към 247 гранична пирамида на групата е отправено официално полицейско предупреждение за ненавлизане в граничната ивица. След допълнителни уточнения, че няма да бъдат допуснати до инженерно-възпрепятстващото съоръжение, което е построено, участниците се оттеглят към село Голям Дервèнт под непрекъснато наблюдение на полицейски служители.
Към 18,00 ч. автобусите потеглят в посока българо-гръцката граница, за което своевременно са уведомени гръцките гранични власти. Те отиват към стената между Гърция и Турция, но дали са стигнали там, не мога да Ви кажа.
Следва да отбележа, че през цялото време не е имало причини и основания за задържането на лица, защото това е Вашият въпрос – колко лица са задържани. Никаква необходимост нямаше, защото аз следях въпроса, от употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на МВР. Не е имало никакво късане на пагони, независимо от разпространяваната информация в публичното пространство. Просто са предупредени, че в граничната зона няма да пристъпят. След няколко снимки тръгват към българо-гръцката граница. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Господин Министър, излиза, че Националната телевизия лъже. И друг път, между другото, сме хващали Националната телевизия в нарушение, особено когато не отразява мероприятия на „Атака”. Но този път, да, Националната телевизия е излъгала.
Кое ми направи много силно впечатление? Идват на българско-турската граница, не им се получават нещата, отиват на гръцко-турската граница. Всъщност на границата на християнския с мюсюлманския свят. Някои от ръководителите на тази групировка, да, са германски граждани, но от турски произход. И се вижда как тяхното желание да я няма тази граница те го прилагат. Искат на практика да срежат границата, носят си медии да отразят това. Защо? Ами ей така, да може от мюсюлманския свят, от Близкия изток да навлизат в християнска Европа какви ли не елементи.
Помните „Ислямска държава”, тяхното заявено категорично намерение да направят така, че Европа да стане мюсюлманска. И те си казват това открито и работят по въпроса. Ние какво правим тук, в Европа? Гей паради правим.
Така че, господин Министър, тази ограда трябва да бъде изградена докрай и по никакъв начин не трябва да се поддавате и да се огъвате на бъдещи подобни провокации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Чуколов.
Дуплика ще ползвате ли, господин Министър? Не.
Въпрос на народния представител Любомир Владимиров относно решение на Министерството на вътрешните работи за създаване на Център за настаняване на нелегални емигранти или арест в град Русе.
Слушаме въпроса Ви, господин Владимиров.
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ (Атака): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! В приемната ми като народен представител и като жител на град Русе в моите контакти с русенци разбрах, че е изтекла информация, че в Русе ще бъде създаден Център или Арест за настаняване на нелегални емигранти. Тази информация русенци са я придобили от изказване на бившия служебен министър Йордан Бакалов тук, в Народното събрание, на 30 октомври, когато ние обсъждахме миграционния натиск над нашата държава.
Искам да знаете, че русенските граждани, ние, като политическа партия – Партия „Атака, категорично ще се противопоставим на създаването на какъвто и да е вид съоръжения в Русе или в близост до град Русе. Опасността по улиците и в близост до град Русе да присъстват чуждестранни лица, закононарушители, държи в напрежение русенската общественост. Страховете на русенци и на нас, като политическа сила, произтичат от това, че нелегалните емигранти, престъпниците идват от зони на кръвопролитна война – Сирия, Ирак. Още повече, че се знае, че част от тях са придобили вече боен опит в тези конфликтни зони, а тяхната цел е също и изграждане на спящи клетки на ислямски фундаментализъм в България.
Партия „Атака” предупреждава, че изграждането на съоръжения за временно пребиваване дори за задържане на нелегални емигранти е реална опасност от това, че тези съоръжения ще се намират в обекти от националната сигурност, обекти от национално значение.
В тази връзка моля да отговорите: кога и на кое местоположение в град Русе се предвижда създаването на подобен център, с какъв капацитет? Какви финансови средства ще бъдат необходими на Министерството на вътрешните работи за реконструкция на предвидените помещения? Кои служби на Вашето министерство ще се заемат с охраната на въпросния обект? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Вучков.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Владимиров, в отговор на поставения въпрос относно намерение на МВР за създаване на Център за настаняване на нелегални емигранти в Русе ще отговоря следното: МВР няма разработени планове и заложени дейности, които да включват създаване на Център за настаняване на нелегални емигранти в град Русе. Това е много важно уточнение. Изобщо не става дума за центъра. Специално проверих информацията, включително и с помощта на местни народни представители.
Наистина на 22 октомври 2014 г. в МВР е проведено работно съвещание с ръководството на Прокуратурата на Република България – обръщам внимание – във връзка с този засилен емиграционен натиск. И бяха набелязани конкретни мерки за противодействие на каналджийската дейност. По време на съвещанието окръжният прокурор на Русе господин Георгиев постави въпрос за недостатъчен капацитет на помещенията за временно настаняване на задържани лица на територията на града. Това не е диференциран подход – задържани от полицейски орган във връзка с някакво престъпление, или за това, че незаконно пресичат границата. Това са си класическите полицейски арести за 24-часово задържане. Недостатъчен капацитет – това го констатира прокуратурата.
И в тази връзка, с оглед увеличаване броя на задържаните, включително и на незаконни емигранти, на изхода на българо-румънската граница, в новия план за изпълнение на мерките за повишаване на готовността за реагиране и при очакван засилен миграционен натиск по границата, през 2015 г. ще бъде заложена дейност за преустройство и ремонт на съществуващо помещение в сградата на граничното полицейско управление в Русе. И създаване на помещение за временно настаняване на задържани лица.
В изпълнение на чл. 73 от Закона за МВР незаконните емигранти ще бъдат задържани в помещение за срок от 24 часа, след което ще бъдат настанявани в специализираните домове за временно настаняване на чужденци. Те са в град Любимец, в град София и в Разпределителния център в Елхово. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ (Атака): Уважаеми господин Вучков, стана ясно, че в Русе ще се изгражда арест за незаконни емигранти, пресекли българската граница или опитали се да пресекат българската граница, пристъпили българските закони. Стана ясно също, че Вашето министерство няма да може да се справи с миграционния натиск, както го наричате, а Вие вече предвиждате къде да ги задържате тези лица. Не превантивно да ги спрете долу на южната граница или на някоя друга граница.
Личи си невъзможността на Вътрешното министерство да се справи с бежанците в България. Личи си, че въпросите за нелегалните емигранти обслужват и политически интерес в лицето на сега управляващите партии, които не само са свързани с каналджийството в България, но са свързани с много други престъпни намерения.
Искам да знаете, че Политическа партия „Атака” и русенската общественост не желаят какъвто и да е вид обект на територията на Русе за задържане на нелегални емигранти. И кажете ми, моля Ви се, в рамките на 24 часа Вие как ще установите самоличността на 30 човека, задържани примерно от Сирия? Как ще разберете кой от тях е краен ислямист или с някакви други намерения е в България?
Този въпрос, който в момента повдигаме ние от „Атака”, е и основа за иницииране на референдум в град Русе – дали русенци искат да има на територията на град Русе дори арест за незаконно пресекли границата, или опитали се да пресекат границата емигранти.
Така че това е началото на серия от въпроси, които ние от „Атака” ще задаваме към Вас и ще Ви държим отговорен Вас и Вашите подопечни в Министерството за това кой ще носи отговорността нелегални емигранти, освен че ще бъдат допускани в бъдеще в България, но те ще се разхождат и по улиците най-малкото на най-европейския град в България – Русе. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Вучков? Няма да ползвате.
Следваше въпрос на народния представител Георги Кадиев, който той е отложил с нарочно искане.
Сега ще чуем въпроса на народния представител Миглена Александрова относно превишаване правата на служители на Министерството на вътрешните работи върху протестиращи граждани пред Народното събрание.
Заповядайте, госпожо Александрова.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Благодаря, госпожо Цачева.
Господин Министър, на 7 ноември тази година пред Народното събрание се състоя протест срещу съставянето на ново правителство от партиите ГЕРБ, Реформаторски блок и двете патерици – Патриотичен фронт и АБВ. Мероприятието беше проведено от страната на служебния вход – пред Народното събрание. Включиха се активисти и на партия „Атака”, и много други граждани. Протестът беше мирен. Въпреки това служители на МВР си превишиха правата, оказвайки насилие върху спонтанно събралите се граждани, включително и върху бивши народни представители.
В тази връзка моля да ми отговорите: започната ли е проверка по случая? (Реплики от ГЕРБ.) Ако да, до какви резултати е довела тя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без реплики от място.
Отговор на министър Вучков.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Александрова, на 7 ноември, това беше миналият петък, когато се избра новият Министерския съвет, по време на пленарно заседание на Четиридесет и третото народно събрание в района на сградата е проведена нерегламентирана масова проява. Около 350 протестиращи с разпънати плакати и знамена блокират движението на моторните превозни средства по една от съседните улици. Опитът им за създаване на безредици е ограничен от полицейски кордон, като полицейските служители възпрепятстват разкъсването му без употреба на физическа сила и помощни средства, подчертавам.
В 10,00 ч. миналия петък протестиращите се отправят към приемната на Народното събрание, като са спрени от полицейски кордон и не са допуснати в охраняемата зона. В 10,20 ч. протестиращите започват да блъскат кордона с цел да го разкъсат и да нахлуят в охраняемата зона. Това не е допуснато, без да бъдат използвани физическа сила и помощни средства. Последват действия, които нарушават обществения ред – хвърляне на яйца по полицейските служители, както и някои твърди предмети, като бутилки и дръжки на знамена, по сградата на Народното събрание и полицейските кордони. Констатирано е увреждане по униформи на полицейските служители от хвърлените яйца, има и скъсани джобове. По време на протеста са констатирани и нарушения на Закона за движението по пътищата.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР е задържано едно лице, забелязано да хвърля яйца по полицейски служители, на което е съставен акт за установяване на административно нарушение по Указа за борба с дребното хулиганство. До момента в МВР и СДВР не е постъпвала информация за превишаване на полицейски правомощия при охраната на обществения ред и пътното движение преди, по време и след провеждане на нерегламентираното масово мероприятие на територията на град София, около парламента миналия петък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – госпожа Александрова.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Господин Министър, Вие лъжете (смях и възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ), защото тук пред мен е последният брой на вестник „Атака” (смях от ГЕРБ) и сега ще Ви покажа снимки на това как полицаи удрят мирни граждани, които нищо не са направили. Освен това, ще Ви покажа какви са раните на тези граждани. Това са стопкадри от телевизия „Алфа” – имаме ги и на запис.
Ако Вие не сте установили, че е имало полицейско насилие, то ние ще Ви помогнем. Имаме записи в телевизия „Алфа” – ще Ви ги предоставим.
Ето сега ще Ви оставя вестник „Атака”. (Подава вестника на министър Веселин Вучков. Единични ръкопляскания от „Атака”.)
Така че проверете случая и направете каквото трябва да направите. В противен случай ние от „Атака” разбираме, че продължавате делото на Цветанов и имате намерение да превърнете България в полицейска държава. (Реплика от народния представител Владимир Тошев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Вучков.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаема госпожо Александрова, не, нямам такова намерение да превръщам България в полицейска държава. Вероятно протести ще има – няма какво да се лъжем. Имало е преди, ще има вероятно като съществен елемент на всяка европейска демокрация, протестиращи граждани ще има.
Само че умолявам, ако може, полицейските служители да не бъдат вплитани в тези политически интриги. Достатъчно им се е насъбрало на полицаите и с миграционния натиск, и охраната на протести цяла година около Народното събрание. Протести, предизвикани точно заради решение на Народното събрание.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ, от място): Заради „Атака”!
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Ако обаче, тъй като до този момент в СДВР няма подаден сигнал за извършени, както дори твърдите – престъпления, или административни нарушения по време на този митинг миналия петък, моля Ви, подайте подробни такива – фактически сериозни данни.
Ако имате данни за извършени престъпления, както твърдите във Вашия въпрос, от страна на полицейски служители, ги подайте в прокуратурата – не на мен в пленарната зала.
Ако пък има някакви други нарушения, те очевидно ще са административни, има дори Административна прокуратура, вертикална структура или пък дори в МВР, за да направим съответни проверки, а не просто голословно да твърдим, че миналия петък е имало упражнено полицейско насилие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Министър.
Последният въпрос на госпожа Магдалена Ташева относно обявените за откраднати веществени доказателства по делото срещу бившия председател на Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси Филип Златанов е оттеглен, тъй като по този въпрос проведохме нарочно разискване тази сутрин.
Господин Вучков, благодаря Ви за участието в днешния пленарен ден.
Последен въпрос – на господин Вили Лилков към министър Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно размера на таксите за преминаване на леки автомобили през „Дунав мост 2”.
Моля да развиете въпроса, господин Лилков.
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ): Уважаема госпожо Цачева, уважаеми колеги, уважаеми министър Московски! Моето питане е свързано с таксата за преминаване на автомобили през „Дунав мост 2”, и то се състои в следното. Понастоящем таксата за преминаване през „Дунав мост 2” в една посока за леките автомобили е 6 евро, а приходите от събраните такси за един месец в двете посоки са между 850 хиляди и 1 млн. 250 хил. евро.
Същевременно общата сума, събрана от таксите за леки автомобили, е около 50 хил. евро, което представлява средно около 5% от месечната такса. Същевременно таксата за преминаване по „Дунав мост 1” по посока Румъния е 2 евро, а по посока България е 3 евро, което е съответно три и два пъти по-евтино в сравнение с таксата за преминаване на моста при град Видин и Калафат.
Във връзка с това задавам към Вас следните въпроси:
Първо, възнамерява ли българската страна да постави пред нашите румънски партньори въпроса за намаляване на таксата за преминаване на моста при Видин и Калафат за леки автомобили, специално подчертавам – за леки автомобили?
Второ, съществува ли възможност при договарянето на новите такси да се постави и въпросът за преференциални такси за леки и товарни автомобили и автобуси, регистрирани на територията на Видин и на съответната гранична румънска област с цел стимулиране на индивидуалните и бизнес пътувания между тях, за които е известно, че са сред най-слабо развиващите се, и по-точно – изоставащи региони в Румъния и в България? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Лилков за този въпрос.
Господин Министър, слушаме Вашия отговор.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Лилков, както знаете, по проекта за изграждане на трансграничен пътно-железопътен мост на река Дунав при Видин – Калафат българската страна е отговорна за проектирането и строителството на целия мост над река Дунав, включително и за устоя на румънския бряг.
На 28 февруари 2013 г. беше подписано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Румъния за създаване на съвместна структура – оператор на новия комбиниран пътен-железопътен мост между двете страни на река Дунав, между градовете Видин – Калафат.
На 14 юни 2013 г. Акционерното дружество „Дунав мост” при Видин – Калафат е вписано в Търговския регистър със седалище град Видин и с предмет на дейност – управление, експлоатация и поддръжка на комбинирания мост. На същата дата съоръжението беше пуснато в експлоатация.
С Постановление № 134 от 14 юни на Министерския съвет се определи размерът на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия мост, събрани от съвместно Търговско акционерно дружество – оператор на моста. Тъй като размерът на таксите за преминаване по „Дунав мост 2” се определя с решение на двете правителства – българското и румънското, е необходимо да се проведат консултации между тях за евентуалното намаляване на тези такси за преминаване на леки автомобили в двете посоки. Това би било възможно, след като се отчете начинът, по който се формират приходите от таксите от леките автомобили, вече преминали по съоръжението за изминалата година и половина от експлоатацията на съоръжението.
Само за сравнение мога да посоча, че на функциониращия близо 60 години мост Русе – Гюргево, таксите за леки коли бяха намалени от българска страна от 6 на 2 евро с Постановление на Министерския съвет от 2009 г. за посока България – Румъния, докато таксите за преминаване от Румъния към България бяха намалени от румънска страна на 3 евро едва през септември 2013 г.
За изминалия период – от средата на юни 2013 г. до края на октомври 2014 г., броят на преминалите моторни превозни средства по Дунав мост-2 в двете направления е около 750 хиляди, а от началото на 2014 г. към месец ноември се очаква да преминат около половин милион превозни средства.
Българската страна е поканила румънската страна на консултации за обсъждане на процента на вложените инвестиции от двете държави при строителството на моста и прилежащите инфраструктури. Към момента очакваме отговор от румънска страна. Не сме получили такъв за такава среща. На тази среща се предвижда да обсъдим и възможността за отправяне на предложение към двете страни – акционери, за намаляване на тези такси за преминаване на леки коли по съоръжението в двете посоки.
Относно конкретния въпрос за възможността за въвеждане на преференциални такси или отстъпки за жителите на двете области – Видин и съответната от румънска страна – Долж, за регистрирани на тяхна територия моторни превозни средства, мога да отбележа, че такова действие може да се разглежда като дискриминационен акт, включително и поради факта, че голям брой от автомобилите с българска регистрация в тези области се използват от румънски граждани, избягващи екотаксите, събирани от румънска страна за екоавтомобили. Има голяма разлика в екотаксите, които се заплащат. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика, господин Лилков.
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ): Благодаря, господин Московски.
От Вашия отговор разбирам, че Вие ще поставите този въпрос на предстоящите преговори с румънската страна, специално за намаляване на таксата за леки автомобили. Затова Ви благодаря и се надявам да ме държите в течение по някакъв начин, тъй като съм поел ангажимент към гражданите на Видин.
По отношение на другия въпрос – той не е свързан с екотаксите. Аз зная, че с цел избягване на високите такси, се регистрират румънски автомобили на територията на община Видин, но тук става въпрос само за автомобилите, които са регистрирани на територията на Видин и на съответната румънска община. Просто ще бъда благодарен, ако Вие точно ми обясните в какво ще се изразява дискриминацията. Затова става въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Московски.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Лилков, по първата тема обяснявам защо не е лек процесът. Ние също сме го заявявали в предизборната кампания на Партия ГЕРБ, че ще работим усилено по този казус.
Мостът се изгради със съвместни средства от Европейската инвестиционна банка, които са заемни средства в размер на почти 100 милиона, и средства от ИСПА. Затова, така изчислени таксите в момента, обслужват съответно заемните взаимоотношения между България и Европейската инвестиционна банка. Една промяна на тези такси със сигурност трябва да бъде съгласувана с тях, както и с Европейската комисия. Разбира се, въпрос на анализ е, на изчисления и оценка на въздействието. Би трябвало да се претегли, ако евентуално се намалят таксите, съответно може би ще се увеличи трафикът, въпрос е на ефективни изчисления дали ще се промени по някакъв начин тежестта към изплащането на заемните средства, които са отпуснати за този обект или съответно пък ще трябва да се търси друг компенсаторен механизъм. Дали банката ще се съгласи евентуално, ако тези средства намалят, да разсрочи за по-дълъг период изплащането на съоръжението?
По втората тема – мисля, че също ще намерим взаимен вариант, при който хората, живеещи в двата региона, да получат облекчение. Готов съм на коректна дискусия по този въпрос. Структурите на министерството, които отговарят съответно за работата с тази компания, сме отворени за предложение и за обсъждане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Московски, за участието в днешния парламентарен контрол.
Това беше последният въпрос в този контрол.
Следващото пленарно заседание е извънредно – във вторник, с начален час 11,00 ч.
Първа точка ще е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Здравната каса, а втора точка – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Република България за 2014 г.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)


(Закрито в 13,15 ч.)

Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:
Явор Хайтов
Иван Иванов

Секретари:
Александър Ненков
Иван Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания