Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 27 ноември 2014 г.
Открито в 9,03 ч.
27/11/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Айхан Етем и Димитър Делчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Уважаеми народни представители, както Ви е известно, във вчерашния ден при докладване на програмата за днес като точка първа гласувахме и вече е факт решение на Народното събрание да бъде проведено изслушване на председателя на ДАНС по тези въпроси, както се уточнихме на Председателския съвет, и с това ще започнем днешното пленарно заседание.
Преди това предлагам на Вашето внимание като точка втора за днес – Проект на решение за предсрочно прекратяване пълномощията на народен представител. Става дума за народен представител от 4. МИР-Велико Търново господин Пенчо Пенчев, който с решение на правителството от вчера е избран за областен управител на Област Велико Търново. Той няма как да продължи участието си в Народното събрание поради възникналата несъвместимост. Затова Ви моля като точка втора днес да гласуваме да бъде обсъждан Проектът за решение за предсрочното прекратяване, по негова воля, на пълномощията му.
Моля да гласуваме.
Гласували 181 народни представители: за 174, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Квесторите, готови ли сме за закрито заседание – камери на телевизии, микрофони на медии...? Благодаря.

(Следва закрито заседание.)
(След закритото заседание.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава от тук насетне като обикновено открито пленарно заседание.
Съгласно приетата точка втора Ви информирам, че е постъпило заявление от народния представител Пенчо Стоянов Пенчев – народен представител от 4. МИР-Велико Търново, с което ме уведомява, че на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подава оставка като народен представител, обявен за избран с мандата на Четиридесет и третото народно събрание с Решение № 1317-НС от 10 октомври 2014 г. на ЦИК. Желае пълномощията му като народен представител да бъдат прекратени предсрочно с Решение на Народното събрание.
Предвид заявлението му предлагам на Вашето внимание служебен Проект на решение за прекратяване пълномощията на народен представител:
„Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Пенчо Стоянов Пенчев като народен представител от 4. МИР-Велико Търново.”
Има ли изказвания? Няма.
Режим на гласуване.
Гласували 136 народни представители: за 134, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, спомняте си, че във вчерашния ден в седмичната ни програма бяха включени и гласувани три ратификации. Оказа се, че по две от тях не са докладвани и съответно не са поставени на гласуване Преходните разпоредби, които указват момента на влизане в сила на ратификациите. Затова Ви предлагам процедура да се върнем за довършване на второ гласуване на посочените законопроекти в частта, в които не са докладвани и не са гласувани.
Моля да гласуваме.
Гласували 135 народни представители: за 130, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
При второто четене на Закон за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие – член единствен от законопроекта е докладван, гласуван и приет. Той съдържа обаче и:

„Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Изменението на споразумението влиза в сила от 23 юни 2014 г.”
Моля, режим на гласуване.
Гласували 139 народни представители: за 135, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
В Проекта на Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, който е с член единствен, докладван, гласуван и приет, към него има и:

„Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Изменението на споразумението влиза в сила от 22 октомври 2014 г.”
Подлагам на гласуване Заключителната разпоредба с параграф единствен и съдържанието, с което Ви запознах.
Моля да гласуваме.
Гласували 141 народни представители: за 135, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието и едва сега на второ гласуване и двете ратификации.
Преди да преминем към избора на постоянни комисии на Народното събрание, включени в седмичната ни програма за днес, Ви предлагам да направим 30 минути почивка, за да не разкъсваме след това работата по гласуване на решенията.
Почивка до 11,20 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Колеги, продължаваме.
От името на Парламентарна група има заявено искане за изказване.
От групата на Патриотичния фронт – господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаеми колеги, днес е 27 ноември и се навършват 95 години от подписването на Ньойския диктат, един договор, който беше наложен не само на България, но и на другите победени страни в Първата световна война, като Германия, Турция, Унгария и Австрия. Една система от договори, която беше крайно несправедлива, а спрямо България неслучайно целият народ нарече този договор диктат.
Според клаузите на този Ньойски договор България беше заробена с изключително тежки репарации, които българският гражданин трябваше да плаща десетилетия наред. Според същия този Ньойски договор огромни български територии бяха отнети и оставени под властта на чужди държави – Македония, Западните покрайнини, Добруджа и Западна Тракия. В тези територии останаха да живеят над 2 млн. българи, чиито права бяха отнети, накърнявани и бяха провеждани опити за тяхната асимилация, дори физическо изтребление и унищожение.
В този период – до 1944 г., всички български правителства поставяха като свой основен приоритет защитата на тези огромни български малцинства от над 2 милиона, поставяха въпросите с междудържавните отношения, поставяха въпросите в тогавашното Общество на народите. Последиците от този Ньойски договор се чувстват и днес. Все още има огромни маси българи, които живеят в пределите на съседни нам и по-далечни държави, в някои от които техните права продължават да бъдат ограничавани и накърнявани. В съседна нам Македония е отречено правото да се наричаш българин, правото да говориш на книжовния български език, правото да се обучаваш на български. В Западните покрайнини се провежда политика на асимилация на българското население.
Българските правителства след 10 ноември някак си плахо подходиха по този значим национален въпрос, който засяга над 3-4 милиона граждани на Република България, чиито роднини живеят извън пределите на България.
Може би от опасения, че някой ще ни обвини в национализъм или в антиевропейски практики, но за съжаление всички български правителства досега се държаха крайно плахо по въпросите, които касаят защитата на българските общности в съседните нам страни.
Ние от Патриотичния фронт настояваме сегашното българско правителство да подходи много по-смело, ясно и категорично, използвайки инструментите на междудържавните отношения, на европейската дипломация и на преговорния процес, който касае някои от страните, желаещи да станат членове на НАТО и на Европейския съюз – наши съседи.
Не се притеснявайте, уважаеми колеги от мнозинството и от правителството, че някой ще ни обвини в антиевропейски практики. Напротив, това е европейската практика, това е практиката на страни като Германия, Унгария, Румъния и други.
Трябва да поставим един категоричен въпрос, който, говорейки днес за правата на българите в чужбина, съществува от година и половина и започна от правителството на Орешарски – онези етнически българи, които по Закона за българското гражданство имаха право на базата на своя национален произход да получат българско гражданство, бяха дискриминирани от предишното правителство, изисквайки им несъществуващи и невъзможни за представяне документи за български произход, въпреки многократните опити да обясним на тогавашния министър-председател и на тогавашния правосъден министър, че в една съседна държава като Македония, в която официално е отречено съществуването на българско население, няма коя държавна институция да ти издаде подобен документ за български произход. Това означава да бъдеш репресиран допълнително. Правителството на Орешарски докрай провеждаше политиката на дискриминация на тези наши сънародници.
Ние заявяваме, че бихме подкрепили всякаква позиция на настоящото правителство и най-вече на министър-председателя и на министъра на правосъдието, ако в най-кратки срокове те променят това отношение към нашите сънародници. Това е една политика, която е въпрос на достойнство, която е въпрос на отговорност към онези стотици и милиони българи, живеещи извън пределите на България, за които българската държава през последните 25 години не полагаше необходимите усилия и не създаваше необходимите условия за запазване на тяхното национално самосъзнание и защитаване на техните български етнически права.
Все пак 95 години след този договор, който беше и плод на некадърната българска политика, отговорността на Народното събрание и на настоящото правителство е да премислят всички свои международни ходове, много внимателно и без партизански чувства и без партийни разделения да се отнасяме към всички онези проблеми, които касаят българския национален интерес. Под знамето на България и под българския герб няма място за партийни различия, когато става въпрос за България и за българските интереси няма леви, няма десни, или има българи, или има такива, които работят против българските интереси. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Патриотичния фронт.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Каракачанов.
От името на Парламентарната група на „Атака” – проф. Станилов.
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес се навършват 95 години от подписването на Ньойския диктат. На този ден високомерните, така наречени „велики сили”, опиянени от победата си в Първата световна война и забравили за прокламираните от тях принципи за справедлив мир, без анекси и репарации, унижават победена България, налагайки й невиждано и чудовищно отмъщение и наказание. Отнемат от територията ни изконни български земи – Западните покрайнини и редица села в Кулско, Трънско, Кюстендилско, половин Струмишка околия са предадени на Сърбия. Западна Тракия от Места до Марица е предоставена под управлението на Съглашението, а впоследствие предоставена на Гърция. Губим излаза на Бяло море, отнета е Южна Добруджа и дадена на Румъния. България губи от своята територия повече от 11 хил. кв. км. Стотици хиляди българи са откъснати от родината си и са оставени на произвола на съдбата в окупираните територии. Тези българи са подложени на тотална асимилационна политика, насилие и геноцид.
Пред погледа на европейските миротворци хиляди българи са избивани, измъчвани, вкарвани в лагери и затвори само заради българската си идентичност. Огромни са също така икономическите санкции и военни ограничения спрямо България. Наказателната акция, наречена „Ньойски мирен договор”, коментира френският министър-председател Клемансо, като казва: „На варварския войнствен български народ не бива да му бъде позволено повече да бъде заплаха за региона”.
Разбираем е страхът на великите сили от България, която разби техните армии във всички бойни полета – Дойран, Тутракан, Добрич и така нататък, позволили си да стъпят на свещената българска земя.
От партия „Атака” заявяваме, че Клемансо и неговите съучастници, техните наследници трябва да бъдат осъдени от историята, а същите тези наследници да се извинят на България с всички произхождащи от това последствия.
Имайки предвид променената международна ситуация и това, че нито Сърбия, нито бивша Югославска република Македония са признати за правоприемници на Югославия, призоваваме българското правителство да предприеме всички необходими международноправни действия за възстановяване на историческата справедливост.
Също така ние от „Атака” ще се борим за възстановяване на тази несправедливост, без да ни интересува мнението на тъй наречените „велики демокрации”. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, проф. Станилов.

Преминаваме към следващата точка седма от дневния ни ред:
ИЗБОР НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Всички народни представители имате проекти за решения по съответните комисии.
Предлагам Ви да гласуваме първо квотното разпределение, още повече то е подкрепено от всички и когато се върнат колегите от БСП, да минем към поименните предложения. Смятам, че така ще бъде коректно, тъй като те заседават в момента на група.
Първият Проект за решение е за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по икономическа политика и туризъм се състои от 20 народни представители, от които 7 – от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ; 3 – от Парламентарната група на БСП лява България; 3 – от Парламентарната група на ДПС; 2 – от Парламентарната група на Реформаторския блок; 2 – от Парламентарната група на Патриотичния фронт; 1 – от Парламентарната група на Българския демократичен център; 1 – от Парламентарната група на партия „Атака”, и 1 – от Парламентарната група на АБВ.”
Точки 2 и 3 са за ръководството и за членовете на комисията.
Ако сте съгласни, да процедираме по този начин, както Ви предложих – да приемем Проекта по квоти и да изчакаме колегите, които да предложат поименно състав.
Предлагам Ви този Проект на решение, още повече, припомням Ви пак, че всички като вносители са се подписали, с изключение на партия „Атака”, но те и устно заявиха, че нямат против така предложения Проект.
Имате ли изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване т . 1 от така предложения Ви проект на решение за избор на Комисия по икономическа политика и туризъм.
Гласували 153 народни представители: за 153, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Следващият Проект за решение е за избиране на Комисия по енергетика:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по енергетика се състои от 20 народни представители, от които 7 – от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ; 3 – от Парламентарната група на БСП лява България; 3 – от Парламентарната група на ДПС; 2 – от Парламентарната група на Реформаторския блок; 2 – от Парламентарната група на Патриотичния фронт; 1 – от Парламентарната група на БДЦ; 1 – от Парламентарната група на партия „Атака”, и 1 – от Парламентарната група на АБВ.”
Гласуваме първата точка.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Моля гласувайте така предложения Проект.
Гласували 156 народни представители: за 156, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Следващият Проект за решение е за избиране на Комисията по бюджет и финанси:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по бюджет и финанси се състои от 20 народни представители, от които 7 – от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ; 3 – от Парламентарната група на БСП лява България; 3 – от Парламентарната група на ДПС; 2 – от Парламентарната група на Реформаторския блок; 2 – от Парламентарната група на Патриотичния фронт; 1 – от Парламентарната група на БДЦ; 1 – от Парламентарната група на партия „Атака”, и 1 – от Парламентарната група на АБВ.”
Моля гласувайте предложения Ви Проект за решение – т. 1.
Гласували 158 народни представители: за 158, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Следващият Проект на решение е за избиране на Комисия по правни въпроси:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по правни въпроси се състои от 20 народни представители, от които 7 – от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ; 3 – от Парламентарната група на БСП лява България; 3 – от Парламентарната група на ДПС; 2 – от Парламентарната група на Реформаторския блок; 2 – от Парламентарната група на Патриотичния фронт; 1 – от Парламентарната група на БДЦ; 1 – от Парламентарната група на партия „Атака”, и 1 – от Парламентарната група на АБВ.”
Моля гласувайте така предложения Ви Проект на решение.
Гласували 153 народни представители: за 153, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Следващият Проект на решение е за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 5 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се състои от 20 народни представители, от които 7 – от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ; 3 – от Парламентарната група на БСП лява България; 3 – от Парламентарната група на ДПС; 2 – от Парламентарната група на Реформаторския блок; 2 – от Парламентарната група на Патриотичен фронт; 1 – от Парламентарната група на БДЦ; 1 – от Парламентарната група на партия „Атака”, и 1 – от Парламентарната група на АБВ.”
Моля гласувайте така предложения Ви Проект за решение.
Гласували 160 народни представители: за 160, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Продължаваме със следващия Проект:

„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по външна политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 20 алинеи 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по външна политика се състои от 20 народни представители, от които седем от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, трима от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, трима от Парламентарната група на Движението за права и свободи, двама от Парламентарната група на Реформаторския блок, двама от Парламентарната група на Патриотичен фронт, един от Парламентарната група на Български демократичен център, един от Парламентарната група на Партия „Атака” и един от Парламентарната група на Алтернатива за Българско възраждане.”
Има ли изказвания по предложения Проект? Няма.
Закривам дебата.
Моля, гласувайте.
Гласували 158 народни представители: за 158, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Следващият Проект за решение, който ще представя на Вашето внимание, е:

„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по отбраната

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 7 и чл. 20, алинеи 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по отбрана се състои от 20 народни представители, от които седем от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, трима от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, трима от Парламентарната група на Движението за права и свободи, двама от Парламентарната група на Реформаторския блок, двама от Парламентарната група на Патриотичен фронт, един от Парламентарната група на Български демократичен център, един от Парламентарната група на Партия „Атака” и един от Парламентарната група на Алтернатива за Българско възраждане.”
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам дебата.
Моля, гласувайте предложения Ви Проект за решение.
Гласували 160 народни представители: за 160, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Представям на Вашето внимание следващ Проект за решение:

„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по вътрешна сигурност
и обществен ред

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 8 и чл. 20 алинеи 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се състои от 20 народни представители, от които седем от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, трима от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, трима от Парламентарната група на Движението за права и свободи, двама от Парламентарната група на Реформаторския блок, двама от Парламентарната група на Патриотичен фронт, един от Парламентарната група на Български демократичен център, един от Парламентарната група на Партия „Атака” и един от Парламентарната група на Алтернатива за Българско възраждане.”
Имате думата за изказване, уважаеми народни представители. Няма желаещи. Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложения Ви Проект за решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 156 народни представители: за 156, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Уважаеми народни представители, представям на Вашето внимание следващия Проект за решение:

„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по земеделието и храните

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 9 и чл. 20 алинеи 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по земеделието и храните се състои от 20 народни представители, от които седем от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, трима от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, трима от Парламентарната група на Движението за права и свободи, двама от Парламентарната група на Реформаторския блок, двама от Парламентарната група на Патриотичен фронт, един от Парламентарната група на Български демократичен център, един от Парламентарната група на Партия „Атака” и един от Парламентарната група на Алтернатива за Българско възраждане.”
Имате думата за изказване, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложения Ви Проект за решение.
Гласували 155 народни представители: за 155, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Уважаеми народни представители, позволете да представя на Вашето внимание следващия Проект за решение, а именно :

„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисията по труда, социалната
и демографската политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и 2, т. 10 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по труда, социалната и демографската политика се състои от 20 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на политическа Партия ГЕРБ, 3 от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от Парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от Парламентарната група на Български демократичен център, 1 от Парламентарната група на Партия „Атака” и 1 от Парламентарната група на „Алтернатива за Българско възраждане”.”
Уважаеми народни представители, имате думата за изказване. Желание за изказване няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване така предложения Ви Проект на решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 153 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 2.
Решението е прието.
Преминаваме към следващия Проект за решение:

„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по образованието и науката

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и 2, т. 11 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по образованието и науката се състои от 20 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на политическа Партия ГЕРБ, 3 от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от Парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от Парламентарната група на Български демократичен център, 1 от Парламентарната група на Партия „Атака” и 1 от Парламентарната група на „Алтернатива за Българско възраждане”.”
Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители. Изказвания няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване така представения Ви Проект за решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 152 народни представители: за 152, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Уважаеми народни представители, позволете да Ви представя следващия Проект за решение, а именно:

„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 12 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта се състои от 20 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на политическа Партия ГЕРБ, 3 от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от Парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от Парламентарната група на Български демократичен център, 1 от Парламентарната група на Партия „Атака” и 1 от Парламентарната група на „Алтернатива за Българско възраждане”.”
Имате думата за изказвания по така предложения Ви проект. Няма изказвания.
Закривам дебата и подлагам на гласуване на предложения Ви Проект за решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 150 народни представители: за 149, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието. Благодаря Ви.
Преминаваме към следващия Проект за решение.
Уважаеми народни представители, позволете ми да Ви представя проект за:

„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по здравеопазването

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 13 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по здравеопазването се състои от 20 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на политическа Партия ГЕРБ, 3 от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от Парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от Парламентарната група на Български демократичен център, 1 от Парламентарната група на Партия „Атака” и 1 от Парламентарната група на „Алтернатива за Българско възраждане”.”
Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания по така представения Ви Проект за решение. Няма желаещи за изказвания.
Закривам дебатите.
Подлагам на гласуване така представения Ви Проект за решение за избиране на Комисия по здравеопазването.
Моля, гласувайте.
Гласували 148 народни представители: за 146, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, представям на вниманието Ви Проект за:

„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по околната среда и водите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 14 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Комисията по околната среда и водите се състои от 20 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 3 от Парламентарната група на „БСП лява България”, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Реформаторския блок, 2 от Парламентарната група на Патриотичния фронт, 1 от Парламентарната група на Българския демократичен център, 1 от Парламентарната група на партия „Атака” и 1 от Парламентарната група на „Алтернатива за Българско възраждане”.”
Имате думата, уважаеми народни представители, по предложения Ви Проект за решение.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване Проекта за решение във вида, в който беше представен.
Гласували 144 народни представители: за 144, против и въздържали се няма.
Предложеното решение е прието единодушно.
Следващият Проект за решение, който ще представя на Вашето внимание за гласуване, е:

„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по транспорт,
информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 15 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения се състои от 20 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 3 от Парламентарната група на „БСП лява България”, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Реформаторския блок, 2 от Парламентарната група на Патриотичния фронт, 1 от Парламентарната група на Българския демократичен център, 1 от Парламентарната група на партия „Атака” и 1 от Парламентарната група на „Алтернатива за Българско възраждане”.”
Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители, по представения Ви Проект за решение.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложения Проект за решение.
Гласували 144 народни представители: за 144, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Уважаеми народни представители, представям на Вашето внимание поредния Проект за:

„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по културата и медиите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 16 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Комисията по културата и медиите се състои от 20 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 3 от Парламентарната група на „БСП лява България”, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Реформаторския блок, 2 от Парламентарната група на Патриотичния фронт, 1 от Парламентарната група на Българския демократичен център, 1 от Парламентарната група на партия „Атака” и 1 от Парламентарната група на „Алтернатива за Българско възраждане”.”
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване Проект за решение за избиране на Комисия по културата и медиите.
Гласували 140 народни представители: за 140, против и въздържали се няма.
Предложението е прието с единодушие.
Следващият Проект, който ще представя на Вашето внимание, е за:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 17 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите се състои от 20 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 3 от Парламентарната група на „БСП лява България”, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 3 от Парламентарната група на Реформаторския блок, 2 от Парламентарната група на Патриотичния фронт, 1 от Парламентарната група на Българския демократичен център и 1 нечленуващ в парламентарна група народен представител.”
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване Проекта за решение за избиране на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
Гласували 137 народни представители: за 123, против 9, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Искания за други процедури?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на „БСП лява България” искам 30 минути почивка. Моля да удовлетворите моето искане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обявявам 30 минути почивка.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, моля заемете местата си – продължаваме със следващия проект за решение:
РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по вероизповеданията
и правата на човека

„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 18 и чл. 20, алинеи 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по вероизповеданията и правата на човека се състои от 20 народни представители, от които: седем от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, трима от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, трима от Парламентарната група на Движението за права и свободи, двама от Парламентарната група на Реформаторския блок, двама от Парламентарната група на Патриотичен фронт, един от Парламентарната група на Български демократичен център, един от Парламентарната група на Партия „Атака”, един от Парламентарната група на Алтернатива за Българско възраждане.”
Изказвания има ли? Няма.
Закривам дебата.
Моля, гласувайте така представения Ви Проект за решение.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следващ Проект за решение е за избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 19, чл. 18 и чл. 20, алинеи 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика се състои от 16 народни представители – по двама от парламентарните групи на Политическа партия ГЕРБ, Българска социалистическа партия лява България, Движението за права и свободи, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, Български демократичен център, Партия „Атака”, и Алтернатива за Българско възраждане.”
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Моля, гласувайте така представения Ви Проект за решение.
Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следващ Проект за решение – за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 20 и чл. 20, алинеи 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се състои от 20 народни представители, от които: седем от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, трима от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, трима от Парламентарната група на Движението за права и свободи, двама от Парламентарната група на Реформаторския блок, двама от Парламентарната група на Патриотичен фронт, един от Парламентарната група на Български демократичен център, един от Парламентарната група на Партия „Атака”, един от Парламентарната група на Алтернатива за Българско възраждане.”
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Моля, гласувайте така предложения Ви Проект за решение.
Гласували 135 народни представители: за 135, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следващият Проект за решение е за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 21 и чл. 20, алинеи 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се състои от 20 народни представители, от които: седем от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, трима от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, трима от Парламентарната група на Движението за права и свободи, двама от Парламентарната група на Реформаторския блок, двама от Парламентарната група на Патриотичен фронт, един от Парламентарната група на Български демократичен център, един от Парламентарната група на Партия „Атака” и един от Парламентарната група на Алтернатива за Българско възраждане.”
Изказвания – няма.
Закривам дебата.
Моля, гласувайте така предложения Ви Проект за решение.
Гласували 142 народни представители: за 142, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следващият Проект за решение е за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 22 и чл. 20, алинеи 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се състои от 20 народни представители, от които: седем от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, трима от Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България, трима от Парламентарната група на Движението за права и свободи, двама от Парламентарната група на Реформаторския блок, двама от Парламентарната група на Патриотичен фронт, един от Парламентарната група на Български демократичен център, един от Парламентарната група на Партия „Атака”, един от Парламентарната група на Алтернатива за Българско възраждане.”
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Моля, гласувайте така предложения Ви Проект за решение.
Гласували 140 народни представители: за 139, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
С това приключихме с гласуването на решенията в тяхната първа точка, а именно определяне на квотното разпределение между парламентарните групи.
Сега продължаваме с поименните предложения.
Първо, Комисията по правни въпроси.
За предложение от Парламентарната група на ГЕРБ – господин Цветанов, заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От Парламентарната група на ГЕРБ за Комисията по правни въпроси предлагаме по азбучен ред за членове: Алтимир Емилов Адамов, Анна Василева Александрова, Данаил Димитров Кирилов, Десислава Вълчева Атанасова, Димитър Николов Лазаров, Кирил Боянов Калфин, Свилен Филипов Иванов.
За председател предлагаме Данаил Димитров Кирилов, и за заместник-председател: Десислава Вълчева Атанасова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
От името на Българска социалистическа партия лява България.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Симеонов, за процедура.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз предлагам да съкратим това тържествено, монотонно представление и всяка група да представи своите кандидати съответно за всяка комисия и да ги остави на списък, какъвто съм сигурен, че всеки има, на председателстващия. По този начин ще успеем да свършим преди края на идущата неделя. Благодаря Ви. (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Симеонов, трябва да се изчетат на микрофон предложенията, за да влязат в стенограмата. Единствено ще си спестите Вашето четене, но ще трябва аз да го направя. (Реплика от народния представител Валери Симеонов встрани от микрофоните.)
Не, всяка комисия отделно се гласува, така че продължаваме.
Госпожо Нинова, имате думата за предложения от името на Парламентарната група на БСП лява България.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): От името на БСП лява България за членове: Мая Манолова, Чавдар Георгиев и Филип Попов; за заместник-председател: Мая Манолова. Благодаря.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението на господин Симеонов беше да се изчетат предложенията наведнъж и, естествено, да се гласуват поотделно за всяка комисия. Това ще спести време. Смятам, че процедурно трябваше да бъде подложено на гласуване като такова предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване предложението на господин Валери Симеонов във вида, в който го направи.
Моля, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 65, против 20, въздържали се 61.
Предложението не е прието. (Реплика.)
Заповядайте за процедура по прегласуване, който имаше такова желание.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Господин Председател, някои от колегите не успяха да гласуват, а други не разбраха точно какво гласуват, затова да поясня. Става въпрос за следното: всеки, който излезе от парламентарна група, да прочете имената на всички кандидати по комисии, които предлагат, за да се спести време, а гласуването на самите комисии ще бъде поотделно, естествено. Няма нужда да излизаме по хиляда пъти да четем едни имена, като могат да се прочетат наведнъж от всеки представител на парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, прегласуване.
Гласували 151 народни представители: за 132, против 4, въздържали се 15.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от Парламентарната група на Патриотичния фронт.)
Моля, които ще четете всичките списъци, да излизате един по един. (Смях и оживление.)
Следваща парламентарна група – заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Господин Председател, от името на БСП лява България предложение за Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – за членове: Дора Янкова, Кирчо Карагьозов и Радослав Стойчев; за заместник-председател: Дора Янкова.
За Комисията по земеделието и храните – за членове: Светла Бъчварова, Добрин Данев и Георги Божинов; за заместник-председател: Светла Бъчварова.
Комисията по труда, социалната и демографската политика – за членове: Георги Гьоков, Корнелия Нинова, Кирчо Карагьозов; за заместник-председател: Георги Гьоков.
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта – за членове: Стоян Мирчев, Георги Свиленски, Радослав Стойчев.
Комисията по здравеопазването – за членове: Емил Райнов, Георги Търновалийски, Георги Гьоков; за заместник-председател: Емил Райнов.
Комисията по околната среда и водите – членове: Георги Божинов, Манол Генов, Чавдар Георгиев.
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения – членове: Георги Свиленски, Георги Кадиев, Димитър Горов.
Комисията по културата и медиите – членове: Стефан Данаилов, Мариана Бояджиева, Михаил Миков.
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Членове: Иван Иванов, Кристиан Вигенин, Георги Анастасов.
За заместник-председател – Иван Иванов.
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Членове: Димитър Дъбов, Атанас Мерджанов и Филип Попов.
За заместник-председател – Димитър Дъбов.
Господин Председател, давам тези предложения в писмен вид до Вас за облекчаване на работата.
По останалите комисии ще направим предложения, колеги, по-късно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Ще приложим към протокола Вашите предложения.
Госпожо Караянчева, заповядайте с предложения – аз ще Ви казвам по коя комисия, защото няма иначе как да става, както за всички останали.
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Политическа Партия ГЕРБ предлага: Александър Руменов Ненков, Добромир Проданов Проданов, Здравко Димитров Димитров, Николай Нанков Нанков, Петя Цветанова Аврамова, Румен Иванов Иванов, Цвета Вълчева Караянчева.
За заместник-председател – Николай Нанков Нанков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Продължете с Комисията по земеделието и храните.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисия по земеделието и храните: Алтимир Емилов Адамов, Валентин Стефанов Василев, Георги Иванов Андонов, Живко Иванов Мартинов, Мария Щерева Белова, Румен Динев Желев, Цвета Вълчева Караянчева.
За заместник-председател – Цвета Вълчева Караянчева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Комисия по труда, социалната и демографската политика.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисия по труда, социалната и демографската политика: Валентин Стефанов Василев, Галя Енева Захариева, Димитър Иванов Гечев, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, Ралица Тодорова Ангелова, Руслан Здравков Тошев и Светлана Ангелова Найденова, която е и заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта: Георги Иванов Андонов, Добромир Проданов Проданов, Здравко Димитров Димитров, Иван Стоев Чолаков, Кирил Андонов Котев, Петър Христов Беков, Стефани Михнева Михайлова.
Заместник-председател – Иван Стоев Чолаков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Комисия по здравеопазването.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисия по здравеопазване – Дарин Иванов Димитров, Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Кирил Добрев Добрев, Красимир Петров Петров, Лъчезар Богомилов Иванов, Семир Хусеин Абу Мелих, Стоян Димитров Тонев.
Председател на Комисията – Стоян Димитров Тонев, заместник-председател – Даниела Атанасова Дариткова-Проданова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Комисия по околната среда и водите.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисия по околната среда и водите: Димитър Крумов Танев, Живко Иванов Мартинов, Иван Стефанов Вълков, Корнелия Добрева Маринова, Свилен Филипов Иванов, Силвия Атанасова Хубенова, Станислав Стоянов Иванов.
Председател – Станислав Стоянов Иванов, заместник-председател – Свилен Филипов Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Комисия по културата и медиите.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисия по културата и медиите: Вяра Михайлова Церовска, Десислава Йорданова Костадинова-Гушева, Кирил Добрев Добрев, Красимир Любомиров Велчев, Красимира Пенева Анастасова, Лъчезар Богомилов Иванов, Светлана Ангелова Найденова.
Заместник-председател – Красимира Пенева Анастасова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специализираните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: В Комисията влизат: Димитър Николов Лазаров, Любомир Димитров Христов, Методи Борисов Андреев, Петър Костадинов Петров, Пламен Дулчев Нунев, Стефан Иванов Дедев, Цветан Генчев Цветанов.
Председател – Димитър Николов Лазаров; заместник-председател – Пламен Дулчев Нунев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения: Атанас Иванов Ташков, Галя Симеонова Георгиева, Иван Стефанов Вълков, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, Павел Алексеев Христов, Станислав Стоянов Иванов, Цветомир Цвятков Михов.
Заместник-председател – Иван Стефанов Вълков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по вероизповеданията и правата на човека.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисия по вероизповеданията и правата на човека: Дарин Иванов Димитров, Евгения Бисерова Алексиева, Иван Стоев Чолаков, Ирена Иванова Коцева, Кирил Боянов Калфин, Красимир Любомиров Велчев, Нели Рускова Петрова.
За председател – Красимир Любомиров Велчев; за заместник-председател Евгения Бисерова Алексиева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове: Атанас Иванов Ташков, Владимир Цветанов Тошев, Джема Маринова Грозданова, Евгения Бисерова Алексиева, Евгения Даниелова Ангелова, Николай Нанков Нанков, Силвия Анастасова Хубенова.
За заместник-председател – Силвия Анастасова Хубенова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Моля от Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Госпожо Ахмедова, заповядайте, имате думата.
Ще Ви помоля пак да Ви казвам коя комисия, защото не всички парламентарни групи имат готовност.
Ако не Ви затруднява, да започнем с Комисия по правни въпроси.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи за Комисията по правни въпроси предлагаме: Четин Казак, Хамид Хамид, Митхат Метин, като Четин Казак предлагаме за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Предлагаме: Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Ердинч Хайрула.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Комисия по земеделието и храните.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: В Комисията по земеделието и храни от името на Парламентарната група на ДПС предлагаме: Ферихан Ахмедова, Салиха Емин, Венцислав Каймаканов, като Ферихан Ахмедова за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Комисия по труда, социалната и демографската политика.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Доктор Хасан Адемов, Невин Хасан, Бюнямин Хасан, като за председател на Комисията предлагаме д-р Хасан Адемов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Професор Мариана Георгиева, Александър Методиев, Джейхан Ибрямов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по здравеопазването.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Предлагаме д-р Хасан Адемов, Тунчер Кърджалиев, Джевдет Чакъров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Комисията по околната среда и водите.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Ерджан Ебатин, Джевдет Чакъров, Дурхан Мустафа, като за заместник-председател предлагаме Джевдет Чакъров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Комисията по културата и медиите.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Хюсен Хафъзов, Салиха Емин, Ерджан Ебатин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: За тази Комисия предлагаме Камен Костадинов, Айхан Етем, Ердинч Хайрула.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Камен Костадинов, Дурхан Мустафа, Айдоан Али, като Камен Костадинов предлагаме за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по вероизповеданията и правата на човека.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: За тази комисия предлагаме Тунчер Кърджалиев, Шабанали Дурмуш, Хюсеин Хафъзов, като Тунчер Кърджалиев за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Станислав Анастасов, Петър Чобанов, Айхан Етем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Ахмедова.
Това са комисиите, които може да комплектоваме към настоящия момент. Най-вероятно утре ще продължим с останалите.
Заповядайте за процедура.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на точка седем от дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли обратно предложение? Няма.
Подлагам направеното предложение от народния представител Димитър Байрактаров на гласуване.
Гласували 131 народни представители: за 88, против 7, въздържали се 36.
Предложението е прието.
Заповядайте за прегласуване.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, предлагам прегласуване на процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Процедура по прегласуване.
Гласували 140 народни представители: за 41, против 11, въздържали се 88.
Предложението не е прието.
Моля от Парламентарната група на Коалиция „Реформаторски блок” за предложения.
Заповядайте, господин Зеленогорски.
Ще Ви помоля да Ви питам за предложения по съответни комисии, тъй като няма как.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ (РБ): Да, да.
Уважаеми господин Председател, колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ако обичате, да започнем с Правната комисия.
Комисия по правни въпроси.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Петър Владиславов Славов и Димитър Андреев Делчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Найден Зеленогорски за председател и Костадин Иванов Марков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по земеделието и храните.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: За председател господин Румен Димитров Христов и господин Никола Пейчев Хаджийски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по труда, социалната и демографската политика.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: За заместник-председател господин Радан Кънев и за член Димитър Танев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Господин Димитър Шишков и господин Вили Лилков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по здравеопазването.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Валентин Любенов Павлов и доц. Димитър Шишков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по околната среда и водите.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Господин Борислав Любенов Великов и Вили Младенов Лилков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по културата и медиите.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Заместник-председател – господин Борислав Миланов и господин Иванов Кирилов Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Господин Атанас Петров Атанасов и господин Костадин Марков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: За председател Гроздан Спасов Караджов и за член Настимир Ананиев Ананиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по вероизповеданията и правата на човека.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Господин Валентин Любенов Павлов и господин Никола Пейчев Хаджийски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Господин Антони Антониев Тренчев и Станислав Георгиев Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Зеленогорски, за предложенията.
От Парламентарната група на Патриотичен фронт имате думата за предложения.
Заповядайте, господин Симеонов.
Ще Ви помоля да започнем с Комисията по правни въпроси.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Христиан Радев Митев и Емил Димитров Симеонов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Славчо Стоев Атанасов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по земеделието и храните.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Султанка Петрова и Петър Петров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по труда, социалната и демографската политика.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Димитър Кирилов Байрактаров и Велизар Енчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Атанас Славчев Стоянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по здравеопазването.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Султанка Димитрова Петрова, Димитър Кирилов Байрактаров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по околната среда и водите.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Атанас Славчев Стоянов, Борислав Янков Ячев – заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по културата и медиите.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Полина Кръстева Карастоянова и Славчо Пенчев Бинев – председател на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Валентин Николов Иванов и Валентин Кирилов Касабов – заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Искрен Василев Веселинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по вероизповеданията и правата на човека.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Юлиан Кръстев Ангелов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Петър Христов Петров и Славчо Пенчев Бинев – заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Симеонов.
От Парламентарната група на Български демократичен център – господин Кънчо Филипов, заповядайте.
Ще Ви помоля да започнете с Комисията по правни въпроси.
КЪНЧО ФИЛИПОВ (БДЦ): Явор Хайтов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
КЪНЧО ФИЛИПОВ: Мартин Иванов – за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по земеделието и храните.
КЪНЧО ФИЛИПОВ: Румен Йончев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по труда, социалната и демографската политика.
КЪНЧО ФИЛИПОВ: Стефан Кенов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.
КЪНЧО ФИЛИПОВ: Борислав Иглев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по здравеопазването.
КЪНЧО ФИЛИПОВ: Доктор Красимира Ковачка – заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по околната среда и водите.
КЪНЧО ФИЛИПОВ: Христо Тодоров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по културата и медиите.
КЪНЧО ФИЛИПОВ: Росен Петров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения.
КЪНЧО ФИЛИПОВ: Чавдар Пейчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.
КЪНЧО ФИЛИПОВ: Петър Петров – заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по вероизповеданията и правата на човека.
КЪНЧО ФИЛИПОВ: Росен Петров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
КЪНЧО ФИЛИПОВ: Светлин Танчев – председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
От Парламентарната група на Партия „Атака” – заповядайте, господин Чуколов.
Моля Ви да започнете с Комисията по правни въпроси.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): За Правна комисия предлагаме Явор Божилов Нотев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Там предлагаме Николай Веселинов Александров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по земеделието и храните.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Калина Петрова Балабанова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по труда, социалната и демографската политика.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Предлагаме Десислав Славов Чуколов, също така и за заместник-председател на тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Иван Тодоров Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по здравеопазването.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Явор Божилов Нотев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по околната среда и водите.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Любомир Владимиров Владимиров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по културата и медиите.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Миглена Дойкова Александрова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Иван Тодоров Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Там предлагаме Миглена Дойкова Александрова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по вероизповеданията и правата на човека.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Там не представяме членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Там предлагаме Миглена Дойкова Александрова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Чуколов.
От името на Парламентарната група на Алтернатива за Българско възраждане – заповядайте, госпожо Янакиева.
Ще Ви помоля да започнете с Комисията по правни въпроси
РОСИЦА ЯНАКИЕВА (АБВ): Благодаря Ви, господин Председател.
В Комисията по правни въпроси предлагаме Росица Йорданова Янакиева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Иван Славов Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по земеделието и храните.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Професор Иван Костадинов Станков – той и заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по труда, социалната и демографската политика.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Мариана Георгиева Тодорова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Професор Борислав Михайлов Борисов – председател на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по здравеопазването.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Предлагаме доц. Георги Недков Кючуков и за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по околната среда и водите.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Професор Иван Костадинов Станков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по културата и медиите.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Петър Георгиев Кадиев – предлагаме и за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Генерал Михо Димитров Михов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Петър Георгиев Кадиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по вероизповеданията и правата на човека.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Росица Йорданова Янакиева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия по европейските въпроси и контрол над европейските фондове.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Иван Пенков Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Янакиева.
Заповядайте, господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): За Комисията по културата и медиите от „Атака” предлагаме проф. Станислав Тодоров Станилов, а това са предложенията ни в писмен вид. (Подава ги на председателя Димитър Главчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Чуколов.
Моля, отразете в протокола направеното предложение от господин Чуколов.
Започваме гласуването – комисия по комисия, с така направените поименни предложения за членове и ръководство.
Започваме с Комисията по правни въпроси.
Моля гласувайте така направените поименни предложения по т. 2 и по т. 3 – предложения за ръководство на Комисията по правни въпроси.
Гласували 139 народни представители: за 139, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложенията по т. 2 и т. 3 на Проекта за решение за Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 140, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Процедура.
Заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам да гласуваме удължаване на работното време до изгласуване на всички прочетени до момента комисии. (Частични ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Разбрахте предложението, подлагам го на гласуване.
Гласували 145 народни представители: за 138, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.

Продължаваме с комисиите, за които имаме пълен комплект от народни представители, заедно с ръководство.
Следващата комисия е Комисията по земеделието и храните.
Моля, гласувайте поименния състав на Комисията, както и предложеното ръководство от страна на парламентарните групи.
Гласували 153 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Гласуваме втора и трета точка от Проекта за решение за поименен състав и ръководство на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Моля, гласувайте.
Гласували 151 народни представители: за 148, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Следващата комисия, която подлагам на гласуване в нейния поименен състав и ръководство по предложение на парламентарните групи, е Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Моля, гласувайте.
Гласували 154 народни представители: за 153, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване поименния състав от народни представители, както и състава на ръководство по предложение на парламентарните групи за Комисията по здравеопазването.
Моля, гласувайте.
Гласували 156 народни представители: за 156, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следваща е Комисията по околната среда и водите.
Гласуваме предложенията за поименен състав и ръководство, съгласно предложенията на парламентарните групи.
Моля, гласувайте.
Гласували 152 народни представители: за 152, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следваща е Комисията по културата и медиите.
Моля, гласувайте поименния състав на народните представители в комисията, както и предложенията за ръководство, съгласно предложенията на парламентарните групи.
Гласували 153 народни представители: за 149, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Моля гласувайте предложенията за състав и ръководство на Комисията, съгласно предложенията на парламентарните групи.
Гласували 158 народни представители: за 155, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Моля да гласувате състава по имена на Комисията, както и ръководството, съгласно предложенията на парламентарните групи.
Гласували 147 народни представители: за 145, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Комисия по вероизповеданията и правата на човека.
Моля да гласуваме поименния състав на Комисията заедно с ръководството й по предложение на парламентарните групи.
Гласували 151 народни представители: за 151, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.
Моля, гласувайте поименния състав на народните представители, както и ръководството на Комисията, съгласно предложенията на парламентарните групи.
Гласували 151 народни представители: за 151, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
С това изчерпахме дневния ред за днес.
Съобщения за парламентарния контрол на 28 ноември 2014 г., петък, 11,00 ч.:
1. Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговори на 2 въпроса от народните представители Волен Сидеров и Мая Манолова и на 2 питания от народните представители Корнелия Нинова и Явор Хайтов.
2. Заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще отговори на 4 въпроса от народните представители Станислав Станилов, Калина Балабанова, Светлана Ангелова и Мая Манолова.
3. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на 4 въпроса от народните представители Петър Славов, Николай Александров, Славчо Атанасов, Велизар Енчев.
4. Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков ще отговори на 8 въпроса от народните представители Георги Кадиев, Красимир Янков, Калина Балабанова, Пламен Нунев и Любомир Христов, Петър Славов, Десислава Атанасова, Магдалена Ташева и Иван Тодоров Димитров.
5. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 15 въпроса от народните представители Мая Манолова, Манол Генов, Явор Хайтов, Джевдет Чакъров, Васил Антонов, Кристиан Вигенин, който има 2 въпроса, Росица Янакиева, Валентин Николов Иванов, Красимира Анастасова и Нели Петрова, Димитър Бойчев и Иван Вълков, Георги Ковачев, Любомир Владимиров, Георги Божинов и Васил Андонов.
6. Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на 4 въпроса от народните представители Калина Балабанова, Волен Сидеров, Явор Нотев и Десислав Чуколов и на 1 питане от народния представител Методи Андреев.
7. Министърът на външните работи Даниел Митов ще отговори на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин.
8. Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на 2 въпроса от народните представители Емил Райнов, и Мариана Тодорова и на 1 питане от народния представител Мариана Тодорова.
9. Министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на 2 въпроса от народните представители Явор Хайтов, Славчо Атанасов.
10. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на 1 въпрос от народния представител Георги Търновалийски.
11. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на 4 въпроса от народните представители Калина Балабанова, Станислав Станилов, Петър Славов и Даниела Дариткова и на 1 питане от народния представител Манол Генов.
12. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на 8 въпроса от народните представители Станислав Станилов, Стефан Кенов, Светла Бъчварова и Добрин Данев, Иван Станков, Георги Андонов, Светла Бъчварова, която има 2 въпроса, Даниела Савеклиева и Георги Андонов.
13. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на 4 въпроса от народните представители Вили Лилков, Ангел Найденов, Борис Ячев и Георги Кадиев и на 1 питане от народния представител Атанас Стоянов.
14. Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще отговори на 1 въпрос от народния представител Десислав Чуколов.
15. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на 7 въпроса от народните представители Мартин Димитров, който има 2 въпроса, Петър Славов, Георги Недев, който също има 2 въпроса, Вили Лилков, Красимир Янков и на 1 питане от народния представител Николай Александров.
На основание чл. 92, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 3 въпроса от народните представители Николай Александров, Георги Търновалийски и Филип Попов;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова и Георги Търновалийски;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Христо Гаджев;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 1 въпрос от народния представител Николай Александров;
- министърът на културата Вежди Рашидов – на 1 въпрос от народния представител Димитър Горов;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева – на 2 въпроса от народните представители Цветан Цветанов, Димитър Лазаров и Пламен Нунев, и Любомир Владимиров;
- министърът на външните работи Даниел Митов – на 2 въпроса от народните представители Михо Миков, и Станислав Станилов;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 5 въпроса от народните представители Даниела Савеклиева и Георги Андонов, Велизар Енчев, Любомир Владимиров, Десислава Атанасова и Петър Кадиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова и министърът на туризма Николина Ангелкова.
Закривам заседанието.
Утре, 28 ноември 2014 г., продължаваме от 9,00 ч. по съставите на комисиите. (Звъни.)

(Закрито в 14,15 ч.)


Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председател:
Димитър Главчев


Секретари:
Айхан Етем

Димитър Делчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания