Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 4 декември 2014 г.
Открито в 9,03 ч.
04/12/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Юлиан Ангелов и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители! Съгласно приетата във вчерашния ден Програма за работата за настоящата седмица днес като т. 1 следваше да обсъждаме Проект на решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори с вносител Ваня Донева – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Предложението е внесено на 4 ноември 2014 г., но след тази дата е приет нашият Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. В чл. 89, ал. 7 на Правилника се изисква преди обсъждане и гласуване на подобни решения Народното събрание да приеме процедурни правила за условията и реда за представяне на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в съответната комисия, както и процедурата за избирането им от Народното събрание. Проектите на правилата се изработват и внасят в Народното събрание от компетентната за всеки избор постоянна комисия.
Това предложение на госпожа Донева е разпределено на Комисията по бюджет и финанси, която днес ще има заседание, за да приеме правилата.
Поради това правя следното процедурно предложение: тази точка от днес да бъде отложена за заседанието утре, като първа точка. Вместо Проект на решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори точката да се казва: „Приемане на Процедурни правила във връзка с Решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори”. Самото гласуване на Проекта за решение ще се случи по-нататък, след като влезем в режима по нашия нов Правилник.
Моля, гласувайте.
Гласували 160 народни представители: за 139, против 1, въздържали се 20.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Със заявление от 28 ноември 2014 г. народният представител Николай Нанков Нанков от 11. Многомандатен изборен район – Ловеч, заявява, че на основание чл. 72, ал. 1 , т. 1 от Конституцията на Република България подава оставка като народен представител, обявен за избран в мандата на Четиридесет и третото народно събрание с Решение № 1317-НС от 10 октомври 2014 г. на Централната избирателна комисия. Желае пълномощията му да бъдат прекратени предсрочно с решение на Народното събрание.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следния служебен Проект:
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
Р Е Ш И:
Прекратява пълномощията на Николай Нанков Нанков като народен представител от 11. Изборен район – Ловешки.”
Гласуваме.
Гласували 159 народни представители: за 158, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.
Вчера стигнахме до докладването от страна на Комисията на чл. 159в. Предстои да бъде докладван чл. 159г – Електронен регистър.
Госпожо Стоянова, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
„Електронен регистър
Чл. 159г. (1) Регистрирано на основание чл. 154 или 156 лице е длъжно да води електронния регистър по чл.120, ал. 3.
(2) Информацията в регистъра по чл. 120, ал. 3 се записва по начин, по който може да се предостави незабавно по електронен път в структуриран формат при поискване от орган по приходите или от компетентните органи на държавите членки по потребление.
(3) Информацията в електронния регистър по чл. 120, ал. 3 се съхранява за срок не по-малък от 10 години, считано от края на годината, през която е извършена съответната доставка.
Корекции на справка-декларация за прилагане
на специален режим
Чл. 159д. (1) Допуснати грешки (неотразени или неправилно отразени стойности) в подадена справка-декларация за прилагане на специален режим от регистрирано на основание чл. 154 или 156 лице се поправят като лицето извърши необходимите корекции и отново подаде по реда на чл. 159б, ал. 5 изменената справка-декларация за същия данъчен период. Не се допуска корекциите да се отразяват в справка-декларация за друг данъчен период.
(2) Издадено кредитно и дебитно известие за доставка се отразява по реда на ал. 1 като лицето извърши необходимите корекции и отново подаде по реда на чл. 159б, ал. 5 изменената справка-декларация за данъчния период, през който доставката е декларирана.
(3) Корекции по ал. 1 и 2 се извършват до три години от изтичането на срока за подаване на справка-декларацията за прилагане на съответния режим, включително след прекратяване на прилагането му. След този срок корекции в подадена справка-декларация се извършват съгласно законодателството на съответната държава членка по потребление.
(4) Дължим данък в резултат на корекция на подадена справка-декларация се внася в държавния бюджет по сметка на Национална агенция за приходите в евро. При плащането на сумата лицето посочва входящия номер на съответната справка-декларация.
Възстановяване на надвнесен данък по справка-декларация
за прилагане на специален режим
Чл. 159е. (1) Надвнесен данък по справка-декларация за прилагане на специален режим от регистрирано на основание чл. 154 или 156 лице се прихваща или възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен ако надвнесеният данък вече е преведен към други държави членки по потребление.
(2) Дължим данък по справка-декларация за прилагане на специален режим, който е внесен в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите, но на основание чл. 159б, ал. 13 се дължи в друга държава членка по потребление, се прихваща или възстановява на лицето по ал. 1 по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Надвнесен данък в резултат на корекция по чл. 159д се възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ако не е преведен към други държави членки по потребление. Когато надвнесеният данък е преведен към други държави членки по потребление, същият се възстановява на лицето от съответната държава членка по потребление съобразно извършената корекция.
(4) Надвнесен данък по подадена в друга държава членка справка-декларация за прилагане на специалния режим от лице, регистрирано в тази държава членка за прилагане на режима в Съюза или режима извън Съюза, който е преведен от държавата членка или е внесен от лицето в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите, се прихваща или възстановява на лицето по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Задължения при извършване на доставки с място на изпълнение
на територията на страната от лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима извън Съюза или режима в Съюза
Чл. 159ж. (1) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което извършва доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6, е задължено да декларира тези доставки, като ги посочи в справка-декларацията по реда на законодателството на държавата членка по идентификация. Подадена в държавата членка по идентификация справка-декларация се смята за справка-декларация, подадена по този закон.
(2) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което извършва доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6, е задължено да внесе дължимия по справка-декларацията по ал. 1 данък в определения по законодателството на държавата членка по идентификация срок. Данъкът се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила по сметка на държавата членка по идентификация, или, ако не е постъпила в тази сметка, на датата, на която е постъпила в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите.
(3) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което извършва доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6, е задължено да предостави при поискване от орган по приходите водения електронен регистър съгласно законодателството на държавата членка по идентификация.
(4) След изпратено напомнително съобщение до лицето за изпълнение на задълженията му по ал. 1 и 2 от компетентните данъчни органи на държавата членка по идентификация, когато страната е държава членка по потребление, последващите действия за определяне и събиране на данъка се извършват от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. След предприети действия от Националната агенция за приходите данъкът за съответния данъчен период, който е дължим за страната като държава членка по потребление, се внася от лицето в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите.
(5) Когато страната е държава членка по потребление, до изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка-декларация се подава, съответно се извършват корекции в подадена справка-декларация в тази държава членка, а след този срок справка-декларацията се подава, съответно корекции се извършват в подадената справка-декларация по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
Преминаване от режим извън Съюза към режим в Съюза
и обратното
Чл. 159з. (1) Регистрирано на основание чл. 154 лице, което престане да отговаря на условията по същия член, може да се регистрира за прилагане на режима в Съюза, ако отговаря на условията за регистрация по чл. 156. В тези случаи в срока по чл. 155, ал. 3 лицето подава и заявление за регистрация по реда на чл. 156, ал. 2.
(2) Регистрирано на основание чл. 156 лице, което престане да отговаря на условията по същия член, може да се регистрира за прилагане на режима извън Съюза, ако отговаря на условията за регистрация по чл. 154. В тези случаи в срока по чл. 157, ал. 3 лицето подава и заявление за регистрация по реда на чл. 154, ал. 2.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 за дата на регистрация, съответно за дата на прекратяване на регистрацията, по съответния режим се смята датата на настъпване на промяната в съответното обстоятелство.

Специален регистър
Чл. 159и. (1) За лицата, регистрирани в страната за прилагане на режима извън Съюза или режима в Съюза, Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Органът по приходите вписва в специалния регистър по ал. 1 за всяко от лицата по ал. 1 датата на регистрация за прилагане на съответния режим и датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Откривам разискванията по предложениeто на комисията за създаване на Глава осемнадесета в закона с членове от чл. 152 до 159и, които бяха докладвани във вчерашния ден и днес.
Има ли желаещи да вземат отношение по тези текстове? Те транспонират европейски правила. Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване § 17 по доклада на Комисията за създаване на Глава осемнадесета с нейното наименование, ведно с раздели от І до ІV включително с техните наименования, и наименованията на членовете от 152 до 159и, ведно със съдържанието на тези членове. Това са текстовете в § 17 по доклада на Комисията.
Гласували 139 народни представители: за 104, против 6, въздържали се 29.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на нов § 17а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 18 със следната редакция:
„§ 18. Досегашната глава осемнадесета „Облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз” с чл. 152-159 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 18 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 106, против 1, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 19, и предлага следната редакция:
„§ 19. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 съюзът „или” се заменя с „и/или”;
б) в т. 4 думите „Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ” се заменят с „Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L352/1 от 24 декември 2013 г.)”.
2. В ал. 3:
а) точка 6 се изменя така:
„6. декларация от лицето за размера на получени минимални помощи, за последните три данъчни години, включително текущата; в случаите на преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятие лицето подава декларацията съгласно условията на чл. 3, параграф 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis;”;
б) създава се т. 7:
„7. декларация от лицето/лицата за размера на получените минимални помощи за последните три данъчни години, включително текущата, когато отговарят на определението за „едно и също предприятие” по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.”.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Получените минимални помощи по ал. 3, т. 6 и 7, независимо от тяхната форма и източник, за последните три данъчни години, включително текущата, не трябва да надхвърлят праг от левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото към датата на разрешението; за предприятията, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата равностойност на 100 000 евро, като в помощта не се включват разходи за придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт; тези прагове се прилагат, независимо от това дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейския съюз.”.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Минималната помощ за одобрения инвестиционен проект се натрупва:
1. до праговете, определени в ал. 4 със:
а) друга минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,и
б) минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес, до прага, установен в посочения регламент, и
в) минимална помощ, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis, както и
2. с друга държавна помощ, получена за същия инвестиционен проект, одобрена с решение на Европейската комисия или получила разрешение по чл. 9 от Закона за държавните помощи за тези активи за определяне на максимално допустимия интензитет.”.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашните алинеи 6-10 се отменят.
7. Създава се ал. 11:
„(11) Лице, получило разрешение по ал. 6, е длъжно да подава в Министерството на финансите информация относно изпълнението на инвестиционния проект:
1. за годината на издаване на разрешението и за следващата календарна година – в срок до 20-и януари на годината, следваща годината, за която се отнася информацията;
2. за остатъка от периода на изпълнение на инвестиционния проект – в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца на изтичане на срока на разрешението.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 19 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, § 20, § 21 и § 22, които стават съответно § 20, 21, 22 и 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок гласуваме параграфи с номера от 20 до 23 включително по доклада на Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, който става § 24, и предлага следната редакция:
„§ 24. Създава се чл. 180б:
„Чл. 180б. (1) Лице, което е регистрирано на основание чл. 154 или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза и не начисли данък върху добавената стойност за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6 в данъчния период, в който данъкът за доставката става изискуем, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 24 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 133 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24, който става § 25, и предлага следната редакция:
„§ 25. Създава се чл. 181а:
„Чл. 181а. (1) Лице, което е регистрирано на основание чл. 154 или чл. 156 или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което не предостави при поискване от орган по приходите електронния регистър по чл. 120, ал. 3 или електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата членка по идентификация, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е от 1000 до 20 000 лв.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 24? Няма.
Гласуваме този параграф в редакцията му по доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 24, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Точно така.
Гласували 124 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 25 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25, който става § 26, и предлага следната редакция:
„§ 26. В чл. 60, ал. 1 и 3, чл. 88, ал. 4 навсякъде, чл. 89, ал. 1, чл. 90, ал. 1, чл. 91, ал. 4 и чл. 168, ал. 5, т. 2 думите „републиканския бюджет” се заменят с „държавния бюджет”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 26 по доклада на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 26 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграфа, който става § 27, и предлага следната редакция:
„§ 27. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 2, буква „а”, подбуква „гг” се изменя така:
,,гг) за Република Франция: френските територии, посочени в чл. 349 и чл. 355, § 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;”;
б) в т. 11 се създава изречение трето: „За целите на прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза изречение второ не се прилага.”;
в) точки 13 и 14 се изменят така:
„13. „Далекосъобщителни услуги” са услугите, изброени в чл. 6а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги (ОВ, L 284/1 от 26 октомври 2013 г.).
14. „Услуги, извършени по електронен път” са услугите, предвидени в Приложение II на Директива 2006/112/ ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ, L 77/1 от 23 март 2011 г.), както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.
Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.”
г) създава се точка 14а:
„14а. „Услуги за радио- и телевизионно излъчване” са услугите, изброени в чл. 66 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.”
д) създават се т. 79-81
„79. „Държава членка по потребление” е държавата членка, в която съгласно чл. 21, ал. 6 е мястото на изпълнение на доставката на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или на услуги, извършвани по електронен път.
80. „Държава членка по идентификация” е държавата членка, в която данъчно задълженото лице, което извършва доставки по чл. 21, ал. 6 с място на изпълнение на територията на Европейския съюз, е регистрирано за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза.
Държава членка по идентификация за данъчно задължено лице, което е установено на територията на Европейския съюз по седалище и адрес на управление, е държавата членка, в която е седалището и адресът на управление на лицето.
Държава членка по идентификация за данъчно задължено лице, което е установено на територията на Европейския съюз не по седалище и адрес на управление, а по постоянен обект, е държавата членка, в която е постоянният обект. Когато лицето има постоянни обекти в повече от една държава членка, то може да избере коя от тях да е държава членка по идентификация.”
81. „Данъчно задължено лице, неустановено в държавата членка по потребление” за целите на Глава осемнадесета е данъчно задължено лице, което не е установено по седалище и адрес на управление или по постоянен обект на територията на държавата членка, в която получателят – данъчно незадължено лице, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване.”
2. В §1а се създава т. 8:
„8. Директива 2013/61/ЕС на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на френските най-отдалечени региони, и по-специално Майот (OB, L 353/5 от 28 декември 2013 г.).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 27 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби” и § 27 по вносител.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок наименованието „Преходни и заключителни разпоредби” и § 27 по вносител, който става § 28.
Гласували 123 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 28 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 29, и предлага следната редакция:
„§ 29. (1) Всички лица, които към датата на влизането в сила на този закон са регистрирани по реда на досегашната Глава осемнадесета, се смятат за регистрирани по новата Глава осемнадесета, Раздел I. В тези случаи идентификационният номер по чл. 94, ал. 2 се запазва.
(2) Започналите и неприключили процедури по регистрация или прекратяване на регистрацията по досегашните чл. 152 и 153 се довършват по реда на новия чл. 154.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 29 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 29 има предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, който става § 30, и предлага следната редакция:
„§ 30. За подаване на декларация по досегашния чл. 157, ал. 2 за последния данъчен период преди влизането в сила на този закон и за внасяне на изискуемия за същия период данък се прилага досегашният ред.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 30 в редакцията на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 30 има предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 31, и предлага следната редакция:
„§ 31. Когато е получено авансово плащане до 31 декември 2014 г., включително за доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и за услуги, извършвани по електронен път, за която с този закон е променено мястото на изпълнение и за която данъчното събитие възниква след тази дата, данъкът за авансовото плащане е изискуем в държавата членка, където доставчикът е установен към тази дата, а данъкът върху разликата (ако има такава) между данъчната основа на доставката и авансово платените до 31 декември 2014 г. включително суми без данъка върху добавената стойност е изискуем в държавата членка по потребление.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 31 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 27.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 120 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 32 има предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 32, който става § 33:
„§ 33. За издадено преди 1 юли 2014 г. разрешение по досегашния чл. 166, ал. 5, срокът на което не е изтекъл към датата на влизането в сила на този закон, лицето, получило разрешението за прилагане на специалния ред за начисляване на данъка при внос или за възстановяване на данъка в 30-дневен срок, подава за остатъка от срока информацията относно изпълнението на инвестиционния проект в Министерството на финансите в сроковете по чл. 166, ал. 11.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 33 по доклада на Комисията.
Гласували 126 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 26.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 33 има предложение от народните представители Владислав Николов, Емил Димитров, Станислав Иванов, Александър Ненков, Мартин Димитров.
Комисията подкрепя предложението по т. 1-8 и 11, а по т. 9, 10 и 12 Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4. т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 33, който става § 34 и предлага следната редакция:
„§ 34. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато за едно и също установено задължение за акциз са отговорни няколко данъчнозадължени лица, те са солидарно отговорни”
2. В чл. 4:
а) в т. 15 изречение първо след думите „пътници или стоки” се добавя „срещу заплащане”;
б) в т. 25, буква „а” подбуква „ее” се изменя така:
„ее) за Република Франция: френските територии, посочени в член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;”.
в) създават се т. 55, 56 и 57:
„55. „Средства за измерване и контрол” са:
а) средства за измерване, чрез които се отчитат едновременно показателите обем в литри, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато, при производство на бира, използвани от лицензираните складодържатели (с изключение на лицата, отговарящи на изискванията за регистрация на независима малка пивоварна);
б) средства за измерване, чрез които се отчита обем в литри при производство на бира, от лицата, отговарящи на изискванията за регистрация на независима малка пивоварна, като показателите алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато, се определят в лаборатория;
в) броячи, чрез които се отчита брой опаковки на мястото на пълнене при производството на бира от лицата, отговарящи на изискванията за регистрация на независима малка пивоварна, извършващи единствено продажби на бира за консумация на място;
г) средства за измерване, чрез които се отчитат едновременно обем в литри, приравнен към сравнителна температура 20 °С, и алкохолно съдържание, изчислено при температура 20 °С, при въвеждане, производство и извеждане на етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече (включително биоетанол) с код по КН 2207, дестилати и етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем по-малко от 80 % vol с код по КН 2208 90 91 и 2208 90 99;
д) калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности на местата за съхранение на стоките по буква „г“;
е) оразмерени съдове, чрез които се отчита обем в литри на произведения етилов алкохол (ракия), от лица, получили удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране, като показателят действително алкохолно съдържание, изчислено при температура 20 °С, се измерва с алкохоломер или калибрирани апарати и инструменти, използвани в лабораторните анализи;
ж) средства за измерване, чрез които се отчита обем в литри при въвеждане и извеждане в наливно състояние на тихи вина, шумящи вина, други ферментирали напитки, междинни продукти и алкохолни напитки с код по КН 2208, като показателят алкохолно съдържание се определя в лаборатория;
з) оразмерени съдове или калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности на местата за съхранение на стоките по буква „ж”;
и) броячи, чрез които се отчита брой на потребителски опаковки на алкохолни напитки;
й) средства за измерване, чрез които се отчита маса в килограми при въвеждане и извеждане на суровини за производство на тютюневи изделия;
к) средства за измерване, чрез които се отчита маса в килограми в местата, където суровините, участващи в технологичния процес, преминават по производствения път под формата на окончателно формиран нарязан тютюнев бленд;
л) броячи, чрез които се отчита брой късове при производство на цигари;
м) системи за електронно преброяване и идентификация (СЕПИ), чрез които се отчита броя и идентификацията при въвеждане, съхраняване на произведени в обекта и извеждане на тютюневи изделия, с изключение на тютюна за пушене, когато е суровина за производство на тютюневи изделия;
н) средства за измерване, чрез които се отчита обем в литри, приравнен към сравнителна температура 15 °С, при въвеждане, производство и извеждане на бензин, газьол, керосин, биодизел, енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по чл. 32, ал. 1, енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50;
о) оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности на местата за съхранение на стоките по буква „н”;
п) средства за измерване, чрез които се отчита обем в литри при въвеждане, производство и извеждане на енергийни продукти с кодове по КН 2709 и от 2902 20 до 2902 44;
р) оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности на местата за съхранение на стоките по буква „п”;
с) средства за измерване, чрез които се отчита маса в килограми при въвеждане, производство и извеждане на тежко гориво, втечнен нефтен газ (LPG) с код по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, енергийни продукти с код по КН 2901, 2711 29, 2902 11 и 2902 19, смазочни масла, включени в код по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93, други смазочни масла и други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99, енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2707 99 99, 2710 91 и 2710 99;
т) оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности на местата за съхранение на стоките по буква „с”;
у) средства за измерване, чрез които се отчита маса в килограми при въвеждане, добив, съхранение и извеждане на кокс или въглища;
ф) средства за измерване, чрез които се отчитат продадените или потребени количества природен газ в случаите на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3;
х) средства за измерване, чрез които се отчитат продадените или потребени количества електрическа енергия в случаите на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3.
56. „Оразмерен съд” е:
а) стационарен съд с вместимост, посочена в издаден от производител документ за обема на съхранявания продукт при определено ниво на течност или обема при максимално запълване;
б) нестационарен съд с вместимост, посочена в издаден от производител документ или в протокол, изготвен съвместно с контролните органи, или в декларация от лицето за обема на съхранявания продукт при определено ниво на течност или за обема при максимално запълване.
57. „Окончателно формиран нарязан тютюнев бленд” е междинен продукт – суровина за производството на тютюневи изделия, който е с вариращи технологични параметри и съдържа различни типове, произходи и класи тютюн, жили и тютюнево фолио, соуси и аромати, смесени в строго определено процентно съдържание, оказани в рецептура.”
3. В чл. 12:
а) в ал. 4:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. се унищожават от или се предоставят за унищожаване на лица, отговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на нормативните актове за прилагането му;”;
бб) точка 2 се отменя;
б) в ал. 5 се създава т. 4:
„4. които придобиват отпадъците по ал. 4.”;
в) създава се нова ал. 6:
„(6) Отпадъците по ал. 4 се унищожават само в обекти, за които е издадено разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.”;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7.
д) създава се ал. 8:
„(8) Унищожаване на отпадъците по ал. 4 е дейността по тяхното третиране по смисъла на Закона за управление на отпадъците, с цел предотвратяване на употребата им като тютюнево изделие или суровина за производство на тютюневи изделия.”.
4. В чл. 20, ал. 2:
а) в т. 1а думите „на територията на страната” се заличават, а думите „както и при изнасяне” се заменят с „до лицензиран складодържател на територията на страната, както и при изнасяне”;
б) в т. 10 след думите „регистрацията на лицата” се добавя „или прекратяването на действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител”;
в) в т. 19 думите „както и потреблението след прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител” се заличават.
5. В чл. 24ж, ал. 1 т. 3 се отменя.
6. В чл. 26, ал. 1 думите „републиканския бюджет” се заменят с „държавния бюджет”.
7. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Акцизната ставка за цигарите е, както следва:
1. на специфичния акциз – 101 лв. на 1000 къса;
2. на пропорционалния акциз:
а) 25 на сто от 1 януари 2016 г.;
б) 27 на сто от 1 януари 2017 г.;
в) 28 на сто от 1 януари 2018 г.
(2) Размерът на акциза по ал. 1 не трябва да е по-малък от:
1. сто шестдесет и един лв. за 1000 къса от 1 януари
2016 г.;
2. сто шестдесет и осем лв. за 1000 къса от 1 януари
2017 г.;
3. сто седемдесет и седем лв. за 1000 къса от 1 януари
2018 г.”.
8. В чл. 44:
а) в ал. 1 се създава т. 8:
„8. в случаите на установени задължения за акциз с ревизионно производство по реда на чл. 108 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – по сметка на митническото учреждение, издало ревизионния акт, в сроковете, определени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”;
б) навсякъде думите „републиканския бюджет” се заменят с „държавния бюджет”.
9. В чл. 47, ал. 1:
а) в т. 8 след думата „суровините” се добавя „материалите” и се поставя запетая;
б) в т. 9 думите „пълната функционалност за преглед на” се заличават.
10. В чл. 48, ал. 2 т. 10 се отменя.
11. В чл. 49 се създават ал. 5-7:
„(5) Когато е необходимо изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на лиценза, лицето, подало искането, в срока по ал. 2 може да поиска спиране на производството по издаване на лиценза в срок до три месеца, като посочва причините за спирането.
(6) Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на лиценза е необходимо становище от друг орган, срокът по ал. 1 се смята за продължен, но не с повече от три месеца.
(7) В случаите по ал. 5 и 6 лицето се уведомява писмено.”.
12. В чл. 55г се създават ал. 5-7:
„(5) Когато е необходимо изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на лиценза, лицето, подало искането, в срока по ал. 2 може да поиска спиране на производството по издаване на лиценза в срок до три месеца, като посочва причините за спирането.
(6) Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на лиценза е необходимо становище от друг орган, срокът по ал. 1 се смята за продължен, но не с повече от три месеца.
(7) В случаите по ал. 5 и 6 лицето се уведомява писмено.”.
13. В чл. 57а, ал. 3, т. 2 думите „пълната функционалност за преглед на” се заличават.
14. В чл. 57б:
а) създават се нови ал. 8-10:
„(8) Когато е необходимо изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението за регистрация, лицето, подало искането, в срока по ал. 7 може да поиска спиране на производството по издаване на удостоверението в срок до три месеца, като посочва причините за спирането.
(9) Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението е необходимо становище от друг орган, срокът по ал. 7 се смята за продължен, но не с повече от три месеца.
(10) В случаите по ал. 8 и 9 лицето се уведомява писмено.”;
б) досегашните ал. 8, 9 и 10 стават съответно ал. 11,
12 и 13;
в) досегашната ал. 11 става ал. 14 и в нея думите „ал. 10” се заменят с „ал. 13”.
15. В чл. 57в:
а) в ал. 1, т. 8 думите „пълната функционалност за преглед на” се заличават;
б) създават се ал. 9-11:
„(9) Когато е необходимо изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението за регистрация, лицето, подало искането, в срока по ал. 4 може да поиска спиране на производството по издаване на удостоверението в срок до три месеца, като посочва причините за спирането.
(10) Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението е необходимо становище от друг орган, срокът по ал. 3 се смята за продължен, но не с повече от три месеца.
(11) В случаите по ал. 9 и 10 лицето се уведомява писмено.”
16. В чл. 64:
а) в ал. 18 след думата „получатели” се добавя „и лицата по чл. 76в”;
б) създава се ал. 19:
„(19) Не се поставя бандерол върху потребителската опаковка на хранителни добавки за поддържане на доброто състояние на организма, съдържащи етилов алкохол, когато са в опаковки до 50 мл.”
17. В чл. 65:
а) в ал. 5 т. 3 се отменя;
б) в ал. 6 думите „и 3” се заличават;
в) алинеи 7 и 8 се отменят.
18. В чл. 73й, ал. 2 след думата „подава” се добавя „в 7-дневен срок”.
19. В чл. 73л, ал. 2 след думата „подава” се добавя „в 7-дневен срок”.
20. В чл. 81а:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) В случаите когато лицензираният складодържател предоставя ново обезпечение, предходното обезпечение се освобождава с решение на директора на Агенция „Митници” в 30-дневен срок, при условие, че лицето няма задължения за акциз.”
21. В чл. 84:
а) в ал. 6, т. 9 след думата „акциз” се добавя „вместимост на потребителската опаковка, брой потребителски опаковки, продажна цена (за цигари);” .
б) в ал. 18 след думите „предварителното изпълнение на решението” се добавя „или с влязло в сила съдебно решение е отменено решението”.
22. В чл. 88б:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Справка-декларацията по ал. 1 се попълва преди началото на производствения процес.”
23. В чл. 90а, ал. 2:
а) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако административнонаказателното производство е завършило със сключването на споразумение”;
б) точка 9 се отменя.
24. В чл. 90ж, ал. 1, т. 3 думите „3-6, 8 и 9” се заменят с „3-6 и 8”.
25. В чл. 93:
а) създава се нова ал. 8:
„(8) За изпълнение на условията по ал. 6 се издава сертификат за одобрен съд за транспортиране от началника на компетентната митница по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Сертификатът е валиден за територията на цялата страна.";
б) досегашната ал. 8 става ал. 9.
26. В чл. 94, ал. 1 се създава т. 3:
„3. резервоара за гориво на самоходни машини и в резервоарите на станциите за зареждане на самоходни машини."
27. Създава се чл. 94а:
„Чл. 94а. (1) Забранява се получаването на енергийни продукти по чл. 33, ал. 1, т. 1-4 от лица, които не разполагат с необходимите за целта съдове за съхранение или отоплителни инсталации за използване на енергийния продукт, както и доставката на такива продукти на места, различни от точния адрес, удостоверен в документа по чл. 33, ал. 3.
(2) Забраняват се всякакви сделки с енергийните продукти по ал. 1 след тяхната доставка на адреса, удостоверен в документа по чл. 33, ал. 3, и потвърждаване на получаването им от потребителя.
(3) Държане или използване по предназначение на енергийните продукти по ал. 1 на място, различно от посоченото в документа по чл. 33, ал. 3, се допуска в случаите на непреодолима сила и при условие, че лицето предварително е уведомило писмено митническите органи за промяната и причините, които я налагат.
(4) Уведомлението по ал. 3 се подава незабавно в най-близкото митническо учреждение – при промяна на мястото, посочено в документа по чл. 33, ал. 3, и съдържа информация за причините, наложили промяната. Не по-късно от 7 дни след подаване на уведомлението лицето по ал. 3 представя пред митническите органи и акт на компетентен орган, удостоверил наличието на непреодолимата сила, когато това е приложимо.
(5) Заверени копия от документите по ал. 4 се съхраняват на мястото по ал. 3, като се предоставят на митническите органи при проверка.”
28. В чл. 97, ал. 1 думите „митническата територия” се заменят с „територията”.
29. В чл. 102, ал. 2 след думите „всички други лица” се добавя „държащи или”.
30. В чл.103 ал. 1 се изменя така:
„(1) Контролът се осъществява чрез физическа проверка на количеството и другите данни и показатели, имащи значение за акцизното облагане, на счетоводната и търговската документация на проверяваните лица, както и на данните от средствата за измерване и контрол.”
31. Член 103а се изменя така:
„Чл. 103а (1) За целите на осъществявания от митническите органи контрол данъчнозадължените по този закон лица са длъжни да използват средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон и нормативните актове по прилагането му, а в случаите когато средствата за измерване и контрол са средства за измерване по смисъла на Закона за измерванията, същите трябва да отговарят на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му.
(2) Данните от средствата за измерване и контрол по ал. 1 се отразяват в отчетността на лицата.
(3) Министърът на финансите издава наредба, с която определя специфичните изисквания към средствата за измерване и контрол за регистриране и отчитане на количествени и физикохимични показатели на акцизните стоки и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол, използвани при въвеждане, производство, складиране и извеждане на акцизни стоки.
(4) Данните от средствата за измерване и контрол по чл. 4, т.55, букви „а”, „г”, „и (за алкохолни напитки с код по КН 2208)”, „й – т” и „ф” се предават по електронен път в автоматизираните системи за отчетност на лицата.
(5) Данните от средствата за измерване и контрол по чл. 4, т. 55, букви „а”, „г”, „и (за алкохолни напитки с код по КН 2208)“, „й – н”, „п”, „с”, „ф” (с изключение на лицата, които извeждат природен газ за битови и стопански нужди в обем под 3 млн. куб. м годишно) и „х” се изпращат до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени със заповед на министъра на финансите. Заповедта се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Агенция „Митници”.
(6) Алинеи 4 и 5 не се прилагат:
1. за регистрираните изпращачи, освободените от акциз крайни потребители и лицата по чл. 3, ал. 1, т. 6.
2. за лицата, които:
а) единствено получават или изпращат предварително опаковани алкохол и алкохолни напитки с еднакви номинални количества и с маса от 5 г до 10 кг включително или с обем от 5 мл до 10 литра включително;
б) получават предварително определено количество готовоопаковани алкохол и алкохолни напитки, етикетирани, поставени в опаковки от какъвто и да е характер, с които обичайно се представят на пазара, и количеството, което се съдържа в опаковката, не може да бъде променяно, без опаковката да бъде нарушена, отворена или променена;
3. за лицата, които:
а) единствено получават или изпращат предварително опаковани енергийни продукти с еднакви номинални количества и с маса от 5 г до 10 кг включително или с обем от 5 мл до 10 литра включително;
б) получават предварително определено количество готово опакован енергиен продукт, етикетиран, поставен в опаковки от какъвто и да е характер, с които обичайно се представя на пазара, и количеството, което се съдържа в опаковката, не може да бъде променяно, без опаковката да бъде нарушена, отворена или променена;
в) получават предварително опаковани смазочни масла с код по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, отговарящи на изискванията на чл. 33а;
4. в случаите на предварително опаковани ароматични алкохолосъдържащи продукти, които са с маса до 10 кг включително и с обем до 10 литра включително и са предназначени за влагане в производство на тютюневи изделия.
(7) Не се допуска въвеждането, производството, складирането и извеждането от данъчните складове и от обектите на регистрираните лица на акцизни стоки, които не са отчетени от средствата за измерване и контрол.”
32. Създава се чл. 103б:
„Чл. 103б. (1) За целите на определяне на данъчната основа за облагане с акциз и за определяне на публични държавни вземания се използват данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1.
(2) В производствата по чл. 104, ал. 1 митническите органи могат да установят задължения за акциз при определена от тях данъчна основа, когато се констатират разлики между:
1. данните от отчетността на данъчнозадълженото лице, и
2. фактическата наличност, установена при извършване на физическа проверка по чл.103, и
3. данните от средствата за измерване и контрол, които са средства за измерване по смисъла на Закона за измерванията, които водят или са довели до намаляване на данъчната основа за облагане с акциз, съответно до намаляване на задължението за акциз.
(3) Разликите по ал. 2, констатирани от митническите органи, се смятат за липси на стоки, за които се дължи акциз.
(4) При установяване на обстоятелствата по ал. 2 митническите органи могат да предприемат мерки за предварително обезпечаване на вземанията по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
33. В чл. 104:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Информация за издадените от митническите органи ревизионни актове, с които са определени задължения за акциз, се изпраща ежемесечно на Националната агенция за приходите”;
б) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
34. В чл. 107ж:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Определеното задължение с решението по ал. 2 подлежи на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчването му. След изтичането на срока за доброволно плащане решението подлежи на предварително изпълнение, освен ако изпълнението е спряно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс”;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Административнопроцесуалния кодекс” се заменят с „Данъчно-осигурителния процесуален кодекс”;
в) досегашната ал. 4 се отменя.
35. В чл. 114 думите „ал. 1, 3, 4 и 5” се заменят с „ал. 1, 2, 4, 5 и 7”.
36. В чл. 117, ал. 1 след думите „на чл. 94” се добавя „и чл. 94а”.
37. В чл. 124:
а) в ал. 5 се създава изречение второ: „Отнетите в полза на държавата стоки, които подлежат на преработка, се смятат за поставени под режим отложено плащане на акциз.”;
б) създава се ал. 8:
„(8) Отнети в полза на държавата енергийни продукти, които са годни за употреба и не представляват опасност за живота и здравето на хората или за околната среда, могат да се предоставят безвъзмездно на лечебни заведения, училища и социални заведения, както и на хора с увреждания или на крайно нуждаещи се лица. Условията и редът за предоставяне се определят с наредбата по ал. 4.”
38. В чл. 126 думата „произвежда” и запетаята след нея се заличават.”
Точка 39 от Допълнителния доклад.
„39. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 9а:
„§ 9а Данъчно задължените лица, които са длъжни да използват средства за измерване и контрол по чл. 4, т. 55, букви „г”, „к”, „л” и „п” се привеждат в съответствие в срок до шест месеца от постановяване на положително решение на Европейската комисия по процедура по нотификация, предприета от Министерство на финансите.”
40. Параграф 46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. ... ) се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 34?
Госпожа Корнелия Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Госпожо Стоянова, моля да погледнем чл. 39 – това е акцизната ставка на цигарите. Тук сте предложили на специфичния акциз – 101 лв. на 1000 къса, без да уточнявате откога. А в т. 2 – пропорционалния, сте го разписали по дати и години. Това оставя впечатление, че специфичния го повишавате на 101 лв. на 1000 къса от 1 януари 2015 г., а пропорционалния го разписвате вече след 2016 г. В т. 2 предлагате общият акциз да бъде разпределен от 2016 г. нататък, но по този начин противоречи на т. 1.
Моля, ако приемете, в т. 1 да запишем: Акцизната ставка на цигарите е както следва: на специфичния акциз – 101 лв. на 1000 къса – от 1 януари 2016 г., да го добавим.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Това го има в...
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Защото може в администрацията да създадем проблем по прилагането и да започнат да начисляват специфичния акциз от 1 януари 2015 г., а пропорционалния – по-късно.
Освен това, колеги, съотношението специфичен – пропорционален акциз, не е само някаква технология. По същество това влияе на цената на българските спрямо чуждите цигари. Мисля, че е редно за пореден път да защитим българското производство. Така че, ако приемете тази поправка, моля да я гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли повторили още веднъж точно какво предлагате.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: В чл. 39, ал. 1, т. 1 да се допълни: на специфичния акциз – 101 лв. на 1000 къса от 1 януари 2016 г.
Това е за яснота, за да няма противоречие в текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Госпожа Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Нинова, Вие сте права, че целия чл. 39 следва да влезе – 2016, 2017 и 2018 г. Обаче аз Ви обръщам внимание, че накрая на закона – § 46, в т. 3 е записано, че § 34, т. 7, тоест въпросният, целият чл. 39 – това е т. 7 от § 34, влиза в сила от 1 януари
2016 г. Тоест ясно е, че цялата точка влиза в сила от 1 януари 2016 г., а по т. 2 са разписани, защото са различни процентите за различните години. Мисля, че е ясно.
Оттегляте ли си предложението?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ, от място): Да.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Оттегляте го. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика? Не.
Господин Бойчев – за изказване, заповядайте.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Аз няма да коментирам подхода, който са избрали вносителите – по същество с Преходните разпоредби да напишем изцяло нов Закон за акцизите и данъчните складове и да избегнем процедурата от две четения и обсъждания на този законопроект.
Няма да коментирам и това, че поредната промяна на правилата в сектора по същество ощетява българските производители и затруднява тяхната работа за сметка на такъв тип чуждестранни компании и вносители, но имам въпрос към вносителите. В крайна сметка, бягайки от изцяло нов закон с мотиви към него и правейки това предложение, те трябва да са наясно как ще се отнася то към приходната част на бюджета.
Моят въпрос към госпожа Стоянова е: как влияе това върху приходната част на бюджета, тъй като виждаме, че Бюджет 2015 – предложението, приходите са завишени в тази част само със 120 милиона, а бих искал да чуя дали това ще доведе до тази по-голяма събираемост на приходи за бюджета? Също така да разбера размера на очакваните приходи на база на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Бойчев.
Госпожо Стоянова, беше Ви зададен въпрос.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Длъжна ли съм да отговарям?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не сте длъжна, но имаше такъв въпрос.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Бойчев, промените, които се предлагат, имат за цел създаване на по-голяма възможност за контрол именно по причина този контрол да доведе до повишаване на приходите. Това се налага да се направи в закона, защото по времето на Вашето управление Наредба № 3, която регламентираше подобни текстове, беше отменена. Освен това, когато текстовете са в закон, наистина могат да се прилагат правилата на ДОПК, както и правилата, разписани по този закон, за определяне на данъчната основа по аналог.
Това, което ние в момента предлагаме, вероятно няма да доведе до кой знае какви допълнителни приходи за 2015 г., защото, за да може да влезе в сила всичко това е необходимо всички технически средства, които ще се използват, да бъдат нотифицирани пред Европейската комисия. Затова ние сме записали, че на практика прилагането се отлага след нотификацията. Тази нотификация при всички случаи ще се случи в рамките на тази година, но няма да може да бъде използван ефективно контролът от началото на тази година.
Така че за 2015 г. няма да се получи голям реален ефект, но трябва да го поставим като условие в закона, за да могат да се получат ефектите през следващите години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, господин Бойчев? Не.
Господин Кадиев – за изказване.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, правя официално предложение по възможност да отложим гласуването на този параграф, поради изключително силната реакция на бизнеса. Целта на параграфа е да направи промени в Закона за акцизите, които да въведат измервателни уреди без да има нужда това да е в закона, а както вече чухме, спокойно може да бъде в наредба, подписана от министъра на финансите. Опасявам се, че в стремежа си да въведем повече контрол прекаляваме. Изпадаме в ситуацията на онзи човек, който си учил магарето да не яде и тъкмо го научил и то взело, че умряло. Смисълът на контрола никога не е да прави и по-големи стъпки, и да ограничава възможността на бизнеса да се развива.
Реакцията, която чух от представители на бизнеса на Бюджетна комисия преди няколко дни, писмата, които всички сме чели от различните съсловни организации, камари и всякакви производители на акцизни стоки, беше изключително еднозначна, включително и представителката на „Булгартабак”, която заяви: „Ако въведете тези правила, ние затваряме фабриките на 31 март”. Аз считам, че вероятността да направим зло е не по-малка, отколкото вероятността да направим добро.
Както каза госпожа Стоянова – за следващата година едва ли ще има някакво отражение, тъй като в текстовете е записано, че първо се иска нотификация от Европейския съюз, а след това шест месеца за въвеждане. Мисля, че имаме достатъчно време да поизчистим текстовете, да успокоим бизнеса, че някой му обръща внимание и слуша какво казва той, вместо да вървим напред, през глава и след това да се опитваме да връщаме на заден ход.
Поради тази причина още веднъж моля да гласувате отлагане гласуването на тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно предложение?
Госпожа Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Правя обратно процедурно предложение да продължим гласуването по доклада.
Наистина господин Кадиев е прав. Имаше реакция на Бюджетна комисия – основно от представителя на „Булгартабак”, мисля от цигарения бизнес, само че винаги, когато се въвеждат допълнителни изисквания и възможности за контрол, бизнесът реагира по този начин и това е съвсем нормално. Учудващо би било, ако той не реагира по този начин. Думите на госпожата не могат да се сбъднат, че на 31 март ще затворят фабриката.
Първо, защото, както преди малко изясних, тези текстове не могат да влязат в сила веднага.
Второ, убедена съм, че нейното емоционално изказване беше с цел да въздейства на народните представители и явно е въздействало върху Вас.
Аз правя обратно процедурно предложение и предлагам на колегите да гласуват „за”, защото...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Как „за”? На гласуване ще се подложи предложението за отлагане. Вие по същество подкрепяхте...
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Да гласуват „за” текста по същество и „против” отлагането, което господин Кадиев предложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение от господин Кадиев за отлагане гласуването на § 34.
Успяха ли всички да гласуват?
Гласували 142 народни представители: за 40, против 74, въздържали се 28.
Предложението не е прието. (Реплика от народния представител Георги Кадиев.)
Не успяхте да гласувате ли? (Реплики от БСП ЛБ.) След обявен резултат.
Прегласуване. (Реплика от народния представител Георги Кадиев.)
Имате право, но внимавайте как ще го направите правото, не по същество да се обяснявате пак. Ако оспорвате резултата, ако някой не е успял да гласува – пултът му не е работил. Изчаках достатъчно време. Попитах: има ли някой, който не е гласувал?
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, моля за прегласуване поради колеги, които току-що влязоха в залата и не успяха да гласуват. Благодаря. (Реплики.) Бях коректен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване.
Следете някой да не влезе допълнително, защото трети път няма да имате право.
Гласували 150 народни представители: за 42, против 81, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Господин Мартин Димитров е заявил желание за изказване.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! По време на това заседание на Бюджетна комисия, както стана ясно от изказване на представители на БСП, една фирма изрази притеснения, не съм чул други фирми, относно затягането на акцизното облагане и това се превръща в причина БСП да иска цялото затягане на контрол върху акцизните стоки да не бъде осъществено.
Аз на това заседание, уважаеми колеги, бях впечатлен повече от думите на Ваньо Танов, който каза, че 30% от горивата в България не се облагат с акциз и ДДС. Тридесет процента от горивата в България не се облагат с акциз и ДДС – каза Ваньо Танов на това заседание!
Въпреки това, колеги, виждам, че има желание в определени среди в парламента да не се случи затягането на контрола върху акцизните стоки. За съжаление това става трайна политика на БСП, които, когато бяха на власт, отмениха контрола, а когато има нов кабинет, който иска да върне добрите практики на засиления контрол, отхвърлят тези предложения.
Извинявайте, колеги, но така не може да имаме добро изпълнение на бюджета. Вие видяхте какво стана през
2014 г. – приходите от акцизи не са изпълнени. Те са с половин процент по-малко спрямо 2013 г. Приходите от ДДС са със стотици милиони по-малко, което означава, че имаме проблем с контрола и той трябва да бъде възстановен.
Тази процедура по нотификация, която на практика означава отлагане на въвеждане на контрола, е достатъчно обезпокоителна, че няма как да не бъде направена. Въпреки че се очертава сериозно отлагане, Вие искате тези мерки въобще да не бъдат приети, което наистина е необяснимо и абсолютно некоректно, уважаеми дами и господа.
Колкото до изказванията на една фирма, не чух други сериозни изказвания на тази Бюджетна комисия срещу въвеждането на по-добрия контрол върху акцизните стоки. Не би трябвало да бъде основание всички тези мерки сега да не бъдат приети, още повече че може би те не са и достатъчни, че трябва да има още по-голямо затягане на контрола по акцизните стоки от това, което в момента се прилага. Дори тази стъпка сега да не бъде предприета, би означавало, че парламентът не желае да затегне контрола върху големите монополисти, които основно търгуват с акцизни стоки.
Аз се учудвам на някои изказвания в тази зала от хора, които винаги са претендирали, че искат държавата да контролира, да събира данъци, да е ясно, че има правов ред, да е ясно, че има контрол, че няма особени правила за монополистите да не плащат, да избягват, че за малките фирми важи цялата сила на закона, всички правила, но за монополистите не важат.
Ако искаме, дами и господа, да продължават подобни практики, тези текстове ще бъдат отхвърлени. Но ние не можем да си го позволим. Задължително е затягането на контрола върху акцизните стоки. Това е задължително в момента, ако искаме изпълнението на Бюджет 2015 поне малко от малко да има някакъв ефект – тук госпожа Стоянова беше права, ефектът няма да се появи мигновено. Но ако искаме да вървим в тази посока, сега трябва да направим първите стъпки.
Идеята за отлагане означава въобще да не се отиде в тази посока, въобще да няма решение, въобще да няма мерки. Това предлагате всъщност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Търновалийски, след това господин Кадиев – много сте, и господин Светлин Танчев, защото от Вашата парламентарна група четири пет човека искат реплика.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Няколко пъти се опитваме да обясним и да оборим това, което искате да внушите на народните представители и, разбира се, на обществото, че, видите ли, с отмяната на Наредба № 3 вече акцизен контрол нямаме в държавата. Това не е така. На първо място, защото има Наредба № 1, която коментира същите разпоредби. И, второ, ако сте прав, че с отмяната на Наредба № 3 е влошен контролът по отношение на акцизите, защо тогава приходите не са по-малко? Това, което Вие казвате, не е вярно. Приходът от акциз през 2014 г. е на нивото на приходите от акциз през 2013 г. Къде е ефектът от отмяната на Наредба № 3, за който Вие говорите? И съвсем не е вярно, че приходите от ДДС през 2014 г. са с милиони по-малко отколкото са през 2013 г.
Когато излезете тук, на трибуната, нека говорим истината. Абсолютно неподготвено изказване! Моля Ви се, погледнете Наредба № 1 и тогава правете тези изводи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кадиев – втора реплика.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Димитров, ако положението с акцизите беше толкова фатално и панацеята беше този текст в закона, който сега гласуваме, Министерството на финансите просто щеше да си направи наредбата и изобщо нямаше да ни пита. Фактът, че Министерството на финансите не си прави тази грижа е, защото те разбират до голяма степен най-малкото двусмислието на тази наредба, да не кажа безсмислието.
Двусмислието е в това, че в момента имате контролни уреди на входа и на изхода на един данъчен склад. Сега се опитвате да вкарате контролни уреди и вътре на всяка тръба, на всяко разклонение и мислите, че по този начин ще хванете кой знай какво. Освен това заливате – тонове информация, онлайн връзка с Агенция „Митници”, която Ви гарантирам, че никой не следи, тъй като няма техническата възможност толкова много информация да се следи.
До голяма степен този текст няма да проработи. Това, което е сигурно, е, че ще направи достатъчно големи проблеми за самите производители по отношение на това, че трябва да се купува техника, трябва да се сменя софтуерът, от което им отпадат гаранциите на машините, от което се пораждат един куп други проблеми и всичко това, което те казаха.
И не ни обвинявайте, че ние защитаваме, видите ли, да нямало контрол. През 2005 – 2006 г. аз бях един от основните хора, които изнесоха затварянето на безмитните магазини и знам какво ми струваше това нещо. В момента, ако успеете да ме убедите, че това е начинът да се затегне контролът, без обаче да се убива бизнесът, защото, за съжаление, връщам се на приказката – „ще ги научим да не крадат”, и в същия момент те ще умрат. Както магарето, дето го научили да не яде, а то взело, че умряло. Това ли искате?
Единственото ми предложение беше да дадем още една седмица, спокойно можем да го гласуваме след една седмица, да говорим с тези хора, да видим има ли смисъл, няма ли смисъл, как да се промени, какво да се направи.
Министерството на финансите го иска толкова много и изведнъж, хоп, дайте да го хвърлим на парламента, че той е по компетентен от Министерството на финансите. Защо? Как ще ми обясните това нещо? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Светлин Танчев.
СВЕТЛИН ТАНЧЕВ (БДЦ): Господин Димитров, аз не съм член на Бюджетна комисия и не съм присъствал на заседание, но чух поне от три различни браншови организации, че има брожения срещу това, което се въвежда. А Вашата заявка, че влизате в политика, за да облекчавате бизнеса, да мислим как да съживяваме българското производство, секторите, в момента виждаме, че презумпцията „виновен до доказване на обратното” важи и ние ще третираме бизнеса, че те са престъпници, преди да има яснота или нещо доказано.
От друга страна, трябва малко по-прецизно – наистина това, което и господин Кадиев казва – трябва да разграничим горивата. Окей, в горивата е така, но не и в другите браншове. Нека да е малко по-прецизно, а не така в последния момент, без да се обсъжда с браншови организации, без нищо да налагаме допълнителни пречки и усложнения на бизнеса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми дами и господа, ще започна от господин Танчев, който какво казва? Голямата тежест, в случая върху бизнеса, и то върху големи производители със сериозен дял на пазара, каква ще бъде? Въвеждането на измервателни уреди – това е голямата тежест за този бизнес. Това, че ще имат измервателен уред вече толкова им тежи, че според господин Кадиев ще фалират направо.
Извинявайте, монтирането на един измервателен уред никого не може да фалира.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Не е един, не е един!
МАРТИН ДИМИТРОВ: Но ако той довчера не е плащал данъци и заради това започне да плаща, значи ефектът е правилен и е в правилната посока. Това не може да бъде такава голяма тежест, както Вие го представяте. Още повече тези уреди бяха монтирани. След като по времето на Вашия кабинет Наредба № 3, господин Кадиев, е оспорена в съда и пада в съда, защото законът бил по-тесен спрямо нея, тя го разширявала и това не позволявало наличието на Наредба № 3, затова сега се прави промяна в закона. Защото не може да има такава наредба при предишните текстове, записани в Закона за акцизите и данъчните складове. Затова не може да има просто нова наредба, трябва да го има този текст в закона, въз основа на който да може да бъде направена нова наредба за контрола върху акцизните стоки. Затова става въпрос. (Шум и реплики от БСП ЛБ и ДПС.)
Извинявайте, всички хора, които се изказахте, и казвате, че заради едни уреди за измерване тези големи предприятия, за които говорим, повечето от които търгуват с акцизни стоки, са големи фирми – има много малко малък и среден бизнес, че тези големи фирми щели да фалират, защото щяло да има по един измервателен уред на входа и на изхода, а където трябва, и на междинните инсталации, че заради това щели да фалират, е абсолютно несериозно, колеги. Това, бих казал, показва, че Вие всъщност не искате да има ефективен контрол. Това показва. Нищо повече, нищо по-малко!
И още веднъж да подчертая. На моя изричен въпрос към Ваньо Танов след отпадането на Наредба № 3 бяха ли демонтирани уреди, той отговори: „да”, били са демонтирани редица уреди, които вече не се ползват, няма ги за данъчни цели. Затова става въпрос.
Така че тези дискусии са много добри за българския Парламент, за да видим кой – кой е, кой иска контрол, кой иска контрол, включително върху акцизните стоки, върху монополистите и кой трайно вече не желае този контрол да бъде ефективен.
А колкото до господин Търновалийски, който говореше за приходите от ДДС и акцизи, Вие гласувахте Бюджет 2014 в неговия първоначален вид. Вие заложихте – 700 млн. лв. не са изпълнени от ДДС; 700 млн. лв.! Триста милиона лева не са изпълнени от акцизи. Въпросът е: „Защо?”. С 16,5% (реплики от ДПС) спада официалното потребление на горивата за 2014 г., с 16,5%! (Реплики от БСП ЛБ и от ДПС.) И какво се е случило? Къде е отишло това потребление? (Реплики от народния представител Йордан Цонев.) Не, това не е цената, това е потреблението. Не гледайте цената, потреблението спада. Това пише в отчета на Министерството на финансите. (Шум и реплики от ДПС и БСП ЛБ.) Потреблението спада, а не цената на петрола. Правете разлика между двете неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Дори при по-ниска цена потреблението би трябвало да се увеличи. (Шум и реплики от БСП ЛБ и ДПС.)
Така че нека да видим кой кой е в българския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, тридесет секунди отгоре говорите.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! По начина на водене използвам възможността за процедура – за да се съобразявате с така приетия Правилник и лимитираното време за изказване, за да не чуваме и занапред подобен вид проповеди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще бъда стриктна, господин Янков.
По отношение на всички народни представители заявявам, че след изтичане на определеното време, изключвам звука. Да се считат всички предупредени по повод Вашата процедура.
За изказване – господин Емил Димитров, след него господин Цонев, след него господин Добрев.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Като слушам тези политически изказвания, се чудя аз ли съм бил шеф на Митниците, или Вие, просто се изненадвам.
В момента става въпрос за този член, който е предложен и е одобрен от Комисията – за цигари и алкохол, не става въпрос за горива, следващият ще бъде за горива. Аз апелирам да приемете и този текст, защото е изключително издържан.
За какво става въпрос в този текст, който госпожа Стоянова цитира току-що? Когато някой проверяващ орган влезе в която и да е фабрика и се окаже, че вътре има внесени суровини, от които могат да се произведат примерно четири камиона с цигари и по документи се окаже, че тези суровини са влезли, но са продадени два камиона и проверката установи, че вътре има само един, какво правим с липсващия един камион?! Тогава се проверяват документите и съобразно уредите за търговско измерване и цялата документация, която в момента коментираме, и се разбира, всъщност машините доказват, че е произведен и четвъртият, липсващият камион явно е продаден. Въз основа на това му се изчислява съответният акциз. Проблемът е, че голяма част от тези уреди не са сертифицирани и нямат доказателствена сила в съда.
В момента сме изправени пред следната хипотеза. Когато има липси, те да бъдат доказани по безспорен начин в съда – такъв, че да могат да се начислят и да се внесат съответните дължими вземания.
Другият проблем е, когато бъдат въведени тези уреди, да бъдат съответно сертифицирани.
Знаете ли какво предлагат в момента ГЕРБ? С една година да спре това внасяне на пари, защото ще се съобразят с европейското законодателство. Казват така: отлагаме, може дори с шест месеца, нотификацията, за да се видят новите предложени уреди за измерване, които е редно да се случат и да ги има, за да имаме нормално действащо законодателство, да бъдат съобразени с изискванията на Европейския съюз. След това всички търговски субекти, които в момента скачат, защото искат, ако може, само декларативно да декларират, изобщо никой да не им мери продукцията, да имат шест месеца, за да въведат тези уреди. Каква по-голяма отстъпка, какво по-добро?!
Действащата система не работи. Искаме нова система с уреди. Искаме тези уреди да бъдат нотифицирани от Европейския съюз и след това в шестмесечен срок всички тези търговски субекти да ги въведат, за да има строг контрол. Кой би могъл да е против това нещо? Кой би могъл да каже, че е за сметка на една, друга, трета или четвърта фирма? Това беше дебат в Комисията. Ние приехме текста.
Апелирам да приемете този текст, както и следващия, за да не се създаде административен произвол при издаването на удостоверения за тръбите и за измервателните уреди. В момента текстът е за цигари и алкохол. Уредите ще са след нотификация и след това в шестмесечен срок ще се въведат.
Има работна комисия, която след Нова година подробно ще се запознае с възможностите, техническите характеристики и какви точно да бъдат уредите. Кое не е ясно?! Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ и ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, използвам възможността за реплика, първо, за да Ви задам въпрос. Имате ли информация в други европейски страни за подобен тип мерки, които са въведени и са ефективни? Вие говорите от парламентарната трибуна, използвайки презумпцията виновен, преди да бъде доказано. И примерът, който дадохте, беше точно такъв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
С риск да ме разберете както винаги погрешно, аз за разлика от Вас съм юрист. Не виновен, но когато има разлика, трябва да се разбере дали този човек, този икономически субект дължи нещо на държавата или това е технологичен брак, отпадък и така нататък. Това обаче може да стане само с уреди за търговско измерване и ясна процедура. Ние тук уреждаме процедура, а не вменяваме отговорност на когото и да било. Когато се яви разлика при даден икономически субект, трябва да е ясно дължи ли той за тази разлика сума, или не дължи. Това може да стане само въз основа на направена проверка и лицензирани измерителни уреди.
В случая не вменяваме на никого нищо, а казваме в случай на разлики тези хора, за да разберем дали са виновни, или не, съдът да определи това въз основа на сертифицирани уреди.
В момента с това предложение Ви призоваваме да приемете в шестмесечен срок тези уреди да се нотифицират, работна комисия да ги приеме, да определи какви точно да бъдат, съобразени с Европейския съюз, след което в шестмесечен срок да влязат в сила. Кое не е ясно?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цонев – за изказване.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Аз и моите колеги от Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепим тези текстове, както впрочем подкрепихме и първоначалния вариант в Комисията, въпреки че имахме съображения, изказани впоследствие при второто заседание на Комисията и отразени донякъде във втория доклад с изменените текстове. Те бяха съобразени именно с детайлите, а не с това, което господин Димитров говори и което господин Танов иска – да се въведат мерки за контрол, които да гарантират приходите от акцизи в максимален обем.
Баналната фраза „Дяволът е в детайлите” в случая е абсолютно вярна. Едно е да искаш мерки за контрол, друго е те да бъдат такива, че освен да бъдат ефективни, все пак да не пречат на бизнеса и да не бъдат в противоречие с европейското законодателство.
Тук е мястото да повторя това, което казах в Бюджетна комисия. Имал съм честта да бъда 17 години член на тази комисия. Попитах юристите на Агенция „Митници” има ли случай, при който те да са поискали някакви мерки, някакви законодателни промени и народните представители, политиците в който и да е парламент и в което и да е издание на Бюджетна комисия да са им ги отказали? Няма такъв случай, господин Димитров!
Казвам това тук, в пленарната зала, защото всеки опит да се вмени на народните представители, че саботират дейността на Агенция „Митници”, е абсолютно некоректен. Всички издания на парламента и на Бюджетната комисия, в които аз съм участвал, са подкрепяли законодателните инициативи на съответната структура на Агенция „Митници”. Експертите там са едни и същи вече десетилетия наред. Да не се оправдават с нас. Едни искат едно, други искат друго. Материята е твърде специфична, ледът е много тънък. Твърде малко хора познават тази материя. По тази причина народните представители винаги са се съобразявали с исканията на експертите от Агенция „Митници”.
Както казах, това законодателство е много специфично и много трудно, а след приемането ни в Европейския съюз се усложни десетки пъти, защото трябва да се съобразяваме с всички директиви и наредби на европейското митническо законодателство. Внасянето на крак по чл. 78 или чл. 79 от Правилника в последния момент се оказа, че както винаги, има своите дефекти. Ето, видя се, че не е съобразено с изискването за нотификация.
Видя се и друго: една от внесените промени е да се слагат уреди на продуктопроводите. Европейското законодателство не разрешава при преноса на енергоносители да се проверява. Това също по-нататък ще бъде отразено.
Моята и молбата на моите колеги е тези промени да се въвеждат внимателно, да бъдат съобразени с европейските директиви и с бизнеса, с производителите на съответни уреди, с тяхното сертифициране, с производителите на машини. Защото се оказа примерно, че определен тип машини имат броячи, но са импулсни броячи и така нататък, да не Ви занимавам с неща, които в Комисията бяха много подробно и ясно казани.
От тази гледна точка ние ще настояваме за следното. Това не са данъчни закони, това е закон, специално този параграф, в който са отразени процедури по контрол. Тези промени могат да бъдат правени по всяко време на годината, за разлика от данъчните закони. Затова нищо не налагаше такава спешност, че да влизат по извънредния ред в парламента, едва ли не посред нощите, без никой да ги е прочел, без бизнесът да се е започнал и така нататък. Тези промени могат да бъдат направени след приемането на бюджета – позиция, около която в крайна сметка в Бюджетната комисия се обединихме. След като бъде приет бюджетът, и без това сме в цайтнот и по отношение на данъчните закони, и по отношение на бюджета, нищо не пречи през месец януари да бъдат огледани и да бъдат приети.
От тази гледна точка изразявам позицията на нашата парламентарна група, че ще подкрепим тези промени, но настояваме за прецизност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Настояваме за прецизност и в говоренето не защото се притесняваме, а за да не губим времето на Народното събрание, което в този момент е особено ценно, да опровергаваме думи от рода на какво се дължи неизпълнението на ДДС. За това просто ще изгубим времето на парламента. Благодаря Ви.
Извинявайте за десетте секунди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика от господин Янков. Заповядайте.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, и Вас мога да попитам: практика и изследване на ефекти в други европейски страни? И ще Ви припомня, че не толкова отдавна в кабинет, оглавяван също от господин Бойко Борисов, имахме много известен случай на разговор, пак свързан с проверка от Митниците...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янков, твърдо прилагам Правилника – отклонявате се от дебата. Ще Ви прекъсна, ако продължите по този начин. Вие преди малко ме призовахте стриктно да прилагам Правилника.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Много моля, когато се използва парламентарната трибуна за изказвания, нека тя да има и ефекта на аргументация за всички нас и за българските граждани, които очакват приемането или отхвърлянето на тези текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Втора реплика?
Господин Корман Исмаилов.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Цонев! На мен репликата ми е в частта за това, че да, наистина администрацията, която притежава много повече експертиза, опит от практиката, внася голяма част от тази специфична материя, която, както казахте, разбира се, е приемана от народното представителство във времето. Но после стои въпросът за прилагането и контрола от страна на изпълнителната власт. И вече коя е волята, която контролира и налага изпълнителната власт по отношение на контрола и прилагането на това законодателство? Защото много добре знаем, че в основата на всичко е политическото ръководство на изпълнителната власт и волята на съответното политическо мнозинство.
За всички нас е ясно, че има проблеми, че се приемат правила, които са нелоши, но после има проблем в контрола и в прилагането. Тук е в много и най-различни сектори, за съжаление. Затова нека е ясна волята и през годините кой, колко, какво и как е направил като политическа воля и решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Ще бъда съвсем кратък, защото нито един от двамата колеги на практика не отправи реплика. Ще си позволя дупликата, за да кажа на господин Исмаилов, че да, волята на изпълнителната и на законодателната власт да контролират тези процеси е много важна.
Сто и двадесет милиона повече са предвидени вследствие на тези мерки като приходи от акцизи в Бюджет 2015, който беше внесен и който гледахме вчера. Да Ви кажа, това е около 0,02% повече. Дано да го изпълним. 0,02% не е кой знае каква воля, но ще бъдем снизходителни.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Не е толкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Делян Добрев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (встрани от микрофоните): А колко е 0,03 ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вадете калкулатора и смятайте.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За колегите, които не са членове на Комисията и не присъстваха на Бюджетна комисия, искам да поясня текстовете, които днес дискутираме. На тази Комисия присъстваха представители на Агенция „Митници” и нейният началник Ваньо Танов. Той каза в прав текст, че в последната година и половина контролът по отношение на акцизните стоки е бил занижен с редица промени в наредби, законодателство и отнемане на механизмите на Агенция „Митници” да осъществява такъв контрол. Той поиска от нас – народните представители, да приемем текстове, които да въведат недвусмислено контролните уреди, за да може да се верифицират произведените и продадени съответно акцизни стоки.
В Бюджетна комисия започна една дискусия, която в определени моменти бе дори смешна. Стигнахме дотам един от колегите да предлага да обсъдим отново акциза върху домашната ракия – нещо, което, колеги, според мен се подхвърли само за да се отмени темата от важната тема, от темата по същество, защото общият размер на акцизите от алкохола е 50 милиона. В сравнение с онези 4 милиарда, можете да си представите какъв процент е този алкохол. Но това е тема, която ще се чуе силно в обществото, и затова някой колега я подхвърли само и само да не говорим за измервателните уреди.
Днес от страна на БСП се чуват някои аргументи, които, меко казано, са несериозни.
Господин Кадиев, Вие казахте, че нямало кой да чете данните в софтуера. В софтуера пристигали много данни, нямало кой да ги чете, да ги обобщава и така нататък. Вие самият предполагам разбирате, че един такъв софтуер има редица възможности, с които да проверява за определени дисбаланси, за определени неща, които са извън обичайните събития, които следва да се случат. И има механизми, с които в софтуера светва една червена лампа и казва: тук нещо не е по реда си. Това го прави софтуерът, не някой човек да стои, да гледа 5, 6, 8, и изведнъж се появява една цифра 2 и казваме: нещо не е по реда си. Това става автоматично от софтуера. Така че аргументът, че нямало кой да чете данните, и хора, които да стоят на мониторите и да гледат кои са цифрите, е абсолютно неправилен.
Някой щял да човърка машините. По информация отново от Агенция „Митници” да, машините се човъркат, обаче се човъркат, за да се махат фабрично монтираните броячи. Затова се човъркат машините. Това е нещо, което казаха от Агенция „Митници”.
Защо Финансите не го напишели в наредба? Ами в наредба има определени текстове, които са написани. Само че отново това, което казаха Агенция „Митници”, е, че техните актове, написани на базата на тази наредба, падат в съда, понеже няма текстове в законодателството, които да ги направят достатъчно силни, за да издържат те в съда.
Количествата горива – отново стана въпрос, падала цената на петрола, затова имало разлика в акциза, в ДДС по отношение на количествата горива. Освен казаното от Ваньо Танов за намаления обем на горивата, които са продадени, в мотивите в Закона за бюджета е записано черно на бяло, че са продадени 16,5 % по-малко горива, продадени като количество, не като цени. Говорим като литри. Като литри 16,5 % по-малко. И аз Ви казах още миналия път на дебатите, че това означава всеки един от нас един ден в седмицата да ходи на работа с колело или пеша. Или лятото, като тръгнем до морето, да отидем не до морето, до Бургас или да Варна, а да отиваме до Ямбол и да се връщаме. Това означава всички да си намалим потреблението с 16,5 %. Това не е нормално. Намалено количество крайно гориво, което е закупено.
Аз, между другото, не съм съгласен и с нотификацията, защото тази нотификация не знам по какви причини следва да се направи, при положение че, доколкото аз знам, наредбата вече е нотифицирана и тези текстове са нотифицирани в тази наредба. Но тази нотификация, ако отложи наистина действието на тези действия с една година, това означава, че тези проблеми ние ще ги имаме и през 2015 г. И при това положение не съм сигурен как ще бъде изпълнен планът на Агенция „Митници”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Само две уточнения.
Господин Добрев, събраните акцизи от алкохол са около 200 млн. лв., през 2006 – 2007 г. бяха 120. Признавам, в интерес на истината, че екипът на Ваньо Танов в последните две-три години направи доста неща и събраха тези приблизително 200 млн. лв. акциз.
Така или иначе акцизът от алкохола е малък относителен дял, не повече от 5% от общия размер на акцизите – кой знае колко не може и да стане. Ако очаквате оттам да покриете някаква дупка в бюджета, от 20 – 30 милиона повече едва ли ще съберете.
По отношение на машините, които са били с вградени измервателни уреди. Тези вградени измервателни уреди, както Вие самият знаете, не са за броене на бройката цигари, а са за измерване на технологичния процес. Цигарите се пакетират по 20 в кутия. Какъв е смисълът да броите цигарите, като можете да броите кутиите или стековете? Никой няма да сложи в една кутия 25, а в друга – 17 цигари.
Когато имате в началото и в края на процеса измервателни уреди, по средата какво да мерите? Това е като в училище – като вземате бележника на сина си сутрин и вечер, Ви е ясно какво е станало, няма нужда на всяко междучасие да му вземате бележника. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колега Кадиев, Вие потвърдихте моите думи за алкохола – дали са 50 милиона, или са 200 милиона, не е толкова важно. Въпросът е, че в най-добрия случай те са 5 % от общите приходи на Агенция „Митници”, което означава, че каквито и мерки да направим там, каквото и да изстискаме, най-много да станат от 5 – 6 % и да дадат няколко десетки милиона допълнително.
Точно този пример дадох – повдигайки темата с алкохола, някой се опитва да измести дебата в друга посока.
По отношение на примера, който Вие дадохте с бележника – не е правилен, защото от обстоятелствата, с които бяхме запознати в Бюджетната комисия от Агенция „Митници”, на мен ми се струва, че просто бележник няма. Не да го проверяваме на междучасие – ние не го проверяваме всяка седмица дори, защото май такъв няма. Така че проблемът е сериозен.
Не чух от Вас някакви мотиви, които да ме накарат да променя своето решение. По-скоро чух мотиви, които потвърдиха моите думи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Танчев. (Реплики.)
Само реплика е ползвал.
СВЕТЛИН ТАНЧЕВ (БДЦ): Колеги, пак казвам – тук не става въпрос да не защитим интереса на държавата, тук става въпрос да не навредим на българския бизнес! Не говоря за горивата – говоря за алкохолния бранш. Помислете реално. Виждаме, че нещата са различни за единия и за другия бранш.
Тук има колеги от финансите, нека ги попитаме: има ли измислени такива уреди, можем ли да сме сигурни? Не поглеждайте така, с лека ръка – и пет работни места в България към днешна дата са работни места, хора, вземащи пари!
Нека се разграничат нещата. За горивата – окей, там е ясно, казах Ви. Има уреди, изпитана система, тествана, работеща, има ефект върху бюджета. Но не е същото положението в алкохолите. Пак Ви призовавам.
Искам да попитам и финансите – не съм бил на Бюджетна комисия...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво предлагате, господин Танчев? Изказвате се като за първо гласуване. Обсъждаме конкретни текстове. Какво предложение имате, по кой текст, за да го отразя и да го подложа на гласуване?
СВЕТЛИН ТАНЧЕВ: Имам предложение от Министерството на финансите да ни пояснят има ли такива уреди, работещи...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е за първо четене, когато законопроектът се обсъжда и гласува по принцип и по философия. Сега сме на второ четене – по конкретните текстове имате възможност да направите предложение.
СВЕТЛИН ТАНЧЕВ: Нямам предложение по конкретните текстове, но виждам, че се заблуждава аудиторията от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Като говорите с колегите отзад и не следите дебата – заради това не сте си изяснили въпросите.
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Госпожа Корнелия Нинова оттегли своето редакционно предложение, което направи за § 34 – в чл. 39, който се променя, там беше уточнението.
Подлагам на гласуване § 34 по основния доклад на комисията, ведно с т. 32 за създаване на чл. 103б по допълнителния доклад на Комисията.
Гласували 140 народни представители: за 112, против 20, въздържали се 8.
Параграфът е приет. (Реплики.)
След Председателския съвет във вчерашния ден обявихме, че занапред почивките ще бъдат от 11,30 ч. (Уточнения по допълнителния доклад с председателя госпожа Цецка Цачева.)
В § 34 т. 39 също е по допълнителния доклад.
Гласуваме т. 39 от § 34 по допълнителния доклад.
Гласували 128 народни представители: за 106, против 14, въздържали се 8.
Предложението е прието.
За да няма спор отделните точки в този дълъг параграф как са приети от парламента, гласуваме целия § 34, ведно с точки 32 и 39 по допълнителния доклад.
Гласували 124 народни представители: за 100, против 18, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 35 и 36:
Параграф 35 е от допълнителния доклад на Комисията.
Предложение на народния представител Менда Стоянова по чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 35:
„§ 35. Данъчнозадължените лица, които използват средства за измерване и контрол по Закона за акцизите и данъчните складове и отговарят на изискванията на закона, след постановяването на положително решение на Европейската комисия по процедурата за нотификация, предприета от Министерството на финансите, се смятат за приведени в съответствие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 35 в редакцията му по допълнителния доклад на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 98, против 8, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 36 е по основния доклад:
„§ 36. (1) Горива от нефтен произход, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, с платен акциз към датата на влизане в сила на този закон, могат в случаите на тяхното освобождаване за ползване по смисъла на Закона за държавните резерви и военновременните запаси и Закона за запасите от нефт и нефтопродукти или на тяхното обновяване да бъдат смесвани с биогорива в данъчен склад, в съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, до пълното им изчерпване.
(2) Получените по ал. 1 енергийни продукти се облагат със ставката за моторно гориво, определена в чл. 32, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове към момента на извеждането им от данъчния склад. Дължимият акциз се определя като разлика между акциза по чл. 32, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и сумата на акциза, заплатена за горивата от нефтен произход.
(3) Операциите по ал. 1 се извършват по реда на чл. 65, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по § 36 от основния доклад? Няма.
Гласуваме § 36 по основния доклад на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 94, против 6, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текстовете на вносителя на § 34, който става § 37, и § 35, който става
§ 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме анблок параграфи 37 и 38 по доклада на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 95, против 8, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията предлага § 36 по вносител да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като т. 40 в § 34 в редакцията на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 36 по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 95, против 4, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 37 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 37, който става § 39, и предлага следната редакция:
„§ 39. В Закона за корпоративното подоходно облагане се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 се създава т. 9:
„9. допълнителните разходи на народните представители.”.
2. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 6:
„6. Народното събрание на Република България – за данъка върху допълнителните разходи на народните представители.”.
3. В наименованието на Глава двадесет и втора думата „Намаляване” и запетаята след нея се заличават.
4. В чл. 167:
а) в заглавието думите „или намаляване” се заличават;
б) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „или намалява” се заличават.
5. В чл.168:
а) в заглавието думите „и намален” се заличават;
б) алинея 1 се изменя така:
„(1) Преотстъпеният корпоративен данък по реда на тази глава се отчита в собствения капитал.”
6. В чл. 170:
а) в заглавието думите „или намален” се заличават;
б) в текста думите „или намалява” и „или намаляване” се заличават.
7. В чл. 172:
а) в ал. 1 думите „намаляване или” се заличават;
б) създава се ал. 3:
„(3) Правото на преотстъпване по реда на тази глава се преустановява и в случаите, в които данъчно задължено лице, за което е налице изискване за подаване на формуляр за кандидатстване, не го подаде в срок или не изпълнява изискванията, посочени във формуляра за кандидатстване.”
8. В Глава двадесет и втора, в наименованието на Раздел IV думата „регионална” се заличава.
9. В чл. 182:
а) в ал. 1:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. извършват дейност в отраслите въгледобив, стоманодобив, производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури, както и производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение 1 на Договора за функционирането на Европейския съюз за съответната дейност, или”;
бб) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя съюзът „или”;
вв) създава се т. 4:
„4. закриват същата или подобна производствена дейност в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, две години преди датата на подаване на формуляр за кандидатстване за помощ или ако към момента на неговото подаване възнамеряват да затворят такава производствена дейност в срок от две години след като приключи първоначалната инвестиция, за която ще се преотстъпва корпоративен данък.”;
б) в ал. 2:
аа) в т. 2 думите „Договора за създаване на Европейската общност” се заменят с „Договора за функционирането на Европейския съюз”;
бб) в т. 3 думите „Договора за създаване на Европейската общност” се заменят с „Договора за функционирането на Европейския съюз”;
вв) точки 4 и 5 се отменят;
гг) в т. 6 думите „шосейни превози на товари за други лица, или се предоставят срещу възнаграждение” се заменят с „автомобилни превози на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение;”.
10. В чл. 188:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, е налице, когато сумата на получените минимални помощи от данъчно задълженото лице през последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава праг от левовата равностойност на 200 000 евро, а за данъчно задължено лице, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата равностойност на 100 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото. Тези прагове се прилагат независимо от това дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейския съюз. В сумата на получените минимални помощи се включват и:
1. преотстъпеният корпоративен данък на данъчно задълженото лице за последните три години, включително корпоративният данък, който подлежи на преотстъпване за текущата година, с изключение на преотстъпения корпоративен данък, за който са изпълнени условията на чл. 189 и 189б;
2. всички предходни помощи за последните три години, включително текущата, предоставяни на някое от преобразуващите се дружества, които следва да се вземат предвид от данъчно задълженото лице съгласно чл. 3, параграфи 8 и 9 от Регламент(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), като резултат от преобразуване на дружествата или прехвърляне на предприятие.”;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Когато към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице е едно и също предприятие, данъчното облекчение е налице, когато сумата на получените минимални помощи от всички лица, които са едно и също предприятие, през последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава съответния праг от левова равностойност по ал. 1.”;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) създава се нова ал. 4:
„(4) Когато с определения за преотстъпване данък за годината ще се превиши съответният праг по ал. 1 и 2, данъчно задълженото лице, в т.ч. данъчно задължените лица, които са едно и също предприятие, не могат да ползват преотстъпване за целия размер на данъка, определен за преотстъпване.”;
д) досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Преотстъпеният данък, инвестиран в активите по ал. 3, се натрупва:
1. до праговете, определени в ал. 1 и 2, с друга минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, и с минимална помощ, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis;
2. до прага, установен в Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2011 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26 април 2012 г.), с минимална помощ, предоставена по този регламент;
3. до максимално допустимия интензитет на съответната държавна помощ, одобрена с решение на Европейската комисия или получила разрешение по чл. 9 от Закона за държавните помощи за тези активи.”;
е) досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Данъчно задълженото лице декларира в годишната данъчна декларация за годината, за която се преотстъпва корпоративният данък:
1. размера на получените минимални помощи, независимо от тяхната форма и източник, за последните три години, включително текущата;
2. размерът на всички предходни помощи за последните три години, включително текущата, предоставяни на някое от преобразуващите се дружества, които следва да се вземат предвид от данъчно задълженото лице съгласно чл. 3, параграфи 8 и 9 от Регламент 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, като резултат от преобразуване на дружествата или прехвърляне на предприятие.”;
ж) създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случаите, когато данъчно задълженото лице е едно и също предприятие, се декларират и:
1. всички данъчно задължени лица, които са едно и също предприятие§
2. размерът на получените минимални помощи от лицата по т. 1, независимо от тяхната форма и източник, за последните три години, включително текущата.
(8) В случаите по ал. 7, т. 2 размерът на получените минимални помощи се декларира от първото подало годишна данъчна декларация данъчно задължено лице за съответната година. Декларираният размер ползва всички данъчно задължени лица, които са едно и също предприятие.”
11. В чл. 189:
а) в ал. 1:
аа) точка 9 се изменя така:
„9. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто, а за първоначална инвестиция, извършвана в общини от Югозападен регион – 25 на сто от настоящата стойност на материалните и нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция, определена към датата на предоставяне на помощта; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на първоначалната инвестиция е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия към 31 декември на годината на преотстъпване; в случаите, в които преотстъпеният корпоративен данък за няколко години се инвестира в материални и нематериални активи, които са част от проект за първоначална инвестиция, лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на първоначалната инвестиция е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на първата от тези години;”
бб) създава се т. 11:
„11. за активите по т. 1 данъчно задълженото лице не е получател по някоя от следните помощи:
а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) минимална помощ, предоставяна съгласно всички регламенти за помощ de minimis;
в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.”;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато данъчно облекчение е предоставено за голям инвестиционен проект, чиято обща стойност превишава левовата равностойност на 37,5 млн. евро, а за първоначална инвестиция, извършвана в общини от Югозападен регион –18,75 млн. евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото, данъчното облекчение може да бъде ползвано за съответната година, само ако е получено положително решение от Европейската комисия вследствие на уведомление, направено по реда на чл. 108, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Министърът на финансите уведомява Европейската комисия по реда и процедурите, установени в Закона за държавните помощи. Данъчно задълженото лице е длъжно да предостави на министъра на финансите необходимата информация за изпращане на уведомление до Европейската комисия.”;
г) в ал. 5 думите „чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност” се заменят с „чл. 108, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз”;
д) създават се ал. 6-8:
„(6) За първоначална инвестиция, свързана с диверсифициране на произвежданите продукти чрез създаване на нови продукти, приемливите разходи трябва да надвишават с поне 200 на сто данъчната стойност на активите, които се използват повторно, към 31 декември на годината преди започването на изпълнението на първоначалната инвестиция.
(7) Стойността на приемливите разходи за активи, включени в първоначална инвестиция, свързана с основна промяна в съществуващия производствен процес, трябва да превишава сумата на годишните данъчни амортизации на активите, свързани с дейностите, които ще бъдат модернизирани, за предходните три години.
(8) Данъчно задълженото лице уведомява териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си за проекта за първоначална инвестиция, в т.ч. голям инвестиционен проект, чрез подаване на формуляр за кандидатстване за помощ по образец, най-късно преди започване изпълнението на проекта.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дотук, госпожо Стоянова, до т. 12.
Тъй като предстои почивка, искам да уведомя народните представители, че в Клуба на народния представител, във времето на почивката, ще бъде открита изложбата „Българският цар Самуил в битка за България”.
В образи и кратки текстове експозицията отбелязва хиляда години от битката при с. Ключ и трагичната смърт на цар Самуил.
Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването.
Почивката е до 12.00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Квесторите, моля поканете колегите народни представители.
Продължаваме нататък с доклада.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Продължаваме с т. 12:
„12. В чл. 189б, ал. 2:
а) в т. 6, буква „б” думите „Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти (OB, L 337/35 от 21 декември
2007 г.)” се заменят с „Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор.”;
б) създава се т. 7:
„7. данъчно задължено лице, представляващо голямо предприятие, е подало в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си формуляр за кандидатстване за помощ по образец, предложен от министъра на земеделието и храните и утвърден от министъра на финансите, най късно преди започване на инвестирането на данъка, който ще бъде преотстъпен.”.
13. В чл. 190, ал. 2 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
14. В чл. 195:
а) в ал. 6 се създава т. 3:
„3. доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения при условията на ал. 7-12.”;
б) създават се ал. 7-12:
„(7) Доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения не се облагат с данък при източника, когато едновременно са изпълнени следните условия:
1. притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от държава – членка на Европейския съюз, или място на стопанска дейност в държава – членка на Европейския съюз, на чуждестранно юридическо лице от държава – членка на Европейския съюз;
2. местното юридическо лице – платец на дохода, или лицето, чието място на стопанска дейност в Република България е платец на дохода, е свързано лице с чуждестранното юридическо лице – притежател на дохода, или с лицето, чието място на стопанска дейност е притежател на дохода.
(8) Доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения може да не се облагат с данък при източника и преди да е изтекъл срокът по ал. 12, т. 2, при условие че към момента на начисляване на дохода притежаването на изискуемия минимум от капитала не е прекъснато.
(9) В случаите по ал. 8, когато притежаването на изискуемия минимум от капитала е прекъснато преди изтичането на минималния двегодишен срок, за освободените по ал. 8 доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения се дължи данък при източника, като се прилага данъчната ставка в размер 10 на сто. За дължимия данък при източника се дължи лихва за просрочие за периода от датата, на която е следвало да бъде внесен данъкът при източника, до датата на внасянето му.
(10) Когато неподлежащ на облагане доход от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения е обложен, притежателят на дохода има право да поиска възстановяване на данъка. Възстановяването се извършва по реда и в сроковете на Данъчно осигурителния процесуален кодекс, но не по-късно от една година от подаване на искането за възстановяване.
(11) Алинеи 7, 8, 9 и 10 не се прилагат за:
1. доходи, които представляват разпределение на печалба или възстановяване на капитал;
2. доходи от вземания за дълг, които дават право на участие в печалбите на длъжника;
3. доходи от вземания за дълг, които дават право на кредитора да замени своето право на лихва за право на участие в печалбите на длъжника;
4. доходи от вземания за дълг, при които няма клауза за връщане на главницата или връщането е след повече от 50 години от датата на емитирането на дълга;
5. доходи, представляващи непризнати за данъчни цели разходи на място на стопанска дейност в Република България, с изключение на тези по чл. 43;
6. доходи, начислени от чуждестранно юридическо лице от държава, която не е държава – членка на Европейския съюз, чрез място на стопанска дейност в Република България;
7. доходи от сделки, на които основният мотив или един от основните мотиви е отклонение или избягване от данъчно облагане.
(12) За целите на ал. 7-11:
1. чуждестранно юридическо лице от държава – членка на Европейския съюз, е всяко чуждестранно юридическо лице, за което едновременно са изпълнени следните условия:
а) правната форма на чуждестранното юридическо лице е в съответствие с Приложение № 5;
б) чуждестранното юридическо лице е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, съгласно съответното данъчно законодателство и по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава не се смята за местно лице за данъчни цели в друга държава извън Европейския съюз;
в) чуждестранното юридическо лице се облага с някой от данъците по Приложение № 6, без право на освобождаване от облагане, или с идентичен или подобен данък, който се налага като допълнение към или вместо тези данъци;
2. едно лице е свързано лице с второ лице, ако е изпълнено поне едно от следните условия към момента на начисляване на дохода:
а) първото лице притежава непрекъснато за период поне две години най-малко 25 на сто от капитала на второто лице;
б) второто лице притежава непрекъснато за период поне две години най-малко 25 на сто от капитала на първото лице;
в) трето лице, което е местно юридическо лице или чуждестранно юридическо лице от държава – членка на Европейския съюз, притежава непрекъснато за период поне две години най-малко 25 на сто от капитала и на първото, и на второто лице;
3. чуждестранно юридическо лице е притежател на дохода, когато получава този доход в своя полза, а не като посредник или агент на друго лице;
4. място на стопанска дейност е притежател на дохода, когато едновременно са изпълнени следните условия:
а) вземането за дълг, правото или използването на информация, по отношение на които възникват лихви или авторски и лицензионни възнаграждения, са ефективно свързани с това място на стопанска дейност;
б) лихвите или авторските и лицензионните възнаграждения представляват доход, по отношение на който мястото на стопанска дейност се облага в държавата – членка на Европейския съюз, в която се намира, с някой от данъците, посочени в Приложение № 6, или в Белгия – с „impot des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders”, или в Испания – c Jmpuesto sobre la Renta de no Residentes”, или c идентичен или подобен данък, който се налага като допълнение към или вместо тези данъци.”.
15. В чл. 200, ал. 2 след думата „сто” се поставя точка и текстът до края се заличава.
16. Член 200а се отменя.
17. В чл. 201 ал. 5 се изменя така:
„(5) С декларацията по ал. 1 лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 195, или получателите на доходите в случаите по ал. 3 предоставят информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 2 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за целите на автоматичния обмен. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията, подавана за четвъртото тримесечие на съответната година като при преобразуване информацията се изготвя и предоставя от правоприемника. При прекратяване на данъчно задълженото лице информацията се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162.”.
18. В част четвърта се създава Глава тридесета „а” с чл. 217а, 217б, 217в, 217г и 217д:
„Глава тридесета „а”
Данък върху допълнителните разходи на
народните представители
Обект на облагане
Чл. 217а. С данък върху разходите се облагат допълнителните разходи на народните представители.
Данъчно задължено лице
Чл. 217б. Данъчно задължено лице за данъка по чл.217а е Народното събрание на Република България.
Данъчна основа
Чл. 217в. Данъчната основа за определяне на данъка върху допълнителните разходи на народните представители са начислените разходи за календарната година.
Данъчна ставка
Чл. 217г. Данъчната ставка на данъка по чл. 217а е 10 на сто.
Деклариране и внасяне на данъка
Чл. 217д. (1) Данъкът върху допълнителните разходи на народните представители се декларира с данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 декември на съответната година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на Народното събрание на Република България.
(2) Данъкът върху допълнителните разходи на народните представители се внася до 31 декември на съответната година.
19. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 27 думите „Договора за създаване на Европейската общност” се заменят с „Договора за функционирането на Европейския съюз”;
б) точка 28 се изменя така:
„28. „Производствена дейност” за целите на чл. 184 е процесът на създаване на нов продукт чрез механично, физично или химично преобразуване (обработка или преработка) на суровини и материали с цел последваща реализация, както и биологична трансформация на живи животни или растения. Не е производствена дейност създаването на нов продукт в енергийния и авиационния сектор, включително изграждане на летища, летищна инфраструктура и съпътстващи дейности, в случаите на държавна помощ за регионално развитие.”;
в) точка 30 се изменя така:
„30. „Предприятие в затруднение” за целите на чл. 182, ал. 1, т. 3 е предприятие по смисъла на Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (ОВ, С 209/1 от 23 юли 2013 г.), включително техните изменения и замени, а за целите на чл. 182, ал. 5 е предприятие по смисъла на Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 г. (OB, С 204/1 от 1 юли 2014 г.).”;
г) точка 31 се изменя така:
„31. „Минимална помощ” е помощта по смисъла на Регламент (ЕО) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.”;
д) точка 45 се изменя така:
„45. „Селскостопански продукти”, „преработка на селскостопански продукти” и „реализация на селскостопански продукти” са тези по смисъла на чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis”;
е) създават се т. 71 -75:
„71. „Едно и също предприятие” е предприятие по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
72. „Югозападен регион” за целите на глава двадесет и втора включва всички населени места в областите София (столица), София, Благоевград, Перник и Кюстендил съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (OB, L 154 от 21 юни 2003 г.), включително неговите изменения и замени.
73. „Дата на предоставяне на помощта” е 31 декември на годината, за която се преотстъпва корпоративен данък.
74. „Големи предприятия” са предприятия, които не изпълняват критериите, определени в препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението на микро-, малки и средни предприятия.
75. „Допълнителни разходи на народните представители“ са тези по чл. 11 от приложение „Финансови правила по бюджета на Народното събрание“ на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“.
20. Досегашното Приложение № 5 чл. 200а, ал. 6, т. 1, буква „а” става Приложение № 5 към чл. 195, ал. 12, т. 1, буква „а” и в наименованието думите „чл. 200а, ал. 6, т. 1, буква „а” се заменят с „чл. 195, ал. 12, т. 1, буква „а”.
21. Досегашното Приложение № 6 към чл. 200а, ал. 6, т. 1, буква „в” и т. 4, буква „б” става Приложение № 6 към чл. 195, ал. 12, т. 1, буква „в” и т. 4, буква „б” и в наименованието думите „чл. 200а, ал. 6, т. 1, буква „в” и т. 4, буква „б” се заменят с „чл. 195, ал. 12, т. 1, буква „в” и т. 4, буква „б”.
22. Навсякъде в закона думата „републиканския” се заменя с „държавния”.
23. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 100 от 2013 г.) се правят следните изменения:
а) параграф 14 се изменя така:
„§ 14. След 31 декември 2013 г. данъчните облекчения по реда на глава двадесет и втора, раздел IV могат да се ползват до 31 декември 2020 г. Данъчното облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се ползва, когато изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31 декември 2013 г., но преди 1 януари 2021 г.”
б) в § 17, в изречение първо думите „За 2014 г.” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за § 37, който става § 39.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията предлага § 38 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като т. 23а в § 39 в редакцията на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, гласувайте предложението на Комисията § 38 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като т. 23а в § 39.
Гласували 98 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията предлага § 39 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като т. 23б в § 39 в редакцията на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, гласувайте предложението на Комисията за отхвърляне на § 39 по вносител.
Гласували 99 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 18.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията предлага § 40 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, гласувайте предложението на Комисията § 40 да бъде отхвърлен.
Гласували 101 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 19.
Предложението на Комисията за отхвърляне на параграфа е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 41, който става § 40, и предлага следната редакция:
„§ 40. Данъчно задължените лица, които не отговарят на условията за прилагане на чл. 184 във връзка с чл. 188 от Закона за корпоративното подоходно облагане и които през 2014 г. са приложили чл. 91 във връзка с досегашния чл. 188 от Закона за корпоративното подоходно облагане, за преотстъпените през 2014 г. авансови вноски не дължат лихви по реда на чл. 9 и 89 от Закона за корпоративното подоходно облагане.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания по така прочетения текст? Няма.
Моля гласувайте редакцията на Комисията за § 40 по нейния доклад.
Гласували 113 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласувайте текста на вносителя за § 42, който става § 41, по доклада на Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 43 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението по т. 10 и го подкрепя в останалата му част.
Предложение на народния представител Димитър Танев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 42, и предлага следната редакция:
„§ 42. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 5 се изменя така:
„(5) При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13, доходът се смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.”
2. В чл. 13, ал. 1, т. 8 се отменя.
3. В чл. 21 думите „и чл. 20” се заменят с „чл. 20, чл. 22в и чл. 22г”.
4. Член 22б се отменя.
5. Създава се чл. 22в:
„Данъчно облекчение за деца
Чл. 22в. (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:
1. двеста лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
2. четиристотин лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
3. шестстотин лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
(2) Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:
1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. детето не е навършило пълнолетие;
3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:
1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
а) детето не е настанено извън семейството, и
б) не е учредено попечителство или настойничество, или
2. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или
3. член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
4. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
(4) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие че лицето по ал. 3 представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.
(5) Декларация по ал. 4 не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина:
1. е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;
2. не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
(6) Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по ал. 1 – 3 и когато представи писмена декларация по ал. 4 от другия родител.
(7) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.
(8) Обстоятелствата и условията по ал. 1 – 7 се декларират с декларация по образец.”
6. Създава се чл. 22г:
"Данъчно облекчение за деца с увреждания
Чл. 22г (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.
(2) Данъчното облекчение се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението, когато едновременно са налице следните условия:
1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. детето не е навършило пълнолетие;
3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:
1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
а) детето не е настанено извън семейството, и
б) не е учредено попечителство или настойничество, или
2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на настойничество или попечителство, или
3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
(4) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че лицето по ал. 3 представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.
(5) Декларация по ал. 4 не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина:
1. е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;
2. не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
(6) Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по ал. 1 – 3 и когато представи писмена декларация по ал. 4 от другия родител.
(7) Обстоятелствата и условията по ал. 1 – 6 се декларират с декларация по образец.”
7. В чл. 23 се създават т. 8 и 9:
„8. декларация по чл. 22в, ал. 8 – за данъчното облекчение по чл. 22в. Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22в, ал. 8 се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22в, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.
9. декларация по чл. 22г, ал. 7, както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за данъчното облекчение по чл. 22г. Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22г, ал. 7 се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22г, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.”
8. В чл. 28, ал. 2 се създават т. 4 и 5:
„4. разликата между допустимия размер на данъчното облекчение по чл. 22в и размера на ползваното облекчение от сумата от годишните данъчни основи;
5. разликата между 2000 лв. и размера на данъчното облекчение по чл. 22г.”
9. В чл. 38, ал. 13 думите „депозитни сметки в търговски банки” се заменят с „банкови сметки”.
10. В чл. 46 ал. 4 се изменя така:
„(4) Ставката на данъка за доходите по чл. 38, ал. 13 е 8 на сто.”
11. В чл. 48 ал. 6 се изменя така:
„(6) Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители.”
12. В чл. 49:
а) в ал. 3, т. 2 думите „и 20” се заменят с „20, 22в и 22г”;
б) в ал. 4 се създават т. 6 и 7:
„6. декларация по чл. 22в, ал. 8, включително приложенията към нея – за данъчното облекчение по чл. 22в;
7. копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и декларация по чл. 22г, ал. 7, включително приложенията към нея – за данъчното облекчение по чл. 22г”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Тук има Допълнителен доклад.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова по чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за т. 13.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на т. 13 от § 42 в редакция на Комисията:
„13. В чл. 53:
а) алинея 2 се изменя така:
(2) Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 4.
б) алинеи 3 и 4 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Продължавате с Основния доклад.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Да, връщаме се на Основния доклад.
„14. В чл. 64, ал. 1 думите „декларацията по чл. 29а, ал. 4” се заменят с „декларациите по чл. 29а, ал. 4, чл. 22в, ал. 8 и чл. 22г, ал. 7”.
15. В чл. 65:
а) в ал. 12 след думите „придобиване на дохода” текста до края се заличава;
б) създава се ал. 13:
„(13) Не се удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.”
16. В чл. 73, ал. 1, т. 4 думите „по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 8, 9, 20, 21 и 24” се заменят с „по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20, 21 и 24”.
17. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 60:
„60. „Предприятие в затруднение” за целите на чл. 48, ал. 7 е предприятие по смисъла на Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 г. (OB, С 204/1 от 1 юли 2014 г.).”
18. В Преходните и заключителните разпоредби се създават § 9а и 9б:
„§ 9а. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2014 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 г.
§ 9б. Разпоредбите на чл. 53 се прилагат и при декларирането на доходите за 2014 г. в годишната данъчна декларация по чл. 50.”
19. В § 13 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 100 от 2013 г.) изречение първо се изменя така: „Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 може да се ползва до 31 декември 2020 г. само след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Изказвания?
Заповядайте.
ИВАН В. ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По този параграф има доста дискусии, които се водиха и в Комисията. Искам да поздравя колегите от Бюджетната комисия, че отхвърлиха т. 2. Не знам защо не е станало въпрос, но сме на път да сътворим голяма социална несправедливост, а именно т. 4, отмяната на чл. 22б от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Знаете, че в момента ножицата между бедни и богати е отворена изключително много и сме на път пропастта да я увеличим до безкрайност, а именно отнемане на тези данъчни облекчения, които бяха дадени на хората с най-ниски доходи –получаващите минимална работна заплата. Мисля, че с подобно решение ще засегнем над 500 хил. души, които получават размера на минималната работна заплата и в края на тази година трябва да получат своите намаления на данъците.
Моето предложение е т. 4 в чл. 22б да се отмени с няколко мотива. Единият мотив е, че това нещо се прави недостатъчно мотивирано и в закон, който не касае пряко Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Второ, не е ясно в мотивите дали това касае доходите на физическите лица за 2014 г., или касае доходите на физическите лица за 2015 г., които ще си подават декларациите през 2016 г., още повече че има Решение на Конституционно дело № 9, в което се казва, че нормите, с които се въвеждат данъчни задължения или данъчни утежнения, трябва да бъдат създадени преди времето, за което те се отнасят. Това важи и за годишни данъци, какъвто е данъкът върху сгради. Гражданите трябва да знаят предварително – преди настъпването на финансовата година, данъците и техния размер, които ще плащат.
В тази връзка предлагам т. 4, касаеща чл. 22б от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, да отпадне и всички точки в § 43, който става § 42, да се гласуват отделно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица е свързано с въвеждане на преференция за родителите на деца. Идеята е от облагаемия годишен доход на един от родителите да се приспада сума в размер на 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, 400 лв. за две ненавършили пълнолетие деца и 600 лв. за три и повече ненавършили пълнолетие деца.
Също така предлагаме от облагаемия годишен доход на родителите, които се грижат за деца с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане, от годишния облагаем доход да се приспада сумата от 2000 лв. Общият ефект от тези две преференции е в размер на 25 млн. лв., които ще останат в българските семейства.
Убедена съм, че мнозина от Вас веднага ще ме репликират и ще кажат, че тази сума е малка и недостатъчна, но нека да погледнем фактите такива, каквито са.
Първо, ние не можем да си позволим на този етап да въведем по-голямо данъчно облекчение за родителите с деца при това тежко финансово състояние на държавата, а именно година на свръхдефицит, над 1 милиард несъбрани приходи и застой в икономиката. Няма да влизам в подробности кой е виновен за този колапс в държавата, тъй като всички знаем кой управляваше преди няколко месеца.
Второ, малка е сумата на данъчното облекчение за родителите с деца и за родителите на деца с увреждания, но все пак отнякъде трябва да започнем. Това е първа стъпка по отношение на една хоризонтална демографска политика, която смятаме да продължим и да доразвием с по-голяма стъпка през следващите години от нашето управление.
В подкрепа на демографската политика подобна стъпка е част от цялостен пакет от мерки, насочени към стимулиране на раждаемостта сред младите работещи семейства. Тази мярка, от една страна, едновременно предполага и подкрепа на отговорното родителство, тъй като това данъчно облекчение е предназначено за родителите, които работят и полагат грижи за децата. От друга страна, в тази преференция има и малък социален елемент, тъй като по-голямата част от работещите родители в България не получават месечни помощи за деца, поради факта че надвишават доходния критерий за достъп до месечните помощи за деца.
Обръщам се към всички колеги в залата с молба да подкрепят това наше предложение за данъчна преференция за родители с деца и за родители, които се грижат за деца с увреждания. Макар и малка, сумата е в подкрепа на работещите, на отговорните родители, които се грижат за децата. Тази политика на семейно подоходно облагане смятаме да поддържаме, да продължим и да доразвием с по-голяма стъпка през следващите години на нашето управление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Реплики?
Заповядайте, господин Горов.
ДИМИТЪР ГОРОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние по принцип подкрепяме облекчението, което се прави за родителите на деца с увреждания, но няма как да подкрепим това, което направихте – отмяната на облекчението, фактически връщането на данъка за минималната работна заплата, който се връща през следващата година, защото това е доста по-голяма сума от това, което Вие предлагате. Намаляването на облагаемата основа с 200 лв. за едно дете практически е с 20 лв. намаление на данъка за една година. С 600 лв., което е максималното намаление на облагаемата основа, практически е намаление с 60 лв. за цялата година, далеч под 340 лв., което представлява минималната работна заплата при възстановен данък в края на годината. С тези пари, разберете, не е възможно нищо да се направи.
Иначе стъпката принципно е добра, но е крайно недостатъчна и няма как да подкрепим такова предложение.
По тази причина няма да гласуваме тези промени. Затова искаме разделно гласуване по тази точка, тъй като има неща, които могат да бъдат подкрепени, но специално тази скала няма как да я подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Горов.
Господин Кадиев, заповядайте за втора реплика.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Ангелова! Аз ще подходя малко по-практично към този въпрос.
Аз съм баща на три деца. Вие сега ми давате облекчение – приспадане на данъчната основа с 600 лв. на година, тоест ще намалите данъка ми с 60 лв. Разделено на 12 месеца, това е 5 лв. на месец, разделено на три деца, е 1,66 лв.
Сега ми кажете с 1,66 лв. аз ставам ли по-отговорен родител, защото казахте, че стимулирате отговорното родителство?! Аз не мисля, че ще стана нито по-отговорен, нито по-малко отговорен.
Това ли е хоризонталната демографска политика, която правите?! Има ли поне една българска майка, която за 1,66 лв. ще реши да роди едно дете повече, или едно дете по-малко?! Няма такава!
Всичко това противопоставяте на премахването на една привилегия, която, забележете, засяга 890 хиляди българи с доходи от 340 лв. на месец. Голяма част от тях са сезонни служители, но голяма част са и постоянно заети през годината.
Вместо да се опитаме да вдигнем доходите на тези хора по някакъв начин, вместо да ни е срам от това, че те живеят с такива доходи, ние им казваме, че от утре вдигаме минималната заплата на 360 лв., но ще ви върнем облагането и всъщност ще ви вземем 36 лв.
И какво става? В момента на минимална заплата те са по-добре с 340 лв., отколкото утре с 360 лв. заплата, но с данък 36 лв., който сте им взели.
Затова абсолютно подкрепям колегите, които призоваха отделно да се гласува т. 4, която е за отмяната на тази привилегия – чл. 22б, и умолявам всички колеги в залата да помислят дали това е хоризонталната демографска политика, която искате да направите. Това ли е отговорното родителство, лишавайки 890 хиляди души от доход, който за тях е ключов и критичен? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Други реплики?
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Господин председател, уважаеми колеги! Бих искала да добавя още аргументи, че това, което предлагате по отношение на демографския проблем, не е достатъчно.
Предлагате увеличение на минималната работна заплата от 1 януари догодина, разбира се, това са други текстове – в Закона за бюджета, но не обвързвате увеличението на обезщетението за отглеждане на дете между една и две години с подобно увеличение, както правехме в предишния мандат.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Това не е по темата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Освен това не пипате детските надбавки. Запазвате ги 35 лв., за първо дете, 50 лв. за второ дете и отново същата сума за трето дете.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Председател, това не е по темата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Тоест стъпката за данъчни облекчения за първо, второ и трето дете е добра, но в никакъв случай не е достатъчна. Нека да помислим и освен нея да предприемем и другите стъпки, що се отнася до обезщетението и детските надбавки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Нинова.
За дуплика – госпожа Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги Горов, Кадиев и Нинова! Въвеждането на семейното подоходно облагане – един от предизборните ангажименти на БСП, се оказа пълен провал. Защо Вие не въведохте семейното подоходно облагане, когато имахте властовия ресурс и когато управлявахте?
Излъгахте българския избирател също така и по отношение на въвеждането на необлагаем минимум.
Госпожо Нинова, Вие засегнахте социалната тема по отношение на минималната работна заплата, майчинството и детските надбавки. Аз ще Ви отговоря: какво направихте за една година управление? Подобрихте ли живота на пенсионерите, на майките или на работещите? Къде са Ви 250-те хиляди работни места? Излъгахте българските граждани и затова българският избирател Ви наказа и от партия столетница на тези избори Ви превърна в бутикова партия. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Заповядайте, господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, дами и господа! За щастие започна да се говори за демографска политика. Патриотичният фронт може би е формацията, която най-устойчиво и най-настойчиво е поставяла този въпрос.
Това, което четем обаче като предложение на вносителите, е само добра идея с доста скромно изражение, за да стимулира раждаемостта в България.
Нещо повече, от години говорим за крещящата несправедливост по отношение на онези близо 700 хиляди деца, които не получават детски надбавки заради подоходния критерий.
Нашето виждане е изразено в законопроект, който сме внесли и предвижда подобни семейни облекчения. Там обаче сумите са други: 2400 лв. за първо дете, 4800 лв. за второ дете и 6000 лв. за трето, за три и повече деца. В този дух ще се въздържим да подкрепим това предложение, държейки на нашето, което се надяваме скоро да влезе в залата и ще даде друг прочит като цяло на проблематиката, тъй като със символични действия според нас не могат да се борят реалните демографски проблеми. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Реплики? Няма.
Заповядайте, господин Имамов, за изказване.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Господин Председател, уважаеми дами и господа! Мисля, че когато говорим за семейно подоходно облагане, трябва да бъдем много внимателни и по-скромни, защото, първо, когато става дума за българските условия, не е семейно облагане, а е облагане на домакинствата. Има значителна разлика между тези неща.
И, второ, това е само един малък елемент от така нареченото „облагане на домакинства”. Много малък. Колегите много ясно се изразиха тук. Аз не бих желал да ги повтарям, но Ви обръщам внимание на тези обстоятелства. Предложението е пренебрежимо малко, особено по отношение на условията, при които то може да се получи. Виждате ли какво става по-нататък? Куп документи. Кой ще ги събира тези документи? Какво ще струва на майките събирането на тези документи? Изобщо има ли разчети за администрирането на тази мярка? Има ли такива разчети? За да отпуснем 10 лв. на майката, да не би държавата да се наложи да похарчи 100 лв.?
Ние подкрепяме мерките, свързани със стимулиране на демографската политика, но това тук, извинете ме за израза, граничи до известна степен с обида. Десет лева на година!?
Ние също няма да подкрепим това предложение не защото не искаме да стимулираме майките, а защото това не може да бъде пътят, подходът, по който може да се стимулира демографската политика при нас. Освен че облекчението е пренебрежимо малко и липсва информация за администрирането му и огромния брой документи, които трябва да се събират, за да се получи, това предложение се отнася само за майките, които работят и получават облагаеми доходи. Изключват се извън тази схема всички майки, независимо от броя на децата им, които не работят и не получават облагаеми доходи. А техният брой е изключително голям.
И на трето място, предложената схема дискриминира майките с повече от три деца. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Имамов.
Реплики? Няма.
Госпожо Нинова, заповядайте за изказване.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бяхме обвинени оттук и аз персонално, и колегите от БСП, че лъжем, че сме излъгали избирателите и че продължаваме да лъжем. Колеги, не се познаваме от вчера. Знаете, че никога не съм заставала тук, пред Вас, да кажа нещо, което не е подкрепено с факти и с числа. Не само в лично качество го заявявам, а от името на БСП. Не лъжем! И фактите са следните, колеги: миналата година увеличение на обезщетенията за отглеждане на дете от 270 на 340 лв. за втората година, увеличение на детските надбавки от 35 на 50 лв. за второ дете. Това са фактите. Харесват Ви, не Ви харесват – ние сме го свършили.
По отношение на прогресивното подоходно облагане. Питате защо не сме го направили? Добре, защо не го подкрепихте миналата седмица, когато го гласувахме в тази зала? Там предложихме облекчение за деца и Вие гласувахте „против”. Какво правим сега? Играем си на инат – понеже го предлага БСП сме против, сега, защото го предлагаме ние, е добро.
Уважаеми колеги, за да бъде ясно все пак каква е нашата позиция, на БСП – ние ще гласуваме „за” облекченията за деца. Въпреки че казваме, че мярката Ви не е достатъчна, тя е добра и ние ще я подкрепим. Но за да стане това, искаме да отделите гласуването по точка четири, тъй като сме против да отнемате данъчното облекчение на хора с доходи до 340 лв. Вкарали сте ги в един текст. Няма как в един текст да гласуваме и „за”, и „против” едновременно. Ако искате подкрепа за детските надбавки, моля, разделете гласуването. Ако искате изобщо да отхвърлим тези текстове – оставете ги по този начин. Дано разумът да надделее. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Реплики?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Нинова, изказахте се във Вашия патетичен и емоционален стил на член на Комисията по социална политика, само че аз искам да Ви задам следните два въпроса.
Когато увеличихте социалните плащания, за които говорихте преди малко, бяхте ли осигурили в Бюджет 2014 финансиране на това? Защото се оказа, че при актуализацията на бюджета трябваше да отделим 50 милиона за Министерството на труда и социалната политика именно за да разплати това, за което Вие говорихте. Когато предложихте подоходно облагане с необлагаем минимум, представихте ли разчет откъде ще дойде покриването на минуса в данъка върху общия доход в размер на 850 млн. лв., който щеше да се случи, ако беше прието Вашето предложение?
Много е лесно да се искат само социални плащания, увеличаване на необлагаеми доходи, но много е трудно, госпожо Нинова, да сте и от страната на Бюджетната комисия, не само на Социалната, която трябва да ги върже с приходи, или с намаление на други разходи. И да каже кои са приоритетите. Така че, уважаеми дами и господа, когато гледаме едно или друго данъчно облекчение, винаги трябва да мислим за това колко ще струва то, откъде ще дойдат приходите за него или то ще се плати за сметка на други разходи. Винаги трябва да мислим от гледна точка и на бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
Друга реплика?
Станислав Иванов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Нинова, прескачахте тук от тема в тема, но, вижте, това, което направихте Вие с възстановяване на определена част от внесените суми от гражданите, които получават минимална заплата. Вие самите знаете, че, когато въведохте това, нямаше как да се изпълни, защото за тези хора не единственото условие е това, че те получават толкова пари. Те не трябваше да имат никакви други доходи. Какво направихте? Това Ви го казах тогава, когато го въведохте. Вие обещавахте миналата година на българския избирател, че, ако те гласуват правилно тази година, ще им възстановите парите следващата година. Хората не Ви повярваха и затова е такъв съставът на Вашата група. Затова недейте да прехвърляте от тема в тема. Тук говорим за детските.
Нека да не размиваме нещата и да не обяснявате, че ние ще въвеждаме подоходно облагане. Няма такова нещо. Това не е нашата политика. Затова нека да бъдем колегиални един към друг и да не си прехвърляме и вменяваме неща, за които не става въпрос. Ето, Вие го направихте чисто популистки, но българският избирател не Ви повярва и затова, пак казвам, е такъв съставът на групата Ви. Точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Други реплики?
Заповядайте, госпожо Ахмедова.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Нинова, ще се съглася с Вас, че политиките по отношение на децата са много важни и трябва да се правят, ако тези изменения, които днес се предлагат, не бяха бутафорни и не бяха чисто популистки. За това, което сега се предлага, нека да мислим малко по-прагматично какво би се случило? Една майка, за да получи своите 20 лв., за които се прави промяната в закона, трябва да отиде да си поиска от работодателя служебна бележка за дохода, трябва да отиде до НАП да си вземе данъчна декларация, трябва да я попълни, трябва да я подаде, след което служителят от НАП трябва да я обработи, да влезе в едни информационни масиви, едни хора да се разпоредят с едни платежни нареждания. И в крайна сметка дали една майка ще отиде за тези 20 лв. не се знае. А колко струва администрирането на това нещо?
С този закон целим повишаване на административните разходи или решаване проблема на майките и демографския проблем? Така, както е записано в закона, по-скоро храним администрацията с този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Ахмедова.
За дуплика – госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Госпожо Стоянова, актуализацията на бюджета за 2014 г. на Министерството на труда и социалната политика не касаеше обезщетението за отглеждане на дете или детски надбавки. Там актуализацията се извърши по други причини и по други разходи на Министерството, така че този аргумент не го приемам.
Питам: как така въвеждането на прогресивното подоходно облагане за три дни стана от 700 милиона минус за бюджета – становище на Министерството на финансите, на 850 милиона минус за бюджета – на председателя на Бюджетната комисия? Как едни и същи числа за три дни се трансформираха от 700 милиона загуба на 850 милиона загуба? Това също не е сериозен аргумент. Още повече, знаете нашата теза, че през ДДС и акцизи част от тези пари могат да се върнат под формата на косвени данъци в бюджета.
А и в крайна сметка, колеги, ние държим и на още нещо. Освен на числата в бюджета, което, разбира се, е основна наша задача, да има и някаква справедливост в данъчната политика. Затова предложихме отмяната на плоския данък и въвеждането на прогресивно подоходно облагане. Нека да излезем малко от числата и да облекчим тези хора, които са с 340 лв. – всички знаете, че няма как да се живее. Тук няма да коментирам политически несериозни аргументи.
Към колегата Ахмедова – не съм съгласна с Вас. Заради това, че не можем да си стегнем администрацията и да облекчим административните процедури по изпълнението на една политика, не би трябвало да отричаме цялата политика. Наистина това е малко, не може да се помогне на майките с тези 20 лв., но е стъпка. Може би втората трябва да е – да облекчим административните процедури, за да си ги получат по-лесно тези хора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Изказване.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В това, което ни се предлага, виждам не само онова, което моите колеги споменаха по отношение отмяната на доходи, които не превишават минималната работна заплата. Виждам и още една отмяна – необлагаемостта на лихвите. Това са всъщност целенасочени действия за превръщане на българина в брашнен чувал като данъкоплатец – колкото и да го тупаме, все нещо ще оставим да изтупаме от него, без да се интересуваме, че можем да го продъним.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Вие го въведохте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Много моля, нека все пак да се сетим, че когато сме минавали и сме си говорили с избирателите, сме се опитвали да ги защитаваме.
Питам Ви: когато отидете при Вашите избиратели, как ще им обясните, че ги лишавате и им вземате едни 200 – 300 лв., за да им дадете едни 20 лв.? Как ще им обясните, че им облагате едни лихви, върху които пари те вече са си платили данъците? Това не са пари взети отнякъде, върху които данъци не са платени, за да ги облагаме още един път отгоре!
И Ви моля, нека все пак да бъдем малко пò социално ориентирани, нека все пак да помислим за тези хора, за които това не е нещо, което да е имагинерно! Тридесет и шест лева са 10-те процента, които Вие искате да отнемете! Това е по един хляб на бедния, който всеки ден може да си купи, а Вие го лишавате от него! Лихвите – хората са спастрили някакви парички и Вие искате да им ги вземете с облагане, също не е добрият начин според мен!
Когато говорим за бюджет, не трябва да превръщаме държавата в инструмент на бюджета, а бюджетът трябва да се превърне в инструмент за развитие на икономика, стимулиране и социална справедливост! Иначе се превръщаме в математици, които се опитваме да съберем числата, независимо че зад всяко такова число стои човешки живот, стои човешка съдба, стои човешката бедност в България, за съжаление!
Аз също предлагам т. 2 и 4 да бъдат гласувани отделно, за да можем да окажем и някаква подкрепа, макар и малка, макар, както казват, да е бутафорна, но все пак е крачка в правилната посока по отношение на тези предложения за децата, които бяха внесени от Комисията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Предлагате т. 2 и 4 да се гласуват поотделно.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Не е втора.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Как да не е втора?
Извинявайте, че се връщам отново.
Точка 2 в ал. 5 на чл. 11 – в чл. 13, ал. 1, т. 8 се отменя. Това е точно необлагаемостта на лихвите. (Реплика от госпожа Цецка Цачева.) Извинявайте.
Правилно, госпожо Председател, не бях достатъчно екзактен, ако мога да използвам тази дума. Става въпрос за чл. 11, ал. 5, т. 2 и 4 да бъдат гласувани отделно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Госпожа Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колега, ще Ви направя реплика относно облагането на доходите от лихви – доходите от лихви! Това са доходи, като всички останали доходи – от трудови правоотношения, от извънтрудови правоотношения, от наеми, от допълнителен труд, от всичко. Не виждам причина защо тези доходи, които са като всички останали, дори бих казала – пасивни доходи, трябва да бъдат освободени от облагане. Защо те също не подлежат, като всички останали доходи, на 10-процентно облагане?
Вие казвате, че те са от пари, върху които вече са внесени преди това данъци. Да, когато Вие внесете данъците си от своята заплата и купите със спестеното от заплатата си недвижим имот или кола, и го дадете под наем, получавате доход от наем и той се облага! Същото е, когато тези пари ги сложите в банка и получавате доход от тях!
Мислете икономически, защото, уважаеми дами и господа, бедните – за единия хляб, за който говорехте, колега, нямат депозити в банките и не бива през данъци да се прави социална политика! Тридесет и шест милиарда вече са парите в банките на физическите лица!
И още един аргумент – КТБ, любимата ни тема! От днес започна изплащането на гарантираните влогове в КТБ с помощта на обществени средства, генерирани във Фонда за гарантиране на влоговете, и държавни средства, взети назаем, които ще плащаме всички ние! В тези гарантирани влогове се плащат и главници, и лихви, натрупани по тези главници! Значи обществото може в определен момент да поеме своята отговорност и да гарантира на хората доходите, главниците и лихвите от тези доходи, а тези хора трябва да бъдат в изключението на облагането, само че аз не виждам аргументи за това.
Затова моля залата, когато гласува т. 10, която не е подкрепена от Комисията, да подкрепи моето и на колегите предложение данъкът върху доходите от лихви да остане 10%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Госпожо Стоянова, 80% от влоговете в банките са до 1000 лв. Това са пари, които хората са спастрили за погребение; това са пари, които хората са спастрили за учебници! (Възгласи: „Еее!” от ГЕРБ.)
Не спекулирам с това – това е истина! Погледнете майките и бащите си, погледнете ги и помислете, че точно така стоят нещата! Това са пари за дрехи за децата, когато му дойде времето! Това са пари за черни дни – Вие искате да ги обложите и да сравните, че депозитът в банката е равен на стопанска дейност! Това не е така и няма как да бъде така!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Но е доход!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: А пък облагането става върху стопанска дейност и върху данък общ доход – когато един път са ти обложени с данък общ доход пари, които си оставил, няма никакво основание да ги облагат втори път с данък общ доход!
И третото нещо, което искам да Ви кажа, госпожо Стоянова – Вие може би бяхте един откривател и може би ще трябва да влезете във всички учебници по бюджетиране, когато заявихте, че „социална политика чрез бюджет не се прави”. Съжалявам, но в бюджета специално има…
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, не съм казала „бюджет”, а „данъчни политики”.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Точно така го казахте. Погледнете какво е написано в стенограмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, не знам какво ще влезе в стенограмата от този свободен диалог между залата и говорещия от трибуната. Обръщам се и към тези, които от залата репликират не по надлежния ред.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Последното нещо, което искам да Ви кажа, е: пак си помислете, когато ще гласуваме, ако Вие приемете точки 2 и 4 от ал. 5 на чл. 11 в § 43, който става § 42 – да гласуваме отделно. Моля, бъдете разумни, бъдете социални, мислете за майките, за бащите и за бедните, за които мисля, че това са немалки пари. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Ние в България имаме един социален феномен – работещи бедни. Именно за тези работещи бедни днес правим този дебат. С отмяната на чл. 22б се отнемат малкото средства, които трябва да бъдат възстановявани на хората, които работят на минимален доход. За всички нас тук е ясно – сигурен съм, и отляво и отдясно – че това е крайно несправедливо. Ние направихме и други опити да върнем справедливостта по отношение на облагането. Те не бяха приети, включително по отношение на облагането на семействата и облекченията за деца. Аз не можах да видя мотиви на вносителите за това предложение – този текст да отпадне. Това, което виждам в становището на Министерството на финансите, и ако това са мотивите и на вносителите, смятам, че може би трябва да се срамуваме от това – със 150 млн. лв. ще решим дефицита и проблема на бюджета, 150 млн. лв., които ще отнемем точно от тези работещи бедни, от хората, които имат най-голяма нужда от тези средства.
Ако другият мотив е, че администрацията има огромни затруднения и огромни разходи, затова донякъде бих се съгласил, но извинявайте, това не може да бъде мотив. Тук може да се поработи по текстовете и администрирането на този процес да стане много по-евтино и много по-ефективно.
Когато след малко гласуваме текста, моля да помислите за тези 850 хиляди наши съграждани, които очакват да получат тези малки средства спрямо всичките милиарди, които в тази зала разхвърляме в последните няколко седмици. Сто и петдесет милиона няма да решат проблемите в бюджета, още повече бюджет, в който приходите са крайно консервативно планирани и наваксването им явно идва със смяната на този текст. Ако е така, е жалко и аз се срамувам от това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Търновалийски, много добре сте усвоили лявата риторика. Поздравления!
Първо, Вие казвате, че 890 хиляди души чакат тези пари и това ще струва 150 млн. лв. Това е и отговорът на госпожа Нинова – защо цифрата, която аз казах, е 850, а Вие цитирахте, че Министерството на финансите е изчислило 700 – загуба от евентуалното приемане на Вашето предложение за подоходно облагане. Защото Вие много компетентно, госпожо Нинова, и Вашата група беше внесла това предложение – като освен необлагаем минимум подоходно облагане беше оставила и въпросното облекчение на необлагаемия праг от 340. Така че 700 плюс 150 е точно сметката, която казах пред народното представителство. Моля да ми се извините, че лъжа.
Второ, господин Търновалийски, 890 хиляди души може да чакат, но няма да получат нищо, за съжаление, защото текстът, който Вие гласувахте, уважаеми дами и господа, казва следното: „Могат да ползват това облекчение само хора, които получават трудови доходи.” Ако получават други доходи, дори и няколко лева от лихви, те също ще бъдат лишени от тази възможност. Само трудови доходи и само доходи през цялата година, които отговарят на 340 лв. месечно. Тоест един лев допълнителен доход, включително облагаем или необлагаем, ще ги лиши от тази възможност. Това означава, че Вие или некомпетентно, или умишлено сте направили подобни текстове, за да лъжете Вашите избиратели и обикновените хора. Ние не ги лъжем. Ние казваме каква е политиката, която искаме да следваме, и предлагаме текстове, които отговарят на тази политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Стоянова, дори да е вярно това, което казвате, че 890 хиляди души няма да получат тези суми…
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Това Вие го казвате.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Да предположим, че са само 400 хиляди. Те нямат ли значение за Вас?! Това не са ли български граждани, които очакват да получат минимални доходи, с които да покрият своите нужди?! Смятам, че този начин на говорене не е добър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За лично обяснение – госпожа Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Госпожо Стоянова, най-близо стоите до микрофоните, но изглежда не сте ме чули добре. Аз думата „лъжете” не съм употребявала. И не съм Ви обвинявала в такова нещо. Казах, че ние не лъжем. Просто Ви зададох въпрос: как за три дни 700 хиляди станаха 890 хиляди. Вие ми отговорихте, че това е в допълнение – изчислен необлагаем минимум. Това не е вярно, госпожо Стоянова, защото пред мен е мотивировката на Министерството на финансите за 700 хиляди. И в тези 700 хиляди те са включили необлагаемия минимум 340. Така че разликата до 890 си я търсете някъде другаде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, въпреки че обсъждаме Закона за ДДС, аз няма да давам финансови аргументи, а ще изляза извън финансовата аргументация. Бих се обърнал към всички парламентарни групи да гласуват много внимателно в това предложение за промени в Закона за данъците върху физическите лица.
Това лошо Четиридесет и второ народно събрание направи, считам, една крачка в правилна посока, крачка, която преодолява създадените социални неравенства и разслоения в българското общество. Може да е малка, но тя беше социално завоевание. Не бих искал днес Народното събрание с Преходните и заключителните разпоредби в друг закон да отмени това завоевание на Четиридесет и второто народно събрание. Считам, че това е стъпка, даваща повече справедливост на българското общество. А за да имаме ефективна данъчна система, за да имаме повече приходи в бюджета, едно от задължителните условия е да имаме по-справедливо общество.
Молбата ми към всички народни представители, гласувайки днес за този член, е да не подкрепят предложението на вносителите за отмяна на данъчното облекчение за минималните доходи в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Реплики?
Госпожа Йорданова.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ): Господин Бойчев, тъй като Вашите изказвания в основната си теза касаят отмяната на чл. 22б, касаещо възстановяването на суми от облагаеми доходи, искам да Ви задам следните въпроси и тук да се чуе ясно и категорично.
Първи въпрос: какво разбирате под минимални доходи?
Втори въпрос: ако лице, получаващо минимална работна заплата, получава допълнително: пенсия; лихви по банкови влогове; дивиденти; възнаграждения по извънтрудови правоотношения; рента; семейни помощи за деца; командировъчни пари; безплатна храна; специално работно облекло, лицето ще може ли да се възползва от това данъчно облекчение? Моля за ясен и точен отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Господин Бойчев, чакаме Вашата дуплика.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Госпожо Йорданова, ако Вие, като представител на управляващото мнозинство, не искате, то няма и да стане. Няма и да може.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ, от място): Аз Ви зададох конкретен въпрос. Моля да ми отговорите точно.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Иначе, в текста на чл. 22б от Закона за данък върху доходите на физическите лица много ясно е разписано какъв е обхватът на хората, които попадат в тази категория.
Помните, че тогава имаше казус – дали, прибавяйки трудовия стаж и клас, това ще изключи тези хора. Виждате, че тогава ние направихме и тази добавка – към тези доходи не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение, придобито от трудов стаж и професионален опит за съответната година, за да не изключим тези категории. Направихме първа стъпка да не обложим минималните доходи в България. Считам, че това беше стъпка в правилна посока и Вие в момента имате възможност, ако виждате...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имаме минимална работна заплата. Минимален доход няма как да има. Това Ви пита госпожа Йорданова.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Да, минимална работна заплата. Благодаря Ви.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ, от място): Да или не? Отговорете ми точно и кратко.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Да. И Вие имате възможност в момента да развиете това наше предложение и да го подобрите, ако сте загрижени за социално най-уязвимите български граждани. (Реплика от народния представител Диана Йорданова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. (Народен представител иска думата за изказване.)
Изказване? Преди това имаше заявено. Да редуваме групите. Има заявено изказване от десния сектор – господин Славов. След това ще бъдете Вие и се връщаме обратно на колегите от левицата.
Господин Славов има думата. (Народният представител Станислав Иванов иска думата за процедура.)
Желаете процедура – заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, мисля, че всички групи успяха да се изкажат. Мисля, че който каквото имаше да каже, вече го каза. Няма смисъл да повтаряме едно и също нещо – отляво да се обяснява какво трябвало да направим. Колеги, бяхте на власт, можеше да го направите. Нищо не направихте, затова този резултат е факт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво предлагате, господин Иванов?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме. С гласуването всеки ще може да изрази своето становище по въпроса. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Господин Кадиев вече се движи към трибуната. (Реплики.) Това е смисълът – когато има записани, тогава се прекратява. Ако няма записани, какво да прекратяваме?
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, има достатъчно записани. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) Правя обратно предложение, господин Иванов, тъй като засяга изключително голяма група от хора.
Госпожа Стоянова изобщо не е права, че примерно увеличението на лихвите било, защото облагаме всички доходи. Защо не облагаме доходите от търговия на фондовата борса? Дайте да го добавим и него тогава. Защо не облагаме доходите от лихви по облигации? Дайте да добавим и тях. Има един куп доходи, които не се облагат в момента. Не е вярно, че лихвите са единствените, които не се облагат и, видите ли, дайте да ги направим и тях с 10 %.
По-големият проблем са не десетте или осемте процента лихви, защото на депозит от 10 хил. лв. годишната лихва, която ще си възстановят, е 6 лв. Шест лева – с тях и без тях, ако имате 10 хил. лв.
По-големият проблем са тези 890 хил. души. Двеста и седемдесет хиляди от тях са на минимална заплата. Останалите са временна трудова заетост. Внимавайте какво правите! Не се оправдавайте с нашето управление. (Реплики и възгласи.)
Процедурата е да продължим дискусиите, защото това засяга близо 1 млн. души, а не 240 човека в тази зала. (Реплики и възгласи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля за тишина в залата!
Има възможност за обратно мнение по направен процедурен въпрос и коректно го изразява от трибуната.
Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на разискванията по този параграф.
Режим на гласуване.
Гласували 164 народни представители: за 103, против 56, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Прегласуване – заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, колеги до мен не можаха да гласуват – не е разработена системата. (Възгласи и реплики.)
Може да проверите това нещо. Можете да проверите това нещо, мога и поименно да кажа кои са.
Въпреки всичко, моля Ви, освен това не се страхувайте от тези обсъждания. (Възгласи от ГЕРБ.) Не се страхувайте! Подкрепете да продължат, защото иначе изглеждате смешни в българското общество и страхливци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на прегласуване.
Гласували 174 народни представители: за 107, против 64, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Дебатите са закрити.
Преминаваме към гласуване.
Моля, народните представители да влязат в залата – предстои гласуване.
Процедура.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Председател, понеже дискусиите, които водихме досега, се отнасят за точки от 1 до 5 в този параграф, предлагам тези точки да бъдат гласувани поотделно, а всички останали – заедно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има такова процедурно предложение, ще го подложа на гласуване.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Менда Стоянова, което Комисията не подкрепя – предложение по т. 10 и се отнася до размера на процента данък върху лихвите.
Гласуваме предложението на госпожа Стоянова, което Комисията не подкрепя.
Гласували 175 народни представители: за 80, против 90, въздържали се 5.
Предложението не е прието. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Прегласуване, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, призовавам Ви да мислите разумно, да мислите икономически. Не мислете с лявата половина на главата си! (Смях и весело оживление в ГЕРБ.) Защото само с раздаване на пари няма как да се случи държавата ни. Защото е необходимо и да се събират пари, и е необходимо тези пари да се събират от всеки човек, който генерира доход, за да могат след това да се раздават на онези, които нямат доход –пенсионери и социално слабите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме предложението Ви, госпожо Стоянова.
Процедура по прегласуване.
Режим на прегласуване.
Гласували 176 народни представители: за 77, против 95, въздържали се 4.
Предложението не е прието. (Ръкопляскания от ляво.)
Заповядайте – по начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя процедура по начина на водене. Преди една седмица, когато приемахме Правилника, Вие, госпожо Председател, казахте, че ще следите за неговото стриктно спазване. Точно преди една минута председателят на Бюджетната комисия го наруши по абсолютно всички параграфи.
Правя Ви забележка, когато се иска прегласуване, да се дават мотиви за него, а не агитация за гласуване в дадена посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Свиленски. Радвам се, че слушате внимателно председателя на Бюджетната комисия, но преди това не сте слушали внимателно колегата си Таско Ерменков, който в предишната процедура по прегласуване направи абсолютно същото, което е отразено много точно в стенограмата. Но Вие сте прав, че от всички парламентарни групи народни представители злоупотребяват с процедурата по прегласуване и с това няма как да не се съглася.
Затова апелирам с Ваше съдействие да ме подпомагате в моята дейност да следим тогава, когато народни представители злоупотребяват с тази процедура. Ще взема акт от Вашето предложение. (Народният представител Таско Ерменков иска думата за лично обяснение.)
Лично обяснение, тогава когато сте споменат в дебата. Председателят има 2 минути възможност по повод на възражение по начина на водене. Монолозите бяха в друго Народно събрание – за онзи, който подвиквал от ляво, и стенограмите добре са отразили монолозите. (Реплики от народния представител Таско Ерменков.)
Преминаваме към предложението на Комисията, по което има направени много редакционни предложения.
Първото предложение е на господин Иван Иванов, който предлага т. 4 в § 42 да отпадне.
Припомням на народните представители, че става дума за чл. 22б. В доклада на Комисията се предлага той да бъде отменен. Господин Иванов предлага тази точка да отпадне.
Гласуваме предложението на господин Иван Иванов.
Гласували 176 народни представители: за 77, против 93, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, тъй като е доста комплициран начинът, по който беше обявено предложението – всъщност, уважаеми колеги, предложението на колегата Иван Иванов е да отпадне отмяната на данъчното облекчение. (Председателят изключва микрофоните на народния представител Георги Кадиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отнемам Ви думата, господин Кадиев. Толкова ясно артикулирах предложението на господин Иванов, че изглежда само Вие не сте ме чули. Злоупотребявате с процедурата. Аз обещах на господин Свиленски да се съобразя с неговото предложение.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, разбрах предложението Ви.
Поставям на прегласуване предложението на господин Иванов за отпадане на т. 4, която гласи: „Член 22б се отменя”.
Гласували 175 народни представители: за 87, против 85, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
По групи!
Господин Кадиев, били сте много убедителен, имате подкрепа от двама души от групата на ГЕРБ.
Заповядайте по начина на водене, господин Велчев. (Шум и реплики от ляво.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, не мога да разбера каква е тази радост, че излизам на трибуната.
Първо, искам да използвам случая да благодаря на ръководството на Народното събрание, че даде възможност тук, в залата, да няма цензура, която беше налагана от предишния председател на Народното събрание господин Миков, и постави монитори и от ляво, и от дясно, за да могат народните представители да следят как се гласува.
В тази връзка обаче правя това процедурно предложение, госпожо Председател, ако има някои хора, които не виждат добре, или да увеличите екраните, или да им даде бинокли там, да си гледат от задните редове, но това е губене на време да се вика като на рибния пазар в Солун. Точно така звучим ние – да се провикваме: „По групи!”
Имате монитори, наблюдавайте! Вече сме в Четиридесет и третото народно събрание, няма я тази цензура, която беше налагана от предишното ръководство. Колеги, ето ги мониторите, виждате резултата по групи. Дайте да не крещим като на пазара. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Велчев, няма как да изпълня бележката, която имате към мен, така че оставям без коментар.
Лично обяснение на господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Не може да не взема отношение по повод това изказване на един виден представител на десния сектор за цензурата в Четиридесет и второто и Четиридесет и третото народно събрание.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Само в Четиридесет и второто.
МИХАИЛ МИКОВ: Този представител на десния сектор е един от апологетите на един срамен текст в Правилника на Народното събрание, който от времето на Търновската конституция не е приеман – който ограничава изказванията на народните представители, който нарушава европейските стандарти за свобода на политическото слово, който нарушава Конституцията и който ще бъде предложен на Конституционния съд, включително в контекста на Решение № 10 от 1992 г. Но видните представители на десния сектор да говорят за цензура е все едно палачите да говорят за състрадание към жертвите си. Така че честито на десния сектор! (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, връщаме се към гласуването на § 42.
Господин Иванов има и второ процедурно предложение. Той предлага разделно да се гласуват отделните точки в този параграф. Но тъй като същото предложение е направено... (Реплики от БСП ЛБ.)
Не, колеги, с провиквания от залата просто е невъзможно да се работи.
Господин Таско Ерменков предложи точки 2 и 4 да се гласуват отделно, след което господин Имамов предложи точките от 1 до 5. Разбирам, че има идея точките от 1 до 5 да се гласуват разделно, а по точките от 6 нататък дали има спор? Няма.
Поставям на гласуване процедурното предложение точките по § 42 – първа, втора, трета, четвърта и пета... (Реплика от народния представител Менда Стоянова.) Остава разделно да се гласуват. Тя не е отпаднала, но остава разделно да се гласуват.
...тези пет точки да се гласуват разделно.
Гласували 175 народни представители: за 87, против 86, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
За прегласуване – господин Иванов.
Покажете гласуването по групи. Мониторите ще ги сваля, като не вършат работа.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Да не нарушавам правилника... Понеже на някои колеги пултовете им не сработиха, това е мотивът ми да предложа прегласуване. (Шум и реплики.)
Предложението ми е процедура за прегласуване и да помоля да...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
Разбрахме предложението Ви, господин Иванов.
Колеги, моля Ви, заемете местата си в сектора на групите! Тези, които са прави в съответните сектори на групите, загърбват колегите си, които не успяват да гласуват и заради това искат прегласуване. Моля Ви малко по-сериозно, да си довършим работата!
Режим на прегласуване. За онези, които са забравили, предложението е за разделно гласуване на точки от първа до пета.
Господин Иванов, по-удобно ще Ви бъде седнал и ще успеете да гласувате. (Реплика от БСП ЛБ. ) Има лекари за тази работа.
Има ли някой, който не е успял да гласува?
Гласували 179 народни представители: за 89, против 90, без въздържали се.
Предложението не е прието.
Сега поставям на гласуване... (шум). Някой слуша ли какво ще гласуваме? (Реплики: „Да!”.)
Поставям на гласуване § 42 ведно с всичките му точки по основния доклад, а по допълнителния доклад т. 13 за промени в чл. 53. Ясно ли е какво гласуваме?
Режим на гласуване.
Гласували 180 народни представители: за 97, против 54, въздържали се 29.
Предложението е прието.
За отрицателен вот – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Аз и колегите от „БСП лява България” гласувахме „против”, защото десният сектор с АБВ днес отнеха възможности на най-нискодоходните групи да получават облекчение при данъчното облагане; защото такъв един подход е твърде лицемерен, когато на едно място се правят облекчения за деца, за да може да се оправдават после народните представители защо са го подкрепили, а се отнема много повече на работещите бедни, които в България са 7% и по този показател (реплика от народния представител Менда Стоянова)... Не говори сега, Стоянова!
И по този показател България е на първо място в Европейския съюз. Очевидно политиката на десния сектор с подкрепата на АБВ ще води България към по-голяма бедност и днешното гласуване е само част от доказателствата за това. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот – господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! И аз, и цялата Парламентарна група на Движението за права и свободи гласувахме „против” целия този параграф, защото ни лишихте от възможността да гласуваме отделно тези точки, които според нас смятаме, че не можем да подкрепим и тези, които можем да подкрепим. Всъщност целият този подход – в един параграф да бъдат вкарани всички изменения в един цял закон смятам, че виждате до какво води. Това не е конструктивна работа и това Вие отричахте в предния парламент и започвате работа в този парламент по този начин.
Искам по същество обаче да Ви кажа какво направихте Вие, какво направиха колегите от Патриотичния фронт и колегите от АБВ, които Ви подкрепиха. Двеста седемдесет и две хиляди са тези, които са на минимална работна заплата. (Шум и реплики от дясно.)
Гласувах „против”, защото не трябва да отпада тази преференция. Това беше наш опит да отговорим на това, че доходите в България са най-ниски, че не можем да ги подкрепим по друг начин, че не искаме да имаме необлагаем минимум за всички, защото има категории хора като нас например, които нямат нужда да имат необлагаем минимум при над две хиляди лева заплата. Но тези, които получават 340 лв. минимална заплата, те трябва да получат обратно данъка, който им е даден.
Тук отговарям на госпожа Йорданова, като казвам: да, за тези, които имат доходи от лихви и други доходи – не важи, но все пак важи за една част, защото ние не можем да кажем, че тези, които имат доходи от лихви, и за тях ще важи. Ами ако някой има доходи от лихви повече от 340 лв.?!
Така че аз гласувах отрицателно, защото отпада една преференция, която нямахте право да отхвърлите. Тя не коства много на бюджета. (Ръкопляскания от ДПС и БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот?
Заповядайте.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа! Господин Цонев, Патриотичният фронт не подкрепи тази точка, а аз гласувах „против”. Мисля, че в тази зала колегата Искрен Веселинов направи разумно предложение, че има един законопроект, който има намерение да направи сериозна стъпка в посока на това, което, мисля, че много хора тук сме се кръстили – семейното подоходно облагане. И не със замазване на въпроса, не с обвързването му с други законопроекти, а действително да направим стъпки в тази посока. Защото, уважаеми колеги, няма справедлива данъчна система в света. Няма! И ако се кръстим, че ще направим такава, значи не сме честни преди всичко пред самите
себе си.
Ние апелирахме към една разумна политика в тази посока, защото – да, бедните хора трябва да бъдат подпомагани, но също така трябва да бъдат подпомагани и онези активни, работещи, трудещи се, раждащи и създаващи деца в България хора. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да приключим с § 44 и § 45.
Докладвайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията предлага § 44 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като т. 19 в § 42 (в редакция на Комисията).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 44 – намерили са му друго място в доклада.
Гласували 153 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 45 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 45 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 154 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 28.
Предложението е прието.
Утре продължаваме с § 46 по вносител.
Съобщения за парламентарен контрол на 5 декември 2014 г., петък, от 11,00 ч.
1. Заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната администрация Румяна Бъчварова ще отговори на един въпрос от народния представител Станислав Анастасов.
2. Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще отговори на един въпрос от народния представител Миглена Александрова.
3. Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на два въпроса от народните представители Емил Райнов, и Мариана Тодорова и на едно питане от народния представител Мариана Тодорова.
4. Министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на 6 въпроса от народните представители Славчо Атанасов, Даниела Савеклиева и Георги Андонов, Велизар Енчев, Любомир Владимиров, Десислава Атанасова, Петър Кадиев.
5. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на четири въпроса от народните представители Георги Търновалийски, Валентин Иванов, Димитър Горов, и Миглена Александрова.
6. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на седем въпроса от народните представители Калина Балабанова, Станислав Станилов, Петър Славов, Даниела Дариткова, Николай Александров, Филип Попов, и Георги Търновалийски и на едно питане от народния представител Манол Генов.
7. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на 11 въпроса от народните представители Станислав Станилов, Стефан Кенов, Светла Бъчварова и Добрин Данев, Георги Андонов, Светла Бъчварова – два въпроса, Даниела Савеклиева и Георги Андонов, Николай Александров, Иван Станков – три въпроса.
8. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на един въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов.
9. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на осем въпроса от народните представители Мартин Димитров – два въпроса, Петър Славов, Георги Недев – два въпроса, Вили Лилков, Красимир Янков, и Христо Гаджев и на две питания от народните представители Николай Александров, и Кирил Цочев.
10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на пет въпроса от народните представители Вили Лилков, Ангел Найденов, Борис Ячев, Георги Кадиев, и Кристиан Вигенин и на едно питане от народния представител Миглена Александрова.
11. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 12 въпроса от народните представители Мая Манолова, Явор Хайтов, Джевдет Чакъров, Васил Антонов, Кристиан Вигенин, Росица Янакиева, Валентин Николов Иванов, Димитър Бойчев и Иван Вълков, Георги Ковачев, Любомир Владимиров, Георги Божинов, и Васил Андонов.
12. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на три въпроса от народните представители Мая Манолова, Георги Търновалийски, и общ въпрос Михаил Миков и Филип Попов.
На основание чл. 92, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на два въпроса от народния представител Драгомир Стойнев;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на два въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов, и Станислав Станилов;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на два въпроса от народните представители Иван Иванов и Димитър Дъбов, и Калина Балабанова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на пет въпроса от народните представители Димитър Бойчев и Иван Вълков, Вяра Михайлова, Явор Хайтов, Вили Лилков, и Джейхан Ибрямов;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на един въпрос от народния представител Антони Тренчев;
- министърът на културата Вежди Рашидов – на един въпрос от народния представител Валентин Касабов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на два въпроса от народните представители Мая Манолова, и Красимир Янков;
На основание чл. 97, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлага отговора на:
- питане от народния представите Атанас Стоянов към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- питане от народния представите Георги Кючуков към министъра на здравеопазването Петър Москов.
Поради предварително планиран ангажимент в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Николай Ненчев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева, министърът на икономиката Божидар Лукарски, министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на вътрешните работи Веселин Вучков.
Закривам пленарното заседание.
Утре, 9,00 ч. – редовно пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,04 ч.)


Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председател:
Димитър Главчев


Секретари:
Юлиан Ангелов
Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания