Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 18 декември 2014 г.
Открито в 9,01 ч.
18/12/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев и Иван Иванов
Секретари: Айхан Етем и Димитър Делчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: (Звъни.) Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
На основание чл. 50, ал. 5 от Правилника Ви предлагам като т. 2 в програмата за днес да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Комисията по земеделието и храните във вчерашния ден – 17,08 ч. е депозирала доклад по необходимо изменение, което трябва да бъде в сила от 1 януари 2015 г. Това налага спешността на включване на този законопроект в програмата ни за тази седмица.
Моля да гласуваме.
Гласували 163 народни представители: за 162, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Следователно за днешната програма т. 1 е Законопроектът за Министерството на вътрешните работи. Точка 2 е първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства. Като т. 3 ще се обсъди този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожи и господа народни представители! Предлагам, госпожо Председател, да бъде поканен министър-председателят днес или утре в зависимост и от ангажиментите, които има, за да информира Народното събрание по случая, който възникна вчера за това, че правителството е приело постановление, което се позовава на неприет от Народното събрание закон. Въпросът в някаква степен беше изместен в друга посока, но това е главната тема и нека да бъдат тук министър-председателят и министърът на икономиката като първоначален вносител на това предложение, за да дадат необходимата информация на Народното събрание.
Не правим предложение по процедура за изслушване, тъй като тя би отишла чак за другата седмица, а вече е приета седмичната програма. Затова моля да гласуваме това предложение или ако Вие желаете да го направите като покана към двамата представители на изпълнителната власт – министър-председателя и министъра на икономиката, които да информират Народното събрание по този проблем. Ограничавам се с това по общо назоваване на такъв безпрецедентен случай. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стоилов, кое от двете възможни процедурни действия – аз да поканя премиера и министъра на икономиката, или правите процедура, която трябва да подложа на гласуване?
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Госпожо Председател, ако в реакция на моето предложение Вие изявите готовност да ги поканите, не държа да се гласува, но ако няма да проявите тази воля, то тогава единствено ми остава възможността да поискам Народното събрание да гласува това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли обратно становище по предложението за поканване на премиера и министъра на икономиката? Няма.
Поставям на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 166 народни представители: за 66, против 49, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Очевидно от мнозинството смятат, че всичко е наред – ами да заповяда председателят, да изясним случая. Моля за процедура по прегласуване...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие не успяхте да гласувате ли, господин Попов?
ФИЛИП ПОПОВ: Не, колегите не успяха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, благодаря.
ФИЛИП ПОПОВ: Затова моля за процедура по прегласуване. Случаят е втори за България, втори за управлението на ГЕРБ и прецедент за Четиридесет и третото народно събрание. Нека да го изясним.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 168 народни представители: за 65, против 62, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
От името на Парламентарната група на Патриотичния фронт.
СУЛТАНКА ПЕТРОВА (ПФ): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа заместник-председатели, уважаеми колеги! Поводът за настоящата декларация са зачестилите напоследък случаи на насилие в българските училища и бездушието на отговорните лица и институции относно правата на децата в Република България. Агресията срещу деца се наложи като един от пороците на днешния ден. Над 15 милиона деца, живеещи в страни с военни конфликти, са станали жертви на тежко насилие и са останали без дом през 2014 г., посочва анализът на УНИЦЕФ. В България война няма и конфликти няма, но агресия, за съжаление, има. Нечувани извращения с деца, които нанасят тежки травми – и лични, и социални. Недопустимо е насилието над подрастващите да се превръща само в статистика. Това е порок – порокът на днешния ден.
Случилото се в Бургаското село Дебелт преди две седмици повдига за пореден път въпроса, който така и не намира отговор: къде са институциите в най-важния период от човешкия живот – развитието и израстването на децата? Защо тези деца са оставени да се борят сами, да изживяват травми, които ги дамгосват за цял живот?
Неотдавна стана печално известен и случаят с насилието в столично помощно училище на момиче аутист, което е насилено от неин възпитател. В рамките на няколко месеца бяха оповестени две посегателства на деца в учебна среда. А колко са жертвите, които не са споделяли, чиито права не са потърсени – можем само да предполагаме.
И двете последни жертви на детско насилие са деца със социално-образователни потребности. Те са деца в уязвимо положение и като такива следва да се ползват с особената грижа на държавата, както повелява чл. 51, ал. 3 от Конституцията на Република България. Те са пълноправни членове на обществото ни и не трябва да бъдат удобната жертва за удовлетворяване на нисши страсти, на меркантилни интереси, на погазване на човешкото достойнство и на най-исконните лични човешки права. Детският живот, физическото и психическото здраве трябва да се пазят, а не да бъдат превръщани в обект на поругаване или безконтролно търгашество. Училището, домовете за деца, лишени от родителска грижа, полудневните и целодневни учебни заведения са местата, които наред със семейството трябва да образоват, трябва да възпитават, трябва да дисциплинират и да градят ценности в българското общество.
В дни на равносметка, предвид произтеклите събития и в края на настоящата календарна година, е необходимо да се запитаме: какво изискваме от българските институции, носещи отговорност за тяхната грижа? Нека се запитаме: „Кой закриля децата на България?”, защото това очевидно не са институциите. Къде е отговорността на Закрилата на детето, която не си е свършила работа и защо не си я е свършила? Няма да е зле да се запитаме и кой носи отговорност за бездействието на същите тези институции.
Отговорът е много прост – ние, уважаеми дами и господа народни представители! Ние, които съставляваме органа на най-висшата власт в Република България – законодателната! Ние сме тези, които определяме правилата в тази държава и назначаваме с вота си органите на изпълнителната власт, а изпълнителната власт е тази, на която трябва да се държи сметка защо не изпълнява повелята на законите, които ние като съвкупен законодател сме изковали! А към въпроса: „Кой?”, бих искала да добавя и въпроса: кога органите и институциите, отговорни за закрилата и реализацията правата на децата, ще започнат да се съобразяват с гражданското общество?
Неотдавна с мен се свърза една неправителствена организация за защита правата на детето, която ми показа факти и документи, от които, като родител и отговорен гражданин, ме побиха тръпки. Става въпрос за форма на грозно изкривяване приложението в Закона за закрила на детето, която сочи не към стремеж за закрила на детето и неговото отглеждане в семейна среда, а към отдалечаването му от нея – за масово, неоснователно предаване на деца в приемна грижа.
Сама се убедих как важни части от закона, касаещи мерките за подпомагане на семейството и утвърждаващи волята на законодателя всяко дете да бъде отглеждано приоритетно в естествената му среда, са игнорирани, за да се премине директно към най-крайната мярка – извеждане от неговото семейство.
Тогава се запитах: след като това не е волята на законодателя, то тогава чия воля се прилага и в чии ръце са предоставени исконните права на българските деца и на техните семейства? Доколко добросъвестни и компетентни са лицата, които боравят с тази най-крехка и деликатна човешка материя, каквато е детската психика и детското здраве? Нямаше как да не се запитам и къде е ролята на държавата, къде е вменената й особена грижа към децата? Хора с какви специалности, квалификация и опит работят с деца, които са оторизирани да се занимават с тези въпроси? Защо държавата е абдикирала от своята водеща роля, оставяйки това в ръцете на общинските служби? Защо, вместо да се оказва подпомагане на семействата в затруднение, те биват допълнително наказвани, като им се отнемат децата, при това избирателно, защото е видно от получените материали – не се отнемат деца от наистина рискови семейства, каквито са живеещите в гетата, а от семейства, които живеят като 40% от българите, в недоимък и недостатъчни средства. Последният такъв случай е в град Плачковци.
Считам за недопустимо в условията на демокрация да се допуска опропастяване на детските съдби и на разрушаване устоите на българското семейство. Обществената и нашата енергия трябва да бъдат насочени към принуждаване институциите да влязат в работен режим и да гарантират, че децата ни, отглеждайки и учейки се в средата – няма да бъдат тормозени, унижавани, а връщайки се у дома – няма да бъдат извеждани с полиция и настанявани в чужда за тях среда.
Вярвам, че е възможно държавните институции, издържани от данъците на родителите, да защитят децата на България. Вярвам, че агресията над децата е изкоренима, но са нужни специален и внимателен подход, политическа воля, последователност, решителност и отговорност.
В настоящия момент считам, че е нужна и нашата намеса, колеги народни представители. Необходим е дебат с участието на представители на всички засегнати страни – от директори, учители, социални работници до родители. Наред с поетия от мен ангажимент, ние – народните представители от Патриотичен фронт, ще предложим съставяне на Временна анкетна комисия, която да разгледа постъпилите към народното представителство и комисиите на Четиридесет и третото народно събрание жалби от граждани и неправителствени организации, касаещи правата на децата. Ще се обърнем към компетентните органи за извършване на проверки и на тази база ще излезем с предложение за законодателни промени в тази посока. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Петрова.

Преминаваме към предвидената за днес като точка първа:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Постъпили са доклади от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по правни въпроси и Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Процедура.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Използвам възможността за процедура, тъй като предложените промени в Закона за МВР касаят не само регламента на конкретните ведомства, но и цялото общество. Първата ми процедура е за пряко предаване по Националната телевизия.
Ще използвам възможността за втора процедура, тъй като в „Преходни и заключителни разпоредби” се променят членове в Закона за Държавната агенция „Национална сигурност”, моля да присъстват на гледаната точка председателите на Държавна агенция „Национална сигурност” и Държавна агенция „Технически операции”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Не виждам да има.
Поставям на гласуване първото предложение за пряко излъчване, след което ще поставя на гласуване предложението за допускане на гости в пленарната зала.
Гласуваме предложението за пряко излъчване.
Гласували 165 народни представители: за 99, против 29, въздържали се 37.
Предложението е прието.
Прегласуване.
Заповядайте, господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ (ПФ): Госпожо Председател, искаме прегласуване.
В нашия край не се чува какво се говори от трибуната. В залата се шуми, въдворете ред. Искаме на тази база прегласуване, защото не стана ясно какво всъщност се гласува. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване процедурното предложение на господин Янков за пряко излъчване на дебатите и гласуването по точката, която започваме да обсъждаме.
Гласували 170 народни представители: за 105, против 34, въздържали се 31.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване предложението за допускане в залата...
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Да бъдат поканени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля? Да бъдат поканени, а след това ще ги допускаме в залата? (Реплика от народния представител Красимир Янков.) За да бъдат поканени, трябва да бъдат допуснати, ако не са допуснати – кого да каним?
Подлагам на гласуване предложението за допускане в залата...
Кого поименно, господин Янков?
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Двамата председатели – на ДАНС и ДАТО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имат ли имена? (Силен шум и реплики.)
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Писанчев и Китов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да бъдат допуснати в залата господин Писанчев и господин Китов.
Режим на гласуване.
Гласували 172 народни представители: за 124, против 9, въздържали се 39.
Предложението е прието.
Моля, секретариата, влезте във връзка с допуснатите до залата лица и ги поканете да присъстват в пленарната зала при дебатите и гласуването по тази точка.
Имаме ли готовност да преминем към докладите?
Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-34, внесен от Петър Славов и група народни представители на 31 октомври 2014 г.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Аз ще Ви помоля на основание чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване да бъдат допуснати в залата: господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, и госпожа Кристина Лазарова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност” на Министерството на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 157 народни представители: за 152, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Поканете гостите.
Слушаме Ви, господин Атанасов.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС АТАНАСОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за Министерството на вътрешните работи,
№ 454-01-34, внесен от народния представител Петър Славов
и група народни представители на 31 октомври 2014 г.

На свое заседание, проведено на 10 декември 2014 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа цитирания законопроект.
От Министерството на вътрешните работи на заседанието присъстваха господин Красимир Ципов – заместник-министър, Кристина Лазарова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност”, и Нина Чимова – държавен експерт в дирекция „Правна”.
Законопроектът бе представен от народния представител Димитър Делчев.
С него се предлага служителите на Министерството на вътрешните работи при охрана на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите, спортни състезания и други масови прояви, да носят на видно място на връхната си дреха личен идентификационен номер, позволяващ последваща идентификация на самоличността им.
Предвижда се и санкция за неизпълнение на това задължение, както на самия полицай, така и на прекия му ръководител, ако задължението не се изпълнява.
В хода на дискусията част от народните представители се обединиха около предложението номерата за всяко отделно мероприятие да бъдат различни.
От Министерството на вътрешните работи подкрепиха законопроекта и заявиха, че към настоящия момент има служители на Пътна полиция, които на униформата си носят бадж, снимка и съответния идентификационен номер. Използвайки този съществуващ модел, няма пречка да бъдат разписани съответните текстове, като голяма част от въпросите по отношение на това къде трябва да стои този идентификационен номер ще бъдат уредени в подзаконов нормативен акт, а именно в Наредбата на Министерството на вътрешните работи за униформеното облекло.
След разискванията беше проведено гласуване.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, 4 гласа „против” и без гласове „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-34, внесен от Петър Славов и група народни представители на 31 октомври 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И доклад по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 12 ноември 2014 г.
Слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС АТАНАСОВ:
„На свое заседание, проведено на 10 декември 2014 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа посочения законопроект.
От Министерството на вътрешните работи на заседанието присъстваха: господин Красимир Ципов – заместник-министър, Кристина Лазарова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност”, и Нина Чимова – държавен експерт в дирекция „Правна”. От Държавна агенция „Национална сигурност” присъстваха: Владимир Писанчев – председател, Недялко Недялков – заместник-председател, и Ваня Стефанова –заместник-председател.
От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител Цветан Цветанов.
В изложението си той се спря на основните акценти по предлаганите промени:
На първо място, възстановяване балансиращата роля на президента на Републиката, както при назначаване на висшата професионална длъжност във Вътрешното министерство – главния секретар, така и при назначаване на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” и председателя на Държавна агенция „Технически операции”.
На второ място, възстановяване на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” в системата на Министерството на вътрешните работи. Като основен аргумент господин Цветанов изтъкна това, че ДАНС е специализиран орган за контраразузнаване и затова премахването на подобна несвойствена за тази агенция дейност е напълно обяснимо.
На трето място, възстановяване на конкурсното начало за растеж в кариерата в Министерството на вътрешните работи. Възстановяване на Главна дирекция „Национална полиция” като единна структура в МВР.
В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предвиждат промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” и в Закона за специалните разузнавателни средства.
Относно промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” освен прехвърлянето на ГДБОП в МВР се правят и други промени, които целят да фокусират нейната дейност върху контраразузнавателния й характер, както и върху информационно-аналитичната й дейност. Специализираната дирекция за технически операции към ДАНС се предлага да бъде закрита и дейността й да бъде прехвърлена към Държавната агенция за технически операции към Министерския съвет (ДАТО).
Промени се правят и в Закона за СРС, доколкото дирекцията за технически операции в ДАНС се закрива и правомощията относно приложението на СРС се концентрират в ДАТО.
В последвалата дискусия по законопроекта взеха участие народните представители: Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Иван Иванов, Цветан Цветанов, Пламен Нунев, Любомир Христов, Мустафа Карадайъ, Светослав Белемезов и Атанас Атанасов.
Народните представители от „БСП лява България” се обявиха против промените. Те настояха за подробни становища по тях от МВР, ДАНС, МФ и синдикалните организации. Изразиха несъгласие, че в Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат съществени промени в Закона за ДАНС. Според тях е необходим отделен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Възразиха срещу констатацията за премахване на конкурсното начало и поясниха, че такова съществува при постъпване в МВР, поискаха да бъде направен сравнителен анализ на функционирането на ДАНС през различните управления, отхвърлиха твърденията за липса на парламентарен контрол върху ДАНС и службите за сигурност, както и за балансиращата роля на президента. Според тях с промените се цели бързата смяна на сегашния главен секретар на Министерството на вътрешните работи.
От Политическа партия ГЕРБ като вносители защитиха предлаганите промени с мотивите за внасянето им и се обявиха против влагането на политически спекулации по този законопроект. Те се съгласиха, че водещо трябва да бъде искането на полицаите за промяна в системата.
Народният представител Светослав Белемезов заяви, че е изключително важно становището на синдикалните организации и връщане на доверието в системата на МВР. След проведена среща с тях мнозинството от служителите изпитват притеснения във връзка с готвените промени, а на предстоящото обществено обсъждане всички ще имат възможност да се запознаят с техните виждания по законопроекта, заяви той.
Мустафа Карадайъ подчерта, че България е парламентарна република и с оглед на това е добре председателят на ДАНС да бъде избиран от парламента. Той повдигна въпроса за назначаване на лица от малцинствата в системата на МВР и обяви, че ще поиска такава информация от министерството.
За да изрази становище от Министерството на вътрешните работи думата взе заместник-министър Красимир Ципов. МВР дава принципната си подкрепа на законопроекта. Заместник-министър Ципов отбеляза, че са постъпили множество предложения от структури на Министерство на вътрешните работи за промяна на закона. Предложенията показват някои негови слабости и необходимостта от промени, за да бъдат преодолени тези слабости. По отношение на становищата на синдикатите министерството ги е призовало за активност. Господин Ципов обърна внимание, че няма текстове в законопроекта, които да касаят промяна на придобитите по силата на новия закон социални права, нито по отношение на статута на държавните служители.
По отношение на кариерното израстване господин Ципов подчерта, че до настоящия момент няма приета и обнародвана в „Държавен вестник” Наредба за кариерното израстване, а по така наречените „обективни критерии”, много от структурите са възразили.
По отношение на текстовете, свързани със структурните промени, МВР изразява своята подкрепа и ще даде конкретни предложения на комисията между първо и второ четене. Заместник-министър Ципов отбеляза, че в нито една държава-членка на Европейския съюз няма изграден модел на служба, която да съчетава контраразузнавателни, полицейски и разследващи функции едновременно.
От Държавна агенция „Национална сигурност” становище беше представено от нейния председател Владимир Писанчев, който заяви, че ДАНС не подкрепя промените и ще представи подробно становище по законопроекта, което впоследствие всички Вие можахте да прочетете в интернет.
В заключение председателят на Комисията Атанас Атанасов също изрази отношение по предлагания законопроект. Според него внасянето му цели да отстрани празноти в действащата уредба и да постигне по-висока ефективност в дейността на органите за борба с престъпността. Той определи като неприсъщо за една служба смесването на контраразузнавателни с полицейски функции и отчете като грешка изваждането на една от полицейските структури от нейната естествена среда, каквато е ГДБОП. Според Атанасов премахването на конкурсното начало се е отразило негативно на мотивацията на състава в министерството, защото по този начин кариерното израстване на служителите в системата не зависи от постигнатите от тях резултати. Относно назначаването на главния секретар на МВР и председателите на ДАНС и ДАТО, той обясни, че в правомощията на президента влиза само издаването на указ за назначаване, съответно за освобождаване, като той не може по собствена инициатива да назначи или уволни едно от тези лица. Инициативата и предложението за назначаване и освобождаване се правят от Министерския съвет, който съгласно чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България отговаря за реда и сигурността в страната. Народното събрание не следва да има отношение към избора на председател на ДАНС. Атанасов изрази резерви към закриването на дирекцията за технически операции в ДАНС и прехвърлянето й към ДАТО и поиска между двете четения да се намери механизъм, чрез който ДАНС да запази част от това техническо звено, което да работи само по определен кръг деяния.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 13 гласа „за”, 4 гласа „против” и без гласове „въздържали се” подкрепи внесения законопроект и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване.” Благодаря Ви.
Уважаеми дами и господа, надявам се да проведем един конструктивен дебат, защото темата е изключително важна не само за институциите, а за борбата с престъпността изобщо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Атанасов.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Заповядайте.
Слушаме Ви, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Използвам възможността за процедура, тъй като очаквах на днешното обсъждане да присъства и силовият вицепремиер Меглена Кунева. Моля да бъде поканена и да присъства на днешния дебат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря.
Обратно становище?
Приема се предложението.
Заповядайте, господин Лазаров, да прочете доклад от името на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения по
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 ноември 2014 г.
Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения на свое редовно заседание, проведено на 11 декември 2014 г., разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 12 ноември 2014 г.
На заседанието присъстваха: Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Владимир Писанчев – председател на ДАНС, Недялко Недялков и Ваня Стефанова – заместник-председатели на ДАНС, както и представители на МВР.
В хода на дебатите при обсъждане на промените в ДАНС като основни въпроси се очертаха начина за извършване на законодателните промени – чрез промяна в Закона за МВР или в закона за ДАНС, балансиращата роля на президента при назначаването на главния секретар на МВР, конкурсното начало при кариерното развитие на служителите от МВР и ДАНС, ефективността на Агенцията и разтоварването й от неприсъщи функции, преминаването на Специализирана дирекция БОП към МВР и съпроводените с това проблеми, както и полицейските правомощия на ДАНС.
При обсъждането се оформиха две становища. Първото – в подкрепа на предлаганите промени, в подкрепа на които се изказаха Цветан Цветанов, Димитър Лазаров, Атанас Атанасов, Методи Андреев, Любомир Христов и Валентин Касабов, и второто – за отхвърляне на измененията в закона от Димитър Дъбов, Атанас Мерджанов, Камен Костадинов и Айхан Етем.
От гостите отношение по предложените промени взеха заместник-министър Красимир Ципов, председателят на ДАНС Владимир Писанчев и заместник-председателят Ваня Стефанова.
След приключване на дебатите при гласуването с 11 гласа „за”, 5 гласа „против” и 2 гласа „въздържали се” Комисията одобри предлагания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР.
Въз основа на горното Комисията предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 12 ноември 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Лазаров.
Господин Кирилов, заповядайте за доклада от Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-39, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 12 ноември 2014 г.

На свое заседание, проведено на 12 декември 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта.
На заседанието присъстваха колегите, както бяха посочени в предишните доклади
Законопроектът беше представен от господин Цветан Цветанов. Господин Ципов изрази принципната подкрепа на Министерство на вътрешните работи.
Описанието на законопроекта също чухте в двата предходни доклада.
В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители господин Филип Попов, господин Свилен Иванов, господин Явор Хайтов, госпожа Янакиева-Костадинова, господин Четин Казак, господин Петър Славов, госпожа Десислава Атанасова, господин Емил Димитров, господин Христиан Митев, господин Данаил Кирилов, господин Кирил Калфин, господин Чавдар Георгиев и господин Явор Нотев.
В хода на дискусията господин Попов изрази мнение, че предвидените изменения връщат предишния режим и че съсредоточаването на прекомерни правомощия в едно министерство не кореспондира с демократичното разбиране за устройството на държава. Господин Казак посочи, че не би следвало законопроект за изменение в устройствен закон на министерство да бъде внасян от народен представител, без да е минал през съгласувателна процедура, в която всички засегнати институции да изразят своите становища и мнения. Той подчерта, че измененията предвиждат главният секретар на МВР да няма мандат. Господин Славов изрази становище, че тъй като предложеният законопроект възстановява предишния режим, не е необходимо да минава през съгласувателна процедура. Той също така посочи, че когато липсва мандатност на даден орган, той може да бъде освободен във всеки момент от органа, който го е назначил при наличие на законови основания. Господин Ципов напомни, че за тази длъжност не е имало предвидена мандатност до промените през 2014 г. Господин Димитров изрази подкрепата си за законопроекта и посочи, че няма доверие в сега действащия режим и счита, че промените трябва да бъдат реализирани бързо.
След проведено гласуване Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 4 гласа „против, и 1 глас „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи № 454-01-39, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 12 ноември 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Господин Цветанов, от името на вносителя имате възможност да изразите Вашите виждания в рамките до 10 минути.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Днес ще приемем или ще отхвърлим на първо четене законодателните промени, които са предвидени в Закона за МВР, в Закона за ДАНС и също така за Държавна агенция „Технически операции”. Постигането на тези мотиви е факт вследствие на обществените обсъждания, които бяха направени през последните няколко месеца. Мога да дам за пример обсъждането, направено на 30 юли 2014 г. в София, където имахме възможност действително в една дискусия да чуем мнението и на една развита демокрация като Германия – депутатите, които присъстваха от Бундестага, за да кажат и тяхното мнение по законодателните промени, които днес предлагаме със съответните мотиви.
Искам да направя уточнения, преди да изложа точно мотивите в законопроекта, като исторически преглед на всички законодателни промени, които са правени в Сектора за сигурност. От 1991 г. всички структури, които са с полицейски функции, всички структури, които са се занимавали в различните си наименования, като абревиатури през годините, срещу тежката организирана престъпност, винаги са били в структурата на Министерството на вътрешните работи до 2013 г., когато беше направено това радикално предложение и гласуване, което беше осъществено тук, в пленарната зала.
Също така искам да напомня, че до 2008 г. дори структурата на Държавната агенция за национална сигурност беше част от Министерството на вътрешните работи под името Национална служба за сигурност и, разбира се, други имена, които имаше по време на промените в Закона за МВР.
Тук е много важно да се знае, че с мотивите, които днес ще изложа пред Вас, искаме да създадем по-добра среда за работа както на всички структури, занимаващи се с борбата срещу тежката организирана престъпност, но също така да имаме една прогнозируемост и последователност на всичко това, което беше направено до 2013 г. Защото от 2009-а до 2013 г. промените, които бяха правени в Закона за МВР, мога да Ви уверя, че бяха правени в конструктивен диалог с Европейската комисия. Неслучайно в докладите на Европейската комисия имаше позитивни констатации за интегритета, който беше въведен с преструктурирането на структурите, които се занимаваха с досъдебно производство. Знаете, че имаше дирекция, също така Криминална полиция, Охранителна полиция, които към 2011 г. вече бяха обединени заедно и така стана всъщност интегрираната структура в полицията, така наречената Национална служба „Полиция”.
Уважаеми колеги, това, което се случи през 2013 г. – Парламентарната група на ГЕРБ знаеше, че не трябва да има същия подход. Затова изчакахме да бъдат конструирани всички комисии в дейността на Четиридесет и третото народно събрание, за да може през съответните комисии да минат съответните предложения и съответните дискусии, които да бъдат направени както във Вътрешната комисия, в Комисията за контрол на службите за сигурност и специалните разузнавателни средства, а също така и в Правната комисия.
Аз искам да благодаря на председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на председателя на Комисията за контрол над службите за сигурност, защото само преди два дни направихме поредното обществено обсъждане, където всеки имаше възможност да каже своето мнение и да чуем различните гледни точки. Убеден съм, че от дискусията, проведена преди два дни, ще бъдат взети някои от направените предложения и между първо и второ четене да оптимизираме текстовете, които днес ще приемем.
Искам да фокусирам вниманието си върху няколко акцента от мотивите.
На първо място, това е възстановяване на балансиращата роля на президента на страната. Уважаеми колеги, в бурните времена в началото на демокрацията знаете, че се постигна политически консенсус и президентът беше човекът, който издава указ за назначаването на висшата професионална фигура както в Министерството на вътрешните работи, така и в останалите специални служби, имащи определена компетентност за националната сигурност на България. Когато това бъде въведено или възстановено, съм убеден, че ще бъде допълнителна гаранция да не изпаднем в ситуацията, при която изпаднахме през 2013 г.
Казвам тези неща, защото в направените дискусии стигнахме до такива изводи. Искам да припомня, че приемането на Закона за Министерството на вътрешните работи и за Държавна агенция „Национална сигурност” през 2013 г., бяха направени по политически силов подход, без абсолютно никаква дискусия. Мога да Ви уверя, че дори тези, които гласуваха това и то беше прието, осъзнаваха, че правят грешка. Някои от депутатите при обсъждането в комисията казаха, че са били длъжни да направят варианта проба – грешка. Установи се, че всъщност сме в грешка, а пробата не е трябвало да бъде правена.
Второто при основните акценти е възстановяването на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”. Мога да Ви уверя, че всички излезли доклади на всички евроатлантически партньори за периода 2009 – 2013 г. много ясно даваха висока оценка за това, което направи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, разбира се, респективно и Министерството на вътрешните работи заедно с колегите от Държавна агенция „Национална сигурност”.
Тук искам изрично да подчертая, че в системата за сигурност работят изключително добри професионалисти. Това, че законодателят е определил по този начин да се развива средата за сигурност и че има ръководства, които не са в състояние да реализират основните приоритети на държавата за истинска защита на националната сигурност, това не е проблем на професионалистите, работещи в системата за сигурност. В тази връзка, искам да подчертая, че винаги всички назначения, които са правени, когато бях вицепремиер и министър на вътрешните работи, съм се възползвал от направеното от моите предшественици със съответните назначения, разбира се, с ползването на този ресурс, който смятам за важен за държавата, защото тя е инвестирала в тях.
С възстановяването на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” Ви уверявам, че действително ще имаме възможност всички, които имат полицейски функции, да концентрират усилията си и в интегриран подход да реализират целите, които биха могли да бъдат възложени от висшето професионално ръководство и, разбира се, от политическото ръководство за реализиране на съответните конкретни политики.
На трето място, възстановява се конкурсното начало. Мога да Ви уверя, че конкурсното начало беше въведено в системата на Министерството на вътрешните работи през 2006 г. и беше функция на реализиран съвместен, тунинг проект с Европейската комисия. Знаете, че България си постави цел за влизане в Европейския съюз, но за целта трябваше да затвори съответните глави и, разбира се, част от това беше да се направят реформи в съответните сектори.
Законопроектът с промените, които бяха направени от тогавашното парламентарно мнозинство – Българската социалистическа партия, Движението за права и свободи и Национално движение Симеон Втори, беше внесен от министър Румен Петков и беше функция на работна група, която работи близо две години. Конкурсното начало дава перспектива за прогнозируемост и обективност при израстването в кариерата на съответните служители.
Смятаме, че законодателните промени, направени през
2013 г., ни отдалечиха и ни върнаха във времето, където всъщност има субективен фактор и всеки би могъл да си назначи такъв човек, какъвто би могъл да му изпълнява определени лични или задкулисни проблеми.
Мога да кажа също така, че един от основните акценти в тези законодателни промени е възстановяването на Главна дирекция „Национална полиция”. Ако всеки един от нас си е направил труда да прочете доклада от 2011 г. на Европейската комисия, там има изрично споменаване, че направените в полицията реформи са окуражаващи и има политическа воля те да се направят, което води до интегритет в системата на полицията.
Тук мога само да добавя, че през 2009 г. взехме решение Главна дирекция „Досъдебно производство” да бъде трансформирана и дознателите да отидат в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, за да работят и концентрират усилията си върху тежките престъпления; също така Главна дирекция „Гранична полиция” да има дознатели, които да работят по тяхната специфика за всички престъпления в пограничната зона. По-голямата част от тези, които бяха в Главна дирекция „Досъдебно производство”, преминаха в Главна дирекция „Криминална полиция”.
Сами разбирате, че всичко, което сме правили, сме правили в диалог с всички, имащи отношение към сектора за сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Да Ви информирам, че времето изтича.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Да.
Последният акцент е за техническите операции в Държавна агенция „Национална сигурност”, които трябва да минат към създадената Държавна агенция „Технически операции”.
Смятам, че в дебатите, които водихме през целия период от момента на внасянето на мотивите досега, уверихме всички участници, че има възможност и правилно би било да се остави едно малко, концентрирано, добре функциониращо звено за технически операции към Държавна агенция „Национална сигурност”, за да дадем пълна гаранция, че ще бъдем адекватни и можем да изпълним ангажиментите си както към евроатлантическите партньори, но също така и да защитим националната сигурност на България.
Спирам дотук. Надявам се, че в дебата ще можем да говорим с конкретика и факти.
Искам отново да благодаря на председателите на двете комисии, разбира се, на председателя на Правната комисия, че се отнесоха изключително сериозно към промените, които обсъждаме днес. Убеден съм, че те ще бъдат в полза на обществото. Колкото по-бързо бъде приет Законът за МВР, уверявам Ви, че това ще даде по-голяма възможност на министъра на вътрешните работи да бъде по-ефективно самото министерство. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Цветанов.
Господин Петър Славов, заповядайте от името на вносителя да изложите Вашата теза.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, ще се постарая да бъда доста по-кратък.
Промените, които сме внесли с колеги в Закона за МВР, са много по-кратки в сравнение с обемните промени, които предлагат колегите от ГЕРБ. За мен обаче те са много важни, дори бих казал изключително важни.
Те касаят личния идентификационен номер, който предлагаме служителите на реда да носят на видно място върху своята униформа при охраната на масови прояви, каквито са манифестации, митинги, спортни мероприятия и така нататък. Знаете, че често при такива прояви се стига до ситуации, при които служителите са със специализирано облекло или с помощни средства. Техните лица не се виждат и обикновено хората, които присъстват на такива прояви, се опасяват, че е търсена умишлена анонимност на полицейските служители, опасяват се от злоупотреби.
Предлаганите промени целят да елиминират точно това нещо, тоест всеки полицейски служител ще има на видно място индивидуален идентификационен номер, по който впоследствие, ако се наложи, той може да бъде идентифициран.
Веднага бързам да кажа, че самоличността на полицейските служители ще се пази в МВР, тоест тя ще може да бъде проверявана и идентифицирана по конкретен сигнал и във връзка с конкретно нарушение. Следователно за опасенията, изказани от някои полицейски синдикати, същите могат да бъдат спокойни.
Аз самият поемам ангажимент да внеса между двете четения промени, които да регламентират и това нещо, тоест идентификационните номера да се сменят или за всяко мероприятие, или веднъж месечно, но да не бъдат постоянни, с оглед защитата самоличността на полицейските служители.
Мисля, че тези промени ще се отразят полезно и в двете направления: ще успокоят гражданите, протестиращи и участващи в митинги, но също ще бъдат полезни и за самите полицейски служители, които ще могат да се концентрират върху задачата, която им е поставена – няма да се налага да разсъждават и да отговарят на въпроси: бихте ли се легитимирали, бихте ли си показали служебния знак и така нататък? Те ще имат ясен номер, по който да могат да бъдат идентифицирани по-късно и няма да има необходимост да отговарят на такива въпроси. Убеден съм, че това ще подейства и дисциплиниращо евентуално за недобросъвестни служители, които в някакви ситуации може би биха си изпуснали нервите. Знаейки, че на практика са неанонимни, не биха направили това нещо.
Накрая използвам възможността да благодаря на новото ръководство на МВР, което принципно даде подкрепа за предлаганите промени. Считам, че това много добре се вписва в духа, който заяви новото ръководство на Министерството – дух на откритост и прозрачност в работата на институцията.
Това веднага го видяхме и в първите мерки, които се предприеха по отношение дейността на КАТ, и в други направления.
Това се видя и в отговора, който те любезно ми предоставиха, на поставен от мен въпрос с оглед протестите от миналата година и многото сигнали на граждани за извършвани злоупотреби по време на тези масови мероприятия от полицейски служители с неустановена самоличност, с маскировъчно облекло.
Всъщност онова, което се установи от този отговор, е, че за съжаление тогавашното ръководство на МВР е приравнявало до голяма степен тези мероприятия към мероприятия, при които охраната е равнопоставена с тази на едва ли не терористични действия. Това е нещо, наистина много обезпокоително.
Надявам се никога повече да не се повтаря и веднъж завинаги Министерството да работи в услуга на гражданите, а не против тях и в услуга на властта. Надявам се да подкрепите предлаганите промени. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Преминаваме в режим на дебат. Само Ви напомням, че на първо четене законопроектът се разглежда по принцип и в цялост, разглеждат се основни положения.
Изказване – заповядайте.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Според парламентарните правила на първо четене се дискутира философията на законопроекта и идеите на вносителите. За съжаление, днес това е невъзможно, тъй като в законопроекта, който разглеждаме, няма философия. Той просто е реванш, нормотворчество напук, да разрушим това, което другите са направили преди нас – това е неговото мото. Затова още в първото изречение на мотивите е казано, че този законопроект е реакция на новия Закон за МВР, приет миналата година.
Това мнозинство се кръщаваше „реформаторско”, а всъщност е реакционно, то ни връща назад във времето. Вчера върнахте със Закона за Сметната палата предишния й вид, днес се готвите да го направите с Министерството на вътрешните работи.
Всъщност единственото, което прави второто правителство на Борисов, е да реабилитира първото, като върне институциите в състоянието, в което се намираха преди, а това състояние не беше добро, особено в Министерството на вътрешните работи. Свръхцентрализирана структура, в която всичко зависеше само от министъра, вездесъща ГДБОП, чийто директор беше и заместник главен секретар, поголовно подслушване и тръшкане – това беше онова МВР, което днес Вие искате да възкресите. Ние от БСП не сме съгласни.
Не сме съгласни президентът формално да бъде включен в избора на главен секретар, за да се размие отговорността за неговото назначение.
Кого заблуждавате, господин Цветанов, с опорната Ви точка за президента балансьор? Балансьор между кого и кого? Отговорността за назначението на висшата професионална фигура в МВР се носи от ресорния министър и Министерския съвет по Конституция. Нима те имат нужда от балансьор в техните взаимоотношения? Или може би, след като не успяхте да излъчите президент обединител, искате да го заместите с президент балансьор?
Въобще идеята за промяна в процедурата за назначение има една-едничка цел. Вие го знаете, знаем го и ние, знаят го и гражданите, и експертната общност – искате да смените главния секретар, да сложите Ваш човек и като премахнете мандата му, да го подчините изцяло на своята воля. Правили сте го и преди. Това е вредно и за сигурността на гражданите, и за състоянието на системата.
Не сме съгласни и с връщането на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” в МВР. И тук аргументите ни не са политически. Знам, че ще ме репликирате с Делян Пеевски, с полицейските правомощия, с естествената среда на БОП-а – това е риторика. Истината е, че резултатите от борбата с организираната престъпност са по-добри от тези през изминалите години.
По-добри са от времето, когато Вие, господин Цветанов, бяхте министър на вътрешните работи.
Това е видно от становището на Държавна агенция „Национална сигурност”, което Вие се втурнахте да оборвате по телевизиите, без дори да си направите труда да го прочетете. Но дори да не приемате това становище, дори да не приемате реформата, която извършихме миналата година, нима не разбирате, че е лудост след такова мащабно преместване, с всичките му трудности за институцията и за служителите, да се връщаме назад само след няколко месеца?!
Оставям настрана тези над 400 производства, които ще бъдат застрашени от действията Ви. Представете си как се чувстват онези служители, които разкарваме като танцуващи мечки от служба в служба! Представете си какъв сигнал на непостоянство излъчваме в очите на партньорите, но и на престъпниците!
Не сме съгласни с връщането на фалшивите конкурси, които в продължение на години затрудняваха кариерното развитие на служителите в МВР. Конкурс – да, но при постъпване. Израстването трябва да е следствие от постоянна работа и устойчиви резултати, а не от формални и предварително уредени изпити. Тук настоявам да се чуе мнението на синдикатите на служителите, които инспирираха заличаването на конкурсите през миналата година.
Не сме съгласни и с обединяването на дирекции, нито с отнемането на правомощия на Държавна агенция „Национална сигурност” в областта на прилагането на специалните разузнавателни средства. По темата за СРС-тата сме особено мнителни за всяка промяна, предложена от сегашното мнозинство, защото то е доказало своето отношение към тях.
Това, което ние мислим за всички текстове от този законопроект, всъщност е ясно. Променихме ги обмислено и целенасочено, защото ги считахме за недобри. Ние демонтирахме модела Цветанов – Вие искате да го възстановите.
И ако това до известна степен е разбираемо от страна на ГЕРБ – все пак те са първообразът на този отречен модел, не мога да разбера ентусиазма на другите партньори от четворната коалиция.
Това ли е разбирането на реформаторите за реформа? Че нали съставните части на Блока бяха сред най-критичните на ГЕРБ?!
Ами Патриотичният фронт?! В предизборната им програма е записано, че те са за пълна структурна промяна и звена, които контролират работата на полицията.
В този законопроект структурна промяна няма. Напротив, връща се структурата, такава каквато винаги е била.
Колкото до контрол, в законопроекта няма и дума. Става ясно обаче, че с политически зависим главен секретар контрол ще има само от министъра и всички ние знаем какво означава това.
Но наистина не разбирам нашите колеги от АБВ. Как те ще подкрепят този законопроект? Все още е пресен примерът, споменът от общите ни битки, които сме водили срещу онова МВР, което искате да възкръсне. В крайна сметка това е въпрос, който ще тежи на Вашата политическа съвест.
Но едно трябва да е пределно ясно: четворната коалиция – това е политиката на ГЕРБ от периода 2009 – 2013 г., и Вие, техните партньори в днешното управление, не сте коректив – Вие сте съучастници. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Мерджанов.
Възможност за реплики. Не виждам желаещи да репликират.
Изказване – заповядайте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър!
Внимателният прочит на съдържанието на Законопроекта показва явно несъответствие с акцентите, които вносителят преди малко изведе пред нас.
Първият акцент, който изведе господин Цветанов – твърдението за възстановяване на балансиращата роля на президента чрез възлагането на правомощието да назначава главния секретар на МВР и председателя на ДАНС всъщност се оказва удобен начин за отклоняване на вниманието от може би истинската цел, която се преследва – да бъдат сменени хора, които в момента заемат тези позиции.
Тя се постига не чрез промяната в реда за назначаването им, а чрез промяна в изискванията за заемането на длъжността – § 14 от Проекта, в частта му за чл. 36, ал. 5, относно увеличаването на изискуемия стаж за заемане на длъжността „главен секретар на МВР” и § 42, т. 3 относно изискванията за председателя и заместник-председателите на ДАНС.
В същия контекст може да се обсъжда и предложението за промяна на изискванията за председател на ДАТО – § 43, т. 6 от проекта. Няма как да не направи впечатление непоследователността във волята на вносителите в тази част на проекта. Действащият Закон за специалните разузнавателни средства предвижда, че председателят на ДАТО се определя от Министерския съвет по предложение на министър-председателя, но Проектът не съдържа предложение в насока да бъде назначаван с указ на президента. Така се стига до логичния въпрос: защо не е необходимо в сферата на дейност по прилагането на СРС президентът да има балансираща роля, каквато роля вносителите на проекта изразяват във връзка с другите две назначения?
Определянето кои държавни служители ще назначава и освобождава президентът самата Конституция в чл. 98, т. 7 е предоставила на преценката по целесъобразност на законодателя, тоест когато закон предвиди изрично такава функция на президента. Сега в рамките на един проект – този, който в момента обсъждаме, ясно проличава липсата на такава последователност във волята на вносителите за ролята на президента в процеса на назначение на различни държавни служители. Трудно подобен подход може да се обоснове със значението на съответната структура в рамките на държавната власт, тоест, че МВР и ДАНС са по-значими от ДАТО, най-малкото защото всяка от тях има свой специфичен предмет на дейност, който не може да бъде съпоставян с предмета на дейност на другите структури.
В мотивите на Проекта изрично се подчертава, че промените в другите закони, които се съдържат в Преходните и заключителните разпоредби, са предназначени за постигане на детайлно синхронизиране в нормативната уредба, затова не става ясно защо се премахва мандатността на длъжността „главен секретар на МВР”, но се запазва мандатността на длъжностите „председател на ДАНС” и „председател на ДАТО”. Най-вероятно отговорът на този въпрос ще се формулира от вносителите в насока, че такава е била традицията до приемането на Закона за МВР през
2014 г., но едва ли такъв отговор може да бъде определен като задоволителен.
Вторият акцент, който изведе господин Цветанов, на предложените промени – той ги формулира като „възстановява се ГДБОП в системата на МВР”, поради безапелационните критики към преместването й в ДАНС.
Нещо повече – вносителите на проекта изрично подчертават, че като „актуален категоричен политически императив се явява необходимостта ДАНС да бъде реформирана, на първо място чрез изваждане на ГДБОП от нейния състав и вливане в нейната естествена полицейска среда – МВР”.
Внимателният прочит на предлаганите промени в тази им част навежда на мисълта, че реформата в ДАНС не остава само на етапа на изваждането на ГДБОП от нейната структура.
В § 3 от Проекта относно промяната в чл. 6 от Закона за МВР се предлага като основна дейност на Министерството да се определи и защитата от терористични действия – предложението за чл. 6, ал. 1, т. 4. Проектът не предлага уредба в какво точно ще се изрази тази основна дейност на МВР, както това е направено за другите основни дейности в действащия Закон и предложенията за допълнение в тази му част, съдържащи се в § 10 и § 11 от Проекта.
В същото време в § 19 от Проекта, посветен на правомощията на ГДБОП, се предлага тя да бъде оперативно-издирвателна структура за предотвратяване, пресичане и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана с терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги и насилствени действия.
И накрая, ГДБОП в системата на МВР да се определя като служба за сигурност, а не като служба за обществен ред, по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, каквито са другите структури на МВР – § 50, т. 1 от Проекта.
Едновременно с това в § 42 от Проекта, посветен на Закона за ДАНС, на Агенцията се дава правомощието да „организира и провежда оперативно-издирвателна, информационна и аналитична дейност за наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности по реда на този Закон”.
В т. 1 от същия параграф, посветен на дейностите на Агенцията, се посочва, че такива са дейности за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред, свързани с международен тероризъм и екстремизъм, както и финансирането им и такива, свързани с прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел.
Ако уредбата стане факт в този й вид, това ще породи сериозен практически проблем за разграничаване на правомощията между ГДБОП и ДАНС, тоест ще е налице дублиране на правомощия, а оттам и трудност при определяне коя структура следва да работи по конкретен случай.
Аргументът, че подобно тълкуване е неправилно, защото ДАНС ще има отношение към международния тероризъм, а ГДБОП към този на територията на страната, е несъстоятелен. Ако ГДБОП ще работи и по дейност на транснационални престъпни сдружения, по какво ще работи ДАНС, тъй като няма как на структура, принадлежаща към системата на българските държавни органи, да се възлагат правомощия за дейност извън територията на страната?
В обобщение – предложените промени изглеждат като първи стъпки към ограничаване на правомощията на ДАНС, а това поражда и въпроса: каква е целта, към която са насочени? Със сигурност обаче тази цел не отговаря на декларираното в мотивите желание на вносителите ДАНС да разтоварят Агенцията от неприсъщи функции и да фокусират нейната дейност върху информационно-аналитичната й дейност.
Предложените в Проекта правомощия на ГДБОП ще предизвикат и трудности при прилагането на Закона в рамките на самото МВР.
Другата структура с оперативно-издирвателни правомощия се предлага да е Главна дирекция „Национална полиция” – § 18 от Проекта.
Вярно е, че в предложението за чл. 39, ал. 1 изрично се посочва, че се изключва от правомощията на Главна дирекция „Национална полиция” дейността, свързана с организираната престъпност, но е факт, че на практика дали е налице организирана престъпна дейност може да се разбере в хода на вече започнало производство по разкриване на престъпление, а не преди това. Така отново ще се възстанови практиката органите на Главна дирекция „Национална полиция” или областните дирекции на МВР да започнат работа по разкриване на една престъпна дейност, а впоследствие ГДБОП да изземе разработката, за да осъществи реализацията й.
На последно място в тази част, интересно е да се чуе отговор на въпроса: дали липсата на правомощие ГДБОП да извършва и разследване се дължи на технически пропуск или е целенасочено премахнато? В мотивите, разбира се, информация в тази насока, липсва. В същото време проектът предлага на ГДБОП да се даде правомощие да иска разкриване на банкова тайна – § 51, т. 1 от Проекта, макар Законът за кредитните институции да изисква кумулативно „за целите на разкриването и разследването на престъпления”.
Третият акцент, който бе изведен в мотивите, е, че Проектът възстановява конкурсното начало за растеж в кариерата в МВР. Вярно е, че има предложение в тази насока – § 37 от проекта, с който се изчерпва този въпрос. Ефектът от тази промяна би бил предоставяне на изключителна оперативна самостоятелност на министъра на вътрешните работи да решава със свой акт за кои длъжности ще се провежда конкурс и за кои – не, както и каква ще бъде формата на този конкурс.
Ако вносителите наистина искат да върнат конкурсното начало, то следваше да предложат поне онзи уредба, която действаше по отменения Закон за МВР – видове длъжности, за които се провежда конкурс, такива, за които не се провежда, и възможните форми на тези конкурси.
Сериозно недоумение предизвиква предложението в § 42, т. 8 от Проекта относно въвеждането на публичност при провеждането на конкурси за държавни служители в ДАНС. Тази публичност предполага да станат обществено достояние видовете длъжности и структурата на ДАНС. Не знам кое го налага. В мотивите няма информация за това. А как това предложение се отнася към Част ІІ, т. 4 от Списъка-приложение към Закона за защита на класифицираната информация, се оказва още по-труден въпрос.
Четвъртият акцент в мотивите е възстановяване на Главна дирекция „Национална полиция” в структурата на Министерството на вътрешните работи. Напомня се, че тя е създадена на 1 юли 2012 г., но новият Закон я закри през лятото на 2014 г., без каквито и да е мотиви. Прегледът на законодателството показва, че такава структура е имало и до 2008 г., а премахването й е било в резултат на структурните реформи в сектор „Сигурност” от 2008 г. насам. Дали ще има такава структура в МВР е преценка по целесъобразност. Идеята да я няма е продиктувана основно от стремежа да се улесни движението на информационните потоци от и към главния секретар на МВР, от една страна. От друга страна, дейностите по противодействие на престъпността и охранителната дейност са доста различни като съдържание и по-логично е те да се администрират от двама отделни директори, каквато беше логиката и на досегашния Закон.
Самостоятелно внимание следва да се обърне на декларираната воля на вносителите цялата дейност по прилагане на специалните разузнавателни средства да се осъществява от ДАТО. Проектът предлага дирекция „Технически операции” на ДАНС да се премести в ДАТО – въпрос, който обсъждахме и при създаването на ДАТО. Има известна логика в това предложение и дали ще се подкрепи е въпрос също на целесъобразност.
Има обаче отклонение от тази декларирана воля в § 19 от проекта като правомощия на ГДБОП дейностите по извършване на доверителни сделки чрез служител под прикритие и осъществяване на контролирани доставки (чл. 39а, ал. 2, т. 4). Най-вероятно това се е получило, като са преписани старите правомощия от отменения Закон за МВР.
На последно място, уважаеми колеги, но не последно като значение, следва да се обърне внимание на една констатация, която се налага от анализа на предложената уредба. В § 1, с който се предлага изменение на чл. 2 от Закона за МВР, свързан с политиките на МВР, не се съдържа онази част от действащата редакция на чл. 6, ал. 1, която определя като политика на МВР със самостоятелно значение тази по защита на финансовите интереси на Европейския съюз. В същото време на министъра на вътрешните работи се възлагат правомощия по координиране на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и за участие в координацията и управлението на фондовете на Европейския съюз, свързани с дейността на МВР. Това е в § 12 от проекта. И освен това включването в съдържанието на Закона на уредба, свързана с дирекция АФКОС. Вярно е, че липсата на изрично посочване на тази основна политика може да се обоснове като липсата на необходимост да се посочва, тъй като е ясно, но ако чл. 2 бъде приет в предложения вид, ще излъчи послание за неглижиране на защитата на европейските средства. Това със сигурност ще се отрази и на имиджа на страната ни в рамките на Съюза.
Ето защо народните представители от Движението за права и свободи няма да подкрепят предложения проект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване – господин Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред имах възможност през последния един месец да проведа редица срещи със служители от МВР, бивши служители от МВР, квалифицирани експерти – вътрешни срещи, включително и участие в заключителна конференция на водещия синдикат в структурите на МВР под надслов „Професионалният стрес – най-голямото предизвикателство за достойни условия на труд”. Също така на всички е известно, че на 16 декември 2014 г. беше проведена кръгла маса – открита дискусия по проблемите, свързани с МВР.
Използвам повода да благодаря на господин Министъра и на господин Председателя на Комисията, че такава среща беше организирана, че всеки един от нас, включително и неправителствени организации имаха възможност да изразят своето лично мнение по проблемите, които касаят реформата в МВР и предложените законопроекти за изменение и допълнение на Закона за МВР. Всички тези срещи и консултации, които проведох, целяха най-общо казано изкристализиране на акцентите в предложените законопроекти.
Както вече е много добре известно и от декларираните мотиви на вносителите, основните акценти в най-общи линии са:
Възстановяване балансиращата роля на президента при назначаването на висшите професионални длъжности главен секретар и председател на ДАНС.
На второ място, връщане на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” в системата на МВР.
На трето място, уважаеми колеги, нещо, което изключително сериозно е застъпвано от синдикатите в МВР – връщането на конкурсното начало за растеж в кариерата в МВР. Единствените опасения, уважаеми колеги, от страна на синдикатите са, че въпросните конкурси трябва да бъдат провеждани съобразно ясни правила и стриктното им спазване по посочените процедури.
На четвърто място, възстановяване на Главна дирекция „Национална полиция”, която ще обедини съществуващите две главни дирекции – „Криминална полиция” и „Охранителна полиция”.
Всички тези мотиви към законопроектите за изменение и допълнение на Закона за МВР целят подобряване на оперативните процеси и постигане на по-ефективно сътрудничество между правоохранителните и правораздавателните органи в Република България. Оповестени бяха различни експертни становища, третиращи предлаганите промени в Закона за МВР, извеждащи своите солидни аргументации да бъде приет или да не бъде приет Законопроектът за изменение и допълнение.
В общи линии, уважаеми колеги, както беше известно тези дни и от публикуваното становище на ДАНС в интернет, ДАНС и тяхното становище е в разрез с така предложените промени. Становището на МВР принципно подкрепя проекта, а синдикатите го подкрепят по определени текстове, с изразяване на особено мнение и становище.
Различни са и становищата на политическите партии, видно от дискусиите до момента, видно и от проведената кръгла маса във вторник, 16 декември.
Парламентарната група на АБВ ще подкрепи Законопроекта на първо четене, тъй като според нас той осигурява необходимата доза оперативни реформи, ясна регламентация на дейностите в МВР и усъвършенстване на устройството на Министерството.
Уважаеми колеги, ние ще подкрепим Законопроекта и заради реализираната идея (частични ръкопляскания от БСП ЛБ) проектите, които обсъждаме, да станат обществено достояние и пленарните дебати да бъдат предшествани от широка обществена дискусия, която, отново повтарям, беше проведена тази седмица във вторник. Ние смятаме, че това е правилният начин – ключово важни проекти за обществото да намират своята реализация чрез търсене на съдействие и консенсус сред неправителствени организации, експерти, заинтересовани лица, асоциации, политици и представители на изпълнителната власт. Необходима е широка коалиция в подкрепа на дългосрочна стратегия за реформиране на МВР.
Уважаеми колеги, системата на МВР е поставена пред сериозни изпитания и предизвикателства, произтичащи от динамиката на днешния ден. Ще си позволя да цитирам водещите предизвикателства, поставени на вниманието на българската общественост от Синдикалната федерация на служителите на МВР, които са, както споменах, най-големият синдикат в структурата на МВР. Ще се позова на техни думи, тъй като считам, че те са един от най-важните субекти в процеса на утвърждаване и обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за МВР.
В най общи линии те са пет, цитирам ги дословно:
Изготвяне на визия и дългосрочна стратегия за реформиране на МВР.
Идентифициране на инструментите за изготвяне и мониториране на стратегията и включване на гражданите в целия процес, или казано по друг начин – изготвяне на механизъм за консултиране и гражданско участие.
На трето място – оценка на риска в МВР.
На четвърто място – повишаване на професионалната квалификация на служителите в МВР.
На пето място – повишаване доверието на гражданите в МВР и промотиране на проактивно поведение в тази насока.
Чрез дефинираните насоки от служителите в МВР могат да бъдат очертани според мен следните инфарктни въпроси, на които всеки един от нас трябва да си даде по свой начин отговор.
Първият от тях е: влияе ли системата върху отделния служител, респективно върху стреса от работата? Тук имаше двупосочни мнения поради простата причина, уважаеми колеги, че според синдикалните организации стресът на работното място е продиктуван не от условията на работа, не от предизвикателствата, не от проблемите в обществото, а по-скоро от самата система.
На второ място: подкопано ли е гражданското доверие в МВР?
На трето място, според мен, един от инфарктните въпроси, на които трябва да си отговорим, е: има ли налице и създадени ли са необходимите предпоставки за тясно, подчертавам, тясно взаимодействие между институциите и службите?
Четвърти въпрос: съществуват ли възможности за подобряване условията на труд?
Пети въпрос: предоставя ли МВР необходимите опции за кадрово развитие и израстване? Отварям една малка скоба по отношение на кадровото развитие и израстване в системата на МВР. Това също може да бъде реализирано и с въвеждането на конкурсното начало, по-скоро с възстановяването на конкурсното начало.
И не на последно място – изключително сериозно прецизиране на ключово важни позиции в МВР, едни от които са полицейските аташета или нашите МВР представители зад граница.
На шесто място, уважаеми колеги, основен сериозен въпрос, поставен също от синдикатите – ранно пенсиониране. А след това накъде?
Отговорите на тези въпроси са от поливалентен характер. Съществуващата атрофия на общественото доверие към МВР налагат да гледаме на разглеждания днес законопроект за изменение и допълнение индуктивно, а именно да се направят заключения най-напред за общия характер на процесите на МВР въз основа на натрупаните характеристики до момента. В тази връзка, уважаеми колеги, необходимо е днес да проявим визионерство и чрез гласуваните промени да дадем тласък на едно ново начало за дългосрочни промени в системата на правоохранителните органи.
Парламентарната група на АБВ ще настоява в подкрепа на Синдикалната федерация на служителите в МВР и останалите синдикати да бъде изградена широка коалиция, подчертавам, широка коалиция за дългосрочна стратегия и реформиране на МВР. Защото, уважаеми колеги, служителите в МВР не се притесняват толкова от това, че периодично трябва да бъдат въвеждани промени в тяхната система и в законодателството, което управлява системата, а по-скоро, че тези промени в общия случай са с мандат четири години, какъвто е мандатът на всяко едно правителство.
Също така Парламентарната група на АБВ отново в конвергенция със синдикалните представителства ще настоява за създаване на така прокламирания до момента обществен съвет, който и чрез който да възвърнем общественото доверие към служителите в МВР, респективно в системата за сигурност в България, и не на последно място, в който обществен съвет да вземат активно участие МВР, синдикални организации, неправителствени организации, политически партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаете ли удължаване на времето, господин Белемезов?
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ: Да, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля времето да бъде удължено.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ: С което завършвам, колеги.
Изхождайки от споменатото дотук, заявявам от името на Парламентарната група на АБВ, че ние ще подкрепим предложените законопроекти на първо четене. Законопроектът, който е въведен от Реформаторския блок, смятам, че е изключително актуален и надежден. Моето предложение в обсъжданията на първо четене във Вътрешната комисия беше: тези номера, които бъдат въведени, да бъдат ротационно сменяни съобразно провежданите мероприятия.
Що се касае до големия законопроект, той наистина цели въвеждането на оперативни реформи, с които да повиши ефективността на служителите и дейността в МВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Белемезов, от Вашата група има направени и други заявки. Не й оставихте време.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ: Добре, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Министър Вучков иска думата.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, чувствам се длъжен да взема отношение по този законопроект, защото става дума за реформа на Закона за МВР, който е устройствен и функционален. Естествено е, че политическото ръководство е тясно ангажирано с реформите, които се провеждат там, защото трябва да зададе съответните политически импулси и съответно да притежава необходимия законов инструментариум, когато ще прави някаква функционална реформа. Силно се надявам дебатът да е по-професионален. Мисля, че досега до известна степен това се получава. Във всички изказвания досега имаше много конструктивни предложения – и на господин Мерджанов, според мен, и на господин Хамид, и на господин Белемезов. С интерес ще изслушаме останалите предложения, включително и на второ четене, особено.
Господин Хамид, веднага мога да кажа, че във Вашето изказване имаше забележки, които очевидно трябва да насочат вниманието ни към усъвършенстване на базата, например по отношение на това – а то е важен въпрос – дали ГДБОП трябва да притежава правомощия да разследва по правилата на НПК. Естествено, че трябва да притежава такива функции. Иначе тя няма да може ефективно да се бори с организираната престъпност. И ако такъв пропуск се съдържа в законопроекта, той очевидно трябва да бъде преодолян. Това е забелязано от нашите експерти още преди около месец, когато е внесен законопроектът. Това се отнася и за категоричното изискване за всички длъжности, които представляват растеж в кариерата – да има конкурс. Там изключение няма да има. Това е принципно положение. Не можах да разбера Вашата тревога за това, че за някои ще има, а за други няма да има. Щом става дума за растеж в кариерата, със сигурност трябва да има предварително обявен конкурс.
Искам също така да подчертая категорично, особено в резултат на изказването на господин Мерджанов, че има съдържателни разлики между положението от месец юни миналата година, известните промени от юни 2013 г. и сегашните промени. Това са съдържателни разлики. Те не са формални.
На първо място, няма светкавична бързина за приемането на сегашния законопроект. Искам да напомня, че преди година и половина – всички си спомнят това, включително и гражданите, които в момента вероятно ни гледат по телевизията или слушат по радиото – промените в Закона за МВР и Закона за ДАНС бяха направени за не повече от четири работни дни, включително с персоналното назначение на председателя на ДАНС. Сега не е така. Аз не виждам преди края на януари и февруари на второ четене да се приеме този законопроект. Ако можете да ме опровергаете, мисля, че ще бъде интересно да чуем аргументи.
Сега няма временни комисии, които да го разглеждат като органи на Народното събрание. Тогава да напомня, че една временна комисия, първата, макар и наречена „Правна”, но все пак временна, направи тази стресираща реформа на службите – месец юни 2013 г. Временна комисия!
Сега не е така – три парламентарни комисии с наше участие, включително на синдикати. Мисля, че това е сериозна гаранция срещу възможни волунтаристични решения на българския парламент.
Сега има съдържателни обществени обсъждания. Това е трета отличителна черта от реформата през юни 2013 г. – не само по комисии. Господин Цветанов спомена – на 31 юли с участието на международни експерти, включително с дългогодишен опит. Онзи ден имаше ново обществено обсъждане с участие на неправителствения сектор. Бивши ръководители на Националната служба за сигурност участваха в дебата. Бивши ръководители на БОП, бивши професионални ръководители, които нямат никакви политически ангажименти, всички подкрепиха тази най-тревожна според Вас реформа – връщането на ГДБОП в МВР. Всички до един, без да имат каквито и да било политически пристрастия!
Силно се надявам и аз мога да гарантирам, доколкото имам сили за това, че няма да има и скандални персонални назначения. Най-малкото, защото законът няма да го позволява и ще поставя по-високи професионални критерии за ръководителите, които ще заемат висши професионални постове.
Няма да има сътресения. Това също го гарантирам пред Вас. Сътресенията се случиха миналата година. Шест месеца ДАНС и БОП, който беше влят там, не проработиха. Това го знаят всички наши международни партньори, знаят го всички посланици, знаят го всички служители на БОП, знаят го всички служители на ДАНС. Сега подобно сътресение ние няма да допуснем!
Освен това нещо, което досега не беше споменато. Реформата от юни 2013 г., която приключи на 14 юни с едно много известно професионално назначение на ДАНС, след това имаше тежки последици по отношение на диалога ни с Европейската комисия. Това е категорично. Докладът на Европейската комисия, който последва тези реформи, оцени отрицателно, негативно тези промени по ред съображения, които напълно могат да бъдат споделени.
Поддържаме си позицията, че Държавна агенция „Национална сигурност”, която също е обект на реформа, най-малкото защото ГДБОП – идеята е да бъде изведена от там, продължава да стои като един мастодонт, хибрид с неясно как преплетени функции и правомощия. Това е недостатък, който законопроектът, надявам се в момента да преодолее поне до известна степен.
Искам да напомня отново: ДАНС е българското контраразузнаване – и военно, и цивилно. С такава основна идея беше създадена на 1 януари 2008 г. и в момента основна нейна дейност е контраразузнавателната. Тя има информационна аналитична дейност – на второ място. Там е Бюрото за финансово разузнаване, нали така, още от 2008 г. – дотогава беше във Финансовото министерство.
Дали си свърши работата? Дали толкова високо трябва да оценяваме тази негова дейност – на това бюро, на тази дирекция, изобщо на Агенцията, след като всяка сряда на Министерски съвет милиарди левове от българския данъкоплатец просто прехвърляме по сметки заради този огромен гаф наречен „Корпоративна търговска банка”. Ако имаше сериозни институции, особено сериозно бюро за финансово разузнаване, вероятно щяхме да спестим някой и друг милиард на българския данъкоплатец.
В момента ДАНС има и полицейски правомощия наред с контраразузнавателните, тоест тя може да арестува, да претърсва. ДАНС има и функции по разследване по правилата на НПК. Тя никога не е имала такива функции исторически погледнато. През месец юни миналата година, без никакви дебати, без никакви аргументи, тя се снабди и с правомощия да събира доказателства по правилата на НПК. Наистина онзи ден на обществената дискусия го споделих.
Никой не си е представял, че контраразузнаване може да се занимава с полицейски правомощия, със събиране на доказателства по НПК. Дори и в шпионските филми и романи, които наистина са натъпкани с много научна фантастика, не можем да срещнем контраразузнаване, което да обикаля местопроизшествие с прокурор и съд и да попълва протоколи за събиране на доказателства. Мисля, че това всеки от нас може да го разбере.
В някои законодателства, като например в Германия, смесването на подобни правомощия – контраразузнаване, информация и анализ, разузнавателни служби, полицейски правомощия и Наказателнопроцесуален кодекс е забранено с оглед на горчивия исторически опит. Мисля, че трябва да се замислим върху това.
Отнасям се с уважение към становището, което беше изразено от ръководството на ДАНС, публикувано на нейния сайт преди три дни. Но срещу всяка от Вашите позиции, господин Писанчев, може да се изложат много сериозни контрааргументи. Особено един от текстовете във Вашата позиция предизвиква според мен голямо учудване. Става дума за правомощията на ДАНС да събира доказателства по правилата на НПК. Преди година и половина с промените, които светкавично бяха прокарани, за първи път ДАНС започна да събира доказателства и да има разследващи органи, наречени, обърнете внимание, „разследващи агенти”. За кои престъпления те събират доказателства? Кой може да каже това? Спомням си суматохата в пленарната зала, защото светкавичните промени не дадоха отговор на този въпрос.
Досега винаги в историята на България се е знаело следователите за какви престъпления провеждат разследване, полицията за какви престъпления, митничари за какви престъпления. За първи път в НПК миналата година беше вписан текст, обърнете внимание, според който разследващите агенти на ДАНС събират доказателства не за конкретно определени престъпления от Наказателния кодекс, а с общата фраза: „Когато деянията съвпадат с правомощия на Агенцията”. Кои са тези деяния?
Онзи ден във Вашето становище прочетох следното: „На следващо място, Инструкцията за взаимодействие между прокуратурата на Република България и ДАНС от 22 юли
2014 г. съдържа изчерпателен списък на престъпления с посочени разпоредби от Наказателния кодекс, разследването по които ще се извършва от разследващи агенти”. Това е абсолютно несериозно – с инструкция, която дори не е обнародвана в „Държавен вестник”, да определяте предмет на подсъдност на разследващи агенти от ДАНС. Моето мнение е, че ДАНС не може да се справи с това голямо предизвикателство – разследване на престъпления по НПК. И позоваването, че 400 досъдебни производства са застрашени според мен не е аргументирано. Ако става дума само за 400 досъдебни производства, това не би трябвало да представлява какъвто и да било проблем, защото в МВР на производство има над 200 хиляди досъдебни производства. Четиристотин повече или по-малко, мисля, че не е проблем МВР да поеме и тези разследвания. Разбира се, много важно е да гарантираме, че няма да прекъсне работата по тези досъдебни производства – нещо, което беше направено съвсем умишлено преди година и половина.
Още веднъж искам да дам гаранции поне в две насоки: на първо място, че тази реформа ще премине без сътресения, и на второ място – тя не е интуито персоне с оглед на конкретна личност.
Много се изговори по темата защо президентът трябва да назначава висшата професионална фигура в ДАНС. И в МВР много пъти сме споделяли това, можем отново да го повторим –това е балансираща роля и функция, която имаше в продължение на 25 години и неясно защо беше отнета. Трябва да се запази това добро решение.
Ще ми позволите съвсем накрая да отправя призив към Вас за допълнителна подкрепа по някои точки, които очевидно идват на дневен ред и във Вътрешното министерство, в контекста на абсолютно задължителната административна реформа, която обаче е обусловена от бюджета, който ще получи МВР за харчене догодина. Отново изразявам тревога за бюджета. Надявам се да имаме допълнителна подкрепа от Ваша страна, особено пък на фона на бюджетите на ДАТО, които са над 40 млн. лв., и на ДАНС, който е 110 млн. лв. При положение че в МВР работят 47 хиляди човека, сами си направете сметка защо другите структури за сигурност трябва да имат такива несъразмерно в пъти по-големи бюджети на фона на персонала, който работи в тях.
В този смисъл мога да споделя, че Законът за бюджета догодина сякаш не предвижда някаква сериозна реформа, включително и по темата „Сигурност”.
Необходима е административна реформа и ще се опитаме с моя екип да предложим текстове между първо и второ четене, за да гарантираме, че поне от 1 април тя ще се случи. Необходимо е Законът за държавния служител да действа и в МВР, и в ДАНС, и в ДАТО, и в другите служби по отношение на така наречената „Администрация”. Необяснимо е за обществото – всички държавни служители в ДАНС, в МВР, в ДАТО да работят първа категория труд. Това не е справедливо. Необходимо е така наречената „Администрация” в лицето най-вече на счетоводство, юристи, международна дейност, човешки ресурси и така нататък, изрично посочено в закона, да работи по Закона за държавния служител. И за да няма някакви изключителни сътресения, ще помоля в закона да се запише, че от определена дата например от 1 април
2015 г. само новоназначените служители на такива административни позиции ще работят по Закона за държавния служител – новоназначените. Това е реформа, която се отлага вече 25 години и е крайно време да се случи. Тя решава куп проблеми и по отношение на лесното преминаване на една структура в друга, и по отношение на трансфер на държавна служба от една структура в друга, и по отношение на пенсионна реформа и така нататък. Казвам, без сътресения и само за новоназначени на административни позиции.
Освен това крайно време е да се замислим всички върху това: тази специфична държавна служба, която изпълняват пожарникари и полицаи, която изпълняват служителите на ДАНС, в ДАТО, в затворите и на други места, защо има толкова големи различия помежду им. Защо е различна държавната служба в ДАНС в сравнение с тази в МВР, в сравнение дори с тази в ДАТО или на други места, включително и „Разузнаване”? Трябва по един и същ начин да протича тя във всички тези специфични държавни структури – и по отношение на назначаване, по отношение на заплати, коефициенти за възнаграждения, по отношение на условия за пенсиониране, за освобождаване, отпуски и така нататък. Тези различия са абсолютно необясними и постоянно подклаждат напрежение между МВР и ДАНС в началото, сега между МВР и ДАТО.
Крайно време е да се изработи единна типова държавна служба, не говоря по Закона за държавния служител, държавна служба точно за пожарникари, за полицаи, за служители на ДАНС и така нататък.
Между другото, Законът за държавния служител трябва да влезе и по отношение на администрацията не само в МВР, но и в ДАНС, в разузнаването, в Държавна агенция „Технически операции” (ДАТО) и във всички останали служби.
Искам много категорично да заявя: по отношение на всички работещи държавни служители в МВР, основно пожарникари и полицаи, но по отношение на всички този Законопроект не предвижда каквото и да било орязване на социални права. Ние като политическо ръководство можем да го гарантираме. Не се предвижда нито намаляване на заплати, не се предвижда ограничаване на обезщетенията при пенсионирани или при напускане на държавна служба. Това мога да го гарантирам категорично, защото има тревоги сред пожарникарите и полицаите.
Съвсем накрая, някои от синдикатите изразиха тревоги по отношение на това, че Законопроектът предвижда възстановяване правомощието на органа по назначение – това е най-вече министърът, но не само той, да освобождава служители на МВР преди да са навършили 60-годишна възраст, но когато са придобили право на пенсия. Мога да Ви уверя, че това не е най-големия проблем на действащия Закон за МВР. Ако наистина има такива по-сериозни опасения, изразени от синдикални организации или политически структури, аз съм склонен да се направи отстъпка. Тоест да се запази сегашното положение, когато служител на МВР не може да бъде освобождаван преди да навърши 60-годишна възраст, но в същото време искам да обърна внимание, че подобни правомощия си стоят по отношение на ДАНС и не знам защо там трябва да ги има, а в МВР да ги няма.
В заключение, още веднъж призовавам по възможност да се изолираме от сериозни политически дебати в смисъл на изключително противопоставяне и да приемем закони, които ще гарантират, че службите ще си вършат работата, че пожарникари и полицаи ще изпълняват съвестно своите задължения и в крайна сметка ще гарантираме по-голяма сигурност на българските граждани, за което всъщност ние сме и избрани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Вучков.
От името на Парламентарната група на „БСП лява България” – председателят на групата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър! Вчера Народното събрание ратифицира без правно основание и без достатъчно информация Споразумение с немското правителство за неоснователно обезщетяване на фирмата „Цемеко”. Става въпрос за сделка между правителствата на Германия и България в полза на една частна фирма без никакво правно основание. Сделка, която ощетява българските данъкоплатци с 4 млн. лв. и по никой начин не издига авторитета на чуждите инвеститори, които идват в България.
Днес България е в процедура по мониторинг за съдебната власт. Всички подкрепят и говорят за реформиране на съдебната власт, за да бъде България правова държава. Но това не може да става с пример за незаконни действия на правителство и парламент. Очевидно е, че в този случай правото пада жертва на частния чужд бизнес интерес. Ако немската страна защитава нейния бизнес с всички средства, то нищо не може да оправдае сервилността на нашето правителство и парламент. Грозно е, че в тази афера се въвлича и Народното събрание. Четворната коалиция подчини върховенството над закона на чуждия частен бизнес интерес. Това дискредитира Четиридесет и третото народно събрание и способността му защитава интересите на гражданите.
Ние от „БСП лява България” настояваме президентът на Републиката да не става съучастник в това ощетяване на бедна България. Призоваваме господин Росен Плевнелиев на основание чл. 101 от Конституцията да върне за ново обсъждане приетият Закон за ратификация на Споразумението за взаимно съгласие по щета по казуса „Цемеко”.
Аферата „Цемеко” ще бъде атестат за българските институции, за способността им да защитават национални интереси и интересът на гражданите, за способността им да отстояват преди всичко законът и българските интереси, а не интересите на чуждите частни компании. Този атестат ще бъде доказателство може ли България да бъде правова държава или ще останат само приказките за върховенство на закона. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Миков.
Продължаваме с дебата по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за МВР.
За да има редуване между различните парламентарни групи, сега ще дам думата на господин Дедев, след това – на господин Емил Димитров, тъй като от тези две групи не е имало изказващи се, след което – господин Дъбов и господин Михо Михов.
СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, ще бъда възможно най-кратък. Искам да призова колегите да подкрепят промените в Закона за МВР, защото трябва да възстановим една несправедливост, която много арогантно, преди една година колегите промениха само за пет дни и това ще Ви го припомня. (Реплики от БСП ЛБ.)
Нека да бъдат и четири.
За още толкова дадохте допуск до класифицирана информация на едно лице, после цяла година питаха: „Кой?”. След това дадохте едни правомощия на една контраразузнавателна функция, каквито имаше преди 30 години една друга служба, която отхвърляте. Това е факт. Вървим в годините на демокрацията и сме отхвърлили едно време. Мисля, че всички сме съгласни, че в този си вид държавната агенция не може да остане. Справедливостта изисква Службата за борба с организираната престъпност да се върне в МВР, където и е мястото. Разбира се, че имаме претенции и към ръководството на държавната агенция, макар че има някои заповеди, които са издавани от това ръководство, които противоречат на дневния ред на обществото, но това е тема, която ще се обсъжда в рамките на комисията.
Относно тези 400 дела, за които говори ръководството на агенцията, бих споменал, че в голямата си част те са в прерогативите на БОП и нищо не би попречило те да продължат да бъдат разглеждани в рамките на наказателния процес, по който е страна МВР.
Призовавам Ви категорично да не се съгласим с аргументите на колегите от ляво, защото те не носят нищо добро в борбата с престъпността, а по-скоро покриват някои такива прояви.
Като пример за сетен път ще дам случая с КТБ – финансово разузнаване, финансова дирекция, а никаква информация или поне никакви действия. Ако има липса на информация, означава едно – некадърност. Ако има наличие на информация и прикриване, означава престъпление. Така че от този омагьосан кръг няма как да се избяга.
Мисля, че с промените, които ще приемем с този закон на първо четене, ще бъде добре за държавата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Емил Димитров от групата на Патриотичния фронт.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Ще се опитам съвсем накратко да изкажа становището, което имаме по въпроса със Закона за МВР и в частност най-трудния момент за всички – ГДБОП.
Както казаха и говорещите преди мен, ГДБОП исторически от 1991 г. до 2013 г. си беше в МВР. Изведнъж след 22 години в МВР за една година се решава да се прави реформа. Отива в ДАНС и ние виждаме, че това е една неуспешна и провалена година. Сега въпросът на въпросите е: дали не трябва да го върнем там, където е историческото му място и където досега е работила?
В същото време за една година аз не видях никакви реални факти за основната дейност – контраразузнаване. Видяхме показни акции в психиатрия, големи надписи „ДАНС” и гоним там някой с три консерви, на който не му е излязла сметката в склада – картелчикът. Видяхме акции с кмет за 1400 лева; показна акция на „Лесово”, където 36 човека ги държиш на земята, включително болни жени, по шест часа на асфалта, не защото са виновни, а така, заради снимките, а в същото време заловени двама полицаи с пари никой никъде не разбра и ги скрихме. Не това е начинът.
Дойде изразът „мутри в униформа”, защото разликата е, че едните са с палки, а другите с бухалки – истинските мутри. Не това беше обликът, който аз исках да видя.
Когато тук дойдоха и питаха останалите колеги какво прави ДАНС, чухме, че имаме спящи клетки, чухме преразказ по картинка, а ДАНС в момента ни струва 2,6 милиарда тази година, плюс бюджета на ДАНС, защото всичко, което се случи в КТБ, го плащаме. Искаха се пари за подслушване, за външно наблюдение, информационен контрол, оборудване – всичко това се получи. Целта на ГДБОП да отиде е за да може към контраразузнаването да бъде и тероризмът – борбата с него. В резултат се дублираха функциите на МВР. Имахме две МВР-та в България. А резултатът – огромни заплати, лобизъм и кадруване. На колко хора им се спряха допуските, само защото не са угодни на дадена политическа сила? За спящите клетки няма да говорим.
Трябват ли ни реформи, за да излезем от образа на България? Ще Ви кажа какво стана през 2001 г. в Америка. След онзи атентат Америка, която е страна на историческите наслагвания, ценности, традиции, където дори президента в момента, който е върховният главнокомандващ, най-големият висш началник на света, както се казва, се пази от Финансовото министерство. Финансовото министерство пази шефа на всички армии. Обаче какво стана? През 2001 г. терористичен акт. Те казаха: много добри са историческите ценности, дадености, много хубаво си живеем тук, но ето това се случи. И реорганизираха 18 служби – разузнавателни, контраразузнавателни, Министерството на вътрешната сигурност и ги създадоха наново, само и само защото е явно, че така създаденият модел не работи и трябва да направим нов, който да работи. А ние след 22 години преместване, виждаме, че не работи, спорът е дали да го върнем.
Какво стана у нас? Имаме три звена, които се занимават с икономическата престъпност в тази служба ДАНС: НСС, Бюрото за финансово разузнаване и Икономическото направление на ГДБОП. И какво се случи – КТБ. Имаме проблеми в енергетиката, имаме проблеми в БДЖ, имаме проблеми с контрабандата. Нито един от тези проблеми не беше решен през тази година. Затова за мен въпросът трябва ли ни реформа – да, трябва, защото идва Нова година и тези предизвикателства няма да се приключат с това еднократно заплащане, което направихме.
В този си вид службите, които работят, както в Америка казаха: „много си ги харесваме” – и тук много ги харесвам всичките. Работят ли? Не. Имаме ли доверие в тази служба? Не. Имаме ли сигурност? Не. А предизвикателствата ще ни подминат ли през следващата година? Няма да ни подминат.
Господин Министър, използвам случая, за да не ставам втори път: искрено се надявам и ще гласувам този Закон да бъде приет. Бих искал да се премести службата при Вас, заедно с бюджета, заедно с кадрите, но без троянските коне, които наново бяха вкарани и бяха подменени с професионалистите от ГДБОП при прехвърлянето в ДАНС с цялото имущество и цялото оборудване.
Искам да Ви кажа, че единственото доверие и сигурност, които може да се получат, е ако службата се върне в МВР и започне да работи ефективно. Чака ни много трудна година. Аз лично от Вас очаквам така както ДАНС дублира функциите на МВР и не се справи, Вие да дублирате функциите на ДАНС, тъй като тя поне още една година няма да работи. ДАНС няма реални измерители, залага на виртуални такива.
Искам да призова и останалите колеги да знаят, че тази година ще мине и ще замине, но през следващата предизвикателствата пред България няма да бъдат по-малки отколкото досега. Имаме фондове, имаме енергетика, имаме контрабанда и бюджет, който трябва да се изпълнява. Това може да стане само с ефективна правораздавателна система и система, в която ДАНС да престане да се занимава с несвойствена дейност, а тази, за която е призвано, а ГДБОП да се върне там, където винаги е бил, и да бъде много по-ефективен, отколкото досега и да не се разпилява от безсмислени акции. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Дъбов.
ДИМИТЪР ДЪБОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Сега действащият Закон за МВР влезе в сила на 1 юни тази година. Може да се каже, че неговият живот в практиката е около 5 месеца и половина. За този период в България се смениха три правителства и трима министри на вътрешните работи.
Правителството на Орешарски работи с този Закон около два месеца, три месеца служебният кабинет и около един месец и сега избраният кабинет начело с Бойко Борисов.
Може да се направи изводът, че този Закон дори не е пробиран не само от сегашния кабинет, но и в рамките на тези пет месеца и половина. Логично е тогава да се запитаме защо е тази припряност да го разглеждаме дори преди да сме приели Бюджета на Република България? Законът за МВР ли е най-важният закон в България? Това ли е препъни камъкът, с който трябва да се занимаваме този месец? Със сигурност не е. Тогава добре е да потърсим какви са причините. Това се прави на инат или имаме реваншистка партизация, или пък се очертава поредната чистка в МВР и ДАНС за фаворизиране на Министерството на вътрешните работи и службата БОП и окончателно усложняване на работата в ДАНС и ДАТО?
Няма да говоря по целия Законопроект, а само по тази част, която касае ДАНС и ДАТО, в които предлаганите промени според мен нямат нищо общо със световните практики и дори с тези особености, които са характерни за България. Става дума за това, че контраразузнаването и разузнаването не трябва да бъдат зависими от полицията. Тя не бива да е водеща сред тях. Самият факт, че промените в ДАНС и в ДАТО се правят в Закона за МВР през преходните и заключителните разпоредби, а не в специалния Закон, който касае тези служби, показва един опит те да бъдат подчинени на Министерството на вътрешните работи и на полицията.
Преди малко чухме словото на министъра на вътрешните работи. По-голямата част от него беше посветена на работата на ДАНС, а не на МВР. Има си силов вицепремиер, който трябва да се занимава със службите ДАНС и ДАТО, а министърът на вътрешните работи, разбира се, трябва да се занимава с работата на полицията.
В преходните и заключителните разпоредби има няколко неща, които са сериозните.
На първо място аргументът за балансиране на системата за управление на сектор „Сигурност” чрез връщане на правото на президента да назначава председателя на ДАНС и главния секретар на МВР. Ние имахме утвърдена практика когато председателят на ДАНС се утвърждаваше от българския парламент. Все пак България е една парламентарна република. Няма нищо нелогично тук представители на различните политически сили – осем на брой, да утвърждават председателя на ДАНС. Председателят на ДАНС, заедно с други претенденти за тази длъжност, имаше възможност миналата година да отговаря на въпроси, да изложи своите виждания за това как трябва да работи ДАНС и след това, разбира се, да получи подкрепата на българския парламент.
Прехвърлянето на ГДБОП отново в МВР с мотив, че не работят добре, не кореспондира с реалните резултати за периода, в който БОП се намира в системата на ДАНС. Имаме извършване на 270 операции, от които 38 с партньорските служби. Тези операции не са наследство от БОП, който беше в системата на МВР преди това, а самостоятелни, проведени след при минаването им в ДАНС.
В законопроекта се предвижда и закриване и Дирекция „Технически операции” в ДАНС, което нарушава принципа да няма свръх концентрация на правомощия и ресурс в една институция, да има възможност за конкуренция в прилагането и на специалните разузнавателни средства.
Предлагани са въвеждане на конкурсно начало при назначаване на служители в ДАНС, което, според мен, не съответства на функциите и на характера на Агенцията. Едва ли е необходимо при обявяването на конкурса да се казва, че това е длъжност, която ще бъде в еди-кой си отдел – Руски отдел, или отделът, който ще работи по проблемите на радикалния ислям, какви са изискванията, какви езици трябва да се знаят. Това е информация, която определено не е необходимо да бъде публична. Поради тази причина смятам за нецелесъобразно конкурсното начало при назначаване и започване на работа в системата на ДАНС. Има, разбира се, неща, които притесняват в практиката, наложена в последните 10 или 15, може би 20 години при подбора на служителите в ДАНС. Според мен това става доста субективно, по твърде неясни критерии, но не конкурсното начало е това, което ще отпуши и ще даде възможност за по-добър подбор и привличане на кадри в системата на ДАНС.
Като цяло и аз, и моите колеги от „БСП лява България” няма да подкрепим предложените промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За първа реплика – господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Дъбов, твърде много неща бих могъл да кажа по Вашето изказване, но ще се спра само на един момент, защото е доста дразнещо това, което чух: колко били успешни акциите на ДАНС? Между другото, искам да кажа: Вие от БСП, когато се говори за ДАНС, трябва да мълчите. Защото, откакто е създаден ДАНС, той е съпътстван от гафове, които само Вие сътворявате. Вярно е, че този, който е отговорен, някъде се скри по Брюксел, но имайте срам.
По отношение на съдействието и общите операции между ДАНС и нашите партньори. Постарах се тук да събера малко информация, колкото можах за краткото време. Поисках от различните институции да ми предоставят справки за срещи. Тук има една справка, която е готвена за среща, проведена между главния прокурор на България господин Цацаров и директорът на Европол Уейнрайт, като тази среща е била на 4 април 2014 г.
Няма да Ви я чета цялата, а само няколко абзаца. Единият от тях: „Господин Уейнрайт подчерта, че сътрудничеството с България през последните 5 години е отбелязало сериозен напредък, като информационният обмен е нараснал два пъти. За съжаление, за изминалите 9-10 месеца – съобразете го това с месец април 2014 г. – тази тенденция бележи сериозен спад, особено в три сфери: фалшифицирането на евро, тероризъм и наркотици. Европол е готов да предостави своето съдействие за подобряване сътрудничеството в тези области.”
Следващият абзац: „По отношение на проблемите в областта на информационния обмен директорът на Европол, подчерта, че не би искал това да се възприема като обвинение. Той знае за предприетите структурни промени и разбира, че е необходимо време да започне нормалното функциониране на системата. Посочи обаче, че по отношение на фалшифицирането на евро валута, където за разлика от периода 2009 – 2013 година...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето за реплика изтече, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ: ...има няколко успешни акции, при които са разбити печатници...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате възможност да заявите изказване и да продължите мисълта си.
АТАНАС АТАНАСОВ: ...през последните 6-9 месеца сътрудничеството не е добро.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Дъбов.
ДИМИТЪР ДЪБОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа! Господин Атанасов, аз казах не въобще за работата на ДАНС, говорих какво се е случило в дирекция „Борба с организираната престъпност” за този едногодишен период, в който е в системата на ДАНС – 270 проведени операции, от които 38 съвместни. Нямам предвид другите действия, които се извършват в областта на контраразузнаването.
За да не остават обаче неоткрити неща, тъй като ние не всичко знаем, не всички сме запознати – тук е господин Писанчев, мисля, че ако той няма нищо против, нека да се опита да внесе повече информация по този въпрос. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване думата има господин Михо Михов.
Господин Михов, Вашата група разполага с около 3 минути – да се съобразите. Дори ми казват, че са 2 минути и 15 секунди.
МИХО МИХОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Аз съм позитивно настроен към внесения законопроект, защото, считам, че с него ще стартира реалната реформа в Министерството на вътрешните работи и, второ, защото всички ние по време на изборната кампания уверявахме нашето общество, че ще работим за неговата сигурност.
От това, което прочетох и досега слушах, считам, че ние съсредоточаваме вниманието си по Законопроекта като обърнат навътре – към самото министерство и неговата система. Би следвало да приложим закона за обръщане на движението – има такъв и в обществото, и в природата – към народа. Ако се казва в този законопроект – и мисля, че можем да го подобрим, че дейността на МВР е „насочена” – за мен е малко несериозно. Тя не може да бъде насочена, трябва да бъде основна дейност за опазване свободите на народа и другите дейности. Ако се казва и своеволно се цитира тук и там системата за защита на националната сигурност, това не изчерпва доверието на обществото, а жизнено важните интереси, които определят нивото на националната сигурност, са неглижирани – трябва да ги подобрим.
Какво имам предвид, освен „насоченост”? Можем ли да противодействаме на престъпността – ние ще я чакаме тя да се реализира?! Ние трябва да я неутрализираме, ние трябва да я обезглавяваме и всичко останало – това е вече доверие към обществото, ако така поставяме задачите. И това са клетвени слова на формените полицаи, според мен.
Можем ли да опазваме обществения ред? Напротив, ние трябва да го поддържаме, а липсва опазване на собствеността на народонаселението. Нашата собственост я няма, народът се разтренира от трудова дейност, не иска да произвежда и, в края на краищата, икономика няма да има. Тоест аз смятам, че законът и законопроектът трябва да ги обърнем към обществото, да ги поправим в следващите дни до второто четене. По този начин мисля, че ще изпълним нашите конституционни и граждански задължения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Господин Димитър Лазаров, а след него господин Янков.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Хубаво е, когато дебатът върви професионално. Разбира се, Народното събрание е политически орган, нормално е да има политически акценти и изказвания, но не бива да се съсредоточаваме само върху това.
Искам да припомня на колегите, а на тези, които са малко по-далече от тази тема, че през 2007 г. при създаването на Държавната агенция за национална сигурност Законопроектът беше внесен от няколко народни представители от управляващата тогава тройна коалиция. В дебатите при приемането на законопроекта тогава – да, поставил се е въпросът дали ДАНС да има разследващи функции, или да няма такива. Тогава се е оформило мнението и законът, както е бил приет за Държавна агенция „Национална сигурност” – ДАНС, не е имал разследващи функции.
Обаче, уважаеми колеги, дебатът тогава е бил дали ДАНС да има разследващи функции за престъпления, свързани с националната сигурност. Общо взето колегите знаят, че това са престъпления по Глава първа от Наказателния кодекс.
Когато ние говорим, че с промяната за тези четири дни миналата година и пришиването на ГДБОП към ДАНС – в ДАНС вече започнаха да разследват чисто криминални престъпления. Да, има една справка, в европейските държави, ако не се лъжа Полша, Австрия донякъде и още една-две държави в Скандинавия – службите за сигурност имат разследващи функции, но те са в областта на националната сигурност, а не в областта на разследване на криминални престъпления.
Защото с преминаването на ГДБОП и автоматичното прехвърляне на полицейските правомощия по разследване, изобщо по предотвратяване и разкриване на престъпления към ДАНС – какво се оказва? – ДАНС, Агенцията, която трябва да защитава националната сигурност, още повече че този законопроект беше приет миналата година, когато се очертаваха тенденциите в Близкия изток и Северна Африка, предизвикателствата, които стоят пред Европа и България – ДАНС, Агенцията, която трябва да защитава националната сигурност, ще разследва трафик на хора?! Знаем какво касае трафикът на хора с годините назад.
Ще разследва престъпления, свързани с интелектуалната собственост – дали на анцуга пише „Адидас”, „Адибас”, или на гащетата, или на потника?! Това е едната част от престъпленията с интелектуалната собственост. Разбира се, има и други такива.
Ще разследва ДАНС – Агенцията, която трябва да защитава националната сигурност на България, трафик на културни ценности или хазарт?!
Вижте с какво е натоварена тази Агенция за национална сигурност?! И те горе-долу са около седем такива функции, които автоматично се пренесоха към правомощията на Агенцията, и освен това да води и досъдебни производства.
В същото време престъпленията, свързани с националната сигурност по Глава първа от Наказателния кодекс и още няколко, уважаеми колеги, се разследват от следователите. Ето това е парадоксът – на Агенцията, която трябва да защитава националната сигурност, й пришихте миналата година за четири дни правомощия да разследва криминални престъпления. За това говорим – полицейски функции!
Това са мотивите от миналата година. Ето, това са един лист и още един абзац за извършените от Вас сериозни реформи в областта на сигурността. Вие казвате: „Ама, как сега, нека да видим! Защо сега връщате нещо, което толкова години е работило?” Вижте какво пише в тези мотиви, уважаеми колеги: „Възстановяването на правомощията на ДАНС и превръщането му в действен орган както за защита на националната сигурност, така и за ефективно противодействие на трансграничната и вътрешна организирана престъпност – полицейски функции”. Но следващият абзац, и с това приключват мотивите: „Друга изключително важна промяна е възстановяването по категоричен начин на правомощията на органите на Агенцията да извършват разследване в пълния обем на тази дейност по смисъла на НПК”.
Извинявайте, колеги, през 2007 г. беше приет законът, през 2008 г. започна да функционира ДАНС. Кога е имала Вашата промяна миналата година правомощия за пълни разследвания по НПК, че да ги възстановявате юни миналата година? Това говори за некомпетентност, за непознаване на законите на тези, които ги внесоха, а те бяха представителите, ръководителите на политическите партии. Какво възстановяване? Какво сте възстановили през 2013 г., какви разследващи функции, след като от 2008 г. до 2013 г. ДАНС не е имала такива?
Уважаеми колеги, тук се говори как, видите ли, изборът на председател на ДАНС от Народното събрание би повишило – това е записано в мотивите Ви от миналата година – и ще даде допълнителни гаранции за ефективен и незаобиколим парламентарен и граждански контрол. В същото време миналата година от тази трибуна представители на тогава управляващото мнозинство – хора, които аз уважавам, и са компетентни, пък казаха: „Как ще избираме ние от парламента председател на един от органите – ДАТО, и в същото време парламентът ще го контролира и ще упражнява ефективен контрол?” Това беше изказването. Ако не се лъжа, и представители на БСП го подкрепиха.
Уважаеми колеги, пак Ви призовавам, нека да прочетем, да се запознаем с действителността, с това, което Вие сте говорили – това, което сте приемали, как са функционирали законите, какви мотиви сте внесли, и аз ще призова колегите да подкрепят внесените изменения в закона. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Лазаров, наистина има стремеж от наша страна да водим един цивилизован спор, но няма да се разберем, защото бавно и полека Вие отново вървите към пътя, обезличаващ Държавната агенция „Национална сигурност”. До такова състояние Вие я доведохте в началото на Вашето управление. Лесно Ви е да припомните случая КТБ, макар че за него ДАНС съвсем не е единствената отговорна институция. Но някак си услужливо забравяте атентата в Сарафово и няколко други пробива в националната сигурност. Хубаво е да се замислим, защото едната служба не бива да бъде обезличавана за сметка на другата.
Когато говорим за сектор „Сигурност”, трябва да говорим с достатъчна загриженост и за МВР, господин Вучков, и за Държавна агенция „Национална сигурност”. Защото те са неразривно свързани звена.
И още нещо бих искал да добавя, тъй като нямах възможност да направя лично обяснение на думите на министъра.
Господин Вучков, ние бихме приели всички тези Ваши разумни доводи. Вие винаги сте водили един академичен спор с нас и това го потвърждавам най-отговорно. Всичко това щеше да бъде по-убедително обаче, ако промените в Закона за МВР бяха направени от Вас след достатъчен функционален одит. Беше казано от господин Дъбов, че предишният министър е работил практически само два месеца, служебният министър – три месеца, а Вие нямате още два месеца. За какви промени...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие правите реплика на господин Лазаров.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ: Кога разбрахте, че системата не работи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие правите реплика на господин Лазаров.
Втора реплика?
Заповядайте, господин Етем.
АЙХАН ЕТЕМ (ДПС): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Лазаров, не споделям Вашето твърдение, че разследващите функции на Държавна агенция „Национална сигурност” би трябвало да отпаднат, защото правейки този анализ, Вие трябва да имате предвид, че те са делегирани като правомощия предвид функцията по разследване на престъпленията или да осигури пълния цикъл на ефективно противодействие срещу посегателствата върху националната сигурност, а именно предотвратяване, разкриване и разследване на свързаните с тях престъпления. Това ми е репликата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Третата реплика е на господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колега Лазаров, знаете, че правна норма винаги се създава при вече възникнали обществени отношения, тоест тя урежда вече възникнали обществени отношения. Тук се касае по отношение разследващите функции на ДАНС. Те се създадоха след атентата в Сарафово. Къде бяха тогава мегаструктурите на МВР, на ДАТО и всички останали, за които Вие сега толкова радетелствате?
Освен това казвате, че ДАНС, видите ли, разследвала нарушения на авторското право. Само че Вие знаете, че тук става въпрос за стотици милиони, които касаят и националната сигурност. Ще видите и докладите по отношение на България за протекциониране на авторското право.
Казахте, че от ДАНС разследваха, и минимизирахте нейните функции, трафика на хора. А когато се трафикират терористи? Вие знаете какво се случва в Близкия изток, знаете какво се случва в Украйна – оттам към България. Явно, че има поток и този поток не се знае в него дали има терористи, дали няма, каква им е бройката. И го доказа само преди няколко години, за съжаление, прецедентът в България с този терористичен акт.
Нека да не се създава една мегаструктура за сметка на друга агенция. Трябва да има пропорционално и балансирано разпределение на функциите по опазване на националната сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, в правомощията на ДАНС, каквито бяха преди направените от Вас миналата година за четири дни промени, имаше включени опасност за икономическата и финансова сигурност на държавата. Аз не искам отново да досаждам на колегите, могат да си ги прочетат в закона. Аз говорех за чисто криминалните престъпления, които бяха от компетенцията на БОП – тях ги прехвърлиха да бъдат разследвани от Държавна агенция „Национална сигурност”. За това говоря. В Европа няма наистина – от справките, те бяха представени и от господин Писанчев – няма служба, отговаряща за националната сигурност, която да се занимава с разследване на криминални престъпления, уважаеми колеги. Нека да говорим малко професионално. Аз споменах неслучайно предизвикателствата, пред които е изправена България с оглед Близкия изток, Северна Африка и всички тези събития, а ние натоварихме ДАНС да се занимава с разследване на криминални престъпления. За това става въпрос. Хайде да говорим за принципи!
Що се отнася до случая в Сарафово, няма държава, която на сто процента да е гарантирана от такива случаи. Разследването се води от следовател и от следствието.
Но аз си спомням, господин Мерджанов, когато на един Съвет за национална сигурност при президента бяха изнесени данни, че това е действие на военното крило на Хизбула, колко шумно тогава Вие възразявахте, не бяхте съгласни, казвахте, че е заплаха за България да бъдат изнасяни тези данни. Впоследствие разследването опроверга тези Ваши тогава чисто политически, както и в момента, изказвания. Малко след това обаче на сайта на политическото ръководство на Хизбула – беше там господин Станишев, който трябваше да направи посещение. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега ще направим 30 мин. почивка, тъй като има заявени изказвания от господин Янков, господин Иванов и господин Атанасов.
Почивка до 12,00 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Продължаваме заседанието.
Моля, заемете местата си.
Квесторите да поканят уважаемите народни представители да заемат местата си.
Преди да продължим, едно съобщение:
„На основание чл. 13, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Ви уведомяваме за промяна в ръководството на Парламентарната група „Български демократичен център”.
След проведено заседание на 9 декември 2014 г. Парламентарната група реши:
1. Ръководството на Парламентарната група Български демократичен център е в следния състав:
Светлин Димитров Танчев – съпредседател;
Д-р Красимира Ковачка – съпредседател;
Кънчо Филипов – заместник-председател;
Румен Йончев – заместник-председател и
Стефан Кенов – секретар.
Моля да бъдат извършени необходимите действия съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.”
Има приложено препис-извлечение от заседанието на Парламентарната група, проведено на 9 декември 2014 г. Следват подписи.
За изказване от името на група има думата господин Радан Кънев.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): „Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Министър!
Уважаеми колеги от мнозинството в Четиридесет и третото народно събрание! След среща между представители на правителството и синдикатите в неделя беше приет меморандум, включващ поредица от мерки, предвиждащ генерална промяна в пенсионния модел, заложен в реформата на пенсионната система от 2000 г. Подчертаваме, че преминаването от задължителен капиталов елемент в пенсионното осигуряване към модел, допускащ обезпечаването на правото на пенсия единствено чрез участието в солидарния стълб, е най-съществената вътрешнополитическа промяна в България за последните 14 години.
Пенсионната реформа, тристълбовият модел и задължителното участие чрез лично спестяване в капиталов стълб са плод на двугодишен обществен дебат, тристранно сътрудничество и политически консултации, основани на дългосрочни демографски и икономически прогнози, и продължително съгласуване с международните финансови институции.
Посоката на пенсионната реформа в България не е била поставяна под съмнение нито от социалните партньори, нито от основните политически сили за повече от десетилетие, макар непрекъснатото отлагане на предвидените в реформаторския пакет мерки да доведоха до тежки изкривявания на пенсионния модел, хронични дефицити в бюджета на държавното обществено осигуряване и разколебаване на доверието във втория пенсионен стълб.
След проведената бърза среща в неофициален формат между част от управляващите и синдикатите на вниманието ни се представят светкавични промени в Кодекса за социално осигуряване, коренно изменящи заложената в пенсионния модел идея. Вместо разумна еволюция на пенсионния модел ни се предлага прибързан и необмислен отказ от модела с непредвидими икономически и социални последици.
Предложената от група народни представители промяна в Кодекса за социално осигуряване влиза в програмата на Четиридесет и третия парламент в нарушение на всички норми, предвиждащи процедура за промяна в осигурителното законодателство. Тя не е съгласувана с Надзорния съвет на Националния осигурителен институт; не е обсъждана и не е приемана от Министерския съвет; не е съгласувана със социалните партньори; не е придружена, макар с формална, оценка на въздействието.
Парадоксално, но тази промяна не е влизала и в Социалната комисия на парламента и не знаем дали се подкрепя от Министерството на труда и социалната политика, защото няма негово становище.
Независимо от това, предложението е направено и в грубо нарушение на правилата за вземане на решения, договорени между партньорите в мнозинството и между коалиционните партньори в правителството. Подобна мярка е в пряко противоречие с програмната декларация на кабинета и с предизборните програми на политическите партии, които го подкрепят. Тя не е съгласувана нито на ниво Министерски съвет, нито на ниво ръководства на парламентарните групи от мнозинството, нито в Съвета за развитие към Министерския съвет.
Колеги вносители, с това парламентарно поведение Вие рушите духа на доверие между партньорите в мнозинството и духа на диалог, компромис и политическо смирение, който се опитваме да наложим от първия ден.”
Тук искам извън текста на декларацията да благодаря на премиера Борисов за извиненията, които е поднесъл за вчерашното поведение на финансовия министър.
„Подобни силови методи и решения с неясна аргументация бяха характерни за предишния парламент. Именно те в най-голяма степен допринесоха за бързия и необратим провал на предишното мнозинство и на подкрепяния от него кабинет на Орешарски. Ние още не знаем кой предложи Делян Пеевски, но знаем, че от момента на избора му управлението, което го предложи, беше компрометирано и оставането му на власт – вредно за държавата и обществото. Животът му също беше кратък.
Днес, повярвайте ми, без никаква наша намеса гражданите на София се събират на протест срещу тези мерки, а именно срещу начина, по който са предложени и по който не са обсъдени.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Протест ли?
РАДАН КЪНЕВ: Не против самите мерки. След обсъждане можем да убедим всеки. На теория можете да убедите и мен, че тези мерки са правилни, но няма как с подобен метод на обсъждане това нещо да стане.
Днес ние не знаем кой и защо предлага промените в Кодекса за социално осигуряване, какви са аргументите и политическите цели. Нямаме никакво обяснение защо се бърза, след като тези мерки нямат пряка връзка с Бюджет 2015.
Колеги, Вие не можете да се криете зад гърбовете на премиера и финансовия министър, колкото и да са широки. Ако това беше предложение на изпълнителната власт, то щеше да мине през всички съгласувателни процедури и Социалната комисия щеше да е водеща, а не изцяло пренебрегната; щеше да мине на обществено обсъждане; щеше да мине през други ресорни комисии.
Потайният начин за прокарване на тези промени се дължи именно на факта, че се използват депутати от мнозинството с този трик – за вкарване между първо и второ четене в друг закон, така че Вие носите цялата отговорност за политическите последици от това гласуване. С този силов подход, на който не знаете нито аргументите, нито целите, Вие поставяте под въпрос мнозинството в Четиридесет и третото народно събрание и стабилността на управлението, на което всички българи разчитат за бъдещото си.
Замислете се какви усилия положихме, какви компромиси направихме, за да има България правителство и управление!
И тук никой не заплашва, че ще свали доверието – не ние, които седим в най-дясната страна на залата, а тези, които дават доверието долу на улицата, те ще го свалят. И от там нататък нашето управление повече стабилно няма да бъде.
Колеги, всички допускаме грешки, няма съвършени хора. Затова и модерната демокрация предвижда парламентарен контрол върху прибързаните и опасни ходове на изпълнителната власт.
Вие тук не представлявате министър Горанов, представлявате десните избиратели в България. Вашето послушание в този случай, по силата на което внасяте промени, които не присъстват във Вашата предизборна програма, прави лоша услуга на управлението. Ако не оттеглите това предложение, управлението на втория кабинет на господин Борисов ще бъде обречено на недоверие. То няма да може да успее в реформаторските си планове, без да има обществено доверие. То пак ще бъде по-добро от това на БСП, на ДПС и на „Атака”, на чиито гласове разчитате, за да минат тези промени, но реформаторско и различно няма как да бъде и няма как да доведе до по-добър живот за българските граждани по този начин.” Благодаря. (Ръкопляскания от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Кънев.
От името на група – госпожа Менда Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, не съм подготвена за подобно изказване, за подобна декларация, така че няма да бъда толкова подредена, колкото беше господин Радан Кънев. Но вземам думата от името на парламентарната група, защото в началото на неговата декларация аз чух изказване, което не отговаря на истината и искам да обясня защо смятам така.
През цялото време господин Кънев говори за промяна в пенсионния модел, който ние на коляно, между двете четения правим. Искам да Ви кажа, че няма промяна на пенсионния модел.
Пенсионният модел в България включва НОИ, фонд „Пенсии” като солидарен фонд, от който получават пенсиите си всички български граждани, родени преди 1959 г., плюс трети стълб на доброволно пенсионно осигуряване, които тези граждани могат да правят по собствена воля.
Но гражданите, родени след 1959 г., освен този солидарен стълб, в който те задължително внасят част от своите вноски, държавата със закон ги е задължила 5% от техните вноски да отиват в универсален частен пенсионен фонд. Тоест моделът, по който се пенсионират хората в България, е различен за едни, родени преди 59-а и за други, родени след 59-а година.
Това, което предлагаме, не е смяна на модела. Ние даваме само една възможност на хората, родени след 1959 г. – да изберат модела, по който ще се пенсионират хората, родени преди 59-а година. Тоест те да преценят и решат за себе си дали ще се възползват и от първия, и от втория стълб на пенсионната система, или ще се откажат от втория стълб и ще останат в първия – там, където са част от другите български граждани.
Това не е промяна на модела, а е даване на възможност на всеки един човек да прецени за себе си по кой модел иска да се осигурява и по кой модел иска да получава пенсията си. В този смисъл категорично не мога да се съглася с това.
Говореше се, че ние сме представители на десните избиратели, а правим леви мерки. Пό дясно от това, пό либерално от това да дадеш на човек право сам да прецени какво да прави с парите си и какво да прави с начина, по който ще се пенсионира и ще получава парите си за старини – не смятам, че това е лява, а мисля, че е дясна политика. Може би ние или част от нас, които се смятат за десни или леви, не знам, но които са против това право на избор, което се опитваме да дадем на хората, какво им казват те? –„Ние, политиците, сме по-умни от Вас – Вие не сте достатъчно зрели да вземете решение за себе си, за своето пенсиониране, за своята съдба. Ние, като по-умни, сме решили и продължаваме да решаваме къде да отиват Вашите пари – 5% в частен пенсионен фонд, от 2017 г. – 7% в частен пенсионен фонд.” Кой е по-умен – политиците или всеки човек?
И вторият ми въпрос е: кой поема риска от това – политиците или всеки един човек? Категорично рискът се поема от всеки един човек и когато някой поема риска за своите съдбини, трябва да бъде свободен да го направи, от една страна.
От друга страна, той трябва да бъде информиран да го направи. И аз не виждам нищо лошо в това този модел, който се пропагандира, че е много добър, нека да убеди всеки един човек. Частните пенсионни фондове разполагат със страхотен ресурс – и от пари, и от специалисти, които биха могли да се размърдат и да чуем нещо за тях, да стигнат до всеки от Вас, да му кажат какви са предимствата и да го мотивират за тази система. А не силово, през закони, както е направено преди 14 години, да продължаваме да караме хората да избират това, което ние, умните политици, сме решили, че е най-правилното за тях. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Други изявления от името на групи?
РАДАН КЪНЕВ (РБ, от място): Лично обяснение! (Реплики от ГЕРБ: „Няма лично обяснение!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Продължаваме с разискванията по ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните работи.
За изказване се е записал господин Янков.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Министър, господин Писанчев, господин Китов! Законът за МВР беше приет през юни 2014 г., обнародван на 27 юни. Редица форми, произтичащи от него, все още са в процедура на въвеждане съобразно регламентираните срокове. Това означава, че към момента няма как да се даде пълна оценка и да се направи анализ доколко той е изчерпателен и създаващ оптимални условия за работа на ведомството.
Каквито и да били промени на този закон сега могат да се охарактеризират само като прибързани, или по-точно – опит за пригаждане на системата на МВР към модел реставрация на предишния мандат на кабинета Борисов.
Тази реставрация започва още с парадокса, че Цветан Цветанов е вносител на промените в Закона за МВР и член на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Човек, срещу когото има и заведено дело за нарушения, свързани със СРС, в качеството му на министър на вътрешните работи.
Какво искате да промените в закона? Всъщност Вие нарушавате логиката за съвременен модел на национална сигурност. Връщането на ГДБОП в МВР не е просто механичен механизъм за трансформация на едно звено от една структура в друга. Със Закона за МВР беше създадена възможност в Република България да има адекватен инструмент за защита на националната сигурност в условията на новите реалности.
Със сливането на ДАНС и ГДБОП се постигнаха две цели. Първата – Държавна агенция „Национална сигурност” не просто да регистрира процеси, а да реагира бързо и адекватно да противодейства в защита на обществото. Задачи от типа на установяване и неутрализиране на структури от мрежата на „Ислямска държава в Ирак и Леванта” могат да се решават само с такъв модел! Национална агенция, която има правомощия да предотвратява, разкрива и противодейства на посегателствата срещу националната сигурност!
Борбата с трансдържавни криминални структури също изисква потенциал за бързи, оперативни действия в условия на висока степен на секретност! Такава секретност не може да се обезпечи с интегрирани полиструктурни и междуведомствени действия.
Втората цел, с която ГДБОП бе изведена от МВР, беше тя повече да не се използва като инструмент за увеличаване на властовия капацитет на управляващите. Тя трябва да е служба, подлежаща на пряк парламентарен контрол. Именно затова ръководителят на ДАНС трябва да се избира от Народното събрание при една публична, прозрачна процедура, а не да бъде назначаван от когото и да било.
И точно тук идва и другият анахронизъм в предложените промени – ръководителят на национална агенция да се назначава еднолично, а ръководните нива в МВР и ДАНС да бъдат върнати към конкурсното начало. Това е метод за въвеждане на косвени критерии, подлежащи на манипулиране или пък неотразяващи в пълнота качествата и недостатъците на кандидатите.
Обективна оценка за кариерно развитие в системата на Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” е цялостната работа и преминаване на квалификационни нива на отделния служител. Такава оценка трябва да се изготвя регулярно от кадровата служба и заедно със становище на преките ръководители е нормалният механизъм за заемане на дадена длъжност.
И за една наглед дребна, но съществена промяна в закона – начинът за носене на нагръдните знаци от полицаите по време на охрана на масови мероприятия.
Уважаеми господа управляващи, с тази поправка Вие се опитвате да насочите общественото внимание към личната отговорност за поведението и действията на служителите по време на изпълнение на техните задължения. Отговорността на МВР обаче е по вертикала. При нарушаване на правата на гражданите, използване на прекомерна сила или каквото и да било друго нарушение, последствията са както за редовия полицай и преките му ръководители, така и за професионалното ръководство, включително до министъра на вътрешните работи.
Идентификацията на редовия полицай е само малка част от прозрачността в работата на органите на МВР. По-важна е идентификацията на това, което ще произтече от Вашите промени. И тя ще настъпи скоро. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване – господин Явор Хайтов.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! На 7 ноември ние гласувахме състава на настоящето правителство и аз гласувах „против” това правителство. Това, по правилата на парламентарната демокрация, ме поставя в групата на опозиционните депутати.
Искам обаче да заявя, че в никакъв случай нашата група и аз лично нямаме намерение или желание да гласуваме за всичко „против”, защото като дух, като концепция и като материя считаме, че предложените промени в Закона за Министерството на вътрешните работи са правилни и те трябва да бъдат приети. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Бих казал и лично, че вярвам на този министър. Вярвам, защото го познавам от периода 1995 - 1996 г. и зная, че той е един задълбочен правник и че той ще прилага Закона така както е написан, такъв какъвто е неговият дух.
Господин Министър, ще си позволя да Ви цитирам: „Поемам гаранции, че няма да има сътресения в системата на МВР”. Аз ще следя това Ваше обещание и наистина искам тази система да работи спокойно и без повече трусове. В последните години имаше много и, бих казал, несполучливи упражнения за системата на Министерството на вътрешните работи.
Що се касае до предложените конкретни законови промени – считам, че възлагането на функции на президента в този Закон са правилни. Бих казал, че така беше и през 1999 г., когато беше приет нов устройствен Закон за Министерството на вътрешните работи, и тогава, уважаеми колеги, президентът имаше функции по назначаване не само на главния секретар на Министерството, но и до директорите на национални служби, което считам, че беше правилно.
И в този смисъл бих желал да припомня на някои колеги, които може би са забравили, че всъщност главен секретар по време на управлението на правителството на НДСВ, тогава – господин Бойко Борисов, беше назначен от президента Петър Стоянов. Впоследствие главният секретар на МВР господин Калин Георгиев беше назначен с указ на президента Георги Първанов.
Що се касае до така предложените четири национални служби, считам че това е правилно. Трябва да има една силна, мощна Национална служба „Полиция”, трябва да има „Гранична полиция”, като служба-партньор на нашите партньори от европейските структури, в това число е и служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, но искам да кажа и че е важно да се отбележи мястото на ГДБОП, според мен като една полицейска функция. Тази служба трябва да бъде в системата на МВР, но в никакъв случай не трябва да омаловажаваме труда на досега действащата Специализирана дирекция „Противодействие на организираната престъпност” в ДАНС.
Колеги, само ще припомня, че всъщност когато ГДБОП беше закрита в системата на МВР и беше пренесена към ДАНС от общо 900 човека бяха преназначени около 600 и всъщност съставът и тези служители практически са същите.
Между първо и второ четене ще внесем нашите предложения за промени и ще държим на тях. Това, което считаме за правилно е в ГДБОП към МВР да няма структура, която да използва специални разузнавателни средства.
И тук искам да кажа, че не говорим само за технически операции, а и за човешкия фактор, за възможността за внедряване на агенти под прикритие, така че според нас мястото на това звено не е в ГДБОП. Ние ще направим своите законови промени. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Хайтов.
Реплики? Няма.
За изказване – господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
Тъй като времето, което остава на групата, е малко, аз ще съкратя в голямата му част изказването си.
Тази сутрин, идвайки на работа, отворих пощенската си кутия и вътре намерих една коледна картичка. Отворих. Вътре видях едно име – Борислав Гуцанов. Това ме наведе на много неприятен спомен отпреди около четири години, когато този наш бивш колега беше обект на една продукция на вътрешноведомствена медия, която, за съжаление, аз в предложените промени в Закона за МВР не виждам някаква гаранция, че те ще бъдат избегнати.
Искрено се надявам това нещо да не продължи във времето и да не бъдем свидетели на подобни изкривявания в работата на Министерството, на неговата основна работа, още повече че кредитът на доверие, който сме дали на министъра и на неговия кабинет не е малък. Надявам се той да не бъде изчерпан в бърз порядък с предлаганите промени в Закона, още повече, че Министерството не е вносител. Притеснително е, че го внасят колеги. Темповете, с което се приема това нещо също не са изключително бързи. Те са изключително бързи и притеснителни – след Нова година искаме веднага да го гласуваме на второ четене.
По отношение на другия законопроект – за знаците, имам също мнение, че той има за цел да направи идентификацията на служителите на МВР, охраняващи масови мероприятия, по сигурно. Това обаче се явява до голяма степен излишно, защото и сега Законът за МВР предвижда служителите да се легитимират по време на изпълнение на служебните задължения. В мотивите си вносителите констатират, без да е много ясно откъде черпят тази информация, че служителите да показват служебните си карти при поискване. Това обаче не е пропуск на Закона, а нарушение, за което трябва да се носи съответната отговорност. Как трябва да се извършва легитимация, с какви знаци би трябвало да е предмет на подзаконов нормативен акт, а организацията как това да се случва е от компетентността на министъра, затова и сега материята е уредена с наредба и инструкция на министъра. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) По тази причина не бихме се съгласили да подкрепим тази промяна. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Реплики?
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Господин Иванов, Вие си спомняте от тази картичка нещо, което се е случило отдавна. Но Вие не бяхте ли служител на СИК и бяхте за два часа заместник-министър на МВР, доколкото си спомням? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Що се отнася до това, което Вие непрекъснато повтаряте като опорна точка – „времето на Цветанов”. Само да Ви кажа нещо. Манфред Вебер казва: „За Шенген България ще трябва да навакса постигнатото от Цветан Цветанов.”
И нещо друго, господин Иванов. Тук одеве се говореше колко било лошо управлението преди предложенията, които Вие реализирахте. Само едно искам да Ви кажа: спомнете си Христо Бисеров – брилянтното изпълнение на ДАНС; спомнете си КТБ – брилянтното изпълнение на ДАНС. Това са именно пироните в ковчега на това състояние на ДАНС, което ние смятаме с този закон окончателно да ударим, защото ДАНС в този му вид освен политически поръчки и освен това, на което се нагледахме тази година и няколко месеца, друго не може да роди. Да не говорим за начина, по който беше избран и неговият председател в първия му вариант в Народното събрание и което предизвика свалянето на Вашето правителство. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Взех реплика, провокиран от изказването за идентификационните кодове на полицаите. Точно там им е място, господин Иванов, в закона.
Ние се мотивирахме на Комисия защо предлагаме това нещо. Освен чисто техническите аргументи за това все пак полицаите да не се затрудняват при оказване на своите личности, да не вадят лични документи от джобовете си в масови мероприятия, което би създало хаос и безпорядък и може да доведе до изгубване на техните документи, дадохме чисто принципни аргументи. Когато полицаите могат да бъдат идентифицирани, това ще създаде спокойствие и у протестиращи, и у хора, които участват в тези мероприятия, и те ще знаят, че полицаите биха били по-малко склонни да превишават правата си, отколкото в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Имате възможност за дуплика, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Аз съм изненадан как един господин, който тук ходи с тракащи скелети от гардероба и вземащ мнение от друг колега с опит в съдебната практика, дава съвети кой какъв е бил и защо. Аз се учудвам защо ми правите забележка по отношение на моята професионална кариера, при положение че не виждам причина тази заповед, която съм имал за заместник-министър, да стане факт. Още повече че сегашният министър-председател ми е бил началник и, предполагам, е бил с висока оценка за моята дейност. Щом и сега той е министър-председател, не виждам причина да не ми гласувате доверие. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Все пак съобразявайте се и от Ваша гледна точка Вие как сте били и какво сте правили в миналото. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване думата има господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! За съжаление, аз очаквах да има по сериозен професионален дебат. Нещата се изкривиха и то е обяснимо защо.
На практика основните аргументи, които чух от страна на опозицията, основно от „БСП лява България”, се състоят в това да бъдат бранени определени висши професионални позиции, на които са назначени удобни хора. Не това е същността на Законопроекта, дами и господа! Обяснимо е Вашето поведение, защото Вие винаги сте работили на принципа „Кадры решают всë!” Това е един системен подход на Вашата партия – да разполагате верни хора на възлови места, стар изпитан метод в борбата за власт, но нека да вникнем в същността на Законопроекта.
На първо място – и това е гвоздеят, бих казал, на този Законопроект – прехвърлянето на функцията за борба с организираната престъпност на естественото й място. Сега обществото и данъкоплатецът трябва да платят една грешка, която не беше непредпазлива. Тя беше умишлена.
Но аз искам да спра Вашето внимание върху основния момент, свързан с тази функция. Изключително важен признак за ефективността на борбата с престъпността, и особено с организираната престъпност, е добрата координация между структурите. Това е стар дефект на българската система за сигурност – куцането на координацията, но с изваждането на Службата за борба с организираната престъпност от естественото й място, подчертавам, Министерството на вътрешните работи и полицейските структури и прехвърлянето й към Контраразузнаването тази координация изчезна напълно. На практика единните информационни масиви за бързи справки се намират в системата на Министерството на вътрешните работи. Там са информационните канали, по които се получават сигнали за различни видове престъпления. На базата на анализа на цялостната картина би следвало една служба като Службата за борба с организираната престъпност да организира и провежда своите операции. Изваждането на ГДБОП разкъса и затрудни координацията. Това е основният проблем, който Вие не искате да разберете.
Каналите, по които се получава разнородна и различна информация за правонарушения и престъпления в МВР, са много. Един от тези канали е униформената полиция – хората, които ежедневно са на терен и получават най-различна информация, която касае цялостната организация на борбата с организираната престъпност, и в един момент изваждането на това звено и изкуственото му закачане, това е точната дума, към контраразузнавателния орган на държавата е нонсенс. Ето защо абсолютно наложителната промяна, както Ви казах, в основата на този Законопроект е връщането на основния инструмент за борба с организираната престъпност в Министерството на вътрешните работи, където му е естественото място.
Ние разглеждаме Законопроект за изменение на Закона за МВР и през цялото време от ляво чувам само за ДАНС. Ще си позволя отново да Ви кажа днес от тази трибуна – не говорете за тази структура, защото опорочихте добрата идея. Аз винаги съм бил на мнение, че контраразузнавателният орган на държавата трябва да бъде изваден от МВР, да бъде създадена, както се случи, разбира се, отделна структура. Само че спомнете си това защо беше направено през 2007 г.?
Държавната агенция за национална сигурност през 2007 г. беше създадена, за да си решавате вътрешнопартийни въпроси в БСП, за да бъде противопоставена на тогавашния министър на вътрешните работи, който по една или друга причина Ви беше неудобен.
Впоследствие, да соча ли другите тежки гафове на ДАНС, и то детерминирани именно от моментите на Вашето управление, и свързани с едно име, което Вие не искате сега да споменаваме. Споменавам – то се казва Станишев. Какво направи Станишев през 2013 г.? Той даде на концесия сектора за сигурност на ДПС. И затова загубихте властта! Давате ли си сметка за това или не?
Няколко думи по отношение на назначенията, защото през цялото време за това говорите. Искам да поставя следния въпрос: ако главният секретар на МВР или председателят на ДАНС един-два или три месеца не отиде на работа, какво ще се случи? Няма механизъм за освобождаване на тези висши професионални длъжности при тежко нарушение на служебната дисциплина или при системно неизпълнение на служебните задължения. Тези основания за освобождаване с една тънка гумичка един господин, който ми е колега юрист, но преди време бях чул, че има някакъв уклон към зъболечението – тук, от тази трибуна, с една тънка гумичка изтри тези основания. Не може да има длъжности в администрацията, дори и висши длъжности в администрацията в България, на които да не се търси отговорност при системно неизпълнение на служебните задължения. Сега се предвижда точно това.
По отношение на обвързаната компетентност за назначаване. Това, което чувам, било разумно – Народното събрание да избира шефа на тайната служба в държавата тук, на публичен конкурс. Да не говорим за това, че то беше една имитация. Всички видяхме как се случи това. Съгласно чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България Министерският съвет е органът, който носи цялата отговорност за борбата с престъпността и опазването на обществения ред. И този орган трябва да има правомощието да кадрува в структурите за борба с престъпността. Точно това се прави сега с този законопроект. Министерският съвет ще предлага назначаването и освобождаването на тези висши длъжности. Президентът на собствено основание не може да назначи или да уволни когото и да било.
Направи ми впечатление това обществено обсъждане, което беше проведено тук преди два дни. Редица бивши висши служители на Министерството на вътрешните работи, ръководили Службата за борба с организираната престъпност, работили в нея, категорично заявиха, че естественото място на тази служба е в Министерството на вътрешните работи, че тя е откъсната от естествената среда. Трябва да чуем тези гласове.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Всички ли взеха това становище?
АТАНАС АТАНАСОВ: Ще подчертая този правен абсурд, който един преподавател по наказателен процес, какъвто е господин министърът на вътрешните работи, много правилно подчерта – правен абсурд е с подзаконов нормативен акт да се определя подсъдност по наказателни дела. Юристите много добре ще разберат какво казвам. Как може такова нещо?! Имаме Наказателнопроцесуален кодекс, в който подсъдността е уредена.
Искам да кажа две думи за борбата с корупцията. Какви са резултатите след тази структурна промяна? Четох в един анализ, че били създадени екипи под ръководството на прокурор в ДАНС за разследване на корупция в съдебната система. А защо журналистите разкриха корупционната схема с така нареченото „случайно разпределение на делата”, питам аз?! Къде е ДАНС?! Или може би тяхната задача е не да разкриват, а да прикриват точно тези схеми.
И последно, аз усетих във Вашите изказвания, че основната Ви грижа е да бъдат запазени определени кадрови позиции. Миналия ден получих една справка за проведена операция от Министерството на вътрешните работи, злополучна операция. Получих справка за извършена проверка. Министърът на вътрешните работи е разпоредил екип от Инспектората да извърши детайлна проверка на този провал. Вътре в справката е записано, че Комисията е поканила на разговор главния секретар на МВР, за да изяснят някои детайли. Той заявил, че няма да се среща с никаква комисия, защото бил дал обяснение където трябва. Ето, за тези абсурди става въпрос! Не може да очакваме да има ефективност в борбата с престъпността, след като висшата професионална длъжност в Министерството на вътрешните работи не зачита заповедите на министъра на вътрешните работи, който е избран от българския парламент! Благодаря. (Реплика от народния представител Красимир Янков. Ръкопляскания от блока на ГЕРБ и РБ. Народният представител Валери Жаблянов иска думата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямате време, господин Жаблянов. Изтече времето на групата Ви.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Лично обяснение, че се разпознах. (Смях в ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съжалявам.
Други народни представители?
За изказване има думата господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата за изказване и ще се опитам да бъда кратък, защото до този момент спорим, говорим за нещо, което от само себе си се разбира, че отдавна трябва да си дойде на мястото. Всъщност когато върнем времето назад, ще разберем, че този закон беше създаден по времето на тройната коалиция. Този закон беше измислен единствено и само, за да създаде политическата преторианска гвардия на БСП, ДПС и паразитиращата Партия „Атака”. Когато говорим за разкриване на корупции, корупционни схеми, то нека не забравяме, че корупцията, корупционните схеми и измамите, въобще всички криминални престъпления идват от ДПС, от кръговете... (реплики от ДПС:„Еее!”) ...около тях, както и от БСП и подкрепящите ги малки партии. Точно поради тази причина беше променен законът, защото беше направен с една-единствена цел – да пази отделните олигарси, които обслужват тези партии, олигарси, които са създадени в годините от тези партии, за да могат да продължат кражбите.
И сега видяхме какво е финансовото състояние на България. Кражба до кражба! Опитаха се да направят този хомункулус, за да ни убедят, че видите ли, ще пазим по всякакъв начин правата, свободите и не знам си още какво. Кои права? Правата на крадците, които 20 и кусур години гледаме от една антиконституционна партия ли?!
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): А „Скат”?!
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Тези права ли пазим? Така че нещата трябва да си дойдат на мястото! Не може тук председателят на ДАНС още в началото, когато се конституира Народното събрание, да излиза и неадекватно да отговаря на простичкия въпрос. Не може да се проспи КТБ! Не може да не се знае какво става в енергетиката! Говорим за огромно източване на държавата.
И тук, в този момент стават и започват да ми говорят за права, за свободи, за това как щял законът по някакъв начин да наруши... Кои права, питам? На крадците? На измамниците?! Ами ако тази ДАНС си беше вършила работата, както я създадохте, досега трябваше да има няколко депутати вече, ако не в затвора, то следствени – от ДПС и БСП. (Шум и реплики в БСП ЛБ и ДПС.) Това трябваше да направи. Само че ДАНС, както виждате, е удобната превръзка, която трябва да прикрие миризливите миазми, които излизат от недъгавото тяло на тази тройна коалиция, която продължава да трови живота на българите. (Смях в блока на БСП ЛБ, ръкопляскания от ГЕРБ, РБ и ПФ.) Това е! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Процедура по начина на водене – господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Искам да изразя отношението си по начина на водене, тъй като току-що говорещият от тази трибуна, който изръси куп лъжи и квалификации, включително ставаше въпрос и за престъпления – на всеки български гражданин, (реплики от ГЕРБ) и не само на българските граждани, включително и на народните представители е задължение, ако имаме такива факти, такива данни да ги представим на компетентните органи.
Във връзка с това, госпожо Председател, народни представители, които лъжат и ръсят обвинения от тази трибуна, би било редно да им правите забележка. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Карадайъ.
В същия този момент представител на опозицията в кулоарите дава трибунка и цитирам дословно какво заявява: „Конституцията гарантира свободата на народния представител от трибуната”
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Да лъже и да ръси клевети?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямам уред, с който да меря лъжите.
Други народни представители има ли? (Народен представител иска думата.)
Няма възможност за лично обяснение, Вие говорихте за процедура.
Има ли изказвания?
Имате думата за изказване, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Винаги, когато се обсъжда темата „сигурност”, тя винаги преминава към политизиране на всичко, което се говори от тази трибуна. Това е съвсем разбираемо, защото това е най-политическият орган – Народното събрание.
Все пак, когато разглеждаме законодателни промени, смятам, че винаги трябва да се придържаме към конкретните факти за периодите, когато дадено парламентарно мнозинство е имало възможност да управлява със съответните министри и със съответния министър-председател.
Ще припомня, че реформите, направени през периода, за който представителите от БСП най-много алармираха от тази трибуна, периодът, в който е въведен Механизмът за сътрудничество и оценка, с приемането на страната ни в Европейския съюз през 2007 г., имаше ежегодни доклади, които излизаха за напредъка на страната ни и дали покриваме този дефицит в области като борба с организираната престъпност, корупция и съдебна система.
Мога да Ви уверя, че политическата воля, която беше демонстрирана от правителството на ГЕРБ през 2009 - 2013 г. и беше покрита с реални резултати, получи признание не в доклада на ДАНС – с техните възражения относно така направените предложения за промени в Закона. Ще кажа, че ние трябва винаги да се съобразяваме с институциите, които всъщност дават обективна оценка за състоянието на сектор „Сигурност” в България.
Хубаво е, че година и половина след управлението на тройната коалиция и промените, които бяха направени, може вече да направим съпоставка и изводи за това дали е било правилно, или не.
Искам чисто експертно да влезем в това, което направихме с промените от 2009-а до 2013 г. и да кажа конкретните резултати, които бяха постигнати. Искам да уведомя депутатите от БСП и по-специално депутати, които се изказваха – дали са били в трудови правоотношения със сегашния министър-председател на България – мога да заявя категорично, че когато беше назначен и имаше правоотношение с Министерския съвет този депутат, бивш служител на СИК, реално негов работодател беше Пламен Орешарски. Сегашният министър-председател няма как да бъде работодател, защото той никога не е бил в тези структури и никога не е бил в такива трудови правоотношения, в каквито Вие сте били.
Това, което е изключително важно да се знае, е, че когато започнахме реформите, имахме много ясна визия за постигането на този интегритет, който ще даде възможност за по-голяма ефективност.
Ще Ви припомня, че в началото на нашия управленски мандат – нека никога да не забравяме това, с което беше неспособно да се справи тогавашното ръководство на Министерството на вътрешните работи, разбира се, подкрепяно от парламентарните групи на тези, които дадоха мандат на Сергей Станишев да бъде министър-председател.
Нима забравихте отвличанията, дами и господа?! Знаете ли, че това беше най-големият проблем за България и най-големият проблем за инвеститорите, които искаха да идват в България, за да инвестират. Те просто не идваха, заминаваха си тези, които бяха дошли.
Искам да Ви припомня също така промените, направени в НПК от месец май 2010 г. С цялостен подход в работата и дейността на Министерството на вътрешните работи, заедно с ДАНС и с прокуратурата, ние успяхме да увеличим възможността повече полицейски служители да имат дознателски функции. И от 2000 г. – началото на 2010 г., към края на мандата на ГЕРБ те станаха 8000.
Не знам дали за Вас числата имат някакво значение, смятам обаче, че статистиката и резултатите на прокуратурата трябва да имат, ще Ви кажа какви са данните от това, което направихме от месец май 2010 г. Искахме да има ефективност в борбата срещу престъпността, а не да има затлачване на определени дела и да бъдат с просрочен срок.
Ще дам пример за 2010 г.: приключилите производства извън законовия срок към 2010 г. са били 4200. През 2012 г. на база реформите, които направихме и промените в законодателството, към 2012 г. те вече бяха 233. Върнати досъдебни производства от прокурора през 2010 г. са били
20 239, а през 2012 г. – 5120.
Уважаеми дами и господа, това са реалните цифри. Постарахме се да потърсим каква е резултатността за миналата година, за съжаление, оказа се, че такава статистика не може да ни бъде предоставена.
Също така искам много внимателно да наблегна и на стабилността, която трябва да има сектор „Сигурност”, защото тези реформи водят до реваншистки подход, който Вие показахте много умело, когато дойдохте на власт през 2013 г.
Когато говорим за назначавания и уволнения, само ще Ви припомня едно: разчитах на изградения капацитет в системата за сигурност, която беше изградена от всички мои предшественици с възможностите да ги назначават и преназначават на ръководни длъжности. Ще дам за пример главния секретар на Министерството на вътрешните работи Павлин Димитров, който стана заместник-министър на вътрешните работи в кабинета Борисов. Също така Калин Георгиев, който беше директор на Главна дирекция „Криминална полиция”, стана главен секретар. Заместникът на Калин Георгиев, Ангел Антонов стана директор на полицията, а Станимир Флоров от месец април 2009 г. при ръководството на Министерството на вътрешните работи – Михаил Миков, поради изключително добрите резултати и високата оценка, която имаше от евроатлантическите партньори, беше назначен на длъжността, която аз заварих и продължи да изпълнява служебните си задължения, когато направихме законодателните промени в Закона за МВР.
Понеже винаги говорите за някакви внушения, аз ще цитирам отново цифри, за да може действително да стане ясно и за тези, които се колебаят в парламентарните групи на ДПС и на БСП за кого ще гласуват.
- 2010 г. освободени по чл. 226-245 от Закона за МВР, ал. 1, т. 13 – 256 служители;
- 2011 г. са били 233-ма служители;
- 2012 г. те са били 122.
Само да Ви дам за пример първото шестмесечие в успешния мандат на тройната коалиция БСП – ДПС и „Атака”. Знаете ли колко са били 2014 г.? – 1181. Хиляда сто осемдесет и един!!
Уважаеми колеги, нека бъдем обективни! Това е само за шест месеца – 1181. Може би препускайки, затова че си заминавахте от власт, трябваше да разчистите всичко, за да може да направите това, което направихте в дванадесет без пет, преди провеждането на парламентарните избори. Ще Ви дам съпоставка, че за тези три години, които цитирах – 2010-а, 2011-а и 2012-а, общо са били 611. Вие сами си направете равносметка на това, което казах преди малко.
Също така искам да кажа, че когато се управлява една система за сигурност, има много предизвикателства и трябва да се справя с условията на финансов дефицит. Когато обаче управляваш една система безотговорно, ти я въвеждаш в огромен дефицит в края на своя мандат и завещаваш едно тежко наследство на този, който сега управлява. Аз искрено съчувствам на министър Вучков, защото при положение че в този Ваш успешен мандат, за който говорехте, мога да Ви кажа, че дефицитът в Министерството на вътрешните работи, поне от данните, които бяха изнесени публично от министъра, са 210 млн. лв. Ако нямаше тази актуализация, която направихме преди три седмици, трябва да Ви кажа, че Министерството на вътрешните работи днес щеше да бъде фалирало, както Вие го направихте с държавата и умело успяхте да я фалирате и с това, което беше казано, че миналия петък са изплатени 2 млрд. 600 млн. лв. на всички тези вложители, на които трябваше да бъдат гарантирани влоговете им.
Това, което обаче искам да Ви дам като съпоставка, защото винаги трябва да говорим с цифри – 2011 г. дефицитът в бюджета на Министерството на вътрешните работи беше 13 милиона при лимит, който може да бъде допуснат по Закона за държавния бюджет, около 30 милиона. Този дефицит 2012 г. е 7 милиона в края на календарната бюджетна година, а 2013 г. е бил 12,5 милиона и сега, 2014 г., дефицитът беше стигнал до 210 милиона.
Уважаеми колеги, кой модел е по-добрият – моделът Цветанов или моделът, с който възвърнахте престъпността и Вие да бъдете в нейна услуга? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) В потвърждение на тези мои думи ще прочета някои абзаци от докладите на Европейската комисия, защото все пак това са обективните доклади и доклади на Държавния департамент.
РЕПЛИКА ОТ БСП: Избирателно нали? Избирателно ще ги четеш?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: 2011 г. – „От последния годишен доклад на Комисията досега България продължи да осъществява реформа в полицията. Извършено бе преструктуриране на компетентните полицейски дирекции, което доведе до интегриране на оперативната и разследващата полицейска дейност и до значително увеличаване броя на дознателите”.
2012 г. докладът, който обобщаваше петгодишния период, мога да Ви кажа, че оценката, която беше дадена там – всички Вие сте се запознали, „действията срещу организираната престъпност се засилиха през 2010 г.”.
Само да Ви припомня, че правителството на ГЕРБ не беше в услуга на организираната престъпност. Други бяха в услуга на организираната престъпност и има много данни и цифри, с които всеки може да се запознае.
Искам обаче да припомня, че когато полицията пое по-активна роля и бяха осъществени известен брой отдавна просрочени процесуални и институционални реформи, тези усилия доведоха до по-солидна институционална структура и по-добри процедури и спечелиха на България доверие в правоприлагащите и правоохранителните органи на страната и на други държави – членки от Европейския съюз.
Това, което се случи в доклада на Държавния департамент – Докладът по наркотиците, който излиза годишно. Ще кажа само каква е оценката на последния, защото мисля, че 2010-а, 2011-а и 2012 г. сигурно сте ги прочели. Ще прочета от 2013 г., което дава отражение за дейността през 2012 г.:
„МВР активно противодейства на наркотрафика посредством операции и разследвания на ГДБОП. ГДБОП е водила или е подпомагала няколко знакови разследвания на кокаин, хероин и други наркотици, включително и общи операции с испанските власти 2012 г.”
Само ще Ви припомня, защото тук бяха цитирани и Доклада на ДАНС за становището, което дадоха. Ще дам само за 2012 г., за да видите ефективността на БОП-а каква беше и каква е днес, когато е в ДАНС. Февруари месец 2012 г. обявената операция, съвместно между ГДБОП, Европол, Норвегия и Чехия – 1 т 800 кг кокаин.
Това, което се случи юли месец 2012 г. – 16 т хашиш на територията на България, предназначени за Белгия и Холандия.
Май месец 2012 г. – 3 тона кокаин на български кораб с екипаж в Испания.
Не пропускайте и операцията „Кокаинови крале”, която даде действително легитимация на България, че има воля да се бори с организираната престъпност.
Докладът на Европейската комисия от 2014 г., това вече е оценката за Вашата дейност и за Вашата успешна политика, за която говориха тук днес, и саботирате евентуалното приемане на тези законодателни промени, които ще дадат възможност за една по-голяма стабилност.
В доклада от 2014 г. януари месец на Европейската комисия: „Прехвърлянето на специализирани полицейски звена за организирана престъпност в ГДБОП към службите за сигурност – ДАНС, предизвика някои смущения във функционирането на въпросните служби. Затова е важно да се гарантира, че тези последици са само временни. По-важно е начинът, по който беше взето решението, без каквото и да било консултиране или обсъждане”.
Ето, това направихте Вие, когато бяхте на власт.
Ще припомня само това, с което започна председателят на Вътрешната комисия. Благодаря му за това, че ми предостави екземпляр от това, което сте изпратили от Вътрешно министерство, защото смятам, че това са реалните оценки на институциите, а не на тези, на които Вие може да се позовавате и да правите внушения.
Господин Роб Уейнрайт – това е информация от месец април 2014 г., приемаме, че вече близо година работи и функционира това, за което Вие казвате, че е най-доброто – подчерта, че: „Сътрудничеството с България през последните пет години е отбелязало сериозен напредък, като информационният обмен е увеличен два пъти. За съжаление, през изминалите 9-10 месеца тази тенденция бележи сериозен спад, особено в три сфери: фалшифициране на евро, тероризъм и наркотици. Европол е готов да предостави своето съдействие за подобряване на сътрудничеството в тези области.”
Директорът на Европол подчерта, че не би искал това да се възприеме като обвинение. Той знае за предприетите структурни промени и разбира, че е необходимо време, за да започне нормалното функциониране на системата. Посочи, че по отношение на фалшифицирането на евро, където за разлика от периода 2009 г. – април 2013 г. има няколко успешни специализирани европейски разследвания с участието на Европол и „Евроджъст”, при които, за разлика от сегашните, бяха разбити печатници. Също така имаме и много добри резултати по отношение на наркотиците, а информациите, които се дават към настоящия момент, са незначителни или не водят до сериозни разследвания.
В доклада на Държавния департамент за трафика на хора – предполагам, че всеки един от Вас, когато управлявах, имаше възможност да го прочете и види, ще цитирам отново това, което пише в него, вече близо година, когато тази система трябва да дава плодове. Мога да Ви кажа следното: през юни 2013 г. правителството прехвърли Звеното за борба с организирана престъпност от Министерството на вътрешните работи в Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и започна структурни промени в Прокуратурата, при организацията задържа разследванията за трафик на хора с няколко месеца през 2013 г., като наблюдатели отбелязват, че делата за трафик вече не се наблюдават от прокурори с опит в тази област.
През отчетения период правителството показа, забележете, „неадекватни условия за борба със съучастничество в трафик от държавни служители. През 2013 г. правителството на Пламен Орешарски не е започнало никакви разследвания за полицейски служители за трафик и съучастничество в трафик”.
За сравнение през 2012 г. правителството е разследвало петима полицейски служители, 2011 г. – 7, и през 2010 г. – 12. Общо 24 на 0 за това, което Вие направихте.
И, разбира се, искам да споделя някои неща, които са свързани и с чисто политическия аспект. Нека да не забравяме как се случи всичко това около така нареченото Ваше позициониране за оценката за системата за сигурност. Вие го направихте много ясно и то беше казано в едно интервю на Кольо Парамов само преди няколко дни, където казаха, че сценарият, който е бил организиран за черен пиар в БСП, е за сатанизирането на Цветанов и пуча срещу Борисов през 2013 г.
Само мога да Ви заявя едно: когато направихме тези реформи в системата за сигурност, винаги сме имали конструктивен диалог с Европейската комисия и сме правили обсъждания. Ако имахме Вашия подход, щяхме да го направим за четири дни и щеше да приключи всичко още във Временната комисия. Но ние не искаме да имаме такъв подход в сектора за сигурност, защото днес знаем, когато министър Вучков е на тази позиция, че след време, когато има нови избори, нова конфигурация на разпределение на политическите сили, трябва да има прогнозируемост и стабилност. Затова молбата ми към Вас е: подкрепете този законопроект! Самият факт, че господин Михаил Миков не се изказа от тази трибуна като бивш министър на вътрешните работи и го няма днес тук в тази зала на това гласуване, означава едно: той има резерви към позицията на Вашата парламентарна група (ръкопляскания от ГЕРБ). И аз съм убеден, че както господин Хайтов, който е бил част от ръководството на Министерството на вътрешните работи през 1997 - 2001 г., излезе и каза принципната си позиция, ние може да имаме политически различия, може да спорим политически, но когато говорим за законодателство, което е свързано със сектора за сигурност, просто трябва да бъдем единни и принципни.
Само да Ви кажа нещо, което смятам, че го заслужават всички тези служители, които може би и сега гледат този дебат: ние сме длъжници на професионалистите и тези служители, които дадоха живота си и дават от времето си, за да работят за България, но тези служители просто търпят едни политици, които приемат законодателство в услуга на организираната престъпност. Смятам, че това трябва да бъде преустановено. Убеден съм, че с приемането на Закона по този начин и, разбира се, забележките и предложенията между първо и второ четене, които ще бъдат прецизирани, ще можем действително да изработим една нормативна уредба, която ще гарантира сектора за сигурност с едно спокойствие, една прогнозируемост. Смятам, че трябва един път завинаги са забравим за това противопоставяне чисто политически, когато влизаме в подобни дебати, защото системата за сигурност не е политическа. Тя е национално отговорна. Знаете в момента какви са предизвикателствата пред системата за сигурност, динамиката, която имаме днес и в региона, в който се намираме. Смятам, че всички ние трябва да се обединим около едно – да подкрепим тези реформи. Гарантирам Ви, че това, което имам като мнение и като оценка за сегашното ръководство на Министерството на вътрешните работи, те ще могат да приложат всичко това само и единствено водени от интереса на държавата, но не водени от интереса, който Вие защитавахте до 2009 г. и, разбира се, периода, в който имахте възможност да управлявате.
Искам да благодаря на всички професионалисти в системата на МВР, ДАНС и всички останали служби, защото те заслужават да бъдат оценявани за професионалните им качества. Задаваме си въпроса дали не е прикривана информация от висшите ръководства на тези институции, които цитирах преди малко? Точно затова трябва да бъдем обединени и да подкрепяме законодателните промени. Искам да благодаря и на всички тези, които бяха унижени, бяха изгонени от системата на МВР. Искам да се извиня от тази парламентарна трибуна за всички тези 1181 служители, които бяха уволнени в последния момент за последните шест месеца от така наречения „успешен министър” и реформата, която проведохте. Тя вече е възприета като „Йовчев-Бисеров”. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от дясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има още двама народни представители, които са се записали за изказване. По реда на заявката им – господин Байрактаров и господин Карадайъ.
Преди това – някой се е разпознал, заповядайте, господин Иванов. (Реплики от ГЕРБ.)
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Тъй като инструментът, за който говорехте, днес отсъства и няма как да замерите вредните влияния в залата, останах с впечатлението, че нищо ново не е научено и нищо старо не е забравено. Хубаво е енергията тук, в тази зала, която някои колеги използват, да я използват за градене на защитни тези на други места, където се водят наказателни производства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Личното Ви обяснение е във връзка с работодателите, господин Иванов. Затова Ви дадох думата.
ИВАН ИВАНОВ: Понеже темата за присъствието – моето и на настоящия министър-председател в определени структури е доста спорна, предлагам да не се дискутира повече, защото не е ползотворна за никого – нито за мен, нито за министър-председателя. Може да има и други обидени в случая. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Да не го разбирам като предложение за нещо да ме повишавате преждеговорившите. Благодаря. (Смях и ръкопляскания в БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Байрактаров, имате думата за изказване.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Днес тук, в тази зала някои народни представители искат да научат истината, която много бързо забравиха. Всъщност нека да започнем по хронология, за да Ви припомним тази истина и да не я забравяте, това е, може би, и един апел, към Вас, господин Министър, защото промяната на Закона, която днес обсъждаме, започна с един пъклен акт по назначението на лицето Кой за председател на ДАНС. Явно тук колегите отляво забравиха, че именно този акт отприщи недоволството на българския народ – недоволство, което не се беше случвало от януари месец 1997 г. Тези същите колеги забравиха, че тяхното управление превърна МВР в една структура, която практически през тези месеци бездействаше.
Ще Ви припомня какво се случваше точно тук, до това Народно събрание.
През месец юни на 2013 г., уважаеми господин Министър, лидерът на „Атака” принудително задържа журналист и издевателстваше над него с репликите: „Извини се, бе!”. Последва обаче опит на български полицай да помогне на журналиста и този български полицай беше грубо изблъскан от същия този лидер на „Атака”! Беше унижена униформата, беше унижена институцията МВР. Някой разбра ли какви са последствията срещу този престъпен акт на този самозабравил се лидер на „Атака”? Не. Никой не разбра.
И аз, между другото, днес имам молба към Вас, господин Министър, да проверите как е защитена честта на този български полицай, тъй като това се излъчваше седмици наред по всички български медии. Това е публично известен факт.
Да продължим обаче по-нататък за истината. Същият този самозабравил се лидер на „Атака”, забележете, образува шпиц команди. Тези шпиц команди извършваха граждански арести и безчинстваха по улиците на София. МВР не съществуваше. Него го нямаше. Продължиха тези шпиц команди и извън пределите на град София.
На 5-и и на 6-и юли 2013 г. тези команди блокираха по най-безцеремонен начин улици в град Бургас, както и офисите на телевизия СКАТ. Нахълтваха в офиси на телевизия СКАТ и на въпроси, зададени от журналисти към полицията: „Какво правите, защо не вземате мерки?”, се получи изненадващият отговор: „Наредено ни е от най-високо ниво от МВР да не ги закачаме.” Между другото разполагам и с видеокадри по този въпрос, който днес излагам на Вашето внимание.
Ето това е истината! Това е истината: липсваше МВР, докато Вие управлявахте! Дадохте възможност на един самозабравил се политически лидер в качеството му, забележете, на народен представител да безчинства и да малтретира мирни български граждани, нещо, което не се е случвало в новата история на българската демокрация. Това ли е работата на полицията – да закриля извършител на нарушения на обществения ред?!
Уважаеми господин Министър, Вие днес имате и една друга по-тежка задача. Тази Ваша задача е да приложите с цялата сила ал. 2, на чл. 3 от Закона за МВР, а именно да има най-после по-засилен граждански контрол върху дейността на МВР.
Вие днес трябва да се справите и с един унизителен факт, който уронва престижа на МВР, и това е милиционерщината в МВР. Трябва да си го кажем, защото това е важно, за да има обществото доверие към тази институция.
Всъщност е крайно време един министър да сложи цялата политическа воля, с която обществото да разбере, че МВР не е репресивен орган, който обслужва нечии политически интереси за мачкане. МВР е институция, която е в обществено полезна полза и служи за помощ на обществото. Мога да Ви изброя десетки примери, които се бяха наложили от тази практика през последните години – как МВР се е сраснало с местната власт в определени градове. Такъв е случаят в град Бургас, такъв е случаят в Карнобат, в Поморие, такива са случаите в много български градове, където практически местният кмет, закрилян от съответната политическа сила, управлява структурите на МВР. Ние днес трябва да си кажем тези неща ясно и на висок глас.
Бих посъветвал колегата Цветан Цветанов да бъде малко по-умерен, защото ние не сме забравили, уважаеми господин Цветанов, датата 18 юли 2012 г. На бургазлии и на българското общество още кънти в ушите гръмналата бомба, която отне шест човешки живота. Тогава ние за първи път разбрахме, че България не е подготвена да противодейства на терористични актове, най-вероятно и днес нямаме основание да вярваме, че сме кой знае колко подготвени. Ние тогава разбрахме, че Дирекцията за координация и анализ на информация не знае и няма информация какви хора преминават през външната граница на Европейския съюз, а именно между границата на България и Турция. (Шум и реплики.)
Най-интересно е, че се получи официална справка от тази дирекция, с която аз разполагам, че от 2007 г. те нямали точна информация за преминаващия поток от хора. Мога да Ви я дам, за да я прочетете. Така че това са едни основни неща, върху които трябва много сериозно да се работи.
Бих Ви посъветвал и нещо друго днес, уважаеми господин Министър, след като трябва да говорим... (Възгласи: „Времето, времето, времето!“)
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Ще поискам удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето е удължено. Изтече удълженото време, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКРАТОВ: Завършвам.
Тъй като много малко от хората знаят, че всъщност служителите на МВР работят предимно по инструкции, които се изготвят от МВР – бих Ви помолил да проверите внимателно тези инструкции, особено що се касае за боравенето с лични данни от служители на МВР. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Последно изказване на господин Карадайъ.
Имате думата.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Нямах намерение да се изказвам поради простата причина, че господин Хамид от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи направи изложение по конкретната тема, а именно първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за вътрешните работи.
Обаче на база протеклия дебат, който впоследствие се получи, няма начин и няма как да не изразим и нашето отношение, а именно тези престрелки, които се водиха в залата извън темата, тези сравнения на различните модели – дали ще бъде моделът на Цветанов, дали ще бъде моделът на Йовчев, Петков, Миков или всички министри – за какво са се ползвали службите за сигурност, не считаме, че водят до повишаване на авторитета, нивото на институциите, на полицията и на службите за сигурност, нито пък допринасят за подобряването на рамковата среда, правилата, законите, по които ще функционират тези институции.
От гледна точка на това не можем да се съгласим с този род и вид дебат. Нещо повече, ние считаме, че не е редно ДАНС, ГДБОП, техническите операции да се ползват за решаване на вътрешнопартийни отношения, междупартийни отношения – каквито примери се даваха, бизнес отношения, които ги знаем от времето, и в крайна сметка да стигнем дотам, че ежедневно по медиите да четем сересета как се оправят отношенията – дали вътрешнопартийни, междупартийни или бизнес отношения. Това не е редно и такъв тип дебат от наша гледна точка не е ползотворен.
Още по една тема. За конкурсното начало и кадровото израстване в системата доста се говори, но нашето изложение, това, което ние казахме, включително и днес в тази зала, се отнася не до конкурсното начало. Конкурсното начало за влизане в системата и в сега действащия закон го има. Става въпрос да има обективни или субективни критерии за кадрово израстване, когато вече хората са влезли в системата след конкурс.
От тази гледна точка нашата позиция е ясна: ние мислим, че ако съумеем всички заедно да изградим максимално повече обективни критерии и изключим субективните фактори от това конкурсно начало, което виждаме във времето, ще бъде по-добър модел, отколкото онова, което обличаме в едни красиви думи като „конкурсно начало”, но във времето като резултат дава изключване на определени хора от службите и от системите за сигурност.
В тази връзка най-вероятно, господин Министър, тези дни – днес, утре, ще направя запитване по един конкретен въпрос: какво е представителството на малцинствата в полицията като редови полицаи, в ръководството на полицията и на какви кадри са? С тези наши съображения ние няма да подкрепим законопроекта. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Карадайъ, някак си естествено и Вие, както Вашите коалиционни партньори от БСП, влязохте в тематиката за кадровото израстване в МВР – много Ви интересува тази тема, но тъй като става въпрос за реплика и времето е кратко, Вие говорихте за това да има обективни критерии, по които служителите да бъдат издигани в йерархията.
Аз искам да попитам: кои бяха обективните критерии, по които последната седмица преди да падне правителството на Орешарски, бяха назначени директорите в Кърджали, Хасково и всички други областни дирекции, където Вас Ви интересуваха изборите? По кои обективни критерии бяха назначени? (Шум и реплики отляво.)
Или имената бяха спуснати от Вашата централа на „Стамболийски” и по този бърз механизъм, който беше уреден – елиминирал, разбира се, конкурсното начало, бяха назначени удобните хора, които да си затворят очите за изборните назначения. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от РБ.)
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ, от място): Това не е вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Атанасов, ето, затова става въпрос – какви са критериите във времето кой по какъв начин някъде да влезе и да израства, без да персонализирам, защото за последните 25 години ДПС явно е било в подкрепа за израстването на доста хора в нашата държава. (Шум и реплики в ПФ.) Именно от тази гледна точка беше и моето изказване. Всички заедно да направим обективни критерии, защото Вие точно и правилно ме разбрахте. Не става въпрос за последните месеци на назначаване, а за изключване на определени групи, определени етноси в държавата от системата.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това не е вярно.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Аз тази справка ще я поискам и най-вероятно в Комисията ще я коментираме и ще я анализираме. Благодаря Ви.
Господин Янков, Вие не ме прекъсвайте, Вие имахте изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Карадайъ.
Други народни представители за изказване? Няма.
Разискванията са закрити.
Преминаваме към гласуване по реда на внасянето на двата законопроекта.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-34, внесен от Петър Славов и група народни представители на 31 октомври 2014 г.
Гласували 186 народни представители: за 120, против 56, въздържали се 10.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 12 ноември 2014 г.
Гласували 185 народни представители: за 128, против 56, въздържал се 1.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ и възгласи към БСП ЛБ: „Браво на БСП!”.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, предлагам процедура по удължаване на времето до приключване на т. 2 от дневния ред – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, първо гласуване; т. 3 – Законопроект за изменение на Закона за собствеността, второ гласуване; и т. 5 – Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, първо гласуване; т. 6 – Избор на постоянни делегации на Народното събрание в международни организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, това се налага, тъй като от утре започваме с фиксирани като точка първа, втора и трета, съответно трите бюджета за 2015 г. Моля Ви да подкрепим това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 151 народни представители: за 102, против 29, въздържали се 20.
Предложението е прието.

Съгласно гласуваната във вчерашния ден седмична програма, точка втора е:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.
Вносител е Димитър Лазаров и група народни представители.
Моля докладчиците за резюме на докладите – времето ни притеснява изключително.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател!
„ДОКЛАД
на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения по Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 454-01-63, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители на
12.12.2014 г.
Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения на свое заседание, проведено на 16 декември 2014 г., разгледа Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 454-01-63, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители.
На заседанието присъстваха Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Цветан Китов – председател на Държавна агенция „Технически операции”, Надежда Генова – Началник на отдел в дирекция „Държавни разходи” към Министерство на финансите, Мария Шишкова – заместник-главен прокурор при ВКП, Росица Кръстанова – директор на дирекция „Сигурност” към администрацията на главния прокурор, и Бранимира Борисова – парламентарен секретар на главния прокурор.
В хода на дебатите при обсъждане на Законопроекта за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства беше посочени факти за създадената разпоредба на чл. 20а от Закона за специалните разузнавателни средства, която предвижда условията и редът за прилагане на принципа на финансова обвързаност по чл. 1, ал. 3, както и финансовите взаимоотношения между заявителите и органите, да се определят с акт на Министерския съвет и прилагането да започне от 1 януари 2014 г.
Влизането в сила на този принцип е отложен и срокът беше удължен до 1 януари 2015 г. Въпреки това отлагане, предприетите от Държавна агенция „Технически операции” през настоящата година действия за изготвяне на съответните подзаконови нормативни актове за изпълнение на разпоредбите на закона, не са довели до резултат.
Представителите на Министерство на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България и Министерство на финанси изразиха подкрепа за Законопроекта за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства.
След приключване на дебатите при гласуването с 8 гласа „за”, без гласове „против” и 3 гласа „въздържали се” Комисията одобри предлагания Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства.
Въз основа на горното Комисията предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 454-01-63, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители на 12 декември 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на вносителите желае ли някой да вземе отношение?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Съвсем кратък ще бъда.
И в доклада споменах – принципът за финансова обвързаност беше приет през миналата година с брой 70 на „Държавен вестник”, който предвиждаше такава обвързаност на ползвателите на специални разузнавателни средства. Беше даден срок до края на 2013 г. да бъде изготвен такъв нормативен акт от Министерския съвет. Такъв не беше изготвен. В края на миналата година ние гласувахме удължаване на срока и влизането в сила на този принцип на 1 януари 2015 г., но такъв акт не е изготвен – има затруднения, не може да бъде изготвен, поради което предлагаме да отпадне разпоредбата, провъзгласяваща този принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Дебатът е открит.
Има ли народни представители, които желаят да участват в разискванията?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Както стана ясно и от доклада на специализираната парламентарна комисия, ще приемем Законопроект, който ще премахне един принцип, свързан с прилагането на специалните разузнавателни средства – принципа на финансовата обвързаност, или както е записано в действащия закон, този, който ще се ползва от специалните разузнавателни средства, предварително да ги заявява и предварително да ги плаща.
Този принцип беше приветстван през последните години от всички политически сили, като започнем от далечната 2011 г. след разгарянето на скандала „Ало, Ваньо”, в парламента се проведе кръгла маса с участието на тогавашния министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, знакови лица от ГЕРБ от парламентарни и извънпарламентарни политически партии – експерти по национална сигурност, които заявиха, че най-стабилното средство срещу злоупотреба със специални разузнавателни средства е тяхната финансова обвързаност. Този принцип не беше въведен в закон по време на управлението на ГЕРБ.
Едно от нещата, които направи предишната власт в сектор „Сигурност” беше неговото въвеждане, а именно при поръчани специални разузнавателни средства заявителят да плаща предварително въпросните СРС-та.
Впрочем въпреки агресивната позиция на ГЕРБ като парламентарна опозиция в предишното Народното събрание, това беше приветствано и от нейната парламентарна група.
В резултат на недостатъчно добре свършена работа в органите, съблюдаващи сигурността по време на нашето управление – ще го кажа така – в края на миналата година прилагането на принципа беше отложено с една година, и според мен справедливо ние бяхме остро атакувани, включително в пленарната зала, от ГЕРБ.
Извадила съм изказвания от този дебат. Няма да Ви занимавам с изказванията на всички народни представители, част от които и в момента са в пленарната зала. Ще обърна внимание на изказването на вътрешния министър господин Вучков, който тогава беше народен представител от ГЕРБ, и когото цитирам дословно от парламентарната стенограма от 13 декември
2013 г. Той казва буквално следното: „Обръщам Ви внимание: отказът от този принцип на финансовата обвързаност при използването на СРС-та, който трябваше да влезе в сила от 1 януари 2014 г., дискредитира изцяло реформата в сектора за сигурност и в частност по темата „Специални разузнавателни средства”. Според мен този принцип на финансова обвързаност дори е по-важен от създаването на Бюро за контрол над специалните разузнавателни средства.
И по-надолу: „Принципът на финансовата обвързаност от 1 януари 2014 г. по принцип е едно разумно решение”.
В този дух се изказват и останалите народни представители.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Това не е вярно.
МАЯ МАНОЛОВА: Цитат от господин Веселин Вучков...
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): За останалите недей да говориш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без реплики от място!
МАЯ МАНОЛОВА: Представям Ви парламентарната стенограма. За удобство мога да Ви я дам на хартиен носител. И Вие я имате. Моля, прочетете изказването на господин Вучков.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Не говори за останалите!
МАЯ МАНОЛОВА: Господин Вучков казва и нещо друго. Според него, когато се обсъжда такава тема и ангажименти на службите за сигурност, е добре, пак цитирам: „Да присъства отговорно длъжностно лице от Министерския съвет”. Водещият заседанието го пита: „Кого имате предвид?”. Той казва: „Това е Агенция „ДАТО” и резонно е това да е премиерът или ресорният вицепремиер.”
Такова е искането на сегашния вътрешен министър Вучков – за участие в такава важна дискусия на представител на правителството, който отговоря за сектора „Сигурност”.
Господин Вучков допреди малко беше в пленарната зала. В негово присъствие беше гласувано удължаването на пленарния ден. Той със сигурност е наясно, че в момента се обсъждат промените в Закона за СРС-тата.
Възниква въпросът защо той, който преди една година беше толкова активен да участва в този дебат, сега съвсем удобно – използвам най-приемливата дума – се изплъзна от пленарната зала?!
Очаквам също така отговор от народните представители, които са ангажирани със законодателното уреждане на тази толкова важна сфера, каквато е сферата на националната сигурност, да заявят от парламентарната трибуна какво е тяхното становище по отмяната на принципа на финансовата обвързаност в използването на специални разузнавателни средства.
Аз питам: наблюдавайки парламентарните дебати през последните повече от пет години и консенсуса, който винаги е съществувал, и активната роля и на ГЕРБ, и на Реформаторския блок, като извънпарламентарни партии в парламентарните дискусии, ще извадим стенограми и оттам: кое Ви накара сега, когато сте управляващи, да промените своята позиция?!
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ, от място): А, не, не!
МАЯ МАНОЛОВА: Според мен това е справедливо. Ясно е, че със специални разузнавателни средства в България се злоупотребява. Ясно е, че беше намерен един, макар и труден за реализация, способ за контрол на СРС-тата – финансовата обвързаност; съвсем справедливо правителството, излъчено с нашия мандат, беше атакувано, че не е свършило достатъчно работа по изготвянето на финансови разчети за осигуряване на тези средства; а сега, в момента, в който управлявате, бих се съгласила, че за малкото време, което управлява правителството, не е могло да изготви съответните финансови разчети; бих подкрепила искането за отлагане на въвеждането на този принцип, но неговата отмяна, тоест от финансова страна абсолютно безконтролно използване на СРС, извинявайте, с това не съм съгласна!
Затова, независимо от всякакви споразумения, постигнати във въпросните парламентарни комисии, аз ще гласувам „против”, защото и в момента телефонът ми има такава микрофония, че е невъзможно отсрещната страна да ме чува. Ако, както твърдят експерти, ще ме слушат от повече от две места, аз настоявам да си плащат за това. В противен случай, ние като данъкоплатци плащаме огромни бюджети на различните структури, които използват СРС-та, без те да дават никакъв отчет как харчат нашите пари, за да слушат нас! Извинявайте, това минава всякакви граници! (Шум и реплики от ГЕРБ и РБ.)
Очаквам ясна позиция какъв ще бъде ефектът от премахването на този принцип? По какъв начин смятате да компенсирате отменения контрол върху използването на СРС-тата?
Ясно е, че при отсъствието на принцип на ротация в парламентарната комисия, която ще наблюдава СРС-тата, ефективният парламентарен контрол няма да се състои. (Реплики от народния представител Атанас Атанасов.) Тогава поне да има контрол през бюджета!
Готова съм да поема критики от страна на правителството, излъчено в нашия мандат, че не си е свършило работата по оформянето на разчетите и процедурите за прилагането на този принцип; готова съм да подкрепя и ще направя предложение между първо и второ четене за отлагането на неговото прилагане; но извинявайте, подмяната на този принцип е малко прекалена!
Искам тези, които ни слушат, да си плащат за това! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
За изказване – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, очевидно някои колеги, освен от кренвирши, здравеопазване, енергетика, сирене, кисело мляко, изборно законодателство разбират и от специални разузнавателни средства. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Аз ще бъда съвсем кратък. В специализираната комисия изслушахме един път представители на ДАТО, на второто заседание бяха и представители на Върховна касационна прокуратура, на Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи и с колегите се убедихме, че това, което беше предложено миналата година от господин Христо Бисеров, няма как да се случи. За съжаление то беше предложено. Отлагаме година и половина – е, няма как да се случи тази финансова обвързаност. Професионалистите се убедиха и стигнахме до този извод. Но тези, които разбират от кренвирши, очевидно разбират и от СРС-та.
Освен това, откровени лъжи бяха казани тук. Никога на кръгли маси при обсъждания на темата за Закона за специалните разузнавателни средства, никога никъде не е имало консенсус. Даже не е споменаван въпросът за финансова обвързаност. Това беше предложено миналата година през месец юни от господин Христо Бисеров и така се получава, когато законите се пишат на коляно. Стенограмите ние също ги имаме. Аз не искам да отегчавам колегите и да чета какви бяха изказванията – и моето, и на господин Филип Попов, и на другите колеги, които наистина участват в тези комисии. Никога ние не сме говорили, че имаме такъв консенсус. Да, хубаво би било, но технически няма как да стане. Година и половина! Година и половина не можа да стане това остойностяване. И този принцип, уважаеми колеги, ясно беше заявено от председателя на ДАТО: заплащане при събиране на доказателства не се прилага в нито една държава – членка на Европейския съюз. Нека бъде ясно на разбиращите от кренвирши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Реплика – госпожа Манолова. (Оживление от ГЕРБ.)
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, според новия Парламентарен правилник обидите към министър би следвало да бъдат санкционирани. Така пишеше в Правилника. Извинявайте, аз Ви цитирах изказване на министър Вучков и ще го повторя още веднъж от парламентарната трибуна. (Реплики от ГЕРБ.)
Министър Вучков – 13 декември 2013 г. в пленарната зала заявява, че отказът от принципа на финансовата обвързаност при прилагането на СРС-та „дискредитира изцяло реформата в Сектора за сигурност и в частност по темата специални разузнавателни средства. Той е по-важен от създаването на Бюро за контрол над СРС”. И по-нататък може да прочетете цялото му изказване. Така че не знам кого визирахте с ругатните си по отношение на сиренето, кренвиршите, здравеопазването. Много се надявам, че сте се объркали и не сте обиждали по този начин собствения си министър, тъй като изказването за важността на принципа на финансовата обвързаност е негово – на министър Веселин Вучков от парламентарната трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, искам на всички колеги тук да стане ясно, че този принцип ще влезе в сила. Да разбирам, че госпожа Манолова прави предложение между първо и второ четене, или ще направи такова предложение да не бъде приеман законът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изрично беше заявено.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Изрично беше. Това означава, че днес този закон няма да можем да го гледаме на две четения, съгласно чл. 77, ал. 2. Но това означава, че от 1 януари всички специални разузнавателни средства, които ще се ползват, прилагат, тъй като няма да бъде спазен този принцип, тъй като не е изготвена цена, ще бъдат в противоречие на закона.
Носете си политическата отговорност, уважаеми колеги, които разбират от всичко друго, включително и специални разузнавателни средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да участват в дебата?
Дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 454-01-63, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители.
Моля да гласуваме.
Гласували 100 народни представители: за 81, против 5, въздържали се 14.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка, а тя е извънредно включената днес в програмата ни:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ.
Представен е доклад за първо и за второ гласуване.
Заповядайте, господин Румен Христов.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, моля да бъде извинен, че спешно внесохме този законопроект, но той е свързан със срокове, които трябва да бъдат спазени.
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 454-01-61, внесен от Димитър Бойчев Петров и група народни представители на 11 декември 2014 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 17 декември 2014 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите,
№ 454-01-61, внесен от Димитър Бойчев Петров и група народни представители на 11 декември 2014 г.
В работата на комисията участие взеха:от Министерството на земеделието и храните – Десислава Танева – министър, господин Васил Грудев – заместник-министър, и Магдалена Дакова – директор на дирекция „Административно и правно обслужване”; и от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – госпожа Маргарита Петкова – заместник-председател, и госпожа Мария Балчева – главен юрисконсулт.
От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него беше представен от народния представител Румен Желев.
Със Законопроекта се предлага удължаване с една година на срока за регистрация като еднолични търговци или юридически лица по смисъла на Търговския закон, на лицата, осъществяващи стопански риболов, дейности по развъждане и отглеждане на риби и други водни организми, дейност като регистрирани купувачи или център за първа продажба.
Съответно с една година се удължава и срокът, в който се прекратяват издадените разрешителни и извършените регистрации за стопански риболов на лицата, които не са се регистрирани.
Становището на Министерството на земеделието и храните е в подкрепа на Законопроекта.
Всички народни представители бяха единодушни, че удължаването на срока за регистрация е спешно и следва да бъде подкрепено, предвид социално-икономическата обстановка в страната и широкия кръг от субекти, основно с малки рибарски лодки, за които това задължение представлява сериозна финансова и административна тежест.
Освен това беше припомнено, че предстои подготовка на проект на нов Закон за рибарството и аквакултурите, който да отрази новите европейски изисквания по отношение на задължението за регистрация, където се прави разграничение между стопански едромащабен и крайбрежен дребномащабен риболов.
В заключение и след проведените разисквания Комисията по земеделието и храните единодушно с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 454-01-61, внесен от народния представител Димитър Бойчев Петров.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
От името на вносителя – няма да вземате отношение.
Откривам дебатите.
Има ли народни представители, които желаят да се изкажат? Няма.
Дебатите са закрити.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 454-01-61, внесен от Димитър Бойчев и група народни представители, единодушно подкрепен от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагам на Вашето внимание доклада по Законопроекта за второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди това трябва да гласуваме процедурата за гласуване в едно заседание.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Предложение за гласуване на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване на първо и второ четене в едно пленарно заседание.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следва докладът за второ четене.
Слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 454-01-61, внесен от народния представител Димитър Бойчев Петров и група народни представители”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен:
„Параграф единствен. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм., бр. 102 от 2012 г. и бр. 109 от 2013 г.), в § 119 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „2014 г.” се заменя с „2015 г.”.
2. В ал. 3 числото „2015 г.” се заменя с „2016 г.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по предложените текстове от доклада за второто четене на този законопроект? Няма.
Поставям на гласуване наименованието на законопроекта, подкрепено от Комисията, параграф – без номер.
Кой е този параграф? (Уточнения между председателя Цецка Цачева, докладчика Румен Христов и заместник-председателя Янаки Стоилов.)
В доклада за второто гласуване след името на закона –„Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона: „Закон за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите”.
Гласуваме наименованието на закона.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
По вносител има изписан параграф, който не е номериран. Комисията обаче, подкрепяйки по принцип текста на вносителя, предлага редакция на параграф единствен и текстът вече е, както коректно беше прочетен. Параграф единствен – съдържанието по доклада на Комисията.
Поставям на гласуване предложението на Комисията – редакцията й за параграф единствен в законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет единодушно и на второ гласуване.
Преминаваме към следващата точка… (Реплика от БСП ЛБ: „Процедура!”.)
Процедура – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбирам, че е имало постигнато съгласие в Комисията за контрол върху специалните разузнавателни средства – законопроектът за промени в този закон да бъде приет на две гласувания, какъвто е текстът на чл. 77, ал. 2. Това е възможно, ако двете гласувания бъдат извършени в рамките на едно заседание.
Тъй като днешното заседание продължава, аз декларирам, че ще направя своето предложение за отпадане по време на гласуването на второ четене на този законопроект, за което не ми е необходим срок за внасяне на такова предложение, или просто ще гласувам „против” тези текстове, което е равносилно на тяхното приемане или не. (Реплика от ГЕРБ.)
Не искам да го правя вместо председателя на ресорната комисия, но тъй като декларирам желанието си да ми бъде даден срок за предложения между първо и второ четене…
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Седем дни ли?
МАЯ МАНОЛОВА: …няма да правя писмени такива, няма да правя такива предложения, нямам нужда от срок, в рамките на днешното заседание сме, така че правя формално предложение на основание чл. 77, ал. 2 Законопроектът за СРС да бъде приет на две четения в днешното пленарно заседание. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Господин Лазаров, не знаех за Вашата уговорка. След като сте се разбрали така от всички парламентарни групи, моето лично мнение по този законопроект си остава мое лично мнение.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Извини се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съгласно чл. 77, ал. 2 Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание. Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменения или допълнения на законопроекта.
Обсъжданията приключиха. Процедурата по дебатите беше закрита. В нея бе заявено изрично, че ще има предложения, поради което няма как да се допусне процедура за гласуване и на второ четене по този Законопроект в същото заседание.
На това основание отказвам да допусна процедурата, която поиска госпожа Мая Манолова. (Реплики.)
Имате думата, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Госпожо Председател, обръщам Ви внимание, че само преди няколко дни, миналата седмица, въпреки нашите възражения, на две гласувания в едно пленарно заседание, бяха приети два законопроекта – единият с изрични възражения, че желаем да правим предложения за второ четене. Въпреки това, предвид важността на акта, мнозинството си прие законопроектите, без да се съобрази с нашето намерение за правене на предложения.
Сега аз декларирам от парламентарната трибуна, че няма да правя предложения между първо и второ четене, което развързва ръцете на парламента да приеме в днешното пленарно заседание на две четения този законопроект. Тъй като, още повече е имало и други примери, в които срокът за предложения между първо и второ четене е скъсяван до три или до два часа, позовавайки се на едно Решение на Конституционния съд, което казва, че ако има дадена такава заявка от народен представител, може да му бъде осигурено време, като (даже не е нужно това време да е в парламентарните правила – от три дни) е някакво време, което е разумно достатъчно, за да направи предложения. Такова е конституционното изискване.
Има такова конституционно решение. В момента не съм подготвена да Ви кажа неговия точен номер, но отново заявявам, че аз предложения между първо и второ четене няма да правя, че няма никаква пречка да приемете този законопроект на второ четене в това пленарно заседание, ако желаете, така че отговорността за това ще го приемете или не на две четения в тази зала в крайна сметка е Ваше и решението е Ваше. (Шум и реплики.)
Отново заявявам, че това е мое лично мнение, което в крайна сметка мнозинството може да пререши с негово гласуване. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Текстът на Правилника, нормата е категорична – по време на разискванията и само тогава, ако не бъде заявено, че ще има предложения, може да бъде допуснато гласуване на две четения. Няма как да бъде оттеглено, след като разискванията са закрити, така че всичко друго, което чухме след това е поредната интерпретация на нашия Правилник.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА.
Слушаме Ви, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля във връзка с второто гласуване на Закона за изменение на Закона за собствеността и на основание чл. 46, ал. 2 от Правилника в пленарната зала да бъде допуснат господин Николай Нанков, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министъра в залата.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 402-01-10, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2014 г. „Закон за изменение на Закона за собствеността”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, гласувайте предложената редакция на Комисията за наименование на закона.
Гласували 90 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 7.
Предложението на Комисията за редакция за наименованието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 1 – предложение от народния представител Валери Симеонов и група народни представители:
„В § 1 на Законопроекта думите „31 декември 2017 г.” се заменят с „30 юни 2016 г.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Петър Славов – предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „държавни и общински имоти” се заменят с „имоти – частна държавна или общинска собственост”, а думите „31 декември 2014 г.” се заменят с „31 декември 2017 г.”
2. Създава се ал. 2:
„(2) В срок до 30 юни 2015 г. Министерският съвет представя на Народното събрание план за действие, съдържащ всички необходими мерки, които следва да бъдат предприети от съответните държавни и местни органи на власт, с оглед спазването на срока по ал. 1”.”
Господин Председател, позволете ми да уточня, че в така подкрепената от Комисията редакция е отразено и предложението на народния представител Явор Хайтов и предложението на народния представител Четин Казак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председателстващ.
Както председателят на Правната комисия каза – от Реформаторския блок бяхме направили предложения за намаляване срока на мораториума от три години на две, което на Комисия оттеглихме.
Решихме да подкрепим предложението на Валери Симеонов и група народни представители от Патриотичния фронт, всъщност удължаването да бъде за година и половина.
Причината да го подкрепим беше, че с това се дава доста категоричен знак към администрацията, че това удължаване наистина този път се прави за последно и че не е коректно на всеки три години пак за по три години да се удължава този срок и да се създава правна несигурност.
Ние от Реформаторския блок ще подкрепим това предложение на колегите от Патриотичния фронт. Считаме, че е разумно. Считаме, че срокът е достатъчно дълъг и при желание администрацията да се напрегне, така да се каже, и да приключи веднъж завинаги всичките процедури по актуване и по изясняване на собствеността, за да може този въпрос веднъж завинаги да бъде решен, както му е редът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Реплики? Няма.
Изказвания?
Господин Митев, заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Първо, искам да благодаря на колегите от Реформаторския блок и на останалите колеги, които подкрепиха нашето предложение на заседанието на Комисията.
Защо предлагаме срок, който е наполовина от предложението на вносителя? Господин Славов каза някои от аргументите. Аз ще го допълня, като кажа следното. Колеги, основният аргумент срещу нашето предложение беше, че нямало изготвени кадастрални карти и те се изготвят в един по-продължителен период от време.
Напомням на всички, че Законът за кадастъра и имотния регистър действа от 1 януари 2001 г. Минаха 14 години и администрацията така и не намери време – говоря и за общинската, и за държавната, да успее да осигури и необходимия финансов, и необходимия административен ресурс, за да бъдат изработени тези карти. Каква е гаранцията, че след 3 години ще имаме изработени карти? Никаква гаранция! Тригодишният срок е успокояващ срок за администрацията и единственото нещо, което ще направим, е да удължим агонията, която продължава толкова много време.
Срокът от година и половина е много по-дисциплиниращ и ще даде ясен сигнал и на общинската, и на областната администрация, че така повече не може да продължава. Предимството, което се дава в момента на държавната и общинската собственост пред частната, при положение че всички видове собственост трябва да са равнопоставени по Конституция, трябва да бъде преустановено. Ние смятаме, че година и половина е разумен срок за провеждане на съответните процедури по Закона за обществените поръчки, в които да бъдат изработени кадастрални карти там, където такива няма, и съответно с Мораториума върху давността за придобиване на имоти – частна, държавна и общинска собственост, това нещо да бъде прекратено. Затова Ви призовавам да подкрепите предложението за година и половина. То е в интерес на всички български граждани и на обществото като цяло. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Димитров.
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Господин Председател, колеги! Имам допълнителни мотиви към проекта на Закон за изменение на Закона за собствеността по отношение на срока, а именно да бъде 3 години. Предложеният срок за спиране на придобиваната давност по отношение на държавни и общински имоти с още 3 години считаме за оптимално разумен и необходим, с оглед динамиката по одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри на отделните населени места и землища на територията на страната.
Приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на България ще даде възможност на областните управители и кметовете на общини, имайки на разположение кадастралните регистри, да извлекат информация за имотите, за които в регистрите липсват документи за собственост. След преценка на характеристиките на имотите ще бъдат съставени актове за държавна или общинска собственост за тези от тях, за които има достатъчно основание да се счита, че представляват имоти държавна, респективно общинска собственост. Това ще способства за финализиране на процеса по първоначалното актуване на всички имоти – държавна и общинска собственост.
Наред с това, влизането в сила на кадастралните карти и кадастралните регистри, съответно изменение на действащи към момента такива, води до промяна на индивидуализиращите белези на имотите – държавна и общинска собственост, което изисква същите да бъдат актувани, респективно преактувани с нови актове съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
Предложението за 3-годишния срок е съобразено и с изпълнение на останалите съпътстващи действия, от които зависи процесът по оформяне на документацията относно възникването, изменението и прекратяването на правото на собственост на държавата; проверки с цел установяване на фактическото състояние и местоположение на имотите, техните ползватели, държатели; извършване на справки; водене на кореспонденция с различни ведомства; възлагане на геодезически заснемания по Закона за кадастъра и имотния регистър.
Цялостното обхващане на всички имоти е сериозно затруднено от липсата на достатъчен финансов и кадрови ресурс, с които разполагат областните и общинските администрации, както и от липсата на необходимата информация за идентифицирането на имотите по действащите към момента карта за възстановена собственост, подробен устройствен план или влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри и изграден имотен регистър.
Съкращаването на срока би довело до придобиване на имоти – държавна и общинска собственост, от трети лица на основание давностно владение, което ще доведе до сериозни загуби във финансовите постъпления от разпореждането с такива имоти. Удължаването на срока с още 3 години ще даде възможност за индивидуализиране на имотите с оглед установяване наличие или липса на неактувани и безстопанствени държавни и общински имоти и съответно възприемане на действия по актуване за постигане на максимална защита на държавния и обществения интерес. Целта е постигане в пълна степен на ефективен контрол върху управлението и пълноценното използване на тези имоти от страна на държавата и органите на местно самоуправление в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Валери Симеонов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 108 народни представители: за 27, против 10, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
Сега предлагам текста в редакцията, предложена от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 87, против 2, въздържали се 21.
Текстът на Комисията в нейната редакция е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, гласувайте предложения от Комисията текст за наименование на подразделението.
Гласували 114 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 2.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „§ 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2014 г.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за § 2.
Гласували 111 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 9.
Текстът на § 2 по вносител е приет, а с това и Законът на второ гласуване.

Следващата точка от дневния ред:
ИЗБОР НА ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Има постъпили предложения в Деловодството от парламентарните групи на ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, Български демократичен център, Алтернатива за българско възраждане, Политическа партия „Атака”.
Моля да гласуваме предложенията да бъдат направени от парламентарната трибуна от БСП лява България и от Движението за права и свободи.
Господин Вигенин, имате думата за предложения от името на Вашата парламентарна група.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще изчета нашите предложения, а след това, както се разбрахме, Вие ще ги отразите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Аз ще ги отразя делегация по делегация.
КРИСТИАН ВИГЕНИН: За постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие – Васил Антонов.
За постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа – основен член Янаки Стоилов, заместващ – Валери Жаблянов.
За постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа – Кристиан Вигенин.
В постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО – Ангел Найденов.
В постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз – Михаил Миков.
В постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество – Петър Кънев.
В постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарна асамблея на Съюза за Средиземноморието – Атанас Мерджанов.
В постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофонията – Драгомир Стойнев.
В постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа – Филип Попов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, представям Ви нашите предложения в интерпарламентарните делегации.
За председател на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието предлагаме господин Станислав Анастасов.
За заместник-председател на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО – Четин Казак.
За заместник-председател на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество – Рамадан Аталай.
За член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа – Мустафа Карадайъ.
За член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа – господин Лютви Местан.
За член на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз – господин Алиосман Имамов.
За член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива – Митхат Метин.
За член на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие – господин Йордан Цонев.
За член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа – господин Джевдет Чакъров.
За заместващ член в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа – господин Хамид Хамид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Казак.
После към протокола ще приложа писмените Ви предложения.
Сега започваме делегация по делегация.
Проект за:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви „а” и „с” и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от шест основни представители и шест заместващи представители, както следва:
- за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – двама основни и един заместващ;
- за Парламентарната група на Българска социалистическа партия лява България – един основен и един заместващ;
- за Парламентарната група на Движение за права и свободи – един основен и един заместващ;
- за Парламентарната група на Реформаторски блок – един основен;
- за Парламентарната група на Патриотичен фронт – един основен;
- за Парламентарната група на Български демократичен център – един заместващ;
- за Парламентарната група на Партия „Атака” – един заместващ;
- за Парламентарната група на АБВ – един заместващ.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
а) Основни представители:
Джема Маринова Грозданова от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ
Данаил Димитров Кирилов от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ
Антони Антониев Тренчев от Парламентарната група на Реформаторски блок
Валери Симеонов Симеонов от Парламентарната група на Патриотичен фронт
Мустафа Карадайъ от Парламентарната група на Движение за права и свободи
Янаки Стоилов от Парламентарната група на БСП лява България;
б) заместващи представители:
Милена Цветанова Дамянова от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ
Валери Жаблянов от Парламентарната група на БСП лява България
Хамид Хамид от Парламентарната група на Движение за права и свободи
Кънчо Янев Филипов от Парламентарната група на Български демократичен център
Десислав Славов Чуколов от Парламентарната група на „Атака”
Росица Йорданова Янакиева – Костадинова от Парламентарната група на АБВ.
3. Избира ръководство на делегацията в състав:
- Джема Маринова Грозданова – ръководител;
- Антони Антониев Тренчев – заместник-ръководител;
- Валери Симеонов Симеонов – заместник-ръководител;
- Янаки Стоилов – заместник-ръководител.”
Моля да гласуваме така предложения Проект за решение за разпределение, поименен състав и ръководство на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Предложението единодушно е прието.
Преминаваме към следващия
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива в състав от петима членове, както следва:
- за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 2;
- за Парламентарната група на Движението за права и свободи – 1;
- за Парламентарната група на Реформаторски блок – 1;
- за Парламентарната група на Патриотичен фронт – 1.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
Силвия Атанасова Хубенова от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.
Даниела Владимирова Савеклиева от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.
Настимир Ананиев Ананиев от Парламентарната група на Реформаторския блок.
Димитър Кирилов Байрактаров от Парламентарната група на Патриотичен фронт.
Митхат Метин от Парламентарната група на Движение за права и свободи.
3. Избира ръководство на делегацията в състав:
Настимир Ананиев Ананиев – ръководител;
Силвия Анастасова Хубенова – заместник-ръководител.”
Моля, гласувайте така предложения Ви Проект за решение за разпределение на членовете, поименния състав и ръководство на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Предложението единодушно е прието.
Следващият
„Проект!
РЕШЕНИЕ:
за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ
1. Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието в състав от трима членове, както следва:
- за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 1;
- за Парламентарната група на БСП лява България – 1;
- за Парламентарната група на Движението за права и свободи – 1.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
Светлана Ангелова Найденова от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.
Станислав Анастасов от Парламентарната група на Движение за права и свободи.
Атанас Мерджанов от Парламентарната група на БСП лява България.
3. Избира за ръководител на делегацията Станислав Анастасов от Движение за права и свободи.“
Моля, гласувайте така предложения Ви Проект за решение за разпределение на членовете, поименен състав и ръководство на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Преминаваме към следващия
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО в състав от шестима членове, както следва:
- за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 2;
- за Парламентарната група на БСП лява България – 1;
- за Парламентарната група на Движението за права и свободи – 1.
- за Парламентарната група на Реформаторски блок – 1;
- за Парламентарната група на Български демократичен център – 1.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
Пламен Иванов Манушев от Парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Валентин Иванов Радев от Парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Петър Владиславов Славов от Парламентарната група на Реформаторски блок;
Румен Маринов Йончев от Парламентарната група на Български демократичен център;
Четин Казак от Парламентарната група на Движение за права и свободи.
Ангел Найденов от Парламентарната група на БСП ЛБ.”
3. Избира ръководство на делегацията в състав:
Пламен Иванов Манушев – ръководител;
Петър Владиславов Славов – зам.-ръководител;
Четин Казак – зам.-ръководител.”
Моля, гласувайте така предложение Ви Проект за решение за разпределение на членовете между парламентарните групи, поименен състав и ръководство на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Предложението единодушно е прието.
Предлагам Ви следващия
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея по франкофония
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония в състав от четирима членове, както следва:
- за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 1;
- за Парламентарната група на БСП лява България – 1;
- за Парламентарната група на Реформаторски блок – 1;
- за Парламентарната група на АБВ – 1.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
Корнелия Добрева Маринова от Парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Димитър Григоров Шишков от Парламентарната група на Реформаторски блок;
Иван Костадинов Станков от Парламентарната група на АБВ;
Драгомир Стойнев от Парламентарната група на БСП ЛБ.
3. Избира ръководство на делегацията в състав:
Иван Костадинов Станков – ръководител;
Корнелия Маринова – заместник-ръководител.”
Моля, гласувайте така предложения Ви Проект за решение за разпределение на членовете, поименен състав и ръководство на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Предложеният Проект за решение е приет.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание
в Интерпарламентарната асамблея по православие
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие в състав от петима членове, както следва:
- за Парламентарната група на ГЕРБ – един;
- за Парламентарната група на БСП лява България – един;
- за Парламентарната група на Движение за права и свободи – един;
- за Парламентарната група на Патриотичен фронт – един;
- за Парламентарната група на партия „Атака” – един.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
- Евгени Димитров Стоев от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.
- Юлиан Кръстев Ангелов от Парламентарната група на Патриотичен фронт.
- Волен Николов Сидеров от Парламентарната група на „Атака”. (Шум, весело оживление и реплики.)
- Васил Антонов от Парламентарната група на „БСП лява България”.
РЕПЛИКИ: Йордан Цонев, Йордан Цонев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, Йордан Цонев от Парламентарната група на Движение за права и свободи.
„Йордан Цонев от Парламентарната група на Движение за права и свободи.
3. Избира за ръководител на делегацията Васил Антонов от Парламентарната група на БСП лява България.”
Моля, гласувайте така предложеното разпределение на състава на делегацията, поименния състав и ръководството.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Решението е единодушно прието.
Следващият Проект:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз в състав от петима членове, както следва:
- за Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ – двама;
- за Парламентарната група на БСП лява България – един;
- за Парламентарната група на Движение за права и свободи – един;
- за Парламентарната група на Патриотичен фронт – един.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
- Цецка Цачева Данговска от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.
- Димитър Борисов Главчев от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.
- Красимир Дончев Каракачанов от Парламентарната група на Патриотичен фронт.
- Михаил Миков от Парламентарната група на БСП лява България.
- Алиосман Имамов от Парламентарната група на Движение за права и свободи.
3. Избира ръководство на делегацията в състав:
- Цецка Цачева Данговска – ръководител;
- Димитър Борисов Главчев – заместник-ръководител.”
Моля, гласувайте така предложеното разпределение, поименен състав и ръководство на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Преминаваме към следващия Проект:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав от пет основни представители и пет заместващи представители, както следва:
- за Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ – двама основни и двама заместващи;
- за Парламентарната група на БСП лява България – един основен;
- за Парламентарната група на Движение за права и свободи – един основен;
- за Парламентарната група на Реформаторски блок – един основен;
- за Парламентарната група на Патриотичен фронт – един заместващ;
- за Парламентарната група на Български демократичен център – един заместващ;
- за Парламентарната група на АБВ – един заместващ.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
а) Основни членове:
- Десислава Вълчева Атанасова от Парламентарната група на ГЕРБ.
- Лъчезар Богомилов Иванов от Парламентарната група на ГЕРБ.
- Димитър Андреев Делчев от Парламентарната група на Реформаторски блок.
- Кристиан Вигенин от Парламентарната група на БСП лява България.
- Лютви Местан от Парламентарната група на Движение за права и свободи.
б) Заместващи членове:
- Ирена Иванова Коцева от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.
- Владимир Цветанов Тошев от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.
- Милен Василев Михов от Парламентарната група на Патриотичен фронт.
- Христо Георгиев Тодоров от Парламентарната група на Български демократичен център.
- Кирил Петров Цочев от Парламентаната група на АБВ.
3. Избира ръководство на делегацията в състав:
- Десислава Вълчева Атанасова – ръководител;
- Кристиан Вигенин – заместник-ръководител;
- Димитър Андреев Делчев – заместник-ръководител.”
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Следващият Проект е:
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в състав от пет основни представители и трима заместващи представители, както следва:
- за Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ – двама основни и един заместващ;
- за Парламентарната група на БСП лява България – един основен;
- за Парламентарната група на Движение за права и свободи – един основен;
- за Парламентарната група на Реформаторски блок – един основен;
- за Парламентарната група на Патриотичен фронт – един заместващ;
- за Парламентарната група на Български демократичен център – един основен;
- за Парламентарната група на АБВ – един заместващ.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
а) Основни:
- Диана Иванова Йорданова от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.
- Корман Якубов Исмаилов от Парламентарната група на Реформаторски блок.
- Стефан Георгиев Кенов от Парламентарната група на Български демократичен център.
- Филип Попов от Парламентарната група на БСП лява България.
- Джевдет Чакъров от Парламентарната група на Движение за права и свободи.
б) Заместващи:
- Менда Кирилова Стоянова от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.
- Христиан Радев Митев от Парламентарната група на Патриотичен фронт.
- Мариана Георгиева Тодорова от Парламентарната група на АБВ.
3. Избира ръководител на делегацията Цецка Цачева Данговска.”
Моля, гласувайте така предложения Ви проект за решение.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
И последния проект за решение:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в състав от петима членове, както следва:
- за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – двама;
- за Парламентарната група на БСП Лява България – един;
- за Парламентарната група на Движение за права и свободи – един;
- за Парламентарната група на Патриотичен фронт – един.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
- Красимир Любомиров Велчев от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ;
- Павел Алексеев Христов от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ;
- Полина Кръстева Карастоянова от Парламентарната група на Патриотичен фронт;
- Петър Кънев от Парламентарната група на БСП Лява България;
- Рамадан Аталай от Парламентарната група на Движението за права и свободи.
3. Избира ръководство на делегацията в състав:
- Полина Кръстева Карастоянова – ръководител;
- Павел Алексеев Христов – заместник-ръководител.”
Моля, гласувайте така направеното предложение.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Лазаров, процедура.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, по повод разглеждания одеве в днешното заседание Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства се заговори за процедурата по чл. 77, ал. 2. Аз такава не съм правил между другото като председател на Комисията. Имаше изявление на госпожа Манолова в един момент, поради което правя процедура на колегите да гласуваме на основание чл. 77, ал. 2 на второ гласуване изменението на Закона за специалните разузнавателни средства, разбира се, ако има и категорично изявление, че няма да има между първо и второ гласуване предложение за изменение или допълнение на Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Лазаров, само заявление, че няма да има между първо и второ четене, не е достатъчно, защото лично от трибуната бе заявено, че при второто четене ще има предложения за отпадане на текстовете, а това не е редакционна промяна. Ако обаче госпожа Манолова заяви, че няма да има отношение към второто гласуване, искам изрично заявено от трибуната. Тя по същество каза: няма да направя предложение, но при второ четене отново ще поставя под въпрос, ще участвам в дебат за второ гласуване. Какво правим тогава?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Нека чуем изявлението, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Няма да правя никакви предложения (ръкопляскания от ГЕРБ и РБ) по Закона за специалните разузнавателни средства. Не възразявам да го приемете на второ четене. Моето мнение е против и остава мое мнение. Ще го изразя само с гласуване. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване на второ четене на този Законопроект.
Гласували 110 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Докладвайте за второ четене, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ:
„ЗАКОН
за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства

§ 1. В чл. 1, ал. 3 се отменя.
§ 2. Чл. 20а се отменя.
§ 3. В чл. 34б, ал. 1 думите „спазване на принципа на финансова обвързаност” се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на второ гласуване така предложените текстове на председателя на Комисията, подкрепени от Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 90, против 8, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Утре заседанието започва в 9,00 ч. с второто гласуване на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 15,17 ч.)
Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:

Димитър Главчев
Иван Иванов


Секретари:
Айхан Етем
Димитър Делчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ