Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 20 февруари 2015 г.
(Открито в 9,02 ч.)
20/02/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев, Иван К. Иванов и Красимир Каракачанов

Секретари: Айхан Етем и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Уважаеми дами и господа народни представители, на основание чл. 50, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам като т. 1 в днешното пленарно заседание да обсъдим и гласуваме Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса. Във вчерашния ден от група народни представители е внесен Проектът за решение. Той е във връзка с приетото Решение на Народното събрание с Процедурните правила за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса и предходното Решение на Народното събрание, че мандатът на госпожа Тодорова изтича на 12 февруари. За да се реши проблемът с легитимно изпълнение на функциите на управител до избора от Народното събрание на нов такъв управител, се налага приемането на решението, което предлагам да бъде като т. 1 в днешния дневен ред, след което ще продължим с дебатите по проектите за изменение на Наказателния кодекс.
Режим на гласуване.
Гласували 164 народни представители: за 145, против 11, въздържали се 8.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 10 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗБИРАНЕ НА УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА.
От името на вносителите Проектът за решение ще бъде представен от госпожа Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за изменение на Решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с решение на Народното събрание за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, прието на 18 февруари 2015 г.,
РЕШИ:
1. Изменя решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса, обнародвано в „Държавен вестник” бр. 62 от 2013 г., като в т. 1 думите „12 февруари 2015 г.” се заменят с думите „избиране на нов управител на Националната здравноосигурителна каса”.
2. Решението влиза в сила от деня на приемането му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дебатите са открити.
Има думата господин Райнов.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Къде бяхме и какво се случи за 48 часа?! Само преди 48 часа Вие ни обяснявахте как няма абсолютно никакъв проблем. Тук трима бивши председатели на Здравната комисия обясняваха, че няма проблем. Един юрист обясняваше, че няма проблем. Един друг колега ме обвиняваше, че не мога да смятам до 24, а явно той два дни смята на елката от телефона, за да пресметне, че 14 плюс 5 плюс 3 е малко повече от другата седмица – избора на председател.
Точно преди 48 часа Вие казахте, че няма проблем. Междувременно в сряда вечерта в късни доби се проведе заседание на Надзора на Касата, където, видите ли, те дори са се опитали да си гласуват да възложат на управителя или подуправителя да продължи функциите си. Слава Богу, че не са събрали гласове, защото тогава наистина щеше да има закононарушение.
Беше изпратено писмо до Здравната комисия, което на вчерашното заседание, въпреки че поставихме въпроса, никой не ни предостави и никой не ни обясни.
За пореден път парламентът постфактум трябва да поправя нечии грешки, защото припомням – още миналата седмица д-р Тодорова изпрати две писма. На пò предишното заседание на Здравната комисия лично аз повдигнах въпроса, когато ми се отговори от председателя на Комисията и от министъра, че няма никакви проблеми с Националната здравноосигурителна каса.
Сега отново парламентът трябва да замаже нещо, което го виждаме нееднократно, особено когато ГЕРБ управлява. (Реплика от ГЕРБ: „Хайде, хайде!”) Спомняме си и как постфактум трябваше да гласуваме двата милиона на немската фирма. Спомняме си дори как онзи ден се опитахме много бързо да гласуваме един заем – 16 милиарда (силен шум в ГЕРБ), след като постфактум беше извършена класация на банките, които ще извършват ... (Реплика от ГЕРБ: „Времето!”)
Времето – има достатъчно време. Не се притеснявай.
И накрая, колеги, кой ще поеме политическата отговорност за това пълно безхаберие? Политическата отговорност! Министърът на здравеопазването има точно двама зам.-министри в Надзора на Касата. Абсурдно е да не знае, дори и забързан да гони рейтинга, който вече дори настигна златния стандарт. Би трябвало да знае, че мандатът изтича. Министърът на финансите, чийто заместник е председател на Надзора, също би трябвало да знае, че мандатът изтича. Тук има колеги от Четиридесетия парламент, които писаха този Законопроект. Би трябвало да помнят, че мандатът изтича. Не искам да вярвам, че наистина продължава да се управлява така безхаберно!
И накрая, един конкретен въпрос: сигурни ли сте, че с това решение ние сме юридически точни? Какво имам предвид? Договорът на д-р Тодорова изтече на 12-и. Тук в Решението пише, че договорът се продължава от датата на приемането на Решението. Договорът продължава. Разберете, важно е. Вярно е, че колегите тук обичат да говорят – „с 1 милиард на минута“, но да не забравяме, че ежемесечните плащания на Националната здравноосигурителна каса са над 200 милиона. Националната здравноосигурителна каса има договорни партньори – десетки хиляди. Един от тях да тръгне да съди, нали си представяте как наистина ще се блокира системата?!
Въпросът ми е: кой ще понесе политическата отговорност? И сигурни ли сме, че юридически нещата са точни?! Все пак от 12-и, а днес сме 20-и, има 8 дни пауза. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Кърджалиев.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа, уважавам мнението на д-р Райнов, дори нещо повече ще кажа – аргументите му имат основание. Ще се съглася дори и с назидателния тон. Наистина в последните дни по отношение на този казус се казаха много неща от двете страни, говоря за двете противоположни страни. В този дебат се намеси също и ръководството на Комисията по здравеопазване, да не забравя и министъра на здравеопазването.
Всеки от своя аспект имаше своите основания, имаше своите аргументи и от своя гледна точка съответното становище. Наистина, признавам, изкушение е и ние от Движението за права и свободи с безпринципно опозиционерство допълнително да подкладем темата, да кажем допълнително думи в унисон с казаните от д-р Райнов.
Но точно по отношение на това решение моето мнение е, това е мнение споделено и с моята парламентарна група, че трябва да има държавнически подход, трябва конюнктурно, съобразно предизвикателството пред нас, пред този изненадал ни казус, да вземем адекватно решение.
Преди малко поздравих д-р Дариткова за това предложение. С оглед на това и притесненията, и опасенията на всички сектори, които ще пострадат от липсата на подписи и легитимиране на съответните процедури в НЗОК, ето заради това аз призовавам всички да подкрепим това решение. Това решение практически ще значи, че още в понеделник д-р Румяна Тодорова може да разпише и примерно аптеките, които имаха падежи на 19 февруари, да си получат парите, а след това и болните.
Трябва да се абстрахираме от изкушенията от време на време да сме от едната или от другата страна на темата, да сме опозиция или управляващи и моментът, който се предлага с това решение, е точно този. Благодаря за вниманието.
Призовавам всички да подкрепим движението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, госпожо Петрова.
СУЛТАНКА ПЕТРОВА (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Да, наистина се създаде прецедент, но нашата отговорност като народни представители днес е да подкрепим това решение.
От Парламентарната група на Патриотичен фронт ще подкрепим направените предложения. Предлагам всички народни представители, като отговорни политици да гласуваме, защото наистина ще дадем възможност да не създаваме прецедент в здравната система. Ние ще гласуваме „за”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Изказване – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Моето изказване също е под формата на въпрос. На база на това решение Надзорът следва да сключи договор за управление. Въпросът ми е: Надзорът легитимен ли е, защото те по едно и също време се избират? Да не се окаже после, че и бъдещият договор, който ще се сключи от Надзора, също няма да произведе своето правно действие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплика – госпожа Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Попов, считах да се придържам към тона, който д-р Кърджалиев зададе и да не влизаме в подробности. Но тъй като Вие много настоятелно попитахте какво ще се случи с договора – точно подписаният договор на госпожа Тодорова след решението на Народното събрание за нейния избор от 2013 г. съдържа клауза, че тя ще изпълнява функциите на управител на Националната здравноосигурителна каса до избора на нов такъв от Народното събрание.
Проверете. Имате компетентни колеги във Вашата група, които са наясно с това. Оттук тръгна проблемът. Нека да не се изясняваме, защото до миналата седмица от Надзорния съвет и от Касата твърдяха, че няма проблем, тъй като нейният договор е до избора на нов управител.
На Вашия конкретен въпрос Ви отговарям. Не би следвало Касата да подписва, Надзорният съвет на Касата да подписва нов договор, защото тя вече има такъв договор и това решение, вместо датата 12 февруари, само го привеждаме в съответствие с клаузите по вече съществуващия и подписан неин договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Други реплики?
Господин Попов – дуплика? Няма да има дуплика.
Други изказвания? (Народният представител Диана Йорданова иска думата за процедура.)
Няма други изказвания.
Закривам разискванията.
Гласуваме Проект за решение за изменение на решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса.
Гласували 164 народни представители: за 157, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, госпожо Йорданова.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ): Господин Председател, моля на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде удължен срокът за предложения от народни представители по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 502-01-5, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2015 г. с още седем дни или общо срокът за предложения да бъде 14 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Йорданова.
Обратно становище? Няма.
Моля гласувайте направеното предложение от народния представител Диана Йорданова.
Гласували 153 народни представители: за 142, против 1, въздържали се 10.
Предложението за удължаване на срока е прието.
Втора процедура – заповядайте, госпожо Йорданова.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря.
На основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде удължен срокът за предложения от народни представители по Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18 ноември 2014 г., с още седем дни или общо срокът за предложения да бъде 14 дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение за увеличаване на срока.
Гласували 146 народни представители: за 140, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.

Продължаваме с програмата ни:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
От името на вносителите във вчерашния ден бяха докладвани шестте законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Бяха прочетени докладите от комисиите, на които законопроектите са разпределени. Тъй като времето, оставащо до края на пленарния ден, беше малко, мисля, че постъпи предложение от господин Чуколов дебатите да продължат в днешното пленарно заседание.
Откривам дебатите по шестте законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Моля народните представители, които имат желание да вземат отношение, да дадат заявка за това.
За изказване, заповядайте.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ще направя изказване по отношение на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който беше внесен от група народни представители от Движението за права и свободи. Въпросът касае отпадането на давността върху престъпления, вършени по време на комунистическия режим. Това е една тема, която съпътства целия преход и досега поради липса на политическа воля този фундаментален проблем на най-новата ни държава не беше решен справедливо.
Нека да си припомним, че една от целите на Конституцията, която беше приета в началото на прехода, беше да се постигне справедливост в държавата. Именно проблемът със справедливостта е заложен в решението, което ще вземе Събранието по тази тематика. Въпросът обаче е: доколко тази тематика, предложена от нашите колеги от ДПС, е излязла от техните сърца и души, доколко те са искрени в това свое намерение, доколко имат морално право те да искат това нещо? Защото въпросът с давността е въпрос, свързан със страданията на много български граждани, които са попаднали под ударите на тоталитарната държава. За да бъда обективен и в същото време да имам достатъчно фактически основания да направя своите изводи, аз ще припомня на тези от Вас, които не са следили развитието, или по-скоро политическите метаморфози, които Движението за права и свободи е изживявало по време на своята политическа битност тук в Народното събрание.
Ще започна с едно далечно време – времето, когато е гласувана българската Конституция. Тогава, уважаеми членове на Движението за права и свободи, в тази именно Конституция е сложен един текст, който създава проблеми по отношение на отпадането на давността, именно за тези престъпления. Там в чл. 5, ал. 3 – на сегашната Конституция, се казва: „Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е обявено от закона – забележете – за престъпление към момента на извършването му”. (Шум и реплики от ляво.)
Да припомня на тези от Вас, които са били невръстни деца и не са следили политическите процеси, че имаше една група народни представители – 39-мата, които напуснаха и не искаха да гласуват въобще тази Конституция. А знаете ли какво е правило тогава Движението за права и свободи? То не е присъствало на самото гласуване. Ако те са имали действително сериозна амбиция и политическо намерение да не бъде гласуван такъв текст в Конституцията, трябвало е да дебатират, трябвало е да приемат това, което е направено в Германия, защото законът е този, който е управлявал, който е действал по времето на един тоталитарен режим. Законно ли е, че едни престъпления, които са престъпления по смисъла на общочовешкото разбиране за престъпления, не са били писани тогава в този Закон за престъпления? Може ли това да бъде закон, на който да стъпи такава тежка норма в Конституцията? Там е имало много добри юристи. Защо тогава те не са възроптали? Защото в Германия е направено точно това, защото в Германия е казано, че онова, което е било право по време на тоталитарния режим, не може да бъде право, то не е общочовешко право, то е тоталитарно право, наложено от една тоталитарна власт и държава.
Продължавам по-нататък. Когато бях народен представител в Тридесет и осмото народно събрание, тогава на 26 април 2000 г. имаше едно знаково гласуване. Казвам „знаково”, защото то е толкова знаково и важно, че досега нито една политическа сила не посмя да го оспори, независимо че беше подложено на твърде сериозни критики. Тогава беше гласуван законът, според който комунистическият режим беше обявен за престъпен.
Знаете ли тогава какво направи Движението за права и свободи? Между другото тогава агентурното му название е било „Обединение за национално спасение” – така се е криело в онова Народно събрание. Знаете ли какво прави тогава господин Ахмед Доган, господин Лютви Местан?! Тогава заедно с групата на БСП мълчат – няма ги при дебата по този изключително важен законопроект. Забележете, в този законопроект, който обявява комунистическия режим за престъпен, има един изключително силен член, който решава именно техния проблем и за който те не само че не са се изказали, а гузно са мълчали някъде в кулоарите на Събранието заедно с техните приятели от БСП.
Аз Ви чета кой е този член – ал. 2, т. 2 от Закона за обявяването на комунистическия режим за престъпен, казва: „Системно нарушаване на основните човешки права, като подтискане на цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак.” Ето Вие от кое сте избягали да гласувате, ето Вие от кое сте се скрили! Вие не сте искали този текст да стане закон, Вие сте мълчали гузно заедно с Вашите, както ще видим по-нататък, стратегически партньори от БСП!
Нека да припомня какво се случи по времето, когато беше гласуван първият Закон за досиетата. Това става на 12 декември 2000 г. Тогава на първо четене се гласува първият Закон за досиетата – това става в Тридесет и осмото народно събрание. Знаете ли какво се случва тогава? Те са тук, гласуват „за”, за което ги поздравявам, само че техният лидер Ахмед Доган отсъства със страшна тежест, той отсъства символно, той не е съгласен с това законодателство. Защото при Ахмед Доган нещата не са прости, те са символни и след като него го е нямало по време на гласуването на този важен законопроект, това е нещо много сериозно.
Както сега, когато се предлага Законът за давността, от групата на ДПС пак символно липсва Лютви Местан. Няма го господин Лютви Местан!
Припомням какво се случва по-нататък. През 2001 г. се гласува на второ четене Законът за досиетата. Знаете ли как гласуват те? – наполовина „за”, наполовина „против”, зависи от ситуацията.
Нещо повече, при първата възможност, която им се отваря по времето на Симеон Сакскобургготски, са първите, които гласуват против този закон, който уж урежда техните въпроси. Това го казвам, защото е много важно да разберете какви са тези хора и какво всъщност искат те.
Сега нещо, което се е случило преди няколко месеца в миналото Народно събрание – народните представители от ГЕРБ имаха достойнството да предложат едно изменение, което касаеше именно тази проблематика. То беше вкарано от народни представители на ГЕРБ от името на госпожа Джема Грозданова и са проведени няколко гласувания.
Първото гласуване се е състояло на 18 юни 2014 г. Похвално, всички от ДПС – 23 депутати, гласуват на този ден „за”, за което им благодаря. Минава обаче една нощ на размисъл, една нощ на вътрешни борби и битки, може би и политически, в някои от техните партньори, и на 19 юни, тоест на другата сутрин, поради това, че предния ден БСП напуска и се получава падане на кворума, на другия ден отново въпросното предложение е вкарано пак от госпожа Джема Грозданова – на 19 юни, за гласуване.
Слушайте сега какво се случва. Една-единствена дама излиза вярна на това, за което са я изпратили избирателите тук, и тя се казва Ферихан Илиязова Ахмедова. Тази госпожа гласува винаги проблематиката да влезе в парламента.
Какво правят обаче нейните приятели от ДПС? Двадесет и един броя от ДПС се въздържат на това гласуване, което е един ден след първото. Явно хората от ГЕРБ тогава са се притеснили да не би тези хора от ДПС да не са разбрали какво правят и правят второ гласуване. Първото гласуване е било в 9,11 ч., второто е било на същия ден – 19 юни, в 9,13 ч. И, забележете, има развитие! Госпожа Ферихан Илиязова Ахмедова продължава да бъде „за”, за което я поздравявам, но Рамадан Байрам Аталай – известен като агент Вергил, гласува – чуйте добре, избиратели на ДПС – „против” това да влезе законопроект, съгласно който давността върху комунистическите престъпления трябва да падне. Иначе останалите са в същия хор – „въздържали се”.
Уважаеми колеги народни представители, да правиш търговия със скръбта на хората, с това, което те са изживели, е патент на Движението за права и свободи. Това не е морална позиция, това не е изстрадана позиция, това е позицията на интереса: „Когато ние сме управляващи, интересът ни е друг – да правим бизнес, да правим корпоративни кръгове, да създаваме най-различни бизнес сдружения с „Мултигруп” или модела „Кой?”. Тогава правим пари! Когато обаче сме в опозиция, ние ще се бием за морала и правата на нашите избиратели.
Сега една малка статистика. От 10 ноември 1989 г. до ден днешен – 304 месеца на преход. Триста и четири месеца на преход! Знаете ли колко време от тези 304 месеца Движението за права и свободи е било във властта? Сто четиридесет и девет месеца! Припомням. От 8 ноември 1991 г. до 30 декември 1991 г. – важен партньор в правителството на Филип Димитров; от декември 1992 г. до октомври 1994 г. – мандатоносител на правителството на „Мултигруп”, начело с Любен Беров; от юли 2001 г. до август 2005 г. ДПС е партньор на НДСВ при правителството на Симеон Сакскобургготски; от август 2005 г. до юли 2009 г. ДПС е мандатоносител на първата тройна коалиция; от май 2013 г. до август 2014 г., втора тройна коалиция – всичко 149 месеца, тоест 49% от цялото време на прехода.
Движението за права и свободи не намериха сили и време от бизнеса, който правеха – всички те имат много луксозни возила, имат сериозен бизнес, това са богати хора – мулти богати, да помислят за своите избиратели.
Уважаеми народни представители от ДПС, ето ги Вашите хора, които Вие трябваше да осъдите. Ето ги тези хора! (Показва листи.) Това е Указ № 1313 на Държавния съвет на Република България, постановява: „Награждава отговорни ръководители и служители на Министерството на вътрешните работи за приноса им в осъществяването на възродителния процес, както следва – 180 генерали, полковници, майори, капитани от системата на сигурността.” Много от тези хора са починали, но много от тях са живи и получават огромни пенсии, получават таван на пенсиите, защото през тези години, уважаеми колеги, нямаше воля да бъде решен въпросът с давността.
Сега искам да кажа какво е моето отношение. Въпреки че разбирам, че агентурното име на партията на Държавна сигурност в този парламент е Движение за права и свободи, въпреки че разбирам, че тяхното предложение не е мотивирано (шум и реплики от ДПС), по начина, по който аз го разбирам, въпреки че разбирам, че тяхното предложение е политическа игра – нагла, неморална, безчестна, смятам, че този въпрос трябва да намери решение в това Народно събрание. Аз смятам, че всички ние, които се пишем демократи и сме изпратени тук от хора, които искаха и очакват да има справедливост, трябва да намерим консенсусен текст, който да гласуваме и да се знае, че и в България има такъв закон.
В Румъния има такъв закон, защото хората са намерили достатъчно политическа воля отвъд юридическите принципи да решат този въпрос.
И в момента има закон, който действа, и който казва, че Българската комунистическа партия е била престъпна организация. Ерго това означава, че нейното управление е било такова, ерго законите, които са били гласувани тогава, са били такива! Тоест ние имаме една сериозна база, на която да стъпим.
Аз се ангажирам от името на Политическа партия ГЕРБ да внеса между първо и второ четене текстове, които да бъдат отправени не само към миналото, но и към бъдещето, защото ако ние само решаваме по този начин с давността въпроса, свързан с нашето минало, означава че не сме извадили никакви поуки от него и нищо не правим за бъдещето.
Уважаеми колеги народни представители, ако не решим дали искаме в България да има операция „чисти ръце”, дали действително искаме да видим как беше натрупан този корпоративен капитал, как бяха окрадени надеждите на хората – в прекия и в преносния смисъл на думата, ние не можем да извадим от нашето разбиране за справедливост и онези престъпления, които бяха извършени и след 1990 г., в резултат на неразградените структури на Държавна сигурност. Примерно: участие в търговски операции, върху които е наложено международно ембарго; трафик и разпространение на наркотични вещества; предоставяне на финансови средства, както и контрабанда на специална продукция в полза на диктаторски или терористични режими; присвояване на държавни или частни финансови капитали чрез участие в схеми за източване на банки, външно-търговски дружества, както и на пенсионните и здравноосигурителни фондове от лица, които са свързани със задкулисието на новата ни държава.
Ние не можем да не си даваме сметка, че трябва да дадем ясен знак в Наказателния кодекс как разбираме опасностите пред нашата държава. Защото все още нямаме състави, които да говорят за престъпления вследствие на действия на радикален ислям.
Аз се ангажирам да предложа между първо и второ четене един много по-всеобхватен и много по-логичен, според мен, вариант, около който имам претенцията да твърдя, че много народни представители от този парламент могат да се обединят. Защото въпросът за давността не принадлежи нито на една партия – не принадлежи нито на ДПС, нито на ГЕРБ, нито на Реформаторския блок. Това е дългът, който имаме към нашите избиратели, към хората, които изстрадаха комунистическия режим и останаха бедни и без перспектива по време на прехода. С този закон ние трябва да им дадем частица надежда, че в Народното събрание се случва нещо положително, че европейска България и нейните народни представители са разбрали поуките на прехода и на комунистическия строй.
Затова, уважаеми приятели от ДПС, не ме разбирайте криво – аз не Ви вярвам, но въпреки всичко призовавам по принцип, че това е изключително важно. Това е изключително важен политически акт и по принцип аз смятам, че този законопроект трябва да бъде внесен.
Между другото, уважаеми приятели от ДПС, все пак ако беше Ваш законопроект, ако бяхте го изстрадали, да бяхте направили поне едно ново изречение в това, което ГЕРБ са направили. Това, което сте направили, е плагиатство. Явно сте способни единствено на това – да плагиатствате, защото Вие не страдате това, не го чувствате. За Вас това е бизнес. И аз го твърдя, и всеки може да го види – че това, което сте предложили, е точно предложението на госпожа Джема Грозданова и то не се различава с нито една запетайка от това, което тя е внесла навремето. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Андреев.
Почти две трети от времето на групата съдържаше Вашето изказване.
Уважаеми народни представители, имате възможност за реплики.
Заповядайте, господин Кърджалиев, след това господин Казак, а Вие, господин Попов, сте трети.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Андреев! Да си поговорим от трибуната с Вас, господин Андреев! Аз съм толерантен човек, защото смятам, че най-ценното качество, което Господ ни е дал, е чувството за мяра. Вие минавате всяка граница. С това Ваше изказване, съдя за пореден път, минавате всяка граница.
Дори нещо друго забелязвам във Вас. Когато говорите от тази трибуна и в устата Ви е ДПС, усещам някаква невровегетативна симптоматика – очите Ви изскачат от орбитата, дишането Ви се учестява, имате пот на челото. (Смях и скандирания от ДПС: „Браво, браво!”) Вероятно има и други органи, които са променени. (Ръкопляскания от ДПС.)
Усещам някакъв личен емоционален заряд и се питам какъв е залогът, каква е причината да се държите така. Това е диагнозата на чувството органическа неприязън или дори омраза. Вие изпитвате омраза към Движението за права и свободи.
Вашата омраза е наша привилегия обаче. Ние сме опитна партия. Ние единствени в този преход останахме винаги на третото място. Първият и вторият се сменяха винаги. Защо, смятате, че винаги сме трети? Защо константен брой избиратели гласуват доверие на нас? Вие ли сте моралният цензор, който ще дава квалификации тук?
Гледам Ви в очите и Ви питам: аз съм продукт, аз съм функция на 25 хиляди избиратели от моя избирателен район и индиректно на над половин милион избиратели, тези избиратели ако не ни харесват, те няма да ни избират! Те няма да гласуват по такъв начин, че вече 25 години да сме незаобиколим фактор в българското политическо пространство.
И нещо друго ще Ви кажа за омразата, с което приключвам, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Последно изречение.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ: Последно изречение.
Вие знаете ли турската поговорка, че когато една човешка маса бъде притисната на дъното, тя се превръща във взривоопасна маса? Движението за права и свободи направи така, че ние се взривяваме само на избори. И на поредните избори ще е така! (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Кърджалиев.
Надявам се да не вървим по плоскостта на медицинските симпозиуми – да превръщаме Народното събрание. (Оживление в ДПС.)
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Няма, няма такава опасност, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Андреев! Първо, ако Движението за права и свободи за всички тези 25 години не беше показало последователна политика по отношение спазването и възстановяването на потъпканите права и свободи на най-онеправданите от комунистическия режим български граждани, ДПС нямаше 25 години да е тук неизменно, като трета политическа сила. Ако ДПС не беше защитавало във всички издания на Народното събрание – независимо дали е в опозиция, или в управление, тези морални изконни човешки ценности, за които става дума и в този законопроект, нашите избиратели нямаше да ни гласуват своето доверие. Уверявам Ви, нито един от нас не е абониран за народното доверие, нито една политическа сила.
Движението за права и свободи не гласува и не подписа действащата Конституция, именно по подобни съображения, за които споменахте. Така че манипулирате след 25 години пленарната зала. Но хората и всички, които се интересуват, знаят истината.
Парламентарната група на Движението за права и свободи е подкрепила с гласуване през 1999 г. Законът за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Няма нужда тук отново да манипулирате залата, че едва ли не някой бил мълчал, някой бил в кулоарите. Важно е гласуването!
Този Законопроект не е законопроектът на Джема Грозданова, защото тя не го е внесла като законопроект. Внесоха го между първо и второ четене на друг Законопроект за изменение на Наказателния кодекс и това е проект, изработен от група гравитиращи около дясното пространство лица, като Евгений Михайлов и други. Така че този Законопроект не е авторски на ГЕРБ. Ние също казваме, че не е наш, авторски, и го заявихме в мотивите.
Но ние още тогава – и в Комисията, и в пленарната зала, винаги сме заявявали нашата готовност да го подкрепим. Вие не сте били тук, в пленарната зала, за да бъдете свидетел на какъв пазарлък тогава колегите от ГЕРБ подложиха цялата пленарна зала и нас, опитвайки се да го вкарат като разменна монета, само и само да ни скарат тогава с БСП, за да накарат БСП да гласуват против по други важни точки от дневния ред. Тогава им обърнах внимание, че тази тема не подлежи на пазарлък.
На пазарлък, уважаеми господин Андреев, са склонни да подлагат тази тема именно онези, които не са искрени. Аз се надявам, че както Вие тук декларирахте,...
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Времето, времето!
ЧЕТИН КАЗАК: ...искрено ще го подкрепите, така и всички останали колеги ще го подкрепят...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК: Защото само така ще докажете, че сте искрени. Разчитам на това! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Казак.
Трета реплика?
Господин Попов? Вие се отказвате.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС, от място): Едно важно нещо искам да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Да дадем думата на господин Байрактаров – нека да редуваме парламентарните групи.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС, от място): Много важно нещо искам да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Дали ще отстъпите?
Извинявам се, господин Байрактаров – помолих тя да отстъпи, ще имате възможност при следващото изказване.
Заповядайте, госпожо Ахмедова.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Андреев! Във Вашето изказване казахте едно много важно и много вярно нещо – единственото вярно нещо, че се пишете за демократи, а не сте истински демократи. Ако бяхте истински демократи, нямаше да оспорвате волята на 500 хиляди избиратели.
По отношение на цитата, който направихте във връзка с гласуването от миналото Народно събрание. Няма да се връщам в 90-те години, защото аз от там нямам спомен, но от миналото Народно събрание, когато присъствах тук, но Вас Ви нямаше, аз гласувах „за”, а колегите се въздържаха, защото тогава процедурно групата взе решение гласуването да бъде такова – по процедура, а не по същество. Ако се питате защо аз съм гласувала така – защото така съм решила. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Ахмедова.
За следващо изказване – господин Попов.
Но преди това – разбира се, имате право на дуплика, заповядайте, господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Господин Кърджалиев, опитна партия сте, много опитна, но в едно – в демагогията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
По отношение на това дали аз съм демократ – ако не бях демократ, това, което получих преди две седмици за Вашия лидер, щях да го изкарам в медиите. Аз дума не обелих и казах, че по този въпрос няма да говоря и съм го дал на прокуратурата и на съответните органи. Защото аз няма да стана говорител на политическите битки, които водите Вие с Вашето задкулисие.
А по отношение на господин Кърджалиев тази теза, която той разкри, че само ДПС била партията, която гарантирала етническия мир, защо ли така странно кореспондира с последните изяви на ректора на УниБИТ проф. Стоян Денчев? Не са ли всъщност това истинските родители на Движението за права и свободи? Защото и той така казва – да не притискаме ДПС. Аз притискам политическата върхушка на ДПС, защото знам, че те не изразяват това, което хората са ги пратили тук да вършат.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС, от място): Защо гласуват за нас тогава?
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Ще Ви кажа накрая само едно нещо, ще Ви прочета едно нещо и Вие кажете при тези данни, които ще Ви прочета, как можете да имате за почетен председател човек, направил това.
„Докато Доган е войник му е поставена задача да се сближи с Мехмед Ферадов и да го изучи. Ахмед му пише писмо под давление на ДС и контактува с него. Ферадов пише стихове, а Ангелов, което е агентурното име на Ахмед Доган,…
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Какво общо има това с темата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля, придържайте се към темата.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: ... умело влиза под кожата му със сложни философски мисли, за да изкопчи повече информация за настроението му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Андреев, моля дупликата да бъде към репликите, отправени към Вас.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Само казвам следното нещо...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Последно изречение, моля Ви.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: По това донесение на Ахмед Доган четири български турци са пострадали. И тук пише много ясно: ДС взима отношение към тях и ги неутрализира. Това ли е всъщност Вашето политическо лице?
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС, от място): Какво общо има това?
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Вашите избиратели това знаят ли го? Вие разказали ли сте им го?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Андреев, по темата за Наказателния кодекс, моля Ви.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Когато го научат и гласуват по съвест, тога Вие можете да говорите от тяхно име. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС, от място): 500 хиляди гласуват въпреки Вас и продължават да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Андреев.
Изказвания?
По начина на водене – господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви.
Госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз бях с представата, че разглеждаме законопроект, но по същество това, което чуваме от хора, които се изказват тук, май сме много далеч от темата за законопроект. И от тази гледна точка ще Ви призова, госпожо Председател, когато разни хора четат морал тук, от тази трибуна и ползват термини като „Кой?”, трябва да отговорят и на още един въпрос: Кой осъществи крадливата приватизация и дали беше задкулисие крадливата приватизация?
Когато говорят за Държавна сигурност и цитират избирателно някои имена, трябва малко да минат в цялост и да кажат има ли Буда божества, в какви форми и кои са тези?
Нещо повече, когато четат разни части от досиета, явно господин Доган е интересна фигура за цялата ни история, не само за политическата система, а и за историята ни, да направим отделно заседание, да вземем всички томове от архивите и да ги четем в цялост. А иначе, когато говорим за морал, нека да видим в кои парламентарни групи са милиционерите от времето на възродителния процес. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Карадайъ, Вие сте прав, обръщайки внимание на ръководството на Народното събрание, че трябва да следи стриктно изказващите се народни представители да коментират предложените законопроекти, по които върви дебатът в момента. Когато обаче едно добро и коректно предложение се използва в смисъла на отговор на тези, които излизат извън дебата, по същество Вие направихте същото.
Ще взема бележка от Вашето предложение, няма да допусна до края на дебата да се излиза извън темата на законопроектите.
За изказване има записани няколко колеги народни представители. За да има редуване между парламентарните групи, думата има господин Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Слушайки преждеговорившите, се сещам за един анекдот: „Ще пия с отвращение, но все пак ще пия”. Този Законопроект явно ще нанесе най-голям удар върху вносителите и тези, които го подкрепят.
Чух от тази трибуна да се призовава да се действа отвъд юридическите принципи. Това е недопустимо в една парламентарна, в една правова държава. Всичко, което е извън юридическите принципи на правовата държава, не е демокрация. Обръщам се към всички Вас, колеги – към демократите, към Движението за права и свободи, към всички колеги. Това не е демокрация.
На първо място, от правна гледна точка така предложеният Законопроект обръща с главата надолу цялата правна доктрина и логика, според която законите имат действие занапред, а нямат обратно действие. Нормите на Наказателния кодекс в особената им част имат обратно действие само в случай, че са по-благоприятни за дееца. Наказателният кодекс и Конституцията – Конституцията на Република България, гласят, че не може да се налага по-тежко наказание от онова, което е било предвидено по време на извършването му. Нещо повече – не е престъпление онова деяние, което не е обявено от закона за такова преди или когато е било извършено.
Но ако излезем от правната логика и се придържаме към логиката на вносителите и отидем на политическия манеж, защо да се ограничаваме само с този период от българската история? Да Ви припомня безсмъртния Вапцаров?
„Какво тук значи някаква си личност?!
Разстрел, и след разстрела – червей.
Това е толкоз просто и логично.”
Вапцаров – жертва на фашизма. Колосът Гео Милев – жертва на фашизма. Боян Чонов, Мико Нинов – жертви на фашизма. Да Ви припомня Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Нова Загора, бившата Старозагорска област?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Попов, преди малко, забележката беше в този смисъл. Разчитам на Вас, че ще вървим в дебата, без да прилагаме конкретни случаи.
ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря.
Тъй като Законопроектът касае определен период от нашата история, затова искам да се аргументирам защо трябва да се систематизира, да се рамкира този Законопроект само в рамките на този период от време. Ако следваме и логиката на вносителя, именно затова описвам някои други факти, предхождащи този период, а именно годините от 1941 до 1944 г.
Всеки един демократ българин неминуемо ще остане потресен от дивашкото беззаконие, което е царяло в уж просветната българска монархия. Тогава фашистки бандити, уважаеми колеги, са кръстосвали страната и са сеели смъртта без съд и присъда. От домовете им са били отвличани цивилни мъже, жени и младежи, за да бъдат жестоко инквизирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Попов, коментираме Наказателен кодекс, приет през 1968 г. Моля Ви, придържайте се към законопроектите по този Закон, Кодекс, приет 1968 г.
ФИЛИП ПОПОВ: Придържам се именно към този дух и това, което е предложено от вносителите. Защото се връщат в историята по един противоконституционен начин. И аз се връщам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А Вие чели ли сте законопроекта им? Предлагате и се позовавате на глави от Кодекса за 1968 г. За трети път казвам.
ФИЛИП ПОПОВ: Връщам се, но става въпрос за периода след 1944 г.
Тогава, уважаеми госпожи и господа народни представители, буквално са ги смазвали от бой, както се е случило с младия антифашист Слави Дишлянов, който броени дни преди Девети септември – на 14 август 1944 г., бил обесен със счупени крака и ръце, както и неговият съратник антифашист.
Едва ли ще има честен българин, чието сърце да не трепне, запознавайки се с трагичните събития в село Ястребино на 19 декември 1943 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Попов, господин Карадайъ предложи да направим едно политическо обсъждане и дебат. Явно има нужда от такова, защото, след като направихме преди малко обстоен здравен преглед, сега сме на път да направим исторически.
ФИЛИП ПОПОВ: Госпожо Председател, с какво жертвите на така наречената от вносителите „опозиция” са повече жертви от така наречения „фашизъм” – да Ви запитам?! (Реплики от ГЕРБ.)
Именно това обяснявам. Защо трябва да се спрем в този времеви период?
Ястребино – на 19 декември 1943 г. ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Попов, ще Ви отнема думата.
ФИЛИП ПОПОВ: ...зверски убитите партизани...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Последно предупреждение Ви отправям.
ФИЛИП ПОПОВ: Уважаеми народни представители, не се обръщайте тенденциозно, услужливо и политически към българската история, защото историята помни, защото историята е обективен инструмент за национално, а не партийно самосъзнание!
Такъв противоконституционен Законопроект не може и не бива да бъде приет от българското Народно събрание!
Ако имате поне малко европейски ценности, за каквито претендирате, ако държите на правовия ред, не го приемайте. Това ще е удар срещу демокрацията и срещу всички Ваши избиратели (реплики от ГЕРБ), които са Ви пратили в това Народно събрание, срещу всички Ваши хора, които са гласували, срещу всички българи, които са Ви изпратили тук, защото това е поредният, поредният удар срещу демокрацията. Не го подкрепяйте. Не ставайте съучастници в това нещо. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Попов.
Реплики?
Господин Михов. (Реплика при изключени микрофони на председателя госпожа Цецка Цачева към народния представител Милен Михов: „Само не влизайте в исторически обяснения – по закона”.)
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Чух Вашето предупреждение, госпожо Председател. Приемам да говорим за история.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това ми беше предупреждението – че не сме в тема за историята, господин Михов.
МИЛЕН МИХОВ: Правя реплика към говорещия и не мога да не кажа за историята, госпожо Председател. Дайте ми възможност само за две изречения.
Добре е историята да се познава. Добре е да се борави с коректни исторически термини. Добре е да се съпоставя насилието, като основа на парламентарно поведение.
Но Вие използвахте неисторически аргументи, ползвайки мантията на историята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Михов, за коректната реплика.
Втора реплика? Няма.
Дуплика?
Господин Попов, отново съм с надежда за коректна дуплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми колега, тъй като постоянно ни карат да четем историята, затова в крайна сметка не решаваме нито един фактически въпрос, наболял въпрос, който е за бъдещето.
Един исторически факт – хиляди българи, убити без съд и присъда от фашисткия режим. (Реплики от народните представители Милен Михов и Янаки Стоилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля, без подвикване от залата!
Процедура от господин Сидеров. (Оживление, реплики.)
Моля, без реплики от място, колеги.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо Председател, много добре, че се включихте да прекратите диалозите извън темата.
Искам да направя процедурно предложение. Има много важни точки в дневния ред за днес. За да не губим парламентарно време, предлагам на вносителите на този Законопроект да го изтеглят, тъй като, освен че е спорен исторически, предложението им и юридически не е издържано.
Какво значи „лица, свързани с комунистическия режим”? В тази зала се сещам само за едно лице, което не е свързано с комунистическия режим. Това е моята колежка Калина Балабанова, защото е родена през 1990 г. Всички други сме свързани с комунистическия режим. Просто това е нелепост. И да не си говорим повече за история, защото явно историята не се познава от тези, които претендират да са оратори.
Искам да направя едно предложение – то вече е колегиално, не е процедурно.
Госпожо Председател, готов съм да Ви помогна да организираме курс по правоговор в българското Народно събрание, защото сме Народно събрание – от уважение към парламентаризма тук трябва да се говори на правилен, литературен български език, когато излизат представители на различните групи. Казва се „едно”, а не „ино”, „демагогия”, а не „димагогия” и така нататък. Трябва да се говори на правилен, а не на развален български език – изисква го парламентаризмът. Мога да помогна много в това. Благодаря Ви. (Оживление, ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Отворена съм за предложение в тази посока. Мисля, че би било удачно да направим едно такова освежаване на правоговора.
Други народни представители?
Господин Каракачанов – за изказване.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще направя изказване по два от внесените законопроекти – единия на ДПС, другия на колегите от „Атака” – за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Ще започна със Законопроекта на колегите от ДПС. Длъжен съм да кажа няколко неща, за да не ме разберете погрешно впоследствие.
Моят прадядо е убит след 9 септември, изгорен полужив с още 13 човека. Другият ми дядо е изкарал около 4 – 5 години по лагерите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Каракачанов, не очаквам от заместник-председател да подхване линията, на която полагам усилия да се сложи точка!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Аз обяснявам, госпожо Председател, за какво става дума.
Вземете текста: „Не се изключват по давност наказателно преследване и изпълнение на наказателна отговорност за престъпления от лица, свързани с комунистическия режим след 9 септември, включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес”! Последната част на изречението е разковничето.
Искам да Ви задам въпроса: кого ще съдите от тези, които след 9 септември вършеха масовите убийства? Преди 70 години! Тях ги няма! Явно целта на този Законопроект не е толкова да се търси някаква наказателна отговорност от хора, които след 9-и са избивали нормални, мирни граждани, а целта е отново да се вкара разделение в българското общество по темата „възродителен процес”, тъй като е ясно, че няма кого да съдите от тези след 9 септември! Апропо, няма кого да съдите и от ръководителите на тогавашната Компартия, защото всички те също са умрели!
Вие предлагате да отворим вратата, Кутията на Пандора, да започнете да прехвърляте и тормозите обикновени служители на службите за сигурност, на полицията, администрацията и така нататък – все още живи хора!
Това няма да реши никакви проблеми, уважаеми колеги от ДПС! Това няма да затвори раните, а ще ги отвори допълнително! Допълнително ще настрои българското общество – един срещу друг! Под привидната маска за антикомунизъм – тук господин Андреев достатъчно говори по тази тема, и ДПС, няма да го повтарям, всъщност основната Ви цел, както и с предишния Законопроект – отпреди месец, който обсъждахме, е да вкарате отново обществото в разделение, противопоставяне, от което Вие да печелите политически дивиденти пред Вашия електорат, на който, апропо, също му е омръзнало да му говорите само за възродителния процес!
От тази гледна точка искам да Ви задам и друг въпрос, като говорим за морал. Да, има извършени престъпления по време на възродителния процес – ограничаване правата на човека, вкарване на хора в затвора, екстрадиране от България и така нататък. Но нима преди възродителния процес нямаше едни хора, които работеха за турските разузнавателни служби, които бяха подготвени от организации, като „Алтънорду” – „Златната орда”, или „Сивите вълци”, и извършваха саботажна дейност срещу България и конституционния ред в България?! Нима нямаше едни атентатори, които взривиха вагон с майки с деца?! За тях има ли давност?! Защото те бяха реабилитирани, на някои от тях Вие построихте чешми и им се кланяте! Други участници в тези атентати ги направихте координатори в Бургас – на Вашата партия!
Хайде, нека да не разделяме нещата и стига с този двоен стандарт! Значи терористите, които слагат бомбата във вагона с майки с деца, са герои, а милиционерът, който ги е арестувал и вероятно ги е ошамарил, или прокурорът, който им е издал смъртните присъди, е престъпник!
Призовавам колегите от ГЕРБ и от Реформаторския блок: не се подлъгвайте на призивите на ДПС – тази пързалка, на която Ви слагат, на тема „антикомунизъм”, защото тяхната цел не е това! Тяхната цел е разделението на българското общество.
Патриотичният фронт категорично ще гласува „против” този Законопроект на ДПС.
По отношение на Законопроекта на господин Волен Сидеров и група народни представители за неизбежната отбрана. В мотивите са написани достатъчно ясно нещата, които са предложили. Разбира се, някои от тях могат да бъдат коригирани, добавени и така нататък. Този Законопроект ние ще го подкрепим, защото е пределно ясно вече, че по този начин в България не може да се продължава. Когато един обикновен гражданин в по-малките населени места, пък и в по-крайните квартали на някой град стане обект на престъпление, той няма достатъчно правомощия да защити себе си, роднините си, имота си, здравето и честта си.
Тези промени в Наказателния кодекс за неизбежната отбрана и разширяване на нейния обхват са абсолютна наложителни. И ние говорим много по този въпрос. Тук няма ревност кой го е предложил пръв Законопроекта, въобще дебатът по този въпрос е полезен и този Законопроект трябва да бъде подкрепен.
Призовавам пак колегите и от ГЕРБ, и от Реформаторския блок, от АБВ и от БСП: абстрахирайте се, че „Атака” е в опозиция и го предлага. Законопроектът е правилен. Това иска българското общество.
Не е нормално да има в населени места къщи, които са обирани по 10-11 пъти и обикновеният гражданин, когато използва собственото си оръжие, за да се защити, той да е потърпевшият, той да е наказаният, а не този, който го е обрал 10 или 11 пъти. По този начин – с тази ненаказаност на тази битова престъпност, която тормози две трети от България, ние стимулираме точно тази битова престъпност.
Това е една от мерките – разширяване на обхвата на неизбежната отбрана, наред с другите мерки, които трябва да се вземат по отношение на полицейското присъствие в тези малки населени места, по отношение на камерите. (Шум и реплики.)
Говоря по два законопроекта, не ми правете физиономии! Те са шест общо. Изказвам се по два от тях.
Така че, уважаеми колеги, призовавам Ви по Законопроекта на ДПС – категорично „против”! Не се подлъгвайте! Това е опит за поредното разделение и манипулация на българското общество.
По Законопроекта за неизбежната отбрана – ние специално ще го подкрепим. Призовавам и останалите колеги народни представители да го направят. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Казак. Втора реплика – господин Цонев. Третата реплика е вакантна засега.
Слушаме Ви, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Първо, от името на група, искам удължаване на времето за дебати.
Искам да се обърна, господин Каракачанов, към Вас: не подвеждайте пленарната зала относно целите на Закона. В Закона ясно е казано за кои престъпления, по които текстове от Наказателния кодекс става дума, по кои глави.
Този Законопроект не е Законопроектът, който е внесен от Джема Грозданова в миналия парламент. Той е Законопроект, който в крайна сметка е оформен в Комисията по правни въпроси в миналия парламент, така че от тази гледна точка никой няма основание да претендира за изключително авторство.
Този Законопроект цели именно да премахне давността за конкретни престъпления по конкретни текстове от Наказателния кодекс, а не за нови престъпления, които тепърва ще се дефинират и ако има все още останали живи, които са извършили тези престъпления, да може да им се търси отговорност евентуално, ако прокуратурата прецени.
И искам, понеже беше отправен упрек, че защо, едва ли не знаково, отсъства нашият председател господин Местан – господин Местан преди повече от два месеца има планирана командировка по линия на Парламентарната асамблея на ОСС, така че не подвеждайте залата, господин Андреев.
По същия начин аз мога да кажа, че Вие нарочно вкарахте в дневния ред тази точка, точно когато го няма господин Местан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак, имате реплика към господин Каракачанов! (Шум и реплики.)
Втора реплика – господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Каракачанов, познаваме се с Вас доста отдавна. Даже сме работили в една коалиция, в едно управление в миналото. (Шум и реплики.)
Искам да Ви отправя реплика към тази част от Вашето изказване, която засяга темата за разделението на нацията; темата за това, че моите колеги, които внесоха Законопроекта и по тази тема, и по предните теми, касаещи Възродителния процес, всъщност изпълняват това, което тези, които са ни избрали, искат да видят и чуят. Аз ходя и се срещам с моите избиратели и знам, че има незараснали рани. Казвам Ви го като християнин. И не е нито коректно, нито почтено по този начин да отправяте обвинения в неща, които самите Вие вършите.
Кой разделя нацията на етнически и верски принцип? Аз ще Ви кажа, господин Каракачанов, че Вашата партия и коалиция съществува и е тук, в парламента, на базата на това, в което обвинявате ДПС – на базата на етническата си еторика, на базата на насаждане на етническо и верско разделение на нацията. И това не е никаква тайна нито за Вас, нито за всички, които Ви слушат.
Вижте си цялата предизборна кампания. Вижте си риториката тук, в пленарната зала, и ще видите кой насажда разделение на нацията. Вашата политика и Вашата риторика – на Патриотичния фронт, на двете, на няколкото партии, които го съставят, и на ВМРО, и на другата основна партия. Така че, недейте да обвинявате ДПС за нещо, за което наистина електоратът на нашата партия има незараснали рани, а се постарайте Вие като християнин, защото на нито един християнин не подобава да насажда етническа и верска омраза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – няма.
Дуплика – господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Не чух нищо по същество, господин Цонев и господин Казак.
В 1998 г., когато в тази зала беше предложена Конвенцията за националните малцинства, аз гласувах „против”. Казах, че тогава ще се заложи една бомба, която ще Ви тормози в следващите десетилетия.
Не ме послушахте тогава от СДС, ОДС. Набута Ви го това решение Вашият Командир тогава и сега плащаме данъците. Вие вече не сте в ОДС, но това няма никакво значение
По отношение на това кой ни е изпратил тук. Не нашите ксенофобски или националистически, както Вие ги наричате, риторики, а това, че на хората им омръзна 25 години една партия да спекулира с етническата карта. Тази партия се казва ДПС.
На хората им омръзна 25 години, когато сте във власт, Вие да си разпасвате пояса, както се казва, да злоупотребявате и преяждате с власт, и да се оправдавате: ама, ние, Възродителният процес, а сега ще ни търпите. Това им омръзна на хората! Затова сме тук не само ние, но и много други хора.
Какво искал Вашият електорат? Може би някои хора го искат, така е. Те са потърпевши от този процес. Има други граждани, електорат на други партии, които искат да се върне реалният комунизъм. Други може би искат нещо друго, но нека да се съобразяваме с това, че минаха 25 години от тези събития.
Това, което Вие наистина предлагате, не е някой да понесе наказателна отговорност. Тук Ви бяха дадени справки, че ако сте искали, можехте да го направите в периода 1990-2001 г., 2003 г., 2005 г., когато все още една част от хората, които са ръководили Възродителния процес, бяха живи. Вие всъщност в момента спекулирате за пореден път с Възродителния процес, с идеята да си поддържате електората. Това обаче настройва българи срещу турци или турци срещу българи, без значение. Това е лошо и това е страшно. Това не трябва да продължава.
В много модерни държави като Испания, след Гражданската война хората, загинали от едната и от другата страна на барикадата, бяха погребани в едно гробище. Търсеше се някаква форма на помирение. Същото беше и с Режима на полковниците в Гърция. Същото беше и на други места. Вие 25 години, четвърт век след така наречения „Възродителен процес”, през който четвърт век Вие може би три четвърти от това време сте на власт, сега ще търсите отговорност – на кого? Няма живи хора. Защо? Ясно е защо – разделението на обществото е Вашата хранителна среда.
Това е вредно и призовавам колегите да не се подлъгват по тази писта, да не стъпват на тази динена кора, която им подлагате. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване от записалите се колеги до момента не са говорили от групата на „Атака”.
Господин Нотев – заместник-председател на Народното събрание от групата на „Атака”.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Благодаря, госпожо Председател.
Всъщност в тази точка от дневния ред обсъждаме няколко законопроекта като, разбира се, единият даде повод за преобладаващо внимание и това не е случайно.
Аз също ще започна от внесения от Парламентарната група на ДПС Законопроект, за да мога бързо да изразя своето отношение и не защото намирам, че трябва да се повтори казаното досега, а защото от чисто правен аспект предложението на колегите от ДПС не е плод на незнание и неразбиране, а съвсем съзнателно и целенасочено има вида и съдържанието на политическа декларация, а не на правна норма.
Прочетете какво обсъждаме, уважаеми колеги. Прочетете пожеланието, което се съдържа – да бъдат осъдени заради това, че няма да бъде прилаган институтът на давността по отношение на тези лица, които са извършили деяния по политически причини, каквото и да означава това, и както и да може да се тълкува, свързани с комунистическия режим. Тези две предпоставки кумулативно или алтернативно са дадени и не става ясно от текста на вносителя. И понеже това е малко, се казва: „включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес”.”
Извинете, вчера бях на заседание на Здравната комисия, където колеги лекари с много по-голяма вещина обсъдиха материално-правни предпоставки за това да бъде призната за валидна дадена правна норма. Не прави чест на Комисията по правни въпроси, която е допуснала такъв текст да влезе за обсъждане в пленарната зала. Няма друга цел и друг смисъл обсъждането на тази политическа декларация, освен това, което вече беше постигнато в днешното заседание – да се възобнови спорът, политическото говорене по отношение на отговорността на лица, които вече в преобладаващата си част са се изправили, както вече стана дума, пред друг съд, получили са своята присъда или оневиняване там, където са се пренесли душите им.
В същото време да се занимаваме сега с този въпрос с такива остри думи и категорични квалификации, тогава когато на вниманието ни в рамките на същата точка стоят важни законопроекти, имам предвид Законопроекта на правителството, Законопроекта на депутати от ГЕРБ, които са подписали свое предложение за изменение на нормите на чл. 343 и следващите, твърдя, че съществени въпроси се повдигат в законопроектите, внесени от парламентарната група, към която принадлежа, е наистина безотговорно.
Моля Ви да не подкрепите и категорично да отхвърлите предложението на Движението за права и свободи по тези съображения, които вече се чуха в залата, и по правно-техническите въпроси, на които обърнах Вашето внимание.
На следващо място бих заявил позицията на Парламентарната група на „Атака” по законопроектите, които целят хармонизирането с европейското право – на Законопроекта, внесен от правителството, и Законопроекта, внесен от народни представители от ГЕРБ. Ще подкрепим тези законопроекти. Ще ги подкрепим, защото в тях се застъпват тези, които намират своето логическо продължение и логическа връзка с това, което ние сочим в нашите законопроекти, и най-вече в мотивите към тях.
Ако би следвало да се завишат наказанията за престъпления, които имат за последица и за резултат разврата на младото поколение, въвеждането на практики, недопустими от гледна точка на нашето възпитание – и религиозно, и морално, и човешко, така както се прави това в Законопроекта на правителството, то ние имаме крачка напред във връзка с това, което заявяваме в нашия Законопроект като отношение към ежегодните гей паради и развращаващата тяхна роля и функция по отношение на възпитанието на младото поколение. Намерили сме точния език, уверявам Ви. Прочетете предложението на „Атака”. Намерили сме нормата, мярката, така че да няма никакво основание да се коментира на плоскостта на заявена дискриминация по отношение на дадени лица.
Ако някои се разпознават в такива практики, които са укорими морално и правно, то това е лично техен проблем. Четиринадесети февруари е Ден на влюбените, вече намерил широк отзвук и отзив в нашето общество. Нека, ако някой има за обект на своите чувства и желания лице от същия пол, да направи това тогава, когато всички останали граждани, равнопоставени пред Конституцията, пред закона и пред Бога, го заявяват в този ден, но манифестации, шествия, събрания, каквито са непознати като практика на други лица, няма как да бъдат привилегия на едно определено съсловие. Това е смисълът на предложението на „Атака”. Нека да не се делим и нека да не се сочим с пръсти и по тази линия.
И завършвам със Законопроекта на „Атака”, който събужда най-много спорове, и то с опоненти, които се позовават изключително некоректно на вече развихрил се спор през 1997 г., когато подписката на 52-ма народни представители от тогавашния парламент е станала повод Конституционният съд да се произнесе по законосъобразността и конституционосъобразността на предложения, които вече са били гласувани, приети и въведени като правни норми в нашата правна система – чл. 12.
Шест хипотези, които определят, че при тяхното наличие няма да се обсъжда наличието или отсъствието на неизбежна отбрана. При тяхното наличие този, който е защитил себе си, имота си срещу лица, повече на брой от него, срещу въоръжени лица, срещу лица, проникнали с взлом и насилие в неговия дом, той не отговаря по дефиниция и по закон. Съдът не коментира, констатирайки тези предпоставки. Част от тези хипотези са отменени. Казвам: само част от тези хипотези са отменени от тогавашния състав на Конституционния съд, и в особеното мнение на тези, които са защитили правото на живот на ал. 3 от тогавашния чл. 12, фигурира името на патриарха на българското право проф. Живко Сталев, който аргументирано изразява в мотивите на конституционното решение нуждата, необходимостта от съществуването правото на живот на такъв текст.
Няма да губя времето Ви, защото всеки от Вас е компетентен, грамотен да прочете тези мотиви. Уверявам Ви, те са изключително поучителни и убедителни.
Моля Ви в тази връзка да подкрепите предложението на „Атака” за ясното и точно формулиране на правото на неизбежна отбрана на българския гражданин, така както такова право има и американецът, защитено в чл. 35 от Наказателния кодекс на щата Ню Йорк, така както убедително лицата, взели особено мнение по конституционното решение, са защитили правото на българина да защити имуществото, честта и достойнството си. Нищо страшно и нищо особено на плоскостта на нашата действителност няма да се случи при приемането на този текст.
Благодаря за подкрепата, която беше заявена за нашия Законопроект от тази трибуна от господин Каракачанов. Разчитаме на правилна и вярна оценка, и правилно отношение към този Законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Нотев.
Реплики? Няма.
От името на Реформаторския блок – господин Корман Исмаилов.
Колеги, вероятно няма да успеем да закрием дебата днес, тъй като има много записани народни представители.
Записан сте, господин Енчев, и Вие.
След изказването на господин Исмаилов ще направим почивка и в 11,00 ч. продължаваме с Парламентарен контрол.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Госпожи и господа народни представители, ще взема кратко отношение по Законопроекта, внесен от колегите от ДПС. Разбира се, в началото искам да подчертая, че заставам зад всяка казана дума от това, което каза като отношение и изнесе като факти колегата Андреев. Много думи още могат да бъдат казани в тази връзка, но по същество.
Като цяло идеята е правилна и е добра. Тя наистина е във връзка с това, че трябва да бъде възстановена една справедливост. Обаче аз смятам, че дори да бъде приет този текст, той няма да произведе нищо, защото 25 години нищо не се направи по тези въпроси. И не се направи, въпреки че вече от документите, архивите имаме много ясна представа и информация за комунистическия режим, за неговите престъпления, но сме много наясно как във времето се случиха промените и реформите, и как манталитетът на хора, които са извършвали тези престъпления, се пренесе през политическите партии, пренесе се в съдебната власт и по никакъв начин не се възприе ново мислене, което да се разграничи и да предприеме конкретни действия, за да бъде възстановена тази справедливост.
Силно съм скептичен, че след 25 години това ще може да се случи. Мисля, че трябва да мине още много време. Тук пак изразявам своята скептичност и недоверие в намеренията на колегите от ДПС като вносители и това, което са правили през времето.
Да, този манталитет съществува при Вас, уважаеми колеги. Той съществува и сред много други партии, в момента представени в Народното събрание. В тази връзка е моето огорчение и невяра в бъдещото развитие в тази посока.
Аз лично бих подкрепил тези действия, бих участвал и ще участвам с колегата Андреев в надграждането и по-доброто им формулиране и в това да се формира наистина реална воля, за да се предприемат действия и да се постигне тази справедливост в нашето общество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
Заповядайте, господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Обръщам се с реплика към уважаемия господин, който преди малко говори, за да му кажа, че днес разглеждаме един законопроект на Движението за права и свободи, който, надявам се, че те някой ден ще оттеглят, а защо не и днес, за да покажат пример за национално съгласие и помирение.
Обръщам се към Вас, колеги от дясно, обръщам се лично към Вас, за да Ви кажа, че всичко, което се случва днес в пленарната зала, донякъде, ако не изцяло се дължи на декларацията, която Синята коалиция прие и наложи на този парламент на 11 януари 2012 г. Декларация на Синята коалиция! Нека всички сини си посипят главата с пепел за тази нихилистична, предателска декларация, декларация, в която пише, цитирам: „Прогонването на 360 хиляди души през 1989 г. е форма на етническо прочистване” – нещо, което Вие си позволихте да внесете като документ в този парламент, който беше гласуван от Партия ГЕРБ и останалите партии тук, без, доколкото ми е известно, някои депутати от ляво, което представлява голям позор... (Реплика от „Атака”.)
Да, „Атака” не подкрепи, разбира се.
Голям позор на Синята коалиция, за десните в България, които в този момент с този документ се изявиха като истински национални предатели. Не можеш да наречеш форма на етническо прочистване, което граничи с геноцид, една политическа операция – по никакъв начин не я оправдавам – която беше отговор на пантюркизма и на великотурските идеи, знаете за какво – за разцеплението, за разделението на България!
Затова когато говорим за жертвите на възродителния процес, много са прави някои хора от лявата страна, които пред мен се изказаха – „Защо да не говорим за жертвите на възродителния процес, децата, майките във вагона в Буново?”. Защо нищо не казвате Вие, от дясната страна?! Защо мълчите?!
За господин Методи Андреев няма да говоря. Изобщо няма да говоря за господин Методи Андреев. Господин Методи Андреев...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие под формата на реплика се обръщате към трето лице. След това ще има лични обяснения и влизаме в порочен кръг, господин Енчев.
Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Исмаилов.
С това ще приключим дебатите по тези законопроекти за днес.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (РБ): Господин Енчев, точно за този манталитет говорих. Аз не Ви обвинявам, че мислите по този начин. Това е естествено и разбираемо за мен. Вие в едно предишно изказване нарекохте тук възродителния процес грешка. Това е Ваше мнение и Ваша позиция, която ние, демократите от дясно, не приемаме и никога няма да се съгласим.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС, от място): Е, не е ли грешка?!
КОРМАН ИСМАИЛОВ: И това е нашата борба. Според нас това е престъпление и трябва да има отговорни, трябва да има наказание, а не извинения, не други оценки.
А що се касае до това, което засегнахте – за въпросните атентати – кога се случиха те и в резултат на какво възникнаха, каква е ролята на ДС? Колко са агентите тогава на ДС, които участват в тези неща? Това е друга тема, която също може да бъде разгледана и доказана. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Почивка до 11,00 ч. и продължаваме с разискванията по Проекта за решение по повод питане, въпросите и отговорите на народните представители за днешния парламентарен контрол.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си – заседанието продължава.

Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
Преди това съобщения за новопостъпили питания за периода 17 февруари – 19 февруари 2015 г.
Постъпило е питане от народния представител Иван Славов Иванов към Тодор Танев – министър на образованието и науката, относно действие за ускорено осигуряване на материална база за целодневно обучение на деца в предучилищна възраст. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 февруари 2015 г.
Постъпило е питане от народния представител Димитър Делчев към Христо Иванов – министър на правосъдието, относно концепция за наказателна политика. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 февруари 2015 г.
Писмени отговори от:
- заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на въпрос от народния представител Петър Славов.
- министъра на здравеопазването Петър Москов на два въпроса от народния представител Султанка Петрова. Моля госпожа Петрова да дойде да си получи отговорите;
- министъра на икономиката Божидар Лукарски на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на енергетиката Теменужка Петрова на въпрос от народния представител Евгения Алексиева;
- министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Емил Райнов;
- министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин;
- министъра на туризма Николина Ангелкова на два въпроса от народния представител Кристиан Вигенин;
- министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народния представител Антони Тренчев;
- министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Методи Андреев;
- министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Десислава Атанасова;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Христо Гаджев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Вяра Церовска;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Кирил Добрев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Костадин Марков;
- министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Стефан Кенов;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Стефан Кенов;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Бойка Маринска;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – госпожа Мариана Георгиева.
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Упълномощена съм от Парламентарната група на Движението за права и свободи и нейния председател да прочета:
„ДЕКЛАРАЦИЯ
по случай Международния ден на майчиния език – 21 февруари Международният ден на майчиния език е своеобразен празник на човешката съкровеност. Обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999 г. този ден се отбелязва от 2000 г. в подкрепа на езиковото и културното многообразие.
Езиците са емисарите на човешкия разум в името на мира на планетата и бъдещето на цивилизацията. Майчиният език е Светая Светих на езиковата образованост, основата на междукултурната комуникация като висш диалог между ценностите.
Затова обучението по майчин език има по право своето неотменимо място в образователния процес на всяка държава и на всяко модерно училище. Само така се постигат езиковата грамотност и езиковата комуникативност, без което интегритетът на културите като памет на цивилизацията би останал просто директива.
Майчиният език е феномен, който се съдържа в идентичността на ДПС. Движението за права и свободи води политика на защита на майчиния език и неговото изучаване в училище с подобаващ брой часове от общия хорариум на езиковото обучение въобще.
Обречена е всяка езикова грамотност и мултиезикова компетентност, ако тя не надгражда културата на майчиния език като начало на човешката памет, а паметта е демократична територия на извисените над страстите съвместимости на духа и духовността.
Цивилизационното отношение към майчиния език е признак на модерна политика във всяка демократична държава. Затова съвременните държави следва да поощряват изучаването и ползването на майчин език, а не да го ограничават или, както в случая с разпоредби в Избирателния кодекс у нас, дори да санкционират употребата на майчин език не вместо, а заедно с официалния език. За България – родината на генералния директор на ЮНЕСКО госпожа Ирина Бокова и кандидат за генерален секретар на ООН, това е и особен авторитет, и дължима институционална визитка. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
От името на Парламентарната група на „Атака” – господин Волен Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, всъщност след онзиденшното гласуване трябва да казваме и „същества от третия пол”, след тази поправка, която приехте.
Моето изказване е свързано с ескалацията на санкциите срещу Русия, които бяха приети – нова фаза на санкциите, с които българската държава се съгласи. Някой ще попита защо говоря на тази тема? Защото българският министър-председател беше в Брюксел, но той не се противопостави на новата фаза на санкциите.
Какво видяхме през изминалата седмица? Видяхме, че се налагат санкции за влизане в Европейския съюз вече на хора, които са хора на изкуството – Йосиф Кобзон. (Шум и реплики от дясно.)
Да, той е пял на наши концерти и знаете ли коя песен е пял? – „Моя страна, моя България”.
Това ли забранявате, дами и господа от ГЕРБ и сателитите на ГЕРБ? Каква е следващата стъпка, питам, която ще предприеме Брюксел и също – началниците от Вашингтон? Горене на книги ли ще бъде следващата стъпка, или крематориуми? Аз не знам, но тази линия, по която правителството тръгва – на откровен фашизъм и антисемитизъм, е много опасна. Неведнъж съм предупреждавал от тази трибуна за линията, по която вървите. Спрете се, все още не е късно! Все още!
Вие тук сте представители на правителството, господин Дончев и госпожо Павлова, предайте на премиера, че все още е възможно да спре тази пагубна за България политика. Да се противопостави на тези санкции, да каже в Брюксел, че това е вредно за нашите интереси и ние няма да изпълняваме тези санкции. Да се поучи от своя колега Виктор Орбан, който преди няколко дни заяви, че Унгария няма да влезе в така наречения „Европейски енергиен съюз”, каквото и да означава това, и че Унгария си строи ядрена централа от тези, лошите, руските, и че там са инвестирани 10 млрд. евро от страна на Руската федерация. При това Виктор Орбан е член на европейската коалиция, в която членувате и Вие – ЕНП. Значи може.
Това, което предлагам, е възможна политика, „реал политик” както се казва в учебниците: следвайте тази политика на възможностите, които има пред нас, защото ако продължите по тази линия, по която сте тръгнали, скоро последиците за България ще бъдат много, много опасни.
Понеже заговорих за инвестиции, и понеже през изминалите дни, в парламентарната седмица, която свършва, говорихме за пари, за милиарди, за нов външен дълг, мога да Ви кажа няколко думи и в тази посока.
Чух премиерът, когато тук се обсъждаше заемът, който предлагате, на заседание на Министерския съвет пред медиите да казва, че който можел да намери 6 милиарда – не знам защо той говори за шест, а тук се предлага ратифициране на 16 милиарда, не знам от къде идва тази разлика, някакви си там 10 милиарда разлика, но така или иначе го чух да казва, че ако някой може да намери 6 милиарда, да заповяда на неговото място.
Господин Дончев и госпожо Павлова, предайте на премиера, понеже не е тук, че мога веднага да осигуря не 6, а 66 милиарда и то без да бъдем заробени със заем, така както Вие предлагате. (Шум и реплики от ГЕРБ и вдясно, единични ръкопляскания от „Атака”.)
Да, мога да го направя, и то ще бъде реалност, тъй като аз не изпитвам този патологичен страх, който имате Вие, че някой ще Ви се скара от страна на Брюксел или от Американското посолство. Това е напълно възможно да се случи и тези възможности Вие ги отхвърляте.
Имаше предложение за над 15 милиарда евро руски инвестиции предишната година. Имаше предложение за китайски инвестиции. Тези предложения бяха отхвърляни едно след друго, след което от тук се повтаря една и съща лъжа – че няма пари и ето трябва да теглим заробващ заем от банки, които са съмнителни, които са обвинени в пране на пари и така нататък.
Това, което казвате, което предлагате на хората, просто не е вярно. Това, че няма алтернатива, че няма възможност за друга политика, че тук трябва да сложим команден център на НАТО, че тук трябва да дойде танкова или не знам каква друга бригада, както предлага ген. Ходжис – американският генерал. Всичко това, което следва и което Вие безропотно изпълнявате – поправихте и Закона за отбраната, така че тук, на наша територия, чужди офицери да могат да командват нашите военнослужещи. Всичко това подготвя България за влизане във война. Всичко това е грешна линия на поведение. Казвам Ви и с това предупреждение ще приключа моето изказване днес: все още не е късно да завиете кормилото и да насочите България в правилния път. Пътят, по който Вие карате колата сега, води към пропаст. Спрете се, докато е време, после ще бъде късно! Благодаря Ви.
Готов съм да Ви дам и други съвети, ако се вслушвате в тях, защото ако в тези 10 години, когато Ви давах съвети, и особено последните, в които Вие управлявахте, от 2009 година, ако ги слушахте, сега България щеше да бъде на много, много по-добро ниво. Не ги слушахте, животът става все по-лош. Не ме слушате и сега и ще отидем в още по-лошо положение, в което ще ни вкарате във война. Вслушайте се, говоря Ви верни неща, говоря Ви с гласа на разума, говоря с гласа на българския народ. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Преминаваме към:
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЯ МАНОЛОВА И ДОРА ЯНКОВА КЪМ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА САНИРАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.
Има Проект за решение и мотиви от миналия петък, след които има втори Проект за решение от страна на народни представители.
Първият по време следва да бъде представен от един от вносителите му – госпожа Мая Манолова
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри! България е бедна страна, най-бедната в Европа и това, за съжаление, не е новина. И понеже е бедна страна, и понеже имаме стари дългове и сме на дефицит, Вие от ГЕРБ през последните дни упорито ни втълпявате, че трябва да вземем пари назаем – колосалните 16 млрд. лв. Убеждавате ни също, Вие от ГЕРБ, че трябва да вземем и едни други пари – 1 млрд. лв. за саниране, също на заем. Така сумата ще стане не 16, а 17 млрд. лв. Защото, уважаеми дами и господа, всички знаят, че парите за саниране са взети назаем. Ще ги вземем от една банка и след това Вие ще ги раздавате.
Аз наистина не съм виждала беден човек, който да тегли заем, за да раздава пари. Очевидно Вие имате други цели, които криете зад мотивите на мнимата благотворителност и които най-вероятно са свързани с предстоящите местни избори. Защото, ако искате да раздавате, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, няма да давате само на едни, а да плащат всички. Защото е абсолютно резонен въпросът: Защо за едни данъкоплатци да има, а за други данъкоплатци да няма? Защо?
Защо например, питат ме хората, не направите санирането с европейски пари, за да не бъркате и в без това задлъжнелия джоб на българския гражданин? Защо? Може би защото, господин Дончев, европейският контрол върху харченето на пари е по-строг от това, което ще се случи в Програмата за саниране? Или пък защо, питат ме, след като така или иначе ще се изтеглят 16 милиарда, не използвате част от тези милиарди за саниране? Това е разбираемо и ясно за българите. Така жилищата на абсолютно всички ще бъдат санирани. А сега хората питат.
РЕПЛИКИ ОТ ДЯСНО И ЦЕНТЪР: Кой? Кой? Кой?
МАЯ МАНОЛОВА: Питат тези от наводнените райони. Питат: „Защо аз, който нямам покрив над главата, трябва да плащам санирането на столичани?”. Питат хората, които са по селата. Онзи ден ме питаха в Пазарджик: „Защо ние от селата около Пазарджик, които живеем в жилища, които ще паднат всеки момент, трябва да плащаме с нашите пари санирането в по-големия град?”. Питат тези, които живеят под наем и нямат собствени жилища, защо трябва да плащат ремонтите на тези, които имат по два и по няколко апартамента? Питат тези, които са на минимална работна заплата, защо трябва да санират апартаментите на човека отсреща, който кара „Мерцедес” и държи магазин? Защо? Нима той е социално слаб?
Защото аз нямам отговор на тези въпроси, предполагам, че и Вие нямате. Това, което чувам да се говори и от депутатите – рекламни лица на кампанията, и от министъра, е: „Санирането е безплатно. Санирането е безвъзмездно. Днес санираме на Вас, утре ще санираме на Вашите съседи. Така ще санираме на всички. Единственото, което трябва да направите, е да внимавате за кого ще гласувате на изборите”. (Шум и неодобрителни реплики в ГЕРБ и дясно.)
Само че, уважаеми дами и господа, Вие много добре знаете, предполагам сте проверили, че в България само хората, които живеят в панелни блокове, живеят в около 70 хил. панелки. За санирането само на панелките, не на къщите на гражданите, са необходими около 15 млрд. лв. Тоест, спокойно към тези 16 милиарда, които ще изтеглите, може да изтеглите още 15 милиарда, ако искате наистина да изпълните своето обещание, че ще санирате на всички. Защото човек, когато обещава, трябва да изпълнява, освен ако нямате друга цел.
Тук се сещам, че като минат местните избори, ще дойдат президентските. Много от българските граждани карат стари автомобили. Би било добре и предполагам, че това и ще направите – да обещаете на хората със старите коли да им купите нови автомобили преди президентските избори. (Шум и реплики.) Наистина няма нищо лошо, само че по начина, по който го правите, няма да купите на тези, които карат стари „Голф”-ове, а тези, които карат „Мерцедес”, накрая ще получат по още един. Това са Вашите критерии. (Шум и реплики от ГЕРБ и дясно.)
Затова, уважаеми дами и господа, ние сме внесли Проект за решение, с който настояваме в парламента да бъде внесена въпросната Национална програма за саниране на жилища. Да бъде обсъдена от парламента и ние ще направим няколко конкретни предложения.
Първо, да бъдат променени критериите за допустимост за участие в санирането. Да отпадне това изискване за 36 апартамента, защото то, уважаеми дами и господа, е дискриминационно, защото има сгради, които са под 36 апартамента и имат много по-голяма нужда от саниране. Освен това много добре знаете, по този начин изключвате изцяло от санирането малките общини.
Ще предложим също така принципа първи по време, първи по право да отпадне, защото това не е справедлив принцип. Трябва да бъдат санирани с предимство тези сгради, които имат най-голяма необходимост от саниране. Това е справедливо, това е честно спрямо гражданите и ние ще го предложим.
Предлагаме също така всички собственици на жилища, които имат доходи над средните в страната, да внесат процент самоучастие в санирането – например 10%.
Защо, питам аз, един депутат, който получава огромна заплата (шум и неодобрителни реплики) или министър, или висш служител да се ползва от безплатното саниране на жилище, при положение че хора, които получават минимална работна заплата и живеят в прастари кооперации с под 36 апартамента, не могат да участват в този процес? Чрез това самоучастие в крайна сметка ще има и повече пари за саниране, така че жилищата на повече граждани ще бъдат санирани.
Настояваме също така и сме го внесли в нашия Проект за решение да има граждански контрол върху санирането. Да бъдат създадени комитети за наблюдението – граждански комитети за наблюдението на целия процес по саниране, които да следят за следните неща:
1. как се спазват критериите за допустимост при саниране;
2. как се измерва времето на първите по време;
3. как се определят фирмите, които ще правят саниране;
4. как се определят цените на различните дейности по санирането.
Да не се окаже накрая, че ще има фирма, които ще сменят дограма за 500 лв. и такива, които ще правят мазилка за 50 лв. на квадрат, защото това ще си бъде жива кражба. Важно е гражданите, с чиито пари ще се санира, защото това са техните пари, на всички данъкоплатци, не на една партия, не на един министър, да участват в контрола по този процес.
Затова ще помоля, уважаема госпожо Председател, когато гласувате Проекта за решение, нашето предложение за граждански контрол да бъде гласувано отделно. Ще следя кой как ще гласува. Другото ще означава косвено признание за това, че принципът: „Санирай и спонсорирай” широко ще се използва при санирането. Ще следя и как ще гласуват колегите от Реформаторския блок, които са се подписали под Вашия Проект за решение.
Тук вече аз имам основание да разкажа онзи виц, за който ме спряхте във вторник, тъй като е свързан с подписите на реформаторите под това решение. Вицът е следният: „Разясняват Бойко Борисов и Лиляна Павлова...” (Шум и реплики от Реформаторския блок.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, запазете тишина да чуем вица! Докато не го чуем, няма да свърши. Така че изчакайте. (Весело оживление, ръкопляскания в РБ и ГЕРБ.)
МАЯ МАНОЛОВА: „... санирането в един софийски квартал.
Стоят Лиляна Павлова и Бойко Борисов, обясняват, гражданите слушат – на онези събрания, които депутатите редовно организирате, между четири блока. Приключват обясненията и един гражданин пита: „Извинявайте, разбрах всичко, но, господин Премиер, не разбрах от кой блок ще започнете, от кой от четирите блока ще започнете?”.
Бойко Борисов му казал: „Ами нищо не си разбрал. Разбира се, че ще започнем от Реформаторския блок”.” (Шум, реплики и възгласи от РБ.)
Така че очевидно и фирмите около Реформаторския блок са се включили в действието „Санирай и спонсорирай”.
Настояваме да видим как ще гласуват те, как ще подкрепят нашето предложение за граждански контрол, нашето предложение за внасяне на програмата за саниране в парламента, където трябва да бъде обсъдена, и по това кой как е гласувал от четиримата партньори, ще си направим изводи как ще бъде разделена далаверата, наречена „саниране”. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, само не разбрах коя точка искате разделно да бъде гласувана от Вашия Проект за решение. Те са в пет точки. Вие не ги представихте.
МАЯ МАНОЛОВА: За гражданския контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Петата точка.
Колеги, постъпил е втори Проект за решение, внесен от 53-ма народни представители от парламентарните групи на ГЕРБ, коалиция Реформаторски блок и групата на АБВ на 18 февруари 2015 г., сряда, и е изпратен същия ден на народните представители в електронен вид. Този Проект за решение ще бъде представен от господин Добромир Проданов.
Заповядайте.
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, госпожо Министър, колеги! Разискваме въпроса относно Програмата за енергийна ефективност, а още в началото се опитваме да изместим темата. Това може би е нормално, но не от гледна точка на опитни политици. За да избегнем излишните приказки и с цел да избегнем демагогията, ние внесохме наши проекторешения, които със сигурност ще бъдат в полза на Националната програма и дори ще бъдат в полза на колегите, които са против нея, с цел още веднъж да чуят какво представлява тя.
Уважаеми колеги, факт е, че жилищният фонд в Република България е изключително остарял, факт е, че са необходими спешни мерки и средства за неговото обновяване. Само така наречените „панелни жилища” са над 700 хиляди на брой. През последните шест години има предприети само две инициативи относно обновяването на многофамилните жилищни сгради. Първата беше Проектът „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, което Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Проекта на ООН за развитие реализираха. Вторият беше Проект „Енергийно обновяване на българските домове” – отново на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г. Обаче тези две инициативи бяха с изключително ограничен финансов ресурс – някъде около 80 млн. лв. общо.
На 2 февруари 2015 г. с Постановление № 18 Министерският съвет прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. За първи път и само в рамките на по-малко от 100 дни от сформирането на това правителство бе приет един толкова важен и значим за българското общество акт. Одобрени бяха условията и редът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по Програмата, както и бяха определени органите, отговорни за нейната реализация.
Правителството на Република Българя подсигури финансов ресурс в размер на 1 млрд. лв., с който за първи път в България ще се осъществи мащабна програма по обновяване на българските жилища и то във всички 265 общини в страната. Инициатива, която държавите – членки на Европейския съюз, а и държави, наши съседки отдавна са предприели и са постигнали изключителни резултати при енергийната ефективност и подобряване състояние на жилищния фонд.
Допустими за участие в Националната програма за енергийна ефективност са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, а именно едропанелно жилищно строителство, пакетоповдигащи плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и всички техни разновидности с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
За да успокоя колегите, които злоупотребяват с цифрата – 36 самостоятелни обекта, ще кажа, че от 2016 г. изпълнението на Националната програма ще бъде комбинирано и с предвидения финансов ресурс за обновяване на жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г. Обхватът на допустимост тогава ще бъде разширен, а именно – ще могат да участват многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, както и многофамилни жилищни сгради, масивни сгради, проектирани преди месец април 1999 г.
Националната програма за енергийна ефективност цели чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот на гражданите, топлинен комфорт и като цяло по-високо качество на жизнената среда. С изпълнението на Програмата ще се постигне намаляване на разходите за отопление на българските домакинства, цялостно подобряване на жилищната инфраструктура, подмяна облика на градовете ни, както и по-чиста околна среда вследствие на спестени емисии на парникови газове.
Националната програма дава възможност за цялостно обновяване на сградите, включващо не само мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно укрепване там, където е необходимо. Това от своя страна безспорно ще доведе до удължаване живота на сградите, както и до увеличаване на тяхната стойност.
В допълнение ще кажа, че програмата ще окаже и сериозен икономически ефект, свързан с предоставянето на повече възможности на бизнеса за икономическа активност, в това число на проектанти, на фирми за технически обследвания, на фирми за обследване на енергийна ефективност, на производители на материали, на строители. Важно е да се знае, че в цялата страна в изпълнение на дейностите по Националната програма ще могат да участват малки и средни фирми като по този начин със сигурност и мисля, че няма съмнение, ще се осигури допълнителна трудова заетост. Програмата ще продължи стъпките за установяване на традиции в управлението на многофамилните жилищни сгради и ще повиши обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийна ефективност.
Същевременно обаче с цел да предотвратим всякаква възможност от получаване на двойна преференция от лицата, собственици на обновени и многофамилни жилищни сгради, които са обновени с публични средства, и за да постигнем равнопоставеност с лицата, които обновяват своите жилища със собствени средства, следва да се инициира една законодателна инициатива за предложение за изменение на чл. 24, ал. 1, т. 18 и т. 20 от Закона за местните данъци и такси, съгласно които освобождаването от данък върху недвижимите имоти няма да се прилага по отношение на сгради, получили сертификат с клас за енергопотребление като резултат от предприетите мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.
Считаме, че с такава промяна в Закона за местните данъци и такси ще се постигне балансът между интересите на държавата, общините, гражданите при съблюдаване принципите на равнопоставеност, неутралност и справедливост при облагането с данъците.
Във връзка с казаното по-горе, с оглед важността на Националната програма и изключителния й ефект, очакван в сферата на обновяване на жилищните сгради на цялата територия, ние сме предложили нашите проекторешения. Призоваваме всички колеги за отговорно поведение и подкрепа на нашите проекторешения в полза на реализирането на най-значимия и мащабен проект за обновяване на жилищните сгради, изпълняван някога в България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Проданов.
Колеги, бяха представени двата проекта за решение. (Реплика от народния представител Добромир Проданов.)
Процедура.
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, моля да подложите на гласуване процедура за допуск в залата на господин...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такава възможност по време на парламентарния контрол. Благодаря Ви, колега. (Реплики.)
Запозната съм с искането, но няма как да се случи.
Припомням, че предстоящите разисквания са с основание чл. 101 от Правилника, където в ал. 2, изречение последно е казано изрично: „Времето за обсъждане се разпределя между парламентарните групи в зависимост от тяхната численост, като за най-малката е пет минути, а за народните представители, нечленуващи в парламентарна група, е общо до 5 минути.”
В резултат на този текст обявявам на Вашето внимание разпределението на минутите по парламентарни групи и времето за нечленуващи в парламентарни групи народни представители.
Групата на ГЕРБ разполага с 12 минути, групата на БСП лява България – 8 минути, Парламентарната група на Движението за права и свободи – 8 минути, Парламентарната група на Коалиция „Реформаторски блок” – 6 минути, Парламентарната група на Патриотичния фронт – 6 минути, Парламентарна група Български демократичен център – 5 минути, Парламентарните групи на Партия „Атака” и АБВ – по 5 минути, нечленуващите четирима народни представители в парламентарни групи – 5 минути.
Припомням, че във времето на групите влизат репликите и процедурните въпроси, с изключение на тези, които се отнасят до начина на водене на заседанието. Във времето на групите не влизат дупликите на народни представители, които са репликирани след изказванията им. Разискванията се провеждат само по темата на питането и неговия отговор, и по съответните проекторешения, които току-що ни бяха представени. Могат да се правят предложения за редакционни промени в двата проекта за решение.
Ресорният министър, в случая госпожа Павлова, както и останалите министри, които присъстват, могат да взимат отношение без ограничение във времето – принципът произтича от разпоредбата на нашия Правилник.
Задължително трябва да има прието решение.
С тези припомняния на Процедурните правила откривам дебата по двата проекта за решение.
Заповядайте, господин Марков.
КОСТАДИН МАРКОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, господа министри, колеги! Аз съм възпитан човек, но тъй като госпожа Манолова си позволи доста грубичко да закачи Реформаторския блок, ще си позволя да й отговоря в същия стил.
Госпожо Манолова, ако за всяко Ваше невярно, неточно или просто нахално твърдение внасяхте по 10 лв. в бюджета, нямаше нужда да теглим никакви заеми. (Оживление и ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
Ще коментирам и така наречения „граждански контрол”. Няма по-гражданска процедура от тази, която е заложена в програмата. Формулярите са изключително прости – попълват се от гражданите. Оценката им става по един елементарен шаблон, изключително прозрачно.
От друга страна, четох в препоръките на Министерството, че самите процедури са само на цена, тоест няма никакъв субективен момент. Какво ще правят тези граждани? Ще охраняват пликовете някой да не ги отвори ли? Или ще промените Закона за обществените поръчки, където не се чувствам силен, но мисля, че там много ясно е казано кой може да участва в съответните процедури и да взема съответното решение?
За самата програма. Това е смела програма, за първи път се прави подобно нещо. Аз ще го подкрепя.
Не съм от тези депутати, които могат да бъдат обвинени, че са рекламно лице на програмата, защото вече влязох в престрелка с министър Павлова по различни слабости на програмата, защото има такива. По-важното е не дали това е ляво или дясно решение, а че е решение, от което има нужда, което е полезно за хората.
На мен ми омръзна да гледам тези панелки, които приличат на сгради като след бомбардировка, да падат фасадни елементи, и никой да не взема никакви мерки. Програмата е една чудесна възможност да се работи в тази посока.
За тези, които не са положили усилия да я прочетат и обвиняват в политически пристрастия, използването на програмата като политически инструмент, искам да кажа, че това е точно обратното – тази програма по-скоро може да изиграе лош номер на тези, които я инициират и провеждат. Знаете ли защо? През месец октомври са местните избори. Тя се провежда на два етапа. Първия се прави енергиен одит и конструктивно обследване на сградите, които подлежат на програмата. Само за това са необходими няколко месеца. Ако има обжалвания, със сигурност нещата отиват след изборите, тоест с какво програмата ще купи избирателите? Избирателят разбира от това: да дойдат да му сменят дограмичката, общите му части да светнат, блокът да изглежда прекрасно като фасада – тогава да, сигурно, ако всичко мине наред и се стигне дотам. Само че до местните избори само едни хора ще щъкат по апартаментите, ще замерват и ще правят засичания. След това вече има много капани в самата програма. Представете си, че има предписания: „Окей, сменяме ти дограмата, но под дограмата на терасата си иззидал бетон, хайде, сега си го финансирай ти и си смени перилата”.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Не е вярно!
КОСТАДИН МАРКОВ: Значи ще смените и това ли?
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ (ДПС, от място): Не си ги разбрал нещата.
КОСТАДИН МАРКОВ: Много ми е любимо по тази програма да ми казват, че не ги разбирам нещата.
Сигурно съм единственият в тази зала, който е в течение за трите индустриални способа, които се ползват при изграждането на тези блокове, за трите основни системи като „Толстой”, Русенската и Бургаската и така нататък, със слабите им места и с това, какво може да се случи, но това е една друга тема.
Аз съвсем доброжелателно казвам, че в програмата има моменти, които могат да се избегнат, за да не се стигне до евентуални проблеми с хората.
Колеги, призовавам Ви да подкрепите решението, което е подписано от депутати от Реформаторския блок и ГЕРБ, и да дадем възможност на един добър опит да се случи в държавата, защото аз съм убеден, че от него има нужда. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, неслучайно припомних правилата и обявих, че дупликите и личните обяснения не влизат във времето, което своего рода беше предупреждение да не влизаме в поименни посочвания заради пленарното време на контрола, което ни е ценно.
Така или иначе обаче беше спомената госпожа Манолова. Иска лично обяснение, не мога да й откажа. (Реплики от ГЕРБ.)
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Марков! Готова съм не само, когато Реформаторският блок се почувства засегнат, но всеки ден да внасям в каса по 10 лв., ако с това ще предотвратя тегленето на 16-милиарден дълг на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е извън темата на разискванията, госпожо Манолова. Придържайте се към темата за разисквания.
МАЯ МАНОЛОВА: Защото неслучайно националната програма на ГЕРБ за саниране е известна сред гражданите като национална програма за купуване на местните избори. (Силен шум, оживление и реплики от ГЕРБ.)
Фактът, че Реформаторският блок подкрепя тази програма, фактът, че от Вашето изявление е ясно, че Вие няма да подкрепите граждански комитети за наблюдение върху целия процес, показва само едно, че и Реформаторският блок е готов да се включи в далаверата, наречена „саниране”.
Предполагам, че Вие, като бивш заместник-кмет на Бургас, сте много наясно и с това как се провеждат обществените поръчки, как се печелят, кои фирми имат предимство и може би това е един от регионите, които според разпределението на коалиционните партньори е в сферата, от която ще се възползва Реформаторският блок.
Всъщност аз не продължих вица, който разказах, защото очевидно, че след Реформаторския блок следва АБВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, нека по един виц на ден.
МАЯ МАНОЛОВА: Може би ще се включат и патриотите. Очаквам с нетърпение да чуя тяхната позиция за така нареченото „безплатно саниране”, което ще бъде платено и от социално слабите български граждани.
Наистина е разочароващо, че реформаторите, които бяха за прозрачност, за откритост, за публичност, против далаверата и за честни избори, са се включили в националната програма на ГЕРБ за купуване на местните избори. Наистина жалко!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вдигат ръце госпожа Снежана Дукова и господин Лазаров.
Заповядайте, госпожо Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, госпожо Министър! Нито екстремните, нито екзотични изказвания на госпожа Манолова ще убедят колегите,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но за сметка на това тя спечели лично обяснение, госпожо Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА: ...че „Костинброд”, „Ванко 1”, братя Галеви са адекватна тема за днешния дебат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Дукова, процедурата е по начина на водене – чакам упрек към мен.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Нито просешките тояги, нито листовките, госпожо Председател, безвкусно направени, ще могат да увеличат резултата на хората, които бяха пред парламента, за съжаление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз какво да направя, госпожо Дукова? Имате критика към мен.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Уважаеми господа министри, кучетата си лаят, керванът си върви, а нашият тича! (Оживление в ГЕРБ.) Работете и правете това, което правите, защото българският народ го очаква от Вас и Вие ще го свършите. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Лазаров – по начина на водене. Нямате желание.
Госпожа Янкова – по начина на водене, предполагам. Искате изказване – ще Ви дам думата.
Преди това беше господин Бинев.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По-нататък, госпожо! (Смях.) Ще има и още...
СЛАВЧО БИНЕВ (ПФ): Госпожо Председател, господа министри, уважаеми колеги! Има много въпроси около това решение, но един е изключително важен, тъй като всяка управленска доктрина означава да бъдат награждавани тези, които са предприемчиви, и тези, които вършат нещо добро, и наказвани тези, които вършат нещо лошо.
Какво се случва с тези, които са били по-предприемчиви и по бързо са реагирали от другите и вече са направили санирането на своите блокове или на своите къщи? Това го няма никъде в решението, което означава, че тези, които са били по-напредничави в България, няма да бъдат поощрени по някакъв начин, а напротив – платили са го за своя сметка. Това е нещо изключително важно, върху което искам да се обърне внимание в това решение.
Има, разбира се, и много други въпроси, които сигурно си задава всеки един от нас, тъй като сме на едно от първите места по корупция. Няма как това да не прави впечатление и да няма въпроси около него и ние не трябва да си затваряме очите. Затова трябва да бъдат използвани всички технологии, които да изключат по презумпция това, за което всички се съмняват и се изказват. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Бинев? Няма. (Реплики на народния представител Димитър Лазаров към народния представител Славчо Бинев.)
Госпожа Дора Янкова има думата.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри, госпожи и господа народни представители! Да, действително едно добро дело, по което ние като опозиция искахме да предпазим управляващите, да се случи по справедливо. Управляващата четворна коалиция е на път да се втвърди тук, в предложението, да подкрепи националната програма, без да е раздадена, без да е обсъждана в комисии и реално да й дадем ход, така както върви.
Уважаеми колеги, госпожо Министър, господин заместник председател на Министерския съвет! Искам да споделя защо ние искаме национална програма на целия сграден фонд, да успокоим хората. Това е първото ни предложение, което внесохме. Второто беше именно да внесем корекции по Програмата, която сега се обсъжда.
Сигурно знаете, че 18 900 са сградите, които са строени по еднопанелна технология. Със средствата, които Вие сега осигурявате, тоест ние осигуряваме – българският народ, 1 млрд. лв., които ще бъдат възстановявани в Българската банка за развитие от бюджета...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Кои Вие?
ДОРА ЯНКОВА: ...по 36 апартамента, е една приблизителна сметка около 300 хиляди на блок. Тоест ние от две хиляди до три хиляди, не повече, жилищни блока ще обновим.
По Оперативна програма „Регионално развитие” – пожелавам на госпожа Павлова да бъде действително делова и активна, с отчитане на закъснението на Програмата, около 200 блока, дай Боже, 250 блока.
По програмата, която сте записали в мотивите и според мен е необходимо повече да се коментира – по Оперативна програма „Региони в растеж”, ние имаме 68 града, които са избираеми. Когато сложим около 300 млн. лв., ние ще санираме още 100, да речем 200, тъй като там е допустимо – за първи път ще бъде допустимо, под 36 апартамента. Или, скъпи колеги, ние ще имаме възможност при най-спестени, при най-добра организация с този ресурс да санираме максимум 3 000 жилищни блока. От 18 900 това е по-малко от 20%. Когато искаме национална програма, сами си давате сметка, че това е очакване в една огромна група хора – една група хора, около 700 хиляди български граждани, тоест всички ние – българската държава, ще има възможност да санира жилищата на около 400 хиляди. (Реплика от ГЕРБ.) Да, 700 са апартаментите, но говоря за жилищните блокове.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): А не апартаментите.
ДОРА ЯНКОВА: Оттук искам да споделя още нещо като притеснение – защо искаме граждански контрол. Осемдесет и три процента от панелните сгради са в областните градове и 50% са в четирите града – София, Пловдив, Бургас и Варна.
Нашето голямо притеснение е в изкривяването на подбора. Обръщам от тази трибуна към всички български граждани! Бъдете активни, ние следим. Дори на електронния носител, преди мъничко отворих на Българската банка за развитие – 36 проекта са подадени от група общини. Дотук няма нито един подписан договор. Ние ще следим дали тези 36 ще бъдат оценени веднага и по начина на постъпване това справедливо ли ще бъде одобрявано. Нашето голямо притеснение, от което искахме да Ви предпазим, като приемем тази програма, е да дадем един по-дълъг хоризонт, хората да се успокоят или Вие, тъй като сте се втвърдили, да си поемете отговорността, че ще има голяма активност на около 18 хиляди жилищни блока и Вие ще трябва да направите политическа редукция на около 2600 до 3000 жилищни блока, а останалите ще ги напрегнете, уважаеми приятели.
Затова, когато ние внасяме нашето предложение, то беше Министерският съвет до края на месец април да внесе и ние да дебатираме национална програма за целия сграден фонд, такъв какъвто е в България. Там да бъде обаче добавен и публичният. По начина, по който сега дебатираме – да, има големи резерви в оперативните програми, да има и за публичния сграден фонд, да имаме възможност да го направим.
Второ, тази програма, която е внесена от Министерския съвет и е одобрена от Министерския съвет, да дойде тук и да го освободим от отговорността по първия по право, по втория по право, да имаме възможност ние да подкрепим и подпомогнем този процес. Да, това е едно добро дело.
На следващо място. Разбирам, че сте приели от нас предложенията за данъците на общините. Електронния регистър ще го следим, информирам Ви. След като не допускате граждански контрол, ние ще създадем парламентарен контрол и ще следим целия електронен носител, ще следим договорите и заедно с това ще настояваме и продължаваме да настояваме – свалете малко от Вас отговорността, дайте повече възможност за граждански контрол. (Реплика от ГЕРБ.)
Тези неща исках да споделя с Вас, че ние искахме да Ви предпазим от тези неща.
Обръщам се към българските граждани! Участвайте в Програмата, тя ще бъде платена от целия български народ. В момента това е една изкривена програма, тя не е на принципа на солидарността. Но след като управляващата коалиция е решила да управлява по този начин, уважаеми български граждани, близо 3 000 жилищни блока ще бъдат финансирани – предупреждаваме Ви, състезавайте се, защото 15 000 от тези 18 700 няма да бъдат санирани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване ли, господин Лазаров? Заповядайте – госпожа Петя Аврамова беше преди Вас, не знам какво се случи там.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми господин Заместник-министър! Какво слушаме тук? Познати неща: ще строим Белене, ама като дойдем на власт, няма да го строим; ще правим семейно подоходно облагане, ама като дойдем на власт, няма да го направим; обещаваме, че ще направим това, ама като дойдем на власт, няма да го направим. Сега подкрепяме тази програма, призоваваме гражданите, ама дайте да отложим във времето в един времеви хоризонт нищо да не правим. Това ни е познато. Това ни е познато от една панаирджийска политика – когато обещаваме, обещаваме, обещаваме и в един момент след това нищо не правим, защото сме на власт. За това говорим и то е типично.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): По темата, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По темата, господин Лазаров. Благодаря Ви.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Това е темата, госпожо Цачева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не, не е това темата.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Да отложим, подкрепяме тази програма, но ние ще я отложим в един времеви хоризонт, ще прехвърляме отговорността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Времето е много ограничено.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Влизате във времето на колеги, които искат да вземат отношение по същество.
Госпожа Петя Аврамова има думата.
ПЕТЯ АВРАМОВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Може ли първо по начина на водене?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Може и по начина на водене, разбира се.
ПЕТЯ АВРАМОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Господин Вицепремиер, госпожо Министър! Много бих искала по начина на водене да помоля госпожа Цачева, тъй като госпожа Манолова е вносител и в изказването си се отклони от темата и употреби изрази (реплики от БСП ЛБ) и внушения, по които ние, като вносител на нейното решение, се обръщаме към нея, много моля всяко едно обръщане към нея да не бъде приемано като повод за лично обяснение.
Това е по начина на водене. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тази молба е извън разписаните процедури по правилника. Приемам молбата, и няма как да я спазя – нарушава правилника.
Продължете сега като изказване по същество.
ПЕТЯ АВРАМОВА: Това е най-полезният и проектът с най-дългосрочен ефект в новата история, който е насочен към сгради частна собственост. Чрез тази програма правителството показа, че ангажимент на държавата могат да бъдат не само пътища, детски градини и училища – това, което правителството на ГЕРБ винаги е било ангажирано да прави, но това могат да бъдат и сградите, строени по време на социалистическото строителство, които са проблем не само в България, а и в други държави с такова строителство. Само че в тези държави проблемът е решен, докато в България ние тепърва трябва да създаваме организация за решаването на този проблем.
Не можем да бъдем безучастни и затова ГЕРБ заложи тази програма в предизборната си програма и сега просто изпълнява своя ангажимент.
Няколко думи за целите на програмата. От 30 до 50% по-ниски сметки за отопление във всяко жилище от сграда с изпълнени мерки за енергийна ефективност. Тези средства, уважаеми колеги, ще останат при хората. Конструктивно укрепени сгради след технически конструктивно обследване, предписани мерки и изпълнени строително-монтажни дейности, които ще удължат живота на сградата и ще осигурят безопасност на живеещите в нея. Ползи за строителния бизнес, за търговците, за производителите на строителни материали, фирмите за производство на дограма, работа за архитекти, инженери, занимаващи се с проектиране.
Изброих ползите, защото, уважаеми колеги, които се опитвате да саботирате програмата, Вие не си давате сметка каква вреда нанасяте на хората, които ще решат да Ви повярват. Те не винаги осъзнават, че го правите не защото програмата е лоша, а от чисто политически цели да саботирате начинание на политическия си опонент. Някои ще повярват и така ще лишат не само себе си, но и всички живеещи в жилищната сграда от ползите на тази програма.
Ние, както не жалим сили и време да обясним на хората ползите от програмата и стъпките по нейното реализиране, така ще положим усилия и да обясним на хората кой ги спъна, кой ги излъга, кой им пречи и ги лиши от възможността да участват в тази програма, да имат нова дограма, да имат изолация на фасади и покрив, да имат укрепена и сигурна сграда. Лъжите Ви ще лъснат и аз не искам да съм на Ваше място, когато тези хората видят санирания съседен блок.
Смятам, уважаеми колеги, че не сте прочели достатъчно добре методическите указания към програмата, което е видно от предложенията във Вашия Проект за решение. Това е евтина демагогия, измама и лицемерие. Но ние ще продължим да полагаме усилия за успешната реализация на програмата, защото ползите от нашия труд ще бъдат единствено и само за хората, които са ни изпратили в тази зала.
Тук искам да изкажа голяма благодарност към министър Павлова, към нейния екип от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за добре организираната информационна кампания, за подробно, достъпно разписаните процедури за участие в Програмата за енергийна ефективност и да им пожелая успех. Днес очаквам всички Вие с гласа си да подкрепите усилията на правителството да обновим жилищните сгради и да осигурим комфорт на гражданите, които с гласа си ни изпратиха в тази зала. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова.
Реплики? Няма реплики.
За изказване – народният представител Магдалена Ташева. (Възгласи: „О-о-о!” от ГЕРБ.)
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Министър, не забелязвам вицепремиера, дами и господа народни представители! Аз приемам всички забележки, които колегите от БСП направиха, за това, че програмата е дискриминационна, за това, че в нея има големи и необясними, нелогични моменти, например защо хората, които загубиха жилищата си в наводненията, да не получат от този милиарден пакет помощи, а ще санираме жилищата на хора, които имат по повече от едно жилище и така нататък. Само че тези недостатъци ми се струват от по-нисък порядък. Техният ефект е някъде във втория, третия, четвъртия знак след десетичната запетая. На тази програма самата юридическа основа е гнила. И аз призовавам всички български граждани да прочетат внимателно Закона за управление на етажната собственост, преди да вземат решение. И когато го прочетат, да не се сдружават в тъй наречените „сдружения на собствениците”, защото ще загубят жилищата си. (Смях в ГЕРБ.) Сега ще Ви обясня как ще го направите. Това е стар проект на Световната банка. (Оживление в ГЕРБ и РБ.) Вие просто сте го облекли в едно друго заглавие.
Аз многократно зададох въпроса и на Томислав Дончев, и на министър Павлова: след като по чл. 9 от Закона за управление на етажната собственост тя се управлява от общо събрание на собствениците и сдружение на собствениците, защо само сдруженията на собствениците имат право да кандидатстват за саниране, а общите събрания не. И досега отговор не съм получила. Министър Павлова каза, че така е регламентирано. Е, да де, аз това питам: защо така е регламентирано? Отговор няма. А истината е, че хората биват притискани да се включат в тези юридически лица с нестопанска цел, просто защото те могат много лесно, например по Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. да бъдат обременени с дълг и ликвидирани. А при ликвидация, съгласно чл. 37 от ЗУЕС...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Ташева,нека да Ви припомня, извинявайте че Ви прекъсвам, но обсъждаме два проекта за решение, нито ЗУЕС, нито Наредба № 5, нито Закона за етажната собственост. Моля Ви, придържайте се към темата. Благодаря Ви. Извинявайте.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Разбира се, това искам да обясня, че юридическата основа е гнила – не мога да не цитирам закони. Съгласно чл. 37 на ЗУЕС (Закон за управление на етажната собственост) сдруженията на собствениците се ликвидират по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членове 13, 14 и 15 на този Закон ни пращат към Търговския закон.
Искам да Ви прочета чл. 13, ал. 1, буква „в” от Закона за юридическите лица с нестопанска цел: „Юридическо лице с нестопанска цел” – сдружението на собствениците, „се прекратява, когато е обявено в несъстоятелност”.
По Наредба № 5, която Ви цитирах, от 28 декември 2006 г. до края на 2015 г. всички сгради, които нямат технически паспорт, трябва да получат такъв.
И сега ще Ви прочета един текст от тази наредба, за да видят – не Вие, Вие го знаете, българските граждани как ще бъдат лишени от жилищата си: след изтичане на сроковете, тоест след 31 декември 2015 г., кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на сградите, които нямат такива, и издаването става за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист по чл. 417, т. 1 от Гражданския процесуалния кодекс.
Хайде, прочетете членове 417 и 418, който казва, че когато със заявлението е представен документ по чл. 417, на който се основава вземането, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист! (Оживление и реплики от ГЕРБ: „Времето!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, госпожо Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Ето така смятате да отнемете жилищата на хората, като тези сдружения ги доведете до несъстоятелност! Нека българите знаят какво рискуват!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето Ви изтече.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Впрочем аз... (Народният представител прекъсва изказването си поради изключване на микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики имате ли? Няма реплики.
Народният представител Велизар Енчев – за изказване.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председателстващ! Госпожо Министър, специално се обръщам към Вас, тъй като някои от въпросите Ви касаят. Дами и господа! Ако трябва да говоря чисто политически, бих казал, че това, което предлагате Вие, управляващите, политически звучи така: от данъците на едни хора ще се вземат пари, за да се оправят имотите на други граждани. Така звучи политически.
Обаче юридически как звучи въпросът? Тази идея за безплатно саниране много плаче за Конституционния съд, защото тук се накърнява основно право, а то е – с парите от всички данъкоплатци се облагодетелстват не повече от една осма от хората, които ще получат това саниране. Цитирам Ви чл. 6, алинеи 1 и 2 на Конституцията, където пише, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права!
Къде са правата на тези, които няма да бъдат облагодетелствани от тази Ваша инициатива?
Алинея 2 – гражданите са равни по рождение и не се допуска ограничение по имуществено състояние! Тази алинея също не Ви е известна и аз се надявам да се намерят хора в това Народно събрание, които да атакуват тази мярка пред Конституционния съд.
Според експерти, уважаеми колеги, и то според много експерти, програмата е добра само за блокове ЕПК (едроплощен кофраж), тъй като за панелките е абсурд. Наливаш пари предимно във външния вид, а основният проблем и най-скъпият – конструктивният, остава на втори план. (Реплика от народния представител Делян Добрев.)
Пита се: какво ще спечелят тези хора и може би министър Павлова най-добре ще ни отговори.
Тъй като чувам подвиквания от залата, нека да чуят мнението на Камарата на архитектите. Защо в този парламент няма нито един архитект? Питате ли се защо? Защо няма нито един артист? Защо не са представени хората от тази най-представителна, интелигентна българска гилдия? (Реплики от ГЕРБ.)
Камарата на архитектите. Тъй като няма техен представител, чуйте: „Някои от препоръките” – казват те, на Министерството на госпожа Павлова за организацията на обществените поръчки по Програмата създават условия за по-високи цени и за корупционни практики”.
Пример – има указания да се избират с обща поръчка проектант и строител, а изпълнението да се възлага на инженери. Тоест изпълнителят сам си предлага проект и сам си го изпълнява, госпожо Павлова.
Второ, трябва да има, според тази Камара на архитектите, публичен регистър за сключените договори с проектанти, тъй като има общини – това е публична тайна, госпожа Дора Янкова най-добре знае като бивш кмет, които работят само с един-двама архитекти и се очаква общината да насочи поръчката към тях.
Много ми хареса сравнението, което госпожа Мая Манолова направи – саниране-субсидиране. Това е формулата на този порочен проект. Санираме, субсидираме избрани български граждани в нарушение на Конституцията и, разбира се, фирмите на близките до властта.
Нека да кажа и нещо много важно, към десните се обръщам. Тъй като Вие имате дясна идеология, би трябвало да подкрепите това, което ще прочета.
Със 100% покриване на разходите, дами и господа, това е непремислено, първо. Както при компаниите е недопустимо държавата да оказва помощ, държавната помощ е забранена, така и при гражданите подобна мярка потенциално подлежи на съдебна инстанция.
Освен това, госпожо Павлова, как точно поставихте линията за решение да се санират блокове само с 36 апартамента, а не, да речем, с 30 апартамента?
Накрая да Ви кажа – всички знаете, това е публична тайна, санирането засяга четирите големи града София, Пловдив, Бургас и Варна, където кметовете са от партия ГЕРБ и те отново се надяват да спечелят с тази мярка.
Аз се питам обаче: Вие от дясно как ще оправдаете тази по същество лява мярка, тъй като Вашата идеология е изцяло дясна, а става дума за лява популистка мярка? А Вие, десните, сте против левия популизъм категорично.
Не питам изобщо Патриотичния фронт как ще оправдае всичко това, тъй като те оправдават и подкрепят всичко, предложено от партия ГЕРБ. И ако подкрепят това, което става днес, ако подкрепят и един друг Законопроект, който ще гледаме другата седмица – за 16 милиарда, трябва да сменят своето име от Патриотичен фронт на Паричен фонд. Честито! Ако!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Енчев.
Реплики? Няма.
Следващото изказване е на народния представител Димитър Байрактаров.
Имате думата, господин Байрактаров – разполагате с четири минути.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господа и дами министри! Патриотичният фронт, както знаете, винаги е бил отговорна, национално отговорна коалиция.
И за разлика от Вас, господин Енчев, винаги боравим с точни цифри и точни наименования. Всъщност да Ви информирам, че актьор в Народното събрание има и той се казва Стефан Данаилов. Но това е просто за Вас, защото не сте научен да четете.
Днес искам да поставя няколко обезпокояващи въпроса към Вас, госпожо Павлова. (Реплика от министър Лиляна Павлова, излизайки от залата.)
Вие ще дойдете, но времето ми тече, а е хубаво да чуете тези неща.
Всъщност, уважаеми колеги, ще се позова на един официален документ, който е наречен „Доклад от Лиляна Павлова относно Програмен формат за Бюджет 2015 г. и прогноза за 2016 – 2017 г.”. Този документ е 94 страници. Притеснява ме това, което е записано на страница 20 в една табличка, и по-точно в т. 8.
Първо, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, от табличката е видно, че за 2015 г. не се предвижда никакво саниране на сгради! Предвижда се саниране на 548 сгради. За мен е още по-интересно, тъй като в графата на тази табличка е записано „сгради с подобрени енергийни характеристики”.
Означава ли това, че ще санираме 548 сгради, които вече са с подобрени енергийни характеристики? Аз не мога да разбера, но така е записано в този документ.
Иначе казано, аз разбирам, че за 2015 г. не се предвижда никакво саниране, за 2016 г. – 548 сгради. И тук вече е още по-обезпокоителното, че ако разделите тези 548 сгради на обявения формат от 36 жилища, се получава, уважаеми колеги, че едно жилище ще бъде санирано на скромната цена от 101 хил. лв.
И аз питам: как, по какъв начин са заложени тези неща? Защото, уважаеми господин Енчев, ние четем и се притесняваме. Искаме да получим тази информация и тя да е добре разшифрована за всичките народни представители. Четем до 3,00, до 4,00 часа сутринта, денонощно. Така се работи! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, да припомня времето, с което разполагат групите: ГЕРБ – 6 минути и 55 секунди; БСП ЛБ – 1 минута; ДПС – 8 минути; Реформаторския блок – 1 минута 54 секунди; БДЦ – 5 минути; „Атака” са използвали времето си, АБВ – 5 минути, и от името на независимите – господин Енчев имаше 3 минути за изказване. (Шум и реплики.)
Какво желаете? Лично обяснение ли? Споменато ли е, тъй като се сменихме и аз лично не съм Ви чула.
Заповядайте.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Байрактаров, тъй като два пъти ми споменахте името, аз няма да спомена Вашето име, но само отново ще... (Оживление, смях.)
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, встрани от микрофоните): За пореден път разбирам, че не сте в час!
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Отново ще Ви попитам: в дебелата книга – в Библията пише: „По делата им ще ги познаете”.
Господин Байрактаров, отговорете: как ще гласувате? Ние слушаме Вашите елейни слова, колко хубаво и експертно говорите. Моля, отговорете ни: как ще гласувате?
Много пъти в тази зала и в съответните комисии Вие говорите чудесно, но когато стане дума за гласуване, винаги гласувате с управляващите, с Вашата тройна коалиция, така че този отговор е особено важен, господин Байрактаров: как ще гласува Парламентарната група на Патриотичния фронт не само днес, а и в следващите няколко дни за 16-те милиарда?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване думата има господин Рамадан Аталай. (Шум и реплики.)
Колеги, нека да не влизаме...
За да се обърне народен представител към някой, който му е споменал името в лично обяснение, няма как това да стане без да заяви към кого и за какво става дума.
Имате думата, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, имаше призив за отговорно поведение. Това е добре. Нека всички колеги да чуят, че тази трибуна е свято място и всеки, който излиза тук, би трябвало още от вечерта да се е подготвил.
Говорим за саниране, даже някои колежки се обърнаха – да бъдат санирани цели блокове, и политически! Сигурно има и хора, отделни народни представители, които също трябва да се санират. (Оживление.) Това е отделен проблем, но, госпожо Председател, този дебат е един много сериозен дебат.
Дебатът за енергийната ефективност в България е от 2007 г. В 2008 г. са първите директиви на Европейския съюз. България тогава прие Закона за енергийната ефективност и в този Закон имаше един чл. 19, където законово бяхме разрешили как от данъците на обществеността могат да се отделят средства за покриване на онези изисквания на директивите на Европейския съюз.
Госпожо Павлова, ще опорочите една много хубава дейност, която започвате. Тогава Вие отменихте чл. 19 от Закона за енергийната ефективност и в момента всичко това, което Ви се струпва на главата и върху цялата Ви политическа система, е, че нямате законова база, въз основа на която ще усвоите 1 млрд. лв.
Аз съм един от най-големите привърженици да се случи санирането, обновяването на онези блокове, които от гледна точка на енергийна ефективност имат нулева степен.
Това нещо, колеги, държави като Германия и всички онези източноевропейски държави, които имат същия проблем, намериха законова форма и по един или друг начин си изпълниха това задължение.
Госпожо Павлова, ще го опорочите, защото пътят към ада, знаете, че е осеян с добри намерения и всички тук сме с добри намерения, но ако продължаваме по този начин – и едната, от лявата страна политическата сила с хъс да работят, за да не се случи санирането, и Вие да продължавате да нарушавате законите, сигурен съм, че някой ден ще говорим, че пътят към ада е саниран с добри намерения.
Нямате законова форма. Трябва да направите всичко възможно и смятам, че днес, ако приемете това решение, което предлагат колегите отляво или Вашето преписано предложение, по една или друга причина ще узаконите онези неща, които Министерският съвет направи към 6 февруари. Ще има вече законова форма.
Уважаеми колеги, от 2008 г. лично аз всяка година в бюджета на всяко управление искам в рамките на 50 милиона да бъдат отпуснати, за да се направи енергийният одит. Без енергийния одит, без техническите характеристики, без цялостна такава документация няма как да се започне, да се пристъпи към това добро дело.
Действително Вие, когато отменихте чл. 19 от Закона за енергийната ефективност, и от 2009 г. досега всяка година отхвърляте това наше искане, защото то беше законова форма, за да може да се случи обновяването на сградите и въвеждането, търсенето на енергийна ефективност. Иначе всички сме убедени, колеги.
Всички знаем, че тези блокове по изискванията на директивата на Европейския съюз трябва да бъдат санирани, но първоначално ние трябваше да започнем с обществените сгради с над 1000 кв. м разгъната площ.
И днес си задавам въпроса: колко обществени, държавни сгради, включително енергийната ефективност на това Народно събрание, госпожо Цачева, Вие можете ли да ни кажете дали е изпълнена и Вие отчитате ли се по изискванията на съответната директива дали тази сграда е в рамките на изискванията за енергийна ефективност? Отговорът е ясен: не.
Също така, колеги, вече в действие е и следващата директива, която свали изискванията за енергийна ефективност до 50 кв. м. Енергийната ефективност ще стигне до всяка една къща, колеги.
Опазването на околната среда и санирането на еднофамилните къщи – и до там трябва да стигне, но тук си задавам въпроса: как и по какъв критерий, госпожо Павлова, избрахте 36 апартамента? И веднага възниква въпрос: защо, примерно, в община Кубрат и Завет има четири блока, които имат 35 апартамента, а в София няма блокове, които да са под 35 апартамента? Именно тези критерии, които Вие избрахте, включително и смятайки, че санирането на сградите и въвеждането на енергийната ефективност е дело само на една политическа сила, е основанието ми да се съмнявам, че ще опорочите тази система.
Вие много добре знаете, че онези събрания, които ги правите, не знам дали между четири блока или в кафенетата, в тези блокове не живеят само почитатели и избиратели на ГЕРБ. И Ви моля, колеги, енергийната ефективност да бъде онова дело, онова нещо, което да обедини нацията.
Ако търсим по какъв начин и как да се разграничим да не се случи, той единствено е в законовата му форма, в нищо друго не е, колеги. Затова нашият апел е: нека да вървим по законовите разпоредби, да изпълним директивите на Европейския съюз – да бъдат санирани онези жилищни сгради, за които има необходимост, защото, ако България санира и изпълни Програмата за енергийна ефективност, обичам да повтарям: на България няма да е необходима нова мощност от 2000 мегавата. Няма да е необходимо да се построи нито VІІ блок на АЕЦ, нито някои други, за които все още очакваме да минат определени дела. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Госпожо Цачева, наистина въпросът за санирането да бъде общо дело. Нека ГЕРБ да влязат да си погледнат двора и всички онези документи, които са направили, дали са в законова форма. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не забравяйте санирането и на някои наши колеги. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това от мен ли се изисква като програма, господин Аталай? (Смях и оживление.)
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, встрани от микрофоните): Ако можете, да помогнете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако ми помогнете.
За изказване думата има господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Госпожо Председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Между многото думи, повечето от които празни от съдържание, не стана ясно какъв е проблемът. Проблемът е, че в България има хиляди панелни жилища. Защо в България има хиляди панелни жилища? Управляваше БКП и това е била политиката на БКП, сега наследена от БСП. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Силен шум и реплики от БСП ЛБ.) Хиляди панелни жилища, и те с години не се санират. Защо не се санират? За да могат да се правят проекти като „Белене”, като VІІ блок на „Козлодуй”, за които не съм чул някой да протестира, че са изчезнали два милиарда.
С тези два милиарда, които са похарчени по „Белене”, можеше половината блокове в България да бъдат санирани. Обаче явно там парите потъват по-добре, и накрая си остава гьолът и не може да се види резултатът. (Реплики от народния представител Мая Манолова.)
Затова ние от Реформаторския блок настояваме пред министър Павлова за следните неща. Да има публичност на всички договори. Да има публичност след това на резултатите, за да се види разликата как похарчените пари за саниране водят до модерни блокове, конструктивно подобрени. Да направим така, защото ако не бъде решен проблемът на хиляди хора, живеещи в панелни блокове, тези хора ще останат на улицата, а те нямат вина. Те нямат вина за това, че е управлявала БКП и ги е подвела, и не им е казала, че животът на един панелен блок е ограничен и че в един момент ако няма саниране, в което трябва да участва държавата, защото е солидарно отговорна за това, което е направено, тези хора остават на улицата.
А днес енергийната ефективност, уважаеми колеги, е толкова голям дразнител за тези хора, защото те не я искат. Енергийната ефективност ще махне завинаги необходимостта от това да се прави „Белене”, необходимостта от това да се прави VІІ блок на „Козлодуй”, да се харчат милиарди с огромни комисиони – това е истинският проблем. И понеже енергийната ефективност слага завинаги точка на този въпрос, плюс че помага на хиляди хора да си намалят сметките за ток и парно (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), тя никога няма да бъде приемлива за определени парламентарни групи.
Но, госпожо Павлова, важното е тези програми да бъдат изпълнени прозрачно, публично и накрая резултатът да бъде на Вашата интернет страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
Реплики?
Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Димитров, явно е, че най-накрая разбрахте колко е трудно да се санира това, което БКП е построило. Добре че го имаше БКП, за да имате сега какво да санирате и хората къде да живеят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Групата Ви има една минута. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Има протестиращи от Вашата група, че изяждате времето на групата си, господин Попов. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
От името на групата на АБВ не сме чули народни представители. (Шум и реплики.)
Извинявайте, това беше реплика, колега.
Дуплика – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Госпожо Цачева, колегите от БСП искаха да чуят още от моята аргументация, затова беше тази кратка реплика. Аз благодаря за нея. (Ръкопляскания, смях и оживление в ГЕРБ.) На място беше.
Уважаеми колеги, въпросът е следният. Както дълги мандати на управление на БСП и ДПС нищо не беше санирано и нищо не беше направено, ако продължим по този начин, какво ще се получи? Хиляди хора в един момент остават на улицата. (Реплики от народния представител Мая Манолова.) И аз не мога да разбера протеста, който редица парламентарни групи отправят в момента. Хиляди хора ще останат на улицата, и какво казаха левите до момента – че са санирали общо по тази програма и по европейски програми 20% от блоковете. Ами отнякъде трябва да започнем. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Освен това 20% е добър резултат. След това още 20 и така до момента, в който всички панелни блокове бъдат конструктивно подсилени, така че да не представляват риск от един момент нататък, и бъдат санирани. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Следващият въпрос. Така е единственият начин да намалим сметките за ток и парно на хиляди хора, живеещи в панелни блокове и в ЕПК. Техните сметки реално ще бъдат понижени веднага. И определени парламентарни групи се притесняват, че тези хора ще разберат разликата между милиарди, прахосани за „Белене”, прахосани за „Южен поток”, и пари, дадени за конкретни резултати. Резултатът е един блок, който изглежда добре и в който хората, като живеят, сметката за ток и за парно ще бъде намалена с до 50% реално на всеки един човек.
Огромна е разликата между политиката, която левите водеха, и тази политика, която сега предлагаме като дясноцентристко управление.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП, от място): Вие ли я предлагате? Вие сте толкова далеч от истината.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Но, госпожо Павлова, много важно е резултатите да бъдат представени по области пред обществото, така че да могат да бъдат проследени. Да се види резултатът примерно за Кюстендил, за София, за всеки един град, където има жилища, които се санират, да се види какво е било преди това и какво е било след това. Да се види как милиарди могат да бъдат харчени с конкретен резултат за българските граждани и как милиарди са били прахосани от леви правителства, без никакъв резултат. (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
И най-накрая, госпожо Павлова. Тази съпротива няма да спре. (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.) Няма да спре, защото тези хора видяха, че „Белене” не им се получава, сега искат да строят VІІ блок на „Козлодуй”, и разбират, че тази и европейската програма, която ще позволи саниране на около 20%, а може би и повече, от панелните блокове, ще премахне въобще необходимостта България да изгражда нови ядрени мощности. Това е много сериозен проблем за определени парламентарни групи, така че не очаквайте съпротивата да спре. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Няма да има национален консенсус по тази тема, но имате достатъчно подкрепа, и то категорична, така че тези мерки да бъдат реализирани. Благодаря за Вашето внимание. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
По начина на водене – заповядайте.
АТАНАС ЗАФИРОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, вземам думата по начина на водене. Имам въпрос към Вас: защо прекъснахте репликата на нашия колега още на първото изречение и му обяснихте, че изяждал времето на групата, а не го оставихте да се изкаже?
Обяснете ми, ако обичате, какво общо имаше тази проповед, която изслушахме тук в рамките на три минути (ръкопляскания и реплики от БСП ЛБ), с репликата на колегата, който просто обясни, че за всичкото това, което е построено от БКП, 10 години няма да стигнат на това управление да го санира? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ и тропане по банките. Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще Ви отговоря, господин Зафиров. Имаше протест от народни представители от Вашата група при излизането на господин Попов. Вероятно са разпределили времето за участниците в дебата, заради това си позволих да му припомня, че времето за реплика влиза във времето на групата. Но ако държите, че неправилно съм дала възможност за дуплика на господин Мартин Димитров, не сте прави. Две секунди реплика печели три минути дуплика, и с това мисля, че опитни парламентаристи като господин Попов са наясно. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Не мога да задължавам никой да отговаря по начина, по който той е намерил за добре. Придържам се към предложението на господин Рамадан Аталай за смислен дебат по темата.
Заповядайте, имате думата.
Слушам Ви, господин Никифоров.
ЛЪЧЕЗАР НИКИФОРОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми господа министри! Като най-нов в този парламент, когато се говори за толкова важна и практическа тема, мисля, че не трябва популизмът да се използва като форма на общуване. Казвам Ви го с цялата си чистота и слагам ръка на сърцето си.
Що се касае до разискваната тема, поради обстоятелството, че аз съм депутат от 14. многомандатен Пернишки район и лично преживях едно земетресение, съответно възстановяването след такова жестоко природно бедствие, считам, че тази програма, която в момента обсъждаме, е полезна за обществото и особено за райони като нашия.
След земетресението ние получихме доста международна помощ точно в това направление, и то международна помощ от такива капацитети, които бяха преживели и по-сериозни земетресения, например капацитети от Япония. Това, което те ни обясниха и което според мен, министър Павлова, е много важно, е конструктивното укрепване и конструктивното обследване на сградите да бъде направено много перфектно от сериозни професионалисти, защото всички последващи действия, които се правят във връзка със санирането, стават безпредметни, когато конструктивното укрепване не е направено достатъчно професионално. В този смисъл съществува правна норма, според която съсобствениците или членовете на етажната собственост определят техническо лице, което да следи за това конструктивно укрепване.
Моля да се ползва широко подкрепата на Камарата на строителите, защото не всички вещи лица – казвам това в битността си на адвокат – разбират точно от понятието „конструктивно укрепване”. Нарочно обръщам внимание на тази тема, защото считам, че и в районите, които са претърпели наводнения, вероятно съществува подобен проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване има думата господин Делян Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, колеги, младежи от Хасково и Сливен! Аз не видях особен смисъл в дебата, който водихме днес, и загубата близо от 2 часа на това Народно събрание. Чу се това, което ние виждаме в последните два месеца. (Реплика на народния представител Мая Манолова.) Опозицията е в паника. В паника е, защото за пръв път някое правителство ще направи нещо за хората, ама точно за хората, а не да им обяснява, че го прави за хората, а да е някаква държавна политика. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Те разбират, че след една година, когато се види ефектът от този 1 милиард – хилядите сгради, които ще бъдат санирани в България, промяната на облика на градовете, спестените средства от всяко домакинство, тогава хората ще започнат да си задават въпроси – „Ако с 1 милиард може да се направи толкова много, какво можеше да се направи с онези 2 милиарда за „Белене”, с онзи 1 милиард за „Цанков камък”, с 6-те милиарда през 2007 и 2008 г.?” Излишъци, забележете, които ние не разбрахме къде отидоха!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Водиха пенсионерите на море!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Говорите за това, че 1 милиард ще се изхарчат за една малка част от сградите, пък ще бъдат платени от всички, че нямало санкция на Народното събрание. Ами Вашата Програма за развитие от миналата година с 500 милиона кой я плати?! Нали пак всички граждани я платиха! И къде отидоха парите? Някой разбра ли какво се финансира с тези 500 милиона?!
Можем да Ви дадем примери. Разбра се в някои села в Бургаско – ето, тук имаме колеги от Бургас – те могат да Ви кажат, че в Бургаско се направиха басейни в малки населени места, в села, където няма деца.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Има баби!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И възрастните хора, да не кажа „бабите”, се шегуват, че нарочно им правят басейн, та да може когато се отчаят много... (Смях и оживление в ГЕРБ.)
Конкретно по темата. Колегите са отчаяни. Започнаха първо с анонимни листовки. Пускаха тези анонимни листовки в пощенските кутии...
РЕПЛИКА ОТ БСП: По начина на водене!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И аз казвам на всички български граждани, тези, които решат да се откажат от участие в програмата заради аргументите на колегите, да запомнят много добре кой ги е разубедил да участват в програмата. Защото, както каза един колега – „Ще дойде време, когато на съседите блокът ще бъде саниран, а техният няма да е саниран”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаеми колеги, дебати като днешния много ясно показват защо хората нямат доверие в българския парламент. Защото той се превръща в една говорилня, в едно заяждане на дребно, едни закачки. Хората го гледат по телевизията и казват: „Всички са маскари!”.
Няма какво да се лъжем. Идеята за саниране на сградите е много добра идея, която трябваше много отдавна да бъде направена. Да, тя можеше да бъде направена преди няколко години, когато 70% от тези пари бяха давани от еврофондовете.
Но какво се получава? Правителството дава една идея, колегите от БСП са против по принцип, защото това е идея на управляващите от притеснение да не би някой да натрупа политически дивиденти от това. (Реплика на народния представител Мая Манолова).
Изслушайте ме.
Други пък излизат с уплахи към хората – как ще им вземат жилищата. Трети злобеят към бившите си колеги, които напуснаха безпричинно. Четвърти, пети... и така нататък. Ето, затова, колеги, парламентът е на това ниво.
Разбира се, ГЕРБ пък виждайки, че БСП внасят нещо – няма да споменавам имена, за да не давам право за лично обяснение – колегите от ГЕРБ казват: „Дайте сега да подкрепим програмата”, която ние не сме виждали и тя не е съгласувана с комисиите.
Колеги, това е важен въпрос, той е полезен за държавата, нека да спечелят политически дивиденти. Те са родили тази идея. Няма нищо лошо. Важното е да се свърши работа. Важното е след като се свърши работата обаче, хората да останат доволни и да няма съмнение, че покрай тази програма някои приятелски фирми са се облажили. (Народният представител Красимир Янков ръкопляска.) Това не става с подобни елементарни разигравания в пленарната зала, от които единствено и само пада рейтингът на парламента. Затова на тази сграда пише: „Съединението прави силата”.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): И на герба го пише!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Да, и на герба го пише.
Има важни неща, по които няма защо да си играем на леви и на десни. Както е казал Левски – „Не ме интересува дали си добър човек, а дали си добър българин!”
Хайде като едни нормални българи по подобни проблеми да намираме възможност за някакъв консенсус. Щом нещо е добро и полезно, нека да сядаме и да говорим човешки, а не да търсим от едно или друго евтини политически дивиденти – хайде, няма да употребявам квалификации – заяждания на дребно и така нататък. От това губят всички. Най-накрая обаче губят българските граждани. Затова 25 години след подобни разправии в България, българската държава е най-бедната, българите са най-бягащите, най-бързо умиращите! Това е положението! Тази зала генерираше нихилизъм и противопоставяне! Това е причината!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване има думата господин Манол Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, искам да бъдете снизходителна към времето, тъй като колежките бяха многословни.
Аз ще кажа само едно. От тази висока трибуна искам да кажа, че нашата група, нашите народни представители подкрепят изцяло програмата и призовават хората, както каза колежката Янкова, да участват.
Аз за басейните не знам, но имам спомени от саниране и от енергийна ефективност от едно хасковско НПО, което за 5 млн. лв. санира оградите на две училища (частични ръкопляскания от БСП ЛБ), със същите 5 млн. лв. бяха санирани 9 общински обекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Генов.
Има ли реплики към неговото изказване? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Михов.
МИХО МИХОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Доколкото и на мен за пръв път ми е участието в този парламент, имам чувството, че вървим по инерцията за разходвани пари – някога за чешмички и мостове, миналата година за други асфалтови пътища – около 500 милиона и други пари.
Искам да се изкажа като възпитаник на Строителния техникум във Велико Търново. Не може да се започва отгоре. По принцип в АБВ подкрепяме тази чудесна идея за енергийната ефективност. Но пак ми се струва, че започваме отгоре. Вече са определени парите на възложителя – Министерския съвет. Оттам определихме 3 хил. жилища. Нека да направим, уважаема госпожо Министър, алгоритъма за тези неща. Ясен е възложителят – правителството, областите, общините.
Стана дума за конструктивната оценка. Конструктивната оценка е много важно нещо и вече върви спор в Строителната камара, в Камарата на архитектите. Тя трябва да бъде независима, след което, проектирането във всички случаи трябва да започне на базата на тази конструктивна оценка. Не би следвало само да красим сградите, ефективно да се подобрят, а след това натоварването да не бъде оценено. Моля Ви, считам, че инженерингът или съчетаването на проектиране и строители от едни и същи фирми е пагубно. На нас ни трябва алгоритъм с многостепенен контрол, което АБВ приветства – както казах, ясно е възложителят как ще разходва парите, и накрая строителят не завършва. Трябва да има независим контрол. Ако този алгоритъм се спазва, във всички случаи широко и активно ще приветстваме цялата тази Програма. Благодаря Ви и считам, че това разделение ще бъде много уместно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, Ви господин Михов.
Реплики? Няма.
Други народни представители от групите, които разполагат с време? Не виждам желаещи.
Госпожо Министър, бяха поставени въпроси. Ще отговорите ли?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо Председател! Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Заместник министър-председател, господин Министър, дами и господа! Благодаря Ви за възможността днес да направим този дебат по темата, макар и разгорещен.
Очевидно темата със санирането е не само актуална и важна, тема, която събуди включително възможността за шеги, реплики, закачки, дори вицове на тема саниране. Ако всичко това ще допринесе да бъдем по-положителни и да гледаме напред, само мога да се радвам това да е така и да е благодарение на тази Програма.
Говорейки конкретно по отношение на всички въпроси, коментари и критики, ще се постарая да отговоря на голямата част от тях извън чисто политическата демагогия и закачки, да ги наречем.
Нека да кажем няколко важни факта, важни за всички български граждани, които следят и имат интерес към тази тема и към този дебат. Темата с енергийната ефективност, темата с обновяването на жилищния фонд в страната е актуална от много години, от десетки години, още от 2004 г. Така че всякаква, бих казала, демагогия по темата – как Вие я подкрепяте, но понеже няма програма, на основата на която това да се разработва, няма визия, няма стратегия, както казаха други колеги, няма законова основа. Няма такова нещо! Всички много добре го знаете! Нека да не се правим на късопаметни.
България има своята Национална стратегия за обновяване на жилищния фонд още от 2004 г. От 2005 г. България има Национална програма за обновяване на целия жилищен фонд, която Вие сега предлагате да се разпише. Тя е факт и я има! Тази Национална програма е за периода 2005-2020 г. и тя е утвърдена. Така че не виждам въобще за каква демагогия говорим днес.
Лошото обаче е, че никой в годините назад не направи необходимото, не направи достатъчното тази Програма да бъде реализирана и тази Програма да бъде обезпечена финансово, за да се случи. Поредният красиво написан документ, без реални механизми да се случи, да се изпълни и да се финансира.
Какво предлагате днес? Да изпълним Програмата, която е приета през 2005 г.?! Да, и ние това направихме. Явно затова, вероятно сте толкова разтревожени. Някой най-накрая седна да свърши работа.
Какво е направено до момента? До момента е направено малко, но достатъчно и е направено благодарение и на предишния мандат на правителството на Бойко Борисов, и на този мандат на правителството.
Тук искам да благодаря искрено на всички, които подкрепят тази Национална програма. Тук държа да отбележа: тази Национална програма за енергийна ефективност не е една хрумка само на ГЕРБ. Да, тя е част от нашата предизборна кампания и платформа и част от нашата предизборна управленска програма. Радвам се, че за по-малко от 100 дни ние успяхме да реализираме едно огромно обещание от нашата предизборна програма. То е факт, то е реално, то е финансово обезпечено.
Не само това. Искам да кажа за всички, които казват, че не знаят, не са гласували, не чули и не видели.
Уважаеми колеги, част от нашата коалиционна декларация е разработването на тази Програма, част от нашата управленска програма е разработването на тази Програма. И тя е факт!
Казвате: „Представете я в Народното събрание. Защо не сме я гледали?” Нали затова е изпълнителната власт?! Нали затова гласувахте и ни дадохте доверие да бъдем правителството на България, изпълнителната власт, която да изпълнява политиките?! Политиката за енергийна ефективност на жилищните сгради е заложена, правителството я изпълнява, реализирайки Националната програма. Това е причината тя да не е... Иначе тя е на разположение, тя е публична на сайта на Министерството, в „Държавен вестник”, достъпна е навсякъде за всеки желаещ да я прочете.
Друго много важно уточнение. Тази Национална програма, ако я зачетете детайлно, дава отговор на всеки един от въпросите, поставени днес. Постановлението на Министерския съвет за приемането на Програмата включва Програмата като цяло – ред, условия и механизъм, по който тя да бъде реализирана, и дава отговор на всички тези въпроси. Започвайки с това: кой, а именно институциите, които отговарят – Министерството на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания, Министерството на финансите осигурява финансовия ресурс и отговаря за финансовите аспекти, общините са тези, които реализират на практика Програмата за тези, които доброволно са решили да участват в нея, в доброволно създадените сдружения с нестопанска цел в лицата на собствениците на тези сгради, които могат да кандидатстват по Програмата. Областните управители от името на държавата контролират процеса. За всяка една стъпка от процеса има ясно създаден ред, условия, включително и образци, които да бъдат ползвани, за да е ясно, прозрачно и единно.
Най-важното – за всички стъпки в Програмата има регистър: регистър на подадените заявления, регистър – публичен, прозрачен регистър на подадените заявления; публичен и прозрачен регистър на сключените договори; публичен и прозрачен регистър как след това тези договори – колко са финансирани, колко е усвоено. Всичко това е факт, всичко това е налице, заложено е и в Програмата. Ако бяхте прочели постановлението на Министерския съвет за реда и условията, нямаше да обсъждаме тези въпроси.
Също така Програмата ясно включва и алгоритъма, по който ще се изпълнява. Как ще се бюджетира, господин Байрактаров? Да, заложено е, имаме и специално, нарочно решение на Министерския съвет, което залага споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите и банките, как се залага годишно в бюджета. Да, няма ги в Бюджет 2015 г., нормално е да ги няма. Банката ще финансира 2015 г., сградите ще се реализират. Възстановяването на публичния ресурс започва от 2016 г. и Ви уверявам, ще ги видите. Може да разчитате на това, което е заложено. Ние сме отговорни хора и спазваме постановленията, наредбите и реда, който приемаме и предлагаме.
Казвате „несправедливо избрани сгради”. И това не е така, уважаеми колеги. Да, след анализи и критерии избрахме да са минимум 36 апартамента. Защо минимум 36? За да може да се даде шанс първо на най-големите сгради, които са най-тежко засегнати, най-трудно биха могли да се сдружат, ако трябва да събират собствен принос за финансиране. Много ясно е написано, че, първо, даваме шанс на най-големите през 2015 г., от 2016 г. влизат всички останали сгради. Така че дискриминирани сгради, които да не могат да участват, няма.
Не само това. Говорим за предишни програми. Имаме успешно реализирана програма със съдействието на ООН – 50 сгради са готови и те са изключително добър пример за това каква е енергийната ефективност, която постигаме. Десет сгради в Смолян – 65% спестяване от средствата за отопление на домакинствата, 65% повече остават пари в домакинството от спестени средства. Това е ефектът, който търсим, това е основната цел на Програмата и това, което трябва да постигнем.
Казахте: „Защо не използваме европейски фондове?”. Напротив, използваме ги. Шестдесет и пет милиона европейско финансиране са предвидени в Програмата за регионално развитие 2007 – 2013 г. Програмата започна 2012 г. За съжаление, 2013 и 2014 г. виждаме пълен блокаж. Беше оставена на трупчета. Никой не направи необходимото да реализира, да избере изпълнители, които да направят този процес възможен. Аз Ви уведомявам, че ние го направихме за краткото време отново в първите 100 дни.
Разгледахме и одобрихме 290 сгради, които се надявам да бъдат обновени до края на тази година. Всички те са под 36 и всички те са тези, които в момента не могат да участват по Националната програма за големите панелни сгради. Така че и за малките, непанелни сгради също е даден шанс и се надявам до края на годината тези да бъдат успешно реализирани, живот и здраве, да имаме успешно проведени тръжни процедури.
Мога да дам още много аргументи, но ще се спра само на няколко важни.
За по-малко от три седмици, откакто функционира тази програма, знаете ли колко сдружения имаме, колко хора не са се притеснили от това, което внушавате и което е невярно? Никой не може да вземе апартаментите на хората, никой не може да им ги отнеме. Изискването за Сдружение на собствениците е сдружение с ограничени правомощия в изпълнение на чл. 25, ал. 1 от Закона, който казва: „Целево сдружение, само за да получи финансиране”. Това сдружение не е стопански оператор, но то е нужно, за да може да е получател на финансирането, да е държател на гаранциите и да държи устойчивостта на сградата. И не само това. Все пак трябва да спазваме и принципите на минимално допустимите държавни помощи, така както го изисква Европейската директива, така както го изисква и българският Закон за държавни помощи. Затова трябва да спазваме закона – нещо също заложено в Проекта на решение, но то вече е взето предвид в Постановлението за реда и условията на програмата, за да спазим и да предоставим допустима възможна, минимална държавна помощ.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Браво! (Ръкопляскания и възгласи: „Браво! Браво!” от ГЕРБ.)
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Няколко факта до момента:
Само за три седмици от началото на програмата има включени над 750 сдружения на собствениците. По информацията, с която разполагаме, от тях вече над 250 са за целите на програмата. Радвам се, че хората не са повярвали на анонимките.
Сключени договори с общини – вече 36 на брой, а вече и сключени договори за финансиране с Българската банка за развитие – 22, само за три седмици. Радвам се, че дори и извън очакванията, които имахме, толкова сгради вече започнаха своя процес и своята реализация.
Още един факт, който е много важен – за съжаление, колегите от ДПС, които изложиха този аргумент, излязоха. Защо големите? Първо, защото в тях има по-голям брой нормални сгради, казахте Вие, пренебрегваме малките. Обаче в рамките на Вашия мандат, когато имаше приета такава Национална програма, макар и нефинансирана, само на теория, е изрично заложено, че първият етап на програмата задължително трябва да включва само големите градове, в който обхват са Бургас, Варна, Пловдив и София. Това е заложено от Вас, уважаеми колеги, в Националната програма, приета през 2005 г. – че трябва да се почне само с големите градове и само с панелните сгради в тях. Ние не откриваме топлата вода, ние изпълняваме Националната програма. (Реплики от народния представител Мая Манолова.) Но понеже сме толерантни, понеже сме солидарни, казахме: „Всички населени места, въпреки всичко да се включат в програмата”, за да я няма дискриминацията, каквато е заложена в програмата от 2005 г., която не сте променили.
Друга спекулация с изчисленията, която направихте. В същата тази Национална програма 2005 – 2020 г. се казва, че за да може да бъде обновен жилищният фонд, са необходими около 4 млрд. лв. Ние в момента имаме 1 милиард от Националната програма; 350 милиона, предвидени с европейско финансиране по Програмата „Региони в растеж”; 65 милиона имаме в сегашната Програма „Регионално развитие” и 15 милиона по Програмата на ПРООН. Това са около милиард и половина, а именно 40% от тези панелни сгради могат да бъдат покрити. Седемстотин хиляди са жилищата в панелни сгради. Надявам се да покрием 40% от тях. Това е огромна успеваемост. Дай Боже, с общи усилия да го постигнем и направим възможно.
Така че всички люти нападки, критики, цялата демагогия, аз Ви благодаря, че и с тази негативна кампания промотирахте това саниране, направихте възможно така, че енергийната ефективност като програма, като обхват, като нужди да може да достигне до всеки, защото лоша реклама няма. И лошата реклама е тази, която обаче ни дава възможност да дадем параметрите, да покажем ползите и да покажем защо тя е важна, защо е необходима и защо трябва да продължим да я реализираме. Колкото повече направим заедно, толкова по-добре, защото това е програма директно към българските граждани – не само социална, но и към българската икономика.
Над 5800 са фирмите-производители на дограма. Нека им дадем шанс да произведат, българското производство и икономика да работят. Над 2500 са малките и средни фирми, които могат и ще работят по тази програма. Нека да им дадем шанс, защото условията, които сме поставили, са такива. И както се казва, за да завърша с позитивизъм, искам да кажа: за мен чашата е наполовина пълна. Нека да направим така, че с усилията, които ще вложим, сега да направим половината, следващата половина – напред в годините да има усилието, желанието, волята, за да се погрижим, защото почти 3 млн. българи живеят в тези сгради. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Вицепремиерът Дончев иска думата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! На първо място искам да не се съглася с тезата на господин Добрев, че проведеният днес дебат е напълно излишен. Не е така, господин Добрев! Всъщност проведеният дебат, макар и лишен в повечето случаи от рационални аргументи, представляваше една безплатна реклама на цялата програма за санирането, под формата на драматизация, ако говорим за телевизионни жанрове, или ако говорим за печата, под формата на известната стилистика десет аргумента да участвате в Програмата и десет – в лъжи и заблуди, свързани с Програмата.
Не си спомням кой беше казал, че е спрял да чете книги, откакто е започнал да ги пише, което в артистичните среди или в свободните изкуства е напълно приемливо. Когато обаче става дума за числа, когато става дума за публични политики, това не е добра практика. Аз мисля, че ако много от участвалите днес в дебата си бяха направили труда да прочетат Методиката и всички документи, нямаше да задават въпроси и част от притесненията щяха изобщо да изчезнат. Ако пък някой няма сила да чете, спокойно можеше да посети някое от събранията и да научи, че голяма част от притесненията и голяма част от въпросите, които задават, са лишени от смисъл.
Изборите. Да, факт е, че тази есен има местни избори, догодина има президентски. Това е факт и това в определени случаи обостря политическите емоции. Но, колеги, това че има избори, не е причина всички да тънем в бездейно съзерцание и да не правим нищо. Имаме въведен ден за размисъл, нямаме година за размисъл. Не можем да си позволим една година преди изборите да не се случва нищо, защото някой щял да коментира какъв е политическият ефект.
Да си дадем сметка – тук не говорим за инфраструктурен каприз. Тук не говорим само за енергийна ефективност, тук не говорим само за социална политика. Тук говорим за национална сигурност. Над една трета от българите живеят в подобни жилища. Те имат проблем не само със сметките за ток, а със състоянието на тези жилища, така че единственото лошо в тази програма е, че стартира твърде късно.
Нещата са прости. Има ли безспорна нужда? – Има! Има ли алтернатива на това, което е предложено? – Не, няма! Има ли въпроси? Има ли рискове? – Има, има! Най-тъжното е, че аз не чух нито един от сериозните въпроси и не чух някой да коментира някои от сериозните рискове. Понеже не е моя работа да Ви върша работата, няма да ги споменавам в момента.
Аз разбирам необходимостта опозицията да даде вой по определени теми. Разбирам го. Разбирам и колко е трудно. Обаче да се вдига политическа истерия по отношение на едно добро предложение е също толкава лишено от стил, колкото да разказваш тъпи вицове. Благодаря. (Смях, весело оживление, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Закривам дебатите.
Преминаваме към гласуване.
Тъй като нито един от вносителите не ни запозна с конкретните проекти за решение, ще ги прочета и двата.
Първият по време, с който се стартира тази процедура по разисквания, е на 50 народни представители.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванe по питане № 554-05-8 от 21 януари 2015 г., внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Министерският съвет да внесе в Народното събрание до края на месец февруари Национална програма за енергийна ефективност на сградния фонд в България, която да съдържа:
- обхват на целия сграден фонд;
- източници и форми за финансиране, съотнесени към средносрочната бюджетна прогноза;
- капацитет за обследването и техническите характеристики, свързани с техническите паспорти на сградите;
- пътна карта за сроковете за постигане на националните цели;
- оценка за намаляване на разходите за отопление, спестените емисии и парниковите газове;
- да се регистрира и отчете режимът на „минималната помощ”.
2. Министерският съвет да внесе за обсъждане в Народното събрание до края на месец февруари Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
3. Министерският съвет в диалог с Националното сдружение на общините в Република България да внесе промени в Закона за местните данъци и такси с цел да не се ощетят собствените приходи на българските общини.
4. Министерският съвет да създаде публичен електронен регистър за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.”
И пета точка, която е предложена да се гласува разделно от цялото решение, е:
„5. Министерският съвет да създаде условия за граждански контрол и мониторинг в процеса на регистрация на кандидатите за саниране, контрол при одобряване на същите, контрол при провеждане на обществените поръчки и при изпълнение на строително-монтажните работи.”
Подписите на народни представители, вносители по списък.
Вторият по време Проект за решение, подписан от 53 народни представители, гласи следното:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискване по питане № 554-05-8 от 21 януари 2015 г., внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 101, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Народното събрание подкрепя Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и цялостната й реализация, приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.
2. Министерският съвет ежегодно до 30 април предоставя доклад на Народното събрание за напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за предходната календарна година, включително по отношение на източниците на финансиране и размера на усвоените средства.
3. Министерският съвет съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България да внесе промяна в Закона за местните данъци и такси, изключваща прилагането на данъчно облекчение спрямо обновените с публични средства жилищни сгради.”
Следват подписите на вносителите.
Първо, поставям на гласуване процедурното предложение на госпожа Манолова, от техния Проект за решение – т. 5, на която Ви обърнах внимание, да се гласува отделно от останалите точки в Проекта за решение.
Гласуваме предложението на госпожа Манолова.
Гласували 124 народни представители: за 31, против 72, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване Проекта за решение, внесен от госпожа Мая Манолова и група народни представители – гласуваме Проекта за решение на инициаторите за днешното разискване.
Гласували 122 народни представители: за 26, против 75, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Прегласуване – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател! Процедурата ми е за прегласуване, тъй като предполагам, че депутатите от мнозинството не са разбрали смисъла на това предложение. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи: „Стига! Не, не, не!”).
След всички словоизлияния от страна на ГЕРБ и на двамата министри да сте против това Националната програма за саниране да влезе за обсъждане в парламента, наистина звучи странно. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Още по-срамно и абсурдно звучи Вашето гласуване в контекста на поискания от нас граждански контрол – нали няма да има злоупотреба с пари, нали няма да има надути сметки, нали няма да се облагодетелстват Вашите кметове?! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Тогава защо се страхувате от граждански контрол?! Защо гласувате против това гражданите да контролират целия процес?! (Реплики от ГЕРБ.)
Току-що с гласуването си опровергахте двамата министри – и Дончев, и госпожа Павлова, които твърдяха, че това се прави в интерес на гражданите. (Силен шум и реплики.)
Не, гражданите ще платят с техните пари изборите на ГЕРБ! (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи: „Ееее! Тропане по банките.”)
Това е изводът от Вашето гласуване и демагогията на министрите личи във Вашето гласуване. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Поставям на прегласуване Проекта за решение на госпожа Манолова и група народни представители.
Гласували 122 народни представители: за 30, против 77, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване Проекта за решение с вносители Ирена Коцева и група народни представители – гласуваме втория Проект за решение.
Гласували 102 народни представители: за 79, против 12, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Господин Лазаров – процедура по прегласуване.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри! Моля да подложите на прегласуване предложението.
Колегите разбраха къде е лицемерието, къде се даваха пари за басейни, къде се даваха пари за тенис кортове, госпожо Председател,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме Ви, господин Лазаров. Благодаря Ви.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: ...къде ще има граждански контрол с неправителствени организации.
Моля, прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги.
Гласували 104 народни представители: за 82, против 12, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, искам освен да благодаря за подкрепата, да уверя опозицията, но най-вече всички български граждани, че тази програма е прозрачна, доброволна, тя е от гражданите за гражданите. Граждански контрол има и ще има – той е предвиден в регламента, в реда и условията. Гражданите са тези, които ще контролират пряко процеса както на избор на фирми, така и на тяхната работа. Без техния контрол, без техния подпис, без тяхното одобрение нито една стъпка от програмата не може да бъде реализирана. Това е гражданският контрол. Той е внедрен, част е от програмата. Тя е базирана на гражданите, на тяхната воля, съгласие, на тяхното одобрение, на работата на проектантите, строителите и на инвестиционния контрол – всичко това се контролира от гражданите. Той е гарантиран.
Благодаря Ви много. Уверявам Ви, че ще работим усилено, прозрачно и ще направим необходимото Програмата да се реализира. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Министър.
Колеги, преминаваме към същинската част на парламентарния контрол.
Първи ще отговаря Томислав Дончев – заместник министър председател по европейските фондове и икономическата политика, на питане от народния представител Петър Славов относно възможности за допълнително финансиране на Българската армия, в това число и за превъоръжаване по стандартите на НАТО, без допълнителна тежест за държавния бюджет.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос касае възможностите за допълнително финансиране на Българската армия, в това число и за превъоръжаване по стандартите на НАТО, без това да е в тежест на държавния бюджет и той е насочен към вицепремиера Томислав Дончев.
Уважаеми господин Заместник министър-председател, на срещата в Уелс България пое ангажимент към партньорите си от НАТО да увеличава постепенно средствата, отделяни от държавния бюджет за отбрана, до достигане на 2% от брутния вътрешен продукт, в това число и за превъоръжаване на Българската армия по съвременните стандарти на НАТО.
Лошото наследство, което завари правителството, в което участвате, в това число и бюджетният дефицит от 3,7%, наложиха сериозни рестрикции в бюджетите на редица ведомства, от което пострада, разбира се, и бюджетът на Министерството на отбраната. Последният бе намален до 1,3% от брутния вътрешен продукт. Огромната част от тези средства ще бъдат разходвани за текуща издръжка и заплати на военнослужещите, като остатъкът ще бъде крайно недостатъчен не само за реализиране на по-съществено превъоръжаване, но дори и за поддръжка на съществуващото въоръжение и техника.
В тази трудна ситуация е очевидно, че трябва да се потърсят алтернативни възможности за финансиране на нуждите на Българската армия, за да бъде тя равностоен и боеспособен партньор в рамките на НАТО и ефективно да осъществява задълженията си за защита на националния суверенитет на Република България.
Във връзка с гореизложеното и с оглед правомощията на Министерския съвет по чл. 22 от Закона за отбраната и въоръжените сили за осъществяване на държавната политика в областта на отбраната, моля, уважаеми господин Вицепремиер, да отговорите на следния въпрос: попада ли сред приоритетите на осъществяваната от Министерския съвет политика в областта на отбраната превъоръжаването в разумни срокове и по стандартите на НАТО на Българската армия? Би ли могъл алтернативен източник на финансиране да бъде продажбата на свалена от въоръжение техника, боеприпаси и ненужни имоти, приходите от които да се насочат към придобиване на съвременна техника и въоръжение? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Думата има заместник министър-председателят господин Дончев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Славов! Важно е да се отбележи, че е редно да получите достатъчно задълбочен и детайлен отговор от министъра на отбраната, но доколкото въпросът касае по-широк спектър, пряко свързан и с икономическата политика, ще Ви предоставя отговор.
Явно е, че приоритетите на правителството в сектор „Отбрана” са включени в управленската му програма, включително и превъоръжаването на българските Въоръжени сили. В изпълнение на тази програма Министерството на отбраната разработва Програма за развитие на отбранителните способности до 2020 г., която предстои в кратък срок да бъде внесена и обсъдена в Министерския съвет, след което ще бъде предоставена за одобрение на Народното събрание.
Редно е да се има предвид, че превъоръжаването на Въоръжените сили е национална отговорност на всяка страна –членка на НАТО, и на първо място би трябвало да се осигурява с ресурси на самата държава.
Естествено, допълнителни възможности могат да се търсят в многостранни, регионални и двустранни общи проекти, включени в инициативите на НАТО или на Европейския съюз, наричани съответно „Интелигентна отбрана” и „Обединяване и споделяне”. Факт е, че ресурсът, който е на разположение там, и възможностите по никакъв начин не са достатъчни за мащабно превъоръжаване на армията. Искам да Ви уверя, че в рамките на Европейския съюз не съществуват общоевропейски фондове в областта на отбраната.
Колкото до възможността да се използват приходи на Министерството на отбраната от продажба на имоти с отпаднала необходимост за Българската армия и станали ненужни вещи, техника, имущество, въоръжение, такава възможност съществува. Получените от продажбата ресурси са включени в приходната част на Министерството на отбраната.
Само искам да отбележа, че от гледна точка на разумното управление на публични ресурси е редно, когато има ненужни активи, за които няма приложение в момента, Министерството да се разделя с тях, но за да не се декапитализира цялата система, е редно приходите от продажбата на тези активи да бъдат вкарвани в други активи, а не да се използват за текуща издръжка. Базисният принцип е активът да не се втечнява – приходите от актива да отиват за друг актив.
В заключение искам да Ви информирам, че за зло или за добро не съществува възможност средствата от Европейския съюз по оперативните програми или Програма за развитие на селските райони да бъдат използвани за модернизация на Въоръжените сили. Това е недопустим разход и недопустима дейност. Съвсем друг е въпросът, че редица ведомства в структурата на Министерството на отбраната, които имат други функции, имат възможност да получават европейско финансиране – такива са звената, свързани с наука, някои от звената в сферата на здравеопазването.
Аз днес и другата седмица имам поредица от срещи с представители на подобни звена, за да разясним възможностите, за да могат да ползват европейско финансиране. Тук изискването според приложимите регламенти е, когато кандидатстват подобни звена, които са част от системата на Министерството на отбраната, това да бъде в конкурентен режим с всички останали подобни структури. Когато говорим за болница – тя да може да се конкурира с всички останали болници, когато говорим за научен институт – той да може да се конкурира с всички останали научни институти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Заместник министър-председател.
Господин Славов, имате право на два уточняващи въпроса.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Вицепремиер, благодаря Ви за този отговор. Вие донякъде частично засегнахте моите два уточняващи въпроса, говорейки за невъзможността по линия на европейската солидарност да се осигуряват средства за превъоръжаване.
Аз бих искал да Ви попитам именно по линия на тази европейска солидарност от Европейския съюз дали бихме могли и дали би могло Министерството на отбраната и всичките му структури да потърси възможности наистина да финансира други свои дейности, които примерно са насочени, както Вие споменахте – болници, или по-скоро може би да се помисли в посока на дейности във връзка със защитата на населението при бедствия и аварии и при помагане в такива тежки ситуации. Тоест това е все специализирана техника, от която Министерството има нужда и на практика в момента донякъде липсва или не е в много добро състояние. Така че в тази посока е единият ми уточняващ въпрос.
Другият ми уточняващ въпрос е по отношение на възможността за собствените приходи. Предполагам, добре си спомняте, през 2012 г. имаше възможност наистина продадената техника, свалена от въоръжение, собствени имоти и така нататък, да се използват на 100% от Министерството за нуждите му, основно както Вие обърнахте внимание, за нови капиталови разходи и инвестиции, тоест за превъоръжаване на нова техника и така нататък. За съжаление обаче, след като влезе в сила, Законът за публичните финанси наложи доста сериозни рестрикции. Тази година в Закона за държавния бюджет всъщност е сложен лимит от 30 милиона, над който продажбите няма да отидат в бюджета на Министерството и няма да се използват за такива цели, а ще отидат в централния бюджет или ще се използват вече за съвсем други неща.
Може би в тази посока ние като народни представители трябва да помислим за законодателна инициатива, но на мен би ми било интересно дали Вие принципно бихте подкрепили един такъв подход, наистина това, което Министерството продава като свалена от въоръжение стара техника или имоти, на 100% да се използва за подновяване и за закупуване на нова такава. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Заповядайте, господин Заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Славов, до голяма степен дадох информация по отношение на уточняващите въпроси.
По отношение на това какви приходи от продажба на имущество има Министерството на отбраната и дали те могат да бъдат използвани за превъоръжаване, искам да Ви обърна внимание, че няма голямо значение как точно се движат парите – дали остават в Министерството, дали отиват в Министерството на финансите, пък после обратно се връщат. Важно е да се следва базисният коефициент – това, което имаме като приходи от продажба на имущество, да бъде съотносимо с капиталовата програма на самото Министерство. Тук е пак редно да обърна внимание да говорим за някакво сходство в активите – приходите от продажба на старо въоръжение да бъдат сравними или поне да бъдат няколко пъти по-малко от разходите, свързани с придобиването на ново.
Аз вече маркирах, че има ясна забрана да се използват средства от Европейския съюз по оперативните програми за Въоръжени сили в частта, конкретно Въоръжени сили, за закупуване на въоръжение, на униформи или за издръжка. Това е невъзможно! Но военната наука, доколкото е наука, приложима не само във военната сфера – за военната медицина, за социални проблеми, за социални проекти, са напълно допустими разходи. Съвсем друг въпрос е, че тази възможност в годините назад не е била използвана докрай. Лично мой приоритет е да изчистим всички възможности, включително и в разговори с представители на съответните ведомства, разбира се и с колегите от Министерството на отбраната, и там, където има конкретна възможност, да се осигури финансиране, то да бъде осигурено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви.
Господин Славов, ще се възползвате ли от правото на дуплика?
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Вицепремиер, благодаря Ви за този отговор. Целта на моето питане донякъде беше и такава да обърна внимание на проблема и да насоча вниманието Ви към него, тъй като наистина ситуацията в момента и в региона е доста напрегната. Повече от препоръчително е армията да бъде във добра военна кондиция и действително да отговаря на високите изисквания към нея.
Всъщност това, което аз си мислех, че може да бъде направено в случая, и това, което ние като народни представители и Вие като изпълнителна власт бихме могли да направим, е да дадем възможност на Министерството на отбраната да си помогне само. В този смисъл е това, което споменах – възможността продажбата на стара техника да отива приоритетно и на 100% за закупуване на нова. На практика в момента начинът, по който са разписани нещата, независимо колко стара техника или имоти и старо въоръжение бъдат продадени, има ограничение от тези 30 милиона за тази година, и всичко останало на практика отива другаде. Това действа демотивиращо и на самото ведомство, както разбирате. Това не е и десният подход, защото най-малкото не стимулира да се търси най-добрата пазарна цена за тази техника или за тези имоти, която би могла да бъде реализирана.
Аз се радвам, че министърът на отбраната присъства тук и чува този въпрос и Вашите отговори. Надявам се за следващата година в бюджета наистина да можем да заложим една доста по-амбициозна инвестиционна програма на ведомството, с която то на практика да покаже, че има желание да се финансира до голяма степен със собствени ресурси, именно по тази линия и, разбира се, тя да намери подкрепа и сред Министерския съвет, и сред народните представители. Благодаря Ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Отново въпрос към заместник министър-председателя господин Томислав Дончев. Той е от народния представител Корман Якубов Исмаилов относно включването на новообособената община Сърница по оперативните програми за плановия период 2014 – 2020 г.
Заповядайте, господин Исмаилов – имате две минути да развиете Вашия въпрос.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! С Указ № 177 от 22 юли 2014 г. на Президента на Република България, влязъл в сила от 1 януари 2015 г., град Сърница заедно със селата Медени поляни и Побит камък са обособени в община Сърница. Процедурата по обособяването на новата община крие своите сложности от гледна точка на това, че община Сърница не присъства в Закона за държавния бюджет за 2015 г. и логично възниква въпросът как е заложена в индикативните бюджети на оперативните програми за плановия период 2014 – 2020 г.
Уважаеми господин Дончев, какви действия са предприели поверените Ви ведомства за включването на община Сърница като бенефициент на европейско финансиране и по кои европейски програми?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Исмаилов.
Заповядайте, господин Дончев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Исмаилов! Факт е, че обособяването на нова териториална единица и община е свързано с много предизвикателства. Това е безспорен факт. Тук освен осигуряването на финансиране, аз бих искал да спомена и всички предизвикателства във връзка със създаването на добре работеща институция с достатъчен административен капацитет.
От гледна точка на възможностите за финансиране на новообразуваната община нямате поводи за притеснение. В краткото време, което имам, аз ще се опитам да направя един стегнат анализ по различните финансови инструменти, като Ви информирам какви са възможностите да бъде осигурявано финансиране за различен тип интервенции.
Започваме с Програмата за развитие на селските райони, доколкото националната дефиниция определя като селски район общините, в които няма населено място с население над 30 хиляди души. Съгласно тази дефиниция, Сърница също е селска община. Това означава, че тя може да се ползва, на първо място, от Програмата за развитие на селските райони, специално мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Благодарение на финансирането по тази програма могат да бъдат покрити нужди от широк спектър, най-вече от сферата на инфраструктурата. Поради същата причина община Сърница няма да бъде финансирана нито по приоритетна ос 1, нито по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж”. Знаете, че там имаме ясна географска демаркация кои населени места от коя програма се финансират.
По отношение на образователна, социална инфраструктура, както и регионален туризъм, общината ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж”. Интервенциите са лимитирани до точно тези типове инфраструктура, доколкото те не подлежат на географска демаркация. Тоест те са приложими за територията на цялата страна. Там разделението, което имаме между Програмата за развитие на селските програми и ОПРР, не се прилага.
По отношение на Оперативна програма „Околна среда”. Тук е важно да се уточни, че когато говорим за водния сектор, тя ще финансира агломерации с над 10 хил. еквивалент жители. С информацията, която имам, в конкретния случай община Сърница като агломерация е с 3591 еквивалент жители, което означава, че няма да може да бъде финансирана от Оперативната програма „Околна среда”. За сметка на това ще може да бъде финансирана за сходен тип интервенции от Програма за развитие на селските райони, както споменах преди малко. Общината е допустима по отношение на останалите оперативни програми – „Наука и образование за интелигентен растеж”. Дори и през 2015 г. очакваме отварянето на схеми, по които общината ще може да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Тук също в рамките на годината очакваме първите схеми интеграция, където общината би могла да бъде допустим бенефициент. Говоря не само за общината, а и за други институции на територията на общината. Говоря за образователни институции и за неправителствени организации.
И като финал, когато коментираме Оперативна програма „Добро управление” – програмата, която беше одобрена вчера, заедно с Програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, тук също има мерки, по отношение на които общината може да бъде кандидат. Някои от тях също ще бъдат обявени още през 2015 г. Става дума за въвеждане на комплексно административно обслужване, както и мерките, свързани с електронна община. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, господин Дончев.
Господин Исмаилов, имате две минути за реплика.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (РБ): Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Мисля, че тази информация и Вашата ангажираност въобще за този процес при възникването и структурирането на една нова община и на съответните държавни и общински служби от гледна точка на предоставянето на адекватни, близки до населението качествени услуги, е много важна. Надявам се, че от запитванията, които имах от граждани от региона, от населението, ще имат възможност и други да получат повече информация и във времето общината да може активно да се включи наред с всички други общини да не изостане, а да се развива успешно и занапред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Исмаилов.
Господин Вицепремиер? Не желаете думата за дуплика.
Следващият въпрос отново е към господин Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. Въпросът е на народния представител Джейхан Хасанов Ибрямов относно недостатъци и пороци на Националната програма за саниране, която предстои да бъде реализирана през 2015–2016 г.
Заповядайте, господин Ибрямов, да развиете Вашия въпрос.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Благодаря, господин Председателстващ.
Уважаеми господа Вицепремиери, господин Министър, госпожи и господа народни представители, въпреки провелия се дебат относно Националната програма за саниране, без да влагам емоция и някакъв вид укор към вицепремиер Дончев, ще развия моя въпрос, тъй като по същество касае едно изключително важно решение на правителството.
През 2011 г. стартира обявената от тогавашния регионален министър схема за саниране на жилищни сгради с европейски средства, като по тогавашната Програма „Регионално развитие” се предвиждаше да се финансират до 50% от разходите за енергийно обновяване на цели блокове или отделни входове. Някои от гражданите се възползваха от нея.
В края на 2014 г. настоящият министър на регионалното развитие и благоустройство обяви, че санирането на панелни сгради ще се осъществява и с пари по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”, в която са предвидени 380 милиона за енергийна ефективност. Естествено, някои от българските граждани ще се възползват и от тази програма.
След това регионалният министър съобщи, че Националната програма за саниране ще започне през 2015 г. Финансирането на тази Програма, според нейните разяснения, ще се осигурява от фонд, чрез който ще се предоставят средства на общините за 100% безвъзмездно финансиране на санирането на големи панелни сгради. Някои от гражданите в България ще се възползват от тази възможност, а част от българите няма да успеят поради откровено, според мен, дискриминационния подход на правителството.
В хода на самата кампания госпожа Павлова разясни първия вариант, според който всяка община ще сключи рамково споразумение с много на брой фирми и ще разпредели блоковете, които имат нужда от мерки за енергийна ефективност. Медиите огласиха нейната идея да се въведе ограничение, насочено към фирма с поръчка за саниране, която няма да може да сключва договор със същия предмет, докато не приключи ремонтът или ще бъде ограничена в тази своя инициатива в тримесечен срок.
Така също от госпожа Павлова бе съобщено, че очаква становище на Агенцията за обществени поръчки, поради което не се изключва вариантът за всеки блок да се обявява отделна обществена поръчка. Същевременно действащият Закон за обществените поръчки налага правилото избраните в рамково споразумение фирми да подадат оферти за всеки обект и така да се избере най-изгодната оферта от тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Времето, господин Ибрямов. Ориентирайте се към въпроса.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Приключвам.
Във връзка с всичко казано досега, моят въпрос към Вас е следният: решението на правителството за 100% покриване на разходите за саниране допустима държавна помощ ли е и по какъв критерий бяха определени минимално установените 36 апартамента с оглед допустимостта на финансирането?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Ибрямов.
Господин Вицепремиер, имате думата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Ибрямов, особено след дългата дискусия, която тече през последния един час, аз предлагам заедно с Вас да не преповтаряме част от регламентите, които бяха изразени в тази зала. Затова ще се опитам да се концентрирам пряко върху въпроса Ви.
Само по отношение на броя апартаменти, когато използваме такива тежки думи като дискриминация, е редно да обърнем внимание на допълняемостта между Националната програма за енергийна ефективност, както и жилищните сгради, които ще бъдат финансирани от бъдещата ОПРР. Тоест няма как да говорим за дискриминация.
Още нещо – дългосрочните намерения, които няма как да бъдат осъществени само в рамките на 2015 г. или 2016 г., са подобен тип мерки да обхванат практически целия сграден фонд в страната, стигайки до еднофамилните жилищни сгради, защото и там имаме проблеми, впрочем не само свързани със състоянието на сградите, начинът на отопление. Само напомням, че в редица градове на страната имаме проблеми със замърсяването с фини прахови частици. Една от причините за това е начинът на отопление, който налага необходими мерки за стимулиране на други начини за отопление, различни от тези с твърдо гориво. Има намерения в тази посока.
Пряко на въпроса Ви относно държавната помощ, че при наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти или жилища ще се третират като получатели на така наречената „минимална помощ” или de minimis, съгласно Закона за държавните помощи. Праговете са определени в Регламент 1407 от 2013 г. и става дума за левовата равностойност на 200 хил. евро. Точно 391 166 лв. за период от три последователни години.
Собственици на самостоятелни обекти жилища в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но са извън обхвата на схемата за минимална помощ, ще следва да заплатят съответната част от разходите за обновяване. Това са разпоредби на Европейския съюз, свързани с така наречената приложима държавна помощ. Моята прогноза е, че в много малко от случаите ние ще стигнем до подобна ситуация, доколкото, познавайки стойностите на подобен тип мерки, на подобен тип проекти, освен ако съответната фирма не е получавала финансиране преди това от държавата или от друга оперативна програма, много малка е вероятността тя да надмине тези прагове. Но европейските правила са категорични: когато има натрупване, когато се минава прагът на минималната помощ – само тогава и само ако във въпросната част от сградата се осъществява де факто търговска дейност, само тогава се влиза в подобен режим. Тези, които обитават апартаменти, физически лица без да извършват вътре търговска дейност, за извън тази схема. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Вицепремиер.
Имате думата, господин Ибрямов, ако желаете реплика.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Благодаря, господин Председателстващ.
Уважаеми господин Вицепремиер, благодаря за отговора, но все пак става дума за 1 милиард средства, които правителството, по Ваши думи и от дебатите, които разисквахме преди малко, ще бъдат изразходвани за санирането на сгради, така належащи панелни сгради. Въпросът ми беше дали наистина този ресурс от 1 милиард е държавна помощ и ако е така, дали имате нотификация от Европейската комисия за използването на тези средства. Исках това да чуя от Вас. И ако наистина има такъв документ, е хубаво да го предоставите на народните представители, за да се запознаем и ние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, господин Ибрямов.
Дуплика, господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Ибрямов, приемаме, че аз недобре съм разбрал въпроса. Коментирах държавната помощ в хипотезата краен получател, ползите, защото тук не говорим за пряк получател на финансирането. Частните собственици – няма хипотеза, в която да получават пряко финансиране. Тази хипотеза я анализирах много внимателно. Неслучайно дори изчетох текста с конкретните стойности.
Колкото до целия милиард финансиране, според мен императивно няма характеристиките на държавна помощ. Но ако знаех, че въпросът Ви е точно в този смисъл, можех да се подготвя с по-детайлен анализ. Приемаме, че съм го разбрал по малко по-различен начин. Ако темата продължава да представлява интерес, не възразявам, включително и писмено, да Ви дам допълнителни разяснения.
Спонтанно, не считам, че въпросното финансиране, целият милиард попада под подобни характеристики. Само да уточня, говорим за 1 милиард от публичния ресурс, говорим за допълнително финансиране от Оперативната програма. И да допълня, това не е окончателният ресурс, който ще се разходва за подобни мерки. Имаме намерение, включително след 2016 г., както споменах, и по отношение на други категории жилища, стигайки до еднофамилните жилищни сгради, подобни мерки да продължат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Вицепремиер.
Това бяха трите въпроса към господин Томислав Дончев. Благодаря му за отговорите. Пожелаваме му приятна работа.
Следващият въпрос е към Ивайло Калфин – заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Той ще отговори на един въпрос тази седмица – от народния представител Илиан Сашов Тодоров, относно броя на пенсионерите в Република България, получаващи пенсия под линията на бедността от 286 лв.
Заповядайте, господин Тодоров – две минути да развиете Вашия въпрос.
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Заместник министър-председател, моля да ми отговорите: какъв е общият брой на българските пенсионери, получаващи пенсия, чиято равностойност е под линията на бедност от 286 лв. за 2015 г.? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, господин Тодоров.
Вицепремиерът господин Калфин.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тодоров, броят на пенсионерите, получаващи пенсия, включително с добавките към нея, в размер до 286 лв., е 1 млн. 228 хил. 623, което е 56,4% от общия брой на пенсионерите, в края на 2014 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Тодоров, заповядайте – право на реплика.
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака): Господин Председател! Уважаеми господин Министър, ясно е, че днешната четворна коалиция е поредната политическа управляваща клика, която поставя в изключително тежки условия на живот българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Ще Ви направя забележка, господин Тодоров – не използвайте такива думи, като „клика”...
ИЛИАН ТОДОРОВ: Хиляди български пенсионери, които получават под 286 лв. – линията на бедността. Извинявам се много, но това е геноцид над тези хора по всички показатели.
Погледнете в Наказателния кодекс чл. 585, ал. 2 и ще го видите.
Всъщност какво ни казвате? Че в момента над 1 млн. 200 хил. българи, които изградиха с ръцете си и с мисълта си България, която, разбира се, в последните 25 години управляващите разграбваха и подаряваха на свои хора за жълти стотинки, тези хора днес ще ги поставим в ситуация, в която да нямат пари за лекарства, за храна, за елементарни комунални разходи. Едни хора се оказва, че нямат нужните средства дори да съществуват – това е наистина физически геноцид!
Отделно от това, днес четворната коалиция предлага дори да въведете данъци върху мизерните пенсии на тези хора.
Господин Министър, Вие току-що признахте, че държавата извършва геноцид над 1 млн. 228 хил. души – това са Ваши думи.
Да продължа нататък. Тъй като много обичате да говорите за евроценности, как сме били член на Европейския съюз, на НАТО, евроориентацията на България, да Ви кажа, че минималната пенсия в България е по-ниска от редица такива в Африка и Латинска Америка. За какъв Евросъюз говорим? Това е подигравателно. Минималната пенсия в България е по-ниска от тази в Боливия, в Перу, Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Колумбия, Хондурас, по-ниска от една африканска държава, като Габон, където минималната пенсия е близо 195 евро! За какъв Евросъюз ми говорите?
В момента средната месечна издръжка на един затворник в страната ни се равнява на 1300 лв. срещу минимална пенсия от 155 лв.! Издръжката на едно бездомно куче в София възлиза на 300 лв. спрямо 155 лв. минимална пенсия!
Да не би някой от Вас, управляващите, да одобрява българският пенсионер да е по-нищожен и по-беден от африканеца или латиноамериканеца, да получава наполовината от едно бездомно куче и приблизително девет пъти по-малко от убиеца, крадеца и изнасилвача?!
Ето защо ние от „Атака” продължаваме да настояваме да приемете нашето законодателно предложение за повишаване на минималната пенсия в България на 500 лв. Това, което предложихме всъщност и в Четиридесет и второто народно събрание (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), но беше отхвърлено от ГЕРБ, БСП и ДПС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Времето Ви изтече, господин Тодоров.
ИЛИАН ТОДОРОВ: Вече четири месеца (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) това предложение отлежава в българския парламент, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Времето Ви изтече.
ИЛИАН ТОДОРОВ: ...докато Вие целенасочено избивате... (Народният представител прекъсва репликата си поради изключване на микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Бях толерантен да Ви оставя да си завършите мисълта, но Вие прекалихте.
Господин Калфин, имате думата за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Господин Тодоров, беше ясно, че ме питате за число, което знаете, за да можете да прочетете една филипика след това.
Проблемът е, че бъркате понятията. Когато използвате думичката „геноцид”, внимавайте много как и кога я използвате, защото тя си има международноправно значение.
Второ, аз Ви дадох данни към края на миналата година. Ако не се лъжа, в предходния период „Атака” беше много пристрастна и съпричастна към управлението, така че може да се каже, че е резултатът и от Вашето участие в управлението. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Пожелаваме Ви приятна работа.
Следват въпроси към министъра на финансите Владислав Горанов.
Първият въпрос е от народния представител Петър Владиславов Славов – относно кандидатстване и очаквана дата на присъединяване към Европейския банков съюз.
Заповядайте, господин Славов – имате две минути да развиете Вашия въпрос.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Моят въпрос е към министъра на финансите и касае кандидатстването и очакваната дата на присъединяване към Европейския банков съюз.
Уважаеми господин Министър, след банковата криза в средата на 2014 г., последвалия фалит на КТБ и отстраняването от длъжност на подуправителя на Българската народна банка, отговорен за „Банков надзор”, стана ясно, че съществуващите механизми за надзор над банковия сектор в България далеч не са перфектни и в някои отношения имат пропуски.
С цел преодоляване на тези проблеми и гарантиране на стабилността на банковата система управляващото мнозинство записа в Програмната декларация за управление на правителството намерението страната да се присъедини в кратки срокове към Европейския банков съюз. Освен завишен контрол чрез единния надзорен механизъм, по този начин България ще получи достъп и до Единния фонд за преструктуриране на Европейския съюз, откъдето би могла да ползва ликвидна подкрепа в кризисна ситуация в банковия сектор. Дано не се налага.
Независимо от редица ползи, които могат да се очакват от членството ни в Европейския банков съюз, в редица медии в началото на месец февруари се тиражира новината, че този процес ще бъде отложен по неясни поне за мен причини за неопределено време.
В тази връзка, уважаеми господин Министър, моля да отговорите на следния въпрос: в какъв срок предвиждате страната ни да кандидатства за членство в Европейския банков съюз, респективно може ли да се очаква механизмите на Европейския банков съюз, в това число – единният банков надзор, да бъдат въведени по отношение на банковия сектор в Република България? И ако считате, че са налице причини за отлагане на горното, какви биха били те? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председателю, госпожи и господа народни представители! Господин Славов, българското правителство и Министерството на финансите не са се отказали от кандидатстване в Банковия съюз. Напротив, това остава един от основните приоритети в областта на финансовите пазари и финансовите услуги. Доказателство за това е и приетата на заседание на Министерския съвет на 21 януари 2015 г. Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода на нашия съвместен мандат, в която един от водещите приоритети е установяването на тясно сътрудничество в рамките на единен надзорен механизъм на Банковия съюз.
В отговор на цитираните от Вас публикации в медиите Министерството на финансите публикува на 3 февруари 2015 г. прессъобщение, с което се потвърждава намерението на правителството за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и се предоставя анализ на регламентите на Европейския съюз, които дават правната рамка на едно подобно присъединяване.
При определянето на конкретния срок, в който присъединяването на България към Банковия съюз е възможно да се осъществи, следват да се осъществят две много важни обстоятелства.
На първо място е необходимо да се извърши независима оценка на финансовото състояние на банките в страната – нещо, което, между другото, аз анонсирах още в първите дни на годината, като за целта се планира да бъдат ангажирани независими оценители.
Държа да отбележа, че анализът на банките и привеждането на подобна оценка бяха неразделна част от процедурата за създаването на единен надзорен механизъм за държавите членки от Еврозоната преди неговото официално стартиране на 4 ноември 2014 г.
На второ място, присъединяването към Банковия съюз не е едностранен, а многостранен процес, правилата за който са записани в регламентите на Европейския съюз.
Процедурата за вземане на решение за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка е разписано освен в регламента, с който се възлагат конкретните задачи на Европейската централна банка относно политиките, свързани с пруденциалния надзор на кредитните институции, също така и в Решението на Европейската централна банка от 31 януари 2014 г.
Тясното сътрудничество между Европейската централна банка и националния компетентен орган по надзора, в случая – БНБ, чиято парична единица не е еврото, се установява с решение на Европейската централна банка, когато са изпълнени редица условия, в това число, когато се поемат гаранции, че националният компетентен орган по надзора, в случая – БНБ, ще спазва всички насоки или искания на Европейската централна банка, както и че ще предостави информация за установените в държавата кредитни институции, която Европейската централна банка може да иска с цел да направи цялостна оценка на тези кредитни институции.
Друго условие е държавата членка да е приела необходимото национално законодателство, което да позволи установяването на това тясно сътрудничество. Искането за установяване на тясно сътрудничество следва да бъде отправено най-малко пет месеца преди датата, от която страната възнамерява да участва в единния надзорен механизъм. Най-късно три месеца след като получи искането и цялата информация Европейската централна банка...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Ориентирайте се към приключване, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Благодаря Ви, господин Председателю, но се губи смисълът, ако не предоставя цялата информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Заповядайте.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Най-късно три месеца след като получи искането и цялата информация Европейската централна банка представя своята предварителна оценка. Кандидатстващата държава членка разполага със срок от 20 дни за предоставяне на становище по тази предварителна оценка.
В заключение – българското правителство, и в частност Министерството на финансите, отчитат ползите от присъединяването към Банковия съюз на Европейския съюз, но преди участието в този Съюз трябва да бъдат изпълнени редица национални процедури, а след това и процедури на ниво Европейски съюз.
Българското правителство има воля и готовност да направи необходимото, за да бъде извървян пътят към присъединяването на страната към Банковия съюз като вярваме, че това ще допринесе за стабилността на финансовата система на страната и повишаване на доверието на гражданите и фирмите в нея. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Славов? Благодаря и на Вас.
Следващият въпрос е отново към министъра на финансите –господин Владислав Горанов. Той е от народните представители Борис Янков Ячев и Христиан Радев Митев относно национална кампания срещу контрабандата, организирана от „Булгартабак холдинг”, партньор с Министерството на финансите и Агенция „Митници”.
Господин Ячев, ако Вие ще развиете въпроса, имате две минути.
БОРИС ЯЧЕВ (ПФ): Благодаря, господин Каракачанов.
Уважаеми господин Министър, широко рекламираната национална кампания срещу контрабандата, организирана от „Булгартабак холдинг” в партньорство с Министерството на финансите и Агенция „Митници”, предизвика множество въпроси и реакции в обществото.
Кампанията бе официално открита от „Булгартабак холдинг” на 15 януари 2015 г.
Видно от рекламните клипове и билбордовете, производителят на цигари „Булгартабак холдинг”, се рекламира официално с помощта на държавата, чиито институции на практика легитимират „Булгартабак холдинг” като едва ли не единствената тютюнева компания, която не произвежда и не търгува контрабандно.
Доказателство за това е фактът, че логото и фирменото наименование „Булгартабак холдинг” са изобразени, респективно изписани, на всички рекламни материали редом с тези на Министерството на финансите и Агенция „Митници”, в чиито правомощия е да се борят с контрабандата, както и на Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010 и Асоциация на производителите на ориенталски тютюни. Това, че вероятно в кампанията не са използвани бюджетни средства, не отговаря на въпросите, породени от нелепото участие на държавни институции в нея.
Другият проблем, който се поставя във връзка с въпросната кампания, е заобикалянето на забраната за реклама на цигари и насърчаването на пушенето, което заобикаляне се извършва посредством използването на снимки, на които има майки, деца или майки с бебешки колички.
До лятото на миналата година за реални собственици на производителя на цигари „Булгартабак холдинг” се сочеха банкерът Цветан Василев и депутатът от ДПС Делян Пеевски.
Видно от кампанията, с която се ангажират и Министерството на финансите, и Агенция „Митници”, същата е насочена не по отношение на цялата контрабанда или на контрабандата въобще, а е фокусирана само върху цигарите и загубите на бюджета от акцизи. В нея не се третира въпросът дали нелегално внесените цигари са по-опасни, какъвто риск реално съществува и при цигари от неизвестен производител.
С оглед на изложеното отправяме към Вас следния въпрос: защо Министерството на финансите и Агенция „Митници” участват в кампания, в която се прави скрита реклама на „Булгартабак холдинг” и произвежданите от него тютюневи изделия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, господин Янчев.
Господин Министър, имате три минути за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ако някой се притеснява, че се прави контрабанда, съм готов да дам логото на Министерството на финансите на всяка компания, търгуваща с акцизни стоки и да направи рекламни послания срещу контрабандата. Срещу контрабандата!
Ако някой от другите оператори и търговци на акцизни стоки иска да не се съмняваме, да не го упрекваме, че участва в контрабандни схеми, да бъде добър да направи и да участва в рекламна кампания срещу контрабандата. Държавата е срещу контрабандата и е готова да застане с името на всички свои органи, че е също срещу контрабандата.
Който иска да подпомогне държавата с рекламен бюджет срещу контрабандата, ще го брандираме. Ще напишем: „Република България и „Лукойл” са срещу контрабандата”, „Република България и „Булгартабак” са срещу контрабандата”, Република България и всеки, който иска да търгува с акцизни стоки, са срещу контрабандата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Митев, заповядайте за реплика.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, разбира се, похвално е желанието на Министерството на финансите да спести от публичните бюджетни средства, използвайки кампания на една частна компания, в случая на „Булгартабак холдинг”.
Проблемът не е в това, че Министерството иска да се бори с контрабандата. Това е негово задължение. Проблемът е в това, че по този начин тази частна компания на практика си прави скрита реклама, използвайки именно Министерството на финансите. И проблемът е, че в бъдеще това може да се случи и с други производители на акцизни стоки. Вие дадохте пример с „Лукойл”. Можем след това да говорим и за производители на алкохол, но ние не смятаме, че държавата би следвало да поощрява, макар и скрито, по този начин производители на акцизни стоки. Най-малкото не е коректно и заобикаля закона, според нас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Митев.
Господин Министър, ако искате, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Казах го и с най-добро чувство ще го повторя. Всеки, който иска – търговец, производител на акцизни стоки, ще го рекламирам с бранда „Република България срещу контрабанда”, с неговите пари. Всеки, който иска да даде пари за реклама срещу контрабандата, ще го рекламирам. Има 400 лицензирани данъчни склада. Тези 400 данъчни склада, ако искат да не се съмнявам в тях, да си направят рекламна кампания, ще дам логото на Република България срещу контрабандата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Времето напредва. Ще имаме време само за още един въпрос, предупреждавам.
Следващият въпрос отново е към министъра на финансите и е от народния представител Велизар Пенков Енчев относно действията на българските финансови институции срещу укриване на доходи на български граждани в чужди банки.
Имате две минути, господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Нека в самото начало отбележа нещо много важно, което има пряка връзка към въпроса.
Навършиха се, скъпи приятели, две години от самозапалването на Пламен Горанов. Две години, през които олигархията, срещу която той се самозапали, все още е на власт, а и въпросът има пряко отношение към тази тема. Нека почетем неговата памет!
Господин Министър, авторитетният вестник „Монд” изнесе, че 264 млн. долара е най-голямата сметка на български гражданин, използвал така наречената „швейцарска пътека” за укриване на доходи. Позовавайки се на финансови експерти и група от разследващи журналисти, изданието предостави информация за разследване на канал за укриване на пари, прокаран от швейцарския филиал на британската банка HSBC. Много говорихме вчера за нея, но темата е друга. Сред възползвалите се от канала на банката в периода 1990 – 2007 г. са и 74 българи, или хора, посочили адреси в страната, които са прекарали през трезора средно по 5 млн. долара.
По този повод искам да Ви припомня, че през 2008 г. британската данъчна агенция плати за информация за тайни сметки и банки в Лихтенщайн на жители на Острова и така Великобритания се присъедини към действията на Германия в борбата с данъчните измами. Според експерти Великобритания е платила за този таен диск 100 хил. лири и в него имало информация за стотина богати британци, които укривали в Лихтенщайн поне 100 млн. лири неплатени данъци и, естествено, в данъчната хазна влязоха доста, доста пари.
В края на миналата година, господин Министър, финансовите министри на 28 страни от Европейския съюз се договориха за въвеждане на автоматичен обмен на банкови данни, но той ще влезе в сила от 2017 г., когато всички страни членки ще трябва да минат на автоматичен обмен на банкова тайна.
Въпросът ми е следният: какви мерки сте предприели Вие и Националната агенция за приходите, за да получите информацията за банковите сметки на български граждани в Швейцария, и най-вече за този с 260 млн. долара? Обмисляте ли възможността да приложите опита на Германия и Великобритания в борбата срещу укриване на доходи и данъчни измами? Жестоко актуален въпрос, тъй като и при предишното Ваше правителство шефът на НАП Красимир Стефанов бе в Германия за този диск. Твърди се, че го е получил, но информацията от него е пълна тайна и е естествено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председателю, уважаема госпожо и господа народни представители! Господин Енчев, през месец февруари 2010 г. в международните и българските медии беше разпространена информация, че Финансовото министерство на Федерална република Германия е закупило магнитни носители с информация за лица, които притежават банкови сметки в швейцарски банки.
В тази връзка през месец март 2010 г. беше проведена работна среща между представители на Министерството на финансите на Германия и Националната агенция за приходите на България. На тази среща от германска страна е заявено, че към момента прокуратурата и данъчните власти провеждат разследване и ако бъдат намерени данни за български граждани, те ще бъдат предоставени на българската Национална агенция за приходите. Досега в Националната агенция за приходите на Република България не е получавана информация от германските данъчни власти за български граждани, притежаващи банкови сметки в Швейцария.
Към настоящия момент информация за български граждани, притежаващи банкови сметки в Швейцария, се получава от НАП по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за придвижване на мерки, еквивалентни на тези, които са определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходите, спестявани под формата на лихвени плащания, в сила в Република България от присъединяването й през 2007 г.
Съгласно посоченото Споразумение, ако лицата не се съгласят самоличността им да бъде разкривана, доходите им от лихви по сметки в швейцарски банки подлежат на облагане с данък от страна на Швейцария. Удържаният по този начин данък подлежи на превеждане по сметки на Националната агенция за приходите. В този смисъл е важно да се уточни, че персонална информация по реда на посоченото Споразумение се изпраща в България само за онези лица, които са се съгласили самоличността им да бъде разкрита, за да не им бъде удържан данък върху лихвите в Швейцария. Всъщност става дума за ограничен кръг лица, като е налице възможност съответното физическо лице да скрие самоличността си, като избере да внесе данък върху лихвите си в Швейцария.
За 2013 г. размерът на удържания в Швейцария данък върху доходите от спестявания под формата на лихвени плащания, който е преведен по сметката на НАП, е около 900 хил. лв. Информацията за 2014 г. ще получим през 2016 г.
Също така от 1 януари 2014 г. се прилага сключена нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Швейцария, като в чл. 26 от Спогодбата е предвидена възможност държавите да обменят и банкова информация. Досега България не е отправяла запитвания за банкова информация до Швейцария на основание посочената клауза, тъй като тя се прилага за данъчни производства, стартирани не по-рано от 1 януари 2014 г.
Относно въпроса Ви дали се обмисля възможността за прилагане на опита на Германия и Великобритания, Ви уведомявам, че до момента към българските власти не са отправяни предложения за придобиване на конфиденциална банкова информация от трети страни.
Към настоящия момент – вчера беше дебатът в Бюджетната комисия, България предприема действия за присъединяване към съответните многостранни споразумения между държавите, които служат като правно основание за въвеждането на така наречения „общ стандарт за автоматичен обмен на финансова информация” от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Този стандарт ще даде възможност да се осъществява автоматичен обмен на финансова информация между държавите. Идеята за този общ стандарт се основава на споразуменията, сключени в Съединените американски щати въз основа на Закона FATCA. България подписа FATCA споразумение със САЩ на 5 декември 2014 г., като в момента е в ход процедура по неговата ратификация от Народното събрание.
Вчера разбрах, че в Бюджетната комисия сте имали доста сериозни обструкции срещу това. Говоря за българските народни представители, а не за някой конкретен. Аз предлагам да дебатираме и да мислим занапред. (Реплика.)
Двупосочен е, разбира се.
Предлагам да мислим за решение от типа всички банкови сметки на всички български граждани, и бих предложил на правителството подобна законодателна инициатива, разказвам го извън времето, за да придадем смисъл на дебата, да се създаде в Българската народна банка, по аналог на кредитния регистър, регистър на всички банкови сметки. Без индивидуализация, разбира се, на размера, защото това е банкова тайна. На всеки български гражданин, който има банкова сметка, тя да става известна, автоматично и бързо, на всички правораздавателни органи и на всички банки, и на всички органи, които се занимават със събирането на приходи в тази държава. Да се създаде централизиран регистър в Българската народна банка с информация всеки български гражданин в кои банки и колко броя банкови сметки има.
Понастоящем при една процедура, свързана със съмнение за изпиране на пари или други нарушения, българските служби изпращат запитване до всички български банки. Процесът тече с месеци. През това време информацията може вече да е безполезна, а в същото време може за времето между подаването на искане за информация и получаването й да се изменят съществени обстоятелства, които да променят фактическата обстановка. Затова обмислям сериозно и ще предложа законодателни промени, които да въведат, по аналог на Централния кредитен регистър, и Централен регистър в Българската народна банка с информация всеки български гражданин къде и колко броя сметки притежава. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Бяхте много изчерпателен, затова си позволих да оставя малко повече време.
Господин Енчев, разбрах, че не желаете реплика.
Колеги, поради изтичането на времето за парламентарен контрол обявявам днешното заседание за закрито.
Следващото редовно заседание на Народното събрание е на 25 февруари 2015 г., сряда, от 9,00 ч.
Благодаря Ви. (Звъни.)


(Закрито в 14,20 ч.)


Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Иван К. Иванов
Красимир Каракачанов


Секретари:
Айхан Етем
Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания