Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 4 март 2015 г.
Открито в 9,04 ч.
04/03/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Димитър Главчев, Иван К. Иванов, Красимир Каракачанов и Явор Хайтов

Секретари: Александър Ненков и Айхан Етем

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (звъни): Добро утро, уважаеми колеги!
Налице е кворум, откривам пленарното заседание.
Позволете ми първо да представя на Вашето внимание Проект за програма за работата на Народното събрание за периода 4 – 6 март.
Знаете, че днес е първата сряда на месеца и парламентарните групи имат право на предложения по реда на чл. 50, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Възползвали са се две парламентарни групи.
Първото предложение е от Парламентарната група на Реформаторския блок и то е за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове с вносители Найден Зеленогорски и група народни представители, внесен на 5 декември 2014 г.
Парламентарните групи на Патриотичния фронт, на Български демократичен център, на партия „Атака”, на АБВ, на Политическа партия ГЕРБ не са направили предложения по реда на този член и тази алинея.
Следва предложение от Парламентарната група на БСП лява България. То е първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Михаил Миков и група народни представители, на 14 ноември 2014 г. – продължение.
От Парламентарната група на Движението за права и свободи също няма постъпило предложение.
Колеги, знаете, че по право тези предложения влизат в работната ни програма за седмицата.
Представям на Вашето внимание частта от Програмата за работата на Народното събрание, която трябва да гласуваме:
3. Проект за решение за избиране на Комисия по политиките за българите в чужбина (Вносител: Михаил Миков, 24 февруари 2015 г.) и проекти за решения за промени в други постоянни комисии (Вносители: Валери Симеонов, 26 февруари 2015 г.; Красимира Ковачка, 27 февруари 2015 г., Михо Михов, 27 февруари 2015 г., Радан Кънев и Найден Зеленогорски, 27 февруари 2015 г.; Красимир Велчев, 27 февруари 2015 г.).
4. Проект за решение за налагане на мораториум върху износ на необработена (обла) дървесина (Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители, 11 февруари 2015 г.), Проект за решение за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OB L 312/1 от 31 октомври 2014 г.) (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители, 12 февруари 2015 г.) и Проект за решение за налагане на мораториум върху износ на необработена дървесина (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 24 февруари 2015 г.).
5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27 октомври 2014 г.; Янаки Стоилов и група народни представители, 18 ноември 2014 г.; Димитър Делчев и група народни представители, 12 февруари 2015 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 24 февруари 2015 г.).
6. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по бюджет и финанси, 19 февруари 2015 г.)
7. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на КТБ в периода 2009 – 2014 г. (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 27 февруари 2015 г.).
8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 2 февруари 2015 г.) – продължение.
9. Първо гласуване на Законопроект за Фискален съвет и корективни механизми (Вносител: Министерски съвет, 9 февруари 2015 г.).
10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 2 февруари 2015 г.).
11. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който ще се проведе днес от 12,00 ч.
12. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Имате думата за изказвания по програмата. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на частта от Програмата, която подлежи на гласуване.
Гласували 146 народни представители: за 133, против 1, въздържали се 12.
Програмата за работата на Народното събрание за периода 4 – 6 март 2015 г. е приета.
Постъпили законопроекти и проекти за решения от 25 февруари 2015 г. до 4 март 2015 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е Радан Кънев и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисия по труда, социалната и демографската политика.
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Вносител е народният представител Валери Симеонов.
Проект за решение за попълване на състава на Комисията по политиките за българите в чужбина. Вносител е народният представител Валери Симеонов.
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 – 2014 г. Вносители са Цветан Цветанов и група народни представители.
Проект за решение за промяна в състава на Комисията за българите в чужбина. Вносител е народният представител Михо Михов.
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по външна политика и на Комисията по енергетиката. Вносител е народният представител Красимира Ковачка.
Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г. Вносител е Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Разпределението на водеща комисия предстои.
Проект за решение за попълване на състава на Комисията по отбрана. Вносител е народният представител Красимир Велчев.
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Вносители са народните представители Радан Кънев и Найден Зеленогорски.
Съобщения за периода 26 февруари 2015 г. – 4 март 2015 г.:
В Народното събрание са постъпили още: Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.; Отчет за степента на изпълнение на утвърдената политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства и бюджетна програма „Технически операции” на Държавна агенция „Технически операции” за 2014 г. и Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2014 г.
Отчетите са представени на Комисията по бюджет и финанси, на съответните ресорни комисии и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 27 февруари 2015 г. от Националния статистически институт е постъпила информация, съдържаща резултати от статистически изследвания относно бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през месец февруари 2015 г., общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за месец януари 2015 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Постъпило е и предложение с вносител Красимира Ковачка: „На основание чл. 85, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттегля Проект за решение № 554-02-20 от 26 февруари 2015 г. относно промяна в състава на Комисията по външна политика.”

Сега преминаване към дневния ред по приетата от нас Програма.
Точка първа е предложена от Парламентарната група на Реформаторския блок:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ.
Вносители са Найден Зеленогорски и група народни представители от 5 декември 2014 г.
Няма постъпил доклад от комисия.
Господин Зеленогорски, имате думата за становище от вносителите.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ (РБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Бих искал да Ви запозная с предложението за промяна в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, направено от Реформаторския блок.
Нашите мотиви към законопроекта са следните.
Със създаването на тази разпоредба, която предлагаме, а тя е в § 1, в чл. 52, ал. 1 да се създаде нова т. 6, като се добави: „използва средства за измерване и контрол по чл. 4, т. 55, букви „н”, „п” или „с” на местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и складиране, в случаите, когато данъчният склад е разположен на територията на повече от едно митнически учреждения.”
Нашите мотиви са, че със създаването на тази разпоредба митническата администрация ще оптимизира наблюдението на движението на енергийни продукти в данъчните складове, част от които са нефтопроводи и нефтопродуктопроводи. Спецификата на такива данъчни складове обуславя необходимостта от въвеждане на изисквания към средствата за измерване и контрол на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти от нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и складиране в данъчния склад.
Целта на разпоредбата е ефективен и своевременен контрол на дейността на данъчния склад и пълен контрол върху акцизните стоки и начисляването на дължимия акциз. С прилагането на разпоредбата ще се даде точна и ясна информация на контролните органи за движението и складирането на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз и спазването на лицензионния режим по Закона за акцизите и данъчните складове от данъчно задълженото лице.
Съгласно разпоредбата на чл. 15, § 1 от Директива 2008/118 на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акцизи всяка държава членка определя своята нормативна уредба относно производството, преработката и държането на акцизни стоки при спазването на разпоредбите на Директивата. Специфичните изисквания, предвидени в разпоредбата, не ограничават движението на стоките и не представляват пречка за общностната търговия. Предаването на данни от средствата за измерване и контрол има определящо значение за акцизното облагане, респективно за контрола върху акцизните стоки, поставени под режим отложено плащане на акциз.
Тази разпоредба според нас ще доведе до реално отчитане на количеството акцизни стоки при определени показатели, като мярка и начин за определяне на размера на дължимия акциз. Използването на модерна и надеждна техника ще минимизира човешкия фактор при отчитането на количествата стоки, подлежащи на облагане със съответния акциз. Стриктното изпълнение на изискванията, заложени в разпоредбата, гарантира осветляване на сивия сектор в областта на акцизните продукти, равнопоставеност на всички икономически субекти, опериращи с акцизни стоки, и не на последно място гарантиране на събираемостта на дължимия акциз. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Зеленогорски.
Откривам дебатите.
Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.
Заповядайте, уважаеми господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Ние от Реформаторския блок видяхме, че миналата седмица всички парламентарни групи се обявиха за нисък дефицит и България да не взема заеми. По тази причина веднага Ви предлагаме едно от необходимите решения – затягане на контрола върху акцизните стоки. Убедени сме, че всички групи, които шумно искаха България да не взема нови заеми, сега единодушно ще ни подкрепят.
За какво става въпрос?
По време на първия мандат на ГЕРБ, при предишното правителство на ГЕРБ с наша подкрепа бяха монтирани измервателни уреди в „Лукойл”, включително вътре в акцизния склад. За съжаление, по време на мандата Орешарски тези уреди бяха демонтирани. Повтарям, демонтирани, защото имаше спор по въпроса. Отправих няколко пъти питания към Ваньо Танов, който отговори, че уредите са били демонтирани по време на мандата Орешарски.
Дълго време се чудех какви могат да бъдат мотивите да демонтираш измервателни уреди вътре от акцизния склад, да ги премахнеш. Оказа се, че тези мотиви не трябва да бъдат търсени на непублични места, напротив, има ги в публичен вид. Записани са в мотивите на наредба, приета от Министерството на финансите по време на мандата Орешарски. Вижте какво пише там. Пише следното нещо. (Реплика от БСП ЛБ: „Това го знаем!”.) „Информацията, генерирана от средствата за измерване, е в изключително голям обем, с променливи величини и трудна за обработка.”
Следователно по време на мандата Орешарски Министерството на финансите стига до извода, че информацията е трудна за обработка и по тази причина взема решение за премахване на измервателните уреди вътре от акцизния склад в „Лукойл”.
Уважаеми колеги, сега през месец януари и февруари има подобрени приходи от акцизи и ДДС, което се дължи на подобрената работа на Агенция „Митници” и данъчната администрация. Но ако искаме да направим системни мерки да има по-голяма събираемост на приходите, то при всички големи производители на акцизни стоки трябва да има измервателни уреди. Няма значение дали става дума за алкохол, цигари или горива, навсякъде трябва да бъдат монтирани измервателни уреди, за да сме сигурни, че има добра събираемост на приходите.
Текстът, който сега Ви предлагам, е синхронизиран и обсъден с Агенция „Митници”. Те застават зад него. Разговарял съм с тях, питал съм ги изрично. Те казват, че такава мярка е необходима, за да има висока събираемост на приходите от акцизни стоки. Ако някоя парламентарна група би искала да измени част от текстовете, да направи промени между първо и второ четене, ще се съгласим. Тоест, моля Ви, ако не сте съгласни с дадената точка и искате тя да бъде коригирана, нека това да не бъде ползвано като основание от Ваша страна да не ни подкрепите сега. Нека между първо и второ четене да направим текста максимално работещ.
Специално към колегите от ГЕРБ – уважаеми колеги от ГЕРБ, по време на първия кабинет с премиер Борисов, такива уреди са монтирани с Вашето гласуване и нашата подкрепа. Аз не виждам логика сега да се откажем от такива мерки и да не възстановим положението такова, каквото е било. Просто за да сме сигурни, не за друго, а да сме сигурни, че контролът е най-високо ниво по отношение на производителите на акцизни стоки. Тези мерки трябва да бъдат възстановени в пълния им размер и мащаб.
И, между другото, както се следеше гласуването по дълга, сега призовавам всяка една група, която гласува да няма нов дълг, да има нисък дефицит, сега да ни подкрепи. Иначе, колеги, Вие ще бъде дълбоко неискрени. Искате да няма нов дълг, обаче не подкрепяте затягането на контрола върху акцизните стоки. Е, кога сте искрени – тогава или сега?
Разчитам с пълен консенсус, това би трябвало да е мярка, която парламентът ще приеме с пълен консенсус, да има засилен контрол върху производството на акцизни стоки. Затова призовавам днес Народното събрание, затова групата на Реформаторския блок е внесла тези текстове. Това ще позволи намаляване на бюджетния дефицит, намаляване на външния дълг – всички мерки, които миналата седмица така подробно бяха дискутирани и аз видях парламентарни групи, които шумно и мощно застанаха зад тях. Ние сега тестваме тяхната искреност – мислят ли тези неща или просто прилагат елементарен популизъм.
И най-накрая, колеги, убедени сме, че Парламентарната група на ГЕРБ, която първа въведе тези измервателни уреди, ще ни подкрепи. Но мой изричен въпрос към Ваньо Танов по време на Бюджетна комисия аз го попитах така: „Добре, господин Танов, имате на входа, имате на изхода измервателни уреди. Защо искате да имате и вътре в измервателния склад?” Той пред всички колеги от Бюджетната комисия каза така: „Господин Димитров, ако вътре нямаме измервателни уреди и установим, че определени количества, примерно от 30%, не могат да бъдат открити, фирмата може да твърди, че те са в тръбите. Не можем да кажем къде са тези количества. Затова тогава бяха монтирани вътре в акцизния склад, затова сега трябва да ги възстановим.”
Уважаеми колеги, членовете на Бюджетната комисия чуха този отговор, чуха на мой изричен въпрос, че тези уреди ги е имало вътре в „Лукойл” и са били демонтирани, така че ние няма да причиним сериозни допълнителни разходи на тази фирма. Уредите ги има. Те просто могат да бъдат монтирани. Проблеми всъщност няма. Допълнителни разходи няма да бъдат наложени.
Уважаеми колеги, разсъждавайки как да подобрим събираемостта на данъчните приходи в бюджета, ние трябва да въведем автоматизиран режим на контрол, автоматизиран режим с измервателни уреди. И този режим да го приложим универсално към всички производители на акцизни стоки, всеки един до последно. Защото, вижте, ние като парламент започнахме да го правим за алкохола и за цигарите. Там се появи една нотификация, която не знам откъде се появи и се оказа, че до момента нищо не сме направили. Ако искаме да реформираме България, да я променим, да подобрим събираемостта на приходите, това е една от първите мерки, които трябва да предприемем. Така че от името на Парламентарната група на Реформаторския блок се обръщам към всеки един народен представител днес да ни подкрепи, за да можем утре да покажем по-добро изпълнение на бюджета и да намалим размера на дълга, което беше поискано от всички парламентарни групи.
Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Реплики на изказването на господин Мартин Димитров? Не виждам.
Господин Имамов, заповядайте за процедура.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, аз няма да се изкажа по същество по отношение на този Законопроект. Вероятно авторите имат основание да твърдят, че той ще окаже положително влияние върху приходите. Изказвам се по процедура.
Съгласно чл. 73, ал. 2 от нашия Правилник: „В мотивите вносителят дава становище за очакваните последици, включително и финансови, от прилагането на законопроекта.” Искам да Ви кажа, че в това Народно събрание аз вече много години не помня да е разглеждан данъчен закон по средата на годината. Защото всяка промяна на данъчния закон оказва влияние върху приходите на бюджета. След като оказва, няма значение дали са положителни, аз не оспорвам това Ваше твърдение, след като оказва влияние върху приходите на бюджета, следва предложение за промяна в самия бюджет. Това трябва да се направи и то с ясна и точна оценка за ефектите.
Вие, господин Димитров, споменахте, че сте взели становищата, вероятно устно, на Агенция „Митници”, но тук трябва да има писмено становище на тази изключително важна институция.
Освен това, липсва становище на водещата комисия, което е също важен проблем. Липсва становище на Министерството на финансите какво мислят те по Вашето предложение.
Така че, имайки предвид тези причини, аз предлагам да се отложи обсъждането и гласуването на този Законопроект. (Реплики от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля само, ако обичате, да споменете срока, в който предлагате да има отлагане на разискванията по Законопроекта.
АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не е необходим срок, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Обратно становище?
Давам думата за обратно становище по предложената процедура.
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, аз имам обратно становище – да не се отлага разглеждането и гласуването на Законопроекта, внесен от колегите от Реформаторския блок.
Уважаеми господин Имамов, явно не сте дочели както трябва Закона за държавния бюджет. Нещо повече, не сте дочели както трябва и Закона за нормативните актове.
Както знаете, колеги, в Закона за държавния бюджет е предвиден дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. Иначе казано, това, което предлагат колегите, е именно да бъде сведен до минимум този дефицит, а дай Боже, да има и излишъци.
Така че е несъстоятелно предложението на господин Имамов да се отложи разглеждането на този Законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Добре, благодаря Ви.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Коригирайте дефицита в бюджета тогава.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (встрани от микрофоните): Той не се коригира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Преди това аз трябва да подложа на гласуване предложената процедура от господин Имамов.
Само да кажа, че по Правилника, съответно чл. 50, ал. 8: „Като точки могат да бъдат предлагани законопроекти и проекти за решения, по които няма постъпили доклади, но сроковете по чл. 75, ал. 3 и чл. 85, ал. 4 са изтекли”. Така че е допустимо разглеждането на този Законопроект.
Така или иначе подлагам на гласуване предложението на господин Имамов за отлагане на разискванията на първо четене на внесения Законопроект.
Моля, уважаеми колеги, гласувайте.
Гласували 126 народни представители: за 25, против 88, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Продължаваме с дебатите.
Господин Божинов – процедура, заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, отлично съзнавам, че Вашите правомощия за процедурата са регламентирани – за това, което става в залата. Имате правомощия, когато замествате председателя, извън зоната около Народното събрание. Това, което ще кажа, е зад зоната.
Но когато народният представител е възпрепятстван да заеме мястото си в Народното събрание, това вече е въпрос, който касае и Вас.
Нашата страна днес се посещава от уважавани гости, но ние също трябва да се самоуважаваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Божинов, моля, по процедура, свързана със Законопроекта.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Народните представители не могат да стигнат до работното си място – така е блокиран центърът на столицата. (Оживление, шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Божинов!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Моля Ви да разпоредите това да не се повтаря, защото заради уважавани гости, няма да споменавам техните имена, достъпът до Народното събрание е силно ограничен, за да не кажа възпрепятстван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Божинов. Ще коментираме темата и ще обърна внимание по въпроса.
Моля, изказвания по Законопроекта.
Господин Байрактаров, Вие искахте думата.
Заповядайте, господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще се изкажа и аз по темата, още повече че е свързана със събираемостта, с изпълнението на държавния бюджет и с всички детски мечти. Когато тук обсъждахме бюджета, всеки даваше предложения – искаме това, това и това. За да се случат обаче те, трябват пари.
Ще започна с цигарите, че ми е по-лесно. Всеки от Вас, който е виждал кутия с цигари, знае, че вътре има 20 цигари и е убеден, че машината, която от десетилетия произвежда цигари, навсякъде по света пълни точно по 20 цигари. Не може 21, не може 22, защото собственикът ще фалира – губи. Не може да са 19 или 18, защото този, който си е купил, ще излезе, че е дал пари за нещо, което не е получил.
Е, как може машините от десетилетия да са проектирани и да работят, да измерят точното количество тютюн, точното количество плътност, тежината, лепилото, филтъра, да правят по 20 цигари в кутия и когато ние питаме: колко пъти днес по 20 цигари в кутия сте произвели, за да го обложим, изведнъж да се окаже, че това е изключително сложен, невъзможен проблем, който трябва и Европейският съюз да решава, и Законът за измерванията, и така нататък?! Така че държа въпросът с цигарите също да бъде решен.
Темата е горивата. С „Нефтохим” съм се занимавал от 1996, 1997 г. – бартера нефт срещу зърно.
БСП, Вие ме пратихте там.
Какъв е проблемът? База „Росенец” – това е най-големият склад в България, най-големият склад! Неслучайно и база „Атия” е построена там – за да може да го охранява. А „Росенец” е изнесен от другия край на залива, за да може, ако стане крупна производствена авария, да не пострада градът.
В този склад има замерна станция, която мери 17 – 18 вида флуиди, горива по различен начин, по различна температура. И тази замерна станция с години не успя да бъде отремонтирана по начин, по който вярно и ефективно да мери.
Разбира се, че от този склад посредством тръби горивото се транспортира както до „Лукойл”, така и до базите в страната. И е възможно, когато правиш извадка, да се окаже, че всъщност имаш голямо количество гориво, представено ти като налично, а то вече да е продадено, което не е маловажно за бюджета.
Как да се осъществи контрол? Ние искаме събираемост, искаме контрол, искаме равнопоставеност на икономическите субекти. Това да не трае само за „Лукойл”, да трае за всички – и за „Сакса”, и за „Зебра”-та, и за „Инса”. За всички, които имат митнически учреждения, разположени на няколко места, тоест на територията на няколко митнически учреждения да се намират техните складове.
Както въвеждането през границата – било жп, било транспорт, сухоземната; пристанище – бункероване.
Само един въпрос: как ще осъществим реално този контрол? Ще дам съвсем лек пример. Самолетите, които прелитат през България, са около 3000 на денонощие. От тях само 200, не повече от 200 кацат на наша територия. И въпреки това има 60 монитора, 40 авиодиспечери, които са на смени и непрекъснато наблюдават тези самолети, които си минават транзитно по ешелони, но те ги наблюдават.
В Агенция „Митници” има един компютър, който се включва два пъти в седмицата по един час. И ние искаме на този компютър да видим – както Ви казах, в небето имаш 3000 цели, от които 200 реално те интересуват. А тук имаш 3500 бензиностанции, 3000 цистерни и 30 бази в страната, плюс „Лукойл” и големите, които непрекъснато транспортират горива. Това с един компютър няма да стане и само с измерителни уреди няма да стане. Наистина обемът информация е твърде голям, а тези, които го обработват, изобщо не са подготвени за него.
В заключение, представете си, че живеете в малък град, където има една бензиностанция и 10 000 коли. Ако някой тръгне да развива темата, че трябва да направим специален контрол: от кола на кола, нивомер, GPS, нощни и дневни проверки, разход на колата във всеки един момент – дали не е източила, дали не е дала, това ще осмисли времето на мнозина, но реално в момента, в който е минал на бензиностанцията и си е платил всичко, натам да не ни интересува.
Имаме 30 бази в страната, от тях 20 работят. Но в тези 20 бази, които са своеобразни големи бензиностанции, там е касовият апарат на държавата – в „Росенец” и на тези 30 бази. Този касов апарат, включително въвеждането в страната, трябва да бъде включен, за да има приходи и за да може всичките неща, които сме заложили в бюджета и като социална политика, и като образование, и общини, да бъдат изпълнени.
Искаме събираемост и искаме бюджетът да бъде изпълнен, за да бъде реализиран.
В заключение ще кажа, че Парламентарната група на Патриотичния фронт изцяло ще подкрепи дадените предложения. И се надявам всички останали да разберете, че тези приходи трябва да влязат в бюджета, за да се реализира политиката, за която преди Нова година със Закона за държавния бюджет сме гласували. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Моля, реплики на изказването на народния представител Емил Димитров? Не виждам желаещи да Ви репликират.
Изказвания?
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! За мен до голяма степен дебатът по тази точка се явява безсмислен. Едва ли има разумен човек, човек с елементарна логика, който би трябвало да бъде убеждаван в изключителната наложителност за приемането на този Законопроект. По-скоро отзад напред ако започнем.
Господин Имамов, Алиосмане, как може да направите такова процедурно предложение? Къде е обосновката в тези два месеца на Министерството на финансите? Това е важният въпрос. Защо в продължение на два месеца по Законопроекта няма становище на Министерството на финансите? Защо няма становища на комисии? Като че ли става въпрос за някакви суми от порядъка на няколкостотин лева! Като че ли не става въпрос за десетки милиони на месец!
И по същество, не мисля, че трябва да бъде убеждаван нормално, логично разсъждаващ човек, че няма никакъв смисъл в това за всяка кафемашина да се подава сигнал, за всеки получени 40 стотинки, за да се изсипе необходимата доза кафе в една пластмасова чашка, а в същото време най-големият приходоизточник да бъде оставен на автопилот, да бъде оставен на декларирани количества! Защото е публична тайна за всички, които живеят в региона на Бургас, че мерене на входа няма – не само по отношение на постъпващите количества в горивния склад „Росенец”, но включително и на корабите, които превозват гориво, те се мерят по водолиния. Можете ли да си представите? Двадесет и първи век –постъпващите на територията на страната количества за преработка на гориво се мерят по водолинията! Това ни връща във времето – може би някъде по времето на Колумб е било така.
Изключително основателно е предложението на колегите от Реформаторския блок. Мисля, че няма нужда от какво и да било допълнително убеждаване. Става въпрос само за месец януари за недекларирани количества (в средствата за масова информация), в течните складове, които са засечени от Агенция „Митници” в размер на около 70 – 80 млн. лв. 70 – 80 млн. лв. за един месец! Това съм прочел, това съм видял, това Ви казвам. Възможно е да не е точно тази цифра, но това е порядъкът. Умножете го по 12 месеца и ще разберете, че става въпрос за 1 млрд. лв. – 1 млрд. лв., които са спестени от данъци и от акцизи! И това е установено при първата проверка за тази година – за месец януари.
Недопустимо е да гласуваме бюджет – държавен бюджет, да гласуваме дълг, поемането, ратифицирането на дълг в размер на 16 милиарда, когато някакви милиарди са търкалят в пространството между пристанище, нефтопристанище „Росенец”, „Лукойл – Нефтохим” и потребителите, включително и бензиностанциите на „Лукойл”.
Става въпрос, уважаеми колеги, за десетки милиони, за стотици милиони и милиарди левове!
Аз не мисля, че е нужна каквато и да е било допълнителна аргументация на фона на приетия Законопроект за данъка върху добавена стойност, в който ние задължаваме всички полуръждясали цистерни в старите ТКЗС-та да си поставят измервателни уреди – нивомери, и помпи, колонки. На фона на всичко това, което така и не проработи и няма и да проработи, просто мисля, че нашето решение трябва да е обединено и единно: в подкрепа на този законопроект. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Симеонов.
Реплики на изказването?
Лично обяснение – бяхте споменат, заповядайте.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Господин Председател! Уважаеми господин Симеонов, Вие се обърнахте към мен на малко име. Не знам дали това е израз на уважение или сарказъм, но и аз съм длъжен да отговоря по същия начин.
Валери, аз повтарям: не оспорвам съдържанието на закона. Аз оспорвам процедурата. Тези процедури са записани в нашия Правилник. Там е казано, че за да се гласува нов данъчен закон, който оказва влияние върху бюджета, трябва да се извършат съответните промени в самия бюджет.
Ние нямаме становище на водещата комисия. Защо? Нека да стане някой и да каже: защо?
Нямаме писмени становища на нито една институция, които имат пряко отношение към този проблем.
Не се притеснявайте! Аз познавам добре бюджета. Правил съм го 12 години вече наред. Това е моята забележка. Така че този, който мисли логически, трябва да слуша логически и дава логически отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Имамов.
Това беше реплика, бих казал.
Така или иначе, отварям процедура за реплики на изказването на господин Симеонов.
Не виждам желаещи.
Следващи изказвания?
Заповядайте – изказване от господин Петър Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, аз ще се опитам да събудя колегите отляво, като им припомня какво говориха по време на обсъждането на Закона за държавния бюджет, като коментирахме въпросната Наредба 3. Към тях имаше упреци, че тя е била отменена, тоест че текст идентичен с този е бил отменен, което е довело до – забележете, изумителното намаляване на карането на автомобили от хората с 30%. Това беше горе-долу едно от обясненията, които чухме.
Разбира се, другото обяснение беше, че се кара с контрабандни горива.
Та, упрекът към тях тогава беше поставен за това и обяснението, което те дадоха, е, че всъщност наредбата в този й вид тогава противоречала на действащия закон.
Ето, сега има прекрасната възможност това да бъде записано в закона по начин, по който е съгласувано и с Агенция „Митници”, тоест с органа, който прилага закона, и по начин, който трябва да даде резултат, тоест това противоречие, което тогава ги притесняваше, го няма и мисля, че спокойно могат да подкрепят предложението.
Що се касае до този аргумент, който от ДПС изтъкват, че не му било сега времето, разбирате ли, той принципно би могъл да бъде верен, ако ставаше дума за промяна на ставки или нещо, свързано конкретно с начина на данъчно облагане, респективно по отношение на акцизите.
Тук става дума за контрола, което е нещо съвсем различно и няма никакъв проблем това да бъде направено и в рамките на текущата година, така че те, ако наистина считат, че времето е било недостатъчно или и аз не знам точно какво считат, но можеха спокойно чрез заместник-председател, който имат на Бюджетна или Икономическа комисия, да проявят инициатива и на практика тази разпоредба да се гледа в съответните комисии.
Ние в момента сме я внесли в залата след изтичане на всички срокове по нашия Правилник за гледане в комисии и на основание на член от Правилника, който позволява да се гледа при тази хипотеза директно в пленарната зала, така че наистина, ако имат конкретни предложения за промени между двете четения, могат да ги направят и наистина няма никакво основание да се търси промяна.
Колеги, когато става дума за събиране на десетки или стотици милиони повече приходи в бюджета, въпросът не е: колко точно ще бъдат, а кога ще ги съберем и как ще ги съберем? Нали така? А колкото повече бъдат, толкова по-добре. Аз поне така си мисля. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Славов.
Реплики? Не виждам.
Следващи изказвания?
Заповядайте – отляво отговориха на Вашия призив.
ДИМИТЪР ГОРОВ (БСП ЛБ): Колеги, вземам повод за изказване, за да заявя, че отляво ще подкрепим Вашето предложение. И то изключително категорично. (Ръкопляскания отдясно.)
Само че, ако продължавате да се изказвате в този смисъл, има голяма вероятност да разколебаете някой от колегите. Това също мога да Ви го гарантирам. (Оживление.) Защото неделните проповеди са нещо много хубаво, но в случая специално те нямат никаква стойност.
По същество – наредбата, която отмени тези измервателни уреди, за които всички Вие говорите, за нея няма санкция на Народното събрание. Вие го знаете много добре това нещо. И знаете много добре, че в тази зала народните представители от Българската социалистическа партия не сме давали мандат на правителството да прави такива изменения.
А иначе, чисто принципно сме изцяло съгласни с това, че не може да проверяваме и да спорим дали да сложим на земеделските производители измервателни уреди, а там където са огромните количества, там където са истинските възможности държавата да пълни хазната си, да мерим с пръчки, защото това е начинът, по който се мери в момента и се измерва количеството, което влиза в рафинериите в България.
От тази гледна точка ние ще бъдем изключително коректни и ще подкрепим това предложение, давайки си много ясно сметката, че този контрол трябва да бъде засилен.
Тук ще отворя една скоба – не само по отношение на горивата. Подкрепям колегата Димитров, който предложи вариант за търсене на възможности за разширяване на контрола и в други сектори, които също са с възможности за допълнителни средства в хазната, така че от тази гледна точка, пак казвам, отляво ще подкрепим това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Горов.
Реплики? Не виждам.
Изказвания? Не виждам.
Закривам дебатите.
Моля, уважаеми колеги, преминаваме в режим на гласуване.
Гласуваме на първо четене Законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове с входящ № 454-01-59, внесен от народния представител Найден Зеленогорски и група народни представители на 5 декември 2014 г.
Уважаеми колеги, моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 142, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието – резултатът е красноречив. (Ръкопляскания.) Благодаря.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - продължение.
Вносители – Михаил Миков и група народни представители. Внесен е на 14 ноември 2014 г.
Уважаеми колеги, искам да Ви информирам, че това е продължение. Законопроектът е разглеждан на пленарното заседание от 14 януари 2015 г., сряда. Изказали са се народните представители господин Чуколов, господин Гьоков и госпожа Светлана Ангелова.
Оставащото време на парламентарните групи е както следва: ГЕРБ – двадесет и три минути и четиринадесет секунди, БСП – петдесет и шест секунди, ДПС – седемнадесет минути, Реформаторски блок – тринадесет минути, Патриотичен фронт – дванадесет минути, Български демократичен център – единадесет минути, „Атака” – четири минути и тридесет секунди, АБВ – десет минути, независими – пет минути.
Откривам повторните дебати по Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване – първо четене.
Заповядайте за процедура, госпожо Йорданова.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Моля на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде удължен срокът за предложения от народни представители по Законопроекта за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2014 г., с още десет дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо Йорданова.
Обратно становище? Не виждам.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Йорданова.
Гласували 111 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Преминаваме към дебата по Кодекса за социалното осигуряване.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
РАЛИЦА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На първо място искам да припомня факта, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се разглежда във време, когато продължават да текат разговорите за пенсионната реформа. До 31 март тази година трябва да се постигне дългосрочно решаване по въпросите, свързани с увеличаване на възрастта за пенсиониране и всички останали компоненти на пенсионната система, включително и въпроса за ранно пенсиониране на лицата. Важно е да се постигне финансова стабилност и сигурност на системата, да има яснота и предвидимост на настоящите и бъдещите пенсионери. Ето защо считаме, че предложеният Законопроект трябва да бъде обсъждан в контекста на всички останали предложения за промени в пенсионната система.
Българската пенсионна система е изправена пред сериозни трудности, възникнали в резултат на редица фактори, които са известни на всички – застаряване на населението, демографската криза, сериозният дефицит в пенсионната система. Всички в тази зала сме наясно как функционира пенсионната система у нас. Наясно сме, че в момента приходите от вноски покриват едва половината от разходите за пенсии. Наясно сме, че разликата се покрива от държавния бюджет.
От една страна, тенденцията за застаряване на населението в България и намаляване на хората в работоспособна възраст водят до негативни последици за социалното осигуряване, тъй като периодът за получаване на пенсия става все по-дълъг, а броят на лицата, които получават пенсия, по-голям.
От друга страна, в резултат на промените в раждаемостта и смъртността, както и в миграцията, която съществува, негативните демографски процеси продължават.
Промените, които се предлагат в Кодекса за социално осигуряване – замразяване на условията за пенсиониране по отношение на възрастта и стажа и разширяване на възможностите за ранно пенсиониране при недостиг на 24 месеца осигурителен стаж и/или възраст по чл. 68 би довело на практика до допълнителни разходи в размер на около 80 млн. лв., които средства не са разчетени и гласувани в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
На следващо място, препоръките както на Европейската комисия, така и на Световната банка към България са да се ограничават възможностите за ранно пенсиониране – точно обратното на това, което се предлага с внесения Законопроект и по-точно идеята за въвеждане на ранно пенсиониране за лицата, работещи при условията на трета категория труд при недостигащ осигурителен стаж или възраст до 24 месеца. С това предложение на практика се разширява ранното пенсиониране чрез даване възможност на жените и мъжете в България, които работят при условията на трета категория труд, да се пенсионират две години по-рано, тоест на практика се предлага намаляване на пенсионната възраст. Европейската и световната тенденция е увеличаване на възрастта за пенсиониране поради застаряване на населението, а тук се предлага точно обратното – намаляване на пенсионната възраст. В мотивите си колегите сочат, че предлаганите промени ще доведат до решаването на проблема на дълготрайно безработните лица в предпенсионна възраст. Ние считаме, че трябва да се търсят начини за предлагане работа на хората вместо да се предлага вариант за по-ранно пенсиониране.
Разглеждайки всички направени предложения в настоящия проект, виждаме, че те биха довели до значително увеличаване на новоотпуснати пенсии от държавното обществено осигуряване, което съответно би довело да увеличаване разходите с около 120 млн. лв. за 2015 г., които знаем, че нито са разчетени, нито гласувани.
Уважаеми колеги, във връзка с казаното до тук ние от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ няма да подкрепим този Законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря за изказването, госпожо Ангелова.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване госпожо Ганчева.
КЛАВДИЯ ГАНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложеният Законопроект трябва да бъде обсъждан в контекста на всички останали предложения за промени в областта на пенсионната система с цел да се търси трайно и устойчиво решение на многократно поставените въпроси относно ранното пенсиониране на лицата, адекватността на получаваните пенсии, гарантирането на стабилност, предвидимост и финансова устойчивост на системата.
Предложенията за промени трябва да бъдат съобразени на първо място с обстоятелството, че системата на държавното обществено осигуряване в България е изправена пред сериозни трудности, възникнали в резултат на множество фактори – демографски, икономически и други.
По данни на организацията на Обединените нации България е сред десетте държави с най-застаряващо население и е на пето място по процентен дял на възрастно население в рамките на общото население. Около 24% от жителите на страната са на възраст над 60 години.
В резултат на намаление на раждаемостта, високата смъртност и на миграцията негативните демографски процеси продължават. Сериозен демографски проблем е ниският процент на населението до 14-годишна възраст, което е 13,4%. Увеличението на възрастното население води до по-големи разходи за пенсии, за здравеопазване и дългосрочни грижи.
Тези проблеми имат голямо значение за пенсионната система и за държавното обществено осигуряване в България, тъй като държавното обществено осигуряване в България функционира на разходопокривен принцип.
Това означава, че приходите от осигурителните вноски на работещите трябва да покриват разходите за пенсии. Към момента обаче приходите от вноски покриват по-малко от половината от разходите за пенсии, а недостигащите 52% се покриват със средства от държавния бюджет.
Демографските тенденции, свързани със застаряване на населението, увеличаване на средната продължителност на живота и намаляване броя на хората в работоспособна възраст, водят до негативни последици за социалното осигуряване.
От една страна, лицата, които внасят осигурителни вноски, стават по-малко, а от друга страна, периодът на получаване на пенсии става по-продължителен, а броят на лицата, които получават пенсии, все по-голям. След като хората живеят по-дълго, те трябва да остават по-дълго време и трудово заети, за да не се достига до неудържимо нарастване на разходите за социални плащания.
Безспорно е, че без финансова стабилност на държавното обществено осигуряване, която да доведе до увеличаването на приходите и ограничаването на разходите, не е възможно да се гарантира запазването на доходите на сегашните и на бъдещите пенсионери.
Предложенията за промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване трябва да бъдат разгледани в контекста на препоръките на Европейския съюз. Няколко последователни години в препоръките си към България, Съветът изисква намаляване на случаите на ранно пенсиониране, както и увеличаване на изискващата се възраст и осигурителен стаж за придобиване правото на пенсия. В последните препоръки от 8 юли 2014 г. се посочва, че е необходимо България, цитирам: „Да приеме дългосрочна Стратегия за пенсионната система, като продължи планираното годишно увеличение на законоустановената пенсионна възраст и установи механизъм за обвързване на законоустановената пенсионна възраст с очакваната продължителност на живота в дългосрочен план, като същевременно премахне постепенно възможностите за ранно пенсиониране и въведе еднаква законоустановена възраст за мъжете и жените”.
Важно е да се има предвид и следната препоръка: „През 2013 г. България отстъпи от поетите ангажименти в областта на пенсионната реформа. Схемите за ранно пенсиониране не бяха ограничени, както беше предвидено. Планираното годишно увеличение на законоустановената пенсионна възраст беше отложено. Не беше постигнат напредък по отношение на хармонизирането на пенсионната възраст за мъжете и жените и не бяха предприети стъпки за въвеждане на по-строги критерии и механизми за контрол при отпускане на пенсии за инвалидност, така че да се ограничат злоупотребите”.
Населението на България е едно от най-бързо застаряващите в Съюза и този факт показва отрицателно въздействие върху пазара на труда, потенциала за растеж на икономиката и върху финансирането на нейната пенсионна система. Поради това България трябва да продължи реформата на пенсионната си система. Всичко това налага да бъде извършен обстоен преглед на законодателството ни, свързано с условията за пенсиониране, и по-конкретно с възрастта за пенсиониране, и внимателен подбор на мерките, които е необходимо да бъдат предприети с оглед постигане на финансова устойчивост на пенсионната система и на адекватност на пенсиите.
При изготвяне на конкретните предложения следва да се ръководим от правилата за строго придържане към принципите на социалното осигуряване и тяхното възстановяване там, където те са нарушени. Трябва да се придържаме към философията, институционалната и информационната рамка на установения в България осигурителен модел. Трябва да се съобразяваме с европейските регламенти, директиви и препоръки и всички международни актове в социалната сфера, по които Република България е страна. Трябва да се стремим да постигнем предвидимост и социална поносимост в краткосрочен и средносрочен план на предлаганите промени, съхраняване на финансовата стабилност и недопускане на непоносим натиск върху публичните финанси и висок бюджетен дефицит.
Направените със Законопроекта предложения не отговарят напълно на тези принципи. На първо място, се предлага промяна в разпоредбата на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в която трайно, а не само за определен период от време, се преустановява нарастването на изискуемите за пенсиониране на работещите при условия на трета категория труд възраст и осигурителен стаж.
Уреждането на въпросите, свързани с пенсионирането по този начин, не съответстват нито на настоящата демографска и социално-икономическа ситуация в страната, нито на препоръките на Европейския съюз. Поради това нашата парламентарна група няма да подкрепи предложената промяна на чл. 68 от Кодекса за социалното осигуряване.
Въвеждането в законодателството на възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер при недостигаща възраст и/или осигурителен стаж 24 месеца означава въвеждане на нова възможност за ранно пенсиониране, нещо към чието ограничение трябва да се стремим.
Съвкупно направените предложения биха довели до значително увеличаване броя на новоотпуснатите пенсии от държавното обществено осигуряване и съответно до увеличение на разходите с около 120 млн. лв. на годишна база, които не са разчетени в Бюджет 2015 г.
В заключение изразявам становище, че предложенията за промени, включени в Законопроекта, е по-добре да се разискват в контекста на цялостна концепция за промени в пенсионната система, поради което към настоящия момент Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ не подкрепя предложения Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря за изказването, госпожо Ганчева.
Реплики на изказването?
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, в изказването на преждеговорещата колежка откривам несъчетаеми противоречия.
От една страна, тя цитира директивата на Европейския съюз от миналата година, в която се изисква съобразяване на пенсионната възраст с дългосрочните демографски тенденции. Мисля, че демографските тенденции в България са ясни и категорични. Те са за намаляване на продължителността на живота. За съжаление, това са фактите в България. Няма как да не се съобразяваме, особено когато това е заложено като изискване от Европейския съюз. Във връзка с това аз не виждам логика в извода, който беше направен – че не би трябвало да бъде подкрепяно предложението на колегите от БСП.
Също така беше цитирано, че въпросната промяна в чл. 68 трайно преустановява нарастването на пенсионната възраст и това, както после не беше обяснено, ще доведе до един преразход в бюджета в размер на 120 млн. лв. годишно. В предната точка обаче мисля, че всички се обединихме около това, че сме съгласни да вкараме минимум 1 милиард само от данъци и акцизи, така че тези 120 милиона ще бъдат една много малка част от средствата, които ще постъпят в държавния бюджет, и то в най-кратко време.
Ние смятаме, че действително, както беше казано преди мен, в България има най-бързо остаряващо население спрямо останалите държави от Европейския съюз. Само че не трябва да забравяме, че в България живее най-рано умиращото население в Европейския съюз и няма как пенсионната възраст да не бъде съобразена с продължителността на живота. Хайде, този път да прочетем европейските директиви, да им направим такъв прочит, който да бъде в полза на българските граждани.
В заключение декларирам, че ние ще подкрепим предложения Законопроект не заради друго, не само по тези аргументи, а и заради това че точно това е заложено и в нашата предизборна програма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря за репликата.
Втора реплика? Две реплики останаха висящи във въздуха.
Желаете ли дуплика?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
КЛАВДИЯ ГАНЧЕВА (ГЕРБ): Продължителността на живота в България също се увеличава, каквато е тенденцията и в световен мащаб. Искам да добавя, че това, което е разчетено за преразход на бюджета – за 120 млн. лв., ако хората се възползват от възможността за ранно пенсиониране, когато компенсират възраст и стаж общо за 24 месеца, не може да се предвиди точно колко хора ще се възползват от тази възможност. Сумата обаче, която ще се похарчи, ще е голяма и тя е непосилна за държавния бюджет, както и за държавното обществено осигуряване. Така разходвана голяма сума ще се отрази върху увеличението на бюджетния дефицит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Други изказвания?
Господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, искам да започна с това, че лично аз ще подкрепя предложението, направено от колегите от БСП.
Защо ще го подкрепя? Защото философията на Патриотичния фронт е всичко, което е добро, полезно за хората и за България, да бъде подкрепяно. Както преди малко подкрепихме изключително полезния Законопроект на колегите от Реформаторския блок, така ще подкрепим и тези полезни предложения.
Само че днес имам чувството, че много от присъстващите в залата въобще не могат да направят правилна преценка за какво иде реч.
Всъщност сега действащият Кодекс за социално осигуряване и по-точно чл. 68, предвижда мъжете да се пенсионират при осигурителен стаж 40 години. Казвам не трудов стаж, а осигурителен стаж.
Първо, това е един изключително тежък удар върху поколението, които сега сме на 50–52–53 години. Огромна част от тези хора, уважаеми колеги, имат едни огромни бели петна в осигурителния си стаж поради простата причина, че неразбориите, които се случиха след 10 ноември 1989 г., първо дадоха една предпоставка, в която хората да не могат да се ориентират що е това осигурителен стаж, тъй като действащият Кодекс на труда от 1986 г. казваше, че всеки български граждани, подписал трудов договор, практически е в осигурителни отношения с работодателя си. По това време нямаше действащ Социалноосигурителен кодекс. Няма да Ви обяснявам, че липсваше и електронна система за отчитане на осигурителния стаж на българските граждани. Такава електронна система беше въведена след 2000 г.
Иначе казано, една част от тези хора, които днес трябва да се пенсионират и да набавят съответните документи, за да удостоверят своя осигурителен и трудов стаж, дори и днес изпитват огромни затруднения, тъй като трябва да се позовават на Закона за счетоводството, да търсят ведомостите за заплатите, които се пазят 50 години и по този начин да си изкарват така наречения Образец 2.
Така че, уважаеми колеги, първо, спазвайки сега действащите правила на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в частност ал. 1 и 2, практически обричаме една огромна част от българското население въобще да не получат правото на пенсиониране. Нещо повече: ние обричаме близо 2 млн. българи, които по принуда станаха емигранти в чужди държави, никога да не могат да получат пенсии, камо ли да ги стимулираме да се върнат и да работят в България с ясната представа, че никога няма да могат да се пенсионират или ако се пенсионират, ще получават социална пенсия.
Нещо повече, тук чух колеги да коментират, че така нареченият първи стълб, иначе казано НОИ, е разходопокривен. Да, така е. Само че не знам защо не чувам да се говори за реален принос към този първи стълб. Защото той е проблемът на българската пенсионна система. Именно НОИ е проблемът поради простата причина, че години наред държавата не е прилагала другата методика, а именно да стимулира българските граждани да внасят. А как могат да бъдат стимулирани те, ако не чрез отчитане на техния принос в тази система. Ние продължаваме да си говорим за разходопокривна система и да не отчитаме приноса на съответния гражданин. Защо? Защото една каца без дъно може винаги да бъде източвана и, естествено, парите там никога няма да бъдат достатъчни. Е, трябва ли да изчакаме хората да измрат, за да бъдат решени проблемите на първия пенсионен стълб, по-разбираемо казано НОИ? И сега е видно и ясно, че продължителността на живот в България драстично намалява.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Не е вярно!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Абсолютно е вярно и не ми говорете за най-различни европейски директиви, защото ако спазвахме тези европейски директиви, само преди три дни нямаше да гласувате срещу същите тези европейски директиви, когато трябваше да гласуваме промените в Закона за енергетиката. И сега ще последва наказателна процедура срещу България. Тези европейски директиви отчетоха ли, че всъщност България е най-бедната държава? Отчетоха ли, че българските пенсионери взимат най-ниските пенсии, практически почти милион и половина от нашите майки и бащи живеят под прага на бедността? Не, не ги отчетоха. Защо ли? Само че ние сме тук хората, които трябва да отчетем тези показатели и тези критерии. И ние сме тези, които трябва да се погрижим българският пенсионер най-после да получава достойна пенсия и да бъдат отчетени реалните критерии на живота.
Двадесет и пет години живеем в един хаос и се лутаме наляво и надясно, играем си на червени и на сини, а всъщност българската Конституция не разделя народните представители на опозиция и управляващи. Българската Конституция казва, че всеки народен представител представлява българския народ и не ги дели на опозиция и на управляващи. Затова казах, че тук трябва да има принципно положение и принципно гласуване за нещо, което е добро.
Между другото да Ви кажа, че направените поправки в Кодекса за социалното осигуряване, които уж нямаше да действат, вече действат. Хората, които от 1 януари за първи път регистрират трудов стаж, вече плащат своите осигуровки единствено и само в НОИ, а не както би следвало да имат избор да правят своите осигуровки във втория стълб, иначе казано в пенсионни фондове. Това нещо не знам защо се премълчава и не се казва от никой.
Така че, уважаеми колеги, трябва да гледаме реално на нещата и на даденостите, които съществуват в България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
Реплики? Видях че от залата имаше подвиквания. Официално да репликирате?
Други изказвания?
Заповядайте, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, първо искам да припомня, че внесеният от нас Законопроект е от месец ноември 2014 г. и той е бил нашето разбиране като контрапункт на провежданата така наречена „пенсионна реформа”, която знаете, че изведе като приоритет увеличаването на пенсионната възраст и продължителността на осигурителния стаж. Тогава още не се говореше за такъв тип дебат за пенсионна реформа, който знаете, че беше предизвикан доста по-късно.
В малкото време, което имам, искам да разсея още едно съмнение, което беше артикулирано тук, в залата, във връзка с предложените от нас промени в чл. 68, а именно даване на възможност на хората, на които не им достига възраст или осигурителен стаж, в рамките на 24 месеца да имат възможност да се пенсионират предсрочно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Бойчев, съжалявам, че Ви прекъсвам, но времето Ви изтича. Можете да поискате удължаване.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Не е ли удължено времето на групата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Не, не е удължено.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: В такъв случай моля да го удължите. Мислех, че е удължено и затова бързах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля, удължете времето.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Така че предложените от нас промени в чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване дават възможност на тези хора, които са в предпенсионна възраст и имат недостиг на осигурителен стаж или на пенсионна възраст, да имат възможност за ранно пенсиониране. И забележете какво сме направили ние. Казваме, че тези от тях, които искат да се възползват от това право, ако бъде подкрепено днес от залата, ще бъдат коригирани получаваните от тях пенсии с 0,4% за всеки от месеците, в които не им достигат. Така че ние сме се постарали това, което беше казано тук от залата, че, видите ли, ще има тежки последици върху бюджета на държавното обществено осигуряване, не е вярно, тъй като тези хора ще се откажат от правото да получават пълния размер на пенсията, забележете, до живот. Така че в един средносрочен план това ще балансира бюджета на държавното обществено осигуряване.
Искам да Ви кажа още един аргумент. Тези хора не отиват да се пенсионират предсрочно, защото искат. В голяма степен това са хора в предпенсионна възраст, които са трайно безработни, хора, в които никой работодател не иска да инвестира, никой работодател не иска да ги вземе на работа, а така също и нашите програми за преквалификация са ги изключили от техния обхват. Така че това са съдби на хора, за които ние искаме в нашето предложение да дадем възможност за един достоен живот. Считаме, че предложените от нас промени в Кодекса за социално осигуряване ще бъдат елемент и от тази, надяваме се, концепция за цялостна пенсионна реформа, която ще гарантира един достоен живот за хората в пенсионна възраст. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Бойчев.
Реплики? Не виждам.
Заповядайте за процедура, господин Анастасов.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Съгласно чл. 61, ал. 2 от името на Парламентарната група на ДПС предлагам половин час почивка. По-точно искам прекъсване на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Съобразявам се с Вашето искане и с Правилника и обявявам 15 минути почивка.
В 10,45 ч. продължаваме заседанието.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме с дебата за Първо четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
Последен се изказа господин Жельо Бойчев. Нямаше реплики на неговото изказване.
Продължаваме с други изказвания по внесения Законопроект.
Желаещи за изказване?
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Когато се сформираше управляващото мнозинство, след доста продължителни преговори между коалиционните партньори, българското общество беше облъчено от оптимистични твърдения, че управляващите са се договорили и са постигнали пълно съгласие по общо 90 от 94 теми. Ние, имайки предвид разноидеологическия характер на партиите, които формират управляващото мнозинство, останахме скептични. Дори, за да се подчертае превесът на темите на съгласието над останалите три-четири теми, по които няма съгласие, препоръчахме темите за съгласие да се увеличат на 1000, а защо не и на 1 млн. теми, по които имате съгласие. Например никой няма да Ви оспори приоритета да осигурим щастливо детство на всички български деца – един чудесен приоритет, по който ще получите подкрепата и на опозицията.
Предупредихме обаче, че ако Вие не сте постигнали съгласие, по която и да е от останалите открити четири точки – по въпроса за данъчната политика, по въпроса за пенсионната реформа, по въпроса за дълга, убеден съм, в зависимост от развитието на кризата в Украйна и за обща правителствена позиция за развитието на кризата в Украйна, за нищо не сте се разбрали. Няколко ключови гласувания показаха, че тази коалиция няма собствен ресурс да отстоява политики по тези четири ключови теми.
Профанизирахте вота на ДПС и за съхраняването на плоския данък, и за подкрепата за дълга, като се опитахте да унизите държавническата позиция на ДПС и я сведохте до: ДПС се промуши към управляващите по тези ключови теми. Недостойно, недостойно наистина!
Сега на дневен ред е само един от аспектите на проблема с пенсионната реформа. Фактът, че вече сме месец март – месеци след сформирането на кабинета, фактът, че нямате ясна концепция точно заради идеологическите си различия, защото няма как да се съвместят в едно позициите на крайно дясното с позициите на крайно лявото по въпроса за пенсионната реформа.
Сега предстои много важно гласуване. Най-правилно според нас е този въпрос да се реши като част от цялостната пенсионна реформа. Само че ние още нямаме знаци, че кабинетът е готов с такава пенсионна реформа. Може би продължават споровете, породени от идеологическите Ви различия вътре в коалицията. Вие обаче не можете да ни държите в зависимост от Вашата невъзможност да постигнете съгласие, и явно е, че днес ще се стигне до гласуване.
Парламентарната група на Движението за права и свободи смята, че истинските дебати предстоят, ако въобще предложите, какъвто ангажимент имате, цялостна концепция за пенсионна реформа за години напред, какъвто Ви е ангажиментът.
Смятам, че днешният вот на Движението за права и свободи вероятно отново ще Ви даде възможност да го интерпретирате, както сметнете за необходимо, но, повтарям, ако занапред не искате вотът на ДПС да предизвиква вътрешнокоалиционни разломи, вземете най-сетне се разберете не само за 90-те теми – не за тези хиляда, един милион, но и за тези четири, без които няма ясен профил на властта. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Местан.
Имате възможност за реплики. Не виждам желаещи да репликират изказването.
Заповядайте за процедура, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, правя процедура по начина на водене. Не може, и Вие сте длъжен да реагирате, когато се прави разискване, а се говори не по съществото на съответния Законопроект. Станахме свидетели на някакви изявления от страна на ДПС. За пореден път – възползвайки се и нарушавайки Правилника на Народното събрание, на което Вие не реагирахте – тук се говореше за какви ли не щуротии, и, забележете, за националноотговорно и държавническо поведение не от кой да е, ами от ДПС – партията, която съсипа България, партията, която държи електората си във феодализъм... (Силен шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Байрактаров...
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: ...тя ще ми говори за държавническо поведение?! Аз не чух господинът преди мен да говори и да обсъжда Законопроекта за промени на Кодекса за социално осигуряване, чух го да говори за това колко те са важните и как за пореден път са готови да подхлъзнат управляващите със съответните си манипулации.
Вие бяхте длъжен да реагирате, затова правя тази процедура – в бъдеще да реагирате на момента, когато не се прави разискване по същество. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Байрактаров, благодаря за забележката. Не приемам обаче критиката към мен, много внимателно слушах изказването на господин Местан. Имаше фокус, сложен върху настоящия Законопроект. Разбира се, той е свободен да прави различни интерпретации.
Благодаря за забележката, продължаваме нататък.
Следващи изказвания?
Господин Кънев, заповядайте.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Първо, позицията на групата на Реформаторския блок е, че няма да подкрепим това предложение – ще гласуваме против него.
На второ място, кратки мотиви отвъд идеологическите различия в рамките на управляващото мнозинство, които не са тайна и никой не се опитва да ги крие, като в случая мисля, че не трябва и да ги драматизираме. По всяка вероятност това гласуване ще премине, като мнозинството няма да бъде компактно, както и очаквахме от момента на първоначално разглеждане на този Законопроект.
Тук искам да мотивирам позицията на Реформаторския блок, защото пак по пенсионната тема, във връзка с универсалните пенсионни фондове, се видя, че ясно изразени принципни идеологически различия има дори между двете дясноцентристки формации в настоящия парламент и те също не бяха кой знае каква изненада.
По темата за социалното осигуряване настоящият парламент – не правителството, не мнозинството, а Народното събрание има три варианта, три алтернативи на поведение.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Алтернативите са само две.
РАДАН КЪНЕВ: Мисля, че можем да поспорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля, не влизайте в диалог.
РАДАН КЪНЕВ: Първата възможност е да тръгнем и да се хлъзнем по пътя на популизма, който винаги е вървял ръка за ръка с пенсионната тема в българската политика и резултатите са налице – едновременно много ниски пенсии, много хора със затруднения да се пенсионират, огромен дефицит в пенсионната система, който влачи след себе си огромен дефицит в републиканския бюджет.
Това, пред което сме изправени, е следствие на дългогодишната популистка злоупотреба с пенсионната тема. Искам ясно да подчертая – дългогодишна злоупотреба както от ляво, така и от дясно. От ляво злоупотребата се изразяваше в системна подкрепа на така наречени „леви или социални мерки”, които всъщност разбиваха както приходната част на пенсионната система, така и нейния контрибутивен характер, тоест непрекъснато късаха връзката между пенсионния принос на лицата и пенсионните им права след пенсиониране, включително непрекъснато насърчаване на различните форми на ранно пенсиониране, които са основна причина както за слабите приходи на входа, така и за ниските пенсии на изхода на пенсионната система.
Имаше обаче и тежък популизъм от дясно през годините с непрекъснатото намаляване на пенсионните вноски и непрекъснатото повтаряне на мантрата, че като намалим вноските, ще се увеличат приходите, най-накрая стигнахме дотам, че всъщност пенсионните вноски се плащат от самите пенсионери като си купуват хляб и от тяхното ДДС след това си получават пенсиите.
Имаме възможност да продължим по пътя на този популизъм и тогава е напълно ясно какво ще се случи – левите ще искат, както днес, повече възможности за ранно пенсиониране и допълнително скъсване на връзката между приноса и пенсионните права, десните няма да отстъпим никога, нито на йота, в разговора дали може да се увеличават по един или друг начин вноските към пенсионната система, или не може.
Естествено, че в тази ситуация ДПС ще бъде в комфортната позиция да използва заиграването на ляв и десен популизъм, да се възползва от това, че може да си позволи да не работи много директно в полза на електората си по такива теми и съответно да слушаме изказвания от типа на това на господин Местан, което нямаше политическо съдържание по темата, то се занимаваше със съвсем друг въпрос.
Възможно е обаче да тръгнем и по друг път, по който се опитваме да тръгнем, благодарение на усилията на вицепремиера Калфин. Това е пътят на постигане на национално съгласие по темата за пенсионното осигуряване, това е съчетаване на волята, усилията и компетентността на днешните и утрешните управляващи, както правят всички държави, които що-годе са успели да напаснат пенсионната си система. Няма друг начин! Пенсионната тема е с 25-30-годишен хоризонт, в рамките на 25-30 години.
Всички управляващи днес ще прекарат дълго време в опозиция, някои партии ще изчезнат, нови ще се създадат, всички днешни опозиционни партии ще бъдат за някакъв период от време на власт. И ако не искаме популизмът да продължава да ни лашка и според преобладаващото ляво или дясно мнозинство в парламента да си променяме пенсионния модел през 2-3 години, докато го разсипем напълно, трябва да тръгнем по тази тема по пътя на националното съгласие.
Предложеният законопроект с нищо не помага днес да стигнем до съгласие в работните групи към министъра на труда и социалната политика, с нищо не помага да стигнем до съгласие по основните параметри на пенсионния модел, с нищо не помага да напуснем зоната на популизма и да направим нужните и полезни компромиси както от ляво, така и от дясно.
Има обаче, както казах, и трети път. Третият път е да не прилагаме визионерство, да не прилагаме смелост нито в леви реформи, нито в десни реформи, нито в полезния път на националното съгласие, а да тъпчем по пътя на най-ниската бюджетна ефективност, на най-малкото съпротивление. И като не можем да постигнем съгласие, колеги, ние общо взето правим това – правим палиативи в рамките на възможното в бюджета, като непрекъснато увеличаваме бюджетния принос в пенсионната система. Най-вероятно поради липсата на зрялост на дебата днес ще тръгнем именно по този път – предложението ще бъде отхвърлено, защото няма накъде да бъде прието от гледна точка на бюджетни параметри, ще има известни положителни популистки точки, за тези, които го подкрепят, и известни – не кой знае колко големи негативи за тези, които го отхвърлим. Само че българската пенсионна система няма да мръдне нито грам напред. По тези причини смятам, че няма нищо отговорно, нищо смислено и нищо полезно нито за българските пенсионери днес, нито за утрешните български пенсионери, нито в дебата, нито в гласуването, което ще го последва.
Нашата позиция ще бъде „против” със съжаление, че трябва да вървим по пътя на най-малкото съпротивление и на бюджетната ефективност, а не по пътя на визионерството и съгласието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Кънев.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Кънев, преди да отправя своята реплика все пак да призная, че във Вашето изказване имаше и основателни критики за това какво е сгрешено от ляво и от дясно – няма да го повтарям, имате известно основание.
От там нататък мисля, че трябва да преосмислите и част от Вашите тези, защото Вие сте представител на партията, на този министър-председател, който въведе точно този пенсионен модел, в резултат на който се обезцениха рязко пенсиите на стотици хиляди български граждани. Най-малкото като излизате тук, тъй като сте персонален продължител на този ръководител, в което няма нещо недостойно, трябва да кажете дали Вие споделяте тази политика, защото от хората, които бяха засегнати, тя категорично се отхвърля. Така че, говорейки за някакво неясно и може би далечно добро бъдеще, ние не трябва да се откъсваме от настоящето.
Освен това евтините политически трикове за „добрия Калфин” и „лошия Първанов” няма да Ви свършат работа, защото не съм сигурен, че там има такъв дълбок разлом, за да можете Вие постоянно да жонглирате с тези политически теми.
И докато чакаме прословутата пенсионна реформа, аз смятам, че най-достойното е днес да се приемат, макар и ограничени, частични решения, които дълго време бяха отлагани и които са в интерес също на десетки и хиляди български граждани. Това няма да ощети значително пенсионната система, а ще бъде един реален – не само жест, но едно реално решение.
Освен това, когато обсъждахме Закона за бюджета, и това е последният ми аргумент, ние настоявахме за мерки, които ще повишат приходите в осигурителната система чрез увеличаване на максималния осигурителен доход. Вероятно поне част от присъстващите не са забравили какви трикове тук се разиграваха (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) от представители на мнозинството и ние трябваше да спасяваме приходите в бюджета на пенсионното осигуряване. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Втора реплика? Не виждам желаещи.
Третата реплика също остава свободна.
Заповядайте за дуплика, господин Кънев.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Благодаря Ви.
По отношение на наследството на пенсионния модел – точно така е, и го носим с гордост. (Възгласи от БСП ЛБ: „Ееее!”, ръкопляскания от РБ.)
РЕПЛИКА ОТ ДПС: По-рано се отказахте.
РАДАН КЪНЕВ: В продължение на 15 години нищо повече от еволюция и подобрение на този пенсионен модел не е предлагано. Колкото и жестоки да са били речевите атаки срещу него; колкото и да му е било приписвано на него, че заради него в момента са българските пенсионери – не, в България пенсиите са ниски не защото е лош пенсионният модел, а защото не работи икономиката. Това е причината. Защото са ниски доходите. Говорим за разходопокривна система, при която от ниски доходи няма откъде да поникнат високи пенсии. За ниските доходи не е виновен пенсионният модел на България.
Ще припомня нещо повече. Когато се прие точковата система, тя беше размахвана като знаме от всички противници на пенсионната реформа в продължение на 10 години и обвинявана за всички злини в България. Когато обаче се премахна точковата система, тогава видяхме колко е била добра и започнахме да съжаляваме за нея. Това, което днес предлагате, можеше да се случи по-елегантно и по-щадящо за бюджета, ако Вие, колеги от БСП, бяхте предложили да се върне точковата система и, вярвайте ми, щях да Ви ръкопляскам и щях да Ви подкрепя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Кънев.
Следващо изказване?
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, в предложенията, които правим, няма никакъв популизъм. Обратно, има груб реализъм.
Тук се изказа тезата, че ранното и гъвкаво пенсиониране би ощетило бюджета на НОИ, а оттам и държавния бюджет. Обратно, гъвкавото пенсиониране, което предлагаме, е с намаляване на пенсията с 0,4% за всеки недостигащ месец. По актюерските разчети в средносрочен и дългосрочен план това не се отразява на бюджета на НОИ, защото тези хора ще направят жертва да получат по-ниска пенсия, пенсионирайки се по-рано и да я получават такава до края на живота си.
Но нещо друго е по-притеснително за нас. Твърдите, че трябва да постигнем съгласие по пенсионната реформа. И ние бихме искали! Само че на последното заседание на Комисията по труда и социалната политика вицепремиерът Калфин заяви, че до края на месец март няма никаква готовност да внесе предложения по пенсионната реформа. Нещо повече, многократно е заявявал, че нито по една от темите по пенсионната реформа няма съгласие нито в управляващото мнозинство, нито в обществото през работодатели, синдикати и тристранен съвет. Това е по-тревожното – че такова съгласие, такава реформа няма да се предложи, а през това време излезе официална статистика на Националния статистически институт. Обърнете й внимание, колеги! Безработицата в последните месеци расте, увеличава се броят на безработните. (Смях от РБ.) Тоест, генералният проблем да има повече работещи, които да внасят повече осигуровки в бюджета на НОИ, също не го решавате като управляващо мнозинство. Цитирам национална статистика, не си измислям данни. Тоест двете големи теми – как да стимулираме икономиката и да има повече работещи, които да внасят осигуровки в НОИ, и другата тема – за пенсионната реформа, не успявате да решите. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Намирате най-лесния начин – да увеличавате стажа и възрастта, за да намалявате броя на пенсионерите. Това обаче е в щета на българските граждани. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
С това обявявам, че Вашето време, включително удължените минути, изтече.
Реплики на изказването на уважаемата госпожа Нинова? Не виждам реплики.
За следващо изказване – господин Кенов, който пръв беше поискал думата.
СТЕФАН КЕНОВ (БДЦ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложенията, които правят господин Миков и група народни представители, бяха същите, които внесох между първо и второ четене при приемането на държавния бюджет. На второ четене оттеглих тези промени с нагласата, че ще има работна група, която до 31 март наистина ще произведе краен продукт за пенсионната система. Член съм на тази работна група и виждам, че в обозримо бъдеще там няма как да бъде постигнато съгласие.
Затова ние днес ще гласуваме „за” предложенията на колегите от ляво и се надяваме, че работната група поне до 6 месеца може да произведе нещо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики на изказването? Не виждам.
За следващо изказване – господин Сидеров, заповядайте на трибуната – по темата за Кодекса за социално осигуряване, надявам се.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря, да.
Първо ще кажа, че едно такова предложение няма как да не бъде подкрепено от партии и от народни представители, които ги е грижа за това как живеят хората.
Но аз веднага го свързвам с въпроса: защо нашето предложение, което е от 27 октомври, внесено повече от месец преди това, не е придвижено? Това е една друга тема, по която можем да говорим дълго, но няма да говорим, за да имаме време да гласуваме, тъй като виждам, че искате да наклоните нещата към почивка и по този начин да се избяга от гласуване.
Само едно кратко репликиране на колегите от дясно, които говорят, че са горди с пенсионната система. Ако сте горди с това, което ние наричаме „геноцид” върху българския народ, бъдете си горди. Дори си направете ей-така малки паметничета там, пред централата.
Но истината е, че пари за пенсии няма, защото икономиката е разрушена. Да, но кой разруши икономиката?
РЕПЛИКА ОТ ЛЯВО: Костов!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Кой я разруши? Кой съсипа българската индустрия? Кой я разпродаде за жълти стотинки?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Кой, кой?
ВОЛЕН СИДЕРОВ: По този въпрос в неделното училище мога да Ви изнеса лекция, Вие обаче го знаете прекрасно.
Поначало сега да говорим тук за малко съществени въпроси или за пенсионна реформа – тази, изпразнена от съдържание фраза, без да стъпи на една реална, нормална за Европа база за пенсиите, която ние сме предложили тук в една от точките, и тя е минималната ставка да бъде не по-малко от 500 лв. (Шум и реплики.) Знам, че тук ще започне един нездрав кикот от милионерите народни представители, обаче искам да Ви кажа, че ако ние не тръгнем и не вървим към това, другото са залъгалки. Като ще вземате заеми в милиарди, дайте ги поне за пенсии. (Ръкопляскания от „Атака” и викове: „Браво! Браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Сидеров.
Реплики на преждеговорившия? Не виждам.
Следващи изказвания?
Заповядайте, господин Кючуков – от Парламентарната група на АБВ. Сякаш нагласите са да вървим към гласуване!
ГЕОРГИ КЮЧУКОВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Дълго време слушахме аргументи „за” и „против”. Във всичките аргументи имаше и логика, имаше и смислени неща. По принцип има логика в това, което предлагат колегите от БСП. Същото това нещо влиза и в част от нашите предизборни обещания.
Но в момента се води дискусия, и то всеки вторник, за промените в пенсионната система при едно широко представителство при вицепремиера Калфин. Не виждам защо трябва да се избързва и да се приемат закони на парче – закони, които решават един-единствен малък проблем? Затова нашата парламентарна група ще гласува „въздържал се” (силен шум и реплики от БСП ЛБ), тъй като смятаме, че не е време да се правят закони на парче.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Кючуков.
Реплики? Не виждам реплики.
Следващи изказвания? Не виждам и следващи изказвания.
Закривам дебатите по внесения Законопроект.
Моля, уважаеми колеги, режим на първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, вносители Михаил Миков и група народни представители, внесен на 14 ноември 2014 г.
Гласували 185 народни представители: за 94, против 76, въздържали се 15.
Предложението не е прието. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Заповядайте за процедура за прегласуване, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, моля за процедура за прегласуване. Не всички колеги успяха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Кирилов, това е коректно – и аз забелязах. (Шум и възгласи: „Ееее!”от БСП ЛБ.)
Подлагам на прегласуване внесения Законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване, първо гласуване.
Гласували 187 народни представители: за 93, против 82, въздържали се 12.
Предложението не е прието. (Смях и единични ръкопляскания от ГЕРБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА.
Уважаеми народни представители, моля да приветстваме на балкона на пленарната зала международния гросмайстор Анатолий Евгениевич Карпов – депутат от Държавната дума на Руската федерация (Депутатите стават. Ръкопляскания.) и Роман Иванович Ходюков – депутат от Държавната дума на Руската федерация. (Продължаващи ръкопляскания.) Нашите гости са тук по покана на Парламентарната група на „Атака”. Те ще присъстват на откриването на изложбата „Спортът – вечен мост между народите”, което ще бъде от 11,30 ч. в Клуба на народния представител.
Преди да обявим почивката, продължаваме нашата работа с гласуване на този Проект за решение за избиране на Комисия по политиките за българите в чужбина. (Шум и реплики.) Колеги, нека приключим тази точка, след което ще имате възможност да участвате в откриването на изложбата. (Шум и реплики.)
Искам само да напомня, че на заседанието, проведено в петък – 27 февруари тази година, има решение, с което съставът на Комисията по политиките за българите в чужбина е от 20 народни представители. Имената са представени по съответния ред. Аз ще ги прочета. Парламентарните групи на Движението за права и свободи и на Реформаторския блок не са предоставили своите кандидатури.
От БСП ЛБ се предлага за член на Комисията госпожа Дора Янкова – тя и за заместник-председател; господин Михаил Миков е следващият член; и господин Ангел Найденов.
От Парламентарната група на ГЕРБ: госпожа Десислава Костадинова – тя и за заместник-председател; господин Димитър Крумов Танев, Катя Николаева Попова, Кирил Андонов Котев, Красен Георгиев Кръстев, Петър Костадинов Петров и Румен Динев Желев.
От Парламентарната група на Патриотичния фронт: господин Юлиан Ангелов – той е и за заместник-председател.
Господин Казак, заповядайте за предложение от името на Движението за права и свободи.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме господин Рушен Риза – за член и за заместник-председател на Комисията, също така господин Мехмед Атаман – за член, и господин Илия Илиев – за член. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Зеленогорски, заповядайте за предложение от името на Парламентарната група на Реформаторския блок.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ (РБ): Уважаеми господин Председател, колеги! От името на Реформаторския блок предложенията ни са за господин Борислав Миланов и господин Борис Станимиров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря.
Предложението от Парламентарната група на Български демократичен център е за член и председател на Комисията господин Румен Йончев.
От Парламентарната група на Партия „Атака” предложението за член е проф. Станислав Станилов.
От Алтернатива за българско възраждане предложението за член е господин Лъчезар Никифоров.
Уважаеми народни представители, предлагам Ви:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисията по политиките на българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 2, т. 23 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по политиките на българите в чужбина се състои от 20 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 3 от Парламентарната група на БСП лява България, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от Парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от Парламентарната група на Български демократичен център, 1 от Парламентарната група на Партия „Атака” и 1 от Парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на Комисията: Дора Янкова, Михаил Миков, Ангел Найденов, Десислава Костадинов, Димитър Танев, Катя Попова, Кирил Котев, Красен Кръстев, Петър Петров, Румен Желев, Юлиан Ангелов, Рушен Риза, Мехмед Атаман, Илия Илиев, Борислав Миланов, Борис Станимиров, Румен Йончев, Станислав Станилов и Лъчезар Никифоров.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на Комисията в състав:
Председател – Румен Йончев;
Заместник-председатели: Десислава Йорданова Костадинова, Дора Янкова, Юлиан Ангелов и Рушен Риза.”
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 123, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието. (Единични ръкопляскания.)
Преминаваме към следващите гласувания:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2, и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Юлиан Кръстев Ангелов като член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.”
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
И следващото решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ:
за промяна в състава на Комисията по външна политика и на Комисията по енергетика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3, и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Румен Маринов Йончев като член на Комисията по външна политика.
2. Освобождава Кънчо Янев Филипов като член на Комисията по енергетика.
3. Избира Кънчо Янев Филипов за член на Комисията по външна политика.
4. Избира Георги Николов Недев за член на Комисията по енергетика.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следващото решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3, и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Лъчезар Стаменов Никифоров като член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.”
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следващото решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ:
за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3, и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Борис Борисов Станимиров и Борислав Райчов Миланов като членове на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
2. Избира Гроздан Спасов Караджов за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.”
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, последно гласуване за решение за попълване състав на комисия преди почивката и то е:
„Проект!
РЕШЕНИЕ:
за попълване състава на Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Дончо Спасов Баксанов за член на Комисията по отбрана.”
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Обявявам почивка до 12,10 часа.
Продължаваме с блицконтрол, на който ще бъде изслушан заместник министър-председателят госпожа Кунева.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ПО ЧЛ. 104 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ – така нареченият „блицконтрол”.
Имат готовност да участват заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси госпожа Меглена Кунева и вицепремиерът Румяна Бъчварова.
Искам да Ви припомня каква е процедурата. Тя е съгласно чл. 104, ал. 5 от Правилника, както и процедурата по чл. 93, алинеи 2 и 3. Дава се възможност на народния представител да зададе актуален въпрос до две минути, след което отговорът е до три минути, реплика до две минути и дуплика от съответния заместник министър-председател до две минути.
Въпроси се задават по големината на парламентарните групи. Първо се задават въпроси от най-голямата парламентарна група, след което хронологично се върви към задаване на въпроси от по-малката парламентарна група. При възможност правим така наречения „блицконтрол” на два кръга зададени въпроси.
Да припомня, че съгласно чл. 104, ал. 6 от Правилника групите не могат да се възползват от правото си по чл. 55, ал. 6. Тоест това са изказвания от името на парламентарна група.
Уважаеми колеги, имате възможност да упражните своето право да задавате въпроси по актуални теми към двамата присъстващи вицепремиери.
Първи има думата представител на Парламентарната група на партия ГЕРБ.
Заповядайте.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами заместник министър-председатели, уважаеми колеги! Моят въпрос е към госпожа Кунева и той е следният. Както всички знаем, един от основните приоритети на правителството е приемането на страната ни в Шенгенското пространство. Следва да се отбележи, че България от много години насам отговаря на поставените технически критерии, но, за съжаление, някои страни продължават да изпитват колебания относно тяхната подкрепа към присъединяването на страната ни, както и на Румъния, като поставят допълнителни условия, които, между другото, не са били поставяни на други страни членки.
В тази връзка правителството вече направи много сериозни усилия по постигането на консенсус в Европейския съвет относно приемането на България в Шенгенското пространство. Добрата новина в тази насока е подкрепата от страна на Латвийското председателство на Съвета за нашето присъединяване.
Разбира се, има още много стъпки, които следва да се извървят както в национален план, така и на европейско ниво до постигането на пълна интеграция на страната ни в Шенгенското пространство. Трябва да имаме предвид, че Шенген е преди всичко зона за сигурност, а средата за сигурност се промени много в сравнение с тази отпреди две години. Особено събитията от началото на тази година показват засилващата се заплаха от екстремизъм на територията на Европейския съюз. В тази връзка сигурността на България, като гранична страна членка, следва да бъде и основна част от сигурността на Европа.
Моят конкретен въпрос към Вас е: какъв е конкретният план за действие на правителството по присъединяване на страната ни към Шенгенското пространство по време на Латвийското и Люксембургското председателство? Има ли конкретни стъпки, които ще бъдат направени към страните, които все още имат резерви към членството на България и Румъния в Шенген? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Гаджев.
Госпожо Кунева, заповядайте да отговорите на въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Тъй като знам, че времето е малко, искам този път да започна моя отговор на въпроса с директен цитат на Договора, който съм подписала, за присъединяване на България към Европейския съюз и който уважаемото Народно събрание е ратифицирало. Ето какво се казва в чл. 4:
„Разпоредбите за достиженията на правото на Шенген, интегрирани в рамките на Европейския съюз, са задължителни и се прилагат в България и Румъния от датата на присъединяване.”
Точка втора – пропускам първото изречение: Разпоредбите по посочения параграф 1 „се прилагат във всяка една от тези държави, а само по силата на решение на Съвета, което поражда такова действие след проверка в съответствие с приложимите процедури за оценка на Шенген, че необходимите условия за прилагане на всички части от съответните постижения на правото на ЕС са спазени в тази държава”.
Цитирах нарочно този текст – нещо, което рядко правя, защото е повече от ясно, че когато, както Вие самият казахте, е установено, че сме изпълнили всички изисквания, просто трябва да станем част от Шенген.
За мен е много лош белег, че Шенген се използва като начин да се окаже допълнителен натиск върху страната, за да свърши своите ангажименти, свързани с антикорупцията и съдебната система.
Не ме разбирайте погрешно, аз съм повече от убедена и разчитам на Народното събрание да направи точно това – да държи под контрол всички видове власти, да приема законите, които счита за служещи на тази цел и ние да напреднем в съдебната реформа и в борбата за антикорупция. Но обвързването в момента на приемането в Шенген с тези два стълба на върховенството на закона няма да доведе до добър резултат нито за Европейския съюз, нито за нас, защото действително в момента сигурността е част от най-важните задачи на държавата.
Какво сме направили? Ние охраняваме 8% от външната сухоземна граница на Европейския съюз и сме фактор за стабилност в Югоизточна Европа. Разполагаме с най-модерното техническо оборудване. В условията на засилен миграционен и бежански натиск осъществяваме ефективна борба с криминалните мрежи за контрабанда на хора. Осигуряваме достъп до международна закрила, участваме активно в мерките и инициативите за общ отговор на ниво Европейски съюз срещу заплахите за тероризъм.
Изготвили сме план за действие между МВР, Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието. Политическите фактори в Европейския съюз настояват за ново въвеждане на границите. Ние трябва да се противопоставим с всички сили и средства, които имаме, за да не се случи това, включително и през активната работа на парламента.
Макар и официално Механизмът за сътрудничество да не е обвързан с Шенген, както казах в началото, това се случва. Макар че успяхме да го сложим в дневния ред на Председателството, и през тази пролетна сесия страните членки няма да вземат решение за присъединяване на България и Румъния към Шенген.
Много се надявам, че за юни бих могла да направя решителни действия, особено ако на своя страна имам аргументите по интензивен подход в прилагането на справяне с онези слабости, които имаме, свързани с върховенството на закона. Не искам обаче да давам прекомерни надежди, защото знаете, че само една-единствена страна да е против, ние не можем да прескочим бариерата. За съжаление, тези страни са най-малко четири към момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо вицепремиер.
Господин Гаджев, заповядайте за реплика.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Кунева, напълно съм съгласен с Вас – Вие сте абсолютно права. Когато има изготвени правила, те не бива да се променят по средата на мача, така да се каже. Всички страни трябва да отговарят на едни и същи правила, а не да се променят в движение.
Много е важно тук и всички парламентарни групи ще подкрепим действията на правителството, включително чрез нашите европейски семейства, така че да се преодолее неразбирането от страна на някои страни, че България вече е готова за страна – членка на Шенгенското пространство. Още повече, вземайки предвид растящия миграционен натиск към всички гранични страни на Европейския съюз, по-хубаво е да работим заедно, отколкото всяка страна да работи поотделно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Гаджев.
Желаете ли дуплика? Не. Благодаря.
Продължаваме със следващия въпрос към двамата вицепремиери. От „БСП лява България” имат възможност да зададат своя въпрос.
Заповядайте.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи заместник министър-председатели, уважаеми колеги народни представители! Въпросът за Шенген е важен, но смятам, че преди всичко трябва да бъде отговорено днес на най-горещия въпрос.
Днес министърът на вътрешните работи подаде оставка. От медиите разбираме, че министър-председателят е приел оставката.
Какво се случва със стабилността на българското правителство или дотук ще бъдем с тази мантра?
Задавам тези въпроси преди всичко притеснен и загрижен, защото още не е отшумяла серията показни убийства, защото се затопля времето и очакваме нова бежанска вълна, защото министър Вучков започна една административна реформа, чиято съдба да видим каква ще бъде, и изобщо как ще се отрази тази оставка върху състоянието на сектор „Сигурност”?
Въпросът ми естествено е към вицепремиера госпожа Кунева, която наблюдава тези въпроси. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Мерджанов.
Моля, заповядайте за отговор, госпожо Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин Мерджанов, господа и дами депутати! Мотивите, с които вътрешният министър подаде оставка, са лични. Има такива случаи, в които човек просто трябва да вземе своето решение. И аз смятам, че не аз трябва да ги коментирам.
Това, което аз трябва да коментирам обаче е да Ви кажа, че няма да се усети никакво разклащане в сектор „Сигурност”. (Оживление, смях вляво.)
Ако искате да ме питате по конкретни въпроси и по хоризонтални политики, свързани със сигурността, съм готова да Ви отговоря.
Политически аз смятам, че партиите, подкрепящи мнозинството, ще проведат своя разговор и ще намерят решение от факта, че министърът на вътрешните работи е взел преди това своя лична посока, личен път.
Работила съм винаги с удоволствие и с добри резултати с господин Вучков, но в момента моето усилие ще бъде насочено към това в системата да няма никакъв луфт и никаква несигурност. Ще се постарая това да се случи, особено по отношение на хоризонталните политики, като Шенген например, за каквото отговарям. (Провиквания от БСЛ ЛБ: „Браво! Браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Вицепремиер.
Господин Мерджанов, имате възможност за реплика.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Вицепремиер, естествено че когато има лични мотиви, редно е те да не бъдат коментирани.
Въпросът е обаче малко по-различен, тъй като в медиите вече се появиха различни информации и интерпретации – това, първо.
Второ, няма случай в 25-годишната нова история на България министърът на вътрешните работи, който е ключова фигура във всяко едно българско правителство, след първите 100 дни да си подаде оставка! Няма такъв случай! Това говори изключително и само за нестабилност на правителството.
Тази нестабилност не може да не ни притеснява, защото, както всички знаете, днес на посещение е и шефът на ФБР. Какви знаци даваме ние на външния свят, от една страна? Как ние ще гарантираме, че ще се справим с реформите в МВР и с всичко онова, което предстои като предизвикателство?
Само преди около месец и половина ние бяхме свидетели на един невъобразим скандал между МВР министъра и между Министерството на отбраната. И до този момент нямаме решение на този въпрос. С нарочна декларация на БСП лява България ние се обърнахме с предложение координацията по въпросите за бежанците да бъде поета лично от министър-председателя. И това не беше взето под внимание.
Дълбоко сме загрижени за състоянието на сектор „Сигурност”, още повече че ангажиментите, които господин Вучков пое и пред парламентарната комисия, и в пленарната зала при приемането на промените в Закона за МВР, бяха изключително важни, големи, натоварени с множество очаквания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Мерджанов.
Дуплика – заповядайте, госпожо Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин Мерджанов, радвам се, че оценявате високо работата на правителството в лицето на вътрешния министър господин Вучков. Това ми дава допълнително основание, заедно с госпожа Бъчварова и други колеги, да намерим най-добрия начин да продължаваме да разчитаме на подкрепата, която господин Вучков, независимо дали в парламентарно качество или в друго, ще продължава да оказва. Той е свързан с промените, които е предложил, всъщност така както е свързан и неговият екип.
По отношение на ситуацията с бежанците мога да Ви кажа, че следя всекидневно какво се случва там. Няма засега увеличаване на бежанския натиск. Продължава да има същото ниво на ангажираност на миграционните служби и на центровете за убежище. Готвят се и промени в Закона. С господин Калфин ще съпредседателстваме и съвет, който е свързан със социалната интеграция на бежанците, така че мога да Ви уверя, че по отношение на политиката няма да има никакви колебания в тези две области.
Още веднъж – поемам ангажимент към Вас да предам почитанията Ви към господин Вучков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Вицепремиер.
Продължаваме със следващата по ред възможност – тя е от групата на Движението за права и свободи. Има ли желаещи да зададат актуален въпрос към присъстващите в залата вицепремиери? Сякаш няма желаещи.
Продължаваме с групата на Реформаторския блок.
Желаещи да зададат актуални въпроси?
Господин Делчев, виждам, че Вие вдигате ръка – заповядайте на трибуната.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Уважаеми господин Председателстващ, госпожи вицепремиери! Моят въпрос е към госпожа Кунева и той е свързан с Председателството на Съвета на Европейския съюз, което се очаква България да поеме през втората половина на 2018 г.
Както всички знаем, това е огромен обем от работа – подготовката за Председателството, което изисква координация между всички институции в България.
Та, въпросът ми е свързан с това: на първо място, какви стъпки са предприети и какви стъпки се очаква да предприемем в бъдеще за подготовката на това Председателство?
На второ място – да ни кажете какви са основните предизвикателства пред Председателството. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Делчев.
Госпожо вицепремиер Кунева, към Вас е отправен въпросът.
Заповядайте!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Да, остават две години и половина, може да се каже, до Председателството.
Това е една страхотна възможност за страната – възможност да се съизмерим с другите страни, особено новите страни; възможност да скрепим още повече нашия административен капацитет.
Председателството ще дойде и ще си отиде, но това, което ще остане като научено от българската администрация и изобщо от всички нас като опит е нещо, за което си струва да се говори. Всъщност това най-много се цени от страните, които вече са минали през това упражнение – Председателство. Всички казват, че това, което остава, е всъщност административният капацитет след него.
Най-напред – докъде сме стигнали с подготовката? Създаден е координационен механизъм за подготовка. 2015 ще бъде от критично значение за извършване на анализи на нуждите от човешки ресурс. За шест месеца едно Председателство провежда средно около 450 преговорни срещи. Трябва ни изключително добър екип.
На този етап е изготвен първи проект на план, който бе разпространен миналата седмица до министерствата за бележки.
Изготвен е и въпросник относно състоянието на администрацията. Създадени са пет тематични работни групи: „Административен капацитет”, „Инфраструктура”, „Комуникации – стратегия”, „Културна програма”, „Финансиране и обществени поръчки”, „Приоритети и Програма на Председателството”. Никой не възрази срещу тези предложени пет групи. Засега те са, така да се каже, основната, носеща конструкция.
Пари? Много важна тема. В бюджета за тази година няма предвидени средства за Председателството, но госпожа Бъчварова през Административната програма, аз доколкото мога през възможности за комуникация, ще се опитаме да направим с това, което имаме в момента, максималното!
Конкретно насочените приходи ще бъдат към подготовка на държавни служители, обучение, курсове. Два са институтите, които ще ги поемат – единият е „Публична администрация”, другият е „Дипломатически институт”.
Но аз ще настоявам в следващия бюджет да бъдат предвидени средства, защото каквото и сграда да се избере, каквато и форма на осигуряване на сигурността, без обществена поръчка няма как да се мине, за да може да се направят модернизациите. Така че ще се опитаме да бъдем с възможно най-малко средства и възможно най-голям резултат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Кунева.
За реплика има думата господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Репликата ми е кратка и е под формата пак на въпрос: да разбираме ли, че най-голямото предизвикателство е финансовият въпрос, или има и други големи административни проблеми?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Не, вероятно финансовата страна на въпроса не е най-голямото предизвикателство, но без това не може. Давам си сметка, че аз малко говорих за това какви ще са приоритетите на нашето председателство. Ние сме заедно с Естония и Великобритания, ако Великобритания реши да остане в Европейския съюз, защото това е след нейния референдум. Ситуацията никак не е лесна – да се работи в такава несигурност.
Добрата новина за нас е, че ние сме накрая на цикъла на Европейската комисия и на Европейския парламент, което означава, че България ще има много работа. Това винаги е добра новина. Това означава, че ние ще трябва да приключваме по-голямата част от досиетата, които са се развивали през годините. Те няма да бъдат нещо по-различно от това, което вече Комисията е заявила в своите приоритети и което и Съветът следва.
Все пак ние бихме могли да наклоним везните. Ако примерно искаме в нашето председателство да се обърне повече внимание на технологиите, на дигиталната икономика или обратното – на свързана Европа или на Хоризонт 2020, това ще бъде моментът, в който ние можем да покажем, че освен инфраструктура нас ни интересуват и научни достижения, и да покажем на какво са способни българите.
За приоритетите обаче ще говорим от началото на следващата година, след като приключим консултациите си с Великобритания и Естония. Няма да бъде нещо извън рамките на 5-годишните приоритети на Комисията, но можем да наклоним везните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Кунева.
Продължаваме със следващата парламентарна група – Патриотичния фронт.
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми дами вицепремиери, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Питането ми е свързано с приетото на 21 януари тази година Решение на Народното събрание за промяна на Закона за обществените поръчки, свързана с изграждането на защитните съоръжения по границата ни с Турция. Разбирам Вашето учудване, вероятно трябва да прочета въпроса във Вашите очи – „Защо толкова бързате, само един месец е минал?”, но все пак искам да напомня, че това решение беше взето с изключително мнозинство от Народното събрание, което означава, че Народното събрание е обединено в желанието си по най-бързия начин това съоръжение да бъде завършено.
В тази връзка въпросът ми е: за този изминал месец и няколко дни какво е реализирано по изпълнението на този законопроект? На първо място, определена ли е фирма или фирми за продължаване реализацията на защитното съоръжение? Второ, колко метра са изградени за този период...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Симеонов, прощавайте, че Ви прекъсвам, но да Ви напомня, че Вие можете да питате за общата политика на правителството, а предоставянето на подробни числови данни много трудно би могло да бъде дадено. Напомням Ви го.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Взимам си назад метрите, но какво е виждането на Министерския съвет по отношение на изграждането на защитното съоръжение? Как го виждате в близко бъдеще като реализация? Възможно ли е и планирате ли това да завърши до края на пролетта? Според мен това са съвсем общи въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Симеонов.
Заповядайте, госпожо Кунева.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин Симеонов, благодаря Ви. Такива въпроси имат дисциплиниращ характер върху изпълнителната власт и аз смятам, че те трябва да бъдат редовно задавани, за да не се бавим. Аз самата бих искала този въпрос да приключи по-бързо, не само да започне.
Охрана на границите. Благодарим за подкрепата, която направихте тогава. Какво е направено дотук? Променени са инструкции за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи. Поставени са на обществено обсъждане на сайтовете на двете министерства в момента. Министерството на отбраната уведоми МВР за възможности за осигуряване на заявената от тях потребност от техника и личен състав. Министерството на отбраната предложи оглед и изпрати списък на Държавната агенция за бежанците на обекти с отпаднала необходимост. Ще бъдат избрани два центъра в Южна България.
Това, за което Вие питате – за възпрепятстващото инженерно съоръжение. Изготвен е проект на изходно задание за временното съоръжение – конструкция, геодезия, план за безопасност и пожарна безопасност.
Второ, предвид някои недостатъци на старото съоръжение, в сегашното задание има корекции с оглед подобряване на възпрепятстващите му възможности.
Трето, проведени са срещи с областните управители на Хасково, Ямбол и Бургас, на които е обсъдена организацията по проектирането и изграждането на съоръжението.
Вие приехте промени в Закона, според който няма нужда от обществена поръчка и значително ще се намали времето.
Смятам, че трябва да има прозрачност при разходваните средства. Очаквам Вие да упражните контрол в тази посока. Нищо повече от това не мога да Ви докладвам днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо Вицепремиер.
Заповядайте за реплика, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми госпожи вицепремиери, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не съм удовлетворен от отговора. Действително един месец не е много дълъг период от време, но мисля, че до момента трябваше да се вземе решение по отношение на определянето на фирмите, паралелно с другия процес, който върви – за съгласуване с областните управи, най-малкото поради причината, че, пак повтарям, за пръв път в тази 25-годишна история на Народното събрание един законопроект беше приет 24 часа след входирането му. Това стана възможно само благодарение на това, че почти всички политически сили бяхме обединени около необходимостта на този Законопроект.
В тази връзка искам да Ви обърна внимание, че този въпрос е заложен в програмата на Патриотичния фронт. Ние ще продължаваме да го задаваме и да изискваме спешното изграждане на защитното инженерно съоръжение, тъй като напролет, както знаете, се връщат не само прелетните птици, но и напастта от авантюристи, бегълци и всякакви други, и някаква малка част бежанци. Така че защитата на територията на България е свещен дълг не само на Народното събрание, но и на правителството на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря за дупликата, господин Симеонов.
Следващи по ред, които имат възможност да зададат въпрос, са от групата на Български демократичен център. Някой желае ли да се възползва от правото си? Не виждам желаещи.
Следваща по ред е Парламентарната група на партия „Атака”. Не виждам нито един техен представител в залата.
Продължаваме с Алтернатива за българско възраждане. И оттам преминаваме, без желаещи да зададат въпрос.
След това са нечленуващите в парламентарна група депутати.
Заповядайте, господин Енчев. Имате две минути да зададете своя въпрос.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председател, госпожи вицепремиери, уважаеми колеги! Въпросът ми към госпожа Меглена Кунева е: Госпожо Кунева, тъй като Вие наблюдавате пряко Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, поне такъв ресор имате, въпросът ми е конкретен от вчера: от вчера командващият 173 въздушно-преносна бригада полк. Фостър на Щатите заяви, цитирам: „В рамките на ученията „Атлантическа твърдост” в България и Румъния Щатите ще разположат бригада”, а веднага, няколко часа по-късно ген. Ходжис, който е шеф на Сухопътните сили на Щатите в Европа, поясни: „Мислете за „Атлантическа твърдост” като за непрекъсната целогодишна поредица от учения от Естония до България”.
Питам Ви: това ще бъдат постоянно базирани сили на територията на Република България или временно пребиваващи? Какво означава изявлението на генерал Ходжис „непрекъсната целогодишна поредица от учения”?
По този повод искам да Ви припомня, че през 2006 г. беше сключено Споразумение между Щатите и България за сътрудничество в областта на отбраната и бяха дадени четири военни бази – Ново село, Граф Игнатиево, Безмер, Айтос, където са складовете.
Въпросът ми е: в една от тези четири военни бази ли ще бъде тази бригада, или на ново място? Ако е на ново място, това не трябва ли да мине през Народното събрание?
Втора новина. Официално съобщение на Министерството на отбраната от снощи, че най-големият щатски военен транспортен самолет С-5 „Галакси” ще може да каца от месец септември на летището в Безмер, заради което Щатите са вложили близо 30 млн. евро в реконструкция. Целта е да се разшири пистата и да се изгради стоянка за транспортни самолети, като имам предвид, че С-5 „Галакси” е стратегически самолет, ползван за презокеански полети до 10 хил. км.
Въпросът ми е: първо, информирана ли сте и ако сте информирана, каква информация ще дадете на парламента и на българския народ? Не е ли това въвличане във военни действия или по отношение на Украйна, или по отношение на...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Енчев. (Реплики от ГЕРБ.)
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: По-спокойно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Енчев.
Госпожо Вицепремиер, имате думата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Благодаря Ви.
Разбира се, ще Ви кажа това, което Ви интересува, все пак без да замествам министъра на отбраната. За пореден път ще доведа до Вашето знание, че аз няма да приемам парада на 6 май. За това има министър на отбраната.
Конкретно на Вашия въпрос дотолкова, доколкото той засяга моите координационни функции. Преди всичко със сигурност може да кажем, че ще бъде изграден координационен център на НАТО в София, в който ще работят 38 човека. Тоест не говорим изобщо за база, за разполагане на техника.
За тази година има планирани съвместни учения – отговарям директно на въпроса Ви – с нашите съюзници от Алианса, повече от всеки друг път. Така е! За тази цел ще бъде разположена бронирана техника, използвана в рамките на едно конкретно учение, след което тя ще бъде извозена от България. Учения има, ще се провеждат. България е член на НАТО, за щастие! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Вицепремиер.
Господин Енчев, заповядайте за реплика.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Вицепремиер, разбирам Вашето неудобство, тъй като очевидно и Вие сте информирана колкото и ние сме информирани. Очевидно вчера сте научили от медиите за това решение на генерал Ходжис – командващия Сухопътните сили на Щатите в България.
Вие обаче трябва да отговорите на най-важния въпрос, а на него отказвате да отговорите: летището в Безмер, в което, по официално съобщение на Министерството на отбраната, са вложени близо 30 млн. долара, за да приема стратегически бомбардировачи на Съединените американски щати, имащи възможност да пренасят и ядрено оръжие. Това не трябва ли да се съгласува в българския парламент? (Реплики от ГЕРБ.) Виждам, че адмирал Манушев реагира. Не е зле да даде изявление по въпроса.
Самолети, които имат обсег на действие от 6 до 10 хил. км, госпожо Вицепремиер, какви самолети са? От тактическата или от стратегическата авиация? Това не е ли основание за притеснение? В рамките на двустранното Споразумение между Щатите и България ли е акостирането, казано на морски език, на подобна военно-въздушна армада на територията на Република България? Не противоречи ли това на Споразумението между Щатите и България, чийто срок на действие изтича точно след една година?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Енчев.
Госпожо Кунева, желаете ли дуплика? Благодаря.
Продължаваме със следващите въпроси.
От Парламентарната група на ГЕРБ има ли желаещи?
Няма да зададете втори въпрос.
БСП лява България – господин Божинов, Вие сте на ход.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи вицепремиери на Република България! Пред мен е Стратегията за превенция на престъпността 2012 – 2020 г., както и План за действие за изпълнение на Стратегията за превенция на престъпността.
Уважаема госпожо Кунева, до края на този месец Вие трябва да внесете в Министерския съвет Проект на Стратегия за борба с корупцията. Създадена е Междуведомствена група, която да анализира антикорупционните политики у нас и да предложи насоки за превенция и противодействие на корупцията.
Докладът, който сте разгледали наскоро в Министерския съвет, сочи като слабости досега липсата на институция и механизъм за цялостна координация и контрол по отношение на антикорупционните политики и мерки. Затова с цел да бъдат преодолени пропуските, допускани досега, в подготовката на тази Стратегия Вие се насочвате към създаването на система от антикорупционни органи и провеждането на политики за превенция на корупцията чрез превантивен контрол за наличието на корупционни рискове.
Въпросът ми е: къде виждате от досегашната работа риска – корупционния риск? Той обикновено е присъщ на кръговете на властта. Корупционният риск е в хората с властови правомощия. Особеният, големият проблем на България е, че публичните финанси се усвояват по перфектни схеми, без да се постигат обществено- значими резултати. Анализирате ли този проблем и имате ли сили за борба със самите себе си като хора, които упражняват властта?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Божинов.
Заповядайте за отговор, госпожо Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Фактите от доклада.
Няма ясна институция, отговорна за прилагането. Липсват конкретни и подобни планове за действие, обвързани със срокове, индикатори и отговорни институции. Липса на механизъм за мониторинг и оценка на стратегиите и тяхното прилагане. Няма достатъчно независими институции, без капацитет са като правомощие и като човешки потенциал. Трябват ясни приоритети. Няма координация помежду им, непрозрачни и отворени за оценка на ефективността си. Налице са празноти в институциионалната рамка. Това са заключенията от доклада, който аз внесох с пълна откровеност и без да спестявам истината на никого и по никакъв повод. Вие самият казахте, че това е преглед на стратегиите, които са в продължение на десетилетие.
Европейската комисия препоръча и според мен е правилно да има не един-единствен и нов орган непременно, а орган, който да обединява. Дали той ще бъде нов, или ще бъде с акцент и тежест върху някои от съществуващите, това е втори въпрос. Аз лично смятам, че това трябва да бъде орган в своята пълнота. Някои от органите биха могли да бъдат приобщени като аналитични звена към този орган, който ще се създаде – или чисто нов, или в комбинация с нещо, което вече е постигнато.
Стратегията е много важна. Ще Ви кажа какви мерки предвиждаме дотук. Създаване на системи за интегритет, почтеност на държавните служители, увеличаване на независимостта и капацитета на инспекторатите, много слаби са в момента, реформа на декларациите за конфликт на интереси, несъвместимост и имотно състояние, превръщане на комисия в Агенция – или както ще го наречем – за конфликт на интереси, в единен антикорупционен орган, функции по проверка на декларации за конфликт на интереси и на имуществени декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности – това са около 6 хил. човека, в това число правомощия за данъчни и банкови тайни и увеличаване на нейния капацитет; създаване на Специализирано звено за разследване на корупция по високите етажи между ДАНС, МВР и прокуратурата.
Искам да кажа на този висок форум, че до края на месец март в България ще бъдат поканените от мен колеги от Румънската агенция за интегритет. Струва ми се, че в този момент може да се преведе наистина едно сериозно обсъждане. Те имат резултати в борбата с корупцията, особено действието на техния единен орган. Смятам, че можем да обменим информация и да направим нещо ефективно, което ще върне репутацията на България. Много тежко е положението с липсата на резултати по отношение на борбата с корупцията. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Имали сме нови органи, огромни надежди се хвърлиха на БОРКОР, ако си спомняте. Няма резултати. Тоест въпросът е не просто да е нов, а да е работещ орган и да има хора, които са смели и безстрашни там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Кунева.
Заповядайте за реплика, господин Божинов. Мисля, че Ви беше отговорено и конкретно, и пространно.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Кунева, заключенията на доклада и това, което казахте, е тревожна констатация, за да не кажа трагична като резултати в борбата с корупцията. Но аз Ви питах не каква система, какви органи ще създавате, а дали има воля за борба със самите себе си. Тези, които притежават властта, заимстват отвън или измислят схеми, по които публичните финанси, материалните активи и природните богатства на България се усвояват, без да се постигат обществено значимите и нужни на обществото резултати. Това може да го откриете при реализирането на оперативните програми. Ще Ви дам един пример. Замислянето на Софийския технологичен парк е блестяща схема за усвояване на стотици милиони публични активи, 100 милиона от „конкурентоспособност”, което няма да роди нито търговски, нито научни, нито иновационни пробиви за българската икономика, а ще се превърне в една каса, от която определени фирми законно да си получат тези пари и резултат за обществото няма, виновни няма и никакви органи няма да го открият. От иновациите до публичните пари за управление на отпадъците – всичко в България е обхванато от схеми за усвояване на парите и за непостигане на нещата.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Кой ги направи тези схеми?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: И днес оставката на министъра на вътрешните работи е тази борба между Вас самите ще има ли курс към такова самопречистване или се манкира борба с корупцията. Това е големият въпрос, госпожо Вицепремиер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Двете минути изтекоха. Благодаря.
Право на въпрос има Парламентарната група на ДПС. Не виждам желания от тяхна страна.
За втори въпрос – Реформаторският блок.
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми госпожи вицепремиери! Моят въпрос е към госпожа Кунева и донякъде касае също Стратегията за борба с корупцията, тъй като за нас от Реформаторския блок, мисля и за колегите от управляващото мнозинство, това е един от основните приоритети, наред със съдебната реформа, разбира се, и реформите в сектор „Сигурност”. Моят въпрос касае звеното, което беше оповестено миналата седмица, че ще бъде създадено към прокуратурата, което ще включва и участници от ДАНС, и от МВР, и ще бъде насочено именно към ефективно осъществяване на действия на борба с корупцията по високите етажи на властта.
Бих искал да попитам госпожа Кунева предвижда ли се и ефективен механизъм за взаимодействие между изпълнителната власт и прокуратурата в това отношение дотолкова, доколкото за да бъде ефективно това звено и тази дейност очевидно е необходимо такова взаимодействие и сътрудничество и то не би трябвало да бъде оставено само на разпореждане и пряко ръководство на прокуратурата, ако искаме наистина да видим ефективни резултати от работата му и преди всичко бързи резултати, тоест необходимо е да се мобилизира много сериозен обществен и институционален ресурс, за да може да се случва това нещо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря на господин Славов.
Госпожо Кунева, имате думата за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин Славов, прав сте, че е създадено Специализирано звено за разследване на корупцията по високите етажи. Идеята е това да е ДАНС, МВР и прокуратурата, на основата на споразумение. Политическата воля стигна до този резултат, който не искам да споделя с Вас. Надяваме се, че ще има бързина тъкмо затова, защото нито са нужни законодателни промени, нито конституционни промени и ще може веднага да се пристъпи към работа. Тоест, използваме съществуващия опит и се надявам да го доразвием с акцент върху „доразвием”... Най-вече високата корупция и повече хора, нека да стартираме с 30-40 човека и да достигнем след година-две около 100 човека, което е съизмеримо с подобни звена в други държави от Източна Европа.
Знам, че всички сме впечатлени от резултатите, които съседна на нас страна – Румъния, има в тази област. Факт е, че в тяхното прокурорско звено има изпратени от Министерството на вътрешните работи хора с мандат за 6 години, за да работят заедно с прокуратурата. Надяваме се, че с това Споразумение ще го постигнем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Кунева.
Господин Славов? Нямате реплика.
Преминаваме към следващата парламентарна група – Патриотичния фронт.
Заповядайте, господин Юлиан Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Господин Председател, госпожи министър-председатели, дами и господа! Моят въпрос е свързан с това, че през последните две години и половина българите от старите общности зад граница са възпрепятствани с оглед на това да получават удостоверения за български произход, както и български документи за самоличност – една практика, която беше започната от кабинета Орешарски, практика и лоши практики от предното правителство, които днешното правителство отрича. Но за съжаление не виждаме вече тези 4 месеца да се е променило нещо в добра насока в подкрепа на българите зад граница. Тази порочна практика от правителството на Орешарски продължава и до днес.
Без да е променян нито един български закон беше променена практиката на българската държава да удостоверява българския произход на българите зад граница – говоря конкретно за старите български общности, които са в Македония, Молдова, Албания, Сърбия, Украйна, Румъния и други държави.
Въпросът ми към Вас е: направи ли нещо българското правителство през последните 4 месеца, за да облекчи режима за получаване на удостоверения от български произход и за получаване на българско гражданство, защото това, което виждаме ние за повече от две години и половина, е как десетки хиляди българи зад граница им бяха спрени преписките и не им издават удостоверения за български произход?
Така че това е моят въпрос – променяно ли е така, че да бъде облекчен този режим, който е гарантиран, повтарям, от Българската конституция и от Закона за българското гражданство? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря на господин Ангелов.
Госпожо Кунева.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин Ангелов, мисля, че трябва да Ви отговоря съвсем конкретно на базата на два случая, за които бях информирана и които, предполагам, са дали повод за Вашия въпрос.
Единият е свързан с Българския културен клуб в Скопие и Културно-информационния център – Босилеград, заличени от регистъра на Държавната агенция за българите в чужбина на 12 февруари. Поискала съм информация за случая и причините, които бяха изтъкнати, са тези, че двете организации не отговарят на условията. Както знаете, имаше проверка на Инспектората и прокуратурата през есента, която доведе до приемането на правилник. Не, нов закон няма, но има правилник, защото имаше много установени нарушения. Тези организации не отговарят на условията на новия Правилник за признаване и за реда за водене на регистъра на българи, живеещи извън Република България от 16 септември 2014 г. Поискано им е да се пререгистрират през месец ноември, което не се е случило. Такъв е законът, както знаете – строг закон, но закон. Държавната агенция за българите в чужбина е длъжна да го спазва, независимо дали го харесва или не. В момента няма нито една организация в регистъра. Заличаването от регистъра не означава закриване на организациите или нещо подобно, то единствено спира възможността им да издават удостоверения за български произход, така че единственият орган, който може да прави това, е Държавната агенция за българите в чужбина.
По отношение на едната организация имаше и съмнения за фалшиви документи, те се проверяват от властите и ще бъде обявена допълнително информация по случая. Относно другата организация е установено, че са издавани без правно основание – предадени са на властите, документи за произход. Отделно оставям въпроса, че са издавани удостоверения на албанци и косовари, за които няма достатъчно данни, че са лица с български произход. Преписките също са предадени на властите за проверка.
Сами разбирате, че в настоящата ситуация, особено с Ислямска държава и чуждестранни бойци, въпросът кои хора и защо получават българско гражданство, е въпрос на национална сигурност.
Възнамерявам изцяло да преразгледам въпроса с издаването на удостоверения и ще се радвам на Вашето сътрудничество в тази посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Вицепремиер.
Господин Ангелов, имате две минути за реплика.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Моят въпрос беше малко по-различен. Той е свързан с българските институции – какво правят, а не с българските организации зад граница, въпреки че аз много добре съм запознат и за българските организации зад граница.
Фактът, който Вие изтъкнахте, че няма нито една призната организация от Агенцията за българите в чужбина, която да е призната от българска институция, показва как работят българските институции, тоест те не вършат нищо. Защо няма нито една българска организация зад граница, призната от Агенцията за българите в чужбина? Не говорим за Македония, не говорим за Албания, не говорим за Западните покрайнии в Сърбия, нека да видим в Испания, някъде на друго място, примерно в Гърция, в Румъния. Какво върши тази Агенция тогава?!
Повтарям, въпросът ми беше свързан с българските институции. Интересува ме какво прави Агенцията за българите в чужбина и защо не се признават удостоверенията на самата Агенция, които са издавани през последните 15 години? В момента българските институции не признават старите удостоверения за произход – без да има някакво решение, без да има някаква промяна в закона? Тоест всеки българин в Македония, който преди три години е взел от Агенцията удостоверение за български произход – не е заличено и не е отхвърлено с никакъв акт, а в момента това удостоверение е невалидно. По каква причина?! Може ли българските институции да не признават документи от други български институции?! Това е просто невъзможно.
Когато говорим за българи зад граница, трябва да припомня, че има една стратегия, приета от Министерския съвет – мисля, че преди повече от две години, която ние искаме да видим тук в залата – да бъде обсъдена, гласувана и на база на нея българските институции да се задвижат.
Казвате за правилник – този правилник не е за прилагането на Закона за българите, живеещи извън Република България, госпожо Кунева. Това е някакъв вътрешен правилник на Агенцията. Правилник за прилагане на Закона за българите, живеещи извън Република България – от 2000-та година е приет този закон, още няма изработен правилник от Министерския съвет. Това е истината и там е проблемът, тоест 15 години българските правителства не могат да приемат Правилник за българите зад граница. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Госпожо Вицепремиер, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин Ангелов, съвсем наскоро министър-председателят каза, че се прави Координационен център, за да се подпомогнат нашите сънародници в Украйна – буквално в рамките на изтеклия месец, така че, както виждате, държавна политика в това отношение има.
Второ, Агенцията за българите в чужбина все пак не е тази, която дава гражданство. Това е сложен фактически състав. Не може без участието на Министерството на правосъдието да се завърши съставът. В този смисъл Министерството на правосъдието не регистрира просто молбите, а трябва да вземе становище – може или не може, изпълнени ли са условията.
По отношение на Правилник за приложение на Закона. Не всеки закон се нуждае от правилник. Това трябва да е изрично упоменато в Преходните и заключителни разпоредби, където се казва, че трябва да има правилник. Ако това изрично не е казано, законът се прилага директно, а иначе за отделни негови текстове могат да се прилагат наредби или инструкции за тяхното приложение.
Разбирам и споделям Вашата загриженост. Заповядайте, ще говорим, ще Ви чуя и ако помогнете, за да направим стъпките и плана за действие как да се затворят пробойните в тази толкова важна тема – заедно с Външно министерство и Министерството на правосъдието, много ще се радвам. Заповядайте да обсъдим този въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Кунева.
С това приключиха въпросите на Патриотичния фронт.
Преминаваме към следващата парламентарна група – Български демократичен център.
Заповядайте, господин Хайтов.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами заместник министър-председатели, уважаеми колеги! От нашата група никога не сме крили отношението си към българския бизнес и желанието той да се развива нормално, да функционира нормално и най-важното – държавната администрация да бъде в полза на бизнеса. По този повод моят въпрос е към заместник-председателя по коалиционна политика и държавна администрация.
Госпожо Вицепремиер, по наши данни заетите в частния сектор в България са около 1 млн. 700 хил. души, а държавната и общинската администрация е около 560 хил. души, или един администратор за трима заети в частния сектор. Това ни се струва несправедлив баланс. В тази посока са моите въпроси, които са обединени именно от желанието ни администрацията да бъде в полза на бизнеса. Има ли административна реформа и ако да – в каква посока се развива тя? Намалява ли администрацията, за да бъде в улеснение на бизнеса? Колко и кои лицензионни и разрешителни режими са отпаднали, или се предвижда да отпаднат? На какъв етап е подготовката за въвеждането на така нареченото „електронно правителство”, което според нас безспорно ще намали риска и така наречения „корупционен натиск”? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Хайтов.
Госпожо Бъчварова, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа депутати! Уважаеми господин Хайтов, благодаря Ви за този въпрос. Той е изключително важен и с възможността да представя отговор по него се надявам да наложа един по-конструктивен тон, по който да няма политически спекулации с актуални събития към днешния ден.
Виждането ни за развитието на административната реформа е отразено в пътната карта на административната реформа 2015 –2020 г., която беше приета почти веднага след встъпването ни в длъжност. На базата на този план беше доразработена Оперативната програма „Добро управление”, която през миналата седмица беше одобрена от Европейската комисия. Това е една изключително добра новина, която в злободневието на деня като че ли остана в сянка, тоест ние от тук нататък имаме възможност да реализираме всичко, което сме планирали и записали в нашата пътна карта.
Виждането ни за административната реформа е свързано с подобряване на функционалността на администрацията и оптимизиране на структурите чрез въвеждане на така наречените „споделени услуги”, тоест нашата амбиция е да модернизираме администрацията, а не да се съсредоточаваме изключително в нейната численост. Тя естествено е показател за състоянието, но ми се струва, че оптимизирането на бройките – това е и личната ми амбиция, трябва да дойде само след като сме наясно с функционалното оптимизиране.
Затова посоките, в които работим и ще работим от тук нататък, са: провеждане на функционален анализ на администрацията, въвеждане на системата за поддържане и развитие за управление на качеството и въвеждане, което надявам се скоро да можем да осъществим, на оценка на въздействието. Всички тези мерки ще окажат и косвено влияние върху тежестта, която администрацията има по отношение на гражданите и на бизнеса.
Административната реформа не може да се осъществи без реализиране на електронното управление, но то е средството, по което ще модернизираме администрацията.
Затова двата процеса вървят паралелно към този момент и имат определени специални оси в новата програма за добро управление, които ще бъдат много точно съгласувани, за да следим последователността на всяко едно от тези действия.
Тенденцията за намаляване на числеността на администрацията, защото това е една от най-обсъжданите теми тогава, когато става въпрос за държавна администрация, е към намаляване на тази численост.
Към края на миналия месец – буквално в предишните дни, приключи процедурата зададена от Министерството на финансите по оптимизиране на разходите за работна заплата в отделните министерства, първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Резултатите ще бъдат обсъдени в края на седмицата на поредното заседание на Съвета за административна реформа, но очаквам в резултат на тези мерки числеността да бъде намалена значително в един впечатляващ дял.
По отношение на бизнеса – преки и непреки мерки. Всичко това, за което споменах, според мен, са непреките мерки, които могат да окажат изключително силно въздействие върху намаляване на административната тежест – оптимизирането на административните структури, функционалното оптимизиране, въвеждането на оценката на въздействието.
Към момента съществуват около 900 лицензионни режима, а още през 2012 г. е приет План за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса, който съдържа 247 мерки. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Има списък от мерки, които предстои да бъдат взети, и всички те са свързани със законодателни предложения, които се разработват в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Позволих си да Ви оставя малко повече време заради отговора – да бъде изчерпателен.
Господин Хайтов, заповядайте, имате две минути за реплика.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами вицепремиери, уважаеми колеги! Наистина претендирам, че имам представа от броя на лицензионните режими и разрешителни такива, но 900 звучи стряскащо. Деветстотин звучи стряскащо! Аз съм убеден и се надявам, че това, което заявихте в пленарната зала, и тези действия, които ще предприемете за облекчаване и улесняване работата на бизнеса като цяло, ще доведат до желания и търсен от всички ни ефект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря на господин Хайтов.
Госпожо Бъчварова, желаете ли дуплика? Не. Благодаря Ви.
Преминаваме към следващата парламентарна група – на „Атака”. Има ли някой от парламентарната група в залата? Вероятно нямат интерес към въпросите към вицепремиерите.
Следващата парламентарна група – АБВ. Да, тук са колегите, но нямат въпроси.
Преминаваме към нечленуващите в други парламентарни групи. Виждам един от тях. Въпроси? Нямате въпроси.
С това точката по блицконтрола приключи. Да благодаря на госпожа Бъчварова и госпожа Кунева за участието и да им пожелая приятна работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ИЗНОС НА НЕОБРАБОТЕНА (ОБЛА) ДЪРВЕСИНА, № 554-02-7, ВНЕСЕН ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ФЕВРУАРИ 2015 Г.
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ИЗНОСА И ИЗПРАЩАНИЯТА НА СТОКИ С КОДОВЕ 440110, 440320, 440391, 440392 И 440399 ПО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1101/2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 16 ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2658/87 НА СЪВЕТА ОТНОСНО ТАРИФНАТА И СТАТИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА И ОБЩАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА (ОВ L 312/1 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2014 Г.), № 554-02-8, ВНЕСЕН ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА12 ФЕВРУАРИ 2015 Г.;
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ИЗНОС НА НЕОБРАБОТЕНА ДЪРВЕСИНА, № 554-02-17, ВНЕСЕН ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ВОЛЕН СИДЕРОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г.
С доклада на Комисията по земеделието и храните ще ни запознае нейният председател – господин Румен Христов.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
на Комисията по земеделието и храните относно три проекта за решение
Проект на решение за налагане на мораториум върху износ на необработена (обла) дървесина, № 554-02-7, внесен от народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители на 11 февруари 2015 г.
Проект на решение за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 година за изменение на Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 312/1 от 31 октомври 2014 г.), № 554-02-8, внесен от народния представител Цвета Караянчева и група народни представители на 12 февруари 2015 г.;
Проект на решение за налагане на мораториум върху износ на необработена дървесина, № 554-02-17, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 24 февруари 2015 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 26 февруари 2015 г., на което продължи разискването по проектите, внесени от народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители и от народния представител Цвета Караянчева и група народни представители, започнало на заседание, проведено на 24 февруари, и разгледа проекта, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните – Виржиния Хубчева – директор на дирекция „Развитие на горския сектор”, и Магдалена Дакова – директор на дирекция „Административно и правно обслужване”. От Изпълнителната агенция по горите – Тони Кръстев – изпълнителен директор, Валентин Чамбов – началник на отдел в дирекция „Търговски дружества и държавно участие” и Даниела Ангелова – главен юрисконсулт в дирекция „Правнo-административни дейности и човешки ресурси”.
В началото на обсъждането народният представител Румен Христов заяви, че е подал декларация за наличие на конфликт на интереси и няма да участва в гласуването.
С проекта, внесен от народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители, се предлага Народното събрание да възложи на министъра на земеделието и храните да забрани за срок от три месеца, считано от 6 април 2015 г., износа на необработена обла дървесина от всички категории и на дърва за огрев. Министърът следва да започне преговори с представителите на дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената промишленост за сключване на дългосрочни рамкови договори за гарантирана доставка на обла дървесина до края на 2015 г.
До изтичане на срока на забраната министърът на земеделието и храните и министърът на финансите, съвместно с представители на браншовите организации, следва да въведат режим за износ на необработена дървесина и да приемат определение на термина „обработена дървесина”.
Освен това се задължават Изпълнителната агенция по горите и държавните горски предприятия да създадат нормативен режим, който да не допуска похабяването на дървесина и да осигури нейното правилно разкройване и сортиментиране съгласно изискванията на БДС. Контролът по изпълнението, независимо от собствеността на горите и начина на отдаване на дървесината на дърводобивните фирми, се възлага на Изпълнителната агенция по горите и на държавните горски предприятия.
С проекта, внесен от народния представител Цвета Караянчева и група народни представители, се предлага Народното събрание със свое решение да спре износа и изпращанията на необработен дървен материал от определени видове за срок от три месеца, като във същия срок следва да бъдат приети законодателни промени, свързани с промяна на режима на тяхната продажба, износ и изпращания.
С проекта, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители, се предлага Народното събрание да възложи на правителството да предприеме мерки за налагане на мораториум върху износ на необработена дървесина.
Министерството на земеделието и храните подкрепя първите два проекта, по третия няма постъпило становище.
В проведените дискусии почти единодушно беше становището, че съществува проблем с незаконните сечи, който налага вземането на неотложни мерки. Беше изтъкнато, че по дългосрочна забрана би могла да доведе до непредвидими последици за сектора и че смисълът на налаганата временна забрана върху износа и изпращанията на дървесина е да бъде дадена възможност да бъдат предприети както съответните законодателни инициативи за регулиране на нейната продажба и износ, така и организационни мерки за подобряване на контрола и за ограничаване на незаконните дейности в горските територии, които да гарантират опазването на този национален ресурс.
Във връзка с гореизложеното народните представители се обединиха около решението да подкрепят по принцип и трите проекта и да предложат на Народното събрание редакция, отразяваща максимално широко техния смисъл, като беше изтъкнато, че има готовност в много кратки срокове да бъдат инициирани съответните законодателни промени.
След проведените разисквания:
1. С 13 гласа „за”, 1 глас „против” и 2 гласа „въздържали се”, Комисията по земеделието и храните подкрепя по принцип Проект за решение за налагане на мораториум върху износ на необработена (обла) дървесина, № 554-02-7, внесен от Красимир Каракачанов и група народни представители на 11 февруари 2015 г.;
2. С 15 гласа „за”, 1 глас „против” и без „въздържали се”, Комисията по земеделието и храните подкрепя по принцип Проект за решение за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 312/1 от 31 октомври 2014 г.), № 554-02-8, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители на 12 февруари 2015 г.;
3. С 15 гласа „за”, 1 глас „против” и без „въздържали се”, Комисията по земеделието и храните подкрепя по принцип Проект на решение за налагане на мораториум върху износ на необработена дървесина, № 554-02-17, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 24 февруари 2015 г.
Комисията по земеделието и храните с 14 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме следния:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 година за изменение на Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 312/1 от 31 октомври 2014 г.)
Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Забранява за срок от три месеца изпращанията на необработен дървен материал (стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 година за изменение на Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OB L 312/1 от 31 октомври 2014 г.)
2. Задължава министъра на земеделието и храните на основание чл. 126, ал. 6 от Закона за горите да издаде заповед за забрана на износа на необработен дървен материал (стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г. за изменение на Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OB L 312/1 от 31 октомври 2014 г.) за срок от три месеца.
3. В срока по т. 1 и 2 да бъдат инициирани законодателни промени и промени в подзаконовите нормативни актове, свързани с подобряване на контрола върху дейностите в горските територии и противодействие на незаконната сеч.
4. Решението влиза в сила от 6 април 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
От името на вносителите?
Заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Внесеното от Парламентарната група на ГЕРБ е продиктувано от това, че имаше много сериозни сигнали за проблеми с износа на необработената дървесина и незаконната сеч.
Остава впечатление, че ведомствата не си вършат работата и на практика българската гора е незащитена.
През годините отношението към българската гора и към незаконната сеч е позволило да се получи незаконната схема 19:45. Всички знаете отчисленията, които се даваха на съответните политически партии.
В програмата на правителството е заложена именно такава точка, която се отнася за борба срещу незаконната сеч и износа на необработена дървесина.
Първо, в нашето предложение даваме срок от три месеца на министъра на земеделието да изготви забрана по чл. 126, ал. 6 за износа на всякакъв вид дървесина и за изпращането на необработена дървесина, както е кодифицирана от Националния статистически институт. Това дава пълнота на предложението ни, защото по тези кодове се обхващат всички възможни видове необработена дървесина.
Също така предлагаме самото изпращане да влезе като терминология в този проект за решение, защото знаете, че изпращането са вътрешно общностните доставки. Те позволяват през страни от Европейския съюз да навлиза необработена дървесина в трети страни, каквато например е Турция.
През трите месеца на забрана ще се направят съответните промени в Закона за горите и в Наредбата за сечищата. Промените в паралел с мероприятията, приети от Министерството на земеделието и храните през изминалите четири месеца, да имат още по-сериозен ефект от забраната и за работата в горските предприятия.
Мораториумът от своя страна следва да помогне да се балансира вътрешният пазар за технологична дървесина, която се ползва от заводите, и нейната преработка, защото ще остава повече технологична дървесина, която ще може да насити със суровина предприятията и съответно да се увеличи заетостта на работниците в тази сфера.
Трябва също така да се направят правила за стимулиране на хората, занимаващи се с такъв вид преработка, които имат производствени мощности, а не други, които имат кухи фирми и се занимават само с препродажба на дървесина.
В реализирането на този Проект за решение, естествено, той ще стане решение, сме заложили на това, че всички по веригата трябва да бъдат ангажирани – Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и горските предприятия.
Другото важно нещо, което се случи в Комисията, и аз искрено се радвам, че постигнахме съгласие с колегите, е на базата на трите проекта да направим общ проект, върху който да се обединим. Това, което прочете колегата Христов, е добро начало, за да направим всичко възможно да ограничим незаконната сеч и износа на необработена дървесина.
Важно е да го направим и съм убедена, че през тези три месеца законодателните промени, по които в момента работим съвместно с Министерството на земеделието и храните, ще доведат до необходимия ефект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
От другите вносители?
Господин Каракачанов, заповядайте.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаеми колеги, свидетели сме на безпрецедентно обществено недоволство, свързано с наводненията. Голяма част от гражданите на България свързват тези наводнения и с незаконните сечи.
Поради причина, че България е на едно от последните места по горски пътища в Европа, сечта се концентрира предимно около населените места. Оттам не без основание българските граждани смятат, че наводненията, които ги заляха, и пораженията, които понесоха, се дължат на незаконната сеч.
Основният приток на износ на необработена дървесина най-вече е към Турция и Гърция – страни, които имат огромен дефицит на сурова дървесина. Само за 2014 г. са изнесени 900 хил. куб. м необработена обла дървесина и около 1 млн. т технологични трески за Турция, която, както всички знаем, не е член на Европейския съюз.
България няма национална политика на базата на отговорни маркетингови проучвания за възможността за реализация на обработената дървесина и най-изгодните външни пазари. В момента това се прави на парче от частни предприемачи, които добиват дървесината предимно от държавните гори.
Държавната горска власт в лицето на държавните предприятия и контролните органи към Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните нямат никакво отношение към този проблем. Това създава предпоставки за спекулативни и контрабандни сделки с тази стратегическа суровина.
По официални европейски данни 2 млн. 400 хил. кубика е незаконната сеч в България. Ако изчистим елементарно по 50 лв. кубика, това прави 120 млн. лв., които влизат някъде по джобовете без данъците.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Една четвърт от целия доход.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Точно така, точно така – една четвърт от целия доход.
В горския сектор от дълго време цари сива криминална икономика. Извеждат се така наречените „цигански сечи” от нискоквалифицирани и безотговорни бригади, наети от привилегировани фирми за сеч и първична обработка на дървесината.
Практика е облата дървесина да не се разкройва по категории и асортимент по българския държавен стандарт на временен склад, а в повечето случаи на един – два метра от сечището, поради това че няма специализирана техника за излаз.
Проблемът с незаконната дървесина, с износа на необработена обла дървесина е проблем, който стои от години както пред Министерството на земеделието и храните, така е и част от дебата между еколози, защитници на българската гора, а също така и на българските преработвателни предприятия.
Стигаме до парадокса, че без да се планират нещата, приоритет се дава на износа на дървесина, а много често под формата на дърва за огрев излизат трупи необработена обла дървесина, която, както се сещате, е на съвсем други цени. Това ощетява категорично бюджета, нанася поражения на горския фонд в България, а ощетява до голяма степен и българските преработвателни фирми. Логично и нормално е първо да се задоволят нуждите на българските дървопреработвателни предприятия, на целулозната промишленост, въобще на частта от българския бизнес, която ползва дървен материал в различните му видове, и чак тогава да отваряме границата за абсолютно безконтролен износ.
Поради тази причина Патриотичният фронт през миналия месец внесе Проект за решение, което се състои от четири точки.
Първо, на основание на Закона за горите, Раздел ІV „Износ и внос на необработен дървен материал и на диворастящи гъби”, чл. 126, ал. 6 възлага на министъра на земеделието и храните със заповед да забрани износа на необработена обла дървесина от всички категории дърва за огрев за срок от три месеца, считано от 6 април 2015 г.
Второ, Народното събрание възлага на министъра на земеделието и храните незабавно да започне преговори с представителите на дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената промишленост за сключване на дългосрочни рамкови договори за гарантирана доставка на обла дървесина до края на 2015 г.
Трето, до изтичането на срока по забраната по т. 1 от това решение министърът на земеделието и храните и министърът на финансите съвместно с представители на браншовите организации и сектор „Горско стопанство и горска промишленост” да приемат и въведат по административен път чрез решение на Министерския съвет режим за износ на необработена дървесина, както и да приемат определение за термина „обработена дървесина”.
Четвърто, което предлагаме, задължава държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите при Министерството на земеделието и горите да създадат нормативен режим за недопускане похабяването на дървесина, нейното правилно разкрояване и сортиментиране съгласно изискванията на Българския държавен стандарт.
Възлага на държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите при Министерството на земеделието и храните да контролират изпълнението на този режим независимо от собствеността на горите и начина на отдаване на дървесината на дървообработващите фирми.
Такава е логиката на предложението, което сме направили.
Госпожа Караянчева изложи мотивите на проекторешението, който тя и група народни представители са внесли.
След няколко заседания на Комисията по земеделието и горите има изработен общ текст. Ние имаме към него две малки предложения, които се надявам да направи моят колега господин Байрактаров, който присъстваше на заседанията, и да преминем към гласуването на този Проект за решение. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте за процедура.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Господин Председател, с оглед важността на Решението, което трябва да бъде взето от Народното събрание, предлагам да удължим времето на заседанието до гласуване на това Решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Цветомир Михов.
Гласували 72 народни представители: за 69, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Становище от вносителя има ли? Заповядайте.
КАЛИНА БАЛАБАНОВА (Атака): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание и нашия Проект за решение за налагане на мораториум, и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.
Първо бих искала да Ви прочета мотивите, които сме приложили към нашите законодателни инициативи:
„В последните години в България се наблюдава изсичане на значителни количества дървета, което застрашава екосистемата на много територии. Също така големият износ на дървен материал за страни като Гърция, Турция, Сърбия и Македония възпрепятства развитието на дървопреработващата индустрия на територията на Република България.
Във връзка с многократно констатирани нарушения в горските територии на страната в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г. бе прието като приоритет да се предприемат мерки за спиране на незаконната сеч на горите, както и при необходимост да се спре износът на необработен дървен материал.”
Това, което ние предлагаме, уважаеми колеги, е Проект за решение за налагане на мораториум върху износ на необработена дървесина, който няма срок, за разлика от предложенията на другите парламентарни групи. В първоначалния вариант, в който бяха влезли три предложения – на Реформаторския блок, на ГЕРБ и на Патриотичния фронт, и в трите беше заложен срок от три месеца. Този срок е заложен и в общото Решение, с което Комисията по земеделието и храните излезе като поправка. Ние сме против слагането на срока, тъй като смятаме, че той може да не е достатъчен за налагането на необходимия контрол и за приемането на всички необходими мерки за налагане на този контрол. Точно затова предлагаме този срок да отпадне.
В предложението на Реформаторския блок, което е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, беше добавена такава алинея, която изключваше страните от Европейския съюз. Ние от „Атака” сме твърдо против това нещо, тъй като износът за Гърция е много голям. В момента неаргументирано се изнася дървесина към Гърция и това нямаше как да реши проблема.
Като вносител господин Димитър Делчев даде дума на последното заседание на Комисията по земеделието и храните, че ако се приемат поправки, които да включват срок от три месеца и той не е достатъчен, Реформаторският блок ще настоява за удължаване на забраната за износ.
Ето защо апелирам да подкрепите предложението на партия „Атака” – в случая най-чистият вариант за предложение е нашият. Тъй като всички парламентарни групи са обединени около това да се реши проблемът, смятам, че мнозинството винаги би могло в момента, в който се приемат всички законодателни инициативи, във всеки един момент да прекрати този мораториум. И вместо да се занимаваме сега да приемаме Проект за решение или Решение за налагане на мораториум, което да забранява износа само за срок от три месеца, нека да приемем нашето предложение, нищо че е предложение на „Атака”, и в момента, в който си свършим работата, както и всички останали институции, да прекратим този мораториум. Апелирам още веднъж за Вашата подкрепа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Изказвания?
Заповядайте, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, ще бъда много кратък. Ще предложа на Вашето внимание една редакционна поправка в Решението, тъй като там е записано, че то влиза в сила от 6 април 2015 г. Моето предложение и това на колегите от парламентарната група е Решението да влезе в сила веднага след обнародването му в „Държавен вестник”. Мисля, че мотивите са ясни – от всички досега изказали се. Не бива да даваме време на така наречената „дървена мафия” да се ориентира в обстановката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики? Няма.
За изказване – заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Господин Председател, преди да направя редакционни изменения и допълнения, които са пропуснати и след това са съгласувани с Комисията по земеделието и храните, искам да обясня на колегата, че 6 април не е случайна дата – по този начин, по който Комисията го прие, и експертите, които присъстваха там, се дава възможност да бъдат изчистени търговски взаимоотношения. Търговски взаимоотношения не могат да бъдат изчистени от днес за утре – това е невъзможно! Така че датата 6 април е много точно и добре подбрана – всички се съгласиха, включително и групата на ГЕРБ.
Моля Ви, не правете неща, които няма да са от полза на хората, които работят, плащат данъци и осигуряват работни места. Това е по датата 6 април.
Господин Председател, тъй като на извънредно заседание беше взето решението за предложение за налагане на мораториум, искам да добавя в Проекторешението на Комисията някои редакционни промени.
В точка първа след думите „три месеца” да бъде добавена думичката „износът”, както и след „необработена дървесина” да бъдат добавени думичките „и обла в това число”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Първа точка – „Забранява се за срок от три месеца изпращанията...” – Вие искате...
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Преди „изпращанията”, след „месеца” да бъде добавена думичката „износът”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: После ще има ли съюз, или запетая? (Реплики.)
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Ще прочета как ще изглежда текстът. Това е първа точка: „Забранява се за срок от три месеца износът и изпращанията на необработена обла дървесина в това число”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не „необработен дървен материал”, а „необработена обла дървесина”.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Да си остане „необработен дървен материал” – „и обла дървесина в това число”.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Не може само „износът”!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: „И изпращанията” стои. Да го прочета пак, ако трябва.
Прочитам как ще изглежда текстът, уважаеми господин Председател.
Текстът ще придобие следния смисъл. (Реплики.)
Да, пълният текст да Ви чета, колеги, за да ви стане ясно: „Забранява се за срок от три месеца износът и изпращанията на необработена дървесина и обла, в това число.”
Дотук приключват редакционните промени, защото ако липсва „износът” и „обла дървесина”, цялото упражнение просто се обезсмисля.
В т. 2 след думите, за да стане ясно: „Да издаде заповед за забрана на износа и” добавяме думата „изпращанията”, която е пропусната, „на необработена обла дървесина”. (Шум и реплики.)
„На необработена обла дървесина” – ще Ви представя текста, за да можете да го прочетете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, ще съм Ви благодарен.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: За да бъде ясно на колегите, ще прочета целия текст как ще изглежда, колеги, за да Ви е ясно: „Задължава министъра на земеделието и храните на основание чл. 126, ал. 6 от Закона за горите да издаде заповед за забрана на износа и изпращанията на необработена обла дървесина”.
Така, добавяме и трето изречение, което да внесе абсолютен смисъл на тази т. 2 и то е: „Заповедта да бъде изпратена своевременно на компетентните контролни органи за изпълнение”. Това е допълнително изречение. Изключително важно е това изречение, колеги. Иначе ще влезем пак в спиралата „администрацията разбрала-неразбрала, пък късно получила заповедта, пък неполучила”... Затова нека да бъде вкарано това изречение. Мисля, че то, така да се каже, подчертава важността на този документ.
И в т. 4: „Решението влиза в сила от 6 април 2015 г.”. Както и експертите от Политическа партия ГЕРБ, така и експертите от Реформаторския блок, и другите политически сили много добре разбраха, че тази дата трябва да бъде не от датата на публикуване в „Държавен вестник”, както настояват колегите от ГЕРБ, а от 6 април, защото трябва да има технологичен срок за... (Реплики от ГЕРБ.)
Не се притеснявайте, сечта започва след 15 април, уважаеми господине. Сечта не е спирала единствено и само в Югоизточна България, където е повсеместна, но все пак не забравяйте, че там телевизия СКАТ бди и не се притеснявайте. (Оживление, провиквания от ГЕРБ: „Ееее!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това всъщност е предложението на Комисията.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Тази заповед се издава от Министерството на земеделието и храните. Така започва: „Задължава министъра на земеделието и храните на основание чл. 126” и добавяме ново изречение: „Заповедта да бъде изпратена своевременно на компетентните контролни органи за изпълнение”. Заповядайте. (Предава в писмен вид предложенията си на председателстващия.)
Подчертаните моменти са редакционните промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики? Няма реплики.
За изказване – народният представител Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председателстващ, колеги! Аз мисля, че тримесечният мораториум е една подигравка и е само имитация на борбата с дървената мафия.
Нека от самото начало да кажа, че изцяло подкрепям идеята на „Атака” за тотален мораториум, без да се ограничи времева рамка. Защо?
При тримесечния мораториум, както предлагате Вие, пак ще се изнася дървесина, но само преработена. Освен това, поради топлата зима, всички знаете какви са климатичните условия в момента, складовете за дърва са препълнени и за три месеца нещата ще поутихнат, когато важи този мораториум, след което сечта ще продължи с пълна сила.
Повтарям – предлагам и настоявам Законът да е безсрочен и да важи до момента, в който не видим, съответните институции не видят и не се убедят, че съществува ефективен контрол върху незаконната сеч.
Като говоря за незаконната сеч искам да Ви обърна внимание на много факти, изнесени в българските медии в последните два месеца, че проблемът не е само и толкова в незаконната сеч, а в законната.
Проблемът с държавната институция в лицето на горските стражари, без, разбира се, по никакъв начин да обобщавам, тъй като това е една много важна институция за опазване на българските гори, но факт е, че по много свидетелства, а всички Вие сте чували – от горските стражари зависи толкова много, че вредата от тяхната работа, особено, ако тя е незаконна и е във връзка с дървената мафия или с нашите братя роми, вредата от тази законна сеч е много по-голяма, отколкото от незаконната сеч, която, разбира се, се извършва знаете по какви социални причини.
Много важно е да се изясни, все още не е изяснен терминът, какво значи „обработена дървесина”.
Тук искам да Ви припомня, ако направите една малка справка, можете и в интернет да направите тази справка, преди 50 години, без да се налага такъв тотален мораториум, буквално бяха изсечени горите в Гърция и Гърция беше принудена да наложи временен, безсрочен мораториум. Три месеца мораториум, както предлагате Вие, са само три глътки въздух и нищо повече.
Безсрочният мораториум е този, който, ако не ще реши въпроса, поне ще ни покаже истината и ще можем да видим истината в очите. Безсрочен мораториум за необработената дървесина, в противен случай става дума за палиативни мерки, които няма да доведат до нищо.
Искам да припомня на господина, който говори преди мен, да не му споменавам името, за да няма право на отговор, че една партия, наречена „Патриотичен фронт”, в програмата си за 2014 г. в Глава V „Екология” пише, цитирам: „Въвеждане на драконовски мерки срещу еконарушителите, незабавно налагане на мораториум върху сечта и износа на българска гора”. Питам Ви: тримесечният мораториум, който Вие предлагате, и е погалване по главата, това ли са Вашите „драконовски мерки”? (Шум и реплики.)
„Драконовски мерки” значи безсрочен мораториум. (Силен шум, реплики и провиквания.)
Господин Председател, моля Ви да обърнете внимание на господин Михов, който системно в тази зала и от първия, и от последния ред репликира всички. Господин Михов заслужава според мен наказание и трябва да бъде сезирана Комисията по етика. (Шум, реплики и провиквания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Михов, правя Ви предупреждение и ако не спрете с обажданията си, ще Ви изгоня от залата.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Вие репликирате всички тук изказвали се, които не Ви харесват. Вие, господин Михов, сте най-големият нарушител на реда в тази зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не се обръщайте към народния представител.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Аз не се обръщам, господин Председателстващ, но Вие сами виждате, че господин Михов е човек...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Отправих му предупреждение!
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплика?
Заповядайте за реплика. (Шум и реплики.)
Ако има реплики – първо репликите, после – лично обяснение.
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Енчева! (Оживление, смях.)
Пардон, господин Енчев! Обърках се, защото господин Енчев редовно бърка председателя с госпожа и вече и аз се заразявам от него, но все пак, господин Енчев, за пореден път е видна Вашата хамелеонщина.
Явно на Вас единственият враг Ви е Патриотичният фронт, всъщност политическата сила, благодарение на която се намирате в Народното събрание. Ако Вие имахте поне малко морал, както сте заявявали във времето, в което бяхте водещ в телевизия СКАТ, щяхте отдавна да сте си подали оставката като народен представител. Поне това заявявахте, докато бяхте водещ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Байрактаров, имате ли реплика по това, което казва господин Енчев?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Освен всичко, ако бяхте чели внимателно Решението, щяхте да разберете, че това, което предлага Патриотичният фронт, е най-правилно възможното решение за справяне в един кратък период с контрабандата на дървесина и незаконната сеч, но тъй като на Вас тези неща са Ви неясни и трудно можете да си ги обясните, по-лесно Ви е да плещите глупости от трибуната на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики?
Заповядайте за дуплика. (Шум и реплики.)
Моля Ви, не се обаждайте от залата!
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Байрактаров, аз съм народен представител от София област, Ботевградския регион. В Ботевградския регион сечта е масова и зад нея стои българската мафия.
Когато говоря за мафия, нека да не забравяме, че в Ботевградския регион Патриотичният фронт в мое лице винаги е твърдял като кандидат-депутатска кампания... (Силен шум, реплики и ръкопляскания от Патриотичния фронт.) Винаги съм твърдял, че що се отнася до мен, мораториумът, за който ще настоявам, и това може да се види от срещите ми в Правец и в Ботевград, ще настоявам за безсрочен мораториум, така че в момента аз изпълнявам своето обещание към избирателите, а не Вашите фалшиви обещания за тримесечен мораториум.
Тримесечният мораториум е само отлагане, господин Байрактаров, на проблема и нищо повече. Нищо не се решава с трите месеца, казах Ви. 100 дни, при натрупани пълни складове с дървесина – насечена и нацепена, нищо не означават. Вие по същество, господин Байрактаров, с този тримесечен мораториум обслужвате дървената мафия, твърдя го най-отговорно! (Силен шум и реплики от Патриотичния фронт.) Вие това правите! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Лично обяснение?
Няма как да се обърне към Вас, без да Ви спомене името. (Реплика от народния представител Димитър Байрактаров. Силен шум и реплики.)
Други изказвания?
Госпожо Бъчварова, заповядайте.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, встрани от микрофоните): Не може да ми каже, че обслужвам дървената мафия, и да нямам право на лично обяснение.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, искам първо да отбележа, че внасянето на предложението за мораториум върху износа и изпращанията на дървесина бяха внесени в последния момент в Комисията. По спешност бяха обсъдени по същия начин и трябва да Ви кажа, че вероятно ще има допуснати грешки от гледна точка на изписване на кодове и това кое трябва да бъде забранено за износ и кое съответно има възможност да бъде реализирано извън страната.
Ние предлагахме други законодателни решения заедно с Реформаторския блок, тоест промяна на Закона с чл. 126, който да забранява износа на дървесина, но така или иначе имаме един факт – мораториума. Подкрепихме го. БСП лява България подкрепя този мораториум, но, забележете, при условие че наистина в рамките на три месеца ще имаме законодателни промени и те ще доведат до повишаване на контрола, който осъществява държавата по отношение на сечта, в това число и на незаконната сеч. В противен случай мораториумът няма да изиграе абсолютно никаква роля, защото той няма да реши нито един проблем на българската гора. Затова ми се ще в тези три месеца Народното събрание да се обедини върху промяна в Закона.
През 2011 г. е приет Законът. Има дефекти и те са в системата на контрола. Да се определят мерките, които да бъдат в полза именно на българското общество и очакванията, които има то. Надяваме се, че както в Комисията по земеделието и храните беше постигнат консенсус по отношение на този мораториум, така и в следващите стъпки по отношение на предлаганите проекти за промяна на Закона за горите, и в следващите стъпки ще постигнем този консенсус, който е важен за цялото общество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, проф. Бъчварова.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Народният представител Цвета Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председателстващ, колеги! Само да внеса малко пояснение на колегата Байрактаров. (Реплики от ГЕРБ.) Не, не, ще говоря две неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Е сега вече има право на лично обяснение.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не, добри неща ще говоря. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Само да кажа защо не можем да приемем изпращанията и износа в една и съща точка и защо ги разделихме. Защото задължаваме министъра на земеделието и храните – това е чл. 126, ал. 6, в която се казва, че министърът на земеделието и храните със заповед може временно да забрани износа. Точно по тази причина ние разписахме втора точка, която в случая е първа, в която казваме, че за три месеца Народното събрание с това си решение забранява изпращанията. Така няма противоборство между двете и всяка една – и законодателната, и изпълнителната власт ще изпълни своите функции. Министърът има право да забрани износа, ние като Народно събрание имаме право да забраним изпращанията.
Съгласни сме с добавката, която Вие давате за обла дървесина.
Един коментар за това, което казахте – заповедта да се изпрати от министъра. Това е задължение на министъра и той ще го направи, няма как да го задължим. В крайна сметка това не е редакционна поправка, така че това е моят коментар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Реплики?
Господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Караянчева, явно говорим на един и същи език, но не знам защо не искаме да се разберем.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Да не влезем в проблем с Конституционния съд?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Слушайте, няма да влезе в никакъв Конституционен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Недейте да влизате в диалог със залата.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Точно Народното събрание решава и задължава министъра по чисто административния член от Закона за горите 126, затова е редно да съществува и износът, и изпращанията, защото по т. 1 Народното събрание взема това решение, което има право и по директивите на Европейския съюз, и по смисъла на българската Конституция по разделение на властите. Казах Ви, затова го прилагаме в първа точка, а вече втора точка практически изпълнява първа точка, така че нямаме никакви разминавания и разногласия.
А що се касае до обла дървесина, вече го обясних. И колегата Каракачанов много точно Ви обясни, че по доклада на Световната асоциация за опазване на дивата природа над 2 млн. 400 хил. кубика обла дървесина, най-вече това са дърва за огрев, просто изчезват.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Не само обла.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Да, не само обла, но докладът точно говори за 2 млн. 400 хил. кубика обла дървесина дърва за огрев. (Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
Точно за дърва за огрев говоря, и не ме репликирайте, вземете го прочетете.
Аз Ви казвам, че тази дървесина дори е много повече, защото по статистически данни на всеки тук нормален човек трябва да му е ясно, че едно семейство не може да се отоплява с три кубика дърва за огрев на зимен период. Минималното изискуемо количество са осем кубика, което означава, че тук не говорим за 2 млн. 400 хил. кубика, а говорим поне за 3,5 милиона. Когато съпоставите данните и с българската статистика, ще видите, че говорим за загуби на държавата в порядъка над 200 милиона лева. Затова е редно да има и да съществува терминът „обла дървесина”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
Други реплики?
Заповядайте за дуплика.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председателстващ, колеги! Ние нямаме нищо против облата дървесина – окей, вкарваме я. Обаче аз Ви казвам, че имаме противоречие с изпращането и с износа. Износът е в юрисдикцията на министъра и тя му е разписана със закон. Изпращането го няма в този закон и ние го забраняваме от позицията на законодатели, така че нямаме противоречие в това нещо. Подкрепяме облата дървесина, която Вие искате да вкарате в текста, така че, мисля, че нямаме някакви различия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други изказвания?
Господин Желев, заповядайте.
РУМЕН ЖЕЛЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Най-после най-големият национален ресурс, с който нашата страна разполага, а именно българската гора, влезе във фокуса на общественото внимание – нещо, към което лесовъдската колегия, а и други съпричастни към българската гора гилдии отдавна се стремят. Разбира се, тя влезе по един малко по-странен начин и всички ние последните седмици сме свидетели на едно много голямо обществено внимание във всички електронни и печатни медии. Наслушахме се на квалификации от рода на това, че в българската гора се извършват варварски, безогледни, безконтролни сечи, че българските лесовъди едва ли не са убийците на хората, които пострадаха от наводненията.
Във всичко това сигурно има известна доза истина, но ако трябва да перифразирам Марк Твен, слуховете за смъртта на българската гора са силно преувеличени. Като всяка друга проблематика в България, и в горите има не един, а много проблеми – незаконната сеч, превишеното ползване, липсата на достатъчно пътища в горите. Ние сме една от страните с най малко пътища в горите. Те довеждат до това този невероятно голям национален ресурс, който отгоре на всичко е възобновим, да бъде не винаги експлоатиран по най-добрия начин.
Да се върнем към мораториума. Голяма част от преждеговорившите бяха прави за много от нещата и за много от нещата от моя гледна точка не бяха прави. Но ние пропускаме един много важен момент. Само проф. Бъчварова акцентира на него. Със сигурност този тримесечен мораториум няма да реши проблема. Мисля, че нито една мярка сама по себе си няма да спре незаконните действия в горите. Нужен е комплекс от мерки.
Хубавото на това наше решение, което ще гласуваме след малко, е, че освен че слагаме мораториум за износа за три месеца, ние задължаваме Министерството на земеделието и храните да предприеме необходимите законодателни инициативи, за да промени нещата в общ план, та наистина неправомерните действия в българската гора да бъдат сведени до минимум. Уверявам Ви, че там вече се работи много усилено. Законът за горите работи не с правилник за приложение, а с наредби. В съвсем кратък срок – предполагам до месец, месец и половина, ще излязат четири нови наредби, които са изключително важни.
Едната е Наредбата за сечите. Работата по тази наредба вече е приключила. Остава само нейното обществено обсъждане.
Наредбата за инвентаризацията и планирането в горите е изключително важна наредба, която ще ни даде най-накрая отговор на въпроса с какъв точно ресурс разполагаме, за да може всички действия по планирането от тук нататък да бъдат много близки до истината.
Наредба за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост.
Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии също е готова и чака одобрение, тъй като тя трябва да се съгласува с Министерството на вътрешните работи.
Подготвени са и редица текстове за промяна в законодателни текстове. Това е основното, което трябва да очаква българското общество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Желев.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване госпожо Балабанова.
КАЛИНА БАЛАБАНОВА (Атака): Благодаря, господин Председател. Няма да отнемам много от времето на народното представителство.
Още веднъж искам да апелирам – нека да не оставяме хората с убеждението, че правим нещо, а всъщност нищо не правим. В тази връзка бих искала да предложа в общото решение, с което излезе Комисията, две редакционни предложения: в т. 1 и т. 2 думите „за срок от три месеца” да отпаднат.
Също така бих искала да спомена господин Байрактаров с добро и да му припомня, че на първото заседание на Комисията по земеделието той даде дума, че Патриотичният фронт ще подкрепи предложенията на „Атака”. Очаквам това да се случи, поне от негово име. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Първо, поставям на гласуване предложенията на народния представител Балабанова за отпадане в т. 1 на думите „за срок от три месеца” и в т. 2 – по същия начин, за отпадане на думите „за срок от три месеца”.
Първо ще гласуваме предложението за отпадане в т. 1 на думите „за срок от три месеца”.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 26, против 47, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
За прегласуване – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Правя процедура по прегласуване, защото някои колеги не успяха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прегласуване.
Гласували 112 народни представители: за 30, против 54, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Гласуваме второто предложение на госпожа Балабанова за отпадане на думите „за срок от три месеца” в т. 2. Те са в края на точката.
Гласували 115 народни представители: за 30, против 61, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Следващото предложение беше на народния представител Цветомир Михов за промяна в т. 4 на Решението, а именно изразът „от 6 април 2015 г.” да отпадне и на негово място да се постави „веднага след обнародването му в „Държавен вестник”.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 116 народни представители: за 80, против 27, въздържали се 9.
Предложението е прието.
За прегласуване – заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаеми колеги, Вие явно въобще не разбирате какво правите с това гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: С тази процедура не може да тръгвате по този начин.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Искам прегласуване, защото гласувайки „за”, в момента Вие закрихте 6 000 работни места. Много точно и ясно Ви обясних, че в процеса на производство съществува така нареченият термин „незавършено производство на продукцията”.
По този начин, гласувайки „за”, Вие практически затваряте работни места. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Процедура по прегласуване.
Гласували 108 народни представители: за 72, против 23, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Продължаваме с предложенията на народния представител Димитър Байрактаров.
Първото, в т. 1 да бъде добавена думата „износът” след три месеца, а след „изпращанията на” да бъде добавено „на обработена обла дървесина”.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Димитър Байрактаров.
Гласували 111 народни представители: за 60, против 5, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Кой иска прегласуване? (Реплики.)
Моля Ви, само ако някой не е успял да гласува.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Разбира се, влязоха колеги в последния момент и не можаха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Прегласуване.
Гласували 118 народни представители: за 52, против 5, въздържали се 61.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Димитър Байрактаров: в т. 2 след думите „забрана на износа и” се добавя „изпращанията на необработена обла дървесина”, както и накрая се добавя изречението „Заповедта да бъде изпратена своевременно на компетентните контролни органи за изпълнение”.
Гласували 117 народни представители: за 41, против 5, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
Имаше предложение за датата на влизане в сила, но след като беше прието предложението на народния представител Михов, то няма как да бъде поставено на гласуване.
Подлагам на гласуване окончателния текст на Проекта за решение, заедно с предложението, направено от народния представител Цветомир Михов.
Гласували 121 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 5.
Решението е прието.
С това изчерпахме програмата за днешния ден.
Следващото заседание е утре от 9,00 ч. с т. 5 – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.
Съобщение за Икономическата комисия: веднага след заседанието в зала „Запад”.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,44 ч.)


Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Иван К. Иванов
Красимир Каракачанов
Явор Хайтов

Секретари:
Александър Ненков
Айхан Етем
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания