Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 11 март 2015 г.
Открито в 9,02 ч.
11/03/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Янаки Стоилов и Кирил Цочев

Секретари: Георги Търновалийски и Юлиан Ангелов


(В пленарната зала присъстват министър-председателят Бойко Борисов и членовете на кабинета.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
„Добре дошли” на министър-председателя и членовете на Министерския съвет.
Предлагам на Вашето внимание, уважаеми народни представители, Проект на:
„Програма за работата на Народното събрание за периода 11 – 13 март 2015 г.
1. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител – министър-председателят на Република България.
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносители – Менда Стоянова и група народни представители.
3. Проекти за решения за промени в постоянни делегации.” Тази точка е оттеглена от вносителите – групата на АБВ.
„4. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Процедурата за избора е по правила, приети с решение на Народното събрание от 18 февруари 2015 г.” Предвижда се това да бъде точка първа за 12 март 2015 г., четвъртък.
„5. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на КТБ в периода 2009 – 2014 г. Продължение от заседание от миналата пленарна седмица.
6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Вносител – Министерският съвет, приет на първо гласуване на 19 февруари 2015 г.
7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър. Вносител – Министерският съвет.
8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Вносители – Петър Славов, Мартин Димитров и Атанас Атанасов.
9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа – Нимфея. Вносител – Министерският съвет.
10. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
11. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.”
Уважаеми колеги, на приключилия току-що Председателски съвет се уточнихме в утрешния ден, четвъртък, да се проведе изслушване по реда на чл. 110 на вицепремиера госпожа Кунева, на министъра на околната среда и водите госпожа Ивелина Василева, на министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова и на министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова относно овладяване на последиците от природното бедствие, което тази седмица все още затруднява нашите сънародници в редица райони, така че като допълнение това ще бъде точка първа в утрешния ден. Постигнат е пълен консенсус на Председателския съвет.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 191 народни представители: за 171, против 8, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Извън тези предложения за включване на изслушванията по реда на чл. 50, ал. 3, които вече са факт в нашата Програма – предложения от групите на Движението за права и свободи и на „БСП лява България”, са постъпили още няколко предложения за включване в дневния ред.
Първото по време е на госпожа Корнелия Нинова, която предлага точка – Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка.
Госпожо Нинова, ще защитите ли предложението?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър-председател, господа и дами министри, колеги! Предлагам промяна в решението ни за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка.
Причините – досега сме изслушали министъра на финансите и Комисията за финансов надзор. В проекта за работа на Комисията сме включили изслушване на министъра на труда и социалната политика, пенсионно-осигурителните дружества и универсалните и професионални пенсионни фондове. Няма да влезем в едномесечния срок, още повече че по Правилник ни предстои априлската ваканция, която влиза в този срок и ще попречи на работата на Комисията.
Моля това удължаване да бъде до 30 април, като поемам ангажимент от името на колегите в Комисията, че ще приключим по-рано. Просто се презастраховаме заради ваканцията, която ни предстои. Ще свършим вероятно доста по-рано и ще излезем пред Вас с доклад, както се изисква по Правилника на парламента. Благодаря Ви.
Да прочета ли, госпожо Председател, Проекта за решение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правите предложение за включване в дневния ред. Първо трябва да гласуваме да влезе в Програмата, а когато стигнем до тази точка за обсъждане, тогава вече ще имате възможност.
Подлагам на гласуване предложението за включване на точката в седмичната ни Програма.
Гласували 189 народни представители: за 154, против 1, въздържали се 34.
Предложението е прието – това ще бъде точката непосредствено преди Парламентарния контрол.
Постъпило е предложение от господин Румен Гечев за включване в Програмата за тази седмица като точка на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.
Господин Гечев, слушаме Вашето предложение.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Премиер и колеги министри, уважаеми колеги депутати! Използвам случая, че и министър-председателят е в залата, за да кажа, че нашето предложение за включване на Законопроекта е от изключителна важност по две групи причини.
Първото отговаря на чл. 81 и чл. 82 от Договора за създаване на Европейската общност, чл. 101 и чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз, Регламент на Европейската общност № 1 от 2003 г., касаещ правилата за конкуренция, както и „Зелената книга на Европейската комисия срещу нелоялните търговски практики”.
Ние считаме, че в този момент, когато българското правителство полага усилия за динамизиране на икономическия растеж и стабилизиране на икономиката и финансите на българската държава, и правителството, и ние – българските депутати, сме задължени, морално най-вече, на българските производители, от които зависи функционирането на българската икономика и българската държава. Ние не искаме нищо повече, освен възстановяване на баланса на интереси между търговските вериги и българските производители. Затова считаме, че е крайно време този Договор отново да влезе в пленарната зала, да бъде обсъден и гласуван от народните представители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Гечев.
Режим на гласуване.
Гласували 197 народни представители: за 86, против 78, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е по реда на чл. 50, ал. 3...
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Прегласуване...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такова искане, господин Стоилов.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Видя ми се, че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Видя Ви се, ама той дори не знаеше, че ще иска прегласуване.
Заповядайте, господин Гечев. (Оживление.)
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Виждам, че някои хора не можаха да гласуват или не разбраха, че искаме да включим в дневния ред защитата на българските производители на стоки и услуги, които години наред са тъпкани от някои от търговските вериги. (Реплики от ГЕРБ: „Нали управлявахте Вие, защо не ги подкрепихте тогава?!“.)
Тук сме, за да защитим тези производители. Ние управлявахме и прокарахме Закона в парламента. (Реплика от ГЕРБ: „А що не действа?“)
Господин президентът имаше неоснователните причини да наложи вето, когато беше разпуснат парламентът и затова парламентът, който одобри този закон, трябва да го гледа наново.
Българските производители чакат и гледат как ще гласуваме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гечев.
Прегласуване.
Гласували 200 народни представители: за 90, против 75, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Последното предложение за включване на точка в седмичната програма е на госпожа Мая Манолова, която предлага да бъде включено първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители.
Слушаме Ви, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Премиер, госпожи и господа министри, уважаема госпожо Председател! Приветствам факта, че ръководството на парламента е включило и предлага в седмичната програма като т. 10 – законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
Два от тези законопроекти – този на Патриотичния фронт и този на БСП лява България, са свързани с привилегиите на банките по един облекчен ред да се сдобиват с изпълнителни листове срещу длъжници, които не могат да си платят задълженията – един проблем, който на практика тероризира българските семейства през последните години в условията на икономическа и финансова криза.
В тази връзка от БСП лява България сме внесли и друг Законопроект, който е тясно свързан с тези два законопроекта и се отнася до дейността на частните съдебни изпълнители, до огромните такси, които те събират от българските граждани, до привилегиите, които имат с липса на обжалване на много техни действия, включително на оценките на недвижими имоти, които са изнесени на публична продан.
В тази връзка предлагам като т. 11, след двата законопроекта за изменение и допълнение на ГПК, да бъде включено и разглеждането на Закона за частните съдебни изпълнители, тъй като темата е важна и двата законопроекта са свързани.
Само ще посоча един аргумент, който мисля, че ще бъде решаващ за тези народни представители, които не са в темата: само за миналата година частните съдебни изпълнители са изпълнили вземания, са реализирали вземания в размер на над 1 млрд. лв., а висящите производства пред тях са за още 5 млрд. лв., тоест това наистина е огромен проблем за българските граждани и неговата законодателна уредба е наложителна, поради което моля, подкрепете предложението тази седмица, освен законите за ГПК, да разгледаме и Закона за частните съдебни изпълнители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Безспорно има връзка между темата за ГПК и Закона за частните съдебни изпълнители.
Режим на гласуване.
Гласували 194 народни представители: за 116, против 52, въздържали се 26.
Предложението е прието.
Вече има и други заявки за процедури, ще дам възможност на всички.
От името на Патриотичният фронт – господин Валери Симеонов иска думата.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми дами и господа министри!
Преди два дни се навършиха 30 години от най-кървавия атентат в новата история на България. На 9 март 1985 г. трима протурски терористи – членове на турското националноосвободително движение на България, взривяват на гара Буново вагона с майки с деца на бързия влак Бургас – София.
В резултат на жестокия терористичен акт загиват седем невинни, сред които две деца, други девет души са сериозно ранени.
Извършителите са заловени и осъдени на смърт през 1988 г.
Това е най-тежкият, но не единственият атентат, извършен от протурските терористи в България.
Началото на терористичните действия предхожда по време така наречения „възродителен процес” – опити за влакови катастрофи на гара Карнобат и гара Айтос през 1983 – 1984 г., взрива на жп гара Пловдив през 1984 г., бомбените атентати в хотел „Сливен”, летището на Варна и най-накрая и на гара Буново. Тези и още много други терористични актове са насочени не срещу тогавашната власт или срещу армията и милицията. Не, намерението на протурските терористи е било да убият и осакатят колкото се може повече абсолютно невинни български граждани – деца, майки и бащи, а истинската им цел – насаждане на страх, на омраза, на етническо противопоставяне и разделение на българското общество в услуга на турската държава и по сценарий на турското разузнаване. Това е доказано.
През 2007 г. със средства на телевизия СКАТ и благодарение на синовете на великия български писател Николай Хайтов, а това са скулпторът Александър Хайтов и архитект Здравец Хайтов, на гара Буново изградихме Мемориал в памет на жертвите на протурския тероризъм в България. Два пъти годишно – на 11 септември и на 9 март, датата на атентата, пред този Мемориал прекланят глави очевидци на трагедията, жители на Буново и околните селища, както и патриоти от цялата страна.
В поклонението преди два дни – на 9 март 2015 г., за първи път участваха министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов, министри, областни управители и представители на почти всички парламентарни политически сили, без Движението за права и свободи. Всички заедно се поклонихме пред невинните жертви на този варварски и безсмислен акт и заявихме, че не омразата и разделението, а само обединението е пътят към бъдещето на България. Това обединение около принципите, идеалите и интересите на българския народ единствено ще избави България от кризата и ще направи така, че България да пребъде.
Като прекланяме глави пред жертвите на гара Буново, не бива да забравяме, че осъдените за това зверство терористи-убийци до неотдавна също имаха паметник в село Трънак, община Руен – паметник, наречен от народа ни „Кървавата чешма” – огромна мраморна чешма, на която имената на терористите от Буново бяха изписани като герои и те бяха наречени „борци за права и свободи”.
Паметникът бе построен незаконно и открит с празненство от председателя на ДПС Ахмед Доган. Край този кървав паметник на тероризма ДПС устройваше събори и веселия, като по този начин нагло се гавреше с чувствата не само на роднините и близките на невинните жертви, но и на целия български народ. Така ДПС продължи да изпълнява истинската задача на протурските терористи – насаждане на страх, омраза, етническо противопоставяне, разделяне на българското общество в услуга на чужда държава.
Незаконната „Кървава чешма” беше съборена през 2009 г. благодарение на усилията на телевизия СКАТ и по разпореждане на един човек, който имаше мъжеството да приложи закона. Това беше директорът на РДНСК – Бургас, господин Милен Ненчев.
Днес голяма част от българските мюсюлмани вече виждат истинското лице на ДПС, изпитват на собствен гръб беззаконието, феодализма и мафиотските зависимости. По тази причина емисарите на ДПС се насочиха към обработване и капсулиране на друго малцинство – циганското, с цел настройването му срещу държавата, срещу законите, срещу обществото и останалите български граждани.
Вие си спомняте каква бурна реакция предизвика декларацията, която изчетох тук на 17 декември 2014 г. от името на Патриотичния фронт. В нея заявих, че ДПС узурпира правото на единствен представител на циганския етнос, обещавайки му само привилегии, без каквито и да било задължения. Част, повтарям, част от хората от този етнос – част, които преди 25 години работеха, пращаха децата си на училище, даваха своя принос за създаването на обществени блага, сега се е превърнала в нагли, самонадеяни и озверели човекоподобни, готови на убийство, за да ограбят няколко лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Симеонов, моля Ви да се придържаме към коректния тон на изказ в тази зала!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Бяхме обвинени в ксенофобия, расизъм и всякакви други дивотии затова, че казахме истината и защитихме един достоен български министър. Обединените здрави сили от соросоиди, хелзинкски мафиоти, треторазрядни депесарски доносници на Държавна сигурност дадоха вой до небесата, но въпреки това пак бих повторил, че България е изправена пред пропастта на етническа криза – два противоположни взаимоизключващи се свята са един срещу друг в нашата измъчена родина.
Сега, два месеца по-късно, нападенията над медицински екипи в циганските квартали не спират, грабежите и побоите над самотни пенсионери са нещо обичайно, но дори полуприспаното от псалми за толерантност българско общество изригна срещу извършените в последните дни зверски убийства на 64-годишния Стоян Иванов от Правец и на 23-годишната Вероника Здравкова, жестоко убита във Велико Търново, за да й бъдат откраднати 25 лв.
В същото време защитниците на европейските ценности оврякаха всички медии за един запален джип на ДПС, а депутати на тази противоконституционна партия в Бургас се опитаха да представят сбиване между ученици в едно училище като дискриминация и расизъм.
Защо, скъпи гаранти на етническия мир, не отидете във Велико Търново и в Правец, за да изнесете по една лекция срещу ксенофобията и расизма на българите?!
На есен пак ли ще обяснявате на полуграмотните избиратели, че имат права и само права в българската държава, и че всички са длъжни да им плащат тока, водата, данъците, социалните помощи, детските надбавки и да издържат децата, които са родили и безотговорно изоставили?!
Пак ли ще подклаждате пожара на етническото разделение и противопоставяне и ще се наслаждавате на сблъсъците на протестиращите с полицията, както стана в случая с Катуница?!
Не разбирате ли, че политическият саботаж, който извършвате, породи масовото народно недоволство и доведе до пълната Ви политическа изолация? Спрете заиграването с етническата карта! Етносите в българската държава нямат нужда от посредници. Българското общество притежава достатъчно зрелост, за да решава проблемите си и без Вашата коварна намеса.
Знам, че първата глупотевина, която ДПС ще тиражира, е, че Патриотичният фронт се опитва да яхне събитията, но за разлика от Вашите депутати, подклаждащи омраза от обикновен ученически сблъсък в Бургас, ние не отидохме в Правец и Велико Търново. Тук сме, и не се правим, че не виждаме тежките проблеми на българското общество. Напротив – затова сме народни представители, за да защитаваме хората и да намираме решения на проблемите.
В тази връзка Патриотичният фронт ще настоява за публичен регистър на тези 700, или не знам още колко, осъдени, но на свобода, които се шляят из България.
Ще настояваме за затягане на мерките за неотклонение в ГПК в духа на предложените от главния прокурор. (Депутатите от Движението за права и свободи напускат пленарната зала.)
Ще настояваме за предопределяне на дискусията за доживотен затвор без право на замяна и не на последно място, в отговор на исканията на хората – ще поискаме широка обществена дискусия за смъртното наказание.
Благодаря Ви за вниманието. Да живее България! (Ръкопляскания от Патриотичния фронт и частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – Парламентарната група на „Атака”.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми членове на Министерския съвет! Правя процедурно предложение за директно излъчване по Българската национална телевизия и Българското национално радио на точка първа от седмичната програма – както дебатите, така и гласуването, и изслушването на министрите по точка трета от седмичната програма. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Поставям на гласуване направеното предложение за пряко излъчване на точка първа – персоналните промени в Министерския съвет на Република България, и точка трета, предвидена за утрешния ден – изслушването на вицепремиера Кунева, министрите на енергетиката, на регионалното развитие и на околната среда и водите.
Гласували 169 народни представители: за 141, против 11, въздържали се 17.
Предложението е прието.

Няколко съобщения, докато влязат колегите от Движението за права и свободи, преди да преминем към първа точка от седмичната програма.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 4 март до 11 март 2015 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносител – Иван Станков. Водеща е Комисията по образованието и науката.
Законопроект за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Разпределен е и на Комисията по външна политика, Комисията по правни въпроси и Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносител – Валери Симеонов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределен е и на Комисията по здравеопазването и Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация” и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието и науката, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Проект за решение за преобразуване на частното висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Европейски колеж по икономика и управление” и със седалище Пловдив, в специализирано частно „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт” – Пловдив. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието и науката и Комисията по икономическа политика и туризъм.
Проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи – София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието и науката, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Проект за решение за преобразуване на частно висше училище – колеж с название „Международен колеж” – Албена, със седалище Курортен комплекс „Албена”, община Балчик, в специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието и науката и Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Вносители: Лютви Местан и група народни представители. Водеща е Комисията по образованието и науката.
Проект за решение за попълване състава на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на КТБ в периода 2009 – 2014 г. Вносител – Валери Симеонов.
Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител е Министерският съвет.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносител – Петър Славов. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка. Вносител – Корнелия Нинова.
На основание чл. 85, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание господин Иван Славов Иванов е оттеглил внесен от него Проект за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в ПАСЕ.
Господин Иванов също е оттеглил внесения от него на 6 март 2015 г. Проект за решение за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в ОССЕ.
В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили, министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна за времето от 7 до 10 март 2015 г. включително на военнослужещи и кораби от състава на Постоянната военноморска група на НАТО. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени съответните компетентни държавни органи.
На 9 март 2015 г. в Народното събрание е постъпил материал от Националния статистически институт, съдържащ резултати от статистически изследвания за брутния вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2014 г. и предварителни данни за цялата 2014 г., производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2014 г. Материалът е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
На 10 март 2015 г. в Народното събрание е постъпил Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на културата за 2014 г. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по културата и медиите и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Моля да бъдат включени камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио с оглед приетото от нас решение за пряко излъчване на точка първа от седмичната програма:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Постъпило е предложение от министър-председателя господин Бойко Борисов.
Господин Борисов, имате думата да представите проекта.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Освен тази точка след това ще помоля за десетина минути внимание на политическите партии по тема, която според нас е изключително важна за страната.
Така че да преминем към това, което е предвидено като първа точка за днес.
Господин Веселин Бориславов Вучков – министър на вътрешните работи, подаде оставка пред мен в качеството ми на министър-председател на Република България и поиска да бъде освободен от заеманата от него длъжност като член на правителството.
В тази връзка и на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България представям на вниманието Ви Проект на решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет.
Проектът на решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България предвижда господин Веселин Бориславов Вучков да бъде освободен като министър на вътрешните работи, а за министър на вътрешните работи да бъде избрана госпожа Румяна Генчева Бъчварова – заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация. Госпожа Бъчварова запазва досегашната си длъжност в правителството и поема и Министерството на вътрешните работи.
Предлагам Народното събрание да приеме Проекта на решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е открит. Моля, народните представители, които желаят да участват в него, да дадат знак за това. (Народният представител Волен Сидеров иска думата.)
Изказване от името на парламентарна група. Заповядайте. (Шум в ГЕРБ и РБ.)
Нали сте наясно, че изявленията от името на парламентарна група са извън дневния ред? Добре.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо Председател, дами и господа народни представители, господин Министър-председател, дами и господа министри! Виждам, че целият кабинет е тук. Това е добре. Някой да не каже после, че не ме е чул, тъй като ще говоря за важни неща, както винаги от тази трибуна.
Освен това ще дам възможност малко да си съберете мислите за дебатите, защото виждам, че в някои групи още няма избистрено решение.
Ще поговоря за нещо, което тревожи нашата Парламентарна група на „Атака”, както и милиони българи.
Става дума, господин Министър-председател, отново за военната ескалация, която е тук, в нашия район. Знаете, че във водите на Черно море в момента има шест американски кораба. (Силен шум и възгласи в ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин Сидеров!
Моля камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио да бъдат изключени! Това е извън обсъждането на точката ни, която върви в момента. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
Благодаря, господин Сидеров. Моля да продължите.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Благодаря за тази цензура, госпожо Председател. Не за пръв път я прилагате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не е цензура, господин Сидеров. Злоупотреба с право от Ваша страна е!
Заповядайте, довършете си изказването.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Знаете, че по Правилник аз имам право да взема думата като изказване от името на група, когато пожелая, нали така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате тази дума. Дадох Ви я своевременно.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Това, че Вие изключвате камерите, е Ваше решение. Не искате зрителите да чуят какво ще кажа. Те пак ще го разберат, но не е там въпросът.
Въпросът е в това, че в момента участваме във военни операции, които застрашават нашата сигурност – българската национална сигурност. Включени сме в операции на НАТО, които са опасна провокация. Моят съвет към Вас, господин министър-председател, и към целия кабинет е България да обяви неутралитет, да не участва в тези военни операции. Тъй като Уставът на НАТО, на Атлантическия блок не ни задължава, ние можем да не участваме в подобни операции и по този начин да покажем, че нямаме отношение към ескалацията на военно напрежение, която Вашингтон разпалва в нашия регион.
Както се изрази вече външният министър на САЩ Кери, ние сме на огневата линия – ни повече, ни по-малко. Това го говоря от много време, но тук военният министър го отрича, каза, че съм преувеличавал, аз съм разпалвал някакви страхове у хората. В същото време самите началници от Пентагона казват много ясно, че ние сме на фронтовата линия, тоест това не може да се отрича, това е вече ясно!
Съветът ми към Вас: все още не е късно, дами и господа министри, да направите така, че ние да не участваме във военни операции, да не участваме, включително и в маневрите, които се водят сега от името на НАТО – ние знаем, че това са американски военни маневри – в региона на Черно море, тъй като това повишава напрежението в този регион. Ние по никакъв начин не си помагаме като участваме в някакви учения, които са ясно насочени срещу Русия и тя – Русия, съответно взима мерки срещу нас. Ние ставаме част от фронт, в който вече сме мишена. Това го повтарям много пъти.
Ще се радвам много, както и цялото българско общество, ако правителството вземе разумните мерки и ако каже на американските командващи, че по никакъв начин няма да участваме, няма да предоставяме команден център на НАТО тук, няма да предоставяме военна база на НАТО тук и няма да участваме във военни учения във водите на Черно море по никакъв начин с български военнослужещи, техника и така нататък. Само по този начин ние ще гарантираме нашия неутралитет към конфликт, който може да разпали Трета световна война. Няма друг начин! Другото е лъжа и измама, че сме партньори и сме на правилната страна – по същия начин, по който през 1941 г. тук, в тази зала с акламации са посрещнали присъединяването ни към Тристранния пакт – 1 март 1941 г. Тогава пленарната зала, по същия начин – весело шумейки и ръкопляскайки, е поздравила решението да се присъединим към хитлеристка Германия. Всички знаете как завърши това, тази авантюра.
Съветът ми към правителството е да направи нужното и да обяви неутралитет по отношение на военната ескалация в Черно море и в нашия регион. Само по този начин ще бъде запазено националното достойнство на България.
В допълнение, няма да има отношение към темата, която ще обсъждаме тук – смените в силовото министерство. Искам само да кажа две-три думи по темата ДПС, тъй като виждам, че това е любима тема за упражнение по есеистика на хора, които се наричат „патриоти”. Искам да им припомня, тъй като те са за първи път в парламента, че в предишния, по-предишния парламент тук, в тази зала, беше приета позорна за България декларация, с която българското общество, българският народ като цяло беше обвинен в геноцид – ни повече, ни по-малко в етническо прочистване по време на така наречения „възродителен процес”. Всички знаем, че етническо прочистване не е имало, всички знаем тази така наречена „голяма екскурзия” защо и кой я направи, и всички знаем, че българският народ няма никаква вина за никакво етническо прочистване.
С декларация, предложена тогава от сините, подкрепена от групата на ГЕРБ – коалиционните партньори на патриотите днес, ние, българите, бяхме обвинени и върху нас е лепнато петното, че сме провели етническо прочистване. На два пъти „Атака” предлага контра декларация, тоест тази декларация да се анулира и да гласуваме обратното, че това не е така. Предложението ни беше отхвърлено и сега чувам високопатриотични слова за ролята на ДПС – как се изпълняват нареждания на турската държава. Всичко това е добре, аз съм го напомнял от тази трибуна и друг път, че в защита на ДПС беше американският и английският посланик, когато ставаше въпрос дали те да участват в изборите през 1991 г. Някои не го помнят може би някои не са се занимавали с политика тогава, с търговия на скрап или нещо друго. Да отворят архивите и да видят как и кой вкара ДПС в българската политика – американският и английският посланици. Така че който е против тази партия, да застане пред американското посолство и да протестира – ще му посоча къде е точно адресът. Трябва да сме наясно с фактите, когато коментираме от тази висока трибуна. Тук манипулации и общовойскови патос не може да се прилага, защото вече нямаме право на това.
В заключение, дами и господа народни представители, госпожо Председател, още веднъж Ви благодаря за цензурата. Наистина беше уникален този случай – за първи път изключвате камерите специално за народен представител, който явно говори това, което Вие не искате да чуете. Въпреки това няма как да запушите устата на истината и моето предупреждение остава в сила: все още можете да се оттеглите от тези военни операции, в които Ви въвличат, господин премиер, дами и господа народни представители. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Колеги, има ли изявления от името на други парламентарни групи?
Моля да бъдат включени камерите и микрофоните –преминаваме към точка първа.
Има ли народни представители, които желаят да участват в дебата по предложените персонални промени в Министерския съвет?
Господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Изминаха малко повече от 100 дни, след като това правителство пое управлението, и вече обсъждаме персонални промени в състава му.
Със скандал си тръгва не кой да е министър, а министърът на вътрешните работи – един от най-знаковите постове за всяко правителство! Тръгва си не кога да е, а когато страната ни е изложена на множество рискове, битовите и мафиотските убийства са ежедневие, нова бежанска вълна наближава, както за цяла Европа и за нас заплахата от терористична атака е перманентна, а природните бедствия не спират.
Защо си отива министър Вучков? Според официалната версия, защото спори с администрацията на Министерския съвет по юридически въпроси. Премиерът и неговият министър не можаха да прочетат еднакво закона, който заедно приеха преди не повече от месец и с който толкова много се гордееха.
Някой може ли да повярва на това? Настояваме да научим истината за причините, довели до оставката на министър Вучков!
Очевидно тя е плод на нечий натиск. Чий? Кой натискаше Вучков да иска оставките на шефовете на служби? И защо Борисов се инатеше, докато Вучков беше министър, а в момента, в който той подаде оставка, някак си спокойно отстрани главния секретар и председателя на ДАНС, давайки положителна оценка за тяхната работа. Кой се опита да „преметне” Борисов и да овладее службите с ченгеджийски номера? Реформатор номер едно или Гербер номер две – това е въпросът?! (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
Вместо да отговори на този въпрос, Бойко Борисов пристигна ненадейно в пленарната зала миналата седмица, за да проведе някакъв вид коалиционна оперативка. От тази трибуна той обясни надълго и нашироко от кои подкрепящи правителството партии не бил доволен, как гласували, защо гласували, къде ходели при гласуванията и прочие.
Уважаеми управляващи, нима не разбирате, че коалиционните Ви боричкания не интересуват никого и че само на няколкостотин километра от България се водят сражения. Заради партийните Ви интереси службите ни за сигурност са фактически в безтегловност. Няма министър на вътрешните работи, а имайки предвид номинацията на госпожа Бъчварова, скоро истински такъв не се предвижда да има. Професионалните ръководства на МВР и ДАНС са в оставка, а началникът на служба „Военна информация” беше наказан с уволнение, защото има доблестта да защити честта на Военното разузнаване.
Защо обезглавихме основните си служби за сигурност?! Заради конфликти в управлението, конфликти в ГЕРБ, конфликти между ГЕРБ и реформатори, конфликти вътре в реформаторите или най-общо казано, защото се подавате на натиск – натиск отвътре, и отвън по признание на министър-председателя. Вместо да провеждате реформи, произвеждате скандали.
Всяка седмица правителството виси на косъм. Всеки месец нов трус, нова неразбория. Една обърка пенсионната система, друга ще ни струва 16 милиарда, днешната поставя под заплаха сигурността на страната ни.
Проблемът с министъра на вътрешните работи е достатъчно сериозен и той е по-важен от това кой кого ще надхитри в управляващата коалиция. А номинацията на госпожа Румяна Бъчварова е точно това – продукт на някакво надхитряне, удобен вариант, който да осигури влиянието на господин Борисов в МВР и да задуши реформаторската страст за власт.
Предлага ни се госпожа Бъчварова, докато успокоява немирните партньори и съгласува коалиционните позиции някак си ей така, между другото, да бди над сигурността на българските граждани. Поверява й се целият ресурс на Министерството на вътрешните работи, заедно с огромните му отговорности неочаквано и почти на шега. Но вместо да се посмеят от сърце, подкрепящите това правителство партии започнаха да кимат одобрително. Радан Кънев се кълнеше, че не иска оставката на Вучков да става факт, но след няколко часа престой в Банкя видя в новото предложение за министър висока степен на политическа отговорност. (Реплика от министър-председателя Бойко Борисов. Шум и реплики.)
Вие ще ме поправите после.
Патриотите като че ли свикнаха никой да не ги пита за нищо, а пък АБВ – каквато и да е позицията им сега, докато стигнем до гласуване кой знае какво ще се случи? (Шум и реплики.)
Ние от БСП лява България ще гласуваме против промените в Министерския съвет.
Против сме, защото и на децата е ясно, че Румяна Бъчварова ще бъде шеф на МВР само номинално. Друг ще взема решенията и ние настояваме да знаем кой. Ако това е Борисов, то по-честно би било той да съчетае поста на министър-председател с този на министър на вътрешните работи, а не да се крие зад гърба на своя вицепремиер.
Против сме, защото това решение е плод на натиск – вътрешен и външен. И ако на някой приказките за шлифера му се струват остроумни, то ние държим на по-сериозно отношение към онзи сектор, от който зависи сигурността, но и свободите ни.
Против сме, защото сътресенията в сектор „Сигурност” идват в най-лошия възможен момент, когато се очаква нова бежанска вълна, за която подготовката ни отново се бави. Цяла Европа е наострила вниманието си срещу потенциални терористични нападения, а Вие, само защото нечии властови амбиции са останали неоправдани, оставихте службите едновременно без професионално и политическо ръководство.
Най-сетне против сме, защото не вярваме, че госпожа Бъчварова има нужния потенциал, за да се справи със задачите си и не защото отричаме нейните качества, а защото нищо няма да зависи от нея. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте – Росен Петров, след него господин Белемезов.
РОСЕН ПЕТРОВ (БДЦ): Уважаема госпожо Председател, господа министри, господин Премиер! Аз мога да говоря за МВР и без да чета, тъй като съм възпитаник на прочутата школа в Симеоново, която днес се нарича „Академия на МВР”. Бил съм част от тези служби, макар и за кратко. Познавам дълбоко състоянието им и то на ниско ниво, тъй като повечето ми колеги, така да се каже, в момента са в някаква позиция – средна за службите. Така че аз знам какви са проблемите на МВР. Те започнаха още през далечната 1989 г., когато БКП се отрече от ДС и МВР и си изми ръцете с тях с едно писмо на Петър Младенов, което ни беше прочетено в Школата лично, в което БКП обвини МВР и ДС за всички грехове, все едно че не е имало чл. 1 на Конституцията. Както и да е, оттогава службите вече не са това, което са.
Съзнавам какво е състоянието на службите, съзнавам, че това е силен трус, но това е трус по върховете, а уверявам Ви, да се тресат върховете в службите е доста добро дело. Затова искам да изкажа уважението си към господин Вучков за това, което направи за Закона за МВР, за начина, по който ни убеди да гласуваме за него. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Знам, че Цветанов го внесе. Господин Вучков обиколи всички стаи, за да ни убеди... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля не репликирайте от място. Ще имате възможност по процедурата.
РОСЕН ПЕТРОВ: Искам да изкажа благодарност и на господин Лазаров, и на господин Писанчев за начина, по който подадоха своите оставки, тъй като там можеше да се направят доста магарии и не на последно място да кажа, че нашата група ще подкрепи госпожа Бъчварова за министър на вътрешните работи, тъй като аз смятам, че един човек, който е извън системата, може много по-добре да погледне на нея.
За какво Ви говоря? Ако аз бях станал министър на вътрешните работи, както се говореше по едно време... (Силен шум и реплики. Оживление. Смях. Възгласи: „Ееее!”. Частични ръкопляскания.)
Ако аз бях станал, значи си нося целите негативи на това – познати, шуробаджанащина. Щях да си назнача мой човек за Главсек и така, нали, навсякъде... (Шум и реплики.)
Нямате никакви съмнения в това, нали? Докато госпожа Бъчварова е извън тази система, защо да не овладее системата най-накрая една жена – за втори път, мисля, че се случва, която е умен човек. Какво толкова пречи МВР да има умен човек за шеф?! (Оживление. Смях. Частични ръкопляскания.)
Така че с това моето изказване приключва. Съжалявам, че не станах аз, но й пожелавам успех! (Оживление. Смях. Ръкопляскания от дясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Белемезов, имате думата.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми дами и господа министри и вицепремиери, уважаеми колеги! Първоначално бих искал да споделя, че Министерството на вътрешните работи е едно от ключовите в България, за управлението на което е необходимо последователност и стратегия с хоризонт от минимум десет години. Изразяваме положителното си отношение към министър Вучков, проявеният от него професионализъм, демонстрираният различен подход и управление на Министерството на вътрешните работи.
Въпреки високите оценки и квалификации за неговата работа, той предприе личен акт да подаде оставка, към който ние проявяваме солидарност. Изтъкваме нашия оптимизъм по повод на публично предложената от министър-председателя кандидатура за министър на вътрешните работи госпожа Румяна Бъчварова. Надяваме се, че в нейно лице ще припознаем човек, който ще прояви необходимата твърдост и последователност в управлението на ведомството, ще бъде добър балансьор между всички заинтересовани страни и ще съумее в тези трудни времена за държавата ни, респективно за МВР и служещите там, да постигне високи резултати по линия на превенция и разкриваемост на престъпността.
Пожелаваме воля за спазване и прилагане на закона, за легитимиране на позициите на МВР, валидизиране на координационните функции на МВР, забележете, във взаимоотношенията между трите власти и не на последно място между охранителните и правораздавателните органи.
Паралелно с нашия оптимизъм ние изразяваме и своите препоръки, разбира се.
На първо място, връщането на вярата в системата, която е със силно лимитиран кредит на доверие. Тук важна роля, уважаема госпожо Бъчварова, могат да изиграят синдикалните полицейски организации, които в качествата на социални партньори са в състояние да осигурят ефективна комуникация за гражданите.
На второ място, подкрепа за създаването на Обществен съвет. Парламентарната група на АБВ вече стартира инициатива относно създаването на Обществен съвет, в който да членуват представители на Министерството и политическите партии, синдикални и съсловни организации, служители от МВР, външни експерти и неправителствени организации. Необходимостта от създаването на Обществен съвет е подчертано осезаема, а очакваните резултати са в посока да се гарантира по-висока ефективност.
На трето място, прозрачност в управлението на ключовите направления в Министерството на вътрешните работи чрез изграждането на системен подход и въвеждането на ключови индикатори за анализ на ефективността от работата на всеки ръководител, отговарящ за дадено направление. Посредством този начин ние смятаме, че ще бъде овладян въпросът по даването или искането на нечии оставки, който процес е контрапункт и сериозно нарушение на мотивационните механизми за кариерно развитие в МВР. Служителите са демотивирани от съображения за краткосрочност в заеманите от тях позиции. Именно поради тази причина се нарушава и личната перспектива и мотивация на служителите да повишат своята експертиза и квалификации.
На следващо място, считаме, че важен ангажимент към Министерството на вътрешните работи е предприемането на комплексен подход по отношение превенция на тероризма, предвид опасността от радикалния ислямизъм и предстоящото приемане в Шенген. Финансовият и кадровият ресурс не трябва да се разглеждат само и единствено от позицията на липсата на бюджет. Животът и здравето на гражданите нямат цена! Да не забравяме, че България на свой ред следва да поема ангажименти и по отношение на гражданите от всички държави на Европейския съюз.
Относно „Пътна карта на реформите МВР – 2015”. По повод предстоящата реформа в МВР не само с приемането на Закона за МВР, но също така и с извършването на конкретни промени чрез подзаконовите нормативни актове трябва да бъдат предшествани с консултации между всички заинтересовани страни – в случая политическите субекти, координация между институциите, съгласуване с гражданския сектор, синдикални и съсловни организации, представители на бизнеса и местната власт.
В реформирането на системата на МВР липсват до момента превантивните механизми за противодействие на престъпността и тероризма. С Постановление на Министерския съвет № 207 от 18 юли 2014 г. в управлението на Министерството от министър Йовчев беше приет Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, чрез който, според нас, необосновано, без каквито и да било мотиви бе закрита Транспортна полиция. Нашата парламентарна група се бори за възстановяването на този отдел като сме поставяли въпроса в медии, на заседания на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, по време на Парламентарен контрол с въпрос към министър Вучков. До момента срещахме неговото разбиране за необходимостта от възстановяване на отдела. По моя информация неформално считам, че и Министерството на транспорта би подкрепило този акт.
Точно поради тази причина, уважаема госпожо Бъчварова, считам, че имаме достатъчно основание да поставим въпроса отново пред Вас и съвместно да потърсим неговото решение.
В заключение, колеги, ще кажа, че българското общество има нужда от сериозна дискусия и повече информация за проблемите на сигурността, ролята на правоохранителните органи при превенцията и разкриването на престъпленията. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от АБВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Белемезов.
Реплики? Няма.
Думата има господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Премиер, госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Реформаторският блок ще подкрепи избора на госпожа Румяна Бъчварова за министър на вътрешните работи. Ние смятаме, че изборът на един вицепремиер на тази изключително важна позиция придава необходимата тежест на министъра на вътрешните работи и дава ясна заявка, че правителството ще продължи тежката реформа, която е необходима в сектора „Сигурност”.
Надяваме се госпожа Бъчварова да подходи със същия професионализъм, с който и досега, в тежките битки, които й предстоят, а те наистина предстоят.
В същото време си даваме сметка, че встъпването в нова работа с екип, който Вие не сте направили и с реформа, която вече е започнала, е голяма отговорност и ще е голямо предизвикателство за Вас. Затова, госпожо Бъчварова, Ви пожелавам смелостта и мотивацията, които са необходими, за да продължите реформите в същия добър темп, в който те досега се случваха, защото време няма. Време няма! През месец май, както знаете, ще има мисия на Европейската комисия отново в България, юни месец ще излезе устният доклад за сферата „Сигурност и правосъдие” и ние считаме, че България трябва да покаже този необходим напредък, който всички искаме да видим, за да получим първата добра оценка.
Българските граждани отчаяно се нуждаят от добри знаци и сигнали в сферата „Сигурност”. По всички социологически проучвания битовата престъпност е посочена като основен бич за населението. Там аз, а вярвам и всички колеги ще Ви подкрепим в усилията Ви да оптимизирате администрацията така, че да се освободи ресурс за повече оперативни служители, за да има по-сериозно присъствие на полицаи на места.
Другият голям проблем е корупцията.
Госпожо Бъчварова, Вие заедно с другия вицепремиер, с който сте изградили добра комуникация, и с министър Христо Иванов, ще подемете и надявам се, ще изведете необходимата ни борба с корупцията и в КАТ, и в МВР, и навсякъде, за да се види в крайна сметка този резултат и тези реформи, които сме подхванали.
Шенген е много важна тема – много важен приоритет и за нас. Този бежански натиск, проблемите за сигурността и тероризма също са много сериозен проблем, с който Министерството на вътрешните работи трябва да се справи, но аз вярвам и Ви подкрепям в това, че Вие ще се справите.
Накрая искам да се обърна към опозицията, които зададоха въпроса: защо бяха сменени Писанчев и Лазаров? Колеги, очевидно е, че те не си свършиха работата. Да, те не си свършиха работата! По тяхно време се случи КТБ, по тяхно време се случи „Червеи”, по тяхно време имаше скандали. Примерът, който даде премиерът, според мен трябва да бъде много ясен за Вас – всеки, който не си свърши работата, трябва да бъде сменен. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Велизар Енчев – за изказване. (Министър-председателят напуска пленарната зала.)
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин отсъстващ Министър-председател, госпожи и господа министри, госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди 100-тина дни гласувах против избора на господин Бойко Борисов за премиер и сега виждам, че изобщо не съм сгрешил. При избора на своите министри, господин Борисов приложи и продължава да прилага непрофесионалния, което е нормално, а чисто партийния принцип. Всъщност по време на сегашното управление на четворната коалиция ГЕРБ-Реформаторския блок-Патриотичния фронт-АБВ и тематична коалиция плюс ДПС, изцяло се прилага много порочен принцип – принципът на антиподбора. Този сбъркан принцип гласи следното: колкото един човек е по-далеч от една професионална сфера, толкова е по-добър за нейн министър.
Вижте какви са фактите от 100-те дни кадруване на господин Бойко Борисов, който, за съжаление, случайно или не, точно сега реши да напусне залата. (Шум и реплики от ГЕРБ.) За министър на икономиката премиерът назначи юрист, който няма нито един ден стаж в тази сфера. За министър на отбраната постави земеделец, чиято единствена връзка с армията е неговата войнишка служба в Трудови войски. За министър на правосъдието сложи човек с отнети адвокатски права. Представяте ли си как се чувстват членовете на Висшия съдебен съвет? А сега за вътрешен министър предлага социолог, в което няма нищо лошо, уважаеми колеги, социолог да е вътрешен министър, но само при едно условие – ако държавата е със скандинавски нива на престъпността и корупцията. Уви, за съжаление, България не е Швеция. Принципът на антиподбора, уважаеми колеги, не е български феномен, но в най-бедната държава в Европейския съюз антиподборът нанася тежки и бих казал непоправими поражения върху морала на нацията и върху професионализма на експертите.
Като говоря за антиподбора, нека Ви припомня нещо важно, което каза госпожа Бъчварова на 11 ноември 2014 г., току-що избрана за вицепремиер по коалиционните политики и държавната администрация. Цитирам думите на госпожа Бъчварова: „Министрите са политици, те не трябва да са експерти. Даже в определени случаи е вредно да са експерти.”
Дами и господа, във всяка нормална държава подобно изявление би било осъдено като противоречащо на здравия разум, но у нас, както знаете, ненормалното се приема за нормално. По тази причина човек, който е външен на Вътрешното министерство, ще стане негов министър. Това се случва, както вече беше казано от господин Мерджанов, на фона на войната в Украйна, надигането на „Ислямска държава” в Близкия изток, на фона на потока и реки от бежанци, устремени към нашата граница, на фона на убийствената битова престъпност.
Питам се, сигурно и Вие се питате – има ли госпожа Бъчварова необходимия капацитет и експертиза да управлява Министерството на вътрешните работи, след като няма и понятие от полицейска работа? Отговорът е един-единствен и всички добре го знаете. (Реплики от ГЕРБ.)
Отговорът е един и той гласи: „Не, тя няма този капацитет, тъй като не е експерт”.
Аз обаче имам хипотеза за това кадрово безумие в Министерството на вътрешните работи и тази хипотеза е особено тревожна. Госпожа Бъчварова е командирована в МВР, за да осигури на управляващите, на четворната коалиция, победа на местните избори през есента, тъй като със своето действие и със своето бездействие госпожа Бъчварова няма да направи нищо срещу трите порочни вота, започващи с буквата „К” – Купения вот, Контролирания вот и Корпоративния вот. Тук, от тези три вота има три партии – не е нужно до споменават техните имена, под експертното, разбира се в кавички, ръководство на госпожа Бъчварова МВР, убеден съм, за съжаление няма да предприеме ефективни превантивни действия срещу купения вот в циганските гета, защото тези гета, уважаеми колеги, са електорален резервоар за всички управлявали досега без изключение. (Реплики от ГЕРБ.)
Всички Вие, които след малко ще подкрепите нейния избор за вътрешен министър, само след седем месеца ще се убедите в правотата на моите думи.
Накрая бих искал да припомня на господин премиера, но той излезе, думите и какво казва Макиавели в своя труд „Владетелят”, където има редове като че ли специално посветени на неговата кадрова политика, цитирам: „За всеки владетел е особено важен изборът на министрите му. Те могат да бъдат добри или лоши, според благоразумието на владетеля. За ума на всеки владетел може да се съди по хората, които го заобикалят. Когато те отговарят на заеманото от тях положение, владетелят е умен. Когато не отговарят на заеманото положение, тогава не можем да имаме високо мнение за владетеля, защото основната си грешка той прави при този избор на министрите си”. Край на цитата! (Народните представители от ДПС влизат в пленарната зала.)
Госпожи и господа, след този кадрови избор на господин премиера, аз не само нямам високо мнение за нашия владел,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изчете, господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: ...но продължавам да смятам, че той не е за този висок пост.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Браво, седни си!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване има думата господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Вземам думата от името на Патриотичния фронт. Позицията на нашата парламентарна група е, че ще подкрепи предложеното решение за нов министър на вътрешните работи.
От тук нататък обаче има доста въпроси, за които ние искаме ясно да заявим какви според нас са приоритетите пред това министерство. Казвали сме ги и във времето, когато се водеха разговорите за подкрепа на правителството, казваме ги и сега.
На първо място е проблемът с битовата престъпност. Битовата престъпност буквално е заляла две трети от Българя и българските граждани без разлика на етнос, религия и възраст. В малките населени места и в селата нямат усещането, че живеят в правова държава. В тези региони обикновеният български гражданин е подложен на тормоз, на постоянни изстъпления от страна на самозабравили се криминални типове и за съжаление е оставен от държавата на произвола на съдбата.
Редица са случаите, в които в едно и също населено място нормални български граждани са обирани по четири, по пет, по шест пъти, а в Плевенския район има 11 кражби за една година от един и същи собственик.
Това изисква много ясна концентрация върху този проблем, изисква създаването на онази работна група, за която бяхме говорили още пред 3-4 месеца – работна група между Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи и парламента, за изработване на необходимите мерки, включително и законодателни. Това изисква нова политика към това как и къде се разполагат полицейските сили.
В голяма част от населените места, които са обект на битова престъпност, няма полицейско присъствие, няма видеонаблюдение. Това води до усещане за безнаказаност в този престъпен контингент, който вилнее. Това е директен удар върху държавността в Република България и именно Министерството на вътрешните работи е факторът, който трябва да противодейства на този проблем.
Вторият проблем е нелегалната имиграция. Ние ще продължаваме да очакваме оградата, тоест съоръжението по българско-турската граница да бъде изградено максимално бързо и сигурно, за да се предотврати наводнението на България от нелегални имигранти, които създават конфронтация в обществото и процеси, за които образът на България пред света не би изглеждал нормален.
Третият проблем, който беше засегнат и от други колеги, са станалите вече традиционни процеси за купуване на гласове и манипулации по време на изборния вот – купен, корпоративен и етнически вот. Тук ролята на Министерството на вътрешните работи е основна не само в деня на изборите, но и месеци преди това.
По време на служебното правителство, по времето на министър Бакалов, бяха предприети някои мерки. Въпреки малкото време се видя, че те дават резултат.
Госпожо Министър, Вие поемате един ресор в едно време, в което ще трябват доста усилия. В това отношение, надявам се можете да разчитате не само на Патриотичния фронт, можете да разчитате, убеден съм, на всички непредубедени нормални български народни представители, за които интересите на българските граждани, а не партийната оцветеност стоят над всякакви други съображения.
Ние ще подкрепим тази кандидатура, но ще очакваме нещата, за които току-що споменах, за които сме говорили в продължение на повече от три-четири месеца, да станат част от политиката на Министерството на вътрешните работи. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Каракачанов.
Реплики? Няма.
За изказване – господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, колеги! Чуваме за потвърдена подкрепа от коалиционните партньори за Румяна Бъчварова – не на визията й за МВР, не за това каква приемственост ще има за реформата чрез Закона Цветанов, не за професионалните й качества, а заради нейната диалогичност. Поне това са думите от последната седмица.
Това създава впечатление за очаквано от управлението напрежение или вътре в системата, или напрежение между управляващи и гражданското общество. (Реплика от ГЕРБ.)
За разлика от Финансовото министерство, което може да планира три години напред параметрите за битовия си комфорт – 16 млрд. заем, МВР в голяма степен трябва да предприема реакции за настъпили събития. (Реплики от ГЕРБ.)
Тежката криминална обстановка изисква компетентни професионални действия. С кои ще води диалог министър Бъчварова по повод убийството в Правец? Как ще предотврати други млади хора да не стават жертви като Вероника?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това е разкрито.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Или за поръчковите убийства, които отново станаха ежедневие как ще постигне министър Бъчварова разкриваемост?
Това е бремето на четирите месеца на управление на ГЕРБ. Ако идеята е след всеки 100 дни да се сменя министърът, за да може новият да получава кредит на доверие за някакъв период от време, това едва ли е от полза на обществото ни.
Вижте новините! До есента на екран присъстваха само организираните протести. Сега криминалната хроника доминира. Това е продукцията на Вашето действие и бездействие, господа управляващи!
Така, както работят министрите, и скандалите, които произтичат от работата им, очаквам перманентна ротация във всички ведомства. Затова неподкрепата ми за Румяна Бъчварова е израз на неподкрепата към цялото управление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Има ли реплики към изказването? Няма.
Да Ви уведомя, че при мен има подадени заявки за още две изказвания – на Иван Иванов и на Цветан Цветанов.
Виждам господин Кадиев.
Има ли заявки от другите парламентарни групи?
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): И аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, но редуваме парламентарните групи.
Господин Кънев, заповядайте.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Благодаря.
Уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми министри, уважаеми колеги народни представители! Тъй като колегата Делчев вече изрази официалната позиция на групата на Реформаторския блок, само ще добавя някои неща, които вярвам, отговарят на въпросите и закачките, отправени към нас от опозицията.
Реформаторският блок влезе в настоящия парламент с ясното съзнание, че в рамките на това Народно събрание ще трябва да се правят трудни коалиции. Беше очевидно предварително, че ще трябва да се правят трудно коалиции вдясно от центъра, което правеше нашето участие много вероятно.
Още от този момент, още от преди провеждането на парламентарните избори, бяхме наясно, че не хора ще подкрепяме за министри, а принципи, програма и най-вече – смелост за реформи. Има смелост за реформи – има участие на Реформаторския блок в кабинета; няма смелост за реформи – няма участие на Реформаторския блок в кабинета.
Така простичко и искрено, като стъпиш на здрава земя, политиката става по-лесно занимание.
Ние подкрепяхме господин Вучков и му благодарим за неговата работа – благодарим за това, че започна реформите, прояви смелостта да назове персоналните проблеми, без които имаше опасност реформите да останат само на хартия.
Господин Мерджанов, аз не в Банкя не съм подкрепил госпожа Бъчварова, а както много правилно казахте, съм подкрепил отговорността на политическа партия ГЕРБ – най-голямата партия в управлението, да продължи реформите, да гарантира приемственост, да прояви смелостта на следващия ден да продължи и персоналните промени, които господин Вучков поиска.
Партия ГЕРБ пое тази отговорност, прояви смелостта и ще продължи реформите. Затова ще получи нашата подкрепа, а не, господин Янков, защото била диалогична госпожа Бъчварова. В МВР диалогичността може би не е най-важното качество.
Има обаче още една причина, заради която вече ще изразя и личната си подкрепа за Румяна Бъчварова. Тя е, защото както правилно каза господин Росен Петров, без човек, който е исторически и манталитетно външен, едновременно отговорен политик и манталитетно външен на ченгеджийницата в МВР и службите, реформата не може да бъде докарана докрай.
На второ място, защото въобще не е шега това, че е време вече жена да застане начело на Министерството на вътрешните работи. Това не е джендър баланс, това не е баланс на половете в управлението, това е скъсване с манталитетен модел.
И не на последно място, за нас е много важно това, че госпожа Бъчварова остава вицепремиер по административната реформа, защото имаме дългосрочна визия за МВР. Накрая на реформите, които тази визия включва, МВР трябва да се е превърнало в модерна и отговорна част от реформирана държавна администрация, а не ченгеджийско блато извън държавната администрация, в което затънаха десетки реформаторски усилия до момента. Благодаря. (Единични ръкопляскания от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Реплики?
Господин Янков – за лично обяснение.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Използвам възможността за лично обяснение.
Господин Кънев, не сте слушали моето изказване по отношение на диалогичността, но аз ще го развия.
Вие по-скоро се притеснявате от необходимостта на управляващите партии, на управляващата коалиция за диалог с гражданското общество за в бъдеще или по отношение на диалог между отделните партии в настоящата коалиция? За тази диалогичност госпожа Бъчварова даде доказателства, като водеща фигура по време на преговорите при структуриране на управлението на управляващата коалиция. Ще Ви дам пример – успя да Ви сложи рамо до рамо с Вашия политически опонент, като Георги Първанов. Да не давам и други примери.
Не мисля, че въпросът за диалогичността ще й върши работа като министър на вътрешните работи с оглед на целия обхват на функции на това Министерство. (Реплика от вицепремиера госпожа Румяна Бъчварова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Господин Янков, това беше по-подходящо за реплика.
Преминаваме към другите изказвания.
Господин Местан има думата.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми членове на кабинета! Дебатите по толкова важната тема кой и защо ще оглави Министерството на вътрешните работи вече са отровени от поредното ксенофобско изстъпление, което нарича български граждани „човекоподобни“. Вие, без изключение, в това число и премиерът, сте част от това ксенофобско говорене, защото го премълчахте. (Силни ръкопляскания от ДПС.) Дотук с Вашия европейски образ!
Въпреки това ще положа огромни усилия да представя принципна позиция във връзка с Проекта за решение, предложен от министър-председателя Бойко Борисов.
Персоналните промени в състава на българските правителства са естествено явление, но когато смяната им е току след стотния ден, при това на ключов министър – този на вътрешните работи, вече се изправяме пред сериозен казус, който несъмнено има своите вътрешнопартийни, вътрешнокоалиционни и общополитически измерения.
Акцентът на Парламентарната група на ДПС не е върху вътрешнопартийните измерения на днешния Проект за решение и затова ще оставим без коментар многото хипотези, сред които и твърдението за опит за осъществяване на мек постмодерен вътрешнопартиен преврат на премиера.
Освен това, уважаеми господин Премиер, ако въобще ме чувате отнякъде, няма да влизаме във Вашия стил – да коментираме предложението за госпожа Бъчварова от гледна точка на съответствието на професионалната й квалификация на социолог с функциите на силов министър, независимо че още помним откровено ироничните Ви съображения по повод на това дали професор филолог може да ръководи Спортното министерство например. Може, уважаеми госпожи и господа, така, както един социолог може да ръководи Министерството на вътрешните работи, особено ако е искрен мотивът на премиера, че жена социолог, министър на вътрешните работи, ще подсили гражданското начало в тази откровено силова като функция структура на държавната власт.
Нека, първо, започнем с основния въпрос. Той не се свежда до това кой министър си отива и коя персона ще го наследи. Политическият въпрос е: защо си отива министър Вучков и в името на какви политики госпожа Румяна Бъчварова ще бъде избрана днес за министър на вътрешните работи?
Днес ние трябва да започнем истински разговор по същество за състоянието на националната сигурност, за актуалните и драматични заплахи и предизвикателства към нея, както и за най-адекватния модел от мерки и превенция за нейното осигуряване. Това, казано с други думи, трябва да е дискусия за съвременната демократична философия, за сигурността в държава от евроатлантическо ценностно пространство.
Второто обстоятелство, върху което ми се иска да привлека Вашето внимание, е свързано с реалностите на политическия пейзаж в България и с наличието на своеобразен раздвоен политически дневен ред и перспективи. Веднъж сме свидетели на конюнктурния дневен ред и класическо противоборство между конкретното управленско мнозинство и съществуващата опозиция. Но другото ниво на политическа конфигурация е стратегическото ниво. Там политическото взаимодействие, е построено върху идеята за гарантиране на дългосрочна стабилност на основата на евроатлантическия ценностен избор на страната. Тъкмо на това второ стратегическо ниво ДПС неведнъж даваше своята подкрепа за решения, свързани с дългосрочния хоризонт в развитието на България. С гласовете на ДПС се образуваха конституционни мнозинства адхок, което е най-надеждната опора за истинските и дълбоки бъдещи реформи.
И какво се оказа? Стратегическо и конституционно мнозинство е постижимо, при това с разместени позиции на управляващи и опозиция, но сътресението е заложено вътре в самата коалиция. И тук възниква един сериозен и много тревожен въпрос: смяната на един вътрешен министър с друг помирява ли различните лобита на властта и техните противоположни концепции за сигурността, довели до сегашната криза? Кой ще гарантира, че след време тя няма да се повтори?
Днес България има сериозен проблем в сферата на националната си сигурност. Лобистките интереси и неудовлетвореният политически егоизъм на партньорите на господин Борисов са важна причина за тази криза. Имаме проблем, при който оценки за работата на МВР и специалните служби не са първопричина, а последица от натрупването на няколко други кризи една върху друга. За нас – народните представители и политици от ДПС, е от особено значение да бъде описана и обяснена цялостната картина на кризата в България, чието отражение днес е персоналната криза в МВР.
Още при създаването на четирипартийната коалиция за подкрепа на правителството на Бойко Борисов ДПС изрази опасение, че привличането на националпопулистите като един от управленските партньори ще бъде непрекъснат източник на напрежение чрез генериране на ксенофобия, а оттам и фактор за компрометиране на евроатлантическия избор на страната. Нашите оценки и предупреждения се оказаха верни. Най-категоричното доказателство е и днешният ден. Днес в България антитурското и антиромското политическо говорене, за улеснение превърнато в говорене анти ДПС, е направило така, че за първи път от началото на прехода имаме толкова остри прояви на етническа нетърпимост и конфронтация. Кулминацията на ксенофобията бяха антиромските изказвания на парламентарни лидери и на министър от кабинета, но много скоро можем да станем свидетели и на нова кулминация. Фактът, че в центъра на София, на бул. „Александър Стамболийски” могат да бъдат умишлено опожарявани коли на ДПС и извършителите да имат очевидното съзнание за безнаказаност, говори не само за неспособност да се противодейства на този вид престъпност, но и за още нещо далеч по-сериозно. Това говори за тежка и трудно преодолима криза на толерантността – на онази толерантност, чието изграждане още от 1990 г. с активното политическо съавторство на ДПС трябваше да бъде най-устойчивият синоним на демокрацията в България и на нейните евроатлантически ценностни измерения.
Всъщност допускането на мисълта, че всичко е възможно, всичко е позволено, означава капитулация на доведеното до безпомощност в опита си да защити публичния интерес и гражданско общество у нас, капитулация пред лишената от ясен профил власт, която нерядко продължава да изглежда като синоним на понятието „произвол”.
За първи път след десетилетия на ясно профилирани като идейни възгледи управления, днес можем да говорим за аморфно управление на взаимно изключващи се политически съставки, чието разбиране за обществена стабилност е практически еквивалент на състояние на обществен застой. Това е повод да препотвърдим нашето разбиране, че при такава управленска конфигурация не са възможни никакви реформи, още по-малко в чувствителни и сложни сфери като сигурността и вътрешните работи, където се иска преди всичко политическа философия, а не силовост, макар и в дамски ръкавици.
Връщането на ГДБОП от ДАНС в МВР ще е реформа, господин Цветанов, ако доведе до по-висока ефективност. Възстановяването на конкурсното начало също не е реформа само по себе си, ако конкурсът е просто форма на „обективизиране” на предварителна партийна селекция, на каквато практика бяхме свидетели през годините.
Ето защо от името на ДПС още веднъж заявявам, че ние ще гласуваме „против” избирането на Румяна Бъчварова за министър на вътрешните работи. Аргументите ни не са свързани само с това, че ДПС е опозиционна партия. Ние смятаме, че темата за националната сигурност на България изисква разговор, който да обвърже стратегията за сигурността със стратегия за облика и състоянието на българското общество, разбирано като общество на равноправни граждани, на равноправни етнорелигиозни общности, на съвременен европейски мултикултурализъм, който изключва ксенофобски изстъпления и номиниране на части от българското общество с определението „човекоподобни”.
Само такъв разговор може да създаде основа за консенсусно разбиране, а оттам и да извади на бял свят национални ресурси за дългосрочна стратегическа подкрепа. Без подобна дискусия има риск българското общество да стане жертва на нови конфронтации, на нови политически и етнически омрази и разделения – нещо, което само ще потвърди впечатленията, че се намираме в състояние на качествено нов разпад на обществения договор у нас – разпад, който може да завърши или с още по-сериозно дестабилизиране и обезсилване на българската държавност, или дори, бих казал, могат да се отключат и доста по-опасни тенденции.
Господин Премиер, госпожо Бъчварова, от името на Парламентарната група на ДПС отправям към Вас няколко въпроса.
Първо, как ще изпълните една абсолютно невъзможна задача, поставена Ви от коалиционните партньори, да изтръгнете ДПС от МВР и специалните служби? Как се изтръгва нещо, което го няма, госпожо Вицепремиер? Не в ръководните позиции на МВР и на службите, а и на възможно най-ниските нива като редови офицери и дори сержанти на избирателите на ДПС им е трудно да видят лица, които по един или друг признак биха могли да бъдат уличени в съпричастност към ДПС. Тогава каква е целта на тази мащабна манипулация на публичното съзнание, на тази грандиозна лъжа: „ДПС управлява службите”? Каква е целта на тази грандиозна лъжа? Не стана ли ясно поне с последните решения на министър-председателя от края на миналата седмица, че този мит е мъртъв, защото никога не е отразявал действителността? Или може би лаборантите не измислиха заместител и затова ще продължавате да повтаряте мита за зависимостта на службите от Движението за права и свободи?
Има обаче един математически закон: милион, умножен по нула, е нула. За четири месеца управление над милион пъти повтаряте, че службите са на ДПС. И милиард пъти да го сторите резултатът пак ще е същият – нас в службите ни няма и това е тежък проблем на състоянието на българската демокрация, на интегритета на българското общество. Или, господин Премиер, партньорите Ви разчитат на елементарния принцип: колкото по на едро се лъже, толкова по-достоверно ще изглежда лъжата.
Ние знаем какво цели тази нацистка по своята същност технология на изграждане на образа на злото.
Вчера се поклонихме пред паметта на Димитър Пешев, който преди 72 години с риск за кариера и живот се е противопоставил на идеология, която превръща евреите в универсално зло на Европа.
Трябва ли днес да сложа символа „еврейска значка” на ревера си, за да придобие конкретен образ представата Ви за ДПС като за новите евреи на България в ХХІ-я век?! (Възгласи от РБ: „Еее!”.)
Не, уважаеми госпожи и господа, няма да го направя! Като председател на партия, която е в Четиридесет и третия парламент по волята на 500 хил. избиратели, отказвам да вярвам, че това се случва в моята родина! Вярвам обаче, че въпреки партньорите Ви, тя ще остане страната на толерантността! И това е кауза, която ще отстояваме и в управление, и в опозиция!
Но има една граница, уважаеми господин Премиер, след която политическият процес навлиза във фаза, в която вкупом политическото представителство може да се окаже непредставително и на сцената да се появят лудите глави. Искам да избегнем този риск. Затова от името на Парламентарната група на ДПС точно тук, в този момент се обръщам към Вас – да се разграничите от днешното ксенофобско изстъпление, което нарича българските граждани „човекоподобни”. Борбата с езика на омразата не се води с премълчаване на тези грозни, недопустими за европейска и евро-атлантическа България явления.
Затова вторият ми въпрос към Вас е: каква е Вашата концепция за ролята на МВР и на специалните служби в една мултикултурна демокрация, в една държава, която има за свои граждани хора с различен етнически и религиозен произход? Какво са за Вас етно-религиозните различия – риск за националната сигурност, който трябва да се изолира и контролира, или богатство, ресурс за развитие, ако се интегрират пълноценно?
Питам Ви, защото твърде често чуваме послания като: „Роми ограбиха пенсионери” или „Циганин уби човек”, но убиецът на Стоян Балтов не е ром, а българин, както и тези на сестри Белнейски и Кирил Въжаров. Но никъде не чухме да се споменава тяхната етническа принадлежност. И правилно, защото престъпността не е етническа категория и генерализирането на един престъпен акт като характеристика на цял етнос, каквито тези чуваме от Ваши министри, са класически пример за ксенофобско мислене. Фактът, че ксенофобията качва рейтинги днес, е тежък проблем на интегритета на българското общество и оттам – на вътрешната ни сигурност.
Ще Ви припомня обаче един тъжен исторически факт. През 1989 г. югославският диктатор Слободан Милошевич заяви на многохиляден митинг в Косово, че няма да позволи да пострада и един сърбин от косовски албанец. Да Ви звучи познато?
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Удължете времето, госпожо Председател!
ЛЮТВИ МЕСТАН: В този миг комунистическият лидер се превърна в националистически. Рейтингът му скочи над 90%. Пак с толкова спечели и президентските избори и бивша Съюзна република Югославия потъна в трагедията на гражданския конфликт.
Зная, че отразяването на моето изказване в тази му част веднага ще се сведе до превратното „Местан пак извади етническата карта”.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ, от място): Той не я е прибирал!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Не, днес ДПС не вади етническата карта. Днес ДПС издига високо глас срещу (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) инертното националистическо озвучаване на българската политика, срещу нейните дефицити и дефекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате възможност да удължите времето, господин Местан, ако желаете.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Моля да удължите времето на парламентарната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Което автоматично удължава времето на всички парламентарни групи.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Господин Премиер, правите ли разлика между посланията „да отстраним ДПС от властта” и „да изтръгнем ДПС от обществено-политическия живот на страната”? Първото е легитимна политическа теза, константна характеристика на политическия живот – партиите в опозиция имат за цел да свалят управляващите от власт. Нормално е да ни изтръгнете от властта, но тезата (реплика) – подсказват Ви партньорите, да изстържем ДПС от обществено-политическия живот на страната е вече нещо друго, нещо, което стои извън полето на политиката – това е ксенофобията.
Как се съотнася тази анти-ДПС истерия с други две важни предизвикателства пред националната ни сигурност – украинската криза и международния тероризъм в лицето на Ислямска държава?
Украйна е тежко изпитание за искреността и последователността на евро-атлантическия ни ценностен избор. Широкото политическо съгласие за членството на България в НАТО бе постигнато трудно. Всяко разколебаване на това съгласие вече е проблем на националната ни сигурност. За съжаление, такива признаци виждаме и в левия, и в десния стълб на българския евро-атлантизъм.
БСП, за чието европейско легитимиране след провала на Виденов ДПС изигра немалка роля с формулата за социално-либерално управление, днес от тази трибуна има говорители, апологети на възродителния процес.
Някогашният силен СДС от времената, когато България ратифицира Рамковата конвенция и заедно с ДПС осигуряваше въздушен коридор на НАТО срещу режима на Милошевич, за да стане възможно членството ни в НАТО, сега е доведен до гротеската да бъде младши партньор в коалиция с националпопулизма, но с претенция на попечител и цензор на основния субект на властта в лицето на ГЕРБ.
Парадоксално, но е самата истина, че единствената традиционна партия на прехода, партията на националния либерализъм и на българския политически център, ДПС остана най-последователната и принципна евро-атлантическа формация и по дух, и по убеждение, и по своя политически генезис.
Ето защо ние имаме автентичното право и отговорност да предупреждаваме българското общество за рисковете от отклонения и деформации, пред които в резултат на неумели политики и безпринципно договаряне би бил изправен неговият стратегически политически избор.
Тук искам да изразя своето съжаление като председател на либералната партия ДПС, че миналата седмица Председателският съвет на Народното събрание не прие нашата идея за гласуване на обща парламентарна декларация в памет на брутално разстреляния руски демократ и либерал Борис Немцов – нещо, което щеше да има ярка символична стойност като препотвърждаване на българския евро-атлантически ценностен избор и като общо заклеймяване на всяко политическо насилие и тероризъм.
ДПС последователно осъжда всяка проява на тероризъм, независимо от кого и в името на каква кауза се осъществява! Тук никой няма право на избирателен подход. Очевидно е, че българската демокрация тепърва има на какво още да се учи и как да изгражда своята устойчивост във времето.
Най-важната гаранция е в изграждането на прозрачно, високообразовано и с висока чувствителност към демокрацията и толерантността общество! Нашето разбиране е, че гаранциите за външната сигурност на страната не са в метрите изградена телена мрежа по границата с Турция, а в осмислянето и ролята на автентичните ценностни бариери пред радикализма и потенциалния тероризъм.
Днес бежанската вълна е проблем за България, проблем за социалните структури на държавата заради ограничения финансов ресурс на българската държава. Но рискът за националната сигурност не е самата бежанска вълна, а проникването на радикални бацили чрез бежанската вълна.
И, господин Премиер, не една, ...
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ, от място): Времето!
ЛЮТВИ МЕСТАН: ...три телени мрежи да изградите на границата, този бацил не може да бъде спрян! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Най-надеждната бариера срещу бацила на радикализмите е ДПС със своя модел, със своя национален, либерален и европейски профил! И отношението към ДПС от тази гледна точка е част от големия въпрос за вътрешната и външна сигурност на страната! Колкото по-бързо се осъзнае тази реалност, толкова по-добре за страната. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Кънев, втора реплика – господин Каракачанов, и трета реплика – господин Караджов.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Двадесет и две минути бяха излишно много, за да изречете двете стаени заплахи и простото обяснение на проблема. И то е, че Вие наричате „ксенофобия”, не езикът на господин Симеонов, който дълбоко не споделяме и чудесно знаете, че дълбоко не споделяме, наричате „ксенофобия” всеки опит в България да бъде спряно закрепостяването на общности с цел задържане в мизерия и пазаруване на техните гласове.
И тук – до въпроса за присъствието на ДПС в МВР и в службите.
Абсолютно сте прав, господин Местан! Нито един от Вашите избиратели, нито един български турчин, нито един български мюсюлманин, нито един български ром и нито един български либерал не може да види себе си, представен във Вашите назначения в МВР и службите. Не може! Вярно е! Никой не видя в Пеевски представител на българските турци, мюсюлмани и либерали, защото той не беше! (Ръкопляскания отдясно.)
Защото заплахата за националната сигурност не са българските турци, мюсюлмани и либерали, не са българските роми. Заплахата за националната сигурност са двете лица на Движението за права и свободи, злоупотребата с етническия, верския, малцинствен вот, за да бъде обслужена мафията, която поставихте в службите и в МВР, което няма нищо общо с интересите на хората, които гласуваха, за да поставите там. Защото в махането на определени лица от МВР и службите, и очевидно в избора на госпожа Бъчварова, много правилно Вие виждате заплаха да бъде прибран чадърът над тези, които мародерстват върху хората, а после – на фона на мизерията, им купуват гласовете. Благодаря. (Ръкопляскания от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Вземам право на тази реплика по повод поредния опит да се сатанизира патриотичният форт (оживление), като се вменяват термини...
Да, Патриотичният фронт е форт на българщината и на държавността в България, и така можете да го разберете, тъй като обяснявам на някой от Вас, българският не го владеете добре. ((Шум и реплики от ДПС.)
Нима, господин Местан, изнасилвачът на осемгодишно момче е нормален човек? Той може би е хуманист? Нима убиецът с тесла на 23-годишно момиче е нормален човек? Нима изнасилвачи на 80-годишни жени по селата на България са нормални хора? Убийци на възрастни хора, които цял живот са се трудили за тази държава, и накрая са убивани по най-жесток начин, заради пет лева – последните им от пенсията? Нима това са нормални хора?
Вие може би ще ги наречете тези убийци – човеколюбци и крайни либерали? Ваше право, само че това са онези хора, които създават проблемите в България. Това са онези хора, които убиват чувството за държавност и към тези хора законът трябва да е безкомпромисен.
Не се опитвайте да прехвърляте терминологията от ксенофобия към антисемитизъм.
Първо, „ксенофобия” означава да мразиш чужденеца. Не знам, може би Вие се смятате за чужденци в държавата България? (Ръкопляскания от ПФ.) Но ние не Ви мразим и Вас. Ние просто критикуваме по най-нормалния начин.
Само за отметка ще Ви кажа, че намесвайки темата с ксенофобията, холокоста, трима от петимата от Инициативния комитет от Кюстендил, които са дошли в тази сграда, за да молят Пешев за съдействие, са ръководители на ВМРО! Това не е ксенофобия! (Ръкопляскания от ПФ.)
Така че, много моля, не се опитвайте по един или друг начин, с абсолютно измислени понятия да хвърляте кал върху Патриотичния фронт. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Хората, които изнасилват деца, убиват възрастни хора трябва да бъдат преследвани с най-голямата строгост, ако щете и жестокост на закона! Това не е ксенофобия. Това е спазване на законността!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Каракачанов, говорите повече от времето.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Това е желанието на българските граждани – да живеят в суверенна държава, в която има ред и порядък! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Каракачанов.
Господин Караджов – трета реплика. (Реплики и провиквания от „Атака”.)
Съгласна съм, че не е съвсем по темата. (Реплики от „Атака”.) Но е в дебата по повод на изказване към Проекта за решение.
Призовавам народните представители да се върнат към обсъждания в тази точка Проект за решение.
Слушаме Ви, господин Караджов.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, госпожи и господа вицепремиери, госпожи и господа министри! Щеше да е наистина много тъжно, щеше да е наистина много трагично, ако всичко това, което казахте, беше вярно.
За съжаление, то е ужасно смешно! Ужасно смешно е изречено от Вашите уста, защото този смешен плач, който тук ни представяте, е един лицемерен политически език. Лицемерен политически език, който е раздвоен, отровен език и който Вие маскирате зад едно привидно правилно граматическо построяване. Но Вие никого не можете да подведете, уважаеми дами и господа от ръководството на ДПС!
Ние не сме наивници – първо, защото между ДПС и българските турци няма знак на равенство, така както Вие се опитвахте да внушите във Вашето изказване. Не, няма такова равенство! Ето защо изтръгването на ДПС-кадрите, на ДПС-калинките от властта, е първа и основна задача на това реформаторско мнозинство. (Ръкопляскания от РБ. Реплики и провиквания от ДПС.)
И това е първата стъпка, чрез която ние ще интегрираме наистина българските турци във властта. (Реплики от ДПС.) Защото това не са послушните турци, които да слугуват на модела „Кой?”. Това са бъдещите български администратори, които да служат на народа си, а не на ръководството на ДПС. (Силен шум, реплики и провиквания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Караджов. Времето Ви изтече.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: И само едно последно изречение: кой е ксенофобът днес в българския парламент, уважаеми дами и господа от ДПС? Със сигурност това е ръководството на ДПС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Караджов. Изреченията станаха повече от едно.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Защото Вие чрез Вашите слова сте разпалвачът на ксенофобията с това, че непрекъснато се опитвате да придавате вид, че защитавате хората от турското и ромското мнозинство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Караджов. Ще Ви отнема думата!
Ще Ви отнема думата, господин Караджов!
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: А в същото време изобщо...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отнемам Ви думата, господин Караджов.
Дуплика.
Четиридесет и пет секунди в повече говорихте. (Реплики от ДПС. Народният представител Гроздан Караджов репликира встрани от микрофоните.)
Моля Ви, господин Караджов! (Силен шум и реплики от ДПС.)
Дуплика, господин Местан. (Шум и реплики.)
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Премиер, госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Наистина щеше да е смешно, ако не беше не просто тъжно, а трагично това, което наблюдавам.
След тези реплики, след днешните дебати повече от всякога сме убедени в правотата на каузата си и ще я отстояваме, въпреки изстъпленията.
Междупрочем аз нямам дуплика към изказването на Каракачанов, защото не разбирам хора, които в един и същи миг могат да крачат и на Луков марш, и да застават в почит към паметта на Димитър Пешев. В медицината има друга дума за това раздвоено състояние.
Не разбирам и разграничение от езика на омразата и в същото време да си в прегръдката на езика на омразата. Как се разграничавате, като се прегръщате с националпопулизма с езика на омразата? Това ли е разграничението? (Ръкопляскания от ДПС.)
И, второ, знаете ли колко не Ви отива да говорите за мафия, защото корените на българската мафия са в тресавището на крадливата приватизация? Там се появи българската мафия. (Ръкопляскания от ДПС.) И там, в това тресавище потънаха два милиона избиратели на дясното, за да бъдете днес в положението на партия от миманса, с претенция да цензурира основния субект на властта в лицето на господин Бойко Борисов. Уважаеми колеги, имайте мяра.
Днес този парламентарен дебат е от огромно значение, господин Борисов. Ако наистина системните партии не се разграничат от езика на омразата, ние ще бъдем принудени да свикаме заседание на Централния съвет на Движението за права и свободи, да чуем гласа на всички местни, общински, областни структури, за да вземем адекватни на тази опасност за България, която днес се забелязва в Четиридесет и третото народно събрание. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата иска министърът в оставка господин Вучков.
МИНИСТЪР В ОСТАВКА ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Премиер, уважаеми колеги министри! Все пак нека се върнем към темата на днешното заседание, и по-конкретно на нашата точка – това е въпросът с моята оставка, която депозирах преди една седмица на заседание на Министерския съвет, след това препотвърдих и пред премиера Борисов.
Независимо от всичко изговорено, независимо от сгъстената политическа атмосфера, която се забелязва в пленарната зала, ще кажа, че тази моя оставка беше породена от едно противоречие с господин Борисов по повод професионалната съдба на главния секретар на Вътрешното министерство. При това тук не ставаше дума само за конкретно име и конкретно лице, ставаше дума за съдбата на реформата, която ние във Вътрешното министерство предприемаме, благодарение, разбира се, в много голяма степен и на Вас, депутатите, които ни подкрепихте в съответните законодателни инициативи.
В моята оставка не бих искал да се провижда нищо мистериозно. Аз смятам, че тя е по ключов, съдържателно важен въпрос, доколкото не мога да приема, че начело на професионалното ръководство във Вътрешното министерство трябва да бъде лице, което олицетворява всичко, срещу което ние говорихме около две години в опозиция, което не излъчва добри импулси към гражданското общество, доколкото името му се свързва с модел, който беше противопоставен на гражданското общество преди две години на историческата дата 14 юни 2013 г. Освен всичко друго, мен като политически ръководител на Министерството ме вълнуваше и въпросът, че господин Лазаров не вдъхваше доверие в самите професионалисти във Вътрешното министерство – и полицаи, и пожарникари.
По тази причина подадох оставка и в това наистина не трябва да има нищо драматично. Тази оставка е личен, суверенен акт, подплатен със съответни аргументи. Когато между мен и премиера има дори и сянка на противоречие, и сянка на недоверие, нормално е министърът да си подаде оставката.
Вярвам, че ако госпожа Бъчварова бъде избрана за министър на вътрешните работи, всички реформи, които бяха предначертани със съответните законови промени, ще продължат. Аз лично бих помогнал с каквото мога.
В заключение искам да благодаря на всички народни представители, които подкрепиха Законопроекта за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, който влезе в сила преди две седмици. Това беше важна крачка по пътя на реформите.
Благодаря на най-голямата парламентарна група, защото все пак тя беше основният инициатор, както и на всички останали парламентарни групи, защото поне по темата „Сигурност” ми се струва, че може да има малко по-широко политическо и пълно професионално обединение.
Искам да благодаря и на колегите от Министерския съвет, с които работихме четири месеца, и на господин премиера Борисов, който ме предложи и номинира за министър преди четири месеца. Това е отговорност, която съзнавам, и смятам, че промяната няма да се отрази на управлението, защото в крайна сметка се изпълнява една управленска програма, която е добре разписана, с конкретни отговорници и срокове, в резултат на едно коалиционно споразумение.
Пожелавам Ви успех във всички добри намерения и добри дела, които следва да се случат от тук насетне! Благодаря още веднъж. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Думата за изказване има господин Иван Иванов.
ИВАН В.ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Обезпокоени сме за състоянието на сектор „Сигурност”, предвид ангажименти, които министър Вучков е поел и пред Парламентарната комисия, и в пленарната зала при приемането на промените в Закона за МВР, които са натоварени с множество очаквания. След месеци наред обсъждане на наложителни промени в Закона за МВР, широко прокламирани от управляващото мнозинство като панацея на редица проблеми с дългогодишен генезис, отново сме в изходна позиция с основателния въпрос: „Дали наистина нещо се случва?”.
Четиримесечният престой на министъра в Министерството на вътрешните работи се увенча с едни, до голяма степен спорни и противоречиви промени в основния закон на Министерството, които дори не бяха внесени от екипа на министъра, а от група народни представители, което породи у нас съмнението, че работата на силовото ведомство ще се диктува отвън, а не от дневния ред на вълнуващи обществото проблеми в този сектор.
Тук резонно трябва да се зададе въпросът: дали всъщност отново не видяхме поредната маневра в посока как да няма промяна в МВР? Чисто и просто се възстановиха съществуващи порядки от предходни години и голяма част от текстовете на стария Закон за Министерството на вътрешните работи. Очакванията бяха, според думите на министър Вучков, да се премахнат тези пречки, заради които институцията се задъхва от собствената си административна тежест и много трудно изпълнява елементарни законови задължения, а именно казусът с тези девет хиляди служители чиста администрация, които ще продължат да бъдат държавни служители по Закона за МВР, тоест първа категория труд, или така наречените „чантаджии в МВР”, както ги нарече преди време сегашният премиер.
Министърът настояваше за промени в категориите труд на служителите в системата. Първата бе предвидена само за работещите в най-тежки условия – пожарникари, униформени и разследващи, всички останали ще трябва да работят по Закона за държавния служител, няма да ползват възможността за ранно пенсиониране, по-голям годишен отпуск, и най-вече при пенсиониране няма да получат 20 заплати. Всички тези промени се оказа, че ще важат за новопостъпили в Министерството на вътрешните работи.
В крайна сметка беше направена лека декорация с направената промяна в сегашния чл. 142 от Закона за МВР с въвеждането на текст за държавни служители, чиито статут се урежда със Закона за държавния служител, но с уговорката, че това ще важи само за новопостъпили служители след 1 април 2015 г. за длъжностите, определени за такива държавни служители. Това ли е реформата, обещана на обществото и синдикатите? Това ли е реформата, която ще даде сигурност на хората и ще реши кардинално проблема с така наречената „битова престъпност”?
Тук трябва да отворя скоба и да отбележа, че представители на синдикати всячески бяха отклонявани от дискусията, която се провеждаше в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и така и не чухме тяхното мнение по предложените промени. Дори беше приет текст, с който се ограничава правото им на сдружаване, както и други права на служителите на МВР. Това беше едната страна на монетата, наречена „реформа в МВР”.
Другата е причината, поради която водим днешната дискусия по повод подадената оставка на министъра на вътрешните работи, а именно желанието да бъде подменено професионалното ръководство на Министерството, а и не само то. Желанието за промяна се разпростря върху целия сектор „Сигурност” – ДАНС, ДАТО, Военно разузнаване, и то против волята на министър-председателя и в разрез с изразеното отношение на партньорските служби, касаещо професионалните възможности на нарочените ръководители на служби.
В случая най-лошото е, че се прилагат, както се изрази премиерът, ченгеджийски номера, което хвърля огромна сянка на съмнение относно почтеността на намеренията на тези, които подтикнаха вътрешния министър да направи тази крачка, която се оказа в посока вратата на Министерството.
Тук резонно възниква въпросът: какви знаци даваме на външния свят и как ще гарантираме, че ще се справят с реформите в МВР и всичко онова, което им предстои като предизвикателство?
И не само това, на дневен ред са неотложни задачи, които вълнуват българското общество, като превенцията и разкриването на зачестили напоследък престъпления с тежки последици за обществения строй, изразяващи се в отнемането на човешки живот – както свързаните с организираната престъпност, така и породени от утежнената битова среда.
Да не забравяме наближаващата пролет и опасенията за ескалиране на притока на бежанци особено през така наречената „зелена граница”. Министър Вучков нееднократно е изразявал своите опасения в тази посока. Те не трябва да се пренебрегват, тъй като това е една от болезнените теми за нашите съграждани.
Факт е, че в края на миналата година поетапно започна изтеглянето на командированите полицаи от Охранителна полиция, които се занимават с охраната на държавната граница. Това бе направено с мотива да има повече полицейско присъствие в малките населени места, където са идентифицирани проблеми с така наречената „битова престъпност”, но, за съжаление, промяна в съществуващото положение не намираме.
Следващият министър на вътрешните работи трябва да е наясно с тези проблеми и да даде категорично заявка, че Министерството няма да остане една трудноподвижна машина, която се е превърнала в мишена и цел на различни политически амбиции, малко или повече користни.
Беше дадена заявка от министър-председателя, че следващият министър на вътрешните работи ще пресече подобни опити. Ние много внимателно ще следим неговата работа и ще сме безкомпромисни към всяка една грешка! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Моята реплика към господин Иванов от БСП и към техния коалиционен партньор до вчера е, че успях да разбера едно нещо от цялото това литературно четене, което те направиха. Това, което разбрах, е, че те няма да подкрепят предлаганите персонални промени в Министерския съвет и ще гласуват против. Трябва да Ви кажа, че това мен много ме радва и успокоява, а също и колегите от Реформаторския блок, защото когато нас ни критикуват БСП и ДПС, знаем, че правим правилното нещо. Така че благодаря Ви за тази критика. Ще продължаваме да правим правилното нещо!
Друго, на което искам да Ви обърна внимание. Разбирам, че не можете да кажете към господин Вучков: „Благодарим Ви, господин Министър, за това, което направихте, и усилията, които положихте за реформа, за опитите и усилията, които положихте, за да възстановите пораженията”, които Вашето управляващо мнозинство причини на сектор „Сигурност”. Очевидно това не можете да го кажете. Но опитайте поне да разберете, че е възможно да има хора, особено във Вътрешното министерство, които наистина полагат усилия да управляват интелигентно това ведомство – в един момент, когато имат различие с позицията на министър-председателя, да се оттеглят сами, а не да се вкопчат във властта, както обикновено правите Вие и както беше максимата – с кръв сте я взели, с кръв ще я давате.
Последното, с което завършвам, е, понеже вече няколко пъти се споменава, макар и не като част от точката от дневния ред, за служба „Военна информация” и кадровите промени там.
Уважаеми дами и господа от БСП и ДПС! Няма как когато човек, па бил той и висш държавен чиновник, не изпълнява закона, той да бъде толериран. Очевидно, че ще бъде сменен. Законът ще бъде изпълнен и този архив на разузнавателното управление на Българската народна армия, който няма нищо общо на практика със съвременното разузнаване, ще бъде предаден на органа, който по закон трябва да го съхранява и който трябва да прецени...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Славов. Благодаря Ви.
ПЕТЪР СЛАВОВ: ...били ли са български граждани или тези лица в този архив не са били, и дали въобще ще бъдат оповестявани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Иванов.
ИВАН В.ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Благодаря за така направените забележки, но те са типично в духа на това, което се случва в момента. Аз мисля, че оценката и благодарностите на министъра на вътрешните работи Вучков, комуто днес ще гласуваме оставката, трябва да бъде направена от Вас и от министър-председателя, а не от опозицията. Ние сме направили своята оценка по отношение на неговата работа. Наистина един професионалист напуска системата.
Мисля, че в своето изказване направих достатъчна оценка защо се стигна дотук. Така че върху Вашите плещи тежи оставката на господин Вучков. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, дами и господа министри! Господин Вучков, в лично качество искам да Ви благодаря за това, че като министър на вътрешните работи приемахте всички критики и за първи път в Министерството на вътрешните работи във Ваше лице имаше чуваемост на тези критики и реакции.
Уважаема госпожо Бъчварова, уважаеми колеги! Всъщност Вие днес сте изправени пред един наистина сериозен проблем на българското общество. Напълно естествено е този проблем, наречен „лъжа”, да бъде разрешен именно от социолог. Нима има по-добър професионалист от социолога, който да може да разграничи лъжата от истината?! Защото Вие днес, уважаема госпожо Бъчварова, ще трябва да разграничите лъжливото политическо говорене, чрез което се обвинява български лекар – министър на здравеопазването, положил Хипократова клетва да помага на гражданите, да бъде обвинен в расизъм и ксенофобия.
Вие ще трябва да разграничите лъжата, когато чрез политическо говорене се защитава жестоката престъпност, и то тази битова престъпност, която се извършва по най-жесток начин срещу нашите майки и бащи пенсионери по малките населени места.
Вие, госпожо Бъчварова, ще трябва да дадете отговор като министър на вътрешните работи на няколко изключително важни въпроса, които вълнуват българското общество.
Първият от тези въпроси, уважаема госпожо Бъчварова, е защо български народни представители от партията ДПС се движат с кордон от охранители? От какво се притесняват тези народни представители? От престъпността или пък дали самите те не са част от организираната престъпност, че да се движат с такъв кордон от охранители?! Вие ще трябва да дадете отговор всъщност с какви средства се заплаща тази охрана, законно придобити ли са и в каква зависимост са поставени тези народни представители, ползвайки такава скъпа охрана?!
Вие, уважаема госпожо Бъчварова, ще трябва да дадете отговор и на други важни въпроси, които вълнуват българското общество като бъдещ министър на вътрешните работи и отговарящ за вътрешната сигурност. Защото нима забравихме, уважаеми колеги, че въпрос на вътрешна и национална сигурност е опитът да бъде срутена банковата система в България?! Нима забравихме, уважаеми колеги, че този опит струва на българския народ 4 млрд. лв.?! Само че, уважаема госпожо Бъчварова, българското общество и ние, народните представители, не получихме отговор каква е ролята на назначенията на ДПС по тези важни ресори. Как и защо дирекция „Финансово разузнаване” към ДАНС остана безмълвна? Как и защо именно с участието на вътрешния министър, назначен по предложение на ДПС, цялата система на МВР беше безучастна?
Вие ще трябва, уважаема госпожо Бъчварова, да дадете отговор и на грубите посегателства върху честта на служители на МВР, които бяха блъскани, унижавани публично от народни представители пред цялото българско общество, но реакция по този въпрос от страна на МВР нямаше.
Вие ще трябва да дадете отговор как така именно тази политическа сила, която нарича себе си национално отговорна, всъщност превърна престъплението „купуване на гласове” в бизнес.
Вие, уважаема госпожо Бъчварова, ще трябва да изградите стройна система, чрез която българските малцинства най-после да усетят силата на държавността, а тя именно ще стане, когато вътрешната сигурност е гарантирана с ясни и точни правила.
Вие имате и едно предимство. Това Ваше предимство е предимството на майката жена, защото няма по-развито чувство за съхранение от майчинското чувство. Така че от една страна, необременена с мърсотиите, които са се случвали през годините под политическите диктовки в системата на МВР, Вие днес ще трябва да поемете отговорността да развитие всичко хубаво, което беше започнал господин Вучков в системата на МВР.
Да, Патриотичният фронт ще подкрепи Вашата кандидатура с ясните намерения, че трябва стриктно, точно и много бързо народът не да получава сигнали, народът трябва да види, че има действия. Дори и в святото писание Библията е казано, че по делата ще ни разпознаят. На българския народ не са нужни сигнали, на българския народ са нужни действия. Тласкането към бездействие от страна на политическата сила, наречена „Движение за права и свободи”, е точно антидържавното поведение, към което някои лидери на тази партия се опитват да тласкат не само системата на вътрешна сигурност, системата на МВР, а цялата държавност. Ето това е безотговорното поведение. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Цветанов има думата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа вицепремиери и министри, уважаеми депутати! Днешната точка от дневния ред е персоналната промяна в Министерския съвет. Всички ние преди четири месеца дадохме доверието си и формирахме парламентарното мнозинство, което подкрепи политиката на сегашното правителство.
Разбира се, когато има подадена оставка, право на министър-председателя е да определи човекът, на който ще има доверие, за да може действително да продължи политиката и реформите, които бяха започнати в Министерството на вътрешните работи.
Искам от името на парламентарната ни група категорично да заявя, че подкрепата за Румяна Бъчварова ще бъде изцяло, в пълния си обем. В последните седем дни наблюдаваме много спекулации и много внушения. Разбира се, опозицията е в правото си при подадена оставка от достоен човек в лицето на Веселин Вучков по негови лични причини, да превръщаме този дебат и да се отклоняваме от темата по същество – за персоналния състав и промяната, която предлага министър-председателят.
Правеха се оценки за стоте дни от правителството и оставката, която днес се разглежда, разбира се, и номинацията на Румяна Бъчварова.
Уважаеми колеги отляво, забравихте ли, че само преди година и половина Вие управлявахте в условията на заграждения около българския парламент? Знаете ли, че при подобно недоверие, трябваше много по-рано да си отидете, за да може действително да върнем държавата в единствено възможния правилен път – европейския. Правителството на Бойко Борисов го прави силно с парламентарната подкрепа на партиите, подкрепящи тези реформи, уверявам Ви. Това, което правителството прави, Вие правите всичко възможно, за да се отклоните от темата на добрите политики. Никой не говори за това, което прави българското правителство.
Бяха дадени персонални оценки за членове на Министерския съвет. Само да Ви припомня, че Програмата за енергийната ефективност – знаете какъв ефект ще има за българските граждани. Знаете, че с приетия Закон за енергетиката миналата седмица, ще има възможност да се намалят дефицитите, които секторът трупа годишно, и то само със законодателната промяна, в размер на 300 –350 милиона лева по-малко дефицит.
Защо не говорихте за тези неща? Защо не говорихте за парите, които правителството на Бойко Борисов успя да върне като доверие от Брюксел и в края на 2014 г. да бъдат възстановени оперативните програми и да бъдат разплатени над 1 млрд. лв. (Реплики от народните представители Михаил Миков и Атанас Мерджанов.) Всичко това са комплексни мерки, интегриран подход в реализирането на секторните политики и, разбира се, реформаторски дух, който има в сегашното правителство.
Уважаеми колеги от всички парламентарно представени партии, когато излизаме и от тази трибуна говорим за омраза и противопоставяне, категорично Ви заявявам, че от Парламентарната група на ГЕРБ няма да влизаме в този дебат. Политическа партия ГЕРБ е единствената партия, която даде възможност и алтернатива на всички български граждани, независимо от техния етнически произход. Няма да влизаме в междуличностни противоречия, защото, когато нямаш политическите аргументи, когато нямаш реални политики, разбира се, че минаваш на лични нападки и търсиш агресия и реваншизъм, който, разбира се, го наблюдаваме в продължение на 25 години.
Мога категорично да заявя, че в първия управленски мандат ГЕРБ е допуснал и своите грешки. Изводите, които сме направили, са, че действително трябва да спрем с противопоставянето и да даваме действително реална алтернатива с реални политики.
От тази трибуна чухме – всеки даваше оценка кой генерира тази омраза. Уважаеми колеги, точно от тази парламентарна трибуна парламентарно представените партии носят отговорността за омразата, която ние насаждаме към българското общество. Точно затова Парламентарната група на ГЕРБ няма да влиза в този дебат. Парламентарната група на ГЕРБ и правителството на Бойко Борисов успяха да дадат възможност на достойни български турци да участват в управлението. Имаме представител в българската политика и, разбира се, министри като Вежди Рашидов, Алтимир Адамов, който е в Парламентарната група на ГЕРБ, заместник-министърът Фейзи Бекир, също така д-р Персенски от смесен регион в Кърджалийска област.
Категорично мога да Ви заявя, че с назначаването на заместник-областния управител Селиме Кърджалиева трябва да дадем много ясен знак как трябва да правим политика, а не политика на противопоставяне. Когато днес има бедстващи райони, и тук искам специално да благодаря на правителството за предприетите действия и координацията, която беше осъществена, за да може действително да се върне нормалният ритъм в населените места, в които днес има бедствие. (Реплики от БСП ЛБ.)
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ, от място): Защо не говори по темата?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Категорично искам да заявя: реформите, които бяха започнати в сектор „Сигурност“, са реформи, подкрепени от голяма част от българските депутати в Четиридесет и третото народно събрание. Тези реформи започнаха с обсъждания и дебат, и категорично трябва да заявя, че Парламентарната група на ГЕРБ ще внесе законодателен пакет за службите за сигурност – „Военна информация”, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Устройствения закон – те няма да бъдат предложените законопроекти от името на Парламентарната група на ГЕРБ, това ще бъдат законопроектите на всички, участвали в тези дебати.
Знаете, че в Четиридесет и първото народно събрание този законодателен пакет трябваше да бъде приет на второ четене. Категорично искам да Ви уверя, че в дебата по темата за сектор „Сигурност“ ние няма да си приписваме заслуга за всичко, което внасяме като законодателен пакет. Ще дадем възможност и шанс на всички парламентарно представени партии да участват активно в този дебат и да гласуваме закони, които действително да бъдат първите по същество, приети за специалните служби.
В Четиридесет и второто народно събрание имахме желанието, искахме да водим този дебат по същество, но Вие не ни дадохте възможност, когато внесохме този законодателен пакет, когато омразата и конфронтацията бяха политика на управляващото мнозинство с министър-председател Пламен Орешарски.
Уважаеми колеги, още веднъж искам да призова: нека всеки един от нас да си направи извода дали трябва да правим внушения от парламентарната трибуна, дали трябва ние, политиците, да бъдем с персонални оценки за определени лица и дали ние трябва да говорим за това разделение, за което всеки един от парламентарно представените партии може би има определени цели във връзка с предстоящите местни избори.
Уверявам Ви, че Парламентарната група на ГЕРБ ще участва във всеки дебат по същество, няма да има лични нападки. Ние имаме достатъчно политически аргументи за отстояване на принципна позиция. Уверявам ви, че Парламентарната група на ГЕРБ ще гласува оставката на Веселин Вучков, защото това е негов, личен акт. Също така искам да изразя категоричната си подкрепа за предложението, което прави министър-председателят на Република България, с назначаването на вицепремиер и министър на вътрешните работи в лицето на Румяна Бъчварова.
Госпожо Бъчварова, Вие ще получите същата тази подкрепа, която получаваше и министър Вучков. Вие ще получите тази парламентарна подкрепа, за да може да излиза истината пред българското общество и да положим общи усилия за борба както срещу тежката организирана престъпност, така също и срещу най-чувствителната тема за българското общество, а това е битовата престъпност.
Искам да напомня на всички, че битовата престъпност е ангажимент на всички парламентарно представени партии, ангажимент е на всички членове от изпълнителната власт и, разбира се, не малка е отговорността и на местната власт. Ето затова трябва да има тази координация и това взаимодействие, защото винаги всеки, от всяко едно престъпление, може да прави политически изказвания, да прави определени внушения. Смятам, че всеки от нас трябва да бъде достатъчно отговорен, когато излиза на парламентарната трибуна и трябва да отстоява принципите си на база на политическите цели и, разбира се, управленските програми, които са защитавани в предизборната кампания.
Искам да благодаря на всички, които ще подкрепят новата номинация за вътрешен министър в лицето на Румяна Бъчварова. Мога да Ви уверя, че не министърът е този, който управлява едно министерство – законът управлява министерството, а Четиридесет и третото народно събрание гласува точно този закон, който госпожа Румяна Бъчварова трябва да изпълнява и, разбира се, когато има предложения за законодателни промени, те да бъдат подкрепяни след широко обществено обсъждане и търсене на политически и обществен консенсус. (Частични ръкопляскания от дясно.)
Уважаеми дами и господа, точно за това Ви призовавам да гласуваме по съвест, да дадем шанс и кредит на доверие на Румяна Бъчварова, защото в противен случай ще вървим отново в тази плоскост на противопоставяне и ще губим ценно време. Българските избиратели и тези, които днес ни гледат – това, което водим като дебат, мога да Ви кажа, че ние съществено се отклонихме от важната точка, заради която днес присъства целият Министерски съвет.
Затова предлагам всяко следващо изказване – нека да се придържаме по същество, а ако няма нещо съществено (силен шум и реплики от БСП ЛБ), нека да преминем към гласуване, за което Ви благодаря. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
По начина на водене – процедура, господин Мерджанов. (Шум и реплики.)
След това репликите. (Реплика от народния представител Валентин Касабов.)
Господин Касабов, видях Ви.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене. Току-що станахме слушатели на едно изказване, което беше за всички други теми, но не и тази, която обсъждаме в момента.
Моля Ви стриктно да се придържате към Правилника не само към представителите на Политическа партия ГЕРБ – да бъдат облагодетелствани в качеството си на привилегировани участници в дискусията. (Възгласи: Какво каза?!)
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ, от място): Както искаш, така го разбирай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ (ПФ): Отправям тази реплика към Вас, господин Цветанов, за да изразя своето несъгласие. Не съм съгласен, че тук всички парламентарни групи са генератори на злото. Това, как да кажа, добро политическо говорене не върши работа на никого – това е политическа куртоазия. Ясно и категорично трябва да се каже коя е точно парламентарната група, която генерира зло и омраза, и това е Парламентарната група на ДПС. (Шум и реплики.) Същите тези, които се хвърлят и защитават част от онзи етнос, които ние наричаме полуживотни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, господин Касабов...
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Аз бих ги нарекъл: изгубеното звено между неандерталеца и хомосапиенса. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Касабов, ще Ви отнема думата.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Кажете ми колко мога да бъда толерантен, когато убиват нашите деца за 5 лв.?! Колко мога да бъда толерантен, когато законът не действа? Колко можем да бъдем толерантни тогава, когато унищожават и изнасилват нашите възрастни родители? Когато кипва омразата във всеки един нормален човек. Тогава търсим възмездие. Тогава трябва да се приложи цялата сила на закона.
В този смисъл ясно и категорично трябва да разделим парламентарно представените групи и да отделим една – тази група, която по категоричен начин всъщност води страната към бездната, към злото, която постоянно генерира тази омраза и упреква всички останали. Така че аз не мога да споделя това Ваше твърдение, господин Цветанов. Всеки трябва да си носи отговорността и като парламентарна група, и като отделен човек. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето за реплика изтече, господин Казабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: В този смисъл ние ясно и категорично се разграничаваме от ДПС, защото най-голямото зло на България е точно ДПС. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Втора реплика – господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Господин Цветанов, моята реплика е по три пункта.
Първо, говорите за диалогичност и за диалог при промените в Закона за МВР. Вие бяхте ли на така нареченото „обществено обсъждане”, чухте ли неправителствените организации какво Ви казаха? Това е лъжа, което изрекохте от парламентарната трибуна.
Второ, говорите за поуките от предното Ви управление, в което Вие бяхте министър на вътрешните работи, а чухте ли лидера на Партия ГЕРБ в неговата оценка за недостатъците на управлението в мандата му 2009-2013 г., за недостатъците по отношение на полицейщина и фидосовщина?
Трето, не спекулирайте и не се опитвайте да внушите, че тази оставка на Веселин Вучков е по лични причини и че е лична. Това е акт на господин Вучков във връзка с разминаването му по отношение на реформата в МВР, начинът, по който да се проведе, и кадрите, които да я осъществят, господин Цветанов. Тя по същество изпълни своето предназначение, защото в крайна сметка имаме бъдещи смени на професионалните фигури в МВР. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика – господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри и вицепремиери, уважаеми народни представители! Аз казах, че всички под една или друга форма генерираме напрежение в Българския парламент, което рефлектира и към българското общество, без изключение – дори и в подобни дебати, когато участва и Политическа партия ГЕРБ, въпреки че ние не искаме да участваме в това противопоставяне.
Все пак нека да Ви кажа, че когато съм имал възможност да посетя много смесени региони – преди два дни бях в Кърджалийска област, аз не говорих срещу ДПС. Аз говорих с достойните български турци и българомохамедани, които се интересуваха от политиките, които прави днешното правителство. По този начин Ви уверявам, че успяваме да спечелим повече симпатизанти и привърженици, за да променим действително политическата конфигурация в българския политически живот.
Мога да Ви заявя категорично – в момента в град Сърница ще има избори, нашият кандидат Мустафа нито веднъж не е казал обидна дума срещу нашите политически опоненти, въпреки че нашите политически опоненти атакуват нашия кандидат. (Възгласи: „По темата!”)
Защото това, което е важно за нас, е да можем действително с разговори и с политики да дадем възможност на хората да избират по съвест.
Що се касае за Вашата реплика, господин Янков, мога да Ви заявя категорично – съжалявам, че не сте присъствали на това обществено обсъждане за реформите, които ще се правят в сектора „Сигурност”. Те бяха направени на 31 юли, още преди парламентарните избори, защото Партия ГЕРБ е партия, която не предлага политики в парламента, а преди да влезе в парламента и да заеме своя управленски мандат. (Шум и реплики.)
На тази среща присъства бившият федерален министър на Германия Фридрих, присъстваха бивши министри на България – Йордан Соколов, Румен Петков, Йордан Бакалов и всички колеги, които действително имат своята експертиза и могат да дадат своето мнение.
Що се касае до оценките, смятам, че българските избиратели са тези, които определят какво да бъде съотношението в българския парламент. При гласуването на доверие от дадена парламентарна група или парламентарни групи към министър-председателя, той е в правото си да избере екип, с който ще има своя управленски мандат. В тази посока Ви разбирам, защото няма какво да обясните на Вашите избиратели, а трябва да направите възможните интриги, внушения и спекулации точно от парламентарната трибуна. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Аз Ви благодаря, защото това дава възможност ГЕРБ да става по-силна, а Вие да ставате по-слаби. Благодаря Ви. (Реплики от БСП ЛБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители за участие в дебата?
Заповядайте, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, моля да спрете камерите, за да може премиерът на България да спре да гледа този дебат в групата на ГЕРБ, да дойде в залата и да ни гледа в очите. (Възгласи: „Ееее!” от ГЕРБ.) Някак си е неуважително половината от времето той да не е в тази зала и да слуша това, което му се казва на него.
Господин Вучков, първо да изразя своето не съжаление, а по скоро възхищение от постъпката, която направихте. Признавам си, че не съм чувал абсолютно никакви упреци към Вас по отношение на корумпираност или участие в подслушвания, или каквито и да било такива неща. Мисля, че това, което направихте, беше достойно.
Само че, господин Вучков, искам да излезете тук и да кажете като мъж истинската причина за оставката си. (Реплики от ГЕРБ.) Защото аргументите, които казахте: „юридически аргументи” имало, „Не ми вдигнаха телефона шест дни”, и някакви такива неща, ама това не е индийски сериал. Вие сте вътрешен министър на България, Вие отговаряте за реформата, за преборване на битовата престъпност, за преборване на организираната престъпност, за всички тези неща. Това не може да зависи от това дали премиерът Ви е вдигнал телефона пет дни, или не. Друг е въпросът, че е абсолютно ненормално премиерът да не вдига телефона на вътрешния си министър. Няма такава друга държава! На мен поне това нещо не ми е известно.
Господин Вучков, и аз съм подавал оставка. Една оставка винаги е плод на натрупване от няколко неща – първо, второ, трето, четвърто, пето. Аз не вярвам, че причините са това, което Вие казахте. Във Вашето единствено телевизионно интервю Вие казахте нещо много важно, че са „развинтени първите гайки на модела „Кой?” и се опасявате, че ще спрем до там, и ще избие отново ръжда”. (Възгласи: „Кой?” от лявата част на залата.)
Днес казахте нещо друго много важно – цитирам: „Застрашена е съдбата на реформите в МВР”. Кой застраши съдбата на реформите в МВР? Премиерът Борисов? Затова ли подадохте оставка?! (Реплики от ГЕРБ.) Няма кой друг! Затова исках премиерът Борисов да бъде тук сега и да отговори: той застраши ли реформите в МВР? Защото оставката на един министър всъщност е вот на недоверие към неговия премиер – просто и ясно, нищо повече! Това не е личен акт, в никакъв случай! Това не е нещо, което той е решил по лични причини, освен в определени случаи, но Вашият случай не е такъв.
Уважаема госпожо Бъчварова, Вие имате много положителни черти, жена сте – хубаво е много жени да навлизат в българската политика и на управленски места. Не сте част от кръгове и кръгчета вътре в МВР, което според мен е достойнство. Имате пълното доверие на премиера, което е изключително важно. Аз съм убеден, че той на Вас ще Ви вдига телефона.
Искам да Ви задам обаче въпроса: Вие наясно ли сте всъщност с какво се захващате? Наясно ли сте, че това Министерство, първо, е с един милиард лева бюджет, който Вие трябва по някакъв начин да управлявате? Наясно ли сте, че никога не сте били дори и на косъм близо до тази система, освен може би да си вадите личните документи? Влизали ли сте в РПУ? Знаете ли дирекциите в това Министерство? Можете ли дори да ги изредите? Знаете ли колко много неща, които не са приятни, ще Ви се наложи да правите? Как ще изкарате МВР от укриването на контрабандните канали? Мислите ли, че няма полицаи там? Разбира се, че има! Как ще изкарате МВР от оказването на чадър върху всевъзможен вид престъпления? Мислите ли, че няма полицаи там? Разбира се, че има! Ще ходите ли да копаете с багери, както колегата Цветанов правеше? Спомняме си такива изявления. Как ще се справите с битовата престъпност? Защото това не е нещо, което човек го прави, отивайки там като политическа фигура. Трябват знания! Къде е законодателната Ви експертиза? Занимавали ли сте се с това нещо?
Започвам да се опасявам, колеги, че в това правителство стана рецидив всеки да се занимава с това, което не разбира. Колегата Енчев спомена няколко примера тук. То не бяха земеделци в отбраната, футболни фенове в Министерството на икономиката, философи в еврофондовете и какво ли не. (Смях и оживление в ГЕРБ.) Ами вземете най-накрая и всеки да се занимава с професионалните неща!
Госпожо Бъчварова, не разчитайте да бъдете звеното, което да свързва Реформаторския блок с ГЕРБ, защото съм убеден, че утре Реформаторският блок ще са първите, които ще се откажат от Вас. (Реплики от РБ.) Ето тук колегата Радан Кънев има навика да поздравява премиера с някакви песни всеки път, спомням си, макар че напоследък се отказа от този навик. Любопитен съм този път с коя песен ще Ви поздрави Вас? Дали няма да е с песента на Криско и Мария Илиева, спомняте ли си – „Покажи на тия хора как се мяташ...”? (Шум, смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кадиев, моля да запазим добрия тон.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Да не стане накрая, колеги реформатори, че само гледате министърът на вътрешните работи как се мята, както гледате сегашния министър как се мята и как се раздава и после обяснявате колко добър министър е, обаче колко е хубаво е, че си е тръгнал.
Ето за това нещо ние ще гласуваме „против” днес, госпожо Бъчварова. Благодаря Ви. Пожелавам Ви успех. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа вицепремиери и министри! Уважаеми господин Кадиев, само да Ви припомня, че от този един милиард, за който говорихте, и притесненията, които ще има госпожа Румяна Бъчварова, 936 млн. лв. отиват за заплати. Това е фонд „Работна заплата”. Дванадесет милиона са капиталовите разходи и 72 милиона са за издръжка. Така че тези притеснения са доста неоснователни и мисля, че може би Министерството на вътрешните работи е министерството, което ползва най-малко средства, за да може действително да подобряваме условията на българските полицаи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа вицепремиери, уважаеми министри! Съчувствам Ви, господин Кадиев, разбирам Ви. Едни филипики тук изнесохте за министъра – какво ще прави, как няма да прави. Аз искам да Ви уверя, че госпожа Бъчварова е министър от ГЕРБ и ще остане от ГЕРБ, защото през 2014 г. когато актуализирахме бюджета, когато си отивахте, преди да бъдат вдигнати оградите, които пазеха полицаите, вместо да бъдат сред хората, Вие казвахте, че министърът на финансите, който беше от Вашата парламентарна група, не е Ваш министър, господин Кадиев, и Вие не комуникирате с него. Не, ние ще комуникираме с госпожа Бъчварова както обявиха тук и колегите от групите, които поддържат това управление. Това не сте разбрали, уважаеми господин Кадиев (министър-председателят Бойко Борисов влиза в пленарната зала), защото се направи коалиционно споразумение, то е подписано, за разлика от Вас, когато Вие не искахте – говорехте: „Ние ще правим някаква програма”, и си отидохте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Заповядайте за дуплика, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Колеги, аз не продължих песента, защото е доста цинична и прецених, че все пак слушат и малки деца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Просто щяхте да бъдете спрян, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Уважаеми колега Цветанов, една от задачите на този министър ще бъде не просто да раздава заплатите, които са предвидени в бюджета, а да прецени какво се прави с тези заплати. Да прецени колко ще бъде съставът на МВР, дали ще има увеличения, или няма да има. Това, че 936 милиона се дават за заплати, не означава че там нищо няма да се прави. Напротив, реформата в МВР включва и реформа на цялата администрация в МВР, както реформа на начина, по който работят службите, на морала, който е там и на всичко останало.
Аз продължавам да питам, понеже видях, че премиерът сега влезе: кой застраши реформите в МВР? Защото министърът си отива заради това, че са били застрашени реформите в МВР.
Господин Борисов, Вие ли застрашихте реформите?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Да.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Заради Вас ли си отива министърът?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Да.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Това е неговият вот на недоверие към Вас ли? Това ли е?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Да, така е, разбира се.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Така е, разбира се.
Ами аз току-що чух тук от господин Цветанов, че те продължавали да го подкрепят. И сега какво правим? (Реплики от ГЕРБ.) Значи той Ви оказва вот на недоверие, а пък те го подкрепят? (Реплики от ГЕРБ: „Интригант!”.)
Колеги, това е въпрос на национална сигурност. Не правете така, че от днешния дебат да се получи нещо, което в крайна сметка да застраши националната сигурност повече, отколкото довчера. Ние можем да се шегуваме тук, но това, което се случва, не е хубаво за българската национална сигурност.
В момента имате обезглавени три служби, министър в оставка и пълна неяснота какво се случва с престъпността в държавата. Ето, това се случва в момента. Къде е националната сигурност? Имате уволнен..., тоест министър, имате липсващо Военно разузнаване, имате ГДБОП, които в момента излизат... (Реплики от ГЕРБ.) Имате ДАНС, които са обезглавени и Главен секретар, който е обезглавен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате дуплика, господин Кадиев. Трябваше да отговорите на репликиращите Ви народни представители. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Други народни представители за изказване?
От „Атака” не са взимали думата.
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря, госпожо Председател – надявам се, че ще оставите камерите на БНТ да работят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Със сигурност, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Чухме много изказвания. Аз, не че искам да Ви давам акъл, но мисля, че беше редно първо госпожа Бъчварова да каже какви са й вижданията и тогава да има дебати. А то стана обратното. Тук се изявиха хора, които казаха, че ще я подкрепят, но неясно защо. Най-доброто качество, което чухме за нея, е, че била жена. Това е безспорно, но не знам дали е достатъчно. (Реплики от ГЕРБ.)
Другото, което не чухме, е, че трябва да си отидат главният секретар на МВР и шефът на ДАНС. Защо трябва да си отидат, също не стана ясно. Гледах всякакви телевизионни участия през седмицата и не можах да разбера те с какво точно са прегрешили. Защо трябва да си отидат? Защото трябва да си отидат, няма отговор на това. Без аргументи някак си се обсъжда цялата тази смяна. Но за мен това не е толкова важно.
Тук се задават и въпроси коя била истинската причина господин Вучков да подаде оставка. Споменете си, че на 4 март 2015 г. тук беше шефът на ФБР. Ето я истинската причина, дойде началникът и каза – ще се сменят шефът на МВР, на ДАНС и главният секретар. Защо? Той си знае – защото трябва да бъдат овладени службите от американците, тъй като сме във война. (Смях.) Това е ясно!
Нали е ясно, че цялото управление на шесторната коалиция – не четворната, а шесторната, се диктува от Американското посолство, улица „Козяк” № 16? От там идват директивите, от там идват назначенията. Така че няма никакъв смисъл да обсъждаме дали мъж, жена или някой от третия пол ще оглави МВР. Все тая! Просто ще се изпълняват директивите. Това е ясно!
Затова за нас това не е фатален въпрос, нито ще се впускаме в поетични излияние. Тук преди малко чух даже една поетика. Дано не предложат от тази партия, която се нарича „Патриотичен фронт”, да не предложат култ към богинята-майка, защото нещата отиват натам. Чухме много поезия, много есеистика и много заяждания.
Чухме също и нещо друго. Голямо отклоняване от темата имаше. Госпожо Председател, трябваше да спрете, да се намесите, защото тук имаше голямо отклоняване от темата в спор между две партии, които всъщност са скачени съдове. Имам предвид Патриотичния фронт и ДПС. Тъй като в момента явно има и предстоят избори, сега Патриотичният фронт вдига топката на ДПС и втвърдява техния електорат, така че да може на местните избори те да си вземат резултатите, които може би сега са под въпрос. Защото все пак не са във властта, поне не изцяло. Аз така оценявам дебатите, които се въртяха около така наречената „етническа тема”.
Само да Ви кажа, че такова понятие „български турци” няма, това е оксиморон. Има български граждани. И толкова! (Ръкопляскания от „Атака”.)
Втвърдяването на електората на ДПС със сигурност ще им вдигне резултатите на местния вот, за което те трябва да изпратят благодарствено писмо преди всичко на Патриотичния фронт, както и на техните поддръжници от Реформаторския блок, които сега в момента се чувстват задължени да говорят по тази тема.
Колкото до МВР, аз лично не съм завършил Школата в Симеоново като колегата Петров (реплика от дъното на залата), но съм имал някакви впечатления от МВР и съм виждал как тази институция се превръща в политически инструмент.
Виждал съм как на полицаите се нарежда да се намесват или да не се намесват. Това сме го виждали с очите си при многото тук превратности – улични и така нататък. Платените протести миналата година всъщност извършиха един преврат, тук един български Майдан беше направен и ние виждахме как полицаите стоят със скръстени ръце – наблюдават вандалстващи елементи, които трошат, хвърлят, палят, а полицаите не ги закачат.
Аз съм убеден, че МВР ще си остане политически инструмент и при госпожа Бъчварова, защото така се нарежда от улица „Козяк” № 16. МВР трябва да бъде инструментът, който да гарантира колониализма в България. И така ще бъде явно.
Само се опасявам да не би госпожа Бъчварова да бъде назначена на този пост, за да направи съкращение, което тук наричате с името „реформи”. Аз така и не можах да разбера какви реформи имате предвид? Но обикновено това са съкращения.
Вероятно ще има големи уволнения в МВР и аз отсега предупреждавам, че полицаите, които сега ни гледат и слушат, ги очаква безработица.
Поначало Министерството на вътрешните работи в момента не функционира добре. Там нямат пари за елементарна дейност, нямат техника, понякога нямат бензин, а ние искаме те да се справят с престъпността. Това няма как да стане и не виждам как госпожа Бъчварова ще го направи, защото положението в България е поставено така – ние да бъдем държава, в която престъпността на вилнее, хората да ги е страх, да бъдат бедни, да бъдат клани и избивани. Аз не виждам как точно тя ще се справи с тези случаи, с тези варварски убийства и изнасилвания, които бяха цитирани и показвани тук, бяха дадени като пример. Да, те са ежедневие. Как ще бъдат спрени точно – с толерантността, с евроатлантическата толерантност, която е основна политика на управляващата шесторна коалиция? Няма как да стане! Нито ще бъде спряна така наречената „битова престъпност”, нито хората ще престанат да се страхуват за живота и имуществото си не само в провинцията, но в София и в големите градове.
Аз промяна не виждам, затова предлагам, тъй като въпросът е решен – явно е, че ще се гласува кандидатурата на госпожа Бъчварова, явно това вече е уговорено, подкрепящите партии от шесторната коалиция вече са се разбрали с управляващите, с основната партия ГЕРБ. Само че искам да им кажа – малко ще ги разочаровам, защото те очакват, че като подкрепят кандидатурата на госпожа Бъчварова, ще имат чадър за купуването на гласове по времето на местните избори. Няма да се случи! Просто ГЕРБ ще си изиграят играта, а за Вас няма да остане нищо, Патриоти и Реформатори. Така че не се надявайте! (Ръкопляскания от „Атака”.) Както винаги, МВР ще бъде чадър за купуването на гласове, за осигуряването на брокерските движения там, в циганските махали, и всичко ще е, както сме го виждали досега.
Пожелавам крепко здраве на госпожа Бъчварова! Тя наистина е жена, аз се уверявам в това. (Оживление). Сигурен съм, че това е едно добро качество. Осми март мина, но нищо!
Можем да приключим дебатите тук, ако искате, госпожо Председател, и да минем към гласуване. Все пак има и други въпроси от нашата програма. Благодаря Ви, оставям си време за реплики. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Сидеров.
Реплики? Първа реплика?
Господин Валери Симеонов първи вдигна ръка.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Бях решил да не споменавам Партия „Атака” в близко бъдеще, но изказването на господин Сидеров ме провокира. Ще бъда принуден, господин Сидеров, да Ви обърна внимание, че с това „подаване”, „вдигане на топка” и други футболни термини доста профанизирате един доста тежък за България въпрос в две направления.
Припомням Ви! Моето изказване, на първо място, беше продиктувано от навършването на 30 години от тази трагична дата, в която бяха убити на гара Буново седем български граждани, от които две деца. Това не е „вдигане на топката”.
Втората причина бяха зачестилите криминални престъпления, битови престъпления, извършвани от представители на циганския етнос срещу беззащитни деца и възрастни хора. Това бяха двете причини за моята декларация.
Не мога да нося отговорност за 25-минутното изказване на лидера на ДПС. Но това не е „подаване на топката”. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Вие ме принуждавате да Ви задам два бързи въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, бързо, защото нямате време от групата.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Приключвам с едно изречение. А Вие защо не бяхте на 30-годишнината от трагедията в Буново? Вашата партия защо не беше?
И вторият въпрос – защо вече две години не сте споменали нито дума срещу ДПС?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте, господин Караджов.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Понеже беше споменат Реформаторският блок, с този фалшив патриотарски патос, с който тук се обръщате към нас (реплики от народния представител Волен Сидеров), бих искал да Ви припомня, че нашето отечество България беше осъдено в Страсбург за това, че Ваши профанизирани активисти и симпатизанти по вандалски начин оскверниха паметник на културата в центъра на София, че лишиха хора от техните права да изповядват собствената си религия.
И още нещо, господин Сидеров, Вашите патриотарски сълзи не минават! За да съм още по-ясен – „Москва не вярва на сълзи”, иска от Вас действия! (Единични ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Друга реплика? Няма.
Дуплика – господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Аз знаех, че моето изказване ще предизвика реплики, защото има хора с гузна съвест.
Дали съм бил на 30-годишнината от терористичния акт? Не съм бил, защото Вие го превърнахте в казионно мероприятие, господин Симеонов, на което главната Ви гордост е, че сте поканили министър-председателя и други министри от партията, която гласува през януари 2012 г. декларацията, за която споменах преди малко, декларацията, в която се осъжда целият български народ, че бил провел етническо прочистване! Вие – Патриотичният фронт, съгласни ли сте с това?! Явно сте съгласни, щом приемате Вашето съдружие с ГЕРБ и със сините, които предложиха тази позорна за България декларация.
Точно върху тази декларация ни съдят в Страсбург, господин Караджов – да отговоря и на Вас.
Колкото до темата „ДПС“ се изказах и казах: Вие сте някакъв закъснял пубертет. Сега смятате, че е много престижно или много интересно да говорите против ДПС. Аз съм първият човек, който постави тази тема в българската политика. Тогава Вие бяхте кандидати от листите на „Атака“, борехте се да влезете от листите на „Атака“. Сега сте друга партия. Така е, животът е такъв! Не мислете обаче, че като се упражнявате на тема ДПС, ставате пò патриоти. Не, това не е така.
И второ, ДПС е създадено от американските и английските служби и беше поддържано от тях тук. (Шум и реплики от ДПС.)
Така че Вашият справедлив гняв срещу тази партия, срещу която аз съм говорил предостатъчно, написал съм предостатъчно тогава, когато Вие сте се занимавали с други неща, аз съм направил каквото трябва. Изпълнил съм моя граждански и патриотичен дълг. Няма нужда да се повтарям. Вие сега плагиатствате, повтаряте моите тези, крадете ги, правите се на пò лицензирани патриоти, но това не Ви помага да избягате от факта, че гласувате заедно – и за бюджета, и за дълга гласувате заедно с ДПС.
И казахте още при преговорите за съставяне на коалиция, че нямате нищо против ДПС да участва и да подкрепя. Нямали сте нищо против. Тогава се разберете точно дали сте „против“ или „за“ ДПС!
А че им вдигате топката, това е факт. Сега, в момента техният електорат се мобилизира. Както чухте, ще имат специално заседание, ще изкарат хората и ще гласуват с много по-голямо въодушевление, така че ще имат много по-добри избори.
Запомнете ми думата, запишете си я и ще видите, че резултатът ще бъде такъв. (Ръкопляскания от „Атака“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Има още двама души за изказване.
Господин Атанасов е заявил желание, също така и господин Ерменков.
Господин Атанасов, Вашата парламентарна група разполага с 2 минути и 6 секунди.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Премиер, дами и господа министри! Днес темата е персонална промяна в Министерския съвет. Тук много колеги използваха факта, че са включени камерите и микрофоните на националните медии, за да уреждат отношенията помежду си.
На първо място искам да кажа на господин Вучков: господин Вучков, най-важното качество на един юрист е да взема своите решения по вътрешно убеждение. Вие имате това качество.
Госпожо Бъчварова, от личен опит Ви казвам: много по-ефективно се управлява система от човек, който не е продукт на системата.
Към колегите от ляво, понеже ми е малко времето: дълго време имате да плащате данък на това, че Вашият лидер Станишев даде на концесия сектора за сигурност на ДПС, така че по-кротко! (Единични ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
А по отношение на колегите от ДПС: имайте малко срам! Имайте малко срам, когато говорите кой създал мафията в България, защото искам да Ви питам къде е Бисеров?
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: От личен опит ли го казваш?
АТАНАС АТАНАСОВ: Къде е Бисеров?! Вие създадохте еничарски корпус, с който да овладеете икономиката и трябва да Ви извадим оттам. Благодаря.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: А Вие – Костов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има думата господин Ерменков. (Шум и реплики.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Премиер, уважаеми членове на кабинета, уважаеми колеги! Днес сме свидетели пак на поредна оставка. Преди две седмици бяхме свидетели на оставка и тогава Ви споменавах за нашия мутирал змей с една глава и с много опашки за късане.
Днес искам само да Ви кажа следното. Струва ми се, че тази оставка, която в момента ще гласуваме, всъщност беше добре разиграна сценка за махане на двама служители от Министерството на вътрешните работи – единият е главният секретар, другият е председателят на ДАНС, защото в крайна сметка след оставката те ще бъдат махнати.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Сам ли се сети за това?!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: И Ви питам, господин Вучков, понеже това беше причината за оставката, не се ли чувствате като използвано парченце мръсна тъкан, с която са се избърсали и сте захвърлен за това нещо. И Ви питам, господин Вучков, не се ли чувствате като една пешка в партия на дамски гамбит, където сте пожертван, може би за да може този, който е там, да спечели партията?!
И питам господин премиера, понеже той спомена, че тази оставка е приета под външен и вътрешен натиск, той ли движи шахматната дъска, или заедно със седящата до него са цар и царица на тази дъска, а някой друг ги движи? (Смях, шум и оживление.) Това питам, защото останахме с убеждението, че не ние сме тези, които управляваме държавата, в това число – в лицето на кабинета, а някой под кодовото название „кой“ стои зад тези ходове.
Колеги, много Ви моля, не се правете на пешки, защото политическата пешка, за разлика от другите, е за еднократна употреба и като я пожертваш веднъж, повече не я вадиш на сцената. Имайте достойнство!
И едно последно предупреждение към колегите: не се грижете за нашите избиратели! Ние с тях ще се оправим. Вижте какви ще бъдат Вашите отношения с някои от Вас, разбира се, с надзирателите! Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Думата има госпожа Бъчварова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаема госпожо Председател, господин Премиер, колеги министри, уважаеми депутати! Много внимателно слушах всичко, което казахте. Много внимателно слушах и това, което беше казано през седмицата след обявяването на моята номинация.
Благодаря на всички – на тези, които казаха добри думи за мен и ме подкрепиха; и на тези, които изразиха скептицизъм или откровено неприемане.
Вторите особено ме мотивират и амбицират да продължа да работя. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Защото, когато приех номинацията, го направих с ясното съзнание, че в МВР има нужда от реформи, от политики и има достатъчно капацитет на професионално ниво.
Понеже имаше много въпроси към мен, на всички въпроси на господин Кадиев мога да отговоря с „да!”, те бяха много, но на всички отговорът е „да”. Аз влязох в политиката като социолог, но сега влизам, ако Вие гласувате, на този пост и в правителството като политик, който има мандат зад себе си. В рамките на този мандат съм натрупала доста опит, включително и в сферата на сигурност. Участвала съм във всички консултативни съвети за национална сигурност, Съвета за сигурност към премиера, занимавала съм се с конкретни казуси. Но може би едно от най-важните неща, които съм правила, е работата с господин Вучков, с когото от 2008 г. работим по Програмата за сигурност на Политическа партия ГЕРБ.
Приех тази номинация, защото знам, че в Министерството на вътрешните работи политиката на ГЕРБ е много добре обмислена, много добре разработена и няма никакви колебания за посоката, в която трябва да се върви.
Всичко това, от което се опасявате, и всички негативи, за които стана дума в работата на МВР и при предишните ръководства на МВР са присъщо чужди. Затова не приемам обвинения, подозрения и не знам дали ще си струва да ги опровергавам в своята работа, защото много държа да има резултати.
От днешните дебати станаха ясни две неща. Първо, че съм жена. Благодаря на всички, които го забелязват все още. (Оживление.)
Второто е, че всъщност приоритетите на МВР са общи за всички. Всички политически сили, които говориха тук, коментираха личните ми качества, на което имат право, спекулираха политически, подаваха си реплики за избирателите. Но на практика никой не посочи алтернатива на основните приоритети пред МВР, на основните проблеми, които стоят за решаване пред българското общество – битовата престъпност и организираната престъпност, миграционната вълна, корупцията в МВР, включително и купуването на гласове, борбата с корупцията в обществото и реформата в МВР. Аз съм убедена, че тази реформа няма алтернатива, защото МВР е лицето на държавността. Ако не успеем да направим лицето си по-приемливо и по-красиво, няма да успеем да оправим и държавата си.
Това е моята мисия, аз ще работя за държавата и благодаря на Партия ГЕРБ, на моите колеги от правителството, че ме подкрепят за това. (Ръкопляскания от ГЕРБ, РБ, ПФ и АБВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители от парламентарните групи, които разполагат с пленарно време? Няма.
Дебатът е закрит.
Предлагам на Вашето внимание:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за персонални промени в
Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 7 ноември 2014 г.
РЕШИ:
1. Освобождава Веселин Бориславов Вучков като министър на вътрешните работи.
2. Избира Румяна Генчева Бъчварова – заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и за министър на вътрешните работи.”
Моля, гласувайте.
Гласували 208 народни представители: за 139, против 68, въздържал се 1.
Предложението е прието.
С това точка първа приключи. (Ръкопляскания от ГЕРБ, РБ и ПФ.)
Да честитим на госпожа Бъчварова избирането й на поста вътрешен министър.
Думата има министър-председателят на Република България господин Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за това, че гласувахте промените. И, за да внеса малко по-ведра обстановка – днес разбрах, че госпожа Бъчварова е жена. (Оживление.) От толкова години работим заедно, никога не съм делил хората на мъже и жени, когато работя с тях, но днес сутринта като ми каза: „Нали в автобиографичната справка няма да споменеш кога съм родена?”, със сигурност разбрах, че е жена. (Оживление.)
Мислех, че има един проблем, но всъщност от това, което слушах днес в парламента, те са два, и то много сериозни. На втория, ако ми позволите, ще се спра накрая.
Водих доста разговори с господин Миков и нашите юристи, с Министерството на финансите. Ден след ден полагахме огромни усилия, но знаете, че и независимостта на съдебната система е такава, че дори не бих искал да разговарям с тях по тази тема. Но се нуждаем от една подкрепа, от един общ фронт, защото съм убеден, че всички политически партии ще подкрепят това, което искаме, или ще спомогнат за неговото решаване. Въпросът е да го сложим днес веднага на масата, да помолим следобед Министерството на финансите, Комисията по бюджет и финанси, разпратили сме на лидерите на всички парламентарни групи това, което искаме, може би някъде да има допълнения, забележки.
Тъй като казусът е изключително важен, има все пак и специфични термини, не бих искал след това някой да се упражни по моята финансова компетентност, за няколко минути ще се опитам бързичко да го прочета и след това ще кажа какво Ви моля.
С Решение на Управителния съвет на Българската народна банка от 20 юни 2014 г. Корпоративна търговска банка беше поставена под специален надзор за срок от три месеца. Със същото решение в КТБ бяха назначени квестори, спря се изпълнението на всички задължения на КТБ и се ограничи дейността на банката, като й се забрани да извършва всички дейности. Отстранени от длъжности бяха членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на КТБ, от право на глас бяха лишени акционерите, притежаващи над 10% от акциите на КТБ.
На 16 септември 2014 г. Управителният съвет на БНБ взе решение за удължаване срока на специален надзор на КТБ с още два месеца – до 20 ноември.
На 20 октомври 2014 г. квестори на КТБ внесоха в БНБ доклади за извършени от три одиторски фирми анализ и оценка на основните балансови позиции и издадени банкови гаранции на клиенти на КТБ. На основа на данните от анализа, оценката и заключението на одиторските фирми за размера на необходимите обезценки КТБ отчете пред БНБ отрицателен собствен капитал. В резултат на това и на основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции с Решение № 138 от 6 ноември 2014 г. на Управителния съвет на БНБ, лицензът на КТБ беше отнет.
На 4 декември 2014 г. Фондът за гарантиране на влоговете в банките започна изплащане на гарантираните депозити за депозантите в КТБ. Към момента са изплатени над 3,5 млрд. лв. За тази цел фондът изразходва набраните до момента средства от вноски на банките и ползва заем, предоставен от държавния бюджет, в размер на 1 млрд. 650 млн. лв. досега.
Междувременно след отнемане на лиценза на КТБ с Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България бяха направени промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките – чл. 4, ал. 3, целящи преустановяване на злоупотребите с разпоредителни действия по влог, извършени по време на специалния надзор, които имат за цел заобикаляне на Закона и увеличаване нивото на гаранцията по влоговете.
В допълнение, по предложение на народни представители беше направена промяна в чл. 59, алинеи 5 и 6 от Закона за банковата несъстоятелност, с която се обявяват за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността, освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, прихващанията, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, извършени от кредитор или от банката след началната дата на неплатежоспособността или след датата на поставянето на банката под специален надзор, ако тази дата е по-ранна. Действието на тези прихващания се отлага до изпълнението на окончателната сметка за разпределение на събраните суми между кредиторите – малко терминология.
С господин Миков няколко пъти разговаряме – юридически термини, няколко закона, между които се провират юристите, и най-вече нямаме решение на съда. Ще стигна накрая до него. Сиреч материята не е никак за подценяване, но съм длъжен от тази трибуна – на всички Вас, за което настоявам да ни подкрепите.
Посочените промени целят гарантиране на интересите на кредиторите и запазване на масата на несъстоятелността, като се защити съразмерното удовлетворяване на кредиторите, особено при масови прихващания, които съществено намаляват имуществото на банката длъжник и обезсмислят практически самото производство по несъстоятелност. Сиреч докато се бави назначаването на синдик, имуществото на банката се разграбва, казано на достъпен език.
Тези промени обаче се оказват недостатъчни, за да се гарантират практически в пълнота интересите на кредиторите. След отнемането на лиценза от страна на БНБ своевременно е направено искане до Софийския градски съд за откриване на производство по несъстоятелност на КТБ. Съдът е образувал дело за обявяване на Банката в несъстоятелност и е наложил обезпечителните мерки, предвидени в Закона – обща възбрана и запор, спиране на изпълнителните, съдебните, арбитражните дела срещу имущество на КТБ. Същевременно решението за отнемане на лиценза е обжалвано от акционерите на Банката по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.
В резултат на оспорването на отнемането на лиценза на 24 ноември 2014 г. делото за обявяване на КТБ в несъстоятелност в Софийския градски съд е спряно до окончателното решаване на административния спор.
На първа инстанция тричленен състав на ВАС с определение от 13 януари 2015 г. оставя получените жалби без разглеждане и прекратява производството. Това определение също е обжалвано пред петчленния състав на ВАС и вече повече от месец второинстанционното производство не може да стартира.
Всички много се упражняваме по темата „Съдебна реформа”. Съдебна реформа не значи само да сменим този или онзи. Съдебна реформа означава точно това да се гарантира – че не може да се случва!
Същевременно производството по искането за обявяване на КТБ в несъстоятелност, което с оглед запазването на интересите на кредиторите би следвало да се развие бързо, е спряно и може да продължи едва след окончателното произнасяне на ВАС. Назначените от БНБ квестори продължават да упражняват правомощията си до назначаването от Фонда на синдик, което ще стане възможно едва след обявяване на Банката в несъстоятелност.
Днес ще предложим един служебен синдик – да видим как ще реагира.
През това време, видно от последните публикувани отчети на КТБ към 31 декември 2014 г., активите на Банката са намалени до милиард 834 милиона. Съответно намалява и размерът на средствата, които ще бъдат възстановени на Фонда, на негарантираните вложители и на останалите кредитори. Наред с намаляването на стойността на активите в периода на специалния надзор, след отнемането на лиценза са вдигнати част от обезпеченията, например залози на предприятия и ипотеки, в полза на КТБ по отпуснати кредити.
Преди обявяването на КТБ в несъстоятелност не могат да започнат предвидените в Закона действия по запазване и попълване на масата на несъстоятелността, осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, а най-големият кредитор вече е държавата!
Всички ние дадохме милиарди и в един момент ще се окаже, че другите кредитори са се овъзмездили, а там няма да има нищо, когато отиде държавата. Затова днешното решение – подкрепа, по най-бързия начин решаването на този въпрос, гарантира, че можем да си съберем парите. Ако някой от квесторите си е позволил до този момент това да бъде сторено, още днес финансовият министър ще сезира прокуратурата по тази тема.
Практиката показва, че законовата уредба и начинът, по който се прилага, все още не предоставят достатъчно гаранции за запазване имуществото на банка с отнет лиценз и за защита на интересите на добросъвестните кредитори, които трябва да бъдат удовлетворени от имуществото на КТБ, останало в масата на несъстоятелността.
Въпреки че Фондът за гарантиране на влоговете в банките носи отговорност за защита на интересите на всички кредитори в производството по банкова несъстоятелност и е натоварен да следи за запазването на имуществото в банката и оптималното му осребряване и разпределение, той не разполага с каквито и да е контролни правомощия по отношение дейността на квесторите и имуществото на банката в периода от отнемането на лиценза до обявяването на банката в несъстоятелност – период, който на практика може да продължи толкова дълго, колкото решението за отнемане на лиценз бъде оспорено пред съда.
Наложителни са спешни законодателни мерки за защита на обществения интерес, като се доразвие уредбата на банковата несъстоятелност. Необходимо е да се обмисли възможността по предложение на Фонда след отнемането на лиценза съдът да назначи временен синдик под контрола на Фонда. Това ще представлява предварителна обезпечителна мярка в случаите, когато квесторите са назначени от БНБ като надзорна мярка или мярка на специалния надзор. Подобна възможност съществува в процедурата по търговската несъстоятелност. Следва да се преразгледат и допълнят и правомощията на синдика, и на Фонда във връзка с проследяване и връщане масата на несъстоятелността на неправомерните отклонени вече имущества.
Друг важен проблем, който следва да намери законово решение, е създаване на ефективни гаранции за бързина на процеса както в административното, така и в гражданското съдопроизводство. Тъй като ние предлагаме ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност със съответните мотиви – те са разпратени на всички парламентарни групи, надявам се бързичко, колкото е възможно – в рамките на седмица, всичко това да се направи и да е със стара дата. Тези, които са си позволили...
Вижте, когато става въпрос за стотици милиони, някой квестор може да си сложи главата в торбата, нали? Кога и как ще го осъдят...
Всъщност ние очакваме поне милиард и половина, казвам „поне”, да можем да върнем от онова, което сме дали като държава. Да не кажем, че би трябвало абсолютно всичко да си върнем.
Много съм притеснен, затова одеве разговарях с господин Миков – не искам да влизам в никакви пререкания, пази Боже, със съдебната система: ако може, да изготвите едно писмо до Висшия съдебен съвет от името на парламента – и Радан Кънев, и Вие, има юристи, които могат да го напишат. Да ги запознаем, че когато става въпрос за над три и половина милиарда, забавянето на едни съдебни решения – както се казва, ние не им се бъркаме в съдебните решения, това са чисто административни актове, с три-четири месеца означава през това време квесторите и всички останали там да разпродадат имуществото. И ние нямаме никакви възможности, виждате, да отреагираме.
Това е проблемът, по който се надявам да ни подкрепите. Надявам се Комисията по бюджет и финанси, заедно с финансовия министър днес да направят веднага бързо заседание. Ако има предложения, въпроси или нещо, което би могло да се направи повече към момента, веднага ще го направим, но не бива да оставим да разграбят Банката. Наложително е бързо това да бъде направено. Разчитам на Вас.
Второ, слушайки това, което се случва в парламента, ставам вече много тревожен. Тревогата ми е основателна. Надявам се да не съм лош пророк, но ако с този тон и с наближаването на местните избори се върви в тази посока, ние няма да се разминем без етнически конфликт.
Някои от колегите, които много уважавам, малко се шегуват с този въпрос и им се вижда шега работа. За радост, понеже хиляди проверки са ми направени за мое участие във възродителния процес, всички установиха, че тогава съм бил пожарникар, че ни пратиха да пазим реколтата. Пред очите ми стотици хиляди, близо милион – аз бях в Дулово, за радост, съдбата след това ми даде точно в този край кмет на ГЕРБ да бъде избран, и депутат имаме от същия регион, така че това също е една голяма гаранция, но това, което съм видял, че се случи тогава с българските мюсюлмани, тази мъка, която им беше причинена, и как лавината става безконтролна след това, Ви моля, правейки политика върху това, да знаете, че си играете с огъня.
Докато си говорите, че това е блъф, че те тук си играят с нас, вдигат си електората, че никога няма да тръгнат в тази посока, преди малко, когато излязоха ДПС и остана празно тук, аз си зададох един въпрос: дали е по-добре те да стоят тук, или да са някъде на друго място и оттам да ни говорят?
Предлагам, защото моето съзнание, моят опит, повтарям, аз съм бил в Дулово три месеца и съм гледал какво се случва – рядко страшно нещо е. Когато се цитира Косово, Крим, понеже едното е на 400, другото на 500 км, Ви се вижда – дали е близко, или далече, не искам да Ви давам съвет, това е било в България само преди 20 и няколко години – същото. Само ни е спасило това да няма повече жертви.
Аз съм ходил, както завчера, и поздравих господин Симеонов за това, че са там. Надали някой от ДПС би подкрепил да взривяват влакове с жени и деца – сигурен съм, че не. Но аз съм бил и там, където са загинали или са утрепани мюсюлмани – 50 хил. души, забравих вече как се казваше мястото, но има факти, ръкопляскаха ми, като отидох.
Аз не се страхувам, и затова в нашата партия има много български мюсюлмани вече. Ние сме конкуренти с ДПС. Те гледат колкото може повече християни да вкарат в партията, ние гледаме колкото може повече мюсюлмани да вкараме. Това е политическата битка. Това е политическата битка – който надделее. Това е политика – никой не може да упрекне другия, че това го правим.
Знам колко е удобно да ми се пришие ДПС. Първо не е честно към тях, защото нямаме никакви отношения, освен тази толерантност, която искам и имам и към БСП, имам я и към „Атака”, ако щете, с всеки.
Молбата ми е – не знам какви гласове, кой какво гони за тези пусти местни избори, не минавайте границата. Не минавайте границата, познавам този етнос години наред. Както тук се възпалява ръководството, говори, вие с патос, долу това население, което е мирно, но много внимателно следи процесите. Почувства ли се застрашено, съумее ли ДПС да го привърже към себе си, да стане жертва, тогава само към мен ще сочат. Но аз искам да кажа на моите партньори – полагам огромни усилия.
Господин Вучков, искам и на Вас да кажа. За да има реформи досега в МВР, нали не си мислите, че тази парламентарна група, която човек по човек лично съм одобрил, лично съм предложил и е гласувала тези закони, може да го направи без мен, или го е направила без мен, или въпреки, както господин Кадиев, уважаван от мен, пита? Как си мислите, че ще стане?
Или реформаторите могат да направят реформа в здравеопазването, ако ние с Москов не работим заедно?! Най-малко да си имаме уважението всички.
Господин Местан, искам да знаете, че тръгнат ли да преминават тази линия на толерантност, която мислено всички сме си сложили, аз няма да бъда в управлението. Няма да оставя да се наредят 50 хил. души пред някоя джамия и оттам да ми говорите, а ние тук да се чудим как да Ви върнем в парламента. (Частични ръкопляскания от ДПС.)
Ама, това моделът „Кой?”. Ама, какъв „Кой?”, какви 5 лв. има общо ГЕРБ с него?! Нима от тази трибуна не ни сочеха с пръст? Къде бяха тогава реформаторите и протестърите да скочат да защитят мен?! (Шум и реплики.) А, къде бяхте на улицата? На улицата бяха 100 души, когато дръпнахме ГЕРБ от улицата след първите митинги. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Останаха 100 души, ей, тука отзад.
Много Ви уважавам, много Ви обичам. Много хубави работи прави правителството, повярвайте – много, и ще станат добре.
Винаги с БСП съм се отнасял с огромно уважение – и вчера пред външния министър, и многократно съм казвал за всичко, което сте ни подкрепили и което работим заедно – и по Шенген, и по други теми. Държавата е много крехка, ако нещо може да я съсипе, така че за КТБ съм сигурен, че ще ми помогнете. За КТБ съм сигурен, че ще спасим парите. Това, което се губи като пари, хората казват: пари са, ще ги наваксаме.
Етническият мир – Гроздан, в отлични отношения съм, не ги провокирайте, ще го изиграят накрая.
Това е, както на господин Вучков съм му казал: колега, ти си министър, под тебе си назначил трима заместник-министри. Имаш главен секретар, под него си назначил твой главен секретар. Назначаваш шефовете на службите. Какво ще направи главният секретар срещу реформата? И въпреки всичко казах: 4 март е най-неподходящата дата, и затова ти изпратих административното решение, че не си подвластен на Закона – утре няма да те упрекнат, че не си внесъл на първото заседание на Министерския съвет това решение.
В петък влязох на операция. До сряда бяха почивни дни. А ти предварително обяви, че ще предложиш нов главен секретар. Редно ли е да ми предложиш нов главен секретар, без да го съгласуваш с мен? Или това е феодално Министерство и каквото си решиш, това ще правиш?! При положение че тази партия, която аз съм създал и съм я направил първа парламентарна сила, очакваш да ти гласува?! Кога не съм ти вдигнал в друго време телефона?! Кога съм дошъл в МВР – поне пет съвещания сме правили там?!
Какво ти казах за Писанчев? Говорил съм с него, ще си даде оставката, но ще я даде, когато се окаже, че той няма вина за „Червеи”. Това той ми каза. „Ако си подам оставката, ще приема вината, че все едно аз съм направил „Червеи”, а не съм виновен”. Аз му казах: „Добре, изчакваме проверката за КТБ, която е в парламента, за да видим има ли обвинения, изчакваме проверката на прокуратурата по „Червеи” и ако няма, тогава заставам зад теб. До тогава се разбираме да работите”. Понеже тук колегите от БСП абсолютно правилно казват – ако от първия ден бяхме заявили, че ще сменим тези началници, докато мине Законът за МВР и не придобием възможността да направим това, щяха да минат четири месеца. Тогава, господин Кадиев, службите нямаше да работят!
Сега, за една седмица, министърът си беше в кабинета, координираше всичко – говоря за господин Вучков, за което му благодаря – секретарят си е до този момент на работа, видяхте го и в Горна Оряховица, и Писанчев също си е в кабинета. Ние не сме оставили вакуум една минутка!
Сега, за съжаление, се забавихме много, но отиваме в Министерския съвет и ще вземем решение по предложение на госпожа Бъчварова, която, гарантирам, абсолютно сама си е избрала тази приемственост. Днес ще има нов главен секретар. До другата седмица ще има и нов началник на ДАНС. Няма вакуум! Директорите на БОП и Полицията са нови, които господин Вучков назначи преди... колко време беше?
Днес на Министерския съвет правим предложението, то отива до Президента. Президентът като го разпише... Това е технологията. Да се надяваме, че ще го разпише. Ние не можем да му се бъркаме. Ще му предложим. (Реплика от БСП ЛБ.)
Колеги, истински разчитам за КТБ – юристите, които са тук, тези, които разбират от финанси, без да се делим и да си търсим вина, сега е моментът да си спасим парите и имуществото на КТБ, та след това да може да се възмезди.
Моля парламентът да изпрати до Висшия съдебен съвет едно писмо, за да няма декларации, с което да им каже колко време ние се мъчим да си вкараме синдика, който да пази банката, да управлява.
Благодаря за вниманието. Дано сте ме разбрали! С уважение към всички – благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ, РБ, БДЦ и ПФ, частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, почивка до 13,00 ч.
Двадесет минути почивка. В 13,00 ч., моля, в залата! Продължаваме с програмата.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, заседанието продължава с точка втора от седмичната ни програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
Вносители – Менда Стоянова и група народни представители.
Постъпил е доклад от Комисията по бюджет и финанси, който ще ни представи госпожа Йорданова.
Слушаме Ви, госпожо Йорданова.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 554-01-38, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 20 февруари 2015 г.
На заседание, проведено на 5 март 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Менда Стоянова и група народни представители.
На заседанието присъстваха: Фейзи Бекир – заместник-министър на финансите; Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите; Петя Копчева – началник отдел в същата дирекция и Дора Ненова – директор на дирекция „Държавни помощи и регулации” в Министерството на земеделието и храните.
С предложените изменения и допълнения в Законопроекта се променя първоначалната схема за държавна помощ по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане. Промяната се налага след консултация с Европейската комисия, за да бъде схемата съвместима с правилата за държавните помощи на ЕС.
От обхвата на схемата се изключват големите предприятия и инвестициите в напояване. Друга промяна в схемата е, че настоящата стойност на всеки от придобитите активи, определена към датата на предоставяне на помощта, не трябва да превишава праг от левовата равностойност на 500 000 евро. В тази връзка се предлага разпоредба за забрана за заобикаляне на прага от 500 000 евро чрез изкуствено разделяне на активите.
Въвежда се изискване, съгласно което преотстъпеният данък не трябва да превишава петдесет на сто от настоящата стойност на придобитите активи, определена към датата на предоставяне на помощта – 31 декември на съответната година на преотстъпването. За определяне на настоящата стойност на активите ще се ползва референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия към 31 декември на годината на преотстъпване. Това изискване по Регламента е предложено с цел стриктно спазване на интензитета на помощта.
Предлага се промяна в дефинициите за „големи предприятия” и „предприятие в затруднение” съгласно определенията в Регламент (ЕС) № 702/2014 г. на Комисията от 25 юни 2014 г.
С проекта се предвижда при получаване на разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия в срок до 31 март 2015 г. данъчното облекчение да се приложи и за данъчната 2014 г.
С Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се предлагат аналогични промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
След представяне на Законопроекта се проведе дискусия, при която представителите на Министерството на финансите и на Министерството на земеделието и храните изразиха становища за подкрепа на Законопроекта. Членовете на Комисията също се изказаха в подкрепа на Законопроекта.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване със следните резултати: „за” 15 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 554-01-38, внесен от народния представител Менда Стоянова и група народни представители на 20 февруари 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
От името на вносителя кой ще предложи Законопроекта?
Вносителите – не виждам госпожа Менда Стоянова в залата.
Диана Йорданова е тук.
Госпожо Йорданова, ето материалите, ще представите ли Закона?
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ, от място): Мисля, че всичко е ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма да се представя Законът.
Откривам дебатите.
Заповядайте, господин Христов.
РУМЕН ХРИСТОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Реформаторският блок ще подкрепи предложените изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане по няколко причини, предвид на това, че по този начин ще избегнем риска за обявяване на помощта, която отстъпваме за земеделските производители, като несъвместима съгласно Договора за функциониране на Европейския съюз – на първо място.
На второ място, се въвеждат и някои неща, които бяха изтъкнати преди малко в мотивите на Законопроекта, а именно отразяване изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014 г. като правно основание за обхват на Схемата.
Освен това, с тези промени нотифицираната Схема за държавна помощ по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчно облекчение, представляваща държавна помощ за земеделските стопани, няма да попадне под ударите на законодателството на Европейския съюз, както казах преди малко. Въвеждат се и ограничения до 500 хил. евро за всеки от активите, в които следва да се инвестира. И едно друго ограничение, което и по-рано беше валидно – преотстъпването на данъка не бива да надвишава 50% от стойността на активите.
Всички тези неща са насочени към защита на държавата, от една страна, с оглед да няма санкции от Европейския съюз, от друга страна – регламентираме помощта, която ще бъде предоставена на земеделските стопани за предстоящата календарна година.
Призовавам народните представители да подкрепят внесения за първо гласуване Законопроект за корпоративното подоходно облагане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? (Реплика от народния представител Диана Йорданова.)
Процедура – госпожа Йорданова.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Госпожо Председател, моля процедура за допуск в залата – пропуснах да го направя, за госпожа Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, и госпожа Петя Копчева – началник на отдел в същата дирекция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Йорданова, като правите предложение за допускане, с какво ще обогатят гостите дебата по този Законопроект, или само оправдаваме един ден отсъствие от работните им места и чинно присъствие в пленарната зала? (Ръкопляскания от ПФ.)
Обратно становище? Няма. (Шум и реплики.)
Така или иначе, длъжна съм да подложа процедурата на гласуване.
Гласуваме. (Реплики от БСП ЛБ.)
Отменете гласуването – няма кворум.
Поименна проверка:

Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - отсъства
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ана Георгиева Баракова - отсъства
Ангел Петров Найденов - отсъства
Анна Василева Александрова - отсъства
Антон Ангелов Долапчиев - отсъства
Антони Антониев Тренчев - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Бойка Грозева Маринска - отсъства
Борис Борисов Станимиров - отсъства
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - тук
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - тук
Валентин Алексиев Николов - отсъства
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Любенов Павлов - отсъства
Валентин Николов Иванов - тук
Валентин Стефанов Василев - тук
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Велизар Пенков Енчев - тук
Венцислав Йорданов Каймаканов - отсъства
Вили Младенов Лилков - отсъства
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Вяра Михайлова Церовска - тук
Галя Енева Захариева - тук
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - отсъства
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Недков Кючуков - тук
Георги Николов Недев - тук
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Георги Ченков Търновалийски - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гроздан Спасов Караджов - отсъства
Гюнай Хюсмен Хюсмен - тук
Данаил Димитров Кирилов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - отсъства
Дарин Иванов Димитров - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - тук
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Григоров Шишков - тук
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - отсъства
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - отсъства
Димитър Спасов Димитров - тук
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Танев Танев - отсъства
Димитър Христов Желев - тук
Добрин Ненов Данев - тук
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - отсъства
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Живко Иванов Мартинов - тук
Здравко Димитров Димитров - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Кирилов Иванов - тук
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Пенков Иванов - тук
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - тук
Илия Янков Илиев - тук
Ирена Иванова Коцева - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - тук
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Андонов Котев - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Добрева Маринова - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Костадин Иванов Марков - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - отсъства
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Арангелова Ковачка - тук
Красимира Пенева Анастасова - тук
Кристиан Иванов Вигенин - тук
Кънчо Янев Филипов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лъчезар Стаменов Никифоров - тук
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Любомир Димитров Христов - тук
Лютви Ахмед Местан - тук
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Манол Трифонов Генов - тук
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - тук
Мариана Георгиева Тодорова - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - тук
Мая Божидарова Манолова - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Митхат Сабри Метин - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - тук
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Найден Маринов Зеленогорски - тук
Настимир Ананиев Ананиев - отсъства
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - тук
Николай Веселинов Александров - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - тук
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - тук
Петър Христов Беков - тук

Ще изчета колегите, които влязоха по-късно – вече е налице кворум: Айхан Етем, Алиосман Имамов, Ангел Найденов, Александър Методиев, Антон Долапчиев, Борислав Великов, Атанас Мерджанов, Айдоан Али, Борис Ячев, Ана Баракова, Атанас Ташков, Гроздан Караджов, Бойка Маринска, Джевдет Чакъров, Антони Тренчев, Делян Добрев, Анна Александрова, Даниела Дариткова, Димитър Байрактаров, Магдалена Ташева, Борис Станимиров, Джема Грозданова.
Налице е кворум, продължаваме работа.
Подлагам на гласуване предложението за допускане на гости в залата по точката, по която върви обсъждане.
Гласували 118 народни представители: за 106, против 3, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Поканете гостите.
Дебатът е открит.
Има ли народни представители, които желаят да се изкажат?
Господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Ние от БСП лява България ще подкрепим този Законопроект. Той е важен и очакван от земеделските производители, даже нещо повече – апелираме той да бъде приет още днес на две четения, разбира се, ако разписката с окончателния идентификационен номер за помощта от Европейската комисия е вече факт.
Вземам това изказване, за да подчертая нещо, което ми се стори, че беше изпуснато в доклада на Бюджетната комисия и от председателя на Комисията по земеделие, да използвам, че и министърът на земеделието е тук – от кръга на възможностите за преференция са изключени инвестициите в напояването. Това е нещо много важно, тъй като знаем, че този сектор в страната се нуждае от страшно много инвестиции, но мотивите на вносителя и на Европейската комисия са за това, че липсва водна стратегия. Поради тази причина тези помощи няма да бъдат нотифицирани като държавна допустима помощ.
Госпожо Министър, обръщам се към Вас и към Комисията по земеделието, нека да направим така, че да имаме такава водна стратегия. Миналата година, мисля, че в средата на годината, е ратифициран Договорът със Световната банка да имаме проект и той да бъде приет, така че моята молба е да се работи по това.
Ние, разбира се, ще го следим и изискваме, за да може в следващата година тези инвестиции да бъдат признати и българските земеделски производители да ги ползват в този толкова необходим и важен сектор за българското селско стопанство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: И аз Ви благодаря.
Реплика? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Търновалийски, на конкретната Ви бележка ще Ви отговоря – да, Вие сте прав. Юни месец е срокът, в който съгласно договора, който миналата година се сключи и гласува в Народното събрание, Световната банка ще излезе с доклад. По този доклад, много пъти съм обяснявала от трибуната, че ще бъдат допуснати съответните инвестиции в напоителни съоръжения както по тази държавна помощ, която ще бъде допълнена, така и по мерките за напояване в Програмата за развитие на селските райони.
Уважаеми колеги народни представители, искам да бъда съвсем кратка и да Ви обясня, че предложения законопроект е от изключителна важност и спешност за земеделските производители, предвид сроковете за подаване на данъчни декларации. От 2010 г. земеделските производители в България ползват държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства в размер на 60% от преотстъпения корпоративен данък, който се инвестира в активи.
Продължаването на тази помощ за прилагане за финансовата 2014 г. зависи от приемането на Законопроекта, който е предмет на обсъждане в тази точка, и промените след получените бележки от Европейската комисия са продължаване на нотификацията на прилагане на тази държавна помощ.
Не само това е много важно, то наистина е бързо както каза и колегата господин Търновалийски, но цялата земеделска общност очаква това, дори и за това как да работи по приключването си на финансовата 2014 г.
Тъй като виждам, че има кворум наистина ще се радвам, ако Законът се гласува днес и в съкратен вариант стигнем до окончателното му приемане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В съкратен вариант само за предложения между първо и второ, а не в съкратен вариант на Закона, нали така? (Реплика от министър Десислава Танева.)
Други народни представители? Няма.
Има призиви да бъдат закрити дебатите.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Процедура – господин Христов.
РУМЕН ХРИСТОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Предвид важността и спешността на Закона предлагам срокът от седем дни да бъде намален на три дни между първо и второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За предложения по Законопроекта.
Обратно становище няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Христов народните представители, които имат предложения по този Законопроект за второ четене, да ползват тридневен срок за внасянето им.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.

Преминаваме към следващата точка от програмата ни – това е т. 5, тъй като т. 3 и т. 4 са за утрешния ден, а именно:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ДЕЙСТВИЯТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ, КОИТО Е СЛЕДВАЛО ДА УПРАЖНЯТ КОНТРОЛ И ПРОТИВОДЕЙСТВАТ НА ИЗТОЧВАНЕТО НА КТБ В ПЕРИОДА 2009 – 2014 г.
(Министър Десислава Танева напуска пленарната зала.)
И аз благодаря, госпожо Министър.
Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители – продължение на гласуването по този Проект за решение от пленарното заседание, което се проведе на 5 март 2015 г.
Припомням на народните представители, че Проектът за решение съдържа три точки. Гласувани и приети са т. 1 и т. 2.
Точка 1 е за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействие на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 – 2014 г.
Точка 2 – Комисията по т. 1 се състои от народни представители от всички парламентарни групи, като броят им се определя на пропорционален принцип.
Отложено е гласуването за персонални предложения относно ръководството и състава на Временната анкетна комисия.
Господин Цветанов заяви желание да направи предложенията от името на Парламентарната група на ГЕРБ.
Заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с направеното предложение за Временна комисия предлагам т. 3 да има следната редакция: „Избира ръководство и състав на Временна анкетна комисия, общо от 20 члена, както следва:”, за да може да бъде уточнен съставът на Временната комисия и да няма излишни интерпретации. По този начин смятам, че ще може действително днес да изберем поименния състав, като всяка парламентарна група представи своите кандидати. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А Вие предлагате ли ги от името на Парламентарната група на ГЕРБ? Направете предложенията и ще преминем към гласуване.
Постъпили са писмени предложения от Парламентарната група на Патриотичния фронт, очаквам и от останалите колеги.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: От името на Парламентарната група на ГЕРБ предлагаме: Десислава Атанасова, Владислав Николов, Цветомир Михов, Красен Кръстев, Снежана Дукова, Анна Александрова и Даниела Савеклиева, като за председател предлагаме Десислава Атанасова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цветанов.
От името на Парламентарната група на Патриотичния фронт са постъпили предложения за членове на Временната анкетна комисия за господин Искрен Веселинов и господин Борис Ячев. Господин Веселинов се предлага и за заместник-председател, но в Проекта за решение има само председател и членове. Затова в движение се забавих, за да съобразя за Проекта за решение и Вашето предложение.
Проектът за решение, както е внесен, е с председател и членове. Вие предлагате за членове господин Искрен Веселинов и господин Борис Ячев. (Реплика на народния представител Валери Симеонов.)
Има предложение за господин Искрен Веселинов за заместник-председател.
Да разбирам ли, че правите и редакционно предложение по Проекта за решение да има заместник-председател? Не. Отказвате се. Благодаря Ви, господин Симеонов.
От името на Парламентарната група на АБВ е постъпило предложение за член на комисията да бъде избран народният представител Лъчезар Стаменов Никифоров.
От БСП лява България?
Заповядайте, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на БСП лява България правим предложение за следните трима наши колеги: Румен Гечев, Димитър Горов и Филип Попов, като правя и предложение за процедурна промяна в Проекта за решение за избор на заместник-председатели. Нашето предложение за заместник-председател на Комисията е за колегата Румен Гечев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
От името на Реформаторския блок – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! От името на Реформаторския блок предлагаме Радан Кънев и Димитър Танев за членове на Комисията, а Радан Кънев предлагаме и за председател на Комисията. Защото от групата на Реформаторския блок изразихме сериозна воля за разкриване на истината около фактите, свързани с КТБ, така че настояваме за тази подкрепа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи?
Господин Анастасов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
От името на Парламентарната група на ДПС предлагаме за членове народните представители Йордан Цонев, Янко Янков и Петър Чобанов. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
От групата на Българския демократичен център?
Заповядайте, господин Йончев.
РУМЕН ЙОНЧЕВ (БДЦ): Уважаема госпожо Председател, Българският демократичен център ще предложи своя кандидат за член на Комисията на следващо заседание, защото трябва да направим размествания в комисиите в тази връзка. Запазваме си това право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Йончев, тази комисия е временна и тя не оказва влияние върху основната дейност на народните представители в постоянните комисии, но няма пречка на следващо заседание.
РУМЕН ЙОНЧЕВ: Знаем, че Комисията е временна, но си запазваме правото на следващо заседание да направим предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
От Парламентарната група на „Атака”? (Реплика на народния представител Николай Александров.)
Няма лошо, няма забрана сам да се предложите.
Заповядайте!
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Госпожо Председател, от името на Парламентарната група на „Атака” за член на комисията предлагаме Николай Александров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, предстои гласуване.
По редакцията на т. 3 по същество има направени две допълнения. Първото е уточняване броят общо на членовете на Комисията, която предложи господин Цветанов.
В такъв случай редакцията ще звучи по следния начин: „Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, общо 20 члена, както следва:”, и надолу следва изброяване на имената.
Подлагам на гласуване предложението на господин Цветанов Комисията да бъде 20-членна.
Гласували 127 народни представители: за 123, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
В т. 3 на Проекта за решение се предлага Комисията да бъде от председател и членове.
Постъпили са обаче, предоставих Ви предложението на Патриотичния фронт, да има и заместник-председател, а в пленарната зала се подкрепя от БСП лява България и направо се прави такова предложение – също да има заместник-председатели. По същество поименно са направени две предложения.
Поставям на гласуване предложението Комисията да има двама заместник-председатели. (Реплики от ГЕРБ.) Имаме предложение за двама председатели, но за заместник-председатели са предложени двама, един – от Патриотичния фронт, и един – от БСП лява България.
Гласуваме принципно дали да има заместник-председатели на тази Комисия, за двама говорим.
Гласували 122 народни представители: за 60, против 31, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Госпожа Манолова – прегласуване.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Процедурата ми е за прегласуване.
Мисля, че всички народни представители са наясно с това, че тази Комисия ще свърши важна и отговорна, нелека работа, достатъчно сложна. Излъчването на заместник-председатели от различните парламентарни групи ще бъде само гаранция за обективността и отговорността в работата на Комисията.
Какво Ви притеснява във факта, че патриотите и БСП лява България ще имат заместник-председатели? Да не би да искате нещо да скриете в работата на тази Комисия? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Моля да помислите още веднъж: ако искате да носим отговорност за работата на тази Комисия, нормално е да имаме заместник-председател, а също и Патриотичният фронт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, прегласуване. (Шум и реплики.)
Гласували 133 народни представители: за 60, против 51, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Пропорционалното разпределение при 20-членна комисия е, както следва: ГЕРБ – 7, БСП и ДПС – по трима, реформаторите и Патриотичния фронт – по двама и по един народен представител от групите на БДЦ, „Атака”и АБВ.
Коректно, с оглед на числеността, с която разполагат групите, са постъпили предложенията от съответните парламентарни групи.
Предлагам анблок да гласуваме членовете на Комисията.
Гласуваме предложените народни представители за членове на Комисията.
Гласували 135 народни представители: за 133, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
За председател на Комисията са предложени две кандидатури.
Групата на ГЕРБ предлага госпожа Десислава Атанасова.
От името на Реформаторския блок се предлага господин Радан Кънев.
По реда на постъпването, а и по азбучен ред, първо следва да гласуваме предложението за председател за госпожа Десислава Атанасова, вече член на Комисията, съобразно нашето решение.
Гласуваме председател на Комисията да бъде госпожа Десислава Атанасова.
Гласували 130 народни представители: за 93, против 11, въздържали се 26.
Това предложение е прието на този етап, но след като видим гласовете за втората кандидатура, ще стане ясно кой ще е председател на Комисията.
Подлагам на гласуване предложението Комисията да бъде председателствана от господин Радан Кънев.
Гласували 122 народни представители: за 43, против 19, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Председател на Комисията е госпожа Десислава Атанасова. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Часът е една минута след 14,00 ч.
Утре – редовен пленарен ден с начален час от 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,01 ч.)


Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председатели:
Янаки Стоилов

Кирил Цочев

Секретари:
Георги Търновалийски

Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ