Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 13 март 2015 г.
Открито в 9,01 ч.
13/03/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Янаки Стоилов и Кирил Цочев

Секретари: Чавдар Пейчев и Иван К. Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, предлагам едно разместване в програмата ни за тази седмица. Сега като точка първа да обсъдим и гласуваме Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка. Тази точка е в програмата ни, но тя е т. 12. За да сме сигурни, че ще се стигне до гласуване, мисля, че е коректно тя да бъде точка първа. Едва ли ще стигнем до края на законодателната част на предвидената програма за тази пленарна седмица.
Има ли обратно мнение?
Моля да гласуваме.
Гласували 150 народни представители: за 149, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Имам процедура във връзка със сроковете между първо и второ четене на Закона за банковата несъстоятелност. С оглед на консултациите, които вече два дни правим за промени в този Закон, моля да предложите на народните представители срокът между първо и второ четене по Закона за банковата несъстоятелност да изтече в понеделник, 16 март 2015 г., включително. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване срокът за предложения между първо и второ четене по Закона за банковата несъстоятелност да изтече на 16 март 2015 г., понеделник, 18,00 ч.
Гласували 152 народни представители: за 146, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ УНИВЕРСАЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА.
Слушаме Ви, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Предлагам срокът на действие на Комисията за пенсионните фондове да бъде удължен до 30 април 2015 г. Създадохме Комисията със срок за работа от един месец. През изтеклите три седмици, освен редовните заседания, провеждахме всяка седмица извънредни. Поради големия обем информация обаче и документи, които се събират, и субектите, които трябва да се изслушат, имам предвид министрите на финансите и на труда и социалната политика, Комисията за финансов надзор, пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове, моля за Вашето решение този срок да бъде удължен до 30 април.
Това е повече от един месец, тъй като влизаме и в срока на априлската ваканция. Уверявам Ви от името и на колегите от Комисията, че ще приключим преди този краен срок – 30 април, но ни е необходимо Вашето решение, за да сме спокойни, че в рамките на този период ще изготвим доклад, който ще представим на Вашето внимание.
Проектът за решение е следният:
„РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка Народното събрание на основание чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка до 30 април 2015 г.”
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Нинова.
Изказвания има ли, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване така представения Ви Проект на решение.
Гласували 151 народни представители: за 150, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Няколко съобщения.
Към бившия министър на вътрешните работи господин Веселин Вучков има два въпроса от народни представители, на които не е отговорено. Това са народните представители Вили Лилков и Красимир Янков.
Съгласно изискванията на чл. 92, ал. 1 от Правилника министрите разполагат най-малко с 48 часа, за да подготвят отговор и да отговорят лично. Новият министър на вътрешните работи госпожа Румяна Бъчварова ще има това време да се запознае с въпросите, да актуализира отговорите съобразно вижданията си и ще има готовност да отговори на следващото заседание за Парламентарен контрол. Това е идният петък, 20 март 2015 г. Такава е постоянната практика в случаите на структурни промени в Министерския съвет.
На 11 март 2015 г. в Народното събрание е постъпил Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2014 г. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Уважаеми народни представители, Министерският съвет е внесъл в Народното събрание Доклад за приоритетите на Република България за времето на Латвийското председателство от 1 януари тази година до края на месец юни. Има задължение, съгласно нашия Правилник, този доклад да бъде представен в пленарната зала от министър-председателя. Предвижда се това да стане в сряда на 18 март от 9,00 ч. сутринта, след като гласуваме Програмата.
Във връзка обаче с този доклад по традиция Народното събрание приема адхок процедурни правила, които традиционно се свеждат най-общо до 10 минути изложение в резюме на доклада от министър-председателя; възможност за въпроси от страна на парламентарните групи и на членове на Европейския парламент, които участват в групи в Европейския парламент; отговори на поставените въпроси, без да се провежда гласуване. Ще бъде предоставен на ръководствата на парламентарните групи Проект на правилата, които ще приемем непосредствено преди да започне процедурата на 18 март като точка първа в седмичната ни програма.

Продължаваме по настоящата ни седмична програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ.
Вносител е Министерският съвет. Приет е на първо гласуване на 19 февруари 2015 г.
Постъпил е доклад за второ гласуване от Комисията по икономическа политика и туризъм.
С него ще ни запознае госпожа Корнелия Нинова.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по икономическа политика и туризъм относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2014 г., приет на първо гласуване на 19 февруари 2015 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн.; ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г.)”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за подкрепа наименованието на Закона по вносител.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По § 1 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Единодушно прието решение!
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По § 2 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 2. В чл. 100, ал. 1 се създава т. 7:
„7. от осъществяваната дейност на управляващото дружество е видно, че основната част от дейността се извършва на територията на друга държава членка, а е получен лиценз от Комисията с цел да се избегнат по-строгите изисквания към управляващото дружество в другата държава членка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 2 по доклада на Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По § 3 Комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 4 Комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 5 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям анблок на гласуване параграфи с номера 3, 4 и 5 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието: „Заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби”.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По § 6 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ,...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 121 ал. 6 се изменя така:
„(6) Пенсионноосигурителното дружество осъществява своята дейност съгласно този кодекс и в съответствие с устава си, с правилника за организацията и дейността на управлявания от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване и с другите вътрешни актове, приети от дружеството съгласно изискванията на този кодекс и актовете по неговото прилагане.”
2. В чл. 145, ал. 1:
а) точка 9 се изменя така:
„9. инвестиционната политика на универсалния, съответно на професионалния пенсионен фонд;”;
б) създава се т. 10:
„10. правилата по чл. 179в, ал. 1.”
3. Създава се чл. 175а:
„Инвестиционна политика
Чл. 175а. (1) Пенсионноосигурителното дружество приема инвестиционна политика на всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с минимално съдържание, определено от заместник-председателя на Комисията.
(2) Дружеството преразглежда инвестиционната политика на всеки три години, както и незабавно след всяка съществена промяна в пазарните условия.
(3) Инвестиционната политика се представя на заместник-председателя на Комисията в 7-дневен срок от нейното приемане, съответно изменение или допълнение.”
4. В чл. 176 ал. 3 се отменя.
5. Създава се чл. 179в:
„Управление на риска
Чл. 179в. (1) Управителният орган на пенсионноосигурителното дружество утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, и ги представя на заместник-председателя на Комисията в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение или допълнение.
(2) Вътрешните правила по ал. 1 трябва да осигуряват надеждно управление на риска в съответствие с естеството, мащаба и сложността на инвестициите на фонда.
(3) При управлението на риска пенсионноосигурителното дружество използва адекватни методи за неговата оценка и се съобразява със заложените цели в инвестиционната политика на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(4) При оценката на риска, свързан с инвестициите на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, и вземането на инвестиционни решения пенсионноосигурителното дружество не се доверява единствено и механично на кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг по чл. 3, параграф 1, буква „б” на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.). При преценката за спазването на това изискване заместник-председателят на Комисията оценява използването на позовавания на кредитни рейтинги в правилата по ал. 1 и в инвестиционната политика.”
6. В чл. 218, ал. 2 се създават т. 10 и 11:
„10. инвестиционната политика на фонда;
11. вътрешните правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фондa, утвърдени по реда на чл. 179в, ал. 1.”
7. В чл. 249:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „фондовете” се заменя с „фонд”;
а) създава се ал. 2:
„(2) За инвестициите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се прилагат разпоредбите на Глава четиринадесета, с изключение на чл. 175а, 178 и 180а.”
8. В чл. 344, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и в другите вътрешни актове, приети от дружеството за допълнително социално осигуряване съгласно изискванията на този кодекс и актовете по неговото прилагане”.
9. В чл. 345, ал. 1 думите „писмена мотивирана заповед” се заменят с „писмено мотивирано решение”, а думата „която” се заменя с „което”.
10. Член 346 се изменя така:
„ Обжалване
Чл. 346. (1) Решението по чл. 345, ал. 1 може да се обжалва по административен ред пред комисията и по съдебен ред пред Върховния административен съд. Обжалването не спира изпълнението му.
(2) Решението по чл. 345, ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд. Обжалването не спира изпълнението му.”
11. В § 1а от допълнителните разпоредби се създава т. 8:
„8. Директива 2013/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги (ОВ, L 145/1 от 31 май 2013 г.).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване § 6 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, определя с решение минималното съдържание на инвестиционната политика по чл. 175а от Кодекса за социално осигуряване.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила на решението по ал. 1, пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор правилата за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска и инвестиционните политики на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 7.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 8.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това на второ гласуване е приет и Законопроектът.
Благодаря Ви, госпожо Нинова.

Преминаваме към:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
С доклада на Законопроекта на второ четене очаквам да ни запознае председателят на Комисията по правни въпроси господин Данаил Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, позволете ми преди доклада на второ четене да направя предложение във връзка с чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата господин Венцислав Спиридонов – изпълнителен директор на Агенцията по вписванията и господин Златозар Златев – длъжностно лице по регистрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 107 народни представители: за 99, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Квесторите, поканете гостите.
Слушаме Ви, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Агенцията осигурява оперативна съвместимост на търговския регистър в рамките на системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, наричана по-нататък „система за взаимно свързване на регистрите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. § 2. Създава се чл. 3а:
„Обмен на информация
Чл. 3а. (1) Агенцията по вписванията незабавно осигурява чрез системата за взаимно свързване на регистрите предоставянето на безплатна информация относно започването или прекратяването на производство по ликвидация на вписано в търговския регистър дружество, обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването му от регистъра.
(2) Агенцията по вписванията осигурява незабавно получаване на информацията чрез системата за взаимно свързване на регистрите относно започването или прекратяването на производство по ликвидация, обявяването в несъстоятелност и относно заличаването на чуждестранно лице, регистрирало клон по чл. 17а от Търговския закон.
(3) Агенцията по вписванията предоставя чрез европейския портал за електронно правосъдие актуална информация относно разпоредбите на правото на Република България, съгласно които трети лица могат да се позовават на вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър.”
Госпожо Председател, тук на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – по предложение за редакционна поправка от отдел „Законодателни референти”, предлагам в § 2, чл. 3а, ал. 3 думите „разпоредбите на правото” да се заменят със „законодателството”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Други редакционни предложения и допълнения? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакционно изменение – вместо текста „разпоредбите на правото”, в ал. 3 на § 2, да се чете „законодателството”.
Гласуваме предложението на господин Кирилов.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Гласуваме § 2 в редакцията му по доклада на Комисията, ведно с току-що приетото от нас редакционно решение.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок гласуваме параграфи с номера 3, 4 и 5 по вносител, подкрепени от Комисията в доклада й.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Идентификационен код”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Начинът за формиране на ЕИК за връзка с европейската платформа се определя с акт за изпълнение на Европейската комисия.”
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Агенцията определя персонален идентификационен код, наричан „ПИК”, задължителен за други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския регистър.”
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „Единният идентификационен код” се заменят с „Идентификационният код по ал. 1 и 3”.
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея абревиатурата „ЕИК” се заменя с „идентификационният код по ал. 4”.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея абревиатурата „ЕИК” се заменя с „идентификационен код”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 6 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване анблок параграфи с номера 7, 8 и 9 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, по предложение за поправка от отдел „Законодателни референти” и във връзка с чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да се допусне създаването на нов § 10 със следното съдържание:
„§ 10. В чл. 40, ал. 5 думите „ал. 4” се заменят с ал. „6”.”
Искам да обясня, че иде реч за коригиране на препратка, което не е било сторено и тя е в резултат на преномерацията, която извършихме с предходното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Член 40 не се променя по доклада. Гласуваният току-що § 9 е за промени в чл. 34, ал. 2, а чл. 40 изобщо не е обект на редакция по този закон.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Но препратката препраща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате ли целия текст, за да прочетете текста на чл. 40 за какво става дума? (Реплика на докладчика Данаил Кирилов.)
Вярвам Ви, господин Кирилов, вярвам и на референтите. Въпросът е да се убеди и пленарната зала. (Реплики от БСП ЛБ.) Няма обструкции.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЛБ: Няма, няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за създаване на § 10 по предложение на референтите за съобразяване коректната препратка в чл. 40, ал. 5 – вместо към ал. 4 препратката е към ал. 6.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, колеги.
„Допълнителна разпоредба”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на подразделението.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 10.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
„§ 11. Този закон въвежда изискванията на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри (ОВ, L 156/1 от 16 юни 2012 г.).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 11 в редакцията му в § 10 по Доклада на Комисията с новата номерация, резултат от приетия допълнителен от нас параграф.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По наименованието на подразделението има ли предложения? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби”.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
Моля тук да бъде извършена техническа редакция в § 11, който става § 12, в т. 2 думите „основният текст на” да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предлагате в т. 2 да отпаднат думите „основният текст” и да се чете „в чл.” Значи, отпадат думите „основният текст на”, за да стане „в чл. 265н се създава изречение второ”. Нали така?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, точно така, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов в т. 2 на обсъждания параграф да отпаднат думите „основният текст на”. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Щом е за отпадане, всички сме „за”. (Оживление в БСП ЛБ.)
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво, браво!” от БСП ЛБ.)
Предложението е прието с аплаузи.
Подлагам на гласуване пълната редакция на § 11 по доклада, който става § 12, ведно с току-що приетото редакционно изменение.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател! Благодаря, колеги!
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок гласуваме двата параграфа.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
„§ 15. В Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 1 от 2014 г.), в чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2). В Търговския регистър, освен обстоятелствата по чл. 4, се вписват и:
1. данни за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление, представляващи лица – техните имена, гражданство и дата на раждане;
2. идентифициращите данни за действителните собственици – физически лица, съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 14, който става § 15.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
Тук, госпожо Председател, отново по предложение за редакционна поправка от отдел „Законодателни референти” предлагат в § 15, който става § 16, думите „13 и 14” да станат съответно „14 и 15”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много странна техника за доклад на второ четене, господин Кирилов. (Уточнения между председателя Цецка Цачева и докладчика Данаил Кирилов.)
Колеги, това се налага от новия параграф, който приехме, поради което с едно число се измества номерацията на параграфите.
Подлагам на гласуване предложението в § 15, който става § 16, вместо думите „13 и 14” да се чете „14 и 15”.
Става дума за номерация на параграфи по начина, по който вървят в доклада. Дори да не го гласуваме, във „Финални текстове” са длъжни коректно да направят препратките, но аз разчитам на Вашата подкрепа.
Подлагам на гласуване предложението за съответна преномерация на два от параграфите.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Още едно последно гласуване по този Законопроект – пълната редакция на § 15, който става § 16, ведно с приетата промяна на номерацията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това е приет на второ четене и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател и уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И аз Ви благодаря, уважаеми господин Кирилов. (Единични ръкопляскания от БСП ЛБ.)

Следващата точка е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
Доклад за първо гласуване на Комисията по правни въпроси.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, госпожо Председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 554-01-7, внесен от Петър Владиславов Славов, Мартин Димитров Димитров и Атанас Петров Атанасов на 15 януари 2015 г.
На свое заседание, проведено на 18 февруари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 554-01-7, внесен от Петър Владиславов Славов, Мартин Димитров Димитров и Атанас Петров Атанасов на 15 януари 2015 г.
От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Петър Владиславов Славов.
Предложеният Законопроект цели промяна на режима на заплащане и присъждане на разноските на страните, свидетелите и възнагражденията на вещи лица в административнонаказателното производство, като възлага заплащането им в тежест на загубилата делото страна да се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
В дискусията участие взеха народните представители Христиан Митев, Чавдар Георгиев и Петър Славов.
Господин Христиан Митев изрази опасения от възлагането на държавна такса за съдебно оспорване, предвид достъпа до правосъдие и затова той счита, че следва да се запази настоящата уредба.
Господин Чавдар Георгиев подкрепи по принцип предложения Законопроект, но обърна внимание, че с въвеждането на държавна такса би се осуетил достъпът до правосъдие.
В подкрепа на Законопроекта господин Славов репликира, че таксата за съдебно обжалване в настоящия момент е в размер на 10 лв. за физически лица и с предлаганите промени не би им се ограничил достъпът до правосъдие.
В хода на дискусията народните представители изразиха подкрепата си към така предложения Законопроект.
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси със 7 гласа „за”, без „против” и 5 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 554-01-7, внесен от Петър Владиславов Славов, Мартин Димитров Димитров и Атанас Петров Атанасов на 15 януари 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви.
От името на вносителите има думата господин Петър Славов.
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Благодаря и на Правната комисия за подкрепата, която даде на тези законодателни предложения.
Сега ще се опитам да убедя тези колеги, които на Комисия гласуваха с „въздържал се”, че все пак си струва да се подкрепи този Законопроект.
Той касае една несправедливост, която не е нова, отдавна е позната, но решаването й винаги е било отлагано с мотива, че предстои кодификация на тази материя и това би трябвало да залегне там. Само че доста години вече чакаме Кодекса за административните нарушения и наказания, но продължава да го няма. Затова предлагам да решим този проблем, а когато дойде Кодексът, още по-добре.
За какво става дума? Става дума за разноските, които всяка страна прави по административнонаказателните дела и невъзможността впоследствие тя да ги претендира и да й бъдат присъдени от загубилата страна.
Знаете, че при административните дела по Административнопроцесуалния кодекс това е така и там страната може да претендира разноските си и загубилата плаща. Независимо че Административнопроцесуалният кодекс се прилага към Закона за административните нарушения и наказания, в ЗАНН по-скоро не е предвидена такава възможност и съдебната практика приема, че разноски там не се дължат и не се присъждат, тоест остават за страната, която ги е сторила, както пишат съдиите. Това, за съжаление, често се превръща в проблем за даден жалбоподател, тъй като знаете, че на практика там се обжалват административнонаказателни постановления, издадени от орган на властта. Предвид на това, че често материята е специализирана и специфична, въпросният жалбоподател, знаейки, че няма да има възможност след това да си възстанови разноските, дадени за процесуален представител, често се отказва или не ангажира такъв. За съжаление, дори откровено незаконосъобразни наказателни постановления остават в сила.
В този смисъл мисля, че нещата са разумни. Логично е, както мисля ще се съгласите, страната, която е загубила дадено дело, която е издала едно незаконосъобразно наказателно постановление да обезщети най-малкото под формата плащайки направените разноски на страната, която го е спечелила.
Разбира се, тук има и друг момент, че действително има недобросъвестни граждани, които често злоупотребяват или се случва да злоупотребяват с тази материя и да обжалват бланкетно каквото им хрумне. Аз се надявам върху тях да има дисциплиниращ ефект и да спрат да обжалват каквото им хрумне, защото тогава пък ще дължат разноски на държавата за удоволствието да са водили този съдебен процес.
Както знаете, има един Закон за отговорността на държавата и общините за вреди. За съжаление и по този ред не е възможно да се претендират разноски. Съдебната практика прилага, че с оглед, както приема, доброволността на ангажирането на процесуален защитник по тези дела и елемента на доброволност, на практика не може да се приложи този закон и да се претендира присъждане на разноски. Така че очевидна е необходима изрична регулация в закона, а мястото му е в ЗАНН.
Една от основните забележки, която колегите, които гласуваха „въздържали се” на Комисия, направиха, беше дали пък въвеждайки такса за обжалване няма да се ограничи достъпът до правосъдие на гражданите. Както аз и на Комисия отбелязах, таксата практически вече е символична. Тя е в размер на 10 лв. за съдебно обжалване пред първата инстанция, а за касационна пред тричленния съдебен състав тя ще бъде 5 лв. Така че мисля си, това не е чак такава тежест, която да ни притесни, но между двете четения, ако се получат сериозни опасения и становища, съм готов това да го коментираме, ако трябва и да отпадне. Но, пак Ви казвам, мисля, че по-скоро е символична и може да бъде оставена, както на практика се дължи държавна тайна за всички дела по АПК, които се провеждат и към които се прилагат.
И последното, което ще кажа – надявам се тези промени, ако се приемат, да спомогнат и за по-качествен съдебен процес. Предполагам знаете, колеги, много трудно по административнонаказателните дела могат да се допускат експертизи, тъй като те на практика по сегашния ред ще бъдат за сметка на бюджета на съдебната власт, тъй като накрая няма да бъдат присъдени разноските. Това, за съжаление, също влияе на качеството на процеса и се надявам когато съответната страна, която ги иска, внася по установения ред депозити за назначаване на вещо лице това да способства и магистратите да бъдат малко по-отворени, да допускат експертизи с оглед изясняване на всички обстоятелства около дадено дело.
Надявам се, разбира се, и самият съдопроизводствен процес да се ускори, тъй като огромна част от делата пред районните съдилища, а като касационна инстанция и пред административните съдилища, са именно по този закон – по ЗАНН. На практика ако намалее размерът на бланкетните жалби, това безспорно ще се отрази на целия съдебен процес и ще облекчи тази част от магистратите, за да могат да раздават по-ефективно в цялата си останала работа. Благодаря. Ако има въпроси – разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Славов.
Дебатите са открити.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, както разбрахте от доклада на уважаемия председател на Правната комисия, аз на Правна комисия изразих опасенията си по отношение на държавната такса, която се въвежда при оспорване на административнонаказателните постановления. В останалата си част Законопроектът на колегата Славов, разбира се е коректен. Нямам възражения по отношение на това да бъдат възложени разноските по делата на загубилата страна – принцип, който го има не само в административния, а и в гражданския процес.
По отношение на държавната такса имаме принципни съображения.
Колега Славов, проблемът не е само и единствено в размера. В края на краищата административнонаказателното производство не е чисто административно производство. Неслучайно Законът за административните нарушения и наказания препраща към Административнопроцесуалния кодекс и към Наказателно-процесуалния кодекс, тъй като по естеството си това е едно наказателно производство. В производството по наказателни дела нямаме държавни такси и не би следвало, според мен, сега тепърва да възлагаме на гражданите и на бизнеса такива такси, независимо от техния размер. Казвам го и като чисто принципно съображение, ако щете от теоретична гледна точка.
Така че, ако сте готов да преосмислите позицията си по отношение на държавните такси, ние ще подкрепим този законопроект, тъй като това е единственото, което ни притеснява. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Митев? Няма.
Господин Кирилов – за изказване.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, коректно е да уточним следното. В дебатите в Правна комисия ние подкрепихме по принцип законопроекта, внесен от колегата Петър Славов. Изключително коректно беше уточнението, което и колегата Митев направи преди малко.
Всъщност взех думата, за да докладвам на Вашето внимание Становище на Министерството на финансите във връзка с внесения законопроект, което смята, че се предлагат принципни и съществени изменения – такива, които ще натоварят в значителна степен държавата като разноски. Посочва се разликата, че административнонаказателното производство не е симетрично, не е аналогично на гражданското и на общото административно производство, като се уточнява, че по отношение на разноските в наказателното производство, ако обвиняемият бъде оправдан, той има правната възможност за защита по друг нормативен ред – това е Законът за отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите.
Взех думата, за да посоча съображенията в това становище.
Ако бъде подкрепен проектът на първо четене, също така ще помоля да имаме достатъчно време между първо и второ четене, за да успеем да дебатираме максимално изчерпателно двата аспекта в предложения законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов. Реплики?
Господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Това е едно интересно становище на Министерството на финансите, господин Кирилов. То малко ми напомня тяхното становище, което дадоха и по ДОПК, когато коментирахме изместване на подсъдността на някои данъчни и административни дела. Тогава те пак възразиха, че това едва ли не ще доведе до допълнителни разходи за държавата и за Министерството. Но аз имам един много прост отговор, който е приложим и там, и тук и той е просто да не бъдат издавани незаконосъобразни наказателни постановления. Тогава разходите, които държавата, респективно Министерството на финансите прави, ще могат да бъдат претендирани от съответната страна, която очевидно, след като постановлението не е незаконосъобразно, а законосъобразност другата страна няма как да спечели делото и ще дължи разноски. Мисля, че проблемът на практика се решава. Така че това е моята препоръка задочно към Министерството – просто да не се издават незаконосъобразни наказателни постановления. Тогава мисля, че проблем няма да има. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Славов.
Втора реплика?
Дуплика – господин Кирилов? Няма да ползвате.
Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Не.
Дебатът е закрит.
Моля народните представители да влязат в залата, предстои гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, внесен от господин Славов, господин Димитров и господин Атанасов.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 49, против няма, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Славов.
Квесторите, моля поканете народните представители в залата.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Моля за прегласуване.
Госпожо Председател, виждам, че доста колеги все още влизат и не успяха да гласуват. Както обикновено казваме, това е Законопроект, подкрепен от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не виждам движение в пленарната зала, което да доведе до увеличаване броя на гласувалите народни представители.
Поставям на прегласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания.
Гласували 98 народни представители: за 58, против 1, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
От името на парламентарна група – заповядайте. (Реплика на народния представител Славчо Атанасов встрани от микрофоните: „Госпожо Цачева, това беше важно да мине”.)
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ПФ): Госпожо Председател, колеги народни представители! Нашата група е учудена, защото това предложение на колегата Славов изключително много облекчаваше административния процес и в същото време помагаше на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Атанасов, от името на парламентарни групи могат да се правят изявления, но по точки, извън дневния ред. Така че го възприемам като процедура.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Разбрах, госпожо Председател.
Учуден съм защо част от групата на ГЕРБ бламираха това предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към следващата точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА СЪВМЕСТЕН КОНТРОЛ, КОЙТО ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЯВАН НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ МАКАЗА – НИМФЕЯ.
Доклад от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Господин Атанасов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа – Нимфея, № 502-02-4, внесен от Министерския съвет на 16 февруари 2015 г.
На свое заседание, проведено на 25 февруари 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа – Нимфея, № 502-02-4, внесен от Министерския съвет на 16 февруари 2015 г.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи: Момчил Панчев – началник-отдел „Гранични проверки”, и Ива Захариева – началник-сектор в дирекция „Международно сътрудничество”.
През 2008 г. е подписано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол при преминаване на границата, което е ратифицирано и е обнародвано в „Държавен вестник”.
Споразумението разписва основните правила за извършване на съвместни гранични проверки на сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове по общата граница. Със същото Споразумение двете страни поставят началото на съвместен граничен контрол на ГКПП Кулата – Промахон, като се съгласяват входящият и изходящият контрол да се извършват на ГКПП Промахон на гръцка територия.
Съгласно чл. 1, ал. 6 от Споразумението договарящите страни могат да се споразумеят чрез разменяне на писмени уведомления да разширят прилагането на Споразумението и по отношение на други гранични контролно-пропускателни пунктове.
През 1995 г. България и Гърция сключват Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на три нови гранични контролно-пропускателни пункта и пътни връзки между двете страни.
На 18 юни 2014 г. Министерският съвет взе Решение за одобряване на Проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за извършване на съвместен контрол при преминаване на границата на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа – Нимфея, като основа за водене на преговори и за сключване на Споразумението чрез размяна на вербални ноти. Въз основа на това Решение през юли 2014 г. е сключено Споразумението чрез размяна на вербални ноти.
Със Споразумението договарящите страни се съгласяват да разширят приложението на Споразумението от 2008 г. и по отношение на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа – Нимфея. Предвижда се входящият и изходящият контрол да се извършват на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа на българска територия.
В резултат на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие следното становище:
Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България, да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа – Нимфея, № 502-02-4, внесен от Министерския съвет на 16 февруари 2015 г.
Становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е прието с единодушие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Дебатите са открити.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа – Нимфея.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Атанасов – предложение за второ четене.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС АТАНАСОВ: Госпожо Председател, предлагам да подложите на второ гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на ГКПП Маказа – Нимфея, № 502-02-4, внесен от Министерския съвет на 16 февруари 2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението в едно пленарно заседание да бъдат проведени двете четения, съответно първо и второ гласуване, по този Законопроект за ратификация.
Гласуваме.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, доклад за второ четене.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа – Нимфея
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа – Нимфея, сключено чрез размяна на ноти на 17 юли 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на второ гласуване докладвания Законопроект за второ четене.
Режим на гласуване.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това Законопроектът за ратификация е гласуван и на второ четене.
Уважаеми колеги, в оставащите малко повече от пет минути е несериозно да започнем следващата точка, която е: Първо гласуване на законопроекти, няколко на брой, за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, поради което сега ще обявим почивка до 11,00 ч., когато продължаваме с парламентарен контрол, а първото четене на законопроектите за ГПК ще останат за следващата пленарна седмица.
Почивка до 11,00 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, заседанието продължава с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 6 до 12 март 2015 г. от:
- народните представители Искрен Веселинов и Красимир Каракачанов към Теменужка Петкова – министър на енергетиката, относно изпълнение на декларираната политика за икономии в държавните енергийни дружества. Следва да се отговори писмено до 20 март 2015 г.;
- народния представител Магдалена Ташева към Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, относно искане от Европейската комисия чрез една от дирекциите на Министерството на вътрешните работи на финансова помощ в размер на 8402845.89 евро за спешни мерки с цел по-добро обгрижване на незаконните емигранти, нахлуващи през зелената българо-турска граница. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 март 2015 г.;
- народния представител Румен Гечев към Владислав Горанов – министър на финансите, относно подписан нереципрочен Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 март 2015 г.;
- народния представител Иван Иванов към Тодор Танев – министър на образованието и науката, относно нормативната уредба, регулираща смяна предназначението на неизползваеми училищни сгради. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 март 2015 г.
Писмени отговори за връчване от:
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Светла Бъчварова;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народните представители Светла Бъчварова, Георги Божинов и Добрин Данев;
- министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Петър Беков;
- министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народния представител Илиан Тодоров;
- министъра на правосъдието Христо Иванов на въпрос от народния представител Илиан Тодоров;
- министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Илиан Тодоров;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Илиан Тодоров;
- министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народния представител Илиан Тодоров;
- министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народния представител Настимир Ананиев;
- министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Кирил Цочев.
Заповядайте, колега.
Писмени отговори от:
- министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Димитър Гечев;
- министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Димитър Делчев;
- министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народния представител Атанас Зафиров;
- министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Мустафа Карадайъ;
- министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Мустафа Карадайъ;
- министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Валентин Павлов;
- министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Валентин Павлов;
- министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народния представител Красимир Богданов;
- министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народните представители Методи Андреев и Петър Славов;
- министъра на правосъдието Христо Иванов на въпрос от народния представител Султанка Петрова;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Георги Божинов, Добрин Данев и Светла Бъчварова;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Стефан Кенов;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Стефан Кенов;
- заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Валентин Василев.
Преди да преминем към въпросите, зададени към вицепремиера господин Калфин, изявление от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Госпожа Мариана Георгиева.
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес министър Лиляна Павлова би трябвало да отговаря на моя въпрос към нея: защо новата 265-та община Сърница, област Пазарджик, отсъства от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г., след като тази община е създадена с Решение на Министерския съвет № 285 от 9 май 2014 г. и Указ на Президента от месец юли 2014 г.?
Министър Павлова днес ще отговаря на много въпроси, но този, който се отнася за община Сърница и мястото й в политиката на Министерския съвет, част от която собствено и нейна компетентност, е отложен, а в другиден – 15 март 2015 г., съгласно Указ № 3 от 8 януари 2015 г. на Президента жителите на Сърница, Побит камък и Медени поляни ще изберат своя нов първи кмет на новата си община. Нямам разумно обяснение защо министър Павлова отлага отговора на този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Георгиева, нека да не участваме в предизборната кампания.
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА: Не разбирам защо в днешния ден тя бяга от отговора?! Защо трябва да бъде отложен този отговор? Може би защото трябва да се избяга от отговорност два дни преди вота?
Жителите на новата община заслужаваха да чуят именно днес отговора, зададен съгласно Правилника на Народното събрание, госпожо Председател. Особено след като миналия петък Лиляна Павлова се срещна с тях в Сърница. Понеже те са пред избор в неделя, всички сме длъжни пред техния информиран избор.
Аз ще бъда търпелива да чуя отговора на министър Павлова, но като народен представител от Парламентарната група на ДПС от 13. многомандатен избирателен район – Пазарджик, изпълнявам отговорността си пред всички жители на трите населени места да им кажа информацията от парламентарната трибуна.
Днес, в навечерието на изборите за кмет на община и за общински съветници – тази трибуна по принцип е най-високата в държавата и нея избирателите и гражданите на България я чуват ясно – жителите на Сърница, Побит камък и Медени поляни трябва да знаят, че тяхната новоучредена 265-та община отсъства от приоритетите, целите и мерките в програмата на правителството за стабилно... (Ораторът говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Георгиева, отнемам Ви думата. (Шум и реплики от ДПС.)
От името на парламентарни групи могат да се правят изявления по теми, които са извън дневния ред. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
Няма как във времето за парламентарен контрол (народният представител продължава да говори при изключени микрофони), под името на подобно изявление от парламентарна група да говорите за нещата, за които стана дума. (Народният представител Мариана Георгиева продължава да говори при изключени микрофони.)
Дала съм Ви думата за изявление от името на група само за теми, които са извън дневния ред. (Шум и реплики от ДПС. Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.)
Господин Казак, надявам се, за Вас като опитен парламентарист да успеете да убедите госпожа Георгиева, че не може във времето за изявление от името на парламентарна група да говори по теми, които са в дневния ред. (Ораторът непрестанно говори при изключени микрофони.)
Госпожо Георгиева, ще Ви санкционирам и ще Ви освободя от залата. (Шум и реплики от ДПС. Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
Госпожо Георгиева, за последен път – отнемам Ви думата. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
Отнемам Ви думата, госпожо Георгиева. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
Поради неспазване на разпоредбите за залата, прекратявам заседанието.
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА: Не може да ме санкционирате, госпожо Председател... (Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прекъсвам заседанието за 10 минути. Прекъснато е заседанието! Камерите да бъдат изключени. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони. Ръкопляскания от ГЕРБ и от ДПС.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Господин Казак – по начина на водене.
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, от името на Парламентарната група на ДПС остро протестирам срещу флагрантното нарушение на Парламентарния правилник, което беше извършено от Вас преди малко, отнемайки възможността и суверенното право на изявление от името на парламентарна група, закрепено в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и неограничено с нито едно условие, освен да не е по тема, свързана с дневния ред на днешното заседание.
Изявлението от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, което трябваше да бъде направено от нашия колега проф. Мариана Георгиева, нямаше нищо общо с днешния дневен ред на Народното събрание и Вие нямахте право да я прекъсвате, нямахте право да й отнемате думата. Това е прецедент в парламентарната практика, срещу което ние остро протестираме и ще отнесем този въпрос до Етичната комисия на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Казак.
По начина на водене – господин Ангелов.
Заповядайте.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Госпожо Председател, господин заместник министър-председател, дами и господа! Госпожо Председател, призовавам Ви явно с оглед наближаване на изборите, които предстоят есента, и сега тези, които са в Сърница, когато има излъчване на живо по Националната телевизия и Националното радио и когато колегите народни представители, както в случая с ДПС – тръгват да водят предизборна кампания, да призова Националната телевизия и Националното радио да спрат прякото излъчване, защото по този начин се нарушава предизборната кампания.
Затова Ви призовавам – не позволявайте на подобни народни представители да правят предизборна кампания от трибуната на Народното събрание. То е ясно какво целú ДПС. Ясно е кой иска да наелектрилизира етническия мир в България. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Към двамата колеги, които направиха процедури по начина на водене. Право на всяка парламентарна група е във времето за парламентарен контрол и в условия на режим на пряко излъчване да направи изявления от името на парламентарна група, спазвайки обаче разпоредбата на Правилника, че това трябва да бъде по въпроси извън дневния ред на пленарното заседание.
Изявлението от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи бе поискано от проф. Мариана Георгиева и бе допуснато да се осъществи. В стенограмата ясно е записано, а и всички Вие чухте, че се започна с оспорване на законово по нашите правила отлагане на въпрос, по-скоро на неговия отговор със 7 дни – нещо, за което в края на вчерашното пленарно заседание коректно съм уведомила всички народни представители. До този момент, до който говореше представителят на Движението за права и свободи, по тема, която е в конкретната точка, която върви в момента, а именно парламентарният контрол, е недопустимо по такъв въпрос да се иска изявление от името на парламентарна група.
Не бих могла да знам – нито аз, нито който и да било от останалите колеги, които днес ръководим пленарното заседание, как ще се развие това изявление. Неколкократно обърнах внимание на госпожа Георгиева да преустанови със спекулирането по отношение на министър Павлова, че видите ли, едва ли не с оглед на предизборната кампания и ситуация в Сърница тя е отложила този въпрос. Заявявам, отлагането е само на основание правото, което й се дава с оглед правилата в нашия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
МУСТАФА АХМЕД (ДПС, от място): Няма точка от дневния ред!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към първия въпрос към господин Калфин, който ще бъде зададен от Димитър Гечев и Светлана Найденова относно вероятни злоупотреби с европейски средства в Центъра за настаняване от семеен тип в град Велинград.
Заповядайте, господин Гечев. (Народните представители от ПГ на ДПС напускат залата. Шум и реплики в ПФ).
Колеги, моля без подмятания!
ДИМИТЪР ГЕЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин заместник министър-председател, получих сигнал от служители, работещи в Центъра за настаняване от семеен тип – град Велинград, за злоупотреби с изразходването на европейски средства по проект „Шанс за всяко дете“. Проектът се управлява от общината. Част от нарушенията, за които бях сезиран, са значително завишаване на средствата за превоз на децата, за закупуване на дърва за огрев, консумативи, дрехи на децата, работно облекло на служителите. В същото време част от служителите, работещи в Центъра, не са получавали възнагражденията си за около шест месеца.
В тази връзка бих искал да Ви попитам: извършена ли е проверка от Министерството на труда и социалната политика в Центъра за настаняване от семеен тип в град Велинград? Има ли констатирани нарушения и ако има такива, кои са извършителите и какви мерки ще бъдат предприети? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът господин Калфин.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гечев, проектът, за който Вие споменахте, е един от 79-те общо общински проекти в рамките на Компонент 2 – разкриване на социални услуги в общността от процедура „Да не изоставим нито едно дете“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007 – 2013 г.
В тези проекти на практика се извършва политика, която мисля, че е чакана отдавна от обществото. Това е деинституционализация на тези големи домове за деца и осигуряване на много по-добри условия за живот на децата в центрове от семеен тип.
Проектът е конструиран така, че тези центрове се създават и започва функционирането им с европейски средства, но те се управляват от общините. Идеята е след това финансирането да продължи като делегирани дейности през общините. Затова общините са тези, които носят отговорност за цялостната организация.
Министерството на труда и социалната политика има отношение към установяване на стандартите, на политиките, които трябва да се следват в тези центрове и, разбира се, докато те се финансират с европейски средства, контролът върху тези европейски средства.
Конкретно за случая, който доби доста медийна популярност. Стойността на целия проект е 330 хил. 546 лв., от тях има преведено авансово плащане в размер на 66 хил. 109 лв. Проектните дейности трябва да приключат в края на месец юли 2015 г. – проектът още не е приключил, след което той ще мине като финансиране, делегирано от държавния бюджет.
Всички необходими проверки са извършени от Министерството на труда и социалната политика в Центъра за настаняване. Проверките са направени от управляващия, от договарящия орган по Оперативна програма „Човешки ресурси” и от Инспектората на Агенцията за социално подпомагане. Не са установени злоупотреби с европейски средства. Установени са различни преразходи, свързани с транспортиране на децата и с някои други разходи, но при всички случаи – това е много ясно – те няма да бъдат установени като европейски разход и няма как да бъдат признати за европейски разход, което означава, че ще бъдат поети от бюджета на общината. От тук нататък бюджетът на общината не е в Министерството на труда и социалната политика, което може да окаже контрол по какъв начин то да ги изразходва.
Не са спазени в отделни случаи и принципите за икономичност и ефективност при изразходване на средствата. Злоупотреби обаче с европейски средства не може да се установят. Част от разходите, които са направени, когато бъдат предявени от общината за верифициране, те просто няма да бъдат изплатени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Калфин.
Реплика? Няма да ползвате реплика.
Преминаваме към въпроса на госпожа Мая Манолова относно великденските надбавки на самотни пенсионери.
Слушаме Ви, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Калфин! Великденските добавки за пенсионерите дълбоко развълнуваха хората от третата възраст. Макар и скромната сума от 40 лв. за хората, които живеят под прага на бедност, тези 40 лв. се оказаха много важни – възможност по един по-нормален начин да посрещнат предстоящите Великденски празници. Поздравявам от тази трибуна правителството, затова че направи този жест към хората, които са в най-трудна ситуация и имат нужда от подкрепа от българската държава.
Само че емоциите около този жест на властта не са еднозначни и това е винаги в случаите, в които добавки не се дават на всички пенсионери, а само на определена част от тях. Тези, които с малко надвишават тавана от 284 лв., не получават нищо и, естествено, са разочаровани. Най-огорчени обаче от решението на правителството са самотните пенсионери – тези, които съдбата е ощетила, като ги е оставила сами в крайната фаза на своя живот да се справят с мизерия, с лишения, със сметки, с трудна среда в условията на икономическа криза. Тези пенсионери, макар да получават пенсии под 286 лв., с вдовишките надбавки надвишават таванът, който е определило правителството и в крайна сметка не получават нищо. Така са изправени пред следната ситуация: веднъж ги е ударил животът, като ги е оставил сами – без съпруг да се справят през трудната трета възраст, втори път, ги удря правителството на четворната коалиция, като ги лишава от тези великденски надбавки.
Не казвам, че сте го направили нарочно, но тъй като този проблем става ясен на Вас и на правителството, въпросът ми е: ще предприемете ли действия за промяна в министерското постановление, така че тази несправедливост да бъде поправена?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът господин Калфин.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, благодаря Ви за оценката, за това че са осигурени средства за великденски добавки към пенсиите.
Искам да Ви кажа, че искреното ми желание е да се увеличат пенсиите, а не да разчитаме на добавки, на които хората с ниски доходи в пенсионна възраст разчитат всяка година и не всяка година ги получават.
Така или иначе, доколкото добавките – било то коледни, или великденски, не са част от пенсионното заплащане, от изчисленията по пенсиите, на практика те са допълнителни плащания, които имат характера на социални плащания. Тук има два подхода, по които действително има различна дискусия, имало е практика в използването и на двата подхода. Или отделените средства от преизпълнението на бюджета отиват при хората с най-ниски доходи, или те се разпределят за всички.
Между другото, предишното правителство – на господин Орешарски, е приложило и двата метода, като великденските добавки през 2014 г. – хората с до 150 лв. са получили по 50 лв., а по 40 лв. са получили тези, които имат доход между 150 и 250 лв. Всички с над 250 лв. са получили по 20 лв. добавка за Великден. Това е било решението за предишния Великден.
Сега приемаме подход, който дава и осигурява пенсионни добавки на близо 60% от пенсионерите и това са хората, които са с най-ниски доходи – те са около 200 хиляди повече от тези, които са получили за Коледа, включително по времето на правителството на господин Орешарски. Това са хората, които получават най-ниски пенсии и пенсиите им като общ доход са под 286 лв.
Вие поставяте въпроса за тези, които получават така наречените „вдовишки добавки” или една четвърт от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Не бих казал, че тези хора няма да получат допълнителни добавки. Тези, които са с до 286 лв., са общо 282 хил. 530 души, което означава, че 282 хил. 530 души, които получават вдовишки добавки, ще получат допълнителна добавка към пенсиите за Великден. Пенсията, която се получава за починал съпруг е допълнение към личната пенсия на всеки един пенсионер, затова тя се отчита в общия разход. Така е правило, апропо, и правителството на господин Орешарски, когато е плащало не до 286 лв., а до 251 лв. през месец декември 2013 г., така че това не е нова практика. Тази практика досега се е използвала винаги. Вие, ако искате промяна, може би е трябвало да сте я искали и преди това или сега изведнъж виждате някакви нови обстоятелства.
Отново казвам: 60% от пенсионерите, включително 282 хил. 530 души, които получават вдовишки добавки, ще получат надбавката си към пенсиите за Великден. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Калфин.
Реплика – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Калфин, разбира се, че възразихме и срещу решението на правителството на Пламен Орешарски по време на Коледата на 2013 г., затова и след това великденските надбавки бяха раздадени на всички пенсионери. В крайна сметка сумата за държавата е една и съща – 50 милиона струваха, по 50 лв., само на най-бедните пенсионери през месец декември 2013 г. Петдесет и осем милиона лева струваше диференцираното раздаване на великденски надбавки през 2013 г. Умишлено не връщам лентата назад и тонът, който използвам от парламентарната трибуна днес, е повече от смирен. Това е, защото наистина искам да чуете това, което Ви казвам, и да направите необходимото министерското постановление да бъде променено.
Давам Ви следния пример, който ми посочиха пенсионерките вдовици. Пенсионерка вдовица, която получава пенсия от 210 лв., заради вдовишката надбавка получава 295 лв. и не получава въпросните великденски надбавки. Нейната съседка, също пенсионерка, която има пенсия от 250 лв., тъй като съпругът й е жив – получава 500 лв., но тя е под 286 лв. таван, получава вдовишка надбавка. Не можете да си представите колко са важни за българските пенсионери тези 40 лв.! Това очевидно е несправедливо, защото, ако съпругът на пенсионерката вдовица беше жив, той щеше да си получава неговите 300 лв. пенсия, освен това тя щеше да получи въпросните великденски надбавки.
Така че, първо, животът е несправедлив към пенсионерите, които са без съпрузи и, второ, правителството е несправедливо като ги лишава от въпросните великденски надбавки.
Няма да се спра дотук и ще настоявам пред финансовия министър, ако трябва и пред премиера Бойко Борисов, този въпрос да бъде решен, защото той е изключително важен за пенсионерите, които живеят сами.
Тук, ако трябва все пак да кажа и няколко думи за предишното управление, от което Вие бяхте част, с премиер Сергей Станишев – тогава надбавки се даваха на всички пенсионери. Даже през 2007 г., Вие сигурно си спомняте, те получиха по 150 лв. – сериозни суми. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Така че правителството – затова поздравих и Вашето, е длъжно в условията на криза да обръща внимание на най-бедните български граждани. Очаквам от Вас наистина да предприемете действия за промяна на това министерско постановление – то не е справедливо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Калфин.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Манолова, справедливостта в случая изчезва в момента, в който не говорим за нормални пенсионни плащания, а за допълнителни социални плащания и затова те отиват за хората с най-ниски доходи.
От примера, който Вие дадохте, за двете съседки, които са Ви ангажирали – едната получава 295 лв. и е сама, а другата със съпруга си получава 750 лв., което означава по 370 лв. на човек. Това означава ли, че ако има и трета съседка, която получава 295 лв., без да получава допълнителна вдовишка пенсия – тя също не би получила допълнителни 40 лв.? Това е социална помощ – това не е пенсия, не е пенсионно. Пак Ви казвам, бих искал да се увеличат всички пенсии. Това се случваше. Между другото през 2007 г., 2008 г. държавата беше в друго финансово положение, но доколкото се дава добавка, тя се дава на хората, които на човек получават най-ниски доходи. Това е принципът. В момента, в който започнем да се отклоняваме от този принцип и да търсим различни отклонения, тогава се появява най-голямата несправедливост.
Това е възможността и се надявам в бъдеще да има много повече възможности, включително за увеличаване на пенсиите. Това е възможността! А дали да ги раздадем на всички, както е било във Великден миналата година? Хората над 250 лв. доход от пенсия получават по 20 лв. Извинявайте, но по-добре да се даде повечко на тези с по-ниски доходи. Това е, пак казвам, еднократно или двукратно в годината, а не ежемесечна пенсия.
Нека да помогнем на хората, които имат най-много нужда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Калфин, за участието в днешния Парламентарен контрол.
Преминаваме към въпросите, отправени към министър Москов – министър на здравеопазването. Той ще отговори на първия въпрос, поставен от господин Станислав Станилов, относно законовата защита на лекари срещу лица, които не зачитат достойнството и професионализма им.
Слушаме Ви, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, на 28 юни 2013 г. бе приет Закон за допълнение на Наказателния кодекс, който инкриминира нападенията над медицински лица, учители и възпитатели. От този момент те се ползват с по-висока степен на защита при нападение и се приравняват към съдии, прокурори и полицаи. Този вид защита осигурява по-строги наказания за нападателите.
Промяната бе предложена в няколко законопроекта, като народните представители от „Атака” бяха автори на единия, активно го защитиха в пленарна зала и дори предлагаха още по-високи санкции. До закона се стигна след като в София пострада поредният екип на Спешна помощ при изпълнение на задълженията си. Събитията в последно време показват, че законът не се прилага с цялата си мощ, особено когато нападателите произлизат от циганската общност.
В тази връзка моля да ми отговорите: имате ли сведения колко от известните нападатели са осъдени по смисъла на споменатия закон и според Вас прилага ли се той с цялата си сила срещу тези престъпници? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Господин министър Москов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Станилов, аз имах възможността да отговоря на сходен въпрос на Ваш колега народен представител, но така или иначе във връзка с поставения от Вас въпрос.
По информацията на Центровете за спешна медицинска помощ инцидентите с агресии над медицински екипи на Спешна помощ за 2013 г. са 145 броя, за 2014 г. – 225 бр. Пострадалите медицински специалисти не във всички случаи са подали оплаквания в полицейските управления. Това е факт. Независимо от влязлата в сила от 9 юли 2013 г. промяна в Наказателния кодекс е забелязано нарастване на инцидентите през последната година. От момента на предприемане на промяната в чл. 131, ал. 2 на Наказателния кодекс, която инкриминира причиняването на телесна повреда на медицински специалисти при или по повод изпълнение на служебните му задължения, присъдите са следните: четири ефективни присъди – една глоба от 1000 лв.; едно лишаване от свобода за шест месеца; едно лишаване от свобода за една година; едно лишаване от свобода за три месеца; една условна присъда за три години с изпитателен срок от четири години. Три досъдебни производства и едно дело са завършили без осъдителна присъда поради липса на достатъчно доказателства.
Извън тази суха статистика, ще кажа следното: към момента наистина, след като това беше очевидно проблем, оценен от цялото общество и той не касае конкретната Спешна помощ на дадено място, а възможността въобще Спешна помощ да осигурява това, за което е създадена – винаги съм считал, че е част от националната сигурност на държавата, има много строга хоризонтална и вертикална координация между екипите на Спешна помощ, инструкторите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на вътрешните работи, това веднъж. Координацията е на сериозно ниво. Инциденти винаги ще има, но въпросът наистина е след това законът бързо и с ясно последствие да влиза в задълженията си.
Вероятно в началото на следващата седмица ще подпишем споразумение за съвместни действия с господин Цацаров, на базата на което на хоризонтално ниво – на ниво районни прокурори, служби на Спешна помощ и полиция, да се взимат много бързо и адекватно действия срещу извършителите на такива посегателства. От страна на прокуратурата, при разговора ни по този повод, беше поет сериозен ангажимент в тази насока – наистина да стане ясно, че държавата с цялата си строгост ще наказва такива хора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Господин Станилов, имате думата за реплика.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин Министър, аз съм далече от мисълта да Ви правя комплимент, но Вие бяхте първият министър на здравеопазването от 25 години насам, който поставя въпроса с истинските му имена и затова, разбира се, бяхте обвинен в ксенофобия и във всякакви други фобии, което според мен в случая не е най-важното.
Най-важното във Вашия отговор беше, че Вие не се отказвате от всичко това и данните, които изнесохте, са просто смешни – някъде над 200 престъпления и срещу тях отделни единици осъдени. Явно е, че прокуратурата, както и съдът, се отнасят по стария начин на политическата коректност, на стария принцип на политическата коректност към циганската престъпност.
Аз се радвам, че терминологията, която нашата партия употребяваше още в Четиридесетото народно събрание, че има циганска престъпност, вече не се окачествява от медии и от колеги, включително и от Вас, като етнически определяема престъпност. Тя е просто социално определяема престъпност, тъй като циганската общност, господин министър – аз съжалявам, че тук не можах да намеря един дял от моята книга, в която има цяла студия за циганската престъпност, да Ви я дам, може би от любопитство ще я прочетете, но аз ще я намеря и ще Ви я изпратя – циганската престъпност произхожда от статуса на циганската общност в България. Те не са стационарно население, близо 85% от тях са социални номади. Вие, като добър лекар и като образован човек в тази посока, знаете много добре принципите и законите на биологичната генетика. Но има и нещо друго, което се казва „социална генетика”. Циганската общност няма да бъде променена, адаптирана и интегрирана с мерки, които сега се предлагат в обществото, като образование, като всякакви други мерки и действия на фондации и прочие, и прочие.
В 2005 г. бях цитирал от тази трибуна статистика, в която беше казано, че за около 15 години от външни и вътрешни източници за циганската общност бяха употребени към 1 млрд. долара по различни пътища взети и от тях нямаше никакъв резултат. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Свършвам, господин Председател.
Няма никакъв резултат до този момент и от така нареченото „Десетилетие на циганската интеграция в българската общност” – пак 1 милиард. Още когато приемахме това в Народното събрание, казах от тази трибуна, че няма да има. Друга трябва да бъде политиката. Може би сега тези малко по-строги мерки са началото на такава политика. Аз се надявам с не много голяма увереност, че нещата ще започнат да се променят и ще започне да се прилага...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви!
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: ...извинявайте за израза, принципа за моркова и тоягата, който е нормален за този случай, за този казус. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Извинявайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Моля, моля! Понеже разширихте темата, много повече от проблематиката, засягаща само нападенията срещу медици.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака, от място): Господин Председателю, кога да кажа тази тема, като тук не се поставя този въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Може да се постави за специална дискусия.
Искате ли дуплика, господин Москов?
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (встрани от микрофоните): Господин Председател, като изляза тук, започват – ти си ксенофоб, ти такъв, ти си онакъв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не, не! Никой не Ви упреква, имахте възможност да изложите тезата си.
Заповядайте!
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Станилов, строгостта на закона, адекватността на действията и на полицията, и на прокуратурата, трябва и ще бъдат упражнени, уверявам Ви, спрямо всеки български гражданин, който си позволи да не бъде добросъвестен спрямо закона, независимо дали е циганин, българин, египтянин или какъвто и да било друг. Отделен е въпросът, че има социални причини в цели групи от обществото, каквито са циганските, тези инциденти да са повече.
Имал съм възможността неведнъж да кажа, и не ме притеснява разказът примерно на Движението за права и свободи за ксенофобия, защото битката, която сме повели, не е свързана с етнос или с религия. Тя е свързана с възстановяване на справедливостта в обществото. Справедливостта изисква всички да имаме еднакви права, но и еднакви задължения. Това е целта. Това е целта, а ако щете, това е и философията на участието на политическата ни сила в това управление.
Тези, които финансират социалните системи, тези, които финансират здравната, образователната и системата за сигурност, трябва да имат същите права, а всички останали трябва да имат и същите задължения. Тоест, тук битката е за справедливост.
Само да кажа в тази връзка, че коренът, жилото на възможността някой да размахва етническа карта или каквото и да било в тази връзка, се корени в съзнателното държане на цели групи от обществото извън държавата и извън цивилизацията. Нека да кажем, че в тази връзка подготвяме проект заедно с швейцарското правителство, като в пет от тези места, които аз наричам „цигански гета”, а други хора наричат „аномични общности”, ще има направени здравни служби в центъра на тези места. Американският модел на действие спрямо гетото е този – в центъра на гетото да има полицейска и здравна служба. Тогава започва промяната, тогава започва връщането на държавата в тези места. Когато хората видят, че има държава, която се грижи те да бъдат върнати в рамките на обществото и на закона, няма да може да бъде възможно хора да играят с разказа „етнос”, с разказа „религия”. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
Следващият въпрос към Вас е от народния представител Димитър Шишков относно нарушения на правилата за търговия с лекарствени продукти.
Заповядайте!
ДИМИТЪР ШИШКОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Моят въпрос е относно нарушения на търговията с лекарствени продукти.
Съгласно действащата нормативна уредба в областта на лекарствените продукти в хуманната медицина търговците на едро могат да се снабдяват с лекарствени продукти единствено от производители, вносители или други търговци на едро, както казва чл. 207, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На свой ред търговците на едро могат да снабдяват само изчерпателно предвидените в закона субекти – други търговци на едро, аптеки, в това число болнични аптеки, и дрогерии, а при определени хипотези и Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, лечебни заведения за извънболнична помощ и така нататък. Изрични разпоредби предвиждат и къде може да се осъществява търговията на дребно с лекарствени продукти, тоест доставката до крайния клиент. Видно от тези правила, Законът урежда много ясна линия на доставката на лекарствени продукти: производител, търговец на едро, търговец на дребно, краен клиент. Значението на тази верига е да гарантира качеството и безопасността на лекарствените продукти и защитата на интересите на пациентите. Именно затова линията на доставка е еднопосочна и не би могла да бъде променена с аргументи за икономическа целесъобразност.
Във връзка с постъпили сигнали за нарушения на законовите правила, уреждащи доставката на лекарствени продукти, моля да получа отговор на следните въпроси:
С каква информация разполагате от контролните органи за нарушения на веригата на доставка на лекарствени продукти, а именно за продажба на лекарствени продукти от аптеки, болнични аптеки, на търговци на едро? Какви действия са предприели контролните органи за наказване на подобни нарушения? Какви мерки ще предприемете за засилване на контрола върху веригата на доставка на лекарствени продукти с оглед гарантиране на безопасността на пациентите и обществения интерес?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви, господин Шишков.
Господин Москов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми д р Шишков! Във връзка с Ваше писмо, с което ни предоставяте въпроса за нарушения, казвам следното.
Неспазването на реда за доставки и търговия в неговата последователност между субектите по веригата производител, вносител, дистрибутор, търговец на едро, открита или болнична аптека и потребител във всичките си форми, е безспорно нарушение на законоустановения ред в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и редица подзаконови нормативни актове.
Непосредственият контрол върху лекарствените продукти се осъществява от Изпълнителната агенция по лекарствата, регионалните здравни инспекции и Националния съвет по цени и реимбурсиране. В Изпълнителната агенция по лекарствата не са постъпвали сигнали за подобни нарушения нито пряко от заинтересованите страни, нито чрез други органи и институции, включително и от Българския фармацевтичен съюз. От Изпълнителната агенция по лекарствата не са установявани документирани продажби от аптеки към търговец на едро.
Посоченото нарушение се обективизира и доказва чрез първични счетоводни документи. Естеството на нарушението налага за неговото установяване като част от общия контрол на фармацевтичния порядък, гарантиращ качество, ефикасност и безопасност на лекарствените продукти, да бъде извършвано цялостно проследяване на приходно-разходните документи, фактури и касови бонове на съответния обект, засичане на стоковите наличности и насрещна проверка на друг обект, страна по сделката.
От друга страна, разпоредбите на подзаконовата нормативна уредба задължават търговците на едро и дребно да съхраняват и предоставят за целите на контрола само информация или копия от фактури за закупени лекарствени продукти, които не са официални или първични счетоводни документи.
За осъществяване на ефективен контрол тези действия, за разлика от плановите проверки за фармацевтичния порядък, са отнесени към големия брой търговци на едро и дребно с лекарствени продукти и изискват извършване на насочени проверки за конкретни обекти или продукти, за които наличието на предварителни сигнали са от съществено значение.
В Изпълнителната агенция по лекарствата не е налице и документирана информация за продажби от болнични аптеки към търговци на едро. Болничната аптека не е самостоятелно юридическо лице, а структурно звено в болнично заведение, като последното получава и издава съответни фактури за извършени доставки и продажби.
Планираните мерки за ефективно противодействие срещу незаконосъобразни практики по веригата на доставка на лекарствени продукти са насочени към срочно организиране на система за взаимодействие и оптимизиране на контрола между органите и системата на здравеопазването – Изпълнителната агенция по лекарствата, регионалните здравни инспекции, НЗОК и Национален съвет по цени и реимбурсиране, както и с други органи на изпълнителната власт, чрез съответни съвместни проверки и предоставяне и набиране на данни.
В конкретния случай е наложително споразумение с Националната агенция за приходите, тъй като се касае за контрол на финансови правоотношения между търговците с лекарствени продукти, които кумулират като последващи нарушения по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
С две думи, наистина предвиждаме такива съвместни проверки, в които са задължителни представителите на Инспектората на Министерството, на Изпълнителната агенция по лекарствата и на Националната агенция за приходите.
Вероятно сега нямам време, но ще имам възможност след оценката Ви на моя отговор да кажа и други неща в тази връзка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Господин Шишков – за реплика към отговора.
ДИМИТЪР ШИШКОВ (РБ): Благодаря за отговора на господин министъра. Уверен съм, че той ще изпълни всички ангажименти, които е поел, с наша обща помощ.
Този проблем трябваше да бъде повдигнат, защото е много сериозен и от морална гледна точка, не само защото пречи за безопасността на пациентите и за това, което трябва да се спазва като закон.
Аз съм уверен, че с общи усилия ще успеем да постигнем нещата и съм удовлетворен от отговора. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Искате ли да използвате дупликата, за да дадете още информация?
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа, уважаеми д-р Шишков! Наистина – не от куртоазия, а благодаря за поставянето на този въпрос, защото той отваря и друга тема – за паралелния износ на лекарства. Трябва това ясно да бъде казано, и то от трибуната на Народното събрание. Предлагам Ви да инициираме такава дискусия и в Здравната комисия, защото това е проблем и трябва да бъде наречен проблем.
Независимо от противоречията ми с тук седящия д-р Райнов, ще кажа, че поправката за паралелния износ, внесена миналата година от него, беше добра мярка. Това, че Конституционният съд в момента е отменил това нещо, ...
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ, от място): Ама те гласуваха „против” – всички!
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Не, не.
Знаете ли, хайде да се опитаме да свършим някакво нещо сега. Аз казвам, че се е случило нещо добро. Да оценим какви са параметрите, защото Конституционният съд наистина има своите мотиви. Нека да въведем определени различни правила.
Ще Ви кажа конкретен пример – за бързите инсулини. Фирмата доставчик внася 14% над нуждите и отново този инсулин липсва, не стига за всички хора – това е проблемът!
Трябва да бъде ясно казано: ако търсим на ниво Европейски съюз различен начин, по който да договаряме цени на лекарства, а не на същите нива, каквито са в Германия – с техния брутен вътрешен продукт и с техните възможности, трябва много ясно и категорично да обявим, че сме решили въпроса с паралелния износ.
Доктор Шишков, благодаря Ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Народният представител Джейхан Ибрямов е поискал отлагане на въпроса си.
Затова преминаваме към въпрос от народния представител Георги Кадиев относно плановете на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата за оценка на работоспособността.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Министър, задавам въпроса си съвсем добронамерено.
Понеже той е от изключителна важност за голяма част от българското общество, Ви моля за бавен отговор, тъй като забелязвам, че доста бързо говорите, да не рапирате като Снуп дог тук, защото хората искат да разберат това, което им казвате. Не препускайте през въпросите. Зная, че няма време, но те са важни.
Въпросът, който искам да задам е във връзка с Ваша заявка за премахване на териториалните експертни лекарски комисии, така наречените телкове, която направихте преди около месец. Понеже от около 1 месец насам спря разговорът за тази реформа в системата, бих искал да отговорите на следните въпроси.
Има ли в Министерството на здравеопазването вече концепция как да се преструктурира системата за оценка на уврежданията? Работи ли се по въвеждане на методика на Световната здравна организация за оценка на уврежданията? Има ли предприети мерки за провеждане на публичен дебат по евентуален нов механизъм за оценка на уврежданията, тъй като повдигната от Вас тема показа, че мнението на обществото е разделено. Има организации, които защитават позицията за съхраняване на досегашния механизъм, с известни подобрения във функционирането му; има и организации пак на хора с увреждания, които твърдят, че лекарската експертиза, като основа на оценка на уврежданията, е остарял подход и е в противоречие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Предвид на това разнообразие от мнения и становища, как ще отворите публичния дебат и как ще използвате експертизата в тези организации, така че в него да намерят място всички гледни точки? Как в резултат на дебата да се стигне до най-добрия възможен механизъм за замяна на системата телкове или за нейното подобряване?
Какъв е точният брой на инвалидизираните лица през 2014 г., в това число и на тези, които за първи път се явяват на ТЕЛК? Каква е възрастовата и географската структура на освидетелстваните през миналата година лица? Има ли Министерството на здравеопазването анализ на статистическите данни, от които да са видни причините за инвалидизирането на хора? Ако „да”, то какви са заключенията от анализа? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте, министър Москов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кадиев, ако председателят на парламента ми даде възможност, мога и 20 минути да Ви отговарям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не, мисля, че Вие доста точно се придържате към времето. Ако се съобразите с неговата препоръка – в рамките на времето за точност, още по-добре. Имате думата от тук нататък.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Не разбрах какво ми казахте, но започвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да повторя ли? Казах, че отговаряте съвсем коректно в рамките на времето.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Мога ли да отговарям, колкото господин Кадиев иска, или колкото изисква Правилникът на парламента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не, колкото изисква Правилникът, а в дупликата – и допълнително.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Добре.
За да бъда максимално конкретен, защото въпросът е важен, няма да чета отговора, който е представен писмено. Той е също толкова административен, колкото и въпросът.
Ще отговоря само на конкретиката – за броя на инвалидизациите. Разполагаме с данни за 2013 г., тъй като данните за 2014 г. ще се обобщят и публикуват в края на месец март 2015 г., тоест до следващата седмица.
Общият брой освидетелствани и преосвидетелствани е 187 949, от които 68 778 са се явили за първи път в ТЕЛК.
Най-голям е броят на инвалидизираните лица във възрастовата група между 50 и 65 години, и нагоре. 14,1% от лицата над65 години са с първична инвалидизация.
Най-висок относителен дял на лицата с пожизнен срок на инвалидност е 40,4%.
Ще получите този отговор.
Когато повдигнах този въпрос, съм имал най-малко илюзията, че различни организации – както Вие казвате, ще бъдат щастливи или ще приветстват това нещо.
Искам диалогът да се води публично и открито не заради организациите, а заради хората, които имат такъв проблем - първо; втори път, заради параметрите на възможността държавата да финансира процеса. Това са двата мастодонта, с които трябва да се преборим.
Тоест това, което трябва да се направи, първо, е възможността на хората бързо и адекватно да получават реална лекарска експертиза. Това се корени във възможността работещите като лекари да могат да дават такава оценка. Второ, трябва да се изчисти механизмът по коректността на тези неща, за което също има предвидени съответните санкции. Трето, да се раздели чисто медицинската експертиза от някаква социална придобивка, която върви с нея.
Цялата философия е свързана с това: лекарят дава процента на увреждане, който имате, но от това не произтича нищо освен компетентността на лекаря, който казва от страданието, увреждането или травмата, която сте получили, в какъв процент е увредено Вашето здраве.
От там нататък социален работник заедно с лекаря по трудова медицина, защото всяко българско предприятие има такъв по закон, трябва да преценят спрямо спецификата на работното място каква част от тези уреждания в каква степен инвалидизират и какво следва от това да бъдете реинтегриран на работа, а не да получавате на калпак хикс пенсия, билет за трамвай и още нещо и да си стоите вкъщи.
По никакъв начин не сме се отказали от това нещо, напротив, много активно в момента работна група от Социалното и Здравното министерства работи по изчистването на текстовете. Когато бъдем окончателно готови, разбира се, ще ги представим за публично обсъждане, както изисква и законът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
Господин Кадиев, имате думата за реплика.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Москов, не разбрах защо казахте, че въпросът е зададен административно? Той всъщност беше зададен от самите организации на хора с увреждания, а аз съм просто техният проводник в парламента в случая. Хората живо се интересуват от това нещо.
Вие отговорихте на въпроса има ли Министерството на здравеопазването концепция. Вие казахте, че да, в момента има работна група, която работи по този въпрос, и когато е готова, ще го поставим на публично обсъждане.
Но последното нещо, което аз искам, и предполагам, че повечето от хората искат, е да има формално обсъждане в рамките на две седмици или колкото е по закон, и да се мине към бързо гласуване в парламента.
Господин Москов, затова Ви моля: включете организациите. Това са хора, които минават през системата. Те самите са хора с увреждания, които изпитват целия блясък на сегашната система на телковете – разкарват ги по цялата страна, чудят се как да минат през ТЕЛК и колко време ще чакат. Моля, не ги отбягвайте, не правете формално публично обсъждане.
Благодаря Ви за статистическите данни, които ми дадохте.
Очаквам и писмения отговор с пълната система на данните. Благодаря. (Министър Москов предава на народния представител Георги Кадиев писмения отговор.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа! Уважаеми господин Кадиев, нямаме никакъв спор по въпроса, нито някой има намерение да изолира когото и да било от този разговор.
Още веднъж да уверя всеки един български гражданин, който има към момента нужда от такъв тип експертиза, или, не дай Боже, ще му се наложи в следващите седмици и месеци, докато приемем промените, че системата ще работи без спънки, такава, каквато е, докато я променим. И колкото по-бързо я променим, което означава, че колкото по-малко говорим, а колкото по-бързо на обективните проблеми, примерно как можем да направим така,че един човек утре да отиде на ТЕЛК, а не след година и половина дадем нормативен отговор, толкова по-добре за всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Преминаваме към въпроса от народните представители Кристиан Вигенин и Емил Райнов относно прилагане на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”.
Господин Вигенин има думата.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, с Постановление на Министерски съвет № 169 от 26 юни 2014 г. са изменени и допълнени разпоредбите на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания, като една от тях е чл. 28 от Правилника, с която се определя балнеолечението и/или рехабилитационните услуги да се извършват в обекти, отговарящи на изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”. Целта е държавата да гарантира ползването по предназначение на тези услуги от правоимащите лица, които се заплащат с публични средства, както и да регулира и контролира обектите, които ги предоставят.
Към настоящия момент 147 дирекции за социално подпомагане отправят писмени запитвания за всеки конкретен случай към регионалните здравни инспекции, на чиято територия се намира съответният доставчик на услугата. Това затруднява както ДСП, така и регионалните здравни инспекции, а често и удължава срока за произнасяне на директорите на дирекциите за социално подпомагане да отпускане на добавката по реда на Административнопроцесуалния кодекс. По-важно е, че липсата на необходимата уредба и публични регистри на лечебните заведения, които могат да осъществяват лечебна дейност по медицинска специалност „Физикална и рехабилитационна медицина” изключително затруднява гражданите, които нужда и право на ползването на тези услуги.
Въпреки твърденията на Министерството на здравеопазването, че такива публични регистри са налични на интернет страниците на регионалните здравни инспекции на Министерството на здравеопазването, справка показва, че в 15 от тях няма никаква информация за лечебните заведения и самостоятелните обекти, които отговарят на изискванията на Наредба № 30, в две регионални здравни инспекции има наличен регистър, който не е актуализиран, а в останалите има данни само за лечебните заведения без включени самостоятелни обекти и без актуализиране в реално време.
Нашето разбиране е, че за хората с подобни нужди трябва да бъдат създадени максимални облекчения, а не допълнителни затруднения за тяхното лечение. Затова въпросът ми към Вас е: ще предприеме ли Министерството на здравеопазването необходимите спешни мерки за предоставяне на широка публична информация с оглед изпълнението на правата на хората с увреждания по чл. 28 от Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Имате думата, министър Москов, за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, уважаеми господин Райнов, позволете ми да уточня, че Вашият въпрос не касае проблема за прилагане на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина, или поне в Министерството на здравеопазването не са постъпили сигнали от лечебните заведения и други наши структури. По-скоро се касае за организационни проблеми при прилагане на нормативните промени за отпускане на добавка по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания и обвързването й с изискване рехабилитацията, която АСП заплаща на хора с увреждания, да бъде извършена в лечебни заведения, които отговарят на Наредба № 30 от 2004 г. да утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”.
В тази връзка още през есента на 2014 г. Министерство на здравеопазването организира среща с експерти на Министерството на труда и социалната политика, на която са дадени разяснения относно възможностите на служителите от АСП да получават актуална информация за регистрираните лечебни заведения, които могат да осъществяват дейност „Физикална и рехабилитационна медицина”. Съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, лечебните заведения за болнична помощ получават разрешения за дейност и това се отразява в Регистъра на Министерството на здравеопазването, който е публичен. Лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи се регистрират на ниво регионални здравни инспекции и там се води регистър на лечебните заведения, който също е публичен и съдържа данни за лечебното заведение, за лицето, представляващо лечебното заведение, за видовете дейности, за които е регистриран, данни за преобразуване, сливане и така нататък други обстоятелства. Редът за водене на Регистъра се определя с приетата с Постановление на Министерския съвет № 283 от 3 декември 2010 г. Наредба за водене на регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, приета на основание чл. 141, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.
Допълнително обаче след срещата от МТСП беше поставен въпросът, че регистрите на РЗИ за болнични лечебни заведения не се поддържат в актуално състояние, тук сте прав, поради което техните служители срещат затруднения. В тази връзка Министерството на здравеопазването предприе незабавни мерки. С писмени указания сме разпоредили на РЗИ-тата да публикуват своевременно и да актуализират списъка на лечебните заведения за извънболнична помощ, които извършват дейност по физикална и рехабилитационна медицина в съответствие с изискванията на медицинския стандарт. За оперативното взаимодействие и осъществяване на връзка с дирекциите за социално подпомагане са определени отговорни лица в съответните РЗИ-та, които при необходимост да изплащат в писмен вид конкретна информация за всеки лекуван пациент.
Следва да подчертаем, че нормативната уредба не предвижда задължение лечебните заведения, в които се осъществява дейност по физикална и рехабилитационна медицина, да издават типов удостоверителен документ, че отговарят или попадат в приложения обхват на Наредба № 30, както и задължение на съответната РЗИ да извършва справка и писмено потвърждаване на съответната декларирана информация. Независимо от това нашите структури ще осъществяват безотказно съдействие на социалните структури, именно защото имаме обща философия, че тези хора трябва да не бъдат поставени пред административни спънки.
Към настоящия момент след извършената от нас проверка Ви информирам, че на електронната страница на всички РЗИ-та в раздел „Регистри”, както и в раздел „Актуално съобщение” е публикувана и е налична информация за лечебните заведения за извънболнична помощ на територията на съответната област, които извършват дейност по физикална и рехабилитационна медицина в съответствие с изискванията на Наредбата. При желание от Ваша страна можем да предоставим линкове, свързани с информацията.
На всички предприети действия с оглед обезпечаване на законосъобразното предлагане на законодателството в областта на интеграция за хората с увреждане, своевременно информираме МТСП.
Освен предприетите мерки за подпомагане, сме извършили и анализ на съществуващите нормативни изисквания за водене на Регистър на извънболничните лечебни заведения. Имаме намерение да оптимизираме текстовете на наредбата за водене на регистър, но това е свързано с промени в Закона за лечебните заведения, относими към проблематиката. В тази връзка Министерството ще предложи пакет от промени в този закон, който след седмица ще бъде поставен на публично обсъждане на сайта на Министерството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Кой ще направи реплика?
Господин Райнов, заповядайте.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви-
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Министър, впечатлен съм от навременната намеса, която сте предприели. Наистина разчитам, че всичко това, което казахте, ще бъде извършено и колегите от РЗИ тата ще си свършат работата, защото това беше един огромен проблем и хората с уврежданията имаха проблем с вземането на тази добавка. Наистина се радвам, че сте откликнали толкова бързо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Можем да минем към другия въпрос, нали, господин Москов?
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Той е от народния представител Емил Райнов относно дейностите по инвазивна кардиология и контрола върху тях.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, съгласно действащата нормативна уредба, и в частност Наредба № 34 от 2006 г., вече бивша, защото има излязла нова тази година, за придобиване на специалности в системата на здравеопазването, инвазивната кардиология е високо специализирана дейност, за упражняването на която е необходимо придобиване на професионална квалификация по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата. Същевременно, както всички много добре знаем, инвазивната кардиология е не само високотехнологична, но и високо рискова медицинска технология.
Моля да ми отговорите: кои висши училища са издавали свидетелства за придобиване на професионална квалификация по „Инвазивна кардиология” и на колко специалисти са издали такива?
Колко чуждестранни лекари упражняват инвазивна кардиология в България и по какъв ред са придобили свидетелствата за тази професионална квалификация?
И накрая: по какъв начин министърът на здравеопазването осъществява контрол върху дейностите по инвазивна кардиология с оглед осигуряване на тяхното качество и безопасност за пациентите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Райнов.
Министър Москов, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми д р Райнов, във връзка с Вашия въпрос Ви уведомявам:
Съгласно чл. 179, ал. 1 от Закона за здравето министърът на здравеопазването координира и контролира следдипломното обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Обучението за професионална квалификация на специалистите за придобиване на правоспособност по високо специализирани дейности по инвазивна кардиология е продължаващо медицинско обучение след придобита специалност, което се организира и провежда от висшите училища и съсловните организации съгласно чл. 182, ал. 2 от Закона за здравето.
По данни на медицинските университети и факултети общият брой на придобилите професионална квалификация за извършване на високо специализирана дейност по инвазивна кардиология на територията на Република България е 167 български граждани и 9 граждани на държави – членки на Европейския съюз.
Към настоящия момент обучение за придобиване на професионална квалификация по инвазивна кардиология се провежда в Медицинския университет – София, Медицинския университет – Плевен, и Медицинския факултет при Тракийския университет – Стара Загора. В София са обучени 139 специалисти – български граждани; в Плевен – 26 специалисти, български граждани, и 9 граждани на държави – членки на Европейския съюз; и в Стара Загора – двама специалисти, български граждани.
Министерството на здравеопазването поддържа Регистър на лечебните заведения, получили разрешение за лечебна дейност съгласно Закона за лечебните заведения. Лекарите, които упражняват дейност в тях, както и тяхното гражданство, не са елемент на този Регистър.
Съгласно чл. 3 на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина всички лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в БЛС, съответно в БЗС. Това касае и чуждестранни граждани, които по съответния ред от Закона за здравето преди това следва да имат призната професионална квалификация.
Контролът на дейността по инвазивна кардиология се осъществява съобразно общия ред за извършване на контрол на качеството на медицинската дейност – изисквания в ЗЛЗ (Закона за лечебните заведения) и Закона за здравето, като спецификите на контрола с оглед на високотехнологичната и рискова дейност произтичат от медицинския стандарт по „Кардиология”.
В Закона за здравето е регламентиран контролът върху медицинското обслужване на гражданите, който се осъществява от Изпълнителната агенция „Медицински одит” (ИАМО). По отношение на дейностите по инвазивна кардиология през 2014 г. Изпълнителна агенция „Медицински одит” е извършила общо 15 проверки на лечебни заведения за болнична помощ, осъществяващи дейност по инвазивна кардиология, осем от тях – планови, една тематична и шест по жалби.
При проверките се налага констатацията, че с изключение на две лечебни заведения, при всички останали се наблюдава тенденция за нарастване на обема дейност, както и при две лечебни заведения липсва осигуряване на 24-часова организационна и материална готовност за осъществяване на дейност. В тази връзка Министерството на здравеопазването предвижда да се предприемат необходимите мерки... – дъра-дъра.
В момента националните консултанти по инвазивна кардиология разработват: първо, нов начин на Регистъра на пациентите, преминали през процедури, свързани с инвазивната кардиология. От тях ще отпаднат, поне по началните данни – специалистите казват много ненужни неща, и ще влезе проследяване във времето – какво се случва с тези пациенти.
В момента Регистърът казва – този пациент е преминал през такова изследване, но нататък дали е било нужно второ, трето, дали е преминал през Open Heart Surgery, или му се е случила някаква тежка инвалидизация, този регистър не държи. Това ще бъде и част от оръжията на Здравната каса и на Министерството... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Привършвам, господин Председател.
...да може да каже: „Този или този Център по инвазивна кардиология имат такава и такава успеваемост”, не просто бройка за нещата.
Другото, което правят в момента националните консултанти в тази област, е свързано с ясни критерии на база не просто количество – бройка преминали, а и качество на тези неща, с които държавата също да се въоръжи при разкриването или пък преоценката на съществуващите такива структури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин Райнов, имате думата за реплика.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, господин Министър! Позволявам си да декодирам „дъра-дъра” за колегите. С Вас двамата сме наясно за какво става въпрос.
Колеги, зад това „дъра-дъра” се крие: 18 хиляди са отчетените хоспитализации по четирите основни клинични пътеки за инвазивна кардиология през 2013 г. Лекуваните по тях пациенти са 15 хил. 170. За извършеното им лечение НЗОК е платила 68 милиона, а за стендове – 39 милиона.
За следващата година те вече са 23 хил. 464 пациенти, увеличение – 64%, при което сумите за тази дейност от НЗОК през 2014 г. вече надхвърлят 180 милиона.
При проверките, които министърът така подробно цитира, е установено, че в някои от лабораториите, където извършват инвазивна кардиология, 85% от пациентите са здрави, при условие че 90% от тях са постъпили по спешност. Или, както има едно впечатляващо изречение по тези проверки на националния консултант по инвазивна кардиология, „Нито здравите са имали индикации, нито спешните пациенти са били спешни”.
Накрая обаче, господин Министър, съгласно действащата до 3 февруари 2015 г. Наредба № 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „Инвазивна кардиология и кардиостимулация” – това са високо специализирани дейности, за упражняването на които е необходимо придобиване на професионална квалификация по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата. Според тези разпоредби квалификацията се придобива след изпълнението на учебна програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, определена с Ваша заповед.
Само че в новата Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването са заличени изискванията за придобиване на професионална квалификация. Няма ги и високо специализираните дейности. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Същевременно в НРД (Националния рамков договор) 2015 има задължителни изисквания те да съществуват за сключването на договорите. Притесняваме се, че тези проверки, които ги виждаме – отново вратата се отваря широко за недобри практики, свързани с издаването на такива свидетелства. Това дава възможност на неквалифицирани хора да извършват тези манипулации. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Райнов.
Всъщност министърът ще отговори и на двете части от Вашата реплика, тъй като въпросът се оказва, че далеч не е само в квалификацията, а в това дали във всички случаи е необходимо да се правят тези скъпоструващи процедури.
Заповядайте, господин Москов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: За да затворим разговора за квалификациите и начина, по който се подава това нещо – Наредбата предвижда коренна промяна, надявам се, че Вие одобрявате това, на начина, по който младите лекари започват своята специализация – възможността всякакви административни пречки да бъдат премахнати. Тя третира това.
В начина на получаване на квалификационната степен няма промяна – това отново става в изпитна комисия по начина, по който е досега, включително е заложено ръководителят на практическото обучение на младия лекар да бъде до него на съответния изпит. Тоест няма компромис с качеството. Аз казах – това са трите или едни от трите най-добри медицински университета.
Като сме заговорили за това, понеже ми давате повода, ще се похваля, че до днешна дата от болниците са обявени 478 места за специализации.
А иначе кучето е заровено другаде, което не е лошо, но вероятно не е съобразено с нашите възможности. Един добър специалист по инвазивна кардиология да може да се ползва от 10, 15, 20, 30 хил. лв. месечен доход, честно изкаран – за това не спорим, е причината за много от нещата, за които говорите.
На националните ни консултанти е поставена ясната задача и те в рамките на този месец ще дадат това нещо – или ще има много ясни критерии, за да не може цитираните от Вас неща, а те трябва да бъдат медицински – не административни, както сам знаете, или има много прост административен начин, в който ще бъде казано каква част от стойността на клиничната пътека, заплатена за (израз на английски език) или за някои от инвазивните, може да отива за възнаграждение на персонала. И точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
Преминаваме към въпроса от народния представител Валентин Иванов относно бъдещото състояние и развитие на Специализирана болница за рехабилитация „Тузлата”, град Балчик, местност „Тузлата”.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
В град Балчик, в уникалната местност „Тузлата”, се лекуват болести на централната и периферната нервна система, заболявания на опорно двигателния апарат, детска церебрална парализа и други.
Лечебната кал притежава невероятни качества, поради което има много желаещи да се лекуват по здравна пътека.
За жалост капацитетът на легловата база на лечебното заведение е много ограничен – 90 броя легла.
Освен това множеството топли минерални води, достигащи до 60-70 градуса, не могат да бъдат използвани функционално, поради липса на необходимите инвестиции за тази държавна специализирана болница.
Има информация за наличието на проект за превръщането на това лечебно заведение в модерен балнеологичен и оздравителен център на стойност 10 млн. лв., който е дарение, според моята информация.
Уважаеми господин Министър, предвижда ли се в близко бъдеще да се направи предложение за изграждането на балнеологичен и оздравителен модерен център в тази уникална местност, което ще допринесе не само за отварянето на работни места, а и за привличането на чужденци от цял свят? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Николов.
Господин Москов, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Николов, „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, град Балчик /„СБР-Тузлата” ЕООД/ е еднолично дружество с ограничена отговорност, едноличен собственик на капитала му е държавата, а правата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Същото е лечебно заведение – търговско дружество по смисъла на Търговския закон.
Тя работи съгласно издадено от Министерството на здравеопазването Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания в условията на стационарна медицинска помощ. Дейностите се осъществяват в отделение „Физикална и рехабилитационна медицина“ с второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения стандарт по съответния вид медицина.
Съгласно направена справка с информационната система на НЗОК, „СБР-Тузлата” работи по договор за изпълнение на седем клинични пътеки за рехабилитация – при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия, болести и родови травми на централна и периферна нервна система, детска церебрална парализа и болести на опорно-двигателния апарат.
Лечебното заведение е разположено в регион с благоприятни климатични условия и добри възможности за ползване на лечебния ефект на природни фактори като лиманна кал, топла минерална вода и морска вода. Съчетанието на хидротермална терапия, пелоидотерапия и таласотерапия със съвременните физикални фактори има изключително добро въздействие по отношение на тежки инвалидизиращи заболявания.
Към настоящия момент компетентните дирекции в Министерството на здравеопазването не разполагат с информация относно предстоящи проекти за финансиране изграждането на балнеологичен и оздравителен център на територията на „СБР-Тузлата”, град Балчик. При постъпване на конкретно предложение за разработен проект, същият ще бъде разгледан, като при доказана ефективност и ефикасност ще бъде подкрепена неговата реализация.
А иначе, вчера беше предаден и е на бюрото ми доклад от ръководството на целия комплекс СБР, който е част от общата концепция на правителството в тази връзка, тоест ние инвентаризираме това, което има, в рамките на целия този комплекс, какво подлежи на развитие, къде е нужно да се инвестира нещо допълнително, какви са чисто природните характеристики. Успоредно с това, освен че ще имаме целия списък от изисквания, които всяка една държава – членка на Европейския съюз, има към определена държава или определен балнеологичена курорт, или определена такава болница за рехабилитация, за да може публични фондове – социални или здравни, да могат да заплащат присъствието на други – европейски или други граждани в тях.
Ние с министър Ангелкова подготвяме обща работна група във връзка с наистина популяризирането на това нещо. Като цяло концепцията, зад която стои този екип на Министерството, е този ресурс да може да бъде, първо – обновен, второ – приведен наистина в съответствие с модерните разбирания за това как трябва да изглежда такъв тип лечение и такъв тип рехабилитация, а защо не и спа туризъм, и това да бъде едно от сравнителните предимства, които България дори и на европейско ниво трябва да баражира за себе си, защото са безспорни тези неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
Господин Николов, имате думата за реплика.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ПФ): Благодаря Ви, господин Министър.
Много се радвам, че имате добри намерения, които разбирам, че сте ги започнали като намерение.
Аз искам да Ви кажа няколко неща: първо, за проекта не знам защо не сте запознат, но имам информация, че този проект, който не струва малко пари – 10 млн. лв., е дарен. Можете да се поинтересувате, че е дарен именно за тези инвестиции, които трябва да се направят в „Тузлата”.
Ще Ви кажа няколко неща: инфраструктурата е в ужасно състояние. Част от нея се е превърнала в сметище. Плажът е изключително замърсен и неподдържан. В езерото, което се ползва от болните, тоест които използват калолечението, трябва да знаете, че има змии в езерото и се разхождат съвсем свободно. И това Ви го казвам аз, защото съм ползвал тези услуги през лятото.
От 30 години там няма поставена една тухла, тоест няма никаква инвестиция на плажа, на езерото. Всичко е в окаяно състояние. Така че добре е да се запознаете, да отидете дори на място, да видите как стоят нещата, защото това е един природен ресурс, и то, бих казал, ресурс, който не е единствен в България, но е от малкото ресурси и могат да се направят много неща в тази посока при едно добро желание от Ваша страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Николов.
Господин Министър, заповядайте за Вашата дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа! Уважаеми господин Николов, последователността на действието би трябвало да е такава.
Наистина, от доклада, който аз ще предоставя и на Вас, на ръководството на СБР, ние трябва да имаме ясния разчет с какви ресурси разполагаме.
Ще бъда благодарен, ако със съответното инвестиционно намерение имате възможност да ме запознаете, защото наистина по официален път в Министерството, нито в СБР не е постъпвало такова предложение за инвестиционно намерение.
От друга страна, нека да кажем, че за всеки един от тези рехабилитационни комплекси, който е свързан или с някаква уникална природна локация, или с природни ресурси, свързани с лечебна дейност, има различни интереси. Те не винаги са изцяло алтруистични и в полза на хората.
Дълбокото ми разбиране е, че когато всъщност става въпрос за инфраструктура, която е базирана и всъщност носи евентуална печалба именно във връзка с природно богатство, с национално богатство било калолечение, било минерална вода, било някакъв тип специфичен климат, то държавата като цяло трябва да събере този ресурс и да може да гарантира както на българските граждани, така и на други граждани от Европейския съюз, че това е държавна политика.
Разбира се, че много частен интерес ще има в това, но първо е въпросът държавата да може да защити интереса на собствените си граждани, тези места да бъдат достъпни, част от национална политика в сферата на здравеопазването. Нека да не забравяме, че все пак това са болнични комплекси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
Преминаваме към въпрос от народния представител Георги Търновалийски относно Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Димитър Кудоглу” ЕООД, град Пловдив.
Заповядайте.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги!
От години в Пловдив се развива сагата със съдбата на Белодробна болница „Димитър Кудоглу”, наречена на името на най-големия благодетел на града, който през 30-те години на миналия век строи Дом на здраве за лечение на туберкулоза и други социално значими заболявания.
От 2011 г. местната власт в Пловдив търси начини да закрие това лечебно заведение и само предсрочното прекратяване на първия мандат на ГЕРБ го съхрани. Последното решение за болницата е на министър Таня Андреева, и заяви през април 2014 г., че пловдивското лечебно заведение няма да преустанови дейността си.
В края на месец декември миналата година кметът на Пловдив оповести, че през февруари 2015 г., град Пловдив спира да работи, а болните от туберкулоза ще се лекуват в отделно крило на УМБАЛ „Св. Георги”.
Основният аргумент на пловдивския градоначалник е лошото финансово състояние на лечебното заведение и отказът на общината да го подпомага. Според трите синдиката в болницата обаче това не е точно така. В края на 2014 г. болницата е била пълна с пациенти, те са получили нужните грижите на лекарите специалисти и дори има листа на чакащи.
За ролята и значението на подобни здравни заведения ни писа дори господин Ник Хърбърт, член на Британския парламент от Консервативната партия. Вие също сте получил писмото му относно инициатива за Международна парламентарна мрежа за борба с туберкулозата. В него се казва, че „вниманието към България е следствие на информация от Световната здравна организация, съгласно която страната ни се бори с форми на устойчив на медикаментозно лечение щам на вируса на туберкулоза”.
Господин Министър, моят въпрос към Вас е следният: ще дадете ли разрешение за закриване на лечебното заведение, което е единствено и с огромно значение в борбата с туберкулозата и със стратегическа роля в системата на здравеопазването в Пловдив и областта?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Търновалийски.
Господин Министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Търновалийски, ще се опитам да разделя отговора на две. Единият по-кратък, защото вече съм имал възможността да отговарям на въпроси, свързани с дейността на болницата.
Нито се предвижда, нито в Министерството на здравеопазването са постъпвали документи с искане от принципала за съгласие за закриване на болницата „Кудоглу”. Напротив – изисквал съм активно данни от Районната дирекция по здравеопазване. Те имат право и към момента, и са в процес на сключване на договори с Касата по осем клинични пътеки.
Това, което е направено, е преместването на част от микробиологичната лаборатория, която е собственост на Министерството по линия на Глобалния фонд за борба срещу туберкулозата, в наистина много модерно, много качествено направено пневмо-фтизиатрично отделение в Университетската болница „Св. Георги”, като и лекарите, които са пожелали да се преместят, специалисти фтизиатри са сключили договор за лечение. Тоест болница „Кудоглу” няма да се закрива, не е постъпвало такова искане, общината няма намерение да закрива и те имат възможността по осем клинични пътеки да работят.
А иначе от гледна точка на информацията, с която боравят Вашите колеги респонденти в английския парламент, да кажем следното. В България през последните години се наблюдава ясна тенденция на намаляване на заболеваемостта от активна туберкулоза – от 39,1 на 100 хиляди през 2006 г. на 23,2 на 100 хиляди през 2013 г. Регистрираните случаи на резистентна туберкулоза, потвърдени от Националната туберкулозна лаборатория, също намаляват през 2013 г. в сравнение с преходни години. Това е ясна положителна тенденция. Дължи се на изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата 2012 – 2015 г., програма, финансирана от Глобалния фонд, насочена към активен скрининг сред най-уязвимите групи, активно издирване на контактните лица.
Министерството на здравеопазването е главен получател на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”. Всяка година от държавния бюджет се осигуряват средства и диагностики на противотуберкулозни лекарствени продукти от първи ред с всички пациенти от туберкулоза, независимо от техния здравноосигурителен статус.
Да кажем, че заместник-министър Персенски миналата седмица подписа меморандум, който предстои да се официализира и с мой подпис, с ново споразумение със Световната здравна организация точно за борба с туберкулозата за 6 милиона за следващите четири години.
Състоянието на лечебната помощ и въобще статистиката относно туберкулозата не би трябвало от българска страна да бъде подкрепяна като такова изявление. В това отношение имаме добри достижения, здравната система работи добре и финансирането на този проблем също е решен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Две минутна реплика, господин Търновалийски, заповядайте.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Министър, благодаря за отговора, но той не ни удовлетворява. Не е нужно аз да Ви обяснявам, че с преместването на микробиологичната лаборатория, която е оборудвана по Програма „Подобряване на контрола над туберкулозата в България” по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирани от Глобалния фонд, и с преместването на лаборантите реално болницата ще се самозакрие. Това ще се случи, и това лечебно заведение в Пловдив няма как да съществува, въпреки осемте пътеки, които Вие казвате, че те имат право и ще могат да изпълняват. Персоналът е преместен. Приходите от тях няма да са достатъчни, а без лаборатория няма как да изпълняват дори и това, което към момента трябва да изпълняват.
Не ни удовлетворява този отговор и това ще бъде явно поредната болница, закрита по време на управлението на ГЕРБ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Търновалийски.
Заповядайте, господин Министър – двеминутна дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Търновалийски, много по-кратко от 2 минути.
Първо, качеството и възможността на гражданите от Пловдив и региона спрямо заболеваемостта от туберкулоза е гарантирано и освен това е поставено ново ниво, защото оборудването, вентилационните системи и начинът, по който е изградено новото пневмо-фтизиатрично отделение в „Св. Георги” е много, много модерен – отговаря на начина, по който това трябва да стане.
Извън това, болницата „Кудоглу” не се закрива. Повтарям, не се закрива, няма постъпили такива документи. Доколкото знам, общината иска да реализира своите действия, като превърне болница „Кудоглу” във филиал на друга общинска болница. Това е в патримониума, разбира се, на Пловдивската община, тя има правото да го направи. Но повтарям, нито е имало намерение от страна на общината, нито е имало намерение от страна на Министерството болницата да бъде закрита, и моля да не спекулирате с това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос е от народния представител Теодора Радкова Георгиева относно проблемите на студентите, придобиващи образователно-квалификационна степен „Парамедик”.
Заповядайте, госпожо Георгиева, в рамките на 2 минути да развиете Вашия въпрос.
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ): Господин Председател, господин Министър!
Уважаеми господин Министър, професията „Парамедик” е обучен медицински специалист, който обслужва спешни случаи и инциденти, като осъществява необходимите медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили, животозастрашаващи състояния и поддържане на виталните функции на организма.
Парамедикът самостоятелно или с помощта на медицински специалисти трябва да извършва първоначална оценка на състоянието и да оказва помощ на пациента на мястото на инцидента и по време на транспортирането му до лечебното заведение.
По дисциплината „Практическа подготовка” лекциите са свързани с писмена част, като не присъстват практически занятия.
Доколкото сме запознати от ръководството на учебното заведение, то такава подготовка ще бъде осъществена в близкото бъдеще в лечебни заведения като МБАЛ „Александровска” и болница „Токуда”. Също така от Учебния отдел са информирали студентите, че директорът на „Пирогов” не желае да сключи договор с Медицинския колеж „Йорданка Филаретова”, специалност „Парамедик”, тъй като е резервиран към тази професия и нормативните й неуредици.
По отношение на дисциплините „Анатомия” и „Патоанатомия” няма нито един лекционен час в патологоанатомична зала.
По отношение на нормативната уредба за специалност „Парамедик” – в момента специалността все още не е регламентирана и акредитирана. Заложените дисциплини са крайно недостъпни по обем.
Въпреки всички неуредици, идващи от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването, във връзка със специалността се вземат семестриални такси, изготвят се учебни програми без нормативен стандарт и акредитираност, завършва се висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” и след това липсва яснота дали тази професия ще може да се упражнява от завършилите студенти, дали ще е легитимна. В професията „Парамедик” съществува...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Ако обичате, Вашия въпрос, госпожо Георгиева.
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Още една минута, ако може.
Само искам да направя една справка. Образователно-квалификационната степен „Парамедик” е с тригодишно обучение. Доколкото образователно-квалификационната степен „Медицинска сестра” е с четиригодишно обучение и компетенциите, които са на медицинската сестра, те могат...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Много Ви моля, нарушаваме Правилника.
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Добре.
Господин Министър, кога ще бъде изготвена нормативна уредба, уреждаща точно и ясно компетенциите, функциите, задълженията и отговорностите на парамедика, за да се решат проблемите с практическите обучения и нежеланието на директора на „Пирогов” да подпише договор за провеждане на практическите занятия?
Да бъде призната специалността „Парамедик” в България и чужбина е гаранцията за реализацията и упражняването на тази специалност.
Кога ще се закрие образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър”, както е записано в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.?
Какъв ще бъде минималният праг на брутната работна заплата на парамедик по степени? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева. 1,19 мин. просрочихте времето и зададохте повече от един въпрос. Съгласно чл. 93 от Правилника имате право на един въпрос.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Георгиева, към настоящия момент в Република България професията „Парамедик” е нерегулирана. Директива 2005/36/ЕО не поставя минимални квалификационни изисквания към обучението за тази професия.
От публикуваната информация на електронната страница на Европейската комисия е видно, че от общо 32 държави – 28 членки на Европейския съюз и Швейцария, в 13 държави има подобна регулирана професия под различни наименования. В 6 от 13 държави обучението на тази регулирана професия се провежда след завършено средно образование с продължителност 3-4 години. В 7 държави обучението се провежда в системата на средното професионално образование. Останалите 19 държави не са посочили да имат такава регулирана професия на тяхната територия.
В тази връзка относно изготвянето на нормативна уредба бих искал да Ви уведомя, че министърът на здравеопазването е предложил на министъра на образованието и науката да изготви предложение на Министерския съвет за включване на професията „парамедик” в списъка на регулираните професии в Република България.
Едва след включването на професията „парамедик” в списъка на регулираните професии, министърът на здравеопазването има правно основание да предложи за приемане от Министерския съвет на единни държавни изисквания за придобиване на образование по специалност „парамедик”. Държавни изисквания за придобиване на висше образование по образователни квалификационни степени и по специалности се утвърждават само по регулирани професии.
Следва да имате предвид, че висшите училища се ползват с академична автономия, която включва и академично самоуправление. То се изразява в самостоятелно разработване на учебни планове и избор на специалностите, по които да се осъществява обучението. В момента обучение по квалификационна степен „професионален бакалавър” по нерегулираната специалност „парадемик” се провежда в медицинските колежи към Медицинския университет – София, и Тракийския университет – Стара Загора.
Признаването на придобита в България квалификация „парамедик” с цел упражняване на регулирана професия на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, или Швейцария се извършва по реда на Глава първа – „Обща система за признаване на удостоверение за обучение” от Директива 2005/36/ЕО, тоест чрез извършване на сравняване между преминатото обучение в България и обучението, което се провежда за тази професия в приемащата държава. При признаване следва да се има предвид и професионалният опит на кандидата.
По отношение на въпроса Ви кога ще се закрие квалификационната степен „професионален бакалавър”, бих искал да Ви обърна внимание, че държавен орган по осъществяване на националната политика във висшето образование е министърът на образованието и науката.
Във връзка с поставения въпрос за работната заплата на парамедиците следва да се подчертае, че Министерството на здравеопазването не е страна по колективен трудов договор. Колективният трудов договор по отрасли и браншове се сключва между съответните представителни организации на работниците и служителите и на работодателите по споразумение между националните им организации, с което се определят общи положения относно обхвата и процедурната рамка на отрасловите и браншовите договори.
Споразумението, в което се определя обхватът и процедурната рамка на тези договори, се сключва между национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
На отраслово и браншово равнище могат да се договорят начални и основни месечни заплати и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, ако не са определени с предварителни законови норми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Министър.
Госпожо Георгиева, имате право на 2-минутна реплика. Отказвате се.
По чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание преминаваме към питане от народните представители Кристиан Вигенин и Мая Манолова относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването по отношение на болниците с преобладаващо държавно участие.
Заповядайте, госпожо Манолова, да развиете питането в рамките на 3 минути.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Москов, кадровата политика на всяко правителство винаги предизвиква огромен интерес и вълнение сред българските граждани, защото е верен показател за манталитета на всяка власт, а и защото засяга съдбите, животите на десетки, на стотици хиляди български граждани.
За съжаление – трябва да го кажа – политическите уволнения в най-новата ни история са част от визитката на всяка власт. Можем да спорим по отношение на това кои са шампионите. Според мен – ГЕРБ, според АБВ – реформаторите, според Вас вероятно ДПС или БСП. Можем да спорим, но мисля, че ще се съгласим за едно – за първи път във властта, в четворната коалиция един от политическите субекти влиза с претенцията едва ли не за морален коректив. Идва от улицата, от протеста и заявява: „Ние няма да правим политически назначения. Ние ще назначаваме само професионалисти”. Сигурно се досещате, че става дума за Реформаторския блок. Мога да Ви цитирам десетки изявления на председателя на парламентарната Ви група и Ваш лидер господин Кънев, който се кълнеше редовно, че партийни назначения няма да прави. Само че се оказа, че и той действа на принципа „Не ме гледай какво правя, слушай ме какво ти говоря!”, защото Реформаторският блок се оказа най-лакомия партньор във властта. Господин Кънев, който и днес говореше срещу партийните назначения, се оказа, че говори с пълни уста – не просто защото е назначил съпруга на съдружничката си за заместник-министър на енергетиката, а защото вече е факт, че цели сектори, цели министерства са феодални владения на реформаторите. Имам предвид службите за сигурност, имам предвид Министерството на икономиката, Министерството на здравеопазването, областните управи. Сигурно и затова гражданите вече кръстиха Движение „България на гражданите” в Движение на областните управители, Министерството на икономиката – в Министерството на демократичните сили, а както е тръгнало, скоро Министерството на здравеопазването ще бъде Министерство на партийните назначения или Демократи за партийно здравеопазване, както Ви харесва.
Факт е, че Вие сте далеч от постиженията на министър Лукарски, за който се говори, че е направил повече партийни назначения отколкото е членската маса на СДС и че цялото национално ръководство от 15 души, или почти цялото, вече е на държавна хранилка. Но и темповете, с които Вие сте започнали, са повече от притеснителни. Ще дам няколко примера...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Госпожо Манолова, извинявайте, но лимитът на изказването Ви изтече.
МАЯ МАНОЛОВА: Няколко примера от последните седмици: д-р Паница от ДСБ – в Пловдивската болница, д-р Китов – виден десен земеделец – в борда на същата болница, д-р Кондурджиев – бивш шеф на ДСБ – София, в борда на Александровска болница, шефа на Спешната помощ в Перник, от СДС, наскоро назначен, също реформатор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Госпожо Манолова, много Ви моля!
МАЯ МАНОЛОВА: Моето питане към Вас е: каква е кадровата политика на министъра на здравеопазването?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Манолова.
Господин Министър, имате право на отговор на питането в рамките до 5 минути.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, ще си позволя да прочета само част от подготвения отговор.
Към настоящия момент съм използвал правото си за промяна в ръководните органи на управляваните лечебни заведения – търговски дружества с преобладаващо държавно участие, по следния начин.
В 22 лечебни заведения за болнична помощ – еднолични акционерни дружества със 100% държавно участие АД, са извършени пет промени в Съвета на директорите, в това число един изпълнителен директор до провеждане на конкурс в Плевен. В 18 лечебни заведения за болнична помощ – еднолични дружества с ограничена отговорност със 100% държавно участие ООД са извършени две промени в управителите до провеждането на конкурсни назначения. В 26 лечебни заведения за болнична помощ с преобладаващо участие над 50% АД са извършени четири промени в Съвета на директорите, включващи изпълнителния директор. Ако приемем, че поставеният от Вас въпрос се отнася само до последната група лечебни заведения – 26 с преобладаващо държавно участие, защото така е формулиран, оставам на Вас да сравните направените промени в четири болници с извършени 15 промени на изпълнителни директори в предишния мандат.
А сега,понеже въпросът Ви съдържаше нещо много по-различно от разговор за болници – аз ще го започна от болниците.
Болницата, където много агресивно съм сменил изпълнителния директор, беше болницата в Благоевград. Мога да го кажа вече съвсем честно от тази трибуна. Цялата преписка по дейността на този човек и подопечните му е в прокуратурата, която остана изумена.
Между другото, доколкото виждам и господин Вигенин, не знам каква е причината при смяна на принципала, защото това е държавна болница, част от партийното ръководство да отива и да защитава досегашния директор. Не разбирам причината – защо партийно ръководство е в подкрепа на директор на болница?! Това би трябвало да е държавна, а не партийна структура. Нали така? Това е само мой въпрос.
Иначе официалната документация – болницата с подпис на главен счетоводител, директор и шеф на клиника, която съдържаше имената на Лимончо и Портокалчо, беше за тази болница. Това са официални документи, срещу които Касата е плащала пари. И са заведени вътре, в регистрите на болницата. Разбирате ли?! Не става въпрос за шеговити бележки.
Госпожо Манолова, в системата на Министерството на здравеопазването партийни назначения няма. Ако има някъде някой човек – Вие визирахте господин Паница и господин Китов – нека да кажа, че в последните три години, ако не се лъжа, господин Китов е член на борда на директорите на тази болница – не е мое назначение.
Ако някой в Пловдив или въобще в медицинската или в публичната общественост има някакво съмнение за качествата – професионалните и мениджърските, на доц. Паница, това вече е друг въпрос. Аз партийни назначения не правя. Няма и да правя! Реформаторският блок също не прави партийни назначения. Всеки, който прави това нещо на собствена глава, носи своята отговорност. Пак казвам, моля Ви, не спекулирайте с неща, спрямо които практиките, които Вие прилагахте, това, което в момента се случва, изглежда като пионерски лагер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Съгласно чл. 99, ал. 2 имате правото, господин Вигенин, да зададете не повече от два уточняващи въпроса в рамките на общо две минути.
Заповядайте.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, ние сме народни представители и ще защитим всеки, който считаме, че е несправедливо уволнен.
Под Ваш натиск бяха предприети поредица незаконосъобразни действия в МБАЛ – Благоевград. След поредица нарочни проверки на работата на изпълнителния директор доктор Пандев, не са издадени административни актове. Въпреки това той е принуден да свика общо събрание за неговата смяна, като датата е определена за 17 март тази година. Вместо да бъде извървяна законовата процедура, на 22 януари двама от тримата членове на Съвета на директорите освобождават доктор Пандев и назначават доктор Гошев, който не отговаря на изискваната по закон квалификация да заеме този пост. В същия ден той подава молба за отпуск, забележете, 17 март – датата, на която е насрочено общото събрание, и за изпълняващ функциите на изпълнителен директор е назначен доктор Митев. Междувременно не са предприети действия по изпълнение на решението на Съвета на директорите доктор Гошев да бъде вписан в Търговския регистър. Предприети са действия обаче за насилствено извеждане на доктор Пандев от кабинета, въпреки че по закон той следва да изпълнява функциите си до вписване в Търговския регистър на нов изпълнителен директор. По този въпрос има становище и на Министерството на правосъдието, подписано от заместник-министър на правосъдието. В същото време незаконно поелият управлението на болницата доктор Митев изпълнява в противоречие със закона в пълен мащаб функциите на изпълнителен директор.
Използвам трибуната на Народното събрание, за да сезирам прокуратурата да извърши пълна проверка на обстоятелствата около смяната на изпълнителния директор и на действията на доктор Митев след поемането на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград.
Двата ми уточняващи въпроса са: кое наложи заобикалянето на законовата процедура и ще поемете ли лична отговорност за сътворената правна каша, или ще предприемете мерки срещу служителите, които са Ви подвели за тази процедура? Наясно ли сте, че с предприетите действия блокирахте възможността за надграждането на болницата с ново звено по инвазивна хирургия, което е в интерес на частна структура, предлагаща същите услуги и в пряк ущърб на гражданите от Благоевград и областта.
Всякакви политически закачки тук, смятам, че са нецелесъобразни и вярвам, че в отговора Ви ще получим малко повече информация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви.
Господин Министър, имате право на триминутен отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова, уважаеми господин Вигенин! Няма да се възползвам от трите минути. Разбира се, имате правото да сезирате прокуратурата, само че аз отново казвам: направил съм го вече преди две седмици.
Моля Ви, запознайте се с фактите. Дайте си сметка, че в момента влизате в защита на човек, който се е разписал под документи, в които ачик-ачик пише: „Болният е с едно заболяване, ние ще го предадем на Здравноосигурителната каса под друга диагноза”. Това, ако не беше, как да кажа, ощетяване на публичния фонд в сериозни размери, би било просто смешно, защото това е малко по-тъпичко от тефтерчетата на Златанов, в смисъл, толкова трябва да си елементарен, за да го направиш. Това са фактически доказани неща – документи с изходящи и входящи номера.
Моля Ви, не заставайте в защита на такива хора. Ще използвам всяка възможност на ръба на правото, отвъд правото, за да може такива хора да нямат достъп до българските болници повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Госпожо Манолова или господин Вигенин, имате право за двеминутно отношение.
Заповядайте, госпожо Манолова – две минути.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Москов, не Ви прави чест това, че се опитвате да пунтирате един бивш, макар и МВР-министър, и да произнасяте присъди от парламентарната трибуна. Оставям това да се отразява върху Вашия рейтинг.
Това, което искам да Ви кажа, е, че „моделът Москов” вече е налице и той се проявява в пълна сила в болницата в град Смолян – държавната болница в град Смолян. След смяната през месец декември на изпълнителния директор и на ръководството на тази болница, там наистина уволненията придобиха характер на пандемия. Разликата между всички предишни управления и Вас – реформаторите, и тази четворна коалиция е, че Вие изчиствате всички кадри, които не са свързани с Вас, до крак, до последния човек.
В смолянската болница са извършени над 30 уволнения – на чистачки, на перачки, на медицински сестри, на обикновен персонал, на шофьори, на обикновени граждани, които не са свързани с политически партии, но не са назначени от Вас. Стигнахте дотам да уволнявате цели семейства. Семейството на Ерол, който е бил шофьор, жена му перачка, в момента е без работа – уволнени от ръководството, което Вие сте назначили.
Мисля, че присъствието на Реформаторския блок в четворната коалиция по отношение на кадровата политика наистина е истинско бедствие. И Вие не сте се разгърнали, доколкото разбрах поради един факт – че не е готов устройственият правилник на Министерството, но така или иначе Вие го заобикаляте.
Ще използвам думите на господин Радан Кънев, който проплака от тази трибуна, че преди години, видите ли, кьорав седесар на работа не бил останал. Да, факт е, че 14 години Вие бяхте на пост и молитва извън властта. Молитвите Ви бяха чути, но не разбирам сега...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Госпожо Манолова, минутите изтичат.
МАЯ МАНОЛОВА: ... защо вместо Господ, провиждате Бойко Борисов и вместо християндемократическите ценности, които са основа за всяка дясна партия, провиждате властта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Госпожо Манолова, благодаря Ви за политическия диалог.
Ще се наложи, въпреки симпатиите ми, да Ви прекъсна.
МАЯ МАНОЛОВА: Защо преяждате с власт по време на великденските пости, включително и в сферата на здравеопазването?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви. (Реплики.)
Ще Ви помоля за спокойствие в залата независимо от многочисления състав.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ (РБ, от място): А Баташки? Баташки да го уволним ли от МВР болницата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Караджов.
Недейте, ако обичате!
Преминаваме към въпрос, зададен от народния представител Димитър Шишков, относно болниците с най-големи дългове.
Заповядайте да развиете Вашия въпрос в рамките на две минути, господин Шишков.
ДИМИТЪР ШИШКОВ (РБ): Господин Председател, господин Министър, моят въпрос е свързан с това, което току-що каза госпожа Мая Манолова – най-големите дългове бяха натрупани по време на управлението на БСП. Факт, ако изкараме анализите и направим справка. Именно по тази тема искам да задам ясен и точен въпрос.
Натрупаните безконтролно задължения на голяма група болници е подминаван проблем от предишните правителства и министри, които продължават да генерират загуба. Това ще се отрази негативно на бъдещите реформи, заложени от Министерството на здравеопазването. За мен той е препъни камък не само за министъра, който има огромното желание да свърши някаква работа, и правителството, но и за Националната здравноосигурителна каса. Ако хората, които имат да взимат пари от болниците, решат да направят запор върху сметките на тези болници, които са големи длъжници, много от тях ще трябва да затворят врати и ще спрат да работят.
Това не е политически въпрос, това е въпрос, който трябва да бъде разглеждан за минало време и да се разбере кои са виновниците, докарали болниците до задължения от 60-70-100 милиона и така нататък.
Във връзка с това искам да Ви задам следния въпрос: какви оздравителни мерки смятате да предприемете относно финансовото състояние на болниците с най-големи дългове, включително и кадрови? (Реплики.) Не искам да политизирам въпроса, но много държа да бъдат извършени кадрови промени там, където вече има над 10 години оядени директори, които продължават да генерират задължения – дали и това ще бъде политически въпрос, или ще бъде съвсем от страна на ръководството на болниците и на Министерството, не спъвайте реформата, която е започнало Министерството и правителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря.
Господин Министър, заповядайте за отговор на зададения въпрос в рамките на три минути.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шишков, държа да кажа и ще се възползвам хитроумно, защото процедурата не ми дава възможност, че когато част от българските болници са превърнати в социални служби за намиране на работни места по партийна линия и когато след това мениджърът на тази болница, в оглед на изпълнение на заповедта на министъра да намалява задълженията и да прави планове за погасяване на просрочените дългове, започва да оставя единствено персонал, пряко свързан с дейността на болницата – това е добре, не е лошо и не ме интересува кой точно е назначавал тези хора. Докато говорим, че в болниците са назначавани шофьори, градинари, перачи, готвачи и не знам си още какви хора – ще сме на това дередже и ще ми бъдат задавани въпроси като този: защо растат дълговете на болниците? Болницата не е социален дом, където някакви хора по партийна линия получават назначение. Точка.
Господин Шишков, задълженията на държавните лечебни заведения за болнична помощ към 31 декември 2014 г. са в размер на 342 млн. и 430 хил. лв.
Задълженията на общинските лечебни заведения за болнична помощ към 31декември 2014 г. са в размер на 54 млн. 354 хил. лв.
Общият размер на просрочените задължения на тези лечебни заведения са 147 млн. 856 хил. лв., в това число – просрочените за държавните лечебни заведения са в размер на 119 млн. 480 хил. лв., а общинските лечебни заведения съответно са в размер на 28 млн. 376 хил. лв.
Има ги по разбивка, Вие ще получите конкретния договор – какво вършим конкретно.
Подготвени са анекси към договорите за управление на всеки един от директорите на болниците, който включва нови клаузи за отчетност, за спазване на финансовата дисциплина и ангажимент – като изпълнение на договора за управление, за ненатрупване на нови задължения. Тоест от тук нататък възможността ръководството на болницата да поема някакъв тип задължения, несъобразени с възможността по текуща линия те да бъдат изплащани, ще бъде квази невъзможна или това ще бъде санкционирано моментално, независимо как опозицията приема тази санкция.
Казвам отново, че в момента за мен не е интересно, наистина не е интересно, кой е директор на болница под патримониума на държавата, тоест, в който държавата е принципал – независимо по кое политическо време е назначаван, и с кой човек в момента извършваме смяната.
В момента, в който някой от директорите на тези болници излезе от финансовата дисциплина, той ще бъде заменян моментално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Шишков, имате правото на реплика в рамките на две минути. Заповядайте.
ДИМИТЪР ШИШКОВ (РБ): Благодаря за отговора.
Аз искам да ударя камбаната по този начин, защото това, което чувам тук, от тази трибуна и от преждеговорившите, и нападките, които са предварително към министъра, бих го окачествил вероятно като Гандалф Сивия за секунда, а може би ще стане Гандалф Белия – накрая на управлението, не за друго, а за това, защото ще му побелеят косите нацяло, тъй като, първо, желанието е за месец-два да се преодолеят всички проблеми, натрупвани в годините. Именно, за да няма такива изказвания и нападки към министъра, който е от Реформаторския блок и който с чисто сърце желае да проведе реформите, както и цялото правителство, разбира се, искам именно тези въпроси да бъдат изчистени. Нека да се знае от всички кои са хората, които са натрупали най-големи дългове, защо и по каква причина.
Пак повтарям, тук не става въпрос за някакъв политически оттенък на моя въпрос, но през цялото време ще държа тези хора да се знаят. Ще инициирам всякакви действия, които ще помагат на министъра и на правителството да се изчисти системата именно от тези кражби. Това са кражби! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Шишков.
Господин Министър, заповядайте за дуплика в рамките на две минути.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа! Уважаеми д-р Шишков, Вие знаете, че най-малко съм човек, който ще крие тези неща. Най-голямата болница по задължение е от 41 милиона – болницата „Свети Георги” в Пловдив. Там са предприети промени в ръководството. Втора по задължение – 24 милиона, МБАЛ „Стоян Киркович” Стара Загора.
Къде е госпожа Манолова?! (Реплики от БСП ЛБ.)
Директорката на МБАЛ „Стоян Киркович”, назначена по времето на предишното управление, беше успяла да договори от всичко, което й е нужно като апаратура, беше успяла да договори и кухненски блок. Беше успяла да спре дейността на Държавната инвазивна кардиология, за да може частна болница в съседство да работи това. Трябваше да я оставим ли?!
В момента планът за изпълнение на преструктуриране на дълговете на новото ръководство работи и в структурна болница, като Областната болница в Стара Загора, хората започват да връщат дълговете. Къде е тази госпожа Манолова?! Онази жена го беше докарала до състояние, в което беше спряла на връх Коледа парното на болните. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Защо ли? Защото е толкова кадърна, затова.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЛБ: Сега ще видим новия...
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Новият осигурява всичко това, наистина.
Мога да продължа нататък с болниците, д-р Шишков, но извън това нека да кажа, че ще имам особено строг поглед към всяка една от болниците, която си беше позволила да наруши инструкциите на министъра на финансите и да държи сериозно количество пари в една банка. Те трябваше да бъдат диверсифицирани.
Първо, не разбирам какво означава една болница да няма пари да плаща по-добри заплати или по-добро лечение на пациентите си с това да трупа на книжка пет, шест, десет милиона?! След това наистина не разбирам възможността да не се изпълняват директни нареждания на принципала. Всеки един от тези хора също ще бъде санкциониран, каквото и да мисли госпожа Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви.
Следващият въпрос е от народния представител Емил Райнов относно мерки за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Съвета на директорите на Многопрофилна болница „Д р Братан Шукеров” АД – Смолян.
Заповядайте, господин Райнов, да развиете Вашия въпрос в рамките на две минути.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Господин Министър, от група общински съветници от град Смолян бях информиран, че с Ваша заповед сте сменили състава на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, Смолян, като същите членове на директорите, според сигнала, са съдружници в търговски дружества със сходна дейност и упражняват частна медицинска дейност.
Отчитам спешността, с която е сменен Бордът на директорите в Смолян, ако не се лъжа през месец декември миналата година, въпреки плюсовия резултат от 200 хиляди, за разлика от други болници, които Вие най-накрая цитирате. Леко съм притеснен от това, което споменахте в предишните изказвания на въпросите – два разнопосочни сигнала: „не е интересно с кой заменям”. Важно е с кого заменяте и дали няма конфликт на интереси. Както и другото, което беше много страховито за мен, защото Вие произхождате от реформаторите, „ще сменям и на ръба на закона”.
Господин Министър, смятате ли, че посочените директори са в конфликт на интереси и моля да ме информирате какви последващи действия, ако са с конфликт на интереси, ще предприемете в съответствие със законите в Република България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Райнов.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми д-р Райнов! Започвам от средата на отговора, без въвеждащите изречения.
На 2 декември 2014 г. е проведено такова извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ д-р Братан Шукеров” АД – Смолян, с цел промяна в състава на Съвета на директорите. Инициативата за провеждане на събранието е на община Смолян, която с писмо от 9 септември 2014 г. е депозирала предложение за освобождаване на досегашния Съвет на директорите в състав д-р Нина Шехова–Янкова, д-р Марияна Методиева и г-жа Лидия Стойкова–Чорбанова и за избиране на нов съвет в състав: д-р Стефан Димитров Райков, д-р Марин Димитров Даракчиев и д-р Красимир Митков Събев.
Следва да се отбележи, че двама от предложените нови членове – д-р М.Даракчиев и д-р Ст.Райков, са били в предходен съвет на директорите, управлявал в периода 2011 – 2014 г.
Министерството на здравеопазването реши да подкрепи община Смолян и да упълномощи своя представител да гласува „за” внесеното предложение за нов състав на Съвета на директорите. По този начин Съветът на директорите на лечебното заведение се възстановява почти в същия състав, управлявал в продължение на 3 години и сменен в началото на 2014 г. от министъра на здравеопазването, без да са констатирани нарушения и при положителен финансов резултат на лечебното заведение за 2013 г.
Лицата, предложени и избрани за членове на Съвета на директорите са подали съответните изискуеми декларации при вписването им в Търговския регистър, а впоследствие и декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Установено беше впоследствие, че един от членовете на Съвета на директорите е управител на дъщерното дружество „МБАЛ Девин мед” ЕООД. Едноличен собственик на „МБАЛ Девин мед” ЕООД е „МБАЛ д-р Братан Шукеров” АД, именно болницата в Смолян.
„МБАЛ Девин мед” ЕООД е създадено през 2013 г. в търсене на решение по възникналия проблем с общинската болница в Девин. Дъщерното дружество е вписано в Търговския регистър на 25 февруари 2013 г. с капитал 2 лв., адрес на управление в гр.Смолян, бул. „България” № 2, с управител д-р Красимир Събев, но така и не е стартирало и не е развивало дейност. Независимо от това с писмо до Съвета на директорите сме изискали д-р Красимир Събев да бъде отписан като управител на „МБАЛ „Девин мед” ЕООД, за да не се спекулира с наличието на формален конфликт на интереси.
В подадените декларации изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев е заявил, че притежава 20 % от дяловете на друго дружество с ограничена отговорност и че е едноличен собственик на „Амбулатория за специализирана медицинска помощ по УНГ болести – индивидуална практика”. Притежаването на дялове в дружество с несходен предмет на дейност е допустимо и само се декларира пред Общото събрание – ако притежава повече от 25% от капитала, преди избирането на лицето като член на Съвета на директорите, а за това дали собствеността на Амбулаторията, като лечебно заведение от доболничната помощ, представлява конфликт на интереси, вече се е произнесла със свое решение Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, вх. № МЗ-37-00-76 от 8 юли 2013 г. Решението на Комисията е, че не е установен конфликт на интереси за д-р Марин Даракчиев като член на Съвета и изпълнителен директор на „МБАЛ д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян.
Третият член на Съвета на директорите д-р Стефан Димитров Райков е заявил, че притежава 20 % от дяловете на друго дружество с ограничена отговорност, „Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска помощ – КБР Дивелъпмънт”. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
По аналогия на сигнала за д-р Даракчиев, проверен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, притежаването на 20 на сто от капитала на дружество с предмет на дейност в сферата на доболничната помощ също не би трябвало да представлява конфликт на интереси.
В заключение да припомня, че всеки, който разполага с данни, че лице, заемащо публична длъжност, е нарушило разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, може да подаде писмен сигнал в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която извършва съответната проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Доктор Райнов, реплика в рамките на две минути.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Министър, след като има писмо от Комисията за конфликт на интереси, то действа като индулгенция, значи няма никакъв проблем.
Но все пак пред мен стои въпросът – болница с 200 хиляди положителен резултат някак си много бързо през декември месец се взеха решения, същевременно Вие още от месец ноември знаете за онези болници, които в момента цитирате, и 5 месеца нищо не се прави.
Накрая наистина един административен съвет. Огледайте си Правна дирекция или си назначете един читав юрист за консултант, за да може преди да предприемете каквито и да било промени по Борда, да погледнат има ли конфликт на интереси, доколко е екзактна процедурата, за да може накрая Вие да валидирате своето решение и да подпишете промяната на Борда. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, д-р Райнов.
Господин Министър, имате право на дуплика. Ще се възползвате ли от правото на дуплика?
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Не, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Има въпрос на народния представител Мая Манолова, който е оттеглен.
С това, господин Министър, Ви благодаря за участието в парламентарния контрол и Ви желая успешен ден и усмихнат уикенд!
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Преминаваме към отговори на въпроси към госпожа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Първият въпрос е от народния представител Борислав Иглев относно състоянието на пътя Тополовград – Стара Загора.
Заповядайте, господин Иглев, да развиете Вашия въпрос.
БОРИСЛАВ ИГЛЕВ (БДЦ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър!
В избирателния ми район – 29-МИР-Хасково, многократно съм сигнализиран от гражданите на Тополовград за състоянието на пътя Тополовград – Стара Загора. Въпросният път от години не е ремонтиран, асфалт няма. Има само дупки и камъни. Превозвачите категорично отказват да пътуват по линия и използват заобиколни маршрути! Това е денонощен маршрут за над 600 работници, които работят на смени в тецовете и рудниците до Стара Загора и Гълъбово, а децата, които живеят в околните села, пътуват до гимназията в Тополовград. От Агенция „Пътна инфраструктура” знаят за проблемния участък, за който преди няколко години са били отделени 18 млн. лева, но проектът не е одобрен!
В тази връзка моля да ми отговорите – кога ще бъде одобрен проектът за ремонт на пътя Тополовград – Стара Загора? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Господин Иглев – въпреки че не Ви беше сложена картата, Ви се отчете време по-малко от две минути. Благодаря Ви.
Госпожо Министър, имате право на отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иглев! Безспорно направлението Стара Загора – Тополовград е важно стратегическо направление, именно защото този път обслужва територията и работата на тецовете и рудниците в този регион. Именно затова, отчитайки и значимостта на това важно пътно направление, пътят, свързващ Стара Загора с Тополовград, е част от приоритетите, които сме заложили в Оперативна програма „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., като този път е на първо място, защото е отчетена неговата приоритетност. Той е на първо място, защото отговаря на всички критерии, заложени за финансиране с европейски средства.
По това направление – 40 км, неговата индикативна стойност е 26 млн. лв., и аз се надявам, че след окончателното одобрение на Оперативната програма от Европейската комисия, което очакваме до лятото на тази година, Пътната агенция да има възможност, а тя има своята и техническа готовност, да представи и да кандидатства с този проект за финансиране по Оперативната програма и съответно да предприеме необходимите действия за реализацията на този път.
Отделно от това, предполагам, че Вие визирате конкретно един третокласен път, а именно пътят от Полски градец – Тополовград до село Устрем, който е третокласния път, част от направлението, именно обслужващо тези 600 работници, които визирате и които работят в тецовете и в рудниците. Този път също е предвиден в това направление, така че и неговата рехабилитация, не само на второкласния, но и на третокласния път – 20 км от него, са предвидени да бъдат рехабилитирани като част от цялостния компонент по рехабилитацията на това направление.
За времето обаче, докато това се случи, осъзнаваме, че пътят е в достатъчно лошо състояние за съжаление, това, което ще направим след приключване на зимния период, така както всяка година, през май месец правим анализ на републиканските пътища. В рамките на бюджета, с който разполагаме, приоритизираме наличните средства, така че да направим поне едрополосно или частично изкърпване на пътната мрежа, така че да осигурим безопасно движение на пътуващите до периода, в който вече ще можем и ще имаме възможност за финансираме с тези 26 милиона, които са необходими, за цялостната рехабилитация, реконструкция и добро отводняване включително на пътя и неговата основа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Господин Иглев, имате право на реплика – заповядайте!
БОРИСЛАВ ИГЛЕВ (БДЦ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор и точната сума, която казахте и че ще бъде поправен третостепенният път от Полски градец до Тополовград, който също е включен. Това е задоволителен отговор за жителите на Тополовград и за моята област. Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Иглев.
Госпожо Министър, нямате дуплика.
Преминаваме към въпрос от народния представител Петър Славов относно възникнали проблеми за столичани във връзка с действията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по изготвянето на кадастрална карта на район „Лозенец”, район „Възраждане” и други райони на столицата.
Заповядайте, господин Славов, за Вашия въпрос.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос касае изготвянето на кадастрални карти за редица столични райони и възникналите проблеми при тези процедури.
Уважаема госпожо Министър, от края на миналата година Агенцията по картография започна процедури по изготвянето на кадастрални карти за столичния район „Лозенец“ – Заповед РД-16-37, район „Възраждане“ – Заповед РД-16-16, и други. Дейностите по реда на чл. 35 и следващите от Закона за кадастъра и имотния регистър са възложени на външни изпълнители търговски дружества.
Като народен представител от 23. Многомандатен избирателен район в град София с мен се свързаха редица граждани – жители на горецитираните райони, с оплаквания, че липсва адекватно уведомяване за започналите процедури по изготвянето на кадастрална карта.
Също така прави впечатление, че заложените в Заповедта на директора на Агенцията срокове за означаване границите на имотите на собствениците са минималните допустими по закона, а именно – 30 дни от обнародването на съответната заповед на директора на Агенцията.
Допълнително граждани от район „Лозенец“ ми сигнализираха, че не е спазено изискването на чл. 35 от Закона за обявяване на Заповедта от директора на Агенцията в два централни ежедневника и на подходящи места в районната администрация в 5-дневен срок от обнародването на Заповедта в „Държавен вестник“, като уведомленията са били залепени едва няколко дни преди крайния срок за предоставяне на данни и документи от собствениците.
Не на последно място, интерес буди въпросът защо за такива големи райони Агенцията е предвидила минималния допустим от закона срок за заявяване на границите и предоставяне на документи; както и защо документи се приемат само на едно или две гишета в рамките на районната администрация или фирмата изпълнител? Всичко това е свързано с редица неудобства и напрежение за жителите на горецитираните райони.
Уважаема госпожо Министър, моля да отговорите на следния въпрос: считате ли, че Агенцията по геодезия, картография и кадастър е създала добра организация за изготвянето на кадастрална карта за столичните райони, в това число и за район „Лозенец“. Ако са налице пропуски, какви мерки ще предприемете като принципал на Агенцията за преодоляването им и за създаване на нормална обстановка за представяне на документи и запознаване с картите на собствениците на имоти в районите, включително и за невъзникване на допълнителни разходи за тях поради невъзможност за спазване на първоначалните срокове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Госпожо Министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Славов! Безспорно съм наясно със ситуацията във връзка с възложените действия от Агенцията по кадастър за изготвяне на кадастрална карта за районите „Лозенец“, „Възраждане“, „Илинден“, „Изгрев“, „Красно село“, „Подуене“ и „Триадица“ като част от цялостната процедура по изработването на кадастрални карти, инициирана през 2014 г.
Анализирайки ситуацията, предприетите действия през последната около почти една година, аз виждам, че наистина сроковете, които споменахте, начинът, по който е проведена кампанията, не отговарят в пълнота на изискванията и очакванията на жителите на тези райони, включително 30-дневният срок за означаване на границите и публикуването на материалите.
Включително и аз, понеже визирахте няколко пъти район „Лозенец“, като живееща в района мога да потвърдя, че да, бяхме уведомени, но наистина в последния момент. Като гражданин мога да потвърдя, че има пропуски в работата, която е възложена.
Какво предприех през последните месеци, анализирайки ситуацията и работата на Агенцията?
Първо, знаете, беше сменено ръководството на Агенцията по кадастър, защото виждахме, че работата, темповете и организацията й не отговарят на всички изисквания, на които би следвало да отговарят.
Второ, конкретно по изработването на кадастралните карти на столичните райони, възложих, след като включително получих и сигнал от кмета на район „Лозенец“, както и сигнала, който имам от Вас, да бъде проведена допълнителна кампания, да бъдат разпространени минимум 1000 информационни съобщения. Удължих срока за приемане на документи – той беше удължен до 13 февруари и после втори път – до 16 март, тоест срокът все още е валиден.
Осигурихме също така възможност всички желаещи допълнително да представят информация за означаването на границите, допълнителната информация, свързана с техните имоти, да бъде предоставена в службите на Агенцията по кадастър в районите на Столична община, за да може в максимална степен да осигурим и подкрепим столичаните, гражданите на София, да предоставят своята информация. В крайна сметка, нашата цел е да имаме актуална и добре разработена кадастрална карта, която да включва актуалната и вярна информация, каквато е необходима.
Коментирахте, че заповедите на Агенцията по кадастъра от есента на миналата година не са официално обявени и не е спазен законът. Това обаче не е така. Те са официално обявени. Едната е обявена в ежедневник на 12 септември, другата – на 18 ноември, така че искам да Ви успокоя, законът е спазен – имаме обявления в два ежедневника. Друг е въпросът, че самата информационна кампания чрез разлепяне по сгради на училища, детски градини, обществени сгради очевидно не е била достатъчно добра. Именно затова нашите допълнително дадени указания са в тази посока – да бъде разлепена повече информация, включително и по интернет.
Мога да Ви уверя, че ще продължаваме да следим работата. Работата на екипите приключи, приключи до голяма степен, но окончателно картите трябва да бъдат предадени през месец април. Надявам се, че въпреки ситуацията, в която се оказа Агенцията, а и гражданите на София, изпълнителите ще разработят картите навременно, качествено и надеждно. В противен случай, готови сме в ежедневна комуникация с Агенцията по кадастър да предприемем необходимите действия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Господин Славов, заповядайте, имате право на 2-минутна реплика.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Госпожо Министър, благодаря Ви за отговора.
Още при задаването на въпроса, може би седмица – две по-късно забелязах, тъй като и аз живея в „Лозенец“, разлепени обявленията, които Законът изисква, на доста места, тоест това даде още тогава резултат. Сега разбирам и защо е дало резултат. Очевидно сте се намесили и фирмата изпълнител е предприела адекватни действия.
Проблемът е, че и в други райони го има проблема. И за „Подуене“, и за „Възраждане“ доста хора ми сигнализираха. Не е лоша идеята да се удължи срокът, както беше направено това за „Лозенец“. Вече нямам съмнение, че след Вашия отговор от тази трибуна възможно най-широк кръг от хора ще научат за проблема и който не е разбрал, че изтича срокът за предоставяне на документи, този път ще се задейства и ще изпълни изискването на Закона.
Що се касае до изискването на Закона, нямах предвид и не съм посочил, че на практика е налице формално нарушение, но констатирах, че е изпълнен абсолютният минимум, изискуем по закон, което за подобни големи райони на София, някои от които по-големи от един средно голям български град, най-малкото е смущаващо. Тук беше и моят упрек към предишното ръководство на Агенцията, че не се е съобразило с тези факти и обстоятелства, защото това е минималният законов срок, предвиден за малки градове, може би дори за по-малки населени места, но не и за големите административни райони на столицата.
Радвам се, че задаването на въпроса е дало резултат и за Вашите действия.
Надявам се безспорно необходимото изготвяне на кадастрална карта да не е за сметка и на гърба на гражданите на София и на големите градове, а да се направи по начин, който не ги затруднява, а и фирмите изпълнители да могат да си свършат работата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Госпожо Министър, имате право на дуплика в рамките на 2 минути.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Господин Славов, да, искам да Ви уверя, понеже конкретно зададохте въпроса за „Лозенец“. Срокът за район „Възраждане“ също беше удължен.
Искам още един път да апелирам към всички жители на град София, че могат да подадат своята актуална информация за своите имоти, включително разделителните граници, в службите на Агенцията по кадастър в районите по местоживеене, за да постигнем максимално търсения ефект – актуална, качествена и надеждна кадастрална карта на София. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Преминаваме към общ отговор на три въпроса.
Единият е оттеглен – въпросът на народния представител Мая Манолова.
Отговорът следователно е на два въпроса и влизаме в чл. 102, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
По реда на питането първи е въпросът от народните представители Михаил Миков, Жельо Бойчев и Георги Свиленски относно Националната програма за саниране.
Господин Бойчев, ако обичате да развиете Вашия въпрос в рамките на 2 минути.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, с колегите Свиленски и господин Миков зададохме този въпрос като народни представители от всеки един от трите избирателни района в София. Знаете, че на територията на Столична община има съсредоточени големи жилищни комплекси, които попадат в обхвата на обявената от Вас и стартирала Национална програма за саниране. На множеството срещи, които провеждаме в избирателните си райони, може би най-често поставяния въпрос относно Национална програма за саниране е какво се случва и как ще се процедира с такъв тип жилищни сгради, в които има изградени пристроявания, надстроявания и остъклявания, най-често на балконите, които по смисъла на нормативната уредба в България представляват незаконни строежи.
Аз следих няколко Ваши медийни изяви, но ми се иска, отправяйки този въпрос към Вас от трибуната на Българския парламент ясно да отговорите и да разясним на хората, които имат редица притеснения, предвижда ли Националната програма за саниране за кандидатстване да могат да подават и жилищни блокове с извършени такъв тип по същество незаконни пристроявания? Как и по какъв начин възложените обследвания ще отчитат по същество различните обеми, които ще бъдат предмет на енергийно обследване по същество по нейната фасада на места, по същество нанесените конструктивни изменения върху сградата. Това са въпросите, които в голяма степен притесняват хиляди, мога да кажа десетки хиляди граждани в столицата при вземането на решение да се включат в Националната програма за саниране. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Вторият въпрос е от народния представител Вили Лилков относно програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Господин Лилков, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаема министър Павлов, уважаеми колеги! Моят въпрос също се отнася до Програмата за саниране и той е следният. Освен че съм задал въпрос също с казуса остъклени тераси да го нарека, отправям към Вас въпрос: след като се извърши санирането на тези сгради, ще се постигне ли клас енергийна ефективност С? Ще се приложи ли Законът за местните данъци и такси, по-точно чл. 24, ал. 1, т. 18, който повелява при постигането на такъв клас енергийна ефективност на собствениците да бъдат освободени от данък сгради? Към него се добавя и още един въпрос, а именно: с извършването на санирането ще се повишили данъчната оценка на имотите? И още един въпрос, който също съм задал в...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Имате право на един въпрос само.
ВИЛИ ЛИЛКОВ: Те са в рамките на този въпрос, който съм задал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: В рамките на един общ въпрос да кажем, добре.
ВИЛИ ЛИЛКОВ: Съответно как е определен точно броят 36 апартамента като минимум, за да може да се извърши кандидатстване от една етажна собственост? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Лилков.
Госпожо Министър, имате право на общ отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Бойчев, уважаеми господин Свиленски, уважаеми господин Миков, който не присъства, уважаеми господин Лилков! Благодаря Ви за поставените въпроси. Радвам се, че имам възможност още веднъж да уточня част от параметрите и изискванията на Националната програма, която имах възможност да представя и на вниманието на народните представители по време на изслушването и взетото решение в подкрепа на тази програма.
Ще започна по реда на задаване на въпросите, започвайки с въпроса на господин Бойчев и група народни представители по отношение на балконите – остъклените балконите, балконите, които са пристроени, надградени и така нататък.
Това, което ясно и категорично сме предвидили като изискване в програмата, произхожда от възможностите и изискванията, които предоставя Законът за устройство на територията, а именно всички балкони, които са били остъклени, спазвайки към онзи момент нормите в строителството, а именно неутежняващи, ненарушаващи габарита на сградата и неутежняващи нейната конструкция като такава, могат да бъдат приети и те са приети, съгласно Закона за устройство на територията като търпими строежи. Това означава, че всички тези собственици на апартаменти, които са остъклили своите балкони или са приобщили тези балкони, освен остъкляване те правят и една изолация, приобщават тези балкони в своите кухни, в своите помещения, ще могат, получавайки този режим от търпимост, това свидетелство за търпимост като част от цялостния проект за обновяване на сградата, те също да попаднат в обхвата на финансиране на програмата. Включително, ако е поставена дограма от стария тип, а именно само алуминиева рамка със стъкло, тя да бъде подменена с такава, която отговаря на изискванията и на критериите за енергийна ефективност, а именно алуминиева и PVC дограма със съответния термомост. Както и ще бъде измерено в рамките на енергийното обследване дали изолацията, която е направена на тези балкони, отговаря на класа енергийна ефективност и ако трябва тя отново, в рамките като допустима за финансиране по програмата, ще бъде обновена, разширена и допълнително ще бъде направена изолация на тези балкони.
Разбира се, важен елемент е самата проверка, самият одит, конструктивното обследване на сградата. Конструктивното обследване и техническият паспорт на сградата ще покаже това остъкляване на балконите довело ли е до утежняване на конструкцията, застрашава ли конструкцията на балкона, създава ли риск за живеещите и като част вече от самото проектиране, от самия работен, технически, инвестиционен проект, който се прави, ще бъде взето предвид ако е взето допълнително укрепване на този балкон или облекчаване на конструкцията, така че тя да не защитава живеещите в сградата.
По този начин мисля, че отговарям и на Вашия въпрос като цяло че: да, балконите, които са остъклени, вградени, стига да не утежняват конструкцията, стигат да не излизат извън габарита на сградата, защото фасадите са тези, които общината чрез решение на общинския съвет приема какъв да е общият вид, общият облик на сградите, така че когато те са вградени в цялостната визия, включително на фасадата, остъклените балкони могат и ще бъдат приети и финансирани в рамките на програмата.
Във връзка с втория въпрос, свързан с данъчните преференции, във връзка с възможностите, които ни дава и в момента Законът за местните данъци и такси, а именно тогава, когато една сграда е направила своята цялостна енергийна ефективност със собствени средства на собствениците на тази сграда, те получават данъчно облекчение и съответно са освободени от данъци за тези обновени части.
Това, което и в и рамките на приетото от Народното събрание решение за приемане на програмата, в т.3 на това решение изрично казахме и поехме ангажимент в подкрепа на Националното сдружение на общините, в подкрепа на предложението на всички общини, които участват в програмата, а именно да избегнем двойна данъчна преференция. И тогава, когато една сграда е обновена с финансиране от публични средства по публичната програма за енергийна ефективност, тя да не подлежи на освобождаване от данъци за тези имоти, които са участвали в програмата.
Това, което предстои, е Министерският съвет да приеме това изменение в Закона за местните данъци и такси, който ще влезе съответно в сила от януари 2016 г., тъй като от следващата година реално ще трябва да заплатим данъците за 2015 г.. Няма проблем в тази връзка с изпълнението на програмата и тези, които са получили финансиране по публичната програма, няма да бъдат освободени от данъци. За всички останали обаче тази преференция е и възможност за тези, които желаят да го направят със собствени средства или са го направили със собствени средства. Тази преференция ще остане.
По отношение на въпроса с данъчната оценка на имотите и съответно потенциалното увеличение на данъците, безспорно всеки един гражданин, независимо дали по публичната програма или със собствени средства е обновил или санирал своето жилище, той трябва да го декларира в общината по местоживеене и това актуализира данъчната оценка и повишава стойността на неговия имот.
От гледна точка на повишаване на данъците това води до минимално увеличение на данъците, тъй като, съгласно поне към момента утвърдените тарифи и стойности, съгласно методиката и софтуерните програми, които в момента прилагат общините, тестовете, които са правени за София и за Благоевград показват увеличение със средно от 1,50 до 3 лв. увеличение на данъка, който дължат за съответните имоти. Така че това се приема в рамките на нормалното увеличение на данъците.
Третият зададен въпрос касае броя апартаменти като неизискуем минимум, като критерий за кандидатстване в програмата. Това, което казахме, че предвид че по-голяма част от многофамилните жилищни сгради панелен тип се намират на територията най-вече на 28-те областни града, където се намират над 80% от този тип сгради, нашето желание, нашият стимул след направен анализ на сградния фонд беше в първата година да стимулираме максимално големите сгради, да започнем с най-старите и най-големите сгради, тъй като те имат огромна нужда и най-трудно за тях етажната собственост може да се събере, за да участва в програмата, а от следващата година – от януари 2016 г., ще могат да участват в програмата и всички останали сгради, включително и тези под 36 апартамента. Това е била основата на решението, което е взето – да се направи разделение във времето. По никакъв начин това няма да доведе и до дискриминиране, тъй като всички ще имат възможност да кандидатстват буквално след няколко месеца. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Следващият въпрос е от народния представител... (Реплики от залата)
Извинявам се, поглеждам, че е 14,00 ч. и гледам да минем още един въпрос.
Право на реплика – първият по ред е господин Бойчев.
Извинявам се, тъй като исках да минем още един въпрос, очевидно няма да успеем.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Последното, в което можем да Ви обвиним, господин Цочев, е цензура.
Благодаря, госпожо Министър, за загрижеността и стремежа да включите максимален брой български граждани в Националната програма за саниране. От това, което ми отговорихте, разбирам, че Вие ще се опитате да приложите широко тълкуване на Закона за устройство на територията и да дадете един режим на търпимост за такъв тип пристрояване и остъкляване.
Обаче моята молба към Вас е – разпишете много по-детайлно тези правила на Националната програма за саниране, за да не изпаднем в следните хипотези. Мога да коментирам една.
От Вашия отговор става ясно, че етажната собственост взема решение да кандидатства, упълномощава кмета, оттам нататък започват съответните процедури по провеждане на енергийното обследване. Ако в това енергийно обследване, както Вие твърдите, се установи, че определени пристроявания конструктивно нарушават характеристиките на сградата, по същество трябва да отпаднат от санирането. (Реплика от министър Лиляна Павлова.)
Вие казахте, че режимът на търпимост ще включи само такива, които не нарушават конструктивните изменения на сградата. Това няма как да го знае нито един от хората, които имат такъв тип примерно пристроени или остъклени балкони. Можем да изпаднем в хипотеза, в която етажната собственост ще кандидатства и ще се окаже, че има такъв тип конструктивни изменения или такъв тип незаконни строежи, които няма да могат да направят сградата допустима. Оттам вече ще възникнат въпроси.
Това означава ли, че цялата жилищна сграда ще трябва да бъде извадена от Програмата? Какво ще се случи с разходите, които са направени за това конструктивно обследване, което трябва да бъде направено? Въобще можем да бъдем свидетели на ситуация, в която ще има неравнопоставеност и напрежение между съседите в една жилищна сграда.
Затова молбата ми е по-детайлно да разпишете всички тези хипотези.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Господин Лилков, заповядайте за Вашата реплика – в рамките на две минути.
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Благодаря за изчерпателния отговор – аз съм удовлетворен. Само ще изразя известен скептицизъм, без да съм юрист, че може би ще имаме проблем с вземането на решение от Народното събрание по отношение на данъчните облекчения, след като етажната собственост е сключила договор и е изпълнено санирането. По отношение на данъчните облекчения – това е мое предположение.
Благодаря за отговора, госпожо Министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Лилков.
Госпожо Министър, имате право на обща дуплика в рамките на четири минути.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Бойчев, некоректно тълкувахте моето изказване. Това, което казах, е, че Законът за устройство на територията предвижда режим за това, когато има остъкляване на един балкон, когато има надграждане или изолация и приобщаване на балконите в рамките на жилищата на собствениците, те да бъдат в този режим на търпимост. Това, разбира се, по никакъв начин не означава, че съответната община по местонахождение на имота ще трябва да допусне, ако собственикът на имота е надградил или пристроил този балкон, а сме виждали такива случаи – с два-три метра напред, и допълнително е утежнил конструкцията на балкона или на сградата.
От друга страна, когато се прави техническото и конструктивно обследване, а не енергийното обследване в случая, конструкторите ще направят преценка дали това, което е пристроено, надстроено или надградено в този балкон, утежнява конструкцията и каква част от него трябва да бъде отнета в рамките на проекта, в рамките на финансирането, за да може балконът да отговаря и да не застрашава, да не бъде конструктивно опасен за живеещите в сградата, съответно за живеещите в апартамента.
Общините имат ангажимент чрез своите екипи, които ще работят заедно с конструкторите, с проектантите и архитектите, да предложат такова архитектурно решение, за да може балконът да се впише във визията, в общата фасада, включително да се предприемат необходимите мерки той да бъде приведен в безопасните си параметри.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ, от място): А ако човекът не иска?!
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Ако човекът не иска и иска да живее в опасно жилище или да обитава балкон, който е опасен за него и семейството му – надявам се, че няма такива хора, които ще изложат на опасност своя живот и живота на своето семейство.
Въпреки всичко, това не води до отпадане на самата сграда от цялостно финансиране. Напротив, води до конструктивни изменения и до предприемане на необходимите строително-монтажни дейности, с които да гарантираме, че сградата ще е безопасна. В крайна сметка целта на Програмата е първо да направим сградите конструктивно устойчиви и да удължим техния живот, и чак тогава да достигнем до етапа за енергийно обновяване на тази сграда, за да постигне определените характеристики. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Четиринадесет часа и една минута е – краят на работния ден.
Поради изтичане на работния ден закривам днешното заседание и обявявам в сряда, 18 март 2015 г., от 9,00 ч. редовно заседание на Народното събрание. (Звъни.)

(Закрито в 14,01 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председатели:
Янаки Стоилов
Кирил Цочев

Секретари:
Чавдар Пейчев
Иван К. Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания