Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 11 септември 2015 г.
Открито в 9,01 ч.
11/09/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Красимир Каракачанов и Кирил Цочев

Секретари: Георги Търновалийски и Калина Балабанова


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Няколко съобщения:
Господин Атанас Мерджанов – заместник-председател на Парламентарната група на БСП лява България, с писмо от 10 септември 2015 г. ме уведомява, че на същата дата – 10 септември 2015 г., общото събрание на Парламентарната група „БСП лява България” съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността й с 37 гласа от 37 гласували е взело единодушно решение за изключване от парламентарната група на народния представител Георги Стоянов Кадиев. На основание чл. 13, ал. 2 във връзка с ал. 3 от Правилника моли промяната в състава на парламентарната група да бъде вписана в регистъра и обявена. В регистъра е вписана, с обявяването процедурата по този въпрос е приключила.
На 9 септември 2015 г. с писмо от председателя на Сметната палата в Народното събрание е постъпил Окончателен одитен доклад № 0660100415 със становище за извършен одит и становище по Отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за периода от 1 януари 2014 до 31 декември 2014 г. С мое писмо Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика. Народните представители могат да се запознаят с него в Библиотеката на Народното събрание.
На 10 септември 2015 г. с писмо от министър-председателя на Република България в Народното събрание е постъпил Доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за полугодието на 2015 г., приет с Решение № 686 на Министерския съвет. С мое писмо Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Народните представители могат да се запознаят с него в Библиотеката на Народното събрание.

Съгласно седмичната ни програма предстои като точка първа да обсъдим и гласуваме:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ И ЗА ИЗБОР НА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Представен е доклад от Комисията по правни въпроси, с проект на решение.
Моля, господин Кирилов, да ни запознаете с доклада и проекта на решението на ръководената от Вас Правна комисия.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, представям на вниманието Ви

„ДОКЛАД
относно приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

На свое заседание, проведено на 4 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди въпроса за приемане на процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.
Необходимостта от провеждането на публичната процедура произтича от прекратяването на мандата на съдия в Конституционния съд на Република България, избран от квотата на Народното събрание на основание чл. 148,
ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България.
С оглед изпълнението на разпоредбата на чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България Комисията по правни въпроси, на основание чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлага да се приемат процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.
След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси, с 11 гласа „за”, без гласове „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на:

„РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание:
І. Предлагане на кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България и представяне на документите им
1. Предложенията за кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание се правят от народни представители и парламентарните групи в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание в 5-дневен срок от приемането на тези правила.
2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:
- писмено съгласие на кандидата по образец – Приложение № 1 към решението;
- подробна автобиография;
- декларация относно изпълнението на изискванията по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционен съд по образец – Приложение № 2 към решението;
- копие от диплома за завършено висше юридическо образование;
- документи, удостоверяващи изискуемия стаж – копие от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната институция и други.
ІІ. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията, заедно с документите по Раздел І, т. 2, се публикуват в срок до три работни дни от постъпването им на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се имената на народния представител или наименованието на парламентарната група, предложили съответния кандидат. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата могат да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидата и въпроси, които да му бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, Комисия по правни въпроси, или на електронната поща на Комисията.
Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата.
ІІІ. Проверка за допускане на кандидатите за изслушване
1. Комисията по правни въпроси на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността съдия в Конституционния съд на Република България.
2. Когато Комисията по правни въпроси установи, че кандидатът не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок до 2 дни от уведомяването.
3. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по Раздел І, т. 2 или не отговарят на изискванията за заемане на длъжността съдия в Конституционния съд.
4. След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване, по азбучен ред, според собствените им имена.
ІV. Изслушване на допуснатите кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България
1. Преди провеждане на изслушването председателят на Комисията по правни въпроси обявява списъка на допуснатите кандидати по азбучен ред, според собствените им имена, в съответствие с който се определя поредността на изслушването.
2. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание.
3. Вносителите на предложенията представят кандидатите в изложение до 3 минути.
4. Кандидатът се представя лично, като може да допълни данните от професионалната си биография и да представи вижданията си относно правомощията и дейността на Конституционния съд в изложение до 15 минути.
5. Председателят на Комисията по правни въпроси представя в резюме постъпилите в съответствие с Раздел II, т. 2 становища и въпроси, на които кандидатите могат да отговорят в изложение до 10 минути.
6. Народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите в изложение до 3 минути. След поставянето на въпрос към кандидата му се дава възможност за отговор в изложение до 3 минути.
7. Стенографският протокол от заседанието, на което е проведено изслушването, се публикува на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание.
8. Комисията по правни въпроси внася в Народното събрание доклад от изслушването на кандидатите, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на образец на решение за избор на съдия в Конституционния съд на Република България.
V. Избор на съдия в Конституционния съд на Република България от Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. По решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.
2. Кандидатите се представят по поредността, определена в списъка по Раздел ІV, т. 8.
3. Всеки кандидат се представя от вносител на предложението в изложение до 2 минути.
4. Комисията по правни въпроси представя резюме на внесения доклад за проведеното изслушване.
5. Разискванията по кандидатурите се провеждат по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, като се извършва по поредността, определена в списъка по Раздел ІV, т. 8.
7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, за избран се смята кандидатът получил най-много гласове „за”.
8. В случай че повече от двама кандидати получат равен резултат, се провежда балотаж.
9. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.”
Към Проекта за решение са приложени Приложение № 1 и Приложение № 2.
Благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Дебатът е открит.
Моля народните представители, които желаят да вземат отношение по Проекта за решение!
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата основно, за да направя предложение, което, мисля, че може да бъде определено и като редакционно. Струва ми се, че заложеният срок в Раздел І, т. 1 – от пет дни за номинация, е доста кратък, даже, бих казал, свръхкратък, и Ви предлагам да се придържаме към сроковете, които горе-долу възприехме в предходни процедури. Тук визирам процедурата за избор на управител на БНБ, на омбудсман и така нататък – навсякъде той беше седемдневен.
Нека и тук да бъде седемдневен, защото, ако го приемем, както е предложен в момента, това означава, че той ще изтече другата седмица в сряда, което обикновено е първият пленарен ден. Това означава, че вероятно и самите парламентарни групи почти няма да имат време да се съберат и да обсъдят собствени номинации, а смисълът на този срок е наистина да има добри предложения, да има реална конкурентна борба и да изберем качествен кандидат в Конституционния съд.
Правя забележката и предложението е продиктувано от това, което чух вчера на форум на доста граждански организации. Те конкретно правиха забележки по отношение на този свръхкратък срок, както те се изразиха, но и по принцип, че, за съжаление, независимо че в чл. 89 от Правилника сме разписали изисквания за публичност и прозрачност на процедурата, обикновено сроковете, които се залагат в процедурите, приемайки тези правила, са доста кратки и просто не позволяват това да се случи. Включително не позволяват на гражданските организации да направят предложения до народните представители и до парламентарни групи, които те да възприемат и евентуално да предложат вече в самата процедура.
Предлагам, нека срокът да е седемдневен. Едва ли тези два дни ще са чак от толкова голямо значение за цялата процедура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Славов.
Реплики?
Господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Славов, принципно приемам бележката, която отправяте. Можехме да я обсъдим и на заседанието на Правната комисия. Искам да защитя този срок, тъй като в наскоро проведени процедури, даже такива, които Вие цитирахте, имаше много по-кратък срок за предложения. Този срок сме го предложили с оглед евентуалния график за провеждане на процедурата. Принципно не възразяваме срещу това да бъде седемдневен, а не петдневен. Бих казал, че това е във фазата „подготовка на документи”, която би затруднила не гражданските организации, а кандидатите, доколкото би следвало по-експедитивно да подготвят евентуално книжата си.
Госпожо Председател, използвам случая, ако мога, да направя предложение за редакционна промяна в Раздел V, т. 8.
Моля да отпадне думата „двама” и текстът да стане: „В случай че повече кандидати получат равен резултат, се провежда балотаж”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Дуплика?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря Ви за репликата, колега Кирилов.
Мисля, че в процедурата има заложени резерви и на практика тези два дни можем да ги компенсираме от сроковете, които са предвидени за отстраняване на нередовности в документите. Почти съм готов да се обзаложа, че кандидатите, които ще представят документи, предвид и позицията, за която се борят, ще бъдат изрядни още при самото им представяне. Ако им дадем седем дни, може би това допълнително би гарантирало, както и Вие казахте, че те ще предложат и представят на Народното събрание изрядни документи и няма да има нужда след това от допълнителни срокове, допълнителни заседания на Правната комисия, която да ги разглежда повторно, и така нататък. Ако приемете седемдневния срок, мисля, че е добро решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Славов.
Други народни представители?
Има ли желаещи по Проекта на решение? Не виждам.
Дебатът е закрит.

Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Славов: в I, т. 1 вместо „в 5-дневен срок от приемането на тези правила” да се чете „в 7-дневен срок”.
Гласували 133 народни представители: за 61, против 1, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Моля за прегласуване, госпожо Председател. И в момента има колеги, които влизат и не можаха да гласуват.
Мисля, че колегите добре разбраха – става дума само за два дни практически, които, бих казал, че ние преместваме в рамката на процедурата. Тоест цялата процедура вероятно няма да се повлияе, но те ще бъдат предвидени в първоначалния срок за номинации, а не в последващ срок, допълнително предвиден за отстраняване на нередовности по документите. Моето очакване е, ако това го направим, да няма проблеми с целия срок на самата процедура. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 127 народни представители: за 56, против 7, въздържали се 64.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов – в Раздел V, т. 8 да отпадне текстът „от двама” и редакцията да стане: „В случай че повече кандидати получат равен резултат, се провежда балотаж”.
Гласуваме редакционното предложение на господин Кирилов.
Гласували 126 народни представители: за 120, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Сега поставям на гласуване целия Проект на решение с току-що приетото от нас редакционно изменение, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 – неразделна част от решението, по доклада на Комисията.
Гласуваме, колеги.
Гласували 135 народни представители: за 121, против 2, въздържали се 12.
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – продължение.
Във вчерашния ден е докладван чл. 43 по вносител, който Комисията предлага да стане чл. 44, и предложенията към него.
Предстоят разисквания по докладвания текст и предложенията към него. Това е страница 59 от Доклада.
Колеги, има ли изказвания по чл. 43, който урежда специалните училища?
Господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Тези разпоредби, както виждате от докладваните текстове, се отнасят до специалните училища и тяхната уредба. В нашето предложение сме дали по-разгърната възможност за утвърждаване на тези добри практики, които съществуват, и за тяхното съобразяване със съвременните условия. Това включва възможност да съществуват оздравителни училища. През последните години в България те са сведени до минимум и почти са на прага на изчезването, а според предлагания Закон това ще бъде вече окончателно оформено.
Също така предлагаме нещо, което е непознато за българската практика, поне във вида, в който го предлагаме, но има периоди, в които в историята на България са използвани подобни форми, а такива съществуват и днес в редица страни. Нарекли сме тези училища „Втори шанс” и след малко ще поясня за какво става дума.
Уредени са и училищата към местата за лишаване от свобода, защото там, където има такива, в които наказания се изтърпяват от непълнолетни лица, трябва да бъдат осигурени условия за тяхното обучение и социализация.
Ние настояваме също да бъдат запазени училищата, известни най-много като помощни, защото има деца с определени степени на увреждания, които не могат изцяло да бъдат преодолени. Това не може да стане в рамките на общия образователен процес, не може да стане чрез ресурсни учители или други съпътстващи форми. Това отслабва вниманието към проблемите на тези деца и грижата за тях, от една страна. От друга страна, то затормозява обучението на повечето деца в паралелката, защото нивото на обучение е различно, реакциите на децата са различни и това е както в ущърб на педагозите, така и на общото ниво на обучението в съответните паралелки. Затова именно смятаме, че разнообразието в образователната система, без да води до някакво затваряне на отделните форми, не бива да се ликвидира.
Специално за училищата „Втори шанс”, смятаме, че в години, когато ранното отпадане на ученици се увеличава, когато вече имаме лица, близки до пълнолетието, прекъснали за продължителен период своето обучение, е необходимо те отново да имат възможност да продължат своето образование. Да се осъществява обучение за ученици в задължителна училищна възраст, прекъснали обучението си за повече от една година, както и за лица, навършили 16 години, без основно или средно образование. В тези училища се организира обучение за придобиване на основно и средно образование и на професионална квалификация. За учениците в задължителна училищна възраст училищата „Втори шанс” са от интернатен тип с целодневна организация на учебния ден и с осигурено хранене и общежитие. Това е голям шанс, който в рамките на сега съществуващите училища, ако ги възприемаме като сграден фонд и общежития, могат да бъдат създадени така, че с не толкова много допълнителни средства училището да играе много по-голяма роля по отношение на такава категория лица.
За децата, които се нуждаят от специални грижи, да има терапевтични комплекси, в които се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците със специфични потребности и особености в интелектуалното развитие, професионалното им ориентиране, консултиране и социално включване.
Също така трябва да предупредя, че ако се отхвърлят тези възможности, ще се изправим пред същите проблеми, както с масовото закриване на интернатите. Да, добре е децата, които могат да намерят приемна грижа, да бъдат изведени в условия, даващи им възможности да имат по-голяма самостоятелност и друга социална среда, но за някои от тях извеждането им от социалните институции е почти катастрофа и липса на всякакви възможности за бъдещо развитие. В случая тази аналогия също трябва да се има предвид. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Вигенин – за изказване.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Като се солидаризирам изцяло с изказването на господин Янаки Стоилов по предложенията, които са направени по-цялостно, ще кажа няколко думи за моето предложение, което Комисията също не приема. Става дума за специалните училища за деца със специфични потребности и особености в интелектуалното развитие.
Вече беше коментирана цялостната философия на Закона, който приемате. Това е Закон, който ще задълбочи различията и разделението в българското общество, но такава е Вашата идеология и когато българските граждани осъзнаят на кого и най-вече за какво са дали мнозинство в парламента, вероятно пораженията ще бъдат необратими.
Апелирам обаче към Вас в рамките на тази философия да проявите поне малко състрадание и подкрепа към децата, които са се родили или във времето са придобили необходимостта да получават специфична грижа. Помислете и за техните родители, които ежедневно се борят, за да дадат поне малко по-добър шанс в живота на своите деца. С решенията, които ще вземете, децата със специфични потребности и особености в интелектуалното развитие ще бъдат принудени да посещават обикновени училища. Разбирам, че го правите под претекст, че така ще се повишат шансовете им за приобщаване. Ще получите обаче точно обратния ефект.
Първо, защото много от тях просто не могат да получат образование без специализирани грижи и педагогическа подкрепа.
Второ, защото не е тайна, че равнището на толерантност в българското общество и българското училище не е на необходимото равнище, за да се чувстват спокойно тези деца. Убеден съм, че много от тях ще станат обект на различни форми на тормоз, което ще доведе до допълнителна изолация и самоизолация на тези деца.
Трето, защото ще възникнат редица чисто логистични проблеми, за които Вие нямате идея как да бъдат решени, и в резултат много от тях ще отпаднат от образователната система. Не зная колко от Вас са имали досег с такива деца, не зная колко от Вас са посещавали помощни училища от такъв характер, но ще кажа, че за равнището на развитие на едно общество може да се съди по това как се отнася към своите най-уязвими членове.
Апелирам към Вас да не наказвате тези деца и техните родители, които и без това се справят с тежък житейски жребий. Не унищожавайте нещо, което вече съществува и работи добре.
Зная какви са идеите, с които Вие ще се опитате донякъде да компенсирате тези промени, но мога да Ви гарантирам, че те няма да проработят, няма да доведат и до спестяване на финансови средства. Единственото, което ще постигнете, е – пак подчертавам – да накажете тези деца и техните родители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Вигенин? Няма.
Има думата госпожа Бояджиева.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Днес обсъждаме един от най-важните текстове в Закона. Вярвам, че народните представители са се запознали с предложението и виждат, че всъщност с този текст реално се закриват действащите помощни училища, които имат десетилетна традиция в България, но не само в България, а и в редица европейски страни. Някои от тях предприеха такава мярка, но след години се наложи да ги възстановяват. Такъв пример многократно сме давали и в Комисията, и тук, от парламентарната трибуна, примерно за Италия.
Аз обаче днес се обръщам към Вас, уважаеми дами и господа народни представители! Вероятно сте имали възможност да разговаряте с учители и родители от избирателните райони. Аз също съм го направила, и то в редица региони в страната, заедно с моите колеги в Добрич, Велико Търново, Пловдив, Благоевград. Чухме предложенията и тревогите на учители и родители, които работят с такива деца. Трябва да кажа, че освен от името на БСП лява България, Вие виждате, че в предложенията има текстове за запазване и модернизиране на помощните училища, направени от другите парламентарни групи. В този смисъл според мен е необходимо освен всичко, което беше казано в подкрепа на предложенията, направени от нас, за текстове в този Закон в насока за запазване и модернизиране на помощните училища, да прибавим още няколко аргумента.
Основната, предлагана от нас промяна, е свързана със запазването на възможност за децата със специални образователни потребности, които не могат да се интегрират в общообразователното училище, да учат при необходимите за тях специални условия чрез запазване и модернизиране на досегашните помощни училища. Практиката показа през годините, че има деца и ученици, при които процесът на интегриране изисква предварителна подготовка, специални условия, осигурявани именно в специалните училища.
Модернизирането на сегашните помощни училища може да даде възможност на тези деца със специални образователни потребности да се развиват при по-специални грижи, и най-важното според мен – да дадем възможност за избор на родителите, които ако изберат да бъдат в масовото училище, децата им според степента на увреждане да се обучават там, а тези, които нямат такава възможност, да останат в тези специализирани институции.
При мен имам 15 писма от учители, които десетилетия работят в помощните училища. Те са изразили не само на тези срещи, но и писмено – няма да цитирам имена – и са казали своето мнение. Ще си позволя обаче да прочета два кратки текста пред Вас от тези учители.
Единият от едното писмо гласи: „Практиката в масовите училища показва, че само за малка част от децата със специални образователни потребности, само за най-леките случаи е възможна интеграция. Ето защо голяма част за децата с умствена изостаналост и с множество увреждания и разстройства от аутистичния спектър ще останат невидими за образователната ни система. Те ще присъстват в масовото училище, но в действителност ще са извън него.”
Ще прочета кратък откъс от още едно писмо: „Помощните училища имат своето място в образователната ни система. Техен обект са най-уязвимата част от обществото ни – децата със специфични потребности и особености в интелектуалното им развитие и техните семейства. Новият Закон предвижда да ги лиши от възможността им за обучение в специално създадените училища под закрилата на държавата. Насочването на децата с увреждания в общообразователното училище с цел интеграция е недомислица в Законопроекта. Смятам, че качеството на обучение и безопасността на учениците в общообразователното училище неминуемо ще пострада при насищането на класовете с деца със специфични образователни потребности. Възможно е това да доведе и до отрицателна реакция на родителите и на останалите деца.”
Разбира се, могат да бъдат дадени още много такива примери, но смятам, че ние, базирайки се на отговорността ни като народни представители, трябва внимателно да осмислим този текст и независимо че се правят предложения и от опозицията, те са базирани обаче на предложения от родители и учители.
Обръщам се към Вас да подкрепите нещо, което е полезно и на база на опита може да се модернизира и да се развива в бъдеще в интерес на децата със специални образователни потребности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към госпожа Бояджиева? Няма.
Заповядайте, госпожо Захариева.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, ще си позволя да кажа само няколко изречения по отношение на текста, който гледаме, тъй като темата беше дискутирана изключително сериозно месеци наред, докато вървя обсъждането на Законопроекта на второ четене в Комисията.
Колеги отляво, опорните точки, които чухме и днес, Вие ги тръбяхте много високо от всички места, където успявахте. Вашите опорни точки личат и в предложенията, направени от няколко групи народни представители.
През цялото това време и на всички тези срещи Вие не успяхте да разберете едно: промяната на философията на този Закон. Не стига, че не успявате да го разберете, но на всичкото отгоре си позволявате да внушавате и на хората, които работят в тази система, и на семействата, които имат сериозна необходимост от подкрепа в тази система, притеснения, болки, огорчения, страхове, че с техните деца няма да се работи. Това е категорично несправедливо и нечовешко отношение точно към тази група хора. Като Вие толкова много повтаряте и говорите, че трябва да се опираме на добрия опит, на добрата практика, че трябва да се отнесем с по-друга грижа към тези деца, искам да попитам: защо ги делите и ги наричате – „деца помощни” ли да ги наречем, такива и онакива деца?
За нас вносителите на този текст и вносителите въобще на целия Законопроект е много важно да поставим децата на една плоскост. Всяко дете е различно, всяко дете е специално. По този начин искаме да дадем възможност да се работи, първо, по превенция на обучителните трудности и дефицити, които имат децата вътре, в училище, на всяко едно ниво да стигне подкрепата, която сме определили като допълнителна, до най-малкото населено място чрез различните нива на подкрепа и различните допълнителни институции, които оставяме. Вие знаете как ще стане това, защото сме го обсъждали и коментирали хиляди пъти.
По-нататък в текстовете на Закона ще коментираме и детайли около цялата допълнителна подкрепа в посока на приобщаващото образование и на принципа, който искаме да се приложи от тук нататък в системата. Този път е изключително труден, изключително бавен – наясно сме с това.
Тъй като Вие цитирате различни писма от училища или директори от помощни училища, ще Ви кажа, че тези писма дойдоха именно в резултат на Вашата негативна кампания в тази посока. Всички текстове, които сме изработили и които намират място на второ четене на Законопроекта в залата, и касаят тази дейност от образователната система, сме ги подготвили заедно с колегите от помощните училища.
От тази трибуна искам да им благодаря, че въпреки натиска и пресата, която имаха от Вас, те намериха своя професионален, експертен опит, дойдоха и седнаха с готови предложения, които обсъдихме, приехме и сме подредили, и подготвили достатъчно добър старт да се реализира тази нова философия в образованието.
В заключение ще Ви зачета нещо, което не е казано от директор, или не е измислено: „Ако искаме да подобрим начина на живот на децата със специални образователни потребности и на възрастните с увреждания, ще трябва да вложим още по-целенасочени усилия в изработването на достатъчно добре финансирани приобщаващи образователни политики. Приобщаващото образование не е допълнителна екстра, а същностна необходимост. Наш дълг е да отредим на най-уязвимите групи централно място в нашите действия за по-добър живот за всички”, заяви Андрула Василиу – европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта в периода 2010 – 2014 г.
Колеги, ако наистина искаме да спрем изолацията на уязвимите групи в обществото, защото тя е факт, то спирането на тази изолация трябва да започне още в училище. Точно в училище е мястото, в което ще научим не само децата, но ще научим и нас – по-големите, родителите, възрастните, всички ще се научим да живеем заедно, защото иначе няма как да се получи. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Госпожо Председател, искам да използвам, че съм на трибуната, за да направя процедура за прекратяване на дебата, тъй като тези текстове ще ги коментираме и в по-следващи текстове, които има по този повод. (Реплики и възгласи от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Репликите, първо.
Господин Янаки Стоилов тръгна първи.
Заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Захариева, не се притеснявайте да свърши дебатът, така или иначе Вие ще имате последната дума във Вашата дуплика. Лозунгите, които ни прочетохте, с нищо не опровергават аргументите, които Ви дадохме. Това са практически проблеми и тревоги. Вие отговорете, ако госпожа Маринска иска примерно в Пазарджик с едно такова училище „Вяра, надежда и любов”, какво ще стане? Как ще приобщавате тези деца?
В тези училища има създадени определени специални условия, има родители, които разчитат да се отделя по-голямо време на децата им в училище. Ако смятате, че по няколко часа с ресурсните учители ще направите чудеса, а и Вие тук заблуждавате, защото за част от децата има обективни прегради за тяхното пълноценно интегриране. Може образователният процес да намали тази дистанция, но има тежки случаи, в които, за съжаление, тя никога не може напълно да бъде преодоляна. Това са истинските проблеми.
Казвате, че някой е написал за своите тревоги, подтикван от тук и от там. Ако е било така, по-добре ли щеше да бъде да докараме такива деца с техните родители в парламента и този дебат да го водите пред тях, и в тяхно присъствие да ги убедите, че това, което предлагате, е за тяхно добро?! А не с тази политика, която провеждате и в други области, под лозунга „Всички да бъдат в еднакви условия и всички деца за нас са специални”, всъщност да ги поставяте в още по-тежко положение.
Така да поставяте, както Ви казах, в по-тежко положение и останалите деца, защото потребностите и възможностите на различните деца са обективно различни – това Вие не можете, и не искате да разберете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Към този въпрос не може да се подхожда догматично. Всяко общество – и тук няма никакво съмнение – дължи хуманно отношение на неговите членове, които са пострадали и ощетени от природата. Струва ми се, че именно в целия Ви подход отсъства тази велика сила – природата. Вие изповядвате наистина класическото разбиране на Жан-Жак Русо, че всички хора се раждат равни. Аз също го споделям донякъде, но те се раждат равни, когато природата не ги е ощетила при тяхното раждане. Вие се опитвате да измените природните закони с Вашите недообмислени законодателни предложения. Вие ще се опитате да накарате реките в Сибир да текат от север на юг; Вие ще се опитате да измените земния ландшавт. Уважавам Вашата революционна дръзновеност, но всяко такова нещо граничи с глупостта и това е доказано през годините.
Искам да Ви обърна внимание върху следния факт: преди 20 години в Република Италия тези центрове и специализирани училища бяха закрити. От три години италианската държава се опитва да ги възстанови. Има деца с потребности, чиито семейства настояват тези училища да бъдат запазени.
И накрая, БСП не е водила никаква кампания. През цялото време, докато обсъждахте Законопроекта, Вие целенасочено подтискахте със средствата на властта всички обществени реакции (реплики и възгласи от ГЕРБ), всички обществени реакции срещу това безумие. (Възгласи и реплики от ГЕРБ.)
Така че, ако обичате, оттеглете текста, приемете законодателните предложения на левицата, за да Ви приеме и българското общество. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – госпожа Бояджиева.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Госпожо Захариева, първо Ви призовавам да се отнасяте уважително към мненията, които са изразени от учителите. Казах, че няма да цитирам имена, но хората са се подписали и са изразили становище в тези писма. Искам да Ви кажа, че ние, както и Вие, говорихме наистина с много хора и от системата, и със служителите.
Затова предлагаме модернизиране в рамките на системата на помощните училища, защото наистина има деца с по-лека форма на увреждания, които могат да бъдат в масовото училище. Нашият аргумент за запазването е да дадем шанс за избор на родителите за тези деца, които имат по-тежка форма на увреждане, които имат нужда от индивидуализирана програма, да останат в тези училища.
Във Вашия проект Вие сте оставили една-единствена форма за специализирани училища само за децата със сензорни увреждания.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Не е вярно това.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: В рамките на тези дискусии многократно е казвано, че децата, които ще отидат в масовото училище с по-тежки увреждания, когато са в клас с повече деца, няма да има достатъчно време да им се обърне внимание, а работата с два-три часа с ресурсния учител също е недостатъчна за работата, обучението и възпитанието на тези деца.
Нещо, което беше цитирано и от колегите в репликите, които направиха преди малко – за да бъдем модерни, нека все пак се съобразяваме. Вие това предлагате – модернизиране на системата. Да се съобразяваме и с модата, която все пак е в Европа. Вие чухте какво се случва и че ако се отрича някакъв опит, ако това наистина е доказано като практика, че не е работещо – добре, но в случая става дума и за европейския опит, защото Вие цитирате мнение на европейския комисар, който обаче е показал, че в редица европейски страни – примерът беше даден с Италия, че те се връщат към форми, които са добри и които наистина са насочени към по-добра работа с децата със специални образователни потребности. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, госпожо Захариева.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Заблуждаваме, господин Жаблянов. Ако някой заблуждава в тази зала, то това не съм аз и не са моите колеги. Първо, защото няма кого да заблуждаваме, защото този Законопроект не е Законопроект само на ГЕРБ. Той е изработен с помощта на стотици колеги, родители, организации, които защитават живота, здравето и начина на образование на тези семейства и на тези деца. Тези хора – родителите, които твърдите, че ще поканите да присъстват тук, та те стачкуваха пред сградата на Народното събрание, когато Четиридесет и първото народно събрание не можа да стигне за приемането му до края. Направили сме хиляди срещи с достатъчно много хора, за да знаем, че вървим по правилния път.
Да, пак повтарям, той ще бъде труден, но ако ние не поставим началото на едно истинско приобщаване на хората с увреждания и на хората, които имат нужда от допълнителна подкрепа, ние няма кога да направим това. Ще остане един сериозен минус за нашето общество като гражданското ни общество.
Искам веднъж завинаги да прекратим това говорене за закриване на помощните училища и унищожаване на добрите практики. Никой в Закона не говори за това. Напротив, опирайки се на добрите практики от ресурсните центрове, от помощните училища, от работата по проекта, включваща обучение и образование, използвайки тези добри практики ние сме приложили допълнителната подкрепа на различни нива – в центровете за специална образователна подкрепа, в регионалните центрове за подкрепа на приобщаващо образование и в ресурсната подкрепа, която ще бъде на място във всяка една детска градина и училище. Така че, много моля да спрете с тези заблуди, защото заблудите ги правите Вие. (Реплики от БСП ЛБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без реплики от място! Имахте възможност да уточните и трите реплики.
Заповядайте за процедура, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Правя процедура, с която призовавам министър Танев преди гласуването да изрази своето мнение по въпроса, тъй като в момента предстои затваряне на училища в системата на образованието, за което той отговаря и е редно да чуем какво е неговото мнение по тази тема. Благодаря. (Шум и неодобрителни реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мирчев, при второ четене на законопроект в пленарната зала народните представители са тези, които имат възможността да изразят позицията си по обсъжданите текстове. Няма такава практика да задължаваме присъстващия министър да изказва мнение по въпроса.
Процедура – госпожа Дукова. (Реплики от БСП ЛБ.)
Да, има предложения. Просто има процедури по начина на водене, които съм длъжна да дам веднага.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър! Нарушавам моята омерта в душата да мълча, но това изкушение не мога да го преодолея. Не за първи път показвате, колеги, това е в Четиридесет и първото народно събрание, когато обсъждахме...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурата, госпожо Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Да, госпожо Председател, защото те си позволяват да наричат народните представители глупави. Затова ще им напомня, че не сме глупави, а сме мислещи. Защото помним седянките, които разтурвахте; (ръкопляскания от ГЕРБ) помним закритите училища, които Вие направихте стотици на брой само във Вашето управление; помним дебатите, които Ваш колега от парламентарната група срамежливо каза, че не сте прочели Закона, а коментирате. И тук ми излизате „три весьолых друга” (ръкопляскания от ГЕРБ), да ме развеселявате с въпиюща некомпетентност, защото никъде в Закона не пише „закриваме училища” и ние няма да го правим. Ние ги преобразуваме и никога такава грижа, която този Закон, в цялата му негова философия...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Възражението Ви към мен... (Председателят и народният представител Снежана Дукова говорят едновременно по микрофоните.)
И аз ги помня, госпожо Дукова, и аз ги помня.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Няма да се случи в българското училище. Не делете, не сегрегирайте децата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Към мен, госпожо Дукова! Към мен, госпожо Дукова!
СНЕЖАНА ДУКОВА: По признак, госпожо Председател, те го правят... (Смях, весело оживление и ръкопляскания от ГЕРБ.) ... на това дали са помощни, дали са допълнителни, дали са участващи или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Дукова, разбрахме тезата Ви. Ще бъда по-стриктна.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Не ме карайте и тримата, които стават, госпожо Председател, нито един не е ангажиран с професионалната система на образованието. (Председателят и народният представител Снежана Дукова говорят едновременно по микрофоните.) До един от колегите в нашата парламентарна група са пряко свързани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Дукова, давам Ви знак! Госпожо Дукова, не ме карайте да Ви отнемам думата.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Не ме карайте да се срамувам днес от Вас от този Закон. Този Закон носи перфектна философия и ние ще я изпълним. (Весело оживление, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля прецизно да прилагаме Правилника. Не ме поставяйте в деликатна ситуация да се отправят публични обвинения и след това под формата на начин на водене на процедура към мен да се взимат становища, каквито спокойно биха могли да бъдат изказани под формата на изказване.
Има направена процедура за прекратяване на...
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Това беше по начина на водене, госпожо Председател, и сега има реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура за прекратяване на разискванията.
Обратно мнение по процедурата за прекратяване?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, разбирам, че се чувствате самодостатъчни в парламента и когато някой от Вас направи изказване и сметне, че е достигнал върха на изказването и наистина е задължен да направи предложение за прекратяване на изказванията, за да не може след това тази истина да бъде опорочена.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Така бяхте Вие в предишния парламент.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Това е най-малкото неетично поне от този, който се изказва, да прави предложение след него да няма повече изказвания. Това още един път показва начина, по който Вие управлявате държавата, и по начина, по който се чувствате в тази държава като едновластни господари.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това бяхте Вие в предишния.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Затова правя обратно предложение. Въпросът е изключително важен, касае хора, касае деца, касае нещо, което се нарича състрадание, нещо, което на Вас Ви е чуждо.
Затова, много Ви моля, недейте да гласувате за прекратяване на изказванията и да продължим темата не с демагогия, както Вие го направихте, госпожо Захариева, а с професионализъм. Благодаря. (Реплика от народния представител Галя Захариева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без подвиквания от място!
Колеги, да владеем нервите си!
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на разискванията по обсъждания текст.
Гласували 128 народни представители: за 99, против 27, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Дебатите са прекратени.
Преминаваме в режим на гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на господин Станислав Станилов.
Комисията не подкрепя това предложение
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: В коя част?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В частта, в която е неподкрепено.
Гласуваме неподкрепените предложения. Това са по алинеи от първа до четвърта, включително. От пета до осма са подкрепени.
Гласували 128 народни представители: за 31, против 73, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Мартин Димитров и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 121 народни представители: за 35, против 41, въздържали се 45.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 128 народни представители: за 29, против 75, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Предложението на народен представител Милен Михов и група народни представители е оттеглено по ал. 10 и е подкрепено по алинеите от 5 до 9.
Подлагам на гласуване предложението по ал. 1 и 4, което не е подкрепено от Комисията. В останалите текстовете има подкрепа.
Гласували 124 народни представители: за 26, против 25, въздържали се 73.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Янаки Стоилов и група народни представители.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 130 народни представители: за 27, против 73, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Кристиан Вигенин, което Комисията не подкрепя по т. 1 и 4, а по алинеи от пет до осем е подкрепено.
Гласуваме в неподкрепената част предложението на господин Вигенин.
Гласували 128 народни представители: за 23, против 70, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на Комисията за редакция на чл. 43 по вносител, който става чл. 44.
Гласуваме чл. 44 по доклада и с редакцията на Комисията.
Гласували 127 народни представители: за 103, против 18, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Отрицателни вотове – господин Ерменков, след него господин Жаблянов. По същество не са се изказвали.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Понеже говорим за професионализъм, аз се изказвам в момента като дългогодишен ръководител на звеното за управление на Проекта за повишаване благосъстоянието на децата в България от 1999 г. до 2003 г. Проект, който се занимаваше именно с проблемите и на децата със специфични грижи.
Искам да Ви кажа, че гласувах против този текст, защото макар и тук изрично да не е записано, че помощните училища се закриват, се създава предпоставка с липсата им в текста, липсата им в Закона, да бъдат закрити. Защото, колеги, политиката на приобщаване на деца със специфични образователни потребности, наистина е европейска политика и е правилната политика, но даже и на Вас Ви е известно, че има деца, които няма как да бъдат приобщени към системата на едно общообразователно училище. Няма как те да бъдат пуснати даже там, чисто от гледна точка на тяхната физическа безопасност.
И, ако Вие наистина, господин Министър, към Вас се обръщам, се възползвате от това, че тези училища ги няма в Закона и ги закриете, ще извършите едно престъпление към тези деца. Предупреждавам Ви, ние няма да мълчим в този случай. Затова гласувах „против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Заповядайте, господин Жаблянов, за втори отрицателен вот.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председателстващ, господин Министър, колеги! Гласувах „против” тези текстове не за друго, а защото под кухото клише за приобщаването се създават разделения и освен всичко останало се създават предпоставки за неравно третиране именно на децата, за които ние тук вдигаме лозунги, че ще се полагат специални грижи. Защото, уважаеми колеги, приобщаването, хуманизмът, изравняването на неравенствата в едно общество не може да стане на базата на кухи нормативни текстове. Това е резултат и от труда на учителите, и от цялостното разбиране на обществото за мястото на тези хора, от условията, които са създадени – материални, технически, за да могат те да получат същата или приблизително същата степен на образование, което получават хората с нормални, ще кажа, възможности и физически потребности.
И когато Вие се опитвате да пренесете един опит, който очевидно не функционира, който ще създаде повече нещастни хора, отколкото Вие очаквате, мислейки си, че променяте нещо в момента и се движите по верния път, както се изрази тук една колежка от трибуната, само да Ви кажа, че дори и партията на верния път понякога си сменя пътя.
Мислете трезво, гледайте какво става в обществото! Неравенството в България расте! И с тези измислени, внесени отвън празни клишета, неработещи практики дискредитирате добрите идеи, които са заложени в този Закон, и създавате излишно напрежение в момента! Най-добронамерено го казвам. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Жаблянов.
Трети отрицателен вот? Няма.
Заповядайте, госпожо Дамянова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44, който става чл. 45.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45, който става чл. 46.
Предложение от народния представител Бойка Маринска и група.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 2, ал. 5 и чл. 97.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя за чл. 44, който става чл. 45, подкрепено от Комисията, същото за чл. 45, който става чл. 46.
Гласуваме в едно чл. 45 и чл. 46 по доклада на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По чл. 46 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Янаки Стоилов и група.
Комисията не подкрепя предложението.
В чл. 46 се правят следните промени:
а) ал. 2 се заличава;
б) ал. 5 се изменя така:
„(5) Към основни и средни училища и към професионалните гимназии могат да се разкриват паралелки за професионално обучение на ученици VI-VII и/или IХ-Х клас с цел обучаващите се в тези форми да придобият основно образование и професионална квалификация (VI-VII клас) или професионална квалификация (IХ-Х клас).”
Предложение на народния представител Мариана Георгиева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 46, който става чл. 47:
„Чл. 47. (1) Всички училища осигуряват общообразователна и разширена подготовка.
(2) Обединените училища може да осигуряват и професионална подготовка.
(3) Средните училища осигуряват и профилирана и/или професионална подготовка.
(4) Гимназиите осигуряват и профилирана и/или професионална подготовка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания? Няма.
Само секунда, тъй като в текста, който е за председателя, липсва стр. 64.
Гласуваме предложението на Янаки Стоилов, неподкрепено от Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 22, против 50, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме редакцията на § 47 по вносител, подкрепена от Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 84, против 13, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По чл. 47 има предложение от народния представител Милен Михов и група.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 18.
Предложение от народния представител Янаки Стоилов и група.
Комисията не подкрепя предложението.
В чл. 47 се създава нова ал. 1. Останалите алинеи се преномерират.
„Чл. 47. (1) Лицеите осигуряват общообразователна подготовка, специализирана подготовка в областта на математиката, информатиката, информационните технологии, хуманитарните и природните науки, а в средната степен на образование – и профилираща подготовка в съответните профили.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47, който става чл. 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме неподкрепено от Комисията предложение на народния представител Янаки Стоилов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 18, против 54, въздържали се 25.
Предложението не е подкрепено.
Гласуваме текста на вносителя по чл. 47, който става чл. 48, подкрепен от Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По чл. 48 има предложение от народния представител Бойка Маринска и група.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Борислав Великов и група.
Комисията не подкрепя предложението:
В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 1, т. 4 да се измени така:
„4. подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
2. В ал. 2 накрая да се добави „както и детските комплекси”.
3. В ал. 5 да се създаде изречение второ: „Детските комплекси по ал. 2 могат да изършват само дейностите по ал. 1, т. 1.”
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
В чл. 48, ал. 4 след думата „планетариуми” се поставя запетайка и се добавя изразът „и на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища”.
Има предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
В чл. 48, ал. 1, т. 3 след „корекционна”, да се добави „компенсаторна”.
Алинея 7 да придобие следната редакция: Устройството и дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие се уреждат с правилник, приет от съответния общински съвет, „съгласувано с РУО”.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
В чл. 48 ал. 1-4 се изменят така:
„Чл. 48 (1) Извънучилищните центрове са държавни или общински и са:
1. извънучилищни педагогически центрове;
2. извънучилищни специализирани центрове.
(2) Извънучилищните педагогически центрове осъществяват дейности за обучение и възпитание, за развитие на способностите и компетентностите и за изява в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта според потребностите и интересите на децата и учениците.
(3) Извънучилищните специализирани центрове според дейността си са:
1. за превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;
2. за подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;
3. за кариерно ориентиране и консултиране;
4. ученическите обсерватории.
(4) Устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми се уреждат с правилник, приет от министъра на образованието и науката.”
В чл. 48 алинеи 5 – 7 се отменят и се създават ал. 5, 6 , 7 и 8:
„(5) Устройството и дейността на извънучилищните центрове се уреждат с правилник, приет от министъра на образованието и науката за държавните и от съответния общински съвет за общинските.
(6) Извънучилищните специализирани центрове може да извършват една или няколко от дейностите по ал. 3.
(7) Извънучилищните специализирани центрове по ал. 3, т. 2 и 3 са държавни.
(8) Извънучилищни и специализирани центрове са и ученическите общежития. Те са държавни, общински или частни. Ученически общежития могат да съществуват към училище или група училища.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Галя Захариева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 48, който става чл. 49:
„Чл. 49. (1) Центровете за подкрепа за личностно развитие според дейността си са за:
1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
2. кариерно ориентиране и консултиране;
3. превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;
4. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;
5. педагогическа и психологическа подкрепа;
6. прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с увреждания.
(2) Центрове за подкрепа за личностно развитие са и центровете за специална образователна подкрепа, създадени по реда на този закон, които извършват:
1. диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа, при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;
2. педагогическа и психологическа подкрепа;
3. прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците по т. 1;
4. обучение на деца и ученици по т. 1 в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.
(3) Центрове за подкрепа за личностно развитие са и ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища.
(4) Центрове за подкрепа за личностно развитие са и астрономическите обсерватории и планетариуми.
(5) Устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми, както и на ученическите общежития по ал. 3, се уреждат с правилници, приети от министъра на образованието и науката.
(6) Центровете за подкрепа за личностно развитие могат да извършват една или няколко от дейностите по ал. 1 и 3, с изключение на центровете за специална образователна подкрепа, които могат да извършват само дейностите по ал. 2. Центровете за специална образователна подкрепа могат да извършват и дейностите по ал. 3 при необходимост и при наличие на материална база в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(7) Центровете за подкрепа за личностно развитие са общински, с изключение на центровете за специална образователна подкрепа по ал. 2, които са държавни и общински.
(8) Устройството и дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие се уреждат с правилник, приет от съответния общински съвет.
(9) Устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Дамянова.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Бояджиева.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Този текст също беше един от най-дискусионните в Комисията по образованието и наука. Това личи и от броя на предложенията, които са направени не само от БСП лява България, но и от другите парламентарни групи.
Според нас подкрепата за личностното развитие на детето, на ученика е основна цел и функция на българското училище. Тя се свързва с необходимостта от индивидуализиране на учебния процес и надграждане над придобитите в училище знания, умения и потребности. Това според нас е добре изписано в мотивите на вносителите на Законопроекта, но в самия Проект, включително и в текста, който разглеждаме в момента, то не е убедително развито и няма да бъде ефективен и начинът, по който се предвижда да става това. (Народни представители от ДПС коментират предложение по Законопроекта с докладчика Милена Дамянова на банката на докладчика.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Колеги, ако обичате, тишина в залата!
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Основните ни възражения са по така наречените „центрове за подкрепа на личностното развитие”. Самото понятие „Център за подкрепа на личностното развитие” влиза в противоречие с декларираната концепция и визира като център за подкрепа на личностното развитие извън- училищна институция. Според нас би трябвало такъв център да е именно училището.
В текста на Закона в така наречените „центрове за подкрепа на личностното развитие” са изведени всички извънучилищни дейности. (Консултациите при докладчика Милена Дамянова с народни представители от ДПС на банката на докладчика продължават.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Ще помоля колегите – консултациите правете не пред трибуната. Моля Ви!
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Центровете могат да бъдат за подкрепа на талантливи деца, за подкрепа на деца с по-леки и по-тежки увреждания, за спорт, за консултиране, за професионално ориентиране; ресурсните центрове в системата, обединените детски комплекси. Част от центровете се предвижда да възникнат чрез преобразуване и на помощните училища.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Госпожо Дамянова, ако обичате, прекратете диалога.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Всичко това обаче зависи от общините, към които ще функционират тези центрове. Затова предвижданото преобразуване на сегашните звена според нас носи опасност за поредно закриване на институции, доказано необходими. При липсата в Закона на ясни критерии, могат да се нароят звена с проблематична ефективност.
Необходимо е Законът да дава по-голяма яснота по извънучилищните центрове. Затова в нашето предложение сме отразили необходимия минимум – да се отделят още в определението два основни вида извънучилищни центрове. Ние предлагаме това да бъдат центрове за творчество и развитие на способностите – това са сегашните извънучилищни педагогически учреждения, и нови такива, които практиката ще наложи. Вторият вид център са центрове за подкрепа на обучението и развитието на децата, които ще работят с деца, които имат проблеми и специални образователни потребности.
Със своите предложения, които днес ние обсъждаме, и други парламентарни групи практически поставят този въпрос, явно и те, притеснени от неясния резултат при закриването на институции, и заменянето им с нови, в които, по всяка вероятност, основна роля ще имат неправителствените организации.
Нашите предложения са по-точни и ясни – ясно дефинират двата вида центрове, които вече упоменах, които по същество извършват различни дейности, изискват различни условия, различни специалисти, различни методики, различен контрол. Определени по този начин, центровете ясно отговарят на обществения интерес и на обективните потребности, запазват най-важното – обществено доказали се дейности, и позволяват тяхното развитие и модернизиране.
Най-накрая, мисля, че те ще успокоят обществото, защото имаше и по този въпрос твърде много негативни мнения при обсъждането на Законопроекта и тревога от закриването на сега съществуващи институции. Освен това, това са институции, които са доказали, че са полезни и за децата, и за учениците. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Наистина в така предложения член от Закона от вносителите е изразено разбирането затова какво да правят българските ученици в извън училищно време. Говорейки извън езика на експертите, на езика на обществото на срещите, които проведохме и с учители, и с възпитатели в детски заведения, и с обществеността, стана ясно, че една от големите болки на българското общество, на българските родители е въпросът за това какво правят децата извън училище.
В скоро време преди месеци, ако си спомняте, непрекъснато се повдигаше дебатът за насилието в училище. Тук и господин министърът беше пряко ангажиран с този въпрос. Това се превърна в обществен скандал – въпросът за насилието в училище.
За нас учебният процес като философия на Законопроекта би следвало да бъде неотделим от въпроса за възпитанието на децата, за получаването и развиването на допълнителни качества – било в областта на изкуствата, на природните науки и така нататък. Затова ние не оспорваме необходимостта от съществуване на извънучилищна мрежа за обучение.
Ние оспорваме и чрез нашето предложение се опитваме да внесем яснота какво представляват извънучилищните центрове. Предложението на вносителя в момента, в случая на колегите от ГЕРБ, предвижда създаването просто на извънучилищни центрове.
В нашето предложение ние ясно регламентираме, че те са държавни, финансират се от общините и не могат да функционират просто като центрове за личностно развитие, в които не е ясно кой преподава, на какво обучава и какво прави, а това е ангажимент на българската държава през институциите, ангажимент на общината и в тези центрове децата ще се учат да свирят, пеят и танцуват, да решават задачи, но там няма да влязат други да ги учат на нещо друго.
Понеже дебатът върви и в момента, Ви призовавам да погледнете какво става в света и да погледнете нашите предложения. Според прекрасно описаните предложения на колегите от ГЕРБ утре може да влезе да преподава всеки, защото ще бъдат създадени центрове от енджиота (неправителствени организации), ще бъдат взети сгради под наем, ще бъдат преструктурирани сега съществуващите центрове. И тогава какво ще правим?! По спешност ще караме министъра да проверява център по център кой, кого и на какво обучава и на коя строфа от Корана, така ли?! И телевизиите ще обикалят из тези центрове, за да ни осветляват какво става там!
Моля Ви, прочетете текста, който предлагаме, и не подхождайте толкова лековато! Не става дума само за обучение, а и за национална сигурност!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Борислав Великов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 19, против 21, въздържали се 59.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 20, против 54, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Милен Михов и група народни представители.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ, от място): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване?! Аз вече съм обявила гласуването на следващия текст, господин Жаблянов. По-бързо реагирайте!
Гласуваме предложението на господин Михов и група народни представители. (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 98 народни представители: за 20, против 8, въздържали се 70.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 90 народни представители: за 16, против 57, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, колеги! Погледнете още веднъж текста и обърнете внимание, и кажете какво имате предвид извънучилищните центрове да са държавни и общински?! На кого утре ще бъдат?
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ, от място): Просто извънучилищни центрове.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Освен призива да обърнем внимание друго предложение имате ли, господин Жаблянов?
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От пътеката – предложение за прегласуване.
Колеги, прегласуваме.
Гласували 95 народни представители: за 23, против 56, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на Комисията за чл. 48 по вносител, който става чл. 49.
Гласували 95 народни представители: за 76, против 18, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Тук ще направим прекъсване.
В 11,00 ч. продължаваме с Парламентарен контрол.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля да заемем местата си.
Заседанието продължава с предвидения за деня и този час
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 4 септември 2015 г. до 10 септември 2015 г.
Постъпило е питане от народния представител Петър Славов към Владислав Горанов – министър на финансите, относно политика на Министерство на финансите по отношение на размера на ДДС и възможности за намалението върху лекарствата и храните чрез въвеждане на диференцирана ставка и румънски опит. Следва да се отговори писмено до 23 септември 2015 г.
Постъпило е питане от народния представител Султанка Петрова към Даниел Митов – министър на външните работи, относно политиката на Министерство на външните работи по отношения, свързана с улесняване на процедурите по издаване на български акт за раждане и документ за самоличност на децата, родени в чужбина. Следва да се отговори писмено на 24 септември 2015 г.
Постъпило питане от народния представител Султанка Петрова към Ивайло Калфин – заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, относно съответствието на професионалните и образователно-квалификационни изисквания за заемане на длъжности в областта на социалната сфера, заложени в класификатора на длъжностите в администрацията със спецификата на възложената дейност. Следва да се отговори писмено до 24 септември 2015 г.
Писмени отговори за връчване от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на седем въпроса от народния представител Светослав Белемезов;
- министъра на отбраната Николай Ненчев на шест въпроса от народния представител Светослав Белемезов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Светослав Белемезов;
- министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Светослав Белемезов;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Светослав Белемезов;
- министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народния представител Светослав Белемезов;
- министъра на финансите Владислав Горанов на седем въпроса от народния представител Иван Кирилов Иванов;
- заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на седем въпроса от народния представител Иван Кирилов Иванов;
- министъра на култура Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на правосъдието Христо Иванов на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на питане от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Петър Славов;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Димитър Дъбов;
- министъра на финансите Владислав Горанов на питане от народния представител Евгения Ангелова;
- министъра на икономиката Божидар Лукарски на въпрос от народния представител Дора Янкова;
- заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на два въпроса от народния представител Светла Бъчварова;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Георги Търновалийски;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Чавдар Георгиев;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Красимир Янков;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Кирил Добрев и Георги Кадиев;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Борислав Иглев;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Борислав Великов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Вили Лилков;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Димитър Делчев;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Младен Михов.
Писмен отговор допълнение от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Слави Бинев.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): От името на група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бяха заявили желание и от Патриотичния фронт.
Имате думата, господин Миков, господин Каракачанов не възразява.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми народни представители! На прага сме на първия учебен ден. Този ден от поколения е свързан с радостни емоции у родители и деца, защото народната просвета е част от гордостта на българския дух.
Тази година това вече няма да е така. За много български деца и родители тазгодишния 15 септември ще е ден на тъжна равносметка за живота им в държава, която не мисли особено за тях.
Този извод не е резултат на интерпретация на факти и събития, а въпрос на цифри и обективна статистика, защото ако едно събитие може да се тълкува и от ляво, и от дясно, за да се извлече политически дивидент, то една безпристрастна цифра трудно може да се представи за успех на някого, освен ако, разбира се, зад нея действително стои такъв успех. Който мисли иначе, подценява хората и способността им да различат демагогията и политическия лабораторен PR от същността на политиката.
Петнадесети септември ще е денят, в който 13 хил. деца няма да тръгнат на училище в България, защото ще бъдат в чужбина или не са се записали. Още няколко десетки хиляди ученици няма да могат да продължат образованието си по същите причини, защото считат, че у нас липсва перспектива и ще потърсят своя шанс извън България или защото техните родители нямат пари, за да ги подготвят за училище.
Днес 20% от децата в предучилищна и училищна възраст изобщо не ходят на училище, а неграмотността расте. Посрещаме 15 септември с проучване, което сочи, че у нас подготовката за училище ще е най-скъпа в Европа. За първолаците са нужни 338 лв., а за по-горните класове не по-малко от 488 лв. Как ще си позволят това няколкостотин хиляди работещи бедни, на които отнехте възможността да възстановяват данъка върху доходите си?
Тенденцията е ясно очертана – все по-малко българчета имат достъп до системата на народната просвета и все по-малка част от тези, които имат достъп до нея, успяват да се възползват от него. Според статистиката нацията ни намалява с около 40 хил. души годишно, а достъпът до образование е все по-скъп за обикновения човек.
Какво прави държавата по всички тези безкрайно тревожни въпроси? Бюджетът за тази година ще се запомни преди всичко със замразените социални плащания, включително помощите за първокласници и за отглеждане на деца. Излишъкът, ако въобще го има, видимо ще се използва за предизборна агитация на управляващите, но не и за провеждане на целенасочена и смислена политика в образованието и демографията.
А кредитът от 16 милиарда се усвоява и харчи. И ако е неясно къде точно отиват парите, то е безпощадно ясно къде не отиват – не отиват за стимулиране на раждаемостта; не отиват за осигуряване на спокойствие и устойчивост на икономическите отношения, за да могат младите да раждат; не отиват за образование и квалификация на младите; не отиват за политики, които ще ограничат бедността и социалното изключване на милиони.
Продуктът, който ежегодно дава българският народ, не се изразходва по начин, който да осигури бъдещето на този народ.
При тази мрачна перспектива призоваваме управляващите да вземат спешни и адекватни мерки, за да осигурят достъпно образование за всички българчета. Това не може да стане с пренасочване на ресурс от публични към частни училища.
Вие от управляващото мнозинство подкрепихте и наложихте задълбочаването на социалното разслоение между децата. Богатите граждани на България трябва да получават нови шансове, този път с държавна подкрепа. Приемат се промени, водещи към разпадане и приватизация на националната образователна система. Неограничен брой учебници по един предмет, закриване на училища и образователни институции, а също така на помощните, на болничните училища.
Прехвърлянето на основни отговорности и дейности към общините, въвеждането на домашно образование, абсурдната децентрализация, водеща до липса на единна държавна политика са само онази част от реформаторските новости, които унищожават десетилетните постижения на българското училище, на българската народна просвета.
Призоваваме социалния министър в спешен порядък да предложи увеличение на размера на социалните плащания, които ще стимулират и раждаемост, и ще направят възможно българчетата да получават качествено образование. Дори това да означава по-малко пари за инфраструктура, бъдещето на България е по-важно от обществените поръчки и процентите.
Призоваваме народните представители да подкрепят законопроектите ни за прогресивно подоходно облагане, редуцирането на ДДС върху детските храни и пособия и връщането възможността на стотици хиляди работещи бедни да възстановяват 10% данък върху доходите. Това са парите, с които тези хора ще изпратят детето си на училище.
Ние ще продължим да отстояваме този минимален стандарт на справедливост в името на България. Част от залата може и да не вярва на социалистическата ни идеология, може да не вярвате и на мен, но аз споделям с Вас основно статистическа информация, която, освен всичко друго, е и обществено известна.
Очаквах, че правителството е достатъчно отговорно, за да вземе отношение по всички тези въпроси и да предприеме конкретни мерки. Те стават с предложения в законите, с актуализация на бюджета, без да се налага ние от БСП лява България да подканяме, но явно наближаващите местни избори и преразпределението на достъпа до публичния ресурс за обществени поръчки са по-важни.
Това, уважаеми госпожи и господа, са видимите резултати за България. Ние от БСП лява България не се гордеем с тях и искаме да ги променим. Може и Вие да участвате в това. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Миков. От името на Парламентарната група на Патриотичния фронт има думата господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ):

„ДЕКЛАРАЦИЯ
от името на Парламентарната група на Патриотичния фронт

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Патриотичният фронт остро възразява срещу заявеното от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер намерение за задължително квотно разпределение на нелегални имигранти на територията на държавите – членки на Европейския съюз. Идеята за задължително квотно разпределение противоречи и нарушава националния суверенитет на всяка една държава – членка на Европейския съюз, сама да определя и да решава кого да допуска и кого да засели на собствената си територия.
Както е добре известно, правосъдието и вътрешният ред са въпроси от изключителната компетентност на всяка национална държава и са въпрос на национален суверенитет. Абсурдна и необоснована идея за квотно задължително заселване отчетливо ще дискриминира и търсещите убежище и социални помощи граждани на Северна Африка и Близкия Изток. Поради съществените разлики в стандартите на живот в държавите членки имигрантите ще бъдат поставени в драстично неравностойно положение, ако бъдат заселени задължително примерно в Турну Мъгуреле и Батановци, вместо в Париж и Берлин.
Абсолютно неясни и незащитими са критериите за това бъдещо квотно разпределение на имигрантите, още повече ясно изразеното желание на огромната част от икономическите имигранти е да достигнат до територията на Федерална република Германия и Швеция.
Не виждаме никакви основания и право да ограничаваме правата и желанията на тези хора да получат немски или шведски социални помощи, жилища и здравеопазване. От друга страна, напълно неясно и незащитимо е числото на имигрантите, които ще се разпределят задължително по квоти за в бъдеще. Първоначалното предложение беше за 40 хил. човека, новото е за 160 хил. човека, утрешното навярно спокойно може да е за стотина милиона, колкото е половината от населението на Африка и Близкия Изток.
В предложението на председателя на Европейската комисия Юнкер няма никакъв ясен критерий, никакво обосновано предложение каква ще бъде бройката на имигрантите, които ще се разпределят квотно и задължително в държавите – членки на Европейския съюз.
Сблъсъците от последните дни между имигранти и силите за сигурност в Македония, Сърбия, Унгария, Австрия и Дания ясно показаха агресията и несъвместимостта с ценностите на европейските държави и традиции, както и с ценностната система на новопоявилите се икономически имигранти. Ясно показаха несъстоятелността и пропуските на споразуменията от Дъблин и Шенген. Ясно показаха и провала на концепциите за контрол и управление на тоталната имиграция, заляла Европа под формата на ново преселение на народите от няколкостотин хиляди човека.
Патриотичният фронт не приема идеята, че всеки, който пожелае да се пресели в държава – членка на Европейския съюз, има право на това. Не приемаме идеята, че всеки, пожелал социални помощи, безплатно жилище и безплатно здравеопазване, има право да ги получи за сметка на данъкоплатците, граждани на държавите – членки на Европейския съюз, още повече при социалните трудности и несгоди на населението на Република България, което трудно преживява и днес с най-ниските пенсии и заплати в Европа.
На всеки обикновен и трезво мислещ европеец е ясна видимата заплаха от нашествието на стотици хиляди млади мъже на европейския континент. Заплахата е икономическа, демографска и най-вече ценностна, защото тези имигранти носят други традиции, друга култура, други ценности, несъвместими с тези на народите в държавите – членки на Европейския съюз. Още повече, че досегашната практика в страните от Западна Европа показа, че тези хора не желаят да се интегрират в местните общества, предложили им своето гостоприемство, а точно обратното – обособяват се в свои общности и налагат на Европа своите религиозни и обществени порядки. Примерът с няколкото хиляди европейски граждани от африкански и арабски произход, които в момента се бият на страната на „Ислямска държава”, е показателен в това отношение. Да не забравяме и кои бяха хората, извършили атентатите в лондонското метро, гарата в Мадрид или редакцията на френското списание в Париж.
В предложението на Европейската комисия липсва основната причина за нашествието, а именно разпада, войните и насилието в тази част на света. Няма предложение, което да реши основната причина за имигрантите, а именно спирането на военните конфликти в Сирия и Либия. Без това предложение квотното разпределение може и ще продължи до изчерпване на населението на Африка и Близкия Изток.
Предложението на председателя на Европейската комисия не засяга, нито коментира решението на богатите арабски и ислямски държави в региона, като Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства – да не приемат нито един имигрант или бежанец от района, въпреки че те също са мюсюлмански държави и граничат със страните, в които има конфликт.
Предложението на председателя на Европейската комисия не засяга и най-зловещата терористична организация на нашето време – „Ислямска държава”, която е основната причина за масовото преселение на населението на Северна Африка и Близкия Изток, нито разкрива общоизвестните факти за службите за сигурност и правителствата, които я подкрепят, някои от които са съседни на България. На всеки българин е кристално ясно защо България не може да си позволи да приема повече имигранти, включително по квотите, които се предлагат.
Патриотичният фронт настоява българското правителство еднозначно и ясно да отхвърли предложението за задължително квотно разпределение и да настоява за трайно решение, което да възпрепятства и да премахне причините за емиграцията, а именно общоевропейско решение за подкрепа на светските и неислямистки настроени сили в Близкия Изток и Африка.” Благодаря. (Ръкопляскания от Патриотичния фронт.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Каракачанов.
Преминаваме към въпросите и питанията, отправени към госпожа Бъчварова – заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи.
Пръв ще зададе своя въпрос народният представител Кристиан Вигенин относно липсата на реформи в държавната администрация.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! В началото на тази година с немалко закъснение след съставянето на правителството Вие обявихте своите управленски приоритети. Обещахте пълен одит на административните услуги и регистри, оптимизиране и ревизиране на процесите, за да може администрацията да улесни гражданите, като комуникират по-добре помежду си. Като акцент в административната реформа обещахте да се извърши оценка на въздействие на законодателството в партньорство с Народното събрание с цел намаляване на свръхрегулацията и честите промени на законите. Заявихте, че ще търсите по-широко включване на гражданските организации и бизнеса при формирането на политики и вземането на управленски решения, ще структурирате по-добре обществените консултации, участието на повече заинтересовани страни в процеса на вземането на решения. Разработихте пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г. въз основа на приетата от правителството на Орешарски Стратегия 2014 – 2020 г. Заявихте, че е подготвена за публично обсъждане пътна карта за електронно управление 2015 – 2020 г., въпреки че правителството на Орешарски прие такава през 2014 г.
От първите дни на Вашето правителство се заговори за необходимостта от съкращения в държавната администрация, което по принцип беше заложено и в държавния бюджет за 2015 г., но не беше реализирано. Впрочем справка към 1 юли 2015 г. показва, че повечето министерства или са запазили числеността си, или са я увеличили, а в някои случаи увеличението е значително. Това са само някои от направените заявки за работата Ви като ресорен вицепремиер.
Сега повече от близо година по-късно бих желал да Ви попитам следното: кое от намеренията Ви е изпълнено към днешна дата, какви предприети от Вас мерки са дали осезаеми резултати и има ли измерим ефект в полза на гражданите и бизнеса? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи госпожа Бъчварова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаема госпожо Цачева, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, очевидно нямате достатъчно време, за да следите онова, което се случва в правителството. Затова ще си позволя тук пред всички да повторя някои от мерките, които правителството е предприело от началото на своя мандат.
Веднага след избирането ни насочихме усилията си към финализиране на Оперативна програма „Административен капацитет” – нещо, което беше изоставено и имаше възможност да загубим средствата. Затова в съвсем спешен порядък в рамките буквално на три седмици преработихме цялата програма и успяхме да подготвим всички документи, планове и стратегии, за да получим средствата. Програмата за добро управление беше една от първите, одобрени от Европейската комисия. Тя е основата, с която финансираме оттук нататък всички наши дейности и реформи – има осигурено финансиране за електронно правосъдие, реформа в съдебната система. През месец юли беше обявена първата процедура за кандидатстване с проект. Лично следя как вървят проектите и участвам в тяхното приоритизиране по логиката да създадем условия да разработим базата, върху която оттук нататък да продължим да работим.
Областите, в които ще се извършват заявените реформи: повишаване ефективността на администрацията, въвеждане оценка на въздействие и участие на гражданското общество – нещо, което смятаме, че е приключило, що се отнася до правомощията на правителството, защото преди две седмици проектът беше приет и се надявам вече да е в парламента за разглеждане; подобряване на административното обслужване, развитие на електронното управление, публикуване на информацията в отворен формат. Надявам се да знаете, а ако не – ще Ви припомня, че едно от първите решения на правителството беше да се публикуват в отворен формат 119 бази данни. Към момента ние сме постигнали 70% от изпълнението на тази задача.
Относно повишаване ефективността на администрацията – щатната численост е намалена с 1811 щатни бройки към месец юли 2015 г., като числеността на държавната администрация без общинската е 115 848 щатни бройки. През юли 2014 г. е била 117 659 след увеличение, което се регистрира по време на предишния мандат. В централната, областната и специализираната териториална администрация за една година числеността е намаляла с 2558 щатни бройки и е стигнала до 58 344. Имам справка. Мога да Ви я предоставя, след като приключим.
По отношение оценката на въздействието – Законопроектът е приет. Той обръща внимание и решава следните проблеми: повишаване на срока за обществени консултации от 14 на 30 дни; създаване на задължения за органите на изпълнителната власт и на местно самоуправление да извършват онлайн обществените си консултации; създаване на задължения за органите на изпълнителната власт да изготвят обратна връзка и публикуват в интернет отговорите на постъпилите по обществените консултации коментарии и предложения. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Виждам, че времето ми изтича, по-нататък ще допълня. Мога да Ви предоставя и писмения вариант на отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Вигенин.
КРИСТИЯН ВИГЕНИН (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Първо, искам да кажа, че внимателно следя дейността, действията – персонално Вашите, и на правителството по отношение на реформите в администрацията.
Да, наистина моят въпрос е от края на месец юли, междувременно в края на месец август приехте промени в закона, за който споменахте. Ние ще го обсъдим в Народното събрание, така че вече има нещо конкретно като Законопроект.
По отношение на числеността в централната администрация –въз основа на мои въпроси към всеки един от министрите, отговорите са на сайта на Народното събрание. Там ясно може да се види дали наистина е вярно, което казвате за намалената администрация. Може би като цяло – да, но конкретно в централните ведомства на практика тя се е увеличила, пак казвам, към началото на месец юли 2015 г.
На практика, трябва да кажа, че всичко, което е излязло от Вашия кабинет до момента е по-скоро в бъдеще време и Вие продължавате да говорите: „Ще, ще” – планове, анализи, стратегии, намерения. Измина вече една година откакто е създадено правителството. Надявам се мандатът Ви да не приключи преди да има наистина някакви конкретни резултати, да оставите видима следа.
Ясно е, че качествената администрация изисква обективна оценка „на входа”, заплащане, което да задържа младите и подготвени кадри, да осигурява приемственост и да неутрализира корупционни изкушения, преобръщане на мисленето – разбирам, тежък процес, но трябват повече усилия там. Администрацията е длъжна на гражданите, а не обратното. Качествено ново равнище от гледна точка на услугите за гражданите може да се постигне само и единствено с ускорена електронизация. Така нареченото „електронно правителство” през последните 15 години се превърна в бездънна яма, в която потънаха стотици милиони левове и докато ние едва кретаме по този път, напредналите страни увеличиха значително дистанцията.
Разбирам, че има нови идеи – този път да създаваме държавна агенция, която да следи тези въпроси. Пожелавам Ви успех в това начинание, но се опасявам, че заявените намерения да се спестяват годишно по един милиард лева от създаването на такава агенция и нейната дейност отново ще останат далеч в бъдещето.
Бих казал, че съкращенията с цел икономии сами по себе си не правят администрацията по-ефективна. Често стремежът към по-евтина администрация единствено на база намаляване на бройките може да излезе скъпо на държавата, доколкото има равнище, под което тя не би могла, чисто физически, да изпълнява своите цели. Надявам се, че този анализ ще бъде направен много внимателно и когато се формира предстоящият бюджет за 2016 г., защото още от сега чуваме заявления за съкращения в някои министерства, където следващи съкращения, на практика ще направят невъзможно тези администрации да съществуват. Едно от тях е Министерството на външните работи.
Пак казвам: пожелавам Ви успех, защото Вашият успех ще означава по-добра среда за бизнеса, по-добро обслужване на гражданите, но и Вие – персонално, и правителството все още сте длъжници. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, госпожо Бъчварова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Вигенин, благодаря за пожеланията.
Всички сме заинтересовани да имат успех усилията, които предприемаме. Уточнявам: готови са два изключително важни законопроекта и са на фаза обществено обсъждане – Законът за електронната идентификация и Законът за електронното управление. Надявам се на бързото им разглеждане в парламента, за да можем от Нова година да стартираме процесите.
По отношение на държавната администрация стартира Проект за функционален анализ на администрацията. Който е правил реформи знае, че без да има такъв анализ, всяко усилие може да бъде компрометирано. То е финансирано по ОПДУ и се надявам в скоро време да имаме неговите резултати, за да можем функционално да оптимизираме администрацията. Аз също не споделям мнението, че намаляването на числеността е единствената форма и проява на административно реформиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Следващият въпрос към Вас е от народния представител Велизар Енчев относно различното третиране на служителите в държавния сектор по отношение изплащането на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
Слушаме Ви, господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Госпожо Вицепремиер, ще Ви задам въпрос, който пряко засяга десетки хиляди държавни служители пряко дискриминирани от първия мандат на Вашето управление, когато финансов министър беше Симеон Дянков. Сигурен съм, че сега тези хиляди държавни служители внимателно слушат, за да разбере целият българския народ каква дискриминация беше извършена към държавния апарат в Република България.
На 1 юли 2012 г. по предложение на Симеон Дянков в Закона за държавния служител и Кодекса на труда беше въведен нов модел за заплащане на служителите в държавната администрация, с който по същество се премахна добавката за професионален стаж и прослужено време в държавната администрация, но не за всички държавни служители, госпожо Бъчварова. Добавката за професионален стаж и прослужено време, която варира до 2% и е сериозен финансов ресурс, не се отнася за служителите в Националната служба за охрана, за служители в Министерството на вътрешните работи, за служители в Държавна агенция „Национална сигурност”, които получават в размер до две на сто върху основното месечно възнаграждение. Това не се отнася и за цивилните служители в Министерството на отбраната, които са на пряко подчинение на министъра на отбраната – още една допълнителна дискриминация, която е недопустима.
Също така това не се отнася за съдиите, прокурорите и следователите, които получават добавка за възнаграждение за професионален стаж в размер на две на сто за всяка година трудов стаж. Като добавя, че служителите в администрацията, членовете на политическите кабинети в министерствата, съветниците, експертите към тези кабинети също получават това възнаграждение, но то не се получава от останалите служители в администрацията, спокойно мога да говоря за дискриминация, която трябва да бъде премахната и то от Вашето правителство, тъй като Вие го въведохте преди три години. Добавя ли, че всички ние, народните представители, получаваме добавките за професионален стаж и прослужено време, показва, че мислим предимно за своите интереси, а не за интересите на служителите и именно в Народното събрание, служителите в Народното събрание са подложени на тази тежка дискриминация.
Въпросът ми е: ще продължи ли тази политика в държавния сектор? Не трябва ли да се преустанови с тази политика на дискриминация, разбира се, със законови промени, предложени от сегашния министър на финансите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – госпожа Бъчварова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Енчев, в аргументацията на Вашия въпрос се позовавате на закони. Дисбалансът, който очертавате, е законодателно регламентиран в този момент. Правителството има законодателна инициатива, но мисля, че нищо не ограничава законодателните инициативи на народните представители.
Що се отнася до Правителството – да, търсим механизми за по-справедливо отчитане на професионалния опит за служителите в администрацията. Моделът на заплащане е на вниманието на правителството и е сред нашите приоритети.
Примерите, които представихте, докато развивахте въпроса си, могат да бъдат променени изцяло чрез Вас. Не подкрепяме политиката на дисбаланс и именно затова беше създаден Съветът за административна реформа като консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация. В работната програма на Съвета за 2015 г. сме предвидили да обсъдим действащия модел за заплащане в държавната администрация и ефектите на неговото въздействие след внедряването му от 1 юли 2012 г.
Изготвен е анализ на модела на заплащане по проект, който е от Програмата „Административен капацитет”, което означава, че приключва неговото изпълнение. Той съдържа изследване на прилагането на модела, идентифицира положителните ефекти, проблемите, слабостите и възможностите за решаване на констатираните проблеми, които са полезен ориентир за подобряване системата на заплащане.
Отчитаме, че промяната трябва да обхване цялото законодателство и то в по-дългосрочен план, тъй като то се изменя постоянно, предвидили сме периодични анализи в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.
От една страна, целим да гарантираме, че моделът на заплащане в българската държавна администрация отговаря адекватно на средата, а от друга страна, да се установят установените недостатъци в процеса на практическото му прилагане и да се подобри неговата ефективност. Към момента анализът се разглежда от постоянната работна група за развитие на човешките ресурси, подпомагаща работата на Съвета за административна реформа. В групата са включени както членове на политическия кабинет, така и водещи експерти от държавната администрация и неправителствени организации.
Към момента те изготвят предложения, включително и за нормативни промени, насочени към подобряване на системата за заплащане. Промените са свързани с ограничаване на различията във възнагражденията на служители, заемащи еквивалентни длъжности в различни администрации, което е в съответствие с принципа за равенство в заплащането при еднакъв и равностоен труд.
Също така установяване на унифицирани правила за определяне и увеличение на индивидуалните възнаграждения и засилване на обективността и контрола при нарастване на възнагражденията. Предстои да разгледаме в Съвета за административна реформа текстовете на работната група за промяна и ако те бъдат гласувани от Министерския съвет, да бъдат предложени на вниманието на Народното събрание.
Чрез анализ и прецизиране от Ваша страна, считам, че с общи усилия ще можем да предложим норми, които ще отчитат по-справедливо заплащане. Голяма тема, много усилия, не сме се отказали от нея, работим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Бъчварова, благодаря за Вашето разбиране. Всъщност Вие давате една идея, върху която разсъждавам. Трябва да се направят в Народното събрание от нас, народните представители, предложения за промени в Закона за държавния служител и Кодекса на труда, с които да се премахне дисбалансът в заплащането в държавната администрация. Да повторя още веднъж: този дисбаланс е изключително унизителен за служителите в държавната администрация, които не са членове на политически кабинети, които не са приближени на министъра на отбраната, на министъра на вътрешните работи, които не работят в ДАНС или в Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба.
На първо място, да кажа, тъй като ние работим в Народното събрание, нека служителите в парламента да разберат, че те са дискриминирани от същото това Народно събрание. Това Народно събрание, в което работят стотици служители и не получават тези добавки върху своя професионален стаж и прослужено време, а ги получаваме ние, което е изключително несправедливо и неетично към нашите колеги в Народното събрание.
Да повторя още веднъж: смятам, че Вие, като управляваща партия, също може да инициирате подобни промени, защото става дума за десетки хиляди държавни служители, които не са партийно зависими, не са партийно подчинени и по никакъв начин не обслужват управляващата партия, която и да е тя.
Ако искаме да бъдем справедливи, нека премахнем тези добавки и към народните представители.
Знам, че веднага ще възникне ропот в залата. Слава Богу, че залата е празна и, слава Богу, че управляващото и дясно мнозинство го няма, тъй като веднага ще реагират...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Слава Богу, господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Да, слава Богу, защото веднага бихте реагирали. Слава Богу, че не сте толкова много. Но нека българският народ да знае и държавната администрация в България да знае, че трябва да се получи социална справедливост именно, надявам се, предложено и от Вас, ако не го направите, разбира се, като независим народен представител ще предложа този дисбаланс в държавната администрация незабавно да се премахне, тъй като става дума за фаворизиране на партийно назначение – кадри най-вече в политическите кабинети, независимо кой управлява – Вие или лявата част на залата. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Госпожо Министър, имате право на дуплика. Не желаете. Благодаря.
Следващият въпрос към заместник министър-председателя госпожа Бъчварова е от народния представител Красимир Христов Янков относно въведените допълнителни организационни мерки за оптимизиране на полицейското присъствие в малките населени места.
Заповядайте, господин Янков, да развиете Вашия въпрос.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Бъчварова, колеги! Във връзка с приетата Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г. приоритет 20.6 е „Мерки за ограничаване на битовата престъпност, полицейско присъствие в населените места със завишена концентрация на престъпления, видеонаблюдение в критичните райони”; като цел 7 – „Противодействие на конвенционалната престъпност с акцент върху престъпленията против личността и собствеността на гражданите”.
Какви са допълнителните организационни мерки за обезпечаване на полицейското присъствие в малките населени места и в кои населени места?
Въпросът ми е за последната една година, в която Вие, като част от кабинета на Борисов, сте ангажирана и с Министерството на вътрешните работи.
Въпросът е много сериозен, касае всички български граждани, ако не те лично да са засегнати, засегнати са техни близки с кражби, грабежи, палежи, влизане с взлом, посегателство върху собствеността, противозаконно отнемане на МПС.
Понеже Вие отрекохте мерки, предприемани от предишния кабинет, свързани със законовите възможности за патрулно-постова дейност на специализираните полицейски сили, използване на извънщатни сътрудници, моля да ми отговорите конкретно за новите мерки, които сте предприели като министър на вътрешните работи и като правителство? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Госпожо Министър, заповядайте за отговор на въпроса на господин Янков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, сигурно си спомняте, че няколко пъти съм отговаряла от парламентарната трибуна по тази тема и едва ли мога да Ви изненадам с нещо неочаквано сега, но използвам възможността да повторя, така че да стане ясно на всички, които слушат това, което ние правим. Добре е човек да има политическа памет и да отчита нещата, които са се случвали и преди, но това не мога да изисквам от Вас императивно, затова ще се опитам да си гледам работата.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Няма да може никога да го изисквате.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Да го очаквам.
Това е един от основните приоритети в работата не за друго, а защото съзнаваме колко труден за решаване е този проблем, колко дълго време има натрупвания по темата за ограничаване на конвенционалната престъпност. Затова не се оправдаваме с факта, че тя обикновено се обуславя от поредица странични фактори, които имат основно социален характер.
Прескачам тази част и ще Ви кажа, че анализът, който сме направили от началото на годината, показва, че има намаление на регистрираните криминални престъпления с 6,62%, в сравнение със същия период на миналата година, при регистрирани 66 хил. 768 престъпления сега, в сравнение със същия период на 2014 г. – 71 хил. 498. Разкрити са 25 хил. 426 престъпления или 38,08%, спрямо разкриваемост 32,48% за същия период. Тоест ефектът от нашите усилия очевидно може да бъде показан и количествено – 6,62%. На фона на такова обществено явление мисля, че има значимо снижаване на престъпленията и увеличаване на разкриваемостта. Статистическите данни са в две благоприятни посоки.
Другите посоки, върху които работим, трябва да имат по-дългосрочен ефект. Това е: изграждане на системите за видеонаблюдение. Направили сме одит, наясно сме къде съществуват, къде предстои да бъдат изградени, какви са трудностите, къде трябва да бъдат ремонтирани или подобрени. Така че това е една посока, в която работим, но, за съжаление, е свързана с доста средства и не можем толкова бързо да предприемем действия.
Изготвихме критерии, в съответствие с които се определят местата за изграждането на тези системи, дадохме препоръки, както и заложихме стандарти – нещо много важно, за да можем да интегрираме цялата информация.
Възстановихме активната роля на Националния съвет по превенция на престъпността. Тук участват всички институции. За съжаление, все още работим на фазата на анализите, но, както казах и при предишния отговор, ако нямаш добър анализ, просто нямаш гаранции, че ще свършиш работата си. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Ежедневен мониторинг. Имаме преразпределение на служителите на базата на оптимизиране на отделните структури, основно в дежурните части, и очаквам командированите към момента във връзка с туристическия сезон и опазването на земеделската продукция да се включат по-активно през следващите месеци.
Имаме и други административни мерки, но тогава, когато финализирам тяхното предложение, с най-голямо удоволствие ще ги представя на народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожо Министър, колеги! Въпросът ми е съвсем конкретен: какви са допълнителните организационни мерки за оптимизиране на полицейското присъствие в малките населени места и в кои населени места?
Вие дадохте ли отговор на този конкретен въпрос? Не! Иначе статистиката, която цитирате, това, което отчитате, има и в скоби – доколко заявителските материали са подадени добросъвестно от българските граждани? Това е въпрос, който не можем да гадаем.
Влизайки в риториката, с която боравихте в отговора, се сещам за няколко въпроса.
Първи. Обезпечена ли е патрулно-постова дейност на съответните подразделения на МВР във всички райони и в малките населени места?
Има ли превенция срещу битовата престъпност, която да е съвместна и с местната власт?
Осигурени ли са редът и спокойствието на гражданите?
Използвате ли всички възможни мерки според Закона за опазване на обществения ред – бързи разследвания, качествено събиране на доказателствени материали, за да имат доверие хората на МВР, или законът и съдът Ви пречат?
Въпроси, които, убеден съм, се задават от българските граждани и отговорите, които си дават, са: Не, не, не! Отговорността не е само политическа, тя е и морална и касае всички нас. Бягането от конкретен отговор, за мен, не е нищо друго, освен че Вие просто нямате никакви предприети мерки, въпреки че сте ги записали като правителствени ангажименти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, госпожо Бъчварова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Госпожо Цачева!
Господин Янков, нямах възможност да довърша отговора на въпроса си, защото имам много неща, които да кажа по тази тема. Мога да посоча цифри: поне 307 полицейски служители към момента са преразпределени в малките населени места. Най-голям проблем имаме с обезпечаването във Видин, Монтана, Враца. Там имаме недостиг. Опитваме със силите на жандармерията да се предислоцираме, както и със запълването на местата с конкурси, но там има известно забавяне – включили сме допълнително 27 инспектори, които са свързани със специфичните райони.
По отношение на превенцията – да, работим. Изготвили сме списъци с всички лица, за които е констатирано извършване на такива посегателства и осъществихме профилактична дейност с тях. По име не мога да ги изброя, пък и мисля, че не е редно да го направя тук, от трибуната. Да, използваме всички възможности. Лично обикалям областните дирекции и обсъждам тази тема, за да преценим в кое населено място могат да се вземат най-добрите решения. Ако има нещо, което да ми пречи, не е законът, господин Янков, а безсмислените заяждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос от народния представител Светослав Белемезов относно анализ на пътнотранспортната обстановка и завишения брой на пътнотранспортните произшествия.
Слушаме Ви, господин Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Заместник министър-председател, уважаеми колеги народни представители! Във връзка с изготвения от Министерството на вътрешните работи анализ за пътнотранспортната обстановка в страната за първите шест месеца на 2015 г. бяха констатирани завишаване броя на пътнотранспортните произшествия, нарастващия брой загинали и ранени граждани. Официално беше представен комплекс от нови допълнителни мерки по отношение на осъществявания пътен контрол в страната. Част от тях се изразяваха в частично връщане на случаите и условията, при които полицейски служители могат да спират пътни превозни средства при извършвано явно нарушение по Закона за движение на пътищата, без наличието на видеозаснемане или провеждане метода на широкообхватен контрол.
В тази връзка, уважаема госпожо Вицепремиер, моят въпрос към Вас е следният: как оценявате и анализирате високия брой на пътнотранспортните произшествия и в тази връзка какви комплексни мерки, а не стихийни такива, са предприети от Министерството на вътрешните работи за подобряване условията за движение по пътищата и за изграждането на по-висока култура на шофиране, което според мен е изключително важно, при която водачите на моторни превозни средства управляват своите автомобили предвидимо, а именно с грижа за останалите участници в движението? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор, госпожо Бъчварова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители, уважаеми господин Белемезов! Споделям тревогата за състоянието на пътнотранспортната обстановка в страната и ежедневно следя нейното развитие, статистиката, която с натрупването си показва много интересни феномени и причини за състоянието, в което се намираме, за този висок травматизъм в най-голяма степен. Моето лично мнение е, че това е дълго време отсъствие на систематични мерки за контрол. Оказа се, че много дълго време, по една или друга причина, те не са били осъществявани в участниците на пътя и е останало усещането за безнаказаност. Доста голяма вина имат и някои от служителите на МВР, които по една или друга организационна, лична или някаква друга причина, не са връчвали наказателните постановления. Тоест не само контролът е бил занижен, но и санкциите не са стигали до конкретните нарушители.
Затова, започвайки в края на месец юли нашата стратегия, бих я нарекла, идеята да продължим и променим по нов начин системата, която контролира състоянието на пътищата. Започнахме с много ясна статистика да следим ден по ден, седмица по седмица, за да насочваме усилията си в тази посока.
Около 15 август издадох заповед, с която въведохме специални мерки за контрол. Засилихме контрола в малките населени места. Допуснахме контрол по време на движението чрез извеждания и, разбира се, по високоскоростните пътища също останахме да контролираме, но този път в съдействие с ДАИ. Мога да Ви кажа, че заповедта беше прецизирана до конкретно населено място. Указанията, които сме дали, са такива, че специфичните мерки да се прилагат според анализа на конкретната ситуация. Засилили сме контролната дейност като цяло. Това, което констатираме, което може би е най-голямата ми тревога, е, че все още продължава шофирането след употреба на алкохол, но по-същественото е, че много повече хора карат без да са правоспособни шофьори. Това определям като недопустимо. Затова в момента разработваме строги наказателни мерки, така че да спрем тази практика, която очевидно отново отразява този голям дефицит на контролни мерки през последните години. Защото основната част от най-тежките пътнотранспортни произшествия се извършва от неправоспособни водачи и то в тези пътища, по които никога не е имало контрол. Това са пътищата между малките населени места.
Друг акцент това е понижаване на травматизма и броя на пътните транспортни произшествия в населените места. Това, което имах възможност да видя вчера в Пловдив след промяната в ръководството на областната дирекция, ме окуражава, защото само след три седмици, чрез промяна във вътрешната организация в дирекцията не е допуснато голямо пътнотранспортно произшествие с много жертви. Тоест усилията на органите на МВР могат да дадат резултати тогава, когато се прилагат така, както трябва, и това ще бъдат усилията ни оттук нататък.
По отношение на гонките – категорична нетърпимост към това явление, разбира се, и реакция тогава, когато това се случва. Но, на първо място, това, на което особено държа, е превенцията, тоест предварително сме регистрирали местата, на които се извършват. Там, където е възможно, извършваме профилактика. Мисля, че в тази насока има още какво да се работи, както и във връзка с възможните санкции и наказания, които трябва да се прилагат. Ще приключа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Повече от минута говорите допълнително, госпожо Бъчварова.
Реплика, господин Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Уважаема госпожо Вицепремиер, това е един изключително тежък проблем за България, който, трябва да Ви кажа, в повечето случаи не кореспондира пряко с установените до момента наказателни мерки, на които подлежат различните нарушители на пътя.
В общи линии, според мен превантивният механизъм е изключително важен – механизмът, който по някакъв начин променя културата за движение по пътищата. Ако всички хора, които сме участници в това движение, не си дадем ясната сметка, не се опитаме да си създадем ясната представа колко сме важни на пътя, то, повярвайте ми, каквито и мерки да бъдат предприети, надали нещата биха могли да бъдат променени в краткосрочен план.
Аз лично съм потърпевш от една такава ситуация, тъй като имам изключително близък загубен роднина в катастрофа. Трябва да Ви кажа, че едни такива нелепи инциденти пораждат необходимостта да се вземат краткосрочни мерки – твърди и ясни мерки, които да решават проблемите буквално от днес за утре.
Всички сме имали възможност да пътуваме извън България и да наблюдаваме културата на хората не само в европейските страни, но и в другите страни. Там се вижда, че основният механизъм е именно превенцията. Тоест, този човек, който е взел шофьорска книжка и който управлява моторно превозно средство, да има възможност, участвайки в пътното движение, да мисли и да разсъждава превантивно и да знае, че не е сам на пътя. Пожелавам Ви успех в тези мерки. Като цяло това, което чух от Вас, мен лично ме удовлетворява. Дано с последователни и твърди действия да успеем да ги постигнем.
И само още един нюанс. Чисто в оперативен порядък изключително важно ще бъде да се правят постоянни анализи относно ефективността от нарядите по контрол на пътната безопасност, които в момента са основен акцент в Министерството на вътрешните работи, които се осъществяват на съответната територия в районните управления в страната – там, където са по-малките населени места. От този акцент произтичат и други два, които според мен е необходимо да бъдат приведени под особено внимание. Един от тях е, че в по-голямата част от районните управления при областните дирекции на МВР в страната няма необходимата численост от младши изпълнителски длъжности – така наречения „младши автоконтрольор”, за назначаване на ежедневните, постоянни, денонощни самостоятелни наряди по пътен контрол. Това е въпрос от оперативен порядък. Вярвам, че може да бъде преодолян и да бъдат въведени необходимите мерки.
Вторият подакцент всъщност е, че назначаваните сменни наряди по пътен контрол в районните управления на страната трябва да се използват само и единствено по контрол на пътната безопасност и да се ангажират за обезпечаването на именно този процес, а не да бъдат въвличани в обезпечаването и поддържането на сигурността по отношение на обществения ред, тъй като тук в един такъв момент ще се получи деконцентрация на силите, които Министерството включва в борбата за пътната безопасност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Минута повече за Вицепремиера и съответно минута повече за народния представител.
Ще ползвате ли дуплика, госпожо Бъчварова? Благодаря Ви за участието и в този парламентарен контрол.
Преминаваме към въпросите и отговорите на госпожа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството. Първи ще зададе своят въпрос господин Иван Пенков Иванов относно изграждането на обходен път на град Димово.
Заповядайте.
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос касае изграждането на обходен път при град Димово. През 2014 г. Агенция „Пътна инфраструктура” обяви търг за изграждането на обходен път на град Димово при индикативна стойност на обекта около 10 млн. лв. с ДДС и срок за изпълнение не повече от 210 календарни дни. Финансирането на проекта е по програма „Ново строителство”, на Агенция „Пътна инфраструктура” и е предвиждало то да се осъществи със средства от републиканския бюджет.
Пътят е част от Общоевропейския транспортен коридор № 4. Чрез него се осъществяват транспортни връзки между Румъния, България, Гърция, Турция и Близкия изток, което определя националното и международното му значение. На обявената поръчка се явяват четирима кандидати, но реално старт на строителството на този обект не е даден поради липса на финансиране.
Към настоящия момент изграждането на обходен път на град Димово е крайно наложително основно поради засиления трафик от Дунав мост 2, който минава през град Димово и селата Бела, Скомля и Медовница. Сегашната пътна настилка е силно износена и разбита, а в участъка на град Димово настилката е паважна. При село Бела съществуващият път се пресича от жп линията София Видин, с прелез при изключително опасни условия. Сегашното състояние на пътя определя ниска скорост на движение и повишава риска от пътно-транспортни произшествия.
С изграждането на обходния път движението ще бъде изнесено извън населените места, с което ще се повиши безопасността на движението, ще се подобрят условията за живот в населените места и опазване на околната среда.
Конкретният ми въпрос към Вас, госпожо Министър, е следният. Очаква ли се през 2015 г. да стартира нова процедура за възлагане на строителство на обходния път при град Димово? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – госпожа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Както коректно отбелязахте във Вашия въпрос, за изграждането на обходния път на град Димово има обявена обществена поръчка в началото на 2014 г., но има два важни нюанса, бих казала, два важни елемента от тази обществена поръчка, които трябва да знаем.
Първият е, че тази обществена поръчка е обявена без осигурено финансиране в бюджета на Пътната агенция. Обществената поръчка е обявена с индикативна стойност на този проект – изграждането на този обход, 10 млн. лв. При отварянето на офертите на фирмите кандидати е установено, че най-ниската оферта от всички подадени кандидати надвишава индикативната стойност на обявената процедура, а именно най-ниската оферта е почти 13 млн. лв., така че 3 милиона повече от предвидените, макар и също неналични в бюджета на Агенцията. Това е една от причините, с които е мотивирано цялостното прекратяване на обявената процедура.
Вторият мотив на Пътната агенция и на оценителната комисия, съответно за прекратяване на процедурата е, че в самата тръжна процедура е заложено, че към датата на избор на изпълнител и започване на строително-монтажните работи трябва да бъдат приключени отчуждителните процедури на терените, които ще засегне новия обход на Димово. Това са около 145 декара земеделски земи, както и земи в урбанизираните територии на няколко населени места, освен в землището на град Димово, в село Костичовци, Дълго поле, Бела и като цяло част от община Димово.
Каква е ситуацията с тези отчуждителни процедури към днешна дата? Към днешна дата те не са приключили поради това, че във връзка с издаденото решение по ОВОС за въпросния обход, което е издадено през март месец тази година – положително решение по ОВОС, има обжалване. Това обжалване е разгледано от съда и очакваме насроченото заседание, което е чак за ноември тази година, на което да бъде взето решение дали да се приеме решението по ОВОС или да бъде отхвърлено или върнато за доработване. Едва след излизане решението на Върховния административен съд, което очакваме през декември, ще може да се процедира и да се разгледа парцеларния план от експертния съвет и чак след като бъде утвърден, ще излезем с решение, надявам се в началото на 2016 г. и ще стартират реално отчуждителните процедури. След тяхното приключване и, разбира се, при осигуряване на средства в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура” ще можем да обявим наново процедурата.
Иначе имаме готовност да бъде обявена такава при осигуряване на бюджета. Дали частично за обхода на Димово само, който потвърждавам, че е изключително важно да бъде направен, като част от цялостното направление, по което работим, Вие знаете, довършихме Мездра – Ботевград, за да може цялостното направление София – Видин, като изключително приоритетен европейски коридор да бъде развито или поетапно по хода на Димово – Мездра – Ботевград и така да се навърже цялото направление и целият маршрут по направление от София до Видин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Иванов.
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ (АБВ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Частично съм удовлетворен от отговора Ви, осъзнавайки административните процедури, които са свързани и които предстоят във връзка с отчуждителните процедури, но липсата на финансиране отново може да забави реалното изпълнение, реалното строителство на този обект. Уверявам Ви, че наистина ситуацията там, на терена, е изключително тежка. Пътят се намира в изключително тежко състояние, разбит е в този участък, отново, както казах в началото на въпроса си, движението е силно затруднено, така че отправям един апел към Вас – този обект да бъде приоритетен за следващата 2016 г., защото не може един цял регион да бъде откъснат от столицата.
Тук става въпрос за 13 милиона, не смятам, че е толкова голямо финансиране. Бих искал да го съпоставя с ремонта на фонтана на НДК, който струва 10 милиона, а тук говорим за връзката между столицата и Видински регион, говорим за връзката между Дунав мост 2 и столицата, което на практика поставя силен приоритет на този обект. Този въпрос е задаван и от други колеги народни представители и аз отново подчертавам неговата важност. Надявам се че Вие като министър ще работите приоритетно през следващата година за осигуряване на средствата и за реалното изпълнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Дуплика – няма да ползвате, госпожо Павлова.
Преминаваме към въпроса на народния представител Слави Бинев относно подобряване на инфраструктура като мярка за противодействие на евентуални природни бедствия.
Заповядайте, господин Бинев.
СЛАВИ БИНЕВ (ПФ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Госпожо Министър, драги колеги! Изграждането на модерна и стабилна инфраструктура е неизменна част от политиката по намаляване на щетите като катастрофите от Добрич, Варна, Хасковска област, Мизия и други, на които станахме свидетели през изминалата година.
Предприемането на конкретни действия е крайно необходимо, за да се избегне настъпването на нови трагедии. Част от извършените проверки сигнализира за десетки случаи на незаконно строителство, похабяване на съоръжения или липсата на такива, които са довели до тези тежки последици.
Получих писмо от кметовете от Хасковска област, които алармират за висок риск на уязвимост от наводнения. Необходимо е почистването на коритата на реките, поправянето на дигите и предприемането на други мерки.
Затова бих желал да Ви попитам: какви проекти са подготвени? Какви превантивни мерки са набелязани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за справяне с тези проблеми, от които зависи пряко живота на българите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Бинев.
Заповядайте, госпожо Министър, за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бинев, безспорен факт е необходимостта от осигуряване и подобряване на инфраструктурата, касаеща не само пътната инфраструктура – общинска и градска инфраструктура, на територията на цялата страна, тъй като знаем, че България се характеризира с висока степен на геоложки риск. Това е причината към настоящия момент на територията на цялата страна да имаме регистрирани над две хиляди свлачища. Само към края на миналата година имаме много детайлна база данни, разработена от екип на Българската академия на науките, която показа, че имаме регистрирани 1865 свлачища, а вече към края на тази година те са се увеличили, за съжаление. От тях 60% се намират в урбанизираните територии, което означава в населените места. С най-голям процент от тези почти две хиляди свлачища са свлачищата в северна България.
Благодарение и на разработката на екипа на БАН представих на Министерския съвет и беше утвърдена Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на България, включително ефектите от ерозията по Дунавското и абразията по Черноморското крайбрежие. Тази Национална програма беше утвърдена от Министерския съвет. Тя включва три групи мерки – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, за периода до 2020 г.
Кои са основните източници на финансиране, които предвиждаме? Те са в три категории. Разбира се, първата категория е държавният бюджет, бюджетът на Министерството, бюджетът на общините и бюджетът на Пътната агенция, като всеки в своите компетенции има ангажимент по укрепване на свлачищата, в зависимост от терена и там, където то се намира.
Вторият и един от основните към настоящия момент източници е Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, която осигурява финансиране, както при аварийни ситуации – когато, разбира се, стига бюджетът, и за превенция на част от тези свлачища, особено на активизиралите се от тях.
От тази година вече с одобрение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” разчитаме на ресурс от 56 млн. лв. по линия на тази оперативна програма, които приоритетно да бъдат насочени за мерки, свързани с укрепването на свлачищата и подобряване на инфраструктурата.
Бенефициент по тази бюджетна линия на Оперативната програма са както Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Пътната агенция – за свлачища, които активират и компрометират пътната мрежа, а те наистина са много на брой, така и съответно всяка една от общините, които също е бенефициент и има ангажимент укрепване на инфраструктурата. Така че, това е.
В момента сме в процедура на финализиране на преговорите с колегите от Министерството на околната среда и водите, които са управляващ орган по тази програма, за да може заедно с тях максимално бързо да бъде отворена с възможност за финансиране и повече инфраструктурни проекти да започнат своята реализация максимално бързо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, министър Павлова.
Заповядайте, господин Бинев, за Вашата реплика.
СЛАВИ БИНЕВ (ПФ): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Госпожо Министър, бих Ви помолил само във Вашия отговор да има малко повече конкретика, защото хората, а и кметовете, с които кореспондирам – те са от Хасковска област, но мисля, че това са проблеми за цялата страна, ме питат за конкретни неща. Тоест, какви са мерките, които конкретно ще бъдат предприети? Кога евентуално се очаква финансиране, за да могат да бъдат стартирани тези мерки, които ще бъдат направени? Най-важното – по какъв начин ще бъде гарантирано, че няма да има вече избрани бенефициенти и да се чака примерно да бъдат точно те и така нататък? В смисъл наистина да има прозрачност по процедурите.
Най-важното в случая, между другото, е наистина да бъде гарантирано, че мерките наистина ще обезопасят трасетата и няма да подлагаме на риск живота на гражданите. Това са въпроси, на които аз трябва да мога да върна Вашия отговор към тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Бинев.
Заповядайте за дуплика, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Бинев, това, в което мога да Ви уверя, е, че именно благодарение на тази Национална програма всички свлачища на територията на страната са не само анализирани, а са приоритизирани в четири групи – тези, които са най-аварийни и спешни за укрепване, и са степенувани по приоритетност или пък тези, на които им е необходимо само наблюдение. Тази приоритизация и разделение на свлачищата ще даде възможност за обективна оценка, включително и на Междуведомствената комисия по бедствия, и на финансирането по линия на Фонд „Солидарност” и най-вече на финансирането по Програмата за околна среда, за да може Министерството на околната среда и водите, когато одобрява за финансиране проектите, те да съвпадат именно по четирите групи на приоритетност на тези свлачища. Информацията е публична и всеки кмет може да види съответното свлачище на територията на общината му, по която е идентифицирано и регистрирано в коя група, в коя категория попада и по този начин съответно ще може да обоснове необходимостта от спешност на финансовия ресурс.
Говорейки за кметове, ще ми позволите важна информация. Понеже ме попитахте какви мерки сме предприели – това, което съм предложила първо на Министерския съвет и вече в парламента за разглеждане, са промени в Закона за устройство на територията. Аз се надявам през следващите седмици да бъдат приети в парламента.
В тези промени предлагам да затегнем режима именно по издаване на разрешения за строеж и начините, по които се строи в свлачищните райони. Това, което виждаме на територията – и по Черноморското крайбрежие, и по Дунавското крайбрежие, и не само, има масово разрешаване на строителство в свлачищни райони без водопровод, без канализация и без предварителни мерки за укрепване на инфраструктурата.
Ще Ви кажа една статистика. Проверихме всички строежи на територията на свлачищните райони. При регистрирани и проверени 699 свлачища са извършени 5354 строежа. От тях 5077 строежа са разрешени от кметове на общини. Проверката показва, че почти в 4 хиляди от тях, или 3987, не са спазили закона – издадени са разрешения за строеж незаконосъобразно, което означава, че са без водопровод, без съгласуване и без предварително укрепване. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Именно затова предлагам промени в Закона, които касаят да затегнем режима, да не се позволяват в свлачищни райони да се строи без водопровод и канализация, което допълнително активизира тези свлачища, за да може този процес да бъде по-добре контролиран и регламентиран. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, министър Павлова.
Следващият въпрос е от народния представител Гюнай Хюсмен Хюсмен относно Републикански път – 2306, по отсечката Тодорово – Печеница – Средоселци – Къпиновци.
Заповядайте, господин Хюсмен, да развиете Вашия въпрос.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН (нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Републикански път ІІІ-2306 е третокласен път, част от републиканската мрежа на Република България, преминаващ изцяло по територията на община Исперих, Разградска област. Дължината му е 6,3 км. Пътят се отклонява надясно при 92-ри километър на републикански път ІІ-2323 в центъра на село Тодорово и се насочва на юг през Лудогорското плато. Минава през селата Печеница и Средоселци и в центъра на село Къпиновци се свързва с републикански път ІІІ-702 при неговия 15-и километър.
Моментното състояние на горецитирания пътен участък е в много лошо състояние – почти цялата пътна настилка е с увреждания на пътното платно, има и пропадания с образувани дупки, достигащи основата на пътя. Всичко това влияе върху безопасността на движението на територията на община Исперих и застрашава сигурността на пътуващите граждани.
Във връзка с това като гражданин и като народен представител отправям към Вас следния въпрос: в какви срокове ще предприемете необходимите действия за реконструкция на републикански път ІІІ-2306 в отсечката Тодорово – Печеница – Средоселци – Къпиновци? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Хюсмен.
Министър Павлова, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Хюсмен, безспорен факт е, че и този път на територията на община Исперих, както и някои от третокласните пътища не само на територията на област Разград, но и на територията на цялата страна са в незадоволително състояние. Няколко са причините. Основната е недостатъчният бюджет в Агенция „Пътна инфраструктура“ за инвестиции в цялата пътна мрежа. Това е и причината, когато се приоритизира малкият наличен ресурс за инвестиции в подобряване на пътната мрежа, да се започва от най-високия клас пътища и след това да се съобразява с местата с най-голям трафик и обслужващи най-голям брой населени места.
Това е причината, а не че по някакъв начин пренебрегваме по-малките населени места. За трите населени места, за които говорим, това безспорно е единственият път. В тях живеят общо 1000 души. Става дума за участък от 6 км, но той е само малка част от третокласната пътна мрежа в областта, която е в лошо състояние.
За ремонт на този път не е инвестирано от 2001 г. Това е последният момент, когато е инвестирано в него. В последните години, в периода 2013 – 2014 – 2015 г., също не са извършвани ремонтни дейности.
Трябва да отбележим, че най-интензивен е трафикът върху този пътен участък през летните месеци, когато по него се използват тежкотоварни комбайни и селскостопански машини, които допълнително увреждат и без това недобрата настилка. Нека не забравяме, че този път не е проектиран за габарита и мащаба на тези машини, които минават през него и го рушат най-много.
Да не говорим, че валежите миналата и тази година допълнително компрометираха състоянието на пътя.
Мога да кажа, че бюджетът на Агенцията – такъв, какъвто беше в началото на годината, все още е еднакво лимитиран и за този път не бяха предвидени цялостни ремонтни дейности. Изчисленията показват, че са необходими над 840 хил. лв., за да може той да бъде приведен в добро състояние.
Мога обаче да поема като ангажимент преди началото на зимния сезон Пътната агенция да направи поне частично изкърпване и подготовка на пътищата за зимата, така че в рамките на тази година да бъде направено частично изкърпване и подготовка на пътя за зимни условия.
В зависимост от наличния бюджет през следващата година ще може да се мисли за по-сериозни ремонти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Павлова.
Господин Хюсмен, заповядайте за Вашата реплика.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН (нечленуващ в ПГ): Госпожо Министър, бях готов да кажа, че ще бъда недоволен от Вашия отговор, но в случая Вие наистина ме впечатлихте. Благодаря Ви за отговора, бяхте много коректна.
По времето на развиващия се социализъм на места вместо билбордове по пътищата на България имаше лозунги на един виден държавник – др. Тодор Живков, който казваше така: „Пътищата на България са артериите на държавата, по които тече живата кръв на българската икономика“. На младини това ми направи много силно впечатление. Факт е, че в Североизточна България обаче, особено в Лудогорието, нито артерии, нито капиляри останаха. (Оживление.) Казвам го съвсем сериозно. Въпросът е трагичен.
Исках да питам за още един път там отсечката Здравец – Владимировци, но при така зададения въпрос не мога да Ви питам за това допълнително.
Наистина ситуацията в нашите региони е трагична. Благодаря за тази стъпка – да направите поне частично закърпване на тези капиляри. Госпожо Министър, там не живеят 1000 човека, живеят около 2500 човека, но може би са около 1000 гласоподаватели. Това ще даде възможност на жителите на пет села да пътуват.
Ако трябва да перифразирам думите на другаря Тодор Живков, ще кажа, че асфалтът не се яде, но без асфалт няма доставка на манджа за общината и за хората. Затова според мен пътищата са много важни.
Има тъжна приказка, госпожо Министър – че в Лудогорието са изчезнали горите, а са останали само лудите. Аз твърдя, че в Лудогорието има много сериозни хора, работещи и трудолюбиви хора, които си вадят хляба. Нека да има тези комбайни, нека да са тежки, за да доставят на България брутен вътрешен продукт, а наше и Ваше задължение е да направим пътищата на България проходими, за да има наистина икономика!
Много Ви благодаря. Искам да Ви стисна ръката за това, което казахте. Благодаря Ви. (Народният представител Гюнай Хюсмен се ръкува с министър Лиляна Павлова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Хюсмен.
След това ръкостискане вероятно няма да има дуплика? Дуплика, госпожо Министър? Не, разбира се.
Следващият въпрос е от народния представител Стефан Георгиев Кенов относно незаконен завод.
Господин Кенов, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
СТЕФАН КЕНОВ (БДЦ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Зададох актуален въпрос на 11 август тази година със следното съдържание:
Непосредствено до град Карнобат вече четири месеца, до днес – вече пет месеца, функционира незаконен завод за птичи тор. Миризмата в града е непоносима. Доколкото ми е известно, служители на РДНСК – Бургас, са извършили проверка на това съоръжение.
Моля да ми отговорите какви са предприетите действия за прекратяване на дейността на този обект и какви са наложените санкции? Благодаря Ви, госпожо Министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Кенов.
Министър Павлова, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кенов, във връзка с подадения от Вас въпрос през месец август разпоредих проверка на РДНСК – Бургас. Регионалният отдел извърши тази проверка на 24 август както в община Карнобат, така и на място, на обекта, на територията на който се намира инсталацията. Трябва да подчертая, че тя се намира в два поземлени имота в северната промишлена зона на град Карнобат. Собственост е на Агрошанс Комерс.
Проверката на място в община Карнобат установи, че общината не е издавала нито строителни книжа, нито документи и съгласие за поставяне и монтиране на тази инсталация. При проверката на място в промишлената зона се установи, че двата имота всъщност са стопански дворове, има изградени стопански сгради отпреди, които са с предназначение за краварници. Промяна на предназначението нито на имота, нито на сградите не е искана и не е правена. За монтажа на инсталацията за утилизация на птича тор и превръщането й в органична тор не е издавано нито разрешение за монтаж, нито има съгласувателна преписка.
Мога да кажа, че съгласно Закона за устройство на територията при категорията „Строежи” това не отговаря на дефиницията за строеж, тъй като това е монтаж на инсталация. По тази причина ние само можем да установим това, което казвам пред Вас, с доклад, който сме предоставили на общината и собствениците, но не можем да издадем акт, с който да ги накажем и санкционираме, тъй като това не е строеж по смисъла на Закона.
Отделно от това искам да Ви уведомя, че има сигнал и от РИОСВ Бургас, който е постъпил и е разгледан поради наличието на неприятните миризми, които споменавате. Има издадена заповед от 28 юли за налагане на принудителна административна мярка спиране на тази инсталация, за да се спре процесът.
Към днешна дата от данните, с които разполагам, инсталацията е спряна и демонтирана, така че миризмата вече е намалена, строежът е предотвратен. Към момента мисля, че проблемът е предотвратен благодарение на всички заповеди за спиране и предизвиканите от въпроса Ви проверки, за което Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Министър.
Заповядайте, господин Кенов, за Вашата реплика.
СТЕФАН КЕНОВ (БДЦ): Благодаря, господин Председател.
Благодаря Ви, госпожо Министър. Наистина след извършените от Вас проверки производството и утилизацията на птичи тор е спряло в обекта. Вече около 20 дни я няма тази миризма над града. Надявам се, че и служителите на РИОСВ в Бургас ще си свършат работата, защото в момента, в който не работи инсталацията, продължава струпване на птичи тор, който се струпва там на големи маси. В момента в района, който е по-близък, не може да се сравнява с това, което беше – миризма и огромни популации от мухи.
Искрено Ви благодаря, защото след Вашата намеса тази инсталация беше спряна и в крайна сметка цял град може да си отдъхне и да си проветри жилищата, защото това беше невъзможно цяло лято. Благодаря Ви, госпожо Павлова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Кенов.
Дуплика, госпожо Министър? Не.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Десислава Вълчева Атанасова относно Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър, Националната програма за енергийна ефективност е не само възможност за българските градове да изглеждат по различен начин, за българския бизнес и възможностите за работа, но и за българските семейства, първо, да удължат живота на панелните си жилища, и на второ място, да печелят от енергийната ефективност на жилищата си.
Моят въпрос е свързан с процеса по реализация на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в община Монтана и той е провокиран от едно наскоро състояло се събитие в община Благоевград, дето вече имаме видими резултати от функционирането на тази програма, където са сключени над 150 договора, където са обследвали и кандидатствали над 380 сгради. Тази програма ще даде качество на нов живот на жилищата на над 25 хиляди човека в община Благоевград.
Интересува ме каква е ситуацията в община Монтана, тъй като общините имат огромно значение при реализацията на този проект. На първо място, че те възлагат обществените поръчки, от една страна, за енергиен и конструктивен одит на сградите, и от втора страна – за строително-монтажни дейности. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Атанасова.
Министър Павлова, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Атанасова, да, безспорен факт е, че създадената Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради започна реално своята дейност още от месец февруари тази година и към днешна дата можем да кажем, че имаме над 2300 регистрирани сдружения на собствениците на територията на цялата страна и над 1600 договори, сключени между общините и съответно сдруженията на собствениците. Вече над 1555 от тях имат одобрено реално финансиране и процедури по извършване на енергиен технически одит, а вече и завършено строителство. Първата сграда започна на 23 юни и 23 август беше открита. Така че в зависимост от активността и желанието на гражданите, които живеят в такъв тип сгради, а, от друга страна, изключително важно е активността, създадената организация в общините, защото тази програма е създадена на напълно децентрализиран принцип. Общините са тези, които имат водещата ключова роля да създадат добри екипи, да подпомогнат желаещите собственици да направят сдружение и да реализират своя проект. Много важно е, разбира се, провеждането на открити тръжни процедури за износ на изпълнители, защото чрез тази програма търсим ефекта и да създадем работа и заетост на малки и средни фирми на територията на всяка от областите и общините, в които те се реализират.
По отношение на община Монтана това, което мога да кажа, е, че от целия сграден фонд на община Монтана, сградите, които са допустими и могат да кандидатстват по програмата, са 76. От тези 76 сгради към момента има регистрирани 13 сдружения на собствениците, а с тези 13 вече имат сключени договори за финансиране с банката за осем от тях. През месец юли община Монтана е обявила обществената поръчка, както са изискванията на Програмата за техническо енергийно обследване с шест обособени позиции. Това ще бъде възможност за всички сгради – въпросните 76, тогава, когато те регистрират своите сдружения и кандидатстват, да им бъде направено техническо и енергийно обследване.
Крайният срок за подаване на офертите е бил началото на месец септември – 3 септември и аз се надявам, че максимално скоро общината ще избере изпълнители, които да извършват тези дейности. Но след извършването и на тези дейности, разбира се, много е важно общината да предприеме максимално бързо мерки за обявяване на процедура за проектиране и строителство, каквато сме дали възможност по програмата, за да може тези сгради, които станат готови, имат енергийни и технически обследвания, да минат в следващата фаза, а именно проектиране и строителни дейности максимално бързо, защото в крайна сметка трябва без забавяне да осигурим възможности за тези сгради, а и да прескочим, надявам се, зимния период, когато при зимни условия много трудно е полагането на изолация, ремонт на покрив, така че по-ранната есен би било добре, ако имат възможност, те да бъдат направени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, министър Павлова.
Заповядайте за реплика, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Благодаря, госпожо Министър за отговора.
Донякъде съм изненадана, че само 13 сдружения на собствениците на такива многофамилни жилищни сгради са решили да обновят своите домове. Не знам дали причината е липсата на достатъчна информация. Съмнявам се, защото и Вие, и ние като народни представители, а и всички от Вашия екип направиха възможното да имат изнесени приемни, кръгли маси с цел обществеността на българските общини, а не само администрацията на Българските общини да бъде запозната с ползите от тази национална програма.
Също така изразявам и съжаление, че чак месец септември е била обявена обществената поръчка или разгледани документите, защото това означава, че тези няколко месеца до началото на 2016 г., а и първите от 2016 г., които са зимни и условията не позволяват да се работи строителство и изолация, ще бъдат загубени. Надявам се обаче в този период останалите 76 сгради, които имат възможност да кандидатстват по тази национална програма, наистина да се включат, защото тази възможност, от една страна, ще даде друг, много приветлив вид на община Монтана, ще спести в значителна степен от средствата за отопление на тези български семейства. И, разбира се, не на последно място, ще създаде работа, и то в Северозападна България, която традиционно се води за най-бедния регион не само в България, но и в Европа. Надявам се, че статистиката ще бъде променена и както следващата година беше обявена за година на Северозападна България, усилията и на местната власт, и на изпълнителната ще са в тази посока. Благодаря Ви за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Атанасова.
Дуплика? Отказвате се от право на дуплика, госпожо Министър.
С това въпросите към госпожа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, се изчерпаха. Благодаря за Вашето участие в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към отговор на 5 въпроса и едно питане от госпожа Ивелина Василева – министър на околната среда и водите.
Първото е питане от народния представител Дора Илиева Янкова относно изграждане на геотермална отоплителна система в град Златоград.
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Моето питане е от изключително важно значение за стопанското и икономическо развитие на община Златоград, за перспективата на общината като център на балнеологията, на туризма, както и за промяна качеството на живота на живеещите в Златоград.
Самото питане, както обяви председателят, е свързано с изграждане на геотермалната отоплителна система. Проектът за тази система е възложен през 2008 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на Програма ФАР. Впоследствие, след проблемите по Програма ФАР, през 2009 г. в рамките на държавния бюджет се предвиждат средства и започва изграждането на първия етап от самия проект. Този първи етап е геотермалната централа в центъра на Златоград и 40 м тръби.
През 2009 г., с кабинета Борисов 2, министър Дянков иска преоразмеряване и препроектиране на самия проект, който се разделя на:
- лот 1, включващ водовземното съоръжение, което сега се изгражда по ПУДООС, всъщност може би е изградено;
- лот 2 – довеждащата инфраструктура от Ерма до Златоград, което е най-скъпото – около 14 км;
- лот 3 – казах, изградено през 2009 г.; и
- лот 4, който представлява разпределителната мрежа до публичните сгради в Златоград, до жилищата на гражданите, за да може да им се облекчи животът. Те имат едно безценно богатство – топла вода с температура 92 – 93 градуса. И до туристическите обекти, в това число и до медицинските обекти, тъй като водата има и други характеристики – тя е лековита.
Самата местна общност е много мотивирана около това, че може да се промени качеството на живота, да се намали безработицата. Заедно със сегашния колорит, като етнографски център, и с много дейности, свързани с представянето на Златоград, като едно от най-хубавите градчета в Родопския регион и в моя избирателен район, хората свързват перспективата си именно с тази геотермална отоплителна система.
Затова, госпожо Министър, моля да ме информирате: как ръководеното от Вас Министерство ще подкрепи цялостното изпълнение на проекта „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград”? И ако може, в отговора си да конкретизирате срокове, ресурси и партньорство с общината. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Заповядайте, госпожо Министър, за отговор на питането в рамките до пет минути.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, и аз започвам с кратка хронология, допълваща казаното от Вас. Развитието на проекта „Геотермална отоплителна система на град Златоград” се основава на хидротермалния ресурс на находището – минерална вода, Ерма река, която е публична общинска собственост.
През 2005 г. е приключил разработен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция „Интегрирано използване на термоминералните води, акумулирани в геотермална система Ерма река – Илиджа”.
Министерството на околната среда и водите е бенефициент по този проект и на всички етапи е подпомагало разработването му.
Както и Вие споменахте, цялостният проект за топлофициране на град Златоград с наименование „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград” е на посочената от община Златоград обща стойност над 18 млн. лв. и включва четири подобекта: водовземно съоръжение, тръбопровод с дължина 13 500 м, геотермална централа и градска топлопреносна мрежа.
Строителството на обекта е започнало въз основа на договор, сключен между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Минстрой холдинг” АД – град София, като до края на 2008 г. проектът се е реализирал по Програма ФАР – „Трансгранично сътрудничество”.
На 18 юни 2012 г. в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е постъпило заявление за финансиране на проект „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград”, подобект „Водовземно съоръжение и конструкция за надземната част на геотермален водоизточник”, за сума в размер на близо 4 милиона. Заявлението е внесено на заседание в резултат на обсъждането от Управителния съвет, с мотива, че се касае за реализиране на енергоспестяващ проект.
В обхвата на приоритетната за периода 2009 – 2013 г. област на енергийната ефективност чрез използване на геотермален източник за отопление на административни, социални и здравни заведения на територията на град Златоград, както и че е съфинансиран по европейска програма, е взето решение да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 3 млн. 990 хил. лв. за изграждане на проучвателен сондаж с дълбочина 800 м – това е водовземното съоръжение, и надземната конструкция на геотермалния водоизточник в село Ерма река.
В изпълнение на това решение са сключени два договора. На 7 март 2014 г. е подписан договор между ПУДООС и община Златоград за финансиране на проекта, подобект „Водовземно съоръжение, изпълнение на строително-монтажни работи”. Договорът е на стойност близо 3 млн. лв. и е в процес на изпълнение.
Строителната площадка е открита на 14 май 2014 г. и съгласно графика и две прекъсвания завършването е предвидено за 3 юни 2015 г., но се налага спиране на строителството с Акт образец 10 на 11 май 2015 г. поради дефект в автономната система за управление на подземната помпа на оборудване, възникнал поради лоши метеорологични условия. Съгласно подписан анекс между ПУДООС и община Златоград се предвижда изпълнението да се удължи с малко повече от два месеца. На този етап в ПУДООС не е представен Акт образец 11 за продължаване на строителството.
По договора са отчетени и разплатени близо 2 млн. лв.
Вторият договор между ПУДООС и община Златоград е за финансиране на останалата част, която касае провеждане на хидрогеоложки изпитания и изготвяне на доклад за оценка на експлоатационния ресурс на новоизграденото водовземно съоръжение. Този договор е в размер до 74 хил. 400 лв.
На 7 юли 2015 г. община Златоград е депозирала в ПУДООС заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проекта „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград”, подобект 2 „Външен топлопровод от водовземно съоръжение” до геотермалната централа в град Златоград в размер на 18 млн. 670 хил. лв. с ДДС, от които са планирани да бъдат получени през 2015 г. 15 млн. 251 хил. лв. с ДДС, а за 2016 г. в размер на 3 млн. 419 хил. лв. с ДДС.
Както всички знаете, безспорен приоритет на Министерството на околната среда и водите е подкрепата на инициативите на общините, които са свързани с оползотворяването на ресурса на геотермална енергия и минералните води, геотермалните води на територията на страната ни. Безспорно това е проект, който е важен както за общината, така и за икономиката в региона – за развитието на местните икономически дейности, на спатуризма. Разбира се, той отговаря на принципите, които са свързани с осигуряване на енергийна ефективност.
Що се отнася до финансирането – провеждани са разговори с общината. Това, което смятаме, че е необходимо да бъде извършено, е детайлен икономически анализ предвид на това, че проектът е приходогенериращ. В този смисъл налични финансови средства могат да бъдат търсени чрез европейско финансиране и по-специално програмите, които осигуряват възможност за ползване на европейски средства и частен ресурс. Това са програмите, които ще бъдат налични чрез фонда на фондовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, Министър Василев.
Госпожо Янкова – два уточняващи въпроса в рамките на две минути общо.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Министър, благодаря за отговора. Всъщност има забавяне на изпълнението на първия договор по ПУДООС, за който Вие сте разбрали и реално сте подкрепили.
Аз Ви моля да конкретизирате – във втората молба на общината са близо 18 милиона и половина. ПУДООС ще отдели ли допълнителен ресурс? Тъй като ПУДООС е колективен орган, Вие бихте могли да направите анонс. Имате повече членове при вземането на решение. В местната общност и в цялата област вървят хора, които говорят вместо Вас. Казват: „Това ще бъде направено, така ще бъде направено”, разпределят финансови ресурси. Аз не бих искала по този начин институционално някой да се разпорежда освен Вас и освен колективния орган на ПУДООС.
По втория въпрос, Вие казахте – „възможности на Европейския съюз и други финансови инструменти, които са достъпни”. В разговор с кмета на общината и с представители на бизнеса ние дебатирахме, че един път би могло чрез ПУДООС и чрез други средства на държавата да се получи финансов ресурс за разпределителната система до публичните сгради и училища, болници и други, където не се генерират приходи и печалби.
Втория път – подготовката. И изключително важно – с кмета, може би в партньорство с държавата, да се създадат практики да се подготви населението за това, че то ще генерира природен ресурс през общината. То трябва да бъде подготвено. Такова дружество в момента няма. Моля да подкрепите кмета и да го ориентирате в тази дейност.
Трето, което е икономически важно – развитието на балнеолечението. Там би могло да има публично-частно партньорство, но в крайна сметка, тъй като сте ангажирана с това, се обръщам към Вас – по тези два въпроса да направите изяснение и да подкрепите кмета, за да бъде по-сериозно ориентиран в това, с което той е зает, защото то е сериозна стопанска инициатива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Янкова.
Госпожо Министър, имате право на отговор в рамките до три минути.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, безспорно, както е видно от историята на проекта, Министерството подкрепя тези инициативи на общината. Министерството подкрепя всички общини, които имат желание да използват наличния ресурс, било чрез възможностите на общинските находища, които експлоатират, било чрез използването на възможностите, които предоставихме с изменението на Закона за водите и даването на шанс на общините да експлоатират и държавните находища на минерални води.
Що се отнася до конкретния проект, той вече е на финалната си фаза от гледна точка на предварителна готовност на общината. Много усилие и труд са положени в годините за това. Безспорно той е подкрепен и от местната общност и няма как да не бъде подкрепен от гражданите и от държавата.
Що се отнася до осигуряването на финансовите средства, както и Вие отбелязахте, то трябва да бъде отчетено и анализирано от гледна точка на възможностите и критериите за допустимост по различните програми и финансови източници.
Що се отнася до ПУДООС, както споменах, внесена е за разглеждане от страна на общината цялостната документация, която в момента е на предварителен контрол. Технически експерти преглеждат документацията. Безвъзмездни и национални средства могат да бъдат ползвани за задоволяване на публични нужди, но що се отнася до по-широко приложение, когато има възможност за генериране на приходи, тогава могат да бъдат използвани и други финансови източници, в това число публично-частно партньорство, европейско финансиране, налично чрез програмите, както беше през предходния програмен период – чрез Фонда „Джесика”. Това е предмет на разговор. Имаме редовни срещи с общината. Предстои и съвместна среща между Министерството на околната среда и водите и общината, за да се търси най-удачният вариант за осигуряване подкрепата на този проект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, Министър Василева.
Госпожо Янкова, заповядайте да изразите своето отношение към отговора.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Станаха ясни няколко принципни неща.
Първо, в проекта, който е на четири модула, модул 1 – водовземното съоръжение ще бъде финализирано със средства на ПУДООС, а модул 3 – разпределителната централа в Златоград вече е изградена.
Моята настоятелна молба към Вас е от името на златоградчани, родопчани и на всички, които искаме икономическо развитие – при разглеждане на молбата подкрепете Златоград да получи по модул 2 задължителен ресурс. Това е най-голямата сума – около 14 милиона, от Златоград до Ерма. В четвъртия модул, разпределителния, надявам се, че отново ще подкрепите поне два модула – единият, който е свързан с публичните сгради, а другият – с населението. То няма как да генерира печалба за себе си, защото е разход. Ще остане много малко финансов ресурс, който би могло да се търси допълнително. Тъй като Вие се държите принципно спрямо публичните средства – европейски и национални, е ясно, а може би и златоградчани трябва да разберат какво се получава – в двете правителства с носител на мандата – левицата, ние имахме възможности да подкрепим Златоград. Сега сте на ход Вие. Обръщам се сериозно към Вас, защото Дянков каза: „Дайте да преоразмерим”, но сега, надявам се, събрахте повече пари, както се манифестира. Дайте ги поне за стопанска икономическа инициатива на общините, дайте ги на Златоград. Те ще бъдат необходими. Една община ще се укрепи социално и икономически, като ще се промени и качеството на живота на хората. На ход е кабинетът на Борисов 2.
Обръщам се към Вас – този ресурс да се даде, но когато се говори за ресурса на ПУДООС, да говори министърът, а не други да Ви раздават парите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Янкова.
Следният въпрос е от народния представител Корнелия Петрова Нинова относно водоснабдяването на град Мизия, Врачанска област.
Заповядайте, госпожо Нинова, да развиете Вашия въпрос.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Госпожо Министър, преди една година, един месец и девет дни невиждана вълна отнесе град Мизия. Хората загубиха жилищата си, имуществото си, реколтата. Една година месец и девет дни по-късно те не са обезщетени дори и с това, което им се полага по закон – сумата, която отговаря на данъчната оценка на къщите им. Оставени са на произвола на съдбата.
Не им стигат тези неволи, ами за целия този период – година, месец и девет дни в града или няма вода, или ако има, тече черна от чешмите. Имаше период, в който Районната инспекция по околната среда и водите информира жителите на общината водата да не се ползва нито за пиене, нито за миене, нито за къпане, тъй като съдържа отровни вещества, да се изразя най-общо.
Въпросът ми към Вас е: какъв е проблемът, та цяла година и толкова време да не може да се осигури водоснабдяването на общината? Кой е отговорен за този проблем и кога той ще бъде решен? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Нинова.
За отговор – министър Василева.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, може би в началото на отговора си да направя едно уточнение, че съгласно регламентирания в Закона ред – отстраняването на несъответствията от водоснабдителните организации и ограничаване ползването на питейна вода се извършва от органите на държавен здравен контрол към регионалните здравни инспекции, а не към регионалните инспекции по околната среда и водите.
Знаете, че съгласно Закона за водите държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водостопанските системи и съоръжения, се осъществява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а съответно мониторингът и качеството на питейните води са в рамките на компетентността на министъра на здравеопазването.
Националната политика за осигуряванe на питейно водоснабдяване се прилага на място от ВиК дружеството. В случая ВиК – Враца, като титуляр на разрешителни за водовземане от подземни води има задължение за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквани към местата за мониторинг и Програмата за мониторинг на водоизточника, ползван за водоснабдяване на град Мизия. Предоставянето на информация към директора на Басейнова дирекция от извършвания собствен мониторинг е условие към издаденото разрешително за водоползване.
По отношение изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейни и битови цели, водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода.
Басейнова дирекция „Дунавски район” осъществява контрол върху състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водните количества, изпълнение на условията в издадените разрешителни по Закона за водите и спазване забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони.
През месец април 2015 г. местност „Герена” е залята за близо 10 дни от високите води на река Скът вследствие на събитията, които и Вие цитирахте.
През месец май 2015 г. се влошават питейните качества на водата от сондажните кладенци. Във връзка с това е постъпила жалба в Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен, за влошаване качеството на водата за питейно водоснабдяване на територията на град Мизия.
На 15 юни 2015 г. е извършена проверка на ВиК – Враца, от експерти на Басейновата дирекция. Отчетено е, че ВиК – Враца, е предприело действия за подобряване качеството на питейната вода, като монтиране на филтри на черпателния резервоар, почистване и дезинфекциране на напорен водоем и вътрешна водопроводна мрежа, подмяна на тръбопроводите от водоизточниците, по които се подава водата към Мизия. Издадена е заповед на управителя на ВиК дружеството за ежедневно вземане на проби за извършване на анализ на качеството на питейната вода съвместно с РЗИ – Враца, и създадения Обществен съвет в град Мизия.
На 28 август е извършена проверка за състоянието на водоснабдяването на град Мизия с питейна вода от експерти на Басейновата дирекция съвместно с представители на ВиК дружеството и РЗИ – Враца, във връзка с последващ контрол по споменатата жалба.
По време на проверката представителите на ВиК дружеството и РЗИ – Враца са извършили пробонабиране за изпитване качествата на водата. Не са отчетени отклонения от нормите за качеството.
В заключение, по данни на ВиК дружеството е имало нарушение във водоподаването предимно нощно време поради ремонтни дейности. Считано от 31 август 2015 г. съгласно данни от ВиК дружеството водоподаването е възстановено 24-часово, непрекъснато и се осигуряват питейно-битовите нужди на населението.
В изпълнение на контролните си дейности Басейновата дирекция е предприела мерки. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Може би в дупликата ще мога да обясня за какво става въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Василева.
В отговор на репликата във Вашата дуплика ще продължите разясненията.
Реплика, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Госпожо Министър, зададох следните въпроси: кой е отговорен за проблема? От Вашия отговор става ясно, че това са поне четири институции в държавата.
Вие знаете, извън разговора, който сега водим, че аз поне от шест месеца се опитвам да установим произхода на проблема и да го решаваме.
Министерството на околната среда и водите казва: „Отговорност има Министерството на регионалното развитие”, защото отговаря за тръбопровода.
Регионалното министерство казва: „Отговорност има Здравното, защото контролира качеството на водата”.
Здравното казва: „Иди във ВиК – Враца, които трябва да направят проекти, да кандидатстват, за да подменим системата”.
ВиК – Враца казва: „Кметът трябва да ни подаде информация, за да решим проблема”. И така осем месеца. Това просто е някакъв абсурд! Ако трябва да положим общи усилия – законодателни, изпълнителна власт, какво ли, но да се уеднакви режимът, отговорността, защото това прехвърляне от едно министерство на друго, освен че ни отне осем месеца, за да решим въпроса, остави тези хора в летните месеци, в големите горещини без вода. Аз съм изненадана, че не пламна там някоя епидемия.
На втория ми въпрос: кога ще бъде решен проблемът? Вие казвате, че той е решен. Има вода и е добра за ползване – качеството на водата. Твърдя обратното – преди три дни бях в града, има режим на водата и поне видимо цветът на водата показва, че не е качествена. Моля, не подценявайте този въпрос! Общината се обезлюди вследствие на наводнението. Много хора напуснаха. Тези, които останаха, се мъчат с някакви подръчни средства да възстановят живота и къщите си, и семействата си. Нека поне това да не им стоварваме на главата. Нещо, което е абсолютно необходимо за ежедневието им – да имат поне вода за пиене, нека това да го решим и от тук нататък да спрем да спорим по този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Нинова, не смятам, че става въпрос за спор, става въпрос, както и Вие споменахте, за добро партньорство и координация между органите, всеки от които има законово регламентирани правомощия и отговорности.
Що се отнася до инициативи, свързани с подобряване на ВиК системата на територията на град Мизия, мога да Ви уверя, че и през предходния период е имало възможности, за жалост, неизползвани от общината, поради факта че предимно липсата на достатъчна готовност е възпрепятствала реализирането на проект и използването на финансов ресурс по Оперативна програма „Околна среда”. Стартиран е проект за техническа помощ, който независимо от осигурения финансов ресурс, община Мизия не е изпълнила предвидените дейности и е прекратен, и съответно кандидатстване с непълна документация и непълна проектна готовност за реализиране на дейности, свързани с разширение, рехабилитация и модернизация на ВиК инфраструктурата.
Както знаете, през новия програмен период има ясна рамка на национално ниво и възможности за използване на финансовия ресурс, наличен по Оперативна програма „Околна среда”. Те се базират на регионални прединвестиционни проучвания, изготвени от ВиК дружествата и бенефициентите, общините, асоциациите по ВиК. Това са структурите, които трябва да работят съвместно под ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които вече стартираха инициативата по възлагането на разработването на тези документи. В тези рамкови документи ще бъдат изведени приоритетните инвестиции, които впоследствие могат да бъдат финансирани чрез наличните средства по Оперативна програма „Околна среда”.
Знаете, че област Враца е област, на която действа един ВиК оператор – консолидиран. В този смисъл това е допустим бенефициент и може да бъде подготвен проект за модернизация на съоръженията.
Що се касае до текущата оперативна дейност, тя се контролира от органите – имам предвид оперативната дейност по осигуряване на качествено питейно водоснабдяване, съобразно техните компетенции. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Следва въпрос от народния представител Невин Хасан относно мерките, които Министерството на околната среда и водите ще предприеме за защита от вредното въздействие на водите и предотвратяване на наводнения на село Долец, община Дулово и на земеделските земи в землището на село Паисиево, община Дулово.
Слушаме Ви.
НЕВИН ХАСАН (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Василева! През 2014 г. вследствие на обилните валежи беше наводнено село Долец, община Дулово, като няколко къщи изцяло се срутиха, а множество други бяха наводнени. За това наводнение Министерството на околната среда и водите е информирано.
През месец февруари 2015 г. отново вследствие на обилните валежи село Долец беше наводнено. Към настоящия момент селото е заливано с непрестанен поток от вода с различна интензивност. Тази вода идва от землището на село Кара Михал, община Самуил, област Разград, преминава през землището на село Паисиево, община Дулово и стига до село Долец, община Дулово. Доколкото ми е известно източникът на този непрестанен воден поток е събралата се вода в една местност в землището на село Кара Михал, община Самуил с размери около 250 кв. км. В близост до това своеобразно езеро има и язовир, даден на концесия.
След голямото наводнение през 2014 г. тази вода залива непрестанно както земеделските земи в землището на село Паисиево, община Дулово, така и пътя между село Китанчево, община Исперих и село Паисиево, община Дулово, а също и земеделските земи в землището на село Долец, община Дулово. Преминава през територията на село Долец. Водата на пътя е над половин метър, като достига до 70 – 80 см, а под вода са около четири километра от него.
Към момента най-засегнати са следните земеделски стопани от село Паисиево, чиито ниви и овощни градини са изцяло под вода, както следва: Рафед Сюлейман, Мехмет Ариф, Садък Ефраим, Ердинч Сюлейман, Бейтик Емил...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Задайте въпроса, госпожо Хасан.
НЕВИН ХАСАН (ДПС): Месру Ахмед, Лютви Руфи, Хамид Неждет, Ефраима Ариф, Танер Басрин...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Задайте въпроса, госпожо Хасан.
НЕВИН ХАСАН: Приключвам, господин Председател. Голямо притеснение на жителите на село Долец, община Дулово е, че в началото на есенния сезон и свързаните с него валежи къщите и улиците на селото ще бъдат наводнени отново. Селото не се е възстановило от наводнението през 2014 г. и това е от началото на 2015 г. Непрестанно течащата вода поражда повече от основателни страхове от ново наводнение в жителите му.
Във връзка с това моите въпроси към Вас са следните:
Какви действия са предприети от Министерството на околната среда и водите и неговите регионални структури от 2014 г. досега за справяне с проблема?
Какви действия ще предприемете, за да се прекрати наводнението на земеделските земи в землището на село Паисиево и село Долец, община Дулово; на пътя между село Китанчево, община Исперих и село Паисиево, община Дулово, а също и на самото село Долец, община Дулово?
Какви мерки ще предприемете, за да се избегне отново ново наводнение на село Долец? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин Председател.
Какви са времевите параметри на тези действия и мерки с оглед наближаването на есенния сезон, който традиционно е свързан с обилните дъждове в този район? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Много Ви моля, уважаемите народни представители да не се чувстват длъжни да прочетат всичко, което са написали, защото има регламент, по който се задава въпрос. Времето е две минути. Просрочихте го значително – три минути и половина. Много Ви моля, спазвайте времето, защото ще има колеги, няма да могат да си зададат въпросите в днешния парламентарен контрол.
Госпожо Министър – за отговор.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Хасан, основната причина за наводнената част на земеделските земи в землищата на село Паисиево и село Долец, община Дулово, са падналите валежи с голяма интензивност за много кратко време, което е допринесло за бързо формиране на големи количества водни маси. Данните и статистиката на Националния институт по метрология и хидрология (НИМХ) на БАН показват, че през месец февруари тази година валежите са били значителни за този период от годината. Оттокът, който се е формирал на територията на страната през месец февруари 2015 г., превишава с 45% формирания отток през януари 2015 г. и е пет пъти по-голям от оттока, формиран през февруари 2014 г.
Информирам Ви, че във връзка с конкретния казус, за който отправяте въпроса, със заповед от 25 август 2015 г. на областния управител на област Силистра е назначена Междуведомствена комисия. В нея са включени представители и на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), както и представители на други отговорни институции.
На 27 август 2015 г. е извършен оглед на наводнения пътен участък, свързващ селата Паисиево – Китанчево. На огледа са присъствали областния управител, кмета на село Паисиево, представители на община Дулово, на община Разград, „Напоителни системи” – клон Долен Дунав, ВиК – Силистра, областно пътно управление и Регионалната здравна инспекция в Силистра.
Констатирано е, че има наводнен пътен участък и земеделски земи около него. Пътят е от четвъртокласната пътна мрежа и се стопанисва от община Дулово, област Силистра. Пътят, свързващ селата Паисиево – Китанчево, не е напълно завършен. На около два километра от наводнения пътен участък няма положен асфалт, а само трошена каменна настилка. Водата, оттичащата се от село Китанчево по посока село Паисиево минава през земеделски земи, където е направила два големи разлива поради малкия наклон на терена. Създадена е предпоставка за заблатяване на земите, пътят е непроходим, а земеделските производители нямат достъп до земите си.
На база на анализа и оценката на експертите от комисията са направени изводи и препоръки за решаване на проблема, в това число предприемане на спешни действия по отводняване на пътния участък; като временна мярка – засипване на пътя с чакъл; за трайно решаване на проблема – паралелно със засипването да започне изграждането на отводнителен канал. За превенция от наводнения е необходимо Областна администрация – Силистра, да предприеме дейности по изготвяне на проект и изпълни корекция на дерето в участъка от път село Китанчево до село Тодорово, от село Тодорово до село Паисиево на база на хидроложки проучвания; изготвяне на идеен проект – втори етап, за превенция на наводнение на село Долец, област Силистра.
Съгласно разпоредбите на Закона за водите и Закона за общинската собственост конкретни мерки и изграждане на съоръженията за защита от вредните въздействия на водите в село Долец – община Дулово, следва да предприеме, кмета на общината. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Госпожо Хасан, желаете ли реплика?
Заповядайте.
НЕВИН ХАСАН (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за този отговор. Въпреки всичко ще Ви предам и един снимков материал, понеже съм запозната с този проблем и наблюдавам тези наводнения в община Дулово, за да имате реална представа с какво се сблъскват там не само населението, но и тези земеделски производители, на които се опитах да изчета имената. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Хасан.
Госпожо Министър, дуплика?
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря и на Вас.
Следващият въпрос към министъра на околната среда и водите е от народния представител Петър Славов относно мерки за ограничаване обема на вредните емисии, отделяни от автомобилите и насърчаване ползването на по-екологични автомобили.
Заповядайте, господин Славов, да развиете Вашия въпрос.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги, моят въпрос действително касае обема на вредните емисии, които се отделят от автомобилите и какви мерки предвижда Министерството за насърчаване ползването на по-екологични и по-съвременни автомобили, защото не е тайна, че уредбата в тази област е доста остаряла.
Уважаема госпожо Министър, неотдавна, по време на дебата: „Деветте пътя към еврофондовете „Околна среда” обявихте приемането на мерки по отношение на заплащаната продуктова такса – екотакса, при придобиването на автомобил. Промените целят да се насърчи придобиването и използването на нови и екологично по-чисти автомобили, а по-старите постепенно да бъдат заменяни и изваждани от употреба.
Размерът на облекченията обаче не е голям и вероятно сама по себе си тази добра мярка няма да се окаже достатъчно ефективна. Допълнителни стимули за ограничаване закупуването и ползването на стари и силно замърсяващи автомобили и насърчаване замяната им с по-нови и по-екологични от категорията „Евро 4” и по-висока би могло да се търси по линия на данъчни облекчения от размера на годишния дължим данък „МПС”. Прави впечатление, че в действащата нормативна уредба предвидените облекчения са доста остарели, често символични или също така неработещи, а пък съвременни автомобили, например от така наречения „хибриден тип”, които са изключително екологични и по показателите си се доближават до електрическите, въобще не са регламентирани. Тоест последните се третират по общия ред, по един и същи начин с традиционните автомобили с двигател с вътрешно горене.
Нещо повече, в действащата нормативна уредба продължава да действа и дискриминационната формула за необосновано увеличаване на дължимия данък „МПС” по Закона за местните данъци и такси за нови автомобили чрез умножаването му по коефициент, който е толкова по-висок, колкото е по-нов, разбира се, и по-екологичен автомобилът.
Предвид гореизложеното, уважаема госпожо Министър, моля да отговорите на следния въпрос:
Предвиждате ли наред с промените в екотаксата и други мерки, включително и чрез законодателна инициатива чрез Министерския съвет за приемане и на други облекчения при придобиването и ползването на по-нови и екологични автомобили и постепенната замяна на старите и по-силно замърсяващите автомобили? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, господин Славов.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
Уважаеми господин Славов, както и Вие отбелязахте, това е изключително важна политика, която се следва не само от Министерството на околната среда и водите, а и от всички ведомства, и е елемент от политиката на правителството. Политика, която касае въвеждането на мерки за редуциране на замърсяването на атмосферния въздух, и преминаването към нисковъглеродна икономика.
Както и Вие споменахте, въпросът с екотаксите касае необходимостта при първоначална регистрация на автомобилите да се заплаща продуктова такса на основание на Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктовата такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Видовете автомобили, за които се дължи продуктова такса, са определени в Директива 2053 на Европейската общност относно излезлите от употреба превозни средства. Това са всички превозни средства от категория М1 или N1 и триколесни моторни превозни средства, но без триколесни мотоциклети, така както са определени в Закон за движение по пътищата.
Целта на промените, предложени и инициирани от Министерството на околната среда и водите в посока намаляване на продуктовата такса за нови автомобили и увеличаване на продуктовата такса за стари автомобили, е да се стимулира покупката на нови автомобили, които замърсяват по-малко и да се ограничи употребата на старите автомобили. Промяната на продуктовата такса ще бъде съобразена с икономическата обстановка в страната и социалния статус на населението.
В Закона за местните данъци и такси, от друга страна, е предвидено заплащане на данък върху превозните средства в зависимост от мощността на двигателите и годината на производство. Регламентирани са данъчни облекчения за електромобилите, както и такива за автомобили в зависимост от мощността на двигателя, еврокатегоризацията и наличието на катализатор.
През 2012 г. по инициатива на Министерството на икономиката и Министерството на околната среда и водите беше разработен Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическа мобилност в България за периода 2012 – 2014 г. Отчитайки, че срокът на действие на Националния план е до 2014 г. и отчитайки неговото действие и отчетените мерки, са предприети стъпки за разработване на нов дългосрочен стратегически документ, с който да се определи националната рамка на политиката в тази област. Следва да се подчертае, че тази дейност е включена и като мярка към приоритет в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България.
От друга страна, в края на 2014 г. беше предприета стъпка към приемането на европейско ниво на Директивата за разгръщане на инфраструктурата за алтернативни горива, с която се цели осигуряването на минимален брой зарядни точки и станции за зареждане с алтернативни горива, електричество, водород и природен газ в Европейския съюз с краен срок за транспониране 18 ноември 2016 г.
На национално ниво вече е започнало разработването на законодателство, което да транспонира тази директива. Първото заседание на работната група, в която участват представители на Министерството на околната среда и водите и се води от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се състоя на 6 септември тази година.
Като се има предвид взаимовръзката на всичко казано до тук, с доклад до Министерския съвет е предложено разработването на нов интегриран, дългосрочен стратегически документ, с който да се определи националната рамка на политиката за насърчаване на иновациите, научноизследователската и развойната дейност и производството на незамърсяващи превозни средства с алтернативни горива, за повишаване на доверието и потребителското им търсене и за разгръщането на инфраструктура на пазара на алтернативни горива. Да се организира тази задача е възложено на министерствата на икономиката и транспорта като Министерството на околната среда и водите подпомага и подкрепя тези усилия и тази политика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря и аз.
Господин Славов, реплика? Заповядайте.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, аз Ви благодаря, че в отговора си Вие излязохте от по-тясната тема за екотаксата и засегнахте цялостната стратегия в тази сфера.
Останах с впечатление, че и Вие споделяте, че нормативната уредба и въобще доста неща в България са поизостанали и не съответстват на съвременното състояние на нещата в Европа и разбирането за това как трябва да се насърчава използването на по-екологични автомобили, в това число хибридни, електрически и така нататък. Особено в Закона за местните данъци и такси, които според мен датират горе-долу вече петнадесетина години, имат няколко доста рестриктивни ограничения, които определено не съответстват на съвременното разбиране за по-чист и по-екологичен автомобил. Тук визирам ограничението от 74 киловата, мисля че бяха, за да може да се ползва отстъпката за класове „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и така нататък, въобще цялостната липса на застъпване на класа „хибридни автомобили”, в това число и по-модерните така наречените „плъгин хибриди”, тези, които могат да се зареждат от електрическата мрежа. На практика те се доближават изключително много до чисто електрическите автомобили, тъй като в градски условия могат да изминават близо стотина километра само на ток и въобще не замърсяват околната среда. Всичко това там го няма и на практика те са приравнени по общия ред на стандартния автомобил с вътрешно горене. Като добавим и проблема с тази таблица, за която споменах, този коефициент, който за мен наистина граничи с абсурда – колкото е по-нов и по-екологичен един автомобил, толкова по-висок местен данък да се начислява, като коефициентът за най-новите стига почти до три, а същевременно пък за по-старите, които са над 15 години, коефициентът е единица, тоест там няма оскъпяване. Това са все неща, които ми се струва, че наистина би могло да се преразгледат и да се помисли за една по-адекватна политика в тази сфера.
Ще спомена още че, както Вие много добре знаете, в редица страни от Западна Европа има сериозни стимули за закупуване на по-екологични и по-нови автомобили – включително 5000 евро, доколкото знам, в Германия се дават за закупуване на електрически или хибриден автомобил – Чехия, Белгия и така нататък, да не изброявам всичките. Наистина има много мерки, които симулират и които тук липсват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Госпожо Министър, дуплика желаете ли? Не желаете.
Следващият въпрос към министъра на околната среда и водите е от народния представител Велизар Енчев относно изграждането на язовир „Бяла” край Севлиево.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председателстващ!
Уважаема госпожо Министър, колеги, поне тези, които сте останали в залата. Един изключително важен въпрос ще Ви задам, който засяга десетки хиляди хора в Севлиевския регион. Става дума за изграждането на язовир „Бяла” край Севлиево. Язовир, чието изграждане се бави вече над 50 години. Само Ви припомням, че преди повече от 50 години за решаването на все по-нарастващия проблем с осигуряване на питейната вода бе взето решение да се изгради язовир, но поради неотложни проблеми към онова време, това беше отложено.
С годините обаче, госпожо Министър, липсата на вода се разпростира върху все по-голяма територия и продължителността на периода, в който няма вода, достига седем месеца, седем критични месеца, в които хората в този регион – Севлиевския край, буквално са без вода. А в драматичните дни на 1991 – 2001 – 2002 г. е отбелязано четиричасово получаване на вода един път седмично – един път седмично в град Севлиево, като в посочените години в някои от селата на Севлиевско няма вода в продължение на седмици.
В края на 80-те години на миналия век строителството на язовира стартира, но през 1995 г. отново е замразен. Естествено отново по финансови проблеми. Ще Ви кажа, чисто статистически, финансово статистически, че стойността на язовира към днешна дата е 40 милиона евро, което означава, че за 20-те години от липса на това съоръжение държавата е изгубила приход за поне 20 язовира, а проблемът с питейната вода остава същият, дори още по тежък.
Ако се изгради този язовир, местоположението му отговаря на изискванията на Европейския съюз за енергийна ефективност, така че ние ще бъдем подкрепени от Европейската комисия. С неговото изграждане ще се удовлетвори още едно изискване на Европейския съюз за намаляване опасността от наводнения. Да припомня преди да Ви задам въпроса, че през миналата година се появи чуждестранен инвеститор, който прояви готовност да построи съоръжението срещу концесия на хидровъзела.
Въпросът ми към Вас е конкретен: смятате ли, очаквате ли – по-точно аз Ви моля да изясните текущото състояние на този приоритетен обект от първостепенна важност за 66 населени места в 4 общини. Моля Ви да убедите изброените държавни институции да предприемат управленчески действия по това стратегическо за района направление. Както казах в началото, жизненоважно е за хората в Севлиевски регион да се прекрати този воден терор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Енчев.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители.
Уважаеми господин Енчев, безспорно споделям Вашето виждане за необходимостта за предприемане на действия за осигуряване на достатъчно количество и качество питейна вода за гражданите на Севлиево. Това е въпрос, който нееднократно сме разисквали с общината, с кмета на общината. Това е усилие, което се подкрепя в годините. Що се отнася до по-детайлната информация, предвид на дебатите малко по-рано, може би е хубаво да отбележим, че детайлната информация за напредъка по подготовката на този проект, предвид компетенциите на министерствата, може да бъде получена от колегите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, имам предвид също за повече детайли – кмета на общината.
Но що се отнася до компетенциите на Министерството на околната среда и водите, както знаете, при провеждане на националната политика, свързана с дейностите по експлоатация и изграждане на реконструкция и модернизация на водоснабдителните и канализационни системи и съоръженията на населените места за предпазване от вредното въздействие на водите, приоритетно трябва да се следва и да се изпълняват заложените програми от мерки в плановете за управление на речните басейни, които се разработват на басейново ниво. Така също и плановете за управление на рискове от наводнения.
В момента в процес на актуализация е планът за управление на речния басейн в региона от Басейнова дирекция Дунавски район. Той ще обхваща периода от 2016 до 2021 г. Недостигът на вода и засушаването, свързани с климатичните промени, са потенциални проблеми, които ще бъдат включени в прегледа на установените значими проблеми в управлението на водите и ще се включат конкретни обекти към бъдещите програми от мерки. Планираните мерки, които са свързани с недостига на вода и засушаването, ще бъдат съобразени и с предвижданията, алтернативите и приоритетността на планираните дейности в регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация, чиято цел е да подобри водоснабдителните услуги, за да се покрият изискванията на европейските директиви и националното ни законодателство, което ще позволи да се посрещнат нуждите на населението и бизнеса за осигуряване на адекватно водоснабдяване.
Знаете, че през периода 2012 – 2014 г. бяха изготвени и възложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството регионални генерални планове. Конкретно за ВиК-Севлиево, има разработен и утвърден през 2014 г. регионален генерален план, който включва краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Това са инвестиционни програми, където приоритетно са описани всички подобекти на водоснабдителната система, които трябва да бъдат изградени и реконструирани. Интересен момент е, че в първия вариант на изготвянето на този документ е била предвидена друга алтернатива за водоснабдяване, но след обсъждания в Общинския съвет на община Севлиево, след становище, изразено от кмета, очакваният вариант – изграждането на язовира, е възприето като решението за осигуряването на постоянно качествено водоснабдяване.
Що се отнася до Министерството на околната среда и водите ние подкрепяме реализацията на проекти чрез Оперативна програма „Околна среда”, като за целта е необходимо да бъде разработено регионално прединвестиционно проучване от обособените територии, където има действащ един ВиК оператор. Така че може би тук е стъпката, която трябва да бъде предприета – консолидирането на ВиК операторите, за да може да бъде бенефициент на безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Околна среда”, ако средствата, които са необходими за изграждането на язовира, ще бъдат ползвани от Оперативна програма „Околна среда“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря и аз.
Господин Енчев – за реплика.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Министър, от Вашите думи разбрах, че имате разбиране за проблема, но в нито един момент не споменахте, че Вашето министерство подкрепя изграждането на язовир „Бяла”. Това изречение във Вашето изявление го няма. Надявам се в репликата, която ще имате след мен, да разсеете тези мои съмнения. Само ще Ви кажа, че ако вярваме на ангажиментите, приети от предишните три правителства – две от тях са Ваши, сегашното и предишното, лентата на язовир „Бяла” трябваше да бъде прерязана миналата година.
Но, припомням: това е хидровъзелът за питейно водоснабдяване, който, ако се изгради, ще осигури необходимата вода за 66 селища от четири общини в областите Габрово и Ловеч. Тук не говоря само за Севлиево. Севлиево го споменавам, тъй географски погледнато язовир „Бяла” трябва да се намира близо до Севлиево. Тъй като виждам, че има разбиране от Ваша страна, нека да Ви препоръчам, разбира се, ползвайки мнението на експертите, кои са стъпките, които Вашето министерство, заедно с Министерството на земеделието, храните и околната среда трябва да предприеме и ми се струва, че те са доста конструктивни. Това са три стъпки.
Първо, изясняване размерите и собствеността на терените, необходими за чашата и санитарно-охранителните зони на язовира, оценка на имотите с последващо обезщетяване.
На второ място, трябва да изготвите доклад за оценка на въздействието върху околната среда на бъдещия язовир.
На трето, последно място – подготовка за провеждане на обществена поръчка за проектанти, строителен надзор и строителство на обекта. Ако Вие наистина искрено подкрепяте тази идея и наистина обещанието на Вашето първо правителство е сериозно, мисля, че трябва да предприемете тези три стъпки, най-малко тези три стъпки, разбира се, надявам се Вие да посочите и други подобни.
И още веднъж да кажа: гражданите на Ловешко, Габровско и най-вече на Севлиевския регион вече в продължение на 65 години жестоко страдат от безводие и може би това е градът, в който през зимата са най-ниските температури, а през лятото най-високите. Това е жизнено важен за тях стратегически обект. Подчертавам – жизнено важен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря и аз.
Госпожо Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Енчев! Тъй като споменахте, че не сте чули ясно формулираната подкрепа, Министерството на околната среда и водите подкрепя реализацията на този проект.
Що се отнася до конкретните стъпки и действия, които трябва да бъдат предприети, Вие описахте част от стъпките. Те са свързани с предварителна подготовка, с процедиране на документите съгласно Закона за устройство на територията, съгласно екологичното законодателство. Държа да отбележа, че Министерството на околната среда и водите не изготвя оценки за въздействието върху околната среда, а ги оценява и съответно издава актове за приемане или не на докладите за оценките, но имаме пълната степен на разбиране за нуждата да се реализира този проект, за приоритетността на проекта. Както казах, от гледна точка на нашите ангажименти е да съблюдаваме законодателството, да осигурим в максимална степен качествено и достатъчно по количество питейно водоснабдяване за населението – това е висш приоритет за нас. Убедена съм, че както аз, така и колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общината, ВиК-дружеството ще положат максимално усилия, за да се случи този проект.
Иначе финансиране може да бъде осигурено, както споменах, по линия на Оперативна програма „Околна среда”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря В, госпожо Министър.
Следващият въпрос към министъра на околната среда и водите е от народния представител Стефан Кенов относно незаконен завод.
Заповядайте, господин Кенов.
СТЕФАН КЕНОВ (БДЦ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители!
Преди месец аз зададох актуален въпрос до министъра на околната среда и водите госпожа Василева във връзка с работещ незаконен завод в близост до град Карнобат. Непосредствено в град Карнобат вече четири месеца функционира незаконен завод за птичи тор. Миризмата в града е непоносима. Доколкото ми е известно служители на РИОСВ Бургас са правили проверки.
Моля да ми отговорите какви са предприетите действия за прекратяването на дейността на този обект и каква е наложената санкция?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, господин Кенов.
Заповядайте, госпожо Министър, за отговор.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кенов! В отговор на Вашия въпрос относно предприетите действия за прекратяване дейността на обект „Завод за птичи тор“ в град Карнобат Ви информирам за следното: на 26 май 2015 г. и на 1 юни 2015 г. във връзка с постъпили в Регионалната инспекция по околна среда и води, град Бургас сигнали за наличие на неприятни миризми в град Карнобат от експерти на Инспекцията са извършени проверки на фирма за производство на селскостопанска продукция, намираща се в двора на бившето държавно земеделско стопанство в Карнобат, собственост на „Агрошанс Комерс“ ЕОД – град Карнобат. Констатирано е, че на производствената площадка е разположена инсталация за утилизация на свеж птичи тор и превръщането му в органична тор, което в момента на проверките не работи. Извън границите на обекта и град Карнобат неприятна миризма не е усетена.
С писмо на Регионалната инспекция от 18 юни 2015 г. на управителя на фирма „Агрошанс Комерс“ ЕОД са дадени предписания за предоставяне на информация за инсталацията, предназначение, технологична схема, технологични параметри и характер на извършваната производствена дейност в обекта. Дадените предписания не са изпълнени в определения срок, за което на дружествата е съставен акт за установено административно нарушение и е издадено наказателно постановление на 28 август 2015 г., с което на „Агрошанс Комерс“ ЕОД град Карнобат е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. По инициатива на Регионалната инспекция на 27 юли е извършена съвместна проверка на предприятието от експерти на Инспекцията и представители на областната дирекция на МВР Бургас и РЗИ Бургас. Констатирано е, че инсталацията за утилизация на свеж птичи тор и превръщането му в органична тор работи. В халето на инсталацията са налични купчини с готова продукция. Усетена е неприятна специфична миризма, както от самата инсталация, така и от откритите площи с торов отпад. За дейността на обекта не е провеждана процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда. В тази връзка от директора на Регионалната инспекция на околната среда и водите в Бургас е издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка спиране дейността на инсталацията.
За установеното административно нарушение на управителя е съставен акт и е издадено наказателно постановление на 1 септември 2015 г.
На 21 август 2015 г. от експерти на Регионалната инспекция е извършена проверка на място и е констатирано, че инсталацията е демонтирана.
В заключение бих искала да Ви уверя, че един от основните приоритети на Министерството на околната среда и водите е осъществяване на ефективна контролна дейност и в тази връзка Регионалната инспекция в Бургас ще продължи да осъществява строг контрол на обекта по изпълнение на изискванията на европейското законодателство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Господин Кенов – за реплика към министър Василева.
СТЕФАН КЕНОВ (БДЦ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Василева! Благодаря Ви за предприетите действия. Както стана ясно малко по-рано от отговора на госпожа Павлова, държавата си е свършила работата към момента, наистина тази инсталация е демонтирана.
Единствен проблем към настоящия момент е голямото количество прясна органична тор, която е на площадката. Разбираме, че инсталацията е демонтирана, но в крайна сметка там има доста голямо количество прясна тор, която се зарежда от птицеферми. Това не е чак такъв голям проблем, колкото преди, но пак има доста голяма миризма и рояци от мухи в района.
Като народен представител и водач на листата от ГЕРБ, Вие получихте най-много гласове в Карнобат и Ви моля с по-добро око да гледате на общината и наистина този случай да се доведе докрай и да не се допускат повече такива незаконни действия, които трайно увреждат и намаляват качеството на живот на жителите на град Карнобат, които няколко месеца през лятото не можеха да отворят своите прозорци от тази инсталация.
Наистина Ви моля да се доведе случаят докрай, да се премахне тази тор от площадката. За предприетите действия искрено Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, господин Кенов.
Желаете ли дуплика, госпожо Министър?
Заповядайте!
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Съвсем накратко, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Кенов! Разбира се, следим с внимание случая още от самото начало, когато се появиха сигналите. Както стана ясно от отговора, колегите от Регионалната инспекция реагираха незабавно. Предприети са всички мерки и мога да Ви уверя, че продължава да се следи случаят. Всичко, каквото е необходимо да бъде направено, ще бъде направено, така че да не се допускат подобни щети върху състоянието на околната среда и, разбира се, както Вие знаете, неприятните миризми, които тормозеха жителите. Тоест, предприети са и санкциите, предприети са и принудителните административни мерки от контролните органи, които ще продължават своя следващ контрол. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви и аз, госпожо Министър.
Това беше последният въпрос към министъра на околната среда и водите госпожа Ивелина Василева. Благодаря й за времето и й пожелавам приятна работа.
Преминаваме към въпроси към госпожа Десислава Танева – министър на земеделието и храните.
Първият въпрос, на който трябва да отговори, е на народните представители Светла Бъчварова и Красимир Янков относно регистрирано заболяване от антракс по животните в област Варна.
Заповядайте, господин Янков, да зададете Вашия въпрос.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, колеги! Длъжен съм да поясня, че този въпрос е зададен на 21 юли 2015 г. – отлаган е два пъти, но с оглед забавянето на отговора и все пак за актуалността ще се опитам да обясня и на Вас, госпожо Министър, и на българските граждани от гледна точка на заплахите за бъдещи такива регистрирани заболявания от антракс по животните, конкретно в област Варна.
Беше регистриран антракс по говедата в село Млада гвардия, община Ветрино, област Варна. В медиите излезе информация, че заболяването по хората е овладяно. Нашият въпрос е свързан с отговорността на ветеринарните власти. Според действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност и провеждането на задължителна държавна профилактична програма, ваксините за антракс трябва да бъдат изпълнени през месец март на съответната година.
Има ли нарушение при използване и какви мерки предприема Министерството на земеделието и храните за локализиране на заболяването на антракс от конкретния възникнал случай? Тоест, въпросът ми е със задна дата – какви са мерките, които са предприети и каква е отговорността на ветеринарномедицинските служители и служби?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Госпожо Танева, заповядайте за отговор на зададения въпрос.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Янков! Вие и Народното събрание бяхте във ваканция през месец август, така че нямаше как да съм била на парламентарен контрол през това време, след като парламентът не работи през август месец.
Случаят с антракс в село Млада гвардия, мисля, че беше твърде подробно разяснен и обяснен в медиите. Дадохме и пълната информация, с която разполагаме за мерките, които бяхме предприели. Случаят е ясен – как възникна. Може би във времето, което имам и с което разполагам, за да не повтарям всичко това – освен ако не държите, мога да Ви кажа и цифри.
По отношение на ваксинацията, в село Млада гвардия до откриване на заболялото животно от антракс, от смъртния случай на фермера, чието беше животното, не е включено в Държавната профилактична програма за ваксинации, по простата причина, че там антракс за последно е установен преди 44 години, през 1971 г.
В нашата страна, съгласно Държавната профилактична програма, подлежат на ваксинация 158 населени места в 19 области на страната, както тази година, така и всяка година назад, случаи на антракс са регистрирани в България. По Държавната профилактична програма обаче се ваксинират животните в тези 158 населени места от 19 области, в които през последните 30 години са намирани и регистрирани такива животни.
В този случай животните в село Млада гвардия не подлежаха на ваксинация и не са част от Държавната профилактична програма. Дори тя да беше извършена, те пак нямаше да са били ваксинирани и пак щеше да се случи този случай, при условие че още фермерът не е изпълнил задължението си по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Сега вече е извършена ваксинация срещу антракс на всички животни в селото – 239 броя говеда, 224 броя овце, 106 броя кози и 15 броя еднокопитни животни. Ситуацията е овладяна, всички мерки, които бяха въведени за ликвидация на огнището, към днешна дата вече са отменени, защото всичко това приключи.
С цел предпазване от проникване и разпространение на заболяването освен това бе извършена ваксинация и в съседни землища, общо на 944 броя овце, 627 броя говеда и 34 броя еднокопитни животни.
До 10 септември 2015 г. няма нови регистрирани огнища на заболяването в територията на цялата община Ветрино, Провадия, както и цялата Варненска област. Също така обявихме и мерките, които бяхме взели предвид риска от разпространение на зараза между хората, предвид на това, че моментът беше изпуснат. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Само да обявя, ще довърша отговора си в следващата дуплика, на която имам право – също така като финал на случая, за който ние широко информирахме обществеността, отнехме и разрешението за извършване на дейността на транжорната. Тя от средата на месец август е затворена – транжорната, която също е част от веригата на нарушение, тази, последната, която нарушава и без съответните сертификати закупува закланото животно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Янков, заповядайте за реплика.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Госпожо Министър, от това, което казахте, село Млада гвардия, община Ветрино ще бъде включено в държавната профилактична програма занапред. Това не изключва констатацията, която и Вие потвърдихте, че до март месец същата тази държавна профилактична програма за въпросните 158 населени места в 19 области не е извършена.
По отношение на транжорната, моля да отговорите имате ли информация, тъй като отговорността за въпросната кланица, а и като цяло е на ветеринарните власти и всеки обект има инспектор, който отговаря, има ли санкции към длъжностни лица за пропуски в работата им, защото нерегламентирано месо е стигнало до транжорната и до крайните потребители.
Твърди се – това също е въпрос към Вас, ако не можете да отговорите, с това, което ще кажа, целя да предизвикам Вашата проверка, че за въпросната транжорна е отговарял инспектор без нужната квалификация – с курс за безопасност на храните, а не ветеринарен лекар, каквото е изискването за ветеринарна пригодност.
От всичко казано дотук и от мен, и от Вас, трябва да обобщим към жителите на област Варна, че е съвместна работата между ветеринарните служби и представителите на местната власт, когато става въпрос за такива случаи, още повече тук има смъртен случай. Това се случва в община, където професионалната квалификация на действащия кмет е ветеринарен лекар, което е още по-притеснително за живеещите в общината хора.
Струва ми се, че тук трябва да има конкретна работа на прокуратурата и разследващите органи срещу тези, които носят отговорност за появата, разпространението на болестта и за липсата на превантивни мерки и дейности, включително към местната власт и към кмета на общината. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Госпожо Министър, дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Янков, моля да не изкривявате думите ми. Животните в село Млада гвардия не подлежаха до откриването на огнището на антракс на ваксиниране. Това обясних най-подробно! (Реплики от народния представител Красимир Янков.) Не подлежат и не е извършена ваксинация, защото не са подлежали на ваксинация. Извършена е, след като се откри огнището и те влязоха в Програмата за ваксинация от следващата година. Ще бъдат ваксинирани, следвайки правилото за определяне на огнищата и плана за ваксинацията, ако през последните 30 години има открит антракс. Това ще направим за следващата профилактична програма, а не за тазгодишната – вместо
30-годишният срок ще сложим срок от 50 години с цел предпазване от рискове, които се появиха, или когато приключат съответните процедури. (Реплики от народния представител Красимир Янков.)
Имунитетът, който се създава след ваксинацията, е една година.
По отношение на следващият Ви въпрос – за доктора, официалният лекар, който следва да контролира доставката на месо в транжорната, дали инспекторът е имал необходимият ценз, ще проверя, не мога в момента да кажа. Истината е, че всеки работещ на определена позиция трябва да има нужното образование. Нито знам кой го е приемал и назначавал на работа, нито мога да отговоря за квалификацията. Надявам се тя да е такава, каквато трябва да бъде. (Реплики от народния представител Красимир Янков.)
Да, имаме смъртен случай – на фермера, собственик на болното животно, който виждайки вечерта, че животното умира, го коли вероятно с идеята да не се загубят няколкостотин лева, без преценка за какъвто и да е риск оттам насетне и без изпълнение на каквото и да е задължение по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Той нито информира частно практикуващият ветеринарен лекар, с когото има сключен договор, да не говорим, че е човек от селото и би следвало да знае какво става със стадата, с които има договор, нито информира кмета на населеното място, на селището, нито официалния лекар.
Да допълня още нещо. Да, много съжалявам за смъртния случай в семейството, но ако сам човек, извършвайки определена дейност, каквато и да е тя, не изпълнява основни принципи, за да запази първо собственото си здраве и живот, какво да говорим за преценката за останалия риск?!
Мога да дам пример – той излезе и публично, с огнището и заболяванията от бруцелоза. Официалният лекар казва, че животното е болно и подлежи на евтаназия, че трябва да се унищожи, а на другия ден то се коли, изпича и се събират приятели да се почерпят и да не се хаби. Това казвам. (Реплики от народния представител Красимир Янков и народния представител Георги Божинов. Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Не влизайте в реплики.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ние не можем да сложим официален лекар на всеки производител и общо – цялата Българска агенция по безопасност на храните.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Тоест, няма виновен?!
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Напротив, първото лице, което е виновно, е починалият. Това е истината.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЛБ: Ама те са длъжни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Янков!
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Разбира се, всички по веригата са наказани, транжорната дори е затворена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Времето изтече, госпожо Министър. Влизате в лични реплики.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Единствено частно практикуващият лекар се наказва от Етичната комисия на частния ветеринарен съюз – това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Янков, ще имате време, като свърши контролът, да изясните окончателно случая с госпожа министърката.
Следващият въпрос към Министър Танева е от народните представители Иван Станков и Светослав Белемезов относно ефективно разпределение на общинските пасища и мери според реалните нужди на животновъдите.
Заповядайте, господин Белемезов, да развиете своя въпрос към министър Танева.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Животновъди от цялата страна и по-конкретно от община Петрич подадоха своевременни сигнали относно проблемите, предизвикани от местната администрация, свързани с общинските мери, ливади и пасища. Според тях общините възпрепятстват животновъдите в стремежите им да развиват този сектор по места. Раздават се пасища, които не отговарят на изискванията на Министерството на земеделието и храните, а същевременно лица, които не са животновъди, се възползват от благоприятни и леснодостъпни терени, каквито са мерите и пасищата.
От друга страна, животновъди, които развиват реално производство, получават определени площи, но за съжаление такива, от които не повече от 20 до 30 процента могат да бъдат ефективно използвани.
Уважаема госпожо Министър, във връзка с гореизложеното, моят въпрос към Вас е следният: внесените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи изменения и допълнения, които се очаква да влязат в сила към началото на следващата година, ще успеят ли да постигнат необходимия ефект? Какви мерки ще предприеме Министерството на земеделието и храните за изпълнението на приетия на второ четене Законопроект? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Танева.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Белемезов, първо, тъй като предполагам, че въпросът отново е от по-рано задаван, въпросното изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи бе прието окончателно в последната седмица преди ваканцията на парламента и в момента се извършват процедурите от местните власти относно разпределението на постоянно затревените площи между животновъдите.
Първо, искам да започна с това, че министърът на земеделието и храните, или Министерството упражнява правата по управление на Държавния поземлен фонд, включително и разпределението на мерите, пасищата и ливадите между животновъдите.
Извън нашите правомощия е да контролираме местните власти. Факт е по мое лично наблюдение, че местните власти някои по-бързо, други по-бавно възприеха промените по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Получаваме много сигнали за нарушения при тези процедури от местните власти, но ние не сме орган, който може да осъществи контрол върху този процес на местните власти. В този смисъл моят съвет към тях е по актовете, с които се разпределят да сезират съответните органи, които по Закона за местното самоуправление могат да налагат и упражняват такъв контрол.
Искам да кажа, че независимо от всички трудности все пак при първата промяна на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в този смисъл близо 1 млн. декара бяха разпределени на животновъди по новия ред. С изменението, което приехме окончателно месец юли, ние прецизирахме текстовете и допълнихме още едно ограничение, което след 1 февруари следващата година, когато включително и вече сключени договори за ползване на мери, пасища и ливади ще бъдат допустими за подпомагане, само ако за тях има съответния брой животни. И сме разписали в Закона, който трябва да се приложи, и съответните санкции за кметовете, които не реализират задълженията си по Закона.
В настоящия момент тече отново процедура за разпределение на мери, пасища и ливади, като обемът площи, който е предложен, е в относително същите размери. Оттам насетне към момента, следвайки анализа на първата кампания за директни плащания между 27 и 30% е обемът на заявяваните площи, за които нямаше животни. От друга страна и тези ползватели. Ние сме информирани, че правят усилия да закупят съответния брой животни. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Може би в дупликата ще довърша отговорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви за отговора, уважаема госпожо Министър.
Считам, че с приетите изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се решават сериозни проблеми в областта на българското животновъдство и се отстраняват някои несъвършенства, които съществуваха в сега действащия закон.
Силно се надявам, че след 1 февруари 2016 г. ние ще имаме възможност най-после да поставим в пълен ред пасищата, мерите и ливадите и тяхното ползване, като се надявам, че то ще бъде по предназначение.
Законът урежда голяма част от проблемите на национално ниво, но в момента на местно и на общинско ниво самите проблеми продължават да съществуват, като едни от тях са, че реални животновъди, които се занимават с реална дейност, са едва ли не изтикани на най-отдалечените пасища и в същото време преминаването на техните животни отнема няколко километра, за да не кажа десетки километри. И не на последно място, голяма част от тези мери и пасища в крайна сметка се оказват нископродуктивни и не могат да задоволяват потребностите на животните.
Ние от нашата парламентарна група считаме, че е крайно необходимо да се направи един цялостен преглед от комисии, които да включват освен представителите на областните и общинските служби по земеделие, също и представители на Министерство на земеделието и храните, като смятаме, че тези комисии трябва да установяват и това колко от пасищата, мерите и ливадите са разорани и неофициално е променено тяхното предназначение.
Считаме, че това е крайно наложително, защото България е една от страните с изключително нисък дял на мерите, пасищата и ливадите, приблизително около 9% при средна стойност за Европейския съюз около 33%. Това означава, че ние много трудно ще можем да увеличаваме броя на пасищните животни, на които тенденциозно броят в годините назад е бил сравнително висок.
Благодаря Ви за отговора и се надявам, че усилията, които полага Министерството през следващите години, ще доведат до необходимите резултати. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика ще ползвате ли, госпожо Министър?
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Искам само да допълня и отговора от първата част и да допълня отговора на сега поставените теми.
Това, което ние направихме, за да отговорим на тези затруднения във вторите промени на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които се приеха в последната седмица преди лятната ваканция, е, че тези от постоянно затревените площи, които са извън допустимия слой, ако те се разпределят в първата година, няма да плащат определената наемна цена. Второ, в рамките на процедурата за разпределение на този фонд ползвателите, които до тази година на разпределение са ползвали такъв фонд и имат необходимия брой животни, който постига условието за разпределение на същия размер постоянно затревени площи, да останат в същите ползвани имоти, които са ползвали, тъй като са извършили съответните разходи по почистването им и привеждането им в добро земеделско състояние.
По отношение на ресурса, с който разполагаме, да, той е по-нисък, особено след годините на прехода, когато в определен период от време и много от земите бяха пустеещи, България е достигала около 10 млн. декара пасища, мери и ливади, които са се ползвали преди 1989 г. за изхранване на пасищните животни. Към момента тези постоянно затревени площи са около 3 милиона и половина декара, които са допустими и се подпомагат. Останалият ресурс обаче до 10 млн. декара, една част наистина няма как да се усвои, поради това че част от тях са трайно затревени, някои са станали вече гори и съгласно Закона за горите няма как пак да бъдат пасища.
По отношение на разораването на пасищата съществуват административни разпоредби за реализиране на административна отговорност при нарушаване на това изискване. Събираемостта не е особено висока, тъй като и начинът на установяване е по-труден. Може би в този аспект трябва да помислим за увеличаване на наказанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, Министър Танева.
И последен въпрос към Вас и изобщо в днешния парламентарен контрол ще бъде този на народния представител Георги Божинов относно работата на Изпълнителната агенция „Борба с градушките” и проблеми, които не намират решение според него.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Сезонът на градушките отмина. Моят въпрос има за цел да намерим отговор на въпроса кои от проблемите, които ми дадоха основание да го задам преди повече от два месеца, остават нерешени и днес.
Когато писах своя въпрос към Вас, госпожо Министър, аз имах основание да отбележа, че в Изпълнителна агенция „Борба с градушките” има остри и трудни за решаване проблеми, които повече не търпят отлагане и бездействие на Министерството. Такива проблеми са за числеността на персонала, за условията на труд, за унизителните работни заплати и редица други. Проблемите няма да се решат, ако не се осигурят достойни заплати за 758 души и точно за толкова, защото толкова са необходимите за работа на Агенцията по стандартите за изпълнение на държавната политика за опазване и превенция от неблагоприятни природни явления. Не може с парите за 583 работници и служители да се изплаща възнаграждението на 758 души. Не може да се търси решение, като се осигуряват предимно служителите в канцелариите и администрацията за сметка на хората, които работят в командните пунктове и прилежащите 200 ракетни площадки в областите Враца, Плевен, Монтана, Видин, Пазарджик, Сливен, Стара Загора и Пловдив.
Моят въпрос към Вас е: какво Ви пречи да оптимизирате работата, условията на труд и заплащането на работещите в тази изключително важна сфера? Тогава Ви запитах: „Кога ще намерите решение на тези проблеми?” А сега, два месеца по-късно, актуалният въпрос е: какво направихте и какви са решенията, които намерихте в това време?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Десислава Танева – министър на земеделието и храните.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Божинов! Страхотно е, чакам да ми предложите: кой е този управленец, който за два месеца може да намери решение на проблемите в Изпълнителна агенция „Борба с градушките” в условията на бюджета, приет от Народното събрание за 2015 г.?! Ще го премирам специално. Това е несериозно – просто отговарям в същия дух на Вашия въпрос, какъвто Вие ми го задавате.
По отношение на числеността и на общата администрация, предвид Вашето изказване. От 2008 г. насам Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Борба с градушките” е изменян неколкократно, като към 12 август 2008 г. числеността на Агенцията е 823 щатни бройки, към 29 август 2008 – 723 щатни бройки, към 13 ноември 2009 г. числеността е намалена на 598 щатни бройки, а през 2013 г. общата численост е намалена до 593 щатни бройки.
Числеността на персонала в общата администрация на Агенцията е 33 щатни бройки, или 4% от общата численост на персонала. Отговарям това, предвид Вашата теза, че по-голямата част от работещите едва ли не е администрацията. Така че това не е вярно.
По отношение условията на труд и заплати даже не би следвало да тръгваме с въпроса, защото той е част от общия механизъм на функциониране на Изпълнителната агенция „Борба с градушките”, която осъществява противоградовата защита. Както заплатите, така и всички ресурси, с които системата оперира, са изцяло на бюджетна издръжка. Те със сигурност са недостатъчни, но такъв механизъм на функциониране на такъв орган, като Изпълнителната агенция, няма никъде в останалите европейски страни. Със сигурност ако той функционира по този начин, няма как ние да подобрим условията.
Съгласно бюджетната рамка, която бе гласувана, начинът, който бе заложен как да работи Агенцията, е същият, както миналата и пό миналата година – с недостиг на финансиране, ниски заплати.
От втората половина на годината в Министерството на земеделието и храните работим в комуникация с браншовите организации, защото в голяма част от тях вече има готовност с консенсус да приемем един друг модел за осъществяване на противоградовата защита, с друг модел на финансиране, което ще позволи и увеличаване на площите, които са обхванати от системата за противоградова защита (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), и решаване на въпросите с хроничния финансов недостиг. Ще довърша в дупликата си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Аз предлагам друг методологически подход към решаването на този въпрос – не колко е трудно, за да стане онова, което е необходимо, а да тръгнем от това, което трябва да бъде.
Това е своеобразен фронт. Това е битка със ситуации, които пораждат природни бедствия. Точно в определено време трябва да се реагира. Ако нещо попречи – организационни, финансови, каквито и да са причини, да се реагира точно в определения момент по адекватния начин, всички разходи, които са направени, са нецелесъобразни. Това е дейност, в която трябва да се направи всичко, което е необходимо, за да има онзи резултат, за който си струва да харчим пари.
И аз се надявам с този нов подход, за който Вие говорите, може би с осигуряване на средствата по друг начин от заинтересованите и така нататък, да се създаде един военизиран ред, в който да нямаш право на нарушение на онези правила, които позволяват на този фронт да се постига победа или по-добри резултати.
Надявам се на тази посока – на осигуряване на достатъчно средства, осигуряване на хората, които вършат тази работа, подготовката им, квалификацията им, системността в действието и да има резултат, за който си струва да се плаща. Така мисля, че трябва да се реши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика ще ползвате ли? Не.
Благодаря Ви, госпожо Танева, за участието в днешния парламентарен контрол.
Времето, определено за него, ведно с удължените минути, използвани за декларации от името на парламентарни групи, изтече.
Следващото редовно пленарно заседание е на 16 септември 2015 г., сряда, с начален час – 9,00.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,16 ч.)

Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председатели:

Красимир Каракачанов


Кирил Цочев


Секретари:

Георги Търновалийски


Калина Балабанова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания