Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 30 септември 2015 г.
(9,03 ч.)
30/09/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Иван К. Иванов и Кирил Цочев


Секретари: Димитър Делчев и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, добър ден! Моля да се регистрираме.
Прекратете регистрацията.
Втори опит – 09,10 ч.

(09,11 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание Програма за работата на Народното събрание за времето от 30 септември до 2 октомври 2015 г., както следва:
1. Второ гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование – продължение.
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, с вносител Министерският съвет.
3. Второ гласуване на Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”.
4. Второ гласуване на Законопроект за военното разузнаване.
5. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове с вносители Георги Ковачев и група народни представители и Министерският съвет.
6. Първо гласуване на Законопроект за счетоводството с вносител Министерският съвет.
7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците с вносител Тунчер Кърджалиев. Приет е на първо гласуване на 20 март 2015 г.
8. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – няколко законопроекта. Първият по време е на Петър Славов и група народни представители; два законопроекта на Министерския съвет, съответно 23 юли и от 15 септември
2015 г.
9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение и продължаване на действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.
10. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза – Унгария.
11. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Унгария, правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на Проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес”.
12. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ. Вносител е Министерският съвет.
Всъщност всички ратификации са с вносител Министерският съвет.
13. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество.
14. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите.
15. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси. Вносител е Министерският съвет.
16. Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в петък, 2 октомври, с променен час – начален час 13,00 ч., тоест, контролът ще бъде от 13,00 ч. до 16,00 ч., последните три часа от пленарното заседание в петък на 2 октомври.
Моля да гласуваме.
Гласували 136 народни представители: за 119, против 3, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, постъпили са две предложения по реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от народните представители господин Четин Казак и господин Мустафа Карадайъ от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Исканията са за включване в седмичната програма на два законопроекта с вносители Лютви Местан и група народни представители. И двата законопроекта обаче са от 22 юли 2015 г. Сроковете по чл. 50, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание не са изтекли, тъй като по време на месец август, когато Народното събрание е в регламентирана ваканция, сроковете не текат, поради което те са недопустими за включване в седмична програма по една-единствена причина: не са изтекли сроковете.
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 23 до 29 септември 2015 г.:
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика. Разпределен е още на Комисията по образованието и науката, Комисията по културата и медиите, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс с вносител Найден Зеленогорски и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е още на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Отчет за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2014 г. – Доклад по отчета за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Годишен доклад и Отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система за 2014 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2014 г. с вносител Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Проект за решение за свикване на извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за разглеждане на политиката на Република България спрямо масовото преселение на бежанци и мигранти през границата на Европейския съюз и България. Вносител е Михаил Миков. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазване. Ще го гледат още Правната комисия и Комисията по външна политика.
И последно съобщение. На 29 септември 2015 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през септември 2015 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – продължение.
Във вчерашния ден са приети текстовете по вносител от чл. 280 до чл. 288 включително, който става чл. 290. Докладвани са членове 289 до 294, които Комисията предлага да бъдат със съответната номерация от 291 до 296, както и предложенията към тях. Предстои гласуването, тъй като по повод на предстоящото гласуване бе поискана поименна проверка и поради липсата на кворум заседанието бе прекратено.
Подлагам на гласуване предложението на господин Валери Жаблянов и група за промени в чл. 289. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 122 народни представители: за 15, против 71, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текстовете от чл. 291 до чл. 296 в редакцията и номерацията по доклада на Комисията.
Гласували 121 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 17.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Член 295.
Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„В чл. 295, ал. 1 след думите „История и цивилизации” се поставя запетая и се добавя думата „Религия”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Станислав Станилов:
„В чл. 295, ал. 1 след думите „История и цивилизации” се поставя запетая и се добавя думата „Вероучение”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 295, който става чл. 297:
„Чл. 297. (1) От държавния бюджет се осигуряват средства за подпомагане на обучението по учебните предмети Български език и литература, История и цивилизация, География и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България, организирано в чужбина от:
1. организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност;
2. дипломатическите представителства на Република България в чужбина;
3. български православни църковни общини;
4. Славянобългарския манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф” - Атон, Гърция.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
(3) Обучението по ал. 1 се организира за децата от предучилищна възраст и за учениците от I до XII клас по учебни програми и учебни помагала, утвърдени от министъра на образованието и науката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте!
СТЕФАН КЕНОВ (БДЦ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Госпожо Председател, искам да направя редакционна поправка – думата „подпомагане” да се замени с „финансиране”.
Този член урежда финансирането на обучението на десетки хиляди български деца, които учат в чужбина. Всички се надяваме, че в определен момент тези деца ще се върнат в страната и те трябва да се включат в системата на българското образование и трябва да бъдат подготвени. Тук се говори само за три предмета – обучение по български език, история и география – предмети, които те няма как да изучават в страните, в които живеят техните родители и в които живеят те. Промяната на термина няма да донесе повече разходи на Министерството. Просто считаме, че терминът „финансиране”, защото става дума за средства от държавния бюджет, е много по-правилен и ще покаже отношение на Народното събрание към тези десетки хиляди български деца и техните родители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кенов.
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 107 народни представители: за 15, против 27, въздържали се 65.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Станилов. Комисията не го подкрепя.
Гласували 109 народни представители: за 13, против 22, въздържали се 74.
Предложението не е прието.
Предложението на господин Жаблянов и група народни представители е подкрепено.
Подлагам на гласуване чл. 297 в редакцията му по доклада на Комисията.
Отменете това гласуване. Просто в момента разсъждавах, че има подкрепени предложения от господин Жаблянов и група народни представители, а във вчерашния ден цял ден слушахме, че няма нито едно подкрепено предложение, затова се разсеях. (Възгласи от БСП ЛБ: „Ееее!”)
Подлагам на гласуване предложението на господин Кенов – в редакцията на Комисията в чл. 297, ал. 1 – на първия ред, думата „подпомагане” да бъде заменена с думата „финансиране”.
Гласуваме предложението на господин Кенов.
Гласували 108 народни представители: за 21, против 9, въздържали се 78.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 297 в редакцията на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок членове с номера 298 и 299 по доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По чл. 298 има предложение от народния представител Бойка Маринска и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 298, ал. 1, т. 5 думите „училища на чужди държави” се заменят с думите „училища на държави извън Европейския съюз”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 298, който става чл. 300:
„Чл. 300. (1) В системата на предучилищното и училищното образование се събират такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет за:
1. разглеждане на заявление за издаване на разрешение за вписване на частна детска градина или частно училище в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на промяна на частна детска градина или частно училище; таксата включва разходите за извършване оценка на съответствието на заявените факти и обстоятелства и представените документи с изискванията за вписване на частна детска градина или частно училище или с изискванията за вписване на промяна на частна детска градина или частно училище;
2. издаване на удостоверение за вписване на частна детска градина или частно училище или за вписване на промяна на частна детска градина или частно училище; таксата включва разходите за подготовка на удостоверението;
3. разглеждане на заявления за одобряване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за предучилищното и училищното образование; таксата включва разходите за проверка на внесените документи;
4. извършване оценка на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за съответствието им с държавния образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 13;
5. признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение; таксата се определя в зависимост от признавания етап на училищно обучение, степента на образование и професионална квалификация и включва разходите за проверка на документите и за извършване на експертна оценка за съпоставяне продължителността на обучението, вида на училището, в което е извършено обучението, и учебните предмети с изискванията на нормативните актове и учебните планове и програми, действащи в системата на предучилищното и училищното образование;
6. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене; таксата се определя в зависимост от вида на валидирането и включва разходите за проверка на внесените документи и за провеждане на изпитването;
7. разглеждане на заявления и извършване оценка на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти; таксата включва разходите за проверка на внесените документи и за оценяване на програмите;
8. провеждане на курсове за ограмотяване, курсове за придобиване на компетентности за завършен прогимназиален етап или за завършени класове от прогимназиален етап и курсове за признаване на професионална квалификация; таксата включва разходите за обучение и за провеждането на изпитването;
9. обучение на граждани на трети държави над задължителната училищна възраст; таксата включва разходите за обучение.
(2) Приходите от таксите по ал. 1, т. 1 – 5 постъпват в приход на бюджета на Министерството на образованието и науката, а таксите по ал. 1, т. 6 – 9 – по бюджета на съответното училище.
(3) Таксите по ал. 1, т. 5 не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.(4) Таксите по ал. 1, т. 6 и 8 не се събират, когато дейностите се финансират със средства от национални и международни програми и проекти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 14, против 61, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 300 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По чл. 299 има предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 299, ал. 1 думите „по чл. 10, ал. 3” се заличават.”
Предложение от народния представител Галя Захариева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 299, който става чл. 301:
„Чл. 301. (1) Дейностите извън финансираните от държавата по чл. 10, ал. 3, които се извършват срещу заплащане от частните детски градини или училища, се определят с правилника на съответната частна детска градина или частно училище.
(2) Условията и редът за заплащане на дейностите по ал. 1 и размерът на плащането се определят с договор между частната детска градина или частното училище и родителя на детето или ученика.
(3) Частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране, могат да събират средства от родителите за компенсиране на извършени от тях разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата база, в която се извършват дейностите по осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците, като максималният размер за дете или ученик се определя съгласно методика, утвърдена с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.
(4) Участието на детето или ученика в дейности по ал. 1 не може да е задължително условие за неговото записване в частна детска градина или училище и участието му в дейностите по задължително предучилищно и училищно образование.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 11, против 60, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 301 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
По чл. 300 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 300, ал. 1 думите „центрове за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищни центрове”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 300, който става чл. 302.
По чл. 301 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 301 думите „центрове за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищни центрове”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 301, който става чл. 303.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 302, който става чл. 304.
По чл. 303 има предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 303 думите „центрове за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищни центрове”.”
Предложение от народния представител Милен Михов и народния представител Красимир Богданов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 303, който става чл. 305:
„Чл. 305. (1) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им.
(2) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите по ал. 1, могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия:
1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности;
2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината;
3. населеното място е с население под 5 хиляди души.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по Раздел ІІ „Имущество” и текстовете, които са в този раздел?
Господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Аз имам няколко въпроса към вносителите относно чл. 301, който има следното съдържание: „Придобитите възмездно от държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие недвижими имоти и движими вещи, са със статут на частна държавна, съответно частна общинска собственост”.
Уважаеми колеги, съгласно Закона за общинската и държавната собственост, това са два отделни закона между другото, статутът на имущество, което е частна общинска или частна държавна собственост, има юридически различен формат, ако мога така да се изразя, защото тези собствености, на първо място, не подлежат на задължително застраховане, което е изключително важно за детските градини и за училищата. Кой ще застрахова тези имущества, господин Министър, когато те са частна общинска и частна държавна собственост?
Нещо повече – избягването на публичността на това имущество дава възможност на общинските съвети, например, по всяко едно време да продадат или да се разпореждат както си искат със собствеността. Да кажем, ако това е двор на една детска градина и той е необходим за изграждане на съответните съоръжения за развитие на масов спорт на децата, спокойно може да бъде продаден без да се изисква съответната процедура, каквато е за публична общинска или публична държавна собственост.
И аз правя редакционно предложение в чл. 301, в което след думата „статут” да бъде записано „на публична държавна, съответно публична общинска собственост”. По този начин се защитава интересът на българските училища, защитава се интересът на детските градини, и най-важното – защитава се тяхното имущество, защото през годините станахме свидетели как София изпадна в дефицит, липса, недостиг на детски градини. И поради тази причина се оказа, че в един момент българските деца няма къде да отидат на детска градина и на детска ясла, защото просто ги няма, защото се продадоха детските градини, продадоха се детските ясли. Тяхното имущество се продаде. И, забележете, по някакво странно стечение на обстоятелствата, много от тях вместо държавни или общински станаха частни, защото се продадоха имотите, които бяха точно по тази причина, по този Закон частна общинска или частна държавна собственост.
Мисля, колеги, че трябва да защитим собствеността, трябва да защитим възможността тя да бъде застрахована в случай на някакви непредвидени събития като бедствия, като авария, тя да бъде задължително застрахована, както изисква и Законът за общинската собственост, и Законът за държавната собственост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Байрактаров.
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит, преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на господин Жаблянов за изменение в чл. 300.
Комисията не подкрепя това предложение.
Преди това гласуваме наименованието на Раздел ІІ.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Сега гласуваме предложението на господни Жаблянов и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 7, против 55, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Байрактаров в чл. 301 „частна” в текста да бъде заменена с „публична”. Изречението става: „със статут на публична държавна, съответно публична общинска собственост”.
Гласуваме предложението на господин Байрактаров.
Гласували 82 народни представители: за 15, против 7, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Искам прегласуване.
Колеги, явно не желаете да разберете, че по този начин формулиран текстът дава възможност за корупционни практики. Ще се купува с общински и с държавни пари и след това ще се продава, както в онези мракобесни времена, когато се извърши приватизацията на много по-ниски цени – същото това имущество, което искате да бъде частна държавна и частна общинска собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Байрактаров, по същество се изказвате. Прегласуване се иска само, ако не сте успели да гласувате, или Ваши колеги не са го направили в групата.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Да, просто обяснявам защо искам прегласуване – да знаят, че тези, които не подкрепят предложението, практически подкрепят корупционна практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Прегласуване.
Гласували 84 представители: за 17, против 19, въздържали
се 48.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов – в чл. 300 думите „центрове за подкрепа на личностно развитие” да се заменят с думите „извънучилищни центрове”.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 90 народни представители: за 10, против 69, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Колеги, гласуваме в Раздел ІІ „Имущество” членове с номера 302, 303, 304 и 305 – първите подкрепени по вносител, чл. 305 в редакцията на Комисията.
Гласуваме анблок тези текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Гласували 85 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Глава седемнадесета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седемнадесета.
Член 304 – предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 304, ал. 2 думите „център за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищен център”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 304, който става чл. 306.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Не виждам желаещи.
Гласуваме, уважаеми колеги, неподкрепения от Комисията текст на господин Валери Жаблянов и група народни представители.
Гласували 81 народни представители: за 5, против 58, въздържали се 18.
Сега гласуваме наименованието на Глава седемнадесета по вносител, подкрепено от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 304, който по доклада на Комисията става чл. 306.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Член 305.
Предложение от народния представител Бойка Маринска и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 306, ал. 2.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 305, ал. 1 думите „центъра за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищния център”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 305, който става чл. 307.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Не виждам желаещи.
Първо гласуваме предложението на народния представител Валери Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 8, против 61, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 305 по вносител, който става чл. 307, подкрепен от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението!
Комисията предлага да се създаде нов член 308:
„Чл. 308. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.
(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.
(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.”
Член 306 – предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 306, т. 1, 2 и 6 думите „центъра за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищния център”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 306, който става чл. 309.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„Създава се чл. 306а:
„Чл. 306а. Директорът на детската градина, училището или извънучилищния център осигурява на настоятелството за безвъзмездно ползване подходящо помещение за осъществяване на дейността му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Бояджиева.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (БСП ЛБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Наистина едното от предложенията, които сме направили, е подкрепено. Независимо от начина, по който беше подчертано това, искам да кажа, че текстът е важен, защото вносителите не бяха предвидили органи на настоятелството и смятам, че е правилно да бъде подкрепено.
Обръщам Ви внимание и заставам тук, пред Вас, за да Ви помоля да погледнете този втори текст, предложен от Валери Жаблянов и група народни представители от БСП, който касае условията за работа на настоятелствата. Де факто съгласно Законопроекта настоятелството е натоварено със съществени задължения, но неговите права тук поне, в Закона, не са посочени. Добре че има права, които са записани в Закона, по който се регистрират.
И още нещо, не е ясно как се осъществява връзката на настоятелството с училището, защото дългогодишната практика е показала, че то ще подпомага училището в неговата работа. Този текст помага да се изяснят взаимоотношенията между настоятелството и училището и, разбира се, взаимоотношенията с обществения съвет, макар че в залата не беше чуто нашето предложение да бъде избиран член на настоятелството в обществения съвет.
При обсъждането на нормите, които касаят обществения съвет –текстове, които вече бяха приети, всъщност вносителите, а впоследствие и в залата беше прието, че общественият съвет има за цел формиране на демократично функциониращи общности. Но не е ли настоятелството, сдружението с идеална цел, също функциониращо в обществена полза, такава демократично функционираща общност? С какво е по-демократичен другият орган – общественият съвет, от настоятелството? Освен първия текст, който беше предложен, се обръщам към Вас да подкрепите и втория – мисля, че ще бъде в полза на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика към госпожа Бояджиева? Няма.
Други изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители, което Комисията не подкрепя – за промяна в чл. 306.
Гласували 89 народни представители: за 15, против 57, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители за нов чл. 306а.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 80 народни представители: за 10, против 58, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Анблок подлагам на гласуване членове 308 и 309 по доклада на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: „Глава осемнадесета – Откриване, преобразуване, промяна и закриване на институциите в системата на предучилищното и училищното образование”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осемнадесета.
„Раздел І” – Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок гласуваме наименованието на Глава осемнадесета и на Раздел І от тази глава – по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По чл. 307 – предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл.307, ал. 1 да се добави: „центровете по чл. 48, ал. 1, т.1”;
В ал. 5 да отпаднат: „центровете по чл. 48, ал. 1, т. 1”.
Предложение от народния представител Ирена Коцева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 307, ал. 1 се създава т. 4:
„4. държавните извънучилищни центрове”.
В чл. 307, ал. 5 думите „центровете за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „общинските извънучилищни центрове”.”
Предложение на народния представител Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 307, който става чл. 310:
„Чл. 310. (1) Министърът на образованието и науката със заповед открива, преобразува, променя и закрива:
1. държавните училища;
2. общинските училища;
3. специализираните обслужващи звена;
4. държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа.
(2) Училищата по изкуствата и училищата по културата се откриват, преобразуват, променят и закриват при условията и по реда на Закона за закрила и развитие на културата.
(3) Заповедта за откриване, преобразуване, промяна или за закриване на държавните детски градини по чл. 35, ал. 2, т. 2 и на българските държавни училища в чужбина се издава в съответствие с международните договорености и се съгласува с министъра на външните работи.
(4) Държавните детски градини по чл. 35, ал. 2, т. 1 се откриват, преобразуват, променят и закриват със заповед на министъра на отбраната след съгласуване с министъра на образованието и науката.
(5) Общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа, се откриват, преобразуват, променят или закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Михов и група народни представители – Комисията не го подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 8, против 6, въздържали се 69.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валери Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 10, против 61, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 310 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 76, против 5, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По чл. 308 – предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 308, ал. 4 думите „центрове за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищните центрове”.”
Предложение на народния представител Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 308, който става чл. 311:
„Чл. 311. (1) Държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование се преобразуват чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне. Неспециализираните училища се преобразуват и чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1 и 2.
(2) В държавните и общинските детски градини и училища може да се извършват промени, свързани с:
1. наименованието;
2. официалния адрес;
3. адреса на сградите, в които се провежда обучението.
(3) В професионалните гимназии и в спортните училища може да се извършва и промяна на финансиращия орган.
(4) В специализираните обслужващи звена, освен промените по ал. 2, т. 1 и 2, може да се извършват и промени, свързани с предмета на дейност по чл. 50.
(5) В центровете за подкрепа за личностно развитие, освен промените по ал. 2, може да се извършват и промени, свързани с предмета на дейност по чл. 49 в съответствие с чл. 49, ал. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 12, против 53, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 311 по доклада на Комисията.
Гласували 71 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По чл. 309 – предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 309, ал. 1 да се добави „центровете по чл. 48, ал. 1, т. 1”;
В ал. 6 да се добави: „центровете по чл. 48, ал. 1, т. 1”.”
Предложение от народния представител Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 309, който става чл. 312:
„Чл. 312. (1) Производството по издаването на заповедта за откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавните и общинските училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на специализираните обслужващи звена започва по писмено предложение на финансиращия орган.
(2) За държавните училища с изключение на българските училища в чужбина, както и за държавните центрове за специална образователна подкрепа, за които финансиращ орган е министърът на образованието и науката, производството по издаване на заповедта за откриване, преобразуване, промяна и закриване започва по негова инициатива или по писмено предложение на началника на регионалното управление на образованието.
(3) За българските училища в чужбина производството по издаване на заповедта за откриване, преобразуване, промяна и закриване започва по инициатива на министъра на образованието и науката при условията на международни договори, по които Република България е страна.
(4) За училища към местата за лишаване от свобода производството по издаване на заповедта за откриване, преобразуване, промяна и закриване започва по инициатива на министъра на правосъдието.
(5) Производството за издаване на заповед за промяна на наименованието на държавно училище може да започне и по писмено мотивирано предложение на директора, направено въз основа на решение на педагогическия съвет и съгласувано с финансиращия орган, когато това не е министърът на образованието и науката.
(6) Предложението на кмета за започване на производството по ал. 1 за общинските училища, както и за общинските центрове за специална образователна подкрепа, се внася след решение на общинския съвет и след проверка и становище на регионалното управление на образованието.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Милен Михов и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 80 народни представители: за 18, против 7, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 312 в редакцията на Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Член 310 – предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 310 думите „центровете за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „общинските извънучилищни центрове”.”
Предложение от народния представител Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 310, който става чл. 313:
„Чл. 313. (1) Производството по издаване на заповедта за откриване, преобразуване, промяна и закриване на:
1. държавните детски градини по чл. 35, ал. 2, т. 1 започва по инициатива на министъра на отбраната;
2. държавните детски градини по чл. 35, ал. 2, т. 2 започва по инициатива на министъра на образованието и науката;
3. общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие започва по предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.
(2) Производството за издаване на заповед за промяна на наименованието на държавна детска градина може да започне и по писмено мотивирано предложение на директора, направено въз основа на решение на педагогическия съвет и съгласувано с финансиращия орган, когато това не е министърът на образованието и науката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 10, против 53, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 313 в редакцията на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 78, против 3, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Член 311 – предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 311, ал. 1 след думите „общинско училище” се добавят думите „извънучилищен център”.
В чл. 311, ал. 2 и ал. 3 след думите „общинските училища” се добавят думите „извънучилищните центрове”.”
Предложение от народния представител Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 311, който става чл. 314:
„Чл. 314. (1) Предложението за откриване и преобразуване на държавно или общинско училище, на държавен или общински център за специална образователна подкрепа и на специализирано обслужващо звено съдържа:
1. мотиви за необходимостта от откриване или преобразуване;
2. наименование и официален адрес;
3. адрес на сградите, в които се провежда обучението, съответно се осъществява дейността;
4. вид на училището;
5. етап и степен на образование, организация на учебен ден и профили или професии, организация на предучилищното образование, в случай че се осъществява за училището;
6. професии, в случай че се предоставя професионално обучение в съответствие с чл. 49, ал. 2, т. 4, организация на учебния ден, организация на предучилищното образование, в случай че се осъществява – за държавния и общинския център за специална образователна подкрепа;
7. предмет на дейност – за специализираното обслужващо звено;
8. учебната година, от която се предлага откриването или преобразуването – за училището, и за държавния и общинския център за специална образователна подкрепа;
9. информация за броя на децата и учениците, които ще се възпитават и обучават в училището или в държавния и общинския център за специална образователна подкрепа, и възможностите за пренасочването им – при преобразуване;
10. информация за осигурен транспорт до училището и до държавния и общинския център за специална образователна подкрепа, към което са пренасочени учениците – при преобразуване;
11. информация за достъпна архитектурна среда за деца и ученици със специални образователни потребности и материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността на училището и на държавния и общинския център за специална образователна подкрепа;
12. предложение за съхранение на задължителната документация – при преобразуване.
(2) Предложението за промяна на държавните и общински училища, на държавния и общинския център за специална образователна подкрепа и на специализираните обслужващи звена съдържат:
1. подробно описание на исканата промяна;
2. мотиви за необходимостта от промяната;
3. посочване на учебната година, от която се предлага промяната за училищата и за държавния и общинския център за специална образователна подкрепа.
(3) Предложението за закриване на държавните и общинските училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на специализираните обслужващи звена съдържа:
1. мотиви за необходимостта от закриване;
2. наименование и адрес;
3. вид на училището;
4. етап и степен на образование и организация на учебния ден и профили или професии, организация на предучилищното образование, в случай че се осъществява за училището;
5. професии, в случай че се предоставя професионално обучение в съответствие с чл. 49, ал. 2, т. 4, организация на учебния ден, организация на предучилищното образование, в случай че се осъществява – за държавния и общинския център за специална образователна подкрепа;
6. информация за броя на децата и учениците и възможностите за пренасочването им;
7. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и използване на сградния фонд и на материално-техническата база;
8. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация;
9. информация за осигурен транспорт до училището, към което са насочени учениците.
(4) Предложението за откриване, преобразуване, промяна и закриване на общинска детска градина и на центрове за подкрепа за личностно развитие, с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа, съдържа съответните реквизити по ал. 1, 2 и 3, съобразно
дейността им.
(5) Към предложенията по ал. 1-4 се прилагат документите, определени с държавния образователен стандарт за институциите в предучилищното и училищното образование.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 15, против 59, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 314 в редакцията на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Член 312 – предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 312, ал. 2 след думите „и закриване на” се добавят думите „извънучилищните центрове и”.
В чл. 312, ал. 3 думите „поради намаляване броя на децата и учениците се правят целогодишно и се разглеждат за предстоящата учебна година, а” се заличават.
В чл. 312 алинея 4 се заличава.”
Предложение на народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 312, който става чл. 315:
„Чл. 315. (1) Предложенията за откриване, преобразуване и закриване на държавните и общинските училища, както и на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, на ученическите общежития и на астрономическите обсерватории, се внасят в срок до 31 май и се разглеждат за предстоящата учебна година.
(2) Предложенията за откриване, преобразуване, промяна и закриване на специализираните обслужващи звена се правят и разглеждат целогодишно.
(3) Предложенията за преобразуване и закриване на държавни и общински училища, както и на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа поради намаляване броя на децата и учениците се правят целогодишно и се разглеждат за предстоящата учебна година, а при преустановяване на образователния процес поради липса на деца и ученици се правят и разглеждат целогодишно.
(4) Предложенията за промени се правят и се разглеждат целогодишно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 16, против 62, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 315 в редакцията на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 313, който става чл. 316:
„Чл. 316. (1) Документите за откриване, преобразуване, промяна и закриване по чл. 314 се разглеждат и оценяват за съответствие с изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му.
(2) Не се оценяват предложения, които:
1. не съдържат всички необходими документи;
2. са подадени след срока по чл. 315, ал. 1.
(3) По изключение, когато издаването на документ е в правомощията на друг орган и при условия, посочени в държавния образователен стандарт за институциите по чл. 22, ал. 2, т. 11, може да се разглеждат и оценяват предложения, които не съдържат този документ, ако е представен друг, удостоверяващ наличие на образувано производство пред този орган.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 314, който става чл. 317.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 315, който става чл. 318:
„Чл. 318. (1) Когато внесените документи за откриване, преобразуване, промяна и закриване по чл. 314 не съответстват на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му, вносителят се уведомява за допуснатите несъответствия и за срока за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.
(2) В случаите по чл. 316, ал. 3, когато при оценяване на внесените документи не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания или те са отстранени по реда на ал. 1, вносителят се уведомява да представи документа, чието издаване е в правомощията на друг орган.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 316, който става чл. 319:
„Чл. 319. (1) Органът по откриване, преобразуване, промяна и закриване взема решение в едномесечен срок, като:
1. издава заповед за откриване, промяна, преобразуване или закриване;
2. отказва откриване, промяна, преобразуване или закриване.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на недостатъците по чл. 318, ал. 1 или от изтичане на срока за отстраняването им.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 317, който става чл. 320:
„Чл. 320. (1) Заповед за откриване, промяна, преобразуване или закриване се издава, когато при разглеждането и оценяването не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания или констатираните несъответствия са отстранени в срок.
(2) Органът отказва откриване, промяна или преобразуване, когато:
1. констатираните несъответствия не са отстранени или не са отстранени в определения срок;
2. в случаите по чл. 318, ал. 2, вносителят не е представил съответните документи до 1 юли преди началото на учебната година, за която се иска откриване, промяна или преобразуване.
(3) Актовете по ал. 1 и 2 се обнародват в „Държавен вестник” и влизат в сила от деня на обнародването им, освен ако в тях е предвидено друго.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Анблок подлагам на гласуване членове с номера: 316, 317, 318, 319 и 320 по доклада на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 11.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Член 318 – предложение на народния представител Валери Жаблянов и група народни представители
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 318, ал. 1 думите „център за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищен център”.
В чл. 318, ал. 2 след думите „преобразуване на” се добавят думите „извънучилищен център”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 318, който става чл. 321
Член 319 – предложение на народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 319 думите „център за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищен център”.”
Предложение на народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 319, който става чл. 322:
„Чл. 322. (1) Заповедта за закриване на държавна и общинска детска градина или училище, на център за подкрепа за личностно развитие и на специализирано обслужващо звено съдържа:
1. наименование, седалище, официален адрес;
2. условия и ред за пренасочване на децата и учениците;
3. условия и ред за съхраняване на задължителната документация;
4. условия и ред за разпределяне на имуществото.
(2) Заповедта за закриване на специализирано обслужващо звено съдържа данните по ал. 1, т. 1, 3 и 4.”
Член 320 – предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 320 думите „център за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищен център”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 320, който става чл. 323.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители по чл. 318, което Комисията не подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 12, против 70, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители по чл. 319, което Комисията не подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 11, против 67, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов по чл. 320, което Комисията не подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 10, против 68, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Анблок гласуваме членове с номера: 321, 322 и 323 по доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Раздел II.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
По чл. 321 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„В чл. 321, ал. 1 в края на изречението се добавят думите „в съответствие с наредба на Министерския съвет и със заповед на министъра на образованието и науката”.
В чл. 321, ал. 4, т.3 след края на изречението се добавя: „или на други закони”.
В чл. 321, ал. 4 в края на изречението се добавят думите „по реда на откриването им”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 321, който става чл. 324:
„Чл. 324. (1) Духовните училища се откриват, преобразуват и променят по искане на централен орган на признатата религиозна институция в страната.
(2) Духовните училища се преобразуват чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне.
(3) В духовните училища освен промените по чл. 311, ал. 2 може да се извършват и промени, свързани със:
1. наименованието на съответната религиозна институция;
2. професиите, по които се организира обучението;
3. директора на училището.
(4) Духовните училища се закриват:
1. по искане на централния орган на съответната религиозна институция;
2. когато дейността на религиозната институция е прекратена;
3. когато се установи, че не се спазват изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му;
4. при налагане на ограничителна мярка по чл. 8, ал. 1, т. 4 от Закона за вероизповеданията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване. (Народният представител Бойка Маринска иска думата за процедура.
Процедура?
Заповядайте.
БОЙКА МАРИНСКА (РБ): Госпожо Председател, предлагам да бъде извършена поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на Реформаторския блок.

Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - отсъства
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ана Георгиева Баракова - тук
Ангел Петров Найденов - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Ангелов Долапчиев - тук
Антони Антониев Тренчев - тук
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Бойка Грозева Маринска - тук
Борис Борисов Станимиров - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Любенов Великов - тук
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - тук
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - отсъства
Валентин Любенов Павлов - тук
Валентин Николов Иванов - тук
Валентин Стефанов Василев - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Велизар Пенков Енчев - тук
Венцислав Йорданов Каймаканов - отсъства
Вили Младенов Лилков - отсъства
Владимир Цветанов Тошев - отсъства
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Вяра Михайлова Церовска - тук
Галя Енева Захариева - тук
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - отсъства
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Недков Кючуков - тук
Георги Николов Недев - отсъства
Георги Стоянов Кадиев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - тук
Гроздан Спасов Караджов - тук
Гюнай Хюсмен Хюсмен - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Дарин Иванов Димитров - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - тук
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - тук
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - отсъства
Димитър Григоров Шишков - тук
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - тук
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Спасов Димитров - тук
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димитър Танев Танев - тук
Димитър Христов Желев - тук
Добрин Ненов Данев - отсъства
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Драгомир Велков Стойнев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Живко Иванов Мартинов - тук
Здравко Димитров Димитров - отсъства
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Кирилов Иванов - тук
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Пенков Иванов - тук
Иван Славов Иванов - отсъства
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - тук
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Илия Янков Илиев - отсъства
Ирена Иванова Коцева - тук
Искрен Василев Веселинов - отсъства
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - тук
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Андонов Котев - отсъства
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Добрева Маринова - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - тук
Костадин Иванов Марков - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - тук
Красимир Илиев Богданов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Петров Петров - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Красимира Арангелова Ковачка - тук
Красимира Пенева Анастасова - тук
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кънчо Янев Филипов - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лъчезар Стаменов Никифоров - отсъства
Любомир Владимиров Владимиров - тук
Любомир Димитров Христов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Манол Трифонов Генов - тук
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - тук
Мариана Георгиева Тодорова - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - отсъства
Мая Божидарова Манолова - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - тук
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Райков Миков - отсъства
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - отсъства
Найден Маринов Зеленогорски - отсъства
Настимир Ананиев Ананиев - тук
Невин Халил Хасан - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - тук
Николай Веселинов Александров - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - тук
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - тук
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Полина Кръстева Карастоянова - отсъства
Радан Миленов Кънев - отсъства
Радослав Любчов Стойчев - тук
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Росен Петров Петров - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Димитров Христов - тук
Румен Динев Желев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - тук
Руслан Здравков Тошев - отсъства
Рушен Мехмед Риза - отсъства
Салиха Хакиф Емин - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - тук
Светослав Димитров Белемезов - тук
Свилен Филипов Иванов - отсъства

Допълнително записани: Айхан Етем, Айдоан Али, Атанас Мерджанов, Делян Добрев, Митхад Метин, Найден Зеленогорски, Свилен Иванов, Борислав Иглев, Мартин Иванов и Муса Палев.
Налице е кворум. Продължаваме.
Предстои гласуване на Раздел ІІ – „Откриване, преобразуване, промяна и закриване на духовните училища”.
Колеги, гласуваме наименованието на Раздел ІІ, подкрепено от Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласуваме 72 народни представители: за 6, против 50, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 324 в редакцията на Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Член 322 – предложение от народния представител Милен Михов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Милен Михов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 322, който става чл. 325.
„Чл. 325. (1) Духовните училища се откриват, преобразуват, променят и закриват с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на образованието и науката с изключение на случаите по чл. 324, ал. 3, т. 3 и ал. 4,
т. 4.
(2) Производството по издаване на заповедта за откриване, преобразуване и промяна започва по писмено искане на съответния централен орган на призната религиозна институция в страната.
(3) Производството по издаване на заповедта за закриване на духовните училища започва:
1. по искане на съответния централен орган на призната религиозна институция в страната;
2. по предложение на регионалното управление на образованието след извършване на проверка;
3. по предложение на органа, признал религиозната институция.”
Чл. 323 - предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители:
”Чл. 323, ал. 1, т. 4 да придобие следна редакция: „подробни данни за професионалната квалификация и биография на директора на училището”;
Да се създаде нова алинея 5 със следния текст: „Списък и данни за професионалната квалификация на преподавателите”;
Точки 5-9 стават 6-10. ”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 323, който става чл. 326:
”Чл. 326. (1) Искането за откриване и преобразуване на духовни училища съдържа:
1. данни за съответния централен орган на признатата религиозна институция в страната;
2. наименование на духовното училище;
3. седалище, официален адрес на духовното училище и адрес на сградата (сградите), където ще се провежда обучението, като задължително се посочва и идентификаторът на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър; при използване на несамостоятелна част от сградата се конкретизират помещенията;
4. данни за директора на училището;
5. профили или професии и организация на учебния ден;
6. учебната година, от която се предлага откриването или преобразуването;
7. брой класове и паралелки за всеки клас, в които ще се организира обучение през първата година след откриването или преобразуването;
8. сведения за броя на учениците, които ще се обучават в училището, и сведения за възможностите за пренасочването им – при преобразуване;
9. предложение за съхранение на задължителната документация – при преобразуване.
(2) Искането за промяна съдържа:
1. подробно описание на исканата промяна;
2. мотиви за необходимостта от промяната;
3. посочване на учебната година, от която се предлага промяната.
(3) Искането за закриване съдържа:
1. мотиви за необходимостта от закриване;
2. посочване на учебната година, от която се предлага закриване;
3. информация за насочване на учениците и за съхраняване на училищната документация.
(4) Към исканията за откриване, промяна, преобразуване и закриване се прилагат документите, определени с държавния образователен стандарт за институциите по чл. 22, ал. 2,
т. 11. ”
Чл. 324 – Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 324, който става
чл. 327:
”Чл. 327. (1) При разглеждане и оценяване на документите за откриване, преобразуване, промяна и закриване на духовни училища се прилагат съответно чл. 315-320.
(2) Конкретните условия и ред за откриване, преобразуване, промяна и закриване на духовни училища се определят с държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. ”
Чл. 325 - предложение на народния представител Милен Михов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 325, който става чл. 328:
„Чл. 328. (1) Решението за откриване или преобразуване на духовно училище освен реквизитите по чл. 321, ал. 1 съдържа и:
1. данни за признатата религиозна институция в страната и за нейния централен орган;
2. профилите или професиите, по които се организира обучението;
3. правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен на образование и за професионална квалификация.
(2) Решението за закриване на духовно училище съдържа реквизитите по чл. 322, ал. 1, т. 1-3.
(3) В случаите по чл. 324, ал. 4, т. 4 духовното училище се закрива от влизането в сила на акта за налагане на ограничителната мярка. ”
Чл. 326 – предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 326, който става чл. 329:
”Чл. 329. (1) При промяна на директора на духовно училище съответният централен орган на призната религиозна институция уведомява министъра на образованието и науката преди сключването на договор с директора.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат документите, определени с държавния образователен стандарт за институциите по чл. 22, ал. 2, т. 10.
(3) При необходимост министърът на образованието и науката може да изиска допълнителна информация от съответния централен орган на призната религиозна институция.
(4) Трудовият договор с директора може да бъде сключен след разрешение на министъра на образованието и науката.
(5) Министърът на образованието и науката издава или отказва да издаде разрешението по ал. 4 в 14-дневен срок от постъпване на документите по ал. 2 или на допълнителната информация по ал. 3.
(6) Въз основа на разрешението по ал. 5 промяната на директора се вписва в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. ”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложенията на господин Милен Михов и група народни представители по чл. 323, неподкрепени от Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 3, против 11, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Гласуваме анблок членове с номера 326, 327, 328, 329 по доклада на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Колеги, има съмнение, че не сме гласували чл. 325.
Гласуваме чл. 325.
Гласували 85 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието, а с това и целият Раздел ІІ.
Преминаваме към Раздел ІІІ.

ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: „Раздел IІІ”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 327, който става чл. 330.
По чл. 328 има предложение от народния представител Вили Лилков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 328, който става чл. 331:
„Чл. 331. (1) Създадените частни детски градини и частни училища може да осъществяват дейността си само след вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и издаване на удостоверение за вписване от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Вписването в регистъра на институциите се извършва по заявление на частната детска градина или частното училище, което съдържа:
1. данни за юридическото лице;
2. единния идентификационен код или кода по БУЛСТАТ;
3. данни за директора на детската градина или училището;
4. учебната година, от която се иска вписване в регистъра на институциите;
5. вид на училището по чл. 38, ал. 1 и 2 или чл. 39, ал. 2, т. 1-3;
6. форми на обучение и организация на учебния ден;
7. профили или професии;
8. седалище и официален адрес на детската градина или училището и адрес на сградата/сградите, където ще се провежда образователния процес, като задължително се посочва и идентификаторът на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър; при използване на несамостоятелна част от сградата се конкретизират помещенията;
9. наименование на детската градина или училището.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документите, определени с държавния образователен стандарт за институциите в предучилищното и училищното образование.
(4) Частните детски градини и училища по чл. 40, ал. 4 представят към заявлението си и писмени доказателства, удостоверяващи правото им да провеждат обучение в съответствие с изискванията на чуждата образователна система.
(5) С декларация не може да се доказват образователно-квалификационна степен, професионална квалификация, учителски стаж, както и други факти и обстоятелства, за чието установяване със закон е предвиден друг ред.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 329, който става чл. 332:
„Чл. 332. (1) Заявленията за вписване в регистъра на институциите се внасят целогодишно, като внесените до 31 януари на календарната година се разглеждат за предстоящата учебна година, освен ако не е поискано разглеждането им за по-късна учебна година.
(2) При разглеждането и оценяването на заявленията и приложените към тях документи се прилагат съответно чл. 316-318.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 330, който става чл. 333:
„Чл. 333. (1) Министърът на образованието и науката в едномесечен срок издава заповед, с която разрешава или отказва да разреши вписване в регистъра на институциите.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на недостатъците по чл. 318, ал. 1 или от изтичане на срока за отстраняването им.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава при условията и по реда на чл. 61 от Административно процесуалния кодекс.
(4) При издаването на разрешение за вписване и на удостоверение за вписване не се прилага принципът на мълчаливо съгласие.”
По чл. 331 има предложение от народния представител Лютви Местан и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 331, който става чл. 334:
„Чл. 334. (1) Министърът на образованието и науката разрешава вписване в регистъра на институциите, когато при разглеждането и оценяването на внесените документи не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания или констатираните несъответствия са отстранени в срок.
(2) Разрешението по ал. 1 съдържа:
1. наименованието, седалището и официалния адрес на детската градина или училището; единния идентификационен код или кода по БУЛСТАТ;
2. адреса на сградата, в която ще се провежда образователния процес, както и идентификатора на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър; при използване на част от сграда се конкретизират помещенията;
3. вида на училището по чл. 38 или чл. 39, ал. 2, т. 1-3;
4. профилите или професиите, по които се организира обучението;
5. правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен на образование и за професионална квалификация.
(3) Въз основа на разрешението по ал. 1 частната детска градина или частното училище се вписва в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(4) Министърът на образованието и науката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписването по ал. 1 в 7-дневен срок от извършването му.
(5) Действието на регистрацията и удостоверението е безсрочно.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 332, който става чл. 335:
„Чл. 335. Министърът на образованието и науката отказва вписване в регистъра на институциите, когато:
1. констатираните несъответствия не са отстранени или не са отстранени в определения срок;
2. в случаите по чл. 318, ал. 2, заявителят не е представил съответните документи до 1 юли преди началото на учебната година, за която се иска откриване, промяна или преобразуване.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 333, който става чл. 336:
„Чл. 336. (1) В частната детска градина или в частното училище може да се извършват промени, свързани със:
1. наименованието (фирмата), седалището, официалния адрес;
2. директора на детската градина или училището;
3. помещенията или сградите, където се провежда образователният процес;
4. профилите или професиите, по които се организира обучението;
5. авторските учебни програми за предучилищно образование, съответно авторските учебни програми по професионална подготовка;
6. вида на училището по чл. 38, ал. 1 и 2 или по чл. 39, ал. 2, т. 1-3.
(2) Промените по ал. 1 подлежат на вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование по заявление на частната детската градина или частното училище.
(3) Заявлението за вписване на промяна на частната детска градина или частното училище съдържа:
1. подробно описание на исканата промяна;
2. мотиви за необходимостта от промяната;
3. посочване на учебната година, от която се предлага промяна по ал. 1, т. 4-6.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат документите, определени в държавния образователен стандарт за институциите.
(5) Заявленията по ал. 3 се внасят и се разглеждат целогодишно, с изключение на заявленията за промяна по ал. 1, т. 4-6, които се внасят и се разглеждат в сроковете по чл. 332, ал. 1.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 334, който става чл. 337:
„Чл. 337. (1) При разглеждането и оценяването на заявленията за промени по чл. 336, ал. 1, т. 1, 3-6 и на приложените към тях документи се прилагат съответно чл. 316-318, 333, чл. 334, ал. 1 и чл. 335.
(2) Разрешението за вписване на промяна по чл. 336, ал. 1, т. 4-6 съдържа учебната годината, от която се разрешава промяната.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 335, който става чл. 338.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 336, който става чл. 339:
„Чл. 339. (1) Заявленията за промяна на директора се подават преди сключване на договор с директора.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите, определени с държавния образователен стандарт за институциите.
(3) При необходимост министърът на образованието и науката може да изиска допълнителна информация от частната детска градина или частното училище.
(4) Договорът с директора по ал. 1 може да бъде сключен след разрешение на министъра на образованието и науката по ал. 5.
(5) Министърът на образованието и науката издава или отказва да издаде разрешение за сключване на договора с директора по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на документите по ал. 2 или на допълнителната информация по ал. 3.
(6) Въз основа на разрешението по ал. 5 промяната на директора се вписва в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 337, който става чл. 340.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 338, който става чл. 341:
„Чл. 341. Когато частната детска градина или частното училище са заличени от регистъра при условията и по реда на чл. 340, те може да подадат заявление за ново вписване не по-рано от една година от обезсилването на удостоверението за вписване.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 339, който става чл. 342.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 340, който става чл. 343:
„Чл. 343. (1) Когато частната детска градина или частното училище са отписани от регистъра на институциите при условията и по реда на чл. 342, те може да подадат заявление за издаване на ново разрешение без ограничение във времето.
(2) В случаите по ал. 1 заявленията се разглеждат при облекчени условия, определени в държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(3) При условията по ал. 2 се разглеждат и заявленията на новоучредените или приемащите юридически лица в случаите на преобразуване на частна детска градина или частно училище чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне.”
По чл. 341 има предложение на народния представител Снежана Дукова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 341, който става чл. 344:
„Чл. 344. (1) Конкретните условия и ред за вписване, промени, заличаване и отписване от регистъра на институциите на частните детски градини и частните училища се определят с държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(2) За разглеждане на заявленията и оценяване на документите по чл. 331 и чл. 336 и за издаване на удостоверенията по чл. 334, ал. 4 и 338, ал. 2 Министерството на образованието и науката събира такси в размер, определен в тарифата по чл. 300, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания, уважаеми колеги, по наименованието на Раздел ІІІ, както и по членове от 330 до 344, включително.
Господин Байрактаров, имате възможност да се изкажете.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Искам да взема отношение относно текстовете на чл. 327 по доклада, който става чл. 330 и по-точно на ал. 3 от този член, която гласи следното: „Юридическите лица по ал. 1 не могат – тук пише не „може”, мисля, че по-правилно е да бъде „не могат” – да имат друг предмет на дейност, освен дейност на детска градина или училище и може – според мен е по-правилно да бъде „могат” – да извършват дейност само на една детска градина или училище”.
Уважаеми колеги, така прочетен текстът изглежда наистина много добре. Само че аз питам вносителите и всички Вас: кой закон Ви ограничава да регистрирате „n” броя юридически лица и Вие да бъдете техен собственик? Няма такъв закон, който да Ви ограничава. Мога да регистрирам юридическото лице „x”, с него да регистрирам по съответния ред една частна детска градина или частно училище и сега, забележете – тук идва вече тънкият момент. Със същите тези документи ще регистрирам и останалите 10 – 15 или 20, колкото преценя, с различни обаче юридически лица.
Идва обаче моментът, в който аз като управляващ на всичките тези юридически лица, налагам една политика, която се оказва, че е порочна, нарушава закона, но ще бъде закрита само едната детска градина или само едното училище. Останалите, докато бъдат проверени, ще продължават да развиват примерно тези пороци, ще продължават да извършват тези нарушения, което вече става един прецедент. Ние даваме възможност с този текст накрая в ал. 3 да се извършва това безобразие.
Затова, уважаеми господин Председател, аз правя предложение в ал. 3 след думата „училище” текстът „и може да извършва дейност само на една детска градина или училище” да отпадне. Защо?
Първо ще разгледам и положителната част на този въпрос. Ако един екип от експерти и специалисти – много добри, решат да открият такава частна детска градина или училище, кой е в състояние да им забрани да създадат верига от детски градини и училища? Кой? Или те могат да бъдат кадърни и способни само в рамките на една детска градина и на едно училище, а не могат да бъдат кадърни и способни на две-три-пет в цялата страна?
Между другото и сега го имаме този прецедент юридически лица да използват името на вече създали си добро име училища, особено при езиковите училища. Няма да Ви давам пример, за да не правя реклама, но ще го кажа по-образно: частно училище „Азия” например си е създало едно добро име за една добра езикова подготовка, и се оказва, че двадесет и няколко юридически лица ползват из цялата страна това име „Азия”, и хората си мислят, че отиват при тези хора, които са експертите, специалистите, които ще дадат добра подготовка, а всъщност то не е така.
Ето затова мисля, че е добре тези последни няколко думи от ал. 3 в чл. 327 с нова номерация 330 да отпаднат, за да можем наистина да изчистим тези текстове, да има възможност за добър контрол и да има възможност родителите, децата, учениците да се ориентират кои са способните и при кои да отидат и да си платят, за да се обучават. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Разбрах Ви, господин Байрактаров.
Има ли реплики към това изказване?
Господин Местан, имате думата за реплика.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Байрактаров, предложението Ви е несъстоятелно, а защо, ще разберете, ако прочетете Закона в цялост. Полезно е Законът да се чете в цялост, защото не се състои от една разпоредба, която оспорвате. В противен случай изпадате в едно състояние, което сега ще Ви цитирам: дефицит на липса на недостиг. Този израз използвахте днес.
Помислете, замислете се, защото това е една ужасна тавтология. Тези три думи означават едно и също нещо – изпадате в състояние на псевдоинтелигентни хора, които използват друг често срещат израз като „фундамента на основата на темелите”, нали, дефицит на липса на недостиг. Изразът е Ваш. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Местан.
Втора реплика? Няма.
Дуплика желаете ли? Законът за образованието предполага все пак разговор по семантиката и на думите, но се надявам все пак да се придържаме към фокуса на самия Закон.
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Хубаво е когато някой излиза да прави реплики, да прави наистина реплики, а не да прави квалификации и Вие бяхте длъжен да прекъснете това изказване, господин Председател – първо.
Второ, има стенограма и аз от вчера пак Ви казвам, да се научите да си четете стенограмите и да си помните думите, които сте изказвали. Иначе изпадате в състояние на един много неприятен синдром и той се нарича „старческа деменция”. (Възгласи „Еее!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Байрактaров, помолихте...
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Не ме прекъсвайте, защото преди малко имаше квалификации, имаше най-различни състояния и определения, така че бъдете председател еднакъв за всички!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Байрактаров! Спазвайте правилника, моля Ви!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Нещо повече – нали старческата деменция е по-позната сред широката общественост като старческо оглупяване... (Народният представител Лютви Местан ръкопляска и напуска залата.)
Но, нали, не искам да изпадам в тези неща, защото когато стигнете в състояние на старческо оглупяване, обикновено заболяват хората и от една друга неприятна болест, а тя се нарича „варикоцелия”. Така.
Но да не изпадаме в тези състояния, защото наистина става смешно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Напомням Ви да се придържате към темата! В противен случай ще Ви отнема думата.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: А що се касае до предложението, което съм направил, то е свързано със съответния раздел по създаване на частни детски градини, целия механизъм за тяхната регистрация и на частни училища, както и за отнемането на разрешението за извършване на дейност. То е регламентирано само в този раздел, а не в целия Закон, уважаеми господине!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Байрактаров, щях да си взема бележка от Вашата препоръка, макар че я изразихте в дуплика, но аз Ви моля, ако искате да няма квалификации, самият Вие също да не ги използвате! (Реплика от народния представител Димитър Байрактаров.)
Моля, не влизайте в диалог с мен.
Уважаеми колеги, други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме направеното от господин Байрактаров редакционно предложение в чл. 327, ал. 3 – текстът след „училище”, тоест „и може да извършва дейност само на една детска градина или училище”, да отпадне.
Гласуваме редакционно предложение на господин Байрактаров.
Гласували 72 народни представители: за 5, против 23, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
Гласуваме анблок наименованието на Раздел III заедно с текстовете от чл. 330 до чл. 344 включително, последователно и хронологично там, където са подкрепени и където Комисията е редактирала членовете по вносител.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
Процедура – госпожа Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Предлагам на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника да удължим срока между първо и второ четене на Закона за опазване на земеделската земя с три дни, което ще рече до понеделник, 5 октомври 2015 г., 18,00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря за направеното предложение.
Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложената процедура от госпожа Караянчева.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Продължете с Раздел IV.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: „Раздел ІV – Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
Член 342.
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„В чл. 342, ал. 1 се създава т. 4:
„4. Държавните извънучилищни центрове – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промени и закриване.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Милен Михов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 342, който става чл. 345:
„Чл. 345. (1) В Министерството на образованието и науката се създава и води публичен регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в който се вписват:
1. държавните детски градини, държавните и общинските училища – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промени и закриване;
2. духовните училища – въз основа на решението на Министерския съвет за тяхното откриване, преобразуване и закриване;
3. частните детски градини и училища – въз основа на разрешението за вписване, промени, заличаване и отписване, издадено от министъра на образованието и науката;
4. специализираните обслужващи звена – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промени и закриване;
5. държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промени и закриване.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра по ал. 1, както и редът за вписване се определят с наредба на министъра на образованието и науката.”
Член 343.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„В чл. 343, ал. 1 думите „центрове за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищни центрове”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 343, който става чл. 346:
„Чл. 346. (1) Във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра по ал. 1, както и редът за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви.
Изказвания, уважаеми колеги? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо гласуваме неподкрепен от Комисията текст от народния представител Валери Жаблянов за чл. 342, ал. 1 за създаване на т. 4, гласуваме неподкрепен от Комисията текст.
Гласували 80 народни представители: за 5, против 63, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението от Валери Жаблянов и група народни представители за чл. 343, неподкрепено от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 5, против 62, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Гласуваме анблок наименованието на Раздел IV, текстовете на членове 345 и 346 по редакцията на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: „Глава деветнадесета – Административно-наказателни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава деветнадесета.
Член 344.
Предложение от народния представител Борислав Великов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„В чл. 344, ал. 3 след думите „длъжностни лица, определени от” се добавят думите „министъра на образованието и науката за държавните институции и от кмета на общината за общинските”.
В чл. 344, ал. 4 след думите „се издават от” се добавят думите „министъра/кмета на общината или от овластени от тях длъжностни лица”.
В чл. 344, ал. 5 след думите „приход на бюджета” се добавят думите „Министерството на образованието и науката или”.
В чл. 344, ал. 5 думите „центровете за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищните центрове”.
Алинея 6 – нова:
(6) В случаи, че родителите (настойниците) не са в състояние да заплатят глобите по ал. 1 и 2 те полагат общественополезен труд във вид и обем, определени от кмета на общината.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Стефани Михайлова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 344, който става чл. 347:
„Чл. 347. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на организация в детска градина или училище, или подлежащи на задължително училищно образование, записани в дневна, вечерна, дистанционна или комбинирана форма на обучение в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение по чл. 124, ал. 2, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100 до 500 лв.
(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.
(6) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от него длъжностно лице.
(7) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 345, който става чл. 348.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 346, който става чл. 349:
„Чл. 349. (1) Автор или издател на познавателна книжка, учебник или учебен комплект, който разпространява произведението в отклонение от одобрения проект, без да са налице условията по чл. 161, ал. 4, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) При повторно извършване на нарушенията по ал. 1 се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 347, който става чл. 350.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 348, който става чл. 351:
„Чл. 351. (1) Който не изпълни в срок задължително предписание по чл. 264, ал. 3, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 349, който става чл. 352:
„Чл. 352. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 348, 349, 350 и 351 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на образованието и науката, а наказателните постановления се издават от министъра на образованието и науката или от овластени от него длъжностни лица.
(2) Събраните средства от глоби и имуществени санкции за нарушенията по ал. 1 се внасят в приход по бюджета на Министерството на образованието и науката.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 350, който става чл. 353.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви.
Колеги, изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението на народния представител Валери Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 7, против 56, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Гласуваме наименованието на Глава деветнадесета и членове от 347 до 353 включително, последователно, там, където са подкрепени по вносител и където са редактирани от Комисията. Гласуваме подкрепени от Комисията текстове.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно.
Преди да обявя почивката до 12,00 ч., съобщение:
Уважаеми колеги, днес в 11,30 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита фотоизложба, разкриваща красотата на Антарктида, дейността на българските полярни изследователи и актовете на Народното събрание, с които България става част от Договора за Антарктида.
Всички народни представители са поканени на откриването.
Почивка до 12,00 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да влязат в залата, заседанието продължава.
Докато се съберем, едно съобщение:
На 30 септември 2015 г., на основание чл. 82 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, народните представители Георги Ковачев, Петър Петров, Георги Недев, Кънчо Филипов, Росен Петров, Светлин Танчев оттеглят внесения от тях Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 554-01-69.
Колеги, в заседанието преди почивката при справка със стенограмата се установи, че не съм подложила на гласуване две неподкрепени предложения на господин Жаблянов и група народни представители, които са на стр. 341 от доклада за членове 301 и 303 по вносител.
Подлагам на гласуване предложенията на господин Жаблянов и група за изменение на чл. 301 и чл. 303 по вносител, които Комисията не подкрепя.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Знаете след почивката къде да ги търсите.
Няма кворум. Прекратете гласуването.
Предвид силното движение на народни представители в залата, подлагам на гласуване предложенията на господин Жаблянов и група народни представители по чл. 301 и 303 по вносител, неподкрепени от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 10, против 52, въздържали се 14.
Предложенията не са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: „Допълнителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Предложение от народния представител Борис Станимиров.
Комисията не подкрепя предложението:
„Към §1 от Допълнителните разпоредби се добавя т. 24, която гласи:
„24. В чл. 5, т 6 „Принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи”, включват и информираност за престъпленията на тоталитарните режими в Европа, включително на комунистическия режим в България по смисъла на Закона за обявяване на комунистическия режим за престъпен (Обн. ДВ. бр. 37 от 5 май 2000 г.)”.”
Предложение от народния представител Лютви Местан и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В Допълнителните разпоредби т. 8 на § 1 се изменя както следва:
„Майчин език” е езикът:
а) на малцинството, което традиционно или в значителна степен населява територията на Република България и към което ученикът и неговите родители се самоопределят като принадлежност;
б) на децата на чужденците, пребиваващи на законно основание и/или упражняващи трудова дейност на територията на Република България или са придобили статут на бежанец.”
Предложение от народния представител Михо Михов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В Допълнителните разпоредби в § 1 да бъде добавена нова точка 24 с текст: „т. 24 „Екстрени ситуации са пожари, наводнения, земетресения, масови сбивания, терористични актове и други, които нарушават нормалното функциониране на образователната структура”.”
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В § 1, т. 1 се добавя буква „г”:
г) в тежко материално състояние поради нисък икономически статут на семейството.
В § 1 се създават нови точки 3-5, а останалите точки се преномерират:
„3. „Обучение” е системен и целенасочен процес на формиране на компетентности у децата и учениците, основан на взаимодействия на участниците в процеса и осъществяван вътре и извън образователните институции.
4. „Образование” е официално призната съвкупност от компетентности, формирани в резултат на процеса на обучение и даващи възможност за продължаване на обучението в следваща степен на образование.
5. „Възпитание” е системно въздействие върху децата и учениците с цел усвояване на поведенчески модели и формиране на навици;”
Предложение на народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Валери Жаблянов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Автор” е физическо лице или физически лица, които в резултат на творческа дейност са създали:
а) познавателна книжка и/или учебник и/или учебен комплект, които се ползват в системата на предучилищното и училищното образование;
б) проект на познавателна книжка и/или проект на учебник и/или проект на учебен комплект, с който да участват в открита от Министерството на образованието и науката процедура по оценяване и одобряване.
2. „Болничен учител” е учител, който е назначен само за обучение на деца и ученици по време на техния престой за лечение в болница.
3. „Българи, живеещи извън Република България” са българите по смисъла на чл. 2 от Закона за българите, живеещи извън Република България.
4. „Възраст за даден клас” е съответната за този клас възраст на учениците, които са постъпили в I клас в учебната година с начало в годината на навършването на 7-годишната им възраст, не са повтаряли нито един от предишните класове, не са пропускали учебна година и не са завършвали повече от един клас за една учебна година.
5. „Дейности, които са обект на държавна политика” са дейностите, изпълнявани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, до които децата и учениците имат осигурен равен достъп и са пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, придобиването на основно и средно образование и/или професионална квалификация или с подкрепа на личностното им развитие. Тези дейности нямат икономически характер, определят се с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в съответствие с този закон и при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет.
6. „Дете или ученик в риск” е дете или ученик:
а) без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени;
б) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание във или извън семейството му;
в) в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, интелектуално и социално развитие.
7. „Дете или ученик с изявени дарби” е дете или ученик с трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници.
8. „Държава членка” е държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.
9. „Електронно издание” е информация, представена в цифрова форма, чрез използване на общоприет стандарт за нейното визуализиране на компютър, мобилно устройство, телевизор с мрежова свързаност или друго подобно устройство, която включва учебно съдържание, тестове, справочни материали, връзки към външни ресурси, речници, образователни игри, мултимедия, изображения, аудио- и видеоклипове, анимации, виртуална реалност и други, даваща възможност за гъвкаво, интерактивно и адаптивно обучение, без ограничение на времето и мястото и начина на достъп, навсякъде и по всяко време.
10. „Издател на познавателна книжка, учебник и учебен комплект” е физическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон, или юридическо лице, на което авторите са предоставили авторските си права за участие в открита от Министерството на образованието и науката процедура по оценяване и одобряване, както и за последващите от това дейности по отпечатване и разпространение.
11. „Квалификационен кредит” e измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите по чл. 222, ал. 1. Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени.
12. „Ключови компетентности” са комплекс от взаимозависими знания, умения и нагласи или отношения, необходими за личностното развитие на индивида през целия живот, за изграждането на активна гражданска позиция и участие в социалния живот, както и за пригодността му за реализация на пазара на труда, определени на национално равнище в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот, приета с Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.
13. „Курс за ограмотяване” е обучение за придобиване на компетентности за началния етап на основното образование, достатъчни за продължаване на образованието в следващ етап.
14. „Майчин език” е езикът, на който говорят в семейството си:
а) децата и учениците от етническите малцинствени групи, които традиционно или в значителна степен населяват територията на Република България;
б) децата на гражданите на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи трудова дейност на територията на Република България.
15. „Образователна среда” е съвкупност от условия, фактори и елементи, гарантиращи ефективно протичане на образователния процес и активно взаимодействие на всички заинтересовани страни за постигане на устойчивост при функционирането на системата на предучилищното и училищното образование.
16. „Обучителни организации” са организации, създадени в съответствие с Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за кооперациите, за осъществяване на дейност по обучение, поддържане и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
17. „Обща европейска езикова рамка” (за учене, преподаване и оценяване) е акт на Съвета на Европа, изготвен в съответствие с Препоръки R (82) 18 и R (98) 6 на Комитета на министрите „за постигане на по-голямо единство между страните членки”, който представлява обща основа за разработване на учебни програми по чужди езици, нормативни актове, изпити и учебници. Тя определя знанията и уменията, които трябва да бъдат придобити по чужд език за целите на успешната комуникация чрез нивата на компетентност, които позволяват да се измери напредъкът на обучавания както на всеки етап от обучението, така и в дългосрочен план.
18. „Отпадане от училище” е отписването от училище на ученик до 18-годишна възраст на основание чл. 173, ал. 2, т. 2 и 3 преди завършване на последен гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго училище.
19. „Печатно издание с електронен вариант” е печатно издание с версия, представена в цифрова форма, даващо възможност за визуализиране на процеси, явления и действия и за интерактивно обучение.
20. „Повторно” по смисъла на чл. 347 – 351 е нарушението, извършено след една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същото нарушение.
21. „Преждевременно напуснал училище” е лице на възраст между 18 и 24 години, завършило най-много основно образование, което не участва в никаква форма на образование или обучение.
22. „Приобщаващо образование” е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.
23. „Психо-социална рехабилитация” е комплекс от дейности за подпомагане на учениците със затруднения, увреждане или разстройство на тяхното психично здраве за постигане оптимално ниво на самостоятелност и за придобиване и прилагане на умения, необходими за пълноценно участие в училище.
24. „Ресурсно подпомагане на деца и ученици” е осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, основана на оценката на потребностите на децата и учениците, което включва осъществяване на дейности от специалисти, насочени към личностно развитие на децата и ученици със специални образователни потребности, и с оглед постигане на целите, заложени в плановете за подкрепа и в индивидуалните им учебни програми.
25. „Рехабилитация при комуникативни нарушения” е комплекс от дейности за подпомагане на деца и ученици със затруднения, увреждане или разстройство на езика, говора, познавателните процеси и социалното поведение.
26. „Родител” е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.
27. „Специални образователни потребности” на дете и ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.
28. „Трета държава” е всяка държава, която не е член на Европейския съюз и не е държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
29. „Ученик с хронични заболявания” е ученик със среднотежки, компенсирани и реконвалесцентни форми на съответното хронично заболяване.
30. „Учител – наставник” е учител, който подпомага стажант-учител или новоназначен учител и му оказва методическа подкрепа за ефективното включване в образователния процес, мотивира професионалното усъвършенстване и кариерно развитие.
31. „Финансиращ орган” е първостепенният разпоредител с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси, от чийто бюджет се финансират дейностите в училището, в детската градина, центъра за подкрепа за личностно развитие или в специализираното обслужващо звено.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата, за да защитя предложението, което сме направили от Реформаторския блок, вносител е колегата Борис Станимиров, за нова точка 24.
То не е подкрепено от Комисията, но мисля, че, колеги, можем да гласуваме по съвест наистина за това предложение, а то касае наистина донякъде тази добра практика, която това Народно събрание вече създава и тя е да дава адекватна оценка на комунистическия режим в България, и престъпленията, които са извършвани през тези години.
Това, което сме предложили от Реформаторския блок, е като точка 24 по вносител да бъде добавена една легална дефиниция по отношение на това какво включва образованието за гражданска позиция, образованието, което децата получават за това що е правова държава и като част от него е редно те да получават информация и за престъпленията на тоталитарните режими в Европа, в това число, разбира се, и за комунистическия режим, който е обявен, както знаете, със закон за престъпен.
Това е нашето предложение и аз Ви моля наистина по съвест, който както прецени, да го подкрепи евентуално. Наистина тези неща е важно да се казват. Важно е това поколение, което расте и което е родено след 1989 г. наистина да знае какво се е случвало и да имат задължение хората, които преподават и обучават, наистина да казват тези неща, така както са били. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Методи Андреев – за изказване.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Този текст, под който и аз съм се разписал, е изключително важен.
Важен е, защото 25 години в нашата държава фактически не беше поставено в нито една учебна програма изучаването не просто на комунистическия режим, а на тоталитарните режими преди и след 9 септември. Поради тази причина има направени много изследвания, които показват тотално непознаване на тази най-нова история.
В развитите демокрации в Европа тази история е обект на сериозен научен интерес, който се изразява в създаване на пособия, на различни факултативни форми, работилници, дискусии, извънкласни и класни форми за изучаване на това най-близко минало.
Един от основните мотиви на това, че не бивало това да бъде текст от закон е, че ние не можем да казваме в закон какво трябва да се изучава. Това трябвало да бъде част от учебната програма.
Добре, аз приемам такава една теза, но питам: поради каква причина 25 години в условията на демократично развитие нито едно правителство, подчертавам – нито едно правителство, включително и това, в което съм бил народен представител на ОДС от 38-ото Народно събрание, нито едно правителство не включи изучаването на този текст, на тази история в учебните програми на нашата държава? Питам: защо? От какво се срамуваме? Ние демокрация ли правим или правим посткомунистическа форма на управление?
Основните изводи, които всеки един млад човек трябва да си направи, се дават от учителя – в началния или в средния курс. Ненапразно в Европа има изключително много разнообразни такива курсове, които са насочени именно към основния и към средния курс.
И аз ще си позволя да цитирам какво се изучава в европейските държави – тези, които са били заедно с нас, когато сме правили промените.
Първо, има една интернационална инициатива „За да не забравим: памет за тоталитаризма в Европа”. Това е христоматия за ученици от горните класове за средно образование в цяла Европа. Автор – Джилиан Пърс.
След това в Албания – започвам с Албания, чуйте какво има в Албания: учебна програма под надслов „Нова перспектива в преподаването на история на комунизма в Албания” за VIII и IX клас.
В Германия: учебна програма за ученици от средния курс, за 15-19-годишните – „Комунистическото управление в Източна Германия”. Други форми на обучение в Германия – семинари, работилници, дискусии и други.
Естония: учебно помагало за ученици от средния курс „Христоматия за средните училища. Престъпленията на комунистическия режим”.
Латвия: обучение чрез интерактивни уроци на тема „Съветските масови депортации”.
Румъния: факултативен курс на обучение за гимназии „История на комунизма в Румъния”. Целева група – ученици от горните класове на средния курс, 17-19-годишни. Учебни помагала на тема „Човешките права в съвременната история на Румъния”. Целева група – ученици на възраст 10 до 14 години.
„Да учим историята чрез опита от миналото” е назована тази програма – „Обикновени граждани под надзора на Секуритате в периода 1970 - 1980 г”.
Словакия: учебно помагало „Пътуване през времето”. Целева група – ученици от основния и средния курс.
Чехия: „Истории на несправедливостта”, филмов месец в училищата.
Питам следното нещо: защо в нито едно училище, в нито един университет, на нито едно ниво от нашето образование никога, подчертавам – никога, през тези 25 години, не е имало никаква образователна инициатива, подета от Министерството или от някакви граждански сдружения, които да дадат реална представа за това какво се е случило преди 9 септември и какво се е случило след 9 септември?
И поради това, че явно в България няма воля, основно политическа, защото не е тайна, че периодично в България на власт идва БСП в някаква форма на коалиция, видяхме как те защитаваха своето минало, как те не приемат оценката на обществото какво е било това минало и е ясно, че няма как България да изгради сериозни съпротивителни възможности срещу тоталитаризма като цяло, срещу диктатурите като цяло. Затова е необходимо обучение, затова е необходимо ново знание, а това ново знание, след като няма доброволен начин това да стане, то трябва да стане чрез закон. Затова трябва да го напишем в закон, за да се знае, че това е абсолютно изискване за развитието на съвременното общество.
Срамота ще е, ако ние не подкрепим това предложение. Това означава ние да станем, както колегите в ляво – да прикриваме истини от миналото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Към колегите, които се изказаха до момента по това предложение – предлага се нова т. 24 в чл. 5, т. 6 от вече гласуваните текстове да се запише този текст, който те предлагат, но връзка между това, което сме гласували в чл. 5, т. 6... (Реплики.)
Това да бъде изцяло нова точка? (Шум и реплики.)
В чл. 5 се говори за основните цели на предучилищното и училищното образование.
Те са: точка 5 – ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията му.
Точка 6: формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. (Шум и реплики.)
Реплики към господин Андреев? Няма.
Изказване на господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! В духа на аргументацията на вносителите това предложение е даже недостатъчно. Вие трябваше да предложите като основни учебни помагала да бъдат включени архивните материали на Комисията по досиетата, които да бъдат изучавани в горния курс на средното образование. Там да бъдат изпитвани децата за имената на служителите на Държавна сигурност и за сътрудниците. И да се повиши взискателността по този въпрос, да се правят възстановки на издевателства от предишните десетилетия, като това се прави под формата на различни ролеви игри, възстановки, за да могат децата добре да разберат това, което е ставало и което те изучават.
Както в една сполучлива вестникарска статия беше отразена дискусията по един подобен въпрос преди, а тя гласеше следното: „Докато депутатите отмениха давността за престъпленията на комунизма, изтече давността за престъпленията през прехода”. Така че в този дух можете да продължавате още, но, госпожо Председател, аз мисля, че има отчасти някаква рационалност в предложението, но ако то бъде значително редакционно променено.
Аз предлагам след текста „принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи” останалият текст да отпадне, а да се допълни със следната редакция: „включително постиженията и посегателствата по отношение на основни права на гражданите през XX век”. Така че, когато се изучава историята на XX век, тя трябва да се изучава в пълнота.
Вие не можете да кажете: дайте да вземем един отсек от тази история, в него ние да я представим и да я пренапишем, както сега ни е удобно, така че наред с това, че са съществували лагери, които са били реакция на други лагери от преди 9 септември 1944 г., че е имало посегателства срещу живота на определени хора като реакция на избиването на стотици хиляди хора преди това, нека тази история да се познава в нейната пълнота. Нека да се каже, че имаше ограничаване на политическите права и свободи, включително на възможностите за сдружаване и политическа изява, но в същото време през този период България дали постигна значителен икономически напредък, всеки един човек имаше работа, всеки можеше да учи безплатно, да се лекува безплатно, да почива, да има сигурни старини. Нека по тези въпроси да се говори. Защо се страхувате?
Ако вие сте радетели на истината, трябва да приемете тази редакция. Ние не се страхуваме и не отричаме нищо от историята. Тя трябва в основни линии да се знае, но Вие просто искате да си пренаписвате историята, да се занимавате само с един отминал период и по този начин да оправдавате собствената си актуална политическа и управленска несъстоятелност.
Продължавайте по този път, но той тогава единствено може да прозвучи като една шега, която днес по друг повод беше изказана или несъзнателно, че ако преди едни е трябвало да бъдат наказвани или отпращани, както Вие искате, в Сибир, сега ще трябва парламентът след демократичния период да заседава в Антарктида.
Не мисля, че това е пътят на България. Ние трябва да се занимаваме сериозно с днешните проблеми и пак казвам – моята редакция не изключва отчасти Вашата идея, но този текст или въобще не трябва да бъде тук, защото той не пояснява друг текст от основите разпоредби, но ако все пак решите да включите такава допълнителна точка, тя трябва да бъде в това по-широко съдържание, което не рамкира предмета, което при сегашното многообразие на учебници и учебни помагала дава възможност да се разгърне тази дискусия и всеки, който иска, да може да вникне в нея, дори да избере тези елементи, които смята за най-полезни.
Вместо да се занимавате и с тези упражнения, тук са приети и някои допълнителни текстове, които трябва пък да напишете в Допълнителните...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате ли в писмен вид предложението?
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, ще го продиктувам, но само още една друга бележка да направя по т. 29, където определяте и би трябвало на разбираем език да се разбира какво е ученик с хронични заболявания.
Наред с всичко друго накрая казвате „реконвалесцентни форми на съответното хронично заболяване”. Сигурно всички медици могат да разшифроват този текст, но едва ли някой учител може да разбере за какво става дума, така че напишете и текстове, които да поясняват Допълнителните разпоредби.
Моето предложение, госпожо Председател, с което завършвам изказването, е в т. 24, ако тя не отпадне, след запетаята да отпадне останалият текст и да се замени с думите „включително постиженията и посегателствата по отношение на основни права на гражданите през ХХ век”. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Не сме приели този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дайте го писмено, че не можах да го запомня.
Реплики към господин Стоилов?
Господин Андреев – първа реплика.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Господин Стоилов, във Вашето изказване има две части – едната е конструктивна, другата е деструктивна. Ще започна от деструктивната, за да не оставя лошо впечатление накрая.
Имаше един Ваш съпартиец, казваше се Филип Боков, който в началото на Прехода от тази трибуна изрече едно от най-наглите изказвания в този парламент – че Вие от БСП приемате вината с мезета.
Извинявайте, господин Стоилов, но Вие сте доктор по право, Вие сте университетски преподавател и не Ви е позволено да не знаете, че в Германия има обучения, ходят студенти, ходят ученици точно там – в тяхната Комисия по досиетата, в Комисията на Мариане Биртле. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.) Там си провеждат семинари, там правят обучения, за да няма никога повече в Германия комунизъм.
Който от Вас социалистите е ходил в Будапеща, сигурно е посетил така наречения „Музей на тоталитаризма”, защото в Будапеща по време на режима на Хорти е имало фашизъм. Там, като влезете в този музей, ще видите един руски танк Т-34 как е с пречупено дуло. Ще видите във всички зали, разделено на две – от едната страна престъпленията на нацизма и фашизма, от другата страна – престъпленията на комунизма.
Така че, господин университетски преподавател, не злоупотребявайте с мнението ми за Вас – че сте високо интелигентен информиран човек.
Втората част, която е конструктивната. Ако Вие внимателно сте чували какво предложих, аз предложих следното нещо: да се изучава най-новата история на диктаторските режими преди девети и след девети септември. Никой не отрича, че демокрацията започва от десети ноември. Никой не спори по въпроса, че преди девети септември също е имало моменти на диктатура, но нека да научим истината.
Вярно ли е, че Септемврийското въстание е първото антифашистко въстание в Европа, та го пише още в учебниците? Срамота! Вярно ли е, че атентатът в „Света Неделя” е така, както е писан в учебниците? Вярно ли е, че Георги Димитров е учителят на българския народ? Убиецът на българския народ?! Вижте, тези неща трябва да ги наречем с истинските имена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето за реплика изтече, господин Андреев.
Втора реплика – господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа, господин Стоилов! Защо децата в училище трябва да са запознати с фашизма и комунизма и с безобразията, вършени в тези периоди, за да не се повторят тези неща никога вече? Тоест, ако искаме никога вече тези неща да не се случат нито в България, нито в Европа, ако може, въобще да не се случват, децата трябва да бъдат запознати за какво става въпрос, защото има страшно много заблуди.
Чухте ли самото изказване, колеги – виждам, че сте уморени днес – на колегата Янаки Стоилов? Той казва така: през комунизма нямало безработица, всички имали здравеопазване, всички имали пенсии, всички били щастливи. Ама така ли беше, това вярно ли е? (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Това вярно ли е, колеги? И понеже не е вярно, понеже това е лъжа, затова децата трябва да бъдат запознавани, за да не вярват в такива лъжи, да не бъдат заблуждавани именно по този начин. Защото ако не изучават престъпленията на комунизма и фашизма в училище, ще бъдат лъгани по този начин.
Бих питал следното нещо: сега в Северна Корея сигурно всички имат работа. Там едва ли има безработица, всички формално имат работа. Ама всички имат работа. Всички формално имат и здравеопазване, всички формално имат и пенсии. Е, щастливи ли са тези хора?! Това ли е образецът, който искаме?!
Понеже всички ние, които искаме България да се развива като демократична европейска държава, не искаме повече комунизъм или фашизъм в България. И двете са много лоши, не можем да кажем кое е по-лошо. И двете са от различните страни на една и съща монета. Затова в училище престъпленията на комунизма и фашизма е редно да бъдат изучавани – за да могат децата да знаят, и когато някой се опита да им каже, че тогава българинът е бил по-щастлив – по време на комунизма или фашизма, или фашизма някъде в Европа, че хората са били по-щастливи, тогава децата да знаят, че това не е вярно, че това е лъжа и да не се подвеждат по такива инсинуации. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Затова трябва да има такова образование в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика – господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Все пак се налага да отговоря, въпреки че репликите, които ми се отправиха, са дори под нивото на училищни възпитатели, защото това са примитивни аргументи от хора, които виждаме как са готови да преподават българска история.
Господин Димитров като говори за комунизма и фашизма, част от тези понятия не са категориално точни, защото системата, която съществуваше в България десетилетия наред, не е комунистическа. Тя е била доминирана от комунистическата партия. Тя може да бъде наричана държавен социализъм, държавен капитализъм според някои, но Вие трябва да се занимавате по сериозно със същината на проблемите, а не с идеологическите клишета, защото по този начин възпроизвеждате някакви примитивни стереотипи, които не говорят истината.
Освен това, когато сравнявате в някои отношения сравними системи, трябва да си давате сметка и за разликите, защото според комунистическата идеология един от водещите принципи е на интернационализма и принципа на равенството на различните народи, а фашизмът или национализмът се основа върху изключителността на една раса, нация – това са противоположни неща.
Уважаеми господа, тук не е някакъв семинар, за да навлизаме в дискусия по тези въпроси. Те само показват, че Вие не искате да се опознаете историята в нейната дълбочина и пълна фактологическа яснота. Вие искате, след като подценявате възпитателната функция на българското училище, да насаждате определени клишета и да промивате съзнанието на новото поколение по подобен начин, по който е правено в ранния социализъм. Вие сте много изостанали. Вие възпроизвеждате с обратен знак това, което отричате. (Реплика от народния представител Методи Андреев.) Не за първи път често най-големите врагове много си приличат. Имало е такива дискусии и по други теми в българския парламент – тези, които най-много взаимно се отричат, най-накрая се оказва, че са двете страни на една и съща монета.
Затова смятам, че моето предложение е много по смислено, и ако въобще смятате тази тема да се засяга, трябва да го подкрепите. Ако не го подкрепите, трябва да отхвърлим това, за което се говори, защото, пак казвам, Вие не правите никаква стъпка към обективиране на познанието в училището. Вие се опитвате да насадите единствена, правилна идеология, която трябва да изповядват децата, които учат в това училище. Това оспорваме ние и няма да го приемем, каквото и да напишете. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – Юлиан Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Госпожо Председател, дами и господа! Аз съм съвносител по текста, който широко се дебатира днес в пленарната зала, като основният ми довод е едно от най-големите, да не кажа, най-голямото престъпление, което извърши комунистическият режим – насилствената македонизация на българите в Македония. Престъпление, което е престъпление срещу човечеството; престъпление, което отроди милиони българи да бъдат други; престъпление, допуснато след Девети септември от комунистическата партия на България, на която днес БСП е наследник, и те твърдят това, изпращайки учители от Югославия в Пиринска Македония и карайки децата насилствено да учат лъжеистория и уж македонски език. (Реплики от БСП ЛБ.)
Искам да попитам БСП: кога ще се извините за това престъпление?
Излезте на тази трибуна и кажете: „Ние се извиняваме!” – както се извинихте за възродителния процес. Ако сте българи, ако отричате престъплението, което е направено, излезте тук и кажете: „Ние, БСП, като наследници на БКП, се извиняваме на македонските българи за това, че насила ги правехме други и искаме прошка”. Ако сте мъже, направете го! Не правете само салтанати на ДПС, а направете това, което очаква българският народ от Вас.
Ако Вие го направите тук и сега, въпреки че съм съвносител, няма да гласувам за този текст.
Призовавам Ви: излезте и го направете! Поемете вината и поискайте прошка! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика?
Заповядайте, господин Станимиров.
БОРИС СТАНИМИРОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ангелов, с репликата си искам да благодаря, че напомнихте за насилствената македонизация и точно заради нея да Ви призова да подкрепите този текст.
Искам да подчертая, че като вносител очаквах, разбира се, емоционална реакция, но по същество това предложение е по-скоро техническо. То отразява въздействието на други закони от действащото българско и европейско законодателство върху новия Закон за училищното и предучилищното образование, който в момента разглеждаме.
Имаме действащ закон, който определя комунистическия режим като престъпен; имаме решение на Наказателния кодекс, който определя престъпленията на този режим като неподлежащи на давност, тоест особено опасни; имаме декларация на Четиридесето народно събрание в подкрепа на Пражката декларация за тоталитаризма. Смятам, че е съвсем логично тези нормативни актове, както и многото европейски нормативни актове, да бъдат отразени и в нашия Закон, още повече че Декларацията на Европейския парламент относно Европейската съвест и тоталитаризма от 2009 г. изрично съветва правителствата да обърнат особено внимание на обучението по история заради тези режими.
Приятно съм изненадан от колегите от левицата, които обръщат внимание, че трябва да се изучават всички тоталитарни режими. Точно това е нашето предложение. Европа, включително и България, осъждат еднозначно тоталитарните режими на ХХ век. Това предложение ни повече, ни по-малко от това да предлага да се изучават престъпленията на тоталитарните режими от ХХ век – всички тоталитарни режими, които са еднозначно категоризирани за международната общност като престъпни и опасни. Целта е да даваме информираност на младите хора, за да си формират обективно мнение и те да знаят защо тези режими са престъпни, защо те са човеконенавистни, защо тези идеологии са опасни. По този начин да има превенция върху възраждането на тези идеологии в наши дни. Виждаме ги, че постоянно се опитват да изникват. Има ги както отляво, така и отдясно.
Затова Ви моля, подкрепете този Законопроект, за да не сме единствената страна, която отказва да преподава част от травматичната история на ХХ век.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател! Господин Ангелов, използвам темата, която поставихте, наистина да кажа, че през втората половина на 40-те години са предприети недопустими действия по отношение на хора с българско самосъзнание, които са се върнали от територията на Македония именно защото смятат, че са българи. Някои от тях са били принудително записвани с народност или националност като македонци. Това наистина не трябва да бъде допускано, да не бъде повтаряно. То е било в тогавашния контекст на опитите да се направи голяма Балканска федерация с участието на България и една страна, която да бъде достатъчно силна, така че да не бъде подвластна на великите сили.
Това в случая е само обяснение, а не оправдание на тези обстоятелства. Казвам го, защото сме се стремили историята да бъде изследвана и да бъде разбирана такава каквато е.
Когато говорите, вече не Вие, в рамките на темата да кажем всичко, което е било, ние трябва да кажем както положителните, така и отрицателните неща.
Защо примерно, когато се връщаме назад в средновековната история, казваме, че България има славни страници в своята история, има и мрачни периоди, а когато се говори за ХХ век, Вие искате да говорим, че само България е била едва ли не някакъв концлагер. Какво постигате с това нещо? Какво самочувствие давате на тези хора, които искаме да живеят през ХХІ век в България? Бъдете реалисти, бъдете отговорни към историята и към настоящето. Не бъдете политически примитиви. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, ще си позволя един цитат отпреди много години:
„Нашата партия признава създадената обективно след Втората световна война във Вардарска Македония Народна република Македония в рамките на ФНРЮ.
Също така признаваме, че в Народна република Македония се формира македонско национално съзнание. То се формира на противобългарска основа, а ние сме решително против това и смятаме, че ако този въпрос не се урегулира, ще бъде постоянен източник за дрязги, за смущения и пречки в нашето развитие.
И през средните векове, и в новата история, и в най-новата история Македония е съществувала само като териториално и политическо понятие, а не като етническо понятие, не като обособена народност.
Населението от Пиринския край е част от българската нация. Никаква македонска националност там няма и не може да има. Там не стана обособяване на македонско национално съзнание, както във Вардарска Македония, въпреки че ние много съдействахме на това и най-малко може да става дума някога то да се присъедини към тази нация.
Така че всичко, което ние вършихме досега – налагане на език, налагане на друга националност, налагане да се пишат македонци и така нататък – това беше насилие върху волята на това население. Следва в бъдеще да се противопоставяме на всякакви аспирации, откъдето и да идват те, това население да се таксува като македонска националност”. Тодор Живков – месец март, 1963 г., Пленум на БКП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Госпожо Председател, дами и господа! Първо, господин Стоилов, тук не става въпрос за хора, които са дошли от Македония в България, които са записани македонци, а става въпрос за коренното население на Пиринска Македония. Така че, когато се изказвате, изказвайте се коректно.
Говорим за българите от Пиринска Македония, които бяха насила правени други; българите, които бяха помакедончени във Вардарска Македония, впоследствие в Албания, в Егейска Македония и в Гърция.
Това какво е казал Тодор Живков през 1963 г. не означава нищо! Докато Вие не кажете: „Ние се извиняваме за това мракобесие, това което сътворихме, това което сътвори Коминтерна”! Извинете се! Излезте на тази трибуна и кажете: „Извинявайте, българи от Македония!” (реплика от народния представител Таско Ерменков), както го направихте за възродителния процес. Направете го! (Реплика от народния представител Таско Ерменков.) Направете го и го кажете! Бъдете мъже! Когато Ви изнася, сте мъже, когато не Ви изнася, не сте мъже. Това е истината. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, правя процедура по прекратяване на дебата със следните два аргумента.
Първо, този дебат беше доста обстоен и по същия начин обострен в Комисията. Разбира се, и двете страни останаха неудовлетворени.
Второ, ние днес тук не сме на лекция по история, а темите, които се разглеждат в българското образование, са предмет на учебните програми, в никакъв случай – на Закона за предучилищното и училищното образование.
Процедура по прекратяване на дебата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направената процедура. (Народният представител Велизар Енчев иска думата за обратно становище.)
Ама Вие си говорите там с колегите. Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Чакаше указание.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Не, не знаех процедурата.
Не чакам ничие указание и много добре го знаете.
Обратна процедура. Смятам, че дебатът трябва да продължи. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Да, защо не? Ако се страхувате от нещо, Вие ще гласувате предложението на госпожата, ако не се страхувате, ще гласувате моето предложение, тъй като имам конкретно предложение, което искам да направя, към господин Методи Андреев. То съдържа само две изречения, ако ми позволите да го направя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Направете го.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Предлагам към казаното от господин Андреев – съгласен съм, господин Андреев, Вашата кауза е антикомунизмът. Към това, което предлагате, предлагам да се постави запетая и да се напише: „включително да се изучават рецидивите на демократичния преход в България (единични ръкопляскания от БСП ЛБ), по време на който се създадоха криминалните групировки (СИК и ВИС), финансовите и строителните пирамиди и кредитните ни милионери.” Това предложение е тук.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): То не е допустимо. Как ще пишем фирми в Закона?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ми го дадете писмено. Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване процедурата за прекратяване на разискванията по § 1.
Гласували 98 народни представители: за 78, против 17, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Поколебах се, но реших, че трябва да взема думата. Остро възразявам срещу това, че подминавате такъв тип изказвания като на колегата Янаки Стоилов и ги премълчавате. Не може, недопустимо е, колеги сме всички тук в залата, да излиза един народен представител и от висотата на – да не казвам какво, да нарича една част от народните представители „политически примитиви”. Това е недопустимо, това е публична обида. Иначе биха могли да се кажат много неща като възражения.
Искам да Ви кажа, господин Стоилов, че първият народен представител в това Народно събрание, който е заявил, че има македонска нация, се казва Димитър Благоев – през 1919 г., който е основал Вашата партия. Нали така? Много други неща могат да бъдат казани в тази насока.
Дебатът би бил интересен, но, разбира се, не бива да отделяме сега толкова време. Не си позволявайте такова отношение към колегите, защото това е недопустимо. Не знам от висотата на какво си позволявате да наричате хора, които имат своя позиция, „политически примитиви”?! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Приемам процедурата по начина на водене. Признавам, че такава реплика точно в този смисъл не съм чула, вероятно съм била разсеяна тук и с текстовете. Ще направя справка със стенограмата, но във всички случаи са недопустими подобни квалификации към народните представители, без значение от коя страна на залата
идват те.
Колеги, моля да се придържаме към добрия тон, въпреки емоциите, които е съвсем нормално да влагаме при такива остри политически дебати, каквито се водят и в момента.
Подлагам на гласуване наименованието „Допълнителни разпоредби”, което е подкрепено от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Наименованието „Допълнителни разпоредби” е прието единодушно.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Борис Станимиров и група народни представители за нова т. 24 към § 1 – „Допълнителни разпоредби”, в редакцията на тяхното предложение, което е на стр. 382 от доклада на Комисията. (Реплики от народния представител Янаки Стоилов.)
Момент, отменете гласуването!
Имате предложение за кое?
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Редакция в тази т. 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, това предложение не е подкрепено. Вие правите предложение на неподкрепено предложение. Ако този текст се приеме, тогава ще подложа на гласуване двете предложения – на господин Янаки Стоилов и на господин Велизар Енчев. Но те са по текст, който в доклада не е подкрепен, и аз съм длъжна при гласуванията да ги поставям на гласуване в тази поредност.
Поставям на гласуване предложението на господин Борис Станимиров и група народни представители за нова т. 24 в редакцията й, която е на стр. 382, и това предложение не е подкрепено от Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 21, против 23, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване, господин Станимиров.
БОРИС СТАНИМИРОВ (РБ): Госпожо Председател, моля за прегласуване, защото имам чувството, че част от колегите от ГЕРБ не разбраха, че гласуваме предложението на народните представители от Реформаторски блок, ГЕРБ и Патриотичния фронт. (Шум и реплики от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги!
Дебатите приключиха. Сега вече без емоция трябва да гласуваме.
Гласували 91 народни представители: за 23, против 23, въздържали се 45.
Предложението не е прието.
След като предложението не е прието, няма как да подложа на гласуване допълнение към него, а това са допълненията на господин Янаки Стоилов и на господин Велизар Енчев.
Поставям на гласуване предложението на господин Лютви Местан и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 7, против 66, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Михо Михов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 11, против 4, въздържали се 66.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 13, против 60, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 1 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 15.
Предложението е прието.
Параграф 2.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Параграф 2 – предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението – Параграф 2 се заличава.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат за вечерните училища в съответствие със спецификата и организацията на обучението в тях.
(2) Разпоредбите на глава четиринадесета не се прилагат за духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, специалните училища по чл. 44, ал. 1, т. 2 и 3, както и за частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 13, против 55, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 2 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 71, против 8, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Предложение от народния представител Ирена Коцева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Красимира Анастасова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. Професионалните гимназии по чл. 38, ал. 4 не включват професионалните гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните, като тези професионални гимназии са общински.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
Предложение от народния представител Вили Лилков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народен представител Снежана Дукова, направено по реда на чл.80, ал.4, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. (1) Детски градини и училища, създадени и провеждащи обучение в Република България в съответствие с изискванията на чужда държава за целите на този закон се приравняват на детски градини и училища, осъществяващи дейност на територията на съответната чужда държава.
(2) За резултатите от обучението в детските градини и училищата по ал. 1 се прилагат разпоредбите на глава осма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Изведнъж в Закона в „Допълнителни разпоредби” се предлага професионалните гимназии, които са в състава на Министерството на земеделието и храните, да станат всички анблок общински. Не е правено нито обсъждане, нито финансов анализ. За това свидетелства и отговорът на министъра на земеделието, който на мой въпрос в началото на годината отговаря, че ще се направи сериозен анализ на дейността на професионалните гимназии. Те са 76 на брой, към Министерство на земеделието и храните, и са в 12 научни направления в областта на растениевъдството, животновъдството, горското стопанство, хранителната индустрия. Целта на Министерството е да подобри тяхното финансово състояние чрез увеличаване делегираните бюджети и даване на възможност същите тези професионални гимназии да усъвършенстват своята база с участие в Програмата за развитие на селските райони и техническата помощ, за която има възможност тези училища да бъдат подкрепени.
Изведнъж Вие казвате, че стават общински.
Възраженията ми са в четири направления.
Първо, общините не могат да осигурят финансирането на тези училища. Те не могат, защото техният бюджет под никаква форма не може да бъде достатъчен за тяхното функциониране. Опитът от 2007-а до 2010 г., когато имаше желание от самите общини да управляват такива професионални гимназии, показва, че те не могат да се справят. Има три или четири случая, в които с решение на Общинския съвет гимназията е прехвърлена към общината и след една или две години тя се отказва, защото не може да осигури тази издръжка, която е необходима за подкрепата на тези уникални, бих казала, за България образователни центрове. Те са, първо, в малките населени места. Второ, професионално обучават бъдещи земеделски производители, фермери, провеждат курсове за обучение, имат много добра материална база, за да осъществяват своята дейност. Всичко това, прехвърлено към общините, създава предпоставки тези училища да изчезнат и на практика България да остане една от страните, в които нямаме професионално подготвени средно ниво кадри в подкрепа на земеделието.
Бизнесът общо-взето винаги е настоявал тези образователни центрове да се развиват и да се подпомагат. Но прехвърлянето им в общините според мен ще бъде изключително груба грешка.
Освен това професионалните гимназии са разписани в Програмата за развитие на селските райони с подкрепа. Когато отидат към общините, това просто няма да се случи. Един ресурс от порядъка на 25-30 милиона, който може да отиде за техническо усъвършенстване, ще пропадне поради факта, че насреща Вие няма да имате бенефициент, който да може да се възползва от тази дейност.
По-нататък в „Преходни и заключителни разпоредби” аз ще направя своето предложение, но се казва, че прехвърляме активите на гимназиите в общините. Там обаче липсва понятието „земеделска земя”, защото тези гимназии...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Като дойдем, госпожо Бъчварова, на „Преходните и заключителни разпоредби” – ние сме след това. Ако обичате!
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Моето предложение е да преосмислите това. Ще се направи изключително груба грешка. В повечето европейски държави, включително и Франция, тези гимназии са към съответното министерство с подготовка на програмите, с достъпа до европейско финансиране. Това предложение, направено между другото без обсъждане, за което казвам, имам отговор от министъра на земеделието по този въпроси, според мен ще доведе наистина до тяхното закриване и ликвидиране. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Реплики? Няма.
Изказвания?
Заповядайте, господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Председател, господин Министър, госпожи и господа народни представители! След като се занимахме с възстановка на историята, сега идваме до реалните проблеми за това какви са последиците от приемането на редица текстове на този Закон, последици, за които ние непрестанно предупреждавахме през последните няколко седмици. Отново ще се засегнат някои, като нарека тази политика донякъде „ликвидационна политика в образованието”.
Господин Министър, госпожо заместник-министър и всички, които сте автори, подкрепящи този Закон! Ликвидационна политика се проведе в българското земеделие в началото на 90-те години под лозунга за демократизиране и завръщане на собствеността, но няма връзка между възстановяване на собствеността и разрушаването на структури. Защото Вие казвате: „Ние не премахваме тези училища” – Вие формално не ги премахвате, но прехвърляйки ги изцяло към общините, казвате, че държавата вече няма да провежда образователна политика в областта на професионалното обучение в областта на земеделието. Това е резултатът от този текст. Защото една община може да сметне, че такова училище е подходящо за нея, друга да каже, че то не й трябва. В резултат на това постепенно голяма част от тези училища ще се преобразуват вероятно в общообразователни, една част от тях вероятно ще се слеят с някакъв друг техникум, примерно по облекло и обувки и земеделие, и трета част ще бъдат закрити.
Аз не твърдя, че всички сега съществуващи, десетки на брой, земеделски училища трябва да са държавни, но държавата има нужда от няколко такива, да ги нарека „училища с национално значение”, които са регионално ситуирани, които са специализирани в областта на земеделието, ветеринарното дело, други дейности. Ние говорим, че земеделието трябва да бъде един от основните приоритети на икономиката, а държавата не се занимава с тази дейност. В Министерството на земеделието в рамките на този мандат беше закрита дирекцията, която се занимава с тези въпроси. Сега виждаме, че това безхаберие продължава и изцяло Министерството вече не се интересува от въпроса. Защото тук, наред с министъра на образованието, трябваше да бъде един истински министър на земеделието, който да брани тази политика и да каже: „Ние ще предложим, както се говореше, някаква поредна стратегия, в която да кажем колко, какви училища на държавна издръжка и на държавно управление в областта на земеделието ще бъдат запазени. Останалите ги прехвърляме към общините и те могат да решат дали да продължават да ги поддържат като такива професионални гимназии.”
Затова моето предложение е § 3 да отпадне. По-нататък вече, в § 10, се уреждат само последиците, но ако тук § 3 отпадне, може да се коригира съдържанието на § 10 и там да се отрази именно това, за което говоря – държавната образователна политика да обхване основни сектори. Както има в културата, необходимо е в земеделието, вероятно в още някакъв сектор – трябва да се продължи, а не да се харизва дейността на общините, защото и най-голямата община не е длъжна да носи отговорност за държавната политика. Тя трябва да обучава хора, каквито смята, че на нея са й необходими, а в много случаи тези дейности надхвърлят чисто местното значение. Там идват деца от различни области, от различни общини и тези училища имат богата материална база. Една от последиците, ще видите, ще бъде за отнемане – независимо дали първоначално им подхвърлите земите, които те ползват, защото към тях има големи апетити от арендатори и други хора, които искат да печелят субсидии с развитието на производството, а не да бъдат използвани за обучение и практика на децата, които са в тях.
Затова, ако Вие наистина подхождате разумно, в случая мисля, че е малко по-лесно, защото не става дума толкова за идеология, а за политика, да отхвърлите § 3 от Допълнителните разпоредби. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Първа реплика? Няма.
Други изказвания? Няма.
Предложението на господин Янаки Стоилов не е редакционно, но аз ще предложа... (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Спокойно, господин Стоилов.
Ще предложа да гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 3 и след това параграфи 4 и 5, както Ви бяха прочетени от председателя на Комисията за образованието.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Предложението е за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Нямате право да направите сега...
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Може да се направи във всеки един момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Подлагам на гласуване предложението на Комисията за § 3. (Реплики от БСП ЛБ.)
Гласуваме § 3, новосъздаден параграф. Ако се отхвърли, това е Вашето предложение. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Вашето не е редакционно предложение за отпадане. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Да сте го направили в Комисията. Имате... (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Колеги, господин Стоилов, предложението ми е: гласуваме създаване на нов § 3, ако то се отхвърли, това е Вашето предложение, което се приема, то е съвсем ясно. Дори, колеги, ако искате, формулираното от господин Янаки Стоилов – да отпадне § 3, неподкрепено от Комисия. Режим на гласуване. (Шум и реплики.)
Параграф 3 нов, който да отпадне – предложение на Янаки Стоилов. (Реплики.)
Казах, § 3 – предложение на Янаки Стоилов от трибуната, да отпадне. (Шум и реплики.)
Предложението на народния представител Янаки Стоилов, направено от трибуната – § 3 да отпадне. След това ще гласуваме, ако не се приеме това, предложението на Комисията за нов § 3.
Така ли е, господин Стоилов? Това искахте. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Да, благодаря Ви.
Гласували 67 народни представители: за 8, против 48, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 3.
Прекратете гласуването. (Шум и реплики.)
Има още колеги, които... (Шум и реплики.)
Прекратете гласуването, ще поискате прегласуване.
Спокойно, колеги. (Силен шум и реплики.)
Гласували 71 народни представители: за 64, против 7, въздържали се няма.
Предложението е прието. (Силен шум. Реплики: „Не е прието.”)
Под кворум, да. Не е прието.
Заповядайте.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам прегласуване, тъй като нашите колеги не можаха да гласуват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Режим на прегласуване, колеги – нов § 3 по Комисия.
Моля квесторите да поканят народните представители.
Има ли колеги, които не са гласували? (Шум и реплики.)
Няма. Прекратете гласуването.
Гласували 76 народни представители: за 66, против 10, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля за тишина в залата. (Силен шум и реплики.)
Господин Стоилов, ако обичате, малко спокойствие.
Молбата ми е да няма движение в залата, колеги.
Гласуваме предложението на Комисията за § 4 и § 5. Параграф 3, който става § 4, и нов § 5.
Режим на гласуване по Комисия.
Гласували 84 народни представители: за 76, против 7, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок „Преходни и заключителни разпоредби” – наименованието на подразделението, § 6 и § 7 по Комисия.
Гласували 84 народни представители: за 74, против 6, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 6 има предложение от народния представител Милен Михов и група.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група.
Комисията не подкрепя предложението:
„В § 6 в ал. 3 думите „не по-късно от 31 май 2016 г.” се заменят с думите „не по-късно от 16 май 2020 г.”.
В § 6, ал. 4 се заличава.
В § 6, ал. 5 думите „през учебната 2016-2017” се заменят с думите „до учебната 2019-2020 г.” включително.”
Предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8:
„§ 8. (1) Заварените към влизането в сила на Закона прогимназии, гимназии, средни общообразователни училища и професионални гимназии по чл. 26, ал. 1, т. 2, 4, 6 и 8 от отменения Закон за народната просвета продължават да осъществяват дейността си по този закон, съответно като основни училища, профилирани гимназии, средни училища и професионални гимназии.
(2) Заварените към влизането в сила на закона оздравителни училища продължават да осъществяват дейността си като средни училища.
(3) Предложения за преобразуване на заварените към влизането в сила на Закона общински основни училища по чл. 26, ал. 1, т. 3 от отменения Закон за народната просвета в училища по чл. 38, ал. 1, т. 1 от този закон могат да се внасят целогодишно, не по-късно от 31 май 2017 г. След изтичане на този срок предложенията за преобразуване се внасят при спазване на срока на глава осемнадесета.
(4) Заварените към влизането в сила на Закона основни училища по чл. 26, ал. 1, т. 3 от отменения Закон за народната просвета могат да се преобразуват в обединени училища по чл. 38, ал. 1, т. 4 от този закон след анализ и становище на Регионалното управление на образованието и решение на съответния общински съвет.
(5) Предложенията за преобразуване на заварените към влизането в сила на Закона училища по чл. 26, ал. 1, т. 5 от отменения Закон за народната просвета с „профил Природоматематически ” и „Хуманитарен”, които извършват прием в V клас, в училища по чл. 38, ал. 1, т. 5 от този закон се внасят по желание на училището и при условията на ал. 3.
(6) Заварените към влизането в сила на Закона основни и прогимназиални училища имат право да извършват обучение в VІІІ клас през учебната 2016-2017 г. и да издават свидетелство за основно образование.
(7) Заварените към влизането в сила на Закона училища по чл. 26, ал. 1, т. 5 от отменения Закон за народната просвета с профил „Природоматематически” или „Хуманитарен” и с прием в V клас имат право да продължат да извършват обучение в V, VІ и VІІ клас на учениците, които са приети преди влизането в сила на закона.
(8) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните училища по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания? Няма.
Първо гласуваме предложението на народния представител Валери Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 12, против 67, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме § 6, който става § 8 по Комисия.
Гласували 85 народни представители: за 78, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 7 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група.
Комисията не подкрепя предложението:
„В § 7 (4) след думите „по изкуствата” се добавят думите „математическите училища”.”
Предложение на народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 9:
„§ 9. (1) Заварените към влизането в сила на Закона държавни и общински професионални гимназии продължават да осъществяват дейността си като държавни, съответно като общински училища по чл. 38, ал. 2, т. 2.
(2) В срок до 1 ноември 2016 г. Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката с решение обявява заварените към влизането в сила на Закона държавни и общински училища по чл. 26, ал. 1, т. 1-7 от отменения Закон за народната просвета, които са с национално значение по смисъла на чл. 38, ал. 9 от този закон. Решението се обнародва в „Държавен вестник”.
(3) С решението по ал. 2 общинските училища се обявяват за държавни.
(4) Считано от 1 януари 2017 г. заварените към влизането в сила на Закона държавни училища, с изключение на държавните училища по ал. 1 и 2, помощните училища, училищата по чл. 43, училищата по изкуствата, училищата по културата и държавните спортни училища, стават общински училища и се финансират от бюджетите на съответните общини.
(5) Трудовите правоотношения на работниците и служителите в училищата по ал. 2 и 4 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
(6) Предоставените преди влизането в сила на Закона на училищата по ал. 4 имоти – публична държавна собственост, от датата на влизане в сила на Закона преминават в собственост на общината, на територията на която се намират, и стават публична общинска собственост, а вещите – държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща училището.
(7) Имотите и вещите по ал. 6 се предоставят за управление на училището, което ги е управлявало до влизането в сила на Закона, и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.
(8) Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал. 6 към влизането в сила на Закона, е извън територията на общината, която ги придобива след влизането му в сила, общината приобретател предоставя имотите за управление на финансирани от нея училища.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Изказвания? Няма.
Гласуваме неподкрепено от Комисията предложение на Валери Жаблянов и група народни представители.
Гласували 81 народни представители: за 8, против 61, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на § 7 по Комисия, който става § 9.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Предложение на народния представител Красимира Анастасова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов §10:
„§ 10. (1) Заварените до влизането в сила на закона професионални гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните, стават общински.
(2) Предоставените до влизането в сила на закона на професионалните гимназии по ал. 1 имоти и вещи продължават да се ползват за осигуряване на тяхната дейност по реда на този закон.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 11:
„§ 11. Заварените към влизането в сила на закона български детски градини и училища с чуждестранно участие продължават да осъществяват дейността си като държавни детски градини или училища по смисъла на чл. 35 ал. 2, т. 2 и чл. 43,
т. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! След като ликвидирахте 76 професионални гимназии, в които се учат 28 хиляди ученика, продължавате с този текст, като давате предпоставки те да бъдат ликвидирани още на първата година. Защото записът в текста показва, че се прехвърлят на общините, забележете, имоти. Но тези гимназии осъществяват своята дейност със земеделска земя. Те се обучават на земеделската земя наред с техниката и сградния фонд, който имат. Прехвърлянето само на сградния фонд няма да създаде никакви възможности за професионално обучение, включително и в общини, които ще имат желание съответно да продължат работата на тези училища. (Реплика от докладчика Милена Дамянова.)
Моето конкретно предложение за редакция на § 10 е в ал. 2 след думите „ал. 1” да се включи „земеделска земя, имоти”. Ако не направите това, за мен остава основният въпрос, че тези гимназии се ликвидират заради земеделската земя. Това е трети или четвърти опит земята, дадена със заповед на министъра на професионалните гимназии, да бъде отнета и предоставена на тези, които имат най голям интерес да обработват земята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Още веднъж в кой параграф?
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: В новия § 10, ал. 2, след думите „по ал. 1” да се добави „земеделска земя”, след това продължава текстът: „имоти”. В същите професионални гимназии има над 35 хиляди декара земя. Повярвайте ми, това, което правите...
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Те са имоти.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, това не са имоти, а е със заповед на министъра. Това не е имот на гимназията. Това е със заповед на министъра – Държавен поземлен фонд, предоставен за осъществяване на дейността безвъзмездно. Ако това не го включите, означава, че тези 35 хиляди декара земя няма да се предоставят на професионалните гимназии под никаква форма. Това означава приключване в първата година на дейността по обучение. Разбирате ли? Грешите – имотът си е имот, със земеделската земя се разпорежда министърът със заповед.
Моето предложение – имате професионална гимназия или училище, което има пет хиляди декара земя. Тези пет хиляди декара автоматично да се прехвърлят към съответната община и професионалната гимназия. Другото означава абсолютно лобистки текст, абсолютно! Защото зад тази земя наистина интересът е огромен. Аз съм била заместник-министър четири години и знам какви усилия се полагаха да се отнеме земята от професионалните гимназии. Всеки един в районите си има такова училище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря.
Първа реплика? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
Колеги, моля за тишина в залата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Председател, господин Министър, госпожи и господа народни представители! По § 10 продължаваме дискусията от § 3.
Искам да Ви кажа защо този параграф е в противоречие дори с това, което приехте в § 9. Защото в § 9 сте допуснали възможността да има държавни професионални гимназии. Такива съществуват в момента, освен по изкуствата и спорта, към които имате допълнително внимание. Питам: защо след като държавата не се отказва напълно да поддържа държавни професионални училища, само в сектор „Земеделие” тя казва, че не може да има държавна образователна политика, а всичко това трябва да премине към общините? Аз не виждам нито управленска, нито формална логика в такъв подход.
За да избегнем това несъответствие, господин Председател, предлагам редакция, която би могла да се възприема като допустима и текстът на § 10 – освен това, което госпожа Бъчварова предлага по ал. 2, в ал. 1 да гласи следното: „Заварените до влизането в сила на Закона професионални гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните, по списък на министъра на земеделието и храните остават държавни”.
От този текст, ако той бъде приет, следва, че министърът на земеделието може да направи преглед на всички сега съществуващи професионални гимназии, да прецени, че някои от тях не са необходими – те ще бъдат прехвърлени към общините, за тях вече ще се отнася ал. 2, която им запазва имуществото и земите, които ползват, а в един по-ограничен брой тези професионални училища, както и други сектори, ще могат да продължат да съществуват като елемент на държавната образователна политика в областта на земеделието.
Преценете още веднъж – това е последната възможност да избегнем една голяма и трудно поправима във времето грешка. Това е моето допълнение, което чрез тази редакция променя смисъла на текста с включването след „храните” – „по списък на министъра на земеделието и храните остават държавни”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви.
Трета реплика? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Първо гласуваме предложението за редакция в новия § 10, предложен от Комисията – в ал. 2, след втори ред: „по ал. 1” се добавя „земеделска земя” и следва „имоти и вещи”.
Нали така, госпожо Бъчварова?
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Тоест, добавяме „земеделска земя” и след това следват „имоти и вещи”.
Гласуваме предложението на госпожа Бъчварова в този текст.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, който предлага в новосъздадения по предложение на Комисията § 10, ал. 1 – прочитам това, което предлага народният представител Янаки Стоилов – моля Ви за тишина в залата, за да се чуе редакцията: „Заварените до влизане в сила на Закона професионални гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните по списък на министъра на земеделието и храните, остават държавни”. Това е предложението на народния представител Янаки Стоилов.
Нали така, господин Стоилов?
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Режим на гласуване, колеги.
Гласували 85 народни представители: за 20, против 47, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Господин Стоилов предлага процедура по прегласуване.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Уважаеми народни представители, аз не подценявам, че знаете за какво гласуваме. Използвам процедурата на прегласуване – да преосмислите Вашия вот.
Често някои се сърдят, че в тази зала се употребяват силни думи. Какви думи да употребяваме, като Вие ни връщате по-назад от първата половина на ХХ век, в която българската държава е имала такива училища? Къде отивате Вие през ХІ век и какви думи да употребяваме, господин Атанасов?
Моля за процедура на прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Уважаеми колеги, режим на прегласуване.
Ще повторя: гласуваме предложение на народния представител Янаки Стоилов – в новосъздадения § 10, ал. 1, след „страните” да се добави „по списък на министъра на земеделието и храните, остават държавни”.
Уважаеми колеги, режим на прегласуване.
Гласували 87 народни представители: за 20, против 54, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 10 с приетото в зала предложение от народния представител Светла Бъчварова: след ал. 1 – в ал. 2 на § 10 да се добави „земеделска земя”.
Гласуваме § 10, предложен от Комисията, с гласуваното в залата допълнение „земеделска земя”.
Гласували 88 народни представители: за 80, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, сега гласуваме предложението на Комисията за § 8, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 9 има предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението – § 9 се заличава.
Предложение от народния представител Галя Захариева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Тук има технически пропуск.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 12:
„§ 12. (1) Заварените към влизането в сила на закона болнични училища се закриват считано от 1 януари 2017 г. или се преобразуват в центрове за подкрепа за личностно развитие със заповед на кмета на общината, след решение на общинския съвет.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят дейността по чл. 49, седалището и адресът на управление на съответния център.
(3) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните центрове по ал. 1 се уреждат по чл. 123 от Кодекса на труда.
(4) Учениците от закритите болнични училища за периода на лечението си продължават обучението си при условията и по реда на чл. 111 или 112.
(5) Предоставените за управление на болничните училища имоти и вещи – държавна, съответно общинска, собственост преминават в управление на Министерството на образованието и науката, съответно в управление на общината, на чиято територия се намират.
(6) Задължителната документация на закритите болнични училища се съхранява в съответното регионално управление на образованието или в училище, посочено от началника на регионалното управление на образованието.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Нашето предложение е следното. Ние сме против ликвидирането и на болничните училища. Както се вижда, този Закон целеустремено ликвидира училищата едно след друго. Тук моята лична молба ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Непремерено изказване, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ: Моята лична молба към министър Танев е да изкаже поне мнение по това, че едно след друго се ликвидират различните видове училища. Благодаря.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ, от място): Кажи колко са и кои!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Аз съм против думичката, употребена от колегата ми – „ликвидиране”. Всеки текст от нашите Заключителни разпоредби казва, че закриваме и преобразуваме, откриваме като друг вид институция, защото терминологично няма как да няма закриване, за да бъде открита другата структура. Така че много Ви моля, спрете със заблудите, че закриваме училища.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 12, против 59, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 12 в редакцията по Доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 73, против 5, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 10 има предложение от народния представител Станислав Станилов.
Комисията не подкрепя предложението – § 10 се отменя.
Предложение от народния представител Бойка Маринска и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Борислав Великов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението. То е идентично с предложението на народния представител Станислав Станилов:
„В Преходни и заключителни разпоредби се правят следните промени:
1. Параграф 10 отпада.
2. Параграфи от 11 до края променят съответно номерацията си.”
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението – § 10 се заличава.
Предложение на народния представител Галя Захариева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 13:
„§ 13. (1) В срок до една година от влизането в сила на Закона помощните училища се преобразуват в държавни и общински центрове за специална образователна подкрепа, със заповед на министъра на образованието и науката, издадена при условията и по реда на Глава осемнадесета, Раздел I.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят дейността по чл. 49, седалището и адресът на управление на съответния център.
(3) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните центрове по ал. 1 се уреждат по чл. 123 от Кодекса на труда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, господин Министър, госпожи и господа народни представители! Отиваме вече към заключителните акорди на този Закон, който, опасявам се, вместо да реши проблемите на образованието, ще ги задълбочи.
В този параграф, както Вие искате да бъдете прецизни, не закривате определени образователни структури, а ги преобразувате, само че те вече престават да бъдат училища, а се превръщат в спомагателни форми, които донякъде трябва да продължат да решават – в случая, проблемите на децата с увреждания.
Това е нашето различие – дали част от тези училища трябва да продължат да създават подходяща среда на децата през максимално дълго време от деня, където те да се обучават, за тях да се полагат грижи и да получават допълнителна подкрепа за личностното си развитие, изразено на съвременен, коректен политически език?
Но тук Вие казвате „В срок до една година от влизането в сила на Закона помощните училища се преобразуват в държавни и общински центрове за специална образователна подготовка”, тоест помощни училища вече няма да има. Да, и това признание трябва да прозвучи. Дори аз имах някаква надежда с това, което гласувахте в § 9, ал. 4 – не знам дали е съзнателно, или грешка, но там сте изключили помощните училища от закриването, което върви по отношение на държавните специализирани училища, защото казвате, че те ще останат. Тоест това е единственото място, където продължава да се съдържа терминът „помощно училище”. Дано за тази сламка да се хванат част от хората, които работят в сферата – специалисти, педагози, рехабилитатори, родители, и докато текат сроковете по прилагането на Закона, да не бъде осъществена напълно тази ликвидация, която е започнала.
Ние сме против написаното в § 13, защото то като че ли пό последователно изразява Вашето намерение, което се съдържа и в други разпоредби на Закона. Това са основанията за нашата загриженост. И се опитваме, както виждате, до последния момент да коригираме разпоредбите, така че да не се задълбочат проблемите в българското образование.
Остава в тези заключителни текстове Вие да прецените дали днес радостта от приключването на Закона ще бъде достатъчно удовлетворителна за Вас, или ще се замислите какви са последиците, след като Законът влезе в сила. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението за отхвърляне на § 10 от народния представител Станислав Станилов, от Светла Бъчварова и група народни представители, и от Валери Жаблянов и група народни представители – Комисията не подкрепя отхвърлянето на този параграф.
Гласували 87 народни представители: за 12, против 60, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 13 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 74, против 7, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 14.
Параграф 12 – предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В § 12 думите „до учебната 2016 – 2017 г.” се заменят с думите „до учебната 2017 – 2018 г.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители за редакция на § 12, което Комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 7, против 61, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Анблок гласуваме параграфи 14 и 15 по доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 80, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„Създава се § 12а:
„§ 12а. Целодневната организация на учебния ден по чл. 101 се въвежда през учебната 2015 – 2016 г. за учениците в VI клас и поетапно в следващите класове през всяка следваща учебна година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 8, против 57, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Параграф 13 – предложение от народния представител Снежана Дукова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 16:
„§ 16. (1) До една година от влизането в сила на закона лицата, получили разрешение за откриване на частна детска градина или частно училище при условията и по реда на отменения Закон за народната просвета, привеждат правноорганизационната си форма или регистрацията си в съответствие с изискванията на този закон или учредяват частна детска градина или частно училище като търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.
(2) Не по-късно от един месец след изтичането на срока по ал. 1 лицата, получили разрешение за откриване на частна детска градина или частно училище при условията и по реда на отменения Закон за народната просвета, подават заявление за продължаване дейността на частната детска градина или частното училище при условията и по реда на този закон.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа реквизитите по чл. 330, ал. 2 и в него се посочва юридическото лице, което ще продължи дейността на заварената частна детска градина или частно училище.
(4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документите, удостоверяващи изпълнението на изискванията на ал. 1, както и декларация за съгласието на органите на управление на юридическото лице, което ще продължи дейността на частната детска градина или частното училище – когато това не е лицето, получило разрешение за откриване на детската градина или училището при условията и по реда на отменения Закон за народната просвета.
(5) Министърът на образованието и науката в едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2 издава заповед, с която разрешава или отказва да разреши продължаването на дейността на частната детска градина или частното училище.
(6) Министърът на образованието и науката отказва да разреши продължаването на дейността на частната детска градина или частното училище, когато:
1. юридическото лице, което ще продължи дейността, не е учредено като търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел, кооперация или като дружество по законодателството на държава членка;
2. не е спазено изискването на чл. 329, ал. 2 и 3.
(7) Въз основа на заповедта за разрешение за продължаването на дейността частната детска градина или частното училище се вписва в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(8) Министърът на образованието и науката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписването по ал. 7 в 7-дневен срок от извършването му.
(9) От вписването в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и издаване на удостоверение за вписване юридическото лице, което продължава дейността на частната детска градина или частното училище, поема правата, задълженията, правоотношенията, имуществото, активите и пасивите по баланса на детската градина или училището.
(10) След изтичането на срока по ал. 2 министърът на образованието и науката със заповед закрива частните детски градини и частните училища, за които не е подадено заявление по ал. 2 или за които е направен отказ по ал. 6. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник” и влиза в сила от деня на обнародването й, освен ако в нея е предвидено друго.
(11) В заповедта по ал. 10 се определят условията и редът за пренасочване на учениците и за съхранение на задължителната документация на закритите частни детски градини и училища.
(12) Правоприемник на правата и задълженията на закритите при условията на ал. 10 частна детска градина или частно училище е лицето, получило разрешение за откриването на детската градина или на училището по реда на отменения Закон за народната просвета.
(13) До издаването на заповедта по ал. 5 или до закриването на заварените към влизането в сила на закона частни детски градини и частни училища правноорганизационната им форма, отношенията с лицето, получило разрешение за откриването им, условията и редът за преобразуване, промяна и закриване се уреждат съгласно отменения Закон за народната просвета и съответните подзаконови актове за прилагането му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 16.
Гласували 82 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 14 – предложение от народния представител Мариана Тодорова.
Комисията не подкрепя предложението:
„Параграф 14 от Преходни и заключителни разпоредби отпада.”
Идентично е предложението на народния представител Милен Михов и група народни представители и на народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Ан блок подлагам на гласуване идентичните предложения за отхвърляне на § 14 на народните представители Мариана Тодорова, Милен Михов и група народни представители и Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложенията.
Гласували 80 народни представители: за 23, против 55, въздържали се 2.
Предложенията не са приети.
Гласуваме § 17 по доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 68, против 12, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 15 – предложение на народния представител Бойка Маринска и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Борислав Великов и група народни представители.
Предложението е оттеглено по т. 2.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1.
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 18:
„§ 18. (1) С влизането в сила на закона:
1. съществуващите общински обслужващи звена – извънучилищни педагогически учреждения и за организиран отдих и спорт, продължават да осъществяват дейността си по този закон като центрове за подкрепа за личностно развитие в зависимост от дейността си по чл. 49, като имат право да запазят наименованията си;
2. съществуващите държавни обслужващи звена, с изключение на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и на Националния дворец на децата, продължават да осъществяват дейността си по този закон като съответните специализирани обслужващи звена в зависимост от дейността си по чл. 50.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона след решение на общинския съвет кметът на съответната община определя със заповед дейността по чл. 49 на институциите по ал. 1, т. 1.
(3) В 5-месечен срок от влизането в сила на закона съответният общински съвет приема правилник за устройството и дейността на институциите по ал. 1, т. 1.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на образованието и науката определя със заповед дейността по чл. 50 на съответните институции по ал. 1, т. 2 и привежда в съответствие с този закон правилниците за дейността им.
(5) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните институции по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда”.
По § 16 – предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 19:
„§ 19. (1) С влизането в сила на закона Националният дворец на децата продължава да осъществява дейността си по този закон като специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 2 и може да извършва и дейности по чл. 49, ал. 1,
т. 1.
(2) Дейностите по чл. 49, ал. 1, т. 1, които не се финансират от държавния бюджет, се извършват срещу заплащане от Националния дворец на децата в размер, при условия и по ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката.
(3) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на образованието и науката привежда в съответствие с този закон правилника за дейността на Националния дворец на децата.
(4) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от Националния дворец на децата по ал. 1 се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда”.
По § 17 – предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 20:
„§ 20. (1) С влизането в сила на закона Държавният логопедичен център продължава да осъществява дейността си по този закон като специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 3 и 5 и може да извършва и дейности по чл. 49, ал. 1, т. 3.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на образованието и науката привежда в съответствие с този закон правилника за дейността на Държавния логопедичен център.
(3) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от Държавния логопедичен център по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Ан блок гласуваме параграфи 18, 19 и 20 в редакцията на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 18 – предложение от народния представител Бойка Маринска и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Борислав Великов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„Параграф 18 се заличава”.
Предложение на народния представител Галя Захариева, направено по реда на л. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 21:
„§ 21. (1) С влизането в сила на закона ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности със заповед на министъра на образованието и науката се преобразуват в регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по чл. 50, ал. 3 за осъществяване на дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2, 3 и 5.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определя дейността по чл. 50, седалището и адреса на управление на съответното звено.
(3) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните центрове по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
(4) Министърът на образованието и науката в срок до три месеца от влизането в сила на този закон издава правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители за отпадане на § 18.
Гласували 87 народни представители: за 9, против 66, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 21 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 22:
„§ 22. (1) Заварените към влизането в сила на закона държавни обслужващи звена по смисъла на чл. 33а от отменения Закон за народната просвета, извън посочените по параграф 18, ал. 1, т. 2, които не изпълняват дейности по чл. 49 или 50, се закриват със заповед на министъра на образованието и науката в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.
(2) Архивът на звената по ал. 1 се приема от Министерството на образованието и науката.”
Комисията подкрепя теста на вносителя за § 20, който става § 23.
По § 21 – предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„§ 21, ал. 1 се изменя така:
„(1) Учениците, които през учебната 2017-2018 г., учебната 2018-2019 г., учебната 2019-2020 г. и учебната 2020-2021 г. постъпват в I, в V и в VIII или IX клас, се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 24.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще направя редакция на § 21, който става § 24 по доклада на Комисията, в ал. 1, която предлагам да звучи по следния начин:
„§ 21. (1) Учениците, които през учебната 2016-2017 г. постъпват в І и в V клас, учениците, които през учебната 2017-2018 г., учебната 2018-2019 г. и учебната 2019-2020 г. постъпват в І, в V и в VІІІ клас, както и учениците, които през учебната 2020-2021 г. постъпват в VІІІ клас, се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.”
Колеги, предлагаме от следващата учебна година Законът да влезе в сила за учениците, които тогава ще постъпят съответно в І и в V клас. Тоест отказваме се от възможността и осмокласниците да се възползват от новия Закон поради причината, че сегашните седмокласници вече са в процеса на обучение, учебната година е започнала и няма как за тях да правим вече такива промени. Предвид хода на разглеждането на Законопроекта се налага тази промяна, която предлагаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Изказвания, колеги? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване § 22 и § 20 по вносител, който става § 23. Това са два параграфа, които са подкрепени и по тях няма предложения.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
По § 21 по вносител има предложение на господин Жаблянов и група народни представители, Комисията не го подкрепя.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 84 народни представители: за 6, против 66, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
По Комисия текстът на вносителя за § 21 е подкрепен изцяло, но в пленарната зала госпожа Дамянова направи предложение за редакция на § 21, ал. 1, който получава номерация на § 24, ал. 1.
Гласуваме предложението на госпожа Дамянова.
Гласували 82 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване пълната редакция на § 21 по вносител, който става § 24 с току-що приетата нова редакция на неговата първа алинея.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 25:
„§ 25. (1) Лице, което преди влизането в сила на закона е завършило успешно последния клас от училищното обучение, но не се е явило или не е положило успешно съответните изпити, предвидени за придобиване на средно образование или на средно професионално образование, след влизането в сила на този закон придобива средно образование след успешно полагане на държавни зрелостни изпити и/или на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
(2) Броят и учебните предмети, по които се полагат държавните зрелостни изпити по ал. 1, се определят от юридическите актове, действали към момента на придобиване на правото за явяване на съответните изпити.
(3) Лице по ал. 1, което преди влизането в сила на закона е завършило успешно последния клас от училищното обучение, но не е положило успешно съответните изпити за професионална квалификация, предвидени за придобиване на средно образование, след влизането в сила на този закон придобива средно образование след успешно полагане на държавния изпит по чл. 134, ал. 3, а до провеждането на държавните зрелостни изпити по този закон – по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета.
(4) Успешно положените преди влизането в сила на закона изпити, необходими за придобиване на средно образование или средно професионално образование, се признават независимо от вида на изпита и учебното съдържание, върху които те са положени, и лицето полага държавни зрелостни изпити, съответно държавни изпити за придобиване на квалификация по професия, по останалите учебни предмети, съответно за същата професия, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване към момента на явяването като общообразователна подготовка, съответно професионална подготовка.
(5) Ако учебните предмети, по които е предвидено полагане на изпити по ал. 1, не съответстват на учебните предмети по чл. 134, ал. 2 и чл. 135, ал. 1, съответно по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета – до провеждане на държавните зрелостни изпити по този закон, учебният предмет, по който лицето ще полага държавен зрелостен изпит, се определя при условията и по реда, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(6) Ако лицето се е обучавало за придобиване на квалификация по професия, която не е включена в Списъка за професиите за професионално образование и обучение, държавните изпити по ал. 3 се провеждат за професия, определена при условията и по реда на ал. 5.
(7) Държавните зрелостни изпити се организират и провеждат при условията и по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити, съответно по чл. 24, ал. 4 от отменения Закон за народната просвета – до провеждането на държавните зрелостни изпити по този закон, а държавните изпити за придобиване на квалификация по професия – при условията и по реда на чл. 134, ал. 3.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 26:
„§ 26. Параграф 25 се прилага съответно и за лице, което преди влизането в сила на закона е започнало обучението си в последния гимназиален клас, но го завършва успешно след влизането в сила на закона.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 27:
„§ 27. (1) Лице, което към влизането в сила на закона заема длъжност на педагогически специалист, запазва трудовото си правоотношение, ако е имало право да заема съответната длъжност към момента на възникване на правоотношението.
(2) Лице, заварено към влизането в сила на закона на длъжността „помощник-директор по...”, се преназначава на длъжността „заместник-директор по...”, а лице, заварено на длъжността „възпитател” в полуинтернатната група, се преназначава на длъжността „учител”.
(3) Лице, заварено към влизането в сила на закона на длъжността „младши учител” или „младши възпитател”, се преназначава съответно на длъжността „учител” или „възпитател”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 28.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 29:
„§ 29. (1) Лице, което преди влизането в сила на закона е придобило документ за успешно завършен курс за ограмотяване или курс за усвояване на учебното съдържание по предмети от класове на прогимназиалния етап, организиран от училище в системата на народната просвета по национални и международни проекти и програми, ползва правата на лице, получило документ по чл. 168, ал. 1, т. 3 и 4.
(2) Лице по ал. 1, което преди влизането в сила на този закон е придобило документ за успешно завършен курс за усвояване на учебното съдържание по предмети, предвидени за VІІ клас, организиран от училище в системата на народната просвета, ползва правата на лице, получило документ по чл. 168, ал. 1, т. 5.”
Параграф 27 – предложение от народния представител Бойка Маринска и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Борислав Великов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 30.
Предложение от народния представител Бойка Маринска, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 31:
„§ 31. В срок до 1 месец от влизане в сила на закона съответните органи издават или приемат подзаконовите актове, предвидени в този закон, с изключение на актовете за приемане на държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 3, 4 и 13.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 32.
Параграф 29 – предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 33:
„§ 33. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр...):
1. В чл. 230, ал. 2, изречение второ думите „(дуално обучение)” се заменят с „(дуална система на обучение)”.
2. В чл. 232:
а) в ал. 1 думите „(дуално обучение)” се заменят с „(дуална система на обучение)”;
б) в ал. 4 думите „(дуално обучение)” се заменят с „(дуална система на обучение)”.
3. В чл. 330, ал. 2 се създава т. 10:
„10. педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование е осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок параграфи с номера 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 по доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 30 има предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението, което е:
„В § 30 от Преходните и заключителните разпоредби, във връзка с промяната в чл. 33 от Закона за вероизповеданията се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „По искане на” се добавят думите „Българската православна църква и на”.
2. Ал. 2 да придобие следната редакция:
„Ал. 2. Образованието, получено в духовните училища, се приравнява на образование, получено в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.”
3. Ал. 3 да придобие следната редакция:
„Ал. 3. Българската православна църква и регистрираните вероизповедания могат да открият училища при условията и по реда, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование за частни училища.”
4. Точка 3 да отпадне и да се запази досегашната редакция на ал. 4.”
Предложение от народния представител Станислав Станилов.
Комисията не подкрепя предложението. То е идентично с това на народния представител Искрен Веселинов.
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Искрен Веселинов и група народни представители, идентично с предложението на господин Станилов, които Комисията не подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 9, против 23, въздържали се 45.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване § 30 по вносител, който става § 34.
Гласували 74 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Предложение на народния представител Красимира Анастасова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 35:
„§ 35. В Закона за професионалното образование и обучение се правят следните изменения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 4 в текста преди т. 1 думите „(дуално обучение)” се заменят с „(дуална система на обучение)”;
б) в ал. 5 думата „самостоятелно” се заменя с „информално”.
2. В чл. 9, ал. 3 думата „самостоятелно” се заменя с „информално”.
3. В чл. 17а:
а) в заглавието и в ал. 1 думите „(дуално обучение)” се заменят с „(дуална система на обучение)”;
б) в ал. 2 думите „(дуално обучение)” се заменят с „(дуална система на обучение)”;
в) в ал. 5 думите „(дуално обучение)” се заменят с „(дуална система на обучение)”.
4. В чл. 35, ал. 1, изречение второ, думите „(дуално обучение)” се заменят с „(дуална система на обучение)”.
5. В чл. 40, ал. 1 думата „самостоятелно” се заменя с „информално”.
6. В чл. 56, ал. 1, т. 7 думите „(дуално обучение)” се заменят с „(дуална система на обучение)”.
7. В § 1а от Допълнителните разпоредби:
а) в т. 4 думата „самостоятелно” се заменя с „информално”;
б) в т. 8 думата „Самостоятелно” се заменя с „Информално”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 35 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 81, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 31 има предложение от Валери Жаблянов и група народни представители:
„1. Параграф 31 се заличава.
2. В параграф 31 т. 1 и т. 3 в се заличават.”
Предложението е оттеглено по т. 2.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Валери Жаблянов и група народни представители в неподкрепената му част.
Гласували 80 народни представители: за 13, против 56, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 36 по доклада на Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 32 има предложение от народния представител Полина Карастоянова.
Комисията не подкрепя предложението – в § 32, т. 2 да се измени така:
„2. В чл. 21:
а) алинеи 1 и 2 се отменят;
б) в ал. 3 след думите „определени за” се добавя „спорт, включително шахмат”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В § 32, ал. 8 т. 6 се заличава.
В § 32, ал. 8, т. 7 думите „центровете за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищните центрове”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Вземам думата за изказване, защото не мога да разбера с какви мотиви Комисията е отхвърлила предложението на колежката Полина Карастоянова, след като искаме нашите деца да се развиват, техните умствени способности да бъдат много по-добри и по-широкообхватни, което се случва след упражняване на тази велика многовековна игра, каквато е шахматът. И какво толкова сложно ще се случи (реплики в ГЕРБ), ако бъде добавен шахматът?!
Колеги, ние направихме проучване и се оказа, че се откриват площадки за футбол – няма лошо, площадки за волейбол, за баскетбол, за тенискорт и какво ли не, но се оказва, че помещения, където учениците да играят шахмат, да имат отоплени помещения с добро осветление, при здравословни условия, липсват.
И аз питам: кой ще излезе сега от тази Комисия, за да изрази мотивите й за отхвърлянето на това предложение?! Ще ми бъде много интересно да чуя какви са тези мотиви.
Затова Ви моля, колеги, да подкрепите предложението на колежката Полина Карастоянова, защото то е добро предложение и дава възможност нашите деца наистина да се развиват и да създаваме поредния световен шампион по шахмат, на което всички сме се радвали.
Надявам се този път разумът да надделее и да подкрепим това разумно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Полина Карастоянова, което Комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 33, против 12, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Искам прегласуване поради простата причина, че много от колегите явно не можаха да се ориентират навреме в подкрепа на направеното предложение. Ако наистина играят по-често шахмат, щяха да гласуват правилно.
Моля за прегласуване и за подкрепа на това предложение. Малко усилия са нужни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 82 народни представители: за 35, против 5, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на господин Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 10, против 52, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 32, който става § 37 по доклада на Комисията.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Предложение на народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 38:
„§ 38. В Закона за семейни помощи за деца (Обн., ДВ, бр....) в чл. 7 се създава ал. 11:
„(11) В случаите, когато без уважителни причини дете в задължителна предучилищна възраст не посещава редовно група за предучилищно образование или ученик не посещава редовно училище включително и допълнителното обучение по време на лятната ваканция, организирано по чл. 124, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, помощта по ал. 1 и 2 се предоставя под формата на допълнителна подкрепа за личностно развитие или допълнителни образователни услуги в детската градина или училището.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 33, който става § 39:
„§ 39. В Закона за туризма (Обн. ДВ, бр. ...), в чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, в изречение първо думите „народната просвета” се заменят с „предучилищното и училищното образование”, думите „директор на детска градина, училище или обслужващо звено” по смисъла на Закона за народната просвета се заменят с „директора на съответната институция по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование” и в изречение второ думите „съответния регионален инспекторат на образованието” се заменят със „съответното регионално управление на образованието”;
2. В ал. 5 думите „детските градини, училищата или обслужващите звена“ в системата на народната просвета се заменят със „съответната институция по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказване – заповядайте, госпожо Захариева.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, във връзка с приемането на Закона за семейните помощи за деца, докато работихме в Комисията по второ четене, имаме редакционно предложение:
„Параграф 38 да се промени така:
„§ 38. В Закона за семейни помощи за деца (Обн., ДВ, бр. ...) в чл. 7 се създават нови ал. 17 и ал. 18:
„(17) Когато поради неспазване на условията по ал. 1, т. 2 и т. 3 месечната помощ по ал. 1 е прекратена или спряна преди изтичане на срока, за който е отпусната, или нейният размер е намален при условията на ал. 14 или 15, на съответното училище или детска градина се предоставят средства за осъществяване на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.”
(18) Средствата по ал. 17 се предоставят на съответното училище или детска градина в размер, съответстващ на размера на средствата за помощта съответно на размера на намалението и се планират по бюджета на Министерството на образованието и науката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към изказването на госпожа Захариева? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакционни допълнения в нови алинеи 17 и 18 към чл. 7 в Закона за семейни помощи за деца, които се налагат от обстоятелството на променени текстове по време на работата по този Законопроект.
Подлагам на гласуване направеното редакционно допълнение, направено от госпожа Захариева за нови алинеи 17 и 18.
Гласували 80 народни представители: за 79, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Гласуваме пълната редакция на § 38 с неговата ал. 11, новите алинеи 17 и 18, които приехме. (Уточнение между докладчика Милена Дамянова и председателя Цецка Цачева.)
Колеги, предложенията, които госпожа Захариева направи: в текста на доклада в чл. 17 се създава нова ал. 11, но в Закона след промените ни през това време, тази алинея 11 не е такава, защото там сме създали доста повече алинеи, и в момента те са 16. Имаме редакция на алинеи 17 и 18, така че с приетото решение по предложението на госпожа Захариева по същество имаме изцяло нова редакция на § 38.
Подлагам на гласуване § 38 в редакцията по предложението на госпожа Захариева.
Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Гласуваме § 33 по вносител, който става § 39 в редакцията на Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 34 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители – § 34 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 40.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 41.
По § 36 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители – § 36 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 42.
По § 37 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители – § 37 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 43.
По § 38 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители – в § 38, т. 1 думите „Закона за предучилищното и училищното образование” се заменят с думите „Закона за народната просвета”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Валери Жаблянов и група народни представители за заличаване на § 34 по вносител, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 10, против 62, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители за заличаване на § 36 по вносител, неподкрепено от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 11, против 63, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Следващото предложение на господин Жаблянов е за заличаване на § 37, което не е подкрепено от Комисията.
Гласуваме.
Гласували 88 народни представители: за 8, против 70, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов за изменение на § 38 по вносител, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 9, против 67, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Анблок подлагам на гласуване параграфи с номера 40, 41, 42, 43 и 44 по доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 39 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители – § 39 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 39, който става § 45:
„§ 45. В Закона за насърчаване на заетостта (обн. ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 58 т. 2 думата „самостоятелно” се заменя с „информално”.
2. В чл. 62, ал. 3, изречение първо думите „по чл. 26 от Закона за народната просвета” се заменят с „по Закона за предучилищното и училищното образование”, а в изречение второ думите „със заповед на” се заменят с „от”.
3. В § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби думите „системата на народната просвета” се заменят със „системата на предучилищното и училищното образование”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Може и под формата на информално. (Реплики.)
Това е понятие в Закона.
Няма желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители за заличаване на § 39, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 10, против 65, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 45 по доклада на Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 69, против 3, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 40 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители – в § 40, т. 1 в края на изречението думите „Закона за предучилищното и училищното образование” се заменят с думите „Закона за народната просвета”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Моля да приемете моето предложение, което е обсъдено и с Комисията, и с учителският бранш, и с транспортния бранш.
Уважаеми колеги, това е едно предложение, което мисля, че е точно в насока на духа на Закона – да задържим децата в училище по дълго време, за да може да спадне този процент, който е за незавършили средно образование. Защото, както чухме преди няколко дни, бяха изнесени данни, че след основно образование повече от 20% от децата не продължават в средно образование.
Предложението ми е в § 40, който става § 46, в т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби да се направят следните изменения:
„1 Да се създаде буква „а”:
„а) в чл. 151, ал. 2 думата „основно” да се замени с „първи гимназиален етап на средно”.”
Това означава, че вече всички, които искат да имат шофьорска книжка, да се явят на курсове за шофьорска книжка, независимо каква категория, защото досега за „Б” категория изискването е основно образование, но знаете (ръкопляскания от ГЕРБ), че сваляме образованието от VIII на VII клас. От тук нататък да се изисква завършен първи гимназиален курс, което е 16 години или X клас.
Второто ми предложение е досегашният текст на т. 1 да стане буква „б”.
Благодаря, това е засега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли ми дали това, което засега ни прочетохте? (Народният представител Станислав Иванов дава предложението на председателя. Смях и весело оживление.)
Реплики към изказването на господин Станислав Иванов? Няма. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Сега ще видим какво е, господин Стоилов.
Изказване има господин Байрактаров – информално.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател. Правя това изказване, за да заявя подкрепата на направените от господин Станислав Иванов предложения и да допълня, че с тях на първо място ще се направи опит за намаляване на пътно-транспортните произшествия и минимизиране и ограничаване на корупцията по издаване на шофьорски книжки на много лица, които знаем, че са неграмотни, но по някакъв начин са успели да се сдобият с такъв документ. Свидетели сме на безобразията, които се случват по пътищата. За огромно съжаление те много често са заплащани с цената на човешки живот, на много инвалиди и най-жалкото в последните години, с десетки отнети детски животи.
Ние ще подкрепим това предложение на колегата Иванов.
Надявам се, че всички ще го подкрепят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 40 по вносител, т. 1, която става с две букви. Буква „а” е допълнението, което прави колегата, и буква „б” става съществуващият текст на т. 1, който е по вносител.
Гласуваме предложението на господин Станислав Иванов. (Реплики от залата: „Моля да се изчете.”)
Отменете гласуването.
Чета го внимателно за тези, които следят доклада:
В § 40 по вносител, който става § 46 по доклада на Комисията – създава се буква „а” в т. 1.
Това е редакционното допълнение.
В чл. 151, ал. 2 думата „основно” се заменя с „първи гимназиален етап на средно”, а досегашният текст на т. 1 да стане буква „б” към т. 1 на параграф § 46.
Гласуваме предложението на господин Станислав Иванов.
Гласували 86 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
(Ръкопляскания от залата.)
Има неподкрепено предложение.
Поставям на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители за редакция, изменение на § 40. Комисията не го подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 15, против 65, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Гласуваме пълната редакцията на § 46, съобразена с редакционното допълнение, което току-що приехме по предложението на господин Станислав Иванов.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Параграф 41 – предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението – Параграф 41 се заличава.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Валери Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 9, против 69, въздържали се 6.
Гласуваме § 47 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 78, против 4, въздържал се 1. (Шум и реплики от залата.)
Моля по групи.
Заповядайте, господин Чавдар Георгиев.
(Викове от залата: „Има друго предложение.”)
Добре.
Заповядайте за прегласуване!
Заповядайте, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, не можах да гласувам, за което се извинявам на Народното събрание.
Правя процедура по прегласуване. Явно пултовете на този ред правят някакъв проблем. Квесторите да погледнат, ако могат. Да направим прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кой текст не успяхте да гласувате?
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Последният.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги!
Гласували 83 народни представители: за 76, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Процедура.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на БСП лява България искаме почивка 30 минути. Благодаря. (Шум и реплики от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, формално сте 20 секунди преди срока.
Добре, 15 минути почивка, а след това ще удължим заседанието за днес.
(Шум и реплики от залата.)
Обратно предложение.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, влизаме във вчерашната хипотеза – хора, които не са в ръководството, да искат почивка. Съгласно Правилника трябва да бъде упълномощен от... Извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, колеги.
Обявих – 15-минутна почивка.
Започваме точно в 15,15 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, времето за прекъсване изтече. Видимо няма кворум в залата. (Шум и реплики.)
Госпожо Дамянова, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 42 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„В § 42 т. 1 в края на изречението думите „Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за професионалното образование и обучение” се заменят с думите „Закона за народната просвета и Закона за професионалното обучение и образование”.
В § 42 т. 2 се заличава.
В § 42 т. 2а и 2б думите „Закона за народната просвета” се заменят със „Закона за предучилищното и училищното образование” и се заличават.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 48.
По § 43 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„В § 43 т. 1 и т. 2 се заличават.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 49.
По § 44 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„§ 44 се заличава.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 50.
По § 45 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„§ 45 се заличава.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 51.
По § 46 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„§ 46 се заличава.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 52.
По § 47 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„§ 47 се заличава.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 53.
По § 48 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„В § 48 думите „Закона за предучилищното и училищното образование” се заменят с думите „Закона за народната просвета”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители за изменение на § 42, който Комисията не подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 6, против 66, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Валери Жаблянов и група народни представители за промени в § 43, заличаване на т. 1 и т. 2, което Комисията не подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 9, против 62, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители за заличаване на § 44, 45, 46 и 47 по вносител. Комисията не подкрепя тези предложения.
Гласували 79 народни представители: за 7, против 64, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители за изменение на § 48 – Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 84 народни представители: за 7, против 67, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме анблок членове с номера 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 по доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 78, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 49 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„В § 49 т. 2а се заличава.
В § 49 т. 2в и в т. 3 думите „в центровете за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „в извънучилищните центрове”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 55:
„§ 55. В Закона за закрила на детето (Обн. ДВ. бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 5б, ал. 1 думите „регионалните инспекторати по образованието” се заменят с „регионалните управления на образованието”.
2. В чл. 6а, ал. 4:
а) в т. 3:
аа) в буква „а” думите „училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета” се заменят с „училища и детски градини в системата на предучилищното и училищното образование”;
бб) в буква „б” думите „регионалните инспекторати по образованието” се заменят с „регионалните управления на образованието”;
б) в т. 8, буква „б” думите „обслужващи звена” се заменят с „в центровете за подкрепа за личностно развитие”.
3. В чл. 17а, ал. 1, т. 14 думите „обслужващи звена” се заменят с „центровете за подкрепа за личностно развитие”.
4. В чл. 20а, ал. 1 думите „регионалния инспекторат по образованието” се заменят с „регионалното управление на образованието”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група, неподкрепено от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 8, против 68, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 55 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 78, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 50 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
Параграф 50 се заличава.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 57.
По § 52 има предложение от народния представител Корнелия Маринова, направено по чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 58:
„§ 58. (1) За осигуряване на обучението с учебници и учебни комплекти на учениците, които през учебната 2016 - 2017 г. постъпват в I, в V и в VIII клас, се прилагат разпоредбите на глава Шеста, раздели II и III и на глава Седма, като срокът за внасяне на проектите на учебници и учебни комплекти е 7 месеца.
(2) Дейностите в детските градини, училищата и обслужващите звена от системата на народната просвета през учебната 2015 - 2016 г. се организират, осъществяват и контролират по досегашния ред.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаема госпожо Председател, във връзка с редакцията, която направихме в § 24 по доклада на Комисията, се налага редакция и тук в § 58, а именно в ал. 1:
„За осигуряване на обучението с учебници и учебни комплекти на учениците, които през учебната 2016 – 2017 г. постъпват в І и в V клас, се прилагат разпоредбите на Глава шеста, Раздел ІІ и ІІІ на Глава седма, като срокът за внасяне на проекта на учебници и учебни комплекти е седем месеца“, тоест отпада „VІІІ клас”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо поставям на гласуване предложението на господин Жаблянов и група за заличаване на § 50 по вносител.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 89 народни представители: за 9, против 74, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Гласуваме ан блок параграфи с номера 56 и 57.
Гласували 82 народни представители: за 78, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението за редакция на ал. 1 в § 58, направено от госпожа Милена Дамянова, което е в съответствие с изменения днес от пленарна зала § 24 за отпадане в текста на „VІІІ клас“.
Гласуваме предложението на госпожа Дамянова.
Гласували 86 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Гласуваме цялата редакция на § 58 ведно с ал. 2 по доклада на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Предложение от народния представител Лютви Местан и група.
Комисията не подкрепя предложението по т. „а“.
Предложението е оттеглено по т. „б“ и „в“:
„В Преходните и Заключителните разпоредби се създават нови параграфи, съответно 53 и 54:
а) § 53. За изпълнение на разпоредбата на чл. 51, ал. 1 Министерският съвет, съвместно с общините, разработва и финансира Национална програма за изграждане на детски градини в населените места, където такива няма или техният капацитет е недостатъчен.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Аз очаквах някой от вносителите на това предложение да го обоснове, но тъй като нямаше такова желание, а смятам предложението за важно, затова смятам, че в частта, която не е оттеглена от вносителите и която наистина не е за разпоредбите на Закона, заслужава да бъде подкрепена. Предвижда се осигуряване от страна на държавата на възможности всички деца да бъдат обхванати от предучилищното и училищното образование. В случая се възлага на Министерския съвет съвместно с общините да разработят и финансират национална програма за изграждане на детски градини в населените места, където такива няма или техният капацитет е недостатъчен.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Изграждане, не осигуряване на места за изграждане!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не, въпросът е, че има редица населени места и квартали, където това е необходимо. Дали точно с тази редакция е втори въпрос. Вярно е, че такава програма може да бъде приета от Министерския съвет и без да се съдържа изискването в Закона, но ние знаем, че ако няма парламентарен и обществен натиск, много от тези въпроси се затлачват и те не могат да получат необходимото своевременно решение. Затова смятам, че е добре тази разпоредба да бъде подкрепена. Мисля, че и вносителите, които са направили с такава страст, както за майчиния език и други теми, трябва да отстояват и тези социални предложения, които се съдържат в Закона и които мисля, че никой по същество няма да оспори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Стоилов? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Имамов.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Госпожо Председател! Действително ние трябва да чуем някакво обяснение от Комисията защо е отхвърлена тази точка от предложението на господин Местан и група народни представители. Ние сме в раздела за Преходни и заключителни разпоредби, където е съвсем естествено да бъдат предвидени подобни задължения към изпълнителната власт. На всички е ясно, че проблемът с детските градини не е проблем само на малките населени места. Това е проблем и на София, и на големите градове. Този текст, така както е предвиден, ще даде един реален тласък на решаването на този изключително важен социален въпрос. Така че моля представителите на Комисията да дадат обяснение защо не приемат това предложение. (Реплики от ГЕРБ.)
Аз помолих... Помолих за това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители за изказване? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Лютви Местан и група народни представители в частта, която не е подкрепено от Комисията – това е по т. „а”, която изчете госпожа Дамянова.
Гласували 94 народни представители: за 18, против 27, въздържали се 49.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 59.
Параграф 54.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„§ 54 т. 1 се изменя така:
1. Глава шеста, раздели I, II и III с членове от 71 до 95, които влизат в сила от обнародването на закона в „Държавен вестник” до края на учебната 2019 – 2020 г.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 54, който става § 60:
„§ 60. Законът влиза в сила от 1 август 2016 г., с изключение на:
1. чл. 22, ал. 2, т. 3, 4 и 13 и ал. 3, Глава шеста, раздели I, II и III и § 58, които влизат в сила един месец след обнародването на закона в „Държавен вестник”;
2. Глава седма, която влиза в сила два месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник”.
3. Глава шестнадесета, която влиза в сила от 1 януари
2017 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дайте и последното предложение, защото то е във връзка с момента на влизане в сила на Закона.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„§ 55. Законът влиза в сила в първата учебна година след приемане на държавните образователни изисквания.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги?
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в § 60 предлагам да се създаде т. 4:
„4. § 46, т. 1, буква „а”, която влиза в сила от 1 август 2022 г.”
Уважаеми колеги, това го правим, защото децата, които сега са в VІІ клас или тези, които току-що са завършили VІІ клас по новия Закон основно образование, не бива да ги лишаваме от това право. Мисля, че е коректно за децата, които сега завършват началното си образование – това ще важи за тях, в момента, в който те ще продължат с първия гимназиален курс. Благодаря Ви. (Реплики от БСП лява България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказване – господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да обоснова последното предложение на колегата Жаблянов и група народни представители, а именно Законът да влезе в сила в първата учебна година след приемането на държавните образователни стандарти. Огромно количество от трайните обществени отношения в този Закон се прехвърлят към тези именно стандарти или изисквания. Идеята е фактически ние да знаем какви са тези изисквания, а не да приемаме един абсолютно кух закон. Както и в Закона за нормативните актове – мисля, че беше чл. 39, се казва, че прехвърлянето на такива отношения се извършва по изключение, а както виждаме в този закон, те са практика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване § 53 по вносител, подкрепен от Комисията, който става § 59.
Гласували 82 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Гласуваме неподкрепено от Комисията предложение на господин Жаблянов и група народни представители за изменение на § 54 по вносител.
Гласували 88 народни представители: за 17, против 62, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители за нов § 55, уреждащ момента на влизане в сила на настоящия закон, Комисията не го подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 13, против 57, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционното допълнение на господин Станислав Иванов за създаване на нова т. 4 в § 60 в редакцията на Комисията по доклада й, така както той я предложи – гласуваме предложението за допълнение.
Гласували 90 народни представители: за 77, против 11, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: На този текст?
Защо не направихте изказване? Сега вече е късно да се съобразим с мнението Ви, очаквахме да се изкажете по предложението.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, гласувах отрицателно точно този текст, след като подкрепих предишното предложение на господин Иванов, защото предишното му предложение беше смислено, беше нормално и беше предложение, насочено към спасяване на живот на хора и на деца и към повишаване на онези знания, умения и образование на хора, които ще получават книжки – в момента, знаете, че автомобилите са почти оръжие и би трябвало изискванията за носене на оръжие да са уеднаквени с тези за автомобилите.
Това, което той сега предложи, против което гласувах, обезсмисля цялото това негово предложение. През 2022 г. – след седем години това да влезе в сила, извинете, но до седем години колко жертви ще има по пътищата именно на такива недообразовани шофьори, които освен всичко друго са купили книжката?
Господин Иванов, Вие в момента имате някаква зависимост от парламентарна група с избиратели малко под средното образователно ниво и сега обслужвате техните интереси. Благодаря.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ерменков, да се обиждат парламентарни групи...
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Казах „избиратели”, вижте стенограмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще направя справка със стенограмата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Не съм обиждал нито един от парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Нямаше начин да не взема лично обяснение, госпожо Председател, след обидата, която прозвуча от тази трибуна.
Уважаеми колеги, пак казвам, не може със задна дата да задължавате! Не може със задна дата да задължавате деца, които сега са завършили или завършват тази година. Това няма как да се случи. Затова се прави за деца, които са завършили началното си образование и ще продължат до първи гимназиален курс. Не може да налагаме със закони и със задна дата да връщаме. Какво? Дайте всички, които в момента имат категория „Б” с основно образование, да ги накараме да учат! Това е несериозно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 60 в редакцията му по доклада на Комисията, съобразен с новата т. 4, която като решение приехме днес.
Гласуваме § 60.
Гласували 86 народни представители: за 75, против 9, въздържали се 2.
Предложението е прието, а с това е приет и новият Закон за предучилищното и училищното образование, чакан от три народни събрания. Да ни е честит! (Народните представители от ГЕРБ стават, бурни ръкопляскания и възгласи)
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Под формата на процедура, може би – само едно изречение.
Бих искала от името на цялата Комисия да благодаря на всички колеги от парламентарните групи.
Наистина България от 1991 г. насам, благодарение на общите ни усилия, колеги, има нов Закон, който се очаква от много време.
Благодарим и на всички учители и на всички хора, които участваха в разработването на Законопроекта. Благодарим! (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министър Танев иска думата.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Госпожо Председател, дълбокоуважаеми дами и господа народни представители! Не греши само консерваторът. За негово съжаление, образователната система не е рецепта как се готви леща, която от векове се готви по един и същи начин. Греши понякога този, който прави новаторство! Няма как да знае абсолютно бъдещето! Въпросът е обаче как се отнася към несигурностите на бъдещето – дали само като към рискове, или и като възможности.
От Министерството напълно подкрепяхме този Закон още от самото начало и участвахме в него по една много важна причина: Законът от 1991 г., както всички знаят, беше много остарял. Той беше правен преди интернета, преди отварянето на границите, беше за друго време. Най-вече той беше с друга философия. Той тръгваше напред с монолитна цедка, с решетка – еднакви мерки към различните деца, а ние се различаваме даже по отпечатъците на нашите пръсти и по начина, по който мислим. Децата са талантливи, всяко дете обаче в различна степен. Има различни части на България, има различни училища, различни учители.
Този Закон започва по обратния начин – не от единно, да го кажа тестово изпитване, тестът е такова нещо, дето хваща, за да се получи дисперсен финал, качества от най-различен формат или липса на качества, а обратно – започва с либерализация, с адаптация, защото ученикът стои абсолютно в самото начало, в самата същност на този Закон. Започваме със свободата на учителя, свободата на родителя, свободата на ученика – да може накрая да се получи единен резултат. И този резултат е качеството – надявам се!
Ще има може би две, три години да уляга, ще има някакви поправки, това е неминуемо – трябва да бъдем подготвени отсега.
Това, което обаче днес се направи, е от исторически характер!
По тази причина: дълбок поклон към авторите на Закона! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Авторите са много, но ние знаем имената на някои от тях. Искам да не ги споменавам сега, но да ги почетем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма да имаме време до края на заседанието.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Заедно с това искам да поздравя, както госпожа Дамянова направи, всички експерти, всички, които участваха от Министерството! Госпожо Кастрева, Вие сте тук. Също така искам да поздравя, разбира се, учителите и социалните партньори – да не ги забравяме, които през цялото време стояха до нас, критикуваха ни и се съгласяваха с нас. Дано това да е на добре, дано се възприеме, дано улегне, както трябва.
Ще го кажа отново по латински: „Bene vertat (quod agis)!”, което означава: „На добре да върви това, което сме започнали”, независимо от това, че сме си отворили сърцата за едно – за българския ученик и за възможностите пред него! Да сте живи и здрави! (Силни ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи „Браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министър Танев, благодаря Ви за хубавите думи на благодарност.

Колеги, да чуем докладите за:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
Дебатите – в утрешния ден.
Има три доклада.
Моля за резюме по докладите.
Първо ще чуем доклада на Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Представям в резюме:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерския съвет
Заседанието на Правната комисия беше проведено на 17 юни 2015 г.
На заседанието присъстваха господин Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, негов екип, включително и представители на Агенцията за обществените поръчки.
Законопроектът беше представен от господин Томислав Дончев.
С внесения Законопроект се предлага изменение на Закона за обществените поръчки с цел решаване на неотложни въпроси, свързани с прилагането му.
Законопроектът предлага промени с цел преустановяване на практиката недобросъвестни лица да се възползват от преференциалния режим, предвиден в чл. 16г от Закона, който стимулира участието в обществени поръчки на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Отменя се забраната възложителите да поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние, квалификацията и техническите възможности по отношение на специализирани предприятия и кооперации с хора с увреждания.
В дискусията взеха участие народните представители Хамид Хамид, Петър Славов, Емил Димитров, Чавдар Георгиев, Десислава Атанасова.
В хода на дискусията господин Хамид обърна внимание, че следва предложеното изменение на чл. 1 по отношение на израза „чуждите средства” да бъде прецизирано, така че да се избегнат евентуални проблеми по отношение на договори с международни организации и донорски държави, които имат по-строги правила за разходване на средствата.
Господин Георгиев постави въпроса защо преминаването на Агенцията към Министерството на финансите не се осъществи в началото на новата календарна година с оглед промяна на бюджет, щатове и така нататък. Господин Дончев отговори, че вече е взето решение на Министерския съвет и целта е да бъде изпълнена Стратегията за обществените поръчки.
Госпожа Атанасова постави въпроса дали приетите през
2014 г. Правила за организацията на работата и изпълнението на функциите на централния орган за обществени поръчки са вече разписани и дали някое ведомство вече ги е прилагало.
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерския съвет.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Има ли член на тази Комисия, който да ни представи доклада?
В резюме, господин Байрактаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 24 юни 2015 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерския съвет.
Законопроектът бе представен от заместник-министърът на труда и социалната политика господин Гълъб Донев.
Бяха отчетени в задълбочен дебат всички положителни и отрицателни неща, като бяха отчетени включително предложенията на Агенцията за хора с увреждания и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
Като краен резултат след приключване на обсъждането и проведеното гласуване Комисията реши с 5 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа „въздържал се” да предложи на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване този Законопроект.” Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
Госпожо Стоянова, Доклад на Комисията по бюджет и финанси – резюме, по начина, по който господин Байрактаров изложи доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2015 г.
На свое заседание, проведено на 10 септември 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет.
Законопроектът бе представен от господин Томислав Дончев.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, приключило със следните резултати: „за” – 15 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Стоянова.
Колеги, толкова добре се вместихме във времето и ако не бях обявила, че гласуването ще е утре, можехме и да го гласуваме.
От името на вносителя – няма представител, който да ни представи Законопроекта.
Дебатите са открити.
Има ли народен представител, който желае да участва в разискванията?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В мен лично буди недоумение фактът, че трябва да обсъждаме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, при условие че вече има внесен Проект за изцяло нов Закон за обществените поръчки. Това, което сега ще правим, според мен поне, дано да се лъжа, е загуба на парламентарно време. Мисля си, че все още има възможност вносителите на този Законопроект да го оттеглят, за да можем да се занимаваме със Закона, който е важен, в неговия цялостен вид и това, което той концептуално променя. Иначе сега ще приемем изменения и допълнения, ако ги приемем, които точно след около два месеца ще отпаднат, защото ще имаме нов Закон. Това е просто мое предложение – не знам дали може да бъде осъществено. Смятам, че по начина, по който процедираме, ще си губим времето, без да имаме някаква полза от това и някакъв реален резултат върху обществените отношения, свързани с този чувствителен за цялото общество въпрос – обществени поръчки, контрол, честност, почтеност и прозрачност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Реплика?
Първа реплика – господин Славов, втора – господин Кирилов.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Предлагам да удължим времето до приемане на Законопроекта!
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Ерменков, действително има втори внесен Законопроект, и то Проект на Закон за обществените поръчки, който частично реципира това, което днес обсъждаме, а в момента обсъждаме така наречените „специални или запазени обществени поръчки за хора с увреждания”.
За да разберете защо е толкова належащ проблемът и трябва да го гласуваме сега, тъй като основният Законопроект на практика още е по комисиите и се бави влизането му на първо четене в пленарната зала, най-вероятно ще отиде за след изборите, ще Ви дам следния прост пример, който получих на мой въпрос до вицепремиера Дончев и касае точно тези така наречени „фирми на хора с увреждания”. За около четири години – от 2010-а до 2014 г., регистрираните са били някъде около стотина, а само за седем месеца, когато е въведена тази разпоредба, даваща определени привилегии, която в момента коригираме, са регистрирани близо 170 – 180 такива фирми. Очевидно се ползва вратичка в действащия Закон, която позволява, тъй като няма изрични критерии към въпросните предприятия на хора с увреждания да не превъзлагат на други фирми, в които вече не участват хора с увреждания, обществени поръчки, които те печелят по облекчен ред – редът за така наречените „запазени или специални обществени поръчки за предприятия на хора с увреждания” не предвижда обичайните технически, финансови изисквания към дружествата, персонала и така нататък. Тоест има вратичка, с която явно доста се злоупотребява.
И вместо наистина този ред да се ползва от хора с увреждания, които имат желание да бъдат активни в икономиката, да участват в стопанския живот, се ползва от недобросъвестни лица, които регистрират такива фирми. След това, печелейки по този начин дадена обществена поръчка, използват да си я превъзложат на свързана с тях друга фирма, в която няма хора с увреждания и на практика по този начин да усвоят поръчката. Това е причината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ерменков! Колегата Петър Славов даде сериозни обяснения по отношение на причините за неотложност да се разгледа този Законопроект, частичен по отношение на действащия Закон. Разчита се на това възможно най-бързо да влязат разпоредбите, които са оформени в девет параграфа. Вярно е, че в Правната комисия Проектът за нов Закон за обществените поръчки беше приет на първо четене. Предстои обсъждането му в пленарната зала – дано да успеем своевременно да го разгледаме.
Предложението на Министерския съвет е по тези въпроси да не се бавим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Славов, уважаеми господин Кирилов! Сигурно бих могъл да се съглася с всичко, което казвате, сигурно е вярно, но датата, на която е внесен Законопроектът, е 1 юни тази година и си мисля, че ако беше толкова спешен, щяхме вече да сме го приели. Отново казвам, сигурно сте прави, но пак гоним влака в последния момент или малко преди да дойде следващият влак, се опитваме да се качим на последния вагон на предишния.
Не съм много убеден в това, че тази спешност е била толкова належаща, след като, пак повтарям, на 1 юни е внесен Законопроектът от Министерския съвет – четири месеца са минали, хайде, единия от тях ще го махнем, защото сме били в отпуск, но не ми обяснява загубата на време останалите три какво сме правили. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, желаещи да участват в дебата? (Реплики: „Времето приключи!”.)
Да, изтекли са минутите.
Утре – редовно пленарно заседание от 9,00 ч. Продължаваме с дебата по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 16,02 ч.)


Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:
Иван К. Иванов
Кирил Цочев

Секретари:
Димитър Делчев
Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания