Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 28 октомври 2015 г.
(Открито в 9,02 ч.)
28/10/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев, Алиосман Имамов и Явор Хайтов

Секретари: Александър Ненков и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание Проект за програма за работата на Народното събрание за времето от 28 до 30 октомври 2015 г. След заседанието на Председателския съвет по-рано тази сутрин Проектът за програма изглежда така:
1. Проект за решение за създаване на Временна комисия по исканията на Главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров и Десислав Славов Чуколов, народни представители в 43-то Народно събрание. Вносител – Цецка Цачева, председател на Народното събрание.
2. Първо гласуване на Законопроект за обществените поръчки. Вносител е Министерският съвет.
3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Вносител е Министерският съвет.
4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните. Вносител е Министерският съвет.
5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносител е Министерският съвет.
6. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта. Вносител е Министерският съвет.
7. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 30 юни 2014 г. и Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли – 31 декември 2014 г. Вносител е Съветът за електронни медии.
8. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включително и финансов отчет за месеците януари - декември 2014 г. Вносител е Генералния директор на Българската телеграфна агенция.
9. Ново обсъждане на Закона за военното разузнаване, приет от Народното събрание на 1 октомври 2015 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 197 от 14 октомври 2015 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 149 народни представители: за 122, против 9, въздържали се 18.
Предложението е прието.
По реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника, в сроковете по Правилника е постъпило предложение от господин Михаил Миков – председател на ПГ на „БСП лява България“, който предлага от името на парламентарната група като точка в дневния ред на Народното събрание за тази седмица да бъде включено Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 5554-01-130 от 8 юли 2015 г., с вносители Михаил Миков и група народни представители.
Имате думата, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, над 50% от децата в България живеят в бедни семейства, бедни по смисъла на критериите, които знаете какви са в европейски и в световен план. Приходът за бюджета от данък добавена стойност върху детските храни, тъй наречените „преходни храни”, върху пособията за деца, върху памперсите, е пренебрежимо малък на фона на големите успехи от приходи в хазната от контрабандата. Пренебрежимо малък! Става въпрос за няколко десетки милиона, а и по-малко. България е изправена пред тежка демографска катастрофа в краткосрочна перспектива. Всичко това налага спешно Народното събрание и правителството да дадат знак към родителите, които в тези трудни времена отглеждат своите деца. Има откъде да се вземе. Единственият въпрос е на осъзната политика за издръжка на децата, за стимулиране отглеждането на деца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, подлагам на гласуване предложението за включване в седмичната ни програма като точка: Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители са господин Миков и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 149 народни представители: за 72, против 52, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
За прегласуване – заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, моля всички, които са в залата, а те са повече от гласуващите, да заявят отношението си и по този въпрос, който, пак казвам, в никакъв случай не е само на Българската социалистическа партия. Той е отношение на Народното събрание към отглеждането на деца, особено в бедните семейства, особено когато помощите за деца са крайно недостатъчни. Нека да решим един въпрос, който наистина е важен за бъдещото на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги.
Гласували 158 народни представители: за 78, против 55, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 7 до 27 октомври 2015 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните. Вносител – Михо Михов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е и на Комисията по здравеопазването и Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Красимир Велчев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносител – Красимир Велчев и група народни представители. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители – Настимир Ананиев и Антони Тренчев. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносител – Петър Славов. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител – Драгомир Стойнев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Разпределен е и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по правни въпроси, Комисията по околната среда и водите и Комисията по външна политика.
Законопроект за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по вероизповеданията и правата на човека и Комисията по външна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносители – Найден Зеленогорски и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове. Вносители – Петър Славов и Мартин Димитров. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и храните.
Проект за Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители –Красимир Велчев, Борислав Великов, Михо Михов и Валери Симеонов.
Проект за решение за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Сидеров и Десислав Чуколов, народни представители в Четиридесет и третото народно събрание. Вносител – Цецка Цачева.
На основание чл. 83, ал. 1 от Правилника съобщавам на народните представители, че на 15 октомври 2015 г. е постъпил Указ № 197 на президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 1 октомври 2015 г. Закон за военното разузнаване се връща за ново обсъждане.
Възложено е на водещата комисия – Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него.
На 12 октомври 2015 г. в Народното събрание с Вх. № 527 00 5 и Вх. № 527-00-6 са постъпили искания от главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу народните представители Волен Николов Сидеров и Десислав Славов Чуколов. Същите са направени по повод досъдебно производство, № 513-ЗМК-292/2015 г., по описа на СДВР; преписка, № 18102/2015 г., по описа на Софийска градска прокуратура за извършени от тях престъпления, описани в обстоятелствените части на исканията.
Второ, на 26 октомври 2015 г. в Народното събрание с Вх. № 527-00-7 и Вх. № 527-00-8 са постъпили други искания от главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания отново срещу народните представители Волен Николов Сидеров и Десислав Славов Чуколов. Същите са направени по повод досъдебно производство № 225-ЗМК-2926 от 2015 г. по описа на Първо РПУ – СДВР, прокурорска преписка, № 18374 от 2015 г., по описа на Софийска градска прокуратура за извършени от тях престъпления, описани в обстоятелствените части на исканията.
Във всяко от исканията са направени и предложения за даване на разрешения за задържането на народните представители по съответните наказателни производства.
На 26 октомври 2015 г. председателят на Народното събрание писмено е уведомил народните представители за постъпилите искания и възможността да се запознаят с тях и приложените материали при спазване на условията по Закона за защита на личните данни.
Всички искания са изпратени на народните представители на електронните им пощи; на парламентарните групи са предоставени и на хартиен носител, а на заинтересованите народни представители, своевременно след постъпване на исканията, им е предоставена възможност да се запознаят с тях.
С писмо № 554-00-665, от 12 октомври 2015 г., народните представители Найден Зеленогорски, Борислав Миланов, Борис Великов, Румен Христов, Корман Исмаилов, Антони Тренчев, Бойка Маринска, Настимир Ананиев, Никола Хаджийски, Борис Станимиров, Димитър Шишков ме уведомяват, че на основание чл. 82 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, са оттеглили внесения на 24 септември 2015 г. от тях Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс с входящ № 554-01-158.
В Народното събрание е постъпил материал от Националния статистически институт, съдържащ резултати от статистически изследвания, относно индексите на потребителските цени за месец септември 2015 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
В Народното събрание е постъпил Окончателен одитен доклад
№ 0600200915 със Становище за извършен одит на Отчета за изпълнението на Централния бюджет и на Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. Докладът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Господин Михов.
МИХО МИХОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Предлагам т. 9, която е последна от приетия дневен ред, да се препланира за идущата седмица. Тя касае ново обсъждане на Закона за военното разузнаване във връзка с Указ № 197 на президента на Републиката.
Мотиви и аргументи. Аз присъствах на 20-и – в нормалния срок на обсъждането на Указа на Президента, в Комисията за контрол над службите. Проведе се едно задълбочено, но мъчително заседание в отсъствието на много народни представители. Такава е и сегашната седмица, сравнително предизборна. Освен това президентът си позволи да прави квалификации в предизборен период на военни от военновъздушни, военносухопътни и други видове въоръжени сили по отношение на техните способности. Смятам, че идущата седмица Народното събрание ще ферментира малко по-добре тази тема и ще бъде по-добре да го приемем и обсъдим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Михов. По същество то е за отпадане на точката от седмичната програма и включването й в програмата за идната седмица.
Гласуваме.
Гласували 140 народни представители: за 139, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, правя предложение за отлагане разглеждането на т. 1 от предложения дневен ред с включването... (Възгласи: „По-високо!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, ако тишината в залата е такава, че да се уважаваме и да чуваме народния представител, който говори на трибуната, ще имат възможност всички да чуят. Моля Ви и Вас малко по-високо.
ЯВОР НОТЕВ: Да, благодаря.
Предлагам т. 1 от дневния ред да стане част от програмата на Народното събрание за следващата седмица. Имам предвид следните съображения, които тази сутрин изложих по време на Председателския съвет и които се отнасят до редакционна неяснота до степен, която опорочава разглеждането и приемането на каквото и да било решение в рамките, които ни предлага седмичната програма.
Обръщам внимание на редакцията на т. 1. Трябва да приемем решение за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Сидеров и Десислав Чуколов – даване разрешения по принцип, даване разрешения по искания, които не са определени и индивидуализирани.
Какво означава това, колеги? Да вземем решения и оттук нататък такива производства да могат да се образуват без оглед на техния предмет и без оглед на обсъждане на конкретните материали. Вярно е, че в предложените материали за разглеждане и запознаване на народните представители се говори за две групи искания, които са разделени в т. 1 и
т. 2. Твърдя категорично, че искането по т. 2 е със срок от 26-и – днес сме 28 октомври, за който срок трябва да се съгласим съвсем обективно, че 14-те дни, за които народният представител може да вземе отношение, не са изтекли. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Категорично този въпрос трябва да бъде поставен на обсъждане в Правната комисия. Материята е специфична, материята изисква прецизиране, изисква решение, което да не погазва Правилника и Конституцията.
Моля да отложим разглеждането на точката. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Нотев, изтече времето за процедурното Ви искане.
Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Нотев за отпадане на т. 1 – за създаване на комисия по исканията на главния прокурор от седмичната ни програма.
Гласували 141 народни представители: за 12, против 110, въздържали се 19.
Предложението не е прието.

Преминаваме към точките от седмичната ни програма.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО ИСКАНИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПРЕСЛЕДВАНИЯ СРЕЩУ ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ И ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
Вносител: Цецка Цачева – Председател на Народното събрание.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми дами и господа народни представители! Както стана ясно от съобщенията, с които Ви запознах, преди преминаване към дневния ред за настоящата пленарна седмица, на 12 октомври 2015 г. в Народното събрание постъпи искане от главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров за даване съгласие от Народното събрание за възбуждане на наказателно производство срещу двама народни представители. Това са господин Волен Сидеров и господин Десислав Чуколов. Към момента на постъпване на исканията на Главния прокурор с нарочно решение на Народното събрание не се провеждаха пленарни заседания, но сме в хипотезата на редовна сесия на Народното събрание, започнала от месец септември до Коледа.
Искам да поясня двете хипотези, които станаха дискусионни в медиите – може ли председателят еднолично да даде съгласие по исканията на главния прокурор, или не? Съгласно Конституцията и Правилника, когато искане постъпи по време на редовна сесия на Народното събрание, то трябва да бъде обсъдено от Народното събрание и то да се произнесе с нарочно решение. Само в регламентираните по Правилника ваканции на Народното събрание – това са Коледната, Великденската и лятната през месец август, ако тогава постъпи подобно искане, по него се произнася председателят на Събранието и той е длъжен на първото редовно заседание на парламента да уведоми народните представители.
Пак повтарям, тъй като сме в хипотеза на работещо Народно събрание, в редовна пленарна сесия, съгласно Правилника искането не можеше да бъде внесено по-рано от 14-дневен срок за обсъждане и гласуване в пленарната зала.
В този срок обаче не е пречка да бъде създадена Временна комисия, която да се запознае с постъпилите искания, с доказателствата по тях, да излезе със становище по всяко едно конкретно отделно искане срещу народен представител и по конкретно предложение на Главния прокурор и да предложи проекти за решения – също отделни и самостоятелни, за гласуване в пленарната зала. Заради това аз предлагам на Вашето внимание Проект на решение, което дословно ще Ви поднеса и ще Ви запозная.
Искам обаче да обърна внимание на още нещо. На 26 октомври –в понеделник, постъпиха още две искания от главния прокурор по отношение на същите народни представители за други провинения на народните представители във времето след искането от 12 октомври. По отношение на новите предложения на главния прокурор няма пречка те да бъдат включени като предмет на работа на Комисията, чието създаване Ви предлагам, но по отношение на тях трябва да се спазва срокът по чл. 134, ал. 5 от нашия Правилник. Тоест постъпилите искания в Народното събрание на 26 октомври не могат да се гласуват като проекти за решения преди изтичането на този 14-дневен срок. Той е даден, както всички знаем, за да имат възможност заинтересованите народни представители писмено сами да дадат съгласие за сваляне на наказателната им неприкосновеност, предвидена по Конституция и по Правилник. Имаме публични изявление и от господин Сидеров, и от господин Чуколов, че такива доброволни писмени съгласия няма да бъдат дадени, поради което предлагам на Вашето внимание следния:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия по исканията на Главния прокурор на Република България, за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров и Десислав Славов Чуколов, народни представители в 43-то Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 във връзка с чл. 134, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер по исканията на главния прокурор на Република България за:
1.1. Даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Волен Николов Сидеров, вх. № 527-00-5 от 12 октомври 2015 г.;
1.2. Даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Десислав Славов Чуколов, вх. № 527-00-6 от 12 октомври 2015 г.;
1.3. Даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Волен Николов Сидеров, вх. № 527-00-7 от 26 октомври 2015 г. и за даване на разрешение за задържането му по описаното в искането наказателно производство;
1.4. Даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Десислав Славов Чуколов, вх. № 527-00-8 от 26 октомври 2015 г. и за даване на разрешение за задържането му по описаното в искането наказателно производство.
2. Комисията представя доклад за дейността си, съдържащ отделни становища и отделни проекти за решения по направените от Главния прокурор искания, включително по направените предложения за даване на разрешения за задържането на народните представители по съответните наказателни производства.
3. Комисията се състои от 17 народни представители – по двама народни представители от всяка парламентарна група и един народен представител, нечленуващ в парламентарна група.
4. Избира състав на комисията.
Съответно председател – очакват се предложения, и членове – останалите 16, от общия брой на предложението народни представители.
5. Временната комисия се избира за срок от 7 дни.” Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Откривам разискванията.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Уважаеми народни представители, вече изразих съображения срещу законосъобразността на предложеното решение. (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Извинявайте, господин Нотев.
Моля Ви за тишина в залата!
ЯВОР НОТЕВ: Като продължение на своите съображения... (Шум.)
Моля за внимание, това са неща, които засягат всеки един от нас и един институт, който ще бъде коментиран на плоскостта на предложени промени в Конституцията.
Предложеното решение включва точки, които се отнасят до образуване на наказателно производство, даване на съгласие за това и разрешение за задържане на народни представители по искане, което е постъпило само преди два дни в Деловодството на Народното събрание.
Ако трябва да следим стриктно Правилника, Конституцията на Народна Република България възможност за обсъждане и взимане на легитимно решение на парламента имаме по предложението, което е направено за точка едно и подточка първа и втора, свързани с досъдебно производство, което е образувано и визирано в искането на главния прокурор от 12 октомври. Четиринадесетдневният срок за това искане е изтекъл. През този 14-дневен срок народните представители не са направили доброволен отказ от имунитета си, поради което е напълно допустимо и възможно образуването на Временна анкетна комисия. Оставям настрана въпроса, че през това време са извършвани следствени действия, забележете, колеги, срещу неизвестен извършител с имунитет. Ако това не е заобикаляне на закона, на имунитета и правата, породени от него, няма каква друга илюстрация да бъде направена за тези действия, но те са предмет на друга оценка в рамките на самите наказателни производства.
Що се отнася до искането от 26 октомври, в което за първи път се поставя въпросът за задържането на народни представители, оттогава са изтекли два дни. Четиринадесетте дни, разбира се, трябва да бъдат изпълнени със своето съдържание и предназначение за възможност за вземане на отношение от лицата, чийто имунитет се иска, без оглед на техните публични изявления, защото те са без абсолютно никаква правна стойност. Ако на 13-ия ден всеки от тях се откаже от имунитета си, то отворен е пътят за образуване на наказателно производство.
Още нещо. Задържането като мярка за неотклонение не може да бъде разгледано като решение отделно от решението за образуване на наказателно производство. Ако парламентът не даде разрешение, не даде съгласие за снемане на имунитета по това искане, разбира се, че задържане не може да последва, защото то не е мярка, съществуваща вън и независимо от посоченото конкретно производство. Това имах предвид, когато казах, че тези юридически проблеми са специфични, те са професионални и трябва да бъдат разгледани предварително в Правната комисия, след като не достига капацитетът да се формулира едно много, много ясно и конкретно предложение за формулировката на решението.
Казвам Ви: предложение по принцип за това да се образуват наказателни производства срещу двама народни представители, без да се индивидуализират поводите и исканията, е недопустимо. Госпожа Цачева беше изключително формално точна и прецизна, когато ни обясни каква е разликата между това парламентът да не заседава двете седмици по време на предизборната кампания и ваканциите, предвидени в Правилника. Нека така формално и строго да разграничим хипотезите, които има предвид - Правилникът и Конституцията, когато говорим, че текат едни срокове, че те са в полза на лицата, които се ползват от имунитет и че те имат право през целия срок до неговото изтичане да вземат отношение и да упражнят това свое право. Коренно различна е разликата между хипотезата отказ от имунитет и принудително снемане на имунитета. Вие знаете, че господин Сидеров вече направи това, той отказа своя имунитет по повод на предходно искане за снемането му преди време. Ето защо тази хипотеза нито е изключена, нито е невъзможна – да съобразим това, което Правилникът и Конституцията изискват и предписват като поведение на нашия орган, на законодателния орган. Няма как да се откажем от правилата.
Ще предложим редакция на точка първа и тя се свежда до следното. Решението ще трябва да се ограничи в предложението, съдържащо се в точка първа: създава временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършване на престъпление от общ характер по исканията на главния прокурор на Република България за разрешение за даване на възбуждане на наказателно преследване на народния представител Волен Сидеров с вх.
№ 527005 от 12 октомври и т. 1.2 – даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Десислав Чуколов вх. №: 527006 от 12 октомври и нито дума повече в това решение, защото срокът не е изтекъл.
Ние сме пред хипотеза, която ни забранява да изпреварваме събитията, да изпреварваме изтичането на този срок и да вземаме думата вместо лицата, чиито интереси се засягат от подобни решения. Срокът е уговорен в тяхна полза, публичните изявления, пак казвам, са без правна стойност, те могат да бъдат променени до изтичането на срока и това е азбучна истина в правото.
Настоявам за приемане на решение само с ограничението, което вече посочих - т. 1.2, ще го представим писмено като предложение и оставяне без разглеждане на точките, които са в следващите подточки и които нямат отношение към това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: 1.3 и 1.4?
ЯВОР НОТЕВ: 1.3 и 1.4, да, господин Председател. Те са несвоевременни и поднесени на вниманието на залата в нарушение на Конституцията и Правилника на нашето Събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Но във втора ще трябва да остане задължението на Комисията за докладване?
ЯВОР НОТЕВ: Комисията се създава, разбира се, със задължение да докладва. Пак Ви казвам, ще го представя в писмен вид, за да бъде съвсем коректна редакцията. Нуждае се от прередактиране и заглавието – това, което е болдвано в самия Проект за решение, защото то самото буди недоразумения. В същото време наистина смущава с общия си изказ. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Нотев.
Ще Ви помоля наистина да представите предложението в писмен вид.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Нотев, уважаеми колеги! Категорично възразявам срещу внушението Ви, че с Проекта на решението за създаване на Комисия са нарушени разпоредби на Правилника или права на народните представители. Парламентарната практика е имала подобни случаи, когато срещу народен представител във времето постъпват няколко сигнала, няколко искания по-точно, от страна на главния прокурор. Разпоредбата на нашия Правилник и този 14-дневен срок, както заявих при представяне на проекта за решение, се отнася единствено до забрана пленарната зала да гласува решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно производство или за задържане. Но няма пречка за постъпили искания на главния прокурор те да бъдат включени в Комисията, а не всеки ден Народното събрание да създава комисия. Една комисия може и е длъжна да се произнесе по всяко конкретно – тук съм съгласна с Вас – по всяко конкретно искане и да предложи на пленарния състав конкретен проект на решение за произнасяне.
Останалото, което Вие ни предлагате, означава допълнително затормозяване на Народното събрание, допълнително спадане на авторитета на Народното събрание. Мисля, че в хипотезите, в които сме в момента, сме длъжни да дадем съгласието си за започване работа на тази Комисия. Пак казвам, в пленарна зала проектите за решения от Комисията и становищата й ще бъдат предлагани в дневния ред и гласувани тогава, когато са изпълнени разпоредбите на Правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Други реплики? Няма.
Заповядайте, господин Нотев, за дуплика.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Уважаема госпожо Цачева! Ако утре постъпи друго искане от главния прокурор – подсказана ми беше идеята от колеги юристи, да направим едно решение, с което хипотетично да включим в предмета на Комисията и тези евентуално настъпили промени, за да не затормозяваме залата и да не вземаме за всеки случай решение. Въпросът е достатъчно сериозен.
Срокът не е изтекъл и това е повече от очевидно. Няма как една комисия да се занимава с въпрос, който може и да не стигне и да не влезе в пленарната зала. Комисията ще работи, ще обсъди, ще предложи и задържане и в крайна сметка може да последва отказ от имунитет, при което е неизвестно как тези неща ще се развият във времето. Ето защо нека да работим с реалност, нека да работим с факти, ние сме юристи. Имаме изтекъл срок. Този срок поставя на разглеждане и на компетентност на залата един-единствен проблем и той е свързан с първото искане от 26-ти. Всичко друго е хипотеза. Нямаме право да говорим.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): От 12 октомври.
ЯВОР НОТЕВ: От 12 октомври, извинете, да, благодаря. Четиринадесетдневният срок е изтекъл само за това. Ако Комисията се формира и се занимава след изтичането на срока от 26-и – 14 дневният срок, и все още няма отказ от имунитет, няма никакъв проблем и никакъв тормоз за залата да вземе допълнително решение и да прецени дали същият състав на Комисията ще се занимае и със следващия въпрос и проблем. Ако се възложи на тази Комисия, работата просто продължава. Това е моето предложение. Това е стриктното спазване на закона, което е наше задължение като законодателен орган и като юристи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нотев.
Други изказвания?
Господин Сидеров, заповядайте.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): В рамките на три минути, разбира се, не мога да кажа много, но до тук бяха юридическите аргументи. От тях се разбра, че това решение в тази първа точка, която сега госпожа Цачева защитава, е нарушение на Конституцията и на Правилника. Значи председателят на Народното събрание предлага залата да наруши Конституцията и Правилника, защото така иска кой, госпожо Цачева? Просто само кажете: Кой? – въпросът, който вълнуваше цяла година обществото. Кой казва днес да нарушите Правилника и Конституцията, за да бъде заклеймен Сидеров? Защото юридическите Ви аргументи не издържат.
Ясно е също така, че от досега представените искания – те са изключително порочни, аз ще запозная всяка парламентарна група с това как искането от 12 октомври 2015 г. на господин Цацаров е стъпило върху един фалшификат, върху съдебен експерт, който няма право да практикува и е в отпуска от четири месеца. Върху това ли ще ми искате имунитета? Значи, ако върху погазване на закона се налага законът, то тогава Народното събрание се превръща в Народен съд. Замислете се дали искате да бъдете Народен съд! Знаете какво следва след това – историята.
Дами и господа народни представители, тук не става дума за симпатии и антипатии. Тук става дума наистина за спазване на закона. Ако България все още е правова държава, то това дали някой е извършил престъпление, какво е то и как да бъде наказан, решава само и единствено Съдът. Нали така, госпожо Цачева? Нали така, дами и господа юристи в залата? Вие ми сложихте присъда, медиите ми слагат присъда и искате сега бързо тук, като Народен съд наистина, ако може, да ме закопчаят и да ме арестуват. Добре, нека да го направят и сигурно ще го направите, потъпквайки отново Конституцията и закона. Но тогава наистина ще стане ясно, че в България няма правов ред и каквото нареди „Кой?”, то става реалност тук.
Замислете се дали искате да бъдете в състава на такова Народно събрание, защото знаете, че всичко се връща – когато погазите закона, за да угодите на чужди посолства и на хора, които си отмъщават, защото аз бръкнах в раната, аз в продължение на три седмици показвам как в центъра на София можеш да си купиш дрога, аз показах как спокойно можеш да отидеш в заведение, в магазин, в учебно заведение и да си купиш дрога, и всичко това явно накърни нечии интереси. Аз дадох в моето предаване документален разказ как всичко това се закриля от висши полицаи. Ако това не Ви интересува, добре – свалете имунитета на Сидеров, арестувайте го.
Но ако не Ви интересува, че в София – този прекрасен град за живеене, в който спечелихте изборите, но, дайте да говорим за това – как, и какво стана в зала „Армеец”, ако не Ви интересува, че в София има десетки дилъри, които свободно продават дрога в училищата и учебните заведения, и във въпросното учебно заведение, което сега пълни медиите със своята важност – Театралната академия, там свободно се продава дрога.
Това е нещото, което аз ще продължавам да установявам, това е нещото, което аз ще продължа да изобличавам, защото става дума за бъдещето на България.
А това дали съм крив, или прав – нека все пак да оставите на Съда. Може ли Съдът да се произнесе, и то в три инстанции, ако може?
Знам, че някои хора много бързат, искат да ме видят опозорен и унижен, вече ме видяхте. Знам, че някои от Вас одобряват това, че който иска, може да дойде и да ме удря, когато полицаи ми държат ръцете – има такива герои, да, знам, че това радва някои, нечии души, но не се оставяйте на злобата и злорадството, защото това е много лош водач в живота. Благодаря Ви за вниманието.
Запазвам си правото да направя изказване от група, ако може след това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Сидеров.
За изказване – народният представител Димитър Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Днес Народното събрание трябва да вземе решение дали да подкрепи предложения Проект за създаване на анкетна комисия. Аз лично ще го подкрепя. Ще го подкрепя и като потърпевш от хулиганските действия на тази парламентарна група, защото аз съм удрян много по-силно с мегафон, опрян до дясното ми ухо, което според лекарите се равнява на удар с парен чук, (оживление в БСП ЛБ), увреден слухов нерв, доказан с безспорни медицински документи. Но не това в момента е най-важното.
Уважаеми колеги, тези прояви на хулигански действия на тази парламентарна група не са от вчера. Аз няколко пъти поставях тези въпроси пред съответните министри на вътрешните работи. За първи път поставих този въпрос на служебния министър Бакалов, като настоявах да се даде отчет какво е предприето по тези действия и какво е направено като превантивни действия това нещо да не се повтори. Поставих този въпрос пред вече бившия министър Вучков абсолютно по същия начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Байрактаров!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Не ме прекъсвайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ще Ви прекъсна, защото обсъждаме друг повод.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Да, точно се аргументирам защо трябва да бъде подкрепено това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обсъждаме исканията на Главния прокурор.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: И предполагам не по Вашия случай.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Обсъждаме създаването на група, която да разгледа искането на Главния прокурор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисия, по скоро.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Комисия – това обсъждаме в момента, а на искането на главния прокурор.
Този въпрос беше зададен и пред министъра на вътрешните работи госпожа Бъчварова. Ще припомня случаите. Извини се с колегата Теодор Ангелов от телевизия СКАТ – блъскане на полицай, нямаше никакви действия. Ще припомня случая с блокиране на телевизия СКАТ и сега, обърнете внимание, там хулиганстваха и лица без имунитет. Тях обаче никой не ги арестува, никой не им потърси сметка.
Същият случай се повтаря един, два пъти в НАТФИЗ – нахлуване в собственост, възпрепятстване на учебен процес, също от лица, добре оформени физически, мускули – никакви действия.
Обръщаме внимание на тези неща, защото ние ще подкрепим създаването на тази Комисия. Но ние искаме да има и превантивни действия, които да не допускат повече такива хулигански мероприятия, очернящи върховната институция, наречена Народно събрание, а това е много по-важно. Защото когато с бездействието на институциите се стимулират такива мероприятия – днес ще е един, утре ще е друг, винаги ще се намери някой, който да изпълнява тези, с извинение за израза, циркове – грозни циркове, които да очернят авторитета на тази институция.
Нека да не забравяме, че България е Република с парламентарно управление и това е изключително важно. Затова се аргументирах по-подробно, за да бъде ясно. Защото сега отвън пак са докарани една група хора, които са заблудени, на които им се обяснява, че еди-кой си щял да бъде арестуван. Не, в момента никой няма да бъде арестуван. Това е важно да се знае, а това, че някой го е страх, че е извършвал тежки престъпления, защото чл. 325, ал. 2 от Наказателния кодекс е в графата на тежките престъпления.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Съдът казва.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Така че това също е важно да се знае и никога не трябва да се допуска това да бъде повтаряно. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Ташева. (Реплики от ДПС: „Нямат време”.) Имат, поискаха удължаване.
Имате думата, госпожо Ташева – имате почти две минути.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Благодаря.
Искам да се обърна към патриотарския фронт: много неподходящ оратор избрахте за тезата, която трябва да защитавате.
Тук съм с публикация от 2014 г., от която става ясно, че Вашият колега Байрактаров е осъден за нанесен побой на длъжностно лице, мисля се казваше Инджова – лицето е била жена, разминал се е с глоба. (Ръкопляскания и смях от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Каква е Вашата реплика, госпожо Ташева?
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (смее се): Колкото до днешния диспут, не бих си разрешила да досаждам на тази аудитория с популярни цитати, но съм принудена да Ви кажа, защото вярвам, че един ден много от Вас ще казват, както пастор Мартин Нимьолер: Когато дойдоха за атакистите, аз мълчах, защото не бях атакист; когато дойдоха за воеводите, аз мълчах, защото не бях войвода; когато дойдоха за мен, нямаше кой да се застъпи. (Оживление, ръкопляскания и смях от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Ташева.
Други реплики? Няма.
Дуплика – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Ташева, България е правова държава.
За разлика от Вас обаче аз съм научен да казвам истината и да спазвам закона. (Шум и реплики от „Атака”.)
За още по-голяма разлика от Вас познавам добре и Конституцията, която гласи, че всеки е невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.
За да наречете един човек „осъден”, за което аз в момента ще заведа дело срещу Вас, тъй като Вие излъгахте от тази трибуна, трябва да покажете влязла в сила присъда. Влязла в сила присъда! Такава присъда няма. Нещо повече: срещу въпросното лице, което цитирахте, има няколко дела за клевета. (Реплика от народния представител Магдалена Ташева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, не се обаждайте от залата!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Затова не се опитвайте да лъжете.
Надявам се много скоро да излезе поредното решение, с което да Ви затворя устите, за една снимка, която дванадесет години се върти в публичното пространство, а мен Бургаският съд ме осъди за клевета – че съм показал снимка от 2002 г., на която се вижда с кого се е снимал Вашият лидер – за това!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: С кого?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: С лидера на Ку-клукс-клан, с отявлени ислямисти, мога да Ви ги цитирам по имена. С тях се е снимал в Москва. (Шум и оживление в залата.)
Аз бях осъден за това нещо. Сега се надявам Върховният касационен съд да излезе с оправдателно решение. Някои хора се страхуват да казват истината срещу Вашия лидер, Байрактаров обаче не се страхува. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ПФ и единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други изказвания?
Заповядайте, но нямате време повече.
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака): Уважаеми господин Председател, колеги! Господин Байрактаров, в ръцете си държа решение на Бургаския съд – Решение № 16-59, град Бургас от 20.10.2014 г. В него пише, че Ви признава за виновен, за това че сте причинили лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата, сътресение на мозъка и лека телесна повреда, разстройство на вегетативната нервна система, довела до временно разстройство за здравето, неопасно за живота – върху една жена.
Господин Байрактаров, бъдете така добър да не заблуждавате колегите.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Не е влязла в сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Тодоров.
Лично обяснение – заповядайте, господин Байрактаров. (Реплики от ДПС.)
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
За пореден път ще трябва да обяснявам: това е административно дело на първа инстанция, което е обжалвано. Разполагам с цялата документация, че такова лице не е постъпвало в болница. Между другото, документацията е издадена от колега тук – народен представител, от неговата болница, няма да съобщавам името му, от която ясно се вижда, че това лице нито е било удряно, нито е било засегнато, нито е било контузено, дори не е постъпвало в болница.
Пак повтарям: всеки е невинен до доказване на противното. Когато покажете решение за влязла в сила присъда, тогава можете да говорите за някого, че е осъден. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Байрактаров.
За процедура – госпожа Цецка Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Главчев, процедурата ми е по начина на водене към Вас. Не допускайте от парламентарната трибуна да се излиза извън предмета на Проекта на решение за създаване на Комисия, който дебатираме в момента. Пленарната зала не е място, в което да се разказват, да се позоваваме на постановени и непостановени, на влезли в сила или невлезли в сила решения, които са извън предмета на дебата по конкретния проблем, който обсъждаме – създаване на Комисия.
Пак казвам, даването или недаването, съгласно предложението за създаване на Комисия, което ще гледаме в зала, не означава, че Народното събрание действа като конвент и се произнася с присъди. Това е работа на независимата съдебна система. Законът се спазва.
Много Ви моля: стриктно прекъсвайте народни представители, които си позволяват да правят такива внушения от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Няма как да не се съобразя с това, което казахте.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата. (Шум и реплики.)
Господин Нотев, заповядайте да представите редакционните промени в Решението.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Благодаря, господин Председател.
Колеги, обръщам Ви внимание върху промените, които предлагаме. Ще прочета проекта.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не можете сега да ги четете. Имахте време да направите това нещо преди.
ЯВОР НОТЕВ: Прочитам Решението.
Госпожо Цачева, написаното е ръкописен текст и предполагах, че ще станат грешки. Щом смятате, че така е по-добре? Водещият обаче е друг в момента.
„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисията по исканията на главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания, № 527-00-5 и № 527-00-6 от 12 октомври 2015 г. срещу Волен Николов Сидеров и Десислав Славов Чуколов, народни представители в Четиридесет и третото народно събрание
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35, във връзка с чл. 134, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
РЕШИ:
Създава Временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер по исканията на главния прокурор на Република България за:
1.1. Даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Волен Николов Сидеров с входящ № 527-00-5 от 12 октомври 2015 г.;
1.2. Даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Десислав Славов Чуколов с входящ № 527-00-6 от 12 октомври 2015 г.
2. Комисията представя доклад за дейността си, съдържащ отделни становища и отделни проекти за решения по направените от главния прокурор искания.
3. Комисията се състои от 17 народни представители – по двама народни представители за всяка парламентарна група и един народен представител, нечленуващ в парламентарна група.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Тоест, на практика нататък решението остава същото?
ЯВОР НОТЕВ: Трета точка е същата, т. 2 е без последното изречение, защото отпадна задържането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване редакционните промени по Проекта за решение така, както ни бяха представени от господин Явор Нотев от парламентарната трибуна.
Моля, гласувайте!
Гласували 124 народни представители: за 26, против 82, въздържали се 16.
Предложенията не са приети.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Мога ли само да поясня?
Колеги, изглежда не бях разбран.
Предложението ми е за приемане на решение, дословно възпроизвеждащо текста от вносителя с единствената забележка – отпадат предложените точки, за които срокът за тяхното разглеждане в пленарната зала не е изтекъл. Нямаме право да предрешаваме събитията. Не сме хора, които знаем какво ще се случи през втората седмица. Бъдете екзактни, бъдете коректни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Народните представители разбраха още от първия път. Благодаря Ви, господин Нотев.
Процедура по прегласуване.
Гласували 132 народни представители: за 28, против 85, въздържали се 19.
Предложенията не са приети.
Връщаме се към Проекта за решение, представен Ви от председателя на Народното събрание – народния представител госпожа Цецка Цачева.
Имате ли готовност за състав и предложения да направим групите с едно гласуване?
Заповядайте от името на Парламентарната група на ГЕРБ – народният представител Цвета Караянчева, заместник-председател на Парламентарната група.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председателстващ, предлагам членове в тази Комисия да бъдат господин Димитър Главчев и госпожа Десислава Атанасова, като предлагаме за председател на Комисията господин Димитър Главчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: От Парламентарната група на БСП лява България?
Заповядайте, госпожо Нинова, заместник-председател на групата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Предлагаме Чавдар Георгиев и Атанас Зафиров от нашата парламентарна група за представители на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: От Парламентарната група Движение за права и свободи?
Заповядайте, господин Атанасов.
СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ (ДПС): Господин Председател, за членове на Временната комисия от Парламентарната група на Движение за права и свободи предлагаме господин Четин Казак и господин Хамид Хамид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: От Парламентарната група Реформаторски блок?
Заповядайте, господин Исмаилов.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (РБ): От Парламентарната група на Реформаторския блок за членове на Временната комисия по исканията на главния прокурор на Република България за даване разрешение за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров и Десислав Славов Чуколов, народни представители в Четиридесет и третото народно събрание, предлагаме колегите Антони Антониев Тренчев и Гроздан Спасов Караджов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Исмаилов.
От Парламентарната група Патриотичен фронт?
Заповядайте господин Симеонов, председател на групата.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Костваше ни изключително сериозни усилия да открием човек, който да не е засегнат, пряко засегнат от действието на шайката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Какви са Ви предложенията, господин Симеонов?
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: По тази причина най-сетне изровихме най-малко засегнатите. Това са господин Христиан Митев и господин Емил Димитров. (Ръкопляскания от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Симеонов.
Български демократичен център – народният представител Румен Йончев.
РУМЕН ЙОНЧЕВ (БДЦ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Парламентарната група на БДЦ и Народен съюз предлагаме колегите Стефан Кенов и Георги Ковачев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Парламентарната група на политическа партия „Атака”?
Заповядайте, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): От името на Парламентарната група на „Атака” предлагаме за членове на Комисията народния представител Явор Нотев и народния представител Илиан Тодоров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, проф. Станилов.
Парламентарната група „Алтернатива за българско възраждане”?
Заповядайте, господин Михов.
МИХО МИХОВ (АБВ): Парламентарната група на АБВ предлага народните представители Светослав Белемезов и Лъчезар Никифоров за членове на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Михов.
Заповядайте, господин Михов. Имате някакво предложение? От коя група? Предлагате нечленуващ в парламентарна група народен представител? Добре.
Заповядайте.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Предлагам госпожа Ана Баракова от групата на народните представители, нечленуващи в парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: То няма такава група, но добре. (Оживление, ръкопляскания в залата. Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, моля за тишина.
Предлагам да гласуваме предложенията анблок, така направени от парламентарната трибуна.
Има ли други становища по въпроса? Няма.
Ще Ви запозная с четвърта точка, която придоби следния вид след направените предложения:
Председател: Димитър Главчев.
Членове: Десислава Атанасова, Чавдар Георгиев, Атанас Зафиров, Четин Казак, Хамид Хамид, Антони Тренчев, Гроздан Караджов, Христиан Митев, Емил Димитров, Стефан Кенов, Георги Ковачев, Явор Нотев, Илиан Тодоров, Светослав Белемезов, Лъчезар Никифоров и Ана Баракова.
Моля, гласувайте четвърта точка от Проекта за решение, а именно за председател и членове на Комисията.
Гласували 141 народни представители: за 141, против и въздържали се няма.
Четвърта точка от Проекта за решение, а именно състав на Комисията с председател и членове, е единодушно приет. (Ръкопляскания.)
Сега преминаваме към гласуване на целия Проект за решение, заедно с току-що приетата т. 4.
Моля, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 136, против 11, въздържали се няма.
Решението за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров и Десислав Славов Чуколов, народни представители в Четиридесет и третото народно събрание, е прието.
Декларация от група. (Шум и реплики.)
Заповядайте – първо, господин Миков, а после господин Сидеров.
Извинявайте, господин Сидеров.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Местните избори още не са приключили, но вече у нас има много повече въпроси, отколкото отговори. И те не са свързани с очакване за обявяване на официалните резултати от страна на Централната избирателна комисия, нито пък с анализ за представянето на отделни партии и кандидати, защото и преди, и след последната неделя беше ясно, че ГЕРБ са първа, а ние – втора политическа сила в България. И макар да загубихме тези избори, мисля, че никой не може да отнеме правото ни да коментираме всичко, което видяха милиони хора.
Големият въпрос, който днес всички си задават гласно, полугласно или подсъзнателно, е за бъдещето на демокрацията в България. Все по-малко надежда виждат хората за това бъдеще, защото това, което се случва през последните пет-шест години, убива демокрацията у нас, отчуждава хората от политическата система и поднася на тепсия управлението на държава и общини на неполитически субекти и представители на големи икономически интереси, много често стоящи на сянка. И всичко това на гърба и за сметка на хората и с най-разнообразни средства – теглене на милиардни заеми с неясно предназначение, отблъскване на хора от системата на здравеопазването, ограничаване на достъпа до образование, увеличаване на данъците на бедните, за да се запази нисък данъкът на богатите при пълно незачитане на върховенството на закона.
Но най-ясно личи това при изборите, които организираме напоследък. Изборите от 25 октомври 2015 г. бяха безпрецедентна демонстрация на незачитане на гласа на хората. Не само чрез купуване на гласове, корпоративен вот или използването на други, явно вече остарели в динамиката на обществото технологии. Това, което се случи, беше чисто и просто нагла подмяна на гласовете на хората и манипулация на изборния резултат според исканията на една партия. Тази подмяна се извършва в общинските избирателни комисии, в които се пренаписват протоколите от секционните комисии, според предварително анонсирани от социологически агенции резултати от изборите за партиите.
За последните 25 години няма други избори, при които сървърите на Централната избирателна комисия, на общинските избирателни комисии, на ГРАО, на МВР да са недостъпни през целия ден. Парадоксът, уважаеми госпожи и господа, е, че имаше референдум за електронно гласуване. Няма други избори, при които да има толкова много недействителни бюлетини и толкова много сгрешени и непълни секционни протоколи – около 90% по признание на шефа на борда на „Информационно обслужване”. Толкова много, че това вече няма как да не буди подозрение в българските граждани.
Няма други избори, при които масово не се отчитат преференциите на кандидатите, независимо че са отбелязани такива в бюлетините. Няма по-лошо обезпечени от техническа гледна точка и организация избори. Толкова лошо, че няма как хората да не се съмняват.
Няма други избори, при които Централната избирателна комисия да абдикира практически и да откаже да обявява избирателната активност в изборния ден. И до днес няма данни за избирателната активност в страната, но има данни за това коя партия колко процента от гласовете печели на национално ниво. Това са абсурдите на днешните „демократични” избори у нас.
Избирателната активност не е производна на резултатите на партиите, а точно обратното – тези резултати се изчисляват на основата на избирателната активност. Защо до днес Централната избирателна комисия не е обявила края на изборния ден? За да не се наложи да даде данни за тази избирателна активност или защото е забравила в суматохата около нощния театър на „Раковска”? Много още въпроси има и всеки от тях е много обезпокоителен. И на този фон никак не е чудно, че провеждането на втори тур в 1700 общини и населени места вече се поставя под въпрос по отношение на възможността да бъдат осигурени и отпечатани бюлетините в срок за провеждане на втори тук, така както е определено в закона.
Тази тревожна информация е изпратена и до Народното събрание и смятам, че всички парламентарни групи и народни представители би трябвало да се отнесат към нея сериозно и да вземат отношение по този въпрос, защото крахът на демокрацията у нас би бил, ако вторият тур на тези избори не може да се проведе и да се осигури с достатъчно отпечатани бюлетини.
Начинът, по който се управлява страната за последните години, превърна изборите от процес за определяне на политическо представителство по демократичен начин в съзнателно и целенасочено потъпкване на права и свободи на хората, в купуване на човешко достойнство, в превръщане на 50-те лева срещу мизерията и бедността в сделка със съвестта на българските граждани.
Подмяната на вота, фалшификациите и манипулациите се превръщат в норма на поведение. Това бяха най-мръсните избори след 1989 г. у нас. Всички видяха и разбират това, защото хората все повече разбират, че нищо не зависи от тях. За тях изборите са тъжното зрелище, което се случи в зала "Армеец" и водевилното празненство на Ценко Чоков в с. Галиче по случай началото на петия му мандат, което получи добро медийно отразяване. Дори по-добро от отразяването на редица политически инициативи с някакъв смисъл за българските граждани.
Политиката изчезна от политическия живот и се замества от медиен ПР и атрактивно празноговорене съпроводено с изнудване, репресии, сплашване и дори физическа саморазправа с кандидати и партийни активисти.
Политическата реклама не може да измести политиката. Без политика, без ценности и идеи не могат да се намират устойчиви решения в интерес на мнозинството от хората, всъщност може само да разпределя парите от Европейския съюз и да върти сделките между играчите, които обикалят около властта.
Липсата на такива решения от властта, от управлението в името на хората става все по-осезаема за все повече хора. Тя ражда все повече бедност на многото и концентрира все повече богатство в неколцина близки до властта. Тя ражда недоверие и отчуждение. Тя отнема легитимността на органите да взимат решения и скъсява хоризонта им до ситуативни реакции. Тя подчинява политическите ценности на икономическите интереси. Това копае пропаст между хората и политиците, пропаст, която не може да се запълни с ПР и формални демократични процедури, а политика без участието на хората не е демокрация, а авторитаризъм – авторитаризъм, подчинен на едрите икономически интереси в България.
Подобни избори не дават легитимация на никого. И всички от новоизбраните кметове вече са белязани от процесите на подравяне на политическото доверие, за които говоря.
Няма как да вървим по този път повече. Крайно време е да излезем от капана на паралелните реалности, в които стоим в последните години. Крайно време е да разберем, че животът не е това, което се случва в телевизора, а онова, което виждаме и усещаме всеки ден на улицата – и в столицата, и в големите градове, и в малките населени места.
Крайно време е да си дадем сметка, че не можем да допуснем политиката да изчезне от живота на българите, колкото и да се иска това на неколцина у нас. Този път не е нашият, това не е път на България.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, действията на управляващите представляват системно усилие да се подмени демократичният начин на управление на България и преминаване към авторитарен режим. Това противоречи на Конституцията, според която България е парламентарна република, в която се извършват честни избори. Изчезването на демокрацията у нас застрашава гражданския мир, обществения ред, правата и интересите на българските граждани.
Поради това ние от БСП лява България призоваваме президента да свика Консултативен съвет по национална сигурност, на който да се обсъдят заплахите пред демокрацията в България, които следват непосредствено от процесите, за които говорих в настоящото изявление. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от БСП ЛБ и БДЦ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Миков.
Господин Сидеров, заповядайте – от името на група.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Дами и господа народни представители, никой днес не се съмнява, че в България няма демокрация. България е полицейска, фашистка, диктаторска държава.
Ако съжалявам за нещо, защото тези дни ме питаха дали не съжалявам, е това, че тъй нареченият „случай” пред така наречената „Театрална академия”, в която се продава дрога, затъмни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Сидеров, имаше точка от дневния ред. Не може това в декларация да го казвате. Извинявайте!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Да, само казвам: затъмни основната тема, а тя е изборите. Ще говоря за изборите.
В България не се провеждат вече избори, те са предварително нагласени, купени и подредени. Това се знае много добре и така да се каже моят случай послужи – неслучайно медиите бяха мобилизирани като войска – да затъмнят важния момент. Аз не съм искал това. Моята битка срещу наркобизнеса ще продължи, защото наркобизнесът в България се протектира от Министерството на вътрешните работи, от прокуратурата и от правителството до най-високи нива. Това ще бъде показано и доказвано, каквито и мерки да вземат срещу мен.
Въпросът е обаче в изборите. Въпросът е в това – защо вече обществото се примирява с бруталната полицейска, фашистка диктатура? Това, което мина сега на тези избори, беше върхът на диктатурата.
В момента мои колеги съратници на площада са арестувани, задържани, бавени и поредният митинг на „Атака” се осуетява. Имаше вече такъв преди няколко дни – той беше брутално смазан с полицейско насилие.
Папка с документи и доказателства за това исках да занеса на вътрешната министърка. Тя се скри на два пъти и охраната ме излъга, че е в командировка – веднъж в Грузия, после в Одрин. Аз мисля, че това е Министерство на вътрешните работи, не на външните, но се оказа, че тя е повече извън България, отколкото тук.
В момента в България не може да се проведе нормален протестен митинг. В момента единствената опозиционна сила в парламента, която последователно и радикално се бори срещу неоколониализма, е мачкана, репресирана и срещу нас, „Атака”, непрекъснато се провеждат полицейски мерки – автобусите се спират, хората, които тръгват от страната, биват посещавани от полицаи, които да им кажат да не ходят, защото може да им се случи нещо. Това ако е демокрация, тогава значи понятията за демокрация са се променили.
Не, това е територия, в която нещата в правителството и главна прокуратура се командват от американското посолство. Неслучайно служител на американското посолство беше до госпожа Бъчварова във въпросната историческа вечер – вечер неделна, пред НАТФИЗ, и й говореше на ухото какви нареждания да дава.
Това, което става вече и в Народното събрание, се диктува от американското посолство. Това е ясно, нали?! Ние имаме протекторат, ние имаме подмандатна територия, в която няма вече и грам суверенитет – това е ясно.
Аз мисля, че от тук нататък никакви избори и игра на политика не могат да променят нещата, освен мощна гражданска протестна вълна и може би хайдушко движение. Аз съм казвал няколко пъти, че партизанско движение може да се направи, но според мен по-подходящо е хайдушкото, защото то е по-мобилно и може да действа по-добре срещу окупацията, в която България се намира. Ние сме окупирани от американски военни. Ние сме абсолютно несамостоятелни, несуверенни и на Главната прокуратура, и на министър-председателя му се диктува какво да прави, а те предават механично на Народното събрание какво да гласува. Това е ясно!
Но да се върнем в изборната нощ и изборния ден, който още не е свършил. „Арена Армеец” 2015 г. – знаете ли какво ми напомня това? Хиляда деветстотин седемдесет и трета година, „Сантяго де Чили” – стадионът, на който бяха събрани десетки хиляди и чакаха кой от тях ще остане жив и кой мъртъв, кой ще бъде убит и кой ще остане жив. Стадионът в Чили и „Арена Армеец” – два образа, една и съща диктатура, едни и същи господари. В „Сантяго” през 1973 г. американският посланик диктуваше – това е доказано вече, това го има и в изявление на шефове на ЦРУ, това го има и в спомените на самия посланик – как да се направи превратът. Там беше извършен един кървав преврат срещу законния президент Алиенде, който не беше комунист, както пишеха. Той беше патриот. Той беше човек, който искаше народът му да живее справедливо. Той беше осигурил по една чаша мляко за всяко чилийско дете, а там мизерията беше ужасяваща.
Какво направиха срещу Алиенде? Вдигнаха военни, които американското посолство и ЦРУ финансираше, инструктираше и направляваше. Те убиха Алиенде. Затвориха на стадион десетки хиляди хора и убиха по един садистичен начин Виктор Хара.
През 1973 г., си спомням, бях ученик. Любомир Левчев написа едно стихотворение. Беше много силно, помня го до днес. То завършваше така: „Разстреляха Чили! Виновни няма!”.
Аз също пишех стихове – това го казвам за сведение на младите, интелигентни протестъри, които смятат, че културата започва от тях, и пратих моите стихове в списание „Родна реч”. Там ги приеха и ме поканиха на литературен семинар. Между тези творби имаше стихотворение, в което казвах: „Виновни има, но има също и възмездие.” Бях млад, наивен, така мислех.
Бях същият хулиган като сега, между другото. Защо? Защото имах сърце и душа, защото се възмущавах от всяка несправедливост и защото исках да се боря срещу всяка несправедливост. Това сега е същото – аз съм вече с бели коси, но мисля по същия начин. По същия начин имам сърце и душа, по същия начин се боря срещу несправедливостта, която виждам.
Да има един милион наркозависими в България е огромна несправедливост! Полиция, прокуратура не да разгонва дилърите, а да ги закриля – е огромна справедливост! Да умира бъдещето на България е трагедия, несправедливост! Аз продължавам да се боря срещу това и ще го правя, независимо дали с имунитет, или не, арестуван, или не. Ще го правя, защото не мога да живея с несправедливости. Аз съм същият хулиган, какъвто бях през 1973 г.
Тогава в списанието, за което Ви казах, литературно, главният редактор Георги Константинов ме покани на литературен семинар.
Там се запознах със сина на поета Любомир Левчев, който уважавам и до ден-днешен – Владимир Левчев. Той водеше под ръка своят приятел Калин Янакиев. И двамата пишеха стихове. Бяха със старателно поддържани униформи, с петлици на реверите. Аз не бях униформен, тъй като тогава бях бунтаря –бях с дънки. На този литературен семинар ние бяхме млади поети, които смятаха, че бъдещето е на поезията, красотата и истината. След това пътищата ни се разделиха. Владимир Левчев отиде в Щатите, живя там, получи стипендия. Като се върна, започна да ругае национализма и да хвали американската демокрация – тази същата американска демокрация, която уби Виктор Хара, президента Алиенде, Ернесто Гевара и много, много други борци за свобода на своя народ. Тази същата американска демокрация, която тук владее сега новия си заден двор – България, и която постановява и каза: „Ай уил дистрой ю” – така каза посланик Уорлик в лицето ми. Имаме го този кадър. Показвал съм Ви го. Казвал съм тук, от тази трибуна, но никой не се трогна. Ето, сега дойде моментът, в който заканата на Уорлик...
Между другото неговата преводачка – служителката в Американското посолство, сега е съветник на Бъчварова, а също така и съветник на главния прокурор. Случайност!
Заканата на Уорлик днес се изпълнява. Кой я изпълнява? Най-висшата съдебна власт, най-висшата изпълнителна власт. Полицията е инструмент, разбира се. Аз даже, трябва да Ви кажа честно, че не се сърдя, защото когато ме влачиха, ритаха и блъскаха тези полицаи, те получиха това нареждане. Аз се интересувах само от това, че те удрят, блъскат, а същото време една жена с операция, защото е родила преди месец – само това ме интересуваше... Даже им казах: „Удряйте ме мен колкото искате. Сигурно сте насъбрали злоба през годините...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, върнете се към изборите, а не към конкретни случаи.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: ...само че не блъскайте, не удряйте жена”. Те го направиха. Те направиха и това!
Вие решете в каква държава искате да живеете. Аз знам, че оттук няма да получа отговор (реплика от ПФ). Аз няма да получа отговор от Вас, защото знам, че вече тук сте предубедени. Само че нека ако са останали българи, които могат да разсъждават, които могат да се борят за свободата си, да го направят сега. Защото стадионът „Сантяго де Чили” и стадионът „Арена Армеец”, на който бяха арестувани шест хиляди човека – умряха хора, там погазиха човешки права и беше направена гигантска фалшификация – също беше знакът на американската демокрация, която властва тук.
Искате ли още американска демокрация? Давайте още стадиони, затваряйте още хора и избивайте и фалшифицирайте изборите. Но когато започне хайдушкото движение, ще има възмездие. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Реформаторския блок – декларация. Господин Иван Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Реформаторския блок изказва благодарност на всички български граждани, които с гласа си на референдума и на изборите за общинска власт подкрепиха преди всичко демокрацията.
На 25 октомври избирателите определиха кой и как ще ги управлява на местно ниво и какъв да бъде съставът на местния парламент, и по категоричен начин изразиха волята си за разширяване на механизмите за упражняване на избирателното право чрез въвеждане и подкрепа на механизма на електронното гласуване.
Реформаторският блок проведе състезателна кампания с акцент върху идеите за разрешаване на проблемите на населените места и върху качеството на своите кандидати. Еднозначната ни оценка е, че тези избори затвърдиха и разшириха подкрепата за блока и по този начин потвърдиха желанието на нашите избиратели да продължим още по-ангажирано и резултатно да работим за реализация на започналите реформи. Някои опозиционни политически сили се опитаха да направят внушението, че Реформаторският блок ще претърпи срив и управленското мнозинство ще трябва да се прекроява. Таза мантра претърпя тотален крах. Нещо повече, на тези избори ние получихме сили и политически сигнал от нашите избиратели, че намерението да реформираме сектори като правосъдие, здравеопазване, отбрана, образована администрация, са безалтернативни и поведението ни като част от управляващото мнозинство е адекватно на вътрешните и външни предизвикателства пред държавата.
Поздравяваме и Партия ГЕРБ за силния резултат на тези избори и като техни коалиционни партньори ги уверяваме, че това още повече ще повиши нашите изисквания за забързване и разширяване обсега на реформите. Въпреки че някои дирижирани от задкулисието медии се опитаха да дискредитират наши кандидати, и ние знаем кой ги дирижираше, Реформаторският блок получи сериозно присъствие и в общинските съвети, и възможността да мултиплицира неизбежността на реформата. Факт е, че ние и Партия ГЕРБ единствено разширяваме подкрепата си след парламентарните избори, а нашата, бихме я нарекли „добронамерена конкуренция” вътре в управлението прави така, че почти във всички областни градове управлението вече е дясно. Факт е, че в столицата и в някои от големите областни градове Реформаторският блок вече е втора политическа сила и измества Българската социалистическа партия от това тягостно за тях положение.
Почти в половината областни градове ние сме третата политическа сила. Почти няма малки общини, в които Реформаторският блок да няма общински съветници. В град като Кърджали ние за първи път имаме общински съветници, а в Шумен сме далеч преди Движението за права и свободи в Общинския съвет. Движението за права и свободи постигна най-малкото от традиционното си, което постига, и се затвърди като партия с регионално значение.
Уважаеми колеги, рангът на нашия противник е онова, което определя мястото ни. Победата или загубата са второстепенни. Това е цитат от философа Николас Гомес Да Вила. В този смисъл след тези избори ние с Вас имаме общ противник, с когото трябва да се преборим.
Първият противник е лошата организация на изборите и това, което се случи в зала „Армеец”. Хиляди хора, ангажирани с доброто провеждане на изборите, бяха оставени да страдат и всички ние трябва заедно да им се извиним.
Дали трябва промяна в Изборния кодекс, дали трябва Централната избирателна комисия да организира районни приемни центрове – но това повече не трябва да се случва. Подобна архаична форма на боравене с писмена документация е бумащина, която допълнително засилва нуждата от електронно гласуване. Въпросът за електронното гласуване вече влиза в Народното събрание и ние трябва категорично да го променим чрез промяна в законодателството.
Второ, политическият театър, разигран от наш колега, и грубото погазване на стандарта за обществено поведение на народен представител най-после принуди политиците да започнат преразглеждане на институцията на имунитета на народените представители. Дали става въпрос за предизборна шашмалогия или някакви личностни отклонения, но нашето предложение, заложено и в предизборната ни програма за отпадане на почти абсолютния ни имунитет и замяната му само с функционален, е наложителна. Народният представител би трябвало да има неприкосновеност по отношение на изказване на мнение, на изразяване на политически тези по отношение на законодателни инициативи и контрол върху работата на изпълнителната и другите видове власти, но той не може да не спазва стандартите за поведение в обществото и зачитане авторитета на закона и прилагащите го. Извън своите професионални задължения народният представител е гражданин както всички други наши съграждани.
И в края, Парламентарната група на Реформаторския блок благодари на всички свои членове и симпатизанти за оказаното доверие. Ще продължим да полагаме всички усилия, за да го оправдаем.
Благодарим на всички наши кандидати и участници в надпреварата за смелостта и самоотвержеността, с която защитаваха и ще защитават реформаторската кауза. Вярваме, че реформите са бъдещето на България! Благодаря. (Частични ръкопляскания от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Иванов.
Други декларации? Заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз също бих искала да благодаря на членовете и симпатизантите на Партия ГЕРБ и на всички български граждани, които ни подкрепиха в този първи тур. Надявам се да получим подкрепа и на втория тур, защото имаме доста балотажи.
Само че от тази трибуна днес чух много интересни декларации. Декларацията на БСП искрено ме учуди, защото четеното на декларации в случая се оказва опит да се отклони вниманието от слабите резултати, защото той се явява един отчаян вик на една отиваща си столетница.
По кой Изборен кодекс направихме тези избори? Коя беше Централната избирателна комисия и кой я назначи? Нали точно господин Миков, който беше председател, и госпожа Манолова, която беше заместник-председател на Четиридесет и второто народно събрание, тези хора, които формираха правителство със златния пръст на един лидер на партия, на който днес не искат да му вземат имунитета – за какво говорим? За едно правителство, което управляваше зад стени, зад барикади, зад година и половина полицейско участие и пазене на това правителство, зад година и половина недоволство на българските граждани!
Тези избори показаха едно – хората успяха да се отърсят от Вас и да разберат, че има партия, която наистина може да движи развитието на България напред. (Реплики от БСП ЛБ.)
Имали сте сигнали за купуване на гласове. Защо не ги дадохте там, където трябва?! Има компетентни органи, които могат да се произнесат по това. Вие нямахте политика. Нямахте политика, водена в полза на хората.
Ще Ви дам обикновен пример: на призива ми в Кърджали към колегите от БСП да излязат и да водят кампания, за да увеличим броя на общинските съветници и да намалим хегемонията на ДПС в Общинския съвет, те излязоха с декларация, излязоха с подписка да отделяме селата от града – нещо, което е пълен абсурд. Въпреки всичко те го правят. Те не правят реална политика, те търсят популизъм. Сега се получава така, че отново има мнозинство в Общинския съвет в Кърджали. Е, колеги, как ще мине този референдум и подписите, които сте събрали, през мнозинството на ДПС в Общинския съвет? Това са Вашите политики. Това е Вашият начин на работа!
Нямаме нужда някой от Вас – политиците, да ни казва как сме се справили по време на изборите. Ние имаме ясна позиция, виждаме я, и за нас е важна оценката на хората.
На господин Сидеров ще кажа: не се сравнявайте с тези видни личности от миналото. Народът е този, който ще даде оценка за работата ни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Караянчева.
Две имена бяха споменати, но явно няма желание за лични обяснения.
Господин Местан – декларация от името на парламентарна група.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа! Мислехме, че декларациите, с които ще се изрази оценка за местния вот, ще чуем след втория тур. Тогава пък съвсем ще стане ясно кой кой е в българската политика.
Понеже колегите от другите парламентарни групи се изкушиха, струва ми се, е полезно да споделя от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, че основната категория, с която борави естетиката, се свежда до думата „мяра”. Без мяра няма естетика.
Струва ми се, че тази естетическа категория е приложима и в политиката, защото и в политиката трябва да има и малко мяра, ще рече – екзистенц минимум, естетика.
Не смятам, че се разполагат в плана на тези разсъждения предварително заявени политически цели като „измитане” на ДПС от Кърджали, „изтържане” или „изчегъртване” на ДПС от политическия живот на страната, защото резултатите от Кърджали би трябвало да са достатъчно категоричен отговор на избирателите, на които благодаря – и на тези от Кърджали, от цялата страна (ръкопляскания от ДПС), че тази мисия, госпожо Караянчева, с възможност да направите лично обяснение, е невъзможна. Отнася се и за Вашите партньори от Патриотичния фронт и от Реформаторския блок.
Бях изкушен днес на Вас да подаря една метла, а на тях – една пила. Няма да го направя, защото нямаше да е, някак си, естетично.
Уважаеми госпожи и господа! Припомням това, защото оценката за резултата на една или друга политическа сила наистина следва да е функция от предварително дефинираните цели. Такава беше Вашата дефинирана цел и Вие се провалихте тотално – седем от седем в Кърджали. Не се случи нито Вашия мерак да спечелите Кърджали, нито този на председателя на парламентарната Ви група – да направите първия си пробив в Кърджали.
Това не е самодоволство, а опит малко или много да се сещате от време на време поне за думата „мяра” и всеки да си мери боя съобразно волята на негово величество избирателя.
Тези местни избори наистина зададоха нови политически реалности. Трябва да сте слепи, за да не ги виждате. Стратегията на щрауса няма да Ви спести публичната оценка за тези нови политически реалности.
Избирателят прелегитимира ГЕРБ като управляваща политическа сила. Ние сме доблестни за разлика от Вас да признаем това, дори и да Ви поздравим. Но те не прелегитимираха Вас собствено с оглед на Вашите мераци за Кърджали. Това е едно изключение.
Не смятам обаче, че вотът на българските граждани прелегитимира управляващата коалиция като цяло. Казаното за ГЕРБ няма как да се отнася нито за Реформаторския блок, нито за Патриотичния фронт. Обратно – там усещането за разминаване между реални властови позиции, които се консумират, и подкрепа на българските граждани, това усещане за разминаване се задълбочава. Не аз съм автор на крилатия израз, с който се обозначава това явление –„преяждане с власт”. Наистина не Ви пожелавам да останете с повече на брой министри отколкото са кметовете на общини, които бихте спечелили.
Тук, разбира се, трябва да отворим скоба и да кажем, че е възможно да докарате и повече на брой кметове, само че при това положение ще се окаже, уважаеми колеги, че за 265 български общини има избрани 1410 кметове. Защото кметът на Симитли например ще трябва не просто да бъде разчленен, за да удовлетвори авторските права на всички партии, които са застанали зад него, но може би ще му се наложи да се разшестори, минимум.
За разлика от Вас, прави чест на политически сили като ГЕРБ, Движението за права и свободи, частично БСП, не частично, а в преобладаващата част, които застанахме с партийните си листи и партийните кандидати. Ние имаме скромните 30 общини, избрани с партийни листи. Това означава преутвърждаване на Движението за права и свободи като системната либерална партия на България и това е нашата идентичност.
Между другото, вотът постави въпроса и за идентичността. Забележете, уважаеми госпожи и господа, партии от управляващата коалиция, които търсеха идентичност, включително и чрез разграничение, чрез назидателен, менторски тон не само спрямо останалите партии, но и към основния субект на властта – ГЕРБ, и премиера Борисов, вече се отказаха от тези си претенции. Избират да четат резултата си в едно. Той бил добър за цялата управляваща коалиция. Къде отиде самоидентичността Ви? Къде отиде претенцията Ви, че сте алтернатива в дясното на ГЕРБ?
Това е минало. И точно това е втората политическа реалност. След тези избори Реформаторският блок повече няма да има аргументи да се държи рекетьорски и спрямо премиера, и спрямо останалите политически сили. Да, жестока политическа реалност. Едва ли някой може да я оспори. Разбира се, Ваше право е дали ще продължавате да се правите на щраус.
ДПС проведе чиста политическа кампания със своите идеи. С тезата, че България не е само София, спечелихме огромно доверие на избирателите и от малките общини, запазихме областния център Кърджали, разбира се.
А дали сме регионална партия – това е още едно мечтание, което не се покрива с реалността. Това е партия, която отдавна разшири географията си. Има избрани кметове народни представители в райони, в които не живее нито един традиционен по Ваша оценка избирател и това е заслужената оценка на по-мъдрия от Вас български избирател за ролята на ДПС в българския политически живот.
Ние ще представим по-цялостна оценка за резултатите от изборите след провеждане и на вторият тур, от който очакваме да реализираме и втората си стратегическа цел – количествено и качествено разширяване на участието на ДПС в местната власт, което е много добра новина не само за ДПС, това е добрата новина и за България, защото ние ще продължаваме да бъдем един от основните политически гаранти за нормалното развитие на българския политически процес и на България като нормална, европейска демокрация, без рекетьорски и без ултранационалистически примеси! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Местан.
Лично обяснение, предполагам?
Госпожо Караянчева, заповядайте.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Местан!
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Колко съм великодушен да Ви дам право да отговорите.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нямам мераци аз. Ние провеждаме реални политики.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Хайде по същество!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Хората идват при нас, хората от селата идват при нас. Тази година имахме 152 кандидати за кметове.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Браво.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: От 94 през 2011 г.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): И горски служители – кандидати за съветници (смее се).
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Тези хора дойдоха при нас и казаха: „Искаме да бъдем кандидати от ГЕРБ, а не независими. Искаме да бъдем кандидати от ГЕРБ”.
Защо когато сте толкова добри на местно ниво, защо има села, които са на 4 км от Кърджали и нямат канализация, нямат пътища? Хората идват и се оплакват. Защо припознават мен като народен представител от Кърджали и ми разказват всичко това, независимо от коя политическа сила са? (Ръкопляскания от народния представител Лютви Местан.) Благодаря за аплодисментите, за мен това е много – че признавате. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ДПС.)
Тези хора трябва да бъдат защитени, защото Вашите кметове не правят нищо за тях.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: За разлика от Вашите...
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Защото докарахте хора с автобуси, отново докарахте хора с автобуси, хора, които бяха регистрирани от кметовете на населени места... (Народният представител Лютви Местан се смее.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: ... с адресна регистрация и има документи от полицията, документи, че тези хора са подписвани не като титуляри, а от Вашите кметове, от Вашите секретари на кметствата. Няма значение, прокуратурата ще си свърши работата.
За съжаление обаче, за Ваше съжаление, ние имаме ръст, имаме реални резултати в област Кърджали.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Аз се радвам, браво.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се, че „браво”! Така се работи – бавно и последователно! Защото няма как при Вашата машина, при Вашия опит, което аз признавам, Вие имате голям изборен опит и знаете как да правите избори, така се работи – като китайската капка – бавно и последователно. Благодаря. (Смях в ДПС, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Други декларации има ли, уважаеми колеги? Няма.

Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма –точка втора:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
Вносител е Министерският съвет.
Първи е докладът на Комисията по икономическа политика и туризъм. Докладът е подписан от господин Кънев.
Заповядайте, господин Кънев, да представите доклада на Комисията.
ПЕТЪР КЪНЕВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Ние не сме водещи. Правната комисия е водеща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не сте водещи? Извинявайте тогава. Малко е нелогично, но Правната комисия...
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Представям Ви
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12 август 2015 г.
На свое заседание, проведено на 9 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12 август 2015 г.
На заседанието присъстваха: господин Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, госпожа Йоланда Емирян – началник на кабинета на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, госпожа Добринка Михайлова – съветник на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика; от Агенцията по обществени поръчки: господин Иво Кацаров – главен секретар и госпожа Христина Денева – началник на отдел; от „ЧЕЗ България” ЕАД: господин Бисер Дихонов – ръководител направление „Тръжни процедури” и госпожа Цветина Димитрова – юрисконсулт в отдел „Договори и поръчки”, направление „Правно”; от КНСБ – господин Николай Ненков – вицепрезидент.
Законопроектът беше представен от господин Томислав Дончев.
Изготвянето на законопроект в областта на обществените поръчки е продиктувано от необходимостта за създаване на изцяло нов рамков закон, който да урежда основните принципи и правила и с който да бъдат въведени разпоредбите на пет европейски директиви, като по този начин се обхванат всички въпроси, свързани с възлагането и обжалването на обществените поръчки. Законопроектът предвижда приемането на правилник за прилагане на закона, в който детайлно да са регламентирани техническите въпроси, свързани с прилагането на закона.
Законопроектът съответства на основните принципи за публичност, прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност. Предвидени са редица нововъведения, които ще допринесат процесът по възлагане на поръчки да стане по-прозрачен, административно облекчен и резултатен. С него се въвеждат стойностни прагове, съобразени с директивите, с изключение на прага за строителство, за който се въвежда по-ниска стойност, при която се прилагат по-тежки правила, поради непълното съответствие на този пазар с европейския. Принципът за публичност е развит в пълна степен чрез Регистъра на обществените поръчки. Условието за напълно електронно управление на целия възлагателен процес ще се гарантира от централизирана електронна платформа, администрирана от Агенцията по обществени поръчки. Това ще се осигури чрез използване на единна, централизирана платформа за обществени поръчки, стимулиране на централизираното възлагане, развитието и въвеждането на нови форми като динамични системи за покупки и електронни каталози.
Предвижда се оптимизиране на начина на доказване на икономическите и финансовите възможности, както и техническите възможности и квалификация на кандидатите. Редуцирано е съществено съдържанието на документите, които ще се представят в процедурите, като преобладаваща част от тях са заменени с единна за целия Европейски съюз декларация.
В Законопроекта се включва нов набор от функции за Агенцията по обществени поръчки, за Сметната палата и за Агенцията за държавна финансова инспекция, които извършват последващ контрол. Промени ще има и по отношение на процедурите по обжалване, реализирани чрез Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.
С приемането на Закона ще се уеднакви в пълна степен националното законодателство в областта на обществените поръчки с европейското, като се оптимизира цялостно възлагателния процес и се намали административната тежест. Приемането на Закона ще понижи риска от злоупотреби с публични средства при възлагане на обществени поръчки и ще оптимизира работата на държавните институции.
В обсъждането участие взеха народните представители Петър Славов, Хамид Хамид, Христиан Митев и Емил Димитров.
В хода на дискусията народните представили изразиха принципната си подкрепа към Законопроекта и поставиха някои въпроси. Господин Славов акцентира върху дали не е време КЗК да бъде освободена от ангажимента си да се произнася като първа инстанция, а обжалването да се извършва пред административните съдилища и като последна инстанция да се произнася Върховният административен съд. В отговор господин Дончев посочи, че според направените анализи, такава промяна ще доведе до редица проблеми, особено относно уеднаквяване на практиката. Той подчерта, че използвайки капацитета, натрупан от КЗК и надграждайки го, КЗК би могла да остане в ролята си на първа инстанция. Господин Хамид изрази съмнение, че възложителите ще се ориентират лесно по рамковия закон и постави въпрос относно това дали времето за изготвяне на детайлизиран правилник ще стигне. Господин Дончев го увери, че новите правила са по-облекчаващи за възложителите и посочи, че вече се работи по изработването на правилника.
Народният представител Христиан Митев постави въпроси относно мерките за доказване на надеждност по чл. 56, промяната в условията по договорите и за тарифата за таксите при оспорване на обществените поръчки. В отговор господин Кацаров разясни, че концепцията при възлагане на обществени поръчки на европейско ниво е, че всичко, което е поправимо, следва да може да бъде поправено във възлагателния процес с цел да се стимулират лица, които по една или друга причина не са изпълнили своите задължения, да го направят и за да се осигури по-голяма степен на конкуренция. Също предвид натрупаната практика, на европейско ниво вече е взето решение кои са случаите, при които договори за обществени поръчки ще могат да се променят и тези случаи са транспонирани в Законопроекта. По отношение на тарифата за таксите господин Дончев посочи, че досега опитът е разнопосочен, но ставките към момента представляват разумната граница.
След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12 август 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Следващият е докладът на Комисията по икономическата политика и туризъм.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерски съвет на 12 август 2015 г.
На свое редовно заседание, проведено на 16 септември
2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за обществените поръчки.
На заседанието присъстваха Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, Мариана Славкова и Георги Йончев – държавни експерти в дирекция „Икономическа и социална политика към Министерски съвет, Галя Манасиева – директор на дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в Агенцията за обществени поръчки, представители на Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, КНСБ и Българска асоциация на микропредприятията.
Законопроектът беше представен от Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. Той изтъкна, че приемането на нов Закон за обществените поръчки е от съществено значение за изпълнението на ангажиментите на страната ни като член на Европейския съюз. В него са транспонирани изцяло всички изисквания на приложимите европейски директиви в областта и е представен балансиран национален модел за възлагането на поръчки на ниска стойност, както и адекватна система на обжалване и функционален контрол. Новата нормативна уредба ще допринесе за чувствително подобряване на вътрешната контролна среда при управлението и разходването на публичните средства. Очаква се с приемането на новия Закон съществено да се подобри и усъвършенства функционирането на националната система за възлагане на обществени поръчки и да се създадат гаранции за избягване на пропуски в практиката по прилагането му.
В съдържателно отношение Законът е рамков. Той включва основните принципи и правила при възлагането на обществените поръчки, като в правилник за прилагането му ще се развият по-детайлно техническите въпроси, свързани с прилагането на основните норми.
Основните принципи, върху които е изграден Законопроектът са равнопоставеност и недопускане на дискриминация, взаимно признаване, пропорционалност, публичност и прозрачност.
Подходът при дефинирането на кръга на възложителите е променен, като те са обособени в две основни групи – секторни и публични, като разграничаването е в зависимост от реда, който ще са длъжни да прилагат.
Приложимият по Закона ред е определен по една от основните характеристики на обществените поръчки – тяхната стойност. Поради това за законосъобразното възлагане от съществено значение е правилното определяне на прогнозната стойност. Стойностните прагове са съобразени с тези, определени в директивите, с изключение на прага за строителство, за който е предложена по-ниска стойност. Въпреки че в директивите прагът за обявяване на поръчки за строителство е близо 10 млн. лв., за България е предложено той да бъде редуциран наполовина, а именно 5 млн. лв.
Допуска се част от цялата поръчка, но не повече от 20 на сто от нея, да бъде извадена от общата прогнозна стойност на процедурата, когато възложителят сметне това за целесъобразно. В този случай ще е възможно тя да се възложи по реда, който съответства само на нейната стойност и който в повечето случаи ще е по-облекчен. При това положение за остатъчната стойност ще се прилага редът, предвиден за цялата поръчка.
По отношение на изискванията към кандидатите и участниците, като абсолютна забрана да участват в обществената поръчка се явява наличието на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установено нарушение на принципа за равна конкуренция, представяне на документ с невярно съдържание или непредставен изискуем документ, свързан с доказване на липсата на основания за изключване на процедурата или за установяване на съответствие с критериите за подбор. Като основания за задължително отстраняване се явяват и установени нарушения, свързани с екологичното, трудовото или социалното законодателство при изпълнение на договор за обществена поръчка.
В Законопроекта е отразен новият подход, възприет в европейското законодателство, винаги да се търси икономически най-изгодната оферта. Развита е концепцията за оценка, базирана върху разходната ефективност, посредством изследване на разходите за целия жизнен цикъл. Възможен подход е и да се комбинират показатели за оценка, така че да се търси оптималното съотношение качество-цена, като се проследяват качествените измерители, екологичните или социалните аспекти на поръчката. Съществена новост е, че вече ще е позволено на възложителите да включват като показател за оценка и професионалната компетентност на персонала.
Разработена е материята, свързана с различните техники и инструменти за комбинирани и електронни поръчки. Сред тях на първо място е прилагането на рамкови споразумения, като една от най-удачните възможности за съществено оптимизиране на възлагателния процес. Рамковите споразумения дават възможност на един възложител да сключва договори с повече от един изпълнител. Така се редуцира съществено броят на процедурите, които трябва да се проведат, за да се постигне даден резултат. В Законопроекта е разписана и рамката за използване на електронния търг като друга електронизирана възможност за възлагане на обществени поръчки и е уредено представянето на офертите чрез електронни каталози.
Подробно е разписана материята, свързана с механизмите за отстраняване на нарушения в хода на процедурата, сред които основно място заема редът за обжалване на поръчките. Предвиденият ред по същество не се отличава принципно от действащия, доколкото по отношение на тази материя няма промяна в приложимото европейско законодателство, а практиката показва, че изградената система функционира стабилно. Предвид това са направени предложения с цел ускоряване на производството и предотвратяване на случаи на злоупотреба с правото на обжалване.
Разширени са контролните правомощия на Агенцията за обществени поръчки. Предвижда се предварителният контрол да бъде разширен основно върху прилагането на най-съществените изключения от закона, върху най-честите случаи на изменение на договорите, както и върху техническите спецификации за проверяваните поръчки с евросредства. Извън тези видове контрол, обявяваните поръчки ще бъдат подложени на контрол на случаен принцип, така че за всяка процедура да е налице определена вероятност да бъде проверявана. Така ще се постигне предварително контролно въздействие в различна степен по отношение на всички процедури.
В свои писмени становища от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската стопанска камара подкрепят предложения Законопроект и правят бележки по конкретни текстове от него с оглед по-доброто му прилагане.
Вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков изрази мнение, че е добре да бъде намерен механизъм, по който работодателите с дължими суми по работни заплати, също да не могат да участват в обществени поръчки.
След представяне и обсъждане на Законопроекта, се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 12, без „против”, и „въздържали се” – двама народни представители.
Въз основа на гореизложеното, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за обществените поръчки, № 502 01 69, внесен от Министерски съвет на 12 август 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кънев.
Следва докладът на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КРАСЕН КРЪСТЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, госпожи и господа!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12 август 2015 г.
На свое заседание, проведено на 17 септември 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет.
Основните моменти в Законопроекта са:
1. Дефинирани са основните принципи и понятия в областта на обществените поръчки.
2. Посочени са обектите на обществените поръчки и възложителите. Уредени са делегирането на правомощия, съвместното възлагане на поръчки, смесените и запазените поръчки.
3. Уредени са основните правила за възлагане на обществените поръчки – приложимите процедури, праговите стойности, при които се използва съответната по вид процедура, методите за определяне на прогнозната стойност и др. Новост е допускането на част от цялата поръчка, но не повече от 20 на сто, да бъде извадена от общата прогнозна стойност на процедурата, когато възложителят сметне това за целесъобразно.
4. Посочени са способите за реализиране принципите за публичност и прозрачност, които се проявяват при обявяване на процедурите. Регламентиран е и профилът на купувача, като същият е оптимизиран в сравнение с действащия Закон за обществените поръчки.
5. Уредени са въпросите, свързани с подготовката на процедурата – съвкупността от действия и изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да е налице законосъобразна процедура за възлагане на обществена поръчка. Новост е допускането за извършване на пазарни консултации, чрез които възложителите могат да извършват проучвания на пазара и естеството на дейностите, които възнамеряват да възложат, като ползват услугите на независими експерти.
6. Регламентирани са по нов начин възможностите за разделяне на поръчките на части в рамките на една обществена процедура чрез обособени позиции.
7. Посочени са изискванията към кандидатите и участниците. Забраните за участие на лица в процедури за възлагане на обществени поръчки се отнасят до наличие на присъда за участие в престъпни групи, подкуп, престъпления против данъчната и финансова дисциплина, престъпления против стопанството и собствеността, наличието на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.
8. Посочени са критериите за възлагане на поръчката, като е възприет нов подход за оценка на офертите – винаги трябва да се търси икономически най-изгодната оферта.
9. Разработена е материята, свързана с различните техники и инструменти за комбинирани и електронни поръчки.
10. Посочени са условията за сключване, изменение, прекратяване и унищожаване на договорите за обществени поръчки. Условията за промяна на договора са в пълно съответствие с директивите, като възприетият подход е по-либерален от сега действащия в Закона за обществените поръчки.
11. Регламентирани са правомощията на органите, които осъществяват държавната политика, методологията и контрола в областта на обществените поръчки. Детайлно са уредени функциите на Агенцията по обществени поръчки, като е предложено разширяване на контролните й функции.
След представяне на Законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на Комисията изразиха принципната си подкрепа за Законопроекта.
Дискусията приключи с гласуване със следните резултати: „за” – 12 народни представители, „въздържали се” – 3 народни представители, без „против”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12 август 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кръстев.
Следва доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА КОЦЕВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерски съвет
На редовно заседание, проведено на 1 октомври 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12 август
2015 г.
В заседанието на комисията взе участие господин Иво Кацаров – главен секретар на Агенцията за обществени поръчки, който представи Законопроекта от името на вносителя.
Проектът на Закон за обществените поръчки е изготвен при съобразяване на основното изискване за постигане на пълно съответствие с приложимите европейски директиви. Чрез предложения Законопроект в националното законодателство се транспонират пет относими към материята за обществените поръчки европейски директиви. По този начин се постига обхващане в рамките на един нормативен акт на всички въпроси, свързани с възлагането и обжалването на обществените поръчки.
В Законопроекта са уредени и всички въпроси, свързани с установяване на националните правила за обществените поръчки. Правилата обхващат както възлагането на поръчки на ниски стойности, така и правомощията на органите за предварителен и последващ контрол, включително на основния национален орган, чрез който се осъществява държавната политика в областта – Агенцията по обществени поръчки. Нейните функции са уредени изчерпателно в Закона.
По отношение на органите за последващ контрол – Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, както и за органите, ангажирани с обжалването – Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, са уредени въпросите, касаещи техните компетенции в областта на обществените поръчки, доколкото устройството и общите им правомощия са обект на отделни нормативни актове.
В Комисията е предоставено становище от Националното сдружение на общините в Република България, в което се изразява принципна подкрепа на Законопроекта. Същевременно в становището на Сдружението са направени и някои конкретни бележки и предложения по отделни разпоредби на Законопроекта.
В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха Законопроекта. Наред с това бяха отправени въпроси към представителите на Агенцията за обществени поръчки, свързани с направените бележки и предложения, изложени в становището на Сдружението на общините, част от които членовете на Комисията считат за основателни и следва да бъдат взети предвид при обсъждането на Законопроекта за второ гласуване.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Коцева.
И последният доклад е на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Господин председател, уважаеми колеги!
„СТАНОВИЩЕ
относно Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12 август 2015 г.
На заседание, проведено на 16 септември 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на Комисията взе участие господин Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, който представи Законопроекта.
I. Предложеният Законопроект цели да транспонира Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, както и Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО. Следва да се отбележи, че срокът им за въвеждане в националното законодателство изтича на 18 април 2016 г.
По същество новите директиви съществено се различават от предшестващите ги и въвеждат изцяло нова уредба, в която е акумулирана практиката на Съда на Европейския съюз, както и натрупаният от държавите членки опит. Поради това вносителят е сметнал за удачно изготвянето на нов и отделен нормативен акт, който да пресъздава в пълнота тяхната концепция.
В допълнение, Законопроектът цели да отрази изцяло и действащите Директива 89/665/ЕО и Директива 92/13/ЕИО на Съвета относно процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки, както и Директива 2009/81/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността.
II. Следва да се има предвид, че наличието на хармонизиран нов Закон за обществените поръчки (ЗОП) се явява част от предварителните условия, които трябва да бъдат изпълнени във връзка със Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.
Предложеният Законопроект включва над 250 члена, което вносителите обясняват с необходимостта да се създаде рамков закон, чрез който да се предотвратят бъдещи чести промени и да бъде установена относителна стабилност на законодателството в областта на обществените поръчки. Подобно изискване е поставено и от Европейската комисия, с цел да бъдат избегнати съмнения, че се напуска полето на директивите поради честите промени в тази сфера. Предвижда се ЗОП да бъде придружен от правилник за прилагане, в който да бъдат развити по-детайлно техническите въпроси.
III. Новите директиви предвиждат въвеждането на така наречения Единен европейски документ за обществени поръчки (чл. 67 от Законопроекта), представляващ декларация в унифицирана за Европейския съюз форма, която ще се попълва и подава от кандидатите и участниците в процедурите. Чрез нея те ще декларират изпълнение на условията относно личното състояние и критериите за подбор, без на този етап да им се изискват удостоверителни документи. По този начин се цели улесняване на участието на заинтересуваните лица, както и унификация на процеса в границите на ЕС.
IV. В обобщение, с предложения Законопроект се цели транспонирането на всички изисквания на приложимите европейски директиви и постигането на балансиран национален модел за възлагане на поръчки на ниска стойност, както и осигуряване на адекватна система на обжалване и функционален контрол. Стремежът на вносителя е новата нормативна уредба да допринесе за чувствително подобряване на вътрешната контролна среда при управлението на публичните средства и за намаляване на грешки и пропуски в практиката по прилагане.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 14 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12 август
2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, госпожо Грозданова.
Колеги, това беше последният доклад към Законопроекта.
Обявявам почивка до 12,00 ч. Благодаря.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, квесторите, поканете колегите народни представители в залата – заседанието продължава.
Докладите бяха представени на Вашето внимание.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказвания.
Народният представител Светослав Белемезов, заповядайте!
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Проектът на нов Закон за обществените поръчки, внесен от Министерски съвет в Народното събрание, има за цел да транспонира в българското законодателство Директива на Европейския съюз за обществените поръчки, от една страна.
От друга страна, една от основните цели на вносителя е да се създаде един изцяло нов текст на Закона, без да е белязан от редицата поправки, които претърпя действащия в момента акт, който за последните 11 години прилагане е изменян и допълван общо 35 пъти.
Следва да се отбележи, че Законопроектът е едно систематизирано повторение на директивите до момента. Не е взета предвид натрупаната практика по прилагането на Закона до момента – както на Комисията за защита на конкуренцията, така и на Върховния административен съд, по неясни въпроси и не е направен опит за разрешаване на срещаните досега от възложители и изпълнители проблеми в прилагането на Закона, за преодоляване на често срещаните злоупотреби и примери или индикации за корупция.
С новия проект за Закон за обществените поръчки твърде много въпроси се оставят за разписване в правилника за прилагане на Закона, и то в твърде кратък срок за конкретизиране на твърде голям брой детайли.
Един от основните моменти в Проектозакона е свързан със значителното увеличаване на стойностните прагове, над които възложителите възлагат обществени поръчки, съгласно основните процедури, предвидени в Закона, а именно чл. 20. Вносителят на Законопроекта е преценил за целесъобразно, за което ние го подкрепяме, да изравни праговете с предвидените в директивите, изключая тези за строителство, където прагът е 5 млн. лв. при 5 млн. 186 хил. евро в директивите на Европейския съюз.
Като общ извод би могло да се посочи, че предложеният от вносителя текст следва да бъде прецизиран, за да бъде съобразено транспонирането на европейските норми със спецификите на българския пазар и да се отчете натрупания досега опит по прилагането на Закона за обществените поръчки – както добрите, така, разбира се, и лошите практики. В противен случай, това ще бъде поредният закон, който няма да е стабилен по своя характер и чието приложение ще буди повече въпроси, отколкото отговори.
Именно практиката последните години доказва, че административната структура на Комисията за защита на конкуренцията, не е в състояние да осъществява ефективно едновременно регулаторните си функции по конкуренция и вменените си съдебни такива по отношение на обществени поръчки.
В случай че правомощията по Закона за обществените поръчки на КЗК бъдат прехвърлени изцяло на Върховния административен съд, като първа и втора инстанция, ще бъдат постигнати както процесуална икономия, така и ефективно правораздаване, с цел съблюдаване обществените принципи на Договора за функционирането на Европейския съюз и по-конкретно тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване.
С оглед на изказаните по-горе препоръки и изведени положителни принципи от внесения Законопроект, парламентарната група на АБВ ще подкрепи така предложения Законопроект на първо четене. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Белемезов.
Реплики? Няма реплики.
Други изказвания? Също няма.
Закривам разискванията и на основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание определям за гласуване дата 29-ти, утре, и час 9,00 ч.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА.
Вносител е Министерският съвет на 6 август 2015 г.
Комисия по правни въпроси – заместник-председателят, народният представител Десислава Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, господин Председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 502-01-67, внесен от Министерския съвет
На свое заседание, проведено на 16 септември 2015 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието госпожа Вергиния Мичева-Русева - заместник-министър, госпожа Надежда Йорданова - началник на кабинета на министъра на правосъдието, и господин Александър Стефанов - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”.
С предлагания Законопроект се цели разширяване на прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските изисквания, като се въвежда система за електронното наблюдение като форма за контрол върху поведението на някои категории осъдени лица, както и на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение - домашен арест.
Чрез електронното наблюдение ще се осъществява контрол върху местонахождението, движението и поведението на определени лица, изпълняван чрез три способа – система за гласово разпознаване, радиочестотно наблюдение и сателитно наблюдение.
Гласовото разпознаване е биометрична технология за идентификация на лице по произнесени от него думи и фрази.
Радиочестотното наблюдение е потвърждаване на местонахождението на едно лице, като се регистрира неговото присъствие или отсъствие на определените в присъдата места и часове.
Сателитното наблюдение е технология за установяване на моментното местонахождение и движението на дадено лице чрез система за глобално позициониране.
Електронно наблюдение ще се прилага спрямо лишени от свобода, изтърпяващи наказание в затворническо общежитие от открит тип при общ режим и спрямо лица с наложени пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” или „ограничения в свободното придвижване”, както и спрямо обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение домашен арест. Изрично се забранява то да се прилага спрямо непълнолетни под 16 години и лица, страдащи от несъвместими с него заболявания.
Срокът, за който ще се прилага електронното наблюдение, е различно определен за отделните категории лица. Спрямо лишените от свобода той ще се прилага за времето, през което те работят или нощуват извън затворническото общежитие. За лицата с наложени пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” или „ограничения в свободното придвижване”, електронното наблюдение ще е за срок от два до шест месеца с възможност да се продължи еднократно до шест месеца, но общо не повече от една година.
С измененията се предвижда към затворите да се създадат поправителни домове за непълнолетни и арести. Поправителните домове престават да съществуват като отделна самостоятелна структура, а се създават като подразделения към затворите. Предвижда се също и възможност към затворите да се разкриват арести за настаняване на лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Това ще позволи преместване на съществуващите арести в населените места, където има затвори с капацитет за обособяване в тях на арестни помещения.
Предлаганите изменения целят прецизиране на правната уредба и оптимизиране на административните структури и разходи в съответствие с утвърдените бюджетни средства, като се оптимизират областните служби „Изпълнение на наказанията”. Броят им ще бъде редуциран от 27 на 6, а към тях ще могат да се създават като подразделения районни служби с териториален обхват на дейност, съответстващ на бившата областна служба.
Проектозаконът предвижда и промяна в изискванията за заемане на длъжността началник на затвор. Въвежда се възможност при липса на кандидати с висше юридическо образование за началници на затвори или на затворнически общежития да се назначават хора с друго подходящо висше образование, които отговарят на изискването за поне три години управленски опит в системата на държавното управление.
В хода на дискусията народните представили изразиха принципната си подкрепа към Законопроекта и поставиха някои въпроси. В отговор на зададените от господин Нотев въпроси дали ще се подобрят социално-битовите условия, при които работят надзирателите и дали е предвидено финансиране за закупуване на средствата за електронно наблюдение, госпожа Йорданова посочи, че с предлаганите промени ще се постигне по-равномерна натовареност на надзирателите чрез оптимизирането на структурата. По отношение на финансирането, тя разясни, че е предвидено такова и че дейността към настоящия момент се финансира със средства от Норвежкия финансов механизъм.
Във връзка с поставения от госпожа Атанасова въпрос дали се предвижда закриване на поправителния дом в „Бойчиновци” и ако се предвижда дали ще се стигне до прекратяване на правоотношения на служителите работещи в него, госпожа Йорданова отговори, че не се предвижда закриването на поправителния дом като администрация и той ще продължи да функционира.
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 502-01-67, внесен от Министерския съвет на 6 август 2015 г.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Процедура.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Във връзка с обсъжданията по настоящия Законопроект и на основание чл. 46, ал. 2 от Правилника моля за процедура за допускане в залата на господин Андрей Янкулов – заместник-министър на правосъдието. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за допускане в залата на заместник-министъра на правосъдието.
Гласуваме, колеги. (Шум и реплики.)
Прекратете гласуването.
Няма кворум – предложението не е прието.
Откривам разискванията.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъждания Законопроект? (Реплика от народния представител Димитър Байрактаров.)
Не Ви разбирам, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Направете поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не мога аз служебно да направя такова искане, господин Байрактаров. (Шум и оживление.)
Изказвания няма.
Дебатът е закрит.
На основание чл. 69 от Правилника обявявам, че на първо четене Законопроектът ще бъде гласуван в утрешното пленарно заседание след 9,00 ч.

Преминаваме към следващата точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ.
Постъпил е само един доклад от водещата Комисия по земеделието и храните. Няма доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Слушам доклада на Комисията по земеделието и храните, който ще бъде представен от заместник-председателя на Комисията госпожа Цвета Караянчева.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател!
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 502-01-57, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2015 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 2 септември 2015 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 502-01-57, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2015 г.
В работата на Комисията взеха участие от Министерството на земеделието и храните: Десислава Танева – министър, Цветан Димитров – заместник-министър, д-р Лора Джупарова – директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига”, и експерти. От Българската агенция по безопасност на храните: д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор, и д-р Петя Петкова – началник на отдел в Агенцията.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Димитров.
Със Законопроекта се създава правно основание Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните да приеме Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. Разписани са принципите, целите и рамката, с които трябва да бъде съобразена Програмата. В нейното изготвяне ще могат да участват Националното сдружение на общините в Република България, Българският ветеринарен съюз и регистрираните организации за защита на животните, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните. Процедурите по прилагане на Програмата и механизмът на финансиране и отчетност ще бъдат регламентирани в наредба на министъра на земеделието и храните. Срокът за приемане на Националната програма и на наредбата е 6 месеца от влизането в сила на Закона.
Изпълнението на дейностите ще се финансира със средства от държавния бюджет, общинския бюджет, дарения от физически и юридически лица и международни програми и проекти.
Кметовете на общини ще следва да организират и ежегодно да отчитат изпълнението на Програмата пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Предвидена е санкция за неизпълнението на това задължение.
Министърът на земеделието и храните ежегодно ще отчита изпълнението на Националната програма пред Министерския съвет.
Приетите от общинските съвети програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета ще се прилагат до приемането на Националната програма.
В свое становище Националното сдружение на общините в Република България подкрепя по принцип Законопроекта, като прави конкретни предложения, които ще бъдат обсъдени между първо и второ четене.
В последвалата дискусия народният представител проф. Бъчварова подчерта, че за да се постигане заявеният от вносителите ефект, е достатъчно да се спазват действащите разпоредби на Закона, че липсва финансов анализ за това как ще се отрази промяната на държавния и на общинските бюджети и че предвидените промени ще натоварят финансово малките общини.
В тази връзка от Министерството обясниха, че Законопроектът е разработен в отговор на големия обществен интерес както от страна на организациите от неправителствения сектор, така и по инициатива на голям брой малки общини, които не могат да изпълнят ангажиментите си по овладяване на популацията на безстопанствени животни, възложени им от Закона. Причината е, че те не разполагат с необходимия ресурс да разработят и прилагат собствени програми по места. Освен това изтъкнаха, че в процеса на подготовка на Законопроекта е постигнат консенсус с всички заинтересовани страни.
Останалите народни представители като цяло подкрепиха Законопроекта и поеха ангажимент между първо и второ гласуване да направят конкретни предложения за прецизиране на текстовете.
След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 14 гласа „за”, без „против” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 502-01-57, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е открит.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?
Заповядайте, господин Станков.
ИВАН СТАНКОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на АБВ ще подкрепи Законопроекта за защита на животните, защото този проблем е много сериозен и ние необосновано, неоправдано го подценяваме.
Основната идея е изготвянето на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, като се приложат и единни подходи в общините за постигането на тази цел, защото прилаганите мерки досега са недостатъчно ефективни. Досега непрекъснато говорим за хуманно отношение към животните и е направено много – създадоха се приюти, ваксинираха се, кастрираха се и ще продължава кастрацията по-нататък, намалиха се посегателствата върху животните, така че е осигурена защита на животните.
Но дали това е така с хората, не може да се каже. Особено в крайните квартали безстопанствените кучета са на цели глутници, всеки от нас ги вижда. И то не една, а по няколко глутници, които си пазят териториите, и много трудно може да се премине, особено нощно време, през тези райони.
Освен това те са преносители на редица заразни и най-вече на паразитни заболявания. България е на едно от първите места по страшното заболяване – ехинококоза, или кучешката тения. И то хората се оперират не еднократно, а многократно от това, така че освен защита на животните с предлаганата Национална програма, която трябва да се разработи в скоро време, трябва да се защитят и хората. Такава е целта, такава е идеята. Надяваме се, че ще се разшири и изграждането на приюти, ще се прилагат необходимите профилактични мероприятия наистина, за да можем да защитим и хората от това.
Аз вземам отношение по този проблем най-вече заради това, че природозащитниците и Комисията към Тракийския университет – Стара Загора, имат сериозни предварителни забележки преди разработването на тази Национална програма. Става дума за нещо, което е заложено в Терестриалния кодекс. Това е Кодексът за защита на животните към Организацията на ветеринарните специалисти. Там в точка 7.7 е предвидена евтаназия на животните. Природозащитниците се вълнуват от това дали в нашата Национална програма ще бъде заложено нещо подобно. Аз искам да кажа, а и предварително съм го казвал на природозащитниците, на Комисията по етика и хуманно отношение към животните в Тракийския университет, че тази мярка не е задължителна, че в сегашния Закон има някои постановки, които са важни и трябва да се запазят по-нататък. Евтаназия може да има само в случаите, когато има злонравие и има опасност за здравето и живота на хората, а също така и на животните, а също така и при неизлечимо болни животни. Това трябва да се заложи в тази Национална програма.
Нещо друго. Снощи гледах досега действащия Закон. Там има постановки, които изобщо не се спазват. Там е предвидено методите да осигуряват всички необходими средства за залавянето на безстопанствените кучета, за настаняването им, а стопаните нямат право да ги изхвърлят на улицата и да ги изоставят. Те трябва да ги предоставят на приютите или да ги договарят с природозащитниците – нещо, което не се прави. Това се счита за жестокост, преследва се по Закона, но до момента засега тези правила не се спазват. Силно се надяваме, че с разработването на тази Национална програма всичко това ще бъде заложено и ние ще осигурим освен защита на животните и хуманно отношение, ще защитим здравето и живота на хората.
Ние ще подкрепим този Законопроект. Смятам, че той ще изиграе положителна роля. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря, проф. Станков.
Реплики? Не виждам.
Други желаещи за изказване?
Заповядайте, д-р Петрова.
СУЛТАНКА ПЕТРОВА (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Патриотичния фронт ще подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, защото проблемът с бездомните кучета в България продължава да тормози българските граждани. Общинските програми за овладяване на популацията на бездомните кучета на територията на страната показват, че се прилагат различни и неефективни подходи, което води до възникване на различни заболявания, така наречените „зоонози” – това, което спомена проф. Станков.
Шест години след приемането на Закона за защита на животните се наблюдават добри резултати, но в много малка част от общините. От всичките 260 общини не повече от 10% са предприели цялостни адекватни мерки към този проблем.
Ние от нашата парламентарна група настояваме за разработването на такава Национална стратегия за решаване на проблема за овладяване на популацията на бездомните кучета. От медиите все още научаваме за случаи на нападнати, нахапани и стресирани хора от глутница кучета. Според нас разработването на единна Национална програма за овладяване на популацията на бездомните кучета цели да се уеднаквят подходите, принципите и целите, които да гарантират подобряване на здравето и благосъстоянието на българските граждани.
България е шампион по заболявания от кучешка тения, но стряскащото е, че 20% от всички диагностицирани са деца и юноши до 20 г.
Надяваме се, че с изменението и допълнението на Закона за защита на животните ще постигнем по-здравословна среда за живот на българските граждани, опазване здравето на животните и спазване на принципите на хуманно отношение към тях.
Във връзка с това ние от Парламентарната група на Патриотичния фронт ще настояваме за строг контрол и увеличаване на санкциите на хората, които не спазват и не се съобразяват със Закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря, госпожо Петрова.
Реплики? Няма.
Има желаещи за изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, с това закривам дебата и на основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание определям ден и час за гласуване на включения в седмичната програма Законопроект, обсъждан на първо гласуване, а именно утре в 9,00 ч. след откриване на пленарния ден.

Преминаваме към следващата точка, предвидена в нашата седмична програма:
ПЪРВO ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА.
Постъпил е доклад от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
С него ще ни запознае госпожа Ирена Коцева.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА КОЦЕВА:
„ДОКЛАД
На Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 502-01-41, внесен от Министерския съвет
На редовно заседание, проведено на 11 юни 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
В заседанието на комисията взеха участие госпожа Таня Милева – началник на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството, господин Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, и господин Асен Антов – изпълнителен директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата се предлага отстоянията от пътните възли, при които се изграждат крайпътните обслужващи комплекси, да се определят в Наредбата за специално ползване на пътищата, както това е регламентирано по отношение на отстоянието на рекламните съоръжения от пътните възли. Законопроектът предвижда срокът на валидност на разрешенията за специално ползване на пътищата при извършване на строителство да бъде променен на 2 години. Предложението е обосновано от факта, че е възможно строителството по издадено вече разрешение за специално ползване на пътя от АПИ да не може да започне в предвидения в действащия към момента в закона едногодишен срок, тъй като не са издадени всички изискуеми от Закона документи.
Поради факта, че към настоящия момент има действаща нормативна уредба за определяне на участъците и габаритите на велосипедните алеи във и извън урбанизираните територии и не е налице необходимост от издаването на самостоятелна наредба, в Законопроекта се предлага разпоредба, изискваща издаване на самостоятелна наредба за велосипедните алеи от министъра на регионалното развитие и благоустройството, да отпадне от действащия Закон. Материята е уредена в Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътищата и в Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
В Законопроекта се предлага от предмета на дейност на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” да отпаднат ангажиментите по управлението, поддържането и ремонта на новопостроените от компанията обекти. Предлага се посочените дейности да бъдат извършвани от АПИ предвид опита на АПИ в поддържането и експлоатацията на републикански пътища – автомагистрали, пътища I, II и III клас.
Следва да се има предвид, че Агенцията извършва експлоатация, поддържане и рехабилитация на пътната мрежа с дължина над 19 500 км, като в договорите за поддържане на съществуващите автомагистрални участъци е предвидено да бъдат включени за поддържане и планираните за изграждане, и новостроящите се секции (лотове) от съответната магистрала. Отделно от това съществуващите нормативни документи, регламентиращи дейностите, свързани с експлоатацията и поддържането на пътищата в Република България, са разработени и понастоящем са своевременно актуализирани от АПИ.
В допълнение, Законопроектът предвижда и възможност с решение на Министерския съвет на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти” да се възлагат подготовката и изпълнението на други обекти освен автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море”. Това ще позволи пълноценно използване на изградения административен капацитет на компанията, която като концепция, функция и структура, е проектно ориентирана.
В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха предложените промени. Обърнато бе внимание на необходимостта от прецизиране на разпоредбите, регламентиращи дейностите по предотвратяване на опасностите от падащи дървета върху платната за движение и взаимодействието между Агенция „Пътна инфраструктура”, общините и Изпълнителна агенция по горите за тяхното премахване.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 502-01-41, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Коцева.
Откривам дебата.
Желаещи за изказване? Няма.
Закривам дебата.
Уважаеми колеги, на основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание определям ден и час за гласуване на включената в седмичната програма точка: Законопроект, обсъждан на първо гласуване.
Гласуването ще бъде утре, четвъртък, от 9,00 ч., след откриване на пленарния ден.

Преминаваме към следващата точка от програмата за седмичната ни работа:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И МЛАДЕЖТА.
Постъпил е доклад от Комисията по външна политика.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежка, № 502-02-29, внесен от Министерския съвет на 24 септември 2015 г.
На редовно заседание, проведено на 7 октомври 2015 година, Комисията по външна политика разгледа Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта, подписана на 12 февруари 2015 г. в София.
Мотивите към Законопроекта бяха представени от заместник-министъра на външните работи Румен Александров.
Спогодбата регламентира начините на сътрудничество между договарящите се страни в областта на културата, науката и образованието, изследователската дейност, стипендиантските програми, изучаването на езика, литературата и историята на всяка договаряща се страна чрез обмен на лектори, кооперирането между висшите училища, чрез създаване на Европейско университетско пространство по смисъла на процеса от Болоня, както и по линия на общообразователното и професионалното обучение. Договорени са културното сътрудничество в различни сфери, подкрепата на дейността на Българския културен институт „Дом Витгенщайн” във Виена и австрийските библиотеки в България за провеждане на съвместни проекти.
Спогодбата предвижда създаване на Смесена комисия от представители на компетентните органи на договарящите се страни, чиито заседания ще се провеждат на всеки четири години последователно в България и Австрия. Смесената комисия взема решения за годишни работни програми за организационно и финансово регламентиране на прилагането на Спогодбата, които действат съгласно предвидените вътрешнодържавни норми.
Спогодбата се сключва за срок пет години и продължава действието си автоматично за нов петгодишен срок, ако шест месеца преди изтичането му нито една от двете договарящи се страни не уведоми писмено по дипломатически път другата договаряща се страна, че не желае продължаването й.
Спогодбата влиза в сила в първия ден на месеца, следващ месеца, в който договарящите се страни взаимно са се уведомили писмено по дипломатически път, че са изпълнени вътрешнодържавните процедури за влизането й в сила.
С влизането в сила на тази Спогодба се прекратява действието на Спогодбата между Народна република България и Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието, подписана на 9 февруари 1973 г. в София, и в сила от 7 юли 1974 г.
Спогодбата подлежи на ратифициране от Народното събрание със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България.
Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 12 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта, № 502-02-29, внесен от Министерския съвет на 24 септември 2015 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Георгиев, благодаря Ви, че ни запознахте с доклада на Комисията по външна политика.
Следващият получен доклад, на база разпределение и разпореждане на председателя, е от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЧОЛАКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта, № 502-02-29, внесен от Министерския съвет на 24 септември 2015 г.
На свое редовно заседание, проведено на 7 октомври 2015 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроекта.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Румен Александров – заместник-министър на външните работи, който информира народните представители, че Спогодбата в областта на културата, образованието, науката и младежта, подписана от министрите на външните работи на Република България и на Република Австрия по време на посещението на федералния министър на външните работи на 12 февруари в София.
Вносителите подчертаха, че относно младежта и спорта не се предвиждат конкретни текстове в Спогодбата, тъй като тя представлява една съвсем обща рамка на сътрудничество, но има възможност това да бъде направено вече на ниво работни програми. В случай, че има конкретни инициативи и предложения от страна на Министерството на младежта и спорта, те могат да бъдат представени, за да залегнат вече в конкретната дейност, които ще се реализират.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта, № 502-02-29, внесен от Министерския съвет на 24 септември 2015 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Чолаков, благодаря Ви.
Няма други доклади.
Откривам дебата.
Има ли желаещи за изказване? Няма заявено желание за изказване от страна на народните представители.
Закривам дебата.
На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание обявявам, че гласуването по тази точка ще бъде утре, четвъртък, от 9,00 ч., след откриване на пленарното заседание.

Преминаваме към т. 7 от седмичната програма за работата на Народното събрание:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2014 Г. И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
Постъпило е становище от Комисията по културата и медиите.
Госпожо Карастоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
„СТАНОВИЩЕ относно Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2014 – 30 юни 2014 г., № 430-00-2, внесен от Съвета за електронни медии на 30 октомври 2014 г. и Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2014 – 31 декември
2014 г., № 530-00-5, внесен от Съвета за електронни медии на 1 април 2015 г.
На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 21 май 2015 г. бе разгледан Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2014 – 30 юни 2014 г., № 430-00-2, внесен от Съвета за електронни медии на 30 октомври 2014 г. и Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2014 – 31 декември 2014 г., № 530-00-5, внесен от Съвета за електронни медии на 1 април 2015 г. В заседанието участваха от Съвета за електронни медии: Георги Лозанов – председател, Иво Атанасов и Анна Хаджиева – членове на Съвета, Диляна Кирковска – главен експерт и Вирджиния Савова – старши инспектор.
Отчетите за дейността на Съвета за електронни медии бяха представени от господин Георги Лозанов. Те са внесени съгласно изискването на чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.
Медийният регулатор в отчетите си представя информация за радио- и телевизионната среда у нас; осъществяваният от него надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги; лицензиране и регистриране на радио- и телевизионни програми; правни дейности и съдебна практика; международна, финансова и административна дейност.
В отчета за първото полугодие е посочено, че по инициатива на СЕМ е извършен и анализ на собствеността на електронните медии до физическо лице. Съветът разполага и поддържа регистър на собствеността в електронните медии, който е наличен на неговата интернет страница.
Във връзка с приетия от Народното събрание през 2014 г. Изборен кодекс и промяна в Закона за радиото и телевизията, Съветът извършва наблюдение на предизборните кампании по зададени критерии и представя междинни доклади по наблюдение на предизборния процес, които се изпращат в Централната избирателна комисия и оповестяват публично.
Съветът за електронни медии отбелязва тенденция търговските доставчици на медийни услуги да се стремят към спазването на професионалните етични стандарти в своята дейност. Обект на постоянно внимание от страна на СЕМ е защитата на авторското право и сродните му права в програмите на доставчиците на медийни услуги. Един от приоритетите на Съвета е защитата на децата от неблагоприятно медийно съдържание.
След проведеното гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите с 12 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”, предлагат на Народното събрание да приеме:
- Отчета за дейността на Съветът за електронни медии за периода 1 януари 2014 – 30 юни 2014 г., № 430-00-2, внесен от Съвета за електронни медии на 30 октомври 2014 г.;
- Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2014 – 31 декември 2014 г., № 530-00-5, внесен от Съвета за електронни медии на 1 април 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Карастоянова.
Откривам дебата. Има ли желаещи за изказвания?
Има думата народния представител Юлиан Ангелов.
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Благодаря Ви, господин Председател.
Дами и господа, ще изразя моето становище като народен представител и като организационен секретар на ВМРО. Аз лично няма да подкрепя отчета на СЕМ по няколко причини. Една от причините, която смятаме ние, е че този орган е напълно излишен. Орган, който не прави нищо, орган, който единствено да получава и да взема такси и да обслужва чужди интереси на чужди държави и на определени политически партии, е ненужен. Затова искам да кажа от тази трибуна, че Народното събрание трябва да помисли за това този орган трябва ли да продължи да съществува. Това, което направиха те с разкриването на център в Кърджали с регионална програма на турски език, е просто недопустимо. В свободна България един орган, който взема еднолично решение, който не се съобразява с мнението на хората, който не провежда обществено обсъждане дори за разкриване на подобни центрове, не трябва да съществува. Неговият председател, на който ние от ВМРО искаме оставката незабавно, както и на целия орган, си позволи в ефир да лъже как бил заплашван, как бил натискан и така нататък.
Искам да отбележа факта, че аз като народен представител на заседанието на Съвета за електронни медии поисках думата и като гражданин по отношение на точката, която обсъждаха за радио в Кърджали и за центъра, който ще излъчва на турски език. Председателят на този орган, в нарушение на всякакви правила, обяви гласуване и гласуваха, преди да ми дадат думата за становище като гражданин, като народен представител, на което имам право, защото всички заседания на СЕМ са открити и имат право хора, организации, народни представители да присъстват и да изразят становище.
Затова Ви призовавам: не приемайте отчета на СЕМ и да предприемем действия за това този орган – паразитен, обслужващ интересите на ДПС, на турската държава и на ред други задкулисни играчи, да предприемем инициатива и да бъде премахнат като държавен орган. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Има ли желаещи за реплика? Няма.
Други желаещи за изказвания? Няма.
Закривам дебата и обявявам на основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание гласуване по тази точка утре, четвъртък, 9,00 ч. след откриване на пленарното заседание на Народното събрание.

Следващата точка, предвидена в седмичната програма за работа на Народното събрание, е:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
Постъпил е доклад от Комисията по културата и медиите. С него ще ни запознае нейният председател госпожа Карастоянова.
Заповядайте, госпожо Карастоянова.
ДОКЛАДЧИК ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, представям на Вашето внимание
„ДОКЛАД
относно Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчетq за периода 01 януари 2014 г. – 31 януари 2014 г., № 531-00-2, внесен от Българската телеграфна агенция на 15 май 2015 г.

На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 4 юни 2015 г., бе разгледан Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ финансов отчет за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., № 531-00-2, внесен от Българската телеграфна агенция на 15.05.2015 г. В заседанието участваха от Българската телеграфна агенция: Максим Минчев – генерален директор, Евелина Андреева – главен секретар и Данчо Антонов – финансов директор.
Отчетът за дейността на Агенцията бе представен от господин Максим Минчев.
Съгласно изискванията на чл. 16 от Закона за Българската телеграфна агенция нейният генерален директор представя за обсъждане в Народното събрание отчети за дейността си, включително финансови отчети.
В отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за цялата 2014 г. е отбелязано, че не са настъпили драстични промени в дейността на Агенцията и годината е определена като успешна. Предоставена е информация: за мястото на Агенцията на медийния пазар; ролята й като основен източник на информация за света и от света за България; договорите за обмен и чуждестранни партньори; информационната дейност на Агенцията; финансовото й състояние; международните контакти; дейността на Националния пресклуб и мрежата от регионални пресклубове на БТА.
Специализираната емисия за изборни инициативи „Вот 2014”, емисията „Българска община“ и най-новият продукт на агенцията „Студио БТА” създават нови възможности за отразяване на събитията в страната. През 2014 г. стартира и услугата „БТА live”, която предоставя пълен запис на пресконференциите, като видеото може да бъде гледано директно от интернет страницата на Агенцията. През миналата година е проведена и Десетата световна среща на българските медии в София, Босилеград и Цариброд. В отчета е отбелязано, че БТА предвижда формиране на самостоятелно звено, което да работи активно в сферата на социалните мрежи.
По подобие на много от агенциите по света и БТА извежда като най-сериозни проблеми: нерегламентираното ползване на информация на Националната агенция и коректното цитиране на източника на информация за клиенти с подписан партньорски договор.
След проведена дискусия народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 14 гласа „за” предлагат на Народното събрание да приеме Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., № 531-00-2, внесен от Българската телеграфна агенция на 15.05.2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Карастоянова.
Откривам дебата.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Закривам дебата.
Обявявам, че на основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание гласуването по тази точка ще бъде утре, четвъртък, 29 октомври 2015 г. от 9,00 ч.
С това предвидените за разглеждане точки в дневния ред на Народното събрание са изчерпани.
Обявявам следващо пленарно заседание – утре, четвъртък, от 9,00 ч. и Ви моля да имате предвид, че предстоят гласувания по последните шест точки, които разглеждахме току-що.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 12,57 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Алиосман Имамов
Явор Хайтов

Секретари:
Александър Ненков
Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

    Последни заседания