Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 12 ноември 2015 г.
Открито в 9,02 ч.
12/11/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев и Красимир Каракачанов


Секретари: Юлиан Ангелов и Калина Балабанова


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
На основание чл. 50, ал. 5, както и във вчерашния ден Ви уведомих, предлагам днес, след като приключим с второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, което започнахме вчера, след пета точка да включим нова точка – Промени в комисии, които се налагат във връзка с положилите във вчерашния ден клетва обявени за избрани и вече народни представители от групата на ГЕРБ – на мястото на тези, които са с прекратени пълномощия и вече са общински кметове.
Колеги, моля да гласуваме.
Гласували 135 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Господин Христов – процедура.
РУМЕН ХРИСТОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля да подложите на гласуване преместването на точка единадесета, която касае ратификация на Изменение към Споразумение – точка единадесета след гласуваната точка. Тя е много кратка – една страница. На 18 ноември е крайният срок за окончателно приключване на...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За устойчивото управление в хидромелиоративния сектор.
РУМЕН ХРИСТОВ: Да, единадесета точка в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване точка единадесета, тя вече не е единадесета, защото включихме допълнителна – Законопроектът за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г., с вносител – Министерския съвет, да бъде разгледана в пленарната зала след промените в постоянните комисии, които ще бъдат след второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
Гласували 142 народни представители: за 130, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Господин Кънев – процедура.
ПЕТЪР КЪНЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде удължен с три седмици срокът за предложения между първо и второ четене на Законопроекта за представителите по индустриална собственост, № 502-01-73, внесен от Министерския съвет на 31 август 2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 141 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ – продължение.
Във вчерашния ден гласувахме § 3 в редакцията по доклада на Комисията. Предстои да се докладва § 3 по вносител, който ще стане § 4.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Вчера гласувахме допуска на гостите, така че те могат да влязат в залата.
Моля да допуснем в залата и госпожа Наташа Петрова – началник-отдел „Акцизи” в Агенция „Митници”. Допълнително – извън вчерашното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 136 народни представители: за 129, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 123 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 25.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 4 – предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепа по принцип текста на вносителя за § 4, който става § 5 и предлага следната редакция:
„§ 5. В чл. 20, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „при предстоящо прекратяване действието на лиценза за управление на данъчния склад, от който стоките се извеждат” и запетаята след тях се заличават.
2. Tочка 8 се изменя така:
„8. установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз, включително липси на въглища, кокс, електрическа енергия, природен газ или биогаз, установени при лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 3а, 3б, 5 и 6”.
3. Точка 17 се изменя така:
„17. продажбата на електрическа енергия, природен газ или биогаз на потребители на електрическа енергия, природен газ или биогаз за битови и стопански нужди, както и продажбата на природен газ или биогаз като моторно гориво, с изключение на продажбите на лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2, 3, 3а, 5 и 6.”
4. Точка 18 се изменя така:
„18. потреблението на електрическа енергия, природен газ или биогаз от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3, 3б, 5 и 6 за свои собствени нужди, с изключение на случаите на потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия.”
5. В т. 19 след думата „продукти” се добавя „или денатуриран по специален метод етилов алкохол”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 4, който след редакция на Комисията става § 5 в нейния доклад.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 11.
Параграф 5 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 5, който в доклада на Комисията става § 6 и е подкрепен от същата, както и за § 6, който става § 7.
Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 6 и 7 по доклада на Комисията, които са подкрепени от същата.
Гласували 112 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 9.
Параграфи 5 и 6 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 7 – предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 8, и предлага следната редакция:
„§ 8. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1 след думите „Освобождаването от облагане с акциз” се добавя „по чл. 22, ал. 2, както и освобождаването от облагане с акциз”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За всеки обект, където ще се получават и използват денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти от освободен от акциз краен потребител, се издава отделно удостоверение за освободен от акциз краен потребител.”
3. В ал. 3:
а) в т. 6 след думата „използват” се добавя „денатурираният по специален метод етилов алкохол или”;
б) създава се т. 7:
„7. притежава лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, когато това се изисква по закон.”
4. В ал. 4 след думата „използват” се добавя „денатурираният по специален метод етилов алкохол или”.
5. В ал. 5:
„а) в т. 2 след думата „използват” се добавя „денатурираният по специален метод етилов алкохол или”;
б) в т. 3 след думата „използват” се добавя „денатурираният по специален метод етилов алкохол по чл. 22, ал. 2 или”;
в) точка 4 се изменя така:
„4. денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се използват от крайния потребител - търговско наименование и код по КН;”
г) точка 5 се изменя така:
„5. годишните прогнозни количества за денатуриран по специален метод етилов алкохол или за енергийни продукти, които ще се получават и използват - по видове дейности, а за енергийни продукти – и по видове енергийни продукти;”
д) в т. 6 след думата „дейности” се поставя запетая и думите „и видове енергийни продукти” се заменят с „а за енергийни продукти – и по видове енергийни продукти”;
е) в т. 8 след думата „получаваните” се добавя „денатуриран по специален метод етилов алкохол или”;
ж) създава се т. 10:
„10. годишни прогнозни количества на произвежданите стоки по предназначение - за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка.”
6. В ал. 6:
„а) в т. 10 след думата „използват” се добавя „денатурирания по специален метод етилов алкохол или”;
б) в т. 11 накрая се добавя „като в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия разходните норми трябва да включват поотделно данни за количеството на енергийните продукти, използвани за производство на топлинна енергия, и количеството на енергийните продукти, използвани за производство на електрическа енергия”.
7. Създава се нова ал. 7:
„(7) Удостоверение за освободен от акциз краен потребител не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.”
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 7 по вносител, който след редакция на Комисията става § 8 в нейния доклад.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 11.
Параграф 8 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 8 – предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението за т. 3.
Предложението за т. 4 е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Направихме това предложение с едничката цел в случаите на предоставено обезпечение, такова каквото е записано в ал. 3 като нов текст, заедно с другите предпоставки, да дават основание на митническите органи да издават съответния документ. Това не беше прието от Комисията, но ние считаме, че това е един текст, който допълва процедурата. Така ще се улесни работата на администрацията, а ще бъде по-ясно и за регистрираните лица.
По отношение на оттеглените текстове искам да кажа няколко думи – не сме направили това предложение просто хей така, за да има предложения. Предложили сме думата „връчване” да се замени с „издаване” точно от проблемите, които имат регистрираните лица при получаване на документи, които се издават от администрацията. Съгласихме се с основанията, които бяха изложени от Агенция „Митници”, че самият документ при връчването, ако влиза в сила, ще създаде и други проблеми на регистрираните лица. Това е логично и мотивирано, но искам да кажа, че очаквам от Агенция „Митници” да направи много повече свои вътрешни правила да не допуска случаи, в които на регистрираните лица не се издават в срок тези документи. Няма предвидени такива срокове в Закона, то няма и как да бъдат предвидени, но могат с вътрешни правила да бъдат направени. В Закона няма процедура за издаване на административен акт, но няма предвидени срокове за връчването им и няма защитен механизъм за заявителите, по тези документи.
Това е нашето предложение. Предлагам да го подкрепите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Търновалийски.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители по т. 3. То не е подкрепено, затова ще Ви го прочета:
„3. В ал. 6 след думата „нередовностите” се добавя изразът „и/или представяне на обезпечението по ал. 3”.”
Гласуваме предложение, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 29, против 49, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
И сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, който става § 9 в доклада на Комисията, и е подкрепен от същата.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 89, против 9, въздържали се няма.
Параграф 9 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: От § 9 по вносител до § 16 по вносител, които стават съответно от § 10 до § 17, Комисията подкрепя текста на вносителя за тези параграфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме текстове на вносителя за параграфи от 9 до 16 включително, които са подкрепени от Комисията и в нейния доклад стават параграфи от 10 до 17 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Параграфи от 10 до 17 по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 17 – предложение на народния представител Менда Стоянова.
Предложението е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, който става § 18, и предлага следната редакция:
„§ 18. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 8 след думите „природния газ” се поставя запетая и се добавя „втечнения биогаз и биогаз в газообразно състояние”.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При използване на енергийни продукти за осъществяване на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия данъчната основа по ал. 1 за произведената топлинна енергия се определя върху 30 на сто от общото количество на използваните енергийни продукти за комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 17, който след редакция на Комисията става § 18 в нейния доклад.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 3.
Параграф 18 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 18, който в доклада на Комисията става § 19, подкрепен от същата.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Параграф 19 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 19 – предложение на народния представител Менда Стоянова.
Предложението по т. 1, буква „в” и буква „г” е оттеглено.
Предложението подкрепя предложението в останалата му част.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 20, и предлага следната редакция:
„§ 20. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 числото „645” се заменя с „646”;
б) в т. 4 числото „645” се заменя с „646”;
в) точка 8 и 9 се отменят;
г) в т. 10 числото „645” се заменя с „646”;
д) създава се т. 11:
„11. за биогаз с код по КН 2711 19 и 2711 29 – 0 лв. за 1 гигаджаул.”
2. В ал. 8 числото „645” се заменя с „646”, а след думата „литра” се добавя „или 1000 кг в зависимост от определената данъчна основа”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 19, който става § 20 в доклада на Комисията, след редакция от нейна страна.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Параграф 20 от доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 20 – предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Кирил Цочев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, който става § 21, и предлага следната редакция:
„§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „50 лв.” се заменят с „646 лв.”;
б) в т. 2 думите „50 лв.” се заменят с „400 лв.”;
в) в т. 3 думите „50 лв.” се заменят с „646 лв.”;
г) създава се т. 8:
„8. за биогаз с код по КН 2711 19 и 2711 29 – 0 лв. за 1 гигаджаул.”
2. В ал. 3 думите „т. 1-4“ се заменят с „т. 2 и 4”.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ставките по ал. 1, т. 2 и 4 се прилагат, при условие че лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, разполага с документа по ал. 3, заверен от лицето, което ще използва стоките за съответното предназначение, с изключение на втечнения нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани от данъчен склад.”
4. В ал. 5 думите „ставката по ал. 1” се заменят със „ставките по ал. 1, т. 2 и 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Приканвам колегите да подкрепят това предложение, което беше подкрепено и от цялата Комисия, от всички колеги в групата поради това, че става дума за изпълнение стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие и става дума за това да запазим LPG – пропан бутана, необлагаем с акциз, когато се използва за отопление, тъй като ефектите са: първо, в пъти по-малко замърсяване на околната среда и, второ, запазване на икономически показатели, тоест има и социален ефект за българските граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гечев. То всъщност е текстът на Комисията, което е предложено.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Също няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 20, който става § 21 в доклада на Комисията, след редакцията.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 4.
Параграф 21 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 21 по вносител, който в доклада на Комисията става § 22 след подкрепа от нейна страна.
Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
Параграф 22 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители – § 22 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Мартин Димитров и Петър Славов – § 22 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Господин Димитров, заповядайте.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Веднъж говорих по тези текстове, но искам да Ви припомня за какво става въпрос. В края на миналата година сегашното правителство предлага, а ние приемаме календар за изменение на акцизите в България. В този календар казваме следното нещо: няма да бъде както досега, няма да повтаряме лошите практики, вече ще има предвидимост, има календар, акцизите ще се изменят според този календар.
Само десет месеца по-късно ни се предлага, пак от нашето правителство, коренна или пълна промяна в този календар. Наблюдава се удвояване на практика на пропорционалния акциз и намаляване на специфичния, което защо се прави? С цел по евтините цигари да поскъпнат по-малко, а по-скъпите или по високият ценови клас да имат по-голямо поскъпване.
Най-големият проблем в цялата работа е следното: не може едно и също правителство, едни и същи хора в рамките на десет месеца така да си променят мнението, защото това е точно обратното на предвидимост. Дори, колеги, ако този календар беше приет от предишно правителство – някое, в момента би имало някаква логика да ревизираме тази политика, но той е приет, пак казвам, от това сегашно правителство, което ние тук заедно сме избрали, и една такава промяна противоречи на всяка логика за предвидимост оттук нататък.
Нещо повече, след малко ще гледаме още един текст – § 24, който казва следното нещо – че промени в акцизното облагане не могат да влизат в сила по-малко от два месеца след тяхното приемане. Даваше се един период от два месеца, в който бизнесът, обществото да се напаснат към промените – това също отпада. Тоест и вторият текст, който гарантираше някаква предвидимост, който казваше: ако правите промени в акцизното облагане, те трябва да влязат поне два месеца след тяхното приемане, и това отпада, което, уважаеми дами и господа, мен лично ме навежда на сериозни съмнения. Как така едни и същи хора, едно и също Министерство на финансите предлага едни неща декември месец миналата година и десет месеца по-късно, без пазарната среда да е претърпяла кой знае какви промени, без нещо съществено да се е случило, се отказва от това, което е предлагало декември миналата година, и сега предлага точно обратното?!
Понеже знам, че основен принцип на политиката дясно-център е предвидимостта, да бъдеш предвидим е едно от най-ценните неща, по тази причина лично аз ще гласувам за това, което заедно одобрихме декември месец миналата година. Затова предлагам отпадането на § 22, за да си удържим на думата, на политиката, която заедно сме заложили, колеги, която всички ние от управляващото мнозинство заедно гласувахме, че даже и някой от опозицията тогава май ни подкрепи. За да си удържим на думата, ние ще предложим и ще гласуваме за отпадането на § 22. Смятам, че това е честният подход в политиката.
Ако някой иска такава голяма промяна, трябва да обоснове пред нас катастрофично събитие или нещо, което тотално е променило бизнес средата, което да налага изключителна промяна спрямо календара, който сме гласували. Какво е това изключително събитие? Какво се е случило, че да се откажем от предвидимостта, от нашето обещание за мерки в дадена посока пред българското общество? Какво се е случило, питам всички Вас? Ако някой може да каже, ще бъде добре.
Аз например бих искал да чуя Министерството на финансите – как така декември месец имаха една позиция, а сега – десет месеца по-късно, имат коренно различна?
Но, уважаеми колеги, решенията вземате Вие, решенията вземаме ние и понеже ние вземаме решенията, аз Ви предлагам каквато политика сме обещали, тази да изпълняваме. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Имате ли реплики?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Димитров, не сте прав. Не сте прав, че срокът за промяна на мнението на част от управляващото мнозинство е десет месеца. И по-кратък е – има случаи, в които в рамките на един месец се променят нещата. Спомнете си вчера за местните данъци и такси и за автомобилните превози какво се случи, пък да не говорим, че при тях има представители, които сутрин, обед и вечер говорят противоречиви неща. Не се учудвайте на това, че за десет месеца са си променили мнението. Учудвайте се, че цели десет месеца са издържали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики?
Господин Димитров, ще се възползвате от правото си на дуплика, заповядайте.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Ерменков, ако сте ме слушали внимателно, аз това казах пред парламента – да не постъпваме, както Вие правихте. Да не постъпваме както Орешарски постоянно сменяше политиката, както се отказваше от всичко и накрая загуби стабилността, докара нещата до бюджетен дефицит и до фалит на голяма банка. (Шум и реплики от БСП ЛБ. Смях и оживление в ГЕРБ.) Това казвам на управляващото мнозинство: хора, да не постъпваме като тях (шум и реплики от БСП ЛБ), защото, който постъпва като тях, свършва като тях. А ние не искаме да свършим като тях, нали така, колеги?
Понеже не искаме да свършим като тях, Ви призовавам да си спазим календара, да си спазим обещанията от миналата година, да не правим такива резки изменения, които не могат да бъдат обяснени и обосновани. Няма логика за тях, няма икономическа логика! Няма го катастрофичното събитие, което да обяснява една такава промяна. И понеже не искаме да постъпваме като тях, видяхме крайния резултат на тяхното управление, Ви предлагам да си останем предвидими, да си останем честни, да си останем последователни. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Рязката промяна във философията на акцизното облагане без аргументи или само с твърдения, които на пръв поглед звучат експертно, са не само изненадващи, но и твърде опасни, защото те пряко влияят върху приходите, върху бизнеса, върху гражданите и, разбира се, върху доверието, за което преди малко от тази трибуна също се говореше.
Неверни са твърденията, че данъчният календар трябвало да се промени, защото общата данъчна тежест като процент от средно претеглената продажна цена е твърде висока. Високата данъчна тежест като процент от продажната цена на цигарите у нас е следствие от две условия – от една страна е минималната номинална данъчна тежест по директива, а от друга страна, стои фактът, че най-евтините цигари в Европейския съюз са именно в нашата страна и каквото и да правим, при ниска цена на цигарите тежестта на налога ще бъде голяма.
Ако идеята на Министерството на финансите е, че тази ставка е висока и не ни устройва като държава, то редът е друг, не по този начин.
Другото невярно твърдение е, че новият акцизен календар ще облекчи най-евтините цигари, тоест цените им няма да се вдигнат толкова, колкото при стария календар. От представените разчети става ясно, че между двата календара при най-ниския сегмент на акцизните ставки за цигари няма никаква разлика. Така че твърдението е невярно.
Необоснован е и аргументът, че е сбъркана акцизната структура и следва да се вдигне пропорционалният акциз, защото така било в цяла Европа.
В последните години, колеги, няма нито една страна от Евросъюза, която рязко да е променила акцизната структура в посока увеличение на пропорционалния елемент.
Най-силният аргумент на правителството е, че новата акцизна структура ще донесе повече приходи и ще намали контрабандата. Това е силно пожелателно и напомня произволното говорене преди, когато през 2010 г. политическото късогледство доведе до провал в акцизната политика. Ако има нещо, което може да промени настоящите данни за ръст на приходите и спад в нелегалната търговия, това е рязката, тотално неаргументирана и неочаквана промяна на акцизната структура в разрез с тенденциите в Европа.
Тук само ще спомена какво казва директорът на Агенция „Митници”: „70% от изпушените цигари без бандерол са българско производство.” Как тогава ще борим тази контрабанда? Благодаря.
Предлагам да не подкрепяме това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, предните две изказвания бяха повече упреци към правителството, че сменя политиката си, без да стане ясно за какво по същество става дума.
За да отговоря на тези упреци, трябва да кажа, че правителството смени политиката си от миналата година. Но това да смениш мнението си и да го признаеш не означава непоследователност, а сила, разум, означава отговорност!
Понеже господин Търновалийски обясни, че аргументите за смяна на календара на практика са експертни, ще Ви кажа, че те са чисто прагматични. По този начин ще отговоря и на неговите твърдения, които, за съжаление, не са верни.
Защо, уважаеми дами и господа, се налага въобще да се увеличава акцизът на цигарите? Защото по Договора за присъединяване на България към Европейския съюз ние сме поели ангажимент до 2018 г. да достигнем минимален акциз на цигарите за Европейския съюз. По тази причина от тази година до 2018 г. ще имаме постепенно повишаване на акциза на цигарите.
Защо и как се повишава този акциз? Знаете, че акцизът на цигарите в България се изчислява на базата на два компонента и съотношението между тях всъщност дава едно или друго повишение в различните ценови сегменти.
Какво щеше да се случи през 2016 г., или ще се случи, ако ние тук, в тази зала, отхвърлим § 22 и послушаме преждеговорившите – да остане старият календар на база предвидимост? През 2016 г. най-ниският ценови сегмент – цигари, в диапазона 4,20 – 4,70 ще се увеличи с 30 стотинки.
Следващият ценови сегмент – 4,70 – 5,35, ще се увеличи с 20 стотинки.
Следващият ценови сегмент – от 5,25 на 5,90, ще се увеличи с 15 стотинки, два пъти по-малко от най-ниския сегмент.
Последният сегмент – 5,90 – 6,50, щеше да се увеличи с 20 стотинки.
Ние предлагаме за 2016 г. най-ниският ценовия сегмент да си остане с увеличението 30 стотинки и 20 стотинки, защото иска или не иска, той трябва да достигне минималния акциз за цигарите, но да се поеме данъчната тежест от увеличението за 2016, 2017 и 2018 г. постепенно от по-високия сегмент, а именно той вместо с 15 стотинки да се увеличи с 25 стотинки, и вместо с 20 стотинки за последния ценови клас да се увеличи с 55 стотинки. Защо го предлагаме? Защото преждеговорившият каза, че 70% от нелегалните цигари са българско производство. Ами затова го предлагаме, за да не се вдига рязко през 2016 г., но най-вече през 2017 и 2018 г., най-ниският ценови сегмент, който ще активира точно този тип контрабанда. Предлагаме го, а това, което ще кажа, може да не хареса на здравния министър. Между другото и той е пушач. Предлагаме го, защото обикновено българските пушачи, обикновените хора купуват от най-ниския сегмент, а ние не искаме те да поемат основната тежест през тази и следващата година за сметка на по-високия сегмент.
Аз не искам да говоря за български и чуждестранни производители и вносители на цигари, защото анализът на пазара показва, че те на практика се разпределят почти поравно. Най-ниският ценови сегмент – 44,7%, се държи от вносителите на цигари, което опровергава някои опити за внушение, които в интерес на истината не бяха пряко казани от тази трибуна, че това се прави, за да се стимулира българският производител на цигари за сметка на вносителите на цигари. Вносителите могат да направят структурата на своя внос такава, която да ги устройва, та не да намалят, а да увеличат своето присъствие на българския пазар.
Правим го заради хората, правим го заради справедливостта, правим го заради приходите на бюджета. Разчетите показват, че при тази променена структура за 2016 г., ако потреблението в тази структура се запази, биха постъпили 21 млн. лв. повече приходи. Забележете, през 2017 г. – 42 млн. лв., а 2018 г. – 56 млн. лв., или общо 119 млн. лв.
Затова, уважаеми колеги, Ви призовавам да подкрепите предложената от правителството промяна в акцизната ставка и структура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики?
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Колеги! Уважаема госпожо Стоянова, точно за това говорим – през 2014 г., ноември, не бяха ли същите изисквания на Европейския съюз? Не бяха ли същи разчетите? Тогава не мислехте ли за приходите, не мислехте ли за гражданите? Това една година по-късно ли го разбрахте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика – народният представител Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаема госпожо Стоянова, ние заедно с Вас, заедно с депутатите от ГЕРБ, от Реформаторския блок, от Патриотичния фронт гласувахме и записахме в Закона за акцизите да има измервателни уреди, които да следят в реално време и да контролират производството на цигари и алкохол. Това направихме преди повече от 12 месеца. И беше правилно! Понеже чух от Вас, че искате борба със сивата икономика, то това е ключовата мярка. И питам аз: защо не се е случило? Не се е случило, защото трябваше да има съгласието и нотификация от Европейската комисия. До момента на моите въпроси, които задавам към Министерството на финансите, оставам с впечатлението, че тази нотификация още не е поискана.
Напълно съм съгласен с Вас, напълно Ви подкрепям и винаги съм гласувал – искаме да намалим сивата икономика. Защо обаче ги няма уредите? Защо не са монтирани уредите?! Защо цяла година не са монтирани уредите?! Какво правиха цяла година да ги няма тези уреди? Без тези уреди, колеги, има опасност приходите от акцизни стоки да започнат да спадат.
Заедно се преборихме да има такива уреди за производителите на петролни продукти – те са монтирани, работят и би трябвало да дават резултат. Защо ги няма за цигарите и за алкохола? Защо ги няма?! Кой не си е свършил работата?
Много симпатизирам, госпожо Стоянова, на Вашата теза за борба със сивата икономика. Абсолютно сте права! Нашите усилия обаче – на Вашите колеги от ГЕРБ, на моите колеги от Реформаторския блок, на колегите от Патриотичния фронт – ние ги поискахме и ги гласувахме тези уреди, и ги няма 12 месеца по-късно. Като гледам, че още не е поискана нотификация и като знам, че влизането в сила е шест месеца след нотификацията, ние рискуваме и в 2016 г. да ги няма. Затова Ви правя репликата сега. Оставете, че в момента ги няма уредите, но като гледам как вървят нещата, то и догодина няма да ги има. Така че да запретнем ръкави и да водим истинската борба със сивата икономика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Трета реплика – народният представител Гроздан Караджов.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Госпожо Стоянова, помислих, че не съм Ви чул съвсем точно, но колегите ми казаха, че казахте точно това – българските пушачи по статистика пушат от по-евтиния сегмент цигари. Точно за да не понесат те този икономически удар върху раменете си, ние ще сложим съвсем минимален акциз в повече, докато върху скъпите цигари, които вероятно ги пушат по-заможните хора, ще сложим големия акциз.
Не знам дали си спомняте истинската цел за това да има акциз. Мотивите, с които този данък изобщо съществува, са: за да се покрият повишените разходи за здравеопазване, за опазване здравето на пушачите. Той не е налог, предназначен да пълни хазната изначално, а да компенсира щетите, които понасяме от пушачите.
С други думи, какво казвате Вие на българските, да ги наречем, „малоимотни” граждани? – Че ние желаем тяхната смърт, че желаем да измрат по-бързо, че желаем по-нисък акциз за тях само и само те да са по-болни. Това е цинично! Аз наистина апелирам специално поправката за вдигане на по-малкия данък за по-ниския сегмент цигари, където, знаете, основните два играча са български производители – имате и акционери тук в залата, нека да не правим този лобистки текст. Нека да запазим решението, което взехме в началото на тази година, когато акцизът беше с равна ставка и за скъпия, и за евтиния сегмент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Караджов.
Госпожо Стоянова, заповядайте за дуплика.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря за репликите.
Те още веднъж показват, че нещата по същество са правилни, а се търсят аргументи, не знам защо, от сферата около проблема.
Господин Търновалийски, аз казах: да, ние сменихме мнението си, и смятам, че това е проява на разум и сила. Аз питам: Вие за кого лобирате? Вие за кого лобирате с Вашето предложение за отмяна на този текст?
Господин Мартин Димитров, съгласна съм с Вас – борбата с контрабандата е супер важна, и тя се случва, защото през 2015 г. точно благодарение на тази борба имаме 350 милиона повече приходи от акциз. Хубаво е да попитаме от лявата страна: къде бяха те в предните години?
Господин Караджов, Вие ме нарекохте лобист. Аз наистина съм лобист. За съжаление, съм лобист за бедните пушачи. Да наричате „цинизъм” това, че защитавам да остане по-ниско увеличението на ниските ценови сегменти цигари, смятам, че е много, много лошо да звучи от трибуната и от устата на народен представител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други изказвания?
Заповядайте, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, господин Председателю.
Съвсем уверено ще гласувам за отпадането на този § 22, защото виждам, че влязохме в Параграф 22.
Спомням си, че по времето на соца, по разните партийни пленуми имаше една формулировка, че всичко се прави в името на човека и за благото на човека. Зевзеците задаваха въпроса: а знаете ли кой е човекът? И целият български народ знаеше кой е човекът.
Сега тук чувам, че това се правело в името на хората. Кои са хората? Кажете ги, за да ги знаем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Реплики? Няма реплики.
Други изказвания?
Госпожа Корнелия Нинова – заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, да не политизираме и персонифицираме този разговор. Предлагам Ви да погледнем в историята – какво се случваше последните няколко години, когато вдигахме акциз на цигари. Правехте го с цел „да се подобри здравословното състояние на българската нация” – цитирам Симеон Дянков. Резултатът след увеличението тогава: увеличи се сивият сектор и намаля официалното потребление на цигари в България.
Не се подобри здравословното състояние на нацията по една причина – не изпълнихте Закона част от тези средства да превеждате на Министерството на здравеопазването. Тогава задавах специален въпрос на министъра на финансите: колко от тези пари са преведени на Министерството на здравеопазването, така както изисква Законът, за да се изразходват за подобряване на здравословното състояние на нацията? Нула, колеги. И сега ще стане така – няма да подобрите здравословното състояние, ще падне официалният дял на изпушените късове цигари, ще се увеличи контрабандата.
Ако тук има някакви намеци за това кой и защо има интерес от това, само да Ви кажа, понеже не си го казвате директно, аз да Ви кажа: „Булгартабак” отдавна не е сериозен играч на българския пазар. Много малък дял от българския пазар е на „Булгартабак”. Много по-голям дял имат вносителите и външните фирми на цигари. Българското цигарено производство се спасява от износ и сега съществува благодарение на износ, а не от вътрешния пазар. А на износа не се плаща акциз – ако не знаете, да Ви го кажа. Така че не бутайте в тази посока, че някой тук има личен интерес или финансов, или какъвто и да е. Не е това проблемът. Ако трябва да пазим някого или да се грижим за някого, това са българските пушачи. Щете не щете, те са много.
Какво правим с увеличението на акциза? Удряме тях. Какво показва практиката? Как реагират те? Започват да търсят цигари на черно. Когато има търсене, има и предлагане. Веднага се вдига контрабандата. Това ще е ефектът от всичко, което правите, и е доказано в историята след неколкократното вдигане на акциза на цигарите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Нинова, аз наистина съм съгласна с Вас, че всяко вдигане на цените на цигарите води до увеличаване на контрабандата. За съжаление обаче, повишаването цените на цигарите не зависи от волята на това или което и да е друго правителство – ние трябва да го направим. Единственото, което можем да направим, за да намалим евентуалния скок в контрабандата, е това, което ние предлагаме – по-малко увеличение в ниския ценови сегмент, и по-голямо увеличение във високия ценови сегмент, независимо че всъщност това означава стимулиране на потреблението на цигари в ниския ценови сегмент. Но фактите са такива и Вие ги потвърдихте: народът пуши независимо от здравната политика на министър Москов, и ние трябва да се съобразяваме с този факт, включително и заради бюджетните приходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики? Няма.
Заповядайте, госпожо Нинова, за дуплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Госпожо Стоянова, не съм съгласна с първия Ви аргумент, че трябва да го направим, защото било така в Европа и тя ни го казвала. Давам пример: Гърция е член на Европейския съюз и не изпълнява тези изисквания години наред, защото смята, че трябва да провежда политика в интерес на нацията си и на държавата си. Плаща си глобата за това, която е много по-малка от щетите, които биха настъпили от вдигането на акциза. Години наред Гърция си пази националния интерес, поради което вдигна производството на тютюн, вдигна производството на цигари, влизат и повече приходи в бюджета и не се удря по състоянието на хората, които пушат.
Що се отнася до това, че вдигате ниския ценови сегмент в повече, защото народът пуши. Да Ви припомня миналия път, когато вдигнахме акциза, какво стана: масово се мина на рязан тютюн и на свиване на цигари във вестник. Контрабандата на рязания тютюн скочи четири пъти, та и до ден-днешен си е огромна, въпреки взетите мерки. Не разчитайте на това, че хората ще търсят ниския ценови сегмент, защото там бил по-малко вдигнат акцизът. Ще търсят най-малкото зло, най-ниската цена и отново ще се пристъпи към нелегалните фабрички, гаражите, където се реже тютюн с едни машинки и се свива във вестник. Това в никакъв случай не е аргумент за подобряване здравето на нацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Други изказвания?
Народният представител Димитър Байрактаров, след него Валери Симеонов.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Направо се разчувствах от тази драма – толкова мислене за бедните пушачи. Само че, спомням си, че вчера, без да Ви мигне окото, отрязахте главите на бедните ракиджии.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Не е вярно.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Без да Ви мигне окото, забранихте! Сега променяте календара. Колегата Димитров само пропусна да отбележи, че все пак през 2014 г., когато приемахме календара, той се базираше и на тригодишната бюджетна прогноза. Все пак в един бизнес, когато се променят данъчният календар и данъчните ставки, наистина трябва да има някаква предвидимост. Естествено, за уредите, за следенето на контрабандата изведнъж спря да се говори. Ясно е, че нивата на контрабандата между 2009-а и 2012 г. скочиха до почти 50% при вдигането на акциза; ясно е, че по никакъв начин не се увеличиха приходите; ясно е, че с това драстично увеличаване сега именно на този вид акциз, вероятно пак ще се увеличи контрабандата; ясно е, че от 1 януари няма да влезе вече една стотинка от селските казани, защото те ще изчезнат просто – ето това са действията, които, не знам от какво са продиктувани, и няма никаква мотивация и аргументация по тях. Никой не каза като се промени вместимостта на казаните от 1000 на 500...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Дайте да се върнем към цигарите.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Момент, не ме прекъсвайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ще Ви прекъсна, ако не говорите по темата!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Никой не казва колко пари ще постъпят. Сега тук ни се хвърлят едни 20, 30, 40 милиона, а догодина сигурно ще се окаже – извинявайте, проба, грешка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
Реплики? Няма.
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Съвсем безпристрастно и като външен човек за темата се опитах да си създам мнение на база на изказванията, които чухме от трибуната. Трябва да Ви кажа, че не мога да приема както и голяма част от колегите, които се изказаха преди мен, че данъчният календар трябва да подлежи на промяна на 10 – 12 месеца. Всяко управление трябва да има своята последователна и праволинейна политика. Някак си не можах да разбера какви са аргументите за предложението за различни акцизи на различните по цени групи цигари. Не можах да разбера, госпожо Стоянова, какви са аргументите.
В никакъв случай не мога да приема аргумента, че това било едва ли не грижа за ползвателите на евтини цигари – за бедните пушачи на България. По никакъв начин! Някак си, не знам защо всички, които се изказвате тук, забравяте, че точно това е смисълът на акциза и това е смисълът на политиката на всяка държава – да ограничава вредното въздействие на всякакви такива вредни навици, като пушене, наркотици, и прочие, и прочие. Тук не виждам тази грижа към хората и към народа, която ни е вменена като задължение на народни представители, напротив.
Госпожо Стоянова, как така се загрижихте за бедните пушачи, не мога да разбера, пък не се загрижихте за бедните непушачи? Аз например никога не съм пушил и тук тази категория хора някак си остана извън дискусията. Представете си пък, че има хора, които не пушат, отвращават се и им е гадно, когато някой им пуши под носа. За тях няма ли да помислим?
Смисълът на акциза, смисълът на държавната политика трябва да бъде ограничаване на тютюнопушенето, а най-добрият начин това да става е чрез увеличаване на цените. След като трябва да постигнем определени европейски нормативи, нека да го направим пропорционално както за евтините, така и за скъпите цигари. И една скоба, свързана с контрабандата на цигари: извинявайте, това не е работа на законодателя, това е работа на изпълнителната власт. Ако си въобразяваме, че със законови мерки ще ограничим или ще насърчим контрабандата, това просто не е така. По този начин оправдаваме бездействието на изпълнителната власт, чието задължение е борбата с контрабандата. Имат си задължение да се борят с контрабандата – да правят необходимите разследвания, да залавят престъпниците, да ги вкарват в затвора, да ги съдят, да ги глобяват и така нататък. Това не може да бъде предмет на дискусията и не може да бъде аргумент в тази дискусия.
Апелирам към колегите да подкрепят премахването на § 22 и да не забравят, че в тази държава има и непушачи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Главчев.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Господин Симеонов, наистина в залата имаше много заблуждаващи тези, които се изказаха. Ако отпадне § 22, както се предлага, всъщност ние няма да се грижим за здравето на тези, които пушат скъпи цигари.
Календарът е променен в тази му част, която се отнася за пушачите на скъпи цигари. За тези, които пушат евтини цигари, не се променя въобще. Тоест, тъй като тук имаше много здравни тези, по-добре е да се грижим и за здравето на хората, които пушат скъпи цигари, не само за тези, които пушат евтини. Това е предложението в календара.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Госпожа Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Симеонов, напълно Ви подкрепям, че трябва да подкрепяме и непушачите. Само че подкрепата на непушачите и превъзпитаването на пушачите не върви към вдигане рязко цената на акциза на, видиш ли, евтините цигари за сметка на скъпите. В никакъв случай това не е пътят. Пътят да стимулираме непушенето е друг и той е наша обща грижа, за съжаление, и тук има доста пушачи.
Това, което Вие предлагате... Знаете ли, ще кажа само една цифра – ако остане сегашният данъчен календар, ако остане сегашната структура на акциза, през 2018 г. високият ценови сегмент цигари ще е поскъпнал с 0,50 лв. Ако приложим новата структура, високият ценови сегмент цигари ще е поскъпнал с 1,10 лв. Така че неприемането на новата структура означава директен лобизъм за високия сегмент цигари за хората, пушещи високият сегмент цигари. Защото, искаме или не искаме, всъщност стимулираме пушача, само че кой? Този в ниския или този във високия сегмент цигари? Вие ще отговорите кой, господин Караджов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? (Народният представител Гроздан Караджов иска думата за лично обяснение.)
Нека да приключим с дупликата на господин Симеонов и ще Ви дам възможност за лично обяснение, господин Караджов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, естествено, че има здрава логика в това, което каза госпожа Стоянова по отношение на пропорционалното нарастване на цените. Естествено, че е неприемливо цените на скъпите сортове цигари да нарастват по-малко отколкото на евтините, но в края на краищата такова е било Вашето предложение, а не нашето, не моето. Такова е било Вашето предложение. Защо не сте го обмислили, когато е било времето и когато сме приемали този календар?
За мен доброто решение е да има еднакъв ръст, пропорционално, процентно нарастването да бъде еднакво както за евтините, така и за скъпите цигари. Друг е въпросът, че не виждам как това може да стане сега в залата. Не виждам как може да стане! Но да не отиваме пак на някакви трудно обясними по пътя на елементарната човешка логика решения, защото за мен няма убедителен аргумент за това, което сега предлагате. По-скоро бих предложил да остане старият текст, да бъде обмислен нов и да бъде извършена промяна след три, четири, пет, шест, колкото е необходимо месеца. Нищо няма да стане, 2018 г. е далече, не е следващата. Следващата година е 2016.
Още един аргумент по отношение на грижите за бедните пушачи. Не знам защо току-що се сетих как няколко поредни правителства направиха дребния бизнес на маймуни – да си правят помещения със засилена вентилация, със сигнализация, което костваше доста разходи на тези дребни търговци, еднолични търговци и малки собственици на ресторанти и заведения, след което всичко това беше премахнато с един замах и беше забранено пушенето в заведения. Нещо, което удари бизнеса. Ако се грижим за тези нещастни, бедни пушачи, може би трябва да преразгледаме и тази норма в Закона за туризма мисля, че беше. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Държите ли на личното обяснение?
Заповядайте.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ (РБ): Уважаеми госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, бях повикан от госпожа Стоянова поименно и затова държа да повторя това, което казах. Въпросът „кой?”, въпросът „кой има сметка от този Закон, от тази промяна на акцизните ставки?” е известен. Ние в Рефоматорския блок много добре знаем кой има сметка от този Закон и го именувахме. Това са производителите на евтини цигари.
Ако не ми вярвате, госпожа Стоянова може да Ви прочете не само първия ред от справката – с колко ще се повишат скъпите цигари, а нека да видим с колко стотинчици ще се повишат цигарите в евтиния сегмент.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Аз го казах.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: И нека тогава да стане ясно, че стимулирането на тютюнопушенето точно в бедните слоеве от населението – хората, които ще имат нужда впоследствие от много по-високи средства за тяхното здравеопазване, но всъщност ще допринасят с много по-малко през осигуровките си за същото здравеопазване, точно този принцип се нарушава.
Отново повтарям, ролята на акцизите по цял свят не е да пълнят хазната. Това не е тяхната изначална роля. Изначалната им роля е да компенсират разходите на обществото, повишените разходи на обществото от увреждане на здравето у пушачите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъждания параграф? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Румен Гечев и група народни представители, което е идентично с предложението на народните представители Мартин Димитров и Петър Славов за отпадане на § 22 по вносител, които не са подкрепени от Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 38, против 63, въздържали се 27.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за § 22, който става § 23 по доклада.
Гласували 130 народни представители: за 95, против 31, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение от народния представител Менда Стоянова за нов параграф.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 24:
„§ 24. Член 39а се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 24 по доклада на Комисията, с който се отменя чл. 39а от Закона.
Гласували 98 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение от народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф, което Комисията подкрепя.
Предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 25:
„§ 25. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 3, т. 4 и 6” се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6”;
б) т. 2 думите „т. 1, 2 и 3” се заменят с „т. 1-3б, 5 и 6” и думите „чл. 84, ал. 8” се заменят с „чл. 84, ал. 8, 20 и 21”.
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Извън случаите по ал. 3 данъчният период за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 е едногодишен и съвпада с календарна година.
(7) Първият данъчния период за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 обхваща времето от датата на връчване на удостоверението за регистрация по този закон до последния ден на календарната година, а последният данъчен период обхваща времето от началото на календарната година до датата на съобщаване на решението за прекратяване на регистрацията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване новия § 25, в редакцията му, по доклада на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 23 има предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, който става § 26, и предлага следната редакция:
„§ 26. В чл. 47 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „с изключение на лицата, които складират, получават и изпращат само тихи и шумящи вина и/или други ферментирали напитки”;
б) в т. 7 след думата „помещения” се добавя „и/или площи”;
в) в т. 8 след думите „акцизни стоки” се поставя запетая, добавя се „включително по вложители, идентифицирани с единен идентификационен код и се поставя запетая;
г) в т. 9 след думите „митническите органи” се добавя „и органите по приходите на Националната агенция за приходите”.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Лиценз за управление на данъчен склад не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 26 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 24 има предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24, който става § 27 и предлага следната редакция:
„§ 27. Създава се чл. 47а:
„Чл. 47а. (1) Преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, лицето вложител е длъжно да уведоми лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите в 3-дневен срок, преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на ново лице вложител. Информацията до Националната агенция за приходите се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на Националната агенция за приходите, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите.
(2) Информацията по ал. 1 до лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите съдържа следните данни:
1. идентификационни данни за лицето вложител - пълно наименование или име, единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец;
2. адрес на управление или постоянен адрес на лицето по
т. 1;
3. идентификационни данни за новото лице вложител – пълно наименование или име, единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец;
4. адрес на управление или постоянен адрес на лицето по т. 3.
5. вид на акцизните стоки с кодовете по КН и количеството им.
(3) След подаване на информацията по ал. 1, ако собствеността върху акцизната стока не бъде прехвърлена на новото лице вложител, лицето вложител уведомява по реда на ал. 1 незабавно лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите.
(4) Лице вложител не може да бъде лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи, и/или с изискуеми публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 27 за създаване на нов чл. 47а в Закона.
Гласуваме.
Гласували 95 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 25 има предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25, който става 28, и предлага следната редакция:
„§ 28. В чл. 48 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 7 след думата „помещенията” се добавя „и/или площите”.
2. В ал. 6 след думите „чл. 28” се поставя запетая и се добавя „ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 28.
Гласували 96 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 29.
По § 27 има предложение от народния представител Румен Гечев, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Анблок подлагам на гласуване параграфи с номера 26 и 27 по вносител, които стават съответно 29 и 30 по доклада на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 9.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 28 има предложение на народните представители Мартин Димитров и Петър Славов в чл. 52, ал. 1 се създава нова т. 7:
„7. до 10-о число на месеца, следващ отчетния, да подава декларация до митническите органи с информация за свободните капацитети в данъчния склад за всеки отделен вид гориво за съхранение на горива и сключените, прекратените и изтеклите договори за съхранение на горива в данъчния склад.Агенция „Митници” публикува на Интернет страницата си свободните капацитети по видове горива и осигурява възможност за подаване на информацията по предходното изречение и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложението, което сме направили с Мартин Димитров и колегите от Реформаторския блок, касае много наболелия проблем с цените на горивата в България. Това е една от мерките, които ние считаме, че биха помогнали този проблем да започне да се решава.
Ако си спомняте, имаше един доклад на ноторно известната вече Комисия за защита на конкуренцията от 2011 г., в който тя сочеше, че има проблем по отношение на складовете – акцизните складове за горива, и говореше за концентрация над 80% на капацитетите в тези складове.
Другото нещо, което тя сочеше в този доклад, е, че има затруднения с добиване на тази информация и редица други причини, поради което не можела да се намеси ефективно.
Това, което ние сме предложили в случая, е всичките лицензирани складодържатели на акцизни складове да уведомяват по електронен път, за да няма затруднения за бизнеса, в края на всеки месец за свободните капацитети, които има в техния склад.
Смисълът е много прост. Ако действително тази концентрация на пазара, за която Комисия за защита на конкуренцията говори от 2011 г., продължава и до днес, очевидно е, че когато едно дружество или свързани с него лица контролират пазара, те по всякакъв начин ще търсят възможности да блокират конкуренцията и да не допускат конкуренти на пазара на горива, а стигането до пазара на горива минава през акцизните складове, тоест горивата първо трябва да бъдат вложени в акцизен склад, а след това да бъдат освободени и продавани на пазара на горива. Това горе-долу е опростено казано как функционира системата.
Така че ние не искаме нищо затормозяващо, нищо, което да е тайна, или което да е данъчно-осигурителна информация. Искаме свободните капацитети в края на месеца да бъдат обявявани и да са публични, за да може утре, ако някой конкурент, някой търговец иска да внесе горива на по-добра, по-евтина цена, да ги предложи на пазара и поиска да ги складира в даден склад, въпросният складодържател да не може да му каже, че няма свободен капацитет, а да бъде видно има ли, или няма.
Това е смисълът на нашето предложение. Надявам се да го подкрепите. Пак обръщам внимание: предвидено е по електронен път да се подава тази информация и не смятаме, че би представлявала някаква търговска или друга тайна, която да затрудни или да създаде проблеми на самите търговци. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Госпожа Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Славов, аз разбирам Вашата загриженост и споделям това да има реална конкуренция на пазара на горива, но начинът, по който предлагате да се случи, просто няма как, защото не е достатъчно законен. Данните, които искате да бъдат публични, на разположение абсолютно на всеки – не само на участващите в процеса лица, са определено търговска тайна. Ние дори по ДПК имаме текст, че данъчно-осигурителната информация, която съдържа индивидуализиращи данни – именно там е записано, че и данните от търговската дейност, стойността и вида на отделни активи, пасиви, имущества, представляващи търговска тайна, са такива.
Освен това на сайта на Министерството на финансите, респективно на Агенция „Митници”, има подробен списък на всички, които имат лицензирани складове и всеки, който желае да използва такъв лицензиран склад, внасяйки горива, може да ги види и да се обърне към тях.
Колкото до това, че някой може да откаже да му приеме горивата – това, че той е обявил свободния си капацитет, по никакъв начин не го задължава да приеме горивата му. Друг е въпросът, че на Комисия се изясни, че всъщност лицензираните складодържатели са над 70, тоест нямаме някакво картелиране на този пазар от двама-трима или четирима, които да се уговарят и да не допускат до своите складове други вносители. Така че аз наистина бих Ви подкрепила, но този текст просто не е законен и не е резонно да го подкрепяме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Госпожа Менда Стоянова така добре го обясни, че се надявах и вносителите да са го разбрали, но очевидно не са. Тезата, че ако някъде ще се декларират свободни мощности и това ще доведе до понижаване на цените, ми звучи като онова златно правило, че ако разделиш дължината на кораба на височината на мачтата, ще разбереш годините на капитана – три несъотносими мерки ще Ви дадат четвърта. Аз мога да имам сто апартамента и да ги декларирам, но ще Ви дам на Вас апартамент, ако желая. Това, че е свободен и го имам, не ме задължава.
Свободната инициатива е Вие да си направите склад, ако желаете, да го регистрирате и вътре да държите каквато си продукция искате и колкото искате. Ако аз дойда във Вашия нов склад и Вие кажете: „Не ми харесваш, не си плащач, съмнявам се в теб. Пазя си го за друг, който ще ми даде повече пари” – по никакъв начин не мога да Ви задължа и да кажа: „Не, на всяка цена вземете моите продукти, защото тук в регистъра е декларирано, че има свободни мощности”.
Дайте да се разберем: Вие с непазарни механизми, със задължаване в Закона да сложим информация, която не е необходимо и не трябва да бъде там, ни карате да работим.
Какво пречи на собствениците, на складодържателите да си обявяват тези мощности, ако искат. Казват: „Имам шест бази в страната, две са празни. Моля, ако има желаещи, да дойдат да си съхраняват гориво”, както става с горивото на държавния резерв и военновременни запаси, обаче се задължаваш да го освежаваш, да го осъвременяваш. Същият механизъм е и със свободните площи. Не, на всяка цена някой трябвало нещо да декларира, защото на друг му било любопитно какво се случва. В никакъв случай. Кой каквито площи си има, са си негови. Ако някой има свободни площи и иска да ги отдаде на друг да си сложи горивата там, това е двустранен търговски договор, те ще се разберат – вид, обем, време, цена.
Така че Вашето предложение е изключително несъотносимо. А споменаването, че Вашето предложение щяло да доведе до понижаване на цена или до повишаване на цена, няма никакво значение. Горивото, което идва от Гърция, от Румъния или откъдето и да е другаде, на бензиностанциите струва точно същата цена, каквато и това, което е произведено в България. Транспортните разходи, престоят в складовите мощности, времетраенето и цената на тези складови разходи по никакъв начин не влияят и досега на крайната цена. А би трябвало това, което е произведено в Бургас и се продава на 10 километра от Бургас, да е много по-евтино от това, което е произведено в Гърция, дошло до София и пак се е върнало в Бургас да се продаде. Но както виждате, това са обеми, кои самите компании си поемат вътре – един работи на загуба, друг на печалба. Нека да не урегулираме пазара с непазарни механизми и нека да не въвеждаме правила, които са чужди, на която и да е развита икономика, извън случаите, както Ви казах, на свободните площи на Държавен резерв и военновременни запаси. Но дори и тогава държавната агенция преценява къде й е удобно и къде условията са подходящи, за да осъществи такова съхранение на горива. А частен бизнес да уреждаме със закони, някой да ми става на мен работодател, няма как да стане! Благодаря Ви, това предложение не трябва да се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще започна от това, което чух от господин Димитров. Оставам с впечатление, че той не иска да има конкуренция на пазара на горива и затова е против тази мярка. Смисълът на мярката, пак обръщам внимание, е да създаде конкуренция на пазара на горива, което логично ще направи цените пазарни, а в момента пазарните цени – означава по-ниски цени от тези, които са в момента, тъй като всички си спомняме анализите и това, което в последните месеци се чува, виждаме и в официалните статистически данни, че България продължава да е една от държавите с втория или третия най-скъп дизел за съответния период, и то при сравними на практика акцизни нива и ставки и относително ниска цена на производителността на труда в България. Това са наистина смущаващи данни. Всички хора го виждат. Хората, чувате, че говорят открито за монопол, картел и така нататък, а ние сега да се правим, че не го виждаме, струва ми се, че ще бъде несериозно.
По същината на въпроса: защо не считаме, че е проблем това, първо, за складодържателите? Второ, защо не считаме, че това е проблем и като данъчно-осигурителна информация? Аз вече частично го засегнах.
Колеги, обръщам внимание и пак ще Ви напомня, че докладът на Комисията за защита на конкуренцията е официален – от 2011 г., и те говорят за концентрация от над 80% на количествата, на капацитетите на този пазар, което означава, че е без значение дали съществуват 30, 40, 50 или повече фирми участници на пазара, след като над 80% от капацитета се контролират от едно или свързани с него дружества. Очевидно е, че говорим за концентрация, очевидно е, че вероятно говорим и за нещо повече. Оставам на Комисията да прецени дали има картел, дали има монопол и така нататък. Но това, което те казват и са написали в собствения си доклад, че имат проблем с получаване на тези данни, за да се произнесат и да могат да си свършат работата.
Ние предлагаме тези данни да са публични и да са ясни. В момента има регистър, в който може да видите кои са лицензирани складодържатели, но не може да разберете колко свободни капацитети има във всеки данъчен склад, за да можете да предложите евентуално, ако искате да търгувате с горива, Вашите горива. Какво би се получило, ако тази промяна се приеме? Би се получило това, че големите складодържатели, които имат сериозни капацитети, утре няма да могат да отказват на непазарен принцип, на непазарни основания на трето лице, което би искало да ползва тези капацитети срещу заплащане.
Или иначе казано, Комисията за защита на конкуренцията на база на тази информация ще може да извърши проверка, да установи при какви условия в даден данъчен склад, ако има подозрения, че там се върши нещо нередно, е договаряно с трети лица и ако цените драстично се разминават или за едни лица те са драстично занижени, а на други им е отказвано, независимо че има свободни капацитети, или на трети лица е предлагано на изключително завишени цени да се приеме за складиране съответното гориво – очевидно непазарно, те ще могат да интервенират и да кажат: „Да, ето Ви индикацията за картел, ето я за монопол, ще наложим санкция, ще предприемем мерки. Трябва да има пазарни нива.” Това е смисълът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ние трябва първо да си признаем, че в България проблем на пазара на горива има. Това е единственото обяснение защо дизелът в България без данъците беше вторият, третият, четвъртият най-скъп в целия Европейски съюз. С бензина положението е подобно. Нещо не е наред, уважаеми дами и господа. И аз бих питал всички Вас: какво предложихте, какви мерки предложихме, за да излезем от това положение? Защото ако нищо не предлагаме, значи това положение ни харесва, значи смятаме, че е много хубаво дизелът в България без данъците да бъде вторият, третият, четвъртият най-скъп в целия Европейски съюз. А знаете, че горивата формират цените на стоките. Колкото по-скъпи горива, толкова по-скъпи стоки за българските граждани.
Бих питал колегите депутати: само преди малко колеги, преди половин час, бяхте загрижени за бедните българи. Ако всички, които преди половин час говореха загрижено за бедните българи, сега подкрепят тази мярка, ще има промяна.
Какво се предлага? Комисията за защита на конкуренцията през 2011 г. казва, че една фирма на практика държи огромна част от капацитетите в данъчните складове. В момента КЗК прави ново проучване и чакаме да видим тази ситуацията същата ли е. Но ако ситуацията е същата, си давате сметка, че това оказва влияние на конкуренцията. Ако не можеш да вкараш горива в данъчния склад, не можеш да внасяш и конкуренцията е ограничена. Да, наистина ще има нова КЗК, което е възможност. Надявам се тази възможност да я използваме умно, а не, както се е случвало в миналото и както са правили други хора.
Но е много ключово, за да можем да променим ситуацията на пазара на горива, да е ясно за всеки данъчен склад какъв му е свободният капацитет. Кажете, колеги, какъв е проблемът това да е получена информация – да знаят данъчните складове по видове горива накрая на всеки месец какъв е свободният капацитет? Това ще подобри конкуренцията, ще даде възможност вносителите да виждат в реално време по данъчни складове какъв е свободният капацитет. Това е част от прозрачността, ако искате, е част от електронното управление, от електронното правителство.
На мен ми е интересно хора, които искат електронно правителство, но често по отношение на прозрачността казват: да, да, искаме електронно правителство, но сега защо да правим тук да има прозрачност, да има отчетност? Хайде да забравим пазара на горива, че е много сложно. Някъде другаде ще го въведем.
Ама, дами и господа, точно пазарът на горива бърка много дълбоко в джоба на българина всеки месец. Много дълбоко всеки месец! И все повече хора си задават въпроса: „Ама как така се случва, че в България плащаме повече от Германия, повече от Франция, повече от Великобритания? Как така става? И онези хора в Народното събрание, където сме ги избрали, те какво правят по въпроса? Какво предлагат?”
И аз бих провокирал, колеги, ако сега отхвърлите тази мярка, да кажете Вашата по-добра мярка! Да кажете: няма да подкрепя тази мярка, която се предлага в момента, защото имаме по-добри идеи. Ама усещам, че по-добри идеи няма. И нагласата е да отхвърлите това предложение без да предлагате друго, с което казвате следното нещо: на нас ни харесва това, което се случва на пазара на горива, и ще си го браним такова, каквото е – българинът да плаща втория, третия най-скъп дизел в целия Европейски съюз. Натам отиват нещата.
И понеже аз вярвам, колеги, във Вашата отговорност, в това, че искате да променим заедно България към добро, Ви казвам: нека на пазара на горива да предприемем всички възможно най-умни пазарни мерки. Една от пазарните мерки е прозрачността. Като го направим този пазар по-прозрачен и по-отчетен, ще видите как цените ще започнат да падат, като е ясно във всеки данъчен склад колко е свободният капацитет и че всеки може да внася, гледайки тези данни, ще видите как ще има повече конкуренция и по-ниски цени. Иначе тук един колега – колегата Емил Димитров, ще го спомена по име, много хубаво каза: горивата идват от различни места, цитирам го, а цената е същата. Това каза той. Е, как става така?! Ако имаше конкуренция, това можеше ли да стане? Значи нещо гнило има. И правилно каза колегата. Много хубав цитат на неговото изказване.
И как го решаваме този проблем, колеги? Предизвиквам Ви всички групи да кажете как го решаваме! Какво правим? Сега Ви се дава едно добро решение, което е в посока на прозрачност и отчетност. Да го подкрепим! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров и Петър Славов.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 101 народни представители: за 17, против 49, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносителя за § 28, който става § 31 по доклада.
Гласували 102 народни представители: за 91, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 32.
По § 30 има предложение от народния представител Румен Гечев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласувайте, колеги.
Гласували 102 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 10.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 31 има предложение от народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепа текста на вносителя за § 31, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания?
Заповядайте.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Господин Председател, колеги! Отменяме чл. 55, който казва, че всеки лицензиран складодържател има право да получи информация от регистрите. Мотивът на колегите от Агенция „Митници”, на вносителите е, че регистрите вече са електронни и достъп има. Въпреки това ние поддържаме това да остане текстът за случаи, в които няма достъп до регистри или в случаи, в които има нужда от специална информация, да може регистрираните складодържатели да получават тази информация официално от Агенция „Митници”, освен от регистрите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Също не виждам.
Подлагам предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители § 31 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 20, против 55, въздържали се 15.
Предложението не се подкрепя.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 31, който става § 34.
Гласували 94 народни представители: за 84, против 9, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По параграфи от 32 до 36 по вносител, които стават съответно параграфи от 35 до 39, има направени предложения от народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложенията са оттеглени.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 32 до 36, които стават съответно параграфи от 35 до 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 32 до 36 по вносител.
Гласували 89 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 7.
Параграфи от 35 до 39 по номерацията на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 37 има предложение от народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 37, който става § 40, и предлага следната редакция:
„§ 40. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създават се т. 3а и 3б:
„3а. които продават собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, на потребители за битови и/или стопански нужди;
3б. които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, с изключение на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия за битови нужди;
б) създават се т. 5 и 6:
„5. които произвеждат и продават биогаз за стопански нужди, както и лицата, които произвеждат и потребяват биогаз за собствени нужди, с изключение на лицата, които потребяват собствен биогаз за битови нужди.”
6. които внасят или въвеждат на територията на страната, потребяват собствен или продават компресиран или втечнен природен газ, както и лицата, които извършват дейности по втечняване на природен газ или регазификация на втечнен природен газ.”
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „т. 1-3” се заменят с „т. 1-3б, 5 и 6”.
3. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 след думата „води” се добавя „публичен”;
б) в т. 3 думите „дата на регистрация” се заменят с „дата на връчване”.
4. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Удостоверение за регистрация не се издава на лице по ал. 1, т. 1, 3, 3а, 3б, 5 и 6, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.
(9) Лицата по ал. 1, т. 5 са длъжни да отговарят на изискванията на ал. 2, т. 1-6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 37 на вносителя, който след редакцията на Комисията става § 40.
Гласували 96 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 38 има предложение от народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 38, който става § 41, и предлага следната редакция:
„§ 41. В чл. 57б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думите „моторно гориво” се добавя „както и лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6”.
2. В ал. 7, изречение второ думата „изричен” се заменя с „мълчалив”.
3. Създават се ал. 15 и 16:
„(15) Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 57а, ал. 8, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.
(16) Правото за извършване на дейността, за която е издадено удостоверението за регистрация, възниква от датата на неговото връчване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на § 38, който след редакцията на Комисията става § 41.
Гласували 105 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 39 има предложение от народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който става § 42, и предлага следната редакция:
„§ 42. В чл. 57в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „с изключение на лицата, които ще получават само тихи и шумящи вина и/или други ферментирали напитки”;
б) в т. 6 след думата „помещения” се добавя „и/или площи”;
в) създава се т. 10:
„10. притежава лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон.”
2. В ал. 2, т. 14 думата „помещението” се заменя с „помещенията и/или площите”.
3. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) Удостоверение за регистрация не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.
(13) Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по ал. 12, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 39 по вносител, който след редакцията на Комисията става § 42.
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 40 има предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфи 40 и 41, които стават параграфи 43 и 44.
Гласували 103 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Параграф 42.
Предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 42, който става § 45:
„§ 45. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думата „помещение” се добавя „и/или площи”;
б) създава се т. 7:
„7. притежава лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон.”
2. В ал. 2, т. 14 думата „помещението” се заменя с „помещенията и/или площите”.
3. В ал. 4, изречение второ думата „отказ” се заменя с „мълчалив отказ”.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Разрешение не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 42 по вносител, който след редакцията на Комисията става § 45.
Гласували 96 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Параграф 43.
Предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 46, и предлага следната редакция:
„§ 46. В чл. 58в се създава ал. 3:
„(3) Удостоверение за регистриран изпращач не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 43 по вносител, който след редакцията на Комисията става § 46.
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Параграф 44.
Предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 44 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на Комисията § 44 да бъде отхвърлен.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението на Комисията е прието и § 44 е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 47.
По § 46 има предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 45 и § 46 по вносител да станат параграфи 47 и 48.
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Параграф 47.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 47 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 47 да бъде отхвърлен.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Параграф 48.
Предложение на народния представител Емил Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 48, който става § 49, и предлага следната редакция:
„§ 49. В чл. 60 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „природен газ” се добавя „и/или производството на биогаз”.
2. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Производство на алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракия) в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране може да се извършва единствено през периода от 1 юли до 31 декември.
(6) Извън случаите по ал. 5 се разрешава производството на алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране след писмено уведомление (искане) до началника на компетентното митническо учреждение, подадено в 14-дневен срок преди извършване на дейността.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, вчера, както вече Ви е известно, без никакъв проблем забранихте на бедния ракиджия да си вари домашна ракия. Ясно е, че в селата хората уиски не пият. Сега обаче с тази поправка, освен че им забранихте да си произвеждат домашна ракия – между другото снощи ми се обадиха хора от Асеновград и канят вносителите с една голяма мотика, приготвена за тях, да изкопаят един, два декара лозя, да видят как се копае. Не разбрах по тона дали ги викат да копаят лозя, или да настъпят мотиката, това е друг въпрос, но сега с предложенията, забележете, вече и на тези, които ще останат в общи линии на пръсти броящи се, ще им определим срок кога да варят ракия. Имам чувството, че ако и създаването на деца се облагаше с акциз, сигурно щяха да ни наложат срок кога да създаваме и децата. Разбирате ли за какви абсурди става въпрос?! Първо, този текст… Не се обаждайте оттам! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Моля, Ви за тишина в залата. Уважавайте оратора!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Първо, този текст е мъртъв текст. Второ, този текст създава възможност за административен рекет на тези, които ще останат, които ще оцелеят.
Затова, уважаеми господин Председател, аз правя предложение в новосъздадения § 49 т. 2 да отпадне. Всеки, който малко от малко е запознат с тази дейност, му е пределно ясно, че домашна ракия може да се вари по всяко време на годината. По всяко време на годината! Това е простата и елементарна истина. Хайде, като отнехме на хората и тази възможност, поне да не им забраняваме кога да си варят ракията. Поне това да им оставим като възможност на тези, които ще оцелеят. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Вие за реплика ли, господин Ерменков? За изказване. Преди Вас беше господин Емил Димитров.
Господин Димитров, Вие за реплика ли или за изказване?
Заповядайте! След Вас господин Таско Ерменков.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря, уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители. Вчера вече имах възможността да кажа, че изборната кампания е свършила. Ако някой се страхува и за двата си процента избиратели сред селяните, няма нужда да ги лъже непрекъснато, за да си ги запази. Напротив, да обясни какво е направил за тях. Селяните ще могат да си варят ракия в казани до 500 литра, когато, както и колкото поискат. И това вчера беше разрешено. По Закон, между другото, е разрешено до 30 литра. Сигурен съм, че невинаги го отчитат точно, но имат право и ще продължат да го вършат.
Вчера се чуха и много други неща. Чух, че панацеята на здравеопазването бил метилът или така нареченият етилов алкохол. Опитах се тактично да обясня, че той е контактна отрова, че от него се ослепява, умира се. Явно някой от самогона в Русия е и оглупял, но не трябва тук да се занимаваме с такива неща.
Какво е предложението? Малките, специализирани обекти, а не дедо на село, които са регистрирани, могат да работят във всички месеци, в които българската природа дава продукция, която може да отиде в казана след ферментация и да се произведе. Ако от десет казана, намиращи се на територията на селищна система Х, и десетте работят през тези месеци, когато зреят и ябълки, и грозде, и всичко останало, от което се прави ракия, те си работят. Ако два от тези казана решат, че могат, че има какво да правят и през зимата, уведомяват Митницата и си работят и през цялото останало време. Целта е да работят през времето, когато се събират захаросъдържателните плодове и правят ракията, да са всички, а тези, които искат, по изключение, извънредно, зимата – януари, февруари – когато си искат, просто да уведомят. И няма нужда да се надлъгваме – никой не спира ракията на селяните, никой не спира ракията на дядо.
А по отношение на мотиката – някой я настъпи преди 20 дни и все още не може да разбере, откъде му се е случило.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Моля Ви се, господин Димитров, без лични…
Реплика към изказването на господин Емил Димитров? Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Господин Димитров, между уведомителен и разрешителен режим разликата е много голяма. Когато уведомяваш, това означава, че не се нуждаеш от разрешение. Когато обаче искаш разрешение, ти трябва да го получиш. Сиреч, това което казахте току-що, беше поредният опит за заблуда. Що се касае до вредността, бих Ви препоръчал да поучите химия. Ще Ви кажа каква е формулата на алкохола: „цъкни му две, ха още пет, оха”. Така е известна в ученическите среди тази формула на алкохола. Не се опитвайте за пореден път да заблуждавате обществото.
А що се касае до това кой е настъпил мотиката, аз Ви съветвам да не стъпвате по селата, защото наистина ще я настъпите. Благодаря Ви. (Смях в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви.
Втора реплика към Емил Димитров? Господин Корман Исмаилов, заповядайте!
КОРМАН ИСМАИЛОВ (РБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Димитров, моята реплика или по-скоро питане, е във връзка с ал. 6 за въпросното уведомление, искане. Едно е с уведомление до конкретната отговорна митница да се извършва тази дейност извън срока, а друго е да се поиска искане, за което да има разрешение. Разбирате ли ме? Мисля, че тук има проблем – „искане”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря.
Трета реплика? Не виждам.
Дуплика искате ли, господин Димитров?
Заповядайте!
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Понеже всички разбирате от ракия, но аз не съм убеден, вчера някой говореше за метил, сега започна други неща, няма да се спирам на глупостите на когото и да било. (Смях от дясно.)
Понеже всички имате шофьорски книжки, аз искам да Ви попитам: изкарали ли сте изпит, регистрирали ли сте се, колата Ви регистрирана ли е, данъци платили ли сте си и от този момент нататък застраховки и всичко останало – и си я ползвате. Някой иска да упражнява бизнес, над 500 литра нагоре, колкото може толкова, иска да работи – няма да бъде регистриран. Никого няма да уведомява, ще прави каквото си иска, и видите ли, в края на годината, след като селяните са ходили, плащали са да правят ракия, общият приход на който и да е казан, събран от всичките в страната, разделено, е сто лева. Хората са си платили, а ние искаме тези пари да отидат по предназначение, защото после ще ги върнат за пенсии. Говорим за регистрационния режим. След като си обект, данъчно регистриран… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Моля за тишина в залата, колеги.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: …този обект иска да работи, разбира се, че ще уведомиш Митницата. Казваш: аз искам да работя – един, два, три месеца, имам заявка за 40 дни, за 30 дни, за 50 дни, трябва да получиш уверението, че някой е разбрал, че ти си дал тази заявка. Заявяваш, че искаш да работиш, получаваш съгласието на Митницата, работи си. По същия начин – без да имаш книжка, не би трябвало да караш кола, без да е регистрирана колата, не би трябвало да я караш, без да си платил застраховката, не трябва да я караш. Какво по-различно Ви се вижда, освен че гоним популизъм?! Всички, които работят, ще могат да работят. Да, при определени правила. И на село хлябът като се продава, някой си е регистрирал касовия апарат, и на село захарта, която си купуваш за ракията в магазина, от който си я купил, човекът я отчита и си плаща данъците. Като си решил да произвеждаш и продаваш алкохол в огромни количества и да правиш бизнес, бъди така добър да се регистрираш и да си платиш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Господин Таско Ерменков беше наред – отказва се.
Заповядайте, господин Имамов.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Очевидно този текст е насочен към защита на фиска. Това е явно. И е дискусионен, разбира се.
Преди това, уважаеми господин Председател, аз искам да декларирам, че нямам конфликт на интереси – нито употребявам, нито произвеждам алкохол. (Оживление.) Така, че моля всички колеги, които се изказват от тази трибуна, да направят подобна декларация. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Моля за тишина в залата!
АЛИОСМАН ИМАМОВ: Нещо конкретно – в ал. 6 на предложения текст наистина има противоречие между искането за уведомление и в скобите – „искане”.
Във връзка с това аз предлагам онова, което е в скобите, а именно думата „искане”, да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Имамов.
Реплики към изказването на господин Имамов? Не виждам реплики.
Други изказвания? Не виждам желаещи за друго изказване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на господин Байрактаров, което е точка втора от редактирания от Комисията § 49, да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 48, против 60, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Господин Байрактаров – за прегласуване, заповядайте.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, поисках процедура по прегласуване, тъй като останах с впечатление, че доста от колегите не разбраха точно какво се иска с този текст.
Това, което предлагам, е както сами виждате – в самия текст, първо, има едни клопки, едни противоречия, пък един път „уведомление”, пък след това в скоби „искане”, което по принцип означава искане на разрешение. И най-елементарното: какво значение има, след като се намали вместимостта на тези казани от 1000 на 500 литра, ние да ги ограничаваме и кога да варят ракията? Нали в крайна сметка някои искат да събират пари за пенсии от тази ракия? (Смее се.)
Друг е въпросът, че трябва сега да им обяснявам тези пари къде влизат и след това по какъв начин се разпределят.
А трети е въпросът, че оттук нататък от тази дейност няма да влязат никакви пари. Ако досега влизаха, сега няма да влизат и те, но ако има поне малка възможност, нека да дадем възможност тези хора да извършват тази дейност при вече приетите условия и поне да има възможност наистина нещо да влиза. Ето това е цялата идея, затова Ви моля да подкрепите това предложение, защото то превръща поне в тази част Закона в работещ. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
Прегласуване на предложението на господин Байрактаров, направено от трибуната, в редактирания от Комисията нов § 49 – т. 2 да отпадне.
Гласували 120 народни представители: за 47, против 65, въздържали се 8.
Предложението на господин Байрактаров не е прието.
Сега подлагам на гласуване направеното от трибуната предложение на господин Имамов, което е в т. 2 думата „искане”, поставена в скоби, да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 106, против 7, въздържали се 3.
Предложението е прието – думата „искане” в текста, госпожо, отпада.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 48, който след редакцията на Комисията става § 49 с отпадналата думичка „искане”.
Моля, гласувайте, колеги.
Гласували 111 народни представители: за 92, против 10, въздържали се 9.
Параграфът е приет.
Моля, продължете.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 49 и 50, които стават съответно параграфи 50 и 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания? Не виждам желаещи за изказване.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията параграфи 49 и 50, които стават съответно параграфи 50 и 51.
Моля, гласувайте, колеги.
Гласували 98 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 6.
Предложението след редакцията на Комисията е прието.
Обявявам 30 минути почивка.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Квесторите, моля поканете народните представители в залата. Определеното време за прекъсване изтече.
Колеги, имаме ли възможност вече да продължим с необходимия кворум за второто гласуване? Да проверим.
Госпожо Йорданова, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Параграф 51 – предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 51, който става § 52, и предлага следната редакция:
„§ 52. В чл. 76в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите „чл. 3, т. 6” се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 6.”
2. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Когато смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, се получават като предварително опаковани продукти над 5 литра до 210 литра, лицата могат да подадат едно уведомление за общото количество на акцизните стоки, които ще бъдат изпратени от друга държава членка в рамките на календарния месец от един изпращач.
(11) Разпоредбите на този член не се прилагат за случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 52 в редакцията по доклада на Комисията.
Прекратете гласуването – няма кворум.
Поименна проверка.

Айдоан Муталиб Али - тук
Айхан Ахмед Етем - отсъства
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ана Георгиева Баракова - тук
Ангел Петров Найденов - отсъства
Анна Василева Александрова - отсъства
Антон Ангелов Долапчиев - тук
Антони Антониев Тренчев - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Атанасов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Бойка Грозева Маринска - тук
Борис Борисов Станимиров - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Любенов Великов - тук
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - отсъства
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - тук
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Любенов Павлов - отсъства
Валентин Николов Иванов - тук
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Велизар Пенков Енчев - тук
Венка Константинова Стоянова - тук
Венцислав Йорданов Каймаканов - тук
Вили Младенов Лилков - отсъства
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - отсъства
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - тук
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Недков Кючуков - отсъства
Георги Николов Недев - отсъства
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гроздан Спасов Караджов - тук
Гюнай Хюсмен Хюсмен - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - съства
Даниела Йорданова Панайотова - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - тук
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - отсъства
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Григоров Шишков - тук
Димитър Иванов Гечев - отсъства
Димитър Кирилов Байрактаров - тук
Димитър Крумов Танев - отсъства
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Спасов Димитров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Танев Танев - отсъства
Димитър Христов Желев - тук
Добрин Ненов Данев - отсъства
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Драгомир Велков Стойнев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - отсъства
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - тук
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Живко Иванов Мартинов - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Кирилов Иванов - тук
Иван Костадинов Станков - отсъства
Иван Николов Миховски - тук
Иван Пенков Иванов - отсъства
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - отсъства
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Илия Янков Илиев - отсъства
Ирена Иванова Коцева - тук
Ирена Любенова Соколова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Йордан Георгиев Андонов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - отсъства
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Костадин Иванов Марков - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - отсъства
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Петров Петров - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Красимира Арангелова Ковачка - тук
Кристиан Иванов Вигенин - тук
Кънчо Янев Филипов - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лъчезар Стаменов Никифоров - отсъства
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Лютви Ахмед Местан - тук
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Манол Трифонов Генов - тук
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - тук
Мариана Георгиева Тодорова - отсъства
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мария Щерева Белова - отсъства
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - тук
Методи Борисов Андреев - отсъства
Мехмед Юмер Атаман - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Парашкевов Тодоров - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - отсъства
Найден Маринов Зеленогорски - тук
Настимир Ананиев Ананиев - тук
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - отсъства
Николай Веселинов Александров - отсъства
Павел Алексеев Христов - тук
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Иванов Петров - тук
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - отсъства
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - отсъства
Полина Кръстева Карастоянова - тук
Радан Миленов Кънев - отсъства
Радослав Любчов Стойчев - тук
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Росен Петров Петров - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Димитров Христов - тук
Румен Динев Желев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - отсъства
Руслан Здравков Тошев - тук
Рушен Мехмед Риза - отсъства
Салиха Хакиф Емин - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Светослав Димитров Белемезов - тук
Свилен Филипов Иванов - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - тук

С влезналите народни представители след обявяването им от микрофона – Алиосман Имамов, Атанас Атанасов, Ангел Найденов, Атанас Зафиров, Вили Лилков, Галя Захариева, Данаил Кирилов, Владислав Николов, Георги Андонов, Йордан Цонев, Димитър Танев, Димитър Делчев, Иван Иванов, Даниела Дариткова, Красимир Каракачанов, Димитър Петров, Кирчо Карагьозов, Мариана Тодорова, Георги Кючуков, Иван Пенков Иванов, Иван Станков, Лъчезар Никифоров, Методи Андреев, Нели Петрова, Мария Белова, Даниела Савеклиева и Димитър Горов, имаме кворум.
Продължаваме.
Поставям на гласуване § 52 в редакцията му по доклада на вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 52 има предложение от народния представител Румен Гечев и група народни представители:
„В § 52, в създавания нов член 83к, изречение второ се изменя така: „Обезпечението се учредява с депозит в пари, банкова гаранция за срок една година или друг вид обезпечение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, колеги, направихме това предложение с цел да разширим кръга от възможности за обезпечения в тези случаи на Закона при издаване на определени документи и разрешителни от Агенция „Митници” по съответните текстове, с идеята, че в крайна сметка става въпрос за приходна агенция, за обезпечения по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и смятаме, че това ще облекчи бизнеса и ще даде повече възможности и на администрацията по преценка, когато има други обезпечения да ги приемат като такива. В крайна сметка става въпрос за Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
Явно в администрацията има затруднения, но мотивите, които бяха изложени на Комисията, не ги подкрепяме и затова правим това наше предложение и го поддържаме. Смятаме, че това ще подпомага бизнеса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Румен Гечев и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 100 народни представители: за 20, против 56, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 52 по вносител, който става § 53 в доклада на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 79, против 10, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 53 има предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 54 и предлага следната редакция:
„§ 54. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „чл. 3, т. 4 и 6” се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6”.
2. В ал. 4 думите „чл. 57 и 58в” се заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 57, 58в и 60а”.
3. В ал. 6, т. 9 след думите „чл. 28” се поставя запетая и се добавя „ал. 1”.
4. В ал. 7 се създава изречение второ: „В случаите по чл. 64, ал. 18 акцизен данъчен документ се издава на датата на установяването на липси на бандероли”.
5. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Данъчните документи, издадени по реда на този закон, се съхраняват за срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е изтекъл данъчният период, за който се отнасят.”
6. В ал. 18 и 19 думите „чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19” се заменят с „чл. 20, ал. 2, т. 9 и 10”.
7. Създават се ал. 20 и 21:
„(20) В случаите на освобождаване за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 17 и 18, акцизен данъчен документ се издава от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 6 на датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление. Акцизният данъчен документ се издава за всеки получател и за всяко превозно средство по реда на ал. 8.
(21) Акцизен данъчен документ се издава от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 общо за всички количества освободени за потребление акцизни стоки по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 17 и 18. Акцизният данъчен документ се издава на датата на подаване на акцизната декларация, съответно на датата на съобщаване на решението за прекратяване на регистрацията. Допуска се издаването на акцизен данъчен документ на хартиен носител, без да се изисква регистрация в информационната система на Агенция „Митници”. ”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 54 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 55.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме анблок трите параграфа по доклада с номера от 55 до 57 включително.
Гласували 87 народни представители: за 81, против 5, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 57 има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Предложението е оттеглено.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 57 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 95, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласували 88 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 5.
Параграф 58 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 59 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 59 и предлага следната редакция:
„§ 59. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „се облагат със ставка, по-ниска от ставката за моторно гориво или” се заличават.
2. В ал. 5 думите „маркирано гориво за отопление”, съответно се заличават.
3. В ал. 6 в текста преди т. 1 след думата „продукти” се добавя „и енергийни продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2”.
4. В ал. 9, изречение първо след думата „продукти“ се добавя „и енергийни продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2”.
5. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Алинея 6 не се прилага за акцизните стоки по чл. 33, ал. 1, т. 2, превозвани на територията на страната под режим отложено плащане на акциз или под митнически режим транзит.
(11) В случаите по ал. 6, при превозване на енергийни продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 е допустимо транспортните средства да са снабдени само с глобална система за позициониране (GPS), а измерването да се извършва само при товаренето им.”
По § 60 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 60 и предлага следната редакция:
„§ 60. В чл. 94а, ал. 1 думите „т. 1-4“ се заменят с „т. 2 и 4“.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 59 и 60 по вносител, които след редакцията на Комисията са приложени в нейния доклад под същата номерация.
Гласуваме параграфи 59 и 60 по доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 59 и 60 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 61 има предложение на народния представител Румен Гечев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 61 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 61.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението на Комисията за отхвърляне на § 61 единодушно е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 62 до 67, които стават съответно параграфи от 61 до 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за параграфи от 62 до 67 включително, които след като са подкрепени от Комисията, придобиват номерация в нейния доклад под параграфи от 61 до 66 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 5.
Параграфи от 61 до 66 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 68 има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 68, който става § 67 и предлага следната редакция:
„§ 67. В чл. 110 се създава ал. 5:
„(5) Лице, получило удостоверение за освободен от акциз краен потребител, което не представи рекапитулативна декларация или не представи отчета по чл. 28а в установения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 5000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Дайте и следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 68.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редактирания текст на Комисията за § 68, който в нейния доклад става 67 и § 69 по вносител, който става 68 и е подкрепен от Комисията.
Гласуваме параграфи 67 и 68 по доклада на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 6.
Параграфи 67 и 68 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 70 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 70 по вносител.
Моля, гласувайте предложението на Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Отхвърлянето на § 70 единодушно е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Има предложение от народния представител Емил Димитров, направено по чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за създаването на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 69:
„§ 69. В чл. 114а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „2000” се заменя с „4000”.
2. В ал. 2 цифрата „4000” се заменя с „6000”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 69 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 3.
Създаването на нов § 69 и неговото съдържание е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 71 има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 71, който става § 70, и предлага следната редакция:
„§ 70. Създават се чл. 115а и 115б:
„Чл. 115а. (1) Лице вложител, което наруши разпоредбата на чл. 92а, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 3000 до 7000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 10 000 лв., а имуществената санкция е от 6000 до 14 000 лв.
Чл. 115б. (1) Лице вложител, което не подаде информация по чл. 47а, ал. 1, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данните по чл. 47а, ал. 2, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 3000 до 7000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 10 000 лв., а имуществената санкция е от 6000 до 14 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 71, който след редакция от Комисията се превръща в § 70 по нейния доклад.
Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1.
Параграф 70 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 72 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 72 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отпадане на § 72 по вносител.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Параграф 72 по вносител е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 71.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 73, който става § 71 в доклада на Комисията, и е подкрепен от същата.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 74 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 74, който става § 72, и предлага следната редакция:
„§ 72. В чл. 124 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 123, ал. 1, 2, 4 и 6” се поставя запетая и се добавя „чл. 123б, ал. 2”.
2. В ал. 8 след думите „лечебни заведения” се добавя „детски градини”, а след думите „социални заведения” се добавя „държавни и общински учреждения.”
3. Създава се ал. 9:
„(9) Отпадъците от тютюн по чл. 123б, ал. 2 се унищожават.”
Предложение на народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 73.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редактирания текст на вносителя за § 74, който става § 72 в доклада на Комисията, както и текста на вносителя за § 75, който е подкрепен от Комисията, и става § 73 в нейния доклад.
Гласували 80 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 7.
Параграфи 72 и 73 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 76 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 76 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърлянето на § 76 по вносител.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Параграф 76 по вносител е единодушно отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 74.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 77, който в доклада на Комисията става § 74, след като е подкрепен от същата.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Параграф 74 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 78 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 78 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 78 по вносител.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Параграф 78 по вносител е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
По § 79 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 79 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, което се подкрепя от Комисията, както и предложението на Комисията за отхвърляне на § 79.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”, както и отхвърлянето на § 79 по вносител, са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 80, който става § 75, и предлага следната редакция:
„§ 75. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6 подават искане за регистрация по чл. 57б, ал. 1.
(2) До влизането в сила на акта за издаване на удостоверение за регистрация по чл. 57б, ал. 7 или на отказа за неговото издаване лицата по ал. 1 продължават дейността си и имат всички права и задължения на регистрирани лица по този закон.”
По § 81 има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 81, който става § 76 и предлага следната редакция:.
„§ 76. (1) В срок до 29 февруари 2016 г. лицата, които подадат искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител на основание чл. 24а, ал. 4 във връзка с чл. 22, ал. 2, имат право да им бъде възстановен платеният акциз за етилов алкохол, който едновременно е специално денатуриран и вложен в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация, за закупените количества етилов алкохол от 1 януари 2016 г. до 31 март 2016 г.
(2) Възстановяването по ал. 1 се извършва след реализацията на произведените стоки, в които е вложен специално денатуриран етилов алкохол по подадени искания не по-късно от 31.12.2016 г. при условията и по реда, определени до влизането в сила на този закон.
(3) Възстановяването на платен акциз за етилов алкохол, който едновременно е специално денатуриран и вложен в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация, за закупените количества етилов алкохол до 31.12.2015 г. се извършва по подадени искания не по-късно от 31.12.2016 г. при условията и по реда, определени до влизането в сила на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редактираните текстове на вносителя за § 80 и 81, които намират място в доклада на Комисията като § 75 и 76.
Гласували 76 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 5.
Параграфи 75 и 76 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 77:
„§77. (1) Разпоредбата на чл. 57а, ал. 2, т. 5 не се прилага за лицата, получили лиценз по чл. 39, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, за нарушения, за които има издадени или влезли в сила наказателни постановления до влизането в сила на този закон.
(2) В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по ал. 1 привеждат дейността си в съответствие с него.”
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 78.
„§ 78.(1) Лицата, попадащи в обхвата на чл. 4, т. 8, които до влизането в сила на този закон имат съдове с обща вместимост до 500 литра включително, могат да продължат дейността си, ако подадат декларация пред компетентното митническо учреждение, че са правно и икономически независими, от който и да е друг обект за дестилиране и не осъществяват дейността си по предоставен лиценз.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава не по-късно от три месеца от влизането в сила на този закон.
(3) Извън случаите по ал. 1 лицата, извършващи дейност като специализиран малък обект за дестилиране с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в 6 месечен срок от влизането му в сила.”
Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов § 79.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 79 със следната редакция:
„§ 79. Разпоредбите на чл. 24а, ал. 7, чл. 47, ал. 3, чл. 57а, ал. 8, чл. 57в, ал. 12, чл. 58а, ал. 7 и чл. 58в, ал. 3 не се прилагат за лицата, които до влизането в сила на този закон имат издадени удостоверения, лицензи или разрешения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за създаване на нови параграфи 77, 78, и 79, заедно със съответното им съдържание съгласно доклада на Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 64, против 8, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване. Някой не е успял да гласува.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Правя процедурно предложение за прегласуване на току-що гласуваните параграфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Процедура по прегласуване, моля.
Гласували 84 народни представители: за 74, против 9, въздържал се 1.
Параграфи 77, 78 и 79 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 82, който става § 80.
По § 83 има предложение от народния представител Менда Стоянова, което Комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 83, който става § 81 и предлага следната редакция:
„§ 81. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 26, т.1, буква „г”, който влиза в сила от 1 февруари 2016 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 82, който е подкрепен от Комисията и става § 80 в нейния доклад, както редактирания текст на вносителя за § 83, който става § 81 със съответната му редакция по доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 72, против 6, въздържал се 5.
Параграфи 80 и 81 по доклада на Комисията са приети, а с това и Законопроектът на второ четене.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИСИИ.
Заповядайте, госпожо Караянчева, да представите проектите.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 85, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме Проект за решение за подмяна и попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3, и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Петър Костадинов Петров и Руслан Здравков Тошев като членове на Комисията по политиките за българите в чужбина.
2. Избира Ралица Тодорова Ангелова и Михаил Парашкевов Тодоров за членове на Комисията по политиките за българите в чужбина.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да гласуваме така предложения Проект за решение.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ):
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3, и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георг Даниелов Георгиев като член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
2. Избира Даниела Йорданова Панайотова за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да гласуваме Проекта за решение, предложен от госпожа Караянчева.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Решението е единодушно прието.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ):
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по икономическа
политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3, и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Катя Николаева Попова като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
2. Избира Иван Николов Миховски за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, гласуваме.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Решението е единодушно прието.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ):
„Проект!
„РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Йордан Георгиев Андонов за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, гласуваме.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Решението е прието единодушно.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ):
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Стефан Стайнов Желев за член на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Решението е единодушно прието.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ):
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Румен Иванов Иванов за заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
2. Избира Петър Костадинов Петров за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 79 народни представители: за 78, против 1, въздържали се няма.
Решението е прието.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ):
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава и ръководството на Комисията по
културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Ирена Любенова Соколова за член и заместник-председател на Комисията по културата и медиите.
2. Избира Даниела Йорданова Панайотова за член на Комисията по културата и медиите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Режим на гласуване.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ):
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Димитър Иванов Гечев за член на Комисията по земеделието и храните.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Решението е единодушно прието.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ):
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по вероизповеданията
и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Ирена Любенова Соколова за член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Режим на гласуване, колеги.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Решението е единодушно прието.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ):
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Катя Николаева Попова и Руслан Здравков Тошев за членове на Комисията по здравеопазването.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Колеги, гласуваме.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Решението е единодушно прието.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ):
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Венка Константинова Стоянова за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Решението е единодушно прието.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ):
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава и ръководството на Комисията по образованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Галя Енева Захариева за заместник-председател на Комисията по образованието и науката.
2. Избира Георг Даниелов Георгиев за член на Комисията по образованието и науката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Режим на гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТОСТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ В ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИЯ СЕКТОР И ОПАЗВАНЕ ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 20 МАРТ 2014 Г., ПОДПИСАНО НА 24 ЮЛИ 2015 Г.
С доклада за първо гласуване ще ни запознае госпожа Цвета Караянчева – заместник-председател на Комисията по земеделието и храните.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.,
№ 502-02-34, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2015 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 4 ноември 2015 г., на което обсъди цитирания Законопроект.
В работата на Комисията взеха участие от Министерството на земеделието и храните: Георги Костов – заместник-министър, Георги Стоянов – главен секретар, и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Административно и правно обслужване”.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Костов, който обясни, че Изменението на Споразумението за консултантски услуги се налага поради забавяне на изпълнението на националните процедури за влизането му в сила.
Самото Споразумение предвижда предоставянето на консултантски услуги при разработването и изпълнението на стратегии за управление и развитие на сектор „Хидромелиорации” с отрасли напояване, отводняване и защита на земеделските земи от вредното въздействие на водите. Целта на проекта е успешно планиране за новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и създаване на адекватни проекти в областта на хидромелиорациите – ще бъде финансиран по Мярка 511 „Техническа помощ” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Със Законопроекта се предлага удължаване на крайния срок на действие на Споразумението до 18 ноември 2015 г., както и удължаване на срока за предаване на Доклада за интегрирани хидромелиоративни инвестиционни планове и водещи проекти до 18 октомври 2015 г.
Предоставянето на окончателния доклад ще бъде предпоставка да бъде изпратена първата нотификация на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с която ще се поиска определяне на допустимите инвестиции за нуждите на Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства, в частта – инвестиции в сектор „Хидромелиорации”.
В заключение – Комисията по земеделието и храните с 12 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г., № 502-02-34, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караянчева.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказвания, уважаеми колеги народни представители. Няма желаещи за изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г., № 502-02-34, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2015 г.
Прекратете гласуването.
Поименна проверка. (Оживление, шум. Реплика от народния представител Цвета Караянчева: „Има хора, които не са успели да гласуват”.)
Моля парламентарните секретари да извършат преброяването. (Реплики между заместник-председателите Димитър Главчев, Иван Иванов и Явор Хайтов и народния представител Борислав Великов.)
Моля от ръководствата на групите да окажат съдействие на господин Юлиан Ангелов – да му кажат колко човека има от всяка парламентарна група. (Оживление в залата. Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, тъй като има движение на народни представители, които допълнително влязоха, аз броя 13 от БСП (реплики), тук ги отчитат 11 – поименна проверка по общия ред.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Името на групата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля? Името на групата – щях да кажа БСП лява България, но Вие ме прекъснахте и не успях да кажа пълното наименование на групата.
Колко са народните представители?
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Сто двадесет и трима.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сто двадесет и трима. Има кворум, по думите на господин Юлиан Ангелов – продължаваме.
Подлагам на първо гласуване Законопроектът за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.
Гласуваме!
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Гласували сме го!
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Не сме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не сме го гласували поради липса на кворум и заради това по повод на гласуването – сега е първото гласуване.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Председател, на основание чл. 67, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение на това заседание Законопроекта да бъде подложен на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на прегласуване процедурното предложение.
Гласували 112 народни представители: за 108, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Доклад за второ четене.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА:
„ЗАКОН
за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.
Член единствен. Ратифицира Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания за второ гласуване? Няма.
На второ гласуване поставям Закона за ратификация.
Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.

Следващата точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Слушаме Ви, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси № 554-01-173, внесен от Станислав Иванов, Менда Стоянова и Атанас Ташков
На заседание, проведено на 10 ноември 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 554-01-173, внесен от Станислав Иванов, Менда Стоянова и Атанас Ташков.
Законопроектът беше представен от Станислав Иванов.
Предвидени са допълнения в действащия Закон за местните данъци и такси, както и Закона за автомобилните превози.
В Закона за местните данъци и такси се предлага въвеждането на нов алтернативен данък, с който да се облага дейността по извършване на таксиметров превоз на пътници. Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, на които е издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници от кмета на съответната община, когато извършват дейността или лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Предлагат се граници на годишния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници, като конкретният размер на данъка ще се определя с наредба от общинския съвет на общината, на територията на която ще се извършва таксиметровия превоз на пътници. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници ще се дължи за всеки отделен автомобил, с който ще се извършва таксиметров превоз на пътници. Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници ще се декларира и внася от данъчно задължените лица в срок до 30 април на текущата година в общината, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. Данъчното облагане на таксиметровия превоз на пътници е свързано с разрешението за извършване на тази дейност, поради което са предвидени промени и в Закона за автомобилните превози.
Предвиден е преходен период по отношение на издадените до влизането в сила на предложените разпоредби разрешения за таксиметров превоз на пътници. Издадените разрешения ще запазят действието си за срока, за който са издадени, но същият не може да бъде по дълъг от 31 декември 2016 г.
В последвалото обсъждане на законопроекта членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа.
Проведеното гласуване приключи със следните резултати: 8 гласа „за”, без „против” и 7 гласа „въздържали се”. Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 554-01-173, внесен от Станислав Иванов, Менда Стоянова и Атанас Ташков.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения – господин Грозданов, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията представя
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси № 554-01-173, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 6 ноември 2015 г.
На заседание, проведено на 11 ноември 2015 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията бе обсъден Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 554-01-173, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 6 ноември 2015 г.
На заседанието присъстваха госпожа Красимира Стоянова – директор на Дирекция „Правна” в Министерство на транспорта, господин Красимир Калайджиев – заместник-изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация”, госпожа Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, представители на браншовите организации в областта на таксиметровия превоз на пътниците.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Станислав Иванов. С внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се предлага въвеждане на нов алтернативен данък, с който да се облага дейността по извършване на таксиметров превоз на пътници. За всички останали дейности, осъществявани от данъчнозадължените лица, облагането ще бъде по реда на Закона по корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
В Законопроекта се предлагат разпоредби, с които се определят граници на годишния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътниците, като конкретният размер на данъка ще се определя с наредба на общинския съвет на общината, на територията на която ще се извършва таксиметровия превоз на пътници.
Данъкът върху таксиметров превоз на пътници ще се дължи за всеки отделен автомобил, с който ще се извършва таксиметров превоз на пътници. Предвидено е данъкът върху таксиметровия превоз на пътници да се декларира и внася от данъчно задължените лица в срок до 30 април на текущата година в общината, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. Предвижда се и специфичен ред за деклариране и внасяне на данъка при започване на дейността през течение на годината, както и възможност за възстановяване на внесения данък в резултат на прекратяване на дейността през годината, за която е внесен пълният размер на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници.
Данъчното облагане на таксиметровия превоз на пътници е свързано с разрешението за извършване на тази дейност, поради което са предвидени промени и в Закона за автомобилните превози.
Основната промяна е свързана със срока на действие на разрешението за таксиметров превоз на пътници, издавано от съответната община, който става задължително едногодишен.
Предвиден е преходен период по отношение на издадените до влизането в сила на предложените разпоредби разрешения за таксиметров превоз на пътници. Издадените разрешения ще запазят действието си за срока, за който са издадени, но същият не може да бъде по дълъг от 31 декември 2016 г.
В хода на дебатите по законопроекта към вносителите бяха задавани въпроси относно необходимостта от предлаганите промени. Сериозен дебат предизвика предложеното изменение и допълнение в Закона за автомобилните превози. С него е предвидено таксиметров превоз на пътници да се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация, или от лица, извършващи този вид дейност от името на такъв регистриран превозвач, но за своя сметка.
След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 2 гласа „за”, 6 гласа „против” и 8 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 554-01-173, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 6 ноември 2015 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на вносителите ще бъде ли представен Законопроектът? Няма желаещи.
Откривам дебата.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! (Шум и реплики.)
Госпожо Стоянова, защо не искате да представите мотивите пред колегите? Срам ли Ви е? Неудобно ли Ви е? Елате тук на тази трибуна и кажете защо внасяте този закон. (Шум и реплики.)
Госпожо Стоянова, слушайте ме, защото към Вас ми е цялото изказване, то е насочено към Вас.
Вчера в Транспортна комисия, разбрахте гласуването, само 2 гласа „за” и 8 „против” и „въздържали се”, Комисията, която трябва да разгледа този закон, която се занимава с този вид бранш, която е запозната с проблемите на този вид бранш, отхвърли Вашето предложение.
На въпроса ни към другия вносител, който днес го няма, затова ще го задам въпроса към Вас: кой Ви написа този закон, госпожо Стоянова? Кой Ви даде текстовете, които Вие да внесете в петък? Кой Ви каза какви са проблемите в бранша и Вие променихте Закона за автомобилните превози?
На тези въпроси, докато не отговорим, няма да имаме доверието нито на обществото, нито на хората, нито на полицаите, а другата седмица – и на таксиметровите шофьори. Защото под благовидната поправка „патентен данък”, нов вид данък, алтернативен данък, Вие защитавате една категория хора, една категория фирми, които са поставили една много по-голяма друга категория хора в положение да не могат да си изкарват хляба. С предложения Закон Вие на тези хора предлагате да им вземете по още от 400 до 1000 лв. Те сега живеят в таксиметровите автомобили – сутрин от 6,00 ч., вечер до 24,00 ч. Работят по 20 часа, за да могат да изкарат лизинга на тези хора, които Вие защитавате, на тези, които Ви дадоха текстовете по този Закон, на тези, които 20 години в този парламент набират различни хора, различно лоби, което да ги защитава.
Хайде да сложим край на този тип правене на политика. Може ли закон, приет на 6 октомври единодушно от Вас, от БСП бяха 7 – 8 човека в залата, единодушно го приехте на 6 октомври и на 6 ноември да искате да го променяте?
Сутринта господин Димитров каза: „десет месеца”. Какви десет месеца? Те, 10 дена не бяха минали, и вече си променихте мнението. Кое наложи това нещо? Кажете го.
Ако искате да въвеждате патент – въведете го, ама защо променяте Закона за автомобилните превози? Какво общо има Законът за автомобилните превози с патента, който искате да наложите? Питахте ли Националното сдружение на общините? Имате ли становище от тях? Те готови ли са, могат ли да администрират този данък, могат ли да го събират, откога могат да го събират? Няма такова нещо!
Няма становище на Министерството на транспорта. Няма становище на Министерството на финансите. Няма становище на Националното сдружение на общините. Има трима вносители, от които единият съжалява искрено за това, което е подписал, и двама, които се опитват да го защитят. (Реплика от ГЕРБ: „Кой съжалява?”)
Няма как такъв Закон и такава поправка да бъде приемана и да бъде подкрепяна, от който й да е народен представител. (Реплики от ГЕРБ.)
Моля? Кой съжалява ли? Ще Ви обясня после кой съжалява. Единият от тримата съжалява, а сега, след това гласуване, съм сигурен, че и много други хора ще съжаляват, ако го подкрепят, така че, ако имате намерение да променяте Закона за автомобилните превози – правете го по реда, по който е уреден и по който трябва.
Ако трябва да се налагат данъци – станете и го кажете, но не може в 12 без пет, вчера, така – тихомълком в програмата внесен, и трябваше да мине без никой да разбере.
Разберете, хората не са вече толкова глупави! Те разбират, четат, гледат, вълнуват се повече от нас.
Кажете кого защитавате с този Закон? Защо едно таксиметрово лоби проби при Вас и внесохте тази поправка? На този въпрос, докато не отговорите, обществото няма да се успокои, таксиметровият бранш няма да се успокои. Има много проблеми в този бранш и те са поставени именно поради тази причина. Защо отменяте 3-годишните разрешителни? За да може да не дават хората един път на три години 50 лв., а да дават три пъти по 50 лв. С това ли им правим облекчение на административната тежест?
Замислете се какво правите и апелът ми е действително или да го оттеглите, ако може в момента, повече да не се занимаваме с тази чисто лобистка поправка в интерес на една малка категория хора. Те вчера го казаха тези хора. Казаха: „ние сме големите и Вие ни пречите като защитавате малките”. Докога ще защитавате тези – големите? Просто след няколко месеца няма да има малки, няма да има кой да им кара такситата, точно поради тази причина. И с този данък, който искате да го въведете, ще го плащат отново шофьорите, няма да го плащат превозвачите. Този човек, който не може да си плати днес 30 лева рента, той няма как да плати и още 5 лева патентен данък. Няма откъде да го вземе. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – няма.
Изказвания?
Госпожа Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): За втори път днес съм заподозряна в лобизъм и за втори път аз ще кажа, че аз наистина съм лобист. И съм лобист за приходите в бюджета. Лобист съм за това всеки в тази държава, който осъществява дейност, да си плаща данъците. Затова съм лобист!
И затова съм един от вносителите на това предложение за изменение на Закона за местните данъци и такси, в което се казва много простичко: заменяме досегашния данък върху печалбата и/или данъка върху доходите на физическите лица, които превозваческите фирми или физическите лица – таксиметрови шофьори, трябваше да плащат, заменяме го с по-простия патентен данък – така известен, макар че не се нарича точно така в Закона.
По-простият патентен данък е годишен за един автомобил, извършващ таксиметров превоз, в диапазона от 400 лв. до 1000 лв. годишна такса, данък, местен данък. Това означава, че всеки един автомобил, който работи в София, Пловдив, Варна, Бургас и така нататък, ще плаща на общината местен данък задължително, а не данък печалба или данък общ доход, така както е трябвало да прави досега. Това не е нов данък. Той дори би трябвало да е по-нисък от този, който би трябвало досега да се плаща.
И няма защо тук да плачете за хора, които никога един лев досега не са плащали на държавата. Това е моят лобизъм с този Закон.
И аз мисля, че всички ние, които ползваме таксита, знаем, че това, което ние плащаме на таксито, част от него трябва да отиде и в държавния бюджет като данък.
Другото положително – имаме устното становище на Националното сдружение на общините. Те са щастливи от това, че ще получат още един приход в местния си бюджет за сметка на републиканския бюджет, където досега отиваше данъкът върху печалбата и данъкът върху доходите на физическите лица.
Това, за което Вие говорите... (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Какво искате? Искате да ми вземете думата ли? Имахте възможност да се изкажете.
Това, за което Вие говорите и за което вчера в Транспортната комисия вероятно сте имали дебат, касае възможността таксиметров превоз да осъществяват не само превозвачи, притежаващи удостоверение за регистрация от изпълнителния директор на „Автомобилна администрация” и разрешение от кмета от съответната община, но и лица, които извършват таксиметров превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Това е въпросната опашка, която беше отменена и за която Вие пледирате. Какво означава това?
Ако тази опашка я няма, така както е в момента, и този текст ще влезе в сила на 20 ноември, означава че всички таксиметрови шофьори трябва да бъдат назначени на трудов договор във фирмите превозвачи. Тези три-четири големи фирми, които вчера са били на Вашата Транспортна комисия. Това означава, че нито един малък бизнес, който иска да бъде със собствената си кола шофьор или с наета кола шофьор на такси и работи за себе си, няма да може да го извършва, освен ако той не отиде да регистрира фирма по Търговския закон, не направи регистрация в Автомобилната инспекция, като там се задължава да изпълнява редица условия, за да отговаря на изискванията за тази регистрация, което практически означава, че той трябва да сложи кепенците на своя автомобил или да отиде да се помоли на големия превозвач да го назначи на трудов договор, да му удържа отново от изкараните от него пари таксите към големия превозвач, да му удържа заплатата, която след това ще му плаща, да му удържа осигуровките, които след това евентуално ще му внесе или няма да му внесе от свое име, да му удържи данъка върху общия доход, който да внесе. Това искате Вие.
А ние искаме тези хора да имат възможност, както досега, да работят за себе си и за своите семейства. От името на този превозвач, използвайки неговото разрешение, дадено от администрацията, с което му осигурява и поема задължение към „Автомобилна администрация” да осигурява периодични медицински прегледи на водача, за да отговаря той на условията за водач на обществен превоз, да осъществява технически прегледи на автомобила, за да гарантира, че този автомобил е годен да извършва обществен превоз и така нататък. Затова този таксиметров шофьор ще внася годишен патентен данък в размер на 400 лв. Това всъщност е размерът на данъка върху общия доход, който би трябвало да внася всеки един работещ на минималната работна заплата и който този шофьор ще внася, назначавайки го превозвачът на трудов договор, дори и на минимална работна заплата. Вие просто заблуждавате залата.
За съжаление, заблуждавате голяма част и от хората, работещи на улицата и изкарващи прехраната си по този начин. Като ги заблуждавате, ги карате да излязат и да протестират против себе си – това се опитвате да направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Госпожо Стоянова, съжалявам ако съм бил малко по-рязък в изказването, но Вие наистина не разбирате какво сте подписали. На Вас е поднесен един текст, внесли сте промени в два закона и не знаете въобще за какво става въпрос. Данъците, за които казвате, че таксиметровите шофьори и таксиметровият бранш не плащат, в това, което Вие предлагате, таксиметровите превозвачи отново няма да плащат нищо, защото те са фирми, които дават коли на скъп лизинг, те не са таксиметрови превозвачи.
Вие сте председател на Бюджетната комисия, проверете колко данък са платили от таксиметрова дейност тези големи таксиметрови превозвачи. Аз ще Ви кажа – нула, нула лева.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Но са го удържали...
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Да, те може да са го удържали, но не са го платили.
Още повече Вие променяте думата „водач”, като вкарвате, че може да се изпълнява вече от „лице”. Това знаете ли какво значи? За да бъдеш таксиметров водач, полагаш изпит, че познаваш града. Психо, физически, шофьорска книжка – всичко това трябва да го имаш, за да отидеш при този превозвач, според Вас великата фирма, и тя да Ви даде правото да й бъдете длъжник до гроб. Вие сега предлагате всяко едно лице, без значение дали е изкарал изпит за шофьорски курс, без значение дали има психо, без значение дали има медицинско свидетелство, да отиде, да вземе колата от този превозвач и да му плаща по 400 лв. в общината или 500 лв. патент. Това предлагате.
И когато станат произшествията с таксиметрови автомобили – сега поне може да се види горе-долу кой е водачът, защото някъде се е регистрирал – тогава ще търсите по гетата и по махалите кой е карал в този момент тази кола. Това, че е платил на общината… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Стоянова! Първият въпрос като управляващи: къде е министърът на транспорта? Защо не е тук сега, когато се обсъжда промяна на правилата?
Защо променяте правилата? Когато избираха Вас като народни представители, уважаеми колеги управляващи, това ли обещахте на хората, които гласуваха – да променяте правилата, да повишавате данъците?! Вие обещавахте нещо друго.
Затова ли трябваше да манипулирате последните избори за местна власт?! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По темата! По темата!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Затова ли Ви трябваха тези общини, в които са концентрирани таксиметровите превози, за да се опитате да пълните бюджета на общините? Или в момента търсите компенсаторен механизъм, по който намерението Ви за допълнителните 2% данък върху физическите лица, които изтеглихте, сумите да бъдат в общинските бюджети? Натоварвате цял бранш с допълнителни данъци – наясно ли сте с това?
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Лъжете, господин Янков!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Защо буните хората?
Иван Костов се опита да се справи с шофьорите. Помните ли какво се случи? Това Ви очаква и сега. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Очаква Ви реакция – спонтанна, съвсем резонна, защото променяте правилата, защото Вие се опитвате да наложите нови данъци върху малкия бизнес в услуга на големия.
Дясно мислене имате, госпожо Стоянова. Излезте тук и ме опровергайте. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Уважаема госпожо Стоянова, категорично не съм съгласен, че Вашият лобизъм е в интересите на приходите и на фиска именно поради опашката, за която говорихте – там е заровено кучето. С тази опашка се позволява на така наречените „големи превозвачи” да не плащат данък добавена стойност. Това е целта! Едничката цел на промените, които се правят, е това: големите превозвачи да не плащат данък добавена стойност, да не се регистрират. Затова всеки водач ще работи от името на превозвача за своя сметка. В крайна сметка резултатите за фиска ще бъдат нула. Да, за общините ще има малко повече приходи и е нормално те да приветстват това.
Нормална е реакцията към този Закон, госпожо Стоянова. Недопустимо е по този начин да се внасят промени в данъчните закони – в дванадесет без пет, без финансова обосновка, и резултатите са тези, но Вашият лобизъм не е за фиска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Няма да коментирам последните две реплики, втората беше откровена лъжа и заблуда от тази трибуна.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Защо? Нали затова вземате дуплика?
МЕНДА СТОЯНОВА: Искам обаче да върна дуплика на господин Свиленски и съм съгласна с част от неговото изказване.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Госпожо Председател, за какво е дупликата?
МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Свиленски, искам да Ви поканя във вторник на работна група, защото подробностите, които Вие казахте, е хубаво да се коментират и да се откоригират, ако е необходимо между първо и второ четене – лице, водач, необходимите документи, които трябва да има, и така нататък. Заповядайте във вторник, аз ще Ви се обадя за часа, да направим работна група, за да го обсъдим.
Колкото до останалите две реплики, мисля, че ясно и категорично казах, че не става дума за нов данък и за вдигане на данъци. Нещо повече – господин Янков каза, че и в момента големите превозвачи вземат от шофьорите данъка, но не го внасят. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) А сега ще бъдат длъжни да го внесат, защото иначе няма да получат разрешение от общината. Това е гаранцията, господин Търновалийски, че ще има приходи, за разлика отсега. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, уважаеми колеги, моля да прекратим разискванията и да продължим, когато министърът на транспорта има възможност да присъства и да каже своето становище, защото реакцията на бранша ще бъде пред неговата врата. Той трябва да заяви пред народните представители и чрез нас на българските граждани какво е неговото мнение за това, което се предлага. Въпросът не е само до данъчно законодателство.
Моля да прекратим и да бъде поканен министърът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кое от двете – да прекратим или да бъде поканен? Като прекратим, за какво ще го каним бе, господин Янков?
КРАСИМИР ЯНКОВ: Извинявайте. Да отложим!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обадете се на министър Московски.
В предвидените по Правилника хипотези няма основание за прекратяване на разискванията. Ние сме на първо гласуване.
Поканете министъра в пленарната зала.
Има думата за изказване господин Искрен Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз не бих взел думата, ако ставаше дума само за данъчен закон, въпреки че както и други колеги бихме искали малко повече обосновка в тази част, тъй като до 2009 г. имаше патентен данък. Каква е била събираемостта? Какво ново можем да очакваме от този алтернативен данък, който въвеждаме?
Не това е причината да взема думата и да заявя предварително, че не бих могъл да подкрепя този закон.
Основната причина, както се изказаха и други колеги, е, че всъщност премахваме една регулация в сектора, по която Комисията по транспорт заседава доста упорито и положи доста труд. Може би 4 или 5 месеца се обсъждаха тези промени.
Да се върна в чисто исторически план – тръгна се от проблемите с тъй наречените „копърки” – нерегламентираните таксита, тръгна се от липсата на отговорност на водачите, които неизвестно как и към кого карат. Това провокира колеги от групата на вносителите, които направиха предложение за промени, доста революционни за бранша. Истина е, че таксиметровият бранш през последните петнадесетина години се развива много стихийно. Това, което казват колегите, е, че голяма част от тъй наречените „таксиметрови фирми” са се превърнали в лизингови компании. До голяма степен това е вярно. То по никакъв начин не защитава интереса на обикновените работещи в тези фирми.
С промените, които колегите предложиха и бяха приети след много дебати и изказвания от неправителствения сектор, становище на министъра на транспорта, който изцяло подкрепи тези промени, ние на практика имахме нова регламентация, която щеше да доведе до абсолютно изсветляване на бранша. Сега набързо премахваме тази поправка, без тя изобщо да е влязла в сила, което нас не може да ни удовлетворява.
Ще кажа няколко думи за вчерашния дебат в Комисията по транспорта, тъй като беше много бурен. Представиха се и двете тези – както на големите превозвачи, така и на малките. Възможно е законовите хипотези, които сме приели през октомври, да не са най-добрите. Приемам, но бързата реакция и отмяната на тази регламентация може да бъде също толкова вредна, колкото и другото.
В този дух апелирам за преосмисляне на тези текстове конкретно, а не текстовете, свързани с въвеждането на патентния данък. Може би един по-сериозен диалог и промяна на този текст трябва да се случи между първо и второ четене. Иначе този Законопроект може да остане в историята с наименованието „Отмъщението на копърките“, които пак ще се върнат по летищата и ще направят абсолютна липсата на отговорност в този сектор.
Лично аз не мога да подкрепя този Законопроект в този му вид. Ще се въздържа. Силно се надявам, ако мине на първо четене, да има необходимата доза здрав разум, която да направи промените между първо и второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има записани народни представители за изказвания.
Няма искания за удължаване на времето.
Часът е 14,00. Ще прекъснем дебатите по този Закон.
Съобщения за Парламентарен контрол на 13 ноември 2015 г., петък, 11,00 часа.
Първи ще отговаря заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на два въпроса от народните представители Петър Славов и Корнелия Нинова.
Втори ще отговаря заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на пет въпроса от народните представители Магдалена Ташева, Георги Божинов (два въпроса), Манол Генов и Таско Ерменков.
Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на два въпроса от народните представители Димитър Делчев и Иван Чолаков.
Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще отговори на един въпрос от народния представител Велизар Енчев.
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на един въпрос от народните представители Михаил Миков и Иван Ибришимов.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на един въпрос от народния представител Красимир Янков.
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на три въпроса от народните представители Светла Бъчварова (два въпроса), и Таско Ерменков.
Министърът на правосъдието Христо Иванов ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Славов.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на един въпрос от народния представител Манол Генов.
На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпрос от народния представител Методи Андреев;
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на въпрос от народния представител Георги Божинов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова, и Мариана Бояджиева и Светла Бъчварова;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на въпрос от народния представител Георги Търновалийски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на питане от народния представител Манол Генов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Атанас Стоянов – към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- въпрос от народния представител Станислав Станилов – към министъра на образованието и науката Тодор Танев;
- пет въпроса и две питания от народния представител Слави Бинев – към заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, към министъра на икономиката Божидар Лукарски, към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, и към министъра на туризма Николина Ангелкова.
Поради предварително поет ангажимент от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на външните работи Даниел Митов и министърът на здравеопазването Петър Москов.
Поради заболяване в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
Поради предварително поет ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Закривам пленарното заседание.
Утре редовно пленарно заседание с начален час 9,00 ч.

(Закрито в 14,04 ч.)


Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:

Димитър Главчев
Красимир Каракачанов

Секретари:
Юлиан Ангелов

Калина Балабанова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания