Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 18 декември 2015 г.
Открито в 9,03 ч.
18/12/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев, Янаки Стоилов и Кирил Цочев

Секретари: Георги Търновалийски и Димитър Делчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Едно съобщение: във връзка с края на парламентарната сесия на парламентарните групи са предоставени обобщени материали за законодателната дейност и парламентарния контрол през последната – есенната сесия, и цялата календарна година, включваща трите сесии на Народното събрание.

Уважаеми колеги, съгласно седмичната ни програма като първа точка днес следва да обсъдим и гласуваме:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Внесен е от министър-председателя на Република България на 16 декември 2015 г.
В началото предлагам да приемем процедурно решение, с което да допуснем до залата предложената за министър на правосъдието госпожа Екатерина Михайлова. (Силен смях, оживление в залата.) Извинявайте – Захариева. Колеги, много е приятно цялата зала да се весели на мой гръб.
Моля да гласуваме.
Гласували 174 народни представители: за 160, против 7, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Квесторите, моля, поканете госпожа Захариева.
С писмо вх. № 502-03-22 от 16 декември 2015 г. министър-председателят на Република България господин Борисов ме уведомява, че министърът на правосъдието господин Христо Любомиров Иванов е подал оставка и е поискал да бъде освободен като член на правителството. Със съдържанието на писмото, Проекта на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България и автобиографията на предложената за министър на правосъдието госпожа Екатерина Спасова Гечева-Захариева ще ни запознае вицепремиерът госпожа Кунева.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ, от място): Къде е министър-председателят?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Искам да обясня: министър-председателят е на изключително важен заключителен Европейски съвет в Брюксел. Затова като ресорен вицепремиер аз ще представя предложението на Министерския съвет.
С Решение на Министерския съвет за персонални промени се предлага следното:
„На основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 7 ноември 2014 г. и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 11 март 2015 г. Министерският съвет

РЕШИ:
1. Освобождава Христо Любомиров Иванов като министър на правосъдието.
2. Избира за министър на правосъдието Екатерина Спасова Гечева-Захариева.”
Решението предстои да бъде прието от Вас, ако Вие го подкрепите.
Биографичната справка на госпожа Захариева гласи следното:
Тя е родена на 8 август 1975 г.
Завършила е Езикова гимназия „Бертолт Брехт”, Пазарджик с изучаване на немски език.
Магистър по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
От 2001 до 2003 г. е адвокат.
През 2003 г. е назначена за юрисконсулт, а от 2007 г. е директор на дирекция „Правнонормативно и административно обслужване” в Министерството на околната среда и водите.
От месец август 2009 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресори: законодателство, устройство на територията и проекти, държавна собственост, жилищна политика, концесии, ГРАО, регионално развитие, търговски дружества и държавни предприятия.
Има специализации по „Развитие на способностите за извършване на оценка на въздействие на законодателство и политики” по проект „За добро обществено регулиране: институционализиране на процеса на оценка на въздействието в държавната администрация”, Консорциум Джейкъбс енд Асошиейтс Юръл Лимитид; по Европейско право; „Човешки права и околна среда” във Венецианската комисия в Триест, Италия; по „Стратегическо планиране и координация за оценка на въздействието на законодателство и политики и участие на обществеността във взимане на управленски решения” в Института по публична администрация в Дъблин, Ирландия и в Националното училище по администрация в Париж, Франция.
На 23 януари 2012 г. с Указ на президента на Република България е назначена за главен секретар на президента.
От 13 март до 29 май 2013 г. е заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството в служебното правителство, назначено от президента Росен Плевнелиев. От 6 август до 7 ноември
2014 г. е заместник министър-председател по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране в служебното правителство, назначено от президента Росен Плевнелиев. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Кунева.
Откривам разискванията.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?
Господин Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми народни представители! Четейки биографичните данни на кандидата за министър на правосъдието, ясно се вижда, че госпожа Захариева е преминала през целия политически спектър на конституционното мнозинство, започвайки от 2007 г. в Министерството на околната среда и водите, тогава ръководено от ДПС, поетапно минавайки през ГЕРБ, като заместник-министър на регионалното развитие и министър в двата служебни кабинета на Райков и Близнашки, назначени от господин Плевнелиев, а впоследствие и главен секретар на Президентството. Разбира се, това ясно предопределя и кандидатурата на госпожа Захариева като подходяща, именно за да се балансират конкуриращите се групи в това конституционно мнозинство.
Имайки – цитирам Ви, госпожо Захариева – страхотни отношения с президента, и Вие ли споделяте иначе правилното му становище, че липсата на правосъдна реформа е предпоставка за бедност? И Вие ли удобно ще премълчите като него истинските, основните, първостепенните причини за ужасяващата бедност в България, като заем от 16 милиарда, който ни вкара в дългова спирала и обречена бедност поколения напред, замразяването на всички социални плащания, невъзможния достъп до здравеопазване и образование, конституционно гарантиран в тази – лошата, несъвършената, пречещата на грандиозната Ви реформа Конституция? Тази реформа се оказа просто един експанзивен опит за преразпределяне на влиянието в съдебната власт.
Ако не искате да премълчите удобно, въпросът е: какво правите в това правителство? Защото самооценката за подготвеност не е достатъчна за поемане на отговорност и определяне на вярната политика за справяне с проблемите в съдебната власт и в държавата. Защото там, госпожо Захариева, където има удобна за управляващите и насърчаваната от тях унизителна бедност, неминуемо има и корупция. Свободната демокрация, която потвърждава правото на участие на членовете на мнозинството във вземането на политически решения, се нуждае от правово държавно оформяне. Демокрацията и правовата държава образуват едно неделимо единство. Под правова държава трябва да се разбират всички тези принципи и методи, които защитават свободата на отделния човек и гарантират участието му в политическия живот.
Правовата държава е радикалният антипод на полицейската държава и държава на произвола, където тези, които изразяват различно мнение или неодобрение спрямо властимащите, са заплашени от репресивната властническа функция на държавата. И ако те, гражданите, са изправени в съда, съдията се държи като функционер на политическото ръководство, тъй като не съществува принципна независимост на юрисдикцията. В такива системи съдопроизводството е само една от многото организационни техники, с които си служат управляващите.
Тази угроза, която се материализира все по-явно и отчетливо, само след година и нещо управление на това правителство, госпожо Захариева, не се решава с продължаване на нещо, което на практика не е стартирало. Реформа няма. Има само пъстър спектър от интереси, обективирани в трапезни коалиции и впоследствие имплантирани, забити в горката Конституция.
Основният стожер и гарант на правовата държава е правосъдието, чиито ръководни принципи са законност при установяване на истината, доказаност и мотивираност на съдебните актове, публичност, достъпност и прозрачност във всички фази на съдебната процедура, единност на осъществяващата го съдебна система, а не обособяването на касти, защото именно това е, което се случи с приетите изменения в Конституцията, които разбрах, че подкрепяте.
Уважаема госпожо Захариева, състезателност и равенство на страните в процеса, безпристрастност и политическа неутралност на съдебния състав, която неутралност се губи моментално, когато тогата е на стълбите, а не в залата на Съдебната палата, право на страните на достъпна и компетентна правна помощ в процеса, участие на гражданите и гражданското общество при осъществяването му. Неследването на тези основни принципи са проблемите в системата на органите на съдебната власт, а не реформата на реформите, както и разбирате Вие през Конституцията, които промени, смея да твърдя, определено я отдалечиха от тези основни иначе принципи.
Аз знам, че дори мъртвата риба може да плува по течението. Пътят, по който смятате да продължите, не е правилният. Тази реформа е започната наопаки, тя е мъртвородена, а Вие възнамерявате да я следвате по течението. Това води до логичния извод, че липсва държавнически, реален, визионерски, дълбок поглед за механизма, по който да се осъществи истинската и необходима реформа в системата на органите на съдебната власт. Поради което ние не можем да си позволим да подкрепим това правителство и Вас в преследването на мъртвата риба по течението. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Преди да дам думата на господин Енчев, само да припомня времето, с което разполагат парламентарните групи: ГЕРБ – 13 минути, БСП лява България – 8 минути, Движението за права и свободи – 8 минути, Коалиция Реформаторски блок – 6 минути, Патриотичен фронт – 5 минути, Български демократичен център – 5 минути, АБВ – 5 минути, нечленуващи в парламентарна група – 5 минути. Общо времето за дебат е 60 минути, като има възможност за удължаване на парламентарното време, което знаете, че се прави при поискване от името на съответна парламентарна група.
Има думата за изказване господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Днес в българския парламент за кой ли път ще триумфира принципът на отрицателния подбор. Тоест колкото си по-неподготвен за една длъжност, толкова е по-голям твоят шанс да я заемеш.
Този принцип, уважаеми колеги, победи преди около една година, когато правосъден министър стана човек без нито един ден стаж като съдия, прокурор, адвокат или университетски преподавател. При това уважаемият господин Иванов се оказа и с отнети адвокатски права. И точно такъв министър на правосъдието, уважаеми колеги, председателстваше заседанията на Висшия съдебен съвет и се обяви за автор на радикални реформи в съдебната система, макар че според мен реформите трябваше да започнат от самия него.
След малко мнозинството със сигурност ще избере правосъден министър, който в професионално отношение, с цялото уважение към госпожата, е огледален образ на бившия министър на правосъдието.
За разлика от господин Иванов, госпожа Екатерина Захариева е с професионален стаж не в неправителствените организации, така наречените НПО, а в държавната администрация. Но правилно ли е, питам аз, да избираме правосъден министър с изцяло административна биография само защото е с юридическа диплома? Впрочем, за първи път от 25 години насам България ще има министър на правосъдието, който не е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. По-любопитното обаче е, че за втори път в мандата на този кабинет за министър на правосъдието ще се назначи човек, който е от обкръжението на държавния глава. И след като първият фаворит на държавния глава се провали, питам какви са гаранциите, че и с втория това няма да се случи?
Припомням, че госпожа Захариева изцяло припомняше реформите на предшественика си, което значи, че тя ще иска, тя ще лобира за три абсурдни неща. Нека да Ви ги припомня: първо, явно гласуване във Висшия съдебен съвет; второ, увеличаване на парламентарната квота в прокурорската колегия; и трето, най-абсурдното, новият нов заместник главен прокурор, който ще контролира главния прокурор. Сиреч нейната реформа ще цели три неща: първо, премахване на демократичния вот във Висшия съдебен съвет, за да се контролират магистратите; второ, контрол над прокурорите от политиците, което е нещо недопустимо; и трето, още по-абсурден контрол над главния прокурор от неговия заместник. Мисля, че тук почти всички трябва да са съгласни с моето мнение. Всъщност последното безумно упражнение за контрол на заместник-главен прокурор над главен прокурор бе приложено точно преди една година във Военното министерство, когато при настояване на една партия отсреща беше назначен заместник-министър, който трябваше да контролира работата на друг заместник-министър от Движението за права и свободи, което беше един абсурден експеримент и всички знаем как завърши.
Затова накрая искам да завърша: тъжно е да се каже, но безумията на това управление нямат край, поради което всеки нормален депутат, който мисли с главата си, а не с партийната си книжка, трябва да гласува против това назначение и да настояваме за министър на правосъдието да бъде назначен експерт, завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми министри, уважаеми народни представители! Днес са поредните персонални промени в Министерския съвет. И за широката публика, и тук, в Народното събрание, основният въпрос се свежда до персоналните качества на предложената за министър госпожа Захариева. Никой от управляващото мнозинство не иска да дискутира, не иска да коментира как оттук насетне ще се развие политиката на правителството в областта на съдебната власт, в правосъдието, как ще взаимодейства правителството със съдебната власт, как ще взаимодейства и какво ще предложи на вниманието на Народното събрание като законодателство правителството. Има ли някакви промени във вижданията на така наречената „Стратегия от 2010 г.”, приета тогава по рекламни съображения от Министерския съвет, внесена в днешната регистратура пак по рекламни съображения в началото на годината, за да обоснове промени в Конституцията. Изгубена е една година за първи проект за промяна на Конституцията и втори исторически компромис, който видяхме как приключи преди няколко дни – с оставка на правосъдния министър. Това са тежките проблеми на политиката в областта на правосъдието в България.
Няма виждане как смята правителството, и със своя представител във Висшия съдебен съвет, от тук насетне да подобри функционирането на Висшия съдебен съвет. Няма отговор защо предишният министър, който си подаде оставката, не намери възможност да убеди Висшия съдебен съвет Върховният касационен съд да изпълнява своите конституционни функции, да внася тук, за да се реализира отчетност в доклада на Върховния касационен съд и на Висшия съдебен съвет.
Странно мълчание, което показва само едно, че дори и днес персоналните промени, предложени от премиера, за които той очевидно не желае да се яви в пленарна зала да ги мотивира и защити персонално, са пореден опит за закрепване на ситуацията в изпълнителната власт, закрепване на една провалена политика, за която няма никакви шансове, че има виждане как да се излезе от нея.
Какво да се направи в областта на затворите, които в момента са в изключително тежко състояние, препълнени? Какви са вижданията на правителството, които трябва да се реализират от министъра, който след малко ще бъде подложен на гласуване, по отношение на наказателната политика, когато осъдените за изтърпяване на наказания чакат с месеци и с години да влязат за изтърпяване на наказание? Как се постигат целите на наказанието? Има ли средства в бюджета и има ли подкрепа в правителството за обръщане внимание точно на тази част от политиката в сектора? Не.
И след като е „не”, след като няма отговор на всички тези въпроси, очевидно е, че става въпрос за едно формално гласуване, за една имитация на стабилност и окомплектовка на кабинета. Сакън дали ще е министърът в оставка, или ще се избере нов министър – нищо няма да се промени. За политиката нищо не се говори.
Уважаеми народни представители, това ще продължи да генерира нестабилност не само в сектор „Правосъдие”. Нестабилност, която и нашите европейски партньори всеки ден виждат и се чудят вече на какъв дипломатичен и недипломатичен език да ни казват какво да правим.
Вчерашното признание на министър-председателя за пълна неспособност за решаване на проблемите в сектора на правосъдието, с поканата на европейски експерти да дойдат в България да ръководят правосъдието, е един фундаментален принос в историята на България…
Удължете времето само.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, удължено е. Имате достатъчно време.
МИХАИЛ МИКОВ: ...в реализиране на политиката в областта на правосъдието. Това е едно признание, че днешното предложение за окомплектовка на кабинета има само формален характер, а истинското намерение е да докараме експерти от чужбина да решават проблемите в сектора. По-голямо признание за неспособност на правителството да се справи с този сектор не би могло и да има.
Ето защо ние от БСП лява България няма да подкрепим тази персонална промяна. Няма да я подкрепим, защото и след нея всичко ще си остане по старому – без политическо виждане, без ясни хоризонти, без разбиране за необходимите големи законодателни промени, които са нужни за едно по-справедливо, бързо правосъдие в България.
С объркана ситуация във Висшия съдебен съвет след конституционните промени, с неясноти ще има ли оставки там, или няма – от сутринта слушам по радиото, че членове на Висшия съдебен съвет се канели да излизат от там, това са все въпроси, които са някак встрани от персоналния въпрос за госпожа Екатерина Захариева.
Ние категорично, като истинска опозиция, няма да подкрепим персоналните промени в кабинета и заявяваме много ясно: правителството на Борисов няма виждане и разбиране за политиката в този сектор. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Миков.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Славов, след него господин Казак.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаема госпожо Захариева! От Реформаторския блок, както стана ясно, нямаме единно решение за подкрепа или за неподкрепа и колегите ми ще гласуват по съвест.
Но от това, което слушаме и до момента в залата, чувам неща за истинска опозиция, тежка критика – сякаш не обсъждаме Вашата кандидатура, а десетгодишното развитие в сферата „Правосъдие”. Даже се чудя, като слушам тук за истинска опозиция, защо истинската опозиция взе, че гласува точно за сбърканите квоти онзи ден при промяната на конституционните промени и ги подкрепи. Каква е тази опозиция и колко е истинска? Но това е една друга тема – няма да навлизам в нея.
По-важното, което бих искал да кажа и да се обърна към госпожа Захариева, е, че за нас, особено за колегите от гражданската квота в Реформаторския блок, а ние сме пет човека, за тези, които не знаят, беше особено важно тези дни да чуем наистина какво мисли обществото по случващото се. Това, което направихме, беше да отидем и да чуем хората от протеста, да поговорим със Съюза на съдиите, да поговорим с всичките организации, които изразиха резерви към това, което се случва, и към тази подмяна на съдебната реформа. Това е, което ни притеснява, и това е причината ние да не можем да Ви дадем подкрепа в аванс – ще гласуваме „въздържал се”, поне в частта от гражданската квота.
По-същественото обаче, което бих искал да Ви кажа, е, че твърдата позиция, която онзи ден се чу от представители на политическите партии в Реформаторския блок, донякъде може би и под наше влияние, и под влияние на разговорите, които проведохме, беше смекчена, вероятно и други колеги ще гласуват също „въздържали се”. Тоест имаме проблем с даване за пореден път на доверие в аванс, при положение че вече виждаме двама наистина почтени, мотивирани министри да си отиват от този кабинет, и то си отиват не защото не са се справили с работата си, не защото не са работили активно, а си подават оставките. Подават си ги заради това, защото не намират и парламентарна подкрепа за реформите, не намират и друга подкрепа, която им е нужна да ги провеждат.
Вярвам, че Вие днес ще получите нужното мнозинство, но по-важният въпрос, който мисля, че стои пред Вас, е: дали в бъдеще, когато наистина трябва да се правят смелите реформи, ще имате нужното мнозинство и дали тогава няма да има отмятане от подписа, както се случи онзи ден с някои колеги? Тогава вече за конкретните реформи, за което Ви призоваваме да бъдете активна и смела, от нас ще получите подкрепа и ние ще настояваме те да бъдат проведени. Да бъдат проведени по начина, по който обществото очаква, да бъдат проведени радикални, да бъдат проведени така, че наистина да имаме независим съд и отчетна прокуратура, а не да имаме безконтролност и съмнения за политическо вмешателство и кадруване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Славов?
Първа реплика – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Славов, хубаво е, че декларирате, че не знаете къде сте – в управлението, в опозицията, сърдити сте, исторически компромиси, Конституция… И опозицията Ви е виновна за това, което Вие заквасихте един път, докарахте го доникъде, втори път – голямо, историческо мнозинство. Пак сте недоволни.
И някаква група, някаква сектичка тук, в дясното пространство (шум и реплики), постоянно търси оправдание – не знам пред кого, щото няма нужда да се оправдавате, никой не Ви слуша (оживление), няма нужда, пред кого – за собственото си политическо безсилие и очевидна неопределеност: къде сте? В опозиция или на власт? Къде сте? (Оживление, шум и реплики.)
Вие не знаете къде сте, а искате да убедите хората къде сте. Мерси. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Миков, аз мисля, че ние доста добре знаем къде сме, но Вие всъщност с репликата си трябваше да отговорите на моя основен въпрос, който отправих към ляво и в ляво: защо онзи ден Вие подкрепихте разместването на квотите? До един гласувахте, до един сте гласували, вижте справката, „за”! Това е интересният въпрос, на който Вие не отговорихте. Хем сте „против”, хем подкрепихте това разместване, което е основният проблем и заради което хората говорят за подмяна.
Даже, ако искате, елате, ще Ви заведа на протеста пред Съдебната палата да поговорите и със съдиите, за да видите какво ще Ви кажат. Само че искам да Ви предупредя, че там заден ход и изход няма, така че като се отиде, се говори до последно! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да участват в разискванията?
Господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Тези дни много пъти се задаваше въпроса дали Движението за права и свободи ще подкрепи предлаганите промени в състава на Министерския съвет.
Аз мисля, че първо на този въпрос отговор трябва да дадат тези, които са избрали този кабинет, тези, които съставляват така нареченото „управляващо мнозинство, управляваща коалиция”, на която това правителство дължи своя мандат и шансът, който му е даден да управлява страната. За съжаление, ние виждаме, включително и от преди малко от направените декларации, че дори сред управляващата коалиция има колебания, има неопределеност, резерви по отношение на това дали ще подкрепят предлаганите от министър-председателя промени. Как можете Вие да очаквате тогава от опозицията подкрепа за нещо, за което Вие самите не сте убедени дали е правилно или не?
Движението за права и свободи в рамките на Четиридесет и третото Народно събрание от самото му учредяване се позиционира като конструктивна опозиция на сега управляващите – конструктивна опозиция, която декларира още в самото начало, че ще подкрепя всяка добра идея, всяка конструктивна визия за по-доброто развитие на страната и решаването на наболелите проблеми, като същевременно никога няма да прави компромис с онези идеи и принципи, които направиха България европейска демократична държава, които спомогнаха България да стане член на Европейския съюз и на НАТО.
Една от най-важните мисии, един от най-важните ангажименти, които цялото общество и нашите европейски партньори очакват и очакваха от това правителство, е да се продължи и да се доведе до успешен край така наречената „съдебна реформа”.
Ако си спомняте, в началото на мандата на Четиридесет и третото народно събрание беше гласувана от всички нас Актуализирана стратегия за продължаване на съдебната реформа.
За съжаление, година и половина след този акт, ние трябва да констатираме, че нищо осезаемо, нищо конкретно не се случи в посока продължаване на съдебната реформа с изключение на наскоро приетите от нас промени в Конституцията.
Въпреки непрекъснато декларираните като мантра намерения, ангажименти, обещания за съдебна реформа от страна на отиващия си екип на Министерството на правосъдието, освен, както казах, промените в Конституцията, нищо друго не беше внесено като ангажимент, като реална законодателна инициатива за въплътяване в реални параметри на това каква е визията на управляващите за съдебната реформа оттук нататък.
Спомняте си, че в началото на мандата беше внесен един Проект за изменение на Закона за съдебната власт от група народни представители от ГЕРБ, който беше изоставен. И оттогава от екипа на Министерството на правосъдието нищо – нито по отношение на организацията на съдебната власт, нито, което е още по-важно, ако приемем извиненията на екипа на Министерството на правосъдието, че те са чакали конституционните промени, за да внесат съответни изменения в Закона за съдебната власт, то поне можеше за година и половина да подготвят, да внесат и ние да приемем...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това би означавало в мандата на Четиридесет и второто народно събрание, господин Казак! Година и половина няма живот това Народно събрание! Смятайте по-точно месеците.
ЧЕТИН КАЗАК: Аз оставям на Вас точните математически сметки, госпожо Председател.
Поне можеха да внесат изменения в другите закони, най-вече процесуалните закони, които да доведат до ускоряване на съдебния процес, до решаване на наболелите проблеми във функционирането на съдебната система. И нищо от това не беше направено. Как искате тогава ние да дадем картбланш за продължаване на нещо, което не се е случило от самото начало?
Ние подкрепихме измененията в Конституцията и по този начин дадохме нашия ясен знак, че ние сме за съдебната реформа, но не по начина, по който се опитваше да я прокара министърът на правосъдието в оставка, защото съдебната реформа, както и реформата във всеки един друг сектор, за да се случи тази реформа, трябва да бъде – първо, добре обмислена, широка обсъдена и широко приета от всички заинтересовани страни било то политически партии, ако се очакват законодателни инициативи, било то професионални среди, тези, които са пряко засегнати от тези промени.
За да се случи тази реформа трябва да има диалог, трябваше да има диалог, който не се случи; трябваше да има ангажираност; трябваше да има отдаденост, трябваше да има въвличане на всички професионални гилдии, да се потърси широка подкрепа още от самото начало, а не да се опитваме на инат въпреки всичко и въпреки всички да прокарваме едни радикални идеи, които нямат нищо общо със сегашната конституционна рамка, която Великото народно събрание ни е завещало като действаща Конституция и разпределение на правомощията между Велико и Обикновено народно събрание.
Тези опити въпреки всичко и въпреки всички да се прокарат подобни радикални идеи естествено претърпяха своя крах и ние очакваме от новия министър да промени радикално подхода на Министерството на правосъдието в тази сфера, ако очаква нашата подкрепа, ако очаква нещата да се случат.
Ние очакваме от новия министър, ако бъде избран, да заложи на диалогичността, на търсенето на широко съгласие и най-вече ангажираност на всички заинтересовани страни, а не да се уповава само на подкрепата на една съсловна магистратска организация, а да потърси широката подкрепа на всички съсловия, всички гилдии в съдебната власт, да потърси подкрепата на всички политически сили и да предложи пакет от реформи, които да ни убедят, че след тяхното приемане нещата в съдебната власт ще се променят наистина към по-добро, а не към по-лошо.
Ние нямаме съмнения, нямаме критики към професионалните, експертни качества на предлаганата кандидатура. Тя има, разбира се, своите качества. Вижда се, че има административно-управленски опит, за съжаление, вижда се също така, че няма опит в съдебната власт. Това може да е и недостатък, може да е и позитив, стига човекът наистина да компенсира този недостатък с труд, с отвореност, с готовност за сътрудничество, съгласие и търсене на общо решение за продължаване на съдебната реформа.
Но след като виждаме, че в рамките на управляващото мнозинство и към настоящия момент няма ясна визия, няма обща идея, няма общ проект за това как да продължи тази реформа, след като виждаме, че дори сред радикалните реформатори има колебания, как може да очаквате, че ще подкрепим едно предложение, като явно самите управляващи не са убедени, че това е най-подходящият човек?! Затова няма да подкрепим така направеното предложение и ще очакваме, ако то бъде все пак прието, ще изискваме от бъдещия екип на Министерството на правосъдието един нов подход, който да ни убеди, че предлаганите реформи са правилните. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Казак? Няма.
Други народни представители?
Господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми вицепремиери, уважаеми министри, уважаеми колеги народни представители! Има направено предложение след подадената оставка на Христо Иванов от министър-председателя за нов министър на правосъдието в лицето на Екатерина Захариева.
От Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим кандидатурата, защото знаем, че това е най-правилното, което можем днес да направим, защото днешната подкрепа за кандидатурата, направена от министър-председателя Бойко Борисов, означава стабилност за правителството и за днешното управление. Всички ние сме свидетели и знаем, че днешното управление е без алтернатива.
Аз съм изключително впечатлен от заявеното от господин Миков, че те са последователна и постоянна опозиция на днешното управление, но искам да им благодаря за това, че когато има диалог, се намира и компромис, който е воден само и единствено от националния интерес.
Друг е въпросът за нашите партньори от Реформаторския блок, защото една малка част от тях заявиха принципната си позиция, че минават в опозиция.
Скъпи колеги, които минахте в опозиция, просто мястото Ви не е там, където в момента седите. (Ръкопляскания от ГЕРБ, БСП ЛБ и БДЦ.) Минете там, където е ясно изразената опозиция в лицето на БСП лява България, или независимите депутати, които седят на последните редове (шум и реплики), защото в политиката трябва да бъдеш последователен и искрен към избирателите.
Когато преди една година направихме днешния кабинет, който вече една година връща доверието към България, мога да Ви заявя категорично, че това, което направихме заедно в началния етап, има вече и своите резултати, а резултатите са видни – в началото на 2015 г. беше приета Стратегия за съдебната реформа; всички тези разговори, които се водеха през последните няколко месеца, доведоха и до конституционни промени, които полагат началото – за 2016 г. да имаме нови законодателни инициативи, които ще бъдат реализирани от новия министър на правосъдието.
Искам да благодаря на госпожа Екатерина Захариева, която има необходимия административен капацитет, че успя в краткото време след нейната номинация да проведе работни срещи с всички парламентарни групи, които формират днешното парламентарно мнозинство. Днес дори, доколкото съм информиран, проведе работна среща и с Българския демократичен център, за да могат и те да вземат своето правилно решение.
Аз съм убеден, че в предстоящите седмици и месеци тя ще бъде на разположение, при необходим, смислен дебат, да проведе работни срещи и с Движението за права и свободи, и с БСП – лява България, и с „Атака”, защото целите, които си поставя днешното правителство, е да търсим широка парламентарна подкрепа, за да можем да проведем реформите, за които всеки един от нас ежедневно говори.
Не смятам, че трябва да увеличаваме градуса на напрежението, и то точно днес, а трябва да дадем кредит на доверие на госпожа Захариева. Аз съм убеден, че с екипа на господин Борисов и всички министри, които днес са тук, те показаха, че имат капацитет и могат действително да постигнат планираните цели.
Всяко едно управление има и своите недостатъци, но повярвайте, че днешното правителство успя в рамките на тази финансова година да събере над 2 милиарда повече приходи от Приходната агенция. (Шум, реплики и смях от БСП ЛБ.)
Мога да заявя, че отборът, който има днес България, е най-доброто, което можем днес да имаме като управление, и то е без алтернатива, и Вие го знаете много добре, защото само преди месец и половина българските избиратели казаха, че това е правилната политика и правилното правителство, което страната ни има днес. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Цветанов? Няма.
За изказване думата има госпожа Ташева, след това господин Кенов, господин Делчев, господин Кадиев. (Голяма част от депутатите от ГЕРБ и някои от ДПС и БСП ЛБ напускат залата. Госпожа Екатерина Захариева също напуска залата. Шум и реплики.)
Колеги, дадох думата на госпожа Ташева. (Шум и реплики.) Моля Ви, без движение в залата! (Шум и реплики.)
Колеги, моля за ред в залата!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Номинацията на Екатерина Захариева за министър на правосъдието разкрива фаталния дефицит на професионализъм и държавничество у този, който я е номинирал. Той ни предлага министър на правосъдието, ерго председател на Висшия съдебен съвет, ерго ръководител на съдебната реформа, да стане лице, което никога през живота си не е написало мотивите за нито едно съдебно решение.
Номинацията на Екатерина Захариева е подигравка с гилдията на българските магистрати, сред които има много достойни хора, които биха могли и заслужават да заемат този пост. Чрез нея обаче в изпълнителната власт триумфално влиза президентът Росен Плевнелиев, който в битността си на строителен предприемач е съдружник със съпруга на Екатерина Захариева – Ангел Захариев. Тук няма конфликт на интереси, тук има пълна хармония на интересите – задкулисните интереси, разбира се.
Чрез нея в изпълнителната власт триумфално влиза и един олигархичен кръг капиталово-медийно каолиново-винарски. Това не е избор на министър на правосъдието. Това е просто недостойно, задкулисно овладяване на властови позиции.
Защо е избрана тя все пак? Защото както беше казано тук от някои други оратори, ако прочетем нейната биография, виждаме, че тя много бързо е напуснала попрището на юриста. Очевидно там няма качества, за да постигне определени успехи, но за сметка на това е демонстрирала силна политическа непретенциозност и вървящата успоредно с нея партийна многовалентност. Тя е била разглеждана и одобрявана в политическите кабинети на НДСВ, ДПС и ГЕРБ, а после на Президента. Тоест тя е извървяла пътя на фаворитката.
Естествено е, че тя не може да бъде министър на правосъдието. Тя не може да стои на едно равнище с българските магистрати, сред които има хора, с които всяка нация би могла да се гордее. Тя не е нищо друго, освен поредното въплъщение на войнстващата посредственост, която започна още от първите дни на влизането на Борисов във властта през 2009 г. Неслучайно тогава се роди пейоративът „калинки”, неслучайно тогава се роди пейоративът „котараци”.
Тя обаче напълно потвърждава биполярното разстройство в управляващите опозиционери, които оправдаха с поведението си квалификацията „психодесни”.
Желая Ви успехи в назначаването на фаворитки, секретарки и други момичета във властта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли реплики? Няма.
Давам думата за изказване на народния представител Стефан Кенов.
СТЕФАН КЕНОВ (БДЦ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа вицепремиери, дами и господа министри, уважаеми колеги! Ние от Партия „Български демократичен център” ще подкрепим персоналното предложение за министър на правосъдието.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Има си хас!
СТЕФАН КЕНОВ: От преждеговорившите се чуха някои неща, които направиха впечатление по отношение на всеобщата подкрепа на Стратегията за съдебната реформа. Искам да Ви припомня, че в самото начало ние бяхме единствената парламентарна група, която не беше съгласна с тази Стратегия. Смятахме, че тя е непълна и че не е обвързана със срокове и начини на финансиране. В крайна сметка ние подкрепяхме всяко разумно предложение, внасяно в тази зала, свързано с тази съдебна реформа. Участвахме активно и при внасянето на промените в Конституцията, и при тяхното приемане. В цялост нашата парламентарна група подкрепи промените в Конституцията.
Правителството и в частност министър-председателят постигнаха според мен невероятен успех, като постигнаха този парламентарен консенсус – 189 гласа не е малко постижение. Това беше направено и от правителството, и от ръководството на най голямата парламентарна група. България има нужда от повече въпроси, по които може да бъде постигнат такъв консенсус. Говоря от името на моите осем колеги, които са членове на Партията „Български демократичен център”. Винаги, колеги – във всички части на залата, можете да разчитате за Вашите конструктивни предложения на нас. Ние сме готови да подкрепим и предложенията, за които говорихме с госпожа Захариева – и по отношение на Закона за съдебната власт и кариерното развитие, и за процесуалните закони, Закона за вещите лица, и да бъдем нейна подкрепа в бъдеще при приемане на бюджета на съдебната власт и в частност бюджета на Министерството.
По отношение на личността на госпожа Захариева – аз и моите колеги мислим, че тя е достатъчно подготвен човек за министър на правосъдието. От някои колеги се чу, че ние, юрисконсултите, които сме работили за държавата, не сме достатъчно на нивото на съдебната власт, но в крайна сметка ние сме защитавали държавните интереси като правоспособни юристи. Юридическият факултет на Софийския университет не е единственият факултет в Република България (реплика на народния представител Валери Жаблянов). И за щастие, господин Жаблянов.
Госпожа Захариева може и има възможността да довърши съдебната реформа. Приемете днешното ни гласуване – гласовете „за”, като вот на доверие за добре започналата съдебна реформа. Имате уверението ни, че оттук нататък ще имате нашата подкрепа. Благодаря. (Ръкопляскания от БДЦ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Кенов.
За изказване има думата господин Димитър Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми вицепремиери, уважаеми министри, уважаеми колеги народни представители! Само преди два дни приключи гласуването на конституционните промени, с които голяма част от Реформаторския блок показа, че ние сме последователни. Да, ние застанахме зад историческия компромис, колкото и да не го оценявахме като дълбоката съдебна реформа, след това отстояхме на подписите си на второ четене и подкрепихме старото разпределение на колегите, и накрая, гласувахме на трето четене със „за” окончателния текст, с което подкрепихме 90% от предложенията, под които ние си бяхме сложили подписите. Но да кажем, че на това в сряда му беше сложена точка. Да кажем, че в сряда беше сложена точка на първото изречение на съдебната реформа.
И сега на всички нас е ясно, че съдебната реформа не е приключила. Тя едва сега започва. Всъщност чрез промени в законодателството ще бъде постигната така желаната съдебна реформа не само от нас – от дясно, а и от хората, които протестират на улицата, от медиите, от цялото българско общество.
Законът за съдебната власт е много голямо предизвикателство, с което новият министър на правосъдието ще има задачата да се справи. Всъщност там трябва да влезе изискването за явно гласуване, което мисля, че беше до някаква степен подкрепено от тази пленарна зала с отпадането на тайното гласуване на Конституцията. И това виждаме като една от спешните задачи на министъра на правосъдието. Но там има и много други въпроси, които тепърва ще трябва да бъдат решавани – например по какъв начин ще се вземат решенията в съдилищата, по какъв начин ще се вземат решенията във Висшия съдебен съвет, как точно председателите остават по отношение на техния статут. Това предстои да бъде решено със Закона за съдебната власт. Дали председателите на съдилищата ще бъдат както в момента и ще генерират скандали, или те ще станат под някаква форма пръв сред равни и ще вземат решения демократично заедно с останалите съдии?
Все пак трябва да си даваме сметка, че министърът на правосъдието не е всевластен. Очакванията по отношение на него са много по-големи, отколкото той може да направи и отколкото има правомощие. И това е правилно, колеги. Всъщност въпросът за корупцията в съдебната система, въпросът, който всеки път изниква, когато чуем „Янева гейт”, когато чуем „Красьо черния” или някой от тези скандали, е много по-важен от всички други въпроси. Тук министърът на правосъдието може да няма тези правомощия, които на нас би ни се искало да има, за да реши тези проблеми, но той е лицето на правосъдието. Той (или тя) съответно е човекът, които трябва да задава тона в съдебната система, който трябва да бъде генератор на реформите. Затова борбата с корупцията там ще е основната задача, която ние ще изискваме от министъра на правосъдието. Всъщност и борбата с корупцията в съдебната система, и работата по Антикорупционния закон, надявам се, новият министър на правосъдието да вложи достатъчно усилия и заедно с вицепремиера Меглена Кунева, която е основен генератор на борбата с корупцията и тези инициативи в Народното събрание, които предстои да бъдат внесени, със съвместни усилия да постигнат добър резултат, който не успяхме да постигнем през месец септември и заради който ще бъдем критикувани в Доклада.
Стигам до най-важната точка – точката за сроковете.
Колеги, новият министър на правосъдието ще има много кратки срокове. Ние сме ги задали в Конституцията – в Преходните и заключителните разпоредби. Четири месеца за разделяне на Висшия съдебен съвет е много кратък срок. За всичко останало също сроковете са кратки, защото през месец януари има доклад на Европейската комисия. България няма какво повече да чака.
Отговорността по отношение на дълбоката съдебна реформа и краткостта на сроковете ме предизвиква да поздравя госпожа Захариева за куража, който има, и да кажа, че голяма част от Реформаторския блок ще я подкрепи в усилията, защото ние не разбираме какво значи да не даваме доверие в аванс.
На проблемите се търсят решения. Решението сега е да бъде избран министър на правосъдието, който да продължи усилията в посока на правене на съдебна реформа; да ги продължи, да ги задълбочи, да ги ускори. Затова с голяма надежда ще подкрепим министъра на правосъдието и призовавам всеки, който се опитва да се извинява – тук гледам, главно в централната част – който се опитва да се извинява с Реформаторския блок, че няма да гласува за определен министър или за определена политика, да не го прави. Взимайте решенията си самостоятелно, както и ние правим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Делчев.
За изказване думата има народният представител Георги Кадиев.
Има ли желание за други изказвания?
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Винаги, когато още като дете съм гледал към политиката и към министрите в България, съм си представял, че това са хора, които са ужасно образовани, ужасно морални, ужасно качествени, най-доброто от най-доброто, каймакът на обществото!
Затова, когато получихме предложението за министър на правосъдието, си зададох следните въпроси: първо, какви са личните качества на госпожа Захариева?
Второ, какъв е политическият сигнал, който се изпраща с тази кандидатура?
Тъй като не съм от тази гилдия и никога не съм работил с нея, си позволих да запитам хора, които са работили с нея. Това не е представителна извадка, разбира се, вероятно има и други хора. Искам да Ви прочета, като ги помолих да гласуват „за”, „против” или „въздържал се”, както гласувахме за Конституцията...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Кадиев, имате 30 секунди.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: За 30 секунди нищо няма да кажа. Мога ли да получа удължаване на времето?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма накъде повече.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: За 30 секунди единственото, което мога да кажа, господин Председател, е, че нямаше нито един глас „за”. Имаше много гласове за това колко слабо юридически е подготвена госпожа Захариева, как толерира посредствеността и как няма да направи никаква реформа. Политическият момент е, че по този начин всъщност вкарвате президента в модела „Кой”, който ни управлява в момента. Спасявате се от това той да свали доверието от това правителство, както го направи с предното правителство – на Орешарски, и което всъщност би трябвало да направи. Този парламент и това правителство вече изчерпаха мандата си. Те спряха с реформите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Най-доброто, което може да се направи в момента, е отиване на избори.
Госпожо Захариева, ако аз съм на Вашето място, никога не бих се качил на този влак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Вие с Вашето участие всъщност ще закрепите този модел. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Реплика?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Кадиев, започнахте интересно, много Ви моля, продължете! (Шум, възгласи и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това не е реплика.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (встрани от микрофоните): Реплика е, как да не е реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не е реплика. Никакво несъгласие не сте изразили с това, което каза...
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Добре, мога да Ви кажа, господин Кадиев, започнахте интересно, не можахте да довършите нещата.
Не разбрах точно какво има в извадката, която Вие искахте да кажете. Интересува ме, защото от това ще зависи моят избор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Ще Ви прочета няколко изречения.
Госпожо Захариева, извинявам се, че са нелицеприятни, но Вие трябва да ги чуете и е хубаво, че сте в залата. „Посредствен юрист и слаб администратор. Недоказала се, слаба биография. Никакви лични заслуги”. Повтарям, това са хора, които са работили с Вас, не са Ви гледали по телевизията. „Недиалогична, авторитарна, не търпи чуждо мнение. Абсурдно е да се говори, че тя ще продължи реформата. Ще прави каквото й кажат. Видимо, ще й казва Бойко Борисов. Вече е заявила, че ще реже от проекта на Христо Иванов за Закона за съдебната власт”.
Госпожо Захариева, Вие трябва да се борите с корупцията. Това е една от основните черти на министъра на правосъдието.
Само за последната седмица имаше поне три скандала за корупция. Единият скандал седи до мен, вдясно – госпожа Танева, чийто съученик, видите ли, е единственият участник в обществена поръчка за доставка на джипове за 200 хил. лв., всеки един джип, на горското стопанство – да возили, моля Ви се, шейхове от летището до ловното стопанство. Лъжа и измама!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Това вече не е реплика.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Господин Цветанов, който отсъства тук, даде изключително арогантното обяснение, че в България всички сме съученици. Едно време Иван Костов казваше, че всички сме братовчеди, сега изведнъж всички станахме съученици. Вие как ще се борите с тази корупция? Как ще накарате госпожа Танева да си подаде оставката, защото тя друго не заслужава освен това? (Реплики, възгласи от ГЕРБ.)
Вчера казахте една фраза – че няма да делите магистратите на силни и слаби, на лоши и добри. Как ще делите магистралите, питам? Защото за последната седмица една национална компания за стратегически проекти раздаде магистрала „Хемус” за 800 млн. лв. на две фирми: едната, свързана с Делян Пеевски, другата – свързана... (председателят изключва микрофона на оратора. Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
Какво стана, господин Председател? Прекъснахте ли ме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Още не. Все още не, но ако продължавате в този дух...
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Докато ние тук си говорим за Конституция и сменяме някакви министри, те си раздават стотици милиони. Вие как ще спрете тази корупция? Ето това искам да знам.
Колеги, днес не гласуваме министър на правосъдието, днес всъщност гласуваме вот на доверие или недоверие на това правителство. Всеки един от Вас, който подкрепи госпожа Захариева, всъщност подкрепя този, същия корупционен модел. Това всеки един от Вас трябва да го знае. Не е това начинът, по който да се преборим. Има един-единствен начин, съжалявам, че го казвам, не че го искам – нови избори. Това е положението! Неизбежни са! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Думата поиска министър Танева.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Тъй като бях лично обвинена от господин Кадиев, извинявам се на всички народни представители за това, че вземам думата и отнемам частта на дебата, но няма как да не отговоря на това.
Уважаеми господин Кадиев, чии интереси защитавате с тези въпроси?
Първо, Министерството на земеделието и храните не е възложител по тези обществени поръчки.
Второ, да, има две такива от държавни горски предприятия, които са правили и по Вашия мандат, и кандидатът, и спечелилият е същото лице, което е предоставило този джип, независимо той чий собственик е и имал ли е някога някакви познанства с моята личност. И по Вашия мандат – миналата година.
Трето, направете си труда да проверите останалите обществени поръчки, на които възложител е Министерството на земеделието и храните, за да видите колко милиона лева са спестени тази година, с които в момента разплащаме задължения, с които влязохме в мандат – от 2014 г. Така че, когато говорим, уважаеми господин Кадиев, с когото съм имала перфектна комуникация до момента, трябва да гледаме фактите, а не това, което искаме да гледаме.
Драмата не е ли за съвсем друга обществена поръчка, обявена от горските стопанства, в които цената – максималната, на която е обявена, е 30% по-ниска от тази, на която е купувана по Вашия мандат?! (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата за изказване има господин Румен Йончев. (Народният представител Георги Кадиев иска думата за лично обяснение и се приближава до трибуната. Реплики, възгласи, оживление.)
Господин Кадиев, седнете си на мястото! (Реплики, шум.)
Думата има господин Йончев.
Ако аз водех към този момент, щях да Ви прекъсна, че излизате извън темата на дебата.
Господин Йончев, ще говорите ли, или не?!
ГЕОРГИ КАДИЕВ (встрани от микрофоните): Госпожо Председател, имам ли право на лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (встрани от микрофоните): Защо нямам право на лично обяснение?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма да влизаме в дебат, който е извън дебата на точката, която върви в момента!
Слушаме Ви, господин Йончев.
РУМЕН ЙОНЧЕВ (БДЦ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми министри, уважаеми колеги! Преди да говорим за кандидатурата на госпожа Захариева, е редно да си дадем сметка как стигнахме до днешната промяна в Министерския съвет. Това е основата, на която трябва да стъпим. Знаете, че само преди малко повече от година този кабинет беше съставен, като властта всъщност управлението на ГЕРБ стъпи върху трикрако столче с трите крака – Реформаторски блок, Патриотичен фронт и АБВ.
Неминуемо под тежестта на властта краката започнаха да пукат и да се чупят, като крайният резултат, бъдете сигурни, ще бъде подравняване към най-късия крак. Така ще бъде и по-стабилно управлението. Само такава конструкция може да бъде стабилна. В процеса на това пукане и чупене ние трябва да си дадем сметка, тоест правителството, министър-председателят, управляващите партии трябва да ни кажат кой министър чий е, защото тук стои много сериозно въпросът за отговорността. Кой носи отговорността оттук нататък за министрите в правителството и за онези, които ще влязат оттук нататък в Министерския съвет? Ние, първо, не чухме този анализ от страна на Министерския съвет и от министър-председателя – от оставащите министри кой коя партия представлява, и чак тогава да стигнем до кандидатурата на госпожа Захариева.
Очевидно е, че нейните професионални качества не навеждат на мисълта за сектор „Правосъдие”, колкото и да са безспорни. В същото време тя не е единственият министър, който няма отношение към ресора, който ръководи, и това е нормално, когато министрите са политици, излъчени от политически партии. Няма нищо страшно и нещо ненормално в това – както госпожа Бъчварова поема отговорността за един ресор, ясно, като член на ръководството на ГЕРБ и ГЕРБ носи отговорността за това управление.
За нас е важно да знаем кой и чия кандидатура е госпожа Захариева. Вчера научихме, че я подкрепя президентът, което е много странно и много необичайно в такива случаи. Дали президентът влиза в правителството? Дали това е някакъв плавен преход към служебно правителство? Защото сме свикнали да виждаме госпожа Захариева в служебни правителства. (Реплика от ГЕРБ: „Натам вървят нещата”.)
Ние, народните представители от Народен съюз – част от Парламентарната група на БДЦ, не виждаме причини да подкрепим тази кандидатура, без да са изяснени тези основни факти: кой ще носи отговорността за съдебната реформа оттук нататък – ГЕРБ, Реформаторският блок, коя коалиция, какъв е съставът, който ще застане зад действията на госпожа Захариева? Това е много важно, защото в противен случай отново ще се наложи премиерът да обикаля парламентарните групи и да търси подкрепа за следващите стъпки в съдебната реформа.
Именно затова отново подчертавам: народните представители от Народен съюз няма да подкрепят кандидатурата на госпожа Захариева. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БДЦ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Йончев? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Кънев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура на господин Кадиев по начина на водене.
Заповядайте, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е във връзка с това, че не ми дадохте възможността да се защитя от думите на госпожа Танева.
Госпожо Танева, Вие дойдохте...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Към мен, към мен, към мен, не към госпожа Танева!
ГЕОРГИ КАДИЕВ: ...не за да се обяснявате... (Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Ще Ви отстраня от залата, ако не се подчините на решението ми! (Народният представител Георги Кадиев продължава да говори при изключени микрофони.)
Господин Кадиев, за оспорване и неспазване на разпоредбите... (Народният представител Георги Кадиев продължава да говори при изключени микрофони.)
Господин Кадиев, последно изречение – не ме предизвиквайте!
Господин Кадиев, отстранявам Ви от пленарното заседание днес! (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи: „У-у-у!” от дъното на залата, шум и реплики.)
Господин Кънев, имате думата.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Първо, искам да отбележа, че в решението за избор на госпожа Захариева за министър на правосъдието няма нищо лично. Твърде много започнахме да обсъждаме конкретния човек при много важен политически въпрос. Не е личен този вот, той е за правителството и за съдебната реформа. Не можем да не отбележим, че има специфика на досегашната кариера на госпожа Захариева и тя е по един нелош начин да заема постове, за които не е имало други кандидати (възгласи от ГЕРБ: „Еее!”), и два пъти, в две служебни правителства да бъде служебен министър, води до два политически извода. Първият е, че ГЕРБ нямат кандидат за министър на правосъдието и човек, на когото да заложат, да възложат политическа отговорност за провеждане на реформа.
Вторият е, че в държавата няма достатъчно стабилно решение на тежка институционална криза. Назначаването на двукратен служебен вицепремиер една година след съставяне на правителството е знак за наближаващи предсрочни избори. И да си го признаваме, и да не си го признаваме, всички знаем, че е така. Няма стабилно решение на тежка институционална криза, защото в България положението е такова, казано съвсем просто: няма реформи – няма стабилност. Няма такъв филм: стабилност без промяна в България.
Държавата ще рухне! Публичните финанси ще рухнат! Икономиката ще рухне под тежестта на огромна партийна администрация, многократно по-голяма от тази на 9-милионна България от края на 80-те години, и което е по-лошо – трайно вече значително пό партийна от тази на тоталитарната партийна държава от края на 80-те години. Това не е обвинение към една партия. Това е обвинение към всички управлявали и управляващи партии.
Държавата ще рухне и под всеобхватна политическа корупция, за която друг начин за борба, освен ефективно, независимо правосъдие, не е измислен и няма да бъде измислен в демократичните общества. Това общо усещане за нестабилност се подхранва от факта, че днес изборът ще бъде направен успешно, ще бъде направен с помощта на три сцепени парламентарни групи – три основни парламентарни групи няма да гласуват единно, както гласуваха при избора на правителство, две от тях, тогава единно „за”, една – единно „против”. В момента вече има преконфигуриране на парламентарното мнозинство на база на разделени парламентарни групи. Ние видяхме... (Реплика от ГЕРБ: „Това е Ваш проблем”.)
Да, наш проблем е! Ооо, не търсете от мен тези обвинения към ГЕРБ, че цепи другите партии, аз съм последният човек, който ще се оправдава с другиго. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Фактът е налице. Ние видяхме при гласуването на Конституцията, че БСП ЛБ също може да се цепи и нищо чудно в близко бъдеще значителна част от групата на левицата също да е на разположение да поддържа политиката на правителството, както видяхме при Конституцията, стига това да е политика на запазване на статуквото, а не политика на реформите. Над 200 гласа са налични за подкрепа на такава политика.
Що се отнася до реформите, нашето доверие, колеги от ГЕРБ, е изчерпано. Казах го и по време на дебата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Или нека да се обърна към бъдещия министър на правосъдието лично – доверието е твърде малко, за да се дава назаем. На доверието и на подкрепата на Демократи за силна България Вие ще можете да разчитате, ако и когато влезете в истинската битка, ако и когато започнете истинската реформа, или казано по друг начин, Вие няма да получите гласовете ни днес, но когато Ви оставят сама в боя, когато кошарата тук е празна, както беше празна за Христо, тогава ще получите нашата подкрепа! (Ръкопляскания от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Госпожа Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа вицепремиери, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кънев, Вашата партия беше създадена с разцепление, Вие разцепихте СДС – вземахте активите, оставихте пасивите.
Другото, което е, след като сте в опозиция и говорите за партийни назначения и раздута държавна администрация: защо не изтеглите всичките си кадри, които по Ваше настояване(ръкопляскания от ГЕРБ) ние назначихме в държавната администрация, в областните администрации и навсякъде? Как сте в опозиция, а сте в управлението? (Шум и реплики.) Защо говорите в един глас с ДПС за избори? Нали сте опозиция на ДПС? Нали искате да пришиете ДПС към ГЕРБ? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нали всичките Ваши изяви по медиите са, че ГЕРБ и ДПС са заедно?
Нима не Вие постигнахте историческия компромис, когато отидохте на колене пред господин Доган… ааа, Местан? (Смях, оживление, ръкопляскания.) Докога ще слушаме тези глупости от тази трибуна? Когато се правят реформи, трябва да се говори ясно, точно и да се бориш! Не може когато са ти приети 9 от 10 предложения, а те не са само и Ваши, да се обърнеш като малко детенце да тропаш с крака, детенце, на което са му отнели камиончето, и да се сърдите! Трябва да вървите напред! (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.) Трябва да давате възможност на хората си да се изявяват!
Вярно, Вие нямате едно общо ръководство в Реформаторския блок. Но аз виждам страшно много хора от Реформаторския блок, които са честни, почтени и наистина искат да работят за реформата. Не бива да се работи само за един човек, трябва да се работи за реформата! Трябва да се работи за България! И тук, от тази трибуна и колегите от БСП много пъти се опитват да излизат и да говорят от името на българските граждани – да, ние всички тук сме представители на българските граждани и трябва да се държим отговорно. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
И ако наистина искаме да имаме реформа, трябва да бъдем единни, а не да се ритаме по кокалчетата! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втора реплика – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители!
Уважаеми господин Кънев, аз бях огорчен от това, че чух от Вас лоши думи за кандидата и наш колега госпожа Екатерина Захариева. Признавам, че не очаквах това. Ние сме колеги от едно поколение и си знаем и професионалният опит, и професионалните възможности. Колегата е достоен юрист с опит, който не заслужаваше това отношение.
Огорчението ми е свързано и с това, че през последната година в работата ни по законопроекти в много случаи – в много случаи, колегата изцяло е подкрепяла Ваши правни идеи и тези. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За трета реплика – господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Кънев, може би на пръв поглед хората ще кажат: ето, страхотно, Блокът се разби, ДСБ излязоха в опозиция или нещо подобно, тъй като все пак запазвате Вашия властови потенциал.
Но от моя гледна точка и от гледна точка на колегите смятам, че това е лошо за едно управление, когато се крепи на две партии, които са подписали коалиционно споразумение. С голямо огорчение мога да кажа, че случилото се за последните няколко седмици и този политически, донякъде евтин сценарий не подхожда и не отговаря на сериозността, заради която сме се събрали в тази сграда и това, което преди една година с много усилия, с много пот на челото успяхме да направим като обща кауза, обща цел, общо мнозинство. Всяко едно разделение в момента не е подходящо и няма да доведе до нищо позитивно, когато говорим за реформи, за стабилност, за външните негативни фактори, пред които нашата страна е изправена.
Много си мислех дали да го кажа, но ще го кажа като реплика – да Ви припомня един от Вашите мотиви преди една година да останете в парламента, а да не отидете в изпълнителната власт. Това беше, за да можете да останете в Народното събрание, за да можете да намерите необходимото, да осъществите законодателни реформи, да осигурите необходимото мнозинство за тях, защото знаем, че една Конституция не се променя с обикновено мнозинство, а с квалифицирано. Следователно за една година, тъй като Вие не успяхте, внесохте едни предложения, казахте, че ако не са те, няма да са никои и в крайна сметка от моята гледна точка излиза, че Вие сте се провалили в това, което обещахте да осигурите преди една година – необходимото мнозинство за промени както в Конституцията, така и в други важни секторни закони. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Така че според мен трябва да погледнете малко в себе си –какво сте направили за една година, а не да се държите като… Просто, неподхождащо на един истински лидер на политическа партия, която е в управлението. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Кънев.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Ще пропусна личните квалификации. Те нямат никакво значение.
Политическият неуспех да се проведе конституционната реформа във вида, в който я внесоха 182-ма, ако не се лъжа народни представители, начело с председателя на парламента госпожа Цачева, а не съм я внесъл аз, е много сериозен неуспех. Актът на оттегляне от управляващото мнозинство не е акт на триумф, а на констатация, че в настоящия парламент сериозни реформи няма достатъчно воля да се проведат. Така че тук сте прав, господин Ненков – напълно сте прав.
По отношение на това, че Движението за права и свободи иска избори, казвам, че правителството с тази номинация дава зелена светлина на предсрочни избори – това са две напълно различни неща. Ние винаги сме искали стабилност, която се постига чрез ускорени реформи в сегашното състояние в България. Нашето мнение, което господин Местан сигурно би оспорил, е, че ДПС иска съвсем друг вид стабилност – такава, която гарантира, че реформи няма да се случат и такава, каквато изглежда, че настоящият парламент все повече и повече осигурява. Така че зад искането на ДПС за предсрочни избори виждам неприкрито задоволство от днешната констелация на българския парламент и от днешното предстоящо гласуване с разцепените парламентарни групи, за които говорих.
Лоши думи, господин Кирилов, аз не съм казал и няма да кажа за госпожа Захариева. Казах, че личното отношение тук няма никакво значение. Политическата й кариера обаче е показателна. Дай Боже да ни опровергае и, както казах, ако ни опровергае, ще види как ще се стопи тогава конюнктурната нереформаторска политическа подкрепа, на която днес ще се радва. Защото това са реалностите в българската политика и в българския парламент. Ако тя е служебен министър на правосъдието, който трябва да добута реформите дотам да не спират еврофондовете и да добута ГЕРБ до избори с образ на партия с желание да реформира правосъдието, това е една задача.
Ако иска да бъде министър с амбициозен политически дневен ред, което да остане в историята като успешен реформатор, защото досега в това Министерство имаме само един реформатор – в лицето на Христо Иванов и той остана като неуспешен, като борец, като биткаджия, който не можа да се пребори и достойно се оттегли. Това вече за госпожа Захариева е съвсем друга дума.
И последно, защото времето свърши, никога, никога няма да чуете от мен да разглеждам хора на експертни позиции като партийни назначения. Това, за съжаление, не е наш приоритет, не сме правили, няма да правим партийни назначения! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение от господин Местан. (Народният представител Цветомир Михов иска думата по начина на водене.)
Личното обяснение е веднага след приключването на репликите и дупликите. След това имате процедура по начина на водене. А след това господин Ерменков.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа министри! Понеже диалогът между госпожа Караянчева и господин Радан Кънев се структурираше около моето име, аз имам две лични обяснения.
Госпожо Караянчева, така като ме гледате, изглеждам ли Ви на прокажен?
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Не? Тогава какво противоестествено виждате в диалога, който бих имал и с Вашия лидер, и какво неестествено виждате в диалога, който имахме с господин Радан Кънев? Истината е, че този диалог направи възможна втората редакция на Проекта за Конституция и в сряда този проект беше завършен успешно в нейната конституционно допустима форма.
Нашият спор с господин Радан Кънев ще продължи за това дали бяха възможни другите предложения. Според нас не заради конституционното ограничение, а според тях те са били възможни.
И към Вас, господин Кънев. Движението за права и свободи смята, че има обективна необходимост от предсрочни парламентарни избори не за да спре реформите, а точно обратното – защото това правителство, въпреки мантрата за стабилността, не е в състояние да генерира реформи. Вашето излизане от властовата формула е най-категоричното доказателство, че това не се случва, с една малка разлика – не само в частта за съдебната реформа, а въобще. Това не е управление на реформите, това е управление на говоренето за реформи. Думата „реформа” отдавна загуби собствения си смисъл, а без реформи няма развитие, без развитие няма стабилност, ерго управлението Ви е обречено на неуспех!
Изборите вече са необходимост! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура по начина на водене – господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя процедура по начина на водене.
Мисля, че нарушихте Правилника в момента, когато дадохте думата на господин Кънев, тъй като поне доколкото видях на мониторите, времето за изказвания на независимите депутати приключи още след изказването на господин Кадиев. (Ръкопляскания от ГЕРБ). И ако господин Кънев упорито отказва да седне на последния ред при колегите независими депутати, това по никакъв начин не му дава право да отнема от времето на Реформаторския блок. Гледам, че колегите искат да се изкажат, а той отнема от тяхното време.
Затова Ви моля, бъдете по-стриктна при съблюдаване на Правилника. Благодаря. (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Михов, не споделям Вашето разбиране, тъй като от Групата на Реформаторския блок единствената надлежно поставена, по съответния ред на нашия Правилник, оставка е тази на господин Гроздан Караджов, който заяви и тя беше обявена в пленарната зала, че напуска като председател Комисията, която той ръководеше.
Всичко друго за мен са медийни изяви, след като не са придвижени като процедура в Правилника ни.
Слушаме Ви, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене, защото тук в последно време, последните няколко минути ставаме свидетели на нещо, което е срамно за българския парламент, а Вие не го предотвратявате.
Ние сме се събрали днес и имаме като точка първа приемане на оставка и избор на нов министър на правосъдието. Това, което се случва тук, е изкарване на мръсното бельо на управляващите кой, защо, какво, къде и как е назначил, кой на кого и как е обиден, кой и заради какво е бил във властта и заради какво си е отишъл. Нека не се учудваме защо българският народ започва с все по-голямо недоверие да се отнася и към парламента, и към управляващите.
Колеги, уважавайте себе си! Госпожо Председател, уважавайте парламента и не допускайте махленски скандали от трибуната на Народното събрание! Нека да говорим по същество! (Шум и реплики.)
Всичко останало показва и доказва, че в българския парламент и в управляващото мнозинство управляват не принципите, а интересите. (Единични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата за изказване има господин Зеленогорски.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ (РБ): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа вицепремиери, министри, колеги! Очевидно е, че Реформаторският блок е интересен за българското общество. Очевидно е, че при нас има тълкуване на това по кой път трябва да постигнем целите си. Уверявам Ви, че целта ни е една, а тя наистина е модерно общество, ефективна съдебна реформа, антикорупционно законодателство и България да постигне това, което заслужава – да имаме поне средноевропейски стандарт и средноевропейско качество на живот. Това е постигано през годините, убеден съм, че можем да го постигнем и сега!
Честно казано, на мен ми е неприятно, когато част от моите съратници говорят по един и същи начин с опозицията в момента тук. Уверявам Ви, че ще направя всичко възможно Блокът да е единен и да докажем, че можем да постигнем целите си, защото според мен това е очакването и на обществото, а и на хората, които ни подкрепят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля по темата, господин Зеленогорски. Към това ме прикани да следя господин Ерменков.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Да.
Продължавам по темата.
Нашите усилия след гласуването на промените в Конституцията, някои оценяват това като твърде малка крачка, ние я оценяваме като малка, но важна крачка. Ние направихме девет предложения, от които осем бяха приети. Честно казано, при всички случаи винаги можеш да очакваш повече и повече, и повече, но по добре, както се казва, врабче в ръката, отколкото орел в небето. Политическата ми практика ме научи, че вместо героични пози и силни думи е добре да работиш бавно, ден след ден в една посока и да постигаш целите си.
Точно в този смисъл смятам, че промените в Конституцията и последващите от тях промени в Закона за съдебната власт, в процесуалните закони, антикорупционното законодателство, включително в областта на правосъдната система, са от изключително значение. Това би могло да стане само по един начин – начело на Министерството на правосъдието да застане човек, който според мен има смелостта и волята – затова аз ще подкрепя и поздравявам госпожа Захариева – да продължи този път!
В дискусията вчера чух, че тя ще продължи по линията на Христо Иванов. Тук искам да кажа, че оценявам високо усилията на господин Христо Иванов. Убеден съм, че много от нещата, които той предложи на българския парламент и на българското общество, са важни и полезни. Аз лично бих се надявал госпожа Захариева да продължи по тази линия – за ефективна съдебна реформа, защото силно бих се надявал след една година значима част от българското общество вече да вярва в съдебната система в България.
Да, зная, че има колеги, които биха искали всичко да се случи сега, на момента. Преди двадесетина години аз бях отново народен представител тук. Тогава в ОДС имахме значително мнозинство от 137 гласа. Може би тогава трябваше да случим онази значима, очаквана реформа с голямото политическо доверие, което имахме. Не се случи. Надявам се обаче сега да се случи, но да се случи с повече дипломация и с повече осъзнаване на това колко е важна, детайлна и колко търпение трябва да има в юридическата общност и в политическите среди, за да се случи всичко това.
Ще приключа със следното. По-голямата част от народните представители в Реформаторския блок ще подкрепи кандидатурата на госпожа Захариева.
Уверявам Ви, ще направя всичко възможно след парламентарната ваканция Реформаторският блок да бъде единен и все по-често да има единни позиции. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Зеленогорски? Няма.
Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Не.
Госпожо Захариева, желаете ли да споделите нещо с народните представители? Да.
Заповядайте.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители! Първо, бих искала да благодаря за гласуваното ми доверие от министър-председателя и от политическите партии, или част от тях, макар и разделени, които изразиха днес и в предишните два дни в консултациите, които извърших с тях, подкрепа за моята кандидатура.
Давам си ясна сметка, че поемам този пост и отговорността за поемането му е огромна. Постът, някой каза и съм изцяло съгласна с него, мисля, че беше господин Делчев, че постът на правосъден министър е натоварен с огромни очаквания, за съжаление, малка част от тях са свързани с реалните му правомощия и с правомощията, които са му предоставени по закон. И днес чух доста такива въпроси.
Това, което искам да кажа, е, че точно затова днес няма да давам напразни обещания. Мисля, че качествата и работата на един министър се доказват с неговата работа и с резултатите, които постига, а не с личната оценка на някой и с анкета, която някой е направил от хора, които, повярвайте ми, няма как да са мои приятели и да ме харесват, след като са приятели на човека, който ги е правил.
Това, което аз искам да кажа, е, че без усилията на всички нас при 25 години правене на реформи, започване и актуализиране на стратегии и все по-ниско доверие в съдебната власт, няма как хората днес да са нетърпеливи, да не очакват видими резултати веднага, които, за съжаление, аз няма как да обещая. Това обаче, което мога да заявя пред Вас днес, е, че ще направя всичко възможно, както съм го правила досега, не знам кой е следил моята политическа кариера, само мога да кажа, че някой може само да си мечтае за постовете, които са ми предлагали и съм отказвала (оживление и реплики от БСП ЛБ), че моята кариера досега е показвала, че никога не ми е била цел пост, а това, което съм правила в цялата си кариера, е да нося отговорност и да заемам постове в едни от най-трудните моменти на държавата. И ако назначаване или предложение, номинация на служебен вицепремиер, бил два пъти служебен вицепремиер, са знак за предсрочни избори, това означава, че подкрепеното от Реформаторския блок правителство в момента също има двама служебни министри. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля за тишина в залата, за да можете да чуете. Малко по-високо, госпожо Захариева.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Мисля, че министрите трябва да се избират по лични качества и по това, което са доказали в момента.
Промените в Конституцията вече са факт. Много може да се дебатира какво сме направили и какво не сме могли да направим, но аз като юрист и голяма част от Вас знаят, че ние сме парламентарна република и за да се измени Конституцията е необходимо квалифицирано мнозинство от минимум 160 гласа.
Можем да загубим още две или три години да обясняваме какво бихме могли да свършим, но то не е възможно към момента, или да стъпим на това, което е направено и прието в Конституцията и което не е никак малко, и да променим законите, така че да върнем и самочувствието на нашите магистрати, и доверието на хората в тях, и така търсеното от всички усещане за справедливост и качествено правораздаване.
Това, което считам аз, че ще е моят подход, е по-скоро да работя в посока на реализиране на добрите идеи и спешните изменения в Закона за съдебната власт, които са необходими и които са подготвени от предишния екип на Министерство на правосъдието. Има и други два внесени законопроекта, които аз обещавам в най кратки срокове да актуализираме, така че да съответстват на измененията в Конституцията, да направим спешните необходими дебати, така че хората да знаят какво се приема, и да бъдат предоставени на Вашето внимание в най-кратък срок.
Най-важните неща в Закона за съдебната власт, които са спешни.
Разбира се, въвеждане на тайното гласуване. Така ще се повиши доверието във ВСС и за това въвеждане даде възможност гласуваното изменение на Конституцията миналата седмица.
Разбира се, всички очакват влизане на качествени хора в съдебната власт, качество на атестиране и обективна възможност за кариерно израстване на добрите магистрати, на магистратите, които се водят в постановяване на своите актове само въз основа на закона и морала.
Засилване ролята на Инспектората и проверката на почтеност, която Вие, уважаеми народни представители, дадохте възможност да извършва с измененията на Конституцията.
Необходимо е ускоряване на актуализацията на Стратегия за съдебна реформа, съобразявайки се с приетите промени.
И, разбира се, търсене на диалог за някои от така предложените от предишния екип, според мен близки до постигане на съгласие за тях, изменения в Закона за съдебната власт, в процесуалните закони, в Закона за младежкото правосъдие.
Убедена съм, че в правовата държава върховенството на правото и справедливия независим и обективен съд, които от всички Вас чух че искаме да постигнем, са цели, които са много по-важни от политическите различия, от харесване и нехаресване. В това аз разбирам понятието национален приоритет – тема, по която да направим усилия да сме максимално убедени. Затова ще търся подкрепа от всички политически сили, независимо дали те днес ще ме подкрепят или не. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!” от БСП ЛБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля за ред в залата!
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: И ако не могат да се намерят работещи законови решения за ефективна реформа на съдебната власт, Конституцията е закон, но възможно е да се открият нови дебати.
Аз считам, че в момента по-важното е да не се губи време и да се направи това, което беше не малко постигнато – разделянето на ВСС на две колегии, така че да могат и съдиите, и прокурорите да се чувстват по-независими и да вземат сами решения за кариерно израстване, атестиране и всичко, което им беше дадено.
Въвеждането на явното гласуване – много критики се чуват към ВСС. Самият ВСС и голяма част от тях го искат.
Ако днес ме подкрепите, обещавам че няма, и никога не съм го правила, да влизам в политически задкулисни договорки с една или друга част. Няма и да чуете от мен да изразявам лична оценка или мнение към който и да било. Това не е моят подход.
Мисля, че дебатът трябва да се върне на експертно ниво в Съвета за съдебна стратегия, който Вие сте приели, уважаеми народни представители, в актуализираната Стратегия за съдебна реформа, където наистина очаквам подкрепа от Вас – от политическите партии, от магистратите, от неправителствения сектор и от професионалните организации. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и част от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Захариева.
Колеги, дебатът е закрит.
Квесторите, ако има народни представители по кулоарите, моля, поканете ги да влязат в залата. Аз правя същото в момента със звуковия сигнал.
Припомням представения ни от вицепремиера госпожа Кунева проекта на

„РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание, на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 7 ноември 2014 г., и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 11 март 2015 г.

РЕШИ:
1. Освобождава Христо Любомиров Иванов като министър на правосъдието.
2. Избира за министър на правосъдието Екатерина Спасова Гечева-Захариева.”
Моля, гласувайте. (Реплики от БСП ЛБ.)
Не са постъпили процедурни предложения за разделно гласуване. Проектът на решение е един. Гласуваме цялото решение с двете му точки.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЛБ: Времето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има проблем с един от пултовете, колеги.
Гласували 209 народни представители: за 126, против 66, въздържали се 17.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Първи отрицателен вот – господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа, уважаеми министри!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви за още малко търпение. Изключително неприятно е да говори ораторът от трибуната и да има такова движение в залата.
АТАНАС АТАНАСОВ: Гласувах „против”, защото стана ясно в днешната българска държава, че няма значение кой ще е министър на правосъдието. Няма значение, защото, както каза Бойко Борисов, „всичко трябва да се съгласува със Сотир Цацаров”. Защо ни е тогава министър на правосъдието? Размита е границата между законодателната, изпълнителната и прокурорската власт в държавата. Мисля, че това всички в тази зала го знаете, но мълчите.
Гласувах „против”, защото тук въпросът е не само за избор на конкретния министър. Имам и други много тежки мотиви. В миналото правителство Сергей Станишев даде сектора за сигурност и тайната власт на концесия на Сараите – за съжаление, Бойко Борисов продължи тази концесия. Това го знаете и Вие, господин Цветанов.
Искам да кажа и нещо друго изключително важно – може би съм консервативен човек, но това нещо не мога да го преглътна. Имаше тежки протести на полицаите, а те дали бяха добре мотивирани, това е друг въпрос.
Като председател на Вътрешната комисия, с решение на самата Комисия, поисках на наше заседание да се яви министърът на финансите, за да защити своето предложение. Половин час преди заседанието на Комисията се обади секретарката му и каза, че той има много важен ангажимент, а премиерът беше в чужбина. Това е тежко неуважение към върховния орган на държавна власт в страната, и това са лоши примери. Искаме хората да спазват правилата, а тези, които са избрани, не ги спазват.
Искам да Ви кажа накрая, че и аз съм за стабилност и много искам българската държава да е стабилна, но „стабилност” вече е равно на „статукво”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господа министри, господа народни представители! Гласувах „против”, защото господин премиерът на Републиката не счита за необходимо при промяна в Министерския съвет да присъства в залата, нарушавайки и буквата, и духа на Конституцията. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие не чухте ли къде е премиерът, господин Жаблянов?
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Гласувах „против”, защото премиерът на Републиката не уважава конституционния ред.
Гласувах „против”, защото промяната в кабинета не е нищо друго, освен изход от политическата криза, която се получи в резултат на неговата собствена неспособност да управлява държавата.
Гласувах „против”, защото промяната в Конституцията, както показаха днешният и вчерашният дневен ред, не е „за всяка уста лъжица”. Защото промяната в Конституцията не може да бъде извършвана от хората, които бойкотираха приемането на тази Конституция и до днес не я разбраха.
Гласувах „против”, защото правителството за изминалите месеци и година от съществуването си не можа да представи, защити и реализира в нито една форма и нито един аспект каквато и да е реформа. Всички действия, които бяха предприемани от министрите, бяха предприемани под натиска на обстоятелствата, бяха маневри отпред назад и отзад напред, за да се запази властта на министър-председателя. Няма никаква философия за реформи, включително и от Блока, който така се е назовал.
Блокът се разпадна, реформите приключиха, изборите са на дневен ред, господин Борисов, независимо дали сте в залата! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета отрицателна реплика? Няма.
Колеги, законодателната част на нашето заседание изтече, с това и за цялата ни календарна година. (Реплика: „Клетвата!”.)
Каня народните представители в залата.
Госпожо Захариева, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Честито, госпожо Министър!
Колеги, десет минути прекъсване.
Парламентарният контрол ще започне в 11,10 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 11 до 17 декември
2015 г.:
Постъпило е питане от народния представител Жельо Бойчев заедно с Емил Райнов, Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов към Петър Москов, министър на здравеопазването, относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето, по изпълнение на общата политика на задължителните имунизации, включени в имунизационния календар. Следва да се отговори в пленарното заседание на 15 януари 2016 г.
Постъпило е питане от народния представител Светослав Белемезов към Николай Ненчев, министър на отбраната, относно визия на политическото ръководство на Министерството на отбраната и военното ръководство на Българската армия за развитието на видовете въоръжени сили до 2020 г. Следва да се отговори писмено до 18 януари
2016 г.
Постъпило е питане от народните представители Михаил Миков, Емил Райнов и Филип Попов към Петър Москов, министър на здравеопазването, относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани. Следва да се отговори в пленарното заседание на 15 януари 2016 г.
Писмени отговори за връчване:
- от министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Лютви Местан;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Иван Славов Иванов;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Мариана Бояджиева;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Борислав Иглев;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Петър Славов;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов;
- от заместник министър-председателя по демографската и социална политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на въпрос от народния представител Ралица Ангелова;
- от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на два въпроса от народния представител Дора Янкова;
- от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Петър Славов;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Петър Славов;
- от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Петър Славов;
- от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Хасан Адемов;
- от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Петър Иванов Петров;
- от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Жельо Бойчев;
- от министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народния представител Пламен Нунев.

Първи в днешния парламентарен контрол ще отговаря Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика.
Към него е отправил въпрос народният представител Красимир Янков относно безопасността на гражданите на територията на Националния дворец на културата.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми вицепремиери, колеги!
Моят въпрос е във връзка с безопасността на гражданите на територията на Националния дворец на културата и е от компетенциите на министъра на вътрешните работи, но по преценка на председателя на Народното събрание е пренасочен към Вас, господин Дончев, въпреки че като заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика Националният дворец на културата е под Ваша юрисдикция, Вие сте принципал.
По-скоро трябва да е в друго ведомство, защото Националният дворец на културата е национален културен център за конференции, изложби и специални събития, но предполагам, във връзка с Председателството на страната в 2018 г., ще бъде под Ваша юрисдикция поне до този период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янков, това е въпросът Ви, който Вие сте отправили до господин Дончев с вх. № 554-06-16-52 от 10 декември 2015 г.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Сградата е проектирана по начин, който да гарантира ...
Моля да не ме прекъсвате. Нека да завърша. Ако имате нещо по процедура, тогава можете да вземете отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие имате думата за въпрос, а не за процедура.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Сградата е проектирана по начин, който да гарантира максимално бързата евакуация при нужда. Едно от основните изисквания е броят на изходите да бъде съобразен с капацитета й.
Прави впечатление, че много от входовете и изходите на централната сграда се затварят трайно по различни причини.
Сигурността на обществените сгради във връзка с терористичните заплахи и атентати е от изключителна важност предвид предизвикателствата пред страната ни.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: отговаря ли в момента сградата на нормативните изисквания, регламентиращи противопожарните изисквания и каква е позицията на отговорните органи относно безопасността на гражданите на територията на НДК? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор думата има вицепремиерът господин Томислав Дончев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, Националният дворец на културата е въведен в експлоатация през месец май
1981 г., като оттогава в него не са извършвани преустройства, свързани с промяна на условията за евакуация, които са осигурени при въвеждането на обекта в експлоатация.
Констатирано е, че към настоящия момент в обекта няма обособени временни и постоянно действащи базари и други търговски съоръжения, каквито имаше преди няколко години, които също биха могли да представляват препятствия при безопасното извеждане на хората в критична ситуация.
Крайните евакуационни изходи от сградата са предвидени на база капацитета на Зала 1, тоест 5000 души. Когато в обекта няма масови мероприятия и в същия пребивават само служители и обслужващият персонал или пък се провеждат репетиции, тоест броят хора, който е вътре, е много по-малък от предвидения максимален капацитет, достъпът до сградата, както и евентуалната евакуация от същата се осъществяват през централния входно-изходен тракт и служебния вход – изход А-3, тоест броят на отворените входове и изходи се съобразяват с наличния брой хора вътре.
Предвид гореизложеното, становището на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” е, че в обекта е създадена организация за провеждане на успешна евакуация в съответствие с правилата и нормите на пожарна безопасност.
От страна на СДВР е извършена проверка на 25 ноември тази година на охраната и пропускателния режим в Националния дворец на културата, в резултат на която на фирмата, осъществяваща дейността, са дадени задължителни предписания за изпълнение. Проведена е среща с администрацията, обсъдени са всички въпроси, свързани със сигурността. Обсъдени са варианти за повишаване сигурността, включващи подобряване на видеонаблюдението и неговото оптимизиране на уязвимите места, както и необходимостта от осигуряването на металдетектори.
Само преди около десет дни ръководството на НДК в писмо до мен поиска допълнително финансиране за осигуряването на допълнителни камери, както и металдетектори – въпрос, който в момента се преценява, предвид факта, че се надявам още през 2016 г. да стартират необходимите мащабни ремонтни работи, свързани с адаптиране на Националния дворец на културата за нуждите на председателството, което ще се проведе само след три години.
Бързам да Ви уверя, че освен по-добър естетически вид, освен по-добра пригодност за целите на председателството, един от основните акценти при предстоящите ремонтни работи е осигуряването на пълна безопасност не само с оглед нормалната му функционалност като културно средище, но и с оглед по-високите стандарти, свързани с провеждането на председателството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Уважаеми господин Дончев, неслучайно във въпроса, който Ви зададох, обърнах внимание, че конкретиката в отговора, който очаквам, е по-скоро в правомощията на вътрешния министър.
Вие споменахте за фактическата ситуация към настоящия момент. Осигуряване на сигурността, обезпечаване на безопасността в критична ситуация не е статичен момент. Вие казахте, че към момента правилата се спазват, съобразявайки се с капацитета на голямата Зала 1 от 5000 души, само че всички знаем, че в Националния дворец на културата има не само концерти, като отварям една скоба – тези концерти се организират и мероприятието като цяло се обезпечава и от частни фирми, от частна инициатива. Но когато става въпрос за базари на територията на Националния дворец на културата, по отношение на безопасността и осигуряването на хората, които се намират на територията на НДК, не е статичен момент, не е статично и присъствието на хората. Никой не може да каже, господин Дончев, ако има примерно „Изложение на книгата”, дали посетителите ще са 100 или ще бъдат 10 100.
Това, което аз питам, е: доколко органите, които имат компетенцията, имат виждане и дали от Националния дворец на културата се спазват предписанията точно по отношение на заплахите и предизвикателствата, които има пред страната ни, пред институциите в предстоящите месеци или години?
Затова по-скоро ще се отнеса към Вътрешната комисия, на която съм член, за да направим нарочно изслушване на министъра на вътрешните работи специално за Националния дворец на културата във връзка и с предстоящото председателство на страната ни 2018 г., за да направим дискусия между всички политически партии, парламентарно представени, специално за осигуряване на безопасността на хората на територията на Националния дворец на културата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Господин Дончев, заповядайте за Вашата дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Председателстващ! Уважаеми господин Янков, загрижеността Ви е похвална. Става дума за голямо съоръжение, което концентрира в определени моменти голям брой хора, но мисля, че в парламентарния дебат би следвало да избягваме две неща: едното е разкриването на чувствителна информация, свързана с тактическата разстановка за осигуряването на безопасността на хората най-вече от службите. Това би могло да се случи във формат на закрито заседание на някоя комисия. Няма нужда всички мерки, които се вземат за безопасността на хората, да стават обществено достояние, защото по този начин могат да станат достояние на недобронамерени лица. Вярвам, че ще се съгласите с това. Това е първо.
Все пак да не забравяме, че на парламентарната трибуна най-вече говорим за политики. Нали не ме бъркате с шефа на охраната или портиер в НДК?! Политиката е безспорна не само в настоящия момент, но най-вече с оглед бъдещите предизвикателства – освен по-комфортна, по-приветлива, съответстваща на претенциите на България за председателството, да бъде много по-безопасна сграда. Никой не би правил компромиси с това. Да, предвид ограничените финансови ресурси бихме могли да направим компромис с нещо друго, но не и с безопасността. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
Благодаря на господин Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, за участието в днешния парламентарен контрол.
На седем въпроса ще отговори госпожа Румяна Бъчварова – заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи.
Първият въпрос е от народния представител Филип Стефанов Попов относно засилено полицейско присъствие в град Брегово на Местните избори 2015 г.
Заповядайте, уважаеми господин Попов, да развиете Вашия въпрос.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! За първи път на Местни избори 2015 г. имаше такова засилено полицейско присъствие в иначе малката община Брегово, като на практика полицейските сили почти се изравниха с населението на общината.
Моят въпрос към Вас е: какво наложи засиленото полицейско присъствие, в това число и на жандармерия, в град Брегово между първи и втори тур на Местни избори 2015 г.? Какво напрежение очаквахте там, или може би някакви бунтове срещу управлението? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Заповядайте, госпожо Бъчварова, за Вашия отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Цочев, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Попов, засиленото полицейско присъствие, включващо служители и на жандармерията, е поискано от директора на Областната дирекция на МВР – Видин, до директора на Главна дирекция „Национална полиция”. Искането е на база изготвен анализ на обстановката в областта, и то е било одобрено, и директорът на дирекция „Жандармерия” е издал заповед за участие на осем служители и два автомобила от Зонално жандармерийско управление – Монтана, на територията на област Видин в периода 19 октомври – 1 ноември 2015 г.
Искам да направя уточнението, че осемте служители от жандармерията са били разпределени в различни общини на областта Видин, Белоградчик и Кула, и не са били концентрирани единствено на територията на община Брегово. Служителите на Областната дирекция – Видин, са работили заедно с колегите си от жандармерията съобразно направен предварителен план и изготвени план-разстановки. И на двата тура на местните избори в Брегово не се е наблюдавала усложнена обстановка. Действията им са били свързани с рутинни и профилактични мероприятия по предотвратяване на нарушения на обществения ред и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.
Практиката да предлагаме такава организация по време на изборите беше реализирана и в други области. Бяха мобилизирани всички сили, за да можем да изпълним нашите задължения.
Направило Ви е впечатление, защото досега не се е случвала такава форма на контрол. Мисля, че тя даде добри резултати. На Ваши колеги отговорих миналия път за същите случаи, като например в Сливен. Това е добра практика. Доколкото вероятно сте запознат, такава по-гъвкава организация се налага по поредица от причини в този район.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова.
Заповядайте, господин Попов, за Вашата реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Аз така и не разбрах мотивите, поради които е било засилено полицейското присъствие в община Брегово. То ни е направило впечатление, защото значително надвишаваше 8-те служители на жандармерията, които Вие цитирахте.
Мнението на хората от община Брегово е доста различно от това, което чух преди малко от Вас, а то е, че въпреки полицейското присъствие, което услужливо пропускаше редица закононарушения, в община Брегово ГЕРБ не успя да узурпира местната власт.
Като пример мога да Ви дам подобни нарушения в община Ружинци, където при провеждане на съдебното дирене бяха отворени чувалите и вътре в амбалажна хартия бяха увити с надпис отгоре, не знам точно, но може би „67 броя недействителни бюлетини”. При отваряне на тези бюлетини вътре се установява, че има 130 бюлетини – около 17 недействителни и около 120 действителни бюлетини, подадени за кандидатите на Българската социалистическа партия. Може би това е и основанието на кандидатите от ГЕРБ, които обжалваха изборите в община Брегово – да не заплатят за съдебна експертиза, за да се отворят чувалите и да се види вътре какво има на практика и протоколите да се сравнят с действителните и недействителните бюлетини, намерени в чувалите, явно защото знаят какво са правили.
Затова усещането у хората в община Брегово е, че полицейското присъствие по никакъв начин не способстваше за туширане на напрежението, за да преодоляване на беззаконието във връзка с нарушението на изборния процес, а напротив, стимулираше точно обратното! Благодаря. Благодаря и за отговора, госпожо Министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Право на дуплика – госпожа Бъчварова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Господин Попов, питате ме за едно, продължавате с друго. Очаквам Вашия сигнал за конкретния случай, за да бъде проверен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Въпрос от народния представител Манол Трифонов Генов относно неизплащане на обезщетение при пенсиониране на служители от Министерството на вътрешните работи и щетите от съдебните искове след тях.
Заповядайте, уважаеми господин Генов, да развиете Вашия въпрос.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми народни представители! Моят въпрос към вицепремиера Бъчварова е много кратък – неизплащане на обезщетения при пенсиониране на служители от Министерството на вътрешните работи и щетите от съдебните искове след тях.
Уважаема госпожо Министър, по официална справка на Министерството на вътрешните работи бройката на пенсионираните, но неполучилите полагащите им се обезщетения – служители на Министерството, наближава около хиляда. В края на лятото бе обявено, че нужната сума за това разплащане е около 16 млн. лв. Публична тайна е, че огромна част от тези бивши служители на реда и на закона заведоха дела в съда. Голяма част от тези бивши полицаи вече са осъдили областните дирекции „Полиция” за неразплащане към тях. Съдебните решения не са обжалвани от юристите на Министерството и са влезли в сила. Частните съдебни изпълнители са безсилни да блокират сметките на МВР, за да вземат парите от тези искове. Разполагам с данни как вече бивши полицаи са подали жалби и до прокуратурата срещу директори на областните дирекции „Полиция” за неизпълнение на съдебни разпореждания, каквито са влезлите в сила съдебни решения.
Моят въпрос към Вас е: колко са чакащите обезщетения след пенсиониране на служители на МВР, има ли Министерството към настоящия момент актуални данни колко са съдебните решения, с които пенсионираните полицаи вече са осъдили областните полицейски дирекции, каква е натрупаната сума за допълнително натрупани разходи за експертизи, държавни такси и адвокатски хонорари, които МВР е осъдено да заплати като страна, загубила делата? В крайна сметка – кой поема отговорността за тази сериозна допълнителна финансова щета за Министерството, която сигурно надхвърля хиляди левове? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Генов.
Госпожо Бъчварова, заповядайте за Вашия отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, ще Ви отговоря кратко, както кратко Вие поставихте въпроса. От вчера започна изплащането на обезщетенията на пенсионираните служители – 3096 души ще получат дължимите им се по закон средства. Сумата възлиза на около 50 млн. лв. Те ще бъдат разплатени с Постановление № 350 на Министерския съвет от 10 декември 2015 г., което одобрява допълнителни средства по бюджета на МВР в рамките на 180 млн. лв., от които 120 млн. лв. са за персонал. Ще бъдат изплатени разходите по 107 съдебни решения на спечелилите дала.
За отговорността, за която питате. Мисля, че тази тема сме я коментирали и друг път – следени проблеми, натрупани проблеми. Моето желание и силна амбиция е да се въведе ред в изплащането на тези обезщетения оттук нататък. Все пак това е проблем, който аз заварих. Затова предприемаме съответните мерки, които ще бъдат ясни през следващата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Господин Генов, заповядайте за реплика.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Вицепремиер, не съм доволен от Вашия отговор. Моят въпрос наистина беше кратък, но после го развих и исках точни числа – колко са допълнителните разходи на тези 107 съдебни дела, които са платени? Защото съм гледал такива решения на съда. Средно около 2 – 3 хил. лв. на дело са тези пари, в зависимост от иска. В крайна сметка не се ли лишава Министерството по този начин, не се ощетява бюджетът?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): А колко осигуровки изплати?
МАНОЛ ГЕНОВ: Ако Ви е силно, господин Лазаров, излезте навън. Там се чува по-тихо.
Господин Председател, въведете ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Моля, без обаждане от залата.
МАНОЛ ГЕНОВ: Та да се върна на мисълта ми. В крайна сметка когато полицаите нямат пари за бензин, когато дознателите и полицията се молят на този или онзи да им купи топче хартия или консумативи за принтера, тези пари не са ли скъпи на Министерството и не представляват ли някакъв финансов ресурс? Какви мерки ще набележите Вие оттук нататък, за да не се случва това допълнително ощетяване на Министерството от финансови средства с бездействие на самото Министерство по изплащане на тези обезщетения? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Генов.
Право на дуплика – госпожа Бъчварова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Генов, знаете, че бюджетът на МВР има определени месечни лимити, над които разходи не могат да бъдат поети. Положението, което беше заварено от мен в началото на годината и от моя колега преди това – бе с изключително голяма сума от задължения към служителите в резултат на финансова необезпеченост от повишаване на заплатите в МВР, направено от Вашето правителство. Процесът на изплащане на тези задължения създаде трудности през тази година. Възможностите за маневриране на ръководството на МВР са в рамките на лимитите. Това са нашите възможности. Да, това е сума, която би могла да се използва по друг начин, но за съжаление МВР няма печатница за пари, а може би това е по-добре за държавата – че няма.
Справяме се и през следващата година ще се опитаме така да организираме финансите на Министерството, че да осигурим ритмично изплащане на тези задължения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Бъчварова.
Думата има председателят на Парламентарната група на БСП лява България – уважаемият народен представител господин Михаил Миков, за декларация от името на парламентарна група.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Остават броени дни до края на 2015 г. и е време за равносметка. Добре е тази равносметка да се прави от правителство и управляващи, но и ние от опозицията имаме правото да направим равносметка на годината.
Сега, когато все повече е ясно, че онова, за което говорихме и предупреждавахме през цялото време, се случва. Все по видими са резултатите от кабинета Борисов 2, защото 2015 г. може да се определи като: годината на големите приказки; годината на лъжи, които не се сбъднаха; годината на неизпълнените ангажименти на управляващите; година на политическа нестабилност и отсъствие на посока в управлението, отсъствие на посока за България; година на социално замразяване, увеличаваща се бедност и демографска криза, която убива бъдещето на България; година, в която икономическата стагнация все повече се усеща от бизнеса и неслучайно вчера това беше публикувано и в доклада на Българската стопанска камара; годината, която доведе до въвличането на България в дългова спирала; година, в която България продължи да загърбва националните си приоритети и покорно да навежда глава пред интересите на други държави; година, в която хората у нас нямат особено големи поводи да се гордеят с онези, които избраха да ги управляват през есента на 2014 г.
2015 г. ще се запомни и с това, че така и не стана ясно кой точно и кога участва в управлението на страната. Първоначално обявената четворна коалиция от време на време ставаше петорна, на моменти беше шесторна, но принципите, на които се формира тя от самото начало, очевидно бяха свързани не с онова, което беше декларирано, а със самоцелното участие във властта и запазването й на всяка цена.
Явно никой няма интерес да разкрие, че всъщност коалиция няма, а мнозинствата се формират не на политически принципи, а въз основа на икономически, частни и други неполитически интереси – още по-видно е в края на тази година, когато имаме ситуация, в която в управлението участва и самоопределилата се опозиция от Реформаторския блок. Така става все по-ясно, че участието в управлението се извършва на изцяло безпринципна основа, а водещи са определени корпоративни и лични интереси, амбиции на кръгове, които много често са с неполитически характер. Не е никак чудно, че в тази формула за участие в управлението на почти всички партии, на всяка цена, от година България все повече върви без посока.
Започнало с гръмки обещания за реформи, управлението единствено задълбочи проблемите в секторите, за които има претенция, че ги реформира. Решенията се променят постоянно според моментното настроение на министър-председателя или според интересите на някоя друга държава.
Приключихме миналата година с изключително спорни изменения в Закона за бюджета на НОИ – така и не се приложи. Законът беше отменен, после не се прилагаше, което ясно даде сигнал още в началото на годината, че България не е държава на върховенството на закона.
Още в началото на годината оценката на Европейската комисия по Доклада за напредъка, беше ясна. Започнаха големи приказки за реформи в съдебната власт – и със Стратегията, и с първия опит за Конституция, и с втория исторически компромис.
Днес, преди малко, видяхме докъде докарахме работата – промени в кабинета, без да се сменя политиката. Политиката, която беше оценена и от Брюксел, която след месец сигурно пак ще бъде оценена и пак по същия начин.
Казаха ни, че сме предоговорили условията по договорите с ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3, но се оказа, че подобно предоговаряне и досега не се е случило. И днес енергетиката е в по-лошо финансово състояние, откогато и да било досега. Правителството не направи нищо за спиране на неправомерната държавна помощ, плащана чрез цените на тока от българските граждани, на електрическите централи в басейна на Марица изток 1 и 3.
Обеща се да не се вдигат данъци и 270 хиляди работещи бедни го усетиха в първите четири месеца на миналата година – точно техните данъци се вдигнаха с 10%.
Каза се, че няма да има данък уикенд – вчера българските граждани разбраха, че всъщност данък уикенд ще има. Изненадващо се разбра, че този данък, популярно наречен уикенд е заобиколил някак си декларациите и приказките в Народното събрание, обещанията на политиците от управляващото мнозинство да няма такъв данък.
В средата на годината, пет месеца преди да го направят, ни увериха, че няма да има увеличение на цените на винетките – днес ни казват, че 50% увеличение е малко и хубавото тепърва предстои догодина и по-догодина, когато кабинетът Борисов пак се надява да решава тези въпроси.
Имаше опити за приватизация на железници, пощи, болници – никой от тях не успя пред надигащото се недоволство на хората. Тези опити обаче не са престанали. Ще следим внимателно как кабинетът, скритите намерения, невидимите резултати, ще ги реализира през следващата година. Имаше още много лъжи през изминалата година, но както обикновено в България, виновни за тях няма.
Правителството си е все така широко многопартийно, многопластово и конструирано на принципи, в които едни излизат, други влизат, но сметките се плащат от българските граждани.
Кабинетът Борисов 2 се върна в практиката на социалното замразяване, познато ни от кабинета Борисов 1. Въпреки многомилиардните заеми, въпреки уж преизпълнението на бюджетните приходи, така и не се намират пари за майките, за децата с увреждания, за първокласниците, а демографската криза продължава. Не беше изпълнено решението на парламента за краткосрочни и средносрочни мерки за борба срещу демографската криза, а в същото време бюджетната процедура приключи и сега е ясен отговорът на министър Калфин и на правителството: защо не предвидихте пари в бюджета?
Това, което ние от БСП лява България предлагахме, беше отхвърлено с лека ръка от Вас, уважаеми народни представители от мнозинството, които подкрепихте решението за тези краткосрочни и средносрочни мерки за борба с демографската криза.
В здравеопазването гражданите се разделиха на такива със социално значими заболявания и такива, които чакат или седят вкъщи и се самолекуват, или обикалят по баячки и знахарки, защото иначе чакането им идва в повече.
В образованието насочихме оскъдния и намален ресурс за образование и към частните училища, без да си даваме сметка, че 20% са отпадащите деца между първи и осми клас, без да си даваме сметка, че тази година 13 500 по-малко от първокласниците тръгнаха на училище в България – родителите ги закараха в чужбина, и без да си даваме сметка, че обещанието за учене в къщи не може да излъже родителите, които плащат редовно своите данъци.
Уважаеми народни представители, защо управляващите са се вкопчили в запазването на плоския данък, който обслужва интересите на тесен кръг от хора и товари несправедливо милиони българи? Нали често коментирате, че той е въведен по наше време? Хайде, като е нещо лошо, да вземем да го отменим, защото обикновено...
Къде е Георг? Не го виждам тук, да каже как е било преди. Той вади подборни примери.
Дайте да вземем плоския данък и да го отменим, скъпи Георг. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Ако обичате, само Ви моля, недейте да влизате в диалог с човек, когото го няма в залата.
МИХАИЛ МИКОВ: Не, няма го момчето. Чакам го.
Какъв диалог, то няма страна. Аз търся Георг. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Тогава водите монолог с човек, когото го няма.
МИХАИЛ МИКОВ: Добре, монолог. (Оживление.)
Защо не се прие Законопроектът ни за въвеждане на намалена ставка на данък добавена стойност върху детските храни, играчки и някои социални услуги?!
Уважаеми народни представители, многото приказки за стабилност водят до една перманентна нестабилност в България – вчера го констатира и Световната банка в поредния си доклад, че ръстът на брутния вътрешен продукт, ръстът на икономиката в България е твърде различен от този при нашите съседи – Полша, Румъния, Чехия, страните от Югоизточна Европа, които с други темпове и с други политики определят перспективите пред техните страни.
През тази година се мълчеше доста и за бежанците. Хубаво е, че е тук вицепремиерът, в чийто ресор е тази тема, защото българските граждани още не знаят това, което вчера, днес се договаря в Брюксел, от началото на месеца с Турция – от тези 400 хиляди за разселване бежанци от Турция колко ще бъдат заселени в България?! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Приключвам.
Новата Агенция, на която и ние ще участваме в плащането на сметката, само шенгенските граници ли ще пази, или и ние ще се ползваме от охраната на тази Агенция?
Уважаеми народни представители, времето никога не стига, когато се казват истини. За лъжите винаги време има. Дано Новата година да донесе на българските граждани повече истина от правителството и мнозинството.” Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС и БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Миков.
Заповядайте, госпожо Караянчева.
Заместник-председателят на Парламентарната група на ГЕРБ ще прочете декларация от името на парламентарната група.
Само предупреждавам, че ако се получат срамните сцени от миналия петък, ще използвам цялата строгост на Правилника и ще прекратя всякакви дискусии. (Шум и реплики.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): „Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Вицепремиер! В края на настоящата парламентарна сесия от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ можем да отчетем, че управляващото парламентарно мнозинство реализира максимално голяма част от заложените законодателни дейности.
С приемането на държавния бюджет за 2016 г. нормалното и спокойно функциониране на всички сектори в страната е гарантирано и осигурено.
Естествено, най-голямата стъпка, която оценяваме като положителна и истинска реформа, е постигането на историческия политически консенсус и осигуряване на максимално парламентарно мнозинство за приемане на промените в Конституцията.
В политическо отношение за нас от ГЕРБ управляващата коалиция е стабилна и ако някой се опитва изкуствено да разклаща доверието в нея, то ефектът от това ще е като след буря в чаша вода. Управлението има ясно формулирани цели и приоритети. Те са реално постижими и по достойнство оценени от вътрешно и външнополитически план.
Правителството на премиера Бойко Борисов възстанови доверието на европейските и световните партньори и страната ни отново е приемна... (реплика от ДПС: „Приемна, да”) приемана като лоялен и предвидим партньор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Колеги, имам молба – дайте да се слушаме. Моля Ви за тишина в залата.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реформите на управляващото мнозинство и правителството са необратими и са облечени в срокове и цифри.
В Бюджет 2016 са заложени повече пари за здравеопазване, образование, култура. Освен това, вече над 2 млрд. лв. са събрани от борбата с контрабандата.
В същото време икономиката бележи 3% ръст. Със събраните повече пари правителството на премиера Борисов успя да раздаде коледни и великденски добавки на пенсионерите. Безспорен успех на премиера и неговия екип е размразяването на всички спрени европейски програми за България, благодарение на което бизнесът и общините реализират повече проекти за подобряване на инфраструктурата, бизнес средата, икономиката, земеделието и качеството на живот. Успешно се изпълнява Програмата за саниране на многофамилните жилища, чрез която българските граждани имат възможности да изолират домовете си и да подобрят външния им вид. (Реплики от ДПС: „И да стоят на топло”.)
На този фон в страната ние, партиите от управляващото парламентарно мнозинство, сме длъжни да продължим да гарантираме подкрепа и стабилност на правителството. За тази цел обаче трябва да бъдем отговорни политици, защото ако няма поделена отговорност, няма и работещ коалиционен модел.
Политическа партия ГЕРБ е категорична в решимостта си да прави реформи, но не реформи на всяка цена – сега и веднага, а обмислени реформи стъпка по стъпка, почиващи върху дебат и реална парламентарна подкрепа, и в услуга на обществото (реплика от ДПС: „Най-вече!”), и не на последно място, гарантиращи резултати в дългосрочен план.
Реформата в съдебната власт ще продължи. Ние в ГЕРБ държим на това и ако някой твърди обратното, той манипулира. Гаранциите за това са предстоящите промени в Закона за съдебната власт и процесуалните закони.
Политиката, колеги, е изкуство на възможното и това не е осъдително. Обратното се нарича инат и той не води до нищо добро – или се бориш докрай за златния пояс, или сваляш ръкавиците и слизаш от ринга, а не да загряваш край въжетата и да очакваш противникът да смъкне гарда.
Уважаеми колеги, българските граждани са изтощени от избори и за всички е ясно, че ГЕРБ е единствената политическа сила, която е в кондиция да ги спечели отново. Затова нека да прекратим дребните боричкания и да си дадем ясна сметка за отговорността, която носим. Нека разумът надделее!” Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Благодаря на народните представители, които проявиха достатъчно търпение за двете декларации.
Преминаваме към парламентарен контрол.
Има въпрос от народния представител Станислав Тодоров Станилов относно хаоса с регистрация на новите автомобили.
Заповядайте, проф. Станилов, да развиете Вашия въпрос.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! В края на месец ноември българските собственици на моторни превозни средства се сблъскаха с нечувана криза. Поради невъзможност да бъдат произведени нови регистрационни табели са прекратени регистрациите на автомобили в няколко областни дирекции на МВР. Столичният КАТ прекрати пререгистрацията на автомобили, за да останат табели за колите от нов внос, които не могат да се движат по пътищата без номера. Недостигът на номерата засяга хората, които искат да направят първа регистрация на новозакупен или придобит на старо автомобил.
Напомням, че управлението на кола без номера по пътищата не е разрешено и се наказва с глоба до една година при първо нарушение.
Липсата на регистрационни табели в КАТ създава големи проблеми и на превозвачите. Те търпят загуби, защото не могат да използват закупените автомобили и ремаркета.
Също така е възпрепятствано и издаването на разрешителни за превоз в чужбина, с каквато основна цел се купуват новите камиони. Гражданите са недоволни, а бизнесът страда.
Никой от МВР не се ангажира със срок кога ситуацията на регистрационните номера ще се нормализира, като отговорността се прехвърля на съда.
В тази връзка моля Ви да ми отговорите: защо не са взети превантивни мерки от Министерството за избягване на настоящата криза и кои служители на МВР са виновни за непредприемане на подобни мерки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми проф. Станилов.
Заповядайте за Вашия отговор, госпожо Бъчварова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Цочев, дами и господа! Господин Станилов, поставяте един въпрос, който е много тревожен. Аз ще Ви представя фактическото състояние. Благодаря за тази възможност да го направя публично, поставяйки ми този въпрос и отговаряйки Ви.
Мисля, че сме изправени пред един казус, с който днес се сблъскваме ние, но утре може някой друг да бъде и той изисква законодателно решение.
Към настоящия момент няма избран изпълнител за доставка на регистрационни табели, защото и двете процедури, които са били възложени по Закона за обществените поръчки, са обжалвани и спрени. Жалбоподатели са две фирми – нашето мнение, анализът, който направихме, е, че предприетите действия от тяхна страна нямат за цел постигане на икономическа логика или друг справедлив резултат, а единствено целят затрудняване, дори блокиране целенасочено дейността на МВР по обслужване на гражданите, свързано с регистрацията на моторни превозни средства.
Какво сме предприели до момента? Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” в МВР е открила процедура за възлагане на обществена поръчка още на 11 февруари, почти седем месеца преди изтичането на срока на последния договор – 29 август. Процедурата е обжалвана четири пъти. При всяка от жалбите жалбоподателят е поискал налагане на временна мярка „спиране на процедурата”. В такъв случай възложителят е длъжен да спре процедурата.
Поради използването на тази правна възможност от жалбоподателя процедурата е спирана четири пъти, и то още на етап преди подаване на офертите.
На следващия етап, за да се намери решение при тези обстоятелства, директорът на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” обявява процедура на договаряне без обявление. Срещу решението е подадена отново жалба в КЗК, в която е направено искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка и процедурата също автоматично е спряна. За да осигурим нормалното протичане на регистрацията на МПС, организираме децентрализация на доставките, като всяка от областните дирекции на МВР спрямо нуждите си започва процедура за доставка на регистрационни табели. Поръчките се осъществяват по реда на Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана. По този ред осигуряваме необходимите табели по места докато приключат съдебните производства.
В заключение искам да Ви информирам, че информацията, която предоставям днес пред Вас, е публична и всеки заинтересован би могъл да я получи, да се увери в нейната достоверност. Актовете на съда и решенията на КЗК във връзка с по-гореописаните процедури са публикувани на сайта на МВР, страницата на УСД - Дирекцията за управление на собствеността.
Лично съм разпоредила, в последния месец всеки ден получавам справки за състоянието във всяка една областна дирекция, състоянието на договарянето и сме информирали гражданите за срока, в който тази регистрация ще бъде отложена, за да можем да получим табелите. Към този момент това са юридическите възможности, с които разполагаме. Правили сме всички възможни консултации и действаме по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
За реплика – проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаема госпожо Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи! Тук мога да разделя Вашия отговор на няколко части, по всяка от които ще кажа по едно-две изречения. Първо, че Вие лично носите изцяло отговорността за това, че Вашите служители не са направили необходимото тази криза да не се случи.
Второ, това, което няма отношение към Вас, е недостатъчното съвършенство на Закона за обществените поръчки и липсата на пълна отговорност, наличието на пълна безотговорност в Агенцията за обществени поръчки, чиято вина тук се състои в това, че вместо да усъвършенства този Закон и да представя в Народното събрание чрез Министерския съвет опити да се усъвършенства, тя блокира обществените поръчки не само в този сектор, но и в други сектори, за които имам перфектни сведения. Аз лично съм си патил от подобни блокировки и това трябва да се усъвършенства. Това е работа на Вашето министерство и на Вас, за да направите в Народното събрание съответните предложения и това повече да не се случва.
И трето, аз никога не излизам да задавам въпроси в деня на парламентарния контрол по моя инициативи или да ги измислям от пресата. Тези въпроси формирам винаги на базата на писма на мои избиратели и не само мои, а избиратели, български граждани от цялата страна. За този въпрос, който Ви предоставих, съм получил 19 писма от различни избирателни райони. Значи, че кризата наистина е била дълбока, за да могат хората да загубят търпение и да не изпитват големи затруднения с тези табели.
Отговорността остава Ваша, остава и на правителството. Тук чухме в изказването на госпожа Караянчева много успокоителни фрази, че всичко е наред, че всичко е вървяло равномерно. Както виждате, не всичко може да върви равномерно и пак това е отговорност на правителството. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, проф. Станилов.
Право на дуплика – отказвате се.
Въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов относно инцидент на Терминал 1 на аерогара София.
Заповядайте, господин Иванов, да развиете Вашия въпрос.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Настоящият въпрос до голяма степен загуби своята актуалност по отношение на времевите граници на събитията, което аз визирам в своя въпрос, но по никакъв начин не е загубил своята актуалност по отношение на това, което се случва в Европа и особено след терористичните актове в Париж.
Само да припомня: на 1 декември 2015 г. българската общественост бе сериозно притеснена от изтичащата по медиите информация за случващото се на Терминал 1 на аерогара София, а именно съобщенията за намерено взривно устройство. По стечение на обстоятелствата дори лично аз бях в района на аерогарата и видях кавалкадата от медии, автобуси, микробуси и какво ли не и се създаваше едно изключително интересно реалити шоу, с които българското общество беше доста добре занимавано.
Във връзка с това, което изложих, моля да ми отговорите на следния въпрос: адекватни ли бяха действията на Министерството на вътрешните работи в създалата се ситуация и какви мерки сте взели да не се повторят подобни нелепи моменти от обезвреждането на тероризма в България? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Госпожо Министър, заповядайте да отговорите на въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Председателстващ, дами и господа, господин Иванов! Тук бях подготвила да Ви представя хронологията на това събитие, но ще си го спестя, защото по-важно е да Ви кажа нещо друго. В сравнение с последните две години проверките за наличие на взривни устройства в съмнителни обекти са се увеличили три пъти, особено в последните месеци. Това са събития, които ние не подценяваме и дори тогава, когато има очевидни основания да не провеждаме необходимите проверки и се отнасяме с внимание и действаме по начин, по който се предполага, че са основателни.
Обществото ни тепърва трябва да свиква с този род поведения и действия. Подготвили сме също и едни съвети и правила, които ще представим публично.
Но конкретно: по отношение действията на служителите, които бяха ангажирани по случая и от Гранична полиция и от СДВР, и от СОБТ, бяха адекватни по общата ни оценка след събитието. Тяхно задължение е да вземат необходимите мерки при съмнения за нарушения на обществената сигурност. Действията им са били координирани в рамките на утвърдените процедурни правила, които съм разписала. Сега съгласно тях всяка заплаха за взривно устройство се приема за истинска, още повече, че в конкретния случай индикациите за наличие на взривно устройство са потвърдени от две специализирани за това кучета и устройство. Служители на СОБТ ме увериха, че в тяхната практика не съществува подобен случай, когато съмнението за наличието на взривно устройство е препотвърдено чрез различните механизми, които могат да се приложат.
От възникването на ситуацията до приключването от страна на полицейските служители не е предоставена информация на средствата за масово осведомяване, както обикновено се прави, за да не се създава паника. Представители на същите са били насочвани към Пресцентъра на МВР съгласно установения ред в такива случаи. Служителка на отдел „Връзки с обществеността” към летище София е направила изявление пред медиите, че на летището се намира автомобил, в който има намерено самоделно взривно устройство, дори тя го беше потвърдила, без да има основание да направи това. Служителите на МВР не са съобщавали подробна информация нито пред медиите, нито пред служители на летище София.
В хода на разследването спрямо служителката от пресцентъра на летището е образувана досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 326 от Наказателния кодекс, който гласи: „Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години”. Това трябва да бъде ясно на всички граждани.
Що се отнася до отразяване в медийното пространство на действията на МВР по описания случай, с писмо до главния секретар е уведомен министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с молба в рамките на функционалната му компетентност по постигане на сигурност в гражданското въздухоплаване да осигури закупуването на преносими преградни съоръжения. По този начин, освен че ще се обезпечи нормалното протичане на мероприятията по проверка и предотвратяване на евентуален терористичен акт, ще се осигурят и адекватни мерки за сигурност в съответствие с разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
В заключение, много важно, искам да Ви информирам, че във връзка с усложнената среда за сигурност по моя заповед е изготвен Проект на национален план за противодействие на тероризма, който е в процес на съгласуване за внасяне в Министерския съвет. Планът е част от пакет от мерки за противодействие на тероризма, включващ се и стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма и план за изпълнение. В плана са предвидени три нива на заплаха от терористична дейност и четири степени на готовност за реагиране на органите на изпълнителната власт, разписани са конкретни дейности – това е новото, които да изпълняват компетентните министерства и ведомства, областните управители и кметове на общини, както и управлението на процесите в такава ситуация. Надявам се до няколко дни да бъде приет на заседание на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте, господин Иванов, имате думата за реплика.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Аз наистина очаквах малко по-сериозен отговор от Ваша страна, защото това, което казахте – обществото трябва да свикне с подобни ситуации, малко ме озадачи. Не разбрах с кое точно трябва да свикне – с паниката, която се вся, или с проверките? В последно време аз лично наблюдавах подобни проверки по „Господари на ефира” – как приключваха с взривяване на куфари и така нататък. Предполагам, и Вие сте гледали.
Не разбирам защо цялата вина за случилото се трябва да се прехвърля върху служител на летището, който мисля, че е държавен служител. Министерството на вътрешните работи е имало всички правомощия да спре подаването на подобна информация от един служител на летището.
По никакъв начин не поставям под въпрос професионализма на служителите. Предполагам, че те са си вършили работата. Друг е въпросът дали техниката или методиката, която са използвали, е била най-правилната.
Представете си ситуация, в която например на колега ловец след лов му се налага да пътува за Брюксел и си оставя служебната кола на летището, ръкавиците от лова са забравени в багажника и как ще си намери автомобила. (Народният представител Красимир Янков от БСП ЛБ се смее.)
Неслучайно предлагахме тук при приемането на бюджета на МВР да бъдат увеличени средствата за подобна техника. За съжаление, мнозинството, което Вие представлявате, не прие тези наши предложения. Опасявам се, че това няма да бъде единственият такъв случай.
Хубаво е, че сте предприели някакъв план. Надявам се в Комисията той да бъде детайлно обсъден. Надявам се скоро да има и заседание на Комисията, защото там очевидно се случват и текат някакви процеси. Не знам има ли, няма ли сега такъв председател. Надявам се Вие да дойдете и да ни кажете. (Продължаващ смях от БСП ЛБ.)
Със сигурност не възприемам това, което казахте – че цялата вина за всичко, което се е случило, е благодарение на редови служител на летище София. Убеден съм, че Вие можехте да прекъснете, най-малкото с кордон и с присъстващата полиция да отцепите района и там медиите да не могат да предават това реалити, от което хората бяха буквално изпаднали в паника. Аз бях там, в района, и не знаех какво се случва. Очаквах всеки момент да се взриви летището!
Според мен трябва да потърсите отговорността на друго място, а не в един служител на летището, изобщо в цялата направена организация по обезвреждането на подобно взривно устройство – хипотетично.
Наистина, замислете се, ако някой колега ловец отиде с ръкавица в багажника какво ще стане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Госпожо Министър, имате възможност за дуплика от две минути.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Ще му трябва кола.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Господин Иванов, надявам се нито един колега ловец да не прави това, защото не е редно да го прави. Има условия, при които се съхраняват оръжията и боеприпасите. Извинявайте, това е абсурдна теза, която казвате!
Ние не сме нарочили една служителка просто за да има някой виновен. Тази жена два пъти обяви, че има взривно устройство, след като никой не й беше дал такава информация! Какво да предприемем в този случай?! Факт – районът е отцепен според правилата и за съжаление, три пъти има такива случаи. Това са средствата, с които разполагаме. Три пъти е потвърдено съмнението за наличието на такива устройства.
Гражданите трябва да свикнат с повечето проверки, които ще правим. Гражданите трябва да свикнат с това, че за най-голямо съжаление се налага нов ред – там, където трябва, ограничаване на някои техни права, за да гарантираме сигурността. Такава е ситуацията в момента. Ние много отговорно се отнасяме към нея.
Да, ще бъде интересно, ако има възможност, да представим този план. Той ще бъде акт на Министерския съвет, но има съвсем оперативен характер и ще бъде разгледан и в Съвета за сигурност.
Понеже имаше спекулации имало ли е, нямало ли е такъв план? Нито един от заведените документи в Министерство на вътрешните работи не вършеше никаква работа! Нито един от тях не указваше точно кой какво прави. Бяха само общи пожелания. Ние го разработихме до най-конкретните указания: кой какво прави, как се субординира информацията, как се определят нивата на застрашеност, как се работи с медиите. Продължаваме. Всяко едно министерство ще разработи собствения си план, за да знаем кой как действа. От тук нататък се надявам да не го установяваме на практика.
Мога да уверя всички, че такъв документ има и дори сега ние действаме според указанията, които сме разписали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
Има думата за изявление от името на Парламентарната група на Патриотичния фронт господин Красимир Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! В началото на тази седмица на посещение в България беше турският министър-председател Давутоглу. Не забелязах трезви анализи както в българските политици, така и в голяма част от българските медии по отношение посещението на този политик на съседна нам Турция.
Господин Давутоглу не е обикновен министър-председател на Турция. Аз не виждам никакво основание за тези фанфари, с които той беше посрещнат в България, и за тези възхвали, които получи от най-различни традиционно възхваляващи всякакви антибългарски прояви и изяви кръгове в България.
Господин Давутоглу, освен министър-председател на Турция, е и идеологът на неоосманизма. Неоосманизмът не е празно понятие, а е държавна политика на Република Турция през последните 11 години, когато същият този господин беше външен министър, а от една година е и министър-председател на Турция.
Намериха се дори хора, които представиха неговата книга „Стратегическа дълбочина” като едва ли не блестящ научен труд. Казвам го, за да го знаят всички! Книгата „Стратегическа дълбочина” е идеологическа програма. От 2004 – 2005 г. тя е официална доктрина на Република Турция, приета е като програма на управляващата в момента партия в Турция. По тази именно програма се води външната политика на Република Турция. Това, един вид, е „Моята борба”, която Адолф Хитлер проведе като програма и доведе Европа до тотална катастрофа.
Във времето, когато този господин беше външен министър, а сега – министър-председател, в турските училища се изучават учебни помагала с карти, в които Южна България, включително Бургас, са част от Турция, част от Балканите са част от Турция, Северна Сирия е част от нова Турция. Това е човекът, на когото много хора ръкопляскаха в България, не само ръкопляскаха, но и обясняваха как това е най-добрият приятел на България.
Уважаеми колеги, за последните 11 години Турция показа, че няма трайни приятели, но има трайни неоосманистки интереси. Ще дам само няколко примера.
Десетилетия наред Турция получаваше въоръжение, финансова, икономическа помощ от Съединените американски щати. Само че когато политиката на Съединените американски щати се размина с тяхната политика в Ирак, Турция им забиха нож.
Израел – страна, с която имаха уж блестящи приятелски отношения, преди пет години сегашният президент на Турция, чийто стратег беше господин Давутоглу, удариха шамар и на приятелски Израел.
Сирия, където той ходеше и целуваше ръката на майката на предишния президент и я наричаше „моя майка”, Турция организираше и до ден-днешен организира въоръжените отряди от терористи – организира, обучава, финансира, въоръжава и изпраща на сирийска територия, и благодарение на Турция войната продължава!
Да вземем случая с Русия, Русия, с която Турция се прегръщаше, целуваше и обясняваше как ще реализира огромни проекти в енергетиката, „Турски поток” и така нататък.
Апропо, като говорим за случая с Русия, който е четвъртият поред пример, който дадох за това, че Турция няма традиционни приятели, а има само свои неоосманистки интереси, пред България се отварят определени възможности.
Според последните разпореждания на руското правителство руските туристи ще спрат да посещават Република Турция. Това са 4 милиона.
Тук се обръщам към българското правителство. Като включим руските граждани, украинските граждани, Беларус, Молдова, които бяха традиционни посетители на турските курорти, при тази ситуация техният поток ще намалее. България много бързо ще трябва да преосмисли своята визова политика и начина, по който гражданите на Русия, Украйна, Молдова, Беларус да получават бързо, а защо не и безплатно визи. Между другото, Италия вече го направи. Ако Италия не ни е пример, като страна – членка на Европейския съюз, не зная кой друг може да ни е пример! Италия го направи скоро, но Гърция и Кипър го правят много отдавна, много бързо го правят!
Истината е, че българският туризъм може да бъде подпомогнат много сериозно, ако ние облекчим визовия режим към тези страни и привлечем част от тези около пет милиона туристи, които посещаваха Турция. Представете си да привлечем 10% от тях. Това означава около 500 – 600 млн. евро в българската туристическа промишленост.
Говорейки за това, нека да обърнем внимание, че след провала на големите енергийни проекти между Русия и Турция, защо да не извадим отново и да поставим въпроса за развиването на нашите енергийни проекти? Докога ще бъдем наивни и ще чакаме някой друг да ни определя политиката?
Трето, възможност за българската хранително-вкусова промишленост и българското земеделие.
Това са все неща, за които трябва да се мисли. Управлението на страната означава да реагираме бързо на възникващи възможности за подпомагане, развитие на българската икономика, на българския бизнес, а от там, разбира се, за повече приходи, които средства в бюджета биха могли успешно да бъдат разпределени и за пенсиите на българските граждани, тоест социалната политика, в здравеопазването, в образованието. Не знам държава, която е имала такива възможности и не го е направила. Надявам се, че ние няма да пропуснем и това е моят апел към българското правителство, няма да пропуснем тези шансове.
Слушайки изказванията на някои европейски политици и на някои български политици по отношение на това, че сега ще ускорим процеса за влизане на Турция в Европейския съюз, искам пак, базирайки се на тази стратегическа дълбочина на министър председателя Давутоглу, да Ви кажа: уважаеми дами и господа, Турция няма никакво намерение да влиза в Европейския съюз. Политиката на Турция е насочена не към евроатлантическите ценности, а е насочена чрез неоосманисткото имперско мислене към възраждане на Османската империя поне като икономическо, политическо и културно влияние. Недейте да бъдете наивни и да смятате, че Турция от благородство и от добри чувства държи на своя територия тези два милиона нелегални имигранти, които, апропо, тя е един от виновниците да отидат там, защото тя организира война в техните родни места. Тези два милиона Турция не ги задържа от благородство. Тя ги държи като инструмент за натиск спрямо Европа. И нейната цел е не членство в Европейския съюз, а придобиване на облаги и придобивки, отстъпки за свои граждани, своя бизнес, своята икономика от Европейския съюз. Но, ако в Европа преобладават нейните чиновници, които формулират една тотална неадекватна политика спрямо политиката и бъдещето на Европа, то България е длъжна като страна, граничеща с този конфликт и с тези проблеми да бъде много по-прагматична, разумна, ясна и национално отговорна. Това договорихме още когато госпожа Меркел преди няколко месеца покани всички милиони от Близкия изток, Азия и Африка да посетят и да останат в Германия. Сега говори друго. Трябва ли да чакаме някой Брюксел, от Берлин или някъде другаде да Ви казва каква да бъде разумната българска политика? Отговорът е: „Не!”
Когато говорим за прагматизъм, това означава да спрем с наивността и с мудността.
Искам само нещо да напомня в изключение – част от Програмата за управление. В Програмата за управление едно от нещата, което беше поставено от Патриотичния фронт като условие за подкрепа на настоящото правителство, е ако възникне въпросът за членство на Турция в Европейския съюз да бъде проведен национален референдум – нещо, което мисля, че би било и разумно, и демократично, и би показало истинските настроения на българските граждани. Така че, уважаеми колеги, ние от Патриотичния фронт заявяваме ясно и категорично: ние сме против какви и да е отстъпки по отношение на Република Турция по отношение на нейното еврочленство. Ние сме против всякакви отстъпки за разпределение на тези огромни емигрантски маси по квоти по европейските държави. Не ние направихме войната в Близкия Изток. Не ние водихме експанзионистична политика. Не ние, българите, ще трябва да плащаме тази сметка. Да я плащат тези, които предизвикаха проблемите.
В заключение, тъй като това е краят на тази парламентарна сесия, искам да пожелая на българското правителство повече енергичност. Днес ние от Патриотичния фронт, или по-точно по голямата част от Патриотичния фронт, подкрепихме избора на нов министър, но това не означава, че бележките, които сме имали към дейността и най-вече скоростта, с която се решават проблемите, са отпаднали. Ние заявяваме ясно и категорично, че подкрепяме управлението заради програмата, в чието изработване ние сме участвали и сме подкрепили, но смятаме, че много проблеми като тези в енергетиката, като тези проблеми, свързани с битовата престъпност в страната, като проблемите, свързани с мудната и неработеща администрация, са проблеми, които остават и ние очакваме през следващата година с нови сили и българското правителство, а и целия български парламент, не говоря само за четирите политически формации, които го подкрепят, целият български парламент да подхождаме отговорно, сериозно, защото България не е само на тези, които днес управляват. България е на всички български граждани. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ, ПФ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Каракачанов.
Продължаваме с въпросите от парламентарния контрол.
Следващият въпрос ще зададе народният представител Красимир Янков – относно осигуряване опазването на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, госпожо Бъчварова, колеги! Променена е международната обстановка и съществува евентуална заплаха за терористични атентати на територията на страната. Това са предизвикателствата пред правителството в следващите месеци и години.
В тази връзка е и конкретният ми въпрос: обезпечена ли е патрулно постовата дейност на съответните подразделения на Министерството на вътрешните работи в страната и какви са мерките за осигуряване опазването на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите в районите на обществените сгради, университетите, училищата, детските градини, яслите и детските кухни?
Госпожо Министър, в отговора Ви очаквам да чуя не просто и кратко: да, ние имаме съответните възможности, а да успокоите българските граждани, че Министерство на вътрешните работи има готовността, направило е предписание, предприело е превантивни мерки, обезпечило е инструктаж в съответните обществени сгради, за да са спокойни българските граждани на територията на нашата страна. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Госпожо Министър, имате думата за отговор на зададения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Янков, моята искрена задача и желание е да успокоявам българските граждани и да не допускам те да се тревожат.
Сигурно знаете, че буквално часове след извършването на атентата на 13 ноември свикахме Национален оперативен щаб, взехме съответните решения за прилагане на мерки. По-малко от 24 часа след това проведохме специализирана операция, която даде много добри резултати. Пак след няколко часа имахме официална среща с госпожа Фандъкова, на която уточнихме всички обекти, за които трябва да се променят патрулите за охраната. Основно акцентът е върху училища, културни институции, детски градини и така нататък. Има списък на обектите, които са с повишена охрана. Не само по патрулно-постовата дейност, по всички линии на дейности, за които отговаря МВР, са дадени специални указания. Разследваща, информационно – изключително важна, охранителна, включително и административни услуги, за да следим какво се случва, контролът по границите, завишена, възможно най-високата степен. Превантивната дейност – няма обект в София, преди малко имахте друг въпрос, на който да не сме дали предписания какво, как да провери своята система за сигурност и да ги повиши.
В рамките на настоящата седмица бе проведено обучение на ръководния състав от охранителна полиция при областна дирекция на МВР от лектори на Специализирания отряд за борба с тероризма. Целим да подобряваме своевременно и подготовката на служителите от структурите на МВР, реагиращи и за първоначални неотложни действия при сигнал за подготвяне или извършване на терористичен акт на територията на страната.
Допълнително, с разпореждане на главния секретар от 16 ноември 2015 г., и към момента, в областната дирекция на МВР се изпълняват мерки, насочени към гарантиране на личната безопасност и живота на гражданите. Провеждат се работни срещи с ръководители на дружества, предоставящи транспортни услуги, в рамките на които се акцентира завишена бдителност и постоянно наблюдение на багажа в превозно-транспортните средства. Дадени са указания, свързани с допълнително действие по засилване на охраната по пропускателния режим, към управители на охранителни фирми, частните ръководители на дружества от енергийната и транспортната система и управители на обекти с висока посещаемост. Акцентирано е върху повишаване на вниманието при наблюдението на съответните територии за оставени безнадзорни вещи. Не на последно място, една мярка от изключителна важност – изготвени са и се изпълняват планове за взаимодействие между Областната дирекция МВР и Жандармерията. Те се отнасят за първоначални действия при сигнал. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
И конкретно по Вашия въпрос да допълня – патрулно-постовата дейност е обезпечена и ежедневно се изпълняват мерки за опазване на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите в мерки, които бяха наредени. Актуализирани са към вчерашна дата, и онзи ден, и указанията във връзка с предстоящите празници, отчитайки тази заплаха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Ще продължите в дупликата, ако имате още информация.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Непрекъснато правим анализ на ситуацията, за да направим най-точни и указанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин Янков, имате думата за реплика.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, колеги, уважаема госпожо Бъчварова! Не чух в отговора Ви дали има някакви функции Съветът по сигурност към Министерския съвет. Дали е заседавал, дали е включен в това, което е необходимо да се направи като предписание, като организация, като възможни хипотези за заплахи? В крайна сметка гласувахме в парламентарната зала закон, с който регламентирахме този Съвет по сигурност към Министерския съвет и председател е премиерът Бойко Борисов. Тоест отговорността и за Вашите действия се носи персонално от министър-председателя на Републиката Бойко Борисов. Сякаш го пропуснахме във връзка с дебата – и за действията на МВР, и на службите, когато реагираха на летище София, и за тези мерки, които предприехте, подчертавам, в рамките действително на 24 часа, след терористичните атентати в Париж, но дали бдителността на органите ще бъде такава като постоянна дейност за предстоящите празници, тъй като става въпрос за възможност да се събират много хора на определени места. Заплахата съществува. Ние сме част от тази трансгранична престъпност, която включва целия Европейски съюз и ангажиментът, Вашият, трябва да бъде пряка функция на ангажимента на Бойко Борисов.
Иначе – да, за първи път Ви чувам да признавате, че ангажимент по осигуряване на безопасността на българските граждани имат не само тези, които извършват патрулно-постова дейност, защото комплексен е подходът при реакция на Министерството на вътрешните работи от служителите – едни служители събират информация, други я обобщават, трети я анализират, четвърти подготвят операциите (Председателят дава знак, че времето е изтекло.) и в никакъв случай не можем да кажем, че това са чантаджиите в Министерството, защото този комплексен подход е еманация на труда на всички в Министерството на вътрешните работи.
Лично аз очаквам малко повече информация към българските граждани като обяснения, инструкции, за да не изпадаме в ситуации, в които всеки, който му направи впечатление нещо, да информира МВР и оттам всички служби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, госпожо Министър, за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Господин Янков, за да успокоя и Вас, премиерът два пъти пряко участва в заседанията на оперативния щаб. За всяко едно от останалите заседания лично аз го информирам, а постоянно участие има и секретарят на Съвета за сигурност. На практика в състава на оперативния щаб влизат всички, които участват в състава, с малко по-тесен формат е и в Съвета за сигурност, но такива заседания се провеждат ежеседмично, понякога по два пъти. Следи се информацията и премиерът е информиран за всяко едно решение и действие.
От друга страна, трябва да знаете, че Съветът по сигурността към Министерския съвет няма оперативни функции. Той има по-скоро консултативни, препоръчителни. За да започне пълноценно да действа, трябва да се изгради един секретариат към него, но това е ангажимент на секретаря на този съвет.
Ние действаме преди самия съвет в състав, който той предполага, и детайлните функции са разписани в този план, за който обявих преди малко, че съществува, и ще влезе в сила буквално следващите дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви.
Следващият въпрос е от народния представител Светослав Белемезов относно анализ и оценка на риска за пренасочване на бежанския поток от Република Македония към Република България.
Имате думата да развитие Вашия въпрос.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Република Македония започна изграждането на 50-километрова телена ограда по границата си с Гърция. Около 10 км към настоящия етап вече са изградени. Целта на това съоръжение е да се затворят всички места, използвани от емигрантите, с цел избягване на граничния и полицейски контрол.
От юни до днес от Гърция в Република Македония са преминали над 300 хил. бежанци.
Моят въпрос, госпожо Вицепремиер, към Вас е следният: МВР извършвало ли е анализ и оценка на риска за България при тези променени обстоятелства? Планира ли ръководството на МВР подготовка за адекватни действия при евентуално пренасочване на емигрантския поток към Република България и ще има ли Гранична полиция нужния капацитет – човешки и технически ресурси, за да се справи с такъв потенциален проблем? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви, господин Белемезов.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор на въпросите.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА:
Дами и господа народни представители, господин Белемезов! Оперативният щаб, който споменах в отговора си на предишния въпрос, следи ситуацията по цялото продължение на националната граница и във всяко едно свое заседание и оценява нивата на риска във всеки един участък. Мога да Ви уверя, че компетентните органи на Главна дирекция „Гранична полиция” отблизо следят обстановката по държавната граница, в това число по границата с Република Македония.
От всички налични източници, включително проведени извънредни работни срещи между секторните гранични комисии с Република Македония, до този момент не е постъпвала конкретна информация, която да дава основание да се направи извод за непосредствена заплаха от пренасочване на бежанския поток към Република България. Патрулите на „Гранична полиция” до този момент не са констатирали случаи на преминаване на границата от групи от незаконни емигранти. В резултат на стриктно изпълнение на процедурите спрямо задържаните при опит за незаконно преминаване на държавната граница лица, служителите ни не допускат безконтролно движение на големи групи през територията на страната, включително и през Македония.
Независимо от спокойната до този момент обстановка по общата ни граница, сме предприели конкретни превантивни мерки.
Намален е броят на командированите служители от Регионална дирекция „Гранична полиция” – Кюстендил, за участие в провежданата на българо-турската граница специализирана операция, като изведените от нея 30 служители ще се включат в охраната на държавната граница с Република Македония.
На настоящия етап се провеждат и съвместни мероприятия на служители на Гранична полиция и военнослужещи от Министерството на отбраната по българо-македонската граница – нещо, което започнахме още през юни месец. Те са насочени към постигане на превенция по отношение на незаконно преминаване, както и за установяване и задържане на евентуални лица, осъществяващи такова. Казвам: евентуални.
Продължава дейността по събиране, обобщаване и анализиране на информация за състоянието и тенденциите в развитието на обстановката по общата ни граница, като има готовност при необходимост и в кратки срокове както да се пренасочат служители към застрашените направления, така и съвместно с Министерство на отбраната да се приложат допълнителни мерки в района. Още през лятото беше разработен такъв план. Съществува такъв план при евентуално развитие на ситуацията в неблагоприятна посока по тази част от нашата граница. За радост, не ни се налага да го активизираме в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Белемезов. Имате думата за реплика.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Вицепремиер, аз всъщност си позволих да задам този въпрос в навечерието на една отиваща си 2015 г., в която година безспорно сектор „Сигурност” беше изправен пред редица предизвикателства. Две от основните, абсолютно безспорно и категорично, са миграционния поток и заплахата от тероризъм. Това всъщност са релевантни заплахи пред сигурността въобще за Европа като цяло.
И в тази връзка ние считаме, че е необходимо да бъде направен съвременен анализ на темата „Сигурност” въобще, в който съвременен анализ на темата „Сигурност” трябва да бъдат включени два основни компонента за България: за вътрешната сигурност и националната сигурност включая, разбира се, и отбраната. Именно затова охраната на границите на Република България е изключително важен фрагмент от тази обща национална сигурност, като аз считам, че всяка една превенция, която ние можем да осигурим, ще бъде изключително подобаваща и изключително актуална към настоящия момент и ситуация.
В тази връзка бих искал да уточня и още да Ви попитам: има ли извършен анализ на Министерството на вътрешните работи, въобще дали се планува да бъде направен такъв, който да включва цялата тематика и проблематика и всички заложени проблеми, през които ние минахме през годината в сектора „Сигурност”? Ако – да, дали ще има възможност ние да се запознаем в кратки срокове с него? И всъщност доколко един такъв анализ, всичко, което е постигнато през тази година, или не е постигнато, съответства, кореспондира или пък не, с всичко, което е заложено в правителствената програма в периода 2014 – 2018, визирам Глава „Сигурност и обществен ред”? Тоест има ли извършен такъв анализ и ако – не, планували се да бъде направен, за да можем ние всъщност да изведем по-правилно самите приоритети, на базата на които вече да търсим варианти и за финансиране допълнително на Министерството и така нататък? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Белемезов.
Госпожо Министър, заповядайте за дуплика по репликата на народния представител.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Господин Белемезов, има анализи за развитието на ситуацията по всяко едно от направленията и политиките на МВР, които получавам на ежеседмична база.
Актуален анализ на ситуацията в Европа и общата среда за сигурност се прави също на седмична база. Те са вътрешни документи и аз съм изключително доволна от резултата, който постигаме след разделянето на дирекция КИАД и отделянето на информационно-аналитичното звено, защото то в момента е съсредоточено точно върху тази задача.
Мога да Ви кажа, че общият анализ на дейността на МВР и средата за сигурност ще бъде направен в Годишния доклад за дейността на МВР. Той ще бъде публичен. Може да се разгледа и съдейки по доклада, който беше направен за първите шест месеца мисля, че е достатъчно добра основа за планиране на дейностите, но информационно-аналитичната дейност в МВР в последните няколко месеца след промените е изключително активна. Аз лично съм много доволна от качеството на тази й дейност, защото тя конкретно ни помага при всеки един случай, който трябва да решим, пък и вземането на по-общите политически решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Последният за днес въпрос към министъра на вътрешните работи госпожа Бъчварова е от народния представител Настимир Ананиев относно предприетите мерки за осигуряване на адекватни мерки за сигурност и опазване на обществения ред в столичния квартал „Овча купел”.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Вицепремиер, моят въпрос е свързан с редица сигнали, които получих от жители на столичния квартал „Овча купел” и тяхното притеснение, че на територията на квартала се наблюдава струпване (те го определят) на: „мъже от арабски произход, мъже с ранички, които се събират на групи по квартала и които се държат притеснително”. Хората са притеснени какво е предприело МВР в тази насока.
Във връзка с това аз Ви задавам три въпроса: колко сигнала, свързани с бежанци, са постъпили на територията на СДВР за нарушаване на обществения ред от жители на „Овча купел”? Какви проверки са извършени за нарушаване на обществения ред от бежанци на територията? Какви мерки са предприети от Министерството на вътрешните работи за осигуряване на адекватни мерки за сигурност?
Притеснението там е всъщност, че „Овча купел” се използва за някакъв вид междинна гара за нелегални каналджии, които се занимават с каналджийство за бежанци. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Ананиев.
Госпожо Бъчварова, заповядайте за Вашия отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Цочев, дами и господа народни представители! Господин Ананиев, в Шесто районно управление на СДВР, обслужващо територията на жилищния комплекс „Овча купел”, от началото на 2015 г. са постъпили общо четири писмени сигнала за нарушаване на обществения ред от чужди граждани, настанени в Регистрационно-приемателен център „Овча купел”. Три от тях са били подадени от живущи в кооперация на ул. „Маестро Кънев”, 78, а четвъртият сигнал е за незаконен превоз на чужди граждани.
В жалбите си гражданите се оплакват, че магазините и заведенията, помещаващи се в кооперацията, не спазват работното време и се посещават от множество чужденци, които замърсяват района, употребяват алкохол и вдигат шум.
Освен в търговските обекти, градинката пред кооперацията също е било събирателно място за големи групи чужденци, особено през топлите месеци, когато нощуват на открито и слушат силно музика.
Служители от Шесто районно управление са извършили проверка, за което подателите на сигнала са уведомени писмено. До момента не са констатирани нарушения по спазване на работното време на търговските обекти, които се цитират в сигналите. Проведена е и среща между полицейски служители и живущите в кооперацията.
По повод сигнала за незаконен превоз на чужди граждани е организирано оперативно наблюдение. На място са извършвани периодични проверки на лицата в района. Към момента не са установени бежанци без регистрационни карти, издадени от ДАБ (Държавна агенция за бежанците) или без временни карти, тоест няма нарушение от страна на пребиваващите в този център, поне не са установени.
Мерките, които са предприети са следните: адресът е включен в обхода на силите от единната разстановка на Шесто районно управление, периодично се планират и реализират специализирани полицейски операции, като се извършват проверки и на останалите междублокови пространства в квартал „Овча купел”, пред и в различни заведения, като се съблюдава спазването на реда. Проведени са срещи с ръководствата на заведения и фирми, осъществяващи охранителна дейност в район, обърнато е особено внимание на пропускателния режим – недопускане наличието на изоставени багажи, както и контрол над лицата със съмнително поведение.
Поради значителния брой настанени имигранти в общежитието, по разпореждане на кмета на София госпожа Фандъкова, външната охрана е осигурена от полицейски сили от отдел „Специализирани полицейски сили”, водачи на служебни кучета, а при възможност участват и служители от сектор „Общинска полиция” и група „Конвой” при СДВР.
Допълнително е проведена среща с началника на охраната на Държавната агенция за бежанците, на която са разгледани въпроси, свързани със сигурността на населените чужденци, както и предприемането на съвместни действия по обезпечаване на обществения ред. За подобряване на местната инфраструктура са изпратени сигнални писма до кмета на район „Овча купел” за изграждане на улично осветление в района на Центъра.
Аз имах възможност да го посетя преди няколко месеца. Той беше изключително запълнен. В момента не е запълнен целият му капацитет. Предполагам, че оплакванията отразяват това ниво.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Реплика – господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаема госпожо Вицепремиер, благодаря за отговора, който получих.
Моят призив е свързан с това, което Вие казахте в едно Ваше предишно изказване в отговор на колега, и казахте, че за Вас е много важно хората да имат чувството за сигурност. Аз с хората, с които разговарях в „Овча купел”, усетих обратното, че всъщност у тях има това чувство на несигурност, затова моята молба е да се направи всичко възможно да се върне това чувство на сигурност и хората да са спокойни, да виждат, а виждам, че мерки са предприети, може би още някакви достатъчно трябва да се предприемат, защото ако в столицата се случва тази несигурност, само мога да си представя в страната как би било, затова това е моят призив към Вас, тъй като наистина има напрежение. Аз мисля, че и по медиите имаше някакви репортажи в тази посока.
Искам да използвам и възможността да честитя на всички празниците и да пожелая успешна година догодина на всички колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ананиев.
Правото на дуплика? Няма.
Благодаря на госпожа Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по координационна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи за участие в днешния парламентарен контрол.
На шест въпроса и едно питане ще отговори господин Петър Москов – министър на здравеопазването.
Първият въпрос е от народния представител Манол Трифонов Генов относно мерките на Министерството на здравеопазването за запазване сградния фонд на Министерството и решенията за неговото ползване.
Заповядайте, уважаеми господин Генов, да развиете Вашия въпрос.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председателстващ! Уважаеми господин Министър, моят въпрос е свързан с мерките на Министерството на здравеопазването за запазване сградния фонд на Министерството и решенията за неговото използване.
В село Стрелци, община Брезово, област Пловдив до 2006 г. е функционирала Детска болница за лечение на астма, бронхит и други белодробни заболявания на деца от 3 до 16 години. Болницата е открита през 1969 г., когато Вие, господин Министър, сигурно не сте били и роден още, като филиал към Окръжна болница – град Пловдив, за лечение на деца с белодробни заболявания.
По финансови причини преди 11 години тя е закрита, а сградата е затворена. В момента тя се разграбва и разрушава вследствие на безстопанствено отношение и на множество кражби на строителни материали от нея.
Въпросът ми към Вас е: има ли виждане от страна на Министерството за евентуално разкриване отново на филиал за лечение на деца с такива заболявания и ако не, как ще бъде опазена сградата на болничното заведение и какви са бъдещите действия, които ще бъдат предприети в посока опазване и съхранение на сградния фонд? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Генов.
Министър Москов, заповядайте за Вашия отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, във връзка с поставените от Вас въпроси относно закритата през 2006 г. в село Стрелци, община Брезово, област Пловдив Детска болница за лечение на астма, бронхит и други белодробни заболявания на деца от 3 до 16-годишна възраст, чиято сграда към настоящия момент се разграбва и разрушава вследствие на безстопанствено отношение и множество кражби на строителен материал от нея, както и виждането на Министерството за евентуалното стопанисване и бъдещето отново като Филиал за лечение на деца с белодробни болести Ви уведомявам следното.
Отделението за деца с неспецифични белодробни заболявания е било част от структурата на „МБАЛ – Пловдив” АД до 2006 г., когато е закрито. Имотите и сградата са държавна собственост съгласно Акт за частна държавна собственост № 7370 от 9 март 2011 г. и се стопанисват и управляват от областен управител и област Пловдив. В тази връзка въпросът Ви относно мерките, които са предприети за опазване на сградния фонд, следва да бъде отправен към областния управител на област Пловдив, който съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за администрацията отговаря за опазването и защита на държавната собственост.
Тук в отговора, който ще Ви предоставя, са извлеченията за собствеността, ако Ви бъдат полезни в по-нататъшните Ви действия по отношение на сградата.
По отношение намеренията на Министерството на здравеопазването за възобновяване на дейността на закритото отделение Ви информирам, че в медицинските стандарти, включително стандарт „педиатрия”, са предвидени изисквания, с които се осигурява минималният необходим обем и обхват на медицинските структури, съответно организационни, кадрови и квалификационни медицински дейности и оборудване с оглед осигуряване качество на медицинската помощ. Съгласно тези изисквания и Наредба № 49/08.10.2015 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, към момента на територията на област Пловдив функционират девет многопрофилни болници за активно лечение със структури по педиатрия, в които има общо 330 легла. В лечебните заведения за извънболнична помощ, тоест специализираните практики, медицински центрове и ДКЦ работят 115 лекари с придобита специалност по педиатрия, от които 7 с придобита специалност „Детска пневмология и фтизиатрия”.
Информирам Ви, че за 2014 г. и 2015 г. в Министерството на здравеопазването не са постъпвали жалби от родители за проблеми при хоспитализация и лечение на деца с белодробна патология. В тази връзка считам, че към момента е осигурена достъпна и качествена извънболнична и болнична помощ за лечение на деца с белодробни заболявания на територията на област Пловдив и Министерството на здравеопазването не възнамерява да възобнови дейността на закритото отделение.
Тук оставям и цялата преписка, заедно с извлеченията от актовете за собственост, да Ви бъдат от полза. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Министър.
Реплика – заповядайте, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Аз Ви благодаря за отговора, господин Министър. Благодаря и за преписката, която ми оставихте, защото този въпрос няма да го оставя така. Явно отново държавата пак е собственик на това нещо, защото не само Министерството на здравеопазването, но и държавата – където има сгради с актове за частна държавна собственост, приличат на призраци вече, източник на възможност за професионални кражби на строителни материали.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Няма спор.
МАНОЛ ГЕНОВ: Това е добре, че нямате спор.
Освен това представляват и опасност като сгради, в които могат да се случат някакви злополуки. Благодаря Ви още веднъж за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Генов.
Дуплика няма да има, нали така, господин Министър?
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Въпрос от народния представител Емил Димитров Райнов относно финансовото състояние на болниците за периода ноември 2014 г. – октомври 2015 г.
Заповядайте, уважаеми господин Райнов, да развиете Вашия въпрос.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Господин Министър, измина една година, откакто сте начело на Министерството на здравеопазването. Бих искал да ме уведомите под Вашето ръководство как се промениха задълженията на държавните болници, както и задълженията на болниците с преобладаващо държавно участие през изминалия период? Също така как това корелира с така смелото твърдение последните няколко дни, че Касата, респективно Вие, сте икономисали близо 400 милиона, изобщо какво се случва със собствеността, на която Вие сте принципал, на която Вие сте собственик и за която Вие пряко отговаряте? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, д-р Райнов.
Министър Москов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми д-р Райнов, ще отговоря първо точно на въпроса по начина на времевата рамка, в която е фиксиран – ноември миналата година – октомври тази година, след което ще дам няколко допълнителни данни, които, мисля, че при формирането на Вашите изводи и политика ще Ви бъдат от полза.
Към настоящия момент в Министерството на здравеопазването е постъпила обобщена информация и на базата на времевата рамка на Вашия въпрос Ви отговарям следното.
Общият размер на задълженията на лечебните заведения с над 50% държавно участие в капитала към 30 септември 2015 г. са в размер на 371 млн. 212 хил. лв.; общият размер на просрочените задължения на тези лечебни заведения за същия период – 30 септември 2015 г., са 141 млн. 367 хил. лв. в това число, в смисъл към общата бройка, не отделно.
В сравнителен план спрямо цитирания от Вас период – месец ноември 2014 г., промяната в размера на задълженията на лечебните заведения с преобладаващо държавно участие се наблюдава в нарастване от около 4 млн. 212 хил. лв., съответно 367 хил. лв. като просрочие в сравнение с месец ноември 2014 г., което основно се дължи на увеличение на задълженията на няколко лечебни заведения поради набавянето на нова, наистина свръхмодерна медицинска апаратура. Например в Александровска болница, където средства от Револвиращия фонд, за който Вие знаете, че по същество е едно директно съдействие, хайде, да не казваме „помощ”, защото влизаме в друг разговор, са дадени. Това е част от задълженията на тези болници и на базата на това е увеличено.
В сравнителен план спрямо периода ноември 2014 г. промяната в размера на просрочените задължения с преобладаващо държавно участие в капитала е слабо нарастване от 1 млн. 700 хил. лв., което приблизително е 1% – от 139 млн. 664 хил. лв. към 31 ноември 2014 г. до съответно 141 млн. 367 хил. лв. към 30 септември 2015 г.
В отговор на посочения въпрос съм дал няколко сравнения за големи болници, за които по принцип увеличаването на задълженията е голям дял. Например при „Свети Георги” има намаление на задължението от 46 милиона към 30 ноември
2014 г., сега е 40 милиона. В Болницата по онкохематология –съответно от 26 милиона на 23. При „Киркович” в Стара Загора е от 24 на 26 милиона, но там е един процес, за който Вашите хора от Стара Загора ще кажат, че така следват нещата в годините.
Бързам да Ви предпазя от погрешни изводи, защото всъщност основата на Вашия въпрос е свързана с това дали методиката на Касата, свързана с ограничения за харченето на болниците, е довела до увеличаване на задълженията. Ако греша – поправете ме, но разговорът, който водим с Вас, е смислен. Трябва да е ясно, че вследствие на тази мярка това води до декапитализиране на лечебните заведения.
В тази връзка нека кажем, че ако вземем структурата на задълженията за периода към 31 декември 2014 г. и я съотнесем към 15 декември 2015 г., тоест преди два дни, откогато имам последните данни – не е Вашият въпрос, но дължа да Ви отговоря: към 31 декември 2014 г. размерът на задълженията на държавните и общинските болници е бил общо 396 млн. 784 хил. лв. Към този момент той е съответно 371 милиона, тоест 25 милиона на годишна база са намалели общите задължения, а просрочието – от 147 на 141 милиона, тоест 6 милиона по-малко. На годишна база – още веднъж – имаме намаление на общите задължения с 25 милиона и намаление на просрочията с 6 милиона.
Това не значи, че методиката, административна и така нататък е съвършена. Ако искате, ще Ви оставя подробната справка за сравнението между 2013 и 2014 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Министър.
Реплика – д-р Райнов.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Господин Министър, благодаря за отговора. Всичко това ми е ясно. Вие правилно схванахте мисълта – дали неплащането на тъй наречената „надлимитна дейност на Касата” няма да се появи като задължение в болницата. Принуден съм да вярвам на това, което давате като справка, но същевременно не мога да не споделя, че само преди ден-два по медиите излезе справка за прословутото обединение на Александровска болница, където ясно се вижда, че през времето, когато това обединение е направено – с най-добри чувства, че щеше да се постигне най-ефективно използване на средствата – се трупат задължения.
Не мога да не споделя за сетен път оттук притесненията от онзи прословут доклад от месец юли, който Вие така добросъвестно представихте пред народните представители, където се вижда, че само 11 болници от 65-те държавни болници са в кондиция, на 18 дружества от държавните болници собственият капитал е спаднал под размера на вписания. Фактически държавното здравеопазване е фалирало.
Какви мерки предприехте, освен чисто политическите, където се смениха един-двама-трима директори за сметка на тези, които са най-ресурсоемките болници? Няма начин да не се притесняваме за това категорично!
И забравихте да отговорите на основния въпрос – как така на фона на всичко това Вие спестихте 400 милиона на българските данъкоплатци – нещо което се тиражира и от Вас, и от министър председателя, а мисля, че имаше и още един колега от патриотите, но не го виждам в момента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Райнов.
Право на дуплика – министър Москов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми доктор Райнов, първо Ви благодаря за тона. С отговора си, с допълнението към отговора, с таблиците, които Ви дадох, и анализа аз казвам само, че методиката на Касата не се е отразила като увеличение на Сдружението на болниците. Далеч съм от мисълта, че състоянието на болниците от фискална и от същностна медицинска гледна точка е особено добро. Много неща са се случили и ще се случат. Ние в Комисията водим тези разговори. Още веднъж да припомня, че това е медицински факт.
Спрямо справката, подадена ми вчера от Оперативното управление на Касата, към този момент след изпълнението от страна на Министерството – 3 милиона за ваксините по бюджета на Касата, дори и нещата, които казах миналата седмица, изглеждат дори още по-оптимистично и вероятно, нека завърши годината, но нека не забравяме, че през последните дни Касата допълнително изплати около 600 хил. лв. за направления в области, в които те бяха свършили. Тоест това не е свързано с несвършване на медицинската дейност, но около 2,5 милиона ще бъде дефицитът на Касата в края на тази година. Това е постижение.
Аз благодаря за добрия тон в днешния ден и за добрия тон в Комисията. Мисля, че добре е свършена работата от страна на Касата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, министър Москов.
Следващият въпрос е от народния представител Георги Ченков Търновалийски относно масови оставки в ТЕЛК на Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив.
Заповядайте, господин Търновалийски, да развиете Вашия въпрос.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Звеното на ТЕЛК в Пловдив включва пет общи състава, два специализирани – ТЕЛК по психични заболявания и ТЕЛК по очни болести. Миналия месец 14 от 17-те медици в структурата са депозирали оставки. Причината за крайното действие са абсурдните клаузи в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравето, както и съответната наредба. Съгласно тях лекарите трябва да връщат средствата за инвалидни пенсии при обжалване от НОИ на експертизи с 50% и над 50% нетрудоспособност. Този дъжд от оставка на специалисти от ТЕЛК – Пловдив, е нечувано. Всеки ден оттам минават средно по 100 пациенти за освидетелстване. Те от своя страна се оплакват, че не получават реални проценти за нетрудоспособност. Десетки и стотици са жалбите на недоволните от експертизите на лекарските комисии. Последните от своя страна са подложени на огромно напрежение, защото всяко заключение с 50 и над 50% потенциално може да им донесе санкции, дори и да е обективно, но и масово санкционира лекарите, като се правят ревизии на издадени решения за инвалидни пенсии с години назад.
Очевидно предприетите от Вас реформи в сектора водят до кадрово обезкървяване на системата и лишаване на пациентите от достъп до териториалните експертни лекарски комисии.
Уважаеми господин Министър, моят въпрос към Вас е: какви действия ще предприемете, за да запазите специалистите в ТЕЛК – Пловдив, и структурата да продължи да обслужва лицата с намалена работоспособност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Търновалийски.
Министър Москов, заповядайте за Вашия отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Търновалийски, след 2000 г. медицинската експертиза, осъществявана от териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия са постоянен обект на активно обсъждане, предложения и оценки. Въпреки че през последните години ръководството на Министерството на здравеопазването е предприемало различни действия за оптимизиране на медицинската експертиза, те не са създали предпоставки за преодоляване на задълбочаването в някои точки на проблемите, водещи до намаляване ефективността на работата на тази експертиза и до обществено недоволство.
Конкретният случай, за който питате, е свързан с депозиране на оставки на членове от ТЕЛК в МБАЛ „Пловдив” АД – град Пловдив, по повод на наложените им от контролни органи на Националния осигурителен институт ревизионни актове. От изисканата информация от РЗИ, МБАЛ „Пловдив” и териториалното поделение на НОИ в град Пловдив се установи, че със заповеди на директора на Териториалното поделение на НОИ – Пловдив, през месеците юли – октомври 2015 г. са разпоредени частични ревизии на лекарски състави на ТЕЛК към МБАЛ – Пловдив, на основание чл. 107 от Кодекса за социално осигуряване. Ревизията се отнася за периода 2012 – 2014 г. На отделните състави на ТЕЛК при ревизиите на НОИ през месец юни са съставени общо шест акта за надчет, от които два са отменени, а един е обжалван пред съдебните органи. През месец октомври са съставени общо шест акта за надчет, от които е връчен един. Налагането на ревизионни актове на лекарите от ТЕЛК е свързано с разпоредбите на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно който контролните органи на НОИ съставят на физически и юридически лица ревизионни актове за причинени от тях щети на държавното обществено осигуряване от неправилно извършени осигурителни разходи, включително от неправилно удостоверяване на осигурителен стаж или осигурителен доход и от актовете на медицинската експертиза, които са отменени поради нарушаване на нормативни разпоредби при издаването им.
Във връзка със създадената ситуация на 18 ноември беше проведена среща с управителя на НОИ господин Бисер Петков, на която бяха обсъдени възникналите проблеми.
По отношение на проблема с Националния осигурителен институт – НОИ поддържа следното принципно становище: разпоредбата на горецитирания член от Кодекса за социално осигуряван касае съставяне на ревизионни актове за начет на всички случаи за причинени щети на държавното обществено осигуряване, включително и на актове на медицинска експертиза. В този смисъл тя се отнася до всички осигурителни плащания от данък обществено осигуряване, включително и пенсиите за инвалидност, които не са социална помощ, а осигурително плащане по смисъла на закона.
Контролните органи на НОИ не съставят актове за начет по повод на всеки отменен акт на медицинската експертиза. Предприемат действия за ангажиране на имуществена отговорност на лекари, членове на ТЕЛК и НЕЛК, само когато са изпълнени едновременно следните условия: налице е експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, отменено с влязъл в сила административен или съдебен акт; експертното решение, отменено поради виновни действия или бездействия на лекарите, изразяващи се в допуснати нарушения и в резултат на отмяна на експертно решение и причинена щета на фондовете на държавното обществено осигуряване, изразяваща се в реално намаление на средствата на държавното обществено осигуряване поради извършени осигурителни разходи; и е налична причинна връзка между щетите и допуснатите лекарски нарушения на норми, регламентиращи експертизата.
Когато в хода на ревизионното производство или по повод на обжалване, по административен ред се установи липса на доказателство за вина, изразяващо се в нарушаване на императивните разпоредби, регламентиращи експертизата на работоспособността, не се съставя ревизионен акт за начет или съответният се отменя. Възникналите в конкретния случай в Пловдив, макар и несвързани с компетентността на Министерството на здравеопазването, са само част от общата проблематика, свързана и с необходимостта от промяна в системата на медицинската експертиза.
Основните проблеми са свързани с липсата на квалифицирани специалисти, желаещи да работят в ТЕЛК и НЕЛК поради въведените ограничения за практикуване на професията и поради санкционни механизми и несъвършенства на нормативната регламентация. Няма да споря с Вас, че решението на ТЕЛК влиза в сила за изпълнение веднага, тоест като финансови суми или интеграционни добавки, които се дават на хората с присъдена степен на инвалидност, след което със задна дата се търсят финансовите щети, ако това не се потвърди на горна инстанция. Това не е въпрос на решение само за ТЕЛК – Пловдив, или за някаква конкретна договореност на НОИ, а е предмет на реална промяна на начина на трудовата експертиза, което в края на тази година, следващата седмица, двете работни групи – общата работна група между Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика изготвят и ще влязат като поправки в Закона за здравето – планираме да влязат в Министерския съвет (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) в началото на следващата година и парламентът да ги приеме като част от промените в Закона за здравето.
Дълго е. Говорили сме го с Вас и с другите колеги. Там е разделянето на двата вида експертиза – медицинската, от оценката спрямо конкретната работа и конкретните нужди на човека, да бъде обратно върнат и интегриран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, министър Москов.
Реплика – господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Благодаря за отговора, господин Министър, благодаря за цялото обяснение.
Това, което накрая казахте – кой как се облага, смятам, че не беше нужно. Лекарите от ТЕЛК в Пловдив на база явно на тези обещания – за промяна в законодателството, са оттеглили междувременно своите оставки, въпросът ми е отпреди повече от месец, и разчитат законодателството да бъде променено,.
Все още очаквам – използвам случая, по Ваш отговор от месец февруари, отново свързан с ТЕЛК – концепция за подобряване на качеството на медицинската експертиза. Така сте ми отговорили. Очаквам, че тази експертиза ще стане факт. Вече почти година я очакваме и се надявам, че се работи по нея. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Търновалийски.
Дуплика – министър Москов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Търновалийски, да, това е част от програмата, която правителството си е поставило за първите месеци на следващата година. Отново да кажа жалоните в промяната.
Първо, разделяне на двата вида експертиза – чисто медицинската: оценка на медицинското Ви състояние и степента, процента Ви на увреда от друга социално-медицинска комисия с лекари по трудова медицина, а не лекари кардиолози, или ортопеди, или педиатри, които да видят състоянието Ви, която пък вече спрямо спецификата на Вашия труд, на Вашата работа, на Вашата професия персонално, индивидуално прави Вашия социален план – интеграционни добавки, пенсионни отчисления и всичко това, което е нужно.
Второ, премахване на невъзможността, която, е абсолютно алогична – в ТЕЛК да работят само лекари, които не могат да работят другаде. Това означава, че ако на територията, хайде, не на Стара Загора, защото там има много лекари, на територията примерно на Смолян имате пет очни лекари, никой от тях не може да работи в ТЕЛК, който да диагностицира Вашите очни страдания, ако не се откаже от работата си. Това няма как да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря на министър Москов.
Следващият въпрос е от трима народни представители – Емил Райнов, Светла Бъчварова и Георги Търновалийски, относно оценката на Министерството на здравеопазването за икономическите аспекти на предлагания данък обществено здраве.
Заповядайте, проф. Бъчварова – Вие ще развиете въпроса.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, колеги, въпросът ми е свързан с публикувания Законопроект за данък обществено здраве, който...(народният представител Емил Райнов разговаря с министър Москов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Господин Райнов, да оставим министъра да чуе въпроса, ако обичате.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Въпросът ми е свързан със Законопроекта за данък обществено здраве, който Вие сте публикували на страницата на Вашето Министерство. Интересно четиво, най-вече мотивите на този Законопроект, който цитира преди всичко опита на другите страни как този данък се прилага, с доста неточности. Например Дания – данъкът е отменен преди две години, но там се посочва като добър пример за прилагането. Унгария, за която също казвате, че данъкът се прилага, но пък там пропускате да кажете какъв е опитът от този данък и до какво е довел той в икономическата сфера.
От тази гледна точка пък в мотивите са пропуснати много неща, свързани с това дали другите страни са го приложили и защо не. В страни като Германия, Великобритания и Белгия този данък или възможността да бъде въведен е бил обсъждан в продължение на година и половина-две, но в резултат на силни икономически аргументи, тези страни не са приложили данъка.
Искам да отворя една скоба – в България имаме Закон за храните, има българска Агенция по безопасност на храните. Всички съставки в българските и европейските храни, които присъстват на пазара, за да бъдат предложени на крайния потребител, трябва да са безопасни. И като такива те се предлагат на крайните потребители.
Като Ви моля да отделите медицинската експертиза от икономическата, нашият въпрос е: какви икономически анализи са правени относно Законопроекта, който Вие предлагате? Какви ще бъдат икономическите изгоди, последствията за икономиката в страната за крайния потребител, за да можем да имаме обективна представа доколко този данък ще доведе до подобряване на състоянието на българската нация с Вашата теза, че има вредни храни и те са определен списък, който съответно трябва да бъде санкциониран именно чрез този по-висок данък, за който Вие претендирате, че ще бъде в основата на закона?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Господин Министър, заповядайте за Вашия отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Бъчварова, господин Райнов и господин Търновалийски! Понеже много се изговори по закона, няма да чета формалността на отговора – Вие, разбира се, ще го получите.
Ще се опитам да бъда кратък.
Първо, не аз казвам, че това е мярка, която води до подобрение на здравните индикатори, казва го Световната здравна организация. Ако имате желание да спорите с мен, аз съм насреща. Ако имате желание да спорите със Световната здравна организация – ще осигуря и тази Ви възможност.
Относно дали това е прецедент? Не, по никакъв начин не е прецедент. В единадесет европейски държави има въведени под различна форма допълнителни финансови тежести върху определен вид храни, съдържащи съставки над определено количество. Включително и в Дания действа такъв данък върху част от неща, съдържащи захар. Да кажем пример за Англия – в момента в Англия тече дебат, в който Англия е на път да приеме така наречения там „шугър такс”.
Разглеждали ли сме различните варианти в държавите? В едни държави това е свързано с увеличение върху ДДС-то, където като цяло има общо по-ниско ДДС върху храните и увеличено ДДС за безалкохолни напитки или за сладки неща, или за солени неща и така нататък. Има държави, в които това е под формата на акциз. Има различни практики. Ние сме се спрели на проект за данък, защото той най-добре е свързан с общата постановка на българското данъчно законодателство за хармонизирана ставка на ДДС и със специфики на общото ни европейско законодателство.
Да кажем, че практически прилагаме юридическия и теоретичния модел на унгарския закон. Няколко думи за това до какво е довел той, защото да правиш прогнози до какво ще доведе в България... Разбира се, те са направени и ако Ви интересува икономическият анализ, който е ей толкова дебел (показва с пръсти), той ще Ви бъде предоставен. Хубаво е да се знае там, където работи този модел, до какво е довел.
През 2011 г. Унгария въвежда този закон, който е свързан с облагане – не говорим за вредни храни. Облагаме храни, които не са от първа необходимост, тоест по никакъв начин храните, които са свързани с нещата, които бедните хора трябва да купуват, независимо от качеството им, а храни, без които можем – безалкохолни напитки, чипс, снакс, различни сладки и такива допълнения към храната ни. Ще се съгласите, че нито моят, нито Вашият диетичен режим ще пострада, ако пием по-малко и по-рядко безалкохолни напитки – няма да пострада. Нито пък, че основната храна на бедните са енергийните напитки. В една от тези енергийни напитки – един кен, се съдържат 13 лъжици захар. Българските деца са вторите, след холандските, по употребата на голямо количество енергийни напитки – повече от една на ден, тоест повече от 26 лъжици захар на ден.
Не мога да разделя медицинските от икономическите мотиви, защото когато имате болна нация, с тази структура на заболеваемостта, няма да има кой да прави икономика, няма да има кой да прави – как се казваше по Вашему – добавен продукт, добавена стойност ли беше – поправете ме, докторе! (Реплика от БСП ЛБ.) Защото Вие сте специалист, за да ме подпомогнете.
В Унгария Световната здравна организация прави мониторинг всяка година. След първата година резултатът е бил следният: средно около 27% е паднало потреблението на стоките, които са облагани със съответния данък и в рамките на същата година около половината от производителите, които произвеждат храни, които са попаднали в този данък, защото съдържат сол, захар и кофеин... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Секунда, завършвам.
...над определената стойност, която е доказана като вредна за организма ни, са преформулирали начина, по който предлагат съответния снакс, чипс, ядки или безалкохолно, паднали са под облагаемата стойност на количество захар на литър или на килограм и съответно са продължили да продават стоките си в същия вид.
За първата година това за Унгария е коствало около 1000 работни места, което в следващите години се е компенсирало, разбира се, то е имало своята цена, няма защо да се лъжем. Такива са фактите и истините. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря.
Право на реплика – заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Господин Председател, господин Министър, колеги! Господин Министър, несъмнено всички в тази зала, в страната всички искаме нацията да е здрава – това е точно така. След като храните са вредни, смятам, че по-правилно е да ги забраним и просто да няма такива храни, защото дали ще бъдат обложени с по-висок или с по-нисък данък, след като са вредни, нацията, макар и по-малък процент, ще боледува.
Нашият въпрос не беше свързан с тази част. По-скоро той е свързан с изискванията към всеки един законопроект по Закона за нормативните актове за оценка на въздействието, което трябва да бъде направено, и финансово-икономически анализ, ако такъв има направен. Това искахме да ни бъде представено. Казвате: ще Ви го представим. Идеята, изискването на въпроса беше това да ни представите.
Тук ще Ви оставя част от един анализ, може би го познавате. Той не показва това, което Вие твърдите, поне това, което е пред медиите, като ефекти от въвеждането. Също така ние сме направили анализ, ползвали сме външни експерти – това се подкрепя и от много организации. Броят на работните места в резултат на въвеждането на тоя данък ще бъде 4300. Крайният ефект ще бъде отрицателен, защото с тези 202 милиона, които се очаква да се получат като ефект от този данък, ще бъде загубен данък върху доходите на физическите лица в много сериозни размери, а данък добавена стойност, разбира се, ще намалее, тъй като ще намалее покупателната способност. Ще бъдат необходими и доста сериозни административни разходи за въвеждането и за изпълнението на изискванията на този закон, както и, разбира се, освен самата администрация, оборудване, лаборатории и така нататък. Може би този анализ Вие сте го правили.
Последно, считам, че след като забраним тези продукти – сол, захар и така нататък, които ги изброихте, ще се появят такива заместители – опасността да са по-вредни ще е много по-голяма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Търновалийски.
Министър Москов, заповядайте в дуплика да си доразвиете Вашия анализ.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Търновалийски и колеги, които задавате въпроса! Първо, нека да кажем, че във всяка една от държавите, където такива фискални мерки за промяна на поведението на потребителя, от една страна, и на рецептурата на потребителите, от друга, са били въвеждани, те са срещали реакцията на съответната хранително-вкусова индустрия – тя е била остра, лобистка, включително сериозно финансово подплатена, както и в нашия случай.
Разбира се, има финансов анализ, сравнителен анализ, правен анализ, медицински анализ... Съжалявам, не мисля, че мога да изчета 70 страници финансов анализ или 200 страници здравен, но Вие ще ги имате буквално в понеделник или в първия ден, в който се върнете на работа. Съжалявам.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ, от място): В понеделник и ние сме на работа. Райнов ще дойде да ги вземе.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Защото аз продължавам да съм на работа.
Нека да кажа и още нещо, пак като част от сутрешната дискусия някак си какво било мнозинството, какво било малцинството – данъкът за общественото здраве не е част от коалиционното споразумение и програмата за управление на произхода не е записана там. То е малко като Конституцията, защото и тя не е записана там.
Министерството на здравеопазването е вносител на това нещо, негова задача е да търси разбиране, подкрепа и мнозинство първо в правителството и после в парламента. Надявам се да успеем, защото аргументите ни са силни.
А иначе, по днешния дебат да кажа само следното – двамата с Вас или четиримата с Вас тримата, които задавате този въпрос, ако сме съгласни с този икономически анализ, зад който Вие заставате, който не е верен, но зад който заставате (показва анализа), потвърждаваме заедно една теза, че ефект от този данък върху потреблението има, което е основната теза на противниците. Защото ако нямаше, нямаше да има някакви катастрофични виждания за това как и какво ще се случва. Отделен е въпросът дали един от големите производители на сладки неща, който каза, че щял да се изнесе да произвежда другаде, не произвежда в момента един български бранд в Румъния например и кой, кого и с какво плаши!? Потвърждаваме тезата, че този данък работи и променя поведението. По въпроса дали определени неща могат да бъдат вредни, или не, то е доказано – потреблението...
Моля, д-р Райнов, да потвърдите пред Вашите колеги – потреблението, повишаването на количеството на трансмастните киселини във Вашата ежедневна диета с 2% води до увеличение с 20% от риска Вие да получите инсулт, тоест да се парализира едната половина на тялото Ви, господин Търновалийски. Благодаря. (Реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос...
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Извинявайте, госпожо Цачева.
Забрана върху определена храна не може да бъде получена, тоест Вие сте за още по-крайния вариант – съгласни сте, че тези неща са вредни, но считате, че данъкът не е достатъчна мярка и трябва да бъдат забранени. Склонен съм на тази дискусия да кажа, че това няма да може да се случи поради характеристиките на общностното европейско законодателство. Съгласен съм да търсим заедно най-доброто решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Жельо Бойчев относно споразумение за дарение на лекарствени продукти от Република Турция на Република България.
Слушаме Ви, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! В резултат на неправилно планиране и слаба организация на ръководеното от Вас Министерство се стигна до ситуация на липса на ваксини, необходими за изпълнението на задължителния имунизационен календар за 2015 г. За да се реши този проблем Вие, господин Министър, решавате да се обърнете към Министерството на здравеопазването на Република Турция, като поискате от тях липсващите ваксини. Няма да коментирам това Ви решение, въпреки че според мен сте имали различни варианти за изход от тази ситуация. След проведените преговори на база на Ваш доклад до Министерския съвет се стига до Решение № 337 от 28 май, с което се дава разрешение да бъдат сключени споразумения между Република Турция и Република България за въпросните лекарствени продукти и в поредица писмени въпроси към Вас и към министър Горанов аз съм се опитвал да изясня цялата ситуация относно тези дарения, тъй като в публичното пространство и в обществото има редица въпроси, които стоят без отговор по тях.
На база на получените от Вас писмени отговори и на база на предоставените споразумения разбирам, че в първото споразумение Република Турция дарява на Република България сто хиляди дози комбинирана петкомпонентна ваксина за деца с търговско наименование „Пентаксим” и 100 хиляди броя дози ваксина срещу хепатит В – педиатрична, с търговско наименование „Еувакс Б” за нуждите на изпълнение на имунизационния календар на Република България. Включена е изрична разпоредба в споразумението, което Вие сте ми предоставили във въпроса, в което се казва, че: „Дарените ваксини ще бъдат доставени на правителството на Република България до един месец от деня на подписването и трябва да бъдат използвани за изпълнението на имунизационния календар на Република България”.
Искам да отбележа, че въпросната ваксина против хепатит В не е регистрирана никъде в друга държава – членка на Европейския съюз и у нас, тъй като съдържа тиомерсал – живачно съединение, над 400% надвишаваща максимално допустимата съгласно Наредба 15 на Министерството на земеделието... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
В отговор на поставения от мен писмен въпрос Вие казвате: „Следва да отбележим, че ваксината „Еувакс Б” не е предназначена за изпълнение на имунизационния календар на Република България”.
Така че въпросите ми към Вас са много, господин Москов, но първият е: кога казвате истината – в доклада до Министерския съвет, което заляга като изискване в самото споразумение – тази ваксина да бъде ползвана за имунизационния календар, или в писмения отговор, който сте ми предоставили и сте казали, че тя няма да бъде ползвана за имунизационни календари и няма да бъде поставяна на българските граждани? И защо въобще е било необходимо да бъде внасяна такъв тип ваксина, която не може да бъде ползвана?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Москов – министър на здравеопазването.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вълчев! Госпожо Цачева, ще Ви помоля, ако с минута просроча, защото дебатът е с висока обществена важност...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Близо с толкова просрочи въпроса си народният представител.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Много ще Ви бъда благодарен.
Подробно, ясно отговарям, защото вярвам, че причината да зададете въпроса са наистина притеснения – първо за осигуряването на имунизационния календар, второ дали са спазени процедурите.
Сключени споразумения
През месец май с Решение на Министерския съвет № 373 от 28 май са одобрени проекти за споразумения на дарения между правителството на Република Турция и Република България въз основа на водени преговори. Като резултат от решението на 16 юни в Анкара е сключено споразумение за дарение между правителството на Република България и правителството на Република Турция, съгласно което Турция дарява на България 100 хиляди ваксини – петкомпонентни, и 100 хиляди дози рекомбинирана ваксина срещу хепатит Б.
Второ споразумение между Република България и Република Турция е подписано на 7 септември. Съгласно договореното България поема ангажимента да дари на правителството на Турция 5 милиона дози, съответно 250 хиляди ампули с по 20 дози ваксина срещу туберкулоза, известна като „БЦЖ”. Според правното становище на дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки” и двете споразумения влизат в сила от деня на подписването.
Какъв е видът и обемът на дарените и получени продукти? По първото споразумение дарените и получени от Република Турция лекарства са: комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, ацелуларен коклюш – „Пентаксим” в количество 100 хиляди дози, партида № П15004, със срок на годност до февруари 2017 г.
Второ, рекомбинирана ваксина срещу вирусен хепатит Б с търговско наименование „Еувакс Б”, включващо 100 хиляди дози със съответния партиден номер и годност.
Второ, съгласно споразумението за дарение правителството на България дава пет милиона дози ваксина срещу туберкулоза „БЦЖ”, като изрично е предвидено от правителството на Турция да се задължава да използва дарените количества ваксина само за поддържане на извънболничните здравни услуги в Република Турция. Част от дарението – българското, е реализирано на 17 септември чрез доставяне в Република Турция на два милиона ваксини срещу туберкулоза, а останалите три милиона предстои да бъдат доставени. При сключване на процедурата доставките на останалите три милиона дози ваксина срещу туберкулоза ще бъдете допълнително и надлежно информиран.
Какви са издадените разрешения съгласно Закона за лекарствените продукти от Изпълнителната агенция за лекарствата?
Комбинираната петкомпонентна ваксина „Пентаксим” притежава всички регулаторно изискуеми документи и сертификати за качество и безопасност. Повтарям: всички!
С изходящ № ИАЛ 28733 от 9 юли Изпълнителната агенция по лекарствата не възразява да бъде допуснат по страната по споразумение и да се използва според правилата на Световната здравна организация. Лекарственият продукт „Пентаксим” 0,5 милилитра „АМ injection”, доставен от Република Турция и сертифициран по сертификационната схема на СЗО за качество и безопасност, а квалифицираното лице на производителя е удостоверило, че ваксината е произведена и тествана съгласно процедурите, посочени в разрешението за употреба, както и че активната субстанция отговаря на изискванията на монограф № 1934 на Европейската фармакопея и на серии № 800, 878 и 910 от техническия доклад на СЗО. Притежател на разрешението за употреба на доставената от Република Турция ваксина е турският филиал на „Санофи Пастьор”. Производител на формулирания неразлят продукт „Тетраксим” е „Санофи Пастьор” – Франция. Формулираният неразлят продукт се доставя от Франция на Турция, където крайният продукт се пълни в предварително напълнени спринцовки и се опакова от „Мефар АС” по силата на договор за възложено производство и съгласно лиценз на турския филиал на „Санофи Пастьор”. Компонентът „Ектейч АйБи” на „Пентаксим” – петият продукт, за да стане петвалентна, се произвежда и освобождава от „Санофи Пастьор” – Франция и се доставя на Турция като краен продукт. След като компонентът е „Тетраксим” е напълнен в спринцовки и е доставян от Франция в Турция в „Мефар”, същият се опакова заедно с петата компонента и се представя като краен продукт под търговската марка „Пентаксим”.
Заводът, в който се произвежда крайният продукт – „Мефар АС”, има възлагателен договор по лиценз на „Санофи Пастьор”и е обект на регулярни опити от същия, както и на инспекции от регулаторните органи. Последният одит на турския завод от страна на „Санофи Пастьор” – Франция е проведен през месец юли 2014 г., като съгласно писмо от представители на „Санофи Пастьор” – България, Изпълнителната ни агенция – българска, по лекарствата, е уведомена, че предстои одит през месец декември 2015 г. Турската агенция е издала сертификат за добра производствена практика на „Мефар АС” през 2013 г. Сертификатът е с валидност три години.
За рекомбинатната ваксина срещу хепатит Б „Еувакс Б” с писмо от ИАЛ съответния номер, ИАЛ е изразила становище, че не се касае за разрешение на внос на лекарствен продукт за дарение и съответно не са приложими разпоредбите на чл. 161 и вследствие от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Изложили са становище по отношение на дарените не е приложим Законът за лекарствата, тъй като чл. 286а от него визира изрично субектите, по отношение на които е приложим съгласувателният режим, а именно: притежателя на разрешение за употреба, производители, търговци на едро и Българския червен кръст. Според становището на ИАЛ когато дарителят е правителството на Република Турция, в изпълнение на споразумението от българското правителство не са налице основания за съгласуване от страна на ИАЛ. ИАЛ посочва, че от компетентността им са следващите вноса действия, а именно пускане на пазара и употреба на противохепатитната ваксина „Еувакс Б” с оглед спазване на изискванията за качество, ефективност, безопасност.
Вярно ли е, че дарението представлява ваксина „Еуфловак хип”, която не е разрешена за употреба в България и Европейския съюз? Не, не е вярно. Във връзка с постъпилото писмо от Деловодството на МЗО д-р Любомир Димитров – управител на Бул Био относно възможността за внос на такава петкомпонентна ваксина, с която да задоволим имунизационния си календар, е отправено запитване до ИАЛ от страна на Министерството. Регистрационният номер е тук, в документа, който ще Ви оставя. ИАЛ отговаря, че ваксината „Еуфловак хип”...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин Министър.
Колеги, защо не задавате писмени въпроси с такава подробна терминология, конкретика? Шест минути вече отговаря министърът. Това е въпрос за писмен отговор! Ясно е, че в три минути отговор няма как цялата тази по обем информация да се предостави в детайли и конкретика, каквато изисква безспорно отговорът.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Аз си позволявам, госпожо Председател, да наруша Правилника, защото за мен е важно от отговора на този въпрос и от писмения отговор, който съм дал на господин Бойчев, още веднъж да потвърдим на българските граждани, че тази спекулация е по лобистки причини, че на българските деца е предоставена от държавата ваксина, която не отговаря по някакъв начин на всеки един от критериите на Европейския съюз, просто не е важна. Ако трябва ще прекратя както...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не е вярна, искате да кажете?
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: По никакъв начин не е вярна, разбира се. Това е същата ваксина, която българските деца са получавали и когато на търг се е явявало българското представителство на фирмата „Санофи”. В момента ние взимаме ваксина от турското представителство на фирмата „Санофи” – изработена по един и същи начин, отговаряща на едни и същи критерии, лицензирана по един и същи начин.
Имам много още какво да казвам, но очевидно ще се съобразя с Правилника. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбирам, но...
Реплика ще ползвате ли?
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря.
Права сте, госпожо Председател, аз съм поискал и министърът ми е предоставил два писмени отговора по този въпрос. Те са качени на страницата и ще помоля всеки, който има интерес към темата, да се запознае подробно с тях.
Смисълът да задам този въпрос е защото няма нищо по-важно от здравето на българските деца. Това е най-важното нещо и за всеки родител.
Вие знаете, че имаше редица спекулации, информации в публичното пространство по тази тема. Стигна се до ситуация, при която ми се струва, че това е една от най-пазените тайни в българската държава. Затова се радвам, господин Министър, че най-после Вие сте тук и отговаряте от парламентарната трибуна. Знаете, че дори вчера едно предаване „Открито” на Валя Ахчиева беше отменено от програмната схема на Българската национална телевизия, която се занимава с тези въпроси.
За съжаление, не съм удовлетворен от отговора, тъй като считам, че редица въпроси останаха без отговори.
Първо, времето е много кратко, за да влизаме в разговори относно ваксината „Пентаксим”. Знаете много добре, че твърденията за инспекции и така нататък касаят само използването на продукта на територията на Турция, а самият турски производител, който развива тази ваксина, няма европейско GMP и неговите продукти не се продават на територията на Европейския съюз. Самият Вие ми казвате в отговора, който сте ми предоставили, че ваксината „Еувакс” няма да бъде ползвана за имунизационния календар на гражданите на България. Оставям въобще настрана твърдението, което има в писмения отговор, цитирам: „Ваксината се съхранява в склад и ще бъде прилагана при крайна необходимост, и то само на лица, които не са обект на имунизационния календар на Република България.”.
Въобще не мога да приема, че един продукт, който не е разрешен за ползване, няма да бъде поставян на български граждани, но видите ли, можем да го поставяме, в дадения случай Вие цитирате – на бежанци.
Въпросите, които имам, са следните. Поемани ли са и други ангажименти към турската страна? От писмения отговор, който имам, не оставам с впечатление, че са спазени всичките разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Още веднъж: спазени са всички изисквания на Закона. Това е подробно разписано в отговора Ви.
Разбирам, но Ви моля за секунда да оставим политиката и противопоставянето при въпроса, защото имахме разговор с Вас. Никакви допълнителни споразумения с Турция в областта на здравеопазването не са поемани!
Нека да кажем, че вследствие на това, което направихме, може би наивно съм очаквал, че мога да чуя, че правителството, Министерството, си е свършило работата и в ситуацията, в която е било поставено – фирмите да не се явят на търг при осигурено финансиране и възможност на държавата да купи на цената, която те предложат за тези ваксини, всъщност е осигурило имунизацията на децата.
Нека да кажа, че сега те вече преосмислиха поведението си, явиха се на търг. На 18-и, тоест днес се товарят пратките по вече спечелените позиции за 4 и 5-валентната ваксина. На 20-и, когато ще дойде тук, започваме реимунизацията на децата на 6 години, след като вече сме гарантирали имунизацията на новородените. Това от моя гледна точка е добре свършена работа, от Ваша гледна точка е проблем.
Да кажа за тази ваксина още две думи, защото в отговора го пише и Вие го знаете, но то е свързано наистина с неща, които от моя гледна точка касаят националната сигурност, господин Бойчев.
Относно количеството ваксина „Еувакс В” срещу Хепатит В ние имаме явил се на търг тук и спечелил. Осигурили сме ваксинацията срещу Хепатит В за нуждите на имунизационния календар. Тази ваксина „Еувакс В” от Турция обаче не е предназначена за изпълнение на имунизационния календар на Република България. Относно създалата се бежанска криза ние сме изпратили писмо съответно до: госпожа Бъчварова – председател на Междуведомствената комисия, до председателя на Държавната агенция по бежанците, до господин Кантарджиев – директор на Центъра за заразни и паразитни заболявания и председател на Експертния съвет по имунопрофилактика. Писмата са с цел предприемане на противоепидемични мерки. От Министерството на вътрешните работи е получен отговор, че миграционният натиск към Европа остава значителен към този момент. Според становището се очаква приемащите европейски страни да се изправят пред съществени трудности по финансовото осигуряване и медицинското обслужване на нуждаещите се мигранти.
От Експертния и консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката се очаква да определи възрастовите групи от населението, включително лица с открито производство и предоставяне статут на бежанец или правно убежище, схема и необходим брой дози, при които дарената ваксина „Еувакс В” целесъобразно да бъде приложена, вземайки предвид специфичните изисквания към биопродуктите съгласно Наредба № 15/12 май 2005 г. за имунизацията в Република България.
В тази връзка, с оглед защитата на националните интереси, както и с цел опазване живота на българските граждани и здравето, Министерството на здравеопазването е предвидило този резерв, който да може да бъде от полза след предварително разрешения от Изпълнителната агенция по лекарствата. Ние сме осигурили възможността да поемем евентуален бежански натиск. Здравият разум изисква да се каже, че това не е лошо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос от народния представител Иван Иванов относно дейността на МБАЛ - Шумен АД.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Малка ретроспективна справка. Здравеопазването в град Шумен има традиции от ХІХ в., като първата болница е създадена през 1837 г. за нуждите на ситуираните там турски поделения. С нейното създаване се поставя началото на организираната медицинска помощ по българските земи, като първата помощна сграда е специално построена и отговаря на тогавашните схващания и изискванията на медицинската култура и практика. В тази сграда се възстановява суверенитетът на българската държава през 1879 г. и е създадена Шуменската държавна болница.
Към днешна дата болничният комплекс заема площ от близо 97 дка, като основните сгради са Хирургически блок и Терапевтичен блок, където са ситуирани отделенията Кожни и венерически заболявания, Фтизиатрия, Инфекциозно, Детско отделение, Хемодиализа, а в Терапевтичния блок ІІ са Ревматологично отделение и Отделение по физиотерапия и рехабилитация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате минута за въпроса си. Едната минута изтече в историография.
ИВАН ИВАНОВ: Добре, мисля, че ще ми стигне.
На 13 ноември 2015 г. бе проведено Общо събрание на акционерите, където разпределението на капитала е в следния ред: 60,79% държавно участие и 39,21% разпределено между десетте общини в областта. На това Общо събрание е взето решение за смяна на Борда на директорите и на изпълнителния директор.
Моля да ми отговорите какви са финансовите резултати на МБАЛ - Шумен АД за периода 2014 – 2015 г.? С какви мотиви представителят на Министерството на здравеопазването е сменил Борда на директорите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Москов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов!
Само една дума преди това – да продължа с предишния отговор, господин Бойчев, ако не съм бил достатъчно ясен. Гарантирам Ви в качеството си на министър, а не на човек, независимо дали ме уважавате в човешкото ми качество, че ако имате съмнения, които изразихте към мен, за различни промени, за различни допълнителни договорености се потвърдят, аз ще си подам оставката. Декларирам го пред Вас като министър. Казвам, че това не е така.
Уважаеми господин Иванов, „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД е една от 26-те областни болници с държавно и общинско участие в страната. Държавното участие възлиза на 63,06 на сто от капитала. Търговското дружество, представлявано от министъра на здравеопазването, е акционер наред с още десет общини акционери. Посочените от Вас данни за размера на държавното участие – 60,79, съответно 39,21% за консолидираното участие, са от 2010 г.
По обем на медицинската дейност лечебното заведение се намира в средата на таблицата на областните болници – на 14 о място. Последният представен отчет от лечебното заведение е за 9-месечието на 2015 г.
Обобщените данни показват, че в сравнение с 9-месечието на 2014 г. броят на преминалите болни е намалял от 15 хил. 500 на 15 хил. 300, като общите приходи са по-малко с 321 хил. лв. Общите разходи са се увеличили със 190 хил. лв. Това е довело до загуба за 9-месечието на 2015 г. в размер на 113 хил. лв., като за същия период на 2014 г. е реализирана печалба.
Загубата невинаги е основен критерий за оценка на дейността на болницата, но в случая тя е показател за тенденция към влошаване. Съветът на директорите в продължение на месеци не се събира в пълен състав за вземане на важни решения, изпълнителният директор заобикаля решения на Съвета, не се съобразява с решения на Съвета и не ги изпълнява.
Назначената проверка от Изпълнителната агенция за медицински одит също е констатирала административни нарушения на изпълнителния директор, както и нарушения, свързани със съвместяване на работата му с граждански договор в доболничната помощ.
Упражнявайки правата на държавата като мажоритарен собственик на капитала в лечебните заведения с държавно и общинско участие – областните болници, министърът на здравеопазването е задължен да носи отговорност за управлението им. Където има занижаване на показателите, констатирани пропуски и нарушения, където са нарушени екипният принцип и доверието между акционерите и управителния орган, се пристъпва към промяна в управлението.
Намеренията за промяна в Съвета на директорите, както и предложенията за нов състав бяха обявени своевременно и публично още през месец август. Надявам се новият Съвет на директорите да действа като екип и да работи за подобряване на нивото и качеството на медицинската дейност, а оттам и на цялостната дейност на МБАЛ - Шумен АД. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Не останах достатъчно убеден относно Вашето изложение по отношение мотивите, с които е трябвало да смените ръководството на болницата, още повече че от справката, която дадохте на колегата Райнов по-рано аз забелязах, че Вие до известна степен си противоречите с фактите, които изнесохте тук по отношение финансовите резултати на болниците.
За мен лично стана изключително интересно защо са сменени и какви са Вашите взаимоотношения с досегашното ръководство, защото, в интерес на истината, да отворя една скоба, това ръководство е назначено по време на първия кабинет на ГЕРБ, от министър на правителството на господин Борисов и не разбирам това някакъв Ваш реформаторски устрем ли беше смяната на това ръководство, или тук се чуха слухове, че едва ли не в смяната на ръководството на Шуменската болница е била заложена на карта здравната реформа. И такива неща се чуха.
Аз лично считам, че едно нещо, което работи, не трябва да се маха и не трябва да се сменя. Създаде се хаос в работата на болницата. Абсолютно необосновано според мен е направена тази смяна. Когато едно нещо работи и дава своите резултати, мисля, че няма причина. И това, което казахте, противоречи със справката, която дадохте на господин Райнов по отношение на просрочени задължения и на финансови резултати. Сега твърдите тук, че болницата едва ли не е пред фалит. Аз зная, че не е пред фалит, най-малкото защото седем години съм бил общински съветник и съм се интересувал постоянно от това какво се случва в тази болница и по какъв начин се развиват нещата. Още повече, че Министерството категорично всяка година отказва да увеличи дела на общините в акционерното дружество, при положение че инвестира стотици хиляди левове под формата на техника и по този начин засилва влиянието и на Министерството.
Наистина не разбирам защо сте направили това нещо и има ли някакви други, скрити мотиви за това, което казахте преди малко. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате.
Благодаря Ви, господин Министър, за участието в последния за тази година парламентарен контрол.
Минаваме към питанията и въпросите, отправени от народни представители към госпожа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Първи ще развие своето питане господин Манол Генов относно политиката на правителството за справяне с доставянето от страна на общините за изработването и приемането на общи устройствени планове и как ще се преодолява невъзможността да се прави промяна на предназначението на земи в селища без общи устройствени планове.
Господин Генов, чакаме Ви да развиете питането си.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги!
Моето питане е относно политиката на правителството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването и приемането на общи устройствени планове и как ще се преодолее невъзможността за промяна на предназначението. Тя вече е преодоляна, имаше законодателни изменения в тази посока. Инициативата даже беше наша. Искахме две години, Министерството прояви разум и предложи три години, за което ще са и благодарни хората. После ще коментираме това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Генов, да, съвсем наскоро дебатирахме с Вас ситуацията с изискванията на Закона и необходимостта, която считам, че е безспорна, всяко едно населено място, всяка една община в България да има свой общ устройствен план, който все пак да регулира и да даде възможност за предвидимост, прозрачност и прогнозируемост за гражданите, за бизнеса, да знаят какъв е планът на всяка община за нейното развитие, за развитието на организираната територия и какви са възможностите за изграждането на определени обекти на територията на съответната община.
Факт е, че проблемът са общите устройствени планове датира 15 години и 15 години ние виждаме невъзможност този процес да бъде завършен, а именно всички общини да имат своите общи устройствени планове. Затова, знаете, приложихме в предишния ни мандат изисквания за по-строги мерки, а този, който няма общ устройствен план и не е провел процедура да изработи такъв, да не може да прави промяна в предназначението, по някакъв начин да принудим малко с тоягата и малко с моркова общините да ги правят, защото ние виждаме на места упорство, което се прави нарочно, за да могат да правят план-извадки и така се достигна до презастрояване и на Черноморието, и на планинските курорти по един бих казала доста мащабен, понякога и безразборен начин.
Статистиката към днешна дата показва, че от 265 общини в Република България, само 11 общини имат общи устройствени планове. Въпреки че и в предишния бюджет, и в тазгодишния бюджет предвидихме, бих казала, достатъчно финансов ресурс, даже предостатъчно, както виждаме в равносметката в края на годината, въпреки всичко до момента имаме само 73 общини, които заявиха своя интерес и ние финансирахме техните общи устройствени планове и те са в процес на разработване. За 143 общини ние нямаме представено финансиране, защото такова не е поискано. Затова аз неведнъж апелирах и чрез Сдружение на общините към кметовете. Още веднъж да заявя – ето, това е една дейност, която не само че е недофинансирано, имаме достатъчен ресурс в бюджета на Министерството. Тази година заделихме 5 милиона и сега ги връщаме, защото никой не заяви желание да му финансираме общия устройствен план, така че да уплътним сумата. Въпреки всичко ние продължаваме с тази политика, продължаваме да работим в тази посока. От януари ще ги поканим отново. За Бюджет 2016 г. имаме предвидени отново 4 млн. лв. и се надявам този път на активността. Имаме нови, преизбрани кметове с амбициозни програми и мандат, надявам се, да кандидатстват да получат финансиране и да ги подкрепим в този процес, през следващата година, както и заложихме в тригодишната Бюджетна рамка за всяка следваща година по още 5 милиона.
Считаме, че и с удължения срок за 2019 г. за крайното им завършване, и с осигурения ресурс, който имаме предвиден в Министерството, можем да решим проблема и да достигнем до така дългоочакваните, така необходими общи устройствени планове. Така че политиката ни е ясна, тя е дългосрочна и ще работим активно с всеки един кмет на населените места, за да може този процес да не се отлага.
Попитахте ме и по отношение промяната на предназначението на тези планове, които не са готови, не са започнати или не са завършени. В промените, които приехте миналата седмица в Закона за устройство на територията, даваме една гъвкавост и казваме именно това, че ако ние виждаме, че този процес се удължава твърде дълго, даваме възможност все пак да се определят и одобряват такива изменения, за да не блокираме съвсем инвестиционния процес и инвестиционните намерения на територията на тези общини. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Два уточняващи въпроса, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, от отговора Ви стана ясно, че има финансов ресурс, предвидени са пари, даже миналата година от бюджета са останали тези 5 млн. лв., които евентуално остават за тази година.
Казахте за политиката на моркова. Моркова го има от страна на общините, че не искат да го правят, защото искат да си правят тънки сметки по отношение на презастрояването. Вие сама го казахте. Но на колко кмета сте наложили санкции. Вие по Закон имате право да налагате санкции. Ако си спомням правилно, за тези, които до 26 май 2013 г. не бяха започнали никаква дейност, мисля, че най-високата санкция беше около 10 хил. лв. за кмет на община, ако не се бъркам. Има ли наложени такива санкции? Това ми е единият въпрос.
И вторият ми въпрос е: как ще преодолеем именно това нежелание на общините и как ще ги принудим те да си изработят тези технически задания, за да може този срок, който е поставен – 1 януари 2019 г., от оптимистичен да се превърне в реален? И да не Ви трябва още един мандат, за да влязат общите устройствени планове на всички общини в България в сила. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отговор, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Генов, в отговор на допълнителните въпроси – да, законът предвижда възможност за санкции. За момента, както вече казах, използваме моркова – дадохме толеранс тази година. Предвиденият финансов ресурс за годината е 5 милиона, от него усвоихме едва 2 – за съжаление, не усвоихме 3 милиона.
Мисля, че поетапно от следващата година ще можем да прилагаме тоягата в смисъла на санкциите, въпреки че според мен трябва да подкрепим пък тези кметове, които имат желание и са в процес, или тези, които ще заявят желание. Както казах, имаме и нови кметове по места – нека да им дадем шанс през 2016 г. да възложат, да направят задание. Все пак вярвам, че ще се мотивират и ще го направят и ако в края на 2016 г. сме в ситуацията, в която сме сега, тогава ще имаме основание сериозно да ги санкционираме.
Вие можете да бъдете убеден в моята категорична воля да го направя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение, господин Генов. – Отказвате се. Благодаря Ви.
Следва Ваш втори въпрос, след питането Ви към министър Павлова, относно резултати на МРРБ „за постигане на цялостно и трайно възстановяване” на пътен участък на територията на община Лъки.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е: какви резултати има досега в Пътната агенция? Аз питах преди време, бяха ми казани едни срокове.
Тогава Вие ме уверихте, че в АПИ се подготвят документи за стартиране на процедура съгласно Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за проучвателно-проектантски работи за изясняване на причините за възникналия дестабилизационен процес при километър 5485. В допълнение заявихте, че за да се постигне цялостно и трайно възстановяване на техникоексплоатационното състояние на пътя, участъкът е включен в програма „Проектно-проучвателни работи и ново строителство” на Агенция „Пътища” за изготвяне на технически проект, включително за изработване на парцеларен план, извършване на отчуждителни процедури на засегнатите имоти, като тогава обещахте, че обществената поръчка за избор на изпълнител ще бъде планирана за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Госпожо Министър, какви са конкретните резултати от гореизброените от Вас от тази трибуна намерения на Министерството по този въпрос?
От времето на Вашия отговор досега на този път видимо не са извършени никакви рехабилитационни и ремонтни дейности. Това предпоставя нови свлачищни процеси и възможност за пътнотранспортни произшествия през настъпващия зимен период. Планирани ли са средства през 2016 г. за възстановяване и укрепване на този път? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Генов! За съжаление, тук не мога да дам много положителен отговор за това, което се случи от последния път, когато ме питахте. Да, прав сте. За съжаление, ситуацията с този пътен участък не е добра. Знаем за активиралото се свлачище и този 30-метров участък, заради който се компрометира пътят в резултат на разрушената подпорна стена.
Както Ви отговорих, когато зададохте Вашия въпрос, АПИ започна процедурата, но тя не беше проведена успешно – за избор на изпълнител, който да направи геоложкопроучвателни дейности за извършване на аварийното укрепване. Паралелно с това обаче, предвид провалената процедура, АПИ поне откри новата обществена поръчка и тя вече включва не само аварийното укрепване, защото, както казахте, там трябва да мислим и да решаваме въпроса по-глобално – извън този 30-метров участък, на който трябва да се укрепи стената. Ние трябва да направим по-широко проучване, за да покрием по-голяма част от терена. Това е обществената поръчка, тя включва повече компоненти, не само авариралия участък, останалите участъци – проучване и проектиране, което се надявам да се случи в рамките на 2016 г. при успешно проведена поръчка.
Мога да Ви уверя, че в Аварийната програма за 2016 г. поне този участък от 30 м, поне тази подпорна стена ще трябва и ще може да бъде направена, защото го има в списъка с авариралите участъци. Но за съжаление, не мога да съм толкова позитивна за цялостния ремонт на целия път, включително останалите участъци.
За следващата година предвиждаме укрепването на авариралия участък след геоложките проучвателни дейности, които ще бъдат извършени, и предписанията какво точно трябва да е укрепването. Отделно от това, поне да имаме цялостно проучване и цялостен проект за цялата дължина на пътния участък, която ще включва Югово, Лъки до Здравец. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Павлова, явно работата с тази поръчка не е станала. Хората, които живеят там, го очакваха, тъй като зимният период е изключително труден – падат големи преспи сняг, през по-голямата част от зимните месеци има дебела снежна покривка, невинаги снегопочистването се извършва навреме и както трябва. Това, както казах преди малко във въпроса, създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
Искам да Ви кажа, че по този път се извозва огромно количество руда. Там се движат тежки камиони, оловно-цинковият концентрат също се вози по този път, който стига до Комбината за цветни метали между Пловдив и Асеновград. Той е изключително важен за поддържане на икономиката в района. Сега има подем в цените на цветните метали, рудодобивът се развива. Всъщност пътят, по който този концентрат, преработен във флотационната фабрика в град Лъки, за да мине през Асеновград и стигне до Комбината за цветни метали, е реално компрометиран – с изключително лоши експлоатационни качества. Искам да напомня, че там районът е планински, има много гори, продуктивни, където се добива и дървен материал. Натоварването на превозните средства е същото.
Надявам се с увеличението на винетките и с парите, които допълнително ще дойдат, следващия път, когато Ви питам, да ми обещаете, че ще бъде направен в по-оптимистичен срок. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма.
Следва въпрос на госпожа Дора Янкова относно състоянието на пътната инфраструктура във връзка с предстоящия зимен сезон.
Тъй като има връзка с втория й въпрос – с общ отговор, госпожо Министър, вторият въпрос на госпожа Янкова е относно подготовката на държавен път Асеновград – Чепеларе за нормалната му експлоатация през предстоящия зимен сезон.
Имате възможност в рамките на четири минути да развиете двата си въпроса.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, госпожи и господа народни представители! Двата въпроса са обединени и са във връзка с пътната инфраструктура и предстоящия зимен сезон.
Въпроса го зададох достатъчно рано и в медийните изяви на министъра успях да чуя част от отговора.
Но смятам, че този отговор, който очаквам, госпожо Министър, е и за безопасността на движението, и за работата на институциите – Агенция „Пътна инфраструктура”, възложените дейности на отделните фирми. Вие координирате и носите тази отговорност пред гражданите на България, за да може пътната инфраструктура да бъде безопасна за движение – за държавните пътища конкретно питам, защото си давам сметка, че общинската инфраструктура е отговорност на местните власти.
Имам няколко тревоги, които искам да споделя с Вас.
Първата. Там, където успяхте второкласните и третокласните пътища преди всичко да подготвите за зимата, има някакъв напредък. Но има неща, които, комплексно погледнати, като работа на Агенция „Пътна инфраструктура” и онова, което те ръководят на терен, като цялостна рехабилитация, поддръжка и подготовка на пътищата за зимата, ме тревожат.
Ще дам няколко примера: маркировката – особено виждате сега мъглите, по второкласните и третокласните пътища, според маниера на шефовете на пътни управления и според отношението към пътните фирми – мантинелите съответно, самите знаци… Моето очакване – все още няма голям снеговалеж, да нямаме медийни съобщения „Зимата пак ни намери неподготвени”. Много ме интересува дали Агенция „Пътна инфраструктура” следи фирмите, които правят зимното поддържане, дали са с необходимата техника или те вземат договора, отделят средствата за печалба, и наемат машини, които са от времето на – нищо лошо, ТКЗС-тата, от МТС-тата или стара техника, която закъсва и трябва Вашите хора по места да се сгъват и съответно да няма възможности да бъдат на нивото на държавната отговорност, която държавата във Ваше лице, им е възложила.
Това е едното ми притеснение. Искам да погледнете нещата от Вас надолу, а съответно, държейки ги Вие като държавна отговорност в ръцете, за един комплексен подход към поддържането през зимния период.
По-конкретно ще се спра в рамките на една минута.
В отговор през месец май – на 26 май, Вие ме информирахте, че държавният път Асеновград – Чепеларе ще бъде приключен. Тогава ми казахте, че е дълга сагата. Да, дълга е сагата. Вие тогава имахте ранга на заместник-министър, с министър тогава Плевнелиев, в Хвойна дадохте старт на пътя Асеновград-Чепеларе по транзитни пътища 5.
Възможността този път да бъде рехабилитиран, да бъде ремонтиран и модернизиран бързо, сигурно има комплексни причини – и една, и втора фирма, и бавна дейност през тези четири години. Но каква ми е тревогата? Вие казахте – не знам, мисля, че не сте използвали миналите местни избори, че на 18 октомври ще бъде рехабилитиран пътят, на 18 октомври тунелите ще бъдат направени, на 18 октомври – двете свлачища и срутища… Дотук само на Юговско ханче.
И още една секунда, госпожо Председател.
Разбирам, че са тромави взаимоотношенията между Агенцията и проектантите във връзка с второто свлачище до Асеновград. То остава за догодина. А то спираше пътя Асеновград – Чепеларе, създаваше проблеми през зимата. Не знам какви мерки ще се вземат. Да речем тунелите биха изчакали. Там конкретният ми въпрос е: включено ли е в проектирането обиколният път до тунела, защото всички знаем какво означава да има авария в тунел и да има съответно авариен път, а това е връзката на областния град Смолян с Пловдив и със сърцето на държавата.
Това са въпросите ми. Задавам ги добронамерено, от името на избирателите, които представлявам, и като народен представител, и не само за Смолянска област, а за да може действително на нивото на отговорността, която имаме всички ние под различна форма като избиратели, да имаме възможност да казваме пред гражданите: „Ние контролираме правителството, а и то си върши работата”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За общ отговор на двата въпроса – министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова! Може би в обобщение трябва да кажа, че имам десет зададени въпроса под формата на два, но аз съм в готовност да отговоря изчерпателно на всеки един от тях, разбира се.
Ще започна с по-общото – за цялостната готовност и цялостната организация за зимно поддържане, след което вече конкретно на поставения от Вас въпрос за Асеновград – Чепеларе.
По отношение на подготовката за зимно поддържане, както знаете, на 1 ноември беше въведена зимната мобилизация и от тогава са въведени изискванията към фирмите за мобилизация, за осигуряване на техника, за осигуряване на материали, включително във високите планински региони, какъвто е регионът на Смолян и Чепеларе, се обработват и третират пътищата от Републиканската пътна мрежа ежедневно, защото там температурите са доста по-различни от някои други области на територията на страната.
Направихме няколко заседания на Междуведомствения кризисен щаб и направихме свой отчет на Министерски съвет с неговия обобщаващ орган, а именно министърът на вътрешните работи, като орган обобщаващ действията на полицията, на Пътната агенция и на Агенция „Автомобилна администрация”, като ангажирана също в процеса по организация движението, спирането на превозни средства и така нататък.
Какво показа справката тогава и към днешна дата? Може би направо към днешна дата ще кажа. Към днешна дата от изискуемите машини за Републиканската пътна мрежа, за тези 20 хил. км, за които Пътната агенция отговаря, наличните машини са над 2 740, а максимално изискуемият обем машини са 3 250, което означава, че имаме над 85% наличност на машините. Има все още обаче места, на които тези машини не са преоборудвани. Машините са налични, те са проверени по техните регистрационни номера, така както са декларирани от фирмите-изпълнители, но тези машини се използват по обектите. Вие знаете, декември 2015 г. е крайният срок за усвояване на средствата по програмите, с които завършваме програмния период, така че тази техника, времето го позволява в повечето населени места за работа и довършване на критичните обекти, за да може България да не загуби средствата по тях, затова сме приели декларациите от тези наши изпълнители, които са изпълнители на обекти, че те имат готовност до 24 часа след алармиране от наша страна, че за определеното населено място и община, област, имаме данни за повишени количества на валежи, те трябва да преоборудват тези машини с гребла – от строителна техника на техника за зимно поддържане, и разчитаме на компромиса, който правим тази година към тях за това преоборудване на оставащите машини. Въпреки че не сме допуснали този компромис, тук искам да Ви уверя, за региони като Смолян, като Пампорово, Боровец, Банско и високопланинските проходи – там такъв компромис не сме позволили, разбира се. Там цялата необходима техника и оборудване е налице, защото сме длъжни, и за проходите на Републиката, и транзитните коридори, и високопланинските места да имаме поддръжка.
По отношение на анализа на пясък, химикали и други средства, които се използват за почистването, там също мога да кажа, че необходимите количества пясък, сол и химикали са в повечето места в доста добро състояние. Вие знаете, правим една карта на принципа на светофара за районите, за които имаме проверка, но въпреки всичко, предвид прогнозите, които имаме, мога да Ви покажа картата (показва картата) къде е в зелено, в жълто, виждате и червените области. Червените области са там, където наличните материали са под 50% от тези, които ние изискваме за целия сезон. Въпреки всичко, Вие знаете, че с 50% можем да осигуряваме почистването и поддържането на поне два месеца в рамките на зимния сезон – декември и януари, така че фирмите са уведомени, представили са ни своите договори за доставка на тези материали, и се надявам, че до началото на месец януари ще можем вече да установим наличността на тези изискуеми материали. Ако не, Вие знаете, в края на сезона налагаме санкции – дали санкции за липса на машини, дали, както ме попитахте – да, някои машини не са с добра изправност, липсват шофьори или греблата са счупени, липсват акумулатори, много често се случва това, ние установихме такива превозни средства. Своевременно, съгласно договорите, сме предявили претенции към фирмите, така че ще направим разбор, разбира се, окончателно за сезона.
Това е по отношение готовността на цялата пътна мрежа.
Искам да кажа, че ние имаме общо 26 договора за поддържане на мрежата от републиканските пътища. Отделно имаме шест договора за автомагистралите. Те се поддържат, знаете, на друг принцип с отделни договори, и 18 договора за поддържане на еластични огради, знаци, хоризонтална маркировка, за която Вие ме питахте, но спрямо ограничения бюджет на АПИ, те се възлагат приоритетно, започвайки от автомагистрали, през първокласни пътища, чак тогава за второкласни и третокласни. Именно затова, наистина, права сте, не на всички третокласни пътища имаме изискуемата маркировка навсякъде по места. Мисля, че с това горе-долу покрих въпроса, свързан с общата готовност.
По отношение на пътя Асеновград – Чепеларе, като път за достъп и до Смолянския регион, но и до туристическия курорт в подкрепа на развитието на туризма – да, права сте, наистина към датата на зададения от Вас въпрос, а именно май месец тази година, имахме възможности да бъде завършен пътят през октомври. Вие добре знаете, Вие сте от този регион, познавате изпълнителите, те са местни фирми. Едната фирма фалира. Бяха, знаете, изкупени дялове от друга фирма. Встъпиха допълнителни лица в този проект. Всичко това, разбира се, удължи процеса на тяхната работа.
Към днешна дата мога да кажа, че проектът е на 80% завършен, тъй като след възникналите свлачища, срутища и дейностите, за които говорихме с Вас – на Юговско ханче, двете други свлачища, необходимостта от ремонт на тунели, средства от държавния бюджет ние нямахме в Пътната агенция и затова взехме решение като допълнителен анекс да ги възложим по този проект – със средства от Европейска инвестиционна банка по линия на Програмата за транзитни пътища. Така и направихме. И както Вие коректно отбелязахте – едното свлачище вече е укрепено, другите са укрепени само аварийно, с готовност денонощен режим 24-часов, на който режим да бъде съответно осигуряване почистването, ако имаме възникващи ситуации. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Аз отговарям на два въпроса в един отговор – да Ви обърна внимание, уважаеми господин народен представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колега Свиленски, информирайте господин Ерменков – забави се, не следи развитието на парламентарния контрол правилно днес.
Продължете, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Договорът, това беше и причината, дейностите по самата рехабилитация на пътя приключиха. На самата пътна настилка остава да бъде положена маркировката и за такъв тип довършителни дейности, както и Вие казахте – през 2016 г., срокът е до 30 юни, да бъдат завършени ремонтът, облицовката, изолацията, осветлението на тунелите, както и довършването на двете свлачища, защото имаме проблем с проектирането. Права сте по отношение на проектирането...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ерменков ще направи процедура по начина на водене – възразява, че продължително отговаряте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Възложихме проектирането. Като одобрим проекта – ще го възложим, и строителят ще довърши дейностите по укрепването на тези свлачища. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика, госпожо Янкова.
Надявам се и сега да следите времето на народните представители, а не само на министрите.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател!
Госпожо Министър, иска ми се хората, които ръководите, да не Ви поставят в неудобно положение. Не може пет месеца между фирмите, между Агенцията и между „Геозащита” да се движат папки! Защото голямото притеснение, моето притеснение, а тук е и колегата Генов от Асеновград, недай си Боже, да се активира свлачището след Асеновград, и ние отново ще трябва да вървим през Кричим, а там пътят също е рисков. Бихме могли да се срещнем с отговорни фактори на държавата по този път, които вървят на лов, но по-добре да си вървим по пътя Асеновград – Смолян.
Второ, което е притеснение, и ме питат избирателите от Смолянски избирателен район: каква е работата на фирмите и контролът на Агенция „Пътна инфраструктура” при положение, че те ходят, и Вие, съпровождат и Ваши посещения, добронамерени сте към Смолянския избирателен район, така че от Смолян към Кърджали – прекрасна маркировка, от Кърджали към Хасково, от Смолян към Хасково и Пазарджик – прекрасна маркировка, имам чувството, че парите не стигат само за Смолянския район, за втори и трети клас пътища? Няма маркировка. Зимно време, това – мъгла, това за нас е сигурност, за хората е сигурност.
И на следващо място – знам, че средствата за бедствия и аварии са при министъра на вътрешните работи. Знам, че трябва да се кандидатства там. От пет-шест години по държавните пътища там, където от бедствия и аварии е станало пропадане, ерозира се, компрометира се пътната инфраструктура, става по-скъпа и тя стои така. Нека да инвентаризират всичките тези проблеми по държавните пътища. Ние ще подкрепим, както искахме и в зала, увеличаване на средствата за държавните пътища за бедствия и аварии да станат повече и именно това да бъде укрепено. Или намерете възможност в разговор с министър Горанов от тези 2 милиарда точно, пак ще подкрепим такава инициатива, да отидат да се укрепят.
Сега, ако трябва да отидете към Рудозем и Смилян, от миналата година има едно компрометирано огромно свлачище на стар път е избито навътре, съответно е прокаран пътят, и ако минат големите камиони дано да няма произшествия, което е изключително притеснително. Цяло лято – нищо!
Това са все въпроси, които хората ги дразнят, защото какво се получава? Вие сте министър преди всичко на строителството, на градежа и на развитието на България. И те казват: България се развива, България се модернизира, при нас ерозират проблемите, има пропадане, има проблеми. Дайте знак към държавата, че имате еднакво отношение. Не говоря само за Смолянски регион. Трети клас пътищата на много места са проблемни. Инвентаризирайте ги и да имаме възможност, ние ще подкрепим такова нещо като увеличаване на средствата, но да се променят и тези неща. Тогава ще има еднакво отношение към регионите.
И друго, за което искам да се обърна към Вас – накарайте администрацията и фирмите да не се срастват, а да си имат взаимното отношение, отговорността към държавата.
Мен ме притесни това, което споделихте, че липсва машинен парк за зимата. И аз видях червените петна, които са – те са преди всичко в планински райони. Да, за два месеца може пясък да има. Не ми се иска да разчитате на хубава зима, за да не се снабдява с пясък и да се икономисва. Дръжте управлението на държавата така, че хората да се чувстват спокойни и защитени.
Тези въпроси сега се коментират и в Родопския район, и в страната като цяло и поемете отговорността за зимното състояние на пътищата и безопасността на държавата, гарантирайте ги от тази трибуна, че хората действително спокойно ще се придвижват и ще има атмосфера, и ще имат възможности да пътуват безопасно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате.
Времето за настоящия парламентарен контрол изтече.
Преди да закрия последното пленарно заседание за тази сесия да пожелая светли коледни и новогодишни празници!
Следващото редовно пленарно заседание е на 13 януари
2016 г., сряда, 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)


(Закрито в 14,26 ч.)
Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председатели:

Димитър Главчев

Янаки Стоилов

Кирил ЦочевСекретари:

Георги Търновалийски

Димитър Делчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

    Последни заседания