Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ДЕВЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 28 април 2016 г.
Открито в 9,04 ч.
28/04/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Георги Търновалийски и Иван П. Иванов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.)
Откривам пленарното заседание.
Уважаеми колеги, съгласно приетата седмична програма и момента, в който приключи вчерашното пленарно заседание, би следвало да продължим с Второто гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Тъй като обаче има няколко текста, които са отложени от всички пленарни заседания до момента, който предстои да бъдат съгласувани, правя процедурно предложение точки 5 и 6 – Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Първо четене на Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, да станат съответно точки 4 и 5, след което да се върнем към продължението на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Обратно предложение? Няма.
Моля да гласуваме направеното от мен процедурно предложение.
Гласували 139 народни представители: за 109, против 19, въздържали се 11.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ
Господин Зеленогорски го няма.
Моля член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление да докладва.
Заповядайте, госпожо Караянчева.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА:
„Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654-01-34, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители, приет на първо гласуване на 7 април 2016 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие”.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителите за наименованието на Закона.
Комисията го подкрепя.
Гласували 123 народни представители: за 116, против 2, въздържали се 5.
Наименованието на Закона е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителите за § 1, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 103, против 6, въздържали се 7.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителите за § 2, подкрепен от Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 102, против 4, въздържали се 9.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: „Преходни разпоредби”.
Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция за наименование на подразделението: „Заключителна разпоредба”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложената от Комисията редакция за наименование на подразделението „Заключителна разпоредба”, тъй като същата не подкрепя текста на вносителите.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 97, против 6, въздържали се 7.
Наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба” е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителите за § 3, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 102, против 8, въздържали се 8.
Параграф 3 е приет, а с това е приет също и Законопроектът.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ И ОТВЪД ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ТЕРИТОРИИ.
Законопроектът е под № 602-02-14. Внесен е от Министерския съвет на 31 март 2016 г.
За доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения заповядайте, господин Вълков.
Другият доклад е на Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерския съвет на 31 март 2016 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 20 април 2016 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерски съвет на 31 март 2016 г.
На заседанието присъства господин Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Законопроектът бе представен от господин Гинев, който изтъкна, че Спогодбата ще замени съществуващата, сключена на 29 ноември 1989 г. в град София, като по този начин ще бъде актуализирана правната основа на двустранното сътрудничество в областта на въздушния транспорт от гледна точка на настъпилите изменения в съвременния етап на развитие на отношенията. Заедно с това ще бъдат изпълнени част от ангажиментите на Република България, произтичащи от членството й в Европейския съюз, за привеждане в съответствие на двустранните договори в областта на въздухоплаването с правото на ЕС.
Спогодбата съдържа и необходимите нормативно-правни условия за трайна и взаимноизгодна експлоатация на редовните международни въздушни линии при съвременните условия на действие на международните стандарти за техническа безопасност, за сигурност и икономическа ефективност. Спогодбата включва и комплекс от правни положения, предоставящи на превозвачите и по големи възможности за достъп до пазари, прилагането на които ще има и положителен ефект по отношение на намаляването на ограниченията по маршрутите, увеличаването на превозната мощност и честота, гъвкавостта при ценообразуването, общото намаление на експлоатационните разходи, възможности за коопериране между превозвачите на основата на пазарни споразумения и бизнес правила, трансграничното привличане на капитали и общо стимулиране на развитието на производствените, финансовите и туристическите сектори на икономиката. Този комплекс от права ще съдейства за увеличаване броя на пътниците и товарите, за намаляване на цените на самолетните билети по линии с реална конкуренция, за подобряване обслужването на пътниците, за увеличаване на приходите в транспортната инфраструктура на въздушния транспорт, за стимулиране на туристическия сектор и за разширяване на културните, политическите и научно образователните връзки между страните.
В резултат на проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 10 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерския съвет на 31 март 2016 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вълков.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае народният представител Анна Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии,
№ 602-02-14, внесен от Министерския съвет на 31 март 2016 г.
На свое заседание, проведено на 13 април 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602 02 14, внесен от Министерския съвет на 31 март 2016 г.
На заседанието присъстваха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Михаил Захариев – главен секретар на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и госпожа Людмила Тренкова – началник на отдел „Международна дейност”.
Законопроектът беше представен от госпожа Тренкова, която посочи, че със Спогодбата се заменя съществуващата от 29 ноември 1989 г. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства и се актуализира правната основа на двустранно сътрудничество в областта на въздушния транспорт, като едновременно с това се цели привеждане на националното законодателство в областта на въздухоплаването с изискванията на Европейското законодателство.
С ратификацията на Спогодбата се предвижда разработването на съвместни продукти и по-добро обслужване за пътниците и клиентите между двете страни, както и повишаване на ефективността и рентабилността на въздушните връзки. Промените са свързани със стимулиране на развитието на производствените, финансовите и туристическите сектори, чрез увеличаване броя на пътниците и товарите, поощряване на конкуренцията и намаляване на цените на самолетните билети, подобряване обслужването във въздушния транспорт и разширяване на културните, политическите и научнообразователните връзки между двете държави.
Спогодбата регламентира обмена на информация и сътрудничеството на двете държави за предоставяне на взаимопомощ при предотвратяването и противодействието на действия насочени към незаконно завладяване на граждански въздухоплавателни средства, незаконни действия срещу тяхната безопасност, сигурността на пътниците, екипажа, летищата и аеронавигационни съоръжения, както и на всякаква заплаха срещу сигурността на въздухоплаването.
Ратификацията на Споразумението и допълнителната договореност се извършва в съответствие с изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията.
В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерския съвет на 31 март 2016 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
С разпореждане на председателя на Народното събрание Законопроектът е разпределен на водеща Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по правни въпроси и Комисията по външна политика. От Комисията по външна политика нямаме представен доклад.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председател, уважаеми колеги! Изключително ми е неприятно, че трябва да предложа процедура по отлагане на това гласуване, тъй като държа в ръката си последния брой на авторитетното списание „Икономист”, неговото българско издание от 22 април тази година, в което на корицата, както виждате, е записано, че арабският триъгълник за българското оръжие, официалният износ на българско оръжие е основно за Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, които са основни поддръжници на бунтовниците или да го кажа – на терористите в Сирия, а също така и за гражданската война в Йемен.
Какви са фактите в тази публикация, подчертавам в „Икономист”, които ме карат да предложа това решение да се отложи докато министър Московски не се яви в Транспортната комисия и не даде пълни гаранции, че карго авиацията на Обединените арабски емирства, в конкретния случай Абу Даби, а Абу Даби е най-голямото емирство в Обединените арабски емирства, не транспортира българско оръжие за Сирия и за гражданската война в Йемен.
Кои са фактите в тази публикация, в които сами можете да се убедите, ако си купите от павилионите отсреща това списание, повтарям от 22 април 2016 г.? (Реплики от ГЕРБ: „Забранена е рекламата!”) Моля да не ме прекъсвате. Изнасям факти, а не правя квалификации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за тишина в залата.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Според доклада на Междуведомствената комисия – се казва в тази публикация – за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение, България е изнесла преди година и половина за Саудитска Арабия въоръжена продукция за 30 милиона долара.
В тази публикация се казва, че очевидно Саудитска Арабия, която е въоръжена с най-модерния самолет Ф-16 и най-модерно американско оръжие, не купува български калашници, българска лека и тежка артилерия за своите въоръжени сили, а очевидно ги купува, според тази публикация, за нещо друго, за някой друг. Това са Сирия и Йемен. Дори категорично се твърди, че това е точно за тях.
И сега най-важното в тази публикация, което ме кара да мисля, че вие трябва да подкрепите предложението ми за отлагане на това решение. В свое разследване, цитирам от „Икономист”, Британската мрежа за разследващи репортажи цитира трафика на полетите от летище София в края на миналата година. Първо, Саудитската компания за карго полети е осъществила около десет полета с кацане на летище София, след което карго самолетите са кацнали в саудитския град Табук – на около 100 км от границата с Йордания. Какво е имало на борда не е ясно, но внезапното появяване, според тази публикация, на саудитските карго самолети съвпада с внезапното увеличение на одобрения за износ на българско оръжие за Емирството. Това е официално одобрение.
И сега най-важното. След като саудитските полети спират, започват да пристигат товарни самолети от Абу Даби – „Еърбъс 330” и „Боинг 777” с маркировката на карго на Абу Даби. Те кацат в София пет пъти – от края на юни до средата на август 2015 г., в Бургас и в София, а след това излитат, чуйте внимателно, за военната база Ал Дафра, разположена на юг от столицата на Емирството.
Според експерти на „Икономист” това оръжие е българско и с тази компания, с която предлагате сега да ратифицираме Спогодбата за авиационни връзки, отива директно за гражданската война в Йемен и за конфликта в Сирия, директно в ръцете на терористите!
И сега най-тревожната констатация, но това, разбира се, е коментар, а не фактология. Авторите на тази публикация в „Икономист” смятат, че точките, до които потенциално достига българското оръжие, стават доста, но най-опасното е, че то може да се върне обратно и може би се връща обратно в Европа. Част от атентатите в Париж и в Брюксел се предполага, че са извършени именно с оръжие и боеприпаси, изнесени чрез тази въздушна компания за Обединените арабски емирства, по-конкретно в случая – с компанията на Абу Даби.
Затова правя процедурно предложение да се отложи тази точка от дневния ред, министър Московски да бъде поканен в Транспортната комисия и да даде две гаранции: първо, че изнесеното в „Икономист” не отговоря на истината, и второ, че тази компания до момента, по-точно нейните карго полети не са превозвали българско оръжие за Обединените арабски емирства, в конкретния случай – за Абу Даби, което може или е използвано във въоръжените конфликти в Сирия и Йемен. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Енчев.
Реплики?
Заповядайте, господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Репликата ми е отправена към този господин, който вместо сам да си чете пресата сутрин, излиза и ни занимава със своите статии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за репликата.
ПЕТЪР ПЕТРОВ: Мисля, че това не е уместно да се прави от трибуната на Народното събрание.
Все пак, ако е възможно, в дупликата си този господин да ми отговори: оръжието, което се продава в света, къде, в кои части се продава за мирни цели? Има ли такова нещо?
Той ни обяснява, че оръжието отива за военни конфликти и според неговите сведения това е нещо, което никого не учудва в тази зала. По-скоро нека да ни каже някои данни не от „Икономист”, а от редовния източник на информация – това са службите на КГБ, за които той работи. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, без квалификации.
ПЕТЪР ПЕТРОВ: Да ни каже някоя по-точна информация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики?
Има още една – от народния представител Иван Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Енчев, с тази Спогодба ние изпълняваме ангажиментите на Република България, които произтичат от членството ни в Европейския съюз, за привеждане на двустранните договори в областта на въздухоплаването с правото на Европейския съюз, който вече е сключил такава Спогодба с Обединените арабски емирства. Просто ратифицираме тази договореност, която е споразумение между Европейската общност и Обединените арабски емирства във въздухоплавателните услуги, в сила от 22 април 2013 г. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли трета реплика?
Заповядайте, господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Енчев, това, което каза колегата Вълков, е напълно вярно – че става дума за ратификация чрез Европейския съюз. Но след като имате такава активна гражданска позиция, заповядайте следващия път в Комисията, когато има представители на Министерството, да изразите своите опасения, а не тук от трибуната да се говори популистки и да се прави опит през сутрешните издания да се вкарват някакви тези. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Енчев, заповядайте за дуплика.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Не зная защо наричате популизъм изнасянето на информация от авторитетен източник, позовавайки се при това на официален доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.
Освен това, от 2013 г. Решението на Европейския съюз – много се извинявам, но гражданската война в Сирия беше още в началото си, а за Йемен да не говорим. Става дума за съвършено нова ситуация три години по-късно, още повече че според тази публикация България е замесена конкретно с факти – разследващи журналисти са следили трафика на карго полетите на аерогара София. Факти, които ни принуждават като страна, уличена в незаконен износ на оръжие за гражданските конфликти в Сирия и Йемен. Това не е журналистическо изказване – това е фактологическо изказване. Така че 2013 и 2016 г. са две съвършено различни геополитически ситуации.
Що се отнася до нелепото твърдение за връзки с КГБ, няма да отговоря. Само ще отговоря на господин Петров, че той по същество защитава международния тероризъм, защото след като за Вас тези факти, изнесени в „Икономист”, нямат никакво значение и трябва да изнасяме оръжие за Йемен, и най-вече за терористите в „Ислямска държава”, тъй като според тази публикация оръжието попада точно в техните ръце, а след това се връща в Европа, мога да кажа, че Патриотичният фронт подкрепя „Ислямска държава” след това Ваше скандално изявление за КГБ, за връзките с КГБ. (Оживление, реплики от ГЕРБ.)
Тъй като имаше от господин Андреев...
Господин Андреев, бихте ли казали в лично обяснение какво общо има КГБ с „Икономист” и с изнесените факти?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ти!
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Още веднъж предлагам Комисията по транспорт да разгледа тези факти, изнесени в публикацията на „Икономист”, да покани министър Московски на това заседание и той да опровергае изнесената информация. В противен случай ще смятам, че българската държава официално толерира оръжейния износ за конфликти, от които в крайна сметка страда Европейският континент. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Енчев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте за лично обяснение.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Ще направя лично обяснение, макар да имам чувството, че в момента господин Енчев получи раздвоение на съзнанието. Като чу за КГБ, изпадна в някаква особена ситуация. (Смях от ГЕРБ.)
Той каза моето име, но гледаше към Патриотичния фронт и смятам, че в момента си мислеше нещо за мен, обаче това беше израз на неговото раздвоение на вниманието. Явно господин Енчев, като чуе за КГБ, отвътре нещо му става (смях от ГЕРБ), получава някакви притеснения. Иначе той няма как да признае, ако е такъв, че е бил, защото там, нали знаете, никога не се признава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: А Вие с какво сте засегнат от това, господин Андреев?
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Че ми каза името. Просто искам да изясня ситуацията – казва моето име, а гледа към Патриотичния фронт. За мен това е раздвоение на съзнанието, свързано с КГБ. (Оживление и смях от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: И Вие сте засегнат – добре.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Велизар Енчев, за отлагане на разискванията и гласуването по тази точка.
Гласували 111 народни представители: за 14, против 90, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Има ли други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте на първо четене Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 25 януари 2016 г. в град Дубай.
Гласували 110 народни представители: за 104, против 1, въздържали се 5.
Законопроектът за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерския съвет на 31 март 2016 г., е приет на първо гласуване.
Процедура – заповядайте, господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията предлага да бъде приета и на второ гласуване Ратификацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ананиев.
Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Настимир Ананиев, за разглеждане на Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесена от Министерския съвет на 31 март 2016 г.
Предложението е да бъде разгледан и гласуван Законопроектът и на второ гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 112, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Ананиев, да докладвате Законопроекта за второ гласуване.
НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря, господин Председател.
„ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски
емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 25 януари 2016 г. в град Дубай.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Ананиев.
Имате думата за изказвания. Няма такива.
Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територия, № 602 02 14, внесен от Министерския съвет на 31 март 2016 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 5.
Законопроектът за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерския съвет на 31 март 2016 г., е приет на второ гласуване и се превръща в закон.
Сега ще прекъснем заседанието до 10,00 ч., за да станат готови колегите от Правна комисия, и ще продължим с Изборния кодекс.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля да заемем местата си. Имаме готовност да продължим.
В пленарната зала раздават Допълнителния доклад с № 653-03-53 от 28 април 2016 г.

Заседанието продължава с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.
Първо предлагам да се върнем на § 82 по вносител.
Припомням хронологично развитието на гласуването по този параграф.
В извънредното пленарно заседание на 26 април 2016 г. господин Йордан Цонев направи редакционно допълнение към текста на Комисията.
Чета дословно думите на господин Цонев по стенограмата: „Затова аз предлагам, госпожо Председател, редакционно, ако бъде приет текстът на Комисията под условие, да се добави: „Не са предизборна агитация извършването на религиозни обреди.”
В проведеното гласуване предложението на Комисията като редакция е прието, а то гласи: „Не се допуска извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията.” Този текст е приет.
Когато подлагам на гласуване редакционното допълнение на господин Йордан Цонев, неговото предложение е прието. Едновременно има искане за две процедури – господин Делчев и господин Кирилов.
Кирилов казва: „Госпожо Председател, извинявам се на колегата Делчев, че го прередих, но искам да предложа не само да прегласуваме, но и отлагане на гласуването по това предложение за следващия ден. Нека го обмислим, нека прецизираме текста – действително съотношение на понятия в голяма част. Нека да съобразим доколко този елемент може да се квалифицира като агитация или пък не, необходимо е време.”
Припомням, че това се случва някъде около 1,10 – 1,20 ч. през нощта.
След което аз казвам: „Колеги, в момента сме в хипотеза на колизия на процедурни правила и предложения. От една страна, има искане за процедура по прегласуване. Ако допусна тази процедура преди процедурата на господин Кирилов, се обезсмисля неговото предложение за отлагане на това гласуване. Затова Ви предлагам, първо да отложим гласуването, след което Вие ще запазите правото си за прегласуване, господин Делчев.”
Това предложение е подложено на гласуване, отложили сме гласуването, тоест само прегласуването по предложението на господин Цонев, и с това приключваме коментарите по този текст от извънредното заседание във вторник.
Снощи, в края на заседанието господин Кирилов, като припомня, че имаме възможност за прегласуване, казва така: „Беше направено предложение от колегата Йордан Цонев да се добави второ изречение към новата ал. 5, което уточнихме да бъде със следното съдържание: „Не е предизборна агитация извършването на религиозни обреди и ритуали.”
Неточността в докладваното от господин Кирилов е в две посоки. Първо, предложението на господин Цонев е в множествено число: „Не са предизборна агитация извършването на религиозни обреди”, и с това завършва неговото предложение, няма понятие „ритуали”.
Когато сме в процедура за прегласуване, няма възможност за редакционни допълнения към вече коректно направено предложение на народен представител, поради което проведеното гласуване по предложение, което не съответства на направеното от народния представител, няма как да произведе действие.
В момента не сме довършили процедурата по прегласуване на предложението на господин Цонев, така както той го е направил, и заради това подлагам на прегласуване, по искането на господин Делчев, предложението на господин Цонев след приетия текст на Комисията: „Не се допуска извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията.” Второто изречение: „Не са предизборна агитация извършването на религиозни обреди.”
Само това може да бъде поставено на прегласуване, и го подлагам на прегласуване, за да довършим тази процедура.
Гласували 151 народни представители: за 107, против 31, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Сега поставям на гласуване общата редакция на § 82, вече с гласуваното по предложението на Комисията и с приетото току-що на прегласуване допълнение.
Тогава цялата алинея ще гласи: „Не се допуска извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не са предизборна агитация извършването на религиозни обреди.”
Гласуваме.
Гласували 152 народни представители: за 117, против 6, въздържали се 29.
Предложението е прието.
По начина на водене – заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, искам най-отговорно да Ви задам следния въпрос: какво представлява този документ, озаглавен „Допълнителен доклад” с входящ № 653-03-053 от 28 април 2016 г. на Комисията по правни въпроси? Задавам Ви този въпрос, защото той е пряко следствие от един друг въпрос – кога Комисията по правни въпроси се е събирала, кога е обсъждала тези текстове и ги е гласувала? В момента ни е раздаден документ, наречен „Допълнителен доклад на Комисията по правни въпроси”. Нито аз, нито моите колеги от Парламентарната група на ДПС сме били уведомявани, че има насрочено заседание на Комисията по правни въпроси с дневен ред и така нататък. Ние не сме присъствали на подобно заседание. Този доклад за нас е фалшификат! (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Казак, Вашият въпрос към мен съдържаше и отговора. Това е доклад на Комисията по правни въпроси, внесен в Деловодството на Народното събрание със съответен номер, който Вие коректно възпроизведохте. Докладът съдържа подписи на народни представители. А кога е проведено това заседание, става ясно от момента на внасянето на доклада, тъй като той е бил внесен в 10,32 ч., а заседанието е било преди 10,32 ч.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Не е имало такова заседание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кирилов, моля да ни предложите докладване, по което ние да дебатираме. (Реплики в ДПС. Народният представител Филип Попов иска думата за процедура.)
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, правя процедура по начина на водене във връзка с този доклад. Вие сама казахте, че в 10,00 ч. е бил заведен докладът, но по Правилника не са минали 24 часа. Как така го гледаме сега веднага в пленарната зала?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това важи за първо четене, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: Плюс това ние също не сме били уведомени. От подписите се вижда кои са били на тази Комисия. Правната комисия изобщо не се е събирала. Няма как от името на Правната комисия да излиза такъв документ!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Попов, всички сме наясно, че в хода на гласуването по различните части на Изборния кодекс – общата и специалната, с решение на пленарната зала имаше текстове, които бяха отложени в момента, в който им идваше времето за дебат и гласуване. Отлагането на тези текстове бе по причини, че се търси съгласие и алтернативно предложение на редакции, които фигурираха в основния доклад. В такива случаи не за първи път водеща комисия ни е представяла допълнителни доклади. Това е смисълът на представения Допълнителен доклад.
Има думата господин Хамид – по начина на водене.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаема госпожо Председател, последните думи, с които господин Главчев даде почивка и прекъсна заседанието, бяха: „Да оставим Правната комисия да проведе своето заседание и да реши”. Такова заседание не е имало. Аз и моите колеги обикаляхме и питахме къде ще бъде заседанието на Правната комисия. Питах госпожа Александрова, попитах господин Митев, господин Казак също пита няколко пъти, господин Попов пита. Какви са тези криминални заседания, госпожо Председател? Това не беше си го позволявала даже госпожа Фидосова!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Тя не е била председател на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Изключително прави бяха колегите, които се изказаха преди мен. Последните думи на господин Главчев бяха, че Правната комисия ще проведе своето заседание. И аз обикалях като колегите от ДПС, защото не знаех къде е. Накрая отидох в кабинета на господин Главчев, за да разбера къде е. Оказа се, че заседанието е при него. То се проведе и аз разписах съответния документ. Всичко беше наред. Може би не сте проявили достатъчна активност или сте били незаинтересовани. Аз проявих активност, отидох, намерих господин Главчев и участвах. (Силен шум и викове в ДПС. Възгласи: „Браво!” в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Всички заседания на Правната комисия са абсолютен фарс! При самото гласуване на Изборния кодекс присъстваха шест народни представители, при положение че кворумът е седем. Говорим за нормалните заседания, които продължиха 32 часа. Това, което днес се случва, е еманация на цялата тази история. Аз също търсих Правната комисия, защото исках да слушам. Като народен представител имам право да присъствам. Също разбрах в последния момент, че заседанието всъщност е в кабинета на господин Главчев. Кой е присъствал? Имало ли е кворум? Защо не са поканени другите? Така ли се прави Избирателен кодекс?!
Затова, уважаеми колеги от БСП и ДПС, предлагам Ви да сезираме Конституционния съд и за поведението на Правната комисия (смях и оживление в ГЕРБ), защото не може някакви хора с устно нареждане от шест депутата, единият да гласува с шест гласа, другият да гласува с пет гласа, третият да гласува с три гласа и накрая със 17 гласа, видиш ли, приели Изборния кодекс, при положение че са присъствали шест човека. Така ли правите Изборен кодекс? Това ли е представителността на народа?! Благодаря. (Силен шум в ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колега Кадиев, окончателните редакции на текстовете се извършват от пленарния състав на Народното събрание. В последните заседания има не един и два случая, в които предложения на комисията не се подкрепят от залата. (Народните представители Четин Казак и Данаил Кирилов искат думата.)
Вие какво искате, господин Кирилов?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Трябва да отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нека да каже господин Казак и ще Ви дам възможност да отговорите. (Реплика от ГЕРБ: „Но Четин Казак веднъж взе думата!”)
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Наистина това заседание се превръща в пълен фарс! Представя ни се уж допълнителен доклад на Комисията по правни въпроси, която де факто не е заседавала с необходимия кворум, не е било насрочвано заседание, то не се е провело в обявено място и час. Под доклада, който ни е представен, има пет подписа. Това само по себе си е доказателство, че въобще не е имало кворум.
За да Ви дам възможност все пак да излезете от тази конфузна ситуация, искам от Парламентарната група на ДПС половин час почивка. (Силен шум и възгласи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще се произнеса по искането на господин Казак след като чуем обяснението на господин Кирилов.
Слушаме Ви, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми… (Шум, възгласи и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви, изслушвайте тези, които са на трибуната!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми народни представители! Давам следното обяснение по изготвянето и подписването на доклада.
Не е имало заседание на Правната комисия. (Възгласи: „А-а-а?!”, шум, реплики.) Не е имало заседание на Правната комисия! Докладът в този вид е изготвен за Ваше удобство. Моля да приемете (реплики), моля да приемете – редакциите са за яснота. Ако възразявате по този доклад, по този документ, аз Ви предлагам да четем по основния доклад и съответните депутати, правим редакционните предложения в хода на четенето.
Не за първи път, особено когато е на второ четене, особено когато текстове са били отложени поради спорове и е необходима тяхната преработка, не за първи път се е налагало комисиите да заседават в рамките на почивка на пленарното заседание, както беше и в този случай. Самата промяна в хода на дневния ред беше с оглед възможността все пак да може да се визуализират текстове, които Вие да може да следите и да може да съобразявате.
Пак казвам: никакъв проблем. Вие имате предходен доклад по същите разпоредби. Смятах да го оттегля. Сега няма да го оттегля, няма да оттеглям нито предходния, нито основния в тези разпоредби, но ще четем по три доклада, което ще натовари пленарното време неминуемо с допълнително време за изясняване на конкретните текстове. Както прецените. (Шум, реплики.)
Ако председателят даде почивка, използвам трибуната да поканя всички членове на Правната комисия на заседание през тази почивка. Както тук беше посочено, аз също търсих – свидетели са ми мнозинството депутати, в предходната почивка също си търсих членовете да ги поканя, да им покажа, и да коментираме.
Специално за колегата Филип Попов. Уточнявам, че два пъти разговаряхме с него по телефона и той много добре знаеше къде. Той каза: ние пишем текстове в нашата група. Той имаше възможност да дойде, знаеше къде е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов. (Народният представител Филип Попов иска думата за лично обяснение.)
Няма лично обяснение в процедура по начина на водене. (Силен шум, реплики и възгласи.) Има направено искане по процедура. (Бурна реакция от ДПС и БСП ЛБ.)
Моля Ви, седнете на местата! (Възгласи от ДПС и БСП ЛБ: „Оставка, оставка!”.)
Има направена процедура, процедурно искане от господин Казак.
Не мога да уважа това искане, тъй като не е минал един час от възобновяване на заседанието.
След като чухме господин Кирилов, че не е имало реално заседание на Правната комисия (възгласи), продължаваме работата по основния доклад, както е внесен от Комисията.
Моля, успокойте се! Работим по основния доклад.
Процедура – заповядайте господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, като взимате процедура си я взимайте по реда си. Седнете си на мястото.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС, от място): Поискал съм процедурата си преди Вас.
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Не по правилния начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, не се разправяйте от място!
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, взимам процедура, за да отбележа на колегите, пък и малко да се успокоят, че в залата има сериозно военно присъствие. Това не е преврат. На гости по покана на жените от ГЕРБ са най-красивата част от Българската армия. Това са жените в Българската армия и аз призовавам, госпожо Председател, да уважим и с ръкопляскания да ги приветстваме дамите с „Добре дошли!” Благодаря. (Народните представители стават. Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Андонов, ще Ви коригирам. Дамите с пагони от Армията са по покана на всички жени народни представители от всички парламентарни групи в Народното събрание.
Кажете процедурата, господин Метин.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Госпожо Председател, отново се обръщаме към Вас да насрочите почивка, тъй като се сблъскаха две коренно противоположни мнения на народни представители от управляващото мнозинство.
Първо, мой колега се изказа и каза, че е обикалял из коридорите и се е озовал в кабинета на заместник-председателя на Народното събрание в хода на провеждането на заседание на Правната комисия.
На второ място, друг мой колега от управляващото мнозинство се изказа и каза, че всъщност такава комисия не е провеждана.
Искам да се обърна към Вас от тази трибуна, госпожо Председател! Народното събрание е най-публичният орган в държавата. Нито сме секретна служба, нито сме ДАНС, нито сме ГДБОП, за да провеждаме секретни мероприятия, да се издирваме и да си провеждаме СРС-та.
Много Ви моля, влезте в ролята си и както сте била достойна и почтена досега, насрочете нова почивка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура? (Народните представители Манол Генов и Филип Попов искат думата за процедура.) Кой от двама Ви?
Последна процедура. (Реплики.) Трябва да отговоря на толкова искания. Все пак трябва и аз да кажа нещо.
Заповядайте, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Моля да отстраните господин Емил Димитров от това заседание, защото той подведе народните представители. Откровено излъга, че е имало заседание на Комисията. Чухме от господин Кирилов, че е нямало.
Отстранете го, пък дайте и почивка на колегата, за да може те двамата да се разберат имало ли е заседание, или не. (Шум, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Генов! (Шум, реплики, възгласи.) Дисциплинарни мерки по отношение на народни представители съгласно нашия Правилник мога да налагам само в залата аз или колегата от заместниците, който ръководи пленарното заседание, когато имаме лично възприятие от деяние, което се квалифицира, по нашия Правилник, като недопустимо. Така че няма как да изпълня Вашето предложение.
Господин Попов – последно по начина на водене.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Приемаме изключително важен нормативен акт. Начинът, по който се приема и затова обръщението ми е към Вас, уважаема госпожо Председател, начинът по който се приема в пленарната зала – тук току-що лъсна една лъжа.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ти защо не дойде?
ФИЛИП ПОПОВ: Сега ще Ви отговоря, господин Кирилов. Една лъжа и една спекулация. Имаме документ с входящ номер, на който е написано, че е имало заседание на Правната комисия, изходящ от Правна комисия и в същото време имахме признания в пленарната зала, че не имало заседания на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ (встрани от микрофоните): Никъде не пише заседание!
ФИЛИП ПОПОВ: Изхожда от Правна комисия.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ (встрани от микрофоните): Ами, от Правната комисия изхожда. Аз съм председател на Правната комисия.
ФИЛИП ПОПОВ: Правната комисия взима своите решения след заседание. Такова заседание не се е провело.
Прав сте, колега Кирилов, наистина водихме с Вас такъв разговор. Аз обаче Ви попитах: ще имаме ли заседание на Правната комисия? Какво ми отговорихте Вие: не, форматът не е заседание на Правната комисия. Така ли беше? Така беше! (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.)
Моля Ви да обърнете внимание! Това е изключително важен акт и не може по такъв нелеп начин да се приемат текстове. И тук проличава цялата процедура изобщо по хилядите договорки и договорчета по приемането на тези промени в Изборния кодекс. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Гроздан Караджов.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина това заседание се превръща не във фарс, а наистина в посмешище. Цялото приемане на този Кодекс е такова посмешище. Не може Изборният кодекс да се прави в такава напрегната среда, да се гонят хората по коридорите.
Освен това, госпожо Цачева, изказването ми е насочено към начина, по който водите това заседание. Не може в 10,00 ч. да има почивка в нарушение на всички правила, тоест да е разрешена почивка в нарушение на Правилника на Събранието, а сега, когато се иска легитимна почивка, Вие да казвате, че от противоправното действие, направено с предишната почивка, сега те не могат да извлекат правата си.
Ако трябва да се обсъжда нещо спокойно, нека да се обсъди спокойно, защото едно нарушение, което вече сте направили, всъщност служи като пречка да се даде в момента почивка по искане на колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, имаме две алтернативи: след обяснението на господин Кирилов възможността е да продължим по основния доклад. Не чувам реакция от залата по това предложение. Приемам, че сме „за” да продължим по основния доклад. (Шум и реплики.) Има реакция от залата.
Поради шум в залата, но не на основание искане от парламентарна група, поради безредици в залата – 30 минути прекъсваме. (Шум и възгласи.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, заседанието продължава.
Изявление от името на група.
Заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател на Народното събрание, госпожи и господа народни представители! Отново сме пред Първи май – Денят на труда и на международната работническа солидарност.
На 1 май 1886 г. в Съединените щати профсъюзите организират масова национална стачка, в която взимат участие над 300 хиляди работници от цялата страна с искане за въвеждане на 8 часов работен ден. Най-големи са демонстрациите в Чикаго. В следващите дни полицията и частни охранители стрелят срещу тях.
На свикания на 4 май протест срещу насилието е извършена провокация, в резултат на която има убити и ранени. Това дава повод няколко анархисти да бъдат осъдени, част от тях – на смърт. Години по-късно те са оправдани като невинни. На паметникът им днес са изписани последните думи на един от тях: „Ще дойде ден!”.
Дали заради застраховка от разширяване на социалистическата идея или защото американците са имали вече подобен празник в Канада и САЩ в днешно време Лейбър Дей се празнува първият понеделник на септември.
През 1889 г. в Париж Вторият социалистически интернационал, по предложение на американската делегация, приема резолюция за честване на Първи май. В следващите години тези отбелязвания се разрастват в Европа и в Америка.
В България първите манифестации на 1-ви май са от началото на 90-те години на ХІХ в., напълно в крак с работническите и синдикалните движения в Европа. Те преминават под ръководството на социалистите. Въздействието на тези прояви през следващите десетилетия е толкова голямо, че в навечерието на 1 май 1936 г. правителството прави неуспешен опит да постави под свой контрол провеждането на празника като обявява Международният ден на работническата солидарност за патронен празник на Националното българско работничество. Денят влиза в официалния календар на България през 1939 г.
В края на 20-те години на ХХ в. правителството в Германия забранява демонстрациите на Първи май, но комунистите не се съобразят с тази забрана. При последвалите сблъсъци загиват десетки демонстранти. Разривът между социалдемократите и комунистите довежда до „Кървавия май”, който отваря място във властта на нацистите. Това е поука, че разединението на тези, които са свързани с труда, дават път на други опасни сили.
След десетилетията на официални празнични отбелязвания на Първи май у нас, сега, в условията на масови нарушения на трудови и социални права, на засилена експлоатация, Първи май е не само празник, но и повод за протести в защита на труда.
През последните години България се утвърди на първо място в Европейския съюз по бедност сред младежите, бедност сред работниците в предпенсионна възраст, бедност сред пенсионерите – над 1 милион и 200 хиляди от тях живеят под прага на бедността, и най-много работещи бедни. Около половин милион вече са работещите бедни. Безработицата, въпреки и намалена, остава в рамките на 10%. Около половината от българското население живее в бедност или в риск от бедност. Един на всеки петима българи е относително беден, тоест преживява с 60 на сто от средния национален доход на човек.
Отново са актуални проблемите за продължителността на работния ден, за междуседмичната почивка, за условията на труд, за защита на живота и здравето на работниците. Някои от тях загиват на работните си места. В България е висок делът на сивата икономика и на непълно декларирания и заплатен труд. Експлоатацията на труда в България е сред основните причини за задълбочаване на бедността и неравенството, за голямата емиграция на хора в трудоспособна възраст.
Забележете, брутният вътрешен продукт на човек от населението по паритетни цени у нас е 2,4 пъти по-малък от средния за Еврозоната, а средната заплата – 4,8 пъти по-ниска. Това трябва да бъде сериозен призив към българския капитал да придобие европейски облик и да осигури в кратки срокове по-високо заплащане на труда. Това е и призив към държавата за много по-ефективен контрол и много по-голяма съпричастност в икономическия живот.
Затова ние настояваме за промяна на модела на разпределение на националния доход и за догонване на трудовите възнаграждения спрямо производителността на труда. Неравенствата в света днес достигат небивали, опасни размери. Един процент от населението буквално противостои на останалите 99%, по-малко от 100 души притежават богатство колкото половината от цялото население на планетата.
Ние искаме достоен живот чрез достоен труд. Младите хора искат не просто да оцеляват, а да намерят възможности за просперитет и развитие в България.
Затова днес отново с думите на Георги Кирков трябва да подемем нашата дружна песен: „Гордо знамето развейте, иде, иде веч денят! Друга песен да запеем – песен, песен на труда!”
Честит Първи май! Честит велик ден! (Ръкопляскания от БСП ЛБ. Шум и реплики.)
Госпожо Председател, въпреки поводът, който ни дава Първи май, принуден съм да завърша декларацията от името на парламентарната група с това, което стана преди почивката в пленарната зала. (Шум и реплики.)
То вече не е без прецедент. Спомняме си времето, когато при предишния управленски мандат на ГЕРБ, бяха фалшифицирани приети закони. Тогава обаче ставаше дума за един отделен законов текст, в резултат на което последваха оставките на председател и заместник-председател на две постоянни комисии. Фалшификатът, който ни беше представен като доклад на Комисията, поставя категорично въпроса за нашето искане за оставка на председателя на Комисията по правни въпроси. (Ръкопляскания от БСП ЛБ. Ръкопляскания от ДПС.)
Аз съм бил председател на тази Комисия, знам колко големи са нейните отговорности, колко тежки са нейните задължения и че тя в най-голяма степен трябва да бъде пример за останалите органи на парламента, да действат в съответствие с Правилника на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не съм завършил, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Излизате вече извън процедурата за декларация. Смесвате две несъвместими неща – светлите празници, които ни предстоят, с организационни дейности.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не, не... Аз смесвам, защото нямам ограничение в декларацията от името на парламентарната група колко теми да засегна, след като те не се отнасят до съдържанието на обсъжданите въпроси. (Шум и реплики.)
Затова, госпожо Председател, наред с това аз призовавам и Парламентарната група на ГЕРБ да предприеме съответните политически действия по отстраняването на господин Кирилов като председател на тази Комисия. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Обръщаме се към ръководителя на Политическа партия ГЕРБ, след като при други обстоятелства проявява такава решителност и отменя и не налага решения на парламентарната група, също да вземе отношение по въпроса.
И най-накрая, поставям въпроса: дали този наречен „доклад” не представлява неистински документ, който се представя, и въз основа на който Народното събрание трябва да формира своята воля? За какви честни и свободни избори говорите след като самите промени в Закона, които се обсъждат и се приемат, са в резултат на един фалшив доклад? Това може да произведе само фалшиви и нечестни избори. (Ръкопляскания от БСП ЛБ. Шум и реплики от ГЕРБ.)
Затова нашата парламентарна група ще бъде категорична и ще настоява политически за необходимите действия по този въпрос. И тези прецеденти, изцяло да се представят фалшиви доклади, стават за първи път в българското Народно събрание поне от последните 25 години и те носят клеймото на ГЕРБ. Благодаря. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от БСП ЛБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи думата има господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В Страстната седмица сред морето от политически страсти и злоба, уважаеми колеги, аз Ви призовавам от името на Парламентарната група на ДПС към малко островче на духовност като искам да се обърна към всички християни български граждани от името на Парламентарната група на ДПС с поздрав по случай настъпващия най-светъл празник за християните – Възкресение Христово.
Искам да им пожелая мир, здраве, щастие на тях и на техните семейства, много, много радост и нека мирът, нека смирението, нека добротата в душите ни надделее над злобата, омразата и завистта! Благодаря. Честит празник! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Казак.
Добро начало след възобновяване на заседанието.
От името на всички православни християни в залата Ви благодаря за поднесените от името на Вашата парламентарна група поздравления.
Господин Хамид, само да не развалите сега доброто настроение. (Оживление. Шум и реплики.)
Заповядайте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, в името на предходното изявление от името на Парламентарната група на ДПС, искам да продължа добрия тон и да предложа на народните представители отлагане на дебатите и гласуването за след ваканцията. Нека с този мракобесен Изборен кодекс да не разваляме светлия празник на колегите. (Ръкопляскания от ДПС.) Нека всички християни да имат възможност да се приберат по районите, да празнуват сред своите близки, защото с днешния ден проваляме празника не само на колегите народни представители, а на целия български народ, защото стотици хиляди, а може би милиони български граждани извън страната, като разберат какво се гласува, наистина техният празник ще бъде развален. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на разискванията по точката ни от дневния ред за следващо заседание.
Колеги, гласуваме.
Гласували 163 народни представители: за 66, против 74, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Казак.
Има движение в залата, влязоха нови колеги.
Заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Правя процедурно предложение за прегласуване. Вие съвсем правилно забелязахте, че има движение в залата. Има колеги, които сега влязоха и не успяха да гласуват, а и това ще Ви предостави последен шанс, както казахме, добротата да надделее над злобата. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги.
Гласували 172 народни представители: за 67, против 83, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Продължаваме.
Колеги, съгласно чл. 76, ал. 1 от нашия Правилник, законопроектите заедно с мотивите и доклада на водещата комисия трябва да се предоставят на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани. Това правило е категорично, императивно по отношение докладите за първо гласуване. Изречение второ: „Същият срок, ако Народното събрание не реши друго, се прилага и за разглеждане на законопроектите за второ гласуване.”
И тъй като преди прекъсването имаше спор относно това, че не е изтекъл този 24-часов срок, процедурно предлагам на Вашето гласуване възможността, която ни се дава по нашия Правилник, ако се подкрепи от пленарната зала, да не се спази този 24-часов срок, поради което предлагам да се разгледа Допълнителният доклад, след проведено вече и заседание на Правната комисия, но за да изчистим всички възможни оспорвания, залата да реши дали да го гледаме, или не.
Обратно становище – господин Чавдар Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлаганото от Вас, госпожо Председател, процедурно предложение няма как да се гласува, защото срокът няма как да е изтекъл към момента, за да го санираме. Трябваше да има предварително решение на Народното събрание, за да не спазваме този срок.
Второ, на нас не ни е раздаден докладът, който е приет – според Вас, от Правна комисия, а е раздаден един фалшив доклад, който, въпреки всякакви вътрешни правила и законови процедури, беше опитано да бъде гласуван преди почивката. Кой доклад ще гласуваме в момента – фалшивия доклад, който ни беше раздаден абсолютно неправомерно и произволно, или някакъв доклад, който, според Вас, е приет от Правната комисия, макар и в нарушение на всички процедурни правила? Ние затова напуснахме Правната комисия, защото се опитахте с един фарс, с една абсурдна процедура, въпреки Конституцията и вътрешните правила на Народното събрание да узаконите нещо, което е, пряко казано, в най-грубо нарушение и дори престъпление. (Възгласи „Еее!” от ГЕРБ и РБ.)
Не ми викайте „Ееее!”, колеги от Реформаторския блок! Съставен е документ, който е неистински! Подписан е автор, който не съществува, от несъществуващо заседание.
Затова Ви моля, нека още веднъж да помислят народните представители. Това процедурно предложение е против всякакъв правилник. Ние можем да го вземем само преди да започне да тече някакъв срок и, пак казваме, нямаме предмет, който да разглеждаме. Няма доклад, който да е приет от Комисията и който да е раздаден на народните представители!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: На основание на чл. 76, ал. 1, изречение второ предлагам на Народното събрание да разгледаме допълнителния доклад (Реплики от БСП и ДПС: „Няма такъв!”) от състоялото се заседание на Правната комисия, приключило току-що (реплики от БСП ЛБ: „Кой номер?”) в настоящото пленарно заседание, макар и да не са изтекли 24-те часа (реплики от БСП ЛБ и ДПС: „Номер?”), които са общоимперативна забрана за първото гласуване.
Гласували 160 народни представители: за 106, против 51, въздържали се 3.
Предложението е прието.
За прегласуване – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря.
Госпожо Председател, моля за процедура за прегласуване и настоявам да разясните на пленарната зала кой е номерът на доклада, който се гласува в момента! Защото не знаем. Има някакъв доклад, колегата разясни какъв е този доклад, а последващ доклад няма след заседанието на Правната комисия, което беше свикано в дванадесет и пет, а не в дванадесет без пет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Квалификациите, които раздаде тук Вашият колега по отношение на внесения в Деловодството документ, са от компетентност на други институции, които могат да кажат дали е фалшив, дали не е фалшив.
Колеги юристи, не ми е удобно точно към юристите господин Георгиев и господин Павлов, да се сработя с такива понятия. (Силни викове и тропане по банките от БСП ЛБ и ДП: „Кой номер?”)
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Кой доклад ще разглеждаме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Този, който каже пленарната зала.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Вие кажете какво гласува пленарната зала! (Силен шум и реплики.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Каквото си искаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 166 народни представители: за 111, против 53, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Госпожо Председател, Вие сама заявихте, че този фалшив документ ще го предадете към съответните институции, за да може да се направи съответното разследване и тогава да се каже дали е истински или не. Щом е така, защо да разглеждаме един документ, който все още не е ясно дали е истински или не?
Направихте един гаф, колеги. Опитахме се да Ви бъдем полезни да се поправите. В момента някои актьори от пиесата „Големанов” се обаждат, че ще работите така, както Вие искате. Ние виждаме, че го правите. Моля Ви се! Още 15 минути време, направихте Комисията, направихте заседанието, внесете си доклада от Комисията, за да го разгледаме тук! Не проявявайте инат! С инат политика не се прави, колеги! Нищо лошо не мислим за Вас. Ако вървим по този доклад, ако приемете всичко това, което сте решили и казвате, че ще го приемете, давате един документ в ръцете на протестиращите, за да Ви атакуват, че наистина правите предизборен документ за ГЕРБ и за Патриотичния фронт.
Моля Ви се, бъдете разумни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Аталай, след заседанието на Правната комисия съм информирана, че внесеният по-рано днес допълнителен доклад на Правната комисия с вх. № 653-03-53 от 28 април 2016 г....
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Кой номер?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: 653-03-53...
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Той самият Кирилов каза, че няма такъв документ!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От 28 април 2016 г. (шум и тропане по банките от БСП ЛБ и ДПС) е бил предмет на дебат от състоялото се заседание на Правната комисия и Правната комисия с гласуване е подкрепила този доклад. Така ли е, колеги от Правната комисия? Така е.
Приехме решение, с което преодоляхме пречката по нашия Правилник, която визира определен часови срок преди дебата по доклада в залата. Преодоляно е това процедурно условие и сме във възможност да продължим да работим по доклада. (Тропане по банките и шум от БСП ЛБ, шум и реплики от ДПС.)
Очаквам докладчик.
По начина на водене, госпожо Ахмедова.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Станахме свидетели, че откак се работи по този Изборен кодекс всичко върви в нарушения. Но последното, което се допусна, госпожо Председател, е Ваше нарушение. Искам да Ви цитирам Правилника.
В Допълнителните разпоредби, § 7 е записано, че раздаването на всички проекти, документи и други материали, необходими на народните представители за работата им в пленарната зала се извършва чрез служебна електронна поща. За ден и час на раздаването се смятат денят и часът, в които са изпратени. Председателят на Народното събрание може при необходимост да разпореди раздаване на материалите и на хартиен носител в пленарната зала по време на пленарно заседание или по парламентарни групи.
Това, което в момента получихме, е доклад от Правна комисия, тъй наречен доклад, защото Правната комисия не е заседавала. (Шум и реплики.) Това е по признание на председателя на Правната комисия.
При положение че не е заседавала Комисията, доклад има. В този доклад с вх. № 653-03-53 е записано, че той е внесен в 10,38 ч. В момента това, което ние гласувахме, госпожо Председател, да разглеждаме допълнителен доклад – първо, той не е раздаден, не се знае такъв дали има... (Непрекъснат шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А Вие откъде му имате номера и го показвате на цялата пленарна зала, ако той не Ви е раздаден? (Силен шум, смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Раздаден ни е преди почивката доклад № 653-03-53 с входящ номер от 10,38 ч. Ето го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: 10,32 ч.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: 10,38 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Малък Ви е форматът – това е „10,32 ч.”, на моя, големия формат пише „10,32 ч.”
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Добре, 10,32 ч. – приемам, че не се вижда добре на ксерокопието. (Шум и реплики.)
При това положение, кажете ми по това, което гласувахме, какво разглеждаме? Какво разглеждаме! (Единично ръкопляскане от ДПС. Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кадиев иска думата.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Разбирам, че всички бързаме за празника (реплики от ГЕРБ), само че не може с нарушение на Правилника и с фалшиви доклади да стигаме до добри намерения.
Да Ви напомня, че преди 2 дни един заместник-кмет на София си отиде заради два литра бензин, дето отишъл в извънработно време със служебната кола до не знам си къде. Колежката депутатка я освободихме вчера, както Вие всички казахте – без вина. Сега тук председателят на Правна комисия ни раздава един доклад, на който пише: „Правна комисия”, на който пише: „Комисията подкрепя или не подкрепя предложението”, и после става и казва: „Ами, то комисия не е имало”. Фалшив доклад отвсякъде!
Да не говорим, че е фалшив и основният доклад, защото гласуваха по 5-6 човека – всеки с пълномощие от още 5-6 човека. Целият този фарс не е за някакъв обикновен закон, а е за Изборен кодекс, който утре ще определя кои ще са следващите управляващи.
Така ли се приема Изборен кодекс? Това ли е начинът в България да се приемат закони?
Оставката на председателя на Правната комисия е абсолютно задължителна. Защото не става дума за два литра бензин, а става дума за фалшив доклад и измама на всички народни представители. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, промените във всеки един законопроект се случват с решение на пленарния състав на Народното събрание след гласуване на всички народни представители, които са в пленарната зала.
Предлагам Ви да спрем с емоционални квалификации (викове от БСП и ДПС: „Ааа!”) от типа на „фалшив” и така нататък, защото решенията са не на съответната комисия, а на пленарния състав, така както покаже резултатът в гласуването, което ще бъде проведено.
Господин Ерменков! (Реплики от ГЕРБ.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене и ще говоря по начина на водене, защото Вие в момента се опитвате да заблудите Народното събрание с нещо, което няма как да се случи.
Не може и няма как един доклад, който не е приет от комисия, да бъде внесен и входиран преди тази комисия да е заседавала. Става въпрос за документ, който Вие ни предлагате да го гласуваме, без този документ да има каквато и да е правна стойност. Той е входиран в 10,32 ч., както Вие казахте, Комисията след това се е събрала и е заседавала. Поне от кумова срама нека да направи доклад на това заседание, да го входира и тогава ние да го разглеждаме, защото това, което ни предлагате да разглеждаме, не съществува в правния мир като такова. (Бурни ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура по начина на водене – заповядайте.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Госпожо Председател, колеги! Няма да споделям колко съм изненадан от това, че Комисията е получила доклада още в началото на заседанието си, но няма как да не изразя и учудването си от Вашето твърдение, че с гласуване в пленарната зала може да нарушаваме Конституцията, може да нарушаваме законите, може да преодоляваме дори нарушения на Правилника. С едно гласуване това може да се легализира и да стане законно. Да, но не!
Скъпи колеги, по-малки партньори на управляващите! Един призив – замислете се защо се бърза преди Великден? Защо се бърза, защо не си оставите време да помислите и да разгледате текстовете? Във Ваша полза ли е това? Или се завръща „Борисов 1” с цялата си хубост! Замислете се хубаво!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Анастасов, остро възразявам срещу заявеното от Вас, позовавайки се на моето изказване преди това, по никакъв начин, никога както до момента, така и занапред няма да чуете от мен изречение, че с гласуване в пленарната зала можем да изменим неправомерно Конституция, закон или правилник!
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): А това какво е? А това какво е? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Слушайте внимателно, а не си говорете по двойки, тройки и така нататък, когато се говори от микрофона на Народното събрание. (Шум и реплики.)
Какво желаете, господин Карадайъ? Само си почуквате по банката.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Колегите много викат и не можах да Ви чуя. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кирилов, слушаме Ви. (Биене по банките и викове от БСП: „Оставка, оставка, оставка”.)
Колеги, колеги! (Викове: „Оставка, оставка!”) Призовавам Ви да се въздържате от емоциите, които демонстрирате в момента. (Тропане по банките от БСП и ДПС и викове от БСП „Оставка, оставка, оставка”.)
Прекъсвам пленарното заседание.
Свиквам извънреден Председателски съвет.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, имаме ли готовност да започнем?
Уважаеми народни представители, в минутите, в които обявих прекъсване, на извънредното заседание на Председателския съвет, се уточнихме след проведеното заседание на Правната комисия да бъде внесен с нов входящ номер докладът на Правната комисия, което вече е сторено. В момента Ви се раздава на хартиен носител допълнителен доклад с вх. № 653-03-54 от 28 април 2016 г.
Уточнихме се да продължим заседанието днес по този доклад, но аз отново ще си позволя да направя предложение, за да преодолеем разпоредбата на чл. 76, ал. 1, да гласуваме възможност преди изтичането на 24-часовия срок доклад с вх. № 653-03-54 да се обсъжда и гласува.
Гласуваме, колеги.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В режим на гласуване сме.
Гласували 132 народни представители: за 99, против 31, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Господин Кирилов, заповядайте. (Шум и възгласи „Еее!” от БСП ЛБ, ДПС и „Атака”.)
Колеги, моля, моля!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател! (Реплики и тропане по банките от БСП ЛБ, ДПС и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, нали знаете, че в Правилника има текстове за възпрепятстване на работата и недаване на възможност да продължим? (Народните представители Манол Генов и Станислав Анастасов искат думата.)
Разберете се кой от двамата да е първи. Мога ли едновременно да дам на двамата думата?
Заповядайте, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, нека не продължаваме с гьонсуратлъка. Видя се, че господин Кирилов хвърли достатъчно съмнения у колегите с действията си – с този доклад, с онзи доклад, с номер, без номер.
Ако искате наистина да има смислен дебат тук, на тази трибуна, нека някой от заместник-председателите да чете доклада, за да няма безредици, както казвате Вие, и да давате почивка, защото българският парламент благодарение на подобен род действия е достатъчно компрометиран сред българските граждани. Не продължавайте по този начин с участието на господин Кирилов в предлаганите текстове от доклада да опъвате още авторитета на българския парламент към дъното. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Генов, само едно възражение към Вашето предложение. Не само заместник-председателите, но и членове на Правната комисия могат да ни докладват. Аз предлагам господин Филип Попов или господин Чавдар Георгиев да докладват. (Ръкопляскания и реплики: „Хайде!” от ГЕРБ.)
Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Обратно предложение.
Благодаря за предложението, уважаема госпожо Председател, само че отговорност на управляващите е да си довършат кашата, която забъркаха.
Нещо повече, ние с колегата Чавдар Георгиев категорично отказваме да участваме и да сме част от този фарс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защо тогава възразявате господин Данаил Кирилов да води? Нали него го обвинявате? Нека той да си довърши.
ФИЛИП ПОПОВ: Този фарс на Комисия продължава тук и в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама Вие си противоречите бе, колеги.
ФИЛИП ПОПОВ: Има членове на Правната комисия, които са от управляващата коалиция. Благодаря. (Скандирания: „Де-си, Де-си!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Анастасов.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Госпожо Председател, струва ми се, че щеше да е редно да ми дадете процедурата преди гласуване, за да не искам сега прегласуване.
Тук, в себе си, държа два абсолютно идентични доклада – единият със сигнатура 53, другият със сигнатура 54. Те имат абсолютно едно и също съдържание. Единият беше абсолютно наред, гласувахме го, в нарушение с Процедурните правила за работа на парламента. Сега новия пак ще го гласуваме, защото и той ще е наред. След половин час да няма и трети доклад със същото съдържание?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, Вашето ръководство на групата не Ви ли уведоми за какво беше извънредният Председателски съвет и какво сме се уточнили?
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ: Благодаря, госпожо Председател. После ще продължим диалога.
Искам процедура по прегласуване и ми обяснете защо гласуваме два едни и същи доклада няколко пъти. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цветанов – процедура.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Само преди минути приключи извънредният Председателски съвет, на който присъстваха представители от всички парламентарно представени групи. Убеден съм, че всеки, който участва в Председателски съвет, поема отговорността да сведе всичко коментирано към съответната парламентарна група и да избегнем конфронтацията, която виждам, че някои искат да се поддържа.
Уважаеми колеги, всеки с право на глас може да изрази своята позиция. Това беше принципната позиция, която дискутирахме на Председателския съвет. Моля Ви, нека не превръщаме парламента в говорилня и да понижаваме авторитета на тази институция. Затова се прави този извънреден Председателски съвет, затова на него присъстваха всички парламентарно представени групи, за да работим, да бъдем ползотворни и да изпитваме уважение към работата на всеки един народен представител.
Защото председателството на Данаил Кирилов като шеф на Правната комисия не е лично негово решение, а на база всички разговори, водени през последните няколко дни. Защо трябва да създаваме такова напрежение и да фокусираме такава негативна енергия към един човек?
Какво постигате, представители от БСП лява България? Какво постигате?! Единственото, което може да се постигне, е конфронтация, която е абсолютно излишна във връзка с това, което трябва да финализираме през днешния ден. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, разбира се, че ръководството на групата и на партията – господин Карадайъ, уведоми групата за това, което се е случило на Председателския съвет.
Позволете обаче да попитаме, понеже казвате, че трябва да има нормалност в приемането на Закона и продължаването на работата по него, кажете кое е нормалното в този Закон?! Колко точно доклада направихте по него?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И Вашето предложение ли, което подкрепихме, господин Цонев, малко по-рано днес, е ненормално?!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Моето предложение го отложихте, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Напротив, гласувахме го сутринта.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не, не, отложихте го вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тази сутрин го гласувахме.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да, зная, че сте го гласували тази сутрин, но беше направено, както е по процедурата.
Аз питам колко текста влязоха допълнително? Прилича ли Кодексът, който ще излезе...
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Кажи каква е процедурата!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да, ще Ви кажа каква е процедурата. В момента казвам мотивите. Моето време тече, не Вашето, имам две минути.
Ако сравним това, което ще излезе днес, с доклада, който влезе за второ четене, повярвайте ми, половината е различно. Къде ги има тези процедури, в кой правилник?! Така че няма нищо нормално, нормална е реакцията, която чувате в момента. На ненормално приемане на закони ненормална е реакцията! Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво предлагате?
Господин Кирилов, заповядайте.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЛБ: Направихме предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз също направих и колегите си направиха отвод.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 6. (Тропане по банките от БСП ЛБ и ДПС.) Колеги, аз искам много повече от Вас, колеги...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дайте възможност поне да каже две думи, няма да докладва по доклада. (Тропането по банките продължава.)
Господин Карадайъ, не се съмнявам в силата Ви, че я имате физическа и можете.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: … колега заместник-председател да извърши това четене пред Вас. Умишлено се въздържам да взема становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Четин Казак – заместник-председател, за да има гаранция, че всичко е прозрачно и... (Шум и реплика от БСП ЛБ и ДПС.)
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Имате си коалиционни партньори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като това е в правомощието на председателя на Правната комисия, господин Кирилов, Вие предлагате ли някого? (Реплики от БСП ЛБ.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз бих се радвал с оглед плурализма и с оглед обстоятелствата господин Казак да поеме четенето на предложенията, ако е съгласен, но искрено моля заместник-председателя на Правната комисия Атанасова да встъпи в това четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦАК ЦАЧЕВА: По първото предложение Вие си правите отвод, господин Казак, така ли да разбирам?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото не поема отговорност, колеги, за това. (Оживление.)
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, госпожо Председател, за доверието, което ми оказвате, но все пак специално този доклад, този Законопроект за изменение на Изборния кодекс е достатъчно важен и трябва управляващото мнозинство да си носи пълната отговорност за неговото съдържание.
Аз още веднъж благодаря за доверието, но има и друг заместник-председател на Комисията по правни въпроси от Политическа партия ГЕРБ. Неотдавна Вашият лидер намери тежката артилерия на ГЕРБ. (Оживление.) Тя може да се справи с тази задача.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: О, от много отдавна е тежката артилерия.
Госпожо Атанасова, заповядайте за да започнем работа. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!” от БСП ЛБ.)
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Допълнителен доклад към доклад с вх. № 653-03-49.
Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. В чл. 12 думите „въз основа на обобщените данни по чл. 14” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. (Реплики и тропане по банката от народния представител Цветомир Михов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата.
ЧЕТИН КАЗАК: В Комисията по правни въпроси ... (Реплики от народния представител Цветомир Михов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Михов, не се обаждайте от залата! (Реплики.) Моля за ред в залата!
Извинявайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК: Има ли ред в залата, има ли тишина? Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В Правната комисия преди малко аз поставих принципния въпрос, че двата параграфа, които предстои да гласуваме в началото на този допълнителен доклад, ако бъдат приети, ще влязат в явно и крещящо противоречие с гласуван преди това от нас текст в § 7 по основния доклад, в който всички Вие, уважаеми представители на управляващото мнозинство, приехте предложението на Патриотичния фронт да се забрани безусловно разкриването на секции в чужбина, извън дипломатическите и консулските представителства на Република България. Вие гласувахте текст, в който е записано, че не се допуска – тоест забранителен текст – разкриването на секции в чужбина, извън дипломатическите и консулските представителства.
Сега, без да сте отменили този текст, Вие ни предлагате § 6 и § 7, в които изведнъж отваряте вратички и правите някакви уговорки, правите някакви минимални възможности за разкриване на подобни секции. По този начин Вие обричате Изборния кодекс да съдържа в себе си вътрешно противоречиви текстове – от една страна, текст, който категорично забранява, от друга страна, текстове, които разрешават.
За да се коригира това вътрешно противоречие, защото всеки Закон трябва да бъде издържан от юридическа гледна точка, в него далеч са вътрешни противоречия, трябва да има съгласуваност между текстовете му, затова аз Ви призовавам и предлагам ние да се върнем и да прегласуваме отново § 7, тоест чл. 11 от Изборния кодекс, и да отхвърлим текста, който приехте, в предходно заседание за абсолютната забрана да се разкриват секции извън дипломатическите и консулските представителства. Първо този текст трябва да се отмени, след това да се пристъпи към обсъждането и гласуването на тези предложения тук.
Специално по § 6 е абсолютно неприемливо да се премахне позоваването на чл. 14, тъй като така или иначе, дори в този доклад Вие предлагате да има определени критерии, например над 1 милион жители. Това е информация, която трябва да бъде предоставена от определените органи, това са данни, които трябва да бъдат взети под внимание. Така че не може да се приеме този § 6 в този вид.
Пак повтарям – първо трябва да се прегласува § 7, чл. 11, да се отхвърли абсолютната забрана, наложена от Патриотичния фронт за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства и тогава да се пристъпи към обсъждането на тези текстове. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики? Няма.
Процедура – заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, предлагам процедура за удължаване на времето до гласуването на текстовете от Избирателния кодекс. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище?
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, нищо спешно не налага приемането на този мракобесен и най-лошия в историята на България Изборен кодекс. Нищо спешно няма. Нека дадем възможност на хората да изкарат един хубав празник. Нека да не им разваляме празника – както на тях, така и на всички Вас в залата.
Правя обратно предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложението, направено от народния представител Станислав Иванов.
Гласували 151 народни представители: за 106, против 42, въздържали се 3.
Предложението е прието – работим до приемането на Законопроекта.
Заповядайте за изказване, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Ще се постарая да бъда съвсем кратък, но този текст ми дава възможност да онагледя онова, което казах преди малко. Как пристигна доклада по тази тема в парламента? Говорим за този текст. В първоначалния вариант Комисията приема предложението на господин Валери Симеонов само в дипломатическите представителства. След като беше приет в залата – нов доклад, в който в Преходни и заключителни разпоредби Министерският съвет има право до 50 в други държави. Сега трети вариант, при който в градове над 1 милион.
Няма такъв прецедент в цялата история на законодателството тук от 90-те години. Да припомням ли, че се наложи дори министър-председателят да идва два пъти в тази сграда, за да се оправят текстове, за да се приемат хипотези, за да се прави нещо по този Закон?
Може би юристите да пояснят, аз не разбирам как може при абсолютна забрана в тялото на Закона, в основния текст, не може в дипломатическите, как може в Преходните и заключителните разпоредби да има нов текст, който обезсмисля тази забрана? Прав е господин Казак като казва, че онзи текст трябва да се отмени, за да влезе друг текст, като този, който предлагате.
Не е само този пример, ако започнем текст по текст ще видите че основни хипотези на Закона претърпяха няколко редакции, коренно противоположни една от друга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Вчера или онзи ден – след толкова доклади човек се обърква, приехме един категорично императивен текст, който казва: „Не може да се разкриват секционни избирателни комисии извън посолствата и консулските представителства”.
Сега Вие тук създавате нови текстове, нови предложения, които са в абсолютно противоречие и колизия с вече приет текст! На базата на какво го правите? Те излизат извън общия дух, извън смисъла на вече приет както на първо, така и на второ гласуване текст!
Колко пъти трябва да прегласуваме един и същи текст? Защо? На второ четене имаме възможност за гласуване, след това – за прегласуване. Извършена е тази процедура, прекратена е – приет е такъв, какъвто е текстът. Сега отново – на три, на четири, на пет четения, връщаме се в началото на Законопроекта през Преходните и заключителните разпоредби, не отменяме предишния текст и създаваме абсолютен хаос! Това е нормативен акт с голямо значение за обществото, а с него, изобщо с втория допълнителен доклад на практика признахте и грешката по отношение на първия доклад.
Нека да се съсредоточим върху вече приетите текстове. А това не са и редакционни поправки – те излизат извън смисъла и обхвата на вече приетия текст!
По отношение на самите предложения – ние ги коментирахме, дебатирахме ги в Правната комисия, дебатирахме ги и тук, в пленарната зала. Сега отново се връщаме на вече гласувани текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Първа реплика – народният представител Цецка Цачева. (Оживление.)
Имате думата, уважаема госпожо Председател.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Главчев, уважаеми господин Попов, колеги! Когато се приемат изменения и допълнения в един законопроект, до момента, в който всичко не е гласувано и уточнено, нищо не е гласувано и уточнено.
Няма пречка, колеги, и извън емоцията на днешния ден, нека да си го признаем, парламентарна практика е, неведнъж сме я използвали в тази пленарна зала, много преди нашия състав на Народното събрание и много след нас, когато има отлагане на текстове, каквато е конкретната хипотеза, да се представи допълнителен доклад, в който не е невъзможно да се предлагат хипотези, които да изключват общия императивен принцип, както казахте, господин Попов.
Това се прави, колеги, с днешния допълнителен доклад. Така че няма драма, не е обнародвано това решение, което сме приели, защото не сме финализирали целия Законопроект за изменение и допълнение, нямаме приет Закон все още.
Нека да припомня, че съгласно нашия Правилник последното прието решение по време на Народното събрание е това, което е валидно и няма никаква драма в момента.
Разбирам, че всеки един, който излезе тук, ще говори за няколкото допълнителни доклада, за това, че по отменените текстове сега се предлагат редакции, които предвиждат изключение от общия принцип и от общото правило. Но това не е нарушение, не е необичайна практика. Нека да редуцираме изказванията в този смисъл.
Убедена съм, че така ще продължим и занапред, но смея да се надявам, че ще се съобразим с реда, по който се приемат законодателните предложения, и че не е невъзможно Народното събрание по представен допълнителен доклад да преосмисли гласуването си по вече проведено гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Господин Попов, заповядайте за дуплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, напълно съм съгласен с това, което изразихте, само че това не са отложени текстове. Въз основа на кой член от нашия Правилник ние отново ги преразглеждаме? За трети път! Имахме гласуване вече, то се обяви, нямаме отложени текстове в случая. Просто изначално процедурата с представянето на този доклад по такива текстове...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ще Ви извадя стенограмата от Вашия Изборен кодекс – Кодекса Манолова!
ФИЛИП ПОПОВ: Нямаме отложени текстове, госпожо Председател!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Малко срам!
ФИЛИП ПОПОВ: Нямаме отложени текстове. Няма по какъв начин да влезем изобщо в тази процедура. Принципно съм съгласен с Вас, но когато има отложени текстове. Кое сме отложили тук?
АННА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ, от място): Кое сме отложили? Вас Ви няма никъде – нито в комисиите, никъде!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други изказвания?
Господин Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (нечленуващ в ПГ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, преди малко чухме госпожа Цачева да казва, че няма драма. Драма има, тя е много голяма и е крайно време да се изрече.
Днешният Велики четвъртък, 28 април, е най-грозният ден в 26-годишната демократична история на България. (Възгласи от ГЕРБ: „Еее!”.)
Повтарям, днешният Велики четвъртък е най-грозният ден в 26-годишната демократична история на България, защото демократичният български парламент... (Реплики от десния блок: „Кой? Кой? Кой?”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Докато казвам това, ще гледам в очите господин Цветанов и госпожа Цачева!
Демократичният български парламент днес става заложник на едно откровено фашистко изстъпление и всички съучастници в него ще бъдат проявени, защото в нарушение и на Конституцията, и на редица международни договори, в това число – Международния пакт за граждански и политически права, с който България се е задължила, в нарушение на принципа за всеобщото равно избирателно право Вие дискриминирате огромен брой български граждани! Това е фашизъм в действие! Съвременната българска демокрация...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми господин Местан, правя Ви забележка за системно използване на дума, която обижда народните представители.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Съвременният български парламент е заклещен от фашизма и всеки участник ще бъде проявен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ще ме принудите да приложа чл. 156 и да Ви отстраня от залата, ако продължавате по този начин.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Много ми е любопитно дали и така наречените „десни демократи” вече не са удовлетворени от факта, че в Западна Европа ще могат да се разкрият секции и така угодно да премълчат дискриминирането на българските граждани от САЩ, Канада, Турция и други държави, които не са членки на Европейския съюз.
Много ми е любопитно каква ще бъде позицията и на останалите системни партии, защото мотивът, с който ограничавате правата, е опасен по още една причина.
РЕПЛИКА ОТ РБ: Това не е по текста.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Той е изказан дефинитивно. Вие обвинявате съседна държава в намеса във вътрешните работи. Това няма как трайно да не влоши отношенията ни.
Поемате и тази тежка отговорност, господин Цветанов. Тя е отговорност освен на лидерите на парламентарните групи…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма отношение към текста, който се обсъжда.
Ще Ви отнема думата, господин Местан, няма отношение към обсъждания текст!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Това е отговорност и на министър председателя Бойко Борисов, и всеки ще си я понесе. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Местан.
Заповядайте за реплика, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Тук ни нарекоха „фашисти” и ни заплашиха. Нарекоха ни „фашисти” и ни заплашиха с нашествие!
Значи, това което говорихме за тази партия, и което писахме, и което обсъждахме, и госпожа Ташева изчете декларация, е вярно. (Ръкопляскания от „Атака”.) Макар че медиите не реагираха на декларацията, това беше вярно!
Госпожа Ташева в тази декларацията каза, че тук имаме една светска партия – турска, и две ислямистки и те се борят помежду си – не е съвсем вярно.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Говори за собствената си партия, а не за нашата!
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: От тази трибуна за собствената си не мога да говоря, защото…
Вие говорете за нея, аз говоря за Вашата. За Вашето поведение в парламента, нямам основание за това...
ПРИДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Репликата Ви е към господин Местан. Моля Ви!
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Репликата ми към господин Местан беше тази, че ние бяхме прави като прочетохме декларацията и говорим всички тези неща, които аз и преди казах, и Вие протестирате, но аз нямам за цел да Ви обидя, а имам за цел да говоря истината. А това, което съм казал, е истината, и това, което казвам сега, също е истина. Противоборството е налице и то не произхожда от нас, а отгоре, от стъпките на Бога, от историята, която той диктува! Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми професор Станилов.
Други реплики има ли? Няма.
Заповядайте, господин Местан, за дуплика.
След това процедура иска народният представител Петър Славов.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Професор Станилов, изплюхте камъчето.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака, от място): Винаги съм го правил.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Целият този зор е заради новата политическа сила ДОСТ. (Шум и реплики.)
Признайте си го! Прокрадва се и в официалния стенографски протокол от заседанието с участието на министър-председателя господин Борисов.
С никакви трикове обаче няма да ни спрете. (Възгласи: „Еееее!”) И това е лоша новина за крайните националисти, и много добра новина за натовска и европейска България. Запомнете го! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан.
Процедура – заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Направените дотук изказвания в по-голямата си част се отклоняваха от текста на конкретния параграф, а се отнасяха към следващи параграфи в доклада, поради което аз предлагам те да бъдат правени, ако желаят, на систематичното им място. Затова предлагам, колеги, да прекратим дебата, да гласуваме този параграф, и да продължим нататък. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище?
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, точно по този параграф става дума, защото текстовете са взаимно свързани. Целият Изборен кодекс, целият продукт, който ни предлагате, е едно недоносче (шум и реплики), което, първо, президентът се надяваме, че ще върне. Така че всякакви аргументи за това как трябва да спазим срока до края на април, защото сме го поели с решение и така нататък ...
Първо, президентът ще трябва да наложи вето върху този проект и да го върне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Каква е връзката с обсъждания текст?
ЧЕТИН КАЗАК: Връзката е, че този текст – § 6 е в смислова взаимовръзка със следващия параграф и с § 7, защото става въпрос за чл. 14, където са условията и критериите за разкриване на секции в чужбина. Така че няма как да нямат отношение изказванията и не ги стопирайте, защото наистина правите огромна грешка с приемането на тези текстове под влиянието на националпопулизма, който го тресе ирационалния страх от българските граждани в чужбина. Успяха да си навлекат неприязънта на стотици хиляди български граждани извън Европейския съюз, сега ще успеят да си навлекат и гнева на нашите сънародници, включително и в страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Казак.
Гласуваме предложението на народния представител Петър Славов за прекратяване на разискванията по предложението за създаване на нов § 6.
Моля, гласувайте.
Гласували 153 народни представители: за 111, против 42, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за създаване на нов § 6 със съответното му съдържание по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 150 народни представители: за 111, против 34 въздържали се 5.
Прието е създаването на нов § 6 със съответното му съдържание по доклада на Комисията.
Първи отрицателен вот – народният представител Хасан Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги от мнозинството! В днешния много специален ден от Страстната седмица Вие сте на път да извършите предателство. Предадохте демокрацията, защото демокрацията са правила и процедури, предадохте нашите сънародници, които работят и живеят в чужбина, предадохте и председателя на Правната комисия Данаил Кирилов, на път сте да предадете и председателя на Народното събрание госпожа Цецка Цачева, защото нямате обща позиция по предложените текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: И Вие затова гласувахте „против”?!
ХАСАН АДЕМОВ: Те се чудят…
Моля, да не ме прекъсвате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма как да не Ви прекъсвам –отрицателен вот имате. Имате отрицателен вот! (Шум и реплики от дясно.) За да спаси председателя на Народното събрание.
ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, всеки опит за силово налагане на текстове е контрапродуктивен за тези, които го предлагат. Практиката показва, че извънредното законодателство винаги се обръща към тези, които го предлагат.
Само да Ви припомня няколко неща от историята: преди десетина и повече година тази, дясната част на залата, и половината от средния сектор, бяха ангажирани от една политическа сила. Вижте в какъв ъгъл се навряха тези хора и това стана само защото гласуваха по този начин такива правила. (Възгласи: „Браво!” и ръкопляскания от ДПС.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Още един отрицателен вот – господин Ерменков.
Надявам се, че Вие няма да кажете, че сте гласували „против”, за да се разшири влиянието на дясната половина. Благодаря Ви.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” по две основни причини.
Първата причина е чисто принципна. Един път, след като съм гласувал един текст, смятам, че е под достойнството ми после да го променям още един път и да гласувам за някакъв друг текст. Това е първото нещо.
Второто нещо, което е – колеги, Вие вчера намалихте броя на хората, които могат да гласуват за собствен кмет, като приехте, че под 400 човека населено място няма да гласува, а днес сте готови да дадете, да отваряте секции за 100 човека, тоест чужденците в България ги поставихте на едно ниво по-високо от българските граждани и им дадохте малко повече права за гласуване, отколкото на български граждани, така че това беше втората причина, поради която гласувах „против”.
Не може българските граждани в чужбина да бъдат с повече права, отколкото българските граждани в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Трети отрицателен вот има ли? Няма.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
Продължаваме с доклада.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 9 – предложение от народните представители Местан, Георгиева, Хафъзов:
„Параграф 9 да отпадне”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 9 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който съответно се преномерира:
Член 14 се изменя така:
„Образуване на избирателни секции извън страната
Чл. 14. (1) Избирателни секции извън страната се образуват в дипломатическо или консулско представителство, освен в случаите по ал. 2 и 3.
(2) В населените места на държавите – членки на Европейския съюз, в които няма дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 100 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1.
(3) С решение на Централната избирателна комисия по предложение на Министерство на външните работи се образува една избирателна секция в населено място с население над 1 милион жители на държава, която не е членка на Европейския съюз, в което няма дипломатическо или консулско представителство. Избирателната секция се образува при наличие на не по-малко от 100 избиратели подали заявление по чл. 16, ал. 1.
(4) Алинея 3 не се прилага при избора за членове на Европейския парламент от Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Първо изказване – народният представител Петър Славов, след това – народният представител Митхат Метин, след това – Рамадан Аталай.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Стигаме до параграфа, в който всъщност до голяма степен е същината, ми се струва, на днешното ни пленарно заседание.
Това е параграфът, който дава възможност наистина това определено погрешно решение, към което онзи ден парламентът се беше запътил, да бъде санирано, да бъде оправено и нашите сънародници в чужбина да могат да откриват избирателни секции и да гласуват в тях, така че виждате – всичко това, което до момента се изговори основно отляво-център не отговаря на истината.
Действително тук има предложен един текст, който отменя една такава забрана, каквато за момента имаше опасност да остане, така че на мен ми се струва, че следва да подкрепим този текст. Той във всички случаи може да бъде и подобряван. Предполагам, че ще има такива предложения, но използвам случая да направя едно редакционно предложение под условие, в случай, че подкрепим този текст, а именно – да коригираме във вече гласувания чл. 11 приетата ал. 2, тъй като ако текстът, както е предложен сега, на чл. 14, тоест режим за откриване на изборни секции извън територията на страната, извън дипломатическите и консулските представителства, очевидно няма как да кореспондира със забранителен текст, приет преди няколко дни в Изборния кодекс.
Затова предлагам редакционно, уважаеми господин Председател, в § 5 по доклада на Комисията по отношение на чл. 11, новосъздадената ал. 2, която гласи: „Не се допуска образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулските представителства на Република България” да се сложи запетая и тя да бъде допълнена: „освен в случаите на чл. 14, ал. 2 и ал. 3”, тоест това, което сега ще гласуваме ще бъде взето предвид, ще бъде отразено на систематичното му място и се надявам и колегите отляво и от центъра да се успокоят, че няма да има противоречия в Кодекса и че няма да има забрана, каквато и аз не подкрепих и онзи ден, и сега не подкрепям, да има за наши сънародници в чужбина да откриват изборни секции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, в случай че бъде приет сегашният параграф.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Да, точно така, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ще подложа на гласуване предложението Ви за връщане към § 11.
Заповядайте – първо е Митхат Метин или отстъпвате?
Реплика, извинявайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, аз се радвам, че въпреки че формално отрича господин Славов, де факто той се вслуша в моя призив и в моето становище, че неминуемо трябва да се върнем към вече гласувания в пленарната зала от всички Вас текст на чл. 11, ал. 2, който Вие гласувахте именно под напора, под натиска на националпопулизма.
И когато видяхте каква огромна вълна на недоволство предизвикахте в чужбина, когато се надигнаха нашите сънародници в Европа и в Северна Америка, когато заваляха протестите, включително и в електронните медии, в социалните мрежи изведнъж се уплашихте и решихте мааалко да им дадете някаква залъгалка, но бъдете сигурни, че и тази залъгалка няма да ги удовлетвори.
Няма да можете да спрете недоволството на нашите сънародници в Чикаго, например, господин Славов. Няма да спрете недоволството на нашите сънародници в Русия, на нашите сънародници в Македония (шум и реплики, смях), на нашите сънародници… (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за тишина в залата.
ЧЕТИН КАЗАК: Нашите сънародници във всички държави, които не са членки на Европейския съюз. И те ще Ви накажат, защото ги лишавате от основни конституционни права, защото правейки си теснопартийните сметчици – да ударим тази или онази партия, в крайна сметка Вие жертвате демокрацията, жертвате българската Конституция.
Аз на Ваше място бих предложил не корекция в чл. 11, ал. 2, уважаеми господин Председател, а отменянето, отпадането на новата ал. 2 на чл. 11, ако искате да сте последователни, ако искате все пак да покажете, че правото на нашите сънародници в чужбина да гласуват, Вие милеете за него!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Други реплики?
Заповядайте, господин Михов. (Шум и реплики.)
Има ли други реплики към изказването на народния представител Петър Славов? Няма.
Заповядайте за дуплика.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател!
Уважаеми господин Казак, аз много добре си спомням дебата от онзи ден. И си спомням как застанах тук, на тази трибуна и Ви предупредих това нещо тогава да не го гласуваме.
Как Вие гласувахте тогава не знам. Не знам дали не си говорехте по телефона, както в момента правехте, но ако ме чуете ще Ви обърна внимание, че тогава аз защитавах и още нещо – да има изборен район в чужбина. Дори бих направил такива предложения в Кодекса.
Такива предложения в Кодекса аз не видях да са дошли от ДПС, така че, моля Ви, не подвеждайте залата и наистина не се опитвайте да внушавате, че едва ли не Вие сте защитавали – Вие, от ДПС, сте защитавали нашите сънародници в чужбина и то всички наши сънародници в чужбина, а не в определена, съседна нам държава и в едни определени градове, където са установени нееднократно изборни нарушения и то безобразни, а наистина нашите сънародници в чужбина, всички свободни хора, живеещи извън територията на България, които са български граждани. Така че в името на коректността Ви правя коректна реплика. Абсолютно не е вярно това, което казахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Славов.
За изказване думата има народният представител Митхат Метин.
След него – Радан Кънев.
Ще редуваме парламентарните групи просто. Записал съм Ви всичките, но нека да имат всички тази възможност.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, вземам думата по разковничето на този доклад. Настоящият член е от изключително значение за нашите сънародници, които живеят извън България.
Както заявихме на заседание на Правната комисия, и в предни заседания на пленарното заседание, така и днес заявяваме, че не сме съгласни с този текст. По своето естество текстът, който ни се предлага днес, в този час, в тази минута, е чисто нов. И като чисто нов той има своите юридически и политически аргументации.
Аз отправям въпрос към вносителя – било то към Правната комисия, или към члена на Правната комисия, който е защитил този текст, за да бъде приет от Правната комисия: какви са му политическите аргументи, за да предложи в ал. 3, че избирателна секция в населено място с население над един милион може да бъде образувана? Защо не е предложил населено място с друго население? Защо не е предложил с по-голямо или с по-малко население?
После, професионалните и правните аргументации. И тук ми е процедурата, господин Председателстващ. Много моля, искаме да чуем мнението на професионалистите – искаме да чуем Централната избирателна комисия, искаме да чуем Външното министерство, които са органите, отговорни за провеждане на изборите извън България, искаме да чуем и ГРАО: как ще се създаде възможност на хора, които живеят в градове с над един милион жители и в които има примерно 20, 30 хиляди български граждани, които се трудят и живеят там, да гласуват в една секция? Това възможно ли е? Вие отнапред ги вкарвате в невъзможност да изявят реализирането на гражданския дълг, както е заявено от колегите от Патриотичния фронт.
Този текст се нуждае от прецизиране, но за да бъде прецизиран, трябва да бъде обоснован, и то не къде да е, а тук, в пленарната зала, от тази трибуна да чуем какви са тези аргументации, за които аз говоря. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Метин.
Реплики? Няма.
За изказване думата има народният представител Радан Кънев, след него народният представител Милен Михов, след него Рамадан Аталай.
Редувам групите, записал съм Ви, господин Ибрямов. (Шум и реплики от ДПС.)
Да дам само от една парламентарна група ли да се изкажат?! Не е справедливо.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо искам да изразя съмнение, че с днешната парламентарна техника създадената по-рано каша би могла да бъде оправена. Боя се, че има опасност да затъваме все по-дълбоко и по дълбоко в чисто юридически недоразумения, по пътя по който сме тръгнали, и за това има и съществена причина. Тя е, че гласуваната по-рано ал. 2 на чл. 11 от Изборния кодекс, тоест забраната за гласуване извън консулски и дипломатически представителства и прокарваната, ограничено, днес възможност за създаване на повече избирателни секции отразяват два коренно различни политически възгледа. Бих казал нещо повече – два коренно различни възгледа за съдържанието на модерния български патриотизъм.
Единият възглед, който беше пресъздаден в досега действащия Избирателен кодекс, е възглед, който ясно разглежда общността на българската нация във и извън границите на страната като национален приоритет. Разглежда също така многообразието и единството на различните етноси в българската нация в рамките на страната като важен национален приоритет. Аз няма да скрия, че при всички резерви и при всички установявани досега нередности, тази философия на Кодекса, условно известен като „Кодекса Манолова”, е философията за български патриотизъм, която аз поддържам.
Българската нация е етнически разнообразна и трябва да бъде политически единна в своето разнообразие. Българската нация, независимо от нашето желание и воля, е и географски изключително разпръсната. Това е, между другото, исторически традиционен факт и нейното единство в това разпръснато географско състояние също трябва да бъде национален приоритет.
Има и друг възглед. Другият възглед е за затваряне, за ограничаване на възможностите на българите извън националните граници и за намаляване на политическото влияние на малцинствата в националните граници. Възглед, който например Гръцката република в продължение на десетилетия реализира в своето национално законодателство. Между тези два възгледа много трудно може да има съгласие.
Ако все пак има мнозинство днес предложените текстове да се гласуват, аз ще направя и конкретни редакционни предложения, с всичките резерви, които имам към смисъла от подобен компромис между несъвместими възгледи и идеали.
На първо място, да отпадне в чл. 14, ал. 2 частта от изречението „в които няма дипломатическо или консулско представителство”, защото ще се окаже, че в големите градове, в които има дипломатическо и консулско представителство, ще се създават по-трудно нови секции, отколкото в градовете, в които няма.
Аз ще дам пример с последните парламентарни избори в Лондон, където имаше множество секции извън градския център. Който познава Лондон и необходимостта от време за пътуване вътре, в рамките на града, мисля, че ще се съгласи, че наличието на секция в западен Лондон е предпоставка за гласуването на множество български граждани.
И после в ал. 3 да не се казва „една избирателна секция”, а „избирателни секции”, тъй като една избирателна секция очевидно е имитация на право на гласуване там, където има големи български общности.
И да не се казва „населено място с население над един милион”, а „агломерация от населени места с население над един милион”.
Веднага давам конкретни примери, за да бъда ясен. В целия щат Флорида, където живеят втората и третата по големина български общности в Америка, няма нито едно населено място с население над един милион. Има обаче две агломерации около Тампа, което е втората българска общност след Чикаго, и в източна Флорида, около Маями, два града с население около 300 хиляди души, където е третата по големина българска общност извън Чикаго в рамките на Съединените щати.
Между другото, подобни примери мога да дам много, а от друга страна, поради неприкритата цел да се затруднява гласуването в Турция, все пак да отбележим, че там, където живеят български граждани в Турция, са все градове с население над един милион или доста по-малки – Одрин, в който има консулство, така че така и така могат да се откриват секции.
В заключение, отново ще кажа, че в крайна сметка ние правим избор между светогледи. Може би се налага доста по-сериозен дебат, който може да дойде едва след президентско вето на вече гласуваните текстове.
За защитниците на модела на избирателно право, който съществува в Гърция, ще отбележа, че той рано или късно води до политическите резултати, до които доведе в Гърция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев.
Реплика?
Заповядайте, господин Казак.
Професор Станилов – втора реплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кънев, аз Ви поздравявам за това, че Вие сте вникнали в същината (оживление и ръкопляскания от ПФ), в залога на тези промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
ЧЕТИН КАЗАК: Наистина става въпрос за ценностни категории, за ценностно разминаване в подхода ни към Конституция, към права на човека, към демокрация, към европейска същност на България. И тук този разлом, на който ставаме свидетели, за съжаление, от една страна, партиите, които продължават да отстояват европейските принципи и стандарти за защита правата на човека, за равноправие, оставаме в малцинство, а партии, които уж са така наречените „системни партии”, уж принадлежат към европейски семейства, в името на запазването на властта...
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ, от място): Къде е репликата?
ЧЕТИН КАЗАК: ...се поддават на натиска на националпопулизма.
Аз се обръщам към Вас със следния апел: не се задоволявайте с подобни редакционни поправки, за да угодите на определени групи избиратели в Тампа и във Флорида. Не си позволявайте да ограничавате своята принципна позиция, само за да угодите на определени избиратели в Лондон. Бъдете принципен докрай. Дайте възможност, както и досега, да се разкриват секции навсякъде, където има достатъчен брой български граждани в чужбина, за да могат те да гласуват, да изпълнят гражданския си дълг, а не да решаваме конкретния казус на Тампа, на Флорида или на Лондон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Казак.
Има думата за втора реплика проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ако тезата на уважавания от мен господин Кънев беше вярна, в българската Конституция щеше да бъде написано, че българската нация е политическа нация. Определението, което даде той, че тя е полиетническа, е невярно по смисъла на Конституцията, която не пледира за такова нещо. Вярно е, че има европейски държави, те са твърде малко, на които в конституциите им ясно е казано, че става дума за политически нации. Българската нация не е такава. Българската нация е от българи по произход. Тези, които са получили българско гражданство, имат абсолютно всички права като българите. Те не могат да бъдат присъединени към българската нация. Те са диаспора. Има арменска диаспора, има руска, турска. Ако направим един японец български гражданин, той ще стане ли българин? Няма да стане и няма да принадлежи към нацията.
Ако се измени Конституцията и в нея ясно се приеме определението, че българската нация е политическа нация, че се състои от най-различни етноси – този и този, примери, това можеше да стане.
Това, което каза господин Кънев, е в смисъла на либертарианската теза за ликвидация на нациите и формиране на една Европа от мултикултурни общности, но мултикултурният модел, както виждате, засега не работи. Това го признаха главите на много европейски държави начело с госпожа Меркел. Няма защо да даваме такива определения. Изменете смисъла на Конституцията с едно мнозинство от Велико Народно събрание, че ние сме политическа нация и че японци, китайци, чукчи, нанайци и прочие са българи, щом получат гражданство, и ще се получи. Иначе не може да се получи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми проф. Станилов.
Трета реплика – господин Анастасов.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Господин Кънев, поздравление за позицията! Поздравление и за правилния термин „агломерация” – населено място с население над 1милион жители, което е изцяло разговорна идиома.
За съжаление, предполагам, че след като се одобри този Изборен кодекс, ако се одобри, ще излязат много такива недоразумения, защото част от договорките вътре са плод на битови мисли, а не на правна мисъл, която да регулира правния процес.
Господин Кънев, тъй като тръгнахте по един много хубав път, ще Ви помоля за един последен коментар в дупликата, а то е за мнение, изразено от стенограмата от вторник – онази, която и Вие коментирахте. Там един от участниците казва за гласуването в чужбина – изцяло по темата, господин Председател – „Другият въпрос е за гласуването в чужбина – единствено в дипломатическите и консулските представителства, тъй като всичките аргументи, които господин – няма да му споменавам името – каза, са абсолютно верни, но големият политически аргумент е кого отблъскваме. А това са – оставяме тези, които са гастарбайтерите и другите. Това е добре.”
Но това са и тези, които се обучават в най-елитните университети. Искрено се надявам, че и Вие няма да направите разлика между хората, които принудително живеят извън Република България. За съжаление 99% от българските граждани не са напуснали страната от добро – било по политически, било по икономически причини, било за да търсят по-добро образование.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): От Вашето управление!
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ: Но се надявам, че Вие ще продължите в този тон и няма да правите разделение между тях, както този представител в стенограмата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Анастасов.
Господин Кънев, заповядайте за дуплика.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще обърна внимание първо на репликата на проф. Станилов и със звучните ръкопляскания на моите приятели от Патриотичния фронт.
На първо място, да разграничаваме българските граждани на български граждани и диаспори в България, е нещо, което започвайки така свободно да го изричаме в тази зала, до момента, в който ще се превърне в драматична заплаха за националната сигурност, не минава много време. Така че когато говорим подобни неща, трябва да си даваме сметка за техните възможни политически отражения в бъдеще, защото имаме съседни държави, които си позволиха да не разглеждат политическата си нация като единна, независимо от наличието на различни етноси и религии. Те пострадаха изключително много. Така че не мога по никакъв начин да приема, че хора, раждани в България от родители български граждани, и то доста поколения назад, могат да бъдат разглеждани като диаспори в собствената си родина или че ние по някаква причина трябва да премълчаваме етническото разнообразие на българската нация. Ако ние го премълчаваме, това означава да се увеличават разделения, които ще доведат до реални конфликти вътре в българската нация, и пак казвам – до тежки заплахи за националната сигурност.
По отношение на виковете „горчиво”. Принципните политически позиции винаги носят своите рискове. Ако някой си мисли, че не осъзнавам риска да бъда лепнат за ДПС в същите медии, които под диктовката на ДПС ме лепваха към други политически сили в тази зала, естествено, че ги осъзнавам. Само че има неща отвъд дребните политически рискове. Това са важните политически позиции и важните възгледи за бъдещето на нацията, за нейната национална сигурност и национално единство – възгледи, които могат да бъдат различни.
Между другото, точно преди 105 години тук, в тази зала се е разгарял ожесточен дебат дали на арменските бежанци в България трябва да бъде забранено да купуват земеделска земя. Естествено, че това е било изключително популярна теза в тогавашна аграрна България. Само че срещу тази популярна теза тогава са излезли двама български политици, застанали са с имената си и не са допуснали да има подобна забрана и ограничаване правата на българските арменци. Тези хора са се казвали Никола Мушанов и Никола Кънев. Аз няма да плюя на фамилията си сто години по-късно и винаги ще защитавам принципи, дори срещу обвинението за сътрудничество с ДПС, което е смешно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Кънев.
Процедура – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Днес е Велики четвъртък. Едни от колегите бързат да боядисват яйца в червено, други бързат да ги чукат. Нека да уважим това тяхно желание и това бързане. Затова правя процедура за прекратяване на разискванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Записали са се за изказване народните представители Милен Михов, Рамадан Аталай, Четин Казак...
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Това няма никакво значение. Правя процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Разбрах процедурата. Моля да се отстраните от трибуната.
За обратно становище от някой от Вас тримата?
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Колеги, с прекъсването на този дебат, който е съществен, който навлезе в същността, който казва какво правим в § 7, дебат, в който за пръв път като че ли този Законопроект тръгна по релси... Дебатът, който се водеше в тази зала беше антидемократичен, дебат, който беше изпълнен с омраза към избирателя, дебат, който досега се водеше като забрана за избор на определени избиратели – което беше записано в този Закон. С дебата, който се водеше досега, Вие искате да имате служебна победа. (Реплика на народния представител Димитър Байрактаров.)
Ние и преди това сме Ви казвали: откажете се и дайте да седнем, защото политиката е диалогичност.
Политиката не е омраза, политиката не е за нарциси, за да гласувате най-различни преференции и да събирате определени хора, които по едно време са били на първата редица, сега са на последната редица.
Изборният закон ще Ви докара до там, че някои от Вас няма да бъдат нито на първата, нито на последната редица. Няма да Ви бъде в тази зала!
Не прекъсвайте, господин Председател! Дайте възможност да се изкажем от тази трибуна. С този Закон налагате страх – Алтемир да праща да бие хората в село Правда, Тодор да се страхува от Алтемир. Правите Закон, от който няма никаква полза.
И в един момент, когато всичко е тръгнало по релсите, момент, в който ГЕРБ започнахте да се осъзнавате, че наистина трябва да бъдете онази политическа сила, която да въведе спокойствие и сигурност, пак се обърнахте с лице към духа на Закона (показва Изборния кодекс) – омраза, страх, приемане на параграфи за служебна победа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Димитър Байрактаров, за прекратяване на разискванията.
Гласували 139 народни представители: за 104, против 33, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народните представители Лютви Местан, Мариана Георгиева, Хюсеин Хафъзов, както и от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – две идентични предложения.
Комисията не подкрепя предложенията.
Гласували 132 народни представители: за 26, против 89, въздържали се 17.
Предложенията не са приети.
Прегласуване – заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Правя процедурно предложение за прегласуване, тъй като някои колеги ги няма в залата, специално тези, които са предложили отпадането на този текст, като господин Местан, който не е в залата.
Нека да дадем възможност на всички да гласуват поне за направените си предложения. Благодаря. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Колко време предлагате да ги изчакаме?
Процедура по прегласуване на предложения, които не се подкрепят от Комисията.
Гласували 141 народни представители: за 35, против 93, въздържали се 13.
Предложенията не са приети.
Преминаваме към текста на вносителя, който е подкрепен по принцип от Комисията и редактиран от същата.
Преди това по него имаше предложение на народния представител Радан Кънев – в чл. 14, ал. 2 да отпадне изразът „в които няма дипломатическо или консулско представителство”– първото предложение.
Гласуваме предложение, направено от Радан Кънев от парламентарната трибуна.
Гласували 140 народни представители: за 39, против 78, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Народният представител Радан Кънев предложи в ал. 3 отпадане на думата „една” и след това „населено място” да се замени с „агломерация”.
Гласуваме предложението на народния представител Радан Кънев за отпадане на „една”, направено от парламентарната трибуна.
Гласували 145 народни представители: за 40, против 82, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Радан Кънев думата „населено място” да се замени с думата „агломерация”, направено от парламентарната трибуна.
Гласували 144 народни представители: за 40, против 79, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста, както ни е предложен от Комисията в нейния доклад.
Гласуваме § 9, който става § 7 по доклада на Комисията.
Гласували 140 народни представители: за 105, против 34, въздържал се 1.
Параграф 7 по доклада на Комисията е приет.
Заповядайте, господин Цонев, за прегласуване.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Правя процедура за прегласуване. Само едно изречение ще кажа на колегите. От 1991 г. се правят опити за изборно законодателство, което да ограничи правата на българските граждани, които живеят в Турция, а и на българските граждани от турски етнически произход в България да гласуват пълноценно. Ще Ви кажа нещо...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Започвате политическо изказване, ще Ви отнема думата!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не, едно изречение. Като аргументация на това, колегите да помислят как гласуват.
Всеки опит да бъде ограничено това право ще доведе до опит да си потърсят правата по друг начин. Като българин Ви го казвам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Процедура по прегласуване на § 7 по доклада на Комисията.
Гласували 135 народни представители: за 105, против 29, въздържал се 1.
Параграф 7 по доклада на Комисията е приет.
За отрицателен вот има думата народният представител Мустафа Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, гласувах „против” предложеният текст, защото той е антидемократичен. Нещо повече, уважаеми дами и господа народни представители, в този Изборен кодекс, който в момента се разглежда, има достатъчно много антиконституционни текстове, приети извън Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което лишава българските граждани от неотменимите им конституционни права.
Били сме свидетели и в последните 25 години, уважаеми дами и господа народни представители, как управляващи мнозинства, губейки си силата, налагат силово изборни правила, чрез които преминават в зоната на забравата, на небитието. ГЕРБ стана заложник на популисти и откровени националисти, но, за съжаление, не е само ГЕРБ, а цяла България и всички български граждани, които живеят и в България, и в Македония, Сърбия, Молдова, Украйна, Русия, Япония, Австралия, но най-вече най-потърпевши са българските граждани, които живеят в Турция, САЩ и Канада.
Ние не можем да станем съучастници на това престъпно поведение към българските граждани, към това предателско поведение и призовавам моите колеги да оставим тези, които нарушават и Конституцията, и правилата сами да си приемат каквито си искат изборни правила за служебни победи. (Възгласи от ПФ, ръкопляскания от ДПС. Народните представители от ДПС напускат залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Нека да изчакаме колегите от Движението за права и свободи да напуснат залата. (Шум и реплики.)
Моля за ред в залата!
Продължаваме.
В изказването си народният представител Петър Славов направи предложение под условие – при положение че бъде приет текстът на Комисията за § 7, да се върнем на гласуване на § 7 в чл. 11.
Има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Петър Славов.
Гласували 87 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Връщаме се на вече приетия § 7 по вносител. В чл. 11 сме приели създаването на нова ал. 2, която гласи следното:
„(2) Не се допуска образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулските представителства на Република България.”.
Народният представител Петър Славов предлага изречението да продължи със запетая и след нея да се добави „освен в случаите по чл. 14, ал. 2 и 3.”.
Досегашната ал. 2 става ал. 3, което вече е прието. Тоест предлага се само допълнението на ал. 2 с изразът „освен в случаите по чл. 14, ал. 2 и 3”.
Гласуваме предложението на народния представител Петър Славов, направено от парламентарната трибуна, така както Ви го припомних току-що.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
Предложението на народния представител Петър Славов за допълнение на ал. 2 в чл. 11 е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 10 има предложение от Мустафа Карадайъ – § 10 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Митев, Симеонов и Кирилов, което е подкрепено от Комисията.
Предложение от Михаил Миков – § 10 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който съответно се преномерира:
„§... В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя „и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава”, а в изречение трето думите „или телефон за контакт” се заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заявленията се подават за определяне на броя на избирателните секции и за съставяне на списъка по чл. 31, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя редакционно предложение в т. 1 на текста на Комисията, подчиненото изречение „а в изречение трето думите „или телефон за контакт” се заличават” – да отпадне.
Ще ви обясня защо. Предлага се да отпадне подаването на телефонен контакт, за да може Комисията, тоест ЦИК да няма начин да извършва каквато и да е проверка за реалността на подадените заявления. Дайте да не създаваме такива предпоставки на невъзможност ЦИК да си върши работата, затова Ви предлагам това подчинено изречение да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Също няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложения от Мустафа Карадайъ и група народни представители, както и от Михаил Миков и група народни представители – и двете не са подкрепени от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 7, против 84, въздържали се 7.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване току-що направеното предложение от народния представител Чавдар Георгиев в текста, предложен и от Комисията, в т. 1 да отпадне накрая изразът „или телефон за контакт” се заличават”.
Нали така, господин Георгиев? (Реплика от народния представител Чавдар Георгиев.)
Или цялото изречение искате? (Реплика от народния представител Чавдар Георгиев.)
Добре. Значи след „...в съответната държава”, народният представител Чавдар Георгиев предлага да изпадне цялото подчинено изречение – „а в изречение трето думите „или телефон за контакт” се заличават”.
Моля, гласувайте предложението, направено от народния представител Чавдар Георгиев от парламентарната трибуна.
Гласували 104 народни представители: за 19, против 66, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя за § 10 и редактиран от Комисията, съгласно нейния доклад.
Моля, гласувайте редакцията на Комисията за § 10.
Гласували 105 народни представители: за 95, против 9, въздържал се 1.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 11 има предложение от Мустафа Карадайъ за отпадане на § 11.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители за отпадане на § 11.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става съответен и се преномерира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение от народния представители Мустафа Карадайъ и група народни представители, както и идентично предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители – и двете не се подкрепят от Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 8, против 89, въздържали се 7.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който е подкрепен от Комисията.
Гласуваме текста, подкрепен от Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 95, против 8, въздържали се няма.
Параграф 11 по вносител, подкрепен от Комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 118:
„§ 118. В чл. 375 думите „т. 2 – 4” се заменят с „ал. 2 и 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответното му съдържание и номерация по доклада на Комисията.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 96, против 7, въздържал се 1.
Предложението на Комисията за създаване на нов параграф е прието.
Процедура.
Имате думата, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, в спокойна обстановка, под формата на процедура, искам да Ви пожелая весели празници, да сте живи и здрави, да си починете добре! Същото го желая и на българските мюсюлмани от сърце – да са живи и здрави, защото така е редно!
Остана един параграф, след който може да си пътувате и внимавайте по пътищата! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това можехме и като декларация от името на група да го направим.
Госпожо Атанасова, последният параграф.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 183 – предложение от народния представител Димитър Делчев, направено по реда на чл. 80, е подкрепено от Комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант I, II и III. Комисията подкрепя текста на вносителя за Вариант IV и предлага следната редакция на § 183, който става съответно и се преномерира:
„В § 11 от Преходните и заключителните разпоредби, в изречение първо думите „до 500 избирателни секции” се заменят с „най-малко 500 избирателни секции”, в изречение второ цифрата „5” се заменя с „10” и се създава изречение трето: „При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. се извършва експериментално машинно преброяване по правила, приети от Централната избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предполагам, че сте доволни, че сме на път да приключим приемането на Изборния кодекс, но искам да Ви разочаровам и да Ви кажа, че не трябва да бъдете толкова доволни. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Приехте един Изборен кодекс...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви по текста на Комисията.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Точно по текста. Във връзка с последния текст, господин Председател, в който не приехте нито едно предложение на опозицията. Един фалшив Изборен кодекс по фалшив доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви по текста на Комисията.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: И Вие ще си носите отговорност за неговото приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ще Ви отнема думата, ако не се концентрирате върху текста на Комисията.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Историята и времето са непостоянни величини и те винаги се променят.
След време, когато Вие сте в опозиция не си и помисляйте да се оплаквате, че този Кодекс е толкова лош. Друго няма да Ви кажа. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
Има ли реплики?
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Георгиев! Вземам реплика просто да не се съглася с Вас.
Уважаеми господин Георгиев, този Кодекс е много по-добър от Кодекса на Манолова. Това е най-важното. Защото този Кодекс не е направен от една партия, в услуга на една партия, а е направен след като няколко политически сили се обединиха около него и решенията се гласуваха в залата след дебати, а не след прекратяване на изказвания и други процедурни хватки, които... (Реплики от БСП ЛБ).
Добре, може две, три неща да сме ги прекратили ние. Но по принцип в условията на дебат се прие този Кодекс. Затова нека да си пожелаем наистина светли празници и спрем с това празноговорене, господин Георгиев, ако обичате. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Още една реплика?
Заповядайте, господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаеми господин Георгиев, уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Този Кодекс може и да има някои несъвършенства, не познавам закон, който да е съвършен или да е гласуван такъв от което и да е Народно събрание.
Обаче уважаеми колеги, уважаеми господин Георгиев! Едно нещо трябва да признаем. С този Закон най-накрая България показа характер – че може да се противопостави на опитите на една съседна държава да се бърка във вътрешните ни работи. (Ръкопляскания от ПФ.) Ако щете дори, с този Кодекс освободихме нашите съграждани от турски произход, които живеят в Турция, от игото да бъдат карани от правителството на тази държава да гласуват за една или за друга политическа партия. Само това да сме направили в този Кодекс, това е успех и за демокрацията в България, и за достойнството на българската държава и нейния суверенитет, и за всички български граждани. Това е факт, който трябва да бъде отчетен, за което искам да благодаря на колегите от ГЕРБ, Реформаторския блок, на колегите от Демократичен център, на АБВ, включително на тези колеги от БСП, които, въпреки че са опозиция, подкрепиха този параграф.
Така че, уважаеми дами и господа, това е действително стъпка към това да си върнем суверенитета и достойнството като държава и да покажем, че не сме държава, която може да бъде мачкана, разигравана и институциите в България да се назначават с диктат от други сили. Само това да е направено, този Кодекс заслужава подкрепата. Благодаря Ви. Това ми беше репликата към Вас. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Трета реплика поиска народният представител Димитър Байрактаров. Малко е рано за заключителни думи. Има още три отложени параграфа. (Смях.)
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Георгиев, бях принуден да Ви направя реплика, защото изрекохте все пак някои неистини. Само в първия доклад преброих в рамките на течащите две реплики 28 приети предложения на опозицията. Двадесет и осем! Ако имаше още време, сигурно щях да преброя и още такива. Тоест, Вие не бяхте честен на Велики четвъртък, което е голям грях, да не кажете истината такава, каквато е в действителност.
Нещо повече, мисля че е крайно време да спрем със спекулациите, защото по време на разглеждането на Изборния кодекс се случи нещо много добро и това добро е, че Мустафа Карадайъ имаше шанса да научи Конституцията на Република България. Това е може би най-доброто нещо. А, научавайки тази Конституция, се надявам най-после и Вие, и той да сте разбрали, че при приемането на този Изборен кодекс няма нито едно нарушено гражданско право на когото и да е било, където и да е било по света. Надявам се да сте го разбрали най-после това нещо! Благодаря.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ, от място): Алелуя!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров.
Господин Георгиев, заповядайте за дуплика. Каквото изказването, такива и репликите. Сигурно и дупликата ще е такава, обобщаваща. (Оживление.)
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Все пак и аз бих Ви пожелал светли празници, да сте живи и здрави. Първо това искам да Ви кажа.
Но, второ, дали Кодекса е добър или не ще покажат новите избори. Аз съм убеден, че Вие приехте – без опозицията, защото ние бяхме против по основните разпоредби, които се приеха, един антисоциален, антинароден Кодекс, увеличихте контрола, ограничихте жалбите, ограничихте правото на гражданите да избират. Свободата им ограничихте! И това ще го покаже, аз съм убеден. Няма какво друго да Ви кажа. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Георгиев.
Имаме отложени параграфи 173, 202 и 203.
Заповядайте по начина на водене, господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Ще бъда много кратък.
Господин Председател, моята процедура към Вас е за това, че допуснахте предишните изказващи се да не кажат нищо по конкретния текст, който предстои да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Приемам изцяло.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: А конкретният текст касае машинното гласуване и машинното броене. Мисля, че той, честно казано, е стъпка към това в секциите да има повече машини, в това в секциите да се гласува по-честно, по-ясно и, в крайна сметка, след края на изборния ден да имаме едни бързи и точни резултати. Това е машинното гласуване.
За машинното броене, разбира се, предстоят тестове и предстои да видим как точно щe се отчитат гласовете.
Това, което исках да пожелая и аз на колегите: светли празници, колеги! Пожелавам Ви хубаво изкарване с Вашите близки! Обърнете им внимание и се надявам да се заредите с повече положителни емоции, защото днес сякаш негативните Ви дойдоха малко в повече. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Предстои гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя за вариант 1, 2 и 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за вариант 4 и предлага редакция на § 183 по вносител, който става съответен параграф с редакцията по Допълнителния доклад за промените в § 11 от Преходните и заключителни разпоредби.
Гласуваме текста: „В § 11 от Преходните и заключителни разпоредби в изречение първо думите „до 500 избирателни секции” се заменят с „най-малко 500 избирателни секции” и така нататък.
Няма постъпили предложения в залата.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Приключихме с Допълнителния доклад с входящ № 653 03 54 от 28 април 2016 г.
Връщаме се към втората част на доклада.
Първо е § 118 по номерация на Комисията за изменение на чл. 375, което е гласувано.
Параграф 183 също е гласуван.
Следва § 202.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 202.
Предложение от Данаил Кирилов, Свилен Иванов и Анна Александрова, което е подкрепено от Комисията.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 202 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 202, който става съответен параграф и се преномерира:
„§ ... В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 2 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.
2. В чл. 14:
a) създава се нова ал. 3:
„(3)Алинея 2 не се прилага, когато предложението за произвеждане на националния референдум е по чл. 10, ал. 1, т. 5 и ал. 2.”;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. В чл. 29, ал. 2 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.
4. В чл. 51, ал. 3 след думата „вид” се добавя „и на хартиен носител”.
5. В чл. 57, ал. 5, изречение трето след думата „вид“ се добавя „и на хартиен носител”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Едно съвсем кратко редакционно предложение, което искаме да направим с колеги от Реформаторския блок.
По текста на Комисията в т. 2 на ал. 3 след думите „ал. 2” да се добави „може”. Това ни е редакционното предложение, колеги, което след това ще ни даде възможност да се върнем към началото на Изборния кодекс, където приехме в § 2 едно абсурдно за мен и за колегите от Реформаторския блок предложение, направено от БСП. Това абсурдно предложение ни забрани да се насрочват на една и съща дата референдуми и избори. Така че това ще ни даде възможност да го коригираме, както преди малко коригирахме текстовете за секциите.
Правя, госпожо Председател, при условията на евентуалност – ако подкрепите първоначалното ми редакционно предложение, то е и второ редакционно предложение в § 2 по вносител, в чл. 5 накрая да се добави „освен когато в специален закон е предвидено друго”. Тоест да няма абсолютна забрана, която да е императивна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Аз искам изказване. (Смяна на председателите.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За пореден път искам да припомня, че настоящите изменения в Изборния кодекс се правят в резултат на приетото от Народното събрание решение във връзка с проведения вече референдум по инициатива на президента Плевнелиев, който се състоя едновременно с местните избори миналата година.
Ние приехме решение, с което подкрепихме електронното дистанционно гласуване и трябваше то да намери място в редакции на Изборния кодекс. Това беше причината, поради която ние сложихме за разглеждане промените в Изборния кодекс.
В момента в различна фаза на процедура са две подписки на граждани за провеждане на нови предстоящи референдуми. По време на работата в Правна комисия, по време на пленарните заседания за гласувания на Изборния кодекс без никакво основание ние бяхме упреквани, че бързаме да извършим тези промени, само за да може да се преодолее действащото правило в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с оглед бъдещи референдуми.
Аз заявявам от мое лично име, но мисля, че и колегите от парламентарната ми група ще се съгласят, че в нито един момент на нито един от нас не ни е минавала подобна мисъл. Тъй като вече сме в процедура на висящи производства по референдуми, не е логично в хода на движението на тези процедури ние да променяме специалния закон, който урежда едновременност на провеждането на референдума заедно със съответните национални избори, каквито в края на годината ще бъдат президентските избори.
Заявявам, че аз няма да подкрепя това предложение на Комисията, за да не будим съмнение в никого, че никаква служебна победа не се търси, така както ние сме обвинявани не само от колегите, които вече не присъстват в пленарната зала, но и от гражданите, че едва ли не, видите ли, с промените в Изборния кодекс се търси някаква служебна победа. За да се сложи край с тази спекулация аз Ви призовавам да не правим в Преходни и заключителни разпоредби промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, защото е несправедливо, без да сме имали изобщо такава мисъл да четем, че, видите ли, единствената цел на промените в Изборния кодекс, които правим в момента, е само за да се раздели провеждането на бъдещи референдуми с предстоящите национални избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Цачева, вземам реплика, просто да Ви обърна внимание, че все пак остава този абсурден § 2, който ние приехме по предложение на БСП. Мисля, че тогава и след Вашето изказване е хубаво да го отменим. Така че правя редакционно предложение той да бъде отхвърлен или отменен. Както прецените, господин Председател, така го формулирайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли други реплики?
Заповядайте, господин Енчев. (Оживление, смях и реплики от Патриотичния фронт.)
Моля Ви за ред в залата!
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Бихте ли взели отношение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Бихте ли взели отношение към това? (Смях и реплики от Патриотичния фронт.)
Добре, няма да посочвам с пръст. Бихте ли взели отношение?
Господин Председател! Госпожо Цачева, не сте искрена в своето изявление по отношение на бъдещи референдуми, тъй като Вие в първия мандат на Вашето правителство като председател на парламента не дадохте ход на националната подписка на ВМРО и телевизия СКАТ за референдум за членството на Турция в Европейския съюз. До този момент тази подписка залежава, незнайно къде – дали в мазето, дали във Вашия кабинет, и много Ви моля да дадете обяснение кога възнамерявате, след като разговаряме за референдума на Слави Трифонов, кога възнамерявате тази подписка да я вкарате в Правната комисия, а от там в пленарната зала?
И вече най-важният въпрос е: защо до този момент в първия мандат и сега – във втория, Вие не взехте в нито един момент отношение?
Разбираемо е защо Патриотичният фронт не реагира – тъй като не желае да прекъсне коалиционният достлук с Вас, но аз оставам верен на принципите на подписката на ВМРО и смятам, че Вие от тази трибуна, след като отговорихте много добре и аргументирано за подписката на господин Слави Трифонов, да вземете отношение и към тази подписка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Енчев.
Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте, госпожо Председател, за дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Главчев, уважаеми господин Славов, колеги! Господин Славов, Вие сте прав, че ако пленарната зала не подкрепи промени в Закона за прякото участие, ще има колизия между вече гласувания по-рано текст, но съобразен с доклада докрай, където се предвиждаше възможност и в специалния закон, поради което аз се присъединявам към Вашето процедурно предложение за отлагане, тъй като след като специалният закон казва, че референдумите трябва да се произвеждат едновременно с национални избори няма как да е в сила и общото правило, което вече по някакъв повод сме гласували.
Що се отнася, господин Енчев, до Вашата реплика, към момента на внасяне на подписката в Четиридесет и първото Народно събрание, текстовете в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление не бяха прецизирани. Вие много добре си спомняте, че това се случва в началото, първите месеци на този мандат, когато приехме такива изменения. Няма как обаче легислатурата на едно Народно събрание или конкретният състав на едно Народно събрание механично да пренася и да разглежда документи, законопроекти и искания от предходно Народно събрание. Никъде в моя кабинет не се намира тази подписка, тази инициатива на ВМРО.
РЕПЛИКА ОТ ПФ: И СКАТ.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И на СКАТ. Не е внасяна от мен като председател в пленарната зала, тъй като не са били изготвени съответните доклади и не сме имали възможност по закон да процедираме напред – това е единствената причина.
Занапред – казах и го повтарям – мисля, че това е волята на мнозинството в настоящото Народно събрание, всяка инициатива на български граждани, положили подписите си с искане за произвеждане на национален референдум, ще върви изцяло по специалния Закон за прякото участие на гражданите във властта. Затова се надявам и Вие да подкрепите моето предложение, противно на предложението на Комисията – за въвеждане на изключения от общия принцип за едновременно произвеждане на тези избори.
Искам да споделя, че това е и категоричното мнение на председателя на нашата партия – господин Борисов, който в качеството си на министър-председател неведнъж е заявявал своето мнение, от което няма отстъпление, че трябва да мислим и за финансовата стабилност, да мислим за икономиите, които се реализират при едновременното произвеждане на референдум с избори, така че разчитам да ни подкрепите в това наше предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Други изказвания?
Заповядайте господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Председател, вземам думата, за да коментираме тази важна тема. Позволявам си да възразя на уважаемия председател на Народното събрание в юридическото тълкуване ( шум и реплики от ПФ)...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата, уважаеми колеги!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: ...за юридическото тълкуване, което тя даде на двете разпоредби от Изборния кодекс и от Закона за прякото участие на гражданите.
Не може да се приеме в случая, че единият от тези закони е специален по отношение на другия. Обръщам внимание, че съотношението общ и специален се отнася към разпоредби, независимо че то се нарича закон. Как можете да твърдите, че уредбата на съотношението избори-референдум в единия закон е по-специална от другата уредба, след като съществува приета разпоредба, че изборите и референдумите се провеждат отделно, а в другия закон – за прякото участие, е казано, че ако инициативата, предложението е в рамките на последната година, тя се съединява с предстоящите избори? В случая става дума за две логически противоречащи си разпоредби, норми, които имат равностойна тежест, но сочат две противоположни действия. За това става дума.
Затова Ви призовавам да потърсите изход от положението. Разрешението не може да стане по силата на принципа за съотношението между общ и специален закон. Може би се налага да се каже в кои случаи или по преценка на кого, или при кои инициативи за референдум това правило не се прилага задължително. Пак казвам: ако оставите нещата в този вид, това означава всяка институция да преценява коя от двете разпоредби да приложи – дали да приложи Изборния кодекс, или Закона за прякото участие.
Освен това има и друг въпрос по отношение на предстоящия референдум – Народното събрание приема решение за провеждане на референдум, а президентът определя само датата на референдума. Не греша, нали, по памет го казвам, защото въпросът възникна в момента?
Призовавам Ви да намерите решение, което да бъде непротиворечиво и да е ясно какво предстои в следващите месеци. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Реплика – госпожа Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Стоилов, колеги! Мисля, че бях ясна. Ние искаме в Закона за прякото участие, където са специалните норми, режимът да остане такъв, какъвто е действащият в момента, да не го променяме с Изборния кодекс в Преходните и заключителните разпоредби. От сутринта заседанието беше прекъсвано два пъти заради грохота, тропота на Вашите колеги. Тук бяхме обвинявани във всички възможни грехове – за служебна печалба на избори, за манипулации, за фалшификации и така нататък.
За да паднат всякакви съмнения, че никой от нас не иска това, затова предложих изобщо да не променяме правила в Закона за прякото участие. След като обаче има действащ, обнародван закон, който е в сила, където изрично е казано, че референдумът се произвежда едновременно с национален избор в същата година, с изключение на частичните избори, нека не пипаме това. Това искаме ние – да остане специалният закон.
Като юрист Вие много добре знаете, че специалният закон има приоритет пред общия закон. Аз не коря, че парламентът в първия ден в § 2, в началото на Кодекса, сме приели друга разпоредба, но тя влиза вече в явно противоречие с действащ в момента специален закон. Това е преди да е излязъл от пленарната зала целият проект на Изборен кодекс. Защо да създаваме в правния мир противопоставяне, което да налага допълнителни тълкувания?
Най-чисто ще бъде, ако просто отменим тази разпоредба, както предложи и господин Славов, за да няма съмнения.
Моето намерение, моето желание, поне в края, гласуването на пленарния ден, е да стане ясно за всички политически сили, че никой не иска силово, с мнозинство, с фалшификати да налага нещо, което не си го е и помислял. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Стоилов. (Силен шум и реплики. Пред банките оживено разговарят народните представители Димитър Лазаров и Мартин Димитров.) Моля Ви за ред в залата. Господин Димитров, господин Лазаров, моля да заемете местата си в залата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Цачева, нашите възражения бяха по повод на подготовката на предложенията за гласуване и твърдението, че това се дължи на допълнителен доклад. В случая да не смесваме двете теми.
Разбирам, че Вие предлагате сега да се отмени вече приет на второ четене гласуван текст в Изборния кодекс? Нали това предлагате?
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Да, защото е във връзка с основния текст на Закона.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, тогава Вие приемате моето възражение, че в случая е неприложимо правилото на общия и специалния закон, защото тези две разпоредби имат еднаква степен на конкретност. Само че едната казва, че избори и референдуми не се правят заедно, а другата разпоредба в другия закон казва обратното.
Ако Вие отмените тази разпоредба, това логическо противоречие, за което аз говоря, и което е непреодолимо, ще отпадне.
Тогава обаче възниква другият въпрос: след като един път вече окончателно е гласуван на второ четене, допустима ли е неговата отмяна, защото влизаме в порочен кръг, от който няма изход и докато завърши гласуването, не е ясно няма ли да се прегласуват и други текстове? Тогава възниква друг въпрос от процедурно естество, който е допълнителен към разискваната тема.
Това, което ще остане като въпрос, с оглед на опита ни от предишно съчетаване на избори и референдуми, е когато има избори и гласуване по толкова много въпроси, дали могат да бъдат проведени по начин, който да не затрудни хората и да не утежни твърде много изборния процес? Това вече сме го изпитвали, но е допълнителна тема, която сега не искам да задълбочавам. В края на краищата Вие завършвате този Законопроект и Вие имате последната дума да решите какво ще правите с него. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Процедура – народният представител Димитър Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, бяха изказани тезите от представителите на опозицията, на Реформаторския блок, на ГЕРБ. Мисля, че повече няма нужда да се дебатира, поради което предлагам да прекратим дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище?
Народният представител Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Взимам думата, защото е важно и правя обратно процедурно предложение. Колегата Славов не беше напълно изчерпателен, а трябва в чл. 5 новото изречение второ да бъде заличено, уважаеми колеги, тъй като…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Като стигнем до чл. 5.
МАРТИН ДИМИТРОВ: … бяхме вкарани от БСП в проблем, който ние трябва да решим.
Затова правя обратна процедура – да Ви обърна внимание какво трябва да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Лазаров за прекратяване на разискванията.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 94, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложение на народния представител Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя, но… (оживление) залата решава.
Гласували 100 народни представители: за 96, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието. При това положение отпада текста на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Валери Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, процедурата е по начина на водене.
Искам да изкажа своето възмущение от начина на водене на госпожа Цачева и на господин Главчев, които не намериха за нужно да отдадат дължимото на хората, благодарение на чийто всеотдаен труд гласувахме този Законопроект – Данаил Кирилов, Ива Митева и колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ние не сме свършили.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Няма значение.
Надявам се с аплодисменти да поздравим труда на тези хора. (Ръкопляскания от ГЕРБ, ПФ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Симеонов, приемам Вашата забележка по начина на водене. Поемам ангажимент при всяко гласуване в подкрепа труда на нашите колеги да изказвам благодарност.
Процедура.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, моля още за минутки търпение.
Тъй като вече гласувахме отхвърлянето на § 202, се налага да се върнем към предложението в § 2, тоест да прегласуваме предложението на Михаил Миков в чл. 5 за създаване на изречение второ, а именно: „Не се допуска произвеждането на избор и гласуване по национален референдум в един и същ ден.”
Моля това мое процедурно предложение да се подложи на гласуване – да се върнем към § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме, колеги.
Гласували 96 народни представители: за 93, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 2 – предложение на Михаил Миков:
„В чл. 5 се създава изречение второ: „Не се допуска произвеждането на избор и гласуване по национален референдум в един и същ ден.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ, от място): Кое гласуване е това? Трето гласуване по прието предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 96 народни представители: за 2, против 83, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Тук благодаря на Правната комисия и на господин Кирилов като председател за коректното предложение на Комисията, както и поемам вина от всички наши колеги, които не се съобразихме първия път с предложението на Комисията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаема госпожо председател, моля да докладвам последния параграф. (Оживление.)
По § 203 има предложение от Димитър Танев и група народни представители:
„§ 197, т. 3 и 4 влизат в сила от 1 юли 2016 г.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 203, който става съответен параграф и се преномерира:
„§ ... Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Танев и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Той предлага да влезе в сила от 1 юли 2016 г.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 106 народни представители: за 4, против 86, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 203, предложението на Комисията, а именно: „Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
Гласуваме.
Гласували 106 народни представители: за 100, против 5, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Колеги, с това приключихме гласуването по Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Имаме вече приет закон.
На всички да пожелая още веднъж светли Великденски и Гергьовден празници!
Следващото редовно пленарно заседание е на 11 май 2016 г. от 9,00 ч. Първа сряда за месец май – програмата се формира по реда на ротацията от парламентарните групи с предложения по чл. 50, ал. 8 от Правилника и блиц контрол.
Закривам пленарното заседание. (Звъни, ръкопляскания.)


(Закрито в 15,51 ч.)


Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председател:

Димитър Главчев


Секретари:

Георги Търновалийски

Иван П. Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ