Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 27 април 2016 г.
Открито в 9,02 ч.
27/04/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев, Кирил Цочев

Секретари: Димитър Делчев и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум.
Откривам пленарното заседание.
Уважаеми колеги, след Председателския съвет по-рано днес, предлагаме на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за 27 и 28 април 2016 г.:
1. Прекратяване пълномощията на народен представител – подадена е оставка от народния представител Ирена Коцева на 22 април 2016 г.
2. Избор на членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Процедурата по избор е съгласно решение на Народното събрание, прието на 8 април 2016 г.
3. Проект за решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Стара планина”, първа степен. Вносители – Даниела Дариткова и група народни представители.
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 10 март 2016 г. законопроекти с вносители: Валери Симеонов и група народни представители; Явор Хайтов и група народни представители; Лютви Местан и група народни представители; Настимир Ананиев и група народни представители – два законопроекта; Михо Михов и група народни представители; Петър Славов и Мартин Димитров; Димитър Делчев и група народни представители – два законопроекта; Цветан Цветанов и група народни представители; Корнелия Нинова и група народни представители – продължение на дебатите и гласуването от вчерашния ден.
5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Вносители – Цвета Караянчева и група народни представители.
6. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии.
Уважаеми народни представители, единодушното предложение на колегите, участвали в Председателския съвет по рано днес, е заседанието днес да продължи до 19,00 ч. с прекъсване от един час между 14,00 и 15,00 ч., когато да се проведат вече обявените заседания на постоянните комисии.
Подлагам на гласуване Проекта на програма за работата на Народното събрание при продължителност на заседанието с начален час 9,00 ч. и краен час – 19,00 ч., и фиксирана почивка между 14,00 ч. и 15,00 часа.
Гласували 158 народни представители: за 130, против 13, въздържали се 15.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, по реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило предложение от господин Жельо Бойчев, който предлага като точка в дневния ред на Народното събрание за времето от 27 до 28 април 2016 г. да бъде включен Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на „Център за градска мобилност” ЕАД – град София, № 654-02-35 от 26 април 2016 г. Както е ясно от номера, Проектът на решение е внесен във вчерашния ден в 17,53 ч., съответно е разпределен от моя страна с Разпореждане № 650-01-148 от 26 април 2016 г. на Комисията по бюджет и финанси, поради което искането за включване в днешната програма е недопустимо.
Заповядайте за процедура, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Искам само да изразя задоволство от Вашата бърза реакция, госпожо Председател, веднага да разпределите това наше предложение за възлагане на одит на Сметната палата. Считам това като израз и на намерението Ви този път това наше предложение наистина да бъде подкрепено.
Искам да кажа, че няколко пъти ние предлагаме Сметната палата да извърши одит на дейността на Центъра за градска мобилност и струва ми се, ако Народното събрание беше подкрепило това предложение, нямаше да сме свидетели на цялата тази история и скандали, които текат в това дружество. А относно голямата социално-икономическа значимост и съмненията за злоупотреби при него, ние сме ги изложили в мотивите и се надявам в дебата в пленарната зала да имаме възможност да ги развием. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Господин Ерменков, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам процедура по начина на водене и изразявам несъгласие с това, че Вие не включвате нашето предложение в дневния ред, защото вчера в 12,30 ч. посред нощ бяхме свидетели как Вие днес по време на обсъждане на СЕМ ще направите извънредно заседание на Комисията по правни въпроси, за да можете да обсъдите едно предложение, което Вашият председател на партията е договорил с коалиционните партньори, за да може то днес да мине и ние да го гласуваме по време на гледането на Изборния кодекс.
Със същия успех можеше да се направи заседание и на другата комисия, където сте разпределили нещата, за да може утре в удобно време този въпрос да бъде разгледан.
Госпожо Председател, когато Народното събрание и Сметната палата не разглеждат въпроси, свързани с обществен интерес, а ги разглежда телевизията, резултатите са ясни. ГЕРБ намаляхте – ръководните Ви органи са седем човека, един заместник-кмет, след малко ще гласуваме един народен представител и пет члена на Управителния съвет на Центъра за градска мобилност. Така че внимавайте какво правите, да не останете без членове и ръководни кадри! Благодаря. (Смях от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ерменков, много търпеливо Ви изслушах. Вашето изявление имаше претенции – така беше заявено, че е процедура по начина на водене. Не разбрах никаква връзка с първите Ви няколко изречения. Вярно е, че заседанието продължи до късно тази нощ, но се надявам да не сме сънували в залата, господин Ерменков. Това, което казахте, няма нищо общо с процедурата, която се разви. Не сте проследили и не сте вникнали в края на извънредното пленарно заседание.
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 20 до 26 април тази година:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносители: Петър Славов и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносители: Менда Стоянова и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е още и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по икономическа политика и туризъм;
- Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето. Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители. Водеща е Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Разпределен е и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, както и на Комисията по икономическа политика и туризъм;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, съпътстваща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения;
- Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е още и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози. Вносител: Министерският съвет. Предстои разпределение;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност. Вносители: Румен Иванов и група народни представители. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред;
- Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносители: Илия Илиев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси;
- Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на „Центъра за градска мобилност” ЕАД, град София. Вносители: Жельо Бойчев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси;
- Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2015 г. Вносител: председателят на Българската академия на науките. Разпределен е на Комисията по образованието и науката.

Колеги, премиваме към точка първа:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
С писмо вх. № 654-00-72 от 22 април 2016 г. е постъпило заявление от Ирена Иванова Коцева – народен представител от 26-и изборен район, София област:
„Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на 43-тото Народно събрание.
Моля да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание. С уважение: Ирена Коцева, народен представител.”
Предлагам на Вашето внимание служебен Проект на решение за прекратяване пълномощията на народен представител:
„Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Ирена Иванова Коцева като народен представител от Двадесет и шести изборен район – Софийски.”
Колеги, изказвания?
Първи – господин Ерменков, след него – господин Велизар Енчев. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всъщност ние вземаме решение, което по принцип би трябвало да бъде формален акт – народен представител подава молба за освобождаването му от пълномощията му като народен представител и би следвало да гласуваме това може би без дискусии. Това би било така, ако нямаше няколко обстоятелства около този акт, които някак си напомнят за други актове, постъпили по същия начин. Когато народен представител счита, че не може да изпълнява своите задължения и подава сам оставката си, е едно, а е друго, когато той подава оставката си, когато друг му разпореди да направи това. Нещо повече, когато някой разпореди да направи това, защото, представяте ли си, съпругът на този народен представител пиел кафе със заместник-кмет.
Тук се сещам за онази поговорка, която звучеше така: „Това, което е позволено на Зевс, не е позволено на бика”. В смисъл, председателят на Вашата партия може да играе тенис с най-различни бизнес партньори, които печелят многомилионни поръчки, но съпругът на народен представител не може да пие кафе със заместник-кмет заради някакви си 300-400 хил. лв.
Според мен това е някак си ненормално поведение. Ненормален е и начинът, по който този народен представител е накаран да си подаде оставката.
Все пак днес сме в парламентарна република. Председателят на Вашата партия, макар и да е премиер, не би трябвало да бъде владетел на своите депутати, макар че в свое изказване неотдавна той заяви: „Аз съм Ви направил депутати. Внимавайте следващия път какво ще се случи. Може да не бъдете депутати”. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това е един от начините, по които той Ви го доказва.
Всъщност, виждам тук на първия ред властелинът на гласовете и си задавам въпроса какво ще стане, ако той реши същият този човек да не бъде премиер. Дали пък няма да се обърне малко лодката обратно? (Смях, реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ерменков, персоналният и структурен състав на Министерския съвет не е предмет на дебата в момента.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Много Ви моля, госпожо Председател, става дума за акт, който не е по собствено желание, а е предварително оповестен от премиера на Република България, затова няма начин да не го засегна. Видимо този човек днес доказва още веднъж, че когато има бунт на кораба, той взема всякакви мерки този бунт да бъде потушен. Видимо този човек е чел книги не само за индианци, а и за пирати, защото на пиратския кораб точно така се потушават бунтовете: хващаш бунтовния моряк и го обесваш на реята. Това се случва днес. (Смях, оживление.)
Много Ви моля: нека не бъдем такива наивници и да си мислим, че госпожа Ирена Коцева, много притеснена от това, че съпругът й пиел кафе, си подава оставката. Пак казвам, всичко това е опит да Ви бъде наложен, да не казвам хомот, но да бъдат наложени окови на Вашата свободна воля като народни представители.
В тази връзка искам да кажа и нещо друго. Госпожо Председател, изслушайте ме до края. Не знам защо в последно време всеки, който излиза на тази трибуна, се занимава с нашия конгрес. Докарахме го до там, че днес ме срещат журналисти в коридора и питат: „Ръководството на Вашата партия не знам по какви причини се договори с ръководството на ГЕРБ да не подкрепите тази оставка”. Колеги, това е гнусна инсинуация. Ние ще подкрепим оставката. Тези, които правят такива инсинуации не знам по каква причина, нека да си въздържат нервите и да имат спокойствие предконгресно, защото не е хубаво и не е красиво!
И последно, говорех го, когато тук генерал Тонев подаваше оставката си. Говорех го и когато министърът на вътрешните работи си подаваше оставката. Колеги, не се подлагайте безпринципно на решения, които нямат нищо общо с парламентаризма! Имайте собствено достойнство и собствена чест и ги защитавайте, ако можете, защото всичко останало превръща България във всичко друго, но не и в парламентарна република. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване думата има господин Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Не разбирам недоволството на залата, когато опозиционни депутати искат да вземат отношение по една оставка от управляващата коалиция. При това и господин Ерменков, и аз няма да се изкажем против госпожа Ирена Коцева, напротив, ще изнесем аргументи, които в известна степен са в нейна полза. Говоря за двойните стандарти, които се проявяват в конкретния случай, но накрая ще спомена за двойните стандарти с един актуален пример.
Смятам, че председателят на Парламентарната група на партия ГЕРБ господин Цветан Цветанов трябва да излезе на тази трибуна и да обясни тук, в пленарната зала, а не на трибунката, както направи онзи ден, кои са мотивите за отстраняването на госпожа Коцева. (Реплики от ГЕРБ.) Още повече, че господин Цветанов и голяма част от парламентарната група, застанаха зад госпожа Ирена Коцева, смятайки, че тя е достоен човек и няма основание за нейното отстраняване от парламента. Как сега изведнъж се съгласявате и никой от Вас няма да вземе думата на тази трибуна да прояви лично достойнство и да отстои думите, които е произнесъл на трибунката? Имам предвид, разбира се, уважаемия господин Цветан Цветанов – председател на парламентарната група.
Така че, господин Цветанов, ако сте последователен и ако държите на Вашите думи, излезте на тази трибуна и повторете отново думите, тъй като ние сме парламент, а не трибунка, които чухме в защита... (Реплики от РБ.)
Моля Ви да коригирате една обида, която беше отправена от дясната част на залата, госпожо Цачева. Ако не сте чули, мога да Ви я повторя. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, много Ви моля, спазвайте правилата и нормално парламентарно поведение.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Ако говорим за това, което Вие казахте току-що, тогава ще кажа кои от Вашата парламентарна група са ченгета, уважаеми колеги. Искате ли да чуете кои от Вашата група са ченгета от Шесто управление и така нататък? Но това е друга тема. (Реплики от РБ.) Ще Ви спестя това унижение. Нямаме време, съгласен съм.
Сега за двойните стандарти. Аз съм против оставката на госпожа Коцева. Тъй като господин Цветанов няма да излезе на трибуната да я защити, очевидно няма да прояви тази смелост, но аз се надявам Вие да проявите смелост и да направите нещо много важно – да не демонстрирате двойни стандарти, а да проявите същия критичен подход към един министър във Вашето правителство с юридическо образование, но с икономически ресор, за когото стана известно тези дни, че неговият баща е спечелил обществени поръчки от същите тези институции 5 – 6 пъти по-големи от поръчката на госпожа Коцева. Знаете за кого говоря.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не знаем.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Е, ако не знаете, не е необходимо да повтарям. Но тъй като очевидно от отстраняването на госпожа Коцева не се нарушава стабилността на управляващата коалиция, но от търсенето на отговорност и сметка на този министър с юридическо образование, чийто баща в буквалния смисъл на думата е лапнал стотици хиляди левове, се крепи парламентарната коалиция, очевидно това няма да бъде тема на Вашия дебат.
Очаквам след малко на трибуната да излезе господин Цветан Цветанов, да прояви гражданско, парламентарно достойнство и да защити своя депутат, както направи това на трибунката в Народното събрание. В противен случай ще смятам, че Вие проявявате двойни стандарти и, както се изрази много сполучливо господин Ерменков, работите под диктовката на министър-председателя Борисов, който Ви нарежда кого да отстраните от българския парламент, при това без да е приключило разследването в случая. Става дума все пак за сума от 200 хил. лв. А за този министър с юридическо образование сумата е пет, шест, седем, осем пъти по-голяма. Можете да влезете днес в медиите и да видите за какво става дума.
Благодаря за Вашето внимание и се надявам след моето изказване думата да вземе – вярвам, очаквам – господин Цветан Цветанов. (Единични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Думата за изказване има господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам най-напред да кажа, че не става въпрос за напускането на един народен представител от състава на Народното събрание. Става въпрос за политическо явление и да кажа следното, че борбата с корупцията тръгна много зле, ама много зле тръгна, защото този принцип, по който започваме да работим тук, и особено ръководството на най-голямата партия, която крепи правителството, няма да доведе до нищо добро. Тук не става въпрос за защита на един народен представител или на няколко. Става въпрос за нарушаване на основни принципи на правовата държава, на разделението на властите и на тези принципи, които са заложени в нашата Конституция.
Моралът на отделния гражданин, на отделния народен представител може да бъде съвместим или несъвместим с институцията, в която работи, но основното нещо, което трябва да бъде водещо, е неговата лична воля. Защото личната воля на всеки от нас тук, заедно със съвкупната воля на нашата институция, е онзи орган, който стои в основата на политическия суверенитет. Защото всеки опит да бъде изваден народен представител от състава на Народното събрание с някакви неясни мотиви, е посегателство срещу политическия суверенитет. И ние това трябва да го знаем и да бъдем наясно. Защото, когато допуснем подобни опити, когато допуснем възможността по доноси, защото това вече го записваме и в законите, искам да Ви обърна внимание, че се задава един закон, който ще узакони това, което става в момента, той ще го узакони. Защо всеки от Вас смята, че няма да се намерят трима доброжелатели, които да напишат доносите? Тук доноси не се пишат от вчера. Доноси се пишат от десетилетия. Доноси са писани и преди края на Втората световна война. Доноси са писани и по царско време. И тогава са разстреляни доста хора по доноси.
Предлагам Ви да прекратим тази практика и се обръщам с най-сериозно отношение към премиера на републиката. Тази практика няма да доведе до нищо добро българските институции. Тук не става въпрос за защитата на една или друга партия. Тук става въпрос за спазването на някакви общи принципи. Защото не може народен представител да бъде изваден от състава на Народното събрание по този начин, по този унизителен за обществото начин. Защото това е отношение към всички нас.
Това означава, че тук има разни хора, които постоянно са оплетени в нещо и които могат във всеки един момент да си тръгнат. И тогава тези, които навън хвърлят яйцата, ще стават все повече, без всякакво разбиране към тяхната кауза, която е порочна, защото то е също неуважение към институциите.
Затова се обръщам към всички колеги – нека, когато става въпрос за нас, за нашия имунитет, за нашето политическо място в конституционния ред на държавата, ние да се придържаме към правилата и към законите. Нарушаването на законите ще доведе до това, което виждаме днес. Много е крехка политическата обстановка в страната. Всеки един подобен акт може да доведе до безсмислено уронване авторитета на институциите и дори до тяхното сриване.
Призовавам управляващата партия да прояви отговорност, да не се подава на евтин популизъм, на борби с корупцията и така нататък, на разни закони, които се задават, които не е ясно как ги пишат и за които преди няколко месеца ни се изтърсиха 20 посланици да ни агитират.
България е суверенна държава. Когато има достатъчно доказателства, има достатъчно законодателни гаранции, че някой може да бъде подведен под отговорност, включително и народен представител… Останалото е политически произвол. Не го допускайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа, добре е тук да се упражняваме в риторика, да защитаваме имунитета на народните представители. В крайна сметка имаме акт, който трябва да предполагаме, че е доброволен – дали е такъв, не можем да знаем, но трябва да предполагаме, защото е депозиран по съответния ред. Това няма да обсъждам и ще гласувам „за” тази оставка, след като уважаемата ни колежка е депозирала своята оставка пред Народното събрание.
Искам да кажа няколко думи за политическата имитация. Това е изключително сериозен проблем на днешното управление на държавата, уважаеми колеги, защото с такъв тип ходове се прави опит да се имитира борба с корупцията в публичното пространство – неслучайно казвам „в публичното пространство”. Корупцията задушава българската икономика, тормози българското общество, тревожи хората и ги изкарва на улицата. Това е основният проблем, който дразни българските граждани и този проблем трябва да получи отговор, но не с имитация, а с реални действия по отношение на всички сигнали, които има в публичното пространство – не чрез избрани казуси да се опитваме да имитираме, че нещо се върши.
Този упрек го отправям директно към министър-председателя – не е той човекът, който ще решава с кой отделен казус ще заблуждава българското общество. Не знам тази поръчка каква е и за какво става въпрос, но има твърде по-тежки проблеми, на които им е дадена публичност, а по тях не се взема отношение. Избирателността в борбата с корупцията ще свали доверието на българското общество към парламента, към институциите на още по-ниско ниво.
Надявам се това, което казвам, да се чуе и да има еднакъв аршин, както казва народът, към всички случаи.
А иначе не искам да се заяждам, колеги от ляво. Тук с апломб излизате да обяснявате какво трябва да се случва в тази област. Не искам да давам примери кой даде на концесия целия сектор за сигурност на така наречената „партия ДПС”. Онзи, дето го пратихте в Брюксел да представлява всички социалисти, даде на концесия целия сектор за сигурност на ДПС, а големият проблем на Бойко Борисов е, че го наследи и нищо не направи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Чавдар Георгиев – първа реплика.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колега Атанасов, а кой даде на концесия всички български природни богатства? Кой разби цялата промишленост?
Има две неща, които се целят с този акт и искам ясно да ги кажа пред всички: първо, всява се страх и се показва, че всеки може да бъде отсвирен, както си иска премиерът; и второ, уважаеми управляващи, много бързате да си отрежете опашката, за да не се стигне до рязане на главата. Това е. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Господин Георгиев, не разбрах каква е репликата. Иначе такъв тип неопределени упреци – много моля, когато говорите, да говорите конкретно.
Не съм човек, който да занимава обществото със себе си, но искам да Ви кажа какъв беше диспозитивът на обвинителния акт, който ми беше внесен навремето, когато Вие командвахте държавата. Вътре пишеше, че като длъжностно лице съм разпоредил да се изготви доклад за корупцията и бях подсъдим за това. Добре, че съдебната система си беше на мястото и бях оправдан на три инстанции. Така че недейте тук да ме занимаваме с това кой какво разпродал.
Иначе тази икономика, която Вашата партия беше построила, нямаше начин да не загине, защото не беше конкурентоспособна. Това е истината. Благодаря Ви. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене – господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя реплика по начина на водене поради факта, че допускате народни представители, първо, да излизат извън темата – обсъждаме оставката на наш колега народен представител, и второ, начина, по който преждеговорившият се опита да квалифицира Движението за права и свободи като така наречената „партия”. Оставям настрана факта, че ДПС не може да бъде дъвка за ничия уста, най-малко на Атанас Атанасов, още по-малко пък на партията, която той представлява.
Все пак очакваме от Вас да не допускате парламентарно представени партии да бъдат обиждани по този начин, и то извън контекста на обсъжданата тема – първо. И второ, да запазим малко повече уважение един към друг и към партиите, които представляваме, защото зад тези партии стоят стотици хиляди български избиратели. Те гласуват в частност за ДПС неизменно в последните 25 години, в пъти повече са и пращат представителите на Движението за права и свободи в българския парламент, и никой нищо на концесия не взема. Избирателите ни пращат тук да ги представляваме и да управляваме съобразно Конституцията и законите на страната.
Така че очаквам, госпожо Председател, да не допускате такива прецеденти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Цонев, приемам процедурата Ви по начина на водене.
Колеги, недопустимо е в конкретната точка с конкретен предмет – Проектът за решение, стана дума вече, че на собствено основание е подаден, и хипотезата на Конституцията е такава, Проектът за служебно решение е на същото основание, да излизаме извън предмета на разискванията и да си споделяме каквото изобщо имаме да си кажем между политическите партии.
Не ми е удобно в началото на пленарното заседание да отправям бележки, да прекъсвам народни представители, докато говорят. Затова аз поех моята отговорност, като признах, че господин Цонев има основание.
Надявам се, колеги, да не ме поставяте в подобни ситуации занапред – да признавам неща, които са очевидни, че се отклоняваме от дебата.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, аз няма да подкрепя оставката на госпожа Коцева. Казахте „акт на волеизлияние”, но този акт е поставен под определения натиск. Това за мен е нищо повече от „хляб и зрелища” – един постулат на Римската империя, по начина, по който се управлява. Разберете, ще Ви кажа едно, Вие сами ще си го прецените – знам, че голяма част от колегите ще гласуват, без нищо да кажат. Знам, че си го мислят.
Сещам се за един богослов от времето на Втората световна война, който е казал: „Когато дойдоха за комунистите, аз нищо не казах”. Така продължава включително за евреите, профсъюзите и накрая казва: „Когато дойдоха за мен, нямаше кой да излезе да ме защити”. Замислете се за това нещо.
Разбирам волята на министър-председателя и на правителството да покажат, че има борба с корупцията, но не смятам, че това е правилното място, от което сте тръгнали да режете. Има далеч по-болни места, откъдето можеше да се реже. Разбирам, че това го правим, защото обществото иска да види наказан политик, народен представител и така нататък. Това сме го коментирали много пъти – всеки път, когато сме дебатирали дали е достатъчно достойно народните представители и тази институция да бъдат унижавани. Ако щете, да излезем навън и всички да се самобичуваме, но смятате ли, че по този начин ще върнем доверието в нас като политици, че по този начин ще издигнем парламента на друго ниво? Не, няма. Именно поради тази причина няма да подкрепя това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да взема отношение по депозираната оставка от уважавания народен представител Ирена Коцева и категорично да заявя, че няма народен представител от Парламентарната група на ГЕРБ, който да не стои зад нея. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Смятам, че Ирена Коцева го доказа с действията си като депутат, който защитаваше принципите – да се дава трибуна и да се защитава всяка права кауза.
Тя участва активно в сферата на образованието, в сферата на регионалната политика и всеки един от народните представители, който участва в тези комисии знае какъв човек е Ирена Коцева, но за да си подадеш оставка трябва да имаш достойнството да го направиш. И тя го направи. И това е неин личен акт само и единствено водена от интересите на държавата и от това да се спрат всякакви спекулации и твърдения за нейна вина.
Няма народен представител, който да обвинява Ирена Коцева. И смятам, че всички тези интерпретации, които бяха направени в публичното пространство през последните няколко дни бяха само единствено, за да може да бъде уязвима Политическа партия ГЕРБ.
Що се касае до позицията на министър-председателя аз искам да се обърна към всяка една оттук присъстващите партии. Всяка една партия има свой председател, който се избира на национален форум. И винаги съответният председател може да изрази своята позиция и своето мнение, но не трябва да правите връзка с личния акт, който е на Ирена Коцева и това, което е изключително важно да се знае, че тя ще продължава да се ползва с необходимия авторитет от всички народни представители от ГЕРБ и от цялата партия.
Това, което направи тя, е нещо, което си заслужава да бъде оценено по достойнство, защото и към настоящи момент няма човек, който да каже какво е извършила тя като престъпление, защото тя не е извършила такова. (Шум и реплики.)
Знаете, че имаме достатъчно негативно отношение от определени медии или от определени политици, които могат да използват всяка една възможност да правят политическо говорене и затова се отнасяме с необходимото уважение и към различните мнения, които се дадоха и тук. Молбата ни е – нека все пак да се съобразим с волята на един народен представител, който е заявил, че иска да напусне Четиридесет и третия парламент.
Аз мога да Ви заявя категорично, че винаги ще се съобразяваме с личното мнение на всеки един народен представител, а това че някои народни представители са влезли с дадена политическа сила и след това са заявили, че вече нямат нищо общо с нея, това вече е форма на достойнство. Аз мога да кажа, че преждеговорившият, който тук ме цитира няколко пъти, мога да кажа, че неговото място в Народното събрание беше при Патриотичния фронт, но той предприе не достойнството, а предприе да защитава личните си интереси. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от дясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – Божинов, втора реплика – господин Енчев, трета реплика – разберете се, господин Ерменков или Жаблянов. Уточнете се, колеги.
Последно – господин Ерменков, трета реплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Цветанов, слушах Ви много внимателно и у мен остана едно много тягостно впечатление. Ще го кажа с едно изречение. Отива си тази, която не е направила никакво провинение, за да останат неприкосновени онези, които грабят и разсипват България. Това е ужасно! (Шум реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Цветанов, Вие говорите за достойнство. След като говорите за достойнство, господин Цветанов, Вие и Вашата парламентарна група трябва да гласувате против оставката на госпожа Ирена Коцева. (Силен шум и реплики.) Въпреки че това е личен акт Вие казахте толкова добри думи за нея, следователно Вие действате под натиска на министър-председателя и по-точно под неговата заповед, следователно Вие нямате достойнство, господин Цветанов.
Аз съм напуснал Парламентарната група на Патриотичния фронт, защото тя изневери на своите избиратели и тя трябва да напусне българския парламент! (Силен шум, реплики и провиквания.)
А не този, който остана верен на Програмата, на Устава и на обещанията към българските избиратели, но това е друга тема. Да не закачаме една група, която има сериозни хронични проблеми със своето съществуване, така че, господин Цветанов, Вие за достойнството говорите, а гласувате за оставката на госпожа Ирена Коцева. Нарича се морален дисбаланс. (Реплики към народния представите Велизар Енчев от различни парламентарни групи.)
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ, встрани от микрофоните): Ченгето стои на първия ред! (Реплики и провиквания: „Комунист!”, „Ченгесар”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, моля, моля! Колеги, моля! До мен стигат обиди. Моля Ви! (Силен шум, реплики, провиквания, депутати стават прави, размяна на реплики.)
Колеги, моля, не ме карайте да прекратявам заседанието. (Силен шум в залата, провиквания.)
Господин Ерменков, имате думата за реплика. (Силен шум в залата.)
Колеги, моля! Моля, успокойте се!
Не помагате като се включвате в общия дебат!
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цветанов, вземам реплика по това, което казахте и наистина в голямата си част – 99% от това, което казахте, е за достойнството на народния представител. За това, че Вие заставате зад колежката си, Ви адмирирам.
Не съм съгласен с това, което Вие казахте, че тя по собствена воля си е подала оставката, защото Вашият премиер, Вашият председател Ви опроверга преди пет дни публично от Шумен, където той заяви, има и запис, не искам да Ви го пускам. Тук е на ето това устройство. (Силен шум, реплики и провиквания.) Където казва: „Аз лично поисках от Ирена Коцева да си подаде оставката”.
Разбирате ли, че тук не става въпрос за доброволен акт? И когато ние говорим за политиката, когато говорим за това, което се нарича „достойнство на народен представител”, ние не говорим и не друсаме въздуха напразно. Напротив, опитваме се да защитим достойнството на народния представител, неговия суверенитет да взема решения и това, че когато безпочвено караш някой да извършва действия, които противоречат на парламентаризма в Република България, не би трябвало това да бъде стил и метод на работа на най-голямата партия в парламента представена.
Вие по този начин профанирате парламентаризма. Вие по този начин го унищожавате. Вие по този начин поставяте на първо място волята на един човек, който решава всичко в тази държава, в това число, между другото, и общинските въпроси, защото той заяви, че той е поискал и оставката на заместник-кмета на София, а не този, който би трябвало да я поиска – кметът на София. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Молбата ми е – нека да бъдем по-умерени и да съхраним достойнството и на парламента.
Всяко едно изказване, ако води до такава агресия, повярвайте, че Изборния кодекс няма да можем да го приемем в предстоящите няколко дни.
Искам да отговоря на всички тези, които имаха отношение по моето изказване.
Колеги, Вие сте в правото си да говорите всичко. Вие сте в правото си да правите това, което Вие сте доказали, че можете да правите: да водите страната към фалит и сте го имали като възможност при управлението, когато сте имали и премиер, и парламентарна подкрепа, но нещата просто вървяха на зле.
Когато напусна Вашата парламентарна група господин Кадиев дали си спомняте какво говорехте за него? Спомняте ли си? Не си спомняте! Защо имате двоен стандарт?
И това, което мога да заявя пак пред Вас – Ирена Коцева е уважаван човек. Тя ще продължава да бъда уважавана от ГЕРБ. Виждам, че и Вие също имате симпатии. Можете да я уважавате и Вие и смятам, че това трябва да бъде отношението към всеки един народен представител, който е взел своето лично решение да напусне парламента. Това – да коментираме изказванията на министър-председателя, пак Ви повтарям, че той е и председател на Политическа партия ГЕРБ. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Знам, че по този дебат не мога да поискам процедура по прекратяване, но ще се възползвам от това под формата на процедура да призова народните представители да спрат с този маскарад.
Някои работиха снощи докъм 01,00 ч. Други явно, като се наспаха, единствената им цел е да превърнат един личен акт в маскарад, което е недостойно.
Колеги, нека да прекратим с този изкуствен фарс. Недостойно е. Мисля, че всеки, който познаваше Ирена Коцева може да каже само добри думи за нея. Нека да уважим нейния личен акт и да престанем. (Силен шум в залата, реплики.)
Наистина е недостойно да коментираме човек, който отсъства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
Колеги, няма други желаещи за изказване.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване Проекта на решение за прекратяване на пълномощията на народен представител, с който Ви запознах в началото на точката.
Гласували 148 народни представители: за 119, против 18, въздържали се 11.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка:
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Колеги, припомням т. IV. Избор на членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание от Решението ни, обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 29 от тази година:
„1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Комисията по културата и медиите представя на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидатите за членове на СЕМ.
3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника.
4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
5. Кандидатите за членове на СЕМ се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред според собствените им имена по приложен списък.” (Народният представител Велизар Енчев спори с депутати от ГЕРБ. Силен шум и реплики.)
Господин Енчев! Не сте на мястото си, господин Енчев. Ще Ви отстраня от залата! (Силен шум и реплики.)
Квесторите, изведете господин Енчев, да не го отстранявам аз от залата. (Силен шум и реплики.)
„6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако няколко от кандидатите за член на СЕМ са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за”.
8. Когато никой от кандидатите за член на СЕМ не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за”.
9. В случай че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда ново гласуване между тях при същите условия.
10. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за член на СЕМ не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.”
Давам думата на госпожа Карастоянова да ни запознае с доклада на Комисията по културата и медиите и с проектите за решение.
Слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, представям на Вашето любезно внимание:
„ДОКЛАД
относно изслушване на кандидатите за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание
На открито заседание, проведено на 21 април 2016 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание и по телевизионната програма БНТ2, Комисията по културата и медиите проведе изслушване на предложените кандидати за членове на Съвета за електронни медии, в съответствие с раздел ІІІ от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание (обн. ДВ, бр. 29 от 2016 г.), наричани по-нататък „процедурни правила”.
На заседанието присъстваха: от Съвета за електронни медии членовете Иво Атанасов и Мария Стоянова, от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори Ивайло Бурков, както и представители на неправителствени организации.
В Деловодството на Народното събрание са получени шест предложения за кандидати за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание: Васил Чобанов, предложен от Методи Андреев и Явор Хайтов; Иво Драганов, предложен от Найден Зеленогорски, Валери Симеонов и група народни представители; Кин Стоянов, предложен от Слави Бинев; Любомир Халачев, предложен от Кирил Цочев и група народни представители; Розита Еленова, предложена от Красимира Ковачка и група народни представители; и София Владимирова, предложена от Цветан Цветанов и група народни представители.
Председателят на Комисията по културата и медиите Полина Карастоянова отбеляза, че към предложенията са представени изискуемите документи съгласно Раздел І, т. 2 от процедурните правила и кандидатите отговарят на тях. Предложенията, заедно с всички документи са публикувани в срок на специализирания сайт на интернет страницата на Народното събрание.
Постъпило е едно становище за подкрепа, което също е публикувано на специализирания сайт. Становището е от Сдружение „Европейски пространства” и Фестивал „Българската Европа” в подкрепа на кандидатурата на доц. Иво Драганов.
Съгласно Раздел ІІІ от процедурните правила кандидатите бяха представени последователно, по азбучен ред на собствените им имена от вносителите на съответните предложения.
Кандидатурата на Васил Чобанов беше представена от вносителите Методи Андреев и Явор Хайтов.
Васил Чобанов е юрист и дългогодишен журналист в Българското национално радио, радио „Свободна Европа”, участвал е в правни издания като „Общество и право”, „Правен свят”, „Ди факто лигъл”. Заемал е поста директор на програма „Хоризонт” на Българското национално радио от май 2014 г. до 2015 г. Има телевизионен опит в ТВ „Европа” и в Българската национална телевизия. Носител е на многобройни награди и отличия. Той е и сред носителите на годишната награда „Златен ключ” на програмата „Достъп до информация”.
Внесената от Найден Зеленогорски, Валери Симеонов и група народни представители кандидатура на Иво Драганов беше представена от Найден Зеленогорски.
Доцент Иван Драганов, известен в обществото като Иво Драганов, от 2004 г. до момента преподава в Нов български университет, департамент „Телекомуникации” и от 1996 г. в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Доктор по кинознание, киноизкуство и телевизия. С професионален опит на всички нива в киното и телевизията, бил е заместник-директор на „Филмопроизводство” и програмен директор на „Канал 1” в БНТ. Бил е член на Националния съвет за радио и телевизия; главен директор, отговорен редактор на телевизия „Европа”; главен мениджър на ББТ ТВ; заместник-директор на Българската национална филмотека; редактор и сценарист в Студия за научно-популярни и документални филми „Време”; програматор на специализираните кина „Култура” и разпространение на филми; организатор и директор на продукция в Студия за игрални филми.
Иво Драганов е първият представител на Българската национална телевизия в Програмния комитет на Европейския съюз за радио и телевизия. Представител е на България в Европейската асоциация на регулаторните органи, член на първата Комисия по етика в електронните медии.
Член е на Съюза на българските филмови дейци, на Българската филмова академия и на Дружеството на хабилитираните преподаватели по екранни изкуства „Академика 21”.
Кандидатурата на Кин Стоянов беше представена от народния представител Слави Бинев.
Кин Стоянов е журналист с повече от 40-годишна практика. Още от 1976 г. има публикации във в. „Стършел”; бил е редактор в сп. „Смяна”; заместник-главен редактор на сп. „Български журналист”; заместник-главен редактор на в. „Демокрация”; главен редактор и основател на в. „Щастливец”, заедно с Радой Ралин и Борис Димовски; бил е главен редактор на издателство „Отечество”.
От 2000 г. до 2002 г. е член на Програмния съвет на Българската национална телевизия. От 2005 г. до 2008 г. е сценарист на авторската рубрика „Политическата сатира „Люти чушки” в предаването „Отзвук” по ТВ 7. От 2006 до 2009 г. в същата телевизия е сценарист и продуцент на предаването „Нашите 15 минути”. От 2007 г. до 2014 г. заедно с екип „Инфохолици” създава цяла линия авторски предавания в програмата на Българското национално радио, радио „София”.
Кандидатурата на Любомир Халачев, предложена от Кирил Цочев и група народни представители, беше представена от Петър Кадиев.
Проф. Любомир Халачев е режисьор, сценарист и продуцент. Завършил е Института по кино в Москва в 1972 г. От 1975 до 1989 г. работи в студия „Време” като оператор и режисьор на документални филми. През 2001 г. става професор в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”, а през 2006 г. е доктор на изкуствознанието. От 2011 до 2015 г. е ректор на НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”. Журналистическата си дейност започва през 1965 г. във в. „Средношколско знаме”, по-късно работи за изданията на БТА „Паралели” и ЛИК. Пише статии във в. „Стандарт”, в. „Сега” и в. „Култура”.
Професор Любомир Халачев има седем книги в областта на киното и телевизията. През периода 1992-1994 г. е директор на филмовата студия „Спектър 92”. През 2004-2005 г. е гост-професор в Института по медии и кино в университета „Ни Ан”, Сингапур.
Член е на Обществения съвет на БНТ, на Съюза на българските журналисти, на Съюза на българските филмови дейци и на Съюза на българските писатели.
Кандидатурата на Розита Еленова, предложена от Красимира Ковачка и група народни представители, беше представена от Росен Петров.
Розита Еленова е завършила висше образование в НАТФИЗ, актьорско майсторство. Завършила е и журналистика в Софийския университет. Пет години е била водещ на телевизионно ежедневно културно предаване в телевизия „7 дни”. Притежава опит в работа в държавната администрация като пресаташе на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В момента е пресаташе на най-голямото държавно предприятие работодател в България – Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Има три награди от Българското дружество за връзки с обществеността.
Член е на Съюза на журналистите, Съюза на артистите и на Европейската асоциация на комуникационните директори.
Кандидатурата на София Владимирова, предложена от Цветан Цветанов и група народни представители, беше представена от Ирена Соколова.
София Владимирова e с образователно-квалификационна степен магистър „журналистика” от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, профил „Телевизионна журналистика”. В Техническия университет в Дрезден получава допълнителна подготовка в специалност по немски език.
Професионалният й опит започва още като студент, работейки като стажант-репортер в програма „Христо Ботев” на БНР. След това работи в отдел „Култура” на в. „Новинар”. Има опит като репортер, сценарист в независима продуцентска компания. Участва в изготвяне на телевизионни програми, за които е разработвала сценарии и е участвала в творческите процеси по създаването им.
В периода 2010-2013 г. е била член на Съвета за електронни медии. В същия период участва и в работата на Европейската платформа на регулаторните органи по съдържанието, като е представяла позицията на Съвета за електронни медии по разискваните от организацията въпроси, свързани с медийното регулиране. След напускането на Съвета за електронни медии София Владимирова за кратко работи като експерт „връзки с обществеността”.
След представянето на кандидатурите се премина към личното представяне на кандидатите и на техните виждания за дейността на Съвета за електронни медии.
В изложението си Васил Чобанов отбеляза, че 2016 г. е изключително важна за българската медийна регулация с оглед сриващото се място по свобода на словото у нас и задача на Съвета за електронни медии е да промени тази тенденция. Той изрази идея Съветът за електронни медии да даде една възможност за един нов обществен договор за медийна регулация в България и това да стане в относително кратки срокове. Българското национално радио и Българската национална телевизия да дават един добър тон на обществения дебат.
В представянето си доц. Иво Драганов допълни към своята биография специализации по телевизия в Англия, САЩ и Франция. Подчерта два много важни фактора за обществените медии – редакционната и финансовата независимост. Бъдещите генерални директори трябва да формулират своята визия за мисията, ценностите и стандартите, виждането им за образователната функция на обществените медии. Предложи Българската национална телевизия да създаде детски канал. Изрази мнение, че не е редно председателят на Управителния съвет на БНР и БНТ да бъдат едно и също лице с генералния директор. Акцентира на защитата на журналистите и насърчаване на българското телевизионно филмово производство.
Кин Стоянов нарече своето изложение „Любимец 113“. Изрази позиция, че Съветът за електронни медии пропусна приватизацията на БТК. Медийният регулатор е блокирал участието на свободни продуценти в обществените медии. Отбеляза, че от години БНТ не е обявявала конкурси за външни продукции. Съветът за електронни медии трябва да избира генералните директори на националните медии по много по-добре разписана управленска програма и в случай, че той не я изпълнява, мандатът на генералния директор да бъде предсрочно прекратяван. Сподели мнение, че членовете на Съвета за електронни медии трябва да бъдат избирани с квалифицирано мнозинство от парламента.
Проф. Любомир Халачев подчерта задачите, които има Съветът за електронни медии като обществен орган, преди всичко за поставяне на стандарти и на основни правила, на които трябва да отговарят работещите в медиите. Той е основен обществен гарант, за да не може нашата медийна среда да бъде унищожавана. Работата на членовете на Съвета за електронни медии трябва да е насочена към подобряване на медийната среда и да се съсредоточат върху качествата на ръководителите на обществените медии.
Акцентира и върху образованието. Образователните програми на БНТ и БНР са задължение, но те трябва да се разпространяват и от търговските телевизии.
В своето изложение Розита Еленова представи модел за работа на Съвета за електронни медии съвместно с обществените медии, който е изграден на практиките от търговските медии. Процесите на планиране, програмиране, оптимизиране на бюджетите и текущият контрол да се осъществява от Съвета за електронни медии. В центъра е поставен зрителят. Парите на държавата следват зрителя. Обективният критерий е рейтингът. Медийният регулатор трябва да бъде стожер, да бъде в активна позиция. Естествената роля на обществената медия е да инвестира в програми, насочени към специфична аудитория. Подчерта, че чрез този модел няма да се поставят обществените медии в едно изключително неблагоприятно и неравностойно положение, за да бъдат сравнявани с търговските телевизии.
В изложението си София Владимирова изтъкна като непосредствена задача пред Съвета за електронни медии осигуряването на стабилност на органа, към който обществото и гилдията да има доверие. Съветът за електронни медии е в една много важна година, когато му предстои да избере генералните директори на БНТ и БНР. Двете медии са критерий за добра и качествена журналистика. Акцентира върху европейското законодателство и предстоящите промени в Директивата за аудиовизуални медийни услуги. Отбеляза необходимостта администрацията на регулатора да се квалифицира допълнително и постоянно, така че да не изостава от сферата, която регулира. Съветът за електронни медии трябва да поддържа близки връзки със свои сродни европейски регулатори. Изрази позицията, че регулацията във времето трябва да започне да отстъпва своето поле на саморегулацията. Спря се и върху прозрачността на дейността на Съвета за електронни медии. Регулаторът да не бъде част от проблемите на медийния сектор, а да бъде част от неговите решения.
По време на обсъждането кандидатите за членове на Съвета за електронни медии отговориха на поставените въпроси от народните представители Лъчезар Иванов, Иван Иванов, Петър Кадиев и Росен Петров относно законови възможности на медийния регулатор да влияе на търговските медии по отношение на комерсиални предавания; законодателни промени, които следва да бъдат предложени с цел промяна на мястото на България в класацията за свободата на словото; за височината на звука на рекламите; финансиране на обществените медии; регистрацията на телевизия ПИК; състоянието на регионалните медии; и къде свършва свободата на словото.
Въз основа на проведеното изслушване Комисията по културата и медиите единодушно, с 14 гласа „за” реши, че са изпълнени законовите изисквания по чл. 25 от Закона за радиото и телевизията за заемане на длъжността член на Съвета за електронни медии от предложените кандидати, като за проведеното изслушване се внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание доклад, към който се прилага проект за решение за избор на всеки един от кандидатите.
Следват предложения по списъка на кандидатите.”
Уважаеми колеги, както бе посочено в доклада на Комисията относно приемане на процедурните правила за избор на членове на СЕМ, е необходимо да бъдат избрани двама членове от квотата на Народното събрание на мястото на Георги Лозанов и Анна Хаджиева, чиито мандати са изтекли.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, позволете ми да Ви благодаря за подкрепата, за конструктивното провеждане на процедурата по избор на членове на СЕМ. На всеки един от Вас – благодаря сърдечно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Карастоянова.
Съгласно публикуваните Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати преминаваме към разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Дебатът е открит. Имате думата, колеги.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Закривам дебата.
С молба квесторите да поканят народните представители в залата – влизаме в процедура на гласуване.
Припомням, че съгласно Решението за приемане на Процедурни правила гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване и съгласно т. 5 кандидатите за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, а както каза нейният председател, те са двама, се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред според собствените им имена по приложения списък.
Първи в този ред е Васил Тодоров Чобанов.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Съвета за електронни медии
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира Васил Тодоров Чобанов за член на Съвета за електронни медии.”
Гласуваме, уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 128 народни представители: за 34, против 12, въздържали се 82.
Предложението не е прието.
Следващият Проект за решение е за избиране на член на Съвета за електронни медии на господин Иван Иванов Драганов.
Гласуваме, колеги.
Гласували 150 народни представители: за 57, против 1, въздържали се 92.
Предложението не е прието.
Следващият Проект за решение е за избора на господин Кин Димитров Стоянов за член на Съвета за електронни медии.
Гласуваме.
Отменете гласуването.
Колеги, връщаме гласуването, тъй като не съм представила Проекта за решение за избиране на член на Съвета за електронни медии в пълната му редакция.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Съвета за електронни медии
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира Иван Иванов Драганов за член на Съвета за електронни медии.”
Беше проведено гласуване. Искам прегласуване за господин Иван Иванов Драганов.
Гласували 150 народни представители: за 58, против няма, въздържали се 92.
Предложението не е прието. "Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Съвета за електронни медии
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира Кин Димитров Стоянов за член на Съвета за електронни медии.”
Гласуваме.
Гласували 146 народни представители: за 46, против 10, въздържали се 90.
Предложението не е прието.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Съвета за електронни медии
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира Любомир Тодоров Халачев за член на Съвета за електронни медии.”
Гласуваме.
Гласували 167 народни представители: за 78, против 11, въздържали се 78.
Предложението не е прието.
Прегласуване – заповядайте.
ПЕТЪР КАДИЕВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, мисля, че хората не са разбрали какъв човек стои и какво е името проф. Любомир Халачев.
Затова моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 168 народни представители: за 77, против 12, въздържали се 79.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване
„Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Съвета за електронни медии
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира Розита Стойчева Михайлова Еленова за член на Съвета за електронни медии.”
Гласували 164 народни представители: за 128, против 3, въздържали се 33.
Предложението е прието, в смисъл, че има кворум.
Следващият
„Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Съвета за електронни медии
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира София Владимирова Димитрова за член на Съвета за електронни медии.”
Гласуваме.
Гласували 147 народни представители: за 108, против 11, въздържали се 28.
Предложението е прието.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа, гласувах „против”, не защото познавам дамата, а гласувах против политическата имитация и си спомних как в късния соц., при късния Тодор Живков, за да се имитира плурализъм беше въведено едно правило, че не може да има избори, ако за едно място няма двама кандидати. Тогава партийните комитети се събираха и решаваха кой ще бъде избран, но пускаха и резервен кон, за да се имитира плурализъм. Същата работа направихме днес.
За съжаление, това не е единственият път, в който на практика се договаря определен избор задкулисно, а след това в залата имитираме плурализъм. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли друг отрицателен вот, колеги?
Уважаеми народни представители, с оглед проведеното гласуване и получените резултати, членовете на Съвета за електронни медии, избрани от квотата на Народното събрание са: със 128 гласа „за”, 3 „против” и 33 „въздържали се” най-много гласове получава госпожа Розита Стойчева Михайлова Еленова; следващият член на Съвета за електронни медии – със 108 гласа „за”, 11 „против”, 28 „въздържали се”, е госпожа София Владимирова Димитрова.

Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА” ПЪРВА СТЕПЕН.
Доклад на Комисията по здравеопазването.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание:
„СТАНОВИЩЕ
относно Проект за решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Стара планина” първа степен, № 654-02-34, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 19 април 2016 г.
На свое редовно заседание, проведено на 21 април 2016 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Проект за решение за предложение до Президента на Република България.
На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването, д-р Адам Персенски; ректорът на Медицинския университет – Плевен, проф. д-р Славчо Томов, доктор на медицинските науки.
Съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 от Закона за ордените и медалите на Република България, президентът на Република България награждава с орден „Стара планина” първа степен български граждани – обществени дейци, с изключително големи заслуги към държавата, по предложение, прието с решение на Народното събрание или Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение от съответните министри, от Българската академия на науките, от висшите училища, от Българския Червен кръст, от творчески съюзи, сдружения и други организации с нестопанска цел, както и от инициативни комитети на граждани. В Народното събрание постъпи предложение от ректора и Академичния съвет на Медицински университет – Плевен, за награждаване с орден „Стара планина” първа степен на чл. кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, доктор на медицинските науки за цялостния му принос за развитието на българската високотехнологична медицина.
Ректорът на Медицински университет – Плевен, проф. д р Славчо Томов, представи пред членовете на Комисията дейността на чл.-кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, в сферата на медицинската наука и практика. Беше акцентирано върху изключително големия принос на проф. Горчев в клиничната медицина: онкогинекологията, ендоскопската, лапароскопската и роботизираната хирургия. Професор Горчев е автор на над 240 научни трудове, международно признат учен, хирург, онкогинеколог. Той успява да въведе иновативни методи на обучение и авангардни технологии в медицинската практика, което довежда до създаването на нова школа в изграждането на медицински специалисти у нас.
Професор Горчев преминава през обществено значими позиции като: Председател на Съвета на ректорите на висшите медицинските училища в България; член на Съвета на ректорите на висшите училища в България; член на Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването; председател на Държавната комисия за специалност по „Акушерство и гинекология”; член на ВАК; председател на Съвета на директорите на Международен Онкологичен център и съветник на президента на Република България по въпросите на здравната политика на страната.
Значимият му научен и обществен принос е удостоен с множество високи отличия и награди, сред които: „Почетен гражданин на град Трявна”; „Почетен гражданин на град Плевен”; награден е с Почетен знак I-ва степен от Българския лекарски съюз за принос в развитието на медицината и е носител на наградата „Медик на годината 2004” на вестник „Форум Медикус”. Професор Горчев е удостоен с почетен знак на президента на Република България и почетното отличие „Лекар на годината” на Българския лекарски съюз през 2006 г. и за втори път през 2011 г.
Членове на Комисията по здравеопазването обединиха позициите си и изразиха подкрепа за предлагания Проект за решение. В рамките на обсъждането, заместник-министърът на здравеопазването, д-р Адам Персенски, изрази подкрепа за предлагания Проект за решение и адмирира изключителния професионализъм и отдаденост на проф. Горчев към медицинската наука и практика, новаторския подход към изграждането на нова школа в медицинското образование у нас, и не на последно място, общественозначимата дейност на проф. Горчев в академичната общност, медицинските и научноизследователските среди, включително и в работата на институциите. Личният и професионален пример на проф. Горчев в сферата на медицинската наука и практика го правят достоен за награждаване с орден „Стара планина” първа степен.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 14, без „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Стара планина” първа степен, № 654-02-34, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 19 април 2016 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Дариткова.
Моля Ви да докладвате Проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаема госпожо Председател!
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Стара планина” първа степен
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 от Закона за ордените и медалите на Република България
РЕШИ:
Предлага на Президента на Република България да награди чл.-кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. с орден „Стара планина” първа степен за изключително големите му заслуги към Република България в областта на медицинската наука и практика.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, дебатът е открит.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?
Господин Румен Гечев, след него господин Зеленогорски.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Особено ми е приятно от името на цялата ни Парламентарна група БСП лява България и, разбира се, като депутат от град Плевен, категорично подкрепяме предложението на уважаемите колеги, защото наистина проф. Горчев заслужава това държавно отличие с неговия личен принос за развитието на медицинската наука и практика в Република България и за изграждането на един силен, конкурентноспособен център в красивия град Плевен.
Така че ние с удоволствие ще гласуваме, защото това е признание не само за бившия ректор Горчев, това е признание за медицинската наука и за този, както казах, силен медицински център в гр. Плевен, който тепърва ще се развива и обогатява.
Уважаеми колеги, приканвам Ви и не се съмнявам, че всички ще подкрепим това предложение за награждаването на този достоен български лекар. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гечев.
Господин Зеленогорски, имате думата.
След това д-р Кючуков.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ (РБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! И аз бих искал като народен представител от Плевен да подкрепя евентуалното решение за връчване на орден „Стара Планина” първа степен на проф. Горчев.
Мисля, че госпожа Дариткова в своето изложение Ви убеди в неговите морални и професионални качества. Наистина той е един от стожерите на медицината в България, стожер и на Медицинския университет в Плевен. Както чухте, той е бил „Медик на годината” и „Лекар на годината”, учен от висока класа. Бих казал, че негови иновативни методи за лечение са най-значимите в Източна Европа – човек с блестящи професионални умения, а бих казал и виден общественик. Неслучайно той е удостоен и със званието „Почетен гражданин на град Плевен”.
Това е един достоен българин, с който ние плевенчани се гордеем, и бих помолил да подкрепим това предложение за решение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кючуков, заповядайте.
ГЕОРГИ КЮЧУКОВ (АБВ): Благодаря, госпожо Председател.
Чувствам се задължен да подкрепя това предложение като човекът в тази зала, който най-отдавна познава проф. Горчев, даже ми е неудобно от колко години.
Но ще кажа само две думи, без да повтарям това, което д р Дариткова изчете. Надали има човек през последните 30 години, който да е направил толкова много за българското здравеопазване като проф. Горчев. Казвам го с чиста съвест без да преувеличавам. Една от неговите основни заслуги, според мен, е, че показа и на българските лекари, и на българските пациенти, че медицина не се прави само в София, а в цяла България, поне в рамките на всички медицински университети.
Като заключение ще цитирам един негов колега – акушер-гинеколог от град Варна, който каза: „Професор Горчев без съмнение е номер едно в професията. Лошото е, че следващият е номер 11.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Както съм изразил становище и в Комисията по здравеопазване, същото становище ще изразя и тук – че с удоволствие ще подкрепя това решение, защото един достоен българин, който е прославил България в цял свят, заслужава това уважение и групата на Патриотичния фронт ще гласува този достоен българин, този достоен лекар, който е дал толкова много, първо на България като държава, второ на пациентите, трето на българското здравеопазване, четвърто на световното здравеопазване, заслужава да бъде почетен с тази висока награда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Метин.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Госпожо Председател, колеги! Имам честта да познавам д-р Горчев лично. Също няма да кажа от колко години го познавам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Млад сте... (Смях и оживление.)
МИТХАТ МЕТИН: И тъй като съм в групата на белобрадите и съм минал 40 години, мога да кажа, че го познавам от ранна детска възраст, тъй като той и моите родители бяха състуденти в Медицинския университет в Плевен. В лично качество толкова.
В обществено качество д-р Горчев, проф. Горчев е един от най-изтъкнатите наши съвременници, които прославят България и Плевен в областта на здравеопазването. Той направи челните стъпки в изнасяне на славата на Плевен като град, който се превръща в медицински хъб. Ние всички, които сме от Плевен, полагаме усилия в неговото начинание Плевен да се превърне в място, в което основно да се развива медицинската индустрия.
Лично аз ще подкрепя това предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Метин, че говорихте от името на всички ни от Плевен. Аз просто нямам процедурна възможност да изкажа своята позиция, но се присъединявам към казаното от Вас.
Росен Петров беше първи или се отказахте, господин Петров?
РОСЕН ПЕТРОВ (БДЦ, от място): Отказвам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата е на господин Лъчезар Иванов.
Надявам се, след като всички групи подкрепиха, да се ориентираме към гласуване, колеги.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз и парламентарната ми група с удоволствие ще подкрепим предложението проф. Горчев да получи най-високото отличие на Република България.
Искам да кажа две думи. Това, че този изключителен лекар даде голям тласък в развитието на медицината. Нещо повече, искам да споделя, че неговият опит се споделя в Япония, в Америка, в Австралия. И една подробност: тази година той беше докладчик от европейска страна на огромен форум в Ню Йорк. Така че смятам, че всички тук, в тази зала, единодушно трябва да подкрепим именно това високо признание на нашия колега. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване Проекта на решение, с което ни запозна госпожа Дариткова, с което Народното събрание предлага на президента на Република България да награди член-кореспондент професор доктор Григор Ангелов Горчев – доктор на медицинските науки, с орден „Стара планина” І степен, за изключително големите му заслуги към Република България в областта на медицинската наука и практика.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания.)
Предложението е прието единодушно.

Сега да продължим с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.
Очаквам в залата госпожа Митева и господин Кирилов.
Колеги, припомням, в края на извънредното пленарно заседание вчера е докладван § 125. Дебатът по него започна. Не е приключил. Но с решение на Народното събрание прекратихме разглеждането във вчерашния ден и днес следва да продължим там, където сме спрели във вчерашния ден.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, имаме готовност за допълнителен доклад по този параграф, който обаче обхваща и други разпоредби. Не сме завършили съгласуването му с членовете на Правната комисия.
Моля да ни се предостави възможност за последна редакция в допълнителния доклад и при първата почивка да го разгледаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега няма пречка да гласуваме § 125. Предлагат се нови членове – 296а, до 296 г, нещо, което не се подкрепя. Допълнителният доклад ще бъде по отношение на чл. 297, нали така?
Бихме могли да продължим по основния доклад и след това да се върнем към това предложение, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Точно така.
За чл. 297е, но и за следващите параграфи – § 134а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Когато дадете знак, минаваме към допълнителния.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 125? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 125 по вносител, което всъщност е предложение на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители, и господин Миков и група народни представители.
Гласували 87 народни представители: за 76, против 8, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 126.
Предложение от народния представител Георги Кадиев – създава се нов § 9 с текст:
„§ 9. В чл. 298 ал. 2 текстът „7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа” се заменя с „5 на сто от районната избирателна квота”.
Съществуващият § 9 се отменя.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 126 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 126 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Текстът по вносител е внесен от мен и колегата Мартин Димитров и той касае преференцията, като ние предлагаме да се уеднакви режимът на начина на функциониране на преференцията на европейски избори с този на национални. Знаете, че там прагът е 5%, докато при национални избори – за Народно събрание и за народни представители, е 7%. Струва ни се, че е по-коректно да бъде уеднаквен и да бъде 5%, тъй като нашето разбиране за функционирането на преференцията е, че това е един добър механизъм за мажоритарност, който в момента е въведен в нашата избирателна система, който трябва да бъде насърчаван. Предвид и очакванията на обществото за повече мажоритарност ни се струва, че можем да го постигнем по този начин. Затова сме предложили да намалим прага от 7% на 5%, да го уеднаквим с този за избори за Европейски парламент и наистина тя да бъде по-ефективна и по-лесно да може да се задейства, да има повече конкуренция между кандидатите, предлагани от всяка партия и коалиция. Мислим, че това е в интерес на гражданите и в интерес на демокрацията. Надявам се да ни подкрепите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Кадиев, Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 86 народни представители: за 11, против 49, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 126 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласували 81 народни представители: за 71, против 10, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 127.
Предложение от Кирил Цочев и група народни представители – § 127 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 127 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 127 по вносител.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 128.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 128 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 128 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 128 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 128 по вносител.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
„Създава се § 128а:
§ 128а. В чл. 311 се създава ал. 2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1 и т. 2 могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
„Създава се § 128а:
§ 128а. В чл. 317 се създава ал.3:
„(3) Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват кандидатите за президент и вицепрезидент не по-късно от 90 дни преди изборния ден. Обявената кандидатска листа се завежда в специален регистър с пореден номер, който се води от Централната избирателна комисия. Последователността на постъпването на обявените кандидати за президент и вицепрезидент определя поредността на вписване в специалния регистър на Централната избирателна комисия.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответен номер:
„§ ... В чл. 318 ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 93, ал. 3 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по чл. 317, ал. 1;”.
2. Точки 4 и 5 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги, по докладваните текстове? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложенията на господин Явор Хайтов и група народни представители в чл. 311 да се създаде ал. 2 и ал. 3. И двете предложения не се подкрепят от Комисията.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ, от място): Отделно, отделно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Държите да се гласуват отделно.
Отменете гласуването.
Подлагам на гласуване първото предложение на господин Явор Хайтов и група народни представители за създаване на ал. 2 в чл. 311. Колеги, нали Ви е ясно, че между алинеи 2 и 3 има връзка, но така искате, така ще го гласуваме.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 29, против 10, въздържали се 62.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Явор Хайтов и група народни представители за създаване на ал. 3 в чл. 317.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 23, против 12, въздържали се 54.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 105 със съответна номерация по доклада за изменение в чл. 318, ал. 1.
Гласували 101 народни представители: за 82, против 19, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 129, който става параграф с пореден номер.
„§ ... В чл. 320 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.
2. В ал. 4 думите „3, 4 и 5” се заменят с „и 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 129, който е подкрепен по принцип от Комисията, редактиран от същата и намира място в нейния доклад със съответна номерация и съдържание.
Гласували 87 народни представители: за 81, против 5, въздържал се 1.
Параграф 129 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 130 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – параграфът да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 130, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 18, против 55, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 130, който е подкрепен от Комисията и намира място в нейния доклад със съответна номерация.
Моля, гласувайте § 130 по вносител.
Гласували 102 народни представители: за 86, против 16, въздържали се няма.
Параграф 130 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 131 – в два варианта.
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на § 131, който става параграф със съответен номер.
„§ ... В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5 квадратче за поставяне на знак „Х” или „V”, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого”.”
2. В ал. 3 думите „и 4” се заменят с „4 и 5”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Предложението на Комисията да се постави това квадратче, отразяващо волята на избирателя, че не подкрепя никого, по съществото си е абсурдно! И двата варианта, за които ни се предлага резултатът от този вид вот, от това гласуване, са абсурдни!
Единият е, че ще се вдигне избирателната активност, ако вотът, така отразен, се зачита за действителен. Тук чуваме предложение, че вотът нямало да се зачита за действителен.
Какво означава това на практика? Означава, че каниш българския избирател, българина, хората да отидат въпреки волята си и да отразят, че не харесват никого между предложените кандидати или кандидатски листи. След това му казваш: „Благодаря много за твоето мнение, че не ни харесваш”, мачкаш бюлетината и я хвърляш в кошчето. На практика точно това ще се случи, защото този вот ще се отрази като недействителен. Това е във втората хипотеза.
Уважаеми народни представители, същото е значението и по досега действащите възможности на Изборния кодекс, когато човек отиде и пусне празна бюлетина или когато не отиде изобщо да гласува. Задължение на всички политически субекти е да се грижат за избирателната активност и да представят по такъв начин своите кандидати и платформи, за да накарат гражданите и хората да отидат, гласуват за тях и ги подкрепят. Когато не свършат това свое задължение качествено и в срок, тогава хората не отиват и не гласуват. Негласуването също е вид политическа позиция и изразяване на политическа воля. От една страна, Вие ги задължавате да отидат и да упражнят правото си на вот под страх от санкции, че ще бъдат заличени от избирателните списъци, ако не отидат два пъти да изразят това свое право, а от друга страна, им казвате: „Понеже не ни харесвате, много Ви благодарим, Вашата бюлетина отива в кошчето” – един противоречив текст, изключващ демократичните принципи, правовата държава и плурализма текст. Затова Ви призовавам да не бъде подкрепен текстът в този му вид. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Славов.
След това – господин Митхат Метин. След него – господин Стоилов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Учудвам се от това, което чух преди малко. Явно има някакво неразбиране. Разбира се, то може да се дължи на системното отсъствие от Правна комисия, където подробно обсъждахме вота против всички или вота „Не подкрепям никого”.
Не, той няма да бъде недействителен, напротив, ще се зачита и затова е обособен в отделна графа, с отделна кутийка в бюлетината, за да може наистина да се разграничи, когато хората изразяват протестен вот, той да бъде отчетен като такъв – не да бъде прибавен към общия обем недействителни бюлетини, а напротив, да е ясно точно колко е този протестен вот, който очевидно с годините се увеличава. До голяма степен той се увеличава поради действията, по-скоро бездействията или може би най-точно казано неумелите действия на някои партии на прехода, които трайно намаляват резултата си през годините, но са отговорни през този период бих казал за няколко национални катастрофи. Така че нека наистина да знаем колко е протестният вот на хората, той да се взема предвид и да се знае.
Важно нещо, за което настояхме с колегите от Реформаторския блок, е той да не се превръща в оръжие за статуквото, а напротив – когато се изчислява изборната бариера от 4%, единствено тогава да не бъде отчитан, за да може протестният вот да не бетонира партиите на статуквото във властта, големите партии. Тук обръщам внимание, тези, които се мислят за големи, защото на следващите избори може да се окаже, че въобще не са толкова големи, а са станали доста малки. Този вот действително ще бъде отчитан, ще бъде действителен, но няма да служи да се окопават във властта и в парламента партии на статуквото, загубили общественото доверие, които си мислят, че са много големи и силни, за сметка на по-малки или нови формации, получаващи по-малко доверие от гражданите, но достатъчно, за да присъстват в парламента и да бъдат коректив, или да изразяват определена позиция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Реплики?
Заповядайте, господин Чавдар Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Славов, извинявайте, но това, което казвате, е пълна демагогия! Вие смятате, че изборите са някаква социологическа акция – да се отчита просто какво е мнението на избирателите. Или го карате задължително да гласува и отчитате гласа му като действителен, и приемате, че този човек е гласувал, или, ако няма да отчитате гласа за действителен, няма нужда от това!
Какво означава: ние ще отчетем гласа на гласоподавателя хей така, за да знаем дали той е против, или не, като няма да го отчитаме специално при изчисляване на 4-процентната бариера. Това е абсурдно! Гласът или е действителен, или е недействителен. Няма средно положение! Няма средно положение!
Ако искате да считаме гласа за глас „против” и ако повече от половината хора гласуват „против”, изборите трябва да се считат за недействителни и да се провеждат нови избори – това е най-демократичното. Съгласни ли сте с това?
Тук говорите хубави приказки, че караме гласоподавателя задължително да дойде до урната, отчитаме му гласа просто за да знаем, че е против и нищо повече! Извинявайте, но това не е социологическо проучване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
Други реплики?
Заповядайте, господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ): Господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Славов, за да отчетеш желанието на хората, че не харесват никого, има една много хубава практика и е добре да се връщаме към нея. Тя е от преди 9 септември. Тогава хората са гласували с лозунги, с изрезки от вестници, с ясно послание. Така бюлетините са хем недействителни, хем е ясно, че не хората са неграмотни, а не са желаели да гласуват.
Тази формула – подкрепям абсолютно предшестващия говорител Чавдар Георгиев, той е прав – не може хем да бъде с квадратче, хем гласът да не зачита. Или едното, или другото! Затова е по-добре квадратчето да отпадне, а да позволим на хората със съответни лозунги и позиции да изразят своето становище, че не са съгласни с никого. Това е нещо друго и е стара практика.
Иначе новаторството е хубаво нещо, но в случая не е полезно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Анастасов.
Трета реплика?
Заповядайте – господин Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Славов, когато избирателят отиде и задраска квадратчето „Не подкрепям никого” или „Не харесвам никого”, или както го формулирате, той изразява ясна воля, това е негово волеизявление. Защо не трябва да го зачитате е въпросът ми.
Когато над 50% от гражданите не харесват никого, какво правим?! То на практика и сега така се получава – хората просто не отиват да гласуват. Избирателната активност на изборите се колебае между 40 и 50%.
Защо трябва да задължите хората да отидат и да кажат: „Не подкрепям никого”, та от своя страна после да се каже: „Благодарим Ви, че дойдохте и не ни подкрепихте, но ние пет пари не даваме за Вашата воля”. Това на практика им казвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Господин Славов, заповядайте за дуплика.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги от БСП, тъй като и тримата репликиращи бяхте от БСП! Наистина се учудвам от чутото. За мен изборите са преди всичко чуване на волята на българския народ и той тогава винаги еднозначно я изразява. Въпросът е дали политиците искат да я чуят и разберат, или целта им е да се намърдат в парламента и след това четири години общо взето нищо да не правят – да не ходят в комисии, да не работят, да не са активни, а след четири години пак да обясняват как трябвало да бъдат избрани. Това се различава от моето разбиране за работа в парламента, и мисля, че много пъти съм го показвал. Тук не мога да се съглася с Вас.
Същевременно разбирам, че партийната доктрина при Вас казва: „Който не е с партията, е против нея!”. Вие явно, очевидно отказвате да разберете, че може да има хора, които отказват да подкрепят БСП на избори. Те могат да изкажат мнение не само че не подкрепят БСП, но дори категорично да кажат, че тя, като партия на статуквото, е отговорна за един, два, три провала, фалита на държавата и това го изразяват чрез зачеркване на кутийката „Вот против всички”.
Ако сте участвали в секционни комисии, вероятно сте виждали бюлетини, в които това много изразително е било написано, с доста цветущи епитети от участващи в изборния процес. Тези бюлетини обаче, както знаете, остават невалидни и се причисляват към десетте и повече процента, които на практика броим като невалидни и не разбираме, или не искаме да видим този протестен вот. Такъв е смисълът на създаването на тази възможност – този протестен вот да бъде отразяван, да бъде вземан предвид, за да се знае точно колко е той.
Това, на което пак Ви обръщам внимание, защото явно някои от Вас не са разбрали, много е важно този протестен вот срещу системно провалили се партии в управлението да не става средство за тяхното бетониране и оставане в управлението за сметка на други нови формации, които биха могли да бъдат коректив.
Замислете се: хората протестират срещу дадени формации или партии на статуквото и гласуват против тях, а Вие искате този протестен вот да го прибавите към изборната бариера и да я вдигнете изкуствено от 4 на 7, 8, 9, 10%. Така именно протестният вот срещу системата и статуквото става пречка в управлението да влязат нови формации, нови лица и се предложат нови политики. Това очевидно е несправедливо.
Затова сме направили предложение, което, както разбрахте вчера, срещна подкрепа и сред останалите формации, подкрепящи управлението. Надявам се то да бъде гласувано, да бъде подкрепено и по-късно да бъде реализирано.
Господин Анастасов, ако мога да завърша така: както е казал класикът, малко в рамките на шегата, мисля, че БСП много скоро ще го разберете, още на следващите избори. „Съмтаймс уин, съмтаймс люн”. (Смях.) Това е положението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Славов.
Процедура?
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, предлагам процедура по прекратяване на дебатите и гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище?
Заповядайте.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Правя обратно предложение.
Има заявления за изказване. Темата е прекалено важна, за да се предлага такава процедура. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Станислав Иванов.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 75, против 23, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Преминаване към гласуване на § 131 по вносител, който е подкрепен и редактиран от Комисията по начин, който е отразен в нейния доклад.
Моля, гласувайте § 131 по вносител.
Гласували 103 народни представители: за 77, против 23, въздържали се 3.
Параграф 131 по вносител е приет.
Има думата за отрицателен вот господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Начинът, по който действат шалтерите от ГЕРБ, прекратявайки процедурата ...
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Господин Председател, направете му забележка!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: … означава, че не се интересувате от аргументите по важните и дискусионни въпроси в пленарната зала.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Стоилов, моля за по-обрани изказвания, ако обичате. Шалтери?! (Оживление.)
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Добре, добавям „политически”. Мисля, че така ставаме коректни.
Защо този текст е вреден в Закона? Ако Вие искахте да има отделна графа за гласуващите против всички партии, по-нататък трябва да поддържате предложението тези гласове да бъдат отчитани като валидни, защото валиден е всеки глас, който ясно изразява волята на избирателя. Той подкрепя партия или не подкрепя определена партия. Тези гласове по никакъв начин не са невалидни, защото в тях волята е ясно изразена. Така че след като приехте този текст, ние ще настояваме по-нататък тези гласове да бъдат отчитани като валидни. И малките партийки, на които обещахте да Ви подкрепят за задължителното гласуване и за този текст, сега няма нужда да вдигат шум и да казват как се удря по демокрацията, а те също трябва кротко да приемат този текст, защото той е следствие от това, което гласувахте. Защото тези гласове са ясно изразени като отношение.
Но другата цел, която преследвате с този текст, е всъщност да не може да се концентрира протестен вот за подкрепата на определени партии, а тези гласове да се размият, ако те бъдат отчетени като недействителни – да се преразпределят към основните партии. Това е целта на гласуваното преди малко предложение. Ако искате това – трябва да го разберат хората.
Ако Вие искахте и с това завършвам, господин Председател, да отчитате невалидните гласове и да наказвате партиите, даже Ви давам една идея да предложите промяна в Конституцията и тези места в парламента, съответстващи на пет, десет, петнадесет или двадесет процента да останат незаети. Това би било наказание към партиите, а не това, което предлагате. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Имате думата, уважаеми господин Енчев, за втори по ред отрицателен вот.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гласувах „против”, тъй като с процедурното предложение на господин Иванов ми беше отнето правото при предварително направена заявка да направя едно много важно предложение, което според мен би трябвало да бъде уважено или неуважено от българския парламент. Аз щях да предложа ако 50% плюс един избирател от гласувалите на тези избори или на следващите избори попълнят графата „не подкрепям”, изборите да се анулират и да се проведат отново след 90-дни. (Реплики от ГЕРБ.) Това право ми беше отнето. Давам отрицателен вот защо съм гласувал „против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Той обяснява защо е гласувал „против”.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Какво реагирате – не мога да разбера! Оставете ни поне да обясним отрицателен вот, вместо да ни отнемате думата, както вече го направихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата, господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Ето това е моето конкретно предложение, което щях да направя и което, убеден съм, щеше да намери разбиране сред голяма част дори от Вас, уважаеми колеги. В Република Сърбия бяха проведени два последователни избора, тъй като над 50% от избирателите всъщност не гласуваха. Ето това е една практика, която показва как се върви към демокрацията. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Енчев.
И трети отрицателен вот от народния представител Митхат Метин.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Аз гласувах „против”, но на първо място искам да кажа, че съм отрито възмутен от начина, по който беше заглушен дебатът. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за тишина в залата! Извинявайте, господин Метин.
МИТХАТ МЕТИН: Искам да се чуе, че мотивите на вносителите за квадратчето не са конституционни. Те са и следствие от въведеното задължително гласуване, но тук те имат едни други мотиви, имат едни други цели, едни други желания.
Уважаеми колеги, ако си правите Изборен кодекс за Вас, трябва да знаете, че срещате нашите най-решителни възражения. Защо? Защото начинът, по който Вие се държите, по начина, по който водите дебата извън парламента и вътре в парламента сте наясно, че при едни следващи избори Вашето място в парламента не е сигурно. Даже бих казал обратното. Вие със сигурност оставате извън парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми господин Метин, едва ли това е причината за Вашия отрицателен вот.
МИТХАТ МЕТИН: Точно това е причината за моя отрицателен вот, защото те искат да направят така, че чрез това квадратче да се отнеме възможността на българския избирател гласът му да е действителен и те да имат по-нисък праг за влизане вътре в парламента. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Метин.
Уважаеми колеги, в северното фоайе е открит благотворителен Великденски базар. Той е организиран от Национален алианс „Усмихни се с мен” и майки на деца с увреждания с подкрепата на Комисията по образованието и науката. Родителите и децата са изработили ръчно художествени сувенири, а средствата ще бъдат използвани за рехабилитация, терапия и закупуване на помощни технически средства. Базарът ще продължи от 27 до 28 април 2016 г. Всички сте поканени да го посетите.
Часът е 11,28 ч. Почивка до 12,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме заседанието.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
Уважаема госпожо Александрова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 132.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 132 да бъде отхвърлен.
Комисията предлага да се създаде нов § 109, който ще бъде със съответния номер:
„§ ... В чл. 332, ал. 2 се създава т. 7:
„7. в бюлетината има поставен знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого”.”
Параграф 133.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Създава се § 133а:
„§ 133а. Чл. 333 се изменя така:
„Преброяване на гласовете
Чл. 333. (1) След отваряне на избирателната кутия и изваждането им бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
1. купчинка с бюлетини, които не отговарят на изискванията за действителност на гласа съгласно чл. 332, ал. 2, и бюлетини, върху които не е отразен вотът на избирателя – недействителни гласове/бюлетини;
2. купчинка с бюлетини, които отговарят на изискванията за действителност на гласа съгласно чл. 332, ал. 2 – действителни гласове.
(2) След преброяването на недействителните и действителните гласове и отразяването /вписването/ на техния брой в черновата на протокола се пристъпва към преброяването на действителните гласове, подадени за всяка от листите, като действителните бюлетини се подреждат на купчинки по листи. Бюлетините от всяка купчинка се преброяват отделно и полученото число се вписва в черновата на протокола срещу номера в бюлетината за съответната листа.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 133 да бъде отхвърлен.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответния номер:
„§ ... В чл. 333, ал. 1 се създава т. 7:
„7. купчинка от бюлетини по установения образец:
а) с отбелязан вот със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого”;
б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 132 по вносител да бъде отхвърлен. Текстът на вносителя за § 132 не се подкрепя от Комисията.
Гласували 63 народни представители: за 58, против 1, въздържали се 4.
Предложението не е прието. (Гласувалите „за” са под необходимия кворум.)
Госпожо Атанасова, заповядайте за процедура. (Шум и реплики.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Господин Председател, голяма част от колегите в момента влизат в залата, поради което моля да подложите докладвания параграф на прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Атанасова.
Подлагам на прегласуване предложението на Комисията текстът на вносителя за § 132, който не се подкрепя, да бъде отхвърлен.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната номерация и съдържание съгласно доклада.
Гласували 81 народни представители: за 72, против 9, въздържали се няма.
Прието е предложението за създаване на нов параграф със съответната номерация и съдържание по доклада на Комисията.
Гласуваме предложението на народния представител Михаил Миков и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 12, против 50, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията текстът на вносителя за § 133, който не е подкрепен, да бъде отхвърлен.
Гласували 94 народни представители: за 80, против 13, въздържал се 1.
Предложението на Комисията е прието.
Гласуваме следващото предложение на Комисията за създаване на нов параграф със съответната му номерация и съдържание съгласно доклада на същата.
Гласували 87 народни представители: за 79, против 6, въздържали се 2.
Предложението на Комисията е прието.
Преди да продължим нашата работа, позволете да Ви уведомя, че на балкона са служители от Районната здравноосигурителна каса – Перник, които отбелязват 17-годишнината от основаването на Касата. (С ръкопляскания народните представители приветстват гостите.)
Уважаема госпожо Александрова, моля да продължите с § 134 по вносител.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 134 – предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„§ 134 се изменя така:
„§ 134. Чл. 334 се изменя така:
„Чл. 334 (1) Броят на недействителните гласове е равен на броя на бюлетините в купчинката с бюлетини по чл. 333, ал. 1, т. 1;
(2) Броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините в купчинката по чл. 333, ал. 1, т. 2.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на § 134, който става параграф със съответния номер:
„В чл. 334, ал. 3 накрая се добавя „и 7”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 8, против 47, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 134, който не се подкрепя от Комисията, но тя предлага своя редакция, която Ви беше представена от парламентарната трибуна.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 134 по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 80, против 13, въздържал се 1.
Редакцията на Комисията за § 134 по вносител е приета.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, с този ускорен ритъм на приемане, не знам колко народни представители въобще разбраха какво гласуваха. (Реплики.)
Гласувахме това – този, който е отбелязал в квадратчето „не гласувам за нито една партия”, да се брои за действителен глас.
Какво му е действителното на този глас, след като човекът не е гласувал за никого? Когато през всичките тези години хиляди, хиляди избиратели пускаха бели бюлетини, тоест не отбелязваха нито една партия, за която да са гласували, този глас винаги се е броял за недействителен, сега изведнъж същият резултат – реално същото волеизявление на избирателя, Вие искате да го превърнете в действителен глас. Какво му е действителното, когато човекът е казал, че не гласува, не иска да гласува?
С подобни изкуствени формулировки до никъде няма да стигнете. Наистина, ако някой си прави някакви тънки сметки, че по този начин изкуствено ще вдигне избирателната активност, или пък ще разпределя повече мандати, жестоко се лъже. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Заповядайте, господин Анастасов, за отрицателен вот.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Изцяло се включвам към аргументите на господин Казак и се обръщам към Реформаторския блок, АБВ, патриотите и всички други малки партии, особено тези, които са от управляващото мнозинство: колеги, по този начин се погазва споразумението Ви от вчера за квадратчето и се вдига прагът.
Моля Ви се, отворете си очите! Гласувате срещу собствения си интерес. Все още имате възможност да поискате прегласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Вече няма как да поискат прегласуване.
Трети отрицателен вот? Няма.
Продължаваме, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 135 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„§ 135 да отпадне”.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на § 135, който става параграф със съответния номер:
„В чл. 335, ал. 1 се правят следните допълнения:
„3. В т. 3 накрая се добавя „за всички кандидатски листи”.
„4. Създава се т. 3а:
„3а. броят на действителните гласове по чл. 333, ал. 1, т. 7.”
По § 136 – предложение от народния представител Георги Анастасов:
„В § 136 се прави следното изменение и допълнение:
„§ 136. В чл. 336 се създава изречение трето: „Неподписването на протокола го прави недействителен, освен в случаите по чл. 282, ал. 3 и 4.
Текстът на чл. 336 става ал. 1 и се създава нова ал. 2:
(2) Председателят на секционната избирателна комисия или изрично упълномощено от него лице сканира и качва подписания протокол в присъствието на всички членове на секционната избирателна комисия, които са го подписали, на специално обособено за целта място в сайта на Централната избирателна комисия. Сканирането и качването следва да бъде направено от председателя на секционната избирателна комисия или от изрично упълномощеното от него лице преди материалите и изборните книжа да бъдат занесени в общинската избирателна комисия от лицата, които отговарят за това.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 136 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания.
Заповядайте – по начина на водене, а не изказване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Обръщам Ви внимание, че Вие допуснахте да се докладват два последователни параграфа, в които има неподкрепени от Комисията предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Само едно – по единия параграф.
ЧЕТИН КАЗАК: Има неподкрепени предложения...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Само по единия параграф има едно.
ЧЕТИН КАЗАК: Как да няма, на Михаил Миков също не е подкрепено?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подкрепено е и то, и на Мустафа Карадайъ и група народни представители.
ЧЕТИН КАЗАК: Погледнете какво пише: „Комисията не подкрепя предложението”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: На кого?
ЧЕТИН КАЗАК: На Михаил Миков и група...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: На Георги Анастасов.
ЧЕТИН КАЗАК: На Михаил Миков – по 135.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Явно имате друг доклад Вие. (Шум и реплики.)
ЧЕТИН КАЗАК: Тук, в този доклад пише: „неподкрепено” – вижте! (Реплики.) Ама, пише „неподкрепено”! Оправете си доклада! Не може да има два доклада с различно съдържание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Поддържате ли процедурата си по начина на водене, при положение че само едно е неподкрепеното предложение и то по единия параграф?
ЧЕТИН КАЗАК: Именно! Трябва да се четат и да се докладват и обсъждат текстовете параграф по параграф. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Господин Анастасов, заповядайте.
Именно Вашето е неподкрепеното предложение, господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ): Да, господин Председателстващ.
Дами и господа народни представители, снощи бяхте много изморени, по-точно всички бяхме изморени, почти заспали...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Говорете от свое име, ако обичате.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Аз мисля, че споделяте всички това, но щом искате да се правите на супермени...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Едва ли всички са съгласни с Вас.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Окей, съгласен съм, но очевидно е, че може би не сте разбрали същността на това, което предложих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Сега ли? Сегашното Ви предложение или предишните?
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Сегашното и предишното, те са идентични.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Щото то сега се докладва, днес се докладва това предложение.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Те са идентични. Идентични са и ако може да не си говорим двамата.
Аз съм съгласен да пием по едно кафе и да си ги уточняваме тези неща навън.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ами, отидете в Клуба на народния представител и си намерете друг събеседник. (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Нека да продължим по-нататък, да не ме прекъсвате вече.
Предложението е да се сканират протоколите и в секционните комисии, не само в районните и общинските избирателни комисии или тези, които са в чужбина. В чужбина се сканират протоколите в секционните избирателни комисии и се изпращат, но да се направи сканирането и в нашите, в българските секционни комисии. Да се закупят съответните скенери еднократно, ще се закупят и ще се ползват вечно, и ще пристигат директно в районните и общинските избирателни комисии. В Централната избирателна комисия също ще пристига директно: сканирате го в секционната и пристига директно в ЦИК. Много лесно и много простичко ще стане.
По този начин ще елиминираме влиянието за манипулиране, да не кажа думата „фалшифициране” на изборите. Когато веднъж вече е сканиран, преди да тръгнат изборните бюлетини и протоколите, вече няма как да ги подменяте в районната или общинската избирателна комисия. Така няма да се получават тези ненормални състояния, както беше в „Арена Армеец” на последните избори, където навън, в коридорите, се вадеха едни протоколи, вадеха се бюлетини, разсипани по земята – нима това не поставя под съмнение пред гражданите? После сме се сърдили защо не са гласували. Когато виждат фалшификацията на изборите, или хаоса, хайде да бъдем по-меки в изказа, като виждат хаоса, казват: „Ние за какво да ходим да гласуваме, като изборите са предопределени?!”
Каквото и да въвеждаме – не квадратчета, квадратури да направим, пак няма да се получи да предизвикате хората да гласуват. Затова нека да въведем този модел – всички секционни протоколи да бъдат сканирани и да бъдат пращани в Централната избирателна комисия. По този начин ще ограничим възможностите за фалшификации, или някои хора, които нямат право да носят кашоните с бюлетините, да ги разнасят в нощта на изборите. Затова Ви предлагам да подкрепите предложението, ако искате да спрем манипулациите и да върнем доверието на хората в избирателната ни система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Анастасов? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
По § 135 има предложение на господин Мустафа Карадайъ, което е подкрепено.
Има предложение на господин Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласуваме, колеги, неподкрепеното предложение на господин Миков и група народни представители. (Реплика от ДПС.)
Казах много ясно: подкрепеното е на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители, поради което няма как да го подложа тук на гласуване. Неподкрепеното е на господин Миков и група народни представители, това гласуваме в момента.
Гласували 105 народни представители: за 9, против 69, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на Комисията за редакция на чл. 335, ал. 1.
Гласуваме по доклада на Комисията нейното предложение.
Гласували 119 народни представители: за 88, против 27, въздържали се 4.
Предложението е прието.
По § 136 има предложение на господин Георги Анастасов. Комисията не го подкрепя.
Гласуваме, колеги.
Гласували 110 народни представители: за 26, против 64, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на Комисията, а то е да отхвърлим § 136 по вносител.
Гласували 116 народни представители: за 95, против 19, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 137.
Предложение от Кирил Цочев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Чл. 350, ал. 1 се изменя по следния начин:
„(1) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, включително не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„В § 137 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) след думите „В ал. 1” се поставя двоеточие и текстът става „буква „а” на т. 1;
б) създават се букви „б” и „в”:
„б) думите „живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз”, се заменят с „имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на Република България и адресна регистрация по настоящ адрес на територията на Република България или на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите”;
в) създава се изречение второ: „За живеене в Република България се приема престоят извън територията на страната и на Европейския съюз, когато българският гражданин е изпратен там от българската държава.”
2. В т. 2:
а) след думите „В ал. 2” се поставя двоеточие и текстът става „буква „а” на т. 2”;
б) създава се буква „б”:
„б) думите „живели са най-малко през последните три месеца в Република България или друга държава – членка на Европейския съюз”, се заменят с: „имат адрес на пребиваване на територията на Република България или друга държава – членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от последните три месеца преди датата на произвеждане на изборите”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 137 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това, което ние предлагаме като вносители от БСП лява България, е да има ясен регламент, свързан с конкретни факти. Едно е да има регистрация, друго е да има неясно понятие – „живели не знам си къде”. Как ще установите „живеели”?
Затова моля да подкрепите нашия текст. Той е по-конкретен и по-ясен. При неговото приложение няма да има противоречия и съмнения за прилагането му. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Предложенията, които сме направили по § 137, а именно за чл. 350, са да уредим мястото на българската Конституция в нашия правов ред.
Уважаеми дами и господа народни представители, в чл. 350 по вносител са направени предложения – хора, които са под запрещение, да могат да гласуват, хора, които изтърпяват наказания „лишаване от свобода”, да могат да гласуват, което по българската Конституция е ограничение, но с разни технически способи български граждани да бъдат ограничени от конституционното им право на глас.
Уважаеми дами и господа, чл. 10 на българската Конституция казва: „Изборите се произвеждат въз основа на общо, равно, равно, равно и пряко избирателно право.” Член 42, ал. 1 на нашата Конституция урежда въпроса за това и дава право на всички български граждани да могат да избират и да бъдат избирани. Алинея 2 на чл. 42 от нашата Конституция казва, че законите уреждат единствено и само организацията и реда за произвеждане на избори, а не уреждат въпроса с гражданските права, което е уредено в Конституцията.
Нещо повече, чл. 57, ал. 1 ...
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ, от място): Не викай толкова!
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: За да чуете и разберете! Член 57, ал. 1 казва: „Гражданските права са неотменими”.
От тази гледна точка, уважаеми дами и господа народни представители, аз Ви призовавам да приемете нашите предложения. Всички български граждани да имат правото и възможността да гласуват така, както е уредено в нашата Конституция, а не чрез техники в закон да отменяме Конституцията на Република България.
Нещо повече, освен че с тези текстове са отменени конституционни права на българските граждани, ние уреждаме, че дори и граждани, които не са български граждани, но са граждани на държави – членки на Европейския съюз, имат правото да избират и да бъдат избирани. Даваме им повече права от българските граждани!
От тази гледна точка, уважаеми дами и господа народни представители, аз Ви призовавам да приемете нашите текстове и тази демагогия, която я гледаме през последните няколко дни с противоконституционните текстове, които се приемат по този Изборен кодекс, поне веднъж да я преодолеем. Един път заставате на трибуната и се изказвате за задължително гласуване, нещо повече, гласувате го като норма в този Изборен кодекс, въпреки че по Конституция гласуването не е задължително, а в следващия момент, въпреки забраната на Конституцията, със закон отменяте конституционни права. Това е демагогия! Благодаря Ви за вниманието. (Частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит. (Народният представител Четин Казак иска думата.)
Колеги, погледнах всички групи. Слушахте ли внимателно докладчика? Комисията предлага да се отхвърли § 137, поради което няма да правим никакви промени в тази част. Оставяме действащия Кодекс. Нали към това ни призова господин Карадайъ?!
Слушам Ви, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Има внесено предложение, което би трябвало да бъде обосновано и обсъдено. Това, което предлага Комисията, е отделен въпрос, но важното е какво ще реши пленарната зала. Това ще проличи по време на гласуването.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Надявам се този път Народното събрание да улови златния шанс, златната възможност да поправи една недопустима противоконституционна антиевропейска разпоредба и забрана, въведена чрез въвеждането на тъй наречения „принцип на уседналост”, който лишава стотици хиляди български граждани, които са и европейски граждани...
Всеки български гражданин, както всеки гражданин на Румъния, както всеки гражданин на Хърватска е и европейски гражданин, независимо дали живее в България, в Румъния, в Америка, в Австралия или Нова Зеландия. Те са европейски граждани и заради това не могат да бъдат лишени от правото да гласуват на избори за Европейски парламент. Не може да се прави разделение по местоживеене, когато става дума да се излъчват българските представители в Европейския парламент. Това е недопустимо!? Това е ярък пример на недопустима дискриминация по местоживеене, която няма никаква конституционна и законова основа. Рано или късно, ако не това Народно събрание, то някое следващо ще отмени тези разпоредби, които са в крещящо противоречие с всички международноправни документи, гарантиращи основните права и свободи на човека.
Сега имате Вие този шанс да запишете името си под решението за премахването на тези мракобесни текстове и да възстанови конституционосъобразността и европейския вид на Изборния кодекс. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Явно този текст е много важен за ДПС. Реших да му обърна по-сериозно внимание, но от първия оратор, от неговите нечленоразделни крясъци нищо не разбрах. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, без квалификации!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Но от господин Казак разбрах, че има шанс да хвана златната възможност и да запиша името си някъде.
Бих поискал едно допълнително пояснение, господин Казак, за да формирам своето убеждение и да го изразя чрез гласуването си. Бихте ли ми помогнали в тази посока и да ми кажете как е в Турция?
МИТХАТ МЕТИН (ДПС, от място): Ние не сме в Турция. Ние сме европейска държава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Симеонов! След като стотици хиляди български граждани, меко казано, не Ви обичат, които живеят специално в Република Турция, след изстъпленията Ви от последните дни, предложения, които с натиск успяхте да наложите на най-голямата политическа и парламентарна група на ГЕРБ, ограничаващи правото на нашите сънародници в целия свят да гласуват извън дипломатическите и консулските представителства, Вие успяхте да си навлечете и тяхната омраза, и неприязън. Продължавайте в същия дух! Накрая ще остане само да Ви обичат служителите на телевизия СКАТ. (Ръкопляскания от ДПС.) Не се знае дали и те ще Ви обичат, защото обикновено работниците не обичат шефа си много. Дотам ще стигнете.
Ако обаче Ви интересува как е в съседна Турция, господин Симеонов, Вие сте грамотен човек, можете да четете. Запознайте се, прочетете законодателството на Република Турция и тогава ще си дадете отговори на въпросите. Ако не знаете турски, преди малко видяхме, че господин Байрактаров до известна степен го владее, той може да Ви помогне. Благодаря. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Лично обяснение – господин Байрактаров. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.) Ще го изпитаме на микрофона, господин Ерменков.
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Господин Казак, от Патриотичния фронт ще положим всички усилия да спазите Конституцията и да изпълните Вашето право и задължение да научите български език, да го говорите членоразделно, както си му е редът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля без внушения, които създават предпоставки за обида.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Момент, госпожо Председател.
Мисля, че конгресът на ДПС приключи. Съжалявам, че Вие сте нереализирал се лидер на ДПС, но не си изкарвайте яда тук. (Реплики и оживление в ДПС.) Много Ви моля! (Реплика от народния представител Станислав Анастасов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Анастасов има думата за изказване.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Колеги, ще бъда съвсем кратък, но моля да ме чуете, особено ГЕРБ и Реформаторския блок. (Оживление. Реплики.) Има причина за това.
Скъпи колеги, запазването на това положение – да не позволим на хората, които живеят зад граница, които са напуснали страната по политически причини... (Реплики.) Да, освен тези в южната съседка, които са жертва на възродителния процес, колеги от ГЕРБ и Реформаторите, осъдили престъпленията на тоталитарния режим (смях и оживление)... Не е смешно! Надявам се, че не сте го направили с усмивка тогава. В момента това е поредният шамар за тези хора, които са били лишени от политически права; принудени са били по политически причини да напуснат страната и днес Вие ще им кажете – какво? Няма възмездие! Няма компенсация за отнетите Ви политически права! Говоря и за всички онези дисиденти, които живеят в Северна Америка, в скандинавските страни, от Западна Европа.
Колеги демократи, замислете се! С този акт приравнявате действията си на онази репресивна норма от комунистическия режим. Моля Ви, не го правете. Осъзнайте се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Колеги, отново се опитвам да Ви върна по доклада. Нищо не правим по този текст. Предложението на Комисията е да няма промени в чл. 350, а старият Кодекс, който в момента променяме, е гласуван по време на Вашето мнозинство – в Четиридесет и второто народно събрание.
Господин Юлиан Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Госпожо Председател! Господин Анастасов, вярно е, че от ДПС искате да покажете загриженост към определена част от българското общество и към българските граждани, живеещи в Турция. Разбираемо е. Никой в тази зала не е против правата на българските граждани нито в Турция, нито в Щатите, нито в Русия, нито където и да е по света. Проблемът, който трябва ясно и категорично да се каже, е, че чужда държава организира изборите там и се намесва пряко във вътрешните работи на България, включително и в дейността на Европейския съюз.
Ние не сме съгласни чужда държава да избира определени евродепутати и те да лобират за турските интереси. Това е фактът. Поради тази причина Вие си сменихте председателя и той сега стои отзад – старият председател.
Не бъдете двулични, кажете истината. Вие едно говорите, а на друго се надявате. Вие знаете, че тези гласове от Турция вече няма да дойдат за Вас. (Оживление и реплики в ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Анастасов.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Госпожо Цачева, тъй като и Вие се включихте в дебата, позволете ми да уточня, че Движението за права и свободи винаги е имало последователната позиция българските граждани в чужбина да могат да гласуват, адресът да не им определя правата.
Колкото до онази малка партийка, която не може да си направи реплика, без да спомене ДПС или да се скрие зад ДПС, наистина не искам да се спирам.
Колеги, тук става дума за Вашите искрени намерения. Пак поглеждам с надежда към ГЕРБ и към Реформаторския блок. Има много български мюсюлмани, които не живеят в Република Турция, а живеят в Западна Европа, прогонени от комунистическия режим през 70-те години. Знаете го много добре. Включително Вие имате лични приятели, които са прогонени от комунистическия режим. Какво им казваме сега? Съжаляваме, но това беше. Сори! Няма да можете дори да гласувате за онази държава, която заедно искахме да променим. Не сме съгласни с това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Байрактаров – процедура.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Чухме достатъчно мотивирани и немотивирани изказвания в този дебат. Мисля, че няма смисъл повече да продължаваме с него, затова последователно да преминем към гласуване.
Моята процедура е прекратяване на разискванията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище – господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Госпожо Председател, взимам процедура за обратно предложение, защото исках да се изкажа, но явно, че днес и господин Байрактаров започва да си влиза в ролята –процедура.
Против съм да се спре поради няколко причини, госпожо Председател.
Първо, хората, които докараха демокрацията в България през 1989 г., в Четиридесет и второто народно събрание заедно с БСП, ГЕРБ и всички други, които бяха в този парламент, приехте текст, където им ограничихте правата за гласуване.
Днес Вие ни убеждавате, че нищо не променяме и ще отхвърлим това предложение в § 137. Точно против това сме. Нашето предложение е да дадем възможност и право на всички български граждани, особено на онези, които са допринесли най-много за възстановяването на демокрацията в България, сега живеещи в Турция, включително и те да имат право да гласуват.
Всичко друго, което е в сферата на омразата и в това да виждате, че Движението за права и свободи е онази партия, която може да им вдигне 4-процентната бариера, вече си е техен проблем.
Затова Ви предлагам да ми дадете възможност да се изкажа и да не прекратявате дебата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на разискванията.
Чухме обратното становище на господин Аталай.
Гласували 129 народни представители: за 97, против 30, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Дебатът е закрит, предстои гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 125 народни представители: за 31, против 78, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 132 народни представители: за 12, против 93, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на Комисията, а то е: „Параграф 137 по вносител да бъде отхвърлен”.
Гласували 125 народни представители: за 123, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Чл. 351, ал. 1 се изменя по следния начин:
„(1) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес в Република България.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, преди малко на по-висок глас Ви казах, но явно не чухте. Сега ще Ви го кажа малко по-тихо: все още, според нас, Конституцията на Република България действа, но явно за по-голямата част от присъстващите тук, в тази зала, не действа. Това е Конституцията на нашата родина. В нея е уреден въпросът с правата на българските граждани, уважаеми дами и господа. В Конституцията са уредени правата на българските граждани, които могат да избират, в Конституцията е уреден и въпросът на българските граждани, които могат да бъдат избирани.
Нещо повече, в този текст има разлика и във възрастта на онези, които могат да бъдат избирани не за нещо друго, а защото ние сме част от Европейския съюз и директивите на Европейския съюз имат малко по-висок приоритет от вътрешното ни законодателство, така както е уредено в чл. 5 на нашата Конституция. От тази гледна точка възрастта тук вече е 21 години, защото такова е изискването. От тази гледна точка, уважаеми дами и господа народни представители, на не български граждани в този текст и в тези текстове даваме повече права от тези на българските граждани. Направете така със своят глас да изпълните и клетвата, която всички ние тук, в тази зала, сме дали – да спазваме Конституцията на Република България. Нека да я спазваме и със закони, които в Конституцията е уредено, че могат да уреждат единствено и само организацията и реда за гласуване, а и законите не могат да противоречат на българската Конституция, да правим така, че законите, които приемаме тук, да бъдат в рамките на нашата Конституция, която все още е действаща. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 25, против 85, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
„Създава се § 137а:
„§ 137а. В чл. 354 се създава ал.2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 3 и т. 4 могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.”
Комисията не подкрепя предложението.
(Народният представител Димитър Байрактаров иска думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първо, има ли изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Предстои гласуване.
Процедура.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Виждам, че има много празни места в Народното събрание и поради тази причина правя процедура за поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - отсъства
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ана Георгиева Баракова - тук
Ангел Петров Найденов - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Ангелов Долапчиев - тук
Антони Антониев Тренчев - тук
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Бойка Грозева Маринска - отсъства
Борис Борисов Станимиров - отсъства
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Любенов Великов - тук
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - отсъства
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Любенов Павлов - тук
Валентин Николов Иванов - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Велизар Пенков Енчев - отсъства
Венка Константинова Стоянова - тук
Венцислав Йорданов Каймаканов - отсъства
Вили Младенов Лилков - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - отсъства
Георги Иванов Андонов - тук
Георги Недков Кючуков - тук
Георги Николов Недев - тук
Георги Стоянов Кадиев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гроздан Спасов Караджов - отсъства
Гюнай Хюсмен Хюсмен - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Йорданова Панайотова - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - тук
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Григоров Шишков - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - тук
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Спасов Димитров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Танев Танев - тук
Добрин Ненов Данев - отсъства
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Емил Димитров Райнов - отсъства
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Живко Иванов Мартинов - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Кирилов Иванов - тук
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Пенков Иванов - тук
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Илия Янков Илиев - отсъства
Ирена Иванова Коцева - прекратени правомощия
Ирена Любенова Соколова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Йордан Георгиев Андонов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - отсъства
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Костадин Иванов Марков - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - отсъства
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимир Христов Янков - отсъства
Красимира Арангелова Ковачка - тук
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кънчо Янев Филипов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лъчезар Стаменов Никифоров - тук
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - отсъства
Мариана Георгиева Тодорова - тук
Мариана Радева Бояджиева - отсъства
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Парашкевов Тодоров - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - отсъства
Найден Маринов Зеленогорски - тук
Настимир Ананиев Ананиев - тук
Невин Халил Хасан - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - тук
Николай Веселинов Александров - тук
Павел Алексеев Христов - отсъства
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Иванов Петров - тук
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - отсъства
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Полина Кръстева Карастоянова - тук
Радан Миленов Кънев - отсъства
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Петров Петров - тук
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Димитров Христов - тук
Румен Динев Желев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Рушен Мехмед Риза - отсъства
Салиха Хакиф Емин - отсъства
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - тук
Светослав Димитров Белемезов - тук
Свилен Филипов Иванов - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Слави Пенчев Бинев - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - тук
Снежана Георгиева Дукова - тук
Станислав Георгиев Иванов - отсъства
Станислав Димитров Анастасов - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Стефан Георгиев Кенов - тук
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - тук
Стефан Стайнов Желев - тук
Стефани Михнева Михайлова - тук
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Султанка Димитрова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - тук
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - отсъства
Ферихан Илиязова Ахмедова - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хамид Бари Хамид - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христо Георгиев Тодоров - отсъства
Христо Грудев Грудев - тук
Хюсеин Хасан Хафъзов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Генчев Цветанов - отсъства
Цветомир Цвятков Михов - тук
Цецка Цачева Данговска - тук
Чавдар Георгиев Георгиев - тук
Чавдар Славчев Пейчев - отсъства
Четин Хюсеин Казак - отсъства
Шабанали Ахмед Дурмуш - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Явор Божилов Нотев - отсъства
Явор Илиев Хайтов - тук
Янаки Боянов Стоилов - отсъства
Янко Александров Янков - отсъства
Допълнително влезнали – за стенограмата: Ангел Найденов, Бойка Маринска, Борис Ячев, Делян Добрев, Борислав Иглев, Гроздан Караджов, Десислава Атанасова.
Налице е кворум, продължаваме.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ (РБ, от място): Колко?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ (РБ, от място): Колко много?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Достатъчно.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ (РБ, от място): Ама то и 90 е много?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦАЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, по предложението на господин Мустафа Карадайъ за промени в чл. 350, ал. 1 чухме неговото изказване. Дебатът е закрит. Гласувано е.
Докладвахме предложението на господин Хайтов и група народни представители. Закрихме дебата.
Сега подлагам на гласуване това предложение, което Комисията не подкрепя – за промени в чл. 354, ал. 2.
Гласуваме, колеги, неподкрепено предложение.
Гласували 92 народни представители: за 18, против 47, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Чл. 360 отпада.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Поредното предложение с призив да спазваме Конституцията на Република България. (Възгласи „Ооо” от ПФ и РБ.)
Уважаеми дами и господа народни представители! Да, аз разбирам Вашата реакция и Вашата нагласа за неспазване на Конституцията на Република България. Разбирам.
Но все пак Движението за права и свободи като национално отговорна политическа партия, която милее за нашата родина, включително и за Вас, които газите Конституцията на Република България, и за Вас милеем! Нашата родина трябва да стане място, където правовия ред трябва да се спазва! Върховенството на закона трябва да се спазва! Така е, госпожо Председател! Да, наистина е така!
И ние, ако наистина искаме да живеем в една демократична, нормална, правова европейска държава, първо, ние, народните представители, които приемаме законите в нашата родина, трябва да ги спазваме и най-вече да спазваме Конституцията на Република България и да не престъпваме клетвата, която сме дали тук, в тази зала!
От тази гледна точка, уважаеми дами и господа народни представители, аз Ви призовавам да спазваме Конституцията, където е уредено, в чл. 5, ал. 1 е казано, че законите, които се приемат тук в тази зала, не могат да противоречат на Конституцията на Република България! Тези текстове, които ние сме предложили да отпаднат, те пряко се месят в Конституцията, защото правата на българските граждани – кои могат да избират и да бъдат избирани, са уредени в чл. 42 на българската Конституция, а не в законите. Казано е, че Законът урежда единствено и само редът и организацията за провеждане на избори. Нищо повече, чл. 57 казва, че правата на българските граждани, които са им дадени по Конституция, са неотменими. От тази гледна точка сме предложили тези текстове, за да влезе поне отчасти този Изборен кодекс в рамките на Конституцията. Затова Ви призовавам – моля, подкрепете нашето предложение, подкрепете бъдещето на България, защото онези хора, на които се опитвате днес да им ограничете конституционните права, те докараха демокрацията в България! Те направиха така, че да има демократична Конституция! Нещо повече – на база на техните действия, на база на техните тегоби и мъки ние днес сме тук, в тази зала. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Карадайъ?
СВИЛЕН ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, дойде ми малко в повече да слушам едно и също нещо няколко пъти от господин Карадайъ и искам да му напомня, че го избраха за председател на ДПС, а не на Конституционния съд. Не мисля, че някой може да изземва функциите на Конституционния съд и тук да тълкува кое решение на Народното събрание е конституционно и кое е противоконституционно.
Като имате толкова големи претенции по всички текстове, които смятате, че са противоконституционни, съберете 48 подписа и жалете – нека Конституционният съд да се произнесе, а не тук да обяснявате какво било Конституция и има ли тя почва у нас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаеми господин Иванов, разбрахме Ви и Вас! Разбрахме, че не искате да четете Конституцията. (Силен смях в ГЕРБ.) Разбрахме, че не искате да спазвате Конституцията на Република България. Разбрахме, че сте се опитали да подведете целия български народ с клетвата, която положихте в тази зала. И това го разбрахме!
И виждаме как, уважаеми дами и господа народни представители, единствено и само Движението за права и свободи се ангажира с темата за демокрацията в нашата страна, (оживление, подвиквания: „Еее!” от ГЕРБ), с темата за върховенството на закона, с темата за спазването на Конституцията на Република България, господин Иванов. Призовавам и Вие да се запознаете с Конституцията на Република България, с конкретно цитираните текстове, които преди малко в моето изказване цитирах. Ще Ви предоставим и Конституция на Република България, да се запознаете и след това да можете да се изказвате и да посочите кои са онези текстове, според Вас, които не се нарушават, защото според нас текстовете в Конституцията са много ясни, въпреки Вашите емоции и предразсъдъци. Благодаря Ви за вниманието. (Народният представител Мустафа Карадайъ отива до банката на народния представител Свилен Иванов и му предоставя екземпляр от Конституцията на Република България. Подвиквания от ГЕРБ: „С подпис, ако може!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Нямах намерение да се изказвам, но непрекъснато повтарящите се думи „демокрация, Конституция, права”, „демокрация, Конституция, „права” ме предизвикаха да изляза и да кажа нещо много важно.
Комбинацията между нашата Конституция и законодателството за тези 25 години определя и нареди нещата така, че хора, които живеят дълго време извън страната и почти нямат отношение към нея освен спомените си, да решават нейните съдбини, което не може да бъде. Това не може да става! Колкото и да се напъват нашите колеги от Движението за права и свободи между нас и тях – няколко пъти съм Ви го казвал, лежи една фундаментална пропаст. Тя се състои в това, че България е тяхна Родина, а Отечеството е Турция, а нашето е, че България е нашата Родина и нашето Отечество. (Оживление: „Ооо!” от ДПС.)
Да, Вашето Отечество е Турция и Вие не можете да го оспорите! Родината Ви е България. Вие защитавайте себе си, собственото си общество, но се съобразявайте с нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нека да се върнем по текста.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Защото аз ще Ви припомня какво каза тук господин Юнал Лютфи в Четиридесетото народно събрание: „България е двуетнична държава. Тя е държава на турци и на българи. Езикът и културата трябва да бъдат равнопоставени!” Тоест Вие имате претенции към нас, към нашето Отечество и към нашата самостойност и независимост. Вие сте 78 милиона, а ние сме само 5 милиона! Какво искате –да се предадем? Няма да стане! (Смях от ДПС.)
Това, което Вие го приказвате – няма защо да ми се смеете (към народните представители от ДПС), Вие не можете да ме оборите! Вие тук, от трибуната, говорите само за европейски ценности. Аз не съм евроатлантик! За мен Вашите евроатлантически ценности се състоят в грабеж, корупция и разврат! Това са те! Нищо повече! (Шум от ДПС.) И да се смеете, и да не се смеете – ако излезете тук да спорим по този въпрос, ще Ви докажа, че неолиберализмът е един фашизъм, една система на ценностите, която поставя парите пред човека.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Излизаме извън конкретния текст на Изборния кодекс.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Вие изповядвате фашизъм, господа! Няма какво да се разправяме!
Няма да Ви отстъпим, защото ние искаме да останем българи, да живеем в България, а не да ставаме турска провинция, което е изложено и написано от много Ваши политици, от Вашия министър-председател и се изразява непрекъснато от Вашия президент. Няма как да стане! Няма как!
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Фашист. (Реплики на народния представител Станислав Станилов към народните представители от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля да овладеем емоциите! Нека да се върнем по дебата върху конкретните текстове на второ четене.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Момент! Първо има реплики, господин Казак – ще Ви дам възможност и за процедура по начина на водене.
Първа реплика – господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Станилов! Българските граждани са равни, съгласно нашата Конституция (Смях от ГЕРБ.)
Не съм определял на някого нито етноса, нито религията. Не искам и някой друг да определя моя етнос и моята религия. Тези времена, надявам се, да са отминали преди 26 години, господин Станилов!
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака, от място): Не съм определял на никого етноса...
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Надявам се.
Не искам някой да ми определя на мен Родината. Моята Родина е България.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака, от място): Но Отечеството Ви е Турция.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Моята Родина е България. (Шум и реплики.) Не искам някой да определя кой и какъв да бъда аз. Моята борба и нашата борба е да имаме правата и свободите да се самоопределяме в нашата си Родина и в нашата Родина да живеем като равноправни граждани, спазвайки всички закони на страната и върховния закон – Конституцията, който казва, че другите закони не могат да й противоречат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Станилов, с овладяна емоция.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Вие, господине, май не сте чули какво съм казал, защото това, което говорихте, няма нищо общо с моето слово.
Никога не съм претендирал да не се самоопределяте като турчин, Вие сте турчин и в това няма никакво съмнение. За какво говорим? Не съм казал, че не сте турци! Вие сте турци, турска диаспора в България и като български граждани имате абсолютно всички права. Но Вие искате да дадем права на хора, които не живеят тук. Я, си представете, че един ден българският парламент вземе и отмени двойното гражданство, както е в Германия и в повечето европейски страни! Какво правим тогава? Пак ли ще кажете, че са нарушени права? Никакви права не са нарушени и никой не Ви ги нарушава – нито Ви забраняват да говорите на турски, нито Ви забраняват да изучавате турски! Нищо от това не Ви се забранява нито от закони, нито от Конституция, нито имаме претенции.
Много пъти съм Ви го казвал от тук – разломът е цивилизационен, той е геокултурен. Това не можете да го избегнете. Това е решено от историята! Колкото и да се пънете, да се правите на мултикултуралисти, Вие просто нямате шанс! Тази система е пропаднала. Госпожа Меркел през 2010 г. – имам запис на речта й, какво казва. Това е загубена кауза. Това не може да съществува!
Но Вие близо 150 години живеете тук с нас и още не сте разбрали, че ние сме съвършено различни хора. Вера Мутафчиева го написа – ние сме живели половин хилядолетие заедно и никога не сме били еднакви и равни в този смисъл, в който искате да бъдем сега.
Сега няма съмнение, че Конституцията и демокрацията – тази, която е у нас, Ви осигурява абсолютно всички права. Напразни са Ви претенциите и напъните да получите повече, да имате приоритет. Постоянно ни обвинявате за този възродителен процес и за какво ли не. Това няма нищо общо с истината! Истината е една – Вие сте равноправни български граждани и сте уважавани от всички, и тези напъни в парламента само пречат на тази заедност, за която Вие претендирате. Вие се разделяте от нас, а не ние. Вие! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Анастасов – процедура по начина на водене.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Госпожо Цачева, явно се опитвате да бъдете толерантна в дебата, но когато срещу Вас прекрачват всякакви граници на толерантността и на нормалността, Ви моля да бъдете малко по-остра. Моля да не позволявате на никого от народните представители тук да дели залата на ние и на Вие. Всеки един от нас представлява целокупния български народ, представлява абсолютно всички български граждани във и извън България. Още по-малко да позволявате на народен представител да говори от името на един или друг етнос.
Скъпи колеги, тук, в залата, има политически партии. Ако някой приравнява партията си на етнос, това си е негов проблем. Това е неговото разбиране за България. Нашето не е такова. Ние имаме политики за всички.
Госпожо Цачева, ще помоля още веднъж: когато някой си позволи да дели залата, да дели българския народ на ние и на вие, да го прекъсвате веднага. Българският народ е неделим. (Единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, господин Анастасов е прав в претенциите си. Опитвам се с максимална толерантност да направя така, че залата да работи, тъй като все още ни предстои много работа.
На няколко пъти, прекъсвайки говорещ народен представител, се опитвам да го върна към конкретния текст, който дебатираме. Много лесно е да прибягвам към дисциплиниращи мерки, но не мисля, че това трябва да бъде финалът на нашата пролетна сесия.
Затова за последен път Ви приканвам да се придържаме към нормите на нашия Правилник, към текстовете на Конституцията, в която всички сме се клели.
По начина на водене – заповядайте, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Госпожо Председател. Не може на трибуната да излиза народен представител и да дава наставления на другите народни представители какво как да определят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но не и да му се отговаря в същия стил, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Не му се отговаря в същия стил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Така го направихте.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Не може да се правят определения какво представлява българският народ. Аз много добре го знам, по-добре от него!
Да се засрами от белите ми коси, защото 57 години в науката се занимавам с етногенезис на българския народ. Всичко това, което говоря от трибуната, е плод на моите познания върху този проблем.
Вие с демократични приказки и хихикане от предните банки няма да промените историята. Не можете да я пренапишете, защото това, което е тук, е осъдено веднъж и завинаги! То е резултат от хилядагодишно съществуване. Няма как да го напишете. Не си въобразявайте, че това може да стане. То не може да стане... (Шум и реплики от ДПС.)
Накрая ще завърша с цитат от великия германски държавник княз Бисмарк, който е казал следното. (Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Станилов, имате процедура към мен?
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: „Онзи държавник, който не се вслушва в стъпките на Бога, винаги пропада!” Затова Германия е пропаднала. В такъв случай ще пропаднете и Вие. (Смях от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди малко Ви призовах да овладеем емоциите.
Господин Димитър Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, имам процедура. Дебатът тече достатъчно дълго. Той не тече за първи път.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Никакъв дебат не е протекъл!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Искам да напомня, защото няколко пъти се споменаваше Конституцията. Има решение на Конституционния съд от 2011 г. по същата тема. Конституционният съд се е произнасял по всички тези въпроси. Ако някой не го знае, няма да го подарявам, нека да го прочете. Мисля, че колегите го знаят.
Поради това предлагам да бъде прекратен дебатът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, само двама народни представители са се изказали по този параграф. Ако това господин Лазаров нарича „дебат”, значи драстично се разминаваме в представите си за дебат в това Народно събрание. Всичко останало беше изстъпления, емоции, които нямаха нищо общо с рационалния разум.
Уважаеми колеги, има направени заявки за изказване. Аз също съм заявил изказване, така че дайте възможност за поне още две три изказвания, за да кажете, че наистина се е състоял дебат по този параграф. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на разискванията по това предложение.
Гласували 109 народни представители: за 85, против 22, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители целият чл. 360 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 100 народни представители: за 19, против 62, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – в чл. 361, ал. 2 т. 1 отпада и съответно другите точки се преномерират.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз се надявам все пак дебатът да се върне към спокойния тон и да бъдат чути сериозните юридически аргументи, които се опитваме да изтъкнем. Срещу тях да не бъдат противопоставяни емоциите на хора, които са останали в историята, в миналото и нищо ново не са възприели през последните 25 години.
Това, за което апелираме, е наистина да се гарантират равните права на всички български граждани да участват в изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин Казак.
Колеги от протокола, снима се горе по начин, който не е регламентиран. (Сочи към балкона на пленарната зала.) Вие присъствате и наблюдавате този начин, без да реагирате.
Слушаме Ви, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Това, за което ние апелираме, е да се спазва духът и буквата на Конституцията. Когато тя казва, че всички граждани са равни, независимо къде живеят, това е ясен и категоричен текст. Когато тя казва, че всички български граждани имат право да гласуват, това е ясен и категоричен текст. Всичко останало, било то дори и решение на Конституционния съд, уважаеми колега от ГЕРБ, няма да споменавам името Ви, било то и решение на Конституционния съд, е в разрез с духа и буквата на Конституцията.
Самият факт, че наскоро излезе решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, който осъди България именно заради недопустимо решение на българския Конституционен съд, който лиши хиляди български граждани в Република Турция от техните валидно дадени гласове на парламентарни избори 2009 г., и за това осъди България, е ярко доказателство, че дори Конституционният съд си позволява да пристъпва духа и буквата на Конституцията.
От тази гледна точка аз и ние от Движението за права и свободи апелираме Вие да не останете слепи и глухи за духа и буквата на Конституцията! Да защитите това, което тя е провъзгласила, независимо дали има, или няма конституционно решение по въпроса за уседналостта, или не. Както виждате, над два милиона български граждани живеят трайно в чужбина. Мнозина от тях живеят в държави извън Европейския съюз. Те няма да Ви простят, че ги третирате като втора ръка български граждани. Те няма да Ви простят, че за Вас те не са европейци, като ги лишавате от правото да гласуват на избори за Европейски парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Госпожа Ташева – първа реплика.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Господин Казак, аз не зная колко пъти ще излизате да напомняте едно събитие, от което трябва да се срамувате. Вие визирате изборите през 2009 г., когато само 23 от стотиците секции, открити в Турция, бяха касирани заради фрапантни фалшификации!
Искам да Ви кажа, че тогава във всяка секция бяха гласували по над 1000 души – 1365 души.! Гласували 1363 за ДПС! В протоколите нямаше нито един, нито един правилно, грамотно попълнен протокол. В графата „общ брой на действителните бюлетини” примерно пише 40, а иначе са гласували 1300 и повече.
Освен това Ви предлагам, ако приемате съвет, разбира се, престанете да се жабуркате с Европейския съд по правата на човека. Идете и прочетете неговите документи. Ще видите, че едва ли не на всяка страница този Европейски съд, който не е институция на Европейския съюз, убеждава хората, че Европейският съд по правата на човека не е четвърта инстанция. Националните съдилища си решават проблемите. Той така да се каже само налага глобите.
Европейският съд по правата на човека е единствената функционираща институция на едно оръдие на студената война – Съвета на Европа, създаден след фулдъновата реч на Чърчил. Много държави, не само ние в България, не само ние в „Атака”, сме предлагали чрез нашите медии България да излезе от този Съюз. И други държави да излязат – например Чехия, защото неговите решения са геополитически мотивирани. Той е насочен към разпадане на националните държави, това е Европейският съд! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Такива хора като Вас ще направят така, щото наистина той да се разпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Казак, досега от последните Ваши изявления, включително и от това, най-много прозира Вашата ориентировка, че посредством тези текстове най-вече посредством Вашите предложения искате да разрешите на български граждани, които живеят трайно на територията на Република Турция, да могат да гласуват за избори за Европарламент. Колкото и услужливо да завоалирате с други държави членки, дали те се чувствали европейци, или не, смятам, че техните чувства те ги декларират посредством мястото, на което живеят по настоящ адрес.
Имам съответно и противни аргументи на Вашите за делото, което визирате – на господин Рушен Риза в Европейския съд по правата на човека, който осъди България, но не отмени решението на Конституционния съд, тъй като, ако не се лъжа, Конституционният съд е най-върховният държавен орган. Ако не се лъжа също така, в това решение се казва, че няма възможност за втори избор и за корекция на тези гласове.
В самото решение на Конституционния съд – оттам, откъдето изхождат и редица предложения на Патриотичния фронт, които и ние сме подкрепили, е записано следното: при избори има фактическа невъзможност да гласуват повече от 936 души за един изборен ден, освен ако не направим изборния ден 24 часа.
Вашите предложения в тези текстове са неуместни. Вашето цитиране на Конституцията също е неуместно, защото в самата Конституция е записано, че изборните правила и процедури се уреждат посредством закон и ние разглеждаме този закон. Постоянното цитиране на Конституцията не означава, че трябва да заменим този закон само заради това, че Вие сте излезли да я цитирате. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Славчо Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Колега Казак, знаете ли коя е най-осъжданата държава в Европейския съд по правата на човека? Ще Ви кажа – Франция, осъдена е в над 3500 дела. Франция демократична държава ли е? Доста по-демократична от нас.
И друго ще Ви кажа. Великият римски юрист Квинталиан казва, че „Понякога висшето право създава висша несправедливост”.
Европейският съд по правата на човека също е създаден от хора, те също са способни да грешат. Така че не ни махайте като пътеводна звезда и като знаме решенията на Европейския съд по правата на човека!
Давам Ви пример Франция, най-осъжданата държава в Европейския съюз е Франция. Това е факт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми дами и господа народни представители! Франция далеч не е най-добрият пример за спазване правата на човека (шум и реплики от ПФ), така е! Европейският съд по правата на човека, уважаеми господин Атанасов, наистина следи за спазването на Европейската конвенция по правата на човека във всички страни – членки на Съвета на Европа.
Знаете, че Съветът на Европа е организация, посветена изключително на темата за спазването на основните демократични принципи, стандарти и правата на човека. Неслучайно Европейският съд по правата на човека е залят от дела от всички тези държави.
Не може да сравнявате държави като Франция, Русия, Турция, където живеят десетки милиони и естествено има много повече казуси, вкюлчително пред техните съдилища, с България. Не може да се прави такова механично съпоставяне на цифри.
Естествено, положението с правата на човека никъде не е розово, но това не означава, че ние в България трябва да си затваряме очите и да не спазваме правата и свободите, гарантирани в Европейската конвенция за правата на човека.
Факт е, че Европейският съд по правата на човека осъди България за това решение на Конституционния съд, което уж било в унисон с Конституцията, уж констатирало, че имало някакви нарушения в секции в Турция. Нищо подобно!
Мога да Ви дам, преди малко, в началото на заседанието, дадох на господин Каракачанов, цял списък със секции в Европа и в Америка, където са гласували много над 1000 избиратели в една секция. (Шум и реплики от дъното на залата.) Точно така. Вземете папката, тя е у господин Каракачанов и ще го видите. Вие от „Атака” също можете да я видите и на Вас мога да Ви дам тази папка.
Има секции в Америка, Испания, Великобритания, в Австрия, където на всички избори редовно се гласува от 1500, дори по 2000 души. Никой от Вас обаче не повдига въпроса дали там няма случайно допуснати нарушения, дописвания и така нататък. Не, Вие сте се фиксирали само към Турция, защото това Ви е болката. Вие сте останали в края на ХІХ век. Това Ви е проблемът на Вас, специално на Вас там. (Сочи дъното на залата.) Нищо ново не сте научили. Вие сте изтъкан от предразсъдъци, от неща, които сте учили като студент преди 50 години, и нищо ново след това.
Аз се надявам рано или късно Вашето поколение, естествено, няма дълго да продължи да решава проблемите на България, новото, младото поколение да промени България към по-добро – това е моята надежда. Благодаря. (Шум и възгласи от ДПС: „Браво!”. Реплики от народния представител Станислав Станилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Приемам, че фразата „от студентските години преди 50 години”, няма за кой друг народен представител да се отнася, тъй като господин Станилов и господин Стефан Данаилов – това са нашите най-уважавани и най-възрастни колеги. От почит към тях, слушаме Ви.
Господин Станилов, разпознахме Ви по годините.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Хилотенето от първия ред не може да ме унижи. Аз се занимавам повече от половин век с изследователска работа и не съм спирал никога да чета, познавам литературата – и съвременната, и всякаква. Имам публикации на чужди езици, до последния момент издадени и книги в Германия и в Австрия, така че това, което господин Казак развява тук, че аз съм бил изостанал и така нататък е просто опит да бъда подигран.
Вие се надявате на младото поколение, че то ще бъде зомбирано, либерализирано и така нататък. Не се надявайте. Ние имаме деца и внуци. Те се възпитават вкъщи с нашите книги и с нашето слово. Не се надявайте, а приемете реалностите. Както каза господин Реджеп Ердоган: примирете се с реалността. Тази е реалността. Историята е решила да живеем заедно и взаимно да не се познаваме. Примирете се да живеем заедно, защото Вие не се примирявате и искате да живеем в Османската империя. (Оживление и смях в ДПС.) Няма как да стане! В световната история няма случай да бъде възстановена империята. Никоя империя не е възстановяване, така че Ахмет Давутоглу има много здраве от Бог, в чиито стъпки той не се вслушва. Не се вслушвате и Вие.
И не се опитвайте да ни обяснявате колко съм безпросветен, защото трябва да излезете с писаното слово и да напишете, че аз пиша неистина, да ме оборите, да се обосновете и така нататък. Това са смешни работи. Няма как да ме унижите, не можете да ме досегнете. Благодаря Ви за вниманието, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, историческите коментари са нещо полезно и стига да имахме време, щяхме да им отделим много повече от пленарното време.
Искам да припомня, че макар и с гласувано решение за великденска ваканция на Народното събрание, ако ние не си свършим работата, може и по разпореждане още на 3 май да се съберем, за да си я довършим. (Оживление.)
Имате думата, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Тъй като чухме най-различни тези и сигурно, ако продължим да разтягаме локуми, ще чуем още много различни, затова предлагам да снишим тембъра на говорене, да овладеем политическата реторика, защото сме в навечерието на един светъл християнски празник.
Предлагам приключване на разискванията и гласуване на процедура по приключване на разискванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, правя обратно процедурно предложение, тъй като точно на госпожа Караянчева не й отива да прави подобно процедурно предложение. Подобно предложение може да направи някой от дежурните по този въпрос от ГЕРБ или от Патриотичния фронт, но, госпожо Караянчева, Вие имате избиратели включително в Република Турция. Вие обикаляхте, аз си спомням, дори и в Република Турция да учредявате структури на ГЕРБ. Така че точно на Вас да приключвате, да претупвате един дебат, който цели именно да осигури равноправни възможности да гласуват на евроизборите не Ви отива. Няма да се харесате по този начин на симпатизантите на ГЕРБ нито в Кърджалийско, нито в Република Турция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението за прекратяване на разискванията.
Гласували 102 народни представители: за 82, против 20, въздържали се няма.
Предложението е прието. Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията не подкрепя това предложение за промени в чл. 361, ал. 2, т. 1.
Гласували 113 народни представители: за 27, против 71, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Колеги, на комисиите, които заседават, приятна работа.
Прекъсване един час. Ще се съберем тук точно в 15,00 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание.
Моля, квесторите, поканете колегите в залата.
Преди почивката от Парламентарната група на Движението за права и свободи искаха прегласуване.
Господин Имамов, от Вашата група искаха прегласуване – не знам дали народният представител, който искаше прегласуване, е в залата.
Уважаеми колеги от Движението за права и свободи, иска ли някой от Вас прегласуване? (Реплика от ДПС: „Не!”.)
Продължаваме със следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответния номер:
„§ ... В чл. 365, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 351, ал. 1 или 2, като посочва постоянен адрес и единен граждански номер, и по чл. 364, ал. 1 или 3;”.
2. Точки 4 и 5 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната му номерация и съдържание съгласно доклада й.
Гласували 73 народни представители: за 68, против 4, въздържал се 1.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 138, който става параграф със съответния номер:
„§ ... В чл. 367 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.
2. В ал. 4 думите „4, 5 и 6” се заменят с „и 6”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 138, който е подкрепен и редактиран от Комисията и намира приложение в нейния доклад със съответната номерация.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 139, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 139 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Текстът на вносителя за § 139 е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 140 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„§ 140 да отпадне”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 140, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 73 народни представители: за 13, против 47, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 140, който е подкрепен от Комисията.
Моля, гласувайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 80 народни представители: за 74, против 5, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 141 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на § 141, който става параграф със съответния номер:
„В чл. 371 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. квадратче за поставяне на знак „X” или „V”, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого”.
2. В ал. 3 думите „и 3” се заменят с „3 и 5”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за редакция на § 141, с което се извършват промените в чл. 371.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 83, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 118:
„В чл. 375 думите „или в място по чл. 14, т. 2-4” се заличават”.
Уважаема госпожо Председател, правя процедурно предложение да отложим този параграф, тъй като е свързан…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, защото е свързан с допълнителния доклад за чл. 14, като допълнителния ще го гледаме, като приключим основния.
Добре, докладвайте следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Кирил Цочев и група народни представители:
„Създава се нов § 142:
„В чл. 385, ал. 3 се изменя така:
„Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво имат партиите и коалициите, получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната”.
Предвиденият в Законопроекта § 142 отпада.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Да не се окаже пък, че това е във връзка с втория допълнителен доклад? Не, нямат връзка. Разбрах.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Цочев и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 8, против 6, въздържали се 70.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Георги Кадиев:
„Създава се нов § 9а с текст:
„§ 9а. В чл. 386, ал. 2, текстът „5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа” се заменя с „5 на сто от националната избирателна квота”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Кадиев, неподкрепено от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 5, против 43, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 142 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Чл. 396, ал. 1 се изменя по следния начин:
„(1) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 г. към изборния ден, включително не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание „лишаване от свобода”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 142 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласуваме.
Гласували 93 народни представители: за 15, против 58, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 142 по вносител.
Гласуваме предложение на Комисията. (Шум и реплики.)
Гласуваме предложение на Комисията, колега. (Реплики.)
Колеги, не е коректно, ако някой има съображения и други предложения, да не ги изложи пред народното представителство.
Гласували 100 народни представители: за 57, против 18, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
След като не е прието предложението на Комисията за отхвърлянето на § 142, трябва да го подложа параграфа на гласуване. (Шум и реплики.)
Колеги, в момента имаше предложение на Комисията за отхвърляне на § 142, което предложение не беше прието от народното представителство. След като е отхвърлено предложението на Комисията за отхвърляне на параграфа по вносител, сега подлагам на гласуване § 142 по вносител, който казва, че в чл. 396, ал. 1 и ал. 2 преди думата „запрещение” се добавя „пълно”, а след думата „свобода” се добавя за „тежки престъпления”. (Шум и реплики.)
Схванах – Венецианската комисия... (Силен шум и реплики в залата.)
Подлагам на гласуване § 142 по вносител.
Гласували 97 народни представители: за 64, против 17, въздържали се 16.
Параграф 142 по вносител е приет – за промяна в чл. 396, ал. 1 и ал. 2.
Прегласуване.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Имам спомен, че по-рано подобен параграф го отхвърлихме.
Хубаво, Венецианската комисия, но все пак имаме Конституция, и аз да употребя тази дума веднъж днес. (Възгласи: „Браво!” и ръкопляскания.) Предлагам Ви да се придържаме към нея и имам спомен, че по-рано отхвърлихме подобен параграф. Нека не приемаме различни неща за различните видове избори, затова предлагам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги.
Гласували 104 народни представители: за 56, против 36, въздържали се 12.
Предложението не е прието. (Реплика от народния представител Мустафа Карадайъ.)
Не е прието. (Реплика от народния представител Мустафа Карадайъ.) А, Вие сте гласували „против”, заповядайте.
РЕПЛИКА: Пак отпада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Пак отпада и по същество подкрепихме предложението на Комисията, но демонстрирахме съобразяването с някои препоръки на Венецианската комисия, които не бяха подкрепени в залата.
Слушаме Ви.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Бяхте точна в последното си изречение – че се съобразявате само с някои препоръки на Венецианската комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Които бяха отхвърлени от пленарната зала.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Само с някои препоръки на Венецианската комисия се опитвате да се съобразявате, обаче с българската Конституция (смях и оживление) не искате да се съобразявате.
Колеги, преди малко, преди това прегласуване, Вие бяхте гласували текст, с който поставените под запрещение и лишените от свобода да могат да гласуват на местни избори, само че чл. 42, ал. 1 от Конституцията казва кои имат правото да гласуват. И тази демагогия, която гледаме днес в тази зала, на ограничените от Конституцията да се опитвате да давате права да гласуват, от една страна, от друга страна – дадените права по Конституция на българските граждани, които са неотменими, да ги ограничавате, включително с неприемането на абсолютно същия § 142, където коректно сме направили предложение с изписване на текста от Конституцията и нищо друго не сме написали. Единствено и само текстът на Конституцията беше нашето предложение, което не приехте. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, вземете си съберете малко хората, че виси кворумът на косъм, и да не се налага пак да се иска прегласуване, да Ви се напомня включително от Реформаторския блок, че има Конституция преди всичко. (Смях и оживление.) Има Конституция преди всичко и за малко да прокарате текст, който щеше да даде право на затворници, осъдени за престъпление и лежащи в затвора, да гласуват. Също и лица, поставени под запрещение, щяха да гласуват, а напълно нормални български граждани, които не са извършили никакво престъпление, но през последните шест месеца не са живели в България, нямаше да могат да гласуват на местни избори. Ето до какъв абсурд щяхте да доведете нещата, ако не се бяхте вслушали в гласа на разума. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Следващият параграф е предложението за промени в чл. 397, ал. 1.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Чл. 397, ал. 1 се изменя по следния начин:
„(1) Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Излизам пак да напомня, че има Конституция на Република България (смях и оживление), която е все още действаща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля за сериозно отношение към основния закон на Република България.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Нещо повече, уважаеми дами и господа народни представители, с последното гласуване вече аз съм обнадежден, че на някои хора от тук присъстващите в тази зала може би им просветна, че би било редно да спазват и Конституцията на Република България. Аз призовавам да спазваме Конституцията на България не само понякога, а винаги. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 20, против 60, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 143.
Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
„В § 143 се прави следното допълнение:
„§ 143. В чл. 402 се създава ал. 2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 2 могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 143, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Хайтов и група, неподкрепено от Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 21, против 14, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносителя за § 43, който ще получи нова номерация в доклада.
Гласували 100 народни представители: за 81, против 17, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответния номер:
„В Глава осемнадесета, Раздел ІV се създава чл. 405а:
„Чл. 405а. Кметовете на общини и областните управители извършват шест месеца преди общи избори за общински съветници и за кметове проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца. Проверката приключва не по-късно от три месеца преди произвеждането на общите избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Илиев.
ИЛИЯ ИЛИЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Искам да изкажа своите притеснения за поредната грешка в този Закон. Тя не е никак малка.
„Кметовете на общини и областните управители извършват шест месеца преди общи избори за общински съветници и за кметове проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца. Проверката приключва не по-късно от три месеца преди произвеждането на изборите.”
Колеги, ще Ви кажа какво гласи чл. 99а от Закона за гражданската регистрация: „Броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласие на собственика на жилището, не може да надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.” Това означава, че ако в една къща или апартамент живеят пет човека, там не могат да бъдат регистрирани повече от 15 човека.
Въпросът ми към вносителите е: как ще бъдат регистрирани и как законно ще бъдат идентифицирани тези хора на тези адреси, където са регистрирани по 50, по 100, по 200 човека?
Точно заради това, колеги, ние още в началото на мандата внесохме предложение за промяна в Закона за гражданската регистрация. Считаме, че тук ще имаме за пореден път трудности. В абсолютно всички списъци, които ще се правят, или много голяма част от тях ще отпаднат, няма да фигурират, и въобще какво ще стане с тези хора? Комисиите, които ще обикалят шест месеца преди изборите, ще нарушат Закона, защото реално по закон там са незаконно настанени.
Считам, че нашето предложение, което направихме още в началото на мандата за промяна на Закона за гражданската регистрация и Закона за българските лични документи, дори сега е моментът, колеги, да Ви припомним – не само да гласувате Вашите си закони, защото премиерът Ви е казал, или Валери Симеонов…
Вие сте интелигентни, грамотни хора. Случайни хора няма между Вас. Дайте да мислим малко и за българските граждани, дайте да мислим за България! Вярно, всички сме изморени, обаче това е сериозен въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаеми господин Илиев, може би Вие не сте разбрали, че приемаме най-демократичния Изборен кодекс, където вече сме приели, че гласуването е задължително?! Гласуването е задължително, господин Илиев! Нещо повече, господин Илиев. Искам да Ви припомня, че има чл. 5, ал. 1 на българската Конституция, където е казано, че Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
Господин Илиев, има още нещо. Може би и това не сте разбрали. В чл. 57, ал. 1 на българската Конституция е казано: „Основните права на гражданите са неотменими.” Така че и гласуването е задължително, и Конституцията действа, така че правото на гражданите да гласуват е гарантирано. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика? Няма да ползвате.
Заповядайте за изказване, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми госпожо Председател, уважаеми колеги! Добре че съществуват няколко партии, за да разберем и ние, че има Конституция. Уважаеми колеги, ние също спазваме Конституцията, работим по Конституция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, по предложението за нов чл. 405!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Отбелязаното в този член е вследствие на нашето желание на отграничим движението на големи групи от хора предизборно, шест месеца преди местните избори да се регистрират адресно на определени места. Знаете, че по време на местните избори малки групи от хора могат да променят коренно вота. Това е идеята на този член.
Защо трябва да се прави проверка? Ще Ви кажа какво се случи в Кърджалийско през 2015 г. на местните избори. По сигнали се оказа, че кметове на населени места са регистрирали адресно хора, които изобщо не живеят на територията на област Кърджали. Дори и те сами не знаят. Адресната регистрация е попълнена от общинския кмет. Такива са 1500 случая!
РУШЕН РИЗА (ДПС, от място): Дай един пример!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Кметът е попълнил адресната карта и дори е подписал човека. Такива производства в момента се водят в прокуратурата. Това е установено от полицията. На моите безкрайно много сигнали, които подавам към полицията, прокуратурата и към кметовете на общините, не се получи дерегистрация на тези лица, които бяха регистрирани без необходимите атрибути, които повелява Законът за гражданската регистрация –това е чл. 92, ал. 2 – адресна карта, документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип, договор за настаняване и така нататък. Няма да ги чета в момента.
Всичко това трябва да бъде проверено. Този член е точно по тази причина – дали хората, регистрирани адресно, имат само адресна карта, внесена в ГРАО, или имат всички необходими атрибути, за да бъдат регистрирани.
Нещо повече, допълнили сме…
Кметовете не пожелаха да отрегистрират тези хора, които бяха регистрирани незаконно. Така те останаха в избирателните списъци. Сега обаче има препратка към областния управител и ако кметът до три дни при доказани нарушения не предприеме действия да отрегистрира тези хора, тогава областният управител има за задача да прочисти списъците. Това са стъпки, за да спрем това предизборно движение на хора.
РУШЕН РИЗА (ДПС, от място): Областният управител е служител на една партия!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: А кметът на какво е служител?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви! Имате възможност за реплики!
Заповядайте за първа реплика, господин Ахмед.
МУСТАФА АХМЕД (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Изглежда, че колежката Караянчева води разследването в Кърджали с този случай.
Госпожо Караянчева, не може само един прецедент някъде, между другото, не е и доказано, тъй като компетентните органи в момента извършват тази проверка. Вие в момента от тази трибуна осъдихте хора. Не си позволявайте това нещо! Нека изчакаме компетентните органи да свършат своята работа, да излязат с някакво становище, за да знаем за какво става въпрос. Не може това да е основание Вие да предлагате това нещо и да го защитавате от тази трибуна. Имам такава молба към Вас.
После, скъпи колеги, уважаеми народни представители! Този Изборен кодекс – когато Ви кажем, че има Конституция, Вие скачате на крак.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, от място): Кой скача на крак? Защо да скачаме?
МУСТАФА АХМЕД: Всички скачате. Не знам защо. Спазвайте Конституцията! Хиляди пъти Ви казваме какви са нещата. Хем ги задължаваме да гласуват и в същото време във всички членове ограничаваме как да гласуват тези хора. Къде да се регистрират? На мач ли да отидат тези хора, за да гласуват?! Защо ги задължихте тогава? Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика, госпожо Караянчева. (Реплика от народния представител Мустафа Карадайъ.)
Колеги, дуплика на преждеговорившия оратор.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Понеже нещата станаха прекалено кърджалийски, не е прецедент, колега. Хиляда и петстотин са адресните регистрации. Има кметове на населени места, които вече са подведени под отговорност. Проверете го това нещо.
Относно задължаването и ограничаването. След като Вие се позовавате на Конституцията, трябва да се спазват законите на тази държава, и това касае всички. Вие като народни представители също трябва да отреагирате на сигнали. Не може само една адресна карта, подписана от кмета „Х”, да бъде вкарана и регистриран този човек. Трябва да има пълен комплект от документи. Това нещо ще бъде проверено надлежно. Благодаря. (Размяна на реплики между народните представители Цвета Караянчева и Мустафа Ахмед.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Михов. (Народният представител Рамадан Аталай иска думата.)
Той иска процедура и аз съм длъжна да дам първо процедурата.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, всички разбрахме, че има Конституция. Влизам си в ролята – предизвикахте ме.
Предлагам да прекратим дебатите по този параграф и да преминем към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Заповядайте.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, не мога да разбера какво е това напрежение в залата. Молбата ми е малко да укротим. Досега приемахме Изборен кодекс на ГЕРБ и на Патриотичния фронт, сега започнахме да правим Изборен кодекс за Кърджали.
Уважаеми колеги, предложението, което е направено, и това, което господин Илиев Ви каза, е, за да постигнем целта на Изборния кодекс. Дайте да се успокоим, за да може целта на Кодекса да бъде да създадем правила как и по какъв начин да улесним гражданите да отидат да гласуват, а не как да не гласуват.
Въпросът с този параграф е: регистрираните по 200-300 човека на един адрес – ние сме да се направят проверките. След като се направят проверките, когато там трябва да останат 15 човека, останалите 150 човека ги отписваме и им казваме: „Вие нямате право да гласувате”. Преди това приехме, че е задължително всеки гражданин, който живее в България, да отива да гласува задължително.
Колеги, какво правите?! Спрете омразата! Спрете да правите Изборен кодекс против ДПС! Спрете да правите Изборен кодекс на ГЕРБ и на Патриотичния фронт. Направете Изборен кодекс за гражданите на България.
Госпожо Председател, да престанем с процедурите на господин Михов и Байрактаров – добре, че го няма вече, за да сме сериозни народни представители и да погледнем сериозно към Изборния кодекс. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направената процедура за прекратяване на разискванията по предложения нов чл. 405, който си няма наименование по доклада на Комисията. Някой трябва да ни предложи той как ще се казва.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, правя редакционно предложение – тъй като чл. 405а няма заглавие, предлагам заглавие: „Проверка на адресни регистрации”. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, ще подложа на гласуване процедурата за прекратяване. Текстът по доклада на Комисията е без наименование. След като прекратим процедурата, няма възможност за редакционни допълнения.
Подлагам на гласуване направената процедура за прекратяване на разискванията.
Гласували 110 народни представители: за 24, против 22, въздържали се 64.
Предложението не е прието.
Дебатът продължава.
Какво предлагате, госпожо Александрова?
Имате думата за изказване.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, правя редакционно предложение – тъй като чл. 405а няма заглавие, предлагам да се създаде заглавие и да се нарича: „Проверка на адресни регистрации”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към това изказване? Няма.
Други народни представители?
Господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Ще направя конкретно редакционно предложение на база текста, който е пред нас.
Предлагам думите „и областните управители” да отпаднат от текста, както и „по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация” също да отпадне от текста.
Текстът да продължи, вместо точка продължава „и всеки български гражданин се включва в избирателния списък по постоянния му адрес”. Това ми е предложението. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Процедура.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене.
В рамките на двадесет, тридесет минути два пъти позволихте на господин Аталай да използва обратна процедура за изказване, което не е редно. Ние не сме длъжни да слушаме неговите изказвания по време на процедура.
Искаме да сте по-стриктна към хората, които правят процедури, за да може наистина да се спазва Правилникът. А и понеже някой отдолу лае, и от време на време си забравя Конституцията, предлагам също една Конституция да стои тук, за да може да я показва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, прав е господин Ангелов, че понякога процедурното изказване се използва за развиване на аргументи по същество, което е недопустимо.
Моля да се съобразявате с това правило на нашия Правилник. (Народен представител от ДПС иска думата за лично обяснение.)
Лично обяснение може да правите, ако сте споменат в изказване на народен представител, а той направи процедура към мен по начина на водене. Към мен беше това, така че няма възможност.
Други народни представители да участват в дебата? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Александрова за наименование на предложения от Комисията за създаване нов чл. 405а „Проверка на адресни регистрации”.
Всички членове в Кодекса си имат наименование.
Гласуваме.
Гласували 111 народни представители: за 92, против 18, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Карадайъ, както той го изрази и е записано в стенограмата.
Гласуваме предложението на господин Карадайъ.
Гласували 110 народни представители: за 28, против 70, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Колеги, гласуваме наименованието и редакцията по доклада на Комисията на новия чл. 405а, който Комисията ни предлага да създадем.
Гласували 112 народни представители: за 88, против 23, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – чл. 409 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
В чл. 409 е указано, че от избирателните списъци се заличават граждани на база някакви си технически данни и инструменти, например адрес е посочен в конкретния текст на чл. 409.
Ние предлагаме чл. 409 да отпадне, не заради нещо друго, а защото в Конституцията на Република България, уважаеми дами и господа народни представители (шум и реплики от ГЕРБ), не можахме да намерим основание за такъв тип ограничение на правата на българските граждани да могат да гласуват. От тази гледна точка, ако някой може да ни убеди, че има такова основание по нашата Конституция и успее да посочи текст, на който се основава този чл. 409, бихме могли да разсъждаваме.
Но има нещо повече, уважаеми дами и господа народни представители. Ние намираме текстове в Конституцията като чл. 42, ал. 1, където е казано, че всички български граждани имат правото да гласуват. Нещо повече, намираме текстове като чл. 10 от българската Конституция, където е казано, че изборите се произвеждат въз основа на равно избирателно право – пряко, равно и общо избирателно право. Нещо повече, намираме чл. 57, ал. 1 в Конституцията, нашата Конституция, където е казано: тези права по Конституция, които досега четем, са неотменими. Намираме и чл. 5, ал. 1 в нашата Конституция, уважаеми дами и господа народни представители, където е записано, че законите не могат да противоречат на Конституцията.
От тази гледна точка, уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, ние сме предложили чл. 409 да отпадне. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Още одеве бях заявил процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трябва да пусна процедурата по Правилника. (Шум и реплики.)
Сега ще чуем на микрофона какво ще ни каже.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, предлагам процедура по прекратяване на дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма. (Реплики от ДПС. Народният представител Четин Казак иска думата.)
Господин Казак, ще развиете съображение по същество. Това ме притеснява. Преди малко ми обърнаха внимание по този въпрос. Ще Ви прекъсна, ако тръгнете по същество.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Не, уважаема госпожо Председател.
Надявам се все пак да не си правим габровски шеги с ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ами Вие двамата сте седнали един до друг и сега занимавате цялата зала по габровски.
ЧЕТИН КАЗАК: Колегата Михов дойде и седна при нас. Явно има афинитет към Движението за права и свободи. (Шум и весело оживление.) Чувствата са почти взаимни.
Все пак, уважаема госпожо Председател, да не правим габровски шеги. Имаше едно-единствено изказване. Не може на първото изказване да се прави процедура за прекратяване. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Иначе наистина Домът на хумора и сатирата ще се прехвърли в българския парламент, което не е най-хубавото нещо.
Надявам се въобще да не подложите на гласуване това процедурно предложение. Да дадете възможност за поне още две изказвания и тогава да се пристъпи към тази процедура. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Иначе заседанието се превръща във фарс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак, длъжна съм да се подчиня на разпоредбите в Правилника. Процедурно предложение се допуска веднага да бъде направено. Дадох възможност за обратно мнение.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Нека всеки народен представител да си седне на мястото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От това, което виждам, оставам с впечатлението, че господин Казак го е поканил. Ако господин Казак се противопостави или титулярът на креслото направи възражение, веднага ще реагирам. (Шум и реплики от ДПС.)
Прекратете гласуването.
Гласували 100 народни представители: за 77, против 21, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители за отпадане на чл. 409 от Изборния кодекс, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 20, против 70, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за прегласуване. Колегата от Габрово беше при нас и разсея някои колеги и затова не можаха да гласуват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз пък мислех, че ще предложите да изчакаме колегите от „БСП лява България” да се върнат в залата. Ето, влиза господин Попов, за да има възможност и той да гласува. (Реплики от ГЕРБ.)
Прегласуване, колеги.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Какво гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, не беше толкова отдавна по време. Няколко минути ни делят от прегласуване на предложението на господин Карадайъ, което той защити, но Комисията не го подкрепя.
Прекратете гласуването.
Гласували 111 народни представители: за 23, против 77, въздържали се 11.
Предложението не е прието. (Народни представители от ДПС напускат залата. Народният представител Рамадан Аталай иска думата за отрицателен вот.)
Първи отрицателен вот – господин Рамадан Аталай.
Вие не сте подкрепили Вашето предложение ли? Вие сте гласували „за”?
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, встрани от микрофоните): Не съм гласувал „за” – „против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защо не сте си подкрепили предложението? (Възгласи, шум и реплики в ГЕРБ.)
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, встрани от микрофоните): За да имам възможност...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Я да проверим как е гласувал господин Карадайъ? Проверете как е гласувал.
Гласували сте „против”.
Господин Аталай, защитете Вашата теза. (Шум и весело оживление в ГЕРБ.)
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Уважаеми колеги, призовах Ви към сериозност, призовах Ви да се държите като отговорни народни представители в тази зала! Аз съм от дълги години в тази зала, много пъти сме приемали Изборен закон и Изборен кодекс. Винаги когато управляващите са се държали така нагло, както се държите сега, така безпардонно, както така наречените „патриоти”, винаги са идвали следващи избори и голяма част от тези нагли хора не съм ги виждал след това в тази зала. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ДПС. Народните представители от ДПС излизат от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот? Няма.
Продължаваме с предложението на господин Митев, Симеонов и Кирилов.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответния номер:
„В чл. 414, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4.”
2. Точки 4 и 5 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нов параграф, с който се изменя чл. 414, ал. 1.
Колеги, гласуваме редакцията на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответния номер:
„Чл. 415 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, с оглед проведените предходни гласувания Ви призовавам да не подкрепяте редакцията на Комисията, за да бъде текстът на Кодекса съответен на това, което сме приели до този момент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, пояснявам – чл. 415 в момента по действащия Изборен кодекс гласи: „Партиите или коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не може да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор”.
В доклада е предложено да се отмени този текст, но ние вече имаме, както каза господин Митев, принципно и последователно провеждане в текстовете разбиране, че няма забрана за регистриране на местни коалиции, поради което няма как да отпадне този текст.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията чл. 415 да се отмени, за което явно господин Митев Ви предложи да не се съобразим с мнението на Комисията, а аз индиректно, припомняйки Ви какво гласи самият текст от Изборния кодекс.
Гласуваме.
Гласували 91 народни представители: за 1, против 48, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
Господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моята процедура е да започнем с гласуването на допълнителните доклади и по-конкретно докладът, който касае чл. 297 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега веднага, тук на това място.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли обратно становище? Няма.
Докладчиците, Допълнителен доклад от 27 април 2016 г.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Димитър Делчев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
Да се създаде § 104а:
„§ 104а. В чл. 297, ал. 2 накрая се добавя „с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6”.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде параграф със съответния номер:
„В чл. 297, ал. 2 накрая се добавя „с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нов параграф, с който да се извършат промени в чл. 297, ал. 2, в редакцията по Допълнителния доклад на Комисията от 27 април.
Гласуваме.
Гласували 93 народни представители: за 91, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот.
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Правим икономия на парламентарно време, тъй като аргументите в дискусията, разбрахме, че нямат значение и затова използваме да отбележим нашата позиция към гласуваните текстове. И този, доколкото се ориентирах, е свързан с прословутото отбелязване на вота, който част от избирателите ще дадат, че не подкрепят нито една от партиите, но той ще се брои като недействителен глас. Без да бъда краен, Вие профанирате по този начин тези, които подкрепят това предложение – самото включване на възможността за такъв начин на изразяване на мнение.
Тези хора не са невменяеми, те не са неориентирани. Изразили са ясна воля в една от двете допустими форми: или да подкрепят партия и нейните кандидати, или да кажат, че не подкрепят никоя от предложените партии. В резултат на което накрая Вие им казвате: Да, Вие сте изразили своето мнение, но то няма никакво значение.
Виждам, че част от партиите ще бъдат много радостни от този факт, защото те Ви осигуриха подкрепа по други спорни текстове и сега трябва да им се върне жестът, за да продължат да се надяват, че ще присъстват тук и в следващите парламенти, може би отново да обслужват едни или други конюнктурни действия. Но от това българската демокрация няма да спечели нищо. Недоверието на гражданите ще продължи да нараства, а тези комбинации ще започнат да създават впечатлението, че целта на промените в Изборния кодекс, а и в други законодателни актове, не е българските граждани да живеят по-добре в България и да имат по-голямо влияние върху управлението, а, ако може, да не създават затруднения на тези, които управляват. Благодаря Ви за вниманието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 144, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Чакайте, нали сме в допълнителния доклад? (Реплика от докладчика Анна Александрова.)
Ще ги прехвърляме от основния в допълнителния? Добре. След това ще видим какво ще правим с финалните.
Сега се връщаме в основния доклад – втора част.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 144 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 144, който става параграф със съответния номер:
„§... В чл. 416 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.
2. В ал. 4 думите „четири, пет, шест и седем” се заменят с „шест и седем”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за § 144 по вносител с нова номерация, но с него се извършват промените в чл. 416.
Гласували 89 народни представители: за 86, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 145 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители параграфът да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 145, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група, неподкрепено от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 7, против 64, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за § 145 по вносител.
Гласували 80 народни представители: за 77, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 146 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители параграфът да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 146, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Карадайъ, неподкрепено.
Гласували 81 народни представители: за 4, против 63 въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносителя.
Гласували 77 народни представители: за 75, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 146 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Комисията подкрепя следната редакция на § 147, който става параграф със съответния номер:
„§...В чл. 421 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. квадратче за поставяне на знак „X” или „V”, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого”.”
2. В ал. 3 думите „и 4” се заменят с „4 и 6”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо председател, независимо за какъв вид избор става въпрос, защото тук в чл. 421 става въпрос за избори за общински съветници, отбелязването на квадратчето, че не подкрепя никой от листите за общински съветници, отново води до безумието да се викат избирателите, да се задължават да упражнят правото си на глас и в крайна сметка да се смачка тяхната бюлетина, да им се благодари евентуално за това, че са упражнили задължението вече според Вас в Изборния кодекс да изразят своята воля, че не подкрепят никого и бюлетината на практика да се изхвърли в кофата за боклук.
Моля да имате предвид, че тук избирателната активност пряко кореспондира и с т. нар. „преференция”, що се касае до общинските листи. И представителността на общинските листи, тъй като и там е все още 7% преференцията, когато хората отидат и ако не се вдигне избирателната активност, защото те са изразили валиден свой вот, кашата става изцяло тотална. Не мога дори да намеря думите, за да изразя своето възмущение от това, което продължавате да приемате и от хаоса, който създавате в изборния процес.
Недейте да приемате тези текстове, за пореден път се обръщаме към Вас, защото всичко това ще се върне като един бумеранг именно към Вас, тези, които приемате тези текстове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Поставям на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на параграф 147 по вносител за промени в чл. 421.
Гласували 82 народни представители: за 76, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 148.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на § 148, който става параграф със съответния номер:
„§ ... В чл. 422 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1:
„а) създава се нова т. 6:
„6. квадратче за поставяне на знак „X” или „V”, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого”;”
б) досегашната т. 6 става т. 7.
2. В ал. 3 думите „и 5” се заменят с „5 и 6”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя, предлага нова редакция на § 148, който ще бъде със съвсем нова редакция по доклада, но онова, което остава като съдържание, е за промяна в чл. 422 – гласуваме предложенията на Комисията за промяна в чл. 422.
Гласували 85 народни представители: за 74, против 3, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответния номер:
„§ ... В чл. 423 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите и коалициите не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати и представители на средствата за масово осведомяване. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2. При идентичност партиите и коалициите, регистрирали кандидати за общински съветници или кметове в общинската избирателна комисия, имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати.
(2) Номерата на инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от общинската избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Митев!
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, във връзка с проведените гласувания ще направя две редакционни предложения по текста.
На първо място, във връзка с оставането на възможността за създаване на местни коалиции предлагам в ал. 2 на чл. 423, както е редактиран от Комисията, след думите „номерата на” да се добави: „местните коалиции и”, и след думите „регистрацията на” се добави: „местните коалиции и”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изчетете как трябва да звучи цялата алинея.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Цялата алинея трябва да звучи така:
„(2) Номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и независимия кандидат в общинската избирателна комисия”.
Това е редакцията, която предлагам във връзка с оставането на възможността за създаване на местни коалиции.
Предлагам ал. 4 на чл. 423 да се измени и да гласи следното:
„(4) Партиите и коалициите, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината. На местните коалиции и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината”.
Това е във връзка с гласувания преди това текст, свързан с централизираното теглене на номерата на бюлетините на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
Изказване – заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
По-скоро е процедура. Мисля, че редакционното предложение, което направи току-що господин Митев, не попада по смисъла на редакционно предложение. То на практика изменя цялото предложение, затова моля да не се приема. Все пак се намираме на второ четене и трябва да съблюдаваме и нашия Правилник. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, но когато по предложение на Комисията не са подкрепени текстове, а залата е гласувала в обратния смисъл, няма как при следващите текстове по назад в доклада да не държим сметка за вече приетите от Народното събрание решения. След като ще има местни коалиции, то трябва и текстовете, които ни предстои да гласуваме, да бъдат съобразени с тази възможност, поради което много на място и точно се явява редакционното предложение на господин Митев.
Има ли други изказвания? Няма.
Дебатът е закрит. Предстои гласуване.
Първо подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Митев за редакция на ал. 2 в чл. 423 – гласуваме редакцията на господин Митев.
Гласували 82 народни представители: за 81, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Митев за изменение на чл. 423, ал. 4 – гласуваме предложенията на господин Митев за промените в ал. 4.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Колеги, гласуваме пълната редакция на промените в чл. 423, ал. 1, 2 и 4.
Гласували 78 народни представители: за 77, против 1, въздържали се няма.
Предложението за промени в чл. 423 е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 149.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 149 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме, колеги, това предложение на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Михаил Миков и група народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, няма ли да оттеглите това „повторно нараняване на печата”? (Реплика от БСП ЛБ. Смях от ГЕРБ.)
Четете, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Михаил Миков и група народни представители – създава се § 149а:
„§ 149а. В чл. 429 се правят следните изменения и допълнения:
„1. създава се нова ал. 2:
„(2) След обявяване на гласуването за приключило председателят на секционната избирателна комисия наранява повторно печата на комисията, поставя три отпечатъка от повторно наранения печат в протокола с първичното му нараняване. Под отпечатъците с повторното нараняване се подписват всички членове на комисията. Всички останали книжа и материали, върху които се предвижда поставяне на печата на комисията, се подпечатват с двойно наранения печат.”
2. досегашната ал. 2 става ал. 3.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 6, против 54, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответния номер:
„§ ... В чл. 433 се създава ал. 3:
„(3) Ако при попълването на данните за установените резултати от изборите в протокола по ал. 2 бъде допусната грешка, грешката се поправя като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „поправка” и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов параграф, с който се създава нова ал. 3 в чл. 433.
Гласували 87 народни представители: за 86, против 1, въздържали се няма.
Предложението за нова ал. 3 в чл. 433 е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 150 Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 1, буква „б” и т. 2.
Комисията предлага следната редакция на § 150, който става параграф със съответния номер:
„§ ... В чл. 434, ал. 1, т. 3 след думата „според” се добавя „части I и II на”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги?
Изказвания няма, но тук няма огледалност в данните, които се вписват в протокола за национални и за местни избори. Местните ги направихме по-сложни, с повече данни.
Господин Кирилов, така ли ще остане предложението на Комисията? Моля представител на вносителя, в доклада не пише кой е вносител, за да си защити предложението.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, ще помоля колегите да подкрепят текста на вносителя, както е бил предложен, а не съобразно решението на Комисията.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): По кой параграф?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това е § 150.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Фактически отпадат т. 5 и т. 15. Точка 5 е броят на регистрираните кандидатски листи и броя на удостоверенията по чл. 40. Разбрах.
Колеги, реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя, и ни предлага нова редакция, но пък сме призовани да не подкрепим това предложение в залата, обратно – да подкрепим текста на вносителя.
Гласуваме предложението на Комисията и с оглед резултата при това гласуване ще се върнем на текста на вносителя.
Гласуваме.
Гласували 82 народни представители: за 3, против 57, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 150 по вносител за промени в чл. 434, както са по вносител.
Гласували 78 народни представители: за 76, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Процедура – господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Моля на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване предложение за удължаване с една седмица срока за представяне на писмени допълнения и изменения между първо и второ четене на Законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-44, приет на първо четене на 20 април. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Прието е предложението, срокът е удължен.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА:
„§ 151. В чл. 436, ал. 1, думите „бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят” се заменят със „след вписване в протокола на всички данни по предходния член”.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 151 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 151 по вносител..
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 152.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„§ 152 се изменя така:
„§ 152. В чл. 437, ал. 5, в края на изречението, след думите „в листата” се поставя запетая и се добавя „според решението за нейната регистрация”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 152, който става параграф със съответния номер:
„§ ... В чл. 437, ал. 2 се създава т. 9:
„9. в бюлетината има поставен знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Аз се изказвам, за да подкрепя текста на Правната комисия, който е предложен в доклада. (Реплика от ГЕРБ.)
Конституцията е в мен, нали аз съм я писал, така че не е необходимо винаги да я нося. (Весело оживление и единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Тук всъщност се предлага да се добави още едно основание, на което гласът, подаден от избирателя, е действителен. Това е случаят, когато в бюлетината има поставен съответния знак в квадратчето „Не подкрепям никого”.
Вече имах възможност да обоснова становището, което предполагам, че никой няма как да опровергае. Ако някой е в състояние, нека да застане на трибуната и да каже, че когато човек прави съзнателен избор, когато този избор е политически, когато той е маркиран по предвидения в Закона начин, това изразява неговата свободна воля поне в рамките, в които е посочил законодателят. Следователно трябва да се подкрепи предложението на Комисията.
Вече направих уговорката, че принципно съм против съществуването на такава графа – освен да се гласува за партии, да се гласува практически срещу всички партии.
Интересно ми е да кажете откъде е заимстван този новаторски опит, защото от пό утвърдените демократични системи не познавам такъв. Допускам, че някъде в света или може би в нововъзникналите демокрации има подобни разпоредби, откъдето на някого му е хрумнало да ги пренесе. Но вече не се връщам към това, което сте записали.
Ако някой се притеснява от начина на изчисляване на действителните гласове, че те ще вдигнат, а това практически е така, броя на гласовете, а оттам и гласовете, които са необходими за преминаване на 4-процентната бариера, да дойде и да го каже: „Дайте, колеги, ние тук сме в една безпринципна коалиция, правим си взаимни услуги. Има възможност да свалим тази бариера на два или на три процента, но да следваме логиката на промените, които се правят”.
Никой не излиза да каже „Четири процента е една неуместна бариера”, а казват: „Как така ще отчитаме тези гласове? Демокрацията е в опасност. Имаме 8 – 10 алтернативи”.
Може ли един разумен въпрос да получи 8 – 10 различни отговора? Това е за тези, които казват, че безбрежният плурализъм е най-доброто нещо, с което можем да живеем, може би тънейки в по-голяма неопределеност и правейки все повече възможни комбинации. Колкото повече са комбинациите, толкова повече се качва цената на демокрацията, но не цената на демокрацията като тежест на вота на българските или на които и да са граждани, а като увеличаване на броя на политическите сделки, които често имат много висока цена, която се измерва в други знаци, характерни за икономиката, а не за политиката.
С това, което сте записали, няма да се изненадам, ако някой остроумен гражданин и политически спекулант реши след някой месец да регистрира партия „Не подкрепям никого”. Или Вие може би се опасявате, че тази партия ще набира сила и затова дайте да обявим? Но тя тогава ще бъде партия, а няма да бъде в квадратчето „Не подкрепям никого” – ще си бъде една равностойна партия в другите квадратчета и ще се окаже, че набира голяма скорост.
Последицата от тази мярка е допълнително подриване на устоите на политическата система. Когато наистина има упадък на демокрацията, когато хората имат много основание да са недоволни, вместо да търсят алтернативни пътища да изразят своята воля чрез тези партии, чрез нови партии, ги карате просто да изразяват спонтанно недоволство, което после се хвърля в коша за боклук. Това е политическа измама, която не съдейства нито за повишаване на авторитета на политиката, нито за зачитане на вота на тези, които са участвали в политическия процес. Така че който е приел тези неща, сега да ги подкрепя.
Вие ще получите, доколкото тук е нашата скромна подкрепа, за да можем да бъдем последователни в тези действия. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Реплики?
Заповядайте, господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стоилов, тъй като не знаехте къде се прилага тази опция, макар че това не е мое предложение, мога да Ви кажа, че тя се прилага в Гърция, в Индия, в щата Невада, в Украйна, в Испания, в Колумбия.
Има две опции: едната е „Не подкрепям никого от изброените”, а другата е така нареченият „бял вот”, когато не се подкрепя никой.
Аз лично бих подкрепил Вашето изказване, ако беше в насока, че ако 25% от хората са посочили „Не подкрепям никого”, тогава да намалим и бройката на народните представители с 25% - вместо да сме 240, да сме 180. Това значи, че избирателят е гласувал – никого не е подкрепил. Тогава ние се съобразяваме с неговата дума. Но Вашето изказване не беше в тази насока и не бих го подкрепил. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ананиев.
Други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Председател! Господин Ананиев, благодаря за информацията за държавите, които изброихте, или за щати. Не мисля, че тези примери са най-убедителните за целите, които си поставяме, но наистина има и такива похвати.
Това, което Вие казахте като бележка към изказването ми, всъщност е моя идея, която споделих от тази трибуна по време на дебатите. Не искам да Ви упреквам, че заимствате идеите ми, защото в политиката те нямат строго авторство. Тогава казах, че ако толкова сте последователни в това отношение, трябва наистина да помислим за промяна в Конституцията и броят от 240 депутати да бъде само хипотетично възможният брой народни представители, които се избират.
Но, както казахте, ако негласуващите за никоя партия или гласуващите против партиите спечелят този процент или някакъв друг, тогава трябва да отделим 25% от местата в парламента и те да останат незаети. Тогава тези хора ще видят, че те или ще продължат да намаляват парламента до някакъв критичен минимум, като присъствие на народни представители, или в един момент това ще започне да работи оздравително и отново хората ще намерят кого да подкрепят, парламентът ще започне да се запълва съгласно наличните столове тук, в залата.
Нека да мислим по тази идея – аз Ви я предлагам. Тя става все по-актуална с оглед на посоката, в която сте тръгнали и в която смятате да продължавате. Но имайте предвид тогава, че част от партиите ще изчезнат изцяло. По-големите сегашни партии ще се минимизират значително, но процесът ще започне с изчезването на редица от партиите. Това е сигналът. Пак казвам, в началото това решение ще ощети най-вероятно всички партии или почти всички, но в един момент то може да започне да работи.
Ето Ви една радикална идея – много по-радикална от умерените и, как да кажа, чисто аритметични предложения на вносителите на референдума, дали да бъдат 120 или някаква друга бройка депутатите.
Мога да Ви предложа и други иновативни идеи с оглед на броя на участващите в изборите, но тогава ще стане твърде много да съчетаем и изискването за броя на участвалите с това за негласуващите към никоя партия и има опасност Народното събрание да се опразни почти изцяло и да останат по двама представители от парламентарна група, които да действат на принципа на акционерните дружества. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Други реплики, изказвания?
За изказване – заповядайте, народният представител Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Неслучайно не съм вземал думата цял ден поради желанието да спестя време, да се води дебат кратък и по същество, но вече на поредната реч от ляво не може да остане неотговорено.
Първо, слушаме философска реч, а всъщност колегите от БСП са направили предложение, което обаче не представиха и не защитиха, за пълно отпадане на преференцията за местните избори. Те са казали така: бюлетините, в които не е отбелязан конкретен човек, да се броят за цялата листа, както в момента се броят за първия. Тоест, тук слушаме обща философска реч, но всъщност хората са си предложили нещо съвсем конкретно, както съвсем конкретно изключиха Георги Кадиев, по същия начин преференцията за местните избори да не работи оттук нататък.
Иначе излизат тук от трибуната по текст, който касае това предложение, говорят някакви общи философски неща, но всъщност имат много конкретно предложение, което аз Ви призовавам, колеги, заедно и аргументирано да отхвърлим.
Крайно съмнително е хора, които уж са въвели преференциалното гласуване или се обявяваха за него, изведнъж да искат неговата пълна отмяна, защото така се получава в крайна сметка. Това е предложението, което те са направили.
Другият въпрос: възможността, колеги, да гласуваш за никого, че не подкрепяш никого, не е толкова лоша. Нека да видим какъв е броят на българските граждани, които не подкрепят никого.
Това ще бъде сигнал и за политическата система какво е положението и какви промени трябва да бъдат направени. И гласът „не подкрепям никого” не може и не трябва да увеличава изборната бариера, защото „не подкрепям никого” означава „искам повече конкуренция”, означава „искам нови партии”, означава „искам нов избор”. Не означава „искам по-висока бариера”, не означава „искам да има две партии в парламента и аз да си избера една от тях”. Ако хората искат две партии, те ще си гласуват за тях и няма да използват квадратчето „не подкрепям никого”. Така че нека да не спекулираме. Нека от ляво да спрат тази игра с думите и да си кажем истината.
Между другото, след десетото изказване от ляво колко много ги плаши графата „не подкрепям никого”, аз смятам, че те имат основание и разбирам защо е този страх. Страхът е, защото партии, които ги има толкова много години и които постоянно намаляват като влияние, и които определят сами себе си като големи, но не спечелиха нито един областен град на последните местни избори, аз бих посъветвал, уважаеми колеги, да бъдете внимателни в оценката кой щял да изчезне и кой нямало да изчезне. Това е Божа работа! Божа работа, защото хората са достатъчно разумни да знаят какво правят, така че не казвайте кой щял да изчезне и кой нямало да изчезне.
И накрая, колеги, за да не губя повече време и да спра философския тон, който ни беше зададен от ляво, има съвсем конкретно предложение на БСП за пълно обезсмисляне на преференцията на местни избори. Призовавам Ви да го отхвърлите, защото сме други и защото сме разумни хора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Председател! Господин Димитров, трябва да изберете във Вашата аргументация дали ние подкрепяме този текст, защото казвате, че той е в интерес на големите партии, или пък го подкрепяме, защото след време ще станем, в близко време съвсем малка партия. Трябва едно от двете да се избере като аргументация за нашата позиция, тъй като по правилата на формалната логика – това вече не е толкова философско, няма как двете неща да бъдат верни в един и същи момент.
Искам да дам още един принос към Вашата концепция за преференциите и да Ви кажа, че в България преференциалната система е измислена много по-рано – още в първата половина на ХХ век, не си спомням на изборите за кое Народно събрание – някъде там около Първата световна война, само че първото изобретение на преференцията е било под формата на антипреференция. Избирателите са имали право да зачеркнат едно име в предлаганата кандидатска листа. Това се прави малко след въвеждането на пропорционалната система, която се смята вече за по-модерна и даваща по-справедливо представителство.
Ако бяхте помислили за такъв вариант, дали българската политика нямаше да се освободи по-успешно от някои хора, отколкото сега да се събират всякакви средства – политически, финансови и други, някои да станат много преференциални, защото тогава даже и някой водач на листата, ако той е събрал необходимия брой отрицателни гласове, ще си отпадне преди другите и листата ще се преподреди.
Така че има различни практики и недейте тук да ни занимавате с това, че БСП била прът в колелото на преференциалното гласуване, което много често редица от Вас наричат „мажоритарно”, крайно неуместно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Други реплики?
Заповядайте за дуплика, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Господин Председател, аз помня, когато от тази трибуна нямаше още уважаваните колеги от ГЕРБ, не бяха създадени като партия, а Вие, господин Стоилов, и Вашите колеги, въведохте така наречения „мажоритарен вот”.
Тогава бях от малкото, които Ви предупредихме. Да, в 31 района имаше мажоритарни избори в България. Тогава Ви предупредихме, че това е един лош експеримент, и какво се оказа – че накрая Вие сте за Книгата на Гинес, защото въведохте мажоритарния вот и не избрахте нито един народен представител, което е уникално в новата българска история.
При това положение менторският тон колко хубаво законодателство Вие сте приемали, и принципно, пък колко е лошо сегашното, уважаеми колеги, не го приемам, тъй като просто не е честно и не е разумно.
Преференциалното гласуване всъщност е една огромна възможност, защото хората избират между десетки, стотици кандидати.
Проблемът на БСП е, че е в едно тежко раздвоение. Вие всъщност не искате преференцията. Искате нейното отпадане, но Ви е срам от хората да си го признаете и това Ви поставя в тежка раздвоеност, защото има сега тук текст на господин Михаил Миков, който иска отпадане на преференцията за местните избори. Вместо да си го защитите и да кажете: „Ние от БСП като хора, които не вярваме в демокрацията по принцип или рядко вярваме, понякога само, искаме да няма и преференциален вот, защото и това не го харесваме. Искаме ръководството на партията да подрежда листите на всички видове избори”. Така трябва да си го кажете, но понеже не искате да си го кажете така, има общи философски разсъждения, игра на думи и нищо конкретно, което някак си не ми се струва достатъчно мъжки, уважаеми колеги.
Бъдете по-откровени в тези неща! Кажете си!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Никой от колегите не иска лично обяснение от ГЕРБ.
Аз се изкушавам да злоупотребя с право, когато времето, за което говореше господин Димитров, ГЕРБ я имаше като партия, тъй като спечели почти всички мажоритарни райони.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ, встрани от микрофоните): Говоря за 2005 г.!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли други изказвания?
Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Ползвам изказване, за да направя и своего рода лично обяснение.
Господин Димитров, в кой текст съм го предложил това? Защо заблуждавате толкова много хората? (Шум и реплики.)
Ето го, но я го прочетете точно какво гласи. Я го прочетете! Недейте да заблуждавате! Доста хора има в залата.
Хайде, там да си говорите във Вашия кръжок е друго. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това лично обяснение ли беше, господин Миков?
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Лично обяснение, реплика, дуплика, както искате, така го пишете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли реплика на изказването на господин Миков? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 77 народни представители: за 7, против 49, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, който не е подкрепен от Комисията и същата предлага своя редакция за § 152 по вносител, със съответното му съдържание и номерация по доклада.
Моля, гласувайте редакцията на Комисията за § 152 по вносител.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Параграф 152 по вносител в редакцията на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 153.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 153 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Може би единственото по-разумно предложение е именно този параграф, който Комисията, разбира се, предлага да бъде отхвърлен.
Уважаеми народни представители, тук се касае за машинното гласуване и машинното преброяване.
Не Ви разбирам и Вас от реформаторите. След като и Вие подкрепихте нашите искания, които бяха заложени още в настоящия Кодекс, защо сега мълчите в залата и не изразявате никакво становище, но, видите ли, по другите предложения сте твърде активни?! Машинното преброяване ще намали максимално субективизма при преброяването на гласовете. Нали към това се стремим, нали това целим? Да улесним, от една страна, секционните избирателни комисии и от друга страна, да намалим субективизма при преброяването, разбира се, и при отчитането на гласове.
Призовавам народните представители да подкрепят този текст. Той е един от най-добрите, доколкото може изобщо нещо добро да има в този Изборен кодекс, така предложен. Призовавам Ви – подкрепете го, ако искате да има едни малко по-честни избори, от всичко останало, което сте предложили тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 152 по вносител. (Шум и реплики.)
Гласуваме предложение на Комисията.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 153.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Извинявайте, § 153. В доклада е написано 152, но става въпрос за 153.
Гласували 73 народни представители: за 67, против 5, въздържал се 1.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията предлага да се създадат нови § 132 и § 133, или със съответната номерация:
„§... В чл. 438, ал. 1 се създава т. 7 :
„7. купчинка от бюлетини по установения образец:
а) с отбелязан вот със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого”;
б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.”
„§ 133. В чл. 439, ал. 4 и 5 накрая се добавя „и 7”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи, два на брой, със съответното им съдържание и номерация по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
Предложението на Комисията за създаване на два нови параграфа със съответното им съдържание е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 154.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 154, който става параграф със съответния номер:
„§... В чл. 440, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „за всички кандидатски листи”.
2. Създава се т. 3а:
„3а. броят на действителните гласове по чл. 438, ал. 1, т. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 154, който е подкрепен по принцип от Комисията и редактиран от същата.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Единодушно е прието предложението на Комисията.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 155.
Предложение от народния представител Георги Анастасов:
„§ 155. В чл. 441 се създава нова ал. 8 със следния текст:
„(8) Председателят на секционната избирателна комисия или изрично упълномощено от него лице сканира и качва подписания протокол в присъствието на всички членове на секционната избирателна комисия, които са го подписали, на специално обособено за целта място в сайта на Централната избирателна комисия. Сканирането и качването следва да бъде направено от председателя на секционната избирателна комисия или от изрично упълномощеното от него лице, преди материалите и изборните книжа да бъдат занесени в общинската избирателна комисия от лицата, които отговарят за това.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 155 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Георги Анастасов, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 7, против 52, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 155, който не се подкрепя от Комисията и тя предлага да бъде отхвърлен.
Моля, гласувайте предложението на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението на Комисията за отхвърляне на § 155 единодушно е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Михаил Миков и група народни представители – създава се § 155а:
„§ 155а. В чл. 144, ал. 1 думите „Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени в състава и от различни партии и коалиции”, се заменят „Трима членове на секционната избирателна комисия, предложени в състава и от различни партии и коалиции – председателя и/или заместник-председателя, секретаря и/или член на Комисията”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Михаил Миков и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 6, против 59, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 156 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители - § 156 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 156 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 156 да бъде отхвърлен.
По § 157 Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 157 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на параграфи 156 и 157.
Гласували 88 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 4.
Предложенията на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 158 и предлага параграфът да бъде отхвърлен.
По § 159 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 159 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 159 отпада.
И това предложение се подкрепя от Комисията.
Комисията не подкрепя текста на Комисията и предлага § 159 да бъде отхвърлен.
По § 160 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители, което Комисията подкрепя.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители, което Комисията също подкрепя.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 160 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за отхвърляне на параграфи 158, 159 и 160 по вносител.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 158, 159 и 160 са отхвърлени по предложение на Комисията.
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група моля за 30 минути почивка, но не по-малко от 20 минути. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Двадесет минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание.
Моля, квесторите, поканете колегите в залата.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 161 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 161 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 161 по вносител, тъй като Комисията не подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: До това предложение се е стигнало, уважавайки предложенията на господин Карадайъ и група и на господин Миков и група. Процентно като подкрепа са повече, отколкото неподкрепените текстове, но това не пречи на колегите да твърдят, че нито едно не е подкрепено от тях.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 71 народни представители: за 70, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 162 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 162 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на Комисията, колеги.
Гласували 73 народни представители: за 70, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Постъпило е предложение от Димитър Делчев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вече сме на Допълнителния доклад – вторият, от 27 април.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: … да се създаде § 134а, което е подкрепено от Комисията.
Комисията предлага да се създаде § 134а:
„§ 134а. В чл. 452, ал. 3 накрая се добавя „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И какво прави сега Комисията?
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Подкрепя го и предлага да се създаде докладваният параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие изчетохте предложението на Комисията? Добре.
Изказвания?
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Къде е Допълнителният доклад?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, раздадени са Ви допълнителни доклади. Квесторите минаха още сутринта. Ето, господин Карадайъ си намери неговия, а Вие, господин Казак, не сте си подредили книжата.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС, от място): Това ли е? (Обръща се към председателя и показва доклад.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да.
Няма изказвания, поради което дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за промени в чл. 452, ал. 3.
Гласуваме предложението на Комисията по Допълнителния доклад от 27 април.
Гласували 89 народни представители: за 85, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 163, който съответно се преномерира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е обратно в Основния доклад?
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Да, в Основния доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 163 за промени в чл. 453, ал. 3? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за този параграф.
Гласували 97 народни представители: за 95, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
По § 164 има предложение от народния представител Георги Кадиев:
„Параграф 10 се изменя така:
„§ 10. В чл. 454 ал. 2 текстът „7 на сто” се заменя с „5 на сто”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 164 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Михов и група народни представители – § 164 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Създава се нов § 191 със следното съдържание:
„В чл. 454, ал. 2 думите „7 на сто от” се заличават.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант I, II и IV. Комисията подкрепя текста на вносителя за Вариант III и предлага следната редакция на § 164, който се преномерира съответно:
„§ ... В чл. 454, ал. 2 думите „общинската избирателна квота” се заменят с „гласовете, подадени за кандидатската листа”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Казак, липсвахте ни преди почивката.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, надявам се да сме си отпочинали и да…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Е, някои повече, господин Казак, други – по-малко.
ЧЕТИН КАЗАК: Именно, колкото и малко да сме си отпочинали, все пак да имаме сили да се концентрираме върху текста.
В момента обсъждаме въпроса с прага на преференциите за общинските листи – за да обърна внимание на тези, които не могат да се ориентират.
Става въпрос за следното. Знаете много добре, спомняте си много добре, че на последните местни избори се получиха драстични разминавания между волята на избирателите и това, което беше получено в крайна сметка като резултат. Масово се пренареждаха листи заради „Любимец 15, 16” и така нататък, масово се пренареждаха листи, защото от даден кандидат, който се намира на последно място, има повече роднини от друг и с 20, 30, 40 преференции изведнъж последният ставаше първи. От този феномен, наред естествено с проблемите, които въобще възникнаха заради тези преференции и тяхното отчитане, заради които огромен брой бюлетини се оказаха невалидни, ние сме предложили прагът на преференциите, специално за местните избори, да бъде повишен до една стойност, която има някакъв здрав разум.
Ние предлагаме прагът на преференциите да се изравни с така наречената „общинска избирателна квота”. Тоест, ако някой кандидат, който…
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Или тарикат.
ЧЕТИН КАЗАК: Да, точно така.
… желае да бъде избран преференциално, тоест смята, че той заслужава повече от тези преди него да бъде подкрепен, нека бъде така добър да получи поне толкова преференции, колкото струва едно съветническо място в съответната община. Тоест да получи поне толкова преференции, колкото е общинската избирателна квота. Защото в противен случай се оказва, че той чисто и просто се е възползвал от мястото си в дадена партийна листа и е заблудил, измамил доверието на избирателите, които са гласували за другите кандидати, или пък не са употребили преференция, доверявайки се на листата такава, каквато им е предложена от съответната политическа сила.
Това е единственото справедливо решение, което следва да се приеме в случаите, когато даден кандидат се изхитря и вместо да се издигне самостоятелно като независим кандидат за общински съветник, се опитва да намери място в бъдещия общински съвет чрез участието си в листата на дадена политическа сила. За да се затвори, как да кажа, този заден вход, през който много общински съветници успяха на последните местни избори да пренаредят листите и да намерят място в общинския съвет, трябва този праг наистина да се вдигне до това разумно ниво. И нека да бъдат така добри от тук нататък тези, които искат да играят с преференции, да съберат толкова преференции, колкото струва това съветническо място, което искат да получат.
Аз се надявам, че Вие ще подкрепите това предложение, а не това, което е подкрепила Комисията. Тъй като и това предложение, въпреки че наистина то е по-добро от сега действащия текст, продължава да бъде достатъчно нисък прагът, който се предлага. Защото 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа, означава, че например, ако са подадени 500 гласа или 1000 гласа със 70 преференции, някой ще може да пренареди листата. Не това е целта, убеден съм, не това е чувството за справедливост, което трябва да ни обединява при уреждането на този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Казак?
Първа реплика – господин Ананиев, след него господин Делчев.
Заповядайте.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Казак, аз не мога да Ви разбера. Вие се изказвате за хората в листите все едно не са определени от партията, която ги е номинирала, а са някакви чужди хора, които са се промъкнали там и по някакъв начин се опитват да се придвижат напред. Разбирам коментара, който е за така наречените „щастливци”, които уцелват числото, но ние предложихме съвсем работещ вариант, даже два.
Първият вариант е да няма число пред самата партия. Тогава имаме числа само на преференции и няма как да имате 13 – 13, 15 – 15, 18 – 18. Защо не подкрепихте това предложение? Много ми е интересно да чуя точно Вашия отговор за това нещо.
Другото нещо. Колегите от СДС излязоха с конкретно предложение. Номерата на бюлетините – имам предвид партиите, които са с един номер, другите се качват с номер сто. Не може да се получи пак – започват с една единица, слага се отпред, няма как да се получи този щастлив ефект. Нека да решим този проблем. Да премахнем така наречените „щастливци” и проблемът Ви е решен.
Но тук е проблемът с преференцията – това Ви е проблемът на Вас, че не искате да дадете избор на Вашите избиратели да изберат кой всъщност да влезе в парламента, в местната власт, от листата, която Вие сте одобрили. Защо одобрявате хора в листата, които не искате да влязат? Хем сте ги одобрили те да влязат в една листа, но ако избирателят избере тях, Вие не ги харесвате вече, защото те не са се съобразили с партийното решение. Аз не мисля, че това, което казахте, подкрепя изборът на избирателите, те искат да направят своя мажоритарен вот. Те могат да не харесат първия, могат да не харесат втория, може да не харесат третия, но те може да харесат осмия. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Нека да им дадем това право да гласуват за него и ако той събере повече от Вашите избиратели, или нашите – те изберат този избор, той да влезе на мястото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Делчев, трета – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Казак, всичко, което чух във Вашето изказване, е един постоянен монотонен рев за това, че хората могат да пренаредят листите, които партиите са създали. Всъщност това е големият проблем на ДПС и ако имаше, както се казва: едно – лесно, да отмените преференциите и да оставите възможността да си редите листите и да определяте кой да е на първо, второ, трето място, Вие най-вероятно щяхте да предложите това. Но сега предлагате абсолютното обезсмисляне на преференциите, защото покачването на прага десеторно – на практика така се получава, когато слагат общинската избирателна квота, покачването на прага обезсмисля преференциите освен за хората, които могат да намерят достатъчен ресурс и достатъчна партийна подкрепа, че да постигнат общинската избирателна квота. Тоест, ясно е, че вървим към едно окрупняване на листата, което да не позволява да се пренарежда вътре.
Това е Вашата цел, аз я разбирам. В крайна сметка всички си спомняме, че в началото на този парламент двама или няколко депутати от ДПС, които бяха се преместили с преференции, бяха изключени от парламентарната група. (Реплики от ДПС.) Вие сте там отзад. (Шум и реплики.) Така е, вече са независими.
Вижте, волята на хората е ясна и тя е да има мажоритарен елемент в изборите. Това е мажоритарният елемент в изборите – преференцията. Аз призовавам колегите с цялата си сила да отстояваме това – преференцията на местните избори, както и на националните, както и на президентските, да не се обезсмисля по този начин, който Вие предлагате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика. (Силен шум и реплики.)
Господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Казак, без да искам да Ви обидя и да Ви засегна...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Недейте, господин Байрактаров. (Оживление. Смях.)
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Аз затова уточнявам, че не искам да го обидя и да го засегна.
Имам впечатление, че с направените от Вас предложения сякаш има някакво раздвоение на личността.
В първото си предложение Мустафа Карадайъ и група народни представители предлагат § 164 да отпадне, тоест да остане сега действащото положение, от което Вие сте недоволен.
Второто предложение – въобще да бъде заличена възможността за преференциален вот.
Значи Вие, първо, трябва да се изясните какво искате, защото предложението, което прави Комисията по вариант три, според мен е справедливото предложение. То е компромисен вариант и е добър вариант, поради простата причина – тук вече аз изразявам съгласие с част от Вашето изказване, че наистина преференциите трябва да гарантират до известна и до голяма степен представителност, а тази представителност се гарантира именно с предложението във вариант три на Комисията – тя да бъде от целия даден вот за цялата тази листа, защото тази листа, така или иначе, излиза като един екипен играч и участник в изборите.
Естествено, че никой не може да приеме, че в една общинска квота в една малка община, която може да е в рамките на 350 гласа, 7% от тези 350 гласа са около 23 - 24 гласа. Естествено, че 24 гласа не могат да бъдат представителност и не могат да пренареждат листа. Тук изразявам съгласие с Вас. Но пък предложението, което прави Комисията, е изключително разумно и според мен изключително разумно и затова не мога да разбера – Вие искате да остане сега действащия закон, с който не сте съгласен, тъй като сте направили такова предложение, или искате въобще да заличим възможността на гражданите да бъдат стимулирани чрез преференции да отидат да изберат своя кандидат, който те считат, че ще ги защити, особено на местни избори на местно ниво, да повиши избирателната активност. Това не мога да го разбера и ще Ви моля наистина по някакъв начин да го обясните. В крайна сметка на кое от двете предложения, които сте направили, се базирате? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, започвам с господин Байрактаров. Също не искам да го обидя, но все пак той е първи мандат народен представител, нормално е да изпитва затруднения да се ориентира в изготвянето на докладите за второ четене. Естествено, че сме предложили да отпадне вариант едно на параграф 164, защото вариант две е нашият вариант, който се покрива и с предложението, което сме направили. Така че няма никакво противоречие в нашата теза. Тя е ясна и категорична: ние искаме да отпадне възможността, която съществува в момента със 7 на сто от общинската избирателна квота да се пренарежда листата за общински съветници. Това е нещото, което сме предложили и във всичките предложения това личи. Няма никакво противоречие, ако се вгледате по-добре и ако се вслушате в моите обяснения.
По отношение на двамата представители на „България на гражданите” – една от партиите в коалиция „Реформаторски блок”. Уважаеми колеги, естествено е, не е тайна за никого, че Вие сте най-големите сторонници за преференциите, защото само чрез преференциите си мерите силата и влиянието вътре в коалицията. Това Ви е основният инструмент. Вие чрез преференциите се стремите да се надцаквате вътрешнокоалиционно. Обаче прецакахте Вашия лидер, специално Вие от „България на гражданите” прецакахте Вашия лидер точно заради преференциите. Видяхте ли какво се случи?
И заради това естествено е, че Вие сте най-големите застъпници за преференциите, но ние, представителите на самостоятелни политически партии, които не сме коалиции, които не си правим вътрешнокоалиционни номерца, искаме да има справедливост. Искаме тогава, когато представяме пред избирателите нашите листи и когато очакваме от нашите избиратели, които подкрепят нашата политическа партия и листата, която сме представили, когато се гласува, не искаме някой с измама, някой с използване на други средства за убеждаване да използва подобни вратички с този нисък праг, с 20, 30 преференции да пренарежда цялата листа и по този начин да подменя вота на мнозинството от нашите избиратели. Нека да бъде така добър – ако иска да влиза да става общински съветник, да бъде така добър да събере поне толкова преференции, колкото струва това съветническо място. В противен случай да бъде така добър да се яви като независим, а не да използва партийната листа, за да влиза през задния вход в общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: До момента желание за изказване са направили народни представители господин Ананиев, Радан Кънев и Байрактаров. (Народният представител Димитър Делчев иска думата за лично обяснение.)
Е как лично обяснени, Вие направихте реплика? След репликата в дупликата е нормално народният представител, който прави дуплика, да се обърне към колегите, които са го репликирали. Няма как да не Ви спомене.
Думата има господин Ананиев за изказване. (Реплики.) Обявила съм изказването.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не трябва да се боим от конкуренцията. Конкуренцията е нещо положително. Направим ли самата преференция неработеща, само като задължителното гласуване ще я развяваме, че имаме преференция. А всъщност, както задължителното гласуване, каквото няма, ще говорим, че има преференция, когато прагът й е прекалено голям. Давам пример със София.
Между другото това предложение удря големите градове, където гласуват най-много хора. В малките градове и примера, който се даде, да, има места, където с 20 гласа можеш да преместиш и да станеш съветник, но те са по-малки населени места, живеят по-малко хора с по-малко гласове се случва това нещо. В София, давам Ви пример, на последните местни избори, за да се размести листата на Реформаторския глас трябваше да се съберат около 440 гласа. При сегашното положение ще стане 4200 гласа. С една дума, 9 пъти ще вдигнем преференцията, за да я направим неработеща. Само да кажем, че има такава преференция.
Защо не оставим самите кандидати със своята мажоритарност да могат на конкурентни начала да отидат, да се конкурират, да убедят избирателя да гласуват за него? Защо се страхуваме от това нещо? Защо? Няма нужда да се страхуваме. Избирателят може да реши кого да подкрепи и кого не. След като сте одобрили в партийната листа някого, би трябвало да имате стопроцентно доверие на всички тези хора. Защо се боите от Вашия 21-и? Защо сте го сложили въобще в листата, ако се боите, че той ще влезе и ще стане общински съветник или в случая, както е тук с колегите отзад, народни представители? Защо? Не мога да разбера.
Мисля, че трябва да помислим как да стимулираме повече хора да излязат и да гласуват. Знам, че за Вас е хубаво да няма висока изборна активност. Но тя идва когато хората знаят, че с техния глас могат да променят нещо. А това става само с работеща преференция. Когато има такава, ще излязат повече хора, защото ще знаят, че когато гласуват, могат по някакъв начин да повлияят, техният глас да бъде чут, да бъде отчетен, да видят резултата от това гласуване и по този начин ще имаме висока избирателна активност и това, което Вие искате – представителност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За първа реплика господин Метин, след това господин Янаки Стоилов. Рамадан Аталай – трета.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Госпожо председател!
Уважаеми колега, ние не се боим от конкуренцията! Движението за права и свободи не е партия, която се е развивала, и е расла и е се е изграждала в неконкурентна среда. Но все пак трябва д знаете, и предполагам е въпрос на време да го научите, че има и нелоялна конкуренция. Ако се интересувате какво означава това, примерно да Ви кажа за област Плевен, за община Плевен. Листата на Реформаторския блок е доста преподредена и то по нелоялен начин. В момента във Вашата общинска листа в Плевен половината общинска листа не си говорят. И не се работи особено комфортно.
Така че имате път да растете, да се развивате. Като станете партия на 25-26 години, преживяла 30 местни избори и не знам си колко парламентарни избора, тогава може да говорите.
И после, другата теза – защо Вие внушавате и на избирателя, и на Народното събрание, че преференциалният вот е мажоритарният вот. Има дълбоко разбиране за същностната разлика между двата вида вот. Преференциалният вот в случая е: целият екип работи за екипа, само един-двама работят за себе си и най-накрая екипът като цяло е ощетен.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател! Господин Ананиев, може би по време на избори трябва да говорим за съревнование, може и за конкуренция, но това е повече търговско понятие, но и тя изисква да не се деформира пазарът. Защото с тези ниски прагове на преференциите, които Вие предлагате, имате един деформиран политически пазар. Защото точно по тези канали се изявява голяма част от корпоративният вот – може би не в най-големите градове в такава степен, но вече доста масово. Това не Ви ли е известно? И даже понякога се намесват фактори, които са извън самите партии и техните традиционни избиратели, за да се конструират определени мнозинства.
Даже бих казал: защо Вие толкова последователно отстоявате всичко в България да бъде по 10% – 10% данък на физическите лица, 10% корпоративен данък. Направете 10% преференции. Ние сме една плоска система, в която всичко ще бъде по 10%. Тогава наистина Вашите либерални пориви, според мен, ще бъдат достатъчно добре защитени.
А и 10% не е непреодолим праг, но той наистина, даже да не отидем към това, което предлагат народните представители от ДПС – един мандат да се спечели и тогава да се преподреди листата, но 10%, според мен, е един доста разумен баланс между стремежа и реалната възможност хората да съберат предпочитания от това, което предлага комисията, от гласовете, подадени за кандидатската листа. Всякакъв друг критерий е абсолютно необективен, защото листата събира гласовете и всеки един трябва спрямо тази листа да покаже каква е неговата тежест.
Последният ми аргумент е, че ако трябва да се търси демокрация в партиите, тя не идва в деня на изборите или в няколко дни на кампанията. Демократичните партии, ако толкова желаят, трябва да си направят широк вътрешен избор с всички свои членове и ако те сметнат, че това е резултатът на тяхната листа, тя трябва да бъде защитена. Защото една от причините за кризата на демокрацията в България е това, че партиите губят влиянието си именно поради намесата на други фактори в този процес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Рамадан Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колега, припознах Ви – видях, че сте народен представител, защото преди това председателката беше дала думата на един от квесторите тук, когато ме обвиняваше, че вземам думата и говоря за други неща.
Тук с няколко думи искам да Ви кажа, колега – Вие разбирате ли от партийно строителство? Занимавали ли сте се някога с организация или се занимавате само с Вашата самоорганизираност и как, по какъв начин да изместите един Ваш съпартиец, да влезете напред и да станете петима депутати в тази зала, за да станете седем човека министри. (Смях от ДПС.)
Вие изобщо, когато говорите за изборна активност, Вие в тази зала ли сте? Знаете ли, че вече имаме задължително гласуване? Как ще вдигнете активността, когато гласуването вече е задължително?
Уважаеми колеги, за нас преференцията, когато има партийни структури, изградени със съответни идеологии, е само във вътрешнопартийната структура и решението е във вътрешния избор. Направете си вътрешни избори, направете си преференции, защото от там нататък всяка преференция се отъждествява с единия наш народен представител с многото пари, другият – с уважението на хората от определена община. С нищо друго не се отъждествява, когато е с 5%, със 7%.
Мажоритарният избор, уважаеми колеги, е когато излизаш мажоритарно и си изкарваш мандата от 17 хиляди гласа, плюс отгоре и ставаш народен представител като независим. Иначе бламирате Бойко Борисов, бламирате Кунева.
Бъдете спокойни за Движението за права и свободи. Ние може да имаме вътрешни пренареждания, но никога не съм мразен и аз преди малко казах и на колегите – и на Хафъзов, и на цялата редица, че местата им са при нас и рано или късно ще дойдат тук, защото от Турция повече няма да ги припознават. Благодаря Ви. (Смях от блока на нечленуващите в ПГ народни представители. Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Към господин Метин – казахте, че не се боите от конкуренцията. Да, не се боите, защото не я допускате. Видя се обаче, че преференцията наказа Вашия бивш лидер господин Местан, защото хората, които Вие изключихте и ги сложихте отзад, те изключиха него всъщност. Така че за мен преференцията работи по някакъв добър начин. (Смях от ДПС.)
Към господин Стоилов – не предложихме ние това, което в момента действа, а Вашата скъпа приятелка, другарка Манолова. Нейният законопроект предложи тази преференция. Така че, ако имате забележки – видях я в кафето, обърнете се към нея, може да я попитате защо е предложила такава преференция за местните избори.
Също така говорихте и за 10-те процента, а това е един друг другар, дето в Европа го командировахте, той го предложи. Така че обърнете се към Вашите другари и не се насочвайте надясно към тези предложения.
Не разбрах половината коментари на господин Аталай, но само мога да му кажа, че хората избират преференцията и те избират дали харесват или не харесват някого. Както един избор ще има при Вас, но това е друга работа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – заповядайте. (Народният представител Гюнай Хюсмен излиза на трибуната. Реплики.)
Момент, колеги! Лично обяснение има само когато е в изказване, а господин Аталай малко със злоупотреба с право в реплика към конкретен народен представител (реплики от ДПС), някои са се разпознали. (Реплика на народния представител Гюнай Хюсмен.)
Ще вземете изказване, ако искате, защото той не в изказване, а в реплика се обърна към народния представител.
ГЮНАЙ ХЮСМЕНОВ (нечленуващ в ПГ, извън микрофоните): Ще направя изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, направете изказване.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН (нечленуващ в ПГ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да кажа няколко думи, предизвикани от думите на господин Аталай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не го казвайте – след това ще вземе вече лично обяснение.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН: Нека да вземе.
Казва – „там, отзад с парите, преференцията”, аз предлагам преференциалният вот да няма праг, защото преференцията, с други думи, е предпочитан вот. Кого ще предпочетат гражданите? Този, който се труди, а не този, който седи като кученце, перчема да му прави и мили очички. (Силен шум, смях и ръкопляскания от блока на нечленуващите в ПГ.)
Уважаеми колеги от Движението за права и свободи, никога не съм отричал, че съм депесар. Ама, никога не съм отричал това. Обаче Вие ни изгонихте най-позорно, а аз не се срамувам от това, че ме изгонихте. Не се срамувам от това, че съм народен представител в българския парламент. Аз съм обещал пред нашите избиратели да работя колкото мога за тях и ще го правя с цялото си сърце.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): И в справката я има в Народното събрание.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН: А това, че днес цял ден ние стоим и нарочно гледаме и наблюдаваме един цирк, където някои ще се опитат да се изкарат едва ли не мъченици.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Да.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН: Така или иначе, народът е избрал този български парламент,...
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Да.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН: ...който ще гласува Изборния кодекс.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Да.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН: Мнозинство си имат – ще гласуват.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Да.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН: Въпросът е вече хората как ще реагират на самите избори, предстои да видим, колеги. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от блока на нечленуващите в ПГ народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? (Народният представител Цветомир Михов иска думата.)
Реплики!
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Хюсмен! Взимам реплика не на Вас, а защото колегата Михов ще предложи прекратяване на дебатите. (Оживление от ГЕРБ и възгласи: „Еее!”) С тази цел, което според мен е ограничаването правото на всеки народен представител да си каже мнението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега ще репликирате ли?
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Уважаеми колеги, искам да подкрепя колегата Хюсмен в това, че най-правилният път не е увеличаване на прага на преференциите, а точно обратното – изцяло премахване на всякакъв праг.
Като един от хората, влезли в парламента с преференции, виждам плюсовете на това нещо в две посоки.
Първо, стимулиране на хората да гласуват – хора, които не биха гласували за дадена партия, но биха гласували за даден човек.
На второ място, стимулиране на самите участници в листите, които са на задните места да участват. Всеки от Вас, който е участвал на избори, знае – след първо, второ място или там, където горе-долу стига чертата, никой не се занимава с избори.
Ето така 20-ият, 21-вият, 25-ият участват в изборите и аз не виждам абсолютно никаква логика да премахваме преференциите или да ги утежняваме, или да ги правим безсмислени. Ще подкрепя всяко предложение, включително и предложението на колегите от Реформаторския блок, което води до намаляване на прага на преференциите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Господин Хюсмен, ще ползвате ли дуплика? Не.
(Реплика на народния представител Цветомир Михов.)
Заповядайте за процедура.
Вие явно имате някаква уговорка по габровски с господин Казак – той минава и Вие след това правите процедурите.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Мисля вече да не го пускаме да минава даже. (Смях, оживление.)
Само да припомня, че по Правилник, когато се поиска процедура, сте длъжна да я дадете веднага. Изказванията са след това.
Тъй като явно по икиндия голяма част от колегите се наспаха и са много активни и ние все пак не сме длъжни да слушаме това, което слушахме цял ден, а те чак сега искат да си кажат мнението, затова предлагам прекратяване на дебатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя обратно процедурно предложение.
Именно за да разсея съмненията Ви, че по габровски колегата изчаква първо аз да се изкажа и след това да направи предложение, нека да дадем възможност и на други колеги също да се изкажат, да чуем още аргументи, защото проблемът е достатъчно сериозен и касае всички ни и най-много ГЕРБ, защото и Вие немалко също пострадахте от този нисък праг на преференциите. Има смисъл от този дебат, разбира се, ако той не изпада в подобни битовизми, каквито понякога се случват. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, има направено процедурно предложение, чухме обратното становище.
Подлагам на гласуване предложението за прекратяване на разискванията по докладваните текстове.
Гласуваме.
Гласували 123 народни представители: за 89, против 34, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Дебатите са закрити, предстои гласуване.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Кадиев – вместо „7 на сто” предлага „5 на сто”. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласуваме.
Гласували 131 народни представители: за 17, против 90, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Две групи народни представители – Карадайъ и група народни представители, и Миков и група народни представители – са предложили § 164 по вносител да отпадне. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласуваме.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Вариант 1 и вариант 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вървя по доклада и докладвам какво е конкретното предложение, именно за отпадане на § 164. Другото е за изменение, господин Казак.
Гласували 128 народни представители: за 23, против 88, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на господин Карадайъ и група народни представители, които предлагат в чл. 454, ал. 2 думите „7 на сто” да се заличат, тоест да отпадне преференцията. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 130 народни представители: за 27, против 80, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията. Тя не подкрепя текста на вносителя за варианти 1, 2 и 4, подкрепя по принцип вариант 3 и предлага следната редакция за промени в чл. 454, ал. 2, като думите „общинската избирателна квота” се заменят с „гласовете, подадени за кандидатската листа”.
Гласуваме, колеги.
Гласували 126 народни представители: за 113, против 10, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Кънев.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Имаше предложение, направено от Янаки Стоилов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такова предложение по текст, то беше по принцип, като за първо четене.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” основното предложение на Комисията, защото смятам, че е недопустимо да продължаваме системно при гласуването на тези промени в Избирателния кодекс да отнемаме права и възможности на българските граждани, така наречените „български избиратели” от наша гледна точка.
Преференцията дава допълнителна възможност на гражданите да пренареждат листата – нещо, което ние отнемаме. И това е цялостната философия на гласуването на настоящия Законопроект. Посоката трябва да бъде точно обратната – към намаляване или дори към премахване на всички видове ограничения пред преференцията. И веднага давам конкретни примери на държави, в които нито на местни, нито на парламентарни избори е защитен било водачът, било праг на преференцията.
Полша, Хърватска, трите Балтийски републики, повечето по-успешни от нашата нови демокрации в Централна и Източна Европа въведоха чистата преференция, без всякакви ограничения. Защо го направиха? Защото по този начин съвсем правилно се опитват да преодолеят недоверието между гражданите и партийните елити и апарати. Защото доверието към традиционната партийна структура е изчерпано и в Западна, и в Източна Европа. И не механизмите на вътрешнопартийната демокрация в партии с непрекъснато намаляваща спрямо 70-те – 80-те години на 20 век членска маса, а механизмите на пряката демокрация, включени в многопартийния изборен процес са единственото решение на този проблем на недоверието.
За пореден път в последните няколко дни този парламент гласува да увеличи пропастта на недоверие между гражданите и техните избраници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, госпожо Атанасова, продължаваме по доклада.
Само да видим дали няма да има оттегляне на неподкрепено предложение – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Нашето предложение за създаване на нов § 164а мисля, че е много добро и мотивирано. Няма да излагам отново доводи защо това е така – ние го направихме. Тъй като в предишните текстове беше отхвърлено от залата, в тази връзка се обезсмисля по-нататъшното му гласуване, защото текстовете в Изборния кодекс са взаимно свързани. Затова оттеглям от тук насетне предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Попов.
Параграф 165 – господин Хайтов направи същото, или други колеги, които са тук, тъй като това са текстове, вече няколко пъти правени и оттегляни. (Реплика.)
Предложението е от господин Хайтов и група народни представители. Няма ги – добре.
Ще четем.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 165.
Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
„§ 165 се изменя така:
„§ 165. В чл. 459 се правят следните изменения и допълнения:
а) Алинея 6 се изменя така:
„(6) Сроковете по Административнопроцесуалния кодекс и Гражданския процесуален кодекс не се прилагат, а се определят от съда при съобразяване сроковете за производствата по този закон.”
б) Алинея 7 се изменя така:
„(7) Съдът се произнася по законосъобразността на решението на общинската избирателна комисия в 14-дневен срок от образуване на производството, като разглежда само обстоятелствата, посочени в жалбата, подадена в срока по ал. 1.”
в) Алинея 8 се изменя така:
„(8) Решенията и определенията на съда по производствата могат да бъдат оспорени пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.”
г) В ал. 10 се правят следните изменения и допълнения:
Думата „или” се заменя със запетая и след думите „грешка в пресмятането,” се добавя „неправилно определени общинска избирателна квота или предпочитания (преференции)”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 165 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Хайтов и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 7, против 57, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията да се отхвърли § 165 по вносител.
Гласували 107 народни представители: за 93, против 4, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от Явор Хайтов и група народни представители за създаване на § 165а.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 166, който съответно се преномерира.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 167, който се преномерира.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 168, който се преномерира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложенията на Комисията изцяло в подкрепа на текстовете на вносителя за параграфи 166, 167 и 168 по вносител. Гласуваме анблок тези три текста.
Гласували 100 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 169.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 169 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 169 по вносител.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 170.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„§ 170 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 170, който се преномерира съответно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Карадайъ и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 114 народни представители: за 18, против 75, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 170 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 96, против 8, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 171 е за създаване на чл. 477а.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 171, който съответно се преномерира.
Комисията подкрепя текста на вносителя за 172, който се преномерира.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 173, който се преномерира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок подлагам на гласуване параграфи с номера 171, 172 и 173, подкрепени изцяло от Комисията по вносител.
Гласували 103 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 10.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 174 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 175 –предложение от Михаил Миков за отпадане на параграфа.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 175 да бъде отхвърлен.
Параграф 176 – Комисията предлага параграфът да бъде отхвърлен.
Параграф 177 – не се подкрепя от Комисията и предлага да бъде отхвърлен.
Параграф 178 – предложение от народния представител Михаил Миков за отпадане на параграфа.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 178 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на параграфи по вносител с номера 175, 176, 177 и 178.
Гласували 104 народни представители: за 101, против 3, въздържали се няма.
Предложението на Комисията е прието.
Господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на времето на днешното пленарно заседание до приключване на обсъжданията и гласуванията по текстовете на основния доклад.
Ще конкретизирам това виждане и разбиране: имаме няколко гласувания, които са отложени досега, имаме един допълнителен доклад, който също не е обсъден до настоящия момент. Тоест, ако останат за утрешния пленарен ден дебати по Изборния кодекс, това да бъдат тези четири или пет спорни въпроса. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване процедурното предложение от господин Кирилов, а то е за удължаване на пленарното заседание.
Гласували 114 народни представители: за 97, против 16, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 179 –предложение от народния представител Георги Анастасов:
„В чл. 492 се прави следното изменение и допълнение: след думите „Председател на” се добавя думата „секционна”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 179 да бъде отхвърлен.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 180 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Георги Анастасов, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 4, против 68, въздържали се 16.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за отхвърляне на параграфи 179 и 180 по вносител.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 144:
„§ 144. В чл. 495 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Член на районна, общинска или секционна избирателна комисия, който наруши разпоредба на кодекса, извън случаите по чл. 470-494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, глобата е в размер от 200 до 500 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказване – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Съвсем накратко правя редакционно предложение: в ал. 2, където „член на районна, общинска или секционна избирателна комисия” да се замени „от 20 до 200” с „от 50 до 200”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Филип Попов в чл. 495, ал. 2 числото 20 да бъде заменено с 50.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 4, против 56, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответното му съдържание и номерация по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 74, против 3, въздържали се няма.
Предложението на Комисията за създаване на нов параграф е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 181, който се преномерира:
„§ ... В чл. 496, ал. 2, т. 1 след числото „471” се добавя „475”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията и редактиран от същата със съответното съдържание, съгласно доклада, а параграфът е 181 по вносител.
Гласували 87 народни представители: за 79, против 3, въздържали се 5.
Параграф 181 в редакцията на Комисията по доклада е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от Митев, Симеонов и Кирилов за създаването § 181а.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Оттегляме предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Оттеглено е от господин Кирилов. Няма нужда да го четете.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от Митев, Симеонов, Кирилов за отмяна на чл. 498.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Има ли изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложение от народните представители Митев, Симеонов и Кирилов за отмяна на чл. 498.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля, гласувайте.
Гласуваме неподкрепено от Комисията предложение.
Гласували 84 народни представители: за 13, против 30, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Параграф 182, госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаеми господин Председател, § 182 е от втория допълнителен доклад. Моля колегите да го имат предвид.
„§ 182. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 9 думата „регистрирани” се заменя с „регистрирана”;
б) в т. 18 накрая се добавя „както и трудът на служителите в администрацията”.
2. В § 3, ал. 1 накрая се добавя „и разяснителната кампания”.”
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
В т. 3, в буква „а” се правят следните изменения и допълнения: „български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес или по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз”.
В т. 4, в буква „а” се правят следните изменения и допълнения: „български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община или кметство”.
В т. 5, в буква „а” се правят следните изменения и допълнени: „български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията съответната община или кметство”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Анастасов:
„В § 182 се правят следните допълнения:
„В § 1 се въвежда нова т. 20:
„20. Уникален идентификационен номер – УИН представлява еднократно издаден номер съдържащ 10 (десет) цифри, който съответните органи по чл. 25а, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс издават на избирателя при първото му подаване на заявление за вписване в избирателните списъци и е предназначен единствено и само за участие в избори и референдуми”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Митев, Симеонов и Кирилов.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Делчев, което Комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 182, който става § 146 или съответно се преномерира:
„В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 9 думата „регистрирани” се заменя с „регистрирана”;
б) в т. 12 след думата „ниво” се добавя „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6”;
в) в т. 13 след думата „гласове” се добавя „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6”;
г) в т. 14 след думата „гласове” се добавя „след изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7”;
д) в т. 18 накрая се добавя „както и трудът на служителите в администрацията”.
2. В § 3, ал. 1 накрая се добавя „и разяснителната кампания”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Ето точно тук става въпрос за отбелязването на вече създадения чл. 438 и неговата т. 7, а именно – това квадратче. Това прословуто квадратче, в което хората отбелязват, че не харесват никой от кандидатите.
И тук се вижда безсмислието на вече гласувания от Вас текст, защото то на практика няма да има никаква роля в отчитането на изборния резултат. Именно затова иде реч в тези предложения.
Отново Ви призовавам – недейте да карате хората задължително да гласуват и после да им изхвърляте бюлетината в кошчето за боклук. Не го правете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики?
Други изказвания?
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Председател, първо към Вас апел – моля да снабдим народните представители с Конституцията на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Вие нали раздадохте една?
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: За да могат да се запознаят колегите, тъй като на няколко пъти колегите тук споменаха, че някои от текстовете не са ги прочели явно или не са им ясни. Може би затова и беше начинът им на гласуване по предишните текстове, но конкретно по § 182.
Уважаеми дами и господа, в § 182 ние от Движението за права и свободи сме направили съответните наши предложения във връзка с едни дефиниции на различни понятия, независимо че тези понятия ги има в тълковния речник, в Българския тълковен речник. Законодателят е решил, че трябва да ги предефинира в Изборния кодекс, в § 1 по свой начин, обаче според нас тези предишни дефиниции са в разрез на Конституцията на Република България и по-конкретно с чл. 42, с чл. 10, с чл. 57 и с чл. 5 на Конституцията на Република България.
От тази гледна точка, за да можем да бъдем все пак във философията на текстовете, които са в Изборния кодекс, но редактирани в начин и вариант, който да бъде такъв, че да не нарушават българската Конституция, ние сме предложили съответните редакции, а именно дефиниции на понятията „живял”, които са по-различни от това, което е в Тълковния речник, в духа на Изборния кодекс сме направили в три отделни точки – в т. 3, буква „а”, в т. 4, буква „а” и т. 5, буква „а” сме дефинирали и сме се опитали да направим такава редакция на текстовете, че да попада в рамките на Конституцията на Република България.
И още веднъж да отправим нашия призив към народните представители – нека, уважаеми дами и господа, да дадем пример на българските граждани, че тези, които сме техни избраници и се намираме в Народното събрание, и ковем законите на страната, които очакваме гражданите да спазват, ние поне ще спазваме върховния закон – Конституцията на Република България. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Има ли реплики? Реплики няма.
Има ли други изказвания, защото има процедура преди това.
Заповядайте за процедура. (Шум и реплики.)
Имате думата за изказване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, сега е последният шанс да коригирате една несправедливост.
С този текст наистина се дава възможност да се изпълни това, което Вие приехте в началото на Изборния кодекс, а именно всеки български гражданин да може да изпълни гражданския си дълг да гласува на местни избори.
Нали искате и говорите, че гражданите освен права имат и задължения, че освен правата трябва да се съблюдават и задълженията, особено когато представляват граждански дълг. Вие гласувахте, че е граждански дълг на всеки гражданин да гласува. Тогава дайте възможност на всеки български гражданин да изпълни този граждански дълг и да гласува на местни избори, след като има постоянен или настоящ адрес в дадената община.
Щом има постоянен адрес в дадената община, значи той има трайна връзка с нея. Има там имот, има семейство, има роднини, има приятели, има интереси – професионални, лични, семейни, и така нататък. Той е свързан с тази община, независимо от това, че може да не живее в момента там. Може да се върне някога, когато се пенсионира например, така че дайте му възможност да изпълни гражданския си дълг и да гласува на местните избори в съответната община. Не го лишавайте чрез ограничителния критерий, който сте предвидили – да има задължително и постоянен, и настоящ адрес. Не го лишавайте де факто от правото му да гласува, където и да е, защото уседналостта, такава каквато съществува и в други европейски държави, указва къде, към коя община трайно е свързан съответният гражданин, за да му укаже, че именно и само там той има право да гласува, но все някъде трябва да може да гласува.
Както са редактирани текстовете в този параграф, стотици хиляди български граждани са лишени дефинитивно от възможността да изпълнят гражданския си дълг – да гласуват някъде в страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Има ли реплики? Няма.
Процедура – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Всички разбрахме за гражданския дълг на колегите от ДПС. Мисля, че е добре да осигурим повече време и на колегата Карадайъ – да има време да чете Конституцията. Затова предлагам процедура по прекратяване на разискванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Димитър Байрактаров, за прекратяване на разискванията.
Гласували 79 народни представители: за 68, против 11, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 16, против 56, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението, направено от народния представител Георги Анастасов, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 2, против 57, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя за § 182, редактиран от Комисията съгласно текста, който е приложен в доклада и със съответната му номерация.
Гласували 85 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 2.
Параграф 182 по вносител след редакция от страна на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 183 от основния доклад.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант I, II и III. Комисията подкрепя текста на вносителя за Вариант IV и предлага следната редакция на § 183, който се преномерира съответно:
„§... В § 11 от преходните и заключителните разпоредби цифрата „5” се заменя с „10”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! По предложението Вариант І в § 11 имаме редакционно предложение и то гласи следното: думите „в минимум 5000” се редактират на „най-малко 500”, след което се добавя „и се извършва експериментално машинно преброяване”.
Трябва ли да прочета целия текст?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не виждам защо, тъй като е приет Вариант ІV с текст на Комисията. Ако ще правите някакви редакции по него, там бихте могли да ги правите – по варианта, предложен от Комисията. (Уточнения между народния представител Димитър Делчев и председателя Димитър Главчев.)
Отлагаме този параграф, преминаваме нататък по доклада.
Когато имате готовност, ще се върнем на § 183.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 184 също мисля, че е свързан с темата за машинното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Тук от Комисията се предлага отпадането на целия параграф.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 184 не се подкрепя от Комисията и тя предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 184 по вносител.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Има два варианта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Никакви варианти няма тук. Предлага се да отпадне целият параграф. Това е предложение на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 71, против 10, въздържали се 3.
Предложението на Комисията за отхвърляне на параграфа е прието.
Заповядайте за процедура по начина на водене.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): По начина на водене. Отново искам да Ви препоръчам – когато има два варианта, различни по даден параграф, те предлагат различни неща. Може да има народни представители, които да одобряват единия вариант, но да не одобряват другия. Вие не можете да подлагате на гласуване едновременно целия параграф, независимо че Комисията го е предложила. Вие трябва задължително да подложите поотделно на гласуване двата варианта, за да може онези, които одобряват единия, но не одобряват другия, да могат да направят съответния избор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Съгласен съм, господин Казак, но аз Ви дадох възможност да се изкажете, да направите волеизявление по двата варианта. Никой не направи такова. Заради това гласуваме предложението на Комисията за отпадане на параграфа.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 185 от допълнителния доклад: „В Приложение № 1 към чл. 248 в т. 5.3 цифрата „7” се заменя с „5”.”
Предложение от народния представител Георги Кадиев:
„Създава се нов §12 с текст:
„§12. В чл. 5.3 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители текстът „7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа” се заменя със „7 на сто от районната избирателна квота”.”
Създава се нов §13 с текст:
„§13. В чл. 5.3 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България текстът „5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа” се заменя с „5 на сто от националната избирателна квота”.”
Създава се нов §14 с текст:
„§14. В чл. 5.2 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници текстът „ 1на сто” се заменя с „5 на сто”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Димитър Делчев, направено по реда на чл. 80:
„В Приложение № 1 към чл. 248, в т. 4 и т. 4.1.1 накрая се добавя „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 185, който съответно се преномерира:
„В Приложение № 1 към чл. 248 в т. 4.4.1 накрая се добавя „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Георги Кадиев, което Комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 4, против 72, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията за § 185 по вносител от страна на Комисията, поради причината, че тя не подкрепя текста на вносителя.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за § 185 съгласно доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 71, против 3, въздържали се 14.
Редакцията на Комисията за § 185 по вносител съгласно текста в нейния доклад е приета.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от Димитър Делчев, направено по реда на чл. 80 – да се създадат нови параграфи 149, 149а, 149б и 149в:
„§ 149. В Приложение № 2 към чл. 312 в т. 2 след думата „гласове” се добавя „с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7”.
§ 149а. В Приложение № 3 към чл. 355 в т. 2.1 след думите „действителни гласове” се добавя „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6”.
§ 149б. В Приложение № 4 към чл.452, ал. 1 в т. 3 след думата „гласове” се добавя „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7”.
§ 149в. В Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 в т. 2.1 след думата „общината” се добавя „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7”.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението и на народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80:
„В Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 в т. 5.2 думите „общинската избирателна квота” се заменят с „гласовете, подадени за кандидатската листа”.”
Комисията предлага да се създадат нови параграфи 149, 149а, 1496 и 149в:
„§ 149. В Приложение № 2 към чл. 312 в т. 2 след думата „гласове” се добавя „с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7”.
§ 149а. В Приложение № 3 към чл. 355 в т. 2.1 след думите „действителни гласове” се добавя „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6”.
§ 1496. В Приложение № 4 към чл. 452, ал. 1 в т. 3 накрая се добавя „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7”.
§ 149в. В Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В т. 2.1 след думата „общината” се добавя „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7”.
2. В т. 5.2 думите „общинската избирателна квота” се заменят с „гласовете, подадени за кандидатската листа”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Попов.
Това е предложение на Комисията. Ако желаете, можете да ми кажете кои точки да гласуваме разделно по текста на Комисията, тъй като той обединява двете предложения.
Параграфите са разделени – 149, 149а, 149б и 149в.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Предлагам да подложите отделно на гласуване предложението на народния представител Данаил Кирилов. То е подкрепено от Комисията. Направено е по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 – „В Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 в т. 5.2 думите „общинската избирателна квота” се заменят с „гласовете, подадени за кандидатската листа”.” Цялото предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Филип Попов за отделно гласуване на последната точка в § 149в, т. 2 – в т. 5.2 думите „общинската избирателна квота” се заменят с „гласовете, подадени за кандидатската листа”.
Така ли е, господин Попов? Да.
Гласуваме предложение, направено от народния представител Филип Попов.
Гласували 88 народни представители: за 16, против 60, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 149, 149а, 149б и 149в.
Не знам дали ще са с тази номерация, но със съответното им съдържание по доклада на Комисията.
Гласуваме предложение на Комисията за създаване на параграфи със съответната номерация и съответното съдържание по Допълнителен доклад на Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 90, против 1, въздържал се 1.
Предложенията за създаване на нови параграфи с тяхното съдържание по доклада са приети.
Процедура някаква искате – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Обръщам се към вносителите и към докладчика. Моля да имате предвид, че в Преходните разпоредби не сте предвидили – тъй като в настоящия момент вече е задвижена процедурата по частични избори, а и не само частични, на 5 юни.
На практика, приемайки този Кодекс, в него няма срокове и начини да се проведат изборите, за които вече е задействана процедурата. Централната избирателна комисия не може да подготви документацията.
Затова предлагам на докладчика и вносителите да помислят да се въведе параграф, че стартиралата до този момент, започналата вече процедура по избори – било то частични, или не на 5 юни, да се довърши по стария Кодекс. Защото тук наистина няма предвидена такава хипотеза и тук е мястото да го направите – в Преходните и заключителни разпоредби. Просто процедурата, която е започнала, до приемането на този Кодекс да се довърши по стария.
Обратното би значило да се провалят тези избори, защото ЦИК нито могат да се вместят в сроковете, нито нищо. Тези избори са заложени вече в хронограмите на ЦИК и изпускаме всякакви срокове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Кирилов – и Вие по начина на водене сигурно искате.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, във връзка с процедурата, която поиска колегата Филип Попов, имаме готовност да предложим текст с предложение за създаване на нов § 151а. (Реплики.) Ние не сме стигнали дотам, но ако той настоява, ще направим предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не, когато стигнем, тогава.
Благодаря Ви, господин Кирилов.
Още повече че остана § 183, който отложихме тук.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: И за § 183 също искам да дам обяснение и предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добре.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: „Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме наименованието на подразделението по текст на вносител, който текст е подкрепен от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба” е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 186 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 186 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 186, който се преномерира съответно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 18, против 62, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 186, който е подкрепен от Комисията изцяло.
Гласували 98 народни представители: за 84, против 14, въздържали се няма.
Текстът на вносителя за § 186 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Параграф 187 – предложение на народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 187:
„§ 151. За периода на мандат на Централната избирателна комисия 2014 – 2019 г., когато след проведени последващи избори за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България има избрани нови парламентарно представени партии и коалиции или нови партии или коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, съставът на Централната избирателна комисия се допълва с по един член, предложен от тези партии или коалиции до президента на Републиката. Новите членове на Централната избирателна комисия се назначават от президента на Републиката за срок до приключване на мандата на действащите членове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Считам, че Конституцията трябва да се спазва не само от народните представители, но и от президента на Републиката.
Тези народни представители, които бяха и в предишното Народно събрание, уважаеми дами и господа, си спомнят, че при назначаването на Централната избирателна комисия, която в момента е в състав от 25 човека, при аритметичните изчисления на Движението за права и свободи се полагаше още едно място в Централната избирателна комисия, и с неправомерните действия на президента на Републиката тогава, Движението за права и свободи беше ощетено.
За да може да заработи Централната избирателна комисия ние направихме компромис в тази зала тук, и относителната тежест на Движението за права и свободи, въпреки че беше ощетено, за да заработи Централната избирателна комисия ние се съгласихме тогава и тя в момента работи в този състав при ощетена тежест на Движението за права и свободи.
В момента с текстовете, които се предлагат в този параграф, допълнително относителната тежест на Движението за права и свободи се елиминира и се ощетява Движението за права и свободи – това е едната страна на нещата.
Другата страна е по-важният и принципен въпрос.
Уважаеми дами и господа народни представители, радетели на постоянно действащата Централна избирателна комисия, които не се съобразихте с предложенията на Движението за права и свободи и в предходното Народно събрание, когато се предлагаше след всеки избор на Народно събрание, тъй като конфигурацията и относителната тежест на различните парламентарни групи би могло да се променя, да се променя и съставът на Централната избирателна комисия – персоналният състав, а институцията Централна избирателна комисия да остане постоянно действащ орган със своята администрация. Тогава не се съгласихте с това, а сега в момента правите предложения индиректно да отмените постоянно действащата Централна избирателна комисия, сменяйки нейния състав, променяйки относителната тежест на различните групи.
От тази гледна тока, уважаеми господин Председател, правя следното предложение: да отменим текста за постоянно действаща Централна избирателна комисия. Всеки един от нас тук може да изчисли съставите на база съставите на различните парламентарни групи и относителните тежести и на която парламентарна група колкото представители в Централната избирателна комисия й се полагат, толкова предложения да направи. Да изберем и да назначим Централна избирателна комисия до избора на следващо Народно събрание, където ще има различен състав на парламентарните групи и тогава пак наново да определяме състава на Централната избирателна комисия. Всичко останало е демагогия и то в ущърб на онези, които винаги са правили компромис в името на националния интерес, за да върви работата. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Правите ли такова предложение?
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Правя такова предложение, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики?
Други изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов.
След него – господин Четин Казак.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, радвам се, че чух констатации в дебата по тази разпоредба, която е предложена в Преходните и заключителни правила, такава каквато съответстваше на всички наши предупреждения в дебата през Четиридесет и второто народно събрание относно статута и недостатъците на Централната избирателна комисия. Ние многократно предупреждавахме докъде ще се стигне, многократно предупреждавахме, че претенцията, че това е постоянна ЦИК не отговаря на действителността. Също така предупреждавахме, че механизмът, който е установен както в подбора и избора на членове на ЦИК, така и в тяхното назначаване, освен че дерогира практики и права на президента на Републиката, по никакъв начин не подобрява реално избора на членове на Централната избирателна комисия. Също така тогава Ви предупредихме, че не е само дуализъм, а има дълбоко противоречие в претенцията за постоянна професионална комисия, но такава, която отразява някакво съотношение на политическото представителство. Така или иначе текстовете са такива, каквито ги виждаме понастоящем.
Господин Карадайъ сподели тук една моя мечта от Четиридесет и втория парламент. Да, господин Карадайъ, разпоредбите на чл. 46 и 47 изначално са за отмяна, но ние вече имаме един състав на Централната избирателна комисия.
Няма да припомням скандалите и проблемите, които бяха свързани с подбора и избора точно на тази Централна избирателна комисия, но тя е факт и действа със своя мандат. Това, за което тогава Ви предупреждавахме, се случи. Да, имаме съвсем различна картина на парламентарното представителство понастоящем и да, има парламентарно представени групи, които нямат представители.
Ще Ви запитам: в онзи режим, който тогава подкрепихте като мнозинство, къде е справедливата защита? Или Вие настоявате и защитавате пропорцията, ама като първоначална снимка – така, както е било към тогавашните избори, към тогавашното състояние? Да, но политическият процес е динамичен и ако има претенция за политическо представителство, а то го има директно изразено по квотно в сега действащия текст, пак повтарям, как ще се осъществи принципът за независимост?
Затова след тежки дебати и след три отлагания в Правната комисия, и за да не нарушаваме, да спазим Конституцията, господин Карадайъ, да не нарушаваме вече възникналия мандат, предложихме и около това се оформи известен консенсус – новопредставените политически сили да имат възможност да предложат по един свой кандидат.
Ако питате за пропорцията и по отношение на ГЕРБ, и по отношение на ГЕРБ се променя пропорцията. Ако питате за нашата пропорция в изначалното формиране, да, и тя изначално беше нарушена. Ние имаме член, който е подал оставка и, както виждате, по никакъв начин не новираме и не поставяме въпроса да се допълни този наш представител. При това той беше на позиция заместник-председател на Централната избирателна комисия. Но ние нямаме илюзия, че парламентарно представите партии, които загубиха подкрепата си на тези избори, ще оттеглят пропорционално кандидатурите си. Нямаме я тази илюзия.
Затова единственото справедливо към този момент, което да запази мандата, това е да приемем всички назначаването на още трима членове. Тук посочвам, че няма срок за това. Тоест, когато партиите са готови и сме насочили към процесуално най-икономичния път – това да стане чрез указ на президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Реплики?
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, не мога и няма откъде да знам какви са Вашите мечти и въжделения …
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Е, споделих ги.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: … но мога да знам и да видя какво предлагате. Онова, което е изписано пред нас, са Вашите предложения и много ясно чухме, според мен, от тази трибуна терминът, който ползвахте – „справедливо”. Но справедливо според кого и според какви критерии справедливо, господин Кирилов? Защото, освен че виждаме Вашите предложения, които няма как да квалифицираме, най-малкото което е като справедливи, ние помним и какво направихте при предишното назначаване на Централната избирателна комисия. Най-вероятно онези Ви действия бяха справедливи според Вас, но в ущърб на нас, на Движението за права и свободи и според нас също не бяха справедливи. Явно има динамика във Вашето усещане, дълбокото Ви усещане за справедливост. Благодаря Ви за вниманието.
А иначе за пропорциите, уважаеми колеги, много лесно могат да се пресметнат от всеки един от нас, който е тук, в тази зала, за не повече от една минута. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Кирилов, съвсем кратка реплика. Всички членове на Централната избирателна комисия, всеки един от тях поотделно, имат еднакви правомощия, еднакви права и еднакви задължения, но едните от тях ще бъдат назначени по една процедура, другите по друга процедура. Това е като в Народното събрание – едните да бъдат избрани, минавайки през избор, другите да бъдат назначени с указ на президента. Нещо такова правите с това предложение. Мисля, че то не отговаря изначалната философия на самия орган като един единен орган – с еднакви права и задължения на всеки един от членовете, защото начинът на избирането определя и начина на бъдещото функциониране на този орган. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Дуплика – господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Колкото и да не ми се иска да отговоря на поставените въпроси, няма как. Специално по виждането на господин Карадайъ. Не, господин Карадайъ, въпросът не е на мечти и на субективни изживявания. (Реплика от народния представител Мустафа Карадайъ.)
Въпросът беше отразен от Вашето мнозинство в този текст на Изборния кодекс.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Не е от нашето, има стенограми.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: И пропорциите, и справедливостта (реплики от ДПС), ако искате, но няма да губя парламентарното време, са установени в ал. 8 и 9 на чл. 46. Така че би могло да ги прочетете и да се запознаете с тях. (Реплики от ДПС.)
Това е Вашето виждане за пропорции на иначе независимия и не знам как формиран състав на Централната избирателна комисия.
По отношение на репликата на господин Попов ще кажа следното. Ако някой печели най-много от това решение, и господин Карадайъ ме попита за справедливостта, аз ще отговоря следното: най-много печели БСП. БСП би трябвало при запазване на съотношението да загуби три мандата в състава на Комисията, което не е 25 члена, както каза господин Карадайъ, то е от 19 члена, минус един, който е в оставка. Реално там имаме 18 члена. Така че, който ще изчислява пропорциите между партиите, трябва да съобразява тези факти. (Шум и реплики от ДПС.)
Това решение, което е предложено, не е мое решение, това е решение на Правната комисия. Затова, пак повтарям, дълго го обмисляхме, но стигнахме до този баланс.
Ако дирехме справедливото решение, трябваше да кажем, че преценяваме към този момент съответствието на представителството на всяка от партиите и там където има несъответствие, защото никой от БСП сам няма да напусне, да си теглят жребий и да си изтеглят трима членове. Но, за да не се стига до такава, да кажем, процедура по изключване, по освобождаване, затова ние възприехме, грубо казано, да задълбочим несправедливостта. Благодаря Ви. (Реплики. Възгласи от ДПС: „Аааа!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – Станислав Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, предлагам процедура по прекратяване на дебатите и гласуване на текстовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, сами чухте от признанието на председателя на Комисията по правни въпроси, че се предлага предложение, което още повече задълбочава несправедливостта. Така че явно предложението, което е направено от страна на Комисията, заслужава най-малкото да бъде още веднъж обмислено, прегледано и обсъдено.
Аз искам да поставя следния въпрос: ако в този период до 2019 г. отново има предсрочни избори и се появят тук нови парламентарни групи, колко души ще стане ЦИК? (Силен шум и реплики.) Колко още нови членове ще трябва да допълваме в състава на ЦИК, за да угодим на всеки?!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да бяхте мислили преди две години това. (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, постъпи процедурно предложение, чу се обратното становище.
Подлагам на гласуване предложението на господин Станислав Иванов.
Гласували 102 народни представители: за 89, против 13, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Дебатът е закрит.
Колеги, подлагам на гласуване наименованието на подразделението, подкрепено от Комисията – „Преходни и заключителни разпоредби”.
Гласуваме наименованието на подразделението по вносител, подкрепено от Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 86, против 13, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията, която по принцип подкрепя текста на вносителя за § 187, който става със... (Шум и реплики.)
Какво предложение е направено, нямам отразено? (Шум и реплики от ДПС.)
Има ли предложение по текста на Комисията? Няма.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Карадайъ поиска отмяна на всички текстове за ЦИК, но надали това...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, няма как по доклада да се подложи на гласуване предложение да се отменят всички текстове за ЦИК. (Реплика от народния представител Мустафа Карадайъ: „С това какво правим?! Какво правим?”)
Кажете, че искате този текст да бъде отменен, господин Карадайъ. Да разбирам, че в общото Ви предложение се съдържа и конкретно предложение за отхвърляне на този параграф. Така ли да го разбирам? (Шум и реплики от ДПС.)
Тъй като съгласно процедурните ни правила, първо се подлагат на гласуване предложения за отхвърляне на даден текст, подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ да се отхвърли § 151 по доклада на Комисията, който в основния, финалния доклад ще има друга номерация, но тази редакция за периода на мандат на Централна избирателна комисия и така нататък, господин Карадайъ предлага да се отхвърли.
Гласуваме това предложение. (Шум и реплики от ДПС.)
Гласували 107 народни представители: за 17, против 82, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за редакция на § 151 – „Преходни и заключителни разпоредби”, който по принцип ще стане с нова преномерация.
Гласуваме предложението на Комисията, колеги.
Гласували 108 народни представители: за 94, против 14, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Параграф 188 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в § 151.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Който току що гласувахме.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 189 да отпадне.”
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Параграф 189 отпада.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 189 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, а то е да отхвърлим § 189 по вносител.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението се приема единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Моля преди § 190, който е много важен параграф, касае електронното дистанционно гласуване и с оглед и процедурата, която направи колегата Филип Попов, а и тъй като смятаме, че тук му е систематичното място, предлагам и моля да се създаде нов параграф със съответен номер със следния текст:
Нов § 189а:
„189а. Разпоредбите на този Закон не се прилагат за частичните и новите избори, за които към датата на влизането в сила на този Закон има обнародван указ на Президента на Републиката за насрочването им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 151а, следвайки номерацията на параграфите по доклади със съответната уговорка, че във „Финални текстове” ще бъде променен.
Редакцията е: „Разпоредбите на този Закон не се прилагат за частичните и новите избори, за които към датата на влизането в сила на този Закон има обнародван указ на Президента на Републиката за насрочването им.”
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Параграф 190 отпада.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 190, който става параграф със съответния номер:
„§ 152. (1) При произвеждане на избори след 1 януари 2018 г. се създава възможност за експериментално дистанционно електронно гласуване. Експериментално дистанционно електронно гласуване се провежда на три последователно произведени избори, включително частични избори.
(2) Дистанционното електронно гласуване се произвежда в един изборен райони извън страната. Изборният район за гласуването се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий по приета от Комисията методика не по-късно от 10 дни от датата на насрочване на изборите. Избирателите, които участват в гласуването, трябва да отговарят на условията, предвидени за съответния вид избори.
(3) До 1 януари 2018 г. Централната избирателна комисия провежда три симулации на дистанционно електронно гласуване, при които се гласува за измислени партии, коалиции или кандидати.
(4) Централната избирателна комисия получава данни за избирателите по ал. 2, изречение трето от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с обхват, определен с решение на Централната избирателна комисия, и писмено уведомява не по-късно от 18 дни от датата на насрочване на изборите избирателите за предоставената им възможност да гласуват експериментално дистанционно.
(5) Избирателите, които искат да гласуват дистанционно се регистрират на интернет страницата по ал. 19 и посочват електронен адрес за контакт.
(6) При дистанционното електронно гласуване се прилагат общите изисквания, които се отнасят до гласуването с хартиени бюлетини.
(7) Резултатите от експерименталното дистанционно гласуване по ал. 1 се отчитат по ред, определен с правилата по ал. 12. Резултатите от дистанционното електронно гласуване не се вземат предвид при определяне на резултатите от изборите.
(8) Всеки избирател, гласувал експериментално дистанционно, може да гласува на същите избори с хартиена бюлетина или машинно.
(9) Централната избирателна комисия организира и провежда разяснителна кампания относно дистанционното електронно гласуване.
(10) Централната избирателна комисия възлага дистанционното електронно гласуване и свързаните с него дейности и организира, ръководи и контролира реда за провеждане на гласуването и обработката на данните от него.
(11) Разходите за произвеждането на дистанционното електронно гласуване са за сметка на държавния бюджет.
(12) Централната избирателна комисия приема правила за произвеждането на дистанционното електронно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията.
(13) Централната избирателна комисия създава постоянно действащо специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване. Звеното координира дейността си с Министерския съвет. При изпълнение на своите функции членовете на звеното са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
(14) Дистанционното електронно гласуване се осъществява с помощта на система за дистанционно електронно гласуване. Централната избирателна комисия определя техническите изисквания към софтуерната и хардуерната част на системата.Системата трябва да:
1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за гласуване;
2. предлага на избирателите инструкции за действията при гласуването;
3. гарантира, че само лицата, които отговарят на условията по ал. 2, изречение трето и са регистрирани, може да гласуват;
4. осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на избирателите;
5. осигурява еднаква по обем и качество информация за всяка партия, коалиция или кандидат;
6. гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирателите чрез технически средства;
7. осигурява възможност за лесна навигация на потребителския софтуер и в частност на бюлетината;
8. не изисква от избирателя специални умения освен необходимите за използване на интернет терминали;
9. позволява използване от избирателя на всички операционни системи;
10. осигурява възможност за подаване на гласа за не повече от 5 минути;
11. гарантира, че всеки избирател подава само един глас и че всеки глас се съхранява и преброява само един път;
12. бъде сертифицирана по най-висок ISO стандарт за качество и устойчивост на използвания софтуер и хардуер;
13. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;
14. съхранява данните от гласуването;
15. позволява обобщаване на резултатите, разпределянето им по изборни райони и изпращането им в електронен вид на Централната избирателна комисия след приключване на гласуването;
16. гарантира, че връзката между терминала на избирателя и сървърните компоненти се извършва по начин, който не позволява на трети страни да променят или получат достъп до обменяната информация;
17. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;
18. гарантира лесна поддръжка на софтуерните и хардуерните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;
19. позволява наблюдение на изборния процес от независим и упълномощени лица и органи;
20. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи;
21. е одитирана преди всеки избор, като резултатите от одита се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от 10 дни преди началото на дистанционното електронно гласуване;
22. е с публично достъпен изходен код;
23. предоставя технологична възможност за идентифициране на потенциални нарушения на този кодекс;
24. позволява на избирателите да проверяват дали гласът им е отчетен правилно, без това да разкрива тайната на вота;
25. позволява независимо преброяване на гласовете;
26. предоставя възможност на избирателя да сигнализира по неявен начин за посегателство срещу избирателните му права и за неотчитане на гласа му в тези случаи;
27. отговаря на изискванията за мрежова и информационна сигурност, определени в наредбата по чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното управление;
28. не позволява добавяне, премахване или подмяна на гласове извън стандартния изборен процес;
29. отговаря на изискванията на наредбата по ал. 27;
30. отговаря на Приложение III към Препоръка REC (2004)11 на Съвета на Европа за правните, оперативни и технически стандарти за електронно гласуване;
31. се състои от компоненти, всеки от които е електронно подписан от Централната избирателна комисия, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(15) Централната избирателна комисия избира сертифицираща организация, която да удостовери съответствията на системата с изискванията по ал. 14. Регистрирани наблюдатели имат право да наблюдават процеса на сертификация.
(16) Историята на достъпа на длъжностни лица до всички сървъри, използвани от системата за дистанционно електронно гласуване по ал. 14, се публикува на интернет страницата на Централната избирателна комисия ежедневно в рамките на периода по ал. 19, изречение четвърто.
(17) Централната избирателна комисия подготвя системата и въвежда списъците с партиите, коалициите и кандидатите не по-късно от 14 дни преди изборния ден и, ако е необходимо, създава частни ключове за функционирането на системата не по-късно от 24 часа и не по-рано от два дни преди началото на периода за дистанционно електронно гласуване по ал. 19, изречение четвърто.
(18) При дистанционното електронно гласуване избирателят прави своя избор чрез обща бюлетина върху визуален, аудио или тактилен терминал, на която отбелязва по еднозначен начин своя вот. Бюлетината е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина, като предоставя възможност избирателят да не гласува за нито една партия, коалиция или кандидат. Централната избирателна комисия утвърждава образеца на бюлетината. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно дистанционно електронно гласуване.
(19) Не по-късно от 18 дни от датата на насрочване на изборите Централната избирателна комисия открива интернет страница за регистрация за дистанционно електронно гласуване, както и за предоставяне на информация във връзка с това гласуване. Интернет страницата съдържа информация за необходимите действия при дистанционното електронно гласуване. Интернет страницата предлага еднаква по обем и качество информация за регистрираните в изборите партии, коалиции или кандидати. Интернет страницата предоставя достъп до приложение, позволяващо дистанционното електронно гласуване в период с продължителност 96 часа, който изтича в 24,00 часа на деня, предхождащ с три дни изборния ден на територията на страната.
(20) Избирател по ал. 2, който желае да гласува дистанционно по електронен път, се регистрира през интернет страницата по ал. 19, след като е извършил успешна електронна идентификация, не по-късно от два дни преди да упражни правото си на глас. Системата автоматично проверява дали избирателят отговаря на условията по ал. 2, изречение трето.
(21) При регистрация и при гласуване, избирателят се идентифицира електронно по ред, определен в закон и съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) Допуска се използването на допълнителни средства за потвърждаване на извършената електронна идентификация.
(22) Информацията по ал. 20 се обработва и съхранява при спазване на Закона за защита на личните данни.
(23) Гласуването чрез приложението по ал. 19 включва следните етапи:
1. избирателят отваря приложението;
2. избирателят се идентифицира електронно чрез средство за електронна идентификация по ал. 21;
3. след успешна идентификация по т. 2 се показва бюлетина, идентична с хартиената бюлетина за съответния вид избор; избирателят може да не гласува за нито една партия, коалиция или кандидат;
4. избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа и ако желае, изразява своето предпочитание (преференция) за кандидат от избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция в зависимост от вида избори; след като избирателят направи своя избор, системата изисква потвърждаване на избора;
5. избирателят може трикратно да промени избора си преди потвърждаването му;
6. след потвърждаване на избора по т. 4 гласът на избирателя се записва и съхранява в електронна избирателна кутия, която не позволява разкриване на самоличността на избирателя и начина на гласуване;
7. след записване на гласа в кутията по т. 6 избирателят получава съобщение за приключване на гласуването;
8. след приключване на гласуването информацията за направения избор става недостъпна за следващи потребители; заличава се информацията за самоличността на избирателя и начина на гласуване.
(24) Данни от дистанционното електронно гласуване за партии, коалиции и кандидати не се оповестяват до края на изборния ден.
(25) Избирателят има право да провери дали гласът му е приет и преброен правилно от системата, без това да разкрива тайната на вота. Редът, сроковете и техническите средства за проверката по ал. 1 се определят с правилата по ал. 12.
(26) Техническите параметри, стандарти и процедури за реализиране на дистанционното електронно гласуване се определят с правилата по ал. 12.
(27) Когато е нарушена сигурността или отказоустойчивостта на системата, или когато е налице технологична невъзможност да се гарантират основни избирателни права, Централната избирателна комисия с мотивирано решение временно спира или прекратява дистанционното електронно гласуване или не стартира системата за гласуване. Централната избирателна комисия уведомява избирателите чрез интернет страницата си и средствата за масово осведомяване за причините и публикува подробен отчет не по-късно от 24 часа ден след постановяване на решението.
(28) Наблюдатели имат право да присъстват в информационните центрове, обслужващи системата за дистанционно електронно гласуване, както и при преброяване на резултатите от дистанционното електронно гласуване, по ред определен от Централната избирателна комисия. Работата в информационните центрове се излъчва в реално време на интернет страницата на комисията.
(29) Наблюдателите имат право да проверяват дали цифровият отпечатък на системата в информационните центрове отговаря на публично обявения по ред, определен от Централната избирателна комисия.
(30) След отчитане на резултатите от експерименталното дистанционно гласуване Централната избирателна комисия изтрива всички ключове, създадени при подготовката на гласуването по ал. 17. Комисията за дистанционно електронно гласуване архивира и изтрива базата данни с гласовете, подадени дистанционно след изтичане на сроковете за обжалване на резултатите от изборите или влизане на решението на съда в сила, но не по-рано от 21 дни след края на изборния ден. Архивът се съхранява до следващите избори по ред, определен от Централната избирателна комисия.
(31) Централната избирателна комисия обобщава резултатите, публикува ги в машинночетим вид и извършва подробен анализ на дистанционното електронно гласуване.
(32) В случай че експериментално дистанционно електронно гласуване е проведено успешно – при гарантиране тайната на вота, сигурността на системата и осигурен граждански контрол върху изборния процес, и не са установени съществени нарушения при провеждането му, на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. избирателите може да гласуват дистанционно електронно, като резултатите от гласуването се вземат предвид при определяне на резултатите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Две съвсем кратки редакционни предложения, които сме съгласували с колегата Кирилов и които се налагат от вече приети гласувания до момента.
На първо място, в ал. 2 думите „извън страната” трябва да отпаднат, предвид това, което приехме по-рано за „изборен район – чужбина”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И вместо „райони” трябва да стане „район” – „изборен район”.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Да, редакционно да стане „изборен район”. Благодаря Ви, госпожо Председател.
Другото по-важно предложение, отнасящо се до ал. 18, изречение последно – да отпадне, а именно изречението: „Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно дистанционно електронно гласуване”. Това искаме да отпадне и на негово място предлагаме да се създаде нова ал. 19, като останалите алинеи ще се преномерират съответно от ал. 20 до ал. 34. Текстът ще гласи по следния начин:
„(19) Избирателят има право да промени вота си, подаден по дистанционен електронен път, като се зачита само последният подаден по време глас, преди приключване на срока за електронно гласуване от дистанция при спазване на принципа „един човек – един глас”.”
Госпожо Председател, мисля сами разбирате причината за тези предложения, особено за второто. Един от основните принципи на дистанционното електронно гласуване е наистина човек да може да промени гласа си. Това е гаранция за неупражняване на вот под натиск или контролиран вот. Нека да го заложим в експеримента, както е разписан, и това да се случва по общоприетите правила.
Надявам се да подкрепите тези текстове, които са плод на много труд и в Правната комисия, и с експертите от Инициативния комитет „Гласувай без граници”. Надявам се, че отговарят на обществените очаквания. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Тренчев.
АНТОНИ ТРЕНЧЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще бъда кратък. Искам да споделя някои неща.
За разлика от провала, който е известно, че винаги е сираче, успехите винаги са с много бащи! Казвам това, защото вярвам, че ако приемем текстовете така, както ги предлага Комисията, смятам, че това ще бъде един от големите успехи на Четиридесет и третото Народно събрание. Затова Ви приканвам всички да подкрепите електронното гласуване.
Комисията наистина е разработила много добри текстове. Ще извадя само няколко акцента.
Оставяме достатъчно време да се продуха системата, да се изработи по най-добрия начин, така че да не може да бъде компрометирана с някакъв саботаж, било търсен или поради неизчистване на системата.
Много е важно да кажем, че Законът е технологично неутрален. Ние поставяме само минимума от реквизити в Закона, които да позволят после чрез наредбите да се изготви много устойчива платформа и едно истински качествено електронно гласуване.
Това, което предложи колегата Славов току-що, е изключително важно – възможността да се променя гласът. Това е гаранцията, че Вие няма да бъдете насилени да гласувате по даден начин.
Изключително важна е възможността да се гарантира тайната на вота. Въобще всички съображения, които са извеждани по време на дебатите като водещи съображения за сигурност, са адресирани.
Призовавам Ви да подкрепим текста такъв, какъвто е. Поздравления за Правната комисия! Наистина е свършила много добра работа! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ ( БСП ЛБ): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Ще маркирам само няколко от предложенията в този дълъг текст:
(3) До 1 януари 2018 г. Централната избирателна комисия провежда три симулации на дистанционно електронно гласуване, при които се гласува за измислени партии, коалиции или кандидати.
(13) Централната избирателна комисия създава постояннодействащо специализирано звено за техническо осигуряване и координация. При изпълнение на своите функции членовете на звеното са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
(7) Резултатите от експерименталното дистанционно гласуване по ал. 1 се отчитат по ред, определен в правилата по ал. 12. Резултатите от дистанционното електронното гласуване не се вземат предвид при определяне на резултатите от изборите.
(9) Централната избирателна комисия организира и провежда разяснителна кампания относно дистанционното електронно гласуване.
(11) Разходите за произвеждането на дистанционното електронно гласуване са за сметка на държавния бюджет.
Какво правите, уважаеми народни представители!? На практика правите една скъпоструваща електронна игра, която ще бъде поета от държавния бюджет, от всеки един данъкоплатец. От майките, за които нямаше пари, но си плащат осигуровките и данъците, за тях Вие ще правите тази скъпоструваща електронна игра. Защото това са текстовете.
Защо го правите е другият въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото изпълняваме решение на Народното събрание, взето след проведен национален референдум.
ФИЛИП ПОПОВ: Не. Госпожо Председател, моля да не ме прекъсвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Задавате въпроси.
ФИЛИП ПОПОВ: Риторически, както се казва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама Вашият отговор е различен от моя.
ФИЛИП ПОПОВ: Нека да уточня.
Аз не Ви питам Вас специално. (Шум и реплики.)
Защо го правите? За да докажете, че има сигурност в електронното дистанционно гласуване. Няма смисъл да харчите излишни пари на бюджета! Такава сигурност не съществува и няма как да съществува, защото флашките или картите, или каквото ще давате на избирателя, техните електронни подписи или каквито искате там процедури ще бъдат събрани от техните велможи, от техните, хайде няма да ги нарека работодатели, но от хората, от които те са най-малкото икономически зависими. А хората, от които те са икономически зависими, са зависими в една или друга степен от държавните институции, които в момента Вие управлявате.
Представям си как ще бъде гласуването, защото самото гласуване няма да се извършва в секционна избирателна комисия. Ще се извършва извън контролирана среда, ще се извършва в компютърна зала, някъде в България или извън България.
Няма компютърен специалист, който да Ви гарантира, че до рамото на избирателя няма да стои някой, който да му казва за кого и как да гласува или да гласува вместо него, независимо дали един, два, три или пет пъти.
Нещо повече, уважаеми народни представители, Вие като че ли следвате максимата на Рузвелт, която гласи: „Прави това, което можеш, с това, което имаш, там, където си”.
Вие направихте наистина това, което можете – един объркан нормативен акт, със страхотни вътрешни противоречия. С това, което имате – една наистина нестабилна, тежка коалиция, в които коалиционни партньори „аз-ът” много говори, разбира се, и жаждата за власт. Там, където сте – за съжаление, в Република България!
Не приемайте този текст, защото той ще доведе до следваща промяна на изборния резултат, до промени и фалшификации, до неотразяване на реалния вот.
За един такъв експеримент ще се похарчат само бюджетни пари и нищо повече! Това е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплики?
Народният представител Цецка Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми народни представители! Господин Главчев, съжалявам, търпеливо няколко дни не участвам в дебатите.
Господин Попов, това действие по изменение на Изборния кодекс се прави основно заради въвеждането на електронното дистанционно гласуване.
Колеги, припомням, че бе проведен национален референдум по инициатива на президента Плевнелиев едновременно с местните избори миналата година.
Народното събрание прие решение, с което се задължихме да извършим точно тези промени. И да задавате днес въпросите, които публично зададохте в пленарната зала, мисля, че е несъстоятелно!
Да, споделям Вашите притеснения в чисто личен план. Всички се притесняваме от начина, по който ще бъде изградена системата, която да гарантира принципите на гласуването, на тайния вот и така нататък в Конституцията.
Колеги, всяка новост обаче естествено предизвиква въпроси и притеснения. Ако първите първобитни хора от пещерите не са си показали ръката навън, извън пещерата, без да се плашат, че там вали, гърми, трещи и може да падне дърво, къде щеше да бъде днес човечеството!? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нека днес в XXI век да не размахваме плашило за неща, че са невъзможни, защото сме свидетели на напредъка в технологиите. Аз съм убедена, че е възможно много скоро в България да гласуваме електронно дистанционно при пълна гаранция на тайната на вота и на всички онези неща, които днес ни вълнуват – да няма натиск върху избирателя и той свободно, по своя лична воля, да упражни правото си на избор. (Ръкопляскания от ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Възгласи „Браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря за репликата, уважаема госпожо Председател.
Аз попитах защо го правите по този начин и Ви отговорих – за да се създадат някакви гаранции и предпоставки за това дали е защитено електронното дистанционно гласуване от външни намеси.
Само че то няма как да е защитено, независимо от инициативата – дали е от референдум, или е от някои народни представители.
Повтарям това: няма как да бъде защитено. Тук не говоря, госпожо Председател, за преноса на данни. Преносът на данни може да бъде, може да не бъде защитен.
Между другото, ако не се лъжа, в § 8 ще направя по-късно редакция. В него се казва „да е максимално защитен от външни посегателства”. Не „максимално защитен”, а „да бъде гарантирана невъзможността от външни посегателства” следва да гласи текстът.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ти ли ще го направиш?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, не се обаждайте от залата.
ФИЛИП ПОПОВ: Действително технологичният напредък върви в посока напред. Ние не трябва да изоставаме от него.
Но, уважаема госпожо Председател, Вие като стар изборджия – така да го нарека, знаете какво се случва по време на избори. (Оживление.) Знаете за каква репресия говорим сега, когато хората отиват да гласуват в секционна комисия, как им се отнемат личните карти преди това, как им се връщат, срещу какво, изобщо цялата репресия, която съпътства изборния процес. Това се случва. А когато имаме електронно дистанционно извън секционна комисия какво ще направите? Ще легализирате цената на купения вот, защото ще ги задължите хората да отидат да гласуват под страх от това, че ще бъдат изключени от избирателните списъци, заличени. Ще я легализирате и тя ще спадне, защото дилърите на гласове – тези престъпници, на практика няма да имат толкова разходи да се трудят да придружават хората до секционните комисии. Просто ще им вземат флашките и ще гласуват както намерят за добре и за когото намерят за добре.
Затова технологичният напредък – да, но за съжаление в този процес ние се намираме, както Вие го казахте, още много, много назад, в пещерната ера. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Процедура поиска народният представител Станислав Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, предлагам прекратяване на дебатите и гласуване на текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя обратно предложение, тъй като става дума за дебат, който в Европейския съюз…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Нали обратно предложение? Говорете за това.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Да, против съм, защото искам да кажа,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата. Господин Иванов, моля Ви, не се обаждайте от залата.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: …че трябва да продължи дебатът, тъй като тази тема в Европейския съюз е решена по много прост начин. Само две държави имат електронно гласуване. Ние ли ще бъдем новаторите? Затова трябва да продължи дебатът. (Реплики от ГЕРБ.)
Дебатът трябва да продължи и фактът, че Вие го прекратявате, означава, че се страхувате от това, което ще се каже. Може да сме пет човека, но това, което говорим, го говорят 25 държави в Европейския съюз, без една.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Енчев.
Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от народния представител Станислав Иванов за прекратяване на разискванията.
Моля, гласувайте. (Оживление, реплики от ГЕРБ.)
МУСТАФА АХМЕД (ДПС, от място): На цирк го обърнахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласували 114 народни представители: за 99, против 15, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Редакционна бележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, още една редакционна бележка – в текста, който е предложен от Комисията, в т. 29 „отговаря на изискванията на Наредбата по ал. 27”, всъщност се има предвид вместо алинея „т. 27”.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: По начина на водене – заповядайте. (Реплики от ГЕРБ.)
Моля Ви за тишина и ред в залата.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Дискусията беше приключена и трябва да се гласува. Вие давате възможност да се правят предложения, дори редакционни, по които не може да се вземе отношение.
Моля Ви да не подлагате на гласуване редакционното предложение. То не е направено в рамките на дебатите.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Оттеглям го.
МИХАИЛ МИКОВ: Браво! Оттегли го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Оттеглено е предложението.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 22, против 84, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Имаше редакционни предложения, направени от парламентарната трибуна от народния представител Петър Славов.
Първото е в ал. 2: „Дистанционното електронно гласуване се провежда в един изборен район”, тъй като е написано „в един изборен райони”. Очевидно е, че става въпрос за един изборен район в страната. Тоест „извън страната” отпада. Провежда се в един изборен район.
Другото му предложение е в ал. 18 да отпадне последното изречение: „Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно дистанционно електронно гласуване”.
И след това се създава нова ал. 19, която гласи: „Избирателят има право да промени вота си, подаден по дистанционен електронен път, като се зачита само последният подаден по време глас преди приключване на срока за електронно гласуване от дистанция при спазване на принципа „един човек – един глас”.”
Подлагам на гласуване първото предложение в ал. 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 102, против 17, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване следващото предложение, което Ви беше представено: промяната в ал. 18, създаването на нова ал. 19 и преномерирането на останалите алинеи, които сега са от ал. 19 до края.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 105, против 5, въздържали се 9.
Предложенията на народния представител Петър Славов са приети.
Сега подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя, редактиран от Комисията за § 190 по вносител, както Ви беше представен от парламентарната трибуна от докладчика, заедно с приетите преди малко предложения на народния представител Петър Славов.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 118, против 6, въздържали се 3.
Параграф 190 по вносител, редактиран от Комисията и с предложенията на народния представител Петър Славов е приет.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Отрицателен вот от народния представител Михаил Миков.
Имате думата, уважаеми господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник-председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми...
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): И Председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, не се обаждайте! Толкова точно го каза господин Миков – обърна се персонално към него.
МИХАИЛ МИКОВ: Гласувах „против”, защото с тези текстове се дава възможност за манипулация на електронното гласуване и тя е заложена в ал. 13, където специализираното звено координира дейността си с Министерския съвет! Забележете, не с Избирателната комисия, а с Министерския съвет! Това означава, че актуалният Министерски съвет изцяло ще изготвя резултатите и ще влияе върху тях при електронното гласуване.
Освен всички аргументи, споделени преди мен, че то е несигурно, очевидно тук се създава възможност по отношение на електронното гласуване това да става координирано с Министерския съвет.
Освен това, няма възможност всичко, което е разписано тук, да бъде реализирано в рамките на един бюджет на Централната избирателна комисия. В предишни текстове приехте, че Комисията изцяло подготвя технически изборите. Ако не знаете, бюджетът на Комисията е 1 милион годишно, а разходите за изборите са – знаете колко, чули сте го – между 20 и 40 милиона.
На трето място, трябва да кажем, че Централната избирателна комисия е съставена от членове, които сами по себе си носят отговорност. При даването на качество на длъжностни лица на техническите служители в специализираното звено означава, че те се приравняват по статут на членовете на Избирателната комисия. Иначе техническите лица нямат качеството на длъжностни лица по смисъла на... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Очевидно става въпрос за възможност за манипулация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с § 191, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, § 191.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 191 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, буквално с две изречения. Това, което се предлага в този текст, е да има възможност работодателят да освобождава от работа работника или служителя, за да може той да упражни своето активно избирателно право, като за това се предвижда да го освобождава в рамките на половин работен ден и да му заплаща възнаграждение, базирано на неговото трудово възнаграждение, изчислено на базата на този половин работен ден.
След като въведохме като граждански дълг упражняването на изборното право, смятам, че е редно да предоставим тази възможност на работодателя и на работника. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя и ни предлага да отхвърлим § 191. Гласуваме, колеги, предложението на Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 103, против 13, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Байрактаров иска прегласуване.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Госпожо Председател, искам процедура по прегласуване, тъй като колегата Борис Ячев не успя да гласува, а и останах с впечатление, че много от народните представители не разбраха, че отмяната на този параграф практически лишава огромна част от българските граждани да упражнят своето конституционно право на вот. Ако те работят в непрекъснат производствен цикъл и работодателят не ги освободи, просто не могат да осъществят това свое конституционно право. (Реплика от ДПС: „Не е право – задължение!”.)
МИТХАТ МЕТИН (ДПС, от място): Граждански дълг!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Право!
Добре, ако за Вас е задължение, гласувайте „за” и подкрепете предложението, което сме направили, защото то е...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А Вие искате прегласуване.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване!
Гласували 119 народни представители: за 96, против 15, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 192.
Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов § 192 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 192 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 193.
Предложение от народния представител Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 193, който става параграф със съответен номер:
„§ ... В Наказателнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. ...), в чл. 172, ал. 2 преди думите „Глава пета” се добавя „Глава трета, Раздел III”, а думите „чл. 167, ал. 3, 4 и 5, чл. 169г” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която подкрепя по принцип § 193 по вносител – за промени в НПК, в редакцията на Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответен номер:
„§ ... В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 преди думите „Глава пета” се добавя „Глава трета, Раздел III”, а думите „чл. 167, ал. 3 и 4, чл. 169г” се заличават.
2. В чл. 13 думите „престъпления по чл. 167, ал. 3, 4 и 5 и чл. 169г” се заменят с „тежки умишлени престъпления по Глава трета, Раздел III”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов параграф за промени в Закона за специалните разузнавателни средства.
Отменете гласуването.
Има техническа грешка – пропуснат е ... Кой текст е пропуснат по вносител?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Пропуснат е текстът в чл. 13, ал. 1, т. 6. Това е по отношение на т. 2. Правя редакционно предложение за допълнение в чл. 13, ал. 1, т. 6 думите „престъпление по чл. 167, ал. 3, 4 и 5 и в чл. 169г” се заменят с „тежки умишлени престъпления по Глава трета, Раздел ІІІ”. А в т. 1 в чл. 3, трябва да се добави ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И каква е разликата между текста на вносителя и това, което предлага Комисията?
На практика е подкрепен едно към едно текстът на вносителя.
Коректният текст – как трябва да звучи окончателно? (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Госпожо Председател, коректният текст е следният: „В Закона за специалните разузнавателни средства се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 преди думите „глава пета” се добавя „глава трета, раздел III”, а думите „чл. 167, ал. 3 и 4, чл. 169г” се заличават.
2. В чл. 13, ал. 1, т. 6 думите „престъпления по чл. 167, ал. 3, 4 и 5 и чл. 169г” се заменят с „тежки умишлени престъпления по глава трета, раздел III” .
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф в Закона за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства в редакцията по вносител, подкрепено от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 194.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 194 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 195 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 195, който става параграф със съответен номер.
„… В Закона за гражданската регистрация в чл. 99б, ал. 1 думите „или чл. 99а” се заменят с „чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага новата редакция за промяна в Закона за гражданската регистрация по доклада на Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 196.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 196, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме, колеги.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Параграф 197 – Законът за политическите партии.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 197.
Предложение от Димитър Танев и група народни представители:
1. В § 197 се правят следните изменения:
2. Създават се нова т. 2 – 6 със следния текст:
„2. Създава се нов чл. 24а със следния текст:
„Чл. 24а. Политическите партии не могат да придобиват недвижимо имущество със средства от държавната субсидия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Къде е колегата Танев?
Колега, държите ли на това предложение? То е и от група народни представители – има ли някой от вносителите?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА:
3. В чл. 25 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 в началото на текста се добавят думите „Осемдесет на сто от”;
б) създава се нова ал. 4 следния текст:
„(4) Остатъкът от субсидията се задържа от Министерството на финансите и се изплаща в пълен размер, независимо от годината, в която е натрупана, до три дни след датата на обявяване на датата на следващите избори, с изключение на частични местни избори.”;
4. Чл. 27, ал. 1 се изменя така:
„(1) Размерът на субсидията политическите партии и коалиции се определя както следва:
1. по 11 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори до 150 000 гласа;
2. по 10 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 150 001-ия глас до 250 000-ия глас;
3. по 9 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 250 001-ия глас до 350 000-ия глас;
4. по 8 лева за всеки получен действителен глас на последните парламентарни избори - от 350 001-ия глас” …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Момент. Господин Танев е тук. Оттегляте това предложение. (Ръкопляскания.)
Така, и какво предлага Комисията?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 197, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, правя предложение за допълнение в § 197 по вносител да се създаде нова т. 2 със следното съдържание:
„т. 2 „в чл. 27, ал. 1 след думите „действителни гласове” да се добави „от партии и коалиции”.
Уточнявам, че това допълнение цели да премахне всякакво съмнение, че от гласовете, които са от протестния вот, могат да се получават каквито и да са средства от партиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И съответно т. 2 и 3 ще станат т. 3 и 4.
Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакционно допълнение, направено от господин Кирилов, а именно: „В Закона за политическите партии да се създаде нова т. 2, която да гласи:
„2. В чл. 27, ал. 1 след думите „действителни гласове” да се добави „от партиите и коалициите”.”
Гласуваме това предложение на господин Кирилов.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Гласуваме целия § 197 по вносител за промени в Закона за политическите партии, т. 1, новата т. 2 и след това съответно точки 2 и 3 ще станат точки 3 и 4.
Гласуваме § 197 по вносител.
Гласували 97 народни представители: за 90, против 3, въздържали се 4.
Прието е предложението.
Отрицателен вот – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, наистина часът е късен, но все пак трябваше някой да разясни. Приемаме нови текстове в Закона за политическите партии, нови ограничения, които звучат добре по принцип, че не е допустимо да се ползва публичен ресурс от страна на политическите партии, но на мен например ще ми е интересно някой да беше дал отговор на следния въпрос: ако господин Цветанов в качеството си на заместник-председател на ГЕРБ ползва държавен транспорт, бидейки едновременно и председател на парламентарната група, ползва коли на НСО или на Народното събрание, или господин Данаил Кирилов в качеството си на член на Изпълнителната комисия, не знам дали е в нея, добре, някой от Изпълнителната комисия ползва кола на Народното събрание, ако някой повдигне въпроса „Защо, аджеба, господин Цветанов ползва държавен автомобил, когато отива в централата на ГЕРБ?”, ето тези тънки разграничителни линии трябваше да бъдат уточнени, вместо да приемаме така на ангро едни текстове, които иначе звучат добре. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбирам, че сте гласували така, защото не сте разбрали текста, господин Казак, но можехте да попитате в Комисията при дебатите и така нататък.
Лично обяснение – господин Кирилов ще Ви обясни.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Съвсем бързо лично обяснение, защото бях споменат поименно.
Почти се замислих дали да се засегна, господин Казак. Вие не участвахте явно в тази част от заседанието на Правната комисия.
Въпросните изменения, и тук обяснявам като вносител, следват изцяло Доклада на Комисията Греко и целят затягане, казвам, на финансовата дисциплина по отношение на политическите партии.
По отношение на отделни транспортни казуси бих казал, че тук решенията са принципни и не бих искал да губя времето Ви и да обяснявам сега. (Реплики от БСП ЛБ, провиквания от място на народния представител Михаил Миков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме със следващия текст. (Шумни реплики от ПГ на БСП ЛБ.)
В § 198 – за промени в Закона за местното самоуправление.
Ще докладва ли някой, господин Кирилов?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаемият колега Миков поставя интересни въпроси в прекрасна светлина. (Оживление.)
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 198, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Колеги, гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 199 е представен в три варианта от трима отделни вносители.
Предложение от Кирил Цочев и група народни представители:
„В § 199, в Закона за административно-териториалното устройство на Република България, в чл. 16 думите „100 души” се заменят с „250 избиратели”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„В § 199, вариант втори, числото „300” се заменя с „200”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника:
„§ 199. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България в чл. 16, т. 1 числото „100” се заменя с „400 души”.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на § 199, който става параграф със съответния номер:
„В Закона за административно-териториалното устройство на Република България в чл. 16, т. 1 числото „100” се заменя с „400”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! В тази разпоредба се предвижда какъв трябва да бъде минималният брой избиратели, за да се допуска прекият избор на кметове на кметства.
Нека да припомня, че досега според действащият Кодекс, това са 100 души. Може би ще възразят някой, че в толкова малки населени места понякога е трудно да се излъчат подходящи кандидати и ако този мотив отчасти може да бъде възприет, за да се покачи границата, то предлаганото изменение това да бъдат 400 души е твърде високо.
През всички години, когато се провеждат многопартийни избори за кметове на кметства тази граница е варирала от 100 до 250 и 350. Сегашното мнозинство се оказва „най-демократично”. На него му се струва, че това са незначителен брой хора и предлага те вече да станат 400.
Затова аз обръщам внимание, че ако има наистина търсене на необходимия баланс той трябва да бъде около предложенията, които се съдържат в различните варианти с изключение на това, което предлага в крайна сметка Комисията, тоест Комисията е възприела предложението на ГЕРБ. За тях демокрацията се измерва само в големи числа. И това трябва да се има предвид от българските граждани, които не живеят в най-големите и по-големите населени места.
Затова аз предлагам народните представители, които имат по силен демократичен порив, да подкрепят някои от останалите предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит. (Шум и реплики.)
Колеги, в момента, в който обявих дебата за закрит никой не вдигаше ръка. (Народният представител Станислав Иванов иска думата за процедура.)
По начина на водене – заповядайте, господин Иванов. (Реплики.)
Имате процедура, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Моята процедура беше за прекратяване на дебатите, още когато господин Янаки Стоилов се изказваше, така че предлагам процедура по прекратяване на дебатите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно предложение?
Господин Миков беше първи. (Шум и реплики.)
Видин е по-далеч от Враца, но са по-пъргави. (Смях и оживление.)
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, наистина си струва една сериозна дискусия, и ще е добре, ако приемете това – да разкажем на хората в малките населени места как след едно изказване сте се уплашили. Направете го на 1000, на 2000, хората в малките населени места нямат права.
Моля Ви не приемайте направеното предложение. Никакви съображения, че бързате за някоя вечеря, банкет, нещо (шум и реплики от ГЕРБ), не отменя въпроса за сериозна дискусия къде е разумната граница. Виждате, че и ние предлагаме да се увеличи от 100 на 200 души, но 400 души е прекалено ограничаване на демократичните права на гражданите, живеещи в малките населени места. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Няма нужда да го правите!
Нали печелите тези избори, защо се страхувате да избират хората?! Благодаря. (Реплика от народния представител Цвета Караянчева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, постъпи процедурно предложение, на което чухме и обратното становище.
Подлагам на гласуване предложението за прекратяване на разискванията.
Гласували 102 народни представители: за 69, против 30, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Дебатите са закрити.
По начина на водене – господин Попов.
Сега ще ми благодари, че съм споменала бързината на колегите от Видинския избирателен район.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, моля Ви да обърнете внимание на господин Иванов, защото той иска процедура по прекратяване на дебатите още преди те да са стартирали. Господин Янаки Стоилов беше първият, който се изказваше. Още докато той се изказваше, господин Иванов искаше прекратяване на дебатите и вдигаше ръка за процедура. Моля, обърнете му внимание, че тази процедура може да се осъществи, след като вече има налице дебати, а не преди тяхното осъществяване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Започваме гласуване в конкретните хипотези.
Подлагам на гласуване предложението на господин Кирил Цочев и група, комисията не подкрепя предложението – 100 да стане 250.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 111 народни представители: за 38, против 13, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Михаил Миков и група народни представители – във Вариант ІІ числото „300” да се замени с „200”. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 116 народни представители: за 43, против 61, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за промени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България – числото „100” се заменя с „400”.
Гласували 120 народни представители: за 71, против 47, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Първи беше господин Славчо Атанасов, втори беше господин Великов.
Вие се разберете кой ще е третият.
Господин Попов като по-млад отстъпи, господин Енчев ще бъде трети.
Слушаме Ви – първи отрицателен вот.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ПФ): Уважаема госпожо Цачева, уважаеми колеги народни представители! Гласувах отрицателно, защото по толкова сериозен въпрос на практика не можахме да направим дебат. Имаше едно-единствено изказване и след това удари гилотината.
Искам да Ви кажа, че от над 3800 села в България, в момента ограничаваме вота на поне 1000. Имайте предвид, че 400 души – това, което гласувахте в момента, много от Вас са народни представители от такива райони. Знаете, че в момента селата постоянно намаляват като население. (Шум и реплики от ГЕРБ.) На практика в момента Вие лишавате хората от тези села да направят своя демократичен избор и очаквате общинският кмет съответно да ги назначава. По този начин ограничавате демокрацията в поне минимум 1000 села в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов.
Втори отрицателен вот – народният представител Борислав Великов.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (РБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Аз съм избран, както и други колеги, от област Монтана, представляваме област Монтана. Целият ни Северозападен край е с все по-намаляващо население. Мисля, че това е доста несправедливо към хората не само от Северозападна България, но и от други краища, затова гласувахме единодушно. Колкото и да сме малко в момента от Реформаторския блок, но от всичките части на Реформаторския блок бяхме единодушни и гласувахме „против”. Много несправедливо ми се струва към хората от по-малките населени места и особено от Северозападния край.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Великов.
Трети отрицателен вот – народният представител Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Гласувах отрицателно, тъй като, уважаеми колеги, Вие си позволихте да елиминирате дебата.
След това, с решението, което току-що приехме, дискриминирахте десетки и хиляди български граждани, които живеят в малките населени места. От една страна, въвеждате електронното гласуване, което трябва да повиши и ще повиши активността на българските граждани. Въвежда се преференциалният вот в една или друга степен, което също, предполага се, вярвам в това, ще увеличи активността на гласуване на българските избиратели, и в същото време правите точно обратното. Защо го правите? Веднага отговарям, за да обоснова моя отрицателен вот. Местната власт е Ваша. Вие искате цялата местна власт. Не се ли наситихте?! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Не се ли заситихте?!
По тази причина смятам, че българските граждани на следващите избори, които и да са те, в малките населени места – 100, 200, 300 души, ще имат кметски наместници, назначени именно от Вашата управляваща коалиция. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Енчев.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 200, който става параграф със съответна номерация.
По § 201 Комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф със съответната номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 200 и 201 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 6.
Параграфи 200 и 201 по вносител са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 202 правя процедурно предложение за отлагане на разискванията за утрешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложението.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Отлагаме разискванията за утре.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров.
Комисията не подкрепя предложението. Разчитам колегата Славов или господин Димитров да оттеглят предложението. Няма ги в залата.
Ще го прочета.
„В Преходните и заключителни разпоредби се добавя нов параграф със следния текст: „В Закона за данъците върху доходите на физическите лица систематично се създава нов чл. 22д със следния текст:
„22д (1) Лицата по чл. 242а, ал. 1, буква „а” от Изборния кодекс, упражнили избирателното си право, ползват отстъпка в размер на 5 на сто от дължимия данък върху облагаемия доход от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17.
(2) При провеждането на два или повече избора в една година правата по предходната алинея се реализират в някоя от следващите години, когато избори не се провеждат и не могат да се кумулират.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 10, против 48, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 203. Уважаеми господин Председател, с оглед възможността в утрешния ден по някоя от разпоредбите да възникне предложение да има различно действие във времето, моля и § 203 също да бъде отложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложението.
Гласували 90 народни представители: за 86, против 3, въздържал се 1.
Отлагаме разглеждането на § 203 за утрешното заседание.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, с оглед на дебата във вчерашния ден по отношение на § 82, който касае промяна в чл. 182, чрез създаване на нова ал. 5, като текстът на вносител беше: „Ал. 5. Не се допуска извършване на предизборна агитация от служители на вероизповеданията.” беше направено предложение от колегата Йордан Цонев – да се добави второ изречение към новата ал. 5, което уточнихме да бъде със следното съдържание: „Не е предизборна агитация извършването на религиозни обреди и ритуали.” Дебатът беше приключен на фаза прегласуване.
Моля да подложите на гласуване това предложение за второ изречение в алинеята, след което предложението за съдържанието на цялата нова ал. 5. (Силен шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прегласуваме. Имаме процедура по прегласуване. (Реплика на народния представител Михаил Миков.)
Прегласуваме текст, подкрепен от Комисията.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ,от място): Как процедура по прегласуване от вчера ще прегласувате днеска?! (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуват 86 народни представители: за 82, против 3, въздържал се 1.
При прегласуването § 82 е приет. (Народният представител Михаил Миков иска процедура по начина на водене.)
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, надминахте всякакви граници на нормалния парламентаризъм. Не ме притеснява, че колегите са прави и бързат за някъде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Колеги, заемете местата си.
МИХАИЛ МИКОВ: Нищо, нека стоят прави. Аз мога и на прави хора да говоря.
Това показва на какво прилича Народното събрание. То си е това. Няма смисъл да се маскираме.
Уважаеми господин Председател, абсурдно е да се прегласуват текстове от вчера. Процедурата по прегласуване ясно е разписана в Правилника и се прави веднага след гласуването. Всъщност Вие променяте приети вече текстове. И това не е толкова страшно, ако те са достатъчно обсъдени. Страхувам се, че в залата народните представители от мнозинството въобще не разбират за какво става въпрос.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не е вярно!
МИХАИЛ МИКОВ: Това е абсурд, който се върши! Моля, прекратете заседанието, пък утре на свежа глава. Наспете се, обсъдете си текстовете, променете тези, които сте приели, но не може днес да се прегласува текст от вчера. Прегласуването е процедура, при която прегласуването става веднага след гласуването. Не може да е приет един текст, минал един ден, пък на другия ден някой се събудил, сетил се и иска прегласуване. Няма такава процедура нито в Правилника, нито в Конституцията. Това е абсурдно! Това е трето гласуване на приет на второ гласуване текст.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не е вярно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте по начина на водене – първо, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Господин Председател, още преди да обявите процедура по гласуване, на няколко пъти поисках процедура.
Първо, защото имаше невероятен шум в залата, огромна част от колегите изобщо не разбраха за какво иде реч. Вие бяхте длъжен по Правилник, тъй като не беше започнала процедурата по гласуване, веднага да дадете възможност за процедура.
Понеже и Вие не чувахте какво се случва, всъщност народните представители, голяма част от тук присъстващите 82 души, които гласуваха, съм убеден, че изобщо не разбраха какво гласуват. (Реплики.) Изобщо не разбраха!
От друга гледна точка, господин Миков е абсолютно прав, защото някои все пак следим какво се случва в тази зала. Вчера този текст беше отхвърлен на първо гласуване. След като беше отхвърлен от цялата тази зала, беше взето решение да се направи консултация и група по този текст – нещо, което не е направено.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: А?!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: „Б”! Не ми казвай, че мен ме е нямало. Точно аз съм тук неотлъчно и много добре знам за какво става въпрос!
Изобщо това, което накрая стана, е недопустимо! Възприе се нещо, което хората изобщо не го приемат, не желаят това да се случва. Опорочихте целия процес на добър тон и на каквото и да е. Не Ви прави чест!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Кирилов, за трета процедура.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, взимам процедура по начина на водене, не за да се присъединя с укори към Вашето водене, защото в ситуацията, която беше описана, колегата Байрактаров продължава да ескалира, не бяха интерпретирани правилно фактите, които аз от тази трибуна повторих.
След гласуване на предложение на депутата Йордан Цонев – неговото предложение, в този смисъл, който прочетох и след като той поиска с оглед резултата да бъде направено прегласуване, като в искането за прегласуване той изрично подчерта: колеги, проявете разбиране, подкрепете същината. Съберете се и уточнете понятията.
Всъщност с настоящото предложение аз Ви представих резултата от въпросните консултации и от издирване на точното понятие.
Съжалявам, че господин Йордан Цонев не е в залата, за да направи предложението си сам.
Ще си позволя само следната бележка: ако господин Миков вчера е отсъствал в този дебат, господин Байрактаров очевидно е присъствал на този дебат, но го интерпретира абсолютно неправилно.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Аз участвах в този дебат.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Колега, оставам настрана Вашата позиция по този дебат. Тя би могла да се изрази и чрез волята Ви, и чрез вота Ви по това гласуване. (Реплика от народния представител Димитър Байрактаров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли други процедури по начина на водене? Няма.
Закривам днешното заседание.
Следващото редовно пленарно заседание е утре – 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 21,30 ч.)


Председател:
Цецка Цачева
Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Кирил Цочев


Секретари:
Димитър Делчев
Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания