Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА И ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 7 юли 2016 г.
9,03 ч.
07/07/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Иван К. Иванов и Красимир Каракачанов

Секретари: Чавдар Пейчев и Иван П. Иванов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, добър ден!
Моля да се регистрираме.
От БСП лява България – да Ви поканя на регистрация.
Няма кворум.
Отменете регистрацията.
Втори опит – 9,15 ч.

Открито в 9,17 ч

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Приканвам народните представители в залата.
Колеги, моля да се регистрираме.
Налице е кворум. (Звъни.)
Откривам пленарното заседание.
Уважаеми колеги, във вчерашния ден стана дума за връзката между второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител и второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията.
От вчерашния доклад останаха няколко текста, затова предлагам на основание чл. 50, ал. 5 от Правилника да включим като първа точка днес продължение на второто четене на Закона за държавния служител, за да може естествено двата доклада да се свържат. Те трябва да вървят във връзка един с друг.
Моля да гласуваме.
Гласували 128 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.

ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.
Господин Кирилов, гласувани са до § 43, който е отхвърлен по предложение на Комисията.
Сега предстои да се докладва § 44 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители!
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 50:
„§ 50. Разпоредбата на чл. 107, ал. 1, т. 9 не се прилага за служители, назначени до влизането в сила на този Закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 44 по вносител с номерация на § 50 и редакция по доклада на Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя, но предлага § 45 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в чл. 16а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А 16а кой параграф е по доклада?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това е страница 13 от доклада, § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За промяна в чл. 16а. Приет е този параграф.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 45 по вносител.
Гласуваме.
Гласували 111 народни представители: за 103, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 46 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 653 03-28 от 28 март 2016 г.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 47 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 653-03-28 от 28 март 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, за тези два параграфа говорех, когато поясних, че има връзка между второто гласуване на двата законопроекта.
Има ли изказвания? Няма.
Анблок подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на параграфи 46 и 47 по вносител.
След малко ще ги дебатираме в следващия Законопроект.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 51:
„§ 51. В Кодекса на труда в чл. 107а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 9:
„(9) На служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, с тяхно съгласие и срещу допълнително възнаграждение, може със заповед на работодателя да се възлагат допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на:
1. проекти, съфинансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, по които съответната администрация е бенефициент, при условията на чл. 49, ал. 3 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове;
2. проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори, по които съответната администрация е бенефициент.“
2. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея след думите „допълнителните възнаграждения“ се добавя „по ал. 14, т. 1-5“.
3. Досегашните ал. 10-11 стават съответно ал. 11-12.
4. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.
5. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея се създава т. 6:
„6. допълнително възнаграждение за изпълнение и/или управление на проекти или програми по ал. 9.“
6. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея навсякъде думите „ал. 13, т. 5“ се заменят с „ал. 14, т. 5“, а думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.
7. Досегашната ал. 15 става ал. 16 и в нея думите „ал. 13” се заменят с „ал. 14, т. 1-5”.
8. Създава се нова ал. 17:
„(17) Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 14, т. 6, както и условията и редът за получаването му се определят с нормативен акт на Министерския съвет.“
9. Досегашните ал. 16, 17, 18 и 19 стават съответно ал. 18, 19, 20 и 21.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 52:
„§ 52. Параграф 4, т. 1, § 6, § 7, § 9, § 13 относно чл. 13а, ал. 6 в частта „текста по чл. 10д, ал. 1 и” и ал. 7 в частта „както и когато текстът по чл. 10д, ал. 1 не е успешно издържан“, § 14 относно чл. 15, ал. 2 в частта „и след като успешно е издържан тестът по чл. 10д, ал. 1 или 2”, § 34 относно чл. 81а, ал. 5 и § 36, т. 1 влизат в сила от 1 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С едно уточнение, че навсякъде в § 52 става дума за „теста“, а не за „текста“.
„Теста по чл. 10д, както и тестът...“.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Само на третия ред, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кое е вярно – докладът, или това, което Вие предлагате?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Тестът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега, на трите места е „тестът“.
На трите места го изчетохте, господин Кирилов, като „текстът“.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Само на третия ред го изчетох „текстът“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще го чуем на аудиозаписа. (Оживление.)
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 51 и § 52 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 10.
Предложенията са приети, а с това Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, след като гласуваме в следващия закон двата параграфа, които отиват там, ще бъде приет.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА.
Доклад на Комисията по правни въпроси.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател!
„Доклад относно Общ законопроект на приетите на 17 март 2016 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 554-01-8, внесен от Бойка Грозева Маринска и група народни представители на 16 януари 2015 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01-7, внесен от Светлин Димитров Танчев и група народни представители на 21 януари 2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Закона.
Гласували 110 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията въз основа на Общ законопроект № 653-03-36 от 7 април 2016 г. предлага да се създадат нови § 1 и 2:
„§ 1. В чл. 13, ал. 1 след думите „минималните изисквания за“ се добавя „степен на завършено образование и ранг или професионален опит, необходими за“.
§ 2. В чл. 14, ал. 1 накрая се добавя „или ранг“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1 и § 2 съгласно предложението на Комисията за създаване на нови параграфи.
Гласували 101 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 1.
Предложение на народния представител Методи Андреев:
„В § 1, т. 1 след думата „магистър“ се добавя „и трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 3 години в сферата, в която е придобита степента „бакалавър“ или „магистър“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 3:
„§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Заместник-министрите, посочените в ал. 4 еднолични органи и техните заместници и членове на колегиални органи, областните управители и заместник областните управители трябва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „чл. 19, ал. 4“ се заменят с „ал. 4“.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „чл. 19, ал. 4“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Аз ще оттегля предложението си. Искам да обясня какъв беше смисълът на този текст. Оттеглям го поради некоректен текст, който е внесен. Идеята беше да се ограничи възможността на такива длъжности да отиват хора, които бяха добили публична известност като „калинки“. Има много хора на такива длъжности, с по няколко магистърски степени, без да са положили нито ден труд по специалността, по която притежават степента „магистър“. Затова оттеглям предложението на този етап, но се ангажирам, че ще внеса допълнително изменение и допълнение като отделен закон към този, с който да прецизираме текста и да постигнем ефекта, който съм целял. Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване § 1 по вносител, който става § 3 в редакцията му съгласно доклада на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията въз основа на общ Законопроект № 653-03-36 от 7 април 2016 г. предлага да се създаде § 4:
„§ 4. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1,2, 3, 4 и 5 се изменят така:
„1. административните структури и свързаните с тях юридически лица по чл. 19, ал. 8, структурите по чл. 60, ал. 1 и съветите по чл. 21, включително за:
а) техните ръководни органи;
б) правилата, свързани с административното обслужване;
в) местата, в които осъществяват дейност;
г) разпределението на служителите по места;
д) работното и приемното време за всяко място;
2. административните услуги, включително вътрешните административни услуги, електронните административни услуги, регистрационните,лицензионните,разрешителните и съгласувателните режими, включително свързаните с тях образци на документи, срокове и тарифи;
3. заетите и незаетите длъжности в администрацията;
4. обявленията за конкурсите;
5. служебните и трудовите правоотношения.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Организациите, предоставящи обществени услуги, въвеждат в регистъра по ал. 1 информация за:
1. техните ръководни органи;
2. обществените услуги, по повод на които се извършват административни услуги;
3. административните услуги, включително вътрешните административни услуги и електронните административни услуги.“
4. местата, в които осъществяват административно обслужване;
5. приемното време за всяко място.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Административният регистър се поддържа като единна електронна база данни чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация и Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация. Данните се вписват от служители, определени от съответния ръководител по ал. 1, т. 1. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая се добавя „и всеки има право на свободен и безплатен достъп до информацията в него, включително за повторно използване“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „регистър“ се добавя „както и отговорността за неизпълнение на задълженията във връзка с регистъра“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по предложението на Комисията за създаване на § 4? Няма.
Гласуваме § 4 по доклада и в редакцията на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 2 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и въз основа на общ Законопроект № 653-03-36 от 7 април 2016 г. предлага следната редакция на § 2, който става § 5:
„§ 5. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията в § 16 от Преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 7:
„(7) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за осигуряването на дейностите по изпълнението и/или управлението на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори, с бенефициент – администрация на изпълнителната власт. В този случай само за срока на съответната дейност по проекта или програмата може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение, ако техните възнаграждения са допустими за финансиране изцяло със средства от съответния проект или програма. Осигуряването на дейностите по изпълнението и/или управлението на програми се осъществява чрез увеличение на числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 5 по доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Методи Андреев:
„Създава се подразделение „Заключителна разпоредба“ с нов § 3:
„§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на закона лицата по чл. 19, ал. 7 представят пред органа по назначаването доказателства, че отговарят на изискванията, определени в същата разпоредба. Лицата, които не отговарят на тези изисквания, се освобождават от заеманата от тях длъжност от органа по назначаването.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Методи Андреев тук ли е? Той заяви, че оттегля предложението си, но стана дума за предходното, а това предложение е във връзка с него.
Изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Методи Андреев, което Комисията не подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 16, против 17, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
С това приключихме гласуването на второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията.

Следващата точка от седмичната ни програма е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР.
Вносител – Министерският съвет.
Господин Зеленогорски, заповядайте – слушаме Вашия доклад.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, бих помолил чисто процедурно за допуск до залата на заместник-министъра Николай Нанков, изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър господин – Светослав Наков, госпожа Лазаринка Стоичкова – главен секретар на Агенцията, и двама експерти: Галина Куцарова и Надя Таранджийска от Агенцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме това предложение.
Гласували 100 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Поканете гостите.
Слушаме Ви, господин Зеленогорски.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Закона.
Гласували 101 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители:
Създава се нов § 1:
„§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст на чл. 1 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и поддържат в актуално състояние с цел:
1. документиране на местоположението, границите, трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на недвижимите имоти.
2. създаване и водене на имотния регистър;
3. изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти;
4. създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи по реда на Глава четвърта, на други регистри, предвидени в закон или друг нормативен акт, както и обмена на данни между тях.
5. изграждането, внедряването, развитието, поддържането и ползването на инфраструктурата за пространствена информация, осигуряването на достъп до пространствени данни по Закона за достъп до пространствени данни и предоставянето на услуги за нуждите на държавното управление, устройственото планиране и инвестиционното проектиране.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Нашето предложение за създаването на нова ал. 2 е свързано с това, че в действащия закон не са посочени целите на кадастъра. Създаването на цифров кадастър на територията на цялата страна има значение не само за въвеждането на имотния регистър, но и за други нужди на държавното управление. Както председателят на Комисията прочете предложената от нас ал. 2 и по повод устройствените планове и инвестиционните проекти, и по повод специализираните карти, регистри, и информационните системи, заедно с това за пространствената информация, осигуряването, достъпа до пространствени данни, тоест държавното управление като цяло на нашата страна – тук сме дефинирали целите на кадастъра по-ясно, по-коректно и по-точно.
Обръщам се към народните представители – подкрепа на ал. 2 ще даде подреденост, ред и яснота именно за използване целите на кадастъра за нуждите на държавното управление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 31, против 26, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Параграф 1 –предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„В чл. 2, ал. 5 думите „и 2“ се заличават и се създава изречение второ: „Данните по ал. 2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят доколкото източникът на тези данни има доказателствено значение“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 2, ал. 3 думите „т. 1 – 3“ се заменя с „т. 1 – 4“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, господин Карагьозов.
КИРЧО КАРАГЬОЗОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което сме направили по § 1 – да отпадне ал. 5 в чл. 2, е свързано с тълкувателно Решение № 8 от 2014 г. на Върховния касационен съд, където е записано, че одобрените по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър кадастрални карти имат декларативно действие.
За да стане по-ясно, в чл. 2, ал. 2, която искаме да отпадне, са включени данни за правото на собственост на недвижимите имоти, вещни права, данни за държавни граници, данни за зони на ограничение върху поземлените имоти. В този смисъл ние считаме, че тези данни следва да отпаднат като доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното.
Данните за носителите на вещни права, записани в кадастралния регистър, в този смисъл съществува презумпцията: доколкото следва да бъде зачетен легитимиращият ефект на акта за собственост. Отсъствието и наличието на запис или записи в кадастралния регистър не може да има доказателствено значение за легитимиращия ефект по-голям от този, който се съдържа в актовете за собственост. В този смисъл ние предлагаме те да отпаднат и да се направи нов запис на ал. 2: „Тези данни са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, доколкото източникът на тези данни има доказателствено значение“.
Моля да подкрепите това предложение, защото считам, че то е съвсем коректно и рационално. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Карагьозов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, първо гласуваме предложение на Дора Янкова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 23, против 30, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя, редактиран от Комисията, за § 1.
Гласували 83 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 17.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 13, ал. 2 думите „по график, определен от“ се заменят с „от територията на страната въз основа на заповед на“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3а, който става § 4:
„§ 4. В чл. 21, ал. 1, т. 4 думите „загуби българското си гражданство или“ се заличават“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания по трите параграфа?
Госпожо Янкова, отказвате се от изказване.
Други желаещи? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме текст на вносителя, редактиран от Комисията за § 2, подкрепен текст на вносителя от Комисията за § 3 и предложение на Комисията за § 4.
Гласуваме анблок трите параграфа.
Гласували 92 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 16.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Параграф 4 – предложение от Светла Бъчварова и група народни представители:
Параграф 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, очаквах по-задълбочен дебат по Закона, поради това че почти революционни промени се правят от гледна точка на това как ще се реализират оттук нататък кадастралните карти и кадастралните регистри.
Това, което предлагате в Закона, е на практика Агенцията по геодезия, картография и кадастър да не е правоспособна за извършване на кадастър по силата на този Закон.
Ние предлагаме да остане този текст в Закона. Защо? Защото, отнемайки правоспособността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Вие всъщност отнемате и почти всички функции по изпълнението на Закона.
Освен това се предвижда служебно преминаване на неурбанизираните територии от картата за възстановена собственост, служебно да бъдат реализирани чрез карти в Агенцията, без да могат да се отстранят каквито и да било грешки.
Повярвайте ми, в картата за възстановена собственост има много грешки и тяхното служебно преминаване и възстановяване чрез карти ще създаде изключително много проблеми на гражданите преди всичко. Затова ние предлагаме все пак Агенцията по геодезия, картография и кадастър да има правоспособност по тези карти и да носи отговорност по тяхната истинност от гледна точка на дългосрочните процеси за създаване, включително и на имотен регистър.
Освен това самата Агенция влиза в конфликт на интереси, защото служебното преминаване означава, че Агенцията няма абсолютно никакви контролни функции по отношение на това какви карти се издават.
Предлагаме наистина в този параграф правоспособността на Агенцията по кадастър да остане по отношение на картите, които тя създава и за които отговаря по Закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, проф. Бъчварова.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Първо гласуваме предложение на госпожа Бъчварова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 26, против 33, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 5.
Гласували 85 народни представители: за 72, против 9, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
Създава се нов § 4а:
„§ 4а. Чл. 23 се изменя така:
„Чл. 23. Недвижим имот – обект на кадастъра е:
1. поземлен имот:
2. сграда, включително изградена в груб строеж;
3. площадков обект на техническата инфраструктура;
4. самостоятелен обект в сграда или в обект на техническата инфраструктура.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Янкова, по Вашето неподкрепено предложение за създаване на § 4а.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Нашето предложение за създаване на нов § 4а е с цел и с желание да се прецизира текстът относно обектите на кадастъра, което е свързано с предложението на вносителя, тоест Министерския съвет, и отразяването им е изключително важно – отразяването в кадастъра на зоните за ограничение и предоставяне на данни и услуги за тях. Заедно с това, тези, които сте вникнали и които искате информирано да гласувате, знайте, че това налага разграничаването на линейните и площадковите обекти, на техническата инфраструктура и реда за тяхното отразяване в кадастъра.
В тази връзка, тук сме дали легални определения в Допълнителните разпоредби на понятията „площадков обект“ и „линеен обект“, както и обектите на техническата инфраструктура. Смятаме, че правим коректно допълнение на концепцията, която вносителят дава, за да може да има по-голяма прецизност в Закона за кадастъра.
Искам да привлека вниманието на народните представители – преди малко проф. Бъчварова се спря на това – с този Законопроект ние държим в ръцете си собствеността на целия български народ. Той касае повече целия български народ като собственост и нямаме право на грешки, и дори нямаме право на политическо високомерие. Знам, че целта е едни 12 милиона да се изхарчат от добро управление, да отидат, но ако тук се допуснат грешки, свързани със собствеността на българските граждани занапред, това, може би, ще бъде изключително голяма отговорност и некоректно отношение към собствеността. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря и аз.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме предложението на госпожа Янкова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 20, против 34, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Има предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„Създава се нов § 4б:
„§ 4б. В чл. 26, ал. 1 се изменя така:
„(1) Всеки поземлен имот, сграда, площадков обект на техническата инфраструктура и самостоятелен обект в сграда или в обект на техническата инфраструктура получават идентификатор.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Докладвайте и следващото предложение.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Има предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„Създава се нов § 4в:
„§ 4в. В чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 се изменят така:
„2. за сграда и площадков обект на техническата инфраструктура: идентификатор; очертание на сградата или на площадковия обект, определено с геодезическите координати на определящите точки; застроена площ, брой етажи; предназначение; адрес;
3. за самостоятелен обект в сграда или в площадков обект на техническата инфраструктура: идентификатор, граници; брой нива в обекта; площ по документ; предназначение; адрес;“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания?
Господин Карагьозов, заповядайте. Има две неподкрепени предложения за създаване на нови параграфи 4б и 4в.
КИРЧО КАРАГЬОЗОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! И двете предложения са редакционни и целят прецизиране на текстовете, свързани с чл. 23 от Закона. Аз лично се изненадах, че Министерството не прие тези предложения, тъй като с тях се внася много по-голяма прецизност в тези определения и по този начин ще се избегнат всякакви съмнения и противоречия.
Моля Ви да ги подкрепите и ще разберете, че те наистина са рационални. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: И аз Ви благодаря.
Други изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване анблок двете предложения от госпожа Янкова и група народни представители, които не са подкрепени от Комисията, съответно за създаване на нови параграфи 4б и 4в.
Гласували 90 народни представители: за 27, против 34, въздържали се 29.
Предложенията не са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 5 има предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„Параграф 5 се изменя така:
„§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думата „сградите“ се поставя запетая и се добавя „площадковите обекти на техническата инфраструктура“;
б) в т. 6 думата „съоръжения“ се заменя с „площадкови обекти“;
2. В ал. 2 думата „съоръжения“ се заменя с „площадкови обекти“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, първо гласуваме предложение от госпожа Янкова и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 21, против 36, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме текста на вносителя, подкрепен от Комисията за § 6.
Гласували 83 народни представители: за 69, против 1, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Има предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„Създава се нов § 5а:
„§ 5а. В чл. 30, ал. 2, т. 1 думата „съоръжения“ се заменя с „площадков обект“, а думите „в което има самостоятелен обект“ се заличават.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„Създава се нов § 5б:
„§ 5б. В чл. 31а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор се отразяват в специализираните карти и регистри по чл. 32. За зоните на ограничения се води регистър.“
2. В алинея 2 думите „ глава шеста“ се заменят с „чл. 32“.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Янкова, може да коментирате и двете предложения за нови параграфи. Имате думата.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предложението за създаване на нов § 5а е редакционно и е свързано с промените по чл. 23. През цялото време по чл. 23 се опитваме да направим подобрение на Законопроекта. Явно, видимо е, че няма политическа воля за това, но предложението по § 5б касае преди всичко специализираните карти.
Колеги, аз Ви моля да се запознаете с това и да вникнете в нашето предложение. Мотивите са следните: органите и лицата, които създават и поддържат данните за зоните на ограничение имат и задължението да организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за недвижимите имоти по чл. 32. Целесъобразно е тези данни да бъдат част от специализирани карти и съответно да се води регистър. Големият проблем през тези години и на реституцията, и на възстановяването на земята, е, че – да, има кадастрални карти, има грешки по тях, през цялото време не се създаваше имотния регистър, през цялото време няма никаква публичност на собствеността и това доведе до много проблеми, от които в обществото се натрупва голям негативизъм.
Нашето предложение е, първо, коректно, професионално, съобразено с експертизата на хора, които се ползват и работят с кадастъра и паралелно с това смятаме, че с това допринасяме да бъде подобрен самият Законопроект.
Тук искам да отбележа нещо. Правната комисия, разглеждайки този Законопроект, много добре беше отправила послание към нашата Комисия за второ четене да отрази мнението на Върховния касационен съд, на нотариусите, на съюза на вписванията и на всички други, които имат възможност, ползват се и работят с този Законопроект.
Искам да информирам Народното събрание, че дотук с предложенията и експертизата на експертите и специалистите Министерството не се съобрази и, за съжаление, мнозинството – също, но се обръщам днес в залата да се намери политическа воля и разум да допълним с нов § 5б.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Желаете ли да гласуваме двата параграфа един по един или анблок. (Реплика от народния представител Дора Янкова.)
Един по един – това е Ваше право.
Уважаеми колеги, първо, гласуваме предложение от госпожа Янкова и група народни представители за създаване на нов § 5а, което Комисията не подкрепя.
Гласуваме неподкрепено от Комисията предложение.
Гласували 96 народни представители: за 21, против 45, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложение, също от госпожа Янкова и група народни представители, за създаване на нов § 5б, което Комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 28, против 46, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 6 има предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. В ал. 1, т. 1, буква „б“ се изменя така:
,,б) строежи, линейни обекти на техническата инфраструктура и други обекти в поземлените имоти, без сградите и площадковите обекти на техническата инфраструктура;“
2. Създават се нови т. 1а, 1б и 1в със следното съдържание:
„1а. В алинея 1, т. 1, буква „ж“ се изменя така:
„ж) зони за ограничения по чл. 31а и други пространствени данни, определени в нормативен акт;“
1б. В ал. 1, т. 2 след думата „създават“ се добавя „и поддържат в актуално състояние“.
1в. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За нуждите на възлагането, изработването и поддържането на специализираните карти, регистри и информационни системи Агенцията по геодезия картография и кадастър предоставя безвъзмездно на лицата по ал. 1 данните от кадастралната карта и кадастралните регистри. Общините предоставят копия от кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения, копия от одобрени инвестиционни проекти и екзекутивни документации за изградени подземни и надземни линейни обекти на техническата инфраструктура, както и други специализирани данни, включително за кадастрално заснемане и нанасяне на съществуващи и новоизградени линейни обекти на техническата инфраструктура.“
3. В текста на новите ал. 7, 8 и 9 думите „чл. 34, ал. 1“ се заменят с „ чл. 31а, ал. 1“.
4. Създава се нова ал. 11:
„(11) Министерство на земеделието и храните създава и поддържа специализирани карти и регистри за земеделските земи и за горските територии въз основа на данните, набрани в картите на възстановената собственост с цел упражняване на функциите му по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите и Закона за подпомагане на земеделските производители.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания?
Господин Карагьозов.
КИРЧО КАРАГЬОЗОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Направените предложения отчитат значението на специализираните кадастрални данни, които са нужни за постигането на целите на кадастъра и са формулирани в чл. 1. С тези предложения се цели да се преодолеят несъответствията в предложението на вносителя, където в § 6 от Закона се предвижда сервитутите към сградите и съоръженията, включително и тези към надземните и подземните проводи и съоръжения да са обект на специализираните кадастрални карти по чл. 32, без обаче да се правят промени в чл. 31а, който урежда включването на данните за тях в информационната система на кадастъра.
Съгласно разпоредбата на чл. 32 в Закона за кадастъра, набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за строежи, без тези за сгради и самостоятелни обекти в сгради, съоръжения и други обекти на подземните имоти, включително за надземните и подземните проводи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и създаването на специализираните карти, регистри, информационни системи въз основа на тези данни, е задължение на ведомствата, общините и на другите юридически лица, съобразно характера на функциите им.
Подземните и надземните проводи и съоръжения обаче са част от данните, регистрирани в кадастралните планове и съответно разработвани по реда на отменения Закон за кадастъра и имотния регистър, но информацията за тях понастоящем не е част от кадастралните карти, приемани по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. И тук следва да бъде отчетено, че понастоящем тези подземни линейни мрежи се изграждат и поддържат от различни предприятия, а информацията за тяхното местоположение, вид, състояние, начин на ползване, е доста труднодостъпна.
Данните за изграждане на тези подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както вече казах – електропроводи, газопроводи, топлопроводи и други, преминават през различни имоти и следва да се съдържат в специализирани карти, регистри и информационни системи, които се създават и поддържат в актуално състояние при източника им – този, който ги създава. При изграждането и поддържането в актуално състояние на специализираните карти и регистри, информационни системи, органите и лицата по чл. 32, ал. 1 и лицата, които ги създават, ще използват данните за одобрените кадастрални карти и кадастралните регистри, поддържани от тях.
Предложението за създаване на нова ал. 11 отчита постъпилите становища и критичните бележки при обсъждането на Законопроекта на първо четене относно преобразуването на Картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрални карти и рискът от възникване и затруднение при осъществяването на функциите на Министерството на земеделието и храните, както и дейностите на земеделските производители.
Създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на земеделските земи и за горските територии въз основа на тези данни, набиране в картите на възстановената собственост ще позволи запазването на информацията, набирана и поддържана по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картите на възстановената собственост, да се съхрани и да се използва при прилагането на различните закони. Специализираните карти ще се изработват и поддържат въз основа на тези данни от кадастралните карти, създадени при образуване на КВС.
Уважаеми колеги, наистина материята е трудно разбираема и специфична, но, все пак, всичко това, което сме предложили, е свързано с редакционни промени, които целят изчистване на противоречията и с цел по-доброто прилагане на Закона. Затова моля за Вашата подкрепа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Карагьозов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, предложение от госпожа Янкова и група, което Комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 25, против 33, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Уважаеми колеги, моля, гласувайте текста на вносителя, подкрепен от Комисията за § 7.
Гласували 82 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители § 7 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Дора Янкова и група народни представители – § 7 се изменя така:
„§ 7. Чл. 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) За нуждите на устройственото планиране, както и за други благоустройствени дейности в урбанизирана територия, се изработват специализирани карти за устройствено планиране.
(2) Специализираните карти по ал. 1 се изработват чрез съвместяване на данните от кадастралната карта и данните от специализираните карти по чл. 32, както и чрез отразяване на водни площи и течения, озеленени площи и други обекти на благоустройството, както и други данни по чл. 115 от Закона за устройство на територията. Изработването на специализираните карти по ал. 1 може да се извършва едновременно или отделно от създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(3) Специализираните карти по ал. 1 могат да служат като техническа основа на устройствените планове, когато съдържат необходимите данни по глава седма, раздел първи от Закона за устройство на територията.
(4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и/или общините възлагат изработването на специализираните карти по ал. 1. Възложители на специализирани карти по ал. 1 могат да бъдат и лицата по чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, на които е издадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.
(5) Съдържанието и редът за създаване и поддържане на специализираните карти за устройствено планиране се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, първо гласуваме предложение от госпожа Бъчварова и група, неподкрепено от Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 17, против 39, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Гласуваме отново предложение от госпожа Янкова и група, което не е подкрепено от Комисията. То е за изменение на § 7.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 87 народни представители: за 19, против 45, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
И сега гласуваме текста на вносителя за § 7, който става § 8, предложен и подкрепен от Комисията.
Гласуваме предложение на Комисията за § 8.
Гласували 92 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 19.
Господин Ерменков, по начина на водене – процедура.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, вземам процедура по начина на водене и даже донякъде леко засегнат от начина Ви на водене, имайки предвид това, че Вие може би подценявате интелекта на присъстващите в залата, повтаряйки по десет пъти „подкрепено – неподкрепено“ и така нататък! (Шум от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля за тишина в залата!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Мисля, че ние сме достатъчно разумни хора, които сме тук, знаем, чули сме от самото начало в доклада на Комисията – подкрепено, неподкрепено предложение. Освен че го казвате един път в началото, после в процеса на гласуване няколко пъти натяквате подкрепено ли е, не е ли подкрепено. По-добре тогава казвайте „гласувайте за“, „гласувайте против“, сигурно ще е малко по-честно!
Иначе наистина ни подценявате! Не ни приравнявайте към себе си! Благодаря Ви. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля за тишина!
Господин Ерменков, това, че аз, както Вие се изразихте, натъртвам в началото или в края, това са просто допълнителни усилия, които аз като председател полагам. И Вие, вместо да ми благодарите, всъщност ме критикувате. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Казвайки и информирайки Ви за това какви са решенията на Комисията, помагам на всички народни представители да направят информиран избор. Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от Дора Янкова и група народни представители – създава се нов § 7а:
„§ 7а. В чл. 35, ал.1 след думата „регистри“ се добавя „за урбанизираните територии на населените места и селищните образувания“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Карагьозов.
КИРЧО КАРАГЬОЗОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Господин Председател, уважаеми колеги! Вероятно и сами разбирате, че тази промяна е редакционна. Тя е свързана с предложението на вносителя за създаване на кадастрални карти в ускорен порядък и регистри въз основа на тези данни, които ще бъдат прехвърлени от картите на възстановената собственост. Предложенията са свързани с изказванията и становищата на представителите на вносителя, както мненията и изказванията при обсъждането на Закона.
С предложенията за изменение на чл. 35, 44а и 44б са възприети предложения на вносителите, предвиждащи в производството при самото създаване на кадастралните карти за неурбанизираните категории при установяване на несъответствия на границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия – това е много важно, границите на поземлените имоти в тази контактна неурбанизирана територия да се съобразяват с границите и имотите по вече одобрената кадастрална карта за урбанизираната територия, респективно с границите на поземлените имоти, установени по приложената регулация.
Стремим се да уредим и правилата за отстраняване при застъпването на границите на поземлените имоти, отразени в кадастралните и регулационните планове и границите на имотите по картата за възстановената собственост, така наречените „бели петна“, между строителните граници на населеното място и съответно имотите по КВС.
Предлага се тази част от кадастралната карта за неурбанизираните територии, която съдържа явни фактически грешки и други несъответствия, да се изработва чрез съответни геодезически измервания, за да се получи по-голяма точност и прецизност. Съобразено е становището на вносителя, че този процес ще обхване само около 10% от общата площ на неурбанизираната територия и в този смисъл предложенията са за легални дефиниции на основните понятия „неурбанизирана територия“, „явна фактическа грешка“, „несъответствие в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия“.
Затова моят призив е да подкрепите тези предложения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Карагьозов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложение на госпожа Дора Янкова и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 16, против 49, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„Създава се нов § 7б:
„§ 7б. В чл. 35а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „територии“ се заменя с „урбанизирани територии“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 могат да се създават и по искане на ведомства, общини, концесионери, експлоатационни дружества, собственика на имота и други заинтересовани лица, което се извършва за тяхна сметка.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме предложението на Дора Янкова и група народни представители за създаване на нов § 7б, което Комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 21, против 43, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„Създава се нов § 7в:
„§ 7в. Член 35в се изменя така:
„Чл. 35в. (1) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизирани територии се открива със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта съдържа наименованието и границите на землището или част от землището на населеното място, за което ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри. Заповедта се разгласява в 5-дневен срок чрез два централни всекидневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството.
(2) Общинската служба по земеделие предава безвъзмездно на службата по геодезия, картография и кадастър в двуседмичен срок от поискването, одобрените за териториите по ал. 1 планове, карти и регистри по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
(3) Данните по ал. 2 се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5.
(4) Когато получените данни по ал. 2 съответстват на изискванията за съдържание и точност, определени с наредбата по чл. 31, Агенцията по геодезия, картография и кадастър преобразува плановете, картите и регистрите по ал. 2 в кадастрална карта и кадастрални регистри по ред определен в наредбата по чл. 31.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 4, която влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
(6) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7 дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 5 уведомява, министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия.
(7) Кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на ал. 1 – 4, се изработват в цифров вид и копие на състоянието им към момента на одобряване се съхранява в цифров вид в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(8) Когато получените данни по ал. 2 не отговарят на изискванията на съдържание и точност, определени с наредбата по чл. 31, включително и при констатиране на несъответствия в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, както и на явни фактически грешки по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, кадастралните карти и регистри за съответните землища или части от землища се изработват по реда на чл. 35. Отстраняването на несъответствията и на явни фактически грешки се извършва по реда на чл. 44а и чл. 44б.“
Комисията не подкрепя предложението.
„§ 8. В чл. 37, ал. 3 след думата „постоянен“ се добавя „и/или настоящ адрес“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, първо гласуваме предложение от госпожа Дора Янкова и група народни представители за създаване на нов § 7в, който Комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 18, против 43, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
Уважаеми колеги, гласуваме текст на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 9.
Гласували 82 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Параграф 9.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от Светла Бъчварова и група народни представители – § 9 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„§ 9 се изменя така:
„§ 9. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „а в случаите на т. 1, 3 и 4 и носителят на друго вещно право“ се заличават;
2. Точка 2 на ал. 1 се изменя така:
„2. да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост, и да опазва знаците от унищожаване;“
3. В ал. 2 думите „ съответно носителят на друго вещно право“ се заличават;
4. Алинея 3 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Бъчварова. Вашето предложение § 9 да отпадне не е подкрепено от Комисията.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това предложение определено буди недоумение. Защо? Изменението предполага, че когато собственикът влезе в границите на имота си, актът за собственост няма никакво значение.
Всеки един от Вас има някакъв землен имот, но актът за собственост е водещ, когато се въвеждат границите на имота чрез технически лица. Сега Ви казват, че този акт за собственост няма никакво значение и всеки един, дори недобросъвестен, може да иска граници за собственост, които не отговарят на акта за собственост като документ.
Според нас това изключително много ще влоши състоянието по отношение на дела за границите на имотите, които и сега се водят. Представете си какво ще стане, когато недобросъвестни собственици решават да заграбят по-големи имоти, отколкото е актът им за собственост.
Затова предлагаме да остане действащият текст, при който границите се въвеждат, когато съответстват на акта за собственост.
Моля Ви да обърнете внимание върху този текст! Всеки един от Вас е потенциално потърпевш да има проблеми с границите на имота си, когато собствеността не се зачита като акт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Реплики на госпожа Бъчварова?
Господин Байрактаров ще Ви направи реплика.
Заповядайте, имате думата, уважаеми господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаема госпожо Бъчварова, приемам Вашето изказване за точно, обаче с едно изключение. Ако актът за собственост е неистински, какво правим? (Шум и реплики „Ееее!“ от БСП ЛБ.)
Няма „Ееее“, колега Божинов, защото ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля Ви, не влизайте в личен дебат!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: ... защото във Варненско, в така наречения квартал „Ментешето“ 98% от така наречените „актове за собственост“ се оказаха неистински.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ, от място): Значи те са нищожни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Божинов, моля Ви, не се обаждайте от място! Можете да репликирате.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Не са нищожни, защото съдът по някаква случайно взе, че уважи тези според Вас нищожни актове.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ, от място): Това е измама!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Какво правим оттам нататък?
Точно затова взех репликата. Неистинският акт се доказва по друг ред на българското законодателство, който е много труден, много продължителен.
Аз съм убеден, че оттам нататък всичко това, което предлагате, убеден съм, с добри намерения, взема други измерения, които генерират несправедливост и недоволство у хората. Затова взех реплика.
Иначе съм убеден, че намеренията Ви са добри и почтени, но все пак има казус, който от години е създал този прецедент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Други реплики? Няма.
Дуплика, уважаема госпожо Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Байрактаров, това, за което говорите, е изключение. Че актът е нищожен се определя по съответен ред. Той е нищожен до доказване на противното.
Извинявайте, всеки от Вас има акт за собственост и с него отива и иска да му очертаят границите. Ако актът за собственост не се вземе предвид, освен това има и грешки, когато се отива в кадастъра. Има много грешки, които кадастърът е направил. Актът за собственост е водещ, за да могат да се установят границите и да се направи скицата. Какво правите тогава?
Казвам Ви: всеки един ще бъде потърпевш! Не може без акт за собственост някой да бъде въвеждан в имот с определени граници! Това предложение за мен е абсурдно! Всеки един ще бъде потърпевш. Делата, които ще се водят за граници, ще бъдат на практика много повече от тези, които има сега. Благодаря.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Има съдебни решения на поземлени комисии. (Размяна на реплики между народните представители Димитър Лазаров и Светла Бъчварова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Други изказвания?
Заповядайте, господин Христов, по същия параграф.
РУМЕН ХРИСТОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето мнение е, че е добре да подкрепим предложението на колегата Бъчварова, защото става дума за милиони имоти в неурбанизирана територия и липсата на нотариален акт при очертаването на тези граници може наистина да доведе до хаос. Не виждам какъв е проблемът за запазване предлагането на нотариалния акт.
Като доказателство за това апелирам, ако нямате нищо против, да подкрепим предложението на проф. Бъчварова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, от това, което се каза тук, разбирам, че Вие ще задължите всички български граждани да си вадят нотариален акт, за да се легитимират като собственици. (Реплики от народния представител Светла Бъчварова.)
Уважаеми колеги, поне тези, които се занимават детайлно с право! Има съдебни актове, които Ви легитимират като собственици. Има решения на други органи, които могат да Ви легитимират като собственици. Нека да разширим малко материята!
Има договори, с които Вие купувате от държавата апартаменти, ведомствени жилища – преди. Сега – приватизационни договори – те Ви легитимират. Те са способът, който Ви прави собственик, а не само и единствено нотариалният акт. (Реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Госпожо Бъчварова, дебатът става през микрофоните на трибуната.
Това беше реплика.
Желаете ли втора реплика на господин Христов? Не.
Господин Христов, желаете ли дуплика? Не желаете.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме предложението на госпожа Бъчварова и група народни представители § 9 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 90 народни представители: за 28, против 43, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Янкова и група народни представители за изменение на § 9.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 84 народни представители: за 18, против 45, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Уважаеми колеги, сега гласуваме текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 10. Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 71, против 12, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Процедура – госпожа Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, предлагам шеста точка – Първо гласуване на Законопроекта за концесиите, да стане утре първа точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Предлагате сегашната шеста точка – Законопроект за концесиите, утре, за петъчната програма, да бъде точка първа.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Точно така, тъй като вицепремиерът има днес Тристранен съвет и няма да може да участва в дебата и разглеждането на точката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Добре, разбирам аргументите.
Обратно предложение има ли? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 86 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието – точка шеста става точка първа за утрешно заседание.
Продължете, господин Зеленогорски.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„Създава се нов § 9а:
„§ 9а. Член 40 се изменя така:
„ Чл. 40. Разходите за отстраняване на несъответствия между отразеното в кадастралната карта и кадастралните регистри и действителното положение са за сметка на собствениците на недвижими имоти, ако липсващите или неточно отразени данни за имотите не съществуват в източниците по чл. 41 и без изпълнение на задълженията по чл. 36 и чл. 38, ал. 1 - 3 не биха могли да се включат в кадастъра.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? – Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, предложение от госпожа Янкова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 16, против 47, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 10 има предложение от госпожа Дора Янкова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
„§ 11. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „планове“ се добавя „кадастрални планове, приложени подробни градоустройствени планове приложени подробни устройствени планове“;
б) в т. 3 накрая се добавя „или в кадастрални планове, одобрени по реда на § 40 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.)“.
2. Алинея 4 се отменя.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато от събраните данни по реда на ал. 2 и 3 се установи наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания по предложения § 11? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя, редактиран от Комисията, за § 11.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 12.
Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 12 има предложение от Светла Бъчварова и група народни представители – § 12 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Дора Янкова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
„§ 13. В чл. 43, ал. 1 т. 5 и 6 се изменят така:
„5. границите на поземлените имоти в урбанизираните територии, след анализиране на данните от:
а) означеното на място състояние в съответствие с правото на собственост;
б) съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по реда на буква „а“;
в) планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и т. 3;
г) регулационните планове при приложена дворищна регулация.“;
6. границите и/или очертанията на сгради и съоръжения от:
а) планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и т. 3;
б) заснемане на съществуващото на място състояние.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Гласуваме първо неподкрепено от Комисията предложение на госпожа Бъчварова и група народни представители.
Гласували 75 народни представители: за 10, против 39, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя, редактиран от Комисията, за § 13.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
Създава се нов § 12а:
„§ 12а. В чл. 44, алинея 1 думата „съоръжения“ се заменя с „площадков обект“, а думите „чрез описание на място“ се заменят с „чрез заснемане на място“.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
Създава се нов § 12б:
„§ 12б. В чл. 44а, алинея 1 се изменя така:
„(1) В производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, прави предложение за отстраняване на несъответствията в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1 по ред, установен в наредбата по чл. 31. Границите на поземлените имоти в контактната неурбанизирана територия се съобразяват с границите на имотите по одобрена кадастрална карта за урбанизираната територия, а ако такава не е одобрена – с материализираните граници на имотите в урбанизираната територия, установени чрез геодезически измервания, а ако границите не са материализирани – съобразно границите, отразени в кадастрални планове и в регулационните планове с приложена регулация.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване двата отхвърлени параграфа анблок. Става въпрос за предложение на госпожа Янкова и група народни представители за създаване на нови параграфи 12а и 12б, които Комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 14, против 46, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„Създава се нов § 12в:
„§ 12в. Създава се нов чл. 44б:
„Чл. 44б. (1) В производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35в, ал. 8 наличието на явна фактическа грешка се установява чрез оглед и/или геодезически измервания на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съвместно със служители от службата по геодезия, картография и кадастър, за което се съставя констативен протокол. За отстраняване на явната фактическа грешка лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, изготвя проект, върху който се комбинират данните от картата на възстановената собственост и резултатите от констативния протокол, придружен от регистър на засегнатите имоти. Проектът за кадастрална карта и регистър на недвижимите имоти се приемат от комисията по чл. 47, ал. 1.
(2) Агенцията по геодезия, картография и кадастър изпраща проекта за кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти по ал. 1 на директора на областна дирекция „Земеделие“ за съгласуване относно обезщетяване по реда на чл. 10б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно на чл. 6 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. При липса на основание за обезщетяване директорът на областна дирекция „Земеделие“ връща проекта с мотивирано становище.
(3) Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти по ал. 1 се одобряват със:
1. заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, когато се засягат до 50 поземлени имота;
2. заповед на изпълнителния директор на АГКК, когато се засягат повече от 50 поземлени имота.
(4) Заповедта по ал. 5, т. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на АПК и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред административния съд по местонахождение на имота.
(5) Заповедта по ал. 5, т. 2 се съобщава по реда на чл. 35, ал. 3 и подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник" по реда на АПК пред административния съд по местонахождение на имота.
(6) Обжалването на заповедта по ал. 4 и 5 не спира изпълнението й, освен ако съдът не постанови друго.
(7) За обезщетяване на засегнатите лица по реда на чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ или чл. 6 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВСГЗГФ заповедта по ал. 4 и 5, придружена от скица-извадка от кадастралната карта, се изпраща на общинската служба по земеделие. Скицата-извадка за отстраняване на явната фактическа грешка съдържа данни за площта на територията, за която се дължи обезщетение по реда на чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, съответно по чл. 6 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВСГЗГФ.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Моля, гласувайте предложението от госпожа Янкова и група народни представители за създаване на нов § 12в, което Комисията не подкрепя.
Гласували 69 народни представители: за 13, против 36, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 13 има предложение от Дора Янкова и група народни представители, което е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
„§ 14. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в изречение първо думите „на района“ се заличават, а изречение второ се изменя така: „Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 48, ал. 2.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 в „Държавен вестник“ уведомява министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.“
4. Алинеи 4, 5, 7, 8 и 9 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте текста на вносителя, редактиран от Комисията, за § 14.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 14 има предложение от Дора Янкова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
„§ 15. В чл. 49а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение второ се изменя така: „Заповедта се издава в 7-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 2.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 не подлежат на обжалване.“
3. Алинеи 5 и 6 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по предложения параграф? Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, текста на вносителя, редактиран от Комисията, за § 15.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ:
Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
Създава се нов § 14а:
„§ 14а. (1) Чл. 49б се изменя така:
„Чл. 49б. След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия, в актовете, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, се посочват идентификаторите на обектите по кадастъра и другите кадастрални данни по чл. 27, ал. 1 за недвижимия имот.
(2) Кадастралните данни по чл. 27, ал. 1 се предоставят на нотариусите и съдебните изпълнители чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Заверените от нотариусите и съдебните изпълнители скици и схеми, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, са официални документи.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Гласуваме предложение от госпожа Янкова и група народни представители, неподкрепено от Комисията, за създаване на нов § 14а.
Гласували 79 народни представители: за 17, против 37, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от Дора Янкова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
„§ 16. Чл. 49в се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме предложение на Комисията за неподкрепен текст на вносителя и за редакцията на § 15, който става § 16.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Гласуваме текст на вносителя, подкрепен от Комисията за § 17.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 17 има предложение от Светла Бъчварова и група народни представители:
„В § 17 – в новото съдържание на чл. 52, ал. 1, се правят следните изменения:
1. Точка 2 и 3 да отпаднат.
2. Точка 4-6 стават съответно т. 2-4.
3. Точка 7 да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„В § 17, в текста на новата редакция на чл. 52, ал. 1 думите „който не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри“ се заличават.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Първо, подлагам на гласуване предложение на госпожа Бъчварова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 18, против 43, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение от госпожа Янкова и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 70 народни представители: за 15, против 40, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Гласуваме, уважаеми колеги, текст на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 18.
Гласували 73 народни представители: за 65, против 5, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, текст на вносителя, подкрепен от Комисията за § 18, който става § 19.
Гласували 80 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от Дора Янкова и група народни представители § 19 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
„§ 20. В чл. 53а се създава т. 5:
„5. нанасяне на граници на поземлени имоти въз основа на:
а) влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен по реда на чл. 16 от Закона за устройство на територията;
б) прилагане на влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове по § 8, ал. 2, т. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията;
в) влязъл в сила план за уедряване по чл. 37е от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
г) влязъл в сила план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 във връзка с ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Гласуваме първо, уважаеми колеги, предложение от госпожа Янкова и група народни представители, неподкрепено от Комисията, тоест § 19 да отпадне.
Това е неподкрепено от Комисията предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 72 народни представители: за 8, против 42, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Гласуваме самия § 20.
Уважаеми колеги, гласуваме текст на вносителя, редактиран от Комисията, за § 20.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Сега – § 20 по вносител.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
По § 21 има предложение от Дора Янкова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
„§ 22. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
„1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред. При необходимост съдът може да възложи на вещо лице, правоспособно по кадастър, изработване на комбинирана скица с координати на граничните точки. Влязлото в сила съдебно решение, придружено от проект за изменение, изготвен от правоспособно лице по кадастър, е основание за изменение на кадастралната карта по реда на чл. 53а, т. 1.“
2. В ал. 4, изречение първо думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“.
3. В ал. 5 думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) При нанасянето в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на имот, чието право на собственост е възстановено по реда на чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се прилага редът по ал. 1 - 6.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания по двата параграфа? Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, анблок текст на вносителя, подкрепен и редактиран от Комисията за параграфи 21 и 22.
Режим на гласуване.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 22 – предложение от Дора Янкова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Първо, гласуваме предложение от госпожа Янкова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Моля, режим на гласуване.
Господин Зеленогорски, прочетете този неподкрепен текст.
Отменете гласуването.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Много се извинявам!
Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„В § 22 се правят следните допълнения:
1. В чл. 54а, ал. 2 думата „съоръжения“ се заменя с „площадкови обекти“.
2. В чл. 54а, ал. 3 думата „съоръжение“ се заменя с „площадков обект“, а думата „строежи“ се заменя с „линейни обекти на техническата инфраструктура“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Преди обяда щяхме да го забравим, но изказвания има ли? Няма.
Сега вече подлагам на гласуване това неподкрепено от Комисията предложение на госпожа Янкова и група народни представители.
Моля, гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 68 народни представители: за 16, против 36, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
И сега гласуваме текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 23.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 72 народни представители: за 66, против 6, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Две съобщения преди почивката: първо, аз искам да Ви уведомя, че от 11,30 ч. в северното фоайе на Народното събрание ще бъде открита изложба „Богомилите“ на художничката Виолета Гривишка. Експозицията е подготвена от Художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен, и представя художественото историко географско изследване на богомилството по българските земи.
Всички народни представители са поканени да присъстват.
Господин Зеленогорски, моля.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Второто съобщение е за Регионалната комисия.
Сега, в 11,30 ч., ще имаме среща в Огледална зала с Регионалната комисия на Националното сдружение на общините в Република България. Заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря. Обявявам почивка до 12,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме заседанието.
Господин Зеленогорски, докладвайте § 23.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Уважаеми господин Председател, колеги!
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
„§ 24. В чл. 54б думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“, а думите „по чл. 53а“ се заличават.“
По § 24 има предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„В § 24 се прави следното допълнение:
В чл. 55, ал. 2 накрая се добавя „както и скици от кадастралната карта с нанесени данни от специализирани кадастрални карти по чл. 32, ал. 2“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Първо, уважаеми колеги, подлагам на гласуване § 24 по вносител, подкрепен от Комисията. (Шум и реплики.)
РЕПЛИКА: Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Преди това имаме гласуване. (Реплики от ГЕРБ: „Няма кворум в залата!“)
Да, да, гласуваме само § 24. (Шум и реплики.)
Отменете гласуването – поименна проверка, уважаеми колеги.

Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - отсъства
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ана Георгиева Баракова - отсъства
Ангел Петров Найденов - тук
Анна Василева Александрова - тук
Антон Ангелов Долапчиев - тук
Антони Антониев Тренчев - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Славчев Стоянов - отсъства
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Бойка Грозева Маринска - отсъства
Борис Борисов Станимиров - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Любенов Великов - тук
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - отсъства
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Иванов Радев - отсъства
Валентин Кирилов Касабов - отсъства
Валентин Любенов Павлов - отсъства
Валентин Николов Иванов - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Велизар Пенков Енчев - тук
Венка Константинова Стоянова - отсъства
Венцислав Йорданов Каймаканов - отсъства
Вили Младенов Лилков - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - отсъства
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - тук
Георги Иванов Андонов - тук
Георги Недков Кючуков - тук
Георги Николов Недев - тук
Георги Стоянов Кадиев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - тук
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гроздан Спасов Караджов - тук
Гюнай Хюсмен Хюсмен - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Йорданова Панайотова - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - отсъства
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Григоров Шишков - тук
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - тук
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Спасов Димитров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димитър Танев Танев - тук
Добрин Ненов Данев - тук
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - тук
Живко Иванов Мартинов - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димитров Стойнов - тук
Иван Кирилов Иванов - тук
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Пенков Иванов - отсъства
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Илия Янков Илиев - отсъства
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Йордан Георгиев Андонов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Костадин Иванов Марков - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - отсъства
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимир Христов Янков - отсъства
Красимира Арангелова Ковачка - тук
Кристиан Иванов Вигенин - тук
Кънчо Янев Филипов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Лъчезар Стаменов Никифоров - тук
Любомир Владимиров Владимиров - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Маноил Минчев Манев - отсъства
Манол Трифонов Генов - тук
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - отсъства
Мариана Георгиева Тодорова - тук
Мариана Радева Бояджиева - отсъства
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - отсъства
Милена Цветанова Дамянова - тук
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Парашкевов Тодоров - отсъства
Михаил Райков Миков - отсъства
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - отсъства
Найден Маринов Зеленогорски - тук
Настимир Ананиев Ананиев - тук
Невин Халил Хасан - отсъства
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Иванов Петров - тук
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - отсъства
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Полина Кръстева Карастоянова - отсъства
Радан Миленов Кънев - тук
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Петров Петров - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Димитров Христов - тук
Румен Динев Желев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - тук
Руслан Здравков Тошев - отсъства
Рушен Мехмед Риза - отсъства
Салиха Хакиф Емин - отсъства
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Светослав Димитров Белемезов - тук
Свилен Филипов Иванов - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Слави Пенчев Бинев - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - тук
Снежана Георгиева Дукова - тук
Станислав Георгиев Иванов - отсъства
Станислав Димитров Анастасов - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - отсъства
Станислав Тодоров Станилов – отсъства

Допълнително влезли: Ана Баракова, Атанас Ташков, Атанас Зафиров, Георги Кадиев, Валентин Касабов, Валентин Николов, Атанас Стоянов, Борислав Миланов, Данаил Кирилов, Галя Захариева, Венка Стоянова, Димитър Делчев, Иван Пенков Иванов, Борис Ячев, Валери Симеонов, Красимир Велчев, Магдалена Ташева, Михаил Тодоров, Милен Михов, Валери Жаблянов и Михаил Миков.
Имаме кворум.
Уважаеми колеги, продължаваме заседанието.
Първо ще гласуваме текста на вносителя, редактиран от Комисията за § 24.
Гласували 89 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Сега гласуваме предложение по § 24 от госпожа Янкова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 26, против 38, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Уважаеми колеги, сега гласуваме анблок текстове на вносителя, подкрепени от Комисията за параграфи 25, 26 и 27.
Гласували 83 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 11.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 27 има предложение от Дора Янкова и група народни представители:
„В § 27 се прави следното допълнение:
„В чл. 65, ал. 4 (нова) преди думата „електронна“ се добавя „помощна“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Докладвайте и следващия.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Първо, гласуваме предложението на госпожа Янкова и група народни представители за § 27, което е неподкрепено от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 22, против 39, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Уважаеми колеги, гласуваме анблок текстовете на вносителя, които са подкрепени от Комисията за параграфи 28 и 29.
Гласували 83 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 9.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 29 има предложение от госпожа Дора Янкова и група народни представители. Това предложение е подкрепено по т. 1, 2 и т. 3 в частта му за създаване на т. 23.
Комисията не подкрепя предложението по т. 3 в останалата му част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Тоест т. 21, 22, 24 – тях трябва да прочетете. Нали така?
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: „Създават се т. 21, 22, 23 и 24.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Четете само 21, 22 и 24 точка, защото 23 е подкрепена.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: „21. „Площадкови обекти на техническата инфраструктура“ са функционално свързани сгради и съоръжения, в това число подземни, или надземни площадкови съоръжения без сгради на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност, разположени върху определена технически обоснована площ, ограничена със затворен контур обособяващ самостоятелен имот.
22. „Линейни обекти на техническата инфраструктура“ са подземни или надземни мрежи и проводи (електропроводи, газопроводи, топлопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, електронни съобщителни мрежи и други), както и принадлежащите им съоръжения, независимо от площта, която заемат.
24. „Несъответствия в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1.“ Налице, когато при обединяване на данни от кадастрални планове и на регулационни планове за урбанизираните територии, геодезически измервания и планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд се констатират разстояния между и/или застъпвания в границите (контактна зона) между поземлените имоти, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и границите на поземлени имоти в урбанизираната територия.“
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2 и по т, 3 в частта му за създаване на т. 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30. Моля да го прочетете.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: „§ 30. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура“ е обособена част от сградата или съоръжението, която е обект на собственост и има самостоятелно функционално предназначение;“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. „Явна фактическа грешка“ е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31;“.
3. Точка 16 се изменя така:
„16. „Непълноти или грешки“ са несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние;“.
4. В т. 17 думите „чл. 35, ал. 2, чл. 45 и чл. 49, ал. 1“ се заменят с „чл. 35, ал. 2 и чл. 45“, думите „землище, част от землище“ се заменят с „населено място, част от населено място“ и след думите „район по“ се добавя „смисъла на чл. 18, ал. 1, съответно по“.
5. Създава се т. 21:
„21. „Неурбанизирани територии“ са землища и част от землища извън границите на урбанизираните територии на населените места и на селищните образувания, за които са създадени планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, първо, подлагам на гласуване предложението от госпожа Дора Янкова и група народни представители за създаване на нови точки в § 29, съответно 21, 22, 23 и 24 в частта в тази точка 3, която не е подкрепена от Комисията.
Гласуваме неподкрепено от Комисията предложение.
Гласували 83 народни представители: за 21, против 45, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Уважаеми колеги, гласуваме редакцията на Комисията на § 29 по вносител, който става § 30.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме анблок текст на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 31 и наименование на подразделението.
Гласували 87 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 31 има предложение от госпожа Дора Янкова и група народни представители:
„Параграф 31 се изменя така:
„§ 31. Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповедите по чл. 35в, ал. 1 в тримесечен срок от влизането в сила на този Закон.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от Комисията на госпожа Дора Янкова и група народни представители.
Гласували 82 народни представители: за 19, против 45, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване, уважаеми колеги, текст на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 32.
Гласували 81 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 32 има предложение от Дора Янкова и група народни представители – § 32 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Първо, подлагам на гласуване предложението на госпожа Дора Янкова и група, което Комисията не подкрепя. Това предложение е § 32 да отпадне.
Гласували 71 народни представители: за 13, против 43, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме текст на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 33.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля параграфите до края на доклада.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 40.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, изказвания по предложените параграфи? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията, за параграфи от 34 до 41 включително, предложени последователно, тоест гласуваме предложение на Комисията за параграфи от 34 до 41 включително.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
Предложенията са приети, с което и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър на второ четене. Благодаря.

Продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ. Вносител е Министерският съвет – 8 април 2016 г., приет на първо гласуване на 20 април 2016 г.
Моля представител на Комисията по бюджет и финанси да започне докладването на текста.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 602-01-16, внесен от Министерския съвет на 8 април 2016 г., приет на първо гласуване на 20 април 2016 г.: „Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за наименование на Закона.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Този закон урежда и:
1. правилата и процедурите, приложими за стоките, въвеждани на митническата територия на Съюза или извеждани от нея, доколкото не са уредени в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 952/2013“, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 343/1 от 29 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446“, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 343/558 от 29 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447“ и Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (ОВ, L 324/23 от 10 декември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1186/2009“;
2. прилагането от митническата администрация на законодателство в областта на общата търговска политика, общата селскостопанска политика и политиката в областта на рибарството, на други общи политики на Съюза, свързани с опазването на здравето на хората и животните, защита на растенията, опазване на околната среда и на културното наследство, с отчитане на общите правила за вътрешния пазар и за конкуренцията, в защита на финансовите интереси на Съюза и на държавите членки и борба с незаконната търговия, защита на правата върху интелектуалната собственост, както и прилагането на аспекти от външната политика и политиката за сигурност, доколкото е свързано с въвеждане или извеждане на или от митническата територия на Съюза.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя за § 1.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 2 и 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме текстове на вносителя, подкрепени от Комисията, за параграфи 2 и 3.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
Уважаеми колеги, на ръба на кворума сме. Моля, квесторите, поканете колегите, които са в коридорите, да заповядат в залата.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Моля за процедура по допуск на господин Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите, Цецка Дочева и Михаела Петрова от Агенция „Митници“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Моля, поканете заместник-министър Ананиев. Да заповядат и дамите.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Параграф 4.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Всички лица са длъжни да уведомят незабавно митническата администрация за оставените при тях, намерени или задържани стоки, включително превозни средства, за които се знае или се предполага, че са въведени на територията на страната без извършване на съответните митнически формалности. Тези стоки следва да бъдат представени пред митническата администрация.
(2) Ако собственикът на оставените, намерените или задържаните стоки, включително на превозните средства, е лице, неустановено на територията на Съюза, неизвестно лице или лице, установено на територията на Съюза с неизвестен адрес, и ги потърси в срок шест месеца от деня на представянето им пред митническата администрация, лицето извършва съответните формалности за поставяне под митнически режим за стоките, след като заплати всички направени разходи от митническото учреждение за тях.“
2. В ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. собственикът им е лице, неустановено на територията на Съюза, неизвестно лице или лице, установено на територията на Съюза с неизвестен адрес, и от деня на представянето им пред митническата администрация са изтекли шест месеца;
2. собственикът им е установено лице на територията на Съюза с известен адрес и от деня на връчване на поканата за вдигане на стоките, изпратена от митническото учреждение, са изтекли три месеца; поканата се изпраща в 7-дневен срок от деня на представянето на стоките пред митническата администрация.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по § 4? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, редактиран от Комисията, за § 4.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Продължете, моля.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Благодаря.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5 и § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията, за параграфи 5 и 6.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Параграф 7.
Предложение на народните представители Румен Гечев, Георги Търновалийски, Драгомир Стойнев и Димитър Горов:
„В § 7 се правят следните изменения и допълнение:
1. създава се нова т. 1:
„1. ал. 11 и 14 се отменят.”.
2. т. 1 и 2 стават съответно т. 2 и 3.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Гечев – имате неподкрепено предложение.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля да обърнете внимание на един изключително важен въпрос за митниците. Не е подкрепено наше предложение, което отговаря на европейските практики. Досега ние подкрепяхме и ще подкрепим всички текстове на Закона, свързани с европейските директиви.
Но, уважаеми колеги, настояхме пред Министерството на финансите да ни даде информация как други страни и народи в Европейския съюз решават въпроса за психотестовете като условие за издигане в йерархията на митницата и получихме следния отговор, цитирам: „По данни на служители на Агенция „Митници“ – обърнете внимание! – „и на такива от Световната митническа организация“, тоест от никой! От стотици служители на митниците някой – леля Мара казала! И някакви служители – знайни и незнайни от Световната организация, тоест няма никаква официална информация.
По-надолу пише, че по тази информация, обърнете внимание, цитирам: „Има държави – членки на Европейския съюз, които използват психологически тестове“. Знаете ли, колеги, кои държави от Европейския съюз са посочени? Което ще рече, че подписалата госпожа Розалия Димитрова не знае географията, защото тя казва: „В Молдова от 2014 г. се прилагат психометрични тестове“. Аз не знаех, че Молдова е член на Европейския съюз?! Това е някаква новост?!
„Второ, Албания въвежда практика от януари 2015 г.“ Това е вторият пример – с Албания. Много интересно!
Има и трети пример, даден примерно с Колумбия.
Уважаеми колеги, сигурно митничарите в Колумбия са много устойчиви психически, те много емоционално стабилно пропускат хиляди тонове с кока! Ама, страхотна стабилност имат?! И това се дава като аргумент за уникалните психотестове в България.
Колеги, знаете ли какво значи това? Вижте, при демокрацията днес управлявате Вие, утре управляват други. Това значи, обърнете внимание в Закона, един психолог – не Комисия, а един психолог, без изискване за квалификация и стаж в тази област, ще може да решава дали митничарите да бъдат повишавани в ръководна длъжност, дали да бъдат уволнявани или назначавани. Тоест пълно кадрово мракобесие! Този, който се отчита на началниците, които и да са те, ще бъде повишаван, защото ако си вземе професионалния тест, това няма никакво значение – психологът Иван Иванов ще му каже, че е емоционално малко нестабилен и той ще бъде освободен.
Така че, уважаеми колеги, Албания и Молдова не са в Европейския съюз. Нито една страна – членка на Европейския съюз, няма такава система, а не мисля, че и Кения, която е посочена, и Колумбия – основният износител на наркотици, са пример за Република България.
Така че, моля Ви да подкрепите нашето предложение и да изтеглим този уникален за Европейския съюз текст, за да не влизаме в приключения, и то точно в българските митници. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тези две разпоредби в Закона за митниците ги приехме точно преди една година – на 15 юли 2015 г. За тази една година и двете разпоредби – тези толкова нужни и важни разпоредби за Агенция „Митници“, не работят. Преди малко господин Гечев Ви обясни за психотестовете, че това не е практика никъде в Европа. А по отношение на второто ни предложение за отпадане на § 14, свързан с преместването на митническите служители с решение на директора на Агенция „Митници“ за 6 месеца, което противоречи на Закона на държавния служител – ние го мотивирахме и предния път, двата текста са свързани. Защото как така един митнически служител със заплата от 800 лв. ще го командироваме за 6 месеца от Русе във Видин, като той трябва да поеме всички тези разходи, да остане лоялен, да не бъде корумпиран, да бъде подлаган и да премине всички тези тестове? Ако остане при тези условия като служител на Агенция „Митници“, той просто няма да премине тестовете, защото няма как да издържи на натиска. А той няма да остане, защото с тези средства няма как да покрие всичките разходи от това преместване.
Текстът, който тогава се опитаха да предложат в Комисията – да бъде в условията на командировка, явно не работи. Той няма и как да работи, защото противоречи на други разпоредби.
Предложена е и вече е приета – забележете, за една година е разработена и е приета Наредба за психотестовете, които ще бъдат прилагани в началото, при приемането на работа в Агенция „Митници“ и при повишаване, издигане в длъжност. Аз питам: ако някой не премине психотеста при явяването му за издигане в длъжност, какво се случва с този служител?! Такава процедура няма! А може ли той да не премине психотеста и да остане да работи в тази администрация?!
Поради всички тези причини и поради това, което каза господин Гечев, няма да го повтарям, предлагаме тези разпоредби да отпаднат. Още повече такива психотестове има и в МВР, и в ДАНС, но се извършват от специален институт, и то периодично. Наредбата, която е утвърдило Министерството на финансите, казва, че тези тестове ще действат една година, но няма да бъдат реализирани периодично, както е в другите администрации. Това означава, че постъпил преди четири години служител на Агенция „Митници“ няма как да се възползва от теста, ако иска да бъде издиган в длъжност.
Отново подчертавам и случая, когато той не успее да премине теста, не е ясно какво се случва с него.
Това са нашите мотиви за предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме предложение от народните представители Гечев, Търновалийски и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 72 народни представители: за 14, против 37, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 7.
Гласували 74 народни представители: за 69, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В чл. 12 думите „и за случаи, определени в правилника“ се заличават, а думите „митни сборове” се заменят с „мита“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок текста на вносителя за § 8, редактиран и подкрепен от Комисията, и подкрепения текст за § 9.
Гласували 72 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенция „Митници“:
1. участва в разработването и реализира митническата политика на Съюза, включително в подготовката на международните договори на Съюза, отнасящи се до митнически въпроси;
2. осъществява административно митническо сътрудничество и взаимна митническа помощ между държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ, L 82/1 от 22 март 1997 г.), Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации, съставена в Брюксел на 18 декември 1997г., (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 84 от 2006 г.) (OB, L 24/2 от 23 януари 1998 г.), както и на основание на двустранни и многостранни договорености;
3. осъществява административно сътрудничество и взаимна митническа помощ с държави извън Съюза на основание на споразуменията на Съюза за свободна търговия и на двустранни договорености за взаимна помощ в митническата област;
4. осъществява международните митнически връзки извън тези по т. 2 и 3;
5. осигурява защита на икономическите и финансовите интереси, като поддържа уместен баланс между прилагането на критериите за контрол и предоставяне на улеснения на легалните търговски оператори;
6. обработва, анализира, съхранява и предоставя информация относно митническата дейност;
7. осигурява квалификацията и преквалификацията на митническите служители, като използва създадените на европейско и национално ниво учебни модули и инструменти;
8. се разпорежда с отнети и изоставени в полза на държавата стоки по производства, водени от митническите органи, включително завършили със съдебен акт, както и със задържани стоки в случаите, предвидени в този закон;
9. осъществява сътрудничество и взаимодействие с други държавни органи и организации, като условията и редът за взаимодействие се уреждат със съвместни инструкции;
10. изгражда, поддържа и експлоатира сигурни, интегрирани, оперативно съвместими и достъпни електронни системи за обмен на данни в рамките на своята компетентност.“
2. В ал. 2:
а) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. осъществяват митнически надзор и извършват контрол върху стоките, превозните средства и лицата на територията на Република България;
2. изискват обезпечаване на мита, такси и други публични държавни вземания;
3. прилагат, в рамките на своята компетентност, приети в законодателството на Съюза мерки за въвеждани на или извеждани от митническата територия на Съюза стоки, произтичащи от общата търговска политика и другите общи политики на Съюза, свързани с опазването на обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, опазването на здравето на хората и на животните, защитата на растенията, опазването на околната среда, защитата на националното богатство, имащо художествена, историческа или археологическа стойност, изпълнение на мерки за опазване и управление на рибните ресурси, включително мерки, свързани с контрол на прекурсори за производство на наркотици и на парични средства;“
б) точка 4 се отменя;
в) създава се нова т. 9:
„9. задържат стоки и/или парични средства във всички случаи, предвидени със закон, с разписка по образец, утвърден от министъра на финансите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви.
Изказвания по § 10? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 10 от Закона по текста на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Текстът на § 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 11 е постъпило предложение от народните представители Менда Стоянова и Диана Йорданова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „митническа“ се заличава;
б) създава се т. 3а:
„3а. да издават сертификати за преференциален произход на стоките, както и да контролират издаването на сертификати за непреференциален произход на стоките от лицата, получили разрешение от министъра на финансите;“
в) точка 6 се изменя така:
„6. да извършват последващ митнически контрол на стоки и документи, свързани с поставяне под митнически режим с митническа декларация, с декларация за временно складиране, с обобщена декларация за въвеждане, с обобщена декларация за напускане, с декларация за реекспорт или уведомление за реекспорт;“
г) точка 7 се изменя така:
„7. да събират суми: за мита и такси, за неизпълнени задължения и поръчителства, за заплащане равностойността на отнети в полза на държавата стоки, когато липсват или са отчуждени, и за други държавни вземания, които се събират от митническите органи;“
д) в т. 8 думите „митни сборове“ се заменят с „мита“.
2. В ал. 3 след думата „носят“ се добавя „служебно“.
3. В ал. 4 думите „по ал. 1, т. 1 специализирани контролни органи на Агенция „Митници“ се заменят със „си митническите органи“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): По § 11, уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, имам едно предложение – след думата „министърът на финансите“ да се добавят следните думи: „и притежаващи акредитация от компетентни международни организации“.
За да стане ясно на колегите какво имам предвид – ние в България си въвеждаме правила и сме длъжни да ги спазваме, но когато стоката напусне България, ние сме длъжни да спазваме международните правила. Така работи „Лойдс“, който отговаря за застраховането, сървьорските фирми за обем и количество, АЕБТРИ за ТИР карнетите. Тоест има международни организации, които са въвели правила. Ние не можем да страним от тях, още повече, когато нашите стоки напускат.
И така, когато министърът издава разрешението на тези фирми, които ще издават тези сертификати, то освен нашите правила, които сме въвели – изключително рестриктивни и правилни, трябва да се съобразим и с международната акредитация, за да може тези сертификати да важат в търговските организации в чужбина, която практика се прилага и при застраховането, и при остойностяването, и при ТИР карнети, и при всички други международни практики. Това са ни мотивите.
В работната група бяхме постигнали съгласие. Може би не съм включил микрофона, за да намери място в доклада. Това е една добавка, която разширява правомощията на господин министъра. Окончателното мнение ще бъде негово и той ще прецени съответната акредитация, съответната организация, на кого да издаде разрешение и на кого не. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Моля Ви, формулирайте го по-ясно.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: След думите „министърът на финансите“ да се добавят думите „и притежаващи акредитация от компетентни международни организации“.
Повтарям – министърът ще прецени кои са международните...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Само текстът беше необходим. Аргументацията я чухме.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „и притежаващи акредитация от компетентни международни организации“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Емил Димитров.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 78, против 1, въздържал се 1.
Редакционното предложение на господин Емил Димитров е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на Комисията по § 11, както ни беше прочетен преди малко.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов § 12.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 12:
„§ 12. Създава се чл. 16з:
Чл. 16з. (1) Сертификати за непреференциален произход на стоките се издават от лице, получило разрешение от министъра на финансите.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава на лице, което:
1. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
2. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер, свързано с икономическата дейност на заявителя;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. няма задължения за публични държавни вземания, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
4. не е извършило тежко или повторно нарушение на митническото или данъчното законодателство, освен когато са изтекли повече от три години от влизане в сила на споразумението или наказателното постановление, с което лицето е наказано за това деяние.
(3) За издаване на разрешението по ал. 1 се подава заявление до министъра на финансите, което съдържа данни за лицето – заявител, както и предмета на извършваната от него дейност. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
2. свидетелство за съдимост за български граждани, съответно за лица, които не са български гражданин – документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено, а когато в държавата, в която лицето е установено, не се издава официален документ – декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 2, б. „а“. Документите се признават, в случай че са представени до шест месеца от датата на издаването им, съответно изготвянето им.
3. декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 2, буква „б“;
4. декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 4;
5. декларация за съгласие за извършване на проверка от митническите органи относно спазване на изискванията за издаването на сертификати за непреференциален произход на стоки, която включва одит, включително и чрез посещение на място.
6. декларация, че разполагат със служители, обучени в областта на непреференциалния произход на стоките, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 952/2013, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 и Регламент (ЕО) № 1186/2009;
7. декларация, с която се задължават да провеждат обучения на служителите си в областта на непреференциален произход на стоките, съгласно разпоредбите на Регламент (EC) № 952/2013, Делегиран Регламент на Комисията (EC) 2015/2446 и Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447.
(4) Министърът на финансите се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на подаването му.
(5) Когато представените документи не отговарят на изискванията, органът по ал. 4 в 7-дневен срок от получаване на заявлението уведомява писмено лицето, подало заявлението, и му определя срок за отстраняване на нередовностите до 14 дни считано от получаването на уведомлението.
(6) Когато в срока по ал. 5, лицето, подало заявлението не отстрани нередовностите, органът по ал. 4 оставя заявлението без разглеждане.
(7) В 14-дневен срок от отстраняване на нередовностите, органът по ал. 4 разглежда заявлението и приложените към него документи и се произнася по заявлението.
(8) Министърът на финансите издава разрешение или отказва издаването му с мотивирано решение. При отказ за издаване на разрешение, ново заявление може да бъде подадено не по-рано от една година от влизането в сила на решението за отказ.
(9) Решението, с което е отказано издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) Лице, получило разрешение по ал. 1 е длъжно да уведомява писмено министъра на финансите за всички промени в обстоятелствата, при които е издадено разрешението в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите документи.
(11) Действието на разрешението се прекратява:
1. по писмено искане от лицето, когато са спазени условията по този закон;
2. когато лицето престане да отговаря на изискванията на закона за издаване на разрешението;
3. когато се установи, че лицето е представило неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за издаване на разрешението;
4. когато след извършване на проверки от митническите органи се установи неправомерно издаване на сертификати за непреференциален произход.
(12) Действието на разрешението се прекратява с мотивирано решение на министъра на финансите. Решението подлежи на предварително изпълнение.
(13) Решението по ал. 12 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми колеги, имате думата.
Заповядайте, господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Дами и господа народни представители! Моето предложение е в § 12, чл. 16з, ал. 1 след думите „министъра на финансите“ да се добави текстът, по аналогия, който беше в предишния член, „и притежаващи акредитация от компетентни международни организации“.
Всички Вие чухте от госпожа Диана Йорданова на какви условия трябва да отговарят юридическите лица, които ще бъдат удостоени с тези права от министъра на финансите. Към тях добавяме и признаването от международните организации, които са компетентни в тази област, като, разбира се, крайното решение ще бъде пак на министъра на финансите – да прецени съответната компетентност и правоспособност въз основа на дадената акредитация, дали изобщо да я признае и каква да бъде тя.
Така че предлагам този текст да бъде включен в § 12, чл. 16з, ал. 1. Думите след „министъра на финансите“ са: „и притежаващи акредитация от компетентни международни организации“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Емил Димитров.
Гласували 82 народни представители: за 75, против 2, въздържали се 5.
Предложението на господин Димитров е прието.
Подлагам на гласуване предложения по § 12 текст на Комисията, заедно с приетото предложение.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Текстът на § 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14, който става § 15:
„§ 15. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Решенията по прилагане на митническото законодателство се издават от директора на Агенция „Митници“ или от началниците на митници.
(2) За целите на прилагане на чл. 22 от Регламент (ЕС) № 952/2013 директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице издава по заявления:
1. разрешение за одобрен икономически оператор за митнически опростявания и за одобрен икономически оператор за сигурност и безопасност;
2. решение за обвързваща тарифна информация;
3. решение за обвързваща информация за произход на стоките;
4. разрешение за опростяване на определянето на елементите, които са част от митническата стойност съгласно чл. 73 от Регламент (ЕС) № 952/2013;
5. разрешение за отсрочване на плащането;
6. разрешение за общо обезпечение за режим съюзен транзит/общ транзитен режим, за централизирано оформяне или самооценка, както и за освобождаване от общо обезпечение;
7. разрешение за одобрен износител съгласно разпоредбите за произход по споразумения, сключени от Съюза с определени държави или територии извън митническата територия на Съюза, или по мерки, приети едностранно от Съюза по отношение на такива държави или територии, или по смисъла на разпоредбите за доказване на свободно обращение на стоките в Митническия съюз ЕС – Турция, в съответствие с Решение № 1/2006 на Комитета за митническо сътрудничество ЕО – Турция от 26 септември 2006, с което се установяват подробни правила за прилагане на Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране на ЕО – Турция (2006/646/ЕО);
8. разрешение за самооценка;
9. разрешение за централизирано оформяне, когато е включена и друга държава членка;
10. разрешение за редовна корабна линия;
11. разрешение за използване на пломби от специален тип;
12. разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор данни;
13. разрешение за използване на електронен транспортен документ като декларация за транзит при въздушен и морски транспорт;
14. разрешение за използване на режим съюзен транзит с електронен манифест за стоки, превозвани по въздух и по море;
15. решение за продължаване на срока за реимпорт на върнати стоки.
(3) Директорът на Агенция „Митници“ издава разрешения за достъп до процедура ТИР по предложение на национален комитет, създаден за мониторинг на разрешенията за достъп до процедура ТИР в съответствие с обяснителната бележка към параграф 3, част II на приложение 9 от Митническата конвенция относно международен превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, съставена в Женева на 14 ноември 1975 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 61 от 1977 г.) (ДВ, бр. 7 от 2004 г.), в който участват представители на митническата администрация, на националната гарантираща асоциация и на други заинтересовани организации при условия, по ред и правила за работа, определени със споразумение, сключено между митническата администрация, националната гарантираща асоциация и други заинтересовани организации.
(4) За целите на прилагане на чл. 22 от Регламент (ЕС) № 952/2013 началниците на митници вземат решения по заявления, както следва:
1. началникът на митницата, компетентен за издаване на разрешение за специален режим, различен от режим транзит, за операции в съоръжения за временно складиране, за опростена декларация при регулярно използване, за вписването в отчетността на декларатора, за одобрение на местата за представяне на стоки, с изключение на митническите учреждения, и за одобрение на място за временно складиране на стоки, различно от съоръжения за временно складиране – разрешение за общо обезпечение;
2. началникът на митницата, където е възникнало митническото задължение – решение за възстановяване или опрощаване на вносни или износни мита;
3. началникът на митницата, където се намира мястото за представяне на стоките – одобрение за местата за представяне на стоки, с изключение на митническите учреждения, и одобрение на място за временно складиране на стоки, различно от съоръжения за временно складиране;
4. за издаване на разрешение за операции в съоръжения за временно складиране, компетентен е:
а) началникът на митницата, където се намират основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и поне едно от съоръженията за временно складиране;
б) началникът на митницата, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и се намират
съоръженията, където се извършват най-много операции, когато компетентният митнически орган не може да се определи по реда на буква „а”;
5. началникът на митницата, където се намира средството за измерване на теглото – разрешение за претегляне на банани;
6. началникът на митницата, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели – разрешение за одобрен издател за доказателство за митническия статус на съюзни стоки;
7. за издаване на разрешение за опростена декларация при регулярно използване компетентен е:
а) началникът на митницата, където се намират основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и поне едно от местата, където стоките ще се поставят под митнически режим, с опростена декларация;
б) началникът на митницата, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и се намират местата, където се извършват най-много операции за поставяне на стоки под митнически режим, с опростена декларация, когато компетентният митнически орган не може да се определи по реда на буква „а“;
8. началникът на митницата, където се намира основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели, с изключение на случаите по ал. 2, т. 2 – за издаване на разрешение за вписване в отчетността на декларатора при внасяне, независимо дали е комбинирано с централизирано оформяне;
9. началникът на митницата, където се намира основната счетоводна отчетност за митнически цели, с изключение на случаите по ал. 2, т. 9 – разрешения за централизирано оформяне, комбинирано с опростена декларация при регулярно използване при внасяне;
10. за издаване на разрешение за вписване в отчетността на декларатора при режим износ компетентен е:
а) началникът на митницата, където се намира основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и където стоките се опаковат или натоварват за износ;
б) началникът на митницата, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и където стоките се опаковат или натоварват за износ, когато компетентният митнически орган не може да се определи по реда на буква „а“;
11. за издаване на разрешение за използване на специални режими, различни от режим транзит, с изключение на случаите по чл. 163 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 компетентен е:
а) началникът на митницата, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели и където се намира съоръжението за митническо складиране – за операции в съоръжения за митническо складиране;
б) началникът на митницата, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели и където се извършват операциите по усъвършенстване – за използване на режим активно усъвършенстване, а в случаите на заявител, установен извън митническата територия на Съюза, разрешението се издава от началника на митницата, където стоките ще бъдат преработени за първи път – за използване на режим активно усъвършенстване;
в) началникът на митницата, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели и където се намират стоките, които ще бъдат временно изнесени – за използване на режим пасивно усъвършенстване;
г) началникът на митницата, където стоките ще бъдат използвани за първи път, при спазване разпоредбите на чл. 205, параграф 2 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 – за режим временен внос;
д) началникът на митницата, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели, за заявител, установен на митническата територия на Съюза, а в случаите на заявител, установен извън митническата територия на Съюза, разрешението се издава от началника на митницата, където стоките ще бъдат използвани за първи път – за използване на режим специфична употреба;
е) началникът на съответната митница, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и където се намира поне едно от съоръженията за митническо складиране, или където се извършват най-много операции в съоръженията за митническо складиране или операции по преработка или използване на стоките, когато разрешенията по букви „а“ – „д“ се отнасят за няколко митници;
12. за издаване на разрешения за предоставяне на статус на одобрен изпращач за поставяне на стоки под режим съюзен транзит компетентен е:
а) началникът на митницата, където се намират основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и поне едно от местата, откъдето започват съюзните транзитни операции;
б) началникът на митницата, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и се намират местата, откъдето започват най-много съюзни транзитни операции, когато компетентният митнически орган не може да се определи по реда на буква „а“;
13. за издаване на разрешения за предоставяне на статус на одобрен получател за операции ТИР и на разрешения за предоставяне на статус на одобрен получател за получаване на стоки, превозвани под режим съюзен транзит, компетентен е:
а) началникът на митницата, където се намират основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и поне едно от местата, където ще завършат операциите ТИР или режим съюзен транзит;
б) началникът на митницата, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и се намират местата, където ще завършват най-много операции ТИР или режим съюзен транзит, когато компетентният митнически орган не може да се определи по реда на буква „а“.
(5) В разрешенията, издадени по ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 4, т. 4, 7 – 11, надзорно митническо учреждение е съответното Централно митническо управление или териториалното митническо управление.
(6) Заявленията за издаване на разрешения се подават до митническия орган, компетентен за вземане на решение.
(7) За целите на прилагане на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 952/2013 решения, взети без предварително заявление, се издават от началника на митницата, където са възникнали фактите и обстоятелствата, изискващи вземането на решение, освен ако не е предвидено друго.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Йорданова.
Изказвания? Не виждам.
Закривам дебата и подлагам на гласуване текста на § 12, който след редакция на Комисията става § 13, § 13, който става § 14, и § 14, който става § 15.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Новите параграфи 13, 14 и 15 са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
„§ 16. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „известие за доставяне“ се добавя „или чрез изпращане на електронно съобщение“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Електронното съобщение се смята за връчено, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на митническата администрация. Съдържанието на електронното съобщение се удостоверява чрез заверена от митническата администрация разпечатка на записа в информационната система.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „в чужбина“ се заменят с „извън страната“, а думите „което ги представлява и“ се заличават.
7. Създава се ал. 9:
„(9) При отсъствие за повече от 30 дни от адреса за кореспонденция законните представители на юридическите лица и едноличните търговци упълномощават лице, на което да се връчват съобщенията и другите актове на митническата администрация.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:
„§ 17. В чл. 19б се правят следните изменения и допълнения:
„1. Създават се нови ал. 1 и 2:
„(1) Решение, с което се установяват митническо задължение и/или други публични държавни вземания, се издава в най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни от започването на производството. Уведомяването на длъжника за размера на задължението се извършва с връчването на решението.
(2) Решенията по ал. 1 с изключение на случаите по чл. 221, ал. 2 и 3 подлежат на предварително изпълнение.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1” се заменят с „ал. 3”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „митни сборове“ се заменят с „мита“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4”.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4”.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18 който става § 19.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
„§ 20. В Глава трета наименованието на Раздел III се изменя така: „Конвертиране на парични единици“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
„§ 21. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Агенция „Митници“ публикува на интернет страницата си приложимите обменни курсове съгласно чл. 53 от Регламент (ЕС) № 952/2013.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
„§ 25. Наименованието на Част четвърта се изменя така: „Обмен на информация и последващ контрол“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 27:
„§ 27. Наименованието на дял втори се изменя така: „Компетенции по отношение на видове стоки или митнически режими, средства за предоставяне на информация и последващ контрол“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 28:
„§ 28. Наименованието на Глава четиринадесета се изменя така: „Средства за електронна обработка на данни и последващ контрол“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя по параграфи 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36 и ги преномерира, като стават съответно параграфи 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Колеги, имате думата за изказване. Не виждам.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване текстовете на Комисията от § 15, който става § 16, до § 36, който става § 37.
Моля, гласувайте.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Текстовете от § 15 до § 36 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 38:
„§ 38. В чл. 84л, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Проверката в рамките на последващия контрол приключва с констативен доклад, който се изготвя не по-късно от 14 дни след изтичането на срока по чл. 84в, ал. 3, т. 6. Писменият констативен доклад съдържа:“.
2. В т. 9 думите „митните сборове“ се заменят с „митата“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.
Комисията подкрепя текстовете на параграфи 39, 40, 41 и 42 по вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 44:
„§ 44. В наименованието на Част пета думата „облекчения“ се заменя с „освобождавания“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 45:
„§ 45. В наименованието на Глава двадесет и първа думите „митни сборове“ се заменят със „заплащане на вносни мита“.“
По § 45 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става съответно § 46:
„§ 46. Член 181 се изменя така:
„Чл. 181. (1) Случаите, при които поради особени обстоятелства се предоставя освобождаване от вносни мита за стоки, допуснати за свободно обращение на митническата територия на Съюза, са определени в Регламент (ЕО) № 1186/2009.
(2) Освен в случаите по ал. 1 се допуска и освобождаване от заплащане на вносни мита на употребявано домакинско имущество, внасяно от физически лица, които са пребивавали временно в трета страна в продължение най-малко на шест последователни месеца поради упражняване на професионална дейност.
(3) Допуска се освобождаване от заплащане на вносни мита на домакинското имущество по ал. 2 за лично и частно ползване, ако то съответства по вид и количество на времетраенето и на повода за временното пребиваване в третата страна.
(4) Правото по ал. 2 се упражнява след представяне на документ, потвърждаващ повода за пребиваването в третата страна.
(5) Допускането за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита на домакинското имущество се извършва еднократно в срок до шест месеца след приключване на временното пребиваване в третата страна.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 47:
„§ 47. В Глава двадесет и първа се създават чл. 181а и 181б:
„Чл. 181а. Условията и редът за митническото оформяне на стоки, внасяни или изнасяни от лица, ползващи привилегии съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, съставена във Виена на 18 април 1961 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 28 от 1968 г.), (ДВ, бр. 28 от 1968 г.), Виенската конвенция за консулските отношения, съставена във Виена на 24 април 1963 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 42 от 1989 г.), (ДВ, бр. 42 от 1990 г.), консулски конвенции или съгласно други международни договори, по които Република България е страна, и освобождаването им от вносни мита, данък върху добавената стойност, акцизи и такси с изключение на таксите за действително предоставени услуги, когато освобождаването е предвидено в посочените международни договори, се определя с наредба на министъра на финансите и на министъра на външните работи.
Чл. 181б. Допускането на стоки за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита се разрешава от началника на митницата или от оправомощено от него длъжностно лице, в чийто район е установено постоянното местопребиваване или седалище на лицето, което има право на освобождаване от заплащане на вносни мита.“
Параграф 47 става § 48, § 48 става § 49, § 49 Комисията също подкрепя по принцип като текст на вносител и предлага следната редакция на § 49, който става § 50:
„§ 50. Член 186 се изменя така:
„Чл. 186. (1) Когато при прилагането на митническите разпоредби митническите органи изискват предоставяне на обезпечение за митническо задължение, това обезпечение може да бъде предоставено под формите, предвидени в чл. 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013.
(2) Формите на обезпечения по смисъла на чл. 92, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 952/2013, които могат да бъдат предоставяни за обезпечаване на митническо задължение, са:
1. ипотека;
2. залог;
3. паричен депозит или платежно средство, което се счита за равностойно на паричен депозит, във валута, различна от евро и левове.
(3) Предоставеното обезпечение следва да покрива размера на вносните или износните мита и другите вземания, възникнали във връзка с вноса или износа.
(4) За целите на ал. 2, т. 3 се прилагат обменните курсове на чуждестранните валути към българския лев, публикувани от Българската народна банка към датата на приемане на обезпечението.
(5) Приемането на общото обезпечение се извършва от компетентния митнически орган, издал разрешението за общо обезпечение.
(6) В разрешенията, издадени по чл. 19, ал. 2, т. 5 и 6 и ал. 4, т. 1, 4 и 11, митническото учреждение по обезпечението, посочено в чл. 151, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, е съответно Централното митническо управление или териториалното митническо управление.
(7) Приемането на еднократното обезпечение се извършва от началника на съответната митница, където възниква или би могло да възникне задължението за вносни или износни мита и други вземания.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 50 и 51, които стават съответно параграфи 51 и 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Да спрем дотук.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията от § 37 до § 51, които стават съответно параграфи от 38 до 52.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Параграфи от 38 до 52 са приети.
Ще продължим утре.
Съобщения за парламентарния контрол на 8 юли 2016 г.:
1. Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще отговоря на едно питане от народния представител Иван Славов Иванов.
2. Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева ще отговоря на три въпроса от народните представители Кристиан Вигенин; Радан Кънев; и Велизар Енчев.
3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговоря на осем въпроса от народните представители Славчо Атанасов; Манол Генов; Димитър Делчев; Петър Кадиев; Настимир Ананиев; Георги Ковачев; Красимир Богданов; и Вили Лилков.
4. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговоря на два въпроса от народните представители Димитър Делчев; и Станислав Станилов.
5. Министърът на правосъдието Екатерина Захариева ще отговоря на три въпроса от народните представители Димитър Делчев; Явор Хайтов; и Станислав Станилов.
6. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговоря на три въпроса от народните представители Станислав Станилов; Дора Янкова; и Красимир Янков.
7. Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще отговоря на два въпроса от народните представители Мартин Димитров; и Георги Гьоков.
8. Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще отговоря на един въпрос от народния представител Георги Гьоков и на едно питане от народния представител Румен Гечев.
9. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговоря на три въпроса от народните представители Вили Лилков; Петър Христов Петров; и Иван Пенков Иванов, и на едно питане от народния представител Вили Лилков.
10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговоря на пет въпроса от народните представители Велизар Енчев; Мартин Димитров; Румен Гечев; Иван Валентинов Иванов и Георги Свиленски; и Георги Свиленски.
На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Славов, Методи Андреев и Мартин Димитров; и Настимир Ананиев;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева – на два въпроса от народните представители Кристиан Вигенин и Стоян Мирчев; и Станислав Станилов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на пет въпроса от народните представители Манол Генов; Светла Бъчварова и Добрин Данев – два въпроса; Вили Лилков; и Бойка Маринска;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос с писмен отговор от народните представители Ахмед Ахмедов и Хасан Адемов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- едно питане от народния представител Айхан Етем към заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев;
- два въпроса от народния представител Джейхан Ибрямов към министъра на културата Вежди Рашидов; и към министъра на правосъдието Екатерина Захариева;
- един въпрос от народния представител Гюнай Хюсмен към министъра на културата Вежди Рашидов.
Поради срещи с международен характер – участие в заключителната среща с представители на Международния валутен фонд и Световната банка, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на финансите Владислав Горанов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова; министърът на отбраната Николай Ненчев; министърът на здравеопазването Петър Москов; и министърът на външните работи Даниел Митов.
Поради предварително поет ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради изтичане на времето, обявявам край на днешното пленарно заседание.
Следващото заседание е утре, 8 юли 2016 г., от 9,00 ч. (Звъни.)


(Закрито в 13,59 ч.)Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председатели:
Иван К. Иванов
Красимир Каракачанов

Секретари:
Чавдар Пейчев
Иван П. Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания