Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 15 ноември 2016 г.
Открито в 14,02 ч.
15/11/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев и Иван К. Иванов

Секретари: Александър Ненков и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.)
Откривам извънредното пленарно заседание.
Уважаеми дами и господа народни представители, с разпореждане на господин Главчев № 650-05-4 от 9 ноември тази година за днес е свикано извънредното пленарно заседание.
Припомням дневния ред на заседанието:
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: Красимир Велчев и група народни представители.
2. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г. Вносител: Комисията за регулиране на съобщенията.
3. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.“. Вносител: Комисията за регулиране на съобщенията.
4. Второ гласуване на Законопроект за независимия финансов одит. Вносител: Министерският съвет. Приет на първо гласуване на 14 юли 2016 г.
5. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г. и Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г. Вносител: Комисията за защита на конкуренцията.
6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. Вносители: Методи Андреев, Петър Славов, Мартин Димитров и Вили Лилков.
Припомням, това е разпореждане на господин Главчев и не подлежи на гласуване.
Уважаеми народни представители, на вчерашния извънреден Председателски съвет с представители на всички парламентарни групи се уточнихме утрешното редовно пленарно заседание да започне в 14,00 ч. вместо в обичайния час 9,00 ч., за да се даде възможност на някои от комисиите, които са насрочили заседания за обсъждане на бюджетите за първо четене, да си проведат до обяд заседанията.
Правя процедурно предложение – да гласуваме това уточнение, което Ви информирам, че направихме на Председателския съвет.
Преди това, има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението утрешното пленарно заседание вместо в 9,00 ч. да започне в 14,00 ч.
Гласували 204 народни представители: за 191, против 1, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Няколко съобщения.
На 4 ноември 2016 г. с входящ № АД-603-16-22 от Министерството на финансите в Народното събрание е постъпила информация за състоянието на държавния дълг на Република България към края на третото тримесечие на 2016 г. Информацията се предоставя на Народното събрание съгласно Решение от заседанието на Съвета за развитие при Министерския съвет от 13 октомври 2015 г. С писмо материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 9 ноември 2016 г. с входящ № ПГ-6194-С-154 в Народното събрание е постъпило писмо от членовете на Висшия съдебен съвет госпожа Соня Найденова и господин Калин Калпакчиев с молба от тяхна страна същото да бъде предоставено на народните представители с оглед правомощията им по чл. 312, ал. 3 от Закона за съдебната власт. С писмо материалът е изпратен на председателите и съпредседателите на парламентарните групи и Комисията по правни въпроси. Предоставен е на всички народни представители на електронните им пощи и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
На 11 ноември тази година в Народното събрание са постъпили становища на Фискалния съвет относно Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. С писма материалите са предоставени на всички постоянни комисии и са на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента. Налични са в електронен вид на интернет страницата на Фискалния съвет на България.
На 14 ноември тази година в Народното събрание е постъпил План за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. за сведение, приет с Решение № 965 на Министерския съвет. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на председателите и съпредседателите на парламентарните групи, председателите на постоянните комисии и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
Последно съобщение: в Народното събрание са постъпили материали от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно: средна месечна работна заплата и списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за третото тримесечие на 2016 г.; индексите на потребителските цени за октомври 2016 г.; основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на настоящата година. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Процедура – господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Процедурата ми е за отпадане на две точки от дневния ред. Това са т. 2 и т. 3, а именно Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията; Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги, вносител: Комисията за регулиране на съобщенията, като мотивите ми са следните.
Преди две седмици в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения приемахме тези два доклада. Тогава председателят на Комисията господин Божков беше в чужбина. Един или два пъти отлагахме Комисията. За съжаление, той не се появи. Днес имахме отново заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Приемахме бюджета на Комисията за 2017 г. Господин Божков също го нямаше.
Днес ще трябва да гледаме в Народното събрание Годишния доклад за миналата година. Господин Божков, за жалост, освен ако не се е върнал от чужбина, също няма да го има. Лично аз приемам това като неуважение към народното представителство – няколко поредни случая, когато председателят трябва да представи Доклада и бюджета за следващата година, да отсъства, като демонстрира неуважение нито към Комисията, нито към Народното събрание.
Предлагам процедура – точките да отпаднат до завръщането на господин Божков от чужбина или където и да е, да се яви в Комисията и след това да разглеждаме точките. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Моето обратно предложение се състои в това, че към точки 2 и 3 следва да се прибави и точка 4. Аз споделям казаното от господин Михов, той е прав, но се надявам, че ще бъде споделено и моето предложение, което правя допълнително под формата на обратно становище, защото т. 4 е изключително важен Законопроект, който не може да се приема по този начин на извънредно заседание. (Реплика в ГЕРБ.)
Защото е важен закон! Ето за това, госпожо Караянчева!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Защо пък Караянчева?! Нищо не съм казала!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Трето, по-добре е да се разгледа Докладът на Комисията за защита на конкуренцията. Знаете, че в тази посока има създадени анкетни комисии. Много по-важно е да чуем тези доклади, да видим какво се случва в тази Комисия.
Моето предложение, уважаема госпожо Председател, е заедно с точки 2 и 3 да отпадне и т. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Байрактаров, по същество Вие направихте ново предложение. Това не е обратно становище на господин Михов, поради което на Вашето ново предложение за отпадане на т. 4 – Второ гласуване на Законопроект за независимия финансов одит, давам възможност за обратно становище.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя обратно предложение – да остане т. 4. Несъстоятелно е твърдението на господин Байрактаров, че не е редно законопроект на второ четене да се гледа на извънредно заседание. Та ние за първи път сме толкова много в залата – над 190! Освен това този Законопроект е на второ четене, който вече два месеца не можем да довършим. Не знам какви са мотивите на господин Байрактаров, но това е Законопроект за транспониране на европейска Директива.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Не е вярно.
МЕНДА СТОЯНОВА: Онзи ден получихме и писмо, че не сме транспонирали навреме Директивата. Друг е въпросът, че има лобистки предложения, направени от господин Байрактаров, които целят запазване на някои права на една професионална организация за сметка на лишаване на Държавната комисия от права. Именно това е дебатът в тази зала.
Затова моето предложение, госпожо Председател, е, а правя и ново предложение – ако докладите по точки 2 и 3 останат да бъдат гледани, то т. 4 да стане т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество имаме три предложения.
Първо е предложението на господин Михов за отпадане на от настоящия дневен ред на точки 2 и 3, а именно годишните доклади на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г. и „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.“
Гласуваме предложението на господин Михов.
Гласували 172 народни представители: за 123, против 36, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Постъпи предложение от господин Байрактаров т. 4, която става вече т. 2, също да бъде отложена. Това е Второ гласуване на Законопроекта за независимия финансов одит.
Моля, гласувайте.
Гласували 172 народни представители: за 21, против 121, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Тази точка става т. 2, а съответно точки 5 и 6 стават точки 3 и 4.
Господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Правим предложение за промяна в дневния ред и за отпадане на т. 6. Както доказаха последните месеци, тя е безкрайно неуместна според нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Правя обратно предложение. Аз всъщност се надявах господин Жаблянов да предложи т. 6 да мине по-напред, за да можем най-после да разгледаме този Законопроект, който всички заедно миналата седмица приехме да бъде включен в дневния ред, но така или иначе не остана време.
Естествено е, че правя обратно предложение на желанието му да отпадне тази важна точка. Призовавам Ви да гласуваме „против“. Надявам се да сме експедитивни и да успеем да изчерпим целия дневен ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 167 народни представители: за 62, против 90, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Моля за прегласуване.
Вие не разбрахте ли резултата от изборите? (Смях и възгласи в ГЕРБ.) Не разбрахте ли каква е подкрепата в обществото за това предложение? Шест процента! Шест процента на колегите, гдето го внесоха. Не разбрахте ли какъв е общественият резултат, ефект и отзвук от това нещо?! Аз наистина не мога да разбера – предлагаме Ви да свалим от дневния ред един въпрос (възгласи в ГЕРБ), който има разделящ ефект върху цялото общество. Какво искате, това нещо да продължи?! Не мога да Ви разбера мотивацията!
Хайде, преди изборите разбирам колегите от Реформаторския блок – мога да вляза в тази логика и даже да я приема, ама сега! Проверихме случая, видяхме как изглежда в обществото, колко работи. Има преки свидетели и участници в тази работа. Дайте да помислим днес с друг акъл!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 158 народни представители: за 64, против 90, въздържали се 4.
Предложението не е прието.

Точка първа за днес е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Доклад на Комисията за второ гласуване – господин Кирилов, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-163, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 8 октомври 2015 г., приет на първо гласуване на 24 февруари 2016 г.
„Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Закона, подкрепено изцяло от Комисията.
Гласували 126 народни представители: за 125, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 59, ал. 4 след думата „ред“ се добавя „или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 1 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 104, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народните представители Атанас Атанасов и Иван Иванов:
„Параграф 1 да отпадне. В действащия текст на чл. 78а, ал. 6, в първото изречение след думата „съдът“, думите „го освобождава“ се заменят с „може да го освободи“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Атанас Атанасов и Иван Иванов – Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 107 народни представители: за 7, против 70, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 1 по вносител, който става § 2.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 108, ал. 2 след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя „или знамето или химна на Европейския съюз“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Славов, заповядайте.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не мислех да се изказвам, мисля, че предложението ни е доста ясно и разбираемо. Да си призная обаче след изказването, което чух по-рано днес отляво и това поведение, струва ми се, че е нужно да си кажем някои неща.
Всички знаем, че в момента в Наказателния кодекс има императивна забрана под страх от наказателна отговорност за лица или лице, което си позволи да оскверни или поругае по какъвто и да било начин знамето, химна и герба на Република България.
Това, което с колегата Методи Андреев предлагаме, е тази норма да бъде разширена и ако някое лице си позволи да поругае или да стъпче на определен партиен митинг знамето – било на Република България, или на Европейския съюз, или, разбира се, химна на Република България и на Европейския съюз, да носи същата наказателна отговорност.
Искрено съм притеснен – виждате, зад мен е знамето на Европейския съюз след изказванията, които чух сутринта, наистина да няма абсурдни поведения, включително и в залата, на лица, които точно това направиха преди няколко месеца на партийни мероприятия
Предлагаме да го запишем и да е ясна проевропейската ориентация на страната ни. Съжалявам, че отляво останаха един или двама колеги в залата и много се надявам поне те да гласуват в подкрепа на това предложение. За мен то е ясно разграничително дали един човек, бил той от социалистическата партия, се нарича съвременен европейски социалист, или, за съжаление, си е останал до дъното на душата си един посткомунист или дори откровен комунист. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Славов? Няма.
Други народни представители за изказване?
Заповядайте, господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, малко странно ми е, че трябва да пледираме за този текст. Ние сме парламент на Република България – член на Европейския съюз. Европейският съюз със своите структурни фондове преобрази до голяма степен България с тенденцията да стане нормална европейска държава. Тоест, ако ние отхвърлим този текст, излиза, че ние не сме искрени в желанието ни да бъдем в Европейския съюз.
Не е тайна, че символите на Европейския съюз в България се подлагат на поругание. За съжаление, тук виждам хората от Социалистическата партия – обикновено на техните сбирки си позволяват да развяват руско знаме и да стъпкват знамето на Европейския съюз. Аз ги питам: Какви европейци сте, господа социалисти, когато сега Вие трябва да защитите символите на Европа – европейското знаме, европейския химн?
Иначе е много лесно да говорим за обединение. Когато не можем да се обединим дори къде да бъдем – дали да бъдем в Европа, или в Евразия, трябва да Ви кажа, че обществото е тежко разделено.
Призовавам не ГЕРБ, не Реформаторския блок, не патриоти, не АБВ и БСП, и Български демократичен център – призовавам всички български народни представители да покажем, че ние сме и европейски народни представители, защото, първо, сме български, но после сме европейски. Крайно време е поругаването, което допускат различни политически сили и след това се разграничават, че те не го искали, но видите ли, техните симпатизанти не можело да бъдат контролирани – това нещо да го накажем със закон.
Ако ние сега не потвърдим това нещо, практически денонсираме всички надежди на българските граждани, отхвърляме ги и доказваме пред цяла Европа, че не сме европейски парламент. Може би някакъв друг парламент?!
Аз смятам, че тук ще покажем как можем да се обединим зад убеждението си, че трябва да бъдем освен български и европейски граждани.
Призовавам всички народни представители, включително и тези от БСП, които ги няма в момента, да влязат и да гласуват, иначе ще остане у мен тежкото съмнение, че те не искат да бъдат европейски граждани. Може би искат да бъдат евразийски?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказвания? Също няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 3 със съдържание по предложението на народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров.
Гласували 110 народни представители: за 100, против 5, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Прегласуване – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение за прегласуване. Тук се направиха две изказвания, в които колегите се обърнаха към една определена парламентарна група, а същевременно друга парламентарна група – коалиционен партньор на изказващите се, ми се струва, че обърка гласуването.
Правя процедурно предложение за прегласуване и се надявам господин Методи Андреев да апелира към тази парламентарна група да гласува както подобава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 106 народни представители: за 97, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Слушаме Ви, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
По § 2 по доклада – предложение от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 4:
„§ 4. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено при управляване на моторно превозно средство, наказанието е: по ал. 1 – лишаване от свобода до три години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7; по ал. 2 – лишаване от свобода до пет години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1-3“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя за § 2, който след редакция от страна на Комисията става § 4.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Параграф 4 по доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 по доклада и предлага следната редакция на § 3, който става § 5:
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 5:
„§ 5. В чл. 343 ал. 2 се изменя така:
„(2) Наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това:
1. за престъпления по ал. 1, буква „а“;
2. за престъпления по ал. 1, буква „б“, когато спрямо дееца не е било прекратявано наказателно производство на това основание през последните пет години.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя и редактиран от Комисията на § 3, който става § 5.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Параграф 5 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 4 по доклада има предложение от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 6:
„§ 6. В чл. 343б се създава ал. 5:
„(5) Който при управляване на моторно превозно средство в населено място превиши максимално разрешената скорост с над 60 km/h, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до три години.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Искам да взема отношение по пози параграф, тъй като действително високата скорост е един от най-големите проблеми за безопасността за движение по пътищата. Аз винаги съм отстоявал, че наказанията за каране с превишена скорост трябва да бъдат максимално високи и максимално тежки, но това, което ни се предлага в момента, при каране с над 60 километра при градски условия, да се наказва с лишаване от свобода до три години, уважаеми народни представители, ми се струва доста пресилено! Не защото не трябва да има големи наказания за тези нарушители, а аз поставям под съмнение, първо, доказването на това нарушение. Това ще създаде големи проблеми както в структурите на МВР, които трябва да докажат такова нещо, така и на самите хора, които ще бъдат обвинени за такова престъпление.
Ще Ви дам само два примера в София. Ограничението на „Орлов мост“ е 50 km/h. След 22,00 ч. светофарът свети жълт сигнал. Разрешената скорост през цялото „Цариградско шосе“ е 80 km/h и на 20 м преди „Орлов мост“ става 50 km/h, тоест Вие, минавайки със 110 км, автоматично трябва да бъдете спрени на следващата пресечка и да бъдете вкарани в затвора. Има много такива камери и много такива места, където светофарните уредби, ограниченията на скоростта не са съобразени именно със скоростта, която позволява пътят.
Същият е случаят с бул. „Яворов“ на Телевизионната кула. Там ограничението е 50 km/h – 4-лентов булевард, 50 километра ограничение. Когато няма движение, хората спокойно карат с по-висока от тази скорост. Ако някой случайно превиши тази скорост с 60 км, трябва да го вкараме в затвора.
Моето предложението е този параграф да не се приема, или ако се приема, тази скорост да се повиши от 60 км – не знам на колко, но, повярвайте ми, първо нямаме анализ колко нарушения, имаме с такава скорост.
Ако тук има някой представител от МВР, който може да каже колко шофьори са санкционирани за такава скорост и как би се отразило това на обществото, аз съм готов да приема всякакви аргументи.
Призовавам Ви да не подкрепяме на този етап този текст. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Реплики?
Заповядайте, господин Иванов.
СВИЛЕН ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Както знаете, първоначалното предложение беше за цялата пътна мрежа. Идеята на моето предложение е това, че при градските условия има възможност за по-честа проява на рискови ситуации и наистина при тази скорост водачите не биха реагирали адекватно. Така че това е по-мекият вариант от първоначалното предложение, но тъй като голямата част от произшествията стават в градска среда, там са проблемите на пешеходни пътеки – блъснати хора, което е и най-големият бич според мен за деца. Децата, знаете, че се движат в градски условия, а не по другата пътна мрежа.
Мисля, че предложението е удачно и е крайно време наистина, както е в много европейски държави, мерките, които се вземат по отношение на превишената скорост, да бъдат строги. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Втора реплика – народният представител Настимир Ананиев, и трета – народният представител Данаил Кирилов.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, 60 км разлика от лимита! Това значи в града – 20 км в жилищните комплекси, и 50 км – в другите места. Това значи, че ако караш в жилищния комплекс с над 80 км – представете си, аз живея на такава улица, някой да профучи с 80 км по тази улица и моето дете да се разхожда на тротоара или, не дай си Боже, да пресича.
Другата хипотеза: 50 km/h – 60 отгоре, значи караш над 110 km/h. Даже и Вашият пример, който дадохте с „Цариградско шосе“ – камерата е точно преди светофара. Вие, най-малкото, даже и да свети жълто, трябва да намалите, за да пресечете. От другата страна, ако идват автомобили – какво ще стане при една катастрофа със 110 km/h?!
Мисля, че предложението е добро. Трябва да има възпитателен характер и да се знае, че в града не може да се кара бързо. За 2015 г. високата скорост е най-големият убиец на пътя, а в градска среда стават най-тежките катастрофи, когато има висока скорост. Така че лично аз подкрепям това предложение. Трябва да се знае, че трябва да се съобразяваме с правилата. Даже, ако питате мен, 60 км е доста много над да позволим като такова разрешение, но нека да започнем отнякъде. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ананиев.
Трета реплика – народният представител Данаил Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Свиленски, действително това беше силно дискутиран текст и Вие вижте как се е променило предложението от вносител до това, което предлагаме като редакция на Комисията. Репликиращият Ви колега Свилен Иванов обясни, че ние съкратихме в голяма степен приложното поле на едно такова наказание, като го отнесохме само до населените места.
Тук има много логика и в това, което каза председателят на Транспортната комисия Настимир Ананиев. Аз ще се присъединя към тези примери и хипотези, които могат да се случат в населено място, но моля да имаме предвид и следното, че населено място по смисъла на Закона е малко село, да кажем, през което минава транзитно не първокласен път, но второкласен път. Ако приемем, че там забраната е също 50 km/h, това действително означава санкциониране на превишението на скоростта над 110 km/h.
След тежък дебат и надделявайки аргумента за защита живота и здравето на хората, на пешеходците – на хората, пак казвам, затова Правната комисия склони и подкрепихме такъв един текст, който е на Вашето внимание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Господин Свиленски, заповядайте за дуплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, ще се опитам да отговоря общо на тримата и да направя дуплика. Съгласен съм с Вас, че високата скорост е голямо нарушение и бич за хората, когато се срещнат с нея, но пак връщам темата върху това: как ще се изпълнява на практика?
Давам Ви друг пример, който пътува по магистралата за Варна… (Шум и реплики от дясно.)
Изслушайте ме, преди Велико Търново – Ново село, селото е на пет километра навътре, но табелата е сложена на главния път. Там е населено място, защото знаковото ни стопанство е такова, че не навсякъде е съобразено с това, което Вие предлагате. И там, минавайки със 110 км, при положение че допреди 200 метра сте карали с 90 км ограничение, Вие трябва да влезете в затвора.
Ние трябва, първо, да променим знаковото стопанство, да го видим, да го актуализираме. Разберете, това няма да намали жертвите по пътя! Това, че казваме сега, че ще ги вкарваме в затвора, няма да може да завърши нито едно производство. Да не говорим, че в затворите няма и места, къде тези хора да си излежават присъдите.
Пак Ви казвам, дайте да помислим в Закона за движението по пътищата и след това, ако трябва, след като се актуализира пътното стопанство, след като се види малко статистика колко такива нарушители има, има ли нужда от такова нещо – да го направим. Иначе влизаме в един казус, в който всеки един от нас после ще му е тежко на съвестта, че е приел такава норма.
Пак Ви призовавам – или да не го гласуваме, или да не го приемаме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
За изказване – народният представител Искрен Веселинов, след него народният представител Четин Казак.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Аз също ще се въздържа да подкрепя това предложение по няколко причини.
На първо място искам да отбележа, че, да, това предложение по-добро от това на вносителя. Действително споделям това, че в населените места трябва да има особено ефективна санкция за водачите, които превишават позволената скорост. Въпросът обаче е дали тази санкция трябва да бъде наказателна. Аз не споделям такова виждане. Наказателният кодекс е един много сериозен нормативен акт, който се бори с противообществените прояви с особен характер, с особена тежест. Престъпленията, както са ни учили някога, трябва да имат и противоправен резултат. Аз не виждам противоправния резултат, престъпния резултат на практика от карането с превишена скорост само по себе си. Ако тук се създаваха някакви предпоставки за ПТП, ако се причиняваше ПТП и така нататък, бих бил съгласен да дискутираме темата по някаква подобна формула.
Въпросът с карането с превишена скорост обаче за мен не е за Наказателния кодекс, а за една строга административна санкция, каквато впрочем и до момента имаме. Около 25 пъти е променян Законът за движение по пътищата през последните три години, също и нормите в Наказателния кодекс, свързани с него, точно с цел да се ограничи броят на ПТП-та. За съжаление, резултатът не е особено ефективен. Силно се съмнявам, че тази норма, която според мен ще бъде доста мъртвородена по принцип, ще допринесе нещо в тази посока. И понеже си даваме примери, действително най-крещящият пример на подобно недоразумение, което може да се получи, не е в София или в кварталите, това е в тези пътища, които преминават транзитно през населени места, като понякога преминават просто през строителните граници на населеното място, а не дори през уличната мрежа на това място. Често пъти там знаковото стопанство е неподдържано, има израснали храсти, клони и така нататък, които пречат на видимостта. Друг вариант е просто изпреварваш един камион, не виждаш знака за ограничението и съответно за началото на населено място и ставаш престъпник само заради това. Мисля, че санкцията тук е прекомерна, тя не обхваща всички възможни хипотези на подобни случаи. В този дух лично аз ще се въздържа от подкрепата на тази санкция, признавайки добрите намерения на вносителите, в интерес на истината. Призовавам Ви да направите същото и Вие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Реплики?
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Господин Веселинов, много дълго разяснявахме Вашата позиция. Вземам реплика на казаното от Вас, за да кажете мнението си може ли и нормално ли е за нарушение да има наказание като за престъпление и може ли да се пропусне шофьор без свидетелство за правоуправление да няма такова тежко наказание, шофьор със свидетелство, но с високо количество на алкохол в кръвта да няма такова наказание и сега да залитаме популистки за скорост над 60 км в час да гласуваме промени в Закона, които да са с лишаване от свобода? И в частта колко работа ще се създаде на адвокатската гилдия и дали не отваряме една врата за корумпиране на контролните органи, които трябва да установят такова нарушение? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Втора реплика?
Господин Свилен Иванов.
СВИЛЕН ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, искам само да си представя как се движим по един път с разрешената скорост от 90 км в час, влизаме в населено място, без да сме забелязали и караме със 110 км в час. Ако караме със скоростта, с която трябва да се кара по Закона за движение по пътищата и влезем в населено място, където ограничението е 50 км, как става това, че караш със 110? Ей това ако може някой да ми го обясни! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: В случая искате господин Веселинов да Ви го обясни?
Заповядайте, господин Иванов, за трета реплика.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Веселинов, уважаеми колеги! Тук преди малко чухме изказване на сорта от това, че не можело 20 м преди светофар да се намали скоростта до 50 км. По-редно било да се кара със 100 км. Ами кога ще спрем, господин Свиленски?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Репликата Ви към господин Веселинов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми колеги, за да предотвратим проблемите по пътищата, според мен трябва да бъде приета тази мярка, защото иначе ще продължим да се избиваме и да загиват и деца, и хора по пътищата. Предложението на господин Свилен Иванов е резонно. Считам, че трябва да бъде подкрепено. Но в населено място за скорост над 60 км от разрешената, според мен човек трябва да си търпи наказанието и да бъде лишаван от свобода. Всичко останало е популизъм, който е излишен тук в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Веселинов, към Вас като че ли нямаше реплика, но, ако искате, си направете дуплика.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Считам, че трябва да има строги санкции за хората, които карат в населено място с превишена скорост. Тези санкции не трябва да бъдат от асортимента, който предлага Наказателният кодекс. Това е разликата между моето и Вашето виждане.
По отношение на това как човек с 90 км в час, би се оказал с повече от 60 км в населено място – достатъчно е на табелата на населеното място да има сложен знак 30 км в час „важи за цялото населено място“. Това е достатъчно, за да влезем в тази хипотеза.
По отношение на първата реплика – не я схванах като реплика. Смятам, че трябва да има някаква съразмерност на обществената опасност на деянието и съответно наказанието, което се предвижда за него, а тук, според мен, има сериозна диспропорция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте за лично обяснение, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Вземам процедура по лично обяснение, тъй като господин Иванов каза, че съм казал, че било нормално да караш със 110 км в населено място. Не съм казал такова нещо, господин Иванов. Казах, че знаковото стопанство в София и в България не е съобразено с актуалната пътна обстановка.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): 20 м преди светофара с колко караш?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, не се обаждайте от място!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Всички знаем с колко трябва да караме. Всеки един от нас е шофьор и знае как някой път нарушават…
Ще Ви дам още един пример и дано да успея да Ви убедя. За народните представители в посока Варна – село Микре, на 3 км от пътя. Камерата в момента е сложена там – 50 км в час е ограничението. Господин Михов знае, че камерата не работи, но тя работи. Ако минеш със 100... Стигайки до Варна, поне три пъти трябва да влезете в затвора. Помислете за какво става въпрос?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Личното обяснение какво е?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Засегнат съм от това, че не съм казал тези думи, които Вие казахте. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) А какво е излязло... Господин Иванов, трябва Ви още един мандат депутат, за да разберете какво говорят народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Свиленски.
За изказване има думата народният представител Четин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Темата наистина предразполага към популизъм и то як. Общо взето аз не вярвам в залата да има хора, които да толерират карането с превишена скорост и които да не се безпокоят от опасностите, които крие то, особено пък в населени места.
Но все пак, не всяко противоправно деяние трябва да бъде задължително квалифицирано като престъпление, и то наказуемо с лишаване от свобода. Има други механизми, други санкции, с които може да се санкционира противоправно поведение или общественоопасно поведение, укоримо от гледна точка на обществото. Тези механизми трябва да се използват максимум преди да се стигне до тежката форма на санкция, а именно наказателното преследване, и то с наказание лишаване от свобода.
Искам да се обърна поред към колегите.
Колегата от Русе, няма да му споменавам името, знае много добре – вярвам, че има наблюдение, как се кара по пътя.
Колега, колега! Знаете много добре как се кара…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Мисля, че има най-малко няколко колеги от Русе в парламента.
ЧЕТИН КАЗАК: Добре, обръщам се към Свилен Иванов.
Господин Иванов, знаете много добре как се кара по пътя, който тръгва от началото на влизането в Русе от София до Дунав мост – как се кара там, с каква скорост се кара масово. Масово! Ако там се сложи полицейски контролен пункт и наистина стриктно се следи за спазването на ограниченията, знаете ли как бързо ще се напълнят затворите в България? Просто, бедна Ви е фантазията!
За колегите от София, знаете, че всяка вечер, всяка нощ на Южната дъга на околовръстния път в София се правят гонки. Там се вдигат невъобразими скорости на тези гонки. Много над 50-60 километра над допустимото. Какво? Значи, ще вкараме всички там, които участват в гонките, в затвора!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Точно така, задължително.
ЧЕТИН КАЗАК: Да, да!
В Габрово, откъм Севлиево, от табелата на влизане в Габрово до първия светофар пътят също предразполага към високи скорости.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак, имате още две минути – просто да редуцирате малко отсечките, защото не знам дали ще Ви стигне времето.
ЧЕТИН КАЗАК: Знам, че колегата ще се изкаже след мен, затова му обръщам внимание. Така че примерите са много.
Аз предлагам наистина, ако искаме да има ефект, ето, тук е колегата Емил Райнов и ще се изкажа, българинът най-много го боли, когато го ударят по джоба, а не когато го заплашиш със затвор. Тогава има най-голям превантивен ефект. Ако се въведат санкции – ефективни, осезаеми, болезнени, като лишаване от право да се управлява за доста дълго време,…
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: То го има.
ЧЕТИН КАЗАК: …включително конфискуване, отнемане на моторното превозно средство.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: И това ще го предвидим.
ЧЕТИН КАЗАК: Това вече е нещо друго и там може да обсъждаме.
Но да се пристъпва директно към наказателна санкция по Наказателния кодекс ми се струва наистина пресилено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Ананиев, втора – господин Иванов, и трета – господин Михов.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Казак, Вие казахте „как се кара масово“, значи позволяваме, толерираме манталитета, културата само, защото хората го правят. Защо да ги ограничаваме, защо да ги спираме?! Това е същото – една бира не пречи, две ракии – също. Абсолютно същото е. Или ще се борим с проблема, или няма да се борим.
Миналата 2015 г. България дели първо място по убити на пътя – 95 души на 1 милион жители, с Румъния. Защо трябва да сме на първо място по убити на пътя? Аз искам да сме на първо място по икономика! Но трябва да предприемем конкретни действия.
Тук не говорим за превишаване на скоростта с 5 км, с 10 км, а с 60 км над ограничението. Огромна дистанция! Кой влиза в Русе или излиза със 110 км – ако 50 км е ограничението, с 60 км отгоре? И това да се толерира, аз не го разбирам!
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Файтон ли караш?
НАСТИМИР АНАНИЕВ: Между другото, споменахте за другите санкции. Следващата седмица се надявам да влезе на второ четене Законът за движение по пътищата. Там вдигаме двойно глобите, така че имаме санкции и от друг характер – вдигаме двойно глобите за превишена скорост. Така че и затова сме помислили, но не трябва да толерираме манталитета – само, защото масово се е правело така, защото се карало иначе. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Иванов.
СВИЛЕН ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, да, ще обясня как е в Русе. Тъй като отговарях за ресора като заместник-кмет, свиках съвместна комисия и ограничението е 80 км, когато влизаш в Русе, за да може трафикът да се изнася по-бързо. Знаете, че там има голям международен трафик във връзка с Дунав мост, така че все пак съм измислил някакво решение по въпроса.
Що се отнася до другите призиви, не мисля, че идеята на законодателството е да защитаваме тези, които правят гонки и как тези, които правели гонки, не трябвало да влизат в затвора.
Друго нещо не сте измислили ефективно явно, щом продължават и гонките. Това беше дебат, поне една година, който занимава Народното събрание.
Другото нещо. Не искам да си помислям за хората, които са пострадали точно при тези ситуации в градовете. Аз неслучайно казах за пешеходните пътеки, неспазване на скоростта. Но, колеги, това е голяма скорост. Не мога да си представя някой да кара със 110 km/h в градовете. Съгласен съм, в София има булеварди, на които наистина може би скоростта е по-голяма, но тя е завишена, доколкото знам – има ограничение до 70-80 км, но да караш в малките квартали и улички с над 100 кm/h, просто е несериозно. Доколкото знам при една катастрофа над 100 km/h дали караш със 100 km/h или със 150 km/h ефектът е същият. Ако две коли се срещнат със 100 km/h, нали е ясно, че ударът е с много голяма скорост и жертвите са почти едни и същи.
Така че аз не мисля, че може да разрешаваме такава голяма скорост в градски условия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Казак, във Вашата, Правната комисия взехте да произвеждате същите щуротии, както в нашата Транспортната.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Материалът е един и същ.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Там се нагледах на закони, които досега правихме за София, за Варна или за Габрово, или за Бургас или не знам за къде. Всеки в Комисията по транспорт се упражняваше – дай да променяме автомобилните превози, защото по бус-лентата ще карат в София такситата или във Варна ще карат еди-къде си. Нямам предвид определени колеги и така нататък. Вие сега по същия начин от нашия не такъв добър, започнахте да правите закони как се карало на „Хемус“, как се карало на „Тракия“, как било на Микре или как било в Русе.
За мен по-важният дебат, който тук се изтърва, и може би после ще взема думата, защото няма да ми стигне времето и като изказване, е, че по така направения Законопроект има голяма колизия със Закона за движението по пътищата. Много голяма! Не може в единия закон нарушителите да ги наказваме по един начин, а в Наказателния кодекс да ги наказваме по друг начин. Това е грешката на Правната комисия, защото когато променяш един закон, по същия начин трябва да промениш и другия. И ще Ви кажа защо. (Реплика на народния представител Данаил Кирилов.) Да, господин Кирилов, така е.
Ще Ви кажа следната хипотеза. В Закона за движението по пътища въведохме електронните фишове, електронните актове, камерите и така нататък. Кажете ми как ще удостоверите, когато искате да вкарате някой в затвора след такова нарушение, хванат с камера, кой е управлявал превозното средство? Ще има едни баби, вкарани в затвора, чичовци, лели и така нататък.
Преди да въведем електронния фиш, водачът трябваше да декларира кой е шофирал автомобилът и на него да му бъде наложена санкцията отнемане на свидетелството и така нататък. Сега по същия начин водачът ще трябва да декларира може би, защото снимката не удостоверява кой е шофирал. И ще има пак по същия начин лели, роднини, вуйчовци, вкарани в затвора, за сметка на тези, които наистина са управлявали превозното средство. Това е проблемът – колизията между двата закона.
Понеже времето изтече, не знам, може и да взема думата като изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Определете се, ако решите, ще Ви я дам. (Смях и шум в залата.)
Дуплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Председател, аз благодаря за репликите.
На господин Никифоров искам да му обърна внимание, че явно не е слушал внимателно моето изказване, аз в нито един момент в своето изказване не съм пледирал за снизхождение или пък за това, че трябва да се толерират джигитите на пътя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Значи имахте реплика, припомням, от господин Ананиев, от господин Иванов и от господин Михов.
ЧЕТИН КАЗАК: Да, от господин Ананиев, извинявам се. Господин Ананиев, никъде не съм пледирал за толериране на карането с превишена скорост. Аз възразих срещу подхода, който е възприет, а именно криминилизиране и то чрез най-тежката санкция – лишаване от свобода на подобно противоправно деяние.
За мен, както каза и преждеговорившият, мястото на санкционирането на тези деяния е в Закона за движение по пътищата. Там, и то с много сериозни материални санкции, които да накарат наистина тези, които допускат подобни нарушения, сериозно да се замислят и да понесат сериозен дискомфорт от това си поведение, меко казано, чрез сериозни глоби, отнемане на свидетелства за правоуправление, ако трябва конфискуване на автомобила. Подобен род санкции, които наистина да респектират, а не да заплашваме със затвор, който е ясно, че до три години, ще бъде първо, условно, а след това ще бъде трансформирано в административно наказание. Общо взето само размахваме плашила и си мислим, че по този начин сме решили казуса.
Сега искам да се обърна и към другите, специално към колегата Михов.
Господин Михов, Вие сте подписали този Законопроект, не знам дали си спомняте. Красимир Велчев е първият, който го е внесъл. (Смях и оживление в залата.)
Да, да, да! Вие сте внесли този Законопроект и там дори този текст не е само за населени места – той е за цялата страна. Вижте добре! (Смях и реплики от ГЕРБ.)
Да, да, да! Ето, сега ще Ви кажа, ще Ви прочета. Вносители са доста народ, между които е Цветомир Михов, точно така. (Смях и реплики от ГЕРБ.)
Да, явно не си спомняте какво сте внесли, но друг път внимавайте какво подписвате, колега от Габрово. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване думата има Емил Димитров, а след него – господин Байрактаров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Факт е, че има нарушения по пътищата, факт е, че има и много пострадали и трябва да се направи нещо. В момента обаче ние правим полицаите по-богати. При засичане на скорост над допустимата, вместо затвор или рушвет, е ясно какво човек ще избере – рушвет. Съгласете се, че когато имаме някое пътно-транспортно произшествие в България, където и да се случи, има пострадало лице. Какво се прави? Вика се експертна група, която замерва пътя, гледа пътната обстановка, вижда дали пътят има причини и предпоставки, за да настъпи това пътно-транспортно произшествие, без да има виновно поведение на водача на превозното средство. И когато се установи, че той е карал с несъобразена скорост или че пътната обстановка е била изправна, но автомобилът му е неизправен, или има нещо проблем в гумите, или му е дошъл в мъртва зона самият пострадал, тогава се отива в съда и съдът решава дали този човек е виновен, каква санкция да понесе и изобщо има ли санкция дължима към него.
Ние в момента се опитваме да прехвърлим тази материя от Закона за административните нарушения и наказания в Наказателния кодекс. Тоест катаджиите да ги сменим с прокурори. Катаджията само да те прехвърли на прокурора, а прокурорът да казва какво да ти бъде повдигнатото обвинение. Правим нещо като трибунал, понеже КАТ не може да се справи, виждате ли, нека прокуратурата да се справи – заменихме административната мярка.
Съгласете се, че за каквото и да е престъпление, не за кола… Ние в момента обвиняваме всички шофьори в момента за престъпници, в който са се качили – водачи на МПС, защото не се знае като слезе с каква скорост е карал, той вече е виновен, или, ако е влязъл в някоя махала, но не е видял табелата, или е нямало, той вече е престъпник, той трябва да бъде задържан с белезниците!
Когато човек извърши каквото и да е престъпление в България той не е автоматично виновен, не само, когато има влязла в сила присъда. Има четири мерки за задържане и процесуална принуда, знаете – задържане под стража, подписка, гаранция и най-накрая вече домашен арест, разбира се, останалата мярка.
В момента ние какво правим? Опитваме се да прехвърляме от един закон в друг само защото ни се струва, че това ще реши проблема. Ами няма да го реши, по една единствена причина. Председателят на Транспортната комисия преди малко каза, че през 2015 г. България и Румъния са били първи по извършени престъпления по пътищата и респективно всички произтичащи от това последствия.
Откакто Политическа партия ГЕРБ е на власт от 2009 г., 25 пъти е променян Законът за движение по пътищата. Защо не е намаляло и защо сме първи? Или 25 пъти променяме закона и сме първи в престъпления обаче 26-я път, когато го променим, нещата от веднъж ще тръгнат и всички ще станем много добре. И понеже досега всичко сме го променяли в посока ЗАН и Полиция, и КАТ, сега като го прехвърлим на прокуратурата отведнъж всичко по пътищата ще бъде прекрасно! Нека да не залитаме от една крайност в другата. Можете да си приемете какъвто си искате закон и после да се срамувате, че сте го приели, защото мога да Ви кажа механизма за приемане на закон, какъвто и да е закон, където и да има извършено нарушение в страната – взимам три майки разплакани, слагам ги и казвам: „Ето, за да не случва това, хайде още 1000 лева, хайде още 2000 лева!“
Веднъж вече допуснахме едно огромно престъпление като приехме нормата над 3000 лева за конфискуване кола. Понеже не можеш да конфискуваш колата, понеже ти е голям проблем да я взимаш, да я съхраняваш, да я продаваш, директно вдигнахме глобата. Колите струват по 300 лева, но ние ги глобяваме 3 хил. лв., но въпреки всичко, това е административна мярка. Нека да продължим с административните мерки! Лишете ги от права – за една година, за две години, наложете им санкция, двойна, тройна, но не отивайте в безкрая. Хора, които само са се качили с ключовете в колата, вече да са потенциални затворници, защото на някой му се струва, че 26 пъти е променял закона, но виждате ли няма никакъв ефект, но 27-ият – като напълни един нов затвор, между другото нови затвори няма от 50-те години, не искам всичките хора, на които и семействата им са пострадали, само защото са минали по инерция по нанадолното или не е имало знак, или някой е решил и в момента имаш 40, а ти караш с 45 няма проблем, пет лева глоба, но ако караш с 60 влизаш в затвора.
Добре, но си помислете колко ескорти карат непрекъснато с тази скорост и какво се случва. В момента на тази норма, изобщо не й е там мястото. Съмнявам се, че прокуратурата ще иска да я прилага и после ние ще започнем да издевателстваме, че всичко сме направили, но видите ли лошата прокуратура не ни е позволила този закон да го прилагаме както трябва. На тази мярка не й е мястото тук, тя е в Закона за административните нарушения и наказания. Глобите могат да се увеличат, лишаването от права може да се увеличи, но в никакъв случай не трябва да се пристъпва към това всички българи, които са водачи на превозни моторни средства, да са потенциални затворници. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Заповядайте, господин Станислав Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров, позволете ми да не се съглася с Вас и несъгласието ми ще бъде изразено в две насоки. Първо, когато 2009 г. Политическа партия ГЕРБ спечели избори и състави първия кабинет Борисов, с министъра на вътрешните работи – господин Цветанов до края на 2012 г. убитите по пътищата намаляха наполовина. От 1200 през 2009 г. на 600 човека…(Шум и реплики.)
Господин Димитров, слушате ли ме? Така, благодаря, 600 човека – 2012 г. Това е по отношение на първото нещо, с което няма да се съглася.
Второто нещо, с което няма да се съглася е, Вие казвате, че всички хора – български граждани, които карат с над 60 км в час ще бъдат определени като престъпници и ще лежат в затвора. Не! Говорим за хората, които ще управляват с над 60 км в час моторно превозно средство в населените места, единствено и само, господин Димитров! Мисля, че ще се съгласите с мен, не бяхте прав, направихте едно популистично политическо изказване, на което мястото не му беше тук.
Апелирам към Вас колеги, нека да подкрепим предложението на господин Свилен Димитров – в населено място, с над 60 км в час, хората да изтърпяват наказание лишаване от свобода. Всичко останало е популизъм и мястото му не е тук, и не сега. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика има ли? Няма.
Дуплика – господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Вижте, Вие се обидихте нещо на ГЕРБ, а нямаше нужда. Просто исках да кажа, че сте променяли 25 пъти Закона, а резултат няма.
Току-що Вие казахте, че имало резултат и той бил много добър. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Аз приемам и ще повторя: когато ГЕРБ са дошли на власт, благодарение на прекрасните усилия на вътрешния министър и уважаемия председател на парламентарната група господин Цветан Цветанов, 1200-та загинали в България са намалели на 600. Само да ми каже говорилият току-що преди мен: с мярката затвор ли постигнахте този резултат, с по-добра превенция по пътищата, или с увеличаване на глобите? Не си спомням, когато имахте мандат първия път, господин Цветанов да е предложил затвор. Не е предлагал затвор. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не е, защото спадаха.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: А е работил. Ако има работещ министър, прекрасен е бил този министър от ГЕРБ, мярката от 1200 е паднала на 600.
В момента има увеличаване, номер едно сме, 26 пъти е променян Законът, но видите ли, 27-ият път щял да го реши, но непременно вече мярката трябва да е затвор! Може би да ги стреляме на място, още като ги заловят, да ги разстрелваме на мига?! (Смях, оживление.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това предложение ли е? (Силен смях от ГЕРБ.)
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Това ли е Вашето предложение, господине?
Съжалявам, ако е истина, че по времето на ГЕРБ жертвите от 1200 са паднали на 600 и тогава не е въведена мярка затвор, то не виждам никакво основание в момента, защото имало увеличена престъпност, да бъде въведена тази мярка там, където не й е мястото. Съжалявам, но Вашите думи са, че случаите са намалели. Изводите са ясни. От друга страна, председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта каза, че сме номер едно. Очевидно увеличаването на наказанията по начина, по който Вие го предлагате, не действа.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): По чл. 80 ли искаш да става?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Михов има думата за изказване.
Господин Иванов, не съм Ви дала думата. Имахте я преди малко. Каквото искахте да кажете, го чухме.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Господин Казак, сигурно съм претърпял катарзис или метаморфоза – както искате, го приемете, но аз лично няма да подкрепя предложението в този му вид. Ще ви обясня защо.
Тук двама колеги се карат и явно са забравили какви бяха причините за намаляване на произшествията.
От 2009 г., тъй като оттогава неизменно съм в Комисията по транспорт, единственото, което се опитваме да правим, е да въвеждаме все повече и повече електронизация при следене на движението по пътищата. Още през 2009 – 2010 г. чрез промяна в Закона въведохме така наречените „камери“, които да издават електронни фишове, за да може по всякакъв начин да се избегне прекият контакт между контролния орган и водача. По тази причина тогава бяха купени множество камери, както стационарни, така и подвижни.
Беше променен Законът: наказателното постановление да се връчва по пощата на собственика на автомобила, а не на този, който го е управлявал, с идеята да не се губи време кой е управлявал автомобила, да има електронни декларации, електронен фиш и така нататък.
След това променихме леко Закона в насока необжалване на наказанието от 50 лв. от електронните фишове. За съжаление, то беше отменено от Конституционния съд. За жалост, камерите не работиха две години, тъй като Върховният административен съд отмени електронния фиш по редица причини.
Съвсем наскоро пак променяхме Закона и електронният фиш започна да бъде издаван.
Такива бяха причините и е факт, че нарушенията намаляха в пъти. Единствената причина беше въвеждането на електронната система за контролиране на трафика. Мисля, че това е бъдещето.
Знаете, че преди години се отнемаха шофьорски книжки за превишена скорост, но това не работеше. Да не се повтарям с предишната реплика какво се получаваше. Хващат те, снимат те, отиваш и декларираш, че еди-кой си е карал колата. Имаше парадокси, че на възрастни мъже и жени на повече от 80 години им се отнемаха свидетелства, защото техните деца и внуци декларираха, че те са шофирали превозното средство, когато е направена снимката!
Питам отново уважаваната от мен Комисия по правни въпроси. Когато гледате закон, макар да не е вярно, че промяната е 27-ма по ред, защото в случая променяме Наказателния кодекс, а не Закона за движение по пътищата: какво се случва, когато превишението на скоростта се заснеме от камера, от електронно средство? Кого вкарваме в затвора – този, който е шофирал, този, който се е возил, собственика? Ами ако е служебна кола, кого вкарваме в затвора?
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Собственика на транспортното средство!
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Трябва да вкараме в затвора шефа на Националната служба за охрана, защото шофьорите на НСО карат най-бързо?! Него ли вкарваме в затвора?!
Не може с лека ръка да променяме закон, без да имаме анализ на ползите, съответно на вредите от него! Лично аз не приемам това!
За жалост, вече шест месеца гледаме поредните промени в Закона за движението по пътищата. За незапознатите ще кажа искам да обясня следното. Тези, които нарушават Закона, по спомен мисля, че глобата им ще бъде над 700 лв. – тези, които имат такъв вид нарушение на Закона. За тези, които правят дрифтове или състезания, глобите тръгват от 3000 лв. нагоре.
За колегите, които говореха за дрифтове и въртене, да кажа, че много рядко тези, които правят дрифтове, карат с висока скорост. Те правят дрифтове и с 50 км в час. Тях няма да вкарваме в затвора, защото са карали бавно, въпреки че предпоставките за пътнотранспортни произшествия са много по-големи, а ще вкарваме тези, които са карали по-бързо.
Бих подкрепил всяка мярка, насочена срещу лудото, безотговорно и безразсъдно каране. Нека не залитаме обаче в крайности, защото по такъв начин ще натоварим и съдебната система. Съмнявам се, че за първо, второ или трето нарушение някой ще бъде вкарван в затвора, а ще му бъдат налагани административни наказания, пробация и така нататък, докато накрая влезе в затвора.
Мисля, че предложеното е недогледано, защото прави голяма колизия със Закона за движение по пътищата. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин Председател.
Когато бъде хванат нарушител, по кой закон ще бъде наказван – по този, който казва, че трябва да бъде санкциониран с глоба от 700 лв., или по този, който казва, че трябва да бъде вкаран в затвора?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Михов.
Реплики?
Първа реплика – господин Кърджалиев.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Михов! Поздравявам Ви за катарзиса. Ако имаме претенции да сме съвременни, модерни политици, повечето от вносителите трябва да извървят този катарзис.
Нашата теза обаче беше друга. Преди малко господин Казак я изрази.
Нашата тези не е подопечна на въпроса трябва ли, или не трябва да има наказания в тези случаи. Ние казваме: има нарушение, трябва да има наказание, но наказанието чрез затвор не е съразмерно, не е корелативно на съответното нарушение.
В тази посока продължавам неговата теза и опонирам на Вас. Нека по друг начин да се санкционират тези нарушения, но да не е с текст от Наказателния кодекс.
Всеизвестно е, в нашия съвременен свят това е общовалидно – светът се променя и ние не можем да спрем, както се казва, гората да се раззеленява. Автомобилите стават все по-високоскоростни, изискванията към тях нарастват.
Абсолютно съм убеден, този тип нарушения могат да се елиминират ефективно само и единствено чрез финансова санкция. Дори административните процедури, за които говори господин Димитров, не мисля, че са ефективни.
Всички знаем основното правило не само в България, а то е, че българинът не обича да му бъркат на две места. Едното е джобът. Благодаря. (Смях, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Кърджалиев.
Втора реплика – народният представител Димитър Лазаров. Заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Михов, аз съм съгласен с Вас, но частично. Вашето изказване отваря едно голямо противоречие. И това противоречие е поради нежеланието на КАТ, когато контролират с електронните системи или така наречените „камери“ не да снимат само номера, а да снимат лицето.
Господин Михов, пътят е публично място. Толкова публично, колкото всеки един мол, където има камери. Толкова публично, където всяка една улица, където има камери пред къщите, където Вие можете да бъдете заснеман. Тази теза на КАТ, че нямат право, търпи критика, тя е неправилна теза. А тази теза е само и само защото по-лесно е да санкционираме, както Вие казахте, възрастната жена, която може и да няма свидетелство за правоуправление, господин Михов. При това положение задайте въпроса на колегите от КАТ, тъй като аз, когато управлявам без да имам свидетелство за правоуправление, нося ли наказателна отговорност, господин Михов? Нося, нося, господин Михов. На втория път нося. (Реплики от народния представител Цветомир Михов.) Да, да.
Тогава, ако аз санкционирам административно, видите ли, ще санкционирам някого, който не съм убеден, че управлява със свидетелство за правоуправление. И нещата ще си дойдат на мястото и при глобите с фиш, и в Наказателния кодекс. И във Франция е така. Да, снимат лицето. Никой, според мен, няма никакво основание да твърди, че нямали право. Пътят е публично място.
Ще го повторя още един път за тези, които не разбраха – както на един голям магазин, както и на една улица, където има камери не е противоконституционно да ми заснемат на публично място лицето, да ми пратят съобщението. Във Франция имаше един проблем, когато им пращаха снимката, създаваха се проблеми. Отивате в КАТ, получавате си снимката, а Вие оспорвайте, че е карала Вашата баба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Времето Ви изтече, господин Лазаров. Благодаря.
Трета реплика – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Михов! Мислех да се изкажа, но ми се струва по-удачно да направя изказването си под форма на реплика към Вас, тъй като Вие сте наистина един от активните членове на Транспортна комисия. Струва ми се, че от досега чутото в дебата, вярвам и Вие ще се съгласите с мен, има един голям проблем с този текст и това е, че той не разграничава инцидентното случайно деяние, както бяха дадени много примери, от деянията на така наречените закоравели рецидивисти, които наистина системно си карат покрай училища, населени места, детски градини с по сто и повече километра в час и очевидно за тях наистина трябва да има много строга санкция, защото не са един и два случаите от последните години за тежко пострадали пешеходци на пътя. За съжаление много случаи са с летален изход.
Така че това, което аз искам да Ви предложа и което донякъде заимствам от съществуващата разпоредба на чл. 343в в Наказателния кодекс, е тази санкция да се налага действително за такова нарушение в населено място, но когато вече имаме установено и санкционирано деяние по административен ред. Тоест веднъж лицето е установено, че кара с над 50 км в час, санкционирано е, след което вече при рецидива да следва и да носи наказателна отговорност.
И в този смисъл правя едно редакционно предложение, което сега ще Ви дам, господин Председател, и на Вас, а именно в § 6, както е по Комисия, да добие следния вид: „който при управляване на моторно превозно средство в населено място“, тук се поставя запетая и се добавя „след като вече е наказан по чл. 182, т. 6 от Закона за движение по пътищата по административен ред“ и нататък продължаваме „превиши максимално разрешената скорост над 60 км в час, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до три години“.
Или, иначе казано, пак повтарям, има установено вече веднъж тежко нарушение, защото да караш с над 50 км в населено място системно очевидно е тежко нарушение, очевидно не става дума за инцидентен случай, както се дадоха доста добри примери, аз ще ви дам още един – скоростната Северна тангента в София, доколкото имам спомен, има ограничение от 120 км в час. Замислете се на нея при един инцидентен ремонт, ако не видите знака за ограничение на 60 км дали на практика не извършвате съставомерно деяние, което Ви праща веднага в затвора по така предложения текст. Но ако това вече веднъж се е случило, или повече от веднъж, тогава можете наистина да носите тази наказателна отговорност и разграничаване между рецидивите и инцидентните деяния. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли дали писмено предложението? Благодаря Ви.
Дуплика.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, не ми отива най-вече на мен да обяснявам на юристи, и то доказани юристи, защо това, което казват не е така. Аз в изказването си казах много добре: електронният фиш, който въведохме 2010 г., беше отменен от Върховния административен съд. Една от причините беше точно снимката на лицето.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Няма такова нещо.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Няма такова нещо. Не е вярно това. То никога не е било в Закона.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Много добре знаете колко от фишовете бяха обжалвани и паднаха в съда точно с тази претенция – кой е сниман или кого са снимали до теб. Дано никой от Вас не изпада в тази ситуация, защото и такива случаи имаше. (Оживление.)
Все си мисля, че не бива да прехвърляме от болния на здравия крак проблема и, видите ли, като решим един ще създадем друг. Може би трябва още по-високи да са санкциите – защо не и четири години или пет. Дайте, седнете и го обмислете. Вие сте юристите. Аз Ви обяснявам най-простичко, че има колизия между два закона. Най-простичко. В единия закон пише, че полицейските служители или катаджиите не спират за проверка при проверката на скорост, те я заснемат и изпращат електронен фиш. В другия Вие записвате, че ги вкарваме в затвора. Е, добре – какво правим? На едните им казваме: има голяма корупция, няма да ги спирате, само ще ги снимате и им пращате фишовете. Другият закон казва: започвате да ги спирате, да им искате документи и, не дай си Боже, друго и ще ги вкарваме в затвора.
Аз лично, пак казвам, бих подкрепил всяко едно предложение за увеличаване на санкцията, но да бъде законно издържано, да не въвеждаме колизия между закони за пореден път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, искам само да кажа, че съм абсолютно солидарен с колегата Цветомир Михов.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС, от място): Катарзис?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Не, аз нямам катарзис, защото тази тема я коментирахме в Комисията по транспорт. Но тук чух много интересни думи от колегата от ГЕРБ,…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Кажи ми името – Станислав Иванов.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: … който, видите ли, обвини всички, които изложиха противоположна теза, че са популисти. Хайде, нека сега да видим кои са популистите – големите вносители на този изключителен текст. Какво предвижда новата ал. 5 в чл. 343б? Предвижда в общи линии всеки, който застане и седне зад волана, да е потенциален извършител на престъпление от общ характер. Хайде сега, уважаеми господа, обвинители в популизъм, да Ви попитам: Вие ще бъдете ли наказвани и санкционирани като депутати?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Да.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Тъй като, първо, имунитетът Ви крие. (Реплики от ГЕРБ: „Няма такова нещо!“) И второ, това престъпление, което се наказва до три години лишаване от свобода, не влиза в групата на тежки престъпления. Тоест дори главният прокурор не може да Ви поиска имунитета.
Виждате ли някои господа колко добре са си спретнали текст, ама напълно популистки, за да мачкат хората, да ги превръщат в престъпници, само че, видите ли, те да се скрият в парламента и никой да не може да ги пипне?! Член 69, чл. 70 от Конституцията – можете да си ги прочетете. Ако не можете да разграничавате тежко от леко престъпление – чл. 93 от Наказателния кодекс. Но това са други теми и нямам време да Ви изнасям лекции по наказателно, както и по конституционно право. (Възгласи от ГЕРБ: „Еее!“.)
Въпросът е: кой е популистът? Кой иска да превърне българския гражданин в престъпник? А още по-големият въпрос е: всъщност каква е голямата цел на този текст? Ако изходим от презумпцията, че голямата цел на този текст е да намали нарушенията, това не е вярно – няма да постигне тази цел. Няма нито подготвен анализ, нито има оценка на въздействието на този текст. Просто на някого му е хрумнало, но не точно му е хрумнало, а е преследвал наистина цел, и тази цел се нарича ко-руп-ция!
Когато един човек примерно на градска магистрала, повтарям, градска магистрала, където в Закона има огромна празнота, но понятието „градска магистрала“ съществува, е карал със скорост, която подхожда на обикновените магистрали, всъщност възниква въпросът: той нарушител ли е?
След това възниква въпросът: ако наистина се следва идеята да се намалят нарушенията, произшествията, загиналите, уважаеми колеги, питам Ви: ако Вие бъдете блъснати с превишение на скоростта 40 км, дали ще останете живи? И защо този, който е превишил само с 40 км, няма да влиза в затвора, а онзи, който е с 60, ще влиза? Ако бъдете блъснати не с 40, с 38 км превишаване на скоростта, по-здрави ли ще излезете оттам?
Друг е въпросът какъв ще е видът на моторното превозно средство, с което ще бъдете блъснати. Тук следва и нещо друго. Тези, които са направили предложението – повтарям, това е изключително лобистки текст в полза на корупцията, на корумпиране на системата за контрол на движението по пътищата.
Сега се обръщам към колегите от БСП – ако те наистина подкрепят корупцията да възкръсне, нека останат само седем-осем човека. Ако не подкрепят, обръщам се – напълнете залата, за да може заедно, с общи усилия да отхвърлим този изключително опасен текст в Наказателния кодекс. Това е недопустимо! Недопустимо е да превръщате шофирането по пътя в криминално деяние и престъпление от общ характер. И в същото време всички тук, в тази зала, да са се скрили зад имунитета си поради простата причина, че така е направен Законът, че дори главният прокурор да не може да им поиска имунитета. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики има ли към господин Байрактаров?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Байрактаров, ние обсъждаме Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-163, внесен на 8 октомври 2016 г. от една дълга група народни представители. В тази група под № 11 сред подписалите се фигурира името на Димитър Кирилов Байрактаров. (Оживление.) Познавате ли това лице?
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС, от място): Катарзис!
ЧЕТИН КАЗАК: Затова Ви питах, че очаквам и от Вас катарзис, защото Вие сте съвносител и сте се подписали включително под това предложение, дори още по-драстично. Затова Ви предлагам оттук нататък да внимавате какво подписвате, независимо от кого е инициирано.
В крайна сметка за да избегнем и други подобни конфузни ситуации, предлагам, госпожо Председател, да прекратим дебатите по този параграф. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Байрактаров, първо, за престъпление от общ характер всички ние носим отговорност, така че не сте прав в тази си част. Но аз чух от Вас един друг призив – че имаме проблем с корупцията. Хайде да приемем Закона за борба с корупцията по-бързо, за да започнем да се борим с този проблем.
Когато в момента имаме глоба, която също е за превишаване на скоростта – от 700 лв., пак някой може да каже – рушвет или глоба. Така че проблема с корупцията не го решаваме, като кажем: „Някой може да поиска рушвет – дайте нищо да не правим, защото хората са подкупни“. Не, нека да вкараме Закона за борба с корупцията и да започнем да се борим с тази корупция, а не само да говорим колко била страшна и нищо да не правим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Байрактаров, напълно съм съгласен с всичко, което казахте по предложението за промяна в Наказателния кодекс. Само искам да Ви попитам: в комисиите, в които сте го гледали, ако сте присъствали, беше ли представен анализ за оценка на въздействието на този Закон?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Тогава не се изискваше!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Няма значение. Въпреки всичко, ние, като народни представители, трябва да знаем до момента колко акта има съставени за шофиране със скорост над 60 км в градски условия. Защото този Законопроект, този текст е внесен в един вид, в Комисията е станал в друг вид, а сега от трибуната под формата на реплика господин Славов предложи трети вариант.
Госпожо Председател, моля Ви да не позволявате по този начин да се прави текст в Наказателния кодекс, по който текст хора ще влизат в затвора. Хайде, всичко друго може да се приеме – за таксита, за автобуси, за железопътен транспорт, но хора да влизат в затвора по текстове, писани на тази трибуна, от която трябва да се говори – нека да не го правим.
Призовавам още веднъж: господин Байрактаров, вземете и Вие отношение – съгласен ли сте по този начин да се приема такъв текст, който касае всички български граждани?
А иначе, че всички сме за това да има сурови наказания за висока скорост, мисля, че спор няма. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Казак, благодаря Ви, че насочихте вниманието към № 11 от подписалите Законопроекта. Би било коректно обаче да подчертаете, че този Проект се състои от пет параграфа. И ако Ви прави впечатление, аз не съм се изказвал по другите параграфи, тъй като ги подкрепям – там текстовете наистина са добри. Но още при внасянето съм заявил, че § 3 по вносител на Законопроекта категорично няма да подкрепя. Но, за огромно съжаление, Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не разделя законопроектите на добри и лоши предложения. Затова е дадена възможност при второ четене да се изказвате по всеки текст, което и правя. Така че не Ви прави чест по такъв начин да се опитвате да омаловажавате добрите неща в този Законопроект.
Що се касае до господин Ананиев.
Господин Ананиев, Вие всъщност признахте, че с този текст се стимулира корупцията, което показва за пореден път едно непоследователно поведение. И ще спра до тук. Няма да коментирам предложения Закон за уж справяне с корупцията. Повтарям – за уж справяне, по който съм изразявал своето мнение, доказвал съм категорично, че с този предложен Закон се стимулира създаване на корупция, но днес темата е друга.
Господин Свиленски, абсолютно съм съгласен с Вас. Не може по този начин да се правят „на коляно”, както се казва, промени в Наказателния кодекс и да се вкарват хора в затвора. И да се вкарват хора в затвора! Само искам да попитам под формата на дуплика – нима един банкер, който е отпуснал необезпечен кредит за стотици милиони, не би следвало да лежи в затвора, само че в Наказателния кодекс, странно защо, през 2003 г. беше премахната тази отговорност на банкерите. Значи, един банкер, който ще злоупотреби с парите на стотици хиляди вложители, за него не се предвижда наказателна отговорност, а за един нещастен шофьор се предвижда, видите ли, лежане в затвора.
Това е обидно, колеги. Обидно е по този начин да се приема промяна в Наказателния кодекс. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В репликата си господин Четин Казак направи процедурно предложение за прекратяване на разискванията по този параграф. Има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Казак за прекратяване на разискванията по този текст.
Гласували 115 народни представители: за 102, против 10, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Приканвам народните представители в залата!
В § 6, който ни предлага в чл. 343б да се създаде нова ал. 5 – припомням редакцията на ал. 5: „Който при управляване на МПС в населено място превиши максимално разрешената скорост с над 60 километра в час, установено по надлежен ред, се наказва с лишаване от свобода до 3 години“.
В хода на дебата господин Славов предложи след думите „населено място“ да се постави запетая и да се добави текстът: „След като вече е наказан по чл. 182, т. 6 от Закона за движение по пътищата по административен ред“.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Променя смисъла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е допълнение, което прави връзка между административния вид наказание, да е извървяван пътят на административния вид наказание, и след това да се премине към наказателна отговорност.
Подлагам на гласуване предложението на господин Славов.
Гласували 127 народни представители: за 42, против 27, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам процедура по прегласуване. Първо, част от колегите не успяха да гласуват, но второ, с оглед аргументите, които бяха развити в рамките на дебата, смятам, че предложението на колегата Петър Славов има обоснована правна логика и градира двата вида производства – административно-наказателното и чак след това наказателното. Така че, макар това предложение да е редакционно, то при всички положения би помогнало без оглед на окончателното гласуване по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Направихте процедура за прегласуване.
Госпожа Ковачка влезе в залата, не успя да гласува, поради което сега процедура по прегласуване.
Гласували 134 народни представители: за 48, против 30, въздържали се 56.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 6 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 131 народни представители: за 15, против 62, въздържали се 54.
Предложението не е прието. (Ръкопляскания.)
Следващият параграф, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател!
Предложение от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 7:
„§ 7: В чл. 343в се създава ал. 3.“
„Ал. 3: Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги, по § 7? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложение на Комисията за създаване на § 7.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Продължете, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 5 по доклада.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става – тук пише § 8, но вероятно е § 7, тоест параграф с пореден номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Не е ли предишният параграф – нов 7? Тоест той действително коректно е отбелязан като § 8.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ще стане § 7, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Параграф 7 – техническа корекция.
Изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме текст на вносителя за § 5, който се подкрепя от Комисията и се предлага да стане § 7.
Гласували 86 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Заключителна разпоредба.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Заключителна разпоредба.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текст на вносителя, подкрепен от Комисията за наименование на подразделението.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 6 по доклада.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8:
„§ 8. В Наказателно-процесуалния кодекс се създава чл. 69а:
„Временно отнемане на свидетелство за управление
Чл. 69а. (1) Когато обвиняемият е привлечен за престъпление по Глава единадесета, Раздел ІІ от особената част на Наказателния кодекс, в резултат на което е причинена смърт или телесна повреда, както и за престъпление по чл. 325, ал. 3 от Наказателния кодекс, прокурорът може да постанови временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство или на друг документ, с който се признава право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от Наказателния кодекс.
(2) Постановлението се изпраща за изпълнение на органите, които признават това право и контролират упражняването му.
(3) Обвиняемият и неговият защитник могат да обжалват постановлението на прокурора по ал. 1 пред съответния първоинстанционен съд.
(4) Съдът незабавно разглежда жалбата еднолично в закрито заседание и се произнася с определение, с което потвърждава или отменя постановлението на прокурора по ал. 1. Определението е окончателно.
(5) Когато отпадне нуждата от временното отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство или на друг документ, с който се признава право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от Наказателния кодекс, то се отменя в досъдебното производство от прокурора или по искане на обвиняемия или неговия защитник от съда по реда на ал. 4.
(6) За отмяната на временното отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство или на друг документ, с който се признава право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от Наказателния кодекс, незабавно се уведомяват органите, които признават това право и контролират упражняването му.
(7) В съдебното производство правомощията по ал. 1, ал. 5 и 6 се осъществяват от съда, който разглежда делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Изказвания по § 6 по вносител? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме текст на вносителя, редактиран от Комисията за § 6, който става § 8.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, с което и окончателно предложеният Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс на второ четене.

Уважаеми колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред. Тъй като гласувахме точка втора и точка трета да отпаднат от Програмата, точка втора става точка четвърта, тоест това е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ – продължение.
Вносител е Министерският съвет на 18 май 2016 г., приет е на първо гласуване на 14 юли 2016 г.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Припомням, че започнахме да гледаме Законопроекта на второ четене на 7 октомври 2016 г. Гласувано е предложение на текста по чл. 64. Докладчикът трябва да продължи с докладване на чл. 65. (Шум и реплики.)
Член 65 трябва да докладвате.
Госпожа Стоянова вече е на линия и е в кондиция.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател.
Преди да продължим по-нататък искам само да припомня, че на предишното заседание, което беше доста отдавна и сигурно затова е забравено…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: На 7 октомври е било.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Да, на 7 октомври – по чл. 63 беше отхвърлено предложението на редакцията на Комисията на чл. 63 и затова на практика ние сме останали без чл. 63, поради което сега трябва да гласуваме чл. 63 по вносител.
Моля да подложите на гласуване чл. 63 в редакцията на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Имало е също редакционни. Те са отхвърлени също.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Точно така – отхвърлен е и текстът на…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Сега гласуваме предложението на вносител за чл. 63.
Моля, уважаеми колеги, гласувайте направеното предложение. То е докладвано.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
С чл. 64 какво се е случило?
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Той е приет, така че продължаваме с чл. 65.
По чл. 65 има предложение от народния представител Димитър Байрактаров, което той в момента оттегля.
Гласуваме чл. 65, който Комисията подкрепя като предлага в ал. 1 думите „и съгласно разпоредбите“ да се заменят със „съгласно изискванията на този закон и“, а в ал. 5 думите „началото на броене на“ се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания, уважаеми колеги? Не виждам желаещи.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 65 заедно с направеното предложение по ал. 1 и ал. 5.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66, като предлага в ал. 1, изречение първо думите „се ограничава до размер, който не“ да се заменят с „не може да“, а думите „платени през“ да се заменят със „за“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: А може би трябва да прочетете, че е „Одиторско възнаграждение“ – чл. 66?
Спомням си, че Ви бях помолил да четем тези заглавия.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Наименованието, заглавието на членовете ли? Добре, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: „Одиторско възнаграждение“ е този чл. 66.
Изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме, уважаеми колеги, текст на вносителя, подкрепен от Комисията, за чл. 66, заедно с предложените промени в ал. 1.
Режим на гласуване.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Член 67 е с наименование „Подготовка за задължителен одит и оценка на заплахите за независимостта“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67 като предлага думата „приемане“ да се замени с „поемане“.
Член 68 – „Преглед за контрол на качеството на ангажимента“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.
И чл. 69 – „Нередности“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69 като предлага в ал. 1 думата „подозира“ да се замени с „предположи“, в ал. 2 след думата „случая“ да се добави „или не предприеме подходящи мерки“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Не виждам желаещи.
Уважаеми колеги, гласуваме анблок предложение на вносителя, подкрепено и редактирано от Комисията, за членове 67, 68 и 69.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Част трета – Публичен надзор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Част трета.
„Глава осма – Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, текст на вносителя за наименование на Част трета и текст на вносителя за наименование на Глава осма.
Режим на гласуване.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Член 70 – „Статут на Комисията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
Член 71 – „Отговорност и функции на Комисията“.
Предложение на господин Байрактаров и група народни представители, което е подкрепено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, което е подкрепено по принцип.
Предложение на народния представител Диана Йорданова, което е подкрепено.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71:
„Отговорност и функции на Комисията
Чл. 71. (1) Комисията носи крайната отговорност за надзора върху:
1. придобиването на право да се упражнява дейност като регистриран одитор, регистрирането на одиторите, включително на одиторите от други държави – членки на Европейския съюз, и от трети държави и временното лишаване от право да се упражнява дейност като регистриран одитор;
2. приемането на стандарти за професионална етика, за вътрешния контрол на качеството в дейността на регистрираните одитори и за извършването на задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги;
3. продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори;
4. системата за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;
5. прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.
(2) Комисията осъществява надзор чрез:
1. извършване на инспекции и разследвания;
2. произнасяне по откази за вписване на регистрираните одитори в регистъра по чл. 20;
3. прилагане на принудителни административни и други мерки по чл. 89, ал. 2, наричани по нататък „надзорни мерки”;
4. даване ход на производства за търсене на административнонаказателна отговорност.
5. извършване на проверки за спазване на нормативните изисквания при упражняваните от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1-5 и по чл. 85, ал. 3.
(3) Комисията:
1. приема правилник за дейността си, който се обнародва в „Държавен вестник“;
2. приема правилата за извършване на инспекции и разследвания;
3. приема правилата по чл. 31, ал. 1, т. 12 и по чл. 63;
4. приема правила и методически указания за условията и реда за упражняваните от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1-5, и по чл. 85, ал. 3;
5. приема други правила, насоки и методически указания по прилагането на публичния надзор.
(4) Комисията е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам желаещи.
Уважаеми колеги, гласуваме текст на вносителя, подкрепен от Комисията, за чл. 70 и текст на вносителя, редактиран от Комисията, за чл. 71.
Гласуваме.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Чл. 72 – „Състав на Комисията и изисквания към председателя и членовете“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.
Член 73 – „Избор на председател и на членове на Комисията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73, като предлага в ал. 1 думите „по предложение на Комисията по бюджет и финанси“ да се заменят със „след проведена публична процедура“.
И тук моля, господин Председател, за изказване. Искам да направя едно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Това е по чл. 73, ал. 2, т. 4.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Да, чл. 73, ал. 2, в т. 4 след точката се поставя запетая и се добавя „след избор от общото събрание“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Това е след ИДЕС ли?
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Да. Вместо точка се поставя запетая и се добавя „след избор от общото събрание“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики има ли на това изказване по чл. 73? Няма.
Други изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, първо ще гласуваме направеното редакционно предложение за чл. 73, ал. 2, т. 4, което беше прочетено от госпожа Стоянова.
Гласуваме направеното редакционно предложение за чл. 73.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Редакционното предложение е прието.
И сега гласуваме анблок текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за чл. 72, и текста на вносителя за чл. 73, заедно с подкрепеното преди малко от колегите в залата редакционно предложение.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Член 74 – „Мандат и правно положение на председателя и на членовете на Комисията“.
Предложение от народния представител Диана Йорданова, което е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74:
„Мандат и прекратяване на правомощията
Чл. 74. (1) Мандатът на председателя и на членовете на Комисията е 4 години. Председателят и членовете на комисията не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.
(2) Правомощията на председателя и на член на комисията се прекратяват от Народното събрание преди изтичане на мандата им:
1. по тяхно искане;
2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
3. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 72, ал. 2, т. 3 и 4;
4. при неучастие без основателни причини в три или повече заседания на Комисията за период от една година;
5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси;
6. при смърт.
(3) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя или на член на Комисията на негово място за остатъка от мандата се избира друго лице по реда на чл. 73.
(4) След изтичане на мандата, за който са избрани, председателят и членовете на Комисията продължават да упражняват правомощията си до избирането на нов председател и членове.
(5) Членовете на Комисията с изключение на председателя й не са в трудово или служебно правоотношение с Комисията.“
Член 75 – „Възнаграждения на председателя и на членовете на Комисията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по предложените два члена? Няма.
Гласуваме текст на вносителя, редактиран от Комисията, за чл. 74 и подкрепен от Комисията текст на вносителя за чл. 75.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Член 76 – „Правомощия на председателя на Комисията“.
Предложение на народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76:
„Правомощия на председателя на Комисията
Чл. 76. (1) Председателят на Комисията ръководи дейността й и я представлява.
(2) Председателят на Комисията назначава и освобождава служителите от администрацията.“
Член 77 – „Правомощия на Комисията“.
Предложение на народния представител Димитър Байрактаров и група, което е подкрепено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, което е подкрепено.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:
„Правомощия на Комисията
Чл. 77. (1) В изпълнение на своите функции Комисията:
1. упражнява надзорните правомощия по чл. 71, ал. 2, т. 1-3, като може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС;
2. упражнява надзор за законосъобразното и ефективно изпълнение на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1-5, за изпълнението на правилата и методическите указания по чл. 71, ал. 3, т. 2 и 4, както и за спазване на изискванията за независимост и липса на конфликт на интереси по чл. 54;
3. връща за допълнителна или повторна проверка случаите, в които качеството на извършените инспекции за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистриран одитор е незадоволително;
4. определя член или членове, които да участват в инспекциите за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистриран одитор при повтарящо се неспазване на определени срокове за приключване или при незадоволително качество на инспекциите;
5. извършва разследвания по своя преценка или при получени сигнали и предложения за предполагаеми нарушения при извършването на задължителен финансов одит и/или предоставянето на свързани с одита услуги; в тези случаи Комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС; при получаването на сигнали за нарушения при предоставянето на услуги, различни от задължителен финансов одит и/или свързани с одита услуги, Комисията може да възложи на ИДЕС извършването на проверки по тях;
6. извършва постоянно наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на услуги във връзка със задължителния одит на финансови отчети на предприятие от обществен интерес, като по-специално оценява:
а) рисковете, произтичащи от наличието на пропуски, свързани с качеството на дейността на регистрираните одитори, включително систематични пропуски в рамките на одиторска мрежа, които могат да доведат до преустановяване на дейността на всяко одиторско дружество, затрудненията в предоставянето на услуги по задължителен одит в конкретен сектор или за различни сектори, концентрирането на риск от одиторски пропуски и въздействието върху цялостната стабилност на финансовия сектор;
б) нивата на концентрация на пазара, включително в конкретни сектори;
в) резултатите от дейността на одитните комитети;
г) необходимост от приемане на мерки за смекчаване на рисковете, посочени в буква „а”;
7. уведомява органите на прокуратурата при установяване на данни за извършени престъпления;
8. осъществява сътрудничеството със съответните органи на Европейския съюз, с компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз, или на трети държави, отговарящи за задължителния финансов одит;
9. може да изисква от регистрираните одитори, ИДЕС, одитираните предприятия, одитните комитети и други свързани с тях лица предоставянето в определени от нея срокове на заверени копия на документи, справки и друга информация;
10. упражнява други правомощия, свързани с отговорностите и функциите по чл. 71.
(2) В срок до 31 юли на текущата година Комисията внася в Народното събрание отчет за дейността си за предходната професионална година. Отчетът съдържа информация и за:
а) дейността на Комисията по отношение на отговорностите и функциите по чл. 71;
б) общите резултати на системата за гарантиране на качеството;
в) обобщена информация за констатациите и заключенията от инспекциите и разследванията.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя, редактиран от Комисията, за чл. 76, както и подкрепен от Комисията и редактиран от нея текст на вносителя за чл. 77.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Член 78 – „Администрация на Комисията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78, като предлага ал. 4 да се измени така:
„(4) Инспекциите и разследванията се извършват от инспектори, оправомощени от председателя на Комисията.“
Член 79 – „Заседания и решения на Комисията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79, като предлага ал. 3 да се измени така:
„(3) Решенията за временно лишаване от правото за извършване на финансов одит, за временно лишаване от правото да се упражнява одиторска дейност по чл. 42, ал. 3 и за временно отнемане на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1-5 се приемат с мнозинство от 4 гласа. Тези решения се оповестяват на интернет страницата на Комисията, като се посочват начина и мотивите за гласуване на всеки гласувал.”
Член 80 – „Прозрачност на Комисията“.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, което е подкрепено.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 80:
„Прозрачност на дейността на Комисията
Чл. 80. Комисията публикува на интернет страницата си:
1. приетите решения;
2. годишен отчет за дейността по чл. 77, ал. 2;
3. годишен план за инспекционната дейност.“
Член 81 – „Принципи в дейността на Комисията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Уважаеми колеги, изказвания? Не виждам желаещи.
Гласуваме анблок предложения на вносителя, подкрепени от Комисията и редактирани от нея, за членове 78, 79, 80 и 81.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
Обявявам…
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Председател, нека да завършим Глава осма и ще дадете почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Нека да обявим все пак почивка, за да върнем настроението в колегите.
Тридесет минути почивка до 17.00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме заседанието.
В момента сме на второ гласуване на Законопроекта за независимия финансов одит. Предстои докладването на чл. 82.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Задължение за опазване на професионална тайна“ – чл. 82.
Има предложение на Настимир Ананиев и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Предложение на Менда Стоянова – подкрепено от Комисията.
Предложение на Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника, също подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82:
„Задължение за опазване на професионална тайна
Чл. 82. (1) Професионална тайна е информацията, която председателят и членовете на Комисията, както и служителите от нейната администрация създават и получават при или по повод осъществяването на дейността им. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публично огласяване съгласно този или друг закон.
(3) Председателят и членовете на Комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна, включително и след напускане на Комисията или на нейната администрация.
(4) Информация, представляваща професионална тайна, може да бъде използвана от Комисията само при изпълнение на нейните функции.
(5) Информация, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:
1. пред органите на съда и прокуратурата;
2. пред Държавна агенция „Национална сигурност“ при условия и по ред, определени със съвместна инструкция, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;
3. пред съответните компетентни органи, осъществяващи надзор над предприятията от обществен интерес;
4. като обобщени данни по начин, който не позволява индивидуализиране на лицата, за които се отнася.
(6) Информация за резултатите от инспекции, разследвания и проверки, представляваща професионална тайна, може да бъде обменяна и между Комисията и органите на ИДЕС. Условията и редът за обмен на тази информация се определят с правила, приети от Комисията.“
Чл. 83 – „Конфликт на интереси при упражняване на надзорни правомощия“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.
Чл. 84 – „Отговорност на Комисията за вреди“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84.
Глава девета – „Система за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори, обект на надзора“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава девета, като предлага думите „обект на надзора“ да се заменят с „и разследвания“.
Раздел I – „Обхват и принципи на системата за гарантиране на качеството“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I, като предлага думите „на системата за гарантиране на качеството“ да се заличат.
„Обхват“ – чл. 85.
Има предложение на Димитър Байрактаров и група народни представители, подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 85:
„Обхват
Чл. 85. (1) Системата за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори включва извършването на инспекции за:
1. спазване изискванията на приложимите одиторски стандарти при извършването на задължителен финансов одит;
2. съответствие на одиторската документация при извършването на задължителен финансов одит спрямо изискванията на приложимите одиторски стандарти;
3. спазване на етичните норми и изискванията за независимост на регистрирания одитор при извършването на задължителен финансов одит;
4. адекватност на времевите и човешките ресурси, използвани за извършване на задължителен финансов одит съобразно обхвата и сложността на поетия ангажимент;
5. адекватност на одиторските възнаграждения, получени за извършването на задължителен финансов одит;
6. адекватност на вътрешната система за контрол на качеството, прилагана от регистрирания одитор;
7. спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 573/2014 от регистрирани одитори, извършващи задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес;
8. изпълнение на предписанията по чл. 89, ал. 2, т. 2.
(2) Условията и редът за извършването на инспекции се определят с приети от Комисията правила.
(3) Комисията може да делегира на ИДЕС функциите по контрола за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори по задължителния финансов одит, одитиращи предприятия, които не са от обществен интерес. Делегирането на тези функции се извършва с решение на Комисията, прието с мнозинство от 4 гласа.“
Чл. 86 – „Принципи“.
Има предложение на народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника, което Комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 86:
„Принципи
Чл. 86. (1) Системата за гарантиране на качеството се изгражда при спазване на следните принципи:
1. инспекциите се извършват от лица, които са независими от съответните инспектирани регистрирани одитори;
2. финансирането на системата за гарантиране на качеството е адекватно, достатъчно и независимо от регистрирани одитори;
3. осигурени са достатъчни ресурси за извършване на необходимите дейности;
4. лицата, които извършват инспекции, имат подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане и са преминали обучение за контрол на качеството;
5. липса на конфликт на интереси между лицата, които извършват инспекции, и регистрирани одитори;
6. инспекциите са целесъобразни и пропорционални на мащаба и сложността на дейността на инспектирания регистриран одитор.
(2) Принципите по ал. 1 се прилагат и при извършване на разследвания.
(3) Конфликт на интереси по ал. 1, т. 5 е налице, когато лицата, които извършват инспекция или разследване:
1. и инспектираният или разследваният регистриран одитор са били съдружници в предприятие, чийто предмет на дейност е финансов одит;
2. са извършвали финансови одити на предприятия, чиито финансови отчети са одитирани от инспектирания или разследвания регистриран одитор през предходните три години;
3. и инспектираният или разследваният регистриран одитор са свързани лица.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания, уважаеми колеги, по предложените членове и наименования на глави? Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме текстове не вносителя, редактирани от Комисията за чл. 82, чл. 83 и чл. 84, наименованието на Глава девета, наименованието на Раздел І, чл. 85 в редакцията на Комисията и чл. 86 в редакцията на Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Раздел ІІ – Надзор за гарантиране на качеството на дейността на регистрирани одитори, които извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес“.
Предложение от народния представител Димитър Байрактаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II, като предлага думата „дейността” да се замени с „професионалната дейност”.
„Инспекции и разследвания“.
Тук има предложение на господин Байрактаров и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Байрактаров иска да оттегли предложението си?
Заповядайте.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаеми колеги, господин Председател, с цел да се пестят средства на данъкоплатеца и време на Народното събрание оттеглям всички неподкрепени предложения, които сме направили аз и колеги народни представители.
Повтарям: неподкрепените предложения. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря за финансовата Ви адекватност и разбиране.
Продължете, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Член 87 – предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 2, т. 4 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87, като предлага в ал. 6 думите „Комисията и нейните органи изпълняват” да се заменят със „се спазват”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания по наименованието на Раздел ІІ и чл. 87? Няма желаещи.
Гласуваме наименованието на Раздел ІІ заедно с текста на вносителя, подкрепен от Комисията за чл. 87 и направените редакционни предложения.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Правомощия и задължения при извършване на инспекция или разследване“ – чл. 88.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 88:
„Правомощия и задължения при извършване на инспекция или разследване“.
Чл. 88. (1) При извършване на инспекция или разследване председателят, членовете и инспекторите на Комисията имат право да изискват в определени от тях срокове от:
1. инспектирания или разследвания регистриран одитор:
а) документи, заверени копия на документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за извършване на инспекцията или разследването;
б) писмени обяснения по въпроси, свързани с инспекцията или разследването;
2. физически и юридически лица, различни от тези по т. 1 – предоставянето на заверени копия на документи, сведения и справки, свързани с инспекцията или разследването;
3. ИДЕС – представянето на документи, сведения, справки и друга информация, свързана с правомощията на Комисията;
4. одитните комитети по чл. 107 – представянето на заверени копия на документи, справки и друга информация, свързана с правомощията на Комисията.
(2) Инспектираните или разследваните регистрирани одитори са длъжни да оказват съдействие на органите на Комисията и не могат да се позовават на изискванията за професионална, банкова или друга защитена от закон тайна.
(3) Комисията има право, когато е необходимо за целите на инспекция или разследване, да наема външни експерти за извършване на конкретни задачи. Експертите трябва да имат подходящо професионално образование и опит и да отговарят на изискванията на чл. 86, ал. 1, т. 5.
(4) При извършване на инспекция или разследване членовете и инспекторите на Комисията се легитимират със служебна карта.
Член 89 Нарушение и надзорни мерки.
Предложение на народния представител Настимир Ананиев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Димитър Байрактаров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 89:
„Нарушения и надзорни мерки“ – чл. 89
Чл. 89. (1) Комисията прилага надзорни мерки, когато при инспекция или разследване се установят:
1. пропуски или нарушения в дейността на регистрирания одитор в областите по чл. 85, ал. 1;
2. неспазване на задълженията на регистрирания одитор по чл. 31;
3. неспазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014;
4. отказ от съдействие или възпрепятстване по друг начин на надзора на Комисията.
(2) В случаите по ал. 1 Комисията може да:
1. даде оценка на качеството на професионалната дейност на регистрирания одитор;
2. даде предписания на регистрирания одитор за преустановяване и отстраняване на допуснати нарушения; предписанията са задължителни за изпълнение;
3. оповести публично чрез интернет страницата си и по друг подходящ начин нарушителя и извършените от него нарушения, установени с влязъл в сила акт;
4. оповести публично чрез интернет страницата си или по друг подходящ начин решението, че конкретен одиторски доклад не отговаря на изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) № 537/2014, както и да го изпрати на Агенцията по вписванията за вписване в Търговския регистър по партидата на одитираното предприятие, за което е приложима разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството;
5. лиши регистриран одитор от правото за извършване на задължителен финансов одит на предприятия от обществен интерес за срок до три години;
6. лиши регистриран одитор от правото за извършване на финансов одит за срок до три години;
7. лиши регистриран одитор от правото да упражнява одиторска професия за срок 5 години;
8. забрани за срок до три години на регистриран одитор да извършва преглед за контрол на качеството на ангажименти за задължителен финансов одит;
9. предложи на компетентен орган, осъществяващ надзор върху дейността на предприятие от обществен интерес, да наложи забрана на член на негов управителен орган за срок до три години да упражнява своите функции, като съответният надзорен орган уведомява Комисията за предприетите мерки в разумен срок.
(3) След изтичане на срока по ал. 2, т. 5 и 6 може да се извършват инспекции за гарантиране на качеството през следващите три години.
(4) Мерките по ал. 2, т. 3 и 4 се прилагат за срок 5 години от влизане в сила на решението на Комисията.
(5) Когато на регистриран одитор е била приложена мярка по ал. 2 т. 5 или 6 и при ежегодна инспекция или разследване в периода по ал. 3 се установи същото по вид нарушение Комисията прилага мярката по т. 7.
(6) На регистриран одитор, който извърши нарушение по ал. 1, т. 4, се прилага мярката по ал. 2, т. 6. При повторно нарушение Комисията прилага мярката по ал. 2, т. 7.
(7) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от регистриран одитор, който осъществява задължителен финансов одит от името на одиторско дружество, надзорната мярка се прилага както на регистрирания одитор – физическо лице, така и на одиторското дружество.
(8) Мерките по ал. 2, т. 5-7 може да се приложат и по предложение на управителния съвет на ИДЕС въз основа на негово решение, прието с мнозинство от две трети от неговите членове. Предложението на управителния съвет трябва да се основава на факти и обстоятелства, установени при проверки от органи на ИДЕС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по предложените членове? Няма желаещи.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване текстове на вносителя, редактирани от Комисията за чл. 88 и чл. 89.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: „Раздел ІІІ – Надзор за гарантиране на качеството на дейността на регистрирани одитори, които не извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес“.
Предложение от народните представители Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова – в наименованието на Раздел ІІІ думата „дейността“ да се замени с „професионалната дейност“.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ, като предлага думата „дейността“ да се замени с „професионалната дейност“.
„Инспекции и разследвания“ – чл. 90.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90.
„Глава десета – Надзор над дейността на ИТЕС“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава десета.
„Обхват на надзора“ – чл. 91.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.
„Ред за извършване на проверки“ – чл. 92.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания, уважаеми колеги? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, редактиран от Комисията за наименованието на Раздел ІІІ, както и текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за чл. 90, наименованието на Глава десета, и подкрепените от Комисията текстове на вносителя за чл. 91 и 92.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: „Нарушения и надзорни мерки“ – чл. 93.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 93, като предлага в ал. 1, т. 2 думите „електронната си страница и” да се заменят с „интернет страницата си или”; в ал. 2, изречение първо накрая думите „не са преодолени нарушенията” да се заменят с „нарушенията не са били отстранени или преустановени”, а в изречение второ думите „дейности/функции” да се заменят с „функции” .
„Глава единадесета – Издаване и обжалване на актове на комисията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава единадесета.
„Изисквания към решенията на комисията“ – чл. 94.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94.
„Съобщаване и връчване“ – чл. 95.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 95.
„Съдебно обжалване“ – чл. 96.
Комисията подкрепя текста на вносителя аз чл. 96.
„Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс“ – чл. 97.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания, уважаеми колеги, по предложените членове и наименованието на Глава единадесета? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване анблок текста на вносителя, редактиран от Комисията, за членове 93, 94, 95, 96 и 97, както и наименованието на Глава единадесета.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: „Глава дванадесета – Сътрудничество и обмен на информация с Европейския съюз и с компетентните органи на други държави“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава дванадесета.
„Раздел І – Сътрудничество и обмен на информация с Европейския съюз и с компетентните органи на други държави – членки на Европейския съюз“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
„Цел“ – чл. 98.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 98, като предлага след думите „сътрудничи с“ да се добави „органите на“.
„Обмен на информация с Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО)“ – чл. 99.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 99.
„Обмен на информация с компетентните органи за публичен надзор над регистрираните одитори в другите държави – членки на Европейския съюз, и в трети държави“ – чл. 100.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100, като предлага в ал. 5 след думите „2006/43/ЕО” да се добави „на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета, наричана по-нататък „Директива 2006/43/ЕО”, на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (OB, L 158/196 от 27 май 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/56/ЕО”; в ал. 6 след думите „2006/43/ЕО” да се добави „Директива 2014/56/ЕО”; в ал. 7 думите „относно всички административни мерки и всички наложени санкции” да се заменят със „за приложените надзорни мерки и наложените административни наказания”; в ал. 8 думите „всички забрани, посочени в” да се заменят с „приложените надзорни мерки по”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания по предложените текстове? Няма.
Гласуваме заедно, уважаеми колеги, текст на вносителя за наименование на Глава дванадесета, текст на вносителя за наименование на Раздел І, както и текстове на вносителя, подкрепени от Комисията и редактирани от нея за чл. 98, 99 и 100.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: „Разследвания“ – чл. 101.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 101, като предлага в ал. 2, изречение второ да отпадне.
„Отказ от предоставяне на информация“ – чл. 102.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102, като предлага в ал. 1, в текста преди т. 1 думите „за провеждане” да се заменят с „или извършване”.
„Неприлагане на допълнителни изисквания“ – чл. 103.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 103.
„Раздел ІІ – Сътрудничество и обмен на информация с компетентни органи на трети държави“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
„Предоставяне на работни документи на комисията“ – чл. 104.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 104.
„Пряко предоставяне на работни документи от регистрирани одитори“ – чл. 105.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 105, като предлага в текста преди т. 1 думите „Чрез неприлагане на изискванията на чл. 104, ал. 1 в изключителни случаи Комисията може” да се заменят с „Комисията може да не приложи чл. 104, ал. 1 и”, в т. 3 думата „директен” да се замени с „пряк”.
„Уведомяване на Европейската комисия“ – чл. 106.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 106, като предлага накрая да се добави „т. 3“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам желаещи.
Уважаеми колеги, гласуваме текст на вносителя, редактиран от Комисията за членове 101, 102; подкрепен текст на вносителя за чл. 103, също така подкрепен текст на вносителя за чл. 104 и редактирани текстове на вносителя за членове 105 и 106, както и наименованието на Раздел II.
Гласували 88 народни представители: за 87, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: „Част четвърта – Одитен комитет в предприятията от обществен интерес“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Част четвърта.
„Формиране на одитен комитет“.
Чл. 107 – предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 107, като предлага в ал. 2 след думите „председателя на управителния съвет” да се добави „или на надзорния съвет”, а ал. 4 в текста преди т. 1 след думите „комитет са” да се добави „външни за и”, а в т. 1 след думите „управителния орган” да се добави „изпълнителен член”.
„Права и задължения на одитния комитет“.
Чл. 108 – предложение на народния представител Настимир Ананиев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Оттеглено предложение на народния представител Димитър Байрактаров и група народни представители.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 108, като предлага т. 5 да се измени така: „5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от Закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;” и т. 7 да се измени така: „7. уведомява Комисията, както и управителните и надзорните органи на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 в 7-дневен срок от датата на решението;”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, до тук.
Имаме неподкрепено предложение, което Вие прочетохте, че е оттеглено от господин Байрактаров.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Да, да той ги оттегли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Разбрах, тоест в момента гласуваме текст на вносителя за наименование на Част четвърта, текст на вносителя, редактиран от Комисията за чл. 107, както и текст на вносителя, редактиран от Комисията за чл. 108.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Член 109.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: „Наблюдение, оценка и мерки на Комисията по отношение дейността на одитните комитети“.
Чл. 109 – предложение от народния представител Димитър Байрактаров и група, което е оттеглено.
Предложение на народния представител Румен Гечев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 109, като предлага ал. 2 да се измени така:
„(2) Комисията може да дава предписания за подобряване дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.“
„Част пета – Административнонаказателни разпоредби“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Част пета.
„Административни нарушения и наказания“.
Чл. 110 – предложение на народния представител Димитър Байрактаров и група, което е оттеглено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 110:
„Административни нарушения и наказания
„Чл. 110. (1) На регистриран одитор се налага глоба или имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия обем на нетните приходи от продажби за предходната финансова година спрямо датата на установяване на нарушението, но не по-малко от 2000 лв., когато при инспекция или разследване се установи, че:
1. е издал одиторски доклад с одиторско мнение или отказ от издаване на мнение, което не съответства на доказателствата, събрани при извършване на финансовия одит;
2. не е спазил изискванията на приложимите одиторски стандарти, което е повлияло отрицателно върху резултатите от работата му и върху издаденото от него одиторско мнение;
3. не е спазил изискванията за независимост и липса на конфликт на интереси;
4. не е спазил изискванията за опазване на професионалната тайна по чл. 11;
5. не е изпълнил задължението за предоставяне на заместващия регистриран одитор на информацията съгласно чл. 31, ал. 1, т. 4 и/или ал. 2, т. 2.
6. не е спазил изискванията за съхраняване на одиторската документация по чл. 31, ал. 1, т. 10;
7. не е изпълнил задълженията по чл. 56, ал. 6 и 7 за създаване и поддържане на досиета или същите са непълни;
8. не е изпълнил задължението за докладване на компетентен орган, осъществяващ надзор над предприятие от обществен интерес, както и на Комисията, или е предоставил непълна или невярна информация, по чл. 61;
9. не е изпълнил задължението да публикува годишен доклад за прозрачност или публикуваният доклад съдържа непълна или невярна информация съгласно изискванията на чл. 62;
10. не е спазил ограниченията или забраните по чл. 64;
11. не е спазил изискванията за максимална продължителност по чл. 65;
12. не е спазил изискванията за възнагражденията по чл. 66;
13. откаже или не съдейства при извършването на инспекция и разследване или възпрепятства по друг начин функциите на Комисията или на ИДЕС;
14. не е издал одиторски доклад за задължителен финансов одит в предприятие от обществен интерес по негова вина, ако не са налице основателни причини по чл. 49, ал. 2, или при отказ да продължи изпълнението на договора за одит, както и при неиздаване на одиторски доклад в определения срок, който поради датата на неговото по-късно издаване не може да изпълни целта, с която е бил възложен одитът;
15. не е предоставил на Комисията изискваната по този закон информация или я е предоставил по-късно от един месец след определения срок, или е предоставил непълна или невярна информация;
16. не е изпълнил предписанията, дадени от Комисията или от ИДЕС, по реда на чл. 89, ал. 2, т. 2;
17. не е извършил преглед за контрол на качеството в съответствие с изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
18. е извършил преглед за контрол на качеството по реда на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014 и е издаден одиторски доклад с одиторско мнение или отказ от издаване на мнение, което не съответства на доказателствата, събрани при извършването на задължителния финансов одит, и това не е отразено адекватно от извършващия прегледа преди издаване на одиторския доклад;
19. не е представил в срока по чл. 11 от Регламент (ЕС) № 537/2014 допълнителен доклад за одитния комитет или е предаден такъв доклад с невярно или с непълно съдържание;
(2) Регистриран одитор се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв., когато при инспекция или разследване се установи, че:
1. не са спазени други изисквания на приложимите одиторски стандарти, непосочени в ал. 1;
2. е предоставена на Комисията изискваната от този закон информация до един месец след определения срок;
3. не са спазени други изисквания на този закон или актове на Комисията по прилагането му.
(3) Когато нарушенията по ал. 1 или 2 са извършени от регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит и свързани с одита услуги от името на одиторското дружество, наказание се налага както на регистрирания одитор – физическо лице, така и на одиторското дружество, от чието име е извършен одитът.
(4) Когато исканите по чл. 77, ал. 1, т. 9 и чл. 88, ал. 1 документи и информация не бъдат предоставени или са предоставени след определения срок, или ако са неверни или непълни, на съответното лице, различно от регистриран одитор, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.;
(5) Председател на управителен съвет или на надзорен съвет или председател на съвета на директорите или управител на предприятие от обществен интерес, който не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв.
(6) На предприятие от обществен интерес, което не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
(7) На предприятие от обществен интерес, което не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 7 се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
(8) При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
(9) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от инспекторите на Комисията и от оправомощени от председателя й контрольори от ИДЕС, на които е възложено извършването на инспекцията или разследването.
(10) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията.
(11) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
„Публикуване на информация за наложените административни наказания и предприетите административни мерки“.
Комисията подкрепя по текста на вносителя за чл. 111.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания, уважаеми колеги? Няма желаещи.
Гласуваме анблок текст на вносителя, подкрепен и редактиран от Комисията, за чл. 109, наименованието на Част пета, има оттеглено неподкрепено предложение, гласуваме директно текст на вносителя, редактиран от Комисията, за чл. 110, както и текст на вносителя, подкрепен от Комисията, за чл. 111.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: „Допълнителни разпоредби“.
Комисията подкрепя наименованието на подразделението.
По § 1 има предложение от народния представител Димитър Байрактаров и група народни представители, което е оттеглено в неподкрепената си част.
Има предложение от народния представител Румен Гечев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Дейност, аналогична на финансов одит“ е дейността като инспектор в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
2. „Добра репутация“ е налице, когато регистрираният одитор - физическо лице, или съдружниците, членовете на управителните или контролните органи на одиторско дружество, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени от право да упражняват одиторска професия или дейност или други подобни професии, или дейности в областта на финансите и счетоводството.
3. „Държава членка по произход“ е друга държава членка на Европейския съюз, която е дала разрешение на регистриран одитор или одиторско дружество да извършва финансов одит в тази държава съгласно националното й законодателство в съответствие с изискванията на чл. 3, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕС.
4. „Експерт“ е физическо лице със специфични познания за финансовите пазари, финансовото отчитане, одитиране или други области, свързани с проверките и практиката на извършваните одити по този закон.
5. „Заинтересовано лице“ е лице, което притежава правен интерес от дейността на регистриран одитор, Комисията или ИДЕС.
6. „Инспектор“ е лице, което е в служебни или в извънтрудови правоотношения с Комисията, има подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане, не упражнява дейност, свързана с финансовия одит, и е преминало обучение за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори.
7. „Инспекция“ е съвкупност от процедури за преглед на работата на регистрираните одитори с цел да се гарантира качеството на дейността им и включва оценка за спазването на приложимите одиторски стандарти и на изискванията за независимост, на количеството и качеството на изразходваните ресурси, на полученото одиторско възнаграждение и на системата за вътрешен контрол на качеството. Инспекциите могат да са планови и извънпланови, както и пълни и тематични.
8. „Комисия за подбор“ е комисия, в която акционерите или съдружниците имат съществено влияние и на която е възложено да направи препоръка относно избора на одитор.
9. „Компетентен орган на трета държава“ е органът, който отговаря за публичния надзор или за одобряването и регистрацията на лицата, извършващи одит на годишните финансови отчети в държави, които не са членки на Европейския съюз.
10. „Компетентен орган" е органът или органите, определени със закон, на които са възложени регулирането и/или надзорът над дейността на регистрираните одитори или конкретни функции от регулирането или надзора. Позоваването на „компетентен орган“ в конкретен член означава позоваване на органа, отговарящ за функциите, посочени в същия член.
11. „Контрольор” е лице – член на ИДЕС, преминало обучение за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори и утвърдено от Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги при ИДЕС.
12. „Лице, което не упражнява дейност, свързана с финансовия одит“ е всяко физическо лице, което по време на участието си в публичния надзор и през тригодишния период, непосредствено предхождащ това му участие, не е извършвало финансов одит по смисъла на този закон, не е притежавало дялове, акции или други ценни книжа, емитирани от одиторско предприятие, не е било член на управителен или контролен орган на одиторско дружество и не е било наето от одиторско дружество или свързано по друг начин с него такова дружество.
13. „Нетни приходи от продажби“ са общите суми от продажби, получени от дейността на регистрирания одитор, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите. Когато регистрираният одитор упражнява одиторска дейност пряко, нетните приходи от продажби за целите на Закона обхващат общите суми от продажби, получени от физическото лице пряко, от дейността на търговското дружество, чрез което предоставя одиторски услуги, както и от участието му в гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите, когато е приложимо.
14. „Области, свързани с финансовия одит“ са вътрешният одит, външният одит в публичния сектор и счетоводството.
15. „Одитор на група“ е регистриран одитор, който извършва финансов одит на консолидирани финансови отчети на предприятие.
16. „Одитор от трета държава“ е физическо лице, което извършва финансов одит на годишни финансови отчети на предприятие, учредено в трета държава, и което е различно от лице, регистрирано в държава членка на Европейския съюз.
17. „Одиторска мрежа“ е обединение, към което принадлежи регистриран одитор или одиторското дружество и което има за цел сътрудничество, подялба на приходи или разходи, или съсобственост на акции, контрол или управление, общи политики и процедури за контрол на качеството, обща бизнес стратегия, използване на обща фирма или на значителна част от професионалните ресурси.
18. „Одиторска професия“ е професията на регистрираните одитори по предоставянето на услуги по финансов одит, свързани с одита услуги или аналогични на тях, пряко или чрез одиторско дружество.
19. „Одиторски ангажимент“ е ангажимент за финансов одит.
20. „Одиторско дружество от трета държава“ е предприятие, независимо от правно-организационната му форма, което извършва финансов одит на годишни финансови отчети на предприятие, учредено в трета държава, и което е различно от предприятието, регистрирано като одиторско дружество в държава-членка на Европейския съюз.
21. „Опит в областта на финансовия одит“ е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита.
22. „Основен предмет на дейност“ е дейността на търговското дружество, когато общата стойност на нетните приходи от продажби от тази дейност е повече от 50 на сто от общата стойност на нетните приходи от продажби за отчетния период.
23. „Отговорен одитор” е одитор:
а) определен от одиторското дружество за ръководещ и основно отговорен за извършването на финансов одит от името на одиторското дружество, или
б) определен от одиторското дружество за ръководещ и основно отговорен за извършването на финансов одит на финансовите отчети на групата, и одитор, определен като ръководещ и основно отговорен за извършването на одита на финансовите отчети или на основните дъщерни компании, в случаи на одит на група, или
в) който подписва одиторския доклад.
24. „Предприятие“ е понятие по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството.
25. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от издаването на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
26. „Предприятие от обществен интерес“ е понятие по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
27. „Приложима рамка за финансово отчитане“ е възприетата от предприятието рамка за финансово отчитане при изготвяне на финансовия отчет, която е подходяща от гледна точка на естеството на предприятието и целта на финансовия отчет или която се изисква от закон или от друг нормативен акт. Приложимата рамка за финансово отчитане определя формата и съдържанието на финансовия отчет.
28. „Приложима счетоводна база“ са счетоводните стандарти, представляващи общата рамка за изготвяне на годишните финансови отчети съгласно Глава четвърта от Закона за счетоводството.
29. „Професионална година“ е период от 12 месеца на упражняване професионална дейност от регистрираните одитори, започващ на 1 юли и завършващ на 30 юни на следващата година.
30. „Професионален скептицизъм“ е такова поведение, при което се поставя под въпрос и се отделя повишено внимание на условия, които може да са показателни за евентуални неточности, дължащи се на грешка или измама, както и критична оценка на одитните данни.
31. „Професионална дейност на член на ИДЕС“ е дейността по предоставянето на услуги, изискващи счетоводни или свързани с тях умения, извършвани от членовете на ИДЕС, включващи ангажименти за финансов одит, за преглед на финансова информация и за изразяване на сигурност, различни от одит или преглед, по договорени процедури и за компилация.
32. „Професионална дейност на регистрирания одитор“ е дейността по задължителен финансов одит и свързани с одита услуги.
33. „Професионална преценка“ е компетентно, адекватно и съответно на обстоятелствата прилагане на полученото практическо обучение, знанията и опита на регистрирания одитор в съответствие с одиторските стандарти, етичните изисквания и приложимата счетоводна база при вземането на решения при извършването на финансов одит.
34. „Разследване“ е изпълнението на съвкупност от процедури за преглед на работата на регистрираните одитори с цел разкриване и оценяване на неправилно изпълнение на ангажименти за задължителен финансов одит и свързани с одита услуги спрямо изискванията на приложимите одиторски стандарти и на законовите разпоредби.
35. „Разумна степен на сигурност“ е висока степен на сигурност, изразена позитивно в одиторския доклад като уверение, че информацията – обект на одита, не съдържа съществени пропуски, грешки и недостатъци.
36. „Регистриран одитор” е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети.
37. „Регистриран одитор от държава – членка на Европейския съюз” е физическо лице или одиторско дружество, което е придобило право в държава – членка на Европейския съюз, да подписва одиторски доклади с мнение върху годишните финансови отчети на предприятия.
38. „Ръководство“ са лицата, управляващи и представляващи одитираното предприятие.
39. „Ръководна длъжност“ е длъжност, включваща изпълнение на функции по ръководство и контрол на структурни звена, които имат пряко отношение към осъществяване на основния предмет на дейност на предприятието.
40. „Свързани с одита услуги” са:
а) одити на финансови отчети, изготвени в съответствие с рамки със специално предназначение за регулаторни или надзорни цели, на предприятия от обществен интерес;
б) ангажименти за изразяване на сигурност, предназначени за широк кръг потребители и различни от одити или прегледи на историческа финансова информация, на предприятия от обществен интерес;
в) ангажименти за изразяване на сигурност относно отчети за парникови газове.
41. „Свързани лица“ е понятие по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
42. „Тесни връзки“ е понятие по смисъла на член 4, § 1, т. 38 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176/1 от 27 юни 2013 г.)
43. „Условно възнаграждение” – условни са възнагражденията за одиторски ангажименти, изчислени върху предварително определена основа, свързана с резултата от дадена сделка или от извършената работа. Възнагражденията не се смятат за условни, когато са определени от съд или от компетентен орган.
44. „Финансови инструменти” е понятие съгласно чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
45. „Широк кръг потребители” са неограничен брой лица, различни от ръководството на одитираното предприятие и/или от посочените в договора за съответната услуга конкретни потребители на финансовата информация.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Нека да изгласуваме този толкова дълъг параграф.
Уважаеми колеги, изказвания? Няма.
Гласуваме анблок наименованието на подразделението „Допълнителни разпоредби“, текстове на вносителя, редактирани и подкрепени от Комисията за § 1 и § 2.
Гласували 80 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
Господин Янков, заповядайте за процедура.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на БСП искам 30 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Обявявам почивка от 15 минути.
В 18,10 ч. се събираме отново за продължаване на заседанието.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме с доклада на второ четене.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА:
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4, като предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. Председателят и членовете на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори продължават да изпълняват своите правомощия до изтичане на мандата, за който са избрани.“
Предложение на народния представител Менда Стоянова, подкрепено по принцип от Комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. За извършването на одити на финансови отчети на предприятия от обществен интерес и на одити на финансови отчети по Кодекса на застраховането, Кодекса за социално осигуряване и Закона за кредитните институции за отчетни периоди, завършващи на 31 декември 2016 г. се прилага отменения Закон за независимия финансов одит.“
По § 5 има предложение на народния представител Димитър Байрактаров и група народни представители, подкрепено по принцип.
Предложение на народния представител Румен Гечев, подкрепено по принцип.
Предложение на народния представител Георги Кадиев, подкрепено по ал. 1, 2, 3 и неподкрепено по ал. 4:
„(4) Срокът, посочен в чл. 65, ал. 3 може да се удължи най-много до 7 години, когато след изтичането на максималната продължителност от 7 години се назначат едновременно повече от един регистриран одитор или повече от едно одиторско дружество и при условие, че задължителният одит приключва с представянето на съвместен одиторски доклад по смисъла на чл.51, ал.5.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
„§ 6. (1) Предприятие от обществен интерес, което е приело ангажимент за задължителен финансов одит до 16 юни 2014 г., включително, с регистриран одитор, който е предоставял към тази дата на същото предприятие услуги за задължителен финансов одит в продължение на 20 и повече последователни години, не може да приеме или продължи ангажимент за задължителен финансов одит с този одитор, считано от 17 юни 2020 г.
(2) Предприятие от обществен интерес, което е приело ангажимент за задължителен финансов одит до 16 юни 2014 г., включително, с регистриран одитор, който е предоставял към тази дата на същото предприятие услуги за задължителен финансов одит в продължение на 11 и повече последователни години, но по-малко от 20 последователни години, не може да приеме или продължи ангажимент за задължителен финансов одит с този одитор, считано от 17 юни 2023 г.
(3) Предприятие от обществен интерес, което до 17 юни 2016 г., включително, е приело ангажимент за задължителен финансов одит с регистриран одитор, който до 16 юни 2014 г., включително, е предоставял на същото предприятие услуги за задължителен финансов одит в продължение на по-малко от 11 последователни години, може да приема и продължава ангажименти за задължителен финансов одит с този одитор до достигане на максималната продължителност по чл. 65.”
По § 6 – предложение на народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
„§ 7. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на Закона Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители привеждат дейността си в съответствие с него.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на Закона Институтът на дипломираните експерт-счетоводители привежда в съответствие с него професионалните печати на регистрираните одитори.“
Предложение на народния представител Менда Стоянова, подкрепено от Комисията.
Предложение на народния представител Димитър Танев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. В 6-месечен срок от влизането в сила на Закона:
1. Предприятията от обществен интерес създават одитен комитет и приемат правила за дейността му, в съответствие с чл. 107, ал. 7.
2. Агенцията по вписванията привежда дейността си в съответствие с него.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 9:
„§ 9. Актовете на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и на Института на дипломираните експерт-счетоводители, издадени до влизането в сила на Закона, се прилагат доколкото не му противоречат.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: До тук.
Изказвания по наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“ ведно с параграфи от 3 до 10 включително? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Тъй като всички текстове по принцип са подкрепени, с изключение на предложението на господин Георги Кадиев, което по принцип е подкрепено по ал. 1, 2 и 3, и не е подкрепено само по ал. 4, подлагам на гласуване предложението на господин Кадиев в неподкрепената му част.
Гласували 89 народни представители: за 11, против 64, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“ и параграфи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Гласуваме наименованието и параграфи от 3 до 10, включително.
Гласували 90 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 7.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА:
По § 9 има предложение на народния представител Настимир Ананиев и група, подкрепено от Комисията.
Предложението на народния представител Димитър Байрактаров и група е оттеглено.
Предложение на народния представител Михаил Миков. Комисията подкрепя по принцип предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не разбрах за Димитър Байрактаров – на мен ми пише, че не се подкрепя предложението.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Да, той го обяви, госпожо председател, че неподкрепените ги оттегля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Всичките е оттеглил. Извинявайте – добре.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Има предложение на народния представител Румен Гечев, подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 11:
„§ 11. В Кодекса за застраховането се правят следните изменения и допълнения:
„1. В чл. 101:
а) ал. 1 се изменя така:
(1) Годишните финансови отчети на застраховател, съответно презастраховател, застрахователен холдинг и финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, техните консолидирани финансови отчети, когато е приложимо, както и годишни справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 се проверяват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит. Когато застрахователят е без право на достъп до единния пазар по чл. 16, проверката и заверката се извършва от едно одиторско дружество;
б) ал. 3 се изменя така:
„(3) Не може да бъде одитор по ал. 1 одиторско дружество, при което на регистрираните одитори, които ще извършат заверката от негово име, е отнемана правоспособност като одитор в Република България или в друга държава членка или не отговаря на критериите по чл. 101а, ал. 3.”;
в) ал. 4 се отменя.
2. Създава се чл. 101а:
„Утвърждаване на одитори
Чл. 101а. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност със седалище в Република България избират одиторите по чл. 101, ал. 1 след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор.
(2) Критериите за съгласуване на избора на одитори по ал. 1 се приемат от комисията, съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
(3) Когато в 14-дневен срок от датата на искането за съгласуване Комисията за финансов надзор не е направила възражение, се приема, че предложението за избор на одитор е съгласувано.
3. В чл. 103 навсякъде думите „одиторско предприятие” се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1“.
4. В чл. 125 се създава ал. 3:
„(3) Управителният орган на застрахователен холдинг или финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, който е начело на група, изготвя и представя в комисията финансови отчети на предприятието, както и консолидираните финансови отчети, одитирани в съответствие с чл. 101, ал. 1 в срок не по-късно от 20 седмици след края на финансовата година.”
5. В чл. 126, ал. 3 думите „специализираното одиторско предприятие по чл. 101“ се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1”.
6. В чл. 587, ал. 3:
а) в т. 1 думите „одиторското предприятие“ се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1“;
б) в т. 10 думите „одиторско предприятие“ се заменят с „регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит“.
7. В чл. 599, ал. 3 и 4 думите „одиторското предприятие“ се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1“.“
По § 10 – предложение от народния представител Настимир Ананиев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Димитър Байрактаров и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
„§ 12. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 187:
а) в ал. 1 думите „от двама регистрирани одитори или от специализирано одиторско предприятие“ се заменят със „съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит“;
б) в ал. 2 думите „и специализираните одиторски предприятия“ се заличават.
2. Създава се чл. 187а:
„Избор и назначаване на одитори
Чл. 187а. (1) Пенсионноосигурителните дружества избират одиторите по чл. 187, ал. 1 след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор.
(2) Критериите за съгласуване на избора на одитори по ал. 1 се приемат от Комисията за финансов надзор, съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
(3) Когато в 14-дневен срок от датата на искането за съгласуване Комисията за финансов надзор не е направила възражение, се приема, че предложението за избор на одитор е съгласувано.“
По § 11 – предложение от народния представител Настимир Ананиев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Димитър Байрактаров и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
„§ 13. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 71, ал. 1, т. 7 думата „одитор” се заменя с „одитори”.
2. В чл. 76:
а) в ал. 1 думите „от специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор“ се заменят със „съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори“;
б) в ал. 4 думата „одитор“ се заменя с „одитори“ и се създава изречение второ: „БНБ, съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, приема критерии за съгласуване на избора”;
в) в ал. 6 думата „одитор“ се заменя с „одитори“;
г) в ал. 7, в текста преди т. 1 думите „одиторът дава“ се заменят с „одиторите дават“, а думите „Одиторът извършва преглед и изразява" се заменят с „Одиторите извършват преглед и изразяват“.
3. В чл. 77, ал. 1, т. 4 думите „одиторът да завери“ се заменят с „одиторите да заверят“.
4. В чл. 78, ал. 1 думите „от специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор“ се заменят със „съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори“.“
По § 12 – предложение от народните представители Славов и Димитров.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14, като предлага в чл. 38, ал. 11 думите „чл. 74 от Закона“ да се заменят с „ал. 1-10“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15:
„§ 15. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения:
1. В Глава четиринадесета, в наименованието на Раздел III думата „независим” се заменя с „регистриран”.
2. В чл. 150:
а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думите „независим одитор“ се заменят с „регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит“;
б) в ал. 2 думата „независимия“ се заменя с „регистрирания“;
в) в ал. 3 думите „независим“ и „независимият“ се заменят съответно с „регистриран“ и „регистрираният“.
2. В чл. 151, ал. 1, т. 3 думата „независимия“ се заменя с „регистрирания“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16, като предлага т. 2 да се измени така:
„2. В чл. 20, ал. 3, т. 7 думата „независим“ се заменя с „регистриран“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 19, като предлага т. 2 да се измени така:
„2. В чл. 296, ал. 5 думата „независим“ се заменя с „регистриран“.“
По § 18 – предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 20:
„§ 20. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения:
1. В чл. 78, ал. 1 думите „изготвянето на оценката по чл. 80, ал. 1“ се заменят с думите „завършването на инвентаризацията и оценката по чл. 52, ал. 1“.
2. В чл. 80, ал. 7 думите „специализирано одиторско предприятие“ се заменят с „одиторско дружество“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 21.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 22:
„§ 22. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр....) се правят следните изменения:
1. В чл. 172, ал. 2 думите „независим одитор“ се заменят с „регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит“.
2. В чл. 188, ал. 4 думата „независим“ се заменя с „регистриран”.
3. В чл. 222, ал. 8 думата „независим“ се заменя с „регистриран“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 25.
Предложение от народния представител Менда Стоянова за създаване на нови параграфи 24 и 25.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат параграфи 26 и 27:
„§ 26. В Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (обн., ДВ, бр…) в чл. 16, ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) За изпълнение на задачите по този закон министърът на финансите се подпомага от служители в звено в специализираната администрация на Министерството на финансите, което е на негово пряко подчинение.
(3) Служителите по ал. 2 трябва да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко три години стаж в областта на вътрешния контрол, вътрешния или външния одит.
§ 27. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 1 се създава изречение трето: „Вътрешният одит в Министерството на финансите може да се осъществява от вътрешни одитори в рамките на звеното по чл. 16, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като в този случай ръководителят на звеното е ръководител и на вътрешния одит в Министерството на финансите и трябва да отговаря на изискванията на чл. 21, ал. 1 и 2.“
2. В чл. 14, ал. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
3. В чл. 47, ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) За изпълнение на задачите по този закон министърът на финансите се подпомага от служители в звеното по чл. 16, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(3) Служителите по ал. 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 1.“
Предложение от народните представители Славов и Димитров, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 28:
„§ 28. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр…) в чл. 48 думата „независим“ се заличава.
По § 24 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по ал. 2-6, които са отразени на тяхното систематично място в нов § 5, § 7 и нов § 8, не подкрепя по ал. 1 и предлага § 24 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера от 11 до 24 по вносител? Няма.
Подлагам на гласуване § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27 и § 28.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
По § 24 по вносител в доклада на Комисията се казва, че по принцип този текст на § 24 ал. 2 до 6 систематично са отразени във вече гласуваните нови параграфи 5, 7 и 8, поради което Комисията предлага § 24 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието, а с това на второ четене и Закона за независимия финансов одит.

Следваща точка:
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2014 Г. И ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2015 Г.
Становището на Комисията по икономическа политика и туризъм ще ни представи госпожа Савеклиева.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Представям
„СТАНОВИЩЕ
относно Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г., № 520-00-23, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 26 май 2015 г.
На свое редовно заседание, проведено на 12 октомври 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.
На заседанието присъства Юлия Ненкова – председател на Комисията за защита на конкуренцията.
Комисията за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган, чиято основна задача е да защитава и да създава условия за развитие на конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност, включително и чрез упражняването на контрол за законосъобразност на разходваните бюджетни средства чрез системата на обществените поръчки и предоставянето на концесии.
През 2014 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала общо 1280 производства, от които 1102 по Закона за обществените поръчки, 9 по Закона за концесиите и 169 по Закона за защита на конкуренцията.
През отчетния период Комисията се е произнесла с 1173 решения или определения, с които е приключила съответните производства по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушения.
С приетите през 2014 г. решения Комисията е наложила глоби и имуществени санкции в размер на 33 912 838,84 лв.
След представяне и обсъждане на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 9, без „против” и „въздържали се” – 5 народни представители.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:
РЕШЕНИЕ
по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, само с едно уточнение – след направените изменения в нашия Правилник ал. 10 се преномерира на ал. 11, така че основанието гласи: „… на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 11…“ Същата е, само номерацията е различна от нашия правилник. Благодаря Ви, госпожо Савеклиева.
Заповядайте да представите и доклада за следващия период.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА:
„СТАНОВИЩЕ
относно Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г., № 620-00-12, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 27 май 2016 г.
На свое редовно заседание, проведено на 12 октомври 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г.
На заседанието присъства Юлия Ненкова – председател на Комисията за защита на конкуренцията.
През 2015 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала общо 726 производства, от които 557 по Закона за обществените поръчки, 10 по Закона за концесиите и 159 по Закона за защита на конкуренцията.
През отчетния период Комисията се е произнесла с 703 решения или определения, с които е приключила съответните производства по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушения.
С приетите през 2015 г. решения Комисията е наложила глоби и имуществени санкции в размер на 24 861 930,52 лв.
След представяне и обсъждане на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 9, без „против” и „въздържали се” – 5 народни представители.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:
РЕШЕНИЕ
по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Колеги, изказвания?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Свидетели сме на два доклада на Комисията за защита на конкуренцията, които са за периода 2014 – 2015 г. и които двете комисии ни предлагат да бъдат приети.
Бих попитал: защо ние, като парламент, при условие че имаме такава добре работеща Комисия за защита на конкуренцията и нямаме проблеми, и трябва да приемем доклада за нейната дейност, създадохме Анкетна комисия за разследване на съмнения дали има, или няма картели – нещо, което е в самите прерогативи на тази Комисия? Ако тя си беше вършила работата, както ни предлагат да приемем доклада за нейната дейност безкритично, сигурно нямаше да се наложи да правим такава Анкетна комисия.
Ще си позволя да Ви запозная с три от главите в доклада за 2014 г., примерно какво пише в доклада на Комисията, в „ІІІ. Злоупотреба с монополно и господстващо положение“.
„1. Образувани производства и постановени решения
През 2014 г. в Комисията са образувани общо 20 производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на извършени нарушения по Глава четвърта „Злоупотреба с монополно или господстващо положение“ на Закона за защита на конкуренцията. От тях 17 са по молба на заинтересовани лица, 2 по собствена инициатива и 1 по върнато от Върховния административен съд решение на Комисията за ново решение.
Едно от производствата е образувано и по чл. 102 от ДФЕС в изпълнение на задължението, произтичащо от чл. 3, ал. 1 на Регламент на Съвета № 1/2003 г., Комисията да прилага към злоупотребите с господстващо положение, заедно с националното право на конкуренция, и чл. 102 от ДФЕС, когато се засяга търговията между държавите – членки на Европейския съюз.“
Какви постановени решения и определения имаме в този доклад?
„2.1. През 2014 г. Комисията постанови общо 15 решения във връзка с прилагането на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията и/или чл. 102 от ДФЕС.
Броят на постановените през 2014 г. решения е разпределен, както следва: 5 – по производства, образувани през 2012 г.; 9 – по производства, образувани през 2013 г., и 1 – по производство, образувано през 2014 г., като с тях:
а) на основание чл. 60, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 77, ал. 1, т. 1 и т. 2 Комисията е установила извършено нарушение на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията и е определила вида и размера на санкцията в съответствие с предвидените в Закона разпоредби – 6 решения. В две от тях Комисията е постановила и прекратяване на нарушенията;
б) на основание чл. 60, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на конкуренцията Комисията е установила, че не е извършено нарушение по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията и по чл. 102 от ДФЕС – 9 решения.
2.2. За същия период Комисията на основание чл. 74, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на конкуренцията с 10 определения е предявила твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията на ответната страна.
Предявяването на твърдения за извършено нарушение е правен инструмент, който за първи път се въвежда в законодателството с приемането и влизането в сила на новия Закон за защита на конкуренцията, публикуван в „Държавен вестник“ от 28 ноември 2008 г. и е в сила от 2 декември 2008 г. Той е изцяло съобразен с най-добрите практики в областта на конкурентното право и съответства на практиката на Европейската комисия. Съгласно него в производство за установяване на нарушение в областта на антитръста, когато разследващият орган прецени, че има достатъчно данни за извършено нарушение, преди постановяване на решение по същество„Енерго-про мрежи“ АД е необходимо да приеме и предяви на страните твърдения за извършено нарушение. В тях се посочват установените факти и обстоятелства и се излагат икономическите и правни изводи, до които органът е достигнал и които дават основание да се счита, че е извършено нарушение.
Това е механизъм, който в още по-голяма степен гарантира правото на защита на страните и осигурява възможност за по-ефективно решаване на възникналите конкурентни проблеми на съответните пазари, тъй като след предявяване на твърденията за нарушение страните в производството имат възможност да представят становища и да изложат своите възражения, както и да представят допълнителни доказателства, които Комисията взема предвид при постановяване на окончателното си решение.
През отчетния период Комисията е предявила 10 твърдения за извършено нарушение по чл. 21 и/или чл. 102 от ДФЕС:
- „Булгаргаз“ ЕАД. Твърденията са за извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществена доставка на природен газ на територията на Република България, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством налагане на нелоялни търговски условия по договорите за обществена доставка на природен газ за периода 2 август 2010 г. – 31 декември 2012 г.;“
Забележете, докладът е за 2014 г. Две години се мъчим да видим какво се случва във времето, как се случва и защо се случва.
„- „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Истърн Юръп“ ЕАД. Твърденията са за извършено нарушение по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 102 от ДФЕС за злоупотреба с господстващо положение на Групата ЕВН посредством прилагане на обща стратегия на пазара на доставка на електрическа енергия до крайни небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на средно и ниско напрежение на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, с която се дискриминират независимите търговци извън Групата и се ограничава търговията с електрическа енергия чрез обмен на съществена информация в Групата за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и възпрепятстване на процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени;“
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Чели сме ги!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: „- на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. Твърденията са за извършено нарушение по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 102 от ДФЕС за злоупотреба с господстващо положение на Групата ЧЕЗ посредством прилагане на обща стратегия на пазара на доставка на електрическа енергия до крайни небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на средно и ниско напрежение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с която се дискриминират независимите търговци извън Групата и се ограничава търговията с електрическа енергия чрез обмен на съществена информация в Групата за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и възпрепятстване на процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени;
- на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД. Твърденията са за извършено нарушение по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 102 от ДФЕС за злоупотреба с господстващо положение на Групата ЕНЕРГО-ПРО посредством прилагане на обща стратегия на пазара на доставка на електрическа енергия до крайни небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на средно и ниско напрежение на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, с която се дискриминират независимите търговци извън Групата и се ограничава търговията с електрическа енергия чрез обмен на съществена информация в Групата за клиенти, които преминават от доставка по регулирани цени към доставка по свободно договорени цени, и възпрепятстване на процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени;
- „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Твърдения за нарушение на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията, което се състои в определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп до стълбовата енергоразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията на дефинирания засегнат пазар и се засягат интересите на потребителите;
- „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД. Твърдения за нарушение на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията, което се състои в определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп до стълбовата енергоразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията на дефинирания засегнат пазар и се засягат интересите на потребителите;
- „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. Твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК, което се състои в определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп до стълбовата енергоразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията на дефинирания засегнат пазар и се засягат интересите на потребителите;
- „ВиК Стенето“ ЕООД, град Троян. Твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляващо едностранно налагане на цени за предоставяните от ВиК дружеството услуги по приемане, отвеждане и пречистване на промишлените отпадъчни води на „Лесопласт“ АД (с променено наименование на „Велде България“ АД), която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.
Тук има два интересни случая за София.
- „Топлофикация София“ ЕАД. Твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, състоящо се в налагане на необосновани цени на дружествата, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия, в резултат на което те се поставят в неравностойно положение;
- „Софийска вода“ АД. Твърдения за извършено нарушение по чл. 21, т. 1 от ЗЗК, под формата на злоупотреба с господстващо положение, осъществено чрез начисляване на лихва за забава на служебно начислени задължения за използваната услуга по доставка на питейна вода, отвеждането и пречистването на отпадните води на територията на Софийска община през месеците без отчет на средство за търговско измерване, което засяга интересите на потребителите и представлява налагане на нелоялни търговски условия по смисъла на чл. 21, т. 1 от ЗЗК.
През 2014 г. в три от случаите, в които Комисията е предявила твърдение за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, ответните страни са се възползвали от правото си да бъдат изслушани в открито заседание на Комисията.
В резултат на тези твърдения, Комисията е предприела някои действия, наложила е съответно имуществени санкции и глоби.
С шест решения на основания чл. 77, ал. 1, т. 1 и т. 2 и във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗК, Комисията е установила извършени нарушения по Глава четвърта, чл. 21 от ЗЗК и в тази връзка, както беше споменато и в доклада на Комисията, която е разглеждала този доклад, е наложила имуществени санкции общо в размер на 28 809 482 лв., както следва:
И тук са изброени… Аз ще си позволя да Ви запозная какви са сумите, за да видите каква е разликата между това как се отнасяме към частните предприятия, как се отнасяме към държавното предприятие.
С Решение № 64 от 22.01.2014 г. Комисията наложи имуществена санкция в размер на 266 хиляди и 40 лв. на „Енерго - Про Мрежи“ АД за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК представляващо злоупотреба с господстващо положение посредством забавяне на процеса на присъединяване на производител на електрическа енергия от възобновяеми източници.
Забележете – 266 хиляди и 40 лв. са присъдени за това, че съответно „Енерго - Про Мрежи“ е отказало да присъедини или е отказало присъединяването на производител на електрическа енергия от възобновяеми източници – 2014 г. (Шум и реплики.) С решение. Аз не споря…(Реплика от народния представител Димитър Байрактаров.)
Госпожо Председател, в диалог ли трябва да влизам с колегите или…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колега Байрактаров, дадох Ви знак, че народният представител разполага с време…
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Прави се изказване по философията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Той си обосновава изводите с факти от доклада.
Моля Ви, колеги! Позовава се на факти от доклада, за да направи съответните изводи. Аз поне така го схващам.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Много моля, госпожо Председател, първо, да ми удължите времето за изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Удължете времето на групата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: И да помолите колегите все пак да изчакат края. Ако нещо съм сбъркал, накрая ще си понеса последствията, но мисля, че …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз обаче очаквам процедурно предложение, извинявайте, господин Ерменков. Очаквам процедурно предложение, ако желае някой, да удължим времето до приключване на тази точка от дневния ред, защото иначе сме до 19,00 ч.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Нека не ми прекъсвате изказването, ако може, а?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама, трябва да Ви прекъсна в 19,00 ч., ако не направим тази процедура. Давам Ви възможност Вие да я предложите.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Аз ще предложа до приемане на тази точка, не се притеснявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правите ли това процедурно предложение?
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Правя процедурно предложение да удължим работното време на парламента до приемането на тази точка, но нека да го гласуваме след като си свърша изказването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама, трябва да Ви прекъсна до 19,00 ч. Ако не възразявате, сега да го гласуваме и след това ще си довършите…
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Ама не, сега ще започне една поредица от процедури, понеже се познаваме, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, продължете да говорите.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Нека да си свършим работата, пък ако не остане време за гласуване на процедурата, значи няма да я гласуваме, какво да правим. (Шум и реплики.)
Колеги, много Ви моля, губим си излишно времето.
Докъде бях стигнал – до Решение № 280…(Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, не е нормално! Атмосферата в залата не е нормална, за да говори народният представител.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Ако искате мога още веднъж да Ви обясня, че правя неща, които са свързани с всеки един от Вас, защото става въпрос за монополно положение в областта на електроснабдяването, на водоснабдяването и неща, които Комисията се е опитвала да свърши. Вие ще разберете накрая като стигна до този момент, какво е свършила и дали го е свършила. Затова нека да бъдем съвсем колегиални, да се чуваме и да се слушаме какво четем! Не Ви чета нещо друго – между другото това е хубаво, за да влезе и в…
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Да си го чете вкъщи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, госпожо Караянчева!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Госпожо Караянчева, в резултат на изборите може и Вие у дома да си четете нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама, не влизайте и Вие в диалог, господин Ерменков.
Продължете, моля.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател. Извинявайте за емоционалната реакция.
С Решение № 280, от 5 март 2014 г., Комисията налага – това ще го пропусна. Става въпрос за „Транском Автогара“ ЕООД, което не е свързано с нашата работа, но ще минем към Решение
№ 641 от 14 май 2014 г. Комисията наложи имуществена санкция в размер 61 881 лв. на „Топлофикация София“ ЕАД…(Шум и реплики.)
Госпожо Председател, ако така продължават, ще Ви помоля да прекратите парламентарното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви. Имаме още четири минути до края на заседанието. Бъдете любезни!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Комисията наложи имуществена санкция в размер 61 881 лв. на „Топлофикация София“ ЕАД за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в налагане на необосновани цени на дружествата, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия, в резултат на което те се поставят в неравностойно положение.
Забелязвате ли – 61 881 – 266 040 лв.!
Забележете! С Решение № 1054 от 29 юли 2014 г. Комисията наложи имуществена санкция в размер на 23 милиона 377 хиляди и 600 лв.
Дали пък на някое частно предприятие го е наложила това? Не, не е, така е. Лъжете се! Наложила го е на „Булгаргаз“ ЕАД за нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в налагане на нелоялни търговски условия. Между другото, понеже стана въпрос за тази сума, ще Ви кажа точно в какво се състои нарушението.
С решението, както Ви казах, за злоупотреба с господстващо положение производство КЗК 840/2010 е образувано по искане на София Газ“ ЕАД, „Овъргаз север“ ЕАД, „Овъргаз запад“ АД, „Овъргаз юг“ АД, „Овъргаз изток“ АД – забележете все частни компании в областта на газоснабдяването и газоразпределението, за установяване на нарушения по чл. 21 от ЗЗК с твърдение за злоупотреба с господстващо положение при доставката на природен газ от страна на „Булгаргаз“ ЕАД във връзка с предложеното от ответното дружество допълнително споразумение и указания за попълване на заявки на количествата природен газ 2011 г. Подателите на искането за газоразпределителните дружества, които се снабдяват с газ по договори за доставка, сключени с „Булгаргаз“ ЕАД.
Тук ще направя едно малко лирично отклонение.
Това, което в момента е предизвикало реакцията на Комисията за защита на конкуренцията, е дало основание на Европейската комисия да започне действие срещу „Булгаргаз“ и Вие го знаете много добре. Това е нещо, което е причината в момента ние да треперим дали нашата газопреносна система ще остане собственост на държавата или ще бъде частна и това е именно заради такива изкривени решения, изкривени вземания на решения.
Какво следва от тук нататък!? През периода 2008 – 2010 – 2012 г. господстващото предприятие едностранно е принуждавало клиентите си да продължат срока на сключения между тях договор, без възможност за преговори и обсъждане на клаузите в него. Дружеството едностранно е налагало нелоялни търговски условия, посредством включване на клауза за едностранно прекратяване на търговията… (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, не мога да прекъсвам народен представител, който разполага с време, за да завърши своето изказване – две минути и 14 секунди! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Продължете, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Дружеството, според Комисията за защита на конкуренцията, е налагало съответно ненормални търговски, нелоялни търговски условия, посредством включване на клауза за едностранно прекратяване на договорите при неизчерпателно изброени условия и така нататък, и така нататък. Подобни условия са налагани по начин, с който е задължавало клиентите си да заявяват количества природен газ за следващата година по едностранно наложени указания и таблица.
Между другото, още един път повтарям, именно това решение на Комисията за защита на конкуренцията даде основание на Европейската комисия да започне наказателна процедура срещу България за нелоялна конкуренция.
Вашият премиер, който е в оставка, се чуди и продължаваше да се чуди, надявам се да е намерил някакво решение, за това как да спасим държавната собственост върху газоразпределителната мрежа. Нещо, което, пак казвам, е написано в този доклад и нещо, което Вие сте готови да приемете безгранично, безкритично, ей така, защото е написано.
Най-важното обаче сред всичките тези неща, които са направени, е, че всяко решение се обжалва пред Върховния административен съд.
Съжалявам, че го няма председателя на Комисията за защита на конкуренцията да го питам: от 2014 г. с тези обжалвания докъде са го докарали? Има ли някакъв резултат? Какво се е случило, някой нещо платил ли е, за да знаем какво, как и къде в България се случва?!
Много Ви моля, когато се опитвате да гласувате за даден законопроект, бъдете така добри да прочетете какво пише в него, след това да не се налага да се чудим защо сме приели един доклад, който е бил вреден за България. Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания и викове от ГЕРБ: „Още, още!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Ерменков, можехте и по-изразително да прочетете доклада. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Това, което Вие не казахте, а то беше най-важното, затова вземам реплика, е първо, че искам да поздравя най-искрено новия състав на КЗК. Ние разполагаме с един друг доклад в Комисията по икономически въпроси и туризъм, който доклад показва, че само за два месеца новият състав на КЗК е образувал 17 производства за картел. Нещо, което не е правил нито един състав на Комисията за защита на конкуренцията.
Това, което колегите от тази Комисия знаят, е, че тези два доклада за 2014 г. и 2015 г. са практически доклади „копи-пейст“, което сме изразили, и са показател как не трябва да се прави доклад.
Тъй като точката е изключително важна, госпожо Председател, възползвам се да направя и процедура в репликата си за удължаване на времето на работа на Народното събрание днес (шум и реплики от ГЕРБ) до разглеждане, включително на т. 4 от пренаредения дневен ред. Благодаря. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има изказване. Процедурите по изказването са реплика и дуплика. Това е във времето. Когато във времето на репликата, преди да е закрито заседанието, се прави такава процедура, аз съм длъжна да я допусна след приключване на дупликата до гласуването. С гласуване залата ще реши какво ще прави.
Втора реплика – господин Генов. (Реплики.)
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател, за възможността, която ми давате.
Господин Ерменков говори 25 минути, но явно на него ще му трябва още време, защото не видяхме изводите от този доклад. Какви мерки трябва да се вземат, за да могат да бъдат тези изкривявания, както каза той, отстранени?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Дуплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, не знам дали колегата Байрактаров чу началото на моето изказване, защото аз от самото начало на изказването си поставих под въпрос дейността на Комисията и в новия й състав.
Ако тази Комисия нямаше проблеми в своята дейност, ако тази Комисия си вършеше работата като хората, ние нямаше да сме в необходимостта да съставяме Анкетна комисия за установяване наличие или отсъствие на, как да го нарека, съмнение за картел в областта на горивата.
Господин Байрактаров, Вие хубаво похвалихте новата Комисия, за съжаление обаче нейната дейност самите ние, тук в парламента, я опровергахме като положителна със съставянето на тази Комисия.
Колкото до изводите, които трябваше да направя, господин Генов, мисля, че ние сме тук достатъчно интелигентни хора, за да си направим сами изводите, че тази Комисия, в който и от съставите да действа, не действа съвсем в интересите и за защита на конкуренцията, по-скоро действа в защита на някой от конкуренцията, тоест да бъдат защитени и да не са в условия на конкуренция. Благодаря за репликите.
Госпожо Председател, надявам се да не сте забравили молбата ми за удължаване на работното време до приключване на точката, която в момента обсъждаме. Това беше моето предложение, което предхождаше едно друго предложение, така че ще Ви помоля, него да го гласуваме. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, изказването на народния представител продължи след определеното време от пет часа за пленарно заседание, тоест минута и няколко секунди след 19,00 ч.
Не мога да отнема възможността за реплики и дуплика, но всички останали предложения – процедурни, сега има желание за процедура по начина на водене, за удължаване на работното време до една точка до друга точка, няма как да ги допусна за гласуване в 19,06 ч. (Ръкопляскания.)
Прекъснах господин Ерменков. Подсказах на цялата зала – малко преди 19,00 ч. имаше възможност подобни процедури да бъдат направени. Никой не реагира.
Поради приключване на времето, определено за пленарно заседание, закривам пленарното заседание.
Утре, сряда, 14,00 ч. – начало на пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 19,07 ч.)Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Иван К. Иванов

Секретари:
Александър Ненков
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания