Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София,петък, 25 ноември 2016 г.
Открито в 9,03 ч.
25/11/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Димитър Главчев, Иван К. Иванов, Красимир Каракачанов и Явор Хайтов

Секретари: Александър Ненков и Чавдар Пейчев


ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.)
Има думата за процедура народният представител Атанас Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, от началото на това правителство, което вече е в оставка, сме предупреждавали, че един от приоритетите в неговата работа трябва да бъде справяне с бежанската криза. От вчера след обяд сме свидетели на изключителна ескалация на напрежението в бежанския лагер в град Харманли – нещо, за което и правителството, и гражданите на Харманли предупреждаваха и бяха известени.
Обръщам се към Вас, господин Председателю, с настойчива молба от името на Парламентарната група на БСП лява България да бъде поканен в пленарната зала на Народното събрание министър председателят, ако той е тръгнал в командировка за получаване на ордена в Будапеща, да бъде поканен и вицепремиерът Бъчварова, ако и тя е заета с международна дейност, директорката на Държавната агенция за бежанците госпожа Първанова или главният секретар на МВР господин Костов. Нужно е българските народни представители, както и гражданите на България да бъдат информирани за мерките на правителството. Нужно е спокойствие и сигурност в действията на властите. Затова трябва да бъдем информирани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мерджанов. Ще влезем във връзка с лицата, които изброихте, в тази последователност, която изброихте и ще Ви информирам след половин час, да речем, кой от тях е на разположение.
Заповядайте за процедура, господин Михов.
МИХО МИХОВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с вчерашното прието решение за точка първа в днешния дневен ред, предлагам точка втора да стане предварително планираната за днес първа точка – Приемане на Закона за отбраната и въоръжените сили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Обратно становище?
Струва си пояснение от моя страна: ако не бъде прието това предложение, следва да продължим със Закона за движение по пътищата, тъй като вчера приехме друга точка първа. Има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване процедурата, предложена Ви от народния представител Михо Михов.
Гласували 130 народни представители: за 111, против 3, въздържали се 16.
Предложението е прието.

Преминаваме към определената точка първа за днешния работен ден, а тя е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ.
С доклад за първо гласуване на Комисията по правни въпроси ще Ви запознае нейният председател народният представител Данаил Кирилов.
Нямаме представен доклад от Комисията по бюджет и финанси.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 654-01-45, внесен от Вили Младенов Лилков и група народни представители на 30 март 2016 г.
На свое заседание, проведено на 8 юни 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 654-01-45, внесен от Вили Младенов Лилков и група народни представители на 30 март 2016 г.
Законопроектът беше представен от господин Вили Лилков, който посочи, че с него се цели ускоряване и облекчаване на процеса по финансово компенсиране на жилищно-спестовните влогове чрез тяхната левова индексация. Въвежда се възможност жилищно-спестовните влогове да могат да се наследяват по закон и чрез завещание, като се предлага размерът на бюджетната субсидия да бъде не по-малко от 20 млн. лева на година. Със Законопроекта се въвежда възможността за използване на правото на компенсация по този Закон като платежно средство, с което правоимащите да имат възможност да заплащат дължими данъци и такси към държавата и общините. Предлага се удължаване с две години на срока за заявяване на искане за изплащане на компенсация от лица, придобили или започнали изграждането на жилище, както и премахване на крайния срок, в който трябва да се изплатят всички заявени претенции.
В обсъждането взеха участие народните представители Явор Хайтов, Данаил Кирилов и Петър Славов, които изразиха своята подкрепа към Законопроекта и отбелязаха готовността за предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта, които да направят този компенсаторен инструмент по-подходящ за нуждите на българските граждани.
В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 654-01-45, внесен от Вили Младенов Лилков и група народни представители на 30 март 2016 г.“
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Господин Лилков, желаете ли думата от името на вносителя?
Заповядайте, имате думата.
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Ще представя съвсем накратко Закона, предмет на настоящото обсъждане. Със Законопроекта преди повече от осем години беше направен опит да се реши въпросът или по-точно проблемът на стотици хиляди български граждани и семейства, които имаха дългогодишни жилищно-спестовни влогове или това е така нареченият Закон за лихвоточките на българите.
Какво се случи оттогава досега? Оттогава една част от правоимащите по смисъла на този Закон успяха да бъдат компенсирани и да получат някаква компенсация за своите дългогодишни жилищно-спестовни влогове. Към настоящия момент обаче около 55 хил. семейства все още не са потърсили своите права за компенсиране на тези лихвоточки, а 11 400 семейства, които вече са определени като правоимащи по смисъла на Закона, закупили жилища и са минали през така наречените местни комисии към общините с признати права, все още не са компенсирани. В момента Националният жилищно-компенсационен фонд изплаща на правоимащите по смисъла на Закона права на хора по списък, заявили своите права през 2011 г. Повтарям, 11 400 семейства чакат да бъдат компенсирани за права от 2011 г. Задължението на държавата е около 78 млн. лв. към момента. Ако държавата продължава да изплаща с това темпо лихвоточките на гражданите, може би ще трябват още 10 години.
Първото предложение, което правим с колегите за промяна в този Закон, е да се увеличи сумата за компенсации, която ежегодно държавата изплаща на тези правоимащи и да бъде минимум 20 млн. лв. годишно. До момента ежегодно държавата е отделяла между 11 и 13 млн. лв. и тези задължения са се натрупали към българските граждани.
Второто нещо, което предлагаме, е срокът 30 ноември 2016 г. да бъде удължен с две години, след което не могат да се заявяват такива претенции към държавата.
И още нещо, предлагаме да отпадне крайният срок, в който държавата да разплаща задължения към правоимащи, предвиден да приключи през 2019 г., тъй като е явно, че и до 2019 г., дори да се отделят 20 млн. лв. годишно, държавата пак няма да може да компенсира тези граждани.
И още нещо, което предлагаме. Тъй като не всички хора ще могат да закупят жилища, тъй като не са правоимащи по смисъла на Закона, но същевременно те имат тези лихвоточки – те са внесли тези пари в държавата, предлагаме такива граждани и такива семейства да могат с лихвоточки или по-точно с левовата равностойност на тези лихвоточки да заплащат данъци и такси към държавата. Това е съвсем нормално, тъй като държавата им дължи тези пари и е нормално в течението на годините гражданите пък да си прихващат от държавата и от общините тези задължения.
Това е смисълът на Закона. Ако ние не приемем този Законопроект на второ четене до 30 ноември 2016 г., тогава в крайна сметка започва да действа крайният срок, предвиден поначало в Закона, и хората след 30 ноември няма да могат да заявяват своите права.
Още нещо искам да кажа – дали държавата е била коректна спрямо тези граждани от момента, в който е приет този Закон. Всъщност държавата не е изпълнила своите задължения, на първо място, защото повече от осем години стойността на лихвоточката стои осем стотинки и изобщо не е компенсирана с инфлацията и с промяната на цената на жилищните имоти. А това е предвидено в Закона.
И още нещо, в Закона е предвидено, че Националният жилищно-компенсационен фонд се попълва и от средствата, получени от продажбата на незаконно придобито имущество. Оказва се, че за всички години в този фонд не е постъпил нито един лев от продажба на незаконно придобито имущество. Това означава, че държавата не е изпълнявала напълно своите задължения към тези граждани и ние дължим определена компенсация към тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Лилков.
Това бяха мотивите на вносителя.
Уважаеми колеги, откривам дебата по направеното предложение.
Господин Байрактаров, ще имате възможност да откриете дебата – заповядайте.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, аз ще подкрепя този Законопроект, предполагам, че и всички колеги от Патриотичния фронт.
Колегата Вили Лилков беше прекалено дипломатичен, като каза, че държавата така дипломатично не е изпълнявала напълно своите ангажименти към хората, притежаващи лихвоточки.
Колега Лилков, държавата изобщо не е изпълнявала своите ангажименти. Нещо повече, в годините непрекъснато е предприемала мерки, с които е ощетявала хората, притежаващи лихвоточки. Освен това е работила с техните пари години наред и винаги, когато идва моментът да изпълни ангажимента си, със законотворчески хватки и похвати нещата са се отлагали във времето, за да не могат да бъдат изпълнени тези ангажименти. Така че този въпрос е изключително наболял. Изключително! Хората очакват наистина Народното събрание да се обърне с лице към тях и да им покаже, че всъщност ние като законотворци настояваме най-после изпълнителната власт да започне да изпълнява своите ангажименти и да покаже, че тя може и е длъжна да бъде коректен партньор в тази посока.
Този Законопроект, за съжаление, е закъснял, но все още не е фатално късно, за да бъдат решени тези сериозни проблеми. Ние сме длъжни, уважаеми колеги, и аз призовавам всички присъстващи днес народни представители да подкрепим Законопроекта, защото той е изключително важен. Благодаря.
Виждам, че и колегите от ДПС, макар че са трима-четирима само, също ще го подкрепят.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Вие да не сте повече?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, встрани от микрофоните): Повече сме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Байрактаров.
Някой народен представител желае ли реплика? Няма.
Други изказвания? Не виждам желаещи.
Закривам дебата, преминаваме към гласуване.
Уважаеми колеги, гласуваме Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 654-01-45, внесен от Вили Младенов Лилков и група народни представители.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания от Парламентарната група на ПФ.)
Предложението е прието единодушно, с което Законопроектът на първо четене.
Процедура – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Предлагам срока за предложения между двете четения да го намалим на три дни. Наистина, както чухте от колегата Лилков, на 30 ноември изтичат срокове, така че нека все пак водещата комисия да може да разгледа Законопроекта, но срокът за предложение да е по-кратък и тя още другата седмица да го направи. Съответно ще се предаде и обратна сила на някои норми, с прилагането на Закона на второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Обратно становище? Няма желаещи.
Уважаеми колеги, гласуваме направеното процедурно предложение за намаляване срока за внасяне на предложения между първо и второ четене на три дни по току-що гласувания Законопроект.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.

Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, приет на първо гласуване на 14 септември 2016 г.
Предстои доклад на второ четене.
Председателят на Комисията – господин Михов, имате думата да докладвате предложенията на Комисията.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, преди да пристъпя към доклада, предлагам процедура – в зала да бъдат допуснати генерал Атанас Запрянов и генерал Кирил Цветков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря за предложението, няма обратно становище.
Уважаеми колеги, гласуваме допуск в зала.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете двамата представители на Министерството на отбраната.
Заповядайте с доклада.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 602-01-39, приет на първо гласуване на 14 септември 2016 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме текст на вносителя, подкрепен от Комисията, за наименование на Закона.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Параграф 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „среда за сигурност“ се заменят със „среда на сигурност“;
б) в т. 3 думите „стратегическите и оперативните планове“ се заменят със „стратегическите планове и плановете за операции“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „среда за сигурност“ се заменят със „среда на сигурност“;
б) създава се т. 14:
„14. провеждане на отбранително-мобилизационна подготовка“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания по § 1? Няма.
Гласуваме текст на вносителя, редактиран от Комисията, за § 1.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: По § 2 Комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 17, ал. 1 думите „среда за сигурност“ се заменят със „среда на сигурност“.“
Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
Параграф 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
Параграф 5. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.
Параграф 6. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
Параграф 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: До тук.
Изказвания, уважаеми колеги, по предложените от Комисията параграфи? Няма.
Гласуваме анблок текст на вносителя, подкрепен от Комисията за § 2, предложението за нов § 3, § 3, който става § 4, съответно § 4, който става § 5, § 5, който по предложение на Комисията става § 6, § 6, който става § 7, и § 7, който става § 8.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Докладвайте предложение, което е неподкрепено сега.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Предложение на народните представители Михо Михов, Кирил Цочев, Мариана Тодорова и група народни представители:
„Създава се нов § 7:
„§ 7а. В чл. 33, ал. 1 думата „командирите“ се заменя с „командващите“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване, уважаеми колеги, предложение на народните представители господин Михов и група, което не е подкрепено от Комисията.
Неподкрепено от Комисията предложение гласуваме.
Гласували 88 народни представители: за 23, против 29, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Параграф 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
Параграф 9. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
Параграф 10. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
Параграф 11. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
„§ 12. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 34, ал. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Продължете.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Параграф 12. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: И следващият параграф.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Параграф 14. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания, уважаеми колеги? Няма желаещи.
Гласуваме параграфи от 8 до 13 по вносител, които по предложение на Комисията, съответно редактирани и подкрепени от нея, стават параграфи от 9 до 14 включително.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
Предложение на народните представители Христо Гаджев, Пламен Манушев и Валентин Радев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17, който става § 18:
„§ 18. В чл. 59, ал. 2 думите „стратегическите и оперативните планове“ се заменят със „стратегическите планове и плановете за операции на въоръжените сили“.“
По § 18 – предложение на народните представители Христо Гаджев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания по предложените параграфи? Не виждам желаещи.
Гласуваме анблок текстове на вносителя за параграфи от 14 до 19 включително, които по предложение и редакция на Комисията стават съответно параграфи от 15 до 20 включително.
Режим на гласуване – гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: По § 20 има предложение на народния представител Михо Михов и група народни представители:
„В § 20:
1. чл. 60в, ал. 1 текстът се изменя така: думата „командири“ се заменя с „ командващи“, а
2. чл. 60в, ал. 2 думата „командирите“ се заменя с „командващите“, а „оперативното управление“ се заменя с „управлението“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, предложение от народния представител Михо Михов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 29, против 24, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Предложение на народните представители Христо Гаджев, Пламен Манушев и Валентин Радев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
„§ 21. В чл. 60в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „оперативното управление“ се заменят с „управлението“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Бригада „Специални сили“ е непосредствено подчинена на началника на отбраната.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
„§ 24. В чл. 71 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) За участие в операции или мисии извън територията на Република България министърът на отбраната командирова:
1. българските военнослужещи в състава на военни формирования – за срок, не по-дълъг от 6 месеца;
2. българските военнослужещи на отделни длъжности или длъжности в щабове на операции или мисии – за срок съгласно конкретната международна договореност, но не по-дълъг от една година.
(2) Военнослужещите по ал. 1 могат да се командироват за следващо участие в операции или мисии извън територията на Република България най-рано 12 месеца, а военнослужещите-лекари – най-рано 6 месеца след изтичане на срока по ал. 1.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, анблок параграфи по вносител от 20 до 25, които по предложение на Комисията и съответно след редакция стават параграфи от 21 до 26 включително.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложени от Комисията параграфи.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Предложение на народните представители Христо Гаджев, Пламен Манушев и Валентин Радев.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народните представители Михо Михов, Кирил Цочев, Мариана Тодорова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
По § 26 има предложение на народния представител Михо Михов и група народни представители.
Предложението по т. 1 е оттеглено.
„2. в чл. 83 се създава нова ал. 6 със следното съдържание:
„(6) В своята дейност началникът на отбраната се подпомага от Съвет на началника на отбраната, който включва в състава си командващия Съвместното командване на силите, командващите на видовете въоръжени сили, командира на бригада „Специални сили“ и други лица от Щаба на отбраната, определени от началника на отбраната.“
Комисията не подкрепя предложението по т. 2.
Предложение на народните представители Христо Гаджев, Пламен Манушев и Валентин Радев.
Комисията подкрепя предложението по т. 1. Предложението по т. 2 е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението от господин Михов и група народни представители за чл. 83, което в своята точка втора не е подкрепено. Гласуваме неподкрепено от Комисията предложение.
Гласували 95 народни представители: за 86, против 3, въздържали се 6.
Предложението на Комисията всъщност е подкрепено по точка втора.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 27:
„§ 27. В чл. 83 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „За началник на отбраната може да се назначи и офицер с висше военно звание, който има по-малко от 4 години до достигане на пределната възраст по чл. 160, ал. 1, т. 9.“
2. В ал. 5 след думите „командирите на видовете въоръжени сили“ се добавя „и на Бригада „Специални сили“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30:
„§ 30. В чл. 94, ал. 1 след думите „Закона за висшето образование“ се поставя запетая и се добавя „Закона за здравето“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, текстовете на вносителя за параграфи от 26 до 30 включително, които по предложение и след редакция на Комисията стават параграфи от 27 до 31 включително.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33:
„§ 33. Създава се чл. 97а:
„Чл. 97а. (1) Академичните съвети на военните академии и висшите военни училища и научният съвет на научната организация утвърждават решенията на съветите на основните звена относно съставите на научни журита и избора на кандидати за заемане на академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, въз основа на които началниците на военните академии и висшите военни училища, съответно ръководителите на научни организации издават заповед за състава на научното жури.
(2) Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друга структура на военната академия или висшето военно училище може да се извършва без конкурс по решение на съвета на приемащото основно звено, утвърдено от академичния съвет, при условия и по ред, определени в правилниците на военните академии или висшите военни училища.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 35:
„§ 35. В чл. 105б ал. 1 се изменя така:
„(1) Стационарната комуникационна и информационна система е военно формирование за осъществяване на комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана на системата за командване и управление на въоръжените сили, комуникационно свързване на Министерството на отбраната към национални и международни мрежи и системи, развитие и експлоатация на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война, в интерес на отбраната и сигурността на страната.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Гласуваме текстовете на вносителя за параграфи от 31 до 35 включително, които по предложение и след редакция на Комисията стават параграфи от 32 до 36 включително. Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: По § 36 има предложение от народния представител Михо Михов и група народни представители:
„Параграф 36 от Законопроекта да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по неподкрепения текст?
Господин Найденов, имате думата.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Аз не съм сред вносителите на предложението, но поддържам предложението за отпадане на предложението на вносителите. Да поясня за народните представители, че става дума за текстовете, които регламентират дейността на Инспектората на Министерството на отбраната. В случая вносителите предлагат да отпадне правото на Инспектората да проверява бойната подготовка, войсковия ред, дисциплината и оперативните способности на Българската армия.
Всъщност, уважаеми дами и господа, основният текст на чл. 106 регламентира Инспектората като контролен орган на министъра на отбраната за дейността в областта на отбраната, обърнете внимание. Ако този текст, който споменах – за войсковия ред, отпадне, на практика Инспекторатът ще бъде сведен до звено, което проверява нормативните документи в областта на административната дейност на Министерството на отбраната – сигнали, жалби, съответно дейности, които са свързани с администрирането в Министерството на отбраната.
Според мен тук има едно сериозно противоречие, защото е очевидно, че отбраната, по-скоро дейността на министъра в областта на отбраната, не може да бъде свеждана само и единствено до администриране и съответно до сигнали, жалби, молби, препоръки за дейности в Министерството на отбраната. Вярно е, че той би могъл чрез други структури в Министерството на отбраната, респективно през началника на отбраната, да получи информация за състоянието на войсковия ред, бойната подготовка и съответно оперативните способности, но това е инструментът на министъра на отбраната, чрез който той пряко осъществява контролна дейност, и съответно проверки в сферите, в които той смята за необходимо. Следователно ние го лишаваме от една основна дейност в областта на контрола и свеждаме дейността на Инспектората до някакви обслужващи функции. Според мен това е неприемливо, затова предлагам да се подкрепи предложението за отпадане на предложението на вносителите за промяна в този текст.
Уважаеми дами и господа народни представители, това е текст, който е сред най-често променяните в Закона за отбраната, което, разбира се, означава – освен че има интерес, има и различни тълкувания на функциите на Инспектората в областта на контрола по отношение на бойната подготовка и оперативните способности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Найденов.
Реплики на изказването на господин Найденов? Няма.
Други желаещи за изказване? Няма.
Гласуваме, колеги, предложение на народните представители Михо Михов и група народни представители, които Комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 20, против 10, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Продължете, господин Михов.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 40.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 43.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 44:
„§ 44. В наименованието на Глава шеста след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя „на стратегически обекти“.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 45. (Шум и реплики.)
Искате да спрем на § 45 ли, господин Председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Параграф 45 – добре.
Изказвания, колеги? Няма.
Гласуваме анблок параграфи по доклада на Комисията от 37 до 45 включително.
Четиридесет и пет по доклада на Комисията. (Шум и реплики.)
До четиридесет и четвърти. (Шум и реплики.)
Още веднъж, колеги, за стенографския запис: в доклада на Комисията § 37 до 45, тъй като § 44 става § 45. Четиридесет и пети сега ще го докладва председателят на Комисията – до 45 включително по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Сега – § 45.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 46:
„§ 46. В чл. 138, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. Войнишки звания: Редник – 1-ви клас, Редник – 2-ри клас, Редник – 3-ти клас; Ефрейтор – 1-ви клас, Ефрейтор – 2-ри клас.
Матроски звания: Матрос – 1-ви клас, Матрос – 2-ри клас, Матрос – 3-ти клас, Старши матрос – 1-ви клас и Старши матрос –
2-ри клас.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания, колеги?
Заповядайте.
Думата има господин Манушев.
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Предложението на Министерството на отбраната беше да има още една точка към § 45 и тази точка е т. 2 – „В т. 6 „Висши офицерски звания", в колона „във Военноморските сили" думата „Комодор" се заменя с „Флотилен адмирал".
Искам да подложим това в залата на гласуване, тъй като моряците искат званието „флотилен адмирал“ да бъде въведено, тъй като във Военноморските сили сега има флотилия бойни кораби и е нормално командирът на флотилията бойни кораби да е флотилен адмирал. Обосновките, че има една флотилия, пък някъде ще има няколко офицери с такова висше звание „флотилен адмирал“, не са сериозни, тъй като бригадни адмирали има десетина – петнадесет, пък има само две бригади. Има хора, които не са виждали бригади, пък са бригадни адмирали.
Българската традиция е да бъдат адмирали висшите офицери във флота. Не можа да се приеме „Комодор”, макар че го има вече четири години, бъркат го още с „Командор”, с не знам си какво… Това не е българско звание. Българското звание е „Адмирал”. Отпред се слага „Флотилия” заради това, че имаме флотилия бойни кораби.
Ще Ви моля да подкрепим този параграф, като се добави т. 2, в която да бъде записано точно по този начин: „Висшите офицерски звания във Военноморските сили думата „комодор“ да се замени с „флотилен адмирал“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Реплики към изказването? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председателю!
Аплодисментите – разбирам, че вероятно това е предложение, което ще има подкрепа при гласуване в залата, но това не пречи да направя обратното предложение, поддържайки предложението на Комисията за отпадане, тоест да не се променя сегашното звание „Комодор“.
Уважаеми дами и господа народни представители, това е звание, което действа от 2009 г., тоест седма година. На практика това е, да кажем, първото стъпало в йерархията на висшите военноморски звания. Досега в званията във Военноморските сили имаме „Бригаден адмирал”, имаме „Комодор”. Сега във връзка, нека така да кажа достъпно – с променената организационна структура от морска база във флотилия, въвеждаме званието „флотилен адмирал“. Изниква естественият въпрос, ако след година, две, три се промени тази организационна структура, означава ли, че ще променим отново званието и какво ще бъде новото звание, ако сега във връзка с флотилията бойни кораби въвеждаме „Флотилен адмирал“. (Шум и реплики.)
Какви са били принципите – сега няма особена относимост към въпроса, който дискутираме. Представете си ситуацията, при която единствено във Военноморските сили, в това число по отношение на резерва, за първото висше офицерско звание имаме цяла поредица широк спектър от различни звания. Според мен това е абсолютно неестествено и неприемливо.
Нека да подчертя, че има три типа звания за, да кажем, този чин в страните – членки на НАТО. Има комодор, има флотилен адмирал, вярно е, има и контраадмирал. Ако в такъв случай търсим кое е най-подходящото звание, защо не отидем на варианта „контраадмирал“ и, разбира се, оттук нататък да си вървят със съответните степени, както е в американската традиция: контраадмирал първа степен, контраадмирал втора степен с две звезди, и нататък върви званието вицеадмирал и адмирал? Според мен това е много по-подходящо, отколкото цялата тази поредица от различни звания.
Впрочем званието „комодор“ е много по-близко като че ли до южноевропейската традиция, в това число, разбира се, за наши съседи, в случая Гърция, струва ми се, че Хърватия също има званието „комодор“, докато „флотилен адмирал“ е по-скоро в традициите на северноевропейските държави. Въпрос на избор е към кой географски район иска да принадлежи България, но ми се струва, че предложението в този момент за отпадане на предложението на вносителите, в това число, при цялото ми уважение към предложението на моряците, по-подходящо е да си остане „комодор“ и след това да търсим другото подходящо звание, според мен „контраадмирал“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Реплики на изказването? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Уважаеми колеги, едно пояснение. В § 45 в текста на вносителя тази т. 2 я има. Трябваше в Комисията да бъде подкрепен по принцип текстът на вносителя за т. 1, и неподкрепен за т. 2, а всъщност т. 2 е изпусната.
Следователно, за да се оправи тази работа, предлагам предложението на господин Манушев да бъде гласувано, а то е да влезе точно т. 2 от доклада на вносителите: „в т. 6 „Висши офицерски звания“, в колона „във Военноморските сили“ думата „Комодор“ се заменя с „Флотилен адмирал“.“ (Шум и реплики.)
Мисля, че бях ясен.
Гласуваме т. 2 от текста на вносителя, което е и предложение на господин Манушев.
Гласували 98 народни представители: за 87, против 7, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 47.
Параграф 47…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Да, продължете с § 47.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Предложение на народния представител Михо Михов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Извинявайте само!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Генерал Михов, само една секунда. Ние гласувахме предложението на господин Манушев, а сега трябва да бъде гласуван целият параграф.
Затова, уважаеми колеги, Ви моля, господин Манушев, гласувайте…
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Вие го подлагате на гласуване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Да, тъй като гласувахме редакционното предложение на господин Манушев, а сега целият параграф с двете точки – 1 и 2.
Режим на гласуване – § 46 по доклада на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 8.
Параграф 46 по Комисия е приет.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 47.
Параграф 47 – предложение на народния представител Михо Михов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 48:
„§ 48. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Курсантите, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната, сключват договори за военна служба, в срока на които се включва срокът на обучението. За срока на обучение във висшите военни училища курсантите се подготвят за изпълнение на военна служба като професия и им се осигуряват:
1. със средствата от бюджета на Министерството на отбраната, доколкото не се осигуряват по друг ред, определен със закон:
а) стипендии за звание – при условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната;
б) храна и вещево доволствие – при условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната;
в) медицинско обслужване;
г) задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при или по повод на изпълнение на задължения във връзка с подготовката им за изпълнение на военна служба като професия;
д) настаняване в общежития на висшите военни училища;
е) транспорт и настаняване при изпълнение на задачи, свързани с подготовката им за изпълнение на военна служба, извън постоянното им място за обучение, както и при пътуване по медицински причини.
2. ползване на почивната и спортна база към Министерството – при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
3. ползване на правата по чл. 226з;
4. ваканция в размер на 30 календарни дни за учебна година – при условия и по ред, определени с правилниците за устройството и дейността на висшите военни училища;
5. възможност за избор в колективните органи за управление на Висшето военно училище.“
2. В ал. 5 след думата „курсанти“ се добавя „за нуждите на Министерството на отбраната“.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Завършилите обучението курсанти за нуждите на други министерства и ведомства се зачисляват в запаса с военно звание „лейтенант“.
(8) Подборът на курсантите за нуждите на други ведомства, техните права и задължения се определят с инструкцията по чл. 94, ал. 2.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 49:
„§ 49. В чл. 143, ал. 2, изречение първо след съюза „или“ се добавя „с обучаем в“, а в изречение второ след думата „ученика“ се добавя „или с обучаемия“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Три параграфа – изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме текст на вносителя за параграфи 46, 47 и 48, които са редактирани и подкрепени от Комисията и съответно стават параграфи от 47 до 49 включително.
Гласуваме предложен от Комисията текст.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 50:
„§ 50. В чл. 144 се създава нова ал. 4:
„(4) Срокът на договора за военна служба на войниците може да бъде удължаван не повече от три пъти, като общата продължителност на удължаването не може да надвишава 15 години.“
По § 50 Комисията подкрепя теста на вносителя, който става § 51.
По § 51 Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 52.
По § 52 има предложение на народния представител Христо Гаджев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 53:
„§ 53. В чл. 156 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и за ротацията на старшите офицери" се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Военнослужещите, придобили образователно-квалификационна степен на висшето образование или повишили професионалната си квалификация за сметка на Министерството на отбраната, може да се преназначат на по-висока длъжност, изискваща съответната квалификация, в интерес на военната служба.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по предложените параграфи? Няма.
Гласуваме текстовете на вносителя за параграфи от 49 до 52 включително, които, подкрепени и редактирани от Комисията, стават съответно от § 50 до 53 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 54:
„§ 54. Създава се чл. 158а:
„Чл. 158а. (1) Военнослужещият може да бъде временно отстранен от длъжност, когато му бъде отнет или отказан достъпът до класифицирана информация, ако заеманата длъжност изисква такъв достъп.
(2) Когато актът, с който е отнет или е отказан достъпът до класифицирана информация на военнослужещия, бъде отменен, военнослужещият се възстановява на длъжността. Времето на отстраняването се зачита за служебен стаж по този закон и се дължи обезщетение в размер на възнаграждението му за периода на отстраняването.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 54.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: По § 53 има предложение на народните представители Красимир Каракачанов, Милен Михов, Валери Симеонов и група народни представители:
„Чл. 160 се изменя както следва:
- „ В т. 1 се изменя: в) в т. 3 и 4 числото „54“ се заменя с „56“ ;
- Допълват се следните нови подточки:
г) в т. 5 числото „56“ се заменя с „58“;
д) в т. 6 и 7 числото „58“ се заменя с „ 60“;
е) в т. 8 числото „ 59“ се заменя с „ 60“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението по вносител, което Комисията не подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 12, против 17, въздържали се 49.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 55.
По § 54 Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 56.
По § 55 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 57:
„§ 57. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 8 и 9 се отменят.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият се освобождава от военна служба по ал. 1, т. 7 само ако откаже да заеме друга предложена му длъжност, за която не се изисква достъп до класифицирана информация, или ако няма друга такава длъжност, подходяща за него.“
По § 56 има предложение на народните представители Христо Гаджев, Пламен Манушев и Валентин Радев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 58:
„§ 58. Създава се нов чл. 166:
„Чл. 166. (1) Договорът за военна служба може да се прекрати и военнослужещият да се освободи от военна служба без предизвестие, когато е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване.
(2) Министърът на отбраната може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от военнослужещия. Националният осигурителен институт предоставя информацията безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване на искането.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Има ли изказвания по предложените четири параграфа? Няма.
Гласуваме текстовете на вносителя, подкрепени и редактирани от Комисията, за предложените от нея параграфи от 55 до 58 включително.
Гласували 82 народни представители: за 81, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: По § 57 Комисията подкрепя текста на вносителя и той става § 59.
По § 58 Комисията подкрепя текста на вносителя и той става § 60.
По § 59 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 61:
„§ 61. Създава се чл. 186а:
„Чл. 186а. Военнослужещите могат да извършват спортносъстезателна дейност. Редът и начинът за организирането и провеждането ѝ в служебно време се определят с акт на министъра на отбраната.“
По § 60 Комисията подкрепя текста на вносителя и той става § 62.
По § 61 има предложение на народните представители Христо Гаджев, Пламен Манушев и Валентин Радев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61 и той става § 63.
По § 62 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 64:
„§ 64. В чл. 188а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военнослужещите, които не заемат публични длъжности по смисъла на чл. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, са длъжни да декларират всеки частен интерес по конкретен повод, който имат във връзка с функциите на структурата или военното формирование, в което изпълняват военната служба. Декларирането се извършва по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“
2. В ал. 2 след думата „Военнослужещите" се добавя „по ал. 1.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 65.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме текст на вносителя за параграфи от 57 до 64 включително, които по предложение на Комисията и след редакция стават съответно параграфи от 59 до 66 включително.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 67.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 68.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 69.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 70.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 71.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 72.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 73.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72, който става § 74.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 75.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 76.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 77.
Параграф 76 – предложение на народните представители Христо Гаджев, Пламен Манушев и Валентин Радев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 76, който става § 78:
„§ 78. В чл. 212 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „на Министерския съвет по предложение“ се заличават.
2. В ал. 3, т. 1 думите „от 2,2“ се заменят с „от 2,3“.
Параграф 77 – предложение на народните представители Михо Михов, Кирил Цочев, Мариана Тодорова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77, който става § 79:
„§ 79. В чл. 214 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „изискващи се за длъжността, която заемат“ се заменят с „ако заемат академична длъжност или ако такава степен се изисква за заемане на длъжността“.
2. В ал. 5 думите „по клинични пътеки съгласно Националния рамков договор“ се заменят с „по договор с Националната здравноосигурителна каса“.
Параграф 78 – предложение на народните представители Христо Гаджев, Пламен Манушев и Валентин Радев – предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Христо Гаджев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 80:
„§ 80. В чл. 224 се правят следните изменения:
1 В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. безплатна храна и ободряващи напитки при занятия, учения, тренировки и лагери, а при носене на дежурства и при извършване на други дейности със специфичен характер – безплатна храна и ободряващи напитки или левовата им равностойност“;.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Доволствията по ал. 1 се осигуряват във вид, в размери, по норми, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната, и стойността им не се облага с данъци.“
Комисията предлага да се създаде нов § 81.
„§ 81. В чл. 226г, ал. 1 запетаята след думата „лечебните“, както и думите „санаториалните и профилактичните“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, вземам думата, за да направя редакционно предложение по § 77, който става § 79 по редакцията на Комисията.
Коментирахме го обширно с колегите от Комисията по отбрана – предполагам, всеки един от тях е разговарял и със своята парламентарна група.
Става дума за допуснат пропуск, който на практика не регламентира взаимоотношенията на военнослужещи основно от ВМА, които им бяха възложени по изпълнение на задължения по осигуряване на спешна помощ и взаимоотношения с Министерството на здравеопазването.
Редакционното предложение, което правя е: в т. 2 на § 79 по редакцията на Комисията относно чл. 214, ал. 5 след думите „Националната здравноосигурителна каса“ да се постави запетая и да се добави текстът „и/или за работа по договор с Министерството на здравеопазването“.
Така всъщност цялата ал. 5 ще звучи по следния начин:
„(5) На военнослужещите от Военномедицинската академия се изплащат и възнаграждения за работа по договор с Националната здравноосигурителна каса и/или за работа по договор с Министерството на здравеопазването, и/или за работа по договор с Националния осигурителен институт“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Вашето предложение е след запетайката в т. 2 да има „и/или за работа по договор с Министерството на здравеопазването“.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме първо направеното редакционно предложение от колегата Петър Славов.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Редакционното предложение е прието.
Подлагам на гласуване текстове на вносителя за параграфи от 65 до 78, които по предложение на Комисията стават параграфи от 67 до 80 включително, плюс току-що гласуваното редакционно предложение за § 79, както и създаването на нов § 81.
Гласуваме анблок всички тези параграфи.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: По § 79 има предложение на народните представители Красимир Каракачанов, Милен Михов, Валери Симеонов и група народни представители, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Предложение на народните представители Христо Гаджев, Пламен Манушев и Валентин Радев, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 79, който става § 82:
„§ 82. В чл. 226ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „санаториумите и профилактичните заведения“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната, ползват лечебните заведения към Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Лицата по ал. 2“ се заменят с „Лицата по ал. 3 и придружаващите ги съпрузи“, а след думата „военноинвалидите“ се добавя „и придружаващите ги съпрузи“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя, редактиран от Комисията за § 79, който става § 82.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: По § 80 има предложение на народните представители Красимир Каракачанов, Милен Михов, Валери Симеонов и група народни представители:
„Чл.226з се изменя така:
„Военнослужещите от Министерството на отбраната, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия, пенсионираните военнослужещи, ветераните от войните, военноинвалидите и военно пострадалите, както и запасните участници в мисии по чл.42 от Устава на ООН, изпаднали в тежко материално положение, могат да бъдат подпомагани с парични средства при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме предложение от народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 73 народни представители: за 25, против 18, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 83.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 81, който става § 84:
„§ 84. В чл. 228, ал. 2 думите „поради пенсиониране“ се заменят с „на основание чл. 164, т. 5, чл. 166, ал. 1 и чл. 169“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 82, който става § 85.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 86.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 84, който става § 87.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 88:
„§ 88. В чл. 285а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Цивилните служители, които не заемат публични длъжности по смисъла на чл. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, са длъжни да декларират всеки частен интерес по конкретен повод, който имат във връзка с функциите на структурата или военното формирование, в което изпълняват служебните си задължения или работят. Декларирането се извършва по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.
2. В ал. 2 след думите „Цивилните служители“ се добавя „по ал. 1“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 89.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 87, който става § 90.
Комисията подкрепи текста на вносителя за § 88, който става § 91.
По § 89 има предложение на народните представители Михо Михов, Кирил Цочев, Мариана Тодорова и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 89, който става § 92:
„§ 92. В чл. 296 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „основното месечно възнаграждение“ се заменят с „основната месечна заплата“;
б) в т. 5 думите „изискващи се за длъжността, която заемат“ се заменят с „ако заемат академична длъжност или ако такава степен се изисква за заемане на длъжността“.
2. В ал. 5 думите „по клинични пътеки съгласно Националния рамков договор“ се заменят с „по договор с Националната здравноосигурителна каса“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90, който става § 93.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 91, който става § 94.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 92, който става § 95:
„§ 95. Създава се чл. 318а:
„Чл. 318а. (1) Имот или обособена част от имот – държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната или на юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната, може да се отдава под наем без търг краткосрочно – за период до три месеца, в случай че не се нарушава ежедневната дейност на военното формирование или структурата, ползваща или намираща се в имота. Имотът или обособената част от него не може да се отдава под наем без търг последователно на един и същ наемател.
(2) При постъпване на писмено искане за наемане на имот или обособена част от него министърът на отбраната или ръководителят на юридическото лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната назначава комисия, която разглежда искането за сключване на договор за наем при наличието на подходящ имот или обособена част от него и определя наемната цена чрез изготвяне на експертна оценка. В състава на комисията задължително се включват служители, притежаващи правоспособност за извършване на оценки на недвижими имоти, и икономист. Наемната цена за имотите не може да бъде по-ниска от цената, определена по чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
(3) При липса на служители, притежаващи правоспособност за извършване на оценки на недвижими имоти, министърът на отбраната или ръководителят на юридическото лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната възлага изготвянето на оценката на независим оценител.
(4) Определената по реда на ал. 2 или 3 наемна цена се утвърждава от министъра на отбраната или от ръководителя на юридическото лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната.
(5) Министърът на отбраната или ръководителят на юридическото лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната издава заповед, с която определя наемателя, срока и наемната цена. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем, в който се определят правата и задълженията на страните.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С мотивите преди малко, още едно редакционно предложение по § 89, който става § 92 в редакция на Комисията. В случая обаче става дума не за военнослужещите във Военномедицинска академия, а за цивилните служители. Редакционното предложение е в т. 2 на § 92 по доклада на Комисията след думите „Националната здравноосигурителна каса“ да се постави запетая и да се добави текстът „и/или за работа по договор с Министерството на здравеопазването“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме току-що направеното редакционно предложение от господин Славов в § 92, предложен от Комисията, т. 2 да се добави предложеният текст.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, гласуваме анблок текстовете на вносителя за параграфи от 80 до 92 включително, които по предложение на Комисията стават параграфи от 83 до 95 включително, заедно с току-що гласуваното редакционно предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 93, който става § 96.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 94, който става § 97.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 95, който става § 98.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 96, който става § 99.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 97, който става § 100.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 98, който става § 101:
„§ 101. Член 330 се изменя така:
„Чл. 330. (1) Военнослужещ, който не подаде в указания в закона срок декларация по чл. 148а или чл. 188, ал. 6 или декларира невярна информация, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 300 до 1000 лв.“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 99, който става § 102:
„§ 102. Член 331 се изменя така:
„Чл. 331. (1) Военнослужещ или цивилен служител, който не подаде в указания в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси срок декларация по чл. 188а или чл. 285а, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 100, който става § 103:
„§ 103. Създава се нов чл. 332:
„Чл. 332. (1) Който не изпълни задължение, предвидено в този закон, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 500 до 3500 лв.“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 101, който става § 104.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 102, който става § 105:
„§ 105. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) в т. 8 и 9 думата „когато“ се заменя със „случаи, при които“.
б) създава се т. 13а:
„13а. „Каталог на Република България за планираните възможности по поддръжка от страната домакин“ е национален документ на страна – членка на НАТО/ЕС, посочващ нейните възможности да оказва поддръжка като страна домакин, който да служи като инструмент на НАТО/ЕС за планиране на поддръжката при провеждане на учения и операции на територията на страната.“
в) създават се т. 24-33:
„24. „Директива“ е указание на висшестоящ орган, определящо критерии, норми и задачи за изпълнение от подчинените му в дългосрочен план.
25. „Жизнен цикъл“ са фазите по заявяване, придобиване, приемане на въоръжение, въвеждане в експлоатация, експлоатация и поддръжка, извеждане от експлоатация и снемане от въоръжение, през които преминават отбранителните продукти.
26. „Отбранителни продукти“ са продукти, осигуряващи създаването и поддържането на отбранителни способности на въоръжените сили на Република България:
а) оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия по смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
б) продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба по смисъла на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
в) оборудване, специално проектирано или адаптирано за военни цели и предназначено за използване като оръжие, боеприпаси или материал с военно предназначение.
27. „Приемане на въоръжение“ е акт на министъра на отбраната, с който се декларира, че отбранителен продукт, придобиван за първи път, ще се използва от въоръжените сили на Република България.
28. „Снемане от въоръжение“ е акт на министъра на отбраната, с който се декларира прекратяване на използването на приет на въоръжение отбранителен продукт от въоръжените сили на Република България.
29. „Въвеждане в експлоатация“ е акт за разрешаване използването на приет на въоръжение отбранителен продукт от въоръжените сили на Република България, който се издава от началника на отбраната, а за служба „Военна полиция“ и служба „Военна информация“ – от техните ръководители.
30. „Извеждане от експлоатация“ е акт за забрана на използването на приет на въоръжение отбранителен продукт от въоръжените сили на Република България, който се издава от началника на отбраната, а за служба „Военна полиция“ и служба „Военна информация“ – от техните ръководители.
31. „Отбранително-мобилизационната подготовка“ е подготовка на държавната и местна администрация, територията и инфраструктурата, населението и икономиката на страната за действие във военно време.
32. „Военновременна задача по отбраната на страната“ е нормативно определено задължение за осигуряване на държавното управление, въоръжените сили, населението, икономиката и инфраструктурата на страната във военно време.
33. „Пенсионирани военнослужещи“ са лица, освободени от военна служба (кадрова военна служба) и упражнили правото си на пенсия по чл. 6 от отменения Закон за пенсиите, чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване или по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с § 50 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.).“
3. създава се § 1а:
„§ l a (1) Служителите в държавните детски градини към Министерството на отбраната имат статут на цивилни служители по чл. 283 ал. 2.
(2) На служителите по ал. 1 се определят възнаграждения и доволствия само на основания, посочени в този закон. В други закони не може да се определят възнаграждения и доволствия на тези служители.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 103, който става § 106.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме анблок текста на вносителя за параграфи от 93 до 103 включително, които по предложение и след редакция на Комисията стават параграфи от 96 до 106 включително.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Параграф 104.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: „§ 104. Навсякъде в Закона думите „среда за сигурност“ се заменят със „среда на сигурност“.“
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 104 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме неподкрепено от Комисията предложение на вносителя. (Шум и реплики.)
Гласуваме неподкрепено от Комисията предложение. (Реплики.)
Гласуваме предложение на Комисията да бъде отхвърлен текстът на вносителя. (Шум и реплики. Възгласи: „Системата блокира.“)
Отменям гласуването, уважаеми колеги, тъй като има много вдигнати ръце, включително и аз не можах да гласувам.
Прегласуваме текст на вносителя за § 104, който Комисията предлага да бъде отхвърлен. Предложение на Комисията за отхвърляне на параграфа.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 105, който става § 107.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 106, който става § 108:
„§ 108. Разпоредбите на чл. 141, ал. 1, т. 2 и чл. 144, ал. 4 се прилагат за военнослужещите, приети на военна служба след 31 декември 2016 г.“
Комисията предлага да се създаде нов § 109:
„§ 109. Започналите до влизането в сила на този Закон конкурси за приемане на войници (матроси) на военна служба се довършват по досегашните условия и ред.“
Предложение на народния представител Христо Гаджев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 110:
„§ 110. (1) Военнослужещите, освободени от военна служба, поради навършване на пределна възраст през 2016 г., но не придобили право на пенсия, могат да бъдат приети повторно на военна служба по тяхно искане, без да се прилага изискването на чл. 141, ал. 1, т. 2.
(2) Длъжностите, на които могат да бъдат приети повторно военнослужещите по ал. 1, както и редът за повторното им приемане се определят със заповед на министъра на отбраната.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме текст на вносителя за наименование на подразделението, предложените от Комисията параграфи 107, 108 и нови параграфи 109 и 110.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 107 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 105 в редакция на Комисията.
„§ 108. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 10, ал. 3 и в чл. 20а, ал. 3 думите „на Министерството на отбраната“ се заменят с „от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната“.“
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 108 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме предложение на Комисията за отхвърляне на параграфи 107 и 108.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 109, който става § 111.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 110, който става § 112:
„§ 112. В Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (обн., ДВ, бр. 102 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г., бр. 23 от 2011 г. и бр. 13 от 2016 г.) в чл. 14, ал. 5 думите „Министерството на отбраната“ се заменят с „министъра на отбраната за разрешаване преминаването и/или пребиваването на територията на Република България на съюзническите въоръжени сили“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 111, който става § 113.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 112, който става § 114.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 113, който става § 115.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 114, който става § 116.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 115, който става § 117.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 116, който става § 118.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 117, който става § 119:
„§ 119. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона се приемат, издават или привеждат в съответствие с този Закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) До приемането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 или до привеждането им в съответствие с този Закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този Закон.“
„§ 118. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 109, който влиза в сила от 1 август 2016 г.“
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 118 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря. Това е целият текст.
Уважаеми колеги, изказвания по предложените финални параграфи? Няма.
Гласуваме параграфи по вносител от 109 до 117, които по предложение на Комисията стават параграфи от 111 до 119 включително, както и предложението на Комисията за отхвърляне на § 118.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, с което и Законопроектът на второ четене.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: От името на народните представители от Комисията по отбрана, надявам се и от Министерството на отбраната, Ви благодаря, уважаеми дами и господа, за отличната работа. (Ръкопляскания от ГЕРБ и единични ръкопляскания от АБВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: И аз Ви благодаря за стегнатото гласуване.
Думата има заместник-министърът накратко, след което ще обявя почивка до 11,30 ч. и продължаваме с редовния парламентарен контрол.
Заповядайте, генерал Запрянов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, от името на въоръжените сили искам да Ви благодаря за гласуваните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. По същество Вие дадохте зелена светлина за изпълнение на Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили, която утвърдихте, и на Плана за развитие. Сега вече можем да извършим структурните промени, както са планирани в плана.
Също така защитихте правата на онези военнослужещи, които по Кодекса за социално осигуряване трябваше да се уволнят до 52 години – сержантите, младшите офицери, капитаните и майорите и да чакат своето пенсиониране 10 месеца. Сега те имат право да служат до 55 години. С този ход дадохте възможност дефицитът на кадри във въоръжените сили да бъде компенсиран и да позволим на тази категория военнослужещи да служат до 55 години. Благодаря Ви от сърце. Желая Ви успех! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: И аз Ви благодаря. Хубав ден нататък!
Уважаеми колеги, почивка до 11,30 ч., след което продължаваме с редовен парламентарен контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Продължаваме днешното заседание.
Моля, квесторите, поканете народните представители в пленарната зала, особено тези, които поискаха изслушване на заместник министър-председателя и министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Тя е дошла специално за това.
Госпожо Бъчварова, имате думата, за да предоставите информацията по желание на народните представители от Парламентарната група на БСП лява България.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Благодаря, господин Главчев.
Уважаеми дами и господа, ще Ви представя информация за възникналото напрежение в Регистрационно-приемателния център в Харманли на 24 ноември 2016 г.
Около 12,00 ч. на 24 ноември 2016 г., вчера, в Харманли възниква протест, в който участват около 2 хил. чужди граждани, настанени в Районния приемателен център. Повод за недоволството е забраната, наложена на обитателите му, да напускат свободно територията на Центъра. Това се наложи по повод твърдение, че в него има остри заразни болести. През последните две седмици са проведени периодични проверки. Основните и тежки диагнози не са потвърдени, но за да се успокои населението, въведохме и всъщност Държавната агенция за бежанците проведе тази мярка след консултации, за да може да се направи скрининг и да се проверят всички обитатели на Центъра.
При възникналите безредици са изпочупени прозорците на столовата и на административната сграда на Центъра, протестиращите са отправили искания да им се разреши да напуснат Центъра и да им се осигури коридор в посока Република Сърбия.
За овладяване на ситуацията на място са изпратени служители на ОД МВР – Хасково, Варна, Бургас, Пазарджик, Сливен, Стара Загора, Кърджали, дирекция „Жандармерия“, специалните полицейски сили в Стара Загора, Пловдив, Районното управление в Харманли и други областни дирекции на МВР в страната. Общо 459 служители вземат участие за справянето с инцидента, два броя водометни машини и три служебни кучета са изпратени.
От страна на мигрантите върху служителите са хвърляни камъни и други предмети, запалени са гуми и контейнер със смет. На място е пристигнала противопожарна кола. От 13,00 ч. с оглед нормализиране на обстановката започват разговори между ръководството на Държавна агенция за бежанците и представители на настанените в Центъра. По време на възникналото напрежение, около 13,00 ч., е пострадал един служител на дирекция „Жандармерия“, на когото е нанесена повърхностна рана на подбедрица. Същият е прегледан и освободен.
За инцидента е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Харманли по чл. 216, ал. 1 и чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс, започнало с разпит на свидетел, извършен от дежурен разследващ полицай.
Около 18,00 ч. безредиците са прекратени, но впоследствие възникват отново, горе-долу по време, в което започват централните новинарски емисии на телевизиите.
Към 6,00 ч. на 25 ноември 2016 г. обстановката в Районния център в Харманли е нормализирана. В Районното управление в Харманли са задържани 110 лица – чужди граждани, настанени в Центъра и участвали в безредиците. При потушаване на безредиците 24 служители на МВР са получили леки наранявания и са прегледани от Спешна помощ.
Към настоящия момент са задържани 240 обитатели на Районния център в Харманли, предстои да бъдат задържани допълнително, които се изясняват в момента, и са взели активно участие при възникналите безредици. От тях около 15 са заподозрени като извършители на хулигански действия, неподчинение на органите на реда, разрушаване и повреждане на държавно имущество. Двама от проявилите хулигански действия са прегледани в болницата в Хасково, но не са оставени на болнично лечение.
До 19,00 ч. на 25 ноември ще бъдат изпратени още 30 жандармеристи. Непрекъснато сме в координация с прокуратурата, която е завела досъдебно производство за хулигански прояви и унищожаване на обществено имущество. По това досъдебно производство работи Районна прокуратура в Харманли, изпратени са следователи от Хасково.
ДАНС работи и установява лицата, които са организатори и подготвилите протеста. Има такава информация.
Освен това прокуратурата в момента предстои да проведе разпит на лицето, запалило българското знаме, и се подготвя за проверка по твърдението за упражнено полицейско насилие.
Днес рано сутринта министър-председателят проведе работно съвещание. Директорите на основните дирекции, главният секретар на МВР са на място в Харманли. Участваха заместниците, вицепремиерът Дончев също и бяха определени необходимите мерки за овладяване на ситуацията, начинът, по който да бъдат разпределени лицата, основно афганистански граждани, които са провокирали напрежението, в други центрове от затворен тип. Специални мерки бяха обсъдени и се предприемат за възстановяване на оградата на Центъра в Харманли, както и други организационни и логистични мерки, свързани със самото преместване на лицата. Може да се каже, че в този момент ситуацията е овладяна, има щаб, който работи на място, осигурена е храна и лекарска грижа за всички, които са на територията на Центъра.
Допълнителна информация, която искам да предоставя на народните представители, с която разполагам и изисках сутринта: към вчерашния ден, в същия този ден, на три места в бежански центрове в Европа има подобни събития – на остров Лесбос в Гърция, в Италия до Торино и в лагера в Кале, във Франция, довело до струпване на бежанци и в Париж.
Това е информацията, която в рамките на открито заседание мога да предоставя на народните представители.
Работим активно и в момента владеем ситуацията. Мисля, че много скоро ще стигнем до пълното й овладяване и до решаване на проблема. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова.
Новопостъпили питания за периода 21 – 24 ноември 2016 г. няма.
Искате ли първо писмените отговори, или предпочитате декларация да се направи? (Шум и реплики.)
Писмен отговор от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Петър Кадиев и Светослав Белемезов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов;
- заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на въпрос от народния представител Георги Кючуков;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Чавдар Пейчев;
- заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Валентин Павлов;
- заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на три въпроса от народния представител Валентин Павлов;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на шест въпроса от народния представител Валентин Павлов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Георги Кадиев;
- министъра на икономиката Божидар Лукарски на два въпроса от народния представител Иван Станков;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Гроздан Караджов;
- министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Георги Свиленски;
- министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Ирена Соколова;
- министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на въпрос от народния представител Вили Лилков;
- заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на въпрос от народния представител Вили Лилков;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Вили Лилков;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Вили Лилков;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министъра на здравеопазването Петър Москов на два въпроса от народния представител Димитър Шишков;
- министъра на външните работи Даниел Митов на шест въпроса от народния представител Кристиан Вигенин;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на финансите Владислав Горанов на два въпроса от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на въпрос от народния представител Петър Славов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Петър Славов;
- министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народните представители Методи Андреев и Петър Славов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Борис Ячев и Методи Андреев;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Методи Андреев;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Методи Андреев, Атанас Атанасов и Петър Славов;
- министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народните представители Методи Андреев и Петър Славов;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на два въпроса от народния представител Петър Петров;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса от народния представител Петър Иванов Петров.
За изявление от името на парламентарна група първо, думата има народният представител Красимир Каракачанов, а след него от името на Парламентарната група на БСП лява България – народният представител Корнелия Нинова.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Уважаема госпожо Министър!
Многократно от тази трибуна ние от Патриотичния фронт говорим за проблемите с нелегалната имиграция. През тези години, докогато ние говорихме и предлагахме конкретни мерки, често бяхме обвинявани от всевъзможни псевдоправозащитници и либерални космополити, че сме ксенофоби, нетолерантни, крайни, а една от парламентарните групи не спира да ни нарича, че сме и фашисти.
Многократно сме заявявали, че абсолютно сбърканата европейска политика по отношение на нелегалната имиграция, която се следва, за съжаление, от българските институции, ще доведе до проблемите, които наблюдавахме през вчерашния ден в Харманли. Всъщност през последните години, когато поставихме проблемите с нелегалната имиграция, ние от тази парламентарна трибуна сме изразявали недоволството и опасенията, и страховете на българските граждани. От години говорим, че не става дума за нещастни бежанци, бягащи от военен конфликт, а за голямо нашествие от пришълци към европейския континент и България, която се намира на прага на християнската цивилизация и свят, ще бъде една от най-потърпевшите от тези нашественици.
Политиката на българските власти, които смятаха, че може да се размине нещо – ние винаги сме окачествявали като подценяване на ситуацията и липса на воля за по-крути мерки. От тази гледна точка имигрантският пункт вчера в Харманли изненада част от институциите, но не изненада нас и гражданите на Харманли, които граждани са потърпевшите от този лагер, намиращ се на тяхна територия. Само през последните два месеца гражданите на Харманли организираха четири протеста – в качеството си на съвестни български граждани, които изразяваха своите опасения, че тези хора, които не спазват обществения ред в самия град, са преносители на заразни болести, характерни за други континенти или отдавна забравени на европейския континент. Гражданите, които получиха и подкрепата на патриотичните сили в българския парламент, настояваха за закриването на този лагер и неговото изнасяне извън територията на общината, извън населените места.
Бунтът и вандалските действия, при които бяха унищожени вещи и имущество, платени от българските граждани, само потвърждават, че тези хора, намиращи се в този лагер, не са никакви клети бежанци, които страдат от военни конфликти, а са хора, които със своето агресивно поведение и отношение към традиционните християнски и европейски ценности, не ценят гостоприемството, оказано им от българската държава.
В този така наречен „лагер“, който някои хора може би си представят с огради и имат някаква представа от филмите за Втората световна война, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, има фитнес център, има зали за отдих и забава, има футболно и баскетболно игрище! Тоест има условия на живот, каквито не са осигурени в нито един старчески дом в България или в нито един дом за сираци в България. Тези хора бяха посрещнати така от нашето общество, само че те се отблагодариха, унищожавайки това имущество, нападайки българските полицаи и изгаряйки българския флаг.
Това само потвърждава тезите на патриотите в българския парламент, че България трябва най-накрая да се събуди от утопиите, с които ни заливат от Брюксел, България най-накрая трябва да вземе сериозни мерки за предотвратяване на подобни инциденти и в други лагери за бежанци в България, и най-накрая трябва сериозно да вземе под внимание опасността от огромни вълни нелегални имигранти, които нахлуват от Република Турция. Вълни, които вече се изхитриха и преминават и през други маршрути – от турската на гръцка територия, и веднага след това на българска територия. Откъм гръцка територия охраната е по-слаба и няма заградни съоръжения.
Искам само да напомня на уважаемото Народно събрание, че точно преди един месец от тази трибуна ние прочетохме, оповестихме предложение за решение на Народното събрание, в което изразявахме нашето опасение от подобни събития и предложихме конкретни мерки. Само ще Ви прочета едно от тях, ще видите колко е актуално към днешния ден. Само преди малко изслушахме министъра на вътрешните работи, който ни даде отчет за ситуацията.
„Задължава Министерския съвет да засили мерките за охрана на държавната граница и центровете за настаняване на имигранти, включително да разпореди при необходимост за справяне с масови безредици употреба на сила, като например водни оръдия, газови гранати и използване на оръжие.“
Актуално ли звучи към днешна дата? Преди един месец никой не ни чу.
Ние ще настояваме това предложение за решение, което е внесено на 27 октомври тази година, да влезе в дневния ред и най-накрая да покаже волята на българския парламент да задължи институциите в България за една по-сериозна политика.
Когато говорим за събитията вчера, не можем да отречем, че макар и в първоначалния момент на объркване от страна на полицейските органи, впоследствие органите на реда взеха необходимите мерки – както Министерство на вътрешните работи, така и министър-председателят. И се стигна до това, което ние предлагахме отдавна – използването на сила към онези лица, които не са дошли на наша територия, за да търсят спасение и подслон, а са дошли, за налагат своята воля. Лица, които много ясно заявяват едно – искаме коридор към Сърбия, което пък трябва да означава нещо друго: тези хора искат коридор към Сърбия, защото може би са си платили за този коридор и мрежите от трафиканти все още на територията на Република България не са разбити.
От тази гледна точка ние настояваме за следните няколко неща, които са част и от декларацията и решението, което предложихме от 27 октомври.
Повтарям: задължава Министерския съвет да засили мерките за охрана на държавната граница и центровете за настаняване на имигранти, включително чрез разпоредба при необходимост за справяне с масови безредици, за да се употребява сила, включително и оръжие, за въдворяване на ред.
Да направи спешни постъпки за подписване на двустранни споразумения за реадмисия с Афганистан, Пакистан, Ирак и други страни, от чиито територии идват тези нелегални имигранти на българска земя.
Да предприеме мерки за организация настаняването на всички имигранти, преминали незаконно държавната граница на Република България, единствено в общежития от закрит тип, извън населените места. С оглед на последните събития е необходимо изграждането на специализирани лагери от закрит тип, тъй като събитията от последната нощ показаха неподготвеност на лагери от типа на този в Харманли за овладяване на събития, при които се проявява масова агресия. Тези лагери задължително трябва да бъдат в близост до границата, извън населените места и да осигуряват краткотрайно задържане до екстрадирането на лицата там, откъдето са дошли.
Нека си припомним и последния факт, който каза министърът на вътрешните работи, че събитията вчера в Харманли не са само в България – остров Лесбос и на още две места. Тогава показва, че зад тези хора стои организация, която синхронизира техните действия.
Ние, убедените патриоти, сме убедени в едно – че след Решението на Европейския парламент да замрази преговорния процес в Турция, тези процеси се дирижират от авторитарния режим на Ердоган в Република Турция. Ние сме убедени, че ще последват и други подобни опити за провокиране на реда и спокойствието както на България, така и в други европейски държави. Така че, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на българското правителство, необходимо е най-накрая да излезем от утопиите, с които ни приспиват бюрократите в Брюксел, необходимо е да излезем, можете да кажете на тези, които управляваха и преди две години, защото една голяма част от лагерите са построени тогава… (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Аз само казвам, че когато говорим за подобни неща, касаещи националната сигурност, е крайно време да спрем да делим обществото на леви и на десни, защото при тези размирици и при други подобни случаи никой не пита дали си ляв или десен, никой не пита кмета на дадена община дали е ляв или десен. Събитията и нарушаването на обществения ред показват, че е крайно време да спрем разделението в обществото, да мобилизираме българската нация в една кауза, а тази кауза е да защитим нашето единствено отечество Република България.
Благодаря Ви за вниманието. Да живее България! (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Каракачанов.
От името на Парламентарната група на АБВ – народният представител Светослав Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера бяхме свидетели на инцидент в центъра за имигранти в Харманли. Не е редно да политизираме, да се упрекваме, но трябва много адекватно да оценим ситуацията, да признаем грешките, ако има такива, и да предложим решение за българските граждани и решение за имигрантите. Мирно решение и за двете страни. В противен случай някой целенасочено насажда страх сред обществото и размива границите между понятията бежанци, имигранти и тероризъм.
В светлината на този проблем, а и на напрегнатата международна обстановка покрай военните конфликти и миграционния натиск по нашите граници, във все по-застрашената от тероризъм и радикализация обществена среда, вчера в ресорната Комисия за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, бе разгледан Проектът на Закон за противодействие на тероризма на второ четене. Проектът на Закона за противодействие на тероризма бе приет на първо четене под натиска на страха от тероризма и едва ли това е най-правилният подход. Не бива обаче тези, които виждат неговите недостатъци, да бъдат посочени за врагове и да бъдат изолирани от неговото обсъждане.
АБВ подкрепи Закона на първо четене с ясното очакване той да бъде доработен и подобрен между четенията.
Обществото не изпитва доверие в институциите. И гражданите, и неправителствения сектор са с нагласа, че с този Закон ще се спекулира, че ще бъдат накърнени техни права. И тук ролята на държавата, на нас – народните представители, е да гарантираме, че подобен произвол с права няма да се случи, че няма да създадем среда за нетолерантно отношение към мигрантите.
С огромно съжаление отбелязвам, че аз, като вносител на предложение между първо и второ четене, не бях уведомен и ми ни бе дадена възможност да защитя нашите градивни предложения, които считам, че в голяма степен подобряват Закона. От АБВ предложихме и парламентът възприе нашето предложение да се удължи срокът за предложения между четенията, но дебат по Закона отново не се състоя. Дори не се канят вносителите да защитят своите предложения и това оставя впечатление за поредното бързане просто да се приеме един закон, за да отчетем дейност.
Трябва да е ясно, че по подобен начин на приемане на такъв специфичен закон насаждаме страх и среда за омраза, че не създаваме условия за превенция, че оправдаваме недоверието на неправителствения сектор и гражданите към Проекта за закон. Не приемаме подобен подход и призоваваме за по-отговорно отношение към тази чувствителна материя. Благодаря Ви за вниманието. (Частични ръкопляскания от АБВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Белемезов.

Продължаваме с въпросите, предвидени за
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Преди да преминем към въпросите, искам да Ви уведомя, че имаме писмо от министъра на външните работи в оставка Даниел Митов, който има готовност да отговаря днес последен. Колегите, които имат въпроси към него, ако имат същата готовност, може да се пристъпи към реализиране на тази готовност на министъра на външните работи в оставка.
Първият въпрос към Ивелина Василева – министър на околната среда и водите в оставка, е от народния представител Явор Хайтов относно замърсяване на въздуха в град Враца.
Имате думата, уважаеми господин Хайтов.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ-НС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър в оставка! Вероятно си спомняте, че първите протести срещу комунистическия режим в ново време започнаха с протести срещу обгазяването на град Русе от румънска страна. Тогавашният Обществен комитет за екологична защита, начело с госпожа Нешка Робева и господин Анжел Вагенщайн, целеше да спре обгазяването с химически вещества, които тровеха жителите на цял един български град. Този протест беше насочен и срещу тогавашното правителство на БКП, начело с министър-председателя Георги Атанасов.
Тъжно е, за съжаление, но е истина, че има едно такова повторение, което се случва в друг български град в ново време –Враца. От няколко месеца насам жителите на най-големия жилищен комплекс във Враца – квартал „Дъбника“, усещат подобно обгазяване и миризми, които се носят из града и района. Проверките на въздуха, правени от подчинената Ви Регионална инспекция по околната среда и водите, не успяват да докажат произхода на тези обгазявания на въздуха в областния град. Не им стигат на хората проблемите с електричеството, които имат в областта, и по-специално в някои села от Искърското дефиле, и то при положение че в същата тази област се намира АЕЦ „Козлодуй“, проблемите с водоснабдяването в много райони, а към настоящия момент се прибавят и проблеми със замърсения въздух в града.
Уважаема госпожо Министър, моят въпрос към Вас е: какво прави Министерството на околната среда и водите, за да гарантира на врачани, че замърсяванията на въздуха в града ще спрат? Кога хората в този красив областен град ще бъдат спокойни, че никой не ги трови целенасочено, че могат да се разхождат спокойно, да разхождат и децата си?
Моля Ви да ни информирате: разпоредили ли сте проверки на подопечните Ви служби и има ли някакъв резултат от тях? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви за въпроса, уважаеми господин Хайтов.
Госпожо Министър на околната среда и водите в оставка, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Хайтов, в отговор на Вашия въпрос относно замърсяване на въздуха в град Враца бих искала да започна с това, че не намирам за удачна аналогията, с която започнахте своето изложение, имайки предвид, че това, което е установено, не сочи като източник промишлени замърсители.
В съответствие с компетенциите на Министерството на околната среда и водите, както и съгласно действията, предприети от контролния орган – Регионалната инспекция по околната среда и водите, бих искала да Ви информирам следното.
Първите сигнали, получени в Министерството на околната среда и водите и в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, за наличие на неприятни миризми в град Враца, квартал „Дъбника“ са от началото на летния сезон. С цел локализиране на възможните източници на замърсяване на въздуха и след извършен анализ на дейността на производствените обекти – потенциални източници на неприятни миризми, от експертите на РИОСВ – Враца, незабавно са извършени проверки на „Холсим България“ АД – Циментов завод в село Бели извор, и на градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Установено е следното.
Резултатите от собствените непрекъснати измервания на оператора „Холсим България“ АД, проверките, извършени от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, на площадката на Дружеството, както и извънредният контролен мониторинг, извършен от Изпълнителната агенция по околната среда в периода 14 – 15 септември на емисиите от пещта, в която се извършва изгаряне на балирани отпадъци, показват, че не са установени превишения на нормите, касаещи качеството на атмосферния въздух.
Относно градската пречиствателна станция за отпадъчни води на град Враца. Установено е, че основните източници на неприятни миризми са от екоуплътнителя за излишната активна утайка, която е нестабилизирана и необезводнена, изсушителните полета за утайката и канализационните колектори. В тази връзка от РИОСВ – Враца, е дадено предписание на управителя на ВиК ООД – град Враца, за предприемане на мерки за ограничаване разпространението на миризми извън територията на пречиствателната станция и почистване на канализационните клонове. В изпълнение на предписанието от ВиК – Враца, са предприели действия за третиране на точките – източници на неприятни миризми, с препарат за стабилизиране на утайката и почистване на канализационните клонове.
Паралелно с извършените проверки на по-горе посочените обекти, са предприети допълнителни действия. В периода 17 август – 12 септември в различни часове от денонощието са извършени измервания на атмосферния въздух в пет различни точки на квартал „Дъбника“. Не са установени превишения на пределно допустимите концентрации за параметрите на качеството на атмосферния въздух. Данните от непрекъснатите измервания на въздуха от автоматичната измервателна станция на жп гара Враца – също не са регистрирали превишение на нормите.
Впоследствие, след получени сигнали за лоша миризма, на 12 септември от РИОСВ – Враца, е извършена поредна проверка на колекторите и на пречиствателната станция за отпадъчни води във Враца. Издадено е предписание на община Враца, като бенефициент на проекта „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца“, за осъществяване на стриктен контрол по изпълнение на дейностите на проекта (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) и за предприемане на мерки по компетентност спрямо фирмите, за които общината е констатирала некачествено изпълнени дейности по изграждане на новите канализационни колектори.
На 27 септември, след получен сигнал за лоша миризма на канализацията на улица „Ген. Леонов“, е извършена проверка и е констатирано, че от ревизионни шахти на новоизградения канализационен колектор по проекта за водния цикъл се носи остра, лоша миризма на канализация и в него има отток на отпадъчна вода. Във връзка с това на кмета на общината е дадено предписание да се извърши ревизия и профилактика на новоизградения канализационен колектор. Съгласно информацията от общината, в изпълнение на предписанието са предприети действия и миризмите са отстранени.
Уважаеми господин Хайтов, известно е, че проектът за водния цикъл на Враца беше сериозно забавен и високорисков поради некачествено изпълнение и лошо администриране в предишния програмен период. Бих искала да Ви информирам, че в резултат от усилията, които екипът на Министерството на околната среда и водите положи, Европейската комисия позволи фазирането на проекта и възможността да се завърши със средства от новата Оперативна програма.
На 28 октомври тази година с община Враца подписахме договора за изпълнение на втората фаза на проекта, с който предоставихме 80 милиона за довършване на Интегрирания воден цикъл на града. Надявам се, че общината ще предприеме всички действия по упражняване на строг контрол за качествено и в срок изпълнение на строително-монтажните дейности, въвеждането в експлоатация на съоръженията и, разбира се, изграждането на модерна, съвременна пречиствателна станция и изградена канализационна система на града. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Реплика, уважаеми господин Хайтов.
Удължих времето с две минути на уважаемата госпожа министър, тъй като въпросът е важен за гражданите на Враца.
Имате възможност за реплика.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ-НС): Благодаря Ви, господин Председател.
Почитаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, няма да скрия, че съм следил внимателно действията Ви във времето, преди да си подадете оставката. И изказвам искрена благодарност за труда и усилията, които положихте, за да приключи прословутият воден цикъл във Враца, за което още един път мога да Ви благодаря.
Що се касае до действията на подчинените Ви служби на територията на областта, в момента, в който развих своя въпрос, подчертах, че такива проверки са правени. Но в края на краищата жителите не ги интересува правят ли се проверки, как се движат, какви са параметрите – истината е, че тези миризми се усещат и хората се притесняват дали става въпрос за химическо обгазяване, дали става въпрос за някаква екологична катастрофа, бедствие и така нататък.
Но аз считам, че от Вашия отговор става ясно, че след завършване, повтарям, на прословутия воден цикъл в община Враца – обект, който се чака да бъде завършен от много години, ще преустановят тези замърсявания на въздуха и наистина хората ще живеят спокойно. В своето изложение казах, че, за съжаление, в региона има огромни проблеми на тема инфраструктура, спиране на електричеството, проблеми с доставката на вода. Е, като се прибавят и обгазяванията, без значение на техния произход, грижите стават много големи и много сериозни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви и аз.
Желаете ли дуплика? Не. Благодаря за спестеното време.
Следва въпрос от народния представител Искрен Веселинов относно системни замърсявания на въздуха в град Русе.
Подобна тематика, ориентирана малко по на изток.
Заповядайте, имате възможност да развиете Вашия въпрос.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър! Господин Хайтов може би направи увода, който трябваше аз да направя. Действително проблемът със замърсяването на въздуха в Русе отново ескалира. Отново гражданите, както преди около три десетилетия – това е проблем с 3-годишна давност, се чувстват недостатъчно защитени от институциите в нашата държава.
Въпросът, който съм Ви отправил, е насочен за два конкретни периода на замърсяване – между 5 и 7 септември, и малко по-късно – около 13 септември, но оттам насетне имаше доста подобни случаи. Имаше реакция на РИОСВ, която обяви за замърсител френския завод „Монтюпе“ и наложи санкция в максималния размер от 500 хил. лв. Като се има предвид, че историята е доста дълга, никой в Русе няма съмнение кой е реалният замърсител. Продължават да съществуват за нас обаче тези заплахи – миризмата на бакелит, от която се оплакват хората в различни русенски квартали, съществува. Продължава да съществува особено силно напрежение. Няколко демонстрации имаше по този въпрос и хората с основание изпитват тревога за своето здраве и за здравето на своите деца.
В тази връзка задавам следните въпроси: установен ли е категорично замърсителят в посочените случаи, какви мерки са предприети и какво прави МОСВ за изграждане на система за мониторинг на подобни замърсители, така че всяко тяхно нарушение да бъде регистрирано и съответно санкционирано незабавно, а не след десетки сигнали на граждани и обществено недоволство?
Второ, има ли РИОСВ – Русе необходимия капацитет и технически средства да установи по безспорен начин подобни замърсявания?
Трето, ще бъде ли преразгледано комплексното разрешително на „Монтюпе“ и, ако това ще се прави, в какви срокове? Достоверни ли са слуховете, които витаят в Русе, за оказван натиск от страна на френския посланик, вече бивш, над Екоминистерството във връзка с мерките, които са предприемани при предишни замърсявания?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Министър Василева, като министър на околната среда и водите имате възможност да отговорите. До три минути е отреденото по Правилник време. Заповядайте.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря. Ще Ви помоля да ползвам и времето от дупликата, ако е възможно, тъй като въпросите изискват малко повече време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Заповядайте.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Веселинов, във връзка с Вашите въпроси бих искала, на първо място, да Ви уверя, че Министерството на околната среда и водите и аз, в качеството си на министър, съблюдаваме стриктно прилагането на екологичното законодателство в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух с ангажираност, загриженост, системност и безкомпромисност в действията при извършване на контролната дейност. Това е важно, защото е пряко свързано със здравето на хората. Аз самата имах среща с хората от инициативния комитет и съм наясно с техните притеснения.
Още през 2015 г., след поредица от сигнали на граждани за неприятни миризми, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе предприе следните действия: извършване на проверки, обходи и измервания на качеството на атмосферния въздух, съвместно с Регионалната лаборатория в промишлената зона и обекти, потенциални източници на неприятни миризми. За констатираните нарушения от дейността на „Монтюпе“ ЕООД са наложени два броя санкции по Закона за опазване на околната среда и е издадено наказателно постановление за неизпълнение на условия в комплексното разрешително на стойност 35 хил. лв.
През месец септември миналата година за установено превишение на нормите за недопустими емисии при извършен емисионен контрол, със заповед на директора на Регионалната инспекция бе наложена принудителна административна мярка до привеждане дейността на дружеството в съответствие с комплексното разрешително. След обжалване пред Върховния административен съд предварителното изпълнение на принудителната административна мярка бе отменено. Очаква се произнасяне на съда по същество.
През септември тази година във връзка с получени в Регионалната инспекция сигнали от жители на град Русе за разпространение на неприятна миризма на изгорял бакелит в различни райони на града, от дежурни екипи са извършени нови обходи.
На 10 и 11 септември, между 20,00 и 22,00 ч. в района на Източна промишлена зона на град Русе органолептично е установена специфичната миризма, характерна за производството на „Монтюпе“ ЕООД. От експертите на РИОСВ – Русе е извършена проверка на производствената площадка, при която е констатирано неорганизирано изпускане на емисии от покрива на хале № 3 на Дружеството. В тази връзка, както и Вие споменахте, на оператора „Монтюпе“ ЕООД бе наложена най-високата санкция в размер на 500 хил. лв. Изпълнена бе и принудителна административна мярка за ограничаване на дейността в хале № 3 чрез пломбиране на 108 броя въздушни клапи, които са част от системата за естествена вентилация на помещението.
На 8 ноември във връзка с получен сигнал за наличие на неприятни миризми от експерти на Регионалната инспекция е извършена поредна проверка на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД, при която е установено, че два димни люка на покрива на хале № 3 са отворени и в атмосферния въздух се изпускат неорганизирани емисии на вредни вещества. Във връзка с това на 10 ноември на оператора „Монтюпе“ бе съставен акт за установено административно нарушение за допуснато неорганизирано изпускане на вредни емиси в атмосферния въздух и бе издадена заповед на директора на Регионалната инспекция за налагане на поредна принудителна административна мярка. С тази принудителна административна мярка бе ограничено производството. На 16 ноември бяха пломбирани инсталациите за каруселно леене на алуминий в карусел № 7 и карусел № 8, разположени в производствено хале № 3.
В допълнение със заповедта за налагане на принудителната административна мярка беше разпоредено в срок до 25 ноември, тоест до днес, операторът да изгради плътна преграда между хале № 2 и хале № 3 с цел недопускане пренос на емисии между производствените халета.
Във връзка с тези сигнали, за които споменах, Регионалната инспекция освен всички действия, които е предприела, своевременно е сезирала и други контролни органи, в това число Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, отговаряща за условията на труд на работещите в предприятието, Регионалната здравна инспекция и Община Русе.
Що се отнася до мониторинга, на територията на града е разположен пункт за мониторинг на градски фон Автоматична измервателна станция „Възраждане“. От края на 2015 г. с настояване от страна на народните представители и с мое разрешение беше разкрит още един нов пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, разположен на ул. „Рига“. Местоположението му е подбрано така, че да бъде на прекия път на преноса на емисиите, изпускани от производствените мощности в Източната промишлена зона.
И не само това. От 21 септември в град Русе е инсталиран още един временен пункт за мониторинг качеството на атмосферния въздух, а в периода 26 – 29 септември бяха извършени измервания и с преносим газ хроматограф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Да Ви помоля за приключване.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Регионалната инспекция продължава да осъществява контрола на обекти, потенциални източници на замърсяване на въздуха в град Русе. Искам да Ви уверя, че продължаваме по същия строг и безкомпромисен начин да упражняваме контрол върху дейността на конкретния оператор и всички останали, които допускат нарушения на екологичното законодателство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. За съжаление, времето за дуплика също е изчерпано, но все пак, ако имате желание, ще Ви дам възможност.
Господин Веселинов, заповядайте за реплика.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Бих искал да се възползвате от правото си на дуплика, защото останаха без отговор два мои въпроса. За мен беше много странно да прочета в медиите цитирано наказателно постановление, в което горе-долу пишеше, че Вашите служители са видели отворените люкове и видимо от там е излязло замърсяването. В тази връзка е и вторият ми въпрос, на който не бе отговорено: категорично можем ли да докажем със средствата, с които разполага РИОСВ, този замърсител? В града достатъчно упорито се говори, че нямаме сертифицирана лаборатория не само в Русе, а и в цялата страна, която може да докаже този тип замърсяване. Бих искал да чуя реални отговори, надявам се, от най компетентния източник.
И отново за комплексното разрешително – искам да чуя отговор дали френски дипломат е лобирал пред Министерството за замазване общо-взето на тези проверки, за по-леки санкции и прочие, защото това е също упорит слух, че, тъй като инвеститорът е чуждестранен, към него се подхожда по различен начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Оставям от моето време за дупликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Разбира се, важно е за обществеността в Русе, така че заповядайте, госпожо Министър – дуплика.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря за времето, което ми предоставяте. Съвсем набързо ще отговоря на поставените въпроси.
Както споменах, що се отнася до мониторинга, имаме автоматични станции, които са част от националната система за мониторинг на въздуха, акредитирани, извършващи непрекъснати замервания, докладвани и до Европейската комисия от Изпълнителната агенция по околната среда, в този смисъл техническите средства са налице.
Що се отнася до слуховете, които Вие цитирахте, заповедта за принудителната административна мярка, където пише, че е установено изпускане на неорганизирани емисии. Искам да Ви цитирам условие в комплексното разрешително на оператора, където пише, че се забранява изпускането на неорганизирани емисии от производството, тоест това е установено, в резултат от което са предприети принудителните административни действия на контролния орган.
По отношение на други слухове, аз със слухове не работя. Работя с факти, с документи и с нормативната уредба. Както виждате, действията, които се предприемат, са достатъчно строги, за да Ви уверя, че никой няма каквото и да било въздействие, по какъвто и да било начин. Ако някой посмее да упражнява въздействие върху контролен орган, то тогава законодателството също е предвидило мерки и действия срещу това. Искам да Ви уверя, за пореден път казвам, че продължаваме строго да следим действията на всички оператори – и този, и всички останали, съответствието със заложените условия в комплексните разрешителни и ако се установи несъответствие, то бива санкционирано.
Що се отнася до актуализацията или изменението на комплексното разрешително на оператора, 2015 – 2016 г., както цитирах, са установени несъответствия с комплексното разрешително. В заповедта на регионалния директор е включено указание, предписание към оператора да предприеме действия за изменение на комплексното разрешително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви за дупликата.
Преди следващия въпрос, декларация от името на група.
Госпожо Корнелия Нинова – председател на Парламентарната група на БСП лява България, заповядайте, имате думата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Господин Председател, дами и господа народни представители! Вчера в бежанския лагер в Харманли избухнаха размирици, като конкретният повод е затварянето му и налагане на карантина заради заразни болести.
За нас обаче причините са по-дълбоки и са поне две: първо, неадекватната политика на правителството на Бойко Борисов в оставка по тема „бежанци“; и второ, нежелание да се чуят разумни аргументи от опозицията, кметове, население на общини, граждански структури и така нататък.
Разбира се, най-важното е как да се действа оттук нататък, за да се гарантира националната сигурност и спокойствието на българските граждани.
По първата част – неадекватната политика на правителството досега, нашата критика тук не е от вчера, а от месеци и е основно за това, че не защитихте националния интерес, а изпълнявахте решения на външни началници. При това сменяхте позицията на България в зависимост откъдето задуха вятърът.
Да припомним фактите. Господин Борисов отиде на посещение в Република Турция по тази тема и след разговори с президента Ердоган се обяви за безвизово пътуване на турските граждани в Европа. Вчера, след като в Европа се повдигна въпросът за замразяване на преговорите за приемане на Турция в Европейския съюз, той обърна говоренето си и каза, че е притеснително за всеки демократично мислещ човек случващото се там. Но то беше същото и преди три месеца, по време на неговото посещение. Какво се е променило в Турция оттогава?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не е вярно!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Под натиска на Европа и срещу 160 милиона предадохте националния интерес и приехте Постановление № 208 за трайно заселване на бежанци в български общини, като държавата им гарантира финансови и социални права, каквито не гарантира на собствените си граждани.
Критикувахте строителството на оградата, наказвахте, но не я достроихте, само я оскъпихте – многократно, и се сещаме защо.
Народното събрание прие промени в Закона, така че армията да отиде на границата и да се засили контролът там. Това не се случи и каналджийството процъфтява, превръща се в доходоносен бизнес.
Ето фактите от месечна информация (показва), бюлетин на Министерството на вътрешните работи, за да онагледя това, което казвам: задържани на вход на държавната граница от януари до октомври 2016 г. – 4404 души; задържани на изход, без регистрация – 4571; задържани във вътрешността, тоест отново незасечени на вход – 8257. Тоест, уважаеми управляващи, залавяте около 4 хиляди на вход, 13 хиляди в страната и на изход. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) Януари – октомври 2016 г.
И тук идва логичният въпрос: какви са тези хора, включително и тези, които се разбунтуваха вчера? Не са бежанци от войни. Официална справка на Министерството на вътрешните работи: 52% са от Афганистан; 20 от Ирак; 15 от други държави; и само 13 от Сирия, тоест бежанци от войни. Как са влезли, на какво основание пребивават тук? Досега не желаехте да чуете нашите разумни аргументи. Отричахте, когато казвахме преди три месеца, че в Харманли има заразни болести. Нападнахте ни, когато искахме спиране на Постановление № 208. Лъжехте, че няма проблеми и че ние заиграваме със страховете на хората. Включително и днес го говорите това, когато фактите са налице. Резултата от тази самонадеяност го виждаме.
Вчера министър-председателят призова да не си прехвърляме вини и да се обединим пред този проблем за България. Малко късно се сети, чак като падна от власт. Вероятно разбирайки, че ще носи цялата отговорност за това, което се случва, се опитва да я сподели с други.
Ние, уважаеми дами и господа управляващи, няма да носим отговорност за Ваши грешки и за национални предателства, но Ви предлагаме оттук нататък да помислите и да намерим политическо съгласие за пет конкретни действия. Ние бихме ги приложили веднага.
Първо, незабавно, ама незабавно, а не както каза господин Борисов: поръчали сме самолет някъде през декември, незабавна екстрадиция на тези, които не са бежанци от война, а са мигранти – икономически и всякакви други, влезли нелегално тук.
Второ, армията на границата и драконовски мерки срещу нелегалното пресичане и каналджийството, но до най-високите административни равнища, защото всички знаем, че в тази работа има замесени представители на най-различни български администрации и служби.
Трето, ускорено изграждане на оградата. Ако може, без да крадете от тези пари.
Четвърто, отмяна на Постановление № 208 за трайно заселване на бежанци в България.
И пето, категорична позиция в Европа, че националният интерес на България стои на първо място и искане за преразглеждане на Дъблинското споразумение.
Ако сте съгласни за обединение около тези пет спешни и конкретни мерки, имате нашата подкрепа. Ако не сте, поемете и си носете цялата отговорност.
Ако си мислите, че подаването на оставка ще Ви спаси от нея, много се лъжете. Ако си мислите, че ще внушавате: ето, ние подадохме оставка и настъпи хаос в държавата, също няма да Ви го позволим, защото днешните проблеми са следствие от Вашите вчерашни грешки и грешки в продължение на две години.
Изходът от тази ситуация е в смяна на политиката и в решителни действия, продиктувани само от едно-единствено нещо – националния интерес на България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо Нинова.
Следва декларация от името на Парламентарната група на Партия ГЕРБ.
Има думата председателят на групата господин Цветан Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми представители от ляво, днес смятам, че всеки един от нас трябва да бъде максимално отговорен, заставайки пред тази трибуна, защото по темата „Бежанци“ нито днес, нито утре може да бъде решен проблемът. Това ще бъде години напред. И нека все пак, чисто в исторически план, да кажем откъде започна всичко.
През 2012 г. имаше План за действие при възникване и усилване на бежанския поток към България. Българското правителство предприемаше адекватни действия в тогавашния момент.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Да се върнем малко към началото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: През месец декември 2012 г. имаше Постановление на Министерския съвет за изграждане на временен център, който да може да реагира и да има готовност да приеме около 1000 бежанци, да бъде разгърнат палатков лагер. Правителството тогава отпусна 200 хил. лв., за да се подготви теренът.
Когато дойдохте на власт с кабинета Орешарски, бежанската вълна лавинообразно нарастваше заради събитията, които ставаха в Близкия Изток. За това нямаше вина кабинетът Орешарски, но трябваше да има адекватна политика и да се предприемат необходимите мерки.
Никой обаче не обърна внимание на писмата, които идваха от Европейската служба за подпомагане на убежищата, така нареченото ЕАСО. Тогава в писмата, които идваха в началото на 2013 г., поради засилващата се тенденция за увеличаването на бежанския поток към Европа, респективно към България, до месец май, когато имаше кореспонденция с ЕАСО, те даваха висока оценка за предприетите действия от българското правителство. Само да припомня, че писмата, които пристигаха през август и септември, бяха за липсата на политика по тази тема. Вината беше изцяло на кабинета Орешарски, защото не бяха подготвени да реагират адекватно на тази ситуация. (Силен шум в БСП и реплика: „Кога започна оградата?“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата! На предишното изявление от група никой не се обаждаше. Моля за малко повече възпитание!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Изгонете ги!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: За Центъра в Харманли имаше решение на Министерския съвет. Знаете, че от месец ноември 2013 г. има разкрит Регистрационен център в Харманли. Това, което направихте, е промяна в Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и от януари 2014 г. вече имаме реален Регистрационен център в Харманли. Вие всъщност заложихте да имаме този открит тип център, който функционира и към настоящия момент.
Понеже говорехте за политиките на Европейския съюз и политиката, която Вие правите тук, в България, аз така и не можах да разбера каква беше реакцията Ви по позицията на Европейския парламент относно по-хуманното отношение към бежанците и по-либералния режим в държавите и в населените места.
Това, което се получи, е, че Вашите евродепутати гласуваха в подкрепа на този подход в тази резолюция.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): И не дойдоха да се извинят!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това, което Вие заявихте публично, е, че ще има отчет на Вашите евродепутати, че те ще бъдат извикани. Това беше по време на предизборната кампания. До ден-днешен не знам дали сте направили това, защото няма как днес да говорите едно, а същевременно Вашите евродепутати в Европейския парламент да правят друго. Мога да кажа, че позицията на Европейската народна партия и на евродепутатите от Политическа партия ГЕРБ беше коренно различна.
Затова, скъпи колеги, нека не влизаме в тази тема по този начин. Това е проблем, който стои пред всички парламентарно представени групи, пред всички български институции. Само когато говорим на един език, когато се чува силният глас в Европа от всички евродепутати, и разбира се тези, които ни представляват в съответните институции, можем да постигнем някакъв смислен ефект. Защото всички сме свидетели, че политиците допринасят за изкуственото напрежение, което се създава в района около тези бежански центрове. Не е нормално там да присъстват хора, които не живеят там, нямат никакво отношение към средата, в която са израснали и живеят местните хора, а демонстрират сила и по този начин допълнително допринасяме за радикализиране на поведението на тези бежанци.
Изключително важно е и го повтарям – трябва и политиците да бъдат много внимателни с поведението си, защото Вашето изказване веднага може да ни върне към периода, в който Вие управлявахте. Нека да си припомним, че когато Вие говорехте, че трябва да има диалог с местната власт, че трябва да има диалог с населението, нека да си припомним как вземахте решението тогава. Знаете какви протести имаше тогава. Давам за пример община Казанлък. Мислехте да изградите Център за настаняване на бежанци до вододайната зона на Казанлък и същевременно до Военнопромишления комплекс в Казанлък. Това нормално ли беше, госпожо Нинова? Не, разбира се! (Силен шум в БСП ЛБ. Ръкопляскания в ГЕРБ.)
Защо, когато говорите днес за ангажимента, който прави правителството, не давате отчетност за времето, когато Вие управлявахте?! А днес обвинявате министър-председателя Бойко Борисов, обвинявате министрите за липсата на адекватна политика!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ, от място): Ами кого?!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ако сложим Вашата политика и тази политика, която е днес, ще кажа, че това правителство успя да договори 160 млн. евро за подпомагане за бързата реакция и за техническата обезпеченост на българските власти. Ето, това сме направили и точно това трябва да бъде винаги споменавано, за да може да не забравяме реалните факти, а всеки един може да си прави своята политика. Повярвайте, че ако говорим за другите неща, които направихте във Вашия управленски мандат, повярвайте, няма с какво да се гордеете. Затова молбата ми е, когато говорите за бежанци, когато говорите за проблемите, които днес трябва да решава България, повярвайте, че ако Вие управлявахте, тези проблеми щяха да бъдат в пъти, в пъти по-големи и по-нерешими с години напред! (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Днешното правителство положи максимални усилия и въпреки че е правителство в оставка, Вие видяхте, че и снощи министър-председателят беше лично на място, за да може с местната власт, заедно с представителите на изпълнителната власт да се предприемат адекватни мерки и напрежението да бъде намалено. Напрежение към настоящия момент няма. Предприемат се действия.
И нека все пак да отчетем, че в днешния ден ще бъде открит Контактният тристранен център между България, Турция и Гърция. Това също ще допринесе за подобряване на взаимоотношенията, обмяната на информация и изпълнението на ангажиментите за връщане на всички нелегално преминали българската граница – да бъдат връщани в Гърция и Турция.
Затова молбата ми е – въздържайте се от резки изказвания, защото това може само да навреди на общата политическа среда, а ние все пак трябва да се ръководим от това да бъдем зрели, да бъдем знаещи и можещи и да търсим допирните точки, където можем да се обединяваме по национални теми. А темата „Бежанци“ е национална тема, за която всички трябва да се обединим. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Народният представител Корнелия Нинова иска думата за лично обяснение.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Лично обяснение.
РЕПЛИКИ В ГЕРБ: Не може, не може. Това е декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Споменава Ви като лидер на партия и парламентарна група. Но хайде да видим с какво сте засегната лично.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател, но в Правилника не пише „лидер или депутат“. Пише „когато те споменат поименно“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Щом не се чувствате като лидер, давайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Дайте да спазваме закона.
Господин Цветанов, каквото и да Ви отговоря сега, ще го приемете като субективно мнение на човек от опозицията, който Ви критикува. Затова няма да го направя така.
Ще Ви дам друг аргумент, който не е субективен за всичко, което казахте, че сте направили. Аргументът е 13 ноември 2016 г. Вие загубихте избори по волята на българския народ, който Ви даде оценка за всичко, което сте направили. (Силен шум в ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): А Вие ли ги спечелихте?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Има нещо, което ме тревожи – не отговорихте конкретно на нито едно от конкретните ни пет предложения за национално съгласие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Нинова, какво сте засегната е време да кажете?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Хем апелирате за такова, хем не отговорихте на нито едно от петте, за които Ви попитахме: искате ли да спасяваме тази държава от тези хора, които не стига, че са тук незаконно, а ще ни горят и националния флаг?! И Вие ми говорите, какво било през 1956 г. в България.
Сега имаме проблем. Готови ли сте сега да отменим Постановление № 208, да пратим армията на границата? (Реплики, възгласи и шум от ГЕРБ.) Готови ли сте да изградите оградата, без да крадете и без да давате тези пари на Вашите коалиционни партньори?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Нинова, не виждам нищо, което Ви е засегнало лично от това, което говорите. Ще Ви отнема думата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Ето такива конкретни работи Ви питаме. Чухме някакви общи приказки, но за тези общи приказки народът Ви даде оценка на 13-и. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте за лично обяснение, господин Цветанов.
Молбата ми е да не споменавате имена, те ще се разпознаят.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема Госпожо отляво! Искам да Ви напомня, че изборите, които приключиха само преди няколко седмици, нямат никакво отношение.
Мога да Ви кажа, че с управлението, което имаме днес, имаме стабилна държава, икономически ръст, имаме осигурени европейски средства, които бяха спрени при Вас. Това, което предлагаме в Проектобюджета, е да бъде по-добър от 2016 г. и много, много по-добър от 2013 г. и 2014 г., когато Вие изпълнявахте във Вашето управление бюджета.
Госпожо, нека да бъдем обективни. Когато говорите какво сме направили и какви са празните ни приказки, как ще спасите държавата, при положение че Вашите евродепутати говорят съвсем различно от това, което Вие декларирате тук, от българския парламент. Коя е позицията Ви? Тази, която в Брюксел изразява Вашият лидер на ПЕС и Вашите евродепутати, или тази позиция, с която заставате тук и искате да се хареса на българските избиратели?
Вие винаги сте се опитвали да си играете със страховете на хората, но никога не сте давали решение на сложните въпроси, които има пред държавата.
Това, което направихме, за да продължим изграждането на възпиращите съоръжения, беше възможно с осигуряването на целеви средства от по-големите приходи, които има днес в държавата. При Вас тези приходи бяха само да трупате дефицит и направихте така, че държавата след това да не може да се оправи две години. (Шум, реплики, възгласи от БСП ЛБ.)
Днес, когато държавата е много по-стабилна, имаме добра перспектива, Вие в момента казвате, че управлението на ГЕРБ е слабо. За управлението на ГЕРБ и за управлението, което трябва да бъде избрано на предстоящите предсрочни парламентарни избори, нека да не бързаме с прогнозата. Българските избиратели са достатъчно разумни. Те казаха своята позиция и за референдума, дадоха своята позиция и за президентската кампания. Когато отиваме на парламентарни избори, които са пряко свързани с изпълнителната власт, българските граждани ще дадат своята позиция и ние ще трябва да се съобразим с нея.
Нека обаче да не нарушаваме възможността, след като минат парламентарните избори, които предстоят, нека да останем с възможността да си говорим, защото проблемите, които предстоят, повярвайте, ще бъдат много по-сериозни, отколкото проблемите, които днес дискутираме.
Ако вървите с този тон и поведение – да се конфронтирате и да персонализирате лични нападки към когото и да било от ГЕРБ, повярвайте, това не е стилът и начинът, по който (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) трябва да се управлява държавата, за което Вие призовавате. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Главчев, моля Ви да спазвате Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, където никъде не е записано, че може да давате думата за лично обяснение на лично обяснение.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Корнелия Нинова нямаше право на лично обяснение.
ФИЛИП ПОПОВ: Вие току-що нарушихте Правилника и позволихте на господин Цветан Цветанов да се изнасят едни дитирамби в абсолютно нарушение на Правилника. (Шум и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Други?
От името на група – заповядайте, господин Зеленогорски.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, колеги! Парламентарната група на Реформаторския блок определя намесата вчера на Министерството на вътрешните работи в овладяването на сблъсъците в Харманли като навременна и адекватна.
Настояваме за изслушване в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и в Комисията по отбрана в парламента на Министерството на вътрешните работи, на Държавната агенция за бежанците, на ДАНС, за да сме сигурни, че има план за предотвратяване на такива издевателства и на други места в страната, включително в режим на изслушването „закрито заседание“.
Още вчера от Реформаторския блок излязохме с позиция за бърза и решителна намеса от страна на държавата. (Народни представители от БСП ЛБ и БДЦ-НС напускат залата. Шум, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Зеленогорски, извинявайте!
Колеги, моля Ви, вляво в залата тихо и спокойно да се изнасяте от нея. (Шум и реплики.)
Моля за тишина в залата!
Продължете, господин Зеленогорски.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Не мога да говоря от Вас. Или млъкнете, или излезте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Има Правилник, моля Ви за ред и тишина! Ако ще седите в залата, седнете и стойте спокойно, ако ще излизате – не се дръжте като на пазар.
Заповядайте, господин Зеленогорски.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Още вчера от Реформаторския блок излязохме с позиция за бърза и решителна намеса от страна на държавата. Очакваме следствените органи да установят подбудителите и извършителите, а виновните да бъдат незабавно екстрадирани от България. Ако си вече в България и искаш убежище в България, трябва да спазваш българските закони.
ДАНС следва да установи има ли сценарий в избухването на безредиците вчера в Харманли.
Бързата и решителната намеса на държавата е от изключително значение, затова ние настояваме Консултативният съвет за национална сигурност да одобри пакет от мерки за центровете за настаняване с цел предотвратяване на подобно напрежение и на други места.
Министерството на вътрешните работи и органите на реда да ускорят усилията за разбиване на мрежите на каналджиите у нас и в този контекст спешно да бъдат приети на второ четене антитерористичният и антикорупционният закони.
Министерството на вътрешните работи да предостави информация за степента на завършеност на преградното съоръжение и да се довърши спешно доизграждането. Да се изпратят и военни на границата и да се увеличи полицейският ресурс в населените места с такива центрове за настаняване и предоставяне на убежище.
Настояваме и за гласуване на решение на Националния съвет за незабавна екстрадиция на нарушителите на реда в този конкретен случай и в други подобни.
Ежемесечно Министерството на вътрешните работи да докладва в пленарната зала изпълнението на мерките за сигурност в центровете за настаняване и оперативната ситуация по южната граница, както и осъществяване на засилен скрининг върху настанените имигранти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Зеленогорски.
Продължаваме с парламентарния контрол, уважаеми колеги.
Въпросите са към министъра на околната среда и водите в оставка госпожа Василева.
Следващият въпрос е от народния представител Михаил Миков относно мерките за прекратяване на увреждането на жизнената среда в град Видин.
Господин Миков, имате възможност да развиете Вашия въпрос и да разберем как виждате жизнената среда.
Заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Надявам се, че ще разберете.
Уважаема госпожо Министър, според Наредбата на Министерството на околната среда съвместно с Министерството на здравеопазването има пределно допустими норми за концентрация на замърсители в атмосферния въздух на фини прахови частици.
Във Видин нещата стоят така: за 2011 г. – 204 дни от годината са с превишена пределна норма; за 2012 г. – 158 дни са с превишаване на пределната норма; 2013 г. – 98 дни; 2014 г. започва увеличаването – 171 дни годишно; за 2015 г. – 188 дни. Расте броят на дните, при които се превишава пределно допустимата норма на фини прахови частици.
А иначе, според същата разпоредба, целта е не повече от 80 дни в годината със средно денонощни концентрации над 50 милиграма на кубически метър. Тоест получава се един ръст на запрашаването в град Видин. Тази година само до 12 октомври – 116 дни, като 50 от тях са през летните месеци. Затвори се и „Видахим“, благодарение на политиката на Вашето правителство, но това не само че не спомогна за намаляване на замърсеността на въздуха, а тази негативна тенденция продължава, която, правейки сравнение със съседни областни градове, при тях не се наблюдава.
Какво реши общината? Решили да преместят станцията за измерване на атмосферния въздух, така че отчитането да даде възможност да се отчете и по-ниска замърсеност и по-ниски норми на …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Ако обичате да формулирате въпросите, времето Ви вече изтече.
МИХАИЛ МИКОВ: Разбрахте ли? Защото в началото се интересувахте. (Обръща се към министър Ивелина Василева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Питам за формулировката на въпросите.
МИХАИЛ МИКОВ: Какви мерки, уважаема госпожо Министър, са предприети и какви ще бъдат предприети, за да се прекрати увреждането на жизнената среда и по-специално чистотата на атмосферния въздух в град Видин?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Миков. Мисля, че всички вече Ви разбрахме.
Заповядайте, уважаема госпожо Министър. Имате възможност за отговор.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, на територията на град Видин качеството на атмосферния въздух се контролира от Автоматична измервателна станция – Видин. Измерват се следните основни показатели: фини прахови частици с големина 10 микрометъра и серен диоксид. Резултатите от мониторинга в периода 2010-2015 г. показва, че се превишават нормите за съдържание на фини прахови частици, както и Вие споменахте.
Съгласно данните от Националната система за мониторинг през последните няколко години се наблюдават положителни тенденции по отношение намаляване както на броя на превишенията на средноденонощната норма, така и на средногодишната концентрация за почти всички пунктове за мониторинг на фини прахови частици в страната. Конкретно за Видин обаче, както и Вие споменахте, резултатите показват, че се наблюдава положителна тенденция до 2013 г., след която се повишава както броят на превишенията на средноденонощната норма, така и на средногодишните нива. Съгласно информация от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2014 г. в Автоматичната измервателна станция – Видин, се отчетени най-голям брой превишения на средноденонощната норма – 171 дни, в сравнение с всички останали пунктове за мониторинг в страната.
Задължение на Министерството на околната среда и водите е да провежда държавната политика по управление качеството на атмосферния въздух, като основната функция на Министерството са разработване на законодателство и упражняване на контрол върху индустриалните източници на замърсяване.
Що се отнася до качеството на въздуха в населените места, трябва да бъде подчертано, че основното задължение за неговото постигане и поддържане имат общинските власти. При нарушено качество на въздуха местните власти са задължени да разработват и изпълняват общински програми за качеството на въздуха. Като община с нарушено качество на атмосферния въздух Видин има разработена Програма за намаляване нивата на фини прахови частици с План за действие към нея за периода 2015-2020 г. Съгласно програмата, основните източници на замърсяване са: на първо място, битовото отопление, следвано от индустрията и транспорта. Изготвеният План за действие към Програмата включва краткосрочни мерки за 2016 г., средносрочни в периода 2017-2019 г. и дългосрочни до 2020 г. От съществена важност е, разбира се, да се изпълняват мерките, заложени в Програмата на общината.
Какво прави Министерството на околната среда и водите в рамките на своята компетентност? Разработено е национално законодателство в областта, изцяло съответстващо на европейското. Обособихме изцяло нова приоритетна ос в Оперативна програма „Околна среда“, чрез която предоставяме ресурс в размер на 115 млн. лв. на общините, където има проблеми с качеството на атмосферния въздух. Първата покана за проектни предложения за актуализиране на програмите вече е отправена към общините през месец юли. Предстои следващата стъпка – да финансираме и конкретни инвестиционни мерки за подобряване на качеството на въздуха. ((Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
С подкрепата на Международната банка за възстановяване и развитие започваме разработването на Национална програма за качеството на атмосферния въздух. Знаете, че през 2015 г. бяха приети изменения в Закона за чистота на атмосферния въздух, с които даваме възможност за прилагане на допълнителни мерки от общините за подобряване на качеството, като например създаване на зони за ниски емисии, ограничаване употребата на определени горива, ограничаване движението на определени превозни средства в населените места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Ще Ви помоля да се ориентирате към завършване. В дупликата ще можете да продължите.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Приключвам, благодаря Ви.
Това, което исках да спомена, е, че има създадена Междуведомствена работна група, чиято задача е да намери начина, по който да се промотира използването на горива за отопление с ниско съдържание на сяра и прах. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря и аз.
Уважаеми господин Миков, заповядайте за реплика.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви, че споделяте тревожните данни. Те всъщност са обективни, но и Вие сте стигнали до тях. Оттук насетне големият въпрос е: какво може да се направи? Аз обаче се страхувам, че има някои грешки в преценката на ситуацията.
Ако на първо място се постави битовото отопление, възниква простият въпрос: защо през летния период продължава превишаването на концентрацията? Индустрия във Видин няма. Ама няма, та няма! Можете да погледнете всякакви статистики.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, встрани от микрофона): От Румъния.
МИХАИЛ МИКОВ: От Румъния и от Русия, може би. На такива екзотични разсъждения извън микрофона не обръщайте внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Съгласен съм.
МИХАИЛ МИКОВ: Големият въпрос е, че от тези 116 дни до месец октомври тази година 50 от тях са през летните месеци. Няма отопление, в същото време има превишаване на емисиите.
Аз много се надявам, че с този трик на преместване на Автоматичната измервателна станция няма да бъде решен чисто технологично този проблем, като каже: „Ето, падна нивото като преместихме станцията“. Ако станцията се премести в някой парк, ясно е, че няма да има замърсяване, само че хората продължават да дишат този въздух.
Аз много настоявам да бъдете упорита и дано Вашите наследници също бъдат така упорити към община Видин за едни реални мерки за намаляване на запрашеността на въздуха и за увреждането на жизнената среда. Беден регион по всички показатели, негативно – нямаш индустрия, нямаш развитие и в същото време имаш лош въздух. Това е абсурд!
Имам едно съмнение, че не се оценява достатъчно лошото състояние на уличната инфраструктура и поддръжката на чистотата. Улиците са в окаяно състояние, но това е общински въпрос и не Вие го решавате. Вместо Общинският съвет и общината да решат да оправят улиците в града, тя ще оправя площада, за да може концентрирано тези пари да отидат на едно място от „Регионите в растеж“. Това също няма да повлияе за решаване на този проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря за репликата.
Заповядайте за дуплика, госпожо Министър на околната среда и водите.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
Както и Вие споменахте, уважаеми господин Миков, ние оказваме подкрепа и на общините могат да бъдат предоставени методически указания за това да използват наличните финансови ресурси от бюджетите си, за да ги насочат към мерки, които в най-голяма степен допринасят за подобряването на състоянието на околната среда.
Що се отнася до анализите, които направихте в изложението си, разбира се, те са предмет на работа на експертите. Краткият ми коментар е, че това, което се наблюдава като съдържание на фини прахови частици във въздуха, е част от фоновото състояние. В този смисъл данните, които цитирахте за летните месеци, са видими и на други места. Вероятно обяснението за това са източниците на вторично запрашаване, за което също има възможни мерки, както и Вие споменахте, поддържането на уличната мрежа, редовното миене на улиците, разбира се, и строгият контрол върху строителните дейности, които се извършват на територията на общината, недопускането на замърсяването с кал от строителна техника, която работи по обектите.
Това са мерки, които общината може да предприеме. Това, което имам като информация, е, че община Видин е кандидатствала по трансгранична програма за закупуването на превозни средства за миене на улиците. Надявам се, че ще имат възможност да получат това финансиране, за да се направи план и по-често да се мият улиците, да се ограничава вторичното запрашаване. Всички знаем, че финансовото състояние на общината, разбира се, е тежко. В този смисъл наистина е важно концентрирано, целенасочено и приоритетно да се използват средствата, за да се решават и въпросите, свързани с качеството на атмосферния въздух. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря и аз, госпожо Василева.
Следващият въпрос е от народния представител Катя Попова. Тя е поискала да бъде писмен, така че за днес въпросите към Вас се изчерпаха. Желая Ви успешен ден!
Следват въпроси към министъра на труда и социалната политика в оставка госпожа Зорница Русинова. Те са от народния представител Иван Ибришимов. Първият въпрос е относно контрола върху фирмите-доставчици на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Заповядайте, господин Ибришимов, да изложите Вашия въпрос.
ИВАН ИБРИШИМОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, след среща с хора с увреждания в моя избирателен район – област Кюстендил, осъзнавайки техните проблеми, съм формирал два въпроса към Вас.
Първият въпрос е относно контрола върху фирмите-доставчици на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания.
Уважаема госпожо Министър, съгласно чл. 35 от Закона за интеграция на хората с увреждания Агенцията за хора с увреждания води регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания.
Чрез отделите „Хора с увреждания“ в дирекциите „Социално подпомагане“ имащите право на целева помощ лица с увреждания се насочват към фирмите-доставчици за получаване на едно или друго изделие, приспособление или съоръжение.
В тази връзка моите въпроси са следните: Кой задава и утвърждава стандарта за качеството на предоставените от фирмите-доставчици помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия? Кой осъществява контрол върху качеството на предоставяните на хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ибришимов.
Заповядайте за отговор, госпожо Министър. Времето, което Ви е отредено за отговаряне на въпрос е до 3 минути. Имате думата.
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, господин Ибришимов! Темата за подкрепата на хората с увреждания е изключително хоризонтална и тя е не само в правомощията на министъра на труда и социалната политика, много често касае и компетентности на други ведомства. Грижата за хората с увреждания през последните две години винаги е била във фокуса на Министерството на труда и социалната политика.
Агенцията за хората с увреждания води публичен регистър за лицата, осъществяващи дейността по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания. Агенцията за хората с увреждания контролира дейността им.
Чрез териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане на хората с увреждания се отпуска целева помощ за покупката и ремонта, тоест самите хора купуват помощните средства и след изплащане на финансовата помощ лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице заплаща медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, за които е отпусната целевата помощ или за ремонт на избран от тях търговец, вписан в публичния електронен регистър.
Следва да се има предвид, че Изпълнителната агенция по лекарствата е тази, която извършва надзора на пуснатите на пазара или в действие медицински изделия и осъществява контрол върху съхранението, търговията, клиничните изпитвания и безопасността на медицинските изделия.
Пак подчертавам, че политиката за хората с увреждания е във фокуса на Министерството на труда и социалната политика. До голяма степен целенасоченото отпускане на помощи, стартът на първите законодателни инициативи по отношение на реформата в ТЕЛК-овете, всички подкрепящи мерки по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ целят по-добро социално включване на хората с увреждания в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Доктор Ибришимов, заповядайте за реплика.
ИВАН ИБРИШИМОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Моят въпрос е: какви мерки са взети от Министерството на труда и социалната политика и от Агенцията за социално подпомагане, и Агенцията за хора с увреждания по жалбите на хората с увреждания относно качеството на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия? Вторият ми въпрос: колко фирми-доставчици са наказани или отписани от регистъра на Агенцията на хора с увреждания за некоректни и некачествени доставки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Всъщност Вие формулирахте втори въпрос?
ИВАН ИБРИШИМОВ: Като допълнителен въпрос като реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Допълнителен въпрос под формата на реплика.
Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря за допълнителния уточняващ въпрос. Компетентните органи по отношение на жалбите са не само Агенцията за хора с увреждания, а всички останали компетентни органи. В рамките на публичния регистър има проследимост на информацията кои са фирмите и кога са отнети лицензите им.
Последните няколко години има завишен контрол по отношение на начина на разходване на средства за помощни и медицински изделия, като основната реформа е свързана с това, че самият човек избира коя е фирмата, от която може да закупи средството, което е най-силният граждански контрол по отношение на доставчиците. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Следващият въпрос отново е от народния представител Иван Ибришимов относно финансовия ресурс за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Заповядайте, господин Ибришимов.
ИВАН ИБРИШИМОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, размерът на целевите помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, определен със заповед на министъра не е променян от 2008 г. През този период на пазара логично са настъпили промени както в качеството, така и в стойностното изражение на помощните средства, приспособления и съоръжения и медицинските изделия.
Разговорите с Министерството на здравеопазването за прехвърлянето на дейността по предоставянето на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия на хора с увреждания на това Министерство имат дълга история, но без резултат. За следващата година не се очаква промяна в регулаторната рамка.
В тази връзка моите въпроси са следните: предвижда ли се увеличение на годишния ресурс за заплащане на изработването, покупката и ремонта на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия? Предвижда ли се промяна в сроковете на ползване на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия? Предвижда ли се увеличаване на пределната цена на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Ибришимов.
Заповядайте за отговор, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Дами и господа народни представители, господин Ибришимов! Екипът на Министерството на труда и социалната политика работи активно за подобряване на грижата за хората с увреждания, като едно от големите предизвикателства във фокуса на последните шест месеца на работата на екипа е цялостната реформа в ТЕЛК-овете, определяне на медицинската експертиза, трудоспособността на хората с увреждания и, разбира се, начинът на отпускане и определяне на необходимостта от медицински и помощни изделия, както и реда, и компетентните органи в тази насока.
Към момента за помощни средства, приспособления и съоръжения се определят единствено батериите за слухов апарат, акумулаторни батерии за инвалидни колички, акумулаторни батерии за протези за горен крайник с електронно устройство и приспособление за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на долни и горни крайници. Всички останали изделия, които се закупуват или ремонтират с целеви помощи от Агенцията за социално подпомагане, са медицински изделия.
Във връзка с това заедно с екипа на Министерството на здравеопазването беше сформирана работна група и са подготвени текстове по отношение на прехвърляне на медицинските изделия към системата на Министерството на здравеопазването от гледна точка на адекватната и експертна подготовка на системата на Министерството на здравеопазването, тъй като социалната система не разполага с необходимата медицинска експертиза, така че да прецени адекватността на изписаното медицинско изделие.
За съжаление, кабинет в оставка няма как да довърши планираните промени не само по отношение на текстовете, касаещи медицинските изделия и помощните средства, но и цялостната реформа в ТЕЛК-овете.
Едно уточнение по отношение на средствата. Не е вярно, че те не са завишени. За 2016 г. необходимите средства, планирани в бюджета на Министерството, бяха 41 млн. лв., реално изразходени са около 39 милиона, а следващата година в Закона за бюджета са предвидени 46 млн. лв. за средно около 9300 лица месечно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Заповядайте за реплика, господин Ибришимов.
ИВАН ИБРИШИМОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
В тази връзка, госпожо Министър, съгласен ли е Националният съвет на хората с увреждания с размера на средствата, с пределните цени и с начина на организация на отпускането им; чрез фонд „Социална закрила“ изплащат ли се средства, и в какъв размер, за закупуване на надлимитни приспособления, съоръжения и медицински изделия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря.
Националният съвет на хората с увреждания е помощен орган, който консултира Министерския съвет по отношение на политиката за хора с увреждания. Дали е съгласен, или не, това е в рамките на компетентностите на представителите на различните организации. Ние изключително добре работим с всички организации в дух на диалогичност. Съвсем нормално е в дух на диалогичност някои от предложенията, които държавата предлага, да бъдат коментирани с тях, съответно техните становища да бъдат приемливи или не за нас като отговорна институция.
По отношение на фонд „Социална закрила“. Това е фонд, който наистина показва гъвкавост в последните няколко години. Основната цел на подкрепа на фонд „Социална закрила“ е възможността да се подкрепят социални трапезарии с помощ за изхранване и подпомагане на общините на най-бедната част от населението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Преминаваме към следващия въпрос, предвиден в днешния парламентарен контрол. Той е от народния представител Димитър Байрактаров относно извършени проверки от Главна дирекция „Инспекция по труда“ за спазване на работното време.
Имате думата, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър в оставка, държа да отбележа, че този въпрос беше зададен на 14 септември 2016 г. или преди повече от два месеца.
За какво става въпрос? При многократни срещи с избиратели получавам непрекъснато оплаквания за грубо нарушаване на Кодекса на труда, както и на Директива 2003/88 на Европейския съюз, които са свързани с работното време на работниците и служителите.
Оплакванията са, че работници и служители, работещи най-вече в хипермаркети за хранителни стоки, са принуждавани да работят седмици наред, повтарям, седмици наред без почивни дни, при работно време 15-16 часа на ден.
Освен това всички оплакващи се декларираха, че са назначавани на длъжност „продавач-консултант“, с цел да бъдат укривани данъци и осигурителни вноски. При бегъл поглед се оказа, че в тези хипермаркети няма назначени на друга длъжност хора, като например длъжност „управител“ на хипермаркет, „отговорник на обект“ и така нататък.
Според твърденията на хората във всеки обект има монтирани видеокамери, чрез които много бързо и лесно могат да бъдат констатирани нарушенията на трудовото законодателство във връзка с изпълнението на осемчасовия работен трудов ден. Проверяващите от Инспекцията по труда практически се правят, че не забелязват тези нарушения и винаги проверките приключват с констатации, че всичко е наред.
Във връзка с това, уважаема госпожо Министър, моля да ми отговорите на следния въпрос: какъв е броят на извършените проверки от Инспекцията по труда за нарушаване на работното време в хипермаркети за хранителни стоки, както и колко нарушители са установени за укриване и невнасяне на осигурителни вноски и подадени съответно на прокуратурата, тъй като българският парламент криминализира невнасянето на осигурителните вноски? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря, господин Байрактаров.
Заповядайте, госпожо Министър, за отговор.
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Байрактаров, благодаря за въпроса.
Бих искала да направя важното уточнение, че контролните органи към министъра на труда и социалната политика – Главна инспекция по труда, обработва всеки един сигнал – писмен, анонимен, който е достигнал до нас. Няма как нашите контролни органи да боравят с твърдения на хората, които споделят с Вас лично. Няколко пъти с Вас в рамките на заседание на Комисията сме коментирали и очаквах наистина да получа конкретен въпрос към конкретна търговска верига, за да можем да направим необходимите проверки.
В периода 25 април 2016 г. до края на месец юни 2016 г. контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ са извършили 232 броя проверки в 384 големи обекта от типа хипермаркети с акцент именно върху спазване на разпоредбите, свързани с разпределението и отчитането на работното време. По време на тях са констатирани 1289 броя нарушения, от които 632 броя са на трудови правоотношения – по възникването им, работно време, почивките и други. Тези, свързани с работното време, са 181. За отстраняване на констатираните нарушения в този период инспекторите по труда са дали 1252 задължителни за изпълнение предписания, съставени са 49 акта за установяване на административни нарушения, 29 от тях са свързани с работното време.
Обекти на големи търговски вериги са посещавани и в рамките на контролната дейност извън посочения период. Анализът на резултатите показва, че не само обектите на големите търговски вериги, а всички обекти на контрол от икономическа дейност и търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети, са рискови по отношение на този тип нарушение, поради което са залегнали в рамките на засиления контрол на Агенцията.
Като цяло за първите осем месеца на 2016 г. органите на Агенцията са извършили 6261 проверки в 5640 предприятия от тази икономическа дейност, в която са заети близо 115 хиляди лица. Констатирани са общо 26 хиляди нарушения в търговските обекти, от които 15 хиляди в областта на трудовите правоотношения, а около 10 хиляди в областта на здравословните и безопасни условия на труд. В областта на трудовите правоотношения – 1900, или едва 13% от тях са по отношение на работното време.
За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 25 686 броя предписания с конкретни срокове за отстраняването им и са съставени 783 акта за установяване на административни нарушения, в това число 83 акта за нарушение на работното време.
Най-често нарушенията в областта на трудовите правоотношения, допускани в проверените обекти, са свързани с липса на разпределение на работно време в правилника за вътрешния трудов ред, сумираното изчисляване на време, поименните графици. Определянето на длъжностите в предприятието е право на работодателя. От него се залага и щатното разписание и съответно е предмет на договаряне между работодателя и работника при сключване на трудовия договор.
При извършените проверки по спазване на трудовото законодателство в търговски вериги на територията на страната се установява, че има назначени служители и на други позиции, освен продавач-консултант, както Вие твърдите. В обектите полагат труд и касиери, хигиенисти, склададжии, готвачи, управители на магазини, транжори, шофьори, управленски състав и така нататък.
Инспекцията по труда разполага с контролни правомощия относно полагането на труд от работниците, съобразени със задълженията, определени във връчените им длъжностни характеристики.
По отношение на записите на видеокамерите, от които могат да бъдат констатирани нарушения, контролните органи на ГИТ нямат правомощия да изискват предоставяне на снимки или записи от видеокамери, както и да ги използват като годно доказателство в случай на административно производство. Установяването на укриване на осигуровки и данъци е изцяло в компетенциите на Националната агенция по приходите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Отговорът беше пълен, изчерпателен, с минута и половина извън предвиденото време, но наистина актуален.
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Да, отговорът беше пълен, изчерпателен и абсолютно шаблонен. Надявах се, уважаема госпожо Министър, след като сама признахте, че този въпрос съм го повдигал многократно и в Комисията по труда и социалната политика, поне да си направите труда да не говорите неща, които вероятно са Ви написани от някои от Вашите сътрудници.
Първото е абсолютно некоректно и непочтено поведение от страна на един министър – да прехвърля отговорности на друга институция. Прощавайте, но именно Главна инспекция по труда е тази, която може дори да потърси съдействие от органите на МВР, за да получи тези доказателства. Тоест, Вие в момента волно или неволно се превърнахте в един български министър, който не пожела да даде информация всъщност колко са лицата… В статистиката, с която напоително ни обляхте, имаше две важни числа: едното е 113 хил. души, второто, забележете, само 29 акта за нарушаване на работното време. Това поне изложихте Вие. Тоест, никакви усилия за предотвратяване на този изключително опасен вече феномен, за който имаме и препоръка от Европейската комисия, а именно феноменът недекларирана заетост на територията на Република България, с което се ощетява изключително много държавният бюджет, ощетяват се постъпленията в социалните фондове на НОИ и така нататък.
И тъй като едва ли ще имам възможност да Ви задам друг път въпрос, ще се възползвам наистина извън темата да Ви подам сигнал, че вече четвърти месец хората, които са лични асистенти и домашни помощници от община Димово, област Видин, не са получили своите трудови възнаграждения. Моля Ви наистина да подходите отговорно и да извършите проверка и по този сериозен проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
За дуплика, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители, по отношение на личните асистенти в община Димово трудовите договори и възнаграждения са с общината, не с Министерството на труда и социалната политика.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Оправданията са, че не сте превели парите!.
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Министерството на труда и социалната политика има договор с община Димово по схемата „Независим живот“ и ако местната власт и екипът не си е свършил добросъвестно работата, надявам се след жалби да осъществим проверка.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Аз Ви давам сигнал!
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: До момента не разполагам с информация. Благодаря. Ще проверим сигнала, но това е изцяло в правомощията на кмета.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Парите ги давате Вие!
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: По отношение на укриването на осигуровки и изсветляването на доходите мисля, че статистиката е изключително красноречива. За тази година има 73 милиона повече събрани от първоначално прогнозираните. В момента имаме ръст на внесените осигуровки спрямо миналата година с около 240 милиона. Така че всички мерки, които са насочени и в компетенциите на приходните агенции, и по отношение на системата на Министерството на труда и социалната политика, дават своя ефект. Благодаря Ви.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Значи пари за пенсии има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Преминаваме към последния актуален въпрос към Вас в днешния парламентарен контрол и той е от народния представител Георги Кадиев относно Център за обществена подкрепа в град Своге.
Заповядайте, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Центърът за обществена подкрепа в град Своге е открит през 2014 г. със заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, София, и е с капацитет от 30 места. Финансирането се осъществява от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика и е делегирана държавна дейност в размер на 286 лв. на дете на месец или общ годишен бюджет от 85 950 лв. Тъй като се работи с болни деца със специфични необходимости, в екипа на Центъра задължително трябва да има социален работник, психолог, социален педагог, технически и помощен персонал, като допълнително и в зависимост от необходимостта се привличат логопеди, юристи и арт терапевти.
Към мен се обърнаха родители на деца с такива потребности, които отказват да сключат договор с Центъра и водят децата си на частни уроци и лечение в София. Според родителите в момента в Центъра има единствено директор, един психолог и един юрист, като липсва всякакъв друг персонал, включително и помощен, и Центърът на практика симулира дейност. Понякога се отказва и на деца с определени нужди поради липса на специалист, като напоследък това се е случило с дете с аутизъм. В тази връзка моля да ми отговорите на следните въпроси.
Извършва ли Центърът за обществена подкрепа в град Своге реална дейност, или просто предоставя отчети с невярно съдържание за извършени услуги на 30 деца с цел оправдаване на делегираното държавно финансиране?
Установена ли е злоупотреба със средства, отпуснати от Фонд „Социална закрила“ за деца, които се нуждаят от специализирана психологическа и педагогическа помощ? Какви специалисти и външни експерти работят в момента в Центъра за обществена подкрепа в Своге и какви мерки са предприети и предприемате ли по отношение на Центъра при наличие на нарушения? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Кадиев, благодаря за въпроса. Той е изключително важен по отношение на начина, по който функционират центровете за обществена подкрепа. Да, държавата ефективно упражнява контрол върху тях и считаме, че това е един от най-работещите механизми за подкрепа на социално уязвими групи и превенция на рискове по отношение и на деца, и подпомагане на социално уязвимите групи. Като допълнение към съществуващата система от ЦОП-ове, това, което предвиждаме, е в рамките на плана за деинституционализация на деца, лишени от родителски грижи. За този програмен период предвиждаме увеличаване на центровете за обществена подкрепа със 167 на територията на страната, като съответно те ще бъдат подкрепени и със съпътстващи резидентни услуги по линия на Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“.
Центърът за обществена подкрепа в град Своге е социална услуга, която е държавно делегирана. Социалната услуга, както всички социални услуги, е децентрализирана и се управлява от кмета на общината. Към края на месец септември 2016 г. капацитетът е 30 места, от които са заети 26. Средствата, отпуснати от държавния бюджет за издръжката през 2016 г., формирана на база годишен финансов стандарт, включват заплати за персонал и работа с потребителите в размер на 85 950 лв. или 2865 лв. годишно за едно капацитетно място. Финансирането от Фонд „Социална закрила“ не е свързано с издръжката. Фонд „Социална закрила“ не финансира предоставянето на социална услуга, като през 2013 г. със средства на Фонда е реализиран проект само за строително-ремонтни дейности, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на услугата, при което не са констатирани нарушения.
През м. март – октомври има множество проверки от Държавната агенция за закрила на детето, от Агенция за социално подпомагане. Установено е, че в периода м. април – декември 2015 г. в услугата са сключени 68 договора, като от тях 15 са се самозаявили се потребители, 53 – въз основа на направления, издадени от отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“. Предвид консултативния характер на услугата, в нея се осъществява предимно почасова работа, включително и индивидуална, групова или мобилна работа с потребителите. Това позволява по-различно отчитане на дейността, като е допустимо тя да функционира и над определения й капацитет.
В периода м. юни – декември 2015 г. е извършена мобилна работа с 54 потребители. Посещенията са документирани по надлежния начин, като в резултат на извършеното проучване на база на задължителната документация при нашите проверки ние наистина не констатираме нарушения.
Към датите, когато са направени проверките, има щатна осигуреност на персонал с педагог, психолог, социален работник, юрист, технически сътрудник, които са на постоянни трудови договори, и част от персонала е на граждански договори.
В заключение бих искала да отбележа, че в рамките на правомощията на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето няма констатирани нарушения по отношение спазването на изискванията към доставчиците на социални услуги.
Услугата „Център за обществена подкрепа“ наистина е ключова и разчитаме на по-доброто повишаване на качеството в тези центрове в следващите няколко години. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
Реплика – господин Кадиев, заповядайте.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Благодаря, господин Председател.
Госпожо Министър, благодаря за отговора. Както сама разбирате, това е един конкретен център в един конкретен град. Вие казахте, че ще бъдат направени още 167 такива. Ако презюмираме, че във всеки от тях има по 30 деца, както този, и всеки от тях има бюджет около 100 хил. лв., значи говорим за разход на държавния бюджет от порядъка на 17 млн. лв. Тоест това не е нещо, което трябва да подценяваме.
Но най-важното е, тъй като става въпрос за деца, и то със специфични нужди – някои болни от парализа, някои – от аутизъм, имат нужда от логопед, имат нужда от специфична терапевтична помощ, най-важното е качеството на услугата, която се предлага там.
Всъщност моят първи въпрос – Вие отговорихте на другите въпроси, не са установени нарушения и така нататък, най-важният въпрос беше: извършва ли ЦОП – Своге, реална дейност или предоставя отчети с невярно съдържание? Това е отговорът, който аз не чух. Извинете ме, ако сте отговорили, и не съм разбрал, но бих искал Вие да знаете, че ако Вие кажете – това не е наша отговорност, а е отговорност на кметството, значи нещо е сбъркано. Защото според мен Вашето министерство е това, което би трябвало да следи тези неща. Не може едно кметство, защото кметствата са различни, с различно качество на хора с различен капацитет, да следи тези неща. В крайна сметка става въпрос за деца и ако структурата е така направена, че само и единствено кметските администрации следят такава специфична дейност, каквато е грижата за децата, значи нещо е сбъркано в самата система.
Затова Ви моля да уточните – проверили ли сте извършва ли реална дейност ЦОП – Своге, или това просто не е от Вашите компетенции. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Заповядайте за дуплика, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря, господин Председател.
Господа народни представители, социалните дейности наистина са изцяло в държавно делегираните правомощия към общините. Ежегодно държавата отделя около 200 млн. лв.
Реформата, свързана с подобряване грижата за децата в институциите – децата с увреждания и децата в домовете за деца, лишени от родителски грижи, намира подкрепа с европейски средства. Само за този програмен период по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са отделени 194 млн. лв. и 47 млн. лв. – от Оперативна програма „Региони в растеж“, за да може ресурсът, който държавата ежегодно отделя, да се насочи по-добре и децата да получат коренно различни по качеството си и по отношение на начина на организиране на резидентните и дневните услуги и по начин, по който се стандартизират социалните услуги.
По отношение на конкретния случай, да, дейността се извършва. Контролните органи на Агенцията за социално подпомагане и Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане изцяло имат правомощия да следят доколко една услуга е куха или не.
В рамките на последната една година беше въведена информационна система, която подпомага дейността и прави връзката между доставчиците на социални услуги, тоест всички общини, и Агенцията за социално подпомагане, за да може да се засили контролът, тъй като във фокуса на нашите ангажименти е реалното предоставяне на услугите, а не отчетността на хартия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър – това беше последният въпрос, на който отговаряте в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към отговори на актуални въпроси от госпожа Меглена Кунева – заместник министър-председател и министър на образованието и науката.
Пръв ще зададе своя актуален въпрос проф. Станислав Станилов и той е относно публично обсъждане на наукометричните критерии.
Заповядайте, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, съществена част от реформата във висшето образование и науката е въвеждане на национални наукометрични критерии за научните степени и академичните длъжности. Академичната общност отдавна изисква подобна промяна. Министерството на образованието и науката предложи необходимите промени в Закона за развитие на академичния състав, а народните представители ги гласуваха на второ четене в Комисията по образованието и науката.
Конкретните показатели за всяко отделно професионално направление трябва да бъдат включени в правилник за приложение на Закона. Знаем, че по формални причини той може да бъде публикуван в „Държавен вестник” едва след приемането на закона. По тази причина се създава известно безпокойство в академичните среди, че неизвестни чиновници от Министерството могат да включат произволни критерии и да затрудняват процедурите през първите няколко години от прилагането му.
Ресорният заместник-министър докладва в Комисията: „Ние сме почти готови с тях, но просто няма как правилникът да излезе преди Закона”. Това обаче не пречи готовият проект да бъде публикуван за обществено обсъждане много по-рано. В тази връзка синдикатите напомниха разпоредбата на чл. 45 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, който установява, че проектът на акта по прилагане на Закона се изготвя заедно със Законопроекта и се приема в срока на влизане на Закона.
Други мои колеги народни представители също смятат, че ние трябваше да разполагаме с проекта и на правилника и тогава всичко щеше да бъде много по-ясно. Наистина представителите на Министерството показаха някакви варианти, но ги скриха бързо и не ги предоставиха на Комисията, като обещаха да проведат необходимото обсъждане със Съвета на ректорите.
В академичната общност, госпожо Министър, се налага становището, че е необходимо спешно официално публикуване на Проекта за национални наукометрични критерии и обсъждането му в много по-широк кръг, който включва синдикатите, професионалните гилдии, неправителствените организации и така нататък. Дискусията няма да започне от нулата, защото началото й беше поставено от МОН още преди три години. На български език са преведени и критериите, които се използват в други страни.
С оглед на всичко това, забавянето на публичното обсъждане изглежда напълно неоправдано.
В тази връзка моля да ми отговорите: какви мерки ще предприемете, за да започне незабавното публично обсъждане на националните наукометрични критерии? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, проф. Станилов.
Госпожо Министър, имате думата за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Уважаеми господин Председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми проф. Станилов, ще ми разрешите едно малко отклонение от Вашия въпрос, за да Ви кажа, че често задавания от Вас казус и тук, в Народното събрание, свързан с финансирането на членския внос на България в Дубна, е решен преди един ден. Надявах се, че ще Ви направи добро впечатление и ще го отбележите и от трибуната, защото аз поех ангажимент към Вас и го изпълних.
По Вашия въпрос сега. Истински съжалявам, че не мога да Ви отговоря така, както щях да Ви отговоря към датата 19 октомври 2016 г., когато въпросът Ви е бил зададен, сега сме в края на месец ноември. Знаете, че през целия ми мандат едно от нещата, на които винаги изключително съм държала, е публичността и всеки акт е бил подлаган, когато е излизал с мой подпис, на широка дискусия с бъдещите си адресати, всички заинтересовани страни и обществеността. Правилникът за прилагане на Закона за развитие на академичния състав, който цитирахте, нямаше да направи изключение, уверявам Ви. В Министерството беше поставено началото на сформиране на работни групи по изготвяне на минималните национални изисквания по професионални направления. Започнати бяха разговори с водещи експерти от висшите училища и научните организации, които да бъдат ангажирани в този процес.
Това, което мога да Ви уверя, е, че доколкото зависеше от настоящия екип на МОН, академичните среди щяха да са запознати с наукометричните показатели много преди обнародването на правилника в Държавен вестник, а и тяхното мнение щеше да бъде чуто и отразено.
За съжаление, използвам това глаголно време, защото, както разбирате, в момента ние не сме в състояние да продължим тази работа, понеже междувременно беше подадена оставка на правителството, Законът за развитие на академичния състав в Република България, като цяло, не само правилникът, е едно от нещата, за които е наистина жалко, че не можаха да бъдат приети, понеже реформата там е необходима и всички ние го осъзнаваме.
Макар че Вие като народен представител и ние като Министерски съвет бяхме внесли отделни законопроекти, смятам, че целта, която преследваме, е обща и ако имахме тази възможност, щяхме да постигнем съгласие и по средствата, с които да бъде постигната.
Сега остава единствено да изразя надежда, че тези, които идват след нас, ще продължат да настояват за по-високо качество и по-високи изисквания за достигане на световните стандарти, към които всички искаме да се стремим. Към този момент нито има закон, нито може, след като няма закон, към него да се присъедини и правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Заповядайте за реплика, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): По актуалността на Закона по отношение на формалистиката на Правилника на Народното събрание е половинчата, но като обществен казус този обществен проблем, този въпрос, който аз поставям, си е на мястото и той не може да слезе от дневния ред. Аз затова го поставям, тъй като най-вероятно и почти сигурно много хора, които гледат нашия парламентарен контрол, са заинтересовани именно от решаването на този проблем. Искам да Ви кажа само, че две години все пак Министерството имаше достатъчно време да свърши това и този Закон за академичния състав да бъде приет.
Моят проект, както и този, който е внесъл моят колега Милен Михов, се различават силно от проекта на Министерския съвет, защото той наистина предлага промени и стабилизация на реформирания закон. А проектът на Министерския съвет, който знам, че не сте го работили Вие, а са го работили експерти, предлагаше пълно съгласие със Съвета на ректорите, които от своя страна се бориха против апелацията, бориха се против мерки за плагиатството, бориха се изобщо против радикална промяна в Закона, който да предизвиква не постоянни възмущения в академичната общност, а да предизвика задоволство поне на по-голяма част от нея. Само че Съветът на ректорите има други интереси и други критерии извън научните, и затова той в бъдеще ще се бори срещу това. Казвам Ви го, за да чуят всички за какво конкретно ставаше дума.
Това беше грешка, госпожо Министър на Министерството, но все пак, като сменихте там двамата министри, които бяха известни български учени и на тяхно място дойдоха други, нямаше друг начин, нямаше кой да защитава точно тази кауза в Министерството и затова нещата така се задвижиха и не успяха. Благодаря Ви за вниманието все пак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Госпожо Министър, ще ползвате ли правото на дуплика? Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Професор Станилов, това е законодателен орган – Народното събрание, да критикувате сами себе си, затова че няма закон, който да е влезнал в сила, оставам на Ваша преценка.
Във всеки случай Министерството не може да издаде правилник върху един несъществуващ закон. Взех думата, за да Ви помоля да не отправяте лоши думи към Съвета на ректорите. Мисля, че академичното уважение помежду Ви изисква това, както и към един учен със световна известност, какъвто е професор Иван Димов, който в момента е заместник-министър точно по научната част.
Надявам се, че с Вашите високи академични критерии подобно мое скромно желание може да бъде прието за нормално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Преминаваме към следващия актуален въпрос от народния представител Николай Александров, относно отпускането на стипендии за ромски ученици.
Господин Александров, заповядайте.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, господин Председател, уважаема госпожо Министър!
Първо, тук да направя едно уточнение, че въпросът вече не е толкова актуален, все пак от датата на задаването му е минал един месец и има действие по този въпрос. Даже още на следващия ден, след задаването на въпроса, имаше такива реализирани действия, тоест на 27 октомври, но с оглед на протокола аз ще го прочета изцяло, а той гласи следното нещо: С оглед на появилата се информация в медиите, че МОН планира да отпуска стипендии за ромски ученици, които имат успех над 3,50 в размер на 40 % от 30 евро желая ясно да разберете, че това е форма на дискриминация!
Госпожо Кунева, Вие в качеството си на министър и заместник-министър председател на настоящото правителство в оставка, не може да си позволите да делите нацията по какъвто и да е било признак. Даването на такъв вид стипендии, оформено по този начин, разделя обществото на етническа основа и засилва противопоставянето в него. В тази връзка, моля да ми отговорите: ще се откажете ли от явната Ви сепарация на обществото и по точно в отпускането на стипендии на ромски ученици?
И действително трябва да направя уточнението, че вече такива стъпки са направени, но ще Ви помоля, ако е удобно и имате такова желание, да разширим тази тема и да кажете какво точно е направено вече след това, и на базата на това да дебатираме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Александров.
Заповядайте, госпожо Министър, за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Александров! Всъщност по някакъв начин Вашият въпрос дори е още по-навреме, защото вече имам данни кои са децата, които са кандидатствали, колко са и с какъв успех. Мисля, че е много добре, че настоявате да го зададете и аз ще дам още малко изяснения по случая.
Най-напред малко обща информация за Ромския образователен фонд. Ще говоря със съкращения, за да мога да пестя време – РОФ, тъй като ми се струва, че в обществото има недостатъчно разбиране за какво става въпрос. Този фонд е създаден в рамките на Декадата на ромското включване през 2005 г., с решение на правителството между България, Хърватска, Чехия, Македония, Сърбия, Черна гора и Словакия. Основната мисия на Фонда е да намали разликите в образователните нива между роми и нероми, с което са свързани дейностите на организацията. Те са получили пари и от Европейската банка за възстановяване и развитие, и от много други донорски институции.
Конкретният проект, за който Вие питате – подкрепа за ромски ученици да завършат успешно средното си образование, е създаден по инициатива на Фонда. И по него Центърът за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства към МОН, ще го наричам „Центъра“, е бенефициент, тоест получава средствата.
Целта на проекта е да се подобрят образователните резултати на ромските ученици, успешното завършване на средното им образование, което оттук нататък ще даде и за нашата икономика, ако щете, и за нашата социална политика малко повече въздух.
Колкото до финансирането, то възлиза на 218 хил. 80 евро бюджетни средства, което е нищожна сума на фона на почти 20 милиона, които са отпускани за всякакви видове стипендии само за 2016 г. Важно е да отбележим, че бюджетните средства са предназначени единствено за учителите, които ще работят по проекта. Тоест, парите за стипендиите на 700 български ученици от ромски произход са предоставят изцяло от Фонда, а от бюджета ще бъдат изплатени възнагражденията на 150 български учители, които ще контролират посещаемостта, резултатите на учениците и ще представят редовен отчет за всяко дете в програмата. Това ще бъде една от най контролираните програми, взела съм всички мерки за това.
Учителите имат и още една изключително важна роля. Те ще помагат на децата със съвети и напътствия, в това число и за разумно използване на стипендиите. Това е един вид заместваща грижа, която понякога липсва в семейството. Въпросът: защо прагът за кандидатстване е „добър“, а не по висок успех, беше повдиган многократно.
Искам да кажа и две съществени неща. С този проект се поощряват и насърчават деца, на които се е наложило да преодолеят изключително тежки културни, а не просто материални дефицити на страната си. За голяма част от тях българският език не е майчин и едва попадайки в нашата система на образованието, започват да го учат – една среда, която не култивира тези качества, които техните връстници имат с лекота. Това, че те все пак са стигнали до гимназиален етап – става въпрос за 15-16-годишни хора, със добър успех, е атестация за положени огромни усилия. Затова, когато ги съпоставяме с други български деца, е редно да отчетем, че те са имали много по малък шанс.
Въпреки това, държа да обърна внимание, че от тези 1300 – толкова са кандидатствали към момента, кандидатите са два пъти повече от стипендиите, масовият случай е успех над 5. Подчертавам, че има и пълни отличници с 6,00, което е чудесно.
Колкото до въпроса за дискриминацията, първо, аз смятам, че след като са дадени тези пари извън българския бюджет, на нас ни се освобождават средства от нашия бюджет за други дейности, свързани с образованието, и това е добре. А има и един специален текст – чл. 7, ал. 1, т. 17 от Закона за защита от дискриминация, който гласи: „Не представляват дискриминация мерките в областта на образованието и обучението за осигуряване на участието на лица, принадлежащи към етнически малцинства, доколкото и докато тези мерки са необходими“.
Мисля, че наистина това беше полезен разговор и съм готова с детайли по това какви стипендии се дават, кои са социални, кои са за успех, колко са. Тази информация ще се радвам да Ви я предоставя, ако имате все още интерес към нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Заместник министър-председател. С повече от минута и половина пресрочихте времето, но наистина разговорът е интерес и важен.
Заповядайте за реплика, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, макар и да сте пресрочили, този разговор трябва да бъде воден, тъй като обществото трябва да бъде запознато с Вашите намерения, макар и в оставка, които и в момента влияят, и ще влияят и в бъдеще.
Много е хубава инициативата българският учител да получи допълнително средства с оглед на това да може да контролира процеса тези ученици да бъдат действително в училище. Разберете ме правилно – училището и образованието е един от начините за интеграция на тези хора. И това, което Вие изброихте, че те се борят с изключително лоши условия, включително има и чисто етнически българи, които са в подобни условия, в същите условия и смятам, че те заслужават същото равенство, не само тези, които се обрисуват като етнически и като роми.
Разберете друго нещо. Пак казвам – много е хубава инициативата да се дадат пари на българските учители, но нека да дадем и на останалите, да не останат само тези учители, които контролират този процес. И е хубаво, че има ученици, които са с шестици. Не ме разбирайте погрешно, има изключително интелигентни хора и сред тях, аз не ги отписвам. Даже напротив – сред абсолютно всички различни групи има интелигентни хора, има хора, които са се борили. Милион пъти аз и в разговори с приятели съм давал един основен пример, че един от най-великите умове, който е живял някога, а именно Леонардо да Винчи, е самоук, който е писал с лявата ръка, тотално отхвърлен, защото, така да се каже, не е роден по правилния начин. Той е надживял времето си, постигнал е такива успехи, които и до ден-днешен се опитваме да разгадаем.
Когато има такива инициатива, нека не сепарираме обществото и ако даваме за едните, да даваме и за другите, независимо от учредяването на Фонда. Да, Десетилетието на ромското включване мина, то изтече през 2015 г. От тогава до днес все още се правят анализи как то е повлияло на обществото, с какво е допринесло. Но като цяло всеки един български учител, освен тези, които ще съблюдават за тези 700 деца, има нужда от допълнително стимулиране. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Александров.
За дуплика – министърът на образованието госпожа Кунева. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин Александров, нека може би отново да кажем две неща.
Първо, това са средства, които могат да отидат само за да се стимулират деца от ромски произход, за да могат да продължат обучението си. Такава е формулата. Те не са от нашия национален бюджет.
Другата възможност е да кажем, че не ги искаме. Аз мисля, че това няма да е справедливо, защото, ако можем да освободим българския бюджет, да направим нещо друго с парите, с които ние от националния бюджет трябва да се грижим и за учители, и за ученици, разбира се, еднакво за всички, това няма да доведе до повече справедливост. Тези пари се използват в Хърватска, използват се в Словакия, използват се в България. Те не могат да се пренасочат в друга посока.
Колкото до Вашия призив за повече средства, включително и за стипендии, включително и за заплати за българските учители, моля Ви, направете го, когато гласувате бюджета. Аз винаги съм държала на увеличаване на парите в образованието. За тези девет месеца, в които съм министър на образованието и науката, аз поставям учителя в центъра на моите усилия. Ние имаме много други програми – имаме програма „Твоят час“, например, в която учителите се включват и те имат възможност за такъв тип допълнително стимулиране, ресурсните учители. Просто тези учители, за които сега говоря, които ще получат допълнителна подкрепа от нашия бюджет, от националния ни бюджет, за тях това е признание за труда им.
Да Ви кажа все пак няколко числа. По Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби само през 2016 г. са предоставени 1 млн. 600 хил. лв., тоест почти 2 милиона. По тази Наредба се дават 135 лв. месечно на ученик. Общите стипендии за образователни резултати от държавни и общински училища са 1 милион 721 хиляди. Аз говоря дори без олимпиадите, за които има допълнителни средства.
Социалните стипендии, за които Вие говорите, действително са нещо много важно, но те не са свързани с образованието, те се получават за това, защото има социална нужда. Уверявам Ви, че тук ще продължа да правя всичко възможно и се надявам, заедно с Вас, да правим още по-добри предложения. Много разчитам, че бюджетът ще бъде в помощ за българската образователна система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви за отговора, госпожо Заместник министър-председател. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Пожелавам Ви приятна работа и приятен ден.
Преминаваме към отговор на актуален въпрос от народния представител Станислав Станилов. На него ще отговори министърът на културата господин Вежди Рашидов. Въпросът е относно необходимост от подпомагане на къщата-музей „Александър Стамболийски“.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Къщата-музей „Александър Стамболийски“ в село Славовица, община Септември е един от най-значимите обекти на културно-историческото наследство в Пазарджишка област, която е моят избирателен район. Тя е национален паметник на културата от 1968 г. и национален туристически обект. Музеят е съставен от три обекта, които са отдалечени на няколко километра един от друг. В предходните години той получаваше делегиран бюджет, който осигурява само две субсидирани работни места – за един ръководител и работник-пазач. Тази сума обаче е крайно недостатъчно не само за изпълнение целите на музея като културна институция, но дори и за опазване на движимите и недвижими паметници. Само включването на къщата музей в списъка на Министерство на културата за допълнително субсидиране на още две бройки може да осигури необходимата поддръжка на къщата-музей за повишаване на неговия капацитет като национален паметник на културата и национален исторически обект.
В тази връзка моля да ми отговорите: какви мерки ще предприемете за допълнително субсидиране на още две щатни места за къщата-музей „Александър Стамболийски“. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, проф. Станилов.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин Председател! Господин Станилов, на територията на община Септември музейна дейност извършват два културни института – Археологическия музей „Проф. Мечислав Домарадски“, Септември и къщата-музей „Александър Стамболийски“. Двата музея са местни по териториален обхват и са специализирани по тематичен обхват.
С Решение на Министерския съвет № 612 от 12 септември 2002 г. е извършено разделение на дейности, финансирани чрез общинските бюджети, на държавни и общински. В Решението се определят стандартите за численост на персонала и стандарти за издръжка на държавните дейности по образование, здравеопазване, социално подпомагане, социални услуги и култура.
Музеите, които се финансират като делегирани от държавата дейности, са 103. Останалите 55 се финансират от общинските бюджети. Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“, Септември се финансира като делегирана от държавата дейност с натурални и стойностни показатели и получава финансиране за девет субсидирани бройки и допълващ стандарт закрити площи.
Къщата-музей „Александър Стамболийски“ се финансира като местна дейност от бюджета на община Септември.
Споделям Вашата тревога, свързана както с опазването и представянето на културното ни наследство, така и с необходимостта от повече средства. В бюджета за 2017 г. не са планирани средства за включване на нови музеи за финансиране като делегирани от държавата дейности, с изключение на „Военно-исторически музей“ – Плевен, който е в процедура на преобразуване в регионален военно-исторически музей.
При изготвянето на бюджетната прогноза за 2017 г. – 2019 г. Министерството на културата е предложило общинските музеи да се финансират по стандарти за делегирани от държавата дейности през 2019 г., за което са изготвени съответните разчети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте за реплика, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин Министър, доколкото разбрах, през следващата година къщата- музей „Александър Стамболийски“ ще се финансира само от община Септември и по тази причина няма никаква възможност да получи допълнителна щатна бройка. Така ли? В прогностиката обаче се оказва, че това е възможно за следващата година. Или не е възможно?
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Не са предвидени средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Моля Ви, нека под формата на реплика, а господин министърът под формата на дуплика ще даде допълнителна информация.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Господин Председател, както виждате, питането ми върви така, въпреки диалога с министъра – това не ми беше ясно, за да продължа. Мисля обаче, че би трябвало да се направи нещо, защото Александър Стамболийски не е кой да е. Освен това, къщата-музей „Александър Стамболийски“ се намира в извънредно слаба икономически община – община Септември няма никаква промишленост. Тя е в моя избирателен район, постоянно ми е пред погледа, но там няма никакви възможности, общината е много слаба.
Затова навремето Министерството предприе музеят „Проф. Мечислав Домарадски“ да бъде субсидиран от държавата. Мисля, че Министерството можеше да вземе някакви мерки в тази връзка, иначе функционирането на музея „Александър Стамболийски“ е сведено до минимум. Няма какво повече да кажа.
Още повече, Вие сте министър в оставка и вероятно следващият министър ще трябва да се грижи за тези неща. Смятам, че Министерството е пренебрегнало донякъде важността на този паметник – неговата стойност в българската историческа култура. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Така е – бележит държавник, деец на земеделското движение и лидер.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин Председател! Уважаеми професоре, само няколко думи. Мисля, че ясно и точно казах, че в България по закон има разделение на властите. И двете власти се финансират с бюджета. Не виждам упрек към Министерството на културата – това дали един човек е в оставка, или не, не гарантира възможността да бъде ремонтиран общински музей, който също е на бюджет от държавата.
По-скоро трябва да апелираме към общините да отделят малко пари от собствения си бюджет, като собственици на тези музеи, за да могат да ги поддържат. Всеки музей трябва да бъде поддържан – тук сме на едно мнение.
За онова, което е собственост на държавата в лицето на Министерството на културата, мога да Ви кажа, че сме се грижили като добри стопани, колкото силите ни стигат, и са налице добре направени неща. Така че не виждам какво обвинение има към Министерството на културата.
Ясно и точно Ви казах, че ние сме искали – те са много музеи, не само в Септември, но не са предвидени в новия ни бюджет такива средства. Щом не са предвидени, нали се сещате, че няма как да бръкнем и да ги вземем от джоба? Така че това е проблем.
Има и една малка възможност – между първо и второ четене на бюджета. Винаги съм казвал, че за културата трябват повечко пари, така е. Тук сте прав, Вие сте специалист в тази област – аз съм Ваш колега. Хубаво е тези неща да ги изговорим между първо и второ четене. Ще бъда щастлив, ако за културата има още някой лев. Благодаря много.
Пожелавам успех на бъдещия парламент, все повече да отделя внимание на културата – да бъде приоритет. Аз съм се борил – не можах, но съм вадил малко пари отгоре. Следващият министър, дай Боже, да направи 160 паметници на културата – чакат да бъдат направени. Благодаря Ви. Успех на всички!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Рашидов. Да не бързаме със следващия парламент, а да продължим с парламентарния контрол.
Парламентарният контрол продължава с въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова.
Първият въпрос е от народния представител Манол Генов – относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20-километрова отсечка от път ІІІ-804 Поповица – Асеновград.
Заповядайте, господин Генов, да развиете Вашия въпрос.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, моят въпрос е относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20-километровата отсечка от път ІІІ-804 Поповица – Асеновград, от км 0 до км 20+442.
Уважаема госпожо Министър, на броени дни разстояние сме от официалното влизане в режим на зимни условия по пътищата в страната. Безспорен факт е критичното състояние на много от транспортните артерии в страната. При това положение рискът за сигурността на пътуващите в опасни условия по републиканската пътна мрежа е повече от явен.
Преди по-малко от една година от тази трибуна алармирах как пренебрежителното отношение към състоянието на части от републиканските пътни трасета е откровено лишаване на българските данъкоплатци от право на безопасно придвижване. Вашето обещание от същата трибуна беше, че тази отсечка ще бъде рехабилитирана по нова, иновативна технология, със средства по бюджетна линия – превантивен ремонт. Вие подчертахте, че средства за нов мост няма, но съществуващият при км 0189 ще бъде укрепен и разширен, ще бъде изградена нова основа, нова изолация. Казахте също така, че ще бъдат обновени тротоарите в населените места по посочения път.
Въпросът ми, госпожо Павлова, е следният: кога ще изпълните обещанието си, дадено от тази трибуна преди по-малко от една година? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви и аз, господин Генов.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, така както поех ангажимент в рамките на парламентарния контрол на зададения от Вас въпрос през ноември 2015 г., през 2016 г. ремонтът на участъка на пътя от Поповица до Асеновград, разстоянието от тези 18 км от пътя, които бяха необходими за ремонт, беше изпълнен, беше успешно реализиран. Със сериозната сума от 8 млн. лв. беше направена инвестиция именно по начина, по който Вие казахте, както поехме ангажимент, използвайки тази нова, вече не толкова иновативна технология, тъй като тя се прилага за качественото ремонтиране на пътната инфраструктура, а именно – на принципа на студеното рециклиране. По този начин ние полагаме 10 см плътен и неплътен асфалтобетон, направени са окопите, направени са всички необходими отводнителни системи, включително в част от населените места са направени и тротоарните конзоли, така че този ангажимент беше успешно реализиран.
Единственото, което не можахме да реализираме не защото нямахме желание, не защото нямахме финансова възможност, а чисто по технически, технологични причини – в рамките на този ремонт това, което не можахме да направим, е основният ремонт на мостовото съоръжение. Логичният въпрос би бил: защо?
Причината за това е, че първоначално на екипа, който работеше на място, беше възложено обследване на мостовото съоръжение и съответно да бъде предоставен проект за основен ремонт на мостовото съоръжение – единственото всъщност от целия участък, от целия този път, което не беше ремонтирано. Но когато започна детайлното обследване на това мостово съоръжение, включително и чрез Института по пътищата към АПИ, обследването показа, че състоянието на моста е толкова амортизирано, че не позволява и няма да допринесе, ако направим основен ремонт. Това би било палиативна мярка, тъй като той няма да може да издържи на бъдещото натоварване с големи, тежкотоварни превозни средства. Поради тази причина експертизата, която беше направена – в заключенията експертите казаха, че не препоръчват извършването само на козметични или дори по-сериозни ремонтни дейности на съществуващото съоръжение, тъй като неговите експлоатационни характеристики не позволяват то да бъде ремонтирано, за да бъде пуснат тежкотоварният трафик. Това е причината, поради която такъв ремонт не беше направен на съоръжението. Пътят в останалите си части, тези 18 км от пътя са ремонтирани. Пътят е пуснат за движение и се използва от живеещите във всички населени места по протежение на този път, от всички пътуващи, с изключение на ограничението, което е направено за тежкотоварните превозни средства, които не могат да бъдат пуснати по мостовото съоръжение.
Онова, което предстои през следващата година – разработен е проектът за изграждане на ново мостово съоръжение на мястото на съществуващия мост, който е с лоши експлоатационни и технически характеристики. Това екипът на Пътната агенция ще има възможност да извърши през следващата година (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), в рамките на възможностите и плановете, които реализира. Като министър в оставка, не мога да гарантирам какво ще се случи, но считам, че това е възможно, тъй като и средствата в бюджета на АПИ позволяват този ремонт да бъде довършен през 2017 г. Надявам се екипът на АПИ и бъдещият министър да го възложат и да направят това съоръжение, по нов начин да бъде изградено ново мостово съоръжение на Поповица. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Господин Генов, имате думата за реплика.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Госпожо Министър, една година този мост седи зарязан. Че експлоатационното състояние е такова, каквото Вие описахте в експертизата, съм сигурен, защото съм минавал много пъти по него, но той седи зарязан все едно – какво да Ви кажа, след бомбардировка в Алепо. Няма мантинела. Ако някой мине там с 40 км в час, сигурно ауспухът на колата му ще остане на платното.
Искам да Ви припомня нещо.
Имаше проект за рехабилитация на този път по транзитни пътища и тогава в проекта беше заложено да се строи нов мост. Сега отново правим експертиза да видим, че този не става и ще правим нов. Значи, явно някой тогава, когато го е залагал в този проект, е имал предвид, че от този мост нищо не става.
Искам от Вас на зрителите и живеещите в района, които ни гледат, да обещаете, че ще направите всичко възможно поне една мантинела да му сложат. За мантинелите ще си говорим по-късно –на последващите ми въпроси, но искам да припомня, че индикативната стойност на този обект беше 15 млн. лв. По време на правителството на Орешарски се обяви процедура. Имаше отворени документи на фирми-участници с фирма, печелеща този обект за шест милиона и девет. Предполагам, че с тези шест и девет е трябвало да бъде изграден и новият мост. Вие преди малко казахте, че са изхарчени осем и още трябва да плащаме за моста. Питам: къде са парите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Госпожо Павлова, ще вземете ли думата за дуплика? Не желаете.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представители Мартин Иванов относно рехабилитацията на моста на автомагистрала „Хемус“ в участъка „Витиня“.
Заповядайте, господин Иванов.
МАРТИН ИВАНОВ (БДЦ-НС): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги!
Обръщам се към Вас, госпожо Министър, по повод организацията на движението при ремонтните дейности на мостовата конструкция на автомагистрала „Хемус“ в участъка „Витиня“. Рехабилитацията на моста предизвиква огромни задръствания като често пъти колоната от автомобили в посока Варна достига над 10 км, което сериозно затруднява трафика. Предвид сериозните усилия, които полагате като министър на регионалното развитие за подобряване на транспортната инфраструктура, съм учуден от недостатъчните мерки, които се полагат за облекчаване движението по едно от най-натоварените трасета в България.
Моля да ми предоставите информация ще предприеме ли допълнителни мерки подресорната Ви Агенция „Пътна инфраструктура“, съвместно със служителите на „Пътна полиция“, за осигуряване на адекватна организация на движението в участъка около ремонтните дейности на моста? Ако такива мерки се предвиждат, в какъв срок ще бъдат изпълнени? В какъв срок ще се завършат ремонтните дейности в посочения участък и поели ли сте гаранция от фирмата-изпълнител на обекта, по отношение на качеството на изработката на ремонтните дейности? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви и аз, господин Иванов.
Госпожо Министър, заповядайте да отговорите на въпросите.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители!
Уважаеми господин Иванов, предполагам често пътувате, но може би не сте пътували скоро по тази отсечка, защото със задоволство мога да кажа, че изключая двата тунела, които все още се ремонтират – тунелите „Ечемишка“ и „Топли дол“, и в тези участъци тунелите „Витиня“ съответно, и участъците между „Ечемишка“ и „Топли дол“ и всички други участъци, по които се извършват ремонтни дейности, вече са приключени, въведени са в експлоатация и участъците са освободени за движение. Проблемите в трафика, които имаше в периода, в който се извършваха едновременно и ремонтът на виадукта на „Елешница“, и ремонтът на виадукта и на съоръжението на 41 км, заедно с ремонтните дейности на „Витиня“ и на тунелите, които ремонтираме – да, в един момент имаше струпване на ремонтни дейности, но нямаше как. В строителния сезон трябваше в максимална степен да направим обезопасяване и да приведем в състояние и възможност за безопасно преминаване по тези най-тежки, най-сложни участъци, тунели и съоръжения, които не са ремонтирани повече от 30 – 35 години.
Това, което мога да кажа, е, че тези тапи бяха отпушени. Движението е въведено и единственото затваряне, което ще остане и през зимния период до пролетта на следващата година, това са все още оставащите ремонти на двата тунела поради причина все пак, че технологичното време за извършване на цялостен ремонт такъв, какъвто се прави, изисква много повече време, изисква подмяна изцяло на изолацията на всички тези съоръжения, които се подменят, затова ще останат затворени за движение и през зимния период. Двупосочно движение ще се извършва в едната тръба. Всички останали участъци от магистралата са отворени и се надявам, че ще има възможност за едно добро, безопасно, безаварийно придвижване особено в зимни условия.
Предвид двупосочното движение в тунелите обаче, за да избегнем пътно-транспортни произшествия, особено при обилни снеговалежи, имаме съгласувана с МВР и „Пътна полиция“ специална временна организация за движение, която ще бъде въвеждана и създавана именно, за да подсигурим безопасното движение. Ще бъде забранено преминаването на тежкотоварните превозни средства по магистралата при обилен снеговалеж в участъците, където се ремонтират двата тунела. Те ще трябва да минават по два обходни маршрута, които са в наличност. Единият е старият главен път през „Витиня“. Другият е, разбира се, възможностите – зависи от тяхното направление, които имаме, за преминаване през Искърското дефиле и през „Петрохан“. За всичко това ще бъде създадена, както винаги е създавана, организация най-вече от органите на полицията, с които се правят тези временни организации за движение при зимни условия или, недай си Боже, при инцидент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Господин Иванов, заповядайте – имате право на реплика.
МАРТИН ИВАНОВ (БДЦ-НС): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, моят въпрос беше входиран преди повече от два месеца, за което съм благодарен, че днес сте тук да ми дадете тази информация. В качеството ми на заместник-председател на Регионалната комисия получавах доста обаждания във времето, когато имаше ремонтни дейности, и затова исках да го задам, за да стане ясно по-подробно на българския народ и хората, които пътуват в този участък, кога ще бъде възстановено движението и дали правим нещо по тази тема. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря и аз, господин Иванов.
Госпожо Министър, мисля, че няма нужда от дуплика.
Преминаваме към следващия въпрос, който е от народните представители Георги Гьоков и Манол Генов, относно допълване на пътен възел „Оризово“ при пресичането на автомагистрала „Тракия“ и автомагистрала „Марица“ и на пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на магистрала „Тракия“ и път III-666.
Господин Гьоков, Вие ли ще развиете въпроса? Заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители!
Госпожо Министър, завърши цялостното изграждане на автомагистрала „Тракия“ с дължина 117 км като тя започва от пътен възел „Оризово“, където правим връзка с магистрала „Тракия“, и завършва на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“.
В същото време са налице сериозни пропуски. Транспортните потоци, движещи се от направление от Свиленград за София по автомагистрала „Марица“, е невъзможно да се включат в направление Свиленград – Бургас на пътния възел „Оризово“, който осъществява пресичането на две нива на двете магистрали, и обратно – ако се пътува по обратното направление от Бургас – Стара Загора – Чирпан към Свиленград, също няма връзка за прехвърляне на автомагистрала „Марица“.
Липсва и връзка към общините Първомай, Асеновград, Чирпан и Братя Даскалови на пътен възел „Плодовитово“, който осъществява пресичането на две нива на автомагистрала „Тракия“ и път III-666, защото липсват връзките Бургас – Плодовитово и Плодовитово – София, които осигуряват връзка на транспортните потоци, движещи се по автомагистрала „Тракия“ в посока Свиленград и София към общините Първомай, Чирпан, Братя Даскалови, Асеновград и така нататък, както и връзката им с път II-66 Чирпан – Стара Загора. Всичко това е някак си абсурдно и от комуникационна, и от транспортна гледна точка.
Това ни накара с колегата Манол Генов да зададем въпроса: какви действия е предприело Министерството на регионалното развитие и благоустройството досега и какви ще бъдат бъдещите действия на това Министерство и на Вас като министър, за да бъдат отстранени всички тези абсурдни пропуски и да се осигури нормалната комуникация между двете магистрали „Тракия“ и „Марица“? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви и аз, господин Гьоков.
Госпожо Министър, заповядайте. (Разговор между народните представители Георги Гьоков и Светослав Иванов.)
Моля за тишина в залата! Оставете министър Павлова да отговори.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господа народни представители, виждам, че е горещ дебатът в залата по отношение на пътните връзки на двете магистрали – магистрала „Тракия“ и „Марица“.
Нека още веднъж да напомним, че изграждането на тези автомагистрали като проекти, като пресечни точки, да ги наречем, за връзката на двете магистрали са проекти, които се изпълняват и са на повече от 15 – 20 години, част от тях, така че в духа на дългогодишната приемственост по доизграждането на автомагистралите, на част от които вече се радваме всички и пътуваме от няколко години по тях, са изградени.
Факт е, че когато е проектиран пътният възел специално на Оризово – Вие знаете, този проект е от 1997 г., който в годините напред се изпълнява и вече е завършен и е изпълнен, първоначално тогава изобщо няма предвидени връзки нито по направлението от Свиленград за Бургас, нито по обратното направление – от Бургас за Свиленград. Причина за това е, че към 1997 г. анализите са показвали, че в това направление няма необходимия трафик, няма нужда и причина да бъдат изградени такива пътни връзки.
Въпреки всичко осигурихме допълнителен финансов ресурс и по отношение направлението за връзката от Свиленград към Бургас – беше направена. Осигурихме допълнително средства от държавния бюджет в размер на 850 хил. лв. с ДДС, с които изградихме това направление, защото е явно, че към днешната реалност – на 2015 г. тогава към онзи момент, определено има трафик, който обосноваваше изграждането и на това допълнително направление към съществуващия и вече изграден преди това в рамките на европейското финансиране пътен възел „Оризово“.
По отношение на обратната връзка обаче се оказа, че няма как да бъде направена връзката Бургас – Свиленград, тъй като в този случай нямаше да може да се ползва съществуващата пътна връзка, съществуващият пътен възел. На него технологично не може да бъде изпълнено това обратно включване, тъй като ширината на мостовото съоръжение и неговите технически параметри не позволяваха да бъде доизградено. Трябваше да се направи втори надлез, по който да бъде направена тази връзка. Анализите, които бяха направени и показани, бяха, че не е необходимо това да се прави там по две причини. Първата причина е, че изграждането на нов възел би бил допълнителен ресурс, а така или иначе пътуващите по това направление биха могли да използват, и го използват, по-краткия маршрут, който е при пътен възел „Стара Загора“ по първокласния път Стара Загора – Димитровград, и до връзката при Димитровград и магистрала „Марица“. Това е трасето и съответно пътят за връзка, който се ползва.
Въпреки това, за да има и направление, и посока, която да е чисто по магистралата, не само по първокласния път, е допълването на следващия пътен възел, а именно пътния възел на Плодовитово, за който разработихме проект за допълнителни пътни връзки, за да може да бъде осигурено и неговото разширяване и допълване. Поради причина обжалване на процедурата, първо, по издаване на решението на околната среда за екологичната оценка, оценката по ОВОС, се отложи във времето самото изграждане. След което проведохме процедура по Закона за обществените поръчки и имаме избран изпълнител.
Ще ме попитате защо не започна да работи избраният изпълнител? Стойността на договора е 3 млн. 900 хил. лв. с ДДС. Процедурата се обжалва. Пътната агенция входира искане за предварително изпълнение и в момента, в който КЗК отсъди възможността на Пътната агенция да започне изпълнението на допълнителната връзка на Плодовитово, парите са осигурени, избран е изпълнителят, ще може да довърши. С това всъщност ще завършим изцяло всички необходими връзки към и от магистралата, и връзките с „Тракия“ и „Марица“ във всички тези посоки, за които говорим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви и аз.
Господин Гьоков или господин Генов?
Господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Благодаря Ви, госпожо Министър. Аз съм доволен от информацията, която давате, и благодаря за нея.
Въпросът беше, че то и сега има връзка между двете магистрали. Няма как да няма връзка. Но хората, които ползват тези връзки, не можем да речем, че ги използват по нормалния начин. И сега има комуникация, но тя е затруднена, усложнена и струваща повече пари на тези, които се опитват да се движат по споменатите направления.
Аз си спомням, че през месец февруари някаква информация в медиите се тиражираше, че тези забравени връзки ще бъдат изградени до четири месеца, тоест до края на юни, и стойността ще бъде 3 млн. лв. (Реплика от министър Лиляна Павлова.)
Знам за обжалването, но мисля, че който е давал тази информация тогава на медиите, също е знаел, че може да има обжалване. Малко олекваме, когато хората са с едно очакване, пък се получава друго.
Предвид на това, че сте министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка може би трябва този въпрос, като допълнителен, да го задам към бъдещия министър и към бъдещия директор на Агенция „Пътна инфраструктура“. Но въпросът, който стои и по който Вие не казвате с ясен и категоричен отговор е: кога, след колко време – след месец, след два, след три, след година, ще има нормална комуникация по тези направления в двете магистрали? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Госпожо Министър? Продължаваме нататък, не желаете дуплика.
Следват два въпроса от народния представител Георги Кадиев.
Първият въпрос на господин Кадиев е относно обществена поръчка за предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Заповядайте, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Павлова! Агенцията по геодезия, картография и кадастър има договор КМ-62 с „Мобилтел“ ЕАД, подписан на 30 юни 2015 г., за предоставяне на далекосъобщителни услуги за срок от една година или до изтичане на определения финансов ресурс.
Въпреки че едногодишният срок е отминал и финансовият ресурс е изчерпан, по моя информация Агенцията продължава да ползва услугите на „Мобилтел“ ЕАД без съответната обществена поръчка. Такава е обявена и публикувана на сайта на Агенцията едва на 19 септември 2016 г., тоест два месеца и половина след изтичане на договора.
Нещо повече, публикуваната документация на поръчката показва ясно облагодетелстване на един определен телефонен оператор. В критериите за оценка най-висока тежест има „цена на една минута разговор към всички национални мрежи“, само че от всички национални мрежи най-висока тежест има цената към мрежата на Мобилтел с 53% тежест от оценката, следвани от цена към мрежа на Теленор с 20%, и цена към мрежа на Виваком с 18,8%.
Очевидно е, че най-ниска цена към мрежата на Мобилтел може да предложи самият „Мобилтел“ ЕАД, и това е откровено толериране на един определен оператор. Най-вероятно ще доведе до обжалване на поръчката, вследствие и до нейна отмяна и оставане на Агенцията без далекосъобщителни услуги, които засягат не просто телефонните разговори, а включително и пренос на данни.
В тази връзка моля да отговорите: какво знаете за тази обществена поръчка; кои са хората, които са работили по нея; има ли нарушения и какви мерки са предприети, за да бъде преодоляно това положение? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Госпожо Павлова, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Кадиев, благодаря Ви, че следите дейността на Агенцията по кадастър. Това ми помага като министър за случаи, в които имаме незаконосъобразно проведени процедури – да бъдат своевременно спирани. В конкретния случай, въпреки че имате основание да повдигнете този въпрос, за който отново благодаря, Агенцията по кадастър в резултат на изтекъл договор, който има с компанията, която предоставя мобилните услуги за Агенцията по кадастър, обявява поръчката за избор по нова открита процедура за предоставяне на такива услуги на 15 септември. Същата процедура от Агенцията по кадастър е прекратена с Решение от 24 октомври на основание чл. 110 от Закона за обществените поръчки, тъй като са установени проблеми, които не могат да бъдат технически отстранени, както принципно го позволява Законът. Процедурата е изцяло прекратена.
По процедурата има две обжалвания – от два оператора, които както Вас твърдят, че в процедурата има заложени по-високи възможности за един от тримата основни оператори на такъв тип услуга. Това е причината, поради която тя е прекратена самостоятелно от Агенцията по кадастър. Тези две жалби още не са разгледани, но предстои да бъдат разгледани от Комисията за защита на конкуренцията, за да може да потвърдим законосъобразното прекратяване на тази процедура. Паралелно с това Агенцията по кадастър доказа, че са изработили нова процедура, вземайки под внимание този елемент, за да бъде направена прозрачна законосъобразно проведена процедура, без наличие на дискриминационни изисквания в нея.
Това, което направих в резултат на тази процедура и в резултат на Вашия въпрос, беше да направим проверка на мотивите и причините за включването на такъв тип критерии, и разбира се – причините за прекратяване. Мотивите за прекратяване са правилни. Тя трябваше да бъде прекратена и основателно е прекратена. Причините, които видяхме в резултат на проверката, които от Агенцията по кадастър обосноваха за включването на тези изисквания, са анализът на потреблението на служителите по досегашните договори – с кои оператори най-много разговори провеждат. На този принцип са разпределени пропорционално между отделните оператори. Дали това е правилно, дали процентът е правилен, не мога да кажа, но съм възложила на ръководството на Агенцията по кадастър да преработят процедурата по начин, който да не позволява наличието на никакви дискриминационни условия.
Предполагам знаете, но още веднъж мога да потвърдя, че обявената и прекратената процедура е от изпълнителния директор на Агенцията по кадастър господин Наков. Считано от 4 ноември господин Наков е отстранен от длъжността изпълнителен директор на Агенцията, тъй като имаме сигнал за евентуален конфликт на интереси, по който сигнал съм сигнализирала Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси, която трябва да се произнесе дали е налице такъв конфликт на интереси. Ако Комисията потвърди, че има конфликт на интереси, той ще бъде отстранен за постоянно. Очакваме това решение. Дотогава за изпълняващ длъжността директор на Агенцията по кадастър е назначен временно главният секретар на Агенцията, а за дейности, свързани с изискванията по Закона за кадастъра, е назначен господин Румен Янков, който има геодезическо образование, 25-годишен служител е на Агенцията по кадастър. До момента това е ръководството на Агенцията, което разработва въпросите. Когато имаме решението на КЗК, ще обявим новата процедура. За момента Агенцията по кадастър се обслужва от възможностите на чл. 116 на ЗОП, а именно сключен след обществена поръчка договор на Министерството. Чрез този договор и служителите на Агенцията по кадастър ползват услугите, които Агенцията не може да ползва, тъй като няма собствен договор, и ползват договора на Министерството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря.
Господин Кадиев, имате думата за реплика.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Благодаря, госпожо Министър.
Очевидно Агенцията по кадастър има хроничен проблем с корупцията.
Следващият въпрос е за една поръчка за автомобили, която разглеждаме от доста време. Този въпрос съвсем ясно показва какво се случва там. Обясненията, че се дават преференции на един телекомуникационен оператор, защото такива били процентите на разговорите, са абсолютно несъстоятелни. Имате дискриминационни условия и някой нарочно е направил тази поръчка, за да спечели Мобилтел. Просто и ясно.
Казахте, че господин Наков е в конфликт на интереси. Може би сте го подали като сигнал на Комисията по конфликт на интереси. Може би беше хубаво да кажете и за какво става въпрос. Той е бил управител на фирма „Светгео“ до 2012 г., когато постъпва на сегашната си длъжност. Напуска уж фирмата, но в същото време сайтът „Афера БГ“ публикува нотариално заверено пълномощно, в което той получава достъп до сметките на фирмата, която уж е напуснал. Фирмата извършва геодезически проучвания, което всъщност е пряк конфликт на интереси с неговата настояща длъжност. Господин Наков трябва да бъде моментално изхвърлен! Разбирам, че търсите някакви юридически обосновани аргументи, за да не Ви съди, но това, което се случи с тази обществена поръчка за автомобила, това, което се случва тук, с тази обществена поръчка, плюс конфликта на интереси, според мен е абсолютно достатъчно, за да бъде отстранен от длъжността, която заема в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Продължаваме със следващия въпрос на господин Кадиев – относно закупен автомобил от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Благодаря, господин Председател.
Да си дойдем на думата.
Уважаема госпожо Министър, на 12 април 2016 г. Ви зададох въпрос относно нагласена обществена поръчка за закупуване на автомобил „Шкода супер“ – 180 конски сили, луксозен вариант, за нуждите на Агенцията, при положение че само три месеца преди това, през декември 2015 г., Агенцията вече беше купила луксозен автомобил „Волво Х60“.
Във Вашия отговор по време на парламентарен контрол на 27 май 2016 г. Вие отговорихте, цитирам: „Възложила съм проверка, изискала съм обяснение от директора на Агенцията за причините и мотивите, по които това е направено“.
Моля да отговорите на следните въпроси: какви са окончателните резултати от проверката? Има ли наказани за нагласяване на критериите на обществената поръчка, която беше така направена, че на нея да отговаря един-единствен модел автомобил? Кои са наказаните и какво е наказанието? Каква е съдбата на автомобила към днешна дата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, господин Кадиев.
Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Кадиев, както отговорих и тогава на Вашия въпрос, през месец май, възложих проверка по отношение на проведената процедура. Проверката показа, че няколко са заложените минимални изисквания, за които говорите и Вие във Вашия сигнал. Към тях в самата процедура имаме добавено изискването или еквивалент, което потвърждава, че процедурата не е правена за една определена марка, а дава възможност на всички марки, които имат еквивалентни модели, модификации и родови признаци, каквито чл. 30 на ЗОП позволява, да могат да бъдат доставчици на търсената услуга – доставката на определения автомобил.
В рамките на проверката, която възложих, беше направен сравнителен преглед на заложените технически параметри в съвкупност за предлаганите на пазара марки автомобили. Всъщност още две марки освен избраната предлагат този тип еквивалентни процедури. От тази гледна точка процедурата не е в нарушение.
Въпреки това съм разпоредила да бъде отстранен тогавашният секретар на Агенцията, отговорен за обществената поръчка, в отговор на Вашия въпрос.
Второ, дала съм както на Агенцията по кадастър, така и на останалите второстепенни разпоредители, но особено на Агенцията по кадастър – разпореждане да не провеждат обществени поръчки по линия на възможността, въпреки че е дадена в Закона, да не провеждат обществени поръчки чрез публична покана, а да ги провеждат само на основание открита процедура.
Говорейки за автопарка на Агенцията по кадастър, тя със своите 28 териториални звена и всички служители, които работят в Кадастъра, определено има автопарк, който в голямата си степен е остарял. Това са коли на минимум 10, но повечето са на 15 години. Този парк е важен за изпълнение на дейностите на Агенцията. Служителите на Агенцията изпълняват дейности, свързани със замерване на съответни територии, понякога по черни пътища, така че със сигурност Агенцията и всички нейни териториални звена се нуждаят от обновяване на автопарка и напред в годините се надявам да има достатъчен ресурс, за да го направят.
По отношение на автомобила, за който Вие питате, този и преди това закупеният, са единствените два нови автомобила, две нови превозни средства, закупени от Агенцията. Те се използват за нуждите, за целите на Агенцията, за представителните нужди на цялото ръководство на Агенцията. Така че и автомобилът, за който Вие питате – „Волво“, и „Шкода“-та се използват от ръководството на Агенцията, от директора, от главния секретар – всички, когато се нуждаят, ги използват. Те са в Агенцията и се използват от Агенцията по предназначение за дейностите на Агенцията. Можете да бъдете уверен, че проверката ми потвърди и удостовери това като действие и като акт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Павлова.
Господин Кадиев – реплика, заповядайте.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Павлова, много дипломатичен и коректен отговор от Ваша гледна точка, но абсолютно неверен. Агенцията изобщо няма нужда от такива два автомобила. За никакви представителни нужди! Не знам дали си спомняте, но когато зададох този въпрос, всъщност предния ден вече бях публикувал във Фейсбук кой ще е победителят. Това го знам от самата Агенция. Там всички знаеха кой щеше да бъде победителят.
Нещо повече, имаше един-единствен кандидат – те затова знаят. Всички знаят, че това беше уредено за една точно определена, конкретна фирма, доставяща точно определен, конкретен автомобил. Нямаше никой друг, който да се яви.
Три месеца преди това бяха купили друг луксозен автомобил. Сега главният секретар се вози на кола 180 конски сили. Извинявайте, аз съм бил заместник-министър и се возех на някаква кола, която беше – не знам, сигурно на половината на тези конски сили.
Това не са дребнави неща. Когато те правят такива неща за дребните пари – в случая става въпрос за някаква обществена поръчка от порядъка на 65 хил. лв., ако си спомням правилно, без ДДС. Не е кой знае какво. Но когато правят това, със сигурност правят същите неща и в големите поръчки. Не разбирам защо трябва да ги оправдавате? Била за главния секретар тази кола. Същият главен секретар, когото уволнихте.
Да се спрат малко! Да правят обществени поръчки, които не са с покана само към една фирма, само за едно конкретно нещо. Да ги правят като хората и тогава всички неща ще тръгнат малко по малко в правилната посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, господин Кадиев.
Госпожо Министър? Не желаете.
Продължаваме отново с въпроси на господин Манол Генов – следват няколко въпроса от него. Той е активен в днешния парламентарен контрол.
Въпрос от народните представители Манол Генов и Дора Янкова относно готовността за обезпечаване на зимното снегопочистване за сезон 2016 г. – 2017 г.
Заповядайте, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Министър! Нашият въпрос е относно готовността за обезпечаване на зимното снегопочистване и поддържане на републиканската пътна мрежа през сезон 2016 г – 2017 г.
Агенция „Пътна инфраструктура“ има ангажимент относно това и оперира на 20 хил. километра републиканска пътна мрежа. Каква е готовността на Агенцията да осигури необходимата техника за зимното снегопочистване, необходимите материали за това? Какви са прогнозите за очакваните разходи за зимното поддържане на републиканската пътна мрежа? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Госпожо Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, уважаема госпожо Янкова, по отношение въпроса за готовността за обезпечаване на зимното снегопочистване за периода на зимата 2016 г. – 2017 г. мога да потвърдя, че съгласно ангажиментите на Пътната агенция е създаден Междуведомствен щаб между Агенция „Пътища“ и органите на МВР за извършване на всички необходими дейности по поддържане, почистване на пътищата, координация, въвеждане на временна организация на движението при обилни снеговалежи или при инциденти.
Направени са проверки по две направления: от една страна, проверка по сключените договори между Агенция „Пътища“ за тези 20 хиляди километра републикански пътища във всички области – 27 области, и отделно договорите за поддържане на автомагистралите.
Това, което мога да потвърдя, е, че към днешна дата няма област или автомагистрала, за която да няма избрана поддържаща фирма. Всички пътища и автомагистрали имат избрани четиригодишни договори и изпълнители за поддържане.
Необходимата техника за извършване на почистването на пътищата от републиканската мрежа е 3 128 машини. Машините са налични – една част от тях със съгласието на АПИ в топлите дни все още се използваше за довършване на строителните обекти по места. В по-голямата си част строителната техника беше налице и в готовност.
Предвид, че от утре, събота, очакваме застудяване и от следващите дни очакваме особено по високите места снеговалежи, още вчера бяха инструктирани всички снегопочистващи фирми да осигурят техниката по места, като въведохме, знаете, изисквания – два часа преди започване на очакваните снеговалежи те да бъдат разстановани по опорните пунктове.
Проверени са и количествата сол, луга и съответните материали по места. Изискването по договор е в началото на зимата те да разполагат с минимум 60% от тези материали на разположение като доставка за започване на сезона. Това също е проверено, така че имаме налице необходимите материали за извършване на тези дейности: сол, луга и пясък, където е позволено да се опесъчава.
Оттук нататък готовността я има, отговорността е на отделните фирми изпълнители да излязат на момента, на място, навреме и да изпълнят тези дейности с областните пътни управления. Това се контролира и проверява, така че се надявам при пълна мобилизация да няма инциденти или да няма фирми, които излизат по-късно. Ако има такива случаи, ще бъдат санкционирани, както винаги досега.
Отделно от това Междуведомственият щаб направи засичане на техниката заедно с общините, тъй като, знаете, в годините назад сме установявали, че между фирмите, избрани за поддържане, и общинските фирми, избрани за поддържане, понякога има дублиране на техника. Тази проверка също е направена. Където е имало такива случаи, са уведомени съответните общински или други администрации, така че на този етап са направени всички необходими дейности по закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря и аз.
Госпожо Янкова, заповядайте за дуплика.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, госпожи и господа народни представители!
Госпожо Министър, днес е факт – магистрала Тракия, мостът, от който току-що идваме с господин Генов, още не е обработен. Катастрофата, при която има жертви, е поради заледяване. Пътната фирма, която обработва магистрала Тракия, не знам как са Ви информирали какво се случва, но и полицаите, и хората, и опашката, която е 6 км. в момента, стоят и чакат още това обработване.
Второ, обръщам се към Вас: от събота извадете на терен всички фирми с техниката, за да може населението на България да е спокойно.
От нашата парламентарна група Ви питаме всяка година готова ли е държавата в зимни условия да стопанисва държавните пътища. Винаги си казваме „да“ и винаги строителните фирми са или с развалена техника – в момента казахте и поехте отговорност и като министър, и от името на областните управители, и от кметовете, че техниката е изрядна. Паралелно с това имаше едно противоречие – че част от техниката е и на строителните обекти.
Има техника ехо още от старото ТКЗС. Знаем как стана бедствието в моя избирателен район – трябваше да има грейдери, те дойдоха след два дни.
Нашето настояване днес с колегата Генов е с грижа към българските граждани, естествено, и с отговорността, която Вие носите и водите в този процес – да гарантираме българските граждани да са спокойни в зимни условия.
Тъй като правителството е в оставка, надявам се да бъдете и да продължавате да бъдете на нивото на сериозната отговорност, институциите по места да не бъдат отпускани – хората, които работят в пътните управления, заедно с това другите институции, контролиращи сключените договори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви.
Госпожо Павлова, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, с цялото ми уважение към Вас, за пръв път Ви виждам да говорите по начин, по който по принцип не си позволявате. Аз Ви уважавам като кмет, като народен представител и професионалист. Много е жалко да се поддавате и Вие на вълната на популизъм, особено когато говорим за човешки живот.
Информацията, с която разполагам, а аз разполагам с официални данни от органите на МВР, разбира се, и от Пътната агенция по отношение на инцидента, така че това, което казахте, за съжаление, е невярно. Това, което можем да кажем, освен съболезнованията към близките на тези, които загинаха днес, ситуацията е следната.
Първо, Вие знаете, че ние следим почистването на пътищата с GPS-и, които са монтирани на снегопочистващите машини. По данните от GPS в съответното платно – тук говорим за 21-ви км, за автомагистрала „Тракия“, пътният възел при Вакарел е обработван три пъти тази нощ. При проверката, която прокуратурата завърши преди малко, имаме и тестване, и пробване, така че пътят е бил обработен при зимни условия три пъти. Съответните химикали са налице в асфалта. Нека не забравяме, инцидентът се случва в 6,30 ч. сутринта, а в 6,30 ч. сутринта температурите не са температури, които водят до заледяване. Причината за инцидента не е заледяване, тя е, да, мокра настилка. Вие знаете, че дори да е имало заледяване през нощта, в резултат на обработването с химикали те превръщат заледяването във вода. Да, настилката е била мокра, да, налице е сериозна мъгла. Мъглата е и основната причина за първата верижна катастрофа, която се случва от леки коли, следвана от втора, в която вече участват въпросният тир и лека кола и, за съжаление, трагичният инцидент, който довежда до падането им от моста и загубата на човешки живот.
Проверката на прокуратурата и следствените органи приключи. В момента вече движението през пътния възел е пуснато в една лента, така както беше позволено и разрешено от органите на „Пътна полиция“. В другата лента в момента се работи и се монтира, наново се възстановява мантинелата, тъй като ние не можем да пуснем движението без мантинела. Имаме ангажимента на фирмата до светлите часове да монтира мантинелата, а в следващите дни ще бъдат възстановени и тротоарните конзоли. Така че движението е освободено и това са данните, с които разполагаме от официалните органи и институции. Всичко друго са махленски реплики и на място. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви.
Продължаваме с въпрос от народния представител Манол Генов относно осъществяването на рехабилитация на пътя Пловдив – Асеновград.
Заповядайте, господин Генов.
Днес сте най-активен в парламентарния контрол.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председателстващ! Уважаема госпожо Министър, както Ви е известно, Проектът „Разширение на пътя Пловдив – Асеновград“ е от ключово значение за областта, тъй като е пътят и към Смолянска и Кърджалийска област. Предвид новите контролно-пропускателни пунктове към Гърция пътят стана изключително натоварен. Освен това, статистика отчита много пътно-транспортни произшествия на тази отсечка, понякога с големи материални щети и с трагичен край.
Процедурите по отчуждаване и проектиране на реконструкцията и разширяването стартираха 2009 г. и приключиха в края на 2015 г. През април 2015 г. бе обявена процедура за няколко лота, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“, сред които и пътят Пловдив – Асеновград.
Срокът за подаване на предложенията за избор на изпълнител, по информация на сайта на Агенцията за обществени поръчки, изтече на 13 юни 2016 г.
Госпожо Министър, моят въпрос е: кога се предвижда окончателно приключване на необходимите процедури по избор на изпълнител и кога реално ще стартира рехабилитирането на пътя Пловдив – Асеновград? Съзнавам неактуалността вече на въпроса, че вероятно процедурата е приключила, но все пак Ви моля да отговорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Госпожо Павлова, заповядайте.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, да, както коректно отбелязахте, и преди съм отговаряла на Вашия въпрос, относно участъкът от пътя Пловдив – Асеновград. От него 10,3 км са предвидени и включени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ и сключения вече по Оперативната програма „Договор за финансиране“. Междувременно беше завършен и техническият проект. Бяха завършени необходимите процедури, включително и отчуждителните.
Процедурата беше обявена, успешно приключи на 9 ноември с Решение на Агенция „Пътища“ за избор на изпълнител. Избраният изпълнител е с окончателна предложена стойност на изпълнението на строително-монтажните дейности в размер на 19 млн. 212 хил. лв., без ДДС. Въпреки това все още не можем да сключим договор с избрания изпълнител, тъй като имаме обжалване от останалия участник в процедурата на тази обособена позиция. Тези лотове са общо 15. За 7 излязоха с решение и голяма част от тях, както обикновено, се обжалват.
Чакаме в Комисията за защита на конкуренцията жалбата и производството по нея да бъде образувано. След като бъде образувано производството, след като приключи обжалването, вероятно на първа и след това на върховната инстанция, знаете, чак тогава ще имаме възможност да сключим договор с избрания изпълнител. Горещо се надявам тези процедури по обжалване да приключат максимално бързо, в рамките на зимния период, за да може с началото на строителния сезон – март-април следващата година, реално да започнат дейностите по изпълнението на този обект, защото той е изключително важен. Тук все пак включваме и важното дългоочаквано разширяване и изграждане на четирилентовото трасе на участъка Пловдив – Асеновград, така че се надявам компетентните органи да приключат процедурата по обжалване и договорът ще бъде максимално скоро сключен и в строителния сезон да започнат дейностите по него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви и аз.
Господин Генов, заповядайте за реплика.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Министър, това е много добре, че все пак на 9 ноември поръчката е приключила. Аз не знам какво е правила тази Комисия четири месеца – от 13 юни, при условие че имаше двама участника…
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Това са 15 лота.
МАНОЛ ГЕНОВ: Да, 15 лота, съгласен съм, но някои от 7-те бяха отворени по-рано, но не това е въпросът. При двама участника и при условие, че и любимата фирма на Пътната агенция „Агромах“ е единият от участниците и сега тя е обжалвала, помолете ги да оттеглят жалбата и да могат да се случат нещата по-бързо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви и аз.
Продължаваме с последен въпрос към министър Павлова, който е от народния представител Хасан Адемов относно актуалното състояние на пътни артерии от републиканската пътна мрежа на територията на община Исперих.
Заповядайте, господин Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! От проблемите в пътната инфраструктура на Южна България ще Ви дам възможност да се прехвърлите към много по-тежките проблеми в Северна България. Въпросът, който искам да Ви задам, е свързан с републиканската пътна мрежа в община Исперих. Многократно във Ваши публични изяви сте имали възможност да заявите, че състоянието на републиканската пътна мрежа в цялата Разградска област е в изключително тежко състояние.
В тази връзка искам да задам моя въпрос, който е свързан със състоянието на два пътя, единият от тях Исперих – Яким Груево – Конево, другият Исперих – Лъвино – Къпиновци и Подайва – Беленци – Духовец. Неслучайно споменавам тези населени места, за да придобиете представа, че по тези два пътя, които са от републиканската пътна мрежа, се движат достатъчно на брой моторни превозни средства, а състоянието на тази пътна мрежа е изключително тежко.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: какво предвиждате до края на годината и евентуално в началото на следващата година по отношение на възстановяване на нормалното движение по тези два пътя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Адемов.
Госпожо Павлова, заповядайте.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Адемов, неведнъж с Вас сме дискутирали пътищата в тази част на България и специално по отношение на пътищата на територията на община Исперих.
През територията на община Исперих минават седем от републиканските пътища в България с обща дължина 92 километра. Както съм казвала в предишни отговори на въпроси, радвам се, че успяхме, със сигурност нуждите ни са по много големи, но успяхме за изминалите две години една трета от пътищата през територията да бъдат ремонтирани, над 33 километра пътища на територията на общината бяха ремонтирани през изминалите две години. В резултат на целево предоставените средства от бюджета през постановление на Министерския съвет ремонтирахме и третокласния път – 27 километра от третокласния път Самуил – Подайва, както и пътя Тодорово – Печеница, Равноселци – Къпиновци. Мисля, че това беше много важно за хората живеещи и пътуващи в този регион.
Безспорен факт е, че и останалите пътища, които преминават през територията на общината се нуждаят от ремонт. Това, което можахме да направим в рамките на подготовката за зимата къде машинно, къде ръчно изкърпване на тези участъци, които се нуждаеха от такова. Оттук нататък сме в режим на зимно поддържане и готовност, така че това, което предстои до края на годината, са по-скоро дейностите, ако има нещо аварийно да се изкърпва, а иначе са дейностите по зимно поддържане и почистване на пътищата.
Надявам се от следващата година при успешно приемане на Бюджет 2017 г. заложените средства в бюджета на АПИ, предложено е да бъде увеличен бюджетът на Пътната агенция с около 80 милиона. Това ще даде възможност, надявам се и в духа на приемственост следващият министър, следващото ръководство на Агенция „Пътища“ да продължи програмата и политиката за приоритетно насочване на тези средства от увеличението на бюджета на АПИ за пътищата на Северна България, които, за съжаление, са в по-лошо състояние от тези в Южна България и имат сериозна нужда от инвестиции, и то не инвестиции за кръпки – да спрем с кръпките, така както се опитахме тази година да направим, а стъпка по стъпка, малко по малко да се прави цялостен превантивен ремонт, за да мине ерата на кръпките и малко по-малко да оправим всички пътища и в Северна България, за да достигнем все пак баланса и нивото между Северна и Южна България на пътната мрежа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Павлова.
Господин Адемов, заповядайте, имате право на реплика.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър, за това, което успяхте да направите през последните две години. Надявам се в началото на следваща година да има приемственост и Агенция „Пътна инфраструктура“ да задели финансов ресурс за цялостното ремонтиране на тези два пътя, защото те свързват две съседни общини – единият път свързва община Исперих с община Главиница, а другият – община Исперих с община Каолиново, което ги прави приоритетни.
Надявам се следващият министър на регионалното развитие и благоустройството и следващият директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ да имат предвид тези обстоятелства, за да може да бъде решен дефинитивно този проблем, защото очевидно е, че с частично изкърпване не се решава този проблем. Нуждата е съвършено различна – от рехабилитация и основен ремонт на тези два пътя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Адемов, госпожо Павлова.
Това беше последният въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова.
Поради изтичане на времето на пленарното заседание закривам заседанието.
Следващото редовно пленарно заседание е в сряда, 30 ноември 2016 г., от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 15,03 ч.)


Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Иван К. Иванов
Красимир Каракачанов
Явор Хайтов


Секретари:
Александър Ненков
Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания