Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 2 декември 2016 г.
Открито в 9,02 ч.
02/12/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев, Янаки Стоилов и Явор Нотев


Секретари: Георги Търновалийски и Иван Иванов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Уважаеми дами и господа народни представители, няколко съобщения:
На 1 декември тази година е постъпил и е раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, приети на първо гласуване на 28 октомври тази година. Проектът е изготвен от Комисията по транспорт, информационни технология и съобщения на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване.
В Народното събрание е постъпил материал от Националния статистически институт, съдържащ резултати от статистически изследвания относно общия индекс на цените на производител в промишлеността и индексите на цените на производител на вътрешния и на международния пазар за октомври 2016 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 30 ноември 2016 г. с вх. № 639-00-18 в Народното събрание е постъпил Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 октомври – 24 ноември тази година и Протокол № 51 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. С писмо отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси, както и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Точка първа за днес, съгласно програмата ни, е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Общ проект, изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 15 юни 2016 г. законопроекти с вносители Румен Йончев и два законопроекта на Министерския съвет.
Господин Цветанов, слушаме доклада на ръководената от Вас Комисия.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да започнем дебата по приемане на второ четене на Законопроекта, моля за допуск в пленарната зала във връзка с чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на следните лица: от Министерството на вътрешните работи: Красимир Ципов – заместник-министър; от Министерство на външните работи – Христо Ангеличин – заместник-министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 134 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Поканете гостите.
Слушаме Ви, господин Цветанов.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме наименованието на Закона.
Гласували 125 народни представители: за 124, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 1, ал. 3 след думите „гражданите на Европейския съюз“ се поставя запетая и се добавя „които не са български граждани“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1 по доклада.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Предложение от народния представител Румен Иванов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2). Чужденец е и лице без гражданство – лице, което не се разглежда като гражданин от нито една държава в съответствие с нейното законодателство.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 3.
Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 8, ал. 1 думите „документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ“ се заменят с „паспорт или заместващ го документ за пътуване“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 5:
„§ 5. В чл. 8а се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4). Органите за граничен контрол не допускат влизане на територията на Република България на лице, което се позовава на качеството си на член на семейството на български гражданин, но не е удостоверило в разумен срок това с документ по ал. 2 или с друг надлежен документ. Отказът се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, изказвания по параграфи с номера от 3 до 8 включително по доклада на Комисията?
Господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, всъщност моето изказване е свързано с едно питане и уточняване в § 4 и по-точно по чл. 8, ал. 1. Какво гласи предлаганият текст, за да стане ясно на колегите? Предлаганият текст гласи следното: „Думите „документа за задгранично пътуване или друг, заместващ го документ“, се заменят с „паспорт или заместващ го документ за пътуване“.
Какво означават, първо, думите „документ за задгранично пътуване“? За по-разбираемо това нещо се нарича „пасаван“. Пасаванът обаче, уважаеми колеги, представлява документ, който Ви определя маршрута от точка А до точка Б, тоест Вие не можете да се отклонявате от този маршрут и ако трябва да тръгнете, примерно, от Варна до София, дори е описано по кой маршрут точно трябва да преминете. Тук обаче има и нещо друго, което е по-интересно – пасаванът не Ви дава никакви други правомощия и права, освен да се придвижите от точка А до точка Б.
Сега този пасаван ни се предлага да бъде заместен с думата „паспорт“. Само че паспортът, съгласно Закона за личните документи, е задграничен паспорт, тоест…
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Това е Закон за чужденците!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Много добре знам какъв е Законът. Не се обаждайте! (Оживление и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви, без намеса от залата.
Господин Байрактаров, не влизайте във функциите на ръководството на парламента.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Продължавам да обяснявам. Паспортът, който се издава на чужденците, има два цвята. Единият цвят е така нареченият „сив“ паспорт. А другият цвят е червен или задграничен паспорт. С този сив паспорт той може да пътува навсякъде на територията на Европейския съюз. Освен всичко, пак повтарям, пасаванът не дава никакви права. С този паспорт вече този чужденец придобива всички права да отива да кандидатства за работа, да се движи свободно навсякъде.
И аз искам да получа едно обяснение кое налага необходимостта пасаванът да бъде заместен с паспорт? Кое налага? За да можем да знаем защо правим тази промяна. Може и да е правилна. Не казвам, че не е правилна, но пък е добре да получим допълнителни разяснения. Тук е и господин Ципов, господин Цветанов като председател на Комисията, защото това са едни важни промени и ние трябва да ги прецизираме, преди да ги гласуваме. Така че няма нищо лошо вместо да скачат някои колеги, ние сме научени да знаем за какво гласуваме, а не просто да натискаме с пръстчето зеленото или другото копче. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Реплика – господин Цветанов.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Байрактаров, тук говорим само за прецизиране на текста, защото, както го прочетохте, сами разбирате, че това е правилната терминология, която трябва да бъде записана – „документ за задгранично пътуване“ това е паспорт, „и друг удостоверяващ документ“ си остава. Така че тук говорим само за прецизиране на текста. Нищо повече. Нито променяме, нито пък искаме да направим нещо по-различно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Цветанов, задграничния паспорт получават лица, които са абсолютно редовни. Аз си направих труда да направя справка и не съм намерил някъде документ, който да казва, че терминът „пасаван“ е отменен и точно затова обясних какво представлява пасаван, тъй като аз съм ползвал такъв документ в годините. Това е документ (оживление), който, пак повтарям, определя точен маршрут за придвижване. Той не ти дава никакви други права. И определя, че Вие с този документ сте получили правото да се придвижите от точка А до точка Б по съответен маршрут, който се описва в пасавана.
Оттам нататък аз така и не разбрах от Вашата реплика кое налага пасаванът да бъде заменен с паспорт. И, както и Вие потвърждавате – задграничен паспорт. Кое налага? Защото да Ви обясня кога се издава и пасавана. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз мисля, че го направихте в изказването. Дупликата е само на репликата, която е постъпила.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Сега Вие ще ми казвате как да си правя дупликата ли? (Оживление, смях, частични ръкопляскания.) Извинявайте, ама не сте назначена за цензур. Опитвам се да изясним нещо, което е важно.
Пак повтарям – пасаванът се издава на лица, които не притежават лични документи, които нямат лична карта, нямат задграничен паспорт. Затова се издава този документ, наречен тук „документ за задгранично пътуване“, но неговата правна терминология в международния свят е пасавана. Това е. И Вие сега казвате: този документ го заличаваме и на негово място слагаме паспорт.
Възниква и другият въпрос, ако трябва да влезем в дебата – на какво основание ще се издава този паспорт на лице, което дори не се знае, примерно, какво е – с какъв произход е, с какво гражданство е. Има много въпросителни около тази промяна на този термин и аз искам просто да ги изясним.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване параграфи с номера 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 по доклада на Комисията.
Гласуваме.
Гласували 115 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 4.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
„§ 9. В чл. 9в се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Визовият стикер се полага в редовен паспорт или в заместващ го редовен документ за пътуване, признат от Република България.
(2) Когато чужденецът притежава паспорт или заместващ го документ за пътуване, който не е признат от Република България, визовият стикер може да бъде положен върху бланка за поставяне на виза по единен образец на Европейския съюз, която е утвърдена с акт на Министерския съвет”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Условията и редът за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване и унищожаване на визовите стикери и на бланките за поставяне на виза се определят с акт на Министерския съвет”.“
По § 7 има предложение на народния представител Румен Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 10:
„§ 10. Член 9г се изменя така:
„Чл. 9г. (1) Оправомощените от ръководителя на съответната структура длъжностни лица в Министерството на външните работи, в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина и в органите за граничен контрол могат да вземат решения за издаване, за отказ за издаване, за анулиране и отмяна на визи, а в службите за административен контрол на чужденците – за анулиране и отмяна на визи, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 9е, ал. 1.
(2) При спазване на реда, установен в Закона за международните договори на Република България, могат да бъдат сключвани двустранни и многостранни договори за представителство за приемане и обработка на заявления за издаване на визи и за обмен на лични данни във връзка с това.
(3) Министърът на външните работи или оправомощено от него длъжностно лице може да сключи договор за сътрудничество с външен изпълнител за представителство за приемане и обработка на заявления за издаване на визи и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите за защита на личните данни, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 9е, ал. 1.
(4) Дипломатическите и консулските представителства могат да сътрудничат с търговски посредници въз основа на акредитация, която се предоставя при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 9е, ал. 1, за приемане и обработка на заявления за издаване на визи, с изключение на събиране на биометрични данни.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи 9 и 10 по доклада на Комисията? Няма.
Гласуваме.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 13.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 14:
„§ 14. Член 9з се изменя така:
„Чл. 9з. (1) Когато кандидатът за виза не е представил редовен паспорт или заместващ го редовен документ за пътуване, или е отказал да му бъдат събрани биометрични данни, или визовата такса не е платена, заявлението за издаване на виза е недопустимо.
(2) В случаите по ал. 1 дипломатическото или консулското представителство незабавно връща заявлението, платената визова такса и приложените към заявлението документи и унищожава събраните биометрични данни.
(3) Преди да вземат решение по заявление за издаване на виза, оправомощените длъжностни лица имат право да изискват от кандидатите за визи допълнителни данни и документи, с които те да обосноват достоверно заявената цел на пътуване, като са длъжни да извършват необходимите проверки на заявените данни.
(4) По изключение, когато изискванията по ал. 1 не са изпълнени, заявлението може да бъде прието за допустимо, когато са налице причини от хуманитарен характер или това се налага от държавния интерес.
(5) Приетото заявление за издаване на виза и приложените документи, удостоверяващи целта на пътуването, не пораждат задължение за издаване на виза.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера от 11 до 14 включително? Няма.
Гласуваме параграфи с номера от 11 до 14 включително съгласно доклада на Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 15:
„§ 15. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „опасност“ се добавя „международните отношения“, а думите „сигурността на страната“ се заменят с „националната сигурност“;
б) в т. 3 след думата „извършва“ се добавя „или има намерение да извършва“;
в) точка 10 се изменя така:
„10. има данни, че през последните две години е нарушил граничния, паспортно-визовия, валутния или митническия режим на Република България;“
г) в т. 13 думите „и тази мярка е в сила“ се заличават;
д) точка 15 се отменя;
е) в т. 16 думите „документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ“ се заменят с „паспорт или заместващ го документ за пътуване“;
ж) в т. 17 след думите „не докаже“ се добавя „достоверно“, а думите „планирания престой“ се заменят със „заявеното пребиваване или транзитно преминаване, или летищен транзит“;
з) точка 18 се изменя така:
„18. вече е пребивавал на територията на Република България 90 дни в рамките на последните 180 дни като притежател на виза за краткосрочно пребиваване или при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване;“
и) в т. 24 думите „преди изтичането на визата, за която кандидатства“ се заменят с „в рамките на разрешения срок за пребиваване“;
к) създава се т. 25:
„25. на лицето е наложена принудителна административна мярка по чл. 41, освен ако не е допуснато доброволно завръщане.“
2. Алинея 3 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 15? Няма.
Гласуваме този параграф в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Параграф 13.
Предложение от народния представител Пламен Манушев и група народни представители:
„В § 13:
1. В чл. 10а, ал. 1 след думата „виза“ се добавя „по чл. 9а, ал. 2, т. 1 и 3“.“
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 16:
„§ 16. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Отказите за издаване на виза могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс относно тяхната законосъобразност.
(2) При вземане на решение за отказ за издаване на виза оправомощените длъжностни лица са длъжни да уведомят писмено кандидата за виза за правното основание и за мотивите за решението.
(3) Мотивите за отказите за издаване на визи по чл. 10, ал. 1, т. 1-3, както и когато разкриването на данните и обстоятелствата, въз основа на които е взето решението, засягат или биха могли да засегнат непосредствено външната политика и международните отношения на Република България или националната сигурност, се посочват в отделен документ, изготвен от съответните компетентни органи. В случай че този документ съдържа класифицирана информация, той се съставя по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
(4) Отказите за издаване на визи по чл. 9а, ал. 2, т. 4 не подлежат на обжалване по съдебен ред, освен когато лицето претендира засягане на основни права и свободи по Европейската конвенция за правата на човека.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пламен Манушев и група народни представители, в частта, която не се подкрепя от Комисията – по т. 1, докладвана от господин Цветанов. Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 99 народни представители: за 15, против 10, въздържали се 74.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 16 в редакцията по доклада и в номерацията на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 17.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 18:
„§ 18. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец, който има намерение да премине транзит през територията на Република България или да пребивава краткосрочно на нейна територия за срок до 90 дни в рамките на 180 дни.
(2) Визата за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване дава право на притежателя да влезе на територията на Република България и да я напусне в срок до 48 часа, на път от една държава за друга държава, освен ако разпоредби на международен договор или на правото на Европейския съюз, които са в сила и се прилагат от Република България, не предвиждат друго.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 след думите „да бъде“ се добавя „със срок на валидност до 5 години и да бъде“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Независимо от декларираните със заявлението за издаване на виза данни, въз основа на резултатите от извършени проверки и оценката на риска оправомощените длъжностни лица имат право да определят по-кратки срокове на валидност на визата и на продължителност на разрешеното пребиваване.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 19:
„§ 19. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „се издава” се заменят с „може да бъде издадена”, а думите „да се установи продължително или постоянно в Република България” се заменят с „да получи разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България на едно от основанията, посочени в този закон”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена, когато това е предвидено в наредбата по чл. 9е, ал. 1.”
3. В ал. 4 след думите „дългосрочно пребиваване” се добавя „по ал. 1”, думата „органите“ се заменя със „службите“, а накрая се поставя запетая и се добавя „а при издаване на карта по чл. 23а – от Министерството на външните работи”.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате подкрепени текстове, заедно да ги гласуваме – членове 17, 18 и 19 по вносител. Докладвайте.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера от 17 до 22 включително в номерацията и редакцията на Комисията?
Няма – гласуваме тези параграфи.
Гласували 107 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 3.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23:
„§ 23. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 думите „документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ“ се заменят с „паспорт или заместващ го документ за пътуване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Размерът на финансовите средства по ал. 1, т. 2, минималните застрахователни суми и покриваните застрахователни рискове по ал. 1, т. 3, образецът на поканата и документите по ал. 1, т. 5 се определят с наредбата по чл. 9е, ал. 1.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи от 23 до 25 включително в номерацията и редакцията на Комисията? Няма.
Гласуваме тези параграфи.
Гласували 106 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 26:
„§ 26. Създава се Глава втора „а” с чл. 21б-21к:
„Глава втора „а”.
Предоставяне на статут на лице без гражданство в
Република България
Чл. 21б. (1) Статут на лице без гражданство може да се предостави на чужденец, който не се разглежда като гражданин от нито една държава в съответствие с нейното законодателство.(2) Редът за предоставяне на статут на лице без гражданство се определя с този закон и с правилника за прилагане му.
Чл. 21в. (1) Производството за предоставяне на статут на лице без гражданство започва с писмено заявление, подадено лично в дирекция „Миграция“ или в сектор/група „Миграция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.
(2) Заявлението на малолетно лице се подава от неговите родители или настойници. Заявлението се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
(3) Заявлението на непълнолетно лице се подава в присъствието на неговите родители или попечители, които изразяват съгласието си чрез полагане на подпис в заявлението. Съгласието може да бъде изразено само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
(4) При отсъствие на родител, настойник или попечител, заявлението се подава по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(5) Заявлението на непридружени малолетни и непълнолетни лица може да бъде подадено и чрез представител на неправителствена организация, осъществяваща дейност за защита правата на уязвимите групи или от друго лице, определено за негов представител съгласно закон.
(6) При подаване на заявлението кандидатът се уведомява за правата и задълженията му във връзка с производството по тази глава, както и за последствията от неспазване на задълженията му.
(7) В хода на производството кандидатът е длъжен да съдейства, като изложи добросъвестно положението си и представи всички доказателства, относими към разглеждането на заявлението му, с които разполага или за които има основания да се предполага, че са му налични.
Чл. 21г. (1) След установяване на всички относими факти и обстоятелства директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава решение, с което предоставя или отказва статут на лице без гражданство в Република България.
(2) Решението по ал. 1 се взема след провеждане на интервю с кандидата за получаване на статут на лице без гражданство по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(3) Решението по ал. 1 се издава в срок до 6 месеца от подаване на заявлението, като в случаите на правна или фактическа сложност срокът може да бъде продължен с още два месеца.
Чл. 21д. (1) Директорът на дирекция „Миграция” или оправомощено от него длъжностно лице издава решение за отказ, когато се установи, че кандидатът:
1. попада в обхвата на чл. 1, т. 2 на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 11 от 2012 г.) (ДВ, бр. 60 от 2012 г.);
2. не е декларирал гражданството си с цел получаване на статут на лице без гражданство.
(2) Решение за отказ може да бъде издадено и когато се установи, че кандидатът:
1. е влязъл в страната или е направил опит да премине през нея не през установените за това места или чрез използване на неистински или преправени документи;
2. пребивава незаконно на територията на Република България към датата на подаване на заявлението;
3. е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България по-малко от 5 години.
Чл. 21е. Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството, когато:
1. кандидатът почине;
2. кандидатът оттегли в писмена форма заявлението си;
3. кандидатът не се яви на интервю и не представи доказателства, от които е видно, че има уважителни причини за това;
4. се установи с официален документ, че данните, фактите или документите, въз основа на които се иска статут на лице без гражданство, са неверни;
5. кандидатът не представи в указания срок допълнително изискани данни или документи, необходими за производството по предоставяне на статут на лице без гражданство и не посочи уважителни причини за това.
Чл. 21ж. Решението за отказ за предоставяне на статут на лице без гражданство и за прекратяване на производството се издава и подлежи на обжалване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 21з. (1) Производството по предоставяне на статут на лице без гражданство се спира, когато се установи, че кандидатът е подал и молба за международна закрила.
(2) Производството се спира до окончателното произнасяне по молбата за международна закрила с влязло в сила решение, освен ако не е възможно определянето на липса на гражданство, без да се налага справка с органи в страната на произход или на обичайното местопребиваване.
(3) При наличие на влязло в сила решение за отказ, отнемане или прекратяване на статут на бежанец или хуманитарен статут или за прекратяване на производството за международна закрила, производството за предоставяне на статут на лице без гражданство може да бъде възобновено след подаване на писмено заявление за това от кандидата.
Чл. 21и. (1) На лице с предоставен статут на лице без гражданство в Република България и издадено разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България се издава документ за самоличност „удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство” със срок на валидност не по-малко от три месеца и не повече от две години.
(2) В документа по ал. 1 се отбелязва, че е издаден съгласно изискванията на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. На заглавната страница се съдържа и обозначението „Конвенция от 28 септември 1954 г.“
(3) Документът по ал. 1 може да бъде издаден и на лице с предоставен статут на лице без гражданство от друга държава, ако има издадено разрешение за пребиваване на постоянно или дългосрочно пребиваващ в Република България чужденец и поради непреодолими причини, доказани по ред, предвиден с правилника за прилагане на закона, не може да поднови документа си за пътуване от държавата, която първоначално го е издала.
Чл. 21к. (1) Статут на лице без гражданство в Република България може да се отнеме от директора на дирекция „Миграция” или от оправомощено от него длъжностно лице, когато се установи с писмени доказателства, че данните, въз основа на които е предоставен статута са неверни.
(2) Решението, с което се отнема статут на лице без гражданство, се издава и подлежи на обжалване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има няколко подкрепени, докладвайте и тях.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дотук.
Изказвания по параграфи с номера 26 до 29 включително в редакцията и номерацията на Комисията? Няма.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 27 има предложение на народния представител Румен Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Станимиров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 30:
„§ 30. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, като изискването е валидно за всеки един съдружник поотделно. Същите условия се прилагат и за всеки управител поотделно;”
б) точки 6, 7 и 8 се изменят така:
„6. са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата, след проверка и оценка на представените документи относно активност и данъчна изрядност на дружеството и относно планираните дейности на представителството;
7. са финансово осигурени родители на български гражданин или на чужденец, който притежава разрешение за постоянно пребиваване, когато документите, удостоверяващи семейните връзки, които произхождат от чужбина, са признати или допуснати за изпълнение и са регистрирани по реда на българското законодателство;
8. са постъпили на продължително лечение в лечебно заведение, разполагат с достатъчно финансови средства за лечение и издръжка, за да не бъдат в тежест на социално-осигурителните системи, и здравословното им състояние налага за тях да бъдат полагани непрекъснати грижи от квалифициран медицински персонал;“
в) точки 13 и 14 се изменят така:
„13. са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване – когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;
14. са други членове на домакинството на чужденец по чл. 23а, ал. 3 или негови частни домашни помощници;”
г) точка 18 се изменя така:
„18. са членове на семейството на български гражданин и произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и правото на издръжка, са признати и регистрирани или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;”.
2. В ал. 2, изречение второ се изменя така: „При подаване на заявление за издаване на първоначално разрешение за пребиваване се представят и документите, чрез които е обосновано заявлението за издаване на виза по чл. 15, ал. 1, а навършилите 18-годишна възраст чужденци, с изключение на лицата, които притежават статут на лица без гражданство в Република България, представят и документи за съдимост или за криминална или за полицейска регистрация, издадени съгласно законодателството на държавата на гражданството, на държавата на произход или на обичайното пребиваване.”.
3. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Заявлението за издаване на разрешение за продължително пребиваване се разглежда в срок до 14 дни от подаването му, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) При подаване на заявление за издаване на разрешение за продължително пребиваване лицата по ал. 1, т. 17, родените на територията на Република България низходящи на лицата по чл. 23а, ал. 1 и на чужденците, които притежават разрешение за продължително, за дългосрочно или за постоянно пребиваване, се освобождават от задълженията по ал. 2, както и да притежават виза по чл. 15, ал. 1.
(5) При прекратяване на брак поради развод или смърт службите за административен контрол на чужденците могат да издадат еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване на чужденец, който е получил разрешение за продължително или дългосрочно пребиваване на основание на ал. 1, т. 13 и 18, когато семейството е пребивавало непрекъснато и на законно основание на територията на Република България в продължение на най-малко две години.”.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При наличието на извънредни обстоятелства на членовете на семейството на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ чужденец и на членовете на семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 6, т. 1, 2 и 3 може да бъде издадено еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”.
5. Създава се ал. 8:
„(8) Приетото заявление за издаване на разрешение за пребиваване не поражда задължение за издаване на разрешение за продължително пребиваване. Отказва се издаване на разрешение за продължително пребиваване в случаите, в които основанието, което е посочено в заявлението, е различно от основанието за издаване на виза за дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 1.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И следващия докладвайте.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 31.
„§ 31. В чл. 24г ал. 2 думите „чл. 23, ал. 3“ се заменят с „чл. 23а“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дотук, тъй като има изказвания.
Господин Славов, заповядайте.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата във връзка с предложението, което сме направили с колегата Станимиров и други народни представители по § 27, което касае т. 8, буква „д“ да отпадне.
То е подкрепено от Комисията и аз благодаря на колегите от Вътрешна комисия, че са се вслушали в нашите аргументи, но мисля, че трябва да обърнем внимание на този текст и може би да проявим размисъл как той се е появил въобще в първоначалния Законопроект.
Колеги, отпадналият текст касае промяна, по-скоро предложение за промяна, което не се случи...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Славов, изказвания на второ четене само по текстовете, предложени от Комисията. След като е уважено предложението Ви за отпадане, дебатът се връща на първо четене, когато сте изложили съображения в тази посока. Няма го в предложението на Комисията.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Точно така, нашето предложение беше да отпадне и Комисията...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И е уважено.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Точно така.
Но позволете ми, госпожо Председател, една минута да кажа в тази връзка нещо важно, тъй като този текст противоречи на цялата логика на предложените останали промени в тази разпоредба.
Ако погледнете внимателно, ще видите, за да спазя стриктно Правилника, коментирайки останалите предложения на Комисията за промени в чл. 24, те като цяло касаят затягане или по-стриктен режим за извършване на проверка по отношение на предоставяне на разрешение за продължително пребиваване на чужденци в България. Такива са например по т. 2, ако погледнете, във връзка с открити работни места. Вече се изисква тези работни места да са на пълен работен ден. Ако погледнете по-надолу пък представители на чуждестранни дружества, там се изисква да е извършена съответната проверка от Българската търговско-промишлена палата. Тоест логиката на тези разпоредби е затягане и по-стриктен контрол.
Изведнъж се появява разпоредбата, която, слава Богу, е отпаднала, която рязко намалява изискването за инвестиция в страната от 600 хил. на 100 хил. лв., за да се получи такова разрешение за продължително пребиваване. Очевидно това противоречи на логиката на предложенията на Министерския съвет. Аз пак апелирам и към колегите от Вътрешната комисия да проследят как се е появила тази разпоредба и дали тук няма нещо съмнително. Както казахме на първо четене, възникна въпросът: няма ли опит за буквално предлагане на продажба на българско гражданство, защото всички знаем, че след продължителното пребиваване, следва разрешение за постоянно и може да се кандидатства за българско гражданство? Благодаря, госпожо Председател, на това исках да обърна внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А аз да Ви припомня, че парламентът е законодателна, а не разследваща институция. Ако Вие считате, че има нещо некоректно, можете да подадете сигнал по съответния ред пред компетентните органи да проведат разследването, за което Вие претендирате.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване § 30 и новия § 31 в редакцията и номерацията по доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 28 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Госпожо Председател, дами и господа! Не виждам логика. Защо Комисията не е подкрепила предложението, което касае българите по произход, които са от старите български общности в Украйна, Молдова, Македония, Сърбия или в други държави, в които възникват конфликти, или би следвало, че може един ден да възникнат конфликти и тези наши сънародници да имат право да придобият постоянно пребиваване, когато са на територията на България, а не да ги караме по 20 – 30 дни да ходят в Одрин, да стоят там и да чакат да им издават виза?! За мен е напълно необяснимо защо за пореден път неща, свързани с това да помогнем на българите зад граница, са отхвърлени или от Комисията, или от българското Народно събрание?! Не виждам по какъв начин тези наши сънародници биха застрашили националната сигурност. Биха застрашили може би единствено това, че ако дойдат и живеят в България, ще решат до някаква степен демографските проблеми.
Ние се занимаваме да решаваме проблемите на нелегалните имигранти и на бежанците, на които даваме всякакви възможности, за да пребивават легално в България и в Европейския съюз, а на нашите сънародници зад граница им отказваме. По каква логика, неизвестно за мен?!
Много добре помните конфликта, който се получи в Украйна. Стотици наши сънародници от Украйна, които живеят в районите на конфликта или в близост до тях, избягаха в България и нямаха възможност да се върнат обратно. Те стоят вече повече от година като заложници в Гурково и на други места и не могат да решат своите проблеми с документите. Това е един от начините българската държава да може своевременно да реши техните проблеми. Ако някой може да ми отговори – дали от Комисията, дали от колегите, които са отхвърлили в Комисията това предложение, или от Министерството на външните работи, или от Министерството на вътрешните работи, защо това предложение е опасно и не е ли в подкрепа на българите зад граница, нека да отговори.
Предлагам да бъде подкрепено предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Ангелов? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 28 по вносител.
Гласували 81 народни представители: за 67, против 10, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 33, като в ал. 1 думата „органите“ се заменя със „службите“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 35.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 36:
„§ 36. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „включително тези, които са загубили гражданството си” и запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 3 думите „За издаване на разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване националният документ за задгранично” се заменят с „Паспортът или заместващият го документ за”, а числото „6” се заменя с „три”.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната реакция на § 34, който става § 37:
„§ 37. В чл. 30 думите „документ за задгранично пътуване или заместващ го документ“ се заменят с „паспорт или заместващ го документ за пътуване“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера от 32 до 38 включително по номерацията и редакцията на Комисията? Няма.
Гласуваме анблок тези параграфи.
Гласували 89 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 36 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 37 Комисията подкрепя текста на вносителя и той става § 39.
По § 38 Комисията подкрепя текста на вносителя и той става § 40.
Комисията предлага да се създаде нов § 41:
„§ 41. В чл. 36 думите „документи за задгранично пътуване и други заместващи ги документи“ се заменят с „паспорти и заместващи ги документи за пътуване“.“
По § 39 Комисията подкрепя текста на вносителя и той става § 42.
По § 40 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 43:
„§ 43. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Принудително отвеждане до границата на Република България” се заменят с „Връщане”.
2. В т. 3 думите „документ за задгранично пътуване или със заместващ го документ“ се заменят с „паспорт или със заместващ го документ за пътуване”.
3. Създават се т. 4 и 5:
„4. по отношение на чужденеца има влязло в сила решение за отказ, прекратяване или отнемане на международна закрила или убежище или по отношение на когото производството по Закона за убежището и бежанците е прекратено с влязло в сила решение, освен ако прекратяването е постановено спрямо чужденец, за когото има решение за обратно приемане в Република България и производството не е било възобновявано;
5. се установи, че чужденецът е влязъл през границата на страната по законоустановения ред, но се опитва да я напусне не през определените за това места или с неистински, с преправен паспорт или заместващ го документ за пътуване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме параграфи с номера 39, 40, 41, 42 и 43.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 41 Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 44:
„§ 44. В чл. 43, ал. 3 думите „чужденец под 18 години, притежаващ и българско гражданство, се заменят с „български гражданин под 18 години, притежаващ и друго гражданство“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по докладвания параграф? Няма.
Гласуваме § 44 в редакцията на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 42 има предложение на народния представител Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Румен Иванов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 45:
„§ 45. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „принудителното отвеждане” се заменят с „връщане”.
2. В ал. 6 думите „принудителното отвеждане до границата на Република България” се заменят с „връщането”.
3. В ал. 7 думите „принудително отвеждане до границата на Република България” се заменят с „връщане”.
4. В ал. 8 думите „принудителното отвеждане” се заменят с „връщане”.
5. В ал. 11 след думата „домове” се добавя „и в техните звена”.
6. В ал. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „ал. 1-5”.
7. Създава се ал. 13:
„(13) В случаите по чл. 41, т. 1 и 3, след индивидуална преценка на принципите за пропорционалност и съразмерност, органът по ал. 1 може да издаде спрямо чужденеца заповед за краткосрочно настаняване в обособено за тази цел звено на специален дом за временно настаняване на чужденци за срок до 30 календарни дни за провеждане на действия по първоначална идентификация и установяване на самоличност и за преценка на последващите административни мерки, които следва да се наложат или предприемат. Чужденци, за които се предполага, че са малолетни или непълнолетни, се настаняват в специални помещения, отделно от краткосрочно настанените пълнолетни чужденци. Непридружени малолетни и непълнолетни се настаняват само в краен случай и след преценка на най-добрия интерес на детето.“
По § 43 Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 46.
По § 44 Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа и той става § 47.
Комисията предлага да се създаде нов § 48:
„§ 48. В чл. 49, ал. 1, т. 1 думите „документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ“ се заменят с „паспорт или заместващ го документ за пътуване“.“
По § 45 Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 49.
По § 46 Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 50.
По § 47 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 51:
„§ 51. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „Редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ документ“ се заменят с „Паспорт или заместващ го документ за пътуване”.
2. В т. 14 думите „преди изтичане срока на визата, за която кандидатства“ се заменят с „в рамките на разрешения срок за пребиваване“.
3. Създават се т. 15-19:
„15. „Държавен интерес” е налице, когато недопускането на чужденеца на територията на страната или напускането й могат сериозно да навредят на международните отношения на Република България и това бъде потвърдено писмено от министъра на външните работи или от оправомощено от него длъжностно лице.
16. „Хуманитарни причини” са налице, когато недопускането или напускането на територията на Република България на един чужденец ще създаде сериозна опасност за здравето или живота му поради наличието на обективни обстоятелства, или за целостта на семейството му, или висшият интерес на семейството или на детето изискват неговото допускане или оставане на територията на страната.
17. „Биометрични данни“ са цифрови изображения на лицето и на десетте пръстови отпечатъка, които се събират и използват за проверка на заявената самоличност, или за разпознаване и установяване на действителната самоличност.
18. „Анулиране на виза” е решение на компетентен орган за обявяване за невалидно на разрешение за влизане и пребиваване на територията на Република България или за летищен транзит, когато впоследствие се установи, че не са били налице условията за издаването му, както и при наличие на данни, че визата е получена чрез измама.
19. „Отмяна на виза” е решение на компетентен орган за обявяване на разрешение за влизане и пребиваване на територията на Република България или за летищен транзит за невалидно, когато условията за издаване на визата са отпаднали или по писмено заявление на лицето, на което е издадено.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по параграфи от 45 до 51 включително? Няма.
Гласуваме анблок тези текстове.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 48.
Комисията предлага следната редакция на § 48, който става
§ 52:
„§ 52. (1) Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения за пътуване зад граница на лице без гражданство са валидни до изтичане на срока, за който са издадени.
(2) Удостоверенията за пътуване зад граница на лице без гражданство, издадени след влизането в сила на този закон са по досегашния образец, утвърден с акт на Министерския съвет.“
Комисията предлага да се създаде нов § 53:
„§ 53. Неприключилите до влизане в сила на този закон производства, с изключение на производствата за издаване на „удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство“, се довършват по досегашния ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по наименованието на подразделението и двата параграфа с номера 52 и 53? Няма.
Гласуваме.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Параграф 49 – предложение на народния представител Румен Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 54:
„§ 54. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. ...), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14 ал. 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) На продължително или постоянно пребиваващи чужденци – членове на семействата на българските граждани, както и на членовете на семействата на други граждани на ЕС, на граждани на държави – страни по Споразумението за ЕИП, и на Конфедерация Швейцария се издава „карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза“ при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
(4) На гражданите на ЕС, които не са български граждани, на гражданите на държави – страни по Споразумението за ЕИП, и на гражданите на Конфедерация Швейцария, които са упражнили правото си на свободно придвижване съгласно българското законодателство и обвързващите норми на правото на Европейския съюз, се издава удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
(5) На акредитираните в Република България служители в дипломатическите и консулските представителства на други държави или в представителства на международни организации Министерството на външните работи издава карта по чл. 59, ал. 5 при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет; картата удостоверява техните привилегии и имунитети съгласно международното право, а при необходимост я представят при влизане и пребиваване на територията на Република България”.
2. В чл. 16 ал. 5 се изменя така:
„(5) Личният номер идентифицира еднозначно гражданите на ЕС, на държавите – страни по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, които не са български граждани и се ползват с правото на свободно придвижване, и членовете на техните семейства, които не са граждани на ЕС, на държавите – страни по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария. Начинът на неговото формиране се определя с акт на Министерския съвет.”.
3. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) Имената на лицата по ал. 1 в българските лични документи се изписват с българска транслитерация само когато те фигурират на латиница в документа за задгранично пътуване на лицето, с който е влязъл на територията на Република България и е получил пребиваване при условията и по реда на Закона за чужденците в Република България“.
4. В чл. 39:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 1 се изменя така:
„1. временен паспорт – издава се от дипломатическите и консулските представителства на Република България след съгласуване с Министерството на външните работи, както следва:
а) със срок на валидност до 12 месеца – на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават редовен паспорт по чл. 38;
б) със срок на валидност до 3 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България по обичаен маршрут – на български граждани, на които не са издавани български документи за самоличност след 1 септември 1999 г.; при наложена принудителна административна мярка в случаите по чл. 77; в случаите по чл. 30 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест; при трансфер на български граждани, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода” в чужбина, когато е получено разпореждане на Върховната касационна прокуратура; или по молба на компетентните местни власти с цел извеждане и връщане на българския гражданин.“
б) създават се ал. 2 – 5:
„(2) При подаване на заявление за издаване на временен паспорт по ал. 1, т. 1 се събират и обработват биометрични данни.
(3) Министерството на външните работи съгласува с Министерството на вътрешните работи издаването на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност.
(4) Когато при проверката на заявената самоличност личните данни не са потвърдени, Министерството на външните работи може да изиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за установяване на действителната самоличност на заявителя.
(5) Условията и редът за служебно издаване на временен паспорт по ал. 1, т. 1 и за съгласуване се определят с акт на Министерския съвет.”.
5. Член 39б се изменя така:
„Чл. 39б. (1) Дипломатическите и консулските представителства на Република България издават временен документ за пътуване на гражданин на ЕС, който не е български гражданин и не притежава валидни документи за пътуване, когато държавата – членка на Европейския съюз, чийто гражданин е лицето, не е представена в тази държава. При подаване на заявление за издаване на временен документ за пътуване се събират и обработват лични, в това число биометрични данни, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, с обвързващ акт на Европейския съюз или с международен договор.
(2) Дипломатическите и консулските представителства на Република България могат да издават временни документи за пътуване на граждани на държави, извън тези по ал. 1, когато не притежават валидни документи за пътуване и държавата, чиито граждани са, не е представена в държавата, в която те се намират, ако това е предвидено в договор между Република България и съответната държава на гражданството. Образците на тези документи за пътуване, условията и реда за тяхното издаване, както и условията и реда за събиране на лични данни, включително биометрични данни, се определят с международния договор”.
6. В чл. 55, ал. 4 и 5 след думите „гражданите на Европейския съюз“ се поставя запетая и се добавя „които не са български граждани“.
7. В чл. 59:
а) в ал. 1 т. 8 и 9 се изменят така:
„8. удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи на чужденци със срок на валидност не по-малко от три месеца и не повече от две години;
9. временно удостоверение за напускане на Република България – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи.”;
б) в ал. 6, изречение второ след думата „бежанците“ се добавя „или на основание акт на Министерския съвет в изпълнение на ангажименти по презаселване и релокация, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз“.
8. В § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби след думата „семействата“ се добавя „по смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 1, буква „с“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 54 за промяна в Закона за българските лични документи? Няма.
Гласуваме § 54.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 55.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 56:
„§ 56. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. …), в чл. 22, ал. 1 се създава т. 10:
„10. лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България, или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.“.
Параграф 52 – предложение на народния представител Румен Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Румен Иванов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 57:
„§ 57. В Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 14 думите „принудително отвеждане до границата на Република България“ се заменят с „връщане“.
2. В чл. 29:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. да се движи в рамките на определената зона на територията на Република България;“;
б) в ал. 3 думите „до 9 месеца“ са заменят с „до три месеца“.
3. В чл. 66, ал. 2 след думата „писмено“ се добавя „Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ на“.
4. В чл. 67, ал. 1 думите „принудително отвеждане до границата“ се заменят с „връщане“.
5. В чл. 76в, ал. 2, т. 1 думите „принудително отвеждане до границата на Република България“ се заменят с „връщане“.
6. В Глава осма се създава чл. 95а:
„Чл. 95а. Чужденец, търсещ закрила, който повторно наруши изискванията на чл. 30, ал. 1, т. 11 се настанява в център или помещение от затворен тип до приключване на производството по този закон с влязло в сила решение.“.
7. В § 1 от Допълнителните разпоредби, в т. 14 думите „от председателя на Държавната агенция за бежанците“ се заменят със „с акт на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за бежанците“.“
Комисията предлага да се създадат § 58 – 61:
„§ 58. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. ...) в § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби след думите „гражданите на Европейския съюз“ се поставя запетая и се добавя „които не са български граждани“.
§ 59. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 20, т. 8 след думите „гражданите на Европейския съюз“ се поставя запетая и се добавя „които не са български граждани“.
§ 60. В Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните допълнения:
1. В чл. 1, ал. 3 след думите „гражданите на Европейския съюз“ се поставя запетая и се добавя „които не са български граждани“.
2. В § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби след думите „гражданите на Европейския съюз“ се поставя запетая и се добавя „които не са български граждани“.
§ 61. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 43а, ал. 2 думите „гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства“ се заменят с „гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства“.
2. В чл. 77, ал. 1, т. 1 след думите „гражданите на Европейския съюз“ се поставя запетая и се добавя „които не са български граждани“.
3. В чл. 78 думите „принудително отвеждане до границата на Република България“ се заменят с „връщане“.
4. В чл. 95 думите „принудително отвеждане до границата на Република България“ се заменят с „връщане“.
5. В чл. 102, ал. 1, т. 10 думите „принудително отвеждане до границата“ се заменят с „връщане“.
6. В чл. 105, т. 5 думите „гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства“ се заменят с „гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: До тук.
Изказвания по параграфи от 55 до 61? Няма.
Гласуваме анблок тези параграфи.
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 53 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието, а с това е приет и на второ гласуване Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.
Процедура – господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, на основание чл. 80, ал. 1 предлагам процедура за съкращаване на срока за предложения между първо и второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози на четири дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Гласуваме направеното процедурно предложение за съкращаване срока за предложения за второ гласуване по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.
Гласували 88 народни представители: за 82, против 5, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.

Колеги, следващата точка е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – продължение от миналата седмица.
Накъсваме Законопроекта. Няма да ни стигне времето до определения начален час за контрола, поради което сега прекъсваме за почивка.
В 11,00 ч. – парламентарен контрол.
Идната седмица в програмата ще бъде включен Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме.
Има постъпило писмо от Българската национална телевизия: „На 2 декември 2016 г. в изпълнение на конституционните си правомощия по чл. 99, ал. 3 президентът Росен Плевнелиев ще връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на Четиридесет и третото народно събрание на Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Събитието ще се преведе в 11,00 ч.
Предстои процедура, според която мандатът за съставяне на правителство ще бъде връчен и на втората по големина политическа сила – „БСП лява България”, и на третата, избрана от президента Росен Плевнелиев. Като обществена медия Българската национална телевизия планира да излъчи пряко в ефира на Програма БНТ 1 тези събития и това налага промяна в програмната схема.
Във връзка с гореизложеното предлагам Парламентарният контрол, планиран за 2 декември 2016 г., да бъде излъчен по националния Канал БНТ 2.
С уважение: Вяра Анкова“
Няма новопостъпили питания за периода 28 ноември – 1 декември 2016 г.
Писмени отговори от министри в оставка:
- от заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи в оставка Румяна Бъчварова – на седем въпроса от народния представител Валентин Павлов;
- от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на шест въпроса от народния представител Валентин Павлов;
- от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева – на четири въпроса от народния представител Валентин Павлов;
- от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева – на въпрос от народния представител Любомир Владимиров;
- от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Вили Лилков;
- от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Вили Лилков;
- от министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин;
- от министъра на външните работи Даниел Митов на питане от народния представител Кристиан Вигенин;
- от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Драгомир Стойнев;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров;
- от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- от министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народните представители Методи Андреев, Мартин Димитров и Петър Славов.
Започваме с първия въпрос, а той е към Румяна Бъчварова – заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи в оставка, която ще отговори на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов относно актуална позиция на правителството на Република България и Министерството на вътрешните работи относно присъединяването към Шенген.
Имате думата, уважаеми господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер в оставка, уважаеми колеги! Може би вече над 10 години след подписването на Договора за присъединяване към Европейския съюз на България и над 4 години след потвърждаването на готовността на България за ставане на страна – членка на Шенгенското пространство, ние все още сме някъде в небитието и нямаме ясен и категоричен отговор кога ще получим политическо решение за решаване на този въпрос, защото става ясно през годините – вече няколко правителства работят, че България технически е годна да влиза в Шенгенското пространство и са изпълнени всички процедури и всички изисквания. Това е една – бих я категоризирал като безпрецедентна ситуация, защото всъщност не сме само ние, но и нашите съседи от Румъния са в това състояние, но въпросът ми е, моля да ми отговорите ясно и категорично: каква е към днешна дата позицията на правителството, което вече е в оставка и приключва мандатът му, по отношение на това какво трябва да се случи, дали България продължава да бъде настоятелна в своята позиция да стане член на Шенген?
Този въпрос е продиктуван от последните изявления – мина доста време, въпросът го зададох още септември месец на министър-председателя, когато беше в Унгария, тогава заяви, че това вече не е приоритет на България и някак си трябва да го оставим назад във времето. Нещо променило ли се е към днешна дата изобщо? Какво Вие смятате, че трябва да се случи оттук нататък и изобщо България има ли стремежа в тази ситуация да продължи да настоява да бъде член на Шенгенското пространство? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Уважаема госпожо Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи в оставка, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Главчев, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! В нито един момент категоричната позиция на България не е била променяна по отношение членството в Шенген. Лично аз по времето на моя мандат и другият вицепремиер госпожа Кунева, винаги сме настоявали тази тема да бъде разгледана и да получим решение пред компетентните европейски нива.
През 2011 г. Вие самият казахте… въпросът за това технически готова ли е страната ни, е решен и има позиция. Оттук нататък решението се отлага или се свързва с определени политически решения във връзка със способността на страната ни да се справи с корупцията – по границите и вътре в страната, и да гарантира определени правила на достъп, които се включват в шенгенските изисквания.
През всичкото това време, при всяка една от срещите в рамките на Съвета „Правосъдие, вътрешен ред“, в частта „Вътрешен ред“ лично аз съм поставяла въпросите и пред немския министър, и пред френския министър. В непрекъсната връзка, буквално ежеседмична в преки контакти и телефони включително, сме и с румънските министри, за да преценим по какъв начин и кога да настояваме тази точка да влезе в дневния ред.
По време на Словашкото председателство, което тече в момента, имаме изключителното разбиране на Председателството и на министър Калиняк за това, че темата е важна и трябва да бъде поставена, дори и само за да се даде перспектива за включването на България и Румъния в този период.
Основните страни, които отлагат, са други европейски държави и там аргументът е, че сега във връзка с миграционната криза, с промените, които бяха направени в достъпа до шенгенските граници, не е разумно, не е рационално да се поставя и да се повдига този въпрос, въпреки че ние настояваме това да стане, защото самото отлагане вече има друг знак, друга комутация в отношението в страната.
Уверенията са, че няма такова отношение към страната ни и ние сме започнали един подход, който дава резултат, на по-добро сътрудничество, и по-голямо допускане за работа с шенгенските системи.
В момента използваме много активно възможностите на Шенгенската информационна система за въвеждане и изпълнение на сигналите за арест на издирвани с европейска заповед за арест, за дискретно наблюдение и специфичен контрол, както и за изземване на издирвани вещи, включително, обявени за невалидни документи за пътуване на лица, съпричастни с терористична дейност.
Към момента страната ни няма достъп до визовата информационна система. Предпоставка за получаване на каквото и да е членство в Шенген с оглед гарантиране сигурността на Европейския съюз през последните месеци осъществихме активни консултации с държавите членки и получихме подкрепа, включително и на Комисията за осигуряване на пасивен достъп до тази система. Това ще позволи да извършваме справки за валидността на издадените визи на граждани на трети страни.
Предстои формалното съгласуване и приемане на решение на Съвета за предоставянето на такъв достъп до ВИС, който очакваме до края на 2016 г. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Това е една добра крачка напред.
Запознати сте, че предстои единствено приемане на решение на Съвета за присъединяване на България и Румъния към Шенген, за което се изисква консенсус между всички държави членки, докато решението за пасивния достъп ще бъде взето с мнозинство, тоест по-лесно.
Предвид актуалната сложна ситуация и породените от нея противообществени нагласи е от изключителна важност наличието на положителна нагласа във всички наши партньори.
Следим дебатите. Моята позиция на съветите винаги е била, че ако доскоро въпросът за Шенген беше политически важен въпрос за България, днес въпросът за членството на България в Шенген е въпрос на европейската сигурност. Ако България стане член на Шенгенското пространство, това означава по-добри гаранции за сигурността на всички останали европейски държави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Иванов, заповядайте за реплика.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер в оставка, уважаеми колеги! От направеното от Вас изложение останах с впечатление, че това е Вашето становище, а не на правителството, не на министър-председателя в оставка. Защото след неговото изявление в Будапеща, при посещението му през месец септември, от там нататък не получихме никаква категорична информация от неговата уста, че ние продължаваме да искаме да влезем в Шенгенското пространство. Ние не чухме тук, в залата, категорично от името на правителството ли е това, което казвате, или е Вашето становище, защото министър-председателят от там насетне дума не е обелил по тази тема?
Още повече, много подозрително съвпадна неговото посещение и това изявление за отказа от Шенген, че не му е времето сега, именно с договарянето на тези 160 млн. евро, които се отпуснаха уж за охрана на границата – спорен въпрос, а Вие сте отговаряли точно за какво ще служат тези пари.
Интересно е също, че европейските издания от типа на „Юро актив“ направиха няколко коментара още тогава, че именно това посещение и тези пари са дадени точно с една-единствена цел – България да стане буферна зона за мигранти, тук да се настаняват тези нелегални мигранти, и в замяна на тези пари България да се откаже от Шенген и да започне да ги събира на наша територия в лагери, които са изградени с тези средства.
Нали разбирате нас какво ни притеснява, че Вие казвате едно, а министър-председателят говори съвсем друго? Стигна се до там, че включително и президентът Плевнелиев, който си отива след няколко седмици, да излезе след неговото изявление и да заяви, че позицията не се променя, а в крайна сметка министър-председателят говори съвсем обратното. Трябва да е ясно на всички български граждани каква е истината.
Ако действително е така, кажете тук, от трибуната – да, правителството е решило така, за да не оставаме с впечатлението, че това, което е намекнато и цитирано в тези европейски медии, отговаря на истината, а именно, че на България й е платено със 160 млн. евро, за да бъде буферна зона и да се откаже от Шенген. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Господин Иванов, много некоректни тълкувания. Мисля, че не прави чест на един български депутат да коментира по този начин медийни публикации, а не становища на българското правителство. (Силен шум и реплики от БСП ЛБ. Възгласи: „Каква е разликата?“)
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ, от място): Аз цитирам министър-председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Не правите разлика в няколко детайли, което показва, че не познавате добре работата на изпълнителната власт в България. Всяка една позиция на български министър в Брюксел е в резултат на взето решение на Министерския съвет, тоест българската позиция на министрите винаги е ясна и легитимна. Това, което Ви казвам, самият процес, е било одобрено с решение на Министерския съвет.
Средствата, които бяха отпуснати на България, са изключително и само по фонд „Вътрешна сигурност“. Те са за охрана и защита на българската граница и са отпуснати не от Съвета, а са отпуснати от Европейската комисия. Тук има много съществена разлика, когато също спекулирате с тази тема.
Не бих искала да коментирам от трибуната изказване на премиера. Но контекста, че в този момент, в който ние имаме отмяна на основни шенгенски правила – може би и не сте забелязали, и въвеждането на контрола по всички вътрешни граници, това е извънредна ситуация за Шенген и не е моментът в този срок – те са с определен срок, разбира се, ние да настояваме за решение, защото това, към което искаме да се присъединим, действа в режим на извънредни ситуации, но това не означава, че ние се отказваме от европейското членство.
Също така, ако добре познавате шенгенското законодателство, от тук повече няма да коментирам, мога да Ви кажа, че няма никаква връзка между шенгенските правила и достъпа, който могат да получат мигрантите, защото ние в момента – и това го знаят всички европейски държави, охраняваме нашите граници по шенгенските правила, въпреки че не сме членове на Шенген.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова.
Вторият въпрос е от народния представител Красимир Каракачанов и Искрен Веселинов относно контрола за спазването на законовите разпоредби от страна на органите на Министерството на вътрешните работи на забраната за носене на облекло, покриващо или скриващо лицето на публични места.
Заповядайте за въпроса, господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, със Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, приет в Народното събрание на 30 септември 2016 г., влязъл в сила и обнародван в „Държавен вестник“, бр. 80 от 2016 г., се забранява носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето на публични места, включително административните сгради, училищата и местата за обществен отдих и спорт на територията на Република България. Става дума за така наречените „бурки“, които всъщност се превърнаха в символ на настъпващата радикализация на исляма в България.
Във връзка с това в чл. 5 от приетия Закон се казва, че контролът за спазване на Закона се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи, като в чл. 6 са разписани и санкциите, които могат да се налагат в случаи на нарушаване на законовите разпоредби, а именно – глоба в размер на 200 лв. за първо нарушение и глоба в размер на 1500 лв. за всяко следващо нарушение. Член 7 и чл. 8 разписват реда за установяване на административните нарушения и за определяне на наказанието.
За съжаление, малко след влизането на Закона бяхме свидетели на експеримент от страна на една от електронните медии, която дегизира с бурка едно момиче, което на практика шества из цяла София покрай множество представители на реда, без да бъде спряно или санкционирано. Особено впечатление правеше това неглижиране на проблема в контекста на глобалната терористична заплаха и с оглед на това, че основна част от действието се разви на Летище София, където смятаме, че е място, на което трябва да има засилени мерки за сигурност, които да опазят сигурността на хората.
Във връзка с това Ви моля да отговорите на следния въпрос: как органите на Министерството на вътрешните работи изпълняват разпоредбите на Закона като компетентни контролни органи за ограничаване носенето на облекло, покриващо или скриващо лицето на публични места? Какви мерки предвижда Министерството за подобряване на тяхната работа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Госпожо заместник министър-председател и министър на вътрешните работи в оставка, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Главчев, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Веселинов, като вносител на Законопроекта за ограничаване носенето на облекло, покриващо или скриващо лицето, знаете, че разпоредбите му влязоха в сила преди малко повече от месец – 48 дни. Законът е обнародван в бр. 80 на 11 октомври и е влязъл в сила от 15 октомври. Според чл. 5 от приетия Закон Министерството на вътрешните работи осъществява контрол по спазването на Закона.
Тук трябва да отчетем и технологичното време, което е необходимо, за да бъде приведена правната норма в реално действие. Веднага след влизането в сила на Закона бе изготвена и моя заповед, с която оправомощавам определени длъжностни лица от МВР, които да имат право да издават наказателни постановления по силата на Закона. Това са, изброявам: директорите и заместник-директорите на Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, директорите и заместник-директорите на регионалните дирекции „Гранична полиция“, началниците и заместник-началниците на граничните полицейски управления, началниците и заместник-началниците на зоналните жандармерийски управления при дирекция „Жандармерия“, началниците и заместник-началниците на районните управления на СДВР и областните дирекции на МВР. Контролът по изпълнение на тази заповед е възложена на главния секретар. От влизането в сила на заповедта до настоящия момент е установено едно нарушение на територията на областната дирекция – Пазарджик, като на нарушителя е съставен акт.
Уверявам Ви, че в Министерството е създадена необходимата организация за осъществяване на контрола. Дадени са и съответните указания.
Що се отнася до случая с журналистическия материал, който цитирате, той бил на 25-и октомври, тоест 10 дни след влизането в сила на Закона в период, в който са били изработвани нормативните документи, но влизането на въпросните лица е регистрирано в 16,15 ч. на летището, а спирането им за проверка и санкциониране е осъществено от служителите в 16,25 ч., тоест 10 минути след като те са влезли, преди да има създадена и да е одобрена вътрешната нормативна рамка, тоест преди това да е уредено, служителите са действали в духа на този Закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова.
Думата има народния представител Красимир Каракачанов за реплика.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Бъчварова! Доволен съм от Вашия отговор. Целта на въпроса беше да се чуе от трибуната на Народното събрание за всички онези, които смятат, че Законът е приет, но може да не бъда спазван, тези нарушители, които бяха констатирани и в няколко градове в България, да е ясно, че Законът е влязъл в сила, органите на сигурността са си на мястото и няма да има никакъв компромис с онези лица, които смятат, че България може да бъде превърната в Саудитска Арабия или някаква друга държава, в която по този начин могат да се обличат хората и това ще застраши сигурността на българските граждани.
Благодаря Ви за отговора. Смятам, че този Закон беше навременен. Ако имаше още време в този парламент, щяхме да минем и Проектозакона за промяна на Наказателния кодекс, който квалифицираше какво е ислямски фундаментализъм, щеше да мине и Законът за вероизповеданията, в който се забраняваше финансиране на религиозните общности от чужбина, от чужди лица, от чужди държави и от чужди фирми, но… С божията помощ по-нататък и това ще бъде свършено. Благодаря Ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Каракачанов.
Ще ползвате ли дуплика, госпожо Бъчварова? Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпросите към Екатерина Гечева-Захариева – министър на правосъдието в оставка, която ще отговори първо на въпрос от народния представител Красимир Янков относно издаване на удостоверение за български произход.
Заповядайте да развиете въпроса си, уважаеми господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър в оставка! Моят въпрос е във връзка с издаване на удостоверения за български произход. Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за българите в чужбина Държавната агенция за българите в чужбина издава удостоверение за български произход, Министерството на правосъдието на база на удостоверението издава протокол след решение на Съвета по българско гражданство. При липса на съответствие със Закона има отказ. При решение на Съвета вицепрезидентът издава Указ за придобиване на българско гражданство.
Госпожо Министър, има ли случаи, в които Държавна агенция за българите в чужбина е издала удостоверение съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за българите в чужбина, без в удостоверението да се посочват данните, въз основа на които е установен българският произход? Същата Агенция е второстепенен разпределител с бюджетни кредити към Министерството на правосъдието и Вие сте отговорна за действията и решенията на Агенцията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Госпожо Министър, заповядайте да отговорите на зададения въпрос.
МИНИСТЪР ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Янков! Държавната агенция за българите в чужбина е администрация на пряко подчинение на Министерския съвет в ресора на вицепремиера Кунева. Така че по никакъв начин тя не е на подчинение на министъра на правосъдието. Даже когато получихме въпроса, се чудехме дали да не го пренасочим към съответния компетентен министър и вицепремиер, но все пак, предвид факта, че Съветът по българско гражданство е в Министерството на правосъдието, документите се подават пред министъра на правосъдието и основната процедура се движи при нас, реших да кажа няколко неща по Вашия въпрос.
Да, Държавната агенция за българите в чужбина издава удостоверения за български произход в производството по придобиване на българско гражданство на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за българското гражданство. С молбата за придобиване на българско гражданство кандидатът предоставя и въпросното удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина, в която се посочват данните, въз основа на които е установен българският произход. Документите, въз основа на които Държавната агенция издава удостоверенията за български произход, са заявления по образец, акт за раждане, копие от документ за самоличност, от които е видно гражданството и адресната регистрация, документ за доказване на български произход на възходящ на заявителя, декларация за българско национално самосъзнание с нотариално заверени подписи. Министерството на правосъдието не е страна в процедурата по издаване на удостоверенията и не осъществява контрол върху издаването му.
Практиката на дирекция „Българско гражданство“ към Министерството на правосъдието сочи, че в процедурата по натурализация на кандидатите за българско гражданство се издават различни удостоверения. Има случаи, в които в производството по придобиване на българско гражданство по натурализация за българския произход се представят удостоверения без никакви мотиви. Такива удостоверения са издавани от АБЧ до 2012 г. Тъй като тези удостоверения нямат срок на валидност, същите към момента се представят за доказване на основанието български произход.
В други случаи от 2011 г. насам АБЧ издава удостоверения за български произход, като описва, че е установила данни за възходящ българин, каквото е изискването на Закона за българското гражданство. Но от удостоверението не става ясно кой е възходящият роднина българин на кандидата. Просто се описва, че има такъв установен родител.
Съществуват и други случаи, в които удостоверенията се издават въз основа на акт за раждане на кандидата и нотариално заверена декларация за българско самосъзнание. Това е другият тип случай.
Във всички случаи дирекция „Българско гражданство“ изисква в производството по натурализация кандидатите да представят допълнителни документи за доказване на произход. От 2015 г. след проведени редица срещи с представители на Министерството на правосъдието и Държавната агенция за българите в чужбина се възприе практиката при издаване на удостоверенията от Агенцията същите да бъдат допълнително мотивирани, като представителят на АБЧ в Съвета по гражданство представи становище за всяко издадено удостоверение, тоест от 2015 г. насам са решени голяма част от тези проблеми, които описах, за старите удостоверения до 2011 г. Те вече са мотивирани и представителят в Съвета за българско гражданство от АБЧ предоставя на членовете на Съвета за българско гражданство допълнителни мотиви. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Захариева.
Господин Янков? Няма да ползвате реплика.
От името на Парламентарната група на „Атака“ изявление ще направи председателят господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря, господин Председател.
Щях да кажа „дами и господа народни представители“, но тъй като е доста празничко, ще кажа „дами и господа телевизионни зрители и слушатели“.
Вземам думата, защото напоследък, знаете, бях в пасивна позиция и изчаквах, наблюдавах повече и гледах какво ще стане, надявах се разумът да надделее в политическия елит. Казвам го без ирония, защото хората, които биват избирани за народни представители, министри и управляващи, са елит, така или иначе. Може да не им харесва на някои да го чуват това, но те са елит, което означава, че вземат решения и са отговорни за тях.
През последните няколко седмици се случи следното. Министър-председателят и правителство, което управлява, има поддръжка в този парламент – достатъчна, за да управлява, подаде оставка, без основателни причини, тоест, нямаше парламентарни избори, нямаше промяна на съотношението в пленарната зала, но правителството и премиерът подадоха оставка. След това последваха събития, неконтролируеми от нас: Ердоган каза, че ни заплашва с три милиона мигранти. Само 100 хиляди от тях да влязат в България, това е достатъчно, ще станем като след преминаването на Чингис хан.
След това имахме събития в Харманли. За първи път в лагер за мигранти в България виждаме пламъци, насилие, агресия, нападения на полицаи. Това не беше се случвало. Това стана по команда отвън, както казаха службите, командвано е отвън, имало е атентатори, имало е хора, които са подготвени за тероризъм в този лагер и тази репетиция ще се повтори. Това беше репетиция за други подобни действия в други лагери.
При положение че има избори, междувластие, незнайно какъв кабинет – служебен, още не може да се разбере какъв, един, два, три, тези действия ще се засилят, тези команди отвън ще се засилят и България ще стане поле на тероризъм.
Всичко това можеше да бъде предотвратено с разумните действия на двете основни политически сили ГЕРБ и БСП. Президентът Плевнелиев, за който знаете, че не съм му фен, много пъти съм го критикувал с основание, сега предложи нещо разумно – направи Консултативен съвет. Молили сме го, карали сме го да прави няколко опита, той отказа. Сега го направи и каза, че е загрижен и иска, ако може в България през следващите два-три месеца да няма избори, да се направи някакъв кабинет и апелира – обърна се главно към големите, основните политически сили, на първо място, ГЕРБ. Ето, точно в момента ГЕРБ е при него, за да получи или върне мандата – вече е върнат, както разбрах.
Какво означава това? „Не искаме да играем, заповядайте мандата! Нека да управляват БСП“. Как да управлява – с 38 депутати или със 138? При парламентарни избори смятате ли, госпожо Нинова, че ще имате 138 депутата? Аз мисля, че не.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Народът решава.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Мисля, че няма здравомислещ социолог и политолог, който да приеме, че Вие ще вземете 138 или 130 мандата, ще направите правителство и ще управлявате както искате. Такива са правилата на демокрацията.
Тъй като това няма да се случи, то какво следва, какво замисляте? Защото аз вече виждам един замисъл. На Консултативния съвет, като лидер на парламентарна група имам право да участвам, обърнах се с призив към лидерите на двете групи – ГЕРБ и БСП. Казах им така: „Помислете си, преосмислете си виждането. Не си играйте като Макс и Мориц на пакости, кой е по-пакостлив и кой ще направи на другия по-голяма.“ Помислете по-разумно и направете така, от Вас зависи, че да има стабилност, да се работи и да може да се запази страната от евентуални мигрантски нахлувания. Не, още там, лидерът на БСП каза, че ще върне мандата, лидерите на ГЕРБ вече стана ясно, че връщат мандата. Добре, отиваме на избори. Какво става на тези избори? Както сочат прогнозите, ГЕРБ няма да вдига нагоре, БСП смята, че ще вдигне, но няма да има достатъчно мнозинство. Какво имаме още? Парламент, който е блокиран, в който ще влязат с корпоративен вот, ще влязат играчи, които в момента подготвят вече нечистите пари за това. Ще имаме парламент, който няма да излъчи стабилно управление.
Следователно какво виждам и научавам в момента? Мозъчните щабове на двете основни партии вече в комбина са решили да въведат смесена система. Защото това беше играта. Цялата игра с референдума от страна на управляващата партия беше заедно с едно шоу да направят така, че да има много гласове – измамени, подлъгани, които да гласуват за тъй наречения „мажоритарен вот“, без изобщо да знаят какво значи това. Сега стана ясно какво значи това. Значи лошо, значи хаос, значи объркване, значи неяснота в една кризисна ситуация. Е, да, но народът се е произнесъл, казват, вече и трябва да отговорим на народния вот!? Да, и как ще отговорим? Е, няма да е чисто мажоритарен, ще бъде смесена система. Вече има подготвени законопроекти от двете страни.
Защо беше бързането с бюджета? Знаете, че друга година бюджетът до Коледа се гледа, точи, нощни заседания, а сега изведнъж, много ударно, по стахановски бюджетът беше завършен бързо. Защо? За да се отвори време да се приеме смесената избирателна система.
Спомняте ли си друг случай, в който БСП – основна опозиция, даже едно предложение не направи за бюджета? Това не е много логично, защото все пак опозицията трябва да направи предложения.
Обединените патриоти направихме предложения, не минаха. Искахме леко повишаване на пенсиите, не мина. Пари за БАН, не мина. Добре, хубаво – това го решава ГЕРБ, това го реши ГЕРБ с реформаторските свои партньори. Така решиха и стана ясно, че ГЕРБ не искат да дадат мандат нито на реформатори, нито на патриоти, просто може би се опасяват, че някакъв друг кабинет освен техния ще направи по-добри неща от тяхното управление.
Аз го разбирам, човешко е – човешките страхове са нещо нормално, но все пак тук не става дума за игра. Тук става дума за отговорност за държавата. Тяхното поведение показва, че притеснението някой друг да не вземе да вдигне пенсиите, се отразява на цялата държава, отразява се на милиони хора. Но това не е добре. В страха си някой друг да не направи нещо по-добро от нас, управляващата партия ГЕРБ отива сега на действия, които не е ясно до какво ще доведат. Може би ще доведат до по-нисък вот за тях, има и такива настроения. Как да се застраховат? Ами, със смесената система.
И сега какво минава през ума на мозъчните щабове на ГЕРБ и БСП? „Ще направим смесена система – 120:120, ще имаме 120 насипни депутати, няма нужда да се купуват депутати от отделни групи, ще ги групираме, ще си ги разпределяме и край – няма да има вече досадни патриоти, реформатори, АБВ, БДЦ и други такива, които да имат своите претенции. Само ние ще си играем двамата като „Левски“ и ЦСКА“. Това минава през умовете в момента на лидерите на двете основни групи. Само че аз искам да им кажа, че „Човек предполага, а Господ разполага“ – може така да се обърнат нещата, че точно тези две основни групи да бъдат маргинални в утрешния парламент и в утрешната политика. Затова действайте разумно, не мислете егоистично. Не мислете по типичния български начин, българската болест – дайте да прецакаме другите, пък ще видим, после ще се разберем. Защото така сме паднали под турско робство.
Излиза, че лозунгът отвън: „Съединението прави силата“, всъщност беше спазен в това Събрание само от патриотите. Ние го направихме с много компромиси помежду си, но показахме, че можем. Сега си мисля, драги дами и господа народни представители, че може би този лозунг трябва да се замени и поне за известно време там да сложим лозунг: „Memento mori!“. На латински това означава: „Помни смъртта! Не забравяй, че си смъртен“.
Защото виждам в поведението на основни политически лидери една такава нагласа все едно са безсмъртни. Помнете, че сте смъртни! Помнете, че сме тук, на Земята, за кратко време, за да направим полезни неща за другите. Знам, че звучи като клише, но такава е Божията повеля. Ако не я спазваме, няма да ни станат нещата. Колкото и зле да изглеждат сега наредени, колкото и да си мислите, че владеете нещата – „ще ги нагласим районите, тук тези няма да вземат нещо, тия няма да вземат, накрая ще си играем само ние“, може да се обърне обратно и да стане както в Америка, както в други държави.
Светът тръгва в друга посока! Разберете го, проумейте го и бъдете в синхрон с тази посока. А тази посока ще смени нещата и в България. Знам, че в момента от едно посолство, което се намира до правителствената болница, дават съвети и на двете основни парламентарни групи какво да правят. Но не забравяйте, че там персоналът съвсем скоро ще се смени. То е въпрос на дни и седмици. Не забравяйте, че от там ще полъхне друг вятър. Ще има едно отдръпване от Европа и изведнъж да не останете като изоставени деца в гората – не знаете накъде да ходите, защото няма кой да Ви казва. Затова мислете със собствения си ум. Слушайте вътрешния си глас, а не външния. Защото тази грешка с Кристалина Георгиева беше, защото слушахте външни фактори.
Хайде да се вслушваме повече във вътрешния фактор – българския народ, българския интерес. Да, никой няма лиценз за патриотизъм. Аз не претендирам, че говоря най-правилните неща. В момента обаче пледирам да бъдем разумни, да помислим още веднъж дали не може да се направи нещо, така че да не изпадаме в хаос, безвластие и опасност от тероризъм в България, да помислим как да има стабилност следващото Събрание, а не нестабилност. Ако искате да го говорим наистина като дискусия, ние сме готови, предлагаме го. Ако не, всеки ще си играе играта, но накрая може да се окаже както в ХIV век „един по един до един“ и след това 500 години турско робство. Благодаря Ви за вниманието. (Единични ръкопляскания от „Атака“ и ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: От името на Парламентарната група има думата госпожа Корнелия Нинова – председател на Парламентарната група на „БСП лява България”.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Не мога да приема лидер на друга партия да говори от името на нашата, затова взимам и аз отношение чрез изявление от името на група, и ще вървя по тезите, които засегна господин Сидеров.
Първо, с призив за отговорност към държавата и общ кабинет между БСП и ГЕРБ. Да, такъв призив многократно и настоятелно беше отправен по време на Консултативния съвет за национална сигурност от различни участници – лидери на партии, президент, няколко пъти при това.
Това отговорност пред държавата ли е, или е власт на всяка цена? За нас е власт на всяка цена, а ние не я искаме.
Не можеш да вземеш мандат и да направиш кабинет просто и само да участваш във властта. В тези работи трябва да има принципи! И няма как, когато говорите, колега, че „Съединението прави силата“, да ни убедите, че ние тук можем да се обединим и съединим около приемането на Постановление № 208 за трайно заселване на бежанци в България. Нито можем да се обединим върху вземането на 16 милиарда заем, нито можем да се обединим върху вземането на пръстови отпечатъци на хората в болниците, нито върху унищожаването на държавното и общинското образование. Такова обединение би било предателство към националния интерес и власт на всяка цена – просто, за да се намираме в топлите си местенца. Няма начин как БСП да влезе в този сговор!
Мажоритарен вот. Твърдите, че това било договорка между ГЕРБ, БСП и Слави Трифонов. Да припомня, уважаеми колеги, че позицията на БСП преди референдума беше: отговорете с три „не“ на тези въпроси – официална и политическа позиция. Тоест за никакъв сговор не може да става дума между нас, Слави Трифонов и ГЕРБ. След резултата на референдума разбираме какво ни казват тези над два милиона хора и сме готови да се съобразим с тяхното мнение. И мисля, че така е почтено и откровено – да кажеш „да“. Ние като политическа сила имахме друга позиция. Но щом такава част от народа ни говори за това, сме готови да я преосмислим – не заради ГЕРБ или заради Слави Трифонов, а заради тези над два милиона хора.
Имаше противоречие в това, което каза колегата. Ние сме национално безотговорни, защото ей сега веднага не взимаме властта и не почваме да управляваме, но пък в същото време едва ли не сме съгласили също толкова национално безотговорно да бъде приет бюджета. Значи, единият път си национално безотговорен, а другия път какъв си?
Ние проявихме национална отговорност, когато казахме: няма да внасяме предложения между първо и второ четене по бюджета, за да не оставим България през зимата и в цялата следваща година без бюджет. Това е национално отговорно и не виждам защо трябва да бъдем упреквани за това. Обратното щеше да доведе до: учителите –без увеличени заплати, децата с увреждания – без увеличение, минималната заплата – без увеличение. Ние Ви подкрепихме за пенсията, колеги, и не защото е популистки ход, а защото през 2008 г. БСП в управлението приложи точно тази схема на увеличение на пенсиите – преизчисляване и увеличаване на минималната пенсия. Ние сме го правили това нещо, за нас това е принципна политика и затова Ви подкрепяме, а не като някакъв пазарлък за формиране на кабинет.
Същото се отнася и за споменатото за Българската академия на науките. Ние подкрепихме това решение, защото смятаме, че е справедливо, че в наука трябва да се инвестира, за да се върне през икономика и работни места.
От началото на този кабинет сме твърдяли едно и също нещо: че това не може да сработи дълго, това не беше принципна коалиция върху програма и политики. И досега за тези две години това беше пазарлък за власт и постове. Хората отвън сигурно не са го виждали, но ние в тази зала сме го виждали – прекъсване на заседания, за да се спазарите навън кой как ще гласува и срещу това какво ще получи. (Шум и реплики: „Това не е вярно!“) Не един път сме го виждали. Това беше тази коалиция.
Сега се опитвате да правите нещо подобно, затова от началото до края на този парламент ще твърдим: той се изчерпа! Каквото и да се опитвате да правите, ще е агония! Затова национално отговорното поведение е да отидем на избори и каквото каже народът, а не каквото си представяме ние – дали ще имаме 138, или 140, а каквото народът реши. Така е почтено към него, а не това задкулисие, което си въртите тук.
Последно – „светът върви в друга посока“, призова господин Сидеров. Нека да обърнем внимание и на това.
Колеги, без да звучи самохвално или като висока самооценка, но БСП усети, че светът върви към промяна и че трябва да предложи на българския народ промяна и тази промяна се казва Румен Радев. БСП разбра, че народът е срещу статуквото, срещу политическите партии, такива каквито сме всички тук – загледани в собствения си интерес, собственото си обогатяване и благосъстояние, а не в това на народа. И затова предложихме такава кандидатура – необременена от задкулисие, обществени поръчки, корпоративни интереси, необременена от тези 25 години на прехода – чист човек, който е патриот и може да пази националния интерес. Това е в основата на победата на Радев и на БСП – мъдростта на партията да усети тази промяна предварително и да я предложи на хората. Това е резултатът от нашите действия, разбира се, и от качествата на нашата президентска двойка.
Но нещо повече – що се отнася за промяната, към която светът върви, и Европа, повечето от нас – обществени дейци, политолози, социолози, се взряхме в дебата за мажоритарната система.
Уважаеми колеги, за нас промяната, която се очаква, е далеч по-сериозна и надхвърля изборните правила. Тя е промяна, ако искаме да запазим институциите, партийността, държавността, да променим партиите вътре в себе си, да покажем на хората, че можем сами да се променим така, както те очакват. А това означава адекватни обещания, които можем да изпълним, без див популизъм, само и само да спечелим изборите. Обещания, които са обърнати към тях, а не към тези седем фирми, които постоянно източват държавния и човешки ресурс в България. Работа за тях, а не за тези кръгове, които са обрасли с политическата класа и се грижи само за това. Това ще бъде адекватният отговор към хората!
Разбира се, на второ място, са лицата, които ще олицетворяват тази политика. Как лице, което е било лице на целия преход, на всички грешки на прехода, на това, че хората ги олицетворяват със своето страдание, може да олицетворява нещо ново? Нека за това да помислим, ние така се обръщаме към Вас. Готови ли сме, възможно ли е партиите да се откажем от нашата самодостатъчност, от личното благосъстояние на партийния и политическия елит, да се обърнем към това, което хората очакват и да се опитаме да го решим? Да, нека да променим избирателните правила. Няма да е достатъчно, повярвайте ми, ще мине време и ще видите, че това не е достатъчно.
Друга е голямата промяна, тя започна в света. Тя е тази антиглобализация, тя е антинеолибералния модел, тя е голямата промяна в света. Време е да я вкараме в България и да преминем през промяна на партиите, за да отговорим на очакванията на хората! Благодаря Ви. (Реплики и ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Виждам, че продължават изявленията – госпожа Караянчева от името на Парламентарната група на ГЕРБ, след това господин Каракачанов от името на Патриотичния фронт.
Заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз винаги се учудвам, когато една или друга политическа сила говори от името на народа. Народът каза какво мисли на тези избори. Мисля, че е национално отговорно да се подаде оставка – така, както направи министър-председателят Бойко Борисов. Защото в политиката има чест и достойнство, и се управлява от този, който е спечелил изборите.
И Вие говорите за власт на всяка цена?! Та Вие забравихте ли преди две години правителството Орешарски как управлява заедно с ДПС и БСП, прегърнати на всяка цена?! Тук бяхме заградени със заграждения, за да не би да избяга някой, или да влезе народната любов и да Ви прегърне! (Шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ.) Тичахте по бели автобуси! Но аз не мога да замълча, когато от тази трибуна се говорят откровени лъжи!
И Вие, госпожо Нинова, непрекъснато лъжете! Вие излъгахте, че сме на първо място по корупция. Евростат веднага отрече и каза, че това не е така и ние сме на много задни места, но ние сме там благодарение на Вашето управление.
След това какво се случи? Още същата седмица излъгахте, че ще ни спират европари по селските програми! Оказа се, че те са разплатени и Европа ни ги е върнала. Министър Танева е тук и тя ще Ви каже.
Третата лъжа – Арбитражният съд в Женева е постановил 1 милиард като наказание. Какво наказание бе, хора?! Нашето правителство направи максималното, за да може тези пари да бъдат наистина пари за реакторите, а не пари за наказание, както Вие се опитвате да го изкарате.
Отново размятахте фактури за училищен плод и училищно мляко. Оказа се, че и по Ваше време тези фактури са вървели. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Сега Министерството на земеделието смени цялата система, защото учителите и директорите на училищата са тези, които могат и знаят как да работят за осъществяването на тази схема. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Та Вие излъгахте собствените си партийни другари, госпожо Нинова, като казахте, че генерал Радев е с най-много номинации. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Той е на четвърто място, когато е имал непартийна номинация, а на 12 място, когато е бил в партийната листа, когато сте гласували. (Реплики от БСП ЛБ.)
Другата лъжа – лъжата за бежанците. „Правителството залага на етническа промяна на България и трайно заселва бежанци в българските общини“ – цитат от госпожа Нинова. През цялата кампания Вие говорите едно и също и плашите хората, играете си със страха на хората.
Ще Ви цитирам какво каза генерал Радев в предизборната кампания: „Европейският път на управляващите е да заместят заминалите ни деца с бежанци“ – откровена лъжа!
А Вашите „борци“ в Европарламента подкрепиха резолюцията за избягване и създаване на изолирани квартали за интеграция на бежанците. Е, викахте ли ги да Ви разкажат защо са направили това?! Викнахте ли Станишев?!
Кога Вие от БСП бяхте наистина искрени?!
Да минем и на другата тема – за санирането. Няма да забравя, че в моя избирателен район председателят на БСП обикаляше по къщите и казваше: „Ако дадете документите за санирането, ще Ви откраднат блока, ще Ви вземат квартирата. Само и единствено на кметове от ГЕРБ ще бъдат санирани градовете“. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Направете сметка за какво става дума сега! Има над 600 блока, които се санират, 80 хиляди работници работят по малките и средни фирми, които санират тези блокове, 400 фирми работят на терен (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това е политика, обърната към хората. На хората 30% от сметките за ток ще паднат от санирането.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Колко е комисионата?
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вие ще кажете за Белене комисионата!
Госпожо Председател, да не се обаждат от залата, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви, не от място! Има правила, нека да се спазват! (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И последно, госпожо Нинова, заявете тук, от трибуната на Народното събрание, виждали ли сте се с Решетников? (Ръкопляскания и възглас: „Браво!“ от ГЕРБ.) Обсъдихте ли кандидатурата на Радев? Обсъдихте ли, дали България трябва да излезе от Европейския съюз и от НАТО? Защото Вашите изказвания са изключително противоречиви.
Цитирам, при участието в „Панорама“ Вие казвате, че не сте се срещали с господин Решетников. На 1 декември в интервю по bTV Вие казвате: „Аз се видях с него на 25 август, а на 2 август вече бяхме гласували Румен Радев“.
Кога лъжете и кога казвате истината?
Лъжата се оказа национален спорт в Партия БСП!
Госпожо Нинова, нормално ли е новоизбраният президент, който Вие казвате, че е независим, да не отиде на Консултативния съвет за национална сигурност, а да дойде на Вашия пленум?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Не се дръжте като фелдфебел с кола! Пуснете го да бъде независим! (Ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от ГЕРБ. Шум и реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Нинова – лично обяснение, две минути.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Ще започна с последното, защото е най-лесно и прозрачно.
Уважаеми колеги, зрители и слушатели, няма повече да коментирам лъжите и твърденията на компрометиран руснак, изгонен от Кремъл за корупция и конфликт на интереси! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Още повече днес, когато разбрах, че една партия, командвана от Турция и от Ердоган, иска специална анкетна комисия в парламента заедно с ГЕРБ по този случай. Значи, някакъв компрометиран о.з. генерал, изгонен за корупция от Кремъл, в сговор с ДОСТ и ГЕРБ, да ми искат обяснение – няма да стане! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Второ, твърдите, че генерал Радев трябвало да бъде на Консултативния съвет. Вие искате генерал Радев да наруши Конституцията, преди да е влязъл в Президентството ли?! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това да не сте Вие бе, колеги от ГЕРБ, дето всеки ден нарушавате всякакви правила? (Продължаващи шум и реплики от ГЕРБ.) Конституцията забранява на генерал Радев да прави каквото и да е, докато не положи клетва. (Продължаващи шум и реплики от ГЕРБ.) Нарушаването на законите и Конституцията ги оставям на Вас.
Що се отнася до другото, то вече е сериозно.
Уважаеми колеги, кампанията приключи. В нея Вие представихте всичко, което постигнахте по време на управлението си. Имахте възможност, представихте го. И народът избра! Запазете достойнство в загубата си и уважете избора на тези хора, които избраха генерал Радев. Това е! (Реплики от народния представител Цвета Караянчева.) Кампанията приключи, Вашите достойнства са оценени с гласуване от народа и той избра генерал Радев. Да затворим тази страница и да гледаме напред! Всяко връщане назад, което правите, е загуба за бъдещето! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Аз Ви призовавам, ние Ви призоваваме: дайте политическата класа като цяло да мислим каква промяна ще предложим на народа си, за да гарантираме развитие на България. Вие постоянно се връщате назад, някакво взиране в миналото, което е липса на перспектива и на виждане от Ваша страна как да развиваме тази държава и този народ. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Заседанието продължава.
По начина на водене – заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас в качеството Ви и на председател, и на юрист – да обръщате внимание на говорещите от тази трибуна, когато говорят правно неиздържани и откровено погрешни неща.
Странното в цялата работа е, че доколкото знам, и госпожа Корнелия Нинова също е юрист, но не зная дали напоследък е отваряла Закона за Консултативния съвет по национална сигурност, за да прочете там, че по решение на Съвета могат да бъдат канени на заседанията и други лица, които имат политическо качество или са представители на държавни органи. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Госпожо Нинова, ако кажете, че господин Радев, който е избран за президент на България, няма качество на политическо лице или не заслужава да отиде на Съвета, това наистина е нещо доста смущаващо за мен. Надявам се да няма такова влияние върху него. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Госпожо Председател, моля, обръщайте внимание, когато се казват правно неточни и откровено погрешни неща, за да не въвеждаме в заблуждение българските граждани. Очевидно има колеги, които не познават добре законодателството на страната, но въпреки това излизат и говорят от тази трибуна. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Славов.
Ръководството на Народното събрание няма правомощия и компетентности да разяснява на народните представители и на гражданите Закона за Консултативния съвет. Това е въпрос на познаване от всеки един от политиците. А това, че има различни интерпретации, е нещо обикновено за различните видове юристи.
Продължаваме нататък с въпрос на господин Красимир Янков относно работата на Съвета по българско гражданство.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър в оставка! Въпросът ми е относно работата на Съвета по българско гражданство.
При решенията на Съвета по българско гражданство има ли случаи, при които се прилага двоен стандарт: при наличие на еднотипни документи от кандидати да се отказва гражданство на лица от Сърбия, Албания, Молдова и други страни, за разлика от лицата от Македония?
Въпросът ми е съвсем конкретен и очаквам от Вас съвсем конкретен отговор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Янков.
Господин Министър, заповядайте за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Янков, дами и господа народни представители! Съветът прилага разпоредбите на Закона за българското гражданство за всеки конкретен случай, без да прави разграничение с оглед предишно гражданство на кандидатите – дали са от Сърбия, Македония, Украйна, Молдова и така нататък, и така нататък. Съветът заседава в кворум най-малко една втора от състава му и взима решение с две трети от присъстващите. Всъщност представител на Министерството на правосъдието в Съвета по българско гражданство е един човек. Там, на това заседание присъства и представител на президента и вицепрезидента на Република България, в случая на вицепрезидента, защото президентът Плевнелиев е възложил своите правомощия по Конституция на вицепрезидента Попова.
Членовете на Съвета разполагат с една седмица преди всяко заседание с проект на протокол за включване на разглеждане на преписките и достъп до всички документи по преписките – документите, които са към съответните молби.
При разглеждане на всяка преписка се преценява основанието за придобиване на българско гражданство и това е във връзка с предишния Ви въпрос за удостоверенията, както казах, някои от тях нямат никакви мотиви, в други се посочва възходящ, по който не е ясно кой е възходящ и така нататък, и така нататък.
Образуваните въз основа на постъпилите молби за предложения по българско гражданство преписки, задължително и без изключение се съгласуват с Министерство на вътрешните работи и с Държавната агенция за национална сигурност.
Мотивирани становища по молбите за придобиване на българско гражданство на основание българския произход се дава и от Държавната агенция за българите в чужбина, която, както казах, не е на подчинение на министъра на правосъдието. Съветът следи стриктно за етническия български произход с оглед разпоредбите на Закона за българското гражданство и произход, Закона за българите, живеещи извън Република България и Закона за чужденците на Република България. Всеки член на Съвета за българско гражданство може да разгледа всяка преписка и по време на заседанието да задава въпроси на служителите от дирекция „Българско гражданство“ и служителите от Държавната агенция за българите в чужбина. Подходът по всички молби е абсолютно еднакъв, без значение гражданин на коя държава е кандидатът.
При наличие на съмнения обаче за автентичност на приложените към преписката документи се извършва проверка. Тоест имаме случаи, в които дирекция „Българско гражданство“ изпраща на МВР и на службите съмнения за наличие на документи, които не са с вярно съдържание или са фалшиви и така нататък, и така нататък. Съветът, както казах вече, взема решение с две трети от гласовете на присъстващите. Гласуването се отразява в протокола, същият в 7-дневен срок от заседанието се представя на министъра на правосъдието за подпис и за изпращане съответно на вицепрезидента на Република България. Тя може да потвърди заседанието на Съвета или да откаже да даде българско гражданство. Благодаря още веднъж за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Захариева.
Господин Янков, имате думата за реплика.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! От получения отговор става ясно на всички ни, че Вие представяте формално написаното от експертите в Министерството и не сте компетентна и не знаете какво точно се случва в Съвета, или много добре знаете и прикривате.
Защо приехте да сте министър на правосъдието? За да регулирате процесите при вземане на решения на Съвета по гражданство, или да не знаете какво се случва?
Използвам възможността да Ви задам уточняващи въпроси.
Имат ли компетентност членовете в Съвета по българско гражданство? Направили ли сте промени? С какви мотиви? Оказван ли е натиск върху членове на Съвета за вземане на определени решения? Има информация, че за кандидатите клиенти се подготвят и внасят документите на заседание на Съвета и това се случва в Министерство на правосъдието, на което Вие сте ръководител. Каква е статистиката? Обърнахте ли внимание? Защото в моя въпрос има конкретика и обърнах внимание, че очаквам съвсем конкретен отговор.
Сигурен съм, че на следващия министър ще му се наложи и е длъжен да ревизира Вашите решения. Компетентните органи трябва да си свършат започната работа по проверки и изясняване на факти и обстоятелства със съмнителен характер и предполагаеми нарушения на Закона.
Ако можете да отговорите на допълнителните ми въпроси, с внимание ще чуя Вашите думи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин Янков, предполагам, че имате информацията от госпожа Матева, която е отстранена като директор на дирекция „Българско гражданство“ точно заради съмнения, че в дирекция „Българско гражданство“ се извършват нередни неща. Аз като министър на правосъдието съм сезирала Инспектората към Министерския съвет за проверка в дирекция „Българско гражданство“. И да, извършиха се промени в Съвета, защото в Съвета имаше двама представители на дирекция „Българско гражданство“, а Съветът и неговите членове трябва да бъдат различни от хората, които предлагат и разглеждат преписките.
Една друга политическа партия четеше декларации срещу министъра на правосъдието и заместник-министъра на правосъдието, че, видите ли, едва ли не се ощетявали гражданите с български произход на Република Македония, а сега Вие казвате, че се толерират. Истината е, че след промените в Съвета за българско гражданство и внимателното разглеждане на всяка преписка не се прави никаква разлика за това от коя държава идва съответният човек.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Прави ли се проверка? Работят ли органите? Работят. Да ги почакаме да свършат.
МИНИСТЪР ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Да, прави се проверка, работят и се надявам наистина да ги изчакаме да си свършат работата. Аз самата съм сезирала компетентните органи да се направи проверка по отношение на дейността на цялата дирекция. Да, ние считаме, че тя не работеше достатъчно добре. Молбите се бавеха, връщаха се удостоверения, без да е ясно по каква причина. Не се изпълняваха съдебни решения. Нали знаете, че неизпълняване на съдебно решение е престъпление? Отказваше се да се изпълнят влезли в сила съдебни решения за прогласяване на нищожни на въпросния директор решения. Така че да, аз самата съм поискала проверка на тази дирекция и се надявам компетентните органи да излязат с обективно решение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Министър, за отговорите.
Преминаваме към отговори от министъра на земеделието и храните в оставка Десислава Танева.
Първият въпрос е от госпожа Дора Янкова относно изпълнението на натуралните показатели и финансовите резултати на териториалните поделения Държавно ловно стопанство „Извора“ - град Девин, Държавно горско стопанство – Триград, и Държавно горско стопанство – Михалково.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, госпожо Председател на парламента, уважаема госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моят актуален въпрос е от 14 юли и касае, госпожо Министър, изпълнението на натуралните показатели и финансовите резултати на териториалните поделения на Държавно ловно стопанство „Извора“ – град Девин, на Държавно горско стопанство – Триград, и на Държавно горско стопанство – Михалково, към 1 юли. Ако имате повече информация за след месец юли, би могло и ще Ви бъда благодарна да ни информирате, тъй като това е един петмесечен период, може и към 1 юли. Тъй като въпросът е конкретно за тях, ако имате информация за това какъв е делът на тези три поделения към Южното централно предприятие и да дадете акцент по отношение Вашето мнение като министър по стопанисването, по възпроизводството на гората, по лова, ще очаквам Вашия коментар. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
Госпожо Министър, заповядайте да отговорите на въпроса към датата на неговото задаване и в развитие.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Янкова, народни представители! По принцип само да кажа, че – да, въпросът е зададен отдавна. Във времето от задаването досега аз съм отговаряла два пъти на парламентарни въпроси и питания, но поради Правилника, времето не е стигало очевидно до тях.
Подготвена съм с данни за тези три стопанства и към 30 юни, и към 30 септември. Бих Ви предложила да Ви запозная с данните към 30 септември, освен ако не сте имали нещо специално предвид за шестмесечието.
Към 30 септември са постигнати следните показатели на Държавно ловно стопанство „Извора“, Държавно горско стопанство – Триград, Държавно горско стопанство – Михалково.
Изпълнение на лесокултурни дейности в горските територии по натурални показатели: Държавно ловно стопанство „Извора“ е изпълнило 100% плана по попълване на култури и отглеждане на култури; Държавно горско стопанство – Триград, не е имало план, не е имало натурални показатели за изпълнение в този вид дейности; Държавно горско стопанство – Михалково, е изпълнило на 100% плана по почистване на площи за залесяване, 100% плана за залесяване, 100% плана за попълване на култури, 100% плана за отглеждане на култури и 106% плана за ограждане на култури.
За стопанисване на горите по плана, които са имали: Държавно горско стопанство – Триград, е в изпълнение на 100%; Държавно горско стопанство – Михалково, 100%.
Второ, използване на дървесина по финансов план за 2016 г., както и същият като изпълнение към 30 септември: Държавно ловно стопанство „Извора“ – ползване на дървесина по финансов план за 2016 г. в кубични метра 30 486 за 2 млн. 472 хил. 270 лв., ползване на дървесина – 30 381 куб. м – 2 млн. 287 хил. 697 лв., изпълнение в натура – 100%, изпълнение в стойност – 94%; Държавно горско стопанство – Триград – ползване на дървесина – 13 237 куб. м, 920 хил. 108 лв., ползване на дървесина към 30 септември – 11 хил. 742 куб. м, в лева – 881 хил. 55 лв., изпълнение в натура – 89%, изпълнение в стойност – 96%; Държавно горско стопанство – Михалково – ползване на дървесина по план 27 573 куб. м, в лева 2 млн. 146 хил. 715 лв., (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) ползване на дървесина към 30 септември – 22 643 куб. м за 1 млн. 918 хил. 908 лв. или 82% изпълнение в натура, 89% в стойност.
Отчетеният висок процент изпълнение на финансовия резултат спрямо заложения по финансов план за 2016 г. на посочените териториални поделения е в резултат на предстоящи все още разходи за ловно-стопански мероприятия през второто полугодие за Държавно ловно стопанство „Извора“ и постигнати по-високи продажни цени на проведените търгове за продажба на дървесина за Държавно горско стопанство – Триград, и Държавно горско стопанство – Михалково.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Ще Ви дам възможност, госпожо Министър, може би тази информация и писмено ще я предоставите след това на госпожа Янкова, за да може в репликата и дупликата да се обобщят проблемите, не толкова статистиката.
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Госпожо Министър, видно е от резултатите, които казвате, че и трите стопанства: и Държавно горско стопанство – Триград, и Държавно горско стопанство – Михалково, и Държавно ловно стопанство „Извора“ – Девин, са в добро финансово състояние, добре изпълняват стопанските си задачи и натурални показатели.
Като народен представител ще Ви помоля и Вие да направите кратък коментар. При моите посещения в Девин не мога да обясня следното на хората в Девин. Към 1 юли господин Ботю Арабаджиев прекратява договора за работа на ръководителя на директора на Държавно ловно стопанство „Извора“ Стоян Сарийски, познат и на горската общност – гилдия, и на хората в Девин, един човек с изключително достолепие, качества, бил ръководител, израствал отдолу нагоре, 25 години горска служба в Родопите. И се докарва инж. Николай Янкулов от Ловно стопанство „Каракуз” – Силистра, който е бил заместник-директор.
В района има и демография, и хора, които обичат гората, сигурно и Янкулов обича гората. Не мога да го дам този отговор. Добри показатели, вярно е, че има право да получи прекратяване на договора за управление и да му се предложи да бъде някъде другаде. В това време разбирам, че може би разковничето е именно ловните дейности в Държавно ловно стопанство „Извора“.
Ще Ви помоля като министър да ги проверите. Изгражда се дом, реконструира се Ловен дом. Към 15 октомври трябваше да бъде прекратена обществената поръчка. Не е прекратена. Направили са възлагане за ползването на този дом без достатъчно голяма публичност. Паралелно с това тези коментари, които звучат в общественото пространство, и особено сутринта на Вашия заместник по горите за преизпълнението на горските дейности и съответно за закупуването на съответните джипове – може би имаха задължение да посрещнат въпросния джип през Перелик или Персенк и съответно това беше мотивът – хора с достойнство.
Моят въпрос беше да чуя има ли проблеми с управлението на горските стопанства, или в случая ние правим дейности, които аз на родопчани не мога да ги обясня? Ако можете Вие, обяснете ги от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
Госпожо Министър, имате две минути за дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Янкова! Тъй като предварително не ми беше зададен въпросът по повод ремонтирането на Ловния дом, разбира се, ще извърша проверка и ще Ви информирам изрично, тъй като не съм подготвена в момента да отговоря. Това са обичайни дейности. Такива домове се ремонтират и в други предприятия. Това се прави по управление на съответните директори, Вие го знаете много добре този факт.
По отношение на кадровите теми, които поставихте.
Информацията, която мога да Ви предоставя към момента, е, че на директора на Държавно ловно стопанство „Извора“, който е инж. Стоян Сарийски, чийто договор е изтекъл на 29 юни 2016 г., не е бил подновен, като му е предложено друго директорско място на друго държавно горско стопанство също в Южноцентрално предприятие.
По втория кадрови въпрос.
Освободен е и директорът на Държавно горско стопанство – Михалково, инж. Звезделин Бекяров по негово искане и е преместен като директор в Държавно горско стопанство – Смилян.
По отношение на първата промяна за инж. Стоян Сарийски, който е отказал да бъде преместен на друга работа, му остава една година до пенсия. Това, за което съм информирана, е, че е имало установени пропуски в неговата работа, по повод на което му е предложена другата работа, а той е отказал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Следващият въпрос отново е от народния представител Дора Янкова относно съхранение на иглолистните дървета в родопската гора.
Заповядайте, госпожо Янкова, да развиете Вашия въпрос.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, госпожо Министър! Няколко пъти с Вас дебатираме, с Вашите заместници, с представителите на Южноцентрално предприятие – мерките, които се вземат и как се работи по съхраняването на родопската гора. Още през месец юли, през лятото алармирах, че съхне в невиждани размери. Жалкото беше, че две седмици след това Арабаджиев започна да готви мерки и те бяха публично огласени на родопчани в присъствието на Вашия заместник-министър. Мина почти половин година, информацията, от медиите поне, е, че цялата гора в България – около 17 хил. дка, е засегната от корояд и гъба, съхне в района на Родопите и е около 10 хиляди.
Разбирам, че проблемите са комплексни – и климатични, и субективни, и претоварването на единица площ със старо залесяване. Но при добрите стопани, които Вие контролирате, на които сте възложили и ние сме им възложили по закон да стопанисват българската гора, нещата можеше да са по-различни.
Комплексни са причините пак казвам, но като че ли горските служби и лицето на горската политика в Родопския регион е повече свързана с лустрото, с луксозни джипове, с продажба на дървесина, а не с това, че 10 хиляди декара, свързани с корояда, съхнат и това се разпространява многократно.
Вие сигурно ще отчетете и ще ни информирате какво е направено досега – колко от корояда, колко от падналата дървесина, от залесената дървесина е изрязана и съответно е махната. Много от Вашите служители казват (председателят дава сигнал, че времето е изтекло): „Вие въведохте строг контрол“. Този строг контрол доведе до тежки процедури, които не бяха ефективни за такива бедствия, за които трябваше да се реагира форсмажорно в тази ситуация.
Затова чакам отговор: какво се случи през тази година с родопската гора?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте, госпожо Министър, да отговорите на въпроса за действията от страна на Министерството по отношение на този проблем.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Янкова, уважаеми господа народни представители! Първо, нека да започнем от това, че този процес е вследствие на комплекс от природни фактори. Предварителна превенция срещу този процес няма как да се направи с предварителни, превантивни човешки въздействия. Върху този процес единствено мерките, които могат да се вземат на практика, са във връзка с управлението на сечите. Такива мерки са взети. Това е много важно да го кажем.
Какви са причините за това? Да, те са преди всичко климатични, най-вече обстоятелството, че те са изкуствено създадени иглолистни гори с противоерозионна цел на бедни и плитки почви, с голяма гъстота и представляват големи по площ едновъзрастови неустойчиви монокултури.
По данните на държавните горски предприятия – ще дам по различни данни от тези, с които разполагате, независимо че те са по високи, но това са фактите към момента – площта на засегнатите от съхнене иглолистни гори към момента са 6 хиляди хектара. Обемът на изсъхналата дървесина е 670 хиляди кубични метра.
Какво и какви мерки се прилагат към момента? Трябва да знаем, че предстоят годишни периоди, в които тази гора ще се възстанови. Лесозащитни мерки за потискане на каламитет и подобряване на здравословното състояние на иглолистните гори; съкращаване на сроковете, в които се разглеждат документите за провеждане на необходимите санитарни сечи; обследване и инвентаризация на засегнатите от съхнене корояди и други повреди на площите – това е много важно, трябва да се каже веднага, на момента, в който започва и се установи това съхнене; приоритетно усвояване на увредена дървесина от природни бедствия и съхнене – другият проблем в района е, че има много собственици и много частни гори, което допълнително затруднява овладяването на процеса; прекратяване на планираните сечи в насаждения в добро здравословно състояние и усвояване единствено на увредената дървесина.
Инвентаризираните изсъхнали гори – държавна собственост, следствие на нападение на корояди на територията на цялото Южноцентрално предприятие са 2400 хектара. Изсъхналата дървесина е 209 хиляди кубически метра в области Кърджали и Смолян, където са съсредоточени 83% от площите, засегнати от съхнене на цялата територия.
Извън мерките, които споменах, се провеждат инструктажи, обучения на служителите на горските и ловни стопанства за навременното установяване и сигнализиране за засегнати от корояди дървостои; провеждане на постоянен лесопатологичен мониторинг за установяване динамиката на развитие на популацията на короядите и боровата процесионка, чрез залагане контрол и отчитане на феромонови уловки в държавните и горски стопанства – в горските територии на областите Смолян и Кърджали до момента са заложени 415 такива; ежеседмично публикуване на интернет страницата на Южното централно предприятие в Смолян на информация за инвентаризираните засегнати горски територии – държавна собственост, както и за вече усвоената и засегната дървесина и освободените площи след проведени сечи; създаване на организация за спешно провеждане на необходимите санитарни сечи и приоритетно усвояване на достъпните съхнещи иглолистни гори пред останалите маркирани за сеч насаждения.
Сключени са допълнителни споразумения за усвояване на изсъхналата дървесина и насаждения, за които вече има сключени договори за добив; намаление на продажната цена на сухата иглолистна технологична дървесина с 3 лв. на кубичен метър (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) или 7% спрямо цената на здравата дървесина. Съхнещите насаждения в близост до населени места и по-малки по площ се предоставят на корен на физически лица за собствени нужди, като от 1 август 2016 г. продажната цена на иглолистни дърва за огрев за тях е намалена от 3 лв. на 1 лв. без ДДС за пространствен кубичен метър. До настоящия момент по този ред са определени за продажба общо 35 хиляди кубически метра.
Към този момент общото количество пострадала дървесина от корояди, възложена за добив чрез договори или със собствени работници и предоставено на физически лица на корен по ценоразпис възлиза на 105 хиляди кубични метра. От тях са усвоени 63 хиляди кубични метра и е освободена площ от 320 хектара.
За възстановяване на горите в освободените площи от пострадалата дървесина със затруднено естествено възобновяване в нормативно определения срок от три години е изготвена и периодично се актуализира Програма за залесяване в периода 2007 – 2020 г.
Да допълня: във връзка с повалената през месец март 2015 г. от снеговете дървесина към момента са добити и реализирани общо 913 хиляди кубични метра повредена дървесина, което представлява 93% от инвентаризираните тогава по плана, по който се работеше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Танева.
Госпожо Янкова, имате думата за реплика.
Наистина този проблем се разпространява вече освен в Кърджали и Смолян, чак към Велинград и очакваме Вашите действия.
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Господин Председател, това също е част от родопската гора.
Госпожо Министър!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Понеже въпросът беше за тези 80%.
ДОРА ЯНКОВА: Постоянно от тази трибуна ще казвам и пак ще се обърна към Вас: напрягайте и работете с горските власти така, че те да бъдат добри стопани и да милеят за гората. Дали е родопската, българската, дали е държавна или частна – властта по закон е във Вашите ръце и съответно в ръководителите на отделните предприятия на горските предприятия.
Не може те да се омайват и приспиват с лустрото на лова. Аз тук съм съгласна, като казахте, че Сарийски е имал проблеми. Предлагат му да отиде човек с качества, с опит в Доспат, за да докараме човек от Силистра да работи!? Това към гилдията на родопчани е някак си некоректно.
Това, което ще кажа, е: смятам, че да, взеха се мерки. Понапрегна се август и септември дейността на горските власти, но не беше достатъчно. Можеше да се планира предварително – имате властови ресурс, и да се обяви бедствено положение в гората, да се съгласува това с другите институции. Вярно е, че тези райони са труднодостъпни. Родопчани седят, клатят глави и казват: „Депутатите сте преходни, и правителствата са преходни. Гората, гората!“. Страдат за гората.
Това беше тежък въпрос, на който не можах да дам отговор. Вървя и гледам червената, жълтееща гора, гората, която си отива. Паралелно с това сутринта слушам Вашия заместник министър, който казва: „Ние изпълняваме национални задачи, като купуваме техника за други предприятия.“
Аз знам горски, които ходят пеша. И Вие знаете, че горските власти не са доокомплектовани и че не се работи както трябва. Има възможности още и още да се подобри дейността на тези, които са под Вас по отношение на горската политика и горската дейност. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Госпожо Танева, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Янкова, със сигурност винаги, особено отстрани, може да се даде оценка. Нормално е гражданското общество да има искане да се напрегне още повече ситуацията. Благодаря все пак за признанието, че дори и Вие смятате, че са взети мерки. Истината е, че този процес ще продължи, следващата година ще е пикът му, и това, което обясних като мерки, е единствено възможното – това трябва да се знае.
Друг е въпросът, че многото обем относителен дял на частните гори допълнително затруднява борбата с корояда, защото там управлението, за съжаление, не почива на науката, както е за държавните гори. В този смисъл в тази посока следва да се мисли и законодателно в дългосрочен план.
По отношение на останалите реплики, които чух от Вас. Да, нормално е да бъдем атакувани по този начин. Искам да кажа обаче, че, да, бяха положени усилия и те са видни във всички показатели на горската система в последните две години.
За финансовия резултат: ръст пет пъти 2015 г., тази година към 9-месечието сме с ръст от 25%.
По отношение на инвестиционната програма, изразходваните средства за закупуване на специализирана техника са близо 3 млн. лв. Най-голямото оборудване на горската система е станало в последните две години. Да, със сигурност има какво да се желае, но с този темп на растеж на приходите, с резултатите, които на практика се получиха след въвеждането на възможността и за публичен контрол върху движението от добива на дървесината, това, разбира се, доведе до ново увеличение на приходите и на печалбите на тези дружества.
Да, ловът е съвсем отделна тема. Да, на практика той е хоби, което струва скъпо, и малко хора могат да си го позволят. Държавата, ако има такъв ресурс, от който може да генерира приходи, повярвайте, не е добре да се спекулира, а да използваме тази възможност и да получаваме повече приходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Министър.
Някак въпросът се измести от гората към лова.
Има думата за въпрос народният представител Иван Иванов относно изготвяне на план за недопускане на санкции от Европейската комисия за програмен период 2007 – 2013 г.
Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър в оставка, уважаеми колеги! Настоящият въпрос беше зададен доста по-рано, така че може би леко ще го видоизменя, защото екшън планът, за който питах, трябва да е приключил.
Само да припомня, касае писмо, кореспонденция между Европейската комисия, тоест с дирекция „Одит на разходите на селското стопанство“ и Министерството на земеделието и храните, съответно и Държавен фонд „Земеделие“, касаещ избора и работата на сертифициращия орган, който е сертифицирал разходите за 2015 г. Бяха направени няколко заключения в това писмо, като там се казва, че сертифициращият орган за 2015 г. е определен твърде късно – в края на 2015 г., като моментът на определяне позволява на сертифициращия орган да извърши непременно повторно потвърждаване на проверката на място, извършена от Разплащателната агенция, и съответно му дава увереността, която Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ може да е получил в доклада му.
Също така е направено заключение, че Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ е на мнение, че по отношение на Държавен фонд „Земеделие“ Вашите органи не са спазили напълно изискванията на регламенти и разглежда възможността да предложи сключването на финансиране от Европейския съюз на сума, която следва да се определи въз основа на резултати от допълнителната работа.
В писмото е поставен срок, който изтече – мисля, че беше средата на месец октомври, в което Вие да отговорите на тези заключения и съответно да убедите дирекцията, за да не се налага да се поставят под въпрос всички плащания, извършени за 2015 г. Молбата ми е тук сега да ни отговорите как приключи тази кореспонденция, какво се случи и успяхте ли да убедите тази дирекция, че всичките дейности, извършени от сертифициращия орган, са в съответствие на изискванията и не са застрашени средствата, които вече са изплатени, разбира се, и да не се налага да се правят корекции, които да се отразят на сега действащия програмен период? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Иванов, Вие изчетохте писмо може би от април месец.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ, от място): Да.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, то беше доста отдавна и стана, в интерес на истината, тема по повод разминаването за спрени програми, в което нямаше нищо вярно. Всички тези несъответствия, мисля, че ги изчистихме в хода тогава на дебата.
В края на въпроса Вие много точно и ясно казахте – аз се радвам, че от представител на опозицията се казва това, че цялата тази процедура не касае на практика спиране или възстановяване на всички изплатени средства за периода, а касае размер на санкции, за които нашата страна се бори и убеждава европейските власти в какъв размер трябва да бъдат. Благодаря, че това уточнение бе направено от опозицията, тъй като по тази тема винаги е имало спекулации.
Към днешна дата: да, бе приет екшън план, да, бяха представени всички допълнителни искания, които Комисията отправи към българските власти и към сертифициращия орган за периода. В същото време се разгледа и докладът за последните три месеца. Двете комуникации са обединени в една и на 21 декември 2016 г. предстои среща по въпроса за уравняването на сметките и приемането на тези доклади. Тук спорим единствено и само за размера на санкциите. Те са, разбира се, значително по-ниски, отколкото изплатените средства: едната от тях, която е в комуникация за 7 млн. евро, а останалата – за 16, по които върви комуникация дали да се приемат, или не.
Интересът на държавата, и това ще правят експертите като позиция до последния ден, в който аз съм в мандат, да се спори и представят доказателства за минимално санкциониране – една рутинна процедура. Очакваме след 21 декември, такава е процедурата, в 30-дневен срок ще се получи протокол от срещата и ще се види на какъв етап ще стигнем, тоест дали ще има приемане на становищата на всяка от страните, тъй като българските власти ще продължат да оспорват размера на тези санкции, които, пак казвам, са нищожни на фона на средствата, изплатени за този период. Благодаря, че тук нямаше на практика, как да кажа, изкривяване на информацията и че цялата тази процедура изобщо не касае спиране или връщане на платените средства за периода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Министър.
Господин Иванов, имате възможност да доразвиете въпроса.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Все пак аз внимателно четох и тогава писмото. В него много ясно е казано, госпожо Министър, че не са само тези суми, за които говорите, а се постави под въпрос извършените плащания за цялата 2015 г. Много е важно това нещо също да бъде уточнено – дали тези санкции ще станат факт.
Друг е въпросът, че Вие очевидно не сте се научили от грешките и това, което е посочено като забележка в тази кореспонденция, а именно времето и начинът за избиране на сертифициращ орган. И в момента допускате същата грешка. Аз съм пуснал писмен въпрос, на който ще чакам отговор от Вас, но все пак да спомена, че в момента вървят процедури, които да избират помощни органи към Изпълнителната агенция, която сертифицира разходите по новата оперативна програма. Те са пуснати пак в последния момент – през декември месец, с неясни критерии. Да не влизаме сега в тази тематика, защото съм задал въпрос и ще чакам Вашия отговор. Надявам се той да бъде удовлетворителен, за да не изпаднем в същата ситуация – отново да ни пишат писма и да влизаме в наказателни процедури.
Много е важно, и ще държа да дадете отговор пред цялото общество, когато приключи на 21 декември тази процедура, точно какво се е случило, тъй като очевидно към днешна дата Вие не можете да ни предоставите точна информация как ще приключи цялата процедура.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Никой не знае.
ИВАН ИВАНОВ: Затова настоявам, след като приключи това нещо, да дадете публично изявление и да се знае, защото очевидно чрез парламентарен контрол няма да можем да направим това нещо предвид обстоятелствата. Надявам се дотогава Вие да отговорите на българското общество точно какво се е случило, какви санкции ще има и дали ще има изобщо санкции по тази кореспонденция, която вече цитирахме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Още веднъж искам да повторя, че изобщо не става въпрос за цялата платена сума. Явно решихте все пак да представите опозиционността си. Важно за държавата е до последния възможен момент или етап от една процедура да защитава интереса си.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ, от място): Ето, госпожо Танева. (Показва документи.)
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ако българските власти приемат веднага каквато и да е санкция, процедурата приключва със съответната санкция. Но в крайна сметка е по-добре, дори по-късно във времето, но да е с по-малък размер санкция, независимо в какъв абсолютен размер е.
Искам да кажа, че когато аз влязох в мандат като министър на земеделието и храните, заварих процедури, които бяха в ход, на стойност 336 млн. евро. В хода на тези две години процедурите, които приключиха, бяха с окончателни санкции около 27 млн. евро, наложени в тези две години.
Всичко, за което говорим, е как държавата да защити интереса си и интереса на данъкоплатците, а не в политически план – според рулетката, където се намираме, как да използваме тази тема. Използвайки тази теза, следва да знаем, че рискуваме на практика да нарушим собствения си национален интерес.
В интерес на истината, в останалите държави има едно значително по-добро национално разбиране, където всички – независимо дали са управляващи или опозиция, имат еднаква позиция по отношение на европейските власти и защитата на националните интереси.
Когато срещата приключи и протоколът пристигне, според мен който и да е министър, ще уведоми обществото.
Пак казвам – темата, по която се спори, е за тези стойности – 7 и 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Министър.
Продължаваме с въпрос от народните представители Иван Станков и Петър Кадиев.
Въпросът ще развие господин Станков. Той е относно предприемането на мерки за подобряване санитарното състояние на горите в България.
ИВАН СТАНКОВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Аз съм много улеснен, тъй като госпожа Дора Янкова постави по-голямата част от нашия въпрос. Може би е трябвало да се обединят отговорите и на двата въпроса. Въпросът е зададен преди два месеца и ще го поставим от наша гледна точка.
Неоспорим факт е, че иглолистните гори във високата част на планинските райони в Родопите – Кърджалийска и Смолянска област и целия южен централен горски район – съхнат. Горите са увредени и трябва да се вземат много сериозни мерки. Факт е, че има сериозен причинител – гъбата „сфаеропсис сапинеа“, срещу която може би трябва да се намеси и науката, за да може да се спре нейното разпространение.
Тревожно е, че освен във високите части на горите, се получава нещо подобно и в по-ниските части – 700-800 м надморска височина. Такива са Старозагорски, Хасковски, Смолянски и Кърджалийски окръг. Засегнати са почти всички иглолистни видове, но най-масово е засегнат черният бор.
Ние знаем, че са предприети мерки. Чухме онова, което казахте, но този въпрос непрекъснато се поставя. Хората са много разтревожени от състоянието на горите. Не са наясно какво означава „санитарна сеч“. Може би трябва да се обясни, че това не е унищожаване на горите, а напротив – спасяване.
Нашият въпрос е: какви мерки предприема Министерството на земеделието и храните за предотвратяване заболяването на иглолистните видове и за подобряване на санитарното състояние на горите в България? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря и аз.
Заповядайте за отговор, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми проф. Станков, през 2016 г. се констатираха нападения от гъбно заболяване, причинено от фитопатогена „сфаеропсис сапинеа“ по култури от черен бор в районите на Кърджалийска, Хасковска и Старозагорска област, която болест досега имаше епизодично ограничено разпространение, основно в горските разсадници.
Мерките за борба са преобладаващо профилактични – изрязване на заразени клонки, унищожаване на заразените фиданки чрез изгаряне, провеждане на санитарни сечи и други. Третирането с продукти за растителна защита и фунгициди е ефективно в горските разсадници и парковете в населените места. Като ограничителни мерки за болестта се прилагат лимитиране на разпространението, оптимизиране на гъстота на насажденията на възрастта за провеждане на сечите.
От лесозащитните станции през 2016 г. е отчетено нападение от тази болест в слаба степен върху 1900 дка, като е препоръчано провеждането на санитарни сечи.
За набелязване на адекватни ефективни мерки за борба срещу болестите и вредителите през месец септември се проведе извънредно заседание на Националната комисия по лесозащита, която е консултативен орган по лесозащитни въпроси към Изпълнителната агенция по горите. В нея участваха изявени специалисти в тази област от Института за гората при Българската академия на науките и Лесотехническия университет. Комисията препоръча да се ускори провеждането на санитарните сечи като основна ефективна мярка за борба срещу короядите и „сфаеропсис сапинеа“. Поради специфичната биология и физиология на гъбата, причиняваща това заболяване, третирането с продукти за растителна защита да се ограничи само в горските разсадници.
За подобряване санитарното състояние на горите от Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите са предприети следните мерки: идентифициране на всички засегнати от съхнене, корояди, болести и други вредители горски територии, изготвяне на списъци на засегнатите подотдели, независимо от собствеността на териториите в района на дейност във всяко отделно горско стопанство и държавно ловно стопанство.
За установените засегнати горски територии регионалните дирекции по горите са изготвили общо предписание на съответните териториални поделения на държавните предприятия, общини, горски предприятия и други собственици на поземлени имоти. Определен е 30-дневен срок от получаване на предписанието собствениците да предприемат действие за провеждане на санитарните сечи. След извършването на сечите добитата дървесина следва да се изнесе извън горските територии в кратък срок, не по-дълъг от 30 дни.
РДГ-тата са дали препоръка на дървопреработвателните предприятия, употребяващи дървесина, пострадала от корояди, да предприемат действия за предотвратяване по-нататъшното разпространение на вредителите, включително чрез третиране на дървесината – белене или изгаряне на кората или потапяне в специализирани басейни. При изявено желание от страна на собствениците на горски територии териториалните поделения на държавните предприятия могат да сключват договор с тях за усвояване на тази дървесина.
За недопускане допълнително отслабване на насажденията вследствие обезлистване от листоядни вредители се провежда авиоборба. През тази есен срещу борова процесионка е проведена авиоборба на площ от 30 866 дка. От началото на 2016 г. до началото на месец септември са проведени принудителни и санитарни сечи на засегнатите от съхнене и корояди иглолистни гори върху площ от 90 хил. дка и е добита 79 хил. куб. м дървесина, стояща на маса. Редовно се провежда наземна химична борба във всички разсадници срещу гъбни заболявания, насекоми и вредители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Министър.
Господин Станков, чухте отговора.
Въпросът ще допълни господин Кадиев.
ПЕТЪР КАДИЕВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожо и господин Министър, уважаеми колеги! Тази тема се експлоатира доста време и ще продължава да се експлоатира, защото най-важното нещо за Родопите са горите. В тези райони се разчита, първо, на дърводобив и, второ – на туризъм. Това са основните поминъци на нашия регион. Ето защо отново повдигнахме този въпрос.
Още с падането на тази огромна маса от стихийното бедствие, което стана преди две години, аз повдигнах този въпрос и напътствах Вас и хората от Министерството да предприемат крути мерки за бързо събиране на падналата маса, защото тя ще доведе до съответна зараза.
За жалост, моите предричания се случиха. Вярно е, че тази маса беше огромна – един милион декара. Много трудно можеше да се събира, много трудно това се правеше, защото има и частни гори, трудни райони – пресечени, нямаше как да се събира едновременно.
Какво можеше обаче да се направи? Това е, което предлагах, и отново го предлагам и понеже този въпрос вече стана много болен, както и болната гора – можеше да се разреши на хората безплатно да извозят тази дървесина. Знам, че законодателно това няма как да стане, но можехме да измислим по-облекчена процедура. Знам, че това в момента се прави, но закъсня. Закъсня във времето и ето какво се случва.
Това, което в момента сте предприели, убеден съм, че това са максималните мерки, които могат да се случат. Пак казвам, можеше поне част от тази гора да не бъде заразена и тя да не се разпространява с такива размери.
Очаквам – не знам от тук нататък какво може да се случи, защото виждаме накъде вървят нещата, но, пак казвам: имахме уникалната възможност да предотвратим поне на половината това бедствие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря.
Госпожо Министър, ще ползвате ли дуплика? Въпросът беше изпълнен с изявление за разбиране за проблема и може би е удовлетворен от отговора господинът.
Преминаваме към следващ въпрос към Вас от народния представител Георги Кадиев относно предавателни плащания към животновъди и зърнопроизводители.
Господин Кадиев ще развие въпроса си.
Заповядайте, имате думата.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, предварителни плащания, а не предавателни плащания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Извинявам се, колега, предварителни плащания. Точно е записано, грешката е моя. Извинявайте!
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Уважаема госпожо Министър, първо да се поздравим взаимно за приключването на сагата с джиповете на горските стопанства, която една година се точи. След като заместник-министърът преди година ни обясняваше как те са за шейхове, за ловен туризъм, изведнъж се оказа, че шейхът се казва Бойко Борисов.
Така или иначе, днес той върна джиповете, така че горските стопанства от днес са по-богати с четири джипа „Тойота секвоя“ – 373 конски сили, 200 хил. лв. и горят 20 литра на 100 км, а на всичкото отгоре май са и бронирани – чудесни за шейхове.
Преминавам към въпроса.
Уважаема госпожо Министър, до мен достигна информация, че в Разплащателната агенция към Министерството на земеделието е подготвен списък с 40 животновъди, на които да бъдат направени предварителни плащания по програми на Агенцията. Подобен списък е подготвен и за около 200 зърнопроизводители.
Във връзка с това моля да отговорите: има ли такива списъци? Кои животновъди влизат в тях, по какви критерии са подбрани и какви плащания от бюджета ще получат или вече са получили? Готви ли се подобен списък и за зърнопроизводители и по какви критерии се подбират и, отново, за какви плащания от бюджета става въпрос? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря и аз.
Заповядайте, госпожо Министър, за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Кадиев, все пак да отговоря на първата част на въпроса Ви: джипове или автомобили, закупувани от горските стопанства, няма такива, които са бронирани.
Второ, тази част, която се ползва от НСО, е предоставена на Националната служба за охрана по тяхно искане.
Преминавам към отговора на въпроса Ви.
Първо, честно да кажа, чудех се точно какво трябва да отговоря. Ще дам информация за всички плащания, тъй като това, което сте написали, на практика няма такива плащания. Не мога да разбера точно каква информация искате, затова ще Ви дам цялата информация по плащанията, освен ако не уточните точно какво сте имали предвид.
Предварителни плащания няма. По регламент има само авансови плащания, които са в размер до 70% от директните плащания и които изплатихме след 16 октомври, когато можеше, а през месец декември ще платим окончателните ставки, които са 30% от този бюджет.
По отношение на схемата за единно плащане на площ, която обикновено се плащаше на 31 януари, комуникация с бранша предвид цените, която е поне два месеца преди президентските избори, или когато бе обявена оставка, беше възможността при приключени административни проверки да се изплати вместо през месец януари през месец декември.
С решение на Министерския съвет необходимите средства бяха трансферирани и през месец декември ще се извърши, но това е схема за единно плащане на площи и тук става въпрос за 50 хиляди земеделски производители, не зърнопроизводители, които ще си получат ставката, която е между 19,50 лв. и 19,90 лв. на декар, което ще стане ясно, когато се пусне заповедта за ставките в рамките на този месец, без значение кой е министърът.
Това са плащанията по всички схеми. Мога да ги изредя, но няма да имам време. Единственият списък, който има с 40 животновъди, е по държавна помощ „де минимис“ и става въпрос единствено и само за епизоотията, с която беше свързано животновъдството тази година от заразния „нодуларен дерматит“.
Каква е ситуацията там? Общо унищожени животни – 2677; брой стопанства – 214; от тях с повече крави – 77 броя. От тези 77 броя, които са допустими за подпомагане по схемите за обвързана подкрепа при условията на форсмажор съгласно регламент, 18 са си ги подали и са с оторизирани средства по схемата за обвързана подкрепа. Пак казвам, възползвали сме се от възможността, която регламентът дава, и авансово 70% от ставките за животни не на 40 или 200 – някакви цифри тук, а на всички 24 хиляди фермери са платени авансово, а през месец декември ще се плаща окончателно.
След тези 18, 19 са с подадени заявления по схемата за директни плащания. Всичко това става в момента, в който вече имахме епизоотия.
По регламент при условие на форсмажор ти можеш да ги заявиш и да получиш плащане, ако унищожаването е след този момент, тоест това са фермери в тази хипотеза. Те не са представили декларации за форсмажор, върви процедура и комуникация между Българска агенция по безопасност на храните и Фонд „Земеделие“ и следва те също да ги получат. Останаха 40 стопанства, които не бяха се възползвали от тази възможност по регламента за заявка на животните или умъртвяването беше по-рано, и за тях бе предоставена държавна помощ „де минимис“ в размер на глава животно, колкото е обвързаната подкрепа и преходната национална помощ, или колкото биха получи, ако ги бяха заявили.
Ако имате нещо допълнително, ще отговоря. Имам информация, разбира се, за всички схеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Заповядайте, господин Кадиев да уточните въпроса си.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Благодаря, господин Председател.
Госпожо Министър, да уточним за бронирането на джиповете.
Бойко Борисов каза днес, че ще поръча на неговия приятел Путин да му бронира една „Лада – Нива“ понеже имал заплахи от международни терористи. От което си направих извода, че след като досега е карал този джип и той е бил брониран от някой негов приятел. Няма логика иначе. Това беше единствената причина да кажа, че са бронирани.
Връщам се на въпроса. Информацията, която получих, беше от самите животновъди и зърнопроизводители.
Очевидно има някакво напрежение. Може би има хора, които са искали да влязат в този списък, не са влезли по програмата „Де минимис“, за която говорихте – тези 40 животновъди, или тези 19 зърнопроизводители, които са подали документи.
Всъщност хубаво е, че зададохме този въпрос и Вие изяснихте тези неща, за да се стигне до някакво успокоение в сектора, че няма привилегировани – едни влизат в списъци, други отпадат от списъци.
Единственото, което искам да Ви помоля, ако може да ми дадете списъка на тези 40 животновъди.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има ги качени на сайта на Министерството.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Благодаря Ви, ще ги намеря на сайта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Кадиев.
Госпожо Министър, заповядайте, за допълнителен отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Пак искам да повторя, което касае коли: потвърждавам, че наистина няма никакви бронировки и подобен вид коли, и в системата на Министерството на земеделието и храните никога не е имало.
По отношение на списъка с животновъдите, като решение е публично и може да го намерите.
Второ, това решение беше взето по искане и на техни организации. Дойдоха в Министерството на земеделието, има проведена среща. Ще ги помоля те да Ви се обадят и да Ви разкажат как протече комуникацията.
Последно, не знам в сектора да има напрежение или неяснота по този въпрос. Снощи съм била също на земеделско годишно събрание – присъстваха сигурно около 500 човека, и нито един не беше в неведение кое и кога ще се плаща. Не виждам откъде е дошло това, при условие че всички решения, които се вземат, първо, се правят комуникации с неправителствения сектор, браншовите организации; второ, молбата на всички беше, независимо от оставката, комуникацията за възможността да платим схемата за единно плащане на площ да стане декември и това стана възможно благодарение на Решение на Министерския съвет. Тук е финансовият министър Владислав Горанов и искам да му благодаря, разбира се, и за неговото разбиране това решение да стане възможно. То не касае само зърнопроизводители, то касае всички, които обработват земеделски земи – дали за зърнено-житни, дали за трайни насаждения, дали за зеленчуци, дали за пасища, мери и ливади за животновъдите – без значение. Говорим за единно плащане на площ, където декември месец базовата ставка ще си получат тези, при които са минали всички административни проверки. Тоест, няма никакви предварително плащания и очакваната сума е близо 50 хиляди земеделски стопани да си получат това плащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. С този отговор на министър Танева днешното участие в парламентарния контрол приключи за нея.
Продължаваме с въпроси към господин Горанов – министър на финансите, който ще отговори първо на въпрос от народния представител Никола Хаджийски относно одобряване на Списък за доставки на стоки, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Заповядайте, господин Хаджийски, да развиете въпроса си.
НИКОЛА ХАДЖИЙСКИ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, Законът за обществените поръчки в чл. 79, ал. 1, т. 7 разпорежда, че Списъкът на стоките, чиято доставка може да бъде предмет на обществена поръчка, се определя с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. На приемните ми като народен представител получавам питания от представители на различни институции кога ще бъде прието решение за одобряване на въпросния списък?
В тази връзка Ви задавам следния актуален въпрос: господин Министър, готово ли е Министерството на финансите да предложи такъв списък за одобряване на Министерския съвет и в какъв срок може да стане това?
Господин Министър, този въпрос вече не е актуален. Той беше входиран през месец май в Деловодството на Народното събрание, още когато не бяха публикувани стоките, които ще се търгуват на борсата. Известно е, че през месец юли беше утвърден Списъкът от Министерския съвет, но и той се ограничава едва до девет вида метални суровини, което води до огромно недоволство сред институциите и представителите на Стоковата борса. Липсват основните продукти, които се търгуваха на борсата, като горива, масла, грес, зърно, слънчоглед, технически култури, олио, както и метали, предимно от готови изделия. Какво наложи изваждането на тези стоки от списъка за борсата за търговия и това не е ли опит за заличаване на стоковите борси?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря.
Имате думата, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Хаджийски, имам кратък и дълъг отговор на този въпрос, зависи обаче Вас кое Ви притеснява – дали съществуването на борсите или защитата на държавния интерес за максимално ефективно разходване на публични средства? В зависимост от това от какво се водите, може да имате различна мотивация за допълване на този списък.
Правилно цитирахте, че в края на юли такъв списък беше одобрен, но в него бяха включени само стоки и суровини, и материали, които обичайно се предлагат на борсата в големи количества, нямат характер на завършен продукт, който да служи за крайно потребление, и не се предлагат чрез търговската мрежа за търговия на дребно. Следва да се има предвид, че тази възможност да се използва борсата като възлагане на обществени поръчки е само изключение от общите правила на ЗОП. Според моето разбиране, Законът за обществените поръчки макар и несъвършен е инструментът, който трябва да гарантира постигането на най-добра цена за вложения ресурс от страна на държавата.
Ако имате някакви конкретни оплаквания от страна на разпоредители с бюджет, че не могат да се справят със ЗОП-а или той не им гарантира най-добрия интерес, отправете ги директно към мен и съм готов да коментирам промяна на списъка.
От дългогодишните наблюдения на прилагането на този подход за възлагане към борсата няма достатъчно гаранции и продължаваме да правим анализ. Няма достатъчно гаранции дали борсата е най-добрият инструмент за разходване на държавни средства. Нямам нищо против борсата, тя има своя икономическа логика и свое съществуване, но не трябва да бъде инструмент за заобикаляне на ЗОП-а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Ще развиете ли въпроса си? Заповядайте, господин Хаджийски, имате възможност за това.
НИКОЛА ХАДЖИЙСКИ (РБ): Благодаря Ви, господин Министър, за отговора, но премахването на основните стоки от борсата притеснява институциите, които основно търгуват. Според тях това ще доведе до огромно забавяне, ако се мине през обществени поръчки, поради очаквани обжалвания от страна на конкуренцията. Още повече че сделките, които се правят на борсата, са изключително прозрачни – всичко става пред очите на купувачите, освен това и възложителят контролира процеса, тъй като по време на самата сесия присъства и представител на администрацията. Тяхното притеснение е, че нещата ще се забавят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Новият Закон за обществените поръчки беше приет през месец април. Постановлението с определянето на Списъка – в края на юли. Притеснен съм, че именно нежеланието да се работи със ЗОП е мотивът за притеснението на тези, които са се обърнали към Вас с проблем. Готов съм, тъй като към министъра на финансите е Агенцията за обществени поръчки, да окажа всякаква методологическа помощ на всеки разпоредител с бюджет, който изпитва сериозни затруднения. А иначе това да се обжалва от конкуренцията не е ли основната цел на Закона за обществените поръчки – постигането на максимално добра цена при конкурентни условия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Следващият въпрос към министъра на финансите е поставен от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров.
Заповядайте, господин Славов, да развиете въпроса.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, нашият въпрос касае напредъка по кандидатстването и присъединяването на България към Европейския банков съюз. Това е въпрос, който сме поставяли преди повече от година. Той безспорно е важен и затова е важно да разберем дали има напредък и какъв е той.
Уважаеми господин Министър, преди повече от година, в отговор на наш подобен въпрос, Вие посочихте две основни условия, чието изпълнение се явяваше пречка към онзи момент за кандидатстването ни към Европейския банков съюз. На първо място, това беше успешното преминаване на стрес тестовете и оценката на активите на банките. На второ, това беше установяването на добро сътрудничество между БНБ и Европейската централна банка. Към настоящия момент считаме, че и двете предпоставки са осъществени, като Министерството на финансите и БНБ неотдавна оповестиха данни, че всички български банки и банкови институции, работещи на българския пазар, са преминали успешно стрес тестовете и оценката на активите им. Също така бе избран нов гуверньор на БНБ, който се ползва с авторитет в международните финансови институции и няма съпричастност към основната слабост на предишното ръководство на БНБ, а именно фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ).
Преди повече от две години след фалита на КТБ в българското общество все по-ясно започва да се задава и въпросът дали тази огромна щета за икономиката и бюджета на страната можеше да бъде избегната? Още повече, съобразно последната информация, с която разполагаме от синдиците на КТБ, събираемостта на активите е доста ниска и се очаква може би едва около 10% да бъдат събрани от всички тези 6 милиарда, които потънаха след фалита на КТБ.
С цел преодоляване на тези проблеми и гарантиране на стабилността на банковата система, управляващото мнозинство записа и в Програмната си декларация за управление на правителството, намерението страната ни да се присъедини в кратки срокове към Европейския банков съюз. Нещо повече, самият Вие в свое изказване в началото на 2016 г. в парламента определихте присъединяването към Европейския банков съюз като един от основните приоритети в областта на финансовите пазари и финансовите услуги.
В тази връзка, уважаеми господин Министър, моля да отговорите на следния въпрос: какъв е напредъкът по кандидатстването и присъединяването на страната ни в Европейския банков съюз и в какъв срок може да се очаква механизмите на Европейския банков съюз, в това число и на Единния банков надзор, да бъдат въведени по отношение на банковия сектор в Република България като допълнителна гаранция за стабилността на банковата ни система? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Славов, господин Димитров, уважаеми господин Председателстващ, госпожи и господа народни представители! Канадидатстването в Банковия съюз продължава да бъде един от основните приоритети в областта на финансовите пазари и финансовите услуги, който освен, че е залегнал в Програмата, е смислен приоритет за всяко правителство в бъдеще.
Както знаете, тази година банките преминаха успешно оценката на касовите активи и стрес тестовете, които бяха осъществени върху целия банков сектор. Не Министерството на финансите, но Българската народна банка оповести официално резултатите на 13 август 2016 г. като общият извод, който се споделя, е, че банковата система е стабилна и остава добре капитализирана като капиталовата адекватност на всяка една банка остава над задължителния регулаторен минимум.
С цел още по-ясно затвърждаване на положителните тенденции във финансовия сектор Министерството на финансите, съгласувано с Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, поиска от Международния валутен фонд и Световната банка да реализират Програма за оценка на финансовия сектор по-известна като Financial sector assessment program (FSAP).
В периода 5 – 8 юли 2016 г. приключи предварителната мисия.
През периода 10 – 24 октомври тази година мина първата от двете регулярни мисии в рамките на тази Програма.
През месец януари 2017 г. е предвидена и втората мисия като се очаква до края на месец май или юни 2017 г. докладът, съдържащ заключителните оценки, да бъде завършен.
Бих искал да обърна внимание, че Програмата на Международния валутен фонд и Световната банка за оценка на финансовия сектор представлява изчерпателен дълбочинен анализ на финансовия сектор на една държава и включва два основни компонента – оценка на финансовата стабилност и оценка на финансовото развитие.
В тази връзка тя е още един допълнителен атестат, който да докаже не само стабилността на финансовата система на страната, но и готовността ни да кандидатстваме за участие в Европейския банков съюз.
Бързам да припомня, че присъединяването към Банковия съюз не е едностранен, а многостранен процес, правилата за който са разписани от законодателството на Европейския съюз като Механизъм – така нареченото „тясно сътрудничество” между Европейската централна банка и компетентния национален орган по надзора на банковия сектор на държавата членка, която не ползва еврото като парична единица. Това се установява с решение на Европейската централна банка едва след като са изпълнени редица условия, в това число и когато се поемат гаранции, че компетентният национален надзорен орган ще спазва всички насоки или искания на Европейската централна банка, както и ще предоставя информация за установените в държавата кредитни институции.
Европейската централна банка може да поиска тази информация с цел извършването на цялостна оценка на тези кредитни институции. Друго условие е държавата членка да е приела необходимото национално законодателство, което да позволи установяването на това тясно сътрудничество.
Сигурен съм, че знаете, че Европейският банков съюз все още не е напълно завършен. От трите негови стълба напълно функциониращ е само първият – Единен надзорен механизъм. Вторият – Единният механизъм за преструктуриране, стартира едва в началото на 2016 г., а изграждането на Единния фонд за преструктуриране се осъществява в преходен период до началото на 2024 г.
По третия – Европейска схема за гарантиране на депозитите, дискусиите в рамките на Съвета на Европейския съюз се провеждат в момента. Това означава, че конкретните ангажименти на страната и най-вече финансовите, произтичащи от членството в Банковия съюз, не могат да бъдат напълно оценени на този етап, което ни кара внимателно да следим и анализираме процеса по завършване изграждането на този Съюз.
В заключение, бих искал да подчертая, че както за сегашното правителство, така и за Министерството на финансите в частност, продължаваме да смятаме, че има полза за присъединяването към Банковия съюз, но имаме още какво да свършим, за да убедим нашите европейски партньори, тъй като, пак казвам, това е двустранен процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте, господин Славов, да допълните въпроса си и да изразите становище по получения отговор.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за този отговор. От него разбирам, че на практика основните пречки, които съществуваха към миналата година, когато зададохме за първи път подобен въпрос, вече са решени и на практика те не стоят като препятствие пред евентуалното кандидатстване. Това, че съответно Международният валутен фонд прави една допълнителна проверка или оценка, както Вие споменахте, във всички случаи е нещо добро и аз вярвам, че там резултатите ще бъдат добри. Това в никакъв случай не ми изглежда като нещо, което трябва да бъде изчакано, за да може съответно нашата държава да направи нужното постъпление и заявка за членство в Европейския банков съюз.
Искам да Ви обърна внимание на нещо друго.
Вие обърнахте внимание, че за всяко управление това би било добре да е приоритет – би било един важен приоритет, така че независимо, че настоящото управление очевидно се доближава към своя финал и може би ще има нов парламент и нов Министерски съвет, както Вие казахте, би било добре наистина да има приемственост и това също да остане като приоритет и за следващия кабинет, освен, разбира се, човек веднага се сеща, ако приоритет на един следващ кабинет не би било изваждането на България примерно от Европейския съюз или от всички тези европейски механизми, в които ние участваме доброволно, и които са създадени, за да служат на гражданите и да гарантират техния просперитет.
Мисля си, че не е лоша идеята, макар и в края на това управление, да се направи подобна заявка за членство, разбира се, съвместно с БНБ, както и Вие обърнахте внимание, като БНБ, разбира се, е независима институция и тя ще вземе своето решение, но също вярвам, че няма причини Централната ни банка да се притеснява от един допълнителен Механизъм за контрол, включително за подкрепа при необходимост, от който само може да има полза и за банковия ни сектор, и въобще за банковата сфера.
Само ще обърна внимание, за да стане ясно за зрителите и слушателите, че всъщност, както сочат много експерти, ако по време на началото на кризата на КТБ, а и преди това, ако България тогава беше член на Европейския банков съюз, тогава четирите най-големи банки щяха да бъдат проверявани и по европейска линия, и вероятно проблемите при КТБ превантивно щяха да са видени много по-рано, преди да се стигне на практика и до фалита, може би. Вероятно щеше да има намеса на Европейската централна банка с указания или с намеса – по-решителна, за да не се стига до толкова тежки последици, именна загубата на тези 6 милиарда, от които 3,7 на практика са за обществения сектор, тъй като се платиха от Фонда за гарантиране на влоговете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря и аз.
Господин Министър, ще вземете отношение към репликата, вероятно.
Заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Искам все пак да внеса едно пояснение, че извършването на прегледа на качеството на активите е половината от процеса. Той дава атестат на база на одобрени методики дали действащите на територията на страната банкови и небанкови финансови институции са с добро качество и отговарят на регулаторните стандарти. Задължително условие, за да сме сигурни, че финансовата система работи добре отвсякъде, е и проверката на БНБ и КФН, която е част от FSAP, който в момента се извършва и не е приключил, обръщам внимание. Надявам се в началото на пролетта Световната банка и Международният валутен фонд – а те, те ще заявят своята позиция и пред Европейската комисия, и пред ЕЦБ, защото и процес тече в консултация с тях, дали тези наши институции работят в съответствие със стандартите и дали на тях може да им се има това доверие, което да накара ЕЦБ да сключи подобно споразумение с Българската народна банка.
Няма как да се случи това, преди да мине процедурата, която е стартирала Световната банка и Международният валутен фонд – така наречения FSAP. Имаме увереност, а и първоначалните анализи са положителни, че до края на пролетта, ще имаме оценка, която ще е консистентна.
Що касае бъдещето, аз съм убеден, че в България евроатлантическите ценности имат дълбок корен и съм сигурен, че следващото правителство, което и да е то, ще отстоява този приоритет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Следващият въпрос към министър Горанов е зададен също от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров.
Заповядайте, господин Димитров, да развиете въпроса към министър Горанов.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! През следващите месеци се очертава България да има поне четири правителства, а може би и повече – сегашното, вероятно две служебни и следващ парламент, ако бъде успешно избран, от следващото Народно събрание. В такава ситуация на много правителства и различни хора има опасност от драстично увеличаване на публичните разходи. Когато има четирима различни министри на финансите, хора с различни приоритети, различни политики, това рискува сериозно раздуване на публичните разходи, уважаеми колеги.
Затова на мен ми се искаше, вярвам и на Вас, господин Министър, България да е постигнала напредък по отношение на влизане в ЕRM II – във валутно-обменния механизъм. Не говоря за възприемане на еврото, аз казвам тези два въпроса да ги разделим. Възприемането на еврото е следващ въпрос.
Първият въпрос, който ние трябва да решим, е България да влезе в този валутен обменен механизъм, където може да стои две години най-малко, може и да стои по-дълго време. Докато стои в този обменен механизъм, трябва да се изпълняват критерии за стабилност, тоест не могат да се харчат много пари. Каквито и служебни правителства да дойдат не могат да излизат от определени рамки, тоест, освен бюджетната рамка, имат и втора рамка, от която не могат да излизат, а това е полезно предвид на очакваните четири правителства.
Затова искам да Ви убедя заедно да се обединим. Вярвам, че и колеги от други партии ще се включат. Може някой отляво да ни подкрепи и да реши да работи с нас по този въпрос - да убедим тези следващи четири правителства, че България трябва да влезе в ERM II, във валутно-обменния механизъм, трябва да спазва определени критерии за стабилност, така че да не влизаме в прекомерни разходи. Знаете, че някои леви колеги ме притесняват, че ако имат участие, докоснат се до властта, разходите веднага започват бързо да нарастват, но ако заедно се обединим в това България да бъде част от този валутно-обменен механизъм, гаранцията става една повече.
Знам, че остава малко време. Когато Ви зададох въпроса нямаше предсрочни избори, нямаше я тази ситуация, то беше някъде преди два месеца, но в новата ситуация ми се струва, че е редно всички да работим заедно за това България да има освен вътрешните механизми за стабилност, какъвто например е бюджетът, Законът за публичните финанси. Също имаме нужда от външен механизъм, европейски, общ за целия Европейски съюз механизъм за стабилност, не че този механизъм спаси Гърция, аз съм наясно с това и Вие сте наясно, но все пак е полезен, защото след Гърция и самият този Европейски механизъм работи по-добре.
Така че нека да не говорим и да не спекулираме за възприемане на еврото. Това е далечна цел. Ние да се прицелим в близката и възможна за изпълнение цел – влизане в този валутно-обменен механизъм, където обаче трябва да спазваш стриктни критерии, които и в момента България изпълнява. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Така че би трябвало да можем да кандидатстваме.
И защо Вие, господин Министър, заедно с БНБ, преди да си тръгнете, защо не кандидатствате, ако бъдете поканени, разбира се?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Добър завършек на въпроса и навреме.
Заповядате, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председател, господин Димитров, госпожи и господа народни представители! Малко история, след което анализ. Още с подписването на Договора за присъединяване към Европейския съюз България се е задължила да се присъедини към Еврозоната. Към настоящия момент страната ни няма официална целева дата за въвеждане на еврото, а между другото и настояването за такава често дразни европейските ни партньори.
Въпреки това през последните години покриваме всички числови критерии за членство в Еврозоната, което е констатирано от Европейската комисия и Европейската централна банка в конвергентните им доклади от 2014 г. и 2016 г. В допълнение към тези усилия започнахме и практическата си подготовка за приемане на еврото със създаване на Координационен съвет за подготовка на България за членство в Еврозоната. Една от основните задачи на Съвета е разработването на национален план, който включва и проучване на ефектите, ползите, разходите, рисковете от приемането на единната валута.
Коректно споменахте, че като първа стъпка следва да се присъединим към Валутен механизъм II. За влизането в така наречената „чакалня“ на Еврозоната няма предварителни условия, но съответния кандидат трябва да отговаря на изискванията за държавите от Еврозоната за икономическото развитие и стабилност. Поради тази причина усилията ни са насочени към изпълнението на основни структурни реформи, които да допринесат за постигането на по-голяма конвергенция на страната ни за бъдещо ефективно членство.
Искам да подчертая, че влизането в ERM II e резултат най-вече на политическо решение. В този смисъл Вие знаете, че ние отдавна сме готови за влизане в Шенген, но не сме. Напоследък сме готови за влизане в ERM, но от моя опит и консултациите, които провеждах многократно с колеги министри във формата на Съвета ЕКОФИН, винаги са ми давали съвет това да се извършва без много да се бие тъпанът, така да се каже, като се търси политическа консултация и подкрепа на политическо ниво с основните големи държави – членки на Еврозоната.
Подобни консултации са водени, обещана е подкрепа от някои от големите държави. За съжаление, на 12 декември трябваше да бъда в Берлин, на среща с господин Волфганг Шойбле, но прецених, че нямам достатъчно дълга перспектива, за да му губя времето и да държа на тази среща, затова я отложих. Но пътят е да убедим нашите европейски колеги, че можем да спазваме правилата и че развитието на нашата държава е устойчиво. Защото, пак казвам, допускането дори до чакалнята има политически критерии – числовите сме ги покрили, изисква се подкрепа от държавите членки и стратегия от държавите членки въобще дали да продължат с процеса на разширяване на Еврозоната и на кой етап да стане това.
В този смисъл, препоръка към следващите колеги – винаги съм готов да споделя опита, натрупан в Министерството за тези две години по тази тема, е да продължат политическите консултации с големите държави – членки на Еврозоната, тъй като от тях зависи. Има един Съвет, който решава дали една държава може да се присъедини към ERM, или не, но усилията трябва да продължат в тази посока.
Спирам дотук, няма да продължа да коментирам предимствата. Всички сме убедени, а и сме задължени да влезем в Еврозоната. Споделям напълно стратегията, която се предлага, да го направим на части, без претенции за бързо влизане в Еврозоната, тъй като дори и да имаме претенции, те ще бъдат попарени бързо от Европейската централна банка, а вероятно и от големите държави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Ще има ли реплика? Да.
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Господин Председател, господин Министър, колеги! Аз дори бих казал нещо повече, господин Министър. Има хора в България, които се притесняват от възприемането на еврото. Затова да сменим въпроса или да го направим много по-конкретен и по-детайлен. Ние в момента не говорим за възприемане на евро, а говорим за една стъпка, която е влизане в чакалнята на Еврозоната, където може да се стои много години. Там можем да стоим толкова дълго, колкото искаме, но, бидейки там, вече възприемането на еврото е възможна цел. Ако не си вътре в чакалнята на Еврозоната, възприемането на еврото е една далечна и може би трудна за изпълнение цел. Бидейки вътре, сам решаваш. Ние можем да вземем решение, в което всички да бъдем на едно и също мнение, въобще да не бързаме и тази цел да се отдалечи с доста години, ако се налага. Но въпросът е, че един такъв подход може да бъде национален консенсус. И аз това Ви призовавам – Вие, господин Министър, и следващите трима министри на финансите, а и следващите парламенти, да работим именно в тази посока, за да гарантираме едновременно стабилността, намаляването на лихвените проценти, намаляването на транзакционните разходи, възможността за повече търговия между България и Европейския съюз и други предимства, без да се стига дори до възприемане на еврото като окончателна цел, но, приближавайки се достатъчно близо, да може в зависимост от ситуацията да вземем и едно такова решение.
Това, че Вашият мандат сега конкретно изтича, няма значение, така че разчитам да бъдете деен участник заедно с нас в убеждаването на всички колеги. Аз се надявам и колегите ни отляво, които имат сериозно влияние на ниво Европейски съюз – тази тема да бъде една от малкото теми, по които се опитват да работят с нас и ни подкрепят, тъй като не биха имали аргументи за противното. Така че това може да бъде и трябва да бъде национална цел.
А колкото до големите европейски държави, аз мисля, че след Брекзита Европа твърде много се промени и интеграцията изглежда неизбежна, дори за големите страни. Смятам, че България ще бъде обект на сериозно ухажване от въпросните големи страни по различни теми и това е моментът, ние да поискаме своето. Така че влизането в чакалнята на Еврозоната е едното нещо, което задължително трябва да поискаме, а Европейският банков съюз е другото. Има няколко неща, по които ние трябва да работим заедно с всички сили. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Министър, ще се възползвате ли от правото на дуплика?
Заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин Димитров, напълно споделям това, което казвате. Положителното е, че на този етап ние имаме една котва, измерваща се с 1,95583. За мен е важно първо да задържим тази котва и ако тук постигнем политически консенсус, другото неминуемо ще дойде. Две неща: задължително запазване на Валутния борд в този обменен курс до влизане в Еврозоната и препоръка към всеки колега, изкушен от темата: заявката трябва да дойде тогава, когато сме готови, за да не ни откажат. Имало е много заявки по тази тема и сме получавали много откази. Затова не трябва да притискаме нашите колеги от Европейския съюз и от Европейската централна банка. С дипломация, с говорене, с комуникация трябва да си извървим пътя. В противен случай ще бъде по-трудно. Когато не сме готови, а претендираме за нещо, тогава реакцията на европейските ни партньори е по подразбиране негативна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря за отговора.
Следващият въпрос към министър Горанов е от народните представители Георги Търновалийски, Манол Генов и Стефан Данаилов. Той е относно целевата субсидия на община Пловдив за успешно осъществяване на инициативата „Европейска столица на културата през 2019 г.“.
Господин Търноволийски ще развие въпроса.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, колеги! Нашият въпрос е свързан с успешното и достойно представяне на България в европейската инициатива „Европейска столица на културата 2019“, за която Пловдив беше избран да представлява държавата.
Уважаеми господин Министър, на 1 април 2015 г. на свое заседание Министерският съвет одобри новогодишната програма 2015 – 2019 г. за подкрепа на избрания за европейска столица на културата български град. За подпомагането на реализацията на тази програма правителството определи целева субсидия в размер на 20 млн. лв. Със същото решение се посочва, че средствата за подкрепата на избрания за европейска столица на културата български град следва да се предоставят по бюджета на община Пловдив, като бъдат разпределени за целия период 2015 – 2019 г. включително, както следва: 2015 г. – 1,5 млн. лв., 2016 г. – 2,5 млн. лв., 2017 г. – 5 млн. лв., 2018 г. – 5 млн. лв., 2019 г. – 6 млн. лв.
За успешното осъществяване на инициативата „Европейска столица на културата“ през 2019 г. Пловдив се нуждае от инвестиции, подготовка и провеждане на културната програма, инфраструктурата, реклама и други. Посочената целева субсидия от републиканския бюджет е заложена във финансовата рамка на апликационната форма, с която община Пловдив спечели конкурса за званието „Европейска столица на културата“. Преди седмица кметът на община Пловдив обяви, че държавата не е изплатила нито лев от субсидията, която Градът на тепетата трябва да получи като европейска столица на културата за 2019 г.
Уважаеми господин Министър, нашият въпрос към Вас е: защо не се изпълнява решението на Министерския съвет и какви са причините да се бави превеждането на целевата субсидия за двете години – 2015-а и 2016-а? Уверявам Ви, че не само пловдивската общественост, а и цяла България следят с интерес развитието и подготовката на „Европейска столица на културата – 2019 г.“, защото България за първи път участва в тази инициатива и това е важно за цялата страна, за развитието на държавата, туризма, културата. Очакваме Вашите конкретни отговори кога тези средства ще бъдат преведени на община Пловдив, по какъв начин и какви са причините това да не се случи досега? Моля за конкретен отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря за ясния въпрос.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Търновалийски! Ще започна с шега и се надявам да ми простите, но тук са само шест народни представители и това няма да заеме много от ресурса на Народното събрание. Може би,защото на 1 април е прието това решение и може би трябва Министерският съвет на 1 април да не заседава. Но извън шегата решението се изпълнява. Сега ще Ви цитирам конкретно според нас как се изпълнява.
Предвидените в програмата средства за реализиране на дейностите за сметка на средствата от държавния бюджет за периода 2015 – 2016 г. кумулативно са в размер общо на 4 милиона. Това е безспорно и се цитира и от Вас за този времеви график. По предложение на Министерството на финансите Министерският съвет с Постановление № 81 от 2015 г. и Постановление № 46 от 2016 г. е предоставило допълнителни средства по бюджета на община Пловдив в общ размер на 6,5 милиона, с които да бъдат изпълнени ангажиментите на общината, свързани с реализиране на инициативата „Европейска столица на културата през 2019 г.“ Смятам, че в гласувания вчера и приет окончателно Закон за държавния бюджет за 2017, и за 2018 г. също може да се предвиди, са заложени тези средства по централния бюджет, които могат да бъдат предоставени, когато стартира изпълнението на бюджета за 2017 г.
Готов съм, тъй като може да има някакво разминаване между информацията, която получавате от общината и тази, която Ви представям, да проведем извън официалния парламентарен контрол комуникация по тази тема, за да имаме общо разбиране дали приетата програма за инициативата „Европейска столица на културата“ се изпълнява коректно от гледна точка на правителството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: За допълване на въпроса към министър Горанов – заповядайте, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Добре се пошегува господин министърът, че 1 април е Ден на хумора и сатирата, дано да не е ден на лъжата, защото имаше една приказка, че е празник на Партия ГЕРБ. И аз така – с шега, като Вас.
Господин Горанов, Вие цитирахте тук две постановления. Аз ще Ви цитирам препоръките на Международната комисия и нейното жури, които се отправят към община Пловдив. За първи път в историята на тази европейска инициатива открито се препоръчва от страна на това жури правителството на Република България във възможно най-кратки срокове да изпълни ангажиментите си по тези поети и приети решения, независимо че са на 1 април.
Вие цитирахте две постановления. В момента не мога да кажа за какво са парите, явно сте обещали някакви пари на община Пловдив, превели сте ги за различни дейности, които те са имали да извършват. Но тук има едно сериозно разминаване. И пловдивчани, и Пловдив се чувстват наистина като доведено дете в случая и мащехата е държавата в лицето на правителството. Това, че в общия кюп на държавния бюджет са заложени следващите 5 милиона лева за 2017 г., не е достатъчен аргумент и успокоение за пловдивчани, че това ще се случи, защото в самата програма, която е одобрена от правителството, има обновяване на съществуваща културна инфраструктура – музеи, галерии, театри, концертни зали, центрове. Има обекти, с които ще се подобри и градската среда – паркове, обществени пространства, градини. Все пак, кажете ясно: получиха ли пловдивчани онези 4 млн. лв., защото констатациите на журито са, че не са ги получили и кога ще получат тези 5 млн. лв., които обявихте, че има в бюджета за догодина?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Заповядайте, господин Министър, за отговор на допълнения и уточнен въпрос към Вас.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Не разбрах с какво се допълни и уточни въпросът, но ако говорим за 2017 г., знаете кога стартира изпълнението на този бюджет, а вероятно ако тогавашното правителство продължава да припознава решението от 2015 г. на сегашното, един министър на финансите лесно ще предложи, защото, казвам Ви, в разчетите по централния бюджет тези средства са предвидени. През първите няколко месеца, през които изпълнителната власт ще се носи от Радев, мисля, че той е в добра комуникация с Вашата партия, може да свърши тази работа без проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Това беше отговорът на господин Горанов – министър на финансите.
С това днешният парламентарен контрол приключи. Изчерпа се и програмата на Народното събрание за днес.
Следващо заседание – редовното, в сряда, на 7 ноември, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,46 ч.)Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Янаки Стоилов
Явор Нотев
Секретари:
Георги Търновалийски
Иван Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания