Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 16 декември 2016 г.
Открито в 9,03 ч.
16/12/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев и Явор Нотев

Секретари: Димитър Делчев и Иван Иванов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Преди законодателната част две съобщения.
С писмо № 654-00-156 от 15 декември 2016 г. професор Иван Станков ме уведомява, че на основание чл. 82 от Правилника оттегля внесения от него Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 654-01-137.
На 14 декември 2016 г. на Народното събрание са предоставени разработените по собствена инициатива и приети от Икономическия и социален съвет два акта: становище на тема „Предизвикателства и възможности пред Европейския съюз и България след преговорите за климатичните промени в Париж“ и анализ на тема „Дългосрочната безработица в България“.
С мое писмо материалите са изпратени на Комисията по околната среда и водите, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Вчера бяха насрочени за тази сутрин в 9,00 ч. първите гласувания на няколко законопроекта, които бяха обсъдени и дебатирани на пленарното заседание.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 654 01 136, внесен от Димитър Гечев.
Гласували 118 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 18.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията,
№ 554-01-114, внесен от Иван Кирилов Иванов на 10 юни 2015 г. Становището на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление е Законопроектът да не бъде подкрепен.
Гласуваме.
Гласували 114 народни представители: за 40, против 1, въздържали се 73.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, моля за прегласуване. Мисля, че част от колегите не можаха да гласуват.
Просто уточнявам – два са законопроектите по Закона за устройство на територията. Този, който гласуваме в момента, тъй като част от колегите вчера не бяха, като насрочихме това гласуване за днес, нека знаят – той касае насърчаването на създаването на велоалеи, тротоари и въобще пешеходна инфраструктура в градовете. Това е неговият смисъл. Другият, големият, Законопроект е на Министерския съвет. Мисля, че и двата можем да ги подкрепим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 104 народни представители: за 28, против 1, въздържали се 75.
Предложението не е прието. (Шум и реплики.)
За този резултат заслугата е на господин Славов.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 602-01-69, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2016 г.
Гласували 112 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 25.
Предложението е прието.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 602-01-62, внесен от Министерския съвет на 26 октомври
2016 г.
Гласували 111 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Процедура.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, правя процедурно предложение на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – срокът за писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 654-01-136, внесен от Димитър Гечев на 6 декември 2016 г., да бъде намален на три дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Гласуваме това предложение.
Гласували 119 народни представители: за 96, против 9, въздържали се 14.
Предложението е прието.

Преминаваме към
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – продължение.
ДОКЛАДЧИК СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, правя процедура за допуск в залата на господин Бойко Малинов – заместник-министър на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 100 народни представители: за 87, против 4, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Поканете заместник-министъра, от когото очакваме да ни обясни…
ДОКЛАДЧИК СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предлагам да чуем господин Малинов по отношение на вчерашното гласуване за полимерните и пластмасовите торбички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, ще обясня какво сме направили във вчерашния ден. По Законопроекта на няколко места има редакции, които по вносител са съотносими и навсякъде понятието „полимерни“ е заменено с „пластмасови“, както е в Директивата. В Директивата се казва изрично „за пластмасови торбички за пазаруване“. Махнахме „за пазаруване“, добавихме кумулативно – имаме текстове, които са заменени, имаме текстове, в които запазваме и понятието. Затова нека представител на вносителите да ни обясни… (Народният представител Димитър Байрактаров иска думата за процедура.)
Вече съм дала думата. Заповядайте, господин Заместник-министър. (Народният представител Димитър Байрактаров тръгва към трибуната.)
Господин Заместник-министър, имате думата, говорете.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, встрани от микрофоните): Думата се дава на народния представител веднага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не и след като съм дала думата на представител на вносителя.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОЙКО МАЛИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ние считаме, че следва да се запази внесеният текст – да останат само „пластмасови“, настрана от това, че се въвеждат изискванията на Директивата, където ясно е казано каква трябва да е терминологията. По същество от 2009 г. насам тече добър процес на въвеждане на терминология там, където се засягат химически термини на съобразяване на химическото законодателство, което е ново и което датира от 2008 – 2009 г. Това са Регламентът за класифициране, етикетиране и пакетиране и Рийч-регламентът за регистрация, оценка, ограничаване и разрешаване на вещества. Там, където има химическа терминология, тя във всички директиви и последващи регламенти се съобразява с дефинираните термини в това законодателство, което е единствено релевантното към момента по отношение на дефинициите за химикали. Не напразно дефиницията за „пластмаса“ реферира към Рийч-регламента. Това е единствената релевантна дефиниция и в момента изяснява обхвата на пластмасите. С това, което сме направили, няма нито ограничаване, нито съкращаване, нито нещо друго, което да променя обхвата. Изяснява се обхватът на прилагането на материалите, които са единствено възможни като употреба в торбичките, за които става дума.
Това е обяснението. Ние държим изключително много на този текст. Благодаря. (Народният представител Димитър Байрактаров иска думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Байрактаров. Имате възможност да направите процедура.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Вие, без да сте запозната, допуснахте една грешка – току-що беше направен опит за подвеждане на Народното събрание. (Силен шум в ГЕРБ.)
Ето го, уважаема госпожо Председател, Регламент 1907 (показва документ), към който препраща Директивата. В чл. 3, § 5 можете да прочетете що е това „полимер“.
Искам да Ви обясня, уважаеми колеги – това, че пластмасите са полимери, не означава, че полимерът е пластмаса. В момента сме изпаднали в изключително смешна ситуация – да приемаме Законопроекта по предварително изготвена наредба, като е отменена старата наредба, в която един много интересен вид полимер – деграленовите торби, са определени в Наредбата като полимер.
Ето я, уважаема госпожо Председател, Проектопрепоръката за второ четене на Европейската комисия (показва документ), в която ясно ще видите, подчертал съм Ви за улеснение, че тази Комисия е обърнала особено внимание на заблуждаващата практика в целия Европейски съюз на така наречените „оксиразградими материали“, тоест деграленовите, които сега по един тарикатски начин се опитват да ни ги пробутват. Ще видите, че не става въпрос за пластмасови торбички за пазаруване, както наистина е записано в Директивата, а става въпрос за торби за покупка, даже по-точно – за пликове. Можете да го прочетете, уважаема госпожо Председател.
Неслучайно предложих понятието „полимери“ да остане, за да можем да не избегнем едни между 55 и 160 млн. лв. да изчезнат като приход в бюджета. По неофициални данни в момента тези деграленови торби, уважаеми колеги, варират между 1,2 милиарда и 4 милиарда. Умножете ги по 0,55 стотинки и ще видите за какви стойности става въпрос.
Затова колегите от Европейската комисия по околна среда са обърнали особено внимание. Ако имат морал колегите от Министерството, нека да бъдат коректни докрай.
Пак повтарям – това, че пластмасата е полимер, не означава, че полимерът е пластмаса. Ето, това искам да Ви обясня! Уточнили са го. Затова е дадено отделно определение „що е това полимер“. Там ще видите, че не се говори, че полимерът е пластмаса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не това е проблемът, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Ето Ви още един документ…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли ме изслушали?! Имам право на две минути на Вашата процедура по начина на водене.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Ето Ви още един документ, за да се убедите. Това е приетата Наредба, която се оказва, че е приета преди да приемем Закона. (Силен шум и възгласи в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли си седнали на мястото?!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Само да сте достатъчно информирана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не това е проблемът. Проблемът не е по същество.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Ето, заградил съм Ви го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, благодаря Ви. Ще го прочета. Бихте ли си седнали на мястото?!
По повод процедурата по начина на водене на господин Байрактаров.
Проблемът не опира до съдържанието на Регламента, Директивата, съотношението на полимерни, пластмасови и така нататък.
Проблемът е следният, колеги: в изменението на чл. 45 по доклада вчера с гласуване сме допуснали „полимерни“ да бъде заменен с „пластмасови“.
Следва спорното изменение на § 59, което коментираме в момента, където ние приехме с решение: след „полимерни“ да бъде добавено „и пластмасови“. Малко по-късно обаче в доклада, при измененията на чл. 143 отново сме заменили „полимерни“ с „пластмасови“.
Питам аз: възможно ли е в един закон, където се употребяват едни и същи понятия, в два от текстовете – преди и след спорния, полимерни да бъде заменено с пластмасови, а в измененията на чл. 59 да ги компилираме кумулативно – „и полимерни, и пластмасови“? Това е въпросът, господин Байрактаров.
Тъй като той не може да бъде решен без допълнителен доклад на Комисията по отношение на тези три текста, правя процедура за отлагане разглеждането на този Законопроект от заседанието днес. (Частични ръкопляскания от ПФ и БСП ЛБ.)
Гласуваме.
Гласували 114 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ.
(Общ проект, изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения въз основа на приетите на първо гласуване на 27 май 2016 г. законопроекти с вносител Министерския съвет – два законопроекта.)
Слушаме Ви, господин Ананиев.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Преди да започнем, моля процедура за допуск в залата на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 99 народни представители: за 87, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме трите параграфа – 1, 2 и 3.
Гласували 82 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 4.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Параграф 4 – предложение от народния представител Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г. – § 4 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров – § 4 се изменя така:
„§ 4. В чл. 251б, ал. 2 след думата „сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая, накрая се поставя запетая и се добавя „както и за установяване на лица, обявени за издирване, за които са налице данни, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че са станали или могат да станат жертва на тежко престъпление“.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Велизар Енчев – в § 4 се прави следното допълнение:
„В чл. 251б, ал. 2 се създава изречение второ: „Застрашените лица, които са станали или могат да станат жертва на тежко престъпление, се уведомяват в срок от 24 часа за предприетите мерки от съответната държавна институция“.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Петър Славов – в § 4 се правят следните изменения и допълнения:
„Досегашният текст става т. 1.
Създава се т.2:
„т. 2. В чл. 251б се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) При отправяне на заявка за достъп до данни в случаите по ал. 2 за лица, които са станали или могат да станат жертва на тежко престъпление, ръководителят на съответното ведомство или изрично упълномощено от него длъжностно лице изпраща известие на настоящия адрес на лицата, за които се отнасят данните и им предоставя възможност за получаване на тези данни, включително по електронен път.
(6) Съдържанието на известието по ал. 6 се определя от министъра на вътрешните работи, като задължително включва посочване на типа и обема на използваните данни.
(7) Известието се изпраща в срок, определен от министъра на вътрешните работи, но не по-късно от 3 месеца след получаването на данните“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 4 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Първо гласуваме неподкрепено предложение на Петър Славов и Мартин Димитров.
Гласували 82 народни представители: за 23, против 11, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Гласуваме неподкрепено предложение на господин Енчев.
Гласували 78 народни представители: за 6, против 40, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
Гласуваме неподкрепено предложение на Петър Славов.
Гласували 80 народни представители: за 12, против 17, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на Комисията за отхвърляне на § 4.
Гласували 76 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение от народния представител Петър Славов:
Създава се § 4а:
„§ 4а. В чл. 251в се създава ал. 4:
„(4) В регистъра по ал. 3 се отчита всеки достъп до данните по чл. 251б, ал.1. За всеки достъп се съхранява основанието, длъжностното лице-заявител, точното време на заявката и документите, посочени като основание за получаване на разрешението от съда.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 75 народни представители: за 10, против 27, въздържали се 38.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, 6, 7, 8, 9 и 10, които стават съответно 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласуваме анблок.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение от народния представител Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 10:
„§ 10. В чл. 271 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
(1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги не могат да отказват свързване към обществената електронна съобщителна мрежа на крайни електронни съобщителни устройства, ако те съответстват на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.
(2) Когато крайни електронни съобщителни устройства, които съответстват на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, причиняват повреди на електронната съобщителна мрежа, създават радиосмущения или пречат на функционирането на мрежата, или не се използват съгласно предназначението им, предприятията по ал. 1 имат право да ги изключват или да прекратяват предоставянето на услугите чрез тях, след като извършат всички необходими технически проверки.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 2 предприятията незабавно уведомяват Комисията и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласуваме, колеги, текста на Комисията, която предлага редакция на § 11, който става
§ 10.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, 13, 14 и 15, които стават съответно § 11, 12, 13 и 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласуваме текстовете, подкрепени от Комисията на § 11, 12, 13 и 14.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 15:
„§ 15. В чл. 331 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което при поискване от Комисията не предостави информация по чл. 16, § 4 от Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 531/2012“ или предостави невярна, непълна, неточна информация или не в срока, определен с искането, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
(10) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което при поискване от Комисията не предостави информация по чл. 5, § 2 от Регламент (ЕС) № 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/2120“ или предостави невярна, непълна, неточна информация или не в срока, определен с искането, се наказва с имуществена санкция в размер от 4000 до 40 000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласуваме § 15 – текст на вносителя, подкрепен от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17 и § 18, които стават съответно § 16 и
§ 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Колеги, има ли изказвания от залата? Няма такива знаци.
Гласуваме текстовете за § 16 и § 17, подкрепени от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение от народния представител Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 18:
„§ 18. Създава се чл. 334г:
„Чл. 334г. (1) За нарушение на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 2015/2120 се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 200 000 лв.
(2) За нарушение на чл. 4 от Регламент (ЕС) № 2015/2120 се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 или 2 е извършено повторно, се налага имуществена санкция в двоен размер на наложената санкция за първото нарушение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря.
Колеги, гласуваме предложението на Комисията за текста на § 19, който става § 18.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли желаещи за изказвания? Ако не, гласуваме § 20, който става § 19.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: „Допълнителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласуваме наименованието.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 21, който става § 20:
„§ 20. Този закон:
1. предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (OB, L 310/1 от 26 ноември 2015 г.).
2. въвежда изискванията на чл. 7 от Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (OB, L153/62 от 22 май 2014 г.).“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласуваме предложението на Комисията за § 20.
Гласували 79 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: „Заключителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласуваме наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението за наименование на подразделението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение на народния представител Иван Вълков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. В Закона за радиото и телевизията (Обн., ДВ, бр. …) чл. 116и се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласуваме предложението, подкрепено от Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 22 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Колеги, гласуваме последното предложение по този Законопроект – § 22.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това и Законът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.

Преминаваме към следващата точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Това е Проект за второ гласуване.
Кой ще го представи? Няма ли…
Има промяна, преместен е.
Има ли кой да докладва по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България?

Преминаваме към второ четене на:
ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Заповядайте, господин генерал. Извинете за неразборията, разместени са законопроектите.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще докладвам относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, № 602-01-40, приет на първо гласуване на 14 септември 2016 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме наименованието на Закона по вносител, подкрепено от Комисията.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Наименованието на Закона е единодушно прието.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. Създава се чл. 3а:
„Чл. За. (1) Подготовката на гражданите за защита на отечеството се извършва на доброволен принцип.
(2) Доброволният принцип се прилага за български граждани, които са изявили желание да получат военна подготовка, при условия и по ред, определени с този закон.
(3) Българските граждани по ал. 2, получили военна подготовка, придобиват статус на запасни.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1 по вносител след редакция на Комисията. Гласуваме § 1 по доклада на Комисията.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Параграф 1 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 8, ал. 2 думите „във военни формирования или структури за допълване на въоръжените сили, посочени в повиквателната заповед“ се заменят с „на определеното в повиквателната заповед място“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме параграфи 2, 3 и 4 по доклада на Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Параграфи 2, 3 и 4 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9:
„§ 9. В чл. 30 се създава т. 5а:
„5а. при промяна на трудово или служебно правоотношение и отказ на работодателя или органа по назначаване на резервиста да подпише допълнително споразумение към договора за служба в доброволния резерв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Нека да спрем дотук.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Разбрах!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме параграфи от 5 до 9 включително по доклада на Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Параграфи от 5 до 9 включително по доклада на Комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
„§ 16. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото „30“ се заменя с „60“.
2. В ал. 2 след думата „преди“ се добавя „началото на“.
3. В ал. 3 след думата „служба“ се добавя „в единен учебен
център“ и се поставя запетая.
4. В ал. 5 след думата „възнаграждение“ се добавя „и допълнителни възнаграждения“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Само една поправка, ако ми позволите – в т. 3 „учебният център“ е „единен“, а не „един“.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Да, „в единен учебен център“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Гласуваме параграфи от 10 до 16 включително по доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Параграфи от 10 до 16 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
„§ 18. След чл. 55 се създава наименование: „Глава трета „а“ Подготовка на българските граждани за защита на отечеството“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 21:
„§ 21. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 57“ се добавя „и обучението по чл. 57а“.
2. В ал. 2 думите „57е“ се заменят с „чл. 57, както и обучението по чл. 57а са“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 23:
„§ 23. В Глава трета „а“ се създава чл. 59а:
„Чл. 59а. За времето на обучението българските граждани по чл. 57, 57а и 59 имат право да използват оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия в съответствие с програмите на обучение по ред, определен с уставите и други актове на въоръжените сили.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, имате ли изказвания по параграфи от 17 до 23 включително по доклада на Комисията? Няма.
Гласуваме параграфи от 17 до 23 включително по доклада на Комисията .
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Параграфите от 17 до 23 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25:
„§ 25. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. освобождаване или лишаване от българско гражданство;“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дотук.
Гласуваме параграфи с номера от 24 до 29 включително.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30:
„§ 30. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „месторабота и гражданство“ се заменят с „месторабота, гражданство, месторождение, образование, семейно положение и владеене на чужди езици“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Общинската, съответно районната администрация е длъжна при поискване от органите по военния отчет да предостави необходимата налична информация по ал. 2 за пълнолетните български граждани и промените на имена, ЕГН, постоянен адрес, настоящ адрес, семейно положение и гражданство.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35:
„§ 35. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. Собственикът на техниката-запас без мобилизационно назначение е длъжен да се яви в органите по военния отчет при повикване и за получаване на повиквателната заповед по чл. 75, ал. 1.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36:
„§ 36. Параграф 1 от допълнителната разпоредба“ се изменя така:
„§ 1. По смисъла на закона:
1. „Мобилизационно назначение“ е:
а) определената длъжност, която запасният заема по длъжностните разписания или щатове за военно време, посочена в повиквателната заповед;
б) определената техника-запас за комплектуване на формированията от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България по длъжностните разписания или щатове за военно време, посочена в повиквателната заповед.
2. „Военна подготовка“ е постоянен процес на придобиване, поддържане и усъвършенстване на военните способности на личния състав, щабовете и формированията за провеждане на операции в съответствие с мисиите на въоръжените сили. Военната подготовка включва начална военна подготовка и специална военна подготовка, които са индивидуална и колективна.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дотук.
Изказвания по параграфите с номера от 30 до 36 включително няма.
Гласуваме тези параграфи.
Гласували 79 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 8.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37:
„§ 37. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се приемат, издават или привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) До приемането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 или до привеждането им в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38:
„§ 38. Договорите за служба в доброволния резерв с лица, назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както с лица, които са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация, сключени до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са сключени.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39:
„§ 39. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ и по съдържащите се в него параграфи 37, 38 и 39 няма.
Гласуваме.
Гласували 83 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 8.
Предложенията са приети, а с това е приет и на второ гласуване Законът за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! От името на Комисията по отбрана Ви благодаря за добрата работа в тази сесия по военните закони. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да не би да искате да кажете, че Вашата Комисия си е свършила работата предсрочно?
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ (встрани от микрофоните): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не се знае. Сега ще Ви разпределя нещо ново. Не бързайте, колега.
ДОКЛАДЧИК МИХО МИХОВ (встрани от микрофоните): Предстои мобилизация! (Смях, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, с приетото от нас решение в сряда за работата на Народното събрание за м. декември и м. януари, в точка първа предвидихме във вторник – 20 декември, да се проведе извънредно заседание от
11,00 ч. по допълнително приет дневен ред.
Предлагам на Вашето внимание следния дневен ред за извънредното заседание във вторник, 20 декември, начален час – 11,00 ч.:
1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика, въз основа на приетите на първо гласуване на 8 декември законопроекти с вносител Министерския съвет – два законопроекта.
2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносител – Министерският съвет.
3. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител – Министерският съвет.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Вносител – Министерският съвет.
5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна. Вносител – Министерският съвет.
6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за особените залози. Вносител – Министерският съвет. Приет на първо гласуване на 22 юни 2016 г.
7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител – Министерският съвет.
8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Вносител – Министерският съвет.
9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносители – Александър Ненков и група народни представители.
Моля да гласуваме.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Следващата точка е: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, РД 50-127…
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ, от място): Има друга точка преди него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да. Толкова бързам да изчерпим дневния ред, че прескачам съответните точки по него. (Оживление.)

Преди Законопроекта за ратификация, с който започнах да Ви запознавам, имаме:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Вносител е Министерският съвет.
С доклада за второ гласуване ще ни запознае господин Румен Иванов.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ИВАНОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, правя процедурно предложение във връзка с разглеждания Законопроект за допуск в залата на господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Колеги, на посещение в Народното събрание днес са студенти от Софийския университет, първи курс специалност „Публична администрация“.
Да ги поздравим и да им пожелаем успех в предстоящата сесия. (Ръкопляскания.)
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Поканете заместник-министъра.
Слушаме Ви, господин Иванов.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ИВАНОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думата „деактивиране“ се заменя с „дезактивиране“ и думата „постоянна“ се заменя с „необратима“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „и със сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ, L 333/62 от 19 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по наименованието на Закона и § 1? Няма.
Гласуваме.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Създават се чл. 4а и 4б:
„Чл. 4а. (1) Сертификат за дезактивиране по чл. 4, ал. 4 се издава на лица, притежаващи огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1, от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт.
(2) Лицата по ал. 1 в срок до три работни дни след издаването на констативен протокол по чл. 4, ал. 4 подават заявление по образец до ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, в което се посочват:
1. наименованието на лицето, извършило дезактивирането;
2. датата или годината на удостоверяване на дезактивирането;
3. идентификационните данни на огнестрелните оръжия.
(3) Заявлението по ал. 2 се придружава от:
1. копие на констативен протокол по чл. 4, ал. 4;
2. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(4) Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, извършва проверка за съответствието между данните, декларирани в заявлението, и дали дезактивирането е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в Приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.
(5) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 7 спира да тече.
(6) Когато констатираните непълноти и/или несъответствия не са отстранени в дадения срок по ал. 5, производството по издаване на сертификата се прекратява.
(7) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, издава сертификат за дезактивиране или мотивирано отказва издаването му в двуседмичен срок от подаване на заявлението.
(8) Отказът по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 4б. (1) Сертификатът за дезактивиране се издава по образец съгласно приложение № 4, и е безсрочен.
(2) Сертификатът придружава съответното огнестрелно оръжие, за което се отнася, включително при прехвърляне на собствеността.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок § 2 в редакцията по доклада на Комисията, параграфи 3, 4 и 5 по вносител, изцяло подкрепени от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Единодушно са приети тези разпоредби.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ИВАНОВ: Предложение от народния представител Валентин Радев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, което е подкрепено от Комисията.
Комисията предлага да се създадат нови параграфи 6, 7 и 8:
„§ 6. В чл. 81, ал. 1, т. 1 след думите „с огнестрелно оръжие“ се добавя „или служебна бележка от съответното ведомство по чл. 78, ал. 1, че са бивши служители или военнослужещи“.
§ 7. В чл. 98, ал. 1 накрая се поставя тире и се добавя „за физическите лица на постоянния им адрес“.
§ 8. В чл. 120а, ал. 4 след думите „на МВР“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новите параграфи 6, 7 и 8.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Предложенията за нови параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
„§ 9. В Глава пета, Раздел III се създава чл. 120б:
„Чл. 120б. Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да съхраняват и да транспортират собствените си огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1 на територията на Република България, ако огнестрелните оръжия имат нанесена обща уникална маркировка съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 и са придружени от сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която са пребиваващи.“
Предложение от народния представител Валентин Радев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 10:
„§ 10. В чл. 133 се създава ал. 3:
„(3) Ремонтни дейности по чл. 132, ал. 2 се извършват и от служители на компетентни структури на въоръжените сили на Република България.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 11:
„§ 11. Създават се чл. 211б и 211в:
„Чл. 211б. (1) Лице, получило разрешение за производство или за ремонтни дейности, което дезактивира огнестрелно оръжие в нарушение на техническите спецификации, определени в приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 6000 лв. и отнемане на разрешението за производство или за ремонтна дейност за срок до една година.
Чл. 211в. (1) Лице, което съхранява и транспортира собствените си дезактивирани огнестрелни оръжия на територията на Република България без нанесена обща уникална маркировка съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 и/или без сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която пребивава, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме параграфи с номера 9, 10, 11 и 12.
Гласували 71 народни представители: за 70, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, с което на второ гласуване е приет и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
Тук ще направим прекъсване.
В 11,00 ч. продължаваме с Парламентарен контрол.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги,

продължаваме с: ПАРЛАМЕНТАРEН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 9 до 15 декември
2016 г. няма.
Писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Методи Андреев и Никола Хаджийски;
- заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на въпрос от народния представител Иван Славов Иванов;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Чавдар Георгиев;
- министъра на здравеопазването Петър Москов на въпроси от народния представител Валентин Павлов;
- министъра на финансите Владислав Горанов на десет въпроса от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов;
- министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на въпрос от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- министъра на финансите Владислав Горанов на 17 въпроса от народния представител Манол Генов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Борислав Иглев.
Първият въпрос е към Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката в оставка. Тя ще отговори на един въпрос от народния представител Магдалена Ташева относно турски терор в Основно училище „Панайот Волов“ в село Тодор Икономово, община Каолиново.
Заповядайте, уважаема госпожо Ташева, да развиете въпроса.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Уважаема госпожо Министър и вицепремиер в оставка! Лицето Билял Руфи, назначен за директор на основно училище „Панайот Волов“ в село Тодор Икономово, община Каолиново, подлага на системен психически и морален терор учителите, учениците и даже родителите, ако те не са съгласни да изучават турски език като задължително избираем предмет. Самият той, освен директор, е и преподавател по турски език в същото училище. През септември тази година на родителска среща за всички класове той заявява на турски език: „Братя и сестри мюсюлмани, трябва да се справим с гяурите в това училище!“
Въпреки че повечето родители – повечето от тях са мюсюлмани, не желаят децата им да изучават турски език като задължително избираем предмет, те предпочитат да изучават английски, компютри и така нататък, Билял Руфи ги заставя да го правят, въпреки волята си. Самият той грубо нарушава разпоредбите за използване на българския книжовен език в училище – директорът говори навсякъде турски език, включително и когато обижда учителите и им крещи. За да изгони учителите българи той ги кара „доброволно“ да подават заявление за напускане. Заставя ги да присъстват в училище сутрин от 7,30 до 16,00 ч., независимо дали имат часове или не, което е нарушение на чл. 40 от Колективния трудов договор, сключен на 19 юни 2016 г. Навсякъде в училището е поставил камери да ги следи. Забранено е на българските учителки да влизат в деловодството, защото – цитирам: „щели от там да изчезнат документи“.
Учители, родители и жители на село Тодор Икономово са изпратили досега три писма до Министерството на образованието и науката и до Синдиката на учителите, в които са описани десетки нарушения на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета от страна на Билял Руфи, а също и на Закона за предучилищното и училищното образование.
И въпреки че според обратната разписка Вашето ведомство е получило писмата, Вие не сте намерили време или причина да им отговорите.
Първото писмо до Вашето ведомство съдържа протестна петиция на 168 души срещу политическото назначение на Билял Руфи за директор на училище „Панайот Волов“. Изпратено е на 2 ноември 2016 г., а обратната разписка, удостоверяваща доставянето му в МОН, носи датата 3 ноември.
Второто писмо, адресирано лично до Вас и подписано от 25 учители, е изпратено на 10 ноември 2016 г.
Досега Министерството на образованието и науката реагира единствено с високомерно мълчание.
Въпросът ми е: кога ще бъде освободен от длъжност Билял Руфи, некомпетентният и неспазващ стандартите на преподавателската работа директор на основно училище „Панайот Волов“ в село Тодор Икономово? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ташева.
Уважаема госпожо Заместник министър-председател в оставка, моля да отговорите на въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕГЛЕНА КУНЕВА: Уважаеми господин Председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ташева, в Министерството на образованието и науката наистина постъпват десетки сигнали от граждани и организации. Можете да сте сигурна, че нито един не е оставен без отговор. Разбирате, че е необходимо обаче технологично време, за да бъде обработен сигналът, да се направят проверки, да се извърши всичко това, което трябва да направим по закон и по всички твърдения да се предприемат действия преди да се даде отговор. Не е коректно да се тълкува като „високомерно мълчание“. Уверявам Ви, че веднага задвижихме цялата процедура. Ще Ви кажа докъде сме стигнали и какво сме направили.
В конкретния случай на Регионалното управление на образованието (РУО) – град Шумен, е възложено да извърши проверка в срок до 30 ноември. От РУО са помолили писмено за удължаване на този срок до 15 декември, тоест вчера. Действително, отговори до председателя на Синдиката на българските учители, както и до двете синдикални организации при самото училище, са изпратени от Министерството на 14 декември – просто тогава приключи проверката. В същия ден – сряда, и до автора на сигнала – учител във въпросното училище „Панайот Волов“, е изпратено писмо от РУО – Шумен.
Имам всички тези писма, госпожо Ташева, ако искате, ще Ви ги предоставя веднага. Ако желаете, това можем да го направим и официално, мога и просто да Ви ги дам на ръка още сега.
Досега процедурата не ми позволява да запозная народните представители в подробности, но сега вече при нейното приключване, мога да го направя. Искам обаче да споделя с Вас и няколко важни уточнения по съществото на самия казус.
На първо място, става въпрос за „временно изпълняващ длъжността „директор“, а не постоянно. Предишният дългогодишен директор на училището е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в края на юли тази година и до провеждането на конкурс за заемане на тази длъжност, е назначен господин Руфи за временно изпълняващ. Той, както Вие сама казахте, е учител в това училище.
Тук искам също така да припомня, че конкурсите за директори на общински училища се провеждат от Регионалното управление на образованието. Сигнали и жалби действително са постъпили срещу временно изпълняващия длъжността „директор“ и от РУО-то са предприети напълно адекватни действия: проверка за установяване истинността на твърденията по съответните сигнали.
Не мога да се ангажирам и коментирам твърденията и не бих искала проблемите в едно училище да се превръщат в източник за извличане на какъвто и било политически дивидент. Мога обаче да кажа, че от доклада на РУО става ясно, че са установени нарушения.
В този смисъл, госпожо Ташева, смятам това, че Вие ги направихте публични, за нормална стъпка за един народен представител. Действително е така и са предприети следните действия: на директора е връчена заповед за задължителни предписания; в ход е дисциплинарна процедура, дори е сезирана районната прокуратура.
Мисля, че тук е моментът да припомня за разделението на властите и когато казусът е в ръцете на съдебната власт, изпълнителната и законодателната власт да не се намесват, да изчакат решението на компетентните органи. Опасно е да се политизират подобни ситуации. Мисля, става ясно, че Министерството и Регионалното управление са се отнесли с достатъчна сериозност и в никакъв случай проблемът не е неглижиран. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Кунева.
Госпожо Ташева, заповядайте за реплика. (Заместник-министър председателят Меглена Кунева дава на народния представител Магдалена Ташева папка с документи.)
Госпожо Ташева, ще се възползвате ли от правото си на дуплика?
Заповядайте, имате думата.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Госпожо Министър, благодаря, за документите, които ми предоставихте.
Една част от тях аз вече имам, тъй като съм в контакт с учителите, които протестират пред Вас, пред Съюза на българските учители, пред КНСБ.
Без каквото и било желание да извличаме дивиденти или пък да се месим в работата на независимата съдебна власт, мисля, че той просто, особено след като е „временно изпълняващ длъжността“, трябваше да бъде отстранен и някой друг да изпълнява тази длъжност, защото неговите нарушения са крещящи. Например какво има да разследва РУО, когато този човек – Билял Руфи, е назначил Бедрие Низих за преподавател по немски език в училището, като тя не знае немски език?! Тя няма квалификация да изпълнява тази длъжност, а освен всичко това в същото време работи като директор на детската градина в Тодор Икономово.
Учителите протестираха – длъжна съм да спомена и това – разказаха целия казус в едно нощно шоу на Би Ти Ви, прочуло се с желанието да променя държавното устройство на България. Когато са отишли в предварителния разговор с водещия, той е забранил да кажат кой осигурява чадър над въпросния Билял Руфи. А осигурява чадър една жена – Светлана Милева, която в Тодор Икономово смятат, че е кадър на ГЕРБ. Водещият не е искал, просто им е забранил да споменават името на партията, която го крепи.
Не знам дали е вярно, дали това не е субективна оценка, колеги отдясно, но това казват учителите, които са търсили защита (реплики от ГЕРБ), като дадат публичност на своя проблем. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Надявам се, че дисциплинарната проверка няма да продължи дълго и терорът в Тодор Икономово ще спре, защото за всички е ясно, че този човек не е отишъл там да работи като учител, да възпитава деца, той е пратен там да работи „турчин“! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ташева.
Няма да се възползвате от правото си на дуплика. (Обръща се към заместник-министър председателя Меглена Кунева.) Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. (Шум и реплики.)
Заповядайте.
За декларация от Парламентарната група на „БСП лява България” – народният представител Кристиан Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! В българския парламент рядко се говори за външна политика. Тук не се обсъждат важните за България въпроси, свързани с нашето място на Балканите, в Европа и света. Тук не се обсъждат позициите на правителството по темите, които имат пряко отношение към въшнополитическите измерения на националната ни сигурност. Тук вече не обсъждаме българските позиции и предложения за решения в европейските институции, въпреки че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, който има силата на закон, задължава премиера да докладва и да дискутира с нас тези въпроси поне два пъти в годината, за българските приоритети в рамките на ротационните председателства на Съвета на Европейския съюз.
Извън рутинните отчети в комисии, българският парламент по никакъв начин не е ангажиран във формулирането на големите политически цели, които искаме да постигнем в рамките на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз.
Когато решенията се вземат еднолично или в съвсем тесен кръг, често под чужда диктовка, когато няма диалог нито с гражданите, нито с нас – техните представители в парламента, когато европейската и външната политика на България е фокусирана върху обслужването на частни, лични или групови интереси, провалите следват един след друг.
Ден след ден изплуват фактите около действията на министър Митов около българската кандидатура за генерален секретар на ООН: двойна игра, некомпетентност, открит саботаж на Ирина Бокова и неравностойни сделки с националния интерес в полза на Кристалина Георгиева, увенчани в края на краищата с грандиозен провал. Днес отговорните за този провал обикалят медиите, лъжат, оправдават се с кого ли не, но не са способни с достойнство да поемат собствената си отговорност. Резултатът обаче е унижение на България, драстичен удар по нейния авторитет в ООН, доброволен отказ от присъствие в Съвета за сигурност на ООН в полза, подчертавам, на чужда държава, за да лъсне и поредното службогонство с намерението на министър Митов да предлага хора в Секретариата на ООН с тайни писма в последните дни от своя мандат.
Ще отнеме години преди страната ни да се възстанови от ударите, които понесе от собственото си правителство, премиер и външен министър.
Какво се случва в Европейската комисия? Днес България е поставена в унизителното положение да търси нов кандидат за еврокомисар, който да поеме някакъв ресор, защото Кристалина Георгиева предпочете да дезертира, а може би беше изгонена от ключовата позиция, която заемаше, и предпочете да се върне от другата страна на океана, а нейният пост се заема от друг.
Мога само да изразя надежда, че независимо от развитието на политическата ситуация, новата кандидатура ще бъде резултат от разговори и консултации между политическите сили, а не едностранно и силово наложена без дискусия от управляващите, както стана през 2014 г.
Вчера и днес се провежда заседание на Европейския съвет, на който българската позиция отново се размина с очакванията на гражданите. След стотици милиони загуби за България, след очевидна липса на какъвто и да е пряк политически резултат, икономическите санкции срещу Руската федерация отново бяха продължени с шест месеца, а българският премиер отново, както той каза, вдигна ръчичка, без да може да обясни защо, освен че големите началници Меркел и Оланд отново така са поискали и така са се разбрали.
Да добавя, че България изобщо не присъства и в заключенията на Съвета по въпросите на миграцията – една от ключовите теми на отминалия Съвет, на провеждащия се Съвет.
Можем да говорим много и за Дипломатическата служба и Министерството на външните работи – масовите политически назначения на посланици, прескачането от мандат на мандат, назначенията на ключови позиции в Министерството на външните работи в последния момент, като например на най-висшата дипломатическа длъжност „Постоянен секретар на Министерството на външните работи“ за срок от четири години, считано от 19 декември, тоест идния понеделник, решението от миналата седмица за всички назначения в посолствата за цялата 2017 г., за да стигнем в края на краищата и до далаверите и грабежа на средства от бюджета на стойност стотици хиляди лева, вероятно и повече, унижение, на което българската Дипломатическа служба никога не е била подлагана.
Уважаеми колеги от управляващата коалиция и преди всичко от ГЕРБ, това просто не може да продължава повече. Вашият морален и политически кредит е изчерпан. България има нужда от ново начало, от разчистване некомпетентността и паразитите във властта. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
От Вас зависи да спре безвремието, да отидем на избори и нека народът прецени кой ще управлява след това. Благодаря Ви. (Единични силни и продължителни ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. (Шум и реплики.)
Ще дойдете ли на бис? (Оживление.)
Преминаваме към въпроси, отправени към Вежди Рашидов – министър на културата в оставка.
Първият въпрос е от народния представител Георги Кадиев относно липса на конкурс за директор на националното музикално училище „Любомир Пипков“.
Заповядайте, господин Кадиев, да развиете въпроса.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, на 4 юли 2016 г. поставих пред Вас парламентарен въпрос: защо не се провежда конкурс в музикално училище „Любомир Пипков“ в град София, където директорът госпожа Митева е несменяема за последните 24 години при нито един проведен конкурс?
Тогава получих от Вас отговор, че настоящият директор на училището не е сменян от 24 години и конкурс не е правен поради постиженията на институцията за това време, както и поради нежеланието Ви да обидите директор Митева няколко месеца преди пенсионирането й.
Аз не съм в позицията да съдя за качествата на настоящия директор, нито за постиженията на училището, но до мен достигна информация за сериозни проблеми, разногласия, скандали с колектива на училището, като в последния месец се е стигнало до уволнението на учител по химия – Виденова, и учител по английски език – Стоянова, което от своя страна е довело до безпрецедентни протести и подписка на ученици с искане за оставка на директор Митева, които прилагам.
Върховенството на закона стои над личностните качества, а непровеждането на нов конкурс за директор на всеки пет години противоречи на закона.
С липсата на провеждане на конкурс в продължение на 24 години не е даден шанс на други способни хора, без да отричам качествата на госпожа Митева, да покажат качествата си и да бъдат реализирани различни стратегии за развитието на националното училище.
Поради факта, че очевидно няма развитие по този въпрос, си позволявам отново да повдигна темата и да задам следните въпроси: първо, защо продължава да се нарушава законът, който ясно предвижда провеждане на конкурс за избор на директор на всеки пет години?
Второ, защо след приемането на Стратегия за развитие на училището за новата учебна година не е проведен и конкурс за избор на директор?
И, трето, готов ли сте да се ангажирате с точни срокове за провеждането на такъв конкурс и за кога го предвиждате? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кадиев.
Господин Министър в оставка, заповядайте.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин Председател! Господин Кадиев, благодаря Ви.
Опростих си отговора, защото смятах около три минути да Ви чета, но сега за една минута ще Ви отговоря.
Първо, господин Кадиев, експерименти със съдбата на хора никога не съм правил. Дори сега малко ръкопляскания ако има, ще се радвам – нито един служител от Вашето време не съм уволнил в Министерството на културата. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
И то по една причина – професионалистите са много важно нещо. Всеки експеримент води до самодейност, която се упражнява върху гърба на хората.
Второ, имам един стил, колеги. Ние не се научихме да благодарим за дългогодишните усилия и труд на един български служител, да го изпратим с чест и достойнство. Ние сме склонни вече всичко да омърсим и да го изгоним унизен. Тази жена още малко ще бъде пенсионирана и ще дадем шанс и, разбира се, конкурсите сме ги направили. Да, останаха един – два месеца. Отговарям Ви последно на въпроса: след един – два месеца ще има конкурс, но нека да я изпратим след 25 години, назначена от Ваше време тази жена да ръководи и е ръководила прекрасно.
В училищата има брожения. Знаете, че, НГДЕК (Национална гимназия за древни езици и култури) искаха България да загуби 2 млн. лв., за да може децата с „Верту“-та да са в центъра.
Да, аз премълчах един път. Всичко строено в България, не само училища, до 1989 г., са с етернитови платна, с азбест. Единственото, което не е с азбест, е НГДЕК, защото го ремонтирах. Дайте възможност тази жена да я изпратим с благодарности. Ще има конкурс. За всичко останало има конкурс, с пълното уважение го казвам.
И ще продължа, ако не изляза в пенсия и аз тези дни, наистина се отнасям с уважение към професионалстите, независимо от това каква религия, каква идеология и какво изповядват.
България трябва да се управлява от можещи хора! Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Кадиев, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Всъщност не разбирам на кое пляскате. (Шум и реплики.)
Не разбирам, защо имаме ясно изразено нарушаване на закона.
Госпожа Митева, аз казах, че не съм в позиция да оценявам какъв професионалист е. Може да е най-добрият, но ние никога няма да разберем дали има по-добър от нея, ако никога не направим конкурс. И единственото, което исках, е да изпълним закона – конкурс на всеки пет години. Да, преди Вас има още десет министъра сигурно, които не са направили конкурс и са допуснали абсолютно същата грешка. И това не е оправдание да продължаваме по този начин. Нека да се яви и тя, и всички останали, и да видим кой е най-добър. И в крайна сметка Министерството на културата е това, което ще избере директора.
Тук не става въпрос за личностна оценка, нито за оценка на качествата, нито за благодарности.
Законът е пределно ясен и не можем да нарушаваме закона с благодарност към някой, който е бил толкова години директор на училище. Да не говорим за това, че наистина има проблеми в училището, наистина има уволнени учители, наистина има подписка на ученици – 282 подписа. Аз всичко това съм Ви го приложил. Има съдебни дела за клевета, за какво ли не. Там ври и кипи. И най-нормалното нещо беше наистина да се направи конкурс, да се яви всеки, който иска – едната страна, другата страна, третата страна, и в крайна сметка да се вземе решение кой продължава да бъде директор. Пък ние ще я изпратим с благодарност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кадиев.
За дуплика, заповядайте, господин Министър в оставка.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин Кадиев, позволявам си да Ви отговоря: законът е приет преди три години. Дотогава – 20 години, никакъв закон не е имало, тъй че никой досега, дори и Вашите правителства, не са нарушили закона.
Пак повтарям – освен законите, господин Кадиев, в живота има и морални закони! И моралът изисква още малко търпение, нищо повече не казах, освен това.
Тази жена е работила много достойно и дайте да я изпратим след един месец с достойнство и уважение. Това казах и нищо повече.
Да, ще има конкурс. Няма как да няма конкурс. Ще има.
Брожения в живота винаги има. И там сигурно има. Така играха и хоро пред танцовото училище, но се успокоиха хората, всичко е наред, ремонтирахме. Направихме и Музикалното е ремонтирано, направено. Базата е добра, тъй че няма вълнения.
Е, лични кавги винаги ще има. Те няма да спрат с мен или нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Рашидов.
Процедура по начина на водене.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нямаше да Ви отнемам времето с тази процедура, но няма как да се свържем с Министерството на енергетиката, за съжаление.
Днес в парламентарния контрол трябваше да получим писмени отговори – общо четири, три – зададени от мен и господин Жельо Бойчев, индивидуален и един общ, с молба от миналата седмица да бъде отложен с една седмица. Вчера изтече срокът.
Днес, без никакво обяснение, ние не получаваме тези отговори. Аз разбирам, енергетиката е нещо сложно, много важно и изключително. Може би извън компетентността на министъра в момента са въпросите, които сме му задали, но най-малкото от уважение трябваше поне да има някакво обяснение защо тези отговори не сме ги получили днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Разбрах Ви, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Затова много Ви моля, господин Председател, или да се свържете с Министерството, което ние не можахме да направим, или да разпоредите да се спазва Правилникът на Народното събрание и министрите да бъдат така добри да изпълняват своите задължения пред работодателя си. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Ще направя необходимото и ще Ви информирам своевременно.
Преминаваме към втория въпрос от народния представител Вили Лилков относно намеренията на Министерството на културата за реконструкция на видинската Синагога.
Заповядайте, господин Лилков.
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми министър Рашидов, уважаеми дами и господа народни представители! Задавам за втори път въпроса за съдбата на видинската синагога, тъй като междувременно след първия въпрос и отговора, който получих от министър Рашидов, се случиха някои събития, които налагат в момента отново да задам въпроса.
За какво става дума? Видинската Синагога от години е оставена напълно безстопанствено да се разрушава. Искам да кажа, че това е уникален паметник на културата и след първия въпрос, който зададох към министър Рашидов, имах известно уверение, че правителството, а това беше преди около една година, ще направи необходимото, съвместно с организацията на евреите в България „Шалом“, да решим по най-добрия начин съдбата на този уникален паметник.
Каква е ситуацията в момента? Видинската синагога е отдадена с безвъзмездно право на ползване вече седма година на Министерството на културата. Министерството на културата изработи добър проект – според мен и според специалистите, разбира се, получи право на строеж, заплати за този проект и той би трябвало да започне да се изпълнява.
Междувременно обаче, както в повечето случаи, възникна проблем с намирането на средства. Оправданието – основателно, на Министерството на културата е – при условие че има само право на ползване върху този паметник, то не може да се възползва от възможността да намери съответните средства по европейски програми или от някакви други източници. Беше поставено условието – и това е вече новата ситуация, този паметник да премине директно в собственост на държавата, за което организацията на евреите в България „Шалом“ се съгласи и изрази тази своя готовност със специално писмо, министър Рашидов, до Министерството на културата от началото на месец август. Тоест в момента Организацията на евреите има готовност да предаде безвъзмездно и без допълнителни условия този паметник на държавата или на общината.
Проведохме много разговори, проведохме много срещи, но от месец август Министерството мълчи. Искам да разбера защо четвърти месец Министерството на културата не отговаря на това писмено отправено предложение? Благодаря Ви, министър Рашидов, за отговора. (Председателите се сменят.)
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Лилков, вижте, имате една и съща болка заедно с моята. Страхотна сграда. Аз съм искал четири години да се оправи тази сграда. Хубаво е, че задавате въпроса, но липсата на отговор също е отговор, защото резултат нямаме досега. Много исках тази сграда да бъде спасена.
Сградата не се руши само от 2 – 3 години. Тя се е рушала 30 – 40 години, повече дори, отпреди демокрацията. За щастие или нещастие опитахме много варианти, знаете това. Ние поискахме навремето, за да кандидатстваме по европейски програми. Не искам да Ви отговарям по този лош начин, когато приемахме бюджета на културата, Ви молих много пъти да бъдете по-будни, с повече и по-добри предложения да бъде приоритет културата, но явно мина бюджетът на второ четене и отново мога да Ви декларирам, че нямаме такива средства в бюджета, господин Лилков. Това е истината!
Много е хубаво, че най-накрая, след като вече останаха три стени, „Шалом“ решиха да го прехвърлят на държавата, защото наистина освен държавата не виждам по-нататък след 2020 г., като свършат и европейските пари, кой ще оправи това, и ще бъде жалко. Разбира се, ще бъде жалко!
Ще Ви помоля едно. Много исках, не става, защото самите евреи от „Шалом“, нашите приятели, са виновни. Е, голям страх да не им го откраднем.
Има едно малко условие в това за ползване, което взехме. Ние ги помолихме поне за ползване да ни го дадат, за да може да кандидатстваме по европейски програми. Кандидатствахме – синагогата и „Бабини Видини кули“. Не че беше лош проектът. Не се одобри по една проста причина – собствеността обаче не е на Министерството, не може да кандидатстваме за европейски пари, и така се повали проектът.
Да, Министерството плати 70 хил. лв., за да направят един изключително хубав проект. Ще го предоставя на всеки, който е готов безвъзмездно да го ремонтира. Ако държавата в бъдеще, в лицето на следващи, които ще управляват, наистина милеят за тази синагога, аз също ще Ви помагам и ще апелирам отстрани тази фантастична сграда, национален паметник на културата, да бъде опазена и съхранена. Съжалявам, в момента четири месеца – не само четири, една година имаме малко недостиг на средствата за култура, и аз винаги съм го казвал. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, Министър Рашидов.
Реплика – господин Лилков.
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ): Благодарих за отговора, обаче не съм доволен от него. Това е същият отговор, който получих миналата година. Имаме нова ситуация. Би трябвало Министерството на културата да напише едно писмо, в което да каже приемаме ли тази собственост и поемаме ли ангажимента да извършим реконструкция и реставрация, или предлагаме този уникален паметник да се прехвърли на общината? Видинската община ще го приеме и ще приеме предизвикателството да търси средства да го реконструира. Но при условие че Министерството постави като изискване да се прехвърли собствеността на държавата, и вече получи такова писмо и мълчи, не го разбирам.
Още повече, Министър Рашидов, с най-голямо уважение го казвам: последния път, когато разговаряхме по този въпрос, и то пак от тази трибуна, Вие казахте следното, цитирам: „Разговарях с премиера по този въпрос. Той си го сложи тук и каза, че 5 милиона ще намерим, за да я реконструираме, ако не можем да получим европейски средства, но собствеността трябва да бъде наша.“ Ето, тя вече без всякакви условия е възможно да бъде на държавата, или казвам: на общината. Отговорете как виждате нещата като министър на културата?
Тази ситуация не може да продължава. Шейсетте години тя беше превърната в склад за строителни материали. Там се държаха цимент, керамични плочки, какви ли не строителни материали. Разграбиха се кристалните полилеи, всичко се опустоши – все едно че сме варвари, в центъра на град Видин, и всеки прехвърля отговорността на някой друг. Кажете от тази трибуна: готово ли е Министерството да я приеме като държавна собственост, или пък има намерение да я прехвърли на общината? Пак Ви казвам, гарантирам, Видинската община ще я приеме и ще се погрижи за нея, ще намери средства.
Благодаря Ви за прекрасния проект. Знам, дали сте 70 хил. лв., оценяваме го, но нищо не се прави вече осма година от страна на Министерството на културата и непрекъснато се оправдаваме. Това не е грижа за национален паметник на културата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаема госпожо Председател! Господин Лилков, явно не ме разбрахте правилно. Ако до днес сме мълчали, това е само защото бяхме готови – и премиерът, и моя милост, да търсим тези 5 млн. лв. да я възстановим. Разбира се, мълчали сме, защото този обект също ми е толкова мил, колкото и на Вас. Мълчахме, защото не знаехме, че ще имаме такава ситуация – да подадем оставка. В момента аз се страхувам да остане в ръцете на Министерството, защото не знам кой ще дойде. Ще Ви дам пример: при налични 15 милиона за Ларгото то беше две години увито в найлон. Извинявайте! При един готов музей, с който днес всички се гордеем, той беше затворен, защото нямало какво да сложим.
Страх ме е за бъдещето на синагогата. Ако нямате нищо против, готови сме тези дни да го прехвърлим на общината, единствено в интерес това да се случи. Нямаме разминаване в желанията, но не съм сигурен какво ще се случи. Ще бъде жалко за една изключителна Синагога.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Министър, за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпрос от народния представител Иван Славов Иванов към Зорница Русинова – министър на труда и социалната политика в оставка, относно ролята на Социалното министерство, проблемите в провежданата държавна политика за деца и необходимостта от неотложни мерки за преодоляването им.
ИВАН СЛ. ИВАНОВ (АБВ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, във връзка с огласения отново в националните средства за информация случай с майката на три деца от Сливен, отнети от служители на териториалната структура на подчиненото Ви ведомство, поради невъзможност тя да осигури условия за нормален живот на децата си, като третирам случая за представляващ държавен проблем и като намирам за необходимо да изразя острото си несъгласие с установените методи на работа в системата на закрилата на децата, Ви моля да отговорите:
Допустимо ли е в условията на европейска демократична България, при ясните и категорични критерии за защита в Конвенцията на ООН, разделянето на деца от родители поради бедност? Какви действия ще предприемете за изпълнение на изискванията за специализирано висше образование към работещите със и за деца, за да се осигури качествена подготовка на специалисти, както и система на последващо обучение и мониторинг на изпълнението? Защото в политиката за деца кадровите проблеми са много. Като принципал на държавните отговорности в социалната политика, ще предприемете ли инициатива за прекратяване лукса две държавни институции – Държавната агенция за закрила на детето и отделите за закрила на детето, освен Министерството на образованието и науката, в условията на недостигащ финансов ресурс, да размиват отговорностите си при решаване на конкретни казуси при мониторинг и контрол?
Поставям тези въпроси, защото наскоро публично националната мрежа за децата ги обяви като оценка за състоянието на политиката в областта на децата. Случаят в Сливен е показателен за острата нужда от отговорна национална политика за устойчиви и ефективни решения в борбата с бедността и срещу социалното изключване. Този случай засяга само отчасти тежки проблеми по политиката за и със деца, които изискват българската държава да предприеме категорични и решителни действия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Русинова.
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! По отношение на случая в Сливен отделите за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане“ в общината, както и служители на Агенцията за социално подпомагане, работят от 2014 г. Към момента трите деца са настанени в приемни семейства, а от началото на декември майката е започнала работа в социален дом. В непрекъснат контакт сме. Продължава да се работи за реинтеграция на децата в семейството.
В този контекст са и всички мерки, основани в работата на Министерството на труда и социалната политика по отношение на закрилата на детето.
Основанията за настаняване на дете извън семейството, които са посочени в Закона, са следните: може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права и чиито родителски права са ограничени, без основателна причина трайно не полагат грижи за детето, намират се в трайна невъзможност да го отглеждат, детето е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.
Във всеки един от случаите винаги следваме интереса на детето. Служителите предприемат мерки за извеждане на дете от семейството като крайна мярка. Преди това в съвместната работа с всяко семейство, чието дете е в риск, се полагат много усилия. Това може да се види от работата на Агенцията за социално подпомагане. Само за тази година новите случаи, които са били открити за деца в риск към началото на декември тази година, са 3606, като 2475 от тях са успешно приключили, а по останалите се работи.
По отношение на случаи на реинтеграция – от началото на годината има 1244 случая на реинтеграция, като 858 са успешно приключили. Това означава, че след работата на експертите със семейството децата са върнати в семейството.
По отношение на капацитета на служителите, които работят в системата на Агенцията за социално подпомагане, бих искала да подчертая, че изискванията за заемане на длъжности са надлежно спазени по отношение на регламентираното в Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Към момента само 9% от назначените работници в социалната система са със средно образование, а 91% от хората са с висше образование и отговарят на изискванията за заеманата длъжност, като непрекъснато се стремим да повишаваме техния капацитет с допълнителни обучения.
По никакъв начин няма припокриване на функциите, които изпълняват служителите, работещи в отделите за закрила в Агенцията за социално подпомагане, дейността на Държавната агенция за закрила на детето като орган за закрила на детето и специфичните ангажименти, които са възложени на дирекциите за закрила на детето към местните власти.
Нашият ангажимент е всички екипи на местно ниво добре да се координират, за да работим в интерес на децата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Иванов.
ИВАН СЛ. ИВАНОВ (АБВ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за информацията по развоя на случая, но не Ви попитах за него. Всеизвестно е, че с решителната намеса на община Сливен – на кмета и заместник-кмета, проблемът с бедността при майката се решава чрез заетост, а грижата за децата се осигурява чрез настаняването им в предучилищни заведения, а не в социални такива.
Мисля, че отговаряйки на въпроса за подготовката на заетите в системата, 10-те процента неквалифицирани, работещи по специфична материя, не са добър атестат за Министерството.
Освен това Вие отговаряте за заетите по образованост, а дали типът образование – психология, педагогика, социална педагогика, а може би и друг тип подготовка, съответства на изискванията? Освен това не е достатъчно да притежаваш образование, за да си готов да работиш с деца със специфични образователни потребности. А децата в риск, особено в нашия район – град Сливен, са в пъти повече, отколкото в голяма част от районите в България.
Преди малко обосновах моя въпрос към Вас и чрез позицията, която огласи националната мрежа за децата, една изключително убедителна експертно защитена позиция. Подчертавам, че не съм удовлетворен от казаното от Вас, защото очаквах тук да заявите решителност за предизвикване на сериозна дискусия по този проблем, а чрез него и по много други, които да завършат с национално съгласие по въвеждането на нормативна уредба, която би предпоставила продуктивна, резултатна и надеждна политика в грижата за децата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика? Заповядайте.
МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря.
Не бих се съгласила с Вас, тъй като реформата в сферата на закрилата на детето и през тази година продължава. Тя беше ясно заявена от мен в началото на встъпването ми в длъжност като министър. Вдигането на ангажиментите, които Министерството има по отношение на децата като основен приоритет на България, а не само по отношение на децата в риск, и мерките, които бяха предприети, се надявам да дават резултат в годините. Всички инвестиции, които правим с общините на местно ниво в ранното детско развитие, с комплексни мерки, свързани с подобряване на достъпа до здравеопазване и достъпа до образование на децата, дават резултат от гледна точка след това на превенция от отпадане от училище и рефлексия върху пазара на труда.
Разбира се, необходимо е системата да се подобрява. Разчитаме и винаги сме разчитали на доброто партньорство с неправителствените организации, тъй като те са нашият верен коректив. Откритият диалог с тях винаги е бил ползотворен и е водил до добри резултати в Министерството на труда и социалната политика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Русинова за участието й в настоящия парламентарен контрол.
Следва въпрос от народния представител Вили Лилков относно спазване на изискванията на Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. на Министерството на земеделието и храните към Десислава Танева – министър на земеделието и храните в оставка.
Слушаме Ви, господин Лилков.
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, въпросът ми е свързан с проблем, който възникна в последните месеци с фирмите, които осигуряват бюфетното и столовото хранене на учениците в българските училища.
За какво става въпрос? Качеството на храните, които се осигуряват и предлагат в столовете и бюфетите на българското училище, се регламентира и контролира основно от две наредби: Наредба № 37 на Министерството на здравеопазването от 2009 г. и Наредба № 9 на Министерството на земеделието и храните от 2011 г.
В момента текат засилени проверки в столовете и бюфетите относно не само вида на храните, а и съставките в храните, които са регламентирани съгласно Наредба № 9.
При мен постъпи сигнал от 11 фирми от София, които осигуряват столовото и бюфетното хранене и изтъкват следния проблем: в момента, ако трябва да се изпълнява Наредба № 9 относно съставките на храните, които се предлагат в столовете и бюфетите, цените на храните трябва да нараснат два или три пъти. От друга страна, същите храни и закуски, които са забранени, така да се каже, в столовете и в бюфетите, се продават във всеки павилион, лавка или магазинче около училището. Учениците предпочитат да си ги купуват.
Освен това точно храните, които са предпочитани от децата, и са опасни съгласно Наредба № 9, масово се рекламират по телевизиите, по радиата, продават се в супермаркетите. Получава се проблем.
Накратко въпросът ми е следният: съгласувана ли е Наредба № 9 с Наредба № 37 на Министерството на здравеопазването? Предвиждате ли се компенсация на фирмите за това, че продуктите, които ще се продават в бюфетите и ще се предлагат в столовете, ще нараснат няколко пъти и няма да могат да се купуват от децата и от техните родители в столовете и бюфетите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Танева.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо Председател! Уважаеми професор Лилков, дами и господа народни представители! На въпросите по отношение на съгласуваността на наредбите.
В Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските градини, както и към храни, предлагани при организиране на мероприятия за деца и ученици, издадена от министъра на земеделието и храните, на основание чл. 2а от Закона за храните са разписани ясни и точни изисквания за качеството на основните продукти, предназначени за храненето на децата в различните видове детски заведения и училища.
С Наредбата се определят специфичните изисквания към безопасността на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. Изискванията на Наредбата се прилагат и за извънучилищни педагогически заведения за деца.
С последните изменения на Наредба № 9 е предвидено киселото мляко, сиренето и кашкавалът, които се доставят, съхраняват, използват и предлагат в детските заведения, училищните столове и обекти за търговия на дребно на територията на училищата, да са произведени по Български държавен стандарт. Месните заготовки и месните продукти, брашното и хлябът да са произведени по утвърдени стандарти, а лютеницата по браншови стандарти.
Дава се възможност месните заготовки и месните продукти, за които няма утвърден стандарт, да са произведени по технологична документация, и млечните продукти, за които няма български държавен стандарт, да са произведени по технологична документация. Въвежда се забрана за доставяне, съхраняване, използване и предлагане на екструдирани храни в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата.
Изготвянето на проекта не произтича от поети ангажименти към европейската общност и не се налага да се хармонизира с европейското законодателство. При изготвянето на Проекта на Наредбата е спазена процедурата да бъде публикувана за обществено обсъждане на електронния портал на Министерството на земеделието и храните, след което Проектът е нотифициран пред Европейската комисия по реда на Директива 98/34/ЕО.
Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците е издадена от министъра на здравеопазването на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11 от Закона за здравето. С тази Наредба се уреждат изискванията за осигуряване на здравословно хранене на учениците, организирано в ученически столове, бюфети, автомати за закуски и напитки на територията на училищата, общежития и бази за спорт, отдих и туризъм на учениците. Определени са изискванията за организираното хранене в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца в социални, учебни и професионални центрове, като здравословното хранене на учениците се постига чрез осигуряване на пълноценна и разнообразна храна, ежедневна консумация на зеленчуци и плодове, достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни, увеличаване консумацията на пълнозърнести храни, ограничаване приема на мазнини, захар и сол. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
По отношение на притесненията, които Вие изказахте, представени Ви от доставчиците на тези храни, искам да кажа най-отговорно – това го има и в статистиката, по никакъв начин няма как стойността на доставката да се увеличи до три пъти по причина, че няма разлика в цената от порядъците, които цитирате, толкова пъти в продуктите, които са по браншови стандарт, и другите, които са по технологична документация.
Второто, което искам да допълня – това, което е направено, е с цел да обучаваме подрастващото поколение в навици за здравословно хранене. По отношение на всички храни, които се произвеждат и предлагат в България, въпрос на информиран избор е потребителят какво ще избере. Важното е да има информиран избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика, господин Лилков.
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
По отношение на здравословното хранене сме на едно мнение. Такова трябва да бъде храненето в бюфетите и в столовете. Такова би трябвало да бъде храненето и във всяко българско семейство, във всеки дом.
Защо тогава се продават храни в търговската мрежа, които не отговарят на тези условия? Тоест може да рекламираме и да продаваме такива продукти масово – в супермаркетите, в магазините, обаче специално там, в бюфетите и в столовете – не може.
Проблемът, госпожо Министър, е такъв: тези фирми ще започнат постепенно да се оттеглят от ангажиментите, които имат по храненето в училищата. Те са в невъзможност да изпълняват тези изисквания.
Ща кажа какъв отговор получих от Министерството на здравеопазването на моя въпрос: съгласувана ли е Наредба № 9 с Наредба № 37? Знаете ли как завършва отговорът? Той е на страницата на Народното събрание. Отговорът на министър Москов е, че Наредба № 9 трябва да бъде отменена. Това е становището на Министерството на здравеопазването. Неслучайно въпросът ми беше: съгласувана ли е тя с Министерството на здравеопазването? Явно не е! Щом министърът казва, че трябва да бъде отменена.
Още нещо, запознах се с протокола от съвместната среща между Министерството на земеделието и храните и представители на този бранш. Заключението на подписания от 4 страници протокол е, че трябва да започне работа по промяната на тази Наредба.
Тост аз очаквам от Вас едно-единствено изречение. Имаме проблем, ясно е какво се е случило. Поемате ли ангажимента действително в кратки срокове да бъде преразгледана тази Наредба и да бъде съобразена, от една страна, с изискванията на Министерството на здравеопазването и, от друга страна, с проблемите на бранша, тъй като не можем да бъдем безразлични към проблемите, които изпитват хората, които осигуряват хиляди работни места в столовете и бюфетите на българските училища? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми проф. Лилков! Обявих, че наредбата е минала цялата процедура по съгласуване и редът е спазен, и е нотифицирана. Да, всеки може да има различно мнение по наредбата. В никакъв случай не бих се ангажирала за отмяна на тази наредба, която регламентира да формираме здравословни начини на хранене в учениците и малките деца. Напротив!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такъв поставен въпрос, извинявайте, госпожо Министър, в писмения въпрос на господин Лилков! Няма такъв поставен въпрос дали подлежи на отмяна.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: В допълнителните е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама няма възможност, товае въпрос, не е питане. Така че въпросите, на които Вие отговорихте… Поставя се въпрос, който е извън писмените, специално отговорих, за да Ви ги прочета. Ако искате, да Ви ги припомня.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не, няма нужда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Знам, че Вие ще отговорите, но не е коректно по този начин, не е зададен въпрос, устно да се поставят тук от трибуната.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Исках само да направя реплика на въпроса.
По отношение на средствата мога да кажа, че в Министерството на земеделието и храните в този двугодишен мандат използвахме максималната възможност, която ни предоставят европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. За да проработи „Училищно мляко“, направихме промени в началото на мандата и мога да цитирам цифри, че от 2000 до 3000 броя деца, които са потребявали български млечни продукти по Български държавен стандарт – промени, които ние направихме, в тази учебна година, вече ще са 447 хиляди български деца, които ще потребяват сирене по БДС. За тези две схеми държавата тази година ще отдели 23,5 млн. лв., от които 16 млн. лв. са национални средства, другото е европейско съфинансиране. Тоест, Министерството на земеделието и храните е направило максималното като финансова подкрепа за това българските деца да потребяват български плодове и зеленчуци и български млечни продукти по българския държавен стандарт.
Използвам случая също така да кажа, че днес – това, разбира се, е извън текста, но знам, че касае българските земеделски производители, ще бъдат преведени и сумите за подкрепа на българските земеделски производители, представляващи отстъпка от газьола, ползван за селскостопанска дейност от 0,40 лв. на литър. Ще бъдат преведени близо 71 млн. лв. на 6700 земеделски стопани, 85% от представените фактури са проверени и верифицирани от НАП, на останалите 15% от фактурите ще им бъде даден срок в началото на януари за корекция и отново ще бъдат проверени. На тези, които бъдат верифицирани, това доплащане ще се извърши през януари.
Да заключа, че за нас като управление най-важни са потребителите на храните, които произвеждаме. В този смисъл техният интерес и тяхното здраве трябва да е с приоритет пред интереса на който и да било доставчик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Министър, за участието в контрола.
С това приключваме.

Следващото заседание е извънредно във вторник от 11,00 ч., 20 декември.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 12,02 ч.)Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:

Димитър Главчев

Явор Нотев


Секретари:

Димитър Делчев

Иван Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания