Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 13 януари 2017 г.
Открито в 9,01 ч.
13/01/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Димитър Делчев и Иван П. Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добър ден, колеги! Моля да се регистрираме. Прекратете регистрацията.
Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Уважаеми народни представители, тъй като от законодателната част на седмичната ни програма остана само предвидената за днес като точка първа – това е точка десет от нашата програма, а именно: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, предлагам на основание чл. 50, ал. 5 от Правилника да включим допълнителни точки в седмичната ни програма. Това са актове, които в резултат на заседанията на постоянните комисии от понеделник тази седмица вече имаме готовност да обсъдим.
2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Вносител е Иван Станков.
3. Проект за решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание.
4. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия. Вносител – Министерският съвет.
5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Княжество Норвегия. Вносител – Министерският съвет.
6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Вносител – Министерският съвет.
7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител – Министерският съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 111, против 8, въздържали се 11.
Предложенията са приети.

И сега преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Доклад за второ гласуване от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Заповядайте, господин Ананиев.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2:
„§2. В чл. 6 се създава ал. 5:
„(5) Един и същи превозвач може да има само два лиценза – един лиценз за превоз на пътници, който може да е лиценз на Общността за превоз на пътници или лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България, и съответно един лиценз за превоз на товари, който може да е лиценз на Общността за превоз на товари или лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по наименованието на Законопроекта и по § 1 и § 2, като първият е изцяло подкрепен по вносител, а вторият – в редакция на Комисията.
Има ли? Няма.
Гласуваме наименованието и двата параграфа.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Искам процедура за допуск, госпожо Председател, на Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 120 народни представители: за 119, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Поканете госта. Слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение на народните представители Георги Свиленски, Георги Търновалийски и Димитър Горов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя: „в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета.
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя: „както и когато на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави–членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на Приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
3. В ал. 7 думите „за което превозвачът представя декларация по образец, определен с наредбата по ал. 3“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме параграфа в редакцията на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „превозвача“ се заменя със „същия търговец или свързано с него лице“.
2. Създава се т. 4:
„4. превозвачът вече има издаден лиценз за същия вид превози.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера от 4 до 8 включително? Няма.
Гласуваме тези параграфи – 4, 5, 7 и 8 по вносител, а § 6 – в редакцията на Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В чл. 12а ал. 4 се изменя така:
„(4) Заличаването от регистъра на основание чл. 12, ал. 8, т. 1 се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, а на основание чл. 12, ал. 8, т. 2, 3 и 4 – от длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния директор, с отбелязване в регистъра на съответните обстоятелства, представляващи основание за заличаване.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
По § 11 – предложение от народните представители Георги Свиленски, Георги Търновалийски и Димитър Горов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Републиканската транспортна схема включва междуселищни автобусни линии, свързващи населени места от две или повече области. Тя се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице.“
2. В ал. 3 изречение първо се изменя така: „Областните транспортни схеми включват междуселищни автобусни линии, свързващи населени места от две или повече общини от една област.“
3. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Когато маршрутът на междуселищна автобусна линия съвпада с маршрута на друга междуселищна автобусна линия или пътнически влак и са от едно и също направление, между часовете на тръгване от общите им спирки трябва да има интервал.
(7) Интервалите между часовете на тръгване и редът за проверка на изискването по ал. 6 се определят с наредбата по чл. 18.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по трите параграфа – 9, 10 и 11 няма.
Гласуваме.
Гласували 108 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 4.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение от народния представител Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
„§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думата „предвижда“ се заменя с „предоставя предвидени в държавния и/или общински бюджети средства за“.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) „Кметовете на общините възложители уведомяват писмено органа, утвърдил съответното маршрутно разписание от областната или републиканска пътна схема, за намеренията си да започнат процедура за възлагане на превозите по това маршрутно разписание. Процедурата по възлагане на превозите по съответното маршрутно разписание може да започне само след съгласуването му по реда, определен с наредбата по чл. 18.
(7) Кметовете на общините възложители са длъжни да предоставят справки с информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от областните и републиканската транспортна схема на органа, който е утвърдил съответните разписания. При промяна в обстоятелствата по възлагане на маршрутно разписание кметът на общината писмено уведомява органа, утвърдил разписанието, в седемдневен срок от промяната.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по двата параграфа – 12 и 13? Няма.
Гласуваме.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
„§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всички превозвачи, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, задължително ползват автогарите срещу заплащане и автоспирките по изпълнявания маршрут и спазват утвърденото разписание. В населено място:
1. с една автогара, същата задължително се включва като обслужваща по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в това населено място;
2. с повече от една автогара общинският съвет определя автогарите, които са начални, междинни и крайни спирки по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в това населено място;
3. без автогара общинският съвет определя автоспирките, които са начални, междинни и крайни по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в това населено място;
4. в което е изчерпан капацитетът на автогарите по т. 1 и 2, общинският съвет определя автоспирките, които са начални, междинни и крайни по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в съответното населено място.”
2. В ал. 2 думата „автобусните“ се заменя с „междуселищните автобусни“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Начинът на формиране на цените, както и пределните цени за автогарово обслужване се определят съгласно методика, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на база на категоризиране на автогарите.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Цените по ал. 4 може да се актуализират веднъж годишно.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера от 14 до 19 включително?
Заповядайте, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, взимам думата, за да внеса яснота по предложенията, които са направени по § 14, тъй като това е един от най-дискутираните параграфи в предложените изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози. Тук става дума за отношенията между собствениците на автогарите и автобусните превозвачи. Имаше няколко кръгли маси, два пъти се разглеждаха и в Комисията направените предложения, направени са предложения и между първо и второ четене. Ще помоля колегите народни представители да се придържат и да гласуват текста на Комисията, в който се постигна консенсус между Националното сдружение на автобусните превозвачи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и собствениците на автогарите, а именно да бъде формиран начинът, по който да се формират цените и пределните цени на автогарите, и това да става с методика, която да е утвърдена от министъра на транспорта.
Това може да става веднъж годишно и по този начин удовлетворяваме всички страни. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика към господин Вълков? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване параграфи с номера от 14 до 19 включително.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение от народния представител Станислав Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20:
„§ 20. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 12:
„12. да изискват сведения от присъстващите при извършването на проверките трети лица.“
2. В ал. 11 думите „чл. 24, ал. 1 и чл. 24а, ал. 1“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, чл. 24а, ал. 1 и чл. 101, т. 1.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21:
„§ 21. В чл. 91а се правят следните изменения:
1. В ал. 5, в текста преди т. 1 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.
2. В ал. 9, т. 1 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.
3. В ал. 10 думите „чл. 18 параграф 1 от Регламент 3821/85“ се заменят с „чл. 42 от Регламент (ЕС) № 165/2014“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера от 20 до 29 включително? Няма.
Гласуваме.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение от народния представител Станислав Иванов.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 не подкрепя.
„2. т. 1 се изменя така:
„1. от 10 до 100 лв., определен от съответния общински съвет - за превоз в населени места или за превози, свързващи две или повече населени места в границите на общината;“.
Предложение от народния представител Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30:
„§ 30. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. Пътник в моторно превозно средство за обществен превоз, който пътува без билет или друг превозен документ, се наказва с глоба в размер:
1. от 10 до 50 лв. - за превози по общинските транспортни схеми;
2. 50 лв. - за междуселищни превози;
3. 300 лв. - за международни превози.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на господин Станислав Иванов.
Гласували 111 народни представители: за 18, против 14, въздържали се 79.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 30 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
Предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35:
„§ 35. Създава се чл. 104ж:
„Чл. 104ж. Кмет на община, възложител на превози по утвърдени транспортни схеми, който наруши изискванията на чл. 19, ал. 2, 6 и 7, се наказва с глоба 3000 лв.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Колеги, гласуваме параграфи с номера от 31 до 35 включително.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36:
„§ 36. Създава се чл. 104з:
„Чл. 104з. (1) Превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ заверено копие на лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България в случаите по чл. 11, ал. 2 се наказва с имуществена санкция в размер 500 лв. за всяко невърнато копие или удостоверение.
(2) Превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ заверено копие на лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България в случаите по чл. 106а, ал. 1, т. 6, се наказва с имуществена санкция в размер 500 лв. за всяко невърнато копие или удостоверение.
(3) За повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага имуществена санкция в размер 1000 лева.
(4) Превозвач, на когото е приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 6, извършващ обществен превоз на пътници или товари, се наказва с имуществена санкция в размер 1500 лв.
(5) Превозвач, който извършва обществен превоз на пътници или товари с моторно превозно средство, което не е с българска регистрация или не е вписано в регистъра на моторните превозни средства на лиценза на Общността, се наказва с имуществена санкция в размер 1500 лв.
(6) Превозвач, който преотстъпи заверено копие на лиценз на Общността или допусне извършването на обществен превоз на пътници или товари с невалидно, отнето или преотстъпено заверено копие на лиценз на Общността, се наказва с имуществена санкция в размер 1500 лв.“
(7) За повторно нарушение по ал. 4, 5 и 6 се налага имуществена санкция в размер 3000 лева.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Дайте и § 37.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 36 и 37 по доклада на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Параграфи 36 и 37 по доклада на Комисията са приети.
За уточнение: откъде започва ал. 6?
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Алинея 6 започва с „Превозвач, който преотстъпи заверено копие на лиценз на Общността...“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да.
Вашето предложение.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38:
„§ 38. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 13 се изменя така:
„13. „Автоспирка“ е всяко обозначено място, различно от автогара, на което според определения маршрут по автобусна линия е предвидено спиране за качване и/или слизане на пътници.“
2. Точка 23 се изменя така:
„23. „Специализирани автобусни превози“ са превозите на работници, служители и учащи по договор с определени от клиента маршрут и разписание.“
3. Създават се т. 49 – 54:
„49. „Междуселищна автобусна линия“ е линия от общинските, областните и републиканската транспортни схеми, маршрутът на която включва спирки в две или повече населени места.
50. „Градска автобусна линия“ е линия от общинските транспортни схеми, маршрутът на която включва спирки само в чертите на едно населено място, определени със строителните му граници в действащия устройствен план.
51. „Спирка“ е място, обозначено за спиране с цел слизане и/или качване на пътници, включващо автогари и автоспирки.
52. „Вътрешноградски транспорт“ е съвкупността от всички градски линии в чертите на едно населено място.
53. „Дата на първата регистрация“ е датата, на която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина.
54. „Свързано лице“ е дружество или лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 38 и 39 по доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Параграфи 38 и 39 по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заключителни разпоредби – Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението:
„Заключителна разпоредба“.
Предложение от народния представител Станислав Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40:
„§ 40. Закона за местното самоуправление и местната администрация (Обн., ДВ, бр. …) в чл. 21, ал. 1 се създава т. 25:
„25. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.“
Предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ананиев.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редактирания от Комисията текст на вносителя за наименование на подразделението „Заключителна разпоредба“, § 40 по доклада на Комисията, както и предложението на Комисията за отпадане на § 41 по вносител.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Наименованието на подразделение „Заключителна разпоредба“, § 40 по доклада на Комисията и предложението на Комисията за отхвърляне на § 41 по вносител са приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към първата от днешните допълнително включени точки в дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
Доклад на Комисията по земеделието и храните.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям на Вашето внимание
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-141, внесен от народния представител Иван Станков на 22 декември 2016 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 януари 2017 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-141, внесен от народния представител Иван Станков на 22 декември 2016 г.
Към Законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието в съответствие с чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
В работата на Комисията взеха участие Стилиян Митев – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерството на земеделието и храните и експерти в същата дирекция. Присъстваха и представители на Българската Асоциация Биопродукти и Националната асоциация на зърнопроизводителите в България.
Законопроектът беше представен от проф. Станков, който изтъкна, че с промените се цели окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за отглежданите пасищни селскостопански животни.
В тази връзка със Законопроекта се предлага отпадане на забраната имоти, декларирани за обработване с начин на трайно ползване „трайни насаждения“, да бъдат включвани в споразуменията за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в.
Същевременно за пасища, мери и ливади се регламентира нова процедура за създаване на масиви за ползване. Окрупняването ще става по споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, които ползват пасища, мери и ливади под нормата за площ на една животинска единица, определена по реда на чл. 37и, ал. 4. Споразумението ще се сключва и актуализира ежегодно до 20 декември за следващата календарна година. Заявленията за участие ще се подават до 31 октомври в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите.
Имотите, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици (така наречените „бели петна“), с изключение на тези от държавния и общинския поземлен фонд, и имотите, които собствениците не желаят да включват в масиви за ползване, ще се разпределят между ползвателите.
Споразумението ще се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, включително и по отношение на „белите петна“, когато е извършено плащане за тях.
Сключването на споразумението ще се ръководи от комисия за всяко землище, определена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“, която ще следва да предостави на участниците предварителен регистър на заявените за участие в процедурата имоти и имотите, регистрирани за ползване в реалните им граници.
За целите на споразумението при стартиране на процедурата Българската агенция по безопасност на храните ще следва да предоставя справка за всички регистрирани в Интегрираната информационна система към 20 октомври на текущата година животновъдни обекти, техните собственици или ползватели и пасищните селскостопански животни в обектите.
Лицата, ползващи пасища, мери и ливади над нормата за площ на една животинска единица, ще следва да подадат заявление до комисията по отношение на кои имоти ще отпадне правното им основание за ползване на имотите, необходимо за подпомагането по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.
За стопанската 2016 – 2017 г. предвидените срокове в новосъздадената разпоредба ще бъдат удължени с три месеца.
Министерството на земеделието и храните подкрепя Законопроекта.
Българската Асоциация „Биопродукти” също подкрепя Законопроекта, като предлагат по отношение на трайните насаждения също да бъде предвидено удължаване на сроковете, което да позволи сключване на споразумения за стопанската 2016 – 2017 г.
В последвалата дискусия народните представители от всички парламентарни групи заявиха подкрепа за Законопроекта и предложиха да бъде поискан съкратен срок за предложения между първо и второ четене.
От Парламентарната група на „БСП лява България” поставиха въпроса доколко целесъобразно е създаването на изцяло нова процедура за сключване на споразуменията за пасищата, мерите и ливадите и съответно на още една комисия. Освен това изразиха становището, че споразуменията следва да се сключват за стопанска, а не за календарна година, както е предвидено в проекта. Въпреки отправените бележки заявиха, че също ще подкрепят Законопроекта.
В заключение, след проведеното гласуване Комисията по земеделието и храните с 16 гласа „за”, без „против“ и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-141, внесен от народния представител Иван Станков на 22 декември 2016 г.“ Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Христов.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Процедура, госпожо Председател.
Моля в залата да бъдат допуснати заместник-министърът на земеделието и храните господин Свилен Костов и господин Стилиян Митев – директор на дирекция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Поканете гостите.
От името на вносителя думата има господин Иван Станков.
ИВАН СТАНКОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Четиридесет и третото народно събрание на няколко свои заседания обсъжда изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. С този Законопроект смятам, че се решиха и някои изключително важни проблеми за българските земеделски производители. Изказвам моята и нашата благодарност към парламента, че се прояви това разбиране и се приеха всички тези предложения, като за мен най-същественото е, че пасищата отидоха най-после при реалните животновъди.
На последното наше заседание, на което обсъждахме Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, казах, че това няма да бъде последното обсъждане, защото процесите по този Закон са много динамични, но има етапи, през които трябва да се премине. Това е поредното обсъждане, на което считам, че предлагаме нещо изключително важно – ликвидирането на една голяма несправедливост за нашите български земеделски производители, най-вече в частта „Животновъдство“, а също така и при трайните насаждения.
Смятам, че това е крайно необходимо, първо, защото немалко животновъди не са обезпечени с необходимите площи по нормативи. В някои интензивни райони хората са под нормата и не могат да си осигурят достатъчно пасищни площи за изхранването на животните. С този Законопроект проблемът се решава.
Второто, което е: на много места осигурените мери, ливади и пасища са пръснати на различни места. Дори има случаи, когато са в две различни селища. Животните не са прелетни птици да преминават от едно на друго място, така че с този Закон се създава възможност да се изграждат масиви именно при използването и създаването на пасищни комплекси.
И трето, което за мен е изключително важно, уважаеми колеги, това е първа стъпка към модернизация на нашето животновъдно производство в частта „Пасищно животновъдство“. Няма в друга развита страна такъв феномен – един животновъд цял божи ден да върви с тоягата и да пасе по няколко животни, а с това, което се създава, с масивите, които се изграждат, се създава възможност за въвеждане на парцелна паша и безпастирно отглеждане на животните, което ще бъде постижение за България, което ще бъде важен елемент за внасяне на култура на производство в животновъдството. Неслучайно отношението към нашите животновъди е пренебрежително. Използват се какви ли не епитети – овчар, кравар, докато в развитите страни – там, където човекът не върви с тоягата, се говори за овцевъд, за говедовъд и така нататък.
Мога да посоча още немалко мотиви, но това, което казах, е изключително важно.
Да, имаше няколко бележки, но не смятам, че те могат да бъдат решаващи, защото колегите от „БСП лява България” се съгласиха и подкрепиха предложения Законопроект. Става дума за комисиите, за което стана дума, дали да бъде една, дали да бъдат повече от една, също така дали да бъде стопанска или календарна година.
Аз се обръщам с молба към Вас да подкрепите внесения от нас Законопроект, защото това ще бъде нещо много важно, един много положителен жест към българските земеделски производители – животновъди и производители на плодове, и изобщо в частта „Трайни насаждения“. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Станков.
Дебатът е открит. Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на първо гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-141, внесен от господин Станков на 22 декември 2016 г.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет единодушно на първо гласуване.
В доклада се предлагаше да има съкратена процедура.
Заповядайте, господин Христов.
РУМЕН ХРИСТОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа, предлагам срокът за предложения между първо и второ гласуване да бъде съкратен на три дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Гласуваме това предложение.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Следваща точка:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОДИТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ВИЗИЯТА ЗА ДЕИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2015 Г., ВЪЗЛОЖЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Постъпил е доклад от Комисията по бюджет и финанси, с който ще ни запознае госпожа Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси относно Проект за решение за определяне на нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституализация за периода 2009 - 2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание
На заседание, проведено на 12 януари 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Проект на решение.
На заседанието присъстваха представителите на Сметната палата: Цветан Цветков – председател, Тошко Тодоров и Горица Грънчарова – заместник-председатели.
В Деловодството на Народното събрание е постъпило предложение от председателя на Сметната палата господин Цветан Цветков от 22 декември 2016 г. за удължаване на срока за изпълнение на одитна задача „Одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г.“ В писмото подробно са изложени мотивите, които налагат удължаване на срока, а именно:
1. Дейностите по изпълнение на Плана за действие към Визията за деинституционализация, наричан по-нататък „План за действие“, са реализирани чрез изпълнението на голям брой проекти, финансирани по няколко оперативни програми - ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Регионално развитие“, ОП „Техническа помощ“ и Програма за развитие на селските райони. Във финансирането участват и средства по заем от Световната банка, както и национално съфинансиране с държавни и общински средства.
Общият обем на усвоените средства към 31 декември 2015 г. по всички проекти за изпълнение на Плана за действие възлиза на 255 744 557 лв.
2. В отделните части Планът за действие е изпълняван от много на брой ведомства и общини бенефициенти: три министерства – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването; Държавен фонд „Земеделие“; две агенции – Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, както и 237 общини.
3. Във връзка с изпълнението на одита са започнати процедури за събиране на информация от различни източници – управляващите органи на оперативните програми, Министерския съвет, министерства, общини и др., които до момента не са приключени. Допълнително процесът е затруднен и от обстоятелството, че одитираният период е дълъг и част от документите са архивирани в сгради – архиви извън седалището на съответните организации, много от ръководствата им са сменени, а ръководителите на проектите, както и част от служителите, ангажирани с процесите, са освободени.
4. За целите на одита е изготвена карта на новите социални услуги, която показва, че домовете за деца, предмет на Плана за действие, и общините-бенефициенти са разположени по територията на цялата страна. За качественото изпълнение на одита е необходимо да се извършат проверки на място, което изисква допълнителен времеви и човешки ресурс.
5. За всички организации, ведомства и общини, ангажирани в процеса по деинституционализация и включени в одитния процес, трябва да се изпълнят процедурите, предвидени в чл. 47 от Закона за Сметната палата. Това изисква период от най-малко 30 дни за изпълнение на процедурата по връчване на Проекта на одитния доклад на всички настоящи и бивши ръководители на одитираните ведомства, чиито брой е по-голям поради дългия одитиран период, изчакване на срока за предоставяне на становища от ръководителите, на които е връчен, изготвяне на заключение и приемане на окончателния Одитен доклад от Сметната палата.
С оглед на посочените мотиви, председателят на Сметната палата предлага срокът за изпълнение на одита да бъде удължен до 30 април 2017 г., а срокът за представяне в Народното събрание на окончателния Доклад за изпълнение на възложената одитна задача да бъде удължен до 31 май 2017 г.
След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект на решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за определяне на нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата и Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г.
РЕШИ:
1. Определя 30 април 2017 г. за нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г. възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание.
2. Новият срок за внасяне в Народното събрание на окончателния Доклад на Сметната палата за одита по т. 1 е 31 май 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Ангелова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложения Проект за решение.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Следваща точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВОТО ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014 – 2021 Г. МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ.
Вносител е Министерският съвет.
Постъпил е доклад на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Ангелова.
Моля за резюме на доклада.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Благодаря, госпожо Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия, № 602-02-46, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2016г.
На редовно заседание, проведено на 12 януари 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия, № 602-02-46, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2016г.
В рамките на Норвежкия финансов механизъм за срока 2014 – 2021 България ще получи достъп до финансова помощ в размер на 95,1 млн.евро за намаляване на икономическите и социалните различия в европейското икономическо пространство и за укрепване на двустранните отношения с Кралство Норвегия.
Финансираните програми по посочения механизъм са: „Развитие на бизнеса, иновации и малки и средни предприятия“; „Социален диалог – достойни условия на труд“; „Правосъдие“ и „Вътрешни работи“.
За всички проекти крайният срок на договаряне е 30 април 2021 г., а крайният срок за изпълнение на договорите е 30 април 2024 г.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия, № 602-02-46, внесен от Министерския съвет на 31 декември 2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Сега ще чуем доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Заповядайте за доклада.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия, № 602-02-46, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2016 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 12 януари
2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения Законопроект за ратифициране.
На основание 4л. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия Законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото споразумение, подписано на 9 декември 2016 г.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 12 гласа „за“, без „против“ и 1 глас „въздържал се“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. между Република България и Кралство Норвегия, № 602-02-46, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2016 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Алексиева.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъжданата ратификация? Няма.
Подлагам на гласуване на първо четене Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Ратификацията е приета на първо гласуване.
Госпожо Ангелова, процедура за едновременно гласуване и на второ четене.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо Председател, колеги, правя процедура въз основа чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и работата на Народното събрание предходните две точки да бъдат гласувани и на второ четене в настоящото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кои две точки? Ратификацията? Да.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване в едно заседание на първо и второ четене на обсъжданата ратификация.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Слушаме доклада Ви за второ четене.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА:
„ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 9 декември 2016 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Изказвания като за второ гласуване? Няма.
Подлагам на второ гласуване приетата на първо четене ратификация.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това и ратификацията единодушно е приета на второ гласуване.

Следва:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИСЛАНДИЯ, КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ
Постъпили са доклади на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 60-02-47, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2016 г.
На редовно заседание, проведено на 12 януари 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 602-02-47, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2016 г.
В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 Република България ще получи достъп до финансова помощ в размер на 115 млн. евро за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и за укрепване на двустранните отношения със страните донори.
За всички проекти крайният срок на договаряне е 30 април 2021 г., а крайният срок за изпълнение на договорите е 30 април 2024 г.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Кралство Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 602-02-47, внесен от Министерския съвет на 30 декември
2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Заповядайте, госпожо Панайотова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 602-02-47, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2016 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 12 януари
2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за ратифициране на Меморандума, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на Комисията взеха участие следните представители на Администрацията на Министерския съвет: госпожа Малина Крумова – директор на дирекция „Централно координационно звено“, и госпожа Мирослава Пигова – експерт в същата дирекция.
На основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия Законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум, подписан на 9 декември 2016 г.
Предвидено е финансова помощ по Механизма да получат проекти в програмните области, както следва: Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, с програмен оператор Министерство на образованието и науката; Програма „Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, с програмен оператор Министерство на енергетиката; Програма „Околна среда и смекчаване на последиците от изменението на климата“, с програмен оператор Министерство на околната среда и водите; Програма „Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество“, с програмен оператор Министерство на културата и Програма „Гражданско общество“, с програмен оператор Офиса на Финансовия механизъм.
Структурата за управление и контрол на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 е уредена в Анекс А към Меморандума за разбирателство.
Управлението на Финансовия механизъм ще се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламента относно изпълнението на Финансовия механизъм на Програмата 2014 – 2021 г., приет от Комитета на Финансовия механизъм.
Не на последно място, трябва да се има предвид, че подкрепата за програми по Финансовия механизъм не следва да надхвърля 85 на сто от допустимите разходи по Програмата. Изключение може да бъде направено единствено по отношение на програмите по Програмна област „Гражданско общество“, програмите, оперирани от Офиса на Финансовия механизъм, международни организации или организации на страните донори, като в тези случаи може да се определи по-висок процент на подкрепа.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 12 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 602 02-47, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Панайотова.
Колеги, има ли изказвания за първо гласуване? Няма.
Подлагам на първо гласуване докладваната ратификация.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Приета е на първо гласуване.
Госпожо Ангелова, процедура.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо Председател, колеги! На основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам точката да бъде гласувана и на второ четене в настоящото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Гласуваме направеното предложение.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Докладвайте Закона за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА:
„ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 9 декември 2016 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на второ гласуване обсъжданата ратификация.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Единодушно на второ четене е приета и тази ратификация.

Следваща точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.
Доклад за второ гласуване на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Господин Ананиев, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Първо, ще помоля за допуск в залата на заместник-министър Филип Гунев от Министерството на вътрешните работи – процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 75 народни представители: за 43, против 1, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Няма допуснат в зала.
Докладвайте Закона.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. …)“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ограничаване на видимостта, както и намаляване на прозрачността на стъкла, различни от челното и стъклата на предните странични врати, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.“
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.“
Предложение от народните представители Настимир Ананиев и Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 113, ал. 1, т. 1 думите „разстоянията до“ и „и с тяхната скорост на движение“ се заличават.“
Предложение от народните представители Настимир Ананиев и Павел Христов по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Искрен Веселинов по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 119 се създава ал. 5:
„(5) При пътнотранспортно произшествие пешеходецът не е съпричинител, когато пресича платното за движение на пешеходна пътека, а водачът е нарушил правилата за движение по пътищата.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по предложенията за 3 нови параграфа, съответно 1, 2 и 3?
Заповядайте.
НЕЛИ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предвид на това, че всички знаем каква война по пътищата се води и колко загинали има при пътнотранспортни произшествия в България, мисля, че е крайно време да вземем малко по-сериозни мерки и предвид това, което върховните съдии като за последно ни поднесоха, че пешеходецът е виновен за смъртта си, ако бъде убит на пешеходна пътека, и ако водачът, който не е спазил правилата, остане невинен, всички колеги се обединихме върху решение, че е крайно време да се спре тази война. Всички ние сме пешеходци, всички сме родители, хора, които се движим по улиците на България. Мисля, че като законотворци трябва да сложим край на това, което се случва и по някакъв начин да помогнем да настъпи промяната в обществото.
Тъй като съм много развълнувана, искам да направя едно редакционно предложение, госпожо Председател; в чл. 119, ал. 5, тъй като възникнаха малки спорове, това предложение е: „При пътнотранспортно произшествие с пешеходец на обозначена пътна маркировка „пешеходна пътека“, когато водачът е превишил разрешената максимална скорост за движение или е нарушил друго правило от Закона за движение по пътищата, имащо отношение към произшествието, пешеходецът не се счита за съпричинител за настъпване на съответното произшествие“.
Не искам да влизам в конфронтация със съдии, но предвид съдебната ни система, която винаги оправдава хората, които са превишили скоростта, хората, които шофират с алкохол, които се дрогират и се качват на автомобила, и които шофират дори и без шофьорска книжка, след това се измъкват от наказание, живият пример го видяхме тази сутрин за един нарушител с 90 нарушения, който уби 3 младежи и избяга в чужбина, мисля, че е крайно време ние като законотворци да предприемем мерки и да сложим край на тази война. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване редакцията на новите параграфи 1 и 2 по доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
По предложението за създаване на нов § 3 за съответната редакция по доклада госпожа Нели Петрова направи предложение за нова редакция на чл. 119, новата ал. 5.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на госпожа Нели Петрова, направено в залата.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието, а с това е гласуван и § 3 в новата му редакция на госпожа Петрова.
ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Има предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става §4:
„§ 4. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „както и“ се заличават, накрая се поставя запетая и се добавя „както и наредби за осигуряване на прилагането на регламенти на Европейския съюз в областта на одобряването на типа на превозните средства“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Съответствието на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли с приложимите към тях технически изисквания се установява чрез извършването на процедури за:
1. одобряване на типа на нови превозни средства, както следва:
а) ЕС одобряване на типа – за превозни средства от категория L;
б) ЕО одобряване на типа – за превозни средства от категории, различни от L;
2. одобряване на типа на нови превозни средства, произвеждани в малки серии, както следва:
а) ЕС одобряване на типа – за превозни средства от категория L;
б) ЕО одобряване на типа – за превозни средства от категории, различни от L;
в) национално одобряване на типа;
3. индивидуално одобряване на нови превозни средства;
4. одобряване на типа на нови превозни средства по отношение на система или определени технически характеристики;
5. одобряване на типа на нови системи, компоненти и отделни технически възли;
6. ЕС или ЕО одобряване на типа на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, в които са вградени нови технологии или концепции;
7. одобряване на изменение в конструкцията на регистрираните превозни средства.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови превозни средства, за които се изисква одобряване на типа на цялото превозно средство, се извършва въз основа на валиден сертификат за съответствие.“
4. В ал. 8 след думата „пазара“ се добавя „или пускането в употреба“, а думите „приложима наредба по ал. 4 или по приложимо правило на ООН/ИКЕ“ се заменят с „приложим регулаторен акт“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 4 и 5 по доклада на Комисията? Няма.
Гласуваме двата параграфа.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
Тук ще прекъснем второто четене по доклада на този Законопроект.
Тридесет минути прекъсване. В 11,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол.
Във времето на почивката – извънреден Председателски съвет за ръководствата на парламентарните групи и заместник-председателите на Народното събрание.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Няма новопостъпили питания.
Писмени отговори от министри в оставка:
- писмен отговор от министъра на правосъдието Екатерина Захариева на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от същите народни представители;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров, Методи Андреев, Иван Кирилов Иванов, Валентин Павлов и Вили Лилков;
- писмен отговор от министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на два въпроса от народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса от народните представители Методи Андреев, Мартин Димитров и Петър Славов;
- писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на два въпроса от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на два въпроса от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- писмен отговор от министъра на икономиката Божидар Лукарски на два въпроса от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров, Методи Андреев, Иван Кирилов Иванов, Валентин Павлов и Вили Лилков;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров, Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Валентин Павлов;
- писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- писмен отговор от министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на правосъдието Екатерина Захариева на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов;
- писмен отговор от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на два въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов;
- писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов;
- писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов;
- писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов;
- писмен отговор от министъра на икономиката Божидар Лукарски на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов;
- писмен отговор от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на два въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Димитър Шишков;
- писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на въпрос от народния представител Димитър Шишков;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Красимир Богданов;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на два въпроса от народния представител Красимир Богданов;
- писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Красимир Богданов;
- писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев;
- писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Жельо Бойчев;
- писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса от народния представител Таско Ерменков;
- писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Искрен Веселинов;
- писмен отговор от министъра на външните работи Даниел Митов на два въпроса от народния представител Слави Бинев;
- писмен отговор от министъра на икономиката Божидар Лукарски на питане от народния представител Слави Бинев;
- писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на шест въпроса от народния представител Валентин Павлов;
- писмен отговор от министъра на икономиката Божидар Лукарски на шест въпроса от народния представител Валентин Павлов;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на четири въпроса от народния представител Валентин Павлов;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Полина Карастоянова;
- писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Чавдар Георгиев;
- писмен отговор от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на въпрос от народния представител Иван Станков;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Димитър Спасов Димитров;
- писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Драгомир Стойнев;
- писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Вили Лилков;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Филип Попов;
- писмен отговор от министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народния представител Борислав Великов;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Васил Антонов;
- писмен отговор от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на въпрос от народния представител Васил Антонов;
- писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Десислава Атанасова;
- писмен отговор от министъра на икономиката Божидар Лукарски на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин;
- писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Кирил Цочев;
- писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на четири въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на четири въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на туризма Николинка Ангелкова на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на четири въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на пет въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на четири въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на пет въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на правосъдието Екатерина Захариева на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на пет въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев;
- писмен отговор от министъра на външните работи Даниел Митов на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев.
Колкото и да не Ви се вярва отговорите свършиха. Може да продължим с въпроси към министрите в оставка.
Първи ще отговаря Николай Ненчев – министър на отбраната в оставка, който ще отговори на въпрос от народните представители Иван Валентинов Иванов и Атанас Зафиров, относно участие на въоръжените сили на Република България в преодоляването на кризата в село Хитрино.
Имате думата, уважаеми господин Зафиров, да развиете въпроса.
АТАНАС ЗАФИРОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Преди малко повече от месец България преживя една от най-големите трагедии в новата ни история – взрива на цистерната убиец на гара Хитрино. Станахме свидетели на координираните – доколко успешни, доколко не, това е друг въпрос, така или иначе координирани усилия на редица държавни органи и институции по преодоляване на последствията от това бедствие. За съжаление, в тези усилия имаше един голям отсъстващ и това беше Българската армия.
Ето защо, уважаеми господин Министър, моля да ми отговорите: взеха ли участие структурите на ръководеното от Вас Министерство при ликвидирането на последствията от инцидента в село Хитрино, по какъв начин и под каква форма? И Ви моля да ми отговорите откровено, а не формално с нещо от сорта, примерно: не ни беше поискана такава помощ или някаква запетайка в Закона не ни позволи да го направим, защото, и Вие би трябвало да го знаете най-добре – Българската армия е една от малкото институции, може би последната, която в годините на така наречения „преход“ запази чисто своето име и морал, и в нея българските граждани продължават да виждат един защитник и една истинска помощ при подобни бедствия.
Използвам случая от тази трибуна да благодаря на усилията на Министерството и на достойните български мъже и жени, които взеха участие в преодоляването на последствията от така наречената „снежна криза“, през последната седмица. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зафиров.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Зафиров, уважаеми господин Иванов! Господин Зафиров и аз Ви благодаря! Не само за оценката, която току-що направихте, а и за подкрепата, която сме получавали по конкретни проекти в рамките на нашия мандат.
Относно Вашия въпрос: информирам Ви, че на 10 и 11 декември 2016 г. в ликвидиране на последствията от инцидента в Хитрино Сухопътни войски са участвали с четирима военнослужещи и един брой безпилотна летателна техника от състава на военно формирование 34750 – Карлово. Същите са оказали съдействие на органите на МВР за разузнаване и установяване на параметрите на пораженията.
На 16 декември 2016 г. със самолет „Спартан“ и подготвен екипаж от състава на Военновъздушните сили бяха изпълнени специални полети София – Варна и Варна – София за транспортиране на пациент с взривна травма от взрива на гара Хитрино и съпровождащия го медицински екип. За оказване на спешна медицинска помощ на пострадалите на място на инцидента от ВМА – София, и болницата във Варна на 10 декември 2016 г. са изпратени четири медицински екипа от лекари, медицински сестри и шофьори на наземен транспорт. Един екип е изпратен на летище „Враждебна“ с готовност за отпътуване и авиомедицинска евакуация при необходимост. За лечение във ВМА – Варна, са настанени петима пациенти, един от които е приведен от Многопрофилна болница – Шумен. До настоящия момент четирима от пациентите са изписани от Многопрофилна болница – Варна, и един пациент е транспортиран на 16 декември 2016 г. с медицински авиотранспорт и екип на ВМА – София, като лечението му продължава и досега. Благодаря Ви за вниманието. Мисля, че бях конкретен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За дуплика, за реплика по-скоро – народният представител Иван Валентинов Иванов.
ИВАН В. ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър в оставка, уважаеми колеги! Аз, ако бях на Ваше място, господин Министър, може би щях да изляза доста по-подготвен, защото това, което ни съобщихте тук – лично бих се засрамил от него, да ни съобщите, че четирима военнослужещи, цифром и словом, са били на мястото на трагедията.
Но най-малкото можеше, господин Министър, да си направите труда и да се разходите до Хитрино, за да видите за какво става въпрос и от какво има нужда. Защото там стотици служители на Министерството на вътрешните работи и доброволци участваха в неутрализирането на този изключително мащабен, дори за българската история, инцидент.
Аз имах възможността да бъда там още на първия ден, на втория, включително и няколко дни след това. Убеден съм, че в редиците на Българската армия има достатъчно специалисти, които да помогнат и да направят така, че последствията от този инцидент да бяха неутрализирани, без грам опасност за живота на участващите в операцията, както и на местното население. Очаквахме от Вас тук, на тази трибуна, да ни кажете по какъв начин сте изпълнили ангажиментите си, най-малкото по Закона за защита от бедствия и аварии – по чл. 20, по чл. 19, по чл. 23, където ясно и точно са разписани ангажиментите на Българската армия.
И един простичък въпрос: какво пречеше, господин Министър, от поделение на Българската армия да бъде най-малкото изпратена една походна кухня, защото 20 дена тези хора, които участваха в тази спасителна операция, бяха изхранвани от дарения, господин Министър, от дарения, от частници! Можеше да бъде доставена една кухня, която да готви и да храни служителите на Министерството на вътрешните работи, населението, което бедстваше там и което до ден-днешен продължава да се храни, а беше се наложило и до ден-днешен да се ходи и да се търсят средства от дарители, които да изхранят тези хора, които рискуваха живота си от сутрин до вечер.
Искаме това да ни отговорите: какъв беше проблемът дори една кухня да изпратите там? А четири военнослужещи – по-добре да не го бяхте казвали от тази трибуна!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Господин Министър в оставка Ненчев, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Не бива понякога да се злоупотребява с трагедията на хората!
Искам да Ви уведомя, че бях в постоянна връзка с министър председателя и вицепремиера и министър на вътрешните работи. Откликнахме на всяко искане от тяхна страна. Всичко, което беше поискано от нас, го доставяхме.
Бих искал да Ви напомня, че участието на военнослужещи с техника, полеви кухни и така нататък става въз основа на искане на съответния областен управител. Ако това беше направено, както и сега, до днес, знаете, че направихме всичко. Не би следвало да злоупотребяваме.
Подготвил се бях да Ви кажа и разходите. Не сме отказали никаква помощ, а точно обратното: лично съм се интересувал дали има нужда. Но нали разбирате, когато там има координатор на работата и екип, не бих могъл да изпратя военнослужещи въпреки тяхната воля. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Декларация от името на Парламентарната група на „БСП лява България” –– народният представител Манол Генов.
Имате думата,уважаеми господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
„Дами и господа, уважаеми колеги народни представители!
Броени дни ни делят от момента, когато злополучното управление на кабинета Борисов 2 с облекчение ще бъде пратено в историята. (Възгласи: „Ееее!“ от ГЕРБ.)
Никое време обаче не е достатъчно… (Продължаващ шум и възгласи от ГЕРБ.)
Въведете ред, ако обичате, господин Председател!
…да се обобщят беззаконията и самоуправните действия, които това управление си позволи с бюджета на държавата и натиска върху местната власт. Със самочувствието на самодържец правителството на господин Борисов си позволи да раздава пари, когато, както и на когото си иска. Финансовите жестове стил имперска щедрост умишлено създаваха напрежение и противопоставяне между общини, разделяйки ги на партиен, лобистки и користен принцип в продължение на повече от две години.
Цялата 2016 г. показа как безпрецедентно и демонстративно държавата може да даде толкова и на точно тази или онази община, към която правителството и премиерът имат интерес или партиен ангажимент.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вие как ги раздавахте?
МАНОЛ ГЕНОВ: Със същата сила бяха наказвани, лишавайки ги от финансиране, други общини, отново цинично и единствено на партиен принцип.
Здравият разум изисква да вярваме, че ще дойде време, когато такива скандални решения ще станат обект на прокурорски интерес и ще има последствия.
Над 2,4 млрд. лв. е раздало правителството Борисов 2 само след подаването на оставка през ноември 2016 г. На подобна скорост, уважаеми колеги, би завидял и влакът стрела.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Хайде бе?!
МАНОЛ ГЕНОВ: Само с едно правителствено решение близо 50 млн. лв. отидоха за неотложни ремонти и за инфраструктурни проекти на общини. Колко неотложни и на какъв принцип са селектирани исканията на общините, удовлетворени от жеста, си остава омерта на правителството. Зад същата тази омерта обаче прозира щедра пропускливост и натрупване към общини с управление от ГЕРБ.
Правителството не се озапти от факта, че вече е подало оставка, и продължи да раздава пари като фараон, яхнал върха на финансова пирамида. Пари за реклама, бонуси, обезщетения, медии и прочие по министерствата.
Истинският удар в щедростта на управлението бе ознаменуван на 30 ноември – повече от 2,2 млрд. лв., по-голямата част от които средства не са били предвидени в бюджетите на ведомствата получатели по неизвестни причини. Който разбрал – разбрал, който повярвал – повярвал, как 1 милиард от тези пари например отивали към програмата за саниране, която е пример с цялостното си финансиране за това как грубо се погазва Законът за публичните финанси.
Съвсем както отива на предколедна щедрост, на 14 декември правителството в оставка разхвърли още милиони, като почти 15 милиона отидоха към бюджетите отново на подбрани общини на принципа: „Защото така!“ Официалното алиби, че това се прави за реализиране на инфраструктурни проекти, е толкова доказано, колкото и способността на премиера да пребори с лично присъствие снежните виелици из страната месец по-късно.
Доказателства, че управлението на ГЕРБ раздава пари на удобни общини користно и себеугодно, видяхме още през август 2016 г. Тогава управляващите стягаха стратегии за привличане и мотивиране на допълнителна своя предизборна подкрепа от регионите единствено и само с предизборна цел.
Така при демонстративна липса на правила и пълно игнориране позицията на Националното сдружение на общините правителството ощастливи едва ли не като в национална лотария 43 общини с над 27 млн. лв. С управленско високомерие финансовият министър не счете за нужно даже да обясни от какво преструктуриране са се появили тези средства, че да се раздават на калпак към подбрани общини.
Раздаването на пари за общините при това управление бе използвано като показно как може да бъдат наказвани общини: кога – като непослушни коалиционни партньори, кога – като недискретно нехаресване на този или оня кмет.
Доживяхме да видим своеволия, които удрят и по международния имидж на общини. Така и досега няма обяснение защо при толкова щедро раздаване, шарене на държавни парички към общините правителството три години отказва да изпълни изричния си ангажимент да съфинансира от държавния бюджет община Пловдив заради спечелената й номинация „Европейска столица на културата 2019“.
Яхвайки държавния бюджет, ГЕРБ отново доказа, че може успешно да го превърне в оръжие за натиск, мотивиране или санкциониране на удобни и неудобни общини, че няма респект от Закона за държавния бюджет, нито от местната власт. Удрят се или се поощряват тези или онези общини: които са ни удобни, ги поощряваме; които са ни неудобни, ги наказваме.
Хубавото на цифрите е, че са неоспорими и по-силни от безцеремонността, с която се прави всичко това. Казвам един факт: само за месец и половина от подаването на оставката през ноември 2016 към общините са поели 69 млн. лв., при 110 милиона, раздадени по същия начин за цялата година.
Дали на изпроводяк Политическа партия ГЕРБ не поставя сиренца в капаните, където да намери и потърси електората си напролет? Дано, дами и господа, мишлетата бъдат по-малко!
Най-хубавото на тежката зима е, че преди нея ще си отиде правителството на ГЕРБ.
И дано поуките от управлението му бъдат достатъчно ясни, за да си върнем достойнството на държавата и на хората, попилени от тази пагубна власт.“ Благодаря. (Ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов.
Декларация от името на Политическа партия ГЕРБ.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, очаквах наглост, но чак такава не съм очаквала.
Когато имаш излишък над 3 милиарда и не го пазиш, за да раздаваш на този или на онзи тайно под масата, щом ти е къса паметта, трябва малко да замълчиш. Да се върнем ли към времето на Орешарски?...
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Не!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: …когато оставихте 4% дефицит?
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Това е старо!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Няма „старо“, трябва да се припомня всичко! (Продължаващи шум и реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата! Не се обаждайте от място, моля Ви.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Оставихте 4% дефицит, хиляди необезпечени договори! Направихте така, че по време на Тройната коалиция за два месеца бяха изхарчени 4 милиарда излишък – последният излишък, който е имало от 2008 г.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Къде го похарчихме?
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега правителството има 1,5 милиард излишък, излишък благодарение на работата на приходните агенции.
Никога правителството на ГЕРБ не е деляло общините на наши и Ваши. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Всяка една община е получавала толкова, колкото поиска (смях и шум от БСП ЛБ), защото тези средства трябва да бъдат обърнати към хората!
За разлика от Вас ние не поставяме „сиренца в капаните“ на хората, не ги лъжем и им казваме истината. (Ръкопляскания.)
Относно санирането. Да, санирането е една добра програма. Когато тя стартира, Вие лъжехте хората, че подписвайки документите, ще им откраднат апартаментите. Всичко, което е направено до момента, е в посока доброто на хората. Малкият и средният бизнес имат възможност да работят на терен, на малки поръчки, за да могат да се развиват.
Над 80 хиляди човека работят в санирането. Много от семействата в момента се възползват от това саниране. Оправи се не само външният вид на кварталите, оправиха се сметките за ток.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Да, оправиха се сметките.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вашите страхове, които искате да вселите в душите на хората, няма да станат.
Снощи по Нова телевизия дадоха, че има над 7 хиляди мегавата потребление, а над 10 хиляди мегавата е произведената електроенергия. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Така че заплахите, които се опитвате по всяко едно време да отправяте към хората, няма да минат. Търсите причина, за да се направите на интересни.
Нека да дойдат изборите. Радвам се, че остават две седмици до приключване на работата на това Народно събрание, защото не знам какви лъжи още ще се изкажат от парламентарната трибуна. Нека да отидем на терен, нека да кажем истината на хората, нека да бъдем по-смирени, нека да си признаем и грешките, когато дойде време за избори, българските граждани ще изберат! (Ръкопляскания от ГЕРБ. Скандиране от БСП ЛБ: „Довиждане!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Караянчева. (Шум и реплики.)
Други декларации? Няма. (Силен шум и реплики.)
Моля, за повече ред и възпитание в залата!
Следващият въпрос е към министъра на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева, която ще отговори на въпрос от народния представител Катя Попова относно проекти, финансирани чрез Министерството на околната среда и водите в област Пловдив.
Имате думата, уважаема госпожо Попова, да развиете въпроса.
КАТЯ ПОПОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи министри, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Василева, в качеството ми на народен представител от област Пловдив в Четиридесет и третото народно събрание бих искала да Ви задам следните въпроси.
Първият ми въпрос е следният: какви проекти са реализирани в област Пловдив, финансирани чрез Министерството на околната среда и водите, в това число чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и какви предстои да се финансират в новия програмен период?
Вторият ми въпрос. Предприятието на управление на дейностите по опазване на околната среда и Националният доверителен екофонд са други източници на финансиране на екологични проекти. В тази връзка бихте ли дали примери за реализирани и финансирани проекти в областта в мандата на настоящото правителство?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Попова.
Министър в оставка Василева, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Попова! По време на мандата на правителството Борисов изграждането на екологичната инфраструктура беше един от нашите най-важни приоритети.
Резултатите от работата са видими, а ползите са свързани със създаването на чиста и здравословна среда за хората, опазването на околната среда, подобряване на услугите за населението, създаване на предпоставки за развитие на населените места, привличане на инвестиции и развитие на бизнеса.
Инвестирахме в здравето на над 4 милиона души в България с изградени 51 пречиствателни станции за отпадъчни води и 19 модерни регионални системи за управление на отпадъците. Изградихме 2600 км нова ВиК мрежа. Въпреки забавянето, заради спирането на програмата в периода октомври 2013 – ноември 2014 г., благодарение на усилията, които положихме с екипа на Министерството на околната среда и водите, общините и строителите, успяхме да приключим успешно 198 строителни договора на стойност 3 млрд. 344 млн. лв.
Финансирането, което осигурява Министерството, е насочено основно към общините.
Какво беше осигурено като финансиране и инвестиции в област Пловдив? По Оперативна програма „Околна среда“ бяха изпълнени 27 проекта на обща стойност 245 млн. лв. в секторите „Води“, „Отпадъци“ и „Биоразнообразие“.
Изградени бяха 358 км водоснабдителна и канализационна мрежа и седем пречиствателни станции за отпадъчни води, които обслужват близо 61 хиляди жители. Това са пречиствателните станции в Хисаря, Кричим, Раковски, Стамболийски, Сопот, Карлово и Първомай.
В рамките на предприятия за управление на дейностите по опазване на околната среда в сектор „Отпадъци“ бяха изпълнени четири проекта на стойност 7,6 млн. лв. за общински депа, а в сектор „Води“ три проекта на стойност 5,5 милиона за изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи в общините Лъки, Първомай и Раковски.
В рамките на кампанията „Чиста околна среда“ за 2015 и 2016 г. са сключени общо 52 договора на стойност 276 хил. лв. за реализиране на проекти от общини, кметства, училища и детски градини, свързани с опазването на околната среда.
В рамките на Националния доверителен екофонд са изпълнени девет проекта по националната схема за зелени инвестиции и два проекта по инвестиционната програма за климата. С финансовата помощ бяха санирани шест училища, три детски ясли, една градина и едно читалище.
Възможностите на програмен период 2014 – 2020 г. за област Пловдив са налице. По Оперативната програма на територията на областта могат да се реализират инвестиции във всички приоритетни оси. По ос „Води“ вече стартираха първите инвестиции. Подписан е договорът за водния цикъл на община Асеновград на обща стойност 106 млн. лв. за безвъзмездно финансиране, възлизащо на 80 млн. лв.
Очакваме скоро да приключи оценката и да бъде подписан договорът за водния цикъл на град Пловдив.
Чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството се подготвя регионално прединвестиционно проучване на територията на област Пловдив на базата на което ще могат да бъдат финансирани още проекти в областта.
В сектора „Отпадъци“ общините Асеновград, Лъки, Първомай, Садово и Куклен са допустими за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране и са поканени вече да представят своите проектни предложения.
По ос „Биоразнообразие“ общините са допустими бенефициенти и на предстоящите процедури свързани с местните инициативни групи и процедури за конкурентен подбор.
По отношение на приоритетната ос „Превенция и управление на риска от наводнение и свлачища“ общините от областта могат да кандидатстват за подобряване техническото състояние на общински язовири и прилежащи съоръжения за повишаване подготвеността на населението при наводнение.
До края на месеца ще бъде обявена покана за проектни предложения към общините на обща стойност 20 млн. лв.
В допълнение община Асеновград е директен бенефициент за превантивни и укрепителни геозащитни мерки и дейности в свлачищни райони, като общината беше поканена да подаде проектното си предложение на 29 декември миналата година.
По ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ – изключително важен въпрос – Асеновград и Пловдив, като общини с нарушено качество на въздуха, са бенефициенти по процедура за разработване на общински програми за въздуха и са допустими за мерките за намаляване количествата на фини прахови частици и азотни оксиди.
Предпоставките са налице, възможностите са налице. Пожелавам на всички общини успех в реализацията на екологичните проекти се надявам, че ще има приемственост и последователност в подкрепата, която се оказва на общините за реализирането на тези проекти.
Тук искам да благодаря и на народните представители за подкрепата на Министерството на околната среда и водите при провеждането на политиката. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър на околната среда и водите в оставка, за участията в парламентарния контрол на Четиридесет и третото народно събрание. (Шум и реплики.)
Заповядайте.
КАТЯ ПОПОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, аз съм изключително удовлетворена от отговора Ви. Проектите, които са изпълнени, и проектите, които са в процес на изпълнение, говорят за спазване от страна на правителството, и в качеството Ви на министър, на Стратегията за управление, за едно много ясно и прозрачно финансово управление, както и че не се делят общините на малки и големи и няма политически принцип на деление на общините.
Съжалявам, че господин Генов излезе. Във връзка с декларацията искам да кажа, че в област Пловдив по-голяма част от общините не са гербаджийски общини, в което ни обвиняваха господата от БСП – Асеновград, Садово, Карлово, Марица, и още много други общини. Те не са общини на Политическа партия ГЕРБ, кметовете не са от Политическа партия ГЕРБ.
Затова искам да поздравя Вас в качеството на министър на околната среда и правителството, че работи изцяло за благоденствието и в името на гражданите на област Пловдив. Благодаря Ви много. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Попова.
Въпрос от народния представител Димитър Делчев относно гола сеч в горските територии в община Минерални бани. Въпросът е към Десислава Танева – министър на земеделието и храните в оставка.
Имате думата. (Шум и реплики.)
Няма кой да задава въпрос обаче. (Шум и реплики.)
Имаме един оттеглен въпрос от народния представител Бойка Маринска. Смятаме, че и този е оттеглен.
Благодаря Ви за участието, госпожо министър Танева. (Оживление.)
Поради липса на задаващ въпроси закривам днешното заседание.
Следващото заседание е в сряда, 18 януари 2017 г.,
от 9,00 ч.
Благодаря Ви, уважаеми колеги.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 11,49 ч.)Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председател:
Димитър Главчев


Секретари:
Димитър Делчев
Иван П. Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания