Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 24 януари 2017 г.
12,01 ч.
24/01/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев и Кирил Цочев

Секретари: Димитър Делчев и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добър ден, колеги. Моля да се регистрираме.
Няма кворум.
Втори опит – в 12,15 ч.

12,17 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля да се регистрираме.
Прекратете регистрацията – няма кворум.
Последен опит – в 12,30 ч.

Открито в 12,31 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, трети – последен опит. Моля за регистрация.
Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Уважаеми народни представители, извънредното заседание днес е свикано въз основа на две предложения от две групи народни представители.
Първото по време е предложението на Петър Славов и общо 50 народни представители с вх. № 754-07-16 от 20 януари 2017 г., които предлагат днес – 24 януари 2017 г., вторник, от 13,00 ч. да бъде проведено извънредно заседание с две точки от дневния ред:
1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 654-01-81.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 654-01-45, внесен от Вили Лилков, Петър Славов и група народни представители.
В същия ден с писмо с вх. № 754-07-17 е постъпило искане от Цветан Цветанов и група народни представители от ГЕРБ, които предлагат свикване на извънредно заседание с шест точки дневен ред, също на 24 януари, вторник, от 12,00 ч.
Въз основа на двете предложения с мое разпореждане е свикано днешното извънредно заседание от 12,00 ч., като към шестте точки от дневния ред по предложението на групата народни представители от ГЕРБ – Цветан Цветанов и останалите, съм добавила и възможната точка за включване в дневния ред от предложението на останалата група народни представители, а именно: второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите с вносители Вили Лилков и група народни представители.
Що се отнася до другата точка – предлага се да бъде включено второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 654-01-45, няма как да бъде включена в програмата за днес, тъй като няма представен доклад за второ гласуване, а това е непреодолимо препятствие за поставяне и разглеждане на точката в дневния ни ред.
Затова днешното извънредно пленарно заседание, припомням програмата, ще бъде при следния дневен ред:
1. Второ гласуване на Законопроект за концесиите. Вносител е Министерският съвет – продължение.
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Вносител е Министерският съвет.
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Вносител е Министерският съвет.
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител е Министерският съвет.
5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.
6. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите.
Две съобщения.
От Националния център за парламентарни изследвания в Народното събрание е постъпил Доклад относно проведено от НЦПИ изследване на законодателната дейност на Четиридесет и третото народно събрание. Обхватът на изследваното включва 586 законопроекта, регистрирани в Публичния регистър – законопроекти на Народното събрание за периода от 27 октомври 2014 г. до месец януари 2017 г.
Изследването е изпратено на народните представители по електронен път, както и е на разположение в Библиотеката на парламента. Също така ще бъде публикувано и на интернет страницата на Народното събрание.
На 20 януари тази година с вх. № 702-00-8 в Народното събрание е постъпил Доклад за участие на Република България в процеса на вземане на решение в Европейския съюз по време на словашкото председателство на Съвета на Европейския съюз – юли – декември 2016 г., и за основните приоритети по време на малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз –януари – юни 2017 г., и шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз, приети с Решение № 51 на Министерския съвет от 2017 г.
Материалите са на Ваше разположение в електронната поща.
Процедура – заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Процедурата ми е към Вас, госпожо Председател, по начина на водене.
С всичко казано от Вас мога да се съглася по отношение на предложенията за дневния ред, само не мога да се съглася, че първата по време подписка за свикване на извънредно заседание всъщност е изпратена на второ място в дневния ред.
Некоректно е, след като е ясно и безспорно, че още в 13,00 ч. в петък с колегата Байрактаров и други над 50 колеги сме внесли такава подписка с ясно определен дневен ред, тя се разпространява между парламентарните групи, и други колеги са решили, че може би не им харесва този дневен ред и искат да предложат друг, то тогава техният дневен ред да има приоритет.
Не мога да приема Вашия аргумент, че нашето искане за извънредно заседание за 13,00 ч., което между другото е изключително и само като жест на коректност към колегите, които пътуват от провинцията днес, иначе и за 9,00 ч. щяхме да го поискаме, но просто бяхме коректни към тях, както виждате, не сме го направили, след това, когато това става публично и се знае, че ние сме поискали днес да има извънредно заседание в 13,00 ч., се внася последваща подписка с час 12,00 ч.
За мен е очевидно какво се прави и много Ви моля да приложим стриктно Правилника: по нашето предложение точки първа и втора да останат – Законът за лихвоточките и Законът за задълженията и договорите, както сме ги предложили.
И ако смятате, че при условията, и евентуално правя предложение, за да не вземам пак думата, нека залата гласува по този въпрос дали точка седем от дневния ред, като промяна да стане точка първа и наистина да се занимаваме с проблемите на хората и борбата с монополите, а не с концесиите, които всички видяхме, че са безкрайни в пряк и преносен смисъл. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Славов, Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не съдържа изрична разпоредба, съгласно която при конкуренция на предложения от група народни представители за свикване на извънредно заседание да се взема за приоритет моментът на постъпването на предложението.
Аз съм се ръководила от по-обемния по време и съдържание дневен ред и по началния час, предложен от народните представители. Ако Вие откриете конкретен текст в Правилника, едва тогава бих се съгласила с Вас.
Процедура?
Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам да заявя обратно, различно, категорично против становище, съобразно това, което колегата Славов предложи. Той всъщност ясно и не предложи процедурно предложение. Изложи възражения.
Аз смятам, че дневният ред е съобразен изцяло с изискванията на Конституцията.
Освен това искам изрично да подчертая, че Законопроектът, за който той продължава да настоява и зад който очевидно стоят много интереси на много олигарси с неплатени, непогасени данъчни задължения да им се коригира лихвата, ако бъде допуснат за обсъждане по същество, аз ще искам отлагане на дискусията, защото той не съобразява обвръзките с другото ни законодателство, изрично не съобразява връзката със Закона за потребителския кредит, където, ако приемем в този вид предложенията на колегата Славов, ще падне лимитът на годишния процент на разходите, на ГПР по така наречените „бързи кредити“.
И моля да не се заблуждава публиката, да не се заблуждават и длъжниците, че това е Законопроект, който, видите ли, е изцяло в тяхна полза и бил срещу монополите. Нищо подобно!
Ще влезем в дебат и ще посочим конкретни изчисления. Ще Ви посочим и конкретни отрицателни становища, които са важни за съобразяване.
Вижте, някой в последните минути на този парламент се опитва да постигне един определен резултат. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е обратно становище на Вашето процедурно предложение и няма как да се направи обратно становище, без да се спомене името на този, който е направил предложението.
Поставям на гласуване предложението на господин Славов, след изказаното обратно становище на господин Кирилов – т. 7 от Проекта за програма днес да бъде т. 1.
Гласуваме.
Гласували 134 народни представители: за 53, против 55, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Правя процедура по прегласуване и тъй като колегата Данаил Кирилов все пак наруши процедурата и направи обстоятелствено изказване, държа да отбележа, че аз не споделям това, което каза Данаил Кирилов. Нещо повече! Законопроектът е минал на второ гласуване…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз разбирам, че не са успели да гласуват колегите…
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Нека да го знаят колегите това, уважаема госпожо Председател. Законопроектът е минал на второ четене в Правна комисия и е приет. И е приет на второ четене в същата тази Правна комисия!
Друг е въпросът и Вие може би ще го потвърдите, че е започнало едно много сериозно звънене по телефона от къщите за бързи кредити, тъй като снощи и на мен се правеше такъв опит за прозвъняване. (Шум и реплики.)
Ако сте чисти пред съвестта си, или ще го подкрепите да влезе в дневния ред този Закон, защото не може…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама той е в дневния ред, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Не, да влезе на първо място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако не бяхме загубили 45 минути с процедурни…
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Ако трябва, ще поискаме удължаване времето на пленарното заседание, но не може да се обслужва монополът с 50% наказателна лихва! Айде, моля Ви се! Да не си играем. Ако искате, мога да Ви разкажа, ако влезем в дебат, много интересни неща, специално по тези лихви. И кой дава парите на тези къщи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предлагате ли прегласуване?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Предлагам прегласуване. С това започнах, ако сте ме слушали внимателно, така че апелирам да подкрепите и да влезе за първа точка, като след това влезем в дебат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 128 народни представители: за 54, против 49, въздържали се 25.
Предложението не е прието.

ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА КОНЦЕСИИТЕ.
Продължаваме – на второ гласуване са приети заглавието и до чл. 119 включително.
Предстои докладване на Глава четвърта „Изпълнение на концесиите“, стр. 116. (Смяна на председателите.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
„Глава четвърта – Изпълнение на концесия“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
„Раздел I – Сключване на концесионния договор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 120, като думата „петнадесетия“ се заменя с „15-ия“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 121:
„Чл. 121. (1) Преди сключването на концесионния договор участникът, определен за концесионер, представя на концедента доказателства, които удостоверяват декларираните със заявлението факти и обстоятелства относно основанията за изключване и условията за участие.
(2) Когато до изтичането на срока за сключване на концесионния договор участникът, определен за концесионер, не представи доказателствата по ал. 1 или откаже да сключи концесионния договор, концедентът може с решение да определи за концесионер класирания на второ място участник. С решението се определя срок за сключване на концесионния договор и може да се постави условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане на този участник.
(3) Когато е поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане се провеждат преговори. Концесионен договор може да не се сключи с определения за концесионер класиран на второ място участник, когато при преговорите не се постигне съгласие относно подобрението на предложенията по критериите за възлагане, направени от участника.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122:
„Чл. 122. (1) Концесионният договор се сключва в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, а когато се сключва с класирания на второ място участник – в съответствие с офертата на участника или с постигнатите при преговорите резултати.
(2) Концесионният договор се сключва в писмена форма и съдържа:
1. страните по договора, данни за търговската и други регистрации на концесионера и лицата, които го представляват;
2. предмет и стойност на концесията;
3. изискванията и показателите на предмета на концесията, включително изискванията относно вида и качеството на строителството и/или услугите, включени в предмета на концесия за строителство и на концесия за услуги;
4. описание на стопанската дейност, която се извършва с обекта на концесията при концесия за ползване;
5. описание, характеристики и показатели на обекта на концесията;
6. датата на влизане в сила на договора, предварителните условия, когато има такива, и срока на концесията;
7. условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията, както и при предсрочно прекратяване на концесионния договор;
8. условията за осъществяване на концесията и тежестите, когато има такива;
9. разпределението на рисковете между концесионера и концедента;
10. правата и задълженията на страните, включително условията и сроковете за тяхното изпълнение;
11. размера, сроковете и реда за извършване на плащания от концедента към концесионера, когато такива се предвиждат;
12. размера, сроковете и реда за заплащане на концесионното възнаграждение, когато такова се предвижда;
13. условията и реда за актуализация на първоначалната стойност на концесията и/или на плащанията от и към концесионера (клауза за индексация), когато такава се предвижда;
14. вида, размера, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по договора;
15. приложимите задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, когато е приложимо;
16. приложимите задължения за застраховане на обекта на концесията;
17. условията и реда за финансиране на отстраняването на нанесени екологични щети;
18. условията и реда за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на задълженията на концесионера, включително изпълнението на финансово-икономическия модел;
19. отговорностите за неизпълнение на задълженията по договора;
20. условията, реда и сроковете за обмен на информация между страните, включително по електронен път, и за извършване на мониторинга и контрола по изпълнение на договора;
21. условията и реда за решаване на споровете между страните;
22. основанията и реда за предсрочно прекратяване на договора;
23. изискванията относно състоянието, в което обектът на концесията се предава на концедента след изтичането на срока на концесията;
24. приложимото право;
25. размера на нормата на възвръщаемост за концесионера, определена с финансово-икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и контролиране;
26. други, в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство относно обекта на концесията, строителството или услугите.
(3) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по Приложение № 5.
(4) Когато е приложимо, концесионният договор съдържа и:
1. икономическия оператор, който представлява групата, съответно водещият партньор, както и дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, които ще изпълнява всеки от партньорите – когато концесионерът е група от икономически оператори;
2. дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, които ще се изпълняват от подизпълнители, а за всеки от посочените в заявлението подизпълнители – и данни за търговската и други регистрации и за лицата, които го представляват;
3. третите лица и описание на ресурсите на тези лица, които концесионерът ще има на разположение за срока на концесията, както и данни за търговската и други регистрации и за лицата, които представляват всяко трето лице.
(5) Неразделна част от концесионния договор са предложението и обвързващото предложение на участника, определен за концесионер.“
Член 123 – предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители:
„В чл. 123, ал. 4 се създава изречение трето: „Ако в 6-месечен срок от искането не бъде постигнато съгласие, всяка от страните може да развали договора.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 123, като в ал. 1 след думата „договор“ се добавя „за концесия за строителство и за концесия за услуги“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 124:
„Чл. 124. (1) В едномесечен срок от сключването на концесионния договор определеното от концедента длъжностно лице изпраща за публикуване обявление за възложена концесия при условията и по реда на чл. 76, ал. 1 и 3.
(2) Обявлението за възложена концесия се публикува в съответния електронен формуляр и съдържа резултатите от проведената процедура за определяне на концесионер, включително:
1. концедент;
2. прогнозна стойност и стойност на концесията;
3. срок на концесията;
4. условия за влизане в сила на концесионния договор;
5. информация за концесионера относно:
а) името, съответно наименованието;
б) формата на участие – самостоятелно или в група от икономически оператори;
в) лицата, които представляват икономическия оператор според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
г) името, съответно наименованието на посочените в заявлението подизпълнители;
6. вида на проведената процедура;
7. критериите за възлагане;
8. друго, посочено в съответния електронен формуляр.
(3) В деня на изпращането за публикуване на обявлението за възложена концесия, определено от концедента длъжностно лице открива в Националния концесионен регистър партида на концесията и публикува в нея решението за определяне на концесионер и концесионния договор. В публикувания в Националния концесионен регистър концесионен договор се заличава защитената със закон информация, чувствителната информация, както и информацията, определена като поверителна.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Чавдар Георгиев, което не се подкрепя от Комисията. То е направено по чл. 123.
Гласували 71 народни представители: за 11, против 37, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава четвърта, Раздел І, както и членове от 120 до 124 включително по доклада на Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 69, против 3, въздържали се 3.
Наименованието на Глава четвърта, наименованието на Раздел І, както и членове от 120 до 124 по доклада на Комисията са приети.
Заповядайте, господин Свиленски, за процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, във връзка с тежката, критична и кризисна ситуация на граничните пунктове Видин и Русе – знаете, има натрупване над 15 км…(Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Предлагам, тъй като има опашки над 15 и 20 км, шофьорите спят в камионите, има напрежение между самите шофьори, транспортните фирми също имат проблем със стоката, която возят, предлагам, господин Председател, да бъдат поканени в пленарната зала министърът на вътрешните работи и министърът на транспорта, за да информират народното представителство за ситуацията. Ако е, както Вие твърдите, вдигната блокадата, това е добре дошло. Мисля, че народните представители, макар и в последния си работен ден, трябва да са наясно със ситуацията в държавата. Благодаря. (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за тишина в залата!
Ще се свържа с министрите. Информацията е, че блокадата действително е вдигната. Ако е вдигната не настоявате, нали? Ако проблемът е оправен, не настоявате. Ще се свържа и ще Ви информирам.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел II – Изпълнение на концесионния договор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 125, като в ал. 2, изречение първо думите „за определяне на концесионер“ се заличават.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 126:
„Чл. 126. (1) Концедентът предава обекта на концесията на концесионера в срока, при условията и по реда, определени с концесионния договор.
(2) Когато обектът на концесията се управлява от областен управител, предаването се извършва с негово съдействие.
(3) След изтичането на срока на концесията концесионерът предава на концедента обекта на концесията, освен когато обектът е собственост на концесионера, в експлоатационна годност, достатъчна за извършване на услугите, съответно на стопанската дейност, съобразно неговото предназначение.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 127:
„Чл. 127. (1) При изпълнението на концесионния договор всички индивидуални административни актове, свързани с изпълнение на дейностите по концесията се издават на името на концесионера и по негово искане.
(2) Когато по силата на концесионен договор се изпълнява строителство, концесионерът се смята за лице, което има право да строи в чужд имот по смисъла на Закона за устройство на територията. Актовете, свързани с изработването и одобряването на устройствените планове, инвестиционните проекти, разрешаването и изпълнението на строителството, въвеждането на строежите в експлоатация и другите строителни книжа, предвидени с нормативен акт, се издават на името на концесионера и по негово искане.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 128.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 129.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 130:
„Чл. 130. (1) За срока на изпълнение на концесионния договор не се допуска настъпването на основание за изключване както за концесионера, за членовете на неговия управителен или надзорен орган и за всяко лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, така и за подизпълнителите и за третите лица – когато има такива.
(2) Концесионерът уведомява концедента за настъпването на основание за изключване. Уведомлението се извършва в 30-дневен срок от настъпване на основанието за изключване или от получаване на информация за настъпването от концедента или от друго лице.
(3) В уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва мерките, които ще предприеме за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви, както и срока за предприемане на мерките. Мерките може да са кадрови и организационни, като: прекъсване на всякакви връзки с лица или организации, замесени в неправомерните прояви; мерки за кадрова реорганизация; внедряване на системи за отчетност и контрол; създаване на структура за вътрешен одит, която да следи за съответствието, както и приемане на вътрешни правила за търсене на отговорност и обезщетяване.
(4) Когато основание за изключване е настъпило за подизпълнител концесионерът е длъжен да прекрати договора за подизпълнение. В този случай в уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва срока, в който ще прекрати договора за подизпълнение и как ще продължи изпълнението на дейностите по прекратения договор – от концесионера или чрез възлагане на нов подизпълнител.
(5) Когато основание за изключване е настъпило за трето лице, концесионерът няма право да използва ресурсите му. В този случай в уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва ново лице и представя доказателства, че ще има на разположение неговите ресурси за оставащия срок на концесията, като чл. 63, ал. 4 се прилага съответно. Концесионерът може да не посочи ново трето лице, ако с уведомлението по ал. 2 представи доказателства, че отговаря на изискванията за професионални или технически способности и/или за финансово и икономическо състояние.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 131:
„Чл. 131. (1) При изпълнение на концесионния договор концедентът извършва мониторинг и контрол на изпълнението на задълженията на страните по договора, както и одит на концесионера. За целта концесионерът изпраща на концедента отчет за изпълнението на концесионния договор в срок и със съдържание, определени с договора.
(2) Страните по концесионния договор са длъжни да осигуряват водене и съхраняване на документацията за концесията и защита на информацията във връзка с изпълнението на договора.
(3) Концедентът осигурява публичност за изпълнението на концесионния договор с изключение на защитената със закон информация, чувствителната информация и информацията, определена като поверителна.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 132:
„Чл. 132. (1) Определеното от концедента длъжностно лице ежегодно, в срок до 30 септември представя в Националния концесионен регистър информация за изпълнението на концесионния договор за предходната година по образец, който се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър.
(2) Въз основа на информацията по ал. 1 за всички концесионни договори, по които е страна, концедентът изготвя и внася за одобрение в Министерския съвет, съответно в общинския съвет годишен отчет относно изпълнението на включените в съответния план за действие проекти и концесионни договори.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Имам предложение – в чл. 130, ал. 5 по доклада на Комисията думите „или“ да отпаднат и да остане само съюзът „и“ тоест „концесионерът може да не посочи ново трето лице, ако с уведомлението по ал. 2 представи доказателства, че отговаря на изискванията за професионални и технически способности и за финансово и икономическо състояние…“. По този начин да звучи текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: И на двете места искате „или“ искате да отпадне.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Филип Попов: в чл. 130, ал. 5, последното изречение съюзът „или“ да отпадне и на двете места в края на изречението, да стане „за професионални и технически способности и за финансово и икономическо състояние“.
Гласували 66 народни представители: за 9, против 34, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел II, както и членове от 125 до 132 включително по доклада на Комисията.
Гласували 66 народни представители: за 60, против 3, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, моля за прегласуване. Колеги влизат в залата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прегласуваме наименованието на Раздел ІІ, както и членове от 125 до 232 по доклада на Комисията.
Гласували 66 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 2.
Наименованието на Раздел ІІ и членове от 125 до 132 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел ІІІ – Договор за подизпълнение“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 133:
„Чл. 133. (1) С договора за подизпълнение концесионерът възлага на посочено в заявлението или на избрано след сключване на концесионния договор лице изпълнението на конкретно определени дейности от предмета на концесията.
(2) Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване и което отговаря на условията за участие, когато такива са посочени в обявлението за откриване на процедурата.
(3) Концесионерът може да сключва договори за подизпълнение за дела от концесията и за видовете дейности от нейния предмет, които е посочил в заявлението.
(4) Концесионерът отговаря солидарно с подизпълнителя за изпълнението на дейностите, възложени с договора за подизпълнение.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 134:
„Чл. 134. (1) Концесионерът е длъжен в срок до три работни дни от сключването да предостави на концедента договора за подизпълнение, както и информация относно подизпълнителя, включваща:
1. името, съответно наименованието;
2. данните за контакт, включително електронен адрес;
3. лицата, които представляват подизпълнителя според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
4. декларация от подизпълнителя относно отсъствие на основание за изключване, а ако е приложимо – и относно изпълнението на посочените в обявлението за концесията условия за участие.
(2) Концесионерът уведомява концедента за всяка промяна на предоставената информация по ал. 1, т. 1-3 в срок до три работни дни от настъпване на промяната.
(3) Концесионерът заменя подизпълнител с друг подизпълнител, когато е посочил това в уведомлението по чл. 130, ал. 2, в посочения в уведомлението срок. Концесионерът заменя подизпълнител с друг подизпълнител или сам изпълнява дейностите, възложени с договора за подизпълнение, когато след сключване на договора за подизпълнение се установи несъответствие с изискванията за защита на класифицираната информация.
(4) За неверни данни в представената декларация по ал. 1, т. 4 подизпълнителят носи наказателна отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 135:
„Чл. 135. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, страната по концесионния договор, която е узнала за това, е длъжна незабавно да уведоми другата страна.
(2) Когато наличието на обстоятелство по ал. 1 е констатирано от компетентен орган, той незабавно уведомява концедента.
(3) При възникването на обстоятелство по ал. 1 концесионният договор се изменя, ако е налице някое от основанията по чл. 137-139 или се прекратява.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІІ, както и членове 133-135 по доклада на Комисията.
Гласували 66 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 3.
Наименованието на Раздел ІІІ, както и членове от 133-135 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел ІV – Изменение на концесионния договор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 136:
„Чл. 136. (1) Концесионният договор може да се изменя само в случаите, определени с този закон.
(2) При концесия за строителство и при концесия за услуги изменението на концесионния договор не може да освобождава концесионера от поетия оперативен риск.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 137:
„Чл. 137. (1) Концесионният договор може да се изменя когато:
1. чрез клауза за преразглеждане, определена в документацията за концесията, е предвидена възможност за изменения, независимо от тяхната стойност, или
2. стойността на изменението е в размер под европейския праг, под 10 на сто от стойността на концесията и не води до изменение на цялостния характер на концесията, или
3. промяната, независимо от нейната стойност, не е съществена по смисъла на ал. 5.
(2) Когато концесионният договор се изменя повторно на основание по ал. 1, т. 2, прагът от 10 на сто от стойността на концесията се изчислява спрямо сумата от първоначалната стойност на концесията и стойността на предходните изменения, независимо от тяхното основание.
(3) Клауза за преразглеждане се предвижда в документацията за концесията и съдържа опция или възможност за изменение на стойността на концесията или на нейния срок. С клауза за преразглеждане се определят и обстоятелствата по чл. 123, ал. 3. Клаузата за преразглеждане ясно, точно и недвусмислено определя обхвата и естеството на предвидените опции и изменения, без да дава възможност да се променят предметът на концесията и цялостният й характер.
(4) С опция на концедента се предоставя право след сключване на концесионния договор да възложи на концесионера допълнително строителство и/или услуги, които не са включени в договора.
(5) Съществена е всяка промяна, която:
1. въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за определяне на концесионер, биха позволили допускането на кандидати или участници, различни от първоначално допуснатите, или до оценяването на оферта, различна от първоначално оценената, или биха привлекли към участие в процедурата допълнителни кандидати или участници;
2. променя икономическия баланс на концесията в полза на концесионера по начин, който не е бил предвиден с концесионния договор;
3. променя предмета на концесията и цялостния й характер;
4. води до замяна на концесионера без да е налице съответна клауза за преразглеждане, или преобразуване с промяна на правната форма или преобразуване с универсално правоприемство.
(6) Изменение на концесионния договор, което води до съществена промяна по смисъла на ал. 5, е недействително.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 138:
„Чл. 138. (1) Когато след сключването на концесионния договор възникне обстоятелство, което концедентът не е могъл да предвиди при възлагане на концесията и което налага изменение на концесионния договор, договорът може да се измени, ако това не води до промяна на цялостния характер на концесията и до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50 на сто.
(2) Увеличението до 50 на сто по ал. 1 се изчислява спрямо първоначалната стойност на концесията без натрупване на стойностите на предходни промени, независимо от тяхното основание.
(3) Изменение на концесионния договор, което води до изменение на цялостния характер на концесията или до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50 на сто, е недействително.
(4) При концесия за услуги, свързани с дейностите по приложение № 2, концесионният договор може да се измени, независимо от стойността на промяната, ако изменението не води до изменение на цялостния характер на концесията.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 139:
„Чл. 139. (1) Концесионният договор може да се измени и когато след сключване на договора възникне необходимост от изпълнение на допълнително строителство и/или допълнителна услуга от концесионера, които не са предвидени с клауза за преразглеждане и не могат да бъдат възложени на друг концесионер поради икономически или технически причини, произтичащи от изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост с възложеното с концесионния договор строителство и/или услуги, или поради значително затруднение или съществено дублиране на разходи за концедента, до което би довело възлагането на друг концесионер.
(2) Допълнително възложеното строителство и/или услуги не може да води до увеличаване с повече от 50 на сто на първоначалната стойност на концесията. Член 138, ал. 2 се прилага съответно.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 140:
„Чл. 140. (1) При изчисляване на стойността на концесията в случаите по чл. 137 – 139 стойността се актуализира съобразно клаузата за индексация, когато такава е предвидена с концесионния договор, а когато не е предвидена – със стойността на средната инфлация за предходните 12 месеца.
(2) Средната инфлация се определя по индекс на Националния статистически институт. Актуална информация за индекса се поддържа в Националния концесионен регистър.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 141:
„Чл. 141. (1) Изменение на концесионния договор се извършва с допълнително споразумение след мотивирано предложение на една от страните по договора.
(2) Концедентът отправя или приема, или отказва да приеме предложение за изменение на концесионния договор след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет.
(3) В 30-дневен срок от сключването на допълнителното споразумение определеното от концедента длъжностно лице публикува обявление за изменение на възложена концесия. Обявлението за изменение на възложена концесия е с минималното съдържание, определено в Приложение № 9.
(4) Когато измененията са на основание по чл. 138 или 139, за концесия с трансграничен интерес обявлението се попълва в електронен формуляр съгласно чл. 50, ал. 2 и се публикува при условията и по реда на чл. 76, ал. 1 и 3. В останалите случаи, независимо дали концесията е със или без трансграничен интерес, обявлението се попълва в електронен формуляр, който се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър и се публикува в „Държавен вестник” и в Националния концесионен регистър.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 142.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 143:
„Чл. 143. (1) Концесионерът уведомява концедента за подготвяно преобразуване с универсално правоприемство и прави предложение за замяна на концесионера с правоприемник. Към предложението концесионерът представя информация за условията на подготвяното преобразуване както и доказателства, че правоприемникът отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване.
(2) Когато правоприемникът отговаря на изискванията по ал. 1, концедентът, след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет, издава решение, с което дава съгласие за замяна на концесионера. Решението се издава в двумесечен срок от подаване на искането или от отстраняване на нередовностите по него. След влизането в сила на преобразуването концедентът и правоприемникът сключват допълнително споразумение за изменение на концесионния договор чрез замяна на концесионера.
(3) Когато правоприемникът не отговаря на изискванията на ал. 1, концедентът, след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет, издава решение, с което отказва замяната на концесионера.
(4) При преобразуване на концесионера чрез промяна на правната форма концесионерът или неговият правоприемник уведомява концедента за извършеното преобразуване. В този случай изискванията на ал. 1-3 не се прилагат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел IV, както и членове от 136 до 143 включително по доклада на Комисията.
Гласували 67 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 5.
Наименованието на Раздел IV, както и членове от 136 до 143 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел V – Прекратяване на концесионния договор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 144.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 145:
„Чл. 145. (1) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява от концедента без предизвестие, когато:
1. са налице доказателства, че към датата на сключване на концесионния договор за концесионера е било налице основание за изключване;
2. Съдът на Европейския съюз е установил, в процедура по чл. 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз, че концесията е възложена в нарушение на правото на Европейския съюз.
(2) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява:
1. с пълното погиване на обекта на концесията при концесия за строителство, а при концесия за ползване – от датата на погиването;
2. при прекратяване на дружеството-концесионер – от датата на прекратяване на дружеството;
3. при обявяване в несъстоятелност на концесионера – от датата на влизане в сила на съдебното решение;
4. при съдебно решение за прекратяване на концесионния договор – от датата на влизане в сила на съдебното решение;
5. на други основания, предвидени в закон или с концесионния договор – от датата, посочена в тях.
(3) В случаите по ал. 2 страната, която е узнала за настъпването на основанието за прекратяване, уведомява другата страна за прекратяването на концесионния договор в 10-дневен срок от узнаването.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 146:
„Чл. 146. (1) Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно от концедента:
1. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, освен ако е налице основание за изменение на договора, или
2. когато концесионерът не е уведомил концедента за настъпване на основание за изключване в срока по чл. 130, ал. 2 или не е предприел в срок посочените от него мерки за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви, съответно в случаите по чл. 130, ал. 4 и 5 не е прекратил договор за подизпълнение или е продължил да използва ресурсите на третото лице;
3. когато преобразуването с универсално правоприемство на концесионера е извършено:
а) без да е издадено решение на концедента, с което дава съгласие за замяна на концесионера, освен ако правоприемникът докаже, че отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване, или
б) при издадено решение на концедента, с което отказва замяната на концесионера.
(2) Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно или по взаимно съгласие при условия, предвидени със закон или с концесионния договор.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 147.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 148.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 149.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел V, както и членове от 144 до 149 включително по доклада на Комисията.
Гласували 71 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 5.
Наименованието на Раздел V, както и членове от 144 до 149 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Раздел VІ – Последици от прекратяването“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Раздел VІ: „Последици от прекратяването на концесионния договор“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 150:
„Чл. 150. (1) При прекратяване на концесионния договор поради изтичането на срока на концесията концесионерът няма право на обезщетение за направените инвестиции или разходи по експлоатацията на строителството или услугите, предмет на концесията, които не са възстановени.
(2) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концедентът отговаря, концесионерът има право на обезщетение в размер на:
1. невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, когато обектът е държавна, съответно общинска собственост, и
2. сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, намалена със стойността на възстановените разходи за инвестиции в обекта на концесията, когато обектът е собственост на концесионера.
(3) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концесионерът отговаря, концедентът:
1. дължи на концесионера обезщетение в размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, намалени със сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, но не повече от пазарната стойност на извършените от концесионера инвестиции в обекта на концесията към датата на прекратяване на договора, когато обектът е собственост на държавата, съответно на общината;
2. не дължи обезщетение на концесионера, когато обектът на концесията е собственост на концесионера или на трето лице.
(4) Възстановяването на разходите на концесионера за инвестиции покрива собствения капитал с норма на възвръщаемост, определена с финансово-икономическия модел, и привлечения капитал с неговата цена при спазване разпределението на рисковете съгласно чл. 31.
(5) В случая по ал. 3, т. 1 концедентът не дължи обезщетение, когато към датата на прекратяване на концесионния договор пазарната стойност на обекта на концесията се е намалила спрямо пазарната стойност към датата на сключване на договора и намаляването е резултат от причината, поради която договорът е прекратен.
(6) В случая по ал. 3, т. 2 концесионерът дължи на концедента обезщетение в размер на възстановените в резултат от експлоатацията на обекта на концесия разходи за инвестиции в обекта на концесията, получени до датата на прекратяване на концесионния договор.
(7) При определяне на размера на дължимото обезщетение се вземат предвид размерът на амортизационните отчисления и наличните финансови активи на концесионера.
(8) Освен обезщетенията по ал. 2 и 3 виновната страна дължи и неустойки за предсрочното прекратяване на концесионния договор, когато са договорени такива.
(9) С концесионния договор се определят сроковете и редът за изплащане на дължимите обезщетения и неустойки. Обезщетенията по ал. 2 и 3 се изплащат на равни годишни вноски за оставащия период от срока на прекратения договор, освен когато е договорено друго.“
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 151:
„Чл. 151. (1) Когато концесионен договор бъде обявен за недействителен, всяка от страните трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея.
(2) При обявяване недействителността на концесионния договор концесионерът дължи на концедента и приходите от предоставените услуги и/или приходите от извършените с обекта на концесията стопански дейности.
(3) При обявяване недействителността на концесионния договор концедентът дължи на концесионера и обезщетение за направените приращения и подобрения в обекта на концесията при условията на чл. 150, ал. 2.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 152:
„Чл. 152. (1) Не се дължи обезщетение в случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която никоя от страните не отговаря.
(2) Когато предсрочното прекратяване на концесионния договор е поради погиване на обекта на концесията, който е държавна, съответно общинска собственост, концесионерът има право да получи част от застрахователното обезщетение в размер на невъзстановените инвестиционни разходи.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 153:
„Чл. 153. (1) След прекратяване на концесионния договор концесионерът е длъжен да предаде на концедента обекта на концесия, който е държавна, съответно общинска собственост, както и приращенията и подобренията. Концесионерът няма право на задържане върху обекта.
(2) За предаването и приемането на обекта на концесията концедентът назначава комисия. За предаването се съставя протокол, който се подписва от членовете на Комисията и от упълномощен представител на концесионера.
(3) Когато концесионерът откаже да предаде обекта на концесията, както и когато към датата на прекратяване на концесионния договор концесионерът е прекратен без правоприемник или е налице друга невъзможност за предаване на обекта, Комисията по ал. 2 съставя констативен протокол за приемане на обекта, с който се констатира състоянието на обекта и се удостоверява отказът или невъзможността за предаване. Протоколът е основание за издаване на заповед за изземване на обекта по реда на Закона за държавната собственост, съответно на Закона за общинската собственост.
(4) Срокът за предаване и/или приемане на обекта на концесията е 30 дни от датата на прекратяване на концесионния договор.
(5) От датата на приемане на обекта на концесията, а в случаите по ал. 3 – от датата на изземването:
1. обектът – държавна собственост, преминава в управление на съответния областен управител или на друго лице, определено с нормативен акт, с акт на Министерския съвет или с акта за държавна собственост;
2. обектът – общинска собственост, преминава в управление на кмета на общината;
3. всички права на концесионера, произтичащи от издадени на негово име индивидуални административни актове при изпълнението на концесионния договор, преминават в полза на съответното лице по т. 1 или 2.
(6) Когато обектът на концесията е държавна собственост, концедентът уведомява и министъра на регионалното развитие и благоустройството или областния управител за извършеното приемане на обекта на концесията за отбелязване в акта за държавна собственост.
(7) Алинеи 1-6 се прилагат съответно за концесионната територия и принадлежностите, които са държавна, съответно общинска собственост.“
Предложение от народния представител Янаки Стоилов и група народни представители:
В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думата „неуредените“ се добавя „с този закон“.
б) съюзът „и“ след думата „изпълнението“ се заменя със запетая и след думата „прекратяването“ се добавя „и недействителността“.
2. В ал. 2 съюзът „и“ след думата „изпълнението“ се заменя със запетая и след думата „прекратяването“ се добавя „и недействителността“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 154:
„Чл. 154. (1) За неуредените въпроси по сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионния договор се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
(2) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионен договор се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Янаки Стоилов по чл. 154, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 71 народни представители: за 10, против 40, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел VІ и членове от 150 до 154 включително, по доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 67, против 1, въздържали се 10.
Наименованието на Раздел VІ и членове 150-154 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Глава пета – Финансиране на дейността по държавните концесии“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 155.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме наименованието на Глава пета и текста на вносителя за чл. 155, подкрепени от Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 11.
Наименованието на Глава пета, както и чл. 155 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Глава шеста: Обжалване. Иск за обявяване недействителността на концесионен договор. Иск за присъждане на обезпечения. Алтернативни санкции“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Глава шеста: „Обжалване. Иск за обявяване недействителността на концесионен договор. Иск за присъждане на обезщетения. Санкции“.
„Раздел I – „Жалба. Образуване на производство по жалбата“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 156:
„Чл. 156. (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на концедента по процедурата за определяне на концесионер, както и решенията на комисията за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог.
(2) Решенията по ал. 1 се обжалват пред КЗК относно тяхната законосъобразност, включително относно наличие в обявлението, в документацията за концесията или във всеки друг документ, създаден при провеждане на процедурата за определяне на концесионер, на изисквания, нарушаващи принципите по чл. 4, ал. 1.
(3) На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на концедента, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата за определяне на концесионер.
(4) Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на концедента по издаване на решенията по ал. 1, както и решенията на комисията извън посочените в ал. 1. Решението на комисията за отстраняване на участник в открита процедура се обжалва заедно с решението на концедента за определяне на концесионер или с решението за прекратяване на процедурата.
(5) Не подлежат на обжалване решенията по този закон, приети от Министерския съвет и от общински съвет.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 157:
„Чл. 157. (1) Жалба се подава в 10-дневен срок от:
1. публикуването на обявлението за откриване на процедурата, съответно на обявлението за поправка в „Държавен вестник“;
2. съобщаването или уведомяването за съответното решение с изключение на решението на комисията за отстраняване на участник в открита процедура, срокът за обжалване на което започва да тече от уведомяването за решението за определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата;
3. узнаването на действие или бездействие по чл. 156, ал. 3, а когато лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, но не по-късно от сключването на концесионния договор.
(2) Жалба може да се подаде от:
1. всяко заинтересовано лице – в случаите по ал. 1, т. 1;
2. всеки заинтересован кандидат и всеки заинтересован участник – в случаите по ал. 1, т. 2 и 3.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 158:
„Чл. 158. (1) Жалбата се подава до КЗК с копие до концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер.
(2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:
1. наименование на органа, до който се подава;
2. данни за жалбоподателя, когато е:
а) юридическо лице: наименование, седалище и адрес на управление, и данни за регистрация според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър, както и електронен адрес и/или факс за получаване на съобщения и призовки;
б) физическо лице: име, адрес и данни за самоличността му, както и електронен адрес и/или факс за получаване на съобщения и призовки;
в) група от икономически оператори – съответните данни по буква „а“ или буква „б“ за оператора, който представлява групата, или за водещия партньор;
3. наименование и адрес, включително електронен адрес на концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер;
4. данни за процедурата за определяне на концесионер и за решението, действието или бездействието, което се обжалва;
5. твърдени нарушения, на които се основава жалбата;
6. искане на жалбоподателя;
7. подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.
(3) Към жалбата се прилагат:
1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз, в „Държавен вестник“ или в Националния концесионен регистър;
2. доказателства за спазване на срока по чл. 157, ал. 1;
3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
4. документ за платена държавна такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет;
5. доказателство за изпращане на жалбата до концедента;
6. други доказателства, с които жалбоподателят разполага.
(4) Когато жалбата не отговаря на изискванията на ал. 2 и ал. 3, т. 1-4, председателят на КЗК изпраща съобщение на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 5-дневен срок.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 159:
„Чл. 159. (1) Председателят на КЗК не образува производство, когато:
1. жалбата е подадена след изтичането на съответния срок по чл. 157, ал. 1;
2. нередовностите не са отстранени в срока по чл. 158, ал. 4;
3. жалбата е оттеглена преди образуването на производството;
4. актът, действието или бездействието не подлежи на обжалване.
(2) В случаите по ал. 1 председателят на КЗК връща жалбата с разпореждане, което подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
(3) Съдът се произнася по частната жалба в 14 дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 160:
„Чл. 160. (1) В тридневен срок от получаването на жалбата, съответно от отстраняването на нередовностите, председателят на КЗК с разпореждане образува производство, служебно конституира страните и определя член на КЗК, който наблюдава проучването по жалбата и при необходимост дава указания.
(2) Когато се обжалва решение на комисия, като страна в производството се конституира концедентът, който организира процедурата за определяне на концесионер.
(3) За образуваното производство по жалбата се уведомява концедентът, който в тридневен срок от получаването на уведомлението изпраща писмено становище по жалбата, към което прилага цялата преписка по процедурата за определяне на концесионер на електронен носител, както и други доказателства, ако разполага с такива.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 161:
„Чл. 161. (1) След образуване на производството председателят на КЗК със заповед определя служители от състава на администрацията на КЗК за извършване на проучване по жалбата, наричани по-нататък „работен екип“.
(2) За концесия с класифицирана информация членовете на работния екип трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 162:
„Чл. 162. (1) След получаването на жалбата концедентът, съответно комисията, може да преразгледа въпроса и да отстрани твърдяното в жалбата нарушение. Отстраняването се извършва в 7-дневен срок от получаването на жалбата, а когато жалбата е срещу решение, което подлежи на одобрение от Министерския съвет, съответно от общински съвет – в 14-дневен срок.
(2) Актът, с който се отстранява нарушението, подлежи на обжалване по реда на тази глава, като ал. 1 не се прилага.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 163:
„Чл. 163. За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред КЗК се прилага редът на Глава десета от Административнопроцесуалния кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава шеста, наименованието на Раздел І от тази глава, както и членове от 156 до 163 включително по доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 14.
Наименованията на Глава шеста и на Раздел І от същата глава и членове до 163 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Раздел ІІ – Спиране на процедурата“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел ІІ: „Спиране на процедурата за определяне на концесионер“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 164:
„Чл. 164. (1) Жалбата срещу решение за определяне на концесионер спира процедурата за определяне на концесионер до окончателното решаване на спора.
(2) Жалбата срещу решение за прекратяване на процедурата, което включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура, спира новата, съответно повторната процедура до окончателното решаване на спора.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 жалбата спира процедурата за определяне на концесионер само когато е направено искане за спиране на процедурата.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 165:
„Чл. 165. (1) Искане за спиране на процедурата за определяне на концесионер се прави едновременно с подаване на жалбата. Искането се мотивира, включително чрез прилагане на съответни доказателства. Искане, което не е направено едновременно с жалбата, не се разглежда.
(2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 в закрито заседание с мотивирано определение в 7-дневен срок от образуване на производството по жалбата, като спира процедурата или оставя без уважение искането.
(3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 след преценка на възможните последици от спиране на процедурата за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес и за интересите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с живота и здравето на гражданите, с околната среда, защитените територии, зони и обекти и с обществения ред. Преценката се извършва въз основа на твърденията по жалбата, мотивите, изложени в искането по ал. 1, становището на концедента, ако такова е подадено, и доказателствата, приложени от страните.
(4) Комисията за защита на конкуренцията може да не спре процедурата, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да бъдат увредени, надхвърлят ползата от спирането.
(5) Произнасянето по искането по ал. 1 не обвързва КЗК при решаване на спора по същество и не засяга останалите искания на жалбоподателя.
(6) Определението на КЗК по искането по ал. 1 подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните. Съдът се произнася по частната жалба в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.
(7) Обжалването на определението по ал. 2 не спира производството по жалбата, както и действието на определението, с което процедурата се спира.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 166:
„Чл. 166. (1) Когато подадената жалба спира провеждането на процедурата за определяне на концесионер, със становището си по жалбата по чл. 160, ал. 3 концедентът може да поиска допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение. Искането се мотивира, включително чрез прилагане на съответни доказателства. Искане, което е направено след изтичането на срока по чл. 160, ал. 3, не се разглежда.
(2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 с мотивирано определение в закрито заседание в тридневен срок от получаване на искането, като допуска предварително изпълнение или оставя без уважение искането. Искане по ал. 1, което не съдържа мотиви се оставя без разглеждане.
(3) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение по изключение, за да се осигурят животът и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или когато от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, включително за обекта на концесията или за дейността, която трябва да се извършва от концесионера.
(4) Не се допуска предварително изпълнение, когато искането се обосновава с икономически интереси, които водят до непропорционални последици, включително с разходи, които са резултат от отлагане изпълнението на концесионния договор или от провеждане на нова, съответно повторна процедура за определяне на концесионер, промяна на концесионера по договора или изплащане на обезщетения и/или други санкции.
(5) Определението на КЗК по искането по ал. 1 подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните.
(6) Съдът се произнася в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.
(7) Частната жалба не спира производството по жалбата, но спира допуснатото предварително изпълнение.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 167.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по Раздел ІІ, ведно със съдържащите се в него членове с номера от 164 до 167 включително? Няма.
Гласуваме.
Гласували 73 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел ІІІ –Разглеждане на жалбата“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 168.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 169.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 170.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 171:
„Чл. 171. (1) Връчването на съобщения и призовки се извършва по електронен път на електронен адрес или по факс, както следва, на:
1. концедента – на адреса, посочен в обявлението за откриване на процедурата;
2. жалбоподателя – на адреса или факса, посочен в жалбата;
3. останалите страни – на адреса, на който са получавали уведомления в процедурата за определяне на концесионер, освен ако в производството по обжалване са посочили друг адрес или факс.
(2) Съобщенията и призовките се смятат за връчени с постъпването им в посочената информационна система, съответно с получаването на автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането по факс и се удостоверяват с копие от електронния запис за това, съответно с копие от автоматично генерираното съобщение.
(3) Когато жалбоподателят, съответно страните по ал. 1, т. 3, са с неизвестен адрес или факс, или не може да бъдат намерени на посочения от тях адрес, те се смятат за уведомени чрез публикуване на съобщение в публичния регистър на интернет страницата на КЗК.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 172:
„Чл. 172. (1) В производството пред КЗК се допускат устни и писмени доказателства, и експертни становища. Комисията за защита на конкуренцията може да се позовава на информация, която е публично достъпна или служебно известна.
(2) При използване на експертни становища възнагражденията на експертите са за сметка на страната, която е поискала експертизата и се внасят предварително. При назначаване на експертиза по инициатива на КЗК разноските за възнаграждение на експертите се възлагат на жалбоподателя – когато жалбата е оставена без уважение или производството е прекратено, а в останалите случаи – на концедента.
(3) Доказателствата, събрани в производството пред КЗК, не може да бъдат разгласявани, ако представляват защитена със закон информация, чувствителна информация или информация, определена като поверителна. Когато в доказателствата се съдържат данни, представляващи класифицирана информация, се прилага Законът за защита на класифицираната информация.
(4) Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно до деня преди заседанието по разглеждане на жалбата.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 173.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по Раздел ІІІ, ведно със съдържащите се в него членове с номера от 168 до 173 включително? Няма.
Гласуваме анблок.
Гласували 77 народни представители: за 67, против 1, въздържали се 9.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел ІV – Решения на Комисията за защита на конкуренцията. Прекратяване на производството“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Раздел ІV: „Решения и определения на Комисията за защита на конкуренцията. Прекратяване на производството“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 174:
„Чл. 174. (1) Комисията за защита на конкуренцията приема решения и постановява определения с явно гласуване и с мнозинство от 4 гласа. Когато на заседанието присъстват по-малко от седем членове, решението се приема само ако за него са гласували най-малко четирима от членовете на комисията.
(2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата с решение в двумесечен срок от образуване на производството, когато концесията е с трансграничен интерес, и в едномесечен срок – когато концесията е без трансграничен интерес.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 175:
„Чл. 175. (1) Комисията за защита на конкуренцията в закрито заседание приема решение, с което:
1. оставя жалбата без уважение;
2. отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедурата;
3. отменя незаконосъобразното решение или действие или установява незаконосъобразното бездействие и със задължителни указания връща преписката за продължаване на процедурата за определяне на концесионер от последното законосъобразно решение или действие, а когато е приложимо – за прекратяване на процедурата, или
4. обявява нищожността на решението.
(2) Когато е обжалвано решение за определяне на концесионер и е допуснато предварително изпълнение, в резултат на което е сключен концесионен договор, КЗК установява незаконосъобразността на решението, без да го отменя, и налага на концедента санкцията по чл. 183, ал. 1.
(3) Когато концесионният договор е сключен преди да започне да тече срокът за неговото сключване по чл. 120, ал. 2 или 3 или в нарушение на чл. 120, ал. 4, но не се установи нарушение на процедурата за определяне на концесионер, КЗК налага на концедента санкцията по чл. 183, ал. 2.
(4) В случаите по ал. 2 сключеният концесионен договор запазва действието си, а всяко заинтересовано лице може да предяви иск за обезщетение, като чл. 181 се прилага съответно.
(5) Решението на КЗК е писмено и съдържа:
1. дата, място на приемане и номер;
2. номер на производството, по което се приема решението;
3. фактически и правни основания за приемането му;
4. мотиви;
5. диспозитивна част;
6. в тежест на коя страна се възлагат разноските;
7. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.
(6) Член на КЗК, който не е съгласен с решението, го подписва с мотивирано особено мнение, което се прилага към решението.
(7) Решението с мотивите, както и особените мнения, ако има такива, се изготвят и обявяват най-късно в 14-дневен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на преписката.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 176:
„Чл. 176. (1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по отговорността за разноските при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срока за обжалване КЗК по искане на страните може да допълни или да измени приетото решение в частта му за разноските.
(3) Комисията за защита на конкуренцията съобщава на насрещната страна за исканото допълване или изменяне с указание за представяне на отговор в тридневен срок.
(4) Определението за разноските се постановява в закрито заседание и се връчва на страните. То може да се обжалва по реда на чл. 178.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 177.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по Раздел ІV със съдържащите се в него членове с номера от 174 до 177 включително има ли? Няма.
Гласуваме.
Гласували 85 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 11.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел V – Обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 178:
„Чл. 178. (1) Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
(2) Върховният административен съд се произнася в едномесечен срок от получаването на жалбата и решението му е окончателно.
(3) За неуредени въпроси относно производството по обжалване пред КЗК се прилагат условията и редът на Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“
„Раздел VІ – Иск за обявяване недействителност на концесионен договор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІ.
По чл. 179 има предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Свилен Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 179:
„Чл. 179. (1) Недействителен е концесионен договор, който е сключен:
1. без публикуване на обявление за концесия, а в приложимите случаи – на обявление за предварителна информация в „Официален вестник" на Европейския съюз – при концесия с трансграничен интерес;
2. без публикуване на национално обявление в „Държавен вестник“ – при концесия без трансграничен интерес;
3. в противоречие с публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно в „Държавен вестник“, обявление за откриване на процедурата;
4. без да е проведена процедура за определяне на концесионер;
5. когато въпреки наложено спиране на процедурата за определяне на концесионер са извършени действия по процедурата;
6. преди да започне да тече срокът за сключване на договора.
(2) Концесионният договор е недействителен и когато:
1. концесията не е включена в съответния план за действие;
2. процедурата за определяне на концесионер е открита без одобрение от съответния орган;
3. при концесия за ползване срокът на концесията е над максимално определения със закон, а при концесия за строителство или концесия за услуга срокът е определен в нарушение на чл. 34, ал. 4 или 5;
4. съдържа опция или клауза за преразглеждане, които включват възможност за удължаване на срока на концесията над максималния срок, определен с обявлението за откриване на процедурата;
5. при провеждане на процедурата за определяне на концесионер е възникнало основание за нейното прекратяване по чл. 117, ал. 3;
6. съдържанието на договора не съответства на минималното съдържание, определено в чл. 122, ал. 2, или противоречи на друго изискване на този закон.
(3) Не може да се предявява иск за обявяване недействителността на концесионен договор, който е сключен въз основа на влязло в сила определение за допускане на предварително изпълнение.
(4) Иск за обявяване недействителността на концесионен договор може да предяви всяко заинтересовано лице.
(5) Искът по ал. 4 се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс в двумесечен срок от публикуване в „Държавен вестник“ на обявлението за възложена концесия.
(6) Когато обявление за възложена концесия не е публикувано, искът се предявява в двумесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на концесионния договор.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 180:
„Чл. 180. (1) Всеки икономически оператор, който има или е имал интерес от провеждане на нова процедура за определяне на концесионер може да предяви иск за обявяване недействителност на допълнително споразумение за изменение на концесионен договор на основание чл. 137, ал. 6 или чл. 138, ал. 4 по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Искът по ал. 1 се предявява в двумесечен срок от публикуване на обявлението за изменение на възложена концесия в „Държавен вестник“. Когато не е публикувано обявление, искът се предявява в двумесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от сключване на допълнителното споразумение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по докладваните два раздела и съдържащите се в тях членове? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 73 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел VІІ – Иск за обезщетение“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 181.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 182.
„Раздел VІІІ – Алтернативни санкции“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Раздел VІІІ – „Санкции“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 183:
„Чл. 183. (1) Когато концесионен договор е сключен след допуснато предварително изпълнение и е установена незаконосъобразност на решението за определяне на концесионер или е обявена нищожност на обжалваното решение, КЗК с решението по чл. 175, ал. 2, съответно Върховният административен съд с решението по чл. 178, ал. 2 налага на концедента санкция в размер 5 на сто от стойността на концесията.
(2) Санкция в размер едно на сто от стойността на концесията се налага на концедент в случаите по чл. 175, ал. 3.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 184:
„Чл. 184. Санкциите по този раздел се налагат и заплащат от бюджета на концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер, включително когато установеното нарушение е извършено от назначената от него комисия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по раздели VІІ и VІІІ и членовете, съдържащи се в тях? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 9.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Глава седма – Отстраняване на нарушения в процедура за определяне на концесионер за концесия с трансграничен интерес, установени от Европейската комисия“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седма, като думата “ процедура“ се заменя с “процедурата“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 185:
„Чл. 185. (1) Когато преди сключване на концесионен договор за концесия с трансграничен интерес Европейската комисия уведоми Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, че е извършено сериозно нарушение на правото на Европейския съюз в областта на концесиите, Постоянното представителство препраща уведомлението в деня на получаването му или най-късно на следващия работен ден до специализираната дирекция от АМС, както и до Министерството на външните работи и до Министерството на финансите.
(2) В деня на получаване на уведомлението директорът на специализираната дирекция от АМС изпраща копие от него на съответния концедент.
(3) Когато за посоченото от Европейската комисия нарушение има подадена жалба, концедентът уведомява за това специализираната дирекция от АМС в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 и предоставя информация за хода на производството по обжалване.
(4) Извън случаите по ал. 3 концедентът извършва проверка относно наличието на причините, поради които Европейската комисия смята, че е било извършено сериозно нарушение.
(5) В резултат на проверката по ал. 4 концедентът в 14-дневен срок от получаването на уведомлението по ал. 2:
1. отстранява нарушението, или
2. прекратява процедурата с решение по чл. 117, ал. 1, т. 4, или
3. с решение спира процедурата за определяне на концесионер, когато приеме за неоснователни твърденията на Европейската комисия и в деня на издаване на решението сезира КЗК с искане за установяване отсъствието на незаконосъобразност.
(6) В тридневен срок от извършване на съответното действие по ал. 5 концедентът уведомява за това специализираната дирекция от АМС и прилага съответните доказателства.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 186:
„Чл. 186. (1) Когато нарушението произтича от прилагането на нормативен акт, който не е в съответствие с правото на Европейския съюз, концедентът продължава процедурата и сезира компетентния държавен орган в тридневен срок от получаване на уведомлението по чл. 185, ал. 2.
(2) Органът по ал. 1 в 14-дневен срок от сезирането му уведомява концедента и специализираната дирекция от АМС за мерките за привеждане на нормативния акт в съответствие с правото на Европейския съюз.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 187:
„Чл. 187. (1) В случаите по чл. 185, ал. 5, т. 3 КЗК в тридневен срок от сезирането й образува производство и уведомява концедента и специализираната дирекция от АМС за това.
(2) За производството по ал. 1 се прилага съответно реда на глава шеста, като в него служебно се конституират като страни заинтересованите кандидати или участници.
(3) Комисията за защита на конкуренцията приема решение, с което установява отсъствието на незаконосъобразност, а когато е налице незаконосъобразност – съответното решение по чл. 175, ал. 1, т. 2 – 4.
(4) Спирането на процедурата, извършено с решение на концедента по чл. 185, ал. 5, т. 3, има действие до окончателното решаване на спора с влязло в сила решение на КЗК.
(5) Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд уведомяват концедента за всяко решение и определение в производството по ал. 1 в тридневен срок от приемането, съответно от постановяването му.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 188:
„Чл. 188. (1) В деня, следващ получаването на информацията по чл. 185, ал. 3 или на доказателствата по чл. 185, ал. 6, но не по-късно от 21 дни от получаване на уведомлението по чл. 185, ал. 1, специализираната дирекция от АМС изпраща на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз с копие до Министерството на външните работи и до Министерството на финансите отговор до Европейската комисия относно твърдяното от нея нарушение, който съдържа най-малко:
1. потвърждение, че нарушението е отстранено, или
2. информация за акта, с който процедурата е спряна или прекратена, и/или за образувано производство пред КЗК, а когато нарушението произтича от нормативен акт – и информация относно мерките за привеждане на нормативния акт в съответствие с правото на Европейския съюз.
(2) Към отговора по ал. 1 се прилагат съответните доказателства.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 189:
„Чл. 189. Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд изпращат решенията и определенията по производствата по тази глава, на специализираната дирекция от АМС в 7-дневен срок от обявяването им.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 190, като думата „прилаганите“ се заменя с „приложените“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по Глава седма с членове от 185 до 190? Няма.
Гласували 71 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 8.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Глава осма – Национален концесионен регистър“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осма.
По чл. 191 има предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 191:
„Чл. 191. (1) Министерският съвет чрез специализираната дирекция от АМС поддържа Национален концесионен регистър (НКР), в който се вписват данни за концесиите.
(2) Националният концесионен регистър се поддържа като централизирана електронна информационна система, която съдържа база данни:
1. за процедурите за определяне на концесионер, проведени по реда на този закон;
2. за всички концесии, независимо от реда на тяхното възлагане или предоставяне;
3. с информационен раздел, който включва Националната стратегия за развитие на концесиите, плановете за действие за държавните и за общинските концесии, приложимите нормативни актове за концесиите, насоките, указанията и други документи и информация, свързани с мониторинга, управлението и контрола на концесиите;
4. с друга информация, свързана с концесии, определена с решение на Министерския съвет.
(3) Базата данни е в електронна форма и се формира по електронен път чрез обмен на електронни документи и на електронен образ на други документи.
(4) Електронната база данни се създава и поддържа по начин, който:
1. гарантира защита на данните срещу заличаване и неправомерно изменение;
2. осигурява достъп до АИС за вписване на данни от оправомощени лица;
3. осигурява информация за точното определяне на датата и часа на вписване на данните.
(5) Националният концесионен регистър може да осигурява възможност за подбор (селектиране) на информация и за получаване на аналитични справки за подпомагане на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите.
(6) Националният концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп чрез интернет.“
По чл. 192 има предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители:
„В чл. 192, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. електронни копия на сключените договори за подизпълнение;“.
2. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8.
3. Досегашната т. 8 става т. 9, като след думата „концесията“ се поставя запетая и се добавя „в това число за плащане на концесионно възнаграждение,“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 192:
„Чл. 192. (1) Националният концесионен регистър съдържа отделни партиди с уникален идентификатор по видове концесии (държавни, общински и съвместни) за всяка процедура за определяне на концесионер и за всяка възложена концесия, разпределени по концеденти.
(2) Партидата на всяка процедура за определяне на концесионер по този закон съдържа най-малко:
1. идентификатор на партидата и дата на откриването й;
2. вид на концесията;
3. наименование на концесията;
4. вид на процедурата за определяне на концесионер;
5. обявление за откриване на процедурата във вида, в който е изпратено за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно в „Държавен вестник“;
6. решения и обявления за поправка, когато има такива;
7. документация за концесията, в която е заличена защитената със закон информация и чувствителната информация;
8. разяснения и допълнителна информация, предоставени от комисията при провеждането на процедурата за определяне на концесионер;
9. решения на концедента за възлагане или предоставяне на концесията, както и решения за изменение и прекратяване на концесионния договор, когато такива са издадени;
10. подадени жалби при провеждане на процедурите за определяне на концесионер, както и определенията, и решенията по тях;
11. писмен отчет за процедурата по образец, който съдържа най-малко следната информация:
а) данни за концедента;
б) данни по т. 2 – 4;
в) наименование на концесията;
г) брой кандидати или участници, подали заявление;
д) брой отстранени кандидати или участници;
е) брой участници с класирани оферти, както и наименование и националност на тези участници;
ж) наименование и националност на участника, определен за концесионер;
з) прогнозна стойност на концесията и стойност на концесията, определена в процедурата;
и) максимален срок на концесията и срок на концесията, определен в процедурата;
к) дата на приключване, съответно прекратяване на процедурата;
л) основание за прекратяване на процедурата.
(3) Партидата на всяка концесия съдържа най-малко:
1. идентификатор на партидата и дата на откриването;
2. вид на концесията;
3. наименование на концесията;
4. обявление за възложена концесия, когато се изисква публикуването на такова;
5. електронен образ на оригинала на концесионния договор, в който е заличена защитената със закон информация, чувствителната информация и информацията, определена като поверителна;
6. решения и обявления за изменение на концесионния договор, когато има такива;
7. електронен образ на всяко допълнително споразумение към концесионния договор – когато има сключено такова;
8. информация за изпълнение на концесионния договор по образец;
9. информация за договорите за подизпълнение по образец.
(4) Министерският съвет одобрява с решение съдържанието на партидите по ал. 2 и 3, включително образци на писмения отчет по ал. 2, т. 11 и на информацията по ал. 3, т. 8, както и номенклатура на аналитичните справки по чл. 191, ал. 5. С решението по чл. 191, ал. 2, т. 4 Министерският съвет може да определи изисквания относно включването на информацията, както и образец за нейното предоставяне в Националния концесионен регистър.
(5) По партидата на всяка концесия се включват и всички промени относно вписаните данни.
(6) За концесиите, възложени по реда на този закон, се осигурява връзка между партидата на процедурата и партидата на концесията.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 193:
„Чл. 193. (1) Откриването на партида, вписването на данни и публикуването на документи в Националния концесионен регистър се извършват от определено от концедента едно или повече длъжностни лица.
(2) Достъпът на лицата по ал. 1 до Националния концесионен регистър се осъществява с уникален идентификатор, който се предоставя от специализираната дирекция от АМС по искане на концедента.
(3) Лицата по ал. 1 вписват данните в Националния концесионен регистър чрез електронни формуляри, които се поддържат на интернет страницата на регистъра.
(4) Лицата по ал. 1 вписват данните и публикуват документите в Националния концесионен регистър в сроковете, определени с този закон, а за вписванията, за които не е определен изричен срок – в 30-дневен срок от извършване на действието или от съставяне на документ, подлежащ на вписване, съответно публикуване.
(5) Поддържането на Националния концесионен регистър се извършва от длъжностни лица в специализираната дирекция от АМС, определени със заповед на министър-председателя или на определено от него длъжностно лице.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 194., като думата „НКР“ се заменя с „Националния концесионен регистър“.
„Глава девета – Административно-наказателни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава девета.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 195:
„Чл. 195. (1) Концедент, който наруши принцип по чл. 4, ал. 1 при възлагането на концесия, включително когато не е осигурил публикуване на съответното обявление за откриване на процедурата, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на концесията, с включен ДДС, но не повече от 50 000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на концедент, който сключи договор, имащ характеристиките на концесионен договор, без провеждане на процедура по този Закон, освен в случаите по Приложение № 4. Наказание не се налага, когато договорът е сключен след провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
(3) Концедент, който сключи допълнително споразумение към концесионен договор, без да е налице основание за изменение по чл. 137-139, се наказва с глоба от 10 000 до 15 000 лв.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 196:
„Чл. 196. (1) Концедент, който определи прогнозната стойност на концесия в нарушение на изискванията на чл. 28, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е съчетано с възлагане на концесия при по-облекчен ред от предвидения в този Закон, концедентът се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения концесионен договор, с включен ДДС, а когато няма писмен договор – глобата е в размер 2 на сто от извършения разход или от поетото задължение за извършване на разход, но във всички случаи не повече от 20 000 лв.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 197:
„Чл. 197. Член на комисия, който не подаде искане за освобождаване от комисията в случая по чл. 80, ал. 6, т. 2, се наказва с глоба от 1000 до 2500 лв., освен ако деянието съставлява престъпление.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 198:
„Чл. 198. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение за откриване на партида, за вписване на данни, или за публикуване на документ в Националния концесионен регистър в установения срок, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
(2) Длъжностно лице, което публикува неверни данни в Националния концесионен регистър, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., освен ако деянието съставлява престъпление.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 199:
„Чл. 199. Лице, което представлява публичен съдружник в публично-частно дружество – изпълнител на концесионен договор, и което не упражни блокиращата квота по чл. 22, ал. 4, се наказва с глоба от 15 000 до 20 000 лв., освен ако деянието съставлява престъпление.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 200:
„Чл. 200. Концедент, който не представи доклада на АПСК по чл. 42, ал. 3 пред Координационния съвет или го представи без план график за изпълнение на препоръките, се наказва с глоба от 5000 лв.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 201:
„Чл. 201. (1) Актовете за установяване на нарушения по този Закон, констатирани от органи на Сметната палата, се съставят от оправомощени одитори в 6-месечен срок от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от три години от извършване на нарушението.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от оправомощени от него длъжностни лица.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 202:
„Чл. 202. (1) Актовете за установяване на нарушения по този Закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в 6-месечен срок от деня, в който нарушителят е открит от органи на агенцията при извършване на финансова инспекция или проверка, но не по-късно от три години от извършване на нарушението.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.“
Комисията предлага да се създаде нов чл. 203:
„Чл. 203. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 203, който става чл. 204:
„Чл. 204. (1) На лице, което не изпълни влезли в сила решения и/или определения на КЗК се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 1000 до 50 000 лв.
(2) Комисията за защита на конкуренцията установява извършеното нарушение и налага наказанията по ал. 1 с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Глава десета от Административнопроцесуалния кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: До тук.
Процедура?
Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Преди повече от час време, във връзка с искането на колегата Георги Свиленски, господин Главчев обяви, че ще се свърже с вътрешния министър и министъра на транспорта във връзка със ситуацията на Дунав мост, Русе и Видин.
Моля да обявите направена ли е такава връзка и ще дойдат ли съответните министри, за да информират Народното събрание за ситуацията на Дунав мост, Видин и Русе? Благодаря Ви. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, ще се свържа с господин Главчев, който в момента не присъства в пленарна зала, за да дам отговор на поставения от Вас въпрос.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване глави осем и девет. Преди това обаче има едно неподкрепено предложение.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на господин Чавдар Георгиев и група народни представители по чл. 192.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 77 народни представители: за 2, против 47, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Гласуваме двете глави – осем и девет, ведно със съдържащите се в тях членове.
Гласуваме, колеги.
Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Допълнителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. По смисъла на този Закон:
1. „Електронен подпис“ е усъвършенстван или квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за електронния документ и електронния подпис.
2. „Електронни средства“ са устройства (електронно оборудване) за електронна обработка, включително цифрово компресиране, съхраняване и пренос на данни чрез кабел, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.
3. „Заинтересован кандидат“ е кандидат, който е отстранен от участие в процедурата за определяне на концесионер при извършване на действията по допускане и/или подбор, но не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключило.
4. „Заинтересован участник“ е участник, който е класиран, но не е определен за концесионер, както и участник, който е отстранен от участие в процедурата за определяне на концесионер, но решението, с което е отстранен, не е влязло в сила.
5. „Заинтересовано лице“ е лице, което има или е имало интерес от сключването на концесионен договор и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.
6. „Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен“ е за:
а) физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;
б) юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;
в) група от икономически оператори – правото на държавата на участника, който представлява групата, или водещия партньор.
7. „Иновация“ е прилагането на нов или значително подобрен продукт, услуга или процес, включително, но не само, производствени или строителни процеси, на нов маркетингов метод или на нов метод на организация на стопанските дейности, работното място или външните отношения.
8. „Конфликт на интереси“ е наличието на частен интерес от възлагането на концесията по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за концедента, служители на концедента, или други лица, които участват в организирането и провеждането на процедурата за определяне на концесионер или могат да повлияят на резултата от нея.
9. „Общ терминологичен речник“ е йерархично структурирана номенклатура за класификация, разделена на раздели, групи, класове, категории и подкатегории, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV).
10. „Поверителна“ е информацията, определена като търговска или техническа тайна в офертите на икономическите оператори или в концесионните договори.
11. „Пощенска услуга“ е услуга по приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки, и куриерска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги.
12. „Програмен период“ е периодът, съвпадащ със съответната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.
13. „Професионална компетентност“ е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
14. „Публични средства“ е понятието, определено в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
15. „Публично предприятие“ е държавно предприятие, създадено по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и еднолично търговско дружество, капиталът на което е собственост на държавата или на съответната община.
16. „Свързани лица“ са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия – до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство – до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съпружеско съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
з) дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината, в това дружество.
17. „Сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен“ е процедура, сходна на несъстоятелност или ликвидация по смисъла на Търговския закон, при която активите на икономическия оператор се управляват от ликвидатор, от синдик или от съда, когато има споразумение с кредиторите и стопанската му дейност е прекратена, или друго съгласно националното законодателство на икономическия оператор.
18. „Тежко професионално нарушение“ е нарушение от икономически оператор на приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която принадлежи, както и на правата върху интелектуалната собственост.
19. „Юридическа конструкция“ е цялостният правен модел на уреждане на отношенията между концедент и концесионер, между тях и финансираща институция, начин на финансиране и предоставяне на обезпечения, отношения с потребителите, отговорност към други лица при изпълнение на строителството и/или услугите, отлагателни или прекратителни условия, придобиване и прехвърляне на собственост или връщане на обекта на концесията, както и всички други правни въпроси, които имат значение за възлагането на концесията. В юридическата конструкция се включват и отношенията между съдружниците в публично-частно дружество, отношенията концедент – концесионер в случаите, когато участва група от икономически оператори или е предвидено създаване на проектно дружество.
20. „NUTS” е номенклатурата на териториалните единици за статистически цели съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS).“
Има предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители:
В § 1, т. 7 се създава изречение второ: „Стойността на концесията и дължимото концесионно възнаграждение не могат да бъдат поверителна информация.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Има едно предложение, което не е подкрепено от Комисията.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме неподкрепеното от Комисията предложение на Чавдар Георгиев.
Гласували 73 народни представители: за 8, против 43, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Сега, уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя за наименованието на подразделението „Допълнителни разпоредби“, което е подкрепено от Комисията, както и редакцията на § 1 и § 2.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, като думите „чл. 38, ал. 1“ се заменят с „чл. 39“.
Има предложение от народния представител Янаки Стоилов и група народни представители:
„Създава се § 4а:
„§ 4а. (1) В тримесечен срок от приемане на закона Министерският съвет извършва преглед и внася в Народното събрание доклад за заварените държавни концесии, предоставени по реда на отменения Закон за концесиите, Закона за подземните богатства и Закона за водите, който съдържа: брой; вид на концесията; дата на сключване, а за хипотезите на продължаване или увеличаване на срока – и дата на продължаване/удължаване; материален интерес по договора за предоставяне; срок; дължимо концесионно възнаграждение и/или др. плащания по договора.
(2) Разпоредбата на § 5 не се прилага за концесионните договори, сключени при или съдържащи явно неизгодни за държавата условия, за които договори Министерският съвет, респективно – съответните министри могат да предложат необходимите изменения.“
Комисията не подкрепя предложението.
Параграф 5 – предложение от народните представители Борислав Великов и Вили Лилков:
„В § 5:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори запазват действието си за срока, определен с договора или с влязло в сила допълнително споразумение към него.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За подизпълнителите по концесионни договори, сключени до влизането в сила на закона, се прилагат разпоредбите на този закон, освен ако друго не е уговорено в договора.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Свилен Иванов.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Данаил Кирилов, Свилен Иванов и Анна Александрова по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. (1) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия.
(2) Разпоредбите на този закон относно изпълнението, изменението, включително и на срока и прекратяването на концесионни договори се прилагат за сключените до влизането в сила на закона концесионни договори, доколкото това не противоречи на уговореното с договора. При изменение на договор по ал. 1 се публикува обявление за изменение на възложена концесия в съответствие с чл. 141, ал. 3.
(3) Последиците от прекратяването на договорите по ал. 1 се уреждат по реда на приложимия закон към датата на сключване на договора.
(4) Разпоредбите на този закон се прилагат и за подизпълнителите по концесионни договори, сключени до влизането му в сила.“
Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет:
1. приема наредбите по чл. 35 и 44;
2. привежда устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с този закон;
3. одобрява тарифа за таксите, които се събират в производства по Глава шеста.“
Комисията предлага да се създаде нов § 7:
„§ 7. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет одобрява Националната стратегия за развитие на концесиите.“
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. В срок до три месеца от одобряването на Националната стратегия за развитие на концесиите Министерският съвет и общинските съвети одобряват план за действие за държавните концесии, съответно план за действие на общинските концесии.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Янаки Стоилов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 20, против 38, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народните представители Борислав Великов и Вили Лилков, което Комисията не подкрепя.
Гласували 71 народни представители: за 7, против 13, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Сега, уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за „Преходни и заключителни разпоредби“; § 3, подкрепен от Комисията; § 4 – думите „чл. 38, ал. 1“ се заменят с „чл. 39“; § 5; и нови параграфи 6, 7 и 8.
Гласували 72 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 7.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 6 – предложение от народните представители Борислав Великов и Вили Лилков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
§ 9. В Закона за водите (Обн., ДВ, бр….) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17а, ал. 1 думите „по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
2. В чл. 20:
а) в ал. 1, текстът преди т. 1 се изменя така: „С документацията за концесия за води, както и за водностопански системи и водностопански съоръжения – публична общинска собственост, се определят:“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера за осигуряване на общото използване на водите и водните обекти и на съществуващите права на използване на водите във водохранилището.“;
в) в ал. 5 думата „предоставя“ се заменя с „възлага“.
3. В чл. 21, ал. 4 и 5 се отменят.
4. В чл. 47:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Концесия за добив на минерални води – изключителна държавна собственост и публична общинска собственост, се предоставя след извършване на подготвителни действия и провеждане на процедура при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.“;
б) в ал. 4 думите „се учредява концесионното право, при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите“ се заменят с „е разположен обекта на концесията“;
в) алинея 5 се изменя така:
(5) Обект на концесията по ал. 1 е конкретното находище на минерална вода, заедно с водовземното съоръжение и вътрешният пояс на санитарно-охранителната му зона.“;
г) създава се нова ал. 8:
„(8) От участие в процедурата по ал. 1 се отстранява участник:
1. за когото е налице определено със Закона за концесиите основание за изключване;
2. който не отговаря на определените с решението за откриване на процедурата изисквания към професионалните или технически възможности, или към финансовото и икономическото състояние на участниците.“;
д) в ал. 9 думите „на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на държавна концесия, съответно в решението на общинския съвет – за общинска концесия“ се заменят със „за откриване на процедурата“;
е) алинея 10 се изменя така:
„(10) Концесия за добив на минерална вода се възлага за срок до 35 години.“
5. Член 47а се изменя така:
„Чл. 47а. (1) Концесия за строителство, концесия за услуга или концесия за ползване на водностопански системи и съоръжения, включително за хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите.
(2) Водностопанските системи с комплексно предназначение, при управлението на които компетентните министри са различни, се възлагат като смесени концесии.
(3) При възлагане на концесии за водностопански системи и съоръжения обосновката на концесията по чл. 58 от Закона за концесиите съдържа и водностопански анализ, който включва:
1. относимите към обекта на концесията предвиждания на действащите устройствени и водностопански планове за съответните територии и акватории;
2. преценка на целесъобразността от възлагане на концесията за водностопанската система, съответно за водностопанското съоръжение, съобразена със:
а) влезли в сила водностопански планове;
б) съществуващите водностопански отношения в разглеждания обхват;
3. индивидуализация на обекта на концесията, включително данни от специализираните карти, регистри и от информационна система относно обекта на концесия;
4. воден и водностопански баланс;
5. схеми и варианти с основните параметри на обекта на концесия;
6. технико-икономически обосновки и оценки.
(4) Проектът на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер и обосновката на концесията за водностопански системи и съоръжения задължително се съгласуват с министъра на околната среда и водите в случаите, в които министърът не е концедент.”
6. В чл. 47б, ал. 4 накрая думите „Раздел II“ се заличават.
7. В 47в, ал. 1, т. 1 думите „по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
8. В глава шеста наименованието „Раздел I – Особено право на водовземане и на ползване на водностопански системи и съоръжения“ се заличава.
9. Членове 93, 94, 95, 96 и 97 се отменят.
10. В чл. 99 думата „учредяване“ се заменя с „изпълнение“.
11. Създава се нов чл. 102:
„Чл. 102. (1) Процедурата за определяне на концесионер за добив на минерална вода се открива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите, съответно с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.
(2) С решението по ал. 1 се определят:“
Уважаеми господин Председател, от тук и в някои от следващите текстове има техническа грешка при номерацията, поради което моля да чета коректната номерация и тя да се счита за мое предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Четете, тя ще бъде тази, която ще гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да.
„1. предметът и обектът на концесията;
2. максималният срок на концесията;
3. началната дата на концесията;
4. условията за осъществяване на концесията;
5. основните права и задължения по концесионния договор;
6. условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по поддържането му на подизпълнители;
7. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения;
8. условията и размерът на концесионното плащане, включително:
а) размерът на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор;
б) механизмът за ежегодно актуализиране на концесионното плащане;
в) редът за извършване на концесионното плащане;
г) максималният гратисен период, през който концесионерът се освобождава от задължение да заплаща годишно концесионното плащане – когато такъв се предвижда;
9. условията и графикът за поетапно усвояване на предоставения ресурс;
10. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
11. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;
12. задължението на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента на обекта на концесията;
13. задълженията на концесионера за изграждане и поддържане със свои средства на инфраструктура и съоръжения за обществено ползване на свободните ресурси минерална вода, невключени в концесионния договор;
14. обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на определеното с договора равновесие между ползи и рискове за концесионера и концедента, както и последиците от нарушаване на равновесието;
15. други изисквания, свързани с характера на концесията.
(3) Процедурата приключва с решение на съответния орган по ал. 1 за определяне на концесионер.
(4) Решенията по ал. 1 и 3 се обнародват в „Държавен вестник“ и подлежат на обжалване в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал. 3 министърът на околната среда и водите, съответно кметът на общината сключва концесионен договор с участника в процедурата, определен за концесионер.
(6) За неуредените въпроси по сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионния договор за добив на минерална вода се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
(7) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионен договор се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
12. В Глава шеста наименованието „Раздел II – Предоставяне по право на концесия за добив на минерална вода“ се заличава.
13. В чл. 102а се правят следните изменения:
а) в ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. документи за удостоверяване липсата на основанията за изключване, определени със Закона за концесиите;“
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) За решението за предоставяне на концесия за добив на минерална вода по право се прилагат изискванията по чл. 102, ал. 2. С решението се определя и лицето, на което се предоставя концесията.“
14. В чл. 102в, т. 5 думите „Закона за концесиите и на правилника за прилагането му“ се заменят с „наредбата по чл. 47, ал. 1“.
15. Член 102е се отменя.
16. Член 195 се изменя така:
„Чл. 195. За добива на минерална вода концесионерът извършва към концедента концесионно плащане.“
17. В чл. 198в, ал. 4:
а) в т. 1 думите „избира ВиК оператор“ се заменят с „изпраща представители в комисията, която провежда процедурата за определяне на концесионер“;
б) в т. 6 думите „концесионното плащане, ако такова е определено, или от“ се заличават.
18. В чл. 198г, т. 1 думите „или избира ВиК оператор по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
19. В чл. 198д, ал. 4 думите „от концесионното плащане или“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, часът е 15,10 ч. В 15,40 ч. ще продължим и гласуването на редакцията на § 6, който става § 9, ще извършим в 15,40 часа. Тридесетминутна почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме днешното пленарно заседание.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата!
Преди почивката Ви беше представен § 6 по вносител, който става § 9, със съответните корекции, както бяха направени от народния представител Данаил Кирилов от парламентарната трибуна.
Преминаваме към гласуване на § 6, който става § 9. Гласуваме § 9 по доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 5.
Параграф 9 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 13:
„§ 13. В Закона за „Държавен вестник“ (обн., ДВ, бр...) в чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Обявленията, за които със Закона за концесиите е предвидено публикуване, се обнародват в интернет страницата на „Държавен вестник“.“
Уважаеми господин Председател, бих искала да направя техническа редакция за § 11 и да се чете така:
„Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 14, като т. 11 се изменя така:
„11. в чл. 73 думата „предоставянето“ се заменя с „възлагането“, а думите „или по договор за публично частно партньорство“ се заличават.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 17, като в т. 1, буква „а“ след думата „концесия“ се добавя „за добив на подземни богатства“, след думата „проучване“ се добавя „или за проучване“, а в т. 2, буква „а“ след думата „проучване“ се добавя „или за проучване“.
По § 15 има предложение от Димитър Байрактаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 18:
„§ 18. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 3 т. 3 се отменя.
2. В чл. 14, ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. изпълнява правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – държавна собственост;“.
3. В чл. 17:
а) в ал. 1 се създава т. 3:
„3. изпълняват правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – общинска собственост.“;
б) в ал. 2 т. 2 се отменя.
4. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. (1) За недвижимите културни ценности – държавна и общинска собственост, може да се възлага концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване изискванията на този закон.
(2) При възлагане и изпълнение на концесия за недвижима културна ценност се спазват режимите за опазване на културната ценност, както и условията за провеждане на интегрирана консервация.
(3) Обект на концесия може да бъде една или повече единични или групови културни ценности или части от тях.
(4) Концедентът определя концесионна територия, която покрива териториалния обхват на обекта на концесията, доколкото включените в този обхват имоти са държавна, съответно общинска собственост. Към обекта на концесията като принадлежност може да се включи и поддържаща зона, която представлява територия, необходима за извършване на дейностите по концесията, доколкото включените в нея имоти са държавна, съответно общинска собственост.
(5) Концесионната територия и площта на поддържащата зона се определят с подробен устройствен план при спазване на режимите за опазване на конкретната недвижима ценност.“
5. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) При концесия за недвижима културна ценност може да се извършва строителство на техническа инфраструктура, сгради или съоръжения върху концесионната територия и/или върху поддържащата зона.
(2) Строителство може да се извършва само ако е съвместимо с режимите за опазване на съответната недвижима културна ценност и е необходимо за дейностите по концесията.
(3) Когато изпълнението на строителство се възлага от концедента, концесията се определя като концесия за строителство и концедентът определя вида и обема на строителството и изискванията относно изпълнението му.
(4) Независимо от предмета на концесията, при изпълнението на концесионния договор концесионерът може да поставя върху концесионната територия и върху поддържащата зона преместваеми обекти, свързани с изпълнението на концесията при спазване изискванията на този закон.“
6. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) При извършване на подготвителните действия и в комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност участва най-малко един представител на НИНКН, а когато обектът на концесията включва и археологически недвижими културни ценности – и представител на Националния археологически институт и музей при БАН (НАИМ при БАН).
(2) Процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност се открива след положително становище относно спазване на изискванията на този закон от НИНКН, а за археологическите недвижими културни ценности – и от НАИМ при БАН. Към искането за изразяване на становище концедентът прилага обосновката на концесията.“
7. В чл. 90:
а) в ал. 2 думите „територията на концесионния имот“ се заменят с „концесионната територия“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Концесията се предоставя за срок до 20 години. Когато концесията е за ползване, срокът на концесията може да бъде продължен до 15 години, ако не се установи по надлежния ред неизпълнение на задълженията по концесионния договор. Когато концесията е за строителство или за услуги, изменението на концесионния договор, включително на срока на концесията, може да се извършва само при условията и по реда на Закона за концесиите.“
8. В чл. 91:
а) в ал. 1 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“, а думите „при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите” се заличават;
б) в ал. 3 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Няма изказвания.
Първо подлагам на гласуване редакционното допълнение към § 14, както беше представено то от народния представител Анна Александрова от парламентарната трибуна.
Гласували 87 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване параграфите от 10 до 18 включително, по доклада на Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 1.
Параграфи от 10 до 18 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 19:
„§ 19. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения:
1. В чл. 3 думите „уреждат съгласно изискванията“ се заменят с „възлагат на концесия за ползване при условията и по реда“.
2. В чл. 8 думите „договора за концесия“ се заменят с „концесионния договор“, а думите „особеното право“ се заменят с „правото“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 23.
По § 21 има предложение от народните представители Даниела Савеклиева и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24:
„§ 24. В Закона за обществените поръчки се правят следните изменения:
1. В § 2 от Допълнителните разпоредби, в т. 47, буква „а“ след думата „концесиите“ се добавя „или на Закона за подземните богатства“.
2. Параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 25:
„§ 25. В Закона за общинската собственост се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 2 думите „освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство“ се заличават;
б) в ал. 9:
аа) в текста преди т. 1, в изречение първо след думата „приема“ се добавя „план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и“, а в изречение трето думите „раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие“ се заменят с „плана за действие за общинските концесии“;
бб) в т. 2 думите „за публично-частно партньорство или за предоставяне на“ се заменят с „както и за възлагане чрез“;
в) в ал. 10 след думите „Стратегията по ал. 8“ се добавя „планът за действие за общинските концесии“;
г) в ал. 11 думите „публично-частното партньорство“ се заменят с „концесиите“;
д) алинея 12 се отменя.
2. В чл. 9, ал. 4, изречение второ след думите „ползване или“ се добавя „възложени“, а думите „а в случаите на публично-частно партньорство - за сметка на определения в договора партньор“ се заличават.
3. В чл. 51а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, след решение на общинския съвет. Участието може да е с парична или с непарична вноска.“;
б) алинеи 2 и 3 се отменят.
4. В чл. 51б:
а) в ал. 1 изречение второ се заличава;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Когато в търговското дружество, в капитала на което се внася непаричната вноска, има и частно участие, общината има блокираща квота при вземането на следните решения:
1. изменение на устава или на дружествения договор;
2. увеличаване и намаляване на капитала;
3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на публичния съдружник;
5. преобразуване и прекратяване на дружеството.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея изречение трето се заличава.
5. В чл. 54 думите „съответно предоставят“ се заличават, след думата „поръчки“ се добавя „и на“, а думите „или Закона за публично-частното партньорство“ се заличават.
6. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 9 се отменя.
7. Параграфи 19а и 19б от Преходните и заключителните разпоредби се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване параграфи от 19 до 25 включително по доклада на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 3.
Параграфи от 19 до 25 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 27.
По § 25 има предложение от народните представители Даниела Савеклиева и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 28:
„§ 28. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) В случаите на продажба на акции чрез публично предлагане Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или общинските съвети възлагат след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка.
(2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат на трети лица извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Изготвянето на оценки се възлага на независими оценители съгласно Закона за независимите оценители.”
2. В чл. 22а, ал. 2 се създава изречение второ: „На Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да се възлагат и други функции, определени със закон.“
3. В чл. 22б:
а) в ал. 4 т. 10 се изменя така:
„10. може да предявява искове свързани с или произтичащи от сключени приватизационни договори, или от сключени спогодби, или споразумение по т. 8 във връзка с ал. 5-8, или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж.”;
б) в ал. 5 след думата „неустойки” се добавя „и/или вземания за цена”, а след думата „решение” се добавя „или, за които е издаден изпълнителен лист”.
4. В наименованието на Глава осма думите „концесии и“ се заличават.
5. Членове 36 – 38 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване параграфи от 26 до 28 включително по доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Параграфи от 26 до 28 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 29.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 30:
„§ 30. В Закона за пътищата се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 1 думата „предоставя“ се заменя с „възлага“;
б) в ал. 2 думите „С решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията“ се заменят със „С документацията за участие по чл. 78, ал. 1 от Закона за концесиите“.
2. В чл. 19, ал. 2, т. 2 думата „предоставяне“ се заличава.
3. В чл. 19а, ал. 2 т. 2 се отменя.
4. В чл. 20, ал. 3 се създава изречение второ: „Министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага концесии за републиканските пътища и за пътните съоръжения – държавна собственост (мостове и тунели).“
5. В чл. 21, ал. 3 т. 6 се изменя така:
„6. подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при извършване на подготвителните действия и осъществяване на контрола по изпълнение на концесионните договори за републикански пътища и за пътни съоръжения – държавна собственост (мостове и тунели);“.
6. В чл. 21в, ал. 1 т. 8 се отменя;
7. В чл. 21г т. 4 се отменя.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 31.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 32:
„§ 32. В Закона за туризма в чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 28 думите „и на основата на публично-частно партньорство“ се заличават.
2. Точка 35 се изменя така:
„35. изпълнява правомощията на концедент за морските плажове и организира, и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са предоставени на концесия;“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 33:
„§ 33. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 изречение първо се изменя така: „Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория се управляват и поддържат чрез възлагане на концесия за услуги при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на този закон.“, създава се ново изречение второ: „Срокът на концесията е до 20 години.“, а досегашното изречение второ става изречение трето;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) С концесията за морски плаж на концесионера се възлага да извършва дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, наричани по-нататък „задължителни дейности“. Концесионерът осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията.“;
в) създават се нови алинеи 3 и 4:
„(3) Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение при условията на Закона за концесиите.
(4) Морските плажове или части от тях, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на туризма.“;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на туризма може да отдава морските плажове по ал. 4 или части от тях под наем за срок до 5 години, при условие че прогнозната стойност на приходите на наемателя не е по-голяма от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите. Наемателят на морски плаж е длъжен да извършва задължителните дейности и да заплаща наемна цена. Отдаването под наем се извършва чрез търг при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.“;
д) в ал. 7 думите „които не са предоставени на“ се заменят със „за които не е възложена“, след думите „концесия или“ се добавя „не са отдадени“ и думите „официалната интернет страница“ се заменят с „интернет страницата“;
е) в ал. 8 се създават изречения второ и трето: “Схемата се представя в срок до 31 април на съответната година. Извършването на водноспасителната дейност се възлага от министъра на туризма и/или от областния управител чрез обществена поръчка.“;
ж) алинея 9 се изменя така:
„(9) Морските плажове с прилежащата им акватория в границите на защитените територии по приложение № 2 към Закона за защитените територии, както и морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението, не може да се възлагат на концесия или да се отдават под наем.“;
з) алинея 10 се изменя така:
„(10) Концесия за строителство за изграждане на изкуствени морски плажове върху имоти – държавна собственост може да се възлага при условията и по реда на Закона за концесиите.“;
и) алинея 11 се отменя.
2. В чл. 8:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на туризма изпълнява правомощията на концедент, открива търговете за отдаване под наем, сключва и контролира изпълнението на наемните договори за морски плажове.“;
б) в ал. 2 навсякъде думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“, а думите „чл. 81 от“ се заличават;
в) в ал. 3 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“.
3. Глава втора „а“ с чл. 8а-8п се отменя.
4. В чл. 22а:
а) в ал. 1 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“ и навсякъде думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“;
б) в ал. 2 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“, а думите „гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие“ се заменят с „гаранции и обезщетения“;
в) алинея 3 се отменя.
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Финансирането на дейностите по възлагане на концесии за морски плажове се извършва съгласно Закона за концесиите.“
5. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 1 се отменя.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 34:
„§ 34. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 131, ал. 1 думите „собствениците и носителите на ограничени вещни права“ се заменят със „собствениците, носителите на ограничени вещни права и концесионерите“, а думите „както и лицата, на които е предоставена концесия“ се заличават.
2. В чл. 134, ал. 2, т. 6 накрая се добавя „и на концесионерите“.
3. В чл. 161 ал. 3 се отменя.
4. В чл. 232 ал. 7 се отменя.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 35.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 36:
„§ 36. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в случаите на отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда. Трудовото правоотношение с работник или служител не се прекратява и при възлагане на концесия, в предмета на която са включени дейности, които са свързани с характера на работата – предмет на трудовия договор, или обектът, в който се намира мястото на работа, е включен в обекта на концесията.“
3. В ал. 4 думата „концесия“ се заменя с „на концесионния договор“.“
Комисията предлага да се създаде нов § 37:
„§ 37. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр…) в чл. 36, ал. 2, т. 3 думата „предоставяне“ се заменя с „възлагане“.“
По § 34 – предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като ал. 2-5 са отразени на систематичното им място в § 6-8 и предлага следната редакция на § 34, който става § 38:
„§ 38. (1) Законът влиза в сила в тримесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. член 45, ал. 5, който влиза в сила в 12-месечен срок от обнародването на закона в „ Държавен вестник“;
2. член 191, ал. 2-5, чл. 192 и чл. 193, които влизат в сила от 31 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 29 до 38 включително по доклада на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 5.
Параграфи от 29 до 38 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, т. 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, т. 2. Текстът на вносителя за Приложение № 1 е подкрепен от Комисията. Приложението е неразделна част от доклада.
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 3.
Приложение № 1 е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на Приложение № 2:
„Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2
Дейности, за изпълнението на които може да се възлага концесия за услуга (секторни дейности)
1. Дейности, свързани с газ и топлинна енергия:
а) предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa газ или топлиннa енергия;
б) снабдяване нa такивa фиксирани мрежи с газ или топлиннa енергия.
Снабдяването с газ или топлиннa енергия нa фиксирани мрежи зa обществени услуги не се приема за дейност по т. 1, когато са изпълнени следните условия:
аа) производството нa газ или топлиннa енергия е неизбежнa последицa от извършването нa дейност, различнa от посочените в т. 1 или в т. 2 и 3;
бб) снабдяването на обществената мрежа цели само икономическата експлоатация на такова производство и не възлиза на повече от 20 на сто от оборота на производителя, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година.
Снабдяването включва генерирането/производството, търговията на едро и търговията на дребно с газ и не включва производството на газ под формата на добив.
2. Дейности, свързани с електроенергия:
а) предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на електроенергия;
б) снабдяването с електроенергия нa такивa фиксирани мрежи.
Снабдяването с електроенергия включва генериране/производство, търговия на едро и търговия на дребно с електроенергия. Снабдяването с електроенергия нa мрежи зa обществени услуги не се приема за дейност по т. 2, когато са изпълнени следните условия:
аа) производството на електроенергия се осъществява поради това, че потреблението й е необходимо за извършването на дейност, различна от посочените в т. 1-3;
бб) снабдяването на обществената мрежа зависи само от собственото потребление на производителя и не надвишава 30 на сто от съвкупното му производство на енергия, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година.
3. Дейности във връзкa с предоставяне или експлоатиране нa мрежи зa обществени услуги в областтa нa автоматизираните транспортни системи, трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт или въжените линии.
По отношение на транспортните услуги се счита, че съществувa мрежa, когато услугатa се предоставя при експлоатационни условия, установени от компетентен орган, като могат да включват условията относно обслужваните маршрути, капацитета, който трябва дa бъде наличен, или честотатa нa услугатa.
4. Дейности, свързани с експлоатацията на географски район, с цел осигуряване на летища и морски или вътрешни пристанища, или други терминали на превозвачи по въздушни, морски или вътрешни водни пътища.
5. Дейности, свързани с предоставяне на:
а) пощенски услуги;
б) „услуги, различни от пощенски услуги“ са услуги, за които не са изпълнени условията по чл. 130 от Закона за обществените поръчки, и ако те се предоставят от субект, който предоставя и услуги по буква „а“.
За целите на настоящото приложение:
аа) „пощенска пратка“ е адресиранa пратка в окончателната форма, в която тя се пренася, независимо от теглото; освен кореспондентските пратки, тези пратки включват и книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски колети, съдържащи стоки със или без търговска стойност, независимо от теглото;
бб) „пощенски услуги“ са услуги, които се състоят в събирането, сортирането, пренасянето и доставката на пощенски пратки, независимо дали попадат в обхвата на универсалната пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, или извън нейния обхват;
вв) „други услуги, различни от пощенски услуги“ са услуги, предоставяни в следните области:
- услуги за обслужване на поща (както услугите, които предхождат, така и услугите, които следват изпращането, включително „разпределителни услуги в пощенски салон“);
- услуги относно пощенски пратки, които не са обхванати от буква „а”, като пряка кореспонденция без означен адрес.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя, редактиран от Комисията, подкрепен от същата, за Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2. Гласуваме Приложение № 2 по доклада на Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
Приложение № 2 по доклада на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Приложение № 3 към чл. 8, ал. 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 3, което е прикрепено в табличен вид към доклада.
Приложение № 4 към чл. 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на Приложение № 4:
„Приложение № 4 към чл. 26
Дейности или договори, включващи строителство или услуги, за които не се прилага този закон
Раздел I
Списък на изключенията от приложното поле на закона
1. Договори за услуги, изпълнявани от икономически оператор въз основа на изключително право. Правото е изключително, когато е възникнало по силата на нормативен или административен акт в съответствие с правилата за достъп до пазара, определени от Договора за функционирането на Европейския съюз, и с правото на Европейския съюз, с който възможността за упражняването на определена дейност е ограничена до един икономически оператор.
2. Договори за въздухоплавателни услуги, основани на издаването на оперативен лиценз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 год. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, или за концесии за обществени услуги за пътнически превоз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
3. Договори, които концедентът е задължен да възлага или организира в съответствие с процедури, установени с:
а) международно споразумение, сключено в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз между Република България и една или повече трети държави или техни подразделения, за строителство, доставки или услуги, предназначени за съвместна реализация или експлоатация на проект от подписалите го страни;
б) правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато съответната концесия е изцяло финансирана от съответната организация или институция; при концесии, съфинансирани предимно от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагането й.
4. Договори в областите отбрана и сигурност
а) за които се прилагат специални процедурни правила:
аа) съгласно международно споразумение или договори, сключени от Република България самостоятелно или с други държави – членки на Европейския съюз, с една или повече трети държави;
бб) определени с международно споразумение или договори, свързани с разполагане на войски и отнасящи се до предприятия на държава – членка на Европейския съюз или на трета държава;
вв) на международна организация, която извършва покупки за свои цели, или за концесии, които трябва да се възложат от държава – членка на Европейския съюз, в съответствие с тези правила;
б) за които прилагането на закона е свързано с предоставяне от Република България на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси в областта на сигурността или при които възлагането и изпълнението на концесията са обявени за поверителни или трябва да се придружават от специални мерки за сигурност съгласно действащото законодателство с оглед защита на основни интереси на сигурността на държавата;
в) които са възложени в рамките на програма за сътрудничество съгласно чл. 149, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки;
г) които са възложени от Република България на друга държава – членка на Европейския съюз, във връзка със:
аа) строителство и услуги, които са пряко свързани с военно оборудване или с оборудване, свързано с класифицирана информация;
бб) строителство и услуги, специално предназначени за военни цели или за целите на защита на класифицирана информация;
д) които са възложени в трета държава и изпълнявани при разполагането на сили извън територията на Европейския съюз, когато оперативните нужди налагат сключването на тези договори с икономически оператори, установени в зоната на операциите;
е) при които защитата на основните интереси на Република България в областта на сигурността не може да се гарантира чрез мерки с по-малка степен на намеса, например чрез налагане на изисквания, насочени към защита на поверителния характер на информацията, която концедентът предоставя в хода на процедура за възлагане на концесия съгласно предвиденото в този закон.
5. Договори за услуги за:
а) придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или другa недвижимa собственост или на правa върху тях;
б) придобиване, разработка, продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначени за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги, или концесии за програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги;
в) арбитражни и помирителни услуги;
г) правни услуги, свързани със:
аа) представителство на клиент от адвокатско дружество или от адвокат в арбитражна или помирителна процедура в държава – членка на Европейския съюз, трета държава или пред международна арбитражна или помирителна инстанция, или в производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава – членка на Европейския съюз, или трета държава, или пред международен съд, юрисдикция или институция;
бб) предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от адвокат при подготовката на производство по буква „aа“, както и предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на производствата по буква „aа“;
вв) удостоверяване и заверяване на документи, които задължително се извършват от нотариус;
гг) предоставянето им от лица, определени от съд или компетентен орган, или по силата на закон, като изпълнението на услугите е под надзора на съда или на компетентния орган;
дд) упражняването на функции на държавна власт, включително услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител;
д) при финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, услуги на централните банки и операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;
е) заеми, независимо от това дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти;
ж) услуги, свързани с гражданска отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности, които се предоставят от юридически лица с нестопанска цел и попадат в обхвата на кодове 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 и 85143000-3 по CPV, с изключение на услугите за превоз на пациенти с линейка;
з) услуги, свързани с политически кампании, попадащи в обхвата на кодове 79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 по CPV, когато се възлагат от политическа партия в рамките на предизборна кампания.
6. Договори за услуги за организиране на лотарии, попадащи в обхвата на код 92351100-7 по CPV, които се възлагат на икономически оператор въз основа на изключително право.
7. Договори, свързани с предоставяне или експлоатиране на обществени електронни съобщителни мрежи, или предоставяне на една или повече обществени електронни съобщителни услуги по смисъла на § 1, т. 39, съответно т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения.
8. Договори за концесия, които, независимо от предмета им, се възлагат от концедент на юридическо лице, за което са налице едновременно следните условия:
а) концедентът сам, или съвместно с един или повече други концеденти, упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице е формирана от изпълнението на дейности, възложени от концедента или от негови обособени структури, или от други юридически лица, контролирани от концедента;
в) в юридическото лице няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.
9. Договори за концесия, които, независимо от предмета им, са сключени между двама или повече концеденти, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) с договора се установява или се осъществява сътрудничество между страните, за да се гарантира, че задълженията им за предоставяне на услуги в полза на обществото се изпълняват с оглед постигането на общи за тях цели;
б) сътрудничеството се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;
в) през последните три години участващите концеденти са извършвали на свободния пазар по-малко от 20 на сто от дейността, свързана със сътрудничеството.
10. Договори за концесия, възложени на юридическо лице по т. 8 от двама или повече концеденти, при условие че съвместното предприятие е създадено за извършване на съответната дейност – предмет на концесията, за срок най-малко три години и че учредителният акт на съвместното предприятие предвижда учредилите го концеденти да запазят участието си в него най-малко за същия срок.
„Раздел II – Специални правила при прилагането на някои от изключенията”.
1. В случаите по т. 8, буква „а“ от Раздел I:
а) концедентът упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от концедента;
б) концедентите упражняват върху дадено юридическо лице съвместен контрол, когато са изпълнени едновременно следните условия:
аа) управителните и контролните органи на юридическото лице се състоят от представители на всички участващи в контрола концеденти, като отделните представители могат да представляват няколко или всички участващи концеденти;
бб) тези концеденти могат съвместно да упражняват решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото лице;
вв) юридическото лице няма интереси, които са в противоречие с интересите на контролиращите концеденти.
2. В случаите по т. 8 и 9 от Раздел I при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години.“ (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, не е уважително към докладчика! Заседание в заседанието!
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА:
„3. В случаите по т. 8 и 9 от Раздел I, когато поради датата нa създаване или на започване на дейността на юридическото лице или концедента или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
4. Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по т. 8 и 9 от Раздел I, договорът се прекратява със сключването по реда на този Закон на нов договор със същия предмет. В този случай концедентът открива нова процедура за определяне на концесионер в 6-месечен срок от отпадане на съответното основание.”
Приложение № 5 към чл. 60, ал. 2, т. 4, буква „б“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 5.
Приложение № 6 – Минимално съдържание на обявлението за концесия”
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 6, като в точки 1, 3 и 14 думите „адрес на електронна поща“ се заменят с „електронен адрес“, а в т. 3 думите „чл. 76, ал. 5 – указание за начина, по който може да се получи достъп до заличената част от документацията за концесията“ се заменят с „чл. 78, ал. 6 – условията и редът, по които икономическите оператори може да получат достъп до заличената информация“.”
Приложение № 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 7 като в т. 1 и 2 думите „адрес на електронна поща“ се заменят с „електронен адрес“.
Приложение № 8 към чл. 75, ал. 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 8 като в точки 1, 2 и 20 думите „адрес на електронна поща“ се заменят с „електронен адрес“.
Приложение № 9 към чл. 141, ал. 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 9 като в т. 1 думите „адрес на електронна поща“ се заменят с „електронен адрес“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме приложения от номер 3 до 9 включително по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 70, против 2, въздържали се 4.
Предложенията са приети, а с това и Законът за концесиите.

Следваща точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ.
Доклад за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2015 г., приет на първо гласуване на 14 декември 2016 г.”
„Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гледайте какво четете: „14 декември 2016 г.“! (Реплики от народния представител Данаил Кирилов.)
В режим на докладване сме. След това ще Ви дам думата.
Продължете с доклада!
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а: Националното бюро за правна помощ създава единна информационна система за отчитане правната помощ по електронен път от всички адвокатски съвети.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието и новия § 1 по доклада на Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно.
Господин Кирилов, процедура.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля за процедура за допуск в пленарната зала по отношение на този Законопроект на заместник министъра на правосъдието госпожа Петя Тянкова и председателя на Националното бюро за правна помощ Елена Чернева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Поканете гостите в залата!
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
„§ 2. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от заместник-председателя.“
Предложение от Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 12, изречение първо цифрата „3“ се заменя с „4“, а в изречение второ думите „срок три години“ се заменят със „същия срок“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 4.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. В 21, т. 1 накрая се добавя „включително консултация по Глава пета „а“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера от 2 до 5 включително по доклада на Комисията има ли? Няма.
Гласуваме анблок.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Единодушно са приети предложенията.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 6:
„§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ L, 192/51 от 22 юли 2011 г. );“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „по образец, утвърден от НБПП“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато лицата, кандидатстващи за правна помощ, не удостоверят обстоятелство по ал. 1, НБПП формира преценката си за предоставяне на правна помощ, като взема предвид обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, установени с документи от съответните компетентни органи и съобразно определения за страната размер на линията на бедност.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по двата параграфа – 6 и 7? Няма.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8:
„§ 8. Създава се глава пета „а“ с чл. 30а – 30о:
„Глава пета „а“ – предоставяне на правна помощ по националния телефон за правна помощ и в регионален център за консултиране“
„Раздел І – Национален телефон за правна помощ“.
„Чл. 30а. Националният телефон за правна помощ е форма за предоставяне на консултация на физически лица при облекчени условия извън общия ред за предоставяне на правна помощ по чл. 25, ал. 2.
Чл. 30б. Дейността на Националния телефон за правна помощ се администрира от НБПП.
Чл. 30в. Условията и редът за дейността на Националния телефон за правна помощ се определят с вътрешни правила, утвърдени с решение на НБПП.
Чл. 30г. Консултации по Националния телефон за правна помощ се предоставят от адвокати, вписани в НБПП и определени с решение на НБПП.
Чл. 30д. Предоставените консултации по Националния телефон за правна помощ се удостоверяват с писмен отчет на адвоката по образец, утвърден от НБПП.
Чл. 30е. Заплащането на консултациите, предоставени по Националния телефон за правна помощ се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 37, ал. 1.
Раздел ІІ – Регионален център за консултиране
Чл. 30ж. Регионалният център за консултиране е форма за предоставяне на консултация на физически лица при облекчени условия извън общия ред за предоставяне на правна помощ по чл. 25, ал. 2.
Чл. 30з. Регионален център за консултиране може да бъде открит с решение на съответния адвокатски съвет.
Чл. 30и. Дейността на Регионалния център за консултиране се администрира от НБПП и от съответния адвокатски съвет.
Чл. 30к. Дейността на Регионалния център за консултиране, условията и редът за предоставяне на консултации се определят с вътрешни правила, утвърдени с решение на НБПП.
Чл. 30л. Право на консултация в Регионалния център за консултиране имат физически лица, чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган, не надвишават определения за страната размер на линията на бедност. При отказ на консултация заинтересованото лице може да подаде молба до НБПП по реда на чл. 25, ал. 2.
Чл. 30м. Консултации в Регионалния център за консултиране се предоставят от адвокати, вписани в НБПП и определени с решение на адвокатския съвет.
Чл. 30н. Предоставените консултации в Регионалния център за консултиране се удостоверяват с писмен отчет на адвоката по образец, утвърден от НБПП и заверен от адвокатския съвет.
Чл. 30о. Заплащането за консултациите, предоставени в Регионалния център за консултиране се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 37, ал. 1.“
Предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 9:
„§ 9. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 т. 2 се отменя.
2. В ал. 6 т. 2 се отменя.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 10:
„§ 10. В чл. 35, ал. 2 думите „доверителят, подзащитният“ се заменят с „лицата, на които е предоставена правна помощ“ и се поставя запетая.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 11.
Комисията предлага да се създаде § 12:
„§ 12. В чл. 40 думите „доверителя или от подзащитния си“ се заменят с „лицето, на което е предоставена правна помощ“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера от 8 до 12 включително? Няма.
Гласуваме.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
Процедура – господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Тъй като не е посочен краят на днешното заседание, процедурата е: предлагам той да бъде в 17,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво да бъде в 17,00 часа?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Краят на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В 17,00 ч. е краят на 5 часовия работен ден за всяко едно заседание, което започва в 12,00 ч., но тъй като има формално направено предложение, моля да го гласуваме.
Гласували 83 народни представители: за 76, против 7, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 13:
„§ 13. Въвеждането на единната информационна система по чл. 8а се извършва в двугодишен срок от влизането в сила на този закон. След изтичането на този срок адвокатските съвети са длъжни да използват тази система за електронен обмен на информация и електронно отчитане на правната помощ.“
Комисията предлага да се създаде § 14:
„§ 14. (1) Разпоредбата на чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт не се прилага за съдебните заседатели, избрани до 9 август 2016 г.
(2) Съдебните заседатели, избрани до 9 август 2016 г., довършват 5-годишния мандат, за който са избрани.
(3) Съдебните заседатели, избрани до 9 август 2016 г., които до влизането в сила на този закон са освободени предсрочно на основание чл. 69, ал. 1 или чл. 71, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, се възстановяват с решение на съответното общо събрание.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 8 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване наименованието „Заключителни разпоредби“... (Шум и реплики.)
Вие по кой параграф искате изказване? (Реплики.)
След това подканване просто съм длъжна да Ви дам думата. Искате да му я дам, нали така? Така Ви разбрах. (Реплики от ляво.)
Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Бих искал да Ви уведомя за един дебат, който се проведе в Комисията по правни въпроси по отношение действието на чл. 12 по отношение на мандатите на директора на Националното бюро за правна помощ и Управителния съвет.
Тъй като с чл. 12 ние удължаваме мандата на членовете в управителното тяло на Националния институт, дълго обсъждахме какъв би бил прочитът по отношение на заварените мандати.
Сметнахме, че нормата на чл. 12 е достатъчно експлицитна, тоест ще се възприеме еднозначно от абсолютно всички органи по назначаване в смисъл, че удълженият 4-годишен мандат се отнася и към заварените случаи, но между второ четене и зала отново този спор се възобнови.
Тъй като този спор се възобнови и тъй като има очевидно известно съмнение по отношение на приложението на Закона към заварените мандати, аз си позволявам да направя следното предложение по отношение на § 13 – да се добави трето изречение в текста на § 13 в следния смисъл: „§ 3 относно чл. 12 от Закона се прилага и по отношение на заварените и недовършени мандати от момента на влизане в сила на Закона“.
Смятам, че това ще ориентира еднозначно всички органи по назначаването при формиране и определяне точно, еднозначно мандатите на действащия Управителен съвет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов. Бяхте ясен.
Реплики? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов за допълнение на § 13.
Гласуваме.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Сега гласуваме наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, § 13 по доклада заедно с току-що приетото от нас допълнение в изречение трето, и § 14 по доклада на Комисията.
Гласуваме.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 8 по вносител, тъй като е отразен на систематичното му място в § 14.
Гласуваме.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 15.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 10 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 14.
Предложение от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев.
Предложението е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 9 по вносител, който става § 15 по доклада на Комисията.
Гласуваме, колеги, изцяло подкрепен по вносител текст.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Единодушно е прието предложението.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 10 по вносител. Отразен е на систематичното му място в § 14.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно, а с това и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за правната помощ.
Утре – редовно пленарно заседание. Начален час – 9,00 ч.
Закривам пленарния ден. (Звъни.)

(Закрито в 16,55 ч.)


Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Кирил Цочев


Секретари:
Димитър Делчев
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания