Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 25 януари 2017 г.
9,03 ч.
25/01/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Айхан Етем и Чавдар Пейчев


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, добър ден! Моля да се регистрираме.
Прекратете регистрацията. Следваща – 9,15 ч.


Открито в 9,20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на регистрация, моля.
Налице е кворум – откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, постъпи искане от Президентската администрация за извънреден брой на „Държавен вестник“ в утрешния ден, в който ще бъде обнародван указът за разпускане на 43-ото народно събрание и насрочване на предсрочните парламентарни избори.
По тази причина Проектът на програма за работата на Народното събрание е за времето от 25 до 26 януари 2017 г., тъй като последното пленарно заседание за тази легислатура на парламента ще бъде в четвъртък, 26 януари.
1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Вносител: Министерският съвет.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител: Министерският съвет.
3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.
4. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител: Министерският съвет.
5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносител: Иван Станков.
6. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за регионалното развитие. Вносител: Министерският съвет.
7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA. Вносител: Министерският съвет.
Гласуваме.
Гласували 155 народни представители: за 125, против 18, въздържали се 12.
Програмата за днес и утре е приета.
Предложения по реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника. (Реплики.)
Ще дойде времето и за господин Ерменков, но преди това – постъпило е предложение от Димитър Делчев и група народни представители за включване в Програмата за тази седмица на първо четене на Законопроекта за старите столици на България с вх. № 654 01-139, внесен на 9 декември 2016 г.
Предложението е недопустимо, тъй като не са изтекли сроковете по нашия Правилник. Срокът е двумесечен за обсъждане на законопроектите на първо гласуване. (Реплики.)
Няма възможност за процедура!
Следващо предложение е по чл. 50, ал. 3 от Правилника, в което се предлага от професор Вили Лилков, Петър Славов и Мартин Димитров включване на Закона за задълженията и договорите, № 654-01-81, в седмичната програма.
Кой ще защити предложението?
Господин Мартин Димитров, заповядайте.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правим поредния опит и се обръщаме към разума в Народното събрание, защото, когато Ви питат български граждани: „Защо в България се плаща най-високата наказателна лихва в целия Европейски съюз?“, няма никой от Вас разумен отговор. (Реплики от ГЕРБ.)
И въпреки че нямате нито един разумен и честен отговор, нито един от Вас, системно се пречи този Законопроект да мине на второ четене.
Ние сме отворени да разгледаме различни варианти на нашите предложения, но едно е ясно – когато има забавяне, не би трябвало българският данъкоплатец, българският гражданин да бъде най наказаният в целия Европейски съюз, защото тази лихва в момента е наказателна, а не е компенсаторна, а би следвало да има не наказателен, а компенсаторен характер, уважаеми колеги. (Шум и реплики.)
И Ви се чудя. Много хора ми подвикват и в момента в залата, ама никой не излиза публично и да каже, че е против. Обичате така да си подвикваме, а не да се вземе принципна позиция. (Реплики от ГЕРБ.)
И на края, колеги, искам да Ви кажа следното: тези компенсаторни лихви трябва да бъдат на средните нива за Европейския съюз. Защо в Австрия например има диференциация за физически лица и за търговци? За физически лица е 4% плюс основния лихвен процент, а за търговци – 8%, плюс основния лихвен процент. В Германия е 5% за физически лица плюс основния лихвен процент и 8% за търговците. Защо не приемем тези практики – да има едно третиране за физически лица, и второ третиране – за търговци. Подобно разделение е разумно да бъде прието.
Какво се получава? Монополистите печелят, когато всеки може да забави плащане. Не си мислете, че и на Вас не може да Ви се случи. На всеки човек това може да се случи. Забавяш, закъсняваш и ти начисляват огромни наказателни лихви. Това е наказание от страна на държавата за българския гражданин.
Какво трябва да направим? Нека да намалим тези лихви до средноевропейските нива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Така че се обръщам към Вас, колеги, с молба за подкрепа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров. Петнадесет секунди отгоре.
Гласуваме, колеги.
Гласували 140 народни представители: за 64, против 9, въздържали се 67.
Предложението не е прието.
Първо – прегласуването. Слушаме Ви.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам процедура по прегласуване. Не всички колеги успяха да изразят въздържанието и отрицанието си по отношение на това предложение, което ние вършим вече в две пленарни заседания. (Силен шум и реплики.)
Само повтарям отрицателните становища: на Министерство на финансите, на Българска народна банка, на Върховен касационен съд, на Асоциация на банките в България, на Асоциация „Отговорно небанково кредитиране“…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кирилов, това не е процедура, освен първата част от Вашето изявление, че искате прегласуване.
Прегласуване.
Гласували 146 народни представители: за 64, против 12, въздържали се 70.
Предложението не е прието.
Господин Ерменков има думата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не съм длъжен да декларирам конфликт на интереси, тъй като темата, която ще повдигна, вече не ме касае, имайки предвид, че отдавна съм известен на обществото като офицер от българското военно разузнаване, а и някои от колегите тук не пропускат случай да популяризират името ми. Така че не за мен, а за тези, на които им предстои, предлагам точка седма да отпадне от Програмата на Народното събрание. Нека Четиридесет и третото народно събрание да бъде запомнено с последните си заседания днес и утре – с нещо, което е конструктивно, което е в полза на развитието на държавата, което би могло да бъде от полза на гражданите, имайки предвид вторите гласувания, които съществуват в момента, и да не оставаме с впечатлението, че повече от 27 години след прехода ние продължаваме да воюваме с призраци и да превръщаме част от нашата дейност в лов на вещици.
Искам още един път да Ви призова – бъдете разумни. Нека тази срамна точка да отпадне от Програмата. Нека да бъдем конструктивни, нека да бъдем градивни.
Всяка деконструкция, всяко нещо, което в момента бъде гласувано, като точка седем, ще бъде поредното доказателство, че определени хора, които съм убеден, че могат да вземат думата след това, живеят в миналото, живеят с миналото, преследват своите кошмари, но нямат нищо общо с бъдещето и с това, което хората очакват от нас.
Още един път – нека на края на парламента да бъдем достойни народни представители и срамът в точка седма да не се превръща в общ срам на Народното събрание.
Предлагам точка седма да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Методи Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще направя друго процедурно предложение, тъй като седма точка е твърде далече в Програмата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Момент. Сега имате възможност за обратно, а след това, ако искате ново, защото усещам, че искате промяна в дневния ред.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Обратното, което предлагам, е онова, което предлага господин Ерменков, да не става, защото в това предложение, което ние сме дали като законопроект, се включват и лицата, които са участвали в разграбването на КТБ! Ако някой не иска да разбере какви са тези хора, които участваха в разграбването на КТБ, нека да не го правим тогава!
Само една вметка – ние не воюваме с миналото и не гоним призраци от миналото.
Един велик американец от испански произход – Джордж Лантеана, е казал, че народ, който не познава историята си, има опасност да я преживее отново, господин Ерменков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега ще гласуваме и след това ще Ви дам думата за ново предложение.
Подлагам на гласуване предложението на господин Таско Ерменков за отпадане на точка седма от Програмата.
Гласували 134 народни представители: за 31, против 89, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Процедура – господин Методи Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Гледам и не вярвам на очите си. Беше нормално господин Ерменков да гласува „за“ своето предложение, но 30 човека останали, които искат да не се научи истината за КТБ и които не възприеха тези неща, които тук обяснявам, смятам, че е малко много на този парламент.
Нека да прегласуваме – дано хората се вразумят да гласуват заедно с нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кое да прегласуваме? (Реплика от народния представител Методи Андреев встрани от микрофоните.)
Нямате правен интерес. Освен това, прегласуване се прави, когато някой не е успял да гласува, а Вие излизате с обратния аргумент, че са гласували. И сега да го прегласуваме. Защо? Недопустимо е искането.
Съобщение.
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 18 до 24 януари тази година:
Законопроект за тълкуване на чл. 79, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс. Вносители – Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит по отношение разходването на финансови средства по програмата „Декада на ромското включване 2005 – 2015 г.“. Вносители – Валери Симеонов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването „Европа“. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по отбрана. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика.
Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2017 г.). Вносител – Министерският съвет. Разпределена е на всички постоянни комисии.
Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. Водеща е Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и устав на Организацията за европейско публично право. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Ще се гледа и от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Проект за решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2016 г. (поверителен). Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Процедура – заповядайте, господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Процедурно предлагам седма точка да стане трета. Обосновката ми е следната. Законът, който ние предлагаме, е ярък политически закон, той ясно описва мнозинствата, които застават зад него, и тези, които са против него. Колкото и парадоксално да звучи за лявата част на залата, Законът има зад себе си едно представително мнозинство, в което влизат ГЕРБ, Реформаторският блок, една представителна част от патриотите, ДПС и голяма част от независимите депутати. Не може такъв обединяващ Закон да бъде седма точка в Програмата ни и да рискуваме той да не стигне до гласуване. Затова предлагам всички, които са в мнозинството, подкрепящи тази политика, да подкрепят предложението Законопроектът да стане точка трета в Програмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Методи Андреев, въпреки че опасност нещо, което е в дневния ред, да не стигне до гласуване няма, дори с цената на удължено пленарно заседание. (Реплики от залата.) До нула часа на 27-ми.
Гласували 130 народни представители: за 91, против 28, въздържали се 11. (Ръкопляскания от РБ.)
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА.
Доклад на Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля за процедура за допуск в залата по второто четене на Законопроекта на заместник-министъра на правосъдието госпожа Филипова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 113 народни представители: за 110, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Поканате заместник-министъра.
Слушаме Ви, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 1 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„Параграф 1 отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В наименованието на Глава шеста се създава изречение второ: „Изследване за професионална и психологическа пригодност“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3, който става § 4:
„§ 4. В чл. 34, ал. 1 думите „психологически изследвания с кандидатите за държавни служители и със служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“ се заменят с „изследвания за професионална и психологическа пригодност“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера от 1 до 4 включително по доклада на Комисията? Няма.
Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков – Комисията не го подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 23, против 55, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 1 по вносител, подкрепен изцяло; § 2, подкрепен изцяло; новия § 3 и § 4 в редакция на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 71, против 8, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 4 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„Параграф 4 отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Хамид Хамид, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника в редакция до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 833 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага да се оформи в нови §§ 5 и 6:
„§ 5. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Кандидатите за държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в териториалните й служби преминават през изследване за професионална и психологическа пригодност.
(2) Изследване за професионална и психологическа пригодност се провежда и за действащи служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 при преназначаване на по-висока по вид длъжност.“
§ 6. Създават се чл. 35а и нов чл. 36:
„Чл. 35а. (1) Изследване за професионална и психологическа пригодност може да се извърши за определяне на актуалната психологическа съвместимост на държавните служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 с изискванията за заеманата длъжност и с пригодността им да изпълняват служебните задължения.
(2) Обект на изследването по ал. 1 са държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1, които:
1. имат затруднения и сериозни дефицити в професионалната адаптация, обучението и специализираната подготовка;
2. проявяват демотивация, емоционална неадекватност и рисково поведение;
3. извършват системни дисциплинарни нарушения.
(3) В случаите по ал. 2 изследването се извършва със заповед на министъра на правосъдието или на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
(4) Началниците на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ може да правят предложение за изследване до министъра на правосъдието или до главния директор. Предложението съдържа описание на проблемните поведенчески прояви на държавния служител, аргументи за необходимостта от провеждане на изследването, лични и служебни данни и служебна характеристика.
(5) При констатиране на психологическа несъвместимост на държавния служител с изискванията за заеманата длъжност и непригодност да изпълнява служебните задължения той се предлага за оценка на изпълнението на длъжностните задължения.
Чл. 36. (1) Изследването за професионална и психологическа пригодност се извършва от експерти психолози и приключва с експертно заключение.
(2) Условията и редът за извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност се определят с наредба на министъра на правосъдието.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7:
„§ 7. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Минималната жилищна площ в спалното помещение за всеки лишен от свобода не може да е по-малка от 4 кв. м. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ поддържа актуална база данни за капацитета на местата за лишаване от свобода.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по докладваните текстове? Няма.
Гласуваме предложението на народните представители Георгиев, Гьоков и Миков, което Комисията не подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 30, против 37, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Гласуваме параграфи 5, 6 и 7 по доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 71, против 2, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 6 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„В § 6, в новото съдържание на чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2, буква „а“ след предлога „на“ в началото на разпоредбата се добавя „рецидивистите и на“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Извън случаите по ал. 1, т. 2 съдът може да определи първоначален строг режим и във всички случаи, когато осъденият се е укривал в хода на наказателното производство.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8:
„§ 8. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. (1) Съдът определя първоначалния режим за изтърпяване на наказанието, както следва:
1. специален режим – на осъдените на доживотен затвор и на доживотен затвор без замяна;
2. строг режим на осъдените на лишаване от свобода:
а) за повече от 5 години за умишлени престъпления;
б) за умишлени престъпления, когато не са изтекли повече от 5 години от изтърпяване на предходно наложено наказание лишаване от свобода, което не е било отложено на основание чл. 66 от Наказателния кодекс, независимо от реабилитацията;
в) за умишлени престъпления, извършени в изпитателния срок на условно осъждане, за което е постановено отложеното наказание да се изтърпи отделно, ако сборът от двете наказания надвишава две години;
3. общ режим – във всички останали случаи.
(2) Съдът може да определи първоначален строг режим и в случаите по ал. 1, т. 3, когато осъденият се е укривал в хода на наказателното производство.
(3) Съдът може да определи първоначален общ режим и в случаите по ал. 1, т. 2, когато осъденият не е с висока степен на обществена опасност.“
По § 7 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„В § 7, в новото съдържание на чл. 58, в уводното изречение думите „главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ се заменят с „министъра на правосъдието“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става
§ 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става
§ 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става
§ 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по докладваните текстове? Няма.
Подлагам на гласуване анблок две групи предложения на народните представители Гьоков, Георгиев и Миков за промени в § 6 и § 7 по вносител, които Комисията не подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 21, против 38, въздържали се 20.
Предложенията не са приети.
Гласуваме параграфи 8, 9, 10, 11 и 12 по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 68, против 7, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 11 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков – в § 11 т. 2 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
„§ 13. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. при включване в обучения, в курсове за придобиване на специалност, за повишаване на квалификацията или за работа – при изявено желание от лишения от свобода;“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. при необходимост с цел съобразяване с изискванията на чл. 43, ал. 3; в този случай се взема предвид и желанието на лишения от свобода.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заповедите за преместване или отказът за преместване подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Решението на съда е окончателно.“
По § 12 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков – в § 12 т. 2 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12, който става § 14:
„§ 14. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1, т. 1 и 4“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 4 и 5“.
2. Алинея 2 се изменя така:“…
Уважаема госпожо Председател, в ал. 2 бих искала да направя редакционно предложение – в текста „Заповедта за преместване или отказът за преместване подлежат на оспорване...“, след думата „оспорване“ да се вмъкне „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ и текстът да изглежда така:
„(2) Заповедта за преместване или отказът за преместване подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Решението на съда е окончателно.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Административният съд не заседава ли само по реда на АПК?
Разбирам, правите го във връзка с горните текстове. Алинея 2 е огледална на ал. 3 на предходния § 13.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георгиев, Гьоков и Миков за отпадане на § 11 и § 12 по вносител.
Комисията не подкрепя предложенията.
Гласували 75 народни представители: за 18, против 34, въздържали се 23.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване редакционното допълнение в § 14, т. 2, ал. 2, направено от докладчика в пленарната зала, което е огледално на ал. 3 по § 13 за промени в чл. 62.
Гласуваме.
Гласували 73 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Гласуваме анблок параграфи 13 и 14 по доклада на Комисията, като последният е с направеното редакционно изменение.
Гласували 74 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
ДОКАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 13 –предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„В § 13, в новото съдържание на чл. 64, в ал. 4 изречение второ отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.
Параграф 14 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„В § 14, в създавания чл. 64а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „затвора“ се заменя със „затворническото общежитие“.
2. В ал. 3 запетаята след „определение” се заменя с точка и текстът до края на изречението – отпада.
3. Алинея 4 отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.
Параграф 15 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„В § 15 се правят следните изменения:
1. В т. 1, в съдържанието на приетото допълнение, след думата „затвора“ се добавя „или затворническото общежитие“.
2. В т. 2, в съдържанието на създаваната нова ал. 2 изречение четвърто отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
Параграф 16 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„В § 16, т. 2, в съдържанието на създаваната нова ал. 2, в изречение второ запетаята след „определение” се заменя с точка и текстът до края на изречението отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Георгиев, Гьоков и Миков по параграфи 13, 14 и 15 по вносител и § 16, които Комисията не подкрепя.
Гласуваме неподкрепените предложения.
Гласували 84 народни представители: за 14, против 42, въздържали се 28.
Предложенията не са приети.
Анблок гласуваме параграфи с номера 15, 16, 17 и 18 по номерацията на Комисията – това са изцяло подкрепени текстове по вносител с променена номерация.
Гласували 75 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 4.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 17 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„§ 17 отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 19.
Параграф 18 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„§ 18 отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 20.
Параграф 19 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„§ 19 отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 21.
Параграф 20 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„§ 20 отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 20, който става § 22:
„§ 22. В Глава осма, Раздел VІ с чл. 73 и 74 се отменя“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Георгиев, Гьоков и Миков за отпадане на параграфи 17, 18, 19 и 20 по вносител –Комисията не подкрепя предложенията.
Гласуваме анблок.
Гласували 77 народни представители: за 14, против 39, въздържали се 24.
Предложенията не са приети.
Гласуваме параграфи с номера 19, 20, 21, 22 и 23 в редакция на Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 68, против 2, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 22 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„В § 22, т. 1 съдържанието на приетото допълнение се допълва с „отнемат“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24.
Параграф 23 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„В § 23, т. 1, в съдържанието на новата ал. 2 думата „само”отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 23, който става § 25:
„§ 25. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Дисциплинарните наказания по чл. 101, т. 7 и 8 могат да се налагат само при извършено дисциплинарно нарушение по чл. 100, ал. 2, т. 4, 6, 7 или 8, както и при системни нарушения по чл. 100, ал. 2, т. 1, 2, 3 или 5.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 26.
Комисията предлага да се създаде нов § 27:
„§ 27. В чл. 106, ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 28:
„§ 28. В чл. 109 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато лишеният от свобода е наказван за нарушение, извършено в срока по ал. 1, той се смята за ненаказван, ако не извърши друго нарушение в двугодишен срок след изтърпяване на последното наказание.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 26, който става § 29:
„§ 29. В чл. 111 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „обжалване пред районния съд по местонахождението на затвора“ се заменят с „оспорване пред административния съд по местоизпълнение на наказанието“.
2. В ал. 5 думата „определение“ се заменя с „решение“.
3. В ал. 6 думите „С определението“ се заменят със „С решението си“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 30.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 28, който става § 31:
„§ 31. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „се допуска“ се добавя „когато е абсолютно необходимо“;
б) в т. 4 думите „конвоиране или“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Извън случаите по ал. 1 употребата на белезници се допуска и когато това е необходимо при конвоиране на лишен от свобода“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, които става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по докладваните текстове, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Георгиев, Гьоков и Михов за промени в § 22 и 23 по вносител, които Комисията не подкрепя.
Гласуваме неподкрепени предложения.
Гласували 81 народни представители: за 24, против 37, въздържали се 20.
Предложенията не са приети.
Гласуваме параграфи с номера 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34, някои само с променена номерация, изцяло подкрепени по вносител, други в редакция на Комисията, на всички по доклада на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 7.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 32 и предлага следната редакция на Комисията, който става § 35:
„§ 35. В чл. 154, ал. 3 съюзът „или“ се заменя с „и“.
Комисията предлага да се създаде нов § 36:
„§ 36. В чл. 156, ал. 2, т. 4 думите „определеното от съда първоначално“ се заменя с „първоначалното“.“
По § 33 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков. Параграф 33 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 37.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 38.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 39:
„§ 39. В чл. 179 се създава ал. 3:
„(3) Заповедта на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” по ал. 1 и 2 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от връчването й пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Решението на съда е окончателно.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 36, който става § 40:
„§ 40. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. изолиране в наказателна килия с извеждане на работа или на училище за срок до три денонощия.“
2. В ал. 2 след думите „се налагат” се добавя „с мотивирана заповед”.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дисциплинарното наказание изолиране в наказателна килия на непълнолетен може да се налага само при извършено дисциплинарно нарушение по чл. 100, ал. 2, т. 4, 6, 7 или 8, както и при системни нарушения по чл. 100, ал. 2, т. 1, 2, 3 или 5. Наказанието не може да се налага в условия на единична изолация.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „районния“ се заменя с „административния“.
По § 37 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: § 37 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 43.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 40 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по докладваните текстове няма.
Има! Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИЯН МИТЕВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, моето изказване се отнася до чл. 198, в който се предвижда произнасянето на началника на затвора по отношение на прилагането на специален режим на осъдените на доживотен затвор да става в един много кратък срок от една година. Досегашният текст предвижда това да става след изтичане на 5-годишен срок. Има специално становище на Върховната касационна прокуратура в тази връзка, като там се предвижда, и се предлага, срокът да бъде 3-годишен, като по този начин, от една страна, се изпълнят препоръките на Европейския съд за правата на човека, че срокът е прекалено дълъг, а от друга страна, това, което прокуратурата изрежда в своето становище, че това е един оптимален срок, в който все пак ще може да бъдат оценени правилно и справедливо поведението на осъдения и това дали той се е поправил, или не.
В тази връзка аз предлагам в ал. 1 и ал. 3 на ч. 198 думите „една година“ да се заменят с „три години“. Смятам, че това ще е по-справедливо и по-правилно в този случай и моля в тази връзка чисто процедурно, разделно гласуване на чл. 198 от останалите текстове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Като член на Правната комисия сте имали възможност и във времето между първо и второ гласуване, и при подготовка на доклада на второ гласуване да защитите предложението си, а не в момента – да се връщаме на изцяло подкрепен текст от вносителя да го прегласуваме.
Реплики към господин Митев?
Една дузина пропуснати срокове за реакция.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Георгиев, Гьоков и Миков за отпадане на § 33 по вносител и § 37 по вносител.
Комисията не подкрепя тези предложения.
Гласуваме неподкрепени предложения.
Гласували 75 народни представители: за 10, против 42, въздържали се 23.
Предложенията не са приети.
В § 37 по вносител – за промени в чл. 198, предложението, което направи господин Митев – ал. 1 и 3 вместо „една година“, да се чете „три години“.
Гласуваме предложението на господин Митев в зала.
Гласували 72 народни представители: за 20, против 3, въздържали се 49.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме анблок параграфи с номера от 35 до 43 включително.
Гласуваме параграфи с номера от 35 до 40 включително в номерацията по доклада на Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 66, против 3, въздържали се 8.
Предложенията са приети.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя за § 40 и предлага да бъде отхвърлен.
Гласували 70 народни представители: за 66, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 44.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 43 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 45, като в наименованието на Част шеста думите „при изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или задържането под стража“ се заличават.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 45, който става § 46:
„§ 46. В Допълнителните разпоредби § 3 се отменя.“
По § 46 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„В § 46 т. 1 се изменя така:
„1. в § 13 думите „2019“ се заменят с „2018“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 46 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен систематично в § 7 и 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 41 по вносител.
Гласували 69 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Гласуваме § 42 по вносител, който става § 44 по доклада на Комисията.
Гласували 71 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Гласуваме параграфи 45 и 46 по доклада на Комисията. Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 43.
Гласували 73 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Параграф 44 по вносител, който става § 45, е гласуван; § 46 е гласуван… Нали така?
Сега гласуваме предложението на народните представители Георгиев, Гьоков, Миков, което Комисията не подкрепя, то е за промяна на § 46 по вносител.
Гласували 72 народни представители: за 6, против 43, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 46, тъй като систематично е отразен на друго място.
Гласували 75 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията предлага да се създадат нови § 47, 48 и 49:
„§ 47. Лишените от свобода или задържаните под стража, които са били освободени до 6 месеца преди влизането в сила на този закон, може да предявят иск по чл. 284, ал. 1.
§ 48. Лишените от свобода или задържаните под стража, които са били освободени преди влизането в сила на този закон и чиито оплаквания относно условия на задържане в нарушение на чл. 3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г. и бр. 38 от 2010 г.) са били обявени за недопустими с решение на Европейския съд по правата на човека на основание неизчерпване на новосъздаденото вътрешноправно средство за защита, може да предявят иск по чл. 284, ал. 1. Искът се предявява в 6-месечен срок от уведомяването им от Секретариата на Европейския съд по правата на човека за постановеното решение.
§ 49. Подадените до влизането в сила на този закон искове за вреди, причинени на лишени от свобода или задържани под стража от задържане в лоши условия, се разглеждат по реда на чл. 284, ал. 1.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 50.
По § 48 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„§ 48 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 48, който става § 51:
„§ 51. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения:
1. В чл. 41 ал. 6 се изменя така:
„(6) Първоначалният режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода се определя от съда съобразно разпоредбите на този кодекс и на специалния закон.“
2. В чл. 70:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Съдът може да постанови условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода по отношение на осъден, който е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически:
1. не по-малко от една втора от наложеното наказание;
2. не по-малко от две трети от наложеното наказание в случаите на опасен рецидив.”;
б) алинеи 2 и 3 се отменят;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) При условното предсрочно освобождаване за осъдения се установява изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието. В рамките на изпитателния срок, но за не повече от три години, съдът може да постанови една от пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 – 4, като взема предвид доклад от пробационния служител.“
По § 49 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:
„В § 49 т. 3-10 – отпадат.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 52:
„§ 52. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 301, ал. 1, т. 6 думите „и тип затворническо заведение“ се заличават.
2. В чл. 306, ал. 1, т. 2 думите „и типа затворническо заведение“ се заличават.
3. В чл. 437:
а) заглавието се изменя така: „Предложение или молба за предсрочно освобождаване“;
б) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. началникът на затвора;“
в) създава се нова ал. 2:
„(2) Осъденият може и сам да подаде молба за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс. Молбата се подава чрез началника на затвора.“;
г) досегашната ал. 2 става нова ал. 3 и в нея след думата „предложението“ се добавя „или молбата“, а думите „което се предлага за предсрочно освобождаване“ се заличават“.
4. В чл. 438:
а) заглавието се изменя така: „Съд, който разглежда предложението или молбата“;
б) думите „Предложението по чл. 437, ал. 1 се разглежда“ се заменят с „Предложението или молбата по чл. 437, ал. 1 или 2 се разглежда“.
5. В чл. 439:
а) в заглавието накрая се добавя „или молбата“;
б) в ал. 1 след думата „предложението“ се добавя „или молбата“;
в) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Участието на прокурора, началника на затвора или негов представител и на осъдения е задължително.
(3) Осъденият има право на защитник. Съдът назначава служебен защитник само когато осъденият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това.“;
г) в ал. 4 думите „органа, който е направил предложението“ се заменят с „началника на затвора и на прокурора“;
д) алинея 5 се отменя.
6. Създава се чл. 439а:

„Доказателства за поправяне на осъдения
Чл. 439а. (1) Доказателства за поправянето са всички обстоятелства, които сочат за положителната промяна у осъдения по време на изтърпяване на наказанието, като доброто поведение, участието в трудови, образователни, обучителни, квалификационни или спортни дейности, в специализирани програми за въздействие, общественополезни прояви.
(2) Доказателствата за поправянето се установяват от оценката за осъдения по чл. 155 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, работата по индивидуалния план за изпълнение на присъдата по чл. 156 от същия закон, както и от всички други източници на информация за поведението на осъдения по време на изтърпяване на наказанието.
(3) Неприлагането на мерки за поощрение, неучастието в програми и дейности по ал. 1, когато такива не са били достъпни за осъдения, или размерът на неизтърпяната част от наказанието не могат да бъдат единствени основания за отказ от постановяване на условно предсрочно освобождаване, без да се изследва цялостно поведението на осъдения по време на изтърпяване на наказанието.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георгиев, Гьоков и Миков за отпадане на § 48 по вносител и за отпадане по § 49 по вносител на точки от 3-та до 10-та.
Тези предложения на колегите не се подкрепят от Комисията.
Гласуваме неподкрепените предложения.
Гласували 75 народни представители: за 8, против 47, въздържали се 20.
Предложенията не са приети.
Сега гласуваме наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, ведно със съдържащите се в него параграфи с номера – нови от 47 до 49, и останалите преномерирани – до § 53 включително.
Гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували 76 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 7.
Параграфите са приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, да докладвам и последната страница на § 52.
„7. В чл. 440 ал. 2 се изменя така:
„(2) Определението на съда подлежи на обжалване от осъдения и от началника на затвора и на протест от прокурора по реда на глава двадесет и втора. Определението се изпълнява незабавно след изтичането на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес на осъдения.“
8. Член 441 се изменя така:
„Ново предложение или нова молба
Чл. 441. Когато предложението или молбата по чл. 437 не бъдат уважени от съда, ново предложение или молба може да се направят не по-рано от шест месеца от деня на влизането в сила на определението.“
9. Член 449 се изменя така:
„Предложение или молба за замяна
Чл. 449. Предложението за замяна на наказанието доживотен затвор с наказание лишаване от свобода може да прави окръжният прокурор по местоизпълнението на наказанието или началникът на затвора. Осъденият може да подаде молба за замяна.“
10. В чл. 450:
а) заглавието се изменя така: „Ред за разглеждане на предложението или молбата“;
б) в ал. 1 след думата „Предложението“ се добавя „или молбата“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Ако предложението или молбата по чл. 449 не бъдат уважени, ново предложение или нова молба може да се направи, съответно подаде, не по-рано от две години от произнасянето на определението.“
Комисията предлага да се създаде § 53:
„§ 53. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграфи 3, 4, 5 и § 6 относно чл. 35а и чл. 36, ал. 1, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;
2. параграф 45 относно част шеста, който влиза в сила от 1 май 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания по така представената Ви допълнителна частта на § 52, предложението на Комисията за създаване на нов § 53 със съответното му съдържание по доклада има ли? Няма.
Отново гласуваме § 52 и 53 по доклада на Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 7.
Параграфи 52 и 53 по доклада на Комисията са приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, № 602-01-69.
Вносител е Министерският съвет, приет е на първо гласуване на 16 декември 2016 г.
Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. С него ще Ви запознае председателят на Комисията народният представител Найден Зеленогорски.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря, господин Председател.
Да допуснем в залата господин Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Стоянка Илова – директор в Дирекция „Правна“ в Министерството, господин Пенчо Димитров – държавен експерт в Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласувайте, моля, направеното предложение.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете лицата в залата.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
По § 3 има предложение от народния представител Вили Лилков.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
„§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 2, изречение последно изразът „или които имат необходимия стаж за придобиването ѝ“ се заличава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Вили Лилков, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 71 народни представители: за 11, против 13, въздържали се 47.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, както и текстовете на вносителя за § 1, 2 и 3. Всички те са подкрепени от Комисията.
Гласували 69 народни представители: за 61, против 4, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, моля за прегласуване, защото не можах да упражня правото си на глас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прегласуване.
Гласували 76 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 7.
Параграфите от 1 до 3 включително, както и наименованието на Закона са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от народния представител Александър Ненков: да се създаде нов § 3а. Няма да го изчитам.
Комисията подкрепя по принцип това предложение.
Комисията предлага да се създаде нов § 3а, който става § 4:
„§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение четвърто: „Решението на комисията се съобщава на заинтересованите лица заедно с проекта за подробен устройствен план и може да се обжалва в производството по обжалване на акта за одобряване на подробния устройствен план по ал.1.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) С плана по ал 1:
1. поземлени имоти, които не отговарят на изискванията за минимални размери за лице и повърхност съобразно устройствената зона, в която попадат, могат да бъдат обединени в един или повече нови урегулирани имоти, ако са собственост на едни и същи лица;
2. по искане на собствениците поземлени имоти, собственост на едни и същи лица, могат да бъдат обединени в един новообразуван урегулиран имот, както и един поземлен имот може да бъде разделен на два или повече новообразувани урегулирани имоти;
3. може да се образува съсобствен урегулиран имот за два или повече поземлени имоти, собственост на различни лица, въз основа на общо заявление на собствениците с нотариално заверени подписи, с което се определят идеалните части на съсобствениците, които се посочват в заповедта по ал. 6.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
а) в изречение първо след думите „по ал. 4“ се добавя „и 5“;
б) в изречение второ думите „придобиването на собствеността на“ се заличават;
в) в изречение трето думите „В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта копие от нея се изпраща“ се заменят със „Заповедите се изпращат“, а думата „одобрения“ се заменя с „влезлия в сила“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
5. Досегашната ал. 7 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Първо, искам да кажа, че образуването на нов § 3а е в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като промяната в чл. 16 не е обект на Закона, който е внесен като проект – това е за сведение на Комисията.
По-интересно е обаче какво се предлага в § 3а, особено с предлаганите нови изречения 4 и 5 в ал. 4.
Колеги, добре е да Ви прочета какво гласи самият член, за да Ви стане ясно. По-важна е ал. 1 на чл. 16, която гласи следното:
„(1) С подробен устройсвен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на зелената система на социалната и на техническата инфраструктура за публична собственост. За осъществяване на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имота си, определена с плана, но не повече от 25 на сто.“
Какво предлага колегата Александър Ненков? Той предлага в ал. 4 на същия член да се добавят две нови изречения, които гласят следното:
„Решението на Комисията се съобщава на заинтересованите лица заедно с проекта за подробен устройствен план.“
До тук добре. Интересно обаче е петото изречение:
„Контролът по законосъобразността на решението се извършва в производството по обжалване на акта за одобряване на подробния устройствен план по чл. 16, ал. 1.“
Какво казва колегата Ненков с това предложение? „Кьорав карти не играе“ – ще го кажа на жаргон. Ако гражданинът не е запознат, че е извършено нарушение, тоест че е нарушен Законът, нещо, което е задължение на органа – да извършва превантивен контрол по законосъобразност, с това добавено изречение се казва, че такъв контрол няма да бъде извършван. Ако никой не обжалва, дори да е незаконосъобразно действието, то ще си остане такова и Вие го узаконявате по силата на това, че никой не го е обжалвал. Това е недопустимо! Повтарям: това е недопустимо! Служебно задължение на всяко длъжностно лице е да извършва превантивен контрол за законосъобразност, а не последващ контрол, и то, забележете, ако имало образувано производство по обжалване.
Уважаеми господин Председател, правя предложение в направеното предложение за допълнение в ал. 4 на чл. 16 от Закона за устройство на територията петото изречение: „Контролът по законосъобразността на решението се извършва в производство…“ – да не го чета цялото, да отпадне, тъй като то е противоконституционно, лишено е от всякаква правна логика и практически узаконява целия този безобразен елемент, на който сме свидетели през годините. Най-пресен е случаят например в „Младост“.
Ако това изречение влезе в сила, всички тези безобразия, които са правени – с кражба на имоти, фалшификация на кадастрални планове – пресен пример в Драгалевци, практически ще се узакони кражбата, по простата причина че никой не е обжалвал, няма извършено производство и по този начин гражданите се лишават от възможността да осъществяват граждански контрол.
Ако Вие днес гласувате това пето изречение, гласувате узаконяването на кражбата на имоти в ущърб най-вече на общините. Това исках да Ви кажа. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Къде е това изречение, което предлагате да отпадне?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Предлагам да отпадне новото пето изречение в допълнението на ал. 4 в § 3а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ама то няма такова изречение в текста на Комисията?! (Шум и реплики.) Гледайте предложението на Комисията. Няма такова изречение.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Тогава ще предложа въобще промените в ал. 4 да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Тоест целият нов параграф?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Да, точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добре, благодаря, уважаеми господин Байрактаров.
Други реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз не мога да споделя аргументите, които бяха изложени в дебата по това предложение на колегата Александър Ненков. Смятам, че колегата е направил логично обосновано предложение. То съответства на смисъла на разпоредбата, оптимизира процедурата и по никакъв начин не споделям казаното, че това по някакъв начин ограничава обжалването или ограничава контрола. Контролът винаги се поражда от жалбата. Винаги защитата в едно производство се осигурява чрез защитата на правото на жалба. Дори в първоначално предложената редакция това право е било гарантирано. Смятам, че Комисията след дебат е подобрила текста и е премахнала възможността от всякакво, да кажем, противоречиво или неясно тълкуване.
Абсолютно са неотносими всички аналогии, които бяха направени. Няма да цитирам имената на териториите.
Подкрепям предложението на колегата Ненков така, както е отразено в предложението на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Реплики?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Това, което предлагам и на което Ви обърнах внимание, уважаеми колеги, е, първо, че предложението на колегата Ненков не е оттеглено, то подлежи на гласуване един път, тъй като то не е оттеглено. Тоест хипотетично в момента народните представители могат да приемат текста на колегата Ненков. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма такава опасност. Редактирано е от Комисията...
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Добре, нека да се изкажа.
След това обаче, за да бъде завоалирано това предложение на колегата Ненков, е направено още по-опасното предложение и редакцията на Комисията, която завоалира целия този текст на колегата Ненков и Ви казва: Независимо че е приет Общият устройствен план, независимо че някой е извършил нарушение и тъй като извършвайки нарушение, не е изградена инфраструктурата – в случая най-вече улици, в един последващ етап, ще дойде някой, ще Ви отнема една немалка част от имота, за да обслужи интереса на някой тарикат, който е заграбил имот, за да му направи улица и инфраструктура. Ето това предлага текстът на Комисията, който беше завоалиран по един по-друг начин. (Шум и реплики.) Гледам, че един колега се бие по челото – ако иска, да му прочета какво предлага Комисията? (Шум и реплики.)
Комисията предлага да се създаде чл. 16а. Вече не отиваме на редакция на чл. 16, а отиваме на създаване на нов член – 16а, който изобщо не е обект на Законопроекта. Но това е друга...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Къде го четете това? (Шум и реплики.) Това е следващ параграф! Дебатираме предишния параграф – чл. 16. (Реплики от народния представител Станислав Иванов.)
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Решението на Комисията се съобщава на заинтересованите лица заедно с Проекта на подробен устройствен план и може да се обжалва – тук вече казваме „и може“. Какво обжалване? Какво значи „може“? Това е право! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Вие не можете да го налагате в едно... Това е право на всеки гражданин – да обжалва! Да не говорим, че той е можел да обжалва и да не допусне още при общественото обсъждане.
Колега Кирилов, днес както заблудихте колегите и по отношение на лихвите, така сега ги заблуждавате и в този Закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето Ви, уважаеми господин Байрактаров!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Имам чувството, че започвате да се превръщате в нещо като човек, който защитава някакви други интереси, но не и интересите на гражданите. (Възгласи „Ееее!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не влизайте в персонални квалификации! (Народният представител Данаил Кирилов иска думата.)
Дуплика или лично обяснение, господин Кирилов?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (от място): Лично обяснение на реплика не може да се направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Значи, дуплика.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Ще ползвам правото на дуплика.
За да няма спор и неяснота, нека да прочета предложението на Комисията за текста: „Решението на Комисията се съобщава на заинтересованите лица заедно с проекта за подробен устройствен план и – забележете, колеги – може да се обжалва в производство по обжалване на акта за одобряване по ал. 1“.
Къде е проблемът? Къде е необжалваемостта? Точно обратното е в конкретния случай! Заблуждава Ви дефиницията и пояснението, че това е ПУП-а по ал. 1, но това не е производството. Не разбирам!
Вие обичате менторски да назидавате и обяснявате, но мисля, че трибуната… Тук не е място, където да се обучаваме! (Реплики от народния представител Димитър Байрактаров.)
Чета текста и според мен той е ясен! Комисията го е подобрила и въобще не съдържа предположенията и допусканията, които внушавате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Комисията е съобразила текста, точно както беше предложен от господин Байрактаров впрочем. Отпаднало е точно това, което искаше господин Байрактаров в текста на Комисията. (Шум и реплики.)
Поддържате ли отново предложението си? (Шум и реплики.)
Не знам какво да гласувам всъщност, защото тук го няма този текст, който Вие предложихте да го гласувам да отпадне. (Реплики от народния представител Димитър Байрактаров.)
Какво да отпадне? Вие предложихте всичко да отпадне? Да, добре.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Байрактаров за отпадането на § 4 по Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 75 народни представители: за 10, против 57, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 3а, който става § 4, със съответното му съдържание в нейния доклад.
Гласуваме § 4 по доклада на Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 69, против 1, въздържали се 9.
Параграф 4 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3б, който става § 5:
„§ 5. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. За територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план по решение на общинския съвет вместо планът по чл. 16 може да бъде създаден план за улична регулация и имоти за обекти на публичната собственост по чл. 110, ал. 1, т. 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на § 3б, който става § 5 в нейния доклад, със съответното му съдържание по доклада.
Гласуваме § 5 по доклада на Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
Параграф 5 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3в, който става § 6:
„§ 6. В чл. 22 се създава ал. 8:
„(8) С проект за преструктуриране на жилищните комплекси могат да се определят равностойни урегулирани имоти за всички имоти, възстановени по реда на реституционните закони при спазване на ал. 6 и правилата на чл. 16, без да се засягат новообразувани урегулирани имоти за съществуващите сгради, определени по правилата на предходната алинея. В случай че това е невъзможно, останалата незастроена част от кварталите, в това число поземлените имоти, за които не може да се предвиди застрояване по правилата на ал. 6, се урегулира като озеленена площ за широко обществено ползване, а собствениците на реституирани имоти се обезщетяват с равностойни урегулирани имоти, определени за сметка на други общински имоти в обхвата на плана или извън него.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване параграфи 6 и 7 по доклада на Комисията, като § 6 е създаден по предложение на Комисията, със съответното му съдържание по доклад.
Гласували 74 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 6.
Параграфи 6 и 7 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 5 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8:
„§ 8. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Строителството на огради в отклонение от изискванията по ал. 5 и 7 се разрешава от главния архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект, съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот и с оглед осигуряването на архитектурно единство.“
2. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) В преструктурираните жилищни комплекси, курортни, туристически и други селищни образувания урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат по регулационните линии с живи огради или с прозирни огради с височина на плътната част до 60 см.
(12) По предложение на кмета на общината с решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, може да се налага временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територии, предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на първостепенната улична мрежа, за метрополитена, за трамвайни или железопътни линии, за обекти на зелената система и за съоръжения за третиране на отпадъци. Забраната се налага еднократно за срок не по-дълъг от три години“.
Следващият параграф е шести.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става
§ 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става
§ 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става
§ 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване параграфи 8, 9, 10 и 11 по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4.
Параграфи 8, 9, 10 и 11 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 9 – предложение от народния представител Вили Лилков.
Предложението бе оттеглено.
Предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 12:
„§ 12. В чл. 84 се създава ал. 4:
„(4) Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. Присъединяването се извършва по реда на наредбата по ал. 3 и договора по ал. 2.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 12 до 15 включително по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 6.
Параграфи от 12 до 15 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 13 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 13 да бъде отхвърлен.
По § 14 – предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 14 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на параграфи 13 и 14 по вносител, както и параграфи 16, 17 и 18 по нейния доклад.
Моля, гласувайте.
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
Параграфи 13 и 14 по вносител са отхвърлени, а параграфи 16, 17 и 18 по доклада на Комисията – приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 18 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
„§ 19. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в „Държавен вестник”.
2. В ал. 2 се създава изречение трето:„Разгласяването по този ред се извършва в 10-дневен срок от обнародването на обявлението по ал. 1.“
3. В ал. 3 накрая се добавя „в срок един месец от постъпването на проекта в общинската администрация“.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) По преценка на главния архитект на общината проектът за подробен устройствен план може да се разгледа от общинския експертен съвет преди съобщаването с оглед привеждането му в съответствие с нормативните изисквания, за което заинтересуваните лица се уведомяват писмено в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация. Разглеждането на проекта от общинския експертен съвет се извършва в срок до един месец от постъпването му в общинската администрация. Съобщаването на проекта се извършва по реда и в сроковете по ал. 1, 2 и 3 след привеждането му в съответствие с решенията на общинския експертен съвет.“
По § 19 – предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
„§ 20. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 в изречение първо след думите „селищни образувания“ се добавя „включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на органа, който ги е одобрил, в 3-дневен срок от одобряването им.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Моето изказване е във връзка с текста на Комисията по § 19, чл. 128, ал. 1, който гласи: „Изработеният Проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересованите лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“.“ Какво представлява това обявление? То представлява лист с формат А4, разлепен произволно на стълбове, по дървета и където Ви падне, и както се сетите. Мога да Ви дам десетки случаи, включително четири случая в община Бургас, които поради тази причина бяха отменени поради мое сезиране на прокуратурата за незаконосъобразни действия.
В този текст, първо, не е уточнено мястото, на което трябва да бъде разлепено обявлението. В текста липсва такова уточнение. Второ, липсва от коя дата започва да тече срок, защото има срокове, в които заинтересованите лица имат право да обжалват.
Ще Ви дам пример. В община Бургас преди една година на Йордановден бяха разлепени съобщения, на които, забележете, срокът им беше изтекъл, и когато установихме това, извикахме и полицията, за да удостовери това нарушение. Оказа се, че имало техническа грешка, която съобщава на хората, че практически срокът е изтекъл. Това са нарушения, които масово се извършват с цел да се пренебрегне обжалването. Много често обжалванията са свързани с това, че не е проведено обществено обсъждане. За това говорим!
Така представен текстът, по никакъв начин не Ви казва, а и може ли някой да ми отговори – откога започва да тече срокът?! Друг някой да ми отговори – къде трябва да е разлепено това обявление до заинтересованите лица?! Къде? На кое място? В големите градове, ако това е в блоковете, има специално отредени места във входовете, където да се разлепват обявления, може и да се съобщи на домоуправителя. Само че в малките населени места, където хората живеят в къщи, в еднофамилни жилища, къде ще бъде разлепено? Мога да Ви кажа – обикновено по стълбовете и по дърветата. Когато мине човек покрай тях, обикновено не им обръща внимание, защото в повечето случаи мисли, че това са некролози. Казвам Ви го сериозно, колеги!
Тоест в момента се предлага текст, който затвърждава тази порочна практика и по никакъв начин не изчиства нещата.
Ето, за това става въпрос! Затова, уважаеми господин Председател, правя предложение текстът на Комисията в чл. 128, ал. 1 да отпадне, защото практически затвърждава пороците и корупционните практики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Тоест да отпадне първата точка, която касае ал. 1. Във втора точка пише от кога започва да тече разгласяването.
Заповядайте за реплика, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Байрактаров, аз смятам, че в конкретния случай отново си намерихте повод да реферирате към Ваша практика и лични достижения, но за съжаление пак няма връзка с текста. Текстът по ал. 1 и ал. 2 на чл. 128 е ясен и не съдържа промяна в реда на обявяванията.
Освен това бих казал, че тук има фиксиран изричен срок, който задължава публикацията, обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, тоест с това е подобрен текстът на ал. 1.
По отношение на местата за залепване тук коментирате административна практика, но тя не е въведена единствено и само от ЗУТ. Такава практика се установява и в Административнопроцесуалния кодекс. Това е един от способите, с който се разгласява фактът или обстоятелството, че един акт е изготвен, или се съобщават определени данни на заинтересованите лица и субекти.
Вие знаете, след като сте имали процедурата и с полицията, че единственият начин да се удостовери, е със създаването на протокол. Този протокол, ако някой държавен или общински служител е престъпник, ще бъде с невярно съдържание и тогава ще подлежи на съответни последици, на наказване, но по наказателен ред. Този способ винаги е допълнителен и факултативен. В този случай аз не виждам дерогация на това правило или изместване на обнародването в „Държавен вестник“. Затова нямам съмнения и притеснения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Господин Кирилов, всъщност с Вашата реплика Вие потвърдихте това, което аз казах. Нещо повече – потвърдихте порочна практика, която съществува и Вие я знаете, която не само че не се заличава с тези текстове, а се затвърждава.
Можех да Ви дам много по-добри примери, че в някои от законодателствата, включително и в Административнопроцесуалния кодекс, е предвидено съобщенията да се извършват на официалната страница на общината. Тук дори и това не е направено. А това нито изисква средства, нито кой знае какви усилия.
Смятах да го предложа, както ме подсеща колегата Станислав Иванов, само че текстът е така направен, че за да предложиш нещо, трябва да пренапишеш целия член, което в момента аз не мога да направя поради простата причина, че не е редно да правиш предложения на крак.
Това, което казвате, колега Кирилов, е по-страшно, защото действащият в момента текст е много по-добър от предлаганото. В сега действащия текст Вие практически правите най-важното изключение – тоест да няма място, на което да е посочено това обявление. Като няма място, то какво значение има откога започва да тече срокът, като Вие не знаете къде ще видите това обявление?! Ако може, нека тук да излезе някой от хората, на които сме дали допуск, на експертите. Откъде ще се запозная с такова обявление? Кажете ми откъде, ако не съм погледнал случайно върху някой стълб или някое дърво?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: От „Държавен вестник“, примерно.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: В „Държавен вестник“ се публикува нещо съвсем друго – но да не обяснявам сега надълго и нашироко.
Действащият в момента текст на чл. 128 е много по-добър от предлаганото в момента. То е необмислено и за пореден път ще се затвърди порочната практика.
Призовавам представителите на Министерството – ако трябва, да вземат отношение и да разяснят как се случва това. Доказано е, че тук има изключително порочна, да не кажа – корупционна практика, защото това касае в много случаи много сериозни материални интереси!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Байрактаров.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги! За яснота, защото очевидно не се четат текстовете нито в действащия Закон, нито в доклада на колегите от Комисията по регионална политика.
Искам да прочета ал. 2 в действащия й вид:
„(2) Обявлението по ал. 1 се разгласява, като се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия, предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен вестник. Проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община“.
По отношение на ал. 3 ще допълня: когато проектът за ПУП е за част от населено място или селищно образувание в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 1 не се обнародва в „Държавен вестник“, а се съобщава на заинтересованите лица.
Следователно в предходния опит за анализ Вие бяхте абсолютно заблудени. Има прецизно разграничаване по отношение на режимите и обхвата на плана. Местата са точно и конкретно посочени.
Освен това във всеки един от случаите, бих казал, че има двойна гаранция за постигане на уведомителния, осведомителния ефект по отношение не само на заинтересованите лица, колеги, а на лицата въобще. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Байрактаров в чл. 19 по доклада на Комисията да отпадне т. 1, която касае ал. 1 на чл. 128.
Гласуваме предложението на народния представител Димитър Байрактаров, направено от парламентарната трибуна.
Гласували 72 народни представители: за 14, против 36, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване параграфи 19 и 20 по доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Колеги, бих помолил за прегласуване, тъй като част от колегите не успяха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прегласуване.
Гласували 76 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Параграфи 19 и 20 по доклада на Комисията са приети.
Прекъсваме за тридесет минути.
Продължаваме в 12,05 ч.
(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Продължаваме, колеги.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
Мисля, че не ни дели много време от поименна проверка.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Уважаеми господин председател, колеги!
Има предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на нов § 19а.
Предложението бе оттеглено.
Има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 19б, който става § 21:
„§ 21. В чл. 134, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или е установена непълнота или грешка в кадастралната карта, използвана като основа за изработване на подробен устройствен план“.“
Има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 19в, който става
§ 22:
„§ 22. Създава се чл. 134а:
„Чл. 134а. (1) При установяване на непълнота или грешка в кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробен устройствен план, заинтересуваните лица могат да правят искания за изменението му при условията и по реда на чл. 135 след влизане в сила на заповедите по чл. 54, ал. 4 и 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър или след изменението на кадастралната карта, извършено на основание влязло в сила съдебно решение по чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(2) Изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, одобрен на основание чл. 16, се възлага от кмета на общината в едномесечен срок от представянето от заинтересувани лица на влязло в сила съдебно решение по чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър или на комбинирана скица, издадена от службата по геодезия, картография и кадастър, с която се установява непълнота или грешка в кадастралната карта, послужила като основа за изработване на плана.
(3) В случаите по ал. 2 с изменението се определят равностойни урегулирани имоти за всички имоти, засегнати от непълнотата или грешката, при спазване на правилата на чл. 16, без да се засягат новообразувани урегулирани имоти на собственици, които не са засегнати от непълнотата или грешката. В случай че това е невъзможно, равностойни урегулирани поземлени имоти се определят в заповедта по чл. 16, ал. 6 за сметка на други общински имоти в обхвата на плана и/или извън него.
(4) В случаите по ал. 2 подробният устройствен план, одобрен на основание чл. 16, не се изменя, когато заинтересуваните лица са съгласни да получат или да платят парично обезщетение, определено с решение на комисията по чл. 210 или сключат спогодба за уреждане на отношенията си, произтичащи от неизправянето на установената непълнота или грешка. Службата по геодезия, картография и кадастър отразява промените в кадастралния регистър на недвижимите имоти по реда на чл. 53 от Закона за кадастъра и имотния регистър.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 21 и 22 по доклада на Комисията.
Моля, прекратете гласуването. Няма кворум.
Поименна проверка.
Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - тук
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Алтимир Емилов Адамов - отсъства
Ана Георгиева Баракова - отсъства
Ангел Петров Найденов - тук
Анна Василева Александрова - отсъства
Антон Ангелов Долапчиев - тук
Антони Антониев Тренчев - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Атанасов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - отсъства
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Бойка Грозева Маринска - отсъства
Борис Борисов Станимиров - отсъства
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - отсъства
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - тук
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - отсъства
Валентин Любенов Павлов - отсъства
Валентин Николов Иванов - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Велизар Пенков Енчев - тук
Венка Константинова Стоянова - тук
Венцислав Йорданов Каймаканов - отсъства
Вили Младенов Лилков - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - отсъства
Георги Иванов Андонов - тук
Георги Недков Кючуков - тук
Георги Николов Недев - тук
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски -тук
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гроздан Спасов Караджов - отсъства
Гюнай Хюсмен Хюсмен - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Йорданова Панайотова - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Григоров Шишков - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - тук
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Спасов Димитров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Танев Танев - тук
Добрин Ненов Данев - тук
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Димитров Симеонов - отсъства
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Живко Иванов Мартинов - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димитров Стойнов - тук
Иван Кирилов Иванов - отсъства
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Пенков Иванов - тук
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - тук
Илия Янков Илиев - тук
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Йордан Георгиев Андонов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - тук
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - отсъства
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Костадин Иванов Марков - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимир Христов Янков - отсъства
Красимира Арангелова Ковачка - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кънчо Янев Филипов - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лъчезар Стаменов Никифоров - тук
Любомир Владимиров Владимиров - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Маноил Минчев Манев - отсъства
Манол Трифонов Генов - отсъства
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - отсъства
Мариана Георгиева Тодорова - тук
Мариана Радева Бояджиева - отсъства
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - тук
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - тук
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - отсъства
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Парашкевов Тодоров - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Найден Маринов Зеленогорски - тук
Настимир Ананиев Ананиев - тук
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - тук
Николай Веселинов Александров - отсъства
Павел Алексеев Христов - тук
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - отсъства
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - отсъства
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - отсъства
Петя Цветанова Аврамова - отсъства
Пламен Веселинов Йорданов - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - отсъства
Пламен Тачев Петров - отсъства
Полина Кръстева Карастоянова - отсъства
Радан Миленов Кънев - отсъства
Радослав Любчов Стойчев - тук
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Росен Петров Петров - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Димитров Христов - тук
Румен Динев Желев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Рушен Мехмед Риза - тук
Салиха Хакиф Емин - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Светослав Димитров Белемезов - тук
Свилен Филипов Иванов - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - тук
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Слави Пенчев Бинев - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - отсъства
Снежана Георгиева Дукова - тук
Станислав Георгиев Иванов - отсъства
Станислав Димитров Анастасов - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Стефан Георгиев Кенов - отсъства
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефан Стайнов Желев - тук
Стефани Михнева Михайлова - тук
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Султанка Димитрова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - тук
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - тук
Ферихан Илиязова Ахмедова - тук
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хамид Бари Хамид - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христо Георгиев Тодоров - тук
Христо Грудев Грудев - тук
Хюсеин Хасан Хафъзов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Генчев Цветанов - тук
Цветомир Цвятков Михов - тук
Цецка Цачева Данговска - тук
Чавдар Георгиев Георгиев - отсъства
Чавдар Славчев Пейчев - тук
Четин Хюсеин Казак - тук
Шабанали Ахмед Дурмуш - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Явор Божилов Нотев - отсъства
Явор Илиев Хайтов - отсъства
Янаки Боянов Стоилов - отсъства
Янко Александров Янков - тук

Допълнителен списък: Диана Йорданова, Галя Захариева, Петър Иванов Петров, Красимира Ковачка, Кънчо Филипов, Станислав Анастасов, Иван Вълков, Борислав Великов, Митхат Метин, Анна Александрова, Атанас Атанасов, Атанас Стоянов, Филип Попов, Валентин Касабов, Валери Симеонов, Валентин Николов, Борислав Миланов, Борис Станимиров, Георги Божинов, Георги Гьоков, Петър Петров, Джейхан Ибрямов, Катя Попова, Магдалена Ташева и Пламен Тачев.
Имаме кворум, можем да продължим.
Гласуваме § 21 и § 22 по доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 21 и 22 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23:
„§ 23. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „заявлението“ се добавя „със заповед“.
2. В ал. 5 думите „с мотивирано предписание“ се заменят със „със заповед“.
3. В ал. 6 думите „Мотивираните предписания“ се заменят със „Заповедите“.“
По § 21 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24:
„§ 24. В чл. 137, ал. 1, т. 5 се създава буква „ж“:
„ж) рекултивация на стари, нерегламентирани общински депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат;“.
Има предложение от народния представител Вили Лилков.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 21а, който става § 25:
„§ 25. В чл. 139, ал. 3 в изречение първо думите „възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7“ се заменят с „проектантите на останалите части и от възложителя“.“
Предложението на народния представител Вили Лилков:
Създава се нов § 21а:
„§ 21а. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 добива следната редакция:
„(3) Проектантите по всяка част от инвестиционния проект представят декларации, че са запознати с инвестиционния проект в цялост.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Инвестиционните проекти се изработват от проектанти с актуална проектантска правоспособност, което е условие за одобряването или за съгласуването им.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания?
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Оттегляте го? Добре, значи няма да го гласуваме.
Гласуваме § 23, 24 и 25 по доклада на Комисията, като 25 е по предложение на Комисията за създаване на нов такъв параграф, със съответното му съдържание по доклад.
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
Параграфи 23, 24 и 25 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 26.
Има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Вили Лилков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 27:
„§ 27. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение четвърто: „Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват.“.
2. В ал. 5 т. 9 се отменя.
3. В ал. 6, т. 2 думите „първа и втора“ се заменят с „първа, втора и трета“.
4. В ал. 11 се създава изречение второ: „Оценката може да се извърши и като част от комплексния доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2, когато регистрираната фирма консултант е вписана и в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност или в състава й са включени физически лица – консултанти по енергийна ефективност, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност за строежи от пета категория.“
Има предложение от народния представител Методи Андреев по § 24.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Вили Лилков.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Вили Лилков не го оттегля.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: В § 24 се създава нова т. 3:
„3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Инвестиционните проекти могат да се съгласуват и одобряват и без предварителен договор за присъединяване към енергопреносната мрежа на техническата инфраструктура, когато предвиждат експлоатацията на обекта да се осигурява изцяло чрез ползване на собствени възобновяеми енергийни източници, разположени в обекта или в непосредствена близост – в рамките на урегулирания поземлен имот, в който се намира.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 28:
„§ 28. В чл. 143, ал. 1, т. 5 думите „с Министерството на културата“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Вили Лилков, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 18, против 15, въздържали се 53.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване параграфи 26, 27 и 28 по доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 4.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 25 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 29:
„§ 29. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „три“ се заменя с „две“ и накрая се добавя „на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5;“
2. Създава се ал. 6:
„(6) За изграждане на национален обект, на обект с национално значение или на общински обект от първостепенно значение не се представя документ за собственост, а документи, удостоверяващи, че са приключили отчуждителните производства по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме параграфи 29 и 30 по доклада на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 29 и 30 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложение от народния представител Вили Лилков.
Комисията не подкрепя предложението за създаване на нов § 26а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Предложението е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 27 има предложение от Димитър Танев и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението. (Реплики.)
Трябва да го прочета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, трябва да го прочетете.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Предложението е: „В чл. 147, т. 3 думите „оранжерии с площ до 200 кв. м“ се заменят с „оранжерии с площ до 0,5 хектара“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 31:
„§ 31. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 48, ал. 9“.
2. В ал. 3 думите „по реда на чл. 84, ал. 1 от“ се заменят с „при условията и по реда на“.“
По § 28 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 32:
„§ 32. В чл. 148 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „а за градовете с районно деление – по решение на общинския съвет – от главния архитект на района“ се заличават.
2. В ал. 9 т. 3 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Дайте и следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 29 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има още едно предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 33:
„§ 33. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешението за строеж губи правно действие, когато:
1. в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството;
2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.“
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. Създават се нови ал. 4 и 5 и ал. 6 и 7 :
„(4) Презаверяване на разрешението за строеж може да бъде поискано от възложителя на строежа в тримесечен срок от изтичането на съответния срок по ал. 2. Презаверяването на разрешението за строеж се извършва от органа, който го е издал, в 14-дневен срок от подаване на заявлението.
(5) Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж – за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа. Презаверяването на разрешението е административна услуга, която се извършва еднократно чрез вписване върху всички екземпляри на издаденото разрешение за строеж.
(6) Презаверяването на разрешението за строеж в случаите по ал. 2, т. 1 подновява срока за започване на строителството, а презаверяването на разрешението за строеж в случаите по т. 2 и 3 подновява срока за завършване на строителството.
(7) В случаите по ал. 2, т. 1 презаверяването се извършва след служебна проверка за съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план, както и с изискванията на влезли в сила административни актове по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) При презаверяване на разрешението за строеж се заплаща 50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж.“
5.Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Презавереното разрешение за строеж губи правно действие след изтичането на срока, за който е презаверено, ако не е започнато или съответно не е завършено строителството.
(10) Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е загубило правно действие.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 11.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Димитър Танев, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 3, против 27, въздържали се 43.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване параграфи от 31 до 33 включително по доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Параграфи от 31 до 33 включително по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: По § 30 на вносителя – предложение от народния представител Вили Лилков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 34:
„§ 34. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „след съгласуване с водещия проектант на обекта“ се заличават.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Измененията в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5 – 8 се одобряват при условията и по реда на чл. 145 в сроковете по чл. 144, ал. 3. Заповедта за допълване на разрешението за строеж по ал. 5 се издава едновременно с одобряване на измененията в инвестиционния проект.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 35.
По § 32 – предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Вили Лилков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 36:
„§ 36. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци, одобрен план за безопасност и здраве, договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и договор за авторски надзор с проектанта.“
2. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
„(5) За съставяне на протокола по ал. 4 лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, подава искане в общинската администрация в 7-дневен срок преди датата за съставянето му.
(6) Служителят по чл. 223, ал. 2 е длъжен да се яви на определената в искането по ал. 5 дата, като неявяването му не препятства съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея в изречение второ след думата „строителя“ се добавя „проектанта“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 34, 35 и 36 по доклада на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 34, 35 и 36 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: По § 33 по вносител – предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 33 да бъде отхвърлен.
По § 34 – предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 34 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложенията на Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
По предложение на Комисията параграфи 33 и 34 по вносител са отхвърлени.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 37.
По § 36 – предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Вили Лилков.
Предложението по т. 1 бе оттеглено.
Комисията подкрепя предложението по т. 2.
Предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 38:
„§ 38. В чл. 162 алинеи 7 и 8 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме параграфи 37 и 38 по доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Параграфи 37 и 38 по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: По § 37 – предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 37 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 40.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 40 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на параграфи 37 и 40 по вносител, както и параграфи 39 и 40 по доклада на Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложенията на Комисията за отхвърляне на параграфи 37 и 40 по вносител, както и параграфи 39 и 40 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: По § 41 – предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Вили Лилков.
Комисията не подкрепя предложението. (Шум и реплики.)
Оттеглено е.
Предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41:
„§ 41. В чл. 175, ал. 2 думите „водещия проектант“ се заменят с „проектанта“.“
По § 42 – предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 42 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Предложението на народния представител Вили Лилков беше оттеглено.
Подлагам на гласуване предложението за редакция на § 41 по доклада на Комисията, както и предложението на Комисията за отхвърляне на § 42 по вносител.
Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
Параграф 41 по доклада на Комисията е приет, както и предложението на Комисията за отхвърляне на § 42 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: По § 43 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 42:
„§ 42. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „при условие и по ред определени с наредбата по ал. 2“.
2. Алинея 7 се отменя.”
По § 44 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 43:
„§ 43. В чл. 178, ал. 3 т. 6 се отменя.“
Предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на нов § 44а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 44а, който става § 44:
„§ 44. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Отчуждително производство по Закона за държавната собственост или по Закона за общинската собственост, започнало след изтичане на сроковете по ал. 1, при подаване на заявление за изменение на подробния устройствен план на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 се спира до влизане в сила на акта по искането за изменение на плана за съответния имот. Производството за изменение на подробния устройствен план се прекратява, ако между страните се сключи споразумение за продължаване на отчуждителното производство.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45:
„§ 45. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 в изречение първо след думите „заповедта по“ се добавя „чл. 156, ал. 3 и по“, а в изречение второ след думите „издал акта по“ се добавя „чл. 156, ал. 3 и по“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуални административни актове за:
1. одобряване или за изменение на подробни устройствени планове за обекти с национално значение и за общински обекти от първостепенно значение и отказите за издаване на такива актове;
2. одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за обекти с национално значение и за общински обекти от първостепенно значение и отказите за тяхното одобряване;
3. разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение и отказите за издаване на такива актове.“
Предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на § 45а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 45а, който става
§ 46:
„§ 46. В чл. 218, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: „Когато е оспорен административен акт, с който е одобрен подробен устройствен план на основание чл. 16, предмет на делото е целият подробен устройствен план, като всички жалби се разглеждат в едно съдебно производство.“
2. Досегашното изречение второ става изречение трето.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 42, 43, 44, който представлява създаден нов такъв по предложение на Комисията, съгласно доклада, 45, както и 46, който отново е предложен като нов със съответното му съдържание по доклада на Комисията.
Подлагам на гласуване параграфи от 42 до 46 включително по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Параграфи от 42 до 46 включително по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: По § 46 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да бъде отхвърлен.
По § 47 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 47 да бъде отхвърлен.
По § 48 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 48 да бъде отхвърлен.
По § 49 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 49 да бъде отхвърлен.
По § 50 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 50 да бъде отхвърлен.
По § 51 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 51 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложенията на Комисията за параграфи от 46 до 51 включително по вносител.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Параграфи от 46 до 51 включително по вносител са отхвърлени по предложение на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 47:
„§ 47. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. в срок, определен с нормативен акт: не се произнесе по искане за разрешаване, процедиране и одобряване на устройствени планове и техни изменения, за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, за съставяне или издаване на строителни книжа, скици, визи за проектиране и други; не извърши проверки или други технически услуги; не отговори на постъпила жалба; не препрати искането, съответно жалбата на компетентния орган;“
б) създават се т. 9 и 10:
„9. не е изпълнило задължението по чл. 157, ал. 6;
10. не се е произнесло в срока по чл. 177, ал. 3 по искане за въвеждане в експлоатация.“
2. В ал. 5 т. 7 се изменя така:
„7. е допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2.“
4. В ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.“
Предложение от народния представител Вили Лилков за създаване на нов § 52а.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на нов § 52а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 52а, който става
§ 48:
„§ 48. Член 232в се отменя.“
По § 53 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 49:
„§ 49. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите „чл. 224, ал. 1“ се добавя „и 5“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „строеж по т. 2“ се заменят със „строеж, спрян със заповед по чл. 224а, ал. 1 и 5“;
б) създава се т. 7:
„7. на лице, което е допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2 – в размер от 1000 до 10 000 лв.“.“
Предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на нов § 53а.
Предложението е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде нов § 53а, който става § 50:
„§ 50. В § 5 от Допълнителните разпоредби в т. 12 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Няма изказвания.
Подлагам на гласуване § 47 по доклада на Комисията, § 48 по доклада на същата, което всъщност е предложение за създаване на нов параграф със съответния му текст по доклада; § 49 и § 50, който е предложение за създаване на нов параграф със съответното му съдържание по доклада.
Гласуваме параграфи от 47 до 50 включително по доклада на Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против въздържали се няма.
Параграфи от 47 до 50 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 51:
„§ 51. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 52б, ал. 4 след думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се добавя „или от оправомощени от него длъжностни лица“.
2. В чл. 112г, ал. 5 и чл. 112о, ал. 3 след думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се добавя „или от оправомощени от него длъжностни лица“ и думите „който издава“ се заменят с „които издават“.“
По § 55 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 52:
„§ 52. В Закона за Камарата на строителите (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6 се създава изречение второ: „Камарата на строителите се представлява поотделно от председателя на управителния съвет и от изпълнителния директор, който се избира от управителния съвет, в съответствие с правомощията, определени с решение на Управителния съвет на камарата.“
2. В чл. 15:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) В правилника по чл. 14, ал. 7 се определят критерии за вписване в отделните категории, въз основа на които се установява, че строителят разполага с необходимите човешки и технически ресурси, както и с необходимия производствен опит.”;
б) алинея 3 се отменя;
в) в ал. 4 думите „За изпълнение на обекти по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ и чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“ от Закона за устройство на територията” се заменят със „За изпълнение на обекти – недвижими културни ценности по Закона за културното наследство“ и след тях се поставя запетая;
г) алинея 5 се отменя.
3. В чл. 17, ал. 2, т. 8 думите „строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ и чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“ от Закона за устройство на територията“ се заменят със „строежи – недвижими културни ценности по Закона за културното наследство“.
4. В чл. 21, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. установяване, че строителят е престанал да отговаря на някое от изискванията по чл. 15, което се извършва при условия и по ред, определени в правилника по чл. 14, ал. 7;“.“
По § 56 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, § 51 и § 52 по доклада на Комисията, както и предложението на същата относно § 56 по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, параграфи 51 и 52 по доклада на Комисията, както и отхвърлянето на § 56 по вносител по предложение на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: По § 57 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 53:
„§ 53. В Закона за защита при бедствия (Oбн., ДВ, бр...) се правят следните изменения:
1. В чл. 35, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „първа, втора и трета категория по чл. 137“ се заменят с „по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г“ или „д“;
2. В чл. 36, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
„Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за устройство на територията, както и в лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа:“
Предложение от народния представител Александър Ненков за създаването на нов § 57а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 57а, който става § 54:
„§ 54. В Закона за Министерството на вътрешните работи в чл. 125 се създава ал. 5:
„(5) Положителните становища по ал. 1, т. 9 влизат в сила от деня на издаването им.“
По § 58 – предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 58 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги народни представители. Такива изказвания няма.
Закривам разискванията и подлагам на гласуване параграфи 53 и 54 по доклада на Комисията, както и предложението на Комисията относно § 58 по вносител.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Параграфи 53 и 54 по доклада на Комисията са приети, както и предложението на Комисията за отхъврляне на § 58 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: По § 59 – предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 55:
„§ 55. В Закона за управление на отпадъците се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 1 думата „изготвят“ се заменя с „отговарят за изготвянето на“ и се създава изречение второ: „Планът се изготвя от правоспособен проектант по смисъла на чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на територията.“;
б) алинея 3 се отменя;
в) алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на обект по ал. 1.
(5) Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовности в случай на несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 14 дни от получаването на плана.
(6) Кметът на общината одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобряването му в 14 дневен срок от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.“;
г) създава се нова ал. 7:
„(7) За строежи, разположени на територията на повече от една община, плановете по ал. 1 се одобряват от кметовете на съответните общини или от оправомощени от тях длъжностни лица, за частта от строежа, която се изпълнява в териториалния обхват на съответната община.“;
д) досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9 и 10;
е) досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“ и думите „органа, одобрил инвестиционния проект или плана за управление на строителни отпадъци“ се заменят с „органа по ал. 4“;
ж) създава се ал. 12:
„(12) Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи, за които не са изпълнени изискванията по ал. 11.“;
з) досегашната ал. 11 става ал. 13.“
2. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. Компетентните органи по чл. 177, ал. 2 и 3 от Закона за устройство на територията отказват въвеждането на обекти в експлоатация при неизпълнение на някое от изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 или чл. 11, ал. 12.“
3. В чл. 151, ал. 3, т. 7 думите „инвестиционен план или“ се заличават“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 56.
Предложение от народния представител Александър Ненков за създаването на нов § 60а.
Предложението бе оттеглено.
Предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на нов § 60б.
Предложението беше оттеглено.
По § 61 – предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 61 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване параграфи 55 и 56 по доклада на Комисията, както и предложение на същата относно § 61 по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Параграфи 55 и 56 по доклада на Комисията са единодушно приети, както и предложението на Комисията за отхвърляне на § 61 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 57.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 58.
Предложение от народния представител Александър Ненков за създаването на нов § 63а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 63а, който става § 59:
„§ 59. Започнатите отчуждителни производства, по които не е издаден отчуждителен акт до влизането в сила на този Закон, се довършват по реда на този Закон.“
Предложение от народния представител Александър Ненков за създаването на нов § 63б.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 63б, който става
§ 60:
„§ 60. Неприключилите съдебни производства по чл. 215, ал. 7 се приключват по реда на този Закон.“
По § 64 – предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 61:
„§ 61. (1) Подзаконовите нормативни актове по чл. 139, ал. 5 и чл. 177, ал. 2 се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) До влизане в сила на изменението и допълнението на наредбата по чл. 139, ал. 5 се прилага досегашният ред.“
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 65 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по докладваните текстове?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, моето изказване е във връзка с § 63, ал. 1, съгласно който започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на този Закон се довършват по досегашния ред.
Аз правя предложение и моля да бъде подложено на гласуване – финалът на тази разпоредба да бъде: „се довършват по реда на този Закон“. При тази редакция ще се даде възможност по висящите административни производства, плановете в процедура по чл. 16 от ЗУТ, плановете за преструктуриране на жилищните комплекси да се използват облекченията и новите възможности, предвидени в чл. 16, ал. 4 и 5 на § 4 от доклада, чл. 22, ал. 8 на § 6 от доклада, новия чл. 134а, ал. 3 и 4 от § 22 от доклада. Всички нови норми в частта за устройственото планиране дават нови възможности за по-гъвкаво прилагане на различни решения и не са свързани с отнемане на права и правни възможности, поради което считам, че следва да се даде възможност и по висящите производства да се ползват новите възможности, за да са достатъчно ефективни.
По този начин, аналогично в § 59 и 60 е уредено приключване на започнатите отчуждителни производства и неприключилите съдебни производства. По тази причина, уважаеми колеги, предлагам, и по отношение на процедурите за издадаване на разрешения за строеж и одобряване на инвестиционни проекти, да се приложи по-благоприятната процедура и изискване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да повторите редакцията на ал. 1 на § 63.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Накрая на ал. 1 думите „се довършват по досегашния ред“ да се заменят със „се довършват по реда на този Закон“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване § 62 по вносител, който става § 57 по доклада на Комисията.
Гласуваме.
Гласували 72 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов за редакция в § 63, ал. 1 – в края на изречението след думите „се довършват“ вместо „по досегашния ред“ да бъде записано „по реда на този Закон“.
Гласуваме предложението на господин Кирилов.
Гласували 71 народни представители: за 69, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Гласуваме § 63 по вносител с редакцията, която приехме, който става § 58 в доклада на Комисията, § 59 в редакцията по доклада, § 60 и § 61.
Гласуваме.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно.
И последният параграф – Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 65 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията е гласуван на второ четене!

Преминаваме към следващия Законопроект по програмата за тази кратка седмица:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ.
Има доклад за второ четене.
Заповядайте, господин Цветанов.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 72 народни представители: за 69, против 2, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Предложение на народния представител Цветан Цветанов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в редакцията му от 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „граждани, заемащи публични длъжности или извършващи публични дейности, към органите по ал. 1“ се заменят с „граждани към органите по ал. 1 за лицата по чл. 26, ал. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1 по доклада на Комисията.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 1 има предложение на народните представители Иван Иванов, Таско Ерменков, Кирчо Карагьозов и Атанас Мерджанов – § 1 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
„§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „както и омбудсманите на общините и техните заместници;“;
б) в т. 7 след думата „съдиите“ се поставя запетая и се добавя „съдебните заседатели“;
в) в т. 9 съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „членовете“ се поставя запетая и се добавя „главният секретар и директорите на дирекции“;
г) в т. 10 съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „членовете“ се поставя запетая и се добавя „главният секретар и директорите на дирекции“;
д) създават се т. 10а и 10б:
„10а. председателят, заместник-председателите, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за финансов надзор;
10б. председателят, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за енергийно и водно регулиране;“;
е) точка 18 се изменя така:
„18. кметовете, заместник-кметовете, секретарите, главните архитекти на общини и на райони за градовете с районно деление, общинските съветници и кметските наместници;”;
ж) в т. 20 след думата „централните“ се поставя запетая и се добавя „районните и общинските“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думите „заместник-деканите“ се поставя запетая и се добавя „председателите и заместник-председателите на университетски и факултетски общи събрания;“;
б) в т. 7 след думите „Висшия контролен съвет“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии;“;
в) в т. 8 след думата ,,националните” се добавя ,,или лицензираните“;
г) в т. 9 след думите ,,еднолични фирми“ съюзът ,,и“ се заменя със запетая, а след думите ,,еднолични търговци“ се добавя ,,и физически лица“;
д) в т. 14 накрая се добавя „както и назначаваните от Централната банка квестори“;
е) създава се т. 15:
„15. членовете на управителни и надзорни органи на държавни или общински дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно или общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Слушаме Ви, господин Цветанов.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Госпожо Председател, във връзка с прочетения текст на Комисията имам препоръка: в § 2, т. 1, буква „а“ думата „омбудсмани“ да се замени с „обществени посредници“. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21а, коректният термин е „обществени посредници“, а не „омбудсмани“, поради което се налага тази замяна. Това е редакционна поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. (Реплика от народния представител Атанас Мерджанов.)
Колеги, моля без шеги и закачки на финала на работния ден.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Иван Иванов, Таско Ерменков, Кирчо Карагьозов и Атанас Мерджанов за отпадане на § 1. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 77 народни представители: за 10, против 59, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 2 от доклада, като в т. 1, буква „а“ вместо „омбудсманите“ да се чете „обществени посредници“, тъй като това е коректният израз.
Гласуваме § 2 в редакцията на Комисията с тази редакционна поправка.
Гласували 81 народни представители: за 77, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 2 има предложение на народните представители Иван Иванов, Таско Ерменков, Кирчо Карагьозов и Атанас Мерджанов – § 2 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в новия § 2, т. 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в новия § 2, т. 2.
Предложение на народния представител Цветан Цветанов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 5, ал. 1 се създава изречение трето: „Членовете на комисията упражняват правомощията си и след изтичане на техния мандат до избора на новите членове.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Иванов, Ерменков, Карагьозов и Мерджанов. Комисията не подкрепя това предложение за отпадане на съответния параграф.
Гласували 76 народни представители: за 8, против 60, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 2, тъй като е на ново систематично място.
Гласували 75 народни представители: за 71, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Гласуваме § 3 по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Има предложение от народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 9, т. 3 след думата „кредити“ се поставя запетая и се добавя „както и на физически лица, еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти по чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции.“
Има предложение на народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров.
Предложението е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде § 5:
„§ 5. В чл. 26, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и физически лица, еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти по чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции.
2. Създава се т. 5:
„5. Лица, които участват в процедура за заемане на публична длъжност по чл. 3, ал. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера 4 и 5? Няма.
Гласували 78 народни представители: за 75, против 2, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 3 има предложение на народните представители Иван Иванов, Таско Ерменков, Кирчо Карагьозов и Атанас Мерджанов.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров.
Предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 6:
„§ 6. В § 11 от Преходните и заключителните разпоредби накрая се добавя „а архивните документи от създадения централизиран архив се предават за ползване и съхранение на правоприемника на „Комисията, определен със закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 3 по вносител.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Гласуваме § 6 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Единодушно е прието и това предложение, а с него и Законопроектът на второ четене.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, допуснал съм грешка във връзка с предложението ми, което беше адресирано към номерация § 63 по отношение на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 602-01-69, който гледахме точно преди няколко минути.
Моля за прегласуване, защото действителната ми воля, а и мотивите, които изложих, аргументацията ми, всъщност касаят текста и съдържанието на § 62, ал. 1. Както обясних по-долу, иде реч за започналите производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения. По тази причина моля да се допусне прегласуване и подкрепата, която ние изразихме по номерация отнесена към § 63, всъщност да се отнася за § 62, ал. 1, като текстът предлагам да стане:
„Започнатите производства по изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения до влизането в сила на този Закон се довършват по този Закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, тъй като са идентични редакциите, има грешка в номерацията. По реда на прегласуването процедурно прегласуваме новата редакция на § 62, ал. 1, така както я докладва господин Кирилов.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Гласуваме пълната редакция на § 62 с променената ал. 1 в новата му редакция, която гласувахме току-що, и ал. 2 по вносител.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Това налага прегласуване и на § 63, който следва да бъде гласуван по вносител и да получи номерация на § 58.
Подкрепяме § 63 изцяло по вносител, само променяме номерацията на параграфа на § 58.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.
Няколко са текстовете в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, повечето са по вносител. Предлагам днешното заседание да приключим с гласуването и на този Законопроект, тъй като за утре имаме още четири плюс една ратификация, която ще внеса сутринта, и изявленията на парламентарни групи.
Заповядайте, господин Иванов.
Колеги, на ръба на кворума сме, моля без движение в залата.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 602-01-62, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2016 г., приет на първо гласуване на 16 декември 2016 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 28, ал. 2 накрая се добавя „или на оправомощен от него заместник-министър“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение първо след думите „други лица” се добавя „при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи”, а в изречение второ думата „търговска” се заменя с „икономическа”.
2. В ал. 4 се създават изречение второ и трето: „Kогато правото на ползване се учредява безвъзмездно, договорът се прекратява едностранно от областния управител в случай на неизпълнение на условието по ал. 2, като се налага санкция в размер на пазарните нива на пропуснатите ползи, определени от лицензиран оценител. Размерът на санкцията се изчислява за периода на ползване на имота в нарушение на правилата за държавните помощи.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Областният управител по местонахождение на имота осъществява контрол за изпълнението на условието по ал. 2 и предоставя годишен доклад до Министерския съвет въз основа на извършени проверки през съответната календарна година в срок до 31 декември.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 63, ал. 2 накрая се добавя „или на оправомощен от него заместник-министър“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В § 1а от Допълнителните разпоредби се създава т. 6:
„6. „Свързани лица“ са лицата по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за подразделението на закона: „Заключителна разпоредба“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. …) в чл. 58 ал. 5 в изречение първо накрая се добавя „след отписването му от актовите книги за държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост“, а изречение второ се заличава.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по докладваното наименование на Закона, на подразделението и на съдържащите се параграфи в него – от 1-ви до 11-ти включително? Няма.
Гласуваме анблок наименованието на Закона, параграфи с номера от 1 до 11 включително, в това число и наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, тоест целия доклад за второ гласуване.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Обаче в частта на „Преходни и заключителни разпоредби“, по вносител наименованието е „Преходни и заключителни разпоредби“ с два параграфа – § 10 и § 11, а Комисията ни предлага да променим наименованието и да бъде само „Заключителна разпоредба“. Трябва да бъдат „Заключителни разпоредби“, господин Кирилов, нали така? (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.) Множествено число, защото са два параграфа.
Коя е? Имаме § 10 и § 11 в „Заключителни разпоредби“ – две са, променяме два закона – за общинската собственост и за…
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Заключителни, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуваме наименованието на подразделението – вместо „Заключителна разпоредба“, да стане „Заключителни разпоредби“, защото са два параграфа.
Гласуваме.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост е приет на второ гласуване.
Поради изчерпване на пленарното време закривам пленарното заседание. Утре, последно редовно пленарно заседание за мандата на Четиридесет и третото народно събрание – начален час 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:
Димитър Главчев


Секретари:
Айхан Етем
Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания