Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 26 януари 2017 г.
Открито в 9,03 ч.
26/01/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Георги Търновалийски и Димитър Делчев


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Колеги, продължаваме с Програмата за тази седмица за днешния последен пленарен ден на Четиридесет и третото народно събрание.

Следва:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.
Вносител: Министерският съвет.
Доклад за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Доклад относно Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 602-01-68, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2016 г., приет на първо гласуване на 20 декември 2016 г.
„Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
„Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Заключителна разпоредба“.
Параграф 2 – предложение от народния представител Свилен Иванов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В срок до 31 януари 2017 г. Министерският съвет приема измененията и допълненията в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.) и Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г.), произтичащи от този закон.“
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по докладвания за второ гласуване Законопроект?
Слушам Ви.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, правя предложение за редакция:
„В § 2 думите „31 януари“ се заменят с „28 февруари“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да стане: „В срок до 28 февруари“.
Реплики? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона, подкрепено от Комисията; § 1 по вносител, изцяло подкрепен от Комисията; наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“.
Гласували 120 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ, от място): Изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказване по кой параграф искате?
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ, от място): Преходни и заключителни разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преходни и заключителни го гласувахме. Сега сме в режим на гласуване на § 2.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ, от място): Тогава накрая, на последния параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов – в § 2 вместо „31 януари“ да се чете „28 февруари“.
Гласуваме предложението на господин Иванов, направено в залата.
Гласували 132 народни представители: за 120, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Гласуваме пълната редакция на § 2.
Гласували 119 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието. (Реплика от народния представител Петър Славов.)
Ние сме в режим на гласуване. (Реплика от народния представител Петър Славов.)
По § 3 – слушаме Ви.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Искам под формата на редакционно предложение да направя предложение за нова „Преходна разпоредба“ във връзка с промените, които, както си спомняте – мисля, че миналата седмица беше или по-миналата, гласувахме по проблемите с тези частни арбитражни съдилища. Ако си спомняте, тогава направихме нещо доста добро, което е в интерес на българските граждани, но сме допуснали една техническа неточност, за която ми обърнаха внимание юристи от Българската стопанска камара, от Българската търговско-промишлена палата, тоест все уважавани институции, към които има международни арбитражни съдилища от, бих казал, десетилетия.
Това, което е пропуснато с онези промени, е да се уреди международният елемент по легитимните дела с международен елемент, каквито на практика се водят при тях тези камари.
Предлагам като редакционно предложение – чрез преходна разпоредба под формата на нов параграф в Закона за международния търговски арбитраж…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Той предмет ли е на първо гласуване в Закона за изменение и допълнение на ГПК?
ПЕТЪР СЛАВОВ: Госпожо Председател, в този Законопроект не е, но това е същата процедура…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Нека довърша изречението си.
Същата процедура използвахме миналата седмица, когато през ГПК уредихме същата материя във връзка с арбитражните съдилища.
Ако ми позволите, да го изчета за протокола и да се гласува от колегите. Да се каже:
„Когато длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България, молбата се подава до Софийския градски съд“.
Това е целият смисъл на редакционното предложение. След това то ще бъде отразено на систематичното му място в чл. 405, ал. 3 от ГПК с абсолютно същия текст накрая на изречението.
Благодаря Ви и моля да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Славов, от всеки друг народен представител, който не е юрист, бих приела подобно предложение, но за второ гласуване да предлагате изменение в закон, който не е бил предмет на дебат на първо четене, означава, че искате в едно заседание два пъти – първо и второ гласуване на един законопроект. Това не е редакционно предложение, поради което е недопустимо.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага да бъде отхвърлен.
Гласували 112 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието, а с това и Законопроектът за изменение и допълнение на ГПК на второ гласуване.

Следващата точка е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
Има доклад за второ четене.
Заповядайте, господин Христов.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-141, внесен от народния представител Иван Станков на 22 декември 2016 г. и приет на първо гласуване на 13 януари 2017 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на Закона.
По § 1 има предложение на народните представители Христов и Караянчева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 37в, ал. 2, изречение шесто думите „ливади и трайни насаждения“ се заменят с „и ливади“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по наименованието на Законопроекта и § 1? Няма.
Гласуваме наименованието на Закона и § 1.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: По § 2 има предложение на народните представители Христов и Караянчева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Създава се нов чл. 37ж:
„Чл. 37ж. (1) Масиви за ползване на пасища, мери и ливади може да се създават по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Споразумението се одобрява ежегодно до 30 декември за следващата календарна година.
(2) Лицата по ал. 1, които отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4, може до 31 октомври да подадат в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, за участие в споразумение. Заявлението се подава лично или чрез пълномощник и при възможност се представя и на оптичен носител.
(3) В заявлението се посочват имотите, ползвани по договори, регистрирани в общинската служба по земеделие и/или документи за собственост, с които лицето по ал. 1 желае да участва в споразумението. Към заявлението лицата прилагат декларация, че нямат задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и общинския поземлен фонд и не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които имат такива задължения.
(4) Изготвянето на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище, за което има подадени заявления по ал. 2 и декларации по чл. 37б, ал. 1. Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ до 5 ноември назначава комисия, чийто състав се определя по реда на чл. 37в, ал. 1.
(5) Площта на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за които няма сключени договори и не са подадени декларации по чл. 37б, ал. 1, с изключение на имотите от държавния и общинския поземлен фонд, се разпределя със споразумението между лицата по ал. 1.
(6) Споразумението се изготвя до 10 декември по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, като чл. 37в, ал. 2, изречения първо, второ и трето се прилагат съответно.
(7) За изготвянето на споразумението комисията по ал. 4 до 10 ноември предоставя на лицата по ал. 1:
1. данни за регистрираните в общинската служба по земеделие договори за ползване и/или документи за собственост на пасища, мери и ливади, заявени или декларирани за:
а) ползване в реалните им граници;
б) участие в споразумение;
2. актуална справка по ал. 9;
3. данни за задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7;
4. размера на средното годишно рентно плащане за землището.
(8) Лице по ал. 1, на което е разпределена площ по-голяма от определената в чл. 37и, ал. 4, прилага към споразумението декларация за имотите, които ще заяви за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители. Декларацията е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
(9) Комисията извършва проверка дали лицата по ал. 1 отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4 въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани до 20 октомври на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ:
1. животновъдни обекти;
2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;
3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.
(10) Комисията до 20 декември изготвя доклад до директора на съответната областна дирекция „Земеделие“, който съдържа данни за площите по ал. 5, техните собственици, дължимото рентно плащане, площите по ал. 7, т. 1, както и данни дали са налице условията по чл. 37и, ал. 4. Към доклада се прилагат споразумението и декларациите по ал. 8.
(11) Въз основа на доклада по ал. 10 директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ до 30 декември издава заповед по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, за одобряване на споразумението и разпределението на масивите за ползване. Заповедта се обявява незабавно, като чл. 37в, ал. 5 и 6 се прилагат съответно.
(12) Лице по ал. 1, на което със заповедта по ал. 11 са определени площи по ал. 5, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция „Земеделие“ сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок от публикуване на заповедта, като чл. 37в, ал. 7 се прилага съответно.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 2? Няма.
Гласуваме.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Има предложение от народния представител Мария Белова.
Предложението е оттеглено.
„Преходни и заключителни разпоредби.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
По § 3 има предложение от народният представител Румен Христов и народният представител Цвета Караянчева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. За споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2017 г. сроковете по чл. 37ж се удължават с 4 месеца.“
Има предложение от народния представител Румен Желев и народния представител Румен Христов, направено по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. За стопанската 2016-2017 г. може да се създават масиви за ползване на трайни насаждения при условията и по реда на чл. 37б и 37в, като се прилагат следните срокове:
1. за подаване на декларация по чл. 37б, ал. 1 и заявление по чл. 37б, ал. 3 – до 20 февруари 2017 г.;
2. за определяне на Комисия по чл. 37в, ал. 1 – до 5 март 2017 г.;
3. за сключване на споразумение по чл. 37в, ал. 2 и разпределение на ползването на земите по масиви по чл. 37в, ал. 3, т. 2 – до 30 март 2017 г.;
4. за изготвяне на доклад и издаване на заповед за разпределение на масивите в землището по чл. 37в, ал. 4 – до 5 април 2017 г.;
5. за обявяване на заповедта по чл. 37в, ал. 5 – до 10 април 2017 г.“
Има предложение на народните представители Румен Христов и Цвета Караянчева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр…) в чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „и чл. 37в, ал. 4 или 10“ се заменят с „чл. 37в, ал. 4 или 10 и чл. 37ж, ал. 11“.
2. В ал. 2, т. 4 след думите „или 12“ се добавя „и чл. 37ж, ал. 11“.
3. В ал. 4 думите „37в, ал. 7“ се заменят с „чл. 37в, ал. 7 и чл. 37ж, ал. 12“.“
Има предложение на народния представител Мария Белова. Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 6:
„§ 6. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр…) в чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение трето се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.“
3. Алинея 5 се отменя.“
Комисията предлага да се създаде § 7.
„§ 7. Когато договор за аренда е сключен по Закона за арендата в земеделието до влизането в сила на този Закон само от някои от съсобствениците на земеделската земя, отношенията между тях се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. Този договор не може да се противопостави на арендатор по договор за аренда, сключен със съсобственик на същия имот, който е бил вписан по-рано в службата по вписванията.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по докладваните текстове?
Заповядайте.
РУСЛАН ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! С предложението за изменение на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието се създава важна законова предпоставка за прекратяване или поне минимизиране на една почти 10-годишна порочна практика с предоставяне на възможност договорът за аренда да бъде сключен само от един от съсобствениците на земеделската земя, каквато възможност дава досегашната редакция на алинеята.
Не бяха изолирани случаите, когато настоящата редакция на цитираната разпоредба, от една страна, лишаваше съсобствениците на земеделската земя от възможността да си служат с вещта, каквато възможност нормативно е закрепена в Закона за собствеността, както и от друга страна, откриваше възможност съсобственикът, сключил договор за аренда да си служи със земята по начин, пречещ на другите съсобственици да правят това.
Този облекчен режим на сключване на договори за аренда на земеделска земя всъщност създаде реални предпоставки за нарушаване правата на съсобствениците – тези, които не са сключили договора. По-конкретно, не рядко те бяха лишавани от възможността за получаване на аренда от ползването на земята съразмерна с техния дял или рентата, предвидена в договора се оказваше по-малко от пазарната.
Към мен като народен представител са се обръщали многократно граждани с подобни случаи като е имало случаи съсобственик с една седемнадесета да сключва договор, съсобственик с една десета идеална част да сключва договор, веднъж имаше и една двадесет и четвърта идеални части, като в самите договори имаше и неприемливи за арендодателите клаузи. Тогава беше възникнало съмнение за злоупотреба с правото, което дава сегашната разпоредба. Когато съсобствениците са роднини, а и не само тогава, това води до влошаване на отношенията им.
Бих искал да добавя, че с конкретното законодателно предложение – специалният Закон (лекс специалис), в случая Законът за аренда в земеделието се хармонизира с общия закон – Законът за собствеността, чиято разпоредба в чл. 32 предвижда, че общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от нея.
За съжаление, тази промяна ще бъде приета, но няма да срещне промените, възникнали при сключените вече договори. Практически няма възможност да се развалят досега сключените договори, които нарушават интересите на неучаствалите в сделката съсобственици. Законът ще действа „екс нунк“ занапред. Така ще създадем една регулация, която съответства на житейската логика и ще избегнем възможността за възникване на конфликти между съсобствениците и нарушаване на тяхното право на собственост в бъдеще.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ и параграфи с номера от 3 до 8 включително.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети, а с това на второ гласуване и този Законопроект.

Следваща точка – седма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ.
Доклад за второ гласуване – господин Зеленогорски, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Уважаема госпожо Председател, колеги! „Доклад за второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за регионалното развитие:
„Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Зеленогорски.
Колеги, изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона и параграфи по вносител от 1-ви до 4-ти включително, изцяло подкрепени от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 95, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Последна точка от законодателната ни програма днес:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОНСОРЦИУМ IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV.
Доклад на Комисията по енергетика.
ДОКЛАДЧИК ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 13 март 2015 г.
На свое редовно заседание на 26 март 2015 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA и BELGOPROCESS NV, подписано на 23 май 2014 г. в София.
На заседанието от Министерство на енергетиката присъстваха: господин Николай Николов заместник-министър на енергетиката, господин Николай Налбантов директор Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие и от Агенцията за ядрено регулиране госпожа Юлия Димитрова – главен секретар.
Законопроектът беше представен от господин Николай Николов, като той обясни, че подписването на Споразумението за обезщетяване е предвидено с разпоредбата на Раздел 7.2 „Обезщетение в полза на доставчиците“ от Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд „Козлодуй“. Рамковото споразумение е ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание на 28 март 2002 г.
Договорът, който изпълнява консорциумът е на стойност 30 млн. евро, като една трета от тази сума е от българско финансиране, което се изплаща от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ чрез фонд „Радиоактивни отпадъци“.
В случай на евентуален ядрен инцидент и потенциални щети, изплащането на обезщетението ще се покрие от ежегодните договори за застраховка „Обща гражданска отговорност“ при ядрена вреда. Представеният проект на решение няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
С решение на Министерски съвет от 22 януари 2014 г. е одобрено Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA и BELGOPROCESS NV при условие за последваща ратификация. От името на българското правителство Споразумението е подписано от министъра на икономиката и енергетиката на 23 май 2014 г.
Агенцията за ядрено регулиране няма бележки и подкрепя така предложения Законопроект за ратифициране на Споразумението.
В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по енергетика с 11 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA и BELGOPROCESS NV, № 502-02-7, внесен от Министерски съвет на 13 март 2015 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси, следва Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА:
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 13 март 2015 г.
Подписването на Споразумението за обезщетяване е обосновано от предвиденото в Раздел 7.2 от Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) относно дейностите на Международен фонд „Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България, ратифицирано със закон, приет от 39-ото Народно събрание на 28 март 2002 г. Съгласно Раздел 7.2 при поискване от страна на изпълнителите на проектите, финансирани от Международен фонд „Козлодуй", Република България ще осигури адекватната им защита, ще ги обезщети и няма да предявява искове срещу тях във връзка с искове, предявени от трети страни, за щета, загуба или вреда, възникнала във или извън територията на Република България, във връзка с ядрен инцидент в АЕЦ „Козлодуй", включително на съоръженията по проектите, финансирани от Международен фонд „Козлодуй“.
Във връзка с отправеното искане Министерският съвет е одобрил Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциума, при условие за последваща ратификация министърът на икономиката и енергетиката е подписал Споразумението на 23 май 2014 г.
След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За“ – 7 народни представители, без „против“ и „въздържали се“ – 5 народни представители.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум Iberdrola ingenieria y construccion S.A.U и Belgoprocess NV, № 502-02-7, внесен от Министерски съвет на 13 март 2015 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Йорданова.
Доклад на Комисията по правни въпроси. Има думата председателят на Комисията Данаил Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване
Относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум Iberdrola ingenieria y construccion S.A.U и Belgoprocess NV, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 13 март 2015 г.
На свое заседание, проведено на 25 март 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум Iberdrola ingenieria y construccion S.A.U и Belgoprocess NV, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 13 март 2015 г.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на енергетиката: господин Димитър Куюмджиев - директор на дирекция „Сигурност на Енергоснабдяването“, госпожа Катерина Костадинова – началник отдел на дирекция „Сигурност на Енергоснабдяването“ и госпожа Анелия Терзиева – главен юрисконсулт на дирекция „Правна“.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Димитър Куюмджиев.
С настоящия Законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциума, подписано на 23 май 2014 г.
Споразумението дава гаранции на консорциума, който извършва строителни дейности в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, че той ще бъде обезщетен и няма да се предявяват искове срещу него във връзка с искове, предявени от трети страни в случай на ядрена авария на площадката на централата. Възможността за сключването на Споразумение за обезщетяване е предвидена от Рамковото споразумение между България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния Фонд „Козлодуй“ за подпомагане извеждането от експлоатация на ядрени мощности в страната ни, ратифицирано със закон, приет от 39-ото Народно събрание на 28 март 2002 г. Съгласно разпоредбите му България ще осигури при поискване на изпълнителите, подизпълнителите и консултантите на проектите, финансирани чрез субсидиите, обезщетения съгласно споразумението, включително за дейностите, свързани с осъществяването на проектите, съоръженията по тях и с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и Закона за безопасно използване на ядрената енергия отговорен за настъпване на вреди, при евентуален ядрен инцидент, е експлоатиращият ядрената инсталация, в случая „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Изплащането на обезщетението ще се покрива от сключения договор за застраховка „Обща гражданска отговорност за ядрена вреда“.
Представеният Проект на закон няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България.
В дискусията взеха участие народните представители Десислава Атанасова, Чавдар Георгиев и Емил Димитров.
Към вносителите бяха отправени няколко критични бележки от страна на господин Чавдар Георгиев и господин Емил Димитров, които изтъкнаха, че въпросното споразумение не защитава по възможно най-добрия начин интереса на българската държава, защото според тях не са използвани всички възможни средства и начини за подобряване на съдържанието на споразумението.
След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 7 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум Iberdrola ingenieria y construccion S.A.U и Belgoprocess NV, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 13 март 2015 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Доклад на Комисията по външна политика. Има думата народния представител Христо Гаджев.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ГАДЖЕВ:
„ДОКЛАД
на Комисията по външна политика относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум Iberdrola ingenieria y construccion S.A.U и Belgoprocess NV, внесен от Министерски съвет на 13 март 2015 г.
На редовно заседание, проведено на 25 март 2015 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум Iberdrola ingenieria y construccion S.A.U и Belgoprocess NV, подписано на 23 май 2014 г. в София.
Мотивите към Законопроекта бяха представени от заместник- министъра на енергетиката Николай Николов.
Подписването на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум Iberdrola ingenieria y construccion S.A.U и Belgoprocess NV е предвидено с разпоредбата на Раздел 7.2 „Обезщетение в полза на доставчиците“ от Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд „Козлодуй“ за подпомагане извеждането от експлоатация в България. Рамковото споразумение е ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание.
Във връзка с посочената възможност, от страна на Консорциум Iberdrola ingenieria y construccion S.A.U и Belgoprocess NV в качеството му на изпълнител по Договор по проект за „Съоръжение с висок коефициент на редуциране на обема на твърди радиоактивни отпадъци в АЕЦ „Козлодуй“ е отправено искане за подписване на Споразумение за обезщетяване.
Договорът, който изпълнява консорциумът, е на стойност 30 млн. евро, от които една трета е българско съфинансиране, което се изплаща от държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ чрез фонд „Радиоактивни отпадъци.“
Максималната стойност на обезщетението, което се подържа съгласно изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергетика е 96 млн. лева.
В случай на евентуален ядрен инцидент и потенциални щети, изплащането на обезщетението ще се покрие от ежегодните договори за застраховка Обща гражданска отговорност при ядрена вреда.
Разглежданото споразумение няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България.
С решение на Министерския съвет от 22 януари 2014 г. е одобрено Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум Iberdrola ingenieria y construccion S.A.U и Belgoprocess NV при условие за последваща ратификация. От името на българското правителство споразумението е подписано от министъра на икономиката и енергетиката на 23 май 2014 г.
Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика с 9 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 2 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1 т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум Iberdrola ingenieria y construccion S.A.U и Belgoprocess NV, внесен от Министерски съвет на 13 март
2015 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на първо гласуване обсъжданата ратификация.
Гласували 100 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 77, ал. 2 от нашия правилник, правя процедурно предложение за гласуване на второ четене на въпросната ратификация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме това предложение.
Гласували 97 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ:
„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV
Член единствен. Ратифицира Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, подписано на 23 май 2014 г. в София.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Нали това е всичко?
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, това е всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания за второ четене? Няма.
Подлагам на второ гласуване обсъжданата ратификация.
Гласували 111 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието, а с това на второ гласуване и Законът за ратификацията.
Уважаеми народни представители, това бе последното гласуване за Четиридесет и третото народно събрание.
Едно съобщение:
На 25 януари 2017 г. от Сметната палата в Народното събрание е внесена актуализирана Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2017 г. Тя е на разположение на Комисията по бюджет и финанси, но там едва ли ще се запознаете с нея, по-вероятно е това да стане в Библиотеката на Народното събрание, за онези от народните представители, които проявяват интерес към нея. (Заместник-председателят Кирил Цочев и народен представител водят разговор.)
Колеги, колко Ви е важен разговорът, който водите? (Смях.)
Уважаеми народни представители, с Указ № 59 на Президента на Република България, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 9, от днес – 26 януари 2017 г., се казва следното:
„РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗИДЕНТ
УКАЗ № 59
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Разпускам Четиридесет и третото народно събрание на 27 януари 2017 г.
2. Насрочвам избори за Народното събрание на 26 март 2017 г.
Издаден в София, на 24 януари 2017 г., Президент на републиката Румен Радев.“
От това следва, че днес, след като приключихме със законодателната част от Програмата ни, има възможност за декларации от името на парламентарни групи – нещо, което по парламентарна традиция е съдържание на последното пленарно заседание.
Има ли представители на парламентарните групи, които искат да направят декларация от името на групите? По реда на числеността на групите? (Шум и реплики.) Има ли?
Госпожа Корнелия Нинова – председател на Парламентарната група на БСП лява България.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Да, очаквам след мен да има и други.
„Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Последен ден на Четиридесет и третото народно събрание. Работата му ще получи своята оценка. Управляващото мнозинство и правителството на Бойко Борисов отчитат успех, реформи и видими резултати. Ние, от „БСП лява България”, го определяме като провал. (Шум и оживление.) Две загубени години, които върнаха България назад! (Шум и реплики от ГЕРБ: „Това не е вярно!“) Ние най-вероятно ще останем непримирими в своите позиции.
Ето защо най-важна е оценката на хората, които ни изпратиха тук с очаквания да свършим работа за тях. Така да работим, че те да живеят по-добре. И тази оценка е унизително ниска за институцията парламент! Стигнахме до 7% подкрепа от българския народ за институцията парламент. Само 7% от хората харесват това, което сме свършили тук.
Уважаеми народни представители, миналата седмица се случи нещо, което в една минута събира всичко и казва всичко за нашата работа и за оценката, която получаваме от народа, за статуквото и неговото отрицание. Една реплика, произнесена от президента Радев: „Остава Ви една седмица“. И тази реплика получи възторжена подкрепа от множество българи. От другата страна – реакция на представители на управляващото мнозинство – че са обидени и унизени. Това показва високомерие, агресия и съпротива (реплики, смях и ръкопляскания от ГЕРБ), съпротива срещу промяната, която народът поиска и си взе! (Реплики:“Това не е вярно! Лъжа!“, скандирания: „Бе-се-пе!“, смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Току-що колегите онагледиха това, което казвам – неразбиране на това, което народът ни каза, агресия и съпротива срещу промяната! Затова сме на 7%. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Защо стигнахте дотук? Какво имаше и какво нямаше в Четиридесет и третото народно събрание? Имаше безпринципни политически съюзи, създадени за власт и лични облаги! Имаше реформи, в центъра на които бяха парите, а не човекът! Да вземем пенсионната – целта беше да няма дефицит в НОИ, а не да се увеличат пенсиите на хората.
Имаше и много работа, разбира се. Статистиката ще отчете десетки приети закони, решения и декларации. Но нямаше едно – нямаше справедливост! Защото не е справедливо заради кражбите в здравната система да наказваш хората, като ги слагаш в списък на чакащите и им вземаш отпечатъци.
Не е справедливо заради богатството на собственици на частни училища да наказваш децата в държавните, като им намаляваш парите за държавно образование. (Шум и реплики от ГЕРБ:“Еее! Ние пари не предлагаме!“)
Не е справедливо заради влияние в съдебната система да разделяш Висшия съдебен съвет на две, а мафията и политическата корупция да се вихрят навсякъде!
Не е справедливо заради нашия уют – на народните представители, да се возим в лъскави коли (възгласи и смях от ГЕРБ: „Еее! Лъжа!), да харчим пари за това, а да няма пари за децата с увреждания!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Вие лъжете!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Не е справедливо да си мислите, че картата на народен представител е индулгенция за нарушения и за престъпления, за ограждане на цели улици и разполагане с тях, като частна собственост.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Четиридесет и второто народно събрание какво беше?!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Богатството и бездушието на политическата класа се изправи срещу бедността на народа си и беше наказано!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Как не те е срам?!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Липсваше и друго, второ нещо: липсваше достойнство. Управляващото мнозинство, правителството на Бойко Борисов лиши българския народ от национално самочувствие и достойнство, предаде България и българския национален интерес! Това е всичко случило се в ООН, това е позицията Ви по отношение на бежанците, това е позицията Ви по отношение на Русия. Това не е интересът на народа! И не сте изпратени тук, за да постъпвате по този начин!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: А защо говориш от името на народа?!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: И съвсем основателно и естествено народът поиска промяна. В цял свят народите поискаха промяна и си я взеха! Всеки я разбира различно, но ако можем да я обобщим, с две думи: в целия свят това е националният интерес. Ако искате, с една дума: родолюбие! Това е промяната, която потърси светът.
Това се случва в САЩ. Някои го наричат „протекционизъм“. (Шум и реплики.) Това се случи с Брекзит. Някои го наричат „разпад на Европейския съюз“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, пречите ми да слушам госпожа Нинова. (Смях, оживление.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Това се случи в Унгария. Някои го наричат „изолационизъм“.
Но не, това е национален интерес; това е отрицание на глобализацията и защита на собствения си народ. Колко време и какво още Ви трябва, за да го разберете?! Светът се променя, ще трябва и ние да се променим.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: БСП – също.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Ние от БСП лява България го разбрахме и сложихме началото на тази промяна с избора на Румен Радев и Илиана Йотова.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Нали не беше Ваш?!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Ще доведем тази промяна докрай. В Четиридесет и четвъртото народно събрание ще поставим в центъра на политиката непримирима съпротива срещу кражби, мафия и блага на отбрана класа. (Шум и реплики.)
Доходи, доходи и доходи ще бъде втората централна политика на Българската социалистическа партия!
Българска индустрия, българско производство, българско земеделие! И никакви обяснения, че това било протекционизъм и противоречи на 155 директиви, няма да ни спрат да защитим българския интерес. (Шум и реплики.)
Средно образование, което дава професия и промяна в Закона за училищно и предучилищно образование, с което съсипахте цялата образователна система!
Здравеопазване, в което ако си внасял здравните вноски, ще се лекуваш, без да доплащаш, а ако си беден и не можеш, държавата ще ти помогне! (Силен шум, реплики и единични ръкопляскания от ГЕРБ и Патриотичния фронт.)
Млад си и не можеш да си купиш жилище – държавата ще ти помогне, като опрости лихвите! (Продължаващ смях, шум, възгласи: „Браво, бе?“ и ръкопляскания в такт от ГЕРБ и Патриотичния фронт.)
Предприемчив си и не можеш да стартираш бизнес – държавата ще помогне, като ти опрости лихвите по кредита. (Силен шум и реплики.)
Възрастен си и пенсията ти е ниска – държавата ще я преизчисли. (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ, скандиране: „БКП, БКП!“ и възгласи: „Браво, браво!“.)
Нелегален емигрант си – ще отидеш там, откъдето си дошъл.
С три думи: ще има правила, възмездие и справедливост! (Продължаващи шум и реплики.)
И в Четиридесет и четвъртото народно събрание няма да затваряме погледа си до края на мандата му. Гледаме далеч – 20, 30 години напред. (Възгласи: „Оооо!“.)
Ще бъдем спокойни за България едва тогава, когато, пътувайки по пътищата й, не виждаме необработваема земя и пустеещи земи. Когато се разхождаме в парковете, виждаме млади семейства с детски колички. (Смях, оживление в ГЕРБ.)
Когато ходим по улиците, не виждаме просещи и бездомни хора. Когато „учител“, „книга“ и „читалище“ бъдат свещени думи в тази държава! И когато на международна среща влиза премиер или държавен глава на нашата държава, става тихо и се казва: „Влиза България!“ (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
За такава България ще работим!
Четиридесет и третото народно събрание вече е минало!
Пожелавам на Четиридесет и четвърто народно събрание сили и воля да постигнем такава България, каквато ние виждаме и за каквато ще работим! На добър час! (Ръкопляскания от БСП ЛБ, възгласи: „Още, още! от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи от други парламентарни групи да открият предизборната кампания? (Смях в ГЕРБ.)
Господин Цветанов, заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, от името на Парламентарната група на ГЕРБ и на всички достойни други депутати Ви поднасяме този букет за това, че през цялото време изтърпяхте всичко, което чувахме от парламентарната трибуна (ръкопляскания от ГЕРБ), което е недостойно за българския парламент. Няма как да градим авторитета на институцията Народно събрание с подобно говорене, госпожо Нинова! (Народният представител Цветан Цветанов поднася букет на председателя госпожа Цецка Цачева. Председателят Цецка Цачева и цялото ръководство стават. Стават и парламентарните групи на ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и БДЦ-НС. Ръкопляскания от споменатите парламентарни групи и възгласи „Браво!“ от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, само искам да поясня, че на проведения вчера Председателски съвет имаше като цяло политически консенсус да няма декларации от парламентарните групи във връзка с това, че само преди седмица открихме парламентарната сесия. Тя може би е най-кратката.
Няма как обаче да не отговорим на всичко казано, защото смятам, че всички сме положили клетва в Четиридесет и третия парламент.
Мога да кажа следното. Имаше израз, споменат от нашия лидер, когато се водиха тежките разговори за съставяне на правителство в Четиридесет и третото народно събрание. Той беше със следното съдържание: „Времето и народът ни даде задача да търсим не това, което ни разделя, а това, което ще ни обедини“.
Правихме всичко това през всички тези две години.
Искам да благодаря на достойните депутати от БСП лява България, защото без тях нямаше да имаме тези добри решения, които вземахме в Четиридесет и третия парламент. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Аз винаги казвам, че всеки има своите специфични дадености, но винаги трябва да търсим успеха и в различното мнение!
Всичко това, което беше казано, като агресия, като агресивно поведение, аз не смятам, че е достойно за достойните членове на Вашата партия!
Само ще спомена, че когато започнахме Четиридесет и третия парламент, имахме изключително важна задача: да изпълним препоръките на Европейската комисия и да започнем реалната съдебна реформа.
Скъпи приятели, без всички Вас от всички парламентарни групи нямаше как да постигнем това, защото когато приемахме Стратегията за съдебната реформа през месец януари 2015 г., я приехме със 173 гласа. Това бяха абсолютно всички депутати от всички парламентарни групи! Благодаря Ви сърдечно! Това даде началото за предстоящите реформи, които да осъществим.
Ако си припомним Четиридесет и първия и Четиридесет и втория парламенти, те не бяха в състояние да дадат отговор на препоръките на Европейската комисия за избор на главен съдебен инспектор. Той беше избран точно от Четиридесет и третото народно събрание и беше избран точно със 195 гласа. Благодаря Ви, господа народни представители!
Също така нека да споделя пред Вас, че когато гласувахме конституционните промени и трябваше да има окончателно гласуване в залата, имахме 189 гласа. Благодаря Ви, колеги народни представители от всички парламентарни групи!
Когато говорим за политическата ситуация и това, което днес има като състояние, за това, което оставя българското правителство, ще кажа само няколко факта.
Социална политика. Има 8% безработица. Има увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. на 460 лв.
Искам също така да заявя пред Вас, че когато говорите за Вашите социални мерки, които ще предприемете в един евентуален виртуален Ваш управленски мандат (ръкопляскания от ГЕРБ), Вие предлагате да направите разходи милиард и половина за пенсии и общата Ви социална политика да бъде в размер на 3 млрд. лв. За един управленски мандат това са 12 млрд. лв. Извинявайте, но трябва да покажете и легитимните източници, за да може да се осъществи тази политика! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това ще бъде ли на база увеличаване данъците на хората, или въвеждане на прогресивното данъчно облагане, да промените данъчната система?! Така ли ще направите Вие от БСП, които заявихте това, когато гледахме бюджета между първо и второ четене, като Ваше намерение?
Що се касае до образованието, искам на благодаря на всички, които гласувахме Закона за училищното и предучилищното образование, защото той даде възможност действително да изградим образователната система с възможност и акцент върху дуалното образование, връзката бизнес – образование, за да можем да създаваме повече работни места (ръкопляскания от ГЕРБ) и хора, които да могат действително да изпълняват такива трудови дейности.
Искам само да Ви кажа, че за тази година са предвидени 230 млн. лв. повече, за да може да започне стъпката за достойното увеличаване на заплатите в сферата на образованието. Да Ви припомня, че в новия финансов програмен период, благодарение на това правителство и на тази парламентарна подкрепа, имаме над 500 млн. лв. за наука и образование.
Уважаеми колеги, които претендирате, че винаги мислите за наука и образование, когато сте в опозиция, но не и в управление, само ще Ви припомня, че през 2007 г., когато България вече беше член и част от Европейския съюз, пари за наука и образование липсваха. Това е благодарение на онова, което Вие договорихте в мандата, в който управлявахте. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Що се касае до околната среда и водите, по новия финансов програмен период вече има договорени проекти на стойност 824 млн. лв.
Що се касае за туризма, да кажа, че за 2016 г. имаме над половин милиард повече пари като приходи, които влязоха точно от туризма. Благодарение на прагматичната политика на българското правителство с министър-председател Бойко Борисов имаме възможност да си върнем един пазар – за руските туристи, и това го правим по начин, който не ни противопоставя с Русия, а ни дава възможност да създадем това, което може да бъде част от генерирането на брутния вътрешен продукт на страната. За миналата година той е някъде около 16 – 17%.
Що се касае до твърденията, че се спират еврофондовете, Вие може би имате предвид какво се случва с Вас, когато управлявате. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Само ще Ви кажа, че когато през 2007 г. страната ни се присъедини към Европейския съюз, за две години управление, до 2009 г. беше разплатен 1% от европейските средства, до управлението на Бойко Борисов. За тези две години в кабинета Борисов 2 имаме 7,5. Това мисля, че трябва да е много ясно на всички, които говорят от тази парламентарна трибуна или ще участват във всички тези политически дебати.
Искам да Ви споделя, че в момента договорените средства, които са по новия финансов програмен период, са 1,36%. Средно за Европейския съюз той е 17, което означава, че точно правителството… (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Да, действително – съгласен съм с Вас, че когато влиза премиерът Бойко Борисов, се казва „влиза България“, защото България за първи път успя целево да осигури средства в размер на 160 млн. лв. за подпомагане – за охраната на външната граница на Европейския съюз. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Евро.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Що се касае до енергетиката и всички тези спекулации, превърнахме парламента на махленска свада. Смятам, че Вие допринасяте за понижаване авторитета на парламента и го доказахте във Вашия мандат, когато 42-рото Народно събрание имаше възможност да осигури автобус – депутатите да излязат през загражденията, които бяха тук. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!“ от ГЕРБ.)
Но в 43-тия парламент, благодарение на всички, които участвахме в него, допринесохме за действително коректна политика, която правихме всички заедно.
Що се касае до енергетиката, искам да подчертая изключително важна стъпка, която беше предприета. Знаете, че ограничихме възможността на лобистките текстове в Закона за енергетиката, които обслужваха изцяло само БСП лява България (ръкопляскания от ГЕРБ), за да не дадем възможност да има повече преференциални цени за ВЕИ-тата. (Реплики от БСП ЛБ.) Знаете, че ангажиментът на страната ни е в този микс да има не повече от 16%. (Реплики от БСП ЛБ.)
Може ли да продължа?
Искам да споделя, че когато Вие приключихте мандата си, 2014 г., в сметките на БЕХ имаше 404 млн. лв. В момента в БЕХ има над 1 млрд. лв. и това е благодарение на всички тези успешни политики, които реализира правителството, благодарение на парламентарната дейност, която имаше в този парламент.
Така че, колеги от БСП лява България, знам, че сте доста изнервени, знам, че сте доста притеснени, защото си имате вътрешните проблеми и се стараете максимално да прехвърлите цялата негативна енергия към Вашите политически опоненти.
Ние от Политическа партия ГЕРБ желаем дебатът, който ще се води в тази кампания, да бъде конструктивен, всички заедно да допринесем за доверието на българските граждани към българските институции, но с реални решения, които можем да предложим. Решения, които направихме и в сектор „Сигурност“ с приемането на Закона за Националната служба за охрана, за Държавна агенция „Разузнаване“, за „Военна информация“, Устройствения закон, който даде възможност за по-добрата координация. Тук искам да благодаря, че в последните дни на този парламент ние успяхме да приемем един закон, който е изключително важен за службите – Закона за противодействие на тероризма.
Благодаря на всички парламентарни групи, защото в този парламент действително имахме много различни мнения, но когато сядахме и разговаряхме за България, за националните интереси, ние имахме разбиране от всички парламентарни групи, независимо от някои техни лидери.
Благодаря и на представителите от Парламентарната група на БСП лява България, защото имахме възможност по важни теми, когато не сме пред парламентарната трибуна, да си говорим нормално и да вземаме правилните решения. И заедно да се консолидираме както с представителите на Движението за права и свободи, така и на АБВ, на „Атака“, на Патриотичния фронт, на БДЦ, на Реформаторския блок, мога да кажа, въпреки различията и въпреки политиката, която някои политици от Реформаторския блок предприеха, защото и следващият парламент ще бъде с подобно многообразие.
Повярвайте, ако искате да се върнем във времето на 42-рия парламент (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), Парламентарната група на ГЕРБ не иска да участва в този сценарий и не искаме да се противопоставяме по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, ориентирайте се към приключване – времето изтече.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Изпитвам уважение и респект към всеки народен представител от всяка една парламентарна група! Благодаря Ви за това, че в този парламент си говорехме, а не си обръщахме главите, както го правехме в 42-рия парламент. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Благодаря Ви, колеги! Да си пожелаем успех!
Нека в тази кампания да запазим човешките отношения, защото, влизайки в 44-тия парламент, всички ние трябва да работим за неговия авторитет и да отчитаме заслугата на всеки народен представител и на всяка една парламентарна група. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Представители на други парламентарни групи?
Господин Валери Симеонов.
Заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Редно е в края на едно Народно събрание всяка политическа сила да направи отчет на извършеното и неизвършеното. Това ще се опитам да направя и аз от името на Патриотичния фронт.
Ние считаме, че работата на 43-тото Народно събрание беше изключително успешна. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ПФ.) Считаме, че и работата на Патриотичния фронт беше успешна и резултатна. Поздравявам всички колеги за огромните усилия, труда, безсънието, напрежението, стреса, в условията на които успяхме да създадем, да променим законите на Република България в посока, вярвам, по добро съществуване на нашия народ. Благодаря още веднъж на всички. Само хората, които са били в Народното събрание, имат представа за това, за което говоря. За съжаление, обществото има точно обратната представа, но това не означава, че ние не трябва да казваме истината.
Конкретно какво свърши Патриотичният фронт? Най-важната задача – ограничаване на влиянието на политико-мафиотската структура на ДПС и другите етнически партии…
РУШЕН РИЗА (ДПС, от място): Хайде стига бе!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: …чрез изключването им от управлението.
РУШЕН РИЗА (ДПС, от място): Глупости говориш!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Като вторични положителни ефекти това е борбата с корупцията, с търговията на гласове, партийните назначения в администрацията. (Народният представител Рушен Риза напуска залата.)
Помните ли март 2015 г., когато Ви показах този часовник, който Вие подарявахте на Вашите избиратели? Това е часовникът на ДПС, който върви назад. (Показва стенен часовник с надпис „ДПС“ – 9,30 ч.) Този часовник продължава да върви назад две години по-късно и това не е учудващо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Виждали сме го, господин Симеонов. Свалете часовника, ако обичате.
Продължете.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Този часовник отброява края на времето и на живота на протурските партии, не само на ДПС. Наближава Вашият последен час. Влязохте 38 народни представители, излязохте 30. Надявам се при една модернизация на българския народ в 44-тото Народно събрание да имате трима депутати, пробутани в други партии.
Втората задача, която беше поставена в нашата програма и успяхме да реализираме, мога да го кажа със самочувствие, това е ограничаването на влиянието на Турция върху вътрешнополитическия живот, както и религиозния живот на Република България. Успяхме да променим Изборния кодекс като ограничихме близо четири пъти броя на секциите в Турция, с което ограничихме и влиянието на нашата южна съседка във вътрешната политика на България. Никога повече ДПС няма да бъде балансьор в Народното събрание. Никога!
В посока борба с радикалния ислям успяхме да прокараме Закона за забрана на носенето на облекло, покриващо, скриващо лицето. Внесохме и други законопроекти, които, за съжаление, не стигна време да ги реализираме, но за тях по-късно.
Положихме усилия и успяхме да постигнем успехи и в друг приоритет на Патриотичния фронт – защитата на българската природа. Успяхме със съдействието на колегите от почти всички парламентарни групи да наложим мораториум върху сечта и износа на дървесина и съответните необходими, крайно необходими промени в Закона за горите.
Успяхме да противодействаме на незаконната, нелегалната имиграция чрез изграждането на ограда, за което също благодаря на всички колеги, които подкрепиха ускореното изграждане на оградата, която вече е пред завършване. По този начин България стана една от може би най-защитената от бежанския и мигрантски поток в цяла Европа. Успяхме да ограничим също така заселването в страната на такива пришълци, както и да увеличим наказанието за трафика на хора.
По отношение на другия приоритет на Патриотичния фронт – демографската катастрофа, предложихме мерки за поощряване на грамотната раждаемост и овладяване бума й в маргиналните слоеве.
Виждаме, че напоследък колегите от някои други политически сили се усетиха и започнаха да говорят за демография. Това е хубаво! Продължавайте! В тази посока ще си партнираме, живот и здраве, в бъдещото Четиридесет и четвърто народно събрание.
Обявихме се за прекършване гръбнака на битовата престъпност. Предложихме система от седем мерки за това. Виждаме, че други политически сили ги взеха на въоръжение. Това е добре и означава, че нашата идеология има много последователи.
По отношение създаването на боеспособна армия – подкрепихме реформата в армията и превъоръжаването й. Приехме някои знакови решения, в които успяхме да обединим всички български партии, а това е признаването на арменския геноцид с решение на Народното събрание.
Успяхме да постигнем увеличение на бюджета за образование и култура. За първи път в Закона е заложено, че образованието трябва да възпитава в дух на патриотизъм и родолюбие. Успяхме буквално преди дни да спасим от гибел, от мъчителна смърт, няколко хиляди български дребни търговци, които се занимават с производство на традиционната българска домашна ракия. Успяхме да го направим! Благодаря на всички! (Ръкопляскания.)
Едни от най-сериозните промени и постижения, които успяхме да постигнем, са свързани с промените в Закона за енергетиката, за които промени смея да твърдя, че има своя скромен принос и Временната комисия за оценка състоянието на енергетиката. (Ръкопляскания.) В резултат на разкритията, които бяха направени в тази Комисия, беше изготвен заключителен доклад, който е връчен в прокуратурата, но странно и необяснимо защо този доклад не намери никакво място в медиите и в средствата за масова информация на Република България. Надявам се въпросите, които поставяме в този доклад, разкритията, които направихме благодарение на тежката работа на всички колеги, участващи в тази Комисия, да намерят своето справедливо възмездие чрез съответните действия на прокуратурата.
Опазихме цената на тока. Това също е постижение, смея да твърдя, и на Четиридесет и третото народно събрание. Спомняте си, че това беше едно от най-сериозните условия, които поставихме за продължение на подкрепата на коалиционното управление на ГЕРБ и Реформаторския блок, но бяхме разбрани и цената на електроенергията две години не беше пипната.
Можем също така като цяло да се похвалим и с промяната на Конституцията, която промяна стана буквално в дванадесет без пет. Хората, които са вътре в процеса на прокарването и организирането на парламентарните групи за взимането на такова общо решение, което е изключителна гордост за цялото Народно събрание, знаят, че Патриотичният фронт има много сериозен принос точно в дванадесет без пет.
Накрая, но не на последно място по значимост, гордеем се, че успяхме да прокараме изслушването на българския национален химн в началото на всяка сесия на Народното събрание. (Ръкопляскания.)
За съжаление, имаше и доста решения, които не успяхме да прокараме, и наши приоритети, които също не успяхме да реализираме. Това са размразяване на политиката на доходите. Не успяхме да прокараме необлагаемия минимум за минималната работна заплата, както и минимална пенсия от 300 или 200 лв. – бяхме предложили и двата варианта. За съжаление, не бяхме подкрепени. Не можахме да инкриминираме проповядването на радикален ислям, но Законопроектът е в Деловодството, така че следващото Народно събрание, надявам се, да го приеме. Не успяхме да прокараме и Закона за вероизповеданията – закон, който ще забрани финансирането на вероизповеданията с външни средства от други държави, НПО-та и прочие фирми и структури. Сигурен съм, че по този начин ще поставим точка на намесата на Турция в ислямското вероизповедание в България. Сигурен съм в това! Сигурен съм, също така, че следващото Народно събрание ще приеме и другото национално отговорно решение, което сме заложили в този Закон – да се спре използването на високоговорители, които да усилват виенето от минаретата на всички служби на исляма.
Не успяхме да прокараме Закона за наборната военна служба, за съжаление, не получихме подкрепа. Не успяхме да прокараме и Закона за справедливо разпределение на бюджетните средства по плановите региони, в смисъл по-слабо развитите, изостанали райони. Не успяхме да прокараме чл. 417 от ГПК, който да ограничи едностранното налагане на задължения, на фактури и изписване от банки, топлофикации, ЕРП-та и прочие, и прочие. Не успяхме, за съжаление, за мое лично огромно съжаление, да прокараме и Закона за прекратяване на договорите на ТЕЦ „Марица Изток 1“ и „ТЕЦ Марица Изток 3“, заробващите договори, без прекратяването на които няма да можем да спасим Националната електрическа компания и нашата енергетика.
И няколко общи думи като цяло, какъвто пример даде господин Цветанов. Редно е всеки да направи оценка на работата и с останалите колеги, и с останалите парламентарни групи.
Не мога да не изразя своето удовлетворение. Честно казано, аз съм за първи път в Народното събрание и сериозно влизам в политиката. Изненадан съм от високото ниво и квалификация на хората, с които се запознах тук. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, ориентирайте се към приключване!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Приключвам.
Благодаря на всички, които положиха усилия, труд, квалификация, нерви, време, за да свършат това, което успяхме да свършим, а то не е малко. За съжаление, то не беше оценено нито от медиите, нито като цяло от обществеността. Но тук трябва да кажем, че една от основните причини за ниския рейтинг на Народното събрание е това, че министър-председателят си позволяваше на няколко пъти брутално да се намесва в работата на Народното събрание чрез най-голямата група на ГЕРБ. Такъв беше случаят с процедурата на КЗК, такъв беше случаят с Изборния кодекс, такъв беше случаят със Закона за енергетиката. Това снижи рейтинга на българското Народно събрание несправедливо. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
В заключение искам да благодаря на администрацията на Народното събрание, която тихо, но старателно и незабележимо си вършеше работата перфектно, на Правния отдел и лично на председателката на Народното събрание, която въпреки, че не успя да стане майка на нацията, е безспорната добра майка на българския парламент. (Ръкопляскания.)
В тази връзка, госпожо Цачева, имам молба към Вас – да проявите творческо решение в края на днешната сесия и да завършим тържествено с изслушването на българския национален химн.
Да живее България! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма го в Правилника. Ще го предложите в следващата легислатура и тогава, когато го има в Правилника, няма да има пречки.
Други представители на парламентарни групи?
Госпожа Мариана Тодорова – заповядайте.
МАРИАНА ТОДОРОВА (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Днес е ден за равносметка. Равносметка, върху която ще градим своите перспективи за бъдещето. Тази равносметка би била неискрена и фалшива, ако отново започнем да се замеряме с предизборни обещания, сочейки само вините на опонента. Как ще съхраним институционализма, как ще очакваме уважение, ако дори в последните минути градим тезите си чрез противопоставяне? Това показахме. Но това вече не печели доверие, а е нарицателно за политическо лицемерие и отблъсква хората.
Преди малко повече от две години обществото негодуваше срещу слабите държава и институции, срещу политическа и социална безотговорност, безработицата, бедността, липсата на бъдеще. Влязохме в този парламент след цикъл от избори – европейски и парламентарни. Случайно ли е, че сега ситуацията е подобна? Трябва да извлечем своята поука. Ако сеем омраза, ще пожънем отново силно фрагментиран парламент, неспособен да излъчи стабилно парламентарно мнозинство. Ако обещаваме неосъществими политики и мерки и се водим предимно от популизма, ще бъдем системно пращани на избори и референдуми, които ще придобият друг смисъл – на наказателни акции.
Като всеки предходен парламент и ние не успяхме да променим внушението, че политиката и общественото благо са две напълно несъвместими понятия. В началото се търсеше консенсус и съгласие, но отново се появи конфронтацията, противопоставянето, обидите. Работещите министри и народни представители станаха заложници на ленивите и кресливите. Стремежът към диалог постепенно изчезна.
В отиващото си днес Четиридесет и трето народно събрание не достигнахме пълноценен механизъм за дискутиране на важните проблеми, на предстоящите законопроекти и ефективното вземане на решения. Дали от прекалена самоувереност, или от нежелание за усложнявания, не се възприе идеята на АБВ да се създаде експертен Съвет по законодателство, който да подобрява качеството на текстовете и да изглажда законодателните несъвършенства?!
За съжаление, честа практика беше законопроектите да бъдат приемани не толкова според смисъла и полезността им за държавата, колкото според политическата тежест на групата, която ги предлага. Много от тях не се реализираха само защото са внесени от по-малки формации, или защото опонентът може да спечели и да си причисли инициатива, актив, успехи.
Не искам да звуча назидателно. Казвам всичко това не за да съдя, а за да можем да потърсим по-добри решения занапред.
В парламента АБВ изгради авторитетна, интелигентна, диалогична и дисциплинирана формация. Предлагахме множество идеи, отстоявахме каузи, успявахме там, където разумът и аргументите можеха да надделеят. Показахме, че не се страхуваме от референдумите чрез предложение за облекчаване на провеждането им. Проблемът не е в самите референдуми, а в политически ангажираните хора, които отказват да правят разяснителни кампании, дискусии, чрез които гражданите после да направят информиран избор.
Само АБВ участва в кампаниите и по двата референдума, като на последния се обявихме за трикратно намаляване на субсидиите и за смесена избирателна система. Имаме принос в множество социални закони, включително и чрез представителя ни във властта Ивайло Калфин. Пенсионната реформа, за която толкова много спорим, ще покаже своя ефект в бъдеще. Аз отправям предизвикателство към следващите претенденти да я управляват да я променят, ако намерят по-добро решение.
Има и редица други пакети от социални закони, които помогнаха много – семейните помощи за деца, социалното подпомагане, равнопоставеността на жените, трудовата миграция, трудовата мобилност и множество други. Съществен елемент е разработването на демографска стратегия с ясен план за действие.
По идея на Ивайло Калфин започна дискусията за ревизията на инвалидните пенсии. АБВ беше активен фактор в правосъдната реформа, енергетика, отбраната, сигурността, образованието и земеделието.
И ние направихме своя прочит на президентските избори и референдума. Те са вот против политическия елит и начина, по който се прави политика. Дадохме път на нови идеи, чиито носители са нови лица.
Ако искаме да налагаме реформи в отделни сектори, трябва да покажем, че можем да променяме и реформираме самите себе си по собствена воля, не просто чрез закони или чрез уставни ограничения. Занапред ще надграждаме постигнатото в социалната сфера, като наблегнем върху борбата с бедността, неравенството и експлоатацията. Ще заменим лозунгите с реални политики.
Около 60% от бедните в България са работещи. Това налага спешно увеличаване на доходите от труд. Страната трябва да спре да изтъква като сравнително предимство евтината си работна ръка. За сметка на това ние от АБВ ще работим за преструктуриране на икономиката отвъд макроикономическата стабилност чрез превръщането ѝ във високотехнологична с добавена стойност. Ще предложим и разумен механизъм за индексация на всички пенсии от доход и стаж.
За да има баланс ще предложим и много ефективни мерки и в демографската политика, съобразно с бюджетните възможности. Ще променяме концепцията на образованието и здравеопазването – да не се гледа като на пазарна ниша и пазарен дял, а като основен ангажимент на държавата.
За нас е важно да имаме достойна балансирана и ясна външна политика, в която България е активен фактор, а не пасивен приемник на решения. За всичко това ни е нужна ясна перспектива, а тя се крие в консолидация и стабилизация на лявото пространство. АБВ ще катализира обединение на принципна основа с формации, с които да изгради алтернативен център в лявото.
И аз, като всички останали колеги, искам да благодаря на всички парламентарни групи за сътрудничеството. Мисля, че ние намерихме път и език с всеки и, когато надделяваха разумните аргументи, можехме да се разберем.
Благодаря и на председателството на Народното събрание, на госпожа Цачева, че съумя да удържи страстите, да води и да балансира. Желая на всички колеги успех в предстоящата кампания. Нека бъдем по-големи реалисти, да бъдем смирени и да не разочароваме хората отново. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от лявата част на залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Тодорова.
Господин Карадайъ:
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Намираме се в края на Четиридесет и третото народно събрание и пред нас предстоят едни от най-важните избори в контекста на сложни, тревожни времена в страната, в региона, в Европа и в света.
Анализирайки политическите процеси, отчитайки пулса на времето и желанието на хората, ние от ДПС още на своята национална конференция в началото на 2016 г. заявихме категоричната си позиция за необходимост от промяна и определихме президентските избори като трамплин за предстоящите предсрочни парламентарни избори.
Верността на нашите решения беше потвърдена с резултат от изборите за президент в края на 2016 г. Отчитайки основната функция на президента като обединител на нацията, заложихме на профила на обединител.
Беглият анализ на последните две години показва, че разделението в обществото се задълбочава, езикът на омразата доминира, моделът на противопоставяне се възприема като основен. Ще продължава ли моделът на противопоставяне, или въпреки различията, ще се търси диалогът, ще се търси съгласието в името на развитието на страната? На този въпрос трябва да си отговори всеки един от нас. Този въпрос трябва да е основен пред партиите и в този смисъл всеки трябва да направи своя избор.
Нашите предупреждения за разединението и за езика на омразата като основни причини за днешните събития, са актуални и днес. Ние трябва да се освободим от това политическо наследство, да го обявим за вредно за страната днес и в бъдеще.
Моделът на поведение трябва да води към онази конструкция в парламента, която може да излъчи стабилно мнозинство на ценностна основа, която да излъчи стабилно правителство, да гарантира стабилност и сигурност в страната за засилване на позициите на страната във външната политика, за достойно място в евроатлантическите структури, в които България членува.
Тези дебати трябва да започнат още сега. С поведението си политическите сили ще очертаем възможните варианти на съгласие след изборите. Всички политически сили трябва да приемем, че има една граница, която не трябва да се прекрачва в името на народа и бъдещето на страната.
Отговорността пред народа изисква да се намерят начини, с усилията на всички, да се създават условия за това. Нека не се възприема като клише прокламираната в Конституцията вярност към общочовешките ценности, свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост, издигнати във върховен принцип. Правата на личността, нейното достойнство и сигурност да получат реални измерения. Днес повече от всякога е нужно успокояване на обществото, от съгласие по важни за обществото въпроси.
Народът избира управленски програми и личности, които да ги осъществят. Народът не може непрекъснато да слуша оправдания за провалени програми, за провалени политици. Народът отсъжда – когато с властта е злоупотребено, се заплаща и съответната политическа цена с отлив на избиратели.
На президентските избори народът даде своята оценка за сегашното управление. Сега пак хората ще решат кой и с каква програма ще влезе в следващия парламент. Вярвам, че преценката ще бъде трезва, разумна и мъдра.
Това, което говорихме ние от ДПС от създаването на това безпринципно мнозинство, беше потвърдено с изборните резултати през 2016 г. И, ако някой продължава да живее с илюзиите за „естествени партньори“ и „политика анти“, за готовите оправдания с политическите сили извън кръга на естествените партньори, по добре е да преосмисли участието си изобщо в политическия живот, камо ли участие в бъдещото управление, отново да излъже народа и то на каква цена. И отново да избяга като се появят трудности, като види зор. Всеки трябва да знае, че когато се поема властта се поема и отговорността. Управляващите не могат да избягат от отговорността. И днешните управляващи трябва да отговарят за провала на модела на управление, за състоянието на страната, на обществото, за разделението и за езика на омразата.
Нека не забравяме, че онези, които подклаждат омраза, работят по модела на противопоставянето, подвластни на предразсъдъци са много опасни. Нетолерантността, омразата, наред с бруталното противопоставяне, могат да доведат до нежелани резултати. Без да се преценяват обективно идейни платформи, пренебрегвайки водещото начало – добруването на народа и развитието на държавата, не могат да се преследват национални приоритети. Формулата „И след ГЕРБ – потоп“ е неприемлива. Тя е противопоказна.
Задава се моделът на недовършения мандат, на недовършената работа, на бягство от отговорност. Това издава и разкрива определени страхове, неспособност за поучаване от собствените грешки. Два пъти получавате доверие и двата пъти го предавате. Хората помнят как се живееше преди 2009 г., знаят как преживяват сега.
Ние предлагаме програма за управление с ясни показатели. Това очакваме и от останалите участници в изборите. Нека заложим на диалога, да се научим да говорим по между си, да работим заедно и да се откажем от модела на противопоставянето. И вместо да говорим с кого не можем, нека да направим така че след изборите да можем да работим заедно.
След изборите предстоят тежки разговори и консултации, предстои коалиционно управление. Ще се наложи да се седне на масата на преговорите. Нека да можем да си говорим. Критиката не е отричане. Критиката изисква познаване и съответно компетентност. Критиката изисква да се говори истината обективно. В тази връзка ще припомня една мисъл на Питагор: „Да говориш истината е трудно, да понасяш истината е славно“.
Нужно е да има консенсус по онези въпроси, които ни правят български политици, нужно е всички да се противопоставим на лъжата, демагогията и популизма. Нужно е да побеждаваме собствените си страхове, да казваме истината и да предлагаме програми, които могат да се реализират. Нужно е да водим положителна кампания и да се борим за гласовете на българските избиратели като представяме ясни цели в интерес на народа и държавата.
От утре имаме служебно правителство и всички очакваме то да организира провеждането на честни и демократични избори. Това е основната функция на това правителство. Ние всички тук също имаме своите отговорности в тази връзка. Всички национално отговорни партии трябва да сме единни в своята воля да осигурим и гарантираме честни и прозрачни избори, за да се установи необходимото доверие в новоизбраното Народно събрание. Наред с това правителството трябва да покаже ясно привързаността си към евроатлантическите ценности, да отстоява твърдо националния интерес в международната политика. Служебното правителство трябва да продължи с организацията на Председателството на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018 г.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На предстоящите избори пожелавам успех на всички, с които можем да постигнем голямата цел – ценностно, хомогенно мнозинство в парламента, което да излъчи стабилно правителство, стабилност в страната и сигурност на гражданите, реализация на национално отговорно партньорство между органи и институции с ясни национални приоритети, успешно реализиране на Председателството, силна международна политика.
Бъдете здрави! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Карадайъ.
Думата има господин Зеленогорски.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ (РБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Ние от Реформаторския блок отчитаме работата на Четиридесет и третото народно събрание като полезна за България.
Това Народно събрание направи промени в Конституцията – не толкова дълбоки, колкото искахме, но все пак те успяха да ускорят съдебната реформа, и вчера Европейската комисия в 10 годишния си доклад определи като успешни и значителни стъпки на напредък тези промени в Конституцията и в Закона за съдебната власт.
Знаем, че на БСП това не им харесва, но това е, дами и господа! Необратимо е! Оттук насетне прилагането на Закона за съдебната власт е в ръцете на съдебната система и наистина ние очакваме едни активни действия от страна и на настоящия ВСС, и на бъдещия ВСС по отношение на съдебната реформа и на ефективното прилагане на промените.
Що се отнася до Реформаторския блок, бих казал, че ние бяхме една от най-активните групи. Внесохме общо 140 законопроекта, от които 90 са по наша инициатива. Нека да кажа, че имаме висока степен на успеваемост и то във важни теми, които ще спомена по-сетне.
Това Народно събрание прие за първи път от 27 години нов образователен закон.
Знаем, че на левицата това не харесва, но все пак реформата се случва. Има нов закон, нови стандарти, нови учебници, нови планове, нов стандарт във висшето образование, пари за наука. За първи път от десетилетия над 350 млн. лв. ще се излеят за наука, а заплатите в системата на образованието бяха увеличени с около 10%.
Това Народно събрание спря лявата тенденция за намаляване на парите за отбрана и модернизация на армията. Близо един милиард гласувахме за дейностите по модернизация на армията въпреки съпротивата от ляво, което ще ни направи съвместими с НАТО и ще повиши гаранциите за националната ни сигурност.
Това Народно събрание направи промени в множество закони, включително и по отношение на възможността Българската армия да участва в опазването на българските граници – нещо изключително важно в тази сложна международна среда, нещо изключително важно в тази изключителна криза с мигрантите.
Това Народно събрание спря течовете в здравеопазването и насочи парите в системата към пациента, болниците и лекарите, а не в кръговете, които години наред се облагодетелстваха с политическа протекция от ляво, станала печален знак на управленията на БСП в тази сфера.
Това Народно събрание не гласува Делян Пеевски за шеф на ДАНС, а гласува промени, гарантиращи националната сигурност. Промени в енергетиката, за които вече стана дума и които на практика намалиха значително дефицита в системата със стотици милиони лева, електронното гласуване, машинното гласуване, ограничаване на изборните злоупотреби – нещо, в което Реформаторският блок беше изключително активен. Промени в закони, които може би не изглеждат толкова интересни за обществото, но толкова важни за икономиката и по отношение на новия Закон за обществените поръчки, новия Закон за концесиите, решителните и радикални промени в Закона за устройството на територията, в законите по отношение на кадастъра, дават възможност България да модернизира законодателството си и системите си, които гарантират и за гражданите на България, и за българския бизнес, и за чуждестранния бизнес ефективни механизми на инвестиране и на осъществяване на предприемаческа инициатива в България – нещо, което е изключително важно, тъй като след приключване на мащабните европейски проекти, единствено българските предприемачи, чуждестранните инвестиции и възможностите на бюджета ще дадат шанс за допълнително инфраструктурно икономическо развитие на България, а това без базата – Закон за обществените поръчки, ЗУТ, кадастър, Закон за концесиите, няма как да стане.
Специално обръщам внимание на това, че следващото Народно събрание би било добре още повече да усъвършенства възможностите за публично-частното партньорство – една категорично неизползвана до момента ефективна възможност за българската икономика и за българската инфраструктура, нещо задължително след приключване на втория период по отношение на европейските проекти.
Бих казал, че след мандата на Четиридесет и третото народно събрание България остава в добра финансова кондиция – 1,6% излишък върху брутния вътрешен продукт. Всъщност за първи път от 2008 г. в бюджета за 2016 г. има излишък. Очевидно е, че това е значително усилие и на парламента, и на Министерския съвет, и на всички контролни служби, които гарантираха приходите на държавата и справянето с контрабандата. Тринадесет милиарда фискален резерв, 3,5% икономически ръст. Извинете, но наистина това са данни, които поставят България в една от водещите позиции по отношение на икономическия ръст в Европейския съюз, и няма как те да не бъдат отчетени. Нека да кажа, че това е непостижимо за нито едно ляво управление досега. Надявам се, няма да се налага и за в бъдеще. (Шум и реплики от БСП ЛБ и ДПС.)
За следващото Народно събрание остава да приеме антикорупционния закон и да направи тези реформи необратими. Няма как да не кажа, че Реформаторският блок беше категоричен и последователен за радикален и строг антикорупционен закон. За съжаление, в края на краищата единствено Реформаторският блок и ГЕРБ застанаха зад този Законопроект. Поради тази причина той мина само на първо четене, не мина на второ четене. И вчерашните най-сериозни критики на Европейската комисия и на българското общество, и на всички неправителствени организации, които поставят България на първо място по корупция, бяха точно за това – Стратегията антикорупция, невъзможността за подкрепа на антикорупционния закон и за създаване на единен орган, който да се справи с корупцията. Силно се надявам, че в следващото Четиридесет и четвърто народно събрание темата за антикорупцията ще бъде една от най-важните и още в самото начало антикорупционният закон ще бъде гласуван.
Бих се надявал и следващото Народно събрание да продължи със смелите реформи в съдебната система, защо не и след нови промени в Конституцията, които да бъдат ориентирани и към промените в съдебната система, но и към промени, отнасящи се до регионалното развитие, до евентуално въвеждане на второ ниво на местно самоуправление, така както е в модерните държави, към които се стремим, до децентрализиране – и функционално, и финансово, на властта в България.
Накрая бих искал да благодаря на всички Вас! Да благодаря на председателя госпожа Цачева и на ръководството! Имам опит в този парламент отпреди 20 години. Все пак, струва ми се, че надделя възможността за едно кооперативно сътрудничество в името на България.
Политиката е изкуство на компромиса, но не компромис на база нарушаване на ценностната ти система и на принципите ти. Надявам се, че Народното събрание би могло да докаже на българското общество, че може да работи кооперативно, че може да поставя целите на хората и на нацията пред своите лични или политически цели.
Бъдете здрави и надявам се, че ще има честни избори, за които служебното правителство ще даде пълна гаранция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други парламентарни групи? Няма желаещи.
Уважаеми дами и господа народни представители, Четиридесет и третото народно събрание приключва своята работа. Имаме малко повече от 13 часа до края на настоящата легислатура на парламента.
И в днешния пленарен ден от различните парламентарни групи се чуха различни истини за това как работи законодателната институция, за парламентаризма. Аз лично очаквах да чуя повече съгласие за това какво предстои занапред, защото ние, депутатите от Четиридесет и третото народно събрание, днес си отиваме, но парламентаризмът остава.
Историята ще дава оценките си от утрешния ден за работата на този мандат на Народното събрание.
За мен, за ръководството на Народното събрание, за всички нас, за администрацията на българския парламент е заслуга, че ние не работихме сред железни заграждения (ръкопляскания от ГЕРБ), полицейски коли и униформени служители. Имахме добър диалог с гражданското общество. Ние сме най-прозрачната, най-достъпната държавна институция в Република България.
Предстоят избори. Присъединявам се към очакванията те да бъдат честни, справедливи, за да могат наистина да структурират следващите държавни институции на Република България.
За мен беше чест да бъда първа сред равни, сред Вас!
Благодаря Ви, колеги!
За онези, които ще намерят и добър спомен за Четиридесет и третото народно събрание, моля да заповядат на южния вход за така наречената „фамилна снимка“.
Закривам последното пленарно заседание на Четиридесет и третото народно събрание. (Звъни. Ръкопляскания.)

(Закрито в 10,59 ч.)Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:
Димитър Главчев


Секретари:
Георги Търновалийски
Димитър Делчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания