Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 26 октомври 2017 г.
Открито в 9,00 ч.
26/10/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателите Цвета Караянчева, Валери Жаблянов, Нигяр Джафер и Веселин Марешки

Секретари: Юлиан Ангелов и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги!
Има необходимия кворум. Откривам заседанието.(Звъни.)
Уважаеми колеги, днес страната ни скърби за жертвите от наводненията в Бургаско. В община Камено е Ден на траур в памет на загиналите. Нека изразим нашите най-дълбоки съболезнования и съчувствия към техните семейства и близки по повод тежката загуба. Солидарни сме със скръбта и болката им и ги уверяваме, че не са сами в тези мигове на изпитание. Искрено сме съпричастни и към всички жители на засегнатите от бедствието райони. Най-важното в момента е държавните органи, местната власт и гражданите да обединим усилията си за преодоляване на последиците от водната стихия.
Нека с едноминутно мълчание да почетем паметта на жертвите. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)
Съобщение:
На 24 октомври 2017 г. в Народното събрание е постъпило писмо от председателя на Сметната палата, с което информира, че институцията е започнала подготовка за съставяне годишната си програма за одитна дейност за 2018 г. С писмото е поискана информация във връзка с изготвянето на програмата, която да се предостави до 13 ноември 2017 г. Писмото е изпратено на всички постоянни комисии на Народното събрание.

Продължаваме с първата точка, предвидена за днес:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ. Вносител е Министерският съвет на 10 октомври 2017 г.
Доклад на Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерския съвет на 10 октомври
2017 г.
На свое заседание, проведено на 19 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерския съвет на 10 октомври 2017 г.
На заседанието присъстваха от администрацията на Министерския съвет: господин Красимир Божанов – директор дирекция „Модернизация на администрацията”, и госпожа Юлиана Чолпанова – експерт в дирекция „Модернизация на администрацията”.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Божанов, който посочи, че с него се въвежда принципът на служебно събиране на информация относно съдебния статус на физическите лица. Предлага се справката за свидетелството за съдимост да се извършва чрез служебен обмен на информацията между администрациите.
Със Законопроекта се цели значително намаляване на административната тежест за бизнеса и за гражданите, като се спести време и разходи във връзка с предоставянето на информация относно съдебния статус на гражданите. Промените ще засегнат 68 закона, в които се съдържа изискването за представяне на свидетелство за съдимост пред администрацията.
Господин Божанов отбеляза, че предлаганият Законопроект е в изпълнение на един от основните приоритети, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 - 2020 г. – намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса.
В дискусията взеха участие народните представители Хамид Хамид, Пенчо Милков и Христиан Митев, които изразиха подкрепата си за Законопроекта. Господин Митев посочи необходимостта от прецизиране на термина „съдебен статус” между първо и второ гласуване.
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 21 гласа „за”, без „против“ и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерския съвет на 10 октомври 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Събева.
Откривам разискванията.
Изказвания?
Господин Цонев – заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател!
Уважаеми колеги, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи този Законопроект. Централна част в нашата икономическа програма заемат именно действията в посока намаляване на административното регулиране и административния натиск върху бизнеса.
В предизборната кампания ние проведохме над 50 срещи с бизнеса, в това число и с Американската търговска камара, с големите български работодателски организации и с всички регионални структури на бизнеса. Искам да Ви кажа, колеги, че тази стъпка е в правилната посока, но е категорично недостатъчна. Това го чухме от устата на всички бизнес структури, с които говорихме, и една от основните пречки пред икономическото развитие на България е именно административният натиск. В тази посока аз предлагам на колегите от ГЕРБ да помислят за много по-широки стъпки и за много по-дълбоки промени, защото, както ще видите при макроикономическия анализ на бюджета, който сте внесли, икономическият растеж не се дължи на инвестиции. Икономическият растеж се дължи на други фактори, но не и на инвестиции. Трайният икономически растеж е този, който е стъпил върху инвестиции. Инвестиции в страната няма главно поради тази причина, че административният натиск върху бизнеса е прекалено голям. И ако употребявам термина „административен натиск“, то е от уважение към тази трибуна, за да не кажа „административен рекет“, „произвол“ и така нататък. Но бизнесмените употребяват точно тези думи. Всъщност, няма нужда да Ви го припомням, защото всички Вие имате ежедневно среща с бизнеса и знаете, че това е така. Това е натрупано в годините, натрупано е при различни управления, за да бъдем почтени към колегите, които го внасят, но тази стъпка е крайно недостатъчна, бих казал дори, че е малко несериозно цял един Законопроект за една мярка – отменяне на искането за свидетелство за съдимост.
Твърде много са посоките, в които трябва да работим. Дори ние, от ДПС, смятаме, че в много отношения трябва да се обърне посоката на получаване на разрешителни за инвестиции. Ще Ви припомня само, че първата среща на американския президент Доналд Тръмп, след като беше избран, беше с крупни американски инвеститори, на които той каза буквално следното: „Америка и държавата ще даде в една папка разрешителните за инвестиции на всеки от Вас, който иска да прави инвестиция в страната.“ Ще даде! Няма да си ги търсите, няма да ги получите, няма да чакате месеци, години, няма да Ви бъдат обжалвани разрешителните – пак с години, и така нататък, и така нататък.
Много впечатляваща беше срещата ни с Американската търговска камара, където от няколкомилиарден бизнес казаха буквално: „Единствената пречка да не увеличаваме инвестициите и работните места е именно административното регулиране на бизнеса.“ И ни дадоха десетки примери. Показаха ни как една инвестиция по пътя към реализация остарява иновативно, когато получи разрешението да бъде реализирана. Тя вече не е актуална.
Така че трябва наистина в тази посока всички да поработим и смятам, че тази стъпка е крайно недостатъчна. Но като първа индикативна, ние ще я подкрепим. Благодаря Ви за вниманието. (Единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонев!
Реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Цонев, аз споделям Вашите основни изводи, както и апела Ви за това тази работа да продължава. Поисках реплика главно заради уточнение, за да уточня, че това е един от първите законопроекти, с който прилагаме тази мярка и изпълняваме правителствена програма и предизборните ангажименти, които ГЕРБ пое. Тя е първа мярка и касае само свидетелствата за съдимост. Но уточнявам, че с този Закон всъщност променяме 68 други закона. Това се налага, защото, да кажем, свидетелството за съдимост се изисква на още 68 основания, в 68 процедури.
По отношение на другите книжа, които обичайно се събират в процедури, които касаят административното обслужване на гражданите и на търговските дружества, съответно ще има следващи такива стъпки.
В дебата в Правна комисия нашият колега и ваш съпартиец – господин Хамид, изрази притеснението си и каза: „Не можеше ли в по-голяма степен на обобщение да се премине?“ Мисля, че това за този случай е обоснован подход. Вярно е, работата ще продължи и много скоро съветът, който работи в Министерския съвет, под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев, ще внесе следващия или следващите такива законопроекти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Господин Кирилов, благодаря Ви за репликата. Очевидно мислим и работим в една посока в тази област.
Така и така ми направихте реплика, да ползвам правото на дуплика. След много задълбочен анализ – Вие казахте, че 68 закона се променят, в някои области стигнахме до 86, които трябва да се променят.
Действително е много сложна материята, действително е много сложна работата – затова ние смятаме, че трябва да се изготви нов закон, в който да се опитаме да направим това, за което говорих преди малко. Да се опитаме държавата да поеме ангажимента да дава определен тип разрешителни за инвестиции, като те да бъдат регламентирани – кои органи ги дават, в какъв срок, включително и със санкции за тези, които бавят издаването на разрешителни за инвестиции, включително, ако трябва, и с въвеждане на мълчаливо съгласие там, където това е необходимо.
Ако ние разчистим пътя на инвеститорите, бъдете абсолютно сигурни, че икономическият растеж в страната ще бъде сегашният минимум по две.
Срещнете се с всички работодателски организации, срещнете се с бизнеса – ще Ви го потвърдят едно към едно. Дори ще Ви извадят папки с инвестиции, които не могат да направят поради това, че трябва да чакат изключително дълъг период. Пътят на инвестицията трябва да бъде съкратен, дори, както вече казах, част от пътя на инвестицията трябва да бъде извървян от самите държавни органи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Господин Марешки има думата за изказване.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Ние – демократите, родолюбците, прагматиците, технократите от Политическа партия „Воля“, ще подкрепим този Законопроект. Ще подкрепим и всяка друга инициатива, свързана с намаляване на бюрокрацията и административния натиск или рекет, както казват нашите колеги, върху бизнеса.
Да, данъчните закони в България са добри, само че не виждаме ръст на инвестициите. Това е по две причини: ширещата се корупция – виждам, че също има консенсус да се борим с нея, и другата е така нареченият „административен рекет“. Тук ще има подкрепа от нашата формация, но считаме, че това е абсолютно недостатъчно.
В нашата предизборна програма сме заложили много по-тежки форми за подобряване на средата от гледна точка на корупция и административен натиск. Тук ще добавя, че сме готови на диалог, чрез който да подобрим, да разширим действието на Вашия Законопроект.
Преди малко беше казано – ако трябва, някъде да заложим на правилото на мълчаливото съгласие. Не „ако трябва“ – абсолютно задължително е, и не „някъде“, а навсякъде то да бъде наложено. Дори само това нещо би отпушило многократно инвестиционния процес в България и съответно би променило средата на работа и на живот на всички български граждани.
Тук имате нашата подкрепа. Само да добавя, че в предизборните ни над 200 срещи с най-големите работодателски организации, с най-големите търговски камари, включително и американската, и много други, всички тези хора, представители на огромен бизнес – и български, и чуждестранен, на практика ни казваха точно това: трябва да се промени средата, за да може да се отпушат инвестициите – това многократно ще промени приходите в хазната и съответно възможностите за много други социални разходи, за подобряване според нас на престъпно ниските нива на доходи в България – пенсии, заплати. Виждате, че ежедневно сме затрупани с инициативи, със стачки, с протести, свързани с тези доходи.
Виждаме, че са престъпно ниски нивата на сигурност на живеещите в България – ежедневно ограбване, тормозене, малтретиране, защото секторът „Сигурност“ е демотивиран да работи. Ниските доходи в този сектор водят до демотивация на полицаите, на служителите в другите сектори. Това всъщност води до ширещата се престъпност и до невъзможност българските граждани да живеят свободно в собствената си държава.
Обратно на престъпно ниските нива на сигурност и на доходи, виждаме престъпно високи нива на корупция, престъпно високи нива на административен натиск, да не кажа – рекет. Затова ние ще подкрепяме всяка крачка, дори според нас – малка. Готови сме на бърз диалог – да видим какви други неща, за които може да не сте се сетили, да Ви подскажем, за да направим много по-силен и много по-смислен закон, който да е в интерес на инвеститорите, били те български или чуждестранни, и на всеки български гражданин, на българската държава. Благодаря Ви и успех.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Реплики към изказването на господин Марешки? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерския съвет на 10 октомври
2017 г., на първо четене.
Моля да гласуваме.
Гласували 167 народни представители: за 167, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Моля представител на Комисията по здравеопазването да представи Доклада.
Госпожо Дариткова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 5 октомври 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г.
На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването професор Николай Петров, заместник-министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други. Списъкът с присъствалите гости на заседанието се прилага към пълния стенографски протокол от заседанието.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от вносителя професор д-р Анелия Клисарова. Тя запозна народните представители с целите на Законопроекта, а именно допълнение на разпоредбата на чл. 106а от Закона за лечебните заведения, уреждаща субсидирането на лечебни заведения за извършваните от тях медицински дейности, за които е предвидено със закон или с друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.
Допълнението предвижда включване на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона, с което според вносителите се цели да се осигури равен достъп до лечение на пациентите във връзка с медицинските дейности, финансирани по реда на методиката.
Професор Клисарова уточни, че приема бележките в писменото становище на Министерството на здравеопазването по настоящия Законопроект, и изрази готовност за прецизиране на текстовете между двете гласувания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
По разглеждания Законопроект подкрепа са изразили в постъпили писмени становища: Министерството на здравеопазването – подкрепа по принцип, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи. Българският лекарски съюз е изразил подкрепа по принцип в писмено становище. Министерството на финансите не подкрепя Законопроекта поради посочени в писменото становище мотиви.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване Комисията по здравеопазването единодушно, с 20 гласа „за“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Дариткова.
Откривам разискванията по Законопроекта.
Имате думата за изказвания.
Госпожо Клисарова, заповядайте.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Както беше казано в Доклада от д-р Дариткова, искаме промяна в чл. 106, ал. 1.
Защо искаме тази промяна? Защото в момента не съществува хармонизация между нормативните актове, или болниците по чл. 5, ал. 1 не могат да получават субсидии от Министерството на здравеопазването. Искаме да бъде добавено в чл. 106, ал. 1, че тези болници също трябва да получават такава субсидия от Министерството на здравеопазването съгласно наредбата, която е изготвена.
Какво целим с това? Равнопоставеност между лечебните заведения, така че всеки да има право да получава тази необходима субсидия от Министерството, и равнопоставеност между пациентите.
Искам да подчертая, че в момента за пациенти, които попаднат в тези болници по пътека например 206: за краниотомии, неиндицирани от травма, лекуване чрез съвременни технологии – невронавигация, невроендоскопия или интраоперативен ултразвук, както и бъбречно-заместителна терапия, терапевтична афереза и други, те не получават субсидия за извършената от тях дейност.
Тази промяна ще доведе до справедливост, така че всеки пациент да може да бъде лекуван в болницата, която си е избрал, и съответното лечебно заведение да получи средства за извършената от него дейност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисарова.
Господин Георги Михайлов има думата.
Заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги! Аз мисля, че още вчера се получи един впечатляващ консенсус по този Законопроект.
Искам само да допълня на един по-разбираем език извън алинеите, че се дава възможност за достъпност на български пациенти до едни много съвременни, високотехнологични форми на лечение, и то до лечебни заведения, които са абсолютно подготвени, каквато е Военно-медицинска академия например, да извършват този метод на лечение. Това е празнота в Закона, която трябва да бъде хармонизирана, за да има действително равен достъп на всички български граждани до тези животоспасяващи форми на лечение.
Смятам, че всички ние с голямо задоволство ще подкрепим този Законопроект. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Михайлов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември
2017 г.
Гласували 139 народни представители: за 139, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ХРАНИТЕ, № 702-01-18, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 26 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
Моля, от Комисията по земеделието и храните да представят доклада.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
Преди това ще помоля за процедура по допускане във връзка с разглеждания Законопроект на господин Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието, граните и горите; господин Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите; и Лора Джупарова – директор на дирекция в Министерството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Уважаеми народни представители гласуваме допускане до залата на предложените трима представители на Министерството.
Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.
Моля, поканете представителите на Министерството в залата.
Заповядайте, господин Гечев:
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 октомври 2017 г., на което обсъди цитирания Законопроект.
В заседанието на Комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – д-р Цветан Димитров – заместник-министър, д-р Лора Джупарова – директор на дирекция „Политики в агрохранителната верига“, Ася Стоянова – директор на дирекция „Правна“, и Диана Филева – главен юрисконсулт в същата дирекция. От Центъра за оценка на риска по хранителната верига присъства д-р Илиян Костов – заместник-директор, както и представители на браншови и неправителствени организации.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Димитров. Законопроектът определя общите изисквания към безопасността на храните, към бизнес операторите от хранителния сектор и към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни. Компетентните органи на национално ниво ще са Българската агенция по безопасност на храните – БАБХ, и Регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването ¬– за минерални и изворни води. Определят се и условията за осъществяване на официален контрол върху храните. Въвеждат се процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни.
Предвидено е създаването на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, който БАБХ ще поддържа на интернет страницата си. Предвидено е също създаването на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални и изворни води и на публичен регистър на пуснатите на пазара храни, за които компетентен орган е Министерството на здравеопазването.
Регламентирани са основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните. Бизнес операторите, които произвеждат, преработват и търгуват храни, ще са длъжни да предлагат храни, етикетирани в съответствие с новите европейски изисквания. Предвижда се информацията за храните, включително информацията на етикета, да се представя на български език. Няма да се допуска допълнително облепване на етикетиран продукт с информация, различна от първоначалната, или по начин, който прикрива дори част от първоначалното етикетиране.
Въвежда се изрична забрана за реклама на генетично модифицирани храни и на храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца, посредством реклами или търговски съобщения, насочени към детска аудитория, в които участват деца или представят деца, консумиращи тези храни. Въвежда се забрана и по отношение рекламирането на храни и напитки, съдържащи съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект като мазнини, трансмастни киселини, сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене.
Регламентирани са още: общите изисквания към храните, които се пускат на пазара; изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор; процедурите за регистрация или одобрение на обекти за производство и търговия с храни; условията и редът за пускане на пазара за първи път на храни със специално предназначение и на хранителни добавки; условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения на храни.
За първи път се регламентират изискванията за търговия с храни от разстояние. Въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход и на храни от неживотински произход като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията ще се удостоверява със стикер.
От обхвата на Законопроекта изрично е изключено първичното производство, приготвянето и съхранението в домашни условия на храни за лична консумация.
Предвидено е специфичните изисквания към групи храни, към конкретни храни и към тяхното производство, преработка и дистрибуция да се определят с наредби на Министерския съвет. Националните мерки също ще се въвеждат с наредби на компетентните министри.
Създава се постоянен Консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който ще подпомага министъра при изпълнение на правомощията му, свързани с признаването и пускането на пазара на натурални минерални и изворни води. Съставът, функциите и редът за осъществяване на дейността на Съвета ще бъдат определени от Министерския съвет.
Предвидено е и създаването на Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор „Храни”, с участието на представители на всички заинтересовани страни. Определени са правата на браншовите организации на производителите, преработвателите и дистрибуторите на храни и критериите, по които ще бъдат допускани за участие в съвета.
Актуализирани са текстовете по отношение на Помирителната комисия към министъра на земеделието, храните и горите, която съдейства за извънсъдебното разрешаване на спорове между бизнес операторите, за спазването на добрите практики и за недопускането на нелоялни търговски практики.
Предвижда се повишаване на размер на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на Закона.
В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че ще подкрепят Законопроекта, но изразиха становището, че регламентацията на натуралните минерални и изворни води по-скоро следва да бъде в Закона за водите. Отбелязаха още, че част от разписаните процедури следва да бъдат обект на подзаконови нормативни актове, а не на Закона.
От парламентарните групи на ГЕРБ и на „Воля“ подкрепиха Законопроекта.
От Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България се обявиха категорично против Законопроекта в частта му „бутилирани води“. Според тях Законопроектът в тази част принципно се различава от първоначално нотифицирания вариант, подкрепен от индустрията. Посочиха, че в частта „бутилирани води“ съществува терминологично и смислово несъответствие както с европейските дефиниции, така и с действащи норми на Закона за водите, което ще създаде правна несигурност и предпоставки за административен произвол. Заявиха още, че в частта „бутилирани води“ липсва оценка на въздействието на промените и не е извършена консултация със заинтересованите страни.
От Българската стопанска камара и от КРИБ напълно подкрепиха становището на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.
От Съюза на безалкохолната промишленост в България подкрепиха Законопроекта и се обявиха против становището на останалите представители на бранша.
От Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите и от Асоциацията на млекопреработвателите в България категорично подкрепиха Законопроекта и заявиха, че новите правила ще спомогнат за борбата с нерегламентираното производство и дистрибуция на храни.
След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 19 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Гечев.
Следващият доклад е на Комисията по здравеопазване. Кой ще представи доклада?
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
„Д О К Л А Д
за първо гласуване относно Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерския съвет на 26 септември
2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г.
На заседанието присъстваха: госпожа Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването, господин Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието, храните и горите, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на неправителствени организации и браншови организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министъра на земеделието, храните и горите. Господин Димитров посочи като основание за изготвянето на нов Проект на Закон за храните многобройните изменения, които са направени по действащия Закон за храните от 1999 г., както и настъпилите промени в европейското и българското законодателство. Акцентира върху новостите на Законопроекта, а именно въвеждането на процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни; създаването на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални и изворни води и на публичен регистър на пуснатите на пазара храни.
Регламентират се основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните, като информацията за храните, предлагани на територията на Република България, включително информацията на етикета, трябва да се представя на български език.
Предвижда се въвеждането на изрична забрана да се рекламират генетично модифицирани храни и храни, за които има въведени ограничения за употреба от деца чрез реклами и други форми на търговски съобщения. Също така се уреждат условията и редът за пускане на пазара в Република България за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки, условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни.
За първи път се уреждат изисквания при търговия с храни от разстояние или интернет търговията; въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход, хляб, брашно, хлебни и сладкарски изделия. Предвидено е създаването на постоянен Консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който да го подпомага при изпълнение на правомощията му, свързани с признаването и пускането на пазара на натурални минерални и изворни води. Заложено е и създаването на Национален съвет по храните.
Становището на Министерство на здравеопазването бе изложено от заместник-министъра - госпожа Светлана Йорданова. В него се изразява позиция, че се припокриват функции и дейности между Българската агенция по безопасност на храните и регионалните здравни инспекции, което според Министерството представлява тежест за операторите по хранителната верига и за държавния бюджет. Припокриването на дейностите се изразява в това, че двата контролни органа извършват контрол за съответствие с изискванията на едно и също основно законодателство – Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните и Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите. Разпределянето на контрола по хранителната верига в двете институции е финансово неефективно и по отношение на провеждания лабораторен контрол на храни, водещ до значителни разходи за поддържането на лаборатории със съответната акредитация.
Възможност да представят становищата си и устно пред Комисията по здравеопазването бе дадена на госпожа Мариана Кукушева, председател на Управителния съвет на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите; на госпожа Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България; на господин Васил Стоименов, заместник-председател на Управителния съвет на Съюза на безалкохолната промишленост в България; на господин Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България; на господин Добри Митрев, заместник главен секретар на Българската стопанска камара и на магистър фармацевт Светослав Крумов, главен секретар на Българския фармацевтичен съюз.
Въз основа на извършено гласуване при следните резултати „за” – 11, без „против”, „въздържали се” – 8, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Дариткова.
И последния доклад, който имаме от комисия по този Законопроект, е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Моля, представител на Комисията – заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
по Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г.
Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 18 октомври 2017 г., разгледа и обсъди Законопроекта за храните, внесен от Министерски съвет.
На заседанието присъстваха от Министерство на земеделието, храните и горите: д-р Цветан Димитров – заместник-министър, Лора Джупарова – директор на Дирекция „Политики в агрохранителната верига“, Ася Стоянова – директор на Дирекция „Правна“, д-р Любомир Кулински – директор на Дирекция „Контрол на храните“; от Българската агенция по безопасност на храните: д-р Илиян Костов – заместник-директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига; от Българската стопанска камара: Добри Митрев – заместник главен секретар; Марияна Кукушева – председател на Управителния съвет на Национален браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите; Марияна Чолакова – изпълнителен директор на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти; Димитър Зоров – председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България; Васил Стоименов – заместник-председател на Съюза на безалкохолната промишленост в България; от Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България: Жана Величкова – изпълнителен директор; от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България Йордан Матеев – изпълнителен директор на Сдружение за модерна търговия, и Николай Даскалов – юрист в Сдружение за модерна търговия; от Френско-българска търговска и индустриална камара Весела Тодорова-Мозетиг – директор;
Законопроектът бе представен от заместник-министър Димитров.
Според вносителя целта на предложения нов Закон за храните е да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните и да осигури прилагането на правото на Европейския съюз и националните мерки в областта на храните. Законопроектът е изготвен с участието на заинтересовани страни. Със Законопроекта се определят компетентни органи на национално ниво и условията за осъществяване на официален контрол върху храните. Предвиждат се процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни, регламентират се основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните. Предвижда се изрична забрана за реклама на ГМО храни. Регламентират се изискванията при търговия с храни от разстояние и се въвежда режим на регистрация на превозните средства, които транспортират храни. Създава се постоянен консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който го подпомага при изпълнение на функциите му, свързани с пускането на пазара на натурални минерални и изворни води. Предвидено е създаването на Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор „Храни”. Предвижда се повишаване размера на санкциите, които се налагат за нарушаване на разпоредбите по безопасност на храните, като техният размер е определен в зависимост от степента на обществена опасност на нарушенията.
Със Законопроекта се отменя досега действащия Закон за храните и се правят съответстващи изменения в други четири закона.
Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и справките по чл. 76, ал. 1, точки 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Законопроектът е нотифициран, като според вносителя бележките от нотификацията имат главно технически характер.
Според становището на КРИБ Законопроектът не отстранява съществуващите проблеми и несъответствия с европейското право и ще доведе до тяхното задълбочаване. Предлаганите разпоредби създават терминологична неяснота и разминаване със законодателството в областта на управлението на водите. Липсва яснота как ще бъдат уредени заварените случаи и как ще бъдат защитени направените инвестиции от бизнеса. Приемането на Законопроекта ще повлияе негативно върху инвестиционния климат и няма да доведе до закриване на процедурата по нарушение срещу страната. Допуснати са и следните несъответствия – неспазване на изискването за предварителна нотификация на законов текст в пряка връзка с хармонизирано европейско право, и липса на оценка на въздействието в частта за бутилираните води.
Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България и Българската стопанска камара изразяват несъгласие с предложените в Законопроекта разпоредби в частта за бутилираните води.
Съюзът на безалкохолната промишленост в България подкрепя Законопроекта без забележки.
В последвалата дискусия, която се проведе главно между представителите на браншовите организации, бяха застъпени изложените по-горе позиции.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 11 народни представители, и 6 гласа „въздържали се”, без гласове „против”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, госпожо Савеклиева.
Имате думата за представяне на мотиви на вносителя. Има ли някой, който ще представи мотивите на вносителите? Не виждам.
Откривам разискванията по внесения Законопроект за храните.
Имате думата, уважаеми народни представители, за изказвания.
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Искам да започна с това, че ние изразяваме нашата положителна оценка спрямо изработването на изцяло нов Закон за храните, който е предложен от Министерския съвет. Факт е, че действащият досега Закон за храните е от 1999 г. и в този дълъг период от време той беше хармонизиран, променян, съгласуван, но, така или иначе, в сега действащия Закон трудно биха могли да се отразят несъответствията, които има вече с европейското законодателство и динамичната законодателна среда, в която проблемът за храните се развива през последните години, особено от страна на Европейската комисия и законодателството по нея.
От тази гледна точка в Закона за храните, който е съгласуван и върху който са работили много от браншовите организации, ние подкрепяме една голяма част от предлаганите промени и тези промени са в посока, без да повтарям докладите, регистрационен режим за откриване на обект, който се занимава с храни, не само производство, но търговия, а също така и дистрибуция.
Приемаме също така промените и предложенията, които се правят във връзка с регистрация на транспортните средства, защото досега в законодателството този въпрос въобще не беше решен, но се оказа, че се използват разнообразни транспортни средства именно за превоз на храни.
Подкрепяме също така етикетирането, като един от елементите, който има регламент за това какво се предлага на българския пазар. Особено за храни, за които е необходим превод, етикетирането е важна част от информацията, която всеки един потребител търси, когато съответно се явява и отива в магазина като краен потребител.
Важно е също така да се отбележи, че в самия Закон за храните има доста добра координация между различните ведомства с цел именно осъществяването на този контрол, който всички български потребители очакват, за да може на българския пазар да нямаме проблеми по отношение на предлагането на стоки и услуги.
С положителните елементи в Закона, които са водещи и които са основни, за които ние съответно изразяваме нашата подкрепа, има доста въпроси, които искам да поставя и които между първо и второ четене трябва да бъдат под някаква форма коригирани, защото се създават предпоставки за двусмислие, създават се предпоставки също така да няма достатъчно добра координация между различните ведомства, което и сега се случва. Затова едно от нашите предложения е да има максимално дълъг срок между първо и второ четене за даване на предложения, за да могат наистина въпросите и проблемите, които на този етап виждаме, да бъдат отстранени.
Първо, в Закона за храните – не получихме адекватен отговор от представители на Министерството на земеделието, храните и горите, се казва: ще има наредби. Кои наредби? Какви наредби? В сега действащия Закон за храните Вие имате наредба за етикетиране, записана, имате първа, втора, трета наредба, която е към съответните раздели. А тук въобще наредби, които ще бъдат част от политиката на Министерството на земеделието, храните и горите чрез наредба на министъра или чрез наредба на Министерския съвет. Тоест, конкретизирането на точно какви наредби трябва да има ангажимент Министерството, са една основна и важна част, която ние смятаме, че е задължително да бъде коригирана.
Вторият въпрос, който също искам да поставя, е свързан с въпроса за санкциите. Те се увеличават четири, пет, шест пъти спрямо сега действащите санкции, като съответно тези санкции не са обосновани и защо от 50 лв. стават 5000 лв. В същото време санкциите за ГМО-продуктите се намаляват с 10%. Това също някой, ако може да обясни защо се случва? Те са високи – вярно, но защо едните санкции увеличаваме в пъти, а пък другите – намаляваме? В края на краищата, въпросът е тези санкции да бъдат обективни, освен това да има и достатъчно голяма събираемост, което не е факт и за сега действащите санкции. Може би Министерството, ако успее да ни каже за санкциите, които са досега в Закона, каква е събираемостта, можем да се ориентираме дали съответно тези санкции ще изиграят своята роля.
На мен ми прави впечатление в законодателството, особено в областта на земеделието, една постоянна подмяна на това кои са национално представените браншови организации. В почти всички закони – Закон за тютюна, Закон за животновъдството, ние казваме кои са национално представените спрямо тези закони, тъй като закон за браншовите организации няма и ние тук казваме, че създаваме национален съвет, който ще осъществява координация на държавната политика.
Извинявайте, колеги, много органи започнаха да координират държавната политика в областта на храните – агенции по храните, в Министерството – дирекции, сега тук създаваме национален съвет.
В самите мотиви на Закона се казва, че в този национален съвет могат да участват всички заинтересовани страни. Да, ама не е точно така, защото заинтересованите страни трябва да отговарят на три условия, които са кумулативни.
Първото условие - да представляват или да имат оборот от това, на което са представители, най-малко 50% от стоките и услугите.
Второ - да са поне три години регистрирани, и третото нещо, което се казва, че те трябва да имат публичен уебсайт, тоест няма да има достатъчно широко представителство, защото заинтересованите страни са много повече от тези, които ще бъдат, ще отговарят на тези три условия.
Считаме, че тук е необходимо едно прецизиране от гледна точка именно на факта, че ако този съвет трябва да изпълнява функции по политиката, а не координация на политиката, защото, пак казвам, координацията е нещо, което и сега се осъществява, и този Закон за храните също предвижда такава координация, но той трябва да бъде консултативен съвет и да дава препоръки, а не да координира. Това също е доста сериозно притеснение от гледна точка на функциите на съвета. Може би по този начин се стреми някак си да се замажат отговорностите, защото щом съветът ще координира, другите какво правят? Трябва да изпълняват? А храните не са в ситуация, в която трябва и могат да се допускат грешки, за да могат след това да бъдат изправени.
Искам да обърна внимание върху две нови предложения в Закона за храните, които са свързани с хранителните добавки като нов раздел в Закона за храните, а също така и предложението водите да влязат като раздел в Закона за храните.
Слушах внимателно докладите на колегите от Икономическата комисия, също така и от Здравната комисия, където се е обсъждал този въпрос. Оставам с впечатлението, че тези въпроси не са дискутирани достатъчно на ниво Министерски съвет и между ведомствата, защото в комисиите се водеше наистина една ожесточена битка какво е нотифицирано, кое не е нотифицирано. Целият Закон за храните, по твърдение на Министерството на земеделието, е нотифициран, но според една от браншовите организации в частта за водите няма нотификация, която съответно е извършена.
Тези два въпроса: хранителни добавки и отговорността за хранителните добавки и разделът за водите, трябва да намерят своето разрешение, но то трябва да бъде по начин, по който да създаде предпоставки европейските регламенти и директиви да бъдат правилно преведени и съответно в българското законодателство да намерят своето решение. Всичко останало ще доведе до ситуация, в която няма да имаме или никаква регулация, или тя ще бъде на ниво, което ще създаде предпоставки за осъществяване на какъвто и да е контрол.
Считаме, че нов Закон за храните е необходим в българското законодателство, но все пак дебатите по някои от темите следва да продължат, за да се намерят най-добрите решения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема професор Бъчварова.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Професор Михайлов, заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, искам да обърна Вашето внимание върху един проблем, който стана обект на дискусия в Здравната комисия и който, мисля, че е особено сериозен в обработката и предлагането на този Закон, който е изключително важен за страната. Това е Раздел ІІІ, който касае храни, и то специални храни, между които и храни, които се използват при интензивно мускулно натоварване.
Споделям това като специалист по клинична медицина. За тези от Вас, които не се интересуват – в това явление „фитнес мания“, което вече залива всички страни в глобалния свят, включително и България, се използват много храни и хранителни добавки. В някои от тях съществуват компоненти, които надвишават многократно опасни и с много странични ефекти молекули, които се намират в медикаменти, които са на специален контрол.
За съжаление обаче, в Раздел ІІІ, чл. 79 и чл. 78, т. 2 е вписано, че компетентният орган за регистрация и изпълнение на този вид храни е единствено директорът на Българската агенция по безопасност на храните, и в ал. 10 единствено е записано, че при необходимост той може да сезира други институции. Това е въпрос на едно много внимателно взаимодействие между Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на здравеопазването. Трябва внимателно между първо и второ четене да бъдат направени необходимите професионални корекции, за да може този Закон наистина да бъде полезен на нашето общество в посоката, която коментирам в момента пред уважаемите народни представители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми професор Михайлов.
Реплики? Няма реплики.
Други изказвания?
Господин Жаблянов, заповядайте.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз лично се учудвам, че дискусията по един такъв всеобхватен Законопроект, какъвто е Законът за храните, е доста скромна.
Ако обърнем внимание върху обема на отношенията, които регулира Законът за храните, ще установим, че става въпрос за един огромен сектор – не само от търговията, производството, обществения живот, здравето на гражданите, тоест Закон с изключителен обхват. Не смятам, че темите и отношенията, които се регламентират в този Законопроект, би следвало да преминават при практическо отсъствие на дискусия. Ако е необходимо – и аз съм убеден в това, след малко ще посоча и примери от текста, с който се запознах, ако е необходимо, и струва ми се задължително, да се увеличи времето между двете гласувания на Законопроекта.
Искам да обърна внимание върху един от аспектите, който имах възможност да погледна. Става въпрос за така нареченото „транспортиране на храни“ и регистрацията на транспортните средства. Може би е добре в тази посока да има становище и на Комисията по транспорт, защото това, което се предлага… Само преди половин час облекчихме административната тежест върху бизнеса, като премахнахме свидетелството за съдимост.
Ако погледнете главата в Законопроекта за регистрация на превозните средства за храни, ще разберете за какво става въпрос. Всяко превозно средство, което ще транспортира храни, получава стикер. Компетентен орган да издаде стикера е директорът на Областната дирекция по безопасност на храните. По какъв начин директорът на тази дирекция установява как изглеждат въпросните превозни средства, на какви критерии отговарят, какви храни ще превозват, има ли в съответната търговска сфера в определен район на страната други превозни средства, които, ако тези не бъдат регистрирани, могат да поемат търговската дейност, какви са критериите, по които ще бъдат раздадени стикерите?
На всичкото отгоре се предвижда и при промяна на собствеността на транспортното средство да се регистрира наново като транспортно средство, което превозва храни. Каква е връзката, уважаеми народни представители, между промяната на собствеността и предназначението, с което е регистрирано съответното превозно средство?
Струва ми се, че така, както са записани тези условия, създават предпоставки за онова явление, за което пишем тук законопроекти и водим често пъти безсмислени спорове и разговори, само с едно изискване. Аз не съм убеден, че областните директори на дирекциите по контрол на храните могат да бъдат, независимо че Законът ги прави компетентни органи, компетентни в действителния смисъл на думата да удостоверяват превозните средства.
Всички Вие сте запознати, че в отдалечените райони на страната – гранични райони, малки населени места, общини, с едно транспортно средство се извършва транспорт на храни, на хляб, на месо, често пъти на други хранителни стоки, на нехранителни стоки. И какво, ако те не получат съответния стикер? Създават се условия за следното: или компетентният орган трябва да си затвори очите и да раздаде стикери, грубо казано, подред, за да могат транспортните средства да осигуряват доставките, или ако приложи критериите, които най-вероятно ще бъдат разписани, цели райони – гранични и други населени места, да останат без доставки.
Затова призовавам, когато приемаме закони и се подготвят законопроектите, освен актуалните европейски изисквания, освен законосъобразните и незаконосъобразните мнения, които се изказват в дискусиите, предлагам по някакъв начин да се има предвид и реалното състояние на един или друг сектор от обществения и икономическия живот в страната, защото ние сами създаваме условия за явления, които след това се опитваме да пресичаме по някакъв начин. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Ние от групата на „Обединените патриоти“ ще подкрепим Закона за храните.
Имаме една забележка, която ще внесем между първо и второ четене. Тя касае чл. 79, ал. 10, където се описва процедурата, при която се извършва контрол на хранителните добавки при тяхната първа регистрация. Ние ще искаме, както и при предишното внасяне на Закона, да се прецизират текстовете и да бъде внесена яснота как, по какъв начин – ясно и точно, се проверява химическият състав на добавките, дали той отговаря на това, което е написано в сертификатите? И това да не става при необходимост, а при друг вид процедура, която предстои да уточним между двете четения, така че да не се допуска възможност хранителни добавки да влизат на пазара и после да се следят от Министерството на земеделието, храните и горите. Ще искаме Министерството на здравеопазването, което има съответните апаратура и възможности, да следи качеството на хранителните добавки и техния състав, който се доставя на пазара. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Петров.
Реплики към изказването на господин Петров? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Райков
АНДРИАН РАЙКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес разглеждаме един дългоочакван Законопроект, който се подготвя от около година и половина с участието на представители на бизнеса и на браншовите организации. Във философията на Законопроекта стои здравето на хората. Той има за цел да гарантира във висока степен здравето и сигурността на потребителите по отношение на храните.
На следващо място е прилагането на правото на Европейския съюз и на националните мерки в областта на храните и намаляване на сивия сектор при приготвянето, преработката и дистрибуцията на храните.
Както стана дума от преждеговорившите, със Законопроекта се определят компетентните органи на национално ниво и условията за осъществяване на официалния контрол по отношение на храните. Това са Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието, храните и горите и регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването.
Със Законопроекта се предвижда изготвянето на процедури за регистрация и одобрение на предприятия за преработка, производство и дистрибуция на храни. Освен това се предвижда да бъде изготвен регистър, който да бъде национален и публичен, на всички бизнес оператори и одобрени или регистрирани предприятия.
Едно от основните неща в Законопроекта е регламентирането на основните изисквания по отношение на опаковането, представянето, етикетирането и рекламата на храните, като бизнес операторите са задължени при предоставянето на храните до крайния потребител, тези храни да бъдат етикетирани съгласно изискванията на Регламент 1169 от
2011 г. на Европейския парламент и Съвета.
Едно от нещата, които са включени в тези текстове, е изричната забрана да се рекламират генетично модифицирани храни и храни, за които има въведени ограничения за употреба на лица чрез реклами и други надписи и действия.
Тук е мястото да се отбележи, че в този Законопроект има нещо ново, което досега ни е липсвало в законодателство, а именно регламентирането на търговията с храни от разстояние. Това е нещо много важно, защото през последните няколко години всички сме свидетели на това как този вид търговия съпътства постоянно нашето ежедневие.
С тези текстове се дава възможност на всички бизнес оператори, които имат желание да развиват такава търговия, да се ръководят от изискванията по този Закон и съответно всички потребители, които имат желание, да извършат онлайн покупки от съответните бизнес оператори чрез текстовете в този Закон.
За пръв път в Закона се регламентират храните от банкиране и безвъзмездното предоставяне на храни. Хранителното банкиране е механизъм за приемане, съхранение и предоставяне на хранителни продукти от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза с цел осигуряване на хранително подпомагане на нуждаещите се лица.
Както стана дума по-рано, въвежда се и регистрация на транспортни средства, които извършват транспортиране не само на храни от животински, но и на храни от неживотински произход, а именно: брашно, хляб и хлебни изделия, сладкарски изделия. При транспортирането досега на тези продукти транспортните средства не са били регистрирани.
Не на последно място, със Законопроекта се предвижда и повишаване на санкциите, налагани за нарушения на законодателството по безопасност на храните.
Съгласно европейското законодателство санкциите, налагани от компетентния орган при неспазване на нормативните изисквания, трябва да бъдат ефективни и съответно нарушенията, за да имат възпиращ ефект.
Действащите към момента санкции са въведени и през 1999 г. Те са променяни няколкократно, но размерът им не е съобразен с опасността, до която води съответното нарушение.
Аз се придържам към колегите, които говориха преди мен, че между първо и второ разглеждане на Законопроекта срокът трябва да бъде максимален предвид на това, че може да има някои текстове, които трябва да бъдат добре прецизирани. Искрено се надявам, че чрез реализирането на Законопроекта ще бъдат постигнати заложените резултати, а оттам и повишаването на ефективността по отношение на официалния контрол върху безопасността на храните и сигурността на потребителите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Райков.
Реплики към изказването на господин Райков? Не виждам реплики.
Други изказвания? Не виждам други изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерския съвет, на 26 септември 2017 г.
Гласували 132 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 29.
Предложението е прието, а с това и Законът на първо четене.
Процедура – господин Райков.
АНДРИАН РАЙКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Предлагам на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията дейността на Народното събрание срокът между първо и второ четене на Законопроекта за храните да бъде максимален, до три седмици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Райков.
Подлагам на гласуване направената процедура от господин Райков за максимално удължаване на срока между първо и второ четене за Законопроекта за храните.
Гласували 128 народни представители: за 127, против няма въздържал се 1.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, тъй като започнахме с процедура по отношение на срока на законопроекти, правя предложение срокът за предложения между първо и второ четене за приетия във вчерашния ден, на 25 октомври, Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на първо четене да бъде максимално възможният съобразно Правилника – 28 дни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 129 народни представители: за 128, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Преминаваме към пета точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ КОМИСИИ.
Вносител – господин Красимир Велчев.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава и ръководството на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Спас Георгиев Гърневски за заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
2. Избира Иван Стефанов Вълков за член на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.“
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 89, против 11, въздържали се 12.
Предложението е прието.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията за политиките на българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Евгени Генчев Будинов за член на Комисията за политиките на българите в чужбина.“
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 101, против 6, въздържали се 9.
Предложението е прието.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Йорданка Иванова Фикирлийска като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
2. Избира Иван Стефанов Вълков за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.“
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 106, против 5, въздържали се 10.
Предложението е прието.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Спас Георгиев Гърневски като член на Комисията по културата и медиите.
2. Избира Евгени Генчев Будинов за член на Комисията по културата и медиите.“
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 113, против 3, въздържали се 5.
Предложението се приема.
Последният:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ
Избира Калин Димитров Василев за член на Комисията по отбрана.“
Гласуваме.
Гласували 130 народни представители: за 118, против 3, въздържали се 9.
Предложението е прието.

Следваща точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ.
Вносител: Министерският съвет на 29 септември 2017 г.
Давам думата на колега от Комисията по земеделието и храните.
Заповядайте, господин Мацурев.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Първо, искам да направя предложение за допуск в залата на Атанас Добрев – заместник-министър в Министерството на земеделието, храните и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Гласуваме предложението за допуск в залата.
Гласували 118 народни представители: за 114, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете госта в залата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчен материал, № 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 октомври 2017 г., на което обсъди цитирания Законопроект.
В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на земеделието, храните и горите – д-р Цветан Димитров – заместник-министър; Ася Стоянова – директор на дирекция „Правна“ и Диана Филева – главен юрисконсулт в същата дирекция.
От Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол: Бистра Павловска – изпълнителен директор.
Присъстваха също представители на браншови и неправителствени организации.
Законопроектът беше представен от заместник-министъра Димитров, който подчерта, че с него се цели намаляване на административната тежест чрез оптимизиране на някои административни услуги и отпадане на част от изискуемите документи. Освен в Закона за посевния и посадъчния материал със Законопроекта се правят промени в още единадесет закона.
В Закона за посевния и посадъчен материал е предвидено документите за получаване на разрешение за осъществяване на полска инспекция при сертификацията на определени категории семена да могат да се подават писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Отпада разрешителният режим за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал. Производство на посевен и посадъчен материал ще могат да извършват лица, регистрирани като земеделски стопани и сключили договор с притежателя на сертификат, когато сортът е защитен.
Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ще поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и посадъчен материал. Редът за регистрация ще бъде определен с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
Отпада срокът на издадените сертификати за лозовия посадъчен материал и забраната той да бъде търгуван след изтичането на срока на сертификата.
В Закона за виното и спиртните напитки отпада разделът, регламентиращ правото на ново засаждане. Отпада необходимостта от представянето на документ за платени такси, когато плащането е извършено по електронен път.
В Закона за горите отпада необходимостта от представяне на становище от съответната регионална дирекция по горите, което придружава искането за предварително съгласуване при учредяване право на строеж и при учредяване на сервитут за поземлени имоти в горските територии – държавна и общинска собственост. Отпада предварителното съгласуване със съответната регионална дирекция по горите на скиците или скиците-проект на имота при учредяване право на ползване и при промяна на предназначението на поземлени имоти до 50 декара, които не са публична държавна собственост. Отпадат част от документите, които браншовите организации подават за вписване в регистъра, поддържан в Министерството на земеделието, храните и горите.
В Закона за защита на растенията се предлага публичните регистри на Българската агенция по безопасност на храните да бъдат обединени в Национален електронен регистър, като съдържанието и редът за неговото водене ще бъдат определени в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
В Закона за лова и опазване на дивеча се предлага заявлението за изграждане на оградени площи да може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Редица документи ще бъдат получавани по служебен път. Регистърът на издадените билети на Изпълнителната агенция по горите ще следва да стане публичен национален електронен регистър и ще бъде достъпен на интернет страницата на Агенцията.
В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се отменя изискването за предоставяне на копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ за регистрираните по българското законодателство лица.
В Закона за опазване на земеделските земи се предлага при изграждане или разширяване на обекти върху земеделски земи от първа до шеста категория, за които се определят най-малко две площадки или трасета, площадките да се определят не с предварителен проект на подробен устройствен план, а със скици или скици-проекти, придружени с координати на чупките. Отпада изискването службата по геодезия, картография и кадастър да дава идентификатори на новообразуваните имоти, когато решението за промяна на предназначението е за част от имота. Разрешение за строеж ще може да се дава без да е извършено трасиране на границите. Предлага се одобряването на подробния устройствен план за определената площадка или парцеларния план по реда на Закона за устройство на територията да става едва след влизането в сила на решението за утвърждаване на окончателна площадка или трасе. Отпадат някои от документите при получаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя. Решението няма да се отменя, когато в тримесечен срок не е заплатена таксата за промяна на предназначението за обекти за държавни и общински нужди. Предлага се, когато изпълнението на инвестиционно намерение не може да се осъществи поради наложени с нормативен или с административен акт забрани, решението за промяна на предназначението да се отменя по искане на собственика на земята или на инвеститора на обекта, а заплатената такса да се възстановява. Комисията за земеделските земи няма да обсъжда и да дава становища по искания за изработване на проекти на устройствени планове, когато се засягат земи от Държавния поземлен фонд.
В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи отпада процедурата за бракуване на трайните насаждения.
В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия отпадат част от достъпните по служебен път документи, необходими за издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производството на тютюневи изделия.
В Закона за ветеринарномедицинската дейност отпада изискването за представяне на копие от дипломата и удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз на ветеринарните лекари при регистрацията на ветеринарномедицинското заведение. Прецизират се още следните документи: за регистрация на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти; за регистрация на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход; за регистрация на търговци, които получават пратки, животни и продукти от животински произход; за регистрация на обекти за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора; за вписване в регистъра на производителите и търговците на средства за идентификация на животните; за одобрение на екипите за добив и съхранение на ембриони и яйцеклетки; за издаване на разрешение за провеждане на опити с животни; за разрешение за използването на странични животински продукти; за издаване на лиценз за производство, на лиценз за употреба и на лиценз за търговия на дребно с ВМП; за издаване на лиценз за превоз на животни.
В Закона за животновъдството отпада регистърът на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко.
В Закона за рибарството и аквакултурите отпадат част от следните документи: за признаване на организации на производители на риба и други водни организми; за признаване на браншови организации; за издаване на разрешително за стопански риболов; за регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми; за регистрация на център за първа продажба и за регистрация на регистрираните купувачи, извършващи първа продажба на продукти от риболов, извън регистрираните центрове.
В последвалата дискусия народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че ще се въздържат да подкрепят Законопроекта, тъй като според тях, наред с промените, свързани с намаляването на административната тежест и оптимизирането на административните услуги, в Законопроекта има и редица предложения, които намират за смущаващи и които имат нужда от много по-внимателно разглеждане.
След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 11 гласа “за”, без “против” и 9 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, господин Мацурев.
Уважаеми колеги, откривам разискванията.
Има ли желаещи за изказване?
Професор Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Предлага се промяна в дванадесет сега действащи закона. Целта, която си поставя Министерството, е облекчаване на административните процедури по отношение на бизнеса. Това е цел, която всеки би приел, когато се дава възможност да се облекчат админстративните процедури и въвеждането на регистри по електронен път – дейности, които иначе затрудняват тяхното осъществяване, когато това става на място.
Когато обаче в тези 12 закона има предложения, които са много далеч от поставената цел, трябва да търсим възможности да ги коригираме и отстраним, защото те не са достатъчно добре обосновани и могат да създадат точно обратния прецедент.
Няма да се впускам във всеки един от законопроектите точно какви проблеми сме видели извън поставените задачи в мотивите на вносителите, искам само да Ви обърна внимание на предложенията в няколко законопроекта.
Първо, в Закона за виното и спиртните напитки. С огромно учудване установих, че се премахва цял раздел в Закона за виното и спиртните напитки, който се отнася за право за ново засаждане на лозя. За какво става въпрос? България има програма, свързана в областта на лозарството. До миналата година Изпълнителната агенция по лозата и виното продаваше права за презасаждане. С промяната или с отмяната на този текст, или на този раздел, означава, че оттук нататък ние не можем под никаква форма да създаваме нови лозя. Това е нещо, което нито един европейски регламент не го е постановил, за да кажем, че се присъединяваме или се придържаме към европейските регламенти.
Въпросът е изключително сериозен и искам между първо и второ четене компетентните представители от Министерството на земеделието, храните и горите да обяснят защо предлагат и защо имаме такава политика по отношение на лозарството в страната – един от отраслите в хранителната индустрия, който показа значителен ръст особено през последните години?
Не мога също да си обясня защо в Закона за горите отпада съгласуването при учредяване на сервитути и промяна на собствеността въобще от регионалните управления на горите. Досега те съгласуваха всяка една процедура например при учредяване на право на строеж. Сега в регионалните дирекции по горите се казва: „Вие просто си гледайте работата. Стойте си там. Контролирайте или правете каквото искате, но няма да се бъркате в случаи, когато се преотреждат горски територии.“ По този начин според нас контролът доста намалява от гледна точка на място, какви са изискванията и каква е дадеността в съответната територия.
Друго нещо, което ми прави впечатление – отново промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, въпреки че предстои този Законопроект да се гледа на второ четене, ние казваме следното: в мотивите на вносителите се казва, че при бракуване на трайни насаждения вече не се иска разрешение от Министерството. Това е една процедура, която касае не само трайните насаждения, но касае хидромелиоративните съоръжения, а също така и оризовите полета. Тъй като се приема, че това е инвестиция, тази инвестиция трябва да бъде защитена и затова в Закона е разписана специална процедура, при която, ако Вие искате да бракувате дадено съоръжение, когато трябва да изпълнявате изисквания на Министерството по отношение на тяхното стопанисване, Министерството на земеделието да дава своето компетентно мнение. В Закона сега се казва, че трайните насаждения отпадат.
Аз имам една такава хипотеза: ако в САПАРД, в първия програмен период са създадени трайни насаждения и сега собственикът решава, че просто се отказва от тях, как процедираме по този начин? Инвестициите, които са направени върху земята, трябва да бъдат защитени и е необходимо да има контрол, а също така и начина на стопанисване да бъде в прерогативите на Министерство на земеделието. Това е нещото, което ние държим, и считаме, че също в Законопроекта не облекчава административната процедура, ще създаде безвластие. Липсата на контрол означава, че всеки може да прави каквото си иска, включително и с инвестиции, които са получавани с европейски средства.
Няма да се спирам на останалите закони, в които се предлагат също така доста странни предложения – в Закона за опазване на земеделската земя отново има едни противоречия в предложенията и те са свързани с проблеми, които бяха дискутирани може би преди два или три месеца. Там също е необходим отново внимателен поглед за това как се контролира съответно преотреждането на земята и какви претенции ние ще имаме към комисиите, които осъществяват тази дейност. От тази гледна точка тези аргументи за нас са достатъчно основание да се въздържим от приемането на този Законопроект, но между първо и второ четене ще участваме активно в предложения, които съответно да създадат предпоставки Законопроектът да отговори на целта, за която е създаден, тоест намаляване на административната тежест. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Уважаеми колеги, ако имате реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Уважаеми колеги, ще използвам случая да поздравя учениците от училище „Свети Седмочисленици“ – София, за това, че са ни на гости. Добре дошли! Да им пожелаем да са живи и здрави и все така усмихнати с щастлив път в живота. Добре дошли, още веднъж!
Ако обичате, режим на гласуване по Законопроекта.
Гласували 122 народни представители: за 80, против 4, въздържали се 38.
Предложението е прието.
Процедура?
Господин Гечев, заповядайте.
ДИМИТЪР ГЕЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Моля за процедура за удължаване на максималния срок с три седмици на току-що приетия Законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Гласуваме направеното предложение.
Гласували 129 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 7.
Предложението се приема. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ.
Следва доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Заповядайте, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Ако ми позволите, процедура преди това.
На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника да бъдат допуснати Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, и Димитър Димитров – изпълняващ длъжността директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Летифов.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите.
Заповядайте, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11 октомври 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.
На заседанието присъстваха: господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Андреана Атанасова и госпожа Ирина Романска – членове на Комисията за регулиране на съобщенията, и госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Законопроектът бе представен от господин Димитър Геновски.
Господин Геновски подчерта, че проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава – членка на Европейския съюз, за въвеждане на мерки за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза Регламент (ЕС) № 531/2012, последно изменен с Регламент (ЕС) 2017/920 от 17 май 2017 г.
Необходимостта за изменение на Закона произтича от влизането в сила от 15 юни 2017 г. на разпоредби от Регламент (ЕС) № 531/2012, въведени с изменението му с Регламент (ЕС) 2015/2120 за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. Промените в ЗЕС са свързани с предвиждане на мерки на национално ниво за прилагането на изискванията на чл. 18 „Санкции” от Регламент (ЕС) № 531/2012, съгласно който държавите – членки на Европейския съюз, са длъжни да определят система от санкции, приложими при нарушаването на регламента, и да вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
Господин Геновски поясни, че санкциите за нарушения на влезлите в сила преди 15 юни 2017 г. и действащи и към момента норми на Регламент (ЕС) № 531/2012 са предвидени в чл. 334б от Закона. В посочената норма не фигурират санкции за нарушения на чл. 6а, 6б и 6в от Регламент (ЕС) № 531/2012, които са в сила от 15 юни 2017 г.
В тази връзка със санкцията, предложена с § 1 от Проекта относно чл. 331, ал. 9, следва да се гарантира, че при кандидатстване за разрешение за прилагане на надценки по чл. 6в от Регламент (ЕС) № 531/2012 предприятията няма да предоставят невярна информация.
В § 2 от Проекта е предвидена санкция за предприятията, спрямо които се прилагат задълженията, предвидени в Регламент (ЕС) № 531/2012, за неизпълнение на чл. 6а от регламента. В посочения член на Регламента е предвидено премахване на надценките на дребно за роуминг считано от 15 юни 2017 г.
Господин Геновски подчерта, че с висока степен на обществена опасност е и неизпълнението на задълженията по чл. 6б от Регламент (ЕС) № 531/2012 и на правилата относно прилагането на политиката за справедливо ползване, уредени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 г. за определяне на подробни правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка.
В Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения е постъпило становище от „Теленор България“ ЕАД, което бе представено по време на състоялата се след представянето на законопроекта дискусия.
След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 21 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Летифов.
Откривам разискванията.
Изказвания, колеги? Не виждам изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това и на първо гласуване Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Процедура – заповядайте господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Освен допуснатите в зала предлагам да бъде допуснат и господин Дамян Войновски – главен секретар на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля режим на гласуване за допуск.
Гласували 99 народни представители: за 96, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля въведете госта в залата.
Преминаваме към четене на доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте.
Заповядайте госпожо Ганчева.
ДОКЛАДЧИК КЛАВДИЯ ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, колеги, предоставям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерския съвет на 3 октомври 2017 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 18 октомври 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерския съвет на 3 октомври 2017 г.
На заседанието присъстваха: господин Велик Занчев и господин Ангел Попов – заместник-министри на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; и госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и представители на браншовите организации в областта на таксиметровия превоз на пътници.
Законопроектът бе представен от господин Ангел Попов.
Със Законопроекта се определят условията за реда за продължаване срока на валидност на удостоверенията на водач на лек таксиметров автомобил за нов срок от 5 години. Според вносителите предлаганата промяна цели облекчаване на условията за извършване на таксиметрови превози, като удължаването на срока на валидност на удостоверението ще се извърши без полагане на изпит, при условие че е подадено заявление за издаване в 14-дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил.
В хода на дебатите по Законопроекта от представителите на браншовите организации изразиха подкрепата си за предлаганите изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози, като направиха и предложения за усъвършенстване на отделни текстове от него.
От страна на вносителите бе заявено, че основната цел на Законопроекта е посредством изричната регламентация на условията и реда за продължаване на срока за валидност на удостоверенията на водач на лек таксиметров автомобил да бъде осигурена бързина при предоставяне на административната услуга и облекчаване на 70 хил. водачи с издадени вече удостоверения, така че те да не се длъжни да представят всички документи, които се изискват при първоначално издаване на удостоверението, включително да се явяват отново на изпит. В дискусията взеха участие и народните представители: Андон Дончев, Спас Панчев, Павел Христов и Георги Свиленски.
След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 21 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерския съвет на 3 октомври 2017 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Ганчева.
Откривам разискванията.
Господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, разглеждаме една поправка в Закона за автомобилните превози и този Закон беше приет преди две години тук, в тази зала, с мнозинството на тогава ГЕРБ и Реформаторски блок.
Ще си позволя да кажа за какво става въпрос, тъй като голяма част от народните представители тогава не са били запознати. Тогава, ако си спомняте, през Закона за местни данъци и такси бяха предложени и приети тези промени, които сега колегата Станислав Иванов се опитва да промени.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ама не съм аз, Министерският съвет е вносител! Бъркате законопроектите.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, не бъркам законопроектите. Аз зная чия е идеята. Вносител е Министерският съвет, прав сте господин Иванов. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Иванов, моля Ви, не влизайте в диалогов режим!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Нека не влизаме в дискусия.
Става въпрос, уважаеми колеги, когато преди две години казахме, че от 31 декември 2017 г. изтичат разрешенията с цел да се въведе прозрачност в автомобилните превози в таксиметровите превози, да се знае кой водач коя кола управлява, коя фирма коя кола управлява и какви данъци, най важното, се плащат.
Две години след поставянето на тези срокове, две години след действието на Закона стигаме до факта, в който едно по едно ще трябва да отменяме тогава приетите разпоредби.
И първото нещо, което сега се предлага да се отмени, това е полагането на изпит. Още тогава ние, нашата парламентарна група, заявихме, че този Закон ще създаде проблеми, че този Закон ще изкара всички таксиметрови водачи на улицата – да стачкуват. И това ще се случи, защото Вие направихте така този Закон да работи единствено за фирмите, даващи коли под наем, за фирмите, даващи таксиметровите автомобили под аренда, но не и за шофьорите, които изпълняват тази дейност. Тези шофьори спят в автомобилите, за да могат да си плащат арендите на така наречените големи фирми. Тези шофьори са длъжни да правят всякакви нарушения на цялото законодателство, за да могат да изработят тези пари и вследствие на което стигаме до факта, в който те са натрупали и задължения към държавата, и задължения към други субекти. Ние им искаме безброй документи, за да могат да си възстановят шофьорските права и след 1 януари тези шофьори няма да могат да си изпълняват професията. И затова сега се предлага едно от тези неща, а именно изпита за водач да отпадне.
Ние тази поправка ще я подкрепим, защото тя е логична. Няма как лекарят, юристът, ловецът, след като е получил веднъж документ, че има такива права – да използва дадените професии, ние да ги караме през пет години те да се явяват на изпит за таксиметров водач. Той има шофьорска книжка, положил е изпита за таксиметров водач, няма нужда да се явява през пет години. И това беше ясно и преди две години, господин Иванов, Ваш беше Законопроектът тогава, който сега Министерският съвет се опитва да подобри.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ама аз не ръководя Министерския съвет.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Така че, уважаеми колеги, ние ще подкрепим това предложение. Продължаваме да твърдим, че секторът „Таксиметров транспорт“ не е регулиран правилно, че трябва да се почне една дискусия за това как трябва да функционира този сектор, кой трябва да го контролира, какви трябва да бъдат изискванията, защото и към днешна дата продължава да има кухи фирми, продължава да има черни таксита, продължава да има ниско качество на обслужването.
И ще си позволя да предложа, тъй като и в Комисия това мина с пълно болшинство, този Законопроект да бъде гласуван и на второ гласуване днес, тъй като е важен от гледна точка на сроковете, за да могат шофьорите да си подновяват разрешителните, които изтичат в края на 31 декември. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.
Реплики към изказването на господин Свиленски? Не виждам.
Колеги, днес имаме гости от град Русе на балкона. Нека да ги поздравим с „Добре дошли“! (Ръкопляскания.)
Други изказвания? Не виждам други изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерския съвет на 3 октомври 2017 г.
Гласували 118 народни представители: за 117, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Господин Иванов, заповядайте за процедура.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Моля да подложите на гласуване следното процедурно предложение – срокът между първо и второ четене на този Законопроект да бъде съкратен на три дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Има обратно предложение от господин Свиленски. Заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
В изказването направих процедурното предложение, сега ще го повторя.
Колеги, както видяхте, Законът беше приет с един глас „въздържал се“. Нямаше изказвания против текстовете. Касае един единствен параграф. И нека не прилагаме за пореден път процедурна практика между първо и второ гласуване в един отворен закон да се вкарват други текстове с други намерения. Ако някой е имал намерение да прави други промени, Народното събрание работи всеки ден, ние тук заседаваме, Транспортна комисия заседава всяка сряда, и е можело да разгледаме кой каквито желания е имал.
Така че предлагам Законът да бъде гласуван и на второ гласуване, защото той е жизненоважен за тези 60 хил. шофьори, които чакат да си продължат разрешенията. Не го ли приемем днес този Закон, те няма да могат да си възстановят правата на таксиметрови водачи и от 1 януари голяма част от тях ще останат без работа.
Наистина молбата ми е да подложите на гласуване Законопроекта за второ гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Свиленски.
Гласуваме първо предложението на господин Иванов за срок три дни между първо и второ четене на Законопроекта и след това ще гласуваме Вашето предложение. (Реплики от „БСП за България“.)
Добре, прекратете гласуването. Имаше първо предложение от господин Свиленски, ще подложим на гласуване неговото предложение за приемане и на второ четене днес на този Законопроект.
Гласували 127 народни представители: за 44, против 19, въздържали се 64.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Искам процедура за прегласуване и наистина, господин Цветанов, към Вас се обръщам, нали аргументите, които казах, бяха смислени? Хайде, моля Ви, да направим така, че да приемем Закона, за да могат 60 хил. шофьори от 1 януари да използват правата си. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Сливенски.
Моля, процедура по прегласуване.
Гласували 130 народни представители: за 45, против 47, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов срокът между първо и второ четене на този Законопроект да бъде 3 дни.
Гласували 131 народни представители: за 110, против 7, въздържали се 14.
Предложението е прието.
(Реплика на народния представител Красимир Янков.)
Може отрицателен вот, ако сте гласували „против“, разбира се.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, от място): Проверете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Аз Ви вярвам, няма смисъл да проверявам.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Действително трябва да имаме и доверие в тази зала, но аз Ви нямам доверие на колегите от ГЕРБ. (Смях и викове от ГЕРБ: „Еее!“) Вие сте подготвили промени между първо и второ четене и в рамките на 3 дни имате готовност да направите тези промени.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): То е един параграф!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Защо не подлагате на обсъждане, за да стане достъпно на всички това, което Вие искате да промените в Закона?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Янков, нека да бъде отрицателен вот, а не процедура!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Защо не го предложихте на първо четене? Затова гласувах „против“ да има дори и 3-дневен срок, в който Вие да промушите промени в Закона между първо и второ четене.
Господин Иванов!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): А, благодаря!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Парламентът има правила, които трябва да се спазват, ако искате да има публичност във Вашите предложения. А не постфактум, след приемане на второ четене, Вие да нямате опоненти в това, което правите. (Народните представители Димитър Лазаров и Данаил Кирилов искат процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Янков!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Вие ще предложите промени, които ще поправят Ваша грешка най-вероятно, но не искате това да се знае. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене ли, господин Кирилов?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Първо, възразявам срещу това да има възможност за отрицателен вот, след като сме правили процедурно гласуване. Съобразно Правилника, нямаме такава опция.
Но моля, когато народен представител против Правилника обяснява, че ненормалното е нормално, че изключението трябва да стане правило, да не прилагате това, остро да възразите и да апелирате за спазване на Правилника. (Ръкопляскания и оживление от ГЕРБ.)
Четем чл. 83, който казва – задължително срокът най-малко е 7 дни, само по изключение може да се намали на 3 дни, а Вие казвате да няма срок. Ето това е изключението, което не може да стане правило и точно по този начин Вие всъщност отнемате възможността за нормална законодателна процедура. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Пленарната зала решава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще си взема бележка…
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС, от място): Ето това е другарски огън.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: …и следващия път ще бъда по-остра в забележките си към колегите.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.
Вносители са Станислав Иванов и група народни представители, 4 октомври 2017 г.
Заповядайте, господин Летифов, за да представите Доклада на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Правя процедура за допуск в пленарната зала на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на господин Ангел Попов – заместник-министър, господин Войновски, госпожа Красимира Стоянова и на господин Димитър Димитров. Всички те са допуснати по предните точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Те са тук в залата, ние гласувахме по предната точка. Така че продължавайте по доклада.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията, проведено на 20 октомври 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
На заседанието присъстваха господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, господин Дамян Войновски – главен секретар на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и комисар Бойко Рановски – началник-отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“.
Със Законопроекта се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО.
С предлаганите промени се предвижда удостоверенията за техническа изправност да се признават взаимно в случаите на пререгистрация на вече регистрирано от друга страна – членка на Европейския съюз, превозно средство.
В Законопроекта са залегнали и текстове, според които служебно ще се прекратява регистрация на превозно средство, когато по време на периодичен технически преглед се установят опасни технически неизправности. Регистрацията на превозното средство ще се възстановява служебно след успешно преминаване на технически преглед.
С друго изменение се предвижда да се регистрират показанията на километропоказателя на превозното средство за пробег при всеки технически преглед.
Предлага се и при прехвърляне на собствеността на моторното превозно средство с писмен договор в него да се изписват показанието на километража му към деня на продажбата. В тази връзка са предвидени и санкции, които ще се налагат на лице, което манипулира и/или измени показанията на километража на моторното превозно средство.
Директива 2014/45/ЕС съдържа изисквания за преминаване на допълнителни периодични технически прегледи при настъпване на определени обстоятелства с цел повишаване на безопасността при използване на превозните средства. В тази връзка се създава нов чл. 147а, с който се предвижда извършването на допълнителни технически прегледи в случай на: временно спиране от движение на превозното средство поради техническа неизправност, възникнала след произшествие и засегнала някои от следните основни елементи, свързани с безопасността на превозното средство; ходова част, окачване, кормилно управление и спирачна уредба, система за активна и пасивна безопасност; изменение в конструкцията на превозното средство, свързано с безопасността на превозното средство или опазване на околната среда или промяна в категорията му.
Също така се предлагат изменения с оглед засилване на последващия контрол върху работата на контролно-техническите пунктове, контролните органи ще имат възможност да извършват повторни проверки на техническата изправност на превозните средства.
Със Законопроекта се регламентира извършването на обмена на информация между Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за регистрираните пътни превозни средства и за периодичните прегледи за проверка на техническата им изправност.
Друга съществена промяна, предлагана със Законопроекта, се отнася до обединяването на режима „Разрешение за провеждане на допълнително обучение за водачи на моторни превозни средства“ с режима „Разрешение на теоретично и практично обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство“. Според вносителите предвид факта, че двата регулаторни режима са много сходни, е целесъобразно те да бъдат обединени в един режим, което ще доведе до намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.
В подкрепа на Законопроекта се изказаха представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
От страна на Министерство на вътрешните работи бе заявено, че подкрепят предложението за промени в Закона за движение по пътищата, като между първото му и второ гласуване ще направят конкретни предложения за подобряване на определени разпоредби от него.
По време на дискусията господин Свиленски постави въпроса към вносителите за необходимостта и спешността на Законопроекта. Участие в дебатите взеха и народните представители Станислав Иванов, Йорданка Фикирлийска, Николай Тишев, Лало Кирилов, Димитър Данчев.
След проведени разисквания по Законопроекта и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията с 9 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 3 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Летифов.
Следва Докладът на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИЛЯН ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предлагам на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 18 октомври 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – зам.-министър Красимир Ципов, и Тихомир Тодоров – инспектор в отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“; от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – зам.-министър Ангел Попов.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов. В изложението си отбеляза, че предложените промени в Закона за движение по пътищата са във връзка с въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива 2014/45/ЕС и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторни превозни средства и технически ремаркета и за отмяната на Директива 2009/40.
Основните изменения са свързани с взаимното признаване на удостоверенията за техническа изправност в рамките на Европейския съюз със служебно прекратяване на регистрацията на превозното средство при техническа неизправност, с установяване на манипулация на километража на превозното средство. Освен това в Законопроекта се предвижда и разширяване на обхвата на превозните средства, които подлежат на периодичен технически преглед.
Обхватът на проверяваните превозни средства се разширява до най-рисковите групи: участници в пътното движение; двуколесни- и триколесни превозни средства и високоскоростни трактори. Технически прегледи ще обхващат и мотопедите и превозните средства с атракционна цел.
Със Законопроекта се въвежда извършване на техническите прегледи не в зависимост от вида на превозното средство, а в зависимост от категорията му.
Регламентира се и извършването на допълнителни технически прегледи в случаите на временно спиране от движение на превозното средство поради техническа неизправност, възникнала след произшествие, при изменение в конструкцията на превозното средство, свързана с безопасността или опазването на околната среда, или промяна в категорията му.
Основна цел на въвежданата Директива и на Законопроекта е да се осъществява ефективен контрол върху лицата, получили разрешение за извършване на периодични технически прегледи. За целта се предвижда създаването на специален орган по надзор, на който се предоставя възможност да контролира органите да извършват повторни проверки на техническата неизправност.
Обменът на информация между Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за регистриране на пътните превозни средства и за проведените периодични прегледи за техническа неизправност ще се извършва по електронен път.
Предвидена е и глоба на лице, което манипулира километража.
Предлаганите изменения и допълнения са отговор на нарастващия брой пострадали при пътно транспортно произшествие, както и повишаване отговорностите на лица, които управляват технически неизправни пътни превозни средства, извършват технически прегледи или превозват неукрепени товари в нарушение на Закона.
Предвидени са и изменения, свързани с намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса.
От името на Министерството на вътрешните работи зам.-министър Красимир Ципов изрази подкрепа на Законопроекта.
В разискванията взеха участие народните представители: Станислав Владимиров и Цветан Цветанов. Беше отбелязано, че е наложително да се приеме нов Закон за движение по пътищата.
Представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията увериха, че се готвят три нови закона.
Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържали се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Димитров.
Колеги, сега е 11,30 ч.
Следващият доклад е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – след почивката.
Половин час почивка.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми народни представители, продължаваме нашата работа.
Следва доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.
Заповядайте, господин Вигенин, да представите доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Председател. Полагам това усилие за колегите, които са в залата в момента.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 18 октомври
2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители.
Законопроектът беше представен от господин Станислав Иванов.
В заседанието взеха участие също господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“, господин Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“, дирекция „Правно-нормативна дейност“, както и господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Законопроектът бе гласуван на редовно заседание на Комисията, проведено на 25 октомври 2017 г.
Законопроектът предвижда изменения във връзка с въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (Директива 2014/45/ЕС).
Съгласно мотивите по Законопроекта, удостоверенията за техническа изправност ще се признават взаимно в случай на пререгистрация на вече регистрирано в друга държава членка превозно средство. Също така гражданите, които променят местоживеенето си в рамките на Европейския съюз, ще се възползват от това ново изискване, което подкрепя принципа на свободно движение в рамките на Европейския съюз. Взаимното признаване на удостоверенията за техническа изправност ще се уреди чрез предлаганото изменение на чл. 100, ал. 1, т. 6 и на чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.
В обхвата на предходната директива – 2009/40/ЕО относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета, се включваха леките автомобили, автобусите и товарните автомобили и техните ремаркета. В Директива 2014/45/ЕС обхватът на проверяваните превозни средства се разширява до най-рисковата група участници в пътното движение – двуколесните и триколесните превозни средства и високоскоростните трактори – трактори с максимална скорост над 40 км/ч. Тези категории превозни средства понастоящем са изключени от задължението за проверка съгласно законодателството на Европейския съюз. Отчитайки важността за безопасността на движението по пътищата, се регламентира редът за извършване на периодични технически прегледи както на двуколесните и триколесните превозни средства, така и на високоскоростните трактори. Във връзка с чл. 2, § 3 от Директива 2014/45/ЕС техническите прегледи ще обхванат също така мотопедите и превозните средства с атракционна цел. От проверките се изключват превозните средства за борба с пожарите на основание чл. 2, § 2, трето тире от Директивата.“ (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Госпожо Председател, ако може да въведете ред в залата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми колеги, моля за уважение към председателя на Комисията.
ДОКЛАДЧИК КРИСТИАН ВИГЕНИН: „Съгласно законовата рамка към момента техническите прегледи се извършват в зависимост вида на моторното превозно средство. С промяната на чл. 147, ал. 3 от Закона за движението по пътищата се регламентира извършването на техническите прегледи в зависимост от категорията на превозното средство. Това изменение е свързано с изискванията на чл. 5, § 1 от Директива 2014/45/ЕС. По отношение на честотата на извършване на прегледите във връзка с чл. 5, § 3 от Директива 2014/45/ЕС в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата са определени срокове, в които се извършват техническите прегледи, като не надхвърлят интервалите, определени в чл. 5, § 1 на Директива 2014/45/ЕС.
Директивата съдържа изисквания за преминаване на допълнителни периодични технически прегледи при настъпване на определени обстоятелства с цел повишаване на безопасността при използване на превозните средства. В тази връзка се създава нов чл. 147а, с който се предвижда извършването на допълнителни технически прегледи в определени случаи.
Една от целите на Директивата е да се гарантира запазването на високо качество на техническите прегледи във времето и в тази връзка държавите членки следва да изградят система за гарантиране на качеството, която обхваща процесите на предоставяне, надзор, оттегляне, временно отнемане или отмяна на разрешението за извършване на прегледите за проверка на техническата изправност. Във връзка с това се предвижда лицата, получили разрешение за извършване на периодични технически прегледи, да подлежат на надзор от орган по надзор и това се урежда чрез допълнение на чл. 148, като се създават нови алинеи 17, 18 и 19. Също така се предлагат изменения за засилване на последващия контрол върху работата на контролно-техническите пунктове, като чрез промяната на чл. 166, ал. 2 от Закона за движението по пътищата ще се предостави възможност на контролните органи да извършват повторни проверки на техническата изправност на превозните средства.
Налагат се изменения на Закона във връзка със задълженията на Република България за транспониране в националното законодателство на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО. В изпълнение на същите и като отговор на нарастващия брой пострадали при пътнотранспортни произшествия е изготвен настоящият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
Също така Законопроектът предвижда въвеждането на ефективни мерки срещу лицата, които управляват технически неизправни пътни превозни средства или превозват неукрепени товари в нарушение на изискванията, предвидени в Закона за движение по пътищата.
Съществуващата законова уредба, относима към техническото състояние на пътните превозни средства, е засегната посредством предложените изменения и допълнения на разпоредбата на чл. 101 от Закона за движение по пътищата, както и чрез създаването на точки 68, 69 и 70 в ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона. Предложените промени на разпоредбата на чл. 101 от Закона за движение по пътищата произтичат от предвидената в Директива 2014/47/ЕС класификация на видовете технически неизправности. Цитираните точки 68, 69 и 70 съдържат легалните дефиниции на трите ясно обособени вида технически неизправности – незначителни, значителни и опасни.
Следва да се отбележи, че с изменението на чл. 155, ал. 9 се отстранява техническа грешка, допусната при транспонирането на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2006 г. относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства.
По време на последвалата дискусия господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, изрази подкрепа за внесения Законопроект, като обясни, че Министерството на вътрешните работи има няколко конкретни предложения за прецизиране на някои от параграфите от Законопроекта, които ще бъдат представени на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. Господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, също изрази подкрепа към предложените промени в Закона за движението по пътищата.
Народният представител господин Иван Иванов обясни, че е резервиран спрямо Законопроекта и отбеляза, че така предложените изменения променят целия Закон. Той напомни, че е било изразено становище от представители на Министерство на вътрешните работи относно необходимостта да се изготви изцяло нов нормативен акт и до края на годината той да бъде разгледан. Господин Иванов също така поиска справка относно степента на транспониране на европейското законодателство. Той се поинтересува до каква степен внесеният Законопроект транспонира директиви и каква част от текстовете са авторски на народните представители.
Господин Станислав Иванов отговори, че съществуващият Закон за движението по пътищата в бъдеще ще бъде разделен на три отделни закона. Това ще доведе до по-малко промени в Закона за движение по пътищата, тъй като се планира техническите прегледи да станат част от Закона за автомобилните превозни средства и за сервизите. Господин Станислав Иванов обясни, че таблицата за съответствието е предоставена на депутатите от „БСП за България“ в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Председателят на КЕВКЕФ обърна внимание, че таблица за съответствието трябва да бъде предоставена на всички комисии, на които е разпределен Законопроектът. Той отбеляза също, че неведнъж е подчертавал необходимостта законопроекти, които въвеждат европейско законодателство, да бъдат внасяни от Министерския съвет, защото винаги, когато се внасят от народни представители, таблица за съответствието липсва. Освен това се е превърнало в практика покрай европейското законодателство да се прокарват и редица други промени. В случая в промените няма нищо спешно и може да се изчака изготвянето на новия закон, който според ръководството на МВР вече е в процес на подготовка.
Заседанието на КЕВКЕФ беше закрито, а гласуването по предложения Законопроект беше отложено за следващо заседание.
На проведеното на 25 октомври заседание председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове съобщи, че таблица за съответствието не е постъпила, след което се пристъпи към гласуване.
В резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 5 гласа „за", без гласове „против" и 2 гласа „въздържал се" на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Вносителите желаят ли да представят мотивите към Законопроекта?
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще се постарая да бъда максимално кратък в представянето на мотивите.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата е внесен от мен и група народни представители с цел да се съкратят процедурите по одобрение от различните министерства на съответния Законопроект. Казвам това, за да не ми се задават въпроси защо го бързаме и защо го внасяме народни представители.
Второто нещо, което искам да кажа, за да бъда максимално откровен, е защо го внасяме и защо го бързаме.
Уважаеми колеги, бързаме този Законопроект, защото от 1 януари 2018 г. трябва да се въведе единният електронен стикер за коли, минали технически прегледи. Тези стикери са унифицирани. Няма вече да има два стикера, както е в момента – един, издаван от КАТ за първоначален преглед, и втори стикер за годишния технически преглед, а ще има единен стикер. Наше задължение е да въведем това от 1 януари 2018 г. Това е едната причина, поради която бързаме този Законопроект.
Втората причина е, че от месец май 2018 г. трябва да бъдат въведени изисквания на регламент за годишните технически прегледи. Тези изисквания са изключително важни и трябва да бъдат въведени от месец май следващата година. Това са двете основания, поради които бързаме толкова с този Законопроект.
По отношение на самия Законопроект, от докладите станаха ясни основните му цели. Това е взаимното признаване на удостоверенията за техническа изправност. Те ще се признават взаимно от всяка страна членка – това е едното.
Второто е служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство при технически неизправности. Говорим за неизправности, които ще бъдат уредени в наредба. Там ще бъдат записани всички неизправности, поради които може да бъде прекратена регистрацията. Тази регистрация след това ще се възстановява по служебен път.
Регистриране показанията на километража – за какво става въпрос? Знаете, че има директива, която беше приета благодарение на евродепутатите от Политическа партия ГЕРБ и Европейската народна партия – това са господин Новаков и господин Радев. Тя е за така нареченото „превъртане на километражите“. По какъв начин ще предотвратим това? Един от начините е, че при годишните технически прегледи ще има задължение да се вписват километражите, както и при договорите за покупко-продажба ще трябва да се вписват показанията на километражите на автомобилите, за които се прехвърля собствеността.
Четвъртото нещо е разширяване обхвата на превозните средства, които подлежат на периодични технически прегледи. Става въпрос за дву- и триколесните моторни превозни средства и за тракторите, които се движат с над 40 км/ч.
В най-общи линии това са основните неща, които ние целим да променим с този Законопроект. Считам, че те са изключително важни и следва да бъдат подкрепени от всички в тази зала, ако искаме да продължим да се борим срещу агресията на пътищата, ако искаме да продължим борбата да запазим живота и здравето на хората по пътищата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Откривам разискванията.
Уважаеми колеги, изказвания?
Господин Летифов, имате думата за изказване.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, бързам да кажа, че ние няма да подкрепим предложения Законопроект и ще Ви кажа защо. Не защото няма смисъл в това, което се предлага, напротив, всичко това, което изброи господин Иванов в предложения ЗИД за Закона за движението по пътищата, е много важно, много смислено, но ненавременно. За пореден път промените в Закона за движението по пътищата се правят на парче, за пореден път – седемдесет и не помня кой път, се променя Законът за движението по пътищата, докато ние очакваме новия Закон за движението по пътищата.
Тук възникват няколко въпроса: защо една толкова важна и смислена Директива, която е приета преди три-четири години, ние я въвеждаме в последния възможен момент? Наложи се да направим извънредно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, за да може да влезе в пленарната зала на първо четене този Закон за изменение и допълнение. Една толкова важна Директива е в същност толкова закъсняла.
Вторият въпрос, който също е важен: защо толкова важна промяна, която касае половината техническо законодателство, свързано с автомобилите в Министерството на вътрешните работи, в транспорта, се внася от народни представители, а не се внася от Министерския съвет, където това да е уеднаквено.
Господин Иванов, Вие казахте: срокът е 1 януари 2018 г., когато трябва да се въведе единен електронен стикер. В същото време Министерството на вътрешните работи са си поръчали стикери за 2018 г., които не отговарят на изискванията на Директивата – за 500 хил. лв. Провежда се процедура, обществена поръчка за стикери за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., които са за още 1 млн. 800 хил. лв., ако не се лъжа. Защо е това противодействие в институциите? Защо Министерският съвет не направи едно единно действие и да се реши този казус веднъж завинаги?
Да, Директивата е хубава, предложенията, текстовете са хубави, но начинът, по който това се прави, говори за една безхаберност, за безотговорно отношение към жертвите на пътя. Тук въпросът е за промяната в ЕО-1/ЕО-2, ако не се лъжа, за двуколесните и триколесните моторни превозни средства.
Трябва да дадем още един отговор, колеги – какво правим и с колоездачите или с колелетата? За тях също има изискване как трябва да изглеждат, за да излязат на пътя. Трябва да имат обезопасителни знаци и всякакви други елементи, каски, с които да предпазим нашите деца. Половината от колелетата, които се продават в магазините, всъщност не отговарят на изискванията, те са опасни участници в движението, защото не са маркирани. Няма да подкрепим по тази причина.
Властта безхаберства в случая с един толкова важен Закон. Тази власт няма важно отношение към този Закон, няма я тази превенция, за която тук говорихме и с господин Цветанов, против жертвите по пътищата. Няма я и превенцията за детската смъртност на пътя.
Господин Иванов, Вие си спомняте, че всяка година един клас, тридесет и пет деца загиват в произшествия, а над сто са ранени. Липсва ни превенцията, липсва ни отговорното отношение. Явно стиковането в тази власт, тези националистически елементи, са Ви замъглили ума и не действате, както се казва, адекватно. Време е да се промени конструкцията на тази власт, за да се влезе в час. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Летифов.
Има ли реплики, към неговото изказване?
Заповядайте, за първа реплика, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Репликата ми основно се отнася до това, че много на ангро направихте Вашето изказване по отношение на жертвите по пътищата.
Ако не сте запознати, до 2010 г. жертвите по пътищата в България надминаваха 1000 души на година. Само за три години те паднаха под 700 души и в последната година бяха на 607 или 609 души.
Извинявайте, но всичко това е направено с промяна в законодателството, всичко това е направено, след като са въведени изключително строги мерки и наказания по пътищата. Смятам, че да свалиш с една трета жертвите по пътищата показва не само работа, а ефективна работа и прилагане на европейското законодателство. Всичко друго е приказки на ангро. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вълков.
Втора реплика на господин Станислав Иванов – заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Летифов! Споменахте, че чакаме законопроекти. Да, всички говорим, че очакаме законопроекти. Тези законопроекти се работят в момента, ще бъдат три отделни законопроекта. Благодарение на това, че разделяме Закона за движението по пътищата на три отделни законопроекта, вече няма толкова често да се налага неговата промяна.
Какво правим в момента? Когато променяме нещо по отношение на водачите или обучението им, променяме Закона за движението по пътищата, когато променяме нещо в автомобилните превози, касаещо Закона – отново го променяме. Когато променяме неща, които касаят пътна маркировка, знаци, АНД, ПАМ-ове – отново променяме този Закон. Затова ще разделим Закона на три и по този начин опозицията няма да ни сочи с пръст, да ни обвинявате, че променяме много често този Закон. В този случай мисля, че ще бъдете удовлетворени.
По отношение на последното Ви изказване за велосипедите – велосипедите не са моторни превозни средства, затова не могат да попаднат в обхвата на годишните технически прегледи. Ако бъде монтиран двигател на едно колело или то е закупено с мотор, тогава вече се задължава да минава годишен технически преглед. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Има ли следваща реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря.
Ще отговоря първо на господин Иванов. Господин Иванов, аз не съм казал, че колелетата са пътни превозни средства, а моторни превозни средства. Те са пътни превозни средства, към които, казах, че липсва нашето отношение. Те също трябва да бъдат следени – кой извършва контрола, дали отговарят на изискванията, а не, че те са моторни превозни средства. Не съм казал такова нещо.
А на господин Вълков ще отговоря, че не съм омаловажавал постигнатото за това колко е намален броят на жертвите. Напротив, отношението, което изразих, е в тази посока. Вие не сте ме разбрали! Понеже от днес вече сте член на нашата Комисия, ще се запознаете и със становището на Министерството на вътрешните работи за конкретния ЗИД. Аз говоря за това, а не за омаловажаването на намаления брой жертви по пътищата. Все още ние сме първи в Европейския съюз по брой или поне водещи по брой на жертвите на населението в пътни инциденти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Летифов.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, няма да пропусна да напомня, че това е седемседет и деветата или осемдесета поправка на Закона за движението по пътищата.
Господин Иванов, ако разделим Закона на шест или на дванадесет закона, може би ще го променяме по-малко. Не може това да е аргументът да разделяте Закона, за да намалеят поправките по пътищата (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) Така отговорихте!
Сега, колеги, по самия Законопроект. В Комисията зададох въпроса: „Кой написа този Законопроект? Защо го внасят народни представители?“ На този въпрос получихме отговор. Но кой написа този Законопроект, кой чиновник от Министерството на транспорта си слага подписа под този Законопроект – не разбрахме. (Шум, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми колеги, моля за тишина в залата!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Обяснимо е, че няма да получим отговори тук, в тази зала, защото, когато има притеснителни неща, няма отговорен човек от администрацията, който да си сложи подписа, и затова го предлагат на колеги народни представители, криейки се под общата безотговорност, да бъде прокаран този Законопроект.
Твърди се, че този Законопроект е много важен, че са изпуснати всякакви срокове и че се транспонират единствено европейски директиви. Ако беше толкова важен защо чакахте ноември месец? Защо не го вкарахте септември, юни, април месец? Тази Директива е приета 2014 г. – сега сме 2018 г. От тези четири години, три години и половина управлява ГЕРБ. Защо не го направихте четири години? Защо чакате ноември 2017 г., за да бързате с тези промени?
И за да Ви кажа, че промените не са само синхронизиране на директиви, ще използвам мотивите на вносителите. В мотивите ясно е написано и промените са разпределени на групи. Само в първата група се говори за изменение във връзка с въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива от 2014 г.
Следващата група няма нищо общо с Директива – допълнителни изменения в Закона за движението по пътищата, свързани с повишаване качеството и така нататък.
Трета група: изменения, свързани с намаляване административната тежест на бизнеса – нищо общо с Директивата.
Следваща група: изменения, свързани с намаляване регулаторната тежест върху бизнеса – нищо общо с Директивата.
Къде бяхте четири години да предложите тези неща, а сега само заради една група, която се промени в директивите, предлагате този Законопроект – бързо, през депутати, народни представители?
Много е красноречиво становището на Министерството на вътрешните работи и затова днес тук няма представител. Ако беше дошъл представител, нямаше как да приеме този Закон.
Знаете ли колко са щетите, които ще бъдат нанесени на Министерството на вътрешните работи благодарение на това гласуване, което ще направим след малко? Два милиона шестотин тридесет и пет хиляди лева без ДДС! Това гласуване, което ще направим след малко и което Вие ще приемете, само за два месеца – до месец януари, ще нанесе два милиона шестотин тридесет и пет хиляди лева без ДДС щети на Министерството на вътрешните работи – становище, подписано от господин Красимир Ципов. Не от представител на БСП – от Ваш заместник-министър! Прочетете това становище. Много интересни неща има защо не трябва да се случват тези неща! Разбира се, понеже го внасят колеги от ГЕРБ, е написано, че по принцип приемат философията на Законопроекта.
Сега няколко неща по самия Законопроект. Ясно е, че ще го приемете. Трябва да знаете обаче каква щета нанасяте на Министерството на вътрешните работи. Ще Ви кажа и защо е тази щета. С въвеждането на така наречения „единен стикер“ за преглед за техническа годност, Министерството на вътрешните работи трябва да смени всички поръчани до момента над 500 хил. стикера, които ги има произведени, и тези 1 млн. 200 хил., които са поръчани за периода 2018 – 2020 г. Те също са произведени, поръчани и платени. Тоест получавайки ги, след приемането на нашия – Вашия Закон, те трябва да бъдат бракувани, да бъдат изхвърлени на боклука и да бъдат поръчани наново нови такива стикери. Да не говорим отделно, че услугата, която досега се извършваше в пунктовете на КАТ, на „Пътна полиция“, няма да може да бъде извършван първоначалният преглед поради простата причина че те няма да имат тези стикери, за които се говори в Законопроекта.
Какво се предлага? Облекчаваме административната тежест, облекчаваме гражданите да четат законите и да ги разбират. Вижте, няколко примера само ще дам, за да не Ви отегчавам.
В чл. 100 ясно е записано какво трябва да носи един водач, когато го спрат на пътя и му искат документите за проверка, и е записано „Знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност“. В едно изречение. Разбира се, не е най-точното, но това е друг въпрос.
Какво се предлага? Слушайте сега, а някой от Вас, ако иска, може да засече колко време ще го чета.
„В чл. 100, ал. 1, т. 6 се изменя така – какво трябва да носи водачът – „валиден документ, отразяващ датата на извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническа изправност, издаден съгласно Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г., относно периодичните прегледи за проверка на техническа изправност на моторни превозни средства и тежки ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29 април 2014 г.) или Спогодбата за приемане на еднакви предписания за периодични технически прегледи на пътните превозни средства и за взаимното признаване на тези прегледи удостоверяващ, че моторното превозно средство, което управлява и тегленето от него ремарке се допускат да се движат по пътищата, отворени за обществено ползване.“
Уважаеми колеги, видяхте ли, едно изречение ясно и точно казано какво трябва да носи водачът, заменено, ето, вижте, половин страница текст? (Показва.) Така ли ще правим законите по-четими, по-достъпни до българските граждани?
Следващото, още по-интересно: „Чл. 127. Превозваните товари трябва“ – чета текста, който е в момента – „да не създават опасност на участниците в движението.“ И т. 2, ал. 2: „да бъдат укрепени и да не се влачат по пътя“. Точно и ясно казано.
И вижте какво предлага господин Иванов: в чл. 127, ал. 1, т. 2 се изменя така: „да бъдат укрепени съгласно изискванията на един или повече от стандартите БДС EN 12195-1, БДС EN 12195-2, БДС EN 12/195-3 и така до БДС EN 12642 – петнадесет стандарта, приложими към съответния вид превоз и на наредбата, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано с министъра на вътрешните работи.“ И когато казваме в закон на какви разпоредби и стандарти трябва да отговарят, как да бъдат укрепени товарите, всичките тези неща, всичките тези стандарти трябва да бъдат включени в програмата за обучение на тези шофьори. Няма как да накажеш шофьора, че не си е укрепил товара съгласно БДС, когато не си му го предвидил в учебния материал. Проблемът е, че създавате тромави текстове, неработещи текстове, да не говорим, че този текст не е за този Закон. Този текст е за Закона за автомобилните превози.
И това, за което спомена и господин Летифов. Предлагате, и тук за пореден път ще задам въпрос към господин Попов понеже в момента е представител на Министерството на транспорта, да излезе пред залата и да обясни каква е разликата между L1 и L1е? Господин Войновски, на Транспортна комисия, между другото, той е главен секретар на администрацията, да знаете, колеги, в Транспортната комисия докладва главният секретар на Автомобилна администрация, не докладва изпълнителният директор, на който му е вменено това право, а главният секретар, който се грижи за административното управление на агенцията, го пращат да докладва по технически неща, по Законопроект, внесен от народни представители.
И сега, пак питам, ще Ви кажа какво отговориха, но нека и те да отговорят. Каква е разликата между L1 и Le, L2 и L2e и така са изредени 15 категории? Знаете ли каква е разликата? L1 е транспонирано в Европейската директива и е станал L1e. Едно и също нещо. Само че, понеже на колегите от Министерството на транспорта им е било по-лесно да препишат всичко, са написали тук 15 категории, за да е по-лесно после на водачите, когато отиват да карат курсове, когато отиват да вземат изпити, да им е максимално трудно, за да може да се случват други работи.
Това, което каза господин Летифов… (Шум и реплики.) Трябва да стане ясно: водачите на велосипеди с двигателчета или мотопедите, които могат да вдигат до 45 километра, ще ходят на преглед. Това в Директивата никъде не е казано, че трябва да бъде. Коя Директива синхронизирате, господин Иванов? Покажете ми в Директивата някъде да е написано, че мотопедите трябва да ходят на технически преглед, които са със скорост до 45 километра в час. Хайде, намерете ми я тази Директива! Хайде, намерете я тази Директива и да си говорим тогава!
Колеги, осемдесетата поправка на Закона за движение по пътищата няма да донесе нищо по-добро на участниците в пътното движение. И ако, господин Иванов, бяхте загрижени за това да спрем агресията по пътищата, да намалим жертвите по пътищата, ще Ви попитам: от 2007 г. в Закона за движение по пътищата има изисквания да бъдат приети наредби между Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието. (Шум и реплики.) Къде са? (Реплики.) За анализиране на жертвите сред децата или наредба между Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта за анализиране на жертвите сред новите водачи – това, за което говорим, че трябва да залегне. Къде са тези наредби? Говорим си за този Закон само тук, в сряда в Комисията и през сряда в залата, и така 80 пъти, а на година по 800 човека си заминават от нашето бездействие. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Има ли реплики към неговото изказване?
Заповядайте, господин Манев, за първа реплика.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колега, много внимателно и много интересно ми стана Вашето изказване. Вие с тези цифри си играете както Ви дойде. Преди малко колегата даде статистика: 600, пази Боже, загинали. Вие говорите за 800. Двеста човека за нищо ги нямаме. Оттам нататък един лист хартия излиза тук, много интересен, и казвате 2 милиона и не знам колко губи МВР. Цифрите нещо Ви куцат в БСП май. Обяснете ми, първо, откъде … (реплики)… Аз не се обръщам към Вас на „ти“ и не Ви обиждам! Обяснете ни разбираемо, откъде всъщност идват тези милиони, разлики в цифри, 80-и закон… Хайде, координирайте си цифрите и тогава говорете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Манев.
Втора реплика на господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, трябваше да се концентрирате върху предмета на Закона, нямаше нужда да влизате чак в такива детайли, които са предмет на второто четене, но явно на Вас така Ви изнася – просто да заблуждавате хората, че разбирате нещо или нещо правите по отношение на безопасността. Какво имам предвид? Защо разделяме Закона на три, а не на дванадесет, за да вляза в конкретика, както Вие го направихте? Защото този Закон в себе си обхваща водачите и тяхното обучение, автомобилите и пътните знаци, маркировка, ПАМ-ове и АНД-та. Така че поради тази причина ние го разделяме на три. Според Вас можеше да го разделим на 12, но това си е Ваш проблем, че мислите така.
Обхватът на Директивата е много точно и ясно упоменат и всеки един от Вас, колеги, може да го види, че от 13 или 14 точки в мотивите, по повече от 10 точки пише, че се изменя Директива № еди-кой си. Няма такива неща, където Ви обяснява господин Свиленски, че нямало връзка с Директивата и така нататък. Отново някои Ваши разсъждения, които по никакъв начин не мога да ги приема и те са видни от самите мотиви.
Уважаеми господин Свиленски, първоначалният преглед е забранен, съгласно тази Директива, но Вие и това не сте прочели най-вероятно. Първоначалният преглед е забранен съгласно тази Директива и от месец май следващата година, което изтъкнах и аз в мотивите, това нещо няма да може вече да се случва.
Първоначалният преглед какво означава? Да се свери номерът на двигателя, да се премерят спирачките и колата да бъде пусната в движение. И ако след една година тази кола бъде продадена в друго населено място, отново ще се случи това – само да се свери номерът на рамата и спирачките, и отново няма да мине тази кола на технически преглед. И докога? Така че четете първо и тогава влизайте чак в такива детайли. След като не сте го чели или не го разбирате, поне не ставайте. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, господин Иванов.
Има ли следваща реплика?
Заповядайте, господин Манушев.
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Свиленски, от последните Ви думи взех повод да стана на тази реплика. Вие казахте: от нашето бездействие 800 човека загиват. Не бива Народното събрание да поеме и тази вина за нарушителите по пътищата и да кажем, че ние сме виновни. На мен много ми идва тази тежест – да ми тежат 800 човека, че загиват заради нашето бездействие тук. Смятам, че това, което правим, дебатите, които водите, има някакъв смисъл да се стигне до най-оптималното, да се намалят жертвите по пътищата. Затова се изказах. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Манушев.
Господин Свиленски, очакваме Вашата дуплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Ще започна отзад напред от уважение към Адмирал Манушев. Господин Манушев, трябва да носим отговорност – щем или не щем. Тук хората са ни пратили да подобряваме техния стандарт на живот и ако можем да намалим нещо от тези жертви. Не го приемайте в буквалния смисъл, още повече пък Вие, които не сте пряко ангажирани за разлика от нас в Транспортната комисия, но като народни представители всички носим отговорност.
Господин Иванов, на Вашата реплика няма да отговоря. Вие казахте, че го разделяте на три, за да намалите броя поправки в Закона за движение по пътищата в реплика на господин Летифов. Вие го казахте! Аз Ви предложих да го разделите на 12, за да ги намалите още повече. До тук!
И на господин Манев. Господин Манев, тъй като времето за дуплика е малко, първо, говорим за числа, не за цифри – да е ясно. Числата, които ще Ви прочете, и не ме обвинявайте в спекулации, нито една дума, която съм казал тук, не съм си я измислил, всичко е на база Ваши документи – становище на МВР, мотиви на вносителите.
Първо, за 800-те човека жертви. Да, дали са 600, 700, 800, има ли значение според Вас? И сто да са, пак е опасно, пак не трябва. Само че да Ви кажа ли защо са 704 в момента на база примерно 900 преди 5 години? Защото допреди пет години се е водил амбулаторен регистър на всяко едно ПТП и когато стане ПТП-то, един месец след това се е следило за пострадалия дали е починал. От 5 години това нещо не се води. Това са жертвите само на пътя, а не тези, които след това почиват в здравните заведения. Затова няма значение дали са 700 или 800. И сто да са, тук ние носим отговорност, пак казвам, и трябва да направим така че да не се случва.
А сега за цифрите – откъде са? Според Вас числата, според министър Ципов…
Чета Ви част от Становището от МВР до председателя на Транспортната комисия: „Също така в МВР е изпълнена обществена поръчка с предмет изработка и доставка на комплект знак и стикер за първоначален технически преглед на МПС. До момента са изработени и доставени в централните складове на МВР 500 хиляди комплекта – знак и стикер за първоначален технически преглед, на обща стойност 775 хил. лв. без ДДС. Открита е процедура за възлагане на нова обществена поръчка със същия предмет, обхващаща периода 2018 – 2020 г. за изработка и доставка на милион и двеста хиляди комплекта знак и стикер за първоначален технически преглед на обща стойност 1 млн. 860 хил. лв. без ДДС. В откритата обществена поръчка са заложени настоящите образци на МВР за знак и стикер за първоначален технически преглед. Евентуалното приемане на предложената промяна в чл. 100 ще наложи бракуването на наличните комплект знак и стикер за първоначален технически преглед, а процедурата по обявената обществена поръчка ще трябва…“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Когато съберем 775 хиляди с 1 млн. 860 хил. стават 2 млн. 635 хил. без ДДС, господин Манев. (Възгласи:“Браво!“ Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли други изказвания? Не виждам заявено желание.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – заместник-министърът дали желае да отговори на поставения въпрос? – Не желаете. (Реплики от „БСП за България“.)
Има ли други изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Прекратявам разискванията.
Пристъпваме към гласуване.
Заповядайте, господин Свиленски – процедура.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Обявихте гласуване, госпожо Председател!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
По начина на водене: защо каним в залата хора, които не искат да вземат отношение? Защо каним заместник-министри тук, когато имаме въпроси към тях? (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Колеги, нали преди малко ги пуснахте в залата? Те обиждат и Вас, не само нас.
Господин Попов, Вие сте специалист по транспорта, заповядайте да обясните L1 и L1e – каква е разликата! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Желаете ли думата?
Пояснявам, че лично председателстващият не кани никого в залата – гостите биват поканени с гласуване за допуск в залата от народните представители.
Заповядайте, господин Заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Добър ден на всички!
За първи път съм тук и Ви благодаря за поканата – господин Свиленски, специално на Вас.
Най-вероятно Вие не чухте отговора на господин Иванов.
По отношение на отговора, който ще Ви дам за това, че присъства главният секретар, мисля, че това е кадруване. Има ли някъде забрана той да присъства на тези комисии? (Шум и реплики от „БСП за България“.)
На кой въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Не влизайте в режим на диалог!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Нали Вие отговорихте на въпроса? Вие отговорихте – има EU, има ООН. Какво повече да Ви отговарям? (Реплики от „БСП за България“.)
Така е, разбира се. (Реплики от „БСП за България“.)
Как защо? Защото трябва да бъде описано. Защото трябва да бъде описано!
И когато изредихте двете директиви, защо мислите, че един Законопроект трябва да променя само директиви? Не може ли да има нещо ново в него? (Реплики от „БСП за България“.)
Как „така твърди господин Иванов“?
Вие казвате, че ако има директиви… (Шум и реплики.)
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС, от място): Говорете по същество!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: По същество – какво? Нали Ви казах - L1 и L1e? EU – Европейски съюз, ООН. Това са изискванията. Край! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Каква е разликата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Аз Ви благодаря. (Народният представител Георги Свиленски иска думата.)
За какво искате думата, господин Свиленски? (Възгласи от ГЕРБ: „Еее!“)
Не Ви давам лично обяснение, защото Вие поискахте…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Каза ми, че кадрувам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля Ви, господин Свиленски. Няма процедура, по която да искате в момента лично обяснение.
Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване.
Моля да гласуваме, уважаеми дами и господа, Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
Гласували 147 народни представители: за 89, против 48, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Имате думата за процедура, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедура за удължаване на срока между двете четения на току-що приетия Законопроект с три седмици, тъй като всички разбрахме, че има доста неща. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Направено е процедурно предложение за удължаване на срока с три седмици.
Моля да гласуваме процедурното предложение.
Гласували 142 народни представители: за 102, против 2, въздържали се 38.
Предложението е прието.

Пристъпваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА.
Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Заповядайте, господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г.
На редовно заседание, проведено на 19 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г.
В заседанието на Комисията взеха участие: господин Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Валентин Йовев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, и господин Дончо Атанасов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Александър Ненков.
Основната цел на Законопроекта е адаптирането на системата от пътни такси с тази на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2006/38/ЕО и Директива 2011/76/ЕС.
С изменението на Закона се дава възможност максималният размер на таксата, заплащана от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, която в момента е 11 евро, да бъде изравнена с тази по Директивата и да стане 12 евро. С повишаване на размера на таксата с 1 евро на годишна база увеличението на приходите от дневни винетни такси от тежкотоварните автомобили, събирани от Агенция „Пътна инфраструктура”, се очаква да бъде над 2,8 млн. лева.
От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция „Пътна инфраструктура“ бе изразена категорична подкрепа за предложената промяна в Закона.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Ненков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Следва доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Заповядайте, господин Вигенин.
ДОКЛАДЧИК КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 25 октомври 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители.
Законопроектът беше представен от господин Александър Иванов – народен представител.
Настоящият Проект на закон има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Поправка на актуализацията на Приложение II и на таблици 1 и 2 от Приложение IIIб по отношение на приложимите такси в евро в съответствие с член 10а от Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Поправката е публикувана в „Официалния вестник“ на Европейския съюз на 1 юни 2016 г.
Предложените промени целят да осигурят съответствие между българското законодателство и европейските изисквания в областта на таксуването, според които: „Дневната такса е еднаква за всички категории превозни средства и възлиза на 12 евро”. Важно е да се отбележи, че съществуващата европейска система от пътни такси е определена от Директива 1999/62/ЕО, изменена с Директива 2006/38/ЕО и Директива 2011/76/ЕС.
В допълнение се предлага Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата да бъде актуализирано. То касае максималните размери на винетни такси, които пътните превозни средства над 3,5 тона ще заплащат за ползване на пътната инфраструктура.
Според предоставените от вносителя мотиви Законопроектът предвижда административна тежест основно за физическите и юридическите потребители от международния транзитен трафик и няма да засегне пътуващите ежедневно по републиканските пътища.
След като господин Александър Иванов представи мотивите, господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изрази подкрепа за Законопроекта. Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове отбеляза, че става дума за промяна по-скоро от технически характер.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 6 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Вносителите желаят ли думата за представяне на мотивите към Законопроекта?
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Става въпрос за изменение на Закона за пътищата, което предлагаме с група народни представители, което касае синхронизация на българското законодателство с това на Европейския съюз. Касае Директива 62 от 1999 г., която няколко пъти в годините досега се променя – относно определянето на цената на еднодневните винетни стикери за тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона. Тъй като от юни месец 2016 г. цената на еднодневните винетни стикери, които са за тези над 3,5 тона, се промени от 11 на 12 евро, желанието на колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ е ние да се синхронизираме с тази ставка и от догодина, вместо да е 11 евро, както в момента плащат тежкотоварните превозни средства за един ден, тази такса да бъде увеличена на 12 евро.
Оценката на въздействие на този Законопроект предвижда някъде около 2,8 млн. лв. повече приходи в Агенция „Пътна инфраструктура“, които, сами разбирате, ще отидат в подобряването на инфраструктурата. Това ще бъде, разбира се, до момента, в който не бъде внедрена бъдещата и така дългоочаквана тол система. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ненков.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказвания.
Има ли изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Пристъпваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за пътищата, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Заповядайте за процедура, господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Бих предложил, след като няма заявени желания за промени на този Законопроект между първо и второ четене, да се възползваме от възможностите на нашия Правилник и да го гласуваме и на второ четене. Това е процедурата ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура от господин Веселинов.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на второ гласуване Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г. (Реплики.)
Заповядайте, господин Веселинов, да изчетете Законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„Закон за изменение на Закона за пътищата.
Параграф единствен. В Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:
Точка 1 се изменя така:
„1. годишни“.“
(Следва таблица съгласно предложението на вносителя.)
„2. Точка 3 се изменя така:
„3. максималната дневна такса за ползване на пътна инфраструктура от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 е 12 евро.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Подлагам на второ гласуване Законопроекта за изменение на Закона за пътищата.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
С това Законопроектът е приет и на второ четене.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ.
Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 юли 2017 г. и Искрен Веселинов и група народни представители от 26 юли 2017 г.
Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Заповядайте, господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители
На редовно заседание, проведено на 28 септември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 юли 2017 г.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител господин Танер Али. Със Законопроекта се предлага при издаването на преписи и удостоверения от актовете за гражданско състояние да бъде въведена забрана да се изискват лични данни, които са се намирали в системата на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението – ЕСГРАОН, но са били заличени. Въвежда се и задължение Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството – ГД ГРАО към МРРБ, служебно да извърши промени в данните, съдържащи се в ЕСГРАОН, отнасящи се до заличаване, съответно – възстановяване на имена на определена категория граждани.
В Комисията са предоставени становища от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Министерство на правосъдието, в които се изразява несъгласие с предложения Законопроект. Обърнато е внимание, че действащият Закон не съдържа изискване гражданите да предоставят лични данни при издаване на удостоверения и преписи въз основа на регистрите на актовете за гражданското състояние. С промените в Закона през 2015 г. е въведена и изрична забрана за това с разпоредбата на чл. 42, ал. 2. В тази връзка предлаганата разпоредба в § 1 от Законопроекта е излишна.
Предложените хипотези за служебно заличаване или възстановяване на имена е неприемлива, а по начина, по който тези задължения са вменени на ГД ГРАО, е неизпълнима. Правото на име, респективно свързаното с него право за промяната му са от категорията на личните субективни неимуществени права. Действащият Закон последователно е прокарал принципа за доброволност и свободно изразена воля на лицата, като възстановяването или промяната са възможни, ако гражданите желаят това. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация. Законът не ограничава лицата във времето, като в § 1б, както и в § 17 от Заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за гражданската регистрация от 2015 г. са уредени и въпросите за промяна на имената на починалите лица.
В хода на дискусията изказалите се народни представители споделиха част от мотивите на вносителите, в които са посочили причините за предлаганата промяна, но обърнаха внимание, че сред тях са налице различни хипотези и евентуалното служебно заличаване и възстановяване на имена би засегнало и лица, които не желаят подобна промяна, и би било в противоречие с принципите на Закона. При служебно заличаване и възстановяване биха настъпили и други последици, които няма как да бъдат отразени служебно в документи от различен характер на съответните лица, въз основа на които те или техни наследници черпят определени права, което би им създало неоправдани затруднения.
Главна дирекция ГРАО не би могла да извърши служебно заличаване и възстановяване, тъй като промяната на имената е вписана в регистрите на актовете за гражданско състояние, които се съхраняват и поддържат от служители в общинските администрации, а вписванията в тях могат да се правят единствено от длъжностните лица по гражданско състояние в общините и кметствата, определени от кметовете на общини.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 2 гласа „за”, 7 гласа „против“ и 9 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.“
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители
На редовно заседание, проведено на 28 септември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017 г.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител господин Искрен Веселинов.
Със Законопроекта се прецизират разпоредбите на Закона относно вписването на бащино име в акта за раждане на българските деца, родени извън страната. След 2010 г., без да е променена нормативната уредба, е наложена практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане съобразно българската именна система, ако такова не е посочено в чуждестранния акт за раждане. Бащино име обаче не съществува в именните системи на редица държави в света. В резултат на тази практика български деца, родени в чужбина, се записват само с две имена в регистъра на населението, както се записват натурализирани чужденци. Родителите на тези деца са принудени да водят дела, за да променят имената им по съдебен ред.
С предлаганите промени се преодоляват съществуващите проблеми в практиката, като е предвидено родителите на дете, родено извън страната, да поискат вписване на бащиното му име в процеса на издаване на български акт за раждане, ако то не се съдържа в чуждестранния документ. Предвижда се и правна възможност при съставени вече актове български гражданин, роден извън територията на Република България, да може да поиска по административен ред бащиното му име да бъде вписано в акта за раждане. Когато лицето е непълнолетно, вписването ще се извършва с писмено заявление на родителите му.
В Комисията са предоставени становища от Министерството на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, омбудсмана на Република България и от Националното сдружение на общините в Република България, в които се изразява подкрепа на предложения Законопроект.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, единодушно, с 16 гласа „за”, без „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Преди следващия доклад думата поиска министърът на икономиката Емил Караниколов. Съгласно нашия Правилник той има право по всяко време да поиска думата.
Имате думата, господин Министър.
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Добър ден! Първо искам да изразя моите съболезнования за трагичния инцидент вчера към семействата и близките на загиналите граждани на Република България.
Накратко искам да представя пълна информация за това, което се случва като контрол върху стените на язовирите и се извършва от Държавна агенция по метрология и технически надзор от 2016 г., както и да Ви запозная с вчерашните действия и състоянието към момента; за действията на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Извършени са проверки на язовирите в страната от началото на създаването на тази дирекция, а именно от 1 януари 2016 г. До настоящия момент служители от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ са проверили 5661 язовира.
Най-често констатираните нарушения са: липса на техническа документация; въздушен откос: частични свлачища, обрасли с дървесина и храстова растителност; воден откос: частични свлачища, нарушение на броя, ерозия, както и растителност; преливник: затлачвания или разрушавания; основни изпускатели: запушени, затлачени, както на входа, така и на изходните шахти; неработещи и затворени органи към тях. На собствениците на язовирите се дадени предписания по техническата документация за осъществяване на безопасна техническа експлоатация.
С оглед на констатациите и извършени проверки от началото на февруари 2017 г. са идентифицирани общо 2005 броя язовири с констатирани много неизправности по язовирните стени и съоръженията към тях.
След извършените проверки в 2017 г. са създадени предписания за отстраняване на констатирани технически нередности за 61 язовира. Има изпълнение на дадените предписания и същите са технически изправни: от 205 – 61 са изпълнени.
За неспазване сроковете на предписанията от служители на компетентната агенция са съставени и връчени 374 акта за установяване на административни нарушения. При извършване на проверки на язовири при констатирани нарушения на техническата конструкция и сигурността на язовирите и съоръженията към тях, са дадени предписания за контролно пълно изпразване на 89 броя от язовирите. За тези язовири собствениците са задължени да изготвят анализи на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени. Най-много такива язовири има в областите Благоевград, Враца, Бургас и Хасково.
Контролът, който се осъществява, е целогодишен.
Само от началото на тази година, контрол върху язовири от компетентната агенция са извършени на над 3630 язовира. Независимо от резултатите на извършените прегледи на язовирните стени и съоръженията към тях трябва да се има предвид, че дори при язовирите, които не са в предаварийно техническо състояние, не са изключени възможности за настъпване на аварийни ситуации. Необходимо е възможно в най-кратки срокове собствениците им да възложат подобни технически обследвания относно експлоатацията на тези язовири.
Привеждането на язовирните стени и съоръженията към тях в съответствие с изискванията на Наредбата по чл. 141, ал. 2 от Закона за водите се очертава като дълъг във времето процес, изискващ финансови ресурси от собствениците. Всъщност, един от основните проблеми е, че агенцията, която представлява Министерство на икономиката, извършва проверки, констатира нередности, дава предписания и съставя актове, съответно издава наказателни постановления, но липсата на финансови средства, предимно на общините в Република България, е един от основните проблеми, тъй като наказателното постановление или актът по никакъв начин не може да реши проблема, тоест трябва да се мисли за осигуряване на средства, с които да се решат генерално проблемите с язовирите в България.
Данни за състоянието на проблемните язовири на територията на област Бургас – през 2017 г. на територията на област Бургас са извършени 192 проверки на язовирите. В резултат на проливни валежи на 24 и 25 октомври 2017 г. около 200 литра на квадратен метър, са установени седем броя язовири със скъсани стени: в община Камено яз. „Чутората“ е собственост на частна фирма „Дием“ ЕООД; яз. „Чанаджик 1“ – собственост на Община Камено, яз. „Чанаджик 2“ – собственост на Община Камено. Язовирната стена е с обшивка и разрушения след проливни валежи през месец октомври 2014 г.
В Община Бургас, кв. „Меден рудник“: четири броя каскадни язовири – „Сухото дере“ 1, 2, 3 и 4, собственик е ЗПК „Бъдеще“; яз. „Боаза“ – собственост на Община Айтос. Всички язовири са с предписания за почистване на дървесната и храстовидна растителност, както и с такива за възстановяване на локални обшивки, слагания и водни откоси на стените.
Язовирите около селата Черни връх, Ливада, Полски извор са с разрушени стени през 2014 г. в резултат на проливни дъждове.
Важното е да се отбележи, че под тези язовири няма населени места и воден отток към тях не е причина за човешки жертви.
Предприети от Министерството на икономиката действия: разпоредено е командироване на допълнителни служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в област Бургас и осигуряване на 24-часово дежурство на проблемните язовири. Екипите на Държавната агенция обхождат водоемите в региона още от миналата нощ. Сформиран е кризисен щаб в Държавна агенция „Метрологичен и технически надзор“.
Язовир „Трояново“, за който по-рано се появиха информации в медиите, е изправен, като към този момент има и свободен дебит и обем.
Към момента общият брой на язовирите, които имат скъсване или нарушение на язовирните стени на територията на област Бургас са седем. Това са каскадни язовири, като четири от тях са на територията на община Бургас, а три са в община Камено. Всички те са с под 50 хил. куб. м, с изключение на яз. „Чутората“, който е с обем от 100 хил. Нито един от тях не е включен в списъка на потенциално опасните язовири и не би следвало да създаде приливна вълна.
На територията на община Камено преливат язовирите „Чанаджик“ 3 и 4, „Овощна градина“. Всички те са собственост на местната власт. Важно е да се отбележи, че под тези язовири няма населени места и водният отток от тях не е причина за човешките жертви.
През нощта преливане е имало само на яз. „Чутората“. Първоначалната информация от там е, че водата от яз. „Чанаджик“ 3 и 4, се е вляла в яз. „Чутората“, това е каскада, около 02,00 ч. през нощта, който е бил с отворен изпускател, но приливната вълна е носела почва и растителност, която го е запушила. Това е довело до рязкото повишаване на нивото и преливане на язовирната стена.
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е установила контакт с местните власти в Камено. По техни данни последните проверки от тези екипи на язовирите са от миналата седмица и не са констатирали проблемите.
Още един път казвам – проблемният язовир, от който е тръгнало преливане, е „Чутората“, собственост на едно юридическо лице „Дием“ ЕООД. Най-вероятната причина за преливането на водоемите са падналите валежи през последното денонощие, като основно се дава информация, че това са около 200 литра на квадратен метър! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър!
За процедура – заповядайте, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, колеги! Правя процедурно предложение точката, която започнахме да разглеждаме, а именно Законът за гражданската регистрация, да продължи след изслушването на министрите, затова предлагам удължаване на работното време на Народното събрание до приключване на разискванията и гласуването на точката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище? Няма.
Гласуваме направеното предложение.
Гласували 122 народни представители: за 32, против 39, въздържали се 51.
Предложението не е прието. (Шум и реплики.)
Заповядайте за процедура по прегласуване.
ХАЙРИ САДЪКОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам процедура по прегласуване на предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Садъков.
Процедура по прегласуване.
Гласували 119 народни представители: за 48, против 33, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Министър Димов, заповядайте.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! По въпроса, който съм получил от Вас: Националният институт по хидрология и метрология на БАН е издал предупреждение за втора степен, тоест оранжев код за значителни валежи в 16 области от Централна и Източна България за 24 октомври 2017 г.
Там се казва, че се очакват валежи с количества от 35 до 50 литра на квадратен метър за 24 часа, като локално е възможно те да достигнат до 60 литра на квадратен метър. В останалите 12 области предупреждението е за жълт код за валежи с количество от 15 до 30 литра на квадратен метър, с локална възможност да се достигне до 40 литра за квадратен метър на денонощие.
В източните райони е още по-малко – 15-20 литра, с предупреждение за силен вятър от 15 до 20 метра в секунда.
Като цяло варирането, което отчитат за четирите района, които се гледат от четирите басейнови дирекции, колебанията в Дунавския район ще са минус 24 до плюс 18 см, Черноморския басейн - колебания от минус до плюс 2 см, Източнобеломорския регион – от минус 13 до плюс 14, и Западнобеломорския – от минус 6 до плюс 7 см.
Конкретно в община Бургас Басейнова дирекция е направила поредица от проверки и предписания за почистване на корита на реки, конкретно: малката река, която се намира в землището на Равнец, община Бургас – срокът е 31 октомври, река Чукарска, която се намира отново в Равнец, Бургас – срок 31 октомври 2017 г., и в Безименното дере – до 9 март 2017 г. Това са предписанията.
Когато говорим за община Камено: река Айтоска – 1 март 2018 г., Русокастренската – 1 март 2018 г., и в Татарския дол – до 4 април 2017 г.
Няма да влизам в община Царево, която в момента не е в обхвата на интереса.
Всъщност, ако трябва да бъдем конкретни за най-сериозните, извън жертвите, които има и което е изключително неприятно, използвам случая да изкажа съболезнования към близките им, може би най-сериозният проблем, който съществува в момента е с новото депо за твърди битови отпадъци в Бургас, което обслужва девет общини. В момента то не работи. Има частично компрометирана дренажна система. Не се наблюдава изтичане от тази дренажна система, но има сериозно свлачище, което трябва да бъде укрепено. Тази сутрин и снощи бяхме с министър Нанков. Двамата бяхме снощи, той беше тази сутрин, в момента там отива заместник-министъра, в събота заминавам и аз, за да видим необходимите действия, които трябва да бъдат предприети.
С кмета сме в постоянна връзка – господин Николов, с оглед на това да решим проблема за отварянето на временни площадки за съхраняване на отпадъците в различните райони, така че да има къде да се извозват до момента, до който депото ще започне да работи отново, и те ще бъдат трайно депонирани там, но при всички положения тепърва трябва да бъде оценено времето, в което ще може да започне депото да работи отново.
Другият проблем, който в момента бързо се разрешава, е с пречиствателната станция в Езерово, която беше наводнена. В момента тя вече е в процедура на отстраняване и предполагам, че в рамките на днешния или следващите един-два дни ще възстанови работата си. Там при всички положения щетите са по-малки.
Това може би е съвсем синтезирана информация, която мога да дам към днешния момент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, министър Димов.
Министър Радев.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще се опитам да бъда също кратък, но като колегите, които говориха преди мен, да Ви информирам какво се случи, какво предстои и как реагира правителството в тази сложна ситуация, която, надявам се, вече отминава в област Бургас.
В 1,00 ч. вчера е подаден сигналът. Ще се опитам да разкажа кратко какво прави МВР, за да стане ясно на народните представители. Известени сме и веднага изпращаме пет екипа в селата Полски извор, Черни връх и Камено. Над 100 служители от Министерството на вътрешните работи – 64 пожарникари и малко над 40, в момента са около 150 представители на Министерството на вътрешните работи, на жандармерията са ангажирани в случая. Има пожарни автомобили, тежка техника, автомобили амфибия, водолази включително. За щастие не се наложи да бъдат използвани – говоря за водолазите.
Също са мобилизирани групи от цивилни структури, които в такъв случай се налага, те се отзовават и помагат на силите на МВР.
На 23-ти, понеделник, са пуснати писма до областната управа до кметовете с код оранжев – 50-60 литра. Тук вече стана дума точно какви са литрите на квадратен метър, прогнозите. Пуснати са такива писма с предупреждение. Разбира се, не сме уцелили прогнозата. Очевидно се е получило нещо повече – до 200 литра на квадратен метър дъждове.
Облетяно е веднага, часове само след това, с вертолет, излетял от Безмер с главен комисар Николов, да се види състоянието най вече на стените на язовирите, пътищата и ако има пострадали хора.
Трябва да спомена, защото имаше много спекулации. Мина през мен докладна записка – на 23 ноември е обявено свикване на Съвета за намаляване риска от бедствия, на който съм председател, с две точки: приемане на стратегия за близките 10 години – какво се прави в тази посока и указания до областните общини – планиране, готовност и възстановяване предвид климатичните промени у нас и в света. Такова нещо е предвидено, преди да се случи това събитие.
Министерството на вътрешните работи, полиция, жандармерия и в момента, и докогато трябва, са по пътищата и в районите на бедстващите села в общината.
Личното ми участие – имах задача от премиера да съгласувам действията на няколко министерства. С Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването бяхме във връзка, включително с главния прокурор, за да помогнем. Вчера бяхме там с трима от министрите, както знаете. Към нас се присъедини късно вечерта и вицепремиерът Симеонов.
Основно Министерството на регионалното развитие и благоустройството докладваха и се вглеждахме заедно с колегата какво се случва по пътищата. Минахме и през свлачищата, които не бяха толкова големи, но беше почистено. Говоря за магистралата. След това видяхме всички пътища на около поне три или четири села, които минахме и проверихме.
Много важно беше присъствието и на колегата Димов. Той каза сигурно, но за мен беше важно като ръководител на тези колеги, съгласувайки действията им, да видим дали няма някаква опасност от екологична гледна точка, тъй като знаехме за това депо и за пречиствателната станция. А извън това може да има животни, които да са завлечени от водата и да не се получат след това заразни болести и някакви други неща. Това беше много важно, затова и той присъстваше с нас.
Пътната обстановка, само да кажа нещо, което току-що ми предаде министър Нанков. Отваря се до края на деня – за тези, които ни слушат в момента, пътят Бургас – Средец. Мостовете на селата Черни връх и Горно Езерово продължават да се ремонтират, продължава се работата по тях. Включително и жандармерия на едното място, на другото място полиция – те се сменят, разбира се, помагат на гражданите да не се случи някой да падне в тези ями с вода около пътищата или заради отнетата част от настилка някой с автомобил да не пострада. За щастие, досега, благодарение на действията на Министерството на вътрешните работи и на общинските власти, няма жертви по време на събитието, дадени допълнително извън тези, за които стана дума: две лица, удавени от село Ливада и село Полски Тръмбеш, едно лице с инфаркт от село Равнец. Едно лице – жената, знаете, че я издирваме от село Черни връх, и съпругът ѝ, който е с инфаркт и е в кома.
Съболезнования, разбира се, и от мен на близките им и на техните приятели, които знаят за случилото се.
Няколко думи за причините. Областният управител господин Чолаков днес ще внесе сигнал в прокуратурата за изясняване на причините за бедствието.
Искам да Ви докладвам съвсем накратко, че може би най вероятната причина – и не само според това, което видяхме с колегите министри, а и това, което ни казаха гражданите – са тези дъждове, непознати от години в района. Примери – там, където бяхме в село Черни връх, които го познават, и вицепремиерът Валери Симеонов, който беше там, и той се чудеше, това е село, което е на височина, няма язовири наблизо. Димитър Джамбазов, спомням си името, и другият се казваше Стойчо – жители, които ни обясняваха, че язовири няма наблизо, има някакъв канал и просто се чудят как е станало така, че са отнесени някои от къщите.
Същият случай е и с Брегово – няма язовири, в централната част на това село има половин метър кал и тиня и така нататък.
Вие тук чухте изложенията на министъра на икономиката. Той е казал всъщност какви са контролните функции на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Там всъщност са правени предписания. Дали са изпълнени, всичко това ще бъде изяснено от прокуратурата, която ще потърси причините за бедствието.
Аз мога да уверя Вас и гражданите, които ни слушат, че Министерството на вътрешните работи продължава да помага с всички сили и средства, не само на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, и в момента, и докогато трябва – и утре, и другиден. Но да не се притесняват и нощно време – това го обявихме и там, като бяхме вчера, от някакви мародерства или нещо друго, което може да се случи. Присъствие на полиция, включително на жандармерия – усилено, сме изпратили от Варна. Ако се наложи, те присъстват и помагат на гражданите и така ги предпазват от такива неща, които друг път са се случвали. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми министър Радев.
Продължаваме с докладите по Законопроекта, който разглеждахме, за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 юли 2017 г.
Доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
С доклада ще Ви запознае председателят на Комисията народният представител Красимир Велчев.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 юли 2017 г.
На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 юли 2017 г.
На заседанието присъстваха – от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: госпожа Нина Симеонова – началник-отдел в дирекция ГРАО; от Министерството на вътрешните работи: госпожа Ирена Дамянова – началник-отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“, и представители на неправителствени организации.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Ерджан Ебатин.
Със Законопроекта се предлага при издаването на преписи и удостоверения от актовете за гражданско състояние да бъде въведена забрана да се изискват лични данни, които са се намирали в системата на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), но са били заличени. Въвежда се и задължение Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД ГРАО към МРРБ) служебно да извърши промени в данните, съдържащи се в ЕСГРАОН, отнасящи се до заличаване, съответно възстановяване на имената на българските граждани, на които същите са били принудително променени през така наречения „възродителен процес“.
Представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на вътрешните работи представиха становищата си по Законопроекта. Те заявиха, че разпоредбата на чл. 42, ал. 2 на действащия закон съдържа изрична забрана гражданите да предоставят лични данни при издаване на удостоверения и преписи въз основа на регистрите на актовете за гражданското състояние. Освен това ЕСГРАОН осигурява съхраняване и поддържане на променени данни в гражданската регистрация и поради това е обективно невъзможно същите да бъдат служебно заличени. Действащата уредба е съобразена с правната характеристика на името като лично, неимуществено, субективно право. В Закона за гражданската регистрация последователно е прокаран принципът за доброволност и свободно изразена воля на лицата, като възстановяване и промяна са възможни само ако същите желаят такава.
Предвидена е и процедура за възстановяване на принудително променени имена по инициатива на засегнатите лица, както и възможност за възстановяване на имената и на починали лица, без ограничение във времето. Обърнато бе внимание и на обстоятелството, че регистрите на актовете за гражданско състояние се съхраняват и поддържат от общинските администрации. Вписвания в тях могат да се правят само от длъжностните лица по гражданско състояние в общините и кметствата и Главна дирекция ГРАО не би могла да извърши служебно заличаване или възстановяване. Служебното заличаване на принудително наложените имена на българските граждани, които са възстановили предишните си имена по реда на закона, сериозно би затруднило и възпрепятствало работата на структури на МВР. За МВР е от изключителна важност да има пълен обем от информация по отношение на лицата.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители Стоян Мирчев, Павел Шопов, Чавдар Велинов, Николай Тишев и Валентина Найденова. Същите се обединиха около тезата, че не следва да се навлиза в родовата памет, която е основа на националната памет. В случай че се избере по законодателен път служебно да се възстановяват имената, следва да се преразгледа и преименуването на българите още от годините на Османската империя. Всички членове на Комисията се обединиха около идеята, че приемането на Законопроекта би предизвикало правни и административно-технически проблеми.
След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека без гласове „за”, 12 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 юли 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Велчев.
Следващият доклад е по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017 г.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017 г.
На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017 г.
На заседанието присъстваха – от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: госпожа Нина Симеонова – началник-отдел в дирекция ГРАО; от Министерството на вътрешните работи: госпожа Ирена Дамянова – началник-отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“, от Министерството на правосъдието: госпожа Диана Боева – главен експерт в дирекция „Съвет по законодателството“, и представители на неправителствени организации.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Павел Шопов.
Със Законопроекта се прецизират разпоредбите на Закона относно вписването на бащино име в акта за раждане на българските деца, родени извън страната. След 2010 г., без да е променена нормативната уредба, е наложена практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане съобразно българската именна система, ако такова не е посочено в чуждестранния акт за раждане.
В именните системи на редица държави в света бащино име не съществува. В резултат на това български деца, родени в чужбина, се записват само с две имена в Регистъра на населението, като се записват натурализираните чужденци. Родителите на тези деца са принудени да водят дела, за да променят имената им по съдебен ред. С предлаганите промени се дава възможност на родителите на дете, родено извън страната, да поискат вписване на бащиното му име в процеса на издаване на българския акт за раждане, ако то не се съдържа в чуждестранния документ.
Предвижда се също и при съставяни актове, български граждани, родени извън територията на Република България, да може да поискат по административен ред бащиното му име да бъде вписано в акта за раждане. Когато лицето е непълнолетно, вписването ще се извършва с писмено заявление на родителите му.
В Комисията са постъпили становища от Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, омбудсмана на Република България и от Комисията за защита от дискриминация.
Представителите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието представиха своите становища и изразиха подкрепата си за предложения Законопроект.
Представителят на Министерството на регионалното развитие и благоустройство изрази опасение, че с добавянето на бащиното име в българския акт за раждане, когато такова липсва в чуждестранния, ще се създадат два официални документи с еднаква доказателствена сила, но по отношение на името. Това би довело до двойна самоличност на лицето в двете държави и може би до затруднения за гражданите, но при наличие на обществена необходимост от регулиране на отношенията няма пречка Законопроектът да бъде приет.
В становището на омбудсмана на Република България се подчертава необходимостта от ускоряване и облекчаване на процеса по добавяне на бащиното име в издавания български акт за раждане на деца, родени в българско семейство, но извън пределите на родината си.
В становището на Комисията за защита от дискриминация се посочва, че предложените текстове са в духа и целите на Закона за защита от дискриминация, националното и европейското антидискриминационно законодателство, а именно: изравняване на възможностите на деца, родени в Република България, с тези на родените извън нейните предели.
В последвалата дискусия народните представители изразиха подкрепата си за предложения Законопроект. Беше изтъкнато, че Законопроектът е свързан със спазването на българските традиции, а именно – наличието на бащино име в изписването на имената.
След проведените разисквания Комисията по вероизповедания и правата на човека единодушно с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, на 26 юли 2017 г.“ Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Велчев.
Заповядайте за процедура по начина на водене.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Господин Председател, от името на своите колеги, а надявам се да се присъединят всички, най-сърдечно Ви поздравявам със светлия празник Димитровден и Ви честитя именния ден – да бъдете жив и здрав (ръкопляскания) и войн като Свети Димитър – човек, който не се е поколебал да жертва живота си, но да не преследва хора по етнически, расов и религиозен признак!
Към това поздравление отправям подобно към всички онези, които носят такива имена в залата – дами и господа. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Велков.
Благодаря Ви, уважаеми колеги. Изненадахте ме. Признавам си.
Доклад от Комисията по политиките за българите в чужбина.
Има думата председателят на Комисията – народният представител Андон Дончев.
ДОКЛАДЧИК АНДОН ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017 г.
Комисията по политиките за българите в чужбина на свое редовно заседание, проведено на 27 септември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017г.
От името на вносителите, Законопроектът бе представен от народния представител Борис Вангелов. Той предвижда прецизиране на разпоредбите в Закона за гражданската регистрация относно вписването на бащиното име в акта за раждане на българските деца, родени извън страната. След 2010 г. при непроменена правна рамка е наложена административна практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане съобразно българската именна система на децата, родени извън страната, ако такова не е изрично посочено в чуждестранния акт за раждане. Такова име обаче не се предвижда да съществува в именните системи на повечето държави в света.
В резултат на тази практика български деца, родени от български граждани, се записват в регистъра на населеното място с две имена, както се записват натурализираните чужденци. Родителите на тези деца са принудени да защитават правата си по съдебен ред чрез съдебна процедура за промяна на име чрез добавяне на бащино име, а това е свързано с разходи на време, средства и усилия, в това число и ангажиране на адвокат. През последните години са водени десетки дела пред районни съдилища по добавяне на бащино име във вече издадени актове за раждане с две имена.
Не са редки и случаите на деца от едни и същи родители, по-голямото родено преди 2010 г. и с добавено бащино име в акта за раждане при съставянето му, а другото родено по-късно да е вписано в регистъра на населението без бащино име поради отказ.
С предлаганите изменения на Закона за гражданската регистрация се дава възможност в процеса на издаване на българския акт за раждане, както на родителите на дете, родено извън страната, да поискат вписване на бащино име в процеса на издаване на български акт за раждане, когато такова не се съдържа в чуждестранния документ и когато родителите са заявили желание за това.
По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация са постъпили становища от Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Държавната агенция „Национална сигурност“, както и от омбудсмана на Република България.
В хода на дебата отношение взе главният директор на дирекция ГРАО господин Иван Гетов и народните представители Юлиан Ангелов и Мануил Манев. Господин Гетов изрази своите опасения, че предлаганата промяна може да доведе до злоупотреби, които касаят опасността от създаване на двойна самоличност. Той изрази мнение, че промяната на името води до неприятен факт, който включва издаването на два документа с различно съдържание от различни държави, които имат доказателствена сила по отношение на името. В заключение той обобщи, че предложените промени няма да затруднят и да натоварят допълнително служителите и структурите на ГРАО.
В защита на Законопроекта от страна на вносителите отношение взе народният представител Юлиан Ангелов, който призова да спазваме българската именна традиция и добави, че с предлаганите изменения се дава възможност при желание на родителите на дете, родено извън страната, да бъде вписано бащино име в процеса на издаване на българския акт за раждане.
Народният представител Мануил Манев изрази своето мнение, че с предлаганите промени в Закона за гражданската регистрация се решава поредната несправедливост в работата по издаване на български документи. В изказването си той подчерта, че има положителни становища от всички институции, участващи в този процес, и обърна внимание, че Законопроектът е подчинен на юридическата логика за „изричното желание“ на родителите и призова членовете на Комисията по политиките за българите в чужбина да го подкрепят.
В заключение председателят на комисията Андон Дончев въз основа на получените от институциите становища и проведения конструктивен диалог в хода на заседанието призова народните представители да подкрепят предложените промени.
Въз основа на проведената дискусия и последвалото гласуване Комисията по политиките за българите в чужбина с 11 гласа „за“, без „против“ и 3 „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Дончев.
Остават ни около 5 минути до края. Ако не възразявате, да оставим становищата на вносителите и разискванията за следващо заседание, за да не разкъсваме становище на вносител. Ако не възразяват вносителите, разбира се, тъй като не се прие предложението за удължаване.
Съгласни ли сте? Добре.
Съобщения за парламентарен контрол:
1. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на 3 въпроса от народните представители Кристиан Вигенин (2 въпроса) и Джема Грозданова.
2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на 11 въпроса от народните представители Севим Али; Любомир Бонев; Георги Йорданов и Манол Генов; Христо Проданов; Стефан Бурджев; Манол Генов (3 въпроса); Жельо Бойчев; Иван Ченчев; и Иван Валентинов Иванов.
3. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на 3 въпроса от народните представители Миглена Александрова; Теодора Халачева и Михаил Христов; и Георги Гьоков и на 1 питане от народните представители Георги Гьоков, Виолета Желева, Дора Янкова и Надя Клисурска.
4. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на 6 въпроса от народните представители Таня Петрова; Иван Валентинов Иванов; Донка Симеонова; Петър Витанов; и Миглена Александрова (2 въпроса).
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на 2 въпроса от народните представители Таско Ерменков и Николай Цонков;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народния представител Никола Динков;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на 1 питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Дора Янкова;
- министърът за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. Лиляна Павлова – на 1 въпрос от народния представител Джема Грозданова;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 1 въпрос от народния представител Стефан Бурджев; и 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Александров;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Александров.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса и 1 питане от народния представител Иво Христов към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; и на 1 въпрос към министъра на културата Боил Банов;
- 1 въпрос от народния представител Николай Тишев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков;
- 1 въпрос от народния представител Тодор Байчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Поради изчерпване на времето, предвидено за днешния пленарен ден, закривам заседанието.
Следващо заседание, утре от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)


Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председатели:
Цвета Караянчева
Валери Жаблянов
Нигяр Джафер
Веселин Марешки

Секретари:
Юлиан Ангелов
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания