Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 15 ноември 2017 г.
Открито в 9,01 ч.
15/11/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателят Цвета Караянчева

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добър ден!
Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Програмата за работа на Народното събрание за периода от 15 до 17 ноември 2017 г. включително, обсъдена на Председателския съвет.
Предлагаме:
1. Проекти на решение за промени в постоянни комисии. Вносител е народният представител Цветан Цветанов на 9 ноември 2017 г.
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. Вносител е Министерският съвет на 24 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 2 ноември 2017 г.
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки от една страна и Централна Америка от друга. Вносител е Министерският съвет на 20 октомври 2017 г.
4. Второ гласуване на Законопроект за концесиите. Вносител е народният представител Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. Приет е на първо гласуване на 8 юни 2017 г.
5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител е Министерският съвет на 22 август 2017 г. Приет е на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
6. Парламентарен контрол, който включва:
- Разискване по питане № 754-05-51 от 26 октомври 2017 г. от народния представител Георги Гьоков към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната и Проект за решение.
- Отговори на въпроси и питания.
Моля да гласуваме.
Гласували 177 народни представители: за 129, против 3, въздържали се 45.
Програмата ни за работа е приета.
Имаме предложение на основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да се включи като точка в предстоящата седмична Програма на Народното събрание за периода 15 – 17 ноември 2017 г. Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване № 754-01-70, който е внесен от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Предложението е от народния представител Хасан Адемов.
Ще го представители ли, или да гласуваме?
Имате думата, д-р Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
По реда на чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение в седмичната Програма да бъде включен Проектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
На въпроса – защо сега правим това предложение, точно сега е моментът, защото сега се обсъждат промените между първо и второ четене в бюджета на държавното обществено осигуряване и евентуално промените, които биха били приети и могат да намерят място в бюджета на държавното обществено осигуряване.
Какво всъщност предлагаме? Предлагаме промени в Кодекса за социално осигуряване, които да дадат възможност за осъвременяване на всички пенсии – подчертавам, на всички пенсии.
Колегите от „БСП за България“ бяха предложили това да се случи с осигурителния доход за 2012 г. – предложение, което беше отхвърлено. Имаше идеи от тази страна на залата да бъдат преразгледани всички инвалидни пенсии и с икономисания ресурс да се осъвременят всички пенсии – нещо, което не се случи. Аз не виждам как може да се случи.
Това, което ние предлагаме, е да променим съотношението между осигурителния доход и инфлацията. В момента така нареченото „златно швейцарско правило“ е в съотношение 50% ръст на осигурителния доход и 50% хармонизирания ръст на инфлацията.
Понеже през последните години има осезаем ръст на осигурителния доход ние предлагаме да има промяна в съотношението 75% ръст на осигурителния доход и 25% ръст на инфлацията, понеже през последните няколко години инфлацията се задържа на по-ниски нива. Защо правим това предложение? Защото през последните 10 години ръстът на осигурителния доход е два пъти – нещо, което не намира отражение в размера на пенсиите, които получават нашите пенсионери. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин Председател.
На следващо място, правим това предложение, защото това, което е предвидено в реформата 2015 г. на второто правителство на ГЕРБ, коефициентът 1,5 за година прослужено време ще бъде достигнат някъде след 30 – 40 години. Правим малко по-смела крачка това нещо да се случи по-бързо и всички пенсионери да получат малко по-голям размер от този, който е предвиден в правителствения проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов. (Ръкопляскания от ДПС.)
Гласуваме.
Гласували 178 народни представители: за 81, против 14, въздържали се 83.
Предложението не е прието.
Имаме още едно предложение за включване като точка в седмичната ни Програма на същото основание, то е от народния представител Кристиан Вигенин.
„Предлагам от името на парламентарната група „БСП за България“ като точка в седмичната Програма на Народното събрание за периода 15 – 17 ноември 2017 г. да се включи първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен на 22 юни 2017 г. от Кристиан Вигенин и група народни представители и е под № 754 01 29 в Деловодството на Народното събрание.
Заповядайте, господин Вигенин, да обосновете искането си.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, народни представители! Предлагам този Проект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол да влезе в дневния ред за тази седмица с аргументите, че беше декларирана принципна подкрепа за него на заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм преди няколко месеца.
Разглеждането беше отложено с аргумента, че правителството подготвя почти идентични текстове и след като те бъдат внесени, двата законопроекта ще бъдат гледани заедно. Оттогава, както отбелязах, минаха месеци и все още не виждаме Проект на правителството, а искам да обърна внимание, че още повече време мина от 10 май тази година, когато на първото заседание на това правителство беше обявено намерението на премиера Бойко Борисов, подкрепено от бившия приватизатор номер едно – сега министър на икономиката Емил Караниколов. Искам да цитирам самата стенограма: „Бойко Борисов: В този ред на мисли да запознаеш Министерския съвет и с другата задача за мораториума, защото ще го пуснем на обществено обсъждане.“ Емил Караниколов казва: „Така или иначе, големият процес за раздържавяване е приключил, поради което считаме, и е коректно, да внесем текст, който да забрани приватизацията на акции и дялове на държавни дружества, в това число и на техни дъщерни дружества.“ По-надолу коментира и въпроса за обособените части.
Всъщност, каква е същността на нашето предложение, което е породено от произволни, даже бих казал престъпни тълкувания на досегашните текстове на Закона, които са свързани с приватизацията на предприятия от забранения списък и по-скоро на техни обособени части, тъй като имаме такава практика в предишни периоди?
За да стане по-ясна тази същност, буквално за десет секунди ще се опитам да го обясня. Представете си сладкарница, която има на витрината една хубава торта, на нея пише: не се продава, но влиза клиент и казва, дайте ми няколко черешки от тази торта. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Човекът зад щанда казва: тортата е забранено да се продаде, но нищо не пише за обособените части, разбирайте за черешките, затова аз Ви давам черешките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да се ориентирате към приключване, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН: С текстовете, които искаме да бъдат приети, ние искаме изрично да кажем, че на тези торти не се продават и черешките, въпреки че логиката би трябвало да е такава, че по принцип не би трябвало това да е така. Затова аз Ви моля да подкрепите това предложение, като говорим за проблеми около приватизацията, нека се опитаме поне оттук нататък да ги спрем възможно най-бързо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Гласуваме.
Гласували 187 представители: за 187, против и въздържали се няма.
Предложението е единодушно прието. (Ръкопляскания. Народният представител Филип Попов иска думата.)
Във връзка с точката ли?
Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Предлагам току-що приетата точка да стане точка първа за седмичната програма (възгласи „Еее!“ отдясно), тъй като Законопроектът е изключително кратък, но и изключително важен. Видяхме, че нашето предложение беше прието с абсолютно мнозинство, затова предлагам точката да бъде точка първа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Обратно становище има ли? Няма.
Гласуваме.
Гласували 189 народни представители: за 176, против 1, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Има още едно искане:
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме:
1. Да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов относно изказването му пред медиите на 12 ноември 2017 г. – „В парламента продължават да стоят хора, които са замесени с наркотрафик, хора, които са купували гласове, и то от затворници.“ Това е едната част на предложението, и втората:
2. На основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изслушването да се включи като точка първа от Програмата на Народното събрание за периода 15 – 17 ноември 2017 г.“
Втората му част не е в хармония с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, търся по-мек израз. А освен всичко друго, няма и как вече да се включи като първа точка.
Заповядайте, господин Стойнев, да обосновете Вашето искане за изслушване.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, на 12 ноември, само преди няколко дни, министър-председателят на Република България си позволи следното изказване пред медиите и затова ние сме коректни и, виждате, говорим спокойно, не нападаме, с цел да не се страхуват хората.
Искаме наистина да дойде министър-председателят и да обясни какво е имал предвид, че в парламента продължават да стоят хора, които са замесени с наркотрафик, хора, които са купували гласове, и то от затворници. В крайна сметка рейтингът на парламента не е толкова висок, доверието е ниско. Искаме да разберем от министър-председателя и е нормално да разберем – той да дойде тук, да обясни кои са тези наркотрафиканти, защото аз мога да си мисля, че е господин Кирилов или пък господин Свиленски. Все пак министър-председателят да дойде и да обясни.
В крайна сметка никой не знае кои са тези наркотрафиканти и считам, че когато опозицията призовава министър-председателя смирено, възпитано, тъй като сме притеснени за тази институция – храмът на българската демокрация, а именно българският парламент – министър-председателят да бъде така любезен и да дойде тук в пленарната зала и да обясни на народните представители кои са тези хора. Защото не вярвам, че министър-председателят може да говори неща, без да ги е проучил, без да знае. Той не би трябвало да е човек, който да се поддава на конкретни статии или на фалшиви новини и понеже той знае цялата истина, затова ние го призоваваме и молим той да дойде тук в българския парламент да сподели тази ценна информация с българските народни представители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Това са състави от Наказателния кодекс. Би трябвало на друго място да ги обяснява министър-председателят. Но има ли обратно становище?
Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
Възразяваме срещу недопустимото искане, което беше направено току-що от парламентарната трибуна. И ние четем текста на чл. 113, ал. 1 и смятаме, че ноторно известните, публично известните факти и обстоятелства не следва да бъдат причина да бъде призоваван министър-председателят на изслушване! (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП, възгласи „Ааа!“ от ДПС.)
Уточняваме, както сторихме и вчера веднага след тази нападка в изявленията на опозицията, че всичко това са факти, които са били разгласени в официални сайтове – единият на прокуратурата на Република България, другият на множество сайтове, включително и на сайта на Пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.
Ако имате съмнение за това – за кои лица, защото визирате мен, визирате други колеги, чета от тези сайтове: „Арестуваха брат на депутат от БСП в Русе. Бизнесменът Илия Стоилов е задържан при спецакция на ГДБОП и жандармерията. Разследването е за организирана престъпна група за рекет и наркотици. Задържани са повече от десет души. Претърсени са нощният клуб, заложните къщи и заведенията на Илия Стоилов, брат на депутата Георги Стоилов. Открити са наркотици. Акцията е под ръководството на спецпрокуратурата.“
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Следващия път оттам ще чета съдебно решение!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По отношение на Манол Генов, привлечен като обвиняем на 12 юли 2017 г. от прокурор на специално звено „Антикорупция“. Манол Генов е обвинен в това, че в периода 1 март 2017 – 30 март 2017 г. в град Асеновград при условията на продължавано престъпление е с пет деяния, в съучастие като съизвършител с Николай Христев е организирал предлагането и даването на имотна облага – парична сума от 25 лв., за глас на живущи в град Асеновград лица.
И уточнявам съвсем накратко, че в затворите има лица с право на глас и Венецианската комисия настоява и затворниците ни да гласуват. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Така или иначе, подлагам на гласуване направеното предложение.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме, после по начина на водене ще имате достатъчно време.
Гласуваме направеното предложение, ако се приеме, тогава ще уточните коя точка искате да бъде, тъй като първа не може да бъде така или иначе и ще изпаднете в противоречие сами със себе си.
Гласували 193 народни представители: за 91, против 97, въздържали се 5.
Предложението не е прието, което обезсмисля гласуването на следващата точка.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, искам процедура за прегласуване, защото, господин Председател, аз бях споменат от колегата Стойнев, но това е на база изказване на министър-председателя и искам той да дойде тук и да каже кой от нас се занимава с наркотрафик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Министър-председателят не Ви е споменал, може като лично обяснение да обясните как сте засегнат от господин Стойнев.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, той каза, че оттук тези 240 се занимаваме с наркотрафик и искам да знам кой се занимава с наркотрафик…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Свиленски!
Прегласуване.
Гласували 196 народни представители: за 93, против 101, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
По начина на водене – заповядайте, господин Попов.
Лични обяснения – ако искат господин Кирилов и господин Свиленски.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Председател, моля да не допускате тук, от тази трибуна, да се издават присъди! Господин Кирилов, спекулирайки с нашето предложение, от тази трибуна току-що издаде присъда. Господин Борисов прави същото по телевизията и по различните медии.
Моля да имате предвид, че тук се говори за замесени в наркотрафик, уважаеми господин Председател! Ако са замесени, би следвало на първо място да са арестувани, следва да има доказателства. Иначе противното, това, което каза тук господин Кирилов – отива към клевета, уважаеми, господин Кирилов! Вие вадите някакви от сайта на прокуратурата и казвате кой за какво бил арестуван. Тук не говорим за роднински връзки, тук говорим за замесени с наркотрафик. След като Вие визирате двамата колеги, които споменахте тук, от тази трибуна, бъдете така добър и поканете Вие лично господин Борисов да си довърши мисълта и да сподели с нас за какво става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Попов, моля Ви, по начина на водене! Процедурата е към мен, а не към господин Кирилов.
ФИЛИП ПОПОВ: Това ми е процедурата по начина на водене – не допускайте от тази трибуна да се правораздава. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Категорично няма да допускам да се правораздава, само че господин Кирилов прочете съобщение от медиите. Правете разлика, Вие сте юрист, господин Попов, моля Ви! Прочете съобщение от медиите, нищо повече.
Заповядайте, госпожо Нинова, декларация от името на група...
Господин Кирилов искате лично обяснение? Заповядайте.
Извинявайте, госпожо Нинова.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! На два пъти възникнаха основания да поискам лично обяснение, защото се засяга името ми – един път в някаква определена посока и в сравнителна база и в другия случай, защото съм бил спекулирал. Бил съм спекулирал!
Уважаеми колеги, аз започнах с това, че ще представя на вниманието Ви ноторно известни факти. Ако някой не знае какво значи „ноторно известни факти“, това са общоизвестни, масово известни факти и те в съда не се доказват, защото са един вид служебно известни. Но Ви прочетох, защото не съм сигурен дали 80% от българите могат да четат или не могат да четат. Затова ги прочетох (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Те са общодостъпни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Извинявайте, господин Кирилов, но ставаше въпрос дали могат да се подписват, а не дали могат да четат.
Съобщения…
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Лично обяснение на лично обяснение е ноторно известен факт, че няма как да стане. (Смях в ГЕРБ.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): А на процедура как давате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 8 ноември до 14 ноември 2017 г.:
На 8 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по външна политика, както и на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове.
На 9 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по икономическа политика и туризъм, както и на Комисията по земеделието и храните и Комисията по културата и медиите.
На 9 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за малките и средните предприятия с вносител Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по икономическа политика и туризъм. Съпътстваща комисия е Комисията по образованието и науката.
Отново на 9 ноември 2017 г. е постъпил Проект за решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Вносител е народният представител Цветан Цветанов.
На същата дата е постъпил Проект за решение за промяна в състава на Комисията по икономическата политика и туризъм. Вносител е народният представител Цветан Цветанов.
На 10 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за европейската заповед за разследване. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по правните въпроси и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
На 10 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
На 10 ноември 2017 г. е постъпило предложение за разисквания по питане № 754-05-51 от 26 октомври 2017 г. от народния представител Георги Гьоков към заместник министър председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политиката за решаване на демографските проблеми на страната с проект за решение. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители.
На 13 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Вносител е народният представител Менда Стоянова. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 61, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането на формирование от военнослужещи от въоръжените сили на Република България за участие в подготовката и провеждането на военен парад в Букурещ по случай националния празник на страната за периода от 24 ноември 2017 г. до 2 декември 2017 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 13 ноември 2017 г. с вх. № 703-09-47 и е предоставено на Комисията по отбраната.
От Националния статистически институт е постъпила информация за: индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно“ без търговията с автомобили и мотоциклети през септември 2017 г.; индекси на промишленото производство през септември 2017 г.; индекси на строителната продукция през септември 2017 г.; средна месечна работна заплата и списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за третото тримесечие на 2017 г.; индексите на потребителските цени за октомври 2017 г.; основните резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2017 г.; брутен вътрешен продукт за третото тримесечие на 2017 г.; експресни оценки. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Госпожо Нинова, имате думата за изявление от името на парламентарната група „БСП за България“.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Председател, дами и господа народни представители от ГЕРБ и „Обединени патриоти“! Разбирате ли какво правите с гласуването и поведението по предложението ни да бъде изслушан министър-председателят?!
Министър-председател на България, който и да е той, твърди публично: в българското Народно събрание има хора, които се занимават с наркотрафик и купуват гласове от затворници. И Вие оправдавате това изказване с четене на вестници?!
Какво означава това? Първо, констатирам и не е наша работа, но моля Вие да се замислите: защо заради този човек се подлагате на това самоунижение? Нямате ли достойнство на народни представители, които същият този човек е наричал безделници?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Нинова! В предишното заседание Ви предупредих, че ще приложа стриктно изискванията на…
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Безделници е наричал парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: …Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля да си подбирате изразите!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Цитирам премиера, който каза, че сме безделници, без да уточнява кой. Това не Ви ли засяга, колеги?
Второ, не позволявате ли по този начин да бъдат издавани присъди – предварително, подобно на тази, която господин Цветанов произнесе срещу лекарите? И България беше осъдена за това! И целият български народ плаща за това! Какво е това? Тотално нарушаване на принципите на правовата държава, в която никой няма право да издава присъди, докато българският съд не се произнесе.
Трето, защо позволявате на български министър-председател, който и да е той – ако някой ден е от друга политическа партия, ще се обърна по същия начин към Вас: не позволявайте български министър-председател тотално да руши институциите в България.
В парламентарната република…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Нинова! Отнемам Ви думата и…
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …където парламентът е най-…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: …на основание чл. 162, ал. 1 Ви отстранявам от заседанието! (Шум, реплики, възгласи от „БСП за България“.)
Моля, квесторите!
Госпожо Нинова, отстранявам Ви на основание чл. 162, ал. 1 от Правилника – за едно заседание.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Какво съм нарушила?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Предупредих Ви няколко пъти.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Какво съм нарушила?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не се ли чухте какво говорите?! (Председателят Димитър Главчев изключва микрофона. Народният представител Корнелия Нинова продължава да говори при изключен микрофон. Тропане по банките от „БСП за България“ и възгласи: „Оставка“!)
На основание чл. 162, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание… (скандиране от „БСП за България“: „Оставка!“) председателят може да отстрани за повече от едно заседание – аз ще Ви отстраня само за едно (народният представител Корнелия Нинова говори при изключен микрофон) – но не повече от три заседания, което не го правя. Народен представител, който оскърбява Народното събрание, членовете на Министерския съвет и… (Народният представител Корнелия Нинова говори при изключен микрофон. Шум, тропане по банките от „БСП за България“. Народни представители от „БСП за България“ се приближават към трибуната.)
Моля Ви, госпожо Нинова! Госпожо Нинова, моля Ви! (Народният представител Корнелия Нинова не иска да напусне трибуната.) Моля Ви, госпожо Нинова!
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Оставка! Днес вече не си за тук!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Кутев! Господин Кутев, отстранявам Ви за две заседания на основание чл. 162, ал. 1! (Ръкопляскания от ГЕРБ. Силен шум и реплики от народните представители от „БСП за България“, които продължават да стоят около трибуната.)
Моля, квесторите! Квесторите, моля да въведете ред в залата!
Категорично не може да говорите каквото си искате дори и в декларация! Каквото си искате не може да говорите! (Народният представител Корнелия Нинова продължава да стои на трибуната и говори при изключен микрофон.)
Има начин да поискате оставка.
Моля Ви, знаете къде е Деловодството, заповядайте да го направите! (Реплики от народният представител Антон Кутев.)
Господин Кутев! Господин Кутев!
Госпожо Нинова, напуснете трибуната и залата! Напуснете трибуната и залата!
В декларация не може да говорите каквото си искате не само Вие! Има Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Съжалявам! Съжалявам! (Народни представители от „БСП за България“ стоят около трибуната, силен шум и реплики.)
Господин Свиленски и всички останали, които не си седите по местата, заемете си местата!
Госпожо Нинова, напуснете залата! Не сте на пленум на Българската социалистическа партия! (Възгласи от „БСП за България“:“Еее!“ Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги народни представители от „БСП за България“, заемете си местата! Госпожо Нинова, напуснете залата! Не сте на пленум на БСП. Това за Вас специално го казвам, госпожо Нинова! Напуснете залата!
Десет минути прекъсване, докато госпожа Нинова напусне залата.
Свиквам извънреден Председателски съвет по време на прекъсването.

(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме заседанието.

Съгласно приетото предложение за включване като точка първа в дневния ред продължаваме с:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ.
Законопроектът е внесен на 22 юни 2017 г. от народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители под № 754-01-29.
Моля, квесторите, попитайте дали вносителят ще дойде да си представи Законопроекта? Ще изчакаме още малко. (Народните представители от „БСП за България“ не присъстват в залата.)
Вносители са народните представители Кристиан Вигенин, Димитър Данчев, Жельо Бойчев, Христо Проданов, Станислав Владимиров, Драгомир Стойнев и Любомир Бонев.
Моля малко търпение, уважаеми колеги, да изчакаме дали някой от вносителите ще дойде да си представи Законопроекта.
Току-що ми предават, че групата на „БСП за България“ няма да участва в представяне на Законопроекта.
Имате думата за изказвания. Откривам разискванията.
Има ли изказвания? Няма. Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, заведен под № 754-01-29 в Деловодството на Народното събрание.
(Народните представители от парламентарната група на ДПС напускат залата.)
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Господин Хамид иска прегласуване, тъй като не успя да гласува.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Моля за прегласуване, но преди това моля за поименна проверка. В залата няма кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Дайте списъка за поименна проверка.

Адлен Шукри Шевкед - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - отсъства
Александър Николаев Сабанов - отсъства
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ангел Илиев Исаев - тук
Андон Димов Дончев - тук
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Богдан Емилов Боцев - отсъства
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - отсъства
Веска Маринова Ненчева - отсъства
Виолета Русева Желева - отсъства
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - отсъства
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Василева - отсъства
Георги Георгиев Михайлов - отсъства
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Евдокиев Марков - отсъства
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Колев Колев - тук
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тенев Станков - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гергана Желязкова Стефанова - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - отсъства
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Димова Саватева - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Гамишев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - отсъства
Донка Димова Симеонова - отсъства
Дора Илиева Янкова - отсъства
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Евгени Генчев Будинов - тук
Евгения Бисерова Алексиева - отсъства
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Елена Николова Йончева - отсъства
Елхан Мехмедов Кълков - отсъства
Емил Димитров Симеонов - отсъства
Емил Маринов Христов - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ерол Осман Мехмед - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Запрян Василев Янков - тук
Ивайло Любенов Константинов - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - отсъства
Иван Киров Генов - отсъства
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - отсъства
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - отсъства
Имрен Исметова Мехмедова - отсъства
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - отсъства
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Стоянов Младенов - отсъства
Йорданка Иванова Фикирлийска - тук
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - отсъства
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - отсъства
Крум Костадинов Зарков - отсъства
Кръстина Николова Таскова - отсъства
Лало Георгиев Кирилов - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маргарита Николаева Николова - тук
Мария Йорданова Илиева - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Миглена Дойкова Александрова - тук
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милко Недялков Недялков - отсъства
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Надя Спасова Клисурска-Жекова - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Никола Илиев Динков - отсъства
Николай Асенов Тишев - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Николай Георгиев Иванов - отсъства
Николай Димитров Пенев - отсъства
Николай Иванов Цонков - отсъства
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Нона Кръстева Йотова - отсъства
Павел Алексеев Христов - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Пенчо Пламенов Милков - отсъства
Петър Бойков Витанов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Трифонов Христов - отсъства
Полина Цветославова Цанкова-Христова - тук
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Радостин Радославов Танев - отсъства
Ралица Трилкова Добрева - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Живков Иванов - тук
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Николов Георгиев - отсъства
Румен Петров Генов - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Севим Исмаил Али - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - отсъства
Симеон Георгиев Найденов - тук
Симеон Христов Симеонов - отсъства
Слави Дичев Нецов - отсъства
Славчо Георгиев Велков - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - тук
Снежана Георгиева Дукова - отсъства
Спас Георгиев Гърневски - тук
Спас Янев Панчев - отсъства
Станислав Иванов Владимиров - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станислава Красимирова Стоянова - тук
Стефан Апостолов Апостолов - тук
Стефан Иванов Бурджев - отсъства
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Танер Мехмед Али - отсъства
Таня Тодорова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Теодора Атанасова Халачева - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - тук
Тодор Байчев Байчев - отсъства
Тома Любомиров Биков - тук
Тома Николов Томов - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хайри Реджебов Садъков - отсъства
Халил Реджепов Летифов - отсъства
Хамид Бари Хамид - тук
Хамид Хамид беше тук, така че приемаме, че е тук, тъй като е поискал поименна проверка.
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - отсъства
Христо Грудев Грудев - тук
Христо Танчев Проданов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Борисов Топчиев - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - тук
Чавдар Йорданов Велинов - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Юлиян Михайлов Папашимов - тук
Явор Божилов Нотев - тук
Явор Руменов Божанков - отсъства

Допълнително записали се: Александър Сабанов, Георги Станков, Георги Марков, Веселин Марешки, Пламен Христов и Емил Димитров.
Нямаме кворум – 116 народни представители присъстват.
Прекъсваме за половин час, след това ще направим отново проверка.
Преди прекъсването да поздравим нашите гости, които са на балкона – ученици от Костинброд. (Ръкопляскания.)

(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Преди да продължим заседанието, съгласно Правилника да установим кворума – отново чрез поименна проверка.

Адлен Шукри Шевкед - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - отсъства
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ангел Илиев Исаев - тук
Андон Димов Дончев - тук
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Богдан Емилов Боцев - отсъства
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Константинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - тук
Веска Маринова Ненчева - отсъства
Виолета Русева Желева - отсъства
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Василева - отсъства
Георги Георгиев Михайлов - отсъства
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Евдокиев Марков - тук
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Колев Колев - тук
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гергана Желязкова Стефанова - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - отсъства
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Димова Саватева - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Гамишев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - отсъства
Донка Димова Симеонова - отсъства
Дора Илиева Янкова - отсъства
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Евгени Генчев Будинов - тук
Евгения Бисерова Алексиева - отсъства
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Елена Николова Йончева - отсъства
Елхан Мехмедов Кълков - отсъства
Емил Димитров Симеонов - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ерол Осман Мехмед - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Запрян Василев Янков - тук
Ивайло Любенов Константинов - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - отсъства
Иван Киров Генов - отсъства
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - отсъства
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - отсъства
Имрен Исметова Мехмедова - отсъства
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - отсъства
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Стоянов Младенов - отсъства
Йорданка Иванова Фикирлийска - тук
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - отсъства
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - отсъства
Крум Костадинов Зарков - отсъства
Кръстина Николова Таскова - отсъства
Лало Георгиев Кирилов - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маргарита Николаева Николова - тук
Мария Йорданова Илиева - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милко Недялков Недялков - отсъства
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Надя Спасова Клисурска-Жекова - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Никола Илиев Динков - отсъства
Николай Асенов Тишев - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Николай Георгиев Иванов - отсъства
Николай Димитров Пенев - отсъства
Николай Иванов Цонков - отсъства
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Нона Кръстева Йотова - отсъства
Павел Алексеев Христов - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Пенчо Пламенов Милков - отсъства
Петър Бойков Витанов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Трифонов Христов - тук
Полина Цветославова Цанкова-Христова - тук
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Радостин Радославов Танев - отсъства
Ралица Трилкова Добрева - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Живков Иванов - тук
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Николов Георгиев - отсъства
Румен Петров Генов - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Севим Исмаил Али - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - отсъства
Симеон Георгиев Найденов - тук
Симеон Христов Симеонов - отсъства
Слави Дичев Нецов - тук
Славчо Георгиев Велков - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - тук
Снежана Георгиева Дукова - отсъства
Спас Георгиев Гърневски - тук
Спас Янев Панчев - отсъства
Станислав Иванов Владимиров - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станислава Красимирова Стоянова - тук
Стефан Апостолов Апостолов - тук
Стефан Иванов Бурджев - отсъства
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Танер Мехмед Али - отсъства
Таня Тодорова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Теодора Атанасова Халачева - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - тук
Тодор Байчев Байчев - отсъства
Тома Любомиров Биков - тук
Тома Николов Томов - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хайри Реджебов Садъков - отсъства
Халил Реджепов Летифов - отсъства
Хамид Бари Хамид - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - отсъства
Христо Грудев Грудев - тук
Христо Танчев Проданов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Борисов Топчиев - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - тук
Чавдар Йорданов Велинов - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Юлиян Михайлов Папашимов - тук
Явор Божилов Нотев - тук
Явор Руменов Божанков - отсъства

Допълнително са записани Кръстина Таскова и Миглена Александрова.
Имаме кворум – 122 народни представители има в залата. (Ръкопляскания от ГЕРБ, ОП и „Воля“.)


Сега да прегласуваме Законопроекта по първа точка.
Прегласуване – поискано от народния представител Хамид Хамид. Моля, квесторите да го поканят да дойде да упражни правото си на глас.
Прегласуване.
Гласували 120 народни представители: за 119, против няма, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Процедура?
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, вече е 11.40 ч. Заради поведението на БСП изгубихме повече от два часа пленарно време. Предлагам процедура по удължаване на днешното заседание до 16,00 ч., за да наваксаме същите два часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Добрев.
Има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение. (Шум и реплики.) За миг помислих, че ще излезете да предложите и на второ гласуване да приемем техния Законопроект. (Смях.)
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Единодушно е прието предложението на народния представител Делян Добрев днес да работим до 16.00 ч.
Уважаеми колеги, наши гости са представителите на българското национално малцинство в Украйна, които се обучават в български университети съгласно Постановление № 103 на Министерския съвет. (Ръкопляскания.)

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Предложенията са на господин Цветанов. Аз ще представя Проектите за решения.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Евгения Бисерова Алексиева като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
2. Избира Теодора Радкова Георгиева за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.“
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме Проекта за решение.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Проектът за решение е приет.
И още един:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Теодора Радкова Георгиева като член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
2. Избира Ралица Трилкова Добрева за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.”
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме Проекта за решение.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Проектът за решение е единодушно приет.

Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, № 702-01-34.
Внесен е от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г. и е приет на първо гласуване на 2 ноември 2017 г.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси ще Ви бъде представен от председателя на Комисията, народният представител Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Председател, моля за процедура – в залата да бъдат допуснати госпожа Карина Караиванова, председател на Комисията по финансов надзор, госпожа Диана Йорданова и господин Бойко Атанасов – заместник-председатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме направеното предложение за допускане в зала.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Поканете лицата в залата.
Имате думата, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване представеното от Комисията наименование на Закона.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Наименованието е прието по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 1 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
„§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. дейността на регулираните пазари на ценни книжа, инвестиционните посредници, многостранните системи за търговия, включително на пазарите за растеж, на организираните системи за търговия, централните депозитари на ценни книжа, Фонда за компенсиране на инвеститорите, доставчиците на услуги за докладване на данни, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и управляващите дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, агенциите за кредитен рейтинг, централните контрагенти, администраторите на бенчмарк, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент 648/2012“, Регламент (ЕО)
№ 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг, наричан по-нататък „Регламент 1060/2009“, Регламент (ЕС) № 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни
2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори, или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) 2016/1011“, Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 345/2013“, Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април 2013 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 346/2013“ и Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ, L 123/98 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/760“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. дейността на други лица, които имат задължения по законите по т. 1 и 2“.
3. Създава се т. 5:
„5. дейността на лицата по т. 1-4, както и на нефинансовите контрагенти, на лицата с нетни къси позиции във финансови инструменти, на лицата, които са страни по сделки за финансиране на ценни книжа и на други лица във връзка с изпълнението на изискванията по Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение, наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 236/2012”, Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013”, Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014”, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 600/2014”, Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 1286/2014“, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014“, и Регламент (ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/2365“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване § 1, подкрепен от Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Параграф 1 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова за нов § 2.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов § 2 със следната редакция:
„§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Членовете на комисията могат да бъдат само български граждани с висше образование с минимално образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност, които притежават добра репутация, знания, умения и професионален опит и имат трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години за последните 10 години.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За членовете на комисията трудовият и/или служебен стаж по специалността по ал. 1 следва да е придобит:
1. в държавни институции или други публичноправни субекти;
2. в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор;
3. в банка и/или в предприятие от небанковия финансов сектор;
4. на длъжност с ръководни функции по финансово управление и/или контрол в предприятия от нефинансовия сектор.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „международни организации“ се добавя „или европейски надзорни органи“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:“
Уважаема госпожо Председател, тук има техническа грешка. Моля да се запише, че т. 5 се изменя така:
„5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2-7 и ал. 4 се декларират от членовете на комисията пред председателя на Народното събрание при встъпване в длъжност“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.
Ще гласуваме първо редакционната поправка.
Има ли изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакционната поправка, която направи госпожа Стоянова преди малко в този създаден § 2, който е подкрепен от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Поправката е приета, така както е предложена.
Подлагам на гласуване подкрепения нов § 2 от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Новият § 2 е подкрепен по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на Комисията за нов § 3:
„§ 3. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения:
1. в т. 3 думите „чл. 4, ал. 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 3“;
2. в т. 4 думите „чл. 4, ал. 3“ се заменят с „чл. 4, ал. 4“.“
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложения от Комисията и подкрепен нов § 3.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
С това новият § 3 е приет по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 2 по вносител – предложение на народните представители Георги Търновалийски, Лало Кирилов и Румен Гечев.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Румен Гечев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Това, че Комисията подкрепя предложението, е пропуснато в Доклада.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, който става § 4, и предлага следната редакция:
„§ 4. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Възнаграждението на председателя и на другите членове на комисията се определя съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от комисията, като възнаграждението не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година и не надвишава равнището на възнаграждението на управителя и подуправителите на Българската народна банка.
(2) Председателят и другите членове на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно положение.
(3) Председателят и другите членове на комисията получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, определено по ред и начин, установени във вътрешните правила за работната заплата“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 2, който става § 4.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Параграф 4 с новата номерация по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Румен Гечев за нов § 2а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 5 със следната редакция:
„§ 5. В чл. 8, ал. 1 в края на изречение първо се добавя „като дневният ред на заседанието се утвърждава от комисията“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване създадения нов § 5, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Новият § 5 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По § 3 по вносител – Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 6.
Предложение на Комисията за нов § 7:
„§ 7. В чл. 12 ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 5 думите „Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг“, наричан по-нататък „Регламент 1060/2009“ се заменят с „Регламент № 1060/2009“.
2. В т. 6 думите „Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение“, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 236/2012“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 236/2012“.
3. В т. 7 думите „Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции“, наричан по-нататък „Регламент 648/2012“ се заменят с „Регламент 648/2012”.
4. В т. 8 думите „Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012“, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 575/2013“.
5. В т. 10 след думите „Регламент (ЕС) № 345/2013“ текстът се заличава.
6. В т. 11 след думите „Регламент (ЕС) № 346/2013“ текстът се заличава.
7. В т. 12 след думите „Регламент (ЕС) № 909/2014“ текстът се заличава.
8. В т. 13 след думите „Регламент (ЕС) 2015/760“ текстът се заличава.
9. В т. 14 след думите „Регламент (ЕС) № 596/2014“ текстът се заличава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 3, който става § 6, и § 7, подкрепени от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
С това § 3, който става § 6, и § 7 по Доклада на Комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 4 е по вносител.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Предложението е оттеглено.
Има предложение на народния представител Румен Гечев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 8 със следната редакция:
„§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховане и в Кодекса за социално осигуряване разрешения и одобрения;“
б) създава се нова т. 7:
„7. по предложения на съответния ресорен заместник-председател регистрира или заличава лица от регистъра по чл. 30, ал. 1 в предвидените случаи в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховане и в Кодекса за социално осигуряване;”
в) досегашните точки 7-15 стават съответно точки 8-16;
г) досегашната т. 16 става т. 17 и в нея след думата „лицензии“ се добавя „разрешения“;
д) досегашната т. 17 става т. 18;
е) създават се нови точки 19-21:
„19. по предложение на ресорния заместник-председател предявява искове за:
а) установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;
б) прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за социално осигуряване и актовете по прилагането му;
в) отменяне на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от получаването на протокола от заседанието на общото събрание;
г) прогласяване на нищожност на споразумения по чл. 37, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
20. по предложение на ресорния заместник-председател разглежда и се произнася по жалбите по чл. 33, § 3, чл. 49, § 4, чл. 52, § 2 и чл. 53, § 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 в 30-дневен срок от тяхното постъпване по ред, определен с правилника на комисията;
21. по предложения на ресорния заместник-председател прилага принудителните административни мерки, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване, които са в изричната компетентност на комисията;“
ж) досегашните точки 18-26 стават съответно точки 22-30.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 се създава изречение трето:
„При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Стоянова.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 4, който става § 8.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Параграф 8 по новата номерация и по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, много се извинявам, но в т. 19, буква „б“ – „Кодекса за социално осигуряване и актовете по прилагането му“ следва да отпадне, тъй като това е по моето предложение, което аз оттеглих, но е останало в редакцията.
Думите „Кодекса за социално осигуряване“ да отпаднат от т. 19, буква „б“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: „…и актовете по прилагането му“ остават.
Гласуваме току-що направената поправка от госпожа Стоянова.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Така направената редакционна поправка е приета.
Ще подложа на гласуване § 4, който става § 8, с така направената редакционна поправка.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Параграф 8 по Доклада на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на народния представител Румен Гечев за нов § 4а.
Предложението е оттеглено.
Има предложение на народния представител Румен Гечев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за нов § 9.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 9 със следната редакция:
„§ 9. В чл. 14, ал. 3, т. 4 в началото се добавя: „по предложение на член на комисията и/или главния секретар”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става
§ 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става
§ 11.
По § 7 има предложение на народния представител Менда Стоянова, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 12 със следната редакция:
„§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „точки 5-7, 10 и 11“ се заменят с „точки 5-7, 11, 12 и 21“;
б) точки 2-5 се отменят;
в) точки 7-9 се отменят;
г) в т. 12 накрая се добавя „които не са предоставени в изричната компетентност на комисията“;
д) точка 14 се отменя;
е) точка 15 се изменя така:
„15. организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица във връзка с осигурителния надзор;”
ж) точка 16 се изменя така:
„16. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка с допълнителното социално осигуряване и съдейства на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 5 се създава изречение второ:
„При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от комисията нов § 9; § 5, който става § 10; § 6, който става § 11; § 7, който става § 12, които също са подкрепени от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
С това приехме нов § 9 и параграфи 10, 11 и 12 с нова номерация по Доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 8 е по вносител.
Има предложение на народните представители Георги Търновалийски, Лало Кирилов и Румен Гечев:
„Параграф 8 да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на господин Търновалийски и група народни представители.
Гласували 82 народни представители: за 2, против 75, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 8, който става § 13.
Гласували 83 народни представители: За 83, против и въздържали се няма.
С това § 8, който става § 13 по Доклада на Комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 9 е по вносител.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, който става § 14 със следната редакция:
„§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 - 4 се изменят така:
„(2) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на комисията се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
(3) Служител на комисията не може да е лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
2. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
3. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
4. е народен представител;
5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
6. упражнява контрол върху поднадзорното лице или притежава пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорното лице;
7. е член на управителни или контролни органи на поднадзорното лице или е оправомощен да управлява или да представлява поднадзорното лице, без да е член на неговите управителни или контролни органи;
8. работи по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.
(4) При сключването на трудовия договор служителите на комисията са длъжни да декларират своето имотно състояние пред председателя на комисията.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Всяка година до 30 април служителите на комисията са длъжни да декларират пред председателя на комисията своето имотно състояние, както и получените от предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, и основанията за тяхното получаване. Имуществото – предмет на деклариране, редът за деклариране, съхраняването и достъпът до информацията, съдържаща се в декларациите, се определят с Правилника за устройството и дейността на комисията.
(6) Служителите, които заемат ръководна длъжност, следва да имат висше образование с минимално образователна квалификационна степен „магистър” в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща, с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност и трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 3 години.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 9, който става § 14.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Параграф 14 по новата номерация по Доклада на Комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 10 на вносител има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, който става § 15 със следната редакция:
„§ 15. Член 21 се изменя така:
„Права
Чл. 21. (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.
(2) Служителите на комисията могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.
(3) Допълнителните възнаграждения по ал. 2 не могат да се основават върху средствата, събрани от глоби и имуществени санкции от поднадзорните лица, вписани в публичните регистри по чл. 30.
(4) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със застраховка "Злополука" за сметка на нейния бюджет.
(5) Когато длъжност в администрацията на комисията се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за стаж по специалност „Право“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 16.
Госпожо Председател, тук също е изпуснато наименованието на чл. 25а, а именно „Служебна тайна“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Преди § 12 ли?
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Преди чл. 25а трябва да има заглавие „Служебна тайна“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 10, който става § 15 с така предложеното наименование и права, който е подкрепен от Комисията, § 11, който става § 16 със заглавие „Служебна тайна“.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
С това параграфи 15 и 16 по Доклада на Комисията и с предложените заглавия са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 12 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 17.
По § 13 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията съответно § 12, който става § 17 и § 13, който става § 18.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Параграфи 17 и 18 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 14 е по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 19 и предлага следната редакция:
„§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думата „приходи“ се добавя „и средства“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) По бюджета на комисията не може да се предвижда финансиране на разходи и предоставяне на трансфери за сметка на приходи по ал. 3, т. 4.
(5) При преизпълнение на приходи по ал. 3, т. 1, 2 и 5, както и при неусвоени суми на разходи и трансфери за предоставяне за съответната бюджетна година могат да се одобряват допълнителни разходи и плащания за трансфери по бюджета на комисията за следващата година при условията и по реда на Закона за публичните финанси.“
Госпожо Председател, ще направя две редакционни предложения. В окончателната редакция на § 14, който става § 19, а именно: в точка първа думите „приходи“ да се четат „приходите“ и думата „и средства“ да се чете „и средствата“.
В ал. 4 след думите „приходи по ал. 3, т. 4“ се поставя запетая и се добавя „които се отчитат като вноска в централния бюджет“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Стоянова.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване току-що направените редакционни поправки в § 14, който става § 19, които Комисията подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Редакционните поправки са приети.
А сега подлагам на гласуване § 14, който става § 19, който е подкрепен от Комисията заедно с редакционните поправки.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Параграф 19 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 15 има предложение на народния представител Менда Стоянова, подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 20 със следната редакция:
„§ 20. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. в т. 2 думите „и тримата заместник-председатели на комисията” се заменят с „тримата заместник-председатели на комисията и членът на комисията по чл. 3, т. 5“;
2. създава се т. 10:
„10. „Ръководна длъжност“ по смисъла на чл. 20, ал. 6 е длъжност, която се заема от директорите на дирекции и началниците на отдели в специализираната администрация.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 15, който става § 20.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Параграф 20 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 16 е по вносител.
Предложение на народните представители Георги Търновалийски, Лало Кирилов и Румен Гечев – в Приложението към чл. 27, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1, ред 34 се изменя така: „съгласно таблица, която е в Доклада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16, който става § 21 и предлага в Раздел І, т. VІ, т. 17 преди думата „признаване“ да се добавят думите „за всеки етап от“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Георги Търновалийски, Лало Кирилов и Румен Гечев.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 82 народни представители: за 18, против 53, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Гласуваме подкрепения от Комисията § 16, който става § 21.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Параграф 21 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 17 до 24, които стават параграфи съответно от 22 до 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението и параграфи 17, който става 22; § 18, който става 23; § 19, който става § 24; § 20, който става § 25; § 21, който става § 26; § 22, който става § 27; § 23, който става § 28, и § 24, който става § 29.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
С това приехме наименованието на подразделението и параграфи от 22 до 29 по Доклада на Комисията, както са под новата номерация.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25, който става § 30 и предлага точки 45 и 81 да се изменят така:
„45. В чл. 215 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 думите „в срок не по-кратък от три месеца“ се заменят с „в срок не по-дълъг от три месеца“;
б) в ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и думата „той“ се заменя с „тя“.“
„81. В чл. 308:
а) навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
б) в изречение четвърто думите „чл. 27, ал. 2” се заменят с „чл. 27, ал. 1”.”
Параграфи 26 и 27 – по вносител.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 26 и 27, които стават съответно параграфи 31 и 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване § 25, който става § 30; § 26, който става § 31; и § 27, който става § 32, които са подкрепени от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
С това параграфи 30, 31 и 32 по Доклада на Комисията са приети, а с това и Законопроекта на второ четене.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА АСОЦИИРАНЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА, ОТ ДРУГА СТРАНА.
Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
После има и Доклад на Комисията по външна политика.
Заповядайте, госпожо Василева.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Уважаема госпожо Председател, моля да гласуваме процедура за допуск – до залата да бъде допуснат господин Костадин Коджабашев, генерален директор на Генерална дирекция „Двустранни отношения“ към Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по направената процедура за допуск.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Моля, квесторите, поканете госта в залата.
Госпожо Василева, продължете.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна,
№ 702-02-11, внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2017 г. Законопроектът беше представен от господин Георг Георгиев — заместник-министър на външните работи. Също така на заседанието присъства и Чавдар Жечев – директор на дирекция „Америка" в Министерството на външните работи.
Настоящият Законопроект има за цел засилване и заздравяване на връзките между Европейския съюз и Централна Америка, стратегическото асоцииране на двата региона в приоритетни области, като социално сближаване, регионални политики за сътрудничество, намаляване на равнището на бедност, неравенство, социална изолация и всяка форма на дискриминация.
Базирано е на принципите на демокрацията, основните права на човека, насърчаването на устойчиво развитие, доброто управление и върховенство на Закона.
Със сключването му се предоставят нови възможности за диалог в области като борбата с наркотрафика, организираната престъпност, прането на пари и корупцията.
Също така със Споразумението се установява Зона за свободна търговия. В хода на прилагането му Споразумението ще освободи изцяло износителите на промишлени и рибни продукти от Европейския съюз за Централна Америка от заплащането на мита. Това отговаря на критериите на чл. 24 от ГАТТ и търговията за премахване на митата и другите ограничителни търговски разпоредби практически за цялата търговия между страните на Споразумението.
Част IV – „Търговия“, от Споразумението се прилага временно за Европейския съюз, Хондурас, Никарагуа и Панама от 1 август 2013 г., за Ел Салвадор и Коста Рика – от 1 октомври 2013 г., за Гватемала – от 1 декември 2013 г.
Не на последно място следва да се отбележи, че към момента документът е ратифициран от 22 страни – членки на Европейския съюз, и от шестте държави от Централна Америка.
В последвалата дискусия председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол върху европейските фондове господин Кристиан Вигенин, като отбеляза оттеглянето в последните години на Република България от региона на Централна Америка, попита какви биха били потенциалните ползи от такова споразумение, както и защо се е забавила толкова ратификацията от страна на България. Господин Георгиев отговори, че търговията ще бъде най-сериозно облагодетелствана от това Споразумение и потенциалните ползи са значителни. Той обясни също така, че причините за забавянето на ратификацията на Споразумението са от технически характер и отбеляза, че има и други страни-членки на Европейския съюз, които все още не са приключили ратификационните процедури.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага: с 6 гласа „за" на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Василева.
Доклад на Комисията по външната политика.
Заповядайте, господин Христов.
ДОКЛАДЧИК ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна,
№ 702-02-11, внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2017 г.
На редовно заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект.
Мотивите по Законопроекта бяха представени от Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи, както следва:
Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, е първото междурегионално споразумение на Европейския съюз и първото всеобхватно споразумение за асоцииране между двата региона, което ще допринесе за ускоряване на регионалната интеграция.
Споразумението е съставено в Хондурас на 29 юни 2012 г. Влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца, през който всяка от страните е нотифицирала другата за приключването на процедурите, съгласно вътрешното право.
Срокът на действие и валидност е неограничен. Всяка от страните нотифицира писмено съответния депозитар за намерението си да денонсира Споразумението. Денонсирането му поражда действие шест месеца след нотифицирането му на съответния депозитар.
Със сключването му се предоставят нови възможности за диалог в области като борбата с наркотрафика, организираната престъпност, прането на пари, тероризма и корупцията.
Със Споразумението се установява Зона за свободна търговия. В хода на прилагането му Споразумението ще освободи изцяло износителите на промишлени и рибни продукти от Европейския съюз за Централна Америка от заплащането на мита. То отговаря на критериите на чл. 24 от Общото споразумение за митата и търговията и чл. 5 от Общото споразумение по търговията с услуги. Страните по Споразумението потвърждават съществуващите права и задължения, които те имат, една спрямо друга, съгласно Споразумението за СТО.
Част IV – „Търговия“, от Споразумението се прилага временно за Европейския съюз, Хондурас, Никарагуа и Панама от 1 август 2013 г., за Ел Салвадор и Коста Рика – от 1 октомври 2013 г., и за Гватемала – от 1 декември 2013 г. Към момента документът е ратифициран от 22 страни – членки на Европейския съюз, и от шестте държави от Централна Америка.
След изслушване на мотивите към Законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 14 гласа „за", без гласове „против" и „въздържали се", Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене внесения от Министерския съвет Проект на Закон за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Христов.
Откривам разискванията.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Закривам разискванията.
Колеги, ще Ви прочета проекта:
„Проект за Закон за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна.
Член единствен. Ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, съответно в Тегусигалпа на 29 юни 2012 г.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Заповядайте, госпожо Василева.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, моля, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Законопроектът за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2017 г., да бъде гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване направената процедура.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Василева, за второ четене.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА:
„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, съставено в Тегусигалпа на 29 юни 2012 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване така прочетения Законопроект за приемане на второ четене.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Ратификацията е приета и на второ четене.
Заповядайте, госпожо Савеклиева за процедура.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, искам да направя процедура по така приетия като първа точка от днешния дневен ред – Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Тъй като в залата нямаше представяне на мотивите по Законопроекта, колегите от БСП отсъстваха, моля да подложите на гласуване удължаване на срока между първо и второ четене с още седем дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Савеклиева.
Подлагам на гласуване така направеното предложение за увеличаване на срока между първо и второ четене по предложения Законопроект.
Гласували 88 народни представители: за 86, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА КОНЦЕСИИТЕ.
Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. Приет на първо гласуване на 8 юни 2017 г.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Да звъннем на опозицията да знаят, че го гледаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Квесторите, моля поканете колегите от БСП да заповядат в залата, ако искат.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Преди да пристъпим към Доклада за второ гласуване на Закона за концесиите, моля процедура на допуск по отношение на директора на дирекция „Социални дейности и концесии“ при Министерския съвет госпожа Мариета Немска, и госпожа Марияна Славкова – държавен експерт в същата дирекция на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, гласувайте.
Колеги, предадено е на групата на БСП, че започва второ четене на Закона за концесиите.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„Закон за концесиите“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
„Глава първа – Основни положения“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
„Раздел I – Предмет и цел“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона, наименованието на Глава първа и наименованието на Раздел I по Доклада на Комисията, които са подкрепени от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Предложението за наименованието на Закона, на Глава първа и на Раздел I по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По чл. 1 на вносителя има предложение на народния представител Румен Георгиев:
Предложеният текст на чл. 1, ал. 1 да отпадне и да се възприемат дадените дефиниции и регламентации в Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия, и текстът да добие следната редакция:
„Чл. 1. (1) С този закон се определят правилата във връзка с процедурите за възлагане, от възлагащи органи и възложители, на концесии и изпълнението на концесии за строителство или концесии за услуга.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 1 ал. 2 отпада, ал. 1 става съдържание на чл. 1.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Румен Георгиев.
Гласували 86 народни представители: за 4, против 54, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 11, против 60, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 1, подкрепен от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Член 1 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията чл. 2 и чл. 3.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Членове 2 и 3 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Раздел II – Принципи“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
По чл. 4 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 4 ал. 1 след думата „прозрачност“ се поставя нова запетая и се добавя „оперативна самостоятелност на публичните органи“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 93 народни представители: за 6, против 73, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел II и чл. 4, които Комисията подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 88, против 1, въздържал се 1.
Наименованието на Раздел II и чл. 4 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
„Раздел III – Видове концесии“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III.
По чл. 6 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 6, ал. 2 т. 3 отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното от Комисията предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 96 народни представители: за 9, против 76, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване, колеги, чл. 5, подкрепен от Комисията, наименованието на Раздел III, което е подкрепено от Комисията, и чл. 6, който също е подкрепен от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Член 5, наименованието на Раздел III и чл. 6 са приети по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Член 7 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Румен Георгиев:
„Предложеният текст на чл. 7, ал. 1 да отпадне и да се възприеме дадената дефиниция в Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.
Текстът да добие следната редакция:
„Чл. 7. (1) „Концесия за строителство“ означава възмезден договор, сключен в писмена форма, чрез който един или повече възлагащи органи или възложители възлагат изпълнението на строителство на един или повече икономически оператори, като възнаграждението за това се състои само от правото на експлоатация на строителството, предмет на договора, или от това право в съчетание с възнаграждение.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване първо неподкрепеното от Комисията предложение от народния представител Румен Георгиев.
Гласували 93 народни представители: за 8, против 62, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване чл. 7, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Член 7 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Член 8 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Румен Георгиев:
„Предложеният текст на чл. 8, ал. 1 да отпадне и да се възприеме дадената дефиниция в Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.
Текстът да добие следната редакция:
„Чл. 8. (1) „Концесия за услуги“ означава възмезден договор, сключен в писмена форма, чрез който един или повече възлагащи органи или възложители възлагат предоставянето и управлението на услуги, различни от изпълнението на строителство по чл. 7, на един или повече икономически оператори, като възнаграждението за това се състои само от правото на използване на услугите, предмет на договора, или от това право в съчетание с възнаграждение.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
„Чл. 8. (1) Концесията за услуги е публично-частно партньорство, при което публичен орган възлага на икономически оператор предоставяне и управление на една или повече услуги, различни от строителство, срещу което предоставя на икономическия оператор правото да получава приходи от извършването на тези услуги при поемане на оперативния риск, наричано по-нататък „експлоатация на услугите“.
(2) Концесия за услуги се възлага за услуги, предназначени за ползване от обществото, включително от публичния орган, както и за дейностите по приложение № 2.
(3) С концесия за услуги може да се възлагат социални или други специфични услуги по приложение № 3. Когато част от услугите са социални или други специфични услуги по приложение № 3 и стойността им е по-голяма от стойността на останалите услуги, се прилагат правилата за социални или други специфични услуги по този закон.
(4) С концесия за услуги може да се възлага строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3.
(5) С концесия за услуги може да се възлага доставка на стоки от икономически оператор за публичен орган, стойността на която е по-малка от стойността на услугите. Когато стойността на доставката е по-голяма от стойността на услугите, се прилага Законът за обществените поръчки.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народния представител Румен Георгиев.
Гласували 88 народни представители: за 11, против 57, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване подкрепения от Комисията чл. 8.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Член 8 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров:
„Създава се нов чл. 8а със следното съдържание:
„Чл. 8а. (1) Предметът на договорите, с които се възлагат концесии по чл. 7 и чл. 8, е възлагане на строителство или услуги, като възнаграждението по договора се състои в правото да се експлоатират строежите или услугите, или от това право, съчетано с плащане.
(2) Ползите от строителството или услугите по ал. 1 винаги се получават от концедента и са в интерес на обществото.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на чл. 8а от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров, което Комисията не подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 23, против 29, въздържали се 41.
Предложението за създаване на нов чл. 8а не се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Член 9 – текст на вносител.
Предложение от Корнелия Нинова и група народни представители:
„Член 9 отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 10, против 71, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване чл. 9 и чл. 10, подкрепени от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 89, против 3, въздържали се няма.
Членове 9 и 10 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Член 11 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11:
„Чл. 11. (1) Концесия за строителство и концесия за услуги, чиято стойност е по-голяма или равна на левовата равностойност на прага, определен с регламент на Европейската комисия, приет на основание чл. 9 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ, L 94/1 от 28 март 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/23/ЕС”, са концесии с трансграничен интерес.
(2) Концесия за строителство и концесия за услуги, чиято стойност е под прага по ал. 1, както и всяка концесия за ползване са концесии без трансграничен интерес.
(3) Актуална информация за промените в размера на прага по ал. 1, наричан по-нататък „европейския праг“, се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване членове 11, 12, 13 и 14, подкрепени от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 3.
Предложенията са приети – членове от 11 до 14 включително по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ:
Раздел ІV – „Обекти на концесия”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
Член 15 – текст на вносител и предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 15 ал. 4 отпада.”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване първо неподкрепеното от Комисията предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 89 народни представители: за 8, против 74, въздържат се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на раздела и чл. 15, подкрепени от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържа се 1.
Наименованието на Раздела и чл. 15 са приети по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
„Раздел V – Субекти”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
Член 17 – текст на вносител и предложение от народния представител Румен Георгиев:
„В чл. 17, ал. 2, и навсякъде в текста на Проекта на Закон за концесиите като концедент на държавните концесии да се определи държавата, а не отделният министър в съответствие с неговата функционална компетентност, този текст да се замени с „Министерски съвет", така както е в досегашния Закон за концесиите. Решенията за предоставяне на концесия да се приемат от Министерския съвет, а подготвителните действия, провеждането на процедурите, сключването на договорите и контрола по изпълнението да останат от компетенциите на министрите.”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 17 се правят следните изменения:
1. ал. 2 се изменя така:
„(2) Концедент за държавните концесии е Министерският съвет.”
2. ал. 3 се изменя така:
„(3) Концедент за общинските концесии е общинският съвет“.
3. ал. 5 – отпада.”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното предложение на народния представител Румен Георгиев.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 87 народни представители: за 5, против 73, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване и второто неподкрепеното предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, които Комисията не подкрепя. (Шум и реплики.)
Колеги, моля Ви малко по-тихо в залата, ако обичате!
Гласували 88 народни представители: за 6, против 73, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 16, наименованието на Раздел V и чл. 17, подкрепени от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 87, против 1, въздържа се 1.
С това чл. 16, наименованието на Раздела и чл. 17 са приети по Доклада на Комисията.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22, като в ал. 2 думата „наричано“ се заменя с „наричан“, а думите „общини или“ се заменят с „общини и/или“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23.
„Раздел VІ – Изключения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел VІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Дотук, господин Кирилов.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията чл. 18, 19, 20, 22, 23, наименованието на Раздел VІ и чл. 24.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
С това членове от 18 до 23 включително по Доклада на Комисията, наименованието на Раздел VІ и чл. 24 по Доклада на Комисията, са приети.
Господин Кирилов, предлагам да прекъснем за половин час почивка.
Обявявам половин час почивка!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
По чл. 25 – предложение от народния представител Румен Георгиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25:
„Чл. 25. (1) Концесиите за подземни богатства се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за подземните богатства.
(2) Концесиите за добив на минерална вода се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за водите.
(3) Концесиите за морски плаж, които са без трансграничен интерес, се предоставят при условията и по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.“
По чл. 26 – предложение от народния представител Георги Свиленски.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 26 след думата „строителство“ се поставя запетая и се добавя „услуги от общ икономически интерес, предоставяни чрез мрежата на публично предприятие по силата на друг законов или подзаконов нормативен акт“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.
„Раздел VII – Финансово-икономически елементи на концесията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІІ.
По чл. 27 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27, като в ал. 1 думите „и/или“ се заменят с „ или“.
По чл. 28 – предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28, като в ал. 1, т. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“, а в т. 3 думата „събира“ се заменя със „ се събират“.
По чл. 29 Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 30 – текст на вносителя.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30:
„Чл. 30. (1) При концесия за строителство и при концесия за услуги се поддържа икономически баланс на концесията, който представлява равновесие между ползите за концесионера и концедента при поетите от тях рискове.
(2) Определеният с договора икономически баланс на концесията се поддържа през целия срок на концесията.“
По чл. 31 – предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: в чл. 31 ал. 7 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31:
„Чл. 31. (1) Оперативният риск при концесията за строителство и при концесията за услуги се носи винаги от концесионера и се приема за поет, когато при нормални условия на експлоатация с концесионния договор не е гарантирано възвръщането на направените инвестиции и на разходите по експлоатацията на строежа или на услугите – предмет на концесията.
(2) Поетият от концесионера оперативен риск произтича от фактори, които са извън контрола на страните по концесионния договор и представлява риск от излагане на колебанията на пазара относно търсенето и/или предлагането на обекта на концесията и/или на услугите. Рисковете, свързани с лошо управление, с неизпълнение на договорни задължения от икономическия оператор, както и с непреодолима сила не се смятат за оперативен риск.
(3) Риск, свързан с търсенето, е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху пазарното търсене на обекта на концесията, на предоставяните услуги или на извършваните други стопански дейности.
(4) Риск, свързан с предлагането, е вероятността обектът на концесията, предлаганите услуги или извършваните други стопански дейности да не съответстват на изискванията на пазара. Рискът, свързан с предлагането, включва и риска за наличност на предоставяните услуги. Риск за наличност е вероятността за настъпване на събитие, факт или обстоятелство, което може да окаже влияние върху предоставянето на услугата във вид, обем, качество и време за изпълнение, които съответстват на определеното с концесионния договор.
(5) При концесия за строителство заедно с оперативния риск концесионерът поема и строителния риск. Строителният риск е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху стойността или върху времето за изпълнение на възложеното строителство.
(6) Всички останали рискове при концесия за строителство и концесия за услуги се разпределят между концесионера и концедента с концесионния договор в зависимост от възможностите на всяка от страните по-добре да оцени, контролира и управлява съответния риск. Рисковете, които страните относително еднакво могат да оценяват, контролират и управляват, се разпределят между тях като споделени рискове.
(7) При концесия за ползване всички рискове се поемат от концесионера, с изключение на риска от пълно погиване на обекта на концесията.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя предложение по отношение на Разпоредбата на чл. 25, ал. 3, отнасяща се до предоставяне на концесиите за морски плаж, по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Смятам, че без значение дали тази Концесия за отдаване на морския плаж е с трансграничен или без трансграничен интерес, следва да се спазва общият режим на Закона за концесиите, а не да се преминава към режима на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, тъй като режимът на Закона за концесиите осигурява по-голяма публичност, по-голяма прозрачност и по-голяма законосъобразност на процедурите, така че да отпаднат всякакви съмнения по отношение на това, че концесионерът, който кандидатства, тоест потенциалният концесионер, кандидатстващ за получаването на такава Концесия, може да използва неблагоприятни в Закона положения, по-скоро вратички в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, и да вземе концесията по един доста по-облекчен ред. Нещо повече, стана ясно в заседанието на Комисията, че за съжаление голяма част от документите по тези концесии са предоставят в последния момент, точно няколко часа преди заседанието на Специалната комисия, когато се открива процедурата.
Смятам, че за да се сложи край на тези незаконосъобразни практики, би следвало да се прилага като по-целесъобразен и по-законосъобразен Законът за концесиите при отдаването на концесии на морски плажове, без значение дали те са с трансграничен или без трансграничен интерес.
В тази връзка правя предложение за отделно гласуване на чл. 25. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев, за отпадането на ал. 3 в чл. 25 от Доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 92, против 3, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване чл. 25 във вида, който остава, тоест с алинеи 1 и 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Член 25 по Доклада на Комисията е приет.
Подлагам на гласуване, предложение от народния представител Георги Свиленски, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 4, против 84, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 26 с наименованието на вносителя на Раздел VII и членове от 27 до 30 включително по Доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Член 26, наименованието на Раздел VII и членове от 27 до 30 включително са приети.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за няма, против 74, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 31 по Доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Член 31 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По чл. 32 има предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32:
„Чл. 32. (1) Приходите на концесионера от експлоатацията на строежа или на услугите се формират от плащания от потребителите, от потребителите и концедента или само от концедента.
(2) Плащане от концедента може да се предвиди в следните случаи:
1. когато за предоставяните от концесионера услуги не се дължат преки плащания от потребители или от други лица или ако се дължат такива плащания – не е предвидено концесионерът да ги получава;
2. когато се цели постигане на социално приемлива цена на услугите, предоставяни от концесионера;
3. при държавно регулирани цени на услугите, които се предоставят от концесионера.
(3) При концесия за строителство плащането от концедента се дължи след въвеждане на обекта на концесията в експлоатация и се извършва само за времето, в което обектът или предоставяните услуги са били в наличност.
(4) При концесия за услуги плащането от концедента се извършва само за времето, когато услугите са били в наличност.
(5) Условията, при които се извършва плащането от концедента, не може да освобождават концесионера от рискове, които е поел за целия срок на концесията.
По чл. 33 има предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 33 ал. 3 отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33:
„Чл. 33. (1) В определени с този закон случаи концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение.
(2) При концесия за ползване, както и при концесия за услуги, когато обектът на концесията е държавна или общинска собственост, винаги се дължи концесионно възнаграждение.
(3) При концесия за строителство концесионно възнаграждение се дължи, когато обектът на концесията включва съществуващ строеж, който е държавна или общинска собственост.
(4) Размерът на задължението за плащане на концесионно възнаграждение се определя от концедента във всеки конкретен случай в зависимост от:
1. справедливото разпределение на икономическата и финансовата изгода от концесията между концедента и концесионера;
2. постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни с обекта на концесията.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 6, против 71, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване членове 32 и 33 по Доклада на Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 101, против 1, въздържал се 1.
Членове 32 и 33 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По чл. 34 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители:
„В чл. 34, ал. 3 се създава изречение второ: „Решението на Народното събрание е прието, когато за него са гласували повече от две трети от всички народни представители.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34:
„Чл. 34. (1) Всяка концесия се възлага за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 35 години за концесия за строителство и за концесия за услуги и по-дълъг от 25 години за концесия за ползване, освен ако със специален закон е предвиден друг срок. Срокът на концесията може да се удължава, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор.
(2) В обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер, наричано по-нататък „обявление за откриване на процедурата“ се посочва срок на концесията, който е максимален. В обявлението за откриване на процедурата се посочва и прогнозният общ срок на всички допустими удължавания, когато такива са предвидени с клауза за преразглеждане.
(3) Конкретният срок на концесия за строителство и на концесия за услуги не може да е по-дълъг от времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа или на услугите и за получаване на доход от вложения капитал, при отчитане на прогнозирания икономически баланс и на цената на услугите, които ще се предоставят. Конкретният срок на концесия за ползване се съобразява с вида и техническите и/или технологичните и/или ресурсните особености на обекта на концесията и на принадлежностите, и с времето, което е необходимо на концесионера за изпълнение на инвестиционната програма за поддържане на обекта в експлоатационна годност.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Христов.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Взимам думата за изказване и искам съвсем накратко да направя една ретроспекция на предложението на вносителя още на първо четене.
Става въпрос за следното. С предложението, което ние приехме на първо четене, се насажда един проблем, който може да възникне, а именно така наречената „вечна концесия“. Затова ние между първо и второ четене внесохме две алтернативни предложения, като едното от тях е – въпреки че става въпрос за обекти от стратегическо значение, на които Народното събрание би следвало да приеме един по-дълъг срок, с нашето предложение ние определяме един срок, който да не може да бъде по-дълъг от 50 години. Като алтернатива на това предложение ние предложихме, ако остане вариантът, който беше на първо четене – именно Народното събрание да гласува удължаването на срока, нашето алтернативно предложение беше да бъде с квалифицирано мнозинство.
Комисията по принцип е приела нашето предложение да има горна граница като ограничение и е наложила такава, която не е 50, а 35 години, което е още по-добре, но в същото време се прави едно изключение за такива случаи, в които е определен един по-дълъг срок в специален закон. В специалните закони обаче няма как да бъде определено ограничение, тоест да има горна граница.
Ние считаме, че по-същия начин, както беше в първоначалното предложение и сега в предложението на Комисията, се дава възможност за така наречената „вечна концесия“. Целта на нашите предложения беше да избегнем точно тази „вечна концесия“. И двата варианта са приемливи за нас. Единият е отхвърлен от Комисията. Затова като край на изказването си бих искал да направя едно предложение – да бъдат гласувани отделните предложения поотделно. Надявам се, че ще успеем да стигнем до някакво разискване, в което да успея да Ви убедя в нашите доводи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате предвид текста на Комисията ли, по алинеи? Защото всичките предложения, освен Вашето, което не се подкрепя, са подкрепени и са влезли в текста на Комисията. (Реплика от народния представител Пламен Христов извън микрофоните.)
Тогава дайте някакво предложение по текста на Комисията. Аз, така или иначе, първото предложение, което не е подкрепено, сега ще го подложа на гласуване, но ако имате някакво редакционно предложение по текста на Комисията, го направете, иначе няма как.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Моето предложение е да отпадне по текста на Комисията изречението, което е „освен ако със специален закон е предвиден друг срок“. Предложението на Комисията, което е за 35 години, просто това изключение, ако е предвиден друг срок в специален закон, да отпадне. Това е конкретното ми предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Пояснението „освен ако със специален закон е предвиден друг срок“.
Това ли предлагате да отпадне?
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това е нали? Добре.
Реплики?
Заповядайте за изказване, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата за изказване, защото обсъждаме в момента една от най-дискутираните разпоредби в този Законопроект, като този дебат започна още в миналия парламент, продължи и на първо четене в настоящия парламент, в работната група, до окончателното приемане на варианта, който обсъждаме сега, приет от Комисията по правни въпроси на второ четене.
В тези обсъждания ние значително, бих казал, съществено, променихме първоначалната концепция на Закона за концесиите. Донякъде, всъщност даже в голяма степен, ние се отказахме от едно от най-сериозните достойнства на приетия в миналия парламент Закон за концесиите, включително предложен сега като текст на вносителите в този Законопроект. Това беше правилото, че времето на концесия е винаги обвързано от цената на концесията и зависи от възвръщаемостта, като тези показатели са предмет на състезанието между евентуалните кандидати за получаване на концесията и сключване на концесионен договор.
Стремихме се да уважим всички искания, заявления, да преодолеем всички опасения, които бяха представени от нашите опоненти, включително и от нашите партньори. Спорихме и вътрешнокоалиционно по този въпрос.
В крайна сметка и след много дълъг дебат възприехме решение за ограничаване на срока на концесията с краен срок, тоест с един предел. Режимът, както е установен, е абсолютно симетричен на действащия понастоящем Закон за концесиите. В този режим ние сме съобразили и изискванията на Директивата.
Да, за съжаление, преминавайки от неограничение към ограничение спрямо срока, се наложи да отпаднат и другите два института, които също бяха полезни, позитивни предложения, визирам главно съгласието на Народното събрание за така наречените „свръхдълги концесии“. Понастоящем няма нужда от такова съгласие от Народното събрание.
В този смисъл ние уважихме не само исканията на колегите от БСП, но смятам, че и в максималната част, и в тяхното логическо съответствие възприехме частично и предложенията на колегите от парламентарната група на „Воля“, като ги поздравяваме за тяхната инициатива и активно участие.
Искам да поясня следното по отношение на израза „освен ако със специален закон е предвиден друг срок“, което редакционно предложение направи колегата Христов.
Колеги, тук идва реч да се покрият онези хипотези, онези случаи, в които ще възникнат така наречените „свръхскъпи концесии“, тоест предметът на концесия ще изисква по-дълъг срок на възвръщаемост с оглед огромния обем на евентуалните инвестиции. Предполагаме, че това са най-големите инфраструктурни обекти, ако се вземе решение те да бъдат осъществени чрез концесия.
Тук подчертавам, че точно тук е гаранцията, която е прехвърлена от оригиналното предложение към актуалното. Ние сме казали, че това може да стане само изрично, ако законодателят в друг закон изрично вземе такова решение.
Колеги, нали сте убедени, че ако се сключва концесия за милиард, два или три, действително това е пътят, по който Народното събрание би могло да санкционира този срок в конкретен закон. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Реплики?
Заповядайте, господин Христов.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов! Още в самото начало, когато внесохме, както казах, две алтернативни предложения, отчетохме факта, че може да са налице така наречените „стратегически концесии“, които да изискват по-голяма възвръщаемост. Самите ние отчетохме факта, че е възможно тя да бъде по-голяма дори от 50 години – както сме внесли. Затова беше и нашето алтернативно предложение – да се гласува по-дълга концесия от Народното събрание, но с квалифицирано мнозинство. По този начин смятам, че ще се гарантира, че тази стратегическа концесия би била подкрепена както от управляващите, така и от опозицията, което би дало абсолютна сигурност, че е защитен интересът на българския народ. Това ни беше идеята, за да предложим алтернативата, която е отхвърлена от Комисията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Има ли други реплики? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря за репликата на господин Христов.
Изкушаващо е да се възприеме Вашето предложение за 50-годишния срок. Нашите опасения са, че може би това пак ще доведе до някое поредно обвинение, че пък са свръхдълги концесиите. Затова заложихме на този по-гъвкав режим, който пак е форма на законодателен контрол. Например, ако се касае за магистрала или пътен инфраструктурен обект, законодателното решение би следвало да е в Закона за пътищата, като е очевидно, че този въпрос ще се дискутира специално в този парламент, без значение в коя зала – в тази зала или в някоя нова зала. Това ще бъде въпрос на парламентарен дебат.
Ако трябва да се построи свръхогромно хидротехническо съоръжение, това би наложило изменение в Закона за водите или за ВиК услугите, което също ще подлежи на законодателен контрол. Нашето послание с тази норма е такова – ако има нещо изключително, то трябва да мине през специален закон.
Ще Ви припомня чисто исторически. България е тръгнала – първата концесия, която е била учредена, е учредена със закон – Закон за концесия за магистрала Тракия. Тогава със закон за концесионер са били определени три италиански дружества: „Салини“, „Италстрада“ и „Джарола“. Това е бил закон за една концесия. Много добре, че законодателят е създал принципна уредба и не е останал на такива единични закони. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Пламен Христов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 11, против 36, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционно предложение, направено от парламентарната трибуна от народния представител Пламен Христов: в чл. 34, ал. 1 първото изречение „пояснението освен ако със специален закон е предвиден друг срок“ да отпадне.
Гласували 101 народни представители: за 9, против 49, въздържали се 43.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване членове 34 и 35 по Доклада на Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 93, против 6, въздържали се 3.
Членове 34 и 35 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Глава втора – Стратегическо развитие и планиране на концесиите. Мониторинг, управление и контрол“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36.
По чл. 37 има предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров:
„Досегашният текст на чл. 37 става ал. 1, а се създава ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Министерският съвет внася мотивирано предложение в Народното събрание по чл. 34, ал. 4.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 14, против 23, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Глава втора, както и членове 36 и 37 по Доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 94, против 1, въздържали се няма.
Наименованието на Глава втора и членове 36 и 37 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.
По член 39 – текст на вносител.
Предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров:
В чл. 39, ал. 1 се създава нова т. 5, както следва:
„5. изготвят и внасят в Министерския съвет мотивирани предложения за концесии за строителство и концесии за услуги със срок 35 години и по-дълъг.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 2:
а) в т. 5 думите „и общински“ – отпадат.
б) в т. 6 след думата „концесионер“ се добавя „за държавните концесии“.
2. в ал. 3 след думата „Концедентите“ се добавя „по държавните концесии“.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Мария Илиева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39:
„Чл. 39. (1) Министрите изпълняват държавната политика за концесиите в съответствие с отрасловата им компетентност, като изпълняват правомощията на концедент, както и:
1. в съответствие с провежданата от тях секторна политика правят предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия, както и за включването, изключването и промяната на проекти в плана за действие за държавните концесии;
2. извършват мониторинг и контрол на сключените от тях концесионни договори;
3. изготвят и внасят за одобрение в Министерския съвет годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за държавните концесии проекти, които са от тяхна компетентност, и на сключените от тях концесионни договори;
4. правят предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно отстраняване на проблеми в кръга на тяхната компетентност, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори.
(2) Министърът на финансите изпълнява държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите, като:
1. дава писмени указания относно финансово-икономическите елементи на концесията при извършване на подготвителните дейности и при изпълнение на концесионните договори;
2. прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно финансово-икономическите елементи на концесиите;
3. одобрява ежегодно план-сметка за финансиране на разходите по държавните концесии;
4. извършва предварителна оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси на проектите за държавни концесии с плащания от концедентите преди включването им в плана за действие за държавните концесии, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 35;
5. изразява становище относно финансово-икономическите елементи на проектите за държавни и общински концесии с плащания от концедентите преди откриването на съответната процедура за определяне на концесионер;
6. може да изпраща наблюдател, който да присъства на заседанията на комисиите за провеждане на процедурата за определяне на концесионер без право на глас.
(3) Концедентите са длъжни да предоставят на министъра на финансите, във връзка с правомощията му по ал. 2, изискваната от него информация, свързана с подготовката и провеждането на процедурите за определяне на концесионер, както и с изпълнението на концесионните договори.
(4) Министърът на финансите може да се подпомага за дейностите по ал. 2, т. 4 и 5 от Българската банка за развитие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров, предложението не е подкрепено от Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 16, против 23 и въздържали се 54.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители, предложението не е подкрепено от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 5, против 61 и въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване членове 38 и 39 по Доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма и въздържал се 1.
Членове 38 и 39 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40.
Член 41 – текст на вносителя.
Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 41, т. 5 в уводното изречение пред думата „концесии“ се поставя „държавни“.
1. в ал. 2:
а) в т. 5 думите „и общински“ – отпадат.
б) в т. 6 след думата „концесионер“ се добавя „за държавните концесии“.
2. в ал. 3 след думата „Концедентите“ се добавя „по държавните концесии“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44.
Член 45 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45:
„Чл. 45. (1) Националната стратегия за развитие на концесиите съдържа общите и специфичните цели и основните приоритети за възлагане на концесии в страната.
(2) Планът за действие за държавните концесии, съответно планът за действие за общинските концесии, се изготвя за всеки програмен период и съдържа прогнозираните:
1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия;
2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство;
3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. концесионни възнаграждения.
(3) Съвместните концесии с държавно и общинско участие се включват в плана за действие за държавните концесии и в плана за действие за общинските концесии.
(4) Съдържанието на плановете по ал. 2 се определя по години и може да се изменя и допълва текущо.
(5) Не може да се открие процедура за определяне на концесионер, която не е включена в плана за действие за държавните концесии, съответно в плана за действие за общинските концесии.
(6) Редът за изготвяне на плановете по ал. 2 се определя в наредбата по чл. 35.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 5, против 64 и въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване членове от 40 до 45 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 85, против 1 и въздържал се 1.
Членове от 40 до 45 включително по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Член 46 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – в чл. 46, ал. 2 т. 3 - отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 1, против 67 и въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване членове от 46 до 48 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Членове от 46 до 48 включително по Доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Глава трета – Възлагане на концесия“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
„Раздел І – Общи положения. Видове процедури“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Глава трета, наименованието на Раздел I и членове от 49 до 54 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Наименованието на Глава трета, Раздел I и членове от 49 до 54 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел ІІ – Подготвителни действия“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55.
Член 56 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56:
„Чл. 56. (1) Предложението на икономическия оператор за възлагане на концесия съдържа описание на предмета и на обекта на концесията, обосновка и финансово-икономически анализ.
(2) Когато концесията включва възлагане на строителство, към предложението по ал. 1 се прилага инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване или задание за изработване на инвестиционен проект, идеен или друга фаза на инвестиционен проект, с което определя и прогнозните технически и функционални характеристики и технико-икономически показатели на строителството.
(3) Концедентът проучва предложението по ал. 1 и ако прецени, че е целесъобразно, предприема действия за включването на проекта в съответния план за действие.
(4) Инвестиционното предложение може да се използва от концедента при изработване на техническите и функционалните изисквания.
(5) Когато концедентът е използвал изцяло или отчасти инвестиционното предложение, представилият го икономически оператор, ако не е избран за концесионер, има право на възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от концедента по методика, определена с наредбата по чл. 35, и се заплаща в едногодишен срок от публикуването в Националния концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата.
(6) Предложението по ал. 1 не поражда за икономическия оператор други права или привилегии, освен правото по ал. 5.
Член 57 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 4, изречение първо думата „концесията“ се заменя с „държавната концесия“.
2. в ал. 5 текстът преди т. 1 се изменя така: Когато общинският съвет не даде разрешение по чл. 34, ал. 5 за предложения от концедента срок, концедентът може да установи възможностите за намаляването му чрез:“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57:
„Чл. 57. (1) Концедентът осигурява извършването на подготвителни действия, за да се определят възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят, да се обоснове възлагането на концесия и да се определи подходящата процедура. При подготвителните действия се събират, обобщават и анализират наличните информация и документи. Подготвителните действия се извършват от екип от експерти, определени от концедента със заповед.
(2) Според предмета и сложността на концесията при подготвителните действия може да се изготвят технически, финансово-икономически, правен и други анализи.
(3) При концесия, с която се възлага строителство, техническият анализ може да се замени с инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване, задание за изработване на инвестиционен проект, идеен проект или друга фаза на инвестиционния проект.
(4) Когато се предвижда концесията да е с плащане от концедента, за доказване на приложимите финансово-икономически елементи на концесията задължително се изготвя финансово-икономически анализ. В тези случаи финансово-икономическият анализ се изпраща за становище до министъра на финансите. Минималните изисквания към финансово-икономическия анализ и редът за съгласуването му се определят с наредбата по чл. 35.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 2, против 59, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, което се подкрепя от Комисията, както и членове от 55 до 57 включително, по Доклада на същата.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на Раздел ІІ, както и членове от 55 до 57 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Член 58 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители.
В чл. 58 се създава ал. 5:
„(5) Обосновката на концесиите се изпраща на Министерството на финансите. Министърът на финансите изготвя за всяка една концесия финансов анализ за въздействието й в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план върху държавния бюджет и икономиката на страната. При наличие на неблагоприятно въздействие на концесията върху икономиката или бюджета на страната, министърът на финансите изготвя препоръки за отстраняването им, които са задължителни за концедента.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, в ал. 3 на чл. 58 е записано, че обосновката на концесията се изпраща от концедента на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, на Министерството на културата и на Държавна агенция „Национална сигурност“, които в 14-дневен срок от получаване на обосновката трябва да върнат становище.
Ние предлагаме, както беше изчетено – да се създаде нова
ал. 5, и обосновката на концесиите да се изпраща и на Министерството на финансите, като според нас е изключително важно министърът на финансите да изготвя за всяка една концесия финансов анализ за въздействието й в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план върху държавния бюджет и икономиката на страната.
По действащия в момента Закон искам да отбележа, че концедент на държавните концесии е Министерският съвет. В тази връзка всяко едно ведомство има поглед върху обекта, който се предлага на концесия. Преди малко приехме промяна, че концедент ще бъде всяко едно ведомство или министерство според своята компетентност.
Във връзка с това ние настояваме и молим да гласувате „за“ тази нова алинея 5, тъй като по този начин ще бъде доразработен моделът за управление и координация на концесиите между отделните отрасли и ще бъде предоставена пълна и всеобхватна информация за въздействието им върху икономиката и бюджета на страната, което според нас е от изключителна важност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова.
Реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! С колегите от парламентарната група на „Воля“, обсъдихме това тяхно предложение, включително го обсъдихме и в Комисията по правни въпроси или работна група – тук вече ми е трудно да бъда точен и конкретен.
Искам обаче да припомня следното: ние смятаме, че сме възприели предложението на „Воля“, но сме го възприели на друго място – в чл. 39, ал. 2, където са разписани правомощията на министъра на финансите.
Само ще се върна към конкретния текст, който обсъждаме – чл. 58. Всъщност той е класически текст за всичките ни досегашни закони за концесия – това е съгласуването с трите ведомства, заради специфичните проблеми на сигурността, отбраната и здравето.
Винаги във всички закони сме имали този съгласувателен режим, защото се е приемало, че трябва да има обосновка и обвръзка специално от тези три ведомства. Тези три становища винаги са били дежурни и задължителни в концесионния режим.
Моля да съобразите чл. 39, ал. 2: „министърът на финансите изпълнява държавната политика относно ефективното разходване на публични средства; дава писмени указания относно финансово-икономическите елементи; прави предложения до координационния съвет за приемане на насоки, одобрява ежегодно план-сметка за финансиране на разходите на държавните концесии“ и така още общо шест задължения. Включително тук добавихме специално изрично нова ал. 4: „министърът на финансите може да се подпомага за дейностите по ал. 2, т. 4 и 5 от Българска банка за развитие“. Това са анализите, които той прави. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Други реплики има ли?
Заповядайте за дуплика, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Кирилов, напълно сме взели под внимание чл. 39. Министърът на финансите има права, може и изпълнява всички свои според закона правомощия, които му даваме, но отсъства нещо много важно, което ние предлагаме в новата
ал. 5: „при наличие на неблагоприятно въздействие на концесията върху икономиката или бюджета на страната министърът на финансите изготвя препоръки за отстраняването им, които са задължителни за концедента.“.
За нас е много важно да бъде взето мнението и задължителното становище на Министерство на финансите при всеки един договор за концесия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, много кратко изказване, само за да уточня, че министърът на финансите, освен че изпълнява държавната политика относно ефективността и ефикасното разходване на публични средства в т. 5, изразява становище относно финансово-икономическите елементи на проектите, още на проектите изразява становище за държавни и общински концесии с плащания от концедентите преди откриването на съответната процедура за определяне на концесионер.
Ние смятаме, че с това становище при всички положения министърът на финансите дава задължителни указания, които няма как да не се изпълнят от органа по възлагане. Според нас и по наше виждане, това искане на колегите от „Воля“ е прието и отразено, макар и на различно систематично място. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 10, против 16, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 58 по Доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 3.
Член 58 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел ІІІ – Условия за възлагане на концесия“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.
Член 62 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62:
„Чл. 62. (1) Концедентът определя като условия за участие и едно или повече изисквания към професионалните или техническите способности на икономическите оператори и/или към тяхното финансово и икономическо състояние.
(2) Изискванията по ал. 1 трябва да:
1. са съобразени с предмета и особеностите на концесията;
2. осигуряват реална конкуренция.
(3) Изискванията по ал. 1 не може да се определят като условия за участие на подизпълнителите.
(4) Изискванията по ал. 1, минималните нива относно тяхното изпълнение и документите, с които се доказват, се описват в документацията за концесията и се посочват в обявлението за откриване на процедурата.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
Член 64 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64:
„Чл. 64 (1) Като условия за участие концедентът определя и изискванията, при които може да бъде издаден лиценз или извършена регистрация за изпълнение на включена в предмета на концесията услуга или стопанска дейност, независимо от вида на концесията.
(2) Условията по ал. 1 се прилагат само за подизпълнител, който ще извършва съответната услуга или стопанска дейност.“
По чл. 65 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 65 ал. 3 отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 8, против 54, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІІ, както и членове от 59 до 65 включително, по Доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Наименованието на Раздел ІІІ и членове от 59 до 65 включително, по Доклада на Комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 66, 67 и 68.
По чл. 69 – предложение от народния представител Десислава Атанасова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69:
„Чл. 69. (1) Размерът на плащанията от концедента, когато такива се предвиждат, винаги се определя като критерий за възлагане.
(2) Като критерии за възлагане може да се определят:
1. изисквания, свързани с предмета на концесията, като:
а) качество на строителството и/или на управлението и поддържането на обекта на концесията;
б) качество на предоставяните услуги;
в) най-ниска цена на строителството;
г) най-ниска цена на предоставяните услуги;
д) технически предимства, в това число техническо оборудване и материално-техническа база;
е) функционални характеристики и/или характеристики на строителството, и/или на услугите;
ж) срок на завършване на строителството;
з) срок на предоставяне на услугите при минимално определено от концедента ниво на качеството;
2. мерки над нормативно определените за опазване на околната среда, когато такива са необходими;
3. социални критерии;
4. енергийна ефективност;
5. критерии, свързани с иновации;
6. размер на концесионното възнаграждение, когато такова е предвидено;
7. конкретен срок на концесията и/или общ срок на допустимите удължавания, предвидени с клауза за преразглеждане;
8. други, в зависимост от особеностите на концесията.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване членове от 66 до 70 по Доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 4.
Членове от 66 до 70 включително, по Доклада на Комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел ІV – Решение и обявление за откриване на процедурата за определяне на концесионер. Документация за концесията.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
По чл. 71 – предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров:
„В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2, както следва:
„(2) Когато определеният от концедента максимален срок за концесия за строителство или концесия за услуги е 35 години или по-дълъг, процедурата за определяне на концесионер се открива след решение на Народното събрание по чл. 34, ал. 4, с което се разрешава възлагането на концесията за така определения срок.“
2. Настоящите ал. 2 и ал. 3 от чл. 71 стават съответно ал. 3 и ал. 4“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 10, против 18, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІV и чл. 71 по Доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители, за 75, против няма, въздържали се 2.
Наименованието на Раздел ІV и чл. 71 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 72, 73, 74 и 75.
По чл. 76 – текст на вносител, и предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76, като в ал. 2 след думата „партидата“ се добавя „решението за откриване на процедурата“.
По чл. 77 – предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:
„Чл. 77. (1) Обявлението за откриване на процедурата и документацията за концесията може да се изменят в случаите по чл. 79, ал. 4, чл. 81, ал. 2 и чл. 94, ал. 1.
(2) Измененията се извършват с обявление за поправка, което се публикува при условията и по реда на чл. 76, ал. 1 и 3.
(3) Когато измененията засягат предмета на концесията и условията за възлагане на концесията по чл. 59, концедентът прекратява процедурата“.
По чл. 78 – предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78:
„Чл. 78. (1) Документацията за концесията съдържа, в зависимост от предмета на концесията и вида на процедурата за определяне на концесионер:
1. описание на предмета и на обекта на концесията;
2. документи, които удостоверяват собствеността и/или индивидуализират обекта на концесията, когато е приложимо;
3. описание на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията, включително за всяка обособена позиция, когато е приложимо;
4. подробно описание на условията за осъществяване на концесията;
5. минималните изисквания към офертите;
6. минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите на офертите, и начина на тяхното представяне, когато е приложимо;
7. условията за участие;
8. критериите за възлагане, както и методиката за оценка на офертите;
9.описание на организацията на процедурата и планиран срок за нейното приключване;
10. документи, с които преди подписване на концесионния договор се удостоверява отсъствието на основание за изключване;
11. образци на заявление, оферта (предложение и обвързващо предложение) – при открита процедура и при състезателна процедура с договаряне, както и на предварителна оферта – при състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог;
12. проект на концесионен договор;
13. клаузи за преразглеждане, когато е приложимо;
14. дата и час за получаване на заявленията или офертите и дата и час за отваряне на офертите при открита процедура;
15. други изисквания, в зависимост от предмета на концесията.
(2) Когато се предвижда концесията да е с плащане от концедента, към документацията за концесията се прилага финансово-икономическият анализ по чл. 57, ал. 4. При концесия за строителство към документацията за концесията се прилага инвестиционното предложение по чл. 57, ал. 3 – когато такова е изготвено.
(3) При състезателен диалог изискванията по ал. 1, т. 3 – 5, т. 8 относно методиката за оценка на офертите и т. 12 не се прилагат. В този случай концедентът включва в документацията за концесията описание на потребностите, които трябва да се задоволят с възлагането на концесията, като при възможност определя основни технически, функционални и качествени характеристики на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията.
(4) При състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог в документацията за концесията се определят и:
1. броят на кандидатите, които при състезателна процедура с договаряне ще получат покана за подаване на предварителна оферта, съответно които при състезателен диалог ще получат покана за участие в диалога;
2. обективни и недискриминационни критерии за подбор;
3. начинът, по който се прилагат критериите за подбор.
(5) За концесии с класифицирана информация в документацията за концесията се посочват изискванията за защита на класифицираната информация, които се прилагат при провеждането на процедурата за определяне на концесионер и при изпълнението на концесионния договор.
(6) При публикуване на документацията за концесията в Националния концесионен регистър се заличава защитената със закон информация, както и търговската или друга информация, която поради извънредни, свързани със сигурността или технически причини, или поради чувствителен характер изисква специално ниво на защита, наричана по-нататък „чувствителна информация“, като се посочва основанието за това. В тези случаи:
1. наличието на защитена със закон информация или на чувствителна информация се посочва в обявлението за откриване на процедурата;
2. в публикуваната документация се посочват условията и редът, по които икономическите оператори може да получат достъп до заличената информация“.
По чл. 79 – Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване членове от 72 до 79 включително, по Доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Членове от 72 до 79 включително, по Доклада на Комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел V – Комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80.
По чл. 81 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81:
„Чл. 81. (1) Комисията:
1. приема правила за работата си;
2. подготвя и предоставя на определеното от концедента длъжностно лице поисканите разяснения и допълнителна информация за публикуване по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър;
3. предлага на концедента отстраняване на незаконосъобразност в обявлението за откриване на процедурата и/или в документацията за концесията;
4. извършва действията по допускане на кандидатите или участниците;
5. извършва подбора в състезателната процедура с договаряне и в състезателния диалог;
6. провежда диалога в процедурата състезателен диалог;
7. провежда договарянето в състезателната процедура с договаряне;
8. предлага на концедента да удължи срока за получаване на заявленията, на предварителните оферти или на офертите, когато в срока, определен за получаването им, няма получено заявление, съответно оферта;
9. разглежда, допуска и оценява офертите и извършва класиране на участниците, като предлага класираният на първо място участник да бъде определен за концесионер;
10. изготвя проект на решение за определяне на концесионер или проект на решение за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер, наричано по-нататък „решение за прекратяване на процедурата“;
11. извършва и други действия, определени с този закон.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 концедентът с решение одобрява обявление за поправка и съответните изменения на документацията за концесията, когато има такива, като определя нов срок за получаване на заявления или оферти при условията на чл. 79, ал. 5.
(3) Решенията на комисията се мотивират. Действията на комисията и приетите решения с мотивите към тях се отразяват в протокол. Когато член на комисията е против прието решение, той подписва протокола с особено мнение и прилага към него мотивите си.
(4) Предвиденото с този закон уведомяване на кандидатите или участниците се извършва от комисията по електронен път чрез електронни средства, включително електронна поща“.
По чл. 82 – Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме наименованието на Раздел V, членове от 80 до 82 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на Раздел V и членове 80, 81 и 82 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел VI – Обмен на информация при провеждане на процедурата за определяне на концесионер“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VI.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме наименованието на Раздел VI и членове 83 и 84 по Доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Наименованието на Раздел VI и членове 83 и 84 са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел VII – Заявления и оферти“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VII.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86, като в ал. 1, т. 5 след думата „участника” се добавя „включително” и накрая се добавя „когато е приложимо”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87.
По чл. 88 има предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 88:
„Чл. 88. (1) Офертата се състои от предложение и обвързващо предложение.
(2) Предложението съдържа:
1. конкретни предложения по критериите за възлагане;
2. мотивиране на предложенията по т. 1;
3. финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията и конкретен срок на концесията, който не може да е по-дълъг от максималния срок, посочен в обявлението за откриване на процедурата;
4. доказателства за осъществимостта на направените предложения по критериите за възлагане;
5. имената и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на концесионния договор, когато това е определено като изискване при концесии с трансграничен интерес, освен концесиите за социални и други специфични услуги;
6. други предложения, разработки и информация в изпълнение на изискванията, определени с документацията за концесията;
7. предложение за създаване на проектно дружество, когато е приложимо;
8. деклариране на срока на валидност на офертата;
9. деклариране на произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(3) Обвързващото предложение съдържа резюме на конкретните предложения по критериите за възлагане.
(4) Когато с обявлението за откриване на процедурата не е ограничена възможността за представяне на варианти на офертата, участникът представя предложение и обвързващо предложение за всеки предложен вариант.
(5) При несъответствия между предложението и обвързващото предложение оценката на офертата се извършва по обвързващото предложение.
(6) В предложението може да се определи поверителността на определена информация. Предложенията по критериите за възлагане не може да се определят като поверителна информация.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 93.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 95.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел VII и членове от 85 до 95 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Наименованието на Раздел VII и членове от 85 до 95 включително по Доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел VIII – Действия на комисията при провеждане на открита процедура“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VIII.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 96.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98:
„Чл. 98. (1) Когато от уведомяването за нередовност по чл. 97, ал. 1 до посочения в документацията за концесията срок за отваряне на офертите остават по-малко от 8 работни дни, Комисията определя нов срок за отваряне на офертите. Комисията удължава срока за отваряне на офертите и когато прецени, че е необходимо да се извърши проверка на декларирани в заявленията обстоятелства.
(2) За удължаването на срока за отваряне на офертите комисията уведомява всички участници.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 99.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101:
„Чл. 101. (1) Отварянето на предложенията, разглеждането и оценяването на офертите и класирането на участниците се извършват в едно или повече закрити заседания на комисията.
(2) При разглеждане и оценяване на офертите комисията проверява съответствието на:
1. предложението и обвързващото предложение с изискванията на чл. 88 и с изискванията, определени с документацията за концесията, и
2. предложенията по критериите за възлагане и на финансово-икономическия модел с критериите за възлагане.
(3) При разглеждане на офертите комисията може да проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложени документи, включително чрез запитване към компетентни органи или други лица.
(4) При необходимост комисията изисква от участниците в определен от нея срок, който не може да е по-кратък от три работни дни, да:
1. предоставят разяснения относно представените разработки и информация или относно приложените в офертата документи, или
2. представят допълнителни доказателства за заявените в офертата обстоятелства, или
3. отстранят технически нередовности в предложението по чл. 88, ал. 2.
(5) Разясненията не може да променят предложенията, съдържащи се в обвързващото предложение по чл. 88, ал. 3.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 103.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 104:
„Чл. 104. (1) След класиране на участниците комисията съставя протокол за отварянето и прочитането на обвързващите предложения, за разглеждането и оценяването на офертите и за класирането на участниците.
(2) Въз основа на протокола по ал. 1 комисията изготвя проект на решение за определяне на класирания на първо място участник за концесионер или проект на решение за прекратяване на процедурата.
(3) Комисията изготвя проект на решение за прекратяване на процедурата, когато не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един участник, както и когато за всички подадени оферти е налице обстоятелство по чл. 102,
ал. 1 - 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Раздел VIII и членове от 96 до 104 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Наименованието на Раздел VIII и членове от 96 до 104 включително по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел IX – Действия на комисията при провеждане на състезателна процедура с договаряне“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IX.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 105.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 106.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 107.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 108.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 109.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 110.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 111.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме наименованието на Раздел IX и членове от 105 до 111 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Наименованието на Раздел IX и членове от 105 до 111 включително по Доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел X – Действия на комисията при провеждане на състезателен диалог“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел X.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 112.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 113.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 114.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 115:
„Чл. 115. (1) Когато прецени, че са изяснени възможните решения на потребностите, комисията изготвя проект на решение за допълване на документацията за концесията. Допълнената документация за концесията включва:
1. описание на предмета и на обекта на концесията в съответствие с резултатите от проведения диалог;
2. изискванията на чл. 78, ал. 1, т. 3-5, т. 8 относно методиката за оценка на офертите и т. 12;
3. образец на оферта (предложение и обвързващо предложение).
(2) Концедентът издава решение за допълване на документацията за концесията и уведомява кандидатите за решението. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда на Глава шеста.
(3) След допълване на документацията за концесията комисията изготвя покана за подаване на оферти, която съдържа срок за получаване на оферти и дата и час за отваряне на получените оферти.
(4) Поканата за подаване на оферти и допълнената документация се изпращат от комисията до всички допуснати кандидати.
(5) След изпращане на поканата процедурата състезателен диалог продължава при условията и по реда на чл. 101 104.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме наименованието на Раздел X и членове от 112 до 115 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Наименованието на Раздел X и членове от 112 до 115 включително по Доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел XI – Приключване и прекратяване на процедурата за определяне на концесионер“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел XI.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 116.
По чл. 117 има предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 117:
„Чл. 117. (1) Концедентът издава мотивирано решение за прекратяване на процедурата, когато:
1. не е подадено нито едно заявление, предварителна оферта или оферта или няма допуснат нито един кандидат или участник;
2. съдържанието на нито една оферта не отговаря на изискванията, определени с документацията за концесията;
3. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на обстоятелства, които не са предвидени при приемане на решението за откриването на процедурата;
4. се установят нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията за възлагане на концесията по чл. 59;
5. определеният за концесионер участник и класираният на второ място участник последователно откажат да сключат концесионния договор;
6. при поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане от класирания на второ място участник не се постигне съгласие относно подобрението.
(2) Концедентът издава решение за прекратяване на процедурата и когато прогнозната стойност на концесията при откриване на процедурата е била под европейския праг и процедурата е проведена съгласно изискванията на концесия без трансграничен интерес, но с финансово-икономическия модел, предложен с офертата на класирания на първо място участник, стойността се е увеличила с повече от 20 на сто и е преминала европейския праг. Концедентът прекратява процедурата и когато при нейното провеждане цената на основна услуга, включена в предмета на концесията, се е увеличила с повече от 20 на сто от прогнозната стойност на тази услуга, посочена в обявлението за концесия.
(3) Решението за прекратяване на процедурата се издава след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 118.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 119:
„Чл. 119. (1) Концедентът уведомява по електронен път чрез електронни средства, включително електронна поща, заинтересованите кандидати и участници за решението за определяне на концесионер, съответно за решението за прекратяване на процедурата.
(2) Към уведомлението се прилага протоколът на комисията за отваряне на предложенията, разглеждане и оценяване на офертите и класиране на участниците.
(3) Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за определяне на концесионер са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано – има влязло в сила решение по жалбата.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме наименованието на Раздел XI, както и членове от 116 до 119 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Наименованието на Раздел XI и членове от 116 до 119 включително са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Глава четвърта – Изпълнение на концесия“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
„Раздел І – Сключване на концесионния договор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 120.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 121.
По чл. 122 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 122, ал. 2 т. 4 отпада, а т. 5 – 26 стават съответно т. 4 – 25.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122:
„Чл. 122. (1) Концесионният договор се сключва в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, а когато се сключва с класирания на второ място участник – в съответствие с офертата на участника или с постигнатите при преговорите резултати.
(2) Концесионният договор се сключва в писмена форма и съдържа:
1. страните по договора, данни за търговската и други регистрации на концесионера и лицата, които го представляват;
2. предмет и стойност на концесията;
3. изискванията и показателите на предмета на концесията, включително изискванията относно вида и качеството на строителството и/или услугите, включени в предмета на концесия за строителство и на концесия за услуги;
4. описание на стопанската дейност, която се извършва с обекта на концесията при концесия за ползване;
5. описание, характеристики и показатели на обекта на концесията;
6. датата на влизане в сила на договора, предварителните условия, когато има такива, конкретният срок на концесията и общият срок на всички допустими удължавания, предвидени с клауза за преразглеждане;
7. условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията, както и при предсрочно прекратяване на концесионния договор;
8. условията за осъществяване на концесията и тежестите, когато има такива;
9. разпределението на рисковете между концесионера и концедента;
10. правата и задълженията на страните, включително условията и сроковете за тяхното изпълнение;
11. размера, сроковете и реда за извършване на плащания от концедента към концесионера, когато такива се предвиждат;
12. размера, сроковете и реда за заплащане на концесионното възнаграждение, когато такова се предвижда;
13. клауза за индексация, когато такава се предвижда, съдържаща условията и реда за актуализация на първоначалната стойност на концесията и/или на плащанията от и към концесионера;
14. вида, размера, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по договора;
15. приложимите задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, когато е приложимо;
16. приложимите задължения за застраховане на обекта на концесията;
17. условията и реда за финансиране на отстраняването на нанесени екологични щети;
18. условията и реда за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на задълженията на концесионера, включително изпълнението на финансово-икономическия модел;
19. отговорностите за неизпълнение на задълженията по договора;
20. условията, реда и сроковете за обмен на информация между страните, включително по електронен път, и за извършване на мониторинга и контрола по изпълнение на договора;
21. условията и реда за решаване на споровете между страните;
22. клаузите за преразглеждане, ако такива са предвидени, както и основанията, и реда за предсрочно прекратяване на договора;
23. изискванията относно състоянието, в което обектът на концесията се предава на концедента след изтичането на срока на концесията;
24. приложимото право;
25. размера на нормата на възвръщаемост за концесионера, определена с финансово-икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и контролиране;
26. други, в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство относно обекта на концесията, строителството или услугите.
(3) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5.
(4) Когато е приложимо, концесионният договор съдържа и:
1. икономическия оператор, който представлява групата, съответно водещия партньор, както и дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, които ще изпълнява всеки от партньорите – когато концесионерът е група от икономически оператори;
2. дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, които ще се изпълняват от подизпълнители, а за всеки от посочените в заявлението подизпълнители – и данни за търговската и други регистрации и за лицата, които го представляват;
3. третите лица и описание на ресурсите на тези лица, които концесионерът ще има на разположение за срока на концесията, както и данни за търговската и други регистрации и за лицата, които представляват всяко трето лице.
(5) Неразделна част от концесионния договор са предложението и обвързващото предложение на участника, определен за концесионер.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава четвърта, Раздел I и членове 120 и 121 по Доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Наименованието на Глава четвърта, на Раздел I и членове 120, 121 по Доклада на Комисията са единодушно приети.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 11, против 61 и въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 122 по Доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма и въздържали се 2.
Член 122 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По чл. 123 има предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители:
„В чл. 123, ал. 4, изречение първо се изменя така: „При нарушаване на икономическия баланс всяка от страните по концесионния договор може да поиска изменение на договора за възстановяване на икономическия баланс, което може да включва намаляване или удължаване на срока на концесията“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 123.
По чл. 124 има предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 124:
„Чл. 124. (1) В едномесечен срок от сключването на концесионния договор определеното от концедента длъжностно лице изпраща за публикуване обявление за възложена концесия при условията и по реда на чл. 76, ал. 1 и 3.
(2) Обявлението за възложена концесия се публикува в съответния електронен формуляр и съдържа резултатите от проведената процедура за определяне на концесионер, включително:
1. концедент;
2. прогнозна стойност и стойност на концесията;
3. конкретния срок на концесията;
4. условия за влизане в сила на концесионния договор;
5. информация за концесионера относно:
а) името, съответно наименованието;
б) формата на участие – самостоятелно или в група от икономически оператори;
в) лицата, които представляват икономическия оператор според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
г) името, съответно наименованието на посочените в заявлението подизпълнители;
6. вида на проведената процедура;
7. критериите за възлагане;
8. друго, посочено в съответния електронен формуляр.
(3) В деня на изпращането за публикуване на обявлението за възложена концесия, определено от концедента длъжностно лице открива в Националния концесионен регистър партида на концесията и публикува в нея решението за определяне на концесионер и концесионния договор. В публикувания в Националния концесионен регистър концесионен договор се заличава защитената със закон информация, чувствителната информация, както и информацията, определена като поверителна.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 8, против 14, въздържали се 68.
Предложението не е прието.
Гласуваме текстовете на вносителя за членове 123 и 124, които са подкрепени и съответно редактирани от Комисията съгласно нейния Доклад.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Членове 123 и 124 по Доклада на Комисията са единодушно приети.
Сега е 15,59 ч. и 50 секунди вече.
Поради изчерпване на времето, предвидено за днешното пленарно заседание, го закривам.
Утре – редовно заседание, от 9,00 ч. (Звъни.)


(Закрито в 15,59 ч.)

Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председател:
Цвета Караянчева

Секретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания