Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРЕТА СЕСИЯ
ДЕВЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 11 януари 2018 г.
Открито в 9,00 ч.
11/01/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Валери Жаблянов и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: (Звъни.) Има кворум.
Откривам заседанието.
Колеги, знаете, че всяка първа сесия на годината се открива с химните на България и Европейския съюз.
Моля да станем прави и да ги изслушаме. (Всички стават. Звучат химните на Република България и на Европейския съюз.)
Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, позволете ми в първия парламентарен ден от новия политически сезон да Ви поздравя с настъпването на новата 2018 година, да Ви пожелая здраве, разбирателство, консенсус, доверие и повече продуктивни дебати и сближаване на позициите по ключовите за страната ни въпроси.
В деня, в който България официално поема председателството на Съвета на Европейския съюз, нека си дадем сметка, че ние сме националният отбор на България и че нашите действия и послания, които излъчваме, ще формират нагласите на европейския елит. Нека си пожелаем конструктивизъм, чувство за общност, повече резултати и по-малко проповеди от парламентарната трибуна. Да погледнем на европредседателството не като фон за ляв или десен популизъм, а като повод за сближаване, а не за противопоставяне. Да загърбим вродения си нихилизъм, агресивно отрицание. Солисти търсят в операта. Българският парламент е крайно време да се държи като добре сработен оркестър.
Нека да е доброплодна и благопреуспяваща новата 2018 година! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, преминаваме към работа.
Ще Ви представя Проекта за програма за работата на Народното събрание за 11 и 12 януари 2018 г.
1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Вносител е Министерският съвет на 28 ноември 2017 г.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Вносител е Министерският съвет на 29 септември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.
3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за държавните такси. Вносители са Михаил Христов и Крум Зарков на 22 ноември 2017 г.
4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители са Кристиан Вигенин и група народни представители на 22 юни 2017 г. Приет на първо гласуване на 15 декември 2017 г.
5. Ново обсъждане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от Народното събрание на 20 декември 2017 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 274 от 29 декември 2017 г. на президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за петък, 12 януари 2018 г.
6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за собствеността. Вносител е Министерският съвет на 22 декември 2017 г. – точка втора за петък, 12 януари 2018 г.
7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Вносители са Александър Ненков и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
Колеги, този петък няма да имаме парламентарен контрол – така се разбрахме на Председателския съвет, защото министрите ще бъдат ангажирани със срещи с гостите от Европейския парламент и от Европейската комисия. Затова пък следващият петък ще бъде изцяло ден за парламентарен контрол.
Подлагам на гласуване така прочетения Проект за програма. (Народният представител Йордан Цонев заявява, че има проблем с пулта за гласуване. Има заявки и от други народни представители.)
В цялата зала има проблем. Ще изчакам колкото е необходимо, господин Цонев, за да гласуват всички.
Прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували 212 народни представители: за 177, против 1, въздържали се 34.
Предложението е прието.
Колеги, постъпило е предложение на основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от госпожа Корнелия Нинова за провеждане на изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно криминогенната ситуация в страната и предприетите мерки за гарантиране на работата на институциите и сигурността на гражданите.
Давам думата на господин Стойнев. Заповядайте, за да представите предложението.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, първо за една секунда, госпожо Председател. Потресен съм от това, което казахте, че едва ли не тук не трябва да правим проповеди. Ние тук сме народни представители и защитаваме българските национални интереси. Мисля, че Вашите първи встъпителни думи бяха изключително неуместни тук за една парламентарна демокрация.
Но, уважаеми дами и господа, ние от опозицията не сме виновни, че днес има девет протеста. Един от тези протести или по-скоро всички са свързани с разпада на институциите, на държавността. Това касае и в частност националната ни сигурност.
Министър-председателят е отговорен за националната сигурност на страната и затова нашата молба – най-учтиво, спокойно, смирено го каним да дойде тук, в парламента, и да обясни какво се случва в страната, с оглед зачестилите убийства, които, според вътрешния министър, отначало били някакви битови инциденти. Но тези убийства определено плашат българските граждани, определено държавата не може да се справи с тях на този етап и затова искаме министър-председателят да дойде тук, в българския парламент, и да обясни конкретните стъпки и действия, които се предприемат, защото хората наистина са уплашени. За съжаление някои хора губят и близки, свои приятели. Затова считам, че е нормално именно тук, в българския парламент, да видим какви са първите стъпки, които се предприемат, така че хората да бъдат спокойни, че има държава, че има институции, които се грижат за сигурността на българските граждани. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Стойнев.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости! Искам думата по процедура, за да развия обратното становище на това, което колегата представи на Вашето внимание.
Парламентаризмът има много инструменти и много форми на контрол както по отношение на конкретни събития, така и във връзка със събиране на данни, факти и обстоятелства по конкретни теми и проблеми.
В конкретния случай моето възражение касае необходимостта от такова изслушване от премиер-министъра и точно в днешния ден, при положение че Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е насрочила изслушване на политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, включително и с участие на главния прокурор и на прокурора на Софийска градска прокуратура. Така че компетентните комисии ще съберат относимите факти и обстоятелства и при необходимост от продължаващ дебат, предполагам, че тогава би възникнало такова основание.
Освен това на всички ни е известно и публичното обстоятелство, че във вчерашния ден се състоя заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, където цялата публика разбра за дебатите, за изнесените доклади и за позициите на парламентарно представените партии. Така че, колеги, всяка парламентарно представена партия е възприела пряко и непосредствено относимата информация за тази връзка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Заповядайте, господин Марешки, за процедура по начина на водене.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, възползвам се от правото на тази процедура, защото в изказването на господин Стойнев стана дума, че трябва да сме малко по-смирени.
Господин Стойнев, направих си труда във връзка с едно изказване…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Марешки, нали е по начина на водене?
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Госпожо Председател, направих си труда във връзка с едно изказване на господин Стефан Данаилов, направих проверка и установих, че в момента, в който той е бил министър на културата не само са гласували…
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Това какво отношение има по начина на водене?
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Ще разберете.
Не само са гласували, а той е вносител на Проектобюджет, в който пенсиите на българските граждани са били 100 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По темата, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: По темата е. (Шум и реплики в „БСП за България“.)
Темата е точно това…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Да, към Вас.
Темата е това, че за протестите… (Шум и реплики в „БСП за България“.)
Ставаше дума…
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България, от място): Няма логика.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Вие не можете да разберете логиката. Аз не съм виновен. Има абсолютна логика, но Вие не можете да ме изслушате. (Шум и реплики в „БСП за България“. Тропане по банките.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Става дума за това, че за протестите, които са в момента, не носят вина само сега управляващите, а целият преход, всички, които са управлявали по времето на прехода. Трябва наистина да бъдете малко по-смирени, защото за състоянието на българския народ и българската държава…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: …в момента са виновни всички. Благодаря Ви. (Шум и реплики в „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки.
По начина на водене – заповядайте, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Госпожо Председател, недопустимо е тук да разрешавате да се правят внушения – затова взимам отношение по начина на водене.
Господин Кирилов заяви тук, че всичко е точно, че всичко е ясно, че са направили необходимите пресконференции – това е вярно, между другото, защо тогава днес се свиква заседание на Вътрешната комисия точно по този случай, и то с присъствието и на главния прокурор?
Моля да не разрешавате отправянето на подобни внушения. Ние считаме, че точно в този момент българското общество, предвид на високата обществена опасност на тези случаи, особено важния политически момент за страната ни, следва да бъде успокоена и няма нищо лошо в това премиерът да дойде тук и да каже какво се прави. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков.
Подлагам на гласуване направеното предложение на основание чл. 53, ал. 3 от Правилника във връзка с чл. 113 за изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов.
Гласували 207 народни представители: за 100, против 69, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Ще Ви изчета съобщенията, които са постъпили в периода, в който Събранието не е работило.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 20 декември 2017 г. до 10 януари 2018 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по здравеопазването;
- Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносители са Данаил Кирилов и Христиан Митев. Водеща е Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение на Закона за собствеността. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика;
- Отчет на Българската народна банка за януари – юни 2017 г. и бюджет на Българската народна банка за 2018 г. Вносител е Българската народна банка. Водеща комисия – Комисията по бюджет и финанси;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вероизповеданията и правата на човека;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика;
- Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика;
- На основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщавам на народните представители, че на 2 януари 2018 г. е постъпил Указ № 274 на Президента на Република България, по чл. 101 от Конституцията, в който приетият от Народното събрание на 20 декември 2017 г. Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по правни въпроси да докладва пред народните представители Указа на Президента и мотивите към него;
- На 28 декември 2017 г. в Народното събрание е постъпил доклад за изпълнението на Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. към 15 декември 2017 г., приет с Решение № 788 на Министерския съвет от 2017 г. С писмо на председателя на Народното събрание докладът е предоставен на парламентарните групи и на постоянните комисии. Материалът е публикуван на страницата на правителството в интернет и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
- В изпълнение на т. 1 от Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г., прието във връзка с разискванията по питане на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков, относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения, са постъпили доклади от министъра на Земеделието, храните и горите Румен Порожанов, както следва:
- На 28 декември 2017 г. доклад включващ:
1. Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването, относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България.
2. Проект на стратегия за управление и развитие на поземлената собственост в България.
- На 10 януари 2018 г. доклад включващ:
1. Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България.
2. Стратегия за управление, развитие на поземлената собственост в България.
Последният доклад е разгледан и одобрен на Оперативно заседание на Министерския съвет, проведено на 3 януари 2018 г. и с резолюция на председателя на Народното събрание е предоставен на Комисията по земеделието и храните.
Докладите са изпратени на народните представители на електронните им адреси и са на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
- На 3 януари 2018 г. в изпълнение на решение на Народното събрание от 15 декември 2017 г., прието във връзка с разискванията по питане на народния представител Румен Гечев относно държавния дълг, е постъпило от министъра на финансите – Владислав Горанов одобрената с Решение № 663 от 1 ноември 2017 г. на Министерския съвет Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2018 – 2020 г. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
Съобщение от Сметната палата:
В Народното събрание е постъпила програма за одитната дейност на Сметната палата за 2018 г. Програмата е внесена на 22 декември 2017 г. с писмо от председателя на Сметната палата, в което са посочени приоритетните области за извършване на одити. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Други съобщения:
- В Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 ноември 2017 г. – 24 декември 2017 г., и Протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 3 януари 2018 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
- От Националния статистически институт е постъпила информация за: индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно“ без „Търговия с автомобили и мотоциклети“ през ноември 2017 г.; индекси на промишленото производство през ноември 2017 г.; индекси на строителна продукция през септември 2017 г.; ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 29 декември 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Колеги, имаме постъпило предложение – Решение № 4936 в Народното събрание от 21 декември 2017 г. на Централната избирателна комисия за обявяване на народен представител.
„РЕШЕНИЕ
№ 4936 – НС от 21 декември 2017 г. относно обявяване на Радослава Пламен Чеканска за народен представител от Десети изборен район – Кюстендилски
С писмо с вх. № НС-02-72 от 20 декември 2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 20 декември 2017 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени правомощията на Ивайло Любенов Константинов като народен представител от Десети изборен район – Кюстендилски, издигнат от листата на политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и четвъртото народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 4935–НС на ЦИК от 21 декември 2017 г. Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Радослава Пламен Чеканска за народен представител в Четиридесет и четвъртото народно събрание от листата на политическа партия ГЕРБ, от Десети изборен район – Кюстендилски.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“
Квесторите, моля да поканите новия народен представител за клетва.
Моля, колеги да станем.
Заповядайте, повтаряйте след мен:
РАДОСЛАВА ЧЕКАНСКА: Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Честито!
РАДОСЛАВА ЧЕКАНСКА: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, предлагам процедура за излъчване на декларациите и изявленията на парламентарните групи по Българска национална телевизия – Канал 2.
Моля да гласуваме.
Гласували 195 народни представители: за 194, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте, колеги.
Господин Цветанов – заповядайте за първа декларация от парламентарната група на ГЕРБ.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости и представители на медиите! Нека да ни е честита новата 2018 година – да си пожелаем да е здрава, мирна и добра! Нека да работим всеотдайно за националните интереси на страната и за постигане на добри и бързи резултати!
Вярвам, че новата година ще е много динамична и ползотворна за работата на българския парламент. Четиридесет и четвъртият парламент е първото Народно събрание, което ще запише в програмата си домакинство на шест парламентарни събития по време на Българското председателство на Европейския съюз. Така новата година отваря нов цикъл от предизвикателства и пред нас като парламент, и пред управляващия екип на страната.
Единадесет години след приемането ни в Европейския съюз предстои да покажем политическа култура и лоялност към европейските ценности.
В следващите шест месеца България е председател на Съвета на Европейския съюз и добрите европейски новини и политически послания към цяла Европа ще тръгват от София. Това прави работата ни като народни представители несъизмеримо по-отговорна, защото знаем, че народът на България не иска да бъдем фон в хор на европейските гласове. Ние желаем нашият глас да се чува все по-силно и все повече хора да се вслушват в него.
Ето защо се обръщам към всички народни представители да си дадем ясна сметка, че ние нямаме право да пропиляваме шанса си да бъде чут гласът на България. Трябва да говорим отговорно, да работим ползотворно и да се водим единствено от националния интерес на страната. Партизанските политически страсти няма как да допринесат за постигане на националните ни цели по време на Българското председателство. Фактът, че сме начело на Съвета на Европа през първите шест месеца на годината обаче не означава, че трябва на всяка цена да се стремим да постигаме безпринципно единодушие или фалшиво съгласие помежду си. Нямаме намерение да принизяваме ролята на опозицията в политическия ни живот. Очакваме обаче политическите послания от опозицията да бъдат състоятелни и добре аргументирани. Европейските ни партньори са виждали и скандали, и интриги, и протести. В този смисъл намеренията да се провокират страсти по време на Председателството няма как да постигнат големия си ефект, който целят някои. Те само може да говорят за ниска политическа култура и да навредят на имиджа на страната.
Българският народ демонстрира все по-осъзната европейска съпричастност. Опитите да се противопоставят народностните ни корени на европейската ни принадлежност са обречени на неуспех. Българинът истински се интересува от работата на европейските институции и от европейския дневен ред, който е максимално приближен до дневния ред на страната ни. Хората очакват по време на Председателството ни да чуят, че се търсят и вземат решения по важни за страната ни проблеми. Очаква се положителните тенденции на икономическия растеж и финансовата стабилност да се ускорят и задълбочават по всякакъв начин, че да станат осезаеми за отделния човек.
Няма как да подмина факта, че основните събития на Парламентарното измерение на Българското председателство ще бъдат шест на брой, като за три от тях се очаква в страната ни да дойдат по близо 300 делегати и гости.
От 21 и 22 януари Комисията по европейски въпроси на българския парламент е домакин на Среща на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите в Европейския съюз. По принцип е задължително първата междупарламентарна конференция от Парламентарното измерение на Председателството да е тази на председателите на комисиите по европейски въпроси.
На този висок форум ще представим и разясним приоритетите на Българското председателство, ще приемем рамката на шестмесечния доклад на КОСАК и ще обсъдим проекта за дневния ред на пленарния КОСАК. На 21 януари ще се проведе среща на Председателската тройка на КОСАК, а срещата на председателите на комисиите ще се осъществи на 22 януари. Целта на Председателската тройка – България, предшестващата страна председател Естония и следващата страна председател Австрия, е да се обсъди и одобри дневният ред и темите на конференцията.
От 15 до 17 февруари българският парламент е домакин на Интерпарламентарна конференция за Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана. Комисията по външна политика и Комисията по отбрана ще бъдат ангажирани с провеждането на тези конференции.
От 19 до 20 февруари Европейският парламент в Брюксел ще бъде домакин на Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в Европейския съюз. Конференцията ще бъде организирана и председателствана съвместно от Европейския парламент и Народното събрание на Република България. В центъра на вниманието ще бъдат подобряването на отчетността в областта на икономически и бюджетни политики на Европейския съюз, особено по отношение на икономическия и паричен съюз, като се вземат предвид социалните аспекти и не се засягат правомощията на националните парламенти.
От 18 до 19 март в София ще заседава Съвместната група за парламентарен контрол на Европол. Тогава ще бъде втората среща на Съвместната група за парламентарен контрол, като учредителната се състоя на 9 и 10 октомври в Европейския парламент в Брюксел. У нас ще продължи работата по приемането на процедурните правила и ще бъдат осъществени контролните и надзорни функции на дейността на Европол.
От 13 до 14 май в София ще се проведе Среща на председателите на комисиите по енергетика на националните парламенти на страните – членки на Европейския съюз. Общата цел на дебата е да се гарантира по-сигурна, по-достъпна и щадяща околната среда енергия за гражданите на Европейския съюз.
От 17 до 19 юни София ще бъде домакин на пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на парламентите в Европейския съюз. Всеки национален парламент, както и Европейският парламент, ще бъде представен от шестчленна делегация. Пленарният КОСАК е заключителна среща от Парламентарното измерение на Българското председателство. На тази среща ще бъдат изготвени, гласувани и приети документи за общите приноси и заключения, които ще представят позицията на националните парламенти по въпроси на дневния ред на Европейския съюз и ще коментира дейността на КОСАК за периода на Българското председателство.
По време на Българското председателство ще отделим специално внимание по темите: миграция, сигурност, отбрана и дигитализация. Приоритетите за Председателството ни са заложени от Председателската тройка.
Първият е свързан с икономическото развитие, работните места, растеж и конкурентоспособност.
Вторият е свързан със социалните политики на Европейския съюз.
Третият приоритет е изграждане на Европейския съюз и политиката на климата.
Четвъртият приоритет е сигурност и правосъдие, като в него попадат въпросите за миграция и правосъдие – две теми, които са изключително важни за България.
Петият ни приоритет се отнася до външнополитическите акценти в работата на Европейския съюз, които отново взаимодействат с теми като сигурност и миграционна политика.
Ангажиментите на българския парламент по време на Председателството ни са сериозни и отговорни, но те няма да осуетят намеренията ни да изпълним предварително планираната законодателна програма, а само могат да стимулират националното ни законотворчество.
Приоритетите на ГЕРБ за следващите шест месеца се свеждат до законодателни инициативи в следните направления:
- законодателни инициативи за укрепване на обществения ред и сигурността;
- законодателни инициативи в сферата на образованието и пазара на труда;
- законодателни инициативи в сферата на здравеопазването и въвеждането на нов достъпен модел за здравни грижи.
За нас задачата за справяне с корупцията няма алтернатива, поради което сме готови да дебатираме по спорните въпроси в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Всяко протакане на антикорупционното законодателство обаче по същество работи в полза на корупцията и отлага във времето ефективната съдебна реформа. И тук започва да става за пореден път ясно кои са проводниците на стратегии за отлагане на антикорупционното законодателство.
Ние предприехме конкретни действия за изработване на по-мащабни и ефективни мерки, като по този начин декларирахме и готовността си да противодействаме на корупцията във всичките й форми. Положихме усилия да ограничим възможностите за упражняване на корупционни практики, както и да въведем по-строг регламент за санкционирането на подобни негативни явления. Политическите ни действия спрямо конкретни случаи за корупция винаги са били прозрачни и най-вече решителни и бързи. Именно ГЕРБ е партията, реагирала най-бързо и решително на случаите на корупция.
Българското общество трябва да е наясно, че за корупцията няма предпочитана партийна окраска. Хората у нас обаче помнят откъде тръгнаха корупционните практики и кои бяха техните лица. Сега същите хора превръщат темата за корупцията в политически инструмент, с който се надяват да постигнат целите си за смяна на властта.
Във външнополитически план неотклонно ще се стремим да разширяваме и задълбочаваме сътрудничеството в нашия регион. Българското правителство през последните месеци зададе нови стандарти на комуникация със страните от Западните Балкани. Не случайно върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и еврокомисарят по политиката за съседство и преговори за разширяване на Европейския съюз Йоханес Хан нарекоха договора ни с Македония „вдъхновение за целия регион“.
Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани по наше настояване се превърна в приоритет на Председателството на Европейския съюз от триото – Естония, България и Австрия. Политическите и културните ни контакти с Турция все повече се оказват резултат на национално отговорна външна политика, а не на спорадични усилия на отделни партии. Дипломатическите ни ходове бяха посрещнати добре както от страните в региона, така и от европейските институции и техните лидери.
Приоритетите ни в сферата на външната политика са за присъединяването на България към Шенген и Еврозоната, както и отпадането на Механизма за сътрудничество и проверка. Неизменно ще отстояваме и позицията си, че присъединяването ни към Шенген би допринесло за по-добра защита на външните граници на Европа.
Уважаеми колеги, аз смятам, че всички ние сме длъжни да изпълним със съдържание мотото и логото на европейското ни Председателство: „Съединението прави силата“! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Следващо изявление – госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нека 2018-а да е мирна, здрава и по-добра – и за Европа, и за народа ни, и дано ние да имаме своя принос и своя дял това да се случи, особено при шанса, който има България, да бъдем председатели на Съвета на Европейския съюз!
Винаги в първия ден на новата сесия определяме и очертаваме най-важните въпроси, които смятаме, че трябва да решим. Често те са най-важни от наша гледна точка, но понякога се е случвало да се разминават с важните теми на хората извън тази зала. Затова днес Ви предлагам един по-различен подход при говорене за приоритети и задачи.
Какво ни показа реалността в първите десет дни на новата 2018 година, какво ни посочи като проблеми, от които страда обществото и очаква да решим? Десет дни от началото на 2018 г., десет големи проблема и един шанс, възможност за България – Председателството.
Първо, ще си служа с примери от този реален живот в последните десет дни и ще цитирам: „Народът ни продължава да изчезва – 2017-а бележи печален рекорд за периода след четиридесет и пета. Едва 57 хиляди бебета са се родили – със 7809 по-малко от предишната година“. Никакви фанфари, никакво дюдюкане или хвалби за висок стандарт не могат да отменят този факт. Това е така!
Второ, сдружението на общинските болници в България обяви, че 40 общински болници излизат на протест, защото са изправени пред фалит. Никакви приказки – колко много пари се дават за здравеопазване и колко то се е подобрило, не могат да отменят този факт – 40 общински болници излизат на протест!
Трето, учители и ученици от професионалните гимназии разбраха в първите дни на годината на гърба си що е то образователна реформа. Изведнъж медиите констатираха, че изучават Възраждане, без да са учили предишния десетвековен исторически период – Средновековието, и че мнозина от тях не знаят кой е българският цар Самуил. И българските учители излязоха с оценка, че това се дължи на прибързаното влизане в сила на новия Закон за училищно образование.
Четвърто, на 5 януари беше обявено, че ще поскъпне токът, а от там ще поскъпнат и храните. Цената на тока за бизнеса скача с до 60% – на 5 януари беше обявено, а неминуемите последици от това, казва бизнесът, ще доведат до поскъпване на продуктите, както и на бита. Никакви приказки за увеличаване на минимална заплата и на пенсии не могат да отменят факта, че поскъпването на живота вече изяде това увеличаване и че изводът е: народът ни продължава да обеднява.
Пето, тече, всичко тече – саниран блок за едни три милиона лева. Новина в началото на месец януари. Сградата не е имала никакви проблеми преди ремонта, твърдят хората, а сега прясно санирана, тече отвсякъде и при всеки дъжд се наводнява. И оградата на границата падна пак в първите дни на тази година. Дали пък не става дума за корупция в строителството и в санирането? Само питам.
Шесто, като говорим за корупция, водещи авторитетни медии – „Гардиън“, „Ди Цайт“, Агенция „Франс прес“, да не изреждам всички, ни заляха с оценките на Европа: най-корумпираната държава в Европа поема председателството. „Корумпирани, но удобни и послушни“ – пише „Ди Цайт“.
Българският президент наложи вето на антикорупционния закон с изявлението, че няма политическа воля да се борим с корупцията. Не ние, колеги, медиите от Франция, Германия и Великобритания, и не партизански борби за европредседателството, и не проповеди от трибуната казват, че България е най-корумпираната и бедна държава, но е удобна, защото е послушна. (Шум.)
Седмо, супер екзотично и изненадващо хора от три области в България – Враца, Видин и Монтана, решиха да организират подписка за отделяне от България, да се присъединят към Русия, към Румъния (оживление и смях в център и в дясно), защото там корупцията се борела, а в България – не. Такова нещо не се е случвало в историята на България – на някой изобщо да му хрумне, че може да се отдели от България по причина, че тук не се бори корупция, а в Румъния се бори, е принос в управлението на Бойко Борисов.
Осмо, правителството се разцепи не само по оста партньори – Патриоти срещу ГЕРБ, както беше за лифта, а и по оста Патриоти и част от ГЕРБ срещу друга част от ГЕРБ по Истанбулската конвенция. Колкото и да говорите, че правителството е стабилно, виждате, че всеки ден давате нови поводи за противоречия помежду си.
Девето, не помня кой пръв го каза, но започнахме годината така: 8 дни – 8 трупа, убийства на семейства, стрелба по данъчен, убийство посред бял ден на крупен бизнесмен, близък до властта, и властта не реагира адекватно, но народът реагира.
Тук идвам на десетия проблем, който ни дадоха тези 10 дни. Народът е на улицата – протести, протести и протести: на полицаи, на зелени, против повишаване цената на водата, против повишаване цената на тока. Народът е на улицата! Ето Ви 10 новини за първите 10 дни.
И един шанс – Председателството е шанс за авторитет на България, за защита на националния интерес на България, за визионерство както за Европа, така и за България.
Имаме 10 новини, част от които в малки карета, но поставят 10 големи държавнически и политически въпроси. И тук Ви го казваме не като опозиция, ще се опитаме като държавници. Топим се като народ, по-малко се лекуваме, по-малко се образоваме, обедняваме. Корупцията е обзела всичко, престъпността взе връх в показни убийства. Народът все повече не може да търпи и излиза на улицата, иска алтернатива!
Това е картината за първите 10 дни на 2018 г. Ние ще работим за тази алтернатива, която обществото и хората очакват.
Всички тези проблеми, като започнете от демографията и завършите с протестите, се дължат на две причини – сбъркана политика в системите, в моделите на здравеопазване, на образование, на политика за доходите, и корупция във всички системи. Не можем да решаваме проблемите на парче, уважаеми колеги! Трябва да променим модели и цели системи в българското общество.
Вие предлагате решаване на парче. БАН ще протестира – добре, ще им дадем 15 милиона и решаваме проблема с науката. Не, не го решаваме! Вместо науката да е мотор и двигател на икономиката и на прогреса на държавата, тя е поставена в ъгъла. Така няма да решим нито един проблем.
Предлагаме Ви да се съсредоточим – БСП като алтернатива предлагаме, да се съсредоточим върху две неща: коренна промяна на цялостната система на модели, на съществуване на тези системи.
Ние предлагаме, и започваме с първия приоритет за тази сесия, в здравеопазване нов модел на системата на здравеопазване с акцент държавно и общинско; нов модел на образование с акцент качеството на образованието и съдържанието на програмите, както и неговото обвързване с икономиката; нов модел на политиката по доходите, която минава през нова икономическа политика, ново отношение на държавата към икономическата политика с акцент производство – производство! – и в частност българско производство.
Втори приоритет – безотказна и безкомпромисна борба с корупцията. Имате последен шанс да коригирате политиката си, като подкрепите ветото на президента по Антикорупционния закон. Този закон показва нежелание за борба с корупцията. Не Ви го казваме ние и не ни наричайте „саботьори на борбата с корупцията“. Това Ви го казват Вашите немски партньори във в. „Ди Цайт“, където е написано, че този закон буди смях и че е за ученици. Германски източник, колеги – не БСП!
На 17-и ще внесем вот на недоверие за корупция. Някои казват: „Защо го правят на прага на Председателството?“, „Правителството няма да падне“; „Защо да си губим времето и да създаваме напрежение, да водим партизански войни“ или „проповеди“, както каза председателката. Защото това правителство създава условия да се крадат 10 млрд. лв. годишно. Защото според „Евробарометър“, господин Цветанов, не според мен или колегите, а „Евробарометър“ – това е европейска агенция, казва, че 83% от българите сочат корупцията като основен проблем на държавата. Защото според българските фирми и българските работодатели – 88% от тях, казват, че обществените поръчки се оценяват субективно, а 80% от поръчките са написани, така че да ги вземе един конкретен предварително определен изпълнител. Казва Ви го животът, работодателите, Европа, партньорите ни! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
И ние няма да мълчим пред това! Казвате шест месеца да мълчим. Не! Защото това, както Ви казах, не са само наши думи, а общи оценки на народа и на партньорите.
Председателството като най-важен приоритет е шанс, уважаеми управляващи, да изчистим образа на България. Това е шанс правителството на Бойко Борисов да не си затваря очите пред проблемите и да не казвате, както досега: „БСП е лошата“, а откакто европейските партньори Ви сочат проблемите, казвате: „Ама и те са корумпирани и там се краде.“ Не търсете причината навън. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Прогледнете за проблема и нека това председателство да бъде не само оценено като добро домакинство, нека да бъде шанс България да реши два проблема и да постигне две цели.
Сега се води дискусия кога Председателството би било успешно, каква оценка ще дадем не сега, в началото – оценката, която е лоша, а накрая каква оценка ще получите. Според нас – при постигането на две цели. Първата цел е накрая и партньорите ни, и народът да кажат – за тези шест месеца корупцията намаля драстично или наполовина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, госпожо Нинова!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Приключвам.
И второто е народът ни да каже, че за тези шест месеца поне малко стандартът му на живот се е доближил до стандарта на живот на европейските граждани. Това за нас би било успешна политика на Председателството на Европейския съюз. Ние ще работим за това! Ще бъдем конструктивни, когато нашата позиция изисква да се постигне тази цел. Но не мислете, че ще мълчим, когато правите грешки и вместо постигането на тези цели, водите България назад. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Нинова.
От името на „Обединени патриоти“?
Господин Сидеров, заповядайте.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми журналисти! Пожелавам през новата година и на всички сънародници впрочем, но най-вече на народните представители, да се излекуваме от най-лошата българска болест. Това е завистта, злобата и мазохизма, защото напоследък чувам такива мазохистични изказвания, че просто ми става лошо. Това самооплюване никой друг не може да го направи, както самите ние си правим – че сме най-лошите, че сме най-корумпираните, най- най- най-.
Хайде да спрем да се позоваваме на вестници и издания, в които българи от неправителствени организации дават мнение и това мнение се тиражира през тези вестници. Тази схема е известна отдавна, затова да спрем да цитираме авторитетни издания, защото всички издания в света изпълняват поръчки.
Днес, 11 януари 2018 г., трябва да бъде отбелязан като исторически ден, защото ние сме председатели на Европа. Преди 11 години от тази трибуна аз произнесох едно отрезвяващо слово и казах: „Не бързайте с еуфорията. Европейският съюз не е лоно Божие, в което влизаш и започваш да плуваш. Ще има много негативни неща, които няма да ни харесват.“ Минаха години и се оказа, че съм прав за доста неща. Сега, в момента, това, което говорих преди 11 години, го казват лидери в Европейския съюз, лидери на големи държави.
Но днес ние започваме Председателството на Европейския съюз с едно невиждано до момента управление. През целия преход до днес патриотични формации не са участвали във властта, в управляващото мнозинство и в изпълнителната власт.
Това, което преди 11 години, когато влизахме в Евросъюза, беше немислимо, днес е реалност, и не само у нас. Следващото домакинство ще бъде на Австрия, където също Партията на свободата, аналогична на „Обединени патриоти“, е вече в изпълнителната власт.
Светът се промени от 2007 г. насам и това се вижда ясно. Неолибералната доктрина отстъпва за сметка на консервативните политически идеи, които се изразяват и от „Обединени патриоти“, и от дясноцентристките партии.
Аз си спомням много добре през 2000 г., когато Партията на свободата, начело с Хайдер тогава – Йорг Хайдер спечели много добър изборен резултат и предстоеше да влезе във властта. Това предизвика шок и ужас. Австрия беше изолирана, Австрия беше подложена под карантина и заплашена от тотална изолация от европейски и неевропейски държави. Сега същата партия вече я виждаме във властта. И нищо не става – нищо страшно, никой не бойкотира, никой не протестира. Това означава, че светът се е променил и тези идеи, които ние развиваме от години насам – тия три патриотични формации, вече са идеи на прекалено много европейци. Те не могат да останат в ъгъла, те не могат да останат екзотика, те са вече политическа реалност и никой не вижда нищо страшно в това. Напротив, нашите европейски партньори сега ще видят, че ние, „Обединените патриоти“, сме системна, а не антисистемна партия, както внушаваха някои наши опоненти през годините – системна, защото една добре работеща система не може да съществува без баланс. За да има баланс, трябва да има и консервативно-традиционни политически идеи.
България ще покаже по време на това домакинство, че управлението е стабилно, че тези намеци за нестабилност, несигурност или някакви подобни интриги, които се чуват, не са верни, защото те просто отразяват това, което виждаме и което се тълкува по подобен начин – просто отразява различието в партиите, които правят днес управляващата коалиция; различие, което обаче придава многообразие, а не води до разцепление и срив.
Председателството ни ще премине, аз съм убеден, и ще завърши с твърдото убеждение на нашите европейски партньори, че в България патриотичните формации са надежден и стабилен политически партньор. Това завинаги ще преиначи представата за подобни политически формации, които досега бяха винаги с клеймо, антисистемни или нежелани.
Този процес върви в цяла Европа. Казах го, и само с това ще обобщя, че от там нататък вече Европа няма да е същата. Най-важното е, че България е в крачка с тези тенденции. Тя не изостава, както е бивало много пъти в други отношения. България е в крачка с тенденциите, които са европейски, дори световни – тенденцията да има по-голяма доминация на консервативните идеи; тенденцията да се спира неолибералната, глобалистична концепция, която нанесе доста щети и доведе до финансови кризи в цял свят.
Във вътрешен план през изминалата година, само за няколко месеца управление, коалицията ГЕРБ – „Обединени патриоти“ показа, че може да се работи за стандарта на българите и в рамките на валутен борд, и в рамките на нетолкова развита икономика, каквато е българската. Бяха направени десетки промени – законодателни и нормативни, които доведоха до облекчение на българския бизнес. Той от своя страна – частният бизнес, защото нямаме друг начин, административно не можем да го накараме, той от своя страна отговори, като повиши средно с около 10% доходите на своите работници и служители. Това не беше се случвало. Не беше се случвало също така 824 хиляди българи да получат повишение на пенсиите едновременно общо. Това не беше ставало по време на целия преход. (Оживление и смях от „БСП за България“ и ДПС.) Може да не е голямо, (викове: „Хайде, бе!“ от ляво), може да не е голямо, но е увеличение, което се чувства. Увеличение в сектора на учителската гилдия. Това също е много важен сегмент от нашето общество. Над 100 млн. лв. бяха отделени за повишаване заплатите на военнослужещите, пак отново благодарение на натиск на „Обединените патриоти“ или на координация между „Обединените патриоти“ – на нашите представители в изпълнителната власт, и Министерския съвет като цяло.
През идващата година целта ни е да продължаваме с такива прагматични, практически ходове, което да показва, че може да се работи за доброто на хората без много патос и лозунги. Какво имам предвид? Ще продължи политиката, която Министерството на икономиката е започнало, но, разбира се, в комбинация с целия Министерски съвет, със съдействието на министър-председателя да бъде направен един фонд. Това е една много важна крачка – нещо, което също не е правено досега. Един фонд, с който да бъдат осигурявани стипендии за нашите младежи, така че, когато отиват да учат навън, да се връщат, да имат договореност да се връщат и да работят тук. По този начин се надяваме да направим, така че поне част от тези млади хора да бъда задържани в България, да не ставаме донори на други по-развити, по-богати от нас икономики, както е сега.
Ще продължи също така и политиката за облекчаване на условията пред бизнеса, за такава регулация, че да има повече територия за предприемачеството, да има повече възможности за инвестиции отвън, за което сега има добри условия, да се развиват индустриални зони, да се развиват производства и индустрии с високотехнологичен характер, за което България има научен потенциал, но той не беше напълно използван досега. Има тези условия и ще се работи по това.
Ние, „Обединените патриоти“, ще бъдем гаранция, че тази линия на поведение ще продължи – линия на повишаване на стандарта на живот, на подобряване на условията за бизнеса, на повишаване на социалния климат. През изминалата година, само за няколко месеца бяха направени толкова много неща, които в социален план не бяха правени години наред, въпреки че управлението се води с дясноцентристки характер.
Това показва, че когато имаш държавническа грижа, можеш да бъдеш и социален дори да си десен. Няма клишета, няма щампи. Не трябва да робуваме вече на етикети, защото, както виждаме, светът е много динамичен. Светът се променя непрекъснато, ние трябва да имаме и имаме готовност за това.
България в момента играе балансираща роля и в региона на Балканите, и в европейски план, и като връзка между неевропейски и европейски държави. Смятам, че по-добра позиция България досега не е имала.
Така ще продължава и през тази година и нека да обръщаме по-малко внимание на поръчкови, интригантски писания и в чужди, и в наши медии, които да ни зареждат с негативизъм и мазохизъм, пак ще кажа!
Тези болести да започнем да ги лекуваме, за тях не се иска нито клинична пътека, нито Здравна каса – те са въпрос на самоизрастване. Надявам се да видя през тази година това израстване във всички български политици, държавници, общественици тези, от които зависи животът на българите.
Бог да пази България, която днес пази цяла Европа! Благодаря Ви, за вниманието! (Ръкопляскания от ОП).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сидеров.
Господин Карадайъ, заповядайте за изявление.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди всичко искам да честитя на всички български граждани новата 2018 година с пожелания тя да е мирна и успешна за всеки и за България!
Политическото събитие, с което започна новата година за нашата страна, безспорно е поемането на Председателството на Съвета на Европейския съюз. България влиза в тази отговорна роля за първи път от членството си в Европейския съюз.
Ние в „Движението за права и свободи“ осъзнаваме колко е важно за страната да изпълним със съдържание тази роля, да покажем на нашите европейски партньори гостоприемство, организационен и управленски потенциал и активна роля при решаването на общоевропейските проблеми, и още – диалогичност и умения за задаване на посока, воля за необходимите реформи в Европейския съюз и решения за това. Заедно с това да настояваме в дневния ред на европейските институции да влязат и важните за страната ни теми – членството ни в Шенген и процесът на присъединяване към Еврозоната, темата за мястото на страните от Западните Балкани в Европейския съюз.
Въпреки че в процеса на определяне на приоритетите ни за Председателството не беше чут гласът на ДПС, не беше изведено като акцент превръщането на Балканите в зона, свободна от радикализми и етнонационализми, като важно условие за протичане на процесите на присъединяване на страните от Западните Балкани към Европейския съюз, ние ще продължим да работим активно в тази посока като либерална партия, член на Европейското либерално семейство.
България може да представи българския етнически модел като модел за мирно развитие, устойчива демокрация и просперитет. Българският етнически модел, чийто идеолог и създател е нашият почетен председател д-р Ахмед Доган, е моделът, който не само създаде условията, но и успешно реализира мирния преход от тоталитаризъм към демокрация.
В „Движението за права и свободи“ смятаме, че стабилността на Балканите е в пряка зависимост от скоростта на протичане на процесите на присъединяване на страните от Западните Балкани, а също и продължаване и засилване на диалога Европейски съюз – Турция. Ние не си представяме, че може да бъде постигнато трайно стабилизиране на Балканския регион без включването на Република Турция – най-голямата и силна в икономическо и военно отношение страна в региона, в общоевропейските процеси, колкото и трудно да изглежда това към този момент.
Тук е мястото да кажем, че нашата партия ще участва активно във всички формати, в които ще се провеждат мероприятия по време на Българското председателство. Нещо повече – в рамките на европейското либерално семейство ние ще продължим да водим проактивна политика по време на цялото председателство, като кулминацията ще бъде срещата на върха на европейските либерали в София през месец май. На тази среща на лидерите на втората по брой премиери европейска политическа фамилия „Движението за права и свободи“ ще постави отново важните за България въпроси – членството ни в Шенген и Еврозоната, ускоряването на присъединителните процеси за страните от Западните Балкани, свързаността на Балканите, включително инфраструктурна и енергийна.
В края на миналата година чухме управляващите ясно да казват как си представят във вътрешнополитически план шестте месеца на Българското европредседателство. Най-общо казано, тази представа изглежда така: дайте да си стиснем ръцете и в следващите шест месеца да не говорим за проблемите на управлението, за да не се излагаме пред европейските ни партньори.
Ние разбираме желанието на правителството да му бъде осигурен вътрешнополитически комфорт от опозицията, за да се концентрира върху европредседателската роля, да няма дебат по проблемите на управлението на страната, да не вадим на показ недъзите и дефицитите на това управление, да не внасяме вотове на недоверение. Този комфорт ние от „Движението за права и свободи“ не можем да осигурим, защото сме убедени, че както нашите избиратели, така и всички български граждани искат точно обратното. Управляващите грешат, като тълкуват институционалната ни подкрепа за стабилността на държавата като осигуряване на комфорт на управлението с националисти.
Никой няма да ни прости, ако не поставим важните за всеки български гражданин проблеми: липсата на сериозни реформи, които да подобрят работата на всички обществени системи – здравеопазване, образование, сигурност; корупцията, която влошава бизнес средата и административните услуги; лошата ефективност и ефикасност при разходването на публичните средства, докато не се справим с бедността и не се стигне до увеличаване на доходите.
Ние от „Движението за права и свободи“ няма да спрем да предупреждаваме, че включването на националистите във властта официализира езика на омразата, който разделя нацията по най-опасната ос – етнорелигиозната, и да успокоим управляващите, които смятат, че политическите дебати ни излагат пред европейските ни партньори. Европейските политици не гледат с добро око на замитането на проблемите под килима и оценяват по достойнство критиката.
Тези две линии ще формират политическото поведение на „Движението за права и свободи“ и на представителите ни в българския и европейския парламент през новия политически сезон.
Във външнополитически план ние ще продължим да участваме активно в общоевропейския процес в контекста на Българското председателство, във вътрешнополитическия живот ще бъдем опозиция на управлението и ще търсим не само корекция на политиките му, но и неговото преформатиране.
И за да няма спекулации, искам ясно да заявя: преформатиране на управлението не означава задължително влизане на „Движението на права и свободи“ в управлението. Нашата визия за развитието на страната е, че България се нуждае от програма за ускорено развитие, включваща дълбоки реформи на най-важните обществени системи, а това, както виждаме, не се получава вече трети политически мандат нито от експертни, нито с обикновени коалиционни кабинети, съставяни впрочем при пълна некохерентност или несъвместимост на програмите на партиите, участващи в аритметичните мнозинства. Създаването на такава програма и търсенето на мнозинство, което да я реализира, е правилният път.
Българският избирател не се готви да даде властта на един политически субект, видно от последните десет години и от социологическите проучвания. ДПС няма да участва в процес „стани да седна“, а иска да даде на страната проспект за ускорено развитие.
Ние сме против управлението с националистите не само заради това че официализираха езика на омразата и агресията. Те ерозират институциите и поставят под въпрос сигурността и стабилността на държавата. Продължаваме да смятаме, че това управление не е добро за страната, и ще продължим с убедеността, че трябва да се появи не нещо политически и управленски подобно, а мнозинство, което да формулира и осъществи нужните на страната ни реформи. В този процес ние трябва да включим и гражданското общество, съставено от свободни и активни граждани, които да участват във формирането на управленските решения и в тяхната реализация.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес нашият призив към всички политически партии е във воденето на политическия дебат и търсенето на политически решения да комуникираме на нормален, европейски политически език и да работим за достойно изпълнение на високоотговорната задача на държавата в председателството на Съвета на Европейския съюз, за осъществяване на реформите в страната и в Съюза, за повече Европа, и то по-добра Европа, за просперитет и благоденствие! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Изявление на господин Марешки от парламентарната група на „Воля“.
Заповядайте, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Първо, ще направя една кратка процедура. Вярно е, че тази висока трибуна от време на време се използва, за да се говорят най-меко казано – нелепости, но това не дава право на нито един народен представител от своя страна да нарушава Правилника или да показва невъзпитание, като дюдюка, прекъсва или прави подхвърляния от място. Затова аз ще Ви моля да следите за реда в залата и да се опитате да не допускате такива негативни явления.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: По същество.
Първо, да пожелаем на целия български народ живот и здраве, просперитет, по-добри политици, които да се грижат за надеждите му за висок стандарт на живота.
Две неща се набиват на очи, както се казва – от километри. Едното е безочието, което забелязахме в това, че хора, които би трябвало малко да са по-смирени, малко да дадат заден ход, които са участвали в управлението на България, когато тя е била разграбвана, които са виновни за бедността и за несигурността, която говорят, че и в момента продължава. Това безочие прави впечатление и нашата препоръка е: нека да бъдем малко по-смирени, нека да бъдем малко по-самокритични.
Второто нещо, което се набива на очи от километри, това е благополучието и просперитетът, който блика от тази зала. Не казвам, че е лошо. Дай Боже, все по-добре да бъде! Ние Ви пожелаваме в този смисъл две неща – чисто професионално правете така, че този просперитет и благополучие, който лъха от тази зала, да стига до все повече български граждани! Работете за това, отдайте малко повече от Вашите сили, знания и енергия за това повече български хора във всеки един град от големите, през малките до последното село да изглеждат така успешни, така щастливи и така усмихнати. В личен план, естествено, като на всеки български гражданин аз Ви пожелавам да сте живи и здрави!
Ние от Политическа партия „Воля“ – истинските, неподправени български демократи, български родолюбци (оживление) ще работим само за едно, ще работим за повишаване на стандарта на живот на българските граждани във всичките му компоненти: на първо място, доходи, сигурност, достойно здравеопазване, образование, възможност за повишаване на интелектуалните качества на човека, възможността да спортува.
Надяваме се, че в това наше благородно, богоугодно и народоугодно дело ще бъдем последвани от максимален брой народни представители от всички политически партии.
Да живее България! Просперитет и благоденствие на България и на българския народ! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Марешки.

Колеги, преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ.
Кой ще ни представи доклада?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да премина към представянето на доклада на Комисията, моля за допуск в залата на д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми колеги, гласуваме допуск до залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Моля, квесторите да поканят допуснатия в залата.
ДОКЛАДЧИК СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 702-01-51, внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 6 декември 2017 г., на което обсъди цитирания Законопроект.
В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите: Ася Стоянова – директор на дирекция „Правна“, и Диана Филева – главен юрисконсулт в същата дирекция; от Българската агенция по безопасност на храните: Георги Чобанов – директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“, Пенка Манева – началник на отдел „Контрол на Фуражите“, и Ренета Пенова – старши експерт в същия отдел.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Пенка Манева, която отбеляза, че със Законопроекта ще се осигури прилагането на правните актове на Европейския съюз в сектора на фуражите в националното законодателство.
Предлагат се следните основни промени:
Изменя се срокът, в който Министерството на земеделието, храните и горите, следва да предоставя на Българската агенция по безопасност на храните информация относно регистрираните земеделски стопани.
За обектите, в които се извършва детоксикация на фуражи по отношение на нежелани вещества, ще се изисква одобрение от Българската агенция по безопасност на храните. Към заявлението за одобрение ще се прилага декларация за използвания метод за детоксикация и научна оценка на метода от Европейския орган за безопасност на храните.
Въвеждат се забрани за храненето на преживни животни с преработени животински протеини и със странични животински продукти.
Заявления за получаване на разрешение за пускане на пазара на генетично модифициран фураж или на генетично модифицирани организми като фураж ще може да се подава освен в Министерството на земеделието, храните и горите и до национален компетентен орган на друга държава членка.
Създава се правна уредба на търговията с фуражи, предлагани чрез средствата за комуникация от разстояние.
Първично произведени фуражни суровини ще следва да се придружават от декларация за произход и съответствие при пускане на пазара, като операторите трябва да имат сключен договор с отговорното за обекта лице.
Въвежда се задължително обучение по въпросите на хигиената и безопасността на фуражите за наетия от операторите във фуражния сектор персонал. Обучението следва да бъде поне веднъж на три години.
Прецизира се редът, по който контролните органи разпореждат унищожаването на фураж при съмнение относно неговата безопасност.
При установени несъответствия с максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди във фуражите е предвидено да бъдат извършвани проверки, с цел идентифициране на източниците на веществата.
Инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните ще могат да издават актове за забрана при осъществяване на своите правомощия.
Предвидено е резултатът от контролни експертизи на взети проби от фуражи да бъде окончателен и да не подлежи на оспорване.
Разписана е процедура за подаване на заявление за издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави.
Отпадат част от изискуемите документи, достъпни за проверка по електронен или служебен път.
Въведени са съответните административнонаказателни разпоредби.
В Закона ветеринарномедицинската дейност се предвижда общинските съвети да определят с наредби местоположението на стопански сгради за животни, обема на животновъдната дейност в урегулираните поземлени имоти и правомощията на кмета по прилагане на принудителни административни мерки.
Прецизират се процедурите, регламентиращи случаите, в които от официален ветеринарен лекар е наложена мярка връщане на животните. Официалните ветеринарни лекари на граничните инспекционни пунктове ще могат да налагат глоби с фиш в определени от закона случаи.
Дава се възможност изследвания, за които няма необходимия лабораторен капацитет, да се извършват в официална лаборатория за контрол на ветеринарномедицински препарати на територията на Европейския съюз.
В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите отпада специалният лицензионен режим за внос на семена от коноп и на необработен коноп.
Промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз са свързани с въвеждането на два нови регламента.
В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ отбелязаха, че възможността за търговия с фуражи от разстояние ще създаде проблем с контрола върху техния състав, начин на предлагане и съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Изразиха опасение, че възможността лабораторни проби на ветеринарномедицински препарати да бъдат изследвани в официални лаборатории на други държави членки, окончателно ще спре изграждането на собствен лабораторен капацитет. Заявиха, че задължението общинските съвети да разработват наредби за местоположението на стопанските сгради за животни, за обема на животновъдната дейност в урегулираните поземлени имоти и правомощията по прилагане на принудителни административни мерки, ще лиши Българската агенция по безопасност на храните от възможността да осъществява контрол. В заключение заявиха, че ще се въздържат да подкрепят Законопроекта.
От парламентарната група на „Обединени патриоти“ отбелязаха, че в общините липсва необходимият капацитет да разработят подобни наредби и това предложение следва да бъде прецизирано между първо и второ четене на Законопроекта.
След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 12 гласа “за”, без “против” и 5 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 702-01-51, внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Няма постъпил доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Ще има ли становище на вносител? Не.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители.
Заповядайте, проф. Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да започна с това, че това е поредният законопроект на Министерския съвет, който страда от два сериозни недостатъка.
Първият недостатък е, че покрай промяна на основен закон, в случая Закона за фуражите, се променят и други важни закони. В този Законопроект се предлага промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност, а също така в Закона за наркотичните вещества и прекурсорите. И то не малки промени. Тези промени са значителни, без съответното обсъждане.
И втората слабост, от която страда този Законопроект, е свързана с това, че покрай европейски директиви, които трябва да бъдат и ние приемаме, че трябва да бъдат отразени в нашето законодателство, се правят промени, които в никакъв случай не могат да бъдат причислени в тази група и съответно създават проблем и безпокойство най-малко поради факта, че те не са обсъждани по начин, по който да бъдат консенсусни и са доста противоречиви.
Предлага се промяна в Закона за фуражите, изключвам това, което е свързано с прилагането на директива, и искам да обърна внимание върху някои от аспектите, които са важни и които за нас създават проблем, ако те в този вид бъдат приети и съответно приложени в законодателството.
Официалният контрол. В нито един друг закон бизнесът не е натоварен с него. В Закона за ветеринарномедицинската дейност, в Закона за храните официалният контролен орган е този, който удостоверява чрез сертификат дали съответните суровини, използвани в първичното производство земеделски продукти, дали преработвателите на фуражите са тези, които трябва да ги установят. В случая се предлага операторите на първично фуражно производство да заплащат съответно сертификатите и контролните листове, които са свързани с тези, които произвеждат суровината, в конкретния случай – микотоксини във фуражите, което е на базата на това, което съществува при производството на съответните зърнено-фуражни култури. Не сме съгласни, че това ще трябва да бъде политика, особено по отношение на фуражното производство.
Второ, обучение на кадри. Няма абсолютно никакво европейско изискване на всеки три години да се осъществява обучение на кадри, които работят в първичното фуражно производство.
Това, което направих, е да погледна Регламента, на който се основава това изискване – Регламент 183 от 2005 г. Там няма такова изискване. Тоест изискването надхвърля далеч това, което в европейското право е необходимо и на което ние трябва да отговорим като изискване за промяна в законодателството.
Защо трябва да има обучение на кадри, при условие че в едно фуражно предприятие няма абсолютно никаква промяна, свързана с оборудването или допълнителните изисквания към фуражите? Какво налага бизнесът да поеме този разход?
Отделно от това, знаете, че в страната има доста сериозно текучество на кадри, което също води след себе си до допълнително натоварване – за преквалификация на тези, които се назначават. Това изискване ние го приемаме.
В Законопроекта се предлага един нов раздел – интернет търговия с фуражи. По време на обсъжданията в Комисията зададох въпроса: как така ще стане начинът на контрол на търговията чрез интернет на качеството на фуражите? Беше ми обяснено, че има регламент, който казва, че етикетирането е достатъчно основание да се направи проверка. Да, ама не, тъй като не всички фуражи са пакетирани, за да има етикети.
Оттук нататък въпросът е: как ще се осъществява контрол върху тази търговия и това, което крайните потребители, в случая – животновъдите, потребяват? Струва ми се, че ако нямаме решение как ще бъде осъществяван този контрол, по-добре да не го внедряваме в законодателството.
Предлагат се и промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Притеснява ни, че тук също има доста сериозни промени, които не почиват на никакви евродирективи. Задължение на БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) е да осъществява контрол и съответно предоставя лицензи за употреба на ветеринарномедицински препарати. Но също така БАБХ трябва да изследва и крайния продукт, и междинните продукти с цел – съответствие между досието и това, което се предлага от съответните вносители.
Предлага се възможността Агенцията да не осъществява този официален контрол, а да има възможност да го делегира на други лаборатории. Искам да задам въпроса: на кого да вярваме, при условие че при приемането на бюджета в Земеделската комисия на Министерството на земеделието, храните и горите беше казано императивно, че една от основните задачи, която Министерството поема през следващата година, е да увеличи лабораторния капацитет на Българската агенция по безопасност на храните, защото делегирането невинаги е най-добрият начин, за да имаме документално решение или контрол на един или друг въпрос? Затова ми се струва, че не е необходимо да записваме такава практика и в законодателството да търсим възможности Българската агенция по безопасност на храните да засили своя капацитет и да бъде водеща по отношение на официалния контрол.
Другото неприемливо предложение – искам да Ви го изчета, е: „Общинските съвети да определят с наредба местоположението на стопански сгради за животни и обема на животновъдна дейност в урегулирани поземлени имоти, както и правомощията на кмета на общината по прилагане на принудителни административни мерки“.
Не знам дали някой от Вас знае какви проблеми се създават между собственици на животновъдни обекти и останалото население, което трябва да търпи проблемите, които създава една животновъдна ферма. Сега това се прехвърля на общините. При условие че с наредба на Министерския съвет е възможно тези разстояния да се определят и съответно да се търси отговорност за тяхното спазване, кметовете и общинските съветници ще са тези, които ще решават. Не знам как ще решат, но това е почти недостижима задача. Още повече че животновъдни обекти вече могат да се създават според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в неурегулирани територии при условие, че те са сгради за развитие на животновъдството.
Защо трябва да създаваме такъв сериозен казус пред кметовете на общините и как те ще го решат, аз нямам представа, предвид многото писма, които съм получавала най-вече от потърпевши, които не могат да решат своя проблем с близостта до съответната животновъдна ферма и броя на животните, които се отглеждат там.
По тази причина ние няма да подкрепим Законопроекта. Струва ми се, че е необходимо да се обърне много сериозно внимание именно върху това, което се предлага като микс от закони, несвързани един с друг. Имам чувството, че всеки си е прибавял нещо – в някакъв момент се получава миш-маш, който няма абсолютно никаква логика по отношение на това какво гоним – директиви, намаляване на административен капацитет или нещо трето, или четвърто. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема проф. Бъчварова.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания, уважаеми народни представители? Няма.
Прекратявам разискванията.
Пристъпваме към гласуване.
Предстои ни първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите, внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 118 народни представители: за 89, против 12, въздържали се 17.
Предложението е прието.

Пристъпваме към втора точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ.
Вносител – Министерският съвет. Приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.
Заповядайте за доклада за второ четене.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Колеги, честита Нова година! Здраве и късмет!
Преди да започнем, позволете ми да направя процедурно предложение в залата да бъде допусната Бистра Павловска – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля да гласуваме допуск в залата на госпожа Павловска.
Гласували 99 народни представители: за 97, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госпожа Павловска в залата.
Продължете, госпожо Димова.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли разисквания? Няма.
Гласуваме, уважаеми народни представители, текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 4, т. 10 думите „одобрените по чл. 7, ал. 1 лаборатории“ се заменят с „лабораториите, получили разрешение по чл. 7, ал. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Моля да гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 1, така както беше изчетен.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 5, т. 3 думите „одобрените по чл. 8 лаборатории“ се заменят с „лабораториите, получили разрешение по чл. 8“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Моля да гласуваме предложения нов § 2 в редакция на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 3.
„§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „заявление” се добавя „по образец” и се създава изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато се установят несъответствия или непълноти в представената в заявлението информация, кандидатът се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
3. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на издадените разрешения по ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Димова.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста в редакция на Комисията за § 1, който става § 3.
Гласували 111 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 2 е постъпило предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 4:
„§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „одобрени” се заменя с „получили разрешение“.
2. В ал. 2 думите „се одобряват” се заменят с „получават разрешение“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията в редакцията на Комисията за § 2, който става § 4.
Гласували 114 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 3 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става
§ 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма заявени такива.
Гласуваме § 3, който става § 5.
Гласували 111 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 4 има постъпило предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 6:
„§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „се одобряват“ се заменят с „получават разрешение“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За получаване на разрешение по чл. 7, ал. 1 и чл. 8 се подава заявление по образец до министъра на земеделието, храните и горите. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Димова.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 4, който става § 6.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 5 е постъпило предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7:
„§ 7. В чл. 10 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) В 7-дневен срок от извършването на проверката и определянето на резултатите от лабораторните тестове ИАСАС, съответно БАБХ, изпраща предложение до министъра на земеделието, храните и горите за издаване на разрешение за работа на лабораториите по чл. 7, ал. 1 и чл. 8. Министърът на земеделието, храните и горите издава разрешение за работа на лабораторията в 7-дневен срок от получаването на предложението.
(4) Министерството на земеделието, храните и горите поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лабораториите, получили разрешение за работа по ал. 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Димова.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за § 5, който става § 7.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 6 няма постъпили предложения за изменение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става
§ 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 6, който става § 8.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Постъпило е предложение по определения ред от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 9:
„§ 9. В чл. 14, ал. 1 думите „списък Б и списък-приложение“ се заменят с „и списък Б“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания, уважаеми народни представители? Няма.
Гласуваме новия § 9 – предложение на Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. Член 15 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението за § 10.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 11:
„§ 11. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол признава резултати от сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, извършено в друга държава членка на Европейския съюз, когато при извършването му са спазени изискванията на Директива 2003/90/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 г. относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по предложения нов § 11? Няма изказвания.
Пристъпваме към гласуване на § 11.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 7 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става
§ 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги! Няма изказвания.
Пристъпваме към гласуване на текста за § 7, който става
§ 12.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 8 е постъпило предложение от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 13:
„§ 13. В чл. 29, ал. 3, т. 1 думата „разрешението“ се заменя с „копие на договора“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Пристъпваме към гласуване на редакцията на Комисията за § 8, който става § 13.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 14:
„§ 14. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 5 думите „сертификата и“ се заменят със „сертификата“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма заявени такива.
Пристъпваме към гласуване на текста, предложен от Комисията, за нов § 14.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 15:
„§ 15. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „одобрена по чл. 7, ал. 1 лаборатория“ се заменят с „лаборатория, получила разрешение по чл. 7, ал. 1“ и думите „одобрена по чл. 8 лаборатория“ се заменят с „лаборатория, получила разрешение по чл. 8“.
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
3. В ал. 7 думите „ал. 2 - 6“ се заменят с „ал. 2, 3 и 4“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 15.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 16:
„§ 16. Член 35 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Заповядайте за процедура, господин Янков.
ЗАПРЯН ЯНКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя предложение § 16 и § 17 по вносител да бъдат разглеждани след края на Законопроекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли обратно предложение? Аргументи дали ще изложи някой?
Има ли обратно предложение, питам отново?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа от управляващата коалиция, нормално е да изкажете мотивите за това предложение – параграфи 16 и 17 да отпаднат на този етап и да бъдат разгледани по-късно.
Считам, че нормалното уважение и нормалната парламентарна практика е да има мотиви и, разбира се, ако ние сме съгласни ще ги подкрепим тези мотиви. Но не може така – да излезе един народен представител и да каже: параграфи 16 и 17 се отлагат. Може би от Комисията някой да излезе, няма нищо лошо в това, но обяснете на народните представители каква е причината. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше обратното предложение на господин Стойнев.
Ще има ли аргументация?
Заповядайте, господин Кирилов, след което ще продължим с изказвания, ако има такива.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Тъй като не съм член на ресорната комисия, която е обсъждала като водеща Законопроекта на второ четене, не мога да дам подробна аргументация за причините. От колегите разбирам, че тъй като се очаква по тези два параграфа да има множество изказвания и множество дебати, затова се предпочита да бъдат обсъдени финално.
Предполагам, че има и връзка, която предпоставя приемането или неприемането на следващите параграфи с оглед позициите по параграфи 16 и 17. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Предложението е за създаване на нови параграфи. (Реплики.) По вносител?
Предложението беше за отпадане разглеждането и гласуването на параграфи 16 и 17 по вносител.
Гласуваме предложението двата параграфа 16 и 17 да бъдат гласувани в края на Законопроекта. (Шум и реплики.)
Гласуваме отлагането на разглеждането на два параграфа, уважаеми колеги.
Има ли проблем с гласуването, господин Лазаров?
Успяхте да гласувате!
Гласували 120 народни представители: за 88, против 27, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Новият § 16 не сме гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме предложението на Комисията за приемане на нов § 16.
Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 78, против 17, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Има предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 17:
„§ 17. В чл. 42 ал. 8 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Предложението беше за отлагане на гласуването по вносител. Гласуваме нови параграфи.
Моля, изчетете текста.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 17:
„§ 17. В чл. 42 ал. 8 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласуваме нов § 17 с току-що изчетения текст.
Гласували 116 народни представители: за 80, против 31, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 18:
„§ 18. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 7, изречение първо думите „сертификат по образец, утвърден“ се заменят с „официални етикети и сертификат по образци, утвърдени“, а изречение второ се заличава.
2. Алинея 8 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на текста на § 18.
Гласували 113 народни представители: за 94, против 7, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 19:
„§ 19. В чл. 48, ал. 1, т. 3 думите „одобрени по чл. 8 лаборатории“ се заменят с „лаборатории, получили разрешение по чл. 8“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 19.
Гласували 103 народни представители: за 99, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 20:
„§ 20. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 7, изречение първо думите „сертификат по образец, утвърден“ се заменят с „официални етикети и сертификат по образци, утвърдени“, а изречение второ се заличава.
2. Алинея 8 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Престъпваме към гласуване на § 20.
Гласували 108 народни представители: за 104, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предложение на народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. В чл. 62, ал. 1 думите „производител, заготовител и“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания, уважаеми народни представители? Няма желания за такива.
Престъпваме към гласуване на § 21.
Гласували 101 народни представители: за 80, против 21, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Престъпваме към гласуване на § 22.
Гласували 102 народни представители: за 83, против 19, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания, уважаеми народни представители? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 11, който става § 23.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, давам 30-минутна почивка, след което ще продължим с „Преходни и заключителни разпоредби“.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, продължаваме.
Заповядайте, госпожо Димова.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Благодаря Ви, госпожо Председател.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Продължите и със следващия § 12.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата, времето за почивка изтече.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 12 има постъпило предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Предложението по т. 1, 2 и 5 е оттеглено.
Комисията подкрепя предложението по т. 3 и 4.
Предложение от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 24:
„§ 24. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1.чл. 30, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
2.В чл. 33, ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
3.В чл. 134, т. 7 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
4.В чл. 139 ал. 1 се изменя така:
„(1) При промяна на обстоятелствата по чл. 134 в 14-дневен срок от настъпването им производителят подава до министъра на икономиката заявление за вписване на промяната. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната, както и документ за платена такса за разглеждане на заявлението съгласно тарифата за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път.“
5. В чл. 155, ал. 3 т. 12 се изменя така:
„12. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път.“
6. В чл. 162 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.“
По § 13 има предложение от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 25:
„§ 25. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 55, ал. 3 т. 3 се отменя.
2. В чл. 62, ал. 3 т. 3 се отменя.
3.В чл. 70, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „съгласувана от
съответната регионална дирекция по горите“ се заличават.
4. В чл. 75, ал. 2, т. 1 думите „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота“ се заличават.
5. В чл. 77, ал. 1, т. 2 думите „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота“ се заличават.
6.В чл. 224 ал. 3 се изменя така:
„(3) В заявлението по ал. 2 се посочва единен идентификационен код на заявителя по Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и към него се прилага списък на членовете на браншовата организация.“
7. В чл. 231, ал. 1 накрая добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път“.
8. В чл. 237, ал. 1:
а)точка 5 се отменя;
б)в т. 6 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по
електронен път“.
9. В чл. 243, ал. 1, т. 8 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздела, § 12, който става § 24, и § 13, който става § 25 в редакция на Комисията съгласно доклада.
Гласували 104 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 14 има постъпило предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението по т. 1 – 7 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 8.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 26:
„§ 26. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а)в ал. 1, в текста преди т. 1 думите „публични регистри“ се
заменят с „на интернет страницата си публичен национален
електронен регистър“;
б)алинеи 2, 3 и 4 се отменят;
в)алинея 5 се изменя така:
„(5) Съдържанието и редът за воденето на регистъра по ал. 1 се определят в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“
2. В чл. 11, ал. 2, т. 2 думите „т. 9“ се заличават.
3. В чл. 12, ал. 1 думите „т. 10“ се заличават.
4. В чл. 23, ал. 5 думите „т. 11“ се заличават.
5. В чл. 32, ал. 3, т. 3 думите „т. 11“ се заличават.
6. В чл. 43, ал. 2 думите „т. 7“ се заличават.
7. В чл. 55, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
8. В чл. 61, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
9. В чл. 62, ал. 5 думите „т. 1“ се заличават.
10. В чл. 65, ал. 6 думите „т. 1“ се заличават.
11. В чл. 67, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
12. В чл. 68, ал. 4 думите „т. 1“ се заличават.
13. В чл. 70, ал. 1 думите „т. 3“ се заличават.
14. В чл. 75, ал. 5 думите „т. 3“ се заличават.
15. В чл. 76, ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
16. В чл. 84, ал. 2 се създава изречение трето: „Професионалните потребители на продукти за растителна защита трябва да имат най-малко средно образование.“
17. В чл. 87, ал. 3 думите „т. 13“ се заличават.
18. В чл. 94, ал. 4 думите „т. 4“ се заличават.
19. В чл. 95, ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път“.
20. В чл. 96, ал. 3 думите „т. 2“ се заличават.
21. В чл. 97, ал. 1 думите „т. 5“ се заличават.
22. В чл. 102, ал. 2 и 3 думите „т. 4 или 5“ се заличават.
23. В чл. 110, ал. 5 думите „т. 8“ се заличават.
24. В чл. 116:
а) в ал. 1 думите „т. 9“ се заличават;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „т. 9“ се заличават;
в) в ал. 3 думите „т. 9“ се заличават.
25.В чл. 117:
а)в ал. 1 думите „т. 9“ се заличават;
б)в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „т. 9“ се заличават;
в)в ал. 3 думите „т. 9“ се заличават.
26.В чл. 118:
а)в ал. 1 думите „т. 9“ се заличават;
б)алинея 2 се изменя така:
„(2) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 лицата по ал. 1 подават в ОДБХ по постоянен адрес или на чиято територия са установени, уведомление по образец, към което прилагат заверено копие от диплома за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ на консултанта и договор с него. В ОДБХ служебно се извършва справка за издадения сертификат по чл. 83 на консултанта.“;
в)в ал. 3 думите „т. 9“ се заличават.
27.В чл. 119, ал. 1 и 2 думите „т. 9“ се заличават.
28.В чл. 127, ал. 1 думите „т. 15“ се заличават.
29.В чл. 128:
а)в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „т. 15“ се заличават;
б)в ал. 2 думите „т. 15“ се заличават;
в)в ал. 6 думите „т. 15“ се заличават.
30.В чл. 129 думите „т. 15“ се заличават.
31.В чл. 133, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
32.В чл. 134, ал. 5 думите „т. 14“ се заличават.
33.В чл. 135:
а)в ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
б)в ал. 5 думите „т. 14“ се заличават.
34.В чл. 136, ал. 4 думите „т. 14“ се заличават.
35.В чл. 145, ал. 1 думите „т. 9“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 14, който става § 26 в редакция на Комисията съгласно доклада.
Гласували 114 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 27:
„§ 27. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1.В чл. 8, ал. 5 се създава изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“
2.В чл. 9, ал. 21 думите „с документ от съответния компетентен орган“ се заменят със „служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация“.
3.В чл. 23, ал. 7 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.
4.В чл. 36а, ал. 4 думите „с документ от съответния компетентен орган“ се заменят със „служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация“.
5.В чл. 36г, ал. 4:
а)точка 1 се изменя така:
„1. копие от документ за съдебна регистрация или ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;“
б) точка 4 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 15, който става § 27 в редакция на Комисията съгласно доклада.
Гласували 109 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам процедура, тъй като всъщност стигнахме до § 16, който с предходното процедурно предложение отложихме, за гласуване за края на разглеждането на този нормативен акт. Затова правя обратното предложение на това, което Ви предложих, и беше прието в пленарна зала: параграфи 16 и 17 на вносител, които отложихме, всъщност да ги гледаме сега, когато дойде техният ред.
Моля да се отмени отлагането и да пристъпим към обсъждане по реда на параграфи 16 и 17. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на господин Кирилов.
Гласували 118 народни представители: за 103, против 11, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Димова.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По параграф 16 има предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 – 8.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 9, което е отразено в систематичното му място като § 29.
Предложение от народния представител Александър Сабанов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 28:
„§ 28. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. …), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17, ал. 3 думите „собственикът и/или инвеститорът на обекта“ се заменят със „заинтересованите лица“.
2. В чл. 18 думите „Собствениците на земеделска земя“ се заменят със „Заинтересованите лица“.
3. В чл. 20:
а) в ал. 1 думите „строителните граници на населените места и селищните образувания“ се заменят с „границите на урбанизираните територии“;
б) в ал. 2 думите „строителните граници на населените места“ се заменят с „границите на урбанизираните територии“.
4. В чл. 20а, ал. 1 думите „строителните граници на населените
места“ се заменят с „границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии“.
5. В чл. 21:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За всеки обект, който се предлага да бъде изграден или разширен върху земеделски земи, се определя необходимата площадка със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки, а за линейните обекти на техническата инфраструктура – трасе с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т, 1 от Закона за устройство на територията. За определянето на площадките и трасетата се изискват и влезли в сила решения или становища, издадени по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.“;
б) в ал. 5 думите „с предварителен проект за подробен устройствен план“ се заменят със „със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки“.
6. В чл. 23:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Не се допуска утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия Закон.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) До отразяване на границите на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие утвърждаването на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, се разрешават след писмено становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат пясъчни дюни.“
7. В чл. 24:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При влязло в сила решение за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе заинтересованото лице може да поиска разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.“;
б) в ал. 2 думите „собственикът на земята или инвеститорът на обекта или лицето, което има право да строи в чужд имот“ се заменят със „заинтересованото лице“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Решението по ал. 2 влиза в сила след заплащане на такса по чл. 30, ал. 1 или 2, освен в случаите по чл. 30, ал. 3 и 4.“;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, ако в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, ал. 1 или 2.“;
д) в ал. 8 думите „държавната такса по чл. 30“ се заменят с „такса по чл. 30, ал. 1 или 2“;
е) създава се ал. 9:
„(9) В случаите по ал. 7 в 14-дневен срок от влизането в сила на подробния устройствен план органът, одобрил плана, изпраща на министъра на земеделието, храните и горите копие от него, придружено с констативен акт, удостоверяващ влизането му в сила и регистър на засегнатите имоти. Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение, което да послужи за служебно отразяване на промяната на предназначението на земеделската земя в съответните регистри. Отказът за издаване на удостоверение подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
8. В чл. 25:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Препис от решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се издава на заявителя след представяне на документ, удостоверяващ плащане на таксата по чл. 30, ал. 1 или 2.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „компетентната дирекция на Министерството
на земеделието, храните и горите“ се заменят със „съответната служба по геодезия, картография и кадастър“.
9. В чл. 26 думите „след трасиране на границите по реда на чл. 25, ал. 2, с изключение на чл. 24, ал. 7“ се заличават.
10. В чл. 27, ал. 1 и 2 се отменят.
11. В чл. 29:
а) в ал. 1, изречение първо накрая се добавя „по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В заявлението по чл. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, или номер и дата на издаване на документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице, като се прилагат:
1. картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадките или трасетата в имота/имотите с геодезически координати на определящите ги точки;
2. предварителни (прединвестиционни) проучвания.“;
в) създава се ал. 5:
„(5) Разпоредбите на този член не се прилагат при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост.“
12. В чл. 34:
а) в ал. 1 думите „му в сила собственикът на земята или инвеститорът на обекта“ се заменят с „в сила на подробния устройствен план заинтересованото лице“;
б) в ал. 2 думите „му в сила“ се заменят с „в сила на подробния устройствен план“.
13. В чл. 35 т. 3, 4 и 6 се отменят.
14. В чл. 37:
а) в ал. 2 думите „уведомяват съответно собственикът на земята, лицето, което има право да строи в чужд имот, или инвеститорът“ се заменят с „уведомява заинтересованото лице“;
б) алинея 4 се отменя.
15. В чл. 38 ал. 4 се изменя така:
„(4) При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята, заплатената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 не се възстановява. Когато реализирането на инвестиционното намерение не може да бъде осъществено поради наложени с нормативен или общ административен акт забрани и решението за промяна на предназначението на земеделската земя бъде отменено по искане на заинтересованото лице, заплатената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 се възстановява.“
16. В чл. 40, ал. 1:
а) в т. 4 думите „собственика на земята или на инвеститора на обекта“ се заменят със „заинтересованото лице“;
б) точка 8 се отменя.
17. В чл. 41, ал. 1, т. 3 думите „без трасиране на границите ѝ по чл. 25, ал. 2 или“ се заличават.
18. В § 27 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. ...) се създават ал. 5, 6, 7 и 8:
„(5) В случаите по ал. 3 заинтересованото лице може да поиска потвърждаване на решението за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, като внесе мотивирано предложение до комисията по чл. 17, ал. 1. Към предложението се прилагат:
1. документ за собственост или учредено право на строеж;
2. скица на имота;
3. акт за категорията на земята;
4. становища или влезли в сила решения, издадени по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
5. влязъл в сила подробен устройствен план, заповедта на кмета или решението на общинския съвет за одобряването му и констативен акт, удостоверяващ влизането му в сила;
6. копие от решението по ал. 3 за промяна на предназначението.
(6) Комисията по чл. 17, ал. 1 се произнася по предложението в едномесечен срок от датата на постъпването му, като постановява решение, с което потвърждава решението за промяна на предназначението на земеделската земя или постановява отказ. Решението се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) В решението, с което потвърждава решението за промяна на предназначението на земеделската земя, комисията определя размер на таксата по чл. 30, ал. 1 по действащата към момента на внасяне на предложението тарифа, утвърдена от Министерския съвет или указва да бъде определен размер на таксата по чл. 30, ал. 2.
(8) Разликата между внесената такса за промяна на предназначението и таксата по ал. 7 се заплаща от заявителя в тримесечен срок от съобщаването на решението по ал. 6 или му се възстановява.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Господин Кирилов – заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! След като с колегите – членове на Земеделската комисия, обсъдихме обстоятелствата, които наложиха отлагането на § 16, искам да направя следните изявления, респективно предложения.
Ние не можем да подкрепим предложението на колегата Йордан Апостолов, както е било възприето от Комисията и е било отразено в окончателната редакция, която Комисията предлага. Комисията е подкрепила по принцип неговото предложение.
По предложението на колегата Апостолов ние възразяваме и не можем да подкрепим предложенията му по т. 1, буква „в“, т. 2, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7. По тази причина правя предложение за редакция, така че от текста, предложен на Комисията, да отпаднат тези разпоредби, както ги посочих. Мога да прочета, ако ми дадете възможност след евентуално гласуване или сега, редакционното предложение, което предлагаме за § 16, който да стане § 28, като подчертавам – в моето предложение отпадат приетите на Йордан Апостолов предложения по т. 1, буква „в“, т. 2, т. 4, т. 5, т. 6 и
т. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Ще подложа на гласуване предложението на господин Кирилов за отпадане на предложенията на господин Апостолов, отразени в текста – т. 1, буква „в“, т. 2, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7. Предложението на господин Кирилов е тези точки да отпаднат в редакцията, която е предложил господин Апостолов.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 100, против 11, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Предложете редакционна поправка, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Предлагам следната редакция на § 16, който става § 28:
„§ 28. В Закона за опазване на земеделските земи се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17, ал. 3, думите „собственикът и/или инвеститорът на обекта“ се заменят със „заинтересованите лица“;
2. В чл. 18, думите „собствениците на земеделска земя“ се заменят със „заинтересованите лица“.
3. В чл. 20.
а) в ал. 1 думите „строителните граници на населените места и селищните образувания“ се заменят с „границите на урбанизираните територии“;
б) в ал. 2 думите „строителните граници на населените места“ се заменят „границите на урбанизираните територии“.
4. В чл. 20а, ал. 1 думите „строителните граници на населените места“ се заменят с „границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии“.
5. В чл. 21:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За всеки обект, който се предлага да бъде изграден или разширен върху земеделска земя, се определя необходимата площадка със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки, а за линейните обекти на техническата инфраструктура – трасе с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията. За определянето на площадките и трасетата се изискват и влезли в сила решения или становища, издадени по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.“;
б) в ал. 5 думите „с предварителен проект за подробен устройствен план“ се заменят със „със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки“.
6. В чл. 23:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Не се допуска утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) До отразяване на границите на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие утвърждаването на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, се разрешават след писмено становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат пясъчни дюни.“
7. В чл. 24:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При влязло в сила решение за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе заинтересованото лице може да поиска разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.“;
б) в ал. 2 думите „собственикът на земята или инвеститорът на обекта, или лицето, което има право да строи в чужд имот“ се заменят със „заинтересованото лице“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Решението по ал. 2 влиза в сила след заплащане на такса по чл. 30, ал. 1 или 2, освен в случаите по чл. 30, ал. 3 и 4.“;
г) в ал. 8 думите „държавна такса“ по чл. 30 се заменят с „така по чл. 30, ал. 1 или ал. 2.
д) създава се ал. 9:
„(9) В случаите по ал. 7 в 14-дневен срок от влизането в сила на подробния устройствен план органът, одобрил плана, изпраща на министъра на земеделието, храните и горите копие от него, придружено с констативен акт, удостоверяващ влизането му в сила и регистър на засегнатите имоти. Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение, което да послужи за служебно отразяване на промяната на предназначението на земеделската земя в съответните регистри. Отказът за издаване на удостоверение подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
8. В чл. 25:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Препис от решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се издава на заявителя след представяне на документ, удостоверяващ плащане на таксата по чл. 30, ал. 1 или 2.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „компетентната дирекция на Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят със „съответната служба по геодезия, картография и кадастър“.
9. В чл. 26 думите „след трасиране на границите по реда на чл. 25, ал. 2, с изключение на чл. 24, ал. 7“ се заличават.
10. В чл. 29:
а) в ал. 1, изречение първо накрая се добавя „по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В заявлението по чл. 1 се посочва ЕИК по Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, или номер и дата на издаване на документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице, като се прилагат:
1. картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадките или трасетата в имота/имотите с геодезически координати на определящите ги точки;
2. предварителни (прединвестиционни) проучвания.“;
в) създава се ал. 5:
„(5) Разпоредбите на този член не се прилагат при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост.“
11. В чл. 34:
а) в ал. 1 думите „му в сила собственикът на земята или инвеститорът на обекта“ се заменят с „в сила на подробния устройствен план заинтересованото лице“;
б) в ал. 2 думите „му в сила“ се заменят с „в сила на подробния устройствен план“.
12. В чл. 35 т. 6 се отменя.
13. В чл. 37, ал. 2 думите „уведомяват съответно собственикът на земята, лицето, което има право да строи в чужд имот, или инвеститорът“ се заменят с „уведомява заинтересованото лице“;
14. В чл. 38 ал. 4 се изменя така:
„(4) При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята, както и в случаите по чл. 24, ал. 5, т. 2 и 3 заплатената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 не се възстановява. Когато реализирането на инвестиционното намерение не може да бъде осъществено поради наложени с нормативен или общ административен акт забрани и решението за промяна на предназначението на земеделската земя бъде отменено по искане на заинтересованото лице, заплатената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 се възстановява.“
15. В чл. 40, ал. 1:
а) в т. 4 думите „собственика на земята или на инвеститора на обекта“ се заменят със „заинтересованото лице“;
б) точка 8 се отменя.
16. В чл. 41, ал. 1, т. 3 думите „без трасиране на границите й по чл. 25, ал. 2 или“ се заличават.
17. В чл. 42, ал. 1, т. 3 се отменя.“
Благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, Вие разбрахте ли какво ще гласувате? Защото, след като нещо се отмени, се прави редакция, която никъде я няма. Аз лично не бих могла да приемам толкова тежки текстове в този закон по начина, по който ни се предлагат.
Ако залата е преценила, че предложението на колегата Апостолов не трябва да се приеме, този текст трябва да мине през Комисията или поне да се разгледа пунктуално за какво става въпрос.
Как си представяте гласуване на толкова тежък Законопроект по начина, по който ни го предлагате тук? Наистина това е възмутително! Честно казано, не съм очаквала такова нещо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Заповядайте, господин Кирилов, за реплика.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема проф. Бъчварова! Два пъти, за да е ясно на всички колеги, обясних промяната по двата възможни начина. Тъй като по Правилник – чл. 69, ал. 1, имам право да направя предложение за отхвърляне, направих предложение за отхвърляне – мога пак да ги изброя – на приетите от Комисията по принцип предложения на колегата Апостолов. Посочих ги както са в неговото предложение, както той ги е направил, и ги индивидуализирах. Казах Ви: това е т. 1, буква „в“, т. 2, т. 4, т. 5, 6 и 7.
След това Ви изчетох текста на Комисията без тези негови предложения. Четенето имаше смисъл всъщност да покаже, че тези предложения отпадат. Ако Вие бяхте ползвали доклада, който имате като член на Комисията, просто можехте да си отбележите съответните разпоредби от неговото предложение, които отпаднаха – мога да ги посоча. На практика Ви прочетох решението на Комисията без шест абзаца – сега броя: 1, 2, 3, 4, 5, 6, които се съдържаха в предложението на колегата Йордан Апостолов. Това е разликата. Това го обясних преди и сега го повторих. Нямаме съдържателни промени, нямаме дори редакционни промени.
Пак казвам: на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от нашия Правилник направих предложение за отхвърляне, което е най-силно интензивно като предложение и затова според мен председателят правилно го подложи на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Господин Ангелов – втора реплика.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, дами и господа!
Госпожо Пиралкова, много е хубаво, че излизате да критикувате текстовете, които са отпаднали. От „Обединени патриоти“ обаче не можем да си обясним поведението на БСП – за пореден път виждаме как БСП говори едно, подкрепя в Комисията едно, в залата прави друго.
Предложението на господин Кирилов да отпаднат текстовете, които „Обединени патриоти“ бяха предложили, Вие го бяхте подкрепили в Комисията, а днес, в залата по предложението на господин Кирилов от БСП гласуваха седем човека, от които двама „за“. Какво правите, при положение че в залата сте 30-40 човека? Отново показвате демагогия! Говорите едно за пред хората, за да се харесате, а в залата правите друго. Благодаря. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ангелов.
Трета реплика? Не виждам.
Заповядайте, проф. Бъчварова, за дуплика.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): По първата реплика. Така или иначе важното и необходимото е да ни предоставяте текста, който ще гласуваме. Вие го изчетохте – вярно, това отпада, онова отпада, но крайният текст, защото всичко е в редакции…
Когато кажете „по принцип се приема предложението“, но вътре в текста, който предлагате, не личи кой е този принцип. Добре е този текст да ни се предостави и едва тогава да го гласуваме. Според мен това е нормална практика.
По отношение на втората реплика. В Комисията внасяте предложение, което е резонно, има смисъл. Какво се получава обаче? След една седмица се оказва, че от месец май досега има спрени производства и започнати нови процедури. Нашата група се „въздържа“ при второто предложение или това, което Комисията предложи, е заварените случаи оттук нататък, виждате ли, те си остават в хипотезата, че продължава да има смяна на предназначение, а тези, които в рамките на шест месеца са започнали и стартирали новата процедура – каквото и да се случи, нас не ни интересува. Смятам, че това не е справедливо.
Ако имаше предварителна информация и Вие бяхте подготвени да кажете: „Стартирали са процедури и тези процедури продължават за голяма част от хората чрез смяна на предназначението с нови предложения“, сигурно нямаше да го подкрепим. Три пъти в Комисията се разглежда този въпрос и се оказва, че има проблем и този проблем трябва да бъде решен законодателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема проф. Бъчварова.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Апостолов.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, отново виждам една демагогия, която се предлага тук пред нас, народните представители, за гласуване.
Ако някой разбра, след прочитането от господин Кирилов, какво ще гласуваме, независимо че той твърди, че това е прочетено, бих искал да излезе тук, на трибуната, и да каже дали е разбрал кои текстове остават, кои текстове отпадат и в крайна сметка какъв е крайният вариант, който ще гласуваме. Или иначе се оказва, че тук сме само едни хора, които идват да натискат копчета, без да знаят абсолютно смисъла на това, което се подлага на гласуване, и дебрите, в които ни въвежда господин Кирилов, означава, че за него те са само като термини и понятия, а не като човешки съдби и хора, които са вложили в тази промяна пари. Много добре знаем, че става въпрос само за около 1800 имота с над 9 млн. лв. платени държавни такси.
Относно това, което казахте Вие, проф. Бъчварова. Даже и да има стартирали процедури за това време от май месец до сега, мога да Ви кажа, че тези процедури се броят на пръстите на ръката ми и независимо че те са стартирали, спокойно Министерството на земеделието, храните и горите би могло да каже: „За стартиралите процедури при влизането на Закона, както сме го предложили, процедурите се прекратяват, защото в този кратък срок не могат да бъдат завършени, няма завършена нито една процедура“ и нито един човек нямаше да бъде ощетен.
Така че отново призовавам народните представители добре да си помислят дали са хора – бутониери, или хора, които разбират това, което се гласува в тази зала. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Апостолов.
Реплики към изказването на господин Апостолов? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване редакцията, която направи господин Кирилов на § 16, който става § 28, и текста по Доклада на Комисията.
Гласували 130 народни представители: за 121, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Димова.
Параграф 29 трябва да претърпи някаква корекция при това положение, след като е приет § 28.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията предлага да се създаде
§ 29:
„§ 29. Член 38, ал. 4, изречение второ от Закона за опазване на земеделските земи се прилага и за влезлите в сила решения за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, които към датата на влизането в сила на този закон не са загубили правно действие.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване новосъздадения § 29, който госпожа Димова току-що докладва.
Отменям гласуването, колеги.
Има редакционна поправка на § 29… (Шум и реплики в „Обединени патриоти“.)
Може да се отмени, тъй като не съм обявила край на гласуването.
Отменете гласуването.
Заповядайте, госпожо Димова.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Има редакционна промяна в § 29:
„§ 29. Член 38, ал. 4, изречение второ от Закона за опазване на земеделските земи се прилага и за влезлите в сила решения за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, които към датата на влизането в сила на този закон не са загубили правно действие.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля да гласуваме новосъздадения § 29 така, както беше прочетен от госпожа Димова със съответната редакционна поправка.
Гласували 125 народни представители: за 110, против 4, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предлагам да отпаднат параграфи 30 и 31. Ще ги прочета:
„§ 30. Когато към датата на влизане в сила на този закон решението за промяна предназначението на земеделска земя не е отменено по чл. 35 от Закона за опазване на земеделските земи с влязъл в сила административен акт или с акт на съда, то запазва действието си.
§ 31. Сроковете по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи се прилагат и за заварените производства, за които едногодишният срок от влизането на подробния устройствен план за съответния имот не е изтекъл към деня на влизането в сила на този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване параграфи 30 и 31. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласувахме отмяната на параграфи 30 и 31.
Гласували 124 народни представители: за 15, против 70, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Продължаваме с § 17.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 30:
„§ 30. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (oбн., ДВ, бр. …) в чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „идентификационен код“ се добавя „по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ или” се заменят със „за чуждестранните лица”, а думата „друг” се заличава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване § 17, който става § 32 в редакция на Комисията, съгласно Доклада.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Параграф 17 става § 30. Два параграфа отпаднаха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Оттук нататък ще съобщаваме по нова номерация, без да съобщаваме. Ще помоля колегите да преномерират след това.
Параграф 17, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували 117 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 18 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 18.
Гласували 118 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, тъй като в стенографския протокол и колегите са отразили по отношение на нашето гласуване за параграфи 30 и 31 предложение от Комисията за създаване на нови параграфи, които с гласуване отхвърлихме, но в стенограмата е отразено, че сме гласували за отхвърлянето, моля за прегласуване в следния смисъл.
Господин Председател, моля при прегласуването да подложите на гласуване предложението за създаване на тези параграфи – 30 и 31, като уточнявам, че тези параграфи следва да отпаднат с оглед корекциите, които приехме в предходния
§ 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Тоест Вие предлагате да бъдат създадени параграфи 30 и 31, след което с гласуване да бъдат отхвърлени? Така ли?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Какво предлагате тогава?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Господин Председател, искам прегласуване – това е предложение на Комисията. Вижте Доклада.
„Комисията предлага да се създадат параграфи 29, 30 и 31“.
Параграф 29 го гласувахме с редакционно предложение, но параграфи 30 и 31 не ги подкрепихме в залата. Те бяха подкрепени само с 15 гласа. Но за протокола и за колегите, които отчитат резултатите от гласуването, е останало убеждението, че това гласуване за отхвърлянето на параграфите и че всъщност ние сме отказали, не се е приело предложението за отхвърляне.
Уточнявам, тези параграфи трябва да бъдат неподкрепени и да бъдат отхвърлени. Тоест да ги няма.
Тъй като трябва да гласуваме позитивно, а Комисията е предложила да ги има и пише: „Предлагаме § 30 и § 31“, искам при прегласуването да стане ясна действителната воля.
Който иска да ги има тези параграфи, да гласува „за“. Които не искаме да ги има тези параграфи, ще гласуваме „против“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: И аз Ви благодаря. По-подробно разяснение от това не можеше да има.
За процедура – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател, в интерес на истината аз вече го забравих.
Уважаеми колеги, това наистина е един сериозен Закон. Ще стане объркване при самото гласуване с тези редакции. Затова правя процедурно предложение: нека да отложим този Закон за утре след точка първа да стане точка втора, междувременно да се изчистят текстовете и да проведем едно нормално гласуване, един нормален дебат по този Законопроект. Все пак трябва да знаем какво гласуваме тук.
Колегата Кирилов се опитва да даде разяснение, но материята не е толкова проста, за да може да разберем всички тези обяснения и всички тези редакции, които се сключват. Правя процедурно предложение да отложим гледането на този Законопроект за утре – следваща точка, след гледането на ветото, точка първа мисля, че беше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Попов.
Правите предложение за отлагане на Законопроекта за утре.
Има ли обратно предложение? Не виждам обратно предложение.
Подлагам на гласуване предложението на господин Попов за отлагане на Законопроекта за утрешния пленарен ден.
Гласували 137 народни представители: за 66, против 66, въздържали се 5.
Предложението не е прието. (Народният представител Юлиан Ангелов иска думата за процедура по прегласуване.)
Заповядайте за прегласуване, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, предлагам процедура по прегласуване, защото някои от колегите не можаха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Процедура по прегласуване на предложението на господин Попов.
Гласували 155 народни представители: за 79, против 69, въздържали се 7.
Предложението е прието. (Ръкопляскания.)
Предложението беше за отлагане на Законопроекта за утрешния пленарен ден.

В такъв случай преминаваме към следващата точка от днешния дневен ред, а именно:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ.
За доклад от Комисията по труда, социалната и демографската политика – моля, заповядайте.
Законопроектът е предложен от Михаил Христов и Крум Зарков.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
„Д О К Л А Д
за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от народните представители Михаил Христов и Крум Зарков на 22 ноември 2017 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 13 декември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси, № 754-01-81.
Законопроектът беше представен от Михаил Христов. Той посочи, че основната цел на предложените промени е да улесни социалната интеграция на хората с увреждания и заличаването на определението „инвалид“ от българското законодателство, ще допринесе за преодоляването на стереотипното мислене за хората с увреждания като хора – „неспособни“, „невалидни“, „негодни“.
Господин Христов подчерта, че се предвиждат промени в девет закона и с приемането на този Законопроект обществото би направило положителна стъпка към социалното приобщаване на хората с увреждания и тяхната реализация като пълноправни граждани, а и при наличие на демографска криза всяка мярка за приобщаване на всички хора в България следва да се подкрепи и насърчи.
В Комисията по труда, социалната и демографската политика се получи положително становище от Агенцията за хората с увреждания по представения Законопроект със следните забележки.
Навсякъде в текста на Законопроекта думите „лице с увреждания“ и „лица с увреждания“ следва да се заменят с „човек с увреждане“ и „хора с увреждания“ с мотиви, че в Закона за интеграция на хората с увреждания е въведена легална дефиниция на термина „човек с трайно увреждане“ и тази промяна ще прецизира и уеднакви законодателството.
Министерството на труда и социалната политика със становище подкрепя предложения Законопроект със следните забележки:
- в Закона за интеграция на хората с увреждания е дадено определение за „увреждане“ и за „човек с трайно увреждане“, според което „увреждане“ е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид;
- в Закона за висшето образование. В чл. 70, ал. 2 – да се направят следните изменения: думите „слепи, глухи, инвалиди“ да се заменят с думите „хора със сериозни увреждания и други“. При използването на израза „лица с увреждания“ се включват пълнолетни хора с различни видове увреждания, докато изразът „трайни увреждания“ включва хора с увреждания, при които са налице трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и степен, възможни за здравия човек;
- в Закона за железопътния транспорт. В чл. 52 думата „инвалид” да бъде заменена с „хора с увреждания“, тъй като правото на безплатен превоз или намаление имат както децата с увреждания, така и възрастните хора с увреждания. В случай че се използва думата „лица с увреждания“, децата с увреждания ще бъдат изключени от обхвата на Закона.
След промените не се предвиждат допълнителни разходи, не се въвежда административна тежест, както и структурни изменения.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 14 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Ивайлов Христов и Крум Костадинов Зарков на 22 ноември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Моля за мотиви от вносител.
Господин Зарков, заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! С този Законопроект предлагаме да заличим веднъж и завинаги думата „инвалид“ от българското законодателство. Тази дума носи негативен заряд. Ако разгледаме етимологията ѝ, откриваме следните синоними: невалиден, лишен от законна сила, недействителен, болен. Хората с увреждания не са такива и не бива да бъдат описвани по този начин в нормативните актове или в официалните ни документи.
Конституцията на Република България борави с термина „лица с увреждания“ и затова него сме предложили като замяна. Проследихме внимателно обаче и дебата в Комисията по труда и социална политика и си заслужава да помислим. Важно е обаче думата „инвалид“ да изчезне. В повечето развити държави, между другото, тя отдавна не се употребява.
Разбира се, не сме наивници и знаем, че многото проблеми и трудности, пред които са изправени българските граждани с увреждания, няма да бъдат решени с този Закон, но вярваме, че това е стъпка в правилната посока.
Социалната и професионалната интеграция на хората с увреждания изисква много усилия – и от парламента, и от правителството, и от обществото ни като цяло, но словото, думите също имат значение. Те оформят възприятия, които от своя страна по-късно подтикват към определени поведения и е ясно, че когато законът определя някой като невалиден, то това не му помага, а често е пречка за неговата ефективна трудова и социална интеграция. Тази интеграция – интеграцията на хората с увреждания, е много важна не само за тях самите или за техните близки. Той трябва да занимава цялото ни общество и нас като народни представители особено при острата демографска криза и тежкия недостиг на хора в България. Ние не сме, нямаме право да се лишим от потенциала на който и да е български гражданин и именно така трябва да започнем като законодатели да гледаме към хората с увреждания, като към български граждани с потенциал, а не като към инвалиди. Моля Ви за Вашата подкрепа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Откривам дискусията по Законопроекта.
Има ли изказвания?
Господин Христов, заповядайте.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Въпреки че аз съм вносител на този Законопроект заедно с колегата Крум Зарков, не мога да бъда лицемерен и не мога да кажа, че с този Законопроект ще изменим нещо радикално и по същество. Тъй като законът е над всички нас, в това мое изказване аз ще употребявам само и единствено думата „инвалид“, защото тя присъства в девет български закона и според закона аз трябва да употребявам тази дума.
Ще Ви кажа една истина. Въпреки че аз съм се интегрирал и съм се социализирал сред Вас, въпреки че тук парадоксално звучи „Вас“, и „Ние“ и „Вие“, инвалидите в България не са направили това, което съм направил аз. Те ще продължават да си седят в къщите, 80% от тях ще продължават да бъдат неинтегрирани, нереализирани, необщителни и ще си останат просто инвалиди.
Нашата основна цел в този парламент е да се опитаме по един или друг начин да променим мисленето на обществото и това мислене трябва да тръгне точно тук, от този парламент. Докато продължава да съществува тази дума „инвалид“ в Закона, а нейната етимология да е „незаконен“, обществото няма как да се промени, нито ако наречем един български гражданин „социално слаб“, той не е социално слаб, той си остава беден. Дори да наречем инвалидите „хора с увреждания“, това няма да ги интегрира.
Важното, колеги, е да се направи първата крачка към реалната интеграция и реалното приобщаване на тези хора – на инвалидите, в българското общество. Така че аз Ви призовавам единодушно да приемем този Законопроект, да направим един жест към всички хора с увреждания и да покажем, че може да сме обединени, защото, както знаете, „Съединението прави силата“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Петров. (Шум и реплики.)
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
На господин Стойнев му е изключително смешно, когато разглеждаме един такъв сериозен въпрос. Мен ме учудва това негово поведение, но то си остава за него. Смешно му е на човека, че разсъждаваме по тази тема. Аз бях поканен от председателстващия да взема думата и затова съм тук. (Реплики.)
Искам да изкажа собственото си мнение, че това, което в момента правим, наистина е едно справедливо дело, но, от друга страна, според мен заменяме „трън“ с „глог“. Мисля, че трябва да помислим малко по-сериозно върху европейските практики. Мога да кажа само, че в Германия не се казва „увреден“, нито „сакат“, нито „невалиден“, а се казва „човек в неравностойно положение“. Мисля, че на някого вместо инвалид да му казваме, че е сакат или увреден, на български преведено, не е по-доброто решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Петров.
Има ли реплики към изказването?
Господин Христов – заповядайте, за реплика.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На първо място, трябва да уточним едно нещо. Ние сме единствената европейска държава, в която се употребява думата „инвалид“. Второ, в Америка думата „инвалид“ е наравно с думата „негър“.
Относно неравностойното положение и това с увреждането. Първо, когато един човек, включително и аз – аз имам увреждане, имам ампутации на два горни крайника и не съм в неравностойно положение, аз съм абсолютно равностоен както на Вас, така и на всички останали колеги в тази зала. Така че е много по-добре да си говорим истината. Истината е, че хората с увреждания – слухови, зрителни и двигателни, са равностойни, защото и в Конституцията пише, че всеки е равен по достойнство и права. Така че не мога да се съглася изцяло с казаното от Вас. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Други реплики има ли? Няма.
Господин Петров, дуплика, ще вземете ли? Не.
Госпожо Ангелова, заповядайте за изказване.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ подкрепяме този Законопроект. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Това го заявихме и на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Има резон в това, което предлагат колегите Крум Зарков и Михаил Христов, защото от 2004 г. в България действа Закон за интеграция на хората с увреждания, а не Закон за инвалидите. Затова е редно да се уеднакви българското законодателство. Наред с тези промени, които предлагат колегите Христов и Зарков, трябва да се преразгледа между първо и второ четене, освен в Закона за висшето образование и в Закона за железопътния транспорт, Закона за интеграция на хората с увреждания, а мисля, че и в още някои други закони трябва да бъде променен този термин „инвалид“ и да бъде заменен с „хора с увреждания“. Подкрепяме този Законопроект. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Реплики? Не виждам.
Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Иванов Христов и Крум Костадинов Зарков на 22 ноември 2017 г. на първо четене.
Гласували 138 народни представители: за 138, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това и Законопроектът на първо четене. (Ръкопляскания.)

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, ще помоля, първо, за допуск в залата на госпожа Петя Александрова – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Режим на гласуване за допуск в залата.
Гласували 108 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля, поканете госпожа Александрова в залата.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: „Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 754-01-29, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители на 22 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 15 ноември 2017 г.
„Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване по наименованието на Закона.
Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Параграф единствен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен, който става § 1.
Има предложение на народния представител Димитър Данчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходна разпоредба“ с § 2:
„Преходна разпоредба
§ 2. Започнатите до влизането в сила на този закон процедури по чл. 3, ал. 3, т. 1 от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се довършват по новия ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Кънев.
Изказвания?
Господин Вигенин, заповядайте.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, всъщност основните дискусии вече отминаха, само няколко думи от мен като един от вносителите. С подкрепата на този текст ние ще затворим възможността да се злоупотребява и да се заобикаля волята на законодателя, тъй като досега текстът беше недостатъчно ясен и беше възможно да се тълкува по различни начини, и това беше направено от предишното ръководство на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Много е важно, че с гласуването на този текст ще бъде предотвратена възможността оттук нататък дружества, които са в забранителния списък за приватизация, да бъдат изпразвани от съдържание, да бъдат разпродавани без решение на Народното събрание обособени части от тях и на практика да остават само една опаковка, докато най-апетитните части заминат по предназначение, както се казва. Важно уточнение в Закона, което аз подкрепям, направеното от господин Данчев предложение – всички започнати към момента процедури да бъдат финализирани по новия ред, който надявам се днес с нашето гласуване ще определим.
Законопроектът беше вкаран в дневния ред на Народното събрание единодушно, парадоксално, бих казал, даже. След това беше приет единодушно. В Комисията дискусиите бяха конструктивни. Аз разчитам, че и днес Народното събрание единодушно ще подкрепи това решение. Това ще покаже зрелостта на Народното събрание и желанието му наистина преди всичко да бъде защитен интересът на държавата и на гражданите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Кънев, за реплика.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, под формата на реплика искам да благодаря на членовете на нашата Комисия. Не са много законите, по които ние намираме на първо и на второ четене пълен консенсус. Искам да благодаря на всички колеги в залата, тъй като на първо четене мина и единодушно в залата. Това е нещо, което трябваше да се случи още преди няколко месеца. Няма драма.
Още един път бих желал обаче да споделя, че очакваме и други предложения от Министерството на икономиката, свързани с приватизацията. Знаете, че имаше идеи от Министерския съвет за мораториум върху приватизацията, други идеи за продажба на дялове, акции. До този момент не сме получили такива сигнали. Още един път благодаря за това, че подкрепихте наше предложение. Желая Ви успех и честита Нова година на всички колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Кънев.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на параграф единствен, а също така и на „Преходна разпоредба“ с § 2.
Гласували 130 народни представители: за 129, против няма въздържал се 1.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.
Има доклад на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Моля, заповядайте да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми господин Председатели, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители
На редовно заседание, проведено на 13 декември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
В заседанието на Комисията взеха участие представители на Столичната община, на професионалните организации на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, на строителите, както и на редица граждански организации и движения.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител господин Александър Ненков. Той подчерта, че Проектът цели да реши възникналите при прилагане на закона проблеми в изтеклите 10 години, както и да отрази обществените нагласи, свързани с облика на столицата.
Законопроектът е насочен към решаване на няколко основни въпроси, свързани с въвеждане на регламенти относно високите сгради и зоните без максимални стойности за кота корниз на сградите, озеленяването, трафика и паркирането, градската среда и жилищни комплекси. Законопроектът е насочен и към намаляване на административната тежест и премахване на съществуващи ограничения, както и актуализиране на текстове спрямо действащата нормативна уредба. Предвижда се и издаването на нови подзаконови нормативни актове.
В Преходните и заключителни разпоредби се предлага изменение в Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове с цел конкретизиране на границите между район „Витоша“ и „Панчарево“ и район „Люлин“, „Овча купел“ и „Банкя“. Измененията в границите са съгласувани с кметовете на райони и са продиктувани от традиционното обслужване на гражданите на място и ползваните от тях услуги, предоставяни от администрацията по райони.
Преди разглеждането на Законопроекта в Комисията постъпиха значителен брой становища и предложения както от професионалните организации, създадени със закон – Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в България, така и на редица браншови и граждански организации и движения. За да отговори на настояванията на професионалните и гражданските организации и движения, Комисията организира и проведе обществена дискусия по Законопроекта, на която бяха изложени становищата на всички заинтересовани страни. В преобладаващата част от тях бе обърнато внимание на факта, че с предложените чрез Законопроекта промени в общия устройствен план на Столична община, като по този начин са нарушени правилата и процедурите за изменение и допълнение на плана, регламентирани в Закона за устройство на територията, и са лишени гражданите и организациите от участие в задължителните обсъждания, които съгласно законовите разпоредби следва да се проведат във всичките 24 района на Столичната община.
Освен това в становищата на преобладаващата част от професионалните и браншови организации наред с подкрепата за необходимостта за част от предложените промени, бе обърнато сериозно внимание на редица несъответствия в отделни разпоредби с основни принципи и правила, разписани в Закона за устройство на територията, както и на целесъобразността определени предложения да бъдат отнесени към Закона за устройство на територията с оглед на тяхната приложимост и за останалите общини в страната.
В хода на дискусията по време на обсъждането в Комисията наред с необходимостта от приемане на някои от предложените промени бе изразено и съгласие с част от бележките, изразени в становищата по време на обществената дискусия, които следва да бъдат взети предвид при по-нататъшното обсъждане на Законопроекта.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – с 12 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържали се“, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.“
Благодаря, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Веселинов.
Мотиви на вносител ще бъдат ли представени?
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, Законът за устройство и застрояване на София безспорно е един специфичен закон, който касае изцяло развитието на града. През последните 10 години не е имало промени в този закон, което предопределя мотивите за написването на Законопроекта, тъй като за последните 10 години ситуацията около развитието на града коренно се е променила.
Безспорен е фактът, че за 10 години София се превърна в един сериозен икономически център, който е еквивалент за икономическо развитие, за развитие на града, неговото нарастване. Това, разбира се, от своя страна води до сериозен инвеститорски интерес, що се касае до застрояването на нови сгради – било то жилищни, или бизнес сгради, за да могат да отговорят на търсенето на пазара.
Проблемът, който обаче възникна през последните години, е именно търсенето на баланс, от една страна, на инвеститорския интерес, който е все по-засилен и, от друга страна, до някаква степен желанието на другата част на гражданите, които считат, че градът е презастроен. Особено когато става въпрос за високо строителство, винаги се стига до сериозно напрежение и противопоставяне на инвеститорите и на гражданите.
Затова един от първите и може би най-важен мотив за написването на този Законопроект е търсенето на този баланс. Основният проблем, който винаги е стоял, тъй като южната част на града е със сериозен интерес от страна на инвеститорите – ние сме въвели ограничение в зоните, където няма такова, да има край на кота корниз на всички тези сгради, които считаме за високи, именно с цел да се запази обликът на града и по-скоро визията към планина Витоша.
Затова в целия град, специално в частта от Околовръстното шосе нагоре и от Околовръстното шосе до централната градска част, да няма право да се правят сгради над 75 м, каквито и в момента съществуват. Идеята е те да не влияят на гледката и на визията на града към планина Витоша.
Тъй като голяма част от тези сгради, които вече започнаха да се реализират, будят обществен интерес и може би един от най-големите и най-сериозните проблеми е когато една такава сграда започне да се строи, масово хората не знаят за нейния проект. Мотивите на гражданите, които протестират, е, че те всъщност не са били информирани и запознати, че на това място до тях, примерно в съседния урегулиран поземлен имот, ще се застроява такава висока сграда.
Тук сме въвели една новост, именно с цел гражданите да бъдат много по-добре информирани, да има много по-голяма прозрачност, когато се изгражда и реализира един такъв инвестиционен проект.
Въвели сме задължително, повтарям – задължително, всяка една такава сграда, всеки един такъв инвестиционен проект, който е над 75 м или който има над 20 хил. кв. м разгъната застроена площ, да минава с решение на Общинския съвет. Мотивът да бъде въведено това решение на Общинския съвет е именно с цел прозрачното приемане на такива инвестиционни проекти. Знаете, че в Общинския съвет на Столична община има групи от всяка една политическа формация и това безспорно ще гарантира, че един такъв проект няма да остане просто отговарящ на закона, все пак ще трябва да има и политическа воля за неговото реализиране.
Другата новост, която се въвежда във високото застрояване, е именно всеки един такъв проект, който е над 75 м и 20 хил. кв. м разгъната застроена площ, да върви с отделен подробен устройствен план и отделен работен устройствен план, както и ако приемем Законопроекта, то Столична община и Общинският съвет ще трябва да приемат и една изцяло нова наредба, която да е свързана с транспортно-комуникационното обезпечаване на такива сгради, а именно да се въведе едно задължение всеки един такъв инвестиционен проект да бъде придружен с транспортни симулации, което в другите западни държави и по-развити градове е много отдавна въведено. Това при нас засега липсва, но ако одобрим Законопроекта, ще задължим Столична община да приеме именно такава наредба, с която такива транспортни симулации ще показват не само както в момента е задължение всяка една такава сграда да има обезпечение от гледна точка на паркоместата, но да има обезпечение и да се види как една такава сграда – човекопотока, който ще генерира тя, както и потока от коли, как ще се отразят на целия квартал. Въпреки че няма такава симулация в момента в Столична община – аз знам такива проекти, където виждайки, че има такъв проблем с реализирането на една такава сграда, самите инвеститори за своя сметка са готови да направят допълнителни технически мерки, за да може наистина човекопотокът и потокът от коли да не бъде затруднен не само за сградата и за хората, които ще работят или ще живеят в тези сгради, но и за хората, които минават и ползват инфраструктурата в съответния квартал.
Когато говорим за високо строителство, в мотивите и това, което сме говорили с колегите, е, че ние не искаме да излиза, че едва ли не искаме да забраним или да ограничим инвестиционния процес, а по-скоро искаме да го регламентираме и да кажем наистина на инвеститорите къде и какво точно могат да строят, тъй като и в сега действащия закон и в Закона за устройство на територията има пропуски, от които, разбира се, инвеститорите се възползват. Голяма част от високите сгради, които виждате в София, които се реализираха през последните години, се възползват именно от такива възможности, дадени от Закона за устройство на територията, където така нареченият чл. 27, ал. 3 от ЗУТ дава възможност когато имате свързано застрояване в две регулационни линии и попадате в смесена многофункционална зона, която е така най-благоприятната за строителство зона, то тогава да нямате ограничение в плътността и интензивността. Именно заради това тази врата с колегите сме възприели да не бъде вече възможна и тя да бъде единствено възможна само за урегулирани поземлени имоти, които са не повече от 500 кв. м, и то с цел единствено да покрият съществуващите в съседство калкани.
Но ограничавайки това, ние даваме друга възможност на инвеститорите – даваме възможност София да има, въвеждаме нова зона, която е наречена „много високо строителство“, която географски погледнато ще бъде в двата – източният и западният, край на град София, където ще могат да бъдат реализирани именно такива високи сгради, наречени „небостъргачи“, където няма да има ограничение във височината на застрояването. За всяка една зона в цялата част на градския и околоградския район ще има съответно различни зони, където ще има много точно и ясно дефиниран край на кота корниз, от която независимо от възможностите на съществуващия устройствен план и подробен устройствен план, да не бъде надвишавана именно с цел да има един цялостен облик и визия за целия град.
Давайки възможност на инвеститорите в тези две зони – от изток на запад, говоря за 7-ми километър на Цариградско шосе и от другата страна – при Околовръстното шосе в района на Люлин, там, където наистина има добро обезпечение от страна на инфраструктура, има изградени съществуващи метролинии, има идея за разширяването на единия от метродиаметрите, именно до Люлин, до Околовръстното шосе, именно с цел да може да обезпечи една такава зона за много високо строителство, именно там на инвеститорите да им кажем, че ако те искат да правят такива сгради, ние можем и им даваме възможността именно там да се обособят такива делови центрове, където да няма такова ограничение. Разбира се, те ще трябва да отговарят на съществуващия Закон за устройство на територията, но височината при определени параметри, няма да бъде проблем. Това е що се отнася до високото строителство и застрояването в град София.
По тази тема за заключение искам да кажа: не искам по никакъв начин да излезе, че ние търсим да ограничаваме инвестициите. Напротив, искаме те да продължават да дават въздух за град София, защото това наистина е важно за нас и всички говорим за икономика, за доходи, за развитие на регионите.
София безспорно е един притегателен център за инвеститори и не само наши инвеститори, но и инвеститори от други държави, от други народности. Затова искаме и е крайно време – според мен даже Законопроектът до някаква степен се е забавил, да дадем ясна визия и всеки инвеститор да знае какви са максималните допустимости, а не да търси възможности и вратички в Закона, така че по един или друг начин да увеличи площта, плътността, интензивността на застрояването на своя инвестиционен проект.
Другата важна тема, която е засегната в… (Председателят дава знак, че времето е изтекло.)
Ще продължа с изказване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: И аз Ви благодаря, господин Ненков.
Откривам дискусията по внесения Законопроект. Имате думата за изказвания. Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Жельо Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, на дневен ред е предложението за промени в Закона за устройството и застрояването на Столична община. За мен и за нас това предложение е по-скоро закъсняло. Свидетели сме на многобройни противоречия и конфликти, свързани с развитието на града и прилагането на Общия устройствен план на София, който действа и окончателно е приет в 2009 г. Няма нужда да давам примери с такъв тип ситуации, ежедневно те се отразяват от средствата за масова информация.
Голямата задача, която има пред нас, е да покажем в момента с тези законодателни промени, които се предлагат, дали можем да бъдем в помощ на столичани и в крайна сметка да гарантираме едно устойчиво развитие на града, отчитащо най-важното, гарантиращо жизнената среда и показателите им на живот.
Трябва да кажа, че ние ще подкрепим този Законопроект на първо четене. Същевременно имаме много забележки относно законодателните техники и разписването на определени законодателни предложения в него.
Аз няма да ги изреждам, но има буквални противоречия и разминаване със Закона за устройството на територията. Ако искате, има и фактически грешки, и така нататък. Не това е важното, това може да бъде изчистено между първо и второ четене.
Няколко неща, на които ние ще държим и ще направим предложения до окончателното приемане на Законопроекта. За нас е ясно, че трябва да има регламент за височините на сградите в София. Тази ситуация, където има зони, в които по същество няма максимална кота корниз, позволи този градоустройствен хаос в София. София ще загуби и в голяма степен вече загуби своя облик с това безразборно строителство на високи сгради не там, където им е мястото, без да се отчитат, пак казвам, елементарни инженерни, транспортни и комуникационни затруднения, които създават тези сгради. Затова възприемаме да има максимални височини по определени зони и, разбира се, ще направим нашите предложения по тях.
Знаете, че тя е малка вратичка, но използвана изключително в последните години по случая – прословутият чл. 27, ал. 3 от Закона за устройството на територията, който касае ъгловите парцели, парцелите със свързано застрояване, които по същество даваха възможност да бъдат надвишавани и да няма ограничения на параметрите за застрояване. Именно на тази база в зоните за смесено многофункционално застрояване се получаваха тези изключително високи сгради. Вносителите са се опитали да регламентират този ред и да го ограничат в рамките на имоти, които са до 500 квадрата.
Аз ще заявя, че парламентарната група на БСП ще внесе допълнителни предложения и в максимална степен да затворим тези възможности, които дава законодателството преуплътнявания и презастроявания на такъв тип имоти, каквито бяха ползвани за момента много активно.
Приемаме и въвеждането на механизъм, в който сградите с обществена функция с РЗП над 20 хиляди кв. м, с височини над 75 м, ще бъдат обсъждани в Столичен общински съвет. Общинският съвет е органът на местното самоуправление, където в крайна сметка са представени всички политически сили, орган на местното самоуправление, който има достатъчно публичност в своята работа. Няма нищо лошо в това гражданите да са наясно какво се случва и какво се одобрява, а не ситуацията до момента – с подпис на главния архитект да ставаме свидетели, когато вече започне да се строи да разбираме по същество какво ще се случва.
Харесва ни това и ще поработим с предложението си за ясното дефиниране на зелената система и на това, че за първи път се въвежда категорията „междублоково пространство“ и защитата на изградените зелени системи за общоградско ползване в тези междублокови пространства. Това е изключително болен въпрос за столицата.
Може би нашият град е една от малкото столици, която в централната си част има този облик. Хубаво е, че има задължително изискване в предложения Законопроект да бъде направена и Наредба за градската среда с правила и нормативи за облика на столицата. Няма столица, на която фасадите в центъра да изглеждат по този начин, по който изглеждат нашите в момента, и да се окаже, че местната власт няма механизъм, задължаващ собствениците те да бъдат приведени в съответния естетически или европейски вид за това.
И така редица предложения, които ние ще направим, са в духа на защита интересите на столичани, защита на зелените площи и подобряване на параметрите на живот в средата. Нашите предложения ще бъдат още по-рестриктивни от тези, които имат вносителите в момента. С това приключвам изказването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Междублоковото пространство отдавна е гаражно пространство.
Реплики към изказването?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата за реплика, но всъщност искам да изразя отношение към изказването на колегата Жельо Бойчев, включително и към позицията на колегите от парламентарната група на „БСП за България“ по този Закон.
Смятам, че досега тяхната позиция беше отговорна и съобразяваше проблематиката в София. Мисля си, макар и без да губим позициите си на управляващи и опозиция, че се получи един отговорен диалог, който би следвало да бъде в полза на развитието на София. Изказвам убеждението си, че между първо и второ четене ще водим такъв конструктивен диалог – без да се обвиняваме, без да вадим скелетите от гардероба и да търсим една или друга отговорност.
Второто нещо, за което взех думата, е да направя процедурно предложение да удължим пленарното време, докато гласуваме по този Законопроект. Очевидно е, че има поне още двама или трима колеги, които искат да направят кратки изказвания. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Добре, правите предложение за удължаване на работното време до приключване.
Подлагам на гласуване направеното от господин Кирилов предложение за удължаване на работното време до приемане на Законопроекта.
Гласували 125 народни представители: за 113, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
За реплика има думата господин Петров. Заповядайте.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, господин Председателстващ.
Моята реплика към господин Бойчев е във връзка с една част от неговото изказване, където той каза, че ще се решат проблемите на нашия град.
Аз питам: на моя град кой ще реши въпросите и в какъв закон? Аз съм от Бургас. Кой ще реши закона за града на моя колега Славчо Атанасов – Пловдив? В тази връзка смятам, че това, което правим, ще бъде, разбира се, одобрено, защото, както виждам, двете големи политически сили са настроени да го подкрепят в Народното събрание и няма как да не мине.
Но смятам, че това е крачка в грешна посока – грешна от гледна точка на бъдещото развитие на България, грешна, защото отново показва едни стари стереотипи от времето на бай Тошо, когато София беше отделна държава от останалата България. Не може с такъв подход, делейки София от останалите големи урбанистични центрове, ние да искаме да придвижим страната напред. Смятам, че това е погрешно и заявявам, че ще гласувам „против“ още на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Петров, за репликата.
Има ли други реплики? Не виждам.
Заповядайте, господин Бойчев, за дуплика.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Петров, не става въпрос за противопоставяне на отделни градове един на друг, а става въпрос за нормативно уредени въпроси в България и мога да кажа –традиционно.
Пред мен е Закона за застрояване на София от 1934 г. с промените и окончателната му редакция от 1937 г. Законът за устройството на територията от 2001 г. предвижда създаването на специален закон за устройство и застрояване на Столична община. Това, което правят колегите – не върви в момента аз да го защитавам, но те правят допълнение към действащия към момента Закон за устройството и застрояването на Столична община. Аз не възразявам срещу Вашия подход и никой от нас не иска да дели една част от страната на друга, но се сещам, че по същия начин има и Закон за устройството и застрояването на Черноморското крайбрежие, който урежда такъв тип отношения. Вие сте народен представител от Бургаския регион и можете да представите такъв тип законодателна инициатива за Бургас, ако считате, че е удачно. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Бойчев.
Други изказвания има ли по внесения Законопроект?
Заповядайте господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз напълно подкрепям изводите, които направи колегата Бойчев в своето изказване за слабостите, които има в първоначалния вариант на Закона за устройството и застрояването на Столична община.
Господин Петров, прав сте и Вие, че с този Закон по някакъв начин се опитваме да регламентираме и да оправим проблемите в София. Но, колеги, всеки един от Вас поне по два-три дни в седмицата е в София и всички виждате за какво безобразие става въпрос в София – относно строителство, относно задръствания и всичко останало.
Даже ще Ви дам един интересен пример. Според европейските регламенти и изисквания на една кокошка, за да се чувства щастлива и свободна, са й необходими 4 кв. м. Мисля, че в последните години на един софиянец започна да му се полага по-малко, отколкото на една свободна и щастлива кокошка в Европейския съюз.
Така че наистина трябва да се замислим и да направим конкретни стъпки за това да решим поне отчасти проблемите, защото това е решаване на проблемите отчасти, защото проблемът с устройството и застрояването на Столична община се определя и решава чрез дългосрочна визия, която се прави в Общия устройствен план.
И тъй като аз съм пред дилема, дали да подкрепя или не Законопроекта на първо гласуване, имам конкретен въпрос към вносителите: господин Ненков, ако гласувам „за“, това значи ли, че ще решим проблема с небостъргача в „Стрелбище“? Знаете, че ние двамата с Вас сме от Двадесет и трети изборен район – София, и на нашата територия е въпросният случай, за който имаше протести през втората половина на 2017 г. Конкретното ми питане е: ще спрем ли по този начин застрояването на този небостъргач в „Стрелбище“, както и останалите седем-осем, които усилено се проектират и подготвят за застрояване и ще решим ли проблема със застрояването на зелените площи в кварталите? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Проданов.
Ако следваме тази логика, най-вероятно ще трябва да разширим Закона за резерватите.
Господин Ненков, заповядайте за реплика.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Колега, само да припомня, че Общия устройствен план не го е приемал ГЕРБ. Когато ГЕРБ е дошла на власт, е бил влязъл в сила. Така ли е? Така е.
Хайде сега да си помислим, какво ще стане ако ние сега, а по принцип има такова желание от Столична община, има такава процедура, която е започнала, ако чакаме следващия общ устройствен план да влезе в сила, си представете, че това ще стане някъде след около минимум пет-шест години.
При положение че имаме този засилен инвеститорски интерес, нали си представяте, че когато влезе в сила този Общ устройствен план, сигурно ще е дошла следващата строителна криза, така че ще бъдем вече много след събитията.
Затова са мотивите на колегите. Нека да не минаваме в това политическо противопоставяне, защото наистина Законопроектът има за цел с едно дългосрочно развитие на града да каже къде могат да се строят високи сгради и къде не могат.
Примерът Ви с кокошките, извинявайте, какво предлагате: да спрем инвестиционния интерес в града и да направим мораториум за строителство, при положение че щом има търсене, значи има и предлагане? Това е пазарният принцип. Какво искате да направим? Париж да спре да се развива, Лондон да спре да се развива – в София, ние да сме единствените, които да го направим. Напротив! София се развива, според мен, балансирано и трябва час по-скоро с Вас да подходим конструктивно. Колкото по-бързо приемем Закона, колкото по-усъвършенстваме неговите нормативни уредби, толкова вероятността именно такива проекти, за които Вие споменахте, да не се случат по начина, по който в момента се предлагат.
Има сигурно над 10-15 такива проекта, които стоят на дневен ред, и от нас зависи колко воля и желание имаме да подпомогнем София в опита й да се справи с този проблем, защото проблемът не е на София, не е на Фандъкова, проблемът е на всички софиянци. От нас зависи дали сме конструктивни или не и дали ще направим крачка напред, но ние не можем да спрем инвестиционния интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Ненков.
Има ли други реплики към изказването на господин Проданов? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Господин Ненков, явно не сте ме разбрали правилно. Не съм искал по никакъв начин да политизирам въпроса, защото, ако исках да го политизирам, щях да Ви питам, примерно, какво става с Решение № 655-16 на Столичния общински съвет, в което е възложено през 2016 г. на главния архитект на София да започне да изготвя дългосрочна визия, което е било преди две години. Така че аз не искам да политизираме въпроса, искам да отправя апел между първо и второ четене да подкрепите и предложенията, които ще направим ние от опозицията, така че наистина да направим някакъв що-годе поносим Закон и да спрем безобразията в София. Сигурни бъдете, че това не е идеалното решение. Идеалното решение е приемането на Общ устройствен план, така че не съм искал да политизирам дебата, просто исках да отправя апел да приемете нашите предложения между първо и второ четене. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Проданов.
Думата за изказване има господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще бъда един от малкото несофиянци, които ще си позволят да се изкажат по този Закон, тъй като той всъщност засяга много теми, които са присъщи не само за София, и проблеми, на които се търси решение.
Високото строителство също е прецедент. Примерно, това е основният мотив за спешния порядък, с който приемаме този Законопроект. Това също е проблем не само на София, този проблем съществува и в други български градове.
Решенията за обособяване на специални зони за високо строителство също е нещо, което преценявам като добра идея, която би следвало да има по-широк обхват по принцип в нашето законодателство. Същото е положението с идеите, развити в темата „Озеленяване“, с идеите за комуникационно обследване на сградите – това са добри идеи, които са приложими не само за територията на София.
Всъщност ние обсъждаме тази тема поради определена гражданска активност, по конкретни казуси и може би действаме по най-правилния начин, мисля аз. Това беше причината за голяма част от негативните становища на професионалните организации, тъй като ние на практика променяме Общия устройствен план на София, без да сме в процедурата за промяна, позовавайки се на факта, че всъщност Закона за София е отделен Закон и стъпвайки на инициативата на отделните народни представители. Това във всички случаи крие някои рискове, свързани преди всичко с общественото обсъждане, с възможността на гражданите, на бизнеса, на неправителствените организации, на професионалните организации да кажат своето мнение по направените предложения.
В тази връзка като председател на Комисията за регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се опитах да компенсирам този недостатък, като направихме нарочно обществено обсъждане на темата, което се радва на изключително голям интерес. Повече от 20 бяха организациите, които се изказаха, повечето критично, между другото, включително районният кмет на един от районите, в които се предвижда създаването на такава зона за небостъргачи, също изрази отрицателно становище по въпроса.
Всъщност имаме извънреден способ за решаване на действително актуален проблем на София и си мисля, че приемайки този Закон, защото явно има мнозинство за неговото приемане, трябва да сме наясно, че това не може да стане практика за изменение на Общия устройствен план на София, защото редът, записан в Закона за устройство на територията, е друг и той отговаря всъщност на интересите по принцип на гражданството и на всички общности.
В това отношение нашата група вероятно няма да има единно становище – ще има колеги, които ще подкрепят, ще има колеги, които ще се въздържат от подкрепа. Във всеки случай изразяваме сериозното намерение да дискутираме и да предложим изменение между първо и второ четене, ако мине, разбира се, на първо четене Законът, и по темата за новите правомощия на главния архитект, на комисиите на Столичния общински съвет, които се дават по районирането.
Смятам също, че е редно този период между двете четения, първо, да бъде максимално дълъг, и, второ, да се опитаме отново да отчетем в него мненията на онези неправителствени организации, които имат професионално отношение към темата. Благодаря за вниманието.
Надявам се, решавайки тези проблеми, да мислим наистина не само за тяхното решаване – там, където са най-остри на територията на Столична община, но по принцип да осмислим приложимостта на тези мерки в националното ни законодателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Веселинов.
Има ли реплики към изказването? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Преминаване към гласуване на законопроект на първо четене на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754-01-67, внесен от Александър Румен Ненков и група народни представители, на 4 октомври 2017 г.
Гласували 122 народни представители: за 109, против 2, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Господин Иванов, заповядайте за процедура.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, предлагам процедура за удължаване на срока за внасяне на предложения между първо и второ четене да бъде максимален. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване предложението на господин Станислав Иванов за удължаване на срока между първо и второ четене на Законопроекта до максималния срок.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
С това дневния ред на днешното заседание беше изчерпан.
Следващото заседание е утре – 12 януари, петък, от 9,00 ч. (Звъни.)


(Закрито в 14,13 ч.)
Председател:
Цвета КараянчеваЗаместник-председатели:
Валери Жаблянов
Нигяр ДжаферСекретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания