Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 8 февруари 2018 г.
Открито в 9,01 ч.
08/02/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Александър Ненков и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.)
Преди да преминем към днешния дневен ред, ще Ви прочета едно съобщение.
Заместник-министър председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със свои заповеди е разрешил изпращането на формирования от въоръжени сили на Република България с общ състав 30 военнослужещи за участие в многонационалното учение в Република Румъния за времето от 11 февруари до 17 февруари 2018 г.
Второ, изпращането на военен кораб – корвета „Бодри“, с щатното си въоръжение и екипаж до 55 военнослужещи извън територията на страната за участие в противоподводното учение на военноморските сили на Румъния с международно участие, което ще се проведе в град Констанца, териториалното море и прилежащата зона на Румъния в периода от 4 до 11 май 2018 г. включително.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомленията са постъпили на 7 февруари 2018 г. с входящ № 803-09-5 и входящ номер
№ 803-09-6 и са предоставени на Комисията по отбрана.

Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.
Вносител е Министерският съвет на 19 декември 2017 г., приет на първо гласуване на 25 януари 2018 г.
Заповядайте, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Ако ми позволите – първо, процедура за допуск в залата: на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в зала господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, и господин Веселин Василев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Летифов.
Моля да гласуваме за допуск в залата.
Гласували 154 народни представители: за 140, против 4, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепеното от Комисията наименование на Закона.
Гласували 148 народни представители: за 125, против 1, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията от § 1 до § 9 включително.
Гласували 144 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 32.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Допълнителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, което Комисията подкрепя.
Гласували 139 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 29.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 10 – предложение от народните представители Станислав Иванов, Росен Живков, Павел Христов и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за §10:
„§ 10. Този закон въвежда изискванията на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия, и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт)“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване редакцията на § 10 по доклада на Комисията.
Гласували 142 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 26.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, подкрепено от Комисията.
Гласували 133 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Павел Христов и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11:
„§ 11. В Закона за ветеринарномедицинската дейност се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ветеринарномедицинската дейност в Министерството на вътрешните работи се осъществява от ведомствено ветеринарномедицинско звено и от служители на структури на министерството в съответствие с този закон.“
2. В чл. 190 се създават алинеи 3 и 4:
„(3) Дезинфекцията и дезинсекцията по ал. 1 на влизащите в страната подвижни железопътни състави се извършва на гранично контролно-пропускателните пунктове срещу заплащане на цена, в обслужващи съоръжения по смисъла на § 1, т. 48, буква „а“, подбуква „ее“ от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт, собствени или управлявани от управител на железопътната инфраструктура, от железопътно предприятие или от други физически или юридически лица. Дезинфекцията се извършва по схема, утвърдена от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) Цената на услугата по ал. 3 се определя от оператора на обслужващото съоръжение съгласно методиката по чл. 35, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт, съгласувано с Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване редакцията на § 11 по доклада на Комисията.
Гласували 149 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 32.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12:
„§ 12. Разследванията на железопътни произшествия и инциденти, които не са завършени до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване редакцията на § 12 по доклада на Комисията.
Гласували 146 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 25.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 13.
Гласували 146 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 25.
Предложението е прието, а с това и Законопроектът.
Благодаря, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, госпожо Председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
Следва доклад на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Заповядайте, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател, моля да подложите на гласуване за допускане в залата на госпожа Таня Каракаш – директор на дирекция „Правно нормативна дейност“ в Държавната агенция „Национална сигурност“, и господин Антон Борисов – директор на дирекция „Правна и международна дейност“ в Държавната комисия по сигурността на информацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми народни представители, гласуваме допускане в залата на госпожа Каракаш и на господин Борисов.
Гласували 141 народни представители: за 129, против 3, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госпожа Каракаш и господин Борисов в залата.
Продължете, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, №754-01-88, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители на 15 декември 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 1 февруари 2018 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 754-01-88, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители на 15 декември 2017 г.
На него присъстваха: господин Димитър Георгиев – председател на ДАНС, госпожа Таня Каракаш – директор на дирекция в ДАНС, господин Борис Димитров – председател на ДКСИ, и господин Антон Борисов – директор на дирекция в ДКСИ.
Законопроектът бе представен от народния представител Димитър Лазаров, който подчерта, че предлаганите промени касаят предоставянето и обмена на класифицирана информация между Република България и друга държава или международна организация. Понастоящем тези въпроси са уредени в едноименната Глава седма, чл. 113 – чл. 116 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Съгласно разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от Закона Република България предоставя или обменя класифицирана информация с държави или международни организации, с които има влезли в сила международни договори за защита на класифицирана информация. Към настоящия момент ЗЗКИ не предвижда изключения от този принцип. Във връзка с това Република България е подписала множество договори в областта на защитата на класифицираната информация. Същевременно страната ни няма влезли в сила подобни международни договори с редица държави, с които поддържа дипломатически отношения, като Кралство Белгия, Холандия, Швейцария и др. Липсата на влезли в сила международни договори за защита на класифицираната информация препятства възможността за предоставяне и обмен на такава с посочените по-горе страни, някои от които са и членки на Европейския съюз. Невъзможността за предоставяне или обмен на класифицирана информация за нуждите на сигурността на страната в случаите на липса на международен договор за защита на класифицирана информация е констатирана като немаловажен проблем и при сътрудничеството на службите за сигурност в Република България с техни партньорски служби в други страни. Законопроектът за изменение и допълнение на ЗЗКИ цели да запълни тази празнота. Той предвижда създаването на възможност за предоставяне и обмен на такава информация с други държави или международни организации и без наличието на влязъл в сила международен договор за защита на информацията.“ (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата!
Господин Лазаров, малко по-високо, за да чуват колегите.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: „При изготвянето на Законопроекта е направено проучване на законодателството на европейски държави в обсъжданата област, като е установено, че изключения от правилото за наличие на международен договор се допускат за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и при изключителни политически или икономически обстоятелства. Подобни изключения са предвидени в законодателството на Румъния, Хърватия, Швейцария, Словакия, Чехия, Германия.
В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 4 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, №754-01-88, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Няма доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Вносителите желаят ли да представят Законопроекта и мотивите към него?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател! Вносители на Законопроекта, който впрочем преди да бъде подписан и внесен, беше обсъждан с представители на ДКСИ, ДАНС и работна група. Те го изработиха. На практика освен това, което беше изчетено в доклада, става въпрос за два текста, които дават възможност за такава информация, без да има сключени такива договори, още повече че в някои от държавите членки законодателството не предвижда обменът да става въз основа на такива договори. Това е, когато става въпрос за обмен на такава информация само за защита на националната сигурност, като обменът на тази информация става през Държавната агенция за защита на класифицираната информация. Този начин на предоставяне от българската държава на друга държава без двустранния договор може да става само когато условията в приемаща държава отговарят изцяло на изискванията на нашия закон по отношение на съхранение на информацията и достъп до информацията.
Законът беше подкрепен от представители на парламентарната група на „Обединени патриоти“, на ДПС. Мисля, че ще има подкрепа и от колегите от „Българската социалистическа партия“. Законът е безспорен, той е класически, има нужда от спешното му приемане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Това беше становище на вносител.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Велков – първо изказване.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Аз бих искал да взема отношение по предложението за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация и като заместник-председател на Комисията за контрол на службите за сигурност, и като човек, който е участвал в заседанията и обсъжданията на подобни въпроси.
На първо място бих искал да кажа, уважаеми колеги, че предложените изменения в чл. 113 и 114 са разумни и създават необходимите условия за ниво на защита на класифицираната информация и обменът ѝ с други държави, което отговаря на предизвикателствата на съвременните изисквания.
Особено бих отбелязал, че тези решения се взимат на основата на предварително, мотивирано становище от онази единица, която предоставя информацията, и че тези писмени уверения се предоставят от съответния компетентен орган на другата държава.
В това отношение обръщам се, с Ваше разрешение, госпожо Председател, към председателя на Комисията – господин Лазаров, бих искал да кажа, че оценяваме по достойнство това, което сте направили, и да кажа на вносителите, че това е един от малкото случаи – това е мое мнение – в които виждаме един перфектно изготвен документ. Във всички случаи това ще допринесе за повишаване на нивото на защита на класифицираната информация.
Същевременно ще кажа, уважаеми колеги, по отношение на мотивите, които започват с констатацията, че Законът съществува от 2002 г., но аз обръщам внимание на нещо друго – вътре изрично е записано следното: „като същият Закон урежда обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея“.
В тази връзка, уважаеми колеги, когато ние с предложение за изменение на Закона уреждаме отношенията с други държави по отношение на предоставянето и ползването на такава информация, би трябвало да погледнем и в системата за съхранение на тази информация, която сме създали вътре у нас, и да се сетим за онези, които са отговорни за опазването на класифицираната информация и определянето на достъпа до нея.
Ще цитирам древноримската сентенция: „А кой ще ни пази от пазачите?“
Във връзка с установеното и изнесено от Специализираната прокуратура на Република България, че в нощното шкафче на един общински кмет – кмета на град Септември, беше намерена такава информация – информационен материал на Държавната агенция „Национална сигурност“, която той съхранява, забележете, в продължение на повече от две години и половина! И след като е в нощното шкафче, би трябвало да се предположи – нещо в духа на вчерашните изказвания на колегите – че той очевидно има богат душевен мир, че е почитател на литературата и това се е превърнало в настолно четиво.
Затова днес ние с господин Филип Попов и още един колега чакаме съгласието и внасяме искане към председателя на Комисията – господин Лазаров, за изслушване на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ за това как такъв материал, което представлява такава информация и би трябвало да се съхранява в духа и изискванията на Закона, се озовава в нощното шкафче на един кмет? И ще разширим въпроса – дали тази информация е била предназначена само и единствено за този кмет или за всички останали в областта? Това е чувствителна информация, касаеща изборите в един определен период.
Нека да бъдем точни и ясни. След като променяме Закона, ние ще гласуваме за приемането на тази промяна и аз призовавам моите колеги, но в същото време няма да си затваряме очите пред каквито и да е фактически опити за нарушение на същия този Закон, чиито изменения ще приемем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Велков.
Има ли реплики към неговото изказване? Няма.
Други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. Вносители са Димитър Лазаров и група народни представители, внесен е на 15 декември 2017 г.
Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, с което и Законопроектът е приет на първо четене.
Заповядайте за процедура, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател, дотолкова доколкото Законът е консенсусен – видно от изказванията на колегите от БСП, колегите от другите парламентарни групи са и вносители на Законопроекта, нямаше предложения за изменения между първо и второ четене, моля на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника да подложите на гласуване приемане на Закона на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Гласуваме предложението съгласно чл. 80, ал. 2 за подлагане на второ гласуване – гласуваме процедурата.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. …)
§ 1. В чл. 113 се създават алинеи 3 – 7:
„(3) Когато няма влязъл в сила международен договор за защита на класифицирана информация с друга държава или международна организация, Република България предоставя или обменя класифицирана информация с тях само в случаи, свързани със защита на националната й сигурност.
(4) Алинея 3 се прилага за класифицирана информация на Република България с ниво на класификация за сигурност „За служебно ползване“, „Поверително“ и „Секретно“.
(5) Алинея 3 не се прилага спрямо чуждестранна класифицирана информация, предоставена на Република България от друга държава или международна организация.
(6) Предоставянето или обменът по ал. 3 се извършва само при наличие на предварително писмено уверение от съответната държава или международна организация, че законодателството и изградената система за защита на класифицирана информация осигуряват на предоставяната класифицирана информация същата или по-висока степен на защита от предвидената в този закон, включително и съответната отговорност при нарушаване на правилата за нейната защита.
(7) Писменото уверение по ал. 6 се предоставя от съответния компетентен орган по сигурността на другата държава или международната организация.
§ 2. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1
2. Създават се ал. 2 – 3:
„(2) Решението за предоставяне или обмен на класифицирана информация по чл. 113, ал. 3 се взема от ДКСИ за всеки конкретен случай въз основа на предварително писмено мотивирано становище от организационната единица, която предоставя информацията.
(3) В мотивираното становище по ал. 2 задължително се посочва държавата или международната организация, на която се налага предоставяне на класифицирана информация, необходимостта и конкретните интереси, свързани с националната сигурност, които се налага да бъдат защитени, както и нивото на класификация за сигурност на информацията.“
„Заключителни разпоредби“.
Госпожо Председател, в Доклада е написано „Заключителни разпоредби“, но разпоредбата е една – това е техническа корекция, редно е да бъде „Заключителна разпоредба“.
„Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Велков, за изказване.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря.
Извинявам се, но не чух добре това, което предложи господин Лазаров. Доколкото схванах, смисълът беше от множествено число „Заключителни разпоредби“ да бъде „Заключителна разпоредба“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Разпоредба, защото е една.
Има ли други изказвания?
Реплики към изказването на господин Велков очевидно нямаше.
Други изказвания? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване на параграфите, които бяха изчетени, промяната „Заключителна разпоредба“ и наименованието на Закона.
Гласували 118 народни представители: за 117, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ.
Доклад на Комисията по земеделието и храните – заповядайте, госпожо Димова.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Уважаема госпожо Председател, моля процедура за допуск на професор Васил Николов – председател на Селскостопанската академия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме направеното предложение за допуск.
Гласували 104 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете професор Николов в залата.
Продължете, госпожо Димова, с представяне на Доклада.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 801-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 31 януари 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на земеделието, храните и горите – Атанас Кацарчев – началник-кабинета на министъра; Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“, и Христо Рангелов – старши юрисконсулт в същата дирекция. От Селскостопанска академия: професор Васил Николов – председател; Ваня Шиварова – началник-отдел; Веселина Къркъмова – юрист, и Денислав Василев – главен експерт.
Присъстваха още професор Гандев – директор на Института по овощарство – Пловдив, доцент Оджакова – директор на Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян, и професор Лалева – директор на Земеделския институт – Стара Загора. Освен това присъстваха представители на неправителствени и браншови организации от сектора.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от професор Николов.
Предложените със Законопроекта промени касаят модела на финансиране, организацията на управление и структурата на Селскостопанската академия, както и нейното имущество и начина на управление.
По отношение на финансирането се предлага Академията, която към момента е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите, да има самостоятелен бюджет като част от консолидираната фискална програма. Дава се възможност Академията да набира допълнителни приходи от помощи и други безвъзмездно получени средства, като лицата, предоставящи тези средства, ще следва да декларират техния произход. Бюджетът на Селскостопанската академия и отчетът за неговото изпълнение ще се приемат от управителния съвет.
Предвидено е Селскостопанската академия да разработи Стратегия за научноизследователска, научно-приложна, иновативна и внедрителска дейност в областта на аграрния сектор, която ще се актуализира на всеки 3 години.
По отношение на структурата и организацията на управлението предложенията са следните:
Намалява се числеността и се променя съставът на управителния съвет на Академията. Академията ще се ръководи от председател, който ще се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието, храните и горите, и управителен съвет, който ще се състои от председател и 8 членове – хабилитирани учени. Председателят на Селскостопанската академия ще е и председател на управителния съвет.
Научната, научно-приложната дейност и обучението на докторанти ще се извършват освен от съществуващите научни институти и от научни центрове към Селскостопанската академия, които ще са юридически лица. Съответно в Преходните и заключителни разпоредби е предвидено от 1 април 2018 г. държавните предприятия: Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца, Опитна станция по соята – Павликени, Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик, и Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян, да се преобразуват в научни центрове към Селскостопанската академия. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия ще преминат към Академията.
Експериментално-производствената, приложната и обслужващата дейност ще се осъществяват от „Научно-производствен център“, който ще бъде създаден чрез сливане на останалите държавни предприятия – опитни станции, и „Системата за агропазарна информация” (САПИ). Центърът ще стане техен универсален правоприемник, ще встъпи в техните права и задължения и ще бъде юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Центърът ще може да осъществява и други дейности, свързани с основния предмет на дейност. Неговите средства и операции ще се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по Закона за публичните финанси и няма да са част от държавния бюджет. Устройството, организацията и дейността на държавното предприятие ще бъдат определени с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.
По отношение на двете експериментални бази – държавни предприятия – към Института по земеделие – Шумен, и към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, е предвидено да бъдат преобразувани в научни звена – експериментални бази към съответните институти от 1 април 2018 г. Техните активи, пасиви, архиви и други права и задължения ще преминат към съответните институти.
Всички трудови правоотношения със служителите от опитните станции и експерименталните бази ще бъдат уредени съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ отбелязаха като положителни промените, свързани с промяната на модела на финансиране на Академията, но отправиха редица бележки по отношение на предложеното преструктуриране и финансовата обосновка на Законопроекта. Подчертаха, че преструктурирането на Академията ще доведе до увеличаване на числеността на персонала, което не е отчетено във финансовата обосновка.
Припомниха, че предприятията, които ще бъдат прехвърлени към научните институти и към държавното предприятие, имат задължения, които също ще бъдат прехвърлени. Съответно още със създаването си държавното предприятие ще се окаже в затруднено финансово положение. Отбелязаха, че към предприятието се прехвърлят структури, които съществуват само формално и никога не са развивали дейност. Същевременно не е отчетен научният потенциал на работещите в друга част от предприятията научни сътрудници и с тяхното прехвърляне към Научно-производствения център, който няма да развива научна дейност, този потенциал няма да бъде използван.
В заключение заявиха, че ще се въздържат да подкрепят Законопроекта, но ще направят предложения между първо и второ четене.
От парламентарната група на ДПС също оцениха като положителни промените, свързани с финансовата самостоятелност и с възможността Академията да разходва собствените си средства. Заявиха, че ще подкрепят Законопроекта на първо четене с надежда поредните промени да допринесат за подобряване на дейността и на тежкото финансово състояние на Академията, но изразиха опасението, че и новият модел няма да постигне очакваните резултати.
Представителите на синдикатите заявиха подкрепа за заложената финансова самостоятелност и липсата на фиксиран разходен таван, но настояха за увеличаване на трансфера за Академията.
След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 13 гласа “за”, без “против” и 8 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Димова.
Следва доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, господин Иванов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г.
На заседание, проведено на 1 февруари 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект.
На заседанието присъстваха: Атанас Кацарчев – началник кабинет на министъра на земеделието, храните и горите, професор Васил Николов – председател на Селскостопанската академия (ССА), и експерти от МЗХГ и ССА.
Законопроектът беше представен от господин Кацарчев. Той изтъкна, че целта на Законопроекта е да се създадат условия чрез автономен бюджет Академията в рамките на своя научен потенциал да мотивира научните работници да създават продукт, който е полезен за обществото, като по този начин ще се засили и капацитетът й, базирано на приходите, които те ще генерират от приложната наука, която развиват. Той заяви, че в тази сфера всяко научно откритие веднага минава през тестове и достига по-бързо до пазара. Липсата на финансова и ресурсна обезпеченост забавя този цикъл. Становището на Министерството на земеделието, храните и горите е, че по-добрият вариант за развитие на ССА е да се гарантира автономност на същата като научно изследователски институт и център, така че да може сама да преценява в каква посока да инвестира и развива науката, свързана със земеделието.
Председателят на ССА професор Васил Николов допълни представянето, като поясни промените, които се предвиждат. Първата промяна е, че ССА остава второстепенен разпоредител към Министерството на земеделието, храните и горите, но с автономен бюджет. Втората промяна е в Управителния съвет на Селскостопанска академия – предлага се Управителният съвет да се назначава както и досега от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на председателя на Селскостопанската академия. Третата основна промяна - от 19 държавни предприятия, бивши опитни станции, 15 да бъдат обединени в едно държавно предприятие, а част от държавните предприятия, чиито функции са уникални, да се запазят като научни центрове със статут на институти. Тъй като там броят на научните работници е по малък, се предлага те да се наричат „научни центрове“.
В последвалата дискусия народните представители принципно изразиха положително становище относно промените, но бяха поставени множество въпроси относно промяната на модела на финансиране, начина на обединението на държавните предприятия, чрез получените приходи ще има ли отчисления за дейности, свързани с науката и за техническото оборудване и други.
От парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че одобряват по принцип промяната на Закона, но ще се въздържат при гласуването му и ще направят предложения между първо и второ четене.
След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 13 народни представители, „въздържали се“ – 5 народни представители, без „против“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Ще има ли становище на вносител и мотиви към Законопроекта? Не.
Откривам разискванията. Имате думата за изказвания.
Професор Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Започвам с това, че от 2008 г. Законът за Селскостопанската академия не е променян. През това време се появиха проблеми, които изискват и налагат да има промяна в Закона. По правило и по принцип ние приемаме, че тази промяна трябва да бъде насочена в посока по-добро финансиране и решаване въпросите на Академията, защото към настоящия момент тя е в критично състояние. Критичното състояние е преди всичко финансовият колапс, в който се намира към настоящия момент.
В мотивите на вносителите се посочва много точно, че Селскостопанската академия е уникална научна структура за страната. Искам да кажа, че тя е с повече от 130 години история, с различни периоди на своето развитие, но така или иначе е била опора на българското земеделие. Поддържала е генофонда и продължава да го прави въпреки затрудненото състояние, в което се намира към настоящия момент. На фона на тези мотиви констатациите, които се правят по-нататък са свързани с това, че ние трябва да направим промяна в Закона. Тази промяна ще промени модела на бюджетиране, но някак си остава по-назад въпросът, свързан с достатъчното финансиране на научните изследвания в България, не само на Селскостопанската академия, но също така и на Българската академия на науките.
На първо място, това, което се предлага, е свързано с промяна във финансирането, трансферите, които ще получава Селскостопанската академия, и бюджетът, който ще формира, ще бъде на базата на изпълнение на бюджет, който е част от консолидираната фискална рамка.
Сега, тук малко трудно мога да възприема, че това означава автономен бюджет. По-скоро си представям, че автономният бюджет е този, при който има трансфери на субсидия и всичко останало, което Академията успява чрез международни проекти, чрез собствени приходи да акумулира като финансов ресурс, да има възможността да го разпределя и по този начин да стимулира институти и дейности, които съответно са печеливши и практиката има нужда от тях. Това ми се струва, че е един от важните въпроси, на които между първо и второ четене ми се иска да намерим пресечената точка и възможност наистина да се направят необходимите стъпки за бюджета в начина, по който са уредени те във висшите училища, а също така и в Българската академия на науките.
Втората промяна, която също приветстваме, това е Управителният съвет, с промяна на неговата структура. Управителният съвет досега беше едва ли не 50 на 50 – представители на Селскостопанска академия и на всички останали висши училища. Това, което се предлага в момента, е наистина като структура, която трябва да взема решения по отношение на своята научна дейност, по отношение на финансирането и разпределението на бюджета в Академията, да бъдат включени в Управителния съвет хора, които са от самата Академия. Опитът от последните години показва, че доста често има противопоставяне, конкуренция, а също така и опит едва ли не да се взаимства от резултатите, които се постигат в Академията. Не е тайна, че на практика висшите училища имат ограничена възможност да осъществяват научни проекти. Академията е тази, която е един вид донор на всички останали дейности, които се изпълняват по отношение на научните изследвания.
Ако Законопроектът дотук беше спрял, щяхме да го подкрепим, но след това се предлагат структурни промени, които за нас са неработещи и трудно обосновани, даже не са логически и не почиват на абсолютно никакъв финансов анализ. За какво става въпрос? Четири опитни станции, държавни предприятия, стават със статут на институт. Тук въпросът е: как е определен този статут на институт, при условие че по-голямата част от тях имат един или двама сътрудници, които се занимават с наука, а има станции, които са в голямото държавно предприятие, които имат четири или пет сътрудници и работят с различни научни направления? Тоест анализът, който се прави от моя страна и от страна на действителните факти, които съществуват в Академията, тези четири обособени структури като научни звена, едва ли е необходимо точно те да бъдат или следва да се допълнят.
Шумен и Троян, това са опитни станции, експериментални станции, които имаше голямо желание да бъдат отделени от институтите, сега се връщат обратно към тях. Опитът показа, че трудно се координират научната и експериментална дейност в рамките на един институт. Това решение е добро и мисля, че и самите институти го подкрепят и хората, които работят там.
Предлага се създаването на държавно предприятие с обединение на всички останали държавни предприятия, които на този етап съществуват. Шестнадесет държавни предприятия се обединяват в едно. Възраженията тук са следните: първо, всяко едно от държавните предприятия има своя уникална дейност, специализирана и много трудно те могат да бъдат обединени под една шапка.
Второ, от тези 16 предприятия три нямат абсолютно никаква дейност и никакъв принос в каквото и да било научно направление, а от останалите само две – това са Търговище и Хан Крум, които имат възможност и осъществяват научни проекти, а също така и реализират значителни приходи от собствената дейност.
Когато тези 16 предприятия ги обедините в едно, ми се струва, че ще достигнем до ситуация, в която цялото предприятие ще има изключително трудни проблеми и задължения, които трябва да бъдат реализирани. Все пак тук ще бъдат заети 250 човека, които всеки месец трябва да получават заплащане. Това е по отношение на структурата и възраженията в тази посока.
Последното възражение е свързано с мотивите, които се представят от вносителя, и те са икономическите обосновки, които са направени в самия Законопроект.
В Законопроекта се казва, че 1988 човека работят в Селскостопанската академия. Средната месечна работна заплата – това е с прослужено време, а също така и с докторските степени, които се получават, е 609 лв. за 2018 г. Бюджетът символичен – 23 милиона разходен таван, 16 – 17 милиона е субсидията, а 6 милиона са собствените приходи.
В икономическата обосновка, която се предоставя от 1 април, има фактически грешки. Селскостопанската академия с експерименталните бази, които минават към Троян и Шумен, и с четирите бази, които стават със статут на институт, числеността достига до 2400. Което означава, че този трансфер, който е предвиден да урегулира и да създаде предпоставки за увеличаване на работните заплати, на практика не е коректен и следва да бъде преразгледан.
По време на обсъжданията в Комисията се каза: „Ние ще прецизираме абсолютно всички трансфери, които трябва да получава Академията с Устройствения правилник“, но когато нещо в самия Законопроект, в мотивите, е заложено като грешна стратегия, ми се струва, че по-нататък много трудно може да бъде коригиран този трансфер, което означава, че още с първите стъпки, които ще се предприемат по отношение на преструктурирането на Академията, ще се създадат отново същите финансови проблеми, които към настоящия момент Академията изпитва.
Ние ще се въздържим да подкрепим този законопроект, но между първо и второ четене ще направим предложения, които ще бъдат обосновани, които ще почиват на достоверна информация за това какво е състоянието на Академията, към какво се стремим и какви стъпки трябва да бъдат предприети, за да може тази научна институция наистина да бъде водеща, тя е единствена, но да бъде и водеща в аграрните изследвания, да може да усвоява средства от европейските фондове, да участва в проекти и програми, което е едно от основните предимства, възможност за развитие на научния потенциал в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, уважаема професор Бъчварова.
Има ли реплики? Няма реплики.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Настоящият Проект за закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия има за цел да подобри условията – Селскостопанската академия да се развива като ефективен и достъпен за земеделието и бизнеса интелектуален център за българското земеделие, в модерна и привлекателна организация за младите хора с добра мотивация за научно-приложни изследвания и професионално обучение, инструмент за генериране на иновативна политика в областта на земеделието и храните, партньор на местните власти в посока намаляване на дисбаланса в развитието на регионите чрез нейните структури.
Действащият модел на финансиране и управление на Селскостопанската академия съдържа редица слабости, които пречат на нейното развитие и функциониране като ефективна научна структура на научноизследователската, научно-приложната, иновационната и проектната, също така и консултантската дейност в областта на земеделието, животновъдството и храните.
За решаването на наболелите проблеми на българската селскостопанска наука Законопроектът предвижда промени в три направления.
Първо, промяна в остарелия модел на управление на бюджета, който демотивира учените и специалистите и е пречка за постъпването на добре подготвени млади кадри в Академията.
С оглед засилване контрола, финансовата дисциплина и подобряване модела за финансиране на Селскостопанската академия чрез механизми, които да доведат до увеличаване на средствата за научни изследвания, за иновации, се предлага въвеждането на принципа на автономност в областта на финансирането на Академията. Това ще увеличи нейната научна свобода, ще възстанови демократичното и академичното начало, което ще доведе до нейната равнопоставеност с други научни институции, като Българската академия на науките и държавните висши учебни заведения.
Предложената промяна е насочена към превръщането на селскостопанската наука във фактор на развитие на Земеделския сектор на базата на нови знания и иновативни дейности за създаването на качествен научен продукт и реализация на цялостни проекти в обществен интерес. Същевременно се очаква да се създадат подходящи условия за труд и гарантиране на достойни възнаграждения на работещите в нея.
Липсата на фиксиран разходен таван ще доведе до възможност значително да се увеличат собствените приходи и управление на паричните средства с цел оптимизиране и стабилизиране на научната, експерименталната и приложната дейност на Академията, както и осигуряване на допълнителни работни места.
Второ, промяна в състава и числеността на Управителния съвет на Академията. Към настоящия момент той се състои от председател и 16 членове, като само 9 са от структурата на Академията. Останалите са представители на редица институции, които не са пряко заинтересовани от нейното развитие, като БАН и пет други държавни висши учебни заведения, тъй като работят на конкурентни начала с нея в сферата на научните разработки, също така имат сходни целеви групи, източници на финансиране и други. Намаляването на числеността и промяната в състава на Управителния съвет ще доведе до превръщането му в реално функциониращ управителен орган на Академията.
Трето, промяната в организацията и управлението на държавните предприятия, които са държавни предприятия по смисъла на Търговския закон. Към настоящия момент по-голямата част от общо 22 държавни предприятия не изпълняват очакваните изключително необходими за Академията функции на научно-производствени, демонстрационни и внедрителни центрове поради липсата на научен и административен капацитет.
Законопроектът предвижда част от предприятията да станат структурни звена на институтите, чиято експериментална дейност обслужват, а друга част, които са уникални по своята същност, да се преобразуват в научни центрове към Академията със статут на институти. Третата част, която обхваща три четвърти от предприятията, които се занимават основно със земеделие, ще се слеят в едно държавно предприятие. Това ще позволи обединяването на ресурсите им за реализация на програмите на институтите с най-големи потребности в определен момент за изпитване на новосъздадените сортове в различни региони на страната при различни условия – надморска височина и други.
Също така ще се създадат демонстрационни центрове там, където има най-голяма потребност. Ще се работи бързо за размножаването на генетичните ресурси, към които имат повишен интерес.
Предвидената реформа ще спомогне за функционално обединяване на научните звена от състава на Селскостопанската академия и за изпълнение мисията им, а именно развитие на научнообосновано устойчиво и високо ефективно земеделие.
Считам, че с предвидените в настоящия законопроект промени ще се постигне така необходимата промяна, целяща възраждането на българската селскостопанска наука и създаване на основа за развитие на Селскостопанската академия като ефективен интелектуален център на българското земеделие, привлекателен за млади и перспективни учени. Ще се стимулира активността на учените за увеличаване на приходите от научните разработки за създаването и внедряването на нови научни продукти, нови сортове, хибриди, изобретения, а също така и технологии.
Академията трябва да бъде медиатор между потребностите на бизнеса и формирането на приоритети за неговото развитие, също така и политиките, като предлага научнообосновани решения, платформи, стратегии при формирането на аграрната политика на страната и Европейския съюз.
Вследствие на всичко изложено дотук, имам основание да кажа, че парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи така предложения законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Има ли реплики? Няма реплики.
Продължаваме с изказванията.
Заповядайте, господин Петров, за изказване.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, пред нас е едно изменение на Закона за Селскостопанската академия, което е само частично и е само, така да се каже, прегрупиращо и според мен не е решаващо проблемите на селскостопанската наука в България. Разбира се, добре е да се централизира като начало тази структура и това се прави с обединенията на отделните опитни станции в едно предприятие. Противно на мнението на госпожа Бъчварова, смятам, че превръщането на някои от станциите в институти е добре, защото става в райони, които са чувствителни за нашата селскостопанска наука: във Враца – бубите, в Павликени – соята, в Пазарджик – поливното земеделие, съответно в Смолян – животновъдството, за да се вдигне, така да се каже, нивото им и това, както се спомена, че имат малко персонал в сегашното му състояние. Разбира се, зависи как ще се развият тези звена.
В предложението за промяна има приложени таблици. Една от тях показва, че Министерството на земеделието, храните и горите гледа сериозно на селскостопанската наука, като е увеличило бюджета. Примерно извадих една цифра. Бюджетът досега за персонал е бил 17 млн. лв., сега става 23 млн. лв. Така че в това отношение нямам забележки.
Искам обаче отново да подчертая, че предложението за промяна на Закона не извършва почти никаква реформа в тази сфера. Бил съм, работил съм с някои от институтите, знам за какво става дума. Това че не се поставя на пазарна основа работата на тези институти – господата тук, вляво, знаят всичко. (Оживление в ПГ на „БСП за България“.) Това че не се поставя на пазарна основа изобщо работата на тези звена, на научните институти, на предприятията, според мен е огромната грешка в концепцията за Селскостопанската академия. Там продължава да се говори кой какви заплати вземал, кой какво щял да надбавя, защо чистачките се доближавали като заплати до научните сътрудници. За това се говори, а не се говори как тези звена да започнат да работят на пазара и тези, които работят добре на пазара, да започнат да получават възнаграждения, многократно надвишаващи сегашните помощи, които получават практически.
От друга гледна точка, работещите – тези, които изкарват продукция и имат печалби, я внасят в централата. Не виждам никаква разлика от това, което те са правили преди 30 години. Същото нещо е и сега! Те внасят и от там става преразпределяне и съответно дундуркане на институти, които наистина не могат да работят по ред причини.
Затова ще подкрепим това предложение. Както казах, за мен то е начало на реформа, но истинската реформа в Селскостопанската академия ще настъпи, когато Министерството на земеделието, храните и горите внесе предложение, с което постави институтите на пазарни основи. И най-важното – учените със закон да започнат да се ползват от продуктите си, така наречените royalty. Можем да погледнем съседна Турция, където половината от заплатите на научните работници в техните институти се формира от правата им върху създадените продукти.
Ние тук обсъждахме едни права за музикални произведения, които идвали тук, в България, от не знам къде си, за да им се плащат пари, а не сме обсъждали досега за правата на хората, създали сортове домати, краставици, пшеница и ечемик, които ни хранят. Разбирате ли докъде стигаме така? Мисля, че като Народно събрание трябва, и аз ще настоявам между първо и второ четене, да се започне това, което в миналото Народно събрание започна да става, а именно преоформянето на Селскостопанската академия, което госпожа Бъчварова не харесваше много, в едни специализирани центрове, които да обхващат различните дейности и съответно да се постави на пазарна основа.
Пак поставям въпроса – ако науката не се постави в пазара, тя ще продължава да получава помощи, да чакаме резултати и сеем френски и австрийски сортове пшеница в България. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Петров.
Има ли реплики? Няма.
Продължаваме с изказванията.
Заповядайте за изказване, господин Абазов.
БЮРХАН АБАЗОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Безспорен факт е, че Селскостопанската академия е в критично плачевно състояние. В същото време безспорен факт е, че Селскостопанската академия е едно национално богатство. Имайки предвид десетките години работа на стотици, на хиляди научни работници в многото институти в системата на Селскостопанската академия, тя притежава един уникален генофонд, който много напреднали държави например нямат.
Селскостопанската академия притежава уникален научен и производствен потенциал във всичките й подразделения. Има една много широко развита мрежа от институти, от опитни станции, които работят на територията на цялата страна.
С още едно нещо сме уникални в света. Може би сме единствената държава, в която има научен институт за почти всяка земеделски култура.
Казвам всички тези неща, защото всички милеем за тази академия, имайки предвид този потенциал, с който разполага. С този законопроект, който се предлага, се прави първа крачка, слага се едно начало за реформа Селскостопанската академия, за да тръгне по начина, по който всички ние искаме. Между другото, всички ние правихме опити във времето да стабилизираме Академията, но поради факта, че днес отново е на дневен ред и говорим за нея, означава, че не сме постигнали кой знае какъв напредък.
Разбира се, в Академията има много проблеми. Напускат много ценни кадри. Изтъкнати професори и доценти, които дълги години са се трудили и са дали своя дан към селскостопанската наука, днес напускат Академията поради мизерните заплати, нищожните заплати, колеги, които получават тези научни работници в сравнение с техните колеги от други научни звена в България.
Броят на незаетите аспирантури и докторантури в Селскостопанската академия е много голям, пак поради същата причина. Селскостопанската академия е конгломерат от едни много добри и прекрасни институти. В същото време обаче има още толкова, че и повече, институти, опитни станции и подразделения на Академията, които са в трагично плачевно финансово състояние. Лично аз съм посещавал няколко институти на Селскостопанската академия. Мога да дам пример с генералтошевския институт, където директорът на института казва: „Пари газя, не мога да платя заплатите на персонала!“. В същото време има десетки други институти и опитни станции, които кретат и чакат транша от „шапката“ – Централно управление да си свърши ролята на преразпределител на финансовите средства в състава на Академията.
В това, което се предлага в Законопроекта, има три хубави неща.
Първото и най-важното е да разчупи начина на финансиране на Академията. Колеги, познавайки начина на финансиране на останалите академии, Селскостопанската академия е може би единствената, която има различен начин на финансиране от Българската академия на науките, от вузовете или от други сродни академии. С първото предложение, което се прави – да се разчупи шаблонът на финансиране и да се премине към друг тип на финансиране, мисля, че най-накрая ще се разчупи догмата, която не даваше въздух на Академията, признавам – това, което ние не можахме да разчупим едно време, и много се надявам с този нов начин на финансиране Академията да тръгне по един съвсем различен път.
За промените в Управителния съвет няма да говоря, защото са по-незначителната част от промените, които се предлагат.
Не мога обаче да не спомена третата група промени, които се предлагат в този законопроект – преструктурирането на държавните предприятия. Ако първата крачка – промяна на бюджетирането на Академията, е много голяма крачка, колеги, в третата част – преструктурирането и в реформите на Академията, крачката е много малка. В този смисъл, ние ще подкрепим този законопроект, ще дадем предварителен вот, кредит на доверие. Казвам „предварителен“, защото това, което се предлага тук, както се казва в математиката, е необходимо, но недостатъчно условие, господин професоре.
Очакваме от Вас на второ четене или за в бъдеще да предложите много по-радикални и много по-стойностни, дълбоки реформи в структурата на Академията.
Тук ще се съглася с колегата Петров, че Академията трябва да работи на пазарен принцип, Академията трябва да произвежда продукт, който е желан от нашите земеделски производители и те имат интерес от този продукт.
Ще зачета няколко цифри от сега съществуващия бюджет, от които е ясно, че с това бюджетиране няма как да мръднем една крачка напред. От общо разходи 23 милиона за заплати имаме 17 милиона, за издръжка 6 милиона, и за капиталови разходи – нула. Само тези цифри показват, че няма как да има напредък в Академията.
Приключвайки, господин професоре, ще имате невероятен отпор за реформите в Академията отвън, ще имате невероятен отпор за реформите вътре в Академията, защото никоя система не иска да се реформира толкова бързо, така че Ви пожелавам успех!
Последно, ще подкрепим с идеята, че този законопроект е предпоследен и при следващото вкарване на ЗИД на Закона за Селскостопанската академия ще видим по-радикални и по-стойностни реформи в Академията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Абазов.
Има ли реплики? Няма.
Давам думата за изказване на господин Георгиев.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, безспорно са нужни промени в Закона за Селскостопанската академия. Професор Бъчварова каза, че от 2008 г. не са правени такива, но сред направените три предложения за промени има и някои притеснения.
На първо място, това е прибързаното внасяне на Законопроекта. Не се случи широка обществена дискусия и дебат както отвън, така и вътре в структурата на самата Академия. Миналата седмица по време на Комисията по земеделие присъстваха част от директорите на някои институти и опитни станции, но, за съжаление, не чухме тяхното мнение. Нито един не се изказа, дори не се изказа и председателят на Комисията по земеделие и храни и бивш министър на земеделието госпожа Десислава Танева – да видим нейните виждания в тази посока, все пак тя е отговаряла за Академията.
На следващо място, справката за отразяване на постъпилите предложения по Законопроекта е пред мен и за съжаление има само едно предложение в нея, което също буди съмнения за липса на широк обществен дебат по тази тема. Аз ще Ви прочета мотивите, свързани с една от промените – за обединяването на опитните станции. Мотивите на вносителите: „Проектът за Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска академия предвижда промяна в организацията и управлението на опитните станции, които са държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Към настоящия момент те не изпълняват очакваните изключително необходими за Академията функции на научно-производствени демонстрационни и внедрителски центрове поради липсата на научен и административен капацитет“.
Сега ще Ви прочета и бележките и предложението на доцент доктор Галина Найденова – директор на Опитна станция по соята - Павликени. Казах Ви, че това е единственото предложение по този Законопроект. „В така предложения Проектозакон няма никаква яснота относно съдбата на научната дейност на станциите – например селекция, сортоподдържаща селекция на сортове, създадени в станциите и с действащи сертификати; поддържане на асортиментни овощни градини, които са единствени в страната. Защо не са необходими допълнителни или двояки правила за научна дейност в системата на Академията – едни за научни институти и други, ако изобщо бъдат направени, за държавните предприятия. Именно поради липсата на регламентация на научната дейност на опитните станции броят на научните сътрудници, а и на работещите изобщо в тях звена за последните години намаля три пъти. Такава редукция на състава няма в нито едно от останалите звена, както и в централното управление на Селскостопанската академия. От друга страна, част от опитните станции вече години наред се самоиздържат, като почти изцяло издържат научната дейност, възложена и собственост на Академията. От тази гледна точка, това са най-ефективните звена в системата на Академията, с най-голям успех по отношение получени собствени средства от научна и научно-приложна дейност. Защо се счита, че такива звена ще влошат състоянието на институтите? Присъединяването на такова звено към институт със същите цели на изследователска дейност може да се разглежда само като предоставяне на ресурс, също дава възможност за административна оптимизация и същевременно за координация и ефективност на изследователската и приложната дейност на отделните териториални звена на Академията.
Станциите, които бяха филиали на институтите преди 2009 г., функционираха отлично, което може да бъде проверено във финансовите и научни отчети на Селскостопанската академия за този период. Отделянето на тези звена като държавни предприятия или търговски дружества беше по конюнктурни причини. Така Академията изпълни изискване за голяма редукция на щатния си персонал.“ Спомняте си министър Дянков, тогава механично трябваше да се направят тези съкращения. В науката няма как да се направят механично тези неща.
По отношение на финансирането, Селскостопанската академия не само че може да се самоиздържа, но тя може да бъде и изключително печеливша за държавата. Спомнете си, знаете, че и днес храната, която ядат в Космоса космонавтите, е българско научно приложение и успех.
На следващо място, по отношение на промените в Управителния съвет. Аз се надявам много, че няма да се превърне в политически орган и да измести науката от управлението и ръководството на Академията. Досега според § 2, чл. 3 Управителният съвет се състоеше от 16 човека: 9 външни и 7 от Академията. Надявам се, че с така предложените промени председателят, който ще бъде предлаган от министъра на земеделието, а самият председател на Академията ще предлага останалите 8 членове на Управителния съвет, някак си няма да затвори в един по-политически кръг тези проблеми. Може би, ако има общо събрание от всички ръководители на научни и производствени звена от Академията и те да избират и предлагат на министъра на земеделието и на председателя тези 8 членове на Управителния съвет, би било по-справедливо. По този начин ще се чуе и мнението на науката, защото така се притеснявам Управителният съвет да не се превърне в политически орган.
Както каза и професор Бъчварова, от нашата парламентарна група на „БСП за България“ ще се въздържим на първо четене и ще направим предложения в Закона между първо и второ четене. Благодаря. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, уважаеми господин Георгиев.
Има ли реплики? Няма реплики.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 ноември 2018 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 32.
Предложението е прието.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ.
Моля, госпожо Димова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Моля, процедура за допуск на Тодорка Янковска – заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Поставям на гласуване процедурата за допуск в залата.
Гласували 106 народни представители: за 103, против 1, въздържали се 2.
Приема се.
Моля, поканете допуснатите.
Продължете с представянето на текста, госпожо Димова.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 702-01-51, внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 думите „Европейската общност“ се заменят с „Европейския съюз“;
б) в т. 8:
аа) в текста преди буква „а“ думите „Европейската общност“ се заменят с „Европейския съюз“;
бб) създават се букви „н“ и „о“:
„н) Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 999/2001”;
о) Регламент (ЕС) 2015/786 на Комисията от 19 май 2015 г. за определяне на критерии за приемане на методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене на животни, предвидени в Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 125/10 от 21 май 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/786”;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на земеделието, храните и горите с наредба определя изискванията за директни доставки по чл. 2, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 183/2005.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на текста на § 1 с предложената от Комисията редакция.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 2, т. 2 думите „законодателството на Европейската общност“ се заменят с „правото на Европейския съюз“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване за създаване на нов § 2 с текст, който се предлага от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
„§ 4. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. При етикетирането на продукти ясно се обозначава дали те са предназначени за фураж или за друга употреба. Предназначението за употреба, различна от фураж, не може да бъде променяно от друг оператор във фуражния сектор на следващ етап от веригата.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване, първо, текста на вносителя за § 2, който става § 3 и се подкрепя от Комисията, и редакцията на § 3, който става § 4, която редакция се предлага от Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията предлага да се създадат нови § 5 и 6:
„§ 5. В чл. 8, ал. 1, т. 6 думите „Европейската общност“ се заменят с „Европейския съюз“.
§ 6. В чл. 10 думата „Общността“ се заменя с „Европейския съюз“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване по предложението на Комисията за създаване на два нови параграфа: § 5 и § 6, с текст за § 5 и § 6 по предложение на Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 7.
По § 5 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8:
„§ 8. В чл. 14б се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „фуражи“ се заличава;
б) точка 5 се изменя така:
„5. от оператори във фуражния сектор, които произвеждат, търгуват или употребяват при изхранване на животни медикаментозни фуражи или междинни продукти за производството им.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Въз основа на информацията по ал. 3 се изготвят обобщени данни за произведените количества комбинирани фуражи за съответното тримесечие, които се публикуват на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните. Данните не представляват официална статистическа информация и се използват само за целите на официалния контрол на фуражите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 4, който става § 7, който е на вносителя и се подкрепя от Комисията, и редакцията на § 5, който става § 8, който Комисията предлага.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
„§ 9. В чл. 15 се създава ал. 5:
„(5) Одобрение от Българската агенция по безопасност на храните се изисква и за обекти, в които се извършва детоксикация на несъответстващи на изискванията фуражи по отношение на нежеланите вещества, определени с наредбата по чл. 11, ал. 3 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите. Методът за детоксикация се определя в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/786.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става
§ 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване на текста на вносителя, който се подкрепя по принцип от Комисията, която предлага нова редакция на § 6, който става § 9 и беше представен от докладчика, и текста на вносителя за § 7, който става § 10, и се подкрепя от Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Предложенията се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 11:
„§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се прилагат:“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 4 думата „отговаря“ се заменя с „и дейността на оператора отговарят“;
г) в т. 6 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
2. В ал. 6 думите „ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6“ се заменят с „ал. 2, т. 4 и 6“.
3. В ал. 7 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за § 8, който става § 11.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 12:
„§ 12. В чл. 17, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „или вида и регистрационния номер на транспортното средство в случая по чл. 16, ал. 6”.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 9, който става § 12, предложен от Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 13:
„§ 13. В чл. 17б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В заявлението по ал. 2 се посочва номерът на регистрационния талон на транспортното средство и се прилагат:“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документите по ал. 3 се проверяват, включително чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация. В случай на непълноти и/или неточности в 7-дневен срок писмено се уведомява заявителят и се определя срок за отстраняването им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на текста на § 10, който става § 13, който се предлага от Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 14.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 15:
„§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 3, 4 и 5“.
2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се прилагат:”;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 6 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При одобрение на обект по чл. 15, ал. 5 към документите по ал. 2 се прилагат:
1. декларация за използвания метод за детоксикация;
2. научна оценка от Европейския орган за безопасност на храните за съответствие на метода с Регламент (ЕС) № 2015/786.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „по ал. 2“ се добавя „или 3“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване, първо, текста на вносителя за § 11, който става § 14 и който текст се подкрепя от Комисията, и, второ, текста, който предлага Комисията в своя редакция за § 12, който става § 15.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 16:
„§ 16. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
2. В ал. 15 думите „т. 2, 3 и 5“ се заменят с „т. 2, 3, 5 и 6“, а накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста, който Комисията предлага в своя редакция за § 13, който става § 16, и текста на вносителя, който се подкрепя от Комисията, за § 14, който става § 17.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 18:
„§ 18. В чл. 22а, ал. 2 думите „т. 2, 3, 4 и 5“ се заменят с „т. 3 и 5“.“
Комисията предлага да се създаде нов § 19:
„§ 19. В чл. 23, ал. 2 думите „т. 2, 3, 4 и 5“ се заменят с „т. 3, 4 и 5“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на текста на § 15, който Комисията предлага и който става § 18, и създаването на нов § 19 с текст, който Комисията предлага.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 20.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 21:
„§ 21. В чл. 23е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „относно фуражите, както“ и „на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (Регламент ЕО № 999/2001)“ се заличават.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Използването на преработени животински протеини се извършва съгласно чл. 7, параграфи 1 - 3 и Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 16, който става § 20, който се подкрепя от Комисията, и редакцията на текста на § 17, който става § 21, която се предлага от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 18 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и по принцип в останалата част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 22:
„§ 22. В Глава трета след чл. 23ж се създава Раздел II с чл. 23з и 23и:
„Раздел II – Търговия с фуражи, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние
Чл. 23з. (1) Търговия с фуражи, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние, се извършва при спазване на чл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2009, Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и подзаконовите актове по прилагането им.
(2) Търговия с фуражи от разстояние може да се извършва от:
1. оператор във фуражния сектор, който е регистриран или одобрен по реда на този закон и е вписан в регистрите по чл. 17 или 20;
2. оператор във фуражния сектор, който е регистриран или одобрен по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(3) Фуражите, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние, трябва да отговарят на изискванията на този закон, Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 183/2005 и Регламент (ЕО) № 767/2009.
(4) Официалният контрол върху търговията с фуражи, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние, се извършва по реда на Регламент (ЕО) № 882/2004 и българското законодателство.
Чл. 23и. (1) За извършване на търговия с фуражи от разстояние операторите във фуражния сектор подават уведомление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните по тяхното седалище. Образецът на уведомлението се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и се публикува на интернет страницата на агенцията.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочва средството за комуникация от разстояние, което ще се използва, включително: електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес и се прилагат:
1. списък, съдържащ наименованията и регистрационните или идентификационните номера на операторите, с които лицата по чл. 23з, ал. 2 имат договори за търговия с фуражи от разстояние;
2. документ за еквивалентна регистрация съгласно съответното законодателство, телефон и адрес на електронна поща за контакт, за операторите по чл. 23з, ал. 2, т. 2.
3. копие от договор с доставчик на средства за комуникация от разстояние, когато търговията с фуражи от разстояние се извършва чрез такова лице.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 18, който става § 22.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 23:
„§ 23. В чл. 24 думите „общностното право“ се заменят с „правото на Европейския съюз“.“
По § 19 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 24:
„§ 24. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 се създават изречения второ и трето: „При пускане на пазара на първично произведени фуражни суровини същите се придружават от декларация за произход и съответствие по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Образецът се публикува на интернет страницата на агенцията.“
2. В ал. 5 думата „фермерите“ се заменя с „лицата, които ги отглеждат“.
3. В ал. 6 думите „ал. 1, 3 и 4“ се заменят с „ал. 1, 3, 4 и 5“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Операторите във фуражния сектор определят отговорно лице за всеки обект, в който извършват дейност по производство, обработка, прераработка, съхранение, транспортиране и разпространение на фуражи.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 23 с текст, предложен от Комисията, и редакцията, която Комисията предлага за текста на § 19, който става § 24.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 20 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител професор Светла Бъчварова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 25:
„§ 25. Създава се чл. 26в:
„Чл. 26в. (1) Операторите във фуражния сектор организират най-малко веднъж на три години обучение на служителите и наетите от тях лица по въпросите на хигиената и безопасността на фуражите, съответстващо на дейността, която извършват.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед утвърждава темите за обучение за всяка от дейностите на всеки етап от веригата. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) Обучението може да се организира от операторите във фуражния сектор, включително чрез техни служители, преминали курс на обучение за съответната дейност или чрез висши училища и други организации, регистрирани в Националната агенция за професионално образование и обучение съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Обучението може да бъде присъствено или дистанционно. Програмите за обучение и списъкът на лицата, които ще провеждат обучението, се съгласуват с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
(4) Проведеното обучение по съответните теми по ал. 2 се удостоверява от лицето или организацията, извършила обучението, с документ, който се предоставя на органите за официален контрол при изпълнение на контролните им правомощия по чл. 45.
(5) Българската агенция по безопасност на храните ежегодно изготвя и публикува на интернет страницата си актуална информация по темите за обучение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 20, който става § 25.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 26:
„§ 26. Създава се нов чл. 29:
Чл. 29. Лицата, които са служители или са наети от оператор във фуражния сектор, осигуряват свободен достъп до обектите по чл. 45, ал. 1, т. 1 на инспекторите, официалните ветеринарни лекари и служителите от Българската агенция по безопасност на храните за изпълнение на контролните им правомощия“.
Комисията предлага да се създаде нов § 27:
„§ 27. В чл. 31, ал. 1 думата „фуражи“ се заличава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване, първо, редакцията на текста на § 21, който става § 26 на Комисията, и предложението на Комисията за създаване на нов § 27 с текст, предложен от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 28:
„§ 28. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „общностното право“ се заменят с „правото на Европейския съюз“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Унищожаването на фуражи на територията на областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване, се извършва в присъствието на инспектор или официален ветеринарен лекар от областната дирекция по безопасност на храните и на представител на обекта, в който се унищожава фуражът. Собственикът на фуража или негов упълномощен представител може да присъства на унищожаването“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За унищожаването на фуража се съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от лицата, присъствали на унищожаването. Първият екземпляр се съхранява в областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване. Вторият екземпляр се съхранява от собственика на фуража. Копие от протокола се предоставя на представителя на обекта, в който е унищожен фуражът.“
4. Създава се нова ал 6:
„(6) Унищожаването на фуражи на територия на областна дирекция по безопасност на храните, различна от тази, издала разпореждането за унищожаване, се извършва в присъствието на инспектор или официален ветеринарен лекар от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се унищожава фуражът, и на представител на обекта, в който се унищожава фуражът. Собственикът на фуража или негов упълномощен представител може да присъства на унищожаването.“
5. Създава се ал. 7 и 8:
„(7) За унищожаването на фуража се съставя протокол в три екземпляра, който се подписва от лицата, присъствали на унищожаването. Първият екземпляр се съхранява в областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване. Вторият екземпляр се съхранява от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия е унищожен фуражът. Третият екземпляр се съхранява от собственика на фуража. Копие от протокола се предоставя на представителя на обекта, в който е унищожен фуражът.
(8) Протоколите по ал. 5 и 7 съдържат:
1. дата на унищожаване;
2. начин на унищожаване;
3. вид и количество на унищожения фураж;
4. наименование и местонахождение на обекта, в който е унищожен фуражът.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея думите „по ал. 3“ се заличават.
7. Създава се ал. 10:
„(10) Разходите за унищожаване на фуража са за сметка на собственика на фуража.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 22, който става § 28.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Извинете, госпожо Димова.
Колеги, имаме посетители на балкона от град Своге, моля да ги поздравим. (Ръкопляскания.) Благодаря Ви.
Моля, продължете с представянето на текста, госпожо Димова.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 29:
„§ 29. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „фермерите“ се заменя с „лицата“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и при използване на фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 30:
„§ 30. В чл. 34б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 11, ал. 3“ се добавя „или с максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди, посочени в Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „допустимите“ се добавя „или максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди“;
б) в т. 2 след думите „допустимите концентрации“ се добавя „или максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди“.
3. В ал. 5, т. 1 думата „придвижването“ се заменя с „транспортирането“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуването на два текста. Първото е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 23, който става § 29, и редакцията, която Комисията предлага на текста на § 24, който става § 30.
Гласували 93 народни представители: за 90, против и въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 31:
„§ 31. В чл. 34в се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Унищожаването на фураж по чл. 34б, ал. 8, т. 3 се извършва по реда на чл. 32, ал. 3 – 10“.
2. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 32:
„§ 32. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За извършения официален контрол на фуражи се съставя констативен протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Констативният протокол се съставя в съответствие с изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 882/2004.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване два текста. Първият е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 25, който става § 31, и редакцията, която Комисията предлага на текста на § 26, който става § 32.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 33:
„§ 33. В чл. 45 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „животни“ се добавя „места за отглеждане на животни, които не се отглеждат за производство на храни“;
б) в т. 2 след думата „включително“ се добавя „снимков материал“.“
2. В ал. 6 се създава т. 3:
„3. акт за забрана.“
3. В ал. 7 думите „Разпорежданията по чл. 6, т. 2“ се заменят с „Актовете по ал. 6, т. 2 и 3“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 34:
„§ 34. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „компетентна контактна точка, обслужваща системата за бързо съобщаване по чл. 30б от Закона за храните“ се заменят с „компетентно звено за контакт, обслужващо Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFIF) по чл. 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002“.
2. В ал. 2 думата „съобщаване“ се заменя с „предупреждение за храни и фуражи“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване два текста. Първият е текстът на § 27, който става § 33 в редакцията, предложена от Комисията, и вторият е редакцията, която Комисията предлага на § 28, който става § 34.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 35:
„§ 35. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „фермерите“ се заменя с „лицата“;
б) в т. 3 думите „общностно право“ се заменят с „право на Европейския съюз“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Резултатът, получен от контролната експертиза, е окончателен и не подлежи на оспорване.
(4) Разходите за вземане и изследване на пробите по ал. 2, т. 2 са за сметка на оператора във фуражния сектор и се заплащат съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните или ценоразписа на съответната лаборатория, определена за извършване на контролната експертиза.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 36:
„§ 36. В чл. 49 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато пробите от фуражи не може да бъдат анализирани в лабораториите по ал. 1, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните възлага извършването на анализа на друга акредитирана лаборатория.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване два текста. Първият е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 29, който става § 35, и вторият е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 30, който става § 36.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 31 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 37:
„§ 37. В чл. 50а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „общностно право“ се заменят с „право на Европейския съюз“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Разходите за изследване на пробите по ал. 1, с изключение на пробите по мониторинг, са за сметка на оператора във фуражния сектор и се заплащат съгласно ценоразписите на акредитираните лаборатории, определени да извършват анализ на проби за официален контрол.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: първият е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 31, който става § 37, и вторият текст е текстът на вносителя за § 32, който става § 38 и се подкрепя от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 39:
„§ 39. В чл. 53 ал. 3 се изменя така:
„(3) Операторът, отговорен за въвеждане на пратката от трета държава на територията на Република България, уведомява за въвеждането съответния ГИП, като предоставя или изпраща документа за въвеждане съгласно наредбата по чл. 41. Уведомяването се извършва не по-късно от 24 часа преди пристигането на пратката на пункта.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 40:
„§ 40. В чл. 53а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с фуражи“ се заличават.
2. В ал. 7 думите „с фуражи“ се заличават и се създават изречения второ и трето: „Сертификатът и документите се предоставят в оригинал и с превод на български език. Отговорността за достоверността на превода е на оператора, отговорен за въвеждане на пратката на територията на Република България.“
3. В ал. 8 думите „с фуражи“ се заличават.
4. В ал. 9 думите „с фураж“ се заличават.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване три текста: първият е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 33, който става § 39; вторият текст е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 34, който става § 40, и подкрепеният от Комисията текст на вносителя за § 35, който става § 41.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 42:
„§ 42. В чл. 53д, ал. 1 в текста преди т. 1, думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: първият е създаването на нов § 42 с текст, който се предлага от Комисията, и вторият текст на вносителя на § 36, който се подкрепя от Комисията, и който параграф става § 43.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 44:
„§ 44. Член 53з се изменя така:
„Чл. 53з. (1) При износ на фуражи те се придружават със сертификат, издаден от инспектор или от официален ветеринарен лекар от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира обектът, от който се изнася пратката.
(2) За издаване на сертификата по ал. 1 износителят подава заявление до директора на областната дирекция по безопасност на храните не по-късно от 10 дни преди датата на износа, в което посочва:
1. държавата, за която е предназначена пратката;
2. вида и количеството на фуражите;
3. регистрационния или идентификационния номер и наименованието на обекта, от който се изнася пратката;
4. допълнителни изисквания към фуража, ако такива са предвидени в държавата, за която се извършва износът.
(3) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец на третата държава, за която се изнася пратката, а когато няма такъв - по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) Сертификатът по ал. 1 се издава след извършване на съответните проверки, получаване на резултатите от лабораторни изследвания, когато са взети проби и след натоварването на пратката. Сертификатът се издава от инспектора или официалния ветеринарен лекар и върху него се поставя печатът на съответната областна дирекция по безопасност на храните, съответно щемпелът на официалния ветеринарен лекар.
(5) Когато се изисква сертификатът по ал. 1 да съдържа данни за качествения състав или пълно ценността на фуражите, инспекторът или официалният ветеринарен лекар взема проба и я изпраща за изследване в лаборатория по чл. 49, ал. 1
или 2.
(6) Инспекторът или официалният ветеринарен лекар, контролиращ обекта, от който се изнася пратката, присъства при нейното товарене.
(7) Вредите, причинени от непълна или невярна информация по ал. 2, са за сметка на износителя.
(8) Ръководителят на лаборатория по ал. 5 изпраща:
1. оригинал на протокола от изпитване или анализ до директора на съответната областната дирекция по безопасност на храните;
2. копие от протокола от изпитване или анализ до инспектора или официалния ветеринарен лекар, взел пробата.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 45:
„§ 45. Член 53и се изменя така:
„Чл. 53и. (1) Когато в сертификата по чл. 53з, ал. 1 се изисква вписване на данни по чл. 53з, ал. 2, т. 4, различни от тези по чл. 53з, ал. 5, които се удостоверят с протокол от изпитване или анализ, инспекторът или официалния ветеринарен лекар взема проба от фуражите и я изпраща за изследване в лаборатория по чл. 49, ал. 1 или 2.
(2) Ръководителят на лаборатория по ал. 1 изпраща:
1. оригинал на протокола от изпитване или анализ до директора на съответната областната дирекция по безопасност на храните;
2. копие от протокола от изпитване или анализ до инспектора или официалния ветеринарен лекар, взел пробата.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: първият е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 37, който става § 47, и вторият текст е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 38, който става § 45.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА (встрани от микрофоните): Параграф 37 става 44, а не 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
За протокола, моля да се отбележи – § 37, става § 44, и този текст беше приет.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 46.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 47:
„§ 47. В чл. 53л се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
2. В ал. 2 след думата „лекар“ се добавя „или инспекторът“, а думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване и двата текста: първият е текстът на вносителя за § 39, който става § 46, и вторият е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 40, който става
§ 47.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 48.
Комисията предлага да се създаде нов § 49:
„§ 49. В чл. 54, т. 2 думата „Общността“ се заменя с „Европейския съюз“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 50.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване четири текста: първият е текстът на вносителя за § 41, който става § 48 и се подкрепя от Комисията; предложенията на Комисията за създаване на нов § 49 с текст, който Комисията предлага и който беше представен; текстът на вносителя на § 42, който се подкрепя от Комисията, и който параграф става § 50, и текстът на вносителя на § 43, който става § 51 и се подкрепя от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
Колеги, прекратявам заседанието, което ще възобновим в
12,00 ч. Благодаря.


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Мисля, че можем да продължим, госпожо Димова.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 52.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 53.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на три текста: текстът на вносителя за § 44, който се подкрепя от Комисията и става § 52; текстът на вносителя за § 45, който се подкрепя от Комисията и става § 53, и текстът на вносителя за § 46, който се подкрепя от Комисията и става § 54.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 55:
„§ 55. В чл. 66, ал. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 3, 4 или 5“.“
Комисията предлага да се създаде нов § 56:
„§ 56. Създава се чл. 66 г:
„Чл. 66г. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 23и, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до
5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване два текста. Първият е редакцията на Комисията за § 47, който става § 55, вторият текст е предложението на Комисията за създаването на нов § 56.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 57:
„§ 57. В чл. 68 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Физическо лице, което не изпълни разпореждане или акт за забрана на органите на официалния контрол по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 58:
„§ 58. Създава се нов чл. 70:
„Чл. 70. (1) Физическо лице, което не заплати разходите по чл. 50а, ал. 4, когато не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване два текста: редакцията, която Комисията предлага на текста на § 48, който става § 57, и редакцията, която Комисията предлага на текста на § 49, който става § 58.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 59.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 60:
„§ 60. Създава се чл. 72а:
„Чл. 72а. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 29, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 61.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 62:
„§ 62. В § 1а от допълнителните разпоредби се създава т. 17:
„17. „Пратка“ е количество фураж от една и съща категория или с едно и също описание, вписано в един и същ документ, транспортирано с едни и същи транспортни средства.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване следните текстове: текстът на вносителя за § 50, който става § 59 и се подкрепя от Комисията; редакцията, която Комисията предлага на текста на вносителя за § 51, който става § 60; текстът на вносителя за § 52, който става § 61 и се подкрепя от Комисията; редакцията, която Комисията предлага на текста на § 53, който става § 62.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби“.
По § 54 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 63:
„§ 63. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 47, ал. 6 думите „обнародват в „Държавен вестник“ се заменят с „публикуват на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните“.
2. В чл. 118, ал. 4 думите „обнародва в „Държавен вестник“ се заменят с „публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните“.
3. В чл. 126 се създава ал. 5:
„(5) Мерките, наложени по ал. 1, се отменят със заповед на компетентния орган, когато необходимостта от прилагането им отпадне.“
4. В чл. 133:
а) създава се ал. 1:
„(1) Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община.“;
б) досегашният текст става ал. 2 и в нея се създава т. 9:
„9. осъществяват контрол за спазване на наредбата по ал. 1.“
5. Член 194 се изменя така:
„Чл. 194. Когато връщането на пратката по чл. 193, ал. 1, т. 2 е невъзможно, се прилагат изискванията на чл. 219а и 219б.“
6. Член 195 се отменя.
7. В чл. 207:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 - 4:
„(2) Когато при проверките ветеринарният лекар установи нарушения на изискванията по ал. 1, той не допуска транзитното преминаване и връща пратката обратно.
(3) В случаите по ал. 2, когато връщането е невъзможно, с разпореждане на официалния ветеринарен лекар на ГИВП животните се отнемат в полза на държавата и се насочват за:
1. продажба на търг – в случаите, когато в сертификата, придружаващ пратката, е посочено, че животните са предназначени за разплод или за производство, като с приходите се покриват разходите до продажбата им;
2. клане – в случаите, когато в сертификата, придружаващ пратката, е посочено, че животните са предназначени за клане.
(4) В случаите по ал. 3 се прилагат изискванията на чл. 219а, ал. 3 - 6.“
8. В чл. 219, ал. 2 думите „обнародват в „Държавен вестник“ се заменят с „публикуват на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните“.
9. В Глава осма се създават чл. 219а – 219г:
„Чл. 219а. (1) Когато трета страна получател откаже приемане на пратка с животни със страна на произход от Европейския съюз при благоприятна епизоотична обстановка, Българската агенция по безопасност на храните уведомява компетентния орган на съответната държава членка, издала сертификата, придружаващ пратката, и след получаване на съгласие от този орган официалният ветеринарен лекар на ГИВП с разпореждане връща пратката. Разходите за връщането на пратката са за сметка на лицето, отговорно за пратката.
(2) Когато връщането на пратката по ал. 1 е невъзможно поради неблагоприятна епизоотична обстановка или поради несъгласие на компетентния орган на държавата членка, издала сертификата, да приеме пратката, когато пратката не представлява опасност за живота и/или здравето на хората, и/или животните, с разпореждане на официалния ветеринарен лекар на ГИВП животните се отнемат в полза на държавата и се насочват за:
1. продажба на търг – в случаите, когато в сертификата, придружаващ пратката, е посочено, че животните са предназначени за разплод или за производство, като с приходите се покриват разходите до продажбата им;
2. клане – в случаите, когато в сертификата, придружаващ пратката, е посочено, че животните са предназначени за клане.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 търгът се провежда при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(4) В случаите по ал. 2, т. 2 официалният ветеринарен лекар, издал разпореждането, незабавно информира Централното управление на БАБХ, което определя кланицата. Клането се организира от директора на ОДБХ, на чиято територия се намира кланицата.
(5) Добитите суровини при клането по ал. 2, т. 2, когато са годни за консумация от хора, се предоставят на лица, получили разрешение за оператор на хранителна банка или на специализирани институции, предоставящи социални услуги по Закона за социално подпомагане. Разходите за транспортирането, престоя и клането на животните, както и за съхранението на добитите продукти се заплащат от лицата или специализираните институции, на които са предоставени.
(6) Добитите суровини при клането по ал. 2, т. 2, когато не са годни за консумация от хора, се предоставят за друга реализация или унищожаване по разпореждане на директора на съответната ОДБХ, в което се посочват условията за реализацията или унищожаването. Разходите за унищожаването са за сметка на лицето, отговорно за пратката.
Чл. 219б. (1) Когато трета страна получател откаже приемане на пратка с животни със страна на произход от Европейския съюз и пратката представлява опасност за живота и/или здравето на хората, и/или на животните, поради наличие на обстоятелство по чл. 179, ал. 3, официалният ветеринарен лекар на ГИВП издава разпореждане за евтаназия на животните при спазване на изискванията за хуманно отношение към животните. Евтаназията и унищожаването са за сметка на лицето, отговорно за пратката.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ незабавно уведомява за предприетите мерки по ал. 1:
1. граничните инспекционни ветеринарни пунктове на територията на Република България;
2. граничните инспекционни пунктове на територията на другите държави – членки на Европейския съюз;
3. Европейската комисия;
4. страната на произход на пратката.
Чл. 219в. (1) Когато при внос, износ или транзитно преминаване на пратки с животни при проверките на ГИВП в Република България се установи нарушаване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005, официалният ветеринарен лекар с разпореждане налага една от мерките по чл. 23 от същия регламент, като разходите за изпълнението й са за сметка на лицето, отговорно за пратката.
(2) Когато за изпълнение на мярка по ал. 1 е необходимо временно животните да престоят, в разпореждането се посочва най-близкият пункт за почивка, разполагащ със свободен капацитет за престой на животните, като разходите са за сметка на лицето, отговорно за пратката.
(3) Когато в случаите на ал. 1 се наложи мярка по чл. 23, Параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 1/2005, се прилагат изискванията на чл. 219а и 219б.
(4) Официалният ветеринарен лекар на ГИВП издава разпореждане за умъртвяване или евтаназия на животните, когато:
1. пратката с животни по ал. 1 представлява опасност за здравето и/или живота на хората, и/или животните, и/или
2. се констатира наличие на обстоятелство по чл. 179, ал. 3, и/или
3. няма никакъв друг начин за отстраняване на нарушенията на изискванията за хуманно отношение към животните.
(5) Умъртвяването или евтаназията се извършват при спазване на изискванията за хуманно отношение към животните, като разходите са за сметка на лицето, отговорно за пратката.
Чл. 219г. При наложена мярка по чл. 207, ал. 2 и 3, чл. 219а, ал. 1 и 2, чл. 219б, ал. 1 и чл. 219в, ал. 1 и 4 по отношение на несъюзни стоки, органите на БАБХ писмено уведомяват митническите органи, които вземат решение за отнемане, унищожаване или продажба в съответствие с разпоредбите на Дял V, Глава 4 „Разпореждане със стоки“ от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 343/558 от 29 декември 2015 г.)“.
10. В чл. 285 се създават ал. 8 и 9:
„(8) Когато изследванията по ал. 2, т. 2 не могат да бъдат извършени в лаборатория на БАБХ, в срок до 45 дни от подаване на заявлението по чл. 279, изпълнителният директор на БАБХ писмено уведомява заявителя и изпраща мострите за извършване на изследвания в официална лаборатория за контрол на ВМП на територията на Европейския съюз.
(9) Разходите за изпращане на мострите и извършването на изследванията по ал. 8 са за сметка на заявителя.”
11. Създава се чл. 425а:
„Чл. 425а. (1) Който при транспортиране на животни и при поискване от официален ветеринарен лекар не представи изискуеми документи по чл. 4, чл. 5, параграф 4 или чл. 6, параграф 1, 5 и 8 от Регламент (ЕО) № 1/2005, се наказва с глоба в размер на 200 лв. За наложената глоба се издава фиш на мястото на нарушението от официалния ветеринарен лекар, установил нарушението. Образецът на бланката на фиша се утвърждава от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и указанията в нея са на български и английски език. На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или откаже да подпише фиша, се съставя акт за установяване на административно нарушение.
(2) Физическо лице, което транспортира животни в нарушение на изискванията, посочени в чл. 4 – 11 от Регламент (ЕО) № 1/2005, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димова.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, който се подкрепя от Комисията, относно наименованието на подразделението и редакцията, която Комисията предлага на текста на § 54, който става § 63.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 64.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 65:
„§ 65. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския се правят следните изменения:
1. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ, L 114/3 от 26 април 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 376/2008” и регламентите, свързани с неговото“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията (OB, L 206/1 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237“, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ (OB, L 206/44 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239“ и регламентите по тяхното“;
б) в ал. 2 думите „Регламент (ЕО) № 376/2008“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239“.
2. В чл. 10 думите „Регламент (ЕО) № 376/2008 и регламентите, свързани с неговото“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 и регламентите по тяхното“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Димова.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, който се подкрепя от Комисията, за § 55, който става § 64, редакцията на текста на § 56, който става § 65, който Комисията предлага, и текста на вносителя на § 57, който се подкрепя от Комисията и който става § 66.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Предложенията се приемат. С това завършихме.
Госпожо Димова, ако искате, можете да изразите благодарност.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Благодаря за търпението! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви и аз.
Колеги, на посещение днес в Народното събрание са гости от Стара Загора. Моля да ги поздравим. (Ръкопляскания.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ.
Заповядайте, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 22 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г.
„Закон за изменение на Закона за държавните такси“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, както и заглавието на подразделението „Заключителни разпоредби“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване подкрепеното от Комисията наименование на Закона, § 1 и наименованието „Заключителни разпоредби“.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 2 има предложение от народния представител Светлана Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 68, ал. 3, т. 2 думата „инвалиди“ се заменя с „лица“.
2. В чл. 70, ал. 2 думите „слепи, глухи и инвалиди“ се заменят с „хора със сензорни увреждания и други“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 2 по доклада на Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 3 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 3, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 4 има предложение от народния представител Светлана Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В Закона за железопътния транспорт в чл. 52 думата „инвалиди“ се заменя с „хора с увреждания“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 4 по доклада на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По параграфи 5, 6, 7, 8 и 9 включително Комисията подкрепя текста на вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията параграфи от 5 до 9 включително.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов §10:
„§ 10. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения:
1. В чл. 70а, ал. 2:
а) в т. 5 думата „инвалид“ се заменя със „с трайно увреждане“;
б) в т. 6 думата „инвалиди“ се заменя с „лица“.
2. В чл. 74, ал. 3 думите „инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност“ се заменят с „лицата с вродени и лицата с придобити трайни увреждания“.
3. В чл. 83, ал. 1 думата „инвалид“ се заменя с „лице с трайно увреждане“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, като един от вносителите на Законопроекта се обръщам с благодарност към всички, които го подкрепиха, към народните представители, които направиха качествени предложния, за да бъде подобрен, и лично към госпожа Светлана Ангелова, която работи много по Закона (ръкопляскания от ГЕРБ), както и към доктор Адемов. Благодаря Ви.
Обръщам се също и към администрацията, която ще прилага този закон. Нека волята на законодателя бъде напълно ясна. Промените, които правим, са терминологични. Те нито разширяват, нито намаляват кръга лица, които са засегнати от променените разпоредби.
Премахнахме – и това е за добро – една неадекватна дума от българското законодателство. Оттук нататък в ръцете на администрацията е този закон да бъде прилаган конкретно и да не създава проблеми. Сигурни сме, че това няма да стане, но е нужно да бъде казано. Волята на законодателя в този случай би трябвало да бъде и е ясна. Благодаря Ви още веднъж. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Реплики има ли? Не виждам.
Друго изказване?
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
За себе си недоумявам, чудя се защо се налага тази промяна и какво обидно има в думата, която е придобила гражданственост. Тя има историческо значение, етимологията е ясна. Думата е за мен дума, от която никой не може, не бива и не трябва да се засяга.
Изглежда, че думата е френска. Не искам да влизаме в този спор, в тази драма, в тази територия за изследване. Знаем, че в Париж съществува Домът на инвалидите. Точно така е наречен, по какъв повод е построен, от кой е построен. Когато става такава замяна на думи, една корекция в езика, все се сещам за великия Оруел и неговата книга „1984 година“ и за новоговора, който е понятие от тази невероятна книга, която, имам чувството, е имала прозренията в наши дни и която ще надникне далеч и в бъдеще.
Тук виждам трогателно единомислие между всички. Не знам какво е това движение, което правим. С какво ще променим нещата с това ново понятие? А този новоговор ни залива отвсякъде. Има ред други думи, които са нови. Няма да ги споменавам сега. Ще го правя в контекста на това, когато те се употребят.
Аз много пъти съм възнегодувал и съм се чудел защо трябва да подменяме понятията, думите, кой ни кара, на каква цена, не влизаме ли в някаква схема, не е ли това някаква поредна директива, че някъде това се правело, че някой считал, че така било по-уместно?! Това са моите разсъждения.
Щом толкова държите, щом Ви е толкова важно, направете го, но се чудя какво ще произтече на ползу роду, за българския интерес и за това, за което сме призвани? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов.
Реплика – господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Шопов! Адмирирам Вашето недоумение, защото препратката към Оруел беше хубава. Въпросът е, че когато се подменят понятията или в оборот влизат нови понятия, които описват познати социални, биологични и други явления, Вие задавате въпроса какъв е смисълът от това, доколкото разбирам, или търсите смисъл в това нещо.
Най-малкото, ние трябва да отговорим за себе си какъв е смисълът от това. Може би защото някои думи и понятия са натоварени с негативна конотация или по-скоро създават усещането за социална изолация в определени групи.
Вашият въпрос или изказването Ви, доколкото разбирам, е свързано със съдържателната страна на въпроса. Искам да Ви уверя, че върху съдържателната страна на въпроса никой не разсъждава, никога не е разсъждавал и няма намерение да разсъждава.
А когато става въпрос по някакъв фактически начин да се помогне на такъв тип хора, със законодателство и не само със законодателство, а практически да се помогне, тогава отсъстват абсолютно всички институции.
Аз ще се опитам да Ви помогна в отговора. Това е част от лицемерието на либералната буржоазия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Жаблянов.
Друга реплика? Не виждам.
Заповядайте, господин Шопов, за дуплика.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви.
Аз зададох въпроси и мисля, че получих отговор, който изключително ми импонира и с който бих продължил да разсъждавам, да търся генезиса за това безсмислено действие, което осъществяваме днес в пленарната зала и което оттук нататък явно за някои ще има някакъв смисъл и значение. Да, това е част от либералния модел, в който сме натикани и който либерален модел непрекъснато подменя понятията, истинските стойности, който се опитва да бъде благоприличен, благонравен и да показва загриженост за хората, но само да показва, без да има истинска грижа.
Тук си спомням за един друг литературен пример. Урсула Ле Гуин на едно място във финала на своите книги „Землеморие“ разсъждава за същността на думичките, за истинския смисъл на имената, на което тя отдала страшно голямо значение, че много често същността на нещата се превръща в звученето на думите и това е процес, който може да бъде движен, манипулиран, направляван.
Тук, господин Жаблянов, стигаме до отговора – целта е да се направлява процесът. Това са дълбочинни лостове, с които се променя съзнанието на хората. Това са трайни, съществени, много значими, важни лостове за промяна на обществото, на процесите и същността на процесите – от имената на думите, от названията, и в превръщането на определени процеси в реалности.
За в бъдеще да не се хващаме и да не участваме в такива безсмислени предприятия като това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов.
Други изказвания има ли? Не виждам.
Подлагам на гласуване новосъздадения § 10, който Комисията предложи и подкрепя.
Гласували 108 народни представители: за 106, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това и Законът.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.
Заповядайте, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Преди това ми позволете да направя предложение за допускане в залата на заместник-министъра на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване за допуск на заместник-министър Петрова.
Гласували 99 народни представители: за 95, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министъра в залата.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерския съвет на 22 декември 2017 г., приет на първо гласуване на 24 януари 2018 г.
„Закон за изменение на Закона за социално подпомагане“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона, § 1, § 2, § 3 и наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“, които Комисията подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 4 има предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 43б, ал. 3, т. 2 думата „БУЛСТАТ“ се заменя с „код по БУЛСТАТ“.
2. В чл. 43в:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) За получаване на лиценз лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане подават до председателя на Държавната агенция за закрила на детето заявление и описание на социалната услуга по утвърдени от него образци и посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ.“;
б) алинея 3 се отменя;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Към заявлението по ал. 2 лицата по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане представят легализиран превод на български език на:
1. документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство;
2. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;
3. свидетелство за съдимост на чуждите граждани, а за чуждите юридически лица – свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи.“
3. В чл. 43ж:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 доставчиците на социални услуги за деца подават заявление по образец, утвърден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, а ако са лица по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане прилагат и документите по чл. 43в, ал. 4 не по-късно от един месец преди датата на изтичане на срока на лиценза.“;
б) алинея 3 се отменя.
4. В чл. 43з, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. не изпълни задълженията по чл. 43д, ал. 8 и чл. 43е,
ал. 4;“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 4 по доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това и Законопроектът на второ четене.

Преминаваме към десета точка от днешния дневен ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ПО ОТБРАНА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНА ПОДДРЪЖКА ЧРЕЗ ОБМЕН НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ И ДЕЙНОСТИ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ (ATARES) И НА ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ДАНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНА ПОДДРЪЖКА ЧРЕЗ ОБМЕН НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА ПО ПОВЪРХНОСТТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ (SEOS).
Вносител: Министерският съвет на 16 януари 2018 г.
Заповядайте, господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS), № 802-02-3, 16 януари 2018 г.
На редовно заседание, проведено на 1 февруари 2017 г., Комисията по отбрана разгледа на първо гласуване Законопроект, чието заглавие току-що прочетох. В заседанието участваха 21 народни представители.
Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов разясни смисъла на двете технически споразумения и подчерта необходимостта от гласуването им.
Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов.
Нотите за присъединяване на България към двете технически споразумения са подписани от българска страна на 20 октомври 2017 г. Предмет на първото – ATARES, е осъществяване на международно сътрудничество за обмен на услуги в областта на въздушния транспорт, а второто – SEOS, е осъществяване на международно сътрудничество за обмен на услуги в областта на сухоземния, речен и морски транспорт, наречен в Споразумението „транспорт по повърхността“.
И двете споразумения осигуряват дейности на Въоръжените сили в рамките на Центъра за координация на придвижването „Европа“, на който България е член по силата на Закон, ратифициран от Четиридесет и четвъртото народно събрание на 13 юли 2017 г., обн. в ДВ, бр. 60 от 25 юли 2017 г.
Двете споразумения регламентират логистична поддръжка между участващите страни – членки на НАТО, при транспортиране на личен състав и доставка на имущества за учения или операции на основата на взаимно предоставяне на услуги чрез съответни средства – самолети, кораби, контейнеровози и автомобилна техника.
Основен принцип при действието на споразуменията е услугите, които се предоставят, да бъдат посрещани със съответни насрещни услуги в пълен размер, в разумен срок, но не непременно на двустранна основа или на основа на получаване на същата насрещна услуга. Така провереният вече в практиката принцип създава неограничени възможности всяка страна да ползва най-добрите за момента услуги на която и да е страна и да предоставя услуги на другите чрез Центъра за поддръжка „Европа" на основата на изравнителен механизъм във времето за един достатъчно продължителен срок. Всяка страна членка може да предостави свои способности на друга страна. Ползвалата ги страна възстановява направените разходи, като при дадено събитие предоставя свои способности за ползване от другите страни. Основната разменна единица е еквивалентни часове, с което се избягват директни плащания, но се въвежда изравнителен механизъм за взаимните услуги, при който отчитането се извършва в края на всеки петгодишен период.
Двете споразумения съдържат необходимите приложения с дефиниции, раздели и множество анекси, които в детайли регулират практическото действие, процедурите, отчетността, компенсациите, разрешаването на спорове, произшествия и инциденти и действията при надхвърляне на оперативните параметри на петгодишния лимит между участниците.
Финансови плащания може да възникнат в краен случай при непокриване на предоставени услуги след изтичането на петгодишния срок. Това налага ратификация на Проектозакона от Народното събрание, при условие че в настоящия момент евентуални финансови измерения е невъзможно да бъдат предвидени.
Следва да се има предвид, че финансовите средства за годишната членска вноска на страната за участие в дейността на Центъра за координация на придвижването „Европа“ се осигуряват от квотата на основна Програма 4 „Членство в НАТО и Европейския съюз и международно сътрудничество“ по Програма 4.6 „Разходи по съюзни ангажименти“ на Министерството на отбраната. В случай че се стигне до някакво плащане по предвидения изравнителен механизъм, средствата ще бъдат налице. Като се има предвид значително по-големите активности, които България осигурява като страна домакин отколкото участието ни извън региона на Югоизточна Европа, може да се предположи, че на страната няма да се наложи да компенсира с директни плащания.
Техническото споразумение се предлага за ратифициране от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, тъй като по силата му съществува хипотеза за финансово задължение в дългосрочен период, което по механизма за функциониране на споразуменията не може да се определи предварително и да се фиксира като предполагаема сума.
В обсъждането на Законопроекта беше изразена пълна подкрепа за неговото ратифициране.
В последвалото гласуване участваха 21 народни представители. С пълно единодушие от 21 гласували „за“ Комисията по отбрана прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS), № 802-02-3, от 16 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Тошев.
Комисия по бюджет и финанси.
Госпожо Ангелова, само ще кажете „Законопроект за ратифициране…“, за да не изчитаме цялото заглавие, защото е прекалено дълго.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Благодаря, госпожо Председател. Представям
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение, № 802-02-3, внесен от Министерския съвет на 16 януари 2018 г.
На редовно заседание, проведено на 1 февруари 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS), № 802-02-3, внесен от Министерския съвет на 16 януари 2018 г.
Законопроектът беше представен от господин Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната.
Двете технически споразумения осигуряват дейности на въоръжените сили в рамките на Центъра за координация на придвижването „Европа“ (МССЕ). Нотите за присъединяването на Република България към тях са подписани на 20 октомври 2017 г. Техническото споразумение ATARES има за предмет осъществяване на международно сътрудничество за обмен на услуги в областта на въздушния транспорт, а SEOS – в областта на транспорта.
Основен принцип при действието на двете споразумения е услугите, които се предоставят, да бъдат посрещани със съответни насрещни услуги в пълен размер, в разумен срок, но не непременно на двустранна основа или на основа на получаване на същата насрещна услуга. По този начин всяка една страна има възможност да получи най-добрите за момента услуги на която и да е друга страна. Чрез изравнителен механизъм в края на периода – 60 месеца – е възможно, да се потърси и реализира финансово възстановяване на направените разходи, в случай че получената от българската страна услуга не бъде възстановена. Практиката показва, че тази опция се използва изключително рядко от страните - членки на МССЕ.
В клаузите на двете технически споразумения се предвижда възникване на финансови задължения между участниците при обмена на услуги в областта на транспортирането и придвижването, което обстоятелство налага ратификацията им със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 13 гласа „за“, без „против“ и 5 гласа „въздържали се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение, № 802-02-3, внесен от Министерския съвет на 16 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Ангелова.
Третият доклад е на Комисията по външна политика.
Отново съкратеното название.
ДОКЛАДЧИК ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно ратифициране на Техническо споразумение, № 802-02-3, внесен от Министерския съвет на 16 януари 2018 г.
На редовно заседание, проведено на 24 януари 2018 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект.
Мотивите по Законопроекта бяха представени от Анатолий Величков – заместник-министър на отбраната, както следва:
На 20 октомври 2017 г. от българска страна са подписани ноти за присъединяване към техническите споразумения ATARES и SEOS. Предмет на техническите споразумения ATARES и SEOS е международното сътрудничество за обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили в рамките на Център за координация на придвижването „Европа“ (МССЕ).
Техническите споразумения ATARES и SEOS дават дефиниции, указват приложимостта и конкретизират процедурите по заявяване и принципите за компенсации при обмен на услуги в областта на транспортирането и придвижването, отговорностите на участниците и разрешаването на възникнали спорове и други с уговорката, че националните изисквания са с приоритет пред дейностите, обхванати от споразуменията.
Причините, които налагат ратифицирането на техническите споразумения ATARES и SEOS от Народното събрание, са следните:
Техническото споразумение относно Център за координация на придвижването „Европа“, към което българската страна се е присъединила с Нота за участие, подписана на 14 ноември 2016 г., е ратифицирано със Закон, приет от 44-тото народно събрание на 13 юли 2017 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.).
В подписаните на 20 октомври 2017 г. ноти за присъединяване към технически споразумения ATARES и SEOS е направено изявлението: „За българската страна Техническото споразумение ще влезе в сила от датата на писменото уведомление от Министерството на външните работи на Република България за завършването на нейната национална процедура.“ В клаузи на техническите споразумения се предвижда възникване на финансови задължения между участниците при обмена на услуги в области на транспортирането и придвижването.
След изслушване на мотивите към Законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене внесения от Министерския съвет Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Христов.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS), № 802-02-3, внесен от Министерския съвет на 16 януари 2018 г.
Гласували 88 народни представители: за 88, без против и въздържали се.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Тошев, за процедура.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
На основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам двете гласувания на този Законопроект да преминат в едно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на господин Тошев да приемем и на второ четене тази ратификация.
Гласували 83 народни представители: за 82, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
„ЗАКОН
за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS)
Член единствен. Ратифицира Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS), към което българската страна се присъедини с Нота за присъединяване на 20 октомври 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Тошев.
Изказвания?
Заповядайте, господин Велков (шум) – само не четете заглавието пак, просто се изкажете.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Няма как, госпожо Председател, да го прочета, тъй като го знам наизуст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не го казвайте тогава.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Почувствах, така, господин Тошев, леко ръмжене в една част на залата, но това е добре, защото значи някой се страхува от мен.
Какво бих искал да кажа, уважаеми колеги? Уважаеми господин Тошев, уважаема госпожо Председател! Ние сме разгледали на Комисия споразумението, считаме, че то е навременно, че то ще свърши работа и даже смятаме, че леко сме закъснели с ратификацията. Ние призоваваме нашите колеги, аз говоря от името на заместник-председателя на Комисията, да подкрепим това Споразумение. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП, ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков.
Подлагам на гласуване Член единствен, сега ще го прочета, защото малко е бил съкратен от господин Тошев, ще го прочета отново.
„Член единствен. Ратифицира Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES), към което българската страна се присъедини с нота за присъединяване на 20 октомври 2017 г., и Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS), към което българската страна се присъедини с нота за присъединяване на 20 октомври 2017 г.“
Моля режим на гласуване.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Ратификацията е приета и на второ четене.

Преминаваме към следващата точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА.
Вносител е Министерският съвет на 30 ноември 2017 г.
Първият доклад е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаема госпожо Председател, първо искам да направя процедура – на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата от Министерството на туризма: госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, и госпожа Лиляна Арсова – главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението за допуск в залата.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Приема се.
Моля, поканете допуснатите – госпожа Георгиева и госпожа Арсова.
Моля, продължете, госпожо Савеклиева.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г.
Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 31 януари 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52.
На заседанието присъстваха: от Министерството на туризма – Николина Ангелкова – министър, и Лиляна Арсова – главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“; от Комисията за защита на потребителите – Димитър Маргаритов – председател, и Константин Арабаджиев – заместник-председател; Благой Станчев от Националното сдружение на общините в Република България; представители на работодателски и синдикални организации; представители на туристически, хотелиерски и ресторантьорски национални и регионални сдружения.
Законопроектът бе представен от министър Ангелкова.
Според вносителя целта на предложения Законопроект е транспониране на Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги и хармонизирането на българското законодателство с това на останалите държави от Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Разписани са по-обстойно правата на пътуващия и на туроператора. Обезщетенията при неизпълнение на задълженията са променени според Директивата. Определя се давностен срок за предявяване на претенции за обезщетения. Министерството на туризма става централно звено за контакт с останалите държави от Европейския съюз във връзка с предоставянето на туристически услуги. Увеличава се срокът за категоризиране от кметовете на общините – от два на три месеца. Предвижда се възможност за проверки от длъжностни лица от Министерството на туризма на лица, извършващи туристически услуги както на обектите, така и на дейността. За установените нарушения ще се издават протоколи, които ще се изпращат в Комисията за защита на потребителите за налагане на наказания. След това Комисията за защита на потребителите има задължението да уведомява Министерството на туризма за предприетите действия, наложените наказания и резултатите от тях. Увеличава се горната граница на имуществените санкции – от 1000 на 3000 лв. Въвежда се санкция в двоен размер при повторност на нарушението. Създадени са приложения за формуляри за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети. Определени са минималните лимити на отговорност при сключване на договори за задължителна застраховка в зависимост от декларирания оборот през последната година.
С приемането на Законопроекта се намалява административната тежест при предоставянето на услуги по Закона за туризма.
Предлагат се съответстващи промени в Закона за защита на потребителите.
Вносителят декларира, че приемането на Законопроекта не е свързано с използването на допълнителни бюджетни средства.
В писмено становище Националното сдружение на общините в Република България подкрепя Законопроекта и предлага конкретни бележки, включително по опростяване на бюрократичните процедури.
Бургаската регионална туристическа камара е направила конкретни предложения по Законопроекта, в това число за създаване на контролно звено в Министерството на туризма; обособяване на туристическа полиция в отделни региони; двойно и тройно увеличаване размера на санкциите.
Председателят на Комисията за защита на потребителите господин Маргаритов подкрепи Законопроекта, но изрази становище, че при дублиращата контролна дейност не се постига намаляване на административната тежест и няма как Комисията за защита на потребителите да наказва по констативни протоколи, съставени от Министерството на туризма. Служителите в Комисията за защита на потребителите извършват контролна дейност по 12 закона и няма обособено звено за контрол на туристическата дейност, което да бъде прехвърлено в Министерство на туризма.
В последвалата дискусия присъстващите представители на туристическия бранш подкрепиха промените в Законопроекта и изразиха становище за създаване на единна браншова организация с лидиращата роля на държавата. По този начин Министерството на туризма би могло да се разтовари от част от своите правомощия, като ги прехвърли на тази организация, и да засили контролните си функции, като не контролира само своята дейност.
Народните представители от ПГ на ГЕРБ изразиха пълна подкрепа за Законопроекта, включително по предизвикващите дискусия § 62 и § 63.
Народните представители от „БСП за България” подкрепиха по принцип Законопроекта, в частта му хармонизация и намаляване на административната тежест, и становището на Комисията за защита на потребителите, като поискаха отмяната на § 62 от внесения Законопроект, който касае извършването на контролна дейност от упълномощени лица от Министерството на туризма и налагането на наказания от Комисията за защита на потребителите. Народният представител Петър Кънев изрази съмнение относно възможността за обединение на туристическия бранш в кратки срокове.
На поставените въпроси министър Ангелкова уточни, че ще е необходимо прехвърлянето на 30 щатни бройки от Комисията за защита на потребителите, заедно с финансирането, за да бъде създадено контролно звено (инспекторат) в Министерството на туризма. Тя изрази несъгласие с позицията на председателя на Комисията за защита на потребителите. Във връзка с намаляването на административната тежест отпадат общо 19 вида документи като изискуеми при предоставяне на различните туристически услуги.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 20 гласа, без гласове „против” и „въздържали се”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Савеклиева.
Следва доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Заповядайте, госпожо Аврамова.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
„ДОКЛАД
на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет
На редовно заседание, проведено на 18 януари 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма.
Предложените промени в Закона за туризма се налагат на първо място от необходимостта в срок най-късно до 1 януари 2018 г. в националното ни законодателство да бъде транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги за изменение на Регламент (ЕО) 2006/2004 и на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета.
Директива 2015/2302 има за цел да изясни и да модернизира обхвата на защитата на туристите чрез изменение на действащите разпоредби на Европейския съюз за защита на потребителите и да отмени Директива 90/314/ЕИО, която е транспонирана в Закона за туризма. С нея се прилагат общи правила за формиране на туристически пакети и за организиране на туристически пътувания в рамките на Европейския съюз и се гарантира на търговци и туристи спазването на техните права и задължения независимо от националното право, приложимо към договора. Директива (ЕС) 2015/2302 разширява и правната закрила за пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка.
С транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2302 се цели хармонизиране на българското законодателство с това на останалите държави в Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Това от търговска гледна точка намалява пречките пред трансграничната търговия за туроператорите и турагентите, които желаят да работят в целия Европейски съюз, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар. Разширява се правната закрила при пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка. От обхвата на Закона се изключват служебните пътувания, организирани от компании и закупени на основание общо споразумение.
Със Законопроекта се цели и изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г., с което се приеха мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Чрез съответните промени в Закона за туризма отпада задължението за представяне на хартиен носител от гражданите и от бизнеса на удостоверителни документи при предоставяне на административните услуги по реда на Закона за туризма, в т.ч. се въвежда нов формуляр „заявление-декларация“, което в основната си част има декларативен характер за повечето от обстоятелствата, за които досега се изискваха удостоверителни документи преди промените.
С приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма ще бъдат постигнати мерките за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.
За да се гарантира по-ефективен контрол за спазването на изискванията на Директива (ЕС) 2015/2302, които се въвеждат в Закона за туризма, както и на другите изисквания на Закона към туристическите дейности, са прецизирани текстовете относно начина на осъществяване на контрол.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г., да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Аврамова.
Госпожа Пеева ще представи следващия доклад по Законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АСЯ ПЕЕВА: Уважаеми господин Председател, колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017г.
На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2018 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017г.
В заседанието взеха участие: от Министерството на образованието и науката – Деница Сачева – заместник-министър, професор Костадин Костадинов – съветник на министъра, Йорданка Петрова – парламентарен секретар; от Министерството на туризма – Ирена Георгиева – заместник-министър, и Антоанета Чолакова – старши експерт в дирекция „Туристическа политика“.
Законопроектът бе представен от Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, която подчерта, че целта на предложените промени е да бъде транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. Със Законопроекта се разширява правната закрила за пакетните туристически пътувания върху всички потребители, включително и тези, закупуващи свързани туристически услуги. Уеднаквяват се условията и редът, по които те се предоставят, както и изискванията към доставчиците им. Отчетени са съвременните търговски реалности с навлизането на електронната търговия и в сферата на туризма. Постига се хармонизация на българското законодателство със законодателството на останалите държави в Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Осигурява се равнопоставеност на туристическия пазар, създава се възможност за взаимно признаване на защитата на потребителите от страните – членки на Европейския съюз, в случай на несъстоятелност на търговците.
Със Законопроекта се предлага изискванията към стандартните пътувания изцяло и задължително да се прилагат и към пътуванията с обща цена за децата и учениците. Намалява се административната тежест – отпадат 19 вида документи, които засягат предоставянето на почти всички 35 административни услуги по Закона за туризма.
Прецизират се текстовете относно начина на осъществяване на контрол, предвижда се възможност за взаимодействие между контролните органи чрез предоставяне на информация или участие в съвместни проверки. Приемането на Законопроекта няма да доведе до необходимост от допълнителни средства и съответно до промени в бюджета на Министерството на туризма.
Заместник-министър Деница Сачева изрази становището на Министерството на образованието и науката – Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за туризма е съгласуван без бележки.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители Милена Дамянова, Галя Захариева, Ирена Анастасова и Ася Пеева.
Народният представител Милена Дамянова представи становището по внесения Законопроект на госпожа Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление по образование – София-град, получено с писмо в Комисията, за отпадане от чл. 79, ал. 4 от Закона за туризма на текста, който касае одобрението от началника на съответното регионално управление на образованието на договора, който се сключва между туроператора и съответно директора на детската градина и училището.
Ирена Анастасова изрази мнение, че договорните отношения между туроператора и детската градина, съответно училището, трябва да бъдат прецизирани, тъй като не следва училището да има финансови ангажименти за средства, които не са от неговия бюджет, а се заплащат от родителите.
Галя Захариева отбеляза с притеснение, че със Законопроекта се предлага регламентираната в Закона забрана за нощни пътувания на деца и ученици да се урежда с наредба.
Подчертана бе необходимостта между първо и второ четене представители на Министерството на образованието и науката и на Министерството на туризма да обсъдят предложените текстове, които касаят пътуванията на деца и ученици.
На поставените от народните представители въпроси отговориха заместник-министър Ирена Георгиева и заместник-министър Деница Сачева.
След проведено гласуване с резултати: „за“ – 11 гласа, без „против“ и „въздържали се“ – 6, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Пеева.
Следващият доклад е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Заповядайте, господин Вигенин.
ДОКЛАДЧИК КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 13 декември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, внесен от Министерски съвет на 30 ноември 2017 г.
Законопроектът беше представен от госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, госпожа Лиляна Арсова – главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“ на Министерството на туризма, и госпожа Антоанета Чолакова – старши експерт в същата дирекция.
Изменението в Закона за туризма се налага с цел привеждането му в съответствие с Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета в срок най-късно до 1 януари 2018 г.
Директива 2015/2302 има за цел да изясни и да модернизира обхвата на защитата на туристите чрез изменение на действащите разпоредби на Европейския съюз за защита на потребителите и да отмени Директива 90/314/ЕИО, която е транспонирана в Закона за туризма. С нея се прилагат общи правила за формиране на туристически пакети и за организиране на туристически пътувания в рамките на Европейския съюз и се гарантира на търговци и туристи спазването на техните права и задължения, независимо от националното право, приложимо към договора. Директива (ЕС) 2015/2302 разширява и правната закрила за пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка.
С приемането на Проекта на ЗИД на Закона за туризма и с транспонирането на Директивата се цели хармонизиране на българското законодателство с това на останалите държави в Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Това от търговска гледна точка намалява пречките пред трансграничната търговия за туроператорите и турагентите, които желаят да работят в целия Европейския съюз, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар.
Чрез транспонирането на Директивата се разширява правната закрила при пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка. От обхвата на Закона се изключват служебните пътувания, организирани от компании и закупени на основание общо споразумение.
Чрез Проектозакона се цели да се намали административната тежест, както и да се засили ролята на взаимното признаване на защита в случай на несъстоятелност.
За да се гарантира по-ефективен контрол за спазването на изискванията на Директивата, които се въвеждат в Закона за туризма, както и на другите изисквания на Закона към туристическите дейности, са прецизирани текстовете относно начина на осъществяване на контрол.
В резултат на транспонирането на Директивата ще се прилагат общи правила за формиране на туристически пакети и за организиране на туристически пътувания в рамките на Европейския съюз, като ще се гарантира на търговци и туристи спазването на техните права и задължения независимо от националното право, приложимо към договора. Би следвало да се разшири правната закрила на пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка. Предвижда се хармонизиране на българското законодателство с това на останалите държави в Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти и се очаква да се намаляват пречките пред трансграничната търговия за туроператорите и туристическите агенти, които желаят да работят в целия Европейския съюз, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар.
В последвалата дискусия господин Иван Иванов – член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, отправи питане какво налага измененията в чл. 22, който предвижда промени в начина на учредяване на организация за управление на туристически район. Господин Кристиан Вигенин, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, попита на каква база се определят санкциите, предвидени в Законопроекта. В отговор госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, сподели, че промяната в чл. 22, произлиза от необходимостта за намаляване на административната тежест.
Що се отнася до санкциите, беше отбелязано, че те са съобразени изцяло с директивата. В заключение председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове отбеляза, че обхватът на този Закон е много голям, поради което би било добре да се прегледат още веднъж текстовете и между първо и второ четене да бъдат отразени по възможност предложенията, направени от различни общини и неправителствени организации.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 6 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Колеги, моля заемете местата си в залата. Запазете още малко тишина и спокойствие.
Откривам разискванията по първото гласуване на Законопроекта на Закона за туризма.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлаганите промени в Закона за туризма са в три основни насоки. Какво е мнението на групата на БСП по тези насоки?
Първо, първата основна промяна е транспониране на Европейската директива, която касае пакетните туристически услуги. Тук искам да обърна внимание, че вече малко сме закъснели, тъй като тя трябваше да бъде приета дори на второ четене най-късно до 31 декември 2017 г.
Второ, това е една от немногото европейски директиви, която основно защитава правата на потребителите на пакетни туристически услуги, а не на корпорациите, както е в повечето европейски директиви. Така че тук ние нямаме проблем да подкрепим тази част от промените в Законопроекта.
Втората основна насока с промените това е свързаното с облекчаване на административната тежест за бизнеса и отпадане на изискването за предоставяне на някои документи на хартиен носител. Тази промяна също се подкрепя от нашата група.
Спорното предложение за промяна, което ние не подкрепяме, е в третата част и то касае контрола, който се изисква от Министерството на туризма – да се създаде контролно звено.
Между другото, четейки стенограмата от заседанието на Министерския съвет, установявам, че дори самият Министерски съвет не подкрепя тази промяна, и тук аз смятам, че Министерството на туризма е направило ей така малко своеволие, като е предложило по-различен текст на Народното събрание от този, който е приет на заседанието на Министерския съвет.
Какво имам предвид относно контрола? Министерството на туризма предлага създаване на специално звено, което да контролира туристическите обекти. В определени условия, ако бизнесът е обединен и той категоризира и сертифицира своите обекти по европейски и световни стандарти, тогава няма нищо по-добро от това държавата, респективно Министерството на туризма, да осъществява контрол, дори е задължително. Но, за съжаление, в нашия случай ние нямаме такова обстоятелство, защото туристическият бранш в момента е силно разделен. Има над 200 браншови организации в туристическия бранш.
Така че още нямаме такова обстоятелство, което да ни накара да подкрепим създаване на такова звено в Туристическото министерство. На този етап според нас е неприемливо министърът на туризма и Министерството на туризма да законодателства, да категоризира, сертифицира и в същото време да се самопроверява.
В същото време имаме орган Комисия за защита на потребителите, който до момента извършва тази дейност. Той има офиси във всичките областни и окръжни градове на страната.
Ако допуснем тази промяна, която се предлага от Министерството, да се командироват служители от Министерство на туризма – примерно група от двама-трима проверяващи от Министерство на туризма, които да отидат до Варна, да констатират нарушения в дадени туристически обекти, след което да напишат констативен протокол и да се сезират КЗП. След това КЗП да отиде отново да провери тези обекти и да състави съответно необходимите актове, ако се открият нарушения. Това според нас е неоправдано. Първо, защото се създават предпоставки за корупционни практики. Второ, защото се харчат грешни държавни пари. Защото трима-четирима-петима командировани инспектори от София за три-четири дни, примерно до Варна, както дадох такъв пример, ще струват около 1000 лв. на Министерството във вид на командировки, нощувки, пътувания и така нататък. В същото време след като са установили проблем в даден туристически обект, трябва отново да сезират КЗП, която да направи повторна проверка.
Другото е, че в самите проверявани субекти се създават предпоставки и усещане за свръхконтролираност. Така че като цяло ние ще подкрепим на първо четене Законопроекта, предложен от Министерския съвет, а между първо и второ четене ще направим съответните предложения за отпадане на предложенията, с които не сме съгласни. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Проданов.
Реплики? Няма.
Не виждам други изказвания.
Прекратяваме с разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет.
Гласували 102 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема, а с това завършихме първото гласуване на този закон.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
Имаме доклада на Комисията по правни въпроси.
Госпожо Александрова, моля заповядайте да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители!
Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 754-01-75, внесен от Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Хамид Бари Хамид на 26 октомври 2017 г., приет на първо четене на 17 януари 2018 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. Създава се чл. 31а:
„Ограничение на правомощията
Чл. 31а. Временният синдик и синдикът нямат право до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката да заличават учредени от длъжници обезпечения, с изключение на случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! От БСП няма да подкрепим настоящия законопроект в този му вид, още повече параграфът, който се предлага, противоречи на чл. 119 от Закона за задълженията и договорите, а именно че: с погасяването на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания, макар давността по тях още да не е изтекла. С прехвърлянето на главното вземане се прехвърлят и дадените за него облекчения. При подготвяне на главното вземане се подготвя и акцесорното. С настоящото предложение се уреждат правоотношения отпреди години по нов ред и начин, което е нещо абсолютно недопустимо. Няма как да го подкрепим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Байчев.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложената редакция от Комисията на § 1.
Гласували 96 народни представители: за 81, против 10, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Създава се чл. 60б:
„Недействителност на сделки, извършени от трети лица
Чл. 60б. (1) Недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество – парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане.
(2) В случай че сделката по ал. 1 бъде обявена от съда за недействителна, третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права. По искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се спират всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност, с предмет вземането на третото лице, до влизане в сила на съдебното решение по
ал. 1.
(3) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от сделки по ал. 1, в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката.
(4) По иска по ал. 3 не се събира предварително държавна такса. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Отново сме против предложените нормативни актове. Предложеният нов чл. 60б се опитва да коригира неефективността, в смисъл на ефективност като възможни правни последици, а не като ефективност на водене на конкретни съдебни процеси. Вероятно проекторазпоредбата е насочена към конкретни сделки на конкретни длъжници в Корпоративна търговска банка, в същото време предложената правна норма интервенира в правната сфера на множество трети лица. Нормата на чл. 60б противоречи на основните начала и принципи на търговската несъстоятелност. При търговската несъстоятелност Законът дава възможност за ревизия на сделки, извършени от длъжника в така наречения „подозрителен период“. И към момента имаме и разполагаме със законови средства, така наречения „Павлов иск“. В мотивите, които се предлагат, не става ясно колко „Павлови иска“ са заведени или са образувани дела по тях в съдебното производство по несъстоятелността.
Другото, на което също искам да обърна внимание по отношение на таксите, които да отпаднат във връзка с търговската несъстоятелност. Това предразполага една неравнопоставеност между държавата и частните кредитори. В Конституцията изрично е записано, че всички държавни и частни лица са равни пред закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Байчев.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 2.
Гласували 99 народни представители: за 79, против 10, въздържали се 10.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 62, ал. 1 думите „2-годишен“ се заменят с „5-годишен“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване двата текста. Първият текст е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 3. Вторият текст е текстът на вносителя за § 4 и се подкрепя от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 79, против 12, въздържали се 3.
Предложенията се приемат.
Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Уважаеми народни представители, преди да закрия днешното заседание, ще направя съобщения за утрешния парламентарен контрол:
- министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народните представители Димитър Данчев и Драгомир Стойнев.
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Искрен Веселинов;
- министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Иво Христов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на пет въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; Кольо Милев и Таско Ерменков; Любомир Бонев; Станислав Владимиров; Николай Тишев;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Кристина Сидорова, Теодора Халачева и Севим Али;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на три въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; Слави Нецов; Петър Христов Петров.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на един въпрос от народния представител Емил Христов;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на един въпрос от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Диана Саватева, Галя Василева, Ася Пеева и Иван Вълков; и на три въпроса с писмен отговор от народните представители Лало Кирилов; Пенчо Милков; и Георги Стоилов, Пенчо Милков и Иван Димов Иванов;
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Полина Христова;
- министърът на правосъдието Цецка Цачева – на едно питане от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на три въпроса от народните представители Петър Христов Петров; Антон Кутев; Станислав Владимиров;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Димитър Данчев; Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на едно питане от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на два въпроса от народните представители Симеон Симеонов; Дора Янкова;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Нигяр Джафер.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- един въпрос от народния представител Христо Проданов към министъра на икономиката Емил Караниколов.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; министърът на финансите Владислав Горанов.
Следващото редовно пленарно заседание е утре – 9 февруари, петък, от 9,00 ч., съгласно приетата Програма за работа на Народното събрание.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 13,59 ч.)
Председател:
Цвета КараянчеваЗаместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр ДжаферСекретари:
Александър Ненков
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ